Toinen osa Pyhän Lucan Evangeliumist / Apostolitten Tegoista

22.04.2020

Esipuhe Apostolitten Tegoista .
ENsist/ kirjoitta P. Lucas täsä Kirjasa/ Christuxen Taiwasen astumisen/ ja Pyhän Hengen lahjan jacamisen Apostoleille: Petarin saarnan ja ihmet Templis/ cap. 1. 2. 3. jonga tähden hän Johannexen cansa pandin kijnni/ ja Raadin eteen asetettin/ cap. 4. 5.
II. Seidzemest Esimiehest eli toimittajast/ joista Stephanus yxi oli/ joca Evangeliumin wainollisten cansa rijteli/ ja kiwitettin/ cap. 6. 7.
Sijtä Noidast Simonist/ ja Candacexen Drötingin Camarerarist/ cap. 8. ja Pawalin käändymisest/ cap. 9.
III. Cuinga Petari/ Jumalan ilmoituxen cautta lähetetän Corneliuxen tygö: Christuxen usco lewitetän Antiochias/ cap. 10:11.
Herodes tappa Jacobuxen: pane Petarin fangiuteen: Pawali ja Barnabas saarnawat Cypruxes/ Paphos ja Pisidias: ajetan ulos Iconiumist: tulewat Lystraan ja Derbenijn/ cap. 12. 13. 14.
Sijtä cocouxest cuin Apostolit pidit Jerusalemis/ ymbärins leickauxest ja Lain Ceremonijst/ cap. 15.
IV. Pawalin matcoist/ cuinga hän waelda ymbärins/ wahwista seuracunnat/ joisa hän ennengin saarnannut oli/ ja mitä hän Troadas/ Macedonias/ Thessalonicas/ Athenis/ Corinthos/ Kenchros ja Ephesos opettanut ja tehnyt oli/ cap. 16. 17. 18. 19. hänen matcastans Jerusalemijn/ ja cuinga hän otettin kijnni/ cap. 20. 21.
V. Cuinga Pawali wiedän Jerusalemijn/ cap. 22. 23. Felixen/ Festuxen ja Agrippan eteen Cesareas/ cap. 24. 25. 26.
sieldä hän lähetetän hahdella Romijn syxyllä/ suurella hengen waaralla/ josa hän caxi ajastaica oli/ cap. 27. 28.
Täsä Historiasa on 24. Wuoden aica Christuxen ylösnousemisest/ nijn sijhenasti cuin Pawali wiedän fangina Romijn.
Sillä Christuxen ylösnousemisest/ nijn Pawalin käändymiseen oli 1. ajast.
Pawalin käändymisest Apostolitten cocouxeen Jerusalemis oli 15. ajast.
Sijhenasti cuin Pawali wietin fangina Romijn/ oli 9 ajast.
Joca oli toisna Neron wuonna.
Euseb.
in Chron. Hieronimus in vita Pauli.

Toinen osa P. Lucan Evangeliumist / Apostolitten Tegoista .

I. Lucu .

SIjttecuin HERra Jesus cuolluist nosnut oli/ ja Opetuslapsillens idzens ilmoittanut/ käske hän heidän odotta Jerusalemis Pyhän Hengen lahja/ v. 1.
hän otetan ylös hänen nähdens/ ja hän mene ylös Taiwasen/ v. 9.
Opetuslapset palajawat Jerusalemijn/ ja owat cogos rucouxisa/ v. 12.
Petari neuwo walidzeman yhtä Apostolixi Judan siaan/ v. 15.
ja Matthias walitan/ v. 23.

Apt 1:1 ENnen olen minä/ Theophile/ puhunut caikista nijstä/ cuin Jesus rupeis sekä tekemän että opettaman:
Apt 1:2 Haman sijhen päiwän asti/ jona hän ylösotettin: sijtte cuin hän Apostoleille/ jotca hän walinnut oli/ Pyhän Hengen cautta oli käskyn andanut.
Apt 1:3 Joille hän myös kärsimisens jälken oli idzens eläwäxi osottanut moninaisella opettamisella/ ja näytteli heille hänens neljäkymmendä päiwä/ ja puhui heille Jumalan waldacunnasta.
Apt 1:4 Ja cuin hän heidän oli coonnut/ kielsi hän heitä lähtemäst Jerusalemist/ waan että he Isän lupausta odotaisit/ josta te oletta/ sanoi hän/ cuullet minulda:
Apt 1:5 Sillä Johannes tosin casti wedellä/ mutta te castetan Pyhällä Hengellä ei monen päiwän perästä.
Apt 1:6 COsca he sijs cocondunet olit/ kysyit he hänelle/ sanoden: HERra/ nytkös Israelin waldacunnan rakennat?
Apt 1:7 Hän sanoi heille: ei teidän tule tietä aica eli hetke/ jotca Isä on hänen woimaans pannut.
Apt 1:8 Waan teidän pitä saaman Pyhän Hengen woiman/ joca on tulewa teidän päällenne. Ja teidän pitä minun todistajani oleman/ ei ainoastans Jerusalemis/ mutta myös coco Judeas ja Samarias/ ja sijtte mailman äreen.
Apt 1:9 JA cuin hän nämät sanonut oli/ otettin hän ylös heidän nähdens/ ja pilwi wei hänen ylös heidän silmäins edestä.
Apt 1:10 Ja cuin he cadzelit Taiwasen hänen mennesäns/ cadzo/ nijn heidän tykönäns seisoi caxi miestä walkeisa waatteisa/ jotca sanoit:
Apt 1:11 Te Galilean miehet/ mitä te seisotta ja cadzotta Taiwasen? tämä Jesus/ joca teildä otettin Taiwasen/ on nijn tulewa/ cuin te hänen Taiwasen menewängin näitte.
Apt 1:12 Nijn he palaisit Jerusalemijn wuorelda/ joca Öljymäexi cudzutan/ ja on Jerusalemist liki Sabbathin matcan.
Apt 1:13 Ja cuin he sinne tulit/ nijn he menit sijhen Salijn/ cusa nämät olit: Petari ja Jacobus/ Johannes ja Andreas/ Philippus ja Thomas/ Bartholomeus ja Mattheus/ Jacobus Alphein poica ja Simon Zelotes/ ja Judas Jacobi.
Apt 1:14 Nämät olit yximielisest rucouxes ja anomises/ waimoin ja Marian Jesuxen Äitin ja hänen weljeins cansa.
Apt 1:15 JA nijnä päiwinä nousi Petari Opetuslasten seast/ ja sanoi ( ja joucko oli lähes caxikymmendä toista sata )
Apt 1:16 Te miehet ja weljet/ se Kirjoitus piti täytettämän/ jonga Pyhä Hengi oli Dawidin suun cautta Judasta ennen sanonut: joca nijden johdattaja oli/ cuin Jesuxen otit kijnni:
Apt 1:17 Sillä hän oli meidän lucuum luettu/ ja on tämän wiran meidän cansam saanut.
Apt 1:18 Ja hän on ansainnut pellon wääryden palcaxi/ ja hirtti idzens/ ja on keskeldä cahtia pacahtunut/ että caicki hänen sisällyxens putoisit vlos.
Apt 1:19 Ja se ilmoitettin caikille cuin Jerusalemis asuwat/ että se peldo heidän kielelläns cudzutan: Hakeldama/ se on/ weripeldo.
Apt 1:20 Sillä se on kirjoitettu Psaltariramatus: hänen cotons pitä kylmille tuleman/ eikä sijnä pidä asujanda oleman: ja hänen pispaudens pitä toisen saaman.
Apt 1:21 Nijn pitä nyt näistä miehistä/ jotca meidän cansamme ollet owat/ ( caiken sen ajan cuin HERra Jesus meidän cansamme ulos ja sisälle käwi:
Apt 1:22 Ruweten Johannexen Castesta/ haman sijhen päiwän asti/ jona hän meildä ylösotettin ) yxi otettaman hänen ylösnousemisens todistajaxi/ ynnä meidän cansam.
Apt 1:23 Ja he asetit caxi ehdolle/ Josephin joca cudzuttin Barsabas/ ja lijalda nimeldä Justus/ ja Matthian.
Apt 1:24 Ja he rucoilit/ ja sanoit: sinä HERra/ joca caickein sydämet tiedät/ osota cumman sinä näistä cahdesta olet walinnut.
Apt 1:25 Että hän tulis arwan perän tähän palweluxeen ja Apostolin wircaan/ josta Judas on poiswilpistynyt/ ja poismeni siallens.
Apt 1:26 Ja he heitit heistä arwan/ ja arpa langeis Matthian päälle: joca sijtte luettin yhdentoistakymmenen Apostolin secaan.

Vers. 2. Käskyn andanut ) Josta hän tahdoi käske/ nimittäin: että he olisit hänen Apostolins/ ja saarnaisit coco mailmas.
v. 8. Todistajani ) Ei Mosexen todistajat/ waan ainoastans sen armon/ joca Christuxes caikille tarjona on.

II. Lucu .

HEluntaina saawat Apostolit Pyhän Hengen näkywäisellä muodolla/ ja rupewat puhuman muilla kielillä/ että moni sitä ihmettele/ v. 1.
Petari saarna Canssan edes/ Jumalan Hengen lahjast/ v. 14.
Christuxest/ hänen cuolemastans/ ylösnousemisestans/ ja Taiwasen astumisestans/ v. 22.
Cuin he sen cuulewat/ sytty heidän sydämens/ ja andawat idzens sinä päiwänä casta liki colme tuhatta/ v. 37.
Pitäwät caicki yhteisnä/ owat yximielisest cogos rucouxes/ ja lisändywät jocapäiwä/ v. 42.

Apt 2:1 JA cuin wijdeskymmenes päiwä täytettin/ olit he caicki yximielisest coosa.
Apt 2:2 Ja humaus tapahdui äkist Taiwast/ nijncuin suuri tuulispää olis tullut/ ja täytti huonen/ cusa he olit istumas.
Apt 2:3 Ja heille näyt wijleskellyt kielet/ nijncuin tuliset/ ja istuit cungin heidän päällens.
Apt 2:4 Ja he täytettin caicki Pyhällä Hengellä/ ja rupeisit puhuman muilla kielillä/ senjälken cuin Hengi andoi heidän puhua.
Apt 2:5 NIjn Jerusalemis asui Judalaisia/ Jumalata pelkäwäisiä miehiä/ caickinaisesta Canssasta/ cuin Taiwan alla on.
Apt 2:6 Ja cosca tämä äni tapahdui/ nijn coconnui suuri Canssan paljous/ ja hämmästyit: sillä cukin cuuli nijden puhuwan heidän kielilläns.
Apt 2:7 Ja he tyhmistyit caicki/ ja ihmettelit keskenäns/ sanoden: cadzo/ eikö nämät caicki/ jotca puhuwat/ ole Galilealaiset?
Apt 2:8 Ja cuinga me cukin cuulemma heidän puhuwan meidän kielilläm/ josa me syndynet olemma?
Apt 2:9 Parthit ja Medit/ ja Elamitit/ ja Mesopotamian asuwaiset/ ja Judeas/ ja Cappadocias/ Pontos ja Asias.
Apt 2:10 Phrygias ja Pamphilias/ Egyptis ja Libian maan rajoilla/ liki Kyreni/ ja muucalaiset Romista/ Judalaiset ja vdet Judalaiset/ Cretit ja Arabit.
Apt 2:11 Me cuulemma heidän puhuwan meidän kielilläm/ Jumalan suuria tecoja.
Apt 2:12 Nijn he caicki tyhmistyit/ ja ihmettelit keskenäns/ sanoden: mitäs luulet tämän olewan?
Apt 2:13 Waan muut nauroit heitä/ ja sanoit: he owat täynäns makiata wijna.
Apt 2:14 NIjn Petari nousi yhdentoistakymmenen cansa/ corgotti änens/ ja puhui heille: te Judalaiset ja caicki jotca asutte Jerusalemis/ tämä olcon teille tiettäwä: ja ottacat minun sanani teidän corwijn.
Apt 2:15 Ei nämät juowuxis ole/ nijncuin te luletta: sillä nyt on colmas hetki päiwästä.
Apt 2:16 Waan se on/ cuin ennen sanottu on Joelin Prophetan cautta:
Apt 2:17 Ja pitä tapahtuman wijmeisinä päiwinä/ sano Jumala/ että minä wuodatan minun Hengestäni caiken lihan päälle/ ja teidän poicanne ja tyttären pitä propheteraman/ ja teidän nuorucaisenne pitä näwyjä näkemän/ ja teidän Wanhimban pitä unia unexuman.
Apt 2:18 Ja myös minun palweliaini päälle/ ja minun pijcaini päälle/ nijnä päiwinä wuodatan minä minun Hengestäni/ ja heidän pitä Propheteraman.
Apt 2:19 Ja minä annan ihmeitä ylhäldä Taiwahast/ ja merckejä alhalda maan päällä/ weren ja tulen ja sawun suidzun.
Apt 2:20 Auringon pitä muuttuman pimeydexi/ ja Cuu werexi/ ennen cuin se suuri ja julkinen HERran päiwä on tulewa.
Apt 2:21 Ja pitä tapahtuman/ että jocainen cuin rucoile HERran nime/ hän tule autuaxi.
Apt 2:22 TE Israelin miehet/ cuulcat näitä sanoja Jesuxesta Nazarenuxesta/ sijtä miehestä/ joca teille on Jumalalda ilmoitettu/ tecoin/ ihmetten/ ja merckein cansa/ jotca Jumala hänen cauttans teidän keskellänne teki ( nijncuin te idzekin tiedätte )
Apt 2:23 Sen ( joca Jumalan aiwoitun neuwon ja säännön jälken ulosannettu oli ) te otitta wääräin miesten kätten cautta/ ja ristinnaulidzitte ja surmaisitte.
Apt 2:24 Sen on Jumala herättänyt/ ja päästi cuoleman kiwuista/ ettei hän taittu sildä pidettä.
Apt 2:25 Sillä Dawid sano hänestä: Minä olen aina minun HERrani caswoni eteen pannut: sillä hän on minun oikialla puolellani/ etten minä wawahduis.
Apt 2:26 Sentähden iloidze minun sydämeni/ ja minun kieleni riemuidze/ ja minun lihan on myös lewäwä toiwosa.
Apt 2:27 Sillä et sinä ylönanna minun sieluani helwetis/ etkä salli sinun Pyhäs mätänewän.
Apt 2:28 Sinä olet minulle tiettäwäxi tehnyt elämän tiet/ sinä täytät minun ilolla sinun caswostas.
Apt 2:29 Te miehet/ rackat weljet/ että lupa on rohkiast teille puhua Patriarchast Dawidist: hän on cuollut ja haudattu/ ja hänen hautans on meidän tykönäm haman tähän päiwän asti.
Apt 2:30 Että hän oli Propheta/ ja tiesi että Jumala oli hänelle walalla luwannut/ että hänen cupeins hedelmäst pidäis hänen istuimellans istuman.
Apt 2:31 Nijn hän ennen näki ja puhui Christuxen ylösnousemisest/ ettei hänen sieluans pitänyt ylönannettaman Helwetis/ eikä hänen lihans pitänyt mätänemän.
Apt 2:32 Tämän Jesuxen on Jumala herättänyt/ jonga todistajat me caicki olemma.
Apt 2:33 Että hän on nyt Jumalan oikialle kädelle corgotettu/ ja on Isäldä saanut lupauxen Pyhästä Hengestä/ hän on nyt tämän wuodattanut/ cuin te näettä ja cuuletta.
Apt 2:34 Sillä ei Dawid ole Taiwasen astunut/ waan hän sanoi: HERra sanoi minun HERralleni/ istu minun oikialle kädelleni/
Apt 2:35 Sijhenasti cuin minä panen sinun wihollises/ sinun jalcais astinlaudaxi.
Apt 2:36 Nijn pitä nyt totisest caiken Israelin huonen tietämän/ että Jumala on sen Jesuxen/ jonga te ristinnaulidzitta/ HERraxi ja Christuxexi tehnyt.
Apt 2:37 COsca he nämät cuulit/ käwi se läpi heidän sydämens/ ja sanoit Petarille/ ja muille Apostoleille: te miehet/ rackat weljet/ mitä meidän pitä tekemän?
Apt 2:38 Petari sanoi heille: tehkät parannus/ ja andacan jocainen hänens casta Jesuxen Christuxen nimeen/ syndein andexi andamisexi/ nijn te saatte Pyhän Hengen lahjan:
Apt 2:39 Sillä teille ja teidän lapsillen on tämä lupaus annettu/ ja caikille jotca taambana owat/ ja HERRa meidän Jumalamme cudzu.
Apt 2:40 Ja monilla muillakin sanoilla todisti hän/ ja neuwoi heitä/ sanoden: andacat teitän autta tästä pahanelkisestä sugusta.
Apt 2:41 Jotca sijs mielelläns hänen sanans otit wastan/ ne annoit heidäns casta/ ja sinä päiwänä lisändyi lähes colme tuhatta sielua.
Apt 2:42 JA he pysyit alati Apostolitten opis ja osallisudes/ ja leiwän murtamises ja rucouxis.
Apt 2:43 Ja jocaidzelle sielulle tuli pelco/ ja tehtin Apostoleilda monda ihmettä ja merckiä.
Apt 2:44 Ja caicki jotca uscoit/ olit yhdes/ ja pidit caicki yhteisnä/ mitä heillä oli.
Apt 2:45 He myit heidän hywydens ja tawarans/ ja jaoit caikille/ sen jälken cuin cukin tarwidzi.
Apt 2:46 Ja he olit jocapäiwä yximielisest Templis/ ja mursit leipä/ muunna täsä/ muunna toises huones/ ja söit toinen toisens cansa.
Apt 2:47 Ja kijtit Jumalata/ riemulla ja sydämen yxikertaisudella/ ja olit caiken Canssan suosiosa. Ja HERra lisäis jocapäiwä nijlle Seuracunda/ jotca autuaxi tulit.

Vers. 15. Päiwästä ) se on/ sijtte cuin Auringo nousi.
v. 17. Lihan päälle ) Sekä Laista että muutoin/ sillä he owat caicki Christuxes yhdencaltaiset/ ilman työtä ja ansiota armoon cudzutut.
v. 23. Neuwon ja säännön ) Jumalan neuwo oli/ että hän tahdoi anda Poicans cuolemaan/ ihmisille autuudexi: Mutta se wiha ja paha mieli cuin Judan Canssalla oli Jesusta wastan/ se oli heistä idze/ jonga Jumala cuitengin ennen näki/ nijncuin Petari täsä sano/ ja on heidän pahan aicoimisens käändänyt ihmisen autuudexi/ ja catuwaisille Judalaisille andanut heidän syndins andexi: mutta nijtä/ jotca pahas aicoimises pysyit/ on hän ajallisella ja ijancaickisella rangaistuxella curittanut.
v. 38. Parannus ) Cadzo/ nämät tulewat sanan cautta/ ilman töitä/ wanhurscaxi/ ja parandawat endisen pyhydens.

III. Lucu .

PEtari ja Johannes Templijn mennesäns/ tekewät ramman terwexi/ nijn että hän käy ja kijttä Jumalata/ v. 1.
Jota Canssa suurest ihmettele/ v. 9.
Petari sano hänen terwexi tehdyn Jesuxen nimeen/ jonga he olit ristinnaulinnet/ v. 12.
Hän cudzu heitä parannuxeen/ ja selittä heille Kirjoituxet/ v. 17.

Apt 3:1 NIjn Petari ja Johannes menit Templijn/ yhdexännellä rucouxen hetkellä.
Apt 3:2 Ja oli yxi mies saattamatoin hamast äitins cohdusta/ jota cannettin ja pandin jocapäiwä sen Templin owen eteen/ joca cudzutan Caunis/ anoman nijldä almua jotca Templijn menit.
Apt 3:3 Cosca hän näki Petarin ja Johannexen tahtowan mennä Templijn/ anoi hän heildä almua.
Apt 3:4 Nijn Petari ja Johannes cadzoit hänen päällens/ ja sanoit: cadzo meidän päällem.
Apt 3:5 Ja hän cadzeli heidän päällens/ toiwoin heildä jotakin saapans.
Apt 3:6 Nijn Petari sanoi: hopiata ja culda ei minulla ole/ waan sitä cuin minulla on/ tahdon minä anda sinulle: Jesuxen Christuxen Nazarenuxen nimeen nouse ja käy.
Apt 3:7 Ja hän rupeis hänen oikiaan käteens ja ojensi hänen: ja nijn hänen säärens ja candans wahwistuit:
Apt 3:8 Ja hän carcais ylös/ seisoi ja käwi/ ja meni heidän cansans Templijn/ käyden ja hypäten ja kijttäin Jumalata.
Apt 3:9 Ja caicki Canssa näki hänen käywän ja kijttäwän Jumalata: ja tunsit hänen sixi/ joca almun tähden istui Templin Caunin owen edes.
Apt 3:10 Ja he ihmettelit suurest/ ja hämmästyit sijtä cuin hänelle tapahtunut oli.
Apt 3:11 Cosca tämä saattamatoin/ joca jo terwe oli/ piti idzens Petarin ja Johannexen tygö/ juoxi caicki Canssa heidän tygöns porstoan/ joca Salomonin cudzutan/ ja ihmettelit.
Apt 3:12 COsca Petari sen näki/ sanoi hän Canssalle: te Israelin miehet/ mitä te tätä ihmettelettä: eli mitä te meidän päällemme cadzotte/ nijncuin me olisimma meidän woimallam eli ansiollam tämän käymän saattanet.
Apt 3:13 Abrahamin ja Isaachin ja Jacobin Jumala/ meidän Isäim Jumala/ on hänen Poicans Jesuxen kircastanut/ jonga te ylönannoitte ja kielsitte Pilatuxen edes/ cosca hän duomidzi että hän piti päästettämän.
Apt 3:14 Mutta te kielsitte sen Pyhän ja Hurscan/ ja anoitte teillenne murhamiestä annetta.
Apt 3:15 Mutta elämän Pääruhtinan te tapoitte: sen on Jumala cuolleista herättänyt/ jonga todistajat me olemma.
Apt 3:16 Ja sen uscon cautta hänen nimens päälle/ on hän tämän päällä/ jonga te näettä ja tunnetta/ hänen nimens wahwistanut. Ja se usco hänen cauttans/ on tälle andanut hänen terweydens/ caickein teidän nähtenne.
Apt 3:17 NYt rackat weljet/ minä tiedän että te sen tyhmydest tehnet oletta/ nijncuin teidän ylimmäisennekin.
Apt 3:18 Mutta Jumala/ joca caickein Prophetains suun cautta oli ennustanut/ että Christuxen piti kärsimän/ sen hän näin nyt täytti.
Apt 3:19 Nijn tehkät parannus ja palaitcat:
Apt 3:20 Että teidän syndinne poispyhitäisin/ ja silloin wirwottamisen ajat tulisit HERran caswon eteen/ cosca hän sen teille lähettä/ josta nyt ennen saarnatan/ Jesuxen Christuxen.
Apt 3:21 Jonga tosin tule Taiwas omista/ sijhenasti että ne caicki jällens asetetan/ cuin Jumala on puhunut caickein pyhäin Prophetains suun cautta/ hamasta mailman algusta.
Apt 3:22 Sillä Moses on Isille sanonut: HERra teidän Jumalanne/ on teille herättäwä Prophetan teidän weljistän/ nijncuin minun/ cuulcat händä caikis mitä hän teille sano.
Apt 3:23 Ja pitä tapahtuman/ että jocainen sielu joca ei tätä Prohetata cuule/ se pitä häwitettämän Canssastans.
Apt 3:24 Ja caicki Prophetat hamasta Samuelista/ ja sijtte edespäin/ nijn monda cuin puhunut on/ owat myös caicki näitä päiwiä ilmoittanet.
Apt 3:25 Te oletta Prophetain/ ja sen lijton lapset/ jonga Jumala meidän Isäimme cansa teki/ cosca hän Abrahamille sanoi: sinun siemenes cautta pitä caicki Canssat maan päällä siunattaman.
Apt 3:26 Teille on Jumala ensin hänen Poicans Jesuxen herättänyt/ ja on teitä lähettänyt siunaman/ että cukin pahudestans palajais.

Vers. 12. Ansiollam ) se on/ pyhydelläm ja mahdollisudellam.
v. 15. Pääruhtinan ) Joca pää ja ensimäinen on/ joca myös cuolleista herätetty on/ jonga cautta me caicki eläwäxi tulemma.
v. 16. Hänen cauttans ) Sillä Christuxen cautta me Jumalan päälle uscomma.
v. 20. Wirwottamisen ajat ) Ei hämmästyxexi eikä häpiäxi.
v. 25. Lijton lapset ) Ei hän puhu Mosexen lijtosta/ mutta Abrahamin lijtosta/ joca oli armon ja ei tecoin lijtto.
v. 26. Pahudestans ) Ilman uscota cudzu hän caickinaiset pyhityxet sulaxi pahudexi: sillä hän puhu caikille Judalaisille/ nijn hywin pahoille/ cuin hywillekin.

IV. Lucu .

PApit ja Templin haldiat panewat Apostolit kijnni/ v. 1.
Toisna päiwänä wiewät he heidän oikeuden eteen. Petari tunnusta/ että he sen teit Jesuxen nimeen/ v. 5.
He kieldäwät heitä enä opettamast Jesuxen nimeen/ v. 13.
Ja he menewät matcans/ ylistäin ja rucoillen Jumalata/ v. 27.
saarnawat Christuxest: ja caicki andawat tawarans yhteisexi tarpexi/ ja Apostolit jacawat jocaidzelle/ nijncuin he tarwidzewat/ v. 32.

