Se Toinen Pyhen Paualin Epistola Tessalonicerein tyge

22.04.2020

Alcupuhe. sen Toisen P. Paualin Epistolan päle Tessalonicerin tyge.
SIine Ensimeises Epistolas oli P. Pauali nijlle Tessalonicerille ydhen Kysimeisen auanut ia toimittanut Sijte Wimeiseste peiueste/ quin se sama eckist ia tapaturmast quin yxi Werghas ölle tuleman pite/ Josta he wären lwlon sait/ Ette se Wimeinen peiue oli iwri ratki käsis/ Senteden ninquin toisinans tule/ Ette yxi Kysymus toisen synnytte/ Sitewarten hen kirioittapi sis temen Epistolan/ ia itzens selkiemest wlostoimitta.
Sijne j. Cap. Wahuista hen heite sille ijancaikisella Palcalla heiden Uskostans ia Kersimistens caikinaises waiuas/ Ja sille rangastoxella quin heiden Wainolistens pite ijancaikises pinas ylitzekeumen.
Sijne ij. Cap. Hen Opeta/ Quin se Romarein Waldakunda enne' site wimeiste peiue pite häwiemen/ ia se Antichristus itzens Jumalan edheste ylesnostaman Christikunnas/ ia sen vskottoman Mailman wärille Opille ia Merkille wiettelemen/ Sihenasti quin Christus tule ia henen alaslöpi/ henen Cunnialisella Tulemisellans/ ia coolettapi henen ennen ydhelle Hengelisella sarnalla.
Sijne iij. tekepi hen mutomat Manauxet/ ia liaten/ Ette he nijte Joutilaita/ iotca eiuet itzens omilla Käsille elete nuchtelisit.
Ja ellei he itzens parannais/ nin heiden piti heiste cauhistuman.
Joca sangen hartasti nyt cwlupi wastan nijte/ iotca Wäret opettaiat ouat ia Hengelisexi cutzutan.

Se Toinen P. Paualin Epistola Tessalonicerein tyge.

I. Lucu.

2 Tess 1:1 PAuali ia Siluanus ia Timotheus. Sille Tessalonicerein Seurakunnalle Jumalas meiden Ises ia HERRAS Iesuses Christuses.
2 Tess 1:2 Armo olcohon teille ia Rauha/ Jumalalda meiden Iselden ia HERRALda Iesuselda Christuselda.
2 Tess 1:3 Meiden pite aina Jumalata kijtemen teiden edesten rackat Weliet/ quin se cochtolinen on/ Sille teiden Uskon sangen casuapi/ ia teiden iocaitzen keskeneine' Rackaus/ ylitzecoohupi toinen toisens cochtan/
2 Tess 1:4 Nin ette me meiten kerskame teiste Jumalan Seurakunnis/ teiden kersimisest ia Uskostan/ caikes teiden wainos ia Waiuas iotka te kersitte.
2 Tess 1:5 Jotca osottauat/ Ette Jumala on oikiasti Domitzepa/ ia te otolisexi tuletta Jumalan Waldakundahan/ ionga edeste te mös kersitte.
2 Tess 1:6 Senwoxi ette oikia ombi Jumalan edes/ costaman nijlle Waiuan/ iotca teite waiuauat/
2 Tess 1:7 Mutta teille iotca waiuatan/ leuon meiden cansan/ Coska Herra Iesus ilmandupi Taiuahasta/ henen wäens Engelitten cansa/
2 Tess 1:8 ia tulisen leimauxen cansa/ ioca Coston nijlle maxapi iotca eiuet Jumalata tundenet/ ia ylitze ninen iotca eiuet tottele meiden Herran Iesusen Christusen Euangelium.
2 Tess 1:9 Jotca Pinan kersimen pite/ sen ijancaikisen Cadhotuxen/ sijte Herran Casuosta/ ia henen Cunnians wäkewuydheste/
2 Tess 1:10 coska hen tuleua ombi/ ette hen cunnialisexi ilmandupi hene' Pyheins cansa/ ia jhmelisexi tule caikein Wskolisten cansa. Sille ette meide' todhistoxen teiden tygen/ sijte samasta peiueste te oletta vskoneet.
2 Tess 1:11 Ja Senteden me mös aina rucolema teiden edesten/ ette meiden Jumala teite otolisexi tekis sihen cutzumiseen/ ia ylesteuteis caiken Hywuydhen aicotuxen ia sen Uskon waickotuxen woimasa/
2 Tess 1:12 Senpäle ette meiden Herran Iesusen Christusen Nimi teisse ylisteteisijn/ ia te henesse/ meiden Jumalan ia Herran Iesusen Christusen Armon cautta.

