Se Pyhen Paualin Epistola Philipperin tyge

22.04.2020

Alcupuhe P. Paualin Epistolan päle Philipperin tyge. TEsse Epistolas P. Pauali kijte nijte Philipperite/ ia manapi heite pitemehen ia waeltama' oikes wskosa/ ia Rackaudhesa casuamahan. Mutta senwoxi ette ne falskit Apostolit ia Tecoinopettaijat/ aina wsko wahingottauat/ nin hen warapi heite sencaltaisista. Ja osottapi heille moninaiset Sarnaijat/ Mutomat hyuet/ Mutomat pahat/ Nin mös itzehenens ia henen Opetuslapsens Timotheusen ia Epaphroditusen. Täte hen tekepi j. ja ij. cap. Sijnä iij. cap. Hen poishylke sen Uskottoman ia Inhimillisen wanhurskaudhen/ ionga ne falskit Apostolit opettauat ia edespiteuet. Ja panepi itzense esicuuaxi/ ette hen oli sencaltaises wanhurskaudhes ennen cunnialisesta elenyt/ Ja ei quitengan nyt miten sijte lucu pidhe/ Christusen wanhurskauden tedhen/ Jonga hen Uskon cautta sai. Sille se toinen tekepi watzan waiuoin Jumalaxe's/ ia Christusen Ristin wiholisexi. Sijnä iiij. cap. hen neuuopi heite Rauhahan ia hyuen wlconaisen menohon iocaitzen cochtan/ Ja kijttepi heite heiden Lahians edeste/ ionga he henelle lehettenet olit.

Ensimeinen Lucu.

1:1 PAuali ia Timotheus Iesusen Christusen Palueliat. Caikein Pyhein Christuses Iesuses iotca Philippis ouat/ ynne Pijspain ia Palueliain.
Pawali ja Timoteus Jesuksen Kristuksen palwelijat. Kaikkein pyhäin Kristukses Jesukses jotka Philippis owat/ ynnä piispain ja palwelijain.
1:2 Armo olcohon teiden ia Rauha Jumalalda meiden Iselde/ ia Herralda Iesuselda Christuselda.
Armo olkoon teidän ja rauha Jumalalta meidän Isältä/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
1:3 Mine kijten minun Jumalatani/ nin wsein quin mine aijattelen teiden pälen
Minä kiitän minun Jumalatani/ niin usein kuin minä ajattelen teidän päällen.
1:4 (iota mine aina teen/ caikissa minun Rucoxisani teiden caikein edeste/ ia teen sen Rucoxen ilon cansa)
(jota minä aina teen/ kaikissa minun rukouksissani teidän kaikkein edestä/ ja teen sen rukouksen ilon kanssa)
1:5 ette te oletta Osalisexi tulleet Euangeliumisa/ hamast ensimeisest peiuest nin tehenasti.
että te olette osalliseksi tulleet ewankeliumissa/ hamast ensimmäisest päiwästä tähänasti
1:6 Sihen mine olen sangen wissi/ ette se ioca teisse ombi hyuen töön ruuenut/ hen mös sen teuttepi Iesusen Christusen peiuen asti.
Siihen minä olen sangen wissi/ että se joka teissä ompi hywän työn ruwennut/ hän myös sen täyttääpi Jesuksen Kristuksen päiwään asti.
1:7 Ninquin se mös ombi minulle coctolinen/ ette minun pite sillewirgalla teiste caikista lwleman/ Senteden ette mine caikij teite minun sydhemeseni pidhen/ neisse minun Cahleisani (ioissa mine sen Euangeliumin polesta wastan ia wahuistan) Ninquin ne iotca caiki minun cansani Armosta osaliset ouat.
Niinkuin se myös ompi minulle otollinen/ että minun pitää sillä wiralla teistä kaikista luuleman/ Sentähden että minä kaikkia teitä minun sydämessäni pidän/ näissä minun kahleissani (joissa minä sen ewankeliumin puolesta wastaan ja wahwistan) Niinkuin ne jotka kaikki minun kanssani armosta osalliset owat.
1:8 Sille Jumala ombi minun Todhistaijan/ quinga mine halan sydhemen pohiasta caiki teite Iesuses Christuses/
Sillä Jumala ompi minun todistajain/ kuinka minä halaan sydämeni pohjasta kaikkia teitä Jesukses Kristukses/
1:9 Ja sen saman polesta rucolen ette teiden Rackaudhen enemin ia enemin hötyis caikinaises Tundemises/ ia caikinaises ymmerdhyxes/
Ja sen saman puolesta rukoilen että teidän rakkautein enemmin ja enemmin hyötyis kaikkinaises tuntemises/ ja kaikkinaises ymmärrykses/
1:10 ette te coettelisitta mite Paras olis. Senpäle ette te olisitta selkiet ia ei kelle'ge pahoituxexi Christusen peiuen asti/
että te koettelisitte mitä paras olis. Senpäälle että te olisitte selkiät ja ei kellekään pahoitukseksi Kristuksen päiwään asti.
