Se Pyhen Paualin Epistola Colosserin tyge

22.04.2020

Alcupuhe P. Paualin Epistolan päle Colosserein tyge. QUuin se Epistola Galaterin tyge asetta ia souitta henens ielkin sen Epistolan Romarein tyge/ ia iuri sen saman lyhikeisest käsittepi/ iota se toinen lauiamast ia auaramast wloswenytte/ Nin mös teme Colosserin tyge/ asetta henens sen Epheserein tyge kirioitetu' ielkijn ia käsittepi lyhyelle toimella sen sama' Sisellepidhon ia ne Päcappalet. Ensin/ Apostoli kijttepi nijte Colosserita/ ia toiuoutta ette he Uskosa pysysit ia enänlsit. Ja wlosmaalapi/ mike se Euangelium ia Usko on/ nimitein/ yxi Wijsaus ioca Christusen Herraxi ia Jumalaxi tunnustapi/ meiden edesten ristinnaulitun/ ioca Mailmas oli tehenasti salattu/ waan nyt henen Wirga's cautta edestotettu. Se ombi se j. Lucu. Toises Lugusa/ Hen warapi heite Inhimisten Opetuxista iotca ouat aina Uskon wastahacoiset/ ia iuri nin selkesti hen ne wlosmaalapi/ quin eiuet he cussan Ramatuissa nin leute wlosmaalatuxi/ ia sangen Mestariten hen nijte nuchtele. Colmanes he' manapi heite/ ette he kircaas Uskos hedhelmeliset olisit/ caikinaisten Hyuein Töidhen cansa keskenens/ Ja iocaitzen Sädhyn omat Wirghat hen edeskirioitta. Nelienes hen itzens lootta heiden Rucoxijns/ ia Teruettepi ia wahwista heite.

Ensimeinen Lucu.

1:1 PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan tahdon cautta/ ia Weli Timotheus.
Pawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan tahdon kautta/ ja weli Timoteus.
1:2 Nijlle Pyhille ia Uskolisille Welijlle Christusesa iotca ouat Colossis.
Niille pyhille ja uskollisille weljille Kristuksessa jotka owat Kolossis.
1:3 Armo olcohon teiden cansan ia Rauha Jumalalda meiden Iselden/ ia Herralda Iesuselda Christuselda.
Armo olkoon teidän kanssan ja rauha Jumalalta meidän Isältän/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
1:4 Me kijtemme Jumalata ia meiden HERRAN Iesusen Christusen Ise/ ia rucoelenme aina teiden edesten/ sijttequin me cwlimma teiden Uskosta Christusen Iesusen päle/ ia teiden Rackaudhestan caikein Pyhein tyge/
Me kiitämme Jumalata ja meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen Isää/ ja rukoilemme aina teidän edestän/ sittenkuin me kuulimme teidän uskosta Kristuksen Jesuksen päälle/ ja teidän rakkaudestan kaikkein pyhäin tykö.
1:5 sen Toiuon tedhen ioca teille o'bi tehdellepandu Taiuahas.
sen toiwon tähden joka teille ompi tähdellepantu taiwahas.
1:6 Josta te ennen cwlleet oletta/ sen totisen Euangeliumin saarnan cautta/ Joca teiden tygen tullut ombi/ ninquin mös caickeen Mailmaan/ ia ombi hedhelmeline'/ ninquin mös teisse hamast sijte peiueste quin te sen cwlleet oletta/ ia tunsitta sen Jumalan Armon totudhesa/
Josta te ennen kuulleet olette/ sen totisen ewankeliumin saarnan kautta/ Joka teidän tykön tullut ompi/ niinkuin myös kaikkeen maailmaan/ ja ompi hedelmällinen/ niinkuin myös teissä hamaan siitä päiwästä kuin te sen kuulleet olette/ ja tunsitte sen Jumalan Armon totuudessa/
1:7 Ninquin te opitta Epaphrast meiden rackalda Cansapaluelialda/ ioca on yxi Christusen Uskolinen paluelia teiden edesten/
Niinkuin te opitte Epaprast meidän rakkaalta kanssapalwelijalta/ joka on yksi Kristuksen uskollinen palwelija teidän edestän/
1:8 ioca meille mös ilmoittanut ombi teiden Rackaudhe'ne Hengesse.
joka meille myös ilmoittanut ompi teidän rakkautenne Hengessä.
