Wijdes Mosexen Kirja

22.04.2020

DEUTERONOMION , Wijdes Mosexen Kirja / Josa nämät cappalet owat : I. CUinga Moses/ Israelin lasten walmistais idzens/ menemän Jordanin ylidzen/ ja omistaman Canaan maata/ kertoi heidän edesäns monicahtamita erinomaisia cappalita/ ja Jumalan hywiä tecoja heille corwesa tapahtuneita: ja sijtä neuwo heitä oppiman ja pitämän Jumalan käskyjä: nijn hän wastakin teke heille caicke hywä cap. 1. 2. 3. 4.
II. Cuinga hän taas cudzu heitä/ kertoden heidän edesäns kymmenen Jumalan käskyt/ cap. 5.
Nijn myös caicki ensimäisen taulun ja kircon hallituxen käskyt ja säädyt: cuinga heidän pitä käyttämän idzens Jumalata ja hänen palwelioitans wastan.
Nimittäin/ pelkämän ja pitämän hänen käskyns/ cap. 6. häwittämän caicki epäjumalat/ cap. 7.
Ei unhottaman händä/ cap. 8.
Waan muistaman heidän endisiä ricoxians/ ja hänen armons/ cap. 9. ja nijn racastaman ja palweleman händä ainoata/ cap. 10. ajatteleman hänen ihmellisiä töitäns/ cap. 11. ja uhraman ainoastans sijnä paicas/ cuin hän walinnut on/ cap. 12.
Ei cuuleman muita Prophetait/ cap. 13.
Waan andaman uscolisest kymmenexet hänen palwelioillens/ ja waiwaisille/ cap. 14. 15. pitämän hänen juhlapäiwiäns/ cap. 16. asettaman duomareita ja Cuningaita Jumalata pelkäwäisiä/ cap. 17.
Ei pitämän lucu noidist ja tietäist: Waan cuuleman sitä suurta Prophetat/ jonga hän oli lähettäwä/ cap. 18.
Ja eroittaman wapaat Caupungit tapaturmaisille miehen tappaille/ cap. 19.
III. Caikist toisen taulun ja mailmalisen hallituxen käskyist ja säädyist: Cuinga heidän pitä käyttämän idzens lähimmäistäns wastan: nijncuin sodas heidän wiholisians wastan/ cap. 20.
Heidän emändäins ja lastens cohtan/ cap. 21. 22. 24.
Heidän kyläinmiestens ja weljeins cohtan/ cap. 22. 23.
24.
25.
26.
Nijn myös sijtä siunauxest ja palcast/ joita heidän pitä toiwoman/ jos he pidäisit hänen käskyns/ sekä kirouxest ja rangaistuxest jos he nijstä luopuisit/ cap. 27. 28. 29.
30.
IV. Mitä Mosexen cuolles tapahtu: cuinga hän ilmoitta heille hänen cuolemans/ ja lohdutta heitä/ cap.
31. luke hänen weisuns heidän edesäns/ heidän wilpistelemisestäns/ cap. 32. sinua heitä/ cap. 33. ja wijmein cuole ja haudatan/ cap. 33.
On sijs täsä kirjas/ mitä Moses opetta ja käske Israelin lapsille/ wähä ennen hänen cuomatans/ 40. wuotena/ sijtte cuin he läxit Egyptist/ cahta cuucautta ja kymmendä päiwä ennencuin he menit Jordanin ylidzen.

I. Lucu.
Moses kertoi Israelin lapsille/ mitä corwes neljäskymmenes ajastajas tapahtunut oli/ sekä coco Jumalan Lain/ ja neuwo heitä cuuliaisuteen/ jos he muutoin tahdoisit sijnä maasa siunauxen cansa pysyä. Juttele ensist mitä tapahdui matcustamises Horebist Cadexeen/ v. 1.
Cuinga hän asetti wircamiehet heidän päällens/ v. 9.
ja mikä heidän wircans piti oleman/ v. 16.
Cuinga hän oli andanut wacoja Canaan maan/ v. 22.
ja mitä sijtte tapahdui/ v. 26.

5 Moos 1:1 NÄmät owat ne sanat/ cuin Moses puhui coco Israelille/ tuolla puolen Jordanin corwes/ sillä kedolla punaisen meren cohdalla/ Paranin/ Tophelin/ Labanin/ Hazerothin ja Disahabin waihel.
5 Moos 1:2 Yxitoistakymmendä päiwäcunda Horebist/ sitä tietä Seirin wuoren cautta/ nijn Cades Barnean asti.
5 Moos 1:3 Ja se tapahtui neljändenäkymmendenä wuonna/ ensimäisnä päiwänä/ yhdellä toistakymmenellä Cuucaudella/ nijn puhui Moses Israelin lapsille/ caicki cuin HERra hänen käski heille puhua.
5 Moos 1:4 Sijttecuin he olit lyönet Sihonin Amorrerein Cuningan/ joca Hesbonis asui/ nijn myös Oggin Basanin Cuningan joca Astarothis ja Edreis asui.
5 Moos 1:5 SIllä puolen Jordanin/ Moabiterein maalla/ rupeis Moses selittämän tätä lakia/ ja sanoi:
5 Moos 1:6 HERra meidän Jumalam puhui meille Horebin wuorella/ sanoden: te oletta jo kyllä cauwan ollet tällä wuorella.
5 Moos 1:7 Käändäkät teitän ja mengät matcan Amorrerein wuorelle/ ja caickein heidän läsnä asuwaistens tygö/ kedoilla/ wuorella ja laxos etelän päin/ ja meren satamoin päin/ Canaan maalle ja Libanon wuorelle/ haman sen suuren Phratin wirran tygö.
5 Moos 1:8 Cadzo/ minä annoin teille maan/ joca on teidän edesän/ mengät ja omistacat se/ nijncuin HERra teidän Isillen/ Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille wannoi/ andaxens sen heille ja heidän siemenellens heidän jälkens.
5 Moos 1:9 NIin minä sanoin teille silloin: en minä woi yxinäni canda teitä.
5 Moos 1:10 Sillä HERra teidän Jumalan on lisännyt teitä/ nijn että te tänäpän oletta nijn monda/ cuin tähdet taiwas
5 Moos 1:11 ( HERra teidän Isäin Jumala lisätkön teitä wielä monda tuhatta kerta enä/ ja siunatcon teitä/ nijncuin hän teille sanonut on )
5 Moos 1:12 Cuinga minä yxinäni woin canda sencaltaisen waiwan/ cuorman ja rijdan teildä.
5 Moos 1:13 Walitca teistän toimelliset ja ymmärtäwäiset miehet/ jotca teidän sugustan tutut owat/ ja minä asetan heitä teidän päämiehixen.
5 Moos 1:14 Nijn te wastaisitte minulle/ sanoden: se on hywä asia/ jostas puhut tehdäxes.
5 Moos 1:15 Nijn otin minä ne ylimmäiset teidän sugustan/ toimelliset ja tutut miehet/ ja asetin teille päämiehixi/ tuhannen/ sadan/ wijdenkymmenen ja kymmenen päälle/ ja wircamiehixi teidän sucucunnisan.
5 Moos 1:16 Ja minä käskin teidän duomareillen silloin/ sanoden: cuulcat teidän weljejän/ ja duomitca oikein jocaidzen miehen/ ja hänen weljens ja muucalaisten waihella.
5 Moos 1:17 Ei teidän pidä cadzoman yhdengän muodon jälken duomios/ waan cuulcat nijn sitä piendä/ cuin suurtakin/ ja älkät peljätkö kenengän muoto: sillä duomio on Jumalan. Waan jos jocu asia on teille rascas/ nijn andacat minulle tiettäwäxi sitä cuullaxeni.
5 Moos 1:18 Näin käskin minä teitä sijhen aican/ caikist cuin teidän tekemän piti.
5 Moos 1:19 NIin me läxim Horebista/ ja waelsimme caiken se corwen läpidze ( joca on suuri/ ja hirmuinen/ nijncuin te nähnet oletta ) sillä tiellä Amorrerein wuoren tygö/ nijncuin HERra meidän Jumalan meille käskenyt oli/ ja tulimme CadesBarneaan.
5 Moos 1:20 Nijn sanoin minä teille: te olette tullet Amorrerein wuorelle/ jonga HERra meidän Jumalan anda meille.
5 Moos 1:21 Cadzo sitä maata sinun edesäs/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle andanut on/ mene ja omista se sinulles/ nijncuin HERra sinun Isäis Jumala sinulle sanonut on/ älä pelkä/ älä myös hämmästy.
5 Moos 1:22 Ja te tulitta caicki minun tygöni/ ja sanoitte: lähettäkäm miehet meidän edelläm wacoiman maata/ ja meille sana saattaman/ cuta tietä me sinne menem/ ja ne Caupungit/ joihinga meidän menemän pitä.
5 Moos 1:23 Se minulle kelpais/ nijn otin minä caxitoistakymmendä miestä teidän seastan/ jocaidzesta sucucunnasta yhden.
5 Moos 1:24 Cosca ne menit matcaans/ ja waelsit mäille/ ja tulit Escolin wirran tygö/ nijn wagoit he sen.
5 Moos 1:25 Ja otit maan hedelmäst cansans/ ja toit meille andaden meille wastauxen jällens/ ja sanoit: maa on hywä/ jonga HERra meidän Jumalam meille anda.
5 Moos 1:26 Mutta et te tahtonet mennä sinne/ waan olitte wastahacoiset HERRAN teidän Jumalan sanalle.
5 Moos 1:27 Ja napisitte teidän majoisan/ ja sanoitte: HERra on meille wihainen/ ja on tuonut Egyptin maalda andaxens meitä Amorrerein käsijn/ hucutetta.
5 Moos 1:28 Cuhunga me menem? meidän weljem owat peljättänet meidän sydämem/ sanoden: se Canssa on suurembi ja corkeambi meitä/ ja ne Caupungit owat suuret ja wahwat/ ulottuwaiset taiwaseen/ olemma me myös nähnet siellä Enakin lapset.
5 Moos 1:29 Ja minä sanoin teille: älkät peljästykö/ älkät myös hämmästykö heitä:
5 Moos 1:30 Sillä HERra teidän Jumalan käy teidän edellän/ ja soti teidän edestän/ nijncuin hän myös tehnyt on Egyptis teille teidän silmäin edes.
5 Moos 1:31 Ja corwes/ josa sinä olet nähnyt/ cuinga HERra sinun Jumalas on sinun candanut/ nijncuin Isä canda poicans/ caikella sillä tiellä/ jota te waeldanet oletta/ sijhenasti cuin te tälle paicalle tulitte.
5 Moos 1:32 Waan et te sijtä lucua pitänet/ uscoa HERran teidän Jumalan päälle.
5 Moos 1:33 Joca käwi teidän edellän/ osottaman leirin paicka/ yöllä tulesa/ osottaden teille tietä cuin te käwitte/ ja päiwällä pilwes.
5 Moos 1:34 Cosca HERra cuuli teidän huuton/ wihastui hän ja wannoi/ sanoden:
5 Moos 1:35 Ei yxikän tästä pahasta sucucunnasta pidä näkemän sitä hywä maata/ josta minä olen wannonut/ andaxeni heidän Isillens.
5 Moos 1:36 Paidzi Calebi Jephunnen poica/ hän näke sen/ hänelle minä annan sen maan/ jonga päällä hän astunut on/ ja myös hänen lapsillens/ että hän uscollisest seurais HERra.
5 Moos 1:37 Ja HERra wihastui myös minulle teidän tähten/ ja sanoi: et sinäkän sinne tule.
5 Moos 1:38 Waan Josua Nunin poica sinun palwelias hän tule/ wahwista händä: sillä hänen pitä jacaman Israelin perimyxen.
5 Moos 1:39 Ja teidän lapsen/ jotca te sanoitte saalixi tulewan/ ja teidän poican/ jotca ei tänäpänä tiedä hywä eli paha/ he sinne tulewat/ ja minä annan sen heildä omistetta.
5 Moos 1:40 Waan teitin palaitcat ja mengät corpeen/ sitä tietä punaisen meren päin.
5 Moos 1:41 NIin te wastaisit ja sanoitta minulle: me olem rickonet HERra wastan/ me menem ja sodim/ nijncuin HERra meidän Jumalam meille käskenyt on. Cosca te sijs walmit olitta/ jocainen sotaaseinens/ ja pyydittä mennä wuorelle.
5 Moos 1:42 Sanoi HERra minulle: sano heille/ ettei he mene sinne/ eikä myös sodi: sillä en minä ole teidän cansan/ ettet te lyödäis teidän wiholisildan.
5 Moos 1:43 Cosca minä näitä teille sanoin/ nijn et te cuullet minua/ waan olitta HERran sanalle wastahacoiset/ ja rohkeisitte mennä wuorelle.
5 Moos 1:44 Nijn läxit Amorrerit jotca wuorella asuit teitä wastan/ ja ajoit teitä taca nijncuin kimalaiset tekewät/ ja löit teitä maahan Seiris Horman asti.
5 Moos 1:45 Cuin te sieldä palaisitte ja itkitte HERran edes/ nijn ei HERra tahtonut cuulla teidän ändän/ eikä corwins ottanut.
5 Moos 1:46 Nijn olitta te Cadexes cauwan.
Vers. 17. Duomio on Jumalan ) se on/ et te ole lain ja oikeuden herrat/ duomidzeman nijncuin teille kelpa/ waan te oletta ainoastans Jumalan wircamiehet/ sentähden pitä teidän oikein duomidzeman/ nijncuin hän on käskenyt.
v. 22. Ja te tulitta caicki minun tygöni ) Ei tämä ole Num. 13:2. wastan/ cusa HERra käske lähettä wacojat matcaan: sillä molemmat taisit kyllä tapahtua/ nijn että Canssa sitä anoi: ja HERra sijtte käski.
v. 39. Ei tiedä hywä eli paha ) Ei tästä seura/ että lapset owat ilman synnitä: sillä/ waicka ei he ole nijn täysiarwoiset/ cuin ne wanhat/ ja taeda eroitta hywä pahast: owat he cuitengin luonnostans wihan lapset/ Eph. 2:3. Sijnnet ja syndynet synnis. Psal. 51: Ja pitä sentähden vdest syndymän casten cautta/ ja nijn tuleman autuaxi/ Ioh. 3:5.

II. Lucu.
KErroitan mitä Cadexest lehdettyä tapahtui/ sijhenasti/ cuin he sait Hesbonijn/ nimittäin: cuinga Jumala oli haastanut heitä/ ettei heidän pitänyt heidän matcasans Esaun lapsia/ v. 1.
ei myös Moabitereitä/ v. 8.
eli Ammonitereitä/ v. 16.
wahingoidzeman. Ja cuinga HERra oli andanut heille Sihonin/ Hesbonin Cuningan/ ja hänen waldacundans kirouxexi/ v. 24.
etc.

5 Moos 2:1 SIlloin me palaisim ja matcustim corpeen/ sitä tietä punaisen meren päin: nijncuin HERra minulle sanonut oli/ ja waelsim Seirin wuorta ymbärins suuren aica.
5 Moos 2:2 Ja HERra puhui minulle/ sanoden:
5 Moos 2:3 Jo te oletta kyllä waeldanet tätä wuorta ymbärins/ palaitcat pohjan päin.
5 Moos 2:4 Ja käske Canssalle/ sanoden: teidän pitä waeldaman teidän weljein Esaun lasten rajain läpidze/ jotca Seiris asuwat/ ja heidän pitä pelkämän teitä.
5 Moos 2:5 Waan carttacat teitän sangen wisust/ ettet te sodi heitä wastan: sillä en minä anna teille jalangan leweyttä heidän maastans: sillä Esaun lapsille olen minä andanut Seirin wuoren perimisexi.
5 Moos 2:6 Rahallan pitä teidän heildä ruan ostaman/ jonga te syötte/ nijn myös weden pitä teidän heildä rahalla ostaman/ jota te juotte:
5 Moos 2:7 Sillä HERra sinun Jumalas on siunannut sinun/ caikisa sinun kättes töisä/ ja hän on pannut mieleens sinun matcustuxes/ täsä suuresa corwesa. Ja neljäkymmendä ajastaica HERra sinun Jumalas on ollut sinun cansas/ nijn ettei sinulda mitäkän ole puuttunut.
5 Moos 2:8 COsca me meidän weljeim Esaun lasten tykö waeldanet olim/ jotca Seirin wuorella asuit/ sitä kedon tietä Elathist ja Ezeongaberist/ nijn palaisimme me/ ja menim sitä Moabitereitten corwen tietä.
5 Moos 2:9 Ja HERra sanoi minulle: älä wahingoidze Moabitereitä/ älä myös sodi heitä wastan: sillä en minä anna sinulle mitäkän hänen maastans perimisexi: sillä Lothin lapsille olen minä Arin andanut perimisexi.
5 Moos 2:10 Emimit owat muinen sillä paicalla asunet/ jotca olit suuret/ wäkewät ja corkia Canssa/ nijncuin Enakim.
5 Moos 2:11 He luultin myös sangarixi/ nijncuin Enakim/ ja Moabiterit cudzuit heitä Emim.
5 Moos 2:12 Asuit myös muinen Horiterit Seiris/ ja Esaun lapset ajoit pois ja hucutit ne edestäns/ ja asuit heidän siasans/ nijncuin Israel teki hänen perindömaasans/ jonga HERra heille andoi.
5 Moos 2:13 Nijn matcustacat Saredin ojan ylidze. Ja me waelsim sen ylidze.
5 Moos 2:14 Waan aica cuin me matcustim Cades Barneast/ sijhenasti cuin me tulimma Saredin ojan ylidze/ oli cahdexan wuotta neljättä kymmendä/ sijhenasti cuin caicki sotamiehet leiris cuolit/ nijncuin HERra heille wannonut oli.
5 Moos 2:15 Sillä HERran käsi oli heitä wastan hucuttaman heitä leiris/ sijhenasti cuin hän peräti lopetti heidän.
5 Moos 2:16 COsca caicki sotamiehet olit loppunet ja cuollet Canssan seast/
5 Moos 2:17 Puhui HERra minulle/ ja sanoi:
5 Moos 2:18 Tänäpänä pitä sinun matcustaman Moabiterein maan ären läpidze lästä Ari.
5 Moos 2:19 Ja coscas lähestyt Ammonin lapsia/ älä heitä wahingoidze/ älä myös sodi heitä wastan: sillä en minä anna sinulle Ammonin lasten maata perimisexi/ waan Lothin lapsille olen minä sen andanut perimisexi.
5 Moos 2:20 Se on myös luettu sangaritten maaxi: sillä sangarit owat muinen sijnä asunet. Ja Ammoniterit nimittäwät heitä ZamZummim.
5 Moos 2:21 Sillä he olit suuri/ corkia ja wäkewä Canssa/ nijncuin Enakim. Ja HERra häwitti heitä heidän edestäns/ nijn että he asuit heidän asumasioisans.
5 Moos 2:22 Nijncuin hän oli tehnyt Esaun lapsilla Seirin wuorella asuwaisille heidän edestäns häwittäisäns Horiterit/ nijn että he owat asunet heidän siasans tähän päiwän asti.
5 Moos 2:23 Ja Caphtorim läxit Eaphtorist/ ja häwitit Awimit cuin Hazerimis asuit/ Gazan asti/ ja asuit heidän siasans.
5 Moos 2:24 Walmistacat teitän ja lähtekät/ ja matcustacat Arnonin wirran ylidze: Cadzo/ minä annoin sinun käsijs Sihonin Amorrerein Cuningan Hesbonis maainens/ rupe sijs omistaman ja sotiman händä wastan.
5 Moos 2:25 Tänäpänä minä alan/ että caicki Canssa coco taiwan alla pitä pelkämän ja wapiseman sinun edesäs/ nijn että he sinusta cuulttuans pitä wärisemän/ ja suruliset oleman sinun tulemisestas.
5 Moos 2:26 Nijn minä lähetin sanan corwesta idän puolesta Sihonille Hesbonin Cuningalle/ rauhallisilla sanoilla/ ja annoin sanoa hänelle:
5 Moos 2:27 Minä tahdon waelda sinun maacundas läpidze/ ja nijncuin tie anda/ nijn minä waellan/ en minä oikialle puolelle engä wasemalle poicke.
5 Moos 2:28 Ruoca sinä myyt rahan edest syötä/ ja wettä rahan edest juota/ minä käyn waiwoin jalcaisin sen läpidze.
5 Moos 2:29 Nijncuin Esaun lapset Seiris asujat minulle tehnet owat/ ja Moabiterit Aris asuwaiset/ sijhenasti että minä tulen Jordanin ylidze/ sijhen maahan/ jonga HERra meidän Jumalam anda meille.
5 Moos 2:30 Waan ei Sihon Hesbonin Cuningas tahtonut meidän anda waelda sen läpidze: sillä HERra sinun Jumalas cowetti hänen mielens/ ja paadutti hänen sydämens/ että HERra tahdoi anda hänen sinun käsijs/ nijncuin tänäpäiwän on.
5 Moos 2:31 Ja HERra sanoi minulle: cadzo/ minä olen ruwennut andaman Sihonin Cuningan/ ja hänen maans sinun edesäs/ rupe omistaman ja perindönäs pitämän hänen maatans.
5 Moos 2:32 Ja Sihon läxi sotiman meitä wastan sotawäkinens Jahzaas.
5 Moos 2:33 Mutta HERra meidän Jumalan andoi hänen meidän eteem/ lyödäxem händä ja hänen lapsians/ ja caicke hänen sotawäkens.
5 Moos 2:34 Nijn me silloin woitim caicki hänen Caupungins/ ja kiroisim caicki Cupungit/ sekä miehet/ waimot ja lapset nijn etten me yhtäkän jättänet.
5 Moos 2:35 Paidzi eläimitä cuin me meillem otim/ ja Caupungin saalist/ cuin me woitim.
5 Moos 2:36 Hamast Aroerist Arnonin wirran reunalla/ ja sijtä Caupungist ojan wieres/ nijn Gileadin asti. Ei yhtäkän Caupungita ollut/ joca taisi händäns meildä warjella/ HERra meidän Jumalam andoi caicki meidän alam.
5 Moos 2:37 Waan Ammonin lasten maahan et sinä tullut/ etkä mihingän joca oli Jabokin wirran tykönä/ etkä nijhin Caupungeihin wuorella/ taicka johongun muuhun/ josta HERra meidän Jumalam meitä käskenyt on.
Vers. 39. Paadutti hänen ) se on/ hän otti pois hänen armons häneldä/ ja salli hänen paadutetta hänen tyhmäs edesottamisesans. Aug. lib. misereri Sillä tawalla selittä sen Greg. 1. 25. moral. ja muut kircon Isät. Cadzo 4. 7. ja 9. cap. Exod.
III. Lucu.
CUinga HERra andoi Israelin lapsille Oggin Basanin Cuningan ja hänen maans Caupungeinens/ saalixi/ v. 1.
jotca hän Rubenitereille/ Gaditereille ja puolelle Manassen sucucunnalle jacoi/ v. 12.
sillä ehdolla/ että heidän piti lähtemän heidän weljeins edellä/ ja auttaman heitä omistaman Canaan maata/ ja sijtte tuleman asuinsiallens/ v. 18.
Cuinga myös HERra kielsi Mosexen tulemast luwattuun maahan/ waan Josuan heitä pitä wiemän sinne/ v. 23.

5 Moos 3:1 JA me palaisim ja menim Basanin tietä/ nijn Og Basanin Cuningas läxi caiken sotawäkens cansa meitä wastan sotiman Edrein tykönä.
5 Moos 3:2 Mutta HERra sanoi minulle: älä pelkä händä: sillä minä olen andanut hänen sinun käsijs/ ja caiken hänen sotawäkens/ ja hänen maans/ ja sinun pitä tekemän hänen cansans/ nijncuin sinä teit Sihonin Amorrerein Cuningan cansa/ joca Hesbonis asui.
5 Moos 3:3 Ja nijn HERra meidän Jumalam andoi Cuningas Oggin Basanist meidän käsijm/ ynnä caiken hänen sotawäkens cansa/ nijn että me löimme hänen/ sijhenasti ettei hänelle yhtäkän jäänyt.
5 Moos 3:4 Ja silloin me woitimme caicki hänen Caupungins/ ja ei ollut hänellä yhtän Caupungita/ jota em me häneldä ottanet pois/ cuusikymmendä Caupungita/ ja coco Argobin maacunnan/ joca oli Basanis Oggin waldacunnas.
5 Moos 3:5 Ja caicki nämät Caupungit olit wahwistetut corkeilla muureilla/ porteilla/ telijllä/ ilman monda muuta wähä Caupungita/ joisa ei muuri ollut.
5 Moos 3:6 Jotca me caicki kiroisim/ nijncuin me Sihonille Hesbonin Cuningalle teimme/ caiken Caupungin miehet me kiroisim/ lapset ja myös waimot.
5 Moos 3:7 Waan caicki eläimet/ ja caiken saalin caupungeista/ otim me meillem.
5 Moos 3:8 JA nijn me otim sijhen aican sen maan/ cahden Amorrerein Cuningan kädest/ sillä puolen Jordanin/ Arnonin wirrasta nijn Hermonin wuoren asti.
5 Moos 3:9 Jonga Sidoniterit Sirionixi cudzuit/ mutta Amorrerit cudzuit sen Senirixi.
5 Moos 3:10 Ja caicki ne Caupungit lakialla/ ja coco Gileadin/ ja coco Basanin/ Salchan ja Edrein asti/ Oggin waldacunnas Basanin Caupungit.
5 Moos 3:11 Sillä Cuningas Og Basanist oli ainoastans jäänyt sangareista. Cadzo/ hänen wuotens on raudasta/ joca on täsä Rabbathis Ammonin lasten tykönä/ yhdexän kynärätä pitkä/ ja neljä kynärätä lawia/ miehen kynärpään pituudella.
5 Moos 3:12 JA nijn me sijhen aican sen maan meillem omistim Aroerist Arnonin wirran tykö/ ja puolen Gileadin mäke/ ynnä nijden Caupungein cansa/ annoin minä Rubenitereille ja Gaditereille.
5 Moos 3:13 Mutta se cuin Gileadist oli ylidze/ ja coco Basanin Oggin waldacunnan annoin minä puolelle Manassen sucucunnalle/ ja caiken Argobin maacunnan/ coco Basanin cansa/ joca cudzutan Sangarein maaxi.
5 Moos 3:14 Jair Manassen poica sai coco Argobin maacunnan Gessurin ja Machathin maan ärijn/ ja cudzui Basanin oman nimens jälken Jairin kylixi/ tähän päiwän asti.
5 Moos 3:15 Mutta Machirille minä annoin Gileadin.
5 Moos 3:16 Ja Rubenitereille ja Gaditereille annoin minä osan Gileadist/ Arnonin wirtan asti/ keskellä sitä wirta cusa raja on/ nijn Jabokin wirtan Ammonin lasten rajan asti.
5 Moos 3:17 Nijn myös sen kedon ja Jordanin ( joca maan raja on ) Einerethist nijn meren asti kedon tykönä/ nimittäin/ suolaiseen mereen/ Pisgan wuoren wierellä itä cohden.
5 Moos 3:18 Ja minä käskin teitä/ ja sanoin: HERra teidän Jumalan on andanut teille tämän maan omistaxen/ mengät aseinen teidän weljein Israelin lasten edellä/ caicki te cuin wahwat oletta sotaan menemän.
5 Moos 3:19 Paidzi teidän emännitän/ lapsian ja myös carjan ( sillä minä tiedän teillä olewan paljo carja ) andacat nijden olla teidän Caupungeisan/ jotca minä teille andanut olen.
5 Moos 3:20 Sijhenasti/ että HERra myös teidän weljenneckin saatta lepoon/ nijncuin teidängin/ että hekin omistaisit sen maan/ jonga HERra heidän Jumalans heille andawa on tuolla puolen Jordanin/ sijtte te palajatte teidän asuinsioillen/ cuin minä teille andanut olen.
5 Moos 3:21 JA minä käskin Josualle sillä ajalla/ sanoden: sinä olet nähnyt caicki/ mitä HERra sinun Jumalas näille cahdelle Cuningalle on tehnyt/ nijn hän myös caikille waldacunnille on tekewä/ cuhunga sinä menet.
5 Moos 3:22 Älkät heitä peljätkö/ sillä HERra teidän Jumalan soti teidän edestän.
5 Moos 3:23 Ja minä rucoilin HERra sijhen aican/ sanoden:
5 Moos 3:24 HERra/ HERra/ sinä olet ruwennut ilmoittaman sinun palwelialles sinun cunnias/ ja sinun wahwan kätes: sillä cuca on Jumala Taiwas eli maas/ joca taita sinun tecos ja wäkes perän tehdä?
5 Moos 3:25 Anna nyt minun mennä cadzoman sitä hywä maata sille puolen Jordanin/ nijtä hywiä wuoria ja Libanonit.
5 Moos 3:26 Mutta HERra wihastui minun päälleni teidän tähten/ ja ei cuullut minun rucoustani/ mutta sanoi minulle: tydy/ älä minulle sijtä asiast enämbi puhu.
5 Moos 3:27 Astu Pisgan wuoren cuckulalle/ ja nosta silmäs länden/ pohjan/ lounasen ja itän päin/ ja cadzo silmilläs: sillä ei sinun pidä menemän tämän Jordanin ylidze.
5 Moos 3:28 Mutta käske Josualle ja wahwista händä/ ja rohwaise händä: sillä hänen pitä menemän Jordanin ylidze Canssan edellä/ ja pitä heille jacaman sen maan/ jonga sinä näet.
5 Moos 3:29 Ja me olim sijnä laxos/ joca on Peorin huonen cohdalla.
Vers. 29. Peorin huonen ) se on/ Peorin kircon eli Templin.
IV. Lucu.
MOses neuwo Israelin lapsia Jumalan käskyjä oppiman ja pitämän/ ei sijhen lisämän/ eikä sijtä wähendämän/ v. 1.
sijtä heidän toimens ja ymmärryxens ylistettäisin muiden Canssain seas/ v. 6.
joita heidän muistaman ja heidän lapsillens ja lastens lapsille opettaman pitä/ v. 9.
Erinomaisest/ ettei heidän pidä cuwia eli epäjumalita tekemän heillens/ ettei he yhtän cuwa nähnet/ cosca HERra andoi heille käskyns/ v. 11.
muutoin rangaisis HERra heitä sillä rangaistuxella/ cuin hän oli sanonut/ v. 24.
Heidän pitä muistaman hänen suuria tecojans/ ja hänen ainoan olewan Jumalan/ v. 32.
Moses eroitta monicahtoi wapait Caupungeit nijlle jotca tapaturmast jongun tappawat/ v. 42.

