Se Pyhen Judan Epistola

22.04.2020

Alcupuhe P. Judan Epistolan päle.
Teme P. Judan Epistola ombi wloswedhetty ia kirioitettu/ sijte toisesta P. Petarin Epistolasta/ nin ette caiki Sanat ouat lehes yhdencaltaiset.
Ja puhu nin Apostoleista quin yxi Opetuslapsi cauua' heiden ielkins.
Ja hen edeswetepi mutamita Sanoia ia Teghoia/ iotca Ramatusa ei cussan leute.
Minge syn tehden/ ouat mös ne wanhat yllytetut/ Temen Epistolan poisheittemen/ muista P. Ramatuista ia Päkirioista/ Nin ettei hen caiketi/ muidhen Apostoleitten Epistolain werdana pidhetty.
Sihen mös tule/ etei teme Apostoli Judas ollut tullut Grekin maalle/ wan Persian Maacundaan/ ninquin sanotan/ ettei hen ole ensinken Grecain Kielelle kirioittanut.
Senteden waicka mine hende couan kiteisin/ ombi hen sittekin yxi keluotoin Epistola/ ninen Päkiriain seas luetta ioca vskon Perustoxen paneman pideis.

P. Judan Epistola.

Juud 1:1 JUdas Iesusen Christusen Paluelia/ Mutta Jacobin Welij/ nijlle cutzutuille/ iotca Ises Jumalas pyhitetut ouat/ ia Iesuses Christuses wapadhetut.
Juud 1:2 Jumala lisekön teille palio Laupiutta/ ia Rackautta.
Juud 1:3 Te rackat/ ette minulla oli swri ahkerus teille kirioittaman/ meidhen ychteisesta Terueydhesta/ pidhin mine sen tarpelisna/ teite Kirioitoxella manata/ Ette te vskon polesta kiluoitelisitta/ ioca widoin Pyhein eten ombi annettu.
Juud 1:4 Sille ette mutamat Jumalattomat Inhimiset ouat mös ynne siselle liucactanuet/ Joista muine' kirioitettu oli sencaltaisehen Rangaistoxeen. He ouat Jumalattomat/ ia weteuet meiden Jumalan Armon Irtautehen/ ia kieldeuet Jumalan/ ioca ainoa Haltia on/ ia meiden Herran Iesusen Christusen.
Juud 1:5 Mutta mine tahdon teille muistutta/ ette te widhoin sen tiedheisitte/ ette Herra coska hen Canssans Egiptiste teruenne wloswienut oli/ taas hen ne iotca ei wskonuet huckasi/
Juud 1:6 Ja mös ne Engelit/ iotca ei heiden Esiwaldans pitenyet/ waan ylenannoit heiden Codhonsa/ ombi hen ketkenyt sihen swren peiuen Domihon asti/ ijancaikisilla Cahleilla pimeydhese.
Juud 1:7 Ninquin mös Sodoma ia Gomorra/ ia ne Lähicaupungit iotca samalla modholla heiden cansas Hauriuxisa synditehnyet olit/ ia ouat * wieralisen Lihan ielkin keunyet. Ne ouat Esi cuuaxi pannut kersimen site ijancaikista Tulen Pijna.
Juud 1:8 Samalmoto ouat mös neme Une'nekiet/ iotca liha saastuttauat/ Mutta Herraudhet he ylencatzouat/ ia ne Maiestatit he pilcauat.
Juud 1:9 Mutta Michael se ylimeine' Engeli coska he' taistellen Perkele' cansa riteli/ Moisesen Rumijsta/ ei hen rohgiennut wlossanoa Domiota/ sijte pilcasta/ waan sanoi/ Herra sinun rangaiskon.
Juud 1:10 Mutta neme pilcauat nijte ioista he euet miten tiede. Mutta mite he Loonnon cautta tietäuet/ ninquin mwdki iäriettömet Pedhot/ nijse he turmelduuat.
