Se Pyhen Jacobin Epistola

22.04.2020

Alcupuhe P. Jacobin Epistolan päle.
WAicka teme P. Jacobin Lehetuskiria/ wanhoilda ombi poishylietty olut/ ia ei pidhety oikean Apostolisen Lehetuskirian edheste.
Quitengin mine site kijten ia Hyuene pidhen.
Sentedhen ettei hen yhten Inhimisten Sätyä opeta/ waa' Jumala' Lain Opin Hartasti waati.
Mutta ette mine sen ylitze minun Luloni ilmoitan/ quitengin paitzi iocaitzen aruamisen estet/ Nin em mine site lue iongun Apostolin Epistolaxi/ ia neme ouat sihen minun Titalani.
Ensin/ ette hen iwri wastoin p. Paualin ia caikia mwita Ramatuita sanopi/ ette Töidhen cautta Wanhurskaus tulepi/ ia semmengi hen puhupi tellens.
Abraham tuli Wanhurskaxi henen Töidhens cautta/ coska hen poiansa wffrasi.
Echke quitengin p. Pauali Rom. iiij. Ja mös wsein mwalla/ siteuastan iwri selkiesti opettapi/ ette Abraham on ilman Töite/ ainoasta henen Uskostansa wanhurskatettu/ ia sen wahuista Mosesen todhistoxella Gen. xv.
Ette Abraham io cauuan ennen wanhurskatettu oli ainosta Uskostans/ quin hen sen Töön teki/ ette hen poians wffrasi.
Senteden teme Wica kylle osotta ettei teme ole iongun Apostolin Epistola.
Sitelehin/ echke hen wlosandapi henens Christilisexi Opetaiaxi/ quitengin ei miten licuta sencaltaises pitkes Opis Christusen Kersimisesta/ Coolemasta/ Ylesenousmisesta/ Wirghasta/ ia Christusen Hengeste.
Kylle hen toisinans Christusen mainitze/ mutta ei hen miten Heneste opeta/ waan puhupi ychteitzesta Uskosta Jumala' tyge.
Sille ette yxi oikea Apostolin wirca ombi saarnata Christusen Kersimisesta/ Ylesnousemisesta ia wirgasta/ ia Uskon perusta paneman/ ninquin hen itze sanopi Johannis %xv. Teidhen pite minusta todhistaman/ ia p. Pauali sanopi/ j. Cori ij. Ei henens mwta tieteuen waan Christusen/ Ja sihen mös caiki P. Ramatut kiendyuet/ ette he caiki ynne Christusen saarnauat ia hokeuat.
Ja teme ombi se oikea Coetuskiui/ iolla caiki Ramatut coetellan/ coska me näem/ ios ne Christusta hokeuat/ taicka ei.
Senwoxi ette caiki Ramatut ainoan Christusen osottauat Rom. iij.
Mike Christusta ei opeta/ ei se ole Apostolinen/ echke p. Petari taicka Pauali sen opetais.
Wastanpein/ mike Christusta saarnapi se ombi Apostoline'/ echke wiele Judas/ Hannas/ Pilatus ia Herodes sen tekisit
Mutta teme Jacobi ei mwta tee/ quin watipi Lain tyge/ ia sen töide' tyge/ ia heittepi sekesaurain ydhen puhen toisen secan Ette mine lwlen sen olluexi ydhen toimelisen Hyuen Miehen/ ioca mwtomat puhet ombi Apostoleidhen Opetuslapsilda Käsitenyt/ ia nin on sijtte Paperin päle kirioitellut.
Taicka o'bi lehes henen Saarnastans iolda toiselda kirioitettu.
Hen cutzupi Lain wapaudhen Laixi/ ionga p. Pauali quitengin cutzupi Oriudhen/ Wihan/ Synnin/ ia Cooleman Laixi.
Ja wiele sijttekijn he' mwtamat sanat siselwete P. Pe. Sarnasta.
Rackaus peite palio ricotusta.
>Itm' Nijn neurittäke teide' Jumalan wekeuen Kädhen ala.
>Itm' neme p. Paualin puhet Gal. v. Hengi himoitze Cateusta wastan.
Nin oli quitengi p. Jacob warahin Herodeselda tapettu Jerusalemis ennenquin p. Petari cooletettin.
Ombi senteden wskottapa/ ette hen cauuan Jelkin p. Petarin ia Paualin on ollut.
Summa/ Hen on tactonut nijte estelle iotca Uskon päle ilman Töite heidens turuasit/ ia ombi quitengin sijne Asias sangen heicko ollut/ Sille hen site tactopi Lain watimisella toimitta/ iotca Apostolit ouat Rackaudhen watimisella wlostoimittanuet.
Sentedhen em mine taidha täte/ ninen oikeadhen pääramatuin werdhaxi panna.
Mutta en tadho ketän estä/ ette hen site panis ia nautitzis quinga cungin mielistypi/ Sille ette monda hyue puhetta henes sijttekin ouat.