1:9 Senteden mös me/ sijte peiueste asti quin me sen cwlima/ eipe me lacaneet teiden edesten rucolemast ia anomast/ ette te teuteteisijn henen Tahdhons tundemisesta/ caikinaises Hengelises Wijsaudhes ia toimes/
Sentähden myös me/ siitä päiwästa asti kuin me sen kuulimme/ eipä me lakanneet teidän edestän rukoilemast ja anomast/ että te täytettäisiin hänen tahtons tuntemisessa/ kaikkinaises hengellises wiisaudes ja toimes/
1:10 Ette te waellaisitta otolisesta Herralle caikissa keluaten.
Että te waeltaisitte otollisesti Herralle kaikissa kelwaten.
1:11 Ja hedhelmeitzisitte caikissa hywise töisse/ Ja casuaisitte Jumalan tundemises/ Ja wahwistetuxi tulisitta caiken Woiman cansa/ henen Cunnians wäkewuydhen ielkin/ caikes kerssimises ia pitkemielisudhes ilon cansa.
Ja hedelmöitsisitte kaikissa hywissä töissä/ Ja kaswaisitte Jumalan tuntemises/ Ja wahwistetuksi tulisitte kaiken woiman kanssa/ hänen kunnians wäkewyyden jälkeen/ kaikes kärsimises ja pitkämielisyydes ilon kanssa.
1:12 Ja kijteket Ise/ ioca meite soueliaxi on tehnyt/ osalisexi oleman Pyhein perimiseen Walkiudhesa.
Ja kiittäkäät Isää/ joka meitä soweliaiksi on tehnyt/ osalliseksi olemaan pyhäin perimiseen walkeudessa.
1:13 Joca meite pelasti sijte pimeydhen Esiwallasta/ Ja ombi meite sijrtenyt henen rackan Poians Waldakundahan.
Joka meitä pelasti siitä pimeyden esiwallasta/ Ja ompi meitä siirtänyt hänen rakkaan Poikans waltakuntahan.
1:14 Jonga cautta meille ombi Lunastus/ lepitze henen Werens/ nimittein/ synnein andexiandamus.
Jonka kautta meillä ompi lunastua/ läwitse hänen werens/ nimittäin/ syntein anteeksiantamus.
1:15 Joca ombi sen näkymettömen Jumalan Juricuua/ se Esicoinen ennen caiki Londocappaleita/
Joka ompi sen näkymättömän Jumalan juurikuwa/ se esikoinen ennen kaikkia luontokappaleita/
1:16 Sille ette henen cautta's ouat caiki loodhut/ iotca Taiuas ia Maan päle ouat/ näkyueliset ia näkimettömet/ seke ne Thronit ette Herraudhet/ taicka Päruchtinaudhet eli Esiwallat.
Sillä että hänen kauttans owat kaikki luodut/ jotka taiwaas ja maan päällä owat/ näkywäiset ja näkymättömät/ sekä ne tronit että herraudet/ taikka pääruhtinaudet eli esiwallat.
1:17 Ne ouat caiki henen cauttans ia henehen loodhut/ ia hen on ennen caikia/ ia henesse caiki seisouat.
Ne owat kaikki hänen kauttansa ja hänehen luodut/ ja hän on ennen kaikkia/ ja hänessä kaikki seisowat.
1:18 Ja hen ombi sen Rumijn/ nimitten/ Seurakunnan Pä. Joca ombi Alcu ia se Esicoinen nijste Coolleista/
Ja hän ompi sen ruumiin/ nimittäin/ Seurakunnan pää. Joka ompi alku ja se esikoinen niistä kuolleista/
1:19 Senpäle ette henelle pite caikisa Esipoli oleman. Sille ette henesse on Ise mielistynyt/ ette henesse piti cokonaisen Teudhelisudhen asuman/
Senpäälle että hänelle pitää kaikissa esipuoli oleman. Sillä että hänessä on Isä mielistynyt/ että hänessä piti kokonaisen täydellisyyden asuman/
1:20 Ja caiki henen cauttans souittaman itzens cansa/ seke ne quin Maasa/ taicka Taiuasa ouat/ sille hen Rauhan teki henen Werens cautta Ristins päle/ itzehenen cautta's.
ja kaikki hänen kauttans sowittaman itsens kanssa/ sekä ne kuin maassa/ taikka taiwaassa owat/ sillä hän rauhan teki hänen werens kautta ristin päälle/ itsehänen kauttans.
1:21 Ja te iotca muinen Oudhot ia wiholiset olitta iärijen cautta pahoisa töise/
Ja te jotka muinen oudot ja wiholliset olitte järjen kautta pahoissa töissä.
1:22 Mutta nyt ombi hen teite souittanudh hene' Lihans Rumijlla Cooleman cautta/ Senpäle ette henen piti Teite saattaman pyhexi/ laitetomaxi ia saastattomaxi henen casuons edes.
