Se Pyhen Paualin Epistola Epheserin tyge

22.04.2020

Alcupuhe P. Paualin Epistolan päle Epheserin tyge. TEsse Lehetuskirias opetta P. Pauali ensin/ Mike se Euangelium ombi/ quinga se ainostans Jumalalda aigoittu on ijancaikisudhesta/ ia Christusen cautta ansaittu ia wloslechtenyt on. Ette caiki iotca sen päle vskouat/ ne tuleuat Wanhurskaxi/ waghaxi/ eleuexi/ autuaxi ia wapaaxi Laista/ Synniste ia Colemasta. Täte hen tekepi nijse iij. ensimeisis lughuisa. Sitelehin hen opetta weltämen caiki wäret Opetuxet/ iotca ouat Opinliseyxet ia Inhimisten Säädhyt/ Senpäle ette me pysyme caiki ydhen Pään tykene wahwana/ wissin/ toimeliset/ ia teudheliset ainosa Christusesa/ Jossa meille caiki ne ouat/ nin ettei me miten taruitze paitzi ia vlcona heneste. Ja täte hen tekepi iiij. Cap. Sitelehin hen opetta Usko harioittaman ia osottaman hyuein töidhen cansa/ ia Syndi weltä. Ja hengelisten Asetten cansa Perkelen wastan sotiman. Jonga cansa me Ristin cautta mahdhama Toiuossa wahwan pysyuä.

Ensimeinen Lucu.

1:1 PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan tahdhon cautta. Ninen Pyhein iotca Ephesos asuuat/ ia Uskouat Iesusen Christusen päle.
Paawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan tahdon kautta. Niiden pyhäin jotka Ephesos asuwat/ ja uskowat Jesuksen Kristuksen päälle.
1:2 Armo olcoon teiden cansan ia Rauha Jumalalda meiden Iselde ia Herralda Iesuselda Christuselda.
Armo olkoon teidän kanssan ja rauha Jumalalta meidän Isältä ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
1:3 Hyuestisiugnattu olcohon Jumala/ ia meiden HERran Iesusen Christusen Ise/ ioca meite Hyuestisiugnanut ombi/ caikinaisella Hengeliselle Hyuellesiugnauxella/ Taiualisis asioisa Christusen cautta.
Hywästisiunattu olkohon Jumala/ ja meidän HERran Jesuksen Kristuksen Isä/ joka meitä hywästisiunannut ompi/ kaikkinaisella hengellisellä hywälläsiunauksella taiwaallisissa asioissa Kristuksen kautta.
1:4 Ninquin hen meite wloswalinut on sen saman cautta/ ennenquin Mailman perustos laskettu oli/ Ette meiden piti Pyhet ia Laittamattomat olema' Rackaudes hene' edesens.
Niinkuin hän meitä uloswalinnut on sen saman kautta/ ennenkuin maailman perustus laskettu oli/ että meidän piti pyhät ja laittamattomat oleman rakkaudes hänen edessäns.
1:5 Ja ombi säätenyt meite coriataxens henelle itze Lapsixens/ Iesusen Christusen cautta/ henen hyuen mielens tahdhon ielkin/
Ja ompi säätänyt meita korjataksen hänelle itse lapsiksens/ Jesuksen Kristuksen kautta/ hänen hywän mielens tahdon jälkeen /
1:6 henen cunnialisen Armons kijtoxexi/ ionga cautta he' ombi tehnyt meite otolisexi sen Rackahan polesta.
hänen kunniallisen armons kiitokseksi/ jonka kautta hän ompi tehnyt meitä otolliseksi sen rakkahan puolesta.
1:7 Jonga Weren lepitze meille ombi Lunastus/ Nimitten Synnein andexisamus/ henen Armonsa Rickaudhen ielkin/
Jonka weren läwitse meillä ompi lunastus/ Nimittäin syntein anteeksiantamus/ hänen armonsa rikkauden jälkeen/
1:8 ioca meille runsahasti cochtan tullut on/ caikinaisen wijsaudhen ia taitamisen cautta/
joka meille runsahasti kohtaan tullut on/ kaikkinaisen wiisauden ja taitamisen kautta/
1:9 Ja ombi meille tietteuexi tehnyt henen tahdhons Salaisudhen/ henen Hyuensomansa ielken/ Ja sen hen on edestoottanut henen cauttans/ ette se sarnattaman pidheis/
Ja ompi meille tiettäwäksi tehnyt hänen tahtons salaisuuden/ hänen hywäns suomansa jälkeen/ Ja sen hän on edestuottanut hänen kauttans/ että se saarnattaman pitäis/
1:10 coska se aica teutetty oli/ Senpäle ette hen caiki cappalet päldisken coconsulkis Christusesa/ seke ne iotca Taiuasa/ ette mös Maan päle ouat/ sen saman cautta.
