Toinen Cuningasten Kirja

22.04.2020

QVARTUS REGUM , Toinen Cuningasten Kirja / Josa wielä Kirjoitetan : I. ISraelin ja Judan Cuningasten hallituxest/ sijhenasti että Israel wietin pois Assyriaan: Elian ja Elisan ihmeist.
Ahasian Ahabin pojan/ ja hänen weljens jumalattomudest ja catumattomudest/ c. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sijtte Joramin Josaphatin pojan/ ja hänen poicans Ahasian jumalattomudest ja pahoist töist/ c. 8.
Jehust/ c. 9.
Ahabin huonen häwityxest/ c. 10.
Athaliast ja Joaxest/ c. 11.
Amasiast. c. 12.
Joahaxest/ Joaxest ja Elisan cuolemast/ cap. 13.
Amasiast/ Jerobeamist/ Zachariast ja Asariast/ cap. 14.
Jothamist/ Sallumist/ Menahemist/ Pekahiast/ Pekast/ Hoseaxest/ Jothamist Judan Cuningast/ Ahaxest/ cap. 15.
Hiskiast/ cap. 16.
Salmanassarist Assyrian Cuningast/ cuinga hän woitti Samarian: wei Israelin pois/ ja pani pacanat heidän majoins HERran uhcauxen jälken/ cap. 17.
II. Sijtte Judan Cuningaist erittäin/ sijhenasti että Juda wietin pois Babelijn.
Nimittäin Hiskiast/ että hän oli jumalinen.
HERran Engeli löi Sanheribin Assyrian Cuningan sotawäest/ cosca hän tuli Jerusalemita wastan/ 185000. miestä.
Hiskian sairaudest/ ja hänen elämäns lisändymisest/ Auringon palajamisest hänen tähtens/ cap. 18. 19. 20.
Manassest ja hänen jumalattomudestans.
Amonist ja Josiast ja hänen jumalisudestans. c. 21. 22.
Joahaxest/ Joachimist/ Jojachinist ja Zidechiast/ c. 23. 24.
Cuinga Jojachim pääse fangeudest/ cap. 25.
Näiden Cuningasten aicana saarnaisit Esaia/ Jeremia/ Micha ja Hosea.
Ja näin täsä Kirjas löytän mitä tapahtunut on hamast Ahasian Ahabin pojan hallituxen algust Israelis/ Babelin fangeuten asti/ cosca Joachim päästettin EwilMerodachilda/ Babelin Cuningalda/ nimittäin/ 344. ajastajas.
Sillä: Sijttecuin Ahasia tuli Israelin Cuningaxi/ hallidzi Josaphat Judan Cuningas sijhenasti cuin Joram hänen poicans tuli Cuningaxi 5. ajastaica.
Joram sijhenasti cuin Ahasia tuli Cuningaxi/ 7. ajast.
Ahasia 1. ajastajan/ Athalia 6. ajastaica/ Joas sijhenasti cuin Amasias tuli Cuningaxi 39. ajast.
Amasia 29. ajast.
Ilman Cuningast Judasa 11. ajast.
Usia 52. ajast.
Jotham sijhenasti että Ahas tuli Cuningaxi 15. ajast.
Ahas sijhenasti että Hiskias tuli Cuningaxi 15. ajast.
Hiskia 29. ajast.
Manasse 55. ajast.
Amon 2. ajast.
Josias 31. ajast.
Johas 3. Cuucautta Jojachim 11. ajast.
Jojachin 3. Cuucautta Zedechia Babelin fangeuten asti 11. ajast.
Sijtte sijhen cuin Jojachin pääsi wallallans 25. ajast.
Ahasia hallidzi sijhenasti cuin Joram tuli Cuningaxi/ 1. ajast.
Joram 12. ajast.
Jehu 28. ajast.
Joahas sijhenasti cuin Joas tuli Cuningaxi 15. ajast.
Joas 16. ajast.
Jerobeam 41. ajast.
Ilman Cuningast Israelis 23. ajast.
Zacharia 6. Cuucautta Sallum 1. Cuucauden.
Menachem 10. ajast.
Pekaja 2. ajast.
Pekah 20. ajast.
Hosea ennencuin hän tuli Cuningaxi 8. ajast.
Sijttecuin hän tuli Cuningaxi 9. ajast.
Sijttecuin Israel wietin pois Salmanasserilda/ hallidzi Cuningas Hiskia Judasa 23. ajast.
Pane ne ja seurawaiset Judan Cuningasten wuodet yhteen/ nijn tule juuri se lucu.

I. Lucu.

AHabin perän tule Ahasia Cuningaxi/ hallidze caxi ajastaica/ ja teke paha/ v. 52.
tule sairaxi ja lähettä BaalSebubille kysymän/ jos hän wielä olis paranewa/ v. 2.
lähettä sijs HERra Elian hänen lähetystäns wastan/ sanoman: ettei hän edzinyt HERra/ sentähden ei hänen pidä nouseman sijtä wuotesta/ v. 3.
cuin Ahasia sen cuule/ lähettä hän päämiehen 50. cansa/ ottaman Eliat kijnni/ v. 5.
joca anda tulen tulla taiwast/ ja poltta ne/ v. 9.
lähettä toisen/ jonga myös nijn käwi/ v. 11.
Colmas nöyryttä idzens/ jota Elia säästä/ v. 13.
mene hänen cansans ja sano sen idze Cuningalle/ v. 16.
Ahasia cuole/ ja Joram tule Cuningaxi hänen siaans/ v. 17.

2 Kun 1:1 Ja Moabiterit luowuit Israelist cosca Ahab oli cuollut.
2 Kun 1:2 JA Ahasia langeis häkin läpidze hänen ylistuwasans Samarias/ sairasti ja lähetti sanansaattajat/ ja sanoi heille: mengät ja kysykät BaalSebubille Ekronin jumalalle/ jos minä paranen tästä sairaudest.
2 Kun 1:3 Mutta HERran Engeli sanoi Elialle Thesbitille: nouse ja mene Cuningan sanansaattaita wastan Samariaan/ ja sano heille: eikö yhtän Jumalata ole Israelis/ että te menette kysymän BaalSebubille Ekronin jumalalle?
2 Kun 1:4 Sentähden näin sano HERra: ei sinun pidä sijtä wuotesta nouseman josas macat/ mutta sinun pitä caiketi cuoleman. Ja Elia meni.
2 Kun 1:5 Ja cosca sanansaatajat palaisit hänen tygöns/ sanoi hän heille: mixi te palaisitte?
2 Kun 1:6 He sanoit hänelle: yxi mies cohdais meidän ja sanoi meille: palaitcat Cuningan tygö/ joca teidän on lähettänyt/ ja sanocat hänelle: näin sano HERra: eikö yhtän Jumalata ole Israelis/ ettäs lähetät kysymän BaalSebubille Ekronin jumalalle? sentähden ei sinun pidä sijtä wuotest nouseman josas macat/ mutta sinun pitä caiketi cuoleman.
2 Kun 1:7 Ja hän sanoi heille: mingäcaltainen se mies oli joca cohtais teidän/ ja näitä puhui teille?
2 Kun 1:8 He sanoit hänelle: hän oli carwainen/ ja hihnainen wyö hänen suolillans. Hän sanoi: se on Elia Thesbita.
2 Kun 1:9 JA hän lähetti hänen tygöns yhden wijdenkymmenen päämiehen/ wijdenkymmenens cansa. Ja cosca hän tuli hänen tygöns/ ( cadzo/ hän istui wuoren cuckulalla ) Ja hän sanoi hänelle: sinä Jumalan mies/ Cuningas sano: tule alas.
2 Kun 1:10 Elia wastais wijdenkymmenen päämiehelle/ ja sanoi hänelle: jos minä olen Jumalan mies/ nijn tulcan tuli taiwast ja polttacan sinun ja sinun wijsikymmendäs. Nijn tuli langeis taiwast/ ja poltti hänen ja hänen wijsikymmendäns.
2 Kun 1:11 Ja hän lähetti taas toisen wijdenkymmenen päämiehen hänen tygöns/ hänen wijdenkymmenens cansa/ ja hän sanoi hänelle: sinä Jumalan mies/ näitä sano Cuningas: tule kijrust alas.
2 Kun 1:12 Elia wastais/ ja sanoi: jos minä olen Jumalan mies/ nijn langetcan tuli taiwast/ ja polttacan sinun ja sinun wijsikymmendäs. Nijn Jumalan tuli langeis taiwast ja poltti hänen/ ja hänen wijsikymmendäns.
2 Kun 1:13 NIin hän wielä lähetti colmannen wijdenkymmenen päämiehen hänen wijdenkymmenens cansa. Cosca hän tuli ylös hänen tygöns/ cumarsi hän polwillens Elian eteen rucoili händä/ ja sanoi hänelle: sinä Jumalan mies/ olcon minun sielun ja näiden wijdenkymmenen sinun palwelioittes sielut callit sinun edesäs.
2 Kun 1:14 Cadzo/ tuli on tullut taiwast/ ja on polttanut ne caxi ensimäist wijdenkymmenen päämiest heidän wijdenkymmenens cansa/ mutta olcon minun sielun callis sinun edesäs.
2 Kun 1:15 Nijn sanoi HERran Engeli Elialle: mene alas hänen cansans/ ja älä mitän pelkä händä. Nijn hän nousi/ ja meni hänen cansans Cuningan tygö
2 Kun 1:16 Ja hän sanoi hänelle: näin sano HERra: ettäs lähetit sanansaattajat/ ja annoit kysyä BaalSebubille Ekronin jumalalle/ cuin ei yhtäkän Jumalata olis Israelis/ jolda kysytäisin/ nijn ei sinun pidä sijtä wuotesta nouseman josas macat/ mutta sinun pitä caiketi cuoleman.
2 Kun 1:17 Ja nijn hän cuoli HERran sanan jälken cuin Elia puhunut oli. Ja Joram tuli Cuningaxi hänen siaans/ toisna Joramin Josaphatin pojan Judan Cuningan wuonna: sillä ei hänellä ollut poica.
2 Kun 1:18 Mitä enämbi on sanomist Ahasiast/ ja mitä hän tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten aicakirias.

Vers. 10. Nijn tulcan tuli taiwast ) Ei Elia tehnyt tätä coston himost/ waan erinomaisest Jumalan cunnian kijwaudest ja wahwast uscost/ rangaistaxens näitä jumalattomia epäjumalan palwelioita/ ja wahwistaxens/ että hän oli oikia HERran Propheta. Ei cuitengan jocaidzen sowi tätä seurata/ toiwottaxens costo wiholisillens: nijncuin me näemme Christuxen opettawan hänen opetuslapsians/ Luc. 9:54. cosca he tahdoit sitä tehdä. Cadzo myös sitä 25. lucu Num.
v. 11.

II. Lucu.

ENnencuin Elia otetan ylös/ tahto hän Elisan pois tyköäns/ mutta ei hän saa/ v. 1.
lyö hamellans Jordanijn/ joca jaca idzens/ ja he käywät sijtä ylidzen/ v. 8.
Elisa ano caxikertaist henge/ v. 9.
heidän käydesäns otetan Elia tulisilla waunuilla ylös/ v. 11.
Elisa otta hänen hamens/ jaca taas Jordanin ja palaja/ v. 13.
Prophetain pojat edziwät Eliata/ ja ei löydä/ v. 15.
Elisa tule Jerihoon/ ja paranda siellä wahingoliset wedet/ v. 19.
BethElijn mennes pilcatan hän nuorucaisilda/ jotca carhuilda cuoliaxi rewellän/ v. 23.

2 Kun 2:1 COsca HERra tahdoi Elian tuules otta ylös taiwasen/ käwit Elia ja Elisa Gilgalist.
2 Kun 2:2 Ja Elia sanoi Elisalle: wijwys täsä/ sillä HERra on minun lähettänyt BethElijn. Mutta Elisa sanoi: nijn totta cuin HERra elä/ ja sinun sielus/ en minä luowu sinusta. Ja he tulit alas BethElin.
2 Kun 2:3 Silloin käwit Prophetain pojat cuin BethElis olit Elisan tygö/ ja sanoit hänelle: tiedäckös HERran tänäpän ottawan sinuldas pois sinun Isändäs sinun pääs pääldä? Hän sanoi: minä kyllä sen tiedän/ olcat äneti.
2 Kun 2:4 Ja Elia sanoi hänelle: Elisa/ wijwys täsä/ sillä HERra on minun lähettänyt Jerihoon. Hän sanoi: nijn totta cuin HERra elä ja sinun sielus/ en minä luowu sinusta.
2 Kun 2:5 Ja cuin he tulit Jerihoon. Tulit Prophetain pojat cuin Jerihos olit Elisan tygö/ ja sanoit hänelle: tiedäckös HERran tänäpän ottawan sinuldas pois sinun Isändäs sinun pääs pääldä? Hän sanoi: minä kyllä sen tiedän/ olcat äneti.
2 Kun 2:6 Ja Elia sanoi hänelle: oles täsä/ sillä HERra on minun lähettänyt Jordanijn. Hän sanoi: nijn totta cuin HERra elä/ ja sinun sielus/ en minä luowu sinusta.
2 Kun 2:7 Ja he käwit molemmin. Mutta wijsikymmendä miestä Prophetain pojista menit pois/ ja jäit cauwas seisoman/ ja he seisoit ynnä Jordanin tykönä.
2 Kun 2:8 NIin otti Elia hamens ja käärei cocoon/ ja löi weteen/ ja wesi hajois molemmille puolille/ nijn että molemmat käwit cuiwana sen läpidze.
2 Kun 2:9 Ja cosca he tulit ylidze/ sanoi Elia Elisalle: ano/ mitä minun pitä sinulle tekemän/ ennencuin minä otetan pois sinulda. Elisa sanoi: että sinun henges olis minun cansani caxikertaisest.
2 Kun 2:10 Hän sanoi: sinä olet anonut cowa asiata/ mutta cuitengin jos sinä näet minun cosca minä sinulda otetan pois/ nijn se tapahtu/ mutta jos et sinä näe/ nijn ei se tapahdu.
2 Kun 2:11 Ja cosca he ynnä käwit ja puhuit keskenäns/ cadzo/nijn tulit tuliset waunut tulisten hewoisten cansa/ ja eroitti heidän toinen toisestans. Ja Elia meni ylös tules taiwasen.
2 Kun 2:12 MUtta Elisa näki sen/ ja huusi: minun Isän/ minun Isän/ Israelin waunu ja hänen radzasmiehens/ ja ei händä enä nähnyt. Ja hän tartui waatteisijns ja rewäis ne cahtia.
2 Kun 2:13 Ja otti Elian hamen ylös/ joca häneldä pudonnut oli/ palais ja meni Jordanin randaan.
2 Kun 2:14 Ja otti sen hamen/ joca Elialda pudonnut oli/ löi weteen/ ja sanoi: cusa on nyt HERra Elian Jumala? Ja löi weteen/ nijn wesi hajois molemmille puolille/ ja Elisa käwi ylidzen.
2 Kun 2:15 COsca Prophetain pojat/ jotca ylidze toisella puolella Jerihos olit/ näit hänen/ sanoit he: Elian hengi lepä Elisan päällä/ ja käwit händä wastan/ ja cumarsit maahan asti.
2 Kun 2:16 Ja sanoit hänelle: cadzo/ sinun palwelioisas on wijsikymmendä wahwa miestä/ anna heidän mennä edzimän sinun Isändätäs/ jos HERran hengi on ottanut hänen/ ja heittänyt jolleculle wuorelle/ taicka johongun laxoon. Hän sanoi: älkät andaco mennä.
2 Kun 2:17 Mutta he waadeit händä sijhenasti että hän häpeis/ ja sanoi: mengän. Ja he lähetit matcaan wijsikymmendä miestä/ ja he edzeit colme päiwä ja ei löytänet händä.
2 Kun 2:18 Ja tulit jällens hänen tygöns ( ja hän oli Jerihos ) ja sanoi heille: engö minä sanonut teille/ ettei teidän pitänyt menemän?
2 Kun 2:19 JA ne miehet cuin Caupungis olit/ sanoit Elisalle/ cadzo/ täsä Caupungis on hywä asua/ nijncuin meidän Herram näke/ mutta täsä on paha wesi/ ja hedelmätöin maa.
2 Kun 2:20 Hän sanoi: tuocat minulle usi astia/ ja pangat suola sijhen/ ja he toit hänelle.
2 Kun 2:21 Nijn hän meni ulos wesicaiwoin tygö/ ja heitti suola nijhin/ sanoden: nijn sano HERra: minä olen tämän weden parandanut/ ei yxikän cuolema taicka hedelmättömys pidä heistä tästedes tuleman.
2 Kun 2:22 Nijn parani wesi tähän päiwän asti Elisan sanan jälken/ jonga hän puhui.
2 Kun 2:23 JA hän meni sieldä BethElijn/ ja hänen mennesäns tiellä/ tulit pienet pojat Caupungist/ ja pilckaisit händä/ sanoden: tule ylös paljas pää/ tule ylös paljas pää.
2 Kun 2:24 Ja hän käänsi idzens/ ja cuin hän heidän näki/ kirois hän heitä HERran nimeen. Nijn tuli caxi carhua medzästä/ ja repelit caxi poica wijdettäkymmendä cuoliaxi.
2 Kun 2:25 Sieldä hän meni Carmelin wuorelle/ ja sijtte palais sieldä Samariaan.

Vers. 3. Prophetain pojat ) Olit ne cuin opettelit ja harjoittelit idziäns Jumalan sanas Prophetain tykönä. Vers. eod. Sinulda/ in Hebraeo sinun pääs pääldä ) Päänä olla on olla mestarina ja opettajana: Jalcoina olla on olla opetuslapsena eli alemmaisna: sillä cosca opettaja opetta/ istu hän opetuslapsians ylömbänä/ nijn että ne owat hänelle jalcain juures/ ja hän heidän pääns wieres. Juuri nijn sano P. Pawali/ Act. 22:3. että hän on oppenut Lain Gamalielin jalcain juures/ ja se on yhteinen tapa näin kirjoituxes puhua Hebraean kielellä. Nijn istui myös Maria Christuxen jalcain juures/ Luc. 10:39.
v. 9. Ennencuin minä otetan sinulda pois ) Täsä nähdän/ että joca tahto jotakin anoa pyhildä/ hänen pitä anoman heildä nijncauwan cuin he eläwät/ sijtte on turha jotakin anoa heildä. v. eodem , Caxikertaisest ) Ei Elisa tahtonut Elian henge caxikertaisest/ sillä yxi on hengi/ joca on caikisa pyhisä/ 1. Cor. 12. waan sen yhden hengen caxikertaisen suun/ että hän wois enä ja wäkewemmäst saarnata/ cuin Elia/ nijncuin hän tekikin.
v. 20. Pangat sijhen suola ) Tällä tahdoi Jumala osotta woiwan hänens tehdä mitä hänen näky/ ja mingä cautta hän tahto. Mutta ei tästä se seura/ että wihityllä suolalla on woima syndiä ja Satanin wäjytyxiä wastan/ sijhen ei ole yhtän Jumalan sana eli lupausta.

III. Lucu.

JOram hallidze caxitoistakymmendä ajastaica/ ja teke paha/ v. 1.
hänen aicanans luopuwat Moabiterit Israelist/ v. 5.
Joram soti Josaphatin Judan Cuningan ja Edomin Cuningan cansa heitä wastan/ v. 6.
Elisa toimitta heille wettä/ ja julista heille woiton/ v. 9.
Moabiterit lyödän/ v. 21.
joinen Cuningas uhra poicans polttouhrixi muurin päällä/ v. 26.

2 Kun 3:1 JOram Ahabin poica tuli Israelin Cuningaxi Samarias cahdexandenatoistakymmendenä Josaphatin Judan Cuningan wuonna/ ja hallidzi caxitoistakymmendä wuotta.
2 Kun 3:2 Ja teki paha HERran edes/ waan ei cuitengan nijncuin hänen Isäns ja äitins: sillä hän häwitti Baalin padzat/ jotca hänen Isäns tehnyt oli.
2 Kun 3:3 Mutta cuitengin hän pysyi Jerobeamin Nebathin pojan synneis/ joca Israelin saatti syndiä tekemän/ ja ei luopunut nijstä.
2 Kun 3:4 MUtta Mesalla Moabiterein Cuningalla oli paljo lambaita/ ja hän andoi Israelin Cuningalle weron/ sata tuhatta caridzata/ ja satatuhatta oinasta/ willoinens.
2 Kun 3:5 Cosca Ahab oli cuollut/ luowui Moabiterein Cuningas Israelin Cuningast.
2 Kun 3:6 Sijhen aican läxi Cuningas Joram Samariast/ ja luki caiken Israelin.
2 Kun 3:7 Ja lähetti Josaphatille Judan Cuningalle sanoman: Moabiterein Cuningas on luopunut minusta/ tule sotiman minun cansani Moabitereitä wastan. Hän sanoi: minä tulen/ minä olen nijncuin sinä/ ja minun Canssan nijncuin sinun Canssas/ ja minun hewoisen nijncuin sinun hewoises.
2 Kun 3:8 Ja sanoi: cuta tietä meidän pitä sinne waeldaman? Hän wastais: Edomin corwen tietä.
2 Kun 3:9 JA nijn läxi Israelin Cuningas/ Judan Cuningas ja Edomin Cuningas. Ja cosca he olit waeldanet ymbäri seidzemen päiwän matcan/ ei ollut sotawäellä ja juhdilla/ jotca heidän cansans olit/ wettä.
2 Kun 3:10 Silloin sanoi Israelin Cuningas: woi/ cosca HERra on cudzunut nämät oclme Cuningasta/ andaxens heitä Moabiterein käsijn.
2 Kun 3:11 Mutta Josaphat sanoi: ongo täsä yhtän HERran Prophetata/ kysyäxem hänen cauttans neuwoa HERralda. Silloin wastais yxi Israelin Cuningan palwelioist/ ja sanoi: täsä on Elisa Saphatin poica/ joca caasi wettä Elian kätten päälle.
2 Kun 3:12 Josaphat sanoi: hänen tykönäns on HERran sana. Ja Israelin Cuningas/ ja Josaphat/ ja Edomin Cuningas menit hänen tygöns.
2 Kun 3:13 SIlloin sanoi Elisa Israelin Cuningalle: mitä sinun on minun cansan tekemist? mene pois sinun Isäs Prophetain tygö/ ja sinun äitis Prophetain tygö. Israelin Cuningas sanoi hänelle: Ei/ sillä HERra on cudzunut nämät colme Cuningasta andaxens heitä Moabiterein käsijn.
2 Kun 3:14 Elisa sanoi: nijn totta cuin HERra Zebaoth elä/ jonga edes minä seison/ jollen minä cadzois Josaphati Judan Cuningast/ en minä cadzatais sinun päälles/ engä tottelis sinua.
2 Kun 3:15 Tuocat minulle candelen soittaja: ja cosca soittaja soitti/ tuli HERran käsi hänen päällens.
2 Kun 3:16 Ja hän sanoi: näitä sano HERra/ tehkät cuoppia sinne ja tänne tähän ojaan:
2 Kun 3:17 Sillä näin sano HERra: ei teidän pidä tuulda ja sadetta näkemän/ ja cuitengin pitä ojan wettä täynnä oleman/ nijn että te ja teidän Canssan/ ja teidän juhtan saawat juoda.
2 Kun 3:18 Wielä sijttengin tämä on yxi pieni asia HERran edes/ waan hän anda myös Moabiterit teidän käsijn.
2 Kun 3:19 Nijn että te lyötte caicki wahwat Caupungit/ ja caicki walitut Caupungit/ ja te caadatte caicki hywät puut/ ja tukidzette caicki wesilähtet/ ja turmelette caicki hywät pellot kiwillä.
2 Kun 3:20 Ja amulla ruocauhrin ajalla/ cadzo/ silloin tuli wesi Edomin tietä myöden/ ja täytti maan wedellä.
2 Kun 3:21 COsca caicki Moabiterit cuulit että Cuningat olit mennet sotiman heitä wastan/ cudzuit he cocoon caicki miehet jotca olit ijälliset sotaan ja sen ylidzen/ ja menit rajoillen.
2 Kun 3:22 Mutta cosca he amulla warhain nousit/ ja Auringo nousi weden ylidze/ nijn näit Moabiterit että wesi oli heitä wastan punainen nijncuin weri.
2 Kun 3:23 Ja sanoit: se on weri/ Cuningat owat tapellet keskenäns miecalla/ ja yxi on lyönyt toisen cuoliaxi/ nyt sijs Moab mene saalille.
2 Kun 3:24 Mutta cosca he tulit Israelin leirijn/ nousi Israel/ ja löi Moabitereit/ ja ne pakenit heitä/ mutta he tulit sisälle ja löit Moabin.
2 Kun 3:25 Cukistit Caupungin/ ja idzecukin heitti kiwens caickin hywijn peldoin ja täytit ne/ ja tukidzit caicki wesilähtet/ ja caasit caicki hywät puut/ sijhenasti cuin Kirharasethijn waiwoin kiwiä jäit/ ja he pijritit sen lingoilla ja löit hänen.
2 Kun 3:26 Cosca Moabiterein Cuningas näki sodan olewan ylön wäkewän händä wastan/ otti hän seidzemen sata miestä tygöns/ jotca wedit miecan ulos/ carataxens Edomin Cuningan päälle/ waan ei he woinet.
2 Kun 3:27 Silloin otti hän hänen ensimäisen poicans/ joca hänen siaans piti Cuningaxi tuleman/ ja uhrais sen polttouhrixi muurin päälle. Silloin tuli Israel sangen wihaisexi/ nijn että he menit pois hänen tyköäns/ ja palaisit omalle maallens.

