Se Epistola Ebreerin tyge

22.04.2020

Alcupuhe sen Epistolan päle Ebreerin tyge. Tehenasti ombi meille ne oikeat ia wissit päkiriat wdhes Testame'tis olluet. Mutta neme nelie ielkimeiste ouat muijnen toises lwlosa pidhetyt. Ja ensin teme Epistola Ebreerin tyghe/ ettei hen ole pyhen Paualin/ eli iongun mwun Apostolin/ Se osotta sen ca'sa ette toisesa Ca. näin seiso. Teme oppi o'bi nijlde iotca itze sencaltaista Herralda cwluet ouat/ meiden pälene tullut ia iänyt. Josta ombi selkie ette he' sijnä puhupi Apostoleista/ ninquin yxi Opetuslapsi ionga päle semmotoinen Opetus Apostoleilda tullut on/ maxa ette cauuan ielkin/ Sille ette Pyhe Pauali Gal. 1. todistapi woimalisesta/ ettei henen Euangeliumins ole ycdheltäke' Inhimiselde/ eike mös Inhimiste' cautta/ mutta itze Jumalalda. Ja wiele sen ylitze o'bi telle Epistolalla yxi coua solmi/ ionga iocu töölle peste/ se on/ ette tesse vj. ia x. Cap. ratki poiskielde Synnin paranoxen/ Casten ielkin/ ia sanopi xij. Esau on paranosta etzinyt/ ia ei quite'gan leunyt. Joca on wastan caiki Eua'gelia/ ia P. Paualin Epistolita/ Ninquin se iulgisesta näky. Ehcke taidhas sijhin päle ycdhen Glosun eli toimitoxe'/ tehde nin ne sanat quitengin selkiesti cwluuat/ ette semmotoine' Glosu tuskalla teudhen tekepi Se nin nähdhen/ quin teme Epistola/ olis ninquin monesta cappalesta coottu/ Ja ycdhelisesta toimitta. Wai quinga caikista neiste on/ nin hen sijttekin on yxi iwri sangen Jalo Epistola/ ioca Christusen Pappiudhesta sepesti ia syuesti Ramatuista puhupi/ ia nin hen mös caunijsti/ ia runsasti/ sen Wanhan Testamentin wlostoimitta. Nin ette iulgi ombi/ ette se on ollut sangen oppenuen ia Jalon Miehe'/ ioca ombi Apostoleiten Opetuslapsi ollut/ palio heiste oppenun/ ia Uskosa kylle harioitetun/ ia Ramattusa wisusti totutetun. Ja waicka ei hen Uskon perustosta laske (ninquin hen itze sanopi vj. Cap) ioca quitengin se oikia Apostoleiten wirca olis. Nin hen quitengin rakentapi caunijsti siehen päle Culta/ Hopeata calita kiuiä/ ninquin p. Pauali/ j. Corint. iij. sanopi. Sentedhe' elkem totelco/ ios hen ioskuis Puita/ Corsia eli Heinie/ siehen secoitta/ waan hen sencaltaisen caunin Opin caikella cunnialla wastanottacan. Paitzi sen/ ettei me tege site iocapaicas/ ia caikiten iwri Apostolisexi Epistolaxi Mutta cuca sen kirioitanut on/ se on tietemetoin/ ia taita wiele hetkens tietemetoin olla. Wehä mös sijte lucua on. Tytykem me Oppihin/ ionga he' näin wahuasti Ramatuista perustanut o'bi. Ja osottapi mös/ oikian caunihin Rupeuxen ia moodhon Ramatuita lukeman ia toimittaman

I. Lucu

1:1 JUMALA Wsein ia monellamooto Muijnen puhui Isille Prophetain cautta/ Ombi hen nyt neine wimeisinä Peiuine Meille puhunut Poiansa cautta.
JUMALA usein ja monellamuoto muinen puhui isille profeetain kautta/ ompi hän nyt näinä wiimeisinä päivinä meille puhunut Poikansa kautta.
1:2 Jo'ga hen on pannut Perilisexi caikein ylitze/ Jonga cautta he' mös Mailmat tehnyt ombi.
Jonka hän on pannut perilliseksi kaikkein ylitse/ Jonka kautta hän myös maailmat tehnyt ompi.
1:3 Joca/ senpolesta ette hen on henen Cunniaudens Kircaus/ ia henen olema'sa Jwricuua/ ia candapi caiki cappalet Henen Sanans Woimalla/ ia ombi Itzens cautta meiden syndeine puhdistuxe' tehnyt/ Ja jstupi Maiestetin oikealla polelle Corkiuxisa/
Joka/ senpuolesta, että hän on hänen kunniansa kirkkaus/ ja hänen olemansa juurikuwa/ ja kantaapi kaikki kappaleet Hänen Sanans woimalla/ ja ompi itsens kautta meidän syntein puhdistuksen tehnyt/ Ja istuupi Majesteetin oikealla puolella korkeuksissa.
1:4 Nin palio paramaxi tullut Engeleite/ ia ylemeisemen Nimen hen on heidhen echtons perinyt.
Niin paljo paremmaksi tullut enkeleitä/ ja ylimmäisen nimen hän on heidän ehtons perinyt.
1:5 Sille kenelle Engeleiste hen on coskan sanonut/ Sine olet Minun Poican/ Tenepene Mine sinun synnytin? Ja taas/ Minun pite oleman henen Isense/ ia henen pite oleman Minun Poicani.
Sillä kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut/ Sinä olet Minun Poikan/ Tänäpänä Minä sinut synnytin? Ja taas/ Minun pitää oleman hänen Isänsä/ ja hänen pitää oleman Minun Poikani.
1:6 Ja taas/ coska hen siseltoopi sen Esicoisens Mailmahan/ sanopi hen/ Ja hende pite caiki Jumalan Engelit cumartaman.
Ja taas/ koska hän sisälletuopi sen Esikoisens maailmahan/ sanopi hän/ Ja häntä pitää kaikki Jumalan enkelit kumartaman.
1:7 Mutta Engeleiste hen tosin sanopi/ hen tekepi Engelinse Hengixi/ ia henen Palueliansa Tulenleimauxi.
Mutta enkeleistä hän tosin sanopi/ hän tekeepi enkelinsä hengiksi/ ja hänen palwelijansa tulenleimaukseksi.
1:8 Mutta Poiallens/ JUMALA/ sinu' Istuimes pysypi ijancaikisesta ijancaikisehen/ Sinun Waldacunnas Waltica/ ombi Oikiudhen Waltica.
Mutta Pojallensa/ JUMALA/ Sinun istuimes pysyypi iankaikkisesta iankaikkisehen/ Sinun waltakuntas waltikka/ ompi oikeuden waltikka.
1:9 Sine racastit Wanhurskautta/ ia wihasit wärytte/ sentedhen ombi sinun/ O Jumala/ sinun Jumalas woidhellut Sinun ilo Öliolla/ ylitze sinun Osauelieis.
Sinä rakastat wanhurskautta/ ja wihasit wääryyttä/ sentähden ompi sinun/ O Jumala/ sinun Jumalas woidellut sinun iloöljyllä/ ylitse sinun osaweljies.
1:10 Ja sine HERRA olet alghusta Maan perustanut/ ia Taiuat ouat sinun käsialas.
Ja sinä HERRA olet alusta maan perustanut/ ja taiwaat owat sinun käsialas.
1:11 Ne samat catouat/ mutta sine pysyt.
Ne samat katoowat/ mutta sinä pysyt.
1:12 Ja he caiki wanhaneuat ninquin Waate/ ia ninquin pughun sine heite mwttelet/ ia he mwttuuat. Mutta sine itze ycdhelles olet/ ia eiuet sinun woodes puutu.
Ja he kaikki wanhenewat niinkuin waate/ ja niinkuin puwun sinä heitä muuttelet/ ja he muuttuwat. Mutta sinä itse ylhäälläs ole/ ja eiwät sinut wuodes puutu.
1:13 Mutta kelle Engeleiste hen on coskan sanonut/ Istuta sinus oikealle kädelleni/ sihenasti quin mine panen wiholises sinun ialcais astinlaudhaxi?
Mutta kelle enkeleistä hän on koskaan sanonut/ Istuta sinus oikealle kädelleni/ siihenasti kuin minä panen wihollises sinun jalkais astinlaudaksi?
1:14 Eikö he caiki ole palueliaiset He'get/ wloslehetetyt palueluxeen/ nijte warten iotca sen Autuudhen perimen pite?
Eikö he kaikki ole palwelewaiset henget/ uloslähetetyt palwelukseen/ niitä warten, jotka sen autuuden perimän pitää?