5 Moos 4:1 JA cuule nyt Israel käskyt ja oikeudet/ cuin minä teille opetan tehdäxen/ että te eläisitte/ ja tulisitte ja omistaisitte maan/ jonga HERra teidän Isäin Jumala teille on andawa.
5 Moos 4:2 Ei teidän pidä mitän lisämän sijhen sanaan/ cuin minä teille käsken/ ja ei pidä myös teidän mitän sijtä ottaman pois/ kätkexen HERran teidän Jumalan käskyjä/ cuin minä teille käsken.
5 Moos 4:3 Teidän silmän owat nähnet mitä HERra tehnyt on BaalPeorille: sillä caicki jotca seuraisit BaalPeorita/ on HERra sinun Jumalas hucuttanut teidän seastan.
5 Moos 4:4 Waan te jotca pysytte HERras teidän Jumalasan/ te elätte caicki tänäpänä.
5 Moos 4:5 Cadzo/ minä opetin teille käskyt ja oikeudet/ nijncuin HERra minun Jumalan minulle käskenyt olit/ nijn tehdäxenne maalla johonga te tulewat olitte/ omistaman sitä.
5 Moos 4:6 Nijn pitäkät sijs ja tehkät ne/ sillä tämä on teidän ymmärryxen ja toimellisuden caickein Canssain seas/ cosca he cuulewat caicki nämät käskyt/ nijn he sanowat: cadzo/ tämä suuri Canssa ainoast on toimellinen ja cuuluisa Canssa.
5 Moos 4:7 Sillä cuca Canssa on nijn ylistettäwä/ jolle Jumalat nijn lähestywät/ nijncuin HERra meidän Jumalam/ nijn usein cuin me händä rucoilem.
5 Moos 4:8 Ja cuca on nijn ylistettäwä Canssa/ jolla nijn hurscat tawat ja käskyt owat/ nijncuin caicki tämä Laki on/ jonga minä teille tänäpänä annan?
5 Moos 4:9 NIin carta sinuas/ ja warjele sinun sielus sangen wisust/ ettet sinä unhotais nijtä asioita/ jotca sinun silmäs owat nähnet/ ja ettei ne läxis sinun sydämestäs caickena sinun elinaicanas/ ja sinun pitä nijtä julistaman lapsilles ja lastes lapsille.
5 Moos 4:10 Ja myös sitä päiwä/ coscas seisoit HERran sinun Jumalas edes Horebis/ cosca HERra sanoi minulle: coco minulle Canssa/ andaxeni heidän cuulla minun sanojani/ jotca heidän pitä oppiman/ että he pelkäisit minua maan päällä caickenä heidän elinaicanans/ ja opetaisit heidän lapsians.
5 Moos 4:11 Ja te astuitte edes ja seisoitte alhalla wuoren tykönä/ ja wuori paloi puoliwälijn taiwast/ ja siellä oli pimeys/ pilwi ja sumu.
5 Moos 4:12 Ja HERra puhui teille keskeldä tulda/ hänen puhens änen te cuulitte/ mutta et te yhtäkän cuwa nähnet/ waan änen.
5 Moos 4:13 Ja hän ilmoitti teille lijttons/ jonga hän teidän tehdä käski/ nimittäin/ ne kymmenen sana/ ja kirjoitti cahteen kiwiseen tauluun.
5 Moos 4:14 Ja HERra käski minun silloin opetta teille käskyt ja oikeudet/ teidän nijtä tehdäxen/ sijnä maasa/ johon te menette omistaman sitä.
5 Moos 4:15 WArjelcat sijs teidän sieluan sangen wisust: sillä et te ole yhtäkän cuwa nähnet/ sinä päiwänä jona HERra puhui teille keskeldä tulda Horebis.
5 Moos 4:16 Ettet te turmelis teitän/ ja tekis teillen cuwa/ joca olis miehen eli waimon caltainen.
5 Moos 4:17 Eli eläimen maan päällä/ eli linduin taiwan alla.
5 Moos 4:18 Eli matoin maan päällä/ eli calain wedes/ maan alla.
5 Moos 4:19 Ja ettet sinä myös nostais silmiäs taiwasen päin/ ja cadzelis auringot/ cuuta/ tähdejä ja caicke taiwan sotajoucko/ ja luopuis minusta/ cumarraisit ja palwelisit heitä/ jotca HERra sinun Jumalas jacanut on caikille Canssoille coco taiwan alla.
5 Moos 4:20 Mutta teidän on HERra corjannut/ ja johdattanut rautapädzist/ nimittäin/ Egyptist/ perindö Canssaxens/ nijncuin se myös on tänäpänä.
5 Moos 4:21 Ja HERra wihastui minun päälleni/ teidän töiden tähden/ nijn että hän wannoi/ ettei minun pitänyt tuleman Jordanin ylidze/ eli sijhen hywän maahan/ jonga HERra sinun Jumalas anda sinulle perinnöxi.
5 Moos 4:22 Waan minun pitä cuoleman täsä maasa/ ja ei käymän Jordanin ylidze/ mutta te käytte sen ylidze ja omistatte sen hywän maan.
5 Moos 4:23 Nijn cawattacat idziän/ ettet te HERran teidän Jumalan lijtto unhotais/ jonga hän teidän cansan on tehnyt/ ja älkät tehkö cuwa jongun muotoisexi/ nijncuin HERra sinun Jumalas sinulle käskenyt on.
5 Moos 4:24 Sillä HERra sinun Jumalas on culuttawainen tuli/ ja kijwas Jumala.
5 Moos 4:25 COsca te sijtätte lapsia/ ja lasten lapsia/ ja asutte maasa/ ja turmelette idzen/ ja teette idzellen cuwia jongun muotoisexi/ nijn että te teette pahoin HERra teidän Jumalatan wastan/ ja wihoitatte hänen.
5 Moos 4:26 Nijn minä tänäpänä cudzun taiwat ja maan todistuxexi teistä/ että teidän pitä äkist huckuman sijtä maasta/ johonga te menette Jordanin ylidze/ omistaman sitä/ ei teidän pidä cauwan elämän sijnä/ waan pitä peräti hucutettaman.
5 Moos 4:27 Ja HERra hajotta teitä Canssain secaan/ ja te tuletta wähäxi Canssaxi/ jätetyxi pacanain secaan/ cuhunga HERra wie teidän.
5 Moos 4:28 Siellä pitä sinun palweleman epäjumalica/ jotca ihmisten käsialat owat/ puut ja kiwet/ jotca eikä näe/ eikä cuule/ eikä syö/ eikä haista.
5 Moos 4:29 Jos sinä silloin siellä edzit HERra sinun Jumalatas/ nijn sinä löydät hänen/ jos sinä edzit händä caikesta sydämestäs/ ja caikesta sielustas.
5 Moos 4:30 Coscas ahdistetan/ ja nämät caicki sinun päälles tulewat wijmeisnä päiwänä/ nijn palaja HERran sinun Jumalas tygö/ ja cuule hänen änens:
5 Moos 4:31 Sillä HERra sinun Jumalas on armollinen Jumala/ ei hän sinua hyljä eikä cadota sinua/ ja ei hän unhota sinun Isäis lijtto/ jonga hän heille wannonut on.
5 Moos 4:32 KYsele endisi aicoi/ jotca owat ollet sinun edelläs/ sijtä päiwästä/ cosca Jumala loi ihmisen maan päälle/ ja sijtä yhdestä taiwan ärestä nijn toiseen äreen/ jos ikänäns nijn suuri asia tapahtunut on/ eli sencaltainen on ikänäns cuultu.
5 Moos 4:33 Että jocu Canssa on cuullut Jumalan änen puhuwan tulen keskeldä/ nijncuin sinä cuullut olet/ ja cuitengin elät.
5 Moos 4:34 Eli ongo Jumala coetellut mennäxens ottaman hänellens Canssa/ Canssalla/ kiusauxella/ tunnustähdellä/ ihmeillä/ sodalla/ wäkewällä kädellä/ ojetulla käsiwarrella ja hirmuisilla tegoilla/ nijncuin HERra teidän Jumalan caicki nämät tehnyt on teille/ sinun edesäs Egyptin maalla.
5 Moos 4:35 Nämät olet sinä nähnyt/ tietäxes että HERra on ainoastans Jumala/ ja ei yxikän muu.
5 Moos 4:36 Taiwast on hän andanut sinun cuulla änens/ opettaxens sinua/ ja maalla on hän andanut sinun nähdä suuren tulens/ ja tulen keskeldä olet sinä cuullut hänen sanans.
5 Moos 4:37 Että hän sinun Isiäs on racastanut/ ja heidän siemenitäns on walinnut heidän jälkens. Ja wienyt sinun Egyptin maasta caswoillans/ ja hänen suurella woimallans.
5 Moos 4:38 Ajaman ulos sinun edestäs suuret Canssat wäkewämmät sinua/ johdattaxens sinua sijhen/ ja andaxens sinulle heidän maans perinnöxi/ cuin se tänäpänä on.
5 Moos 4:39 Nijn tiedä sijs tänäpänä/ ja pane mielees/ että HERra on Jumala ylhällä taiwas/ ja alhalla maasa/ ja ei yxikän muu
5 Moos 4:40 Ettäs pidät hänen käskyns ja oikeudens. cuin minä tänäpänä sinulle käsken/ nijn että sinun ja sinun lapsilles sinun jälkes menestyis/ ja ettäs olisit pitkijällinen maasa/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle anda/ ikäpäiwixes.
5 Moos 4:41 SIlloin eroitti Moses colme Caupungita sillä puolen Jordanin itän päin.
5 Moos 4:42 Että sinne pakenis joca tietämät hänen lähimmäisens cuoliaxi löis/ ja ei ennen ole ollut hänen wihamiehens/ että hän pakenis yhteen nijstä Caupungeista/ ja eläis.
5 Moos 4:43 Cuin oli Bezer corwes/ lakialla maalla Rubeniterein seas/ ja Ramoth Gileadis Gaditerein seas/ ja Golan Basanis Manassiterein seas.
5 Moos 4:44 TÄmä on se Laki jonga Moses Israelin lapsille sanoi.
5 Moos 4:45 Ja nämät owat todistuxet/ käskyt ja oikeudet/ cuin Moses sanoi Israelin lapsille lähdettyäns Egyptist.
5 Moos 4:46 Sillä puolen Jordanin sijnä laxos Peorin huonetta cohden/ Sihonin Amorrerein Cuningan maalla/ joca Hesbonis asui/ jonga Moses ja Israelin lapset löit lähdettyäns Egyptist.
5 Moos 4:47 Ja omistit hänen maans/ nijn myös Oggin Basanin Cuningan maan/ cahden Amorrerein Cuningasten/ jotca sillä puolen Jordanin asuit itän päin.
5 Moos 4:48 Aroerist Arnonin wirran reunalla/ Sionin wuoren asti/ se on Hermon.
5 Moos 4:49 Ja caiken lakean maan sillä puolen Jordanin itän päin lakeuden meren asti/ Pisgan wuoren tykönä.
Vers. 1. Että te eläisitte ) Lue Levit. cap. 18:5. selitys.
v. 2. Mitän lisämän sijhen ) Lawiammalda selittä Jumalan sana/ eli coota sitä lyhykäisin cappalein/ ei ole lisätä eli otta sijtä pois/ waan käske pitämän ihmisten säätyjä Jumalan sanan wertaisna/ eli asetta jotain Jumalan sana wastan ( se on lisätä ja wähetä sijtä/ jota täsä kieldän. v. eodem Kätkexen ) Sillä/ ihmisen opetus estä Jumalan käskyn/ ja exyttä totuudest/ Tit. 1:14.
v. 16. Tekis teillenne cuwa ) Tämän selitys lue Exod. 20:4.
v. 19. Jacanut ) Ei nijn/ että nijtä pitä palweltaman/ waan että ne wuoden ajat eroitaisit/ cuin on/ Gen. 1:14.
v. 29. Caikest sydämest ) se on/ ilman wilpitä/ ilman ulcocullaisutta: sillä nijn täydellisest edziä HERra cuin pidäis/ ilman yhdetäkän puutosta/ ei taida yxikän ihminen täsä elämäs/ nijncauwan cuin hänes jotakin synnin tähteist on.
v. 37. Caswoillans ) Täsä cudzutan HERran caswoxi tulen padzas ja pilwen padzas cuin corwes käwi heidän edelläns: sillä he näit Jumalan läsnäolemisen/ ja sen jälken asetit he heidän matcustamisens/ cuin nähdän. Exod. 40:36 ja Num. 9:17 etc.

V. Lucu.
MOses coco taas Canssan/ ja muistutta/ cuinga Jumala andoi heille käskyns Sinain wuorella/ v. 1.
ja kertoi heidän edesäns kymmenen Jumalan käskyt/ v. 6.
Muistutta heille heidän oman lupauxens/ v. 23.
ja neuwo heitä jällens oppiman ja pitämän HERran käskyjä/ v. 32.

5 Moos 5:1 JA Moses cudzui coco Israelin/ ja sanoi heille: cuule Israel näitä käskyjä ja oikeuxia/ jotca minä tänäpänä puhun teidän corwain cuulden/ ja oppicat ne/ ja pitäkät ne tehdäxen nijden jälken.
5 Moos 5:2 HERra meidän Jumalam teki lijton meidän cansam Horebis.
5 Moos 5:3 Ja ei tehnyt tätä lijtto meidän Isäim cansa/ mutta meidän cansam/ jotca nyt täsä olem tänäpänä/ ja caicki eläm.
5 Moos 5:4 Ja puhui caswosta caswoon teidän cansan wuorella tulesta.
5 Moos 5:5 Silloin minä seisoin HERran ja teidän waihellan ilmoittamas teille HErran sana/ sillä te pelkäsitte tulda/ ja ette nosnet wuorelle/ ja hän sanoi.
5 Moos 5:6 MInä olen HERra sinun Jumalas/ joca sinun Egyptist johdatin/ oriuden huonesta.
5 Moos 5:7 Ei sinun pidä pitämän muita jumalita minun edesäni.
5 Moos 5:8 Ei sinun pidä cuwa tekemän sinulles jongun muotoisexi/ taicka sen cuin ylhällä taiwas on/ eli alhalla maasa/ elickä wesisä maan alla.
5 Moos 5:9 Ei sinun pidä nijtä cumartaman/ eikä palweleman heitä: sillä minä olen HERra sinun Jumalas/ kijwas Jumala/ joca costan lapsille Isäin ricoxet/ colmandeen ja neljändeen polween/ nijlle jotca minua wihawat/
5 Moos 5:10 Ja osotan laupiuden monelle tuhannelle/ jotca minua racastawat/ ja minun käskyni pitäwät.
5 Moos 5:11 Ei sinun pidä lausuman turhan sinun HERras Jumalas nime: sillä ei HERra pidä händä nuhtelemat/ joca hänen nimens lausu turhan.
5 Moos 5:12 Sinun pitä lepopäiwän pitämän/ ettäs hänen pyhitäisit: nijncuin HERra sinun Jumalas sinun käski.
5 Moos 5:13 Cuusi päiwä pitä sinun työtä tekemän/ ja caicki sinun asias toimittaman.
5 Moos 5:14 Mutta seidzemes päiwä on sinun HERras Jumalas lepopäiwä: silloin ei sinun pidä mitän työtä tekemän/ eikä sinun poicas/ eikä sinun tyttäres/ eikä sinun palwelias/ eli pijcas/ eikä sinun härkäs/ eikä Asis/ eikä yxikän sinun carjas/ taicka muucalainen joca sinun porttis sisällä on/ että sinun palwelias ja pijcas lewos olis nijncuin sinäkin.
5 Moos 5:15 Ja muista että sinäkin olit orja Egyptin maalla/ ja HERra sinun Jumalas johdatti sinun sieldä wäkewällä kädellä/ ja ojetulla käsiwarrella. Sentähden HERra sinun Jumalas käski sinun pitämän lepopäiwä.
5 Moos 5:16 Sinun pitä cunnioittaman sinun Isäs ja Äitiäs: nijncuin HERra sinun Jumalas on sinun käskenyt/ ettäs cauwan eläisit/ ja menestyisit sijnä maasa/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle anda.
5 Moos 5:17 Ei sinun pidä tappaman.
5 Moos 5:18 Ei sinun pidä huorintekemän.
5 Moos 5:19 Ei sinun pidä warastaman.
5 Moos 5:20 Ei sinun pidä wäärä todistust sanoman lähimmäistäs wastan.
5 Moos 5:21 Ei sinun pidä himoidzeman lähimmäises emändätä. Ei sinun pidä himoidzeman lähimmäises huonetta/ peldo/ palwelia/ pijca/ härkä/ Asia/ taicka mitä ikänäns hänen omans on.
5 Moos 5:22 Nämät owat ne sanat/ jotca HERra puhui caikelle teidän cocouxellen/ wuorella tulesta/ pilwestä ja sumusta suurella änellä/ ja ei sijhen enä lisännyt/ ja kirjoitti ne cahteen kiwiseen tauluun/ ja andoi ne minulle.
5 Moos 5:23 COsca te änen cuulitta pimeyden käskeldä/ ja näitte wuoren palawan tulesta/ nijn te caicki tulitte minun tygöni/ caicki päämiehet ja wanhimmat teidän sugustan.
5 Moos 5:24 Ja sanoitte: Cadzo/ HERra meidän Jumalam on osottanut meille hänen cunnians ja jaloudens suuruden/ ja me cuulim hänen änens tulesta. Tänäpänä me näimme Jumalan puhuwan ihmisille/ ja heidän elämän jääwän.
5 Moos 5:25 Ja mixi meidän nyt pitä cuoleman/ että tämä suuri tuli pitä culuttaman meidän. Jos me usemmin cuulem HERras meidän Jumalam änen/ nijn me cuolemme.
5 Moos 5:26 Sillä mikä on caicki liha/ että se cuulis eläwän Jumalan änen tulesta puhuwan/ nijncuin me/ ja elä?
5 Moos 5:27 Lähesty sinä ja cuule caicki mitä HERra meidän Jumalam sano sinulle/ ja sano se meille caicki mitä HERra meidän Jumalam sinun cansas puhu/ nijtä me cuulem ja teemme.
5 Moos 5:28 Cosca HERra cuuli teidän sanain änen cuin te puhuitte minun cansani/ sanoi HERra minulle: minä cuulin tämän Canssan puhen/ cuin he puhuit sinun cansas/ se on caicki hywä cuin he puhuit.
5 Moos 5:29 Ah/ että heillä olis sencaltainen sydän/ pelkämän minua/ ja kätkemän caicki minun käskyni heidän elinaicanans/ että heille menestyis ja heidän lapsillens ijancaickisest.
5 Moos 5:30 Mene sijs/ ja sano heille: palaitcait cotian teidän majoin.
5 Moos 5:31 Mutta sinun pitä seisoman täsä minun edesäni/ että minä puhun sinun cansas caicki minun lakini/ käskyni ja oikeuteni/ jotca sinun pitä heille opettaman/ että he tekisit nijden jälken/ sijnä maasa/ jonga minä heille annan heidän asumasiaxens.
5 Moos 5:32 Nijn pitäkät nämät ja tehkät nijncuin HERra teidän Jumalan teidän käski/ ja älkät poiketco eikä oikialle eikä wasemalle puolelle.
5 Moos 5:33 Waan waeldacat caickia nijtä teitä/ cuin HERra teidän Jumalan teille käski/ että te eläisitte/ ja menestyisitte/ ja olisitte pitkäijälliset sijnä maasa/ jonga te omistatte.
Vers. 22. Nämät owat ne sanat ) Näistä kymmenestä käkystä tulewat colme ensimäiseen tauluun/ cuinga meidän pitä racastaman Jumalata. Ja seidzemen toiseen/ cuinga meidän pitä racastaman meidän lähimmäistäm. Nijncuin Agust ne jaca/ c. 7. Ja usiammas paicas/ Bernh. lib. de Conscientia . dist. 37. ja usiammat.
VI. Lucu.
ISraelin lapsia neuwotan pitämän käskyjä/ että he cauwan eläisit/ ja paljo lisätäisin/ v. 1.
HERra Jumala on ainoa Jumala/ händä pitä heidän caikest sydämest/ ja woimast racastaman/ v. 4.
ja opettaman caikella wireydellä hänen käskyns heidän lapsillens/ v. 6.
Cuin he tulewat sijhen hywään maahan/ jonga HERra heille on luwannut/ ei heidän pidä händä unhottaman/ seuraten muita jumalita: sillä hän hucutais heitä sen edest hänen julmudesans/ v. 10.
Ei heidän pidä kiusaman Jumalata/ v. 16.
waan julistaman hänen tecojans heidän lapsillens/ että he myös händä pelkäisit/ v. 20.

5 Moos 6:1 NÄmät owat ne käskyt/ lait ja oikeudet/ jotca HERra teidän Jumalan teidän käski oppiman/ ja tekemän sijnä maasa/ cunga te menette omistaman sitä.
5 Moos 6:2 Ettäs pelkät HERra sinun Jumalatas/ ja pidät caicki hänen oikeudens ja käskyns/ cuin minä käsken sinulle/ sinä ja sinun lapses ja sinun lastes lapset/ caickena teidän elinaicanan/ että te cauwan eläisitte.
5 Moos 6:3 Israel/ sinun pitä cuuleman ja pitämän/ nijn että sinä myös teet sen jälken/ että sinun hywin käwis/ ja tulisit paljon lisätyxi/ nijncuin HERra sinun Isäis Jumala sinulle on luwannut/ maan josa riesca ja hunajata wuota
5 Moos 6:4 CUule Israel/ HERra meidän Jumalan/ on yxi ainoa HERra.
5 Moos 6:5 Ja sinun pitä racastaman HERra sinun Jumalatas/ caikesta sydämestäs/ caikesta sielustas/ ja caikesta woimastas.
5 Moos 6:6 Ja nämät sanat/ jotca minä käsken sinulle tänäpänä/ pitä sinun sydämees paneman.
5 Moos 6:7 Ja teroittaman ne sinun lapsilles/ ja nijstä puhuman huones istuisas/ ja tiellä käydesäs/ maata pannesas ja nostesas.
5 Moos 6:8 Ja sinun pitä sitoman ne merkixi kätees/ ja pitä oleman sinulle muistoxi sinun silmäis edes.
5 Moos 6:9 Ja pitä kirjoittaman sinun huones pihtipielijn ja porteis.
5 Moos 6:10 COsca HERra sinun Jumalas anda sinun tulla sille maalle/ cuin hän sinun Isilles/ Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille on wannonut sinulle andaxens/ suuret ja jalot Caupungit/ joita et sinä rakendanut.
5 Moos 6:11 Ja huonet täynnä caicke hywyttä/ joita et sinä idze täyttänyt/ ja wuojonkiwiset caiwot/ joita et sinä idze caiwanut/ ja wijnamäet/ ja oljymäet/ joita et sinä idze istuttanut/ että sinä syöt ja rawitan.
5 Moos 6:12 Nijn ota waari/ ettet sinä unhota HERra/ joca sinun Egyptin maalda orjuden huonesta johdattanut on.
5 Moos 6:13 Mutta sinun pitä pelkämän HERra sinun Jumalatas/ ja palweleman händä/ ja wannoman hänen nimens cautta.
5 Moos 6:14 Ja ei sinun pidä seuraman nijden Canssain muucalaisia jumalita/ cuin teidän ymbäristöllän asuwat:
5 Moos 6:15 Sillä HERra sinun Jumalas on kijwas Jumala teidän käskellän/ ettei HERran sinun Jumalas wiha julmistuis sinun päälles: ja hucutais sinua maasta.
5 Moos 6:16 Ei teidän pidä kiusaman HERra teidän Jumalatan/ nijncuin te händä kiusaisitte Massas.
5 Moos 6:17 Mutta pitämän HERran teidän Jumalan käskyt/ ja hänen todistuxens ja hänen oikeudens/ cuin hän käskenyt on.
5 Moos 6:18 Ettäs teet sitä cuin oikia ja hywä on HERran edes/ että sinun hywin käwis/ ja tulisitte sisälle ja omistaisitte sen hywän maan/ josta HERra wannoi sinun Isilles.
5 Moos 6:19 Että hän carcotais caicki wiholiset sinun edestäs/ nijncuin HERra sanonut on.
5 Moos 6:20 COsca poicas tänäpänä taicka huomena kysy sinulle/ sanoden: mitkä todistuxet/ käskyt ja oikeudet nämät owat/ jotca HERra meidän Jumalam teille käskenyt on?
5 Moos 6:21 Nijn sinun pitä sanoman pojalles: me olim Pharaon orjat Egyptis/ ja HERra johdatti meidän Egyptist wäkewällä kädellä.
5 Moos 6:22 Ja HERra teki suuria ja pahoja tunnustähtejä ja ihmeitä Egyptille/ Pharaolle/ ja caikelle hänen huonellens/ meidän silmäim edes.
5 Moos 6:23 Ja johdatti meidän sieldä/ että hän weis meitä ja andais meille sen maan/ cuin hän wannoi meidän Isillem.
5 Moos 6:24 Ja HERra käski meitä tekemän caickein näiden oikeutten jälken/ pelkämän HERra meidän Jumalatam/ että meidän hywin käwis caickena meidän elinaicanam/ nijncuin myös tänäpänä käy.
5 Moos 6:25 Ja sen pitä oleman meille wanhurscaudexi/ HERran meidän Jumalam edes/ jos me pidämme ja teemme caicki nämät käskyt/ nijncuin hän meille on käskenyt.
Vers. 5. Sinun pitä racastaman HERra sinun Jumalatas ) Ei tästä seura/ ihmisen sitä taitawan tehdä täsä turmellus luonnos: waan Jumala on sitä käskenyt/ että me sijtä ymmärräisim meidän puutoxem ja pakenisim Christuxen tygö/ häneldä armo kerjäten/ nijncuin Agust. kirjoitta. vitam autem serm. potest cepti ipso justitiae
v. 7. Teroittaman ) se on/ teräwäst sanoman/ wisust harjoittaman ja opettaman Jumalan sana/ nijn ettei se ruostuis/ waan että se olis alanomati muistos: sillä/ sitä wiremmin cuin Jumalan sanas harjoitellan/ sitä kircammaxi se tule/ jota enämmän sitä rackammin. Mutta cuin se laimin lyödän/ nijn se tule woimattomaxi.

VII. Lucu.
ISraelin lapsia kieldän säästämäst Canaan maan asuwaisia/ v. 1.
ja käsketän häwittä heitä/ epäjumalinens/ v. 5.
että he tietäisit hänen ainoastans olewan Jumalan/ joca pitä lijttons nijlle/ jotca händä pelkäwät/ ja rangaise nijtä/ jotca händä wihawat/ v. 9.
Jos he sen tekewät/ nijn he myös siunatan Herralda caickein Canssain ylidzen/ v. 12.
Ei heidän pidä pelkämän Cananerejä/ waan muistaman cuinga HERra teki Egyptiläisille/ nijn hän on myös tekewä Cananereille/ v. 17.
etc.

5 Moos 7:1 COsca HERra sinun Jumalas wie sinun sijhen maahan/ johon sinä tulet omistaman sitä/ ja aja paljon Canssa ulos sinun edestäs/ Hetherit/ Girgoserit/ Amorrerit/ Cananerit/ Pheserit/ Hewerit ja Jebuserit/ seidzemen Canssa/ jotca sinun suuremmat ja wäkewemmät owat.
5 Moos 7:2 Ja cosca HERra sinun Jumalas anda heidän sinun etees/ lyödäxes heitä/ nijn sinun pitä kiroman heitä/ ja ei tekemän yhtäkän lijtto heidän cansans/ taicka armahtaman heitä.
5 Moos 7:3 Ja ei sinun pidä yhdistämän sinuas heidän cansans: sinun tyttäritäs ei sinun pidä andaman heidän pojillens/ ja heidän tyttäritäns ei teidän pidä ottaman teidän pojillen.
5 Moos 7:4 Sillä he wiettelewät teidän poican minun tyköni/ palweleman muucalaisia jumalita/ nijn julmistu HERran wiha teidän päällen/ ja nopiast hucutta teidän.
5 Moos 7:5 Mutta näin pitä teidän tekemän heille/ heidän Altarins pitä teidän cukistaman/ heidän padzans rickoman/ heidän medzistöns hackaman/ ja heidän epäjumalans tulella polttaman.
5 Moos 7:6 Sillä sinä olet pyhä Canssa HERralle sinun Jumalalles/ sinun on HERra sinun Jumalas walinnut omaxi Canssaxens/ caikista Canssoista cuin asuwat maan päällä.
5 Moos 7:7 Ei ole HERra mielistynyt teihin ja walinnut teitä/ että teidän lucun on suurembi cuin caickein muiden Canssain: sillä sinä olet wähin caikista Canssoista.
5 Moos 7:8 Mutta että HERra racasti teitä ja pitä walans/ jonga hän wannoi teidän Isillen/ hän johdatti teidän wäkewällä kädellä/ ja wapahti teidän orjuden huonesta/ Pharaon Egyptin Cuningan kädest.
5 Moos 7:9 NIin sinun pitä nyt tietämän/ että HERra sinun Jumalas on Jumala/ uscollinen Jumala/ pitäwäinen lijttons ja laupiudens/ nijden canssa jotca händä racastawat/ ja pitäwät hänen käskyns tuhanneen polween.
5 Moos 7:10 Ja costa nijlle jotca händä wihawat/ hänen caswons edes/ nijnettä hän hucutta heitä/ ja ei wijwy costamast nijlle hänen caswons edes/ jotca händä wihawat.
5 Moos 7:11 Nijn pidä ne käskyt/ säädyt ja oikeudet/ jotca minä sinulle käsken tänäpänä tehdäxes.
5 Moos 7:12 Ja cosca te nämät oikeudet cuuletta/ ja pidätte/ ja teette ne/ nijn myös HERra sinun Jumalas pitä sen lijton ja laupiuden/ jonga hän wannoi sinun Isilles.
5 Moos 7:13 Ja racasta/ siuna ja enändä sinun/ ja siuna sinun ruumis hedelmän/ ja sinun maas hedelmän/ sinun jywäs/ wijnas ja öljys/ hedelmän sinun carjastas/ ja hedelmän sinun lambaistas/ sijnä maasa/ jonga hän sinun Isilles wannoi sinulle andaxens.
5 Moos 7:14 Sinun pitä oleman siunatun caikist Canssoist. Ei yxikän hedelmätöin pidä sinun seasas oleman/ eikä sinun carjas seas.
5 Moos 7:15 HERra otta sinulda pois caicki sairaudet/ ja ei heitä sinun päälles yhtän Egyptin paha tautia/ jotca sinä hywin ymmärtänyt olet/ mutta hän heittä ne caickein nijden päälle/ jotca sinua wihawat.
5 Moos 7:16 Sinun pitä nielemän caicki ne Canssat/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle andawa on. Ei sinun pidä säästämän heitä/ eikä palweleman heidän jumalitans: sillä se tulis sinulle paulaxi.
5 Moos 7:17 Jos sinä sanot sinun sydämesäs: nämät Canssat owat usiammat cuin minä/ cuinga taidan minä heidän aja ulos.
5 Moos 7:18 Nijn älä pelkä heitä/ muista wisust mitä HERra sinun Jumalas teki Pharaolle ja caikille Egyptiläisille.
5 Moos 7:19 Ja ne suuret kiusauxet/ cuin sinun silmäs nähnet owat/ tunnustädet ja ihmet/ ja wäkewä käsi/ ja ojettu käsiwarsi/ jolla HERra sinun Jumalas johdatti sinun. Nijn HERra sinun Jumalas teke caikille nijlle Canssoille joita sinä pelkät.
5 Moos 7:20 Nijn myäs HERra sinun Jumalas lähettä heidän secaans hörhöläiset/ että caicki hucutettaisin/ jotca jäänet/ ja heitäns sinun edestäs lymyttänet owat.
5 Moos 7:21 Älä hämmästy heitä: sillä HErra sinun Jumalas on sinun keskelläs/ se suuri ja peljättäpä Jumala.
5 Moos 7:22 HERra sinun Jumalas häwittä nämät Canssat sinun edesäs/ wähinwähin toinen toisens jälken: et sinä saa äkist hucutta heitä/ ettei medzän pedot lisännyis sinua wastan maan päällä.
5 Moos 7:23 HERra sinun Jumalas anda heitä sinun etees/ ja lyö heitä suurella lyömisellä/ sijhenasti että hän hucutta heidän.
5 Moos 7:24 Ja anda heidän Cuningans sinun käsijs/ ja sinun pitä hucuttaman heidän nimens taiwan alda: Ei pidä yhdengän seisoman sinua wastan/ sijhenasti ettäs heidän hucutat.
5 Moos 7:25 Heidän epäjumalittens cuwat pitä sinun tulella polttaman/ ja ei sinun pidä himoidzeman sitä hopiata ja culda/ cuin nijden päällä on ollut/ taicka ottaman sijtä jotain sinulles/ ettei se olis sinulle paulaxi: sillä se on HERralle sinun Jumalalles cauhistus.
5 Moos 7:26 Sentähden/ ei sinun pidä sitä cauhistusta huonesees wiemän/ ettet sinä kirotais/ nijncuin myös se on/ mutta sinun pitä cauhistuxella cauhistuman sijtä.
Vers. 3. Heidän tyttäritäns ei teidän pidä ottaman teidän pojillen ) Tästä nähdän wanhimmilla olewan Awioskäskyn menos heidän isällinen waldans lasten päälle/ cuin sijtä asiast on Jerem. tykönä c. 29:6. Tästä myös nähdän HERra kieldäwän idzens andamast awioskäskyyn nijden cansa/ joilla on toinen usco ja Jumalan palwelus: sillä sen cautta he petetän wäärän oppijn ja Jumalanpalweluxeen/ nijncuin myös sijtte usein tapahtui. Waicka ei tämä ole meille Christityille ratki ilmeisest Udes Testamendis kieltty/ cuitengin on waarallinen/ ja moni on wääräuscoisilda waimoilda wieteldy totudest.
v. 5. Heidän Altarins pitä teidän cukistaman ) Cadzo 52. vers. sijnä 33. cap. Num.