Se P. Jacobin Epistola.

I. Lucu.

Jaak 1:1 JAcob Jumalan ia HErran IEsusen Christusen Paluelia/ nijlle Cadheltoistakymenelle Sucucunnille iotca haiolla ouat/ Terueydhen toiuotta.
Jaak 1:2 Minun Rackat Welieni/ piteket se sulana Riemuna/ coska te moninaisijn Kiusauxijn langeta/
Jaak 1:3 tieten ette teidhen Uskon ios hen mutoin toimelinen on/ waicuttapi Kersimisen/
Jaak 1:4 Mutta Kersimus pite wahuana pysyme' haman loppun asti/ Senpäle ette te olisitta teudheliset ia coconaiset/ ia ei miseken puuttuuaiset.
Jaak 1:5 Mutta ios ioldain teisse Wisautta putuis/ se anocan Jumalalda/ ioca andapi yxikerdalisesta iocaitzelle/ ia ei soima/ nin se henelle annetan.
Jaak 1:6 Mutta hen anocan Uskosa ilman epälemet/ Sille/ ioca epeile/ se ombi Meren Alon caltainen/ ioca Twlelda aietan ia prijskoitetan.
Jaak 1:7 Sencaltainen Inhiminen elken luuco/ ette hen iotain HErralda saapi.
Jaak 1:8 Yxi Epäleua ombi horiuua caikisa henen Teisens.
Jaak 1:9 Mutta yxi weli ioca neurä ombi/ kehucan henen Corghotoxesans/
Jaak 1:10 Ja wastoinpäin/ ioca Rikas ombi hen kehucan henen Alandamisesans. Sille ette ninquin Roohon Cu'coistos pite henen poiskatoman.
Jaak 1:11 Auringo yleskoitta Helten cansa/ ia Roho taipu/ ia henen Cuckans poiswarise/ ia henen Cuniudhens mooto hucastui. Nein mös sen Rickan pite henen Tauaroisans taipuman.
Jaak 1:12 Autuas ombi se Mies ioca Kiusauxen kersipi/ Sille coska he' coeteltu ombi/ pite henen saaman sen Elemisen Crunun/ ionga Jumala ombi luuanut ninen iotca hende racastauat.
Jaak 1:13 Elken kengen sanoco coska hen kiusatan/ ette hen Jumalalda kiusatan/ Sille eipe Jumala ole kiusaia pahude' päin/ nin ei hen kete' kiusa.
Jaak 1:14 Waan iocainen kiusatan/ coska hen omasta Himosta poiswedheten ia haucutellan/
Jaak 1:15 Senielken coska Himo ombi sigitenyt/ synnyttepi hen Synnin/ Mutta Syndi coska hen teutetty ombi/ nin se synnyttepi Cooleman.
Jaak 1:16 Elket exykö rackat Welieni/ caiki hyue Ando/
Jaak 1:17 ia caiki teudhelimen Lahia ylhelde tulepi Walkiudhein Iselde/ ionga tyköne ei ole ycten mwtosta/ eli wahetosta/ Walkiudhen ia pimeydhe'.
Jaak 1:18 Hen ombi meite synnyttenyt henen tadhons ielkin Totudhen Sanalla/ Senpäle ette me olisimma wtiset henen Loondocappaleistans.
Jaak 1:19 Senteden rackat Welieni/ olcoho' iocaine' Inhiminen nopea cwleman/ mutta Hidhas puhuman/ ia Hidhas Wihaan.
Jaak 1:20 Sille ette Inhimisen wiha ei tee miten Jumala' edes quin oikein on.
Jaak 1:21 Senteden poispangatta caiki Saastaus ia caiki Pahuus/ ia ruuetca Siweydhen cansa Sana wastan/ ioca teisse jstutettu ombi/ ioca woipi teiden Sielu'na Autuaxi saatta.
Jaak 1:22 Mutta olcat Sanan tekiet ia ei cwliat waiuoin/ itze teiten petteden.
Jaak 1:23 Sille ios iocu on Sanan Cwlia/ ia ei Tekie/ hen ombi sen miehen caltainen/ ioca henen rumilisen Casuons Speilis curkistele.
Jaak 1:24 Sille sijttequin hen curkistellut oli itzens/ mene he' cocta pois/ Ja cocta hen vnhotti millinen hen oli.
Jaak 1:25 Mutta ioca lepitzecatzopi sihen wapaudhen Teudelisen Lakijn/ ia kijnipysypi/ ia ei ole Unhottaua Cwlia/ waan Tööntekie/ Se sama tulepi Autuaxi henen teghosansa.
Jaak 1:26 Mutta ios nyt iocu teidhen keskenen näky Jumalalinen oleua ia ei suista henen Kieldens/ waan wiettelepi henen Sydheme's/ Sen Jumalanpaluelus ombi turha.
Jaak 1:27 Yxi puhdhas ia Saastatoin Jumala'paluelus teme ombi Isen ia Jumalan tyköne/ etzimen nijte Oruoia ia Leskie heidhen murehisans/ ia itzens saastatoinna Mailmasta pitemen.

