Se Pyhen Paualin Epistola Romarein tyge

22.04.2020

Ensimeinen Lucu.


1:1 PAuali/ Iesusen Christusen Paluelia/ cutzuttu Apostolixi wloseroitettu sarnama' Jumalan Euangeliu'/
Pawali/ Jesuksen Kristuksen palwelija/ kutsuttu apostoliksi yloseroitettu saarnaaman Jumalan ewankelium/
1:2 ionga hen ennen luuanut on/ henen Prophetains cautta/ nijsse pyhisse Ramatuissa/
jonka hän ennen luwannut on/ hänen prophetains kautta/ niissä pyhissä Raamatuissa/
1:3 henen Poijastansa/ ioca syndynyt on Dauidin Siemeneste Lihan polesta/
hänen Pojastansa/ joka syntynyt on Dawidin siemenestä lihan puolesta/
1:4 Joca ombi wekeuesti ilmoitettu Jumalan Poijaxi/ sen Hengen ielken/ ioca pyhittepi/ Sijte aijasta quin hen ylesnousi coolleista/ se on/ Iesus Christus meiden HErra'
Joka ompi wäkewästi ilmoitettu Jumalan Pojaksi/ sen Hengen jälkeen/ joka pyhittääpi/ Siitä ajasta kuin hän ylösnousi kuolleista/ se on/ Jesus Kristus meidän HErran
1:5 Jonga cautta me olema Armon ia Apostolin wirghan saaneet caikein Pacanain seas/ ylesoijendaman Usko' cwliaisudhen/ henen Nimense päle/
Jonka kautta me olemme armon ja apostolin wiran saaneet kaikkein pakanain seas/ ylösojentaman uskon kuuliaisuuden/ hänen nimensä päälle/
1:6 Joinenga lughusta te mös oletta/ iotca cutzutut ouat Iesusesta Christusesta.
Joinenka luwusta te myös olette/ jotka kutsutut owat Jesuksesta Kristuksesta.
1:7 Caikille nijlle/ iotca Romissa ouat/ Jumalan rackaille/ ia cutzutuille Pyhille. ARMO olcon teiden cansan ia Rauha Jumalalda meiden Iselde/ ia HERRALDA Iesuselda Christuselda.
Kaikille niille/ jotka Roomissa owat/ Jumalan rakkaille/ ja kutsutuille pyhille. ARMO olkoon teidän kanssan ja rauha Jumalalta meidän Isältä/ ja HERRALTA Jesukselta Kristukselta.
1:8 Ensin mine Kiten minun Jumalatani Iesusen Christusen cautta/ teiden caikein tedhen/ ette teiden Usko caikesa Mailmasa mainitan.
Ensin minä kiitän minun Jumalatani Jesuksen Kristuksen kautta/ teidän kaikkein tähden/ että teidän usko kaikessa maailmassa mainitaan.
1:9 Sille Jumala ombi minun Todhistaijan (iota mine Hengeseni paluelen henen Poijans Euangeliumis) ette mine ilman lackamat teiden pälen muistan/
Sillä Jumala ompi minun todistajain (jota minä hengessäni palwelen hänen Poikans ewankeliumis) että minä ilman lakkaamat teidän päällen muistan/
1:10 aina pydhen minun Rucouxesani/ Ette mine iollangi madhaisin saadha (ios Jumala tachto) onneliseni Tien tullaxen teiden tygen.
aina pyydän minun rukouksessani/ Että minä jollakin mahtaisin saada (jos Jumala tahtoo) onnelliseni tien tullaksen teidän tykön.
1:11 Sille ette mine halan teite nädhä/ senpäle ette mine iotakin Hengeliste Lahia teille iacaisin/ teite wahwistamahan
Sillä että minä halaan teitä nähdä/ senpäälle että minä jotakin hengellista lahjaa teille jakaisin/ teitä wahwistaman.
1:12 (se on) ette mine ynne teiden cansan saisin Lohutoxen/ molombaiden Uskon cautta/ seke teiden ette minun.
(se on) että minä ynnä teidän kanssan saisin lohdutuksen/ molempaiden uskon kautta/ sekä teidän että minun.
1:13 Mutta em mine teilde salata tachto/ Rackat Weliet/ ette Mine olen wsein aiatellut tulla teiden tygen/ waicka mine olen estetty tehenasti/ Ette mine mös teiden seasan/ madhaisin iongun Hedhelmen saatta/ ninquin muinengi Pacanain keskene.
Mutta en minä teiltä salata tahdo/ Rakkaat weljet/ että minä olen usein ajatellut tulla teidän tykön/ waikka minä olen estetty tähänasti/ Että minä myös teidän seassan/ mahtaisin jonkun hedelmän saattaa/ niinkuin muinenkin pakanain keskellä.
1:14 Mine olen Welcapä/ seke Grekein ette mucalaisten/ seke Wisasten ette Tyhmein.
Minä olen welkapää/ sekä krekain että muukalaisten/ sekä wiisasten että tyhmäin.
1:15 Senteden nin palio quin minussa ombi/ walmis mine olen/ teille mös iotca Romissa oletta/ Euangeliumi sarnaman.
Sentähden niin paljon kuin minussa ompi/ walmis minä olen/ teille myös jotka Romassa olette/ ewankeliumi saarnaaman.
1:16 Sille em mine häpie Christusen Euangeliumita. Sille ette se ombi Jumalan weki/ ioca autuaxi teke caiki ne iotca sen päle vskouat/
Sillä en minä häpeä Kristuksen ewankeliumia. Sillä että se ompi Jumalan wäki/ joka autuaaksi tekee kaikki ne jotka sen päälle uskowat/
1:17 Ensin Juttaille ia mös nijlle Grekille/ Senteden ette sijnä iulgistetan se Wa'hurskaus ioca Jumalan edes kelpa/ quin vskosta vskoho' tule/ nin quin kirioitettu on/ se Wanhurskas pite vskostans elemen.
Ensin juuttaille ja myös niille Krekille/ Sentähden että siinä julkistetaan se wanhurskaus joka Jumalan edes kelpaa/ kuin uskosta uskohon tulee/ niin kuin kirjoitettu on/ se wanhurskas pitää uskostans elämän.
1:18 Sille ette Jumalan wiha Taiuahasta * tulepi ilmei/ ylitze caikein Inhimisten Jumalattoma' menon/ ia wärydhen iotca Totudhen wärydhes piteuet.
Sillä että Jumalan wiha taiwahasta tuleepi ilmi/ ylitse kaikkein ihmisten jumalattoman menon/ ja wääryyden jotka totuuden wääryydes pitäwät.
1:19 Senteden ette se quin taitan Jumalasta tuta/ se ombi heisse iulkinen. Sille ette Jumala heille sen ilmoitti/
Sentähden että se kuin taitaan Jumalasta tuta/ se ompi heissä julkinen. Sillä että Jumala heille sen ilmoitti/
1:20 sen cautta/ Ette henen näkymettomat meno'sa/ se on/ henen ijancaikinen Woimans ia Jumalus/ tuleuat nächteuexi/ coska nijste wari otetan/ henen Tegoisansa/ nimiten/ Mailman loomisesta.
sen kautta/ Että hänen näkymättömät menonsa/ se on/ hänen iankaikkinen woimans ja jumaluus/ tulewat nähtäwäksi/ koska niistä waari otetaan/ hänen teoissansa/ nimittäin/ maailman luomisesta.
1:21 Nin ettei heille ole ychten luchtamista/ Senteden ette he tiesit yden Jumalan oleua'/ ia ei ole hende ylisteneet ninquin ychte Jumalata/ eikä mös kijtteneet/ Waan he wilpistelit heiden * aijatoxisans/ ia heiden ierghetöin Sydhemens ombi piminyt.
Niin ettei heillä ole yhtään luottamista/ Sentähden että he tiesit yhden Jumalan olewan/ ja ei ole häntä ylistäneet niinkui yhtä Jumalata/ eikä myös kiittäneet/ Waan he wilpistelit heidän ajatuksissans/ ja heidän järjetöin sydämens ompi pimennyt.
1:22 Coska he itzense Wisaxi lwlit/ nin he ouat Tyhmexi tulluet/
Koska he itsensä wiisaaksi luulit/ niin he owat tyhmäksi tulleet/
1:23 ia ouat mwttaneet sen catomattoman Jumalan Cunnian/ Cuuaxi/ ioca ei waan techty ollut catouaiste' Inhimisten/ Mutta mös Linduin ia Nelijalcaisten ia mateleuain Eleinten motoisexi.
ja owat muuttaneet sen katoomattoman Jumalan kunnian kuwaksi/ joka ei wään tehty ollut katoowaisten ihmisten/ Mutta myös lintuin ja nelijalkaisten ja matelewain eläinten muotoiseksi.
1:24 Senteden ombi mös Jumala heite laskenut heiden Sydheme's himohin/ saastauxehen/ häueisemen heiden oma Rumistans keskenens/
Sentähden ompi myös Jumala heitä laskenut heidän sydämens himoihin/ saastaukseen/ häwäisemän heidän omaa ruumistans keskenäns./
1:25 Jotca Jumalan Totudhen ouat mwttaneet Walehexi/ ia ouat cunnioittaneet ia palueleet enämen Loondo cappaleita/ quin itze Loija/ ioca o'bi kijtettepe ija'caikisesta Am'.
Jotka Jumalan totuuden owat muuttaneet walheeksi/ ja owat kunnioittaneet ja palwelleet enemmin luontokappaleita/ kuin itse Luoja/ joka ompi kiitettäwä iankaikkisesta Amen.
1:26 Senteden ombi mös Jumala heite ylenandanut häpielisijn Himoin. Sille ette heiden waimonsa ouat muttaneet sen Loonolisen tauan/ sihen quin ombi wastan loondo.
1:27 Samalmoto mös Miehet ouat ylenandanuet sen waimoin loonolisen pitemisen/ ia ouat toinen toisens polen palaneet heiden himoisansa/ ia Miehet ouat Miesten cansa riettaudhen tehnet/ Ja ouat saanet (ninquin pitiki) heide' exymisens palca' itzeheisensä.
Samalmuoto myös miehet owat ylenantaneet sen waimoin luonnollisen pitämisen/ ja owat toinen toisens puoleen palaneet himoissansa/ ja miehet owat miesten kanssa riettauden tehneet/ ja owat saaneet (niinkuin pitikin) heidän eksymisens palkan itseheihinsä.
1:28 Ja ninquin ei he totellehet ette he Jumala' tundisit/ nin mös Jumala laski heite heijun mielehen/ tekemen nijte quin ei pideisi tectemen/
Ja niinkuin ei he totelleet että he Jumalan tuntisit/ niin myös Jumala laski heitä häijym mielehen/ tekemään niitä kuin ei pitäisi tehtämän.
1:29 Teunens caikia Wärytte/ Salawoteita/ Coirutta/ Ahneutta/ Pahutta/ teunens catehutta/ Murha/ Rijta/ Petosta/
Täynnäns kaikkia wääryyttä/ salawuoteita/ koiruutta/ ahneutta/ pahuutta/ täynnäns kateutta/ murhaa/ riitaa/ petosta/
1:30 Pahantauaiset/ Coruan wiskutteliat/ Panetteliat/ Jumalan * ylencatzoijat/ Wekiuallaiset/ Coriat * Euchkerit/ * Pahain neuuoin pesät/ Wanhembaidens cwlemattomat/
Pahantapaiset/ korwaan kuiskuttelijat/ panettelijat/ Jumalan ylenkatsojat/ wäkiwaltaiset/ koriat öykkärit/ pahain neuwoin pesät/ wanhempaidens kuulemattomat/
1:31 Tompelit/ wilpitzijet/ * Julmat/ * Sopimattomat/ Armoittomat.
Tomppelit/ wilpitsijät/ julmat/ sopimattomat/
1:32 Jotca Jumalan Wanhurskauden tieteuet (ette ne quin neite tekeuet/ ouat Colema' ansanuet) ei he waiuoin nijte tee/ mutta mös andauat Sosionsa ninen iotca site tekeuet.
Jotka Jumalan wanhurskauden tietäwät (että ne kuin näitä tekewät/ owat kuoleman ansainneet) ei he waiwoin niitä tee/ mutta myös antawat suosionsa niinen jotka sitä tekewät.

* tulepi ilmei) se tulepi Taiuahasta ilmei (mutoin ei caiki Mailma sijte miten tieteisi) Ettei yxiken Inhiminen wanhurskas ole Jumalan edes/ Mutta caiki tynni ouat Jumalattomat/ syndiset ia wäret/ se on/ Wihan lapset. Ja waika he iotakin Jumalast tieteuet taicka cwleuat/ ouat he quitengin nin pahat/ Ette he eikä hende kijte eikä paluele. Senteden he mös rangastoxexi caikinaisen Syndijn langeuat etc. * (Aijatoxisans) Cussa ei vsko ole sine toimi langepi ydheste ia toisehen/ sihenasti quin hen ratki sokiaxi tule/ henen aijatoxisans ninquin caikille wisaille ia Tarka mielisille tapachtupi. * Pahain neuuoin pesät) iotca öte ia peiue/ pyteuet muita Inhimisi wahingotta ia häwittä/ Ouat sihen mös kylle soueliat/ ia nopsat ylesleutemen sencaltaiset Jonet. * Iulmat) Sudhen ia Coiran tauaiset/ ioilla eikä ole halu eli rackauta waimoin/ lastein/ Weliens/ Sisartens ia wanhimbaidens polen. * Sopimattomat) iotca eiuet andexianna/ eike coskan muinein cansa taidha sopia.


Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.


