Se Pyhen Petarin Toinen Epistola

22.04.2020

Alcupuhe sen Toisen P. Petarin Epistolan päle.
Täme Epistola on kirioitettu nijtä wastan/ iotca Lwleuat ette Christilinen Usko taita olla ilman töite/ senteden mana hen nijtä/ ette he harioitelisit heitensä hyuisä töise/ ia olema' sen cautta vissit heiden Uskosansa ninquin puu tutan hedelmeste/ Sitälehin hen rupe kijttemän Euangeliumita/ wastan Inhimisten Opetosta/ ette Inhimisen ainoasta site/ Ja ei ydhenken Inhimisen Opetosta kuuleman pidhe/ Sille ( ninquin hen sano ) ettei ole wiele nyt yxiken Prophetia Inhimisen mielen ielkijn pätetty.
Senteden hen warustau heite sijne toisesa lughusa nijldä Falskilda tuleuaisilda Opetailda/ iotca töiden cansa waeldauat Ja nijnen cansa kieldeuet Christusen/ Ja wchka heite kolmella hirmuisella esimerckille/ Ja maala heite nijn iwri quijn he ouat/ heiden ahneuxensa ylpeuxensa/ koirudhensa/ hoorudhensa/ Ulkocullasudhensa cansa/ ette iocainen taita päle ruueta/ ketä hen sille lwle/ quin nyt keupi Christicunnasa.
Colmanesa hen osotta ette Wimeinen Domiopeiue on pian tuleuainen/ sille mooto/ ette caiki se quin coolut on/ se on Jumalan edhes/ cusa ei ychten aika ole/ Mutta tuhad aiastaica ouat sielle/ ninquin yxi peiue/ Senteden sanotaan iocahitzen Domiopeiue oleua tullut/ kohta quin hen coolut on/ Ja sijtte hen kirioitta quinga oleman pite Domiopeiuene/ ette caicki cappalet pite culutettaman tulella.