Vers. 15. Tuocat minulle candelen soittaja ) Nimittäin/ että sijtäkin hänen wihans asetuis sitä jumalatoinda Israelin Cuningasta wastan/ ja hän olis sowelias saaman ennustawaist henge.
v. 27. Silloin tuli Israel sangen wihaisexi ) se on/ he wihastuit sencaltaisesta työstä/ surcuttelit heitä ja menit matcaans.

IV. Lucu.

ELisa toimitta wähäst öljyst köyhän lesken welan maxetuxi/ v. 1.
toimitta myös Sunemin waimolle pojan HERralda/ v. 18.
herättä hänen cuolluist/ v. 32.
paranda myrkyllisen liemen jauhoilla/ v. 38.
ruocki myös 100. miestä 20. leiwällä/ joista wielä jää HERran sanan jälken/ v. 42.

2 Kun 4:1 JA yxi waimo nijstä Prophetain poicain emännistä huusi Elisan tygö/ ja sanoi: sinun palwelias minun miehen cuoli. Nijn sinä tiedät sen että sinun palwelias pelkäis HERra. Nyt tuli welcamies/ ja tahto otta molemmat minun lapseni orjaxens.
2 Kun 4:2 Elisa sanoi hänelle: mitä minun pitä tekemän sinulle? sano minulle mitä sinun huonesas on? Hän sanoi: sinun palckapijcallas ei ole muuta mitän cuin yxi öljyastia.
2 Kun 4:3 Hän sanoi: mene ja ano coco sinun kyläcunnaldas tyhjiä astioita nijn monda cuins saat.
2 Kun 4:4 Ja mene sisälle/ ja sulje owi sinun ja sinun poicais perän/ ja caada jocaidzeen nijhin astioin/ ja coscas olet täyttänyt heidän/ nijn anna ne otta pois.
2 Kun 4:5 Hän meni pois hänen tyköns/ sulki owen jälkens ynnä poicains cansa/ ja cannoit astiat äitins eteen/ ja hän caasi nijhin.
2 Kun 4:6 Ja cuin astiat olit täytetyt/ sanoi hän pojallens: tuo minun wielä yxi astia. Hän sanoi: ei ole täällä enä astiata/ nijn öljy seisatti.
2 Kun 4:7 Ja hän tuli/ ja ilmoitti sen sille Jumalan miehelle. Hän sanoi: mene ja myy öljy/ ja maxa welcamiehelles/ mutta sinä ja sinun poicas eläkät sijtä jänest.
2 Kun 4:8 JA se tapahdui sijhen aican/ että Elisa meni Sunemijn/ ja siellä oli cuuluisa waimo joca händä holhois/ nijn että hän söi hänen tykönäns/ ja nijn usein cuin hän sen cautta waelsi/ poickeis hän sinne syömän.
2 Kun 4:9 Ja hän sanoi miehellens: cadzo/ minä ymmärrän tämän Jumalan miehen olewan pyhän/ joca täsä aina waelda.
2 Kun 4:10 Tehkäm sijs tähän wähä ylistupa/ ja pangam hänelle sinne yxi wähä wuode/ pöytä/ istuin ja kyntiläjalca/ että hän siellä olis cosca hän meidän tygöm tule.
2 Kun 4:11 NIin tapahdui sijhen aican/ että hän tuli sinne/ ja pani ylistupaan lewätä ja macais siellä.
2 Kun 4:12 Ja hän sanoi palweliallens Gehazille: cudzu Sunemin waimo tänne. Ja cosca hän oli cudzunut hänen/ astui hän hänen eteens.
2 Kun 4:13 Nijn hän sanoi palweliallens: sano hänelle: cadzo/ sinä olet tehnyt meille caiken tämän palweluxen/ mitä minun pitä sinun tekemän? ongo sinulla asiat Cuningan taicka sodanpäämiehen tygö? Hän sanoi: minä asun keskellä minun Canssani.
2 Kun 4:14 Hän sanoi hänelle: mitäst sijs hänelle pitäis tehtämän? Gehazi sanoi: ei ole hänellä poica/ ja hänen miehens on wanha.
2 Kun 4:15 Hän sanoi: cudzu händä/ ja cosca hän meni händä cudzuman/ nijn hän tuli owis.
2 Kun 4:16 Ja hän sanoi: tähän aican wuoden peräst pitä sinun syleilemän poica. Hän sanoi: ei minun Herran sinä Jumalan mies/ älä wääryttele sinun pijcas edes.
2 Kun 4:17 Ja waimo tuli rascaxi/ ja synnytti pojan sijhen aican wuoden peräst/ nijncuin Elisa oli hänelle sanonut.
2 Kun 4:18 JA cosca lapsi jo isoixi tuli/ nijn tapahdui/ että hän meni ulos Isäns ja elonleickaitten tygö.
2 Kun 4:19 Ja hän sanoi Isällens: woi minun päätäni/ minun päätäni. Ja hän sanoi palweliallens: canna händä äitins tygö.
2 Kun 4:20 Ja hän otti hänen/ ja wei äitins tygö/ ja hän pani hänen helmaans puolipäiwän asti/ nijn hän cuoli.
2 Kun 4:21 Ja hän nousi ja laski hänen Jumalan miehen wuotelle/ läxi ulos ja sulki owen.
2 Kun 4:22 Ja cudzui miehens/ ja sanoi/ lähetä minun tygöni yxi palwelioista ja Asi: sillä minä menen Jumalan miehen tygö/ ja palajan.
2 Kun 4:23 Ja hän sanoi: mixi sinä hänen tygöns menet: sillä ei nyt ole usicuu taicka Sabbathi? hän sanoi: rauha.
2 Kun 4:24 Ja hän satuloidzi Asin/ ja sanoi palweliallens: aja wahwast/ ja älä wijwytä minua matcalla nijncuin minä sanon sinulle.
2 Kun 4:25 JA nijn hän meni pois ja tuli Jumalan miehen tygö Carmelin wuorelle. Cosca Jumalan mies näki hänen tulewan/ sanoi hän palweliallens Gehazille: cadzo/ Sunemin waimo on täällä.
2 Kun 4:26 Nijn juoxe nyt händä wastan/ ja kysy hänelle/ jos hän/ hänen miehens ja poicans owat rauhas? Hän wastais: rauhas.
2 Kun 4:27 Mutta cosca hän tuli wuorelle Jumalan miehen tygö/ tartui hän hänen jalcoins. Ja Gehazi meni sysämän händä pois. Mutta Jumalan mies sanoi: anna hänen olla: sillä hänen sieluns on murhellinen/ ja HERra on minulda sen salannut ja ei ilmoittanut minulle.
2 Kun 4:28 Hän sanoi: cosca minä anoin poica Herraldani/ engö minä sanonut/ ettei sinun pitänyt minua pettämän.
2 Kun 4:29 Ja hän sanoi Gehazille: wyötä sinun cupes/ ja walmista idzes/ ja ota minun sauwan kätees/ ja mene matcaas ( jos jocu sinun cohta/ nijn älä terwetä händä/ ja jos jocu sinua terwettä/ nijn älä wasta händä ) ja laske minun sauwan pojan caswoille.
2 Kun 4:30 Mutta pojan äiti sanoi: nijn totta cuin HERra elä ja sinun sielus/ en minä päästä sinua. Nijn hän nousi ja seurais händä.
2 Kun 4:31 Mutta Gehazi meni pois heidän edelläns/ ja laski sauwans pojan caswoille/ waan ei ollut eikä ändä eikä tundo. Nijn hän palais ja cohtais hänen/ ilmoitti hänelle/ ja sanoi: ei poica herännyt.
2 Kun 4:32 JA cuin Elisa tuli huoneseen/ cadzo/ poica macais cuolluna hänen wuotellans.
2 Kun 4:33 Ja hän meni sisälle/ ja sulki owen molembain perän/ ja rucoili HERra.
2 Kun 4:34 Nousi ja laski idzens lapsen päälle/ ja pani suuns nuorucaisen suun/ ja silmäns hänen silmäins päälle/ ja kätens hänen kättens päälle/ ja nijn ojensi idzens hänen päällens/ että lapsen ruumis tuli lämbymäxi.
2 Kun 4:35 Ja hän nousi jällens ja käwi kerran sinne ja tänne sijnä huones/ nousi ja laski idzens hänen päällens. Nijn poica aiwasti seidzemen kerta/ sijtte awais poica silmäns.
2 Kun 4:36 Ja hän cudzui Gehazin/ ja sanoi: cudzu Sunemin waimo. Ja cosca hän oli hänen cudzunut/ tuli hän sisälle hänen tygöns. Hän sanoi: ota sinun poicas.
2 Kun 4:37 Nijn hän tuli ja langeis hänen jalcains juureen/ cumarsi ja otti poicans ja meni ulos.
2 Kun 4:38 JA Elisa palais Gilgalijn/ ja callis aica oli maalla/ ja Prophetain pojat olit hänen edesäns. Ja hän sanoi palweliallens: ota suuri pata/ ja keitä liendä Prophetain pojille.
2 Kun 4:39 Nijn yxi läxi kedolle hakeman ruohoja/ ja hän löysi williwijnapuun/ ja haki sijtä Colochintejä waattens täyden. Ja cuin hän tuli/ leickais hän sen liemipataan: sillä ei he tundenet sitä.
2 Kun 4:40 Ja cosca he annoit miesten eteen syödä/ söit he liemestä ja huusit/ sanoden: Jumalan mies/ cuolema on padas.
2 Kun 4:41 Sillä ei he saanet syödä sitä. Hän sanoi: tuocat tänne jauhoja/ ja hän heitti pataan/ ja sanoi: andacat Canssalle syödä/ ja ei ollut mitän wahingota padas.
2 Kun 4:42 JA yxi mies tuli BaalSalisast/ ja candoi Jumalan miehelle utisleipä/ nimittäin/ caxikymmendä ohraista leipä/ ja utisjywiä hänen waatteisans. Mutta hän sanoi: anna Canssalle: ja he söit.
2 Kun 4:43 Hänen palwelians sanoi: mitä minä sijtä annan sadalle miehelle? Hän sanoi: anna Canssalle syödä: sillä nijn sano HERra: he syöwät ja wielä sijttekin jää.
2 Kun 4:44 Ja hän pani ne heidän eteens/ he söit ja wielä oli lijaxi HERran sanan jälken.

Vers. 13. Minä asun keskellä minun Canssani ) se on/ ei minulla ole mitän asiat Esiwallan tygö/ minulla on minun perindön ja oman.
v. 29. älä terwetä händä ) Ei täsä kieldä terwettämäst/ nijncuin ei myös/ Luc. 10:4. cosca hän sen ilman wijwytyxetä tehdä taita/ waan ettei hän pitkillä jutuilla eli muilla turhilla asioilla andais idzens estettä sijtä cuin hänelle oli käsketty/
v. 34. Laski idzens lapsen päälle ) Cadzo sitä 17. cap.
v. 21. endises kirjas.
v. 41. Jauhoja ) Ei ollut jauhoilla se wäki idzestäns: waan Jumala tahdoi sillä osotta/ että hän taita tehdä mitä hän tahto/ ja mingä cautta hänen kelpa. Cadzo 2. cap.
v. 20.

V. Lucu.

NAeman pese idzens seidzemen kerta Jordanis Elisan käskyn jälken/ v. 9.
ja tule puhtaxi/ v. 13.
Ei Elisa ota lahjoja wastan/ v. 15.
Gehazi juoxe Naemanin perän/ ja otta jotain/ v. 20.
jongatähden Elisa hänen rangaise Naemanin spitalilla/ v. 25.

2 Kun 5:1 NAeman Syrian Cuningan sodanpäämies oli cuuluisa mies/ ja suurna pidetty hänen Herrans edes: sillä hänen cauttans oli HERra andanut autuuden Syriaan/ ja hän oli woimallinen mies/ waan spitalinen.
2 Kun 5:2 JA sotawäki oli Syriast mennyt ulos/ ja olit wienet pois Israelin maalda wähän pijcaisen/ joca palweli Naemanin emändätä.
2 Kun 5:3 Hän sanoi emännällens: jos minun HErran olis Prophetan tykönä cuin on Samarias/ totisest hän paranis hänen spitalistans.
2 Kun 5:4 Nijn hän meni sisälle Herrans tygö/ ja ilmoitti hänelle/ sanoden: näin ja näin on puhunut Israelin maan pijca.
2 Kun 5:5 Syrian Cuningas sanoi: mene sinne/ ja minä lähetän kirjan Israelin Cuningan tygö. Ja hän meni sinne/ ja otti myötäns kymmenen leiwiskätä hopiata/ ja cuusi tuhatta culdapenningitä/ ja kymmenen juhlapäiwän waatetta.
2 Kun 5:6 Ja wei kirjan Israelin Cuningan tygö näin kirjoitetun: Cosca tämä kirja tule sinulle/ cadzo/ nijn tiedä minun lähettänexi minun palweliani Naemanin sinun tygös/ ettäs hänen puhdistaisit spitalistans.
2 Kun 5:7 Cosca Israelin Cuningas oli kirjan lukenut/ rewäis hän waattens/ ja sanoi: olengo minä Jumala/ että minä cuoletaisin ja eläwäxi tekisin? sillä hän lähettä minun tygöni/ että minä puhdistaisin miehen spitalistans. Hawaitcat sijs ja cadzocat/ cuinga hän edzi tila minua wastan.
2 Kun 5:8 COsca Jumalan mies Elisa cuuli Israelin Cuningan rewäisnexi waattens/ lähetti hän hänen tygöns/ ja andoi sanoa hänelle: mixis olet rewäisnyt waattes? tulcan minun tygöni/ että hän tiedäis Prophetan olewan Israelis.
2 Kun 5:9 Näin tuli Naeman hewoisilla ja waunuilla/ ja seisatti Elisan huonen owen eteen.
2 Kun 5:10 Silloin lähetti Elisa sanan hänen tygöns: mene ja pese idzes seidzemen kerta Jordanis/ ja sinun lihas pitä endisellens ja puhtaxi tuleman.
2 Kun 5:11 Silloin Naeman wihastui ja meni matcaans/ sanoden: minä luulin hänen tulewan minun tygöni/ käymän edes ja huutaman auxens HERrans Jumalans nime/ ja hänen kädelläns pitelemän tätä paicka/ ja nijn parandaman spitalin.
2 Kun 5:12 Eikö Amanan ja Pharpharan wedet Damascus ole caickia Israelin wesiä paremmat? että minä idzeni nijsä pesisin/ ja tulisin puhtaxi? Ja hän palais ja meni matcaans wihoisans.
2 Kun 5:13 Silloin hänen palwelians tulit hänen tygöns ja puhuttelit händä/ ja sanoit: Isän/ jos Propheta olis sanonut sinulle jotakin suurta asiata/ eikö sinun pitänyt sitä tekemän? mitä enämmin että hän sano sinulle: pese sinus/ ja sinä tulet puhtaxi?
2 Kun 5:14 Nijn hän meni ja pesi idzens seidzemen kerta/ nijncuin Jumalan mies käskenyt oli/ ja hänen lihans tuli endisellens nijncuin wähän nuorucaisen liha/ ja tuli puhtaxi.
2 Kun 5:15 JA hän palais Jumalan miehen tygö caiken jouckons cansa/ ja cosca hän oli tullut sisälle/ meni hän edes/ ja sanoi: cadzo/ minä tiedän ettei yhtäkän Jumalata ole caikis maacunnis/ waan Israelis? ota sijs tämä siunaus sinun palwelialdas.
2 Kun 5:16 Mutta hän sanoi: nijn totta cuin HERra elä/ jonga edes minä seison/ en ota minä sitä/ ja hän waadei händä ottaman/ mutta ei hän tahtonut.
2 Kun 5:17 Silloin sanoi Naeman: eikö sinun palwelialles anneta yhtä cuorma maata nijn paljo cuin caxi Muulia canda: sillä sinun palwelias ei tahdo enä muucalaisille jumalille uhrata/ ja polttouhria tehdä/ mutta HERralle.
2 Kun 5:18 Että HERra sen cautta olis armias sinun palwelialles/ rucoillesani Rimmonin huones/ cosca minun Herran Rimmonin huoneseen mene rucoileman/ ja idzens minun käteni päälle noja.
2 Kun 5:19 Ja hän sanoi hänelle: mene rauhan.
2 Kun 5:20 COsca hän oli mennyt cappalen matca pois hänen tyköns kedolle/ ajatteli Gehazi Jumalan miehen Elisan palwelia/ cadzo/ minun Herran on säästänyt Naemanit Syrialaista/ ettei hän häneldä ottanut sitä cuin hän toi/ nijn totta cuin HERra elä/ minä juoxen hänen jälkens/ ja otan jotakin häneldä.
2 Kun 5:21 Nijn Gehazi juoxi nopiast Naemanin jälken. Ja cosca Naeman näki hänen juoxewan peräsäns/ astui hän waunusta ulos händä wastan/ ja sanoi: ongo rauha.
2 Kun 5:22 Hän sanoi: on: Minun Herran lähetti sanoman sinulle/ cadzo/ juuri nyt owat tullet minun tygöni Ephraimin wuorelda caxi nuorucaista Prophetain pojista/ anna heille leiwiskä hopiata/ ja caxi juhlapäiwän waatetta.
2 Kun 5:23 Naeman sanoi: ota caxi leiwiskätä hopiata. Ja hän waati hänen/ ja sidoi caxi leiwiskätä hopiata cahteen säckijn/ ja caxi juhlapäiwän waatetta/ ja andoi ne cahdelle palweliallens/ ja he cannoit hänen edelläns.
2 Kun 5:24 Ja cosca hän tuli Ophelijn/ otti hän ne pois heidän käsistäns/ ja kätki ne huoneseen/ ja päästi miehet.
2 Kun 5:25 Ja cosca he menit pois/ meni hän Herrans eteen. Elisa sanoi hänelle: custas tulet Gehazi? hän wastais: ei sinun palwelias ole mennyt sinne eli tänne.
2 Kun 5:26 Mutta hän sanoi: eikö minun sydämeni waeldanut miehen palaites waunuistans sinua wastan? olico nyt aica sinun mennä ottaman hopiata/ waatteita/ öljypuita/ wijnamäkiä/ lambaita/ härkiä/ palwelioita ja pijcoja.
2 Kun 5:27 Mutta Naemanin spitali pitä tarttuman sinuun ja sinun siemenees ijancaickisest. Nijn hän meni pois hänen tyköäns spitalisna nijncuin lumi.

Vers. 18. Idzens minun käteni päälle noja ) tämä on Hebraean kielen puhen parsi/ ja on nijn paljo cuin: cosca minun pitä oleman läsnä ja palweleman händä/ cuin hän teke Jumalan palwelust. Tästä ei taida ne wastat edestäns/ jotca ulcocullaisest owat wääräs Jumalan palweluxes: ei he ainoastans läsnä ole waan myös pitäwät nijtä menoja/ ja nijn ei he uscalla tunnusta totutta/ jonga he sydämesäns uscowat: sillä täsä on/ ettei Naeman tahtonut enä uhrata joillecuille epäjumalille/ waicka hän oli läsnä hänen Herrans cansa/ jolla hän kyllä tunnusti/ mitä Jumalata ja Jumalan palwelusta hän racasti.

VI. Lucu.

ELisa saa raudan uiman/ v. 1.
ilmoitta Israelin Cuningalle Syrian Cuningan neuwot/ v. 8.
warjellan Dothanis Jumalan Engeleildä/ v. 15.
Syrialaiset lyödän sokeudella/ nijn ettei he tunne Caupungit eli händä: waan hän wie heidän Samariaan/ ja nijn anda palata cotians/ v. 18.
Callis aica Samarias/ nijn että äiti syö lapsens/ v. 24.
Cuningas lähettä tappaman Elisat/ etc. v. 30.

2 Kun 6:1 JA Prophetain pojat sanoit Elisalle: cadzo/ se sia josa me asumme sinun tykönäs/ on meille ahdas.
2 Kun 6:2 Anna meidän mennä Jordanin asti/ ja jocaidzen tuoda sieldä yxi hirsi/ että me rakennaisim sinne sian asuaxem. Ja hän sanoi: mengät.
2 Kun 6:3 Ja yxi sanoi: tules palweliais cansa: ja hän wastais: minä tulen.
2 Kun 6:4 Ja hän meni heidän cansans. Ja cosca he tulit Jordanin tygö/ hackaisit he sijnä puita.
2 Kun 6:5 Ja cuin yxi heistä oli puun maahan hacannut/ putois rauta weeteen/ ja hän huusi/ ja sanoi: woi minun Herran/ sengin minä olen lainaxi ottanut.
2 Kun 6:6 Mutta Jumalan mies sanoi: cuhunga se putois? Ja cosca hän osotti hänelle paican/ leickais hän yhden puun ja heitti sinne/ nijn rauta uiskendeli.
2 Kun 6:7 Ja hän sanoi: ota händä ylös: ja hän ojensi kätens ja otti sen.
2 Kun 6:8 JA Syrian Cuningas sodei Israeli wastan/ ja piti neuwo palwelioittens cansa/ ja sanoi: me tahdom sioitta idzem sinne ja sinne.
2 Kun 6:9 Mutta Jumalan mies lähetti Israelin Cuningan tygö/ ja käski hänelle sanoa: carta/ ettes menis sijhen paickaan: sillä Syrialaiset lewättelewät siellä.
2 Kun 6:10 Nijn lähetti sijs Israelin Cuningas sijhen paickaan/ josta Jumalan mies oli sanonut hänelle/ ja waroinut händä sijtä/ ja piti sijnä wartiat/ ja ei tehnyt sitä ainoast yhtä eli cahta kerta.
2 Kun 6:11 Nijn Syrian Cuningan sydän tuli surullisexi sijtä/ ja cudzui hänen palwelians/ ja sanoi heille: ettekö te sano minulle cuca meistä on paennut Israelin Cuningan tygö.
2 Kun 6:12 Nijn sanoi yxi hänen palwelioistans: ei nijn minun Herran Cuningan/ mutta Elisa Propheta sano Israelin Cuningalle caickia nijtä joitas puhut macaushuonesas.
2 Kun 6:13 Hän sanoi heille: nijn mengät matcaan/ ja cadzocat cusa hän on/ että minä lähetäisin ja andaisin hänen tänne tuota. Ja he ilmoitit hänelle/ ja sanoit: cadzo/ hän on Dothanis.
2 Kun 6:14 Nijn hän lähetti sinne hewoiset ja waunut ja suuren joucon/ ja cosca he sinne tulit yöllä/ pijritit he Caupungin.
2 Kun 6:15 JA Jumalan miehen palwelia nousi warhain amulla menemän ulos/ ja cadzo/ suuri sotajoucko macais Caupungin edes hewoisten ja waunuin cansa. Nijn hänen palwelians sanoi hänelle: woi minun Herran/ mitä me nyt teemme?
2 Kun 6:16 hän sanoi: älä pelkä/ sillä nijtä on enä cuin meidän cansam owat cuin heitä.
2 Kun 6:17 Ja Elisa rucoili/ ja sanoi: HERra awa hänen silmäns/ että hän näkis. Nijn awais HERra palwelian silmät/ että hän näki/ ja cadzo/ wuori on täynäns tulisia hewoisita ja waunuja Elisan ymbärillä.
2 Kun 6:18 Ja cosca he tulit alas heidän tygöns/ rucoili Elisa/ ja sanoi: HERra lyö tätä Canssa sokeudella/ ja hän löi heidän sokeudella Elisan sanan jälken.
2 Kun 6:19 Ja Elisa sanoi heille: ei tämä ole se tie ja se Caupungi/ seuratcat minua/ minä wien teidän sen miehen tygö jota te edzittä: ja hän wie heidän Samariaan.
2 Kun 6:20 Cosca he tulit Samariaan/ sanoi Elisa: HERra awa näinen silmät/ että he näkisit. Ja HERra awais heidän silmäns/ että he näit/ ja cadzo/ nijn he olit keskellä Samariata.
2 Kun 6:21 Ja cosca Israelin Cuningas näki heidän/ sanoi hän Elisalle: minun Isän/ lyöngö minä heitä?
2 Kun 6:22 Ja hän sanoi: älä lyö/ ne cuins fangixi saat miecallas ja joudzellas/ lyö nijtä. Mutta anna heille wettä ja leipä/ että he söisit ja joisit/ ja anna heidän mennä heidän Herrans tygö.
2 Kun 6:23 Nijn walmistettin heille suuri pito. Ja cosca he olit syönet ja juonet/ laski hän heidän menemän/ ja he menit heidän Herrans tygö/ ja ei Syriast enä sotawäke tullut Israelin maalle.
2 Kun 6:24 JA senjälken tapahtui/ että Benhadad Syrian Cuningas cocois caicki hänen sotawäkens/ meni ja pijritti Samarian.
2 Kun 6:25 Ja suuri nälkä oli Samarias/ ja he ahdistit Caupungin sijhenasti/ että Asin pää maxoi cahdexankymmendä hopiapenningitä/ ja neljäs osa Cabi Kyhkyläisen sonda maxoi wijsi hopiapenningitä.
2 Kun 6:26 JA cosca Israelin Cuningas käwi muurin päällä/ huusi yxi waimo händä/ ja sanoi: auta minua minun Herran Cuningan.
2 Kun 6:27 Ja hän sanoi: Jollei HERra auta sinua/ millä minä sinua autan/ jywilläkö eli wijnalla?
2 Kun 6:28 Ja Cuningas sanoi hänelle: mikä sinun on? Hän sanoi: tämä waimo sanoi minulle: tuo tänne poicas/ että me sen söisim tänäpän/ syökäm huomena minun poican.
2 Kun 6:29 Ja me olem keittänet minun poicani ja syönet sen. Ja minä sanoin toisna päiwänä hänelle: tuo tänne sinun poicas/ että me saisimme syödä/ mutta hän kätki poicans.
2 Kun 6:30 Cosca Cuningas cuuli waimon puhet/ rewäis hän waattens käydesäns muurin päällä. Nijn caicki Canssa näki/ että hänen päälläns oli säcki ihoa wastoin.
2 Kun 6:31 Ja hän sanoi: Jumala tehkön minulle sen ja sen/ jos Elisan Zaphatin pojan pää tänäpän pysy siallans.
2 Kun 6:32 Ja Elisa istui huonesans/ ja wanhimmat istuit hänen tykönäns/ ja hän lähetti miehen edelläns/ mutta ennencuin sanoma tuli hänen tygöns/ sanoi hän wanhimmille: olettaco te nähnet cuinga se murhamies on lähettänyt tänne rewäisemän minun päätäni pois minulda? Cadzocat/ cosca se sanoma tule/ että te owen suljetta/ ja owella hänen ulos syöxätte/ cadzo/ hänen Herrans jalcain humina seura händä.
2 Kun 6:33 Cosca hän wielä heidän cansans puhui/ cadzo/ nijn sanoma tuli hänen tygöns/ ja sanoi: cadzo/ tämä paha tule HERralda/ mitä minä enä odotan HERra?