koska se aika täytetty oli/ Senpäälle että hän kaikki kappaleet pääldiskein kokoonsulkis Kristuksessa/ sekä ne jotka taiwaassa/ että myös maan päällä owat/ sen saman kautta.
1:11 Jonga cautta me mös Perilisexi tullet olema/ ennen säätydh henen aighotuxens ielkin/ ioca caiki Cappalet waikuttapi/ henen oman tahdho's Neuuon ielkin/
Jonka kautta me myös perilliseksi tulleet olemma/ ennen säädetyn hänen aiwoituksens jälkeen/ joka kaikki kappaleet waikuttaapi/ hänen omans tahtons neuwon jälkeen/
1:12 Ette me olisima henen Cunnians kijtoxexi/ me iotca ennen toiuoima Christusen päle.
Että me olisimma hänen kunnians kiitokseksi/ me jotka ennen toiwoimma Kristuksen päälle.
1:13 Jonga cautta te mös cwlluet oletta totudhen Sana/ nimiten/ sen Euangelium teiden autuaudesta/ Jonga cautta te mös sijttequin te vskoitta/ insiglatudh oletta/ sen Lupauxen Pyhen Hengen cansa/
Jonka kautta te myös kuulleet oletta totuuden sana/ nimittäin/ sen ewankelium teidän autuudesta/ Jonka kautta te myös sittenkuin te uskoitta/ insiglatut (kiinnitetyt) oletta/ sen lupauksen Pyhän Hengen kanssa/
1:14 ioca ombi meiden Perimisen Pantti/ meiden Lunastuxehen/ ette me henen Omahitzens olisima/ henen Cunniansa kijtoxexi.
joka ompi meidän perimisen pantti/ meidän lunastuksehen/ että me hänen omahisens olisimma/ hänen kunniansa kiitokseksi.
1:15 Senteden mös mine/ sijttequin mine cwllut olen sijte vskosta ioca teisse ombi HErran Iesusen tyge/ ia teiden rackaudhesta caikein Pyhein tyge/
Sentähden myös minä/ sittenkuin minä kuullut olen siitä uskosta joka teissä ompi HErran Jesuksen tykö/ ja teidän rakkaudesta kaikkein pyhäin tykö/
1:16 em mine Lacka Jumalata kijttemeste teiden edeste/ aijatellen teiden pälen minun rucouxesani/
En minä lakkaa Jumalata kiittämästä teidän edestä/ ajatellen teidän päällen minun rukouksessani/
1:17 Ette meiden HErran Iesusen Christusen Jumala/ sen Cunniaudhe' Ise annais teille sen Wijsaudhen ia ilmoituxen Hengen/ henen omahan tundemiseensa/
Että meidän HErran Jesuksen Kristuksen Jumala/ sen kunnian Isä antais teille sen wiisauden ja ilmoituksen Hengen/ häne omahan tuntemiseensa/
1:18 ia yleswalghaisis teiden ymmerdhyxen Silmet/ Ette te tuta madhaisitta mingecaltainen se teiden Cutzumisen Toiuo olis/ ia mingemotoinen se Rickaus henen Cunnialisesta Perimiseste olis/ henen Pyhisens/
ja ylöwalaisis teidän ymmärryksen silmät/ Että te tuta mahtaisitte minkäkaltainen on se teidän kutsumisen toiwo olis/ ja minkämuotoinen se rikkaus hänen kunniallisesta perimisestä olis/ hänen pyhissäns/
1:19 ia quinga ylenpaltinen swri ombi henen Woimans meiden cochtan iotca vskoma hene' wäkeuen wrohudhens waikuttamisen päle
ja kuinka ylenpalttinen suuri ompi hänen woimans meidän kohtaan jotka uskomma hänen wäkewän urhoollisens waikuttamisen päälle
1:20 Jonga hen waikutti Christusesa/ coska hen henen ylesheretti nijste Colleista/ ia pani henen istuman henen oikialle Kädhellens/ Taiuahisa
Jonka hän waikutti Kristuksessa/ koska hän hänen ylösherätti niistä kuolleista/ ja pani hänen istuman hänen oikialle kädellens/ taiwahissa
1:21 ylitze caiken Päruchtinaudhen/ Wallan/ Wäkeydhen/ HErraudhen/ ia caiken sen quin nimitte taitahan/ ei waan tesse Mailmassa/ mutta mös sijnä tuleuaisesa.
ylitse kaikkein pääruhtinaiden/ wallan/ wäkewyyden/ herrauden/ ja kaiken sen kuin nimittää taidetaan/ ei waan tässä maailmassa/ mutta myös siinä tulewaisessa.
1:22 Ja ombi caiki cappalet pannut henen Jalcains ala/ ia ombi henen pannut Seurakunnalle pääxi * caikein cappaleiden ylitze/
Ja ompi kaikki kappaleet pannut hänen jalkains alle/ ja ompi hänen pannut seurakunnalle pääksi kaikkein kappaleiden ylitse/
1:23 ioca ombi henen Rumihins ia sen ylesteuttemys/ ioca caikissa * caiki ylesteuttepi.
joka ompi hänen ruumihins ja sen ylöstäyttymys/ joka kaikissa kaikki ylöstäyttääpi.