P. Petarin se Toinen Epistola

I. Lucu.

2 Piet 1:1 SImon Petari Iesusesen Christusen Paluelia ia Apostoli/ Nijlle iotca ouat saanet meiden cansanne yhden caltaisen Uscon/ waahurskaudhesa ionga meiden Jumala/ Ja wapactaia IEsus Chrisius andapi.
2 Piet 1:2 Armo ia Rauha lisendykön teise/ Jumalan ia meiden HERRAN Iesusen Christusen tundemisen cautta.
2 Piet 1:3 Ette henen Jumalinen wekens meille caikinaiset ( iotca elemehen ia Jumaliseen menon sopiuat ) ombi lahiannut/ Henen tundemisens cautta ioca meite cutzunut on/ henen cunnians ia awuns cautta/
2 Piet 1:4 ioinenga cautta meille ne callit ia swrimat Lupauxet lahioitetut ouat/ nimittein/ ette te ninen samain cautta osalisexi tulisitta sijte Jumalan loonosta/ Jos te weltet sen catouaisen Mailman himon.
2 Piet 1:5 Nin laskecat sihen caiki teidhen ahkeruden/ ette te osotaisitte teiden Uskosanne Awun/
2 Piet 1:6 Ja auuosa Toimen/ Ja toimesa Modhon/ Ja modhosa Kersimisen/ Ja kersimises Jumalisudhen/
2 Piet 1:7 Ja Jumalisudhes welielisen rackaudhen/
2 Piet 1:8 Ja welielises rackaudhes/ Ychteitzen rackaudhen. Sille coska neme cappalet teise ouat teudhelisesta/ nin ei he teite ioutilasna taicka hedhelmettömine salli löutte meiden Herran Iesusen Christusen tundemisesa/
2 Piet 1:9 Mutta iolla ei ole neite hen on sokia/ ia coperoitze tijetä kädhellense/ Ja on wnochtanut itzens olluen puhdhastetun henen entisiste synneistense.
2 Piet 1:10 Sentedhen rackat weliet ahkeroica paramin teiten siehen/ ette te teiden cutzumisen/ Ja wloswalituxen wahuistaisitte.
2 Piet 1:11 Sille ios te sen teette/ nin ette te coskan lange/ Ja sillens teille runsasti annetan siselkeumys/ sihen meiden Herran ia wapactaian Iesusen Christusen ijancaikiseen Waldakundahan.
2 Piet 1:12 Senteden en tacto mine wnocta teite aina nijste manata/ Waicka te tiedette/ Ja wahwistetut oletta tesä nyysesa Totudesa/
2 Piet 1:13 Sille mine aruan sen coctulisexi/ nincauua' quin mine tese Maiasa olen/ ylesherettemen teite ia manaman.
2 Piet 1:14 Sille mine tiedhen/ ette minun pite pian temen minun Maiani poispaneman/ Ninquin mös meiden Herran Iesus Christus minulle ilmoitti.
2 Piet 1:15 Mutta mine tadhon mös ahkeroita/ ette teiden pite minun Lectemiseni ielkin neite muistosa pitemen.
2 Piet 1:16 Sille eipe me ole caualoita iutuita nounuet/ coska me teille tietteuexi teimme meiden Herra' Iesusen Christusen woiman ia tygetulemisen. Waan me olema itze nähnyuet henen cu'nians/
2 Piet 1:17 coska hen sai Iselde Jumalalda cunnian ia ylistoxe' yden änen cautta/ ioca henelle tapactui silde ylenwäkeuelde Herraudhelta/ telle modholla/ Teme on minun raka Poican/ Jossa minulle on hyue sosio.
2 Piet 1:18 Ja temen änen me cwlima Taiuahasta tuleuan/ coska me hene' cansans ynne olima sen pyhen wore' päle.
2 Piet 1:19 Meille o'bi yxi wahua Prophetainen sana/ Ja te hyuesti teette ette te sijte warin pidette/ Ninquin yhdeste Kyntileste ioca walgitta pimees siasa/ nincauua' quin Peiue walkene/ Ja se Cointechti yleskoitta teidhe' sydhemisen.
2 Piet 1:20 Ja se tule teiden ensin tiete/ Ettei yxiken Prophetia Ramatusa tapadhu omasta Toimituxesta/
2 Piet 1:21 Sille ettei wiele nyt yxiken Prophetia ole edestootu Inhimisen tadhosta. Waan ne pyhet Jumalan Inhimiset ouat puhuneet/ waicutetut Pyheste Hengeste.