Apt 4:1 COsca he Canssalle puhuit/ nijn Papit ja Templin Esimies/ ja Sadduceuxet tulit sinne
Apt 4:2 ( Ja närkästyit että he Canssa opetit/ ja ilmoitit Jesuxen cautta ylösnousemisen cuolleista )
Apt 4:3 Ja heitit kätens heidän päällens/ ja panit heidän huomenexi kijnni: sillä jo oli ehto.
Apt 4:4 Mutta monda nijstä/ jotca sanan cuulit/ uscoit/ ja miesten lucu tuli wijsi tuhatta.
Apt 4:5 MUtta toisna päiwänä tapahdui/ että heidän ylimmäisens ja wanhimbans/ ja Kirjanoppenet Jerusalemis.
Apt 4:6 Ja Hannas ylimmäinen Pappi/ ja Caiphas/ ja Johannes/ ja Alexander/ ja nijn monda cuin ylimmäisten Pappein sugusta oli/ cocoisit heidäns.
Apt 4:7 Ja asetit heidän keskelläns/ ja kysyit heille/ sanoden: millä woimalla taicka kenengä nimeen te oletta tämän tehnet?
Apt 4:8 NIin Petari/ täynäns Pyhä Henge/ sanoi heille: Te Canssan ylimmäiset ja Israelin wanhimmat:
Apt 4:9 Että me tänäpän duomitamme sen hywän tegon edest/ cuin me teimme sille sairalle miehelle/ jonga cautta hän parattu on:
Apt 4:10 Nijn olcon teille ja caikelle Canssalle tiettäwä/ että Jesuxen Christuxen Nazarenuxen nimeen/ jonga te ristinnaulidzitte/ ja Jumala cuolleista herätti: hänen cauttans tämä seiso terwenä teidän edesän.
Apt 4:11 Hän on se kiwi/ joca teildä rakendailda hyljätty on/ ja on culmakiwexi tullut/ eikä yhdesäkän toises ole autuutta.
Apt 4:12 Ei myös ole muuta Nime Taiwan alla ihmisille annettu/ josa me autuaxi tulemma.
Apt 4:13 CUin he näit Petarin ja Johannexen puhen rohkeuden/ nijn he ihmettelit: sillä he kyllä tiesit heidän oppemattomixi ja kirjantaitamattomixi miehixi/ ja hywäst heidän tunsit/ että he Jesuxen cansa ollet olit
Apt 4:14 Ja he näit seisowan sen ihmisen heidän cansans/ joca parattu oli/ ja ei tainnet mitän sitä wastan puhua.
Apt 4:15 Mutta he käskit heitä Raadista poismennä/ ja pidit neuwo keskenäns/ sanoden:
Apt 4:16 Mitä me näille miehille temme? Sillä julkinen mercki on heidän cauttans tehty/ joca caikille Jerusalemin asuwaisille tiettäwä on/ jota en me myös taida kieldä.
Apt 4:17 Mutta ettei se enämbi Canssan keskelle hajo/ nijn haastacam heitä cowin/ ettei he tästedes yhdellengän ihmiselle tästä nimestä puhuis.
Apt 4:18 Ja he cudzuit heidän/ ja kielsit heitä puhumast ja opettamast Jesuxen nimeen.
Apt 4:19 Mutta Petari ja Johannes wastaisit/ ja sanoit: duomitcat idze/ jos se on oikia Jumalan edes/ että me teitä enämmän cuulemma cuin Jumalata:
Apt 4:20 Sillä en me taida sijtä wait olla/ cuin me nähnet ja cuullet olemma.
Apt 4:21 Mutta he uhcaisit heitä/ ja annoit heidän mennä/ ja ei löynnet mitän/ josta he olisit heitä waiwannet/ Canssan tähden/ jotca caicki kijtit Jumalata/ sen edest cuin tapahtunut oli.
Apt 4:22 Sillä se ihminen oli ylidze neljänkymmenen ajastajan wanha/ josa tämä terweyden mercki tehty oli.
Apt 4:23 MUtta cuin he päästettin/ tulit he omains tygö/ ja ilmoitit nijlle mitä Pappein Päämiehet ja wanhimmat heille sanonet olit.
Apt 4:24 Cosca he sen cuulit/ corgotit he yximielisest änens Jumalan tygö/ ja sanoit: HERra/ sinä olet Jumala/ joca Taiwan/ ja maan/ ja meren/ ja caicki mitä nijsä on/ tehnyt olet:
Apt 4:25 Sinä joca Dawidin sinun palwelias suun cautta puhunut olet: mixi pacanat kiucuidzewat/ ja Canssat turha aicoiwat?
Apt 4:26 Maan Cuningat yhten menewät/ ja päämiehet cocowat heitäns/ HERra ja hänen Christustans wastan?
Apt 4:27 He owat nyt tosin cocondunet sinun pyhä Poicas Jesusta wastan/ jonga sinä woitelit: sekä Herodes että Pontius Pilatus/ pacanain ja Israelin Canssan cansa:
Apt 4:28 Tekemän mitä sinun kätes ja neuwos ennen aicoinut oli/ että tapahtuman pidäis.
Apt 4:29 Ja HERra/ cadzo nyt heidän uhcaustans/ ja anna sinun palwelias caikella uscalluxella sinun sanas puhua.
Apt 4:30 Ja ojenna kätes/ että terweys/ ja merkit/ ja ihmet sinun pyhän lapses Jesuxen nimen cautta tehdäisin.
Apt 4:31 Ja cuin he rucoillet olit/ lijckui se paicka josa he coosa olit/ ja he täytettin caicki Pyhällä Hengellä/ ja puhuit Jumalan sana uscalluxella.
Apt 4:32 JA uscollisten paljoudes oli yxi sydän ja yxi sielu/ ei myös kengän heistä sanonut mitän omaxens/ cuin hänellä oli/ waan caicki oli heillä yhteiset.
Apt 4:33 Ja Apostolit todistit suurella woimalla HERran Jesuxen ylösnousemisesta/ ja suuri armo oli caickein heidän päälläns.
Apt 4:34 Ja ei myös ollut yhtän tarwidzepa heisä: sillä nijn monda/ joilla peldo eli huone oli/ ne he myit:
Apt 4:35 Ja panit sen myydyn tawaran hinnan Apostolitten jalcain eteen.
Apt 4:36 Ja jocaidzelle annettin nijncuin cukin tarwidzi.
Apt 4:37 MUtta Joses/ joca myös lijalda nimeldä Apostoleilda cudzutan Barnabas ( se on/ lohdutuxen poica ) Lewita/ Cyprist sucuisin/ hänellä oli peldo/ sen hän myi/ ja toi hinnan/ ja pani Apostolitten jalcain eteen.

Vers. 12. Muuta nime ) Täsä töiden wanhurscaus peräti poissuljetan.
v. 38. Aicoinut oli ) Jumala oli määrännyt Christuxen kärsimän ) mutta Judan ja Judalaisten pahudest oli hän säätänyt sen/ että hän ( nijncuin Jumala/ joca caicki tietä/ ennen cuin ne tapahtuwatcan ) näki/ mitä he tulewaisilla aigoilla tekewät olit/ tahdoi hän heidän pahan tahtons nijn käätä/ että sijtä seurais ihmisten autuus/ ja ei mitä he aicoinet olit.
v. 33. Woimalla ) se on/ hywällä mielellä/ sangen lohdullisest ja rohkiast.

V. Lucu .

ANanias ja hänen emändäns tuowat tawarans edes/ joista he muutamia kätkewät/ ja langewat molemmin cuoliaxi maahan/ v. 1.
Apostolit tekewät suuria ihmeitä: Papit ja Saduceuxet panewat heidän kijnni/ mutta HERran Engeli päästä heidän/ v. 12.
taas he wiewät heitä Raadin eteen/ ja ettei he heille mitän tehdä taida/ pitäwät he neuwo/ cuinga he heidän hucutaisit/ v. 25.
Gamaliel neuwo heitä päästämän/ v. 34.
He hosuwat heidän/ ja andawat mennä/ v. 40.

Apt 5:1 MUtta yxi mies/ ja Ananias nimeldä/ ja Saphira hänen emändäns/ myi tawarans/
Apt 5:2 Ja kätki jotain hinnasta hänen emändäns tieten/ ja toi osan edes/ ja pani Apostolitten jalcain eteen.
Apt 5:3 Nijn Petari sanoi: Anania/ mixi Perkele täytti sinun sydämes/ Pyhän Hengen edes walehteleman/ ettäs jotakin pellon hinnasta kätkit?
Apt 5:4 Sinä olisit kyllä sen saanut pitä/ ja cosca se myytykin oli/ nijn se oli wielä sijtte sinun hallusas/ mixis sencaltaista olet sydämees päästänyt?
Apt 5:5 Et sinä ole ihmisten/ waan Jumalan edes walehdellut. Cosca Ananias nämät sanat cuuli/ langeis hän maahan/ ja andoi hengens.
Apt 5:6 Ja suuri pelco tuli caickein nijden päälle jotca tämän cuulit. Nijn nuoret miehet nousit ja corjaisit hänen/ poisweit ja hautaisit hänen.
Apt 5:7 JA wähän ajan perästä/ liki colme hetke/ tuli myös hänen emändäns sisälle/ eikä tiennyt mitä tapahtunut oli.
Apt 5:8 Nijn Petari sanoi hänelle: sanos/ olettaco sen pellon sijhen hindaan myynet? Hän sanoi: olemma sijhen hindaan.
Apt 5:9 Sanoi Petari hänelle: mixi te oletta mielistynet keskenänne HERran Henge kiusaman? Cadzo nijden jalcoja/ jotca sinun miehes hautaisit/ ne owat owen edes/ ja pian wiewät myös sinun.
Apt 5:10 Ja hän cohta langeis maahan hänen jalcains eteen/ ja andoi hengens. Nijn nuoret miehet tulit sisälle/ ja löysit hänen cuolluexi/ ja he weit hänen ulos ja hautaisit miehens tygö.
Apt 5:11 Ja suuri pelgo tuli coco Seuracunnalle/ ja caikille nijlle jotca tämän cuulit.
Apt 5:12 JA Apostolitten cautta tehtin monda merckiä ja ihmettä Canssan seas. Ja he olit caicki yximielisest Salomonin esihuonesa.
Apt 5:13 Mutta ei nijstä muista uscaldanut yxikän idzens anda heidän secans/ waan Canssa piti paljo heistä.
Apt 5:14 Ja joucko enäni miehistä ja waimoista/ jotca HERran päälle uscoit:
Apt 5:15 Ja cannoit sairaita catuille/ ja panit nijtä wuoteille ja paareille/ että Petarin tulles ainoastans hänen warjons jongun heistä olis warjonnut.
Apt 5:16 Ja tuli myös suuri joucko cocon lähimmäisistä Caupungeista Jerusalemijn/ ja toit sairaita/ ja saastaisilda hengeildä rijwatuita/ jotca caicki parattin.
Apt 5:17 NIin nousi ylimmäinen Pappi/ ja caicki jotca hänen cansans olit/ se Sadduceusten lahco/ ja oli täynäns kijwautta
Apt 5:18 Ja paiscaisit kätens Apostolitten päälle/ ja panit heidän yhteiseen fangihuoneseen. Mutta HERran Engeli awais yöllä tornin owen/ ja wei heidän sieldä ulos/
Apt 5:19 Ja sanoi: mengät/ seisocat ja puhucat Templis Canssalle/ caicki tämän elämän sanat.
Apt 5:20 Cosca he sen cuulit/ menit he warahin amulla Templijn ja opetit.
Apt 5:21 Nijn ylimmäinen Pappi tuli/ ja ne jotca hänen cansans olit/ cudzuit Raadin cocon/ ja caicki Israelin lasten wanhimmat/ ja lähetit fangihuonen tygö/ heitä noutaman.
Apt 5:22 Cosca palweliat menit/ eikä heitä tornista löytänet/ nijn he palaisit ja ilmoitit heille/ sanoden:
Apt 5:23 Tornin me tosin löysimme kyllä wisust suljetuxi/ ja wartiat owen edes seisowan/ mutta cosca me sen awaisim/ nijn en me ketän sieldä löytänet.
Apt 5:24 Cosca ylimmäinen Pappi/ ja Templin Esimies/ ja muut päämiehet nämät cuulit/ epäilit he mitä heistä wijmeingin tulis.
Apt 5:25 Nijn tuli yxi ja ilmoitti heille/ sanoden: cadzo/ ne miehet jotca te tornijn panitta/ owat Templis/ ja seisowat opettamas Canssa.
Apt 5:26 NIin Esimies meni palwelioinens/ ja toi heidän suosiolla sieldä: sillä he pelkäisit Canssan heitäns kiwittäwän. Ja cuin he toit heidän/ asetit he heidän Raadin eteen.
Apt 5:27 Ja ylimmäinen Pappi kysyi heitä/ ja sanoi: emmengö me ole cowast teitä kieldänet puhumast Canssalle tähän nimeen?
Apt 5:28 Ja cadzo/ te oletta Jerusalemin täyttänet teidän opetuxellan/ ja tahdotta tämän ihmisen weren wetä meidän päällem.
Apt 5:29 MUtta Petari ja muut Apostolit wastaisit/ ja sanoit: enä tule cuulla Jumalata cuin ihmisiä.
Apt 5:30 Meidän Isäim Jumala herätti Jesuxen/ jonga te tapoitta ja ripustitta puuhun.
Apt 5:31 Sen on Jumala corgottanut oikialle kädellens Päämiehexi ja Wapahtajaxi/ andaman Israelille parannusta ja syndein andexi andamusta.
Apt 5:32 Ja me olemma hänen todistajans näiden sanain puolesta/ ja myös Pyhä Hengi/ jonga Jumala on nijlle andanut jotca händä cuulewat.
Apt 5:33 Cosca he nämät cuulit/ käwi se läpidze heidän sydämens/ ja pidit neuwo tappaxens heitä.
Apt 5:34 NIin nousi Raadist yxi Phariseus/ nimeldä Gamaliel/ Lainopettaja/ josta caicki Canssa paljo piti/ se käski Apostoleita erinäns.
Apt 5:35 Ja sanoi heille: Israelin miehet/ cawahtacat mitä te teettä näille miehille.
Apt 5:36 Ennen näitä päiwiä ylisti Theudas idzens/ ja sanoi hänens joxikin/ nijn hänen tygöns tuli lähes neljä sata miestä/ joca sijtte tapettin/ ja caicki jotca häneen turwaisit/ ne hajotettin ja häwitettin.
Apt 5:37 Nijn myös Judas Galileast ylisti hänens weronlaskemisen päiwinä/ ja käänsi paljo Canssa jälkens/ hän myös huckui/ ja caicki jotca händä cuulit/ hajotettin.
Apt 5:38 Sentähden sanon minä teille: lacatcat näistä miehistä/ ja sallicat heidän olla: sillä jos tämä neuwo eli teco on ihmisist/ nijn se kyllä tyhjän rauke.
Apt 5:39 Waan jos se on Jumalalda/ nijn et te woi sitä alaspaina/ ettet te löytäis sotinen Jumalata wastan. Nijn caicki mielistyit hänen neuwoons.
Apt 5:40 Ja cuin he Apostolit sisälle cudzuit/ nijn he hosuit heitä/ ja kielsit heitä Jesuxen nimeen puhumast/ ja päästit heidän menemän.
Apt 5:41 Nijn he menit iloiten pois Raadin edest/ että he olit otolliset pilcka kärsimän hänen nimens tähden. Ja ei lacannet jocapäiwä Templis ja joca huones opettamast ja saarnamast Evangeliumi Jesuxest Christuxest.

Vers. 17. Ylimmäinen Pappi ) Cadzo/ Hannas sen wuotinen ylimmäinen Pappi/ oli myös Sadduceus.

VI. Lucu .

APostolit ja yhteinen Canssa walidzewat seidzemen miestä tawaran ja elatuxen toimittajaxi/ v. 1.
Stephanus yxi nijstä seidzemest/ teke suuria ihmeitä Canssan seas/ v. 8.
muutamat rijtelewät hänen cansans/ v. 9.
ja candawat hänen päällens wanhinden edes/ wiewät hänen Raadin eteen/ ja todistawat wäärin händä wastan/ v. 11.

Apt 6:1 MUtta nijnä päiwinä/ cosca Opetuslasten lucu enäni/ napisit Grekiläiset Hebrerejä wastan/ että heidän leskens ylöncadzottin jocapäiwäises palweluxes.
Apt 6:2 Nijn ne caxitoistakymmendä cudzuit cocon Opetuslasten joucon/ ja sanoit: ei se ole cohtullinen että me ylönannamme Jumalan sanan/ ja pöytäin edes palwelemma.
Apt 6:3 Sentähden rackat weljet/ walitca teistän seidzemen toimellista miestä/ jotca owat Pyhä Henge ja wijsautta täynäns/ joiden halduun me tämän wiran annamme.
Apt 6:4 Mutta me tahdomma rucouxes ja sanan palweluxes olla.
Apt 6:5 Ja se puhe kelpais caikelle joucolle: ja he walidzit Stephanin/ joca oli täynäns usco ja Pyhä Henge/ ja Philippuxen/ ja Prochorumin/ ja Nicanorin/ ja Timonin/ ja Parmenan/ ja Nicolaumin sen vden Judalaisen Antiochiasta.
Apt 6:6 Nämät he asetit Apostolitten eteen/ ja rucoilit/ ja panit kätens heidän päällens.
Apt 6:7 Ja Jumalan sana caswoi/ ja Opetuslasten lucu tuli sangen suurexi Jerusalemis: ja suuri joucko Pappeja tuli myös uscolle cuuliaisexi.
Apt 6:8 MUtta Stephanus joca oli usco täynäns ja wäkewyttä/ ja teki ihmeitä ja suuria tunnustähtiä Canssan seas.
Apt 6:9 Nijn nousit muutamat Libertinein Synagogasta/ ja Kyreneusten/ ja Alexandriten/ ja jotca Ciciliasta ja Asiasta olit/ ja rijtelit Stephanin cansa.
Apt 6:10 Ja ei he woinet sitä wijsautta wastan olla/ ja Henge/ joca puhui.
Apt 6:11 Nijn he sääsit miehiä/ jotca sanoit: me olemma hänen cuullet puhuwan pilckasanoja Mosesta ja Jumalata wastan.
Apt 6:12 Nijn he yllytit Canssan ja Wanhimmat ja Kirjanoppenet/ ja menit ja kijnniotit hänen/ ja weit hänen Raadin eteen.
Apt 6:13 Ja asetit wäärät todistajat sanoman: ei tämä mies lacka puhumast pilckasanoja tätä pyhä sia ja Lakia wastan: sillä me olemma cuullet hänen sanowan:
Apt 6:14 Jesus Nazarenus häwittä tämän sian/ ja muutta Säädyt/ jotca Moses meille andoi.
Apt 6:15 Ja caicki ne jotca Raadis istuit/ cadzoit hänen päällens/ ja näit hänen caswons nijncuin Engelin caswot.

VII. Lucu .

STephanus muistutta heille Jumalan lupauxet Isille/ ruweten Abrahamist/ v. 1.
nijn Mosexen asti/ v. 17.
ja sen lupauxen cuin hän sai/ v. 30.
Ja cuinga heidän Isäns olit aina Jumalan änelle/ ja hänen palwelioillens cowacorwaiset/ v. 35.
epäjumalita palwelit/ v. 40.
Osotta/ ettei Jumala asu sencaltaises huones/ joca käsillä tehty on/ ja nuhtele heitä sijtä cowast/ että he aina owat Jumalata wastan/ nijncuin heidän Isänskin olit/ v. 44.
Jongatähden he ajoit hänen ulos Caupungist ja kiwitit/ v. 54.

Apt 7:1 NIin ylimmäinen Pappi sanoi: Lienewätkö nämät näin?
Apt 7:2 Hän sanoi: miehet rackat weljet/ ja Isät/ cuulcat: cunnian Jumala ilmestyi Abrahamille meidän Isällem/ cosca hän oli Mesopotamias/ ennencuin hän Haramis asui/ ja sanoi hänelle:
Apt 7:3 Lähde sinun maaldas ja sugustas/ ja mene sijhen maahan cuin minä sinulle osotan.
Apt 7:4 Nijn hän läxi Chaldeast ja meni asuman Haramijn. Ja cosca hänen Isäns cuollut oli/ toi hän hänen sieldä tähän maahan/ josa te nyt asutte.
Apt 7:5 Ja ei andanut hänelle sijnä perindötä/ ei jalangan leweyttä/ jonga hän lupais hänelle andawans asua/ ja hänen siemenellens hänen jälkens/ cosca ei hänellä wielä lasta ollut.
Apt 7:6 Ja Jumala sanoi hänelle näin: sinun siemenes pitä oleman muucalainen wieralla maalla/ jotca heidän pitä orjaxi tekemän/ ja pahasti heidän cansans neljä sata ajastaica menemän.
Apt 7:7 Ja sen Canssan/ jota he palwelewat/ tahdon minä duomita/ sanoi Jumala: ja sijtte pitä heidän lähtemän/ ja minua täsä siasa palweleman
Apt 7:8 Ja hän andoi hänelle ymbärinsleickauxen lijton/ ja hän sijtti Isaachin/ ja ymbärinsleickais hänen cahdexandena päiwänä: ja Isaach sijtti Jacobin/ ja Jacob sijtti caxitoistakymmendä Patriarchata.
Apt 7:9 JA ne Patriarchat myit cateudest Josephin Egyptijn.
Apt 7:10 Ja Jumala oli hänen cansans/ ja pelasti caikesta tuscasta/ ja andoi hänelle armon ja wijsauden Pharaon Egyptin Cuningan caswon edes/ ja hän pani hänen Egyptijn waldamiehexi/ ja caiken hänen huonens päälle.
Apt 7:11 NIin tuli nälkä caicken Egyptijn ja Canaan maahan/ ja suuri tusca/ ja ei meidän Isämmengän löynnet rawindota.
Apt 7:12 Mutta cosca Jacob cuuli Egyptis jywiä olewan/ lähetti hän sinne meidän Isämme?
Apt 7:13 Ja cosca hän toistamisen heidän lähetti/ tuttin Joseph weljildäns: ja Josephin sucu tuli Pharaolle tiettäwäxi.
Apt 7:14 Nijn Joseph lähetti ja andoi tuoda Isäns Jacobin/ ja caiken hänen sucuns/ wijsi henge cahdexattakymmendä.
Apt 7:15 Ja Jacob meni alas Egyptin ja cuoli/ nijn myös meidän Isäm.
Apt 7:16 Ja wietin Sichemijn/ ja pandin sijhen hautaan/ jonga Abraham oli Hemorin lapsilda rahalla ostanut Sichemis.
Apt 7:17 COsca lupauxen aica lähestyi/ josta Jumala oli Abrahamille wannonut/ caswoi ja enäni Canssa Egyptis:
Apt 7:18 Sijhenasti cuin toinen Cuningas tuli/ joca ei Josephist mitän tiennyt.
Apt 7:19 Tämä meidän sucumme cawalast wietteli/ ja meni pahasti meidän Isäimme cansa/ ja toimitti että heidän piti nuoret lapsens poisheittämän/ ettei he olis elänet.
Apt 7:20 SIihen aican syndyi Moses/ ja hän oli Jumalalle otollinen lapsi/ ja elätettin colme Cuucautta Isäns huonesa.
Apt 7:21 Cosca hängin ulosheitetty oli/ otti Pharaon tytär hänen ja caswatti idzellens pojaxi.
Apt 7:22 Ja Moses opetettin caikes Egyptin wijsaudes/ ja oli woimallinen töisä ja sanoisa.
Apt 7:23 MUtta cosca hän oli neljäkymmendä ajastaica wanha/ joucahtui hänen mieleens/ että hän tahtoi cadzo weljejäns Israelin lapsia.
Apt 7:24 Ja cuin hän yhdelle heistä näki wääryttä tehtäwän/ autti hän händä/ ja costi hänen puolestans/ joca wääryttä kärsei/ ja löi Egyptin miehen.
Apt 7:25 Mutta hän luuli weljens sen ymmärtäwän/ että Jumala tahtoi heitä wapahta hänen kätens cautta: waan ei he ymmärtänet.
Apt 7:26 Ja hän tuli toisna päiwänä heidän tygöns/ cosca he keskenäns rijtelit/ ja sowitti heitä/ sanoden: rackat miehet/ te oletta weljexet/ mixi te toinen toisenne wääryttä teette?
Apt 7:27 Mutta se joca lähimmäisellens wääryttä teki/ lyckäis händä/ sanoden: cuca sinun on pannut meidän Päämiehexem ja Duomarixem?
Apt 7:28 Wai tahdotcos minungin nijn tappa/ cuins Egyptin miehen eiläin tapoit?
Apt 7:29 Ja Moses pakeni tämän puhen tähden/ ja oli Madian maacunnas muucalainen/ josa hän caxi poica sijtti.
Apt 7:30 JA neljänkymmenen ajastajan perästä/ ilmestyi hänelle HERran Engeli corwesa/ Sinain wuorella/ tulises pensas.
Apt 7:31 Cosca Moses sen näki/ ihmetteli hän sitä näky/ mutta cuin hän meni lähes cadzoman/ nijn cuului HERran äni hänelle:
Apt 7:32 Minä olen sinun Isäis Jumala/ Abrahamin Jumala/ Isaachin Jumala ja Jacobin Jumala/ nijn Moses wapisi/ eikä tohtinut sinne cadzoa.
Apt 7:33 Ja HERRa sanoi hänelle: rijsu kengäs jalgoistas: sillä sia/ josas seisot/ on pyhä maa.
Apt 7:34 Minä olen kyllä nähnyt minun Canssani tuscan Egyptis/ ja olen heidän huocauxens cuullut/ ja alastulin heitä wapahtaman/ tule sijs nyt tänne/ minä lähetän sinun Egyptijn.
Apt 7:35 Tämän Mosexen/ jota he kielsit ja sanoit: cuca sinun on pannut Päämiehexi ja Duomarixi? on Jumala lähettänyt Päämiehexi ja wapahtajaxi/ Engelin käden cautta/ joca hänelle pensas ilmestyi.
Apt 7:36 Tämä johdatti heitä/ ja teki ihmeitä ja merckejä Egyptis/ ja punaises meres ja corwes/ neljäkymmendä ajastaica.
Apt 7:37 Tämä Moses sanoi Israelin lapsille: HERra Jumala herättä teille teidän weljistänne yhden Prophetan/ nijncuin minun/ jota teidän pitä cuuleman.
Apt 7:38 Tämä oli seuracunnas Engelin cansa corwes/ joca puhui hänen cansans Sinain wuorella/ ja meidän Isäimme cansa.
Apt 7:39 Tämä sai elämän puhen meille andaxens/ jota ei teidän Isän totellet/ waan poissysäisit sen heidän tyköns/ ja palaisit sydämesäns Egyptijn.
Apt 7:40 Ja sanoit Aaronille: tee meille jumalita jotca meidän edellämme käwisit: sillä en me tiedä mitä Mosexelle/ joca meidän Egyptist ulostoi/ on tapahtunut.
Apt 7:41 Ja nijnä päiwinä teit he wasican ja uhraisit epäjumalille uhria/ ja riemuidzit kättens töistä.
Apt 7:42 Nijn Jumala käänsi hänens/ ja ylönandoi heidän/ palweleman Taiwan sotajoucko/ nijncuin Prophetain Ramatuis on kirjoitettu: olettaco te Israelin huonesta minulle uhria uhrannet/ ja eläimitä neljänäkymmenenä ajastaicana corwesa?
Apt 7:43 Ja te otitta Molochin majan/ ja teidän jumalanne Remphan tähden/ nijtä cuwia joita te teitte teillenne cumartaxenne/ ja minä tahdon teidän eroitta edemmä Babelita.
Apt 7:44 MEidän Isillä oli Todistuxen maja corwesa/ nijncuin se oli heille säätänyt/ joca Mosexen cansa puhui/ että hänen piti sen tekemän sen cuwan perän/ jonga hän nähnyt oli.
Apt 7:45 Jonga myös meidän Isämme wastanotit/ ja weit Josuan cansa sijhen maahan/ josa pacanat asuit/ jotca Jumala häwitti meidän Isäimmä caswon edestä/ haman Dawidin aican asti.
Apt 7:46 Joca löysi armon Jumalan tykönä/ ja anoi että hän olis majan löytänyt Jacobin Jumalalle.
Apt 7:47 Mutta Salomon rakensi hänelle huonen.
Apt 7:48 Waan se caickein ylimmäinen ei asu käsillä tehdyis Templeis.
Apt 7:49 Nijncuin Propheta sano: Taiwas on minun istuimeni/ ja maa jalcaini astinlauta.
Apt 7:50 Mingä huonen te sijs tahdotte minulle raketa/ sano HERra: eli/ cuca on minun leposiani? Eikö minun käteni ole caickia näitä tehnyt.
Apt 7:51 TE niscurit ja ymbärinsleickamattomat sydämestä ja corwista/ te oletta aina Pyhä Henge wastan/ nijncuin teidän Isännekin/ nijn myös tekin.
Apt 7:52 Cuta Prophetaista ei teidän Isän wainonnet? ja ei tappanet nijtä jotca tämän wanhurscan tulemisen ennustit/ jonga pettäjät ja murhajat te nyt olitta.
Apt 7:53 Te jotca saitte Lain Engelin andamisen cautta/ jota et te pitänet.
Apt 7:54 COsca he nämät cuulit/ käwi se läpi heidän sydämens/ ja kiristelit hambaitans hänen päällens.
Apt 7:55 Mutta että hän oli täynäns Pyhä Henge/ cadzahti hän ylös Taiwasen/ ja näki Jumalan cunnian/ ja Jesuxen seisowan Jumalan oikialla kädellä/ ja sanoi:
Apt 7:56 Cadzo/ minä näen Taiwat awoi/ ja ihmisen Pojan seisowan oikialla kädellä.
Apt 7:57 Nijn he huusit täydellä curculla/ ja tukidzit corwians/ ja carcaisit caicki yximielisest hänen päällens:
Apt 7:58 Ja ajoit hänen ulos Caupungist/ ja kiwitit. Ja todistajat panit waattens yhden nuorucaisen jalcain juuren/ joca cudzuttin Saulus.
Apt 7:59 Ja he kiwitit Stephanin/ joca rucoili/ ja sanoi: HERra Jesu ota minun hengeni.
Apt 7:60 Nijn hän pani polwillens/ ja huusi suurella änellä: HERra/ älä lue heille tätä syndiä/ ja cuin hän tämän sanonut oli/ nijn hän nuckui.