II. Lucu.

2:1 SEnteden pite meiden site wisumasti warinottoman nijste iotca meille sanotut ouat/ ettei me ioskus poiswodhaisi/
Sentähden pitää meidän sitä wisummasti waarinottaman niistä, jotka meille sanotut owat/ ettei me me joskus poiswuotaisi
2:2 Sille ios se Sana oli wahua quin Engelitten cautta puhuttin/ ia iocainen ylitzekeumys/ ia tottelematus ombi henen oikean Palcans saanut/
Sillä jos se Sana oli wahwa kuin enkelitten kautta puhuttiin/ ja jokainen ylitsekäymys/ ja tottelemattomuus ompi hänen oikean palkkans saanut/
2:3 Quingasta me weltesim/ ios me sencaltaisen Autuudhen ylen catzoma? Joca sitte quin se ensin on sarnatu itze Herralda/ meihin se wahuistui/ ninen cautta iotca sen cwluet olit.
Kuinkaste (kuinka) me wälttäsimme/ jos me senkaltaisen autuuden ylen katsomma? Joka kuin se ensin oli saarnattu itse Herralta/ meihin se wahwistui/ niiden kautta, jotka sen kuulleet olit.
2:4 Ja Jumala ombi sihen andanut Todhistoxens seke Merckein cansa ette tunnustectein/ ia moninaisilla Auwoilla/ ia pyhen Hengen wlosiakamisen cansa/ henen tadhons ielkin.
Ja Jumala ompi siihen antanut todistuksens sekä merkkein kanssa, että tunnustöin/ ja moninaisilla awuilla/ ja Pyhän Hengen ulosjakamisen kanssa/ hänen tahtons jälkeen.
2:5 Sille eipe hen ole Engeleiten alaa'danut site tuleuaista Mailma iosta me puhuma.
Sillä eipä hän ole enkeleitten alle antanut sitä tulewaista maailmaa, josta me puhumma.
2:6 Mutta yxi sen todistapi toises Paicas/ ia sanopi/ Mike on Inhiminen/ ette sine aiattelet henen pälense?
Mutta yksi sen todistaapi toises paikas/ ja sanoopi/ Mikä on ihminen/ että sinä ajattelet hänen päällensä?
2:7 Ja Inhimisen Poica/ ettes he'de etziskelet? Sine olet hene' wehen hetken Engeleilde andanut * ylena'neta. Cunnialla ia ylistöxella olet sine hene' crunanut/ ia olet henen asettanut sinun Kättes töidhen päle/
Ja ihmisen poika/ ettäs hänta etsiskelet? Sinä olet hänen wähän hetken enkeleiltä antanut *ylen anneta. Kunnialla ja ylistyksellä olet sinä hänen kruunannut/ ja olet hänen asettänut sinun kättes töiden päälle/
2:8 Caiki sine olet heitenyt henen Jalcains ala. Sille sijne ette he' caiki on heitenyt henen alans/ eipe hen mite iettenyt/ iota hen ei henen alans heitenyt. Mutta eipe me wiele nyt näe/ caikia henen alans heitetyxi.
Kaikki sinä olet heittänyt hänen jalkains alle. Sillä siinä, että hän kaikki on heittänyt hänen allens/ eipä hän mitään jättänyt/ jota hän ei hänen allens heittänyt. Mutta eipä me wielä nyt näe/ kaikkia hänen allens heitetyksi.
2:9 Mutta SEN ioca wehen hetken oli Engeleilde ylenannetu/ me näemme ette se IesuS ombi colemans kersimisen cautta crunattu cunnialla ia ylistoxella/ senpäle ette henen piti Jumalan Armon cautta caikein edeste Colemata maistaman.
Mutta SEN joka wähän hetken oli enkeleiltä ylenannettu/ me näemme, että se JesuS ompi kuolemans kärsimisen kautta kruunattu kunnialla ja ylistyksellä/ sen päälle että hänen piti Jumalan armon kautta kaikkein edesta kuolemata maistaman.
2:10 Sille se soueisi henen/ ionga tedhen caiki ouat/ Ja ionga cautta caiki cappalet ouat/ ioca palion Lapsia Cunnialisutehe' saatti/ ette hen heiden Autuudens päructinan kersimisen cautta/ teudhelisexi tekisi.
Sillä hän sopisi hänen/ jonka tähden kaikki owat/ Ja jonka kautta kaikki kappaleet owat/ joka paljon lapsia kunniallisuuteen saatti/ että hän heidän autuutens pääruhtinaan kärsimisen kautta / täydelliseksi tekisi.
2:11 Senpolesta ette ne caiki ycdheste ouat/ seke se/ ioca pyhittepi/ ette ne iotca pyhitetään/ Jonga syyn tede' eipe hen mös hepiä heite Weliexens cutzua/ sanodhen/
Senpuolesta, että ne kaikki yhdestä owat/ sekä se/ joka pyhittääpi/ että ne jotka pyhitetään/ Jonka syyn tähden eipä hän myös häpeä heitä weljeksens kutsua/ sanoen
2:12 Mine tahdhon iulghista sinun Nimes minun welijlleni/ ia keskelle Seuracunda weisulla sinua yliste.
Minä tahdon julkistaa sinun nimes minun weljilleni/ ja keskelle seurakunta weisulla sinua ylistää.
2:13 Ja taas/ Mine panen wskalloxeni henen tygens/ Ja taas/ Catzo/ Mine ia ne Lapset iotca Jumala minun andanut on.
Ja taas/ Minä panen uskallukseni hänen tyköns/ Ja taas/ Katso/ Minä ja ne lapset, jotka Jumala minun antanut on.
2:14 Ette nyt nijllä Lapsilla ombi Liha ia Weri/ ombi hen mös nijste samalmooto osalisexi tullut. Senpäle ette henen piti Coleman cautta woiman poisottaman/ sildä iolla Cooleman walda oli/ se on/ Perkelen/
Että nyt niillä lapsilla ompi liha ja weri/ ompi hän myös niistä samalmuotoa osalliseksi tullut. Sen päälle, että hänen piti kuoleman kautta woiman poisottaman/ siltä, jolla kuoleman walta oli / se on /perkeleen/
2:15 Ja pästemen ne iotca Cooleman pelghon cautta piti caiken ijensä Oriana oleman/
Ja päästämän ne, jotka kuoleman pelon kautta piti kaiken ikänsä orjana oleman/
2:16 Sille ettei hen coskan Engeleite tosin * pälens ota/ waan sen Abrahamin Siemenen hen pälens ottapi/
Sillä ettei hän koskaan enkeleitä tosin *päällens ota/ waan sen Abrahamin siemenen hän päällens ottaapi/
2:17 iosta henen piti caiketi henen Weliens caltainen oleman. Senpäle ette hen olis armolinen/ ia wskolinen ylimeinen Pappi Jumalan edhes/ souittaman Canssan synnit.
josta hänen piti kaiketi hänen weljens kaltainen oleman. Sen päälle, että hän olis armollinen/ ja uskollinen ylimmäinen pappi Jumalan edes/ sowittamaan kansan synnit.
2:18 Sille sijne ette hen kersinyt ombi/ ia on kiusattu/ woi hen mös autta nijte iotca kiusatan.
Sillä siinä, että hän kärsinyt ompi/ ja on kiusattu/ woi hän myös auttaa niitä, jotka kiusataan.

* Ylenanneta) Ebreaxi nemet sanat ouat näin/ sine olet henen ylenandanut wehen hetken Jumalalda/ se on/ sine olet poisiettenyt henen nine colmena peiuene coska hen kersi/ ninquin ei ychten Jumalata olis henen tykenens ollut. Mutta cusa ei Jumala ole ei mös sijne Engelite ole/ eli iocu Apu Jumalalda/ ninquin ennen coska hen swret jhmeet teki. * Pälens ota) Se on/ ei hen coskan Engelein Loondo pälens ottanut/ waan Miehen Miehudhen/ coska hen Inhimisexi tuli

III. Lucu.

3:1 Sentedhe' te pyhet Weliet/ iotca sijne Taiualises Cutzumises Osaliset oletta/ ottaca waari sijte Apostolista ia ylimeiseste Pispasta/ io'ga me tu'nustame Christusesta Iesusesta/
Sentähden te pyhät weljet/ jotka siinä taiwaallises kutsumises osalliset oletta/ ottakaa waari siitä apostolisesta ja ylimmäisestä Piispasta/ jonka me tunnustamme Kristuksesta Jesuksesta/
3:2 ioca wskolinen o'bi/ sillen ioca henen tehnyt oli (ninquin mös Moses) henen coco Honeesans.
joka uskollinen ompi/ silleen joka hänen tehnyt oli (niinkuin myös Moses) hänen koko huoneessans.
3:3 Mutta teme ombi site swremman Cunnian werdi/ quin Moses/ senpolesta/ ette swrembi cunnia henelle o'bi Hoonesta/ ioca sen rakensi/ quin itze Hoonella.
Mutta tämä ompi sitä suuremman kunnian wäärti/ kuin Moses/ sen puolesta/ että suurempi kunnia hänellä ompi huoneesta/ joka sen rakensi/ kuin itse huoneella.
3:4 Sille ette iocainen Hone ombi ioltakin rakettu/ Mutta ioca caiki rakensi/ se on Jumala.
Sillä että jokainen huone ompi joltakin rakettu/ Mutta joka kaikki rakensi/ se on Jumala.
3:5 Ja Moses tosin oli Uskolinen caikesa Henen Hoonesansa/ ninquin yxi Paluelia/ ninein cappalein todhistoxexi/ iotca ieliestsanottauaiset olit/
Ja Moses tosin oli uskolline kaikessa hänen huoneessansa/ niinkuin yksi palwelija/ niiden kappalein todistukseksi/ jotka jälleensanottawaiset olit/
3:6 Mutta Christus ninquin poica hallitzi henen Honensa/ ionga Hone me olema/ ios me mwtoin sen Uskalluxen/ ia Toiuon kerskamisen loppun asti wahuana pidhesinme.
Mutta Kristus niinkuin poika hallitsi hänen huoneessans/ jonka huone me olemma/ jos me muutoin sen uskalluksen/ ja toiwon kerskaamisen loppuun asti wahwana pitäsimme.
3:7 Sentedhen/ ninquin pyhe Hengi sanopi/
Sentähden/ niinkuin Pyhä Henki sanoopi/
3:8 Tenepene/ ios te saatta cwlla hene' Änensa/ nin elket couatco teidhen sydhemiten.
Tänäpänä/ jos te saatte kuulla hänen äänensä/ niin älkäätä kowetko (kowettako) sydämitänne.
3:9 Ninquin tapachtui sijne Haickeudhesa/ sille kiusauxen peiuelle Coruesa coska Minua kiusasit teidhen Isenne/
Niinkuin tapahtui siinä haikeudessa/ sillä kiusauksen päiwällä korwessa, koska minua kiusasi teidän isänne/
3:10 He coettelit/ ia neid minun Tööni neliekymmende aiastaica. Sentede' mine kyrkestyin temen Sucucunnan päle/ ia sanoin/ Aina He exyuet sydemellens/ Mutta eiuet he tundenuet minun Teiteni/
He koettelit/ ja näit minun työni neljäkymmentä ajastaikaa. Sentähden minä kyrkästyin (närkästyin) tämän sukukunnan päälle/ ja sanoin / Aina he eksywät sydämelläns/ Mutta eiwät he tunteneet minun teitäni/
3:11 nin ette mine mös wannoin minun wihasani ettei heiden pide minun Leponi siseltuleman.
Niin että minä myös wannoin minun wihassani, ettei heidän pidä minun lepooni sisältuleman.
3:12 Catzocat rackat weliet/ ettei ioskus teisä olisi iollaki yxi paha wskotoin syden/ ette se lowuisi eleueste Jumalasta/
Katsokaat rakkaat weljet/ ettei joskus teissä olisi jollakin yksi paha uskotoin sydän/ että se luopuisi eläwästä Jumalasta/
3:13 wan manatca teite keskenen iocapeiue/ nincauua' quin se cutzutan Tenepene/ ettei iocu teiste paaduisi synnin petoxen cautta.
waan manatkaa teitä keskenän jokapäiwä/ niinkauan kuin se kutsutaan tänäpänä/ ettei joku teistä paatuisi synnin petoksen kautta.
3:14 Sille me olema Christusesta Osalisexi tulluet/ ios me mwtoin sen alghetun Uskon haman loppun asti wahuana pidheisimme/
Sillä me olemme Kristuksesta osalliseksi tulleet/ jos me muutoin sen aletun uskon hamaan loppuun asti wahwana pitäisimme/
3:15 ionni se sanotan/ Tenepene/ ios te saatta cwlla hene' änense/ nin elket couatco teiden sydhemite'. Ninquin tapactui sijne Haikeudhesa.
jonni se sanotaan/ Tämäpäiwänä/ jos te saatte kuulla hänen äänensä/ niin älkäät kowetko teidän sydämitän. Niinkuin tapahtui siinä haikeudessa.
3:16 Sille mwtamat coska he cwlit/ nin he haikeutit henen/ mutta ei caiki iotca Egiptiste Mosesen cautta wloslexit.
Sillä muutamat, koska he kuulit/ niin he haikeutit hänen/ mutta ei kaikki jotka Egyptistä Moseksen kautta ulosläksit.
3:17 Mutta ioille sijs hen oli kyrkestynyt neliekymende aiastaica? Eikö nijlle iotca synnie teit/ Joinenga Rumit Coruesa mahanlangesit?
Mutta joille hän oli kyrkästynyt (närkästynyt) neljäkymmentä ajastaika? Eikö niillä jotka syntiä teit/ Joinenka ruumit korwessa maahanlankesit?
3:18 Cuille hen sijs wannoi/ ettei heidhen pitenyt henen Leponsa siseltuleman/ waan nijlle wskomattomille?
Kuille hän siis wannoi/ ettei heidän pitänyt hänen lepoonsa sisältuleman/ waan niille uskottomille?
3:19 Ja me näemme/ ettei he woinuet heidhen Epeuskonsa tedhen siseltulla.
Ja me näemme/ ettei he woineet heidän epäuskonsa tähden sisältulla.

Iw. Lucu.