Mutta nyt ompi hän teitä sowittanut hänen lihans ruumiilla kuoleman kautta/ Senpäälle että hänen piti teitä saattaman pyhäksi/ laittamattomaksi ja saastuttamattomaksi hänen kaswons edes.
1:23 Jos te mutoin pysytte Uskosa/ perustetudh ia wahwat ia horijumattomat sijte Euangeliumin toiuosta/ ionga te cwlitta/ Joca sarnattu ombi caikein Loondocappalein edese iotca Taiuan alla ouat/ Jonga mine Pauali palueliaxi olen tullut.
Jos te muutoin pysytte uskossa/ perustetut ja wahwat ja horjumattomat siitä ewankeliumin toiwosta/ jonka te kuulitte/ Joka saarnattu ompi kaikkein luontokappalein edessä jotka taiwaan alla owat/ Jonka minä Pawali palwelijaksi olen tullut.
1:24 Nyt mine iloitze' minun Waiuastani ionga mine teiden edesten kersin/ ia palkitzen minun Lihasani/ mite pwtui Christusen kersimises/ henen Rumins edeste/ ioca ombi se Seurakunda
Nyt minä iloitsen minun waiwastani jonka minä teidän edestän kärsin/ ja palkitsen minun lihassani/ mitä puuttui Kristuksen kärsimises/ hänen ruumiins edestä/ joka ompi se seurakunta.
1:25 Jonga Palueliaxi mine olen tullut/ sen iumalisen Sarnanwirghan cautta/ ioca minulle ombi annettu teiden keskenen/
Jonka palwelijaksi minä olen tullut/ sen jumalisen saarnanwiran kautta/ joka minulle ompi annettu teidän keskenään/
1:26 Ette mine Jumalan sanan runsasti sarnaisin/ nimiten/ sen Salaudhen/ ioca mailman alghusta on salattu ollut/ ia Sucukunnista.
Että minä Jumalan sanan runsaasti saarnaisin/ nimittäin/ sen salauden/ joka maailman alusta on salattu ollut/ ja sukukunnista.
1:27 Mutta nyt se ombi ilmoitettu henen Pyhillens/ ioille Jumala tachtoi se iulghista/ quingacaltaiset ouat ne temen Salaudhen cunnialiset Rickaudhet Pacanoiden kesken (quin on Christus teisse) ioca ombi se cunnian toiuo/
Mutta nyt se ompi ilmoitettu hänen pyhillens/ joille Jumala tahtoi sen julkistaa/ kuinkakaltaiset owat ne tämän salauden kunnialliset rikkaudet pakanoiden kesken (kuin on Kristus teissä) joka ompi se kunnian toiwo/
1:28 ionga me ilmoitanme/ ia maname caiki Inhimiset/ ia opetam caiki Inhimiset caikesa wijsaudhesa/ senpäle ette me saattaisim iocaitzen Inhimisen teudhelisexi Christuses Iesuses/ Johonga mine mös pyrijn/ ia kiluoittelen sen pereste/ sen waickotuxen ielken ioca minussa awunssa lepitze wäkeuesti waickupi.
jonka me ilmoitamme/ ja manaamme kaikki ihmiset/ ja opetam kaikki ihmiset kaikessa wiisaudessa/ senpäälle että me saattaisim jokaisen ihmisen täydelliseksi Kristukses Jesukses/ Johonka minä myös pyrin/ ja kilwoittelen sen perästä/ sen waikutuksen jälkeen joka minussa awunsa läwitse wäkewästi waikuttaapi.

II. Lucu.

2:1 NIn mine tahdon ette teiden tieteme' pite/ mingecaltainen Campaus minulla on teiste ia nijste iotca Laodiceas ouat/ ia caikista nijste iotca minun Casuotani ei Lihasa nähnet/
Niin minä tahdon että teidän tietämän pitää/ minkäkaltanen kamppaus minulla on teistä ja niistä jotka Laodikeas owat/ ja kaikista niistä jotka minun kaswojani ei lihassa nähneet/
2:2 Senpäle ette heiden Sydheme's saisit Lohutoxen/ ia lijtetyxi tulisit Rackaudesa caicken Rickauteen/ sijnä teudhelises ymmerdhyxes/ ioca ombi Jumala' ia Isen ia Christusen Salaudhen tundemises/
Senpäälle että heidän sydämessäns saisit lohdutuksen/ ja liitetyksi tulisit rakkaudessa kaikkeen rikkauteen/ siinä täydellises ymmärrykses/ joka ompi Jumalan ja Isän ja Kristuksen salauden tuntemises/
2:3 Jossa ombi werhottu caiki wijsaudhen ia taidon Tauarat.