* Ylesteuttepi) Christus ombi/ ia waickutta caiken wirkumisen caikis Londocappaleis/ Senteden caiki Londocappalet heneste ouat teutetydh/ Ikenens nin se Christilinen Seurakunda ombi Christusen teuttemys/ nin ette hen on Christusen cansa yxi teudhelinen Rumis/ ia cokonainen Joucko.

II. Lucu.

2:1 JA mös te/ coska te coollet olitta/ Ylitzekieumisen ia Syndein cautta/
Ja myös te/ koska te kuolleet olitta/ Ylitsekäymisen ja syntein kautta/
2:2 ioissa te muijnen waelsitta/ temen Mailman iooxun pereste/ Ja sen Päruchtinan iolla Twlesa ombi walta/ Nimitten/ sen Hengen pereste/ ioca telle aijalla waikutta epeuskoisten Lasten siselle/
joissa te muinen waelsitta/ tämän maailman juoksun perästä/ Ja sen pääruhtinaan jolla tuulessa ompi walta/ Nimittäin/ sen Hengen perästä/ joka tällä ajalla waikuttaa epäuskoisten lasten sisällä/
2:3 Joinenga seas me mös caiki muijnen meiten kieuttenyet olema meiden Lihan Himoisa/ ia teimme Lihan ia toime' tahdon ielkin/ Ja olima Loonnosta Wihan Lapset ninquin mös te mwdh.
Joinenka seas me myös kaikki muinen meitän käyttänyt olemma meidän lihan himoissa/ ja teimme lihan ja toimen tahdon jälkeen/ Ja olimma luonnosta wihan lapset niinkuin myös te muut.
2:4 Mutta Jumala ioca Ricas ombi Laupiudhesta/ henen swren Rackaudhens cautta/ iolla hen on meite racastanut/
Mutta Jumala joka rikas ompi laupeudesta/ hänen suuren rakkautens kautta/ jolla hän on meitä rakastanut/
2:5 coska me wiele synnise coolluet olima/ o'bi hen meite ynne Christusen cansa eleuexi tehnyt (Sille Armon cautta te oletta autuaxi tulleet)
koska me wielä synnissä kuolleet olimma/ ompi hän meitä ynnä Kristuksen kanssa eläwäksi tehnyt (Sillä armon kautta te oletta autuaaksi tulleet)
2:6 Ja ombi meite ynne henen cansans ylesherettenyt/ ia ynne henen cansans meite istuttanut sijnä Taiualises menos/ Christuses Iesuses.
Ja ompi meitä ynnä hänen kansans ylösherättänyt/ ja ynnä hänen kanssans meitä istuttanut siinä taiwaallises menos/ Kristukses Jesukses.
2:7 Senpäle ette henen pidheis osottaman sille tuleuaisella aijalla/ henen Armons ylenpaltisen Rickaudhen henen Hywuwdhens cautta/ meiden cochtan Christuses Iesuses.
Senpäälle että hänen pitäis osoittaman sillä tulewaisella ajalla/ hänen armons ylenpalttisen rikkauden hänen hywyytens kautta/ meidän kohtaan Kristukses Jesukses.
2:8 Sille ette Armosta te oletta wapahetudh/ Uskon cautta/ ia ei se sama ole teiste/ Jumalan Lahia se ombi/ ei Töiste/
Sillä että armosta te oletta wapahdetut/ uskon kautta/ ja ei se sama ole teistä/ Jumalan lahja se ompi/ ei töistä/
2:9 Senpäle ettei yxiken itzense kerstaisi.
Senpäälle ettei yksikään itsensä kerskaisi.
2:10 Sille me olema henen teconsa/ Loodhut Christuses Iesuses/ hywihin töihin/ ioihinga Jumala meite io ennen walmistanut on/ ette me nijsse waeltaman pite.
Sillä me olemma hänen tekonsa/ Luodut Kristukses Jesukses/ hywihin töihin/ joihinka Jumala meitä jo ennen walmistanut on/ että me niissä waeltaman pitää.
2:11 Senteden aijatelca sen päle/ ette te iotca muijnen Lihan ielkin Pacanat olitta/ ia cutzuttin Esinahaxi nijste iotca cutzuttin Lihan ielkin Ymberileickaus/ iotca käsille tehdhen/
Sentähden ajatelkaa sen päälle/ että te jotka muinen lihan jälkeen pakanat olitta/ ja kutsuttiin esinahaksin niisät jotka kutsuttiin lihan jälkeen ympärileikkaus/ jotka käsillä tehden/
2:12 Ette te sihen aican ilman Christusta olitta wieroitetudh Israelin Borgharicu'nasta/ ia mwcalaiset Lupauxen Testamentistä/ iosta teille ei Toiuocan ollut/ ia olitta Mailmasa ilma' Jumalata.
Että te siihen aikaan ilman Kristusta olitta wieroitetut Israelin borgharikunnasta (kyläkunnasta)/ ja muukalaiset lupauksen testamentista/ josta teillä ei toiwokaan ollut/ ja olitta maailmassa ilman Jumalata.
2:13 Mutta nyt te iotca Christuses Iesuses oletta ia muijnen taambana olitta/ nyt te oletta tyge tulluet Christusen Weren cautta.
Mutta nyt te jotka Kristukses Jesukses oletta ja muinen taempana olitta/ nyt te oletta tykö tulleet Kristuksen weren kautta.
2:14 Sille hen ombi meiden Rauha/ ioca molomista ydhen tehnyt on/ ia ombi sen Waieh Aidhan poisserckenyt Sijnä ette hen Lihansa cautta poisotti sen wihalisudhen/
Sillä hän ompi meidän rauha/ joka molemmista yhden tehnyt on/ ja ompi sen waiheaidan poissärkenyt siinä että hän lihansa kautta poisotti sen wihollisuuden/
2:15 quin on sen * Lain/ ioca Keskyisse pätetty oli. Senpäle/ ette henen piti Cahdhesta ydhen wdhen Inhimisen itzehenesens looman/ ia Rauhan tekemen/
kuin on sen lain/ joka käskyissä päätetty oli. Senpäälle/ että hänen piti kahdesta yhden uuden ihmisen itse hänessäns luoman/ ja rauhan tekemän/
2:16 ia ette hen ne molemat souittais Jumalan cansa ydhexi Rumixi Ristin cautta. Ja ombi sen Wihalisudhen itzensä cautta coolettanut.
ja että hän molemmat sowittais Jumalan kanssa yhdeksi ruumiiksi ristin kautta. Ja ompi sen wihollisuuden itsensä kautta kuolettanut.
2:17 Ja on tullut ilmoittama' Eua'gelium cautta teille Rauha/ iotca taambana olitta/ ia ninen iotca lesse olit.
Ja on tullut ilmoittamaan ewankeliumin kautta teille rauha/ jotka taempana olitta/ ja niiden jotka läsnä olit.
2:18 Sille ette Henen cauttans ombi meille Molomille Tygekieumys ydhes Hengesse Isen tyge.
Sillä että Hänen kauttans ompi meille molemmille tykökäymys yhdes Hengessä Isän tykö.
2:19 Nin eipe te sillen ole Wierahat/ ia Mucalaiset/ waan Pyhein cansa Borgharit/ ia Jumalan Perehet/
Niin eipä te silleen ole wierahat/ ja muukalaiset/ waan pyhäin kanssa borgharit (kylänmiehet) / ja Jumalan perheet/
2:20 ylesraketudh Apostolein ia Prophetadhen Perustoxen päle/ iossa Iesus Christus ylimeinen Culmakiui ombi/
ylösraketut apostolein ja profeettaiden perustuksen päälle/ jossa Jesus Kristus ylimmäinen kulmakiwi ompi/
2:21 Jonga päle caiki Rakennus toine' toisehens lijtetehen/ se casuapi Pyhexi Te'plixi Herrasa/
Jonka päälle kaikki rakennus toinen toisehen liitetähän/ se kaswaapi pyhäksi templiksi Herrassa/
2:22 Jonga päle mös te ylesraketahan/ Jumalalle ydhexi Taloixi/ hengen cautta.
Jonka päälle myös te ylösrakennetahan/ Jumalalle yhdeksi taloiksi/ hengen kautta.

* Lain) Laki se oli wihalisus ia Rijta/ Pacanain ia Juttain keskene/ Sille ette Juttat tadhoit sen cautta paramat olla. Mutta nyt ette caikilla ilman Laita/ Christusen cautta Hengi onopi/ Nin sille wihasudhella on loppu ia caiki ouat ydhencaltaiset.