1:11 ylesteutetyd wanhurskaudhen hedhelmelle/ ioca Iesusen Christusen cautta tapachtupi (teisse) Jumalan kijtoxexi ia cunniaxi.
ylöstätytetyt wanhurskauden hedelmällä/ joka Jesuksen Kristuksen kautta tapahtuupi (teissä) Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi.
1:12 Mutta mine tahdhon ette teiden pite tietemen (rackat weliet) se quin minuhun tapactanut on/ se ombi waan enemin Euangeliumin auxi tullut/
Mutta minä tahdon että teidän pitää tietämän (rakkaat weljet) se kuin minuhun tapahtunut on / se ompi waan enemmin ewankeliumin awuksi tullut/
1:13 Nin ette minun Siteni ouat ilmei tulluet Christusesa ymberi caike' Radhinhoonen/ ia mös caikein ninen mwidhen tykene.
Niin että minun siteeni owat ilmi tulleet Kristuksessa ympäri kaiken raatihuoneen/ ja myös kaikkein niin muiden tykönä.
1:14 Ja ette monda welie Herrassa wahuistetudh minun Siteisteni ouat site rochkiamaxi tulleet/ site Sana puhuman waroimata.
Ja että monta weljeä Herrassa wahwistetu minun siteistäni owat sitä rohkiammaksi tulleet/ sitä Sanaa puhuman waromata.
1:15 Mutomat tosin Christusta sarnauat Cateudhen ia toran teden/ Mutta monicachta mös hyuen tadhon tedhen.
Muutamat tosin Kristusta saarnaawat kateuden ja toran tähden/ Mutta monikahta myös hywän tahdon tähden.
1:16 Ne ilmoittauat Christusta rijdhasta ia ei selkieste/ Sille he lwleuat sen cansa liseuens murechta minun Sitehin/
Ne ilmoittawat Kristusta riidasta ja ei selkiästä/ Sillä he luulewat sen kanssa lisääwäns murhetta minun siteihin.
1:17 Mutta näme rackaudhesta/ Sille he tieteuet ette mine tesse macan Euangeliumin edestwastamisen tedhen
Mutta nämä rakkaudesta/ Sillä he tietäwät että minä tässä makaan ewankeliumin edestwastaamisen tähden.
1:18 Miteste se sis on ? Ette Christus quitengin ilmoitetan edes millemoto se tapachtupi/ taicka tilasta eli oikialla modholla/ sijte mine iloitzen/ ia wiele tahdhon iloita.
Mitäst se siis on? Että Kristus kuitenkin ilmoitetaan edes millämuoto se tapahtuupi/ taikka tilasta eli oikialla muodolla/ siitä minä iloitsen/ ja wielä tahdon iloita.
1:19 Sille mine tiedhen ette se sama ioutupi minulle terueydhexi/ teiden Rucoxen/ ia Iesusen Christusen Hengen auttamisen cautta.
Sillä minä tiedän että se sama joutuupi minulle terweydeksi/ teidän rukouksen/ ja Jesuksen Kristuksen Hengen auttamisen kautta.
1:20 Ninquin mine caiketi odhotan ia toiuon/ ettei mine misseken cappalesa häpien alaisexi tule/ Waan caiken wapaudhen cansa/ ninquin aina ilmangi/ nin mös nyt Christus sangen ylisteten minun Rumisani/ olcan se Elemen cautta taicka Cooleman cautta.
Niinkuin minä kaiketi odotan ja toiwon/ ettei minä missäkään kappaleessa häpeän alaiseksi tule/ Waan kaiken wapauden kanssa/ niinkuin aina ilmankin/ niin myös nyt Kristus sangen ylistetään minun ruumiissani/ olkaan se elämän kautta taikka kuoleman kautta.
1:21 Sille Christus ombi minulle Eleme/ ia Coolema o'bi minulle Woito
Sillä Kristus ompi minulle elämä/ ja kuolema ompi minulle woitto.
1:22 Mutta ios mine saan ele Lihasa/ se sopi enemen Hedhelmete toottaman/ Ja en tiedhe/ cumman mine wloswalitzen/
Mutta jos minä saan elää lihassa/ se sopii enemmän hedelmää tuottaman/ Ja en tiedä/ kumman minä uloswalitsen.
1:23 Sille nijste molemista mine adhistetan/ Mine halan täälte poiserite ia olla Christusen cansa/ ioca mös palio parambi olis.
Sillä niistä molemmista minä ahdistetaan/ Minä halaan täältä poiseritä ja olla Kristuksen kanssa/ joka myös paljon parempi olis.
1:24 Mutta se ombi palio tarpelisembi Lihassa olla/ teiden tedhenne.