VIII. Lucu .

SAulus waino usiata Jerusalemis/ v. 1.
Philippus saarna Samarias/ josa moni anda idzens casta/ nijn myös Simon Noita/ v. 4.
Petari ja Johannes rucoilewat/ ja panewat kätens heidän päällens/ ja he saawat Pyhän Hengen: Simon taridze raha/ että hän sais sen woiman/ mutta Petari nuhtele sijtä händä/ v. 14.
Jumalan Hengi wie Philippuxen Ethiopian Drotningin Camarpalwelian tygö/ jonga hän käändä Christuxen uscoon/ v. 26.
ja casta hänen/ v. 36.

Apt 8:1 JA Saulus oli myös mielistynyt hänen cuolemaans. Nijn sinä päiwänä nousi suuri waino Seuracunda wastan/ joca oli Jerusalemis/ ja hajoisit caicki ymbäri Judan ja Samarian maacunda/ paidzi Apostoleita.
Apt 8:2 Ja muutamat Jumalata pelkäwäiset miehet corjaisit Stephanin/ ja walitit händä suurest.
Apt 8:3 Mutta Saulus raateli Seuracunnan/ ja käwi huone huonelda otti miehet ja waimot ja panetti fangiuten.
Apt 8:4 JA ne hajonnet waelsit ymbärins ja saarnasit Jumalan sana/
Apt 8:5 Nijn Philippus tuli yhten Samarian Caupungijn/ ja saarnais sijnä Christuxest.
Apt 8:6 Mutta Canssa otti waarin yximielisest ja wisust Philippuxen sanoista/ ja näit ne merkit cuin hän teki:
Apt 8:7 Sillä rumatkin henget monesta läxit/ ulos/ hutain suurella änellä.
Apt 8:8 Ja monda ramba ja saattamatoinda paranit: ja suuri ilo tuli sijhen Caupungijn.
Apt 8:9 NIin siellä oli yxi mies Simon nimeldä/ joca sijnä Caupungis ennen noituuxen wirca piti/ ja oli Samarian Canssan willinnyt/ sanoden idzens joxicuxi jaloxi/ jota sekä pienet että suuret cuuldelit/ sanoden:
Apt 8:10 Tämä on Jumalan wäki/ joca suuri on.
Apt 8:11 Mutta he cuuldelit händä mielelläns/ että hän cauwan aica oli heitä noituudellans wietellyt.
Apt 8:12 Cosca he uscoit Philippuxen saarnawan Jumalan waldacunnast/ ja Jesuxen Christuxen nimestä/ annoit he heidäns casta sekä miehet että waimot.
Apt 8:13 Nijn tuli Simon myös uscollisexi/ ja cuin hän castettu oli/ oli hän Philippuxen tykönä. Ja cuin hän näki ne ihmet ja tegot tapahtuwan/ nijn hän ihmetteli.
Apt 8:14 COsca Apostolit cuulit Jerusalemis Samarian Jumalan sanan wastanottanen/ lähetit he heidän tygöns Petarin ja Johannexen.
Apt 8:15 Cosca he sinne alas tulit/ rucoilit he nijden edest/ että he olisit saanet Pyhän Hengen:
Apt 8:16 Sillä ei hän ollut wielä yhdengän nijden päälle alaslaskettu/ waan olit ainoastans Jesuxen Christuxen nimeen castetut.
Apt 8:17 Nijn he panit kätens heidän päällens/ ja he sait Pyhän Hengen.
Apt 8:18 COsca Simon näki/ että Apostolitten käden päällepanemisest Pyhä Hengi annettin/ taridzi hän heille raha/ ja sanoi:
Apt 8:19 Andacat minullengin se woima/ että kenengä päälle minä käteni panen/ se sais myös Pyhän Hengen.
Apt 8:20 Petari sanoi hänelle: sinun rahas olcon sinun cansas cadotuxes/ ettäs Jumalan lahjan luulet olewan rahoilla ostettawan.
Apt 8:21 Ei sinun ole osa eikä arpa täsä sanas: sillä ei sinun sydämes ole oikia Jumalan edes.
Apt 8:22 Sentähden tee parannus sinun pahudestas ja rucoile Jumalata/ että sinun sydämes ajatuxet sinulle andexi annetaisin:
Apt 8:23 Sillä minä näen sinun olewan catkerata sappe täynäns/ ja solmitun wäärydellä.
Apt 8:24 Nijn Simon wastais/ ja sanoi: rucoilcat te HERra minun tähteni/ ettei mitän näistä/ cuin te sanoitta/ minun päälleni tulis.
Apt 8:25 Mutta cosca he olit todistanet ja puhunet HERran sanan/ palaisit he Jerusalemijn/ ja saarnaisit Evangeliumi mones Samarian kyläs.
Apt 8:26 MUtta HERRan Engeli puhui Philippuxelle/ ja sanoi: nouse/ ja mene lounasen päin/ sitä tietä cuin Jerusalemist mene alas Gazan puoleen/ joca kylmillä on/ nijn hän nousi ja meni.
Apt 8:27 Ja cadzo/ yxi Etiophian mies/ Etiophian Drotningin Candacen uscollinen Camaripalwelia/ jonga hän oli pannut caiken tawarans päälle/ se oli tullut Jerusalemijn rucoileman.
Apt 8:28 Ja palais cotians/ istuen waunuisans/ ja luki Esaiata Prophetata.
Apt 8:29 Nijn Hengi sanoi Philippuxelle? käy ja mene lähemmä tätä waunua.
Apt 8:30 Nijn Philippus juoxi lähemmä/ ja cuuli hänen lukewan Esaiata Prophetata/ ja sanoi: ymmärräckös mitäs luet?
Apt 8:31 Hän sanoi: cuinga minä taidan ymmärtä/ ellei jocu minua opeta? Ja hän rucoili Philippusta/ että hän tulis ja istuis hänen tygöns.
Apt 8:32 Mutta se cuin hän Ramatusta luki/ oli tämä: Hän on nijncuin lammas teuraxi talutettu/ ja hän oli äneti nijncuin caridza keridziäns edesä/ eikä awannut suutans.
Apt 8:33 Hänen nöyrydens tähden poisotettin hänen duomions/ mutta cuca taita sano hänen ikäns pituuden? Sillä hänen elämäns on poisotettu maasta.
Apt 8:34 Nijn Camaripalwelia sanoi Philippuxelle: minä rucoilen sinua/ sanos kenestä Propheta näitä puhu? Idzestäns eli jostakin toisesta?
Apt 8:35 Nijn Philippus awais suuns ja rupeis tästä Kirjoituxest hänelle saarnaman Evangeliumita Jesuxest.
Apt 8:36 Ja cuin he tiellä waelsit/ tulit he weden tygö/ ja Camaripalwelia sanoi: cadzo/ täsä on wesi/ mikä estä minua castamast?
Apt 8:37 Philippus sanoi: jos sinä caikest sydämest uscot/ nijn tapahtucon. Hän wastais/ ja sanoi: minä uscon Jesuxen Christuxen Jumalan Pojaxi.
Apt 8:38 Nijn hän seisatti waunun/ ja he astuit weteen/ Philippus ja Camaripalwelia/ ja hän casti hänen.
Apt 8:39 Mutta cosca he wedestä ylösastuit/ temmais HERran Hengi Philippuxen/ ja nijn ei Camaripalwelia händä enä nähnyt/ waan meni iloiten tietäns myöden.
Apt 8:40 Mutta Philippus löyttin Asotis: ja hän waelsi ymbärins ja saarnais joca Caupungis Evangeliumi/ sijhenasti cuin hän tuli Cesareaan.

Vers. 1. Seuracunda ) Täsä ja enimmäst jocapaicas tämän jälken/ Seuracunnalla ymmärretän Jumalan Seuracunda/ jonga muutamat Kircoxi cudzuwat/ ja Christityt cudzutan toisinans weljixi/ toisinans Opetuslapsixi.
v. 4. Saarnaisit ) Se hyödytys oli wainomisella/ että Christityt/ jotca Jerusalemist pakenit/ ilmoitit Evangeliumin coco mailmas/ Act 11:19.
v. 18. Taridzi hän heille raha ) Tämän Simonin caltaiset nekin owat/ jotca laittomast wirca pyytäwät/ ja tungewat idzens Jumalan Seuracunnan palweluxeen/ ylöncadzowat saarnawiran cudzumisen/ ja laillisen walidzemisen/ Nijn myös ne/ jotca Jumalan lahjoja/ Christillisen uscon/ ja caicki rahaan myywät
v. 33. Ikäns pituuden ) se on/ cuinga cauwan hän on hallidzewa/ nimittäin/ ijancaickisest.

IX. Lucu .

SAulus waino cowin Jumalan Seuracunda Jerusalemis/ ja mene Damascuun/ v. 1.
käätän tiellä Christuxelda oikiaan vsoon/ v. 3.
castetan Ananiaxelda Damascus/ v. 10.
rupe cohta saarnaman Christuxest/ v. 20.
Judalaiset tahtowat händä tappa/ hän mene Jerusalemijn/ ja sijtte Tarsuxeen/ v. 23.
Petari tule Lyddaan/ ja paranda halwatun/ v. 32.
ja herättä Joppes Tabean cuollusit/ v. 36.

Apt 9:1 MUtta Saulus aicoi wielä waiwata ja murhata HERran Opetuslapsia.
Apt 9:2 Ja meni ylimmäisen Papin tygö/ ja anoi häneldä Kirja Damascun Synagogain tygö/ jos hän jongun miehistä eli waimoista sildä tieldä löydäis/ nijn hän olis wienyt sidottuna Jerusalemijn.
Apt 9:3 Mutta cuin hän matcusti ja Damascua lähestyi/ leimahti walkeus äkidzeldä Taiwast ymbärins händä.
Apt 9:4 Ja hän langeis maahan/ ja cuuli änen hänellens sanowan: Saul/ Saul/ mixis wainot minua? Hän sanoi: cuca sinä olet HERra?
Apt 9:5 Sanoi HERra: minä olen Jesus/ jota sinä wainot/ työläs on sinun potkia tutcainda wastan.
Apt 9:6 Nijn hän wapisi/ hämmästyi/ ja sanoi: HERra/ mitäs minua tahdot tekemän? HERRa sanoi hänelle: nouse ja mene Caupungijn/ siellä sinulle sanotan/ mitä sinun pitä tekemän.
Apt 9:7 Mutta ne miehet/ jotca hänen seurasans olit/ seisoit hämmästyxis: sillä he cuulit ainoastans hänen änens/ mutta ei he ketän nähnet.
Apt 9:8 Nijn Saulus nousi maasta/ ja ei nähnyt ketän awojomilla silmillä:
Apt 9:9 Mutta he talutit händä kädestä/ ja weit Damascuun. Ja hän oli colme päiwä näkemätä/ syömätä ja juomata.
Apt 9:10 NIin yxi Opetuslapsi oli Damascus/ Ananias nimeldä/ jolle HERra sanoi näys: Anania/ hän wastais: HERra/ täsä minä olen.
Apt 9:11 HERra sanoi hänelle: nouse ja mene sille cadulle/ joca Oikiaxi cudzutan/ ja kysy Judan huonesa sitä joca Saulus Tarsilaisexi cudzutan/ cadzo/ hän rucoile.
Apt 9:12 Ja hän näki näys yhden miehen/ nimeldä Ananias/ sisälletulewan ja panewan kätens hänen päällens/ että hän sais näkyns jällens.
Apt 9:13 Nijn Ananias sanoi: HERra/ minä olen cuullut monelda tästä miehestä/ cuinga paljon paha hän sinun pyhilles on tehnyt Jerusalemis.
Apt 9:14 Ja hänelle on nytkin walda ylimmäisildä Papeilda annettu/ täällä kijnni sito caicki ne/ jotca sinun nimes rucoilewat.
Apt 9:15 Nijn sanoi HERra hänelle: mene: sillä hän on minulle walittu Ase/ candaman minun nimeni pacanain ja Cuningasten ja Israelin lasten eteen.
Apt 9:16 Ja minä sanon hänelle/ cuinga paljo hänen pitä kärsimän minun nimeni tähden.
Apt 9:17 Ja Ananias meni sinne/ ja tuli huonesen ja pani kätens hänen päällens ja sanoi: racas weljen Saul. Se HERra lähetti minun/ joca sinulle tiellä ilmestyi jotas waelsit/ että sinä saisit näkys jällens ja Pyhällä Hengellä täytetäisin.
Apt 9:18 Ja hänen silmistäns putoisit cohta nijncuin suomuxet/ ja hän sai näkyns jällens/ nousi ja andoi hänens casta.
Apt 9:19 Ja cuin hän otti ruoca/ nijn hän wahwistui.
Apt 9:20 JA Saulus oli muutamat päiwät Opetuslasten cansa Damascus/ ja saarnais cohta Synagogas Christuxen olewan Jumalan Pojan.
Apt 9:21 Nijn caicki jotca sen cuulit/ hämmästyit ja sanoit: eikö tämä caickia nijtä häwittänyt Jerusalemis/ jotca sitä nime rucoilit? Ja tuli myös tänne nijtä sidottuna wiemän ylimmäisille Papeille?
Apt 9:22 Mutta Saulus tuli aina jalommaxi/ ja ajoi Judalaisia tacaperin/ jotca Damascus olit/ todistain että se oli Christus.
Apt 9:23 JA monen päiwän perästä/ pidit Judalaiset neuwo keskenäns/ tappaxens händä.
Apt 9:24 Mutta Sauluxelle sanottin/ että he wäjyit händä. Ja he wartoidzit portis yötä ja päiwä/ tappaxens händä.
Apt 9:25 Nijn Opetuslapset otit hänen yöllä/ ja laskit hänen Coris ylidze muurin maahan.
Apt 9:26 Cosca Saulus tuli Jerusalemijn/ taridzi hän idziäns Opetuslasten secan/ mutta he pelkäisit caicki händä/ eikä usconet händä Opetuslapsexi.
Apt 9:27 Waan Barnabas otti hänen/ ja wei Apostolitten tygö/ ja jutteli cuinga hän tiellä HErran nähnyt oli/ ja cuinga hän oli puhunut hänen cansans: ja sijtte oli rohkiast Damascus Jesuxen nimest puhunut.
Apt 9:28 Ja nijn hän oli heidän cansans Jerusalemis/ käwi sisälle ja ulos/ ja saarnais pelkämätä HERran Jesuxen nimeen.
Apt 9:29 Hän puhui myös ja kyseli Grekiläisildä/ jotca pyysit händä tappa:
Apt 9:30 Cosca weljet sen ymmärsit/ nijn he weit hänen Cesareaan/ ja lähetit Tarsumijn.
Apt 9:31 Ja nijn Seuracunnalla oli rauha caikes Judeas/ ja Galileas/ ja Samarias/ ja enäni waeldain HERran pelgos/ ja täytettin Pyhän Hengen lohdutuxella.
Apt 9:32 NIin tapahdui cosca Petari waelsi jocapaicas/ että hän myös tuli nijden pyhäin tygö jotca Lyddas asuit.
Apt 9:33 Nijn hän löysi siellä yhden miehen/ Eneas nimeldä/ joca jo cahdexan ajastaica oli wuotesa halwattuna maannut.
Apt 9:34 Ja Petari sanoi hänelle: Enea/ HERra Jesus Christus sinun paratcon/ nouse ja tee idze wuotes: joca cohta nousi.
Apt 9:35 Ja caicki Lyddan ja Saronan asuwaiset näit hänen/ ja tulit käätyxi HERran tygö.
Apt 9:36 MUtta Joppes oli yxi Opetuspijca/ nimeldä Tabita/ se on/ medzäwuohi/ tämä oli täynäns hywiä töitä ja Almua/ cuin hän teki.
Apt 9:37 Nijn tapahdui sijhen aican/ että se sairasti/ ja cuoli/ jonga he pesit/ ja panit Salijn.
Apt 9:38 Ja että Lydda oli läsnä Joppeta/ nijn Opetuslapset cuulit Petarin siellä olewan/ lähetit he hänen tygöns caxi miestä rucoileman/ jos hän wijdzeis sinne tulla.
Apt 9:39 Nijn Petari nousi ja meni heidän tygöns/ ja cuin hän sinne tuli/ weit he hänen Salijn. Ja hänen ymbärilläns seisoit caicki lesket/ jotca itkit ja osotit hänelle nijtä hameita ja waatteita cuin Tabita heille tehnyt oli/ ollesans heidän cansans.
Apt 9:40 Ja cosca Petari oli heidän caicki ulosajanut/ laski hän polwillens/ rucoili ja käänsi idzens ruumin puoleen/ ja sanoi: Tabita/ nouse ylös/ nijn se awais silmäns.
Apt 9:41 Ja cuin hän Petarin näki/ nousi hän istualle. Ja hän andoi hänen kättä ja ojensi hänen/ ja cudzui pyhät ja lesket/ ja andoi hänen heillen eläwänä.
Apt 9:42 Ja se tuli caikelle Joppelle tiettäwäxi/ että moni uscoi HERran päälle.
Apt 9:43 Ja hän wijwyi Joppes cauwan aica Simon Parckarin tykönä.

Vers. 4. Mixis wainot ) Paulus sine operibus vocatur
v. 6. Ja mene )
v. 12. Sais näkyns )
v. 27. Barnabas )
v. 35. Tulit käätyxi )
v. 36. Opetuspijca ) Ensist hän usco/ ja on Opetuslapsi/ sitte teke hän paljo hywä.

X. Lucu .

JUmala käske Corneliuxen lähettä Petarin perän/ opettaman händäns/ v. 1.
Petari näke näyn/ ja cuule änen kieldäwän mitän ruoca hyljämäst/ v. 10.
Hän mene Corneliuxen palweliain cansa Cesareaan/ v. 17.
cuin hän cuule Corneliuxen puhen/ v. 24.
saarna hän heidän edesäns Jesuxest Nazarenuxest v. 34.
he saawat Pyhän Hengen/ ja castetan/ v. 44.

Apt 10:1 NIin oli Cesareas yxi mies/ nimeldä Cornelius/ Sadanpäämies/ Italian joucosta/
Apt 10:2 Jumalinen ja Jumalata pelkäwäinen caiken hänen huonens cansa/ joca jacoi paljo Almua Canssalle/ ja rucoili Jumalata.
Apt 10:3 Hän näki julkisest näys liki yhdexättä hetke päiwästä Jumalan Engelin tulewan hänen tygöns/ ja sanowan hänelle: Corneli. Ja hän cadzeli hänen päällens/ peljästyi ja sanoi: Herra/ mikä on:
Apt 10:4 Hän sanoi hänelle: sinun rucouxes ja Almus owat muistetut Jumalalda.
Apt 10:5 Sentähden lähetä miehiä Joppeen/ ja cudzuta Simon/ joca Petarixi cudzutan/
Apt 10:6 hän pitä maja Simon Parckarilla/ jonga huone on meren tykönä/ hän sano sinulle mitä sinun pitä tekemän.
Apt 10:7 Ja cuin Engeli/ joca Corneliusta puhutteli/ poismeni/ cudzui hän caxi hänen palweliatans/ ja yhden Jumalata pelkäwäisen sotamiehen/ nijstä jotca händä wartioidzit/
Apt 10:8 Ja hän jutteli caicki nämät nijlle/ ja lähetti ne Joppeen.
Apt 10:9 TOisna päiwänä/ cosca he matcas olit/ ja Caupungita lähestyit/ meni Petari ylös Salin ullackon rucoileman/ liki cuudetta hetke/ ja cuin hän isois/ tahdoi hän suurusta.
Apt 10:10 Cosca he hänelle walmistit/ tuli hän horroxijn:
Apt 10:11 Ja näki Taiwan auki/ ja alas tulewan tygöns yhden astian nijncuin suuren lijnaisen waatten neliculmaisen/ sidottuna/ joca alaslaskettin Taiwast maan päälle.
Apt 10:12 Josa oli caickinaisia nelijalcaisia maan eläimitä ja medzillisiä/ ja matelewaisia/ ja lendäwäisiä Taiwan alla.
Apt 10:13 Ja yxi äni sanoi hänelle: Petari/ nouse/ tapa ja syö.
Apt 10:14 Petari wastais: en suingan HERra/ sillä en ole minä ikänäns syönyt mitän yhteist eli saastaista.
Apt 10:15 Ja äni sanoi taas hänelle: mitä Jumala on pudistanut/ älä sinä sano sitä yhteisexi.
Apt 10:16 Ja se tapahdui myös colmannen kerran. Ja astia otettin jällens ylös Taiwasen.
Apt 10:17 JA cuin Petari idzelläns ajatteli sitä näkyä cuin hän näki/ cadzo/ nijn miehet kyselit/ jotca Corneliuxelda lähetetyt olit/ Simonin huonetta.
Apt 10:18 Jotca seisoit owen edes/ ja cudzuit yhden ulos/ ja kysyit jos Simon/ joca lijalda nimeldä Petarixi cudzutan/ siellä maja pidäis?
Apt 10:19 Mutta cuin Petari sitä näkyä ajatteli/ sanoi Hengi hänelle: cadzo/ miehet edziwät sinua:
Apt 10:20 Nouse sijs/ astu alas ja mene ilman epäilemät heidän cansans/ jotca minä lähetin.
Apt 10:21 Nijn Petari astui alas miesten tygö/ jotca hänen tygöns Corneliuxelda lähetetyt olit/ ja sanoi: cadzo/ minä se olen jota te edzittä/ mitä warten te tullet oletta?
Apt 10:22 He wastaisit: Sadanpäämies Cornelius/ hurscas ja Jumalata pelkäwäinen mies/ jolla on todistus caikelda Judan Canssalda/ on Pyhäldä Hengeldä käskyn saanut/ että hänen piti sinun andaman cudzua huonesens/ sinulda sanoja cuullaxens.
Apt 10:23 Nijn hän cudzui heidän majaan/ ja piti heitä siellä. Toisna päiwänä meni Petari heidän cansans/ ja muutamat weljet Joppesta seuraisit myös händä.
Apt 10:24 Mutta toisna päiwänä tulit he Cesareaan: ja Cornelius odotti heitä/ ja oli cudzunut cocon langons ja parhat ystäwäns.
Apt 10:25 Mutta cosca Petari sinne tuli/ meni Cornelius händä wastan/ ja langeis hänen jalcains juuren/ ja cumarsi händä.
Apt 10:26 Mutta Petari nosti händä/ ja sanoi: nouse/ sillä minä olen myös ihminen.
Apt 10:27 Ja cuin hän oli händä puhutellut/ meni hän sisälle/ ja löysi monda cocontullen.
Apt 10:28 Ja hän sanoi heille: te tiedätte/ ettei ole ollut luwallinen Judalaisen olla jongun pacanan tykönä eli hänen tygöns mennä/ mutta minulle sanoi Jumala/ etten minä ketän ihmistä yhteisnä eli saastaisna pidäis:
Apt 10:29 Sentähden minä myös epäilemätä tulin/ sijttecuin minä teildä cudzuttu olin. Nijn minä sijs teildä kysyn: mitä warten te minua tänne cudzuitta?
Apt 10:30 Cornelius sanoi: minä olen neljä päiwä paastonnut tähän hetken asti/ ja rucoilin huonesani yhdexännellä hetkellä/ ja cadzo/ yxi mies seisoi kijldäwis waatteis minun edesäni/
Apt 10:31 Ja sanoi: Corneli/ sinun rucouxes on cuultu/ ja sinun almus owat Jumalalda muistetut.
Apt 10:32 Nijn lähetä Joppeen/ ja cudzuta Simon/ joca Petarixi cudzutan/ ja pitä maja Simon Parckarin huonesa/ joca meren tykönä on/ se puhuttele sinua cosca hän tule.
Apt 10:33 Nijn minä lähetin cohta sinun tygös/ ja sinä teit hywin ettäs nyt tulit. Ja me olemma sijs caicki nyt cuulemas/ mitä sinulle on Jumalalda käsketty.
Apt 10:34 NIin Petari awais suuns/ ja sanoi: nyt minä todexi löydän/ ettei Jumala cadzo ihmisen muoto/
Apt 10:35 Waan caikisa Canssoisa/ joca händä pelkä ja teke wanhurscautta/ se on Jumalalle otollinen.
Apt 10:36 Kyllä te tiedätte sen saarnan/ jonga Jumala Israelin lapsille lähetti/ ja julisti rauhan Jesuxen Christuxen cautta ( joca caickein HERra on )
Apt 10:37 Josta saarnasta on sanoma cuulunut ymbärins caiken Judean/ ensin aljettin Galileast ( sen Casten jälken/ josta Johannes saarnais )
Apt 10:38 Cuinga Jumala oli woidellut Jesuxen Nazarethist Pyhällä Hengellä ja woimalla/ joca waelsi ymbärins/ teki hywä ja paransi caicki jotca Perkeleldä waiwattin: sillä Jumala oli hänen cansans.
Apt 10:39 Ja me olemma caickein nijden todistajat cuin hän Judean maacunnas ja Jerusalemis teki.
Apt 10:40 Sen owat he tappanet/ ja ripustit puuhun/ jonga Jumala herätti colmandena päiwänä/ ja ilmoitti hänen/
Apt 10:41 Ei caikelle Canssalle/ waan meille/ jotca Jumala oli ennen todistajaxi walinnut/ me jotca söimme ja joimme hänen cansans/ sijtte cuin hän nousi cuolluista.
Apt 10:42 Ja hän käski meitä Canssalle saarnaman/ ja todistaman että hän on se/ joca Jumalalda on säätty eläwitten ja cuolluitten Duomarixi.
Apt 10:43 Hänestä caicki Prophetat todistawat/ että jocainen cuin usco hänen päällens/ pitä hänen nimens cautta synnit andexi annettaman.
Apt 10:44 COsca Petari wielä näitä puhui/ langeis Pyhä Hengi caickein nijden päälle jotca puhen cuulit.
Apt 10:45 Nijn ne uscowaiset ymbärinsleickauxest/ jotca Petarin cansa tullet olit hämmästyit: että pacanaingin päälle Pyhän Hengen lahja wuodatettin:
Apt 10:46 Sillä he cuulit heidän kielillä puhuwan/ ja Jumalata ylistäwän.
Apt 10:47 Nijn Petari sanoi: taitaco jocu kieldä näitä/ jotca owat nijn Pyhän Hengen saanet cuin mekin/ wedellä castamasta?
Apt 10:48 Ja hän andoi heidän casta HERran Nimeen/ nijn he rucoilit händä siellä muutamita päiwiä wijpymän.