Vers. 17. Tulisia hewoisia/ etc. ) Nämät olit Jumalan Engelit/ jotca hän lähetti Elisan warjeluxexi/ ei sentähden että Jumala tarwidze Engelein apua omains warjeluxexi/ waan meidän heickoudem tähden/ että me paremmas turwas olisimme/ cosca me sen tiedämme/ nijncuin Elisan palwelia teki cosca hän ne näki.
v. 33. Tämä paha tule HERralda ) Cuin hän olis tahtonut sanoa: cadzo/ näin käy cosca me palwelem teidän Jumalatan te häijyn elkiset ennustajat/ parembi olis että me caiketi palwelisimme Baali/ nijncuin ne myös Jeremian tykönä sanowat/ cap. 44:17.

VII. Lucu.

ELisa ennusta hywä aica/ v. 1.
jonga yxi Ruhtinas turhana pitä/ v. 2.
Spitaliset ilmoittawat Samarias Syrialaiset paennexi/ v. 6.
Canssa lähte ulos ja saa nijn paljo wilja/ että se on tosi cuin Elisa sanoi/ v. 11.
ja Ruhtinas tallatan cuoliaxi/ joca hänen sanans turhaxi teki/ v. 17.

2 Kun 7:1 MUtta Elisa sanoi: cuulcat HERran sana/ näin sano HERra: huomena tähän aican maxa yxi wackainen pieniä jauhoja Siclin/ ja caxi wackaist ohraisi jauhoja Siclin/ Samarian portis.
2 Kun 7:2 Nijn wastais yxi Ruhtinas/ jonga käden päälle Cuningas idzens nojais/ Jumalan miehelle/ ja sanoi: jos HERra tekis wielä ackunan taiwaseen/ cuinga se tapahduis? Hän sanoi: cadzo/ sinun silmilläs pitä sinun sen näkemän/ mutta ei sinun pidä sijtä syömän.
2 Kun 7:3 JA neljä spitalist miestä olit portin edes/ jotca sanoit toinen toisellens: mitä me täsä olem nijncauwan cuin me cuolem?
2 Kun 7:4 Menem me myös Caupungijn/ nijn on callis aica Caupungis/ jos me taas olem täällä/ nijn me cuolem? käykäm sijs ja andacam idzem Syrialaisten leirijn/ jos he andawat meidän elä nijn me elämme/ taicka jos he meidän tappawat/ nijn me olem tapetut.
2 Kun 7:5 Ja he olit warhain huomeneltain ylhällä menemän Syrialaisten leirijn/ ja cosca he tulit ensimäisille paicoille leiriä/ cadzo/ nijn ei siellä ollut ketän.
2 Kun 7:6 Sillä HERra oli andanut Syrialaisten cuulla hewoisten/ waunuin ja wahwan sotawäen änen/ nijn että he sanoit toinen toisellens: cadzo/ Israelin Cuningas on palcannut meitä wastan Hetherein Cuningat ja Egypterein Cuningat/ että he tulisit meitä wastan.
2 Kun 7:7 Ja he nousit ja pakenit puhtella/ ja jätit majans/ hewoisens ja Asins leirijn/ nijncuin he seisoit/ ja pelastit hengens.
2 Kun 7:8 Cosca spitaliset tulit sijhen paickan cusa leiri oli/ menit he yhteen majaan/ söit/ joit ja otit hopiata/ culda ja waatteita/ ja menit pois/ kätkit ne/ ja tulit jällens ja menit toiseen majaan/ ja otit sieldä/ menit pois ja kätkit sen.
2 Kun 7:9 MUtta he sanoit toinen toisellens: älkämme nijn tehkö/ tämä päiwä on hywän sanoman päiwä/ jos me tämän salamme/ ja wijwytäm huomenisen päiwän asti/ nijn meidän pahatecom tule tiettäwäxi/ käykäm sijs ja tiettäwäxi tehkäm Cuningan huones.
2 Kun 7:10 Ja cosca he tulit/ huusit he Caupungin portis/ ja teit tiettäwäxi heille/ ja sanoit: me menim Syrialaisten leirijn/ ja cadzo/ en me sieldä ketän löynnet/ eikä ihmisen ändä/ waan hewoisia ja Aseja sidottuna/ ja majat nijncuin ne seisoit.
2 Kun 7:11 Nijn huuttin portin wartioille/ että heidän piti siellä sanoman Cuningan huonesa.
2 Kun 7:12 Ja Cuningas nousi yöllä/ ja sanoi palwelioillens: minä sanon teille/ cuinga Syrialaiset tekewät meidän cansam/ he tietäwät meidän kärsiwän nälkä/ ja sentähden owat he mennet pois leiristä/ ja owat lymyttänet idzens kedolle/ ja ajattelewat: cosca he lähtewät Caupungist/ otam me heidän kijnni eläwänä/ ja pääsem Caupungijn.
2 Kun 7:13 Nijn wastais yxi heidän palwelioistans/ ja sanoi: otettacan ne wijsi hewoista jotca tähän jäänet owat ( cadzo nämät owat tähän jäänet caikest Israelin joucost/ ne muut owat loppunet ) lähettäkäm nämät ulos cadzoman.
2 Kun 7:14 Nijn he toit caxi waunuhewoista/ ja Cuningas lähetti heidän Syrialaisten leirijn/ ja sanoi: mengät ja cadzocat.
2 Kun 7:15 Ja he menit heidän jälkens haman Jordanin asti/ cadzo/ siellä oli tie waatteita ja caluja täynäns/ cuin ne Syrialaiset olit heittänet pois kijruttaisans idziäns. Ja sanansaattajat tulit jällens/ ja tiettäwäxi teit sen Cuningalle.
2 Kun 7:16 Canssa meni ulos ja ryösti Syrialaisten leirin. Ja yxi wackainen sämbyläjauhoja maxoi Siclin/ nijn myös caxi wackaist ohraisia jauhoja Siclin/ HERran sanan jälken.
2 Kun 7:17 Mutta Cuningas asetti sen Ruhtinan/ jonga käden päälle Cuningas idzens nojais/ porttijn/ ja Canssa tallaisit hänen portin edes nijn että hän cuoli/ nijncuin Jumalan mies sanonut oli/ cosca Cuningas tuli alas hänen tygöns.
2 Kun 7:18 Ja tapahtui nijncuin Jumalan mies puhunut oli Cuningalle/ cosca hän sanoi: huomena tällä aica maxa caxi wackaista ohraisia jauhoja Siclin/ ja wackainen Sämbyläjauhoja maxa Siclin Samarian portis.
2 Kun 7:19 Ja Ruhtinas wastais Jumalan miehelle/ ja sanoi: cadzo/ jos HERra teke wielä ackunan taiwaseen/ cuinga tämä sijttekän tapahduis? Mutta hän sanoi: sinun pitä silmilläs sen näkemän/ ja ei sijtä syömän.
2 Kun 7:20 Ja se tapahdui hänelle nijn: sillä Canssa tallaisit hänen portis cuoliaxi.

VIII. Lucu.

ELisa ennusta callin ajan tulewan seidzemexi wuodexi/ v. 1.
Gehazi juttele Cuningalle Elisan ihmet/ v. 3.
Elisa tule Damascuun/ josa Benhadad sairasta: joca lähettä Hasaelin kysymän Elisalle/ jos hän wielä paranis/ v. 7.
Elisa sano hänen cuolewan/ ja Hasaelin tulewan Cuningaxi/ v. 10.
Josaphatin/ Joramin/ v. 16.
ja Ahasian hallituxest/ v. 25.

2 Kun 8:1 JA Elisa puhui sen waimon cansa/ jonga pojan hän oli herättänyt/ ja sanoi: nouse ja matcusta pois huoneines/ ja ole outona cusas saat/ sillä HERra on cudzuwa näljän/ joca on tulewa maalle seidzemexi wuodexi.
2 Kun 8:2 Waimo nousi ja teki nijncuin Jumalan mies sanoi: ja matcusti huoneinens/ ja oli outona Philisterein maalla seidzemen wuotta.
2 Kun 8:3 JA seidzemen wuoden peräst tuli waimo Philisterein maalda jällens. Ja hän meni rucoileman Cuningalda huonettans ja peldoans.
2 Kun 8:4 Silloin puhui Cuningas Gehazin sen Jumalan miehen palwelian cansa/ ja sanoi: juttele minulle caicki ne suuret tegot cuin Elisa on tehnyt.
2 Kun 8:5 Ja cosca hän ilmoitti Cuningalle cuinga hän oli cuollen wirgottanut/ cadzo/ ja se waimo ilmestyi sillä hetkellä/ jonga pojan hän oli cuolluista herättänyt/ ja huusi Cuningan tygö huonens ja peldons tähden. Nijn sanoi Gehazi: minun Herran Cuningan/ tämä on waimo ja tämä on hänen poicans/ jonga Elisa cuolluista herätti.
2 Kun 8:6 Ja Cuningas kysyi waimolle/ ja hän ilmoitti hänelle sen. Nijn Cuningas andoi hänelle yhden palwelioistans/ ja sanoi: anna hänen saada caicki mitä hänen omans on/ ja caicki tulot pelloista/ sijtä päiwäst jona hän maan jätti/ nijn tähän asti.
2 Kun 8:7 JA Elisa tuli Damascuun/ ja Benhadad Syrian Cuningas sairasti/ ja hänelle oli ilmoitettu ja sanottu: että Jumalan mies on tullut tänne.
2 Kun 8:8 Nijn Cuningas sanoi Hasaelille: ota lahjoja sinun cansas/ ja mene sitä Jumalan miestä wastan/ ja kysy hänen cauttans HERralle/ ja sano: parannengo minä tästä taudista?
2 Kun 8:9 Ja Hasael meni händä wastan/ ja otti lahjoja cansans/ ja caickinaista Damascun hywyttä neljäkymmendä Camelin cuorma. Ja cosca hän tuli/ käwi hän edes hänen tygöns/ ja sanoi: Benhadad sinun poicas Syrian Cuningas lähetti minun sinun tygös/ ja käski sinulle sanoa: parannengo minä tästä taudista?
2 Kun 8:10 Elisa sanoi hänelle: mene ja sano hänelle: sinä paranet/ mutta cuitengin on HERra ilmoittanut minulle/ että hänen pitä totisest cuoleman.
2 Kun 8:11 JA Jumalan mies käänsi caswons hänest/ tuli surullisexi ja itki.
2 Kun 8:12 Nijn Hasael sanoi: mixi minun Herran itke? Ja hän sanoi: minä tiedän mitä pahutta sinun pitä tekemän Israelin lapsille/ sinun pitä polttaman heidän wäkewät Caupungins tulella/ ja heidän nuoret miehens tappaman miecalla/ ja surmaman heidän lapsens/ ja heidän rascat waimons halcaiseman.
2 Kun 8:13 Hazael sanoi: mikä on sinun palwelias se coira/ että hänen pitä nijn suuria asioita tekemän? Elisa sanoi: HERra on minulle ilmoittanut sinun tulewan Syrian Cuningaxi.
2 Kun 8:14 Ja hän meni pois Elisan tykö ja tuli HErrans tygö/ ja hän sanoi hänelle: mitä Elisa sanoi sinulle? hän wastais: hän sanoi minulle sinun paranewan.
2 Kun 8:15 Mutta toisna päiwänä otti hän yhden macauswaatten ja casti weteen/ ja lewitti caswoins päälle/ nijn hän cuoli/ ja Hasael tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 8:16 JOramin Ahabin pojan Israelin Cuningan wijdendenä wuonna tuli Joram Josaphatin poica Judan Cuningaxi.
2 Kun 8:17 Ja hän oli cahden ajastajan wanha neljättäkymmendä tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi cahdexan ajastaica Jerusalemis.
2 Kun 8:18 Ja waelsi Israelin Cuningasten teillä/ nijncuin Ahabingin huone teki: sillä Ahabin tytär oli hänen emändäns. Ja hän teki paha HERran edes.
2 Kun 8:19 Mutta ei HERra tahtonut häwittä Judat hänen palwelians Dawidin tähden/ nijncuin hän oli hänelle sanonut/ että hän ijäti oli andawa hänelle yhden walkeuden ja hänen lapsillens.
2 Kun 8:20 HÄnen aicanans luowuit Edomerit Judast/ ja teit heillens Cuningan.
2 Kun 8:21 Sillä Joram oli matcustanut Zairin cautta/ ja caicki waunut hänen cansans/ ja nousi yöllä ja löi Edomerit cuin hänen ymbärilläns olit/ nijn myös waunuin päämiehet/ että Canssa pakeni heidän majoins.
2 Kun 8:22 Sentähden luowuit Edomerit Judast tähän päiwän asti/ silloin myös Libna luowui.
2 Kun 8:23 Mitä enämbi Joramist sanomist on/ ja caikista nijstä cuin hän tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 8:24 Ja Joram nuckui Isäins cansa/ ja haudattin hänen Isäins cansa Dawidin Caupungijn. Ja Ahasia hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 8:25 JOramin Ahabin pojan Israelin Cuningan toisna wuonna toistakymmendä tuli Ahasia Joramin poica Judan Cuningaxi.
2 Kun 8:26 Ja oli caxi wuotta colmattakymmendä wanha/ cosca hän tuli Cuningaxi/ ja hallidzi yhden wuoden Jerusalemis/ hänen äitins nimi oli Athalia Amrin Israelin Cuningan tytär.
2 Kun 8:27 Ja hän waelsi Ahabin huonen teillä/ ja teki paha HERran edes/ nijncuin Ahabin huone: sillä hän oli Ahabin huonen wäwy.
2 Kun 8:28 JA hän meni Joramin Ahabin pojan cansa sotiman Hasaeli Syrian Cuningasta wastan Gileadin Ramothis/ mutta Syrialaiset löit Joramin.
2 Kun 8:29 Silloin palais Cuningas Joram andaman idzens parata Jesreelis/ nijstä haawoist/ cuin Syrialaiset löit häneen Ramas/ soteisans Hasaelin Syrian Cuningan cansa. Ja Ahasia Joramin Judan Cuningan poica/ tuli cadzoman Jorami Ahabin poica Jesreelijn: sillä hän sairasti.

Vers. 10. Sinä paranet ) Tällä pilcka Elisa Cuningast: Sillä ne jumalattomat jotca ei tahdo cuulla totuutta/ ei he ole myös mahdolliset saaman sitä tietä/ cosca he kysywät sen perän. Nijn tiesi myös kyllä hywin Elisa/ että waicka hän olis sen hänelle sanonut/ ei hän olis cuitengan idzens parandanut. Ei senwuoxi pidä sencaltaisita cuwia cohta seurattaman: sillä ne owat erinomaiset. Cadzo sitä 35. cap. Num:
v. 11.
v. 20. luowuit Edomerit ) täsä täytetän Jacobin ennustus/ Gen. 27:40.

IX. Lucu.

JEhu woidellan Israelin Cuningaxi/ häwittämän Ahabin huonetta/ v. 4.
tappa Joramin ja Ahasian/ v. 17.
käske Isebelin heittä ackunast ulos coirain syödä/ v. 30.

2 Kun 9:1 ELisa Propheta cudzui yhden Prophetan pojista/ ja sanoi hänelle: wyötä cupes/ ja ota tämä öljyastia kätes/ ja mene Gileadin Ramothijn.
2 Kun 9:2 Ja coscas tulet sinne/ nijns näet siellä Jehun Josaphatin pojan Nimsin pojan/ mene ja nosta händä weljeins keskeldä/ ja wie händä sisälliseen Camarijn.
2 Kun 9:3 Ota öljyastia ja wuodata se hänen pääns päälle/ ja sano: näitä sano HERra: minä olen woidellut sinun Israelin Cuningaxi/ ja sinun pitä owen awaman ja pakeneman/ eikä siecaileman.
2 Kun 9:4 JA Prophetan palwelia se nuorucainen läxi matcaan Gileadin Ramothijn.
2 Kun 9:5 Ja cosca hän tuli sisälle/ cadzo/ siellä istuit sotawäen päämiehet/ ja hän sanoi: sinä päämies/ minulla on jotakin sinulle sanomist. Jehu sanoi: kenelle meistä caikista? hän sanoi: sinulle päämies.
2 Kun 9:6 Nijn hän nousi ja meni sisälle/ mutta hän wuodatti öljyä hänen pääns päälle/ ja sanoi hänelle: näitä sano HERra Israelin Jumala minä olen sinun widellut Israelin HERran Canssan Cuningaxi.
2 Kun 9:7 Ja sinun pitä lyömän sinun herras Ahabin huonen: sillä minä costan minun palweliaini Prophetain weren/ ja caickein HERran palwelioitten weren Isebelin kädest.
2 Kun 9:8 Nijn että caicki Ahabin huone pitä huckuman/ ja minä häwitän Ahabista sen joca seinään cuse/ ja sen suljetun ja hyljätyn Israelis.
2 Kun 9:9 Ja teen Ahabin huonen nijncuin Jerobeamin Nebathingin pojan huonen/ ja nijncuin Baesan Ahian pojan huonen.
2 Kun 9:10 Ja coirat pitä syömän Isebelin Jesreelin pellolla/ ja ei yxikän pidä händä hautaman/ ja hän awais owen ja pakeni.
2 Kun 9:11 JA cosca Jehu läxi ulos hänen herrans palweliain tygö/ sanoit he hänelle: ongo rauha? mingätähden tämä kiucuidzia on tullut sinun tygös? hän sanoi heille: te tunnette miehen hywin/ ja mitä hän puhu.
2 Kun 9:12 He sanoit: ei se ole totta/ sano sinä se meille/ hän sanoi: nijn ja nijn on hän puhunut minun cansani/ ja sanonut: näitä sano HERra: minä olen woidellut sinun Israelin Cuningaxi.
2 Kun 9:13 Nijn he kijrutit idzens/ ja jocainen otti waattens/ ja panit hänen alans corkialle paicalle/ ja puhalsit Basunalla/ ja sanoit: Jehu on tullut Cuningaxi.
2 Kun 9:14 Näin Jehu Josaphatin poica Nimsin pojan/ teki lijton Joramita wastan ( mutta Joram oli Ramothin edes Gileadis caiken Israelin cansa/ Hasaeli Syrian Cuningasta wastan.
2 Kun 9:15 Mutta Cuningas Joram oli palannut paratta Jesreelijn/ nijstä haawoista cuin Syrialaiset hänen lyönet olit/ cosca hän sodei Hasaelin Syrian Cuningan cansa ). Ja Jehu sanoi: jos teidän mielen on/ nijn ei pidä yhdengän pääsemän Caupungist menemän ja ilmoittaman Jesreelijn.
2 Kun 9:16 Ja Jehu meni ja matcusti Jesreelijn: sillä Joram sairasti siellä. Nijn oli Ahasia Judan Cuningas mennyt cadzoman Jorami.
2 Kun 9:17 Mutta wartia joca tornin päällä Jesreelis seisoi/ sai nähdä Jehun joucon tulewan/ ja sanoi: minä näen yhden joucon. Nijn sanoi Joram: ota yxi radzasmies ja lähetä heitä wastan/ ja sano: ongo rauha?
2 Kun 9:18 Ja radzasmies ajoi händä wastan/ ja sanoi: näitä sano Cuningas: ongo rauha? Jehu sanoi: mitä sinä rauhast tahdot? käännä minun tacani. Wartia ilmoitti ja sanoi: sanansaattaja on tullut heidän tygöns/ ja ei palaja.
2 Kun 9:19 Nijn lähetti hän toisen radzasmiehen. Cosca hän tuli hänen tygöns/ sanoi hän: näitä sano Cuningas: ongo rauha? Jehu sanoi: mitä sinä rauhast tahdot? käännä idzes minun tacani.
2 Kun 9:20 Sen ilmoitti wartia/ ja sanoi: hän on tullut heidän tygöns/ ja ei palaja: ja sen ajo on nijncuin Jehun Nimsin pojan ajo: sillä hän aja nijncuin hän olis hullu.
2 Kun 9:21 NIin sanoi Joram: waljastacat: ja he waljastit hänen waununs. Ja he menit ulos/ Joram Israelin Cuningas ja Ahasia Judan Cuningas/ idzecukin waunusans cohtaman Jehut. Ja he löysit hänen Nabothin sen Jesreeliterin pellolla.
2 Kun 9:22 Ja cosca Joram näki Jehun/ sanoi hän: Jehu/ ongo rauha? hän sanoi: mikä rauha? sinun äitis Isebelin huorus ja noituus tule aina suuremmaxi.
2 Kun 9:23 Nijn Joram cohta käänsi hänen kätens ymbärins ja pakeni/ ja sanoi Ahasialle: täsä on petos Ahasia.
2 Kun 9:24 Mutta Jehu siwui joudzen ja ambuis Joramit lapaluiden wälille/ nijn että nuoli meni hänen sydämens läpidzen/ ja hän putois waunuuns.
2 Kun 9:25 Ja Jehu sanoi Ruhtinallens Bidekarille: ota ja heitä händä Nabothin sen Jesreeliterin pellolle: sillä minä muistan/ että cosca minä sinun cansas seuraisin hänen Isäns Ahabi yhdes waunus/ HERran nostanen tämän cuorman hänen päällens.
2 Kun 9:26 Mitämax/ sanoi HERra/ minä costan sinun tällä pellolla Nabothin ja hänen poicains weren/ jonga minä eilän näin/ nijn ota händä ja heitä pellolle HERran sanan jälken.
2 Kun 9:27 Cosca Ahasia Judan Cuningas sen näki/ pakeni hän kryydimaan huonen tietä. Mutta Jehu ajoi händä taca/ ja käski myös händä lyödä waunuis Gurrin päin/ joca on Jeblan tykönä. Ja hän pakeni Megiddoon/ ja cuoli siellä.
2 Kun 9:28 Ja hänen palwelians annoit hänen wiedä waunuilla Jerusalemijn/ ja hautaisit hänen omaan hautaans/ hänen Isäins cansa Dawidin Caupungijn.
2 Kun 9:29 Mutta Ahasia hallidzi Judas yhtenätoistakymmendenä Joramin Ahabin pojan wuotena.
2 Kun 9:30 JA cosca Jehu tuli Jesreelijn/ ja Isebel sai sen cuulla/ woiteli hän caswons ja caunisti pääns/ ja cadzeli ackunan läpidze.
2 Kun 9:31 Ja cosca Jehu tuli portille/ sanoi Isebel: käwikö Simrin hywäst/ joca tappoi herrans?
2 Kun 9:32 Ja hän nosti caswons ylös ackunaan/ ja sanoi: cuca on täsä minun tykönäni? nijn käänsi idzens hänen puoleens caxi eli colme palweliata.
2 Kun 9:33 Hän sanoi: syöskät händä ulos: ja he syöxit hänen ulos/ että seinä ja hewoiset prijscotettin hänen werestäns/ ja tallattin maahan.
2 Kun 9:34 Ja cosca hän oli tullut sisälle/ ja oli syönyt ja juonut/ sanoi hän: corjatcat cuitengin sitä kirottua/ ja haudatca händä: sillä hän on Cuningan tytär.
2 Kun 9:35 Cosca he menit pois händä hautaman/ ei he löytänet hänestä muuta mitän cuin pääcallon ja jalat/ ja paljat kämmenet.
2 Kun 9:36 Ja he tulit jällens ja sanoit hänelle sen: hän sanoi: tämä on nyt se cuin HERra puhui hänen palwelians cautta Elian sen Thesbitin/ ja sanoi: Jesreelin pellolla pitä coirat syömän Isebelin lihan.
2 Kun 9:37 Näin tuli Isebelin raato nijncuin loca kedolla Jesreelin pellolla/ ettei sanotta taittu: tämä on Isebel.