II. Lucu.

2 Tess 2:1 MUtta me rucolema teite/ rackat Weliet/ meiden Herran Iesusen Christusen Tulemisen cautta/ ia meiden Seuraku'dane henesse/
2 Tess 2:2 Ettei te nopiasti teiten salli teide' mielesten poiskende/ eikä pelietettä/ eike Hengen cautta/ taicka Puhe' cautta/ eli Breiuein cautta/ quin se meilde olis lehetetty/ Ninquin se Christusen peiue käsis olis.
2 Tess 2:3 Elket kenengen andaco teiten wietelle iollaki modhalla. Sille eipe Herra tule/ ellei se Poisloopumus ennen tule/ ia se synnin Inhiminen tule ilmoitetuxi/ ia se cadhotuxen Lapsi/
2 Tess 2:4 Joca ombi yxi Wastanseisoija/ ia itzense yleskorghotta caikein ylitze quin Jumalaxi taicka Jumalan paluelus cutzutan/ Nin/ ette hen itzens istuttapi Jumalan Templijn/ nin quin yxi Jumala/ ia teettele itzens/ ninquin hen olis JUmala.
2 Tess 2:5 Ettekö te muista/ ette coska mine wiele olin teiden tykenen/ neite teille sanoin?
2 Tess 2:6 Ja mike sen wiele estepi/ te tiedhette/ ette henen pite aijalans ilmoitetuxi tulema'.
2 Tess 2:7 Sille ette io hen nyt Pahuden waickuttapi salaisesta. Waiuoin se quin nyt pitepi/ sen pite poistulema'/
2 Tess 2:8 ia silloin se Pahaelkinen ilmoitetuxi tule/ Jonga HERRA pite tappaman henen suuns Hengelle/ ia pite henen cansans Lopun tekemen/ Henen Tulemisens ilmotuxen cautta sen/
2 Tess 2:9 Jonga tulemus tapachtupi Perkelen waikutuxen ielkin/ caikinaisten walehelisten Wäkein ia Merckein ia Ihmettein cansa/
2 Tess 2:10 ia caikinaisten wiettelysten cansa wäryttehen/ ninen seas iotca cadhotetuxi tuleuat. Senedeste/ ettei he ottaneet rackautta Totudhen polen/ ette he autuaxi tulisit/
2 Tess 2:11 Ja senteden Jumalan pite lehettemen heille wäkeuen exytoxen/ nin ette heiden pite Walhen vskoman/
2 Tess 2:12 Senpäle ette caiki ne pite domittaman/ iotca eiuet Totutta Uskoneet/ waan piteuet haluns Wärytehen.
2 Tess 2:13 Mutta meiden pite Jumalata aina kijttemen teiden edeste'/ rackat Weliet/ HERralda racastetudh/ ette Jumala on teite wloswalinnud alghusta aututehen/ sen Hengen pyhitoxe' cautta/ ia Totudhen Uskosa/
2 Tess 2:14 Johonga hen teite cutzunut on meide' Euangeliumin cautta/ saaman meiden HErran Iesusen Christusen cunnialisen omaisudhen.
2 Tess 2:15 Nin seisocat nyt rackat Weliet/ ia piteket ne Sädhyt iotca te opitta/ olcon se meiden Sarnastan taicka Breiuiste.
2 Tess 2:16 Mutta itze meiden Herran Iesus Christus ia Jumala/ ia meiden Isen/ ioca meite racasti/ ia meille annoi ijancaikisen Lohutoxen ia ydhen Hyuen Toiuon/ Armon cautta/
2 Tess 2:17 se lohuttacon teiden sydhemen/ ia wahuistacon teite caikinaises Opis ia hyuese Töese.