Vers. 1. Cornelius ) Cadzo tämä Cornelius on ymbärinsleickamatoin pacana ilman Laita/ ja hänellä on cuitengin Christillinen usco/ joca hänen opetta hywiä töitä tekemän/ waicka hän on sotamies/ ja walistetan uscoon Christuxen päälle/ joca tullut oli.
v. 2. Jumalinen ) Tämä Corneliuxen Jumalan palwelus/ rucous/ ja hywät työt ei millän muoto taitanet kelwata Jumalalle ilman uscota/ Ebr. 11:6. ei hän taitanut myös usco eikä Jumalata rucoilla/ jolleica hän olis jotain cuullut hänestä/ Rom. 10:14. Hän rucoili myös yhdexännellä hetkellä/
v. 30. joca oli asetettu rucous hetkexi Judalaisten seas/ Act. 3:1. Josta ymmärretän/ että hän oli käändynyt Judalaisten Jumalan palweluxeen ja uscoon/ ja oli opetettu lupauxest ja Messian tulemisest/ Mosexesta ja Prophetaista. Oli myös cuullut Christuxest ja hänen ihmeistäns/ nijncuin Petari tiettäwäxi teke/
v. 37.

XI. Lucu .

PEtari sano Opetuslapsille syyn/ mingätähden hän oli pacanain tygö mennyt/ v. 1.
Ne jotca hajotetut olit Stephanin wainomisen tähden/ saarnawat jocapaicas/ ja Grekiläistengin Antiochias/ v. 19.
Barnabas lähetetän myös sinne heitä wahwistaman/ ja otta Sauluxen cansans/ ja siellä Opetuslapset ensin Christityxi cudzutan/ v. 22.
Agabus ennusta callist ajast/ joca Keisar Claudiuxen aican oli/ v. 27.

Apt 11:1 TUli sijs Apostolitten ja weljein corwille/ jotca Judeas olit/ että pacanatkin Jumalan sanan wastan otit.
Apt 11:2 Ja cuin Petari tuli Jerusalemijn/ rupeisit ne/ jotca ymbärinsleickauxesta olit/ rijtelemän hänen cansans/ sanoden:
Apt 11:3 Sinä olet mennyt nijden miesten tygö/ joilla esinahca on/ ja söit heidän cansansi.
Apt 11:4 NIin Petari rupeis heille algusta järjestäns luetteleman/ sanoden:
Apt 11:5 Minä olin Joppen Caupungis rucouxis/ ja tulin horroxijn/ ja näin yhden näyn/ nimittäin/ yhden astian alastulewan/ nijncuin suuren neliculmaisen lijnaisen waatten alaslasketun Taiwast/ joca tuli minun saacka.
Apt 11:6 Minä cadzoin sijhen ja äckäisin/ ja näin maan nelijalcaisia eläimitä/ ja petoja/ ja matelewaisia/ ja Taiwan linduja.
Apt 11:7 Ja minä cuulin myös änen minulleni sanowan: Petari/ nouse/ tapa ja syö.
Apt 11:8 Mutta minä sanoin: en suingan HERra: sillä ei ole mitän yhteistä eli saastaista minun suuhuni coscan tullut.
Apt 11:9 Mutta äni wastais taas minua Taiwast: mitä Jumala on puhdistanut/ älä sinä sano yhteisexi.
Apt 11:10 Ja se tapahdui colmasti/ ja wietin taas caicki ylös Taiwasen.
Apt 11:11 Ja cadzo/ colme miestä seisoit cohta sen huonen owen edes/ josa minä olin/ jotca Cesareast olit minun peräni lähetetyt.
Apt 11:12 Käski sijs Hengi minun epäilemät mennä heidän cansans/ ja nämät cuusi welje seuraisit myös minua/ ja me menimmä caicki ynnä sen miehen huonesen.
Apt 11:13 Ja hän jutteli meille/ cuinga hän oli Engelin nähnyt huonesans seisowan ja sanowan: lähetä miehiä Joppeen/ ja anna nouta Simon/ joca Petarixi cudzutan/
Apt 11:14 Hän sano sinulle ne sanat/ joiden cautta sinä wapaxi tulet/ ja caicki sinun huones.
Apt 11:15 Cosca minä parhallans puhuin/ langeis Pyhä Hengi heidän päällens/ nijncuin hän algus meidängin päällemme langeis.
Apt 11:16 Nijn minä muistin sen cuin HERra sanonut oli: Johannes tosin casti teitä wedellä/ mutta te castetan myös Pyhällä Hengellä.
Apt 11:17 Että nyt Jumala sen armon heille andoi cuin meillengin/ jotca HERran Jesuxen Christuxen päälle uscoimma: mikästä minä olisin/ joca seisoisin Jumalata wastan?
Apt 11:18 Cosca he nämät cuulit/ waickenit he ja cunnioitit Jumalata/ sanoden: nijn on sijs Jumala andanut pacanoillengin parannuxen elämähän.
Apt 11:19 JA ne jotca sijtä wainosta hajonnet olit/ cuin Stephanin tähden tapahdui/ waelsit ymbärins haman Phenician ja Cyprumin/ nijn Antiochian asti/ eikä kellengän sitä sana puhunet/ waan ainoastans Judalaisille.
Apt 11:20 Ja oli muutamita miehiä heidän seasans Cyprist ja Cyrenest/ cosca ne tulit Antiochiaan/ puhuit he Grekeillekin/ ja saarnaisit Evangeliumi HERrasta Jesuxesta Christuxesta.
Apt 11:21 Ja HERran käsi oli heidän cansans/ ja suuri joucko uscoi ja käännyi HERran tygö.
Apt 11:22 Nijn tämä sanoma heistä tuli Seuracunnan corwille/ joca Jerusalemis oli/ ja he lähetit Barnaban Antiochiaan.
Apt 11:23 Cosca hän sinne tuli/ ja sai nähdä Jumalan armon/ ihastui hän/ ja neuwoi caickia wahwalla sydämellä HERrasa pysymän:
Apt 11:24 Sillä hän oli jalo mies/ ja täynäns Pyhä Henge ja usco/ ja suuri joucko Canssa enäni HERralle.
Apt 11:25 Nijn Barnabas meni Tarsijn Saulusta edzimän/ ja cuin hän löysi hänen/ toi hän hänen Antiochiaan cansans.
Apt 11:26 Ja he olit sijnä Seuracunnas coco ajastajan ja opetit wiriäst Canssa. Ja Opetuslapsia ruwettin ensin Antiochias Christityxi cudzuman.
Apt 11:27 Ja nijnä päiwinä tuli Prophetaita Jerusalemist Antiochiaan.
Apt 11:28 Ja yxi heistä Agabus nimeldä/ nousi ja ilmoitti heille Hengen cautta/ caicken mailmaan suuren näljän tulewan/ joca myös Claudius Keisarin alla tapahdui.
Apt 11:29 Mutta Opetuslapset sääsit jotakin lähettä/ cuin cullakin wara oli/ nijden weljein awuxi cuin Judeas asuit:
Apt 11:30 Nijncuin he teitkin/ ja lähetit Wanhimmille Barnaban ja Sauluxen kätten cautta.

Vers. 15. Meidängin päällem ) Ilman ansiot/ ja Lain eroitusta.
v. 21. Käännyi ) Nimittäin/ he tulit ilman Laita Christuxen tygö.

XII. Lucu .

HErodes tappa Jacobin/ Johannexen weljen/ v. 1.
Pane Petarin fangeuteen/ mutta HERran Engeli päästä hänen ulos/ v. 3.
hän tule Marian/ Johannexen äitin/ huonesen/ ja ilmoitta sen weljille/ ja mene sieldä pois/ v. 11.
Herodes on Tyrille ja Sidonille wihainen/ waan he tekewät sowinnon hänen cansans/ v. 20.
Cosca Herodes puhuttele istuimelda Canssa/ nijn HERran Engeli lyö händä/ ja hän cuole/ v. 21.

Apt 12:1 SIllä ajalla otti Cuningas Herodes muutamita Seuracunnasta kijnni/ waiwataxens.
Apt 12:2 Ja mestais Jacobin Johannexen weljen miecalla.
Apt 12:3 Ja cuin hän näki sen Judalaisille kelpawan/ pyysi hän myös Petarita käsittä/ ja se oli makianleiwän päiwänä.
Apt 12:4 Cosca hän oli hänen käsittänyt/ pani hän hänen fangiuteen/ ja andoi hänen neljän sotamiesten neljännexen haldun wartioita/ ja ajatteli hänen Pääsiäisen jälken asetta Canssan eteen.
Apt 12:5 Ja Petari pidettin tornis: mutta Seuracunda rucoili lackamata hänen edestäns Jumalata.
Apt 12:6 Ja cuin Herodes tahdoi hänen edesotta/ macais Petari sinä yönä cahden sotamiehen waihella/ sidottuna caxilla cahleilla ja wartiat olit owen edes/ ja wartoidzit tornia.
Apt 12:7 JA cadzo/ HERran Engeli seisoi hänen tykönäns/ ja kirckaus paisti huonesa/ lyckäis Petarita kylkeen/ herätti hänen/ ja sanoi: nouse nopiast. Ja cahlet putoisit hänen käsistäns.
Apt 12:8 Nijn Engeli sanoi hänelle: sonnusta ja kengitä sinus/ ja hän teki nijn. Ja hän sanoi wielä hänelle? pue idzes waatteisis/ ja seura minua.
Apt 12:9 Ja hän meni ulos/ ja seurais händä/ eikä usconut sitä todexi cuin Engelildä tehtin/ waan hän luuli näyn näkewäns.
Apt 12:10 Nijn he menit ensimäisen ja toisen wartion läpidze/ ja tulit rautaiseen porttijn/ joca wie Caupungijn/ ja se aukeni heille idzestäns/ he menit sijtä ulos/ käyden yhtä catua myöden/ ja Engeli ercani cohta hänestä.
Apt 12:11 Ja cuin Petari toindui endisellens/ sanoi hän: nyt minä totisest tiedän/ että HERra on Engelins lehettänyt/ ja minun Herodexen käsist päästänyt/ nijn myös caiken Judan Canssan toiwosta.
Apt 12:12 JA cuin hän tätä ajatellut oli/ tuli hän Marian/ Johannexen äitin/ huonen tygö/ joca Marcuxexi cudzuttin/ josa monda oli coosa/ ja rucoilit.
Apt 12:13 Cosca Petari porstuan oween colcutti/ meni pijca/ Rhode nimeldä/ cuuldeleman.
Apt 12:14 Ja cuin hän Petarin änen tunsi/ ei hän owe ilon tähden awainnutcan/ waan juoxi ja ilmoitte heille Petarin owen edes seisowan.
Apt 12:15 Nijn he sanoit hänelle: oletcos hullu? Nijn hän sanoi totisest hänen olewan. Waan he sanoit: se on hänen Engelins.
Apt 12:16 Mutta Petari colcutti lackamat. Cosca he awaisit/ nijn he näit hänen ja hämmästyit/ mutta hän wijttais kädelläns heitä waickeneman.
Apt 12:17 Ja hän jutteli heille/ cuinga HERra oli heidän tornista wapahtanut/ ja sanoi: ilmoittacat näitä Jacobille ja weljille. Ja meni sijtte toiseen paickan.
Apt 12:18 COsca päiwä tuli/ nijn ei sotamiehillä ollut wähin suru/ cunga Petari tullut oli.
Apt 12:19 Ja cuin Herodes piti sanan hänen peräsäns/ eikä händä löytänyt/ andoi hän wartiat tutkia ja käski poiswiedä.
Apt 12:20 Ja meni Judeast/ alas Cesarean/ ja wijwyi siellä. Ja Herodes oli Tyrolle ja Sidonille wihoisans: jotca yximielisest tulit hänen tygöns/ ja lepytit Cuningan Camaripalwelian Blastuxen/ ja anoit rauha: sillä heidän maacundans sai Cuningan maalda elatuxens.
Apt 12:21 MUtta määrättynä päiwänä oli Herodes puetettu Cuningalisisa waatteisa/ istuen duomioistuimella/ ja puhui heidän cansans.
Apt 12:22 Mutta Canssa huusi: se on Jumalan äni/ ja ei ihmisen.
Apt 12:23 Ja HERran Engeli löi cohta händä/ ettei hän sitä cunniata Jumalalle andanut. Ja hän syötin madoilda/ ja andoi hengens.
Apt 12:24 Mutta Jumalan sana caswoi ja enäni.
Apt 12:25 Ja Barnabas ja Pawali palaisit Jerusalemiijn/ cosca he olit palweluxens päättänet/ ja otit Johannexen cansans/ joca myös Marcuxexi cudzuttin.

Vers. 4. Neljännexen ) Sotamiesten joucko jaetan neljän osaan/ ja jocainen osa walwo neljännexen yötä.
v. 5. Lackamata ) Nimittäin/ he rucoilit hellittämät/ eikä lacannet/ nijncuin oikein pitäkin rucoildaman/
v. 15: Engelins ) Hi esse

XIII. Lucu .

BArnabas ja Saulus lähetetän Antiochiast Jumalan käskyst Cypreen/ v. 1.
Sergius Paphon Maanherra tahto cuulla heitä/ mutta Elimas Noita estä sen/ jonga Pawali teke sokiaxi/ v. 5.
he tulewat Antiochiaan ja saarnawat Pisidian Synagogas/ osottain Christuxen Messiaxi/ joca Ramatus luwattu on/ v. 13.
Ja ettei he tahdo heitä wastanotta/ nijn he menewät sieldä Iconiumijn/ v. 42.

Apt 13:1 JA Antiochian Seuracunnas oli muutamita Prophetaita ja opettaita/ joista olit Barnabas ja Simon/ joca Nigerixi cudzuttin/ ja Lucius Cyreniast/ ja Manahen/ joca Herodes Tetrarchan cansa caswatettu oli/ ja Saulus.
Apt 13:2 Cosca sijs nämät HERra palwelit ja paastoisit/ sanoi Pyhä Hengi heille: eroittacat minulle Barnabas ja Saulus/ sijhen wircan cuin minä heidän olen cudzunut.
Apt 13:3 Ja cuin he olit paastonnet ja rucoillet/ ja kätens heidän päällens pannet/ päästit he heidän menemän.
Apt 13:4 Ja cuin he Pyhäldä Hengeldä lähetetyt olit/ menit he Seleuciaan/ ja purjehdit sieldä Cyprijn.
Apt 13:5 Ja cuin he Salaminan Caupungis olit/ ilmoitit he Jumalan sanoja Judalaisten Synagogisa/ ja heillä oli Johannes palweliana.
Apt 13:6 JA cuin he sen luodon läpidze matcustanet olit/ haman Paphon Caupungihin/ löysit he yhden welhon ja wäärän Prophetan/ Judalaisen/ jonga nimi oli Bar Jehu/
Apt 13:7 Ja oli Maanherran Sergius Pauluxen/ sen toimellisen miehen cansa. Se cudzui Barnaban ja Sauluxen tygöns/ ja halais cuulla Jumalan sana.
Apt 13:8 Mutta heitä wastan oli se welho Elimas ( jonga näin nimi käätän ) ja pyysi käändä Maanherra pois uscosta.
Apt 13:9 Mutta Saulus/ joca myös Pawalixi cudzutan/ oli täynäns Pyhä Henge/ cadzoi hänen päällens/ ja sanoi:
Apt 13:10 Sinä Perkelen poica/ täysi caicke wilpiä ja petosta/ ja caiken oikeuden wihamies/ et sinä lacka wäändelemäst HERran oikeita teitä.
Apt 13:11 Ja cadzo/ HERran käsi on sinun päälläs/ ja sinun pitä sokiana oleman/ ja ei näkemän Auringota hetkes aica.
Apt 13:12 Ja hänen päällens langeis cohta syngeys ja pimeys/ ja hän käwi ymbärins edzein cuca händä kädestä talutais. Cosca Maanherra sen näki/ uscoi hän ja ihmetteli HERran opetusta.
Apt 13:13 COsca Pawali/ ja ne jotca hänen cansans olit Paphost purjehdit/ tulit he Pamphilin Pergeen/ mutta Johannes ercani heistä/ ja palais Jerusalemijn.
Apt 13:14 Mutta he waelsit Pergest ja tulit Antiochiaan/ Pisidian maacundan/ ja menit Sabbathina Synagogan/ ja istuit.
Apt 13:15 Ja sijtte cuin Laki ja Prophetat olit luetut/ lähetti Synagogan Päämies heidän tygöns/ sanoden: miehet/ rackat weljet/ ongo teillä mitän Canssa neuwomist/ nijn sanocat?
Apt 13:16 PAwali nousi ja wijttais kädelläns heitä waickeneman/ ja sanoi: Israelin miehet/ ja jotca Jumalata pelkätte/ cuulcat:
Apt 13:17 Tämän Canssan Jumala/ walidzi meidän Isämme/ ja ylisti tämän Canssan/ muucalaisna olles Egyptin maalla.
Apt 13:18 Ja toi heidän sieldä ulos corkialla käsiwarrella/ ja kärsei heidän tapojans corwes/ lähes neljäkymmendä ajastaica.
Apt 13:19 Ja peräti cadotti Canaan maalda seidzemen laista Canssa/ ja jacoi nijden maan heille arwalla.
Apt 13:20 Ja lähes neljän sadan ja wijdenkymmenen ajastajan perästä/ andoi hän heille Duomarit/ haman Samuel Prophetan asti.
Apt 13:21 Ja he pyysit sijtte Cuningasta/ ja Jumala andoi heille Saulin/ Kisin pojan/ yhden miehen Ben Jaminin sugusta/ neljäxikymmenexi wuodexi.
Apt 13:22 Ja cuin hän oli sen pois pannut/ asetti hän Dawidin heidän Cuningaxens/ josta hän todisti/ ja sanoi: Minä löysin Dawidin Jessen pojan/ yhden miehen/ joca on minun sydämeni jälken/ hän oli caicki minun tahtoni tekewä.
Apt 13:23 Hänen siemenestäns on nyt Jumala lupauxens perän/ edestuottanut Jesuxen Israelin Canssan Wapahtajaxi.
Apt 13:24 Nijncuin Johannes saarnais Israelin Canssalle/ Castetta parannuxexi/ ennencuin hän rupeis.
Apt 13:25 Cosca Johannes juoxuns täyttänyt oli/ sanoi hän: en minä se ole jonga te luuletta minun olewan/ mutta cadzo/ hän tule minun jälkeni/ jonga kengiä en minä ole kelwollinen jalgoista rijsuman.
Apt 13:26 MIehet/ rackat weljet/ Abrahamin sugun lapset/ ja muut Jumalata pelkäwäiset/ teille on tämän autuuden puhe lähetetty.
Apt 13:27 Sillä Jerusalemin asuwaiset ja heidän ylimmäisens/ ettei he händä tundenet/ eikä Prophetain äniä/ joita cunakin Sabbathina luetan: owat he nämät heidän duomiollans täyttänet.
Apt 13:28 Ja waicka ei he yhtän cuoleman syytä hänes löynnet/ anoit he cuitengin Pilatuxelda händä tappaxens.
Apt 13:29 Ja cuin he caicki olit täyttänet/ mitä hänestä kirjoitettu oli/ otit he hänen puun pääldä/ ja panit hautan.
Apt 13:30 Mutta Jumala herätti hänen cuolluista.
Apt 13:31 Ja hän on nijldä nähty monda päiwä/ jotca hänen cansans Galileast Jerusalemijn mennet olit/ jotca owat hänen todistajans Canssan edes.
Apt 13:32 Ja me ilmoitamme myös teille sen lupauxen/ cuin meidän Isillemme luwattin/ jonga Jumala on meille heidän lapsillens täyttänyt.
Apt 13:33 Sijnä/ että hän herätti Jesuxen/ nijncuin toisesa Psalmisa kirjoitettu on: Sinä olet minun Poican/ tänäpän minä sinun synnytin.
Apt 13:34 Mutta sijtä että hän hänen cuolluista herätti/ eikä sillen tule turmeluxeen/ sanoi hän näin: Minä tahdon teille anda uscollisest sen Armon/ cuin Dawidille luwattin.
Apt 13:35 Sentähden hän myös sano toises paicas: et sinä salli sinun Pyhäs turmelusta näkewän.
Apt 13:36 Mutta cosca Dawid ajallans oli Jumalan tahto palwellut/ nuckui hän ja pandin Isäins tygö/ ja näki turmeluxen.
Apt 13:37 Mutta se/ jonga Jumala herätti/ ei ole turmelusta nähnyt.
Apt 13:38 Sentähden olcon teille tiettäwä miehet/ rackat weljet: että teille tämän cautta ilmoitetan syndein andexiandamus/ caikista nijstä joista et te woinet Mosexen Lain cautta wapahdexi tulla.
Apt 13:39 Mutta joca tämän päälle usco/ se tule wanhurscaxi.
Apt 13:40 Cadzocat sijs/ ettei teidän päällenne se tule cuin Prophetan cautta sanottu on:
Apt 13:41 Cadzocat te ylöncadzojat/ ihmetelkät ja cadzocat: sillä minä teen yhden työn teidän aicananne/ jota et te usco/ ehkä jocu sijtä sanois teille.
Apt 13:42 COsca Judalaiset Synagogasta läxit/ rucoilit pacanat Sabbathin wälis heillens nijtä sanoja puhuman.
Apt 13:43 Ja cosca Synagogan joucko ercani/ seurais Pawalita ja Barnabasta monda Judalaista/ ja myös monda Jumalata pelkäwäistä vtta Judalaista/ joita he neuwoit Jumalan armosa pysymän.
Apt 13:44 MUtta sijtte lähimmäisnä lepopäiwänä cocounsi lähes caicki Caupungi Jumalan sana cuuleman.
Apt 13:45 Cosca Judalaiset sen näit/ täytettin he cateudesta/ ja sanoit juuri wastan nijtä cuin Pawalilda sanottin/ wastan sanoden ja pilcaten.
Apt 13:46 Nijn Pawali ja Barnabas puhuit rohkiast/ ja sanoit: teille pidäis ensin Jumalan sana puhuttaman/ waan että te sen teildänne hyljätte/ ja idzennä pidätte kelwotoinna ijancaickiseen elämän/ cadzo/ nijn me käännämme meidäm pacanain tygö:
Apt 13:47 Sillä nijmbä on HERra meitä käskenyt: Minä panen sinun pacanoille walkeudexi/ ettäs olisit autuus/ haman maan ärin asti.
Apt 13:48 Ja cuin pacanat sen cuulit/ iloidzit he ja cunnioitit HERran sana/ ja nijn monda uscoi cuin ijancaickiseen elämän säätty oli.
Apt 13:49 Ja HERran sana lewitettin caicken sijhen maacundan.
Apt 13:50 Mutta Judalaiset yllytit jumalisia ja cunnialisia waimoja/ nijn myös Caupungin ylimmäisiä Pawalita ja Barnabasta wainoman: ja he sysäisit heidän ulos maacunnistans.
Apt 13:51 Mutta he pudistit tomungin jalgoistans heidän tähtens/ ja menit Iconioon. Nijn Opetuslapset täytettin ilolla ja Pyhällä Hengellä.

Vers. 6. BarJehu ) se on/ Jumalan Poica: sillä Ebrean kielellä cudzutan Jumala Jehuxi: se on se nimi Tetragrammaton, josta Judalaiset monda ihmettä ajattelewat: Nijn on myös tämä Noita tätä nime maininnut/ nijncuin noidat wielä ristiä ja pyhä sana ja merckiä pitäwät.
v. 8. Elimas ) Cuulu lähes Ebreaxi/ nijncuin se olis idzens cudzunut: Eli Messiaxi ) se on Jumalan Cuningaxi eli woidelluxi: sillä Judalaiset/ ja lijatengin sencaltainen joucko/ totuit corkeita jumalalisia nimiä pitämän.
v. 12. Maanherra ) Hän tule myös ilman Lait ja ansiot Christityxi ja pyhäxi/ waicka hän pacana ja mailmallinen Herra on.
v. 20. Neljän sadan ) Muutamis texteis on colme sata/ joca paremmin wuosilugun cansa sopi/ ja on kirjoittajalda tapahtunut/ joca on neljä colmesta kirjoittanut/ nijncuin se pian Grecan kieles tapahtu.
v. 48. Uscoi ) v. eod. säätty ) Jumala ilmoitti sanans toiselle Canssalle ensin/ toiselle peräst/ hänen jumalisen tahtons jälken/ ja hän anda hänen Hengens ja armons/ kenelle hän tahto/ toiselle ensin ja toiselle peräst nijncuin nähdän/ että hengi kielsi sijhen aican Pawalin Asias sana puhumast/ Act. 16:6. Ja jos Jumala tahto jongun uppimiscaisen anda pysyä hänen pahudesans/ cuca taita häneldä sitä kieldä/ eli cuca on täsä Jumalan neuwonandaja/ Rom. 9:16. & 11:33. Sentähden ei pidä kenengän Jumalast hembiäst luopuman/ ja syndijn ja suruttomuteen langeman: sillä ei ole meidän woimasam/ palaita taas oikialle tielle/ waan ainoastans Jumalan. Cuitengin owat caicki ijancaickisehen elämähän aiwoitut/ jotca Jumalan sanan cuulewat/ ja andawat sille heidän sydämesäns sia/ eikä aseta idziäns sitä wastan/ nijncuin nämät Judalaiset teit.
v. 44. Infr.
v. 50.

XIV. Lucu .

IConiumis Pawalin ja Barnaban saarnates/ nouse capina Caupungis/ jonga tähden heidän täyty paeta/ v. 1.
Pawali teke Lystras yhden miehen jalat terwexi: Caupungin Canssa luulewat heidän jumalixi/ ja tahtowat heille uhrata/ v. 8.
Mutta Apostolit menewät Canssan secaan sitä estämän/ v. 14.
Muutamat Judalaiset yllyttäwät Canssa Pawalita kiwittämän: he menewät Derbenijn/ Lystraan/ Pisidiaan/ Pamphiliaan ja Pergemijn/ ja sijtte Antiochiaan/ v. 19.