Mutta se ompi paljon tarpeellisempi lihassa olla/ teidän tähtenne.
1:25 Ja sen mine tiedhen sangen Wissiste/ ette minun oleman pite/ ia teiden caikein cansan oleman/ teiden parahaxen/ ia Uskon iloxi/
Ja sen minä tiedän sangen wissisti/ että minun oleman pitää/ ja teidän kaikkein kanssan oleman/ teidän parhaaksen/ ja uskon iloksi.
1:26 Senpäle ette te madhatta teiten couan kerskata Christuses Iesuses/ minun iellenstulemisen cautta teide' tyge'
Senpäälle että te mahdatte teitän kowin kerskata Kristukses Jesukses/ minun jälleentulemisen kautta teidän tykön.
1:27 Waiuoin waeldacat ninquin Christusen Euangeliumin souelias on/ senpäle/ ios mine tulen ia näen teite/ eli poisollesani saan cwlla teiste/ että te seisotta ydhes Henges ia ydhes Sielusa/ ia ynne meiden cansan campatta Euangeliumin Uskosa.
Waiwoin waeltakaat niinkuin Kristuksen ewankeliumin sowelias on/ senpäälle/ jos minä tulen ja näen teitä/ eli poisollessani saan kuulla teistä/ että te seisotte yhdes Henges ja yhdes sielussa/ ja ynnä meidän kanssan kamppailette ewankeliumin uskossa.
1:28 Ja elket misseken asias a'daco teite peletetä teiden wasta' seisoilda/ Joca tosin heille ombi yxi cadhotuxen syy. Mutta teille terueydhexi/ ia se sama on Jumalasta.
Ja älkäät missäkään asias antako teitä pelätettää teidän wastaanseisojilta/ Joka tosin heille ompi yksi kadotuksen syy. Mutta teille terweydeksi/ ja se sama on Jumalasta.
1:29 Sille ette teille on annettu Christusen polesta/ ei ainostans ette te henen pälens Uskotta/ waan mös kerssimen henen tedhens/
Sillä että teille on annettu Kristuksen puolesta/ ei ainoastans että te hänen päällens uskotte/ waan myös kärsimisen hänen tähtens.
1:30 Pitedhen site sama Kiluotusta io'ga te minussa näitte/ ia nyt minusta cwletta.
Pitäen sitä samaa kilwoitusta jonka te minussa näitte/ ja nyt minusta kuuletta.

II. Lucu.

2:1 ONgo nyt iotakan manausta teiden tykenen Christusesa/ Onga iotaki lohutosta Rackaudhesa/ Ongo iotaki Hengen Osalisutta/ Ongo iotaki sydhemelist rackautta ia Laupiutta.
Onko nyt jotakin manausta teidän tykönän Kristuksessa/ Onko jotakin lohdutusta rakkaudessa/ Onko jotakin Hengen osallisuutta/ Onko jotakin sydämellist rakkautta ja laupiutta.
2:2 Nin teuteket minun ilon/ Ette teille olis yxi mieli/ ychteleinen Rackaus/ yximieliset/ ia ychtepiteueiset olisitta.
Niin tehkäät minun ilon/ Että teillä olis yksi mieli/ yhtäläinen rakkaus/ yksimieliset ja yhtäpitäwäiset olisitte.
2:3 Elket miten techkö rijdhan eli turhan cunnian cautta/ Waan neurydhen cautta piteket keskenen toinen toisensa ialombana quin itze henense.
Älkäät mitään tehkö riidan eli turhan kunnian kautta/ Waan nöyryyden kautta pitäkäät keskenään toinen toisensa jalompana kuin itse hänensä.
2:4 Ja elken cuki itze parastans catzoco/ waan iocainen toisensa parasta.
Ja älkään kukin itse parastans katsoko/ waan jokainen toisensa parasta.
2:5 Sille se sama halu olcohon teisse/ quin mös oli Christuses Iesuses/
Sillä se sama halu olkoon teissä/ kuin myös oli Kristukses Jesukses.
2:6 Joca waicka hen oli Jumalan caltainen/ eipe hen wäkiwallaxi lukenut/ Jumalan caltainen olla/
Joka waikka hän oli Jumalan kaltainen/ eipä hän wäkiwallaksi lukenut/ Jumalan kaltainen olla/
2:7 Waan itze'se tyhijexi laski/ otti Orian modhon pälense/ ia tuli muidhen Inhimisten wertaisexi/ ia menoista ninquin Inhiminen leuttin/
Waan itsensä tyhjäksi laski/ otti orjan muodon päällensä/ ja tuli muiden ihmisten wertaiseksi/ ja menoista niinkuin ihminen löydettiin.
2:8 Itzense neurytti/ ia oli cwliainen haman Cooleman saacka/ ia/ Ristin cooleman asti.