Jossa ompi werhottu kaikki wiisauden ja taidon tawarat.
2:4 Mutta sen mine sanon/ Ettei iocu teite wiettelisi toimelisella puhella.
Mutta sen minä sanon/ Ettei joku teitä wiettelisi toimellisella puheella.
2:5 Sille waicka ei mine Lihas lesse ole/ nin mine quite'gin Hengese teiden tykenen olen/ iloitzen ia näen teiden asetuxen/ ia teiden wahwa' Uskon Christusen päle.
Sillä waikka ei minä lihas läsnä ole/ niin minä kuitenkin Hengessä teidän tykönän olen/ iloitsen ja näen teidän asetuksen/ ja teidän wahwan uskon Kristuksen päälle.
2:6 Quin te nyt oletta sen HERRAN Iesusen Chrstusen ottaneet nin mös waeltaka henesse/ ia olcat iuritetudh henesse ia ylesraketudh/
Kuin te nyt olette sen HERRAN Jesuksen Kristuksen ottaneet niin myös waeltakaa hänessä/ jo olkaa juuritetut hänessä ja ylösraketut/
2:7 ia olcat pysyueiset Uskosa/ ninquin te oppenuet oletta/ ia olcat henesse runsasti kijtoliset.
ja olkaat pysywäiset uskossa/ niinkuin te oppineet olette/ ja olkaat hänessä runsaasti kiitolliset.
2:8 Catzocat ettei iocu olisi quin teite ratelis Philosophian ia turhan wietteluxen cautta/ Inhimisten opin ielken/ ia Mailmaisten Sätydhen ielkin/ ia ei Christusen ielkin.
Katsokaat ettei joku olisi kuin teitä raatelis philosofian ja turhan wiettelyksen kautta/ ihmisten opin jälkeen/ ja maailmaisten säätyjen jälkeen/ ja ei Kristuksen jälkeen.
2:9 Sille ette Henesse asupi coco iumaludhen teudhelisuus rumilisesta/
Sillä että hänessä asuupi koko jumaluuden täydellisyys ruumiillisesti/
2:10 Ja te oletta teudheliset henesse/ Joca ombi caiken Herraudhen ia Esi wallan Pä.
Ja te olette täydelliset hänessä/ Joka ompi kaiken herrauden ja esiwallan pää.
2:11 Jonga cautta te mös ymberileicatudh oletta/ sille ymberileickauxe'lla ioca ilman Käsite tapachtupi/ sen synnisen Rumin poisrisumisen cautta Lihasa/ nimitte'/ Christusen ymberileickauxen cansa/
Jonka kautta te myös ympärileikatut olette/ sillä ympärileikkauksella joka ilman käsiä tapahtuupi/ sen syntisen ruumiin poisriisumisen kautta lihassa/ nimittäin/ Kristuksen ympärileikkauksen kanssa/
2:12 sijnä/ ette te henen cansansa oletta ynne haudhatut Casten lepitze. Jossa te mös oletta ylesnosnet/ sen Uskon cautta ionga Jumala waickuttapi/ ioca henen ombi Coolleista ylesherettenyt/
Siinä/ että te hänen kanssansa olette ynnä haudatut kasteen läwitse. Jossa te myös olette ylösnoussee/ sen uskon kautta jonka Jumala waikuttaapi/ joka hänen ompi kuolleista ylösherättänyt/
2:13 Ja ombi teite mös henen cansans eleuexi tehnyt Coska te synnise collet olitta/ ia teide' Liha'ne Esinahas. Ja ombi meille andexiandanut caiki synnit/
Ja ompi teitä myös hänen kanssans eläwäksi tehnyt koska te synnissä kuolleet olitte/ ja teidän lihanne esinahas. Ja ompi meille anteeksiantanut kaikki synnit/
2:14 ia poispychkenut sen * Käsikirioituxen/ ioca oli meite wastoin/ ioca Sätydhen cautta tuli/ ia oli meille wasthacoinen/ ia sen hen keskelde poisoti/ ia Ristijn sen naulitzi.
ja poispyyhkinyt sen käsikirjoituksen/ joka oli meitä wastoin/ joka säätyjen kautta tuli/ ja oli meille wastahakoinen/ ja sen hän keskeltä poisotti/ ja ristiin sen naulitsi.
2:15 Ja ombi wloswetenyt ne Päruchtinaudhet ia ne Wekeuet/ ia nijte iulkisesta eikisteli/ ia heiste sai woiton cunnian/ itzense cautta.