III. Lucu.

3:1 SEn syyn tedhen mine Pauali/ se Iesusen Christusen Fangi olen teiden Pacanaiden edeste/
SEn syyn tähden minä Pawali/ sen Jesuksen Kristuksen wanki olen teidän pakanaiden edestä/
3:2 Jos te mutoin cwlleet oletta sen Jumalan Armon wirghasta/ ioca minulle teiden polen annettu on/
Jos te muutoin kuulleet oletta sen Jumalan armon wirasta/ joka minulle teidän puoleen annettu on/
3:3 Ette minulle ombi tietteuexi techty teme Salaus/ ilmoituxe' cautta/ Ninquin mine ennen lyhykeisest kirioitin/
Että minulle ompi tiettäwäksi tehty tämä salaus/ ilmoituksen kautta/ Niinkuin minä ennen lyhykäisest kirjoitin/
3:4 Joista te lukein madhatta tuta minun ymmerdhyxen Christusen Salaudhesa/
Joista te lukein mahdatte tuta minun ymmärryksen Kristuksen salaudessa/
3:5 Joca ei ole tietteuexi tecty entisijn aicoin Inhimisten Lapsille/ ninquin se nyt on ilmoitettu henen Pyhille Apostolille/ ia Prophetille Henge' cautta.
Joka ei ole tiettäwäksi tehty entisiin aikoin ihmisten lapsille/ niinkuin se nyt on ilmoitettu hänen pyhille apostolille/ ja profeetoille Hengen kautta.
3:6 Nimitten/ ette ne Pacanat pite cansaperiliset oleman/ ia samas Rumijs ia osaliset henen Lupauxesta's Christusesa sen Eua'geliumin cautta
Nimittäin/ että ne pakanat pitää kanssaperilliset oleman/ ja samas ruumiis ja osalliset hänen lupauksestans Kristuksessa sen ewankeliumin kautta.
3:7 Jonga Palueliaxi mine tullut olen/ sen Jumalan Armon Lahian polesta/ ioca minulle annettu on/ henen woimalisen waikutoxens ielkin.
Jonka palwelijaksi minä tullut olen/ sen Jumalan armon lahjan puolesta/ joka minulle annettu on/ hänen woimallisen waikutuksens jälkeen.
3:8 Minulle (ioca wähin olen caikein Pyhein kesken) ombi teme Armo annettu/ ette minun pite Pacanain seassa iulghistaman ne tutkimattomat Christusen Rickaudhet/ ia walkeisa ne edeskandaman iocahitzen edes.
Minulle (joka wähin olen kaikkein pyhäin kesken) ompi tämä armo annettu/ että minun pitää pakanain seassa julkistaman ne tutkimattomat Kristuksen rikkaudet/ ja walkeissa ne edeskantaman jokaisen edes.
3:9 Mingemodhoinen Osaliseus ombi sijnä Salaudhesa/ ioca tehenasti Mailman alghusta ombi salattu ollut Jumalasa/ ioca caiki cappalet loonut on/ Iesusen Christusen cautta.
Minkämuotoinen osallisuus ompi siinä salaisuudessa/ joka tähänasti maailman alusta ompi salattu ollut Jumalassa/ joka kaikki kappaleet luonut on/ Jesuksen Kristuksen kautta.
3:10 Senpäle ette sen nyt pideis tietteuexi tuleman * Päruchtinaille/ ia Herraudhelle Taiuahisa Seurakundain cautta/ se JUMALAN monencaltainen Wijsaus/
Senpäälle että sen nyt pitäis tiettäwäksi tuleman pääruhtinaille/ ja herraudelle taiwaissa seurakuntain kautta/ se JUMALAN monenkaltainen wiisaus/
3:11 sen Aighotuxen pereste hamast Mailman algusta/ ionga hen osottanut ombi Christuses Iesuses meiden Herras/
sen aiwoituksen perästä hamast maailman alusta/ jonka hän osottanut ompi Kristukses Jesukses meidän Herras/
3:12 Jo'ga cautta meille on wskallus ia tygenkieumys/ caiken rochkiudhen cansa/ Uskon cautta henen pälens.
Jonka kautta meille on uskallus ja tykönkäymys/ kaiken rohkeuden kanssa/ Uskon kautta hänen päällens.
3:13 Senteden mine rucolen/ ettei te wäsyisi minun waiuain tedhen/ iotca mine teiden edesten kerssin/ Joca ombi teiden Cunnianna.
Sentähden minä rukoilen/ ettei te wäsyisi minun waiwain tähden/ jotka minä teidän edestän kärsin/ Joka ompi teidän kunnianne.
3:14 Sen saman syyn edeste mine cumardhan minun Polueni/ meiden Herran Iesusen Christusen Isen polen/
Sen saman syyn edestä minä kumarran minun polweni/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isän puoleen/
3:15 ioca se oikea Ise ombi caikein ylitze quin Isexi cutzutan seke Taiuahisa ia Maasa/
joka se oikea Isä ompi kaikkein ylitse kuin Isäksi kutsutaan sekä taiwaissa ja maassa/
3:16 Ette hen teille woiman annaisi/ henen Cu'nialisudhens Rickaudhen perest/ ette te henen Hengens cautta wäkeuexi tulisitta sihen siselisen Inhimisen/
Että hän teille woiman antaisi/ hänen kunniallisuutens rikkauden peräst/ että te hänen Henkens kautta wäkewäksi tulisitta siihen sisällisen ihmisen/
3:17 ia Christus madhais asua Uskon cautta teiden Sydhemesen/ ia Rackaudhen lepitze kijnnijuritetudh ia perustetudh olisitta.
ja Kristus mahtais asua uskon kautta teidän sydämissän/ ja rakkauden läwitse kiinnijuuritetut ja perustetut olisitta.
3:18 Senpäle ette te madaisitta ymmertä caikein Pyhein ca'sa/ mikä se * Lauius/ ia se pituus/ ia se syueus/ ia se corckeus olis/
Senpäälle että te mahtaisitte ymmärtää kaikkein pyhäin kanssa/ mikä se laweus/ ja se pituus/ ja se sywyys/ ja se korkeus olis/
3:19 Ja sen cautta tundisitta sen Christusen rackauden/ ioca quitengi caike' tundemisen ylitzekieupi/ Senpäle ette te olisitta ylesteutetydh caikinaisella Jumalan * teudhelisudhella.
Ja sen kautta tuntisitta sen Kristuksen rakkauden/ joka kuitenkin kaiken tuntemisen ylitsekäypi/ Senpäälle että te olisitta ylöstäytetyt kaikkinaisella Jumalan täydellisyydellä.
3:20 Mutta henelle (ioca woipi caiki ylenpaltisesta tehdä/ ylitzen caiken sen quin me rucolema taicka aijattelemma/
Mutta hänelle ( joka woipi kaikki ylenpalttisesta tehdä/ ylitsen kaiken sen kuin me rukoilemma tai ajattelemma/
3:21 sen woiman pereste/ ioca meisse waikuttapi) olcohon Cunnia Seura kunnasa/ ioca on Christuses Iesuses/ caikin aighoin/ ijancaikisest ia ijancaikisehen Amen.
sen woiman perästä/ joka meissä waikuttaapi) olkohon kunnia seurakunnassa/ joka on Kristukses Jesukses/ kaikkiin aikoin/ iankaikkisest iankaikkisehen Amen.

* Päruchtinailla) waicka Jumalan Engelit teunens ouat Jumalasta/ nin he quitengin astaitzeuat iocapeiue christikunnan päle wdhet Armot ia Lahiat/ iotca Jumala alati wlosiaca/ Ninquin mös Christus sanopi Luce xv. Ette Engelit iloitzeuat ydhen Synnisen ylitze/ ioca itzens parandapi. * Lauius) Rackaus se osotta coska Usko ombi oikia/ ioca sijtte käsitte/ ettei miten nin Lauia/ pitke Syue ia corckia ole/ iossa Christus ei taidha eli woi autta/ ia eipe ensingen pelke/ eikä Synnin tedhen/ Cooleman/ eikä Heluetin/ olcon se Lauia/ pitke syue etc. Ninquin Psal. 139. mös sanopi