4:1 NIn pelietkem sijs ettei me sen Lupauxen/ siseltulemasta henen Lepoonsa/ wnodhaisi/ ia eikengen meiste tacaperin ieisi/
Niin peljätkääm siis ettei sen lupauksen/ sisältulemasta hänen lepoonsa/ unohtaisi/ ja ei kenkään meistä takaperin jäisi/
4:2 Sille ette se ombi mös meille ilmoitettu/ ninquin heilleki.
Sillä että se ompi myös meille ilmoitettu/ niinkuin heillekin.
4:3 Mutta ei heidhen Sanan cwlo miten auttanut coska eiuet ne wskonuet iotca sen cwlit. Sille me iotca wskoima siseltulema Lepohon/ ninquin hen sanoi/ ette mine wannoin minun wihasani ei heiden pidhe minun Lepohoni siseltuleman.
Mutta ei heidän Sanan kuulo miten auttanut, koska eiwät ne uskoneet, jotka sen kuulit. Sillä me jotka uskoimma sisaltuleman lepohon/ niinkuin hän sanoi/ että minä wannoin minun wihassani, ei heidän pidä minun lepohoni sisältuleman.
4:4 Ja tosin/ coska ne Tööt Mailman alghusta teutetyt olit/ sanoi hen ydhese Paicasa sijte seitzemeneste peiueste/ nein/ ia Jumala lepeisi seitzemenden peiuene caikista henen Töistens.
Ja tosin /koska ne työt maailman alusta täytetyt olit/ sanoi hän yhdessä paikassa siitä seitsemännestaä päiwästä/ näin/ ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päiwänä kaikista hänen töistäns.
4:5 Ja taas nyt tesse/ Ei heiden pidhe minun Leponi siseltulema'.
Ja taas nyt tässä/ Ei heidän pidä minun lepooni sisältuleman.
4:6 Senielkin sijs ette se wiele nyt edhespeiten on/ ette mutamat pite sihen siseltuleman. Ja ne iolle se ensin ilmoitettu oli/ eiuet sihen tulluet Epeuskonsa tedhen/
Senjälkeen siis että se wielä nyt edespäiten oli/ että muutamat piti siihen sisältuleman. Ja ne jolle se ensin ilmoitettu oli/ eiwät siihen tulleet epäuskonsa tähden/
4:7 Märepi hen taas ydhen peiuen/ nein pitken aighan pereste/ ia sanopi Dauidin cautta/ Tenepene/ ninquin sanottu on/ Tenepene/ ios te cwletta hene' änensä/ nin elket couatco teidhen sydhemiten.
Määrääpi hän taas yhden päiwän/ näin pitkän ajan perästä/ ja sanoopi Daawidin kautta/ Tänäpänä/ niinkuin sanottu on/ Tänäpänä/ jos te kuulette hänen äänensä/ niin älkäät kowettako teidän sydämitän.
4:8 Sille ios Josua olis heite Lepohon saattanut/ eisuingan hen olis sijte toisesta peiueste puhunut.
Sillä jos Josua olis heitä lepohon saattanut/ ei suinkaan hän olis siitä toisesta päiwästä puhunut.
4:9 Sentedhen ombi Jumalan Canssalle yxi Lepo wiele saataua.
Sentähden ompi Jumalan kansalla yksi lepo wielä saatawa.
4:10 Sille ioca henen Lepohonsa io tullut on/ hen lepepi mös henen Töistens/ ninquin Jumalaki henen.
Sillä joka hänen lepohonsa jo tullut on/ hän lepääpi myös hänen töistäns/ niinkuin Jumalakin hänen.
4:11 Nin ahkeroitcam sijs sihen Lepohon siseltulla/ senpäle ettei iocu langeisi sihen saman Epewskon esicuuahan.
Niin ahkeroikaam siis siihen lepohon sisältulla/ senpäälle ettei joku lankeisi siihen saman epäuskon esikuwahan.
4:12 Sille ette Jumalan Sana o'bi Eleue ia Woimalinen/ ia teräuembi quin iocu caxiteräinen Miecka/ ia lepitze tungepi/ sinhenasti ette se Sielun ia Henge' eroitapi/ ia ydhymet ia Luud/ ia on yxi Domari ylitze aiatoste' ia sydhemen aighotuste'/
Sillä että Jumalan Sana ompi eläwä ja woimallinen/ ja teräwämpi kuin joku kaksiteräinen miekka/ ja läwitse tunkeepi/ siihen asti että se sielun ja hengen eroittaapi/ ja ytimet ja luut/ ja on yksi tuomari ylitse ajatusten ja sydämen aiwoitusten/
4:13 ia ei ole ycte' Loondocappalda hene' edesens näkymete/ Mutta caiki ouat paliahat/ ia iulki henen Silmeins edes. Heneste me puhuma.
ja ei ole yhtään luontokappalta hänen edessäns näkymätä/ Mutta kaikki owat paljahat/ ja julki hänen silmäins edes. Hänestä me puhumma.
4:14 Ette meille nyt yxi swri ylimeinen Pappi ombi/ IesuS se Jumalan Poica/ ioca Taiuaisijn mennyt on. Nin pitekem se Tunnustos/
Että meillä nyt yksi suuri ylimmäinen pappi ompi/ Jesus se Jumalan Poika/ Joka taiwaisiin mennyt on. Niin pitäkääm se tunnustus/
4:15 Sille ei meille ole ylimeinen Pappi/ ioca ei taidha henens armacta meiden Heickoudhen päle/ waan ioca kiusattu ombi caikitein/ ninquin mekin/ quitengin ilman synnite.
Sillä ei meillä ole ylimäinen pappi/ joka ei taidä hänens armahtaa meidän heikkouden päälle/ waan joka kiusattu ompi kaikitein/ niinkuin mekin/ kuitenkin ilman synnittä.
4:16 Edheskieukem senteden wskalluxen cansa sen Armoinstolin tyge/ senpäle ette me Laupiudhen saisimma/ ia Armon leudhesime/ sihen aican coska me Apua taruitzemme.
Edeskäykääm sentähden uskalluksen kanssa sen armoinstoolin tykö/ senpäälle että me laupiuden saisimmä/ ja armon löytäsimme/ siihen aikaan koska me apua tarwitsemme.

V. Lucu

5:1 SIlle ette iocainen Ylimeinen Pappi/ ioca Inhimisiste ylesotetan/ se pannan Inhimisten eten nijse asioisa/ iotca Jumalan coctan pätyuet/ senpäle ette hen wffrais Lahioia/ ia Uffreia syndein edheste.
Sillä että jokainen ylimmäinen pappi/ joka ihmisistä ylösotetaan/ se pannaan ihmisten eteen niissä asoissa/ jotka Jumalan kohtaan päätyvät/ sen päälle että hän uhrais lahjoja/ ja uhraa syntein edestä.
5:2 Joca taidhais henens armacta ninen ylitze/ iotca epätiedhoiset ia exyueiset ouat/ senwoxi ette hen mös itze ymberikäritty ombi Heickoudhella.
Joka taitäis hänens armahtaa niiden ylitse/ jotka epätietoiset ja eksywäiset owat/ sen wuoksi että hän myös itse ympärikääritty ompi heikkoudella.
5:3 Senteden tule henen quin Canssan edheste/ nin mös itze edhestens wffrata/ syndein edheste.
Sen tähden tulee hänen kuin kansan edestä/ niin myös itse edestäns uhrata/ syntein edestä.
5:4 Ja eikengen omista itzellens Cunniata/ waan ioca mös cutzutan Jumalalda/ ninquin Aaron.
Ja eikenkään omista itsellens kunniata/ waan joka myös kutsutaan Jumalalta/ niinkuin Aaron.
5:5 Nin mös Christus ei ole itze hene's cu'nioittanut ette hene' ylimeisexi papixi tulema' piti/ Mutta se ioca henelle sanonut oli/ Sine olet minun Poican Tenepene mine sinun synnytin.
Niin myös Kristus ei ole itse hänens kunnioittanut että hänen ylimmäiseksi papiksi tuleman piti/ Mutta se joka hänelle sanonut oli/ Sinä olet minun Poikan tänäpänä minä sinut synnytin.
5:6 Ninquin he' mös toises paicas sanopi/ Sine olet Pappi ijancaikisesta sen Melchisedechin sädhyn ielkin.
Niinkuin hän myös toises paikas sanoopi/ Sinä olet pappi iankaikkisesti sen Melkisedekin säädyn jälkeen.
5:7 Ja hen ombi henen Lihansa peiuille wffranut Rucoxet ia neuret anomiset/ wekeue' huhun ia kynelitten cansa/ sen tyge ioca henen woinut olis Coolemasta pelasta/ ia ombi mös cwleltu/ senteden ette hen Jumalata Cunniasa piti.
Ja hän ompi hänen lihansa päiwille uhrannut rukoukset ja nöyrät anomiset/ wäkewän huhun ja kyynelitten kanssa/ sen tykö joka hänen woinut olis kuolemasta pelastaa/ ja ompi myös kuultu/ Sentähden että hän Jumalata kunniassa piti.
5:8 Ja waicka hen Jumalan Poica oli/ on hen quitengin nijste/ Jotca hen kersi/ Cwliaisudhen oppenut.
Ja waikka hän Jumalan Poika oli/ on hän kuitenkin niistä/ Jotka hän kärsi/ kuuliasuuden oppinut.
5:9 Ja coska hen teudhelisexi tuli/ ombi hen caikein ninen/ iotca Henen cwliaiset ouat/ yxi Tila ijancaikisehen Autuuteen/
Ja koska hän täydelliseksi tuli/ ompi hän kaikkein niiden/ jotka hänen kuuliaiset owat/ yksi tila iankaikkiseen autuuteen/
5:10 nimitetty Jumalalda Ylimeisexi Papixi/ sen Melchisedechin sädhyn ielkin.
nimitetty Jumalalta ylimmäiseksi papiksi/ sen Melkisedekin säädyn jälkeen.
5:11 Josta meille olis kylle sanomista/ mutta se ombi coua wlostoimitta/ ette te oletta nin couacoruaiset.
Josta meille olis kyllä sanomista/ mutta se ompi kowa ulostoimittaa/ että te oletta niin kowakorwaiset.
5:12 Ja te iotca piti aica Opetaiat oleman/ taas taruitzetta ette me teite opetaisimme ne ensimeiset Bockstauit Jumalan sanan Opista/ Ja ette teille annetaisin Pijmä/ ia ei wekeuete Rooca.
Ja te jotka piti aika opettajat oleman/ taas tarwitsetta että me teitä opettaisimma ne ensimmäiset bookstawit Jumalan sanan opistaa/ Ja että teille annettaisiin piimä/ ei wäkewää ruokaa.
5:13 Sille ette ioca Reeskasta wiele ombi osalinen/ hen on Hariottomatoin sihen Wanhurskauden puheyteen sille hen ombi noori Lapsi.
Sillä että joka rieskasta wielä ompi osallinen/ hän on harjottamatoin siihen wanhurskauden puheuteen, sillä hän ompi nuori lapsi.
5:14 Mutta nine' Wrosten tule Wekeue Rooca/ ioilla ombi tottumisen cautta harioitetut Mielet eroittaman hyuet ia pahat.
Mutta niiden urosten tulee wäkewä ruoka/ joilla ompi tottumisen kautta harjoitetut mielet eroittamaan hywät ja pahat