Apt 14:1 NIjn Iconiumis tapahdui/ että he cocounsit/ ja saarnaisit Judalaisten Synagogasa/ että sangen suuri joucko uscoi Judalaisista ja Grekistä.
Apt 14:2 Mutta uscomattomat Judalaiset yllytit ja pahoitit pacanain sielut weljejä wastan.
Apt 14:3 Cuitengin olit he sijttekin siellä cauwan aica/ ja opetit rohkiast HERrasa/ joca andoi todistuxen hänen armons sanoihin/ ja andoi merkit ja ihmet heidän kättens cautta tapahtua.
Apt 14:4 Nijn sen Caupungin wäki ercani/ muutamat pidit Judalaisten cansa/ ja muutamat Apostolitten cansa.
Apt 14:5 COsca pacanoilda ja Judalaisilda capina nousi/ ja heidän Päämiehildäns/ pilckaman ja kiwittämän heitä.
Apt 14:6 Ja he sen ymmärsit/ pakenit he Lycaonian maan Caupungeihin/ Lystraan ja Derbenijn/
Apt 14:7 Ja ymbärins sitä lähimaacunda/ saarnaten nijsä Evangeliumita.
Apt 14:8 JA yxi mies oli Lystras sairas jalgoista/ ja istui rambana/ hamast äitins cohdusta/ joca ei ikänäns ollut käynyt/ cuuli Pawalin puhuwan.
Apt 14:9 Ja cuin hän cadzahti hänen päällens/ ja näki hänellä uscon olewan terwexi tulla/ sanoi hän suurella änellä: ojenna sinus jalcais päälle.
Apt 14:10 Ja hän carcais ylös ja käwi.
Apt 14:11 Cosca Canssa sen näki/ mitä Pawali tehnyt oli/ corgotit he änens Lycaoniaxi/ sanoden: jumalat owat ihmisten hahmolla meidän tygömme tullet.
Apt 14:12 Ja he cudzuit Barnaban Jupiterixi/ ja Pawalin Mercuriuxexi: sillä hän oli sanansaattaja.
Apt 14:13 Ja Jupiterin Pappi/ joca heidän Caupungins edes oli/ toi Härkiä ja Seppeleitä owen eteen/ ja tahdoi Caupungin wäen cansa uhrata.
Apt 14:14 Cosca Apostolit/ ja Barnabas ja Pawali sen cuulit/ rewäisit he waattens ja carcaisit Canssan secaan/ huusit ja sanoit:
Apt 14:15 Miehet/ mixi te tätä teette? me olemma cuolewaiset ihmiset/ nijncuin tekin. Ja me saarnamma teille Evangeliumi/ että te teidänne näistä turhista käännäisitte eläwän Jumalan tygö/ joca teki Taiwan/ maan/ meren ja caicki mitä nijsä on.
Apt 14:16 Joca endisillä aigoilla andoi caicki pacanat waelda omilla teilläns.
Apt 14:17 Waicka ei hän idziäns andanut olla ilman todistuxeta/ cosca hän paljo hywä teki meidän cohtam/ andain meille Taiwast saten ja hedelmäliset ajat/ täyttäin meidän sydämem rualla ja ilolla.
Apt 14:18 Ja cuin he näitä sanoit: sait he Canssan tuscalla hillityxi/ ettei he heille uhrannet.
Apt 14:19 NIjn sinne myös tuli muutamita Judalaisia Antiochiast ja Iconiumist/ ja cuin he Canssan olit saattanet Pawalita kiwittämän/ riepoitit he hänen ulos Caupungista/ ja luulit hänen cuollexi.
Apt 14:20 Mutta cosca Opetuslapset hänen ymbärilläns seisoit/ nousi hän ja meni taas Caupungihin: ja waelsi toisna päiwänä Barnaban cansa Derbenijn/ ja saarnais sijnä Caupungis Evangeliumi.
Apt 14:21 Ja cuin he olit monda siellä opettanet/ palaisit he Lystraan ja Iconiumijn/ ja Antiochiaan:
Apt 14:22 Wahwistain Opetuslasten sieluja/ ja neuwoit heitä uscosa alati pysymän/ ja sanoit: meidän pitä monen waiwan cautta Jumalan waldacundaan tuleman.
Apt 14:23 Ja cuin he olit walinnet wanhimmat jocaidzelle Seuracunnalle ja rucoillet ja paastonnet/ annoit he heidän sen HERran haldun/ jonga päälle he uscoit.
Apt 14:24 JA he waelsit läpidze Pisidian ja tulit Pamphiliaan:
Apt 14:25 Ja cuin he olit saarnannet Perges/ menit he alas Attaliata päin.
Apt 14:26 Ja purjehdit sieldä Antiochiaan/ josa he olit Jumalan armoin haldun annetut/ sijhen wircan cuin he toimittanet olit.
Apt 14:27 Mutta cuin he sinne tulit ja Seuracunnan cocoisit/ ilmoitit he nijllekin/ cuinga paljo Jumala oli heidän cansans tehnyt/ ja pacanoillengin uscon owen awainnut.
Apt 14:28 Ja he wijwyit siellä Opetuslasten cansa hetken aica.

Vers. 17. Todistuxeta ) Sentähden ei pacanatcan ole syyttömät: sillä he taisit luondocappalist arwata/ että yxi Jumala on/ joca sencaltaiset on luonut/ ja taita ne woimasans pitä/ Rom. 1:20.

XV. Lucu .

WEljein wälillä tule eripuraisus/ jos Udes Testamendis pitä ymbärinsleickaus ja Lain Ceremoniat pidettämän/ sentähden lähettäwät he Pawalin ja Barnaban Jerusalemijn/ v. 1.
Apostolit coconduwat ja sanowat/ ettei nijtä tarwita autuuteen/ waan ainoastans Jumalan armo ja usco Christuxen päälle/ v. 6.
He lähettäwät muutamita miehiä heidän cansans/ ja kirjoittawat heille wastauxen/ v. 22.
Pawali ja Barnabas tulewat keskenäns eripuraisexi/ eikä tahdo Marcusta otta cansans Seuracundijn/ ja ercanewat nijn toinen toisestans/ v. 36.

Apt 15:1 JA muutamat tulit alas Judeasta ja opetit weljejä: ellei teitä ymbärinsleicata Mosexen tawan jälken/ nijn et te taida autuaxi tulla.
Apt 15:2 Cosca capina nousi/ ja ei Pawali eikä Barnabas wähindä rijta pitänet heitä wastan: suositit he että Pawali ja Barnabas/ ja muutamita muita/ piti menemän ylös Jerusalemin/ tämän kysymyxen tähden/ Apostolitten ja Wanhimbain tygö.
Apt 15:3 Ja he saatettin Seuracunnalda/ ja waelsit Phenician ja Samarian läpidze/ julistain heille pacanain palausta/ jolla he suuren ilon saatit caikille weljille.
Apt 15:4 Cosca he tulit Jerusalemijn/ otettin he wastan Seuracunnalda ja Apostoleilda ja Wanhimmilda. Ja he ilmoitit heille cuinga paljo Jumala heidän cansans tehnyt oli.
Apt 15:5 Nijn nousit muutamat Phariseusten eriseurasta/ jotca usconet olit/ sanoden: caicki pitä ymbärinsleicattaman ja käskettämän Mosexen Lakia pitä.
Apt 15:6 Nijn Apostolit ja Wanhimmat cocon tulit tätä puhetta tutkiman.
Apt 15:7 COsca he monella kysymyxellä tutkinet olit/ nousi Petari/ ja sanoi heille: miehet/ rackat weljet/ te tiedätte/ että Jumala cauwan/ ennen tätä aica/ walidzi meidän seasamme/ että pacanatkin piti minun suuni cautta Evangeliumin sanan cuuleman ja uscoman.
Apt 15:8 Ja Jumala/ sydämen tutkia/ todisti heistä/ ja andoi heille Pyhä Hengen nijncuin meillengin:
Apt 15:9 Ja ei tehnyt yhtän eroitusta meidän ja heidän wälillens/ mutta puhdisti uscolla heidän sydämens.
Apt 15:10 Mixi te sijs nyt kiusatte Jumalata/ että te tahdotta Opetuslasten caulaan panna sen iken/ jota ei meidän Isäm/ engä me woinet canda?
Apt 15:11 Waan me uscomma HERran Jesuxen Christuxen armon cautta meidäm autuaxi tulewam/ nijncuin hekin.
Apt 15:12 Ja caicki joucko waickeni/ ja cuuldeli Pawalita ja Barnabast/ jotca juttelit/ cuinga suuret merkit ja ihmet on Jumala heidän cauttans pacanoisa tehnyt.
Apt 15:13 SIjtte cuin he waickenit/ wastais Jacobus/ ja sanoi: miehet/ rackat weljet/ cuulcat minuakin:
Apt 15:14 Simon jutteli cuinga Jumala ensin on edzinyt omistaxens yhtä Canssa hänen nimellens pacanoista.
Apt 15:15 Ja hänen cansans Prophetaingin sanat yhtä pitäwät/ nijncuin kirjoitettu on:
Apt 15:16 Sen jälken minä palajan/ ja rakennan jällens Dawidin majan/ joca langennut on/ ja paickan hänen reikens ja ylösojennan hänen:
Apt 15:17 Että ne jotca ihmisistä jäänet owat/ pitä HERran jälken kysymän/ nijn myös pacanat/ joisa minun nimeni mainittu on/ sano HERra/ joca nämät caicki teke.
Apt 15:18 Jumalalle owat caicki nämät hänen työns tiettäwät mailman algusta.
Apt 15:19 Sentähden minä päätän/ etten me nijtä/ jotca pacanoista Jumalan tygö käändynet owat/ häiridzis:
Apt 15:20 Waan kirjoitaisimme nijlle/ että he wäldäisit epäjumalain saastaisutta/ ja salawuotesta/ ja läkähtynestä ja werestä.
Apt 15:21 Sillä Mosexella on muinaiselda jocaidzes Caupungis nijtä cuin händä saarnawat/ ja joca Sabbathina Synagogas luetan.
Apt 15:22 NIjn Apostoleille ja wanhimmille/ ja coco Seuracunnalle kelpais walita heistäns miehiä/ ja Antiochiaan lähettä/ Pawalin ja Barnaban cansa/ nimittäin/ Judan/ joca cudzuttin Barsabas/ ja Silan/ jotca miehet olit weljesten seas opettajat/ ja lähetit Kirjan heidän kättens cautta/ tällä tawalla:
Apt 15:23 ME Apostolit ja Wanhimmat/ ja Weljet/ toiwotamme nijlle weljille/ jotca pacanoista Antiochias ja Syrias ja Cilicias owat/ terweyttä.
Apt 15:24 Että me olemma cuullet/ cuinga muutamat meildä lähtenet/ owat teitä opillans exyttänet/ ja teidän sielujanne wietellet/ sanoden: teidän pitä idzenne andaman ymbärinsleicata/ ja Lain pitämän: joille en me ole käskenet.
Apt 15:25 Sentähden kelpais meille yximielisest/ meidän Seuracunnasam/ walita miehiä ja teidän tygönne lähettä:
Apt 15:26 Meidän rackan Barnaban ja Pawalin/ jotca miehet owat heidän sieluns meidän HERramme Jesuxen Christuxen nimen tähden aldixi andanet.
Apt 15:27 Ja olemma myös lähettänet Judan ja Silan/ jotca myös sen suullans teille ilmoittawat.
Apt 15:28 Sillä nijn kelpais Pyhälle Hengelle/ ja meille/ ettei yhtän enämbätä rascautta pidä teidän päällenne pandaman/ cuin nämät tarpelliset:
Apt 15:29 Että te wäldätte epäjumalitten uhria/ ja werda/ ja läkähtynyttä ja Salawuoteutta: jos te nijtä wäldätte/ nijn te teette hywin. Olcat hywästi.
Apt 15:30 Cosca he olit lähtenet/ tulit he Antiochiaan/ ja cocoisit Seuracunnan/ ja annoit heille Kirjan.
Apt 15:31 Cuin he sen olit lukenet/ ihastuit he sijtä lohdutuxesta.
Apt 15:32 Mutta Judas ja Silas/ että hekin olit Prophetat/ neuwoit myös monilla sanoilla weljejä/ ja wahwistit heitä.
Apt 15:33 Ja cuin he siellä hetken aica wijwyit/ lähetettin he weljildä jällens Apostolitten tygö rauhas.
Apt 15:34 Nijn Silan kelpais siellä olla/ mutta Pawali ja Barnabas wijwyit Antiochias:
Apt 15:35 Opettamas ja ilmoittamas HERran sana/ monen muun cansa.
Apt 15:36 MUtta muutamain päiwäin perästä/ sano Pawali Barnaballe: palaitcamme taas tacaperin weljejä cadzoman caickijn Caupungeihin/ joisa me HERran sana ilmoittanet olemma/ cuinga he heidäns käyttäwät.
Apt 15:37 Mutta Barnabas neuwoi heitä Johannest ottaman cansans/ joca myös Marcuxexi cudzuttin.
Apt 15:38 Mutta ei Pawali tahtonut sen heitäns seurawan: sillä hän oli Pamphilias heistä ennen luopunut/ eikä tahtonut mennä sijhen wircan heidän cansans.
Apt 15:39 Ja he rijtelit nijn cowin keskenäns/ että he toinen toisestans ercanit. Ja Barnabas otti Marcuxen cuitengin myötäns/ ja purjehti Cyprumijn.
Apt 15:40 Mutta Pawali walidzi Silan/ ja matcusti/ Jumalan armon haldun annettuna/ weljildä.
Apt 15:41 Ja hän waelsi ymbäri Syrian ja Cilician/ ja wahwisti Seuracunnat.

Vers. 9. Eroitusta ) se on/ he owat ilman Laita ja ansiota autuaxi tullet.
v. 12. Pacanoisa ) Jotca cuitengin ymbärinsleickamattomat ja ilman Laita olit
v. 17. Minun nimeni ) se on/ jotca minun nimelleni nimitetyxi tulewat/ nijncuin yxi Jumalan Canssa/ yxi Christillinen Seuracunda/ ja yhden HERran palwelia.
v. 24. Lähtenet ) Cadzo/ ei Pyhä Hengi Lain saarnaita lähetä/ waan cudzu heidän Christittyiden häiridziäxi ja pettäjixi.
v. 29. Uhria ) Sillä se oli wahingolinen/ 1. Cor. 8:9. v. eod. Werda ) Sillä se oli sijhen aican pahennuxexi/ nijden tähden jotca Laisa opetetut olit/ Num. 14:2. v. eod. Salawuoteutta ) Sillä se oli syndi cuudetta käskyä wastan/ jota sijhen aican paljo tehtin/ ja pidettin monelda ehdollisna asiana/ 1. Cor. 6:15. Lue Luth. lib. de Concilijs
v. 31. Sijtä lohdutuxesta ) Nimittäin/ että he Laist wapahdettin.

XVI. Lucu .

PAwali ymbärinsleicka Timotheuxen Lystras/ v. 1.
Ja cuin hän Seuracunnat Asias wahwistanut oli/ mene hän Macedoniaan/ ja käändä Lydian Christilliseen uscoon Philippis/ v. 4.
Aja noituden hengen ulos yhdest pijcasta/ ja pannan sentähden fangiuteen: Mutta HERra autta händä sieldä maan järistyxellä ulos/ ja wartia käändy Jumalan tundon/ v. 25.
Raadi laske heidän irralle/ ja päästä heitä menemän/ v. 35.

Apt 16:1 NIjn hän tuli Derbenijn ja Lystraan. Ja cadzo/ siellä oli yxi Opetuslapsi/ Timotheus nimeldä/ uscowaisen Judan waimon poica: mutta Isä oli Greki.
Apt 16:2 Sillä oli hywä todistus weljildä/ jotca Lystras ja Iconiumis olit.
Apt 16:3 Tätä tahdoi Pawali cansans waeldaman/ otti ja ymbärinsleickais hänen Judalaisten tähden/ jotca nijsä paicoisa olit: sillä he tiesit caicki hänen Isäns Grekixi.
Apt 16:4 Mutta cosca he Caupungeita waelsit/ neuwoit he heitä pitämän nijtä säädyjä cuin Apostoleilda ja Wanhimmilda Jerusalemis säätyt olit.
Apt 16:5 Nijn Seuracunnat wahwistuit uscosa/ ja lucu enäni jocapäiwä.
Apt 16:6 COsca he Phrygian ja Galatian maacunnan läpidze waelsit/ kieltin heitä Pyhäldä Hengeldä puhumast Jumalan sana Asias/
Apt 16:7 Sentähden menit he Mysiaan/ ja kiusaisit waelda Bithynian läpidze/ mutta ei Hengi sitä sallinut.
Apt 16:8 Cosca he Mysian läpidze waeldanet olit/ menit he ales Troadan.
Apt 16:9 Ja Pawali näki näyn yöllä/ että yxi Macedonian mies seisoi/ rucoili händä ja sanoi: matcusta alas Macedoniaan ja auta meitä.
Apt 16:10 Ja sijtte cuin hän näyn näki/ hangidzimma me cohta Macedoniaan menemän/ tieten täydellisest HERran meitä cudzunen heille Evangeliumita saarnaman.
Apt 16:11 COsca me sijs Troadast waelsimme/ menimmä me cohta Samotraciaan: ja toisna päiwänä Neapolijn.
Apt 16:12 Ja sieldä Philippijn/ joca on Macedonian maacunnan pääcaupungi/ ja on wapa Caupungi/ josa me muutamita päiwiä oleskelimma.
Apt 16:13 Ja me menimmä lepopäiwinä ulos Caupungist/ wirran tygö/ josa myös toisinans rucoildin: ja me istuimma ja puhuttelimma waimoja/ jotca sinne tullet olit.
Apt 16:14 Ja yxi Jumalata pelkäwäinen waimo/ Lydia nimeldä/ Purpurain myyjä Tyatiron Caupungist/ cuuldeli: ja HERra awais hänen sydämens ottaman waari/ mitä Pawalilda sanottin.
Apt 16:15 Ja cuin hän ja hänen huonens castettu oli/ neuwoi hän meitä/ sanoden: jos te minun HERran uscollisna pidätte/ nijn tulcat minun huoneseni ja olcat sijnä. Ja hän waati meitä.
Apt 16:16 JA tapahdui/ cosca me rucouxeen menimmä/ cohtais meitä yxi pijca/ jolla noituxen hengi oli/ joca Isännillens saatti suuren saalin noitumisellans.
Apt 16:17 Tämä noudatti alati meitä ja Pawalita huutain: nämät miehet owat corkeimman Jumalan palweliat/ jotca meille autuuden tien opettawat. Ja näin hän huusi monda päiwä.
Apt 16:18 Mutta Pawali otti sen pahaxi/ käänsi idzens/ ja sanoi sille hengelle: minä käsken sinun Jesuxen Christuxen nimeen hänestä ulosmennä: joca myös sillä hetkellä läxi.
Apt 16:19 COsca hänen Isändäns sen näit/ että heidän saalins poistuli/ otit he Pawalin ja Silan kijnni/ ja wedit heidän Turulle Päämiesten tygö:
Apt 16:20 Ja weit heidän Esiwallan eteen/ ja sanoit: nämät miehet meidän Caupungin häiridzewät/ jotca owat Judalaiset:
Apt 16:21 Ja opettawat nijtä säätyjä/ jotca ei meille ole soweliat: sillä me olemma Romalaiset.
Apt 16:22 Ja Canssa coconnui heitä wastan/ ja Esiwalda andoi heidän waattens repiä/ ja käski heitä piestä.
Apt 16:23 Cosca he olit heidän juuri pahoin piesnet/ heitit he heidän tornijn/ ja käskit wartian wisusti heitä wartioita.
Apt 16:24 Ja cosca se sencaltaisen käskyn cuuli/ heitti hän heidän alimmaiseen tornijn/ ja pani heidän jalcapuuhun.
Apt 16:25 Mutta puoli yön aican/ oli Pawali ja Silas rucouxes/ kijttäin Jumalata: ja fangit/ jotca siellä olit/ sen myös cuulit.
Apt 16:26 Nijn tapahdui cohta suuri maanjäristys/ nijn että cohta tornin perustus wapisi: ja cohta caicki owet aukenit/ ja jocaidzen sitet pääsit.
Apt 16:27 Cosca wartia heräis/ ja näki tornin owet awoi olewan/ weti hän ulos mieckans/ ja tahdoi idzens surmata/ ja luuli fangit poismennen.
Apt 16:28 Nijn Pawali huusi suurella änellä/ ja sanoi: älä sinus mitän paha tee: sillä me olemma wielä caicki täällä.
Apt 16:29 Nijn hän anoi kyntilätä/ meni sisälle ja langeis peljästyxis Pawalin ja Silan jalcain juuren/ toi heidän ulos/ ja sanoi:
Apt 16:30 Herrat/ mitä minun pitä tekemän/ että minä autuaxi tulisin?
Apt 16:31 He sanoit: usco HERran Jesuxen Christuxen päälle/ nijn sinä ja sinun huones autuaxi tule.
Apt 16:32 Ja he puhuit hänelle HERran sana/ ja caikille cuin hänen huonesans olit.
Apt 16:33 Ja hän otti heidän sillä hetkellä yöstä tygöns/ ja pesi heidän haawans: ja andoi cohta idzens casta/ ja caicki hänen perhens.
Apt 16:34 Ja wei heidän cotians/ ja walmisti heille pöydän/ ja iloidzi perheinens/ että hän tuli Jumalan päälle uscowaisexi.
Apt 16:35 JA cuin päiwä tuli/ nijn Esiwalda lähetti kylänlapset sanoman: päästäkät ne miehet.
Apt 16:36 Nijn tornin wartia ilmoitti nämät sanat Pawalille/ sanoden: Esiwalda on käskenyt teidän päästä/ mengät sijs matcan rauhas.
Apt 16:37 Pawali sanoi heille: he owat meidän syyttömäst ja duomidzemat julkisest piesnet/ jotca cuitengin Romalaiset olemma: ja owat meidän päälisexi tornijn heittänet/ ja tahtowat nyt meidän taas sysätä sala ulos? Ei nijn/ waan tulcan idze meidän ottaman tääldä ulos.
Apt 16:38 Nijn kylänlapset menit ja ilmoitit nämät sanat Esiwallalle jällens: ja he pelkäisit/ että he heidän Romalaisexi cuulit: ja tulit ja rucoilit heitä.
Apt 16:39 Ja weit heidän ulos/ ja käskit heidän mennä pois Caupungista.
Apt 16:40 Nijn he läxit tornista/ ja menit Lydian tygö. Ja cuin he weljet nähnet olit/ ja heitä lohduttanet/ waelsit he matcans.

Vers. 1. Opetuslapsi ) Ilman Laita ja ymbärinsleickamatoin/ aiwa pacana ja cuitengin Christitty.
v. 4. Säätyt olit ) Wapaudest Laist/ Act. 15:28.
v. 30. Autuaxi tulisin ) Tämä mies myös tule autuaxi uscon cautta/ ilman Lain töitä.

XVII. Lucu .

PAwali saarna Thessalonican Synagogas Christuxest/ v. 1.
Judalaiset nostawat metelin/ ja tahtowat carata hänen päällens/ v. 5.
Weljet päästäwät Pawalin ja Silan ulos/ he menewät Bereaan/ ja saarnawat siellä/ v. 10.
Judalaiset kehoittawat Canssan heitä wastan/ v. 13.
Pawali pakene Athenijn/ ja saarna Christuxest/ v. 14.

Duomiosialla/ tundemattomast jumalast/ cuolluitten nousemisest/ ja wijmeisestä duomiost/ v. 22.
Apt 17:1 JA cosca he Amphipolin ja Appollonian läpidze waeldanet olit/ tulit he Thessalonicaan/ josa Judalaisten Synagoga oli.
Apt 17:2 Ja Pawali/ tawans jälken/ meni heidän tygöns/ ja puhutteli heitä colmetkin lepopäiwä järjestäns Ramatuista:
Apt 17:3 Selitti ne heille ja todisti/ että Christuxen tuli kärsiä/ ja ylösnosta cuolluista: ja että tämä Jesus/ jota minä ( sanoi hän ) teille ilmoitan/ on Christus.
Apt 17:4 Ja muutamat suostuit heihin/ andain heitäns Pawalin ja Silan seuraan/ nijn myös suuri joucko Jumalisista Grekeistä/ ja juuri monda jaloimmista waimoista.
Apt 17:5 MUtta ne epäuscoiset Judalaiset cadetit sitä/ ja saatit tygöns muutamita coiranparisita joutowäestä/ ja cocoisit heidän yhten/ ja nostit capinan Caupungis/ ja tungit heidäns Jasonin huonen eteen/ ja tahdoit heitä sieldä ulos Canssan eteen.
Apt 17:6 Ja ettei he heitä löynnet/ riepoitit he Jasonin/ ja muutamita weljiä Caupungin Päämiesten eteen/ ja huusit:
Apt 17:7 Nämät coco maan pijrin wietteliät owat myös tänne tullet/ jotca Jason sala corjais.
Apt 17:8 Ja caicki nämät tekewät Keisarin käskyä wastan/ sanoden: toinen on Cuningas/ nimittäin Jesus.
Apt 17:9 Ja he kehoitit Canssan/ ja Caupungin Päämiehet/ jotca näitä cuuldelit: ja cuin he Jasonilda ja nijldä muilda olit puhdistuxen ottanet/ päästit he heidän.
Apt 17:10 MUtta weljet laskit cohta yöllä Pawalin ja Silan menemän Bereaan. Cosca he sinne tulit/ menit he Judalaisten Synagogaan:
Apt 17:11 Sillä ne olit jaloimmasta sugust Thessalonicas syndynet/ jotca olit juuri mielelläns ottanet sanan wastan/ ja tutkit jocapäiwä Ramatuita/ jos ne nijn olisit.
Apt 17:12 Joista monda uscoit/ nijn myös cunnialisista Grekin waimoista ja miehistä sangen usiat.
Apt 17:13 COsca Judalaiset Thessalonicas ymmärsit/ että Jumalan sana oli myös Bereas Pawalilda ilmoitettu/ tulit he sinnekin/ ja kehoitit Canssan.
Apt 17:14 Mutta weljet laskit cohta Pawalin menemän haman meren asti: mutta Silas ja Timotheus jäit sinne alallens.
Apt 17:15 Ja ne jotca Pawalita saatit/ seuraisit he händä haman Athenin. Ja cuin he sait käskyn Silan ja Timotheuxen tygö/ riensit he heitäns nopiast hänen tygöns/ ja läxit matcan.
Apt 17:16 JA cosca Pawali heitä odotti Athenis/ syttyi hänen hengens hänes/ että hän näki Caupungin jumalattomaxi.
Apt 17:17 Ja puhui Judalaisten ja muiden jumalisten cansa Synagogasa/ nijn myös Turulla jocapäiwä nijden cansa/ jotca tulit hänen tygöns.
Apt 17:18 Ja muutamat Epicureit ja Stoici Philosophi rijtelit hänen cansans/ joista muutamat sanoit: mitä tämä lipilari tahto sanoa? Ja muutamat sanoit: hän näky tahtowan vsia jumalita ilmoitta: Että hän saarnais heille Evangeliumi Jesuxesta/ ja ylösnousemisen cuolluista.
Apt 17:19 Ja he otit hänen ja weit oikeuden paickan/ ja sanoit: emmekö me mahda tietä/ mikä vsi opetus tämä on/ jotas opetat?
Apt 17:20 Sillä sinä tuotat jotakin vtta meidän corwillem. Sentähden tahdomma me nyt tietä/ mitä ne owat.
Apt 17:21 Ja caicki Athenist ja muucalaiset ja wierat/ ei ollet mihingän muuhun walmimmat cuin jotakin vtta sanoman ja cuuldeleman.
Apt 17:22 NIjn Pawali seisoi keskellä oikeus paicka/ ja sanoi: Athenan Miehet/ minä näen teidän olewan caikisa cappalisa epäjumalisixi:
Apt 17:23 Sillä minä käwelin täsä ymbärins/ cadzelin teidän jumalan palwelustan/ ja löysin yhden Altarin/ josa oli kirjoitettu: tundemattoman Jumalan. Nyt minä sen teille ilmoitan/ jolle te tietämätä Jumalan palwelusta teette.
Apt 17:24 JUmala/ joca mailman teki/ ja caicki mitä sijnä on/ että hän on Taiwan ja maan HERra/ nijn ei hän asu käsillä raketuis Templeis/
Apt 17:25 Eikä saada ihmisten käsillä siwellä/ että hän jotakin tarwidzis: sillä hän anda jocaidzelle elämän ja hengen.
Apt 17:26 Ja on tehnyt caicki ihmisten sikiät yhdestä werestä caiken maan pijrin päälle asuman/ ja määräis aiwoitut ajat/ ja asetti rajat cuinga pitkäldä ja awaralda heidän asuman piti:
Apt 17:27 Että heidän piti Jumalata edzimän/ jos he hänen taidaisit löytä ja tuta/ waicka ei hän tosin ole caucana yhdestäkän meistä:
Apt 17:28 Sillä hänesä me elämme/ ja lijcumme/ ja olemma: nijncuin muutamat teidän Poetaistannekin sanonet owat.
Apt 17:29 Me olemma myös hänen sucuans/ jos me sijs Jumalan sucua olemma/ nijn ei meidän pidä luuleman että Jumala on cullan/ hopian/ caunistettuin kiwein/ ja cuwain caltainen/ eli ihmisten ajatuxen jälken tehtäwä.
Apt 17:30 Ja ehkä Jumala on tämän exytyxen ajan tähän asti wijwyttänyt/ nijn hän nyt cuitengin ilmoitta caikille ihmisille/ että jocainen jocapaicas parannuxen tekis/
Apt 17:31 Sillä hän on yhden päiwän säätänyt/ jona hän on maan pijrin oikeudella duomidzepa/ sen miehen cautta/ josa hän on sen säätänyt/ ja jocaidzelle ilmoitta uscon/ sijnä että hän hänen cuolluista herätti.
Apt 17:32 COsca he cuulit cuolluitten ylösnousemisesta mainittawan/ nauroit he sitä muutamat/ ja muutamat sanoit:
Apt 17:33 Me tahdomme sinua sijtä wielä cuullella. Mutta Pawali läxi heidän keskeldäns.
Apt 17:34 Ja muutamat miehet ripuit hänesä/ ja uscoit/ Joidenga seas myös Dionisius oli/ yxi Raadista/ ja yxi waimo nimeldä Damaris/ ja muita heidän cansans.