IV. Lucu.

4:1 NIn mine nyt manan teite/ mine fangittu Herrassa/ ette te waellaisit ninquin tule sijnä Cutzumises iossa te cutzutudh oletta/
Niin minä nyt manaan teitä/ minä wangittu Herrassa/ että te waeltaisit niinkuin tule siinä kutsumises jossa te kutsutut oletta/
4:2 Caiken neurydhen ia Lakiudhen/ ia kerssimisen cansa/ Ja kerssiket toinen toistan Rackaudesa.
Kaiken nöyryyden ja lakiuden/ ja kärsimisen kanssa/ Ja kärsikäät toinen toistan rakkaudessa.
4:3 Ja achkeroicat pitemen Hengesse ycteyttä/ Rauhan siteen cautta.
Ja ahkeroikaat pitämään Hengessä yhteyttä/ Rauhan siteen kautta.
4:4 Yxi Rumis ia yxi Hengi/ Ninquin te mös cutzuttudh oletta teiden cutzumisen ydhencaltaisen Toiuoon.
Yksi ruumiis ja yksi henki/ niinkuin te myös kutsutut oletta teidän kutsumisen yhdenkaltaiseen toiwoon.
4:5 Yxi Herra/ yxi Usko/ yxi Caste/
Yksi Herra/ yksi usko/ yksi kaste/
4:6 yxi Jumala ia meiden caikeden Ise/ ioca caikein teiden pälen ombi/ ia teiden caikein cautta ia teisse caikissa.
yksi Jumala ja meidän kaikkein Isä/ joka kaikkein teidän päällen ompi/ ja teidän kaikkein kautta ja teissä kaikissa.
4:7 Mutta iocaitzelle meille on Armo annettu Christusen Lahian mitan ielkin.
Mutta jokaiselle meille on armo annettu Kristuksen lahjan mitan jälkeen.
4:8 Senteden hen sano/ Hen on ylesastunut Corckiuteen/ Ja on sen * Fangiuxen fangina wienyt/ Ja ombi Inhimisille Lahiat andanut.
Sentähden hän sanoo/ Hän on ylösastunut korkeuteen/ Ja on sen wankeuden wankina wienyt/ Ja ompi ihmisille lahjat antanut.
4:9 Mutta se quin hen ylesastui/ mite se on mwta/ Waan ette hen mös ennen tenne alasastui alimaisihin Maan Paickoin?
Mutta se kuin hän ylösastui/ mitä se on muuta/ Waan että hän myös ennen tänne alasastui alimmaisihin maan paikkoihin?
4:10 Joca alasastunut on/ se ombi mös se sama/ ioca ylesastui caikein Taiuasten päle/ ette henen piti caiki teuttemen.
Joka alasastunut on/ se ompi myös se sama/ joka ylösastui kaikkein taiwasten päälle/ että hänen piti kaikki täytettämän.
4:11 Hen on mwtomat pannut Apostolixi/ mwtomat Prophetixi/ mwtomat Euangelisterixi/ mwtomat Paimenixi ia Opetaixi/
Hän on muutamat pannut apostoliksi/ muutamat profeetoiksi/ muutaman ewankelistoiksi/ muutamat paimeniksi ja opettajiksi/
4:12 ette ne Pyhet pite hangitudh oleman sihen Wirghan tecohon/ ionga cautta se Christusen Rumis ylesraketuxi tulis/
että ne pyhät pitää hankitut oleman siihen wiran tekohon/ jonka kautta se Kristuksen ruumis ylösraketuksi tulis/
4:13 Sihenasti ette me caiki tulema ydhencaltaisen Uskoon/ ia Jumalan Poian tundemiseen/ ia ydhexi teudhelisexi Miehexi tule'ma/ ioca ombi sijnä teudhelises Christusen ijen mitasa.
Siihenasti että me kaikki tulemma yhdenkaltaiseen uskoon/ ja Jumalan Pojan tuntemiseen/ ja yhdeksi täydelliseksi mieheksi tulemma/ joka ompi siinä täydellises Kristuksen iän mitassa.
4:14 Senpäle ettei me sillen enembi Lapset olisi/ iotca horiuma ia ymberiwietelleisimme caikinaisista Opetuxen twlesta/ Inhimisten coiruten ia cauallutten cautta/ ioilla he ymberinskieuuet meite sadhaxens pette.
Senpäälle ettei me silleen enempi lapset olisi/ jotka horjumme ja ympäriwieteltäisimme kaikkinaisista opetuksen tuulesta/ ihmisten koiruuden ja kawaluuden kautta/ joilla he ympärinskäywät meitä saadaksens pettää.
4:15 Mutta olcam me toimeliset Rackaudhes/ ia casuacam caikis cappaleis/ henesse/ ioca se Pää on Christus/
Mutta olkaam me toimelliset rakkaudes/ ja kaswakaam kaikis kappaleis/ hänessä/ joka se pää on Kristus/
4:16 Josta coco Rumis ychten lijteten/ ia yxi Jesen rippu toisesta/ caikein Raiain lepitze/ sijnä ette itzecuki toistansa paluele/ sen teghon pereste quin cullakin Jesenelle ombi/ henen modhollans/ ia saattapi/ ette Rumis casuapi itzellens corotuxexi/ ia sen caiken Rackaudhesa.
Josta koko ruumis yhteen liitetään/ ja yksi jäsen riippuu toisesta/ kaikkein rajain läwitse/ siinä että itsekukin toistansa palwelee/ se teon perästä kuin kullakin jäsenellä ompi/ hänen muodollans/ ja saattaapi/ että ruumis kaswaapi itsellens korotukseksi/ ja sen kaiken rakkaudessa.