VI. Lucu

6:1 SEnteden andacam sen Christilisen Elemen Alcu Opin tacaperin olla/ ia ruuetcam nihin/ iotca teudhelisudhen saattauat/ ei wastwdhesta perusta laskedhen Parannoxen cooleuaisista Töiste/ Uskosa Jumalan päle/
Sentähden alkakaamme sen kristillisen elämän alku opin takaperin olla/ ja ruvetkaam niihin/ jotka täydellisyyteen saattavat/ ei wastuudesta perusta laskien parannuksen kuolevaisista töistä/ uskossa Jumalan päälle/
6:2 Castesta/ Opista/ Ketten päle panemisesta/ Cooluten ylesnousemisesta/ ia sijte ijancaikisesta Domiosta.
Kasteesta/ opista/ kätten päälle panemisesta/ kuolleittein ylösnousemisesta/ ja siitä iankaikkisesta tuomiosta.
6:3 Ja sen me tadho'ma tehdhä/ ios Jumala mwtoin sen salli.
Ja sen me tahdomme tehdä/ jos Jumala muutoin sen sallii.
6:4 Sille ettei se ole mahdholinen/ ette ne iotca widhoin walistetut ouat/ ia maistanuet ouat ne Taiualiset Lahiat/ ia ouat osalisexi tulluet Pyheste Hengeste/
Sillä ettei se ole mahdollinen/ että ne jotka wihdoin walistetut owat/ ja maistaneet ovat ne taivaalliset lahjat/ ja ovat osalliseksi tulleet Pyhästä Hengestä.
6:5 ia maistanuet ouat sen Jumalan hyuen Sanan/ ia sen tuleuaisen Mailman woimat/
ja maistaneet ovat sen Jumalan hyvän Sanan/ ja sen tulevaisen maailman woimat/
6:6 Jos he poislangeuat (ia wastudhest itze heillens sen Jumalan Poian ristinnaulitzeuat/ ia pilcana piteuet) ette ne pidheis wastalgusta wdhistettaman Paranoxeen.
Jos he poislankeevat (ja wast/uudest itse heillens sen Jumalan Pojan ristiinnaulitsevat/ ja pilkkana pitäwät) että ne pitäis wast/alusta uudistettaman parannukseen.
6:7 Sille ette Maa ioca Sateen sisellensserpä/ quin wsein hene' pälens tulepi/ ia candapi tarpeliset Roohot nijlle iotca site prucauat/ se saapi siugnauxen Jumalalda.
Sillä että maa joka sateen sisällens särpää/ kuin usein hänen päällens tuleepi/ ja kantaapi tarpeelliset ruohot niille sitä prukawat (wiljelevät)/ se saapi siunauksen Jumalalta.
6:8 Mutta ioca Oriantappuroita ia Ohdhakei candapi/ se ombi keluotoin/ ia kirousta lehimeinen/ ionga loppu on/ ette se poldetan.
Mutta joka orjantappuroita ja ohdakkeita kantaapi/ se ompi kelwotoin/ ja kirousta lähimmäinen/ jonka loppu on/ että se poltetaan.
6:9 Mutta me vskallam meille'me/ rackahimat/ teilde parambata/ ia quin Autuutta lehe'bene olis/ echke me näin puhuma.
Mutta me uskallamme meillemme/ rakkahimmat/ teiltä parempata/ ja kuin autuutta lähempänä olis/ ehkä me näin puhumma.
6:10 Sille ettei Jumala wäre ole/ ette hen vnoctais teidhen teghon ia töön rackaudhesa/ ionga te osotitte henen Nimens coctan/ coska te nijte pyhie paluelitte/ ia wiele palueletta.
Sillä ettei Jumala wäärä ole/ että hän unohtais teidän teon ja työn rakkaudessa/ jonka te osotitte hänen nimens kohtaan/ koska te niitä pyhiä palvelitte/ ja wielä palveletta.
6:11 Mutta me halama/ ette iocainen teiste sen saman ahkerudhen osotais/ pitedhen Toiuon wissiydhen haman loppun asti.
Mutta me halaamme/ että jokainen teistä sen saman ahkeruuden osottais/ pitäen toivon wissiyden (warmuuden) hamaan loppuun asti.
6:12 Ettei te hitaxi tulisi/ waan ninen Tauoittaiaxi/ iotca wskon ia Kersimisen cautta/ sauat sen luuatun perimisen.
Ettei te hitaaksi tulisi/ waan niiden tawoittajaksi/ jotka uskon ja kärsimisen kautta/ saavat sen luvatun perimisen.
6:13 Sille ette quin Jumala lupasi Abrahamille/ coska ei hen woinut ycdhenken Sureman päle wanno/ nin hen wannoi itzens cautta/ ia sanoi/
Sillä että kuin Jumala lupasi Abrahamille/ koska ei hän woinut yhdenkään suuremman päälle wannoo/ niin hän wannoi itsens kautta /ja sanoi/
6:14 Totisesta mine tahdon sinua hyuesti siugnata/ ia enäte.
Totisesti minä tahdon sinua hywästi siunata / ja enentää
6:15 Ja sillens ette hen kersiuellisesta odhotti/ nin hen sai lupauxen.
Ja sillens että hän kärsiwällisesti odotti/ niin hän sai lupauksen.
6:16 Inhimiset tosin wannouat sen cautta/ ioca on surembi quin he ouat/ ia se Wala caiken Rijdha' ratcaise/ ios se Walan cansa wahuistetan.
Ihmiset tosin wannovat sen kautta /joka on suurempi kuin he owat/ ja se wala kaiken riidan ratkaisee/ jos se walan kanssa wahvistetaan.
6:17 Mutta Jumala coska hen tactoi nijlle lupauxen Perilisille ylenpaldisesta osotta henen Neuuonsa wahwuden/ ombi hen yhden wannotu' Wala' sihe' pälepa'nut/
Mutta Jumala koska hän tahtoi niille lupauksen perillisille ylenpaltisesti osoittaa hänen neuwonsa wahwuuden/ ompi hän yhden wannotun walan siihen päällepannut/
6:18 senpäle ette me cahden horiumattomain cappalde' cautta (sille se on mahdotoin/ ette Jumala' pideis walectelema') iwri wahuan vskaloxen pideisimme/ me iotca sihen turuama/ ette me saisimma sen edestaritun Toiuon/
senpäälle että me kahden horjumattomain kappalten kautta (sillä se on mahdotoin/ että Jumalan pitäis walehteleman) juuri wahwan uskalluksen pitäisimme/ me jotka siihen turwaamme/ että me saisimme sen edestarjotun toivon/
6:19 Jonga me pide'me ninquin waghan ia wahuan meiden Sielun Ancurin/ ioca mös siselle wlottupi/ hama' nihin asti/ iotca ouat Esiripun siselmeiselle polella/
Jonka me pidämme niinkun wakaan ja wahwan meidän sielun ankkurin/ joka myös sisälle ulottuupi/ hamaan niihin asti/ jotka owat esiripun sisälmäisellä puolelle/
6:20 iohonga se edhelioxia meiden edhellen on siselmennyt/ IesuS/ ydhexi ylimeisexi Papixi ijancaikisesta tecty/ sen Melchisedechin sädhyn ielkin.
johonka se edelläjuoksija meidän edellä on sisälmennyt/ JesuS/ yhdeksi ylimmäiseksi papiksi iankaikkisesta tehty/ sen Melkisedekin säädyn jälkeen.

VII. Lucu

7:1 SIlle teme * Melchisedec oli Salemin Kuningas/ sen caikein corkeiman Jumalan Pappi/ ioca Abrahamin wastankieui/ coska hen palasi sijte Kuningaidhen Taposta/ ia hyuestisiugnasi he'de/
Sillä tämä Melkisedec oli Salemin kuningas/ sen kaikkein korkeimman Jumalan pappi/ joka Abrahamin wastaankäwi/ koka häne palasi siitä kuninkaiden tapaamisesta/ ja hywästisiunasi häntä/
7:2 iolle Abraham mös annoi Tiunnin caikesta hywuydhestens. Ensin hen wlostulkitan wanhurskauden Kuningaxi/ Mutta sitelehin hen mös ombi Salemin Kuningas/ se on Rauhan Kuningas.
jolle Abraham myös antoi tiunnin (kymmenykset) kaikesta hywyydestestäns. Ensin hän ulostulkitaan wanhurskauden kuninkaaksi/ Mutta siitälähin hän myös ompi Salemin kuningas/ se on rauhan kuningas.
7:3 Ilman Isete/ ilman Eitiä/ ilman sughuta/ ia eike henelle ole peiuein alcu eli Elemen loppu/ Mutta hen on Jumalan Poican werdhoitettu/ ia pysy Pappina ijancaikisesta.
Ilman isätä/ ilman äitiä/ ilman suvuta/ ja eikä hänellä ole päiväin alku eli elämän loppu/ Mutta hän on Jumalan Poikan werhoitettu / werrattu/ ja pysyy pappina ijankaisesti.
7:4 Mutta catzocat/ quinga swri teme on iolle mös Abraham se Patriarcha Tijunnin annoi/ nijste Saalijsta.
Mutta katsokaat/ kuinka suuri tämä on jolle myös Abraham se patriarkka tiunnin antoi/ niistä saaliista.
7:5 Mutta coska tosin Leuin Poiat Papin Wirghan ottauat/ ombi heille kesky Tijunnin Canssalda otta/ se on/ heiden Welijldens Lain ielkin/
Mutta koska tosin Leewin pojat papin wiran ottawat/ ompi heille käsky tiunnin kansalta ottaa/ se on/ heidän weljillens lain jälkeen/
7:6 waicka ne samat mös Abrahamin cupeista wlostulluet ouat. Mutta se ionga Sucu heiden seasans ei lueta otti Tiju'nin Abrahamilda/ ia hyuestisiugnasi hende iolla ne lupauxet olit.
waikka ne samat myös Abrahamin kupeista ulostulleet owat. Mutta se jonka suku heidän seassans ei lueta otti tiunnin Abrahamilta/ ja hywästisiunasi häntä jolla ne lupaukset olit.
7:7 Nyt ei yxiken site kielle/ ette se ioca wehembi on/ ottapi hyuestisiugnauxet/ silde ioca Enembi on.
Nyt ei yksikään sitä kiellä/ että se joka wähempi on/ ottaapi hywästisiunaukset/ siltä joka enempi on.
7:8 Ja tesse tosin ne Inhimiset quin cooleuat/ Tijunita ottauat/ Mutta sielle hen todistapi/ ette hen elepi.
Ja tässä tosin ne ihmiset kuin kuolewat/ Tiunnit ottawat/ Mutta siellä hän todistaapi/ että hän elääpi.
7:9 Ja ios mine nin puhelen/ se mös itze Leui ioca tottui Tijunnin otta/ ombi Abrahamisa tijunnoittu/
Ja jos minä niin puhelen/ se myös itse Leewi joka tottui tiunnin ottaa/ ompi Abrahamissa tiunnoittu.
7:10 Sille hen oli wiele silloin Isens Cupeisa/ coska Melchisedec henen wastahanskeui.
Sillä hän oli wielä silloin isäns kupeissa/ koska Melkisedec hänen wastahans käwi.
7:11 Senteden ios nyt Teudheliseus ombi tapactunut/ sen Leuitin Pappiudhen cautta (Sille sen saman alla o'bi Ca'ssa Lain saanut) mite sijtte oli taruetta sanoua/ ette yhdhen toisen Papin ylestuleman piti Melchisedechin sädhyn ielkin/ ia ei Aaronin sädhyn ielkin?
Sentähden jos nyt täydellisyys ompi tapahtunut/ sen Lewin pappeusen kautta (Sillä sen saman alla ompi kanssa lain saanut) mitä sitten on tarwetta sanoa/ että yhden toisen papin ylöstuleman piti Melkisedekin säädyn jälkeen/ ja ei Aaronin säädyn jälkeen?
7:12 Sille cusa Pappius mutetan/ sijne piti mös caiketikin Lain mutetaman.
Sillä kussa pappius muutetaan/ siinä piti myös kaiketikin lain muutettaman.
7:13 Sille se iosta neite sanotan/ ombi toisesta Sucucunnast/ iosta ei yxiken Altarita paluellut.
Sillä se josta näitä sanotaan/ ompi toisesta sukukunnast/ josta ei yksikään alttaria palwellut.
7:14 Sille ette se ombi iwri iulkinen/ ette meiden Herranna ombi ylestullut Judan Sucucunnasta/ Jolle Sucucunnalle ei Moses ole miten Pappiudhesta puhunut.
Sillä että se ompi juuri julkinen/ että meidän Herramme ompi ylöstullut Juudan sukukunnasta/ Jolle sukukunnalle ei Moses ole mitään pappiudesta puhunut.
7:15 Ja se ombi selkembi/ ios tosin Melchisedechin sädhyn ielkin yxi toinen Pappi ylestulepi/
Ja se ompi selkeempi/ jos tosin Melkisedekin säädyn jälkeen yksi toinen pappi ylöstuleepi/
7:16 ioca ei sen Lihalisen Lain Keskyn ielkin tecty ole/ waan sen loppumattoman Elemen woiman ielkin/ sille ette tellemodholla hen todhistapi/
joka ei sen lihallisen lain käskyn jälkeen tehty ole/ waan sen loppumattoman elämän woiman jälkeen/ sillä että tällä muodolla hän todistaapi/
7:17 Sine olet yxi Pappi ijancaikisesta sen Melchisedechin sädhyn ielkin.
Sinä olet yksi pappi iankaikkisesti sen Melkisedekin säädyn jälkeen.
7:18 Sille sen cansa se ensimeinen Laki lackapi/ senteden ette se heicko ia taruetoin oli
Sillä sen kanssa se ensimmäinen laki lakkaapi/ sentähden että se heikko ja tarpeetoin oli.
7:19 (Sille eipe se Laki tainut miten teudhelisexi tedhä) waan se oli yxi siseliohdatus para'paan Toiuoon/ ionga cautta me Jumalata lehenemme.
(Sillä eipä se laki tainnut mitään täydelliseksi tehdä) waan se oli yksi sisäljohdatus parempaan toivoon/ jonka kautta me Jumalata lähenemme.
7:20 Ja sitekin quin palio enembi on/ ettei se ole tecty ilman wa'nottu wala/ Sille ne tosin olit ilman wannotu Wala Papixi tecdhyt.
Ja sitäkin kuin paljon enämpi on/ ettei se ole tehty ilman wannottua walaa/ Sillä ne tosin olit ilman wannottua walaa papiksi tehnyt.
7:21 Mutta teme wannotun Walan cansa/ henen cauttans ioca sanoi henelle/ Herra ombi wannonut/ ia ei hen site cadhu/ Sine olet yxi Pappi ijancaikisesta sen Melchisedechin sädhyn ielkin.
Mutta tämä wannotun walan kanssa/ hänen kauttans joka sanoi hänelle/ Herra ompi wannonut/ ja ei hän sitä kadu/ Sinä olet yksi pappi iankaikkisesti sen Melkisedekin säädyn jälkeen.
7:22 Nein palio paraman Testamentin wlostoimittaiaxi/ ombi IesuS tecty.
Näin paljon paremman testamentin ulostoimittajaksi/ ompi Jesus tehty.
7:23 Ja ne tosin olit monda Papixi tehdhyt/ senwoxi ettei he sallitut Coleman tedhen pysymen.
Ja ne tosin olit monta papiksi tehnyt/ senwuoksi ettei he sallitut kuoleman tähden pysymän.
7:24 Mutta telle/ senwoxi ette hen pysy ijancaikisesta/ ombi catomatoin Papius.
Mutta tällä/ senwuoksi että hän pysyy iankaikkisesti/ on katomatoin pappeus.
7:25 Josta hen mös taita autuaxi tehdä ija'caikisesta nijte iotca hene' cautta's Jumala' tyge tuleuat/ ia aina elepi/ ia alati rucoile heide' edeste's.
Josta hän myös taitaa autuaaksi tehdä iankaikkisesti niitä jotka hänen kauttans Jumalan tykö tulewat/ ja aina elääpi/ ja alati rukoilee heidän edestäns.
7:26 Sille sencaltainen Ylimeinen Pappi meille sopi/ ioca olis pyhe/ wighatoin/ saastatoin/ synneisiste eritetty/ ia corkemaxi Taiuaita tecty/
Sillä senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopii/ joka olis pyhä/ wiatoin/ saastamatoin/ syntisistä eritetty/ ja korkeammaksi taiwaita tehty/
7:27 Jolla ei olisi iocapeiue tarue ninquin nijlle Ylimeisille Papilla/ ensin omain Syndeins edheste wffrata/ sitelehin Canssan syndein edeste/
Jolla ei olis jokapäivä tarwe niinkuin niillä ylimmäisillä papeilla/ ensin omain synteins edestä uhrata/ siitälähin kansan syntein edestä.
7:28 Sille sen hen ombi widhoin tehnydh/ coska hen itzehenens wffras. Sille Laki asettapi Inhimiset Ylimeisixi Papeixi/ ioilla heickous ombi. Mutta se Wannotun Walan puhe/ ioca Lain pereste oli sanottu/ asettapi Poian ijancaikisexi/ ia Teudhelisexi. *
Sillä sen hän ompi wihdoin tehnyt/ koska hän itsehens uhras. Sillä laki asettaapi ihmiset ylimmäisiksi papeiksi/ joilla heikkous ompi. Mutta se wannotun walan puhe/ joka lain perästä oli sanottu/ asettaapi pojan iankaikkiseksi/ ja täydelliseksi.