VIII. Lucu.
ISraelin lapsille muistutetan HERran käskyt/ ja mixi hän heitä corwes coconans 40. ajastaica coetteli: mixi hän heitä ruockei Mannalla/ ja heidän waattens ei culunet/ v. 1.
Ja nyt että HERra oli heille andawa wiljaisen maan/ josa caickinaist hywyttä yldäkyllä on/ v. 7.
Nijn pitä heidän cawattaman/ ettei he unhotais HERra Jumalata/ joca heidän wei nijn monella ihmellä corwen läpidzen/ v. 11.
eikä palwelis muita jumalita/ ettei he huckuis/ nijncuin Cananerit heidän edelläns/ v. 19.

5 Moos 8:1 CAicki käskyt cuin minä käskin sinulle tänäpänä/ pitäkät ja tehkät/ että te eläisitte ja lisännyisitte/ tulisitte ja omistaisitte maan/ cuin HERra wannoi teidän Isillen.
5 Moos 8:2 Ja muista caicke sitä matca/ jonga cautta HERra sinun Jumalas johdatti sinun näinä neljänäkymmenenä wuonna corwes/ nöyryttäxens ja coetellaxens sinua/ tietäxens mitä sinun sydämesäs oli/ jos sinä pidäisit hänen käskyns/ taicka et.
5 Moos 8:3 Hän nöyrytti sinun ja andoi sinun isota/ ja rawidzi sinun Mannalla/ jota sinä ja sinun Isäs ei tundenet/ että hän annais sinun tietä/ ettei ihminen elä ainoastans leiwäst/ waan caikista cuin HERran suusta lähte.
5 Moos 8:4 Ei sinun waattes wanhudest culunet sinun päälläs/ ja sinun jalcas ei paisunet näinä neljänäkymmenenä wuonna.
5 Moos 8:5 Nijn tiedä sinun sydämesäs/ että HERra sinun Jumalas on neuwonut sinua nijncuin mies neuwo poicans.
5 Moos 8:6 Nijn pidä nyt HErran sinun Jumalas käskyt waeldaxes hänen teilläns/ ja peljätäxes händä.
5 Moos 8:7 Sillä HERra sinun Jumalas wie sinun hywälle maalle/ sille maalle josa ojat/ caiwot/ ja järwet owat/ jotca wuorten siwuille ja laxoille wuotawat.
5 Moos 8:8 Maalle josa nisu/ ohra/ wijnapuut/ ficunapuut/ ja granatin omenat owat: maalle josa öljypuut ja hunaja caswawat.
5 Moos 8:9 Maalle josa sinulla pitä kyllä oleman leipä syödäxes/ josa ei mitän puutu: maalle jonga kiwet owat rauta/ josa sinä myös wasken wuoresta lohcaiset.
5 Moos 8:10 Ja cosca sinä syönyt ja rawittu olet/ ettäs silloin kijtät HERra sinun Jumalatas/ sen hywän maan edest/ cuin hän annoi sinulle.
5 Moos 8:11 NIin ota sijs waari/ ettet sinä unhota sinun Herras Jumalatas/ sijnä ettet sinä pidä hänen käskyäns/ säätyäns ja oikeuttans/ cuin minä tänäpänä sinulle käsken.
5 Moos 8:12 Coscas syönyt ja rawittu olet/ ja rakennat caunit huonet ja asut nijsä.
5 Moos 8:13 Ja sinun carjas ja lambas/ hopias ja culdas/ ja caicki cuin sinulla on/ lisändywät.
5 Moos 8:14 Ettei sinun sydämes silloin tulis ylpiäxi/ ja unhotaisit HERran sinun Jumalas/ joca sinun Egyptin maalda johdatti/ orjuden huonesta.
5 Moos 8:15 Ja on sinun johdattanut sen suuren ja hirmuisen corwen läpidze/ josa tuliset kärmet/ Scorpionit ja cuiwus oli/ ja ei ensingän wettä ollut/ ja andoi sinulle weden wuota cowasta calliosta.
5 Moos 8:16 Ja rawidzi sinun Mannalla corwes/ josta ei teidän Isän mitän tiennet/ nöyryttäxens ja coetellaxens sinua/ ja sijtte hywä tehdäxens sinulle.
5 Moos 8:17 Muutoin sinä sanoisit sydämesäs: minun woiman ja kätteni wäkewys/ on minulle näin woimalliset tegot tehnyt.
5 Moos 8:18 Waan muista HERran sinun Jumalas päälle: sillä hän on se/ joca sinulle woiman anda/ tehdäxes sencaltaisia woimallisia tecoja/ että hän wahwistais lijttons/ cuin hän wannoi sinun Isilles/ nijncuin se tänäkin päiwänä tapahtu.
5 Moos 8:19 WAan jos sinä unhotat sinun HERras Jumalas ja noudatat muita jumalita/ palwelet ja cumarrat nijtä/ nijn minä tänäpänä todistan teille/ että teidän pitä peräti huckuman.
5 Moos 8:20 Juuri nijncuin pacanat/ jotca HERra hucutta teidän edestän/ ettet te ole HERran teidän Jumalan änelle cuuliaiset.
Vers. 1. Että te eläisitte ) Lue tästä 18. cap. Levit.
v. 5. selitys.

IX. Lucu.
ISraelin lapsia waroitan/ ettei heidän pidäis tulduans luwattuun maahan/ luuleman heidän hurscaudens/ waan sen asuwaisten jumalattomuden/ ja sen lupauxen tähden/ cuin HERra heidän Isillens oli luwannut/ sinne tullens/ v. 4.
Sillä he tiesit/ cuinga usein he HERran wihoittanet olit: nijncuin Horebin tykönä/ cosca he walettua wasickata cumarsit/ v. 7.
ja HERra tahdoi hucutta heitä/ jollei Moses olis rucoillut heidän edestäns/ cusa hän myös löi caxi kiwistä taulua ricki/ cuin HERra andoi hänelle/ v. 14.
Nijn myös Thabeeras ja mualla/ cusa he napisit HERra wastan/ v. 21.
ja hänen täytyi taas rucoilla heidän edestäns/ v. 25.

5 Moos 9:1 CUule Israel/ tänäpänä sinä menet Jordanin ylidze/ ettäs tulet omistaman sitä Canssa/ joca on sinua suurembi ja wäkewämbi/ suuria Caupungeita raketuita taiwasen asti.
5 Moos 9:2 Suurta ja corkiat Canssa Enakin lapsia/ jotca sinä tunnet/ joista sinä myös cuullut olet: Cuca woi seiso Enakin lapsia wastan?
5 Moos 9:3 Nijn sinun pitä tänäpänä tietämän/ että HERra sinun Jumalas käy sinun edelläs nijncuin culuttawainen tuli/ hän hucutta heitä ja lyö sinun edesäs/ ja aja heitä ulos ja nopiast hucutta/ nijncuin HERra sanoi sinulle.
5 Moos 9:4 Cosca HERra sinun Jumalas on heitä ajanut sinun edestäs ulos/ nijn älä sano sydämesäs: HERra on minun tähän tuonut omistaman tätä maata minun wanhurscaudeni tähden/ waicka HERra nämät pacanat aja sinun edestäs ulos/ heidän jumalattomudens tähden.
5 Moos 9:5 Sillä et sinä tule omistaman heidän maatans sinun wanhurscaudes eli sydämes wacuuden tähden/ waan HErra sinun Jumalas/ aja pacanat ulos heidän jumalattomudens tähden/ että HERra täytäis sanans/ jonga HERra sinun Isilles Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille wannoi.
5 Moos 9:6 Nijn tiedä nyt/ ettei HERra sinun Jumalas anna sinulle tätä hywä maata/ omistaxes sinun wanhurscaudes tähden: sillä sinä olet niscuri Canssa.
5 Moos 9:7 Muista ja älä unhota/ cuinga sinä sinun HERras Jumalas wihoitit corwes/ sijtä päiwästä cuin sinä läxit Egyptin maalda/ sijhenasti cuin te tullet oletta tähän paickaan/ te oletta ollet HERralle wastahacoiset.
5 Moos 9:8 Sillä Horebis te myös wihoititte HERran/ nijn että hän tahdoi wihasans teidän hucutta.
5 Moos 9:9 Cosca minä wuorelle astuin ottaman kiwisiä tauluja wastan/ lijton tauluja/ cuin HERra teki teidän cansan: Ja minä olin wuorella neljäkymmendä päiwä ja neljäkymmendä yötä/ ja en syönyt leipä/ engä juonut wettä.
5 Moos 9:10 Ja HERra andoi minulle caxi kiwistä taulua/ kirjoitetut Jumalan sormella. Ja nijsä olit caicki sanat/ cuin HERra teille tulesta wuorella puhui/ cocouxen päiwänä.
5 Moos 9:11 Ja nijden neljänkymmenen päiwän ja neljänkymmenen yön perästä/ andoi HERra minulle caxi kiwistä lijton taulua.
5 Moos 9:12 Ja sanoi HERra minulle/ nouse ja mene nopiast tääldä alas: sillä sinun Canssas/ jongas Egyptist johdattanut olet/ owat turmellet idzens/ ja owat nopiast sildä tieldä mennet pois/ jonga minä käskin heille/ ja owat tehnet heillens waletun cuwan.
5 Moos 9:13 Ja HErra puhui minulle/ sanoden: minä näen että tämä Canssa on niscuri Canssa.
5 Moos 9:14 Salli että minä hucutan heidän/ ja pyhin heidän nimens taiwan alda/ minä tahdon sinun tehdä wäkewämmäxi ja suuremmaxi Canssaxi/ cuin tämä on.
5 Moos 9:15 Ja cuin minä käänsin minuni/ ja astuin wuorelda alas/ joca tulesta paloi/ ja pidin caxi lijton taulua molemmisa käsisäni.
5 Moos 9:16 Nijn näin minä/ ja cadzo/ nijn te olitta tehnet syndiä HERra teidän Jumalatan wastan/ että te teitte waletun wasican/ ja nopiast menitte pois sildä tieldä/ jonga HERra käski teille.
5 Moos 9:17 Nijn otin minä ne molemmat taulut ja heitin minun molemmista käsistäni/ ja löin ne ricki teidän silmäin edes.
5 Moos 9:18 Ja langeisin maahan HERran eteen/ nijncuin ennengin nijnä neljänäkymmenenä päiwänä ja neljänäkymmenenä yönä/ ja en syönyt leipä/ engä juonut wettä/ caickein teidän syndein tähden/ cuin te tehnet olitta/ sijnä että te teitte sencaltaista pahutta HERran edes ja wihoititte hänen.
5 Moos 9:19 Sillä minä pelkäisin sitä wiha ja hirmuisutta/ jolla HERra teidän päällen wihastunut oli/ nijn että hän tahdoi hucutta teidän. Ja HERra cuuli minun rucouxeni wielä silläkin haawa.
5 Moos 9:20 HERRA oli myös suurest wihainen Aaronin päälle/ nijn että hän tahdoi hänen hucutta/ waan minä rucoilin silloin Aaroningin edestä.
5 Moos 9:21 Mutta teidän syndin/ sen wasican cuin te tehnet olitta/ otin minä ja poldin tules/ ja löin hänen ricki ja surwoin hänen sijhenasti/ että se tuhwaxi tuli/ ja heitin sen tuhwan sijhen ojaan/ joca sijtä wuoresta wuosi.
5 Moos 9:22 NIin myös te wihoititte HERran Thabeeras/ ja Massas/ ja himohaudoilla.
5 Moos 9:23 Ja cosca hän lähetti teidän Cades Barneast/ ja sanoi: mengät ja omistacat maa/ jonga minä annoin teille/ nijn te olitte HERran teidän Jumalan suulle wastahacoiset/ ja ette usconet hänen päällens/ ette myös ollet cuuliaiset hänen änellens.
5 Moos 9:24 Sillä te oletta ollet HERralle tottelemattomat/ sijtä päiwästä cuin minä teidän tundenut olen.
5 Moos 9:25 Nijn minä langeisin maahan HERran eteen/ neljäkymmendä päiwä ja neljäkymmendä yötä/ cuin minä sijnä macaisin: sillä HERra sanoi/ että hän tahdoi hucutta teidän.
5 Moos 9:26 Waan minä rucoilin HERra/ sanoden: HERRA/ HERra/ älä hucuta sinun Canssas ja pericundas/ jongas suurella woimallas pelastanut/ ja wäkewällä kädelläs Egyptist johdattanut olet.
5 Moos 9:27 Muista sinun palwelias Abrahamin/ Isaachin ja Jacobin päälle/ älä cadzo tämän Canssan cowuden/ jumalattomuden ja synnin puoleen.
5 Moos 9:28 Ettei sen maan asuwaiset/ jostas meidän johdottanut olet/ sanois: Ei HErra woinut heitä wiedä sijhen maahan/ jonga hän heille luwannut oli/ ja on sentähden heidän johdattanut/ että hän wihais heitä ja tappais heidän corwes.
5 Moos 9:29 Sillä he owat sinun Canssas ja perimyxes/ jongas suurella woimallas ja ojetulla käsiwarrellas johdattanut olet.
Vers. 27. Muista sinun palwelias Abrahamin/ Isaachin etc. päälle ) Ei Moses täsä rucoile heidän Isäins ansion ja mahdollisuden tähden: waan muistutta Jumalalle sen lupauxen/ cuin hän heille oli luwannut Mesiaxest/ että hän sentähden säästäis heitä. Nijncuin hän myös säästi Dawidin huonen sen lupauxen tähden/ cuin hän Cuningas Dawidille luwannut oli.
X. Lucu.
CUinga Moses wuoli toiset caxi taulua/ joihin HERra taas kirjoitti kymmenen sana/ ja käski ne panda tallella/ v. 1.
Heille muistutetan cuinga Aaron cuoli/ v. 6.
Cuinga Jumala oli eroittanut Lewin sucucunnan palweleman händäns Tabernaclis/ v. 8.
Cuinga hän jällens oli rucoillut heidän edestäns/ ja hänen rucouxens cuulttin/ v. 10.
Jonga caiken edest HERra ei mitän muuta anonut/ waan että he pelkäisit ja racastaisit händä caikest sydämest/ v. 12.
Heidän piti ymbärinsleickaman heidän sydämens esinahan/ ja ei oleman nijn niscurit/ v. 16.
Händä ainoata piti heidän palweleman/ joca heidän tykönäns nijn suuria töitä teki/ ja heidän wähäst Canssast nijn suurest enänsi/ v. 20.

5 Moos 10:1 SIlloin sanoi HERra minulle: wuole sinulles caxi kiwistä taulua endisten caltaista/ ja astu minun tygöni wuorelle/ ja tee sinulles puuArcki.
5 Moos 10:2 Nijn minä kirjoitan nijhin tauluin ne sanat cuin nijsä ensimäisis olit/ jotcas särkenyt olet/ ja pane ne Arckijn.
5 Moos 10:3 Nijn minä tein Arkin hongasta/ ja wuolin caxi kiwistä taulua endisten caltaista/ ja astuin wuorelle pitäden caxi taulua kädesäni.
5 Moos 10:4 Nijn kirjoitti hän sen ensimäisen kirjoituxen jälken nijhin tauluin kymmenen sana/ jotca HERra teille puhui tulesta wuorella cocouxen päiwänä. Ja HERra andoi ne minulle.
5 Moos 10:5 Nijn minä käänsin idzeni ja astuin wuorelda alas/ ja panin taulut Arckijn/ jonga minä tein/ että heidän piti siellä oleman/ nijncuin HERra minulle käskenyt oli.
5 Moos 10:6 Ja Israelin lapset menit Beroth BneJacanist Moseri cohden ( siellä Aaron cuoli ja haudattin/ ja hänen poicans Eleazar oli pappi hänen siasans )
5 Moos 10:7 Sieldä menit he Gudegodaan/ Gudegodast Jathbathijn/ sijhen maahan josa ojat owat.
5 Moos 10:8 Silloin eroitti HErra Lewin sugun candaman HERran lijton Arckia/ ja seisoman HERran edes/ palwellen händä ja kijttäden hänen nimens/ tähän päiwän asti.
5 Moos 10:9 Sentähden ei ole Lewitailla yhtän osa eli perimystä heidän weljeins cansa: sillä HERra on heidän perimyxens/ nijncuin HERra sinun Jumalas sanoi heille.
5 Moos 10:10 Ja minä seisoin wuorella nijncuin ennengin/ neljäkymmendä päiwä ja neljäkymmendä yötä/ ja wielä silloingin cuuli HERra minun rucouxeni/ eikä hucuttanut sinua.
5 Moos 10:11 Waan hän sanoi minulle: nouse ja mene matcaas/ nijn ettäs Canssan edellä waellat/ että hän tulis ja omistais sen maan/ jonga minä wannoin heidän Isillens andaxeni.
5 Moos 10:12 NYt sijs Israel/ mitä HERra sinun Jumalas sinulda muuta ano? Waan ettäs pelkäisit HERra sinun Jumalatas/ ja waellaisit caikis hänen teisäns/ ja racastaisit händä/ ja palwelisit HERra sinun Jumalatas/ caikesta sinun sydämestäs/ ja caikesta sinun sielustas:
5 Moos 10:13 Ettäs myös pidäisit HERran käskyt ja hänen oikeudens/ jotca minä käsken sinulle tänäpänä/ sinun hywäxes.
5 Moos 10:14 Cadzo/ taiwat ja caicki taiwasten taiwat/ maa ja caicki mitä hänes on/ owat HERran sinun Jumalas.
5 Moos 10:15 Cuitengin HERralle on ollut hywä suosio sinun Isäis tygö racastaxens heitä/ ja on walinnut heidän siemenens heidän jälkens/ nimittäin/ teidän caikist Canssoist/ nijncuin tänäpäiwänäkin on.
5 Moos 10:16 Sentähden ymbärinsleicatcat nyt teidän sydämen esinahca/ ja älkät enämbi niscurit olco:
5 Moos 10:17 Sillä HERra teidän Jumalan on caickein Jumalain Jumala/ ja caickein Herrain HERra/ suuri Jumala/ woimallinen/ ja peljättäpä/ joca ei cadzo yhdengän muodon jälken/ eikä yhdeldäkän lahjoja ota.
5 Moos 10:18 Joca orwoille ja leskille oikeuden teke/ ja racasta muucalaisia/ nijn että hän heille leiwän ja waatten anda.
5 Moos 10:19 Sentähden pitä myös teidän racastaman muucalaisia: sillä te myös olitta muucalaiset Egyptin maalla.
5 Moos 10:20 Sinun pitä pelkämän HERra sinun Jumalatas/ händä pitä sinun palweleman/ hänes pitä sinun rippuman kijnni/ ja hänen nimens cautta wannoman.
5 Moos 10:21 Hän on sinun ylistyxes ja sinun Jumalas/ joca sinun tykönäs teki hirmuisita töitä/ joita sinun silmäs nähnet owat.
5 Moos 10:22 Sinun Isäs menit Egyptijn seidzenkymmenen sielun cansa/ mutta nyt sinun HERras Jumalas on enändänyt sinun/ nijncuin taiwan tähdet.
Vers. 12. Caikesta sinun sydämestäs ) Tästä cadzo se cuin ennen on kirjoitettu sen 6. cap. 5. vers. selityxes.
v. 15. Walinnut heidän siemenens ) Ei nijn/ että muut Canssat olit hyljätyt Jumalalda/ cosca he hänen armons tahdoit otta wastan/ waan että he olisit Jumalan erinomainen Canssa/ ja kätkisit hänen Lakins ja oikian Jumalan palweluxen/ joista myös Christus oli tulewa.

XI. Lucu.
MOses muistutta Israelin lapsille ihmeitä/ cuin HERra Egyptis ja sijtten oli tehnyt: sillä he olit ne idze nähnet/ v. 2.
Sentähden pitä heidän hänen käskyns pitämän/ että he omistaisit sen hywän maan/ cuin hän heille oli luwannut/ ja sijnä cauwan eläisit/ v. 7.
jos he nijn tekisit/ nijn hän annais heille amu ja ehto saten/ v. 13.
jollei taas: nijn hän sulkis heildä taiwan/ v. 16.
Heidän pitä muistaman HERran käskyjä/ kirjoittaman ja opettaman nijtä heidän lapsillens/ v. 18.
nijn hän carcotta heidän wiholisens heidän edestäns/ v. 22.
Heillä oli siunaus ja kirous/ cummanga he tahdoit walita/ v. 26.
Cosca he saisit maan halduns/ piti heidän andaman nijtä cuulutta Grisimin ja Ebalin wuorilla/ v. 29.

5 Moos 11:1 NIin racasta nyt HERra sinun Jumalatas/ ja pidä hänen lakins/ säätyns/ oikeudens ja käskyns/ nijncauwan cuin sinä elät.
5 Moos 11:2 Ja tietkä te tänäpänä nijtä joita teidän lapsen ei tietänet eikä nähnet ole/ nimittäin/ HERran teidän Jumalan curitust/ hänen jalouttans/ woimallista kättäns/ ja ojettua käsiwarttans.
5 Moos 11:3 Ja hänen ihmeitäns ja tecojans/ cuin hän teki Egyptiläisten seas/ Pharaolle Egyptin Cuningalle/ ja caikelle hänen maacunnallens.
5 Moos 11:4 Ja mitä hän teki Egyptiläisten sotawäelle/ heidän hewoisillens ja waunuillens/ cosca hän punaisen meren wedet tuotti heidän päällens/ cosca he teitä ajoit taca/ ja HERra hucutti heidän haman tähän päiwän asti.
5 Moos 11:5 Ja mitä hän teille corwes tehnyt on/ sijhen asti cuin te tähän paickaan tulitta.
5 Moos 11:6 Ja mitä hän teki Dathanille ja Abiramille Eliabin Rubenin pojan pojille/ cosca maa awais suuns ja nieli heidän/ ja heidän perhens ja majans/ ja caicki heidän tawarans/ cuin oli heidän hallusans coca Israelin keskellä.
5 Moos 11:7 SIllä teidän silmän owat nähnet ne suuret HERran tegot/ cuin hän tehnyt on.
5 Moos 11:8 Sentähden pitäkät caicki ne käskyt/ cuin minä teille tänäpänä käsken/ että te wahwistuisitte/ tuleman ja omistaman sitä maata/ cuin te menette omistaman.
5 Moos 11:9 Että te cauwan sijnä maasa eläisitte/ cuin HERra sinun Jumalas wannoi sinun Isilles/ heille andaxens ja heidän siemenellens/ sen maan/ josa riesca ja hunajata wuota.
5 Moos 11:10 Sillä se maa johongas menet omistaman sitä/ ei ole nijncuin Egyptin maa/ josta te lähtenet oletta/ josa sinä siemenes kylwit/ ja cannoit wettä nijncuin caalimaahan.
5 Moos 11:11 Waan se maa johonga te menettä omistaman sitä/ on wuorinen ja laxoinen maa/ jonga sade taiwast casta.
5 Moos 11:12 Josta maasta HERra sinun Jumalas pitä waarin/ ja sinun HERras Jumalas silmät aina näkewät sen/ wuoden algusta nijn wuoden loppuun.
5 Moos 11:13 Jos te cuuliaiset oletta minun käskylleni/ cuin minä tänäpänä teille käsken/ nijn että te racastatte HERra teidän Jumalatan/ ja palwelette händä caikest teidän sydämestän ja caikest sielustan.
5 Moos 11:14 Nijn minä annan teidän maallen saten ajallans/ warhain ja hiljain/ että sinä corjat sinun jywäs/ wijnas ja öljys.
5 Moos 11:15 Ja minä annan sinun carjalles ruoho sinun kedoillas/ että te syötte ja rawitan.
5 Moos 11:16 Waan carttacat teitän/ ettei teidän sydämen wietelläis teisä/ nijn että te exytte palweleman wieraita jumalita/ ja cumartaman heitä.
5 Moos 11:17 Ja HERran wiha julmistuis teidän päällen/ ja sulkis taiwan/ ettei sadetta tulis/ ja maa ei andais hedelmätäns/ ja te kijrust huckuisitte/ sijtä hywästä maasta cuin HERra on teille andanut.
5 Moos 11:18 NIin pangat nyt nämät sanat teidän sydämijn/ ja teidän sieluin/ ja sitocat heitä merkixi teidän käsijn/ että he olisit muistoxi teidän silmäin edes.
5 Moos 11:19 Ja opettacat nijtä teidän lapsillen/ nijn että sinä puhut nijstä huones istuisas/ tiellä käydesäs/ lewätä pannesas/ ja nostesas.
5 Moos 11:20 Ja kirjoita ne sinun huones pihtipieleen/ ja sinun porttijs.
5 Moos 11:21 Että sinä ja sinun lapses cauwan eläisit maan päällä/ cuin HERra teidän Isillen wannoi andaxens heille/ nijncauwan cuin päiwät taiwast maan päälle owat.
5 Moos 11:22 Sillä jos te caicki nämät käskyt pidätte/ cuin minä teille käsken/ että te senjälken teette/ nijn että te racastatte HERra teidän Jumalatan/ ja waellatte caikis hänen teisäns/ ja riputta hänes kijnni.
5 Moos 11:23 Nijn HERra aja caicki nämät Canssat pois teidän caswon edest/ nijn että te omistatte suuremmat ja woimallisemmat Canssat/ cuin te oletta.
5 Moos 11:24 Caicki paicat cuin teidän jalcan astu/ pitä teidän oleman/ corwesta ja Libanonin wuoresta/ ja Phrathin wirrasta ärimmäisen meren asti/ on sinun rajas.
5 Moos 11:25 Ei yxikän woi olla teitä wastan/ teidän pelcon ja wapistuxen anda HERra tulla caickein nijden maiden päälle/ cusa te waellatte/ nijncuin hän teille on sanonut.
5 Moos 11:26 CAdzo/ minä asetan tänäpänä teidän eteen/ sekä siunauxen että kirouxen.
5 Moos 11:27 Siunauxen/ jos te cuuliaiset oletta HERran teidän Jumalan käskylle/ cuin minä tänäpänä teille käsken.
5 Moos 11:28 Kirouxen/ jos et te cuule HERran teidän Jumalan käskyjä/ ja exytte sijtä tiestä/ cuin minä teille tänäpänä käsken/ nijn että te waellatte muiden jumalain jälken/ joita et te tunne.
5 Moos 11:29 Cosca HERra sinun Jumalas johdatta sinun sijhen maahan/ johongas tulet omistaman sitä/ nijn anna siunaus Grisimin wuorella/ ja kirous Ebalin wuorella.
5 Moos 11:30 Jotca sillä puolen Jordanin owat/ tiellä länden päin Cananerein maalla/ cuin asuwat sillä lakialla maalla Gilgalis/ Moren lakeuden tykönä.
5 Moos 11:31 Sillä sinun pitä menemän Jordanin ylidze/ tuleman ja omistaman maan/ cuin HERra teidän Jumalan teille andanut on/ omistaxen ja asuaxen sijnä.
5 Moos 11:32 Nijn pitäkät sijs nyt ja tehkät caickein käskyin ja oikeutten jälken/ cuin minä tänäpänä panen teidän eteen.
Vers. 18. Ja sitocat heitä merkixi ) se on/ se on kyllä hywä että meillä jotain olis/ mistä me muistaisimme Jumalan käskyt/ etem me tekis nijtä wastan: taicka tilcoja waatteisam/ kirjoituxia seinis eli owein pihtipielis/ jotca me aina näkisim/ cosca ne ilman taicauxeta pidetän/ sentähden oli Jumala käskenyt sen hänen Canssallens: mutta cosca ei Jumalan käskyistä pidetä lucua/ ei kirjoituxet eikä myös muut merkit mitän auta.
XII. Lucu.
CUinga Israelin lapset tulduans sijhen maahan/ pidäis häwittämän caicki ne paicat/ joisa pacanat heidän jumalitans palwellet owat/ v. 1.
Ja ainoastans uhraman sijnä paicas/ cuin HERra walidzepa on: sijnä pitä heidän syömän ja iloidzeman HERran edes/ ja ei hylkämän Lewitaita/ nijncauwan cuin he eläwät/ v. 4.
muutoin/ sen lihan joca ei ollut aiwoittu uhrixi/ sait he syödä cusa he tahdoit/ waan ei werinens/ v. 15.
Ei heidän pidä seuraman pacanoitten cauhistuxia/ käytellen heidän lapsians tulen läpidzen/ v. 29.
waan pitämän HERran käskyt/ ei lisämän eikä wähendämän sijtä/ v. 32.

5 Moos 12:1 Nämät owat ne käskyt ja oikeudet/ joita teidän pitämän pitä/ että te sen jälken tekisitte sillä maalla/ jonga HERra sinun Isäis Jumala andoi sinulle omistaxes/ nijncauwan cuin te maan päällä elätte.
5 Moos 12:2 HÄwittäkät caicki ne paicat ( jotca te omistatte ) joisa pacanat heidän jumalitans palwellet owat/ joco se olis corkiain wuortein cuckuloilla/ taicka mäjillä/ eli caickein wiherjäisten puitten alla.
5 Moos 12:3 Ja cukistacat heidän Altarins ja särkekät heidän padzans/ heidän medzistöns tulella polttacat/ ja heidän epäjumalans cuwat heittäkät pois/ ja hucuttacat heidän nimens sijtä paicasta.
5 Moos 12:4 EI teidän pidä nijn tekemän HERralle teidän Jumalallen/
5 Moos 12:5 Waan sijnä paicas cuin HERra teidän Jumalan walidze caikista teidän sucucunnistan/ että hän sijnä anda asua hänen nimens/ sijnä teidän pitä kysymän ja sinne tuleman.
5 Moos 12:6 Ja siellä pitä teidän uhraman teidän polttouhrin/ ja teidän muut uhrin/ ja teidän kymmenexen/ ja teidän kätten ylönnysuhrit/ ja teidän lupauxen/ ja teidän wapaehdoiset uhrin/ nijn myös esicoiset teidän carjastan ja lambaistan.
5 Moos 12:7 Ja siellä teidän pitä syömän HERran teidän Jumalan edes/ ja iloidzeman caikisa nijsä cuin te ja teidän huonen cannatte edes/ joilla HERra sinun Jumalas sinun on siunannut.
5 Moos 12:8 EI teidän pidä mitän nijstä tekemän/ cuin me täsä tänäpänä teemme/ jocainen cuin hänelle idze näkyis oikiaxi.
5 Moos 12:9 Sillä et te wielä ole tähänasti tullet lepoon ja perimyxeen/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle andawa on.
5 Moos 12:10 Waan teidän pitä menemän Jordanin ylidze/ ja asuman nijsä maisa/ jotca HERra teidän Jumalan teille perimyxexi jacawa on/ ja hän anda teille lewon/ caickein teidän wihamiesten edes teidän ymbärillän/ teidän pitä myös pelkämätä asuman.
5 Moos 12:11 Cosca HERra sinun Jumalas walidze paican/ että hänen nimens sijnä asuis/ sinne pitä teidän wiemän caicki ne cuin minä teille käsken/ teidän polttouhrin ja teidän muut uhrin/ teidän kymmenexen/ teidän kätten ylönnysuhrit/ ja caicki teidän wapat lupauxen/ jotca te HERralle lupatte.
5 Moos 12:12 Ja teidän pitä iloidzeman HERran teidän Jumalan edes/ sekä te että teidän poican/ teidän tyttären/ teidän palwelian ja pijcan/ ja myös Lewitat jotca teidän porteisan owat/ sillä ei heillä ole osa eli perimystä teidän cansan.
5 Moos 12:13 CArta sinuas ettes uhra sinun polttouhrias caikis paicois cuin sinä näet/
5 Moos 12:14 Waan sijnä paicas/ jonga HERra walidze josacusa sinun sucucunnasas/ siellä pitä sinun polttouhris uhraman/ ja tekemän caicki mitä minä sinun käsken.
5 Moos 12:15 Cuitengin teurasta ja syö liha caikis sinun porteisas/ caiken sinun sielus himon jälken/ HERran sinun Jumalas siunauxen jälken/ jonga hän sinun on andanut/ sekä puhdas että saastainen sijtä syökän/ nijncuin medzäwuohen eli peuran.
5 Moos 12:16 Mutta ei teidän pidä werta syömän/ waan caataman maahan nijncuin weden.
5 Moos 12:17 Waan älä syö sinun portisas sinun jywäis kymmenexiä/ sinun wijnas/ ja sinun öljyäs/ eikä myös esicoisia sinun carjastas ja lambaistas/ taicka yhdestäkän sinun lupauxestas cuin sinä luwannut olet/ taicka sinun wapan ehdos uhrista/ eli sinun kättes ylönnysuhrista/
5 Moos 12:18 Waan HERran sinun Jumalas edes pitä sinun nijtä syömän/ sijnä paicas jonga HERra sinun Jumalas sinulle walidze/ sinä ja sinun poicas/ sinun tyttäres ja sinun palwelias ja pijcas/ ja Lewitas joca sinun portisas on/ ja iloidze HERran sinun Jumalas edes/ caikis mitä sinun kätes tuo.
5 Moos 12:19 Ja ota waari/ ettes hyljä Lewitait/ nijncauwan cuins elät maan päällä.
5 Moos 12:20 COsca HERra sinun Jumalas lewittä sinun maas rajat/ nijncuin hän sanoi sinulle/ ja sinä sanot: minä syön liha/ että sinun sielus himoidze liha syödä/ nijn syö liha caiken sinun sielus himon jälken.
5 Moos 12:21 Jos se sia caucan on/ jonga HERra sinun Jumalas walidzi/ että hän siellä anda nimens asua/ nijn teurasta sinun carjastas ja lambaistas/ jotca HERra sinulle andanut on/ senjälken cuin minä sinulle käskin/ ja syö sinun portisas caiken sinun sielus himon jälken.
5 Moos 12:22 Nijncuin medzäwuohi ja peura syödän/ sekä puhtat että saastaiset ynnä syökän.
5 Moos 12:23 Waan ainoastans cawata ettes werta syö: sillä weri on hengi/ sentähden ei sinun pidä syömän henge lihan cansa.
5 Moos 12:24 Ei sinun pidä sitä syömän/ mutta caataman maahan nijncuin weden/ sentähden ei pidä sinun syömän sitä.
5 Moos 12:25 Ettäs menestyisit/ ja sinun lapses sinun jälkes/ ettäs oikein tehnyt olet HERran edes.
5 Moos 12:26 Mutta cosca sinä pyhität jotain cuin sinun omas on/ taicka teet lupauxen/ nijn sinun pitä ottaman ja wiemän sijhen siaan/ jonga HERra walinnut on.
5 Moos 12:27 Ja tee siellä lihasta ja werestä sinun polttouhris/ HERran sinun Jumalas Altarilla: mutta sinun uhris weri caada HERran sinun Jumalas Altarille/ ja syö liha.
5 Moos 12:28 Ota waari/ ja cuule caicki nämät sanat/ cuin minä käsken sinun/ ettäs menestyisit/ ja sinun lapses sinun jälkes ijancaickisest/ ettäs olet oikein ja kelwollisest HERran sinun Jumalas edes tehnyt.
5 Moos 12:29 COsca HERra sinun Jumalas häwittä pacanat sinun edesäs/ cuhunga sinä tulet heitä omistaman. Ja cosca sinä olet heitä omistanut ja asut heidän maallans/
5 Moos 12:30 Nijn ota waari/ ettes heidän cansans paulaan lange/ sijttecuin he owat hucutetut sinun edesäs/ ja ettes edzis heidän jumalitans/ sanoden: nijncuin tämäkin Canssa on palwellut heidän epäjumalitans/ nijn tahdon myös minä tehdä.
5 Moos 12:31 Ei sinun pidä nijn tekemän HERralle sinun Jumalalles: sillä he owat tehnet heidän jumalillens caickia nijtä cuin HERralle cauhistus on/ ja cuin hän wiha: sillä he owat myös heidän poicans ja tyttärens tulella polttanet heidän jumalillens.
5 Moos 12:32 Caicki cuin minä käsken teille pitä teidän pitämän tehdäxenne sen jälken: ei teidän pidä sijhen mitän lisämän/ eikä myös sijtä mitän wähendämän.
Vers. 2. Häwittäkät caicki ne paicat ) Tästä cadzo se cuin on kirjoitettu 33. Num.
v. 52. selityxexi.
v. 8. Jocainen cuin hänelle idze näkyis oikiaxi ) Tästä nähdän/ ettei caicki se cuin hywäs ajatuxes ilman Jumalan sanata ja käskytä tehdän/ hänelle kelpa: eikä myös se cuin me seuraisim meidän Isäim tecoja/ cosca ne owat Jumalan sana wastan: sillä se on ilmeisest kieltty/ Ezech. 20:18. Ei teidän pidä elämän teidän Isäin käskyin jälken/ ja ei pitämän heidän oikeuttans/ etc. Minun käskyn jälken pitä teidän elämän/ ja minun oikeuteni pitä teidän pitämän/ ja sen jälken tekemän.
v. 32. Ei mitän lisämän sijhen ) Tästä cadzo mitä ennen on kirjoitettu/ 4. cap. 2. v.