Itsensä nöyryytti/ ja oli kuuliainen hamaan kuolemaan saakka/ ja /ristinkuolemaan asti.
2:9 Senteden ombi Jumala mös Henen yleskorghottanut/ ia andanut Henelle ydhen Nimen ioca caikein nimein ylitze on/
Sentähden ompi Jumala myös hänen ylöskorottanut/ ja antanut Hänelle yhden nimen joka kaikkein nimein ylitse on/
2:10 Ette Iesusen Nimehen pite caiki Poluet cumartaman/ iotca Taiuasa ia Maan päle ia maan alla ouat/
Että Jesuksen nimeen pitää kaikki polwet kumartaman/ jotka taiwaassa ja maan päällä ja maan alla owat/
2:11 ia caiki Kielet pite tunnustaman/ Ette Iesus Christus ombi HERRA/ Isen Jumalan cunniaxi.
ja kaikki kielet pitää tunnustaman/ Että Jesus Kristus ompi HERRA/ Isän Jumalan kunniaksi.
2:12 Nyt senteden minun Rackahani/ ninquin te aina oletta cwliaiset olleet/ Ei ainostans minun tykenollesani/ waan mös nyt palio enemin minun poisollesani/ souitelcat Pelghon ia wapistoxen cansa/ ette te autuaxi tulisitta.
Nyt sentähden minun rakkahani/ niinkuin te aina olette kuuliaiset olleet/ Ei ainoastans minun tykönollessani/ waan myös nyt pajon enemmin minun poisollessani/ sowitelkaat pelon ja wapistuksen kanssa/ että te autuaaksi tulisitte.
2:13 Sille Jumala on se/ ioca teisse waikuttapi/ seke tahdhon ette mös teghon/ henen hyuen sosionsa ielken.
Sillä Jumala on se/ joka teissä waikuttaapi/ sekä tahdon että myös teon/ hänen hywän suosionsa jälkeen.
2:14 Techket caiki ilman napitzemata ia ilman epelemete/
Tehkäät kaikki ilman napisematta ja ilman epäilemättä/
2:15 Senpäle ette te olisitta paitzi panetusta ia selkiet/ ia Jumala' Lapset/ laittamattomat/ sen äperen ia heijun Sughun keskelle/ Joinenga seas te paistacat ninquin Kyntelet mailmassa/ sijnä/ ette te Elemen Sanassa pysytte/
Senpäälle että te olisitte paitsi panetusta ja selkeät/ ja Jumalan lapset/ laittamattomat/ sen äpärän ja häijyn suwun keskellä/ Joinenka seas te paistakaat niinkuin kynttilät maailmassa/ siinä/ että te Elämän Sanassa pysytte/
2:16 Minulle kerskamisexi Christusen peiuenä/ ettei mine huckan iooxenut olisi/ taicka turhan töte tehnyt.
Minulle kerskaamiseksi Kristuksen päiwänä/ ettei minä hukkaan juoksenut olisi/ taikka turhaan työtä tehnyt.
2:17 Ja waicka ios mine * Wffrataisin ylitze teiden Uskon ia Jumalanpalueluxen Wffrin/ Nin mine iloitzen ia remuitze' teiden caikein cansan.
Ja waikka jos minä uhrattaisiin ylitse teidän uskon ja jumalanpalweluksen uhrin/ Niin minä iloitsen ja riemuitsen teidän kaikkein kanssan.
2:18 Sen saman syyn tedhen pite teiden mös iloitzeman/ ia remuitzeman minun cansani.
Sen saman syyn tähden pitää teidän myös iloitseman/ ja riemuitseman minun kanssani.
2:19 Mutta mine toiuon Herras Iesusesa/ ette mine pian leheten Timotheusen teiden tygen/ ette mineki ihastuxis olisin/ coska mine saan tiete quinga teiden käten kieupi.
Mutta minä toiwon Herras Jesuksessa/ että minä pian lähetän Timoteuksen teidän tykön/ että minäkin ihastuksis olisin/ koska minä saan tietää kuinka teidän käten käypi.
2:20 Sille ei ole minulla keten/ iolla iwri nin ombi yxi mieli minun cansani/ iolla nin kijndie mureh teiste ombi.
Sillä ei ole minulla ketään/ jolla juuri niin ompi yksi mieli minun kanssani/ jolla niin kiinteä murhe teistä ompi.
2:21 Sille he caiki etziuet omahistans/ ia ei Iesusen Cheistusen oma.
Sillä he kaikki etsiwät omaansa/ ja ei Jesuksen Kristuksen omaa.
2:22 Mutta te tiedette hene' kiusauxe's. Sille quin Lapsi Isens cansa/ nin hen on Eua'geliumis minu' cansani paluellut.
Mutta te tiedätte hänen kiusauksens. Sillä kuin lapsi isäns kanssa/ niin hän on ewankeliumis minun kanssani palwellut.