Juud 1:11 We heien/ Sille he kieuuet Cain Tijelle/ ia langeuat sen Balaamin Exytoxeen palcan tehden/ ia huckuuat Choren Capinasa.
Juud 1:12 Neme Häpien pilcut/ pramauat teiden Lahioistanna ilman cartamista/ itzens irtalisesta caiten/ He ouat wedhettömet piluet iotca twlesta ymberinsaeta'/ paliahat hedelmettömet puut/ cahdesti coolluet/ ia iurinense reiueistut/
Juud 1:13 Meren iulmat Aalot iotca heiden Oman Häpiens wloswachtuuat/ Exyueliset Tähdhet/ ioille se pimeudhen mustaus tähdhelle pandu ombi ijancaikisesta.
Juud 1:14 Nin ombi mös semmotoisista se Enoch Seitzemes Adamista ennen noitunut ia sanonut/ Catzo/ Herra tulepi monen tuhane' Pyheins cansa/
Juud 1:15 Domoita tekemen caikein ylitze/ ia rangaitzeman caikia nijte iotca Jumalattoma ouat/ caikein heide' Jumalattoma' Meno'sa Töiden tehde'/ Joine'ga cansa he ouat Jumalattomat olluet/ ia caikista nijste couista/ quin ne Jumalattomat Synneiset ouat hende wastan puhunuet.
Juud 1:16 Neme ouat Napisiat ia * Walitaiat/ omain himoins ielkin waeldauaiset. Ja heiden Suuns puhupi röukiöite sanoia/ ia jhmeteleuet Inhimisten Moodhoia/ tarpens tehdhen.
Juud 1:17 Mutta te minun rackani/ muistelcat nijte sanoia iotca teille ennen sanotut olit/ meiden HErran Iesusen Christusen Apostoleilda/ quin he teille sanoit/
Juud 1:18 ette wimeisella Aialla tuleuaiset ouat Pilcaijat/ iotca heidhen omisa Himoisans sijne Jumalattomas Menos waeldauet.
Juud 1:19 Neme ouat ne/ iotca Eriseurauxet tekeuet/ Lihalliset/ ioilla ei Hengie ole.
Juud 1:20 Mutta te minu' rackani/ ylesrake'daka teiten itze/ teiden caikia pyhimen Uskona päle sen pyhen Hengen cautta/ Ja rucolcat/ ia piteket teite keskenen Jumalan Rackaudhesa/
Juud 1:21 ia odhottacat meiden HERran Iesusen Christusen Laupuitta ijancaikisehe' Elemehe'.
Juud 1:22 Ja piteket teme Eroitus/ ette te teiten * mwtamitten päle armadhaisitte/
Juud 1:23 mutta monicactoia Pelghon cansa Autuaxi tekisitte/ ia temmatca Heite Tulesta/ Ja wihatca site Lihasta saastatuta Hametta.
Juud 1:24 Mutta henelle ioca teite woipi ilman wighata wariella/ ia seisotta henen Casuoins Cunnialisudhen eten/ nuctetomat Riemun cansa.
Juud 1:25 Sen Jumalan/ ioca yxinens Wisas ombi/ meide' Wapactaian/ olcohon Cunnia/ ia Maiestati/ ia Walda/ ia Woima/ nyt ia caikes ijancaikisudhesa/ AMEN.

* Walittaiat ) Ei coska' nin Kieu quin he tactouat/ he taitauat caiki Asiat Domita/ souitta ia asetta/ ia ei miten heite tydhyte/ waan omast Aiwustans he caiki paramin toimttauat heiden heijun lulons ielkin * Mwtamitten ) Se on/ mwtamita te wahuistacat/ mwtamita te rangaiska/ quitengin pelgon cansa/ Ei ylpeyxella/ senpäle ette te Heite sijte ijancaikisen Tulen ia Cadhotoxen Waarasta poistemmaisitta.