II. Lucu.

2 Piet 2:1 MUtta olit mös falskit Prophetat Canssan seasa ninquin mös teiden seasan tuleuat falskit Opettaiat/ Jotca segan siselle touat wahingolliset Eriseurat. Ja poiskieldeuet mös sen Herra' ioca heite ostanut on. Ja saattauat itze heille's nopean Cadhotoxen.
2 Piet 2:2 Ja monda noutauat heiden hukutostans. Joinenga cautta Totudhen tije pilcata'/
2 Piet 2:3 Ja ahneuxesta dicteratuilla sanoilla pite heiden teiste caupaman. Joille io Domio ei sille cauuan wiuy/ Ja heidhen Cadhotoxensa ei maca.
2 Piet 2:4 Sille ios Jumala nijte Engelite/ iotca syndi teit ei ole armahtanut/ Waan o'bi heite pimeyden cahleilla Heluettijn söxenyt/ Ja ylena'noi ette heiden piti Domioho' ketketteme'.
2 Piet 2:5 Ja ei ole armahtanut site entiste Mailma/ waan wapacti Noe sen wanhurskaudhen Sarnaian itze cadexa'na/ Ja wei Wedhenpaisumuxen ylitze sen Jumalattoman Mailma'.
2 Piet 2:6 Ja ombi ne Caupungit Sodoman ia Gomorran tuhaxi tehnyt/ yleskukistanut ia cadhottanut/ Ja teki ne Esicuuaxi nijlle Jumalattomille/ iotca sijtte tuleman piti.
2 Piet 2:7 Ja ombi pelastanut sen hurskan Loth/ ioca waiuattijn reetoilda Inhimisilde heiden hauriudhen elemen menosta.
2 Piet 2:8 Sille ette he' Hurskas oli ia heiden seasans asui/ ia quitengin sencaltaista piti nekeme' ia cwleman/ waiuasit he site hurskasta Sielua iocapeiue heiden wärein töidhens cansa.
2 Piet 2:9 Herra taita ne Jumalalliset kiusauxista pelasta/ Mutta ne wäret Domiopeiuen asti ketke pijnatta.
2 Piet 2:10 Mutta caike enimesti ne iotca waeldauat Lihan ielkin saastaisisa hijmoisa/ Ja Herraudhen ylencatzouat/ tuimat/ tylyt/ ia eiuet wapise waldoia pilcata.
2 Piet 2:11 Waicka ne Engelit iotca wäesä ia woimasa swremmat ouat/ eiuet kersi itze heitens wastan Herran tyköne site pilcalista domiota.
2 Piet 2:12 Mutta he ouat ninquin tyhmet Pedhot/ iotca loonosta siehen syndynet ouat/ kijniotetta ia teurastetta. Pilcauat site iota ei he ymerdhä/ ia huckuuat heiden turmellusa menosansa ia sauat wärydhen Palcan sijte.
2 Piet 2:13 He pitäuet sen hecumana ette he eleuet aighalisisa hercuisa/ He ouat ilkiuxet ia pilcut/
2 Piet 2:14 Äikisteleuet teiden lahioistanne/ pramauat teiden omillanne/ pitäin teudhet Silmet Hoorudhesta/ ei salli heitens synniste torijua. Haucuteleuat tyghens ne horiuat Sielut/ ouat heiden sydhemensä Ahneuxesa yldeharioitanuet/ Kirottu Canssa/
2 Piet 2:15 iotca ylenannoit sen oikean Tijen/ ia exyuet/ ia noutauat Balaamin sen Bosorin poian Tijete/ ioca racasti wärydhen palcka.
2 Piet 2:16 Mutta hen rangaistijn henen wärydhestens/ Se myckä Töiuhta/ puhui Inhimisen änelle/ ia esti sen Prophetan hulludhen.
2 Piet 2:17 Ne ouat wedhettömät lechtet/ ia piluen hatarat iotca Tuulispäälde ymberins aietan/ ioille on ketkety yxi synghy pimeys ijancaikisesta.
2 Piet 2:18 Sille he puhuuat röuckiet sanat/ quin turhat ouat. Ja yllytteuet tauattomuxen cautta lihalisijn Himoin nijtä iotca * oikein olisit poisueltänyet/
2 Piet 2:19 ia wiele nytki exyxisä waeldauat/ Ja lupauat heille wapauden/ waicka he itze turmeluxen palueliat ouat/ Sille iolda iocu woitetan/ sen paluelia hen ombi.
2 Piet 2:20 Sille sijtte quin he ouat paenuet sen Mailman saastauxen lepitze Herra' ia wapactaian Iesusen Christusen Tundemiseen/ Quitengin nihin he heidens käriuet/ Ja ylitzewoitetan/ ia o'bi heiden cansans se wimeinen pahamaxi tullut quin se ensimmeinen/
2 Piet 2:21 Sille se olis heille parambi ollut/ ettei he olisican sen wanhurskaudhen Tijetä tundenuet/ quin sijtte ette he sen tunsit/ Ja poiskiensit heidens sijte pyheste Keskystä/ ioca heille annettu oli.
2 Piet 2:22 Nijlle ombi tapactunut se totinen Sananlasko/ Coira palaiapi oxennoxensa tyghe. Ja/ pesty Sica henens Ropacosa iellens hiero.