III. Lucu.

2 Tess 3:1 EDespein rackat Weliet/ rucolcat meiden edesten/ ette Herran sana sais edeskieumisen/ ia cu'nioitetaisijn/ ninquin mös teiden tykenen/
2 Tess 3:2 Ja ette me pelastetaisim nijste heijuistä ia pahoista Inhimisiste. Sille eipe Usko ole iocamiehe'.
2 Tess 3:3 Mutta HErra on Uskolinen/ ioca teite wahuistapi ia sijte pahasta warielepi.
2 Tess 3:4 Mutta me Uskallam meide' Herra' cautta teiste/ ette te teet/ ia tekeueiset oletta mite me teille keskenyet olema.
2 Tess 3:5 Mutta Herra he' asettacan teide' sydheme' Jumala' rackautehen/ ia Christusen Kersimisehen.
2 Tess 3:6 Mutta me keske'me teite/ rackat weliet/ meiden Herran Iesusen Christusen Nimehen/ ette te eroitaisitta teite iocaitzesta welieste ioca sädhyttömesti henens keutte/ ia ei sen Sädhyn ielkin ionga he' meilde saanut on.
2 Tess 3:7 Sille te tiedette/ quinga teiden pite meite tauoittaman. Sille eipe me ole sädhyttömesti teiden seasan olluet/
2 Tess 3:8 emmekä mös ole ilman Leipe ottanut keldeken. Waan tölle ia hielle/ ölle ia peiuelle olema tötetehnet/ ettei me kenengen teiden seas olisi coormana.
2 Tess 3:9 Ei senteden/ ettei meille se wäki olisi/ Waan ette me itzem Esicuuaxi teille annaisime/ meite tauoittaman.
2 Tess 3:10 Ja coska me teiden tykenen olima/ sencaltaista me teille keskimme/ Ette ellei iocu tachtois tötetehdä/ eipe se mös söödhe mahdais.
2 Tess 3:11 Sille me cwlima/ ette mutomat teiden seasan waeldauat sädhettömesti/ ia ei miten tötetee waan Jouto piteuet.
2 Tess 3:12 Mutta iotca sencaltaiset ouat/ nijte me keske'me ia maname/ meiden Herran Iesusen Christusen cautta/ ette he leuon cansa tötetekisit/ ia heiden omans Leiuens söisit.
2 Tess 3:13 Mutta te rackat weliet/ elket wesykö Hyue tekemest.
2 Tess 3:14 Ellei nyt iocu tottele meiden sanan/ se ylesmerkitket ydhen Breiuin cautta/ ia elkette ychteken meno pitekö henen cansans/ Senpäle ette hen häpijeis/
2 Tess 3:15 Elket quitengan hende pitekö quin Wiholista/ waan manacat hende ninquin ychte welie.
2 Tess 3:16 Mutta itze Rauhan HERRA/ andacon teille Rauhan aina ia caikella moto. HERRA olcohon teiden caikein cansanne.
2 Tess 3:17 Se Teruetus minun Paualin kädhelleni/ Joca ombi Mercki caikis Breiuis. Nein mine kirioitan.
2 Tess 3:18 Meiden HERRAN Iesusen Christusen Armo olcohon teiden caikein cansa/ AMEN.

Kirioitettu Athenista.