II. Lucu.

Jaak 2:1 RAckat Welieni/ Elket site sixi pitekö/ ette Usko IESUSEN CHRISTUSEn meidhe' HErran päle Cunnialisuteen taitapi Inhimisten modhon catzomisen kersie.
Jaak 2:2 Sille ios teiden Seuracunnan siseltulis iocu Mies cantadhen Culta Sormusta/ ia kijldeuelle watelle puetettu.
Jaak 2:3 Nijn tulis mös siselle yxi Kieuhä Rysylle/ ia te catzoisitta hene' polens ioca kijldeuet Waatet candapi/ ia sanoisitta henelle/ Istu Sine tesse hyuesti. Ja sille Kieuhelle sanoisitta/ seiso Sine sielle/ taicka jstu tesse minun Jalghoisani.
Jaak 2:4 Ja eipe te site Oikein aiattele/ Waan te tuletta Domarixi/ ia teette pahan eroituxen.
Jaak 2:5 Cwlcatta minun rackat Welieni/ eikö Jumala ole wlosualinut temen Mailman Kieuhie iotca Uskosa rickat ouat/ ia Waldakunnan periliset/ ionga hen lupasi nijlle ioilda hen racastetan?
Jaak 2:6 Mutta te oletta sen Keuhen heueisnyet. Eikö ne Rickat wäkiwalda teidhen wastan pruca ia wedhe teite Oikeudhen eten?
Jaak 2:7 Eikö he mös pahasti puhu sijte hyueste Nimeste/ ioista te nimitetut oletta?
Jaak 2:8 Jos te sen Kuningalisen Lain teutette Ramatun ielkin. Racasta sinun Lehimeises ninquin itze sinus/ nin te hyuestiteet/
Jaak 2:9 Mutta ios te Inhimisten Mooto catzotta/ nin te synditeet/ ia rangaistan Lailda ninquin ylitzekeupeiset.
Jaak 2:10 Sille ios iocu coco Lain pite/ ia rickopi ydhes/ se on caikista Wicapä.
Jaak 2:11 Sille ette se ioca sanoi/ Ei pidhe sinun Horitekemen. Hen ombi mös sanonut/ Ei pidhe sinun Tappama'. Jos ett sine nyt Hooriatee/ mutta tapat/ nin sine olet Lain ylitzekieupiaxi tullut.
Jaak 2:12 Nein te puhucat/ ia nein te tehket/ ninquin ne iotca wapaudhen Lain cautta pite Domittaman.
Jaak 2:13 Mutta yxi laupiatoin Domio pite henen ylitzens kieumen ioca ei ole Laupiutta tehnyt. Ja Laupius kehupi Domiota wastan.
Jaak 2:14 Mite se autta rackat Welieni/ ios iocu sanopi henellens Usskon oleuan/
Jaak 2:15 ia ei quitengan henelle Töite ole? Taitaco se Usko henen Autuaxi saatta?
Jaak 2:16 Mutta ios nyt yxi weli taicka Sisar alasti olisit/ ia putuisit iocapeiueste Rauindota/ ia iocu teiste sanois heille/ Jumala teite autacon/ lemmittäke teiten/ ia rauitca teiten/ Ja ette te quitengan anna heille miteken Rumijn taruetta.
Jaak 2:17 Mite se heite autais? Nein mös Usko coska ei henelle Töite ole/ ombi hen itzesens coollu.
Jaak 2:18 Mutta nyt macta iocu sanoa/ Sinulla ombi Usko/ ia minulla ombi Tööt/ Osotta minulle sinun Uskos sinun Töilles/ Nin mineki mös tadhon minun vskon osotta minun Töilleni.
Jaak 2:19 Sine vskot ette ainoa Jumala ombi/ Sen sine oikein teet/ Ja Perkelet mös sen vskouat ia wapiseuat.
Jaak 2:20 Mutta tadhockos tiete sine turha Inhiminen/ ette vsko ilma' Töite coollu ombi.
Jaak 2:21 Eikö Abraham meiden Isen Töidhen cautta ole Wanhurskatettu/ coska hen Poiansa Isaachin Altarille wffrasi?
Jaak 2:22 Sijne sine näet/ ette Usko ombi ynnewaicuttanut henen Töidhens cansa/ ia ette Usko ombi Töiste teudhelisexi tullut.
Jaak 2:23 Ja ombi se Ramattu teutetty ioca sano/ Abraham vskoi Jumalan/ ia se luetin henelle Wanhurskaudhexi/ ia Jumalan Ysteuexi cutzutin.
Jaak 2:24 Nijn te sijs näette/ ette Inhiminen Töiste Wanhurskatan/ ia ei waiuoin Uskosta/
Jaak 2:25 Samalmoto mös se Porto Rahab/ eikö hen Töiste Wanhurskattu ole coska hen coriasi ne Sana'candaiat/ ia toista Tijete möte heite wloslaski?
Jaak 2:26 Sille ninquin Rumis ilman Hengete coollut on/ Nin mös Usko on ilman Töite coollut.