II. Lucu.


2:1 SEnteden/ o Inhiminen/ eipe sine taidha itzes luchtata/ waicka cuca sine olet ioca domitzet. Sille ette iossa sine toisen domitzet/ sijnä samassa sine itzes cadhotat/ Ette sine iuri site sama teet/ iotas domitzet.
Sentähden/ oi ihminen/ eipä sinä taida itsees luottaa/ waikka kuka sinä olet joka tuomitset. Sillä että jossa sinä toisen tuomitset/ siinä samassa sinä itses kadotat/ Että sinä juuri sitä samaa teet/ jotas tuomitset.
2:2 Sille me tiedheme/ ette Jumalan Domio ombi oikea/ ninen ylitze iotca semmotoista tekeuet.
Sillä me tiedämme/ että Jumalan tuomio ompi oikea/ niiden ylitse jotka semmoista tekewät.
2:3 Eli lwleco sine/ o Inhimine'/ sine ioca domitzet nijte iotca sencaltaista tekeuet/ ia sine mös site sama teet/ ette sine weltet Jumala' domion?
Eli luuletko sinä / oi ihminen/ sinä joka tuomitset niitä jotka senkaltaista tekewät/ ja sinä myös sitä samaa teet/ että sinä wältät Jumalan tuomion?
2:4 Eli ylencatzotco sine henen Hywuydhens runsaudhen/ kerssimisen ia * Pitkemielisudhen? Etkös tiedhä/ ette Jumalan hywuys paranoxehen sinua pytepi?
Eli ylenkatsotko sinä hänen hywyytens runsauden/ kärsimisen ja pitkämielisyyden? Etkös tiedä/ että Jumalan hywyys parannukseen sinua pyytääpi?
2:5 Mutta sinun Cowudhes ia catumattoman Sydhemes ielkeen/ sine cartutat wihan itzelles sihen wihan peiuehen/
Mutta sinun kowuuten ja katumattoman sydämes jälkeen/ sinä kartutat wihan itselles siihen wihan päiwähän/
2:6 Coska JUMAlan oikea Domio ilmande/ Joca costapi itzecungin henen Töidense pereste/
Koska Jumalan oikea tuomio ilmaantuu/ Joka kostaapi itsekunkin hänen töidens perästä/
2:7 nimitten/ ylistos ia Cunnia/ ia catomatoin olemus/ nijnen/ iotca kerssimisen cansa seisouat sen ijancaikisen Elemen ielkin.
nimittäin/ ylistys ja kunnia/ ja katoomatoin olemus/ niiden/ jotka kärsimisen kanssa seisowat sen iankaikkisen elämän jälkeen.
2:8 Mutta nijlle iotca rijtaiset ouat/ ia eiuet totutta cwle/ waan wärydhen cwleuat/ tuleua ombi närckestys ia wiha/
Mutta niille jotka riitaiset owat/ ja eiwät totuutta kuule/ waan wääryyden kuulewat/ tulewa ompi närkästys ja wiha/
2:9 mureh ia waiwa/ caikein Inhimisten Sieludhen ylitze iotca paha tekeuet. Ensiste Juttaille/ ia mös Grekille.
murhe ja waiwa/ kaikkein ihmisten sielujen ylitse jotka pahaa tekewät. Ensisti juuttaille/ ja myös Krekille.
2:10 Mutta kijtos ia cunnia ia Rauha caikille nijlle/ iotca hyue tekeuet/ Ensiste Juttaille ia mös Grekille.
Mutta kiitos ja kunnia ja rauha kaikille niille/ jotka hywää tekewät/ ensisti juuttaille ja myös Krekille.
2:11 Sille ettei Jumala catzo Inhimisen modhon ielken/
Sillä ettei Jumala katso ihmisen muodon jälkeen/
2:12 Caiki ne/ iotca ilman Laita ouat syndi tehneet/ ne mös ilman Laita cadhotetan. Ja caiki ne iotca Laissa ouat syndi tehneet/ ne Lain cautta domitaan.
Kaikki ne/ jotka ilman lakia owat syntiä tehneet/ ne myös ilman lakia kadotetaan. Ja kaikki ne jotka laissa owat syntiä tehneet/ ne lain kautta tuomitaan.
2:13 Sille ettei ne ole Jumalan edes wanhurskat/ iotca Lain cwleuat/ Mutta ne iotca Lain töillens teuteuet/ ne pidheten wanhurskana.
Sillä ettei ne ole Jumalan edes wanhurskaat/ jotka lain kuulewat/ Mutta ne jotka lain töilläns täyttäwät/ ne pidetään wanhurskaana.
2:14 Sille ios Pacanat/ ioilla ei Laki ole/ tekeuet quitengin * loonostans site quin Laki ano/ ne samat/ waicka ei heille Laki ole nin he ouat itzeheillens Laki Sen cautta/
Sillä jos pakanat/ joilla ei laki ole/ tekewät kuitenkin luonnostans sitä kuin laki anoo/ ne samat/ waikka ei heillä laki ole niin he owat itseheillens laki sen kautta.
2:15 ette he osottauat Lain Töödh/ oleuan kirioitetun heiden Sydhemihins/ Senwoxi ette heiden Omatu'dons heille sen todistapi/ Nin mös heiden aijatoxensa/ iotca itze keskene's candauat/ eli mös luchtauat
että he osoittawat lain työt/ olewan kirjoitetun heidän sydämiins/ Senwuoksi että heidän omatuntons heille sen todistaapi/ Niin myös heidän ajatuksensa/ jotka itse keskenäns kantawat/ he myös luottawat.
2:16 sinä peiuene/ coska Jumala Inhimisten salaisudhet/ pite domitzeman/ Iesusen Christusen cautta/ minun Euangeliumin pereste.
sinä päiwänä/ koska Jumala ihmisten salaisuudet/ pitää tuomitseman/ Jesuksen Kristuksen kautta/ minun ewankeliumin perästä.
2:17 Catzo/ sine cutzutan Juttaxi/ ia sine Lootad itzes Lain päle/ ia kerskat sinuas Jumalasta/ ia tiedhet henen tahdhonsa.
Katso/ sinä kutsutaan juuttaaksi/ ja sinä luotat itses lain päälle/ ja kerskaat sinuas Jumalasta/ ja tiedät hänen tahtonsa.
2:18 Ja ette sine olet Laista neuuottu/ nin sine coettelet mite paras tehdhä olis/
Ja että sinä olet lain töistä neuwottu/ niin sinä koettelet mitä paras tehdä olis/
2:19 ia vskallat itzes oleuan ninen Sokijain Johdattaijan/ ia ninen Walkeudhexi/ iotca pimeise ouat/
ja uskallat itses olewan niiden sokeain johdattajan/ ja niinen walkeudeksi/ jotka pimeässä owat/
2:20 ia Tyhmeiden haltiaxi/ ninen yxikerdhaisten Opettaijaxi/ ia sinulla on mooto tietemen mite oikeus ombi Laissa.
Tyhmäksi haltijaksi/ niinen yksikertaisten opettajaksi/ ja sinulla on muoto tietämän mitä oikeus ompi laissa.
2:21 Nyt sine opetat muita/ ia et sine itzes opeta. Sine sarnat Ei pidhet warghastama'/ ia sine wargastat. Sine sanot/ Ei pidhe Hoori techtemen/ ia sine Hoori teet.
Nyt sinä opetat muita/ ja et sinä itses opeta. sinä saarnaat. Ei pidä warastaman/ ja sinä warastat. Sinä sanot/ Ei pidä huorintehtämän/ ja sinä huorin teet.
2:22 Sine cauhistut Epeiumaloita/ ia ratelet site Jumalalda quin henen tule.
Sinä kauhistut epäjumaloita/ ja raatelet sitä Jumalalta kuin hänen tulee.
2:23 Sine kerskat itzes Laista/ ia häueiset Jumala Lain Ylitzekieumisen cautta.
Sinä kerskaat itses laista/ ja häwäiset Jumalaa lain ylitsekäymisen kautta.
2:24 Sille teidhe' techten tule Jumalan Nimi pilcatuxi Pacanaiden seas/ ninquin kirioitettu ombi.
Sillä teidän tähten tulee Jumalan nimi pilkatuksi pakanaiden seas/ niinkuin kirjoitettu ompi.
2:25 Se Ymberileickaus kylle kelpa/ Jos sine Lain pidhet. Mutta ellet sine Laki pidhe/ nin ombi sinun Ymberileickausti io Esinahaxi kiendynyt.
Se ympärileikkaus kyllä kelpaa/ Jos sinä lain pidät. Mutta ellet sinä lakii pidä/ niin ompi sinun ympärileikkauskin jo esinahaksi kääntynyt.
2:26 Jos sis Esinachka Lain Wanhruskaudhen pite/ etkös lwle ette henen Esinachkans pite Luettaman henelle Ymberileickauxexi?
Jos siis esinahka lain wanhurskauden pitää/ etkös luule että hänen esinahkans pitää luettaman hänelle ympärileikkaukseksi?
2:27 Ja nin se/ quin Loonosta's ombi Esinachka/ ia Lain teutte/ pite sinua Domitzeman/ ioca Bockstauin ia Ymberileickauxen alla Lain ylitzekieud.
Ja niin se/ kuin luonnostans ompi esinahka/ ja lain täyttää/ pitää sinua tuomitseman/ joka bookstawin ja ympärileikkauksen alla lain ylitsekäy.
2:28 Sille/ ei se Judeus ole/ ioca wlconaisesta Judeus on/ Eikä mös se ole Ymberileickaus/ quin wlconaisesta Lihassa tapachtu.
Sillä/ ei se Judeus ole/ joka ulkonaisesti Judeus on/ Eikä myös se ole ympärileikkaus/ kuin ulkonaisessa lihassa tapahtuu.
2:29 Mutta se on Judeus/ ioca siselde salattu on/ Ja se Sydhemen Ymberileickaus/ se ombi Ymberileickaus/ ioca Hengesse/ ia ei Bockstauis tapachtu/ Jonga kijtos ei ole Inhimisilde/ waan Jumalalda.
Mutta se on Judeus/ joka sisältä salattu on/ Ja se sydämen ympärileikkaus/ se ompi ympärileikkaus/ joka Hengessä/ ja ei bookstawis tapahtuu/ Jonka kiitos ei ole ihmisiltä/ waan Jumalalta.

* Pitkemielisus) se on yxi auwu/ ette iocu hitahast wihastu/ ia nuchtele wärytte. Mutta Kerssimys on/ coska paha kerssiten tauaran rumijn eli Cunnian polesta/ waicka se wiele oikiudhen möte tapachtuis. Hywuyys on/ caikinaiset rumijn hyuet Töödh/ ia ysteuelinen meno. * Loonostans) Se on Loonolinen Laki/ Mite sine tadhot sinulle techteuen/ eli weltettä muilda/ tee sine se/ ia welte toista. Jossa coco Mosesen Laki sulietan/ ninquin Christus sano Matt. 7. Josta Laista ei Pacanatka mwta tee/ quin vlconaiset Töödh/ Ninquin Juttat Mosesen Laista/ ia teme on se Canne ia Luchtamus/ ette yxi Syndi ombi swrembi quin toinen/ Laki wastan.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