XIII. Lucu.
KIeldän cuulemast wäärä Prophetat ja unennäkiät/ waicka hän ihmeitä tekis/ tietäden HERran sillä coettelewan heitä/ v. 5.
Jos wielä heidän omat weljens eli langons tahtois wietellä heitä HERrasta heidän Jumalastans/ ei heidän pitänyt säästämän heitä/ v. 6.
eikä coco Caupungit/ jos hän horjatais epäjumalan palweluxeen/ waan heidän pitä cukistaman maahan/ ja peräti häwittämän hänen/ v. 12.

5 Moos 13:1 JOs Propheta eli unennäkiä nouse teidän seasan/ ja anda teille merkin eli ihmen.
5 Moos 13:2 Ja se mercki eli ihme tapahtu nijn/ josta hän puhui sinulle/ sanoden: käykäm ja noudattacam wieraita jumalita/ joita et te tunne/ ja palwelcam heitä.
5 Moos 13:3 Nijn ei sinun pidä cuuleman sen Prophetan eli unennäkiän sanoja: sillä HERra teidän Jumalan coettele teitä/ tietäxens jos te caikesta teidän sydämestän ja caikesta teidän sielustan racastatte händä.
5 Moos 13:4 Sillä HERra teidän Jumalatan pitä teidän noudattaman/ ja händä pelkämän/ ja hänen käskyns pitämän/ ja hänen ändäns cuuleman/ händä palweleman ja hänes rippuman kijnni.
5 Moos 13:5 Waan sen Prophetan eli unennäkiän pitä cuoleman: sillä hän opetti teitä luopuman HERrasta teidän Jumalastan ( joca teidän Egyptin maalda johdatti/ ja sinun orjuden huonesta pelasti ) ja wietteli sinun sildä tieldä/ jota HERra sinun Jumalas käski sinun käymän/ ettäs eroitaisit pahan seastas.
5 Moos 13:6 JOs sinun weljes sinun äitis poica/ eli sinun poicas/ eli tyttäres/ eli emändäs/ joca sinun sylisäs on/ eli sinun ystäwäs/ joca on cuin oma sydämes/ neuwois sinua sala/ ja sanois: käykäm ja palwelcam muita jumalita ( joita et sinä tunne eikä sinun Isäskän )
5 Moos 13:7 Cuin owat: caickinaisten Canssain jumalita teidän ymbäristöllän/ joco he läsnä eli caucana owat/ yhdestä maan ärestä nijn toiseen.
5 Moos 13:8 Nijn älä sijhen mielisty/ älä myös ole hänelle cuuliainen/ ja ei sinun pidä säästämän händä/ ei ensingän pidä sinun armaidzeman händä/ eli salaman händä.
5 Moos 13:9 Mutta sinun pitä surmaman hänen/ sinun kätes pitä ensin hänen päällens oleman/ että hän surmataisin/ ja sen perästä caiken Canssan käsi.
5 Moos 13:10 Hän pitä kiwillä surmattaman/ sillä hän ahkeroidzi luowutta sinun HERrasta sinun Jumalastas/ joca sinun Egyptin maalda orjuden huonesta johdattanut on/
5 Moos 13:11 Että coco Israel sen cuulis ja pelkäis/ eikä sillen semmuotoista pahutta teidän seasan tekis.
5 Moos 13:12 JOs sinä saat cuulla josacusa Caupungisas/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle on andanut asuaxes/ sanottawan:
5 Moos 13:13 Muutamat Belialin lapset owat lähtenet sinun seastas ja käändänet heidän Caupungins asujat pois/ ja sanonet: käykäm ja palwelcam muita jumalita/ joita et te tunne.
5 Moos 13:14 Nijn pitä sinun wisust edzimän/ tutkiman ja kyselemän jos todexi löytän/ että se nijn on tosi/ että se cauhistus teidän seasan tapahtunut on.
5 Moos 13:15 Nijn pitä sinun lyömän hänen Caupungins asujat miecan terällä/ ja kiroman heitä/ caickein cansa mitä ikänäns sijnä on/ ja heidän carjans miecan terällä.
5 Moos 13:16 Ja caicki heidän saalins pitä sinun cocoman keskelle catua/ ja polttaman tules/ sekä Caupungin että hänen saalins/ yhden toisens cansa/ HERralle sinun Jumalalles/ että se autiana pysy ijancaickisest/ ja ei ikänäns pidä rakettaman.
5 Moos 13:17 Ja älä mitän sinun käsijs jätä sijtä kirotusta/ että HERra käändyis hänen wihans julmudest/ ja andais sinulle laupiuden/ ja armadais sinun päälles ja enännäis sinun/ nijncuin hän sinun Isilles wannoi.
5 Moos 13:18 Että sinä HERran sinun Jumalas änelle cuuliainen ollut olet/ ja pitänyt caicki hänen käskyns/ jotca minä sinulle tänäpänä käsken/ oikein tehdäxes HERran sinun Jumalas silmäin edes.
Vers. 2. käykäm/ noudattacam wieraita jumalita ) se on/ joca jotacuta opetta sitä oikiata oppia wastan/ händä ei pidä meidän cuuleman/ waicka hän ihmeitä tekis. Mutta jos jocu jotakin muuta opetais/ joca ei ratki ilmeisest sotis wastan oikiat oppi/ händä pitä cuultaman/ jos hän wahwoilla ja pettämättömillä ihmeillä osottais puhuwans HERran käskyst: nijncuin nähdän/ cap. 18:22.
v. 5. Sen prophetan pitä cuoleman ) Wääriä opettaita tappa/ oli erinomaisest käsketty Juuttan Canssalle ja tuli heidän Politians : waan Udes Testamendis ei se ole käsketty muutoin cuin Hengelisellä miecalla/ joca on Jumalan sana/ heitä ajaman tacaperin. Ja nijtä jotca ei tahdo anda idzens ojeta/ pitä meidän wälttämän/ Tit. 3:10. Mutta cosca he ilmeisest Jumalata ja hänen sanans häwäisewät eli capinoidzewat/ mahdetan he nijncuin muutkin pahantekiät rangaista: ainoastans että cadzotaisin ja wisust tutkistellaisin/ ettei oikiata Jumalan Prophetat ja totuuden tunnustajat wääräin Prophetain nimellä tapetais eli maan culkiaxi pandais.
v. 8. Ensingän armaidzeman ) Se on oikein racasta Jumalata ylidzen caickia.
v. 13. Belialin lapset ) Ne owat monicahdat jumalattomat ja turmellut ihmiset/ joita Satanas nijncuin aseitans kehoitta sijhen cuin paha on.

XIV. Lucu.
TÄsä kieldän pijrustelemast jongun cuolluen tähden/ sillä he olit HERran Jumalan lapset/ v. 1.
ja syömäst saastaisit eläimit/ v. 3.
Raato eli imewäist wohla/ v. 21.
käsketän uscollisest anda heidän kymmenexiäns/ ja wiedä sijhen paickaan cuin HERra walidze/ v. 22.
Jos sinne on paljo matca/ nijn he saawat ne cotona myydä/ ja siellä jällens osta cuin heidän tule anda/ v. 24.
Kieldän Lewitait hyljämäst/ v. 26.
käsketän joca colmas wuosi eroitta kymmenexet Lewitain ja köyhäin elatuxexi/ v. 28.

5 Moos 14:1 TE oletta HERran teidän Jumalan lapset/ älkät pijrustelco teitän/ ja älkät teitän keritkö paljaxi teidän odzaldan jongun cuolluen tähden.
5 Moos 14:2 Sillä sinä olet pyhä Canssa HERralle sinun Jumalalles/ ja HERra on sinun walinnut erinomaisexi Canssaxi/ caikista Canssoista cuin maan päällä owat.
5 Moos 14:3 EI sinun pidä mitäkän cauhistawaista syömän.
5 Moos 14:4 Mutta nämät owat ne eläimet/ joita te saatte syödä: Härkä/ Lammas/ Wuohi/
5 Moos 14:5 Peura/ Medzäwuohi/ Medzähärkä/ Medzäcauris/ Disohn/ Medzänauta ja Hirwi.
5 Moos 14:6 Ja caickinainen eläin/ jolla on caxihaarainen sorcka/ ja märhetti/ nijtä teidän pitä syömän.
5 Moos 14:7 Mutta cuitengin nijtä ei teidän pidä syömän jotca märhettiwät/ ja sorckans ei hajota cahtia/ cuin on: Cameli/ Jänes/ Canini/ ne jotca märhettiwät ja ei ole caxisorckaiset/ pitä oleman teille saastaiset.
5 Moos 14:8 Sica waicka hänellä on caxihaaraiset sorcat/ ei hän cuitengan märhedi/ se pitä teille oleman saastainen/ hänen lihans ei teidän pidä syömän/ eikä sen raatoon sattuman.
5 Moos 14:9 Nämät owat ne joita teidän pitä syömän caikista nijstä cuin wedes owat: caickinainen jolla uimus ja suomus on/ sitä teidän pitä syömän.
5 Moos 14:10 Mutta se jolla ei ole uimuxia eikä suomuxia/ sitä ei teidän pidä syömän: sillä se on teille saastainen.
5 Moos 14:11 Caicki puhtat linnut syökät:
5 Moos 14:12 Nämät heistä owat ne joita ei teidän syömän pidä: Cotca/ Canahaucka ja Linduhaucka.
5 Moos 14:13 Louwe/ Poutahaucka/ Cockolindu lainens.
5 Moos 14:14 Ja caicki Carneht lainens.
5 Moos 14:15 Strutzi/ Tarhapöllöi/ Käki/ Hijrihaucka lainens.
5 Moos 14:16 Hyypiö/ Riutahyypiö/ Yöcköi.
5 Moos 14:17 Ruogonpäristäjä/ Storcki/ Joudzen.
5 Moos 14:18 Haicara/ Hahca lainens/ Suowares ja Pääskyinen.
5 Moos 14:19 Ja caicki linnut jotca matelewat/ pitä oleman teille saastaiset/ ja ei teidän pidä heitä syömän.
5 Moos 14:20 Nijtä puhtaita linduja saatte te syödä.
5 Moos 14:21 Ei teidän pidä syömän raatoa/ muucalaisille jotca sinun portisas owat anna se/ eli myy muucalaiselle syödä: sillä sinä olet pyhä Canssa HERralle sinun Jumalalles. Ei sinun pidä keittämän imewätä wohla.
5 Moos 14:22 SInun pitä wuosiwuodelda kymmenexet eroittaman caikista sinun jywistäs ja wuodes tulosta/ joca sinun pellostas tule.
5 Moos 14:23 Ja sinun pitä sen syömän HERran sinun Jumalas edes/ sijnä paicas jonga hän sinulle walidze/ että hänen nimens sijna asuis/ nimittäin/ sinun jywäis/ wijnas ja öljys kymmenexet/ esicoisen sinun carjastas ja sinun lambaistas/ että sinä oppisit pelkämän HERra sinun Jumalatas caickena sinun elinaicanas.
5 Moos 14:24 Mutta jos tie on sinulle ylön pitkä/ nijn ettet sinä taida sitä wiedä sinne/ että se paicka on caucana sinusta/ jonga HERra sinun Jumalas on walinnut/ että hänen nimens siellä asuis ( sillä HERra sinun Jumalas on siunannut sinun )
5 Moos 14:25 Nijn myy se rahaan/ ja ota raha sinun kätees/ ja mene sijhen paickaan/ jonga HERra sinun Jumalas on walinnut.
5 Moos 14:26 Ja osta nijllä rahoilla caickia mitä sinun sielus himoidze/ joco se on nauta eli lammas/ wijna/ wäkewä juoma/ taicka caickia mitä sinun sielus himoidze/ ja syö se HERran sinun Jumalas edes/ ja ole iloinen sinä ja sinun huones.
5 Moos 14:27 Ja Lewitat joca sinun portisas on/ ei sinun pidä hyljämän: sillä ei hänellä ole yhtän osa eli perimystä sinun cansas.
5 Moos 14:28 JOca colmas wuosi pitä sinun eroittaman caicki kymmenexet sinun wuodes tulosta sinä wuonna/ ja sinun pitä sen paneman sinun porttijs.
5 Moos 14:29 Nijn pitä Lewitan tuleman/ jolla ei yhtän osa eli perimystä ole sinun cansas/ ja muucalainen/ ja orwoi/ ja leski/ jotca sinun portisas owat/ ja heidän pitä syömän ja rawittaman/ että HERra sinun Jumalas sinua siunais/ caikisa sinun kättes töisä/ cuin sinä teet.
Vers. 1. älkät pijrustelco teitän ) Nijncuin pacanat/ jotca pijrustelit idzens/ keridzit hiuxens ja uhraisit perkeleille/ lepyttäxens heitä: älkät myös sureco teidän cuolluitan/ nijncuin ne joilla ei yhtän toiwo ole/ nijncuin Paulus neuwo/ 1. Thes. 4:13.
v. 7. Ne pitä oleman teille saastaiset ) Cadzo sitä cuin on kirjoitettu Lev. 11:4.
v. 8. Sica ) Ettei heidän pitänyt sian liha syömän/ tiesi sitä: ettei heidän pitänyt sicain tawaiset eläisäns oleman/ jotca syötetän ainoastans teurastetta/ ei tahraman idzens caickeen saastaisuteen ja tämän mailman locaan/ josta ihminen tule kelpamattomaxi caickin hywijn töihijn/ kirjoitta Lactant. de vera sapient. lib. 4. cap. 14.
v. 28. Joca colmas wuosi etc. ) Kymmenexist kirjoittawat Hebrerit näin: caxi wuotta candoi jocainen kymmenexiä Lewitaille/ sijtä otettin kymmenes osa papeille. Colmannella wuodella annoit he myös kymmenexet/ mutta sijtä otettin kymmenes osa Lewitaille/ muucalaisille/ leskille ja orwoilapsille.

XV. Lucu.
WApaus wuoden sääty ettei heidän pidä welcoiman heidän weljejäns/ v. 1.
Heidän pitä auttaman ja lainaman köyhille/ mitä he tarwidzewat/ v. 4.
Heidän weljens jotca heidän myynet olit/ pitä heidän seidzemendenä wuotena andaman wapaxi/ etc. v. 12.
Josei jocu tahdo luopua Isännästäns/ hänen pitä pistämän hänen corwans läpidze/ että hän olis hänen orjans ijancaickisest/ v. 16.
Caicki esicoiset pitä nijn pyhät HERralle oleman/ ettei carjan esicoiset pidä heille tekemän työtä/ eikä lammasten esicoiset kerittämän/ v. 19.
Wirhilliset pitä heidän cotona syömän/ v. 21.

5 Moos 15:1 SEidzemen wuoden peräst pitä sinun pitämän wapaus wuoden.
5 Moos 15:2 Ja näin pitä se wapa wuosi pidettämän: joca jotakin hänen kädestäns lähimmäisellens lainannut on/ sen hänen pitä hänelle andaman andexi/ ja ei welcoiman hänen lähimmäistäns taicka weljiäns: sillä se cudzutan HERran wapaxi wuodexi.
5 Moos 15:3 Muucalaiselda mahdat sinä sitä welcoja/ mutta sinun weljelles pitä sinun sen andaman andexi.
5 Moos 15:4 JA ei pidä yxikän kerjäjä teidän seasan oleman: sillä HERra on siunawa sinua sinun maallas/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle perimisexi andawa on/ omistaxes sitä.
5 Moos 15:5 Waan ainoastans että sinä cuulet sinun HERras Jumalas änen/ ja pidät caicki nämät käskyt/ jotca minä sinulle tänäpänä käsken/ että sinä sen jälken tekisit.
5 Moos 15:6 Sillä HERra sinun Jumalas siuna sinua/ nijncuin hän sinulle on sanonut: nijn että sinä lainat monelle Canssalle/ mutta ei yhdeldäkän lainaxi pidä sinun ottaman. Sinun pitä hallidzeman paljo Canssa/ mutta sinua ei pidä yxikän wallidzeman.
5 Moos 15:7 JOs jocu sinun weljistäs on joutunut köyhäxi josacusa Caupungis sinun maallas/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle andawa on/ nijn ei pidä sinun cowendaman sydändäs/ eikä käsiäs sinun köyhän weljes edest sulkeman.
5 Moos 15:8 Mutta pitä awaman kätes hänelle ja lainaman/ senjälken cuin hän tarwidze.
5 Moos 15:9 Ota waari/ ettei sinun sydämees tulis Belialin ajatus/ ettäs sanoisit: nyt tule pian seidzemes wuosi/ joca on wapa wuosi/ ja sinä armottomast cadzot sinun köyhän weljes puoleen/ ja et mitäkän anna hänelle/ nijn hän huuta sinun tähtes HERran tygö/ ja se tule sinulle synnixi.
5 Moos 15:10 Mutta sinun pitä andaman hänelle hywällä mielellä/ ja sinun sydämes ei pidä pahaxuman/ coscas hänelle sen annat: sillä sentähden on HERra sinun Jumalas siunawa sinua caikisa sinun töisäs ja sinun aiwoituxisas.
5 Moos 15:11 Sillä köyhät owat aina maalla/ sentähden käsken minä sinua/ ja sanon: ettäs awat kätes weljelles/ joca tarwidzepa ja köyhä on sinun maallas.
5 Moos 15:12 JOs sinun weljes Hebrerin mies eli waimo myy idzens sinulle/ nijn hänen pitä palweleman sinua cuusi wuotta/ seidzemendenä wuonna pitä sinun hänen wapaxi päästämän.
5 Moos 15:13 Ja cosca sinä hänen wapaxi päästät/ nijn ei sinun pidä andaman hänen mennä tyhjin käsin sinun tykös.
5 Moos 15:14 Mutta sinun pitä andaman hänelle sinun lambaistas/ sinun rijhestäs/ sinun wijnacuurnastas/ nijn että sinä annat hänelle sijtä cuin HERra sinun Jumalas sinulle myös on siunannut.
5 Moos 15:15 Ja muista ettäs myös olit orja Egyptin maalla/ ja HERra sinun Jumalas pelasti sinun/ sentähden minä näitä sinulle tänäpänä käsken.
5 Moos 15:16 Jos hän sano sinulle: en minä lähde sinun tykös/ sillä minä racastan sinua ja sinun huonettas ( sillä hän ajattele hywin eläwäns sinun tykönäs. )
5 Moos 15:17 Nijn ota nascali ja pistä hänen corwans läpidze sinun huones owes/ ja anna hänen olla sinun orjas ijancaickisest: nijn pitä myös sinun tekemän pijcas cansa.
5 Moos 15:18 Ja älä työläxi lue sitä sinulles ettäs hänen wapaxi päästät: sillä hän on palwellut sinua/ nijncuin caxikertainen palcolinen/ cuusi wuotta: Nijn HERra sinun Jumalas siuna sinua caikisa nijsä cuins teet.
5 Moos 15:19 CAicki härkyiset carjan/ ja oinat lammasten esicoisist/ pitä pyhitettämän HERralle sinun Jumalalles: ei sinun pidä työtä tekemän sinun carjas esicoisen cansa/ ja ei pidä sinun keridzemän lammastes esicoista.
5 Moos 15:20 Sinun HERras Jumalas edes pitä sinun ne syömän wuosiwuodelda/ sijnä paicas cuin HERra walinnut on/ sinä ja sinun huones.
5 Moos 15:21 Jos hänellä on jocu wirhi/ nijn että hän ondu taicka on sokia/ taicka on muutoin jocu paha wirhi hänes/ nijn ei sinun pidä uhraman sitä HERralle sinun Jumalalles.
5 Moos 15:22 Mutta sinun portisas pitä sinun sen syömän ( olisit sinä puhdas taicka saastainen ) nijncuin medzäwuohen ja peuran.
5 Moos 15:23 Ainoastans ota waari ettes syö hänen wertans/ mutta wuodata maahan/ nijncuin wesi.
Vers. 1. Wapaus wuoden ) Tämä wapaus wuosi awisti Christuxen waldacunda/ josa caicki jotca hänen päällens uscowat/ pääsewät wapaxi hengelisestä welasta/ joca on syndi.
v. 17. Ijancaickisest ) Täsä nähdän/ että sillä Hebrean sanalla: Olam , ei aina ymmärretä loppumatoin aica/ waan toisinans pitkä aica/ nijncuin ikäpäiwät: eli määrätty aica/ nijncuin wapawuoteen eli nijncauwan cuin se hallitus pysy. Sentähden ei seura/ että cuin Jumala käske pitä Lewitain säädyt Leolam eli ijancaickisest/ ettei nijden ikänäns pitänyt lackaman: sillä Leolam , on sijnä nijn paljo/ nijncauwan cuin Judalaisten walda pysy eli sijhenasti cuin Messias tulis.
v. 23. Ettes syö hänen wertans ) Cadzo Lev. 17: cap. 10. versu .

XVI. Lucu.
HERran wuosijuhlist/ nijncuin Pääsiäisest/ v. 1.
Heluntaist. v. 9.
Lehtimajan Juhlast v. 13.
Näinä colmena eränä pitä caiken miehenpuolen tuleman sijhen paickaan/ cuin HERra walidze/ ei tyhjin käsin/ waan jocainen lahjoinens/ v. 16.

5 Moos 16:1 PIdä waari sijtä cuusta Abib/ ettäs pidät HERralle sinun Jumalalles Pääsiäistä/ että sillä cuulla Abib on HERra sinun Jumalas johdattanut sinun Egyptist/ yöllä.
5 Moos 16:2 Ja teurasta HERralle sinun Jumalalles Pääsiäis lambaita ja carja/ sijnä paicas cuin HERra walidzepa on/ hänen nimens asumasiaxi.
5 Moos 16:3 Älä syö hapanda leipä sinä juhlana. Seidzemen päiwä pitä sinun syömän happamatoinda suru leipä/ sillä sinä läxit kijrust Egyptist/ ettäs sen päiwän muistaisit caickena sinun elinaicanas/ jonas läxit Egyptist.
5 Moos 16:4 Seidzemenä päiwänä ei pidä hapannutta nähtämän caikis sinun maas äris/ ja lihasta cuin ensimäisnä päiwänä ehtona teurastetan/ ei pidä mitäkän jäämän huomenexi.
5 Moos 16:5 Et sinä saa teurasta Pääsiäisexi cusacan sinun portisas/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle andanut on.
5 Moos 16:6 Mutta sijnä paicas cuin HERra sinun Jumalas walidzepa on hänen nimens asumasiaxi/ sijnä teurasta Pääsiäisexi/ cosca auringo laskenut on/ sillä ajalla cuin sinä Egyptist läxit.
5 Moos 16:7 Ja kypsennä ja syö sijnä paicas/ cuin HERra sinun Jumalas walidzepa on/ ja sijtte huomeneltain palaja/ ja mene cotias majaas.
5 Moos 16:8 Cuutena päiwänä syö happamatoinda/ ja seidzemendenä on HERran sinun Jumalas cocous/ älä silloin mitäkän työtä tee.
5 Moos 16:9 LUe seidzemen wijcko sinulles/ ruweten sijtä päiwästä/ cosca sirppi eloon wiedän.
5 Moos 16:10 Ja pidä wijckojuhla HERralle sinun Jumalalles/ ettäs annat sinun hywän tahtoiset lahjas sinun kädestäs/ senjälken cuin HERra sinun Jumalas sinulle siunannut on.
5 Moos 16:11 Ja iloidze HERran sinun Jumalas edes/ sinä ja sinun poicas/ sinun tyttäres/ sinun palwelias/ sinun pijcas/ ja Lewita cuin on sinun portisas/ muucalainen/ orwoi ja leski/ cuin owat sinun seasas/ sijnä paicas cuin HERra sinun Jumalas walidzepa on hänen nimens asumasiaxi.
5 Moos 16:12 Ja muista että sinä olet ollut orja Egyptis/ ettäs pidät ja teet nämät käskyt.
5 Moos 16:13 LEhtimajan juhla pidä coco seidzemen päiwä/ coscas olet sisälle coonnut rijhestäs/ ja wijnacuurnastas.
5 Moos 16:14 Ja iloidze sinun juhlinas/ sinä ja sinun poicas/ sinun tyttäres/ sinun palwelias/ sinun pijcas/ Lewita/ muucalainen/ orwoi ja leski/ cuin owat sinun portisas.
5 Moos 16:15 Seidzemen päiwä pidä juhla HERralle sinun Jumalalles/ sijnä paicas cuin HERra sinun Jumalas walidzepa on: sillä HERra sinun Jumalas siuna sinua caikis cuins sisälle cocoat/ ja caikesa sinun kätes työsä/ sentähden iloidze.
5 Moos 16:16 COlmasti wuodes näkykön caicki sinun miehenpuoles HERran sinun Jumalas edes/ sijnä paicas cuin HERra walidzepa on/ happamattoman leiwän juhlana/ wijcko ja lehtimajan juhlana. Ei yhdengän pidä näkymän tyhjin käsin HERran edes.
5 Moos 16:17 Idzecukin kätens lahjan jälken/ HERran sinun Jumalas siunauxen jälken/ cuin hän sinulle andanut on.
5 Moos 16:18 DUomarit ja käskyläiset aseta sinulles/ caickijn sinun porteis/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle andawa on sucucunnasas/ duomidzeman Canssa oikialla duomiolla.
5 Moos 16:19 Älä käännä oikeutta/ älä muodon perän cadzo/ ja älä lahjoja ota: sillä lahjat socaisewat toimellisten silmät/ ja käändäwät hurscasten asiat.
5 Moos 16:20 Edzi oikeutta/ ettäs eläisit ja omistaisit sen maan/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle andawa on.
5 Moos 16:21 Älä istuta jonguncaltaista puuta sinun HERras Jumalas Altarin juureen/ jonga sinä teet sinulles.
5 Moos 16:22 Älä pane padzasta/ jota HERra sinun Jumalas wiha.
XVII. Lucu.
DUomaritten asetuxest/ jotca ei cadzois muodon perän/ etc. waan duomidzisit oikein/ v. 18.
kieldän istuttamast idzellens medzistöitä/ etc. v. 21.
Uhramast wirhillist/ v. 1.
epäjumalan palweliain rangaistus v. 2.
Neuwotan suuris asiois kysymän papeilda ja Duomareilda/ etc. ja tytymän heidän Duomions/ v. 8.
ottaman sen Cuningaxens cuin HERra walidze/ v. 14.
jonga ei pidä pitämän monda hewoista/ ei ottaman monda emändä/ eikä cocoman paljo tawarat/ v. 16.
Waan harjoittaman idzens HERran Lais/ että hän sen jälken hallidzis ja menestyis caickena hänen elinaicanans/ v. 18.