4:17 Nin mine nyt sanon/ ia todhistan Herrasa/ ettei te sillen waella/ ninquin ne mwdh Pacanat waeldauat/ heiden mielens tyhmydhesa/
Niin minä nyt sanon/ ja todistan Herrassa/ ettei te silleen waella/ niinkuin ne muut pakanat waeltawat/ heidän mielens tyhmyydessä/
4:18 ioinenga ymmerdhys pimitetty on/ ia ouat poiswierandeneet sijtä Elemeste/ ioca Jumalasta onopi/ sen tyhmydhen cautta/ quin heisse on/ ia heiden sydhemens Sokiudhen cautta/
joinenka ymmärrys pimitetty on/ ja owat poiswieraantuneet siitä elämästä/ joka Jumalasta onpi/ sen tyhmuuden kautta/ kuin heissä on/ ja heidän sydämens sokeuden kautta/
4:19 Jotca sijttequin he sihen iouduit/ ette he lackasit murechtimasta/ nin he itzeheidens ylenannoit caicken Haureutehe'/ ia päättemen caikinaista Saastautta ynne Ahneuden cansa.
Jotka sitten kuin he siihen jouduit/ että he lakkasit murehtimasta/ niin he itseheitäns ylenannoit kaikkeen haureuteen/ ja päättämän kaikkinaista saastautta ynnä ahneuden kanssa
4:20 Mutta eipe te nin Christusta oppenet ole/
Mutta eipä te niin Kristusta oppineet ole/
4:21 ios te mutoin henen cwlleet oletta/ ia henesse opetetudh olitta/ quinga Iesuses yxi toimelinen meno ombi.
jos te muutoin hänen kuulleet oletta/ ja hänessä opetetut olitta/ kuinka Jesukses yksi toimellinen meno ompi.
4:22 Nin poispangata nyt teiden tyköenne se wanha Inhiminen ionga cansa te ennen waelsitta/ ioca himoin cautta exyxise itze'se turmelepi.
Niin poispankaatte nyt teidän tyköänen se wanha ihminen jonka kanssa te ennen waelsitte/ joka himoin kautta eksytyksissä itsenstä turmeleepi.
4:23 Mutta wdhistacat teiten teiden mielen Henges/
Mutta uudistakaat teitän teidän mielen Henges/
4:24 ia pukecat itzen sihen Wten Inhimiseen/ ioca Jumalan ielkin lootu on/ toimelises Wanhurskaudes ia Pyhydhes.
ja pukekaat itsen siihen uuteen ihmiseen/ joka Jumalan jälkeen luotu on/ toimellises wanhurskaudes ja pyhyydes.
4:25 Senteden poispangat Walhet/ ia puhucan iocainen totudhen Lehimeisens cansa/ senwoxi ette me olema keskenen Jäsenet.
Sentähden poispankaat walheet/ ja puhukaan jokainen totuuden lähimmäisens kanssa/ senwuoksi että me olemma keskenään jäsenet.
4:26 Wihastucat/ ia elke synditechkö. Elket andaco Auringon laske teiden wihan ylitze/
Wihastukaat/ ja älkää synti tehkö. Älkäät antako auringon laske teidän wihan ylitse/
4:27 Elket andaco Laittaijalle sia.
Älkäät antako laittajalle sijaa.
4:28 Joca warastanut on/ elken sillen warghastaco/ Waan paraman techken töte/ ia matkan saattacan käsillens iotakin hyue/ Sen päle ette henelle olis iacamista Taruitzeuan cansa.
Joka warastanut on/ älkään silleen warastako/ Waan paremmin tehkään työtä/ ja matkaan saattakaan käsillens jotakin hywää/ Sen päälle että hänellä olis jakamista tarwitsewan kanssa.
4:29 Elket andaco wloskieudä teiden Suustan retalisi Puheita/ waan mite tarpelinen on paranoxexi iohonga site taruitan/ ette se auwlinen olis cwlta.
Älkäät antako uloskäydä teidän suustan rietallisia puheita/ waan mitä tarpeellinen on parannukseksi johonka sitä tarwitaan/ että se awullinen olis kuulla.
4:30 Ja elkette site Jumala' Pyhe Henge murehelisexi saattaco/ iolla te insiglatud oletta/ lunastoxen peiuehen asti.
Ja älkäätte sitä Jumalan Pyhää Henkeä murheelliseksi saattako/ jolla te insiglatut (kiinnitetyt) oletta/ lunastuksen päiwään asti.
4:31 Caiki catkerus ia Hirmous/ ia wiha/ ia hwto/ ia sadhattus olcohon caucana teiste/ ynne caiken pahudhen cansa.
Kaikki katkeruus ja hirmuus/ ja wiha/ ja huuto/ ja sadatus olkohon kaukana teistä/ ynnä kaiken pahuuden kanssa.
4:32 Mutta olcatta keskenen toinen toisens cochtan ysteuelliset/ laupiat/ ia andexiandacat toinen toisensa/ Ninquin mös Jumala teille andexiandanut on Christusen cautta.
Mutta olkaatte keskenään toinen toisens kohtaan ystäwälliset/ laupiaat/ ja anteeksiantakaat toinen toisensa/ Niinkuin myös Jumala teille anteeksiantanut on Kristuksen kautta.