III. Lucu.

3:1 MIsse sis Juttalla paraspoli ombi? Eli mite se Ymberileickaus autta?
Missä siis Juuttaalla paraspuoli ompi? Eli mitä se ympärileikkaus auttaa?
3:2 Ja tosin/ sangen palio. Ensin/ ette heille on vskottu/ mite Jumala puhunut on.
Ja tosin/ sangen paljo. Ensin/ että heille on uskottu/ mitä Jumala puhunut on.
3:3 Mutta ettei mutomat ninen samain päle vskoneet/ mike sijte lucua ombi? Pidheiskö heiden Epeuskonsa Jumalan vskon turhaxi tekemen?
Mutta ettei muutamat niinen samain päälle uskoneet/ mikä siitä lukua ompi? Pitäistkö heidän epäuskonsa Jumalan uskon turhaksi tekemän?
3:4 Pois se. Waan paramin/ Olcon Jumala totinen/ Ja caiki Inhimiset Walechteliat. Ninquin kirioitettu on/ Senpäle/ ette sinun pite totisen oleman sinun sanoisas/ ia ylitzewoitat coska sine Domitan.
Pois se. Waan paremmin/ Olkoon Jumala totinen/ Ja kaikki ihmiset walehtelijat. Niinkuin kirjoitettu on/ Senpäälle/ että sinun pitää totisen oleman sinun sanoissas/ ja ylitsewoitat koska sinä tuomitaan.
3:5 Jos sis se nin on/ Ette meiden wärys Jumalan Oikeudhen ylistepi/ miteste me sanoma? Ongo sis Jumala wäre/ ette hen sen ylitze wihastupi? (Mine puhun Inhimisten taualla)
Jos siis se niin on/ Että meidän wääryys Jumalan oikeuden ylistääpi/ Mitä täst me sanomme? Onko siis Jumala wäärä/ että hän sen ylitse wihastuupi? (Minä puhun ihmisten tawalla)
3:6 Pois se/ Quinga sis Jumala taidhais Mailman Domita?
Pois se/ Kuinka siis Jumala taitais maailman tuomita?
3:7 Sille ios Jumalan Totuus minun Waleheni cautta cunnialisemaxi tulis/ henen ylistoxexi/ Mingetedhen mine pidheis wiele sijte ninquin Syndinen Domittaman?
Sillä jos Jumalan totuus minun walheeni kautta kunniallisemmaksi tulis/ hänen ylistykseksi/ Minkätähden minä pitäis wielä siitä niinkuin sydämen tuomittaman?
3:8 Ja ei paramin nin tehdhä (ninquin me laitetanma/ ia quin mutomat puhuuat/ ette me sanoma) Techkemme paha/ ette sijte hyue tulis. Joinenga cadhotus ombi ratki oikia.
Ja ei paremmin niin tehdä (niinkuin me laitetamme/ ja kuin muutamat puhuwat/ että me sanomme) Tehkäämme pahaa/ että siitä hywä tulis. Joinenka kadotus ompi ratki oikea.
3:9 Miteste me nyt sihe' sanoma. Ongo sis meille parambipoli quin heille? Ei ensingen. Sille me olema enne' osottaneet/ Ette seke Juttat ia Grekit/ caiki ouat Synnin alla/
Mitäs täst me nyt siihen sanomme. Onko siis meille parempipuoli kuin heille? Ei ensinkään. Sillä me olemme ennen osottaneet/ Että sekä Juuttaat ja Krekit/ kaikki owat synnin alla/
3:10 Ninquin kirioitettu on/ Eike'gen ole wa'hurskas/ ei tosin yxike'.
Niinkuin kirjoitettu on/ Eikenkään ole wanhurskas/ ei tosin yksikään.
3:11 Eikengen ole ioca ymmerttä/ Eikenge' ole/ ioca Jumalata etzipi.
Eikenkään ole joka ymmärtää/ Eikenkään ole/ joka Jumalata etsiipi.
3:12 Caiki he ouat poikennehet/ ia caiki ynne ouat keluottomaxi tulleet. Ei yxiken ole quin hyue teke/ ei ychtengen saacka.
Kaikki he owat poikenneet/ ja kaikki ynnä owat kelwottomaksi tulleet. Ei yksikään ole kuin hywää tekee/ ei yhtäkään saakka.
3:13 Heiden Curckuns ombi yxi auoion Hautta/ heiden Kiellense ca'sa he petoxe' tekeuet/
Heidän kurkkuns ompi yksi awoin hauta/ heidän kielensä kanssa he petoksen tekewät/
3:14 Kykermen wiha o'bi heiden Hwllens alla/ Heiden suunsa ombi teunens kiromista ia haikeutta.
Kyykäärmeen wiha ompi heidän huullens alla/ Heidän suunsa ompi täynnäns kiromista ja haikeutta
3:15 Heiden Jalgansa ouat nopiat werta wloswodhattaman/
Heidän jalkansa owat nopeat werta uloswuodattaman/
3:16 heiden teisens ombi sula tuska ia sydhemenkipu/
heidän teissäns ompi sula tuska ja sydämenkipu/
3:17 eiuet he rauhan tiete tundeneet/
eiwät he rauhan tietä tunteneet/
3:18 Ei ole Jumalan pelco heiden silmeins edhesse.
Ei ole Jumalan pelko heidän silmäins edessä.
3:19 Mutta sen me tiedhemme/ ette caiki se quin Laki sanopi/ sen hen sano nijlle iotca Lain alla ouat/ Senpäle/ ette iocainen Suu pite tukittaman/ ia caiken Mailman pite Jumalan edes Vicapään oleman/
Mutta sen me tiedämme/ että kaikki se kuin laki sanoopi/ sen hän sanoo niille jotka lain alla owat/ Senpäälle/ että jokainen suu pitää tukittaman/ ja kaiken maailman pitää Jumalan edes wikapään oleman/
3:20 Senteden/ ettei yxiken Liha taidha Lain töiden cautta henen edhessens Wanhurskaxi tulla. Sille ette Lain lepitze waan Synnin tundemus tule.
Sentähden/ ettei yksikään liha taida lain töiden kautta hänen edessäns wanhurskaaksi tulla. Sillä että lain läwitse waan synnin tuntemus tule.
3:21 Mutta nyt ilman Lain auttamata ombi se Wanhurskaus/ ioca Jumalan edes kelpa/ iulghistettu/ ia Lain ia Prophetain cautta todhistettu.
Mutta nyt ilman lain auttamata ompi se wanhurskaus/ joka Jumalan edes kelpaa/ julkistettu/ ja lain ja profeetain kautta todistettu.
3:22 Se Jumalan Wanhurskaus (ma mine) ioca tule Iesusen Christusen vskosta/ caikein tyge/ ia caikein päle/ iotca vskouat.
Se Jumalan wanhurskaus (ma minä) joka tulee Jesuksen Kristuksen uskosta/ kaikkein tykö/ ja kaikkein päälle/ jotka uskowat.
3:23 Sille ettei täle ole ychten eroitusta * He ouat caiki pänes Synniset/ ia ei ole heille misten kerskamista Jumalan edes.
Sillä ettei tällä ole yhtään eroitusta He owat kaikki pänes syntiset/ ja ei ole heille mistään kerskaamista Jumalan edes.
3:24 Ja tuleuat ilman ansiotans Wanhurskaxi henen Armostans/ sen Lunastuxen cautta/ quin ombi Christuses Iesuses/
Ja tulewat ilman ansiotans wanhurskaaksi hänen armostans/ sen lunastuksen kautta/ kuin ompi Kristukses Jesukses/
3:25 Jonga Jumala on asettanut Armonstolixi/ sen Uskon lepitze henen Weresense/ Joille hen sen Wanhurskaudhen/ ioca henen edhesens kelpa/ osottapi/ sijnä/ ette Hen ne Synnit andexianda *
Jonka Jumala on asettanut armontuoliksi/ se uskon läpitse hänen weressänsä/ Joille hän sen wanhurskauden/ joka hänen edessäns kelpaa/ osottaapi/ siinä/ että Hän ne synnit anteeksiantaa.
3:26 iotca ienyet olit Jumalan kerssimisen ala/ Ette hen telle aijalla osottais/ sen Wanhurskaudhen ioca henen edhesens kelpa Senpäle/ ette henen ainoan pite Wanhurskan oleman/ ia sen Wanhurskauttaman/ ioca Iesusen Uskosta on.
jotka jääneet olit Jumalan kärsimisen alla/ Että hän tällä ajalla osottais/ sen wanhurskauden joka hänen edessäns kelpaa Senpäälle/ että hänen ainoan pitää wanhurskauden oleman/ ja sen wanhurskauttaman/ joka Jesuksen uskosat on.
3:27 Cussa sis ombi nyt sinun Kerskauxes? Se on wlossuliettu. Minge Lain cautta? Töidhen Lain cautta? Ei/ Waan Uskon Lain cautta.
Kussa siis ompi nyt sinun kerskaukses? Se on ulossuljettu. Minkä lain kautta? Töiden lain kautta? Ei/ waan uskon lain kautta.
3:28 Nin me sis sen sixi pidhemme/ ette Inhiminen wanhurskaxi tule/ ilman Lain töite/ sulan Uskon cautta.
Niin me siis sen siksi pidämme/ että ihminen wanhurskaaksi tule/ ilman lain töitä/ sulan uskon kautta.
3:29 Eli ongo Jumala waiwoin Judasten Jumala? Eikö hen mös ole Pacanain Jumala? Ja/ wissiste mös Pacanaidhen Jumala.
Eli onko Jumala waiwoin judasten Jumala? Eikö hän myös ole pakanain Jumala? Ja/ wissiste myös pakanaiden Jumala.
3:30 Sille ette yxi ainoa Jumala ombi/ ioca Ymberileickauxen wanhurskaxi teke Uskosta/ ia Esinahan vskon lepitze.
Sillä että yksi ainoa Jumala ompi/ joka ympärileikkauksen wanhurskaaksi tekee uskosta/ ja esinahan uskon läpitse.
3:31 Quingasta? Teemekö me Lain tyhiexi Uskon lepitze? Pois se Waan me * kijnitemme Lain.
Kuinkasta? Teemmekö me lain tyhjäksi uskon läwitse? Pois se waan me kiinnitämme lain.

* Cunnialisemaxi tulis) Dauid sanopi/ Sinun ainoan wasta' mine synditein ia pahasti sinu' edeses tein/ Senpäle ette sine waa'hurskas olisit/ sinu' Sanoisas/ ia ylitzewoitat coska sine domittaa' etc. Se cwlu ninquin syndi pideis tecteme'/ Senpäle ette Jumala wanhurskas olis/ Quin P. Pauali mös tesse osotta. Ja ei quite'ga' nin ole. Mutta meiden pite synnit tu'dema' ioista Jumala meite nuctele/ Ette he' nin laisans waaxi ia hurskaxi tu'nustetaisin. Mutta ylitze teme' tu'demise'/ rijteleuet ne Tecoinpyhet Jumalan ca'sa/ ia ei tachto heide' töidens anda olla Syndinä/ Ja nin pite Jumala oleman heiden walechtelians/ ia sanoisans domittaman. Nin nyt P. Pauali tachto/ ettei ne synnit Jumalata yliste (mutoin olis parambi Syndi tedhä quin hyue) mutta synnin tundemus ylistepi Jumala ia henen Armons. Nin iuri Jumala tule wanhurskaxi/ ia caiki Inhimiset walechteliaxi/ iotca ei site tunnusta tachto/ ia ei heiden Epeuskonsa tege Jumalan vsko tyhijäxi. Sille hen quitengi woittapi ia tule totisexi/ ette hen caiki Synnisexi cwlluttapi. * He ouat caiki pänens Synniset) se on päcappale tesse Lehetuskirias ia coco Ramatus/ ette caiki ouat syndiset/ iotca ei ole Christusen Weren cautta wanhurskautetudh vskosa/ sille käsite täte Texti hyuesti/ ette henesse alaspainetan caiki tekoin ansiot ia kerskaus Töiste/ ninquin P. Pauali tesse sano/ Ja nin sula Jumalan Armo ia cunnia iepi/ iosta me wanhurskaxi ainostans tulema.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

IV. Lucu.

4:1 MIteste me sis sanoma meiden Isen Abrahamin leunehexi Lihan polesta?
Mitä tästä me siis sanomme meidän isän Abrahamin löytäneeksi lihan puolesta.
4:2 Sen me sanoma/ Jos Abraham on Töidhen cautta Wanhurskaxi tullut/ nin henelle ombi kylle kerskamista/ Waan ei Jumala' edes.
Sen me sanomme/ Jos Abraham on töiden kautta wanhurskaaksi tullut/ niin hänelle ompi kyllä kerskaamista/ Waan ei Jumalan edes.
4:3 Mutta mite Ramattu sano? Abraham vskoi Jumalan/ ia se henelle wanhurskaudexi luettijn.
Mutta mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaan/ ja se hänelle wanhurskaudeksi luettiin.
4:4 Mutta sille ioca töte teke/ ei lueta palca Armosta/ waan welghasta.
Mutta sille joka työtä tekee/ ei lueta palkkaa armosta/ waan welasta.
4:5 Mutta henelle ioca ei Töisse kijniripu/ waan vskopi sen päle/ ioca sen Jumalattoman wanhurskauttapi/ henen Uskonsa luetan henelle/ wanhurskaudhexi.
Mutta hänelle joka ei töissä kiinniriipu/ waan uskoopi sen päälle/ joka sen jumalattoman wanhurskauttaapi/ hänen uskonsa luetaan hänelle/ wanhurskaudeksi.
4:6 Ninquin mös Dauid sanopi/ Ette autuahus on ainostans sen Inhimisen/ iolle Jumala tygelukepi wanhurskaudhen/ ilman Töidhen apua/ coska hen sano.
Niinkuin myös Dawid sanoopi/ Että autuus on ainoastans sen ihmisen/ jolle Jumala tykölukeepi wanhurskauden/ ilman töiden apua/ koska hän sanoo.
4:7 Autuat ouat ne/ ioinenga wärydhet ouat andexiannetudh/
4:8 Ja ioinenga Synnit peitetyd ouat. Autuas on se Mies iolle Jumala ei ycte' syndi tygeluge.
Autuaat owat ne/ joinenka wääryydet owat anteeksiannetut/
Ja joinenka synnit peitetyt owat. Autuas on se mies jolle Jumala ei yhtään syntiä tykölue.
4:9 Lienekö teme Autuahus waiwoin Ymberileickauxen ylitzetullut/ eli mös ylitze Esinahan? Nimbe me sanoma/ ette Abrahamille oli henen Uskons Wanhurskaudhexi luettu.
Lieneekö tämä autuus waiwoin ympärileikkauksen ylitsetullut/ eli myös ylitse esinahan? Niinpä me sanomme/ että Abrahamille oli hänen uskons wanhurskaudeksi luettu.
4:10 Quinga hen sis henelle tygeluettin? Coska hen oli Ymberileickauxes/ eli Esinahas? Ei Ymberileickauxes/ waan Esinahasa.
Kuinka hän siis hänelle tyköluettiin? Koska hän oli ympärileikkaukses/ eli esinahas? Ei ympärileikkaukses/ waan esinahassa.
4:11 Mutta sen Ymberileckauxen Merckin hen otti Insiglixi ette hen oli wanhurskaxi techty vskon cautea/ ioca henelle oli Esinahasa/ Senpäle/ ette henen piti oleman caikein vskolisten Ise/ iotca Esinahasa vskoit/ ette se sama pidheis mös heille Wanhurskaudhexi tygeluettaman.
Mutta sen ympärileikkauksen merkin hän otti insigliksi että hän oli wanhurskaudeksi tehty uskon kautta/ joka hänellä oli esinahassa/ Senpäälle/ että hänen piti oleman kaikkein uskollisten isä/ jotka esinahassa uskoit/ että se sama pitäis myös heille wanhurskaudeksi tykoluettaman.
4:12 Ja tulis mös Ymberileickauxen Isexi/ Ei waiwoin ninen/ iotca Ymberileickatuista syndynyet ouat/ Mutta mös ninen/ iotca waeldauat sen vskon Jelkije mödhen/ ioca oli meiden Isen Abrahamin Esinahasa.
Ja tulis myös ympärileikkauksen isäksi/ Ei waiwoin niinen/ jotka ympärileikatuista syntyneet owat/ Mutta myös niinen/ jotka waeltawat sen uskon jälkiä myöten/ joka oli meidän isän Abrahamin esinahassa.
4:13 Sille ne Lupauxet/ Ette henen piti tuleman Maliman Perilisexi/ ei ole tapachtanut Abrahamille/ ia henen Siemenillens Lain cautta/ Waan vskon wanhurskaudhen cautta.
Sillä ne lupaukset/ Että hänen piti tuleman maailman perilliseksi/ ei ole tapahtunut Abrahamille/ ja hänen siemenillens lain kautta/ Waan uskon wanhurskauden kautta.
4:14 Sille/ ios ne/ iotca Laista ouat/ periliset ouat/ Sijtte vsko o'bi turha/ ia se Lupaus ombi huckan tullut.
Sillä/ jos ne/ jotka laista owat/ perilliset owat/ Sitten usko ompi turha/ ja se lupaus ompi hukkaan tullut.
4:15 Senwooxi ette Laki Wihan yleskihoitta/ Sille cussa ei Laki ole/ ei sielle mös ole Lain ylitzekieumiste.
Senwuoksi että laki wihaan ylöskiihoittaa/ Sillä kussa ei laki ole/ ei siellä myös ole lain ylitsekäymistä.
4:16 Senteden annetan Perimys Uskosta/ Ette sen pite Armosta oleman/ Ja se Lupaus pite olema' wahwana caikille Siemenille/ Ei ninen ainostans/ iotca Laista ouat/ mutta mös ninen/ iotca Abrahamin Uskosta ouat/ ioca on meiden caikein Isen.
Sentähden annetaan perimys uskosta/ Että sen pitää armosta oleman/ Ja se lupaus pitää oleman wahwana kaikille siemenille/ Ei niinen ainoastans/ jotka laista owat/ mutta myös niinen/ jotka Abrahamin uskosta owat/ joka on meidän kaikkein isä.
4:17 Ninquin kirioitettu on/ Mine asetin sinun monen Pacanain Isexi Jumalan edes/ ionga sine vskonut olet/ Joca ne Coollehet eleuexi teke/ ia cutzupi ne cappalet ioita ei oleca/ ninquin ne olisit.
Niinkuin kirjoitettu on/ Minä asetin sinun monen pakanain isäksi Jumalan edes/ jonka sinä uskonut olet/ Joka ne kuollehet eläwäksi tekee/ ja kutsuupi ne kappaleet joita ei olekaan/ niinkuin ne olisit.
4:18 Ja hen vskoi sen Toiuon päle/ cussa ei ensingen toiuottapa ollut/ Senpäle ette henen piti oleman monen Pacanain Isen/ Ninquin henelle sanottu oli/ Nin pite sinun Siemenes oleman.
Ja hän uskoi sen toiwon päälle/ kussa ei ensinkään toiwottawaa ollut/ Senpäälle että hänen piti oleman monen pakanain isän/ Niinkuin hänelle sanottu oli/ Niin pitää sinun siemenes oleman.
4:19 Ja ei hen heickonnut vskosa/ eikä mös totellut henen policolutta Rumistansa/ Echke hen io lehes sata aijastaica wanha oli/ Eikä mös Saran policolutta Cochtua.
Ja ei hän heikonnut uskossa/ eikä myös totellut hänen poiskuollutta ruumistansa/ Ehkä hän jo lähes sata ajastaikaa wanha oli/ Eikä myös Saran poiskuollutta kohtua.
4:20 Sille ei hen ychten epeilyt Jumalan Lupauxen päle Epeuskon cautta/
Sillä ei hän yhtään epäillyt Jumalan lupauksen päälle epäuskon kautta/
4:21 Waan oli wahwa vskosa/ ia a'noi Jumala' sen * Cunnian/ ia oli caikein wissin sen päle/ ette se iota Jumala lupapi/ sen hen mös woipi teuttä.
Waan oli wahwa uskossa/ ja antoi Jumalan sen kunnian/ ja oli kaikkein wissin sen päälle/ että se jota Jumala lupaapi/ sen hän myös woipi täyttää.
4:22 Senteden se ombi mös henelle Wanhurskaudexi luettu.
Sentähden se ompi myös hänelle wanhurskaudeksi luettu.
4:23 Nin ei se ole waiwoin henen techtens kirioitettu Ette henelle se tyge luettu oli/
Niin ei se ole waiwoin hänen tähtens kirjoitettu Että hänelle se tyköluettu oli/
4:24 Mutta mös meiden tedhen/ ioille se mös pite tygeluettaman/ Jos me vskoma henen pälens/ ioca meiden HERRAN IesuSEN ylesheretti Coolluista.
Mutta myös meidän tähten/ joille se myös pitää tyköluettaman/ Jos me uskomme hänen päällens/ joka meidän HERRAN Jesuksen ylösherätti kuolleista.
4:25 Joca meiden Syndijen tedhen vlosannettu on/ ia meiden wanhurskaudhen tedhen ylesheretetty.
Joka meidän syntien tähden ulosannettu on/ ja meidän wanhurskauden tähden ylösherätetty.