Vers. 29. Sucuans ) se on/ me olemma hänestä tullet/ nijncuin Isästä eli Luojasta.
v. 30. Jocainen jocapaicas ) Että meidän pidäis tietämän/ ettei Jumala keneldäkän autuuden tietä sulje/ waan täydellä todella pyytä caickia ihmisiä autuaxi ilman yhtän eroitust/ jota ne lupauxet wahwistawat cuin caikille ihmisille annetut owat/ Ezech. 18:23. & 33:11. Matth. 11:28. Ioh. 3:16.

XVIII. Lucu .

PAwali teke työtä Corinthis teldain tekiäin tykönä/ ja saarna Synagogas/ v. 1.
Mutta Judalaiset pilckawat händä/ ja moni pacanoista usco/ v. 5.
Judalaiset candawat hänen päällens Maanherran edes/ mutta ei hän tahdo cuulla heitä/ v. 12.
Sieldä hän mene Syriaan/ ja anda Kenchreis ajella pääns/ waelda Epheson/ Cesarean/ Antiochian/ Galatian ja Phrygian läpidze/ v. 18.
ja Ephesoon tule yxi Judalainen/ Apollo nimeldä/ joca puhu rohkiast Synagogas/ osotta että Jesus on Christus/ v. 24.

Apt 18:1 SEnjälken läxi Pawali Athenast/ ja tuli Corinthijn/
Apt 18:2 Ja löysi siellä yhden Judalaisen Aquila nimeldä/ Pontost sucuisin/ joca äsken Italiast tullut oli/ ja Priscillan hänen emändäns: Että Claudius oli käskenyt caicki Judalaiset Romista poismennä: joiden tygö hän meni.
Apt 18:3 Ja että hän oli yhdes wiras/ wijwyi hän heidän tykönäns/ ja opetti joca lepopäiwä Synagogas ja teki työtä.
Apt 18:4 Ja heidän wircans oli teldoja tehdä: ja hän uscotti sekä Judalaiset että Grekit.
Apt 18:5 COsca Silas ja Timotheus Macedoniast tulit/ waati Hengi Pawalita todistaman Judalaisille/ että Jesus oli Christus.
Apt 18:6 Cosca he wastanpuhuit ja pilckaisit/ pudisti hän waattens/ ja sanoi heille: teidän weren olcon teidän päänne päälle: Tästedes minä menen wiatoinna pacanain tygö.
Apt 18:7 Ja hän sijrsi idzens sieldä/ ja meni yhden huonesen/ jonga nimi oli Justus/ se oli jumalinen/ jonga huone oli läsnä Synagogata.
Apt 18:8 Mutta Crispus Synagogan ylimmäinen uscoi HERran päälle caiken hänen huonens cansa. Ja monda Corinthist/ jotca pääldä cuulit/ uscoit ja annoit heidäns casta.
Apt 18:9 JA HERra sanoi yöllä Pawalille näwyn cautta: älä pelkä/ waan puhu ja älä waickene/
Apt 18:10 Sillä minä olen sinun cansas/ ja ei yhdengän pidä carcaman sinua wahingoittaman/ sillä minulla on paljo Canssa täsä Caupungis.
Apt 18:11 Nijn hän istui siellä yhden wuoden ja cuusi Cuucautta/ ja opetti heille Jumalan sanoja.
Apt 18:12 MUtta cosca Gallio Maanwanhin oli Achajas/ carcaisit Judalaiset yximielisest Pawalita wastan/ ja weit hänen Duomioistuimen eteen/ ja sanoit:
Apt 18:13 Tämä neuwo Canssa palweleman Jumalata wastoin Lakia.
Apt 18:14 Cosca Pawali rupeis suutans awaman/ sanoi Gallio Judalaisille: jos olis jotakin wääryttä/ eli jotakin hirmuista työtä tehty ( Judalaiset ) nijn olis cohtullinen/ että minä teitä cuulisin.
Apt 18:15 Mutta jos kysymys on opista/ ja sanoista/ eli teidän Laistan/ nijn cadzocat idze/ en minä tahdo nijstä Duomari olla: ja poisajoi heidän Duomioistuimen edest.
Apt 18:16 Nijn caicki Grekit otit kijnni Sosthenen Synagogan Päämiehen:
Apt 18:17 Ja piexit hänen Duomioistuimen edes/ ja ei Gallio nijtä mitän totellut.
Apt 18:18 MUtta Pawali oli wielä siellä pitkän ajan/ ja loi terweyxiä weljille/ ja purjehdi Syriaan/ ja hänen cansans Priscilla ja Aquila.
Apt 18:19 Ja hän ajeli pääns Kenchreis/ sillä hänellä oli lupaus. Ja tuli alas Epheson/ ja jätti ne sinne: mutta idze hän meni Synagogaan/ ja puhui Judalaisten cansa:
Apt 18:20 Ja he rucoilit händä/ että hän enämängin aica wijwyis heidän tykönäns.
Apt 18:21 Waan ei hän tahtonut/ mutta loi heille terweyxiä/ sanoden: minun tule mennä Jerusalemijn tälle juhlalle cuin nyt lähesty. Mutta sijtte minä palajan ( Jumalan awulla ) teidän tygönne.
Apt 18:22 Ja nijn hän läxi matcan Ephesost/ ja tuli Cesareaan/ ylösmeni/ ja terwehti Seuracunda/ ja meni alas Antiochian.
Apt 18:23 Ja wietti siellä hetken aica/ ja meni sijtte matcans/ ja waelsi Galatian ja Phrygian maacunnan läpidze/ wahwistain caickia Opetuslapsia.
Apt 18:24 NIjn tuli Ephesoon yxi Judan mies/ Apollo nimeldä/ Alexandriast sucuisin/ puhelias mies/ ja taitawa Ramatuis.
Apt 18:25 Tämä oli opetettu HERran teille/ ja puhui palawalla hengellä/ ja opetti wisust HERrasta/ ja tiesi ainoastans Johannnexen Castesta.
Apt 18:26 Tämä rupeis rohkiast Synagogas opettaman. Cosa Aquila ja Priscilla sen cuulit/ otit he hänen tygöns/ ja selitit tarkemmast hänelle HERran tien. Mutta cuin hän tahdoi mennä Achajaan/ kirjoitit weljet ja neuwoit Opetuslapsia händä corjaman.
Apt 18:27 Ja cosca hän sinne tuli/ autti hän paljo heitä armon cautta/ jotca uscoit.
Apt 18:28 Sillä hän woitti miehullisest Judalaiset/ ja osotti julkisest Ramatuista/ että Jesus oli Christus.

Vers. 8. Monda Corinthist ) He tulit myös uscoon ilman Lain töitä.
v. 26. Kirjoitit ) Ettei heidän pidäis uscoman juoxiamia ilman kirjata.

XIX. Lucu .

PAwali tule Ephesoon/ pane kätens nijden päälle jotca castetut olit Johannexen Castella/ ja he saawat Pyhän Hengen/ v. 1.
opetta Synagogas ja Tyrannuxen Schoulus ja teke suuria ihmeitä/ v. 8.
Noidat tahtowat Perkeleitä ulosaja: mutta ei he woi/ v. 13.
Moni poltta Kirjans/ joisa noituxet kirjoitetut olit/ v. 18.
Demetrius hopiaseppä nosta metelin: sillä hän pelkä wircans ja Dianan Templiä/ Pawalin saarnan tähden/ v. 23.
Canceleri puhu Canssalle ja asetta capinan/ v. 35.

Apt 19:1 COsca Apollo oli Corinthis/ matcusti Pawali ylimaacundia/ ja tuli Ephesoon/ löysi muutamia Opetuslapsia/ ja sanoi heille:
Apt 19:2 Olettaco te saanet Pyhän Hengen/ sijttecuin te uscoitte? He sanoit hänelle: en me ensingän ole cuullet/ jos jocu Pyhä Hengi lienekän.
Apt 19:3 Ja hän sanoi heille: Millästä te olette castetut? He sanoit: Johannexen Castella.
Apt 19:4 Nijn sanoi Pawali: Johannes tosin casti parannuxen Castella/ ja sanoi Canssalle/ että heidän piti uscoman sen päälle joca hänen jälkens tulewa oli/ se on/ Jesuxen päälle/ että hän on Christus.
Apt 19:5 Ne jotca näitä cuulit/ castettin he HERran Jesuxen Nimeen.
Apt 19:6 Ja cuin Pawali pani kätens heidän päällens/ tuli Pyhä Hengi heidän päällens/ ja he puhuit kielillä ja propheteraisit.
Apt 19:7 Ja näitä oli lähes caxitoistakymmendä miestä.
Apt 19:8 NIjn hän meni Synagogaan/ ja saarnais rohkiast colmeckin Cuucautta/ opetti ja neuwoi heitä Jumalan waldacunnast.
Apt 19:9 Mutta cuin muutamat heistä paaduit/ ja ei usconet/ waan panettelit HERran tietä yhteidzen Canssan edes/ meni hän pois heidän tyköns/ ja eroitti Opetuslapset ja puhui jocapäiwä yhden miehen Schoulus/ jonga nimi oli Tyrannus.
Apt 19:10 Ja sitä tehtin caxi ajastaica/ nijn että caicki ne/ jotca Asias asuit/ sait cuulla HErran Jesuxen sanan/ sekä Judalaiset että Grekit
Apt 19:11 Ja Jumala teki Pawalin kätten cautta/ ei wähembiä töitä:
Apt 19:12 Nijn että he hikilijnat ja esilijnat hänen iholdans sairasten päälle panit/ ja taudit luowuit heistä/ ja rumatkin henget heistä läxit.
Apt 19:13 NIjn muutamat Judalaiset waelsit ymbärins/ jotca olit lumojat/ ja kiusaisit mainita HERran Jesuxen Nime nijden päälle joilla rumat henget olit/ ja sanoit: me wannotamme teitä Jesuxen puolesta/ jota Pawali saarna.
Apt 19:14 Ja muutamat nijden seas cuin tätä teit/ olit seidzemen Sceuan Judalaisten ylimmäisen Papin poica
Apt 19:15 Mutta ruma hengi wastais/ ja sanoi: Jesuxen minä kyllä tunnen/ ja Pawalin hywästi tiedän/ mutta mitkä te oletta?
Apt 19:16 Ja se ihminen/ josa paha hengi oli/ carcais heidän päällens/ ja woitti heidän/ ja paiscais heidän alans/ nijn että he alasti/ ja haawoitettuna pääsit sijtä huonesta pakeneman.
Apt 19:17 Ja tämä tuli tiettäwäxi sekä caikille Judalaisille että Grekeille jotca Ephesos asuit/ ja pelco tuli caickein päälle. Ja HERran Jesuxen nimi suurna pidettin.
Apt 19:18 JA tuli myös monda nijstä/ jotca uscoit/ tunnustit ja ilmoitit heidän tecons.
Apt 19:19 Ja monda nijstä jotca noitana ollet olit/ toit kirjat/ ja poltit caickein nähden. Ja cosca heidän hindans laskettu oli/ nijn löyttin rahan lucu/ wijsikymmendä tuhatta hopiapenningitä.
Apt 19:20 Nijn jalosti caswoi HERran sana/ ja wahwistui.
Apt 19:21 COsca nämät toimitetut olit/ aicoi Pawali Henges Macedonian ja Achajan läpidze waelda Jerusalemijn/ ja sanoi: sijttecuin minä siellä ollut olen/ täyty minun myös Romijn mennä.
Apt 19:22 Nijn hän lähetti Macedoniaan caxi nijstä/ jotca händä palwelit/ Timotheuxen ja Erastuxen/ mutta idze hän jäi hetkexi aica Asiaan.
Apt 19:23 SIllä ajalla nousi/ ei wähin capina sijtä tiestä:
Apt 19:24 Sillä yxi Hopiaseppä Demetrius nimeldä/ teki Dianalle hopiaisia Templitä/ josta nijlle oli suuri woitto/ jotca sitä wirca pidit:
Apt 19:25 Ne hän cudzui cocon/ ja sanoi nijlle wircamiehille: Miehet/ te tiedätte että meillä on tästä wirasta elatus:
Apt 19:26 Ja te näette ja cuuletta/ ettei ainoastans Ephesos/ mutta lähes caikesa Asian maasa on tämä Pawali uscottanut ja paljo Canssa käändänyt pois/ sanoden: ei ne ole jumalat/ cuin ihmisten käsillä tehdän:
Apt 19:27 Joca ei ainoastans meidän wircam turhan saata/ ettei se mitän maxa: mutta myös sen suuren naisjumalan Dianan Templi ei minäkän pidetä/ ja hänen cunnians hucku/ jolle cuitengin caicki Asia/ ja coco mailma jumalan palwelusta tekewät.
Apt 19:28 Cosca he nämät cuulit/ wihastuit he/ ja huusit/ sanoden: suuri on Epheserein Diana.
Apt 19:29 Nijn caicken Caupungihin tuli meteli/ ja he carcaisit yximielisest Cadzelluspaickan/ ja otit kijnni Gajuxen ja Aristarchuxen/ jotca olit Macedoniasta Pawalin cumpanit.
Apt 19:30 Mutta cuin Pawali tahdoi Canssan secan mennä/ nijn ei Opetuslapset händä laskenet.
Apt 19:31 Ja muutamat Päämiehet Asiast/ jotca hänen ystäwäns olit/ lähetit hänen tygöns/ ja rucoilit ettei hänen pitänyt Cadzelluspaicallen menemän.
Apt 19:32 Ja muutamat muuta huusit/ nijn että joucko oli peräti secaseuraisin. Ja ei enin osa tiennyt mingätähden he olit tullet cocon.
Apt 19:33 Nijn muutamat Canssasta wedit edes Alexandrin/ jonga Judalaiset eteen syöxit. Nijn Alexander wijttais kädelläns/ ja tahdoi edestäns wastata Canssan edes.
Apt 19:34 Cosca he sijs ymmärsit/ että hän Judalainen oli/ huusit he caicki yhten suuhun/ lähes caxi hetke/ ja sanoit: Suuri on Epheserein Diana.
Apt 19:35 COsca Canceleri hillidzi Canssan/ sanoi hän: Epheson miehet/ cuca on se ihminen/ joca ei tiedä/ että Epheson Caupungi palwele sitä suurta naisjumalata Dianata/ ja sitä Taiwallista Cuwa?
Apt 19:36 Nyt/ ettei yxikän taida sano sitä wastan/ nijn asettacat sijs teidän/ ja älkät mitän tyhmäst toimittaco.
Apt 19:37 Te oletta nämät miehet wetänet edes/ jotca ei Kircon warcat/ eikä teidän naisjumalan pilckajat ole.
Apt 19:38 Mutta jos Demetriuxella ja jotca hänen cansans yhdes wiras owat/ on jotakin jotacuta wastan/ nijn pidetän Laki ja oikeus/ owat myös Maanwanhimmat/ candacan siellä ja wastatcan keskenäns.
Apt 19:39 Mutta jos teillä on muuta candamista/ nijn ratcaiscan toimellises cocouxes:
Apt 19:40 Sillä se on waarallinen/ että me nuhtesen tulemme tämän päiwäisen capinan tähden/ ja ettei yhtän syytä ole/ josta me taidaisimma tämän metelin tilan nimittä/ ja cuin hän nämät puhunut oli/ laski hän Canssan menemän.

Vers. 5. Ne jotca näistä cuulit ) Nimittäin/ he uscoit mitä Johannes saarnais/ ja annoit idzens casta.
v. 18. Heidän tecons ) Saarnalla/ opilla ja muulla Evangeliumin hedelmällä.
v. 19. Wijsikymmendä tuhatta ) Se teke enä puoldacuudetta tuhatta culdapenningitä.
v. 24. Dianalle ) Joca oli epäjumala jota Asias palweldin/ hänen Kirckons oli Ephesos suurella culutuxella rakettu.

XX. Lucu .

PAwali waelda Macedonian/ Grecian ja Asian ymbärins/ v. 1.
Troadas herättä hän nuorucaisen/ joca ackunasta putois cuoliaxi/ v. 7.
mene Assoon ja sieldä Miletumijn/ v. 13.
cudzu tygöns Epheson Papit/ ja muistutta heille mitä hän Asias kärsinyt oli ja wielä pitä Jerusalemis kärsimän/ v. 17.
Neuwo heitä pysymän sijnä opis cuin hän heille ilmoittanut oli/ ja Seuracunnast pitämän waaria/ v. 25.
anda heidän Jumalan haldun/ ja cuin he rucoillet olit/ mene hän hahten/ v. 32.

Apt 20:1 SIjttecuin capina lackais/ cudzui Pawali Opetuslapset tygöns ja terwehti heitä/ ja läxi matcans Macedoniaan.
Apt 20:2 Ja cuin hän ne maacunnat waelsi/ ja oli heitä monilla sanoilla neuwonut/ tuli hän Grecan maalle/ ja wijwyi siellä colme Cuucautta.
Apt 20:3 Ja että Judalaiset wäjyit händä/ cosca hänen piti Syriaan menemän/ aicoi hän palaita Macedonian cautta.
Apt 20:4 Mutta Sopater Berreast seurais händä Asian asti/ waan Thessalonicast Aristarchus ja Secundus/ ja Gajus Derbenist/ ja Timotheus.
Apt 20:5 Mutta Asiasta Tychicus ja Trophimus. Nämät läxit edellä/ ja odotit meitä Troadas.
Apt 20:6 Mutta me purjehdimma jälken Pääsiäisen Philippistä/ ja tulimma heidän tygöns Troadaan wijdesä päiwäsä/ ja wijwyimme siellä seidzemen päiwä.
Apt 20:7 MUtta ensimäisnä lepopäiwänä/ cosca Opetuslapset cocounsit leipä taittaman/ saarnais heille Pawali. Ja toisna päiwänä tahdoi hän matcusta/ ja pidensi saarnans haman puoli yöhön asti.
Apt 20:8 Ja monda kyntilätä oli sytytetyt Salisa/ josa me olimma cogosa.
Apt 20:9 Nijn yxi nuorucainen/ nimeldä Eutychus/ istui ackunalla/ ja raukeis sikiään uneen/ Pawalin cauwan puhues/ ja raukeis wielä enämmin uneen/ ja langeis alas colmannest ullacost/ ja otettin cuolluna ylös.
Apt 20:10 Nijn Pawali astui alas/ ja laski idzens hänen päällens ja otti sylijns/ ja sanoi: älkät capinoitco/ sillä hänen sieluns on wielä hänes.
Apt 20:11 Nijn hän nousi/ ja taitti leipä/ ja söi/ ja puheli cauwan heidän cansans/ haman päiwän coittaman asti/ ja nijn läxi hän matcans.
Apt 20:12 Nijn he toit sen nuorucaisen eläwänä/ ja tulit sijtä suurest lohdutetuxi.
Apt 20:13 MUtta me astuimma hahten/ ja purjehdimma Assonijn/ ja tahdoimma siellä Pawalin otta sisälle: sillä hän oli hanginnut maata myöden menemän.
Apt 20:14 Cosca me Assonis yhdyimme/ otimma me hänen sisälle/ ja tulimma Mitylenaan.
Apt 20:15 Sieldä me purjehdimma/ ja tulimma toisna päiwänä Chion cohdalle. Ja taas päiwä jälken tulimma me Samoon/ ja wijwyimme Trogiliosa.
Apt 20:16 Ja lähimmäistä päiwä jälken tulimma me Miletumijn: sillä Pawali oli aicoinut purjehtia Epheson ohidze/ ettei hän Asias aica culutais: sillä hän kijruhti ( jos hänelle olis mahdollinen ollut ) Heluntaixi Jerusalemijn.
Apt 20:17 MUtta hän lähetti Miletumist sanan Ephesoon/ ja cudzutti Seuracunnan wanhimmat tygöns.
Apt 20:18 Cosca he tulit/ sanoi hän heille: te tiedätte cuinga minä olen ollut aina teidän tykönän/ ensimäisest päiwäst asti/ cuin minä Asiaan tulin:
Apt 20:19 Palwellen HERra caikella sydämen nöyrydellä/ ja monilla kyyneleillä/ ja kiusauxilla/ jotca minun cohtani Judalaisten wäjymisest tulit:
Apt 20:20 En ole minä myös mitän tarpellista teildä salannut/ jota en minä ole teille ilmoittanut/ mutta olen teitä opettanut julkisest ja erinäns.
Apt 20:21 Todistain sekä Judalaisten että Grekein edes sitä parannust/ cuin Jumalan edes on/ ja sitä usco/ joca meidän HERran Jesuxen Christuxen päälle on.
Apt 20:22 Ja cadzo/ minä sidottuna Hengesä matcustan Jerusalemijn/ engä tiedä mitä minulle siellä tapahtu:
Apt 20:23 Waan että Pyhä Hengi jocaidzes Caupungis ennusta/ ja sano sitet ja murhet minua siellä odottawan.
Apt 20:24 Mutta en minä nijstä lucua pidä/ engä tottele paljo hengestäni/ että minä juoxuni täytäisin ilolla/ ja sen wiran jonga minä olen HERralda Jesuxelda ottanut/ todistaxeni Evangeliumi Jumalan armosta.
Apt 20:25 Ja cadzo/ minä tiedän ettet te sillen saa nähdä minun caswojani/ caicki te joidenga cautta minä olen waeldanut/ ja Jumalan waldacunda saarnannut.
Apt 20:26 Sentähden minä todistan teille tänäpän/ että minä olen wiatoin caickein werestä:
Apt 20:27 Sillä en minä ole mitän teildä salannut/ waan olen teille caiken Jumalan neuwon ilmoittanut.
Apt 20:28 NIjn ottacat sijs idzestänne waari/ ja caikesta laumasta/ johon Pyhä Hengi on teidän Pispaxi pannut/ caidzeman Jumalan Seuracunda/ jonga hän werelläns on woittanut.
Apt 20:29 Sillä minä tiedän minun lähtemiseni jälken tulewan teidän secaan hirmuiset sudet/ jotca ei lauma armahda.
Apt 20:30 Ja teidän seastan nousewat miehet/ jotca wäärä opetusta puhuwat/ ja wetäwät Opetuslapsia tygöns.
Apt 20:31 Sentähden olcat walpat ja muistacat/ etten minä colmena ajastaicana ole lacainnut öillä ja päiwillä cutakin teitä kyyneleillä neuwomasta.
Apt 20:32 Ja rackat weljet/ minä annan teidän Jumalan/ ja hänen armons sanan halduun/ joca wäkewä on teitä rakendaman/ ja andaman teille perinnön caickein pyhitettyin seasa.
Apt 20:33 En minä ole yhdengän hopiata eli culda elickä waatteita pyytänyt:
Apt 20:34 Sillä idze te kyllä tiedätte että nämät kädet owat minun tarpeni/ ja nijden/ jotca minun cansani olit/ saattanet.
Apt 20:35 Minä olen teille caicki ilmoittanut/ että nijn pitä työtä tehtämän: corjaman heickoja/ ja muistaman HERran Jesuxen sanoja/ cuin hän sanoi: autuambi on anda cuin otta.
Apt 20:36 Ja cuin hän nämät sanonut oli/ langeis hän polwillens/ ja rucoili caickein heidän cansans.
Apt 20:37 Ja suuri itcu tuli heille caikille/ ja langeisit Pawalin caulaan/ ja suuta annoit hänelle/ murehtien/ enimmitten sen sanan tähden/ cuin hän oli sanonut:
Apt 20:38 Ettei heidän pitänyt enämbi hänen caswojans näkemän. Ja saatit händä hahten.

Vers. 28. Pispaxi ) Grecan kieles on Episcopus, se on cadzoja/ ja ei Papit ainoastans cudzuta Papeixi/ waan ( nijncuin täsä on ) Pispaxi ja cadzojaxi.

XXI. Lucu .

PAwali purjehti Tyroon/ v. 1.
sieldä Ptolemaixeen ja Cesareaan ja tule Philippuxen Evangelistan huonesen/ Agabus ennusta mitä Pawalille Jerusalemis tapahtuwa oli/ v. 7.
ei hän sijttekän esty/ waan mene Jerusalemijn ja terwehtä weljiä/ v. 12.
jotca neuwowat händä idziäns puhdistaman/ muutamain cansa/ ja menemän Templijn/ v. 20.
cuin Judalaiset saawat hänen nähdä/ nostawat he capinan ja ottawat hänen kijnni. v. 27.
Päämies otta hänen heidän käsistäns/ v. 31.