V. Lucu.

5:1 NIn olcat nyt Jumalan Tauoittaiat/ ninquin rackat Lapset/
Niin olkaat nyt Jumalan tawoittajat/ niinkuin rakkaat lapset/
5:2 ia waeldacat rackaudhesa/ samalmoto quin Christus meite racasti/ ia itze hene's wlosandoi meiden edesten/ Lahiaxi ia Uffrixi/ Jumalalle makiaxi haijuxi.
ja waeltakaat rakkaudessa/ samalmuoto kuin Kristus meitä rakasti/ ja itse hänens ulosantoi meidän edestän/ Lahjaksi ja uhriksi/ Jumalalle makiaksi hajuksi.
5:3 Mutta Hoorutta ia caiki Riettautta/ eli Ahneutta/ elket andaco ensingen teiden seasan mainitta/ ninquin Pyhein tulepi.
Mutta huoruutta ja kaikki riettautta/ eli ahneutta/ älkäät antako ensinkään teidän seassan mainita/ niinkuin pyhäin tuleepi.
5:4 Ja häpieliset sanat/ ia Hullutpuhet eli Jarituxet iotca eiuet mihingen kelpa/ Waan paramin Kijtossana.
Ja häpeälliset sanat/ ja hullut puheet eli jaaritukset jotka eiwät mihinkään kelpaa/ waan paremmin kiitossana.
5:5 Sille se te tietkä/ ettei yxiken Wärtamies taicka Saastainen eli Ahne (ioca ombi Epeiumalan Paluelia) ole Perilinen Christusen ia Jumalan Waldakunnasa.
Sillä se te tietäkää/ ettei yksikään wärtämies (salawuoteinen) taikka saastainen eli ahne (joka ompi epäjumalan palwelija) ole perillinen Kristuksen ja Jumalan waltakunnassa.
5:6 Elket ydhengen andaco teiten pette turhilla puheilla/ Sille sen syyn tedhen Jumalan wiha tulepi Epeuskoisten Lasten ylitze.
Älkäät yhdenkään antako teitän pettä turhilla puheilla/ Sillä sen syyn tähden Jumalan wiha tuleepi epäuskoisten lasten ylitse.
5:7 Senteden elket olco heiden Osaweliens/
Sentähden älkäät olko heidän osaweljens/
5:8 Sille ette muijnen te olitta Pimeys/ Mutta nyt te oletta Walkius Herrasa.
Sillä että muinen te olitta pimeys/ mutta nyt te oletta walkius Herrassa.
5:9 Waeltaca ninquin Walkiudhen Lapset. Sille Hengen hedhelme ombi caikisa Hywuydhesa ia Wanhurskaudhesa/ ia totudhesa/
Waeltakaa niinkuin walkeuden lapset. Sillä Hengen hedelmä ompi kaikissa hywyydessä ja wanhurskaudessa/ ja totuudessa/
5:10 Ja coetelkat mite Herralle otolinen olis.
Ja koetelkaat mitä Herralle otollinen olis.
5:11 Ja elket osaliset olgho ninen Hedhelmettömein Pimeyden Töidhen cansa/ waan paramin nuchdelkat heite.
Ja älkäät osalliset olko niinen hedelmättömäin pimeyden töiden kanssa/ waan paremmin nuhdelkaat heitä.
5:12 Sille mite heilde sala tapactu/ se olis mös häpie wlossano.
Sillä mitä heiltä salaa tapahtuu/ se oli myös häpeä ulossanoa.
5:13 Mutta caiki nämet ilmei tuleuat/ coska ne walkiudhesta rangaistaan/ Sille ette caiki quin ilmei tule/ se on walkeus. Senteden hen sano/
Mutta kaikki nämät ilmi tulewat/ koska ne walkeudesta rangaistaan/ Sillä että kaikki kuin ilmi tulee/ se on walkeus. Sentähden hän sanoo/
5:14 Yleshere sine ioca macat/ ia ylesnouse nijste Cooleista/ nin Christus sinun yleswalghasepi.
Ylösherää sinä joka makaat/ ja ylösnouse niistä kuolleista/ niin Kristus sinun ylöswalaiseepi.
5:15 Nin catzocat nyt ette te wijsahasti waellatte/ ei ninquin ne tyhmet/ waan ninquin ne wijsaat.
Niin katsokaat nyt että te wiisahasti waellatte/ ei niinkuin ne tyhmät/ waan niinkuin ne wiisaat.
5:16 Ja hangitcat teiten aialla's/ Sille aica ombi * paha.
Ja hankitkaat teitä ajallans/ Sillä aika ompi paha.
5:17 Se'teden elket olgho taitamattomat/ waan taitauaiset/ mike Herran tachto on.
Sentähden älkäät olko taitamattomat/ waan taitawaiset/ mikä Herran tahto on.
5:18 Ja elket te iopuco Winasta/ iosta paha meno nousepi/
Ja älkää juopuko wiinasta/ josta paha meno nouseepi/
5:19 Waan olcatta teutetydh Pyhelle He'gelle/ ia puhucat keskenen Psalmeista/ ia Kijtoswirsiste ia Hengelisille Lauluijlla/ weisaten ia leikiten Herralle teiden sydhemesenne/
Waan olkaatte täytetyt Pyhällä Hengellä/ ja puhukaat keskenän psalmeista/ kiitowirsistä ja hengellisillä lauluilla/ weisaten ja leikiten Herralle teidän sydämissänne/
5:20 Aina kijtteden Jumala ia Ise/ iocaitze' edeste/ meiden Herran Iesusen Christusen Nimese/
Aina kiittäen Jumalaa ja Isää/ jokaisen edestä/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimessä/
5:21 Ja olcat keskenen alamaiset toinen toisenna Jumalan pelghosa.
Ja olkaat keskenään alamaiset toinen toisenne Jumalan pelossa.
5:22 Waimot olcat heiden Miestens alamaiset ninquin Herralle.
Waimot olkaat heidän miestens alamaiset niinkuin Herralle.
5:23 Sille ette Mies ombi waimo' pää/ Ninquin mös Christus ombi Seurakunnan pää/ ia hen ombi henen Rumins Terueys.
Sillä että mies ompi waimon pää/ Niinkuin myös Kristus ompi seurakunnan pää/ ja hän ompi hänen ruumiins terweys.
5:24 Mutta ninquin Seurakunda ombi Christusen alamainen/ nin mös Waimot pite caikis alamaiset oleman heiden Miestens.
Mutta niinkuin seurakunta ompi Kristuksen alamainen/ niin myös waimot pitää kaikis alamaiset olla heidän miestens.
5:25 Miehet/ racastacat teiden waimoijan/ Ninquin mös Christus racasti Seurakunda/ ia itzens wlosannoi henen tedhens/
Miehet/ rakastakaat teidän waimojain/ Niinkuin myös Kristus rakasti seurakuntaa/ ja itsens ulosantoin hänen tähtens.
5:26 Se' päle ette henen piti sen pyhittemen/ ia ombi sen puhdhastanut wedhen Leulysä Sanan cautta.
Sen päälle että hänen piti sen pyhittämän/ ja ompi sen puhdistanut weden löylyssä Sanan kautta.
5:27 Senpäle ette henen piti itzellens saataman ydhen cunnialisen Seurakunnan/ iolla ei ole pilcu eli Ryppyä/ taicka iotacuta semmotoista/ Waan ette hene' piti Pyhen ia Laittamattoman oleman.
Senpäälle että hänen piti itsellens saataman yhden kunniallisen seurakunnan/ jolla ei ole pilkkua eli ryppyä/ taikka jotakuta semmoista/ waan että hänen piti pyhän ja laittamattoman oleman.
5:28 Nin mös Miehet pite heiden Waimonsa racastaman/ quin heiden oma Rumista'sa.
Niin myös miehet pitää heidän waimonsa rakastaman/ kuin heidän pitää omaa ruumistansa.
5:29 Joca henen Waimonsa racastapi/ hen racasta itzense/ Sille ettei yxiken coskan ole wihanut oma Lihansa/ waan hen elette ia rauitze sen/ Ninquin mös HErra Seurakunnan.
Joka hänen waimonsa rakastaapi/ hän rakastaa itsensä/ Sillä ettei yksikään koskaan ole wihannut omaa lihaansa/ waan hän elättää ja rawitsee sen/ Niinkuin myös Herra seurakunnan.
5:30 Sille me olema Jesenet hene' Rumihistansa/ ia henen Lihastansa/ ia henen Luistansa.
Sillä me olemme jäsenet hänen ruumihistansa/ ja hänen lihastansa/ ja hänen luistansa.
5:31 Se' syyn tedhen ylenandapi Inhiminen Isens ia Eitins/ ia iepi Waimonsa tyge/ ia caxi tuleuat ydhexi lihaxi.
Sen syyn tähden ylenantaapi ihminen isäns ja äitins/ ja jääpi waimonsa tyko/ ja kaksi tulewat yhdeksi lihaksi.
5:32 Teme * Salaus o'bi swri/ mutta mine puhu' Christusesta ia Seuraku'nasta.
Tämä salaus ompi suuri/ mutta minä puhun Kristuksesta ja seurakunnasta.
5:33 Quitengi itzecuki mös teiste racastacan hene' Waimons/ ninquin itzense/ Mutta waimo cauattacan Miestense.
Kuitenkin itsekukin myös teistä rakastakaan hänen waimons/ niinkuin itsensä/ Mutta waimo kawahtakaan miestänsä.

