Toinen Chrönikän Kirja

22.04.2020

SECUNDUS PARALIPOMENON , Toinen Chrönikän Kirja / Josa kirjoitetan Judan Cuningaist/ tulluist Dawidin lapsist/ Babelin fangeuten asti: I. SAlomost/ cuinga hän on edzinyt HERra/ anonut häneldä taito ja ymmärryst toimittaman hänen cuningalist wircans/ rakendaman Jerusalemin Templiä caluinens/ suurest menestynyt/ tullut suurembaan woimaan ja rickauteen/ cuin jocu Cuningas hänen edelläns taicka jälkens/ cap. 1. 2. 10. cap. asti.
II. Rehabeamist hänen pojastans/ hänen tyhmydestäns ja jumalattomudestans/ jongatähden kymmenen sucucunda hänestä luowuit/ cap. 10. 11. 12.
Abiast/ cap. 13.
Assast/ cap. 14. 15. 16.
Josaphatist. 17. 18. 19. 20.
Joramist ja hänen pojastans Ahasiast/ cap. 21. 22.
Joaxest/ cap. 23. 24.
Amasiast/ cap. 25.
Usiast/ cap. 26.
Jothamist/ cap. 27.
Ahaxest/ cap. 28.
Hiskiast/ cap. 29. 30. 31. 32.
Manassest ja Ammonist/ cap. 33. Josiast/ cap. 34. 35.
Joahaxest/ Jojachimist/ Jojachinist/ Zedechiast/ Jerusalemin Caupungin ja Templin häwityxest/ Babelin fangeudest/ Corexen Persian Cuningan asti/ cap. 36.
Ja löytän täsä kirjas 505. wuoden aica/ Sillä: Sijtä cuin Salomo hallidzi/ sijhenasti että Ahasia Ahabin poica tuli Israelin Cuningaxi/ cului 116. ajast.
Sijtä nijn Babelin fangeuteen/ jona wuonna Jechonia ylettin 344. ajast.
Babelin fangeus Cyruxen asti/ 45. ajast.
Sillä EwilMerodach hallidzi 28. ja Balthasar 17. ajastaica.
Eli: Salomo hallidzi 40. ajastaica.
Sijtte Israelin luopumisen 38. ajastaica.
Jerusalemin pijrittämisest 390. ajastaica.
Jerusalem oli pijritetty/ sijhenasti että Caupungi häwitettin 2. ajastaica.
Sijtte oli Babelin fangeus 70. ajastaica.

I. Lucu .

CUningas Salomo ja coco Israel mene Gibeonijn HERran Tabernaclijn/ ja uhra HERralle tuhannen polttouhria/ v. 1.
HERra käske hänen jotakin anoa häneldäns: Salomo aao ymmärristä/ v. 7.
HERra lupa hänelle sen/ nijn myös suuremman rickauden ja woiman/ cuin caikilla muilla Cuninnoilla/ jotca hänen edälläns olit/ v. 11.
joca myös tapahtu: sillä hän tule sangen woimallisexi ja rickaxi/ että culda ja hopiata oli hänen aicanans Jerusalemis nijn paljo cuin kiwiäkin/ v. 14.

2 Aikak 1:1 JA Salomo Dawidin poica wahwistettin waldacundaans/ ja HERra hänen Jumalans oli hänen cansans/ ja teki hänen aina suuremmaxi.
2 Aikak 1:2 Ja Salomo puhui coco Israelin cansa/ tuhannen ja sadan Päämiesten cansa/ Duomarein ja caickein Förstein cansa Israelis/ ja ylimmäisten Isäin cansa.
2 Aikak 1:3 Että he menisit/ Salomo ja coco joucko corkeuxelle/ cuin on Gibeonis: sillä siellä oli Jumalan seuracunnan maja/ jonga Moses HERRan palwelia teki corwes.
2 Aikak 1:4 Sillä Dawid oli wienyt Jumalan Arkin KiriathJearimist sinne/ johonga hän oli hänelle sian walmistanut: sillä hän oli rakendanut hänelle majan Jerusalemis.
2 Aikak 1:5 Ja se waskiAltari/ jonga Besaleel Urin poica Hurin pojan/ rakendanut oli/ oli siellä HERran asuinsian edes. Ja Salomo ja coco joucko edzeit sitä.
2 Aikak 1:6 Ja Salomo uhrais HERran edes waskiAltarilla/ joca siellä HERran seuracunnan majas oli/ tuhannen polttouhria.
2 Aikak 1:7 SInä yönä ilmestyi Jumala Salomolle/ ja sanoi hänelle: ano/ mitä minä sinulle annan?
2 Aikak 1:8 Ja Salomo sanoi Jumalalle: sinä olet tehnyt suuren armon minun Isälleni Dawidille/ ja olet tehnyt minun hänen sians Cuningaxi.
2 Aikak 1:9 Olcon nyt HERra Jumala sinun sanas totinen minun Isälleni Dawidille: sillä sinä olet tehnyt minun Canssan Cuningaxi/ joita nijn monda on cuin tomua maan päällä.
2 Aikak 1:10 Nijn anna minulle nyt taito ja ymmärrys/ käydäxeni tämän Canssan edes ulos ja sisälle: sillä cuca woi duomita tätä sinun suurta Canssas?
2 Aikak 1:11 Nijn sanoi Jumala Salomolle: että se on sinun mielesäs/ ja et ole anonut rickautta/ eli tawarata/ eli suurta cunniata/ eli wihamiestes sieluja/ eli pitkä ikä/ mutta olet anonut taito ja ymmärrystä/ duomitaxes minun Canssani/ joinen Cuningaxi minä olen sinun pannut.
2 Aikak 1:12 Nijn olcon sinulle taito ja ymmärrys annettu/ wielä sijtte annan minä sinulle rickautta/ hywyttä ja cunniata/ nijn ettei sinun wertas Cuningasten seas ennen sinua ole ollut/ eikä myös sinun jälkes tule.
2 Aikak 1:13 Ja Salomo tuli corkeuxelda/ joca oli Gibeonis/ Jerusalemijn/ seuracunnan majasta/ ja hallidzi Israelin.
2 Aikak 1:14 JA Salomo cocois idzellens rattaita ja hewoismiehiä/ nijn että hän jo saatti cocoon neljä sata toistatuhatta ratasta/ a caxitoistakymmendä tuhatta hewoismiestä/ ja andoi heidän olla ratas Caupungeis/ ja Cuningan tykönä Jerusalemis.
2 Aikak 1:15 Ja Cuningas toimitti nijn että hopiata ja culda oli Jerusalemis nijn paljo cuin kiwiäkin/ ja Cedripuita cuin willificuna puitakin laxois.
2 Aikak 1:16 Ja Salomolle wietin hewoisita Egyptist/ ja caickinaista tawarata. Ja Cuningan cauppamiehet ostit ne tawarat.
2 Aikak 1:17 Ja weit ne Egyptistä/ ja jocainen ratas maxoi cuusi sata hopiapenningitä/ ja hewoinen sata ja wijsikymmendä. Ja nijn wietin ne myös caickein Hetherein ja Syrian Cuningasten tygö heidän kättens cautta.

II. Lucu .

SAlomo aicoi raketa HERralle Templi/ ja asetta 150000. työmiestä/ ja 3600. teettäjätä heidän päällens/ v. 1.
ano Hiramilda caickinaisia caluja/ ja taitawata seppä/ v. 3.
työmiehet jotca Salomo sijhen määrä/ olit muucalaiset Israelis/ v. 17.

2 Aikak 2:1 JA Salomo aicoi raketa HERran nimelle huonetta/ ja myös hänen waldacunnallens huonetta.
2 Aikak 2:2 Ja luki seidzemenkymmendä tuhatta miestä cuorman candaixi/ ja cahdexankymmendä tuhatta hirtten hackaixi wuorille/ ja colme tuhatta ja cuusi sata teettäjätä heidän päällens.
2 Aikak 2:3 JA Salomo lähetti Cuningas Hiramin tygö Tyron/ ja käski hänelle sanoa: nijncuins minun Isäni Dawidin cansa teit/ ja lähetit hänelle Cedripuita/ raketaxens hänellens huonetta/ josa hänen asuman piti.
2 Aikak 2:4 Cadzo/ minä rakennan HERralle minun Jumalani nimelle huonen/ että se hänelle pyhitetäisin/ poldetta hywän hajun uhria hänen edesäns/ ja aina walmistetta cadzomusleipiä ja polttouhria amulla ja ehtona/ lepopäiwinä ja udella Cuulla/ ja meidän HERram Jumalam juhlina ijancaickisest/ Israelin edes.
2 Aikak 2:5 Ja se huone/ jonga minä rakennan/ pitä oleman suuri: sillä meidän Jumalam on suurembi cuin caicki jumalat.
2 Aikak 2:6 Mutta cuca on nijn woimallinen/ että hän rakenda hänelle huonen? sillä caicki taiwat ja taiwasten taiwat ei taida käsittä händä: mikä sijs minä olen rakendaman hänelle huonetta? mutta ainoastans suidzutta hänen edesäns.
2 Aikak 2:7 Nijn lähetä minulle taitawa mies työtä tekemän cullast/ hopiast/ waskest/ raudast/ skarlacanast/ rosinpunaisest/ ja kellaisest silkist/ ja se joca taita caiwa taitawitten cansa/ jotca minun tykönäni owat Judas ja Jerusalemis/ jotca minun Isäni Dawid on walmistanut.
2 Aikak 2:8 Ja lähetä minulle Cedripuita/ ja hongia/ ja Heben puita Libanonin mäest: sillä minä tiedän sinun palwelias taitawan hacata puita Libanonist. Ja cadzo/ minun palweliani pitä oleman sinun palwelioittes cansa.
2 Aikak 2:9 Että he walmistaisit minulle paljo puita: sillä huone jonga minä rakennan pitä oleman suuri ja ihmellinen.
2 Aikak 2:10 Ja cadzo/ minä annan sinun palwelioilles/ hirsimiehille jotca puita hackawat/ caxitoistakymmendä tuhatta punda surwotuita nisuja/ caxikymmendä tuhatta punda ohria/ ja caxikymmendä tuhatta Bathi wijna/ ja caxikymmendä tuhatta Bathi öljyä.
2 Aikak 2:11 JA Hiram Tyron Cuningas wastais kirjoituxella/ ja lähetti Salomolle: että HERra racasta hänen Canssans/ on hän sinun tehnyt heidän Cuningaxens.
2 Aikak 2:12 Ja Hiram sanoi wielä: kijtetty olcon HERra Israelin Jumala/ joca taiwan ja maan tehnyt on/ että hän on andanut Cuningas Dawidille toimellisen ja ymmärtäwäisen pojan/ joca HERralle huonen rakenda/ ja hänen waldacunnallens huonen.
2 Aikak 2:13 Nijn lähetän minä nyt taitawan ja toimellisen miehen/ jolla ymmärrys on/ nimittäin/ Huram Abi.
2 Aikak 2:14 Joca on yhden waimon poica Danin tyttäristä/ ja hänen Isäns on ollut Tyriläinen/ hän taita työtä tehdä cullast/ hopiast/ waskest/ raudast/ kiwest/ puust/ skarlacanast/ kellaisest silkist/ callist lijnast/ rosinpunaisest/ ja caickinaisia caiwa/ ja tehdä caickinaisia taitawast/ mitä hänen eteens pannan/ sinun taitawittes cansa/ ja minun herrani Cuningas Dawidin sinun Isäs taitawitten cansa.
2 Aikak 2:15 Nijn lähettäkän nyt minun herran nisuja/ ohria/ öljyä ja wijna hänen palwelioillens/ nijncuin hän on sanonut.
2 Aikak 2:16 Nijn me hackam puita Libanonist nijn paljon cuin tarwitan/ ja wiemme ne merelle lauttain cansa Japhoon/ nouta sieldä Jerusalemijn.
2 Aikak 2:17 JA Salomo luki caicki muucalaiset Israelin maalla/ sen lugun jälken cuin hänen Isäns Dawid ne luki/ ja siellä löyttin sata ja wijsikymmendä tuhatta/ colme tuhatta/ ja cuusi sata.
2 Aikak 2:18 Ja hän asetti nijstä seidzemenkymmendä tuhatta wetäjäxi/ ja cahdexankymmendä tuhatta hackajaxi wuorella/ ja colme tuhatta ja cuusi sata teettäjäxi/ jotca Canssa piti teettämän.

Vers. 8. Heben puita) Cadzo 3. Reg. 10:11.
v. 12. kijtetty olcon HERra ) Näky että tämä Cuningas Hiram on käätty Cuningas Dawidilda oikiaan Jumalan tundoon/ waicka ei hän andanut idzens ymbärinsleicata: sillä se oli erinomaisest Abrahamin lasten. Nijncuin monda muuta pacanoista owat Israelin lasten uscon ja Jumalan palweluxen ottanet wastan/ heidän cansakäymisestäns ja neuwomisestans/ cuin nähdän/
v. 17. täsä lugus.

III. Lucu .

NEljändenä hänen waldacundans wuotena rupe Salomo rakendaman Templi/ v. 1.
sila sen sisäldä kirckalla cullalla/ v. 3.
teke erinäns sen caickein pyhimmän/ v: 8. caxi Cherubimi sen sisälle/ v. 10.
Esiripun silkist/ v. 14.
ja acxi suurta waskipadzast cahden cnupin cansa huonen teeen/ v. 15.

2 Aikak 3:1 JA Salomo rupeis rakendaman HERran huonetta Jerusalemis Morian wuorelle/ joca Dawidille hänen Isällens neuwottu oli/ jonga paican Dawid myös oli walmistanut Arnan Jebuserin codiximelle.
2 Aikak 3:2 Ja hän rupeis rakendaman toisna Cuucaunna/ toisna päiwänä/ neljändenä hänen waldacundans wuonna.
2 Aikak 3:3 Ja Salomo laski perustuxen/ Jumalan huonetta raketta/ ensist pituudelle cuusikymmendä kynärätä/ ja leweydelle caxikymmendä kynärätä.
2 Aikak 3:4 Mutta esihuonen leweys oli caxikymmendä kynärätä/ corkeus sata ja caxikymmendä kynärätä/ ja hän silais sen sisäldä puhtalla cullalla.
2 Aikak 3:5 Mutta sen suuren huonen teki hän hongasta/ ja silais sen pääldä parhalla cullalla/ ja teki sijhen päälle palmuin ja käädyin caltaiset työt.
2 Aikak 3:6 Ja caunisti huonen permannon calleilla kiwillä/ ja culda oli Parwaimin culda.
2 Aikak 3:7 Ja hän silais huonen caaret/ pihtipielet/ seinät ja owen cullalla/ ja andoi leicata Cherubimejä seinijn.
2 Aikak 3:8 TEki hän myös sitä liki caickein pyhimmän huonen/ jonga pituus oli caxikymmendä kynärätä/ huonen leweyden jälken/ ja hänen leweydens oli caxikymmendä kynärätä/ ja silais sen parhalla cullalla/ cuudella sadalla leiwiskällä.
2 Aikak 3:9 Nijn myös nauloin andoi hän wijsikymmendä Sicli culda painon jälken/ ja silais Salin cullalla.
2 Aikak 3:10 NIin teki hän myös sijhen caickein pyhimbään huoneseen caxi Cherubimi cuwan työllä/ ja silais sen cullalla.
2 Aikak 3:11 Ja pituus oli Cherubimin sijweistä caxikymmendä kynärätä/ nijn että yxi sijpi oli wijttä kynärätä/ ja ulotui huonen seinään/ ja toinen sijpi oli myös wijttä kynärätä/ ja ulotui haman sen toisen Cherubimin sijpeen.
2 Aikak 3:12 Nijn oli myös sillä toisella Cherubimillä sijpi/ wijttä kynärätä pitkä/ ja lijcuit huonen seinäin päällä/ ja hänen toinen sijpens myös wijttä kynärätä pitkä/ ja rippui sijnä toises Cherubimin sijwes.
2 Aikak 3:13 Nijn että nämät Cherubimin sijwet olit lewitettynä/ cahtakymmendä kynärätä leweydelle/ ja ne seisoit jalcains päällä/ ja heidän caswons olit käätyt huonesen päin.
2 Aikak 3:14 HÄn teki myös esiripun kellaisesta skarlacanasta/ rosinpunaisesta ja callista lijnasta/ ja teki Cherubimin sijhen päälle.
2 Aikak 3:15 Ja hän teki huonen eteen caxi padzasta/ wijttäneljättäkymmendä kynärätä corkiaxi/ ja nijden päälle cnupin wijttä kynärätä.
2 Aikak 3:16 Ja käädyin caltaiset työt Cuorijn/ ja sowitti nijden padzasten päälle/ ja teki sata Granatin omenata/ ja asetti nijden käädytecoin päälle.
2 Aikak 3:17 Ja walmisti ne padzat ylös Templin eteen/ yhden oikialle ja toisen wasemalle puolelle/ ja cudzui sen cuin oikialla puolella oli/ Jachin/ ja sen cuin wasemalla puolella oli/ Boas.

Vers. 1. Morian ) Tällä wuorella käski Jumala Abrahamin uhrata hänen poicans Isaachin/ Genes. 22:2. v. eod. Arnan ) Tämä luullan ollen Jebuserein Cuningasna/ ja että Dawid on hänen opettanut ja käändänyt oikian uscoon.

IV. Lucu .

SAlomo anda tehdä waskiAltarin/ v. 1.
waletun meren/ asetetun cahdentoistakymmenen härjän päälle/ v. 2.
kymmenen cattilata/ v. 6.
kymmenen cullaista kyntiläjalca/ v. 7.
sata cullaista malja/ v. 8.
Cartanon Papeille/ v. 9.
ja paljo muita caluja/ cuin Jumalan palweluxeen tarwittin/ v. 11.

2 Aikak 4:1 JA hän teki myös waskisen Altarin/ cahtakymmendä kynärätä pitkän ja lewiän/ ja kymmendä kynärätä corkian.
2 Aikak 4:2 JA hän teki waletun meren kymmendä kynärätä lewiän yhdestä reunasta nijn toiseen/ ymmyrjäisexi/ wijttä kynärätä corkian ja juonne käwi ymbärins/ colme kynärätä pitkä.
2 Aikak 4:3 Ja härkäin cuwat olit sen alla/ jotca caicki käwit ymbärins sitä kymmendä kynärätä/ ja pijritit meren/ caxi riwiä härkiä oli sen päällä.
2 Aikak 4:4 Ja seisoi nijden cahdentoistakymmenen härjän päällä/ että colme käättin heistä pohjaisen päin/ colme länden/ colme ettelän/ colme itän päin/ ja meri oli ylhällä heidän päälläns/ ja caicki heidän tacaiset puolens olit käättynä sisälle päin.
2 Aikak 4:5 Ja se oli kämmenen leweyttä paxu/ ja hänen reunans nijncuin maljan reuna/ ja cuin cucoistawaisen Lilien cuckainen/ ja se weti colme tuhatta Bathi.
2 Aikak 4:6 JA hän teki kymmenen cattilata/ ja pani nijstä wijsi oikialle puolelle/ ja wijsi wasemalle puolelle/ että nijstä pestäisin caickia nijtä/ cuin polttouhrixi tarwittin/ ja nijhin heitetäisin. Mutta meren Pappein pestä heitäns.
2 Aikak 4:7 JA hän teki myös kymmenen cullaista kyntiläjalca/ nijncuin ne oleman piti/ ja pani Templijn/ wijsi oikialle puolelle/ ja wijsi wasemalle.
2 Aikak 4:8 Ja hän teki kymmenen pöytä/ ja pani Templijn/ wijsi oikialle ja wijsi wasemalle puolelle/ ja hän teki sata cullaista malja.
2 Aikak 4:9 HÄn teki myös Esihuonen Papeille/ ja sen suuren Esihuonen/ ja Esihuonen owet/ ja silais owet waskella.
2 Aikak 4:10 Ja pani meren oikialle siwulle/ itän ja etelän päin.
2 Aikak 4:11 Ja Huram teki patoja/ lapioita ja maljoja. Ja nijn Huram lopetti caicki Cuningas Salomon työt Jumalan huones.
2 Aikak 4:12 Nimittäin/ ne caxi padzasta nuorinens/ ja cnupit ylhällä molembain padzasten päällä/ ja molemmat pyörtyt rengat/ peittämän cnuppein nuoria ylhäldä päin/ molembain padzasten pään päälle/
2 Aikak 4:13 Ja neljä sata Granatin omenata jocaidzen rengan päälle/ caxi riwiä Granatin omenita jocaidzen rengan päälle/ peittämän molembita cnuppein nuoria/ jotca olit ylhällä padzasten pääsä.
2 Aikak 4:14 Ja hän teki istuimita/ ja cattiloita istuimitten päälle.
2 Aikak 4:15 Ja meren ja caxitoistakymmendä härkä sen ala.
2 Aikak 4:16 Sijhen myös patoja/ lapioita ja hangoja/ ja caicki heidän astians teki Huram Abi/ Cuningas Salomolle HERran huoneseen puhtasta waskesta.
2 Aikak 4:17 Jordanin kedolla andoi Cuningas waletta ne paxusa maasa/ Sucothin ja Saredethan waihella.
2 Aikak 4:18 Ja Salomo teki caicki nämät astiat suures paljoudes/ nijn ettei wasken paino tietty.
2 Aikak 4:19 Ja Salomo teki caicki astiat Jumalan huoneseen/ nimittäin/ cullaisen Altarin ja pöydän/ cadzomusleipiä pidettä.
2 Aikak 4:20 Kyntiläjalat lampuinens puhtasta cullast/ palaman Cuorin edes soweliast.
2 Aikak 4:21 Ja cuckaiset ja lamput/ ja kyntilän nijstimet olit cullast/ ne olit caicki puhtast cullasta.
2 Aikak 4:22 Ja weidzet/ maljat/ lusicat/ ja sammuttimet olit puhtast cullast/ ja läpikäytäwä/ ja hänen owens sisälmäiseldä puolelda sitä caickein pyhindä/ ja owet Templin huoneseen olit cullast. Nijn caicki työ täytettin cuin Salomo teki HERran huoneseen.

V. Lucu .

SAlomo anda tuoda Templijn caicki mitä hänen Isäns Dawid pyhittänyt oli/ v. 1.
coco Israelin/ ja anda canda HERran Arkin ja Tabernaclin caluinens Dawidin Caupungist/ ja pane caickein pyhimmän/ Cherubimin ala/ v. 2.
Ei Papit saa seisoa ja palwella pilweldä/ v. 21.

2 Aikak 5:1 JA Salomo andoi sinne sisälle tuota caicki mitä hänen Isäns Dawid pyhittänyt oli/ nimittäin/ hopian/ cullan ja caicki astiat/ ja pani ne Jumalan huonen tawarain secaan.
2 Aikak 5:2 SIlloin cudzui Salomo caicki wanhimmat Israelist cocon/ ja caicki sucucundain Päämiehet/ Israelin lasten Isäin Förstit Jerusalemijn/ tuoman HERran lijton Arckia Dawidin Caupungist/ se on Zion.
2 Aikak 5:3 Ja caicki Israelin miehet cocounsit Cuningan tygö juhlapäiwänä seidzemendenä Cuucautena.
2 Aikak 5:4 Ja caicki wanhimmat Israelist tulit/ ja Lewitat nostit Arkin ylös.
2 Aikak 5:5 Ja cannoit sen ylös/ ja seuracunnan majan/ ja caicki pyhät astiat/ jotca majas olit: ja Papit ja Lewitat cannoit ne ylös.
2 Aikak 5:6 Mutta Cuningas Salomo ja caicki Israelin cocous/ joca oli tullut cocon Arkin eteen/ uhrais lambaita ja härkiä/ nijn monda ettei yxikän luke eli laskea tainnut.
2 Aikak 5:7 Ja nijn Papit cannoit HERran lijton Arkin siallens huonen Cuorin sisälle/ sijhen caickein pyhimbään Cherubimin sijpein ala.
2 Aikak 5:8 Nijn että Cherubimit lewitit sijpens/ Arkin paican päälle. Ja Cherubim peitti Arkin corendoinens ylhäldä päin.
2 Aikak 5:9 Mutta corennot olit nijn pitkät/ että heidän cnuppins näyit Cuorin edes Arkista/ mutta ei heitä ulcoiselda puolelda näkynyt/ ja oli siellä tähän päiwän asti.
2 Aikak 5:10 Ja Arkis ei ollut muuta mitän/ waan caxi taulua/ cuin Moses oli sinne pannut Horebis/ HERran tehdes lijtto Israelin lasten cansa/ cosca he Egyptist läxit.
2 Aikak 5:11 JA Papit cosca he tulit Pyhästä ulos ( sillä caicki Papit/ jotca silloin läsnä olit/ pyhitit heidäns/ nijn ettei heidän järjestyxestänsäkän eroitust pitänyt pidettämän )
2 Aikak 5:12 Ja Lewitat caickein nijden cansa/ jotca Assaphin/ Hemanin/ Jedithunin/ ja heidän lastens ja weljeins alla olit/ olit puetetut callisa lijnawaatteis/ soitit Cymbaleilla/ Psaltareilla/ harpuilla/ ja seisoit itän päin Altarista/ ja heidän tykönäns sata ja caxikymmendä Pappia/ jotca puhalsit Basunoihin.
2 Aikak 5:13 Ja soittaitten ja weisaitten äni cuului nijncuin sen joca kijttä ja cunnioitta HERra: ja cuin Basunan/ Cymbalein ja muiden harpuin äni hänens corgotti HERran kijtoxes/ että hän on hywä/ ja hänen laupiudens ulottu ijancaickiseen/ silloin HERran huone täytettin pilwellä.
2 Aikak 5:14 Nijn ettei Papit saanet seisoa ja palwella pilwen tähden: sillä HERran cunnia täytti Jumalan huonen.

Vers. 10. Ja Arkis ei ollut ) Cadzo 3. Reg. 8:9.

VI. Lucu .

SAlomo käändä caswons/ ja siuna Canssa/ v. 3.
kijttä HERra/ että hän Jerusalemin asumasiaxens ja Dawidin hänen Canssans Ruhtinaxi walinnut on/ v. 4.
rucoile/ että HERra pidäis lijttons cuin hän Dawidin cansa teki/ v. 12.
ja cuulis caickein rucouxet/ jotca sijnä huones rucoilewat/ v. 18.
misä tuscas ikänäns he owat/ v. 22.

2 Aikak 6:1 SIlloin sanoi Salomo: HERra on sanonut tahtowans asua pimeydes.
2 Aikak 6:2 Minä tosin rakensin sinulle huonen ja sian asuaxes ijancaickisest.
2 Aikak 6:3 Ja Cuningas käänsi caswons/ ja siunais coco Israelin joucon ( sillä caicki Israelin joucko seisoi )
2 Aikak 6:4 Ja hän sanoi: kijtetty olcon HERra Israelin Jumala/ joca suullans on puhunut minun Isälleni Dawidille/ ja kädelläns täyttänyt/ sanoden:
2 Aikak 6:5 Sijtä ajast cuin minä minun Canssani Egyptin maalda johdatin/ en ole minä yhtän Caupungita walinnut caikesta Israelin sugusta raketta huonetta minun nimeni asuinsiaxi/ engä ole yhtän miestä walinnut minun Canssani Israelin Förstixi.
2 Aikak 6:6 Waan Jerusalemin olen minä walinnut/ minun nimeni asuinsiaxi. Ja Dawidin olen minä walinnut Israelin minun Canssani päälle.
2 Aikak 6:7 Ja cosca minun Isäni Dawid aicoi raketa HERran Israelin Jumalan nimelle huonetta:
2 Aikak 6:8 Sanoi HERra minun Isälleni Dawidille: sinä olet tehnyt hywin/ ettäs olet aicoinut rakenda minun nimelleni huonetta.
2 Aikak 6:9 Cuitengin ei pidä sinun rakendaman sitä huonetta/ waan poicas/ joca cupeistas tulewa on/ rakenda minun nimelleni huonen.
2 Aikak 6:10 Nijn on nyt HERra wahwistanut hänen sanans/ cuin hän puhunut on/ sillä minä olen tullut minun Isäni Dawidin siaan/ ja istun Israelin istuimella/ nijncuin HERra sanonut on/ ja olen rakendanut huonen HERran Israelin Jumalan nimelle.
2 Aikak 6:11 Ja minä olen pannut sinne Arkin/ josa HERran lijtto on/ jonga hän Israelin lasten cansa tehnyt oli.
2 Aikak 6:12 JA hän meni HERran Altarin eteen/ coco Israelin cocouxen läsnä olles/ ja ojensi kätens:
2 Aikak 6:13 Sillä Salomo oli tehnyt waskicattilan ja pannut keskelle esihuonetta/ wijttä kynärätä pitkäxi ja lewiäxi/ ja colme kynärätä corkiaxi. Sen tygö meni hän ja langeis polwillens caiken Israelin cocouxen edes/ ja ojensi kätens taiwasen päin.
2 Aikak 6:14 JA sanoi: HERra Israelin Jumala/ ei ole yhtän jumalata sinun wertaistas/ taiwas eli maasa/ sinä joca pidät lijton ja laupiuden palwelioittes cansa/ jotca sinun edesäs waeldawat caikesta sydämestäns.
2 Aikak 6:15 Sinä olet pitänyt sinun palwelias Dawidin minun Isäni cansa/ mitäs hänelle puhunut olet/ sinun suullas olet sinä sen puhunut/ ja käsilläs täyttänyt/ nijncuin se tänäpäiwän tapahtunut on.
2 Aikak 6:16 Nyt HERra Israelin Jumala/ pidä palwelialles Dawidille minun Isälleni/ mitäs hänelle puhunut olet/ ja sanonut: et sinä puutu yhtän miestä minun edesäni/ joca Israelin istuimella istu/ cuitengin että sinun lapses kätkewät heidän tiens/ että he waeldawat minun Laissani/ nijncuin sinä minun edesäni waeldanut olet.
2 Aikak 6:17 Nyt HERra Israelin Jumala/ anna sanas tosi olla/ cuins palwelialles Dawidille puhunut olet.
2 Aikak 6:18 Sillä luuletcos Jumalan asuwan ihmisten tykönä maasa? cadzo/ taiwas ja caicki taiwasten taiwat/ ei käsitä sinua/ cuingast se huone sen teke jonga minä rakendanut olen?
2 Aikak 6:19 Mutta käännä sinuas HERra minun Jumalan/ sinun palwelias rucouxeen/ ja hänen anomiseens/ cuuleman palwelias anomusta ja rucousta.
2 Aikak 6:20 Ja että sinun silmäs olisit awoi tämän huonen puoleen yötä ja päiwä/ sitä paicka päin jostas sanonut olet/ tahtowas asetta sinun nimes sinne ja cuulewas sen rucouxen/ jonga sinun palwelias sijnä paicas rucoilewa on.
2 Aikak 6:21 Nijn cuule nyt sinun palwelias ja sinun Canssas Israelin rucous/ jonga he täsä rucoilewat/ ja cuule se sinun asumises paicast taiwasta/ ja coscas sen cuulet/ nijn ole armollinen.
2 Aikak 6:22 JOs jocu ricko lähimmäistäns wastan/ ja wala pannan hänen eteens/ jonga hänen wannoman pitä/ ja se wala tule sinun Altaris eteen täsä huones.
2 Aikak 6:23 Ettäs cuulisit taiwasta ja saattaisit palwelialles oikeuden/ costaisit sille jumalattomalle ja andaisit hänen tiens pääns päälle/ julistaden wanhurscan wanhurscaxi/ ja andaden hänelle hänen wanhurscaudens jälken.
2 Aikak 6:24 COsca Canssas Israel wiholisildans lyödän/ että he sinua wastan rickonet owat/ ja he käändäwät idzens tunnustaden sinun nimes/ rucoilewat ja anowat sinun edesäs täsä huones.
2 Aikak 6:25 Ettäs cuulisit taiwast/ ja olisit Canssas Israelin synneille armollinen/ ja andaisit heidän tulla jällens sijhen maahan/ jongas heille ja heidän Isillens andanut olet.
2 Aikak 6:26 COsca taiwas suljettu on/ nijn ettei sada/ että he sinua wastan rickonet owat/ ja he rucoilewat täsä paicas/ ja tunnustawat sinun nimes/ käändäden heitäns heidän synneistäns/ sijttecuins heitä curittanut olet.
2 Aikak 6:27 Ettäs cuulisit heitä taiwas/ ja olisit palwelioittes ja Canssas Israelin ricoxelle armollinen/ coscas heille olet osottanut sen hywän tien/ jota heidän waeldaman pitä/ ja andaisit saten maalles/ jongas Canssalles andanut olet asuttawaxi.
2 Aikak 6:28 JA cosca callis aica tule maalle/ eli rutto/ cuiwuus/ palo/ heinäsircat/ caalimadot/ taicka jos heidän wiholisens pijrittäwät heidän porttins/ eli jocu waiwa taicki sairaus.
2 Aikak 6:29 Joca silloin rucoile eli ano sinulda caickinaisist ihmisist/ ja caikest Canssastas Israelin seast/ cosca jocu hänen rangaistuxens ja murhens tunde/ ja ojenda hänen kätens tämän huonen puoleen.
2 Aikak 6:30 Ettäs cuulisit taiwast asumasias istuimelda/ ja olisit armollinen andaden jocaidzelle caiken hänen tiens jälken/ sen jälken cuins tunnet hänen sydämens ( sillä sinä ainoastans tunnet ihmisten sydämet )
2 Aikak 6:31 Että he pelkäisit sinua/ ja waellaisit sinun teisäs jocapäiwä/ nijncauwan cuin he eläwät maalla/ jongas meidän Isillem andanut olet.
2 Aikak 6:32 JA jos jocu muucalainen/ joca ei ole sinun Canssastas Israelist/ tule wieralda maalda/ sinun suuren nimes ja woimallisen kätes/ ja ojetun käsiwartes tähden/ ja rucoile täsä huones.
2 Aikak 6:33 Ettäs cuulisit taiwast sinun asumises istuimelda/ ja tekisit caiken sen/ jota hän sinulda ano/ että caicki Canssat maan päällä tundisit sinun nimes/ ja pelkäisit sinua/ nijncuin sinun Canssas Israeli/ ja tietäisit tämen huonen/ jonga minä rakendanut olen/ sinun nimelläs nimitetyn olewan.
2 Aikak 6:34 JOs sinun Canssas lähte sotaan hänen wiholisians wastan/ sitä tietä jotas heitä lähettäwä olet/ ja he rucoilisit sinua sillä tiellä/ sitä Caupungita päin/ jongas walinnut olet/ ja sen huonen puoleen/ jonga minä sinun nimelles rakendanut olen.
2 Aikak 6:35 Ettäs cuulisit heidän rucouxens ja anomisens taiwast/ ja auttaisit heitä heidän oikeuteens.
2 Aikak 6:36 COsca he rickowat sinua wastan: sillä ei yhtän ihmistä ole joca ei syndiä tee/ ja sinä wihastut heidän päällens/ ja annat heitä wihamiestens ala/ wietä fangina johonguun maahan cauwas eli lähes.
2 Aikak 6:37 Ja he käändäwät idzens sydämestäns nijllä mailla/ joisa he fangina owat/ käändäwät idzens ja rucoilewat sinua fangeudens maalla ja sanowat: me olemma rickonet/ wäärin tehnet ja ollet jumalattomat.
2 Aikak 6:38 Ja nijn käändäwät idzens sinun tygös caikest sydämestäns/ ja caikest sielustans heidän fangeudens maalla/ josa heitä fangina pidetän/ ja he rucoilewat sillä tiellä heidän maans puoleen/ jongas heidän Isillens andanut olet/ ja sitä Caupungita päin/ jongas walinnut olet/ ja sen huonen puoleen/ jonga minä nimelles rakendanut olen.
2 Aikak 6:39 Ettäs cuulisit heidän rucouxens ja anomisens taiwast asumasias istuimelda/ ja auttaisit heitä oikeuteens/ ja olisit Canssalles armollinen/ jotca sinua wastan rickowat.
2 Aikak 6:40 NIin anna nyt minun Jumalan sinun silmäs awoi olla/ ja sinun corwas ottacon waarin rucouxest täsä paicas.
2 Aikak 6:41 Nijn nouse nyt HERRA Jumala sinun lepoos/ sinä ja sinun woimas Arcki/ anna sinun Pappis HERRA Jumala olla puettuna autuudella/ ja anna sinun pyhäs iloita idzens hywydes.
2 Aikak 6:42 HERra Jumala älä käännä caswojas pois sinun woideltuldas/ muista sen armon päälle/ cuins Dawidille sinun palwelialles lupaisit.

Vers. 6. Walinnut ) Cadzo cuinga caicki pitä tapahtuman Jumalan käskyst/ ettei yxikän omast ehdostans Jumalan palwelust alcais: Sillä Salomo ylistä sekä täsä Jerusalemin Caupungit ja Dawidi/ että ne molemmat owat walitut Jumalalda
v. 17. Anna sanas tosi olla ) Ei Jumala muuta sanans/ waan pitä wilpitöin: mutta caicki Ihmiset särkewät sanans/ ettei he waella hänen teisäns/ nijncuin he luwannet owat. Nijn on myös Jumala wapa lupauxestans/ nijncuin Salomo täsä tunnusta. Sitä piti Salomon ajatteleman loppuns asti/ nijn olis hänen lapsillens ja jälkentulewaisillens paremmin tapahtunut/ cuin heille sijtte käwit. 32. Jos jocu muucalainen ) Jerusalemin Templi oli rucous huone caikelle Canssalle/

VII. Lucu .

SAlomon rucouxen lopus/ tule tuli taiwast ja poltta uhrin/ ja HERran cunnia täyttä huonen/ v. 1.
Canssa näke sen/ lange maahan ja rucoile HERra/ v. 3.
Salomo ja Canssa uhrawat monda tuhatta nauta ja lammasta. Lewitat weisawat/ soittawat ja wihkiwät HERran huonen/ v. 4.
Salomo pitä juhlia/ ja Canssa mene cotia ilojsans/ v. 8.
HERra näky Salomolle/ ja sano cuullens hänen rucouxens/ v. 12.
Jos hän waelda Isäns Dawidin tiellä/ wahwista hän hänen waldacundans/ nijncuin hän lupais/ muutoin hyljä hän heitä ja heidän huonens/ v. 17.

2 Aikak 7:1 JA cosca Salomo rucoillut oli/ langeis tuli taiwast ja culutti polttouhrit ja muut uhrit/ ja HERran cunnia täytti huonen.
2 Aikak 7:2 Nijn ettei Papit saanet mennä HERran huoneseen/ nijncauwan cuin HERran cunnia täytti huonen.
2 Aikak 7:3 Ja Israelin lapset näit caicki tulen langewan ja HERran cunnian huonen ylidzen/ ja cumarsit caswoillens maahan permannolla/ rucoilit ja kijtit HERra/ että hän on hywä/ ja hänen laupiudens pysy ijancaickisest.
2 Aikak 7:4 MUtta Cuningas ja caicki Canssa uhraisit HERran edes:
2 Aikak 7:5 Sillä Cuningas Salomo uhrais caxicolmattakymmendä tuhatta härkä/ sata ja caxikymmendä tuhatta lammasta/ ja wihgeit Jumalan huonen/ Cuningas ja caicki Canssa.
2 Aikak 7:6 Mutta Papit seisoit wartioisans/ ja Lewitat HERran weisun candeleis/ jotca Cuningas Dawid oli andanut tehdä HERra kijtettä/ että hänen laupiudens oli ijancaickisest/ nijncuin Dawid kijtti heidän kättens cautta. Ja Papit puhalsit Basunoihin heidän cohdallans/ ja coco Israel seisoi.
2 Aikak 7:7 Ja Salomo pyhitti wälicartanon/ joca HERran huonen edes oli/ että hän oli siellä täyttänyt polttouhrit/ ja kijtosuhrin lihawuden: sillä waskiAltari/ jonga Salomo oli andanut tehdä/ ei wetänyt caicke polttouhria/ ruocauhria ja lihawutta.
2 Aikak 7:8 Ja Salomo piti silloin juhla coco seidzemen päiwä/ ja coco Israel hänen cansans/ sangen suuri Canssan paljous/ Hemathist Egyptin ojan asti.
2 Aikak 7:9 Ja piti cahdexandena päiwänä cocouxen: sillä he pidit Altarin wihkimist seidzemen päiwä/ ja juhla myös seidzemen päiwä.
2 Aikak 7:10 Mutta colmannella päiwällä colmattakymmendä seidzemennellä Cuucaudella/ laski hän Canssan menemän heidän majoins iloiten ja hywäs mieles/ caikest sijtä hywydest cuin HERra Dawidille/ Salomolle ja Israelille hänen Canssallens tehnyt oli.
2 Aikak 7:11 Ja näin päätti Salomo HERran huonen/ ja Cuningan huonen/ ja caiken sen cuin hänen mieleens tullut oli/ tehdäxens HERran huones ja hänen huonesans/ onnellisest.
2 Aikak 7:12 JA HERra ilmestyi Salomolle yöllä/ ja sanoi hänelle: minä olen cuullut rucouxes/ ja walinnut minulleni tämän sian uhrihuonexi.
2 Aikak 7:13 Cadzo/ jos minä suljen taiwan/ nijn ettei sada/ taicka jos minä käsken heinäsirckain syödä maan/ eli annan tulla ruton minun Canssani secaan.
2 Aikak 7:14 Että minun Canssani nöyryttä idzens/ joca minun nimeni jälken nimitetty on. Jos he rucoilewat/ ja edziwät minun caswojani/ ja käändäwät heitäns pois pahoilda teildäns/ nijn minä cuulen heitä taiwast/ ja heidän syndins annan andexi/ ja parannan heidän maans.
2 Aikak 7:15 Nijn minun silmän owat auki/ ja corwan ottawat heidän rucouxistans waarin täsä paicas.
2 Aikak 7:16 Nijn olen minä nyt walinnut ja pyhittänyt tämän huonen/ että minun nimen on sijnä ijancaickisest/ ja minun silmän ja sydämen owat siellä ainijan.
2 Aikak 7:17 JA jos sinä waellat minun edesäni/ nijncuin sinun Isäs Dawid waeldanut on/ nijn ettäs teet caicki cuin minä sinun käsken/ ja pidät minun käskyni ja oikeuteni.
2 Aikak 7:18 Nijn minä wahwistan sinun waldacundas istuimen/ nijncuin minä Isälles Dawidille luwannut olen/ sanoden: ei sinulda puutu mies/ joca on olewa Israelin hallidzia.
2 Aikak 7:19 Mutta jos te käännätte idzen pois/ ja hyljätte minun oikeuteni ja käskyni/ jotca minä teille andanut olen/ menette myös ja palweletta wieraita jumalita/ ja cumarratte heitä.
2 Aikak 7:20 Nijn minä häwitän heitä minun maaldani/ jonga minä heille andanut olen. Ja tämän huonen jonga minä minun nimelleni pyhittänyt olen/ heitän minä pois minun caswoni edest/ ja annan sen sananlascuxi ja jutuxi caickein Canssain seas.
2 Aikak 7:21 Ja tätä huonetta joca caickein corkeimmaxi tullut on/ caicki jotca käywät sen ohidze hämmästywät/ ja sanowat: mixi on HERra tälle maalle/ ja tänne huonelle nijn tehnyt?
2 Aikak 7:22 Nijn sanotan: että he hyljäisit HERran heidän Isäins Jumalan/ joca heidän Egyptin maalda johdattanut oli/ ja olit mielistynet wieraisijn jumalijn/ ja palwellet ja rucoillet heitä/ sentähden on hän saattanut caiken tämän onnettomuden heidän päällens.

Vers. 1. Langeis tuli taiwast ) Cadzo Levit. 9:6.
v. 5. Ja wihgeit ) Että Salomo wihki Templin/ oli hänellä sijhen Jumalan käsky: sillä hänen oli käsketty se raketa ja sijnä uhrata ja säätty/ cuinga hänen piti uhraman: sen piti hänen wihdoin alcaman/ etc. Että Udes Testamentis jocu idzestäns erinomaisia menoja alca/ on sencaltainen Jumalan palwelus/ joca hänelle ei kelpa. Waan Templi silloin kyllä wihitän/ cosca sijnä ruwetan saarnaman Jumalan sana ja Jumalata palweleman/ rucoillan myös HERra/ että hän sen ottais otollisexi/ ja annais sijnä aina hänen sanans runsast saarnatta ja opetetta/ monelle opixi ja autuudexi: ja nijn se on mailmalisist menoist eroitettu ja pyhijn asioihin wihitty ja puhdistettu.

VIII. Lucu .

SAlomo rakenda monda wahwa Caupungita/ v. 1.
teke jäänet Cananerit werollisexi/ v. 7.
sijrtä Pharaon tyttären sijhen huoneseen/ joca hänelle tehtin/ v. 11.
uhra joca wuosi colmena suurna juhlana/ nijncuin HERra Mosexelle käskenyt oli/ v. 12.
asetta Papit ja Lewitat wuoroons/ nijncuin Dawid toimittanut oli/ v. 14.
hänellä on myös paljo laewoja EzeonGeberis/ jotca purjehtiwat Ophirijn noutaman paljo culda/ v. 17.

2 Aikak 8:1 JA cahdenkymmenen wuoden perästä/ sijttecuin Salomo rakensi HERran huonen ja hänen huonens.
2 Aikak 8:2 Rakensi hän myös ne Caupungit/ jotca Hiram andoi Salomolle/ ja andoi Israelin lapset asua nijsä.
2 Aikak 8:3 Ja Salomo meni HemathSobaan ja sai sen alans.
2 Aikak 8:4 Rakensi hän myäs Thadmorin corwes/ ja caicki jywäCaupungit/ jotca hän rakensi Hemathis.
2 Aikak 8:5 Hän rakensi myös ylisen ja alaisen BethHoronin sangen wahwoixi Caupungeixi/ muureilla/ porteilla ja salwoilla.
2 Aikak 8:6 Ja Baelathin ja caicki jywäCaupungit/ jotca hänellä olit/ ja caicki waunuCaupungit/ ja hewoismiestenCaupungit/ ja caicki mitä ikänäns Salomon mieli oli raketa sekä Jerusalemis että Libanonis/ ja caikis paicois hänen waldacunnasans.
2 Aikak 8:7 JA caiken sen Canssan cuin jäänyt oli Hethereist/ Amorrereist/ Pheresereist/ Hewereist ja Jebusereist/ jotca ei Israelin lapsist ollet.
2 Aikak 8:8 Ja heidän lapsens jotca he olit jättänet heistä maalla/ joita Israelin lapset ei häwittänet/ ne laski Salomo werollisexi tähän päiwän asti.
2 Aikak 8:9 Mutta Israelin lapsist ei tehnyt Salomo yhtän orjaxi hänen työhöns/ mutta he olit sotamiehet/ hänen huowins/ waunuins ja hewoismiestens päällä.
2 Aikak 8:10 Ja Cuningas Salomon ylimmäiset wircamiehet/ jotca Canssa hallidzit/ olit caxi sata ja wijsikymmendä.
2 Aikak 8:11 JA Salomo andoi tuota Pharaon tyttären Dawidin Caupungist/ sijhen huoneseen/ jonga hän hänelle rakendanut oli/ sille hän sanoi: minun emändän ei pidä Dawidin Israelin Cuningan huones asuman: sillä se on pyhä/ että HERran Arcki on sijhen tullut.
2 Aikak 8:12 SIitte uhrais Salomo HERralle polttouhria HERran Altarille/ jonga hän rakendanut oli Esihuonen eteen.
2 Aikak 8:13 Cungin uhrin päiwänäns Mosexen käskyn jälken/ Sabbathina/ udella Cuulla ja määrätyillä aigoilla colmast wuodes/ nimittäin/ makian leiwän juhlana/ wijckojuhlana ja lehtimajan juhlana.
2 Aikak 8:14 Ja hän asetti Papit heidän järjestyxisäns heidän wircoins/ nijncuin hänen Isäns Dawid sen oli asettanut/ ja Lewitat heidän wartioons/ kijttämän ja palweleman Pappein edes/ senjälken cuin jocapäiwä tarwittin/ ja portin wartiat heidän järjestyxeens cungin hänen porttijns: sillä Dawid Jumalan mies oli sen nijn käskenyt.
2 Aikak 8:15 Ja ei yxikän heistä horjahtanut Cuningan käskyist/ cuin hän andoi Papeille ja Lewitaille/ caikis asiois ja tawarois.
2 Aikak 8:16 Ja caicki Salomon tegot tulit walmixi sijtä päiwäst/ cuin HERran huone perustettu oli/ sijhenasti cuin se oli täytetty/ nijn että HERran huone täydellisest walmis oli.
2 Aikak 8:17 SIlloin meni Salomo EzeonGeberin ja Elothin meren reunalle/ Edomin maalle.
2 Aikak 8:18 Ja Hiram lähetti hänelle haaxia/ hänen palwelioittens kätten cautta/ jotca taitawat merimiehet olit: ja he menit Salomon palwelioitten cansa Ophirijn/ ja toit sieldä neljä sata ja wijsikymmendä leiwiskätä culda/ ja weit Salomo Cuningalle.

IX. Lucu .

ARabian Drotning tule tapauxilla coetteleman Salomot/ v. 1.
ymmärrät hänen taitons ja cunnians suuremmaxi/ cuin sanoma oli hänestä/ v. 3.
tuo suuret lahjat Salomolle/ ja saa jällens monda lahja häneldä/ v. 9.
Salomolla on suuri cullan saalis joca wuosi/ v. 13.
anda tehdä keihät ja kilwet cullast/ v. 15.
istuimen Elephantin luista cullalla silatun/ v. 17.
caicki hänen juomaastians owat cullast/ v. 20.
hän woitta caicki Cuningat rickaudella ja taidolla/ v. 22.
on woimallinen ja hallidze monda maacunad/ v. 25.
neljäkymmendä ajastaica ja cuole/ v. 30.

JA cosca rickan Arabian Drotning cuuli Salomost sanoman/ tuli hän suuren joucon cansa Jerusalemijn/ ja Camelein cansa/ jotca cannatit yrtejä ja paljon culda/ ja callita kiwiä/ coetteleman Salomot tapauxilla. Ja cuin hän tuli Salomon tygö/ puhui hän hänen cansans caicki mitä hän hänen sydämesäns aicoinut oli.
2 Aikak 9:1 Ja Cuningas sanoi hänelle caicki mitä hän kysyi/ ja ei mitän häneldä salannut/ jota ei hän sanonut hänen edesäns.
2 Aikak 9:2 JA cuin rickan Arabian Drotning näki Salomon taidon ja huonen/ jonga hän tehnyt oli.
2 Aikak 9:3 Ja ruan hänen pöydälläns/ ja hänen palweliains asuinsiat/ nijn myös hänen palwelioittens wiran/ ja heidän waattens/ hänen juomanlaskians heidän waatteinens/ ja Salin/ josta HERran huoneseen käytin/ ei hän tainnut händäns enämbi pitä.
2 Aikak 9:4 Ja hän sanoi Cuningalle: se on tosi cuin minä cuullut olen maalleni sinun menostas ja taidostas.
2 Aikak 9:5 Waan en minä usconut heidän sanojans/ ennencuin minä nyt idze tänne tullut olen/ ja nähnyt ne silmilläni/ ja cadzo/ ei minun edesäni nijn puolittaingan ole sanottu sinun suurest taidostas: sinus on enä cuin se sanoma on/ jonga minä cuulin.
2 Aikak 9:6 Autuat owat sinun miehes/ autuat owat myös nämät sinun palwelias/ jotca joca hetki sinun edesäs seisowat ja cuuldelewat sinun taitoas.
2 Aikak 9:7 HERra sinun Jumalas olcon kijtetty/ joca sinuun mielistynyt on/ ja pannut sinun istuimellens/ HERralle sinun Jumalalles Cuningaxi. Että sinun Jumalas racasta Israeli/ wahwistaxens händä ijancaickisest/ sentähden on hän sinun asettanut heidän Cuningaxens/ tekemän oikeutta ja wanhurscautta.
2 Aikak 9:8 Ja hän andoi Cuningalle sata ja caxikymmendä leiwiskätä culda/ ja ylönpaljon yrtejä ja callita kiwiä. Ja ei sencaltaista yrtiä yhtän ennen ollut/ cuin ne olit/ jotca rickan Arabian Drotning andoi Cuningas Salomolle.
2 Aikak 9:9 Weit myös Hiramin ja Salomon palweliat culda Ophirist ja Hebenin puita/ ja callita kiwiä.
2 Aikak 9:10 Ja Salomo andoi tehdä traput Hebenin puista HERran huoneseen/ ja Cuningan huoneseen/ ja candeleit ja Psaltareit weisaille. Ei yhtän sencaltaista puuta ennen ollut nähty Judan maalla.
2 Aikak 9:11 Ja Cuningas Salomo andoi rickan Arabian Drotningille caickia mitä hän anoi ja pyysi/ paidzi sitä cuin hän Cuningalle tuonut oli. Ja hän palais omalle maallens palwelioinens.
2 Aikak 9:12 JA culda/ joca wuodes tuotin Salomolle/ oli cuusi sata ja cuusi seidzemettäkymmendä leiwiskätä.
2 Aikak 9:13 Paidzi sitä cuin cauppamiehet toit: Ja caicki Arabian Cuningat ja maan Herrat weit culda ja hopiata Salomolle.
2 Aikak 9:14 Nijstä teki Cuningas Salomo caxi sata keihästä parhast cullast/ nijn että cuusi sata cappaletta culda tuli jocaidzeen keihäseen.
2 Aikak 9:15 Teki hän myös colme sata kilpe parhast cullast/ nijn että colme sata cappalda culda tuli jocaidzeen kilpeen. Ja Cuningas pani ne Libanonin medzähuoneseen.
2 Aikak 9:16 JA Cuningas teki istuimen Elephantin luista/ ja culdais puhtalla cullalla.
2 Aikak 9:17 Ja istuimes oli cuusi trappua/ ja cuusi cullaista astinlauta istuimen edes/ ja caxi käsipuuta istuimen edes molemmin puolin istuinda/ ja caxi Lejonita seisoit käsipuiden tykönä.
2 Aikak 9:18 Ja caxitoistakymmendä Lejonita seisoit nijllä cuudella trapulla/ molemmilla puolilla/ sencaltaista ei ole tehty yhdesäkän Cuningan waldacunnas.
2 Aikak 9:19 Ja caicki Cuningan juomaastiat olit cullast/ ja caicki astiat Libanonin medzähuones olit puhtast cullast: sillä ei hopiata mixikän luettu Salomon aicana.
2 Aikak 9:20 Sillä Cuningan hahdet menit merelle Hiramin palwelioitten cansa/ ja tulit erän joca colmandena wuotena/ ja toit culda/ hopiata/ Elephantin luita/ Apinoita ja Rikincuckoja.
2 Aikak 9:21 JA nijn Cuningas Salomo tuli suuremmaxi caickia Cuningaita maan päällä rickaudest ja taidost.
2 Aikak 9:22 Ja caicki Cuningat maan päällä himoidzit nähdä Salomon caswoja/ ja cuulla hänen taitoans/ cuin Jumala hänen sydämeens andanut oli.
2 Aikak 9:23 Ja he weit hänelle cukin lahjans/ cuin olit: hopiaastioita/ culdaastioita/ watteita/ harniscoita/ yrtejä/ hewoisita ja Muuleja joca wuosi.
2 Aikak 9:24 JA Salomolla oli neljä tuhatta seimiä/ waunuhewoisita/ ja caxitoistakymmendä tuhatta radzasmiestä/ ja ne pandin waunucaupungeihin Cuningan tygö Jerusalemijn.
2 Aikak 9:25 Ja hän oli caickein Cuningasten haldia/ hamast wirrast nijn Philisterein maahan asti/ ja Egyptin maan rajan saacka.
2 Aikak 9:26 Ja Cuningas saatti nijn paljon hopiata Jerusalemijn cuin kiwiäkin/ ja nijn paljo Cedripuita/ cuin willificuna puitakin laxos.
2 Aikak 9:27 Ja hänelle wietin hewoisia Egyptist/ ja jocaidzist maacunnist.
2 Aikak 9:28 Mitä enämbi Salomost sanomist on/ sekä hänen ensimäisist että wijmeisistäns/ cadzo/ ne owat kirjoitetut Nathan Prophetan Aicakirjas/ ja Ahian Prophetias/ joca on Silost/ nijn myös Jeddin sen Näkiän näys/ Jerobeami Nebathin poica wastoin.
2 Aikak 9:29 Ja Salomo hallidzi Jerusalemis coco Israeli/ neljäkymmendä ajastaica.
2 Aikak 9:30 Ja Salomo nuckui Isäins cansa/ ja he hautaisit hänen Dawidin Isäns Caupungijn/ ja Rehabeam hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 1. Tapauxilla ) Cadzo 3. Reg. 10:1.

X. Lucu .

ISrael tule Sichemis cocon täkemän Rebabeami Salomon poica Cuningaxi/ v. 1.
Canssa ano työn ja weron huojennust/ waan hän wasta nuortein neuwost/ heitä enä waiwawans/ v. 5.
Kymmenen sucucunda luopuwat hänest/ ja menewät Jerobeamin Nebathin pojan tygö/ v. 16.
Hadoram kiwitetän/ ja Rehabeam mene Jerusalemijn/ v. 18.

2 Aikak 10:1 JA Rehabeam meni Sichemijn: sillä caicki Israel oli tullut Sichemijn tekemän händä Cuningaxi.
2 Aikak 10:2 Ja cosca Jerobeam Nebathin poica/ joca oli Egyptis/ sen cuuli ( johonga hän oli paennut Cuningas Salomon edest ) nijn hän tuli jällens.
2 Aikak 10:3 Ja he lähetit ja annoit hänen cudzutta: Ja Jerobeam tuli caiken Israelin cansa/ ja puhuit Rehabeamille/ ja sanoit:
2 Aikak 10:4 Sinun Isäs teki meidän ikem ylön cowaxi/ nijn huojenna nyt sinun Isäs cowa palwelus/ ja se rascas ijes/ jonga hän laski meidän päällem/ nijn me olem sinun alemmaises.
2 Aikak 10:5 Ja hän sanoi heille: tulcat minun tygöni jällens colmandena päiwänä: ja Canssa meni matcaans.
2 Aikak 10:6 JA Cuningas Rehabeam kysyi neuwo wanhimmilda/ jotca seisoit hänen Isäns Salomon edes/ hänen eläisäns/ ja sanoi: mitä te neuwotte wastaman tätä Canssa?
2 Aikak 10:7 He puhuit hänen cansans/ ja sanoit: jos sinä olet tälle Canssalle ystäwälinen/ ja suosittelet heitä hywillä sanoilla/ nijn he owat aina sinulle alemmaiset.
2 Aikak 10:8 Mutta hän hyljäis wanhemmitten neuwon/ cuin he annoit hänelle/ ja piti neuwo nuorucaisten cansa/ jotca hänen cansans caswanet olit/ ja seisoit hänen edesäns.
2 Aikak 10:9 Ja sanoi heille: mitä te neuwotte wastaman tätä Canssa/ joca minun cansani puhui/ ja sanoi: huojenna se ijes/ jonga Isäs laski meidän päällem?
2 Aikak 10:10 Ja nuorucaiset/ jotca olit caswanet hänen cansans/ puhuit hänelle/ ja sanoit: sano näin Canssalle joca puhui cansas/ ja sanoi: Isäs teki meidän ikem ylön rascaxi/ huojenna sinä se: Ja sano heille: minun pienin sormen pitä oleman paxumbi Isäni cupeita.
2 Aikak 10:11 Jos minun Isän on laskenut ylön rascan iken teidän päällen/ nijn minä wielä lisän sijhen: minun Isän rangais teitä ruoskilla/ mutta minä Scorpioilla.
2 Aikak 10:12 COsca Jerobeam ja caicki Canssa tulit jällens Rehabeamin tygö colmandena päiwänä/ nijncuin Cuningas sanonut oli/ tulcat minun tygöni colmandena päiwänä jällens.
2 Aikak 10:13 Silloin Cuningas wastais heitä cowast/ ja Cuningas Rehabeam hyljäis wanhimmitten neuwon.
2 Aikak 10:14 Ja puhui heidän cansas nuorucaisten neuwon jälken/ ja sanoi: ongo minun Isän teidän iken ylön rascaxi tehnyt/ nijn minä lisän sijhen: minun Isän on rangaisnut teitä ruoskilla/ mutta minä Scorpioilla.
2 Aikak 10:15 Nijn ei Cuningas cuullut Canssa: sillä se oli nijn asetettu Jumalalda/ että HERra tahdoi wahwista sanans/ cuin hän puhui Ahian cautta Silost Jerobeamille Nebathin pojalle.
2 Aikak 10:16 JA cosca caicki Israel näki ettei Cuningas cuullut heitä/ nijn wastais Canssa Cuningalle/ ja sanoi: mikä osa meillä sijtte on Dawidis eli perimys Isain pojas? cukin maajans Israel/ nijn cadzo nyt Dawid huonettas. Ja caicki Israel meni heidän majoins.
2 Aikak 10:17 Ja Rebabeam hallidzi ainoastans Israelin lapset/ jotca asuit Judan Caupungeis.
2 Aikak 10:18 Ja Cuningas Rehabeam lähetti Hadoramin joca oli weron päällä/ mutta Israelin lapset kiwitit hänen cuoliaxi. Ja Cuningas Rehabeam astui nopiast hänen waunuuns pakeneman Jerusalemijn.
2 Aikak 10:19 Nijn luopui Israel Dawidin huonest tähän päiwän asti.

Vers. 15. Se oli nijn asetettu Jumalalda ) Cadzo 3. Reg. 12:15.

XI. Lucu .

Rehabeam tahto jällens sodalla ne kymmenen sucucunda/ mutta HERra kieldä/ v. 1.
hän rakenda wahwat Caupungit maallens/ v. 5.
Papit ja Lewitat ja muut jotca HERra edzeit/ tulewat hänen tygöns/ ja wahwistawat hänen waldacundans/ v. 13.
hän otta monda emändätä ja sijttä paljo lapsia/ v. 18.
racasta erinomaisest Maechat Absolomin tytärtä/ ja aicoi hänen poicans Abiat Cuningaxi/ v. 20.

2 Aikak 11:1 JA cosca Rehabeam tuli Jerusalemijn/ nijn hän cocois Judan ja BenJaminin huonen/ sata ja cahdexankymmendä tuhatta walittua sotamiestä sotiman Israeli wastan/ saattaxens waldacunda Rehabeamille jällens.
2 Aikak 11:2 Mutta HERran sana tuli Semajan Jumalan miehen tygö/ sanoden:
2 Aikak 11:3 Puhu Rehabeamille Salomon pojalle Judan Cuningalle/ ja caikelle Israelille/ cuin Judas ja BenJaminis owat/ sanoden:
2 Aikak 11:4 Näin sano HERra: ei teidän pidä nouseman eikä sotiman teidän weljejän wastan/ waan palaitcan jocainen cotians: sillä se on minulda nijn tapahtunut. He olit cuuliaiset HERran sanalle/ ja palaisit menemäst Jerobeami wastan.
2 Aikak 11:5 MUtta Rehabeam asui Jerusalemis/ ja rakensi caicki Judan Caupungit wahwaxi.
2 Aikak 11:6 Cuin olit: Bethlehem/ Etam/ Techoa
2 Aikak 11:7 Bethzur/ Socho/ Adullam.
2 Aikak 11:8 Gath/ Maresa/ Siph.
2 Aikak 11:9 Adoraim/ Lachis/ Aseka.
2 Aikak 11:10 Zarega/ Ajalon ja Hebron/ jotca olit caickein wahwimmat Caupungit Judas ja BenJaminis.
2 Aikak 11:11 Ja hän teki ne wahwaxi/ ja pani nijhin Förstit/ ja elatuxen wara öljyä ja wijna.
2 Aikak 11:12 Ja hän toimitti caickijn caupungeihin kilwet ja keihät/ ja teki ne sangen wahwaxi/ ja Juda ja BenJamin olit hänen allans.
2 Aikak 11:13 JA hänen tygöns tulit Papit ja Lewitat caikest Israelist/ ja caikist heidän maans rajoista.
2 Aikak 11:14 Sillä he hyljäisit caicki heidän esiCaupungins ja saamans/ ja tulit Judaan ja Jerusalemijn: sillä Jerobeam ja hänen poicans ajoit heidän pois/ ettei he olis saanet tehdä HERralle palwelusta.
2 Aikak 11:15 Mutta hän asetti Papit idzellens caikille cuckuloille/ ja Perkeleille ja wasicoille/ jotca hän tehdä andoi.
2 Aikak 11:16 Ja monda caikista Israelin sucucunnista/ jotca sydämestäns kyselit HERra Israelin Jumalata/ tulit heidän jälkens Jerusalemijn/ uhraman HERralle heidän Isäins Jumalalle.
2 Aikak 11:17 Ja wahwistit Judan waldacunnan/ ja Rehabeami Salomon poica colmexi ajastajaxi: sillä he waelsit Dawidin ja Salomon teitä colme ajastaica.
2 Aikak 11:18 JA Rehabeam otti Mahelathin/ Jerimothin Dawidin pojan tyttären emännäxens ja Abihailin Eliabin tyttären Isain pojan.
2 Aikak 11:19 Joca hänelle synnytti nämät pojat: Jeuxen/ Semarian ja Sahamin.
2 Aikak 11:20 Sijtte otti hän Maechan Absolomin tyttären/ joca hänelle synnytti/ Abian/ Athain/ Sisan ja Senlomithin.
2 Aikak 11:21 Mutta Rehabeam piti Maechan Absolomin tyttären rackambana caickia muita hänen emänditäns ja jalcawaimojans: sillä hänellä oli cahdexantoistakymmendä emändätä/ ja cuusitoistakymmendä jalcawaimoa/ ja ne synnytit hänelle cahdexancolmattakymmendä poica/ ja cuusikymmendä tytärtä.
2 Aikak 11:22 Ja Rehabeam asetti Abian Maechan pojan weljeins pääxi ja Förstixi/ sillä hän mielei tehdä händä Cuningaxi.
2 Aikak 11:23 Ja hän teki toimellisest/ ja jacoi poicans Judan ja BenJaminin maahan caickin wahwoin Caupungeihin/ ja hän andoi heille yldäkyllä wilja/ ja otti hänellens monda emändätä.

Vers. 4. Se on minulda tapahtunut ) Cadzo 3. Reg. 12:15.

XII. Lucu .

Rehabeam ja coco Israel luopuwat HERrast/ v. 1.
HERra anda Sisakin Egyptin Cuningan tulla ja woitta Judan Caupungit/ v. 2.
hän nöyryttä idzens Semajan neuwost/ jongatähden HERra säästä händä/ ja anda hänelle awun/ v. 5.
Sisak tule Jerusalemin eteen/ otta HERran ja Cuningan huonen tawarat/ cullaiset keihät ja kilwet cuin Salomo teetti/ v. 8.
Rehabeam hallidze 17. ajastaica/ v. 13.
cuole/ ja hänen poicans Abia tule Cuningaxi/ v. 16.

2 Aikak 12:1 JA cosca Rehabeamin waldacunda tuettu ja wahwistettu oli/ hyljäis hän HERran Lain/ ja caicki Israel hänen cansans.
2 Aikak 12:2 Mutta wijdendenä Cuningas Rehabeamin wuotena/ meni Sisak Egyptin Cuningas Jerusalemijn ( sillä he olit rickonet HERra wastan )
2 Aikak 12:3 Tuhannen ja cahden sadan waunun/ ja cuudenkymmenen tuhannen hewoismiehen cansa/ ja se Canssa oli lukematoin/ jotca händä seuraisit Egyptist/ Libiast/ Suchimist ja Ethiopiast.
2 Aikak 12:4 Ja hän woitti ne wahwat Caupungit Judas/ ja tuli Jerusalemijn.
2 Aikak 12:5 SIlloin tuli Semaja Propheta Rehabeamin ja Förstein tygö Judas/ jotca heidäns olit coonnet Sisakin tähden Jerusalemijn/ ja sanoi heille: Näitä sano HERra: te oletta hyljännet minun/ sentähden olen minä myös hyljännyt teidän Sisakin käteen.
2 Aikak 12:6 Nijn Israelin ylimmäiset nöyrytit idzens Cuningan cansa/ ja sanoit: HERra on wanhurscas.
2 Aikak 12:7 Cosca HERra näki heidän nöyryttäwän idzens/ tuli HERran sana Semajan tygö/ ja sanoi: he owat idzens nöyryttänet/ sentähden en minä heitä cadota/ waan minä annan cohta heille pelastuxen/ nijn ettei minun wihan wuodais Jerusalemin päälle Sisakin cautta.
2 Aikak 12:8 Mutta heidän pitä cuitengin hänelle alammaiset oleman/ että he tiedäisit mikä se on/ palwella minua/ ja palwella waldacunda maan päällä.
2 Aikak 12:9 Nijn Egyptin Cuningas Sisak meni Jerusalemijn/ ja otti caicki HERran huonen ja Cuningan huonen tawarat pois. Ja hän otti myös ne culdakilwet/ jotca Salomo oli tehdä andanut.
2 Aikak 12:10 Joiden siaan Cuningas Rehabeam teetti waskiset kilwet/ ja andoi wartioitten päämiehille tallella/ jotca Cuningan huonen owia wartioidzit.
2 Aikak 12:11 Ja nijn usein cuin Cuningas meni HERran huoneseen/ tulit wartiat ja cannoit nijtä/ ja weit sijtte jällens wartoitten Camarijn.
2 Aikak 12:12 Ja että hän nöyrytti idzens/ sentähden HERran wiha käändyi hänestä pois/ nijn ettei se peräti cadotettu: sillä wielä jotain hywä löyttin Judas.
2 Aikak 12:13 NIin Cuningas Rehabeam wahwistettin Jerusalemis/ ja hallidzi/ ja Rehabeam oli yhden ajastaicainen wijdettäkymmendä tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi Jerusalemis seidzementoistakymmendä ajastaica/ sijnä Caupungis/ jonga HERra caikista Israelin sucucunnista walinnut oli/ asettaxens sijhen nimens. Hänen äitins oli Naema Ammoniteri.
2 Aikak 12:14 Ja hän teki pahoin/ ettei hän walmistanut sydändäns HERra edzimän.
2 Aikak 12:15 Rehabeamin tegot/ ensimäiset ja wijmeiset owat kirjoitetut Semajan Prophetan ja Iddon Näkiän puheis/ josa hän kirjoitta sucucunnat. Nijn myös Rehabeamin ja Jerobeamin sodat/ coco elinaicanans.
2 Aikak 12:16 Ja Rehabeam nuckui Isäins cansa/ ja haudattin Dawidin Caupungijn/ ja hänen poicans Abia tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 8. Että he tiedäisit ) Ota wisust waari/ mingätähden Jumala anda tulla wihollisten waewaman ja hallidzeman maata.
v. 12. Jotain hywä löyttin Judas ) se on/ siellä olit wielä muutamat hywät ja Jumalata pelkäwäiset Ihmiset/ jotca pidit oikian uscon

XIII. Lucu .

ABia hallidze colme ajastaica/ v. 1.
coco 400000 miestä Jerobeami wastan/ olla on 800000. v. 3.
soima yhten tulles Jerobeamin wäke/ että he luowuit HERrast ja palwelit waletuita wasicoita/ etc. kieldä heitä sotimast wastans/ v. 4.
huuta HERra wäkinens/ joca autta heitä että he woittawat ja lyöwät Israelist 500000. miestä/ v. 14.
ottawat heildä muutamita Caupungeita/ v. 19.
hänellä on monda emändätä ja lasta/ cuole ja hänen poicans Assa tule Cuningaxi/ v. 21.

2 Aikak 13:1 CAhdexandenatoistakymmendenä Cuningas Jerobeamin wuotena/ tuli Abia Judan Cuningaxi.
2 Aikak 13:2 Ja hallidzi colme ajastaica Jerusalemis ( hänen äitins cudzuttin Michajaxi/ joca oli Urielin tytär Gibeast ) Ja sota nousi Abian ja Jerobeamin wälillä.
2 Aikak 13:3 Ja Abia walmisti sotaan neljän sadan tuhannen/ nuorten/ wäkewäin ja jaloin sotamiesten cansa. Ja Jerobeam walmisti sotaan heitä wastan/ cahdexan sadan tuhannen nuoren ja urhollisen sotamiehen cansa.
2 Aikak 13:4 JA Abia walmisti idzens Semaraimin wuorelle/ joca oli Ephraimin wuorella/ ja sanoi: cuulcat minua Jerobeam ja coco Israel:
2 Aikak 13:5 Ettäkö te tiedä HERra Israelin Jumalata andanexi Dawidille Cuningan waldacunda Israelis ijancaickisest/ hänelle ja hänen pojillens suolan lijtolla.
2 Aikak 13:6 Mutta Jerobeam Nebathin poica/ Salomon Dawidin pojan palwelia nosti capinan herrans wastan.
2 Aikak 13:7 Ja hänen tygöns cocondui paljo joutilaita miehiä/ ja Belialin lapsia/ ja wahwistit idzens Rehabeami Salomon poica wastan: sillä Rehabeam oli nuori ja pehmiä sydämest/ nijn ettei hän woinut warjella idzens häneldä.
2 Aikak 13:8 Mutta te ajattelet asettaxen teitän HERran waldacunda wastan/ joca on Dawidin pojilla/ että teitä on suuri joucko ja pidät cullaisit wasicoit/ jotca Jerobeam teille jumalixi tehnyt on.
2 Aikak 13:9 Ettäkö te ole ajanet Aaronin poikia HERran Pappeja ja Lewitaita pois/ ja olette idze teillen tehnet pappeja nijncuin Canssat maacunnas? Se cuin tule käsiäns täyttämän nuorella calpeilla/ ja seidzemellä oinalla/ se tule papixi/ ei Jumalalle.
2 Aikak 13:10 Mutta HERra meidän Jumalam on meidän cansam/ jota en me hyljä/ ja Papit jotca HERra palwelewat/ Aaronin pojat ja Lewitat heidän ascareisans.
2 Aikak 13:11 Ja sytyttäwät HERralle polttouhrin joca amuna ja ehtona/ nijn myös hywän suidzutuxen/ ja walmistawat leipiä puhtalle pöydälle/ ja cullatun kyntiläjalan lampuinens/ nijn että ne joca ehto sytytetän: sillä me pidämme meidän HERram Jumalam wartiata/ mutta te oletta hänen hyljännet.
2 Aikak 13:12 Cadzo/ meidän cansam on Jumala esipääsä/ ja hänen Pappins ja Basunans soittajat soittaman/ nijn että pitä soitettaman teitä wastan. Te Israelin lapset älkät sotico HERra wastan teidän Isäin Jumalata: sillä ei se teille menesty.
2 Aikak 13:13 JA Jerobeam asetti wäjytyxen tullaxens taca heidän päällens/ nijn että ne olisit Judan edes heidän tacanans.
2 Aikak 13:14 Cosca Judan lapset käänsit idzens ymbärins/ cadzo/ nijn oli sota sekä edes että tacana. Nijn he huusit HERran tygö ja Papit soitit Basunalla.
2 Aikak 13:15 Ja joca mies huusi Judas. Ja cosca joca mies nijn Judas huusi/ löi Jumala Jerobeami ja coco Israeli Abian ja Judan edes.
2 Aikak 13:16 Ja Israelin lapset pakenit Judan edellä/ ja Jumala andoi heitä heidän käsijns.
2 Aikak 13:17 Nijn että Abia tappoi wäkinens paljon heitä/ ja Israelist langeis lyötynä wijsi sata tuhatta nuorta sotamiestä.
2 Aikak 13:18 Ja nijn Israelin lapset nöyrytettin sijhen aican/ ja Judan lapset lohdutettin: sillä he turwaisit HERraan heidän Isäins Jumalaan.
2 Aikak 13:19 Ja Abia ajoi Jerobeami taca/ ja woitti häneldä Caupungeita: BethElin kylinens/ Jesaman kylinens ja Ephronin kylinens.
2 Aikak 13:20 Nijn ettei Jerobeam enämbi tullut woimaans nijncauwan cuin Abia eli/ ja HERra rangais händä nijn että hän cuoli.
2 Aikak 13:21 COsca Abia wahwistui/ otti hän neljatoistakymmendä emändätä/ ja sijtti caxicolmattakymmendä poica/ ja cuusitoistakymmendä tytärtä.
2 Aikak 13:22 Mitä enämbi Abiast sanomist on/ ja hänen teistäns ja tegoistans/ se on kirjoitettu Iddon Prophetan Historiasa.

Vers. 2. Michajaxi joca oli Urielin tytär ) Tämä cudzutan myös Maechaxi Absolomin tyttärexi/ Sup. c. 11:20 ja 3. Reg. 15:2. Suolan lijtolla ) se on sencaltainen lijtto/ joca ei enä ricota/ cuin suola mätäne. Cadzo Levit. 2.14: Num. 18:19.
v. 13. Jerobeam asetti wäjytyxen ) Cadzo/ ettei wäjytys/ Canssan paljous/ woima eli toimi auta sodas/ cosca Jumala rangaist tahto.
v. 16. Ja Jumala andoi heitä ) Tämän woiton andoi Jumala Abialle/ ei wahwistaxens hänen syndiäns ja erhetystäns Jumalan palweluxes/ waan että hän sitä/ cuin oikia heisä oli/ warjelis: sillä Abia ja Judan waldacunda oli wielä jotakin parembi cuin Jerobeam ja Israelin waldacunda/ ja ei nijn peräti langennut Epäjumalan palweluxeen/ cuin he.

XIV. Lucu .

ASsa hallidze hywin/ häwittä epäjumalan palweluxen/ ja asetta oikian Jumalan palweluxen/ v. 1.
hänellä on cauwan lepo/ ja rakenda wahwat Caupungit maallens/ v. 6.
hänen sotajoucosans on 580000 miestä/ v. 8.
händä wastan tule Serah Ethiopialainen 1000000. miehen cansa/ etc. v. 9.
Assa auxihuuta HERra/ v. 11.
lyö ja hajotta heidän/ saa myös jalon saalin/ v. 12.

2 Aikak 14:1 Ja Abia nuckui Isäins cansa/ ja he hautaisit hänen Dawidin Caupungijn/ ja Assa hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans. Sijhen aican oli maa lewos kymmenen ajastaica.
2 Aikak 14:2 JA Assa teki sitä cuin oikein oli ja hywin kelwollinen HERran hänen Jumalans edes.
2 Aikak 14:3 Ja otti wierat Altarit pois/ ja corkeuxet/ ja rickoi padzat/ ja maahan hackais medzistöt.
2 Aikak 14:4 Ja hän andoi sanotta Judas/ että he edzeisit HERra heidän Isäins Jumalata/ ia tekesit Lain ja käskyn jälken.
2 Aikak 14:5 Ja hän otti pois corkeuxet ja epäjumalat caikista Judan Caupungeista: sillä waldacunda oli lewos hänen allans.
2 Aikak 14:6 Ja hän rakensi wahwat Caupungit Judas/ sillä maa oli lewos: ja ei ollut sota händä wastan nijnä wuosina: sillä HCRra andoi hänelle lewon.
2 Aikak 14:7 JA hän sanoi Judalle: rakendacam nämät Caupungit ja tehkäm muurit nijden ymbärins/ ja tornit/ ja portit/ ja salwat/ nijncauwan cuin maa on meidän edesäm: sillä me olem edzinet HERra meidän Jumalatam/ ja hän on andanut meille lewon joca tahwolda. Nijn he rakensit/ ja se menestyi.
2 Aikak 14:8 Ja Assalla oli suuri joucko/ jotca cannoit kilpejä ja keihäitä: Judasta colmesata tuhatta/ ja BenJaminist caxi sata ja cahdexankymmendä tuhatta/ cuin kilpejä cannoit ja joudzia jännitit. Ja nämät olit caicki wahwat Sangarit.
2 Aikak 14:9 JA Serah Ethiopiast meni heitä wastan sangen jalon sotawäen cansa tuhannen kerta tuhannen ja colmen sadan waunun cansa/ ja tuli Maresan asti.
2 Aikak 14:10 Ja Assa meni händä wastan. Ja he hangidzit heitäns sotiman Zephatan laxos Maresan tykönä.
2 Aikak 14:11 Ja Assa huusi HERran hänen Jumalans tygö/ ja sanoi: HERra/ et sinä wäliä pidä/ auttaisas monen cautta/ taicka cusa ei yhtäkän woima ole/ Auta meitä HErra meidän Jumalam: sillä me turwamme meitäm sinuun/ ja olem tullet sinun nimees tätä suurta jouckoa wastoin/ HERra meidän Jumalam/ ei kengän woi mitän sinua wastan.
2 Aikak 14:12 Ja HERra waiwais Ethiopialaisia Assan ja Judan edes/ nijn että he pakenit.
2 Aikak 14:13 Ja Assa ja hänen wäkens cuin olit hänen cansans ajoit heitä Gerarijn taca. Ja Ethiopialaiset langeisit/ nijn ettei yhtän heistä eläwäxi jäänyt/ mutta he tapettin HERran ja hänen sotawäkens edes. Ja he weit sieldä paljon saalista.
2 Aikak 14:14 Ja hän löi caicki Caupungit Gerarin ymbärildä maahan: sillä HERran pelco tuli heidän päällens. Ja he ryöstit caicki Caupungit: sillä nijsä oli paljon saalista.
2 Aikak 14:15 Ja he löit nawetot maahan/ ja weit ylön paljo lambaita ja Camelejä/ ja tulit jällens Jerusalemijn.

Vers. 6. Wahwat Caupungit ) Se on luwallinen raketa ja pitä linnoja/ mutta ei luotta nijhin: sillä ei Jumala sitä kärsi/ waan rangaise sen/ cuin nähdän Ier. 48:7.

XV. Lucu .

HERra anda neuwoa Assat jumalisuteen/ ja lupa olla hänen cansans/ v. 1.
ilmoitta tulewan ajan/ jona ei oikiata jumalan palwelust eli Pappia ole Israelis/ v. 3.
Assa heittä caicki cauhistuxet pois maalda/ v. 8.
Israel näke Jumalan olewan Assan cansa/ ja monda tule hänen tygöns/ v. 9.
Assa udista lijton että he HERra caikest sydämest edziwät/ v. 12.
häwittä Miplezethin epäjumalan palweluxen/ jonga hänen äitins oli asettanut/ v. 16.

2 Aikak 15:1 JA HERran Hengi tuli Asarian Obedin pojan päälle.
2 Aikak 15:2 Hän meni Assat wastan/ ja sanoi hänelle: cuulcat minua Assa/ ja coco Juda ja BenJamin/ HERra on teidän cansan/ että te oletta hänen cansans/ ja cosca te edzitte händä/ anda hän idzens teildä löyttä/ mutta jos te hyljätte hänen/ nijn hän hyljä myös teidän.
2 Aikak 15:3 Monda päiwä on Israelis/ ettei yhtän oikeata Jumalata ole/ eikä yhtän Pappia/ joca opetta/ eli yhtän Lakia.
2 Aikak 15:4 Ja cosca he käändäwät idzens heidän tuskisans HERran Israelin Jumalan tygö ja edziwät händä/ nijn hän löytän heildä.
2 Aikak 15:5 Silloin ei ole hywä nijden jotca käywät sisälle ja ulos: sillä suuri meteli tule caickein maan asuwaisten päälle.
2 Aikak 15:6 Ja yxi Canssa muserta toisen/ ja yxi Caupungi toisen: sillä Jumala hämmästyttä heitä caickinaisilla ahdistuxilla.
2 Aikak 15:7 Mutta te wahwistacat teitän/ ja älkät liewittäkö käsiän: sillä teidän työllän on hänen palckans.
2 Aikak 15:8 COsca Assa cuuli nämät Obedin Prophetan sanat ja Prophetian/ wahwistui hän ja otti cauhistuxet pois caikelda Judan ja BenJaminin maalda/ ja Caupungeist/ jotca hän oli woittanut Ephramin wuorelda/ ja udisti HERran Altarin/ joca HERran Esihuonen edes oli.
2 Aikak 15:9 Ja cocois caiken Judan ja BenJaminin/ ja ne muucalaiset heidän tygöns Ephraimist/ Manassest ja Simeonist: sillä hänen tygöns tuli monda Israelist/ cosca he näit HERran hänen Jumalans olewan hänen cansans.
2 Aikak 15:10 Ja he tulit Jerusalemijn cocoon colmandena Cuucautena Assan waldacunnan wijdendenätoistakymmendenä wuonna.
2 Aikak 15:11 Ja uhraisit sinä päiwänä HERralle sijtä saalist cuin he cotians tuonet olit/ seidzemen sata härkä ja seidzemen tuhatta lammasta.
2 Aikak 15:12 Ja he teit lijton että heidän piti edzimän HERra heidän Isäins Jumalata caikesta sydämestäns ja caikesta sielustans.
2 Aikak 15:13 Ja cucaikänäns ei tahtonut edziä HERra Israelin. Jumalata/ hänen piti cuoleman/ pienen ja suuren/ miehen ja waimon.
2 Aikak 15:14 Ja he wannoit HERralle corkialla änellä/ huudolla/ trometeillä ja Basunoilla.
2 Aikak 15:15 Ja coco Juda iloidzi sijtä walasta: sillä he olit wannonet caikest sydämestäns/ ja edzeit händä caikest tahdostans. Ja hän löyttin heildä/ ja HERra andoi heille rauhan joca paicas heidän ymbäristölläns.
2 Aikak 15:16 Ja Cuningas Assa pani äitins Maechan pois wallan pääldä: sillä hän oli asettanut Miplezethin medzistöön. Ja Assa häwitti hänen Miplezethins/ ja löi sen ricki/ ja poltti Kidronin ojan wieres.
2 Aikak 15:17 Mutta corkeuxet ei ollet wielä pannut pois Israelis/ cuitengin oli Assan sydän waca nijncauwan cuin hän eli.
2 Aikak 15:18 Ja hän andoi tuota HERran huoneseen mitä hänen Isäns pyhittänyt oli/ ja mitä hän idze pyhittänyt oli/ hopiata/ culda ja astioita.
2 Aikak 15:19 Ja ei ollut yhtän sota haman wijtenneljättäkymmenden Assan waldacunnan ajastaican asti.

Vers. 3. Monda päiwä ) Tästä näky että oikia oppi eli oikia Jumalan seuracunda ei ole sidottu määrättyn paickan/ eikä sucucundaan eli Personaan/ waan ne joilla oikia Jumalan palwelus on taitawat jällens sen cadotta heidän kijttämättömydens ja muiden syndeins tähden.
v. 12. Caikesta sydämestäns ) Cadzo Deut. 4:29. cap. 6:5
v. 16. Miplezethin ) Cadzo 3. Reg. 15:13.
v. 19. Wijtenneljättäkymmenden Assan waldacunnan ajastaican asti ) se on/ sijttecuin Judan waldacunda eroitettin Israelist/ joca oli 15. ajastaica sijttecuin Assa tuli waldacundaan.

XVI. Lucu .

BAesa tule Judat wastan/ rakenda Raman/ v. 1.
Assa palcka Benhadadin sotiman Israeli wastan/ v. 2.
Hanani nuhtele Assat/ että hän luotta Benhadadin/ ja ei HERran päälle/ v. 7.
Assa wihastu ja pane hänen fangiuteen/ v. 10.
Assa tule saeraxi/ edzi Läkäreit ja ei HERra/ hän cuole/ cosca hän 41. ajastaica hallinnut oli/ v. 12.

2 Aikak 16:1 CUudendena neljättäkymmendenä Assan waldacunnan wuonna/ meni Baesa Israelin Cuningas Judat wastan/ ja rakensi Raman/ estäxens Assan Judan Cuningan sisälle ja ulos käymist.
2 Aikak 16:2 Waan Assa otti HERran huonen ja Cuningan huonen tawaroista/ hopiata ja culda/ ja lähetti Benhadadille Syrian Cuningalle/ joca asui Damascus/ ja käski sanotta hänelle:
2 Aikak 16:3 Sinun ja minun waihellani on lijtto/ minun ja sinun Isäs waihella/ sentähden lähetin minä sinulle hopiata ja culda/ ettäs Baesan Israelin Cuningan lijton särkisit/ että hän menis pois minun tyköäni.
2 Aikak 16:4 Benhadad oli cuuliainen Cuningas Assalle/ ja lähetti sotanspäämiehet Israelin Caupungeita wastan/ he löit Eionin/ Danin ja AbelMaimin/ ja caicki Nephtalin jywäcaupungit.
2 Aikak 16:5 Cosca Baesa sen cuuli/ lackais hän rakendamast Ramat/ ja jätti työns.
2 Aikak 16:6 Waan Cuningas Assa otti tygöns coco Judan/ ja he otit kiwet ja hirret Ramast/ joista Baesa rakensi. Ja hän rakensi nijstä Geban ja Mizpan.
2 Aikak 16:7 SIihen aican tuli Hanani Näkiä Assan Judan Cuningan tygö/ ja sanoi hänelle: ettäs turwaisit Syrian Cuningaan/ ja et turwannut HERraan sinun Jumalaas/ sentähden on Syrian Cuningan wäki pääsnyt pois sinun käsistäs.
2 Aikak 16:8 Eikö Ethiopialaiset ja Libialaiset ollet suuri joucko monen waunuin ja hewoismiesten cansa? cuitengin andoi HERra heidän sinun käsijs/ coscas häneen turwaisit.
2 Aikak 16:9 Sillä HERran silmät cadzelewat caicki maat/ wahwistaxens nijtä/ jotca pysywät hänen tykönäns caikest sydämestäns. Sinä olet tyhmästi tehnyt/ sentähden sinun pitä tästedeskin sotia saaman.
2 Aikak 16:10 Nijn Assa wihastui Näkiän päälle/ ja heitti hänen fangeuteen: sillä hän napisi tästä cappalesta händä wastan. Ja Assa ahdisti muutamita Canssasta sijhen aican.
2 Aikak 16:11 Mutta Assan työt sekä ensimäiset että wijmeiset/ cadzo/ ne owat kirjoitetut Judan ja Israelin Cuningasten kirjas.
2 Aikak 16:12 Ja Assa tuli kipiäxi jalgoista/ yhdexändenä neljättäkymmendä waldacundans wuotena/ ja hänen tautins cowan enäni/ ja ei hän cuitengan edzinyt HERra hänen taudisans/ waan Läkäreitä.
2 Aikak 16:13 Nijn Assa nuckui Isäins cansa/ ja cuoli ensimäisnä wijdettäkymmendä wandacundans wuotena. Ja hän haudattin hänen hautaans/ jonga hän oli andanut caewa hänellens Dawidin Caupungis.
2 Aikak 16:14 Ja he panit hänen leposiaans/ joca täytettin jalolla suidzutuxella/ ja caikinaisilla calleilla yrteillä/ walmistetut Apotekarein tawalla/ ja poltit sangen suuren poldon.

Vers. 1. Cuudendena neljättäkymmendä Assan waldacunnan wuonna ) se on/ sijttecuin Assan/ se on/ Judan waldacunda eroitettin Israelin waldacunnast ( nijncuin se edellises lugus selitettin ) joca oli 16. ajastaica sijttecuin Assa tuli sijhen waldacundaan Cuningaxi: sillä Rehabeam hallidzi 17. ajastaica/ Abia 3. cosca sijs Assan hallitus wuosist tygö pannan 16. tule 36. Muutoin cosca Assa hallizi 36. ajastaica/ oli Baesa aica cuollut: sillä hän tuli hallituswircaan 3. wuotena/ sijttecuin Assa tuli Cuningaxi/ ja ei hallinnut enä cuin 24. ajastaica/ cuin nähdän 3. Reg. 15:33.
v. 2 Waan Assa otti HERran huonen tawaroist ) Cuinga se kelpa HERralle/ että jumaliset Cuningat edziwät apua jumalattomilda/ eli ostawat heidän ystäwyttäns/ nähdän Hananin Prophetan saarnast/
v. 7. josta myös luetan Esa. 30. ja 31.

XVII. Lucu .

JOsaphat tule woimallisexi Cuningaxi Israeli wastan/ v. 1.
waelda Dawidin hänen Isäns teisä/ siunatan ja corgotetan HERralda/ v. 3.
anda opetta HERran Lain caikis Caupungeisans/ v. 7.
Philisterit/ Arabit ja muut maacunnat pelkäwät händä ja tuowat hänelle lahjoja/ v. 10.
hänen sotawäkens on 1160000. miestä Judast ja BenJaminist/ v. 14.

2 Aikak 17:1 JA Josaphat hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans/ ja hän tuli wäkewäxi Israeli wastan.
2 Aikak 17:2 Ja hän asetti sotawäen caickijn Judan wahwoin Caupungeihin ja pani wircamiehiä Judan maalle ja Ephraimin Caupungijn/ jotca hänen Isäns Assa oli woittanut.
2 Aikak 17:3 Ja HERra oli Josaphatin cansa: sillä hän waelsi endisillä hänen Isäns Dawidin teillä/ ja ei edzinyt Baalia.
2 Aikak 17:4 Waan Isäns Jumalata/ ja waelsi hänen käskyisäns/ ja ei Israelin töiden jälken.
2 Aikak 17:5 Sentähden kijnnitti HERra hänen waldacundans ja caicki Juda annoit Josaphatille lahjoja/ ja hänellä oli rickautta ja cunniata yldäkyllä.
2 Aikak 17:6 Ja cuin hänen sydämens tuli rohkiaxi HERran töisä/ otti hän corkeuxet ja medzistöt Judasta pois.
2 Aikak 17:7 JA colmandena hänen waldacundans wuonna/ lähetti hän hänen Förstins Benhailin/ Obadian/ Sacharian/ Nethaneelin ja Michajan opettaman Judan Caupungeisa.
2 Aikak 17:8 Ja Lewitat heidän cansans/ Semajan/ Nethanian/ Sebadian/ Asaelin/ Semiramothin/ Jonathanin/ Adonian/ Tobian ja TobAdonian/ ja heidän cansans Pappeja/ Elisaman ja Joramin.
2 Aikak 17:9 Ja he opetit Judaas/ ja pidit HERran Lakikirjan myötäns/ ja waelsit caicki Judan Caupungit/ ja opetit Canssa.
2 Aikak 17:10 Ja HERran pelco tuli caickein waldacundain päälle/ nijsä maacunnis cuin olit Judan ymbäristöllä/ nijn ettei he sotinet Josaphatia wastan.
2 Aikak 17:11 Ja Philisterit toit Josaphatille lahjoja/ isoin calun hopiata/ ja Arabit toit seidzemen tuhatta ja seidzemen sata oinasta/ ja seidzemen tuhatta ja seidzemen sata caurista.
2 Aikak 17:12 Nijn caswoi Josaphat ja tuli aina suuremmaxi/ ja hän rakensi Judaas linnoja ja jywäcaupungeita.
2 Aikak 17:13 Ja hänellä oli paljo wara Judan Caupungeis/ ja sotamiehiä ja wäkewätä Canssa Jerusalemis.
2 Aikak 17:14 Ja tämä on järjestys heidän Isäns huonen waihella/ jotca Judaas tuhannen päämiehet olit: Se päämies Adna/ ja hänen cansans oli colme sata tuhatta wäkewätä miestä.
2 Aikak 17:15 Lähin händä oli se päämies Johanan/ ja hänen cansans oli caxi sata ja cahdexankymmendä tuhatta.
2 Aikak 17:16 Händä likin Amasia Sichrin poica HERran hywä tahdollinen/ ja hänen cansans caxi sata tuhatta wahwa sotamiestä.
2 Aikak 17:17 BenJaminin lapsist oli Eliada wäkewä sotamies/ ja hänen cansans oli caxi sata tuhatta/ jotca olit hangittuna joudzeilla ja kilweillä.
2 Aikak 17:18 Händä likin oli Josabad ja hänen cansans oli sata ja cahdexankymmendä tuhatta hangittua sotamiestä.
2 Aikak 17:19 Nämät caicki otit Cuningasta waarin/ ilman nijtä jotca Cuningas oli asettanut wahwoin Caupungeihin coco Judaas.

Vers. 12. Suuremmaxi ) Josaphatis/ Dawidis/ Hiskias ja muisa/ on Cuningaille ja Försteille cuwa/ jotca tahtowat peljätä Jumalata ja hänen käskyisäns waelda/ cuinga HERra heitä siuna ja corgotta.

XVIII. Lucu .

AHab teke lijton Josaphatin cansa/ v. 1.
mene hänen cansans Syrialaisia wastan Ramothijn. v. 3.
hänen Prophetans ennustawat hänelle hywä/ v. 4.
Micha sitä wastan paha/ v. 18.
he menewät matcaan/ v. 28.
Ahab ammutan ja cuole sodas/ v. 33.

2 Aikak 18:1 JA Josaphatilla oli suuri rickaus ja cunnia/ ja hän teki nuoteutta Ahabin cansa. Ja cahden wuoden peräst sen jälken/ meni hän Ahabin tygö Samariaan.
2 Aikak 18:2 Ja Ahab andoi teurastetta hänelle/ ja hänen wäellens/ cuin oli hänen cansans/ monda lammasta ja härkä/ ja hän sai hänen menemän Ramothijn joca on Gileadis.
2 Aikak 18:3 Ja Ahab Israelin Cuningas sanoi Josaphatille Judan Cuningalle: mene minun cansani Gileadin Ramothijn. Hän sanoi hänelle: minä olen nijncuin sinä/ ja minun Canssan nijncuin sinun Canssas/ me tahdomme sinun cansas sotaan.
2 Aikak 18:4 MUtta Josaphat sanoi Israelin Cuningalle: kyseles tänäpän HERran sana.
2 Aikak 18:5 Ja Israelin Cuningas cocois Prophetait neljä sata miestä/ ja sanoi heille: menemmengö me sotiman Gileadin Ramothijn eli ei? He sanoit: mene/ Jumala anda heidän Cuningan käteen.
2 Aikak 18:6 Silloin sanoi Josaphat: eiköst täsä ole jocu HERran Propheta/ kysyäxem häneldä?
2 Aikak 18:7 Israelin Cuningas sanoi Josaphatille: täsä on wielä yxi mies jonga cautta taittaisin kyseldä HERra/ waan minä olen wihainen hänen päällens: sillä ei hän ennusta minulle mitän hywä/ mutta aina paha/ se on Micha Jemlan poica. Josaphat sanoi: älkön Cuningas nijn puhuco.
2 Aikak 18:8 JA Israelin Cuningas cudzui yhden Camaripalwelioistans/ ja sanoi: nouda nopiast Micha Jemlan poica.
2 Aikak 18:9 Ja Israelin Cuningas/ ja Josaphat Judan Cuningas istuit cumbikin istuimellans puetettuna waatteisijn Samarian portin lakeudella/ ja caicki Prophetat ennustit heidän edesäns.
2 Aikak 18:10 Ja Zidechia Cnaenan poica teki idzellens rautasarwen/ ja sanoi: näin sano HERra: tällä sinun pitä sysämän Syrialaisia/ sijhenasti ettäs heidän häwität.
2 Aikak 18:11 Ja caicki Prophetat ennustit nijn/ ja sanoit: mene sinne/ se menesty sinulle/ HERra anda heidän Cuningan käteen.
2 Aikak 18:12 JA sanansaattaja/ joca oli mennyt cudzuman Michat/ puhui hänen cansans/ ja sanoi: cadzo/ Prophetain puhe on yximielisest hywä Cuningan edes/ annas sinun sanas olla myös nijncuin heidängin/ ja puhu hywä.
2 Aikak 18:13 Ja Micha sanoi: nijn totta cuin HERra elä/ minä puhun mitä minun Jumalan sano.
2 Aikak 18:14 Ja cosca hän tuli Cuningan tygö/ sanoi Cuningas hänelle: Micha/ menemmengö me sotiman Gileadin Ramothia wastan eli ei? Hän sanoi: mengät/ se menesty teille/ he annetan teidän käsijn.
2 Aikak 18:15 Nijn Cuningas sanoi hänelle: cuinga usein minä wannotan sinua/ ettet sinä sano minulle muuta cuin totuden HERran nimeen.
2 Aikak 18:16 Nijn hän sanoi: minä näin caicki Israeliterit hajotettuna wuorella/ nijncuin lambat joilla ei yhtän paimenda ole. Ja HERra sanoi: eikö näillä ole yhtän Herra? mengän cukin cotians rauhas.
2 Aikak 18:17 Nijn sanoi Israelin Cuningas Josaphatille: engö minä sanonut sinulle/ ettei hän minulle ennusta hywä/ waan paha.
2 Aikak 18:18 Ja hän sanoi: sentähden cuulcat HERran sana/ minä näin HERran istuwan hänen istuimellans/ ja caicki taiwan sotawäki oikialla ja wasemalla puolella.
2 Aikak 18:19 Ja HERra sanoi: cuca saatta Ahabin Israelin Cuningan menemän ylös/ ja langeman Gileadin Ramothis. Ja cosca yxi sanoi nijn/ ja toinen näin.
2 Aikak 18:20 Nijn tuli yxi hengi HERran eteen/ ja sanoi: minä saatan hänen sijhen. Ja HERra sanoi hänelle: millä?
2 Aikak 18:21 Hän sanoi: minä menen ja olen wäärä hengi caickein Prophetain suusa.
2 Aikak 18:22 Ja hän sanoi: sinä saatat ja täytät sen/ mene ja tee nijn. Cadzo/ HERra on andanut wäärän hengen sinun Prophetias suuhun/ ja HERra on puhunut paha sinua wastan.
2 Aikak 18:23 SIlloin Zidechia Cnaenan poica käwi edes/ ja löi Michat poskelle/ ja sanoi: cunga tien cautta HERran hengi on mennyt minun tyköäni pois/ että hän puhu sinun cauttas?
2 Aikak 18:24 Micha sanoi: cadzo/ sinä näet sen/ coscas menet alas sijhen sisälliseen Camarijn lymyttämän sinuas.
2 Aikak 18:25 Nijn sanoi Israelin Cuningas: ottacat Micha ja andacat hänen olla Ammonin Caupungin foudin tykönä/ ja Joaxen Cuningan pojan tykönä.
2 Aikak 18:26 Ja sanocat: nijn sano Cuningas/ pangat tämä fangeuteen/ ja ruockicat händä ahdistuxen leiwällä ja wedellä/ sijhenasti että minä tulen jällens rauhas.
2 Aikak 18:27 Micha sanoi: jos sinä palajat rauhas/ nijn ei ole HERra puhunut minun cauttani. Ja hän sanoi: cuulcat caicki Canssa.
2 Aikak 18:28 NIin meni Israelin Cuningas ja Josaphat Judan Cuningas Gileadin Ramothia wastan.
2 Aikak 18:29 Ja Israelin Cuningas sanoi Josaphatille: minä muutan waatteni ja tulen sotaan/ mutta pidä sinä omat waattes: ja Israelin Cuningas muutti waattens/ ja he menit sotaan.
2 Aikak 18:30 Ja Syrian Cuningas käski hänen ylimmäiselle hewoismiehellens/ ja sanoi: ei teidän pidä sotiman piendä eli suurta wastan/ waan ainoastans Israelin Cuningasta wastan.
2 Aikak 18:31 Cosca ylimmäiset hewoismiehet näit Josaphatin/ ajattelit he/ se on Israelin Cuningas/ ja he menit caickialda ymbärins sotiman händä wastan. Ja Josaphat huusi/ ja HERra autti händä/ ja Jumala käänsi heidän pois hänestä.
2 Aikak 18:32 Sillä cosca ylimmäiset hewoismiehet näit/ ettei hän ollut Israelin Cuningas/ käänsit he idzens pois hänestä.
2 Aikak 18:33 Nijn yxi mies jännitti joudzens yxikertaisudes/ ja ambuis Israelin Cuningast panzarin ja miecan candimen wälille. Nijn hän sanoi waununs ajajalle: käännä kätes ja wie minua ulos sotawäestä: sillä minä olen haawois.
2 Aikak 18:34 Ja sota tuli suurexi sinä päiwänä/ ja Israelin Cuningas astui waunuuns Syrialaisia wastan/ ehtosen asti/ ja cuoli Auringon laskeis.

Vers. 12. Prophetain puhe on yximielisest hywä ) Iterum
v. 21. Wäärä hengi caickein Prophetain suusa ) Tästä näky/ ettei nijllä aina ole totuus ja oikeus joita paljo on/ ja yximielisest yhtä pitäwät/ waan että he myös taitawat wäärin mennä/ ja yxinäisellä taita olla totuus. Sentähden pitä toinen coetuskiwi oleman/ josta totuus tutan/ cuin paljous ja yximielisys/ nimittäin/ Jumalan sana ja hywä tieto ja todistus. Mitä sitä wastan on/ se on walhe/ waicka cuinga monda sen puolda pitäwät. Sentähden sano Jumala/ Exod. 23:2. Ei sinun pidä seuraman jouckoa pahuteen. Mitä täsä enä on waari ottamist/ cadzo 3. Reg. 22. josa tämä Historia kirjoitetan.

XIX. Lucu .

JOsaphat tule cotia rauhas/ ja nuhdellan Jehulda/ että hän autti jumalatoinda Cuningast/ v. 1.
waelda ymbärins/ asetta Duomarit maalle/ ja neuwo heitä pitämän oikeutta woimas/ v. 4.
säätä Lewitat ja Papit HERran duomioon Jerusalemis/ ja neuwo heitä/ v. 8.
saatta hengelliset ja mailmaliset oikeudet hywän menoon/ v. 11.

2 Aikak 19:1 MUtta Josaphat Judan Cuningas palais cotia rauhas Jerusalemijn.
2 Aikak 19:2 Ja Jehu Näkiä Hananin poica meni händä wastan/ ja sanoi: Cuningas Josaphat/ pitäkö sinun nijn auttaman sitä jumalatoinda/ ja racastaman sitä joca HERra wiha/ ja sentähden on HERran wiha sinun päälläs.
2 Aikak 19:3 Nijn on cuitengin jotain hywä löytty sinun tykönäs/ ettäs olet häwittänyt medzistöt maalda/ ja olet aicoinut sydämestäs Jumalata edziä.
2 Aikak 19:4 NIin Josaphat jäi Jerusalemijn. Ja hän palais ja meni ulos Canssan seas/ BerSebast haman Ephraimin wuorelle/ ja palautti heidän jällens heidän Isäins Jumalan tygö.
2 Aikak 19:5 Ja hän asetti Duomarit maalle/ caickijn Judan wahwoin Caupungeihin/ muutamita cuhungin Caupungijn.
2 Aikak 19:6 Ja hän sanoi Duomareille: cadzocat mitä te teettä/ sillä et te pidä duomiota ihmisten/ mutta HERran edes. Ja hän on teidän cansan duomios.
2 Aikak 19:7 Sentähden andacat HERran pelgon olla teidän tykönän/ ja cartacat teitän ja tehkät se: sillä HERran meidän Jumalam tykönä ei ole yhtän wääryttä/ ei myös hän cadzo muoto eikä ota lahjoja.
2 Aikak 19:8 Ja Josaphat asetti Jerusalemijn Lewitaista ja Papeista/ ja Israelin ylimmäisistä Isistä HERran duomion ja asiain päälle/ ja he palaisit Jerusalemijn.
2 Aikak 19:9 Ja käski heitä/ sanoden: tehkät näin HERran pelgos uscollisest ja wagalla sydämellä.
2 Aikak 19:10 Caikis asiois jotca tulewat teidän eteen teidän weljildän/ jotca heidän Caupungeisans asuwat/ weren ja weren wälillä/ lain ja käskyn wälillä/ säätyin ja oikeutten wälillä pitä teidän neuwoman heitä/ ettei he syndiä tekis HERra wastan/ ja saattais wiha teidän ja teidän weljein päälle/ tehkät sijs caicki näin/ nijn et te syndiä tee.
2 Aikak 19:11 Cadzo/ Amaria Pappi on caickein ylimmäinen teidän päällän caikis HERran asiois. Nijn on Sebadia Ismaelin poica Försti Judan huones caikis Cuningan asiois/ nijn on myös teillä wircamiehet Lewitat/ olcat hywäs turwas ja tehkät tämä/ ja HERra on hywäin cansa.

Vers. 6. Ei te pidä Duomiota ) Cadzo Deut. 1:17.

XX. Lucu .

JOsaphati wastan cocowat Moabiterit/ Ammoniterit/ etc. asetta paaston coco maalle/ ja he rucoilewat apua HERralda/ v. 5.
he iloidzewat ja kijttäwät HERra/ v. 18.
Josaphat asetta/ mennes wiholisia wastan/ weisajat joucon edellä kijttämän HERra/ v. 21.
HERra anda wiholisten tappa toinen toisens/ v. 22.
Josaphat saa woiton ja jalon saalin/ palaja myös cotians ilolla/ v. 24.
hallidze 25. ajastaica/ v. 31.
yhdistä idzens jumalattoman Ahasian cansa purjehtiman/ v. 33.
Eljeser nuhtele händä ja leawat rickanduwat/ v. 35.

2 Aikak 20:1 SIitte tulit Moabin lapset/ Ammonin lapset/ ja heidän cansans ne Amunimist/ sotiman Josaphatia wastan.
2 Aikak 20:2 Nijn tultin ja ilmoitettin Josaphatille/ sanoden: sinua wastan tule sangen suuri sotajoucko Syriast tuolda puolelda meren/ ja cadzo/ he owat Hazezon Thamaris/ se on Engeddi.
2 Aikak 20:3 Mutta Josaphat pelkäis/ ja asetti caswons edzimän HERra/ ja andoi cuulutta paaston coco Judas.
2 Aikak 20:4 Ja Juda tuli cocoon edzimän HERra/ tulit myös caikist Judan Caupungeist edzimän HERra.
2 Aikak 20:5 Ja Josaphat tuli Judan ja Jerusalemin seuracundaan HERran huoneseen vden cartanon eteen.
2 Aikak 20:6 JA sanoi: HERra meidän Isäim Jumala/ etkös ole Jumala taiwais/ ja hallidzet caickein pacanoitten waldacunnis? Ja sinun kädesäs on wäki ja woima/ ja ei ole yhtän joca woi olla sinua wastan.
2 Aikak 20:7 Etkös meidän Jumalam ole ajanut tämän maan asujamia sinun Canssas Israelin edest pois/ ja olet sen andanut Abrahamin sinun ystäwäs siemenelle ijancaickisest.
2 Aikak 20:8 Nijn että he owat asunet sijnä/ ja rakendanet sinun nimelles Pyhän/ sanoden:
2 Aikak 20:9 Cosca jocu onnettomus/ rangaistus/ miecka/ rutto eli callis aica meille tule/ nijn pitä meidän seisoman täsä huones sinun edesäs ( sillä sinun nimes on täsä huones/ ) ja huudamme sinua meidän tuscasam/ nijn sinä cuulet ja autat.
2 Aikak 20:10 Cadzo/ Ammonin lapset/ Moab ja ne Seirin wuorelda/ joidenga cautta et sinä andanut Israelin lasten mennä waeldaisans Egyptist/ mutta heidän täydyi palata pois heidän tyköäns/ ja ei häwittänet heitä.
2 Aikak 20:11 Ja cadzo/ he costawat sen meille/ ja tulewat meitä ajaman sinun perinnöstäs pois/ jongas meille perinnöxi andanut olet.
2 Aikak 20:12 Meidän Jumalam/ etkös heitä duomidze? sillä ei ole meillä yhtän woima tätä suurta jouckoa wastan/ joca tule meitä wastan/ en me tiedä mitä me teemme/ waan meidän silmän cadzelewat sinun puoles.
2 Aikak 20:13 Ja caicki Juda seisoi HERran edes/ lapsinens/ waimoinens ja poikinens.
2 Aikak 20:14 JA HERran hengi tuli Jehasielin Sacharian pojan päälle/ Benajan pojan/ Jehielin pojan/ Mathanian Lewitan pojan/ Asaphin lapsist/ seuracunnan keskellä.
2 Aikak 20:15 Ja sanoi: cuulcat coco Juda/ ja Jerusalemin asuwaiset/ ja Cuningas Josaphat. Näin sano HERra teille: älkät peljätkö eli wapisco tätä suurta jouckoa: sillä et te sodi/ mutta Jumala.
2 Aikak 20:16 Huomena pitä teidän menemän heidän tygöns/ ja cadzo/ he menewät Zizijn/ ja te löydätte heidän ojan lopulla cohdastans Jeruelin corwen edes.
2 Aikak 20:17 Ei teidän pidä sotiman täsä asias/ ainoastans käykät edes/ ja cadzocat HERran autuutta/ joca on teidän cansan/ Juda ja Jerusalem älkät peljätkö ja älkät hämmästykö/ mengät huomena heitä wastan/ HERra on teidän cansan.
2 Aikak 20:18 Silloin cumarsi Josaphat caswoillens maahan/ ja caicki Juda ja Jerusalem langeis HERran eteen/ ja rucoili händä.
2 Aikak 20:19 Ja Lewitat Kahatiterein lapsist ja Korhiterein lapsist/ nousit kijttämän HERra Israelin Jumalata/ corkialla änellä taiwasen päin.
2 Aikak 20:20 JA he nousit warhain huomeneltain/ ja menit Tekoan corpeen. Ja heidän lähteisäns seisoi Josaphat/ ja sanoi: cuulcat Juda ja Jerusalemin asujamet/ uscocat HERran teidän Jumalan päälle/ nijn te oletta hywäs turwas/ ja uscocat hänen Prophetans/ nijn te menestytte.
2 Aikak 20:21 Ja hän neuwoi Canssa/ ja asetti weisajat HERralle kijttämän pyhäs caunistuxes/ mennes hangitun sotawäen edellä/ ja sanoit: kijttäkät HERRa/ sillä hänen laupiudens pysy ijancaickisest.
2 Aikak 20:22 Ja sijttecuin he rupeisit kijttämän ja ylistämän HERra/ andoi HERra wäjyjät tulla Ammonin/ Moabin ja Seirin wuoren lasten päälle/ jotca Judat wastan tullet olit/ ja löit heidän.
2 Aikak 20:23 Nijn nousit Ammonin ja Moabin lapset heitä wastan Seirin wuorelda/ tappaman ja häwittämän heitä. Ja sijttecuin he olit lopettanet Seirin wuorelda/ autit he toinen toistans/ nijn että he myös idzens hucutit.
2 Aikak 20:24 MUtta cosca Juda tuli Mizpeen/ joca on corwen tykönä/ käänsit he heidäns joucko päin/ ja cadzo/ silloin macaisit cuollet ruumit maasa/ nijn ettei yxikän heistä ollut pääsnyt.
2 Aikak 20:25 Ja Josaphat tuli wäkinens jacaman saalista/ ja he löysit sieldä nijn paljo tawarata/ waatteita ja callista calua/ cuin he heildä otit/ ettei he woinet canda/ ja he jaoit sitä saalist colme päiwä: sillä sitä oli sangen paljon.
2 Aikak 20:26 Neljändenä päiwänä he tulit cocoon kijtos laxoon/ sillä sijnä he kijtit HERra/ sijtä cudzutan se paicka kijtoslaxoxi tähän päiwän asti.
2 Aikak 20:27 Ja caicki Juda ja Jerusalem palaisit tatacaperin/ ja Josaphat caickein esin/ nijn että he menit ilolla Jerusalemijn: sillä HERra oli andanut heille ilon heidän wiholisistans.
2 Aikak 20:28 Ja menit Jerusalemijn Psaltareilla/ harpuilla/ ja Basunoilla HERran huoneseen.
2 Aikak 20:29 Ja Jumalan pelco tuli caickein waldacundain päälle maalla/ sijttecuin he cuulit HERran sotinen Israelin wiholista wastan.
2 Aikak 20:30 Ja nijn Josaphatin waldacunda oli alallans/ ja Jumala andoi hänelle lewon ymbäristölläns.
2 Aikak 20:31 Ja Josaphat hallidzi Judat/ ja oli wijden ajastaicainen neljättäkymmendä tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi Jerusalemis wijsicolmattakymmendä ajastaica/ hänen äitins nimi oli Asuba Silhin tyttär.
2 Aikak 20:32 Ja hän waelsi Isäns Assan teillä/ ja ei sijtä horjahtanut/ ja teki sitä cuin HERralle otollinen oli.
2 Aikak 20:33 Paidzi ettei corkeuxet tullet otetuxi pois: sillä ettei Canssa wielä asettanut sydändäns HERran heidän Isäins Jumalan tygö.
2 Aikak 20:34 Mitä enämbi Josaphatist sanomist on/ sekä ensimäisist että wijmeisist/ cadzo/ se on kirjoitettu Jehun Hananin pojan tegois/ cuin hän oli kirjoittanut Israelin Cuningasten kirjaan.
2 Aikak 20:35 SEnjälken yhdisti Josaphat Judan Cuningas idzens Ahasian Israelin Cuningan cansa/ joca oli jumalatoin menoisans.
2 Aikak 20:36 Ja hän suostui hänen cansans haaxia tekemän/ waeldaxens merellä. Ja he teit haaxia Ezeon Geberis.
2 Aikak 20:37 Mutta Eljeser Dodawan poica Maresast ennusti Josaphati wastan/ ja sanoi: ettäs olet suostunut Ahasiaan/ on HERra särkenyt sinun työs/ ja haaxi lyötin ricki/ ja ei he saanet enä merta waelda.

Vers. 1. Cuulutta paaston ) Ei että hän ajatteli sillä sowitta heidän syndins/ eli jotakin ansaita Jumlalda/ waan että he sen cautta sitä peremmin nöyrytäisit idzens Jumalan edes ja olisit soweliammat rucoileman apua. Cadzo Num. 29:7.
v. 21. Ja asetti weisajat ) Se on camala ihmisten järjelle/ tulla weisuilla/ candeleilla ja soittamisella wiholistans wastan/ mutta ilman epäilemät/ tämän on Josaphat tehnyt/ wahwast uscost/ ja Jumalan waicuttamisest ja on menestynyt. Nijn tapahdui Jerihon edes/ Josu. 6.

XXI. Lucu .

JOsaphat cuole/ ja Joram hänen poicans tule Cuningaxi/ v. 1.
hän tappa caicki weljens/ on jumalatoin ja waelda Israelin Cuningasten tiellä/ v. 4.
hänen aicanans luopuwat Edomerit Judast/ v. 8.
Elian Kirjoitus ilmoitta HERran tahtowan händä rangaista/ että hän HERrast luowui/ v. 12.
Philisterit ja Arabit ryöstäwät Judan/ ja ottawat hänen emändäns/ lapsens ja parhan tawarans/ v. 16.
hän cuole ja haudatan/ v. 18.

2 Aikak 21:1 JA Josaphat nuckui Isäins cansa/ ja haudattin Isäins tygö Dawidin Caupungijn. Ja hänen poicans Joram tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Aikak 21:2 Ja hänellä oli weljejä Josaphatin poikia/ Asaria/ Jehiel/ Zacharia/ Azaria/ Michael ja Sephatia. Nämät caicki olit Josaphatin Israelin Cuningan lapset.
2 Aikak 21:3 Ja heidän Isäns andoi heille monda lahja/ hopiast/ cullast ja callist cappaleist/ wahwain Caupungein cansa. Mutta Joramille andoi hän waldacunnan: sillä hän oli esicoinen.
2 Aikak 21:4 COsca Joram corgotettin Isäns waldacundaan ja tuli woimallisexi/ tappoi hän caicki weljens miecalla/ ja muutamit Israelin ylimmäisist.
2 Aikak 21:5 Ja Joram oli caxineljättäkymmendä ajastaica wanha tulduans Cuningaxi ja hallidzi cahdexan ajastaica Jerusalemis.
2 Aikak 21:6 Ja hän waelsi Israelin Cuningasten tiellä/ cuin Ahabin huone teki: sillä Ahabin tytär oli hänen emändäns/ ja hän teki paha HERran edes.
2 Aikak 21:7 Mutta ei HERra tahtonut hucutta Dawidin huonetta/ sen lijton tähden cuin hän teki Dawidin cansa/ ja cuin hän puhunut oli andaxens hänelle ja hänen lapsillens aina yhden walkeuden.
2 Aikak 21:8 HÄnen aicanans luowuit Edomerit Judast/ ja teit idzellens Cuningan:
2 Aikak 21:9 Sillä Joram oli mennyt ylidzen ylimmäistens cansa/ ja caicki waunut hänen cansans/ ja hän walmisti idzens yöllä/ ja löi caicki Edomerit ymbäristöldäns ja waunuin ylimmäiset.
2 Aikak 21:10 Sentähden luowuit Edomerit Judast tähän päiwän asti/ silloin luowui myös Libna hänestä: sillä hän hyljäis HERran Isäins Jumalan.
2 Aikak 21:11 Ja hän teki corkeuxia Judan wuorilla/ ja saatti Jerusalemin asuwaiset huorin tekemän/ ia wietteli Judan.
2 Aikak 21:12 JA cosca kirjoitus tuli hänelle Elialda Prophetalda/ joca näin oli: näin sano HERra sinun Isäs Dawidin Jumala: ettes waeldanut Isäs Josaphatin teillä/ eikä Assan Judan Cuningan teillä.
2 Aikak 21:13 Mutta waellat Israelin Cuningasten teillä/ ja saatat Judan ja Jerusalemin asuwaiset huorin tekemän Ahabin huonen huoruden jälken/ ja olet tappanut weljes Isäs huonest/ jotca sinua paremmat olit.
2 Aikak 21:14 Cadzo/ nijn HERra lyö sinua cowin/ ja sinun lapsias/ Canssas/ emänditäs ja caickea hywyttäs.
2 Aikak 21:15 Ja sinun sisällyxisäs pitä oleman monda sairautta/ sijhenasti että sisällyxes sinusta päiwä päiwäldä sairauden tähden käywät ulos.
2 Aikak 21:16 Nijn HERra herätti Joramita wastan Philisterein ja Arabein hengen/ jotca owat Ethiopialaisten tykönä.
2 Aikak 21:17 Ja he menit Judaan/ ja häwitit sen/ ja weit pois caiken calun cuin Cuningan huones oli/ nijn myös hänen poicans/ ja emändäns/ nijn ettei hänelle yhtän poica jäänyt/ paidzi Joahast hänen nuorinda poicans.
2 Aikak 21:18 Ja caiken sen jälken rangais HERra händä hänen sisällyxisäns/ sen caltaisella taudilla/ jota ei taittu parata.
2 Aikak 21:19 Ja se tapahdui paiwä päiwäldä sijhenasti cuin cahden wuoden aica culunut oli/ nijn käwit hänen sisällyxens ulos hänestä/ hänen tautins cansa. Ja hän cuoli pahoista taudeista. Ja ei he tehnet yhtän suidzutusta hänelle/ cuin he olit tehnet hänen esijsillens.
2 Aikak 21:20 Hän oli caxi neljättäkymmendä ajastaica wanha tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi cahdexan ajastaica Jerusalemis/ ja waelsi kelwottomast/ ja he hautaisit hänen Dawidin Caupungijn/ mutta ei Cuningasten hautain secan.

Vers. 17. Joahast ) Tämä cudzutan myös Ahasiaxi/ nijncuin nähdän seurawaisest lugust 22:1.
V. 18. Rangais HERra händä ) Nijncuin nähdän Josaphatis/ cuinga HERra tahto nijtä jumalisia haldioita corgotta ja siunata/ cap. 17. NIjn myös Joramis ja hänen caltaisisans nähdän/ cuinga HERra jumalattomia curitta ja rangaise.

XXII. Lucu .

AHasia hallidze wuoden/ ja waelda Ahabin huonen teillä/ v. 1.
soti Joramin Ahabin pojan cansa Asaeli Syrian Cuningast wastan/ v. 5.
Cosca Joram haawoitetan/ ja hän parannutta händäns Jesreelis/ tutca hän händä/ v. 7.
Jehu tappa hänen/ v. 8.
Athalia hucutta caiken Cuningalisen siemenen Judas/ ainoastans Joas kätketän cuudexi ajastajaxi/ v. 10.

2 Aikak 22:1 JA Jerusalemin asuwaiset asetit Ahasian hänen nuorimman poicans Cuningaxi hänen siaans: sillä se sotawäki joca Arabiast tuli/ olit tappanet caicki wanhemmat/ sentähden tuli Ahasia Joramin poica Judan Cuningaxi.
2 Aikak 22:2 Ja Ahasia oli caxiwijdettäkymmendä ajastaica wanha tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi ajastajan Jerusalemis. Ja hänen äitins oli Athalia Amrin tytär.
2 Aikak 22:3 Ja hän waelsi myös Ahabin huonen teillä: sillä hänen äitins neuwoi händä jumalattomuteen.
2 Aikak 22:4 Sentähden hän myös teki sitä/ joca ei HERralle kelwannut/ nijncuin Ahabingin huone: sillä he olit hänen neuwonsandajat hänen Isäns cuoleman jälken hucuttaman händä/ ja hän waelsi heidän neuwons jälken.
2 Aikak 22:5 Ja hän meni pois Joramin Ahabin Israelin Cuningan pojan cansa sotaan Gileadin Ramothijn/ Hasaeli Syrian Cuningast wastan. Mutta Syrialaiset löit Joramin.
2 Aikak 22:6 Nijn että hän palais andaman idzens parata Jesreelis: sillä hänellä oli haawa/ cuin hän oli saanut Raamas soteisans Hasaelin Syrian Cuningan cansa. Ja Ahasia Joramin poica Judan Cuningas meni sinne cadzoman Jorami Ahabin poica/ joca sairasti Jesreelis.
2 Aikak 22:7 Sillä se onnettomus oli Jumalalda Ahasian päälle pandu/ että hän tuli Joramin tygö/ ja hän meni Joramin cansa Jehut Nimsin poica wastan/ jonga HERra woidellut oli Ahabin huonetta häwittämän.
2 Aikak 22:8 JA cosca Jehu rupeis rangaiseman Ahabin huonetta/ löysi hän muutamita ylimmäisiä Judast/ ja Ahasian weljen lapsist/ jotca Ahasiat palwelit/ ja tappoi ne.
2 Aikak 22:9 Ja hän edzei Ahasiat/ ja sai hänen kijnni Samarias/ johonga hän idzens lymyttänyt oli/ ja he weit hänen Jehun eteen/ joca tappoi hänen/ ja hän haudattin: sillä he sanoit/ hän on Josaphatin poica/ joca on edzinyt HERra caikest sydämestäns. Ja eisijtte yhtän enä ollut Ahasian huonest/ joca Cuningaxi tuli.
2 Aikak 22:10 COsca Athalia Ahasian äiti näki poicans cuollexi/ nousi hän ja murhais caiken Cuningalisen siemenen Judan huones.
2 Aikak 22:11 Mutta Josabeath Cuningan tytär otti Joaxen Ahasian pojan warcain Cuningan lasten seast/ jotca tapettin/ ja lähetti sängycamarijns imettäjäns cansa/ ja näin lymytti Josabeath Cuningas Joramin tytär/ ja Jojadan Papin emändä hänen/ Athalian edest ( sillä hän oli Ahasian sisar ) nijn ettei hän tapettu.
2 Aikak 22:12 Ja oli heidän cansans Jumalan huones kätkettynä cuusi wuotta/ nijncauwan cuin Athalia hallidzi maalla.

Vers. 2. Caxiwijdettäkymmendä ) Että se on ainoastans caxicolmatta kymmendä/ nijncuin 4. Reg. 8:26 on/ ymmärretän seurawaisest textist/ että hänen äitins yllytti hänen paha tekemän. Item/ että Ahabin huonen neuwonandajat turmelit hänen/ jos hän olis ollut caxiwijdettäkymmendä ajastaica wanha/ nijn ei tätä olis hänestä kirjoitettu. Item/ hänen Isäns Joram oli ainoastans neljäkymmendä ajastaica wanha cuollesans/ cuin nähdän/ sup. 21:5. nijn ei ollut poica Ahasia caxiwijdettäkymmendä ajastaica wanha sijhen aican.

XXIII. Lucu .

JOjada coco Papit/ Lewitat ja coco Judan/ v. 1.
tuo Joaxen ja woitele Cuningaxi/ v. 11.
Canssa toiwotta Cuningalle onne/ Athalia tule juosten ja huuta: capina/ capina/ v. 12.
hän tapetan/ v. 15.
Jojada teke lijton HERran/ Cuningan ja Canssan wälillä/ että he olisit HERran Canssa/ v. 16.
särke Baalin Altarin ja huonen/ v. 17.
ja asetta Jumalan palweluxen pidettä Mosexen lain jälken/ v. 18.

2 Aikak 23:1 Seidzemendenä wuonna rohwais Jojada idzens/ ja otti sadanpäämiehet/ nimittäin Azarian Jerobeamin pojan/ Ismaelin Johanan pojan/ Asarian Obedin pojan/ Maesejan Adajan pojan ja Elizaphatin Sichrin pojan/ lijtton cansans.
2 Aikak 23:2 Jotca käwit Judan ymbärins/ ja cocoisit caicki Lewitat caikist Judan Caupungeist/ ja ylimmäiset Isät Israelin seas/ tuleman Jerusalemijn.
2 Aikak 23:3 Ja caicki seuracunda teki lijton Cuningan cansa Jumalan huones. Ja hän sanoi heille: cadzo/ Cuningan poica pitä Cuningas oleman/ nijncuin HERra Dawidin lapsist sanonut on.
2 Aikak 23:4 Näin pitä teidän tekemän: colmas osa teistä/ jotca käywät sisälle Sabbathina Papeist ja Lewitaist pitä oleman owen tykönä wartiana.
2 Aikak 23:5 Ja colmas osa Cuningan huones/ ja colmas osa perustuxen portis. Mutta caicki Canssa pitä oleman pihalla HERran huonen edes.
2 Aikak 23:6 Ettei yxikän mene HERran huoneseen/ waan Papit ja Lewitat jotca siellä palwelewat/ nijden pitä sinne menemän: sillä he owat pyhät/ ja caicki muu Canssa wartioitcan HERran wartiata.
2 Aikak 23:7 Ja Lewitat pitä pijrittämän Cuningan/ jocainen asens cansa kädesäns. Ja jocainen cuin muista mene huoneseen/ hänen pitä cuoleman. Ja heidän pitä oleman Cuningan tykönä/ cosca hän käy ulos ja sisälle.
2 Aikak 23:8 JA Lewitat caiken Judan cansa teit nijncuin Pappi Jojada heidän käskenyt oli. Ja jocainen otti wäkens jotca menit Sabbathille/ nijden cansa cuin menit pois Sabbathilda: sillä Pappi Jojada ei andanut nijtä cahta joucko eritä toinen toisestans.
2 Aikak 23:9 Ja Jojada Pappi andoi sodan päämiehille keihät ja kilwet/ ja Cuningas Dawidin aset/ jotca Jumalan huones olit.
2 Aikak 23:10 Ja asetti caiken Canssan idzecungin asen käteen/ oikiast louckast nijn wasembaan louckaseen/ Altarita ja huonetta wastan Cuningasta ymbärins.
2 Aikak 23:11 Ja he toit Cuningan pojan edes/ panit Cruunun hänen päähäns/ ja todistuxen/ ja teit Cuningaxi. Ja Jojada woiteli hänen poikinens/ ja sanoi: menestykön Cuningas.
2 Aikak 23:12 COsca Athalia cuuli Canssan änen/ jotca juoxit ylistäden Cuningast/ nijn hän meni Canssan tygö HERran huoneseen.
2 Aikak 23:13 Ja hän näki/ ja cadzo/ Cuningas seisoi hänen siasans läpikäytäwäs/ ja ylimmäiset/ ja Basunat Cuningan ymbärins/ ja caicki maan Canssa oli iloinen/ ja puhalsi Basunoihin/ ja weisajat caickinaisten candeleitten cansa/ taitawat kijttämän. Silloin rewäis Athalia waattens/ ja sanoi: capina/ capina.
2 Aikak 23:14 Mutta Jojada Pappi meni sadanpäämiesten cansa ulos/ ja sanoi heille: taluttacat händä ulos huonesta pihan läpidze/ joca händä seura/ se pitä miecalla tapettaman: sillä Pappi oli käskyn andanut/ ettei händä pitänyt HERran huones tapettaman.
2 Aikak 23:15 Ja he panit kätens hänen päällens/ ja cosca hän tuli hewoisportin läpikäytäwään/ joca oli Cuningan huonen tykönä/ tapoit he hänen siellä.
2 Aikak 23:16 JA Jojada teki lijton hänen/ caiken Canssan ja Cuningan waihella/ että he olisit HERran Canssa.
2 Aikak 23:17 Silloin meni caicki Canssa Baalin huoneseen/ ja cukistit sen/ ja särjit hänen Altarins ja cuwans/ ja tapoit Mathanin Baalin Papin Altarin edes.
2 Aikak 23:18 Ja Jojada asetti wiran HERran huoneseen Pappein ja Lewitain keskenä/ jotca Dawid oli asettanut HERran huoneseen tekemän polttouhria HERralle/ nijncuin kirjoitettu on Mosexen Lais/ ilolla ja weisulla cuin Dawid tehnyt oli.
2 Aikak 23:19 Ja asetti portin wartiat HERran huonen eteen/ ettei mitän saastaisutta tullut yhdengän cappalen päälle.
2 Aikak 23:20 Ja hän otti sadanpäämiehet/ ja woimalliset/ ja Canssan hallidziat/ ja caiken maan Canssan/ ja toit Cuningan HERran huonest/ ja weit ylimmäisen portin läpidze Cuningan huoneseen/ ja annoit Cuningan istua Cuningan istuimelle. Ja caicki maan Canssa oli iloinen/ ja Caupungi oli lewos/ mutta Athalia tapettin miecalla.

Vers. 1. Rohwais Jojada idzens ) Cadzo 4. Reg. 11:4.
V. 11. Panit Cruunun hänen päähäns/ ja todistuxen ) Cruunu tiettäwäxi teke jumalisen Cuningan olewan Jumalan warjeluxen alla: todistuxen/ se on/ Lakikirjan/ että heidän pitä pitämän ja wastaman sen opin cuin sijnä on/ ja pitämän oikeuden woimas.
v. 17. Särijt hänen ) Cadzo Num. 33:52. v. eod. Tapoit Mathanin ) Cadzo Deut. 13:5.

XXIV. Lucu .

JOas hallidze 40. ajastaica hywin/ nijncauwan cuin Jojada elä/ v. 1.
parannutta caicki särjetyt HERran huones/ v. 4.
hän wietellän epäjumalan palweluxeen Jojadan cuoleman jälken Försteildäns/ v. 15.
Sacharia Jojadan poica neuwo händä parannuxeen/ v. 19.
joca kiwitetän/ v. 21.
HERra anda Syrialaiset tulla häwittämän Judat ja Jerusalemit/ ja rangaiseman Joast/ v. 23.
joca tapetan palwelioildans/ v. 25.

2 Aikak 24:1 JOas oli seidzemen ajastaicainen tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi neljäkymmendä ajastaica Jerusalemis/ ja hänen äitins nimi oli Zibia BerSebast.
2 Aikak 24:2 Ja Joas teki mitä HERralle kelwollinen oli/ nijncauwan cuin Pappi Jojada eli.
2 Aikak 24:3 Ja Jojada andoi hänelle caxi emändätä/ ja hän sijtti poikia ja tyttäritä.
2 Aikak 24:4 SIitte aicoi Joas udista HERran huonetta.
2 Aikak 24:5 Ja cocois Papit ja Lewitat/ ja sanoi heille: mengät Judan Caupungeihin ja cootcat raha caikelda Israelildä wuosi wuodelda teidän Jumalan huonen parannuxexi. Ja kijruttacat teitän tekemän sitä/ mutta Lewitat ei kijruttanet heitäns.
2 Aikak 24:6 Silloin cudzui Cuningas Jojadan sen ylimmäisen/ ja sanoi hänelle: mixes ota waari Lewitaist/ tuoman wero Judast ja Jerusalemist/ jonga Moses HERran palwelia pani päälle/ cuin piti Israelist coottaman todistuxen majaxi?
2 Aikak 24:7 Sillä se jumalatoin Athalia on poikinens särkenyt Jumalan huonen ja caiken HERran huoneseen pyhitetyn/ olit he tehnet Baalille.
2 Aikak 24:8 Nijn Cuningas käski tehdä Arcun/ jonga he panit HERran huonen läpikäytäwän ulcoiselle puolelle.
2 Aikak 24:9 Ja he cuulutit Judas ja Jerusalemis tuoman HERralle wero/ jonga Jumalan palwelia Moses oli pannut Israelin päälle corwes.
2 Aikak 24:10 Silloin iloidzit caicki ylimmäiset ja caicki Canssa/ toit ja panit Arckuun/ sijhenasti että se tuli täyten.
2 Aikak 24:11 Ja cuin aica tuli että Arcku cannettin edes Lewitailda Cuningan käskyn jälken ( ja he näit sijnä olewan paljo raha ) tuli Cuningan kirjoittaja/ ja se joca ylimmäiseldä Papilda uscottu oli/ tyhjänsi Arcun/ ja cannoi sen jällens siallens. Näin he teit jocapäiwä sijhenasti että he cocoisit paljo raha.
2 Aikak 24:12 Ja Cuningas ja Jojada annoit ne HERran huonen teettäille/ ne palckaisit kiwenhackaita ja rakendaita/ udistaman HERran huonetta/ rauta ja waskiseppiä/ parandaman HERran huonetta.
2 Aikak 24:13 Ja työmiehet teit työtä/ nijn että työn parannus menestyi heidän kättens cautta/ ja he sait Jumalan huonen coconans walmixi ja hywin raketuxi.
2 Aikak 24:14 Ja cosca he sen olit päättänet/ weit he lijan rahan Cuningan ja Jojadan eteen/ sijtä tehtin astioita HERran huoneseen/ astioita palweluxeen ja polttouhrijn/ lusicoita/ culda ja hopiaastioita. Ja uhraisit polttouhria HERran huonen tykönä caikis paicois nijncauwan cuin Jojada eli.
2 Aikak 24:15 JA Jojada tuli wanhaxi ja ijällisexi/ ja cuoli/ ja hän oli sadan ja colmenkymmenen ajastaicainen cuollesans.
2 Aikak 24:16 Ja he hautaisit hänen Dawidin Caupungijn Cuningasten secan/ sillä hän oli tehnyt hywin/ Israelin Jumalan/ ja hänen huonens cohtan.
2 Aikak 24:17 JA Jojadan cuoleman jälken tulit Judan ylimmäiset/ ja rucoilit Cuningast. Nijn Cuningas cuuli heitä.
2 Aikak 24:18 Ja he hyljäisit HERran heidän Isäins Jumalan huonen/ ja palwelit medzistöitä ja epäjumali. Nijn tuli wiha Judan ja Jerusalemin päälle tämän heidän syndins tähden.
2 Aikak 24:19 Ja hän lähetti heille Prophetat palauttaman heitä HERran tygö/ ja he todistit heille/ mutta ei he totellet.
2 Aikak 24:20 JA Jumalan hengi puetti Zacharian Jojadan Papin pojan/ hän astui Canssan eteen/ ja sanoi heille: näitä sano Jumala: mixi te ricotte HERran käskyn/ ei se pidä teille menestymän: Sillä te oletta hyljännet HERran/ nijn hylkä hän jällens teidän.
2 Aikak 24:21 Mutta he teit lijton händä wastan/ ja kiwitit hänen cuoliaxi Cuningan käskyn jälken/ HERran huonen cartanolla.
2 Aikak 24:22 Ja Cuningas Joas ei ajatellut sitä laupiutta/ jonga Jojada hänen Isäns hänelle tehnyt olit/ mutta tappoi hänen poicans. Ja hän sanoi cuollesans: HERra näke ja edzi.
2 Aikak 24:23 JA cuin ajastaica oli culunut/ tuli Syrian sotajoucko Judaan ja Jerusalemijn/ ja surmaisit caicki ylimmäiset Canssan seast/ ja lähetit caiken saalins Damascun Cuningalle.
2 Aikak 24:24 Waicka Syrian sotajoucko tuli wähällä wäellä/ cuitengin andoi HERra sangen suuren joucon heidän käsijns/ että he HERran heidän Isäins Jumalan hyljännet olit. Ja nijn he myös rangaisit Joaxen.
2 Aikak 24:25 Ja cuin he läxit hänen tyköäns/ jätit he hänen suureen sairauteen. Ja hänen palwelians teit lijton händä wastan/ Jojadan Papin lasten weren tähden/ ja tapoit hänen omalla wuotellans/ ja hän cuoli/ ja haudattin Dawidin Caupungijn/ mutta ei Cuningasten hautain secan.
2 Aikak 24:26 Ne jotca lijton olit tehnet händä wastan/ olit nämät: Sabad Simeathin Ammonitin poica/ ja Josabad Simrithin Moabitin poica.
2 Aikak 24:27 Mutta hänen poicans ja hänen alans coottuiden lucu/ ja Jumalan huonen rakennus/ cadzo/ ne owat kirjoitetut Cuningasten kirjain Historias. Ja hänen poicans Amazia tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 2. Nijncauwan cuin Pappi Jojada eli ) Cadzo/ 4. Reg. 12:2.
v. 16. Tehnyt hywin Jumalan/ etc. ) Nimittäin/ että hän oli häwittänyt epäjumalan palweluxen/ joca oli asetettu Jumalan häwäistyxexi/ ja asettanut oikian Jumalan palweluxen.

XXV. Lucu .

AMazia hallidze 29. ajastaica/ v. 1.
anda tappa Isäns tappajat/ v. 3.
coco sotajoucon/ v. 5.
woitta Edomerit/ v. 11.
palwele heidän jumalitans/ v. 14.
HERra neuwo händä Prophetan cautta parannuxeen/ waan ei hän tottele/ v. 15.
hän haasta Israelin Cuningan cansans sotaan/ joca hänen woitta/ otta fangixi ja ryöstä Jerusalemin/ v. 17.
Amazia tapetan palwelioildans/ v. 17.

2 Aikak 25:1 AMazia oli wijsi ajastaica colmattakymmendä wanha/ tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi yhdexäncolmattakymmendä ajastaica Jerusalemis/ hänen äitins nimi oli Joada Jerusalemist.
2 Aikak 25:2 Ja hän teki mitä HERralle oli otollinen/ waan ei täydest sydämest.
2 Aikak 25:3 Cosca hänen waldacundans wahwistettin/ tappoi hän hänen palwelians/ jotca tapoit Cuningan hänen Isäns.
2 Aikak 25:4 Mutta heidän lapsians ei hän tappanut: sillä näin on kirjoitettu Mosexen Lakiraamatus/ josa HERra kieldä/ sanoden: ei tule Isäin cuolla lasten edest/ eikä lasten Isäin edest/ mutta jocaidzen pitä cuoleman oman syndins tähden.
2 Aikak 25:5 JA Amasia cocois Judan/ ja asetti heidän Isäins huonen jälken/ tuhannen ja sadan päämiesten jälken coco Judas ja BenJaminis/ ja luki cahdenkymmenen wuotiset/ ja sitä wanhemmat/ ja löysi heitä colme sata tuhatta walittua/ jotca olit kelwolliset sotaan candaman keihästä ja kilpiä.
2 Aikak 25:6 Hän palckais myös Israelist sata tuhatta wahwa sotamiestä/ sadalla leiwiskällä hopiata.
2 Aikak 25:7 MUtta silloin tuli Jumalan mies hänen tygöns/ ja sanoi: Cuningas/ älä salli Israelin sotajoucon tulla cansas: sillä ei HERra ole Israelin cansa/ eikä caickein Ephraimin lasten cansa.
2 Aikak 25:8 Sillä jos sinä tulet osottaman sinun rohkeuttas sodas/ nijn Jumala anda sinun caatua wihamiestes eteen: sillä Jumalalla on woima autta ja langetta.
2 Aikak 25:9 Amazia sanoi Jumalan miehelle: mitästä nijden sadan leiwiskän cansa tehdän/ jotca minä Israelin sotamiehille annoin? Jumalan mies sanoi: HERralla on wielä enä/ jota hän sinulle anda.
2 Aikak 25:10 Silloin eroitti Amazia ne sotamiehet tyköäns/ jotca Ephraimist olit hänen cansans tullet/ menemän siallens. Nijn he närkästyit sangen suurest Judan päälle/ ja menit cotians wihoisans.
2 Aikak 25:11 Ja Amazia tuli rohkiaxi ja johdatti Canssans ulos/ ja meni suolalaxoon/ ja löi siellä Seirin lapsist kymmenen tuhatta.
2 Aikak 25:12 Ja Judan lapset fangidzit heistä eläwäldä kymmenen tuhatta/ ja weit callion cuckulalle/ ja sysäisit heidän maahan caicki lijwaxi.
2 Aikak 25:13 Mutta sotamiehet jotca Amazia oli andanut mennä tacaperin/ nijn ettei ne hänen wäkens cansa mennet sotaan/ hajotit idzens Judan Caupungeihin Samariast BethHoronijn/ ja löit heistä colme tuhatta/ ja otit paljo saalista.
2 Aikak 25:14 JA cosca Amazia palais Edomerein tapost/ toi hän myötäns Seirin lasten epäjumalat/ ja asetti hänellens jumalixi/ cumarsi nijden edes/ ja teki heille suidzutusta.
2 Aikak 25:15 Nijn HERran wiha julmistui Amazian päälle/ ja lähetti Prophetan hänen tygöns/ joca sanoi: mixis edzit sen Canssan jumalita/ jotca Canssans ei taitanet autta sinun käsistäs?
2 Aikak 25:16 Ja cosca hän puhui hänen cansans/ sanoi hän hänelle: oletcos asetettu Cuningan neuwonandajaxi? lacka/ mixis tahdot anda sinuas lyödä? Nijn Propheta lackais/ ja sanoi: minä ymmärrän että Jumala on aicoinut sinua turmella/ ettäs sen tehnyt olet/ ja et totellut minun neuwoani.
2 Aikak 25:17 JA Amazia Judan Cuningas piti neuwo/ ja lähetti Joaxen/ Joahaxen pojan/ Jehun Israelin Cuningan pojan tygö/ ja käski sanoa hänelle: tule/ cadzelcam toinen toistam.
2 Aikak 25:18 Mutta Joas Israelin Cuningas lähetti Amazian Judan Cuningan tygö/ ja käski sanoa hänelle: orjantappurapensas Libanonis/ lähetti Cedripuun tygö Libanonis/ ja andoi sanoa hänelle: anna tyttäres minun pojalleni emännäxi/ mutta pedot Libanonis juoxit orjantappurapensan ylidze/ ja tallaisit sen.
2 Aikak 25:19 Sinä luulet/ cadzo/ minä olen lyönyt Edomerit/ sijtä sinun sydämes paisu/ ja sinä kerscat idziäs: pysy cotona/ mixis edzit wahingotas/ langettaxes Judan Canssa?
2 Aikak 25:20 MUtta ei Amazia totellut/ sillä se tapahtui Jumalalda: sillä heidän piti annettaman heidän käsijns: sillä he olit edzinet Edomerein jumalita.
2 Aikak 25:21 Nijn Joas Israelin Cuningas meni/ ja he cadzelit toinen toistans/ hän ja Amazia Judan Cuningas BethSemexes/ joca on Judas.
2 Aikak 25:22 Mutta Juda lyötin Israelildä/ ja cukin pakeni majoins.
2 Aikak 25:23 Ja Joas Israelin Cuningas käsitti Amazian Judan Cuningan Joaxen pojan Joahaxen pojan BethSemexes/ ja wei Jerusalemijn/ ja särki Jerusalemin muurin Ephraimin portist culmaporttijn/ neljä sata kynärätä.
2 Aikak 25:24 Ja hän otti caiken cullan ja hopian/ ja caicki astiat jotca käsillä olit Jumalan huones ObedEdomin tykönä/ ja Cuningan huonen tawarois/ ja otti lapset cansans pandixi Samariaan.
2 Aikak 25:25 Ja Amazia Joaxen poica Judan Cuningas eli Joaxen Joahaxen pojan Israelin Cuningan cuoleman jälken/ wijsitoistakymmendä ajastaica.
2 Aikak 25:26 Mitä enä Amaziast sanomist on sekä ensimäisist että wijmeisist/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan ja Israelin Cuningasten kirjas.
2 Aikak 25:27 Ja sijtä ajasta jona Amazia luopui HERrast/ teit he händä wastan lijton Jerusalemis. Mutta hän pakeni Lachixeen. Nijn lähetit he hänen jälkens Lachixeen/ ja tapoit hänen siellä.
2 Aikak 25:28 Ja he weit hänen hewoisilla/ ja hautaisit hänen Isäins tygö Judan Caupungijn.

Vers. 7. älä salli Israelin sotajoucon tulla cansas ) se on nähtäwä/ mitä se hyödyttä cosca epäjumalan palweliat/ jumalattomat ja wääräst uscost/ sotaan awuxi palcatan/ ja ei HErraan luoteta/ eikä wähän jumalisten jouckoon tydytä.
v. 16. Cuningan neuwon andajaxi ) Cadzo mingä wastauxen se saa/ joca jumalattomita ja woimallisia parannuxeen neuwo.
v. 20. Se tapahtui Jumalalda ) Ei nijn että se oli ijancaickisest päätetty/ ja ettei se tainnut millän muoto toisin tapahtua/ waan että hän sen hänen epäjumalan palweluxellans ansainnut oli/ cuin texti selkiäst osotta/ että hän sen olis kyllä tainnut jättä tekemät.

XXVI. Lucu .

USia hallidze 52. ajastaica jumalisest/ nijncauwan cuin Zacharia elä/ ja menesty/ v. 1.
soti ja woitta Philisterit ja muut maacunnat/ v. 6.
hänen sotawäkens on 307700. miestä/ v. 11.
suidzuttaisans lyödän hän spitalilla/ v. 19.
Jotham hänen poicans hallidze hänen eläisäns/ v. 21.

2 Aikak 26:1 MUtta coco Judan Canssa otit Usian/ joca oli cuudentoistakymmenen ajastaicainen/ ja asetit hänen Cuningaxi hänen Isäns Amazian siaan.
2 Aikak 26:2 Hän rakensi Elothin ja saatti sen jällens Judalle/ sijttecuin Cuningas oli nuckunut Isäins cansa.
2 Aikak 26:3 Cuudentoistakymmenen wuotinen oli Usia tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi caxi ajastaica cuudettakymmendä Jerusalemis. Mutta hänen äitins nimi oli Jechalia Jerusalemist.
2 Aikak 26:4 Ja hän teki mitä otollinen oli HERran edes/ caiketi nijncuin hänen Isäns Amazia oli tehnyt.
2 Aikak 26:5 Ja hän edzei Jumalata/ nijncauwan cuin Zacharia eli/ se opettaja Jumalan nägyisä. Ja nijncauwan cuin hän edzei HERra/ andoi Jumala hänen menestyä.
2 Aikak 26:6 SIllä hän läxi ja sodei Philisterejä wastan/ ja cukisti Gathin muurin/ ja Jabnen muurin/ ja Asdodin muurin/ ja rakensi Caupungeita Asdodin ymbärille/ ja Philisterein keskelle:
2 Aikak 26:7 Sillä Jumala autti händä Philisterejä/ Arabeita/ GurBaalin asuwita ja Meunitereitä wastan.
2 Aikak 26:8 Ja Ammoniterit annoit Usialle lahjoja/ ja hän tuli cuuluisaxi haman sijhen saacka/ josta Egyptijn mennän: sillä hän tuli aina wäkewemmäxi.
2 Aikak 26:9 Ja Usia rakensi tornit Jerusalemis culmaportin ja laxoportin päälle/ ja muihin culmijn/ ja wahwisti nijtä.
2 Aikak 26:10 Hän rakensi myös torneja corpeen/ ja caiwoi monda caiwo: sillä hänellä oli paljo carja laxois ja tasaisella kedolla. Ja peldo ja wijnamäkimiehiä wuorilla/ ja Carmelis: sillä hän racasti peldoja.
2 Aikak 26:11 USialla oli myös sotajoucko/ jotca sotaan menit/ sen lugun jälken/ cuin he olit luetut Jejelin kirjoittajan ja Maesejan wircamiehen kätten cautta/ Hananian käden ala/ joca oli Cuningan päämies.
2 Aikak 26:12 Ja ylimmäisten Isäin lucu wäkewistä sotamiehistä/ oli caxi tuhatta ja cuusi sata.
2 Aikak 26:13 Ja heidän allans sotajoucko/ colme sata ja seidzemen tuhatta/ ja wijsi sata wäkewätä sotamiestä/ jotca piti Cuningast auttaman wihamiehiä wastan.
2 Aikak 26:14 Ja Usia walmisti coco sotajoucolle kilpiä ja keihäitä/ rautalackeja ja pantzareita/ joudzia ja lingoja kiwiä lasketta.
2 Aikak 26:15 Hän teki myös Jerusalemis taitawita töitä/ jotca piti oleman tornein päällä/ ja culmain päällä/ joista piti ammuttaman nuolilla ja suurilla kiwillä/ ja hänen sanomans cuului sangen lewiälle: sillä hän tuli erinomattain autetuxi/ sijhenasti että hän wäkewäxi tuli.
2 Aikak 26:16 COsca hän oli wäkewäxi tullut/ paisui hänen sydämens omaxi cadotuxexens/ ja teki HERra hänen Jumalatans wastan/ ja meni HERran Templijn suidzuttaman pyhän sawun Altarille.
2 Aikak 26:17 Ja Azaria Pappi meni hänen peräsäns/ ja cahdexankymmendä HERran Pappia/ wäkewitä miehiä.
2 Aikak 26:18 Ja seisoit Cuningas Usiat wastan/ ja sanoit hänelle: Usia/ ei sinun sowi suidzutta HERralle/ waan Pappein Aaronin poicain/ jotca owat pyhitetyt suidzuttaman/ mene ulos Pyhäst/ sinä olet wäärin tehnyt/ ei se tule sinulle cunniaxi HERran Jumalan edes.
2 Aikak 26:19 Mutta Usia wihastui/ ja piti kädesäns pyhän sawun astian suidzuttaxens. Waan cosca hän wihastui Pappeja wastan/ käwi spitali hänen odzastans ulos HERran huones/ pyhän sawun Altarin edes.
2 Aikak 26:20 Silloin cadzoi ylimmäinen Pappi Azaria hänen puoleens/ ja caicki muut Papit/ ja cadzo/ hän oli spitalinen hänen odzasans. Ja he sysäisit hänen sieldä kijrust ulos/ ja hänen täydyi myös idze lähte: sillä hän oli HERralda rangaistu.
2 Aikak 26:21 Ja nijn oli Usia Cuningas spitalinen haman cuolemans asti/ ja asui erinäises huones spitalisna/ sillä hän oli eroitettu HERran huonest. Mutta Jotham hänen poicans hallidzi Cuningalisen huonen/ ja duomidzi Canssoja maalla.
2 Aikak 26:22 Mitä enä Usian menoist sanomist on/ sekä ensimäisist että wijmeisist/ on Propheta Esaia Amoxen poica kirjoittanut.
2 Aikak 26:23 Ja Usia nuckui Isäins cansa/ ja he hautaisit hänen Isäins cansa Cuningasten hautapeldoon. Sillä he sanoit: hän on spitalinen. Ja Jotham hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 5. Jumalan nägyisä ) Se on Prophetis/ nijncuin hän tahdois sanoa: hän oli oppenut/ Mosexes/ Prophetais/ Samuelis/ Dawidis ja muisa. v. eodem. Nijncauwan cuin Zacharia eli ) Näitä sanoja ja coco tätä lucu/ edellisen 24. cansa/ ei pidä Cuningan ja Förstin uneljast/ waan ahkerast lukeman ja ajatteleman/ nijn hän sijtä näke nijncuin Almanachast eli ilmakirjast/ cuinga cauwan hänen hywin käy hallituxesans/ ja cosca hänen pahoin rupe käymän/ nijn ettei hän muuta thema nativitatis eli ennustusta tarwidze. Cadzo 4. Reg. 12:2.

XXVII. Lucu .

JOtham tule Cuningaxi/ hallidze 16. ajastaica/ ja teke mitä HERralle otollinen on/ v. 1.
rakenda paljo/ v. 3.
soti Ammonin lapsia wastan/ ja teke heidän werollisixi/ v. 5.
cuole/ ja hänen poicans Ahas tule Cuningaxi/ v. 9.

2 Aikak 27:1 JOtham oli wijden ajastaicainen colmattakymmendä tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi cuusitoistakymmendä ajastaica Jerusalemis/ hänen äitins nimi oli Jerusa Zadochin tytär.
2 Aikak 27:2 Ja hän teki mitä HERralle oli kelwollinen/ nijncuin hänen Isäns Usiakin tehnyt oli/ paidzi sitä/ ettei hän käynyt HERran Templis/ ja Canssa käytti wielä idzens pahoin.
2 Aikak 27:3 Hän rakensi sen corkian portin HERran huoneseen/ ja Ophelin muuri hän paljon rakensi.
2 Aikak 27:4 Ja hän rakensi Caupungit Judan wuorelle/ ja medzijn rakensi hän linnat ja tornit.
2 Aikak 27:5 JA hän sodei Ammonin lasten Cuningan cansa/ ja woitti heidän/ nijn että Ammonin lapset annoit sinä wuonna hänelle sata leiwiskätä hopiata/ kymmenen tuhatta punda nisuja/ ja kymmenen tuhatta punda ohria. Nijn palio annoit myös Ammonin lapset hänelle toisna ja colmandena wuonna.
2 Aikak 27:6 Näin tuli Jotham woimallisexi: sillä hän toimitti tiens oikein HERran hänen Jumalans edes.
2 Aikak 27:7 Mitä enä Jothamist sanomist on/ ja caikist hänen sodistans ja töistäns/ cadzo/ ne owat kirjoitetut Israelin ja Judan Cuningasten kirjas.
2 Aikak 27:8 Wijdencolmattakymmenen wuoden wanha oli hän tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi cuusitoistakymmendä wuotta Jerusalemis.
2 Aikak 27:9 Ja Jotham nuckui hänen Isäins cansa/ ja he hautaisit hänen Dawidin Caupungijn. Ja hänen poicans Ahas tuli Cuningaxi hänen siaans.

XXVIII. Lucu .

AHas hallidze 16. ajastaica/ ja waelda Israelin Cuningasten teillä/ pacanoiden cauhistuxes/ v. 1.
HERra anda hänen Syrialaisten käsijn/ ja he waewawat Judat/ v. 5.
Ja Israelin käsijn/ jotca lyöwät yhtenä päiwänä 12000. ottawat fangixi 200000. v. 6.
ja Obedin Prophetan neuwost waatettawat he fangitut ja wiewät cotians/ v. 15.
Ahas edzi apua Assurin Cuningalda/ v. 16.
Edomerejä ja Philisterejä wastan/ v. 27.
Thiglath Assurin Cuningas pijrittä hänen/ jolla hän suuret lahjat anda/ v. 20.
Ahas uhra epäjumalille ja lukidze HERran huonen/ v. 22.
cuolemans asti/ v. 27.

2 Aikak 28:1 AHas oli cahdenkymmenen ajastaicainen tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi cuusitoistakymmendä ajastaica Jerusalemis/ ja ei tehnyt mitä HERralle kelwollinen oli/ nijncuin hänen Isäns Dawid.
2 Aikak 28:2 Waan hän waelsi Israelin Cuningasten teillä/ ja teki Baalille waletuita cuwia.
2 Aikak 28:3 Ja suidzutti Hinnomin poicain laxos/ ja poltti poicans tulella pacanain cauhistuxen jälken/ jotca HERra Israelin lasten edest oli ajanut pois.
2 Aikak 28:4 Ja hän uhrais ja suidzutti corkeuxilla ja cuckuloilla/ ja caickein wiherjäisten puiden alla.
2 Aikak 28:5 SEntähden andoi HERra hänen Jumalans/ hänen Syrian Cuningan käsijn/ nijn että he löit hänen/ ja weit heistä suuren joucon fangixi Damascuun. Hän annettin myös Israelin Cuningan käsijn/ joca heistä sangen paljo tappoi.
2 Aikak 28:6 Sillä Pekah Remalian poica löi Judast sata ja caxikymmendä tuhatta yhtenä päiwänä/ jotca caicki wäkewät miehet olit/ että he hyljäisit HERran heidän Isäins Jumalan.
2 Aikak 28:7 Ja Sichri se Ephraimin wäkewä/ tappoi Cuningan pojan Maesejan/ ja Asrikamin Cuningan huonen Förstin/ ja Elkanan/ joca Cuningasta lähimmäinen oli.
2 Aikak 28:8 Ja Israelin lapset weit fangina heidän weljistäns/ caxi sata tuhatta waimoa/ poikia ja tyttäritä/ ja ryöstit heildä paljon saalist/ jonga he weit Samariaan.
2 Aikak 28:9 JA siellä oli yxi HERran Propheta/ joca cudzuttin Obed/ hän läxi sitä jouckoa wastan/ cuin Samariaan tuli/ ja sanoi heille: cadzo/ että HERra teidän Isäin Jumala on wihastunut Judan päälle/ ja on andanut teidän käsijn/ mutta te oletta hirmuisest heitä tappanet/ nijn että se taiwaseen cuulu.
2 Aikak 28:10 Nijn te luuletta polkewan teidän alan Judan lapset ja Jerusalemin/ teidän palwelioixen ja pijcoixen: Eikö teisä wica ole HERra teidän Jumalatan wastan?
2 Aikak 28:11 Nijn cuulcat minua/ ja wiekät ne fangit sinne jällens/ jotca te toitta teidän weljistäns: sillä HERRAN wiha julmistui teidän päällen.
2 Aikak 28:12 Silloin nousit muutamat Ephraimin lasten ylimmäisist/ Asaria Johanan poica/ Berechia Mesillemothin poica/ Jehiskia Sallumin poica/ ja Amazia Hadlain poica/ nijtä wastan/ jotca sodasta tulit:
2 Aikak 28:13 Ja sanoit heille: ei teidän pidä nijtä fangeja tuoman tänne/ sillä et te muuta saata cuin wica meidän päällem HERran edes/ lisätäxen meidän syndejäm ja ricoxitam/ täsä on endiseldäkin paljo ricosta/ ja wiha julmistu Israelin päälle.
2 Aikak 28:14 Silloin sotawäki päästi fangit wallallens/ ja asetti saalin ylimmäisten ja caiken Canssan eteen.
2 Aikak 28:15 Silloin nousit ne miehet/ jotca nimeldäns nimitetyt olit/ ja otit fangit ja caicki cuin heidän seasans alasti olit/ ja waatetit sijtä saalista. Ja cuin he heidän olit waatettanet/ kengitit he heidän/ ja annoit heille ruoca ja juoma/ ja woitelit heitä/ ja weit caicki ne Asein päällä cuin heicoimmat olit/ ja saatit heidän Jerihon palmucaupungijn weljeins tygö/ ja palaisit sijtte Samariaan.
2 Aikak 28:16 SIlloin lähetti Cuningas Ahas Assurin Cuningasten tygö/ että ne olisit auttanet händä:
2 Aikak 28:17 Sillä Edomerit tulit wielä/ ja löit Judan ja muutamita weit pois.
2 Aikak 28:18 Ja Philisterit hajotit idzens caickijn ketocaupungeihin/ etelän puolelle Judat/ ja woitit BethSemexen/ Ajalonin/ Gederothin ja Sochonin kylinens/ ja Timnan kylinens/ ja Gimson kylinens/ ja asuit siellä.
2 Aikak 28:19 Sillä HERra waewais Judat Ahaxen Israelin Cuningan tähden/ että hän oli wietellyt Judan/ ja teki wäärin HERra wastan.
2 Aikak 28:20 Ja händä wastan tuli Tiglath Pilnesser Assurin Cuningas/ joca pijritti hänen/ ja ei händä mitän wahwistanut.
2 Aikak 28:21 Sillä Ahas otti yhden osan HERran huonest/ Cuningan ja ylimmäisten huonest/ jotca hän andoi Assurin Cuningalle/ waan ei se händä mitän auttanut.
2 Aikak 28:22 Silloin teki Cuningas Ahas wielä enämmän wäärin HERra wastan hänen tuscasans.
2 Aikak 28:23 Ja uhrais Damascun epäjumalille/ jotca olit lyönet händä/ ja sanoi: Syrian Cuningan jumalat autit heitä/ sentähden minä uhran heille/ että he myös minua autaisit: mutta he olit hänelle ja caikelle Israelille langemisexi.
2 Aikak 28:24 Ja Ahas cocois astiat Jumalan huonest/ ja särki Jumalan huonen astiat/ ja sulki HERran huonen owet/ ja teki idzellens Altareita joca nurckan Jerusalemis.
2 Aikak 28:25 Ja myös caikis Judan Caupungeis teki hän corkeuxet siellä ja täällä/ suidzuttaxens wieraille jumalille/ ja wihoitti HERran heidän Isäins Jumalan.
2 Aikak 28:26 Mitä enä hänest on sanomist/ ja caikist hänen teistäns/ ensimäisist ja wijmeisist/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan ja Israelin Cuningasten kirjas.
2 Aikak 28:27 Ja Ahas nuckui Isäins cansa/ ja he hautaisit hänen Jerusalemin Caupungijn: mutta ei he pannet händä Israelin Cuningasten secaan. Ja hänen poicans Jehiskia tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 3. Hinnomin poicain laxos ) Täsä laxos on paljon epäjumalan palweluxia pidetty/ sentähden owat jälkentulewaiset Judalaiset cudzunet Helwetin sillä nimellä: Gehenna/ erinomaisest että he owat heidän lapsens sijnä polttanet/ Infr. cap. 33:16.
v. 19. Wietellyt ) Tämä wietteleminen eli paljastaminen oli/ ettei Canssa elänyt Jumalan sanan jälken/ waan wapast/ heidän oman mielens jälken/ heidän jumalan palweluxesans. Sentähden on Exod. 32:25. tulkittu/ Aaron wietteli eli teki Canssan wapaxi/ joca täsä cudzutan paljastamisexi. Cadzo ennen nimitettyä paicka/ Exod. etc.

XXIX. Lucu .

JEhiskia tule Cuningaxi/ hallidze 29. ajastaica/ ja teke mitä HERralle otollinen on/ v. 1.
awaja HERran huonen/ v. 3.
käske Pappein puhdista idzens ja HERran huonen/ v. 12.
anda uhrata/ v. 20.
pane Lewitat weisaman ja soittaman caickinaisilla candeleilla/ v. 25.
Cuningas rucoile ja käske heidän myös kijttä HERra Dawidin Psalmeilla/ etc. v. 29.
käske seuracunnan uhrata/ v. 31.
jotca nijn paljo uhrawat/ ettei Papit ilman Lewitain awuta woi corjata/ v. 34.

2 Aikak 29:1 Jehischia oli wijdencolmattakymmendä ajastaicainen tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi yhdexän colmattakymmendä ajastaica Jerusalemis: hänen äitins nimi oli Abia Sacharian tytär.
2 Aikak 29:2 Ja hän teki mitä HERralle oli otollinen/ nijncuin hänen Isänskin Dawid.
2 Aikak 29:3 Hän awais HERran huonen owet ensimäisnä waldacundans Cuucautena ensimäisnä wuonna/ ja wahwisti ne.
2 Aikak 29:4 Ja saatti Papit ja Lewitat sinne/ ja cocois heidän idäiselle catulle.
2 Aikak 29:5 JA sanoi heille: cuulcat minua Lewitat/ pyhittäkät nyt teitän/ pyhittäkät HERran teidän Isäin Jumalan huone/ ja caicki saastaisus candacat pois Pyhästä:
2 Aikak 29:6 Sillä meidän Isäm owat mennet wäärin/ ja tehnet sitä cuin HERran meidän Jumalam edes kelpamatoin on/ ja owat hyljännet hänen: sillä he owat caswons käändänet pois HERran majast ja käändänet selkäns sen puoleen.
2 Aikak 29:7 Ja owat sulkenet esihuonen owet/ ja sammuttanet lamput/ ja ei suidzuttanet suidzutust/ eikä uhrannet polttouhria Israelin Jumalalle Pyhäs.
2 Aikak 29:8 Sijtä on HERran wiha Judan ja Jerusalemin päälle tullut/ ja hän on andanut heidän hämmästyxexi ja häwityxexi/ nijn että heitä filistellän/ nijncuin te näettä.
2 Aikak 29:9 Sillä/ cadzo/ sentähden owat meidän Isäm langennet miecan cautta/ meidän poicam/ tyttärem ja emändäm owat wiedyt pois.
2 Aikak 29:10 Nyt olen minä aicoinut tehdä HERran Israelin Jumalan cansa lijton/ että hän wihans hirmusuden käännäis meidän pääldäm pois.
2 Aikak 29:11 Nyt minun poicani älkät siecailco: sillä HERra on teidän walinnut seisoman hänen edesäns palweluxes/ ja oleman hänen palwelians ja suidzuttaman.
2 Aikak 29:12 NIin nousit Lewitat/ Mahat Amasain poica/ ja Joel Asarian poica/ Kahatitherein lapsist. Ja Merarin lapsist/ Kis Abdin poica/ ja Azaria Jahaleleelin poica. Gersoniterein lapsist Joah Simman poica/ ja Eden Joahn poica.
2 Aikak 29:13 Ja Elizaphanin lapsist/ Simri ja Jejel. Assaphin lapsist/ Zacharia ja Mathania.
2 Aikak 29:14 Hemanin lapsist/ Jehiel ja Semei. Jedithunin lapsist/ Semaja ja Usiel.
2 Aikak 29:15 Ja cocoisit heidän weljens ja pyhitit idzens/ ja menit Cuningan käskyst HERran sanan jälken puhdistaman HERran huonetta.
2 Aikak 29:16 Ja Papit menit HERran huoneseen puhdistaman sitä/ ja percaisit caiken saastaisuden/ jonga he löysit HERran Templist/ ja cannoit cartanolle lähes HERran huonetta: ja Lewitat otit sen ja cannoit Kidronin ojaan.
2 Aikak 29:17 Ensimäisnä päiwänä ensimäisesta Cuusta rupeisit he pyhittämän heitäns/ ja cahdexandena päiwänä sijtä Cuusta/ menit he HERran esihuoneseen/ ja pyhitit HERran huonetta cahdexan päiwä/ ja päätit sen cuudendenatoistakymmendenä päiwänä ensimeisellä Cuulla.
2 Aikak 29:18 JA he menit Cuningas Jehiskian tygö/ ja sanoit: me olemma puhdistanet caiken HERran huonen ja polttouhrin Altarin/ ja caicki sen astiat.
2 Aikak 29:19 Caicki myös ne astiat jotca Cuningas Ahas oli hyljännyt Cuningasna ollesans/ cosca hän wäärin teki/ ne olemma me walmistanet ja pyhittänet/ cadzo/ ne owat HERran Altarin edes.
2 Aikak 29:20 Nijn Cuningas Jehiskia nousi warhain amulla/ cocois Caupungin ylimmäiset ja meni HERran huoneseen.
2 Aikak 29:21 Ja toit seidzemen härkä/ ja seidzemen oinasta/ ja seidzemen caridzata/ ja seidzemen caurista syndiuhrixi waldacunnan edestä/ Pyhän edestä ja Judan edestä. Ja hän sanoi Papeille Aaronin lapsille/ että he uhraisit ne HErran Altarille.
2 Aikak 29:22 Nijn he teurastit härjät/ waan Papit otit weren ja prijscotit Altarille/ ja he taas teurastit oinat/ ja prijscotit weren Altarille/ ja teurastit caridzat/ ja prijscotit weren Altarille.
2 Aikak 29:23 Ja toit caurit syndiuhrixi Cuningan ja seuracunnan eteen/ ja he panit kätens nijden päälle.
2 Aikak 29:24 Ja Papit teurastit ne/ ja prijscotit weren Altarille/ sowittaman caicke Israeli: sillä Cuningas oli heidän käskenyt uhrata polttouhrin ja syndiuhrin caiken Israelin edestä.
2 Aikak 29:25 Ja hän asetti Lewitat HERran huoneseen/ Cymbalein/ Psaltarein ja harpuin cansa/ nijncuin Dawid käskenyt oli/ ja Gad Cuningan Näkiä/ ja Nathan Propheta: sillä se oli HERran käsky hänen Prophetains cautta.
2 Aikak 29:26 Ja Lewitat seisoit Dawidin harpuin cansa/ ja Papit Basunain cansa.
2 Aikak 29:27 Ja Jehiskia käski heidän uhrata polttouhria Altarille. Ja ruwetes uhraman polttouhria/ ruwettin myös weisaman HERralle Basunilla ja moninaisilla Dawidin Israelin Cuningan candeleilla. Ja coco seuracunda cumarsi.
2 Aikak 29:28 Ja weisaitten weisu/ ja Basunan soittaitten Basunan äni cuului/ sijhenasti että caicki polttouhri täytettin.
2 Aikak 29:29 COsca polttouhri uhrattu oli/ notkisti Cuningas ja caicki ne jotca hänen cansans olit/ polwians ja cumarsit.
2 Aikak 29:30 Ja Cuningas Jehiskia ja caicki ylimmäiset käskit Lewitain kijttä HERra Dawidin ja sen Näkiän Assaphin sanoilla. Ja he kijtit händä suurella ilolla/ ja he callistit päätäns ja cumarsit.
2 Aikak 29:31 Nijn Jehiskia wastaten sanoi: nyt te oletta täyttänet teidän käten HERralle/ käykät ja candacat uhria ja kijtosuhria HERran huoneseen. Ja seuracunda weit uhria ja kijtosuhria/ ja jocainen sydämest hywäntahtoinen polttouhria.
2 Aikak 29:32 Ja polttouhrin lucu/ jonga seuracunda wei/ oli seidzemenkymmendä härkä/ sata oinasta ja caxi sata caridzata/ ja nämät caicki weit he polttouhrixi HERralle.
2 Aikak 29:33 Ja he pyhitit cuusi sata härkä ja colme tuhatta lammasta.
2 Aikak 29:34 Waan Pappeja oli wähimmäxi/ nijn ettei he woinet nylke wuotia caikilda polttouhreilda/ sentähden autit heitä heidän weljens Lewitat/ sijhenasti että se työ täytettin/ ja cuin Papit pyhitit heitäns: sillä Lewitat olit wiremmät pyhittämäs idzens cuin Papit.
2 Aikak 29:35 Ja polttouhria oli paljo kijtosuhrin lihawuden cansa/ ja juomauhria polttouhrixi. Näin wirca walmistettin HERran huones.
2 Aikak 29:36 Ja Jehiskia riemuidzi ja caicki Canssa/ sijtä cuin Jumala oli heille walmistanut: sillä se tapahtui sangen kijrust.

Vers. 25. Cymbalein ja Psaltarein ) Täsä nähdän cuinga jumaliset Cuningat candeleilla ja cauneilla weisuilla owat palwellet HERra/ joca hänelle otollinen on/ nijncuin Pyhä Hengi käske Dawidin cautta/ Psal. 150. kijttäkät HERra Basunalla/ kijttäkät händä Psaltarilla ja harpulla. Ei se ole myös Udes Testamendis kielty/ waan käsketty/ 1. Cor. Sentähden ei se ole Pyhä Hengi/ waan toinen hengi/ jota sencaltaista Jumalan seuracunnast tahto hyljätä ja häwittä.

XXX. Lucu .

CUningas Jehiskia käske coco Israelin käätä idzens HERran tygö/ ja tulla Jerusalemijn Pääsiäist pitämän/ v. 1.
Israelitat pilckawat sanansaattait/ mutta muutamat tulewat Judan cansa Jerusalemijn/ v. 10.
Cuningas ja coco seuracunda pitä Pääsiäist suurella/ ilolla/ v. 14.

2 Aikak 30:1 JA Jehiskia lähetti caiken Judan ja Israelin tygö/ ja kirjoitti kirjan Ephraimin ja Manassen tygö/ että heidän piti tuleman HERran huoneseen Jerusalemijn/ pitämän HERralle Israelin Jumalalle Pääsiäistä.
2 Aikak 30:2 Ja Cuningas piti neuwon ylimmäistens cansa/ ja coco seuracunnan cansa/ Jerusalemis pidettä Pääsiäistä toisna Cuucautena.
2 Aikak 30:3 Sillä ei he tainnet sitä pitä sijhen aican/ sillä Papit ei ollet wielä täydellisest pyhitetyt/ eikä Canssa ollut tullut cocon Jerusalemijn.
2 Aikak 30:4 Ja tämä kelpais Cuningalle ja coco seuracunnalle.
2 Aikak 30:5 Ja he toimitit nijn että se cuulutettin caikes Israelis/ Bersebast Danin asti/ tuleman ja pitämän HERralle Israelin Jumalalle Pääsiäistä Jerusalemis: sillä ei se pidetty suuren aican/ nijncuin kirjoitettu on.
2 Aikak 30:6 JA sanansaattajat menit kirjoitusten cansa/ Cuningan ja ylimmäisten kädest/ caiken Israelin ja Judan läpidze/ Cuningan käskyst/ ja sanoit: te Israelin lapset/ käändäkät teitän HERran Abrahamin/ Isaachin ja Israelin Jumalan tygö/ nijn hän käändä idzens pääsnyitten tygö/ jotca wielä owat jäänet Assyrian Cuningan kädest.
2 Aikak 30:7 Ja älkät olco nijncuin teidän Isän ja weljen cuin wäärin teit HERra teidän Isäin Jumalata wastan/ ja hän andoi heidän häwityxexi/ nijncuin te idze näette.
2 Aikak 30:8 Nijn älkät olco uppiniscaiset ( nijncuin teidän Isän/ mutta andacat HERralle teidän käten/ ja tulcat hänen Pyhääns/ jonga hän on pyhittänyt ijancaickisest/ ja palwelcat HERra teidän Jumalatan/ nijn hänen wihans julmuus käändy teistä pois.
2 Aikak 30:9 Ja jos te käännätte teitän HERran tygö/ nijn teidän weljen ja lapsen saawat armon nijden edes/ jotca heitä fangina pitäwät/ että he tulewat tähän maahan jällens: sillä HERra teidän Jumalan on armollinen ja laupias/ ja ei käännä caswojans pois teistä/ jos te käännätte teidän hänen tygöns.
2 Aikak 30:10 Ja sanansaattajat menit yhdest Caupungist nijn toiseen/ Ephraimin ja Manassen maalla Sebulonin asti/ mutta ne nauroit ja pilckaisit heitä.
2 Aikak 30:11 Cuitengin nöyrytit muutamat idzens Asserist/ Manassest ja Sebulonist/ ja tulit Jerusalemijn.
2 Aikak 30:12 Ja Jumalan käsi tuli Judaan/ että hän andoi heille yximielisen sydämen/ tekemän Cuningan ja ylimmäisen käskyä/ HERran sanan jälken.
2 Aikak 30:13 Ja paljo Canssa tuli Jerusalemijn cocon pitämän happamattoman leiwän juhlapäiwä toisna Cuucautena/ sangen suuri cocous.
2 Aikak 30:14 JA he nousit ja cukistit Altarit cuin olit Jerusalemis/ ja otit caicki suidzutuxet pois/ ja heitit Kidronin ojaan.
2 Aikak 30:15 Ja teurastit Pääsiäisen neljändenätoistakymmendenä päiwänä toisna Cuucautena. Ja Papit ja Lewitat häpeisit ja pyhitit idzens/ ja cannoit polttouhria HERran huoneseen.
2 Aikak 30:16 Ja seisoit järjestyxesäns nijncuin pitikin/ Mosexen Jumalan miehen Lain jälken. Ja Papit prijscotit weren Lewitain kädest.
2 Aikak 30:17 Sillä monda oli seuracunnas/ jotca ei ollet pyhittänet heitäns/ sentähden teurastit Lewitat Pääsiäisen caickein nijden edest/ jotca ei ollet puhtat/ pyhittäxens heitä HERralle.
2 Aikak 30:18 JA paljo Canssa oli Ephraimist/ Manassest/ Isascharist ja Sebulonist/ jotca ei ollet puhtat/ mutta he söit Pääsiäis lamban/ ei nijncuin kirjoitettu on: Sillä Jehiskia rucoili heidän edestäns/ ja sanoi: HERra joca on hywä/ hän on armollinen heille/
2 Aikak 30:19 Caikille jotca sydämens asettawat edzimän HERra heidän Isäins Jumalata/ waicka ei he ole Pyhän puhtauden jälken.
2 Aikak 30:20 Ja HERra cuuli Jehiskian rucouxen/ ja paransi Canssan.
2 Aikak 30:21 Nijn Israelin lapset pidit/ jotca olit Jerusalemis/ happamattoman leiwän juhla suurella ilolla seidzemen päiwä. Ja Papit ja Lewitat kijtit HERra jocapäiwä/ HERran wäkewillä candeleilla.
2 Aikak 30:22 JA Jehiskia puhui ystäwälisest caickein Lewitain cansa/ joilla oli hywä ymmärrys HERrasta/ ja he söit juhla coco seidzemen päiwä/ ja uhraisit kijtosuhria/ ja kijtit HERra heidän Isäins Jumalata.
2 Aikak 30:23 Ja coco seuracunda mielistyi pitämän wielä toiset seidzemen päiwä/ ja he pidit myös ne seidzemen päiwä ilolla.
2 Aikak 30:24 Sillä Jehiskia Judan Cuningas andoi ylönnyxexi Canssalle/ tuhannen härkä ja seidzemen tuhatta lammasta. Ja ylimmäiset annoit ylönnyxexi Canssalle tuhannen härkä/ ja kymmenen tuhatta lammasta/ näin monda Pappia pyhitti hänens.
2 Aikak 30:25 Ja coco seuracunda Judas iloidzi ja Papit ja Lewitat/ ja coco seuracunda/ joca oli tullut Israelist/ ja muucalaiset jotca olit tullet Israelin maalda/ ja ne cuin asuit Judas.
2 Aikak 30:26 Ja silloin oli suuri ilo Jerusalemis/ että Salomon Dawidin pojan Israelin Cuningan ajasta/ ei ole sencaltaista ollut Jerusalemis.
2 Aikak 30:27 Ja Papit ja Lewitat nousit ja siunaisit Canssan/ ja heidän änens cuultin/ ja heidän rucouxens tuli hänen pyhän asumiseens taiwaseen.

Vers. 19. Pyhän puhtauden jälken ) se on/ Jumala cadzo sydändä/ cosca se on waca Jumalan puoleen/ nijn ei hän kysele ulconaista puhdistust lain jälken.

XXXI. Lucu .

ISraeliterit palajawat cotians/ ja hyljäwät epäjumalan palweluxens coco maalda/ v. 1.
Jehiskia säätä Pappein järjestyxen/ palweleman ja kijttämän HERra/ v. 2.
Anda paljo uhrixi/ ja käske Canssan anda Pappein rawinnoxi esicoiset ia kymmenexet HERran käskyn jälken/ v. 4.
Canssa anda paljo/ v. 8.
joca heille jaetan wuorons jälken/ v. 15.

2 Aikak 31:1 COsca nämät caicki päätetyt olit/ läxit caicki Israelitat ulos/ jotca Judan Caupungeis olit/ ja ricoit padzat/ ja hackaisit maahan medzistöt/ ja cukistit corkeuxet ja Altarit coco Judast/ BenJaminist/ Ephraimist ja Manassest/ sijhenasti että he peräti häwitit heidän. Ja Israelin lapset menit jocainen omains tygö heidän Caupungeihins.
2 Aikak 31:2 MUtta Jehiskia asetti Papit ja Lewitat järjestyxeens/ cungin wircans jälken/ sekä Papit että Lewitat/ polttouhrilla ja kijtosuhrilla/ palweleman/ kijttämän ja cunnioittaman HERran leirein porteis.
2 Aikak 31:3 Ja Cuningas andoi osans tawarastans huomeneltain ja ehtona polttouhrixi/ ja Sabbathin/ uden Cuun ja juhlapäiwän polttouhrixi/ nijncuin kirjoitettu on HERran lais.
2 Aikak 31:4 JA hän sanoi Canssalle cuin asui Jerusalemis/ että heidän piti andaman osan Papeille ja Lewitaille/ että he olisit wiriämmät HERran lais.
2 Aikak 31:5 Ja cosca se sanottu oli/ annoit Israelin lapset paljon vtista/ jywistä/ wijnasta/ öljystä/ hunajasta ja caickinaisesta pellon caswosta/ ja he toit heille kymmenexet caikist runsast.
2 Aikak 31:6 Ja Israelin ja Judan lapset/ cuin Judan Caupungeis asuit/ toit kymmenexet carjast ja lambaist ja pyhitetyst/ cuin he HERralle heidän Jumalallens pyhittänet olit/ ja asetit eri läjin.
2 Aikak 31:7 Colmandena Cuucautena rupeisit he paneman läjin/ ja seidzemendenä Cuucautena päätit.
2 Aikak 31:8 Ja cosca Jehiskia tuli ylimmäisten cansa/ ja näki läjät/ kijtit he HERra ja hänen Canssans Israeli.
2 Aikak 31:9 Ja Jehiskia kysyi Papeille ja Lewitaille läjistä.
2 Aikak 31:10 Ja Azaria ylimmäinen Pappi Zadochin huonesta/ sanoi hänelle: sijtä ajasta cuin he rupeisit ylönnyst tuoman HERran huoneseen/ olem me syönet ja tullet rawituxi/ ja täsä on wielä paljo tähtenä: sillä HERra on siunannut hänen Canssans/ sentähden on tämä paljous jäänyt.
2 Aikak 31:11 Nijn Cuningas käski arcut walmista HERran huoneisin/ ja he walmistit.
2 Aikak 31:12 Ja panit nijhin ylönnyxen kymmenexet/ ja sen cuin pyhitetty oli uscollisest. Ja Chanania Lewita oli asetettu päämiehexi sen päälle/ ja Simei hänen weljens toisexi.
2 Aikak 31:13 Ja Jehiel/ Asasia/ Nagath/ Asahel/ Jerimoth/ Josabad/ Eliel/ Jesmachia/ Mahath ja Benaja/ asetetut Chananialda ja hänen weljeldäns Simeildä/ Cuningas Jehiskian käskyn jälken/ ja Azaria oli Jumalan huonen päämies.
2 Aikak 31:14 Ja Chore Jemnan poica se Lewita/ owen wartia idän puolella/ ja Jumalan wapaehdollisten lahjain päällä jacaman nijtä/ cuin HERralle annettu oli ylönnyxexi/ ja sen caickein pyhimmän päälle.
2 Aikak 31:15 Ja hänen kätens alla olit Eden/ Miniamin/ Jesua/ Semaja/ Amaria ja Sachania Pappein Caupungeis. Että heidän piti uscollisest andaman osan weljillens heidän järjestyxens jälken/ pienimmälle nijncuin suuremmallekin.
2 Aikak 31:16 Nijn myös nijlle cuin luettin miehen puolista/ colmest ajastajast ja sen ylidzen/ caickein nijden seas cuin HERran huoneseen menit/ cukin päiwänäns heidän wircans ja heidän wartions/ heidän järjestyxens jälken.
2 Aikak 31:17 Nijn myös nijlle/ jotca olit Pappein lugus heidän Isäins huoneis/ ja Lewitat cahdestkymmenest ajastajast ja sen ylidze/ heidän wartions/ heidän järjestyxens jälken.
2 Aikak 31:18 Sijtte nijlle cuin luetut olit/ lastens/ waimoins/ poicains ja tytärtens seas/ coco seuracunnan seas/ sillä he pyhitit uscollisest sen pyhitetyn.
2 Aikak 31:19 Nijn olit myös miehet nimeldäns nimitetyt Papin Aaronin lasten seas/ esicaupungin kedolla caikis Caupungeis/ että heidän piti osan andaman caikille miehenpuolille Pappein seas/ ja caikille nijlle cuin Lewitain secan luetut olit.
2 Aikak 31:20 Näin teki Jehiskia caikes Judas/ ja teki cuin hywä/ oikia ja totinen oli HERran hänen Jumalans edes.
2 Aikak 31:21 Ja caikis hänen tegoisans cuin hän alcoi Jumalan huonen palweluxes/ lain ja käskyn jälken/ edziäxens hänen Jumalatans/ sen teki hän caikest sydämestäns/ sentähden hän myös menestyi.

Vers. 1. Ricoit padzat ) Cadzo Num. 33:52.
v. 4. Että he olisit wiriämmät HERran lais ) se on/ ettei he lackais lukemast HERran lakia/ opettamast ja neuwomast Canssa: sillä heidän täyty oppia wircoja/ työtä tekemän/ caupidzeman eli muutoin rawindotans edzimän. Sillä se joca muita tahto opetta/ hänen pitä idze oppeman/ ja sentähden muut wirat hyljämän/ nijncuin Syrach lewiämmäldä opetta c. 39. Cadzo Nehem. 10:32. ja 12:44. ja 13:10.

XXXII. Lucu .

SAnherib pijrittä Judan Caupungit/ v. 1.
Jehiskia tukidze caicki Jerusalemin caewot/ ja wahwista idzens/ v. 2.
rohwaise Canssa/ v. 7.
Sanherib neuwo heitä myötä andaman/ v. 9.
Jehiskia rucoile HERra/ ja HERran Engeli lyö Sanheribin parhan wäen/ v. 20.
Jehiskia tule sairaxi ja saa HERralda terweydens merkin/ v. 24.
hänen rickaudens/ v. 27.
joista hänen sydämens paisu/ v. 25.
händä neuwotan nöyryteen/ ettei Jumala rangaisis/ v. 31.

2 Aikak 32:1 NÄiden tecoin ja totuden jälken/ tuli Sanherib Assurin Cuningas/ ja meni Judaan ja sioitti idzens wahwain Caupungitten eteen/ ja ajatteli päästä nijhin.
2 Aikak 32:2 Cosca Jehiskia näki Sanheribin tulewan/ ja että hänen caswons olit käätyt sotiman Jerusalemita wastan.
2 Aikak 32:3 Piti hän neuwo ylimmäistens ja wäkewittens cansa/ tukitaxens wesilähtet/ jotca ulcona Caupungist olit/ ja he autit händä:
2 Aikak 32:4 Ja paljo Canssa cocondui/ ja tukidzit caicki lähtet ja wuotawat ojat keskellä maata/ ja sanoi: ei Assurin Cuningat paljo tulduans wettä löydä.
2 Aikak 32:5 Ja hän wahwisti idzens/ ja rakensi caicki rauwennet muurit/ ja corgotti tornin tasalle/ ja wielä sijtte rakensi ulconaiselle puolelle toisen muurin/ ja wahwisti Millon Dawidin Caupungin/ ja andoi tehdä paljon aseita ja kilwejä.
2 Aikak 32:6 Ja asetti sodanpäämiehet Canssan secan. Ja hän cocois heitä tygöns/ sillä lewiällä catulla Caupungin portin ohes/ ja puhui sydämelisest heidän tygöns/ ja sanoi:
2 Aikak 32:7 Olcat rohkiat ja hywäs turwas/ älkät peljätkö/ ja älkät wawahtuco Assurin Cuningast/ ja caicke joucko cuin hänen cansans on: sillä meidän cansam on enä cuin hänen cansans.
2 Aikak 32:8 Hänen cansans on lihallinen käsiwarsi/ waan meidän cansam on HERra meidän Jumalam/ auttamas meitä ja sotimas meidän edestäm. Ja Canssa luotti idzens Jehiskian Judan Cuningan sanoin.
2 Aikak 32:9 SIitte lähetti Sanherib Assurin Cuningas palwelians Jerusalemijn ( sillä hän oli Lachixen edes/ ja caicki hänen sotawäkens hänen cansans ) Jehiskian Judan Cuningan tygö/ ja coco Judan tygö joca Jerusalemis oli/ ja andoi heille sanoa:
2 Aikak 32:10 Näin sano Sanherib Assurin Cuningas: mihingä te uscallatte/ jotca oletta sijnä pijritetys Jerusalemis?
2 Aikak 32:11 Jeheskia pettä teidän/ saattain teitä cuoleman näljäst ja janost/ ja sano: HERra meidän Jumalam pelasta meitä Assurin Cuningan kädest.
2 Aikak 32:12 Eikö hän ole se Jehiskia joca corkeuxens ja Altarins on heittänyt pois/ ja sanonut Judalle ja Jerusalemille: teidän pitä rucoileman yhden Altarin edes/ ja sen päällä suidzuttaman?
2 Aikak 32:13 Ettäkö te tiedä mitä minä ja minun Isäni tehnet olemma caikille Canssoille maacunnisa? owatco pacanoitten jumalat maacunnis woinet pelasta maans minun kädestäni?
2 Aikak 32:14 Cuca on caikista pacanoitten jumalista/ cuin minun Isäni kironnet owat/ joca on pelastanut Canssans minun kädestäni? että teidän Jumalan wois autta teitä minun kädestäni?
2 Aikak 32:15 Nijn älkät sijs andaco Jehiskian wietellä teitän/ älkän myös uscottaco teitä/ ja älkät te uscoco händä: Sillä jos ei caickein pacanain waldacundain jumalat ole woinet autta Canssans minun ja minun Isäini kädest/ paljo wähemmin ei myös teidän Jumalan auta teitä minun kädestäni?
2 Aikak 32:16 Ja wielä hänen palwelians puhuit enä HERra Jumalata wastan/ ja hänen palweliatans Jehiskiat wastan.
2 Aikak 32:17 Hän kirjoitti myös kirjoituxen häwäistäxens HERra Israelin Jumalata/ ja puhui händä wastan/ ja sanoi: nijncuin ei pacanoittengan jumalat ole auttanet Canssans minun kädestäni/ nijn ei pidä myös Jehiskian Jumala pelastaman Canssans minun kädestäni.
2 Aikak 32:18 Ja he huusit corkialla änellä Judan kielellä Canssan tygö/ jotca muurin päällä Jerusalemis olit/ peljättäxens ja hämmästyttäxens heitä/ että he woittaisit Caupungin.
2 Aikak 32:19 Ja he puhuit Jerusalemin Jumalata wastan/ nijncuin maan Canssain jumalita wastan/ jotca ihmisten käsitegot olit.
2 Aikak 32:20 MUtta Cuningas Jehiskia ja Esaia Propheta Amoxen poica/ rucoilit sitä wastan ja huusit taiwaseen.
2 Aikak 32:21 Ja HERra lähetti Engelin joca surmais caicki woimalliset sotajoucost/ ja Förstit/ ja ylimmäiset Assurin Cuningan leiris/ nijn että hän häpiällä palais maallens. Ja cosca hän meni jumalans huoneseen tapoit ne hänen siellä miecalla/ cuin hänen ruumistans tullet olit.
2 Aikak 32:22 Ja nijn autti HERra Jehiskiat ja Jerusalemin Caupungin asuwaisia Sanheribin Assurin Cuningan kädest/ ja caickein muiden kädest/ ja warjeli heitä caikilda/ jotca ymbäristöllä olit.
2 Aikak 32:23 Ja moni cannoi HERralle lahjoja Jerusalemijn/ ja Jehiskialle Judan Cuningalle callita caluja/ ja nijn hän sijtte corgotettin caickein pacanoitten seas.
2 Aikak 32:24 SIihen aican sairasti Jehiskia cuolematautia/ ja hän rucoili HERra/ ja hän lupais hänelle/ ja andoi hänelle ihmen.
2 Aikak 32:25 Waan Jehiskia ei maxanut sitä cuin hänelle annettu oli: sillä hänen sydämens oli paisunut/ sentähden tuli wiha hänen/ Judan ja Jerusalemin päälle.
2 Aikak 32:26 Mutta Jehiskia nöyrytti idzens/ sydämens ylpeydest Jerusalemin asuwaisten cansa/ sentähden ei HERran wiha tullut heidän päällens Jehiskian elinaicana.
2 Aikak 32:27 JA Jehiskialla oli rickautta ja cunniata sangen paljo: sillä hän teki idzellens suuret tawarat hopiast/ cullast ja callist kiwist/ jaloist yrteist/ kilweist ja caickinaisist calleist caluist.
2 Aikak 32:28 Ja aittoja jywiä/ wijna ja öljyä warten/ ja pihatot caickinaisille eläimille/ ja carsinat lambaille.
2 Aikak 32:29 Ja rakensi idzellens Caupungeita/ ja hänellä oli carja/ lambaita ja härkiä kyllä: sillä Jumala andoi hänelle paljo rickautta.
2 Aikak 32:30 Hän on se Jehiskia/ joca tukidzi ylimmäisen wesijuoxun Gihonis/ ja johdatti alaskäsin länden päin Dawidin Caupungijn: sillä Jehiskia oli onnellinen caikis tegoisans.
2 Aikak 32:31 Mutta cosca Babelin Förstein lähetyssana oli hänen tygöns lähetetty/ kysymän sitä ihmettä joca maalla tapahtunut oli/ hyljäis Jumala hänen kiusataxens händä/ että caicki tiettäisin mitä hänen sydämesäns oli.
2 Aikak 32:32 Mitä enämbi Jehiskiast sanomist on/ ja hänen laupiudestans/ cadzo/ se on kirjoitettu Esaian Prophetan Amoxen pojan nägys/ Judan ja Israelin Cuningasten kirjas.
2 Aikak 32:33 Ja Jehiskia nuckui Isäins cansa/ ja he hautaisit hänen ylemmä Dawidin lasten hautoin. Ja caicki Juda ja Jerusalemin asuwaiset teit hänelle cunnian hänen cuollesans. Ja hänen poicans Manasse tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 31. Että tiettäisin ) Nimittäin/ ettei hängän ollut täydellinen/ waan heicko ja wiallinen nijncuin muutkin.

XXXIII. Lucu .

MAnasse tule Cuningaxi ja hallidze 55. ajastaica/ v. 1.
teke paha/ v. 4.
wiedän fangina Babelijn/ v. 11.
rucoile HERra/ ja oppe tundeman Jumalans/ v. 12.
HERra cuule händä/ ja hän häwittä epäjumalans/ ja käske Canssan palwella HERra/ v. 13.
Amon tule Cuningaxi/ hallidze 2. ajastaica/ teke paha ja tapetan palwelioildans/ v. 21.
Josia tule Cuningaxi/ v. 25.

2 Aikak 33:1 MAnasse oli cahdentoistakymmenen ajastaicainen tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi wijsi ajastaica cuudettakymmendä Jerusalemis.
2 Aikak 33:2 Ja teki paha HERran edes pacanoitten cauhistuxen jälken/ jotca HERra Israelin lasten edest oli ajanut pois.
2 Aikak 33:3 Ja hän palais/ ja rakensi corkeuxet/ jotca hänen Isäns Jehiskia cukistanut oli/ ja rakensi Baalille Altareita/ ja teki medzistöt/ ja cumarsi caickea taiwallista sotawäke/ ja palweli nijtä.
2 Aikak 33:4 Hän rakensi myös Altareita HERran huoneseen/ joista HERra sanonut oli: Jerusalemis on minun nimen ijancaickisest.
2 Aikak 33:5 Ja hän rakensi Altareita caikelle taiwalliselle sotawäelle/ molembijn HERran huonen cartanoihin.
2 Aikak 33:6 Ja hän käytti poikians tules/ Hinnomin poicain laxos/ ja walidzi hänellens päiwät/ ja otti waarin linduin lauluista/ ja noidui/ ja sääsi welhot ja merckein tulkidziat/ ja teki ylön paljo paha HERran silmäin edes/ kehoittaxens händä wihaan.
2 Aikak 33:7 Hän asetti myös cuwia ja epäjumalita/ jotca hän Jumalan huoneseen tehdä andoi/ joista Jumala oli sanonut Dawidille/ ja hänen pojallens Salomolle/ sanoden: tähän huoneseen Jerusalemis/ cuin minä walinnut olen caikist Israelin sucucunnist/ panen minä minun nimeni ijancaickisest.
2 Aikak 33:8 Ja en enä Israelin lasten jalcoja tästä maasta sijrrä/ jonga minä heidän Isillens luwannut olen/ jos he muutoin pitäwät caickia nijtä/ cuin minä heille Mosexen cautta käskenyt olen/ caikes Lais/ käskyis ja oikeudes.
2 Aikak 33:9 MUtta Manasse wietteli Judan ja Jerusalemin asuwaiset/ tekemän pahemmin cuin pacanat/ jotca HERra Israelin lasten edest häwittänyt oli.
2 Aikak 33:10 Ja cosca HERra puhui Manasselle ja hänen Canssallens/ nijn ei he sitä totellet.
2 Aikak 33:11 Sentähden saatti HERra heidän päällens Assurin Cuningan sodan Förstit/ he otit Manassen fangixi jalcaraudois/ ja sidoit hänen cahleilla/ ja weit Babelijn.
2 Aikak 33:12 Ja cosca hän oli sijnä ahdistuxes/ rucoili hän HERra hänen Jumalatans ja nöyrytti idzens suurest hänen Isäins Jumalan edes.
2 Aikak 33:13 Ja rucoili händä hartast/ ja hänen rucouxens cuultin/ ja johdatti hänen jällens waldacundaans Jerusalemijn. Nijn Manasse ymmärsi että HERra oli Jumala.
2 Aikak 33:14 SEnjälken rakensi hän ulcomaisen muurin Dawidin Caupungijn/ lännen puoleen/ Gihonin ojaan/ ja custa calaporttijn mennän/ ja Ophelin ymbärins/ ja teki sen sangen corkiaxi/ ja asetti sodanpäämiehet caickijn Judan wahwoin Caupungeihin.
2 Aikak 33:15 Ja otti wierat Jumalat ja epäjumalat pois HERran huonest/ ja caikilda Altareilda/ cuin hän rakendanut oli HERran huonen wuorelle Jerusalemis/ ja heitti ne Caupungist ulos.
2 Aikak 33:16 Ja udisti HERran Altarin/ ja uhraisi sillä kijtosuhria ja ylistysuhria HERralle/ ja käski Judan palwella HERra Israelin Jumalata.
2 Aikak 33:17 Cuitengin uhrais Canssa wielä corkeuxilla/ waan HERralle heidän Jumalallens.
2 Aikak 33:18 Mitä enämbi Manassest sanomist on/ ja hänen rucouxistans Jumalans tygö/ ja Näkiäin puhest/ cuin HERran Israelin Jumalan nimeen hänen cansans puhunet olit/ cadzo/ ne owat kirjoitetut Israelin Cuningasten tecoin kirjas.
2 Aikak 33:19 Ja hänen rucouxens/ ja cuinga hän cuultin/ ja caicki hänen syndins ja wäärät tecons/ ja paicat joihinga hän corkeuxet rakensi/ ja asetti medzistöt ja epäjumalat/ enenncuin hän oli nöyryttänyt idzens/ cadzo/ se on kirjoitettu Näkiäin tegois.
2 Aikak 33:20 Ja Manasse nuckui Isäins cansa/ ja he hautiasit hänen hänen huoneseens. Ja hänen poicans Amon tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Aikak 33:21 AMon oli cahden ajastaicainen colmattakymmendä tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi caxi ajastaica Jerusalemis.
2 Aikak 33:22 Ja teki paha HERran edes/ nijn cuin hänen Isäns Manasse tehnyt oli/ ja Amon uhrais caikille epäjumalille/ jotca hänen Isäns Manasse tehnyt oli/ ja palweli nijtä.
2 Aikak 33:23 Mutta ei hän nöyryttänyt idzens HERran edes/ nijncuin hänen Isäns Manasse idzens nöyryttänyt oli: sillä tämä Amon teki paljo syndiä.
2 Aikak 33:24 Ja hänen palwelians teit lijton händä wastan/ ja tapoit hänen hänen huonesans.
2 Aikak 33:25 Nijn maan Canssa tappoi caicki ne/ jotca olit lijton tehnet Cuningas Amonita wastan. Ja maan Canssa teki hänen poicans Josian Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 13. Hänen rucouxens cuultin ) Tämä on lohdullinen/ ettei yxikän ole nijn suuri syndinen/ ettei Jumala ota armoins cosca hän catu ja parannuxen teke. Mutta ei yhdengän pidä sentähden syndiä tekemän: sillä joca syndiä teke Jumalan laupiuden päälle/ hän ilman laupiudeta rangaistan. Lue Syr. 5. cap. 6.

XXXIV. Lucu .

JOsia hallidze 31. ajastaica/ v. 1.
teke hywä/ v. 3.
häwittä caiken epäjumalan palweluxen/ v. 4.
ano Hilkialda raha parata HERran huonetta/ v. 8.
anda heille HERran Lakikirjan/ v. 15.
joca luetan hänen edesäns/ v. 19.
Hulda Prophetissa ennusta paha syndein tähden/ v. 22.
Josia nöyryttä idzens/ v. 26.
teke lijton HERran cansa händä palwellaxens/ v. 29.

2 Aikak 34:1 JOsia oli cahdexan ajastaicainen tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi yhden wuoden neljättäkymmendä Jerusalemis.
2 Aikak 34:2 Ja teki oikein HERran caswon edes/ ja waelsi Isäns Dawidin teillä/ ja ei poikennut oikialle eikä wasemalle puolelle.
2 Aikak 34:3 Mutta cahdexandena hänen waldacundans wuonna/ wielä nuorucaisna ollesans/ rupeis hän edzimän Isäns Dawidin Jumalata/ ja toisna wuonna toistakymmendä rupeis hän puhdistaman Judat ja Jerusalemit corkeuxista/ ja medzistöistä/ ja epäjumalista/ ja waletuista cuwista.
2 Aikak 34:4 Ja andoi cukista Baalin Altarit/ ja rickoi cuwat cuin nijden päällä olit/ ja hän hackais medzistöt pois/ ja löi epäjumalat murscaxi/ ja hajoitti heidän hautains päälle jotca nijlle uhrannet olit.
2 Aikak 34:5 Ja poltti Pappein luut Altarilla/ ja nijn puhdisti hän Judan ja Jerusalemin.
2 Aikak 34:6 Nijn myös Manassen/ Ephraimin ja Simeonin Caupungeis/ haman Nephtalin asti/ heidän corwesans/ ymbäristöldä.
2 Aikak 34:7 Ja sijttecuin hän oli cukistanut Altarit/ medzistöt ja epäjumalat musertanut/ ja oli caicki cuwat coco Israelin maalla maahan hacannut/ palais hän Jerusalemijn.
2 Aikak 34:8 MUtta cahdexandenatoistakymmendenä hänen waldacundans wuonna/ sijttecuin hän maacunnan ja huonen puhdistanut oli/ lähetti hän Saphan Asaian pojan/ ja Maesejan Caupungin Päämiehen/ ja Joahn Joahaxen pojan Cantzelerin/ parandaman HERran hänen Jumalans huonetta.
2 Aikak 34:9 Nijn he tulit Hilkian ylimmäisen Papin tygö/ ja annoit hänelle rahan/ jotca Jumalan huoneseen wiedyt olit/ jotca owenwartiat Lewitat coonnet olit Manassest/ Ephraimist/ ja caikilda jääneildä Israelist/ ja caikelda Judalda ja BenJaminilda/ ja Jerusalemin asuwaisilda.
2 Aikak 34:10 Ja nijn he annoit ne HERran huonen teettäille/ ne taas annoit nijlle jotca HERran huones työtä teit huonen rakendamises ja parandamises.
2 Aikak 34:11 Ne sijtte annoit sen sepille ja rakendaille/ osta hacatuita kiwiä ja silitettyjä puita caarixi ja malgoixi huoneseen/ jonga Judan Cuningat olit häwittänet.
2 Aikak 34:12 Ja miehet teit työtä uscollisest. Ja heidän päällens asetettin Jahath ja Obadia Lewitat Merarin lapsist/ Sacharia ja Mesullam Kahathiterin lapsist/ työtä kijruttaman.
2 Aikak 34:13 Ja jocainen Lewita taisi soitta candeletta. Candaitten ja caickinaisen työn teettäitten päällä/ caikis wirgois olit Lewitaist/ kirjoittajat/ esimiehet ja owenwartiat.
2 Aikak 34:14 JA cosca he otit rahan ulos/ cuin HERran huoneseen pandu oli/ löysi Hilkia HERran Lakikirjan/ joca Mosexen cautta annettu oli.
2 Aikak 34:15 Ja Hilkia wastais ja sanoi Saphanille kirjoittajalle: minä olen löytänyt Lakikirjan HERran huonest. Ja Hilkia andoi kirjan Saphanille.
2 Aikak 34:16 Nijn Saphan wei kirjan Cuningalle/ puhui ja sanoi: caicki cuin palwelioittes käsijn annettu on/ sen he tekewät.
2 Aikak 34:17 Ja he cocoisit rahan/ joca HERran huonesta löytty oli/ ja annoit teettäille ja tekiöille.
2 Aikak 34:18 Nijn Saphan kirjoittaja sanoi Cuningalle: Hilkia Pappi andoi minulle yhden kirjan. Ja Saphan luki sijtä Cuningan edes.
2 Aikak 34:19 JA cosca Cuningas cuuli lain sanat/ rewäis hän waattens.
2 Aikak 34:20 Nijn Cuningas käski Hilkian ja Ahikan Saphanin pojan/ ja Abdonin Michan pojan/ ja Saphanin kirjoittajan/ ja Asatan Cuningan palwelian/ ja sanoi:
2 Aikak 34:21 Mengät ja kysykät HERralle minun edestäni/ ja nijden cuin wielä jäänet owat Israelis ja Judas/ kirjan sanoista/ joca löytty on: sillä HERran wiha on hirmuinen joca meihin on syttynyt/ ettei meidän Isäm ole pitänet HERran sana/ ja tehnet nijncuin täsä kirjas kirjoitettu on.
2 Aikak 34:22 NIin Hilkia meni nijden cansa/ jotca Cuningalda lähetetyt olit/ Prophetissan Huldan Sallumin Takehathin Hasran pojanpojan waatetten kätkiän emännän tygö/ joca asui toisella puolella Jerusalemis/ ja puhui sencaltaisia hänen cansans.
2 Aikak 34:23 Ja hän sanoi heille: näitä sano HERra Israelin Jumala: sanocat sille miehelle/ joca teidän minun tygöni lähettänyt on:
2 Aikak 34:24 Näin sano HERra: cadzo/ minä saatan onnettomuden tämän paican ja hänen asuwaistens päälle/ ja caicki kirouxet/ jotca sijnä kirjas kirjoitetut owat/ joca Judan Cuningan edes luettin.
2 Aikak 34:25 Että he owat hyljännet minun ja suidzuttanet wieraille jumalille/ wihoittaxens minua caikilla heidän kättens töillä/ ja minun wihan sytty tämän paican päälle/ ja ei pidä sammutettaman.
2 Aikak 34:26 Ja teidän pitä sanoman Judan Cuningalle/ joca teidän lähettänyt on kysymän HERralle: näitä sano HERra Israelin Jumala/ näistä sanoista jotcas cuulit.
2 Aikak 34:27 Että sinun sydämes on pehminnyt/ ja sinä olet sinus nöyryttänyt Jumalan edes/ coscas hänen sanans cuulit tätä paicka ja sen asuwaisia wastan/ ja olet idzes nöyryttänyt minun edesäni/ repinyt waattes/ ja itkenyt minun edesäni/ nijn minä myös olen sinua cuullut/ sano HERra.
2 Aikak 34:28 Cadzo/ minä cocon sinun sinun Isäis tygö/ ettäs cootan sinun hautaas rauhas/ ettei sinun silmäs näe caicke tätä onnettomutta/ cuin minä tämän paican ja hänen asuwaistens päälle saatan. Ja he sanoit sen Cuningalle.
2 Aikak 34:29 NIin Cuningas lähetti ja cocois caicki wanhimmat Judast ja Jerusalemist.
2 Aikak 34:30 Ja Cuningas meni HERran huoneseen/ ja caicki Judan miehet ja Jerusalemin asuwaiset/ ja Papit/ ja Lewitat/ ja caicki Canssa sekä suuret että pienet/ ja caicki lijton kirjan sanat/ joca oli löytty HERran huonest/ luettin heidän corwains cuulden.
2 Aikak 34:31 Nijn Cuningas meni siallens/ ja teki lijton HERran edes/ että heidän piti waeldaman HERran jälken/ ja pitämän hänen käskyns/ todistuxens ja oikeudens caikesta sydämestäns/ ja caikesta sielustans/ ja tekemän caickein lijton sanain jälken/ cuin owat kirjoitetut sijnä kirjas.
2 Aikak 34:32 Ja caicki cuin olit Jerusalemis ja BenJaminis/ andoi hän seisoa. Ja Jerusalemin asuwaiset teit HERran heidän Isäns Jumalan lijton perän.
2 Aikak 34:33 Ja Josia otti caicki cauhistuxet caikesta maasta pois/ cuin Israelin lasten oma oli/ ja waati caickia cuin Israelist löyttin/ palweleman HERra heidän Jumalatans. Ja ei he luopunet HERrast heidän Isäins Jumalast/ nijncauwan cuin Josia eli.

Vers. 35 Ja hän poltti ) Cadzo/ Deut. 14:8.

XXXV. Lucu .

JOsia pitä Pääsiäistä/ v. 1.
anda sijhen Försteinens paljo carja/ v. 7.
Egyptin Cuningas tule Phratijn sotiman Charchemist wastan/ jota wastan Josia lähte/ ja ei anna idzens neuwoa/ v. 20.
ammutan/ wiedän Jerusalemijn ja cuole/ v. 23.
Canssa ja Jeremia murhettiwat händä/ v. 25.

2 Aikak 35:1 JA Josia piti Pääsiäistä HERralle Jerusalemis/ ja teurasti Pääsiäisen neljändenätoistakymmendenä päiwänä ensimäisellä Cuulla.
2 Aikak 35:2 Ja asetti Papit wartioons/ ja wahwisti heitä wircaans HERran huones.
2 Aikak 35:3 Ja hän sanoi Lewitaille/ jotca coco Israeli opetit/ ja HERralle pyhitetyt olit: pangat se pyhä Arcki huoneseen/ jonga Salomo Dawidin poica Israelin Cuningas on raketa andanut/ ja ei teidän pidä sitä candaman teidän olgillan. Nijn palwelcat nyt HERra teidän Jumalatan/ ja hänen Canssans Israeli.
2 Aikak 35:4 Ja walmistacat teitän teidän Isäin huonen järjestyxen jälken/ nijncuin se on kirjoitettu Dawidilda Israelin Cuningalda/ ja hänen pojaldans Salomolda.
2 Aikak 35:5 Ja seisocat Pyhäs Isäin huonen asettuxen jälken/ teidän weljein seas/ jotca owat Canssasta syndynet. Ja Lewitain Isäin huonen asetuxen jälken.
2 Aikak 35:6 Teurastacat Pääsiäinen ja pyhittäkät teitän/ asettacat myös teidän weljen tekemän HERran sanan jälken Mosexen cautta.
2 Aikak 35:7 JA Josia andoi ylönnysuhrixi yhteisen Canssan edestä caridzoita ja wohlia ( caicki Pääsiäisexi nijlle cuin läsnä olit ) colmekymmendä tuhatta/ ja colme tuhatta härkä. Ja nämät caicki olit Cuningan hywydest.
2 Aikak 35:8 Hänen Förstins annoit myös mielelläns Canssan edest ylönnyxexi Papeille ja Lewitaille ( cuin olit: Hilchia/ Sacharia ja Jehiel Förstit Jumalan huones Pappein seasta ) Pääsiäis uhrixi caxi tuhatta ja cuusi sata ( caridzoita ja wohlia ) nijn myös colme sata härkä.
2 Aikak 35:9 Mutta Chanania Semejan cansa/ ja Nethaneel hänen weljens/ ja Hasabia/ Jejel ja Josabad Lewitain ylimmäiset/ annoit ylönnyxen Lewitaille Pääsiäis uhrixi wijsi tuhatta ( caridzata ja wohla ) nijn myös wijsi sata härkä.
2 Aikak 35:10 JA nijn Jumalan palwelus asetettin/ ja Papit seisoit siasans/ ja Lewitat joucosans/ Cuningan käskyn jälken.
2 Aikak 35:11 Ja he teurastit Pääsiäisen/ ja Papit otit weren heidän käsistäns ja prijscotit/ ja Lewitat nyljit ne.
2 Aikak 35:12 Ja teit nijstä polttouhria andaxens heidän yhteises joucosans/ uhratta HERralle/ nijncuin kirjoitettu on Mosexen kirjas. Nijn teit he myös härkäin cansa.
2 Aikak 35:13 Ja he walmistit Pääsiäist tulella/ nijncuin se myös tehtämän piti/ mutta pyhitetyn keitit he padois/ cattilois ja pannuis/ ja teit sen kijrust tariten caikelle Canssalle.
2 Aikak 35:14 Sijtte walmistit he idzellens ja Papeille: sillä Pappein Aaronin lasten oli tekemist polttouhrin cansa ja lihawuden/ haman yöhön asti/ sentähden Lewitain piti idzellens ja Papeille Aaronin pojille jotain walmistaman.
2 Aikak 35:15 Ja weisajat Asaphin lapset seisoit siasans Dawidin käskyn jälken/ ja Assaphin ja Hemanin ja Jedithunin Cuningan Näkiän/ ja owenwartiat jocaidzen owen tykönä/ eikä lähtenet heidän wirastans: sillä Lewitat heidän weljens walmistit heidän eteens.
2 Aikak 35:16 Nijn oli caicki HERran Jumalan palwelus toimitettu sinä päiwänä/ pidettä Pääsiäistä ja tehtä polttouhria HERran Altarilla Cuningas Josian käskyn jälken.
2 Aikak 35:17 Nijn pidit Israelin lapset/ jotca sijnä läsnä olit/ Pääsiäist sijhen aican/ ja happamattoman leiwän juhla/ seidzemen päiwä.
2 Aikak 35:18 Ei yhtän sencaltaist Pääsiäist ollut Israelis pidetty/ nijncuin tämä/ hamast Samuel Prophetan ajast. Ja ei yxikän Cuningas Israelist ollut sencaltaista Pääsiäistä pitänyt/ cuin Josia piti/ ja Papit/ Lewitat ja coco Juda ne cuin läsnä olit Israelist/ ja cuin asuit Jerusalemis.
2 Aikak 35:19 Cahdexandenatoistakymmendenä Josian waldacunnan wuonna/ pidettin tämä Pääsiäinen.
2 Aikak 35:20 Senjälken cosca Josia oli walmistanut huonen/ meni Necho Egyptin Cuningas sotiman Charchemest wastan Phratin tykönä/ ja Josia meni händä wastan.
2 Aikak 35:21 Mutta hän lähetti sanan hänen tygöns/ ja käski hänelle sanotta: mitä minun on sinun cansas tekemist Judan Cuningas? en minä tule sinua wastan/ mutta sitä huonetta cuin soti minua wastan. Ja Jumala on sanonut/ että minun pitä minuani riendämän/ lacka tekemäst Jumalata wastan/ joca minun cansani on/ ettei hän sinua hucutais.
2 Aikak 35:22 Mutta ei Josia käändänyt caswojans hänestä/ waan asetti idzens sotiman händä wastan/ ja ei totellut Nechon sanoja Jumalan suusta/ ja tuli sotiman hänen cansans tasaisella Megiddon kedolla.
2 Aikak 35:23 Ja ambujat ambuisit Cuningas Josiat. Ja Cuningas sanoi palwelioillens: wiekät minua tästä pois: sillä minä olen sangen pahoin haawoitettu.
2 Aikak 35:24 Ja hänen palwelians otit hänen waunust/ ja panit hänen toiseen waunuuns/ ja weit hänen Jerusalemijn. Ja hän cuoli ja haudattin Isäins hautoin. Ja coco Juda ja Jerusalem itkit Josiat.
2 Aikak 35:25 Ja Jeremia itki Josiat/ ja caicki laulajat murhedeit händä itcuwirsillä/ haman tähän päiwän asti. Ja he teit sijtä tawan Israelis/ cadzo/ se on kirjoitettu walitus wirsis.
2 Aikak 35:26 Mitä enä Josiast sanomist on/ ja hänen laupiudestans kirjoituxen jälken HERran Lais.
2 Aikak 35:27 Ja hänen tegoistans ensimäisist ja wijmeisist/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin ja Judan Cuningasten kirjas.

XXXVI. Lucu .

JOahas tule Cuningaxi/ ja hallidze colme Cuucautta/ v. 1.
Pharao Necho otta hänen fangixi/ ja pane Jojakimin Cuningaxi/ v. 3.
joca hallidze 11. ajastaica jumalattomast/ v. 5.
NebucadNezar wie hänen fangina Babelijn v. 6.
Jojachin hänen poicans tule Cuningaxi/ v. 8.
hallidze colme Cuucautta/ ja wiedän Babelijn/ v. 9.
Zidechia tehdän Cuningaxi/ v. 10.
joca hallidze 11. ajastaica/ teke paha/ ja ei paranna idzens Jeremian ja Prophetain neuwoist/ v. 11.
eikä Canssa/ v. 14.
Chalderit häwittäwät Jerusalemin/ ja wiewät heidän Babelijn 70. ajastajaxi fangeuteen/ v. 17.
sijhenasti cuin Persian Cuningas Cores pelasta heidän/ v. 22.

2 Aikak 36:1 JA Canssa maalla otti Joahaxen Josian pojan/ ja teit hänen Cuningaxi Isäns siaan Jerusalemijn.
2 Aikak 36:2 Colmen wuotinen colmattakymmendä oli Joahas tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi colme Cuucautta Jerusalemis.
2 Aikak 36:3 Sillä Egyptin Cuningas pani hänen pois Jerusalemist/ ja sacoitti maan sataan leiwiskään hopiata/ ja leiwiskään culda.
2 Aikak 36:4 Ja Egyptin Cuningas teki Eliakimin hänen weljens Judan ja Jerusalemin Cuningaxi/ ja muutti hänen nimens Jojakimixi. Mutta Necho otti hänen weljens Joahaxen/ ja wei Egyptijn.
2 Aikak 36:5 WIiden wuotinen colmattakymmendä oli Jojakim tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi yxitoistakymmendä wuotta Jerusalemis/ ja teki paha HERran hänen Jumalans edes.
2 Aikak 36:6 Ja NebucadNezar Babelin Cuningas meni händä wastan/ ja sitoi hänen cahleilla wiedäxens Babelijn.
2 Aikak 36:7 Ja NebucadNezar wei muutamita HERran huonen astioita Babelijn/ ja pani ne Templijns Babelis.
2 Aikak 36:8 Mitä muuta Jojakimist sanomist on/ ja hänen cauhistuxestans cuin hän teki/ ja hänes löytty oli/ cadzo/ ne owat kirjoitetut Israelin ja Judan Cuningasten kirjas. Ja hänen poicans Jojachin tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Aikak 36:9 CAhdexan wuotinen oli Jojachin tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi colme Cuucautta ja kymmenen päiwä Jerusalemis/ ja teki paha HERran edes.
2 Aikak 36:10 Cosca wuosi culunut oli/ lähetti NebucadNezar ja andoi hänen tuoda Babelijn/ nijden callisten HERran huonen astiain cansa. Ja teki Zidechian hänen weljens Judan ja Jerusalemin Cuningaxi.
2 Aikak 36:11 YHden wuotinen colmattakymmendä oli Zidechia tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi yxitoistakymmendä wuotta Jerusalemis.
2 Aikak 36:12 Ja teki paha HERran hänen Jumalans edes/ ja ei nöyryttänyt idziäns Prophetan Jeremian edes/ joca puhui HERran suusta.
2 Aikak 36:13 Hän luowui myös NebucadNezarist Babelin Cuningast/ joca händä Jumalan cautta wannottanut oli/ ja tuli uppiniscaisexi ja cowetti sydämens/ nijn ettei hän ollengan tahtonut idziäns käändä HERran Israelin Jumalan tygö.
2 Aikak 36:14 JA caicki ylimmäiset Pappein seas ja Canssan seas teit myös syndiä suurest caickinaisten pacanoitten cauhistusten jälken/ ja saastutit HERran huonen/ jonga hän oli pyhittänyt Jerusalemis.
2 Aikak 36:15 Ja HERra heidän Isäins Jumala lähetti heidän tygöns warhain/ hänen sananssaattajan cautta: sillä hän armahti Canssans ja majans päälle.
2 Aikak 36:16 Mutta he pilckaisit Jumalan lähetyssanan/ ja cadzoit hänen sanans ylön/ ja häwäisit hänen Prophetians/ sijhenasti että HERran wiha caswoi hänen Canssans päälle/ nijn ettei heillä enämbi parannusta ollut.
2 Aikak 36:17 Sillä hän saatti heidän ylidzens Chalderein Cuningan/ ja hän andoi tappa heidän nuorucaisens miecalla/ heidän Pyhäns huones/ eikä armahtanut nuorucaisia eli neidzeitä/ taicka wanhoja eli ijällisiä Isiä/ caicki andoi hän hänen käteens.
2 Aikak 36:18 Ja caicki astiat HERran huonest suuret ja pienet/ tawarat HERran huonest/ Cuningan ja hänen Försteins tawarat/ caicki andoi hän ne wiedä Babelijn.
2 Aikak 36:19 Ja he poldit Jumalan huonen/ ja cukistit muurin Jerusalemis/ ja caicki heidän Palazins poltettin tulella/ nijn että caicki heidän callit caluns hunningolle tulit.
2 Aikak 36:20 Ja ne jotca olit miecalda pääsnet/ weit he Babelijn/ ja he olit hänen ja hänen poicans orjat/
2 Aikak 36:21 Sijhenasti että Persian waldacunda hallidzi/ että täytetäisin HERran sana Jeremian suun cautta/ ja sijhenasti oli maacunnilla kyllä heidän Sabbathins: sillä coco häwityxen aicana oli Sabbathi/ sijhenasti cuin seidzemenkymmendä ajastaica täytettin.
2 Aikak 36:22 MUtta ensimäisnä Persian Cuningan Corexen wuonna ( että HERran sana olis täytetty Jeremian suun cautta ) herätti HERran Corexen Persian Cuningan hengen/ cuuluttaman coco hänen waldacundans kirjoitusten cautta/ ja sanoi:
2 Aikak 36:23 Näin sano Cores Persian Cuningas: HERra Jumala taiwast on andanut minulle caicki waldacunnat maalla/ ja on käskenyt minun rakenda hänellens huonen Jerusalemis Judas/ cuca nyt on teistä hänen Canssastans? HERra hänen Jumalans olcon hänen cansans/ ja mengän sinne.

Vers. 9. Cahdexan wuotinen ) 4. Reg. 24:8. on 18. ajastaica/ nijn täsä myös pidäis oleman/ eli että hän oli 8. ajastaicainen cosca hänen Isäns tuli Cuningaxi/ ja on hallinnut 10. ajastaica hänen cansans/ iotca tästä jätetän pois.
V. 10. Hänen weljens ) Zidechia oli Jojachinin setä/ cuin nähdän 4. Reg. 24:17. mutta täsä cudzutan hän hänen weljexens Ebrerein tawalla/ jotca caicki likisugut cudzuwat weljixi.
V. 15. Warhain ) se on/ hän sanoi heille sen aica ennen/ että heillä oli kyllä aica idzens parata/ ennencuin rangaistus tuli.

Toisen Chrönikän kirjan loppu.