Ja ompi uloswetänyt ne pääruhtinaudet ja ne wäkewät/ ja niitä julkisesti äikisteli/ ja heistä sai woiton kunnian/ itsensä kautta.
2:16 Nin elkette nyt senteden sallico keten teille omatundo tekemen ylitze Roan eli ylitze Jooman/ taicka ylitze märettydhen Pyhepeiuen/ taicka Wdhenkuun/ taicka Sabbathein/
Niin älkäätte nyt sentähden salliko ketään teille omatunto tekemään ylitse ruoan eli ylitse juoman/ taikka ylitse määrättyjen pyhäpäiwän/ taikka uudenkuun/ taikka sapattein/
2:17 iotca olit sen tygetuleuaisen Wario/ Mutta se Rumis itze ombi Christusesa.
jotka olit sen tykötulewaisen warjo/ Mutta se ruumist itse ompi Kristuksessa.
2:18 Elket sallico kene'gen teilde site Maali poistemmata/ iotca meneuet oman Ehdhons ielkin/ neurydhes ia Engelein Hengelisudhes.
Älkäät salliko kenenkään teiltä sitä maalia poistemmatta/ jotka menewat oman ehtons jälkeen/ nöyryydes ja enkelein hengellisyydes.
2:19 Joita ei hen coskan nähnyt ole/ ia ombi turha' ylespaisunut hene' Lihalises mielesens/ Ja ei pide he'dens Pää se/ iosta se coco Rumis/ iäseniste ia Raadhioista wäkewuyde' saapi/ ia toinen toisestans coosrippuuat/ ia sillens casuapi sihe' lisemiseen ionga Jumala andapi.
Joita ei hän koskaan nähnyt ole/ ja ompi turhaan ylöspaisunut hänen lihallises mielessäns/ Ja ei pidä heidäns pää se/ josta se koko ruumis/ jäsenistä ja raajoista wäkewyyden saapi/ ja toinen toisestans koossa riippuwat/ ja sillens kaswaapi siihen lisäämiseen jonka Jumala antaapi.
2:20 Nin ette te nyt poiscoollet oletta Christusen cansa nijste mailman Sädhyiste/ mixi te sis annatte teiten solmitta Sädhyille/ ninquin te wiele eleisitte mailmasa?
Niin että te nyt poiskuolleet olette Kristuksen kanssa niistä maailman säädyistä/ miksi te siis annatte teitän solmittaa säädyille/ niinkuin te wielä eläisitte maailmassa?
2:21 (Jotca sanouat) Ele sihen rupe. Ele täte maista. Ele täte pitele.
(Jotka sanowat) Älä siihen rupee. Älä tätä maista. Älä tätä pitele.
2:22 Jotca quitengin caiki sijnä culumises huckuuat/ quin ouat Inhimisten keskyt ia opit.
Jotka kuitenkin kaikki siinä kulumises hukkuwat/ kuin owat ihmisten käskyt ja opit.
2:23 Joilla tosin ombi yxi Wijsauden mooto/ lepitze itzewalitun Hengelisudhen ia neurydhen/ ia sen cautta ettei he Rumistans armaitze/ ia eiuet Lihallens henen * Cunniatans tee/ henen tarpesans.
Joilla tosin ompi yksi wiisauden muoto/ läwitse itsewalitun hengellisyyden ja nöyryyden/ ja sen kautta ettei he ruumistans armaitse/ ja eiwät lihallens hänen kunniatans tee/ hänen tarpeessans.

* Käsikirioitus) Eipe miteken ole nin coua meite wastan/ quin Omatundo/ iolla me ninquin omasta Käsikirioituxesta ylitzetodhistetaan/ cosca Laki meille Synnin ilmoitta/ Jolla synnille me olema/ sen saman Käsikirioituxen Lain ricotuxes kirioittanut. Mutta Christus meite pästepi caikista semmotoisesta/ hene' Ristins cautta/ ia mös itze Perkele' poisaija Synnin ia caiken pahudhen cansa/ vskosa.

III. Lucu.

3:1 JOs te nyt Christusen ca'sa oletta ylesnosnet/ nin etzikette ne quin ylhelle ouat/ cussa Christus o'bi Jumala' oikialla kädelle istuua/
Jos te nyt Kristuksen kanssa olette ylösnousseet/ niin etsikäätte ne kuin ylhäällä owat/ kussa Kristus ompi Jumalan oikealle kädelle istuwa/
3:2 Pyrkeket sen ielkin quin ylhelle on/ ei ninen ielkin quin Maan päle ouat.