2:23 Sen saman mine toiuon teille cochta lehette coska mine olen asijoittani catzonut.
Sen saman minä toiwon teille kohta lähettää koska minä olen asioitani katsonut.
2:24 Mutta mine Uskalan Herran päle/ ette mine mös itze pian olen tuleua.
Mutta minä uskallan Herran päälle/ että minä myös itse pian olen tulewa.
2:25 Waan minun nähdhexeni olis tarpelinen/ teiden tygen lehette sen Welien Epaphroditum/ ioca minun Apumiehen/ ia Sotacumpanin/ ia teiden Apostolin ombi/ ioca minua hädhese palueli.
Waan minun nähdäkseni olis tarpeellinen/ teidän tykön lähettää sen weljen Epaphroditum/ joka minun apumiehen/ ja sotakumppanin ja teidän apostolin ompi/ joka minua hädässä palweli.
2:26 Senwooxi ette hen teite caiki ikewöitzi/ ia oli sangen surusans/ senteden ette te cwllet olitta henen kipieexi/ Ninquin hen mös totta oli io coolemakielis.
Senwuoksi että hän teitä kaikkia ikäwöitsi/ ja oli sangen surussans/ sentähden että te kuulleett olitte hänen kipeeksi/ Niinkuin hän myös totta oli jo kuolemankielis.
2:27 Mutta Jumala armachti henen pälens/ Ja ei waiuoin henen pälens/ waan mös minun pälen/ ettei minun pitenyt saaman murehta murehen päle.
Mutta Jumala armahti hänen päällens/ Ja ei waiwoin hänen päällens/ waan myös minun päällen/ ettei minun pitänyt saaman murhetta murheen päälle.
2:28 Mutta mine olen henen site nopiamin lehettenyt/ Senpäle ette te saisitta henen nähdhä/ ia wastwdhesta iloitzisitta/ ia minulla mös wehembi murechta olis.
Mutta minä olen hänen sitä nopeammin lähettänyt/ Senpäälle että te saisitte hänen nähdä/ ja wastuudessa iloitsisitte/ ja minulla myös wähempi murhetta olis.
2:29 Nin ruuetkat nyt hende wastan Herrasa caikella ilolla/ ia piteket sencaltaiset cunniasa.
Niin ruwetkaa nyt häntä wastaan Herrassa kaikella ilolla/ ja pitäkäät senkaltaiset kunniassa.
2:30 Sille ette Christusen asian tedhen/ oli hen Coolemata nin lehestynyt/ ette hen wähe aijatteli Hengens polen/ senpäle ette hen minua paluelis teiden polestan.
Sillä että Kristuksen asian tähden/ oli hän kuolemata niin lähestynyt/ että hän wähän ajatteli henkens puoleen/ senpäälle että hän minua palwelis teidän puolestan.

* Wffrataisin) Se on/ Echke minun coleman pideis/ sen polesta/ sen syyn tedhen/ ette mine saatoin teijet Jumalan paluelijxi/ ia wffrixi Eua'geliumin ia wskon cautta/ Nin mine sen tahdhon ilon cansa tehdhä/ ia teiden pite mös sen minulle sooman ilon cansa.

III. Lucu.

3:1 EDhespein rackat weliet/ remuitka Herrasa. Ette mine teille ydhelle modholla kirioitan/ eipe mine sijte swtu/ waan se tekepi teite site wissimexi.
Edespäin rakkaat weljet/ riemuitkaa Herrassa. Että minä teille yhdellä muodolla kirjoitan/ eipä minä siitä suutu/ waan se tekeepi teitä sitä wissimmäksi (warmemmaksi)
3:2 Cauattacat teitenne Coirilda/ cauattacat nijlde pahoilda Tömiehilde/ Cauattacat Poisleickamisesta.
Kawahtakaan teitänne koirilta/ kawahtakaat niiltä pahoilta työmiehiltä/ Kawahtakaat poisleikkaamisesta.
3:3 Sille me olema se Ymberileickaus iotca Jumalata Hengese paluelemma/ ia kerskamma meiten Christusesa Iesusesa/ ia ei Lihan päle turua/
Sillä me olemme se ympärileikkaus jotka Jumalata Hengessä palwelemme/ ja kerskaamme meitämme Kristuksessa Jesuksessa/ ja ei lihan päälle turwaa.
3:4 Echke minulla mös olis/ iosta mine madhaisin Lihasa kerskata. Jos iocu mw tachtopi wskalda Lihan päle/ Mine palio enämin/
Ehkä minulla myös olis/ josta minä mahtaisin lihassa kerskata. Jos joku muu tahtoopi uskaltaa lihan päälle/ Minä paljon enemmin.