Melchisedech) Tulkita' Somexi wanhurskaudhen Kuningas/ Melchisalem cutzutan Rauhan Kuningas/ Sille Christus andapi wanhurskaudhen ia Rauhan/ ia henen Waldakunnas ombi wanhurskaus ia Rauha Jumalan edes/ Wskon lepitze Rom. 1. ia 5.

VIII. Lucu.

8:1 TEme ombi nyt se Summa ioista me puhuma. Meille ombi yxi sencaltainen ylimeinen Pappi ioca ynne istupi Oikealla kädhelle Maiestatin Stolis Taiuaisa/
Tämä ompi nyt se summa joista me puhumma. Meille ompi yksi senkaltainen ylimmäinen pappi, joka ynnä istuupi oikealla kädellä Majesteetin tuolis taiwaissa/
8:2 Ia ombi yxi Haltia pyhein hywuytten ylitze/ ia sen totisen Maian/ ionga Jumala yleskohdhensi/ ia ei Inhiminen.
Ja ompi yksi haltia pyhäin hywyytten ylitse/ ja sen totisen majan/ jonka Jumala ylöskohdensi/ ja ei ihminen.
8:3 Sille ette iocainen ylimeinen Pappi asetetan wfframan Lahioia ia wffrei. Senteden tarue on ette telleki mös iotakin olis wfframist.
Sillä että jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhrammaan lahjoja ja uhrei. Sentähden tarwe on että tälläkin myös jotakin olis uhraamista.
8:4 Jos hen nyt Maan päle olis/ nin ei hen tosin Pappikan olisi/ Se'woxi cusa Papit ouat iotca Lain ielkin Lahioia wffrauat/
Jos hän nyt maan päällä olis/ niin ei hän tosin pappikaan olisi/ Senwuoksi kussa papit owat jotka lain jälkeen lahjoja uhraawat.
8:5 iotca tosin palueleuat sen Esicuua'/ ia Taiualisen Tauaron warion. Ninquin se Jumalalinen wastaus Moseselle sanoi/ coska hene' piti Maian päättemen. Catzos (ma hen) ettes caiki teet sen Esicuuan ielkin ioca sinulle osotettu ombi Woorella.
jotka tosin palwelewat sen esikuwan/ ja taiwaallisen tawaran warjon. Niinkuin se jumalallisen wastaus Mosekselle sanoi/ koska hänen piti majan päättämän. Katsos (maahan) ettäs kaikki teet sen esikuwan jälkeen joka sinulle osoitettu ompi wuorella.
8:6 Mutta nyt hen ombi yhden paraman wirgan saanut/ ninquin hen yhden paraman Testamentin wälimies on/ ioca mös paraman Lupauxen päle seisopi.
Mutta nyt hän ompi yhden paremman wiran saanut/ niinkuin hän yhden paremman testamenti wälimies on/ joka myös paremman lupauksen päällä seisoopi.
8:7 Sille ios se entinen olis nuctetoin ollut/ ei suingan olis sitte yhdelle Töiselle sija etzitty. Sille hen nuctele heite ia sano.
Sillä jos se entinen olis nuhteetoin ollut/ ei suinkaan olisi sitten yhdelle toiselle sijaa etsitty. Sillä hän nuhtelee heitä ja sanoo.
8:8 Catzo/ Peiuet tuleuat sanopi Herra/ Ette mine ylitze Israelin Hoonen/ ia ylitze Judan Honen/ wden Testame'tin tahdon päätte.
Katso/ Päivät tulewat sanoopi Herra/ että minä ylitse Israelin huoneen/ ja ylitse Juudan huoneen/ uuden testamentin tahdon päättää.
8:9 Ei sen Testamentin ielkin io'ga mine tein heide' Isillens sille peiuelle coska mine rupeisin heiden Kätens/ heite wloswiedexeni Egiptin Maalda. Sille eteiuet he pysynyuet minu' Testamentisani/ nin em mine mös ole heiste lucupitenyt/ sanopi Herra.
Ei sen testamentin jälkeen jonka minä tein heidän isillens sille päivälle koska minä rupesin heidän kätens/ heitä ulowiedäkseni Egyptin maalta. Sillä etteiwät he pysyneet minun testamentissani/ niin en minä myös ole heistä lukupitänyt/ sanoopi Herra.
8:10 Sille teme ombi se Testamenti ionga mine sädhen Israelin honelle/ neinen peiuein ielkin/ sanopi Herra/ Mine tahdon anda minun Lakini heiden mielens siselle/ ia heiden sydemijns mine tahdon ne kirioitta/ Ja tahdo' olla heiden Jumalans/ ia heiden pite olema' minu' Canssan.
Sillä tämä ompi se testamentti jonka minä säädän Israelin huoneelle/ näiden päiväin jälkeen/ sanoopi Herra/ Minä tahdon antaa minun lakini heidän mielens sisälle/ ja heidän sydämiins minä tahdon ne kirjoittaa/ Ja tahdon olla heidän Jumalans/ ja heidän pitää oleman minun kansani.
8:11 Ja eikengen pide opettaman henen Lehimeistens/ eike kengen henen weliens/ ia sanoman/ Tunne Herra/ sille ette he caiki pite minua tundeman/ hamast sijte pienimeste heiden seasans/ sihe' swrimban asti.
Ja ei kenkään pidä opettaman hänen lähimäistäns/ eikä kenkään hänen weljens/ ja sanoma/ Tunne Herra/ sillä että he kaikki pitää minua tunteman/ hamast siitä pienimmästä heidän seassans/ siihen suurimpaan asti.
8:12 Sille mine tulen lepytetuxi heiden wärydhens ia heiden syndiens ylitze/ ia heiden wäryttens em mine tahdo enembä muista.
Sillä minä tulen lepytetyksi heidän wääryydens ja heidän syntiens ylitse/ ja heidän wääryyttäns en minä tahdo enempää muistaa.
8:13 Sijne quin hen sanopi/ Usi/ wanha'si hen sen entisen/ mutta ioca nyt wanheni ia wanhenepi/ se ombi lesne loppuansa.
Siinä kuin hän sanoopi/ Uusi/ wanhensi hän sen entisen/ mutta joka nyt wanheni ja wanheneepi/ se ompi läsnä loppuansa.