5 Moos 17:1 Älä uhra HERralle sinun Jumalalles jotacuta nauta eli lammasta/ josa jocu wirhi taicka puutos on: sillä se on HERralle sinun Jumalalles cauhistus.
5 Moos 17:2 JOs jocu löytän josacusa sinun porteistas/ cuin HERra sinun Jumalas andawa on sinulle/ mies eli waimo/ joca paha teke HERran sinun Jumalas silmäin edes/ rickoden hänen lijttons.
5 Moos 17:3 Ja mene palweleman wieraita jumalita/ ja cumarta nijtä/ olcon se Auringo/ Cuu/ eli jocu taiwan joucosta/ jota en minä käskenyt ole.
5 Moos 17:4 Ja se sanotan sinulle/ ja sinä cuulet sen/ nijn tiedustele wisust/ ja coscas löydät totisexi todexi että sencaltainen cauhistus Israelis tapahtunut on.
5 Moos 17:5 Nijn wie se mies eli waimo ulos/ joca sencaltaisen pahuden sinun porteisas on tehnyt/ ja kiwitä händä cuoliaxi.
5 Moos 17:6 Cahden eli colmen suun todistuxest pitä hänen cuoleman/ joca cuoleman on ansainnut: mutta yhden suun todistuxest ei pidä hänen cuoleman.
5 Moos 17:7 Todistajan käsi pitä esin oleman hänen päällens tappaman händä ja sijtte caiken Canssan käsi/ eroittaman paha sinun seastas.
5 Moos 17:8 JOs jocu asia duomios näky sinulle pimiäxi/ weren ja weren wälillä/ asian ja asian wälillä/ wahingon ja wahingon wälillä/ ja cuin eripuraiset asiat owat sinun porteisas/ nijn nouse ja mene sijhen paickaan cuin HERra sinun Jumalas sinulle walidzepa on.
5 Moos 17:9 Ja tule Pappein/ Lewitain ja Duomarein tygö/ jotca sijhen aican owat/ ja kysy heildä/ he sanowat sinulle duomion sanan.
5 Moos 17:10 Ja tee nijn cuin he sinulle sanowat/ sijnä paicas cuin HERra walidzepa on/ ja ota waari ettäs teet caicki cuin he sinulle opettawat.
5 Moos 17:11 Sen lain jälken cuin he opettawat sinulle/ ja sen duomion jälken cuin he sanowat sinun etees/ pitä sinun tekemän/ nijn ettes sijtä wilpistele etkä oikialle puolle etkä wasemalle.
5 Moos 17:12 Ja jos jocu olis ollut ylpiä/ nijn ettei hän ole cuuliainen papeille/ cuin siellä HERran sinun Jumalas wiras owat/ eli duomarille/ hänen pitä cuoleman. Ja ota sinä se paha Israelist pois.
5 Moos 17:13 Että caicki Canssa sen cuulewat ja pelkäwät/ ja ei enämbi ylpiäst tee.
5 Moos 17:14 COscas tulet sijhen maahan cuin HERra sinun Jumalas sinulle andawa on/ omistaxes ja sauaxes sijnä/ ja sanot: minä asetan Cuningan minulleni/ nijncuin caicki Canssat cuin minun ymbärilläni owat.
5 Moos 17:15 Nijn aseta se Cuningaxi sinulles/ jonga HERra sinun Jumalas walidze: aseta sinun weljistäs Cuningas sinulles/ et sinä saa muucalaista asetta sinulles/ joca ei sinun weljes ole.
5 Moos 17:16 Ainoastans ettei hän pidä monda hewoista/ ja wie Canssa jällens Egyptijn nijden monein hewoisten tähden/ ja että HERra teille sanoi: ettet te enämbi tätä tietä tule.
5 Moos 17:17 Ei hänen myös pidä ottaman hänellens monda emändätä ettei hänen sydämmens käändyis pois. Ja ei hänen pidä myös idzellens paljo hopiata ja culda cocoman.
5 Moos 17:18 Ja cosca hän istu hänen waldacundans istuimella/ nijn ottacan tämän toisen lain papeilda Lewitailda/ ja andacan sen kirjoitta kirjaan.
5 Moos 17:19 Se olcan hänen tykönäns/ ja lukecan sitä caiken hänen elinaicans/ että hän oppis pelkämän HERra hänen Jumalatans/ ja pidäis caiken tämän lain sanat/ ja nämät oikeudet/ ja että hän tekis sen jälken.
5 Moos 17:20 Ei hänen pidä corgottaman sydändäns hänen weljeins ylidzen/ eikä myös käskyist wilpistelemän/ eikä oikialle/ eikä wasemalle puolelle/ että hän päiwäns pidennäis hänen waldacunnasans/ hän ja hänen lapsens Israelis.
Vers. 3. Jota en minä käskenyt ole ) Cadzos ettei mitäkän kelpa Jumalalle hänen palweluxesans/ jota ei hän ole käskenyt/ olcon nijn sowelias cuin se taita olla/ lue Num. 15:39.
v. 8. Pimiäxi ) se on/ joca ei taita ratcaista/ wähisä muiden Caupungitten käräisä.
v. 10. Tee nijncuin he sinulle sanowat ) Ei tästä wahwisteta/ että Pawilla/ eli jollaculla muulla Pispalla/ eli Papilla on woima tehdä toisia uscon cappalita/ taicka muuta mitä he säätä tahtowat/ ja että meidän pitä cuuleman ja uscoman heitä/ joco he tekewät oikein eli wäärin: Sillä täsä käsketän selkiäst/ että heidän pitä opettaman Lain ja oikeuden jälken/ ei he sijtte saa oman tahtons perän tehdä/ waan Jumalan sanan jälken. Sillä jos he sijtä ercanewat/ nijn sano Jumala Jeremian cautta/ cap. 23:16. älkät cuulco Prophetain sanoja/ etc. he pettäwät teidän: sillä he saarnawat heidän sydämmens näkyjä/ ja ei HERran suusta. Ja wähä ennen: Jerusalemin Prophetaista tuli ulcocullaisus caickeen maahan. Sijtte on täsä: että heidän pitä myös Duomareita cuuleman. Nijn tule myös mailmalisten tietä ja duomita sencaltaisita asioita heidän cansans. Colmannen kerran/ ei täsä puhuta erinomaisest uscon cappaleista/ waan muista rascaista asioista/ jotca Pappein Duomiota tarwidzewat: lue tästä asiasta Lutherusta.
v. 19. Ja lukecan sitä ) Tästä nähdän/ ettei ainoastans Pappein pidä lukeman Pyhä Kirja/ waan myös heidän cuulians/ erinomaisest Esiwallat/ jotca muita pitä Jumalan sanan jälken hallidzeman.

XVIII. Lucu.
PApeille ja Lewitaille ei sallita yhtän osa maasta/ waan HERran uhrist ja caikist esicoisist/ etc. v. 1.
Muitten Caupungitten Lewitan pitä sallittaman/ jos hän tahto/ palwella Pyhäs/ v. 6.
kieldän tekemäst pacanoitten cauhistuxia/ käyttämäst heidän lapsians tulen läpidze/ noitumast/ päiwiä walidzemast/ etc. ja kysymäst cuolleilda/ v. 9.
Moses ennusta HERran herättäwän heille hänen caltaisens Prophetan/ jota heidän pitä cuuleman/ v. 15.
Wäärä Propheta käsketän tapetta/ v. 20.

5 Moos 18:1 PApeilla/ Lewitailla ja caikella Lewin sucucunnalla ei pidä osa eli perindötä Israelis oleman. HERRAn uhria ja hänen perindöns pitä heidän syömän.
5 Moos 18:2 Sentähden ei pidä heillä perimist oleman/ heidän weljeins keskellä: Sillä HERra on heidän perimisens/ nijncuin hän heille on sanonut.
5 Moos 18:3 Ja tämä on pappein oikeus Canssalda/ ja nijldä jotca uhrawat: olcon se härkä eli lammas/ Papeille annettacan lapa/ molemmat leucaluut/ ja sisällyxet.
5 Moos 18:4 Ja utisen sinun jywistäs/ wijnastas/ öljystäs/ ja lieminät lambaistas.
5 Moos 18:5 Sillä HERra sinun Jumalas on hänen walinnut caikista sinun sucucunnistas/ seisoman ja palweleman HERran nimeen/ hän ja hänen poicans jocapäiwä.
5 Moos 18:6 Cosca jocu Lewita tule jostacusta sinun portistas/ eli mualda jostacusta paicast Israelist/ cusa hän wieras on/ ja hän tule caiken hänen sieluns himost sijhen paickaan/ jonga HERra walinnut on.
5 Moos 18:7 Nijn palwelcan hän HERran hänen Jumalans nimeen/ nijncuin caicki muutkin Lewitat hänen weljens tekewät/ jotca siellä myös seisowat HERran edes.
5 Moos 18:8 Ja heidän pitä yhden werran osa saaman syödäxens/ paidzi sitä cuin hänellä on wanhembains myydyst hywydest.
5 Moos 18:9 COscas tulet sijhen maahan/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle anda/ nijn älä ope tekemän sen Canssan cauhistuxia.
5 Moos 18:10 Ei yxikän pidä sinun seastas löyttämän/ joca hänen poicans eli tyttärens käyttä tulen läpidzen/ eli joca on ennustaja/ päiwän walidzia/ eli tietäjä/ eli welho.
5 Moos 18:11 Eli lumoja/ eli noita/ eli kätten cadzoja/ eli joca jotakin cuolluilda kysy.
5 Moos 18:12 Sillä se joca sencaltaisia teke/ hän on HERralle cauhistus/ ja sencaltaisten cauhhistusten tähden/ aja HERra sinun Jumalas heidän sinun edestäs.
5 Moos 18:13 Ole waca HERran sinun Jumalas edes.
5 Moos 18:14 Sillä tämä Canssa/ joiden maan sinä omistat/ cuulewat nijtä päiwän walidzioita ja ennustaita/ mutta älä sinä nijn tee HERran sinun Jumalas edes.
5 Moos 18:15 HERra sinun Jumalas herättä sinulle sinun seastas ja sinun weljistäs Prophetan nijncuin minun/ cuulcat händä.
5 Moos 18:16 Nijncuin sinä anoit HERralda sinun Jumalaldas Horebis cocouxen päiwänä/ sanoden: en minä woi enämbi cuulla HERran minun Jumalani ändä/ engä sillen woi sitä suurta tulda nähdä/ etten minä cuolis.
5 Moos 18:17 Ja HERra sanoi minulle: he owat oikein puhunet.
5 Moos 18:8 Minä herätän heille Prophetan heidän weljistäns nijncuin sinä olet/ ja minä panen minun sanani hänen suuhuns/ hän puhu heille caickia mitä minä hänelle käsken.
5 Moos 18:19 Ja se joca ei minun sanani cuule/ cuin hän minun nimeeni puhu/ häneldä minä sen waadin.
5 Moos 18:20 JOs jocu Propheta ylpeydest puhu minun nimeeni/ nijtä joita en minä hänen käskenyt puhua/ ja se cuin puhu muiden jumalitten nimeen/ sen Prophetan pitä cuoleman.
5 Moos 18:21 Jos sinä sanot sinun sydämesäs: cuinga minä tiedän cuita sanoja ei HERra puhunut?
5 Moos 18:22 Cosca se Propheta puhu HERran nimeen/ ja ei sijtä mitän ole/ eikä nijn tapahdu: nijn ne owat ne sanat/ joita ei HERra puhunut. Se Propheta on sen puhunut ylpeydestäns/ sentähden älä pelkä händä.
Vers. 10. Poicans eli tyttärens käyttä tulen läpidzen ) Cadzo sitä cuin on kirjoitettu 18. cap. Levit.
v. 21. selityxexi.
v. 15. Prophetan ) Ei tähän tarwita muuta todistust/ että tämä Propheta on Christus/ cuin se/ että Pyhä Hengi on hänestä puhunut Apostolein tecokirjas/ 3. ja 7. cap. Nähdän myös kyllä/ että täsä luwatan Propheta/ joca oli muuta saarnawa cuin Moses. Ei se saa olla Laki/ sillä Moses on sijtä yldäkyllä saarnannut/ piti sijs sen oleman Evangeliumin/ jonga Christus julisti. Lue tästä Luth. in Commentar.
v. 20. Jos jocu Propheta ) Täsä puhu Moses Prophetaist/ jotca uden opin tuowat endist wastan: nijtä ei pidä uscottaman ilman ihmeitä: Sillä Jumalan tapa on ainijan wahwista hänen wastutiset sanans/ wastutisilla ihmeillä. Mutta ennen tosin 13. cap. puhu hän nijstä Prophetaist/ jotca sarnawat wastan sitä wanha ja wahwa oppia: nijtä ei pidä cuulttaman/ waicka he ihmeitä tekisit. v. eodem . Sen Prophetan pitä cuoleman ) Cadzo 13. cap.
v. 5.

XIX. Lucu.
WApain Caupungeitten eroittamisest/ nijden jotca tapaturmaan mieswahingoon tulewat/ v. 1.
Joca ehdollans jongun tappa/ ei se cusan ole wapa/ v. 11.
kieldän sirtämäst lähimmäisens raja/ v. 14.
Duomidzemast yhden todistajan suusta/ v. 15.
käsketän wäärä todistaja nijn rangaista/ cuin hän oli aicoinut toiselle/ v. 16.

5 Moos 19:1 COsca HERra sinun Jumalas on häwittänyt Canssat/ joiden maan HERra sinun Jumalas sinulle anda/ omistaxes/ ja asuaxes heidän Caupungeisans ja huoneisans.
5 Moos 19:2 Nijn eroita sinulles colme Caupungita/ sijnä maasa/ jonga HERra sinun Jumalas anda sinun omistaxes.
5 Moos 19:3 JA walmista tie heidän tygöns/ ja jaa maan rajat sijnä maasa/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle anda perinnöxi/ colmen osan/ sen paeta joca mieswahingoon tullut on.
5 Moos 19:4 Ja se olcan miehentappajan meno/ joca sinne paeta ja elä saa. Jos jocu tappa lähimmäisens tietämätä/ ja ei ennen wihannut händä:
5 Moos 19:5 Waan nijncuin jocu menis medzään lähimmäisens cansa puita hackaman/ ja nostais käsin kirwens hackaman puuta maahan/ ja kirwes putois warresta/ ja osais loucata lähimmäisens/ nijn että hän sijtä cuolis. Sen pitä yhteen näistä Caupungeista pakeneman ja saaman elä.
5 Moos 19:6 Ettei werencostaja saawutais miehentappajata/ nijncauwan cuin hänen sydämens on catkera/ että matca pitkä on/ ja löis hänen cuoliaxi/ waicka ei hän cuoleman syytä ole tehnyt: sillä ei hän ennen wihannut händä.
5 Moos 19:7 Sentähden käsken minä sinua/ ettäs eroitaisit sinulles colme Caupungita.
5 Moos 19:8 Ja jos HERra sinun Jumalas sinun maas rajat lewittä/ nijncuin hän wannoi sinun Isilles/ ja anda sinulle caiken sen maan/ jonga hän lupais sinun Isilles anda
5 Moos 19:9 ( Jos sinä muutoin pidät caicki nämät käskyt/ ja teet sen jälken cuin minä sinun tänäpänä käsken/ ettäs racastat HERra sinun Jumalatas/ ja waellat hänen teisäns caickena sinun elinaicanas ) nijn lisä wielä colme Caupungita näihin colmeen.
5 Moos 19:10 Ettei wiatoin weri wuodatetais sinun maasas/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle anda perinnöxi/ ettes tulis wiallisexi sencaltaisest werest.
5 Moos 19:11 MUtta jos jocu wiha lähimmäistäns ja wäjy händä/ ja carca hänen päällens/ tappa hänen ja pakene sijtte yhteen nijstä Caupungeist.
5 Moos 19:12 Nijn wanhimmat hänen Caupungistans/ lähettäkän sinne sanan/ ja tuocan hänen sieldä/ ja andacan hänen weren costajan käsijn/ että hän cuolis.
5 Moos 19:13 Ei sinun silmäs pidä armaidzeman händä/ ja sinun pitä ottaman pois wiattoman weren Israelist/ ettäs menestyisit.
5 Moos 19:14 ÄLä lähimmäises rajoja sijrrä/ jotca endiset pannet owat sinun perindös/ cuins perit sijnä maasa/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle anda omistaxes.
5 Moos 19:15 EI pidä todistajan yxinäns astuman edes ketäkän wastan/ jostacusta pahast tegost ja synnist mikäikänäns paha teco se olis cuin tehdän: mutta cahden eli colmen suusa owat caicki asiat wahwat.
5 Moos 19:16 Jos wäärä todistaja tule ja todista jotacuta wastan/ ja soima hänelle jotain syndiä/
5 Moos 19:17 Nijn molemmat ne miehet jotca rijtelewät/ seisocan HERran edes/ Pappein ja Duomarein edes/ jotca sijhen aican owat.
5 Moos 19:18 Ja Duomarit wisust tutkistelcan sijtä/ jos wäärä todistaja on candanut wäärän todistuxen weljens wastan.
5 Moos 19:19 Nijn tehkät hänelle nijncuin hän aicoi tehdä weljellens/ ettäs eroitaisit pahan sinustas.
5 Moos 19:20 Ja muut sen cuulisit ja pelkäisit/ ja ei tekis enämbi sencaltaista paha teidän seasan.
5 Moos 19:21 Sinun silmäs ei pidä säästämän händä/ hengi hengest/ silmä silmäst/ hammas hambast/ käsi kädest/ jalca jalast.
Vers. 21. Silmä silmäst ) Ei oli Hebrerit tätä lakia yxikertaisest sanan jälken seurannet/ nijncuin Rabbi Canan kirjoitta: waan he owat wahingon määrännet rahaan/ jonga se andoi joca wahingoon tuli. Tästä Phariseuxet otit wahwistaxens oman coston pyynnön/ jotca Christus aja tacaperin/ Matth. tykönä cap. 5.
v. 38. etc.

XX. Lucu.
KIeldän pelkämäst wiholisians sotaan mennesäns/ waan luotta idzens HErraan/ v. 1.
Annetan lupa cotia mennä nijlle/ joilla oli erinomainen syy/ lijatengin pelcureille/ ettei he mutta cansans peljätäis/ v. 5.
käsketän ensin tarita heidän wiholisillens rauha: jos he ottaisit wastan/ nijn heidän pitä werolisexi tekemän/ muutoin pitä heidän tappaman caiken miehenpuolen ja säästämän muita/ v. 10.
Cananerit pitä heidän peräti hucuttaman/ v. 16.
Kieldän turmelemast hedelmälisiä puita/ waan muut annetan heille aldixi heidän tarpexerns/ v. 19.

5 Moos 20:1 COscas menet sotaan sinun wiholisias wastan/ ja näet hewoiset ja waunut/ ja Canssan cuin on suurembi sinua/ nijn älä pelkä heitä: sillä HERra sinun Jumalas/ joca sinun johdatti Egyptin maalda/ on sinun cansas.
5 Moos 20:2 Ja cosca te lähestytte sota/ nijn astucan edes Pappi ja puhucan Canssalle/
5 Moos 20:3 Ja sanocan heille: cuule Israel/ te menette tänäpänä sotaan teidän wiholisian wastan/ älkän teidän sydämmen pehmitkä/ älkät peljätkö/ älkät wapisco/ älkät myös hämmästykö heidän edesäns.
5 Moos 20:4 Sillä HERra teidän Jumalan käy teidän cansan/ sotiman teidän edestän/ teidän wiholisian wastan/ ja autta teitä.
5 Moos 20:5 WAan sodan päämiehet puhutelcan Canssa/ ja sanocan: joca uden huonen on rakendanut/ ja ei sijhen wielä ruwennut asuman/ hän palaitcan tacaperin/ ja olcan cotonans/ ettei hän cuolis sodas/ ja jocu toinen omistais sen.
5 Moos 20:6 Se cuin istutti wijnapuita/ ja ei wielä nijtä tehnyt yhteisexi/ hän palaitcan tacaperin/ ja pysykän cotonans/ ettei hän cuolis sodas/ ja toinen tekis sen yhteisexi.
5 Moos 20:7 Jos jocu on hänellens waimon kihlannut/ ja ei tuonut händä cotians/ hän palaitcan tacaperin/ ja olcan cotonans/ ettei hän cuolis sodas/ ja toinen nais hänen.
5 Moos 20:8 Ja sodan päämiehet wielä puhucan Canssalle/ ja sanocan: joca pelcuri on ja wapisewaisella sydämmellä/ hän palaitcan tacaperin ja olcan cotonans/ ettei hän saatais hänen weljeins sydämmitä pelcurixi/ nijncuin hänen sydämmens on.
5 Moos 20:9 Ja sijttecuin sodan päämiehet puhunet owat Canssalle heidän puhens/ nijn he asettacan sotajoucon ylimmäiset/ ensimäisixi Canssan secaan.
5 Moos 20:10 COscas menet jongun Caupungin eteen sotiman händä wastan/ nijn taridze heille ensin rauha.
5 Moos 20:11 Ja jos he sinua rauhallisest wastawat ja awawat sinun etees/ nijn olcan caicki Canssa cuin sijnä on sinulle werollinen ja alemmainen.
5 Moos 20:12 Waan jos ei he tee rauha sinun cansas/ waan sotiwat sinua wastan/ nijn saarra heitä.
5 Moos 20:13 Ja cosca HERra sinun Jumalas anda heidän sinun käsijs/ nijn lyö cuoliaxi caicki miehenpuolet miecan terällä.
5 Moos 20:14 Paidzi waimoja/ lapsia ja eläimitä/ ja caicki ne cuin Caupungis owat/ ja caicki saalis jacacat teidän keskenän/ ja syökät wiholisten jaosta/ cuin HERra sinun Jumalas annoi sinulle.
5 Moos 20:15 Ja tee nijn jocaidzelle Caupungille/ cuin sinusta caucana owat/ ja ei ole tämän Canssan Caupungeista.
5 Moos 20:16 Mutta tämän Canssan Caupungeista/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle perimisexi anda/ älä jätä elämän yhtäkän henge.
5 Moos 20:17 Mutta kiro ne peräti/ cuin owat: Hetherit/ Amorrerit/ Cananerit/ Phereserit/ Hewerit ja Jebuserit/ nijncuin HERra sinun Jumalas sinulle on käskenyt.
5 Moos 20:18 Ettei hän opetais teidän tekemän caickia nijtä cauhistuxia cuin he teit heidän jumalillens/ ettet te myös tekis syndiä HERra teidän Jumalatan wastan.
5 Moos 20:19 JOs sinä cauwan olet jongun Caupungin edes/ jota wastan sinä sodit omistaxes sitä/ nijn älä häwitä puita/ älä myös kirwellä raisca heitä: sillä sinä saat nijstä syödä/ sentähden älä hacka heitä maahan tehdäxes nijstä scantzi/ sillä maan puu on ihmisen elatus.
5 Moos 20:20 Waan puut/ joista ei syödä/ häwitä ja hacka maahan/ ja tee nijstä puista Caupungin eteen scantzi/ jonga cansa sinä sodit nijncauwan cuins woitat hänen.
Vers. 1. Menet sotaan ) Nimittäin/ sijhen sotaan johonga meille on täydellinen syy/ muutoin emme luota HERran päälle. Nijncuin nähtäwä on Amastas Judan Cuningas/ 2. Reg. 14.
v. 6. Yhteisexi/ Silloin owat ne yhteiset/ cosca jocainen saa nautita nijtä/ ja se tapahtu ensin wijdhennellä ajastajalla sijttecuin ne owat istutetut/ Lev. 19.
v. 39. Sillä maan puu ) se on/ mitäs sodit kedon puiden cansa/ ei ne sinua estä/ eikä wahingoidze.

XXI. Lucu.
TIetämättömäst miestapost/ v. 1. Joca nai sodas saadun waimon/ sen pitä salliman hänen Cuucauden itke omaisians/ mutta jos hän sijtte catu/ hänen pitä andaman hänen wapana mennä/ v. 10. kieldän miehen/ jolla caxi emändätä olis/ ja pidäis yhden toista rackambana/ tekemäst sen rackamman poica esicoisexi/ jollei se ole/ v. 15. käsketän cowacorwainen poica kiwitettä/ v. 18. kieldän hirtetty pitämäst yötä puusa/ v. 22.
5 Moos 21:1 JOs jocu tapettu löytän sijnä maasa/ jonga HERra sinun Jumalas sinun anda/ ja on tietämätöin/ cuca hänen tappoi.
5 Moos 21:2 Nijn käykän ulos sinun Wanhimmas ja Duomaris/ ja mitackan sen tapetun tykö Caupungeihin cuin sen tapetun ymbärillä owat:
5 Moos 21:3 Joca Caupungi sinä lähin on/ sen wanhimmat ottacan nuoren lehmän carjasta/ jolla ei ole työtä tehty/ eikä iken alla ollut.
5 Moos 21:4 Ja sen Caupungin wanhimmat taluttacan sen nuoren lehmän colckaan laxoon/ joca ei ole kynnetty/ eikä kylwetty/ ja leicackan siellä hänen caulans.
5 Moos 21:5 Nijn pitä Papit Lewin pojat käymän edes ( sillä HERra sinun Jumalas on heidän walinnut palweleman händäns ja hänen nimens ylistämän/ ja heidän suuns jälken pitä caicki rijdat ja wahingot toimitettaman )
5 Moos 21:6 Ja caicki wanhimmat sijtä Caupungist cuin lähin on/ käykän sen tapetun tygö/ ja peskän kätens sen nuoren lehmän päällä/ jonga caula sijnä laxos leicattin.
5 Moos 21:7 Ja he wastackan ja sanocan: ei meidän kätem tätä werta wuodattanut/ eikä myös meidän silmän sitä nähnyt.
5 Moos 21:8 Ole armollinen Canssalles Israelille/ jonga sinä HERra pelastit. Älä tätä wiatoinda werta anna tulla sinun Canssas Israelin päälle. Ja nijn he owat sowitetut sijtä werestä.
5 Moos 21:9 Ja nijn sinä eroitat sinun tykös wiattoman weren/ ettäs teet sen cuin oikia on HERran silmäin edes.
5 Moos 21:10 Coscas menet sotaan wiholisias wastan/ ja HERra sinun Jumalas anda heidän sinun käsijs/ wiedäxes heidän fangina pois.
5 Moos 21:11 Ja sinä näet fangein seas caunin waimon/ ja sinä himoidzet händä otta emännäxes.
5 Moos 21:12 Nijn wie händä sinun huoneses/ ja anna hänen keritä hiuxens ja leicata kyndens.
5 Moos 21:13 Ja rijsua waattens/ joisa hän fangittin/ ja anna hänen istua sinun huonesas/ ja itke Cuucauden Isäns ja äitiäns/ maca sijtte hänen cansans/ ja ole hänen miehens/ ja hän olcon sinun emändäs.
5 Moos 21:14 Ja jos tapahtu ettei hän sinulle kelpa/ nijn anna hänen mennä cunga hän tahto/ ja älä myy händä rahaan/ älä myös muolle pane orjaxi: sillä sinä alensit hänen.
5 Moos 21:15 JOs jollakin miehellä on caxi emändätä/ yxi jota hän racasta/ ja toinen jota hän wiha/ ja ne synnyttäwät hänelle lapsia/ sekä se cuin hän racasta/ että se cuin hän wiha/ nijn että esicoinen on sen jota hän wiha.
5 Moos 21:16 Ja aica tule että hän lastens wälillä perimisen jaca/ nijn ei hän taida tehdä sen rackamman poica esicoisexens sen wihattawan esicoisen edest.
5 Moos 21:17 Waan hänen pitä tundeman sen wihattawan pojan hänen esicoisexens/ nijn että hän anda hänen caxikertaisest/ caikista nijstä mitä häneldä löytän: sillä se on hänen ensimäinen woimans/ ja hänelle tule esicoisen oikeus.
5 Moos 21:18 Jos jollakin on idzewallainen ja cowacorwainen poica/ joca ei cuule Isäns ja äitins ändä/ ja cosca he curittawat händä/ jos ei hän heitä tottele/
5 Moos 21:19 Nijn pitä hänen Isäns ja äitins hänen ottaman kijnni/ ja wiemän Caupungins wanhemmitten ja portin tygö.
5 Moos 21:20 Ja sanocan Caupungin wanhemmille: tämä meidän poicam on idzewallainen ja cowacorwainen/ ei tottele meidän ändäm/ ja on syömäri ja juomari.
5 Moos 21:21 Nijn pitä caiken Caupungin Canssan hänen cuoliaxi kiwittämän: Ja nijn sinä eroitat sen pahan sinustas/ että coco Israel sen cuulis ja pelkäis.
5 Moos 21:22 Jos jocu on tehnyt jongun synnin/ joca cuoleman on ansainnut/ ja hirsipuus cuoletetan.
5 Moos 21:23 Nijn ei pidä hänen ruumins yötä puusa pidettämän/ mutta haudatcat händä sinä päiwänä: sillä se on kirottu Jumalalda/ joca hirtetty on/ ettet sinä saastutais sinun maatas/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle perimisexi anda.
Vers. 3. Nuoren lehmän ) Tämä lehmä awisti myös Christust/ nijncuin caicki muut uhrit/ jonga cuoleman cautta caicki synnit sowitetan. Se colcka laxo awisti pääcalloin paicka/ josa Christus ristinnaulittin.
v. 12. Anna hänen keritä hiuxens/ etc. ) Tätä on Jumala käskenyt/ että hän hänen häijyst muodostans häneen suuttuis ja hyljäis.
v. 23. Kirottu ) Ei sentähden että hän hirtettin/ waan että hän nijn ilkiäst käyttä idzens HERran lakia wastan/ että hän ansiostans hirtettin. cap. 3.

XXII. Lucu.
Löytyst calust/ v. 1.
kieldän miehen ja waimon pukemast idzens toinen toisens waatteisijn/ v. 5.
ottamast linnun pesäst emä poikinens/ v. 6.
käsketän tehdä käsipuut huonen caton ymbärins/ v. 8.
Joca emändäns wäärin soima/ se sacoitetan/ mutta jos waimo on wicapää/ se kiwitetän/ v. 13.
joca maca toisen miehen emännän eli morsiamen/ v. 22.
Joca kihlatun pijcan ryöwä cuoletetan/ v. 25.
Joca maca neidzen/ sacoitetan ja käsketän otta omaxens/ v. 28.

5 Moos 22:1 COscas näet weljes härjän taicka lamban exynexi/ nijn älä lymytä idzes/ waan wie se jällens sinun weljelles.
5 Moos 22:2 Jollei sinun weljes ole sinua läsnä/ ja et sinä händä tunne/ nijn ota ne sinun huonesees/ että he pysywät tykönäs/ sijhenasti cuin weljes edzi heitä/ ja nijn anna ne hänelle jällens.
5 Moos 22:3 Nijn tee myös hänen Asins cansa/ hänen waattens/ ja caickein cansa/ cuin weljes cadottanut on/ ja sinä löydät: älä idzes lymytä.
5 Moos 22:4 JOs sinä näet sinun weljes Asin eli härjän langennen tiellä/ nijn älä lymytä idzes heildä/ waan auta heitä sijtä ylös.
5 Moos 22:5 Waimon ei pidä miehen asetta candaman/ eikä myös miehen pukeman waimon waatteita: sillä joca sen teke/ se on HERralle sinun Jumalalles cauhistus.
5 Moos 22:6 JA jos sinä löydät linnun pesän puusta eli maasta/ josa on pojat eli munat/ ja emä istu poicains eli munain päällä/ nijn älä ota emä poikinens.
5 Moos 22:7 Mutta päästä emä ja ota pojat sinulles/ ettäs menestyisit ja cauwan eläisit.
5 Moos 22:8 COscas rakennat utta huonetta/ nijn tee käsipuut ymbärins ylimmäiselle puolelle cattos päälle/ ettes werta saattais huonesees/ jos jocu sieldä putois.
5 Moos 22:9 ÄLä kylwä wijnamäkes moninaisilla siemenillä/ ettes pyhitäis sekä siemendä täydellisydexi/ jongas kylwänyt olet/ cosca hän kypsendy/ ja myös wijnamäen tulo.
5 Moos 22:10 Älä ynnä härjällä ja Asilla kynnä.
5 Moos 22:11 Älä pue sitä waatetta päälles/ joca willoista ja pellawista cudottu on.
5 Moos 22:12 Tee sinulles neljä tilca/ sinun waattes neljään culmaan/ jollas puetetan.
5 Moos 22:13 JOs jocu nai emännän/ ja sijttecuin hän hänen maannut on rupe wihaman händä.
5 Moos 22:14 Ja soima händä johongun häpiän wicapääxi/ ja saatta hänen päällens jongun pahan sanoman/ sanoden: minä otin tämän emännäxeni/ ja menin hänen tygöns/ ja löysin ettei hän ollut neidzy.
5 Moos 22:15 Nijn ottacan waimon Isä ja äiti hänen/ ja tuocan waimon neidzyden merkit edes/ ja näyttäkän wanhimmille cuin Caupungin portis istuwat.
5 Moos 22:16 Ja waimon Isä sanocan Caupungin wanhimmille: minä annoin tälle miehelle minun tyttäreni emännäxi/ ja nyt hän wiha händä.
5 Moos 22:17 Ja cadzo/ hän soima händä häpiälisijn asioin wicapääxi/ ja sano: en minä löytänyt sinun tytärtäs neidzexi. Ja cadzo/ tämä on minun tyttäreni neidzyden mercki. Ja heidän pitä lewittämän waatten Caupungin wanhemmitten eteen.
5 Moos 22:18 Nijn Caupungin wanhimmat ottacan sen miehen ja rangaiscan händä.
5 Moos 22:19 Ja sacoittacan hänen sataan hopia Siclijn/ ja andacan ne sen nuoren waimon Isälle/ että hän häwäis neidzen Israelis/ ja hänen pitä pitämän hänen emändänäns/ eikä saa händä hyljätä caickena elinaicanans.
5 Moos 22:20 Ja jos se tosi on/ ettei waimo löytty neidzexi.
5 Moos 22:21 Nijn wietäkän waimo hänen Isäns huonen owen eteen/ ja Caupungin Canssa kiwittäkän hänen cuoliaxi/ että hän teki tyhmyden Israelis/ ja että hän salawuoteudes macais hänen Isäns huones: ja nijn sinä otat pahan pois tykös.
5 Moos 22:22 JOs jocu löytän maannen waimon tykönä/ jolla awio mies on/ nijn pitä ne molemmat tapettaman/ sekä mies että waimo jonga tykönä hän macais/ ja nijn pahus otetan pois Israelist.
5 Moos 22:23 JOs jocu pijca on mieheldä kihlattu/ ja jocu häneen ryhty Caupungis/ ja maca hänen.
5 Moos 22:24 Nijn pitä ne molemmat wietämän Caupungin porttijn/ ja molemmat kiwitettämän cuoliaxi. Pijca/ ettei hän huutanut/ sillä hän oli Caupungis. Mies/ että hän hänen lähimmäisens waimon häwäis/ ja nijn sinä eroitat pahan tykös.
5 Moos 22:25 Jos jocu löytä kihlatun pijcan kedolda/ ryöwä ja maca hänen/ nijn mies pitä yxinäns tapettaman/ joca macais hänen.
5 Moos 22:26 Waan pijcalle ei sinun pidä mitän tekemän: sillä ei hän yhtän syndiä tehnyt/ joca cuoleman syy olis: Waan nijncuin jocu carcais hänen lähimmäistäns wastan/ ja löis hänen sieluns cuoliaxi/ nijn on myös tämä asia.
5 Moos 22:27 Sillä hän löysi kedolda hänen/ ja se kihlattu pijca huusi/ waan ei ollut hänellä auttajata.
5 Moos 22:28 JOs jocu löytä neidzen/ joca ei wielä ole kihlattu/ ja otta hänen kijnni/ ja maca hänen/ ja he löytän.
5 Moos 22:29 Nijn se joca hänen macais/ andacan pijcan Isälle wijsitoistakymmendä Sicli hopiata/ ja ottacan sen pijcan emännäxens/ että hän on alendanut hänen. Ei saa hän hyljätä händä caickena elinaicanans.
5 Moos 22:30 Ei yhdengän pidä ottaman hänen Isäns emändä/ eikä myös paljastaman hänen Isäns peitost.
Vers. 5. Waimon ei pidä ) Sillä sen cautta taitan monda wica tehtä ja salatta
v. 11. Willoista ja pellawista ) Ei tämä näy mitän olewan/ cuitengin eroitti Jumala näin Canssans ymbärillä olewaisista pacanoista/ ja sillä muistutta heille/ että heidän piti wälttämän ulcocullaisutta/ secoitettua Jumalan palwelusta/ ja harjoitteleman yxikertaisudes ja puhtas opis.