* Cunnian) Joca vskopi Jumalan/ se andapi henelle Cunnian/ ette he' on wanhurskas/ caikiwaldias/ hurskas/ wijsas ia hyue etc. Ja nin Usko ylesteutte ne Colmet Ensimeiste kesky/ ia wanhurskautta Inhimiset Jumalan edes/ Ja se on se oikea Jumalan paluelus.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

V. Lucu.

5:1 ETte me nyt sis olema wanhurskautetut Uskon cautta/ Nin meille ombi Rauha Jumalan cansa/ meiden HERRAN Iesusen Christusen cautta/

Että me nyt siis olemme wanhurskautetut uskon kautta/ Niin meillä ompi rauha Jumalan kanssa/ meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen kautta/
5:2 Jonga lepitze meille mös ombi yxi Tygekieumys Uskossa tehen Armohon/ ionga siselle me seisoma/ ia kerskama meite' Toiuosta ioca meille ombi sijte Cunniasta/ quin Jumala meille andapi.

Jonka läwitse meille myös ompi yksi tykökäymys uskossa tähän armohon/ jonka sisällä me seisomme/ ja kerskaamme meidän toiwosta joka meille ompi siita kunniasta/ kuin Jumala meille antaapi.
5:3 Mutta ei site ainostansa/ wan me mös kerskama meitem waiwasa/ Sille me tiedheme/ Ette waiua saatta kerssimisen/
Mutta ei sitä ainoastansa/ waan me myös kerskaamma meitäm waiwassa/ Sillä me tiedämme/ Että waiwa saattaa kärsimisen/
5:4 Mutta Kersimys saatta coetuxen/ Coetus saatta toiuon/ Mutta toiuo ei se wilpistele.


Mutta kärsimys saattaa koetuksen/ Koetus saattaa toiwon/ Mutta toiwo ei se wilpistele.
5:5 Sille ette se Jumalan Rackaus ombi wloswonatettu meiden Sydhemihin/ sen pyhen Hengen cautta ioca meille on annettu.


Sillä että se Jumalan rakkaus ompi uloswuodatettu meidän sydämihin/ sen Pyhän Hengen kautta joka meille on annettu.
5:6 Sille ette mös Christus/ coska me wiele heicot olima aijan ielken/ ombi meiden Jumalattoidhen edheste coollut.


Sillä että myös Kristus/ koska me wielä heikot olimme ajan jälkeen/ ompi meidän jumalattomien edestä kuollut.
5:7 Tuskalla nyt iocu coole sen Oikean tedhen. Waan iongun Hyuen edest wskallais lehes iocu coolla.


Tuskalla nyt joku kuolee sen oikean tähden. Waan jonkun hywän edest uskaltais lähen joku kuolla.
5:8 Senteden Jumala yliste hene' Rackauttans meiden cochtan/ ette Christus ombi meiden edesten coollut/ coska me wiele Syndiset olima.

Sentähden Jumala ylistää hänen rakkauttans meidän kohtaan/ että Kristus ompi meidän edestän kuollut/ koska me wielä syntiset olimme.
5:9 Nin me sis palio enemin henen cauttans wariela'me wihan edheste/ senwooxi ette me henen Werens Lepitze wanhurskautetud olema.


Niin me siis paljon enemmin hänen kauttans warjelemme wihan edestä/ senwuoksi että me hänen werens läwitse wanhurskautetut olemme.
5:10 Sille ios me Jumalan cansa olema souitetut/ henen Poians Coleman lepitze/ coska me wiele henen Wiholisens olima/ Palio enämin me Autuaxi tulema henen Elemens lepitze/ ette me nyt souitetut olema.

Sillä jos me Jumalan kanssa olemme sowitetut/ hänen Pojans kuoleman läwitse/ koska me wielä hänen wihollisens olimme/ Paljon enemmin me autuaaksi tulemme hänen elämäns läwitse/ että me nyt sowitetut olemme.

5:11 Mutta ei waiwoin site/ waan me kerskama mös meite * Jumalasta/ meiden HERRAN Iesusen Christusen cautta/ Jonga lepitze me olema nyt souinon saaneet.

Mutta ei waiwoin sitä/ waan me kerskaamme myös meitä Jumalasta/ meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen kautta/ Jonka läwitse me olemme nyt sowinnon saaneet.

5:12 Senteden/ ninquin ydhen Inhimisen cautta Syndi on Mailma' tullut/ ia Syndin lepitze Colema/ ia nin Colema caikein Inhimiste' ylitze o'bi yldynyt/ senwooxi ette caiki ouat syndi tehneet.

Sentähden/ niinkuin yhden ihmisen kautta synti on maailmaan tullut/ ja synnin läwitse kuolema/ ja niin kuolema kaikkein ihmisten ylitse ompi yltynyt/ senwuoksi että kaikki owat syntiä tehneet.

5:13 Sille ette syndi oli tosin Mailmas/ hama' Lakijn asti. Mutta cussa ei ychten Laki ole/ ei sielle syndi totella/


Sillä että synty oli tosin maailmas/ hamaan lakiin asti. Mutta kussa ei yhtään laki ole/ ei siellä synti totella/
5:14 Waan se Colema wallitzi Adamista hama' Mosesen asti/ heide' ylitze mös/ iotca eiuet ole syndije tehneet/ sencaltaisen Ylitzekeumisen cansa quin Adam/ ioca ombi sen * Cuua/ quin ielken tuleua oli.


Waan se kuolema wallitsi Adamista hamaan Moseksen asti/ heidän ylitse myös/ jotka eiwät ole syntiä tehneet/ senkaltaisen ylitsekäymisen kanssa kuin Adam/ joka ompi sen kuwa kuin jälkeen tulewa oli.
5:15 MUtta ei se nin ole Lahia' cansa/ quin Synnin. Sille ios mo'da ouat ydhe' Inhimisen Synnin tedhe' coolleet/ Nin on palio enembi Jumalan Armo ia Lahia monelle runsahasta tapachtanut/ Iesusen Christusen cautta/ ioca se ainoa Inhiminen armosa oli.

5:16 Ja ei ole se Lahia ainostans ydhen * Synnin ylitze/ Nin quin caikein Cadotus on tullut ydhen Syndisen ydhen synnin tedhen. Sille ette Domio on wlostullut ydheste Synniste cadhotuxexi/ Mutta se Lahia/ hen mös auttapi monesta synniste Wanhurskautehen.

5:17 Sille ios Colema ombi ydhen synnin tedhen wallinut/ sen ydhen cautta/ Palio enemin ne iotca sauat Armon ia Lahian teuttemisen Wanhurskaudhexi pite wallitzeman Elemese ydhen Iesusen Christusen cautta.

5:18 Sille/ ninquin ydhen Inhimisen synnin tedhen Cadhotus on ylitze caikein Inhimisten tullut/ Nin ombi mös ydhen wanhurskaudhen cautta/ se Elemen wanhurskaus caikein Inhimisten ylitze tullut.

5:19 Sille ninquin ydhen Inhimisen cwlemattudhen tedhen/ monda ouat Syndisexi tulleet/ Nin mös monda tuleuat ydhen cwliaisudhen tedhen wanhurskaxi.

5:20 MUtta Laki ombi mös tehen siselletullut/ Senpäle ette Syndi wekeuemexi tulis/ Mutta cussa Syndi on wekeue/ Sielle ombi quitengin Armo palio wekeuemexi tullut/

5:21 Sen päle/ ette ninquin Syndi ombi wallinut Coleman polen/ Nin mös Armon pite wallitzeman wanhurskaudhen lepitze ijancaikisehen Eelemehen/ Iesusen Christusen cautta.

* Jumalasta) Ette Jumala meiden oma ombi/ ia me olema henen Omansa/ ia Hywuydhet ouat meile ychteitzet heneste/ ia henen cansans caikessa Edeskatzomisesa. * Cuua) Ninquin Adam meite/ henen Synnillens/ ilman meiden ricoxita/ ombi cadhottanut/ Nin mös Christus on henen Wanhurskaudhellans/ ilman meiden Ansiota/ meite wapachtanut. * Ydhen synnin) Tesse hen puhupi Perisynniste/ ioca on tullut Adamin cwlemattudhesta. Josta caiki mite meisse on/ se on syndi.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

VI Lucu.

6:1 MIteste me sis tehe' sanoma? Pitekö meide' wiele Synnise olema'/ senpäle ette se Armo site wekeuembi olis?

6:2 Pois se. Quingasta meiden wiele pideis Synnis elemen/ iosta me poiskoolleet olema?

6:3 Eikö te tiedhä Rackat Weliet/ Ette caiki iotca castetut olema Christusesa Iesusesa/ me olema Castetut * henen Colemahansa?

6:4 Nin me olema sis henen cansans haudhatut casten cautta colemahan/ Senpäle/ ette ninquin Christus ombi coolluista ylesheretetty Isen Cunnian cautta/ Nin mös meiden pite waeldaman/ ydhes wdhesa Elemese.

6:5 Sille ios me ynne henen cansans kijnijstutetut olema ydhen caltaiseen Colemahan/ Nin me mös tulema Ylesnousemisesa ydhen caltaisexi/

6:6 Tieten/ ette meiden Wanha Inhiminen on henen cansans ristinnaulittu/ Senpäle/ ette se Syndinen Rumis pite turmeldaman/ ettei me testedes pidhe syndi palueleman.

6:7 Sille ette se quin Coollut on/ hen ombi synniste wanhurskautettu.

6:8 Mutta ios me coolleet olema Christusen cansa/ nin me Uskoma/ ette meiden mös pite elemen henen cansansa/

6:9 Ja tiedheme/ ette Christus ioca nijste Coolleista ylesheretetty on/ ei hen sillen coole/ ei se Colema saa testedes hene' ylitzens walta.

6:10 Sille se quin he' coollut on/ sen he' syndijn cooli wihdhoin/ waa' se quin hen elepi/ sen hen Jumalan elepi.

6:11 Nin mös te/ sixi te teidhen itzenne pitekä/ ette te oletta Syndihin coolleet/ mutta elette Jumalaan Christusen Iesusen meiden HERRAN cautta.

6:12 Nin elkete nyt laskeco Syndi wallitzeman teiden coleuaisesa Rumisanna/ nin ette te hende cwletta henen Himoinsa ielkeen.

6:13 Ja elkete andaco teiden Jesenitenna Synnin Odhaxi wärytehen/ Mutta andaca itze teiten Jumalalle ninquin ne/ iotca Colluista ouat wirghonneet/ ia teiden Jesenet/ Jumalalle wa'hurskauidhe' Odhaxi.

6:14 Sille ettei Syndi pidhe teiden ylitzen walitzema'/ Se'woxi ettei te ole Lain alla Waan Armon alla.

6:15 Quingasta sis? Pitekö meiden Syndi tekemen/ Ettei me ole Lain alla/ Waan Armon alla? Pois se.

6:16 Ettekö te tiedhä/ ette iolle te annatte teiden itzenne palueliaxi cwlemahan/ sen Palueliat te oletta/ io'ga te oletta cwliaiset/ Taicka synnin/ coleman polehe'/ eli Cwliaisude' Wanhurskaudhe' polen?

6:17 Mutta Jumalan olcon kijtos/ Ette te olitta Synnin palueliat/ Mutta nyt oletta sydhemeste' cwliaiset/ sen opin Esicuuasa/ iohonga te oletta wedhetud.

6:18 Mutta nyt ette te oletta wapadhetud synniste/ nin te oletta Wanhurskaudhen palueliaxi tulleet.

6:19 Mine puhun neiste Inhimisten taualla/ teiden Lihalisen heickoudhe' tedhen. Ninquin te oletta andanut teiden Jesenet Sastaisutta ia Wärytte paluelemaan ydheste Wärydesta nin toisehen/ Nin andacat mös nyt teiden Jesenet Wanhurskaudhen palueluxeen/ ette ne tulisit Pyhexi.

6:20 Sille coska te olitta Synnin palueliat/ nin te olitta wapaat Wanhurskaudhesta.

6:21 Mite hedhelme teille silloin sijte oli/ Joista te nyt häpiette? Sille ette sencaltaisten loppu ombi Coolema.