IX. Lucu.

9:1 OLi tosin mös sille entiselle henen Oikiudhens ia Jumalan Palueluxens/ ia wlcoinen pyhyys.
Oli tosin myös sillä entisellä hänen oikeutens ja Jumalan palweluksens/ ja ulkoinen pyhyys.
9:2 Sille ette sijne ylesrakettu oli se Maian Esipoli/ iossa olit Kyntilialgat/ ia pöute/ ia Näkyuet Leuet. Ja teme cutzutin se Pyhe.
Sillä että siinä ylösrakettu oli se majan esipuoli/ jossa olit kynttilänjalat/ ja pöytä/ ja näkywät leiwät. Ja tämä kutsuttiin se pyhä.
9:3 Mutta sen toisen Esiripun tacana oli se Maia/ ioca cutzutin se caikein pyhin.
Mutta sen toisen esiripun takan oli se maja/ joka kutsuttiin sen kaikein pyhin.
9:4 Sille oli se cullaine' Pyhensawunastia/ ia sen Testamentin Arcu/ caikinpaicoin Cullalla ylitzewedhetty/ iossa oli se Cullainen Emberi/ iossa se Taiuallinen Leipe oli/ ia Aaronin Witza ioca cucoistanut oli/ ia Testamentin Taulut.
Siellä oli se kultainen pyhänsawunastia/ ja sen testamentin arkku/ kaikinpaikoin kullalla ylitsewedetty/ jossa oli se kultainen ämpäri/ jossa se taiwaallinen leipä oli/ ja Aaronin witsa joka kukoistanut oli/ ja testamentin taulut.
9:5 Mutta sen ylinne päle olit ne Cunnialisudhen Cherubim/ iotca ylitzewariosit sen Armon Stolin/ ioista cappaleista ei ole nyt erinomatin sanomista.
Mutta sen ylinnä päällä olit ne kunniallisuuden kerubit/ jotak ylitsewarjosit sen armon tuolin/ joista kappaleista ei ole nyt erinomatin sanomista.
9:6 Coska ne nyt tellemodholla olit asetetut/ menit Papit aina sihen ensimeisen Maian/ ia toimitit sen Jumalan Palueluxen
Koska ne nyt tällämuodolla olit asetetut/ menit papit aina siihen ensimmäiseen majaan/ ja toimitit siellä Jumalan palweluksen.
9:7 Mutta sihen toisehen meni waan widhoin Wootes yxinens se ylimeinen Pappi/ ei ilman Weretä/ ionga hen wffrasi itze omainsa ia Canssan epätietoin edheste/
Mutta siihen toisehen meni waan wihdoin wuodes yksinäns se ylimmäinen pappi/ ei ilman weretä/ jonka hän uhrasi itse omainsa ja kansan epätietoin edestä.
9:8 Jonga cansa se Pyhe Hengi merkitzi/ ettei wiele iulgistettu ollut se Pyhitoxen Tije/ nincauuan quin se entinen Maia seisoi.
Jonka kanssa se Pyhä Henki merkitsi/ ettei wielä julkistettu ollut se pyhityksen tie/ niinkauan kuin se entinen maja seisoi.
9:9 Joca oli sille samalla aialla yxi Esicuua/ iossa Lahiat ia Wffrit wffratijn. Ja iotca eiuet woinuet teudhelisexi tehdhä Omantunnon pereste/ nijte iotca teit site Jumalan paluelusta
Joka oli sillä samalla ajalla yksi esikuwa/ jossa lahjat ja uhrit uhrattiin. Ja jotka eiwät woineet täydelliseksi tehdä omantunnon perästä/ niitä jotka teit sitä Jumalan palwelusta.
9:10 waiuon Roan ia Joman/ ia moninaisen pesemisen ia wlcolisen pyhituxen cansa iotca sihen Oiennoxen Aican asti olit pälepannut.
waiwon ruoan ja juoman/ ja moninaisen pesemisen ja ulkoisen pyhityksen kanssa jota siihen ojennuksen aikaan asti olit päällepannut.
9:11 Mutta Christus on tullut/ ette henen oleman pite ylimeisen Papin ninen tuleuaisten Hywuydhen päle/ yhdhen swreman ia teudheliseman Maia' cautta/ ioca ei ole Käsille tecty/ se on/ ioca ei nein ole rakettu/
Mutta Kristus on tullut/ että hänen oleman pitää ylimmäisen papin niiden tulewaiste hywyyden päälle/ yhden suuremman ja täydellisemmän majan kautta/ joka ei ole käsillä tehty/ se on/ joka ei näin ole rakettu/
9:12 eike mös Cauriste' taicka Wasickaidhe' Weren cautta/ waan hen on oman Werens cautta/ widhoin sihen pyhen siselkieunyt/ ia ombi ijancaikisen Lunastuxe' leunyt.
eikä myös kauristen taikka wasikkaiden weren kautta/ waan hän on oman werens kautta/ wihdoin siihen pyhään sisälkäynyt/ ja ompi iankaikkisen lunastuksen löynyt.
9:13 Sille ios Härkein ia Cauristen Weri/ ia sen Ehkoisen tuchka wiskattu/ pyhittepi ne saastaiset sihe' Lihalisen puctauxeen/
Sillä jos härkäin ja kauristen weri/ ja sen ehkoisen tuhka wiskattu/ pyhittääpi ne saastaiset siihen lihalliseen puhtaukseen/
9:14 Quinga palio enemin CHRISTUSEN Weri/ ioca itzehenens ilman caiketa wighata/ sen Pyhen Hengen lepitze Jumalalle wffranut ombi/ pudhistapi meiden Omantunnona nijste coleualisista Töiste/ palueleman site Eleuete Jumalata?
Kuinka paljon enemmin KRISTUKSEN weri/ joka itsehens ilman kaikkea wihatta/ sen Pyhän Hengen läwitse Jumalalle uhrannut ompi/ puhdistaapi meidän omantuntona niistä kuolewaisista töistä/ palwelemaan sitä Eläwätä Jumalata?
9:15 Ja senteden o'bi he' mös sen wdhen Testame'tin Wälimies/ senpäle ette ne iotca cutzutut ouat/ piti saaman sen Luuatun ijancaikisen Perimisen/ senwoxi ette hene' Coolemans sijne wälille käui/ ioca tapactunut on Lunastoxexi/ nijste ylitzekeumisiste/ iotca sen Entisen Testamentin alla olit.
Ja sentähden ompi hän myös sen uuden testamentin wälimies/ senpäälle että ne jotka kutsutut owat/ piti saaman sen luwatun iankaikkisen perimisen/ senwuoksi että hänen kuolemans siinä wälille käwi/ joka tapahtunut on lunastukseksi/ niisät ylitsekäymisistä/ jotka sen entisen testamentin alla olit.
9:16 Sille ette cussa yxi Testamenti on/ sijne pite mös henen Coolemans oleman/ ioca sen Testamentin teki.
Sillä että kussa yksi testamentti on/ siinä pitää myös hänen kuolemans oleman/ joka sen testamentin teki.
9:17 Sille ette Testamenti wahuistetan Cooleman cautta/ mwtoin ei ole se ensingen wahua/ coska se wiele elä/ ioca sen teki.
Sillä että testamentti wahwistetaan kuoleman kautta/ muutoin ei ole se ensinkään wahwa/ koska se wielä elää/ joka sen teki.
9:18 Sentedhen mös ei ollut se entinen ilman werete säätty.
Sentähden myös ei ollut se entinen ilman werettä säätty.
9:19 Sille coska Moses oli wlospuhunut iocaitzen Keskyn Lain ielkin caikelle Canssalle/ Otti hen Wasickain ia Cauristen Weren Wedhen ca'sa/ ia Purpurin Villan/ ia Isopin/ ia wiskoi seke Ramatun ette caiken Canssan/ ia sanoi/
Sillä koska Moses oli ulospuhunut jokaisen käskyn lain jälkeen kaikelle kansalla/ Otti hän wasikkain ja kauristen weren weden kanssa/ ja purppurawillan/ ja isopin/ ja wiskoi sekä Raamatun että kaiken kansan/ ja sanoi/
9:20 Teme ombi se Testamentin Weri/ ionga Jumala teille keskenyt on.
Tämä ompi se testamentin weri/ jonka Jumala teille käskenyt on.
9:21 Ja sen mös Maian/ ia caiki sen Jumalan palueluxen astiat/ wiskoi hen samalmoto Weren cansa.
Ja sen myös majan/ ja kaikki sen Jumalan palweluksen astiat/ wiskoi hän samalmuotoo weren kanssa.
9:22 Ja caiki lehes Lain ielkin Weren cansa pudhistetan/ ia paitzi Weren wodhatust/ ei tapadhu ycten Andexiandamust.
Ja kaikki lähes lain jälkeen weren kanssa puhdistetaan/ ja paitsi weren wuodatust/ ei tapahdu yhtään anteeksiantamust.
9:23 Nin on nyt tarue/ ette Taiualisten Capalden Esicuuat/ semmotoisten cansa piti puhdistettaman. Mutta ne itze Taiualiset cappalet piti paramilla Wffreilla puhdistettaman/ quin ne olit.
Niin on nyt tarwe/ että taiwaalliseten kappalten esikuwat/ senmuotoisten kanssa piti puhdistettaman/ Mutta ne itse taiwaalliset kappaleet piti paremmilla uhreilla puhdistettaman/ kuin ne olit.
9:24 Sille ettei Christus siselkieunyt sihen pyhen/ ioca Käsille tehty on (iotca ouat ninen Totisten Esicuuat) Waan itze Taiuahan siselle/ senpäle ette Henen nyt ilmestymen pite Jumalan Casuon edhes meiden täcten.
Sillä ettei Kristus sisälkäynyt siihen pyhään/ joka käsillä tehty on (jotka owat niiden totisten esikuwat) Waan itse taiwahan sisälle/ senpäälle että Hänen nyt ilmestymän piti Jumalan kaswon edes meidän tähten.
9:25 Ei ette henen pite wsemin itzens wfframan/ ninquin se Ylimeinen Pappi käui iocawoosi sihen Pyhein siselle mwcalaisen Weren cansa/
Ei että hänen piti usemmin itsens uhraaman/ niinkuin se ylimmäinen pappi käwi joka wuosi siihen pyhään sisälle muukalaisen weren kanssa.
9:26 Mwtoin hene' olis wseiman tullut kersie Mailman alghusta. Mutta nyt Mailman lopusa/ ombi hen widhoin ilmestynyt hene' Omans wffrins cautta synnein poiskarcottamisexi.
Muutoin hänen olis useimmin tullut kärsiä maailman alusta. Mutta nyt maailman lopussa/ ompi hän wihdoin ilmestynyt hänen oman uhrins kautta syntein poiskarkottamiseksi.
9:27 Ja ninquin caikein Inhimisten on säätty widhoin coolla/ Mutta senpereste Domio/
Ja niinkuin kaikkein ihmisten on säätty wihdoin kuolla/ Mutta sen perästa tuomio/
9:28 Nin ombi mös Christus widhoin wffrattu/ monen synnie poisottaman. Mutta toisella haualla pite henen ilman synneite ilmestymen/ nijlle iotca hende odhottouat Autuudhexi.
Niin ompi myös Kristus wihdoin uhrattu/ Monen syntien poisottaman. Mutta toisella ajalla pitää hänen ilman synnittä ilmestymän/ niille jotka häntä odottawat autuudeksi.