3:5 Joca cadhexandena peiuenä ymberileicattu olen/ yxi Israelin Canssasta BenJamin sughusta/ yxi Ebreus nijste Ebreiste/
Joka kahdeksantena päiwänä ympärileikattu olen/ yksi Israelin kansasta BenJamin suwusta/ Yksi Hebreus niistä Hebreistä/
3:6 ia Lain ielkin yxi Phariseus/ Achkerudhen pereste yxi Seurakunnan wainoija/ sen wanhurskaudhen pereste quin Laissa on/ olen nuchtetoin.
ja lain jälkeen yksi Phariseus/ Ahkeruuden perästä yksi seurakunnan wainooja/ sen wanhurskauden perästä kuin laissa on/ olen nuhteetoin.
3:7 Mutta mike minulle woitto oli/ sen mine olen Christusen tedhen wahingoxi lukenut.
Mutta mikä minulle woitto oli/ sen minä olen Kristuksen tähden wahingoksi lukenut.
3:8 Sille ette mine luen caiki wahingoxi sen swren ylenpaltisen Christusen Iesusen minun Herrani Tundemisen echtohon/ Jonga tedhen mine ole' caiki cappalet wahingoxi lukenut/ ia pidhen ne Raiskan edeste/
Sillä että minä luen kaikki wahingoksi sen suuren ylenpalttisen Kristuksen Jesuksen minun Herranin tuntemisen ehtohon/ Jonka tähden minä olen kaikki kappaleet wahingoksi lukenut/ ja pidän ne raiskan (roskan) edestä.
3:9 Senpäle ette mine Christusen woittaisin ia leutteisijn henesse/ Ettei minulla olisi minun Wanhurskauten ioca Laista tule/ waan se ioca Christusen Uskosta tule/ Nimitten/ se Wanhurskaus ioca Jumalalda Uskolle tygeluetaan/
Senpäälle että minä Kristuksen woittaisin ja löydettäisiin hänessä/ Ettei minulla olisi minun wanhurskauten joka laista tulee/ waan se joka Kristuksen uskosta tulee/ Nimittäin/ se wanhurskaus joka Jumalalta uskolle tyköluetaan.
3:10 Hende tutaxeni/ ia hene' Ylesnousemisens woiman/ ia henen Kerssimisens Osalisudhen/ ia tulen henen Coolemansa caltaisexi/
Häntä tutakseni (tunteakseni) / ja hänen ylösnousemisens woiman/ ja häen kärsimisens osallisuuden/ ja tulen hänen kuolemansa kaltaiseksi/
3:11 iolla mine mös henen cochtaisin/ ninen Coolutten Ylesnousemisesa.
jolla minä myös hänen kohtaisin/ niiden kuolleitten ylösnousemisessa.
3:12 Ei nin ette mine sen io käsittenyt olen/ eli io teudhelinen olen/ Mutta mine pyren couan sen pereste/ ios mine sen mös madhaisin Käsitte/ senielkin quin mine Christuses Iesuses käsitetty olen.
Ei niin että minä sen jo käsittänyt olen/ eli jo täydellinen olen/ Mutta minä pyrin kowin sen perästä/ jos minä sen myös mahtaisin käsittää/ senjälkeen kuin minä Kristukses Jesukses käsitetty olen.
3:13 Minun Welieni/ embe mine taidha sanoa/ ette mine io itze sen olen käsittenyt. Mutta ydhen mine sanon/ Mine wnohdhan sen quin tacaperin on/ ia wenyten minuni sen pereste quin edhesse on/
Minun weljeni/ empä minä taida sanoa/ että minä jo itse sen olen käsittänyt. Mutta yhden minä sanon/ Minä unohdan sen kuin takaperin on/ ja wenytän minuni sen perästä kuin edessä on/
3:14 ia samoan sen edespannun Maalin ielkin/ sen Callin tauaran ielkin/ ioca edespite ne Jumalan taiualiset Cutzumiset Christusesa Iesusesa.
ja samoan sen edespannun maalin jälkeen/ sen kalliin tawaran jälkeen/ joka edespitää ne Jumalan taiwaalliset kutsumiset Kristuksessa Jesuksessa.
3:15 Nin monda quin me nyt teudheliset olema/ olcanma nin mieliset. Ja ios te toisen mieliset oletta/ nin andacat se mös Jumalan teille ilmoitta.
Niin monta kuin me nyt täydelliset olemme/ olkaamme niin mieliset. Ja jos toisen mieliset olette/ niin antakaat se myös Jumalan teille ilmoittaa.
3:16 Quitengi nin ette me ydhen Mitan ielkin sijnä waellamme iohonga me ioutunet olema/ ia ette me olisima yximieliset.
Kuitenkin niin että me yhden mitan jälkeen siinä waellamme johonka me joutuneet olemme/ ja että me olisisimme yksimieliset.