6:22 Mutta ette te nyt oletta wapadhetut synniste/ ia Jumalan palueliaxi tulluet ombi teille teiden Hedhelme/ ette te pyhexi tuletta/ Mutta sen Lopuxi/ se ijancaikinen Eleme.

6:23 Sille ette Colema ombi Syndin palca. Mutta Jumalan Lahia ombi se ijancaikinen Eleme/ Iesuses Christuses meiden HERRASA.

* Henen Colemahansa) Ette mökin (ninquin hen) coole'ma. Sille emme me caikeni tyynni coole synniste/ ennenquin Liha coole Rumilisesta. * Himo'sa ielken) Merkitze ette pyhille Inhimisille ombi wiele pahat Himot lihassa/ ioita eiuet he noudha eike teuttä.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

VII Lucu.

7:1 EIkö te tiedhe/ rackat weliet (Sille mine puhu' Lain taitauain tyge) Ette Laki se wallitzepi Inhimisen ylitze/ nincauuan quin hen ele?

7:2 Sille yxi waimo ioca Miehen hallusa ombi/ nincauuan quin Mies ele/ hen on henehen sidhottu Lain cansa. Mutta ios Mies coole/ nin se on wapah sijte Miehen Laista.

7:3 Waan ios hen toisehe' Mieheen secaunde/ henen Miehense eleise/ nin hen Hooraxi cutzutan. Mutta ios Mies coolepi/ nin he' on wapah Laista/ ettei hen Hoora ole/ ios hen secaunde toisehen Miehen.

7:4 Nin oletta Te mös/ minun Welieni * Laista coletetudh/ Christusen Rumin cautta/ ette teiden pite secaundeman toisehe'/ nimitten sihen/ ioca Coolleista on Ylesnosnut/ senpäle/ ette me Jumalalle Hedhelmeitzisim.

7:5 Sille coska me olima Lihassa/ nin ne synniset Himot (iotca Lain cautta heide's yleskihoitit) olit wekeuet meiden Jesenise/ Colemalle hedhelmeitzemen.

7:6 Mutta nyt me olema wapadhetut Laista/ ia heneste poiskoolluet/ ioca meite fangina piti/ Nin ette meiden pite paluelema'/ Henge' wdesa menossa/ ia ei sijnä wa'has Bockstauin menossa.

7:7 Miteste me sis sanoma? Ongo Laki syndi? Pois se. Mutta em mine mwtoin syndi tundisi/ quin Lain cautta. Sille em mine olisi Himosta miten tienyt/ ellei Laki olisi sanonut Ele himoitze.

7:8 Mutta nin otti syndi Tilan Keskyste/ ia yleskihoitti minussa caikinaisen Himon/ Sille ette ilman Laita oli Syndi coollut/ Mutta mine elin muinen ilman Laita.

7:9 Cosca sis Kesky tuli/ nin Syndi taas wircosi/ Ja mine coolin.

7:10 Ja nin leuttihin/ ette se Kesky quin minulle oli Elemexi lootu/ se minun saati Colemahan.

7:11 Sille ette Syndi otti tilan Keskyste/ ia petti minun/ ia sille samalla Keskylle hen minu' tappoi.

7:12 Se Laki ombi quitengi itzestens pyhe/ ia se Kesky ombi pyhe/ oikia ia hyue.

7:13 Ongo sis se/ quin Hyue on/ minulle Colemaxi tullut? Pois se. Mutta senpäle/ ette Synnin piteis nächtemen/ quinga hen Syndi olis/ ombi hen minulle sen Hyuen cautta Coleman synnyttenyt/ Senpäle ette Synnin pideis ylitze mären Synnixi tuleman/ Keskyn cautta. S

7:14 ille me tiedheme/ ette Laki on Hengelinen/ Waan mine olen Lihalinen/ Synnin ala myyty.

7:15 Sille em mine tiedhä/ mite mine * teen/ Senteden ettei mine tee/ mite mine tahdhon/ waan site quin mine wihan/ sen mine teen.

7:16 Mutta ios mine site teen/ iota em mine tachto/ nin mine olen sosionut Lain cansa/ ette hen on Hyue.

7:17 Nin em mine nyt site sama tee/ waan se Syndi/ ioca minussa asupi.

7:18 Sille mine tiedhen/ ette minussa/ se on/ minun Lihassani/ ei miten hyue asu. Kylle minulla ombi Tachto/ Waan teutte Hyue/ em mine site leudhä.

7:19 Sille ette se Hyue/ iota mine tahdho' em mine site tee/ waan site paha/ iota em mine tahdho/ site mine teen.

7:20 Mutta ios mine sen teen/ iota em mine tachto/ nin em mine site sama tee/ waan se Syndi/ ioca minussa asupi.

7:21 Nin mine nyt leudhen itzelleni ydhen Lain/ ioca tachto tehdhä site/ quin Hyue on/ ette minussa Pahuus kijnirippu/

7:22 Sille minulla ombi Halu Jumalan Lakijn/ sen * sisellisen Inhimisen polesta.

7:23 Mutta mine näen ydhen toisen Lain minun Jeseniseni/ ioca sotipi minun Mieleni Lakia wastan/ ia ottapi minun Fangixi sijnä Synnin Laissa/ ioca ombi minun Jeseniseni.

7:24 Mine wihileinen Inhiminen/ cuca minun pästepi teste Coleman Rumista?

7:25 Mine kijten Jumalata Iesusen Christusen cautta meiden HERRAN. Nin mine nyt itze paluele' Jumalan Lakia mielelleni/ Mutta Lihan cansa sen synnin Lakia.

* Laista) se wanha Inhiminen pitepi Omantunnon syndin cansa Orianans/ ninquin Mies waimonsa. Mutta coska se wanha Inhimine'/ quin on Syndi/ coolepi Armon cautta/ nin Omatundo tulepi Synniste wapaaxi/ nin/ ettei Lakican sillen taidha yleskihoitta Omantunnon päle candaman. * Teen) Tekeminen/ ei cutzutta tesse iocu Lain töte teuttä/ waan ne himot tuta/ ette he kihoittauat heitens/ Mutta laki teutteminen/ se on/ ilman paha sisu ia himo elemen sangen puchtaasta/ Joca ei tapadhu tesse nykyses Elemese. * Sisellisen) Sisellinen Inhiminen cutzuttan tesse se Hengi/ quin Armosta ombi syndynyt/ ia pyhisse Inhimisis sotipi site wlcoista Inhimiste wastaan/ ioca ombi toimi/ iercki/ taito/ mieli/ ia caiki mwdh/ mite Inhimises ombi loonnosta/ Sille ne caiki ouat Synnille riuatudh.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

VIII. Lucu.

8:1 NIn ei ole miten * cadhottapa nijlle/ iotca Christuses Iesusesa ouat kijnitetudh/ ne/ iotca ei waella Lihan ielken/ waan Hengen ielken.

8:2 Sille ette Hengen Laki/ ioca eleuexi tekepi Christusesa Iesusesa/ se ombi minun wapachtanut synnin ia coleman Laista.

8:3 Sille se quin ei Laki tainut matkan saatta (Senwoxi ette hen Liha' cautta oli heickoxi tullut) sen Jumala teki/ ia lehetti henen Poiansa sen synnisen Lihan hahmosa/ ia poisdomitzi synnin Lihassa/ Synnin cautta.

8:4 Senpäle/ ette se Wanhurskaus/ ionga Laki watipi/ meisse teutetyxi tulis/ Quin ei nyt sillen Liha' ielkin waellamma/ waan Hengen ielken.

8:5 Sille/ ne/ iotca Lihalliset ouat/ totteleuat nijte Lihalisia/ Mutta ne/ iotca Hengeliset ouat/ totteleuat nijte Hengelisia.

8:6 Sille ette Lihan Halu/ ombi colema ia Hengen Halu/ se ombi Eleme ia rauha.

8:7 Senteden ette Lihan Halu ombi yxi Wihaus Jumalan wastaan/ Senwoxi ettei se ole Jumalan Lain cwliainen/ eipe hen semmengen site woi.

8:8 Mutta iotca Lihalliset ouat/ ei ne taidha olla Jumalan otoliset.

8:9 Waan ette te ole Lihalliset/ mutta Hengeliset/ Jos mwtoin Jumalan Hengi teisse asupi. Mutta iolla ei ole Christusen Hengi/ ei se ole henen omansa.

8:10 Mutta ios sis Christus onmbi teisse/ Nin Rumis tosin on coollut synnin tedhen/ Mutta Hengi ombi Eleme/ sen Wanhurskaudhen tedhen.

8:11 Jos nyt sen Hengi/ ioca Iesusen ylesheretti Coolluista/ asupi teisse/ Nin mös se sama/ ioca Christusen ylesheretti Coolluista/ pite teiden coleuaisen Rumijn eleuexi tekeme'/ se' syyn tedhe'/ ette hene' He'gens teisse asupi.

8:12 Nin olema me nyt (rackat Weliet) Welcapääd/ ei Lihan ette meiden pite Lihan ielkin elemen.

8:13 Sille ios te elette Lihan ielken/ nin te coletta Mutta ios te coletatte Lihan sisun/ Hengen cautta/ nin teiden pite elemen.

8:14 Sille ette caiki ne/ iotca Jumalan Hengelle waikutetaan/ ne ouat Jumalan lapset.

8:15 Sille ette te ole saaneet Oriudhen Henge/ ette teiden pidheis wiele pelkemen. Mutta te oletta saaneet wloswalittudhen Lasten Hengen/ Jonga cautta me hwdhama/ Abba rakas Ise.

8:16 Se sama Hengi todistapi meiden Hengellen/ ette me olema Jumalan Lapset.

8:17 Jos me olema Lapset/ nin me olema mös Periliset/ nimiten/ Jumalan Periliset/ ia Christusen cansaperiliset. Jos me mutoin ynne kerssime/ Senpäle ette me mös henen cansans Cunniahan tulisima.

8:18 Sille ette sixi mine sen pidhen/ Ette temen nykyisen Aijan waiuat/ eiuet ole sen Cunnian keluoliset/ ioca meiden cochtaan pite ilmoitettaman.

8:19 Sille se ikeue loondocappalein odhotus odhottapi sen Jumalan Lasten ilmoituxen pereste.

8:20 Senwoxi ette Loondocappaleet/ ouat Turmeluxen alaheitetudh/ heiden tachtoins wastaan/ Waan hene' tehdhens/ ioca ne ombi alaheittenyt ydhen toiuon päle.

8:21 Sille ette Loondocappalet pite mös wapaxi tuleman sijte turmeludhen Oriudesta/ sihen Jumalan Lasten Cunnialisen wapautehen.

8:22 Sille me tiedheme/ ette iocainen Loondocappale/ hocapi ia ikeueitze tehenasti meiden cansan.

8:23 Mutta ei waiwoin ne/ Waan mös me itze/ ioilla ombi Hengen wdhistos/ hocamma mös itzellemme/ sen Lapsudhen ielken/ ia odhotamma meiden Rumijn Lunastusta.

8:24 Sille kylle me olema wapadhetut/ Wan se ombi Toiuossa. Mutta ios Toiuo näkypi/ ei hen ole toiuo/ Sille quinga iocu site taita toiuoa ionga hen näke?

8:25 Mutta ios me site toiuoma/ iota emme me näe/ Nin me site odhotamma kersimisen cansa.

8:26 Samalmoto mös Hengi autta meiden heickoutta. Sille eipe me tiedhe/ mite meiden pite rucoleman/ ninquin tulis/ Waan itze Hengi manapi hyue meiden edesten/ sanomattomilla Hocauxila.

8:27 Mutta se/ ioca sydhemen catzopi/ hen tiete mite Henge' mieles ombi/ Sille ette hen manapi pyhein edeste Jumalan mielisudhen ielkin.

8:28 Mutta me tiedhemme ette ninen iotca Jumalata racastauat/ caiki cappalet parahin auttauat/ nimitten nijlle iotca Aighotuxen ielken cutzutut ouat.

8:29 Sille iotca hen on edeskatzonut/ ne hen ombi edessätenyt/ ette heiden pite oleman henen Poians Cuuan caltaiset/ Senpäle ette henen pite oleman se Esicoinen monein Weliein keskene.

8:30 Mutta iotca he' on edessänyt/ ne hen ombi mös cutzunut. Ja ne iotca he' on cutzunut/ ne he' o'bi mös Wa'hurskauttanut. Mutta iotca he' wanhurskautti/ ne hen o'bi mös cunnialisexi tehnyt.

8:31 Miteste me sis tehen sanoma? Ette Jumala ombi meide' edesten/ Cuca woi meiden wastan olla?

8:32 Joca ei mös ole henen oma Poicans armachtanut/ Waan on wlosandanut henen meiden caikein edeste/ Quingasta ei hen mös andaisi meille caikia henen cansansa?

8:33 Cuca tachto ninen Jumalan wloswalittudhen päle canda? Jumala ombi se/ ioca wanhurskautta.

8:34 Cuca o'bi se ioca tachto cadotta? Christus on se/ ioca collut on. Ja palio ene'bi/ Hen ombi mös ylesheretetty/ Joca mös o'bi Jumalan oikealla Kädelle/ ia manapi hyue meiden edeste'.

8:35 Cuca tachto meite eroitta Jumalan Rackaudhesta? waiuaco eli adhistos/ eli wainous? eli nelke? eli alastus? eli häte? eli miecka?

8:36 Ninquin kirioitettu ombi/ Sinun tedes me coletetame yli peiue/ Me pidetem ninquin Teuraxi techteuet La'baat.

8:37 Mutta nijsse caikissa me ylitzewoitamme/ henen cauttans/ ioca meite racastanut on.

8:38 Sille ette mine olen wissi sen päle/ Ette eikä Colema/ taicka Eleme/ Eikä Engelit taicka Esiuallat/ eli wäkewuydhet/ eikä nykyset taicka tuleuaiset/ eikä corckius eli syueys/ eikä iocu mw Loondocappale/ woi meite eroitta Jumalan rackaudhesta/ ioca ombi Christusesa Iesusesa meiden HErrasa.

Cadhottapa) waicka syndi wiele Lihassa kiuckuitze/ nin ei hen quitengan taidha cadhotta Inhimiste/ Senteden ette Hengi ombi wanhurskas ia sotipi site wastan. Mutta cussa ei se Hengi ole/ sijnä Laki Lihan cautta heicoxi tule/ ia ylitzekieudhen. Nin ette se on mahdotoin/ ette Laki sen Inhimisen taita autta/ mutta waan syndihin ia Colemahan. Senteden Jumala lehetti Poiansa/ ia sälytti henen pälens/ meiden synnit/ ia nin auitti meite Laki teuttemen/ henen Hengens cautta.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

IX Lucu.