* Paha) Christitun Inhimisen cochtauat moninaiset Asiat/ ia hende esteuet wnochtaman hyuie Töite/ ette hen toisinans pite itzens ninquin Orian/ irdalle pästemen/ ia tilan hyuihin töihin ottaman quin hen parahin taita ia woipi. Quin sanotan. Amici fures temporis/ Se on/ Ysteuiten tedhen palio tehden. * Salaus) Sacramenti eli Mysterion cutzutan Salaus/ taica iocu werhottu cappale/ iolla quitengin ombi wlcopein oma tydhi eli toimitos. Nin on mös Christus ia henen Seurakundans yxi Salaus/ yxi swri/ ialo/ ia pyhe Salattu cappale/ ioca Uskotan ia ei nähde. Se sama nyt Miehen ia Waimon cansa/ ninquin wlconaisella merkille wlostydhetan Ette ninquin Mies ia Waimo ouat yxi Rumis/ ia caiki heiden tauarans on ychteinen/ Nin mös on sille Christilisella Seurakunnalla caiki mite Christusella on/ ia mite hen itze on.

VI. Lucu.

6:1 TE Lapset olcat cwliaiset teide' Wanhembain HERRAsa/ Sille ette se on oikea.
TE lapset olkaat kuuliaiset teidän wanhempain HERRAssa/ Sillä että se on oikea.
6:2 Cunnioita sinun Ises ia Eites/ ioca ombi se ensimeinen Kesky/ iolla Lupaus on/
Kunnioita sinun isäs ja äitis/ joka ompi se ensimmäinen käsky/ jolla lupaus on/
6:3 Senpäle ette sinu' pite hyuesti kieumen/ ia cauuan elemen Maan päle.
Senpäälle että sinun pitää hywästi käymän/ ja kauwan elämän maan päälla
6:4 Ja te Iset elket yllyttekö teiden Lapsia'na wihaan/ Waan yleskaswatacat heite Rangastuxes ia Herran manauxes.
Ja te isät älkäät yllättäkö teidän lapsianne wihaan/ waan ylöskaswattakaat heitä rangaistukses ja Herran manaukses.
6:5 Te Palueliat olcata cwliaiset teiden rumillisten Herrain/ pelkeuxen ia wapistoxen cansa/ teiden syhdeme' yxikerdhasudhes/ ninquin Christusen/
Te palwelijat olkaatte kuuliaiset teidän ruumiillisten herrain/ pelkäyksen ja wawistuksen kanssa/ teidän sydämen yksinkertaisuudes/ niinkuin Kristuksen/
6:6 Ei waiuoin silmein edes paluellen/ ninquin Inhimiste' mielennouteexi/ waan ninquin Christusen Palueliat/ tehden sydhemeste mite Jumala tachto hyuelle mielelle.
Ei waiwoin silmäin edes palwellen/ niinkuin ihmisten mielennouteeksi/ waan niinkuin Kristuksen palwelijat/ tehden sydämestä miten Jumala tahtoo hywällä mielellä.
6:7 Se tietke/ ette te Herra palueletta ia ei Inhimiste.
Se tietäkää/ että te Herraa palweletta ja ei ihmistä.
6:8 Ja tietke se/ ette mite hyue itzecukin tekepi/ sen henen pite Herralda iellenssaaman/ olcon hen Oria eli wapah.
Ja tietäkää se/ että mitä hywää itsekukin tekeepi/ sen hänen pitää Herralta jälleenssaaman/ olkoon hän orja eli wapaa.
6:9 Ja te HErrat techket mös site sama heite wastan/ ia poispangat wchkauxet/ Ja tietket/ ette teille mös HErra ombi Taiuassa/ ia ei ole henen edesens Inhimisen moodhon catzomus.
Ja te herrat tehkäät myös sitä samaa heitä wastaan/ ja poispankaat uhkaukset/ ja tietäkää/ että teillä myös HErra ompi taiwaassa/ ja ei ole hänen edessäns ihmisen muotoon katsomus.
6:10 Nyt wijmen (minun rackat Welieni) olcat wäkeuet Herrasa/ ia henen wäkeydhens woimasa.
Nyt wiimein (minun rakkaat weljeni) olkaat wäkewät Herrassa/ ja hänen wäkewyytens woimassa.
6:11 Yle'nepukecat caiken Jumalan Harniskan/ Ette te woisitta wastanseiso nijte caualita Perkelen pälecarckamisi.
Yllennepukekaat kaiken Jumalan haarniskan/ Että te woisitte wastaanseisoo niitä kawalia perkeleen päällekarkaamisia.
6:12 Sille eipe meille sota ole Liha ia Werta Wastan/ waan Peruchtinaita ia Waldautta wastan/ se on/ mailman HErroi wastan/ iotca temen Mailman pimeydhesa waltauat/ nijte pahoi Hengi wastoin Taiuahen alla.
Sillä eipä meillä sota ole lihaa ja werta wastaan/ waan pääruhtinaita ja waltaa wastaan/ se on/ maailman herroja wastaan/ jotka tämän maailman pimeydessä waeltawat/ niitä pahoja henkiä wastaan taiwahan alla.
6:13 Senteden tygenottacat caiki Jumalan Harniskat/ senpäle ette te woisitta wastanseiso sinä pahana peiuene/ ia caikissa asioissa madhaisitta pysyueiset * edeshardhautta.
Sentähden tyköottakaat kaikki Jumalan haarniskat/ senpäälle että te woisitte wastaanseisoa sinä pahana päiwänä/ ja kaikissa asioissa mahtaisittä pysywäiset edeshartauttaa.
6:14 Nin seisocat nyt ymberinswötetydh Cupeista Totudhen cansa/ ia ylepuetettuna Wanhurskaudhen Rindaraudhalla/
Niin seisokaat nyt ympäriwyötetyinä kupeista totuuden kanssa/ ja yllepuetettuna wanhurskauden rintaraudalla/
6:15 ia kengitetyt Jalgat rauhan Euangelumin cansa/ iolla te walmihit olisitta.
ja kengitetyt jalat rauhan ewankeliumin kanssa/ jolla te walmiit olisitte.
6:16 Mutta caikein ylitze/ tygenottacat vskon Kilpi/ iolla te woitta sammutta caiki sen Rymen tuliset Noolet.
Mutta kaikkein ylitse/ tyköottakaat uskon kilpi/ jolla te woitte sammuttaa kaikki sen ruman tuliset nuolet.
6:17 Ja ottacat terueydhen Rautalacki teiden pälen. Ja He'gen Miecka/ ioca ombi se Jumalan Sana.
Ja ottakaat terweyden rautalakki teidän päälle. Ja Hengen miekka/ joka ompi se Jumalan Sana.
6:18 Ja rucolcat alati caikesa waralises/ rucolimisen ia anomisen cansa Hengese/ Ja sihen te mös waluocat caiken acherudhen ia rucouxen cansa/ caikein Pyhein edeste/ ia minun edesteni/
Ja rukoilkaat alati kaikessa waaras/ rukoilemisen ja anomisen kanssa Hengessä/ Ja siihen te myös walwokaat kaiken ahkeruuden ja rukouksen kanssa/ kaikkein pyhäin edestä/ ja minun edestäni/
6:19 Senpäle ette minulle annetaisijn puhet rochkiudhe' ca'sa minun suuni auamisesa/ Ette mine madhaisin tietteuexi tehdhä sen Euangeliumin Salaudhe'
Senpäälle että minulle annettaisiin puheet rohkeuden kanssa minun suuni awaamisessa/ Että minä mahtaisin tiettäwäksi tehdä sen ewankeliumin salauden.
6:20 ionga Keskyleinen mine olen neisse Cahleissa Senpäle ette mine nijsse madhaisin rochkiasta puhuua/ ninquin minun tuleki puhuaxen.
jonka käskyläinen minä olen näissä kahleissa senpäälle että minä niissä mahtaisin rohkeasti puhua/ niinkuin minun tuleekin puhuaksen.
6:21 Mutta senpäle ette te mös tieteisitte/ quinga minun käten kieupi/ ia mite mine teen/ sen caiken Tichycus minun racas welein ia Uskoline' Paluelia Herrasa/ teille tietteuexi tekepi.
Mutta senpäälle että te myös tietäisitte/ kuinka minun käteni käypi/ ja mitä minä teen/ sen kaiken Tikycus minun rakas weljeni ja uskollinen palwelija Herrassa/ teille tiettäwäksi tekeepi.
6:22 Jonga mine sentede' teiden tygen Lehetin/ ette te saisitta tiete quinga minun käte' keupi/ Ja ette hen lohutais teiden sydheme'ne.
Jonka minä sentähden teidän tykö lähetin/ että te saisitte tietää kuinka minun käten käypi/ Ja että hän lohduttais teidän sydämenne.
6:23 Rauha olcoho' Welille/ ia rackaus Uskon cansa/ Iselde Jumalalda ia HERralda Iesuselda Christuselda.
Rauha olkoon weljille/ ja rakkaus uskon kanssa/ Isältä Jumalalta ja HERralta Jesukselta Kristukselta.
6:24 Armo olcohon caikein cansa iotca meiden HErra Iesust Christust puchtasta sydhemeste racastauat/ AMEN.
Armo olkoon kaikkein kanssa jotka meidän HErraa Jesust Kristust puhtaasta sydämestä rakastawat/ AMEN.

Kirioitettu Romista Epheserin tyge. Tichicusen möte