Vers. 11. Tämä kiucuidzia ) Täsä nähdän mitä jumalattomat pitäwät HERran Prophetaista/ ja cuinga he nimittelewät heitä/ se wielä tänäpän tapahtu.
v. 13. corkialle paicallen: in Hebraeo est Gerem ) se on ollut jocu corkia paicka/ johonga he owat hänen istuttanet.

X. Lucu.

JEhu anda tappa 70. Ahabin poica/ v. 1.
& 6. häwittä hänen huonens/ v. 9.
tappa myös 42. Cuningas Ahasian welje/ v. 12.
ja caicki Baalin papit/ v. 18.
jongatähden HERra lupa hänelle hallituxen neljänden polwen asti/ v. 30.
suuttu Israelijn/ ja anda Syrialaisten heitä waiwata/ v. 32.
Jehu hallidze 28. ajastaica/ ja Joahas tule Cuningaxi hänen peräns/ v. 34.

2 Kun 10:1 JA Ahabilla oli seidzemenkymmendä poica Samarias. Ja Jehu kirjoitti kirjat ja lähetti Samariaan Jesreelin Caupungijn päämiesten tygö/ ja wanhimbain/ ja Ahabin edustosmiesten tygö/ näin:
2 Kun 10:2 Cosca nämät kirjat tulewat teidän tygön. Joiden tykönä teidän herran pojat owat/ waunut/ hewoiset/ wahwat Caupungit ja sotaaset.
2 Kun 10:3 Nijn walitcat teidän herran pojista paras ja kelwollisin/ ja asettacat händä hänen Isäns istuimelle/ ja soticat teidän herran huonen puolest.
2 Kun 10:4 Mutta he pelkäisit sangen suurest/ ja sanoit: cadzo/ hän on woittanut caxi Cuningast/ cuingast sijs me seisoisim händä wastan?
2 Kun 10:5 Ja ne huonen ja Caupungin haldiat/ ja wanhimmat ja edustosmiehet/ lähetit sanoman Jehulle: me olemme sinun palwelias/ me teem caicki mitäs meille sanot/ en me tee ketän Cuningaxi/ tee mitä sinulle kelpa.
2 Kun 10:6 SIlloin kirjoitti hän heille toisen kirjan/ näin: jos te olet minun palweliani/ ja olet minulle cuuliaiset/ nijn ottacat teidän herran poicain päät/ ja tuocat huomena tällä aica minun tygöni Jesreelijn/ ( oli myös nijtä Cuningan poikia joita Caupungin ylimmäiset caswatit/ seidzemenkymmendä miestä ).
2 Kun 10:7 Cosca he sait kirjan/ otit he ne seidzemenkymmendä Cuningan poica ja tapoit/ ja heitit nijden päät astiaan/ ja lähetit ne hänen tygöns Jesreelijn.
2 Kun 10:8 Ja sanoma saatettin hänelle/ että he owat tuonet Cuningan poicain päät tänne. Han wastais: asettacat ne cahteen rouckioon amun asti Caupungin portin eteen.
2 Kun 10:9 Cosca hän amulla meni ulos/ seisoi hän/ ja sanoi caikellen Canssalle: te tahdotte teillen oikeutta/ cadzo/ minä olen lijton tehnyt minun Herrani wastan/ ja tappanut hänen/ mutta cuca sijs nämät caicki tappanut on?
2 Kun 10:10 Josta te ymmärrätte ettei yxikän HERran sana/ jonga HERra puhunut on Ahabin huonest/ ole turhaxi tullut. Ja HERra teki nijncuin hän puhunut oli hänen palwelians Elian suun cautta.
2 Kun 10:11 Näin häwitti Jehu ne cuin Ahabin huonest olit jäänet Jesreelijn/ caicki hänen suurens/ ystäwäns ja Pappins/ nijn ettei yxikän heistä jäänyt.
2 Kun 10:12 JA nousi ja matcusti Samariaan/ ja cosca hän tuli paimenden majan tygö/ joca oli hänen tiesäns.
2 Kun 10:13 Löysi Jehu sijnä Ahasian Judan Cuningan weljet/ ja sanoi nijlle: mitkä te oletta? he wastaisit: me olem Ahasian weljet/ ja menem terwettämän Cuningan ja Drotningin poikia.
2 Kun 10:14 Ja hän sanoi: ottacat heitä eläwänä kijnni/ ja he otit heidän kijnni ja tapoit paimenden majan caiwon tykönä neljä miestä wijdettäkymmendä/ nijn ettei yxikän eläwänä pääsnyt.
2 Kun 10:15 JA cosca hän sijtä waelsi/ löysi hän Jonadabin Rechabin pojan/ joca händä cohtais/ terwetti ja sanoi: ongo sinun sydämes wilpitöin nijncuin minun sydämen on sinun sydämes cansa? Jonadab wastais: on nijngin. Hän sanoi jällens: ojenna kätes tänne/ ja hän ojensi kätens ja andoi kättä/ ja asetti sijtte istuman waunuin hänen siwuns.
2 Kun 10:16 Ja sanoi: tule minun cansani/ cadzoman minun kijwaustani HERran tähden. Ja hän wei hänen waunuis.
2 Kun 10:17 Cosca he Samariaan tulit/ löit he caicki Ahabin perilliset Samariast/ sijhenasti että hän hänen häwitti HERran sanan jälken/ cuin hän puhunut oli Elialle.
2 Kun 10:18 JA Jehu cocois caiken Canssan/ ja andoi heille sanoa: jos Ahab on wähän palwellut Baalia/ Jehu tahto enämmän händä palwella.
2 Kun 10:19 Sentähden cudzucat caicki Baalin Prophetat cocoon/ caicki hänen palwelians ja caicki hänen pappins minun tygöni/ nijn ettei yxikän heistä jää: sillä minä teen suuren uhrin Baalille/ ja jocainen cuin heistä jää pois/ ei sen pidä elämän. Mutta Jehu teki sen cawaludella/ että hän olis saanut häwittä caicki Baalin palweliat.
2 Kun 10:20 Ja Jehu sanoi: pyhittäkät Baalille juhlapäiwä/ ja andacat cudzua cocoon.
2 Kun 10:21 Ja Jehu lähetti caickeen Israelijn/ ja andoi caicki Baalin palweliat tulla cocoon/ nijn ettei yxikän heistä jäänyt pois. Ja he tulit cocoon Baalin huoneseen/ ja täytit Baalin huonen joca louckaan.
2 Kun 10:22 Silloin sanoi hän waatehuonen haldioille: candacat caicki Baalin palweliain waattet ulos/ ja he cannoit waattet ulos.
2 Kun 10:23 Ja Jehu meni Jonadabin Rechabin pojan cansa Baalin kirckoon/ ja sanoi Baalin palwelioille: tutkistelcat ja cadzocat/ ettei jocu teidän seasan ole HERran palwelia/ waan ainoastans Baalin palweliat.
2 Kun 10:24 Cosca he tulit sisälle uhria tekemän ja polttouhria/ asetti Jehu cahdexankymmendä miestä ulos/ ja sanoi heille: cuca teistä yhden nijstä/ cuin minä teidän käteen annan/ päästä hengis/ hänen sieluns pitä oleman sen sielun edest.
2 Kun 10:25 COsca he olit uhrannet polttouhrin/ sanoi Jehu wartioille ja Ruhtinaille: mengät sisälle ja murhackat ne siellä/ nijn ettei yxikän heistä pääse. Ja he löit heidän miecan terällä/ ja wartiat ja Ruhtinat heitit heidän pois/ ja menit Baalin kirckoCaupungijn.
2 Kun 10:26 Ja cannoit padzat ulos Baalin kircost ja poldit ne.
2 Kun 10:27 Ja hackaisit Baalin padzan ja Baalin kircon ricki/ ja teit nijstä yhteisen huonen/ haman tähän päiwän asti.
2 Kun 10:28 Näin häwitti mehu Baalin Israelist.
2 Kun 10:29 Mutta Jehu ei lacannut Jerobeamin Nebathin pojan synneist/ joca oli saattanut Israelin syndiä tekemän cullaisilla wasicoilla BethElis ja Danis.
2 Kun 10:30 JA HERra sanoi Jehulle: ettäs olet ollut hywän tahtoinen tekemän sitä cuin minulle kelpais/ ja sinä teit Ahabin huonetta wastan caiken sen cuin minun sydämesäni oli/ nijn sinun lapses istuwat Israelin istuimella neljänden polwen asti.
2 Kun 10:31 Mutta Jehu ei cuitengan pysynyt/ että hän HERran Israelin Jumalan lais caikesta sydämestäns waeldanut olis: sillä ei hän lacannut Jerobeamin synneistä/ joca Israelin oli saattanut syndiä tekemän.
2 Kun 10:32 Silloin rupeis HERra Israelist lohcaiseman: sillä Hasael löi heidän caikis Israelin rajois.
2 Kun 10:33 Hamast idän puolelda Jordanit/ ja caiken Gileadin/ Gaditerein/ Rubeniterein/ ja Manassiterein maan/ hamast Aroerist/ joca on Arnonin ojan tykönä/ ja Gileadin ja Basanin.
2 Kun 10:34 Mitä enämbi Jehust on sanottapa/ ja caikist hänen töistäns/ ja caikest hänen woimastans/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas. Ja Jehu nuckui Isäins cansa/ ja haudattin Samariaan. Ja Joahas hänen poicans tuli Cuningaxi hänen peräns.
2 Kun 10:35 Ja aica cuin Jehu Israeli hallidzi Samarias/ oli cahdexan ajastaica colmattakymmendä.

XI. Lucu.

AThalia surma caiken Cuningalisen siemenen/ paidzi Joast/ v. 1.
jonga Jojada teke Cuningaxi/ v. 4.
Athalia surmatan/ v. 13.
lijtto Jumalan/ Cuningan ja Canssan wälillä/ että he owat HERran Canssa/ v. 17.
ja Baalin cuwa ja Altari cukistetan/ v. 18.

2 Kun 11:1 MUtta cosca Athalia Ahasian äiti näki hänen poicans cuollexi/ nousi hän ja hucutti caiken Cuningalisen siemenen.
2 Kun 11:2 Mutta Joseba Cuningas Joramin tytär Ahasian sisar otti Joaxen Ahasian pojan/ ja warasti hänen Cuningan lasten seast/ jotca tapetut olit/ imettäjäns cansa macaushuonest. Ja hän kätki hänen Athalian edestä nijn ettei hän tapettu.
2 Kun 11:3 Ja hän oli kätkettynä HERran huones hänen cansans cuusi ajastaica/ mutta Athalia oli Drotningi maalla.
2 Kun 11:4 SEidzemendenä ajastaicana lähetti Jojada/ ja otti sadan päämiehet/ Ruhtinasten ja wartioitten cansa/ ja noudatti heidän tygöns HERran huoneseen/ ja teki lijton heidän cansans/ ja wannotti heitä HErran huones/ ja näytti heille Cuningan pojan.
2 Kun 11:5 Ja käski heitä/ ja sanoi: tämä on se jonga teidän tekemän pitä: colmas osa teistä/ jonga wuoro on Sabbathina olcon Cuningan huonen wartiana.
2 Kun 11:6 Ja colmas osa olcon Surrin portin tykönä/ ja colmas osa olcon sen portin tykönä cuin on wartioitten tacana/ ja teidän pitä wartioidzeman huonen päällecarcamisest.
2 Kun 11:7 Mutta caxi osa teistä caikista/ jotca Sabbathina pääsettä/ pitä wartioidzeman Cuningasta HERran huones.
2 Kun 11:8 Ja teidän pitä oleman Cuningan ymbärillä/ ja jocaidzella asens hänen kädesäns. Ja joca tule järjestyxeen/ hänen pitä cuoleman/ että te olisitta Cuningan tykönä mennesäns ulos ja sisälle.
2 Kun 11:9 Ja sadan päämiehet teit caicki mitä Pappi Jojada heidän käskenyt oli/ ja otit miehens tygöns/ jotca Sabbathina tulit nijden cansa jotca Sabbathina läxit/ ja tulit Papin Jojadan tygö.
2 Kun 11:10 Ja Pappi andoi päämiehille keihät ja kilwet/ jotca olit ollet Cuningas Dawidin/ ja olit HERran huones.
2 Kun 11:11 Ja wartiat seisoit Cuningan ymbärillä/ jocaidzella ase heidän kädesäns/ oikiasta huonen louckasta nijn wasembaan huonen louckaan/ Altarita ja huonetta läsnä.
2 Kun 11:12 Ja hän toi Cuningan pojan edes/ ja pani Cruunun hänen päähäns/ ja andoi hänelle todistuxen/ ja teki hänen Cuningaxi/ ja woitelit hänen/ ja löit käsiäns yhteen/ ja sanoit: menestykön Cuningas.
2 Kun 11:13 JA cosca Athalia cuuli Canssan huudon/ juoxi hän sinne ja meni Canssan tygö HERran huoneseen.
2 Kun 11:14 Ja näki/ cadzo/ että Cuningas seisoi padzan tykönä/ nijncuin tapa oli/ ja päämiehet ja trometarit Cuningan tykönä/ ja caicki maan Canssa olit iloiset/ ja soitit Trometillä. Nijn Athalia rewäis waattens/ ja sanoi: petos/ petos.
2 Kun 11:15 Mutta Pappi Jojada käski sadanpäämiehiä/ jotca olit pannut joucon päälle/ ja sanoi heille: wiekät händä ulos joucon läpidze/ ja jos jocu seura händä hän surmattacan miecalla: sillä Pappi oli sanonut/ ettei hänen pitänyt cuoleman HERran huones.
2 Kun 11:16 Ja he laskit kätens hänen päällens/ ja hän meni sitä tietä myöden jota hewoiset Cuningan huoneseen käywät/ ja siellä tapettin.
2 Kun 11:17 NIin teki Jojada lijton HERran/ Cuningan ja Canssan wälillä/ että he owat HErran Canssa/ nijn myös Cuningan ja Canssan wälillä.
2 Kun 11:18 Nijn meni caicki maan Canssa Baalin kirckoon/ ja cukistit hänen Altarins/ ja ricoit peräti caicki hänen cuwans/ ja Mathanin Baalin papin tapoit he myös Altarin edes. Mutta Pappi asetti wirat HERran huones.
2 Kun 11:19 Ja otti sadanpäämiehet/ ja Ruhtinat/ ja wartiat/ ja caiken maan Canssan/ ja johdatti Cuningan alas HERran huonesta/ ja tulit wartioitten portin tietä haman Cuningan huonesen. Ja hän istui Cuningan istuimelle.
2 Kun 11:20 Ja caicki maan Canssa oli iloisans/ ja Caupungi oli alallans. Mutta Athalian tapoit he miecalla Cuningan huones.
2 Kun 11:21 Ja Joas oli seidzemen ajastaicainen tullesans Cuningaxi.

Vers. 4. Lähetti Jojada ) Ei Jojada tehnyt wäärin eli capina nostanut: sillä hän warjeli oikian waldacunnan perillisen Athalian wäkiwallast/ ja autti händä wandacundaan/ jonga se oma oli/ nijncuin Jumala lupais Dawidille/ 2. Par. 23:4. Cuitengin ei pidä opettajan Udes Testamendis sencaltaist ilman erinomaist cudzumist seuraman: sillä Wanhas Testamendis on Prophetailla ja Papeilla ollut cahtalainen wirca: Mailmalinen/ sijnä/ että he owat duominnet weren ja weren wälillä/ etc. Deut. 17:8. & 21:5. woidellet Cuningait/ Sup. c. 9. ja enä sencaltaisita. Hengellinen/ sijnä cuin he owat opettanet ja neuwonet Canssa HERRan Lais/ etc. Mutta Udes Testamendis ei ole heillä senmuotoisista mailmalisista asioista yhtän käskyä/ jollei se josacusa hallituxes ole heille mailmaliselda säädyldä käsketty.
v. 12. Todistuxen ) se oli wijdes Mosexen kirja/ joca oli Cuningasten luke käsketty/ Deut. 17:18.

XII. Lucu.

JOas hallidze 40. ajastaica ja teke sitä cuin HERralle kelpa/ nijncauwan cuin Jojada händä opetta/ v. 1.
rakenda HERran huonen/ v. 5.
lepyttä Hasaelin rahalla/ v. 17.
tapetan palwelioildans v. 19.
Amazia hänen poicans tule Cuningaxi hänen siaans/ v. 20.

2 Kun 12:1 SEidzemendenä Jehun wuotena tuli Joas Cuningaxi/ ja hallidzi neljäkymmendä ajastaica Jerusalemis. Hänen äitins nimi oli Zibea BerSabast.
2 Kun 12:2 Ja Joas teki sitä cuin oikia oli/ ja cuin HERralle hywin kelpais nijncauwan cuin Pappi Jojada opetti händä.
2 Kun 12:3 Paidzi ettei hän pannut pois corkeuxia: sillä Canssa uhrais ja teki suidzutust wielä corkeuxis.
2 Kun 12:4 JA Joas sanoi Papeille: caicki pyhitetyt rahat/ cuin tuodan HERran huoneseen/ nimittäin/ raha jocaidzelda ohidzekäywäldä/ raha cuin cukin anda weroxi hengeldäns/ ja caicki raha cuin idzecukin uhra wapast sydämest/ että ne cannetaisin HERran huoneseen.
2 Kun 12:5 Ottacan Papit sen idzellens cukin tuttawaldans/ sillä pitä heidän parandaman cuin raukewa on HERran huones/ cusa he löytäwät olewan rauwennen.
2 Kun 12:6 Ja cuin ei Papit ollet parandanet sitä cuin HERran huones rauwennut oli colmanden colmattakymmendä Cuningas Joaxen wuoten asti.
2 Kun 12:7 Cudzui Cuningas Joas Papin Jojadan muiden Pappein cansa/ ja sanoi heille: mixette paranna sitä cuin huones rauwennut on? nijn ei pidä nyt teidän ottaman nijtä rahoja tygön cukin tuttawaldans/ mutta pitä andaman sijhen tulla cuin rauwennut on huones.
2 Kun 12:8 Ja Papit mielistyit ettei heidän pitänyt ottaman raha Canssalda/ eikä parandaman sitä cuin rauwennut oli huones.
2 Kun 12:9 Nijn Pappi Jojada otti yhden arcun/ ja läwisti läwen candeen/ ja pani oikialle puolelle Altarita/ josta käydän HERran huonesen sisälle. Ja Papit jotca wartioidzit owe/ panit sinne caicki ne rahat cuin tuotin HERran huoneseen.
2 Kun 12:10 Cosca he näit paljon raha olewan arcus/ tuli Cuningan kirjoittaja ja ylimmäinen Pappi ylös/ ja sidoit rahan yhteen/ cuin he olit sen lukenet/ cuin HERran huonesta löyttin.
2 Kun 12:11 Ja he annoit rahan lugulla ja mitalla teettäille/ jotca olit asetetut HERran huoneseen: ja he annoit ne puusepille/ jotca rakensit ja työtä teit HERran huones.
2 Kun 12:12 Ja muuraille/ ja kiwen hackaille/ ja nijlle jotca hirsiä ja wuolduja kiwiä ostit parandaxens mitä rauwennut oli HERran huones/ ja caickijn cuin he huones löysit parannust tarwidzewan.
2 Kun 12:13 Ei cuitengan tehty hopiamaljoja/ psaltareita/ waskimaljoja/ trometejä/ taicka jotakin cullaista eli hopiaista astiata HERran huones/ nijstä rahoista jotca HERran huoneseen tuodut olit.
2 Kun 12:14 Mutta annettin työwäelle/ että he nijllä parannaisit HERran huonen.
2 Kun 12:15 Ja nijden miesten ei tarwittu lucua tekemän sijtä rahasta cuin he annoit työwäelle/ waan he toimitit sen uscollisest.
2 Kun 12:16 Mutta ricosuhrin ja syndiuhrin rahat ei tuodut HERran huoneseen: sillä ne olit Pappein.
2 Kun 12:17 SIlloin matcusti Hasael Syrian Cuningas/ ja sodei Gathi wastan/ ja woitti sen. Ja cosca Hasael aicoi mennä ylös Jerusalemin.
2 Kun 12:18 Nijn otti Joas Judan Cuningas caicki pyhitetyt/ jotca hänen esiwanhembans Josaphat/ Joram ja Ahasia Judan Cuningat olit pyhittänet/ sijhen myös caiken cullan/ cuin löyttin HERran huonen tawaroista/ ja Cuningan huonesta/ ja lähetti Hasaelille Syrian Cuningalle/ sijtte hän meni Jerusalemist pois.
2 Kun 12:19 Mitä enämbi on Joaxest sanomist/ ja caikista cuin hän tehnyt on/ eikö se ole kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 12:20 Ja hänen palwelians nousit ja teit lijton/ ja löit hänen cuoliaxi Millon huones/ josta mennän alas Sillan.
2 Kun 12:21 Sillä Josabar Simeathin poica/ ja Josabad Somerin poica hänen palwelians/ löit hänen cuoliaxi. Ja hän haudattin Isäins cansa Dawidin Caupungijn/ ja Amazia hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 2. Nijncauwan cuin Pappi Jojada opetti händä ) Cuningat ja pääruhtinat hallidzewat hywin/ ja tekewät mitä Jumalalle kelpa/ nijncauwan cuin he racastawat/ cuulewat ja tottelewat jumalisia opettaita/ jotca heitä Jumalan sanas opettawat/ ja neuwowat hywyteen. Cadzo myös 2. Chron. 26:5.

XIII. Lucu.

JOahas waelta Jerobeamin synneis/ ja waiwatan Hasaelilda/ v. 1.
rucoile HERra ja autetan/ mutta ej he paranna heitäns/ v. 4.
Joas hallidze 16. wuotta/ ja ei luowu Jerobeamin teistä/ v. 9.
Elisa cuole/ v. 14.
cuollut wirco sattuisans Elisan luihin/ v. 20.
Joas lyö Syrialaisi/ ja otta ne Caupungit jällens cuin hänen Isäns oli cadottanut/ v. 22.

2 Kun 13:1 COlmandena colmattakymmendä JOaxen Ahasian pojan Judan Cuningan wuonna/ oli Joahas Jehun poica Israelin Cuningas Samarias seidzementoistakymmendä ajastaica.
2 Kun 13:2 Ja teki paha HErran edes/ ja waelsi Jerobeamin Nebathin pojan synneis/ joca Israelin saatti syndiä tekemän/ ja ei lacannut sijtä.
2 Kun 13:3 Ja HERran wiha julmistui Israelin päälle/ ja andoi heidän Hasaelin Syrian Cuningan ja Benhadadin Hasaelin pojan käsijn/ nijncauwan cuin he elit.
2 Kun 13:4 MUtta Joahas rucoili HERran caswoja/ ja HERra cuuli händä: sillä hän näki Israelin ahdistuxen/ cuinga Syrian Cuningas ahdisti heitä.
2 Kun 13:5 Ja HErra andoi Israelille pelastajan/ joca heidän johdatti ulos Syrialaisten käsistä/ nijn että Israelin lapset asuit heidän majasans nijncuin ennengin.
2 Kun 13:6 Ei he cuitengan luopunet Jerobeamin huonen synneistä/ joca Israelin saatti syndiä tekemän/ mutta he myös waelsit nijsä/ ja medzistö seisoi Samarias.
2 Kun 13:7 Sillä ettei Joahaxen Canssast enämbi jäänyt cuin wijsikymmendä hewoismiestä/ ja kymmenen waunua/ ja kymmenen tuhatta jalcamiestä: sillä Syrian Cuningas oli heidän hucuttanut ja tehnyt nijncuin tomun rihtä tapettais.
2 Kun 13:8 Mitä enä Joahaxest sanomist on/ ja caikist mitä hän tehnyt on/ ja hänen woimastans/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 13:9 Ja Joahas nuckui hänen Isäins cansa/ ja he hautaisit hänen Samariaan/ ja hänen poicans Joas tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 13:10 SEidzemendenä neljättäkymmendä Joaxen Judan Cuningan wuonna oli Joas Joahaxen poica Israelin Cuningas Samarias cuusitoistakymmendä ajastaica.
2 Kun 13:11 Ja teki paha HERran edes/ ja ei luopunut caikist Jerobeamin Nebathin pojan synneistä/ joca Israelin saatti syndiä tekemän/ mutta hän waelsi nijsä.
2 Kun 13:12 Mitä enä Joaxest sanomist on/ ja mitä hän tehnyt on/ ja hänen woimastans/ cuinga hän Amazian Judan Cuningan cansa sotinut on/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 13:13 Ja Joas nuckui hänen Isäins cansa/ ja Jerobeam istui hänen istuimellens. Mutta Joas haudattin Samariaan Israelin Cuningasten ohen.
2 Kun 13:14 JA Elisa sairasti cuolintautians/ ja Joas Israelin Cuningas tuli hänen tygöns/ ja itki hänen edesäns/ ja sanoi: minun Isän/ minun Isän/ Israelin waunu ja hänen radzasmiehens.
2 Kun 13:15 Elisa sanoi hänelle: ota joudzi ja nuolet/ ja cosca hän otti joudzen ja nuolet:
2 Kun 13:16 Sanoi hän Israelin Cuningalle: jännitä joudzi kädelläs/ ja hän jännitti kädelläns. Ja Elisa laski kätens Cuningan käden päälle/
2 Kun 13:17 Ja sanoi: awa ackuna joca on itän päin/ ja hän awais sen. Ja Elisa sanoi: ambua/ ja hän ambuis. Hän sanoi pelastuxen nuoli HERralda/ pelastuxen nuoli Syrialaisia wastan/ ja sinun pitä lyömän ne Syrialaiset Aphekis/ sijhenasti että he tyynni hucutetan.
2 Kun 13:18 Ja hän sanoi: ota nuolet: ja cosca hän otti ne/ sanoi hän Israelin Cuningalle: lyö maahan/ ja hän löi colmast/ ja sijtte lackais.
2 Kun 13:19 Nijn Jumalan mies närkästyi hänen päällens/ ja sanoi: jos sinä olisit lyönyt wijdest eli cuudest/ nijns olisit lyönyt Syrialaiset/ sijhenasti että he olisit lopetetut/ mutta nyt sinun pitä lyömän heitä colmast.
2 Kun 13:20 COsca Elisa oli cuollut ja he olit hänen haudannet/ tuli Moabiterein sotajoucko maalle sinä wuonna.
2 Kun 13:21 Ja se tapahtui että he hautaisit yhtä miestä/ ja cosca he sait nähdä sotajoucon/ heitit he miehen Elisan hautaan/ ja cosca hän sinne tuli ja sattui Elisan luihin/ tuli hän eläwäxi ja nousi jalgoillens.
2 Kun 13:22 Nijn ahdisti Hasael Syrian Cuningas Israeli nijncauwan cuin Joahas eli.
2 Kun 13:23 Mutta HERra teki armon heidän cansans/ ja armahti heidän päällens/ ja käänsi idzens heidän puoleens hänen lijttons tähden/ Abrahamin/ Isaachin ja Jacobin cansa/ ja ei tahtonut cadotta heitä/ eikä heittänyt heitä pois hänen caswons edest tähän asti
2 Kun 13:24 JA Hasael Syrian Cuningas cuoli/ ja hänen poicans Benhadad tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 13:25 Ja Joas palais ja otti ne Caupungit Benhadadilda jällens Hasaelin pojalda/ jotca hän hänen Isäldäns Joahaxelda sodalla ottanut oli. Joas löi colmast händä/ ja sai Israelin Caupungit jällens.