9:1 TOtudhen mine sanon Christusesa/ ia en Walechtele/ Quin minun Omatundon minulle todhista Pyhesse Hengese/

9:2 Ette minulla ombi swri mureh/ ia alinomainen kipu Sydhemeseni.

9:3 Sille mine olen itze pyynyt minuani kirotuxi tulla Christuselda/ minun Welieini teden/ iotca ouat minun Langoni Lihan cautta/

9:4 iotca ouat Israelitit/ ioinenga ombi Lapsuus ia Cunnia/ ia Lijttot/ ia Lain sädhyt/ ia se Jumalanpaluelus/ ia ne Lupauxet/

9:5 ioinenga mös ne Iset ouat/ ioista Christus ombi syndynyt Lihan polesta/ Joca ombi Jumala caikein ylitze/ ylistettu ijancaikisesta/ Amen.

9:6 Mutta em mine neite puhu/ ette Jumalan Sana senteden on huckunut. Sille ei ne ole caiki Israelitit/ iotca Israelista ouat/

9:7 eike mös ne caiki poiat ole quin ouat Abrahamin Siemen. Waan Isaachisa pite cutzutaman sinulle Siemen.

9:8 Se on/ Ei ne Jumalan Lapset ole/ iotca Lihan cautta Lapset ouat/ Mutta ne/ iotca Lupauxen polesta Lapset ouat/ ne Siemenexi luetan.

9:9 Sille ette teme ombi Lupauxen sana/ quin hen puhu/ Telle aijalla minun pite tuleman/ ia Saralla pite Poian oleman.

9:10 Mutta ei se ainostans nin heille tapachtanut/ waan mös Rebecca widhoin sighitti Isaachist meiden Iseste.

9:11 Sille io ennen Lasten syndymetä/ coska ei he wiele miten hyue eikä paha tehneet/ Senpäle ette Jumalan Aighotus pideis seisoman/ wloswalitzemisen ielken/

9:12 Ei Töödhen ansiosta/ waan sen Cutzuian Armosta/ nein henelle sanottin.

9:13 Se swrembi pite palueleman site wehembete/ Ninquin kirioitettu on/ Jacob mine racastin/ mutta Esau mine wihasin.

9:14 Miteste sis me tehen sanoma? Ongo sis Jumala wärä? Pois se.

9:15 Sille hen sano Moseselle. Jonga mine olen Armolinen/ sen mine olen armolinen/ Ja ketä mine armaitzen/ sen ylitze mine armaitzen.

9:16 Nin ei se nyt seiso iongun tahdhosa eli Jooxusa/ waan Jumalan armaitzemisesa.

9:17 Sille ette Ramattu sanopi Pharaonin tyge/ iuri sitewarten mine olen sinun ylesherettenyt/ ette minun pite sinun päles minun Wäkeni osottaman/ Senpäle/ ette minun Nimen pite caikesa Mailmasa iulghistettaman.

9:18 Nin hen nyt armacta/ ketä hen tachto/ Ja padhutta kenen hen tachto.

9:19 Nin sine mahdhat sano minulle. Mixi hen sis meite nuchtele? Cuca taita henen Tachtons wastan seiso? O Inhimis parca/ Cuca sine olet ettes tahdhot Jumalan cansa ridhelle?

9:20 Sanoco mös iocu Teco henen Tekiellense/ Mixis minun sencaltaisexi tehnyt olet?

9:21 Eikö Sauenwalaijalla ole walda/ ydhesta pystyste tehdhä/ yxi Astia cunniaxi/ ia sen toisen häpijexi?

9:22 Senteden/ ios Jumala tachto wihans osotta/ ia woima's ilmoitta/ Ombi hen swren Kerssimisen cansa kerssinyt henen Wihans Astiat/ iotca walmistetut ouat cadhotuxehen/ Senpäle

9:23 ette henen piti tietteuexi tekemen henen Cunnians rickaudhen/ ylitze henen Laupiudhensa Astiain/ iotca hen Cunniaxi ombi walmistanut.

9:24 Jotca hen mös cutzunut on/ nimiten meite/ Ei ainostans Juttaista/ wan mös Pacanoista.

9:25 Ninquin hen mös sanopi Osean cautta/ Mine tadhon sen cutzua minun Canssaxeni/ ioca ei minun Canssan ollut. Ja minun Rackaxeni/ ioca ei minun Rackan ollut.

9:26 Ja sen pite tapachtaman/ Ette sielle/ cussa heille sanottu oli/ Eipe te ole minun Canssan/ Sijne he pite cutzutaman Eleuen Jumalan Lapsixi.

9:27 Mutta Esaias hwta Israelin edes/ ios Israelin Lasten lucu nin olis/ quin sanda meresse/ Nin quitengin ne techteet autuaxi tuleuat.

9:28 Sille ette yxi Hätemys ia Häuitos pite tapactaman/ ia quitengin se kiendy wanhurskaudhexi. Sille ette itze HERRA pite sen Häuitoxen Maan päle * hilitzemen.

9:29 Ja ninquin Esaias ennen sanoi/ Ellei HERRA Zebaoth olis meille iettenyt Sieme'de/ nin me olisima olluet quin Sodoma ia sencaltaiset quin Gomorra.

9:30 Miteste me sis tehen sanoma? Sen me sanoma/ Ette Pacanat/ iotca ei ole wanhurskaudhen ielken seisoneet/ ne ouat wanhurskaudhen saaneet/ Mutta mine sanon sijte wanhurskaudhesta ioca vskosta tulepi.

9:31 Mutta Israel/ ioca on wanhurskaudhen Lain ielken seisonut/ ia ei ole saanut wanhurskaudhen Lakija.

9:32 Minge tedhen? Senteden ettei he site vskosta/ mutta ninquin Lain töiste etzit. Sille he ouat louckaneet itzens sen Caadhekiuen päle/

9:33 Ninquin kirioitettu ombi. Catzos/ mine pane' Zionijn ydhen caadhekiuen/ ia ydhen pahoituxen Callion/ Ja ioca hene' pälens vskopi/ ei henen pidhe häueistemen.
* hilitzemen) waicka se sure'bi osa langepi/ ette he tuleuat vskottomaxi nin ei hen quitenga' caikia tadho nin anda langeta/ Waan tehelle pite ne Techteet/ ia ninen cautta hen site runsaman vlosleuitte henen Sanansa ia Armonsa/ ionga cautta he Wanhurskaxi ia pyhexi tuleuat.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

X. Lucu.

10:1 RAckat Weliet/ minun Sydhemeni halu/ ia rucous ombi Jumalan tyge Israelin edeste/ ette he tulisit autuaxi.

10:2 Sille mine a'nan heille todhistuxen/ ette heille ombi achkerus Jumalan pole'/ Mutta tyhmydhen cansa.

10:3 Sille ettei he ymmerdhe site Wanhurskautta ioca Jumalan edes kelpa/ waan etziuet oma Wanhurskauttans ylesoijenda/ ia nin ei he ole sen Wanhurskaudhen alamaiset/ ioca Jumalan edes kelpa.

10:4 Sille ette Christus ombi Lain Loppu/ Joca henen pälens vskopi/ se ombi wanhurskas.

10:5 Moses kylle kirioita sijte Wanhurskaudhesta ioca Laista tule/ Ette ioca Inhiminen sen teke/ henen pite * sijnä elemen.

10:6 Mutta se Wanhurskaus ioca Uskosta ombi/ sanopi nein/ Ele sano Sydhemeses Cuca tachto * Ylesastu Taiuasen?

10:7 (Se on/ Christusta tenne alashakia) Eli cuca tachto alasastu Sywuytehen?(Se on/ Christusta coolleista iellenshakia)

10:8 Waan mite Ramattu sanopi? Se sana o'bi sinu' iwri tykenes/ nimiten/ sinu' Suusas ia sinun Sydhemeses. Teme on se Sana vskosta/ ionga me sarnama.

10:9 Sille ios sine tunnustat sinun Suullas Iesusen/ Ette HEN on se HERRA/ ia vskot sinun Sydhemeses/ ette Jumala on HENEN Coolluista ylesherettenyt/ nin sine autuaxi tulet.

10:10 Sille ette Sydhemen vskolla me Wanhurskaxi tulema/ Ja Suun tunnustoxella/ me autuaxi tulema.

10:11 Sille ette Ramattu sanopi/ Ette Jocainen quin henen pälens vskopi/ ei hen häpijen tule.

10:12 Ei ole ychten eroitusta Judasten ia Grekein welille/ Sille ette yxi HERRA on caikein ylitze/ ricas caikein cochtan iotca hende auxenshwtauat.

10:13 Sille ette Jocainen quin HERRAN Nime auxenshwtapi/ henen pite autuaxi tuleman.

10:14 Mutta quinga he site auxenshwtauat/ ionga päle ei he vskoneet? Ja quinga sis he sen vskouat/ iosta he ei ole cwlleet?

10:15 Mutta quinga he cwleuat ilma' Sarnaijata? Ja quinga he sarnauat/ ellei he lehetete? Ninquin kirioitettu on/ O quinga suloiset ouat ninen Jalghat/ iotca Rauha' iulghistauat/ ne quin Hyue iulgistauat.

10:16 Mutta ei he ole caiki Euangeliumin cwliaiset/ Sille ette Isaias sanopi/ HERRA/ Cuca Uskopi meiden sarnan?

10:17 Nin tule sis vsko sarnasta/ Mutta sarna Jumalan Sanan cautta.

10:18 Mutta mine sanon/ Eikö he site ole cwlleet? Heiden änense tosin ombi wloslechtenyt caikehe' Mailman/ Ja heiden sanansa Mailman ärijn.

10:19 Waan mine sanon/ Eikö Israel ole site saanut tiete? Se ensimeinen Moses sanopi/ Mine tahdhon teite yllytte Cateutehen sen Canssan cautta ioca ei ole minun Canssan/ ia ydhe' tyhmen canssan cautta mine tahdhon teite Herssytelle.

10:20 Mutta temen ielken mös Esaias iulkepi/ ia sanopi/ Mine olen leutty nijlde iotca ei minua etzineet/ ia olen ilmaunnut nijllen iotca ei minua kysyneet.

10:21 Mutta Israelin tyge hen sano/ Coco peiuen mine olen wlosoijendanut minun käteni/ sen wskomattoman ia cangian Canssan tyge.

* Ylesastu) se quin ei Usko/ ette Christus ombi coollut ia ylesnosnut/ meite synniste wanhurskaxi tekemen/ Hen sanopi Sydhemesense/ cuca ombj ylesastunut Taiuasen/ ia alasmennyt Sywuytehen? Neite ne sanouat/ iotca Töillens tachtouat wanhurskaxi tulla/ ia ei Uskolla. Waicka he sen suullansa nin mös sanouat/ mutta ei sydhemellens. Enphasis est in verbo/ ei Sydhemellens.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

XI Lucu.

11:1 NIn mine nyt sanon/ Ongo sis Jumala Canssansa poishylienyt? Pois se. Sille ette mineki mös olen yxi Israeliti/ Abrahamin Siemeniste/ Ja Ben Jamin sughusta.

11:2 Ei ole Jumala poisheittenyt henen Canssans/ ionga hen ennen on * edeskatzonut. Taicka eikö te tiedhä/ mite Ramattu Eliasta sanopi? Quinga hen Jumalan eten kieupi Israelin wastan/ ia sano/

11:3 HERRA/ He ouat tappaneet sinun Prophetas/ ia sinun Altaris cukistaneet/ ia mine olen waan yxinen ienyt/ ia he weijuuet minun Hengeni ielken.

11:4 Mutta mite se Jumalan wastaus sano henelle? Mine olen iettenyt itzelleni seitzemen Tuhatta Mieste/ iotca ei ole taiwuttaneet poluiansa Baalin edesse.

11:5 Nin ombi mös tapachtanut nyt telle aijalla/ neinen Tächtexi ienyten cansa/ sen Armon wloswalitzemisen ielken.

11:6 Mutta ios se nyt on Armosta/ nin ei se ole Töidhen ansiosta/ Eipe Armo mwtoin Armo olisi. Mutta ios se on Töidhen ansiosta/ nin ei se sillen Armo ole/ Mwtoin eipe ansio olisi ansio.

11:7 Quingasta se sis ombi? Jota Israel etzipi/ site ei hen saa/ Mutta se wloswalitus sen saapi. Ja ne mwdh ouat soghastetut/

11:8 ninquin kirioitettu on/ Jumala on andanut heille ydhen Haikia'Henge'/ Silmet ettei heiden näkeme' pide/ ia Coruat ettei heiden pide cwleman/ haman tehen peiuen asti.

11:9 Sille Dauid sanopi/ Anna heiden Peutense tulla Paulaxi ia Temmatuxexi/ ia Pahannoxexi/ ia heille Costoxi.

11:10 Soghaise heiden Silmense/ ettei he näkisi/ ia taiwuta aina heiden Selkense.

11:11 Nin mine nyt sanon/ Ouatko he senteden heidens louckaneet/ ette heiden pideis langeman? Pois se. Waan heiden Langemisesta tapachtui Pacanoille Terueys/ Senpäle/ ette henen piti sillä heite cateutehen yllyttemen.

11:12 Mutta ios nyt heidhen la'gemisens ombi Mailman Rickaus/ ia heidhe' Wehenoxensa o'bi Pacanain rickaus/ Quinga palio enämin coska heiden Lucunsa teutetyxi tulis?

11:13 Teille pacanoille mine puhun/ Senwoxi ette mine olen Pacanain Apostoli/ nin mine ylisten minun Wircani/

11:14 Jos mine taidhaisin iollaki modalla nijte iotca minun Lihan ouat cateutehen yllytte/ ia heiste mwtomat autuaxi saattaisin.

11:15 Sille ios heiden * poisheittemus ombi Mailman souindo/ Miteste heiden ylesottamus mwta olis/ quin Eleme otetaisin nijste Coolluista?

11:16 Jos Alkeet ouat pyhet/ nin ombi mös coco Taikina pyhe. Ja ios iwri ombi pyhe/ Nin ouat mös Oxat pyhet.

11:17 Mutta ios nyt mwtomat Oxista ouat murtuneet/ Ja sine coskas olit yxi Metze Oliupw/ olet nijhin ielle's istutettu/ ia olet osalisexi tullut sijte Jwresta/ ia sijte Oliopuun höistösta/ Nin ele sinuas kerska Oxi wastaan.