Apt 21:1 COsca sijs me heistä luowuimme/ menimmä me cohdastans Coon/ ja toisna päiwänä Rodumijn/ ja sieldä Pataraan.
Apt 21:2 Ja cuin me sieldä hahden saimma/ joca Pheniciaan hangidzi/ sijhen me astuimme/ ja läximme matcan.
Apt 21:3 Ja cuin Cyprus rupeis näkymän/ jätimme me sen wasemmalle puolelle/ ja purjehdimma Syriaan/ ja tulimma Tyroon: sillä siellä piti se haaxi tyhjättämän.
Apt 21:4 Ja cuin me löysimmä Opetuslapsia/ nijn me olimma siellä seidzemen päiwä. Ja ne sanoit Pawalille Hengen cautta/ ettei hänen pitänyt Jerusalemijn menemän. Ja tapahdui/ cosca me ne päiwät olimma wiettänet/ nijn me läximme matcan.
Apt 21:5 Ja he saatit caicki meitä emändäins ja lastens cansa Caupungist ulos/ ja me langeisimma rannas polwillem/ ja rucoilimma.
Apt 21:6 Ja sijtte cuin me toinen toistam terwehdimmä/ nijn me astuimma hahten/ ja he palaisit cotians.
Apt 21:7 MUtta me päätimmä meidän purjehdus retkemme Tyrosta/ ja tulimma Ptolomaidaan/ ja terwehdimmä weljiä/ ja olimma päiwän heidän tykönäns.
Apt 21:8 Toisna päiwänä läximmä me matcan/ jotca Pawalin cansa olimma/ ja tulimma Cesareaan. Ja menimmä Philippus Evangelistan huonesen/ joca oli yxi nijstä seidzemest. Ja jäimme hänen tygöns.
Apt 21:9 Ja hänellä oli neljä tytärtä Neidzyttä/ jotca Propheteraisit.
Apt 21:10 Ja että me olimma siellä monda päiwä/ tuli alas Judeasta yxi Propheta/ Agabus nimeldä. Cosca hän tuli meidän tygömme:
Apt 21:11 Otti hän Pawalin wyön/ ja sitoi jalcains ja kättens ymbärins/ ja sanoi: nijn sano Pyhä Hengi: että sen miehen/ jonga tämä wyö on/ pitä Judalaiset nijn Jerusalemis sitoman/ ja andawat hänen ylön pacanain käsijn.
Apt 21:12 Mutta cosca me sen cuulimma/ rucoilimma/ sekä me/ että muut jotca sijnä olit/ ettei hänen pitänyt Jerusalemijn menemän.
Apt 21:13 Nijn Pawali wastais: Mitä te teette/ että te itkette/ ja rascautatte minun sydändäni? Sillä minä olen walmis/ en ainoastans sidotta/ mutta myös cuoleman Jerusalemis HERran Jesuxen Nimen tähden.
Apt 21:14 Ja ettei händä woitu uscotetta/ nijn me sijhen tydyimme/ sanoden: tapahtucon HERran tahto.
Apt 21:15 JA nijden päiwäin jälken tulimma me walmixi/ ja menimmä Jerusalemijn.
Apt 21:16 Ja tulit muutamat Opetuslapset Cesareasta meidän cansam/ ja toit yhden wanhan Opetuslapsen cansans Cyprumist/ nimeldä Mnason/ joca meitä piti huonesens ottaman.
Apt 21:17 Ja cosca me saimma Jerusalemijn/ nijn weljet mielelläns meidän wastanotit.
Apt 21:18 TOisna päiwänä meni Pawali meidän cansam Jacobin tygö/ cuhunga caicki wanhimmat coconnuit.
Apt 21:19 Cosca hän heitä oli terwehtänyt/ jutteli hän järjestäns/ mitä Jumala oli hänen wircans cautta pacanain seas tehnyt.
Apt 21:20 Mutta cuin he nämät cuulit/ cunnioitit he HERra/ ja sanoit hänelle: sinä näet racas weli/ cuinga monda tuhatta Judalaista owat usconet/ ja ne caicki ahkerast Lain puolda pitäwät.
Apt 21:21 He owat sinusta cuullet/ että sinä opetat luopumista Mosexest/ caikille Judalaisille jotca pacanain seas asuwat/ ja sanot: ei heidän pidä ymbärinsleickaman heidän lapsians/ eikä enä sen tawan jälken waeldaman.
Apt 21:22 Mikä sijs on? caiketi pitä Canssan tuleman cocon/ jotca kyllä saawat tietä sinun tullexi.
Apt 21:23 Nijn tee sijs mitä me sinulle sanomma.
Apt 21:24 MEillä on täsä neljä miestä/ joilla on lupaus/ ota ne tygös/ ja puhdista sinus heidän cansans/ ja culuta jotakin sijhen/ että he ajelisit pääns/ ja sijtä he caicki ymmärtäwät/ ettei se mitän ole cuin he sinusta cuullet owat/ mutta että sinäkin waellaisit/ nijncuins olisit Lain pitäwä.
Apt 21:25 Mutta uscowaisille pacanoista olemma me kirjoittanet ja päättänet/ ettei heidän tarwita näistä mitän pitämän. Waan että he nijtä wäldäisit/ jotca epäjumalille owat uhratut/ ja werta/ ja läkähtynyitä/ ja salawuoteutta.
Apt 21:26 Nijn Pawali otti ne miehet tygöns/ ja puhdisti idzens toisna päiwänä heidän cansans/ ja meni Templijn/ ja annoi hänens nähtä/ että puhdistus päiwät olit täytetyt/ haman sijhenasti cuin jocaidzen edestä heidän seasans uhri oli uhrattu.
Apt 21:27 COsca jo lähes seidzemen päiwä culunut oli/ näit hänen ne Judalaiset/ jotca Asiasta olit/ Templis/ ja kehoitit caiken Canssan/ paiscaisit kätens hänen päällens/ ja huudit/ Israelin miehet/ auttacat.
Apt 21:28 Tämä on se mies joca caickia ihmisiä caikis paicois opetta/ wastoin tätä Canssa/ wastoin Lakia/ ja wastoin tätä sia. Ja semmengin hän on wienyt Grekit Templijn/ ja rijwais tämän pyhän sian.
Apt 21:29 Sillä he olit nähnet Trophimuxen Ephesost hänen cansans Caupungis/ ja he luulit että Pawali oli hänen Templijn wienyt.
Apt 21:30 Ja coco Caupungi nosti metelin/ ja wäki juoxit cocon. Nijn he otit Pawalin kijnni/ ja riepoitit hänen ulos Templist/ ja cohta owet suljettin.
Apt 21:31 JA cuin he tahdoit hänen tappa/ nijn ylimmäinen sotajoucon Päämies sai sanan/ että coco Jerusalem oli kehoitettu.
Apt 21:32 Se otti cohta sotawäke ja Sadanpäämiehiä/ ja tuli juosten heidän tygöns. Mutta cosca he näit Sodanpäämiehen ja sotawäen/ lackaisit he Pawalita hosumast:
Apt 21:33 Cosca päämies lähestyi/ kijnniotti hän hänen ja käski sitoa cahdella cahlella: ja kysyi/ cuca hän olis/ eli mitä hän oli tehnyt?
Apt 21:34 Mutta Canssast huusi yxi sitä/ toinen tätä. Cosca ei hän oikein tainnut ymmärtä huminan tähden/ käski hän hänen wiedä Scantzijn.
Apt 21:35 Ja cuin hän trappuin eteen tuli/ cannettin hän sotamiehildä/ Canssan wäkiwallan tähden/
Apt 21:36 Sillä paljo Canssa noudatit händä/ ja parguit: poisota händä.
Apt 21:37 Ja cosca Pawali oli Scantzijn tullut/ sanoi hän Sodanpäämiehelle/ saango minä sinua puhutella?
Apt 21:38 Hän sanoi: taidatcos Grecan kielen? etkös ole se Egyptin mies/ joca ennen näitä päiwiä capinan nosti/ ja wei corpeen neljä tuhatta murhamiestä?
Apt 21:39 Nijn Pawali sanoi: minä olen Judalainen Tarsist/ yxi cuuluisan Caupungin asuwainen Ciliciasta/ minä rucoilen sinua/ salli minun puhua Canssalle. Ja hän salli sen.
Apt 21:40 Nijn Pawali seisoi trapuilla/ ja wijttais kädelläns Canssan puoleen. Cosca suuri waikitus tuli/ puhui hän heille Ebrean kielellä/ ja sanoi:

XXII. Lucu .

PAwali juttele Judalaisille/ cusa hän syndynyt ja caswatettu on/ ja cuinga hän Christityitä wainois/ v. 1.
Cuinga Jesus hänelle näyi/ ja cuinga hän castettin Ananialda/ v. 6.
Ja cuinga HERra näyi hänelle Jerusalemis ja lähetti hänen saarnaman pacanoille/ v. 17.
Nijn Judalaiset taas huutawat händä: Mutta Päämies käske händä hosua ja coetelda/ ja cuin hän cuuli hänen olewan Romalaisen/ laske hän hänen wallallens ja anda Raadin eteen wiedä/ v. 22.

Apt 22:1 MIehet/ rackat weljet ja Isät/ cuulcat minun wastaustani/ cuin minä teille sanon.
Apt 22:2 Cosca he cuulit hänen Ebrean kielellä heillens puhuwan/ waickenit he enämmin.
Apt 22:3 Ja hän sanoi: minä olen Judan mies/ Tarsos Cilicias syndynyt/ ja täsä Caupungis caswatettu Gamalielin jalcain juures/opetettu wisust Wanhimbain Laisa/ ja oli Jumalan puolda pitäwäinen/ nijncuin tekin caicki oletta tänäpän:
Apt 22:4 Ja olen tätä tietä wainonnut haman cuoleman asti/ minä sidoin heitä ja tornijn panin/ sekä miehiä että waimoja:
Apt 22:5 Nijncuin ylimmäinen Pappi/ ja coco Wanhimbain joucko minun todistajani owat/ joilda minä otin lähetyskirjat weljein tygö/ ja waelsin Damascuun/ että minä ne/ jotca siellä olit sidottuna/ olisin tuonut Jerusalemijn rangaista.
Apt 22:6 NIjn tapahdui minun matcas ollesani/ cosca minä puolipäiwän aican Damascua lähestyin/ walais suuri kirckaus Taiwahast minua ymbärins.
Apt 22:7 Ja minä langeisin maahan/ ja cuulin änen minulleni sanowan:
Apt 22:8 Saul/ Saul/ mixis minua wainot: Nijn minä wastaisin: cuca sinä olet HERra? Hän sanoi minulle: minä olen Jesus Nazarethist/ jota sinä wainot.
Apt 22:9 Mutta ne jotca minun cansani olit/ näit kyllä kirckauden ja peljästyit/ waan ei he hänen ändäns cuullet joca minua puhutteli.
Apt 22:10 Nijn minä sanoin: HERra/ mitä minun pitä tekemän? HERra sanoi minulle: Nouse ja mene Damascuun/ ja siellä sinulle sanotan caicki mitä sinun on säätty tehdäxes.
Apt 22:11 Ja cosca en minä nähnyt sen walkeuden kirckauden tähden/ talutettin minä käsistä minun cumpaneildani/ ja tulin Damascuun.
Apt 22:12 JA siellä oli yxi jumalinen mies Lain jälken/ Ananias nimeldä/ hänestä oli hywä sanoma caickein Judalaisten seasa/ jotca siellä asuit/
Apt 22:13 Hän tuli minun tygöni/ seisoi ja sanoi minulle: racas weljen Saul/ cadzo ylös. Ja minä cadzoin sillä hetkellä hänen päällens.
Apt 22:14 Nijn hän sanoi: Meidän Isäim Jumala on sinun walmistanut/ että sinun pitä tundeman hänen tahtons/ ja näkemän sen wanhurscan/ ja cuuleman ändä hänen suustans:
Apt 22:15 Sillä sinun pitä oleman hänen todistajans caickein ihmisten edes/ nijstä cuins nähnyt ja cuullut olet.
Apt 22:16 Ja mitäs nyt wijwyttelet? Nouse/ ja anna sinus casta ja pestä pois sinun syndis ja rucoile HERran nime.
Apt 22:17 NIjn tapahdui/ cosca minä Jerusalemijn palaisin/ ja rucoilin Templis/ että minä tulin horroxijn:
Apt 22:18 Ja näin hänen minulle sanowan: riennä ja kijrust lähde Jerusalemist: sillä ei he ota wastan sinun todistustas minusta.
Apt 22:19 Ja minä sanoin: HERra/ idze he tietäwät/ että minä panin tornijn ja piexin jocaidzes Synagogas nijtä cuin sinun päälles uscoit/
Apt 22:20 Ja cosca Stephanin sinun palwelias weri wuodatettin/ olin minä myös sijnä läsnä/ ja mielistyin hänen cuolemaans/ ja wartioidzin nijden waatteita/ cuin hänen tapoit.
Apt 22:21 Ja hän sanoi minulle: mene: sillä minä lähetän sinun cauwas pacanain tygö.
Apt 22:22 JA he cuulit händä haman tähän sanan asti: nijn he corgotit änens ja sanoit: ota pois sencaltainen ihminen maan pääldä: sillä ei hänen ole luwallinen elä.
Apt 22:23 Ja cuin he nijn parguit/ heittelit waatteitans ja nackaisit tomua tuulen:
Apt 22:24 Andoi Sodanpäämies hänen wiedä Scantzijn/ ja käski piestä ja tutkia/ että hän sais tietä/ mingätähden hänen päällens nijn huuttin.
Apt 22:25 Cosca hän händä nuorilla sidoi/ sanoi Pawali Sadanpäämiehellä/ joca läsnä seisoi: ongosta teidän cohtullinen Romalaista hosua ilman oikeudeta ja duomiota?
Apt 22:26 Cosca Sadanpäämies sen cuuli/ meni hän Sodanpäämiehen tygö/ ilmoitti hänelle/ ja sanoi: Mitäs tahdot tehdä? sillä tämä mies on Romalainen.
Apt 22:27 Nijn Sodanpäämies meni hänen tygöns/ ja sanoi hänelle: sanos minulle/ jos sinä olet Romalainen? Hän sanoi: olen nijngin.
Apt 22:28 Ja Sodanpäämies wastais: minä olen suurella rahalla tämän Caupungin oikeuden woittanut. Mutta Pawali sanoi: minä olen myös Romalainen.
Apt 22:29 Ja he läxit cohta hänen tyköns tutkimast. Ja Sodanpäämies rupeis pelkämän sijttecuin hän sai tietä hänen Romalaisen olewan/ että hän hänen sitonut oli.
Apt 22:30 TOisna päiwänä tahdoi hän wisummast tietä/ mingätähden hänen päällens Judalaisilda cannettin/ ja päästi hänen siteistä/ ja käski ylimmäiset Papit/ ja caiken Raadin tulla cocon/ ja andoi Pawalin tulla heidän eteens.

XXIII. Lucu .

COsca Pawali puhu Raadin edes/ käske ylimmäinen Pappi lyödä händä wasta suuta/ v. 1.
Ja että Pawali sano hänens Phariseuxexi/ ja toiwowans ylösnousemusta/ tulewat Phariseuxet ja Sadduceuxet eripuraisexi/ v. 6.
sentähden anda hänen taas päämies wiedä Leirijn/ ja Herra lohdutta händä yöllä näysä/ v. 10.
Toisna päiwänä wäjywät händä Judalaiset ja tahtowat tappa/ v. 12.
Päämies pane muutamat sotawäest menemän hänen cansans/ ja kirjoitta Felixen/ Cesarean Maanherran tygö/ v. 22.

Apt 23:1 NIin Pawali cadzahti Raadin päälle/ ja sanoi: Miehet rackat weljet/ minä olen hywällä tunnolla waeldanut Jumalan edes tähän päiwän asti.
Apt 23:2 Nijn ylimmäinen Pappi Ananias käski nijtä cuin läsnä seisoit/ lyödä händä wasta suuta.
Apt 23:3 Pawali sanoi hänelle: lyökön sinua Jumala/ sinä walkexi tehty seinä/ istutco sinä ja duomidzet minua Lain jälken/ ja käsket minua lyödä wastoin Lakia?
Apt 23:4 Mutta ne cuin läsnä seisoit/ sanoit: kiroiletco sinä ylimmäistä Jumalan Pappia?
Apt 23:5 Pawali sanoi: en minä tiennyt/ rackat weljet/ händä ylimmäisexi Papixi: sillä kirjoitettu on: sinun Canssas ylimmäistä ei sinun pidä kiroileman.
Apt 23:6 COsca Pawali tiesi/ että heitä oli yxi osa Sadduceuxista/ ja toinen osa Phariseuxista/ huusi hän Raadin edes: miehet rackat weljet/ minä olen Phariseus/ ja Phariseuxen poica/ minun päälleni cannetan toiwon ja cuolluitten ylösnousemisen tähden.
Apt 23:7 Ja cuin hän sen sanonut oli: tuli rijta Phariseusten ja Sadduceusten wälille/ ja he ercanit.
Apt 23:8 Sillä ei Sadduceuxet sano olewan cuolluitten ylösnousemista/ eikä Engelitä/ eikä Hengiä: mutta Phariseuxet tunnustawat molemmat olewan.
Apt 23:9 Nijn tuli suuri parcu/ ja Kirjanoppenet Phariseusten Lahgosta nousit/ kilwoittelit ja sanoit: en me mitän wääryttä löydä täsä miehesä/ jos Hengi taicka Engeli on hänelle puhunut/ nijn en me taida Jumalata wastan sotia.
Apt 23:10 Ja että suuri capina nousi/ pelkäis Sodanpäämies/ ettei he Pawalita ricki rewäisis/ ja käski sotawäen alasmennä/ ja poistemmata händä heidän seastans/ ja Scantzijn wiedä.
Apt 23:11 MUtta yöllä sen jälken/ seisoi HERra hänen tykönäns/ ja sanoi: ole wahwas turwas Pawali/ Sillä nijncuin sinä olet minusta Jerusalemis todistanut/ nijn sinun pitä Romisakin todistaman.
Apt 23:12 JA cosca päiwä tuli/ cocoisit heidäns muutamat Judalaisista/ ja sadattelit idzens/ ettei heidän pitänyt ennen syömän eikä juoman/ cuin he Pawalin tappaisit.
Apt 23:13 Ja nijtä oli enämbi cuin neljäkymmendä miestä/ jotca walan tehnet olit.
Apt 23:14 Ne menit ylimmäisten Pappein/ ja wanhimbain tygö/ ja sanoit: me olemma sadatuxilla meitäm kironnet/ ei ennen einettä maistawam/ cuin me Pawalin tapamme.
Apt 23:15 Nijn ilmoittacat sijs Sodanpäämiehelle ja Raadille/ että hän huomenna tois hänen teidän eteen/ nijncuin te tahdoisitta jotakin todembata häneldä tiedusta/ mutta ennencuin hän pääse edes/ olemma me walmit händä tappaman.
Apt 23:16 COsca Pawalin sisaren poica heidän wäjymisens cuuli/ meni hän Scantzijn/ ja ilmoitti nämät Pawalille.
Apt 23:17 Nijn Pawali cudzui yhden Sadanpäämiehistä tygöns/ ja sanoi: wie tämä nuorucainen Sodanpäämiehen tygö: sillä hänellä on jotakin hänelle sanomist.
Apt 23:18 Nijn hän otti sen/ ja saatti hänen Sodanpäämiehen tygö/ ja sanoi: sidottu Pawali cudzui minun tygöns/ ja rucoili minua tätä nuorucaista sinun tygös saatta/ jolla on sinulle jotakin sanomist.
Apt 23:19 Nijn Sodanpäämies rupeis hänen käteens/ ja wei hänen erinäns/ ja kyseli häneldä: mitä hän hänelle tahdois sanoa?
Apt 23:20 Nijn hän sanoi: Judalaiset owat wannonet sinua rucoilla/ ettäs huomenna tuotaisit Pawalin Raadin eteen/ nijncuin he jotakin todembata häneldä cuuldelisit.
Apt 23:21 Mutta älä heitä tottele? sillä enämbi cuin neljäkymmendä miestä wäjy händä/ jotca owat heitäns sadattanet/ ei ennen syöwäns eikä juowans/ cuin he hänen tappaisit/ ja he owat nyt walmit/ odottamas sinun lupamistas.
Apt 23:22 NIin Sodanpäämies laski nuorucaisen matcans/ ja haasti händä kellengän sanomast/ että hän nämät hänelle ilmoittanut oli.
Apt 23:23 Ja hän cudzui tygöns caxi Sadanpäämiestä/ ja sanoi: walmistacat caxi sata sotamiestä menemän Cesareaan/ ja seidzemenkymmendä radzasmiestä/ ja caxi sata keihäsmiestä colmannella hetkellä yöstä:
Apt 23:24 Ja walmistacat muutamita juhtia/ että he Pawalin nijden päälle istuttawat/ ja wiewät terwenä Felixen Maanwanhimman tygö:
Apt 23:25 Ja kirjoitti Kirjan tällä tawalla.
Apt 23:26 CLaudius Lysias/ sille jalolle Maanwanhimmalle Felixelle/ ilo:
Apt 23:27 Tämän miehen olit Judalaiset kijnniottanet/ ja tahdoit hänen tappa. Nijn tulin minä parhallans sotawäellä secaan/ ja temmaisin hänen pois/ että minä ymmärsin hänen Romalaisen olewan.
Apt 23:28 Ja cosca minä pyysin syytä tietä/ mistä he händä nuhtelit/ nijn minä wein hänen heidän Raadins eteen:
Apt 23:29 Ja löysin cannettawan hänen päällens heidän Lakins kysymyxistä. Ja ei cuitengan heillä ollut yhtän cuoleman eli sitehin syytä.
Apt 23:30 Ja cuin minulle sijtä wäjymisestä ilmoitettin/ jota Judalaiset hänelle walmistit/ lähetin minä cohta hänen sinun tygös/ ja sanoin hänen rijtaweljillens: mitä teillä on händä wastan/ nijn sanocat Maanwanhimman edesä. Ole hywästi.
Apt 23:31 JA Sotamiehet otit Pawalin/ nijncuin heille käsketty oli/ ja weit hänen yöllä Antipatrideen.
Apt 23:32 Ja toisna päiwänä annoit he radzasmiesten händä seurata/ ja palaisit Scantzijn.
Apt 23:33 Cosca he tulit Cesareaan/ ja annoit Kirjan Maanwanhimmalle/ nijn he asetit myös Pawalin hänen eteens.
Apt 23:34 Cosca Maanwanhin oli Kirjan lukenut/ ja kysynyt custa maacunnasta hänen piti oleman/ ja että hän ymmärsi hänen Ciliciasta olewan/ sanoi hän:
Apt 23:35 Minä tahdon sinua cuulla sinun rijtaweljeis läsnä olles. Ja käski hänen kätke Herodexen Raadihuonesen.

XXIV. Lucu .

WIiden päiwän perästä canda ylimmäinen Pappi muiden cansa Pawalin päälle Cesareas/ v. 1.
Pawali wasta/ että hän usco caicki mitä Lais ja Prophetais kirjoitettu on/ v. 10.
ja sano idzens wiattomaxi caickin cuin he hänen päällens candawat. v. 1.7. Felix wijwyttele asiata ja usiast tutki händä/ v. 22.
Pitä hänen fangeuxes caxi ajastaica/ ja jättä sijtte hänen Portius Festuxen haldun/ joca hänen siaans Maanherraxi tule/ v. 27.

Apt 24:1 WIiden päiwän perästä meni Ananias ylimmäinen Pappi/ wanhimbain ja sen selwäkielisen Tertulluxen cansa Maanwanhimman tygö/ Pawalita wastan.
Apt 24:2 Ja cuin Pawali oli eteen cudzuttu/ rupeis Tertullus candaman/ ja sanoman: me elämme hywäs rauhas sinun allas/ ja täsä Canssas päätetän monda hywä asiata sinun toimellas/ caickein jaloin Felix:
Apt 24:3 Jota me aina ja jocapaicas mielelläm caikella kijtoxella ylistämme.
Apt 24:4 Waan ettes täsä cauwan wijwytetäis/ rucoilen minä sinua ettäs pikimmäldäs meitä cuulisit/ sinun wacudes tähden.
Apt 24:5 Me olemma löynnet tämän miehen wahingolisexi/ joca nosta capinan caikille Judalaisille ymbäri coco maan pijrin/ ja on Nazareusten eriseuran ylimmäinen:
Apt 24:6 Hän on kiusannut Templiäkin rijwata/ jongatähden me otimma hänen kijnni/ ja tahdoimma duomita hänen meidän Lakimme jälken.
Apt 24:7 Mutta Sodanpäämies Lysias tuli suurella wäellä sijhen secaan/ ja päästi hänen meidän käsistäm.
Apt 24:8 Ja käski hänen rijtaweljens tulla sinun tygös/ josta sinä taidat ymmärtä/ jos sinä tahdot idze wisust kysellä/ mistä me hänen päällens cannamme.
Apt 24:9 Ja Judalaiset tähän myös lisäisit/ sanoden nijn olewan.
Apt 24:10 NIin Pawali wastais/ cosca Maanwanhin händä wijttais puhuman: että minä tiedän sinun monda ajastaica ollen tämän Canssan Duomarina/ tahdon minä pelkämät edestäni wastata.
Apt 24:11 Sillä sinä taidat ymmärtä/ ettei enämbi ole cuin caxitoistakymmendä päiwä/ sijttecuin minä ylösmenin Jerusalemijn rucoileman.
Apt 24:12 Ja ei he ole minua löytänet puhumast yhdengän cansa/ ei capinata nostamast Canssan seas/ ei Synagogis/ eikä Caupungis.
Apt 24:13 Ei he myös ensingän taida nijtä wahwista/ cuin he minun päälleni candawat.
Apt 24:14 Mutta sen minä cuitengin sinulle tunnustan/ että minä tämän tien cautta/ jonga he eriseuraxi cudzuwat/ nijn palwelen minun Isäini Jumalata/ että minä uscon caicki cuin Laisa ja Prophetais kirjoitetut owat/
Apt 24:15 Ja pidän sen toiwon Jumalan puoleen/ jota hekin odottawat/ cuin on: että cuolluitten ylösnousemus pitä oleman/ sekä hurscasten että wääräin:
Apt 24:16 Ja sentähden minä harjoitan aina idziäni pitämän caikis hieromattoman omantunnon/ Jumalan ja ihmisten edes.
Apt 24:17 Mutta cosca minä monen ajastajan perästä tulin Almuista ja uhria Canssalleni tekemän:
Apt 24:18 Löysit he minun puhdistettuna Templis/ ilman yhdetäkän capinata ja metelitä.
Apt 24:19 Mutta muutamat Judalaiset Asiasta/ joidenga nyt tulis täsä olla wastamas ja candamas/ jos heillä jotakin on minua wastan:
Apt 24:20 Eli sanocan nämät/ jos he jotakin wääryttä owat minusa löytänet/ että minä nyt täsä Raadin edes seison.
Apt 24:21 Mutta tämän sanan tähden/ cuin minä heidän seasans seisoisani cuolluitten ylösnousemisest huudin/ minä teildä tänäpän duomitan.
Apt 24:22 COsca Felix tämän cuuli/ wijwytti hän heitä: sillä hän tiesi tämän tien menon: Ja sanoi: cosca Lysias Sodanpäämies alastule/ nijn minä tahdon tutkia teidän asian.
Apt 24:23 Ja käski Sadanpäämiehen kätke Pawalin/ ja andoi hänen saada lewon/ eikä yhdengän hänen omians kieldänyt händä palwelemast/ taicka käymäst hänen tykönäns.
Apt 24:24 MUtta muutamain päiwäin perästä tuli Felix emändäns cansa Drusillan/ joca Judalainen oli/ ja cudzutti Pawalin eteens/ ja cuuldeli händä uscosta Christuxen päälle.
Apt 24:25 Cosca Pawali puhui wanhurscaudest ja puhtast elämäst/ ja tulewaisesta Duomiosta/ peljästyi Felix/ ja sanoi: Mene tällä haawalla matcas/ cosca minä saan tilan/ nijn minä sinun tygöni cudzutan.
Apt 24:26 Ja nijn hän toiwoi Pawalin hänellens raha andawan/ että hän olis hänen päästänyt/ jongatähden hän myös usein hänen tygöns cudzutti/ ja puheli hänen cansans.
Apt 24:27 Cosca caxi ajastaica culunut oli/ tuli Portius Festus Felixen siaan. Mutta Felix tahdoi Judalaisten mieldä nouta/ ja jätti Pawalin siteihin.

Vers. 25. Peljästyi ) Cusa usco ei ole/ sijnä ei myös hywät työt ole/ waan pelco ja paha omatundo.

XXV. Lucu .

JUdalaiset candawat Festuxen edes Pawalin päälle/ mutta hän cudzu heitä Cesareaan/ v. 1.
he tulewat sinne/ ja candawat hänen päällens/ v. 6.
Festus tahto hänen lähettä Jerusalemijn/ mutta Pawali pyytä Keisarin tygö/ v. 9.
Cuningas Agrippa tule Festuxen tygö/ hänelle hän juttele Pawalin asian/ v. 13.
ja tuo Pawalin hänen eteens/ v. 22.