Vers. 19. Jos sinä olisit lyönyt wijdest eli cuudest ) Jumala oli nijn ilmoittanut Elisalle/ että nijn monda erä cuin hän löis maahan/ nijn usein tahdois hän anda hänelle woiton Syrialaisia wastan. Sencaltaiset merkit näkywät kyllä camalaxi meidän silmäim edes/ cuitengin että HERran kelpais nijn tehdä/ ei pidä ihmisen hänen tiedollans sitä panetteleman ja parjaman.
v. 21. Ja cosca hän sinne tuli ja sattui Elisan luihin ) Ei tästä seura/ että meidän pitä palweleman pyhäin jätöxitä eli cuoluitten luita/ ja andaman idzem pelegrimin waelluxille pyhäin hautain tygö/ nijncuin heillä olis jocu woima autta jongun terweyteen/ elickä muuta sencaltaist. Sillä 1. ei ollut kengän wienyt tätä cuollutta sinne sillä luulolla/ että hänen piti siellä wircoman/ waan hän tuli muutoin tapaturmast heitetyxi Elisan hautaan. 2. ei ollut näillä luilla idzestäns se woima/ että he taisit wirgotta/ waicka cuca nijhin olis sattunut: sillä sijtte olis kyllä monda sinne wiety/ ja wirgounut/ waan Jumala tahdoi sen erän anda nijn tapahtua. 3. teke Jumala toisinans sencaltaisita tunnustähtiä pyhäin luiden eli jätösten cautta/ ei että nijtä palwellaisin ja jumalina pidetäisin/ waan että uscotaisin heidän olluen Jumalan ystäwät ja oikiat opettajat nijncauwan cuin he elit/ ja seurataisin heidän opetustans/ nijnpaljo cuin se Jumalan/ oman sanan cansa yhteen tule ja sopi.

XIV. Lucu.

AMasia tappa palwelians jotca hänen Isäns surmaisit/ v. 5.
lyö Edomerit/ v. 7.
haasta Joaxen sotaan/ v. 8.
woitetan/ fangixi saadan ja Jerusalem ryöstetän/ v. 11.
Jerobeam tule Israelin Cuningaxi/ v. 16.
Amasia tapetan/ v. 17.
Asaria tule Cuningaxi/ v. 21.
HERra autta Israeli hänen cauttans sanans ja lupauxens tähden/ v. 25.
Sacharia tule Cuningaxi/ v. 28.

2 Kun 14:1 TOisna Joaxen Joahaxen pojan Israelin Cuningan wuonna/ tuli Amasia Cuningaxi/ Joaxen Judan Cuningan poica.
2 Kun 14:2 Hän oli wanha wijsi ajastaica colmatta kymmendä/ cosca hän tuli Cuningaxi/ ja hallidzi yhdexän ajastaica colmattakymmendä Jerusalemis. Hänen äitins cudzuttin Joadan Jerusalemist.
2 Kun 14:3 Ja hän teki cuin HERralle hywästi kelpais/ ei cuitengan nijncuin hänen Isäns Dawid/ waan caiketi nijncuin hänen Isäns Joas oli tehnyt/ nijn myös hän teki:
2 Kun 14:4 Sillä ne corkeudet ei ollet pannut pois/ mutta Canssa wielä uhraisit ja suidzutit corkeuxis.
2 Kun 14:5 Ja cosca waldacunda hänen kädesäns wahwistui/ löi hän palwelians/ jotca Cuningan hänen Isäns tappanet olit.
2 Kun 14:6 Mutta tappaitten lapsia ei hän surmannut/ nijncuin kirjoitettu on Mosexen Lakikirjas/ josa HERra käskenyt oli ja sanonut: Isät ei pidä cuoleman lastens tähden/ ja lapset ei pidä cuoleman Isäins tähden/ waan jocainen pitä cuoleman oman syndins tähden.
2 Kun 14:7 HÄn löi myös kymmenen tuhatta Edomeriä suolalaxos/ ja woitti Selan Caupungin sodalla/ ja cudzui hänen Jaktheel tähän päiwän asti.
2 Kun 14:8 Silloin lähetti Amasia sanansaattajat Joaxen Joahaxen pojan Jehun pojan Israelin Cuningan tygö/ ja käski hänelle sanoa: tule ja cadzelcam toinen toistam.
2 Kun 14:9 Mutta Joas Israelin Cuningas lähetti Amasian Judan Cuningan tygö/ ja andoi hänelle sanoa: Orjantappurapensas cuin Libanonis on/ lähetti Cedripuun tygö Libanonijn/ ja andoi hänelle sanoa: anna tyttäres minun pojalleni emännäxi/ mutta medzän eläimet kedolla Libanonin medzäs juoxit orjantappuran päällen ja maahaan tallaisit hänen.
2 Kun 14:10 Sinä olet lyönyt Edomerit/ sijtä paisu sinun sydämes/ pidä se ylistys/ ja ole cotonas/ mixis edzit wahingota caatuaxes/ ja Juda sinun cansas?
2 Kun 14:11 Mutta Amasia ei totellut händä. Nijn meni Joas Israelin Cuningas ylös/ ja he näit toinen toisens/ hän ja Amasia Judan Cuningas BethSemexes/ joca Judaas on.
2 Kun 14:12 Mutta Juda lyötin Israelildä/ nijn että jocainen pakeni heidän majoins.
2 Kun 14:13 Ja Joas Israelin Cuningas otti Amasian Judan Cuningan Joaxen Ahasian pojan pojan BethSemexes kijnni/ ja tuli Jerusalemijn/ ja cukisti Jerusalemin muurit Ephraimin portist culmaporttin asti/ neljän sadan kynärän pituudelda.
2 Kun 14:14 Ja otti caiken cullan ja hopian ja astiat/ jotca löyttin HERran huonest/ ja Cuningan huonen tawaroist/ ja wielä hänen lapsens pantixi/ ja palais Samariaan.
2 Kun 14:15 Mitä enämbi Joaxest sanomist on/ mitä hän tehnyt on/ ja hänen wäkewydestäns/ ja cuinga hän Amasian Judan Cuningan cansa sodei/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 14:16 Ja Joas nuckui Isäins cansa/ ja haudattin Samarias Israelin Cuningasten secaan/ Ja hänen poicans Jerobeam tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 14:17 MUtta Amasia Joaxen Judan Cuningan poica/ eli Joaxen Joahaxen Israelin Cuningan pojan cuoleman jälken/ wijsitoistakymmendä ajastaica.
2 Kun 14:18 Mitä enämbi Amasiast sanomist on/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 14:19 Ja he teit lijton händä wastan Jerusalemis/ mutta hän pakeni Lachixeen/ ja he lähetit hänen peräns Lachixeen/ ja tapoit hänen siellä.
2 Kun 14:20 Ja he weit hänen sieldä hewoisilla pois/ ja hän haudattin Jerusalemis Dawidin Caupungis hänen Isäins ohen.
2 Kun 14:21 Ja coco Judan Canssa otit Azarian cuudentoistakymmenen ajastajan wanhana/ ja teit hänen Cuningaxi hänen Isäns Amasian siaan.
2 Kun 14:22 Hän rakensi Elathin/ ja saatti sen jällens Judan ala/ sijttecuin Cuningas hänen Isäins cansa nuckunut oli.
2 Kun 14:23 WIidendenätoistakymmendenä Amasian Judan Cuningan Joaxen pojan wuonna/ oli Jerobeam Joaxen poica Israelin Cuningas Samarias/ yhden ajastajan wijdettäkymmendä.
2 Kun 14:24 Ja teki paha HERran edes/ ja ei lacannut caikista Jerobeamin Nebathin pojan synneist/ joca Israelin saatti syndiä tekemän.
2 Kun 14:25 Hän otti Israelin maan rajat jällens/ Hemathist haman meren asti/ joca on sillä tasaisella kedolla/ HERran Israelin Jumalan sanan jälken/ jonga hän sanonut oli hänen palwelians Jonan Prophetan cautta Amithain pojan/ joca oli GathHepherist.
2 Kun 14:26 Sillä HERra näki Israelin suuren wiheljäisyden/ nijn että ne suljetut ja hyljätyt olit myös pois/ ja ei yhtän auttajat ollut Israelis.
2 Kun 14:27 Ja HERra ei ollut sanonut tahtowans pyhkiä Israelin nime taiwan alda pois/ mutta autti heitä Jerobeamin Joaxen pojan cautta.
2 Kun 14:28 Mitä enämbi Jerobeamist sanomist on/ ja caikista cuin hän tehnyt on/ ja hänen wäkewydestäns/ cuinga hän sotinut on/ ja cuinga hän otti Damascun jällens ja Hemathin Judalle Israelis/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 14:29 Ja Jerobeam nuckui hänen Isäins Israelin Cuningasten cansa/ ja hänen poicans Sacharia tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 12. Mutta Juda lyötin ) Täsä nähdän cuinga ne sodat menestywät/ jotca ylpeydest ja ilman tarpellist syytä aljetan. Cadzo 20. cap. Exod.
v. 1.

XV. Lucu.

ASaria Judan Cuningas hallidze 52. ajastaica/ ja teke mitä HERralle kelpa/ v. 1.
hänen peräns tule hänen poicans Jotham/ v. 5.
Sacharia Israelin Cuningas hallidze 6. Cuucautta/ v. 8.
Sallum tappa hänen HERran sanan jälken/ v. 10.
hallidze yhden Cuucauden/ v. 13.
lyödän Menahemild/ v. 14.
joca hallidze 10. ajastaica/ v. 17.
Phul Assyrian Cuningas tule Israeli wastan/ jolle Menahem anda tawaran/ että hän hänen wahwista waldacundaan/ v. 19.
Pekahja on Cuningasna 2. ajastaica/ v 22. tapetan Pekahld/ joca on Cuningasna 20. ajastaica/ v. 25.
Thiglath P. Assyrian Cuningas woitta Galilean ja coco Nephtalin/ v. 29.
tapetan Hosealda/ joca tule Cuningaxi/ v. 30.
Jotham Judan Cuningas hallidze 16. ajastaica/ ja teke hywä/ v. 32.
hänen jälkens tule Ahas/ v. 38.

2 Kun 15:1 SEidzemendenäcolmattakymmendenä Jerobeamin Israelin Cuningan wuonna tuli Asaria Amasian Judan Cuningan poica Cuningaxi.
2 Kun 15:2 Ja cuudentoistakymmenen ajastaicainen oli hän tullesans Cuningaxi/ ja hän hallidzi caxi wuotta cudettakymmendä Jerusalemis/ hänen äitins cudzuttin Jechalia Jerusalemist.
2 Kun 15:3 Ja hän teki cuin HERralle hywäst kelpais/ caiketi nijncuin hänen Isäns Amasia.
2 Kun 15:4 Paidzi sitä ettei he luopunet corkeuxist/ sillä Canssa uhraisit ja suidzutit wielä corkeuxis.
2 Kun 15:5 Ja HERra waiwais Cuningast/ nijn että hän oli spitalis cuolemans asti/ ja asui erinomaises huones. Mutta Jotham Cuningan poica hallidzi huonen/ ja duomidzi Canssa maalla.
2 Kun 15:6 Mitä enämbi Asariast sanomist on/ ja caikist cuin hän tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 15:7 Ja Asaria nuckui Isäins cansa/ ja haudattin Isäins tygö Dawidin Caupungijn/ ja hänen poicans Jotham tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 15:8 CAhdexandena neljättäkymmendenä Asarian Judan Cuningan wuonna/ oli Sacharia Jerobeamin poica Israelin Cuningas cuusi Cuucautta Samarias.
2 Kun 15:9 Ja teki paha HERran edes/ nijncuin hänen Isäns tehnet olit/ ja ei luopunut Jerobeamin Nebathin pojan synneist/ joca Israelin saatti syndiä tekemän.
2 Kun 15:10 Ja Sallum Jabethin poica teki lijton händä wastan/ ja löi hänen Canssan edes/ tappoi hänen ja tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 15:11 Mitä enämbi Sachariast sanomist on/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 15:12 Ja tämä oli se cuin HERra Jehulle puhunut oli/ sanoden: sinun lapses pitä istuman Israelin istuimella neljänden polwen asti/ ja se tapahtui nijn.
2 Kun 15:13 JA Sallum Jabexen poica tuli Cuningaxi yhdexändenäneljättäkymmendenä Usian Judan Cuningan wuonna/ ja hallidzi Cuucauden Samarias:
2 Kun 15:14 Sillä Menahem Gadin poica meni ylös Thirsast/ ja tuli Samariaan/ ja löi Sallumin Jabexen pojan Samarias/ tappoi hänen ja tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 15:15 Mitä enämbi Sallumist sanomist on/ ja hänen lijtostans jonga hän teki/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 15:16 Silloin löi Menahem Tiphsan ja caicki jotca siellä olit/ ja heidän rajans Thirsast/ ettei he händä tahtonet päästä sisälle/ ja löi caicki heidän rascat waimons/ ja rewäis ne ricki.
2 Kun 15:17 YHdexändenä neljättäkymmendenä Asarian Judan Cuningan wuonna/ oli Menahem Gadin poica Israelin Cuningas kymmenen wuotta Samarias.
2 Kun 15:18 Ja teki paha HERran edes/ ja ei luopunut elinaicanans Jerobeamin Nebathin pojan synneist/ joca Israelin saatti syndiä tekemän.
2 Kun 15:19 Ja Phul Assyrian Cuningas tuli maacundan/ ja Menahem andoi Phullin tuhannen leiwiskätä hopiata/ että hän olis pitänyt hänen cansans/ ja wahwistais händä waldacundaan.
2 Kun 15:20 Ja Menahem pani hopiaweron rickaimbain päälle Israelis/ että idzecukin heistä andais wijsikymmendä hopiaSicli Assyrian Cuningalle. Nijn meni Assyrian Cuningas cotia jällens/ ja ei jäänyt maalle.
2 Kun 15:21 Mitä enämbi Menahemist sanomist on/ ja caikista cuin hän tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 15:22 Ja Menahem cuoli hänen Isäins cansa/ ja Pekahja hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 15:23 WIidendenäkymmendenä Asarian Judan Cuningan wuonna oli Pekahja Menahemin poica Israelin Cuningas caxi wuotta Samarias.
2 Kun 15:24 Ja teki paha HERran edes: sillä ei hän luopunut Jerobeamin Nebathin pojan synneist/ joca Israelin saatti synditä tekemän.
2 Kun 15:25 Ja Pekah Remalian poica hänen Ruhtinans teki lijton händä wastan/ ja löi hänen cuoliaxi Cuningan huones Samarias/ Argobin ja Ariehn cansa/ ja wijsikymmendä miestä hänen cansans Gileadin lapsist. Ja cosca hän oli hänen tappanut/ tuli hän Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 15:26 Mitä enämbi Pekahjast sanomist on/ ja caikist cuin hän tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 15:27 TOisna cuudettakymmendä Asarian Judan Cuningan wuonna/ oli Pekah Remalian poica Israelin Cuningas Samarias caxikymmendä wuotta.
2 Kun 15:28 Ja teki paha HERran edes/ sillä ei hän luopunut Jerobeamin Nebathin pojan synneist/ joca Israelin syndiä saatti tekemän.
2 Kun 15:29 PEkahn Israelin Cuningan aicana tule Tiglath Pillesser Assyrian Cuningas/ ja otti Hionin/ AbelBethMaechan/ Janohan/ Kedexen/ Hasorin/ Gileadin/ Galilean ja caiken Nephtalin maan/ ja wei Assyriaan.
2 Kun 15:30 Ja Hosea Elan poica teki Pekaht Remalian poica wastan lijton/ ja löi hänen cuoliaxi/ ja tuli Cuningaxi hänen siaans/ cahtenakymmendenä Jothamin Usian pojan wuonna.
2 Kun 15:31 Mitä enämbi Pekahst sanomist on/ ja caikist cuin hän tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 15:32 TOisna Pekahn Remalian pojan Israelin Cuningan wuonna/ tuli Jotham Usian Judan Cuningan poica Cuningaxi.
2 Kun 15:33 Ja wijden colmattakymmenen ajastaicainen oli hän tullesans Cuningaxi/ ja hallidzi cuusitoistakymmendä ajastaica Jerusalemis/ hänen äitins cudzuttin Jerusa Zadochin tytär.
2 Kun 15:34 Ja teki cuin HERralle hywäst kelpais/ caiketi nijncuin hänen Isäns Usia tehnyt oli.
2 Kun 15:35 Paidzi ettei hän luopunut corkeuxist: sillä Canssa uhrais ja suidzutti wielä corkeuxis/ hän rakensi HERran huonen corkian portin.
2 Kun 15:36 Mitä enämbi Jothamist sanomist on/ ja caikist cuin hän tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 15:37 SIlloin rupeis HERra lähettämän Judalle Rezin Syrian Cuningan/ ja Pekahn Remalian pojan.
2 Kun 15:38 Ja Jotham nuckui Isäins cansa/ ja haudattin Isäins tygö/ hänen Isäns Dawidin Caupungijn/ ja Ahas hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 1. Asaria ) Tämä Asaria cudzutan myös Usiaxi/ nijncuin nähdän 2. Par. 26. cusa hänen elämäns lawiammalda kirjoitetan.

XVI. Lucu.

AHas hallidze 16. ajastaica/ ja teke paha HERran edes/ käyttä poicans tulen läpidze/ ja uhra caickein wiherjäisten puiden alla/ v. 1.
Rezin Syrian Cuningas tule Pekahn Israelin Cuningan cansa Jerusalemita wastan/ v. 5.
Ahas lähettä lahjoja Tiglathille Assyrian Cuningalle/ joca lyö Syrialaisi/ v. 7.
Ahas lähte händä wastan Damascuun/ näke siellä Altarin/ ja anda tehdä sencaltaisen Jerusalemis/ v. 10.
Otta waskiAltarit pois/ jotca SAlomo oli andanut tehdä/ v. 14.
käske uhrata Pappein udella Altarilla/ v. 15.
otta Templist monda muuta cappaletta pois/ v. 17.
cuole/ ja Hiskia tule Cuningaxi hänen peräns/ v. 20.

2 Kun 16:1 SEidzemendenätoistakymmendenä Pekahn Remalian pojan wuonna/ tuli Ahas Jothamin Judan Cuningan poica Cuningaxi.
2 Kun 16:2 Cahdenkymmenen ajastaicainen oli Ahas tullesans Cuningaxi/ ja hallidzi cuusitoistakymmendä ajastaica Jerusalemis/ ja ei tehnyt cuin oli kelwollinen HERralle hänen Jumalallens/ nijncuin Dawid hänen Isäns.
2 Kun 16:3 Sillä hän waelsi Israelin Cuningasten tiellä/ ja käytti poicans tulen läpidze/ pacanoitten cauhistuxen jälken/ jotca HERra Israelin lasten edest oli ajanut ulos.
2 Kun 16:4 Uhraeli ja suidzutti corkeuxilla ja cuckuloilla/ ja caickein wiherjäisten puiden alla.
2 Kun 16:5 SIlloin matcusti Rezin Syrian Cuningas/ ja Pekah Remalian poica Israelin Cuningas Jerusalemijn sotiman/ ja pijritit Ahaxen/ ja ei cuitengan woittanet händä.
2 Kun 16:6 Silloin myös Rezin Syrian Cuningas sai Syrialaisille Elothin jällens/ ja ajoi Judalaiset Elothist ulos/ mutta Syrialaiset tulit Elothijn/ ja asuit sijnä tähän päiwän asti.
2 Kun 16:7 MUtta Ahas lähetti sanoman Tiglath Pillesserille Assyrian Cuningalle/ ja käski hänelle sanoa: minä olen sinun palwelias ja poicas/ matcusta tänne ja wapada minua Syrian ja Israelin Cuningan kädest/ jotca owat nosnet minua wastan.
2 Kun 16:8 Ja Ahas otti culda ja hopiata/ cuin hän löysi HERran huonest/ ja Cuningan huonen tawaroist ja lähetti Assyrian Cuningalle lahjoja.
2 Kun 16:9 Ja Assyrian Cuningas cuuli händä/ ja meni Damascuun/ ja woitti sen/ ja wei heidän Kirrijn/ ja löi Rezin cuoliaxi.
2 Kun 16:10 JA Cuningas Ahas matcusti Tiglath Pillesseri Assyrian Cuningasta wastan Damascuun/ ja cuin hän näki yhden Altarin Damascus/ lähetti Cuningas Ahas sen cuwan ja muodon Papille Urialle/ nijncuin se tehty oli.
2 Kun 16:11 Nijn rakensi Pappi Uria Altarin/ ja teki caicki sen jälken cuin Ahas Cuningas hänelle oli lähettänyt Damascust/ ja näin teki Uria Pappi sijhenasti cuin Ahas Cuningas tuli Damascust.
2 Kun 16:12 Ja cuin Cuningas tuli ja näki Altarin/ uhrais hän sillä.
2 Kun 16:13 Ja sytytti sen päälle polttouhrins ja ruocauhrins/ ja caasi sen päälle hänen juomauhrins ja kijtosuhrins weren/ cuin hän uhrais/ andoi hän prijscotta Altarille.
2 Kun 16:14 Mutta waskiAltarin/ cuin HERran edes seisoi/ otti hän pois/ nijn ettei se seisonut Altarin ja HERran huonen wälillä/ waan pani Altarin siwulle pohjan puoleen.
2 Kun 16:15 Ja Cuningas Ahas käski Urialle Papille/ sanoden: sillä suuremmalla Altarilla pitä sinun uhraman polttouhrin huomeneltain/ ja ruocauhrin ehtona/ ja Cuningan polttouhrin ja hänen ruocauhrins/ ja caiken maan Canssan polttouhrin/ heidän ruocauhrins ja juomauhrins/ ja caiken polttouhrin weren/ ja caickein muiden uhrein/ pitä sinun prijscottaman sijhen päälle/ waan minä ajattelen mitä minä teen waskiAltarin cansa.
2 Kun 16:16 Uria Pappi teki caicki cuin Ahas Cuningas hänelle käskenyt oli.
2 Kun 16:17 Ja Cuningas Ahas särki istuimen siwut/ ja sijrsi cattilan ylhäldä/ ja hän otti meren nijstä waskihärjistä pois/ jotca sen alla olit/ ja pani ne kiwipermannolle.
2 Kun 16:18 Sitälikin Sabbathin peitoxen/ jonga he huoneseen rakendanet olit. Ja Cuningan huonen sisällekäytäwän käänsi hän HERran huonen puoleen/ Assyrian Cuningan mielen noutexi.
2 Kun 16:19 Mitä enämbi Ahaxest sanomist on/ ja mitä hän tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 16:20 Ja Ahas nuckui Isäins cansa/ ja haudattin Isäins tygö Dawidin Caupungijn/ ja Hiskia hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 5. Ja ei cuitengan woittanet händä ) waicka Ahas hänen jumalattomudellans sen kyllä ansainnut oli/ nijn taisi cuitengin olla monda jumalista Caupungis/ joiden tähden Jumala händä säästi.
v. 16. Uria Pappi teki caicki cuin Ahas Cuningas hänelle käski ) Täsä asias tämä ylimmäinen Pappi sangen suurest erhetyi/ että hän cuuli Cuningast epäjumalan palweluxen rakendamises: sillä hänen piti enä cuuleman Jumalata cuin ihmisitä/ ja estämän sitä/ Act. 4:19. ja Canssa olis tehnyt oikein/ jos he olisit eroittanet idzens hänestä täsä asias/ ja ei yhtän uhri sijhen candanet/ waan paremmin olisit kärsinet mitä heidän päällens olis joutunut: sillä mitä Papit Lain jälken opettawat/ sitä olem me welcapäät cuuleman/ Deut. 17:10. ja ei muutoin/ Ierm. 23:16.