III. Lucu.

Jaak 3:1 ELket rackat Welieni/ iocainen pytkö Opettaiat olla/ Tieten/ ette me site swreman Domion saama.
Jaak 3:2 Sille moninaises me caiki putu'ma. Mutta ioca ei Puhesa langea/ se on teudhelinen Mies/ ioca woi mös coco rumins Suiszila hallita.
Jaak 3:3 Catzo me panema Heuoisten Suhun Suitzet/ ette he meite cwlisit/ ia heiden coco rumins me ymberinskänem.
Jaak 3:4 Catzos/ Laiuat mös echke quinga swret ne ouat ia ialoilda Twlilda aetan/ quite'gi he ymberiketen pienelle Styryllä cuhunga hen tacto ioca sen hallitzepi.
Jaak 3:5 Nin mös Kieli ombi yxi piskuinen Jäsen/ ia swret cappalet wlostoimitta.
Jaak 3:6 Catzos/ yxi wähe tuli/ quinga swren Metzen se sytyttepi? Ja Kieli o'bi mös yxi Tuli/ yxi Mailma wärytte teune's. Nin ombi Kieli meide' Jäsenein seas/ ia saastutta coco rumin/ ia ylessytyttepi caiken meiden Meno'na/ coska se Heluetiste ylessyttypi.
Jaak 3:7 Sille ette caiki Loonot seke Petoin ette Linduin/ ia Kermetten ia Merelisten/ Lakioitetan/ ia lakioitut ouat Inhimilisesta Loonosta.
Jaak 3:8 Mutta Kieldä ei yxiken Inhiminen taida lakioitta/ se Leuotoin pahuus/ teusi surmalisie Myrkyie.
Jaak 3:9 Sen cautta kijte'me me Jumalata ia Ise/ ia sen sama' cautta me kiroileme Inhimisie iotca Jumalan Cuuan ielkin loodhut ouat.
Jaak 3:10 Samasta Suusta Kitos ia Kirous wloskieuuet. Eipe sen nijn ( rackat Welieni ) oleman pidhe.
Jaak 3:11 Wloskohuco mös yxi Lehdhe ydheste Hoosta makian ia caruan wedhen?
Jaak 3:12 Taitaco mös/ rackat weliet/ yxi Ficuna Puu ca'da Oliu/ taicka wina puu Ficunata? Nin ei taidha mös yxiken Lehdhe soolaista ia makiata wette anda.
Jaak 3:13 Cuca Wisas ia Cauala ombi teidhen keskenen? Se osottacan henen hyuelle Menollans henen Töönse Siweydhes ia wisaudhes.
Jaak 3:14 Mutta ios teille ombi catkera kijuaus/ ia Rijta teidhe' Sydemesen/ nin elket kerskaco/ ia elket walectelco Totutta wastan.
Jaak 3:15 Sille eipe teme ole se wisaus ioca ylehelde tullut ombi/ wa' Maalinen/ Inhimilinen/ ia Perkelelinen.
Jaak 3:16 Sille ette cusa Kijuaus ia Rijta ombi/ sielle ombi Secaseuraus/ ia caiki paha Meno.
Jaak 3:17 Mutta se Wisaus ioca ylhelde ombi/ se on ensin puhdas/ sitelehin Rauhalinen/ Siuie/ Uskoittaua/ teusi Laupiutta/ ia hyuie Hedhelmite/ Eriseuratoin Wlconcullatoin.
Jaak 3:18 Mutta ne Wanhurskaudhen Hedhelmet/ kylueten rauhasa ninen iotca Rauhan piteuet.