X. Lucu

10:1 SIlle Lailla o'bi ninen tuleuaisten Hywytte' Wario/ ia ie itze Hywuytte' olendo. Joca woosi tule aina wffrata ycteleiste wffria/ ia ei taidha nite iotca wffrauat teudhelisexi tehdhä.
Sillä lailla ompi niiden tulewaisten hywyytten warjo/ ja ei itse hywyytten olento. Joka wuosi tulee aina uhrata yhtäläistä uhria/ ja ei taida niitä jotka uhraawat täydelliseksi tehdä.
10:2 Mwtoin olis wfframast lakattu/ ios ne iotca wffraisit ei olis sillen synneiste ychten Omatundo/ coska he widhoin puhdistetut olisit.
Muutoin olis uhraamast lakattu/ jos ne jotka uhraisit ei olis sillään synneistä yhtään omatuntoa/ koska ne wihdoin puhdistetut olisit.
10:3 Waan sille tapactu waiuon yxi Muisto synnin päle ioca woosi.
Waan sille tapahtuu waiwon yksi muisto synnin päälle joka wuosi.
10:4 Sille se ombi madhotoin/ Herkein ia Cauristen Weren cautta synnit poisotetta.
Sillä se ompi mahdotoin/ Härkäin ja kauristen weren kautta synnit poisotettaa.
10:5 Sentedhen coska hen Mailman tuli/ sanoi hen/ Wffria ia Lahia et sine tactonut/ Mutta sen Rumin olet sine minulle walmistanut/
Sentähden koska hän maailmaan tuli/ sanoi hän/ uhria ja lahjaa et sinä tahtonut/ Mutta sen ruumiin olet sinä minulle walmistanut.
10:6 Poltewffri/ ia Syndiwffri eiuet ole sinu' mieleitzes.
Polttouhri/ ja syntiuhri eiwät ole sinun mieleises.
10:7 Nin mine sanoin/ Catzo mine tulen/ Ramatusa seiso liategin minusta kirioitettu/ Ette Minun tekemen pite/ Jumala sinun tachtos.
Niin minä sanoin/ Katso minä tulen/ Raamatussa seisoo liiatekin minusta kirjoitettu/ Että minun tekemän pitää/ Jumala sinun tahtos.
10:8 Edhelle quin he' sanoi/ Wffri ia Lahia/ Poltewffri ia Syndiwffri et sine tactonut/ eikä mös sinu' keluanuet (iotca Lain ielkin wffratan)
Edellä kuin hän sanoi/ Uhria ja lahja/ Polttouhria ja syntiuhria et sinä tahtonut/ eikä myös sinun kelwannut/ jotka lain jälkeen uhrataan)
10:9 Nin hen sanoi/ Catzo Mine tulen tekemen Jumala sinun tachtos. Sijne hen poisottapi sen entisen/ ette hen sen toisen siselpanis/
Niin hän sanoi/ Katso Minä tulen tekemään Jumala sinun tahtos. Siinä hän poisottaapi sen entisen/ että hän sen toisen sisälpanis.
10:10 ionga Tadhon cautta me olema pyhitetyt/ widhoin tapachtunut/ Iesusen CHristusen Rumin Wffrin cautta.
jonka tahdon kautta me olemma pyhitetyt/ wihdoin tapahtunut/ Jesuksen Kristuksen ruumiin uhrin kautta.
10:11 Ja iocainen Papi ombi sihen pandu/ ette hen iocapeiue Jumalan paluelusta tekemen pite/ ia wseimin ycteleiste Wffri wfframan/ iotca eiuet coska woi synnie poisotta.
Ja jokainen pappi ompi siihen pantu/ että hän jokapäiwä Jumalan palwelusta tekemän pitää/ ja useimmin yhtäläistä uhria uhraaman/ jotka eiwät koskaan woi syntiä poisottaa.
10:12 Mutta Teme/ coska hen oli ydhen Wffrin syndein tehdhen wffranut/ ioca ijancaikisesta kelpa/ jstupi hen nyt Jumalan Oikealla Kädhelle/
Mutta tämä/ koska hän oli yhden uhrin syntein tähden uhrannut/ joka iankaikkisesti kelpaa/ istuupi hän nyt Jumalan oikealla kädellä.
10:13 ia edhespeiten odhotta/ sihenasti quin henen Wiholisens pannan henen Jalcais Astinlaudhaxi.
ja edespäiten odottaa/ siihenasti kuin hänen wihollisens pannaan hänen jalkais astinlaudaksi.
10:14 Sille ette ydhelle wffrilla/ o'bi he' ijancaikisesta teudelisexi tehnyt ne iotca pyhiteten.
Sillä että yhdella uhrilla/ ompi hän iankaikkisesti täydelliseksi tehnyt ne jotka pyhitetään.
10:15 Sen todistapi mös meille itze Pyhe He'gi/ sille senpereste quin he' sanonut oli/
Sen todistaapi myös meille itse Pyhä Henki/ sillä senperästä kuin hän sanonut oli/
10:16 Teme o'bi se Testame'ti io'ga mine tadho' heile tehdhä ninen peiuein ielkin/ sanopi Herra/ Mine tahdon a'da minun Lakini heiden sydhemens/ ia Heiden Mielijnse mine ne siselkirioitan.
Tämä ompi se testamentti jonka minä tahdon heille tehdä niiden päiwäin jälkeen/ sanoopi Herra/ Minä tahdon antaa minun lakini heidän sydämens/ ja heidän mieliinsä minä ne sisälkirjoitan.
10:17 Ja heiden synnins ia heide' Wärydhens em mine sille enämin tahdo muinsta.
Ja heidän synnins ja heidän wääryytens en minä sille enemmin tahdo muistaa.
10:18 Mutta cussa nyt neinen samain Andexiandamus on/ sijne ei ole sille ene'bi Wffri synnin edeste.
Mutta kussa nyt näiden samain anteeksiantamus on/ Siinä ei ole sillä enempi uhri synnin edestä.
10:19 Ette sijs nyt meille o'bi/ rackat Weliet/ se Wapaus siselkiudhe Pyhen/ IesuSEN Weren cautta/
Että siis nyt meillä ompi/ rakkaat weljet/ se wapaus sisälkäydä pyhään/ Jesuksen weren kautta/
10:20 ionga he' meille walmistanut ombi wdhexi ia Eleuexi Tijexi/ sen Esirippun eautta/ se on/ henen Lihansa lepitze/
jonka hän meille walmistanut ompi uudeksi ja eläwäksi tieksi sen esiripun kattu/ se on/ hänen lihansa läwitse.
10:21 ia meille ombi yxi swri Pappi/ Jumalan Hoonenhaltia/
ja meillä ompi yksi suuri pappi/ Jumalan huoneenhaltija/
10:22 Nin kieukemme henen tygens totisella sydemelle/ teudelle vskolla/ wiskoitut meie' sydemise'ne/ ia pästetyt sijte Pahasta Omastatu'nosta/ ia pestyt Rumilda puctalla wedelle/
Niin käykäämme hänen tyköns totisella sydämellä/ täydellä uskolla/ wiskotut meidän sydämissämme/ ja päästetyt siitä pahasta omastatunnosta/ ja pestyt ruumiilta puhtaalla wedellä.
10:23 ia piteke' Toiuon Tunnustos horiumatoina/ Sille he' on vscolinen/ ioca ne lupasi.
ja pitäkää toiwon tunnustus horjumatoinna/ Sillä hän on uskollinen/ joka ne lupasi.
10:24 Ja wariottaca' meiste keskenen/ sijne ette me yllyte' meiten Rackauteen ia hyuijn Töihin/
ja waarinottakaa meistä keskenän/ siinä että me yllytän meitän rakkauteen ja hywiin töihin/
10:25 ei ylenandain meiden ycteiste Seurakunda. Ninquin mutamitten tapa on/ waan manatcka teiten keskenen/ ia site sen enemin iota te näette ette se peiue lehestypi.
ei ylenantain meidän yhteistä seurakunta. Niinkuin muutamitten tapa on/ waan manatkaa teitän keskenän/ ja sitä sen enemmin jota te näettte että se päiwä lähestyypi.
10:26 Sille ios me ehdholla' syndi teem/ sijtte quin me olema Totudhen tundemisen sanuet/ nin ei meille sillen miten wffria synnein edeste ole/
Sillä jos me ehdollan syntiä teem/ sitten kuin me olemma totuuden tuntemisen saanut/ niin ei meillä silleen mitään uhria syntein edestä ole/
10:27 waan yxi hirmulinen Domion Odhotus/ ia Tulen Kijuaus/ ioca ne wastanseisoiat ylessöueinen ombi.
waan yksi hirmullinen tuomion odotus/ ja tulen kiiwaus/ joka ne wastaanseisojat ylössyöwäinen ompi.
10:28 Jos iocu Mosesen Lain rickopi/ henen pite ilman Laupiutta cooleman/ cadhen taicka colmen Todhistaian cautta.
Jos joku Moseksen lain rikkoopi/ hänen pitää ilman laupiutta kuoleman/ kahden taikka kolmen todistajan kautta.
10:29 Quinga palio enemen rangastoxen (luleta te) henen ansaitzeuan/ ioca Jumalan Poian ialghalla tallapi/ ia Testamentin Weren saastana pitepi/ ionga cautta he' pyhitettu on/ ia sen Armon Hengen pilcapi?
Kuinka paljo enemmän rangaistuksen (luuletta te) hänen ansaitsewan/ joka Jumalan Pojan jalalla tallaapi/ ja testamentin weren saastana pitääpi/ jonka kautta hän pyhitetty on/ ja sen Armon Hengen pilkkaapi?
10:30 Sille me tunnemma henen ioca sanoi/ Minun ombi Costo/ mine tahdon iellensmaxa (ma Herra) Ja taas/ Herran pite Canssans domitzeman.
Sillä me tunnemma hänen joka sanoi/ Minun ompi kosto/ minä tahdon jällens maksaa (mä Herra) Ja taas/ Herran pitää kansans tuomitseman.
10:31 Hirmulinen ombi langeta Eleuen Jumalan käsijn.
Hirmuinen ompi langeta eläwän Jumalan käsiin.
10:32 Tesse te nyt muistacat nijte entisie peiuie/ ioina te walghistetut olitte/ ia kersinyt oletta swrein Waiuain Kiluotuxen/
Tässä te nyt muistakat niitä ensisiä päiwiä/ joina te walistetut olitte/ ja kärsinyt oletta suurein waiwain kilwoituksen/
10:33 politain silloin/ coska te itze seke pilcain ette Tuskain cautta caikille jhmexi olitta. Politain coska te Osaliset olitta ninen cansa/ ioinen sillemoto Käsikieui.
puolitain silloin/ koska te itse sekä pilkkain että tuskain kautta kaikille ihmeeksi olitta. Puolittain koska te osalliset olitta niiden kanssa/ joinen sillämuoto käsi käwi
10:34 Sille ette te oletta mös nijste Waiuoista/ iotca minun Siteisteni tapactuit osaliset olluet. Ja teiden hywuydhen ratelemisen Ilon cansa oletta kersinyet. Tieten ette teille itze ombi parambi ia pysyueisembi Tauara Taiuais.
Sillä että te oletta myös niistä waiwoista/ jotka minun siteistäni tapahtuit osalliset olleet. Ja teidän hywyyden raatelemisen ilon kanssa oletta kärsineet. Tieten että teille itse ompi parempi ja pysywäisempi tavara taiwais.
10:35 Elket sijs poisheittekö teidhen Wskallustan/ iolla ombi yxi swri palcan maxo/
Älkäät siis poisheittäkö teidän uskallustan/ jolla ompi yksi suuri palkan maksu/
10:36 sille kersimys ombi teille tarpelinen/ senpäle ette te Jumalan tahdon teuteysitte/ ia sen Lupauxen saisitta.
sillä kärsimys ompi teille tarpeellinen/ senpäälle että te Jumalan tahdon täyttäisitte/ ja sen lupauksen saisitta.
10:37 Sille ette wiele wehen hetken pereste/ nin se tulepi/ ioca tuleuainen ombi/ ia ei wiwuyttele.
Sillä ette wielä wähän hetken perästä/ niin se tuleepi/ joka tulewainen ompi/ ja ei wiiwyttele.
10:38 Mutta sen Wanhurskan pite vskostansa elemen. Mutta ioca weltepi/ ei minun pidhe heneste mielistymen.
Mutta sen wanhurskaan pitää uskostansa elämän. Mutta joka wälttääpi/ ei minun pidä hänestä mielistymän.
10:39 Mutta eipe me ole nijste/ iotca heidens welteuet cadhotuxeen. Waan nijste iotca vskouat/ ia Sieluns tallelle saattauat.
Mutta eipä me ole niistä/ jotka heidäns wälttäwät kadotukseen. Waan niistä jotka uskowat/ ja sieluns tallelle saattawat.