Pyrkikäät sen jälkeen kuin ylhäällä on/ ei niinen jälkeen kuin maan päällä owat.
3:3 Sille te oletta poiskollet/ ia teiden Eleme' o'bi werhottu Christusen cansa Jumalasa.
Sillä te olette poiskuolleet/ ja teidän elämän ompi werhottu Kristuksen kanssa Jumalassa.
3:4 Mutta cosca Christus teiden Elemen ilmiotetuxi tule/ silloin mös te ilmoitetan henen cansans cunniasa.
Mutta koska Kristus teidän elämän ilmiotetuksi tulee/ silloin myös te ilmoitetaan hänen kanssaan kunniassa.
3:5 Nin colettacat senteden teiden Jäsenen/ iotca Maan päle ouat/ Hoorws/ Saastasus/ Häpielinen Himo/ Rieta halaus ia se Ahneus (ioca ombi Epeiumalden Paluelus)
Niin kuolettakaat sentähden teidän jäsenen/ jotka maan päällä owat/ Huoruus/ Saastaisuus/ Häpeällinen himo/ Rietas halaus ja se ahneus (joka ompi epäjumalain palwelus)
3:6 ionga tedhen Jumalan wiha tulepi Epewskon Lasten päle/
jonka tähden Jumalan wiha tuleepi epäuskon lasten päälle/
3:7 Joissa te mös muinen waelsitta/ coska te nijsse elitte.
Joissa te myös muinen waelsitte/ koska te niissä elitte.
3:8 Mutta nyt te poispangata teisten caiki/ Wiha/ Hirmusus Pahws/ Pilca/ Ilkiet Sanat teiden suustan/
Mutta nyt te poispankaatte teistän kaikki/ Wiha/ Hirmuisuus pahuus/ Pilkka/ Ilkiätä sanat teidän suustan/
3:9 elket walechtelco keskenen/ Poisrisucat teisten se wanha Inhiminen henen tegonsa cansa/
Älkäät walehdelko keskenään/ Poisriisukaat teistän se wanha ihminen hänen tekonsa kanssa/
3:10 ia pukecat teiten sihen wtehen/ ioca wdhistetan henen tundemiseens/ ia henen Juricuuans ielkin ioca sen loonut on.
ja pukekaat teitän siihen uutehen/ joka uudistetaan hänen tuntemiseens/ ja hänen juurikuwans jälkeen joka sen luonut on.
3:11 Cusa ei ole Greki ia Judeus/ Ymberileickaus ia Esinachka/ Barbarus/ Scytha/ Oria/ Wapah/ waan caiki caikesa Christus.
Kussa ei ole Kreki ja Judeus/ ympärileikkaus ja esinahka/ Barbarus/ Skyytta/ orja/ wapaa/ waan kaikki kaikessa Kristus.
3:12 Nin pukecat nyt teiten/ quin Jumalan Wlosualitudh/ Pyhet ia Rackahat/ sydhemelises Armiahudhes/ Ysteuydhes/ Neurydhes/ Hiliasudhes/ Kersimises.
Niin pukekaat nyt teitän/ kuin Jumalan uloswalitut/ Pyhät ja rakkahat/ sydämellises armeliaisuudes/ ystäwyydes/ nöyryydes/ hiljaisuudes/ kärsimises.
3:13 Ja kersiket toinen toistanne. Ja andexiandacat teiden keskenen ios iollakin on Ca'netta toista wastoin. Ninquin Christus teille on andexiandanut/ nin mös tekin techkä.
Ja kärsikäät toinen toistanne. Ja anteeksiantakaat teidän keskenään jos jollakin on kannetta toista wastoin. Niinkuin Kristus teille on anteeksiantanut/ niin myös tekin tehkää.
3:14 Mutta ylitze neite caiki/ pukecat teiten Rackautehen/ ioca ombi teudhelisudhen Sidhe.
Mutta ylitse näitä kaikkia/ pukekaat teitän rakkautehen/ joka ompi täydellisyyden side.
3:15 Ja se Jumalan Rauha * hallitcan teiden Sydhemisen/ iohonga te mös cutzutudh oletta/ ychte' Rumisen. Ja olcatta Kijtoliset.
Ja se Jumalan rauha hallitkaan teidän sydämissän/ johonka te myös kutsutut olette/ yhteen ruumiiseen. Ja olkaatte kiitolliset.
3:16 Asucan JUMALAN Sana runsasti teisse/ caiken Wijsaudhen cansa. Opetacat ia manatca teite keskenen/ Psalmille ia Kitoswirsille/ ia Hengelisille Lauluilla/ weisaten Armo' cautta Herralle teiden sydhemisen.