XVII. Lucu.

HOsea hallidze yhdexän ajastaica/ ja teke paha/ v. 1.
Cuningas Salmanassar Assyriast teke hänen idzellens werollisexi/ v. 3.
mutta cuin Hosea ei anna sitä cuin hänen tule/ palaja hän ja woitta Samarian/ ja wie Israelin Assyriaan pois/ v. 4.
Sillä cosca Israel ricko HERra wastan/ v. 7.
ja hän neuwo heitä parannuxeen/ ja ei he tottele sitä/ v. 13.
wihastu hän ja heittä heidän caswons edest pois/ v. 18.
Cuin muu Canssa pannan Samariaan/ jotca ei HERra pelkä/ lähettä hän Lejonit jotca repelewät monda cuoliaxi/ v. 24.
he saawat yhden nijstä fangituist Papeist/ jotca heille opettawat HERran Lain. v. 27.
He pitäwät myös heidän epäjumalans/ ja nijn on heillä secoitettu Jumalan palwelus/ v. 29.

2 Kun 17:1 TOisna toistakymmendä Ahaxen Judan Cuningan wuonna/ hallidzi Hosea Elan poica Israelin Samarias yhdexän ajastaica.
2 Kun 17:2 Ja teki paha HERran edes/ mutta ei cuitengan nijncuin Israelin Cuningat/ jotca hänen edelläns olit.
2 Kun 17:3 Händä wastan sodei Salmanassar Assyrian Cuningas/ ja Hosea tuli hänelle alemmaisexi/ nijn että hän andoi hänelle lahjoja.
2 Kun 17:4 Mutta cosca Assyrian Cuningas sai tietä Hosean tehnexi hänen cansans lijton/ lähetti hän sanan Soolle Egyptin Cuningalle/ ja ei lähettänyt Assyrian Cuningalle lahjoja wuosi wuodelda/ nijn pijritti Assyrian Cuningas hänen/ ja pani hänen fangihuoneseen.
2 Kun 17:5 Ja Assyrian Cuningas meni caickeen sijhen maacundaan ylös/ ja tuli Samariaan/ ja pijritti sen colmexi ajastajaxi.
2 Kun 17:6 Mutta yhdexännellä Hosean ajastajalla woitti Assyrian Cuningas Samarian/ ja wei Israelin Assyriaan/ ja pani heidän Halaan/ ja Haborijn Gosan wirran tygö/ ja Mederein Caupungeihin.
2 Kun 17:7 Mutta silloin cuin Israelin lapset syndiä teit HERra heidän Jumalatans wastan/ joca heidän Egyptin maalda johdattanut oli Pharaon Egyptin Cuningan käsist/ ja he pelkäisit wieraita jumalita.
2 Kun 17:8 Ja waelsit pacanoitten tapain jälken/ jotca HERra oli ajanut Israelin lasten edest ulos/ ja nijncuin myös Israelin Cuningat teit.
2 Kun 17:9 Ja Israelin lapset caunistit heidän asians HERra heidän Jumalatans wastan/ jotca ei cuitengan hywät ollet/ nimittäin/ että he rakensit heillens corkeuxia jocaidzis Caupungeis/ sekä linnois/ että wahwois Caupungeis.
2 Kun 17:10 Ja rakensit padzaita ja medzistöitä caikilla corkeilla wuorilla/ ja caikein wiherjäisten puiden alla.
2 Kun 17:11 Ja he suidzutit caikis corkeuxis/ pacanoitten tawan jälken/ jotca HERra heidän edestäns oli ajanut pois. Ja teit myös hirmuisia töitä/ joilla he wihoitit HERran.
2 Kun 17:12 Ja palwelit epäjumalita/ joista HERra heille oli sanonut: sencaltaisita ei teidän pidä tekemän.
2 Kun 17:13 Ja cosca HERra todisti Israeli ja Judat wastan/ caickein Prophetain ja Näkiäin cautta/ ja andoi heille sanoa: palaitca teidän wäärildä teildän/ ja pitäkät minun käskyni ja oikeuteni/ caiken sen Lain jälken/ cuin minä teidän Isillen käskenyt olen/ ja myös minun palweliaini Prophetain cautta teille lähettänyt olen.
2 Kun 17:14 Ja ei he cuullet/ mutta olit niscurit nijncuin heidän esiisänskin/ jotca ei usconet HERran heidän Jumalans päälle:
2 Kun 17:15 Sitälikin cadzoit he myös hänen käskyns ja lijttons ylön/ cuin hän heidän Isäins cansa tehnyt oli/ ja hänen tunnustuxens/ cuin hän heidän seasans tunnusti/ ja waelsit heidän turhis menoisans/ ja teit turhia cuin pacanatkin heidän ymbärilläns/ joita HERra heitä oli tekimäst kieldänyt.
2 Kun 17:16 Mutta he hyljäisit caicki heidän HERrans Jumalans käskyt/ ja teit heillens caxi walettua wasickata ja medzistöitä/ ja rucoilit coco taiwallista sotajoucko/ ja palwelit Baalia.
2 Kun 17:17 Ja käytit heidän poicans ja tyttärens tulen läpidze/ ja pidit noituxia ja welhouxia/ ja myit idzens tekemän sitä cuin paha oli HERran edes/ händä wihoittaxens.
2 Kun 17:18 NIin wihastui HERra suurest Israelin päälle/ ja heitti heidän pois caswons edest/ nijn ettei yhtän heistä jäänyt/ waan Judan sucucunda yxinäns.
2 Kun 17:19 ( Ei myös Juda pitänyt hänen HERrans Jumalans käskyjä/ waan waelsit Israelin tawan jälken )
2 Kun 17:20 Sentähden hyljäis HERra caiken Israelin siemenen/ waiwais heitä ja andoi ryöwärein käsijn/ sijhenasti että hän heidän caswons edest heitti pois.
2 Kun 17:21 Sillä Israel oli eroitettu Dawidin huonest/ ja he teit heillens Jerobeamin Nebathin pojan Cuningaxi. Hän käänsi Israelin HERrasta pois/ ja saatti heidän suurest syndiä tekemän.
2 Kun 17:22 Ja nijn waelsit Israelin lapset caikis Jerobeamin synneis/ cuin hän tehnyt oli/ ja ei lacannet sijtä.
2 Kun 17:23 Sijhenasti että HERra heitti Israelin caswons edest pois/ nijncuin hän ennen sanonut oli caickein palweliains Prophetain cautta. Ja nijn Israel oli culkiana omalda maaldans Assyrias/ tähän päiwän asti.
2 Kun 17:24 JA Assyrian Cuningas andoi tulla Canssa Babelist ja Cuthast/ ja Awast/ ja Hemathist/ ja Sepharwaimist/ ja asetti heidän Samarian Caupungeihin Israelin lasten siaan/ jotca omistit Samarian/ ja asuit nijsä Caupungeis.
2 Kun 17:25 Mutta cosca he nijsä ensin rupeisit asuman/ ja ei peljännet HERra/ lähetti HERra Lejonit heidän secaans/ jotca heidän surmaisit.
2 Kun 17:26 Ja he annoit sanoa Assyrian Cuningalle: pacanat cuins tänne annoit tulla/ ja panit Samarian Caupungeihin asuman/ ei tiedä mitän maacun~an Jumalan säädyist/ sentähden lähetti hän Lejonit heidän secaans/ ja cadzo/ he surmawat heidän/ sentähden ettei he mitän tiedä maacunnan Jumalan säädyist.
2 Kun 17:27 MUtta Assyrian Cuningas käski/ ja sanoi: wiekät sinne yxi Papeista/ cuin te sieldä wienet oletta pois ne mengän sinne/ ja asucan siellä/ ja opettacan heille maan Jumalan tawat.
2 Kun 17:28 Nijn tuli yxi Papeista/ joca wiety oli Samariast pois/ ja asui BethElis/ ja opetti heille/ cuinga heidän piti pelkämän HERra.
2 Kun 17:29 Mutta joca Canssa teki idzellens erinomaisen jumalan/ ja panit ne nijhin corkeuden huoneisin/ jotca Samarialaiset tehnet olit/ jocainen Canssast omas Caupungisans josa he asuit.
2 Kun 17:30 Mutta ne Babelist teit SuchotBenothin/ ne Chutist teit Nergelin/ ne Hemathist teit Asiman.
2 Kun 17:31 Ne Awast teit Nibehan/ ja Tharthak/ ne Sepharwaimist poldit heidän poicans Adramelechin ja Anamelechin heidän epäjumalains edes Sepharwaimis.
2 Kun 17:32 Mutta että he pelkäisit myös HERra/ teit he heille pappeja corkeudelle nijstä halwimmista heidän seasans/ jotca uhraisit heidän corkeustens huoneis.
2 Kun 17:33 Ja cuin he näin pelkäisit HERra/ ja he palwelit myös epäjumalita/ jocainen Canssa tawans jälken/ custa he tullet olit.
2 Kun 17:34 Ja haman tähän päiwän asti tekewät he tätä wanhan tawan jälken/ nijn ettei he eikä pelkä HERra/ eikä myös pidä heidän tapans ja oikeuttans/ lain ja käskyn jälken/ cuin HERra käski Jacobin lapsille/ jolle hän andoi IsraElin nimen.
2 Kun 17:35 Ja HERra teki heidän cansans lijton/ ja käski heitä sanoden: älkät peljätkö muita jumalita/ ja älkät heitä cumartaco/ älkät heitä palwelco/ älkät heille uhratco.
2 Kun 17:36 Mutta HERra joca teidän Egyptin maalda suurella woimalla toi ulos/ ja ojetulla käsiwarrella/ händä peljätkä/ händä rucoelca/ hänelle uhratca.
2 Kun 17:37 Ja pitäkät ne tawat/ oikeudet/ lait ja käskyt/ cuin hän teille kirjoitta andanut on/ että te aina caikis paicois teette sen jälken/ ja älkät peljätkö muita jumalita.
2 Kun 17:38 Ja älkät unhottaco sitä lijtto cuin hän teidän cansan teki/ ettet te pelkäis muita jumalita.
2 Kun 17:39 Mutta peljätkä HERra teidän Jumalatan/ hän teitä autta teidän wihamiesten käsist.
2 Kun 17:40 Mutta ei he totellet sitä/ waan teit wanhan tawans jälken.
2 Kun 17:41 Ja näin nämät pacanat pelkäisit HERra/ ja palwelit myös heidän jumalitans. Nijn myös teit heidän lapsens/ ja lastens lapset/ cuin heidän Isänskin tehnet olit/ haman tähän päiwän asti.

Vers. 18. Caswons edest ) Jumalan caswo toisinans on Jumalan läsnäolemus ja armo/ nijncuin Psal. 51:13. älä minua heitä pois caswos edest. Toisinans se paicka cusa oikia Jumalan palwelus tehdän ja opetetan/ toisinans ne molemmat. Toisinans on se jolla Jumalan läsnäolemus ilmoitetan/ nijncuin ne pilwet ja tulipadzat/ jotca Israelin lasten edellä käwit corwes/ cadzo/ Deut. 4:37.
v. 33. Ja he palwelit myös epäjumalita ) Sentähden wihaisit Judalaiset Samarialaisi/ että cosca he tahdoit ymmärtä jongun joca oli palwelewanans sitä oikiata Jumalata/ ja cuitengin teki hänen lakians wastan palwellen muita jumalita/ nijn he cudzuit hänen Samarialaisexi/ nijncuin nähdän/ Ioh. cap. 8:48.

XVIII. Lucu.

HIskia hallidze 29. ajastaica/ ja teke hywä. Otta caicki maan epäjumalat pois ja waskikärmen/ jonga edes he suidzutit/ v. 1.
hänen aicanans wiedän Israel pois/ v. 9.
händä wastan tule Sanherib Assyrian Cuningas/ jolle hän lähettä tawaran/ että hän menis matcaans/ v. 13.
Sanherib lähettä RabSaken Jerusalemin eteen/ v. 17.
anda sano Hiskian lähetyxelle/ ettei he luotais idzens Egyptin päälle/ v. 19.
eli HERran/ v. 22.
eli oman woimans päälle/ v. 23.
waan andaisit idzens hänen alans/ v. 31.
sillä ei yxikän jumala ole pelastanut Canssans hänen käsistäns/ v. 33.
jonga Hiskian palweliat sanowat hänelle/ v. 37.

2 Kun 18:1 COlmandena Hosean Elan pojan Israelin Cuningan ajastaicana/ tuli Hiskia Ahaxen Judan Cuningan poica Cuningaxi.
2 Kun 18:2 Ja hän oli wijdencolmattakymmenen ajastaicainen tullesans Cuningaxi/ ja hallidzi yhdexän ajastaica colmattakymmendä Jerusalemis/ hänen äitins cudzuttin Abi Sacharian tytär.
2 Kun 18:3 Ja teki sitä cuin otollinen oli HERran edes/ nijncuin hänen Isäns Dawid.
2 Kun 18:4 Hän cukisti corkeudet/ ja särki padzat/ ja häwitti medzistöt/ ja löi waskikärmen ricki/ jonga Moses tehnyt oli: sillä Israelin lapset suidzutit hänelle aina sijhen päiwän asti/ ja he cudzuit hänen Nehusthan.
2 Kun 18:5 Hän turwais HERran Israelin Jumalaan/ nijn ettei yxikän hänen caltaisens ollut hänen jälkens/ ei myös hänen edelläns/ caickein Judan Cuningasten seas.
2 Kun 18:6 Hän rippui HERrasa/ ja ei luopunut hänestä/ ja piti hänen käskyns cuin HERra Mosexelle oli käskenyt.
2 Kun 18:7 Ja HERra oli hänen cansans/ ja cungapäin hän meni/ toimitti hän taitawast/ hän luowui myös Assyrian Cuningast/ ja ei ollut hänelle alemmainen.
2 Kun 18:8 Hän löi Philisterit Gasan asti/ ja heidän rajans/ linnasta wahwoin Caupungeihin asti.
2 Kun 18:9 NEljändenä Hiskian Cuningan wuonna ( se oli seidzemes Hosean Elan pojan Israelin Cuningan wuosi ) meni Salmanasser Assyrian Cuningas Samariata wastan ja pijritti sen.
2 Kun 18:10 Ja woitti colmen wuoden peräst/ cuudendena Hiskian wuonna ( se on yhdexäs Hosean Israelin Cuningan wuosi ) woitettin Samaria.
2 Kun 18:11 Ja Assyrian Cuningas wei Israelin Assyriaan/ ja pani heitä Halahn ja Haborin/ Gosanin wirran tygö Mederein Caupungeihin.
2 Kun 18:12 Ettei he ollet cuuliaiset HERran heidän Jumalans änelle/ ja ricoit hänen lijttons/ ja caicki mitä Moses HERran palwelia käskenyt oli/ sitä ei he totellet eikä tehnet.
2 Kun 18:13 MUtta neljändenätoistakymmendenä Hiskian Cuningan wuonna/ meni Sanherib Assyrian Cuningas caickia Judan wahwoja Caupungeita wastan/ ja otti ne.
2 Kun 18:14 Nijn lähetti Hiskia Judan Cuningas Lachixeen Assyrian Cuningan tygö/ ja andoi hänelle sanoa: minä olen rickonut/ mene minun tyköäni pois/ mitäs panet minun päälleni/ sen minä cannan. Nijn pani Assyrian Cuningas Hiskian Judan Cuningan päälle/ colme sata leiwiskätä hopiata/ ja colmekymmendä leiwiskätä culda.
2 Kun 18:15 Nijn andoi Hiskia caiken sen hopian cuin HERran huones löyttin ja Cuningan huones.
2 Kun 18:16 Silloin särki Hiskia HERran Templin owet ja kiscot/ cuin hän idze oli andanut silata.
2 Kun 18:17 JA Assyrian Cuningas lähetti Thartanin/ ja ylimmäisen Camari palwelian/ ja RabSaken Lachixest Cuningas Hiskian tygö suuren wäen cansa Jerusalemijn/ ja he menit sinne. Ja tulduans sinne/ pidätit he lammicon wesijuoxun ylimmäisellä puolella/ cuin on ylhällä wanuttajan pellolla.
2 Kun 18:18 Ja cudzui Cuningan: nijn meni Eliachim Hilchian poica heidän tygöns ulos/ huonenhaldia/ ja Sebna kirjoittaja/ ja Joah Asaphin poica Cantzleri.
2 Kun 18:19 NIin sanoi RabSake heille: sanocas Cuningas Hiskialle: nijn sano se woimallinen Cuningas/ Assyrian Cuningas: mikä on tämä suuri rohkeus johon sinä luotat?
2 Kun 18:20 Ajatteletcos ( waicka ne owat tyhjät puhet ) neuwo ja woima olewan sotiaxes? mihingä sinä sinus luotat/ ettäs olet minusta luopunut?
2 Kun 18:21 Cadzo/ jos sinä uscallat sen särjetyn ruocosauwan päälle Egyptist? että se cuin noja idzens sen päälle/ se mene sisälle hänen käteens/ ja läpidze pistä sen: nijn on Pharao Egyptin Cuningas caikille cuin luottawat hänen päällens.
2 Kun 18:22 Mutta jos te sanoisitte: me uscallam HERran meidän Jumalam päälle: eikö hän ole jonga corkeudet ja Altarit Hiskia cukistanut on? Ja sanoi Judalle ja Jerusalemille: tämän Altarin edes cuin on Jerusalemis pitä teidän cumartaman.
2 Kun 18:23 Lupa sijs nyt minun Herralleni Assyrian Cuningalle/ nijn minä annan sinulle kymmenen tuhatta hewoista/ jos sinä waiwoin taidat anda cuin nijllä radzastawat.
2 Kun 18:24 Cuinga sijs sinä taidat seisoa yhden edes nijstä caickein pienimmistä Herroista/ jotca owat minun Herrani alammaiset? Ja/ sinä luotat sinus Egyptin päälle/ waunuin ja radzasmiesten tähden?
2 Kun 18:25 Eli/ luuletcos että minä ilman HERrata tänne tullut olen/ häwittämän näitä Caupungeita? HERra on minun käskenyt: mene tätä maata wastan ja hucuta se.
2 Kun 18:26 NIin sanoi Eliachim Hilckian poica/ ja Sebna ja Joah RabSakelle: puhu sinun palweliais cansa Syrian kielellä ( sillä me ymmärräm sen ) ja älä puhu meidän cansam Judan kielellä/ Canssan cuulden cuin muurin päällä owat.
2 Kun 18:27 Mutta RabSake sanoi heille: ongo minun Herran lähettänyt minun sinun Herras tygö eli sinun tygös/ että minun sencaltaisia sanoja puhuman pitä? Ja nijden miesten tygö cuin muurin päällä istuwat/ että heidän pitä syömän oma locans teidän cansan/ ja juoman oma custans?
2 Kun 18:28 Nijn seisoi RabSake/ ja huusi corkialla änellä Judan kielellä/ puhui ja sanoi: cuulcat sen woimallisen Cuningan ändä Assyrian Cuningan.
2 Kun 18:29 Näin sano Cuningas: älkät andaco Hiskian pettä teitän: sillä ei hän woi wapahta teitä minun käsistäni.
2 Kun 18:30 Ja älkän andaco Hiskia teidän turwata HERran päälle/ sanoden: HERra on totisest pelastawa teitä/ ja ei tämä Caupungi anneta Assyrian Cuningan käsijn.
2 Kun 18:31 Älkät cuulco Hiskiat/ sillä näin sano Assyrian Cuningas: Ottacat minun armon wastan/ ja tulcat minun tygöni/ nijn jocamies on syöpä wijnapuustans ja ficunapuustans/ ja on juopa hänen caiwostans.
2 Kun 18:32 Sijhenasti että minä tulen ja wien teitä sijhen maahan/ joca teidän maan caldainen on/ josa jywiä/ wijna/ leipä/ wijnamäkiä/ öljypuita/ öljyä ja hunajata on/ nijn te elätte ja ette cuole/ älkät cuulco Hiskiat/ sillä hän pettä teidän/ cosca hän sano: HERra pelasta meitä.
2 Kun 18:33 Ongo myös pacanoitten jumalat pelastanet cukin maans Assyrian Cuningan käsist?
2 Kun 18:34 Cusa owat Hemathin ja Arphadin jumalat? cusa owat Sepharwaimin jumalat? Henan ja Iwan? owatco he Samarian pelastanet minun käsistäni?
2 Kun 18:35 Cusa on jocu Jumala caiken maacunnan jumalten seas/ cuin maans on pelastanut minun kädestäni/ että HERra nyt pelasta Jerusalemin minun kädestäni?
2 Kun 18:36 Ja Canssa waickeni/ ja ei händä mitäkän wastannut/ sillä Cuningas oli käskenyt ja sanonut: älkät händä wastatco.
2 Kun 18:37 Nijn tuli Eliakin Hilckian poica huonenhaldia/ ja Sebna kirjoittaja/ ja Joah Asaphin poica Cantzleri Hiskian tygö rewäistyillä waatteilla ja ilmoitit hänelle RabSaken sanat.

Vers. 4. Nehusthan ) Se on/ wähäländä waskicappale/ mikä jumala se taita olla. Täsä on meillä erinomainen cuwa/ cuinga myös ne cappalet/ jotca Jumala idze on käskenyt ja andanut tehdä toiseen astiaan/ taitan käytettä wäärin epäjumalan palweluxeen/ cuin nijden edes ruwetan cumarteleman ja suidzuttaman. Ja cosca nijn tapahtu/ ettei epäjumalan palwelus muutoin taita heitettä pois/ nijn ne kyllä otettacon pois ja ricottacon/ se on wahwa/ ettei Jumala tahdo mingän cuwan cautta idzens rucoelda/ waan henges ja totuudes/ Ioh. 4.
v. 25. HERra on minun käskenyt ) Tästä nähdän cuinga pacanalliset owat heidän pitänet. Heidän epäjumalittens wastauxen jälken on he lähtenet Jerusalemin eteen/ ja ne olit luwannet heille menestyxen/ mutta he petettin nijncuin seurawainen cap. osotta.

XIX. Lucu.

CUningas Hiskia lähettä Prophetan Esaian tygö/ että hän rucoilis heidän edestäns/ v. 1.
Esaias lohdutta händä Sanheribin sieldä menewän pois ja tapettawan omas maasans/ v. 6.
Sanherib saa cuulla Ethioperit tulewan/ lähte sieldä pois/ v. 9.
kirjoitta Hiskian tygö/ että hän luotais HERran päälle/ ja myötä andais/ v. 10.
Hiskia rucoile HERran costa sita pilcka/ v. 14.
HERra anda Esaian sano hänelle: että Assyrian Cuningas on corgottanut sydämens hänen tegoistans/ pane HERra rengan hänen nenäns/ ja wie hänen tacaperin/ etc. v. 20.
se myös tapahtu: sillä HERran Engeli tappa sinä yönä heidän leirisäns 185000. miestä/ ja Sanherib mene cotia ja tapetan omilda pojildans/ v. 35.

2 Kun 19:1 COsca Cuningas Hiskia nämät cuuli/ rewäis hän waattens/ ja puki säkin päällens/ ja meni HERran huoneseen.
2 Kun 19:2 Ja hän lähetti Eliakimin huonenhaldian ja Sebnan kirjoittajan wanhimmitten Pappein cansa puetettuna säkeillä Prophetan Esaian Amoxen pojan tygö.
2 Kun 19:3 Ja hän sanoi hänelle: näin sano Hiskia: tämä päiwä on waiwan/ toran ja häwäistyxen päiwä/ lapset owat synnyttämiselläns/ mutta ei ole woima synnyttä.
2 Kun 19:4 Jos HERra sinun Jumalas cuulis caicki RabSaken sanat/ jotca hänen Herrans Assyrian Cuningas on lähettänyt tänne/ pilcka puhuman eläwätä Jumalata wastan/ ja häwäisemän sanoilla/ cuin HERra sinun Jumalas cuullut on/ nijn corgota sinun rucouxes nijden edest cuin wielä jäänet owat?
2 Kun 19:5 COsca Cuningas Hiskian palweliat tulit Esaian tygö/
2 Kun 19:6 Sanoi Esaia heille: näin sanocat teidän herrallen: näin sano HERra: älä mitän peljästy nijden sanain tähden cuins cuullut olet/ joilla Assyrian Cuningan palweliat minua häwäisnet owat.
2 Kun 19:7 Cadzo/ minä annan hänelle hengen/ että hän saa cuulla sanoman/ ja palaja omalle maallens/ ja minä annan hänen caatua miecalla hänen maacunnasans.
2 Kun 19:8 Ja cosca RabSake palais/ löysi hän Assyrian Cuningan sotimast Libnat wastan: sillä hän oli cuullut hänen mennexi Lachixest pois.
2 Kun 19:9 Ja cosca hän sai cuulla Thirhakast Ethiopian Cuningast/ cadzo/ hän on mennyt sotiman sinua wastan/ nijn hän palais. JA lähetti sanan Hiskialle/ ja andoi hänelle sanoa:
2 Kun 19:10 Näin sanocat Hiskialle Judan Cuningalle: älä anna sinun Jumalas wietellä sinuas/ jonga päälle sinä idzes luotat/ ja sanot: ei Jerusalem anneta Assyrian Cuningan käteen.
2 Kun 19:11 Cadzo/ sinä olet cuullut/ mitä Assyrian Cuningat tehnet owat caikille maacunnille/ ja hucuttanet heitä/ ja sinä pelastettaisin?
2 Kun 19:12 Owatco myös pacanoitten jumalat pelastanet heidän/ jotca minun Isäni hucuttanet owat/ Gosanin/ Haranin/ Resephin ja Edenin lapset/ jotca Thelassaris olit?
2 Kun 19:13 Cusa on Hemathin Cuningas/ Arphadin Cuningas/ Sepharwaimin/ Henan ja Iwan Caupungin Cuningas?
2 Kun 19:14 COsca Hiskia oli ottanut kirjat sanansaattailda/ ja lukenut ne/ meni hän HERran huoneseen/ ja lewitti ne HERran eteen.
2 Kun 19:15 Ja rucoili HERran edes/ ja sanoi: HERra Israelin Jumala/ joca istut Cherubimin päällä/ sinä olet ainoastans Jumala/ caikis maan waldacunnis/ sinä olet tehnyt taiwan ja maan.
2 Kun 19:16 HERra cumarra corwas ja cuule/ awa silmäs ja näe: ja cuule Sanheribin sanat/ joca tänne on lähettänyt pilckaman eläwätä Jumalata.
2 Kun 19:17 Se on tosi HERra/ että Assyrian Cuningat owat häwittänet pacanat ja heidän maacundans.
2 Kun 19:18 Ja owat heittänet heidän Jumalans tuleen/ sillä ei ne ollet jumalat/ mutta ihmisten kätten tegot/ puut ja kiwet/ sentähden owat he ne häwittänet.
2 Kun 19:19 Mutta sinä HERra meidän Jumalam/ auta meitä hänen kädestäns/ että caicki waldacunnat maalla tiedäisit sinun HERra ainoastans Jumalaxi.
2 Kun 19:20 NIin lähetti Esaia Amoxen poica Hiskian tygö/ ja andoi hänelle sanoa: näitä sano HERra Israelin Jumala: minä olen cuullut mitäs minulda rucoillut olet/ Sanheribin Assyrian Cuningan tähden.
2 Kun 19:21 Nämät owat ne cuin HERra händä wastan puhunut on/ neidzy Zionin tytär cadzo sinun ylön/ ja pilcka sinua/ Jerusalemin tytär wäändele päätäns sinun jälkes.
2 Kun 19:22 Ketäs olet pilcannut ja häwäisnyt? ketä wastans olet corgottanut änes? sinä olet nostanut sinun silmäs sitä pyhä wastan Israelis.
2 Kun 19:23 Sinä olet sanansaattaittes cautta häwäisnyt HERra/ ja sanonut: minä olen nosnut wuorten cuckuloille minun waunueni paljoudella Libanonin siwulle/ minä olen hacannut maahan hänen corkiat Cedripuuns/ ja walitut hongans/ ja olen tullut Carmelin medzän wijmeiseen majaan.
2 Kun 19:24 Minä olen caiwanut ja juonut muucalaiset wedet/ ja olen cuiwanut caicki meret minun jalwoillan.
2 Kun 19:25 Etkös ole cuullut minun näitä jo aica ennen tehnexi/ ja algusta minuani walmistanexi? mutta nyt olen minä sen andanut tapahtua/ että wahwat Caupungit pidäis cukistettaman häwinnexi kiwirouckioxi.
2 Kun 19:26 Ja ne jotca sijnä asuwat/ pidäis tuleman heicoxi peljästymän/ häpiämän ja tuleman nijncuin ruoho kedolla/ ja nijncuin wiherjäinen ruohon corsi caton päällä/ ja nijncuin tuulelda poltettu oras käytyäns ylös.
2 Kun 19:27 Minä tiedän sinun asuma sias/ sinun ulos ja sisällekäymises/ ja ettäs kiucuidzet minua wastan.
2 Kun 19:28 Ettäs kiucuidzet minua wastan/ ja sinun ylpeydes on tullut minun corwini/ panen minä rengan sinun sieramijs ja suidzet sinun suuhus/ ja johdatan sinun sitä tietä myöden tacaperin/ jotas tulitkin.
2 Kun 19:29 JA tämä pitä oleman sinulle merkixi/ syö tällä ajastajalla sitä cuin tallattu on/ toisella ajastajalla sitä cuin idzestäns caswa/ colmannella ajastajalla kylwäkät ja leicackat/ ja istuttacat wijnapuita/ ja syökät heidän hedelmäns.
2 Kun 19:30 Ja Judan tytär joca pelastettu ja jäänyt on/ hänen pitä wielä nyt alda juurtuman/ ja ylhäldä hedelmöidzemän.
2 Kun 19:31 Sillä ne jäänet pitä käymän Jerusalemist ulos/ ja Zionin wuorest ne cuin pääsnet owat/ HERran Zebaothin kijwaus teke näitä.
2 Kun 19:32 Sentähden sano HERra Assyrian Cuningasta näin: ei hänen pidä tuleman tähän Caupungijn/ eikä yhtän nuolda sinne ambuaman/ ei myös yhtän kilpe tuoman sen eteen/ ja ei yhtän walli rakendaman sen ymbärille.
2 Kun 19:33 Mutta hänen pitä sitä tietä palajaman/ jota hän tullut on/ ja ei pidä hänen tähän Caupungijn pääsemän/ HERra sen sano.
2 Kun 19:34 Ja minä warjelen tämän Caupungin ja autan minun tähteni/ ja Dawidin minun palweliani tähden.
2 Kun 19:35 JA sinä yönä meni HERran Engeli ja tappoi Assyrian leiris/ sata cahdexankymmendä ja wijsituhatta miestä. Ja cosca he silloin warhain huomeneltain nousit/ cadzo/ nijn caicki tie oli täynnä cuoluita ruumita.
2 Kun 19:36 Ja näin meni Sanherib Assyrian Cuningas matcaans/ palais ja oli Niniwes.
2 Kun 19:37 Ja cosca hän rucoili Nisrochin hänen jumalans huones/ nijn hänen poicans AdraMelech ja SarEzer tapoit hänen miecalla/ ja pakenit sijtte sieldä Araratin maacundaan: ja hänen poicans Assarhaddon tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 28. Panen rengan sinun sieramijs ) Nijn teke Jumala hänen seuracundans ja caickein jumalisten wiholisille/ ettei hän salli heitä edemmä tulla/ cuin hän tahto/ waan pane määrän heidän eteens/ cuingacauwan he kiucuidzewat. Ja cuin hän on widzannut omians/ otta hän widzan/ taitta sen ja heittä tuleen.

XX. Lucu.

HIskia sairasta/ ja HERra anda Esaian sanoa hänen cuolewan/ v. 1.
itke ja rucoile/ v. 2.
HERra lähettä taas Esaian sanoman jatcawans hänen ikäns/ 15. ajastajaxi/ v. 4.
sixi merkixi pitä hänen Säjärins warjo käymän 10. pykälätä tacaperin/ v. 9.
Babelin Cuningas cuule sen ja lähettä hänelle sanan/ v. 12.
Hiskia riemastu heidän cansans/ ja näyttä tawarans/ v. 13.
Esaia ennusta caicki nämät/ ja hänen lapsens wietäwän Babelijn/ v. 14.
Hiskia tyty sijhen/ cuole ja hänen poicans Manasse tule Cuningaxi/ v. 21.

2 Kun 20:1 SIlloin sairasti Hiskia cuolemallans. Ja Propheta Esaia Amoxen poica tuli hänen tygöns/ ja sanoi hänelle: nijn sano HERra: cadzo huonettas/ sillä sinun pitä nyt cuoleman ja ei elämän.
2 Kun 20:2 Mutta hän käänsi caswons seinän puoleen/ rucoili HERra ja sanoi:
2 Kun 20:3 Ah HERra/ muista että minä olen uscollisest ja wagalla sydämellä waeldanut sinun edesäs/ ja tehnyt mikä sinulle otollinen ollut on: ja Hiskia itki hartast.
2 Kun 20:4 Mutta cosca Esaia ei ollut wielä puoliwälis Caupungista käynyt ulos/ tuli HERran sana hänen tygöns/ ja sanoi:
2 Kun 20:5 Palaja/ ja sano Hiskialle minun Canssani päämiehelle: näitä sano HERra/ sinun Isäs Dawidin Jumala: minä olen cuullut sinun rucouxes/ ja nähnyt sinun kyyneles/ cadzo/ minä parannan sinun/ colmandena päiwänä pitä sinun menemän HERran huoneseen.
2 Kun 20:6 Ja minä lisän sinun ikääs wijsitoistakymmendä ajastaica/ ja wapadan sinun ja tämän Caupungin Assyrian Cuningan kädest/ ja warjelen tämän Caupungin minun tähteni/ ja minun palweliani Dawidin tähden.
2 Kun 20:7 JA Esaia sanoi: andacat minulle ficunarypelä. Ja cosca he hänelle ne andanet olit/ pani hän ne paisuman päälle/ ja hän tuli terwexi.
2 Kun 20:8 Hiskia sanoi Esaialle: mikä mercki sijhen on/ että HERra minun paranda/ ja minun pitä menemän colmandena päiwänä HERran huoneseen?
2 Kun 20:9 Esaia sanoi: sinä saat tämän merkin HERralda/ että HERra teke mitä hän sanonut on. Pitäkö warjon käymän kymmenen pijrdo edeskäsin taicka kymmenen pijrdo tacaperin?
2 Kun 20:10 Ja hän sanoi: se on kewiä että warjo käy edeskäsin kymmenen pijrdo/ sitä en minä tahdo/ mutta että hän käwis kymmenen pijrdo tacaperin.
2 Kun 20:11 Nijn rucoili Esaia HERra/ ja warjo käwi kymmenen pijrdo tacaperin/ jotca hän oli käynyt edeskäsin Ahaxen Säjäris.
2 Kun 20:12 SIlloin lähetti Brodäch Baledan Baledanin poica Babelin Cuningas kirjoituxen ja lahjoja Hiskialle: sillä hän oli cuullut Hiskian sairastanexi.
2 Kun 20:13 Ja Hiskia cuuli heitä/ ja osotti heille coco tawarohuonens/ hopian/ cullan/ callit yrtit/ ja sen parhan öljyn/ ja asehuonen/ ja caicki mitä hänen tawaroisans oli. Ja ei mitän ollut hänen huonesans ja caikes hänen wallasans/ jota ei Hiskia heille osottanut.
2 Kun 20:14 NIin tuli Propheta Esaia Cuningas Hiskian tygö/ ja sanoi hänelle: mitä nämät miehet owat sanonet/ ja custa he owat tullet sinun tygös? Hiskia sanoi: he owat tullet Babelist caucaiselda maalda.
2 Kun 20:15 Hän sanoi: mitä he owat nähnet sinun huonesas? Hiskia sanoi: he owat nähnet caicki mitä minun huonesan on/ ja ei ole mitän minun tawaroisan/ jota en minä heille osottanut ole.
2 Kun 20:16 Nijn sanoi Esaia Hiskialle: cuule HERran sana:
2 Kun 20:17 Cadzos/ aica tule/ että caicki sinun huonestas wiedän pois Babelijn/ ja caicki mitä sinun esiisäs coonnet owat tähän päiwän asti/ ja ei jätetä mitän/ sano HERra.
2 Kun 20:18 Ja myös lapset jotca sinusta tulewat/ jotcas sijtät/ otetan Camaripalwelioixi Babelin Cuningan huoneseen.
2 Kun 20:19 Hiskia sanoi Esaialle: se on hywä cuin HERra puhunut on: ja sanoi wielä: olcon nijn/ jos waiwoin rauha ja uscollisus minun aicanani olis.
2 Kun 20:20 Mitä enämbi sanomist on Hiskiast/ ja hänen woimastans/ ja mitä hän tehnyt on/ ja calalammicost ja wesiruuhist/ joilla hän weden johdatti Caupungijn/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 20:21 Ja Hiskia nuckui hänen Isäins cansa/ ja Manasse hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 1. Sinun pitä cuoleman ) Hiskia olis jo ennen cuollut/ jos hän olis elänyt jumalattomast: sillä hän oli cuolemallans/ nijn ettei mitkän taitanet händä autta/ waan hänen loppuns oli tullut. Mutta että hän jumalisest oli elänyt ja rucoili Jumalalda sitä/ jatcoi Jumala hänen ikäns. Josta nähdän ettei Ihmisen ikä ole nijn ehdottomast/ kijndiäst ja muuttamattomast säätty/ ettei se taita pidettä ja lyhettä/ senperäst cuin jocu elä/ etc. sillä Jumala on mones paicas hänen sanasans luwannut/ nijncuin Deut. 5:33. cap. 6:3. cap. 11:9. cap. 30:19. etc. että nijden jotca hänen käskyns pitäwät/ pitä saaman cauwan elä. Ja neljännes käskys: Cunnioita Isäs ja äitiäs/ ettäs cauwan eläisit. Ja taas uhca nijtä jotca hyljäwät hänen käskyns/ että heidän pitä pian huckuman. Deut. 4:26. cap. 7:4. Nijn myös/ Iob. 21:21. Psal. 55:24. Wericoirat ja petoliset ei pidä tuleman heidän puoleen ikääns. Cuitengin on meidän elinaicam Jumalalle kyllä tiettäwä: sillä nijncuin hän tietä cuinga me tawoitam meidän elämäkertam/ nijn tietä myös hän kyllä hywin/ ja on sen jälken asettanut meidän loppum. Lue myös Iust. tästä asiasta 2. ad Orth. 33.
v. 3. Muista ) Cadzo/ Nehem. 13:22.

XXI. Lucu.

MAnasse hallidze 55. ajastaica/ ja teke paha/ rakenda Baalin Altarin/ ja rucoile caicke taiwan joucko/ etc. ja teke pahemmin cuin pacanat/ v. 3.
HERra sano Prophetains cautta tahtowans anda onnettomuden tulla Judaan ja Jerusalemijn/ nijncuin hän oli tehnyt Samarialle/ v. 10.
Manasse wuodatta paljo wiatoinda werta/ v. 16.
Cuole ja hänen poicans Amon tule Cuningaxi/ v. 17.
hallidze caxi ajastaica/ ja waelda Isäns tiellä/ v. 19.
hänen palwelians tappawat hänen/ v. 23.
Josia tule Cuningaxi/ v. 26.

2 Kun 21:1 MAnasse oli cahdentoistakymmenen ajastaicainen tullesans Cuningaxi/ ja hallidzi wijsi ajastaica cudettakymmendä Jerusalemis/ hänen äitins cudzuttin Hephziba.
2 Kun 21:2 Ja hän teki paha HERran edes pacanoitten cauhistuxen jälken/ jotca HERra Israelin lasten edest oli ajanut pois.
2 Kun 21:3 Hän rakensi corkeuxet jällens/ jotca hänen Isäns Hiskia cukistanut oli/ ja nosti Baalin Altarin/ ja teki medzistön/ nijncuin Ahab Israelin Cuningas tehnyt oli/ ja cumarsi coco taiwan sotajoucko/ ja palweli nijtä.
2 Kun 21:4 Ja rakensi myös Altarin HERran huoneseen/ josta HERra sanonut oli: minä asetan minun nimeni Jerusalemijn.
2 Kun 21:5 Ja hän rakensi coco taiwalliselle sotajoucolle Altarit molembijn cartanoihin HERran huoneseen.
2 Kun 21:6 Ja käytti poicans tulen läpidze/ ja otti waarin linduin lauluist ja merkeist/ ja piti noitia ja merckein sanoita/ ja teki paljo paha HERran edes/ jolla hän hänen wihoitti.
2 Kun 21:7 Hän pani myös medzistöjumalan/ jonga hän tehnyt oli huoneseen/ josta HERra Dawidille ja hänen pojallens Salomolle sanonut oli: täsä huones ja Jerusalemis/ jonga minä walinnut olen coco Israelin sucucunnasta/ panen minä minun nimeni ijancaickisest.
2 Kun 21:8 Ja en lijcuta enämbi jalcoja sijtä maasta/ jonga minä heidän Isillens andanut olen. Cuitengin jos he pitäwät ja tekewät caicki cuin minä heille käskenyt olen. Ja caiken sen lain cuin minun palwelian Moses heille käskenyt oli.
2 Kun 21:9 Mutta ei he totellet sitä/ waan Manasse wietteli heitä/ nijn että he teit pahemmin cuin pacanat/ jotca HERra Israelin lasten edest häwittänyt oli.
2 Kun 21:10 SIlloin puhui HERra hänen palwelioittens Prophetain cautta/ ja sanoi:
2 Kun 21:11 Että Manasse Judan Cuningas on nämät cauhistuxet tehnyt/ jotca pahemmat owat cuin caicki ne cauhistuxet/ joita Amorrerit tehnet owat/ jotca hänen edelläns olit/ ja on myös saattanut Judan syndiä tekemän hänen epäjumalittens cansa.
2 Kun 21:12 Sentähden sano HERra Israelin Jumala näin: cadzo/ minä saatan wahingon Judan ja Jerusalemin päälle/ että cuca ikänäns sen cuule/ pitä hänen molemmat corwans soiman.
2 Kun 21:13 Ja minä wedän Samarian mittausnuoran Jerusalemin ylidze/ ja Ahabin huonen waagan/ ja wirutan Jerusalemin nijncuin astiat wirutetan/ he wirutetan ja käätän ymbärins.
2 Kun 21:14 Ja minä heitän ne jäänet minun perimisestäni/ ja annan heidän wihamiestens käsijn/ että heidän pitä oleman caikille heidän wiholisillens saalixi ja ryöstöxi.
2 Kun 21:15 Että he teit nijtä jotca ei minulle kelwannet/ ja owat minun wihoittanet sijtä päiwästä/ jona heidän Isäns läxit Egyptist/ tähän päiwän asti.
2 Kun 21:16 JA Manasse wuodatti paljo wiatoinda werta/ että Jerusalem sieldä ja tääldä täynäns oli/ ilman nijtä syndejä joilla hän Judan saatti syndiä tekemän/ että he teit paha HERran edes.
2 Kun 21:17 Mitä enämbi Manassest sanomist on/ ja caikista cuin hän tehnyt on/ ja nijstä synneistä cuin hän teki/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 21:18 Ja Manasse nuckui hänen Isäins cansa/ ja haudattin hänen huonens krydimaahan/ joca oli Usan krydimaa/ ja hänen poicans Amon tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 21:19 CAhden ajastaicainen colmattakymmendä oli Amon tullesans Judan Cuningaxi/ ja hallidzi caxi ajastaica Jerusalemis/ hänen äitins cudzuttin Mesulemeth Hazurin tytär Jathbast.
2 Kun 21:20 Ja teki sitä cuin HERralle ei kelwannut/ nijncuin hänen Isänskin Manasse tehnyt oli.
2 Kun 21:21 Ja hän waelsi caickia nijtä teitä cuin hänen Isäns waeldanut oli/ ja palweli epäjumalita/ joita hänen Isäns palwellut oli/ ja cumarsi nijtä.
2 Kun 21:22 Ja luowui HERrasta hänen Isäins Jumalasta/ ja ei waeldanut HERran tiellä.
2 Kun 21:23 Ja hänen palwelians teit lijton Amonita wastan/ ja tapoit Cuningan omas huonesans.
2 Kun 21:24 Mutta maacunnan Canssa löi caicki ne cuoliaxi/ jotca olit lijton tehnet Cuningas Amonita wastan. Ja Canssa teit Josian hänen poicans Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 21:25 Mitä Amon enämbi tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 21:26 Ja hän haudattin hänen omaan hautaans Usan krydimaahan. Ja hänen poicans Josia tuli Cuningaxi hänen siaans.

XXII. Lucu.

Josia hallidze yhden ajastajan neljättäkymmendä/ v. 1.
lähettä kirjoittajans Papin Hilkian tygö/ saaman coottuta raha parandaxens HERran huonetta/ v. 3.
Hilkia anda hänelle HERran Lakikirjan/ jonga hän löytänyt oli/ v. 8.
cuin Cuningas cuule sitä luettawan/ rewäise hän waattens/ ja lähettä HERralda kysymän/ v. 11.
he tulewat Huldan Prophetissan tygö/ joca sano HERran andawan tulla caiken sen pahan Judalle/ cuin Lakikirjas kirjoitettu on/ heidän epäjumalan palweluxens tähden/ v. 14.
mutta Cuningas Josian/ että hän nöyryttä idzens/ anda hän cogotta Isäins tygö/ ettei hän sitä näkis/ v. 18.
se sanotan hänelle/ v. 20.

2 Kun 22:1 Josia oli cahdexan ajastaicainen tullesans Cuningaxi/ ja hallidzi yhden ajastajan neljättäkymmendä Jerusalemis/ hänen äitins cudzuttin Jedida Adajan tytär Bazkathist.
2 Kun 22:2 Ja teki sitä cuin HERran edes oli kelwollinen/ ja waelsi caikella hänen Isäns Dawidin tiellä/ ja ei poikennut oikialle eli wasemalle puolelle.
2 Kun 22:3 MUtta cahdexandena toistakymmendenä Cuningas Josian wuonna/ lähetti Cuningas Saphan Azalian pojan Mesullamin pojan kirjoittajans HERran huoneseen/ sanoden:
2 Kun 22:4 Mene ylimmäisen Papin Hilkian tygö/ ja anna hänen luke se raha cuin HERran huoneseen tuotu on/ ja owen wartiat Canssalda coonnet owat.
2 Kun 22:5 Että ne annetaisin teettäille/ jotca HERran huoneseen asetetut owat/ ja he andawat työwäelle/ jotca työtä tekewät HERran huones/ ja parandawat mitä HERran huones langennut on.
2 Kun 22:6 Nimittäin/ puusepille/ rakendaille/ muuraille/ ja nijlle jotca hirsiä ja wuoltuja kiwiä ostaman pitä huonen parannuxexi.
2 Kun 22:7 Waan ei cuitengan yhtän lucua pidä heildä waadittaman nijstä rahoista/ jotca heidän käsijns owat annetut/ waan heidän pitä uscollisest nijtä toimittaman.
2 Kun 22:8 JA ylimmäinen Pappi Hilkia sanoi Saphanille kirjoittajalle: minä löysin Lakikirjan HERran huonest: ja Hilkia andoi kirjan Saphanille/ ja hän luki sen.
2 Kun 22:9 Ja Saphan kirjoittaja tuli Cuningan tygö/ ja ilmoitti hänelle/ ja sanoi: sinun palwelias owat coonnet ne rahat jotca HERran huones löytyt owat/ ja owat ne jacanet työwäelle/ jotca asetetut owat HERran huoneseen.
2 Kun 22:10 Ja Saphan kirjoittaja puhui Cuningalle/ ja sanoi: Hilkia Pappi andoi minulle yhden kirjan: ja Saphan luki sen Cuningan edes.
2 Kun 22:11 Cosca Cuningas cuuli Lakikirjan sanat/ rewäis hän waattens.
2 Kun 22:12 Ja Cuningas käski Papin Hilkian/ ja Ahikamin Saphanin pojan/ ja Achborin Michajan pojan/ ja Saphanin kirjoittajan/ ja Asajan Cuningan palwelian/ sanoden:
2 Kun 22:13 Mengät ja kysykät HERralle minun puolestani/ Canssan ja coco Judan puolesta/ tämän kirjan sanoista joca löytty on: sillä se on julma HERran wiha joca meidän päällem syttynyt on/ ettei meidän Isäm ole cuuliaiset ollet tämän kirjan sanoille/ että he olisit tehnet nijtä caickia cuin sijnä kirjoitettu oli.
2 Kun 22:14 NIin meni Hilkia Pappi/ Ahakam/ Achbor/ Saphan ja Asaja Prophetissan Huldan tygö/ Sallumin Thicuan pojan emännän/ Harhamin pojan/ waatetten wartian ( ja hän asui Jerusalemis toisella puolella ) ja he puhuit hänelle.
2 Kun 22:15 Mutta hän sanoi heille: näitä sano HERra Israelin Jumala: sano sille miehelle joca teidän minun tygöni lähettänyt on:
2 Kun 22:16 Nijn sano HERra: cadzo/ minä saatan onnettomuden tähän siaan/ ja hänen asuwaisillens/ caicki Lain sanat/ cuin Judan Cuningas on andanut edesäns luke.
2 Kun 22:17 Että he owat luopunet minusta ja suidzuttanet wieraille jumalille/ wihoittain minua caikilla heidän kättens töillä/ sentähden sytty minun wihan tätä sia wastan/ ja ei sammuteta.
2 Kun 22:18 Mutta Judan Cuningalle/ joca teidän lähettänyt on kysymän HERralda/ pitä teidän näin sanoman: näin sano HERra Israelin Jumala:
2 Kun 22:19 Että sinun sydämes on pehminnyt HERran sanoista/ cuins cuullut olet/ ja olet sinus nöyryttänyt HERran edes/ coscas cuulit mitä minä sanoin tätä sia ja hänen asuwaisians wastan/ että heidän pitä tuleman häwityxexi ja kirouxexi. Ja olet repinyt sinun waattes/ ja olet itkenyt minun edesäni/ nijn olen minä myös cuullut sen/ sano HERra.
2 Kun 22:20 Sentähden cocoon minä sinua Isäis tygö/ ettäs cootan rauhas hautaan/ ettei sinun silmäs näkis caicke sitä onnettomutta cuin minä tälle sialle saatan. Ja he sanoit caicki nämät Cuningalle jällens.

Vers. 8. Minä löysin Lakikirjan ) Ei se ole ihmeteldäwä/ että he nijn suureen epäjumalan palweluxeen ja hulluuteen langennet olit/ cosca ei he parembata waari pitänet HERran Laist/ cuin että se oli cadoxin tullut
v. 20. Ettei sinun silmäs näkis ) Tästä nähdän ettei cuollet mitän tiedä meidän tilastam täsä mailmas/ sentähden turhan heitä rucoillan.

XXIII. Lucu.

JOsia coco Canssan ja anda Lakikirjan luetta/ v. 1.
udista HERran cansa lijton/ tehdäxens caickein Lain sanain jälken/ v. 3.
cukista caiken epäjumalan palweluxen/ jonga endiset Cuningat olit asettanet/ v. 4.
pitä Pääsiäist suurella juhlalla/ v. 21.
aja caicki noidat ja merckein cadzojat pois/ nijn ettei yhtän Cuningast ollut joca nijn sydämest HERra edzei cuin hän/ v. 24.
Ei HERran wiha lacka Manassen kehoittamisen tähden/ v. 26.
Hänen aicanans lähte Egyptin Cuningas Necho Assyriat wastan: silloin mene Josia händä wastan ja cuole Megiddos/ v. 29.
hänen poicans Joahas hallidze colme Cuucautta/ v. 31.
Pharao otta hänen kijnni/ teke maan werollisexi ja asetta Jojakimin Cuningaxi/ v. 33.
joca hallidze yxitoistakymmendä ajastaica/ ja teke paha/ v. 36.

2 Kun 23:1 Ja Cuningas lähetti/ ja caicki wanhimmat Judast ja Jerusalemist cocounsit hänen tygöns.
2 Kun 23:2 Ja Cuningas meni HERran huoneseen ja caicki Judan ja Jerusalemin asuwaiset hänen cansans/ Papit ja Prophetat/ ja caicki Canssa/ pienet ja suuret/ ja luettin heidän corwains cuulden caicki lijttokirjan sanat/ joca HERran huonesta löytty oli.
2 Kun 23:3 Ja Cuningas seisoi yhden padzan tykönä/ ja teki lijton HERran edes/ että heidän piti waeldaman HERran jälken/ ja pitämän hänen käskyns/ todistuxens ja oikeudens caikest sydämestäns/ caikest sielustans/ että heidän piti pitämän nämät lijton sanat jotca kirjoitetut olit täsä kirjas. Ja Canssa mielistyi sijhen lijtton.
2 Kun 23:4 JA Cuningas käski Hilkiat ylimmäistä Pappia/ ja Pappeja toisesta wuorosta/ ja owen wartioita otta HERran Templist caickinaiset calut/ jotca Baalille/ medzistölle ja caikelle taiwaliselle joucolle tehdyt olit/ ja he poldit ne ulcona Jerusalemin edes Kidronin laxos/ ja tuhca canntetin sieldä BethElijn.
2 Kun 23:5 Ja hän otti Camarim pois jotca Judan Cuningat asettanet olit suidzuttaman corkeuxis/ Judan Caupungeis ja ymbärins Jerusalemita. Ja ne jotca suidzutit Baalille/ ja Auringolle/ ja Cuulle ja planeteille/ ja caikelle taiwaliselle joucolle.
2 Kun 23:6 Ja andoi Jerusalemista wiedä ulos medzistön/ ja poltti sen Kidronin ojan tykönä/ ja musersi tuhwaxi/ ja heitti tuhwan Canssan lasten hautoin.
2 Kun 23:7 Ja cukisti huorain huonet/ jotca olit ylhällä HERran huonen tykönä/ joisa waimot cudoit huonetta medzistölle.
2 Kun 23:8 JA hän cocois caicki Papit Judan Caupungist/ ja saastutti corkeuxet joisa Papit suidzutit/ Gebast BerSeban asti. Ja hän särki corkeuxet portis/ jotca olit Josuan Caupungin päämiehen portin majas/ joca oli wasemalla puolella Caupungin portia sisälle mennes.
2 Kun 23:9 Ei cuitengan corkeuxen papit uhrannet coscan HERran Altarille Jerusalemis/ mutta söit caldiaist leipä heidän weljeins keskenä.
2 Kun 23:10 Hän saastutti myös Tophetin/ Hinnomin lasten laxos/ ettei yxikän käyttäis hänen poicans ja tytärtäns tulen läpidze Molechille.
2 Kun 23:11 Ja otti ne hewoiset pois/ jotca Judan Cuningat Auringolle asettanet olit HERran huonen sisällekäymiseen/ Nethan Melechin Camaripalwelian majan tykönä/ joca oli Parwarimis/ ja Auringon rattat poltti hän tules.
2 Kun 23:12 Nijn myös Altarit/ jotca cattoin päällä Ahaxen Salis olit/ jotca Judan Cuningat tehnet olit. Ja ne Altarit cuin Manasse tehnyt oli/ nijsä cahdesa HERran huonen cartanos/ särki Cuningas ja pakeni sieldä/ ja heitti heidän tuhcans Kidronin ojaan.
2 Kun 23:13 Ja ne corkeuxet jotca Jerusalemin edes olit/ oikialla puolella Mashithin wuorta/ jonga Salomo Israelin Cuningas rakendanut oli Astharotille Zidonin cauhistuxelle/ ja Chamoxelle Moabin cauhistuxelle/ ja Milchomille Amonin lasten cauhistuxelle/ saastutti myös Cuningas.
2 Kun 23:14 Ja särki padzat/ ja häwitti medzistöt/ ja täytti heidän sians ihmisten luilla.
2 Kun 23:15 NIin myös BethElin Altarin/ joca on sijnä corkeuxes cuin Jerobeam Nebathin poica tehnyt oli/ joca Israelin saatti syndiä tekemän/ hän cukisti sen Altarin ja corkeuden/ ja poltti corkeudet tuhwaxi/ ja poltti myös medzistön.
2 Kun 23:16 Ja Josia käänsi hänens/ ja näki ne haudat jotca olit wuorella/ lähetti ja andoi tuotta luut haudoista/ ja poltti ne Altareilla/ ja saastutti sen HERran sanan jälken/ cuin Jumalan mies huutanut oli/ joca nämät nijn ennen puhunut oli.
2 Kun 23:17 Ja hän sanoi: mikä haudan mercki tämä on cuin minä täsä näen? Ja Caupungin Canssa sanoi hänelle: se on sen Jumalan miehen hauta joca Judast tuli/ ja näitä huusi cuins tehnyt olet Altarille BethElis.
2 Kun 23:18 Ja hän sanoi: anna hänen maata/ ja älkän yxikän lijcuttaco hänen luitans. Näin olit hänen luuns wapadetut sen Prophetan luiden cansa/ joca Samariasta tullut oli.
2 Kun 23:19 Hän percais myös caicki corkeusten huonet Samarian Caupungis/ jotca Israelin Cuningas tehnyt oli wihoittaxens HERra/ ja teki heidän cansans peräti nijncuin hän BethElis tehnyt oli.
2 Kun 23:20 Ja hän uhrais caicki corkeuden papit/ cuin siellä olit Altarille/ ja poltti ihmisten luut sen päällä/ ja palais Jerusalemijn.
2 Kun 23:21 JA Cuningas käski Canssa ja sanoi: pitäkät teidän HERralle Jumalalle Pääsiäist/ nijncuin kirjoitettu on tämän lijton kirjas.
2 Kun 23:22 Sillä ei yhtän Pääsiäistä ollut nijn pidetty cuin tämä/ Duomarein ajasta jotca olit duominnet Israelis/ ja caickein Isralin Cuningasten ja Judan Cuningasten aicana.
2 Kun 23:23 Mutta cahdexandena toistakymmendenä Cuningas Josian wuonna/ oli tämä Pääsiäinen pidetty HERralle Jerusalemis.
2 Kun 23:24 JA Josia percais caicki noidat/ merckein cadzojat/ cuwat ja epäjumalat/ ja caicki cauhistuxet cuin Judan maalla ja Jerusalemis pannut olit/ että hän pidäis Lain sanat/ jotca kirjas kirjoitetut olit/ jonga Pappi Hilkia löysi HERran huonest.
2 Kun 23:25 Hänen wertaisens ei ollut yxikän Cuningas ennen händä/ joca nijn caikesta sydämestäns/ caikesta sielustans/ caikesta woimastans/ hänens käänsi HERran tygö/ caiken Mosexen Lain jälken/ ja hänen jälkens ei tullut myöskän hänen caltaistans.
2 Kun 23:26 Cuitengin ei käändynyt HERra hänen wihans julmuudest/ jolla hän Judan päälle wihoitettu oli/ caickein kehoitusten tähden ioilla Manasse hänen kehoittanut oli.
2 Kun 23:27 Ja HERra sanoi: minä heitän Judan pois minun caswoni edest/ nijncuin minä Israelin heittänyt olen/ ja tämän Caupungin jonga minä walinnut olen/ nimittäin Jerusalemin/ ja sen huonen josta minä puhunut olen: Minun nimen on olewa siellä.
2 Kun 23:28 Mitä enämbi Josiast sanomist on/ ja caikist cuin hän tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 23:29 HÄnen ajallans matcusti Pharao Necho Egyptin Cuningas/ Assyrian Cuningasta wastan Phratin wirran tygö/ mutta Cuningas Josia meni händä wastan/ ja cuoli Megiddos/ sijttecuin hän oli nähnyt hänen.
2 Kun 23:30 Ja hänen palwelians weit hänen cuolluna pois Megiddost/ ja weit hänen Jerusalemijn/ ja hautaisit hänen omaan hautaans. Ja maan Canssa otti Joahaxen Josian pojan/ woitelit ja teit hänen Cuningaxi hänen Isäns siaan.
2 Kun 23:31 Colmen ajastajan wanha colmattakymmendä oli Joahas cosca hän tuli Cuningaxi/ ja hallidzi colme Cuucautta Jerusalemis. HÄnen äitins nimi oli Hamutal Jeremian tytär Libnast.
2 Kun 23:32 Ja hän teki paha HERran edes nijncuin hänen Isänskin tehnyt oli.
2 Kun 23:33 Mutta Pharao Necho otti hänen kijnni Riblathis Hamathin maalla/ ettei hän hallidzis Jerusalemis/ ja pani weron maan päälle sata leiwiskätä hopiata/ ja leiwiskän culda.
2 Kun 23:34 Ja Pharao Necho teki Eliachimin Josian pojan Cuningaxi hänen Isäns siaan/ ja muutti hänen nimens Jojachimixi/ mutta Joahaxen hän otti ja wei Egyptijn/ siellä hän cuoli.
2 Kun 23:35 Ja Jojakim andoi Pharaolle hopian ja cullan/ nijn cuitengin laski hän maan werollisexi/ että hän wois nijn paljo hopiata anda Pharaon käskyn jälken/ idzecungin maacunnan Canssan teki hän werollisexi woimans perästä hopiaan ja culdaan/ Pharaolle Necholle andaxens.
2 Kun 23:36 WIjdencolmattakymmenen ajastajan wanha oli Jojakim cosca hän Cuningaxi tuli/ ja hallidzi yxitoistakymmendä ajastaica Jerusalemis/ hänen äitins nimi oli Zebuda Pedajan tytär Rumast.
2 Kun 23:37 Ja hän teki paha HERran edes/ nijncuin hänen Isänskin tehnet olit.

Vers. 5. Camarim ) Ne olit hengelliset miehet/ nijncuin nyt tähän aican ne caickein jumalisemmat ja angarimmat Munkit olla tahtowat/ sentähden on myös heillä tämä nimi Camarim/ se on nijncuin suurest palawaisest jumalisudest. Ja suidzuttaminen eli suidzutus/ oli nijn paljo heillä cuin Munckein laulu ja rucous kircos: sillä suidzutuxella ymmärretän jocapaicas Raamatus/ rucoileminen. Mutta nijncuin näiden rucous on/ nijn oli myös nijden toisten suidzuttaminen/ molemmat jhmisen ajatus/ ilman Jumalan henget ja sanat.
v. 13. Mashith ) cudzutan turmeluxexi/ ja luullan se ollen öljymäki/ cusa pahointekijt hucattin.
v. 12. & 15. Altarit särki ) Cadzo 33. cap. Num.
v. 52.
V. 20. Ja uhrais caicki Corkeuden Papit ) Cadzo Deut. 13:5.
V. 25. Caikest sydämest/ etc. caiken Mosexen Lain jälken ) Se on/ hän on täydellä todella ja ilman ulcocullaisutta parandanut alaslasketun Jumalan palweluxen/ Mosexen Lain jälken/ ja on elänyt sen jälken nijn paljo cuin mahdollinen on täsä heicos luonnos. Cadzo/ Deut. 4:29. ja cap. 6:5.

XXIV. Lucu.

JOjakimin aicana tule NebucadNezar Babelin Cuningas/ ja teke sen idzellens alemmaisexi/ v. 1.
joca luopu hänest/ mutta HERra pane wieran wäen waiwaman heitä Manassen syndein tähden/ v. 2.
Jojakimin perän tule Joachin/ joca myös Jechonia cudzutan/ hallidze colme Cuucautta/ v. 8.
NebucadNezar tule jällens/ ja pijrittä Jerusalemin/ v. 10.
otta Jechonian/ caiken HERran huonen rijstan/ maan Sangarit/ ja wie Babelijn/ v. 12.
pane Zedechian jäänyitten Cuningaxi/ v. 17.
hän hallidze/ 11. ajastaica/ teke paha ja luopu Babelin Cuningast/ v. 18.

2 Kun 24:1 NEbucadNezar Babelin Cuningas meni hänen aicanans/ ja Jojakim tuli hänelle alemmaisexi colmexi wuodexi/ joca käänsi idzens ja ercani hänest.
2 Kun 24:2 Ja HERra andoi tulla hänen päällens sotawäen Chaldeast/ Syriast/ Moabist ja Ammonin lapsist/ ja andoi ne tulla Judean hucuttaman händä HERran sanan jälken/ nijncuin hän oli puhunut hänen palweliains Prophetain cautta.
2 Kun 24:3 Mutta se tapahdui Judalle HERran sanan jälken/ että hän heitä heittäis pois caswoins edest Manassen syndein tähden cuin hän tehnyt oli.
2 Kun 24:4 Ja wiattoman weren tähden jonga hän wuodatti/ ja täytti Jerusalemin wiattomalla werellä/ sitä ei HERra tahtonut anda andexi.
2 Kun 24:5 Mitä enämbi Jojachimist sanomist on/ ja caikist hänen tegoistans/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 24:6 Ja Jojachim nuckui hänen Isäins cansa/ ja hänen poicans Joachin tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 24:7 Ja Egyptin Cuningas ei lähtenyt enä hänen maaldans: sillä Babelin Cuningas oli häneldä ottanut caicki pois mitä Egyptin Cuningan oma oli/ Egyptin ojasta Phratin wirtan asti.
2 Kun 24:8 CAhdexantoistakymmenen wuotinen oli Joachin tullesans Cuningaxi/ ja hallidzi colme Cuucautta Jerusalemis/ hänen äitins cudzuttin Nehustha Elnathanin tytär Jerusalemist.
2 Kun 24:9 Ja hän teki paha HERran edes/ nijncuin hänen Isänskin tehnyt oli.
2 Kun 24:10 SIlloin matcustit NebucadNezarin Babelin Cuningan palweliat Jerusalemijn/ ja CAupungi pijritettin.
2 Kun 24:11 Ja cosca NebucadNezar tuli palwelioittens cansa Caupungijn/ pijritti hän sen.
2 Kun 24:12 Mutta Jojachin Judan Cuningas meni äitinens Babelin Cuningan tygö/ ja palweliains cansa/ ja ylimmäistens cansa/ ja Camaripalwelioittens cansa. Ja Babelin Cuningas otti hänen cahdexandena hänen waldacundans wuonna.
2 Kun 24:13 Ja hän otti caiken tawaran HERran huonest/ ja Cuningan huonest/ ja rickoi caicki cullaiset astiat/ jotca Salomo Israelin Cuningas oli HERran Templijn andanut tehdä/ nijncuin HERra puhunut oli.
2 Kun 24:14 Ja wei coco Jerusalemin/ caicki ylimmäiset/ caicki woimalliset/ kymmenen tuhatta fangia/ ja caicki puusepät/ ja caicki rautasepät pois/ ja ei yhtäkän jättänyt/ waan köyhimmän Canssan maalle.
2 Kun 24:15 Ja wei Jojachinin/ ja Cuningan äitin/ Cuningan emännät/ ja hänen Camaripalwelians pois Babelijn. Ja ne woimalliset maalda/ wei hän myös Jerusalemist fangina Babelijn.
2 Kun 24:16 Ja seidzemen tuhatta parasta Canssasta/ ja tuhannen puuseppä ja rautaseppä/ caicki wäkewät sotamiehet. Ja Babelin Cuningas wei heidän fangina Babelijn.
2 Kun 24:17 Ja Babelin Cuningas asetti Mathanian hänen setäns Cuningaxi hänen siaans/ ja muutti hänen nimens/ ja cudzui hänen Zidechia.
2 Kun 24:18 YHden wuoden wanha colmattakymmendä oli Zidechia tullesans Cuningaxi/ ja hallidzi yxitoistakymmendä wuotta Jerusalemis. Hänen äitins cudzuttin Hamital Jeremian tytär Libnast.
2 Kun 24:19 Ja hän teki paha HERran edes/ nijncuin Jojachim myös tehnyt oli.
2 Kun 24:20 Sillä se tapahdui nijn Jerusalemin ja Judan cansa HERran wihasta/ sijhenasti että hän heitti heidän pois caswons edest. Ja Zidechia ercani Babelin Cuningast.

Vers. 4. Ei HERra tahtonut anda andexi ) Sillä he olit mielistynet ja auttanet Manasseta wuodattaman wiatoinda werta/ ja ei catunet sitä.

XXV. Lucu.

NEbucadNezar tule jällens/ pijrittä ja saa Jerusalemin/ v. 1.
Zidechia pakene/ otetan fangixi ja wiedän hänen tygöns/ v. 4.
hän wiedän Babelijn/ v. 6.
lähettä NebuzarAdanin cukistaman Templi ja Caupungita/ v. 8.
hän wie pois yhteisen Canssan/ v. 11.
caicki callit calut HERran huonest/ v. 13.
jäänet wie Cuningalle tapetta/ v. 18.
pane jäänein köyhäin päälle Gedalian/ v. 22.
hänen tappa yxi Ismael nimeldä/ v. 24.
Canssa pelkä ja pakene Egyptijn/ v. 25.
EwilMerodach tulduans Babelin Cuningaxi otta Jojachinin fangeudest/ ja asetta pöytäns tygö/ v. 27.

2 Kun 25:1 JA yhdexändenä hänen waldacundans wuonna kymmendenä päiwänä kymmenellä Cuulla tuli NebucadNezar Babelin Cuningas/ caiken hänen wäkens cansa Jerusalemin eteen/ ja he sioitit heidäns sen eteen/ ja rakensit skantzin sen ymbärille.
2 Kun 25:2 Ja nijn oli se Caupungi pijritetty yhtentoistakymmenden Cuningas Zidechian wuoten asti.
2 Kun 25:3 Mutta yhdexännellä Cuucaudella/ tuli sangen suuri nälkä Caupungijn/ nijn ettei Canssalla maacunnas mitän syömist ollut.
2 Kun 25:4 Nijn cukistettin Caupungi/ ja caicki sotamiehet pakenit yöllä ulos portitietä/ nijden cahden muurin wälildä/ joca mene Cuningan krydimaahan ( waan Calderit olit ymbäri Caupungita ) ja hän pakeni sitä tietä myöden tasaiselle kedolle.
2 Kun 25:5 Mutta Chalderein sotawäki ajoi Cuningast taca/ ja käsitit hänen tasaisella kedolla läsnä Jerihota/ ja caicki sotamiehet jotca hänen tykönäns olit/ olit hänestä erannet.
2 Kun 25:6 Mutta Cuningan he otit kijnni/ ja weit hänen Babelin Cuningan tygö Riblathijn/ ja he duomidzit hänen.
2 Kun 25:7 Ja he tapoit Zidechian lapset hänen silmäins nähden/ ja puhcaisit Zidechian silmät/ ja sidoit hänen cahleisijn ja weit Babelijn.
2 Kun 25:8 SEidzemendenä päiwänä wijdennellä Cuucaudella/ se on yhdexästoistakymmenes NebucadNezarin Babelin Cuningan ajastaica/ tuli NebuzarAdan sodanpäämies Babelin Cuningan palwelia Jerusalemijn.
2 Kun 25:9 Ja poltti HERran huonen ja Cuningan huonen/ ja caicki huonet Jerusalemist/ caicki myös suuret huonet poltti hän tulella.
2 Kun 25:10 Ja caicki Chalderein sotawäki jotca huowin päämiehen cansa olit/ särjit muurit cuin Jerusalemin ymbärillä olit.
2 Kun 25:11 Mutta muun Canssan joca jäänyt oli Caupungijn/ ja ne jotca Babelin Cuningan tygö paennet olit/ ja sen muun yhteisen Canssan wei NebuzarAdan huowin ylimmäinen päämies pois.
2 Kun 25:12 Ja jätti nijtä halwimbia maacundaan wijnamäen miehiä ja peldomiehiä.
2 Kun 25:13 MUtta Chalderit särjit waskiset padzat HERran huones/ ja istuimet/ ja waskimeren joca HERran huones oli/ ja weit wasken Babelijn.
2 Kun 25:14 Ja padat/ lapoit/ weidzet/ lusicat/ ja caicki waskiset astiat/ joilla palweltin/ otit he pois.
2 Kun 25:15 Huowin päämies otti myös pannut ja waskimaljat jotca olit cullast ja hopiast.
2 Kun 25:16 Caxi padzasta yhden meren/ ja istuimet jotca Salomo oli andanut raketa HERran huoneseen/ näitä waskiastioita ei taittu caickia punnita.
2 Kun 25:17 Yxi padzas oli cahdexantoistakymmendä kynärätä corkia/ ja sen cnuppi oli myös waskesta/ joca oli colme kynärätä corkia/ ja wyöt ja Granatin omenat ymbäri cnupin olit caicki waskesta/ taincaltainen oli myös toinen padzas wöinens.
2 Kun 25:18 JA huowinpäämies otti Papin Serajan sijtä ensimäisest wuorost/ ja Papin Zephanian toisest wuorost/ ja colme owen wartiat.
2 Kun 25:19 Ja yhden Camarihaldian Caupungist/ joca oli sotawäen haldiaxi asetettu/ ja wijsi miestä nijstä cuin seisoit aina Cuningan edes/ jotca Caupungist löyttin. Ja Sopherin sodanpäämiehen/ joca maan Canssan opetti sotiman/ ja cuusikymmendä miestä maan wäest/ jotca sijtä Caupungista löyttin.
2 Kun 25:20 Nämät otti NebuzarAdan huowin ylimmäinen/ ja wei Babelin Cuningan tygö Riblathijn.
2 Kun 25:21 Ja Babelin Cuningas tappoi ne Riblathis Hemathin maalla. Näin wietin Juda pois hänen maaldans.
2 Kun 25:22 MUtta NebucadNezar Babelin Cuningas asetti Gedalian Ahikamin pojan Saphanin pojan sen wäen päälle/ jonga hän jätti Judaan.
2 Kun 25:23 Cosca caicki sotajoucko/ päämiehet ja muut cuulit Babelin Cuningan corgottanen Gedalian/ tulit he Gedalian tygö Mizpaan/ nimittäin/ Ismael Nethanin poica/ ja Johanan Kareahn poica/ ja Seraja Thanhumethin sen Netophathiterin poica/ ja Jaesanja Maechatin poica/ heidän miehinens.
2 Kun 25:24 Ja Gedalia wannoi heille ja heidän miehillens/ ja sanoi: älkät peljätkö olla Chalderein alimmaisna/ pysykätte maalla ja olcat Babelin Cuningalle cuuliaiset/ nijn teidän menesty.
2 Kun 25:25 MUtta seidzemennellä Cuucaudella tuli Ismael Nethanian poica/ Elisaman poica Cuningalisesta sugusta/ ja kymmenen miestä hänen cansans/ ja tapoit Gedalian/ ja ne Judalaiset ja Chalderit jotca hänen cansans olit Mizpaas.
2 Kun 25:26 Nijn nousi caicki Canssa sekä suuret että pienet/ ja sotawäen päämiehet/ ja tulit Egyptijn: sillä he pelkäisit Chalderejä.
2 Kun 25:27 SEidzemendenä ajastaicana neljättäkymmendä/ sijttecuin Jojachin Judan Cuningas oli wiety pois/ seidzemendenä päiwänä colmattakymmendä/ toisella Cuucaudella toistakymmendä otti EwilMerodach Babelin Cuningas ensimäisnä hänen waldacundans wuonna Jojachinin Judan Cuningan fangihuonesta.
2 Kun 25:28 Ja puhui hänen cansans ystäwälisest/ ja asetti hänen istuimens ylemmä Cuningasten istuimita/ jotca hänen tykönäns olit Babelis.
2 Kun 25:29 Ja muutti hänen fangeudens waattet/ ja hän söi aina hänen tykönäns caiken elinaicans.
2 Kun 25:30 Ja määräis hänelle hänen osans/ hänelle aina jocapäiwä Cuningalda annetta caickena hänen elinaicanans.

Toisen Cuningasten Kirjan loppu.