III. Lucu.

2 Piet 3:1 TEme on nyt se toinen Epistola/ ionga mine teille kirioitan minu' rachkahani/ iolla mine ylesheräten ia manan teidhen puchtahan miele'ne/
2 Piet 3:2 ette te muistasitte ne sanat iotca teille ennen sanotut ouat nijlde pyhildä prophetilde/ Ja mös meiden keskyn päle/ iotca olema HErran ia Wapactaian Apostolit.
2 Piet 3:3 Ja se ensin tietkä/ ette wimeisinä piäuine tuleuat pilckaiat/ iotca oman himonsa ielkin waeldauat/ ia sanouat/ Cusa nyt on se Lupaus henen Tulemisestansa?
2 Piet 3:4 Sille sijte peiueste quin Iset ouat nuckuneet/ nin caiki ieuet quin alghusta Loondocappalet ouat olluet/
2 Piet 3:5 Mutta tietensä eiuet he tadho tiete/ ette Taiuas muinen mös oli/ ia Maa wedheste/ Ja wedhesä seisodhen/ Jumalan Sanan cautta.
2 Piet 3:6 Quitengin oli sihen aican/ se Mailma ninen samain cautta wedhen paisumisen cansa turmeltu.
2 Piet 3:7 Samalmoto mös ne Taiuahat ia Maat quin nyt ouat/ tuleuat hene' Sana's cautta sästetyxi/ ette ne pite tule' waraxi pidetteme' Domio peiuelle/ coska ne Jumalattomat Inhimiset cadoteta'.
2 Piet 3:8 Mutta teme yxi ey pidhe teilde salattama' minu' rackani/ ette yxi peiue Herran edhesä ombi ninquin tuhad Aiastaica/ Ja tuhad Aiastaica ninquin yxe peiue.
2 Piet 3:9 Ei HErra Wijwuytä hene' Lupaustans/ quin mutomat sen wiwuytoxi luleuat/ waan hen on kersiueinen meiden coctan/ Ja ei tacto ette iongun pidheis huckanduman/ waan ette iocainen henens paranoxeen kieneis.
2 Piet 3:10 Mutta HErran peiue ombi tuleua/ ninquin warghas ööllä/ Ja silloin Taiuahat poismeneuet suurella kijruhulla/ Mutta Elementit pite palaudhesta sulaman/ Ja Maa/ ia ne rake'nuxet iotca henesä ouat/ pite poispalaman.
2 Piet 3:11 Ette nyt caiki neme pite catoman/ quingakaltaiset teidhen tule silloin olla pyhisä menoisa ia Jumalalisudhesa?
2 Piet 3:12 Nin ette te odhotatte/ ia kiruhdhatte siehen Jumalan peiuen tulemisehe'/ Jonga cautta Taiuahat Tulesta catoauat/ ia ne Elementit palaudesta sulauat.
2 Piet 3:13 Mutta me odotamme wsija Taiuaita/ ia wtta Maata hene' lupauxe's ielkin/ Joissa Wa'hurskaus asupi.
2 Piet 3:14 Senteden minun rackani/ ette te neite tiedhette/ nijn ahkeroica ette te henen edesens saastatomat ia nuchtetomat Rauhasa leuteisijn/
2 Piet 3:15 Ja se meiden HErran Iesusen Christusen kersimys/ lukeca te teiden Autuudhexen. Ninquin mös meiden racas welien Pauali/ sen Wisaudhen ielkin ioca henelle on annetu/ ombi teille kirioitanut/
2 Piet 3:16 Ninqui hen mös iocaitzesa Epistolasa neistä puhupi/ ioisa ombi monda töleste ymmerdä/ ioita ne Oppemattomat/ ia irtaliset pahendauat/ ninquin mös ne mwdh Ramatut/ heiden omaxi cadhotuxexi.
2 Piet 3:17 Mutta te minun rackani/ ette te sen enne' tiedhette/ nin cartacat teiten/ ettet te wietelläisi Jumalatomadhen Inhimisten exytyxen cautta ynne heiden cansansa/ Ja poislangette teidhen omasta Wachwudhesta'ne/
2 Piet 3:18 Waan casuaca meiden Herran ia Wapachtaia' Iesusen Christusen Armosa ia tundemisesa/ Jolle olcohon Cunnia seke nyt ette ijancaikisehen aicahan/ Amen.