Asukaan JUMALAN Sana runsaasti teissä/ kaiken wiisauden kanssa. Opettakaat ja manatkaa teitä keskenän/ psalmeilla ja kiitoswirsillä/ ja hengellisillä lauluilla/ weisaten armon kautta Herralle teidän sydämissän.
3:17 Ja caiki mite te teette/ puhen eli töen cansa/ Se caiki techkette Herran Iesusen Nimehen/ Ja kijtteket Jumalata ia Ise henen cauttans.
Ja kaikki mitä te teette/ puheen eli työn kanssa/ Se kaikki tehkäätte Herran Jesuksen nimehen/ Ja kiittäkäät Jumalata ja Isää hänen kauttans.
3:18 Te Waimot/ olcat teiden Miesten alamaiset Herrasa/ quin cochtolinen ombi.
Te waimot/ olkaat teidän miesten alamaiset Herrassa/ kuin kohtuullinen ompi.
3:19 Te Miehet/ racastacat teiden Waimona/ ia elket olco catkerat heite wastan.
Te miehet rakastakaat teidän waimonne/ ja älkäät olko katkerat heitä wastaan.
3:20 Te Lapset/ olcatta cwliaiset Wanhimbaine caikisa cappaleisa. Sille se ombi Herralle hyuesti otolinen.
Te lapset/ olkaatte kuuliaiset wanhimpainne kaikissa kappaleissa. Sillä se ompi Herralle hywästi otollinen.
3:21 Te Iset/ elkette herssyttelkö teiden Lapsian/ ettei he araxi tulisi.
Te isät/ älkäätte hersytelkö teidän lapsian/ ettei he araksi tulisi.
3:22 Te Palueliat/ olcatta cwliaiset caikisa asioisa teiden rumilisten Herrain/ Ei paluellen silmen edes/ quin Inhimiste' miele' noutain/ waan sydheme' yxikerdasudhes/ ia Jumala' pelgosa.
Te palwelijat/ olkaatte kuuliaiset kaikissa asioissa teidän ruumiillisten herrain/ ei palwellen silmän edes/ kuin ihmisten mielen noutain/ waan sydämen yksikertaisuudes/ ja Jumalan pelossa.
3:23 Caiki mite te teette/ se techket sydhemesten/ ninquin HERralle/ ia ei Inhimisille.
Kaikki mitä te teette/ se tehkäät sydämestän/ niinkuin HERralle/ ja ei ihmisille.
3:24 Ja tietke/ ette te Herralda saatta Perimisen palcan. Sille te palueletta site Herra Christusta.
Ja tietkää/ että te Herralta saatte perimisen palkan. Sillä te palwelette sitä Herra Kristusta.
3:25 Mutta ioca wärin tekepi/ sen pite saaman mite hen wärin tehnyt on. Ja ei catzota Personan moodhon ielkin.
Mutta joka wäärin tekeepi/ sen pitää saaman mitä hän wäärin tehnyt on. Ja ei katsota persoonan muodon jälkeen.
IV. Lucu.

4:1 Te Herrat/ mike oikius ia cochtuus on/ se osottacat paluelioille/ tieten ette teille mös yxi HERRA taiuahas onopi.
Te herrat/ mikä oikeus ja kohtuus on/ se osoittakaat palwelijoille/ tieten että teille myös yksi HERRA taiwahas oleepi.
4:2 OLcatta alinomaiset rucuxisa/ waluoden nijsse Kijtoxen ca'sa. Ja rucolcat ynne mös meide' edesten/
Olkaatte alinomaiset rukouksissa/ walwoen niissä kiitoksen kanssa. Ja rukoilkaat ynnä myös meidän edestän/
4:3 Ette Jumala meille Sana's Ouen auais/ Christusen salautta puhuma'/ Jo'ga tede' mine mös sidhottu ole'/
Että Jumala meille sanans owen awais/ Kristuksen salautta puhuman/ Jonka tähden minä sidottu olen/
4:4 senpäle ette mine sen sama' iulgistaisin/ ninquin minu' tule puhua.
senpäälle että minä sen saman julkistaisin/ niinkuin minun tulee puhua.
4:5 Wijsahast waeldacat ninen cansa iotca wlcona ouat. Ja asettacat teiten aijan ielkin.
Wiisahast waeltakaat niinen kassa jotka ulkona owat. Ja asettakaat teitän ajan jälkeen.
4:6 Teiden puhen olcon aina souelias/ ia Solalla secoitettu/ Ette te tiedheisitte quinga teiden pite iocaista wastaman.