11:18 Mutta ios sine itzes kerskat heite wastaan/ Nin sinun pite tietemen/ Ettei sine site Jwrta canna/ waan se Jwri candapi sinun.

11:19 Nin sine sanot/ Ne Oxat ouat murtuneet/ ette minun piti sijhen iellens istutettaman.

11:20 Se on oikein sanottu/ He ouat murtuneet/ heiden epeuskonsa tedhen/ Mutta sine seisot vskon cautta. Ele ole reuckije mieleses/ waan pelke.

11:21 Sille ios Jumala ei ole nijte loonolisi Oxia armainut/ catzo site/ ettei hen sinuakan armaitze.

11:22 Senteden catzo nyt tesse Jumalan hywuytte ia Angarutta. Sen Angarudhen nijnen päle/ iotca langesit/ Mutta hywuydhen sinun päles/ Jos sine waan hywuydhes pysyt/ Mutoin sine mös poisleickatan.

11:23 Ja ne iellens istutetaan/ ellei he ole heiden epeuskosansa/ Sille ette kylle Jumala woipi heite iellens istutta.

11:24 Sille ette ios sine olet ydheste loonolisesta Metze Olipwsta poiskarssittu/ Ja olet ylitze loonnon sihen hyuen Olio puhun istutettu. Quinga palio enämin ne/ iotca loonoliset ouat/ heiden omahan Oliopwhunsa istutetaan?

11:25 Sille em mine tadho teilde (rackat Weliet) peitte täte Salasutta/ senpäle ettei te olisi teisenne coriamieliset/ Senwoxi ette Sokius ombi polittain Israelin cochtan tullut/ Sihenasti ette se Pacanaiden teuttemys siselletulis/

11:26 ia nin caiki Israel wapaaxi tulepi. Nin quin kirioitettu on/ Se tulepi Zionista/ ioca pästepi/ ia poiskiende sen Jumalattoman menon Jacobista.

11:27 Ja teme ombi minun Testame'tin heiden cansans/ coska mine poisotan heiden Synninse.

11:28 Euangeliumin polesta/ mine tosin heite pidhen wiholiszna teiden tedhen/ Mutta wloswalitzemisen polesta mine heite racastan Iseden tedhen.

11:29 Sille ette Jumalan Lahia ia cutzutus ouat sencaltaiset/ ettei he' heite catua taidha.

11:30 Sille samalmoto quin ei te mös muinen vskoneet Jumala' päle/ Mutta nyt te oletta saneet Laupiudhen/ heiden Epeuskonsa cautta.

11:31 Nin eiuet he nyt ole tachtoneet sen Laupiudhen päle vskalda ioca teiden cochtan ombi tullut/ Ette heillengi mös machtais Laupius cochtan tulla.

11:32 Sille ette Jumala ombi caiki * sulkenut Epeuskon ala. Se' päle ette henen pideis armachtaman caikein päle.

11:33 O site Rickaudhen sywuytte/ seke Jumalan wijsaudhes ette henen tundemisesa/ Quinga sangen tutkimattomat henen Domionsa ouat/ ia kysymettomat henen Tiense.

11:34 Sille cuca ombi HERRAN mielen tundenut? Eli cuca on henen Neuuonandaijansa ollut?

11:35 Eli cuca ombi henelle iotaki ennen andanut/ iota henelle piteis iellens maxettaman? Sille ette heneste/ ia henen cauttansa/ ia henesse ouat caiki cappalet/ henelle olcoon Cunnia ijancaikisudhesa. Amen.

* Edeskatzonut) Ei ne caiki ole Jumalan Canssa/ iotca Jumalan Canssaxi cutzutan/ Senteden waicka enin osa poisheiteteisijn/ iotca ei ole edeskatzotut nin quitengin Jumala' Canssa tedhelle iepi nijsse edeskatzotuissa
* Poisheittemus) Ninquin Laki ei ole sitewarten säätty/ Ette syndi sen cautta enene/ waan syndi tuta'/ Nin mös Juttat ei ole Pacanoiden paranoxen tedhen langeneet/ Mutta ette he sen cautta härsyteteisijn pacanoita seuraman vskossa. Ninquin ennen sanottijn/ Ette Laki on hyue/ ia ombi quitengin yxi tila enembijn Syndijn/ Nin ombi mös wastanpein Judasten langeus paha/ ia on quitengin tilaxi tullut/ Pacanoiden hyuexi. * Sulkenut) Teme ombi Pätös ylitze caiken temen/ quin P. Pauali ombi tesse Lehetuskiriasa opettanut/ ette caiki Inhimiset ouat itzestens epeuskoiset/ ia ei Jumalata tottele/ ninquin 14. Ps. kirioitettu on/ ia ninquin iij. cap. ennen sanottu on. Ette caiki ouat Syndi tehnet/ ia eikengen taidha omalla ansiollansa autuaxi tulla/ mutta taruitzeuat ette Jumala armachta heiden pälens.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

XII. Lucu.

12:1 SItte mine nyt manan teite/ Rackat Weliet/ Jumalan Laupiudhen cautta/ Ette te wlosannaisitta teiden Ruminna Wffrixi/ ioca olis eleue/ pyhe ia Jumalan otolinen/ quin on teiden toimelinen Jumalan paluelus.

12:2 Ja elkette souittaco teiten temen Mailman modhon ielken/ waa' mwttacat teiten/ teiden mielen wdhistoxen cautta/ Senpäle/ ette te mahdaisitta tuta/ mike Jumalan Hyue/ otolinen/ ia teudhelinen tachto olis.

12:3 Sille mine sanon sen Armon lepitze/ ioca minulle annettu on/ iocaitzelle teiste Ettei yxiken itzestens enembi pitekö quin henen tule pitexense/ Waan piteken cochtolisesta itzestens/ sen ielken quin Jumala cwllengi on wlosiakanut sen Uskon mitan.

12:4 Sille ette samalmoto quin meille ombi ydhes Rumis mo'da Jesende/ mutta caikilla Jesenille ei ole yxineinen Wirca/ Nin olema me nyt monda yxi Rumis Christusesa/

12:5 Mutta keskenemme me olema toinen toisensa Jesenet/

12:6 Ja meille ouat moninaiset Lahiat/ sen Armon ielken ioca meille o'bi annettu. Jos iolla ombi Prophetia/ Nin olcon se vskon cansa * ychteinen.

12:7 Jos iollain iocu Wirca ombi/ Nin ottacan Wirghastans waarin/ Jos iocu * Opetta/ nin piteken Opetuxestans waarin/ Jos iocu manapi/ Nin ottacan Manauxestans waarin.

12:8 Jos iocu andapi/ Nin andaca' yxikertasudhesa. Jos iocu Hallitzepi/ Nin hen sijte mwrehen pitekän. Jos iocu Laupiudhen harioitta/ Nin techken site ilon cansa.

12:9 Rackaus olcoon ilman Wilpite. Wihatcat site Paha/ Kijnirippucata sine Hyuesse.

12:10 Se Welielinen Rackaus olcoon sydhemelinen teiden keskenen. Ennetteken toinen toisensa Cunniata tekemen.

12:11 Elkette Hitaat olgho/ teiden teghoisanna. Olca palauat Hengese. Souittaca teiten aijan ielken.

12:12 Olca toiuosa iloiset. Kärssiueiset mwrehesa. Olca alati rucouxisa.

12:13 Jacakat teiden oman Pyhein tarpehexi. Kernasta hoonesen ottacat. Hyuesti puhucat teiden Wainolisista.

12:14 Siughnatcat (ma mine) ia elkette sadhattelco.

12:15 Iloitca ilolisten cansa/ ia idkeke ninen Idkeueisten cansa.

12:16 Olcatta keskenen yximieliset. Elkette seisoco corckian menon ielken/ waan piteket teiden ninen Alimaisten caltaiszna.

12:17 Elket teite itzenne ylenwijsassa pitekö. Elkette kenengen pahalla paha costaco. Laskecat teiten sen ielken/ quin cunnialinen on iocaitze' cochtan.

12:18 Jos se mahdolinen ombi/ nin palio quin teille seiso/ nin piteket caikien Inhimisten cansa Rauha.

12:19 Elket itze costaco (minun Rackahani) waan andacat (Jumalan) wihan sija saadha. Sille ette kirioitettu ombi/ Minun ombi Costo/ Mine tadhon costa sanopi HERRA.

12:20 Jos nyt sinun Wiholises isopi/ nin söte hende. Jos hen iano/ nin ioota hende. Coskas sen teet/ nin sine cocot tuliset * Hijlet henen päänse päle.

12:21 Ele sinuas anna woitetta silde pahalda/ Waan ylitzewoita se paha hyuele.

* Ychteinen) Caiki prophetia ia ilmoitus/ iotca Töidhen/ ia ei Christusen päle wieuet/ ninquin ainoan turuan päle/ echke quinga callis se on/ nin ei hen quitengan ole ychteinen Uskon cansa. Ninquin ouat Menningeisten ilmoituxet Sielu Messut Anetiett paastot/ Jakeet/ Kekrit/ Wconwacat/ Pyhein ia mwidhen Lootudhen päle turwaus. * Opetta) Nijte opetetaan/ iotca ei taidha/ Mutta nijte manatan/ iotca io ennen tiesit. * Hijlet) Tulda paneminen Wiholisen pään päle/ se on/ Ette se Wiholinen hyuen teghon cautta/ itzens päle wihastupi/ ette hen meite wastan nin pahasti tehnyt on.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

XIII Lucu.

13:1 IOcainen olcon Esiuallan alamainen/ ioilla ombi heiden ylitzens walta. Sille ettei ychten Esiualta ole mwtoin quin Jumalalda. Ne Wallat iotca ouat/ JUMAlalda ne ouat säätyt.

13:2 Senteden iocainen quin itzens Esiuallan wastan nostapi/ se Jumalan sääty wastanseiso. Mutta iotca wastanseisouat/ ne sauat pälens ydhen Domion.

13:3 Sille ette ne/ iotca wallan päle ouat/ eiuet ole ninen Hyuintekiedhen/ waan pahan tekieden hirmuxi. Ellet sine tahdho Esiualta peliete/ nin tee site quin hyue on/ sijtte sine saadh kijtoxen henelde/ Sille ette hen on Jumalan Paluelia/ sinun hywexes.

13:4 Waan ios sine teet site quin paha on/ nin pelke/ Sille eipe hen Miecka huckan canna/ Mutta hen on Jumalan Paluelia/ henelle yxi Costaija rangastoxexi ioca paha tekepi.

13:5 Senteden nyt tule olla Alamaiszna/ ei ainostans nuchten tedhen/ Waan mös * Omantunnon tedhen.

13:6 Sen syyn tedhen pite teiden mös Weron andaman/ Sille ette he ouat Jumala' Palueliat/ iotca sencaltaisesta lughu' piteuet.

13:7 Nin andacat nyt iocaitzelle mite te welgholiset oletta/ Ninen Wero/ ioille wero tule. Nijlle woro/ ioille woro tule. Nijlle Pelco/ ioinen pelco tule/ Nijllen Cunnia/ ioille cunnia tule.

13:8 Elke kellenge welgholiset olgho/ waan sen ette te keskenenne racastatta. Sille ette ioca toista racasta/ se on teuttenyt Lain.

13:9 Senteden se quin sanottu ombi/ Ele Hooritee. Ele tapa. Ele warghasta. Ele wäre todhistusta sano. Ele himoitze. Ja mwdh sencaltaiset keskyt/ ne pääteten tesse sanassa/ Sinun pite racastaman Lehimeistes ninquin itze sinuas.

13:10 Rackaus ei se Lehimeisen miten paha tee. Nin ombi nyt rackaus Lain teuttemys.

13:11 Ja ette me sencaltaiset tiedheme/ nimitten sen aiga'/ ette nyt ombi hetki Wnesta ylesnosta (Senwoxi ette meiden Terueys ombi nyt lehembenä/ quin silloin coska me vskoima)

13:12 Se Öö ombi edesmennyt/ ia Peiue on lehestullut. Senteden poisheittekem me Pimeydhen Töödh/ ia puettacam meiden nijlle walkeudhen Sotaaseilla.

13:13 Waeldacam soueliasta/ ninquin peiuelle/ Ei ylensömisesa eike yleniomisesa. Ei Cammioisa ia haureuxisa.

13:14 Ei rijdhassa ia Cateudhesa/ Waan pukecat teiden HErRAN Iesusen Christusen. Ja holhocat Rumistan/ waan ei haureuteen.

* Oman tunnon) Mailmalinen Esiwalta ombi senteden/ Ette meille olis vlkonainen Rauha/ Senteden ombi omatundo welghalisesta Rackaudesta sypä heite cwleman.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

XIV. Lucu.

14:1 SIte heicko vskosa coriatka/ ia elkette * pahoittaco Omatundo.

14:2 Yxi vskopi/ ette hen machta caikinaista söödhe/ Waan se ioca heicko ombi/ hen söpi Caalia.

14:3 Joca sööpi/ elken site ylencatzoco ioca ei söö. Ja se ioca ei söö/ elken site domitko ioca sööpi. Sille ette Jumala on henen yleskorianut.

14:v4 Cuca sine olet/ ioca domitzet yden toisen paluelia. Omalle Herralensa hen seiso eli langepi/ Mutta kylle hen taitan ylestuetta ette hen seisois/ Sille ette Jumala on kylle wekeue hende seisottamahan

14:5 Se yxi eroitta ydhen peiuen toisesta/ Se toinen pite caiki peiuet ydhencaltaiset. Jocainen olcoon wijssi henen mielesens/

14:6 Joca peiue tottele/ sen he' Herralle tekepi. Ja ioca ei peiue tottele sen hen mös Herralle tekepi. Joca sööpi he' söpi Herralle/ sille ette hen Jumalata kijtte. Joca taas ei söö/ eipe hen Herralle söö ia kijtte Jumalata.

14:7 Sille ettei yxiken meiste iszellens ele/ Ja eikengen itzellens coole.

14:8 Sille ios me eleme/ nin me eleme Herralle/ Jos me coolema nin me coolema Herralle. Senteden/ waicka me eleme eli colema/ nin me olema HERran omat/

14:9 Sille sitewarten ombi Christus mös collut ia ylesnosnut/ ia iellens eleuexi tullut/ ette henen pite HERRAN oleman Coolluten ia Eleuein ylitze.