XXIII. Lucu.

KIeldän cuohitun eli äpärän/ Moabitin ja Ammonitin tulemast HERran seuracundaan/ v. 1.
Edomeri ja Egyptiläinen sallitan äsken colmannes polwes/ v. 6.
Sotaan lähteisäns käsketän cawahtaman idzens synnist ja caikest riettaudest/ v. 9.
kieldän andamast Isännän haldun sitä orja jällens/ joca carannut on/ v. 15.
kärsimäst yhtän portto eli huorintekiätä seasans/ v. 17.
Ottamast corco weljeldäns/ v. 19.
käsketän pitä HERralle heidän lupauxens/ v. 21.
kieldän ryöstämäst jotacan hedelmätä hänen lähimmäisens wijnamäest eli pellost/ v. 24.
& 25.

5 Moos 23:1 EI cuohitun ja raajaricon pidä tuleman HERran seuracundaan.
5 Moos 23:2 Eikä pidä myös äpärän tuleman HERran seuracundaan/ eipä wielä kymmenendengän polwen asti/ ja ei ensingän pidä HERran seuracundaan tuleman.
5 Moos 23:3 AMmoniterit ja Moabiterit ei pidä tuleman HERran seuracundaan/ eipä wielä kymmenendengän polwen asti/ ja ei ikänäns tuleman HERran seuracundaan.
5 Moos 23:4 Sentähden ettei he cohdannet teitä tiellä leiwällä ja wedellä/ cosca te läxittä Egyptist/ ja että he palckasit teitä wastan Bileamin Peorin pojan Mesopotamian Bethorist/ kiroman sinua.
5 Moos 23:5 Mutta HERra sinun Jumalas ei cuullut Bileami/ waan muutti hänen kirouxens siunauxexi: sillä HERra sinun Jumalas racasti sinua.
5 Moos 23:6 Älä toiwota heille rauha eli jotakin hywä caickena elinaicanas ijancaickisest.
5 Moos 23:7 EDomeriä älä cauhistu: sillä hän on sinun weljes. Älä myös Egyptiläistä cauhistu: sillä sinä olit muucalainen hänen maasans.
5 Moos 23:8 Ne lapset jotca heistä syndywät colmannes polwes/ tulcan HERran seuracundaan.
5 Moos 23:9 Coscas lähdet leiristäs wiholistas wastan/ cawata idzes caickinaisest pahudest.
5 Moos 23:10 Jos jocu on teidän seasan joca ei ole puhdas/ että hänellä yöllä jotakin tapahtunut on/ hänen pitä menemän pois leirist/ ja ei palajaman.
5 Moos 23:11 Ennencuin hän ehtona idzens wedellä pesnyt on/ ja sijttecuin Auringo laskenyt on/ palaitcan leirijn.
5 Moos 23:12 ULcona leirist olcan sinulla johongas menet tarpeilles.
5 Moos 23:13 Ja sinulla pitä oleman wähä cadicka wyölläs/ ja coscas sinne istua tahdot/ caiwa sillä/ coscas tarpes olet tehnyt/ peitä se cuin on käynyt sinusta ulos.
5 Moos 23:14 Sillä HERra sinun Jumalas waelda sinun leiris läpidze pelastaman sinua ja andaman sinun wiholises sinun etees/ sentähden pitä sinun leiris pyhä oleman/ ettei häpiätä näyis sinun seasas/ ja hän käändäis idzens sinusta pois.
5 Moos 23:15 ÄLä isännän haldun anna sitä orja cuin häneldä sinulle carannut on.
5 Moos 23:16 Hän olcan sinun tykönäs sijnä paicas cuin hänelle kelpa/ josacusa sinun portisas idzellens hywäxi/ ja älä sorra händä.
5 Moos 23:17 EI pidä yhtäkän portto oleman Israelin lasten tytärten seas/ eikä yhtän huorintekiätä Israelin poicain seas.
5 Moos 23:18 Älä canna porton palcka/ eli coiran hinda HERran sinun Jumalas huoneseen/ jongun lupauxen edestä: sillä ne molemmat owat HERralle sinun Jumalalles cauhistus.
5 Moos 23:19 ÄLä corco ota weljeldäs/ rahasta/ syötäwästä eli muusta/ josta corco otetan.
5 Moos 23:20 Muucalaiselda ota corco/ mutta älä weljeldäs/ että HERra sinun Jumalas siunais sinua caikesa aiwoituxesas/ sijnä maasa johongas tulet omistaman sitä.
5 Moos 23:21 COscas HERralle sinun Jumalalles jotakin lupat/ nijn älä wijwytä maxa sitä/ sillä HERra sinun Jumalas sen welcoi sinulda/ ja se on sinulle syndi.
5 Moos 23:22 Waan jollet sinä jotakan lupa/ nijn ei ole sinulla syndiä.
5 Moos 23:23 Mitä sinun huulistas on käynyt ulos/ senjälken pidä ja tee/ nijncuins HERralle sinun Jumalalles hywällä ehdolla luwannut olet/ sitä cuins suullas puhunut olet.
5 Moos 23:24 COscas menet lähimmäises wijnamäkeen/ nijn syö wijnamarjoja himos jälken/ ettäs rawitan: mutta älä pane mitäkän astiaas.
5 Moos 23:25 Coscas menet lähimmäises laihoon/ nijn catcoi tähkäpäitä/ mutta älä sirpillä lähimmäises laiho nijtä.
Vers. 1. Tuleman HERran seuracundaan ) se on/ johongun wircaan eli hallituxeen.
v. 2. äpärän ) Ei tahdo Jumala että äpärät tulisit johongun cuuluisaan wircaan: ensist/ ettei Awioskäsky pidäis cadzottaman ylön. Sijtte/ ettei wirat heidän tähtens cadzotais ylön/ ja cadotais heidän woimans. Colmannen kerran/ ettei yhteinen hywä ja hyödytys sen cautta jotacuta wahingota sais: sillä usein ( waicka ei aina ) lapset wanhimbain tawat periwät. Mutta se cuin Ezech. on 18. cap. kirjoitettu: Ei poica canna Isäns pahateco: ymmärretän erinomaisest ijancaickisest rangaistuxest. Joca Jumalan armost annetan andexi/ jos he muutoin uscowat Cristuxen päälle/ ja hywänä pysywät.
v. 6. älä toiwota rauha eli jotakin hywä ) Tällä ymmärretän/ cuin sanottu on/ wirca ja hallitus/ johonga heidän ei pitänyt tuleman/ muutoin piti heitä autettaman andimella/ etc.
v. 9. Caickinaisest pahudest ) se on/ ettes idze olis nuhdeltapa/ woitetais ja lyödäis/ nijncuin Elille ja Saulille tapahtui.
v. 15. Carannut on ) Nijncuin laillisen Esiwallan warjeluxen ala.
v. 21. Lupa ) Cadzo 27. cap. Levit.
v. 2. ja Num. 30:3.

XXIV. Lucu.
ERokirjast/ v. 1.
Äsken nainen wapaudest/ etc. v. 5.
kieldän köyhildä pantti ottamast/ jonga hän idze nautitaxens tarwidzis/ v. 6.
ja 10. etc. Ihmisen waras käsketän cuoletetta/ v. 7.
cuulla Pappeja/ ettei he rangaistais spitalilla/ v. 8.
kieldän työwäen palcka pidättämäst/ v. 14.
toista toisen tähden cuolettamast/ v. 16.
köyhäin oikeutta käändämäst/ v. 17.
Elo aiwa tyynni köyhäin edest corjamast/ v. 19.

5 Moos 24:1 JOs jocu otta waimon awioxens/ ja tapahtu ettei hän sijtte löydä armo hänen silmäins edes/ että hän on löytänyt jongun häpiän hänen cansans/ nijn kirjoittacan hänelle erokirjan/ ja andacan hänen käteens/ ja ajacan hänen huonestan pois.
5 Moos 24:2 Cosca se hänen huonestans lähtenyt on/ mene pois ja tule jongun toisen miehen emännäxi.
5 Moos 24:3 Ja taas se toinen mies rupia händä wihaman/ ja hän kirjoitta hänelle erokirjan/ ja anda hänen käteens ja aja hänen huonestans pois/ eli jos se toinen mies/ cuin hänen emännäxens otti/ cuole.
5 Moos 24:4 Nijn hänen ensimäinen miehens joca hänen ajoi pois/ ei pidä händä ottaman jällens emännäxens/ sijttecuin hän tuli saastaisexi: sillä hän on cauhistus HERran edes/ ettes maata saastuta/ jonga HERra sinun Jumalas perimisexi sinulle anda.
5 Moos 24:5 Jos jocu on hänellens äsken emännän nainut/ ei hänen pidä menemän sotaan/ eikä pidä hänelle ulosteco pandaman/ waan olcan wapana huonesans ajastajan päiwät/ että hän sais iloita emändäns cansa/ jonga hän nainut on.
5 Moos 24:6 ÄLä myllyn päälistä eli alaista kiwe keneldäkän pandixi ota: sillä hän pani sinulle sieluns pandixi.
5 Moos 24:7 JOs jocu löytän joca sielun warasta hänen weljeistäns/ Israelin lapsist/ ja pane sen pandixi taicka myy/ sen warcan pitä cuoleman/ ettäs eroitaisit pahan sinustas.
5 Moos 24:8 OTa wisust waari spitalisten rangaistuxest/ ettäs sen wisust teet ja pidät/ caicki mitä Lewitat ja papit opettawat sinulle/ ja mitä minä heille käskin/ ne pitäkät ja nijden jälken tehkät.
5 Moos 24:9 Muista mitä HERra sinun Jumalas teki tiellä MirJamille/ cosca te Egyptist läxitte.
5 Moos 24:10 JA coscas jotain lainat lähimmäiselles/ älä mene hänen huonestans panttia ottaman.
5 Moos 24:11 Waan seiso ulcona/ ja se jolles lainaisit/ candacan idze panttins sinun kätees.
5 Moos 24:12 Waan jos hän hätäynnyt on/ älä mene lewätä hänen pandillans.
5 Moos 24:13 Waan anna hänen panttins jällens ennen auringon laskemata/ että hän macais waatteisans ja siunais sinua/ ja se luetan sinulle wanhurscaudexi HERran sinun Jumalas edes.
5 Moos 24:14 Älä pidätä palcka sildä köyhäldä ja tarwidzewalda sinun weljeis seas/ eli muucalaiselda joca on sinun maallas sinun porteisas.
5 Moos 24:15 Waan maxa hänelle hänen palckans sinä päiwänä/ ennen auringon laskemata: sillä hän on hätäynnyt ja sijtä hän elä/ ettei hän huudais HERran tygö sinun tähtes/ ja se luetaisin sinulle synnixi.
5 Moos 24:16 EI pidä Isät cuoleman lasten edest/ eikä myös lapset Isäins edest/ mutta cukin cuolcan oman syndins edest.
5 Moos 24:17 Älä käännä muucalaisen eli orwoin oikeutta/ älä myös leskeldä ota waatteita pandixi.
5 Moos 24:18 Waan muista että sinäkin olit orja Egyptis/ ja HERra sinun Jumalas sieldä sinun johdatti/ sentähden minä sinua käsken ettäs nämät tekisit.
5 Moos 24:19 JA coscas pellostas elon leickat/ ja lyhde sinulda sinne unhottu/ älä palaja sitä ottaman/ waan muucalaisen/ orwoin ja lesken olcan se oma/ että HERra sinun Jumalas siunais sinua caikisa sinun kättes töisä.
5 Moos 24:20 Coscas poiminut olet öljypuus hedelmät/ nijn älä wastudest sitä warista/ waan sen pitä muucalaisen/ orwoin ja lesken oman oleman.
5 Moos 24:21 Ja coscas wijnamäkes corjannut olet/ älä wastudest nijtä jäännyitä hae/ waan ne pitä muucalaisen/ orwoin ja lesken omat oleman.
5 Moos 24:22 Ja muista että sinäkin olet orja ollut Egyptin maalla/ sentähden käsken minä sinua näitä caickia tekemän.
Vers. 1. Erokirjan ) Tämän oli Jumala sallinut Judalaisille heidän cowudens tähden/ mutta Christus on sen kieldänyt Udes Testamendis/ nijncuin luetan/ Matth. cap. 19:3. etc.
v. 13. Luetan sinulle wanhurscaudexi ) se on/ hurscaxi työxi: sillä ei ihminen tule wanhurscaxi yhden työn tähden/ waan sijtä/ että hän pitä coco lain/ eli uscost Christuxen päälle/ Nijncuin Paulus lawialda tästä opetta/ Rom. 3. ja 4. Gal. 2. ja 3.
v. 16. Eikä lapset cuoleman Isäns edest ) Nimittäin/ jos lapset peräti wiattomat owat: mutta Adamin synnin tähden pitä caicki hänen lapsens cuoleman: sillä waicka ei he sitä syndiä hänen cansans tehnet/ cuitengin on heillä hänest perisyndi/ ja sijtte rickowat he myös idze/ heidän omilla töilläns.

XXV. Lucu.
WIcapään 40. haawast/ v. 1.
kieldän rihtätappawaisen härjän suuta sitomast/ v. 4.
Lapsittoman cuolluen weli käsketän otta weljens lesken/ ja nimittä ensimäisen pojan hänen nimelläns/ v. 5.
Jos caxi miestä rijtelewät ja jommancumman emändä tarttu sen toisen salaisijn caluin/ auttaxens miestäns: nijn hänen kätens käsketän hacatta poicki/ v. 11.
Oikiast ja wagast mitast/ v. 13.
Amalekiterein häwitöxest/ cosca he saawat lewon heidän wiholisildans/ v. 17:

5 Moos 25:1 JOs rijta on miesten wälillä/ nijn tuotacan ne oikeuden eteen/ ja duomittacan nijden wälillä/ ja duomittacan hurscas hurscaxi/ ja jumalatoin jumalattomaxi.
5 Moos 25:2 Ja jos jumalatoin on ansainnut haawoja/ nijn käskekän duomari hänen langeta maahan/ ja andacan händä nähdens lyödä/ senjälken cuin hänen pahatecons on suuri/ lugun jälken.
5 Moos 25:3 Ja cosca hän on saanut neljäkymmendä haawa/ nijn ei pidä händä enämbi lyötämän/ ettei händä ylönpaltisest lyödäis/ nijn että sinun weljes cadzois cauhiast sinun silmäis edes.
5 Moos 25:4 Älä sido rihtätappawan härjän suuta kijnni.
5 Moos 25:5 COsca weljexet asuwat ynnä/ ja yxi heistä cuole lapsitoinna/ nijn ei pidä sen cuolluen weljen waimon ottaman jotacuta muucalaista miestä toisesta sugusta/ mutta hänen miehens weli mengän hänen tygöns/ ja ottacan händä awioxens.
5 Moos 25:6 Ja ensimäinen poica jonga hän synnyttä/ pitä nimitettämän sen cuolluen weljen nimeldä/ ettei hänen nimens peräti häwitettäis Israelist.
5 Moos 25:7 Jos ei se mies ota hänen weljens waimo/ nijn mengän sen cuolluen weljen waimo porttijn wanhemmitten eteen/ ja sanocan: minun mieheni weli ei tahdo herättä weljens nime Israelis/ ja ei tahdo otta minua emännäxens.
5 Moos 25:8 Nijn Caupungin wanhimmat andacan cudzutta hänen edes/ ja puhucan hänen cansans: Ja jos hän seiso/ ja sano: en minä ota händä.
5 Moos 25:9 Nijn hänen natons astucan hänen tygöns wanhemmitten nähden/ ja rijsucan kengän jalastans/ ja sylkekän hänen caswoillens/ sanoden: Näin jocaidzelle tehdän/ joca ei weljens huonetta rakenna.
5 Moos 25:10 Ja hänen nimens cudzuttacan Israelis paljas jalan huonexi.
5 Moos 25:11 JOs caxi miestä keskenäns rijtelewät/ ja toisen waimo juoxe hänen tygöns/ ja tahto pelasta miestä hänen kädestäns cuin händä lyö/ ja kädelläns tarttu hänen häpyyns.
5 Moos 25:12 Nijn hacka hänen kätens poicki/ ja sinun silmäs ei pidä säästämän händä.
5 Moos 25:13 ÄLä pidä cahtalaista waaca sinun säkisäs/ suurembata ja wähembätä.
5 Moos 25:14 Eikä myös pidä sinun huonesas oleman cahtalainen mitta/ suurembi ja wähembi.
5 Moos 25:15 Mutta sinulla pitä oleman täysi ja oikia waaca/ ja täysi oikia mitta: ettäs olisit pitkäijälinen sijnä maasa/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle anda.
5 Moos 25:16 Sillä jocainen joca näitä teke/ hän on HERralle sinun Jumalalles cauhistus/ nijncuin myös ne caicki jotca wääryttä tekewät.
5 Moos 25:17 Mutta mitä Amalekiterit tiellä teit sinua wastan/ coscas Egyptist läxit.
5 Moos 25:18 Cuinga he cohtaisit sinua tiellä/ ja löit sinun jälkimmäises/ caicki ne jotca heicommat olit ja jälkinnä käwit/ coscas wäsyxis ja herwotoin olit/ ja ei he Jumalata peljännet.
5 Moos 25:19 Cosca HERra sinun Jumalas anda sinun lewon saada caikilda wihamiehildäs/ jotca ymbärilläs owat sijnä maasa/ jonga HERra sinun Jumalas anda perinnöxi sinulle/ ettäs sen omistat/ nijn häwitä peräti Amalekiterein muisto taiwan alda. Älä sitä unhota.
Vers. 5. Hänen miehens weli mengän hänen tygöns Lev. 18:16. Kieldän ottamast weljen emändä/ mutta tämä on toinen asia/ nimittäin: cosca endinen weli cuoli lapsitoinna: August. q. 61. in Levit. & Lyra . Joca oli Juuttan Canssalle käsketty erinomaisten syiden tähden/ cuin on: ettei sucucunnat secoitettais/ ja nijn ei tiettäis mistä sugusta Christus on syndynyt. Jota ei muiden pidä tekemän/ waan pysymän yhteises ojennusnuoras.
v. 17. Muista ) Cosca Jumala käske nijn me saamme costa/ muutoin on yhteisest kieltty costamast oma wahingota.
XXVI. Lucu.
TÄsä käsketän heidän tulduans Canaan maalle/ canda HERralle caickinaisia ensimäisiä maan hedelmitä/ ja sillä tunnusta ja kijttä händä/ joca heidän Egyptist/ hywään maahan wienyt oli/ v. 1.
Joca colmandena wuotena/ anda erinomaiset kymmenexet Lewitaille ja köyhille/ ja rucoilla/ että hän wielä heidän maatans siunais/ v. 12.
Pitä caicki HERran käskyt/ cuin he olit luwannet/ nijn hän on heidän Jumalans/ ja siuna heitä caikista muista Canssoista/ v. 16.

5 Moos 26:1 COscas tulet sijhen maahan/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle perimisexi anda/ ja sinä sen omistat ja asut sijnä.
5 Moos 26:2 Nijn ota caickinaisist sinun maas caswoist ensimäiset hedelmät cuin maasta caswa/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle anda/ ja pane corijn/ ja mene sijhen siaan/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle walidze hänen nimens asumasiaxi.
5 Moos 26:3 Ja mene Papin tygö/ joca sijhen ajcan on/ ja sano hänelle: minä tunnustan tänäpänä HERran sinun Jumalas edes/ että minä olen tullut sijhen maahan/ jonga HERra meidän Isillem wannoi/ meille andaxens.
5 Moos 26:4 Ja Pappi ottacan corin sinun kädestäs ja laskecan sen maahan/ HERran sinun Jumalas Altarin eteen.
5 Moos 26:5 Nijn wasta sinä/ ja sano HERran sinun Jumalas edes: minun Isän oli radollinen Syrialainen ja meni Egyptijn wähällä joucolla/ että hän siellä olis muucalainen/ ja tuli siellä suurexi/ wäkewäxi ja monexi Canssaxi.
5 Moos 26:6 Mutta Egyptiläiset ahdistit ja waiwaisit meitä/ ja panit cowan orjuden meidän päällem.
5 Moos 26:7 NIjn me huusim HERran meidän Isäim Jumalan tygö/ ja HERra cuuli meidän änem/ ja cadzoi meidän tuscam/ työm ja ahdistuxem päälle.
5 Moos 26:8 Ja HERra wei meidän Egyptist woimallisella kädellä/ ja ojetulla käsiwarrella/ suuren peljätyxen/ merckein ja ihmetten cansa.
5 Moos 26:9 Ja johdatti meidän tähän paickaan/ ja andoi myös meille tämän maan/ josa riesca ja hunajata wuota.
5 Moos 26:10 Cadzo/ nyt minä täsä cannan maan ensimäisiä hedelmitä/ cuin sinä HERra minulle annoit. Ja nijn pane ne HERran sinun Jumalas eteen/ ja cumarra HERran sinun Jumalas edes.
5 Moos 26:11 Ja ole iloisas caikest sijtä hywydest/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle andoi/ ja sinun huonelles/ sinä ja Lewita ja muucalainen joca sinun keskelläs on.
5 Moos 26:12 COscas olet coonnut caicki kymmenexet sinun wuodes caswosta colmandena wuonna/ joca on kymmenesten wuosi/ nijn anna Lewitaille/ muucalaisille/ orwoille ja leskille/ että he söisit sinun portisas ja rawitaisin.
5 Moos 26:13 Ja sano HERran sinun Jumalas edes: minä olen tuonut huonestani sen cuin pyhitetty on/ ja annoin Lewitaille/ muucalaisille/ orwoille ja leskille/ caiken sinun käskys jälken/ cuin sinä minulle käskenyt olet/ en minä harhaillut sinun käskystäs/ engä sitä unhottanut.
5 Moos 26:14 En minä sijtä syönyt minun surusani/ engä ottanut sijtä minun saastaisudesani/ en minä nijstä mitän andanut cuolluille/ minä olin HERran minun Jumalani änelle cuuliainen/ ja tein caicki ne cuins minulle käskenyt olet.
5 Moos 26:15 Cadzata tänne sinun pyhäst asumasiastas taiwast/ ja siuna sinun Canssas Israeli/ ja se maa cuin sinä meille andanut olet/ nijncuins wannoit meidän Isillem/ sen maan josa riesca ja hunajata wuota.
5 Moos 26:16 Tänäpänä HERra sinun Jumalas käske sinun tehdä caickein näiden käskyin ja oikeutten jälken/ nijn ettäs pidät ne ja teet nijden jälken caickest sydämestäs/ ja caickest sielustas.
5 Moos 26:17 HERran edes olet sinä sen puhunut tänäpänä/ että hän on sinun Jumalas/ ja sinä waellat caikis hänen teisäns/ ja pidät hänen lakins/ käskyns ja oikeudens ja olet cuuliainen hänen änellens.
5 Moos 26:18 Ja HERra on sinulle tänäpänä sanonut ettäs olet hänen oma Canssans/ nijncuin hän sinulle on puhunut/ että sinun pitä caicki hänen käskyns pitämän.
5 Moos 26:19 Ja hän corgotta sinua caickein Canssain ylidzen/ cuin hän tehnyt on ylistöxexi/ kijtoxexi ja cunniaxi/ ettäs olet HERralle sinun Jumalalles pyhä Canssa/ nijncuin hän sanonut on.
Vers. 14. Minun surusani ) Jumalan uhrin pitä iloisen/ pyhän ja puhtan oleman/ sentähden ei pidä sijtä syötämän surulla ja saastaisudella. v. eodem . Tein caicki ne cuins minulle käskenyt olet ) Nimittäin: kymmenexist ja uhreist: sillä nijstä täsä puhutan. Nijtä taisit he hywällä omalla tunnolla sanoa idzens uscollisest tehnexi: mutta pitä caicke Jumalan lakia/ on caikille ihmisille mahdotoin/ Psal. 14:3./ 23. etc.
XXVII. Lucu.
MOses käske Canssan pitä caicki nämät käskyt/ ja cuin he tulewat Jordanin ylidze/ nosta hän suuria kiwiä ja kirjoitta käskyt nijhin/ etc. v. 1.
Cuusi sucucunda heistä käsketän seiso Grisimin wuorella/ ja siunata Canssa/ ja muut Hebalilla kirota/ v. 11.
Ja Lewitat selkiällä änellä sanoa: kirottu olcon joca epäjumalan teke/ v. 14.
Joca kiro Isä ja äitiä/ etc. v. 16.
Lyhykäisest sanottu: kirottu olcon joca ei täytä caickia lain sanoja/ ja caiken Canssan pitä sanoman/ Amen/ v. 26.

5 Moos 27:1 MOses ja wanhimmat Israelist käskit Canssalle/ ja sanoit: pitäkät caicki käskyt/ cuin minä tänäpänä teille käsken.
5 Moos 27:2 Ja sinä päiwänä cosca te menette Jordanin ylidze/ sijhen maahan/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle anda/ nijn nosta suuret kiwet/ ja siwu ne calkilla.
5 Moos 27:3 Ja kirjoita nijhin caicki nämät lain sanat coscas tulet ylidze/ että sinä tulet sille maalle/ cuin HERra sinun Jumalas sinulle anda/ sen maan josa riesca ja hunajata wuota/ nijncuin HERra sinun Isäis Jumala sanoi sinulle.
5 Moos 27:4 Cosca te sijs menette Jordanin ylidze/ nijn nostacat ne kiwet Ebalin wuorella ( cuin minä teille tänäpänä käsken ) ja siwucat ne calkilla.
5 Moos 27:5 Ja rakendacat sijnä HERralle sinun Jumalalles Altari kiwistä/ joihinga ei yxikän rauta ole sattunut.
5 Moos 27:6 Rakenna siellä se Altari HERralle sinun Jumalalles coconaisista kiwistä/ ja uhra HERralle sinun Jumalalles polttouhri sen päälle.
5 Moos 27:7 Uhra myös kijtosuhri/ ja syö siellä/ ja ole iloinen HERran sinun Jumalas edes.
5 Moos 27:8 Ja kirjoita caicki tämän lain sanat selkiäst ja ymmärtäwäisest nijhin kiwijn.
5 Moos 27:9 JA Moses ynnä pappein Lewitain cansa puhuit caikelle Israelin Canssalle/ sanoden: Ota waari ja cuule Israel: tänäpänä sinä tulit HERran sinun Jumalas Canssaxi.
5 Moos 27:10 Ettäs cuuliainen olisit HERran sinun Jumalas änelle/ ja tekisit hänen käskyins ja oikeuttens jälken/ cuin minä tänäpänä sinun käsken.
5 Moos 27:11 JA Moses käski Canssalle sinä päiwänä/ ja sanoi:
5 Moos 27:12 Nämät seisocan Grisimin wuorella/ ja siunatcan Canssa/ cosca te oletta käynet Jordanin ylidzen. Simeon/ Lewi/ Juda/ Isaschar/ Joseph ja BenJamin.
5 Moos 27:13 Ja nämät seisocan Ebalin wuorella kiroman/ Ruben/ Gad/ Asser/ Sebulon/ Dan ja Nephtali.
5 Moos 27:14 Ja Lewitat alcacan/ ja sanocan jocaidzelle Israelist corkialla änellä.
5 Moos 27:15 Kirottu olcon joca epäjumalan eli waletun cuwan teke HERralle cauhistuxexi/ wircamiesten käsialaisen/ ja pitä sen sala. Ja caicki Canssa wastackan ja sanocan/ Amen.
5 Moos 27:16 Kirottu olcon joca Isäns eli äitiäns kiroile/ ja caicki Canssa sanocan/ Amen.
5 Moos 27:17 Kirottu olcon joca lähimmäisens rajan sijrtä/ ja caicki Canssa sanocan/ Amen.
5 Moos 27:18 Kirottu olcon joca laske sokian exymän tiellä/ ja caicki Canssa sanocan/ Amen.
5 Moos 27:19 Kirottu olcon joca muucalaisen/ orwoin ja leskein oikeuden wäändä/ ja caicki Canssa sanocan/ Amen.
5 Moos 27:20 Kirottu olcon joca Isäns emännän tykönä maca/ että hän paljasti Isäns peittämisen/ ja caicki Canssa sanocan/ Amen.
5 Moos 27:21 Kirottu olcon joca eläimeen ryhty/ ja caicki Canssa sanocan/ Amen.
5 Moos 27:22 Kirottu olcon joca sisarens maca/ joca hänen Isäns eli äitins tytär on/ ja caicki Canssa sanocan/ Amen.
5 Moos 27:23 Kirottu olcon joca Anoppins maca/ ja caicki Canssa sanocan/ Amen.
5 Moos 27:24 Kirottu olcon joca lähimmäisens salaisest lyö/ ja caicki Canssa sanocan/ Amen.
5 Moos 27:25 Kirottu olcon joca lahjoja otta/ lyödäxens wiatoinda werta/ ja caicki Canssa sanocan/ Amen.
5 Moos 27:26 Kirottu olcon joca ei caickia näitä lain sanoja täytä/ että hän sen jälken teke/ ja caicki Canssa sanocan/ Amen.
Vers. 6. Rakenna siellä Altari ) Nijncuin kiwijn kirjoitettin Laki: nijn awisti Altari uhrinens Christust ja hänen pyhä Ewangeliumians/ joita molembita pitä aina Jumalan seuracunnas saarnattaman.
v. 15. Waletun cuwan ) Cadzo 20. cap. Exod.
v. 4.
v. 26. Joca ei caickia näitä Lain sanoja täytä ) Tästä päättä Paulus Gal. 3. ettei yxikän ihminen tule wanhurscaxi lain töistä. Tästä myös nähdän/ että se wähingin horjahdos jotacuta Jumalan käskyä wastan/ ansaidze kirouxen/ se on: Jumalan wiha/ ajallisen ja ijancaickisen rangaistuxen. Sentähden sano August. lib. 9. hominum

XXVIII. Lucu.
LUwatan HERran änelle cuuliaisille runsas siunaus/ v. 1.
Mutta jos ei he cuule hänen ändäns/ waan cadzowat ylön ja rickowat hänen Käskyns/ nijn kirous tule heidän päällens/ ja sattu heihin/ sijhenasti että he huckuwat ja raukewat tyhjän/ v. 15.