Teidän puheen olkoon aina sowelias/ ja suolalla sekoitettu/ Että te tietäisitte kuinka teidän pitää jokaista wastaaman.
4:7 Caikista minun menoistani pite Tychycus se racas weli ia wskolinen Paluelia ia Palueluskumpani Herrasa teille tietteuexi tekemen.
Kaikista minun menoistani pitää Tykykys se rakas weli ja uskollinen palwelija ja palweluskumppani Herrassa teille tiettäwäksi tekemän.
4:8 Jonga mine siteuarten teille lehetin/ Ette mine saisin tiete quinga teiden cansanne kieupi/ ia ette hen teiden sydhemen Lohutais/
Jonka minä sitäwarten teille lähetin/ Että minä saisin tietää kuinka teidän kanssanne käypi/ ja että hän teidän sydämen lohduttais/
4:9 ynne Onesimusen sen vskolisen ia rackan Welien cansa/ ioca yxi teiste on. Caiki quinga tälle seiso/ he teille tieteuexi tekeuet.
ynnä Onesimuksen sen uskollisen ja rakkaan weljen kanssa/ joka yksi teistä on. Kaikki kuinka tällä seisoo/ he teille tiettäwäksi tekewät.
4:10 Teruettepi teite Aristarchus minun Cansafangin/ Ja Marcus Barnaban Neuat/ ioista te mwtomat Keskyt sanet oletta. Jos hen teiden tygen tulepi/ nin ruuetcat hende wastan/
Terwehtääpi teitä Aristarkus minun kanssawangin/ Ja Markus Barnabaan newat (serkku) / joista te muutamat käskyt saaneet olette. Jos hän teidän tykön tuleepi/ niin ruwetkaat häntä wastaan/
4:11 Ja Iesus ioca cutzuta' Justus/ iotca ymberileickauxista ouat. Näme ouat ainostans minu' Auttaiani Jumala' waldakundaha'/ iotca minulle yxi turua ouat olluet.
Ja Jesus jota kutsutaan Justus/ joka ympärileikkauksista owat. Nämä owat ainoastana minun auttajani Jumalan waltakuntahan/ jotka minulle yksi turwa owat olleet.
4:12 Teruettepi teite Epaphras ioca yxi teiste ombi Christusen Paluelia/ alati hartasti tötetekeue rucoxisa teiden edesten/ Senpäle ette te seisoisitta teudheliset ia ylesteutetydh caiken Jumalan tahdhon cansa/
Terwehtääpi teitä Epaphras joka yksi teistä ompi Kristuksen palwelija/ alati hartaasit työtätekewä rukouksissa teidän edestän/ Senpäälle että te seisoisitte täydelliset ja ylöstäytetyt kaiken Jumalan tahdon kanssa/
4:13 Sille Mine todhistan heneste/ ette he' swren achkeruxen teiste pitepi/ ia nijste iotca Laodiceas ia Hierapolis ouat.
Sillä minä todistan hänestä/ että hän suuren ahkeruuden teistä pitääpi/ ja niistä jotka Laodikeas ja Hierapolis owat.
4:14 Teruettepi teite Lucas Läkeri se rackahin/ ia Demas.
Terwehtääpi teitä Lukas lääkäri se rakkahin/ ja Demas
4:15 Teruetteket nijte Weliä Laodiceas/ ia Nimpham/ ia site Seurakunda ioca henen Honesans on.
Terwehtäkäät niitä weljiä Laodikeas/ ja Nimpham/ ja sitä seurakuntaa joka hänen huoneessans on.
4:16 Ja coska teme Epistola on teiden tykenen luettu/ nin saattaca/ ette se mös sijnä Seuraku'nas Laodiceas luetaisin/ ia ette te sen lukisitte/ ioca Laodiceasta ombi.
Ja koska tämä epistola on teidän tykönän luettu/ niin saattakaa/ että se myös siinä seurakunnas Laodikeas luettaisiin/ ja että te sen lukisitte/ joka Laodikeas ompi.
4:17 Ja sanocat Archippo/ Catzo sen Wirghas päle iongas sanut olet Herrasa/ ettes sen saman wlostoimitat.
Ja sanokaat Archippo/ Katso sen wirkas päälle jonkas saanut olet Herrassa/ ettäs sen saman ulostoimitat.
4:18 Munu' Teruetyxen minu' Paualin kedheste. Muistacat minu' Siteni päle. Armo olcohon teiden cansan/ Amen.
Minun terwehdyksen minun Pawalin kädestä. Muistakaa minun siteeni päälle. Armo olkohon teidän kanssan/ Amen.

Kirioitettu Romista Tychycusen ia Onesimusen möte.