14:10 Mutta mixi sine domitzet sinun Welies? Eli mös sine toine' mixi sine ylencatzot Welies? Sille ette caiki me asetetan Christusen Domiostolin eten.

14:11 Ninquin kirioitettu ombi/ Nin totta quin mine olen (ma HERRA) minua pite caiki poluet cumartaman/ Ja caiki kielet pite Jumalan tunnustaman.

14:12 Nin sis iocainen meiste pite itzestens lughun Jumalalle tekemen.

14:13 Sen teden elkem me testedes toinen toistan domitko. Waan domitcam paramin nin ettei yxiken Weliens eten Louckausta pane eli Pahenoxen tila.

14:14 Mine tosin tiedhen/ ia olen wissi Herras Iesusesa/ ettei miten ole itzestens Ychteinen/ Waan henelle/ ioca iotakin lwle ycteitzexi/ sille se ombi ychteinen.

14:15 Mutta ios sinun welies heirituxi tule sinun roas tedhen/ sijtte et sine waella sillen rackaudhen ielken. Ele hende roallas cadhota/ ionga tedhen Christus on cooleman kerssinyt.

14:16 Senteden souittaca se nin/ Ettei teiden Hywuydhen laitetuxi tulis.

14:17 Sille ette Jumalan waldakunda ei ole Roca eli ioma/ Mutta wanhurskaus/ ia rauha ia ilo pyhes Henges.

14:18 Joca nijsse Christusta paluele/ hen ombi Jumalan otolinen/ ia Inhimisten keluolinen.

14:19 Senteden noudattakam site quin rauhaan sopipi/ ia site quin keskenens Paranoxexi tule/ Ele roan teden Jumalan töte turmele.

14:20 Caiki tosin cappalet ouat puchtaat/ Waan ei se ole henelle hyue/ ioca sööpi henen Omantu'nons pahanoxen cansa.

14:21 Se ombi palio parambi/ ettet sine ensingen Liha söisi/ eike wina ioisi/ eli iotaki/ iosta sinun Welies louckapi/ eli pahoitetan/ taicka heickounde.

14:22 Jos sinulle ombi vsko? Nin pidhe se itzeses Jumalan edes. Autuas ombi se ioca ei teghe itzellens Omatu'do/ nijsse iotca hen etens ottapi.

14:23 Mutta ioca sen ylitze epeile/ ia quitengin sööpi/ se on cadhotettu. Sille ettei hen söönyt * Uskosta. Sille caiki mite ei Uskosta ole/ se o'bi syndi.

* Pahoittaco) Cachtalaiset Christitut ouat. Mutomat ouat wahuat Wskossa/ ia mutomat heicot. Ne ylencatzouat nijte heicombita ylen ylpieste/ Ja nemet Heicot pahoittauat itzense ratki pian wehimiste syiste. Nin nyt p. Pauali opetta/ ette heiden pite itzense toimittaman Rackaudhen ielken/ Ettei cumbican toistans wastan miten tee/ eli Domitze waan cukin tekis ia welteis/ ninquin sen toisen tarpexi ia parahaxi taidhais sopia.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

XV. Lucu.

15:1 MUtta meiden tule iotca Wekeuet olema/ ninen * Heickoin Woimattomwtta canda/ ia ei itzemme keluata.

15:2 Nin souittacan henens iocainen meiste/ ette hen Lehimeisens kelpais sijnä quin hyue on Paranoxexi/

15:3

15:Sille ettei Christus mös itzense keluanut Waan sillemoto quin kirioitettu on/ Heide' Pilcansa iotca sinua ouat pilcaneet/ ne langesit minun päleni.

15:4 Sille ette mite edeskirioitettu ombi/ se on meiden Opixi kirioitettu/ Senpäle ette meille kerssimisen ia Ramattuidhen Lohutoxen cautta Toiuo olis.

15:5 Mutta se kerssimisen ia Lohutoxen Jumala/ andakon teille/ ette te olisitta keskenen yximieliset/ Iesusen Christusen möten/

15:6 Senpäle ette te yximielisesta ydheste suusta kijtteisitta Jumalata ia meiden HERRAN Iesusen Christusen Ise.

15:7 Senteden coriatkat toinen toistanna ninquin Christus mös ombi meite corianut Jumala' cunniaxi.

15:8 Mutta mine sanon. Ette Iesus Christus ombi ollut Ymberileickauxen Paluelia/ Jumalan totudhen tedhen/ wahwistaman site Lupausta quin Isille tapachtanut oli.

15:9 Mutta ette Pacanat kijteisit Jumala Laupiude' edeste/ Ninquin kirioitettu o'bi/ Senteden minun pite kijttemen sinua pacanain keskene/ ia weisaman sinun Nimes.

15:10 Ja taas hen sanopi/ Iloitka te Pacanat henen Canssansa cansa.

15:11 Ja taas/ Kijtteke HERRA caiki pacanat/ ia caiki Canssa ylisteken hende.

15:12 Ja taas Esaias sanopi/ Sen pite oleman Jessen iwri/ ia se ioca ylesnouseman pite pacanoita hallitzeman/ HENEN pälens pite Pacanat toiuoman.

15:13 Mutta Jumala ioca toiuon andapi teuttekön teite caikella riemulla ia rauhalla vskossa/ Ette teille olis teudhelinen Toiuous/ sen pyhen Hengen woiman cautta.

15:14 MIne tiedhen teiste sen hyuesti (rackat Welieni) ette te oletta teunens Hywuytte/ ylesteutetyt caikella Tundemisella/ ette te woitta keskenenne toinen toistanne manata.

15:15 Mutta quitengin mine olen polittain rochkiamasta kirioittanut teille/ Rackat Weliet) neuuoman teite/ sen Armon polesta ioca Jumalalda minulle on annettu/

15:16 ette minun pite oleman Iesusen Christusen Paluelian Pacanain seassa/ Jumalan Euangeliumin Wfframan/ Senpäle/ ette pacanat madhaisit olla yxi Wffri/ Jumalalle otolinen/ Pyhitetty sen pyhen Hengen cautta.

15:17 Senteden minulla ombi iosta mine kerskan itzeni Iesuses Christuses/ ette mine Jumalata Paluelen.

15:18 Sille em mine iulke miten puhua/ ellei Christus site sama minun cauttani waickutaisi/ ne pacanat saattaman cwliaisexi/ sanan ia töön cautta/ Merckien woimalla ia Ihmein cautta/ ia sen Jumalan Hengen wäen lepitze/

15:19 Nin/ ette mine hamasta Jerusalemista ia nijse ymberille nin Illiricumin asti/ caiki olen teuttenyt Christusen Eua'geliumilla.

15:20 Ja nin achkera mine ole' ollut sarnaman Jumalan Euangelium/ iossa Christusen Nimi ei ollut ensingen * mainittu/ senpäle/ ettei minun pitenyt mucalaisen Peruxen päle rakendaman/ Waan ninquin kirioitettu o'bi/

15:21 Joillen ei ensinge' ollut heneste iulghistettu/ ne pite sen näkeme'/ ia iotca ei heneste miten cwlleet ole/ ne pite ymmertäme'.

15:22 Se mös syyn ombi/ mingeteden mine olen wsein estettu tulemasta teiden tygen.

15:23 Nyt ettei minulla enembi sija ole neisse Makunnisa/ ia olen monda aijastaica halanut tulla teiden tygen/

15:24 koska mine waellan Hispanian/ nin mine tulen teiden tygenne. Sille mine toiuon/ ette koska mine sen cautta matkustan/ nin mine saan teiden nähdä/ Ja mahdan teiste sinne saatetuxi tulla. Nin quitengin/ ette mine ennen saisin iongu' aijan minuani teidhen menostan ilahutta.

15:25 Mutta nyt mine tälde Jerusalemin waellan nijllen Pyhille paluelusta tekemehe'.

15:26 Sille ette ne Macedoniasta ia Achaiasta ouat mielellens ydhen ychteitzen Aun koconpannuet nijte kieuhie Pyhije warten iotca Jerusalemis ouat.

15:27 He ouat mielelense tehnyet/ ia ouat mös heille sijhen Welcapäät. Sille ette ios ne Pacanat ouat heiden Hengelisesta tauarasta osalisexi tulluet/ Nin on cochtolinen/ ette he mös heite paluelisit heiden Rumilisella Tauarallansa.

15:28 Coska mine sis sen asian olen pättenyt/ ia heille temen Hedhelmen insiglanut/ nin mine tadhon teiden cauttan Hispanian palata.

15:29 Mutta mine tiedhen/ coska mine tulen teiden tygen/ nin mine tulen Cheristusen Euangeliumin teudhelisen hyuestisiugnauxen cansa.

15:30 Mutta mine manan teite/ rackat Weliet/ meiden HERRAN Iesusen CHristusen cautta/ ia Hengen rackaudhen lepitze/ ette te minua autaisitta minun Tööseni teiden rucouxilla'ne minun techteni Jumalan tyge/ Senpäle ette mine pelastetaisijn nijste Epeuskoisista Judeassa.

15:31 Ja ette minu' palueluxe' ionga mine teen Jerusalemissa/ madhais pyhein otolinen olla

15:32 Senpäle ette mine tulisin teiden tygen ilon cansa/ Jumalan tadhon cautta/ ia minuani teiden cansa toiwutaisin.

15:33 Mutta Rauhan Jumala olcoon teiden caikein cansa/ Amen.

* Heickoin) Teme cap. puhupi/ niste Rickolisista heiden Elemesense/ ninquin ne/ iotca langeuat iwlki syndijn/ ia ricoxijn/ Ette nijtekin tule kerssie/ ia ei pidhe poisheitettemen/ sihenasti ette he wahwemaxi tuleuat. Ninquin se edhelinen Cap. neuuopi nijnen heicoin Omatundoisten cansa kieumen.

Se P. Paualin Epistola Romarein tyge.

XVI Lucu.

16:1 MIne annan teiden haltun Pheben/ meiden Sisare'/ ioca paluelepi site Seurakunda Kenchreas/

16:2 ette te he'de coriaisitta Christusesa/ ninquin Pyhein tulepi. Ja olcatta henelle awuliset caikisa Asioisa/ ioissa hen teite taruitze/ Sille ette hen ombi ollut monen/ ia lijatteki minun itzeni awulinen.

16:3 Teruetteke Priscam ia Aquilam minun Auttaitani Christusesa Iesusesa/ Jotca ouat heiden caulans minun Hengeni techten wloslaskeneet/

16:4 Joita ei waiwoin mine kijte/ waan mös caiki Pacanain Seurakunnat.

16:5 Teruetteket mös site Seuraku'da ioca heiden Hoonesans ombi. Teruetteke Epenetum minun Ysteueteni/ ioca ombi se Ensimeinen hedhelme Christusesa nijste Achaiasta.

16:6 Teruetteke Mariam/ ioca palio töte ia waiua piti meiden cansan.

16:7 Teruetteke Andronicum ia Iuniam/ minu' Langoiani ia minun Ynnefangiani/ iotca ouat cwluisat Apostolit/ ia ennen minua mös olit Christusesa.

16:8 Teruetteke Ampliam minun racastani HERasa.

16:9 Teruetteke Urbanusta meiden Auttaijata Christusesa/ Ja Stachin minu' racastani.

16:10 Teruetteke Apellam ioca coeteltu o'bi Christusesa. Teruetteke nijte iotca ouat Aristopolin pereheste.

16:11 Teruetteke Herodione' minun Langoani. Teeruetteke nijte iotca ouat Narcissusen pereheste Herrassa.

16:12 Teruetteke Triphenam ia Triphosan/ iotca töte tehnyt ouat Herrassa. Teruetteke Persidem minun racastani/ ioca palio töte tehnyt ombi HERRASA.

16:13 Teruetteke Ruffum/ site wloswalittu Herrassa/ ia henen ia minun Eitieni.

16:14 Teruetteke Asincritum ia Phlegontem/ Herman/ Patrobam/ Hermen/ ia nijte Welije/ iotca heiden cansans ouat.

16:15 Teruetteke Philologu'/ ia Juliam/ Nereum ia henen Sisartans/ ia Olimpam/ ia caiki Pyhet/ heidhen tykenens.

16:16 Teruetteke teidhen keskenen pyhelle Suunandella. Ne Christusen Seurakunnat teite teruetteuet.

16:17 MUtta mine manan teite (rackat Weliet) ette te cauataisitta nijte iotca Eripwrauxet ia Pahannoxet ylesottauat/ site Oppi wastan ionga te oletta oppenuet/ ia welteket nijste samoista.

16:18 Sille eiuet semmotoiset HEKRA Iesusta chriskusta paluele/ waan oma watzansa/ Ja makian puheins cautta/ ia liehacoitzemisens cansa he wietteleuet ninen yxikerdhaisten Sydhemet.

16:19 Sille ette teiden cwliaisudhen on caikein tykene iulghistettu/ Senteden mine couan iloitzen teiste. Mutta mine tadhon/ ette teiden pite Wijsat oleman Hywesse/ ia yxikerhdhaise Pahudhesa.

16:20 Mutta Rauhan Jumala tallatcoon pian Satanam teiden Jalcaina ala. Meiden HErran Iesusen Christusen Armo olcoon teiden cansanne.

16:21 Teruettepi teite Timotheus minun Auttaijan/ ia Lucius ia Jason/ ia Sosipater minu' Langoni.

16:22 Mine Tertius ioca teme' Lehetyskiria' kirioitin/ terueten teite HERrassa.

16:23 Teruette teite Gaius/ minun ia caiken Seurakunnan Helberin Isende. Teruette teite Erastus/ caupungin Rahanhaltia/ ia Quartus se Welij.

16:24 IesuSEN CHRISTUSEN meiden HERRAN Armo olcon teiden caikein cansa/ Amen.

16:25 Mutta henelle/ iolla woima ombi teite wahwista/ minun Euangeliumin/ ia sarnani möten Iesusesta Christusesta/ io'ga cautta se Salaus o'bi ilmoitettu ioca Mailman alghusta tehe' asti ombi äneti ollut/

16:26 Mutta nyt ilmoitettu ia tietteuexi techty Prophetain Ramattuden cautta/ sen ijancaikisen Jumalan keskyn ielken/ ette Wsko saisi cwlemuxen caikein Pacanaidhen keskene.

16:27 Sen saman Jumalan/ ioca yxinens on wijsas/ olcoon Kijtos ia Cu'nia Iesusen Christusen cautta ijoncaikisesta. AMEN.

Ninen Romarein tyge Lehetetty Corinthista/ sen Pheben möte/ ioca palueluxes oli sijne Seuraku'nasa Kenchreas.