IV. Lucu

Jaak 4:1 CUsta Sodhat ia Rijdhat tuleuat teiden keskenen? Eikö he sijte tule? nimittein/ teiden Himoista'ne/ iotca sotiuat teiden * iäsenisenne?
Jaak 4:2 Te Himoitzetta/ ia eipe te sen cansa saa. Te cadhetitta ia kijuatte/ ia eipe te sen ca'sa woita. Te sodhitta ia tappeletta/ ia eipe teille ole/ Senteden ettet te mite ano.
Jaak 4:3 Te anotta ia eipe te saa/ Senteden ette te pahasti anotta/ nimittein sihe'/ ette te teiden Himoisanne sen culutaisitta.
Jaak 4:4 Te Hoorintekiet in Hoorat/ ettekö te tiedhe/ ette Mailman Ystewuys ombi Jumalan Wihalisus? Joca sijs tactopi Mailma' Ysteue olla Hen tulepi Jumalan Wihalisexi.
Jaak 4:5 Eli lwletaco te/ ette Ramattu sanopi turhan? Hengi ioca teisse asupi/ himoitzepi Cateusta wastan/
Jaak 4:6 ia andapi runsasti Armon.
Jaak 4:7 Nin olcat sijs Alamaiset Jumalalle/ Mutta wastanseisocat Perkelet/ nin hen pakene teiste.
Jaak 4:8 Lehestyke Jumalalle/ nin hen lehestypi teille. Puhdistaca teiden Kätenne O te Synneiset/ Ja percacat teiden Sydhemenne te Caximieliset.
Jaak 4:9 Olcat Radhoiliset/ ia kersiket coua/ ia idkeket. Teiden Naurunna kendyken Idkuxi/ ia teiden Ilonna Murehexi.
Jaak 4:10 Neuriteket teiten Jumalan Casuon eten/ nin hen teite yleskodhenda.
Jaak 4:11 Elket panetelco keskenen rackat Weliet. Joca panettele weliens/ ia Domitzepi weliens/ hen panetele Lakia/ ia Domitzepi lain. Mutta ios sine domitzet Lain/ nin et ole sine Lain Tekie/ Waan Domari.
Jaak 4:12 Sille yxi ombi Lainandaia/ Joca woipi wapautta ia cadhotta. Cuca sine oleit/ ioca toista Domitzet?
Jaak 4:13 Lach nyt/ te quin sanotta. Tenepene taicka Homenna/ mengem sihen eli sihen Caupungijn/ ia wiettekem sijne ydhen Woodhen/ ia caupatechkem ia woittacam/
Jaak 4:14 iotca epätiedhette mite Homena tapactupi. Sille mike ombi teiden Elämen? Se ombi yxi Leuueh/ ioca wähexi Hetkexi ilmestupi/ mutta sitelehin se poiskatopi. Jonga edheste teiden piti sanoman.
Jaak 4:15 Jos Herra tactois/ ia me eleisime/ nin me tekisim site taica täte.
Jaak 4:16 Mutta nyt te teiten kerskatta teiden Coreuxisan. Caiki sencaltainen Kerskaus ombi paha.
Jaak 4:17 Sille ioca taita hyue tehdhä ia ei tee/ henelle ombi se synnixi.