Apt 25:1 COsca Festus oli tullut maacundan/ waelsi hän Cesareasta colmannen päiwän perästä Jerusalemijn.
Apt 25:2 Nijn ylimmäinen Pappi/ ja ylimmäiset Judalaisista tulit hänen eteens Pawalita wastan/ rucoilit händä/
Apt 25:3 Ja pyysit häneldä suosiota händä wastan/ että hän cudzutais hänen Jerusalemijn. Ja wäjyit händä tappaxens tiellä.
Apt 25:4 Nijn Festus wastais: että Pawali piti hywin kätkettämän Cesareas/ ja että hän tahdoi idze pian sinne waelda/
Apt 25:5 Jotca sijs teidän seasan ( sanoi hän ) woiwat sinne tulla/ ne tulcan alas meidän cansam/ ja jos jotakin syytä on täsä miehes/ nijn candacat hänen päällens.
Apt 25:6 COsca hän sijs oli heidän tykönäns wijpynyt enämmän cuin kymmenen päiwä/ läxi hän alas Cesarean. Ja toisna päiwänä istui hän Duomioistuimella/ ja käski Pawalin edestuoda.
Apt 25:7 Cosca hän sinne tuotin/ astuit ne Judalaiset edes/ jotca olit Jerusalemista tullet/ ja edestoit monda ja suurta wica Pawalita wastan/ joita ei he woinet wahwista:
Apt 25:8 Sillä Pawali wastais edestäns: En minä ole mitän rickonut/ en Judalaisten Lakia/ en Templiä/ engä Keisarica wastan.
Apt 25:9 NIin Festus tahdoi Judalaisten mieldä nouta/ wastais Pawalita/ ja sanoi: tahdotcos mennä ylös Jerusalemin/ ja siellä näistä oikeudella seiso minun edesäni:
Apt 25:10 Mutta Pawali sanoi: minä tahdon seiso Keisarin oikeuden edes/ ja sijnä minä duomittacon/ en minä ole Judalaisille mitän wääryttä tehnyt/ cuin sinä idzekin tiedät.
Apt 25:11 Sillä jos minä olen jongun wahingoittanut/ eli minun hengeni rickonut/ nijn en minä tahdo wälttä cuolemata/ jos ei taas mitän nijstä ole/ cuin he minun päälleni candawat/ nijn ei yxikän taida minua anda heidän käsijns/ minä turwan Keisarihin.
Apt 25:12 Nijn Festus puhutteli Raadia/ ja wastais: Keisarihin sinä turwaisit/ Keisarin tygö pitä myös sinun menemän.
Apt 25:13 MUtta cuin muutamat päiwät olit culunet/ tuli Cuningas Agrippa ja Bernice alas Cesarean Festusta terwehtämän.
Apt 25:14 Ja cuin he siellä monda päiwä wijwyit/ jutteli Festus Pawalin asian Cuningalle/ ja sanoi: Felix jätti tähän yhden miehen Fangixi:
Apt 25:15 Josta/ cuin minä Jerusalemis olin/ ylimmäiset Papit/ ja Judalaisten wanhimmat ilmoitit minulle/ pyytäin duomiota hänen päällens.
Apt 25:16 Joille minä wastaisin: ei se ole Romarein tapa/ että ihminen ennen mestatan/ cuin se/ jonga päälle cannetan/ saa rijtaweljens siwuns seisoman/ ja saa idzens warjella candeista.
Apt 25:17 Sentähden cosca he tänne tulit/ istuin minä cohta toisna päiwänä ilman wijwyttelemät oikeuteen/ ja käskin miehen edestuoda.
Apt 25:18 Cosca päällecandajat tulit/ nijn ei he yhtän syytä edestuonet cuin minä taisin luulla:
Apt 25:19 Mutta heillä oli muutamita kysymyxiä händä wastan heidän taicauxistans/ ja yhdest cuolluest Jesuxest/ jonga Pawali todisti eläwän.
Apt 25:20 Ja että minä sijtä kysymyxest epäilin/ kysyin minä ios hän olis tahtonut mennä Jerusalemijn/ ja siellä olis näistä duomittu.
Apt 25:21 Mutta cosca Pawali lyckäis asians Keisarin ala/ annoin minä hänen kätkettä/ sijhenasti cuin minä hänen Keisarin tygö lähetäisin.
Apt 25:22 NIin Agrippa sanoi Festuxelle: minä cuulisin myös mielelläni sitä miestä. Hän sanoi: huomena saat sinä händä cuulla.
Apt 25:23 Ja toisna päiwänä tuli Agrippa ja Bernice suurella coreudella Rastupan/ Päämiesten ja Caupungin ylimmäisten cansa. Ja Pawali tuotin edes Festuxen käskyn jälken.
Apt 25:24 Ja Festus sanoi: Cuningas Agrippa ja caicki miehet/ jotca täsä meidän cansam oletta/ te näette nyt sen miehen/ josta caicki Judalaisten cocous on minua rucoillut/ Jerusalemis ja myös täällä huutain/ ettei hänen pidäis enämbi elämän.
Apt 25:25 Mutta cuin minä cuulin/ ettei hän ollut mitän paha tehnyt/ josta hän olis hengens rickonut.
Apt 25:26 Ja että hän myös turwais Keisarijn/ nijn minä aiwoin hänen sinne lähettä. Josta ei minulla ole mitän wahwa Herralle kirjoitta: sentähden tuotin minä hänen teidän eteen/ ja enimmitten sinun etees Cuningas Agrippa/ että cosca hänen asians wisummast tutkitaisin nijn minäkin saisin jotakin kirjoittamista:
Apt 25:27 Sillä se on minun nähdäxeni wäärin/ että hän sidottuna lähetetän/ ja ei hänen syytäns ilmoiteta/ josta hänen päällens cannetan.

XXVI. Lucu .

PAwali puhu Agrippan edes uscostans ja toiwostans ylösnousemisest/ v. 1.
Ja cuinga hän Christityitä wainonnut oli/ v. 9.
ja mitä hänelle Damascun tiellä tapahdui/ cuinga hän lähetettin saarnaman/ v. 12.
Tämä hänen puhens on Festuxelle camala: Agrippa duomidze/ että hän pidäis wallallens laskettaman/ jollei hän olis Keisarijn turwannut/ v. 24.

Apt 26:1 AGrippa sanoi Pawalille: sinun on lupa puhua edestäs. Nijn Pawali ojensi kätens ja puhui edestäns/ sanoden:
Apt 26:2 Se on sangen minun mieleeni/ racas Cuningas Agrippa/ että minä tänäpän saan sinun edesäs wastata caikista nijstä asioista/ joista minun päälleni Judalaisilda cannetan/
Apt 26:3 Lijatengin/ että sinä tiedät caicki tawat ja Judalaisten kysymyxet. Sentähden rucoilen minä sinua/ ettäs kärsiwäisestä minua cuulisit.
Apt 26:4 CAicki tosin Judalaiset tietäwät minun elämäni hamast nuorudest/ nijn cuin se algusta ollut tämän Canssan seas Jerusalemis:
Apt 26:5 Jotca minun ennen owat tundenet/ jos he tahdoisit todista: Sillä minä olen yxi Phariseus/ joca on caickein cowin eriseura meidän jumalan palweluxesam.
Apt 26:6 Ja minä seison nyt täsä/ ja minun päälleni cannetan sijtä toiwost/ sen lupauxen tähden/ joca Jumalalda on meidän Isillem tapahtunut:
Apt 26:7 Johonga toiwoon ne caxitoistakymmendä meidän suculaistam toiwoit tulewans/ palwellen Jumalata yötä ja päiwä. Tämän toiwon tähden cannetan Judalaisilda minun päälleni/ racas Cuningas Agrippa.
Apt 26:8 Mixi se on ihmeteldäwä teidän tykönän/ että Jumala cuollet herättä.
Apt 26:9 JA minäkin tosin luulin myös idzelläni paljo tekewäni/ cosca minä Jesuxen Nazarenuxen Nime wastan olin:
Apt 26:10 Nijncuin minä tein Jerusalemis/ ja salpaisin monda Pyhä Tornijn/ jonga päälle minä ylimmäisildä Papeilda olin saanut wallan/ ja cosca he tapettin/ autin minäkin sijhen duomioon.
Apt 26:11 Ja rangaisin heitä usein jocaidzes Synagogas/ ja waadein heitä pilckaman/ ja olin heitä wastan ylönpaldisest wimmattu/ ja wainoisin heitä haman muihingin Caupungeihin.
Apt 26:12 Jongatähden minä myös matcustin Damascuun ylimmäisen Papin woimalla ja käskyllä:
Apt 26:13 Mutta puolipäiwän aican ( racas Cuningas ) näin minä tiellä yhden kirckauden Taiwasta/ kirckamman cuin Auringon paisten/ joca ymbärins walais minun/ ja ne jotca minun cansani waelsit.
Apt 26:14 Cosca me sijs caicki maahan langeisimma/ cuulin minä änen puhuwan minulle Ebrean kielellä/ sanoden: Saul/ Saul/ mixis minua wainot? työläs on sinun tutcainda wastan potkia.
Apt 26:15 Nijn minä sanoin: HERra/ cucas olet? Hän sanoi: Minä olen Jesus jota sinä wainot.
Apt 26:16 Mutta nouse ylös/ ja seiso jalgoillas: sillä sitäwarten minä sinulle ilmestyin/ että minä asetan sinun palweliaxi/ ja nijden todistajaxi cuins näit/ nijn myös/ nijden cuin minä wielä sinulle ilmoittawa olen.
Apt 26:17 Ja tahdon sinun päästä Canssoista ja pacanoista/ joiden tygö minä nyt sinun lähetän/
Apt 26:18 Heidän silmiäns awaman/ että he heidäns pimeydest walkeuteen käännäisit/ ja eriäisit Perkelen wallast Jumalan tygö/ saaman syndein andexiandamista/ ja perimistä ynnä heidän cansans/ jotca pyhitetän uscon cautta minun päälleni.
Apt 26:19 NIin sijs ( racas Cuningas Agrippa ) en minä ollut sille taiwalliselle näylle cowacorwainen/
Apt 26:20 Waan ilmoitin ensin nijlle/ jotca Damascus ja Jerusalemis owat/ ja caikes Judan maacunnas/ ja pacanoille/ että he parannuxen tekisit/ ja käännyisit Jumalan puoleen ja tekisit parannuxen kelwollisia töitä.
Apt 26:21 Tämän tähden owat Judalaiset minun Templis kijnniottanet/ ja tahdoit minun mestata:
Apt 26:22 Mutta Jumalan awun cautta olen minä holhottu/ ja seison wielä tänäpän/ ja todistan sekä pienille että suurille/ engä minä muuta sano cuin Prophetat ja Moses owat sanonet tulewaxi.
Apt 26:23 Että Christuxen piti kärsimän/ ja oleman ensimäisen cuolluitten ylösnousemisest julistamas walkeutta Canssalle ja pacanoille.
Apt 26:24 COsca hän sencaltaisen wastauxen andoi/ sanoi Festus suurella änellä: Pawali/ sinä hulluttelet/ se suuri oppi hullutta sinua.
Apt 26:25 Nijn Pawali sanoi: en minä hulluttele ( woimallinen Feste ) waan totuden ja toimen sanoja puhun:
Apt 26:26 Sillä kyllä Cuningas nämät tietä/ jonga tykönä minä myös rohkiast puhun/ ja minä luulen hänen caicki nämät tietäwän: sillä ei nämät ole salaisest tapahtunet.
Apt 26:27 Uscotcos Cuningas Agrippa Prophetat? minä tiedän/ ettäs uscot.
Apt 26:28 Nijn Agrippa sanoi Pawalille: ei paljo puutu ettes minua saa Christityxi. Pawali sanoi:
Apt 26:29 Minä anoisin Jumalalda/ ettei se puuttuis wähä eikä paljo/ ettet ainoastans sinä/ mutta myös caicki jotca minua tänäpän cuulewat/ tulisit sencaltaisexi cuin minäkin olen/ paidzi näitä siteitä.
Apt 26:30 Ja cuin hän nämät puhunut oli/ nousi Cuningas ylös/ ja Maanwanhin/ ja Bernice/ ja jotca heidän cansans istunet olit.
Apt 26:31 Ja cuin he ercanit/ puhuit he keskenäns/ sanoden: eipä tämä mies ole mitän tehnyt/ cuin cuoleman eli sitet ansainnut on.
Apt 26:32 Nijn Agrippa sanoi Festuxelle: kyllä tämä mies taitaisin päästä/ ellei hän olis Keisarihin turwannut.

XXVII. Lucu .

PAwali lähetetän Romijn hahdella/ v. 1.
ja että paljo wuodest oli culunut ja waarallinen oli purjehtia/ tahto hän että he asetaisit idzens talwisialle/ v. 9.
Mutta he purjehtiwat merelle ja tulewat suureen waaran/ v. 11.
Pawali lohdutta heitä/ v. 21.
cuin he maata lähestywät/ heittäwät he Anckurin ulos/ v. 27.
ottawat ruoca/ v. 33.
andawat laiwan huomeneldain culke rannalle ja tulewat caicki ilman wahingota maalle/ v. 39.

Apt 27:1 MUtta sijttecuin päätetty oli/ että meidän piti Italiaan purjehtiman/ annoit he Pawalin muiden fangein cansa yhden Sadanpäämiehen haldun joca cudzuttin Julius/ Keisarin sotajoucosta.
Apt 27:2 Cosca me sijs astuimma Adramytin hahten/ ja meidän piti purjehtiman Asian ohidze/ laskimma me maalda. Ja meidän cansam oli Aristarchus/ Macedonian mies/ Tessalonicasta/
Apt 27:3 Ja me tulimma toisna päiwänä Sidonijn. Ja Julius meni hywäst Pawalin cansa/ ja salli hänen mennä ystäwäins tygö/ ja heildä holhotta.
Apt 27:4 Ja cuin me sieldä laskimma/ nijn me purjehdimma Cyprin ohidze: että wasta tuulet olit/
Apt 27:5 Ja cuin me sen meren/ joca Cilician ja Pamphilian cohdalla on/ ylidze purjehdimma/ ja tulimma Myraan/ joca Lycias on.
Apt 27:6 Ja siellä sai Sadanpäämies kijnni yhden Alexandrian hahden/ joca Italiaan purjehti/ johon hän pani meidän.
Apt 27:7 Cosca me monda päiwä hitast purjehdimma ja tuscalla Gnidumijn saawutimma ( wastatuulen tähden ) nijn me purjehdimma Cretan ala/ Salmonen tykönä/
Apt 27:8 Ja tulimma tuscalla sen ohidze/ nijn me tulimma yhten paickan joca caunixi satamaxi cudzutan/ ja oli läsnä Lasean Caupungita.
Apt 27:9 COsca paljo aica oli culunut/ ja purjehdus oli jo waarallinen/ ja Paaston aica oli jo culunut/ neuwoi Pawali heitä/ sanoden:
Apt 27:10 Armat miehet/ minä näen/ että purjehdus tahto olla waarallinen ja wahingolinen ei ainoastans calulle ja hahdelle/ mutta myös meidän hengellem.
Apt 27:11 Mutta Sadanpäämies uscoi enämmin Hahdenhaldiata ja Peränpitäjätä/ cuin Pawalin sanoja.
Apt 27:12 Ja cuin ei satama ollut sowelias yli talwe olla/ nijn he enimmitten mielistyit sijhen neuwoon/ että sieldä piti poislaskettaman/ jos he jollakin muoto olisit woinet tulla Phenician talwimaahan. Joca on Cretan satama etelä lände ja luodepohja päin.
Apt 27:13 Mutta cuin Etelätuuli rupeis puhaldaman/ luulit he heilläns myödäisen olewan. Ja cosca he läxit Assosta/ purjehdit he Cretan ohidze.
Apt 27:14 Mutta ei cauwan aica jälken/ nousi taas meitä wastan Itäpohjast tuulispää/
Apt 27:15 Ja cuin haaxi tuli waldan/ eikä woinut tuulen tähden ojendua/ laskimma me sen tuulen haldun culkeman.
Apt 27:16 Ja tulimma yhden saaren tygö/ joca cudzutan Clauda/ ja saimme tuscalla wenhesen ruweta/ jonga me otimme awuxem/
Apt 27:17 Ja sidoimme hahten/ peljäten ettei hänen pitänyt carijn sattuman/ ja he ulosheitit astiat/ ja annoit culke.
Apt 27:18 Cosca suuri ilma päällekäwi/ heitit he toisna päiwänä calun ulos.
Apt 27:19 Ja colmandena päiwänä heitimmä me omilla käsilläm ulos hahden caluja.
Apt 27:20 Mutta cuin en me monena päiwänä Auringota engä tähte nähnet/ eikä wähin ilma meitä wastan ollut/ nijn meidän elämämme toiwo oli jo caicki pois.
Apt 27:21 JA cosca me cauwan aica olimma syömätä nousi Pawali heidän keskellens/ ja sanoi: Miehet/ se olis ollut cohtullinen/ että te olisitta minua cuullet/ ja ette Cretasta poislaskenet/ ja saatitte meille taincaltaisen tuscan ja wahingon.
Apt 27:22 Ja nytkin minä neuwon teitä/ olcat hywäs uscalluxes/ ei teistä yxikän huckan tule/ mutta ainoastans haaxi.
Apt 27:23 Sillä minun tykönäni seisoi tänä yönä Jumalan Engeli/ jonga oma minä olen/ jota minä palwelen/ ja sanoi: älä pelkä Pawali/ sinun pitä Keisarin eteen asetettaman.
Apt 27:24 Ja cadzo/ Jumala on sinulle lahjoittanut ne caicki cuin sinun cansas purjehtiwat.
Apt 27:25 Sentähden miehet/ älkät peljätkö: sillä minä uscon Jumalan päälle/ että se nijn tapahtu cuin minulle sanottu on:
Apt 27:26 Mutta yhten luoton pitä meidän culkeman.
Apt 27:27 COsca neljästoistakymmenes yö joudui/ tulimma me puoliyön aican Adriaan/ ja haaximiehet luulit näkewäns jongun maacunnan.
Apt 27:28 Ja he heitit ulos luodirihman/ ja löysit caxikymmendä kynärätä sywäxi/ cosca he tulit wähä edemmä/ nackaisit he taas ulos luodirihman/ ja löysit wijsitoistakymmendä kynärätä.
Apt 27:29 Nijn he pelkäisit louckanduwans johongun carihin/ ja heitit ulos neljä Anckurita peräldä hahtia/ ja toiwoit päiwän coittawan.
Apt 27:30 Mutta cuin haaximiehet pyysit hahdest paeta/ lyckäisit he wenhen mereen/ sillä ajatuxella/ että he tahdoit Anckurita wiedä ulos hahden keulasta.
Apt 27:31 Nijn Pawali sanoi Sadanpäämiehelle/ ja sotamiehille: ellei nämät hahdes pysy/ et te suingan hengenne päästä.
Apt 27:32 Nijn sotamiehet hackaisit pois wenhen pestin/ ja annoit sen pudota.
Apt 27:33 JA cuin päiwä rupeis walkeneman/ neuwoi Pawali caickia heitä ruoca ottaman/ sanoden: tänäpän on neljästoistakymmenes päiwä/ cuin te odottanet oletta/ ja syömätä ollet/ ja ette mitän ole tygönne ottanet/
Apt 27:34 Sentähden neuwon minä teitä ruoca ottaman/ joca on teille terweydexi/ sillä ei yhdengän teidän päästän pidä hiuscarwacan catoman.
Apt 27:35 Ja cosca hän sen oli sanonut/ otti hän leiwän/ ja kijtti Jumalata caickein nähden/ mursi/ ja rupeis syömän.
Apt 27:36 Nijn he caicki wircoisit/ ja rupeisit myös syömän.
Apt 27:37 Mutta meitä oli hahdesa caicki yhten/ caxi sata seidzemenkymmendä ja cuusi henge.
Apt 27:38 Ja cosca he olit rawitut/ kewensit he hahte/ ja heitit jywät mereen.
Apt 27:39 COsca päiwä oli/ nijn ei he tundenet maata/ mutta astaitzit yhden lahden/ jonga randan he ajattelit hahden culkewan/ jos mahdollinen olis.
Apt 27:40 Ja cuin he Anckurit olit ylösottanet/ läxit he mereen/ ja päästit styrin sitet/ ja asetit purjen tuuleen/ ja annoit juosta randa cohden.
Apt 27:41 Ja cosca me tulimma yhden niemen tygö/ louckandui haaxi/ ja sen keula jäi carin päälle. Mutta castari tuli wallallens aldoin wäestä.
Apt 27:42 Mutta sotamiesten neuwo oli fangeja tappa/ ettei jocu uiden poiscarcais.
Apt 27:43 Mutta Sadanpäämies tahdoi Pawalita wapahta/ ja asetti heidän sijtä neuwosta. Ja käski ne cuin uida taisit ensin idzens maan puoleen anda.
Apt 27:44 Ja muita laitain päälle/ muutamita taas hahden cappalilla. Ja tapahdui että jocainen hengi tuli terwenä maalle.

Vers. 17. Carijn ) Grecan textis nimitetän Syrtis/ ja on waarallinen sannan cocous Affrican alla.

XXVIII. Lucu .

CUin he tulit maalle Meliten luotoon/ pane kärme Pawalita/ mutta hän pudista hänen tuleen ilman wahingota/ v. 1.
Hän paranda Publiuxen Isän wilutaudista/ v. 7.
Colmen cuucauden perästä/ purjehtiwat he Syracusaan/ sieldä Rhegioon ja Puteolijn ja sijtte Romijn/ v. 11.
siellä cudzu Pawali Judalaiset cocon/ ja ilmoitta mingätähden hän sinne tullut oli/ v. 17.
selittä heille kirjoituxet Jesuxest/ osottain hänen olewan Christuxen/ v. 21.
ja saarna ilman estetä Romis caxi ajastaica/ v. 30.

Apt 28:1 JA cosca me pääsnet olimma/ tunsimma me sen luodon Melitexi. Mutta ei se Canssa osottanut meille wähindä cunniata:
Apt 28:2 Sillä he teit meille walkian/ ja caicki meidän wastanotit/ sen saten ja wilun tähden cuin meidän päällemme tuli.
Apt 28:3 COsca Pawali cocois risuja ja pani walkialle/ tuli yxi kärme palawudesta/ ja carcais Pawalin käteen.
Apt 28:4 Cosca Canssa näki kärmen rippuwan hänen kädesäns/ sanoit he keskenäns: Caiketi tämä ihminen on miehentappaja/ jota ei costo salli elä/ waicka hän on meren hädästä pääsnyt.
Apt 28:5 Mutta hän pudisti kärmen tuleen/ eikä mitän kipua tundenut.
Apt 28:6 Mutta he odotit hänen ajettuwan eli cohta maahan langewan ja cuolewan. Ja cuin he cauwan sitä odotit/ näit he ettei hänen mitän wahingota tapahtunut/ ja nijn he sait toisen mielen/ ja luulit hänen Jumalaxi.
Apt 28:7 MUtta wähän matcan tacana sijtä oli sen luodon Päämiehellä Publiuxella yxi maancartano/ joca meitä wastanotti/ ja piti meidän cunnialisest wierasnans colme päiwä.
Apt 28:8 Nijn tapahdui että Publiuxen Isä sairasti wilutautia ja wadzankipua. Jonga tygö Pawali meni/ rucoili ja pani kätens hänen päällens/ ja paransi hänen.
Apt 28:9 Cosca se oli tehty/ tulit myös muut sairat sijtä luodosta ja parattin.
Apt 28:10 Jotca meille teit suuren cunnian. Ja cuin me sieldä purjehdimma/ ewästit he meitä.
Apt 28:11 Mutta colmen Cuucauden perästä/ purjehdimma me matcam Alexandrian hahdesa/ joca sen luodon tykönä oli talwe pitänyt/ josa caxoisen mercki oli.
Apt 28:12 Ja cuin me tulimma Syracusaan/ olimma me siellä colme päiwä.
Apt 28:13 Ja cuin me sieldä ymbäri purjehdimma/ ja tulimma Rhegioon/ ja päiwä jälken puhalsi Lounat tuuli/ nijn että me toisna päiwänä tulimma Puteolijn.
Apt 28:14 Sieldä me löysimmä weljet/ ja meitä rucoildin oleman heidän tykönäns seidzemen päiwä/ ja nijn me tulimma Romijn.
Apt 28:15 Ja cosca siellä weljet cuulit meistä/ tulit he meitä wastan/ haman Appiforun ja Tretabernijn. Cosca Pawali heidän näki/ kijtti hän Jumalata/ ja sai uscalluxen.
Apt 28:16 Mutta cuin me Romijn tulimma/ andoi Sadanpäämies fangit Sodanpäämiehen haldun. Mutta Pawali sallittin oleman idzelläns yhden sotamiehen cansa/ joca hänestä otti waarin.
Apt 28:17 NIjn tapahdui colmannen päiwän jälken/ että Pawali cudzui cocon ylimmäiset Judalaisista. Ja cosca he tulit cocon/ sanoi hän heille: Miehet weljet/ waicka en minä ole mitän tehnyt Canssa wastan/ eli Isäin säätyä wastan/ cuitengin olen minä sidottuna annettu Jerusalemista Romarein käsijn/
Apt 28:18 Jotca/ cosca he olit minun tutkinet/ tahdoit minua päästä/ ettei he mitän hengen ricosta minusa löynnet.
Apt 28:19 Cosca Judalaiset sitä wastan olit/ täydyi minun turwata Keisarijn/ ei että minulla oli candamist jotakin minun Canssani päälle.
Apt 28:20 Sentähden olen minä cudzunut teitä cocon/ että minä saisin teitä nähdä ja puhutella: sillä minä olen Israelin toiwon tähden tällä cahlella sidottu.
Apt 28:21 NIjn he sanoit hänelle: en me ole kirja saanet Judeasta sinun puolestas/ ei myös yxikän weljistä ole sieldä tullut/ ja meille ilmoittanut/ eikä jotacuta pahutta sinusta puhunut.
Apt 28:22 Cuitengin tahdomma me sinulda cuulla mitäs aigoit: sillä tästä seurasta on meille kyllä tiettäwä/ että sitä jocapaicas wastan ollan.
Apt 28:23 Ja cuin he olit hänelle päiwän määrännet/ nijn tuli monda hänen tygöns majaan/ joille hän selitti ja todisti Jumalan waldacunnast/ ja opetti heille Jesuxest/ Mosexen Laist ja Prophetaist/ huomenest haman ehtosen asti.
Apt 28:24 Ja muutamat uscoit hänen sanans/ mutta muutamat ei usconetcan.
Apt 28:25 MUtta cuin he tulit rijtaisexi keskenäns/ menit he matcans/ että Pawali oli yhden sanan sanonut: Pyhä Hengi on oikein meidän Isillem Esaian Prophetan cautta sanonut:
Apt 28:26 Mene tämän Canssan tygö/ ja sano: corwillanne pitä teidän cuuleman/ ja ei ymmärtämän/ ja silmillänne pitä teidän näkemän/ ja ei tundeman:
Apt 28:27 Sillä tämän Canssan sydän on cowettu/ ja he cuulewat rascast corwillans/ ja panewat silmänsä umben. Ettei he coscan silmilläns näkis eikä corwillans cuulis/ ei myös ymmärräis sydämelläns/ eikä käändäis heitäns/ että minä heitä autaisin.
Apt 28:28 Nijn olcon se teille tiettäwä/ että tämä Jumalan autuus on lähetetty pacanoille/ jotca sen cuulewat.
Apt 28:29 Ja cuin hän näitä puhunut oli/ läxit Judalaiset pois/ ja kyselit paljo keskenäns.
Apt 28:30 Mutta Pawali oli täyttä caxi ajastaica omas palckahuonesans/ ja otti caicki wastan cuin hänen tygöns tulit/
Apt 28:31 Ja saarnais Jumalan waldacunnast/ ja opetti HERrasta Jesuxesta Christuxesta caikella uscalluxella/ ja ei händä yxikän kieldänyt.

Vers. 11. Caxoisen mercki ) Owat tähdet Taiwas/ jotca pacanoilda jumalina pidettin/ jotca erinomaisest purjehtiwaisille piti oleman armolliset.

Apostolitten Tecoin loppu.