3:17 Seuracat minua rackat Weliet/ ia catzocat heiden pälens/ iotca nin waeldauat quin me olema teille Esicuuaxi/
Seuratkaat minua rakkaat weljet/ ja katsokaat heidän päällens/ jotka niin waeltawat kuin me olemme teille esikuwaksi/
3:18 Sille ette monda waeldauat/ ioista mine wsein olen teille sanonut/ Mutta nyt mine mös idkein sanon/ Ne Christusen Ristin wiholiset/ ioinenga Loppu ombi cadhotus/ ia heiden watzans on heiden Jumalans/ ia heiden Cunnians kiendy häpijexi/ iotca mailmaisi totteleuat.
Sillä että monta waeltawat/ joista minä usein olen teille sanonut/ Mutta nyt minä myös itkein sanon/ Ne Kristuksen ristin wiholliset/ joidenka loppu on kadotus/ ja heidän watsans on heidän jumalans/ ja heidän kunnians kääntyy häpeäksi/ jotka maailmallisia tottelewat.
3:19 Mutta meiden meno on Taiuasa/ iosta me mös odhatanma Lunastaija/ site HErra Iesusta Christusta/ Joca meiden heicon Rumin kircastapi/ ette se henen Kircan Rumihins caltaisexi tuleman pite/
Mutta meidän meno on taiwaassa/ josta me myös odotamme lunastajaa/ sitä HErraa Jesusta Kristusta/ Joka meidän heikon ruumiin kirkastaapi/ että se hänen kirkkkan ruumihins kaltaiseksi tuleman pitää.
3:20 Sen woiman cautta iolla hen mös woipi caiki cappalet itzense alamaisexi tehdhä.
Sen woiman kautta jolla hän myös woipi kaikki kappaleet itsensä alamaiseksi tehdä.

IV. Lucu.

4:1 NIn minun rackat ia ihanat Weliet/ minu' ilon ia minun Crunon/ seisocat nin Herrasa/ minu' rackahani.
Niin minun rakkaat ja ihanat weljet/ minun ilon ja minun kruunun/ seisokaat niin Herrassa/ minun rakkahani.
4:2 Euodia mine manan/ Ja Syntychen mine manan/ Ette he yximieliset olisit Herrasa.
Euodiaa minä manaan/ Ja Syntychen minä manaan/ Että he yksimieliset olisit Herrassa.
4:3 Ja mine mös rucolen sinua minun toimelinen Cumpanin/ ole heiden awulinen iotca Euangeliumis ynne minun cansani kiluoitellet ouat/ Clementin ia muidhen minun Auttaijadhen cansa/ Joinenga Nimi ombi Elemen Kirias.
Ja minä myös rukoilen sinua minun toimellinen kumppanin/ ole heidän awullinen jotka ewankeliumis ynnä minun kanssani kilwoitelleet owat/ Clementi ja muiden minun auttajaiden kanssa/ Joinenka nimi ompi elämän kirjas.
4:4 Iloitca aina Herrasa/ ia taas mine sanon/ Iloitca.
Iloitkaa aina Herrassa/ ja taas minä sanon/ Iloitkaa.
4:5 Olcon teiden siueys caikein Inhimisten tietteuä.
Olkoon teidän siweys kaikkein ihmisten tiettäwä.
4:6 Herra on lesne/ elket hoolico/ Waan teidhen Anomus caikes Rucouxes ia Pytemises Kijtossanan cansa/ olcohon caikissa asioisa tietteuä Jumalan edesse.
Herra on läsnä/ älkäät huoliko/ Waan teidän anomus kaikes rukoukses ja pyytämises kiitossanan kanssa/ olkoon kaikissa asioissa tiettäwä Jumalan edessä.
4:7 Ja se Jumalan Rauha ioca caiken ymmerdhyxen ylitzekieupi/ warielcon teiden sydhemen ia taidhon Christuses Iesuses.
Ja se Jumalan rauha joka kaiken ymmärryksen ylitsekäypi/ warjelkoon teidän sydämen ja taidon Kristukses Jesukse.
4:8 Edespein rackat Weliet/ mikä tosi on/ mikä cunnialinen on/ mikä oikein/ mike puhdhas/ mikä souelias/ mikä hyuesti cwlu/ Ongo iocu Awuu/ ia ongo iocu kijtos aiattelca sen ielkeen.
Edespäin rakkaat weljet/ mikä tosi on/ mikä kunniallinen on/ mikä oikein/ mikä puhdas/ mikä sowelias/ mikä hywästi kuuluu/ Onko joku awu/ ja onko joku kiitos ajatelkaa sen jälkeen.
4:9 Mite te mös opitta ia saitta ia cwlitta ia nähnyt oletta minun päleni/ se techket/ Nin se Rauhan Jumala ombi teiden cansan.
Mitä te myös opitte ja saitte ja kuulitta ja nähnyt olette minun päälleni/ se tehkäät/ Niin se Rauhan Jumala ompi teidän kanssan.