V Lucu

Jaak 5:1 Lach nyt/ te Rickat/ idkeket ia wlgocat teiden Wiheleitzydhen päle/ ioca teiden ylitzen tulema' pite.
Jaak 5:2 Teidhen Rickaudhen ouat medhänyet/
Jaak 5:3 Teidhen waaten ouat coidhellut/ Teiden Cultanna ia Hopianna ouat roostunuet/ ia heidhe' roostens pite oleman teille todhistoxexi/ ia pitepi teidhen Lihanna ylessyömen ninquin yxi tuli.
Jaak 5:4 Te oletta Rickaudhen tauaroitzenuet teille wimeisine peiuine. Catzo/ Tömieste' palca iotca teiden Macundain Elon leicanuet ouat/ ioca petoxella ei ole teilde maxettu/ Ninen Elonleicaitten Parghut ia hwdhot ouat siselletulluet Herra' Sabaothin Coruihin.
Jaak 5:5 Te oletta Hercuisa elenyet maan päle/ ia oletta teide' Hecuman pitenyet/ ia teidhen Sydhemen sötellyet ninquin Teuraspeiuexi.
Jaak 5:6 Te oletta dominuet sen Wanhurskan ia tappanuet ia ei hen ole teite wastanseosonut.
Jaak 5:7 Nin olcat sis Kersiueiset/ rackat Weliet/ haman HERran tulemisen asti. Catzo peltomies odotapi site callista Maan Hedhelmete/ ia ombi kersiueinen sihenasti quin hen saapi Amulisen ia Illalisen Saten.
Jaak 5:8 Nin olcat te mös kersiueiset ia wahuistacat teidhen Sydhemen/
Jaak 5:9 Sille ette Herra' Tulemus lehestypi. Elket Hoaco/ rackat Welieni/ toinen toistan wastan/ Senpäle/ ettei te cadhotetuxi tulisi. Catzo/ se Domari ombi Ouen edhes.
Jaak 5:10 Ottacat/ minun rackat Welieni/ waiuan ia kersimisen Esicuua nijste Prophetista/ iotca teille puhunuet ouat Herran Nimee'/
Jaak 5:11 Catzo/ me lausumma ne Autuaxi/ iotca kersinyet ouat. Sen Hiobin kersiueisyden te olette cwlluet/ ia Herran Lopun te nehnuet oletta/ Sille ette Herra ombi sangen Laupias/ ia yxi Armactaia.
Jaak 5:12 Ennen caikia/ rackat Weliet/ Elket wannoco/ eike Taiuan cautta eike Maan/ eike mös ycten mwta olgho teidhen puhenna se Nin/ quin on Nin/ ia se olcohon Ei/ quin Ei ole. Sen päle ettei te langeisi wlconcullasutehen.
Jaak 5:13 Kersikö iocu teidhen seasan? Hen rucolkan. Jos iocu o'bi hyues mielesens? se weisatcan Psalmi.
Jaak 5:14 Jos iocu on teisse Sairas? he' cutzucan tygens Seuracunnan Papit/ ia rucoelcaat henen pälens woidellen henen Oliulla Herran Nimeen.
Jaak 5:15 Ja se Uskon rucuus parandapi sen Sairastauan/ ia Herra henen yleskohdendapi/ Ja ios hen ombi syndietehnyt/ ne pite henelle andexiannetaman.
Jaak 5:16 Tunnustaca keskenen toinen toisellenna Ricoxenna/ ia rucolca toinen toisen edeste/ ette te teruet olisitta/ Sille ette sen wanhurskan Rucous palio woipi/ coska hen totinen ombi.
Jaak 5:17 Elias oli yxi Inhiminen nise haluisa wicapä quin mekin/ ia hen rucoili yhden Rucouxen/ ettei pitenyt sataman/ ia ei mös satanu Maan päle colmen Woonna/ ia cwtena Cucauna.
Jaak 5:18 Ja taas hen rucoili/ ia Taiuas annoi Saten/ ia Maa edestoi Hedhelmens.
Jaak 5:19 Rackat Welieni/ ios iocu teidhen keskenen exyis Totudhesta/ ia iocu henen palautais/
Jaak 5:20 Se tietken ette ioca Synneitzen palauttapi henen Tijens exymisesta/ se ombi wapahtanut yhden Sielun Coolemasta/ ia peittepi Synnein palioudhen.