XI. Lucu.

11:1 MUtta Usko on yxi wissi vskallus/ nihin ioita toiuotan/ ia ei miten epäle nijste iotca ei näghy.
Mutta usko on yksi wissi uskallus/ niihin joita toiwotaan/ ja ei mitään epäile niistä jotka ei näy.
11:2 Sen cautta ouat Wanhimat todhistoxe' saanuet.
Sen kautta owat wanhimmat todistuken saaneet.
11:3 Uskon cautta merkitze'me me ette Mailma Jumalan sanan cautta on * hangittu/ ette caiki quin me näemme ouat * tyhieste tehdhyt.
Uskon kautta merkitsemme me että maailma Jumalan sanan kautta on hankittu/ että kaikki kuin me näemme owat tyhjästä tehdyt.
11:4 Usko' cautta Abel wffrasi Jumalalle swre'man Wffrin quin Cain/ ionga cautta hen Todhistoxen sai/ ette hen Wanhurskas oli/ coska Jumala cannoi Todhistoxen henen Lahioistans/ Ja sen saman cautta hen wiele nyt puhupi waicka hen coollut on.
Uskon kautta Abel uhrasi Jumalalle suuremman uhrin kuin Kain/ jonka kautta hän todistuksen sai/ että hän wanhurskas oli/ koska Jumala cannoi todistuksen hänen lahjoistans/ Ja sen saman kautta hän wielä nyt puhuupi waikka hän kuollut on.
11:5 Uskon cautta Enoch oli poisotettu/ ettei Henen Coolemata pitenyt näkemen. Ja ei ole leutty/ sentedhen ette Jumala henen poisotti. Sille ennenquin hen poisotetin oli henelle Todhistus ollut/ ette hen kelpasi Jumalan.
Uskon kautta Enok oli poisotettu/ Ettei hänen kuolemata pitänyt näkemän. Ja ei ole löytty/ sen tähden että Jumala hänen poisotti. Sillä ennenkuin poisotettiin oli hänellä todistus ollut/ että hän kelpasi Jumalan.
11:6 Sille ette ilman vskota ombi machdotoin Jumalan keluata. Sille ioca Jumalan tyge tacto tulla/ sen pite vskoman ette Jumala ombi/ ia ninen iotca hende etziuet/ yxi Jellensmaxaia.
Sillä että ilman uskota ompi mahdotoin Jumalalle kelwata. Sillä joka Jumalan tykö tahtoo tulla/ sen pitää uskoman että Jumala ompi/ ja niiden jotka häntä etsiwät/ yksi jälleens maksaja
11:7 Uskon cautta ombi Noe Jumalata cunnioittanut/ ia sen Arkin walmistanut/ henen Hoonens terueydhexi/ coska he' sai Jumalalisen Keskyn/ nijste iotca eiuet näkynyet/ Jonga Arkin cautta hen Mailman cadhotti/ ia ombi perinyt sen Wanhurskaudhen ioca Uskon cautta tulepi.
Uskon kautta ompi Noa Jumalata kunnioittanut/ ja sen arkin walmistanut/ hänen huoneens terweydeksi/ koska hän sai jumalallisen käsky/ niistä jotka eiwät näkyneet/ Jonka arkin kautta hän maailman kadotti/ ja ompi perinyt sen wanhurskauden joka uskon kautta tuleepi.
11:8 Uskon cautta tuli Abraham cwliaisexi/ coska hen cutzuttu oli wlosmenemeen sihen Mahan/ ionga henen piti perimen/ Ja wlosmeni/ ia ei tiennyt cuhunga hen oli tuleuainen.
Uskon kautta tuli Abraham kuuliaiseksi/ koska hän kutsuttu oli ulosmenemään siihen maahan/ jonka hänen piti perimän/ Ja ulosmeni/ ja ei tiennyt kuhunka hän oli tulewainen.
11:9 Uskon cautta hen oli Mwcalainen sille Luuatulla Maala ollut/ ninquin Wieralla Maalla/ Ja asui Pauluisa Isaachin ia Jocobin cansa/ ninen Cansaperilisten samaan Lupauxeen.
Uskon kautta hän oli muukalainen sillä luwatulla maalla ollut/ niinkuin wieraalla maalla/ ja asui paaluissa (teltoissa) Isakin ja Jakobin kanssa/ niiden kanssaperillisten samaan lupaukseen.
11:10 Sille hen oli odhottanut sen Caupungin ielkin iolla Perustus oli ionga Rakendaia ia Looia ombi Jumala.
Sillä hän oli odottanut sen kaupungin jälkeen jolla perustus oli, jonka rakentaja ja luoja ompi Jumala.
11:11 Uskon cautta mös Saara woima' sai sijttemen/ ia synnytti ylitze henen Iiens Aian/ Sille hen piti sen Uskolisna/ ioka sen luuanut oli.
Uskon kautta myös Saara woiman sai siittämään/ ja synnytii ylitse hänen iäns ajan/ Sillä hän piti sen uskollisna/ joka sen luwannut oli.
11:12 Sentedhe' olit mös ydheste/ waicka cooleuaisesta Rumista mondo syndynyet/ ninquin Tähdhet Taiuasa/ ia nin quin Sanda ombi Meren rannasa/ ioca epälucuinen ombi.
Sentähden olit myös yhdestä/ waikka kuolewaisesta ruumiista monta syntyneet/ niinkuin tähdet taiwaassa/ ja niin kuin santa ompi meren rannassa/ joka epälukuinen ompi.
11:13 Neme caiki ouat Uskosa cooluet/ ia euet ole nijste Lupauxista semmengen saanuet/ Waan ne taambata nähnyet/ ia nihin turuanuet/ ia hyuesti tydhyit/ ia tunnustit ette he Wierahat ia Mucalaiset olit Maan päle.
Nämä kaikki owat uskossa kuolleet/ ja eiwät ole niistä lupauksista semmenkään (mitäkään) saaneet/ Waan ne taampata nähneet/ ja niihin turwanneet/ ja hywästi tyydyit/ ja tunnustit että he wierahat ja muukalaiset olit maan päällä.
11:14 Sille ne iotca näite sanouat/ he osottauat Heidens etziuen ychte Isenmaata.
Sillä ne jotka näitä sanowat/ he osottawat heidäns etsiwän yhtä isänmaata.
11:15 Ja tosin ios he site muistanuet olisit custa he olit wloslecttenyet/ olis heille kylle aica ollut iellenspalaita.
Ja tosin jos he sitä muistaneet olisit kusta he olit uloslähteneet/ olis heille kyllä aika ollut jälleens palata.
11:16 Mutta nyt he ycte parambata pyteuet/ se on/ site Taiualista. Sentedhen ei itze Jumala häpie cutzutta heiden Jumalaxens. Sille ette hen ombi heille ydhen Caupungin walmistanut.
Mutta nyt he yhtä parempata pyytäwät/ se on/ sitä taiwaallista. Sentähden ei itse Jumala häpeä kutsuttaa heidän Jumalaksens. Sillä että hän ompi heille yhden kaupungin walmistanut.
11:17 Uskon cautta wffrasi Abraham/ Isaachin coska hen kiusatin/ ia wffrasi sen Ainocaisens coska hen io Lupauxet saanut oli/
Uskon kautta uhrasi Abraham/ Isakin koska hän kiusattiin/ ja uhrasi sen ainokaisens koska hän jo lupaukset saanut oli/
11:18 iosta sanottu oli. Isaachis cutzutaan sinulle Siemen.
josta sanottu oli. Isakista kutsutaan sinulle siemen.
11:19 Ja aiatteli/ Jumala woipi mös coluista ylesheretti/ Josta hen mös henen Esicuuaxi iellensotti.
Ja ajatteli/ Jumala woipi myös kuolleistä ylösherättää/ Josta hän myös hänen esikuwaksi jälleens otti.
11:20 Uskon cautta siugnasi Isaac nijste tuleuista Asioista Jacobin ia Esau.
Uskon kautta siunasi Isak niistä tulewista asioista Jakobin ja Esaun.
11:21 Uskon cautta siugnasi Jacob coolesans/ molemat Josephin Poiat/ ia cumarsi henen Walticans Ladhua.
Uskon kautta siunasi Jakob kuollessans/ molemmat Josefin pojat/ ja kumarsi hänen waltikans laatua.
11:22 Uskon cautta puhui Joseph coolesans Israelin Lasten wloslectemisest/ ia annoi keskyn henen luistansa.
Uskon kautta puhui Josef kuollessans Israelin lasten uloslähtemisest/ ja antoi käskyn hänen luistansa.
11:23 Uskon cautta Moses/ coska hen oli syndynyt salatin colme Cucautta hene' Wanhemildans Senteden ette he näit/ quinga caunis Poicainen hen oli/ ia euet pelienyet Kuningan Haastoa.
Uskon kautta Moses/ koska hän oli syntynyt salattiin kolme kuukautta häen wanhemmiltans. Sentähden että he näit/ kuinka kaunis poikainen hän oli/ ja eiwät peljänneet kuninkaan haastoa.
11:24 Uskon cautta Moses/ coska hen io/ Swrexi tuli/ kielsi cutzutta sillen Pharaonin Tytteren Poiaxi/
Uskon kautta Moses/ koska hän jo/ suureksi tuli/ kielsi kutsuttaa silleen faraon tyttären pojaksi/
11:25 Ja walitzi palio paramin waiua kersie Jumalan Joucon cansa/ quin sen Aialisen Tarpen/ synneisä nautita.
Ja walitsi paljon paremmin waiwaa kärsiä Jumalan joukon kanssa/ kuin sen ajallisen tarpeen/ synneissä nautita.
11:26 Ja luki swremaxi Rickaudexi Christusen Pilcan quin Egiptin Tauarat. Sille hen catzoi Palcanmaxon ielkin.
Ja luki suuremmaksi rikkaudeksi Kristuksen pilkan kuin Egyptin tawarat. Sillä hän katsoi palkanmaksun jälkeen.
11:27 Uskon cautta hen ietti Egiptin/ ia ei pelienyt sen Kuninga' Hirmutosta. Sille hen ripui Henese iota ei hen nähnyt ninquin hen olis henen nähnyt.
Uskon kautta hän jätti Egyptin/ ja ei peljännyt sen kuninkaan hirmutusto. Sillä hän riippui hänessä jota ei hän nähnyt niinkuin hän olis hänen nähnyt.
11:28 Uskon cautta hen piti Päsiäiste/ ia sen Werenuootamisen/ Ettei se ioca ne Esicoiset tapoi/ pitenyt heihin rupeaman.
Uskon kautta hän piti Pääsiäistä/ ja sen werenwuotamisen/ Ettei se joka ne esikoiset tappoi/ pitänyt heihin rupeaman.
11:29 Uskon cautta ne keuit sen ruskea' Mere' lepitze/ ninquin cuiua Maata mödhen/ Jota ne Egipterit mös coetelit/ ia vpposit.
Uskon kautta hän käwit sen ruskean meren läwitse/ niinkuin kuiwaa maata myöten/ Jota ne egypterit myös koettelit/ ja upposit.
11:30 Uskon cautta ne Jerichon/ Murit langesit/ coska he seitzemen peiue ymberinskieudhyt olit.
Uskon kautta ne Jerikon/ muurit lankesit/ koska he seitsemän päiwää ympärins käyneet olit.
11:31 Uskon cautta se Porto Rahab ei huckunut ynne ninen Uscomattomain cansa/ coska hen ne Wacoiat rauhalisesta Hoonesensa coriaisi.
Uskon kautta se portto Rahab ei hukkunut ynnä niiden uskomattomain kanssa/ koska hän ne wakoojat rauhallisesta huoneesensa korjasi
11:32 Ja mite minun pite enämen puhuman? Sille Aica tulis minun lyhywexi/ ios minun pidheis yleslukeman/ Gedeonista/ Barachista/ Samsonista ia Ieptaesta/ ia Dauidista ia Samuelista/ ia nijste Prophetaista.
Ja mitä minun pitää enemmän puhuman? Sillä aika tulis minun lyhyeksi/ jos minun pitäis ylöslukeman/ Gideonista/ Barakista/ Samsonista ja Japtasta/ ja Dawidista ja Samuelista/ ja niistä profeetaista.
11:33 Jotca Uskon cautta ouat Waldacu'nat ylitzewoittanuet/ tehnyet Wanhurskautta/ saaneet ne Lupauxet/ kijnnitukinuet Jalopeurain Suudh/
Jotka uskon kautta owat waltakunnat ylitsewoittaneet tehneet wanhurskautta