4:10 Mutta mine olen mös ialosti iloitettu Herrasa/ ette te oletta taas wirghonneet minun edesteni swremahan/ echke teille iocapaicas kylle suremista ollut on/ Waan ei ollut teille tila.
Mutta minä olen myös jalosti iloitettu Herrassa/ ehkä teillä jokapaikas kyllä suremista ollut on/ Waan ei ollut teillä tilaa.
4:11 Eipe mine täte sano ette minulta iotakin puuttui. Sille mine olen oppenut ioissa mine olen/ nihin tytymehen.
Eipä minä tätä sano että minulta jotakin puuttui. Sillä minä olen oppinut joissa minä olen/ niihin tyytymähän.
4:12 Mine taidha' sekä matala olla/ ia taidhan corckia olla/ Mine olen caikis cappaleis/ ia iocaitze' tyken souelias/ seke rauittuna ette isouana olla/ seke höötyue ette keuchtyue.
Minä taidan sekä matala olla/ ja taidan korkia olla/ Minä olen kaikis kappaleis/ ja jokaisen tykön sowelias/ sekä rawittuna että isoawana olla/ sekä hyötyä että köyhtyä.
4:13 Caiki mine woin/ sen cautta ioca minun wäkeuexi teke/ Christus.
Kaikki minä woin/ sen kautta joka minun wäkewäksi tekee/ Kristus.
4:14 Quitengin te hyuestiteitte/ ette te pälenne otitta minun mureheni.
Kuitenkin te hywästiteitte/ että te päällenne otitte minun murheeni.
4:15 Mutta te Philipperit tiedhette/ Ette ensin Euangeliumin alghusta coska mine Macedoniasta wloslexin/ ei yxiken Seurakunda ollut miten iakanut minun cansani/ sen wlosandamisen ia siselleottamisen lughun ielken/ waan te ainostans/
Mutta te philipperit tiedätte/ Että ensin ewankeliumin alusta koska minä Makedoniasta ulosläksin/ ei yksikään seurakunta ollut mitään jakanut minun kanssani/ sen ulosantamisen ja sisälleottamisen luwun jälkeen/ waan te ainoastans.
4:16 Sille coska mine olin Tessalonicas/ lehetitte te minun Tarpeheni/ widhoin/ ia taas toisen kerdhan.
Sillä koska minä olin Tessalonikas/ lähetitte te minun tarpeheni/ wihdoin/ ja taas toiseen kertaan.
4:17 Ei nin ette mine Lahijoia etzin/ Waan mine etzin site Hedhelme/ ette se ylitzewootaua teiden Lugussanne olis.
Ei niin että minä lahjoja etsin/ Waan minä etsin sitä hedelmää/ että se ylitsewuotawa teidän lugussanne (luwussanne?) olis.
4:18 Sille minulla ombi caiki/ ia yldekylle/ Ja mine olen ylesteutetty/ sijttequin mine sain Epaphroditusen cansa iota teilde lehetetty oli/ yxi makia Haiju/ yxi otoline' Wffri/ ia Jumalalle keluolinen.
Sillä minulla ompi kaikki/ ja yltäkyllä/ Ja minä olen ylöstäytetty/ sittenkuin minä sain Epaphrodituksen kanssa jota teiltä lähetetty oli/ yksi makia haju/ yksi otollinen uhri/ ja Jumalalle kelwollinen.
4:19 Mutta minun Jumalan pite teille teuttemen caiki teiden Tarpen henen Rickaudhens pereste/ sijnä Cunniaudhesa Iesusen Christusen cautta.
Mutta minun Jumalan pitää teille täyttämän kaikki teidän tarpeen hänen rikkautens perästä/ siinä kunniaudessa Jesuksen Kristuksen kautta.
4:20 Mutta Jumalan ia meiden Isen olcohon kijtos ijancaikisesta ijancaikisehen/ Amen.
Mutta Jumalan ja meidän Isän olkohon kiitos iankaikkisesta iankaikkisehen/ Amen.
4:21 Teruettekä caiki Pyhie Christuses Iesuses.
Terwehtakää kaikkia pyhiä Kristukses Jesukses.
4:22 Teite teruetteuet ne Weliet iotca minun cansani ouat.
Teitä terwehtäwät ne weljet jotka minun kanssani owat.
4:23 Terueteuet teite caiki Pyhet/ Erinomaisesta iotca ouat Keysarin pereheste.
Terwehtäwät teitä kaikki ne pyhät/ Erinomaisesta jotka owat Keysarin perheestä.
4:24 Meiden Herran Iesusen Christusen Armo olcohon teiden caikein cansan/ AMEN.
Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo olkohon teidän kaikkein kanssan/ AMEN.

Kirioitettu Romista Epaphroditusen möte.