5 Moos 28:1 JA jos sinä olet sinun HERras Jumalas änelle cuuliainen/ ettäs pidät ja teet caicki hänen käskyns/ jotca minä tänäpänä sinulle käsken/ nijn HERra sinun Jumalas teke sinun corkiammaxi caicke Canssa maan päällä.
5 Moos 28:2 Ja caicki nämät siunauxet tulewat sinun päälles ja sattuwat sinuun/ ettäs HERran sinun Jumalas änelle cuuliainen olit.
5 Moos 28:3 Siunattu olet sinä Caupungis/ siunattu pellolla.
5 Moos 28:4 Siunattu on sinun ruumis hedelmä/ sinun maas hedelmä/ sinun carjas hedelmä/ sinun eläindes hedelmä/ ja sinun lammaslaumas hedelmät.
5 Moos 28:5 Siunattu on sinun coris ja sinun tähtes.
5 Moos 28:6 Siunattu olet sinä käydesäs sisälle ja käydesäs ulos.
5 Moos 28:7 Ja HERra langetta sinun wiholises sinun edesäs/ jotca sinua wastan nousewat. Yhtä tietä he tulewat sinua wastan/ ja seidzemetä tietä myöden pitä heidän pakeneman sinun edesäs.
5 Moos 28:8 HERra käske siunauxen olla sinun cansas/ sinun rijhesäs/ ja caikisa cuins aiwoit. Ja siuna sinun sijnä maasa/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle anda.
5 Moos 28:9 HERra corgotta sinun idzellens pyhäxi Canssaxi/ nijncuin hän wannoi sinulle/ ettäs pidät HERran sinun Jumalas käskyt/ ja hänen teisäns waellat.
5 Moos 28:10 Että caicki Canssat maan päällä näkewät olewan sinun HERran nimeen nimitetyn/ ja pitä sinua pelkämän.
5 Moos 28:11 Ja HERra lahjoitta sinun runsast hywydellä/ sekä cohdus hedelmällä/ carjas hedelmällä/ sijnä maasa/ jonga HERra wannoi sinun Isilles/ sinulle andaxens.
5 Moos 28:12 Ja HERra awa sinulle hänen hywän tawarans/ taiwan/ andaxens sinun maalles saten ajallans/ ja siunataxens caicki sinun käsialas: Ja sinä lainat monelle Canssalle/ mutta et sinä keldäkän lainan ota.
5 Moos 28:13 Ja HERra asetta sinun pääxi/ ja ei hännäxi: sinä aina ylimmäinen olet ja et alimmainen/ ettäs olet HERran sinun Jumalas käskyille cuuliainen/ jotca minä tänäpänä sinun käsken pitä ja tehdä.
5 Moos 28:14 Ja et luowu nijstä sanoista/ jotca minä tänäpänä sinulle käsken/ eikä oikialle eli wasemalle puolelle/ muitten jumalitten jälken waeldaxes ja heitä palwellaxes.
5 Moos 28:15 MUtta ellet sinä cuule HERran sinun Jumalas ändä/ pitäxes ja tehdäxes caicki hänen käskyns ja oikeudens/ jotca minä tänäpänä sinulle käsken/ nijn caicki nämät kirouxet tulewat sinun päälles ja sattuwat.
5 Moos 28:16 Kirottu olet sinä Caupungis/ kirottu pellolla.
5 Moos 28:17 Kirottu on sinun coris ja tähtes.
5 Moos 28:18 Kirottu on sinun ruumis hedelmä/ sinun carjas hedelmä/ sinun lammaslaumas hedelmä.
5 Moos 28:19 Kirottu olet sinä käydesäs sisälle/ kirottu käydesäs ulos.
5 Moos 28:20 HERra lähettä sinun secaas onnettomuden/ tyhmyden ja wahingon/ caikisa sinun aiwoituxisas/ sijhenasti ettäs hucut ja pian catoat sinun pahain tecois tähden/ ettäs minun hyljäisit.
5 Moos 28:21 HERra ryhdyttä sinuun ruttotaudin/ sijhenasti että hän sinun hucutais sijtä maasta/ jotas tulet omistaman.
5 Moos 28:22 HERra lyö sinua paisumilla/ wilutaudilla/ polttella/ palolla/ poudalla/ myrkyllisellä ilmalla/ kellaisella taudilla/ ja waino sinua sijhenasti että hän sinun hucutta.
5 Moos 28:23 Taiwan cuin sinun pääs päällä on/ pitä nijncuin wasken oleman/ ja maan sinun allas nijncuin raudan.
5 Moos 28:24 HERra anda sinun maalles tomun ja tuhan saten edest taiwast sinun päälles/ sijhenasti että hän sinun hucutta.
5 Moos 28:25 HERra lyö sinua sinun wiholistes edes/ yhtä tietä myöden sinä menet heidän tygöns/ mutta seidzemen tien cautta sinä heidän edelläns pakenet/ ja sinä hajotetan caickein waldacundain secaan maan päällä.
5 Moos 28:26 Sinun ruumis on rawinnoxi caikille taiwan linnuille/ ja caikille maan pedoille/ ja ei kengän heitä carcota.
5 Moos 28:27 HERra lyö sinun Egyptin paisumilla/ häpiälisillä weripahgoilla/ ruwilla ja syhelmällä/ nijn ettes parane.
5 Moos 28:28 HERra lyö sinun tyhmydellä/ sokeudella ja sydämen kiuculla.
5 Moos 28:29 Ja sinä coperoidzet puoli päiwänä/ nijncuin sokia pimiäs coperoidze/ ja et menesty sinun teisäs. Ja sinä kärsit wäkiwalda ja wääryttä/ nijncauwan cuins elät/ ja ei kengän sinua auta.
5 Moos 28:30 Waimon sinä kihlat/ mutta toinen sen maca: huonen sinä rakennat/ mutta et sinä saa hänes asua: wijnapuita sinä istutat/ mutta et sinä saa nijtä yhteisexi tehdä.
5 Moos 28:31 Sinun härkäs teurastetan sinun silmäis nähden/ mutta et sinä saa hänestä syödä. Sinun Asis otetan wäkiwallalla sinun nähdes/ ja ei sinulle anneta jällens. Sinun lambas annetan sinun wiholisilles/ ja ei kengän sinua auta.
5 Moos 28:32 Sinun poicas ja tyttäres annetan toiselle Canssalle/ nijn että sinun silmäs sen näkewät/ ja hiweldywät heistä jocapäiwä/ ja ei yhtän wäkewyttä pidä sinun käsisäs oleman.
5 Moos 28:33 Sinun maas hedelmän ja caicki sinun työs se Canssa syöwät/ jotas et tunne/ ja sinun täyty wääryttä kärsiä/ ja sortuna olla coco sinun elin aicanas.
5 Moos 28:34 Ja sinä tulet mielettömäxi nijstä cuin sinun silmäs näkewät.
5 Moos 28:35 HERra lyö sinun pahalla paisumalla polwisas ja pohkeisas/ nijn ettes taida parata pöytäjalast nijn päänlaken asti.
5 Moos 28:36 HERra sinun Cuningas/ jongas idzelles asettanut olet/ aja sen Canssan tygö/ jotas et tunne/ eikä sinun Isäs/ ja siellä sinä palwelet muucalaisia jumalita/ puita ja kiwiä.
5 Moos 28:37 Ja sinä olet cauhistus/ sananlascu ja pilcka caickein Canssain seas/ joihinga HERra aja sinun.
5 Moos 28:38 Sinä kylwät paljo siemendä/ waan wähän tuot sisälle/ sillä heinäsircat syöwät ne.
5 Moos 28:39 Wijnapuita sinä istutat ja työtä teet/ mutta et saa nijstä wijna juoda eli coota: sillä madot ne syöwät.
5 Moos 28:40 Öljypuita on sinun caikis maas paicoisa/ mutta ei sinun pidä woiteleman sinuas öljyllä: sillä sinun öljypuus rewitän ylös.
5 Moos 28:41 Poikia ja tyttäritä sinä sijtät/ ja et cuitengaan nijtä nautidze: sillä ne wiedän fangittuna pois.
5 Moos 28:42 Caicki sinun puus ja maas hedelmän syöwät turilat.
5 Moos 28:43 Muucalainen cuin sinun tykönäs on/ yletän/ ja on alati ylinnä/ mutta sinä aletan ja alati alinna olet.
5 Moos 28:44 Hän laina sinulle/ mutta et sinä woi hänelle lainata. Hän on pää/ ja sinun pitä hännän oleman.
5 Moos 28:45 Ja caicki nämät kirouxet tulewat sinun päälles/ ja sinua wainowat/ ja sinuun sattuwat/ sijhenasti ettäs hucutetan/ ettes HERran sinun Jumalas ändä cuullut/ ja ettäs hänen käskyns ja oikeudens pidäisit/ jotca hän sinulle on käskenyt.
5 Moos 28:46 Sentähden owat ne sinus merkeixi ja ihmeixi/ ja sinun siemenesäs ijancaickisest.
5 Moos 28:47 Ettes palwellut HERra sinun Jumalatas iloisella ja riemuisella sydämellä/ cosca sinulla caickinaista kyllä oli.
5 Moos 28:48 Ja sinä palwelet wiholisias/ jotca sinulle HERra lähettä/ näljäs ja janos/ alastomudes ja caickinaises puuttumises. Ja hän pane sinun caulaas rautaisen iken sijhenasti että hän sinun hucutta.
5 Moos 28:49 HERra lähettä Canssas sinun päälles taamba mailman ärestä/ nijncuin cotcan/ jonga puhetta et sinä ymmärrä.
5 Moos 28:50 Häpiämättömän Canssan/ joca ei carta wanha/ eikä armaidze nuorucaista.
5 Moos 28:51 Ja syö sinun carjas hedelmän ja sinun maas hedelmän/ sijhenasti ettäs hucutetan. Ja ei hän sinulle jätä mitäkän jywist/ wijnast/ öljyst/ carjan eli lammasten hedelmäst/ sijhenasti että hän sinun cadotta.
5 Moos 28:52 Ja ahdista sinua caikisa sinun porteisas/ sijhenasti että hän cukista maahan sinun corkiat ja wahwat muuris/ joihins idzes luotat/ caikisa sinun maacunnisas. Ja sinä ahdistetan caikisa sinun porteisas/ sinun coco maasas/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle andanut on.
5 Moos 28:53 SInun täyty syödä sinun ruumis hedelmän/ sinun poicas ja tyttäres lihan/ jotca HERra sinun Jumalas sinulle andanut on/ sijnä ahdistuxes ja waiwas/ jolla sinun wiholises sinua ahdistawat.
5 Moos 28:54 Nijn että jocu mies cuin ennen sangen hercullisest ja hecumas teidän seasan eli/ ei pidä hänen weljellens/ ja waimollens cuin on hänen sylisäns/ ja pojallens joca on wielä jäänyt hänen pojistans/
5 Moos 28:55 Suoman annetta jongun nijstä hänen poicains lihasta/ jota hän syö/ ettei hänellä mitäkän muuta ole caikesta hywydestäns/ sijnä ahdistuxes ja waiwas/ jolla sinun wiholises ahdista sinua caikisa sinun porteisas.
5 Moos 28:56 Waimo teidän seasan cuin ennen hercullisest ja hecumas elänyt on/ nijn ettei hän malttanut jalcans laske maan päälle hercun ja hecuman tähden/ ei suo hänen miehellens/ joca hänen sylisäns lepä/ ja hänen pojallens ja tyttärellens/
5 Moos 28:57 Jälkimmäisiä jotca hänen omasta cohdustans lähtenet owat/ eikä myös poicans cuin hän synnytti: sillä he syöwät ne salaisest/ sijnä ahdistuxes ja waiwas/ jolla sinun wiholises sinua ahdistawat sinun porteisas.
5 Moos 28:58 ELles pidä ja te caickia näitä Lain sanoja/ jotca täsä kirjas owat kirjoitetut/ nijn ettäs pelkät tätä cunnialista ja peljättäpä nime/ HERra sinun Jumalas.
5 Moos 28:59 Nijn HERra ihmellisexi teke sinun ja sinun siemenes rangaistuxet/ suurilla ja pitkällisillä widzauxilla/ pahoilla ja pitkällisillä taudeilla.
5 Moos 28:60 Ja käändä sinun päälles caickinaiset Egyptin taudit/ joitas pelkäisit/ ja ne pitä sinuun tarttuman.
5 Moos 28:61 Sijhen myös caicki sairaudet ja caicki rangaistuxet/ jotca ei kirjoitetut ole täsä lakiraamatus/ laske HERra sinun päälles/ sijhenasti ettäs hucutetan.
5 Moos 28:62 Ja teistä jää wähäinen Canssa/ jotca ennen olitta nijncuin tähdet taiwas paljouden tähden/ ettes cuullut HERran sinun Jumalas ändä.
5 Moos 28:63 Ja cuin HERra ennen iloidzi teistä/ teille hywä tehdesäns ja enändäisäns teitä/ nijn hän iloidze teitä hucuttaisans ja cadottaisans/ ja te syöstän sijtä maasta pois/ jota te menette omistaman.
5 Moos 28:64 Sillä HERra hajotta teitä caickein Canssain secaan/ yhdest maan ärest toiseen. Ja siellä sinä palwelet muucalaisia jumalita/ joita et sinä tunne/ eikä Isäs/ candoja ja kiwiä.
5 Moos 28:65 Sijhen myös/ ei pidä sinulla sen Canssan seas yhtän wahwa coto oleman/ ja jalcais pöytä yhtän lepo saaman: sillä HERra anda sinulle siellä wapisewaisen sydämen/ hiweldynet silmät/ ja cuiwetun sielun.
5 Moos 28:66 Nijn että sinun elämäs rippu sinun edesäs yöllä ja päiwällä/ sinun pitä pelkämän ja elämästäs tietämätöin oleman.
5 Moos 28:67 Amulla sinä sanot: Ah/ josca minä ehtoseen eläisin? ehtona sinä sanot: Ah/ josca minä amuun eläisin? sinun sydämes suuren pelgon tähden/ joca sinua peljättä/ ja sentähden jota sinun silmäs näkemän pitä.
5 Moos 28:68 Ja HERra wie sinua taas haaxilla Egyptijn/ sitä tietä/ josta minä sanoin sinulle: Ei sinun pidä händä sillen näkemän. Ja teitä myydän teidän wiholisillen palwelioixi ja pijcoixi/ ja ei yhtäkän ostaja siellä oleman pidä.
Vers. 2. Caicki nämät siunauxet/ etc. Jocu sanocan: cuinga tämä Jumalan lupaus ja hänen uhcauxens/
v. 15. pidetän/ että Jumalata pelkäwäiset/ jotca uscowat Christuxen päälle/ ja ahkeroidzewat käyttämän idzens Jumalan lain jälken/ enimmäst waiwatan täsä mailmas/ enä cuin jumalattomat? Sijhen wastatan: Jumala lupa ja uhca anda cahtalaisia/ ijancaickisia ja ajallisia: ijancaickiset pidetän ilman ehdota: Mutta ajalliset sillä ehdolla/ että Jumalata pelkäwäiset menestywät maan päällä: jos ei Jumala heidän hywäxens pane toisinans ristiä heidän päällens/ coetellaxens heitä/ nijncuin culda tulesa/ pitäxens heitä cuuliaisudes/ ja harjoittaxens caikis Christillisis awuis. Nijlle Jumalattomille myös käy nuriast: jos ei Jumala armostans toisinans wijwytä rangaistusta/ ja tee heille caicke hywä/ että he sen cautta haucutellaisin parannoxeen/ ja jos ei he parannost tee/ sitä angarammast rangastaisin.

XXIX. Lucu.
MOses kertoi lijton sanat Israelin lasten edes/ v. 1.
Cudzu taas heitä ja neuwo/ muistaman nijtä ihmeitä/ cuin Jumala teke Egyptis/ v. 2.
Cuinga ihmelisest hän heitä holhois corwes/ v. 5.
ja sijtte andoi heille Sihonin ja Oggin waldacunnat/ v. 7.
Heidän pitä tietämän että HERra teke nyt lijton heidän ja heidän lastens cansa/ v. 10.
ja cawahtaman idzens/ ettei he hänestä luowuis muihin jumalijn/ v. 18.
Mutta jos he sen tekewät/ nijn ei hän ole heille armollinen/ waan hajotta ja häwittä heitä ja heidän maans/ että heidän lapsens wijmein sen näkewät/ ja sitä ihmettelewät/ v. 20.

5 Moos 29:1 NÄmät owat lijton sanat/ cuin HERra käski Mosexen tehdä Israelin lasten cansa Moabiterein maasa/ paidzi sitä lijtto/ cuin hän heidän cansans teki Horebis.
5 Moos 29:2 Ja Moses cudzui coco Israelin/ ja sanoi heille: te näitte caicki mitä HERra teidän silmäin edes teki Egyptis Pharaolle/ caikille hänen palwelioillens ja coco hänen maallens.
5 Moos 29:3 Ne suuret kiusauxet/ cuin sinun silmäs näit/ ja ne suuret merkit ja ihmelliset tegot.
5 Moos 29:4 Ja ei HERra wielä nytkän tähän päiwän asti andanut teille ymmärtäwäist sydändä/ ja silmiä näkemän ja corwia cuuleman.
5 Moos 29:5 Hän andoi teidän waelda corwes neljäkymmendä wuotta/ teidän waatten ei wanhennet teidän päällän/ ja sinun kengäs ei culunet jalwoisas.
5 Moos 29:6 Et te syönet leipä/ etkä myös juonet wijna/ elickä wäkewätä juoma/ ettäs tietäisit minun olewan HERran teidän Jumalan.
5 Moos 29:7 Ja cosca te tulitte tähän paickaan/ tuli Sihon Hesbonin Cuningas/ ja Og Basanin Cuningas sotiman meitä wastan/ ja me löimme heidän.
5 Moos 29:8 Ja omistimme heidän maans/ ja annoimme Rubenitereille ja Gaditereille/ ja puolelle Manassen sucucunnalle perimisexi.
5 Moos 29:9 Nijn pitäkät nyt nämät lijton sanat/ ja tehkät sen jälken/ että te toimellisest tekisitte/ caicki cuin te teette.
5 Moos 29:10 TE seisotte caicki tänäpänä HERran teidän Jumalan edes/ ylimmäiset teidän sugustan/ teidän wanhimban/ teidän esimiehen/ ja jocamies Israelis.
5 Moos 29:11 Teidän lapsen/ teidän waimon/ ja teidän muucalaisen cuin sinun leirisäs on/ sinun puus haccajasta/ nijn wetes ammundajan asti.
5 Moos 29:12 Että sinä käyt HERran sinun Jumalas lijttoon ja sijhen walaan/ cuin HERra sinun Jumalas teke sinun cansas tänäpänä.
5 Moos 29:13 Että hän tänäpänä sinun hänellens corgotta Canssaxi/ ja hän on sinun Jumalas/ nijncuin hän sanoi sinulle/ ja nijncuin hän wannoi sinun Isilles/ Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille.
5 Moos 29:14 Sillä em me tee näitä lijttoja ja tätä wala ainoastans teidän cansan.
5 Moos 29:15 Mutta sekä teidän cansan/ cuin täsä läsnä tänäpänä olette ja seisotte meidän cansam HERran meidän Jumalam edes/ että myös nijden cansa/ cuin täsä tänäpänä meidän cansam ei ole.
5 Moos 29:16 Sillä te tiedätte/ cuinga me asuimme Egyptin maalla/ ja waelsimme pacanain läpidzen/ joiden cautta te waelsitte.
5 Moos 29:17 Ja näitte heidän cauhistuxens ja epäjumalans/ cannot ja kiwet/ hopiat ja cullat/ cuin heidän tykönäns olit.
5 Moos 29:18 Ettei jocu olis teidän seasan mies eli waimo/ elickä jocu langoista taicka perhestä cuin sydämens tänäpänä käännäis pois HERrast meidän Jumalastam/ palwellaxens tämän Canssan jumalita/ ja tulis teille juurexi joca caswa sappe ja coiruoho.
5 Moos 29:19 Ja waicka hän cuule nämät kirouxen sanat/ siuna hän idzens cuitengin sydämesäns/ ja sano rauha minulla cuitengin on/ minä waellan minun sydämeni ajatuxen jälken/ että juopunet janowitten cansa hucutettaisin.
5 Moos 29:20 Silloin ei HERra ole hänelle armollinen/ silloin tule suuri HERRAN wiha ja costo sen miehen päälle/ ja caicki nämät kirouxet cuin täsä kirjas owat kirjoitetut/ joutuwat hänen päällens. Ja HERra pyhki hänen nimens taiwan alda.
5 Moos 29:21 Ja HERra eroitta hänen pahuteen caikesta Israelin sugusta/ coco tämän lijton sanain kirouxen jälken/ cuin täsä lakikirjas on kirjoitettu.
5 Moos 29:22 NIin pitä teidän sucun sanoman/ ja teidän lapsen cuin teistä syndywät/ ja wierat cuin taamba pitkän matcan taca tulewat/ cosca he näkewät tämän maan rangaistuxet/ ja sairaudet/ joilla HERra lyö heitä.
5 Moos 29:23 Että hän coco heidän maans tulikiwellä ja suolalla on polttanut/ nijn ettei se kylwetä eikä wihota/ eikä myös yhtäkän ruoho käy hänestä ylös. Nijncuin Sodoma/ Gomorra/ Adama ja Zeboim olit cukistetut maahan/ jotca HERra hänen wihasans ja hirmuisudesans cukisti ylösalaisin.
5 Moos 29:24 Nijn caicki Canssat sanowat: mixi HERra nijn teki tälle maacunnalle? mikä on tämä hänen suuri julmudens wiha?
5 Moos 29:25 Silloin sanotan: että he hyljäisit HERran heidän Isäins Jumalan lijton/ cuin hän teki heidän cansans/ cosca hän heidän johdatti Egyptin maalda.
5 Moos 29:26 Ja owat mennet ja muita jumalita palwellet/ ja cumartanet nijtä/ sencaltaisita jumalita/ cuin he ei ensingän tundenet/ ja jotca ei heille mitän andanet.
5 Moos 29:27 Sentähden on HERran wiha julmistunut tämän maan päälle/ nijn että hän andoi tulla heidän päällens caicki kirouxet/ cuin täsä kirjas kirjoitetut owat.
5 Moos 29:28 Ja HERra on heidän häwittänyt heidän maastans/ suures wihas/ julmudes ja närkästyxes/ ja on heidän heittänyt wieraseen maahan/ nijncuin tänäpänä on.
5 Moos 29:29 HERran meidän Jumalam salaus ilmestyi meille ja meidän lapsillem ijancaickisest/ että meidän caicki nämät lain sanat tekemän pitä.
Vers. 4. Ei HErra wielä nytkän andanut teille ymmärtäwäist sydändä ) Täsä nähdän/ ettei ihminen taida oikein tuta Jumalata ja tehdä hänen tahtoans/ jollei Jumala walista hänen silmiäns ja käännä sijhen hänen sydändäns. Mixi sijs jocu sano: Jumala soima hänelle hänen sokeuttans ja cowuttans? Sijhen wastatan: Jumala loi ihmisen hänen cuwaxens/ se on: taitawaxi/ ymmärtäwäisexi ja hurscaxi/ ja hän oli nämät lahjat oman syyns cautta tuhlannut: nijn hän oikeutta myöden welcoi näitä jällens/ että hän oppis tundeman puuttumisens/ ja pakenis armoon Christuxen cautta. Nijncuin welcamieheldä ei senwuoxi olla anomat/ ettei hänellä mitän ole maxaxens. Jumala on myös meille andanut hänen sanans ja Sacramentit/ joilla me walistetan ja käätän: cosca me nijtä nautita tahdom. Lue tästä Aug. quaest. 50. in hunc librum .
v. 9. Toimellisest tekisitte ) Sillä ilman Jumalan sanata/ on caicki mitä me teemme/ tyhmys.
v. 19. Rauha minulla cuitengin on ) Nijn sanowat jumalattomat ja uscomattomat: ei helwetti ole nijn palawa cuin sanotan/ eikä Perkele nijn musta cuin hän maalatan/ kyllä se paremmaxi tule. v. eodem . Juopunet ) se on/ opettajat ynnä opetuslasten cansa pitä tuleman cadotuxeen/ eli wialliset wiattomain cansa ut Graeci habent .
v. 29. Salaus ) Cuin hän tahdois sanoa: Jumala on hänen tahtons meille Juudalaisille ilmoittanut caiken muun Canssan seas/ sentähden pitä myös meidän sitä wiremmät oleman.

XXX. Lucu.
LUwatan siunaus nijncuin ennengin/ jos he wielä heidän ricostens tähden/ nijn taiwan ärijn hajotettaisin: ja he ilman wilpitä käändäisit idzens HERran tygö/ v. 1.
Ei heidän ole cauwas menemist edzimän HERran käskyjä/ waan juuri läsnä heitäns/ jos he ottaisit waarin/ v. 11.
Taritan heille elämä/ jos he HERran käskyjä cuulewat/ v. 15.
mutta jollei he cuule/ waan poickewat epäjumalain tygö/ nijn otetan taiwas ja maa todistajaxi että heidän pitä cuoleman/ ja huckuman. Sentähden pitä heidän cuuleman HERra heidän Jumalatans/ joca on heidän elämäns/ ja pitkä ikäns/ v. 17.

5 Moos 30:1 COsca caicki nämät tulewat sinun päälles/ taicka siunauxet elickä kirouxet/ cuin minä panin etees/ ja sinä rupet paneman sydämees/ cuingas olet pacanaitten keskellä/ siellä cuhunga HERra sinun Jumalas sinun on ajanut.
5 Moos 30:2 Ja sinä käännät idzes HERran sinun Jumalas tygö/ oleman cuuliainen hänen änellens/ sinä ja sinun lapses/ caikesta sydämestäs/ ja caikesta sielustas/ caikisa nijsä cuin minä sinulle tänäpänä käsken.
5 Moos 30:3 Nijn HERra sinun Jumalas käändä sinun fangiudes ja armahta sinun päälles/ ja jällens coco sinun caikista Canssoista/ joihinga HERra sinun Jumalas sinun hajottanut on.
5 Moos 30:4 Ja jos sinä wielä olisit ajettu taiwan ärijn/ nijn cuitengin HERra sinun Jumalas coco sinun ja tuo sinun sieldä.
5 Moos 30:5 Ja johdatta sinun sijhen maahan/ cuin sinun Isäs omistanet owat/ ja sinä sen omistat/ ja hän teke hywä sinulle/ ja enändä sinun enä cuin sinun Isäs.
5 Moos 30:6 Ja HERra sinun Jumalas ymbärinsleicka sinun sydämes/ ja sinun siemenes sydämen/ racastaman HERra sinun Jumalatas caikesta sinun sydämestäs/ ja caikesta sinun sielustas/ ettäs eläisit.
5 Moos 30:7 Mutta caicki nämät kirouxet anda HERra sinun Jumalas tulla sinun wiholistes päälle/ ja caickein nijden päälle/ cuin sinua wihawat ja wainowat.
5 Moos 30:8 Mutta sinä käännät sinus ja cuulet HERran änen/ tehdäxes caicki hänen käskyns/ cuin minä sinulle tänäpänä käsken.
5 Moos 30:9 Ja HERra sinun Jumalas anda sinulle onnen caikisa sinun kättes töisä/ sinun cohtus hedelmäs/ sinun carjas hedelmäs/ ja caikesa sinun maas hedelmäs/ että ne sinulle menestyisit: sillä HERra käändä idzens riemuidzeman sinun ylidzes sinulle hywäxi/ nijncuin hän sinun Isistäs iloidzi.
5 Moos 30:10 Ettäs HERran sinun Jumalas änelle cuuliainen olet/ ja pidät hänen käskyns ja lakins/ cuin on kirjoitettu täsä lakikirjas/ jos sinä muutoin palajat HERran sinun Jumalas tygö/ caikesta sinun sydämestäs ja caikesta sielustas.
5 Moos 30:11 Sillä tämä käsky cuin minä sinulle tänäpänä käsken/ ei ole sinulda salattu/ eikä myös caucana.
5 Moos 30:12 Eikä myös taiwas/ ettäs sanoisit: cuca mene taiwaseen/ ja tuo meille sen cuullaxem/ ja tehdäxem sen jälken?
5 Moos 30:13 Eikä myös ole tuolla puolen meren/ ettäs sanoisit: Cuca menis meren ylidzen noutaman meille sen/ cuullaxem ja tehdäxem sen jälken?
5 Moos 30:14 Sillä se sana on sangen läsnä sinun tykönäs/ ja sinun suusas/ ja sinun sydämesäs/ ettäs sen tekisit.
5 Moos 30:15 CAdzo/ minä panin tänäpänä sinun etees elämän ja hywän: cuoleman ja pahan.
5 Moos 30:16 Sijnä cuin minä sinulle tänäpänä käsken/ ettäs racastat HERra sinun Jumalatas/ ja waellat hänen teisäns/ ja pidät hänen käskyns/ lakins ja oikeudens/ ettäs saisit elä ja enätäisin/ ja HERra sinun Jumalas siunais sinua/ sijnä maasa cuhungas menet sitä omistaman.
5 Moos 30:17 Mutta jos sinä käännät sinun sydämes/ ja et ole näille cuuliainen/ mutta annat wietellä sinus/ nijn ettäs cumarrat wieraita jumalita/ ja palwelet heitä.
5 Moos 30:18 Nijn teen minä teille tänäpänä tiettäwäxi/ että teidän pitä huckanduman/ ja ei cauwan pysymän sijnä maasa/ johongas menet Jordanin ylidze/ sitä omistaman.
5 Moos 30:19 Minä otan tänäpänä taiwan ja maan todistuxexi teistä/ että minä panin teidän eteen/ elämän ja cuoleman/ siunuauxen ja kirouxen/ ettäs walidzisit elämän/ että sinä ja sinun siemenes eläisit.
5 Moos 30:20 Että te racastatte HERra teidän Jumalatan ja cuulette hänen ändäns/ ja pysytte hänes kijnni: Sillä hän on sinun elämäs ja sinun pitkä ikäs/ ettäs asuisit sijnä maasa/ cuin HERra sinun Isilles/ Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille wannoi/ heille andaxens.
Vers. 6. Racastaman HERra sinun Jumalatas caikesta sinun sydämestäs ) Ei tästä päätetä meidän taitawan täyttä Jumalan lakia: sillä täsä puhutan nijstä/ jotca owat luopunet Jumalan laist/ että Jumala andais heille jällens sydämen halun käyttäxens idzens sen jälken/ jotca taas kyllä taitawat syndijn horjatta: sillä wanhurscaskin lange seidzemen kerta päiwäs/ Prov. 24:17. Ei laki sillä pidetä/ että ajaxi sen jälken eletän/ waan ettei ikänäns sitä wastan tehdä: Sentähden ei täsä puhuta sijtä/ että jocu lain täyttä. Cadzo tästä enä sen 6. cap.
v. 5. selityxen.
v. 9. Sinulle hywäxi ) Sillä jumalattomain käsi myös kyllä hywin käy mailmas/ mutta ei se heille joudu hywäxi.
v. 11. Tämä käsky cuin minä käsken ) Tämän Paulus Rom. 10:6. cudzu Ewangeliumixi: sillä se on juuri Ewangeliumist/ nimittäin: että ne cuin käändäwät idzens/ saawat Jumalan armon ja syndein andexi saamisen. Eikä sijtä lucu ole/ että se täsä cudzutan käskyxi: Sillä että Hebrerit cudzuwat myös Ewangeliumin Laixi ja käskyxi. Ja pidettäkän waari/ että Juuttat owat yximielisest opettanet/ tämän paican täytettäwän Messiaxen aicana.
v. 15. Minä panin sinun etees elämän ja cuoleman ) Ei tästä wahwisteta ihmisellä olewan wapa ehto nijn hywä tehdä cuin pahakin/ waan cosca Jumala on andanut wälicappalen/ joca on hänen pyhä sanans/ käändymän ja mielistymän hywään: Nijn taita hän nijtä nautita ja cadzoa ylön/ ja myös olla nijtä wastan. Mutta jotca nijtä oikein nautidzewat/ käändä Jumala hywyteen. Sentähden sanotan hänellä olewan molemmat tarjona/ walickan cumman hän tahto.
v. 19. Että sinä eläisit ) Sentähden ei ole idzecungin elinaica nijn absolute määrätty/ ettei se taita kyllä pidettä ja lyhettä/ sen jälken cuin ihminen elä.

XXXI. Lucu.
MOses ilmoitta/ ettei hän mene heidän cansans Jordanin ylidzen/ waan Josua/ ja käske heidän olla rohkiat: sillä HERra idze on heidän cansans/ v. 1.
käske myös tämän lain/ jonga hän kirjoitti/ joca seidzemendenä wuotena luetta caiken Canssan edes/ v. 9.
HERra ilmoitta myös Mosexelle/ että hänen pitä cuoleman/ ja Israelin lasten horjahtamisest huoruteen/ muitten jumalitten cansa/ jongatähden hän on heitä rangaisepa/ v. 14.
käske sijs kirjoitta tästä asiasta wirren/ hänen uscollisen neuwons todistuxexi/ v. 19.
Lakikirjan panna tallella lijton Arckijn/ v. 24.
coco Israel käsketan wirttä cuuleman/ v. 28.

5 Moos 31:1 JA Moses meni ja puhui nämät sanat coco Israelin cansa/
5 Moos 31:2 Ja sanoi heille: minä olen tänäpänä sadan ja cahdenkymmenen ajastaicainen/ en minä woi enä käydä ulos ja sisälle: sijhen on HERra myös sanonut minulle: ei sinun pidä menemän tämän Jordanin ylidzen.
5 Moos 31:3 HERra sinun Jumalas käy idze sinun edelläs/ hän idze hucutta tämän Canssan sinun edestäs/ nijn että sinä omistat heitä/ Josua käy sinun edestäs sen ylidzen/ nijncuin HERra on sanonut.
5 Moos 31:4 Ja HERra teke heille/ nijncuin hän teki Sihonille ja Oggille Amorrerein Cuningalle/ ja heidän maallens/ jotca hän on hucuttanut.
5 Moos 31:5 Cosca HERra anda heidän teidän käteen/ nijn tehkät heidän cansans caickein käskyin jälken/ cuin minä teille olen käskenyt.
5 Moos 31:6 Olcat wahwat ja hywäs turwas/ älkät peljästykö ja cauhistuco heidän edesäns: sillä HERra sinun Jumalas idze waelda sinun cansas/ ja ei ota sinulda pois kättäns/ eikä myös hyljä sinua.
5 Moos 31:7 JA Moses cudzui Josuan/ ja sanoi hänelle coco Israelin silmäin edes: ole wahwa ja hywäs turwas: sillä sinä johdatat tämän Canssan sijhen maahan/ jonga HERra heidän Isillens wannonut on heille andaxens/ ja jaat tämän heille perimisexi heidän keskelläns.
5 Moos 31:8 Mutta HERra joca idze käy teidän edellän/ hän on sinun cansas/ ja ei ota sinulda pois kättäns/ eikä myös hyljä sinua/ älä pelkä älä myös cauhistu.
5 Moos 31:9 Ja Moses kirjoitti tämän lain/ ja andoi papeille Lewin pojille/ jotca cannoit HERran lijton Arcki/ ja caikille Israelin wanhimmille.
5 Moos 31:10 Ja hän käski heille/ ja sanoi: aina joca seidzemen wuoden perästä/ cosca wapauswuosi alca Lehtimajan juhlana.
5 Moos 31:11 Cosca coco Israel tule osottaman händäns/ HERran sinun Jumalas eteen/ sijhen paickaan cuin hän walidze/ pitä sinun tämän lain andaman cuulutta coco Israelin edes/ heidän corwains cuulden.
5 Moos 31:12 Coco Canssa sekä miehet että waimot/ lapset ja muucalaiset/ jotca sinun portisas owat/ cuuleman ja oppiman/ cuinga heidän pitä pelkämän HERra heidän Jumalatans/ pitämän ja tekemän caicki tämän lain sanat.
5 Moos 31:13 Ja että heidän lapsens/ jotca ei sitä tiedä/ cuulisit myös ja oppisit/ cuinga heidän pitä pelkämän HERra teidän Jumalatan caickena teidän elinaicanan/ cuin te elätte maan päällä/ johonga te menette Jordanin ylidzen/ sitä omistaman.
5 Moos 31:14 JA HERra sanoi Mosexelle: Cadzo/ sinun aicas on juuri läsnä/ cuin sinä cuolet/ cudzu Josua/ ja mene seuracunnan majaan/ että minä andaisin hänelle käskyn. Ja Moses meni Josuan cansa/ ja astui seuracunnan majaan.
5 Moos 31:15 Ja HERra ilmestyi majas pilwen padzaas/ ja pilwen padzas seisoi majan owes.
5 Moos 31:16 Ja HERra sanoi Mosexelle: Cadzo/ sinun pitä lewämän sinun Isäis cansa. Ja tämä Canssa nouse ja juoxe huoruteen/ maan epäjumalitten jälken/ sinne cuin he menewät/ hyljäwät minun/ ja rickowat sen lijton jonga minä tein heidän cansans.
5 Moos 31:17 Nijn minun wihan silloin julmistu heidän päällens/ ja minä hyljän heitä/ ja peitän minun caswon heidän edestäns/ että he hucutetan. Ja cosca nijn paljo pahutta ja ahdistusta käy heidän päällens/ sanowat he: eikö caicki nämät pahudet ole tapahtunet minulle? sillä ei minun Jumalan ole minun cansan?
5 Moos 31:18 Mutta minä peräti peitän minun caswon sillä ajalla/ caiken sen pahuden tähden cuin he tehnet owat/ että he owat idzens käändänet muiden jumalitten tygö.
5 Moos 31:19 NIin kirjoittacat nyt teillen tämä wirsi/ ja opettacat se Israelin lapsille/ ja asettacat se heidän suuhuns/ että tämä wirsi olis minulle todistuxexi Israelin lapsia wastan.
5 Moos 31:20 Sillä minä johdatan heidän sijhen maahan/ jonga minä wannoin heidän Isillens/ josa riesca ja hunajata wuota. Ja cosca he syöwät ja tulewat rawituxi ja lihawaxi/ käändäwät he heitäns muiden jumalitten tygö/ ja palwelewat nijtä/ ja pilckawat minua/ ja rickowat minun lijttoni.
5 Moos 31:21 Ja cosca heidän nijn suuri pahus ja ahdistus käsittä/ nijn tämä wirsi wasta heitä todistuxexi: sillä ei sitä pidä unhotettaman heidän siemenens suusa: Sillä minä tiedän heidän ajatuxens/ joita he jo nyt ajattelewat/ ennencuin minä johdatan heitä sijhen maahan cuin minä wannonut olen.
5 Moos 31:22 Nijn kirjoitti Moses tämän wirren silloin/ ja opetti sen Israelin lapsille.
5 Moos 31:23 Ja käski Josualle Nunin pojalle/ ja sanoi: ole wahwa ja urhollinen: sillä sinä johdatat Israelin lapset sijhen maahan/ cuin minä wannoin heille/ ja minä olen sinun cansas.
5 Moos 31:24 COsca Moses oli nämät lain sanat kirjoittanut kirjaan/ ja lopettanut.
5 Moos 31:25 Käski hän Lewitaille jotca HERran todistuxen Arckia cannoit/ sanoden:
5 Moos 31:26 Ottacat tämä Lakikirja ja laskecat HERran teidän Jumalan lijton Arkin siwulle/ että hän olis sijnä todistuxexi sinua wastan.
5 Moos 31:27 Sillä minä tunnen sinun tottelemattomudes ja niscurudes/ cadzo/ cosca minä wielä nyt tänäpänä elän teidän cansan/ oletta te tottelemattomat HERra wastan/ cuinga paljo enämmin minun cuolemani jälken?
5 Moos 31:28 Nijn cootcat nyt minun eteeni caicki wanhimmat teidän sucucunnisan/ ja teidän esimiehen/ että minä puhuisin nämät sanat heidän corwains cuullen/ ja ottaisin taiwan ja maan todistuxexi heitä wastan.
5 Moos 31:29 Sillä minä tiedän että te minun cuolemani jälken peräti turmellan/ ja poickiatte sildä tieldä cuin minä teille käskenyt olen/ nijn teille tapahtu onnettomus wijmeisillä ajoilla: että te pahasti teitte HERran silmäin edes/ ja wihoititte hänen teidän kätten töiden cautta.
5 Moos 31:30 Nijn Moses puhui coco Israelin sucucunnan cuulden tämän weisun sanat/ haman loppun asti.
Vers. 10. Seidzemen wuoden perästä ) Nimittäin/ yhteisest caiken Canssan edes: muutoin luettin joca Sabbathi jocu cappale/ nijncuin Act. 15:21. nähdän.
v. 26. Laskecat se lijton Arkin siwulle ) Nijn owat he myös pitänet tallella muitten Prophetain kirjoituxet/ jotca he wahwast tiesit herätetyxi HERralda saarnaman ja kirjoittaman. Nijn myös owat pyhäin Ewangelisteritten ja Apostolitten kirjoituxet Udes Testamendis pannut tallella/ sijtä nähdän Jumalan seuracunnalla ei olewan walda tehdä uscottapia kirjoituxia tahtons jälken/ waan hänen wircans on nijtä uscollisest pitä tallella heidän lapsillens.

XXXII. Lucu.
MOsexen wirsi/ josa hän ylistä Jumalata/ v. 3:4. Laitta kijttämätöindä Israelin lasten sydändä/ v. 5:6. Muistutta Jumalan hywiä tecoja/ v. 7:8. Että hän on walinnut heitä omaxi Canssaxens/ v. 9.
Andanut heille lakins/ ja rawinnut heitä caikella hywällä/ etc. v. 10.
Ennusta heidän langemuxestans/ ja luopumisestans Jumalast/ ja harhailemisestans muitten jumalitten tygö/:c. v. 15.
Julista sentähden Jumalan wihan/ että hän käändä caswons pois/ ja sälyttä heidän selkääns caicki heidän widzauxens/ sijhenasti että he liki peräti huckuwat/ v. 19.
Lohdutta cuitengin heitä/ että Jumala jällens armahta heidän päällens/ ja costa heidän wiholisillens/ v. 36.
Neuwo wielä heitä cuuliaisuteen/ v. 44.
Moses käsketän astua Nebon wuorelle/ ja siellä cuolla/ v. 48.

5 Moos 32:1 CUlcatte taiwat/ minä puhun/ ja maa cuulcan minun suuni sanat.
5 Moos 32:2 Minun oppin tiuckucan nijncuin sade/ ja minun puhen wuotacan/ Nijncuin caste/ nijncuin sade wihannon päälle/ ja nijncuin pisarat ruohon päälle.
5 Moos 32:3 Sillä minä ylistän HERran nime/ andacat ainoalle meidän Jumalallem cunnia.
5 Moos 32:4 Hän on callio/ hänen työns owat laittamattomat: sillä caicki hänen tecons owat oikiat. Waca on Jumala/ ilman caickia wääryttä/ hän on oikia ja hurscas.
5 Moos 32:5 Se nurja ja paha sucu hänestä lange pois/ he owat ilkiät/ ja ei hänen lapsens.
5 Moos 32:6 Nijngös sinun HERras Jumalatas kijtät/ sinä hullu ja tyhmä Canssa? Eikö hän ole sinun Isäs ja sinun HERras? Eikö hän ole se ainoa/ joca sinun luonut ja walmistanut on?
5 Moos 32:7 Muista endisen ajan päälle/ ymmärrä wuosicaudet sugusta nijn sucuun. Kysy Isäldäs/ ja hän ilmoitta sinulle/ ja sinun wanhemmildas/ nijn he sinulle sanowat.
5 Moos 32:8 Cosca se corkein nijn arwalla pacanat jacoi/ ja hajotti ihmisten lapset: Silloin hän laski Canssain maan rajat/ Israelin lasten lugun jälken.
5 Moos 32:9 Sillä HERran osa on hänen oma Canssans/ Jacob on hänen perimisens nuora.
5 Moos 32:10 Hän löysi hänen corwes cuiwas/ cusa cauhistus on erämaas. Hän wei hänen ymbärins/ hän opetti hänelle lakins/ ja warjeli hänen nijncuin silmäin terän.
5 Moos 32:11 Nijncuin cotca poicans wie ulos/ ja heidän päälläns laucuile/ ja lewittä sijpens/ ja otta heitä/ ja canda sijpeins päällä.
5 Moos 32:12 Yxinäns HERra talutti händä/ ja ei ollut hänellä muuta Jumala.
5 Moos 32:13 Hän wei hänen haman maan corkeuteen/ ja ruocki hänen pellon hedelmällä/ ja andoi hänen ime hunajata calliosta/ ja öljyä cowasta kiwestä.
5 Moos 32:14 Woita lehmistä/ ja riesca lambaista/ ynnä caridzain lihawuden cansa. Ja lihawimmat oinat ja caurit/ ja parhan nisun/ ja juotti hänen parhalla wijnamarjan werellä.
5 Moos 32:15 COsca Israel lihoi ja rawittin/ tuli hän carjaxi/ hän on lihawaxi/ paxuxi ja wäkewäxi tullut/ ja hyljäis Jumalan/ joca hänen teki. Ja hän cadzoi hänen autuudens callion ylön.
5 Moos 32:16 Hän yllytti hänen kijwauteen muucalaisten cautta. Cauhistuxen cautta wihoitit he hänen.
5 Moos 32:17 He uhraisit perkeleille/ ja ei heidän Jumalallens. Nijlle jumalille joita ei he tundenet/ nijlle usille jotca ei ennen ollet/ joita teidän Isän ei peljännet.
5 Moos 32:18 Sinun callios joca sinun synnytti/ sen sinä hyljäisit/ ja unhotit sen Jumalan joca sinun loi.
5 Moos 32:19 Ja cosca HERra sen näki/ wihastui hän poicains ja tyttärittens päälle/ ja hylkäis heidän.
5 Moos 32:20 Ja hän sanoi: minä peitän minun caswon heidän edestäns/ ja cadzon mitä heidän wijmeiseldä tapahtu: sillä se on nurja sucu/ ja sencaltaiset lapset joisa ei ole usco.
5 Moos 32:21 He härsyttelit minua sen cautta/ joca ei ole jumala/ heidän epäjumaludens cautta owat he minun wihoittanet. Ja minä wihoitan heitä jällens sen cautta joca ei ole Canssa/ tyhmällä Canssalla minä heitä wihoitan.
5 Moos 32:22 Sillä tuli on syttynyt minun wihasani/ ja poltta haman alemmaiseen helwettijn: Ja culutta maan/ ynnä hänen hedelmäns cansa/ ja poltta wuortein perustuxet.
5 Moos 32:23 Minä cocon caiken onnettomuden heidän päällens/ minä ambun caicki minun nuoleni heihin.
5 Moos 32:24 Näljästä heidän pitä hiucahtuman/ ja wilutaudilla culutettaman/ ja äkilisellä cuolemalla. Minä lähetän medzän petoin hambat heidän keskellens/ ja kyykärmen myrkyn.
5 Moos 32:25 Ulcona pitä miecan heitä raateleman/ ja sisällä cauhistaman. Sekä nuorucaiset ja neidzet/ imewäiset ja harmapäät.
5 Moos 32:26 Minä sanoin: minä häwitän heitä/ minä lacatan heidän muistons ihmisist.
5 Moos 32:27 Ellen minä wiholisteni wiha carttais/ ettei heidän wainollisens ylpenny/ ja lähes sanoisit: meidän oikia kätem on caicki nämät tehnyt/ ja ei HERra.
5 Moos 32:28 Sillä se on Canssa/ josa ei mitän neuwo ole/ eikä ymmärrystä.
5 Moos 32:29 Josca he taitawaiset olisit/ ymmärräisit ja huomaidzisit/ mitä heille tästälähin tapahtu.
5 Moos 32:30 Cuinga yxi ajais tuhatta taca/ ja caxi carcotaisit kymmenen tuhatta heistä? Eikö sentähden että heidän callions on heidän myynyt? ja HERra on hyljännyt heitä?
5 Moos 32:31 Sillä meidän calliom ei ole nijncuin heidän callions/ jota meidän wiholisem idze taitawat duomita.
5 Moos 32:32 Sillä heidän wijnapuuns on Sodoman wijnapuust/ ja Gomorran pellost. Heidän wijnamarjans owat sappi/ ja carwahimmat marjat.
5 Moos 32:33 Heidän wijnans on kärmen myrcky/ ja hirmullisten kyykärmetten sappi.
5 Moos 32:34 Eikö sencaltaiset liene kätketyt minun tykönäni? ja insiglatut minun tawarosani?
5 Moos 32:35 Minun on costo/ minä costan/ heidän jalcans pitä ajallans combistuman. Sillä heidän cadotuxens aica on läsnä/ ja mikä heille tarjendele/ se riendä.
5 Moos 32:36 SIllä HERra duomidze hänen Canssans/ ja hän armahta palwelians päälle. Sillä hän cadzahta/ että he owat juuri huckunet/ ja eikä ne suljetut eikä jocu jäänyt ole.
5 Moos 32:37 Ja pitä sanottaman: Cusa heidän Jumalans owat? heidän callions johonga he uscalsit?
5 Moos 32:38 Joiden lihawimmat uhrit he söit/ ja joit wijnan heidän juomauhristans. Noscan ne ja auttacan teitä ja warjelcan teitä.
5 Moos 32:39 Ettekö te näe nyt/ että minä se yxinäns olen/ ja ei ole toinen Jumala paidzi minua? Minä woin tappa ja wirwotta/ minä lyön ja parannan/ ja ei kengän ole joca minun käsistäni wapahta.
5 Moos 32:40 Sillä minä nostan käteni taiwaseen/ ja sanon: minä elän ijancaickisest.
5 Moos 32:41 Cosca minä hiwon minun mieckani nijncuin pitkäisen leimauxen/ ja minun käteni rangaistuxeen rupe: Nijn minä coston maxan minun wiholisteni/ ja nijlle palkidzen/ jotca minua wihawat.
5 Moos 32:42 Minä juotan minun nuoleni werellä/ ja minun mieckani pitä liha syömän: Ja tapettuiden werest/ ja fangittuiden/ ja wiholisten paljastetust päästä.
5 Moos 32:43 Riemuitcat te caicki jotca olette hänen Canssans: sillä hän costa palweliains weren. Ja hän costa hänen wiholisillens/ ja hän armahta hänen Canssans maan päällä.
5 Moos 32:44 JA Moses tuli ja puhui Canssan cuulden caicki nämät weisun sanat/ hän ja Josua Nunin poica.
5 Moos 32:45 Cosca Moses nämät oli caicki lopettanut coco Israelille.
5 Moos 32:46 Sanoi hän heille: pangat sydämeen caicki ne sanat/ cuin minä teille tänäpänä todistan/ että te käskisitte teidän lapsillen/ että he tekisit ja pidäisit caicki nämät lain sanat.
5 Moos 32:47 Sillä ei sijnä ole teille yhtän turha sana/ waan se on teidän elämän/ ja ne sanat pidendäwät teidän ikän maan päällä/ sinne cuin te menette Jordanin ylidze sitä omistaman.
5 Moos 32:48 JA HERra puhui Mosexelle sinä päiwänä/ ja sanoi:
5 Moos 32:49 Mene Abarin wuorelle/ Nebon wuorelle/ cuin on Moabiterein maalla Jerihon cohdalla/ ja cadzele Canaan maata/ jonga minä Israelin lapsille omaxi annan.
5 Moos 32:50 Ja cuole wuorella/ johongas menet/ ja coco sinuas Canssas tygö/ nijncuin sinun weljeskin Aaron cuoli Horin wuorella/ ja cocois idzens Canssans tygö.
5 Moos 32:51 Että te olette rickonet minua wastan Israelin lasten seas/ rijtaweden tykönä Cadexes Zinnin corwes/ ettet te minua pyhittänet Israelin lasten seas.
5 Moos 32:52 Sillä sinä näet maan cohdastans sinun tykös/ cuin minä Israelin lapsille annan/ waan ei sinun pidä sijhen tuleman.
Vers. 3. Ainoalle ) Anna meidän Jumalam ainoastans olla Jumalan/ ja pitä caicki cunnia/ ja ei yhdengän muun.
v. 4. Callio ) Hebrean puhenparsi cudzu Jumalan callioxi/ se on/ lohdutuxexi/ eli wahwudexi caikille nijlle jotca idzens sijhen luottawat. v. eodem . Oikia ) Jumalattomilda luetan Jumala aina wääräxi ja ojettawaxi/ Matth. 11:19. taidolle oikeus annetan hänen lapsildans. He taitawat caicki paremmin tehdä: mitä Jumala on tehnyt/ ei se mitän kelpa.
v. 17. Ei tundenet ) Joista ei heillä yhtän käskyä eli Jumalan sana ollut/ waan walidzit idzellens uden Jumalan palweluxen.
v. 21. Joca ei ole Canssa ) se on/ Pacanoitten cautta/ jos he sijttekin herätetäisin suostuman minuun jällens/ cuin Paulus sen selittä/ Rom. 10:11.
v. 25. Ulcona/ sisällä ) se on/ ulcona pitä heidän miecan ja fangiuden cautta tuleman leskixi ja orwoixi/ mutta sen cuin jää sisälle/ pitä hämmästyxen/ se on/ näljän/ ruton ja capinan cautta surkiast huckuman.
v. 28. Mitän neuwo ) Ei he pidä lucua Jumalan sanast/ waicka he paremmin tietäwät.
v. 34. Insiglatut ) Ei he ennen usco cuin heidän käsisäns on/ sillä se on heidän silmistäns salattu.
v. 36. Suljetut ) Owat ne jotca cotia jääwät/ se on/ emännät ja lapset/ cuin miehet sotaan menewät.
v. 42. Tapettuiden werest ) Ne owat ne colme miecan rangaistusta: Ensimmäinen/ että monda lyödän. Toinen/ että he wiedän fangixi. Colmas/ että Cuningan waldacunda ja papin wirca piti heildä tuleman pois/ jotca pään cautta ymmärretän/ cuin piti paljastettaman.

XXXIII. Lucu.
MOses siuna caicki Israelin lapset ennen hänen cuolematans/ v. 1.
ja julista caikille sucucunnille erinäns/ mitä heille ajan cululla tapahtu/ v. 6.
etc. kersca myös heitä autuaxi caickein muiden Canssain seas/ että HERra on heidän apuns ja kilpens/ v. 26.

5 Moos 33:1 TÄmä on siunaus jolla Moses Jumalan mies siunais Israelin lapset ennen cuolematans.
5 Moos 33:2 Ja sanoi: HERra on tullut Sinaista/ ja nosnut heille Seiristä/ ja ilmestynyt Paranin wuorelda/ ja hän on tullut monen tuhannen pyhän cansa/ ja tulinen laki hänen oikias kädesäns/ heidän tygöns.
5 Moos 33:3 Ja cuinga suurest hän racasti Canssoja/ caicki hänen pyhäns owat sinun kädesäs/ ja he asettawat idzens sinun jalcais juureen/ ja ottawat opin sinun sanoistas.
5 Moos 33:4 Moses on meille käskenyt Jacobin sucucunnan perimisen.
5 Moos 33:5 Ja hän oli Cuningas Israelis/ ja Canssan päämiehet hän cocois yhteen ynnä Israelin sucucunnan cansa.
5 Moos 33:6 RUben eläkän ja älkön cuolco ja hänen Canssans olcon luettapa.
5 Moos 33:7 Tämä on Judan siunaus: Ja hän sanoi: cuule HERra Judan ändä/ ja aseta händä Canssans hallidziaxi/ ja hänen woimans olcon suuri/ ja auttacon händä wastoin hänen wiholisians.
5 Moos 33:8 Ja hän sanoi Lewille: sinun täydellisydes ja sinun walkeudes/ olcon sinun pyhän miehes tykönä/ jota sinä kiusaisit Massas/ ja annoit hänen rijdellä rijtaweden tykönä.
5 Moos 33:9 Se joca sano hänen Isästäns ja äitistäns: en minä näe heitä/ ja hänen poicans/ en minä hänestä mitän tiedä/ ne pitäwät sinun sanas/ ja kätkewät sinun lijttos.
5 Moos 33:10 He opettawat sinun oikeuxias Jacobille/ ja Israelille sinun lakis/ he candawat suidzutust sinun nenäs edes/ ja caickinaiset uhrit uhrawat sinun Altarilles.
5 Moos 33:11 Siuna HERra hänen warans/ ja anna hänen kättens työt sinulle kelwata/ ja rico heidän landens jotca carcawat händä wastan/ ja händä wihawat/ nijn ettei he wois ojeta heitäns.
5 Moos 33:12 Ja BenJaminille sanoi hän: HERran rackat pitä asuman suruttomast hänen tykönäns/ sillä hän aina händä suojele ja hän asu hänen hartioidens wälillä.
5 Moos 33:13 Ja hän sanoi Josephille: hänen maans olcon siunattu HERralda/ ja sijnä olcon ihanimmat hedelmät taiwast/ ja castest/ ja sywyydestä/ joca maca alla.
5 Moos 33:14 Sijnä olcon ihanimmat hedelmät Auringost/ ja ihanimmat kypset hedelmät Cuusta.
5 Moos 33:15 Ja idäisten wuorten cuckuloilda/ ja wanhoilda cuckuloilda parhat hedelmät.
5 Moos 33:16 Ja ne callimmat maan hedelmät/ ja mitä sijnä on/ hänen armons joca asu pensas/ tulcon Josephin päähän/ ja Nazirin pään laelle weljesten keskellä.
5 Moos 33:17 Ja hänen cauneudens olcon nijncuin esicandoisen härjän/ ja hänen sarwens olcon nijncuin yxisarwillisen sarwet/ jolla hän Canssa cuocki yhteen/ haman mailman ärin asti: Nämät owat Ephraimin tuhannet/ ja nämät Manassen tuhannet.
5 Moos 33:18 Ja hän sanoi Sebulonille: iloidze Sebulon sinun uloskäymisestäs/ mutta sinä Isaschar iloidze sinun majoistas.
5 Moos 33:19 Heidän pitä cudzuman Canssa wuorelle/ ja siellä wanhurscauden uhria uhraman: sillä he imewät meren saalin/ ja sandaan kätketyt tawarat.
5 Moos 33:20 Ja hän sanoi Gadille: siunattu olcon se joca lewittä Gadi/ hän asu nijncuin Lejoni/ ja ryöstä sekä käsiwarret että päänlaen.
5 Moos 33:21 Ja hän cadzoi edellens algusta/ että siellä oli lain opettajan osa salattu/ ja hän tuli Canssan päämiesten cansa/ ja teki HERran wanhurscautta/ ja hänen oikeudens Israelin cansa.
5 Moos 33:22 Ja Danille sanoi hän: Dan nijncuin Lejonin poica/ joca carca Basanist.
5 Moos 33:23 Ja Nephtalille sanoi hän: Nephtalilla on yldäkyllä mitä hänen mielens teke/ ja hän täytetän HERran siunauxella/ etelän ja länden päin on hänen asumisens.
5 Moos 33:24 Ja Asserille sanoi hän: Asser olcon siunattu pojisa/ ja olcon weljillens otollinen/ ja castacan jalcans öljyyn.
5 Moos 33:25 Rauta ja waski olcon hänen kengäns/ sinun wanhudes olcon nijncuin sinun nuorudes.
5 Moos 33:26 EI yhtän Jumalata ole nijncuin oikeuden Jumala/ joca istu taiwas/ hän olcon sinun auttajas/ ja hänen cunnians on pilwisä.
5 Moos 33:27 Jumalan asuinsia on algusta/ ja hänen käsiwartens owat täällä alhalla ijancaickisest. Ja hän aja sinun wiholises sinun edestäs/ ja sano: ole hucutettu.
5 Moos 33:28 Israel asu lewollisest/ ja Jacobin lähde on sillä maalla/ josa jywä ja wijna on/ sijhen myös taiwat castetta wuodattawat.
5 Moos 33:29 Autuas olet sinä Israel/ cuca on sinun caltaises? O sinä Canssa joca HERran cautta autuaxi tulet/ joca sinun awus kilpi/ ja sinun woittos miecka on. Sinun wiholises painetan alas/ ja sinä astelet heidän cuckulains päällä.
Vers. 8. Sinun täydellisydes ja walkeudes ) Se on/ se walkeus ja täydellisyys/ joca on ylimmäisen papin wiran kilwes/ olcon aina pappein Aaronin sugun tykönä/ sen cautta kysyäxens HERralle ja tietäxens cuinga he wircans wastauxella ja opilla hywin tekisit.
v. 9. se joca sano Isästäns/ etc. Ei täsä waadita Lewitait elämän ilman Awioskäskytä/ eli luopuman luonnollisest rackaudest/ cuin heillä pitä heidän wanhemmitens ja lastens tygö oleman: sillä tiettäwä on/ että he owat elänet awios käskys/ waan ettei he enä racastais heitä/ cuin Jumalan käskyjä ja nijn heidän tähtens olisit tehnet Jumalan lakia wastan/ nijncuin Christus sen selittä/ Math. 10:37. HERran rackat ) se on/ Templi ja Jerusalem/ ja Cuningan istuin olit BenJaminis.
v. 13. Ihanimmat hedelmät ) Tämä on sanottu Israelin Cuningan waldacunnast.
v. 18. Uloskäymisestäs ) Sen on Debora ja Barach tehnyt. Iud. 5.
v. 20. Hän asu nijncuin Lejoni ) Tämä siunaus tule Cuningas Jehuun/ 2. Reg. 10:27. Joca cukisti Baalin/ ja löi caxi Cuningast/ nijn myös Isebelin
v. 21. Lain opettajan ) Se oli Elia Propheta/ sillä hän oli Gileadist Gadin sucucunnast.

XXXIV. Lucu.
MOses astu Nebon wuorelle/ ja HERra näyttä hänelle coco sen luwatun maan/ v. 1.
Cuole ja HERra hauta hänen laxoon/ Peorin huonen cohdalla/ v. 5.
Hän oli sata ja caxikymmendä ajastaicainen. Israelin lapset itkewät händä colmekymmendä päiwä/ v. 7.
Josua tule hänen siaans: Mutta ei sijtte yhtäkän sencaltaista Prophetata tullut Israelijn/ joca nijn HERra puhutteli/ ja nijn suuria ihmeitä teki cuin hän/ v. 9.

5 Moos 34:1 JA Moses meni Moabiterein kedoilda/ ja astui Nebon wuorelle/ Pisgan wuoren cuckulalle/ joca oli Jerihon cohdalla. Ja HERRA osotti hänelle caiken Gileadin maan Danin asti.
5 Moos 34:2 Ja coco Nephtalin ja Ephraimin ja Manassen maan/ ja caiken Judan maan wijmeisen meren asti.
5 Moos 34:3 Ja etelän päin/ ja sen aukian kedon Jerihon tykönä/ Palmu Caupungin haman Zoarin asti.
5 Moos 34:4 JA HERra sanoi hänelle: tämä on se maa/ jonga minä Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille wannoin/ ja sanoin: minä annan sen sinun siemenelles/ sinä sen nyt näit silmilläs/ waan et sinä sinne tule.
5 Moos 34:5 Ja nijn Moses HERran palwelia cuoli siellä Moabiterein maalla/ HERran sanan jälken.
5 Moos 34:6 Ja hän hautais hänen laxoon/ Moabiterein maalle/ Peorin huonen cohdalla/ ja ei ole yxikän saanut tietä hänen hautans tähän päiwän asti.
5 Moos 34:7 Ja Moses oli sadan ja cahdenkymmenen ajastaicainen cosca hän cuoli. Ei hänen silmäns ollet pimennet/ ja hänen poskens ei ollet rypyis.
5 Moos 34:8 Ja Israelin lapset itkit Mosest Moabiterein kedoilla colmekymmendä päiwä/ ja itcu ja walitus päiwät Mosexest täytettin.
5 Moos 34:9 Mutta Josua Nunin poica oli täytetty taidon hengellä: sillä Moses oli kätens laskenut hänen päällens. Ja Israelin lapset olit cuuliaiset hänelle/ ja teit nijncuin HERra oli Mosexelle käskenyt.
5 Moos 34:10 Ja sijtte ei yhtän Prophetat nosnut Israelis nijncuin Moses/ jonga HERra tunsi caswosta nijn caswoon.
5 Moos 34:11 Ja caickinaisis tunnustähdeis ja ihmeis/ joihinga HERra hänen lähetti/ että hänen piti tekemän nijtä Egyptin maalla/ Pharaolle ja caikille hänen palwelioillens/ ja coco hänen maallens.
5 Moos 34:12 Ja caikes wäkewäs kädes/ ja suuris ihmeis/ jotca Moses teki coco Israelin silmäin edes.
Mosexen Kirjain loppu.