Se Toinen Pyhen Paualin Epistola Timotheusen tyge

22.04.2020

Tesse Epistolas manapi P. Pauali Timotheust/ ette hen niin edeskeuis/ Wuin hen on ruuennut euangeluiumi hokemahan/ Quin kylle mös tarpelinen oli/ Sille ette monda poislangeisit, siihen mös falskit hengel ia opettaijat iocapaicas ylestulit sentede tule pijspan alati waluo/ Ja euangeliumis tötetehdä.
Mutta erinomaisesta iij. ja iiij. cap. hen ilmoitta/ sen waaralisen aijan/ Quin mailman lopusa tapachtupi/ Sijnä, ette yxi falski hengelinen eleme pite caiken mailman wiettelemen wlcoisen kicaudhen cansa/ ionga alla caikinainan pahuus ia häpie pite peitetyne oleman.

Se Toinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

I. Lucu.

2 Tim 1:1 PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan tahdon cautta/ sen Elemen Lupauxen ielkin Christuses Iesuses.
2 Tim 1:2 Minun rackalle Poijallani Timotheuselle. Armo/ Laupius/ Rauha Iselde Jumalalda/ ia IEsuselda Christuselda meiden HERralda.
2 Tim 1:3 Mine kijten Jumalata/ iota mine paluelen hamasta minu' Wanhamistan/ puchtas Omastunnos/ ette mine lackamata pidhen sinun muistosa minun Rucouxisani/ ölle ia peiuelle/
2 Tim 1:4 ia mine halan sinua nädhexeni ( quin mine muistan sinun kynelis päle ) senpäle ette mine ilolla teuteteisijn/
2 Tim 1:5 coska se wilpitöin Usko/ ioca sinussa ombi/ tule minun mieleheni/ Joca mös ennen asui sinun Ämmäses Loidas/ ia sinun Eitises Eunicas/ sen mine wissiste tiedhen/ ette mös sinussa.
2 Tim 1:6 Jonga syyn tedhe mine sinua manan/ ettes ylesheräytet sen Jumalan Lahian/ ioca sinussa on/ minun Kätteni pällepanemisen cautta/
2 Tim 1:7 Sille ettei Jumala ole andanut meille pelcauxen Henge/ waan wäkewuydhen/ ia rackaudhen/ ia raitiudhen.
2 Tim 1:8 Se' teden ele häpie meiden HErran Iesusen Christusen todhistusta/ ei mös minua/ ioca olen henen fanginsa/ waan ole osaline' Euangeliumin waiuas/ Jumala' wäen peräste/
2 Tim 1:9 ioca meite on autuaxi tehnyt/ ia on cutzunut ydhen pyhen Cutzumisen cansa/ meiden töiden pereste/ waan henen Aiuotuxens ia armo's pereste/ ioca meille annettu on/ Christuses Iesuses ennen ijancaikisita aicoija.
2 Tim 1:10 Mutta nyt hen on iulki tullut meiden Wapachtaijan Iesusen Christusen Ilmeistuxen cautta/ Joca tosin Colemalda wäen poisotti/ ia Elemen ia coolemattudhen menon Walkiutehen edestoi Euangeliumin cautta/
2 Tim 1:11 Joho'ga mine ole' pandu Sarnaijaxi ia Apostolixi ia Pacanaiden Opettaijaxi.
2 Tim 1:12 Jonga syyn tedhen mine mös neite kersin/ Ja en quitengan häpie. Sille mine tiedhen/ kenen päle mine vskon/ ia olen wissi/ ette hen woipi minulle ketke Uskotuncaluni/ sihen peiuen asti.
2 Tim 1:13 Pidhe itzes ninen teruelisten sanain Esicuuan ielkin/ iotcas minulda cwllut olet/ sijte Uskosta ia Rackaudhesta/ Christuses Iesuses.
2 Tim 1:14 Teme hyue Uskottucalu ketke pyhen Hengen cautta/ ioca meisse asupi.
2 Tim 1:15 Sen sine tiedhet/ ette caiki iotca Asias ouat ne lowuidh minusta/ ioinenga seas ombi Phigellus ia Hermogenes.
2 Tim 1:16 HERRA andacoho' Laupiuns Onesiphorin perehen/ Sille se on wsein minun wirghottanut/ ia ei häuennyt minun Cahlettani/
2 Tim 1:17 Waan coska hen oli Romissa/ tutkasi hen wisumasti minun ielkijn/ ia lewsi minun.
2 Tim 1:18 HERRA andacon hene' leute Laupiudhen sinä peiuenä HERRAN tykene/ Ja quinga mones cappales hen minun auwulinen oli Ephesis/ sine parahin tiedhet.

II. Lucu.

2 Tim 2:1 NIn wahuista nyt sinus/ minun Poican sen Armon cautta quin on Christuses Iesuses.
2 Tim 2:2 Ja mite sine olet minusta cullut monen Todhistaian cautta/ anna ne vskolisten Inhimisten haltun iotca soueliat olisit muita mös opettama'.
2 Tim 2:3 Kersi sine sis waiua ninquin Iesusen Christusen hyue Sotamies.
2 Tim 2:4 Ei yxiken Sotamies secoita itzens Elatoxen asiioihin/ Senpäle ette hen sille kelpais ioca henen Sotamiehexi ylesottanut on.
2 Tim 2:5 Ja ios iocu mös kiluoittele/ ei hen crunata/ ellei he' toimelisesta kiluoittele.
2 Tim 2:6 Peltomiehen/ ioca pellon prwca/ pite ensin Hedhelmeste nautitzeman.
2 Tim 2:7 Merckitze mite mine sanon. HERRa andacon sinulle ymmerdhyxen caikis cappaleisa.
2 Tim 2:8 Muista Iesusen Christuse' päle/ ioca on ylesnosnut nijste Coolluista/ Dauidin siemeneste/ minun Euangeliumin ielkin/
2 Tim 2:9 iossa mine waiua kersin/ Cahleisin asti/ ninquin iocu Pahointekie/ Waan Jumalan sana ei ole sidhottu.
2 Tim 2:10 Senteden mine kersin caiki/ ninen Wlosualittudhen tedhen/ senpäle ette he mös terueydhen saisit Christusesa Iesusesa/ ijancaikisen Cunnia' cansa.
2 Tim 2:11 Se on iwri wissiste tosi. Jos me olema ynne coolleet/ nin me mös ynne elenme.
2 Tim 2:12 Jos me kersime/ nin me mös ynne halitzenma. Jos me henen kiellenme/ nin hen mös meite kielde.
2 Tim 2:13 Ellei me hende vsko/ nin he' iäpi vskolisexi/ Ei hen taidha itzens kielte.
2 Tim 2:14 Sencaltaista sine mana/ ia todhista HErran edesse/ Ettei he rijtelisi sanoista ei mihingen tarpesen/ waan ninen poiskiendymisexi iotca peldecwleuat.
2 Tim 2:15 Pydhe itzes Jumalalle osotta toimelisexi ia laittamattomaxi Tömiehexi/ ioca oikein iacais Totudhen sanan.
2 Tim 2:16 Mutta hengettömat ia keluottomat sanat poisheite. Sille se saatta palio Jumalatoinda meno/
2 Tim 2:17 Ja heide' Puhens ymberinssöpi ninquin Crapu.
2 Tim 2:18 Joinenga lughusta ombi Hymeneus ia Philetus/ iotca Totudhesta ouat poishoriuneet/ ia sanouat Ylesnousemisen io tapachtunexi/ ia ouat mwtomatten Uskon poiskiendeneet.
2 Tim 2:19 Mutta se wahwa Jumalan Perustos quitengin seiso/ ia pitepi temen Insiglin. HErra tundepi ne iotca henen Omans ouat. Ja poismengen wärydhesta iocainen quin Christusen Nimen manitzeuat.
2 Tim 2:20 Mutta ydhes swres Hoonesa/ ei ole waiuoin Cullaiset ia Hopiaiset Astiat/ waan mös Puiset ia sauiset Ja mwtomat tosin Cunniaxi/ Mutta mwtomat häpijexi.
2 Tim 2:21 Jos nyt iocu itzens puhdista sencaltaisista Inhimisiste/ se tule pyhitetyxi Astiaxi cunnia warten/ Perehe'isenelle tarpelisexi/ ia caikijn hyuihin töihin walmistetuxi.
2 Tim 2:22 Noorudhelliset Himot welte. Mutta noudhata Wanhurscautta/ Uskoa/ Rackautta/ Rauha caikein ninen cansa iotca puchtast sydhemest HERRA auxenshwtauat.
2 Tim 2:23 Mutta hullut ia turhat Kysymiset poishylie/ tietedhen/ ette he waan rijdhan synnytteuet.
2 Tim 2:24 Mutta HErran paluelian ei tule olla rijdhaisen/ waan siuien olla iocaista wastan/ Opetauaisen/ ioca taita nijte Pahoija kersie hiliasudhesa/ ia nuchteleuaisen nijte Wasthacoisita.
2 Tim 2:25 Jos Jumala annais heille ioskus paranoxen/ site Totutta ymmertemehe'/
2 Tim 2:26 ia ielle'sraidhistuisit Perkelen paulasta/ iolda he fangitudh ouat/ henen tachtons ielkin.

III Lucu.

2 Tim 3:1 MUtta sen sinun pite tietemen/ Ette wimeisine peiuine waaraliset aijat lehenyuet.
2 Tim 3:2 Sille ette tuleuat ouat Inhimiset iotca itzeheitens racastauat/ Ahneet/ Kerskaiat/ Coriat/ Pilcaiat/ Wanhembittens tottelemattomat/
2 Tim 3:3 Kijttemettömet/ Jumalattomat/ Halutomat/ Lijtoittomat/ Laittaiat/ Irtaliset/ Armottomat/ Hyuein wihaiat/ Petteiet/ Tuimat/ ylespaisutetud.
2 Tim 3:4 Jotca hecumata enemin racastauat quin Jumalata.
2 Tim 3:5 Joilla ombi yxi iumalisen menon paiste/ mutta sen wioman he poiskieldeuet.
2 Tim 3:6 Ja carta sencaltaisia. Sille nijste ne ouat iotca Hoonesta Hoonesen iooxeuat/ ia wieuet Waimocaiset fangina/ iotca synneille ouat sälytetydh/ ia iotca moninaisten Himoin cansa kieuuet/
2 Tim 3:7 Alati oppiuat/ ia eiuet coskan taidha Totudhen tundemiseen tulla.
2 Tim 3:8 Mutta quin Jannes ia Jambres Mosesta wastanseisoit/ Nin nämekin mös Totuutta wastanseisouat/ Ne ouat Inhimiset mieleste turmelludh/ keluottomat Uskohon.
2 Tim 3:9 Mutta ei heiden pidhe sille' menestyme'. Sille ette heiden Hulludhens pite caikille iulki tulema'/ Ninquin mös nine'ki oli.
2 Tim 3:10 Mutta sine olet noudanut minun Opetustani/ minun säätyni/ minun aiuotustani/ minun Uskoni/ minun pitkemielisutani/ minu' rackauttani/
2 Tim 3:11 minun Kersimisteni/ minun wainomisiani/ minun waiuoiani/ Jotca minulle tapachtuit Antijochias/ Iconiosa/ Lystris/ iotca wainomiset mine sielle kersin/ Ja caikista HErra on minun pästenyt.
2 Tim 3:12 Ja caiki Jotca Jumalisesta tachtouat ele Christuses Iesuses/ heiden tule wainomista kersie.
2 Tim 3:13 Mutta ninen pahain Inhimisten ia petteuellisten cansa/ tapachtupi iota edhembi site pahembi/ ette he itze exyuet/ ia saattauat exymehen.
2 Tim 3:14 Mutta Sine/ pysy nijse/ iotas oppenudh olet/ ia sinulle wskottu ombi/
2 Tim 3:15 Senuoxi ettes tiedhet keldes oppenudh olet/ Ja ettes Lapsudhesta olet pyhet Ramatudh tainudh/ iotca sinun taitauat wijsata autuutehen/ sen Uskon cautta Iesusen Christusen päle.
2 Tim 3:16 Sille ette caiki ramatudh Jumalalda wlosannettut ombi tarpelinen Opixi/ nuchtexi/ oijennoxexi/ tauoituxexi/ ioca ombi Wanhurskaudhesa/
2 Tim 3:17 Ette se Jumalan Inhiminen olis teudelinen caikijn hyuihin töihin souelias.

IV. Lucu.

2 Tim 4:1 NIn mine nyt todhista' Jumalan edes ia HErRAn Iesusen Christusen/ ioca on domitzepa ne Eleuet ia coolluet hene' Ilmestuxesans/ ia hene' Waldakunnasans/
2 Tim 4:2 Sarna sana/ pidhe päle/ seke aijalla ette aijati/ ra'gaitze/ nuchtele/ mana/ caiken siueydhe' ia opetuxen cansa.
2 Tim 4:3 Sille ette aica tulepi coska eiuet he woi site terueliste oppia kersie/ Waan heiden pite omansa Himonsa ielkin itzeheillens Opetaijat cocoman/
2 Tim 4:4 ette heille Coruat syhyuet/ ia poiskiendeuet tosin Coruansa Totudhesta/ ia heidens Turhijn iuttuin kiendeuet.
2 Tim 4:5 Mutta walua sine caikisa asijoisa/ Keste waiuoisa/ tee yden Euangeliumin Sarnaijan Töö/ toimita teudhelisesta sinun Wircas.
2 Tim 4:6 Sille ette itze mine io wffrataan/ ia minu' ercandumiseni aica lehestupi.
2 Tim 4:7 Mine ole' hyue' Campauxe' campanut/ Jooxun mine päätin/ vskon pidhin.
2 Tim 4:8 Edespein o'bi minulle tehdhellepandu se Wanhurskaudhen Crunu/ ionga minulle HERRA/ se wanhurskas Domari sinä peiuene andapi. Mutta ei ainostans minulle/ waan mös caikille/ iotca henen Ilmestuxens racastauat.
2 Tim 4:9 Ahckeroitze sinus/ ettes pian tulet minun tykeni.
2 Tim 4:10 Sille ette Demas minun yle'annoi/ ia halasi täte Mailma/ ia lexi Tessalonicahan. Crescens Galatiahan. Titus Dalmatiahan.
2 Tim 4:11 Lucas o'bi yxinens minun cansani. Ota Marcus tyges/ ia too hende sinun cansas/
2 Tim 4:12 Sille hen on minulle sangen tarpelinen palueluxehen.
2 Tim 4:13 Tichicum mine lehetin Ephesijn. Sen Caapun ionga mine ietin Troadas Carpusen tyge/ too tullesas/ ia ne Kiriat/ mutta liateckin ne Permet.
2 Tim 4:14 Alexander se Waske' Seppe ombi minulle palio paha osottanut/ Maxacon henelle HERRA henen töense ielkin.
2 Tim 4:15 Josta sine mös itzes cauata. Sille hen on hartasti meiden Sarnoijanme wastanseisonut.
2 Tim 4:16 Minun ensimeisise Wastauxisani eikengen minun tykeneni seisonut/ waan caiki minun ylenannoit/ Elken se olgho heille tygeluettu.
2 Tim 4:17 Mutta HErra minun tykeneni seisoi/ ia wahwisti minua. Senpäle ette minun cauttani Sarnan piti kijnitettemen/ ia caiki Pacanat piti cwlema'. Ja mine pelastettijn Jalopeuran suusta.
2 Tim 4:18 Mutta HERRA pelastapi minun caikesta Pahasta tööste/ ia auttapi minun henen taiualisen Waldakundahans/ ionga olcohon Cunnia ijancaikisesta ijancaikisehe'/ AMEN.
2 Tim 4:19 Teruetä Priscam ia Aquilam/ Ja Onesiphorin Perechte.
2 Tim 4:20 Erastus ieij Chorintijn. Mutta Trophimum mine iätin Miletos sairasna.
2 Tim 4:21 Ahckeroitze/ ettes ennen taluia tulisit. Teruettepi sinua Eubulus ia Pudens/ ia Linus ia Claudia/ ia caiki Weliet.
2 Tim 4:22 HERRA Iesus Christus olcohon sinun Hengens cansa. Armo olcohon teiden cansan/ AMEN.

Kirioitettu Romista se Toinen Epistola Timotheusen tyge/ coska Pauali toisella haaualla sen Keisarin Neron eten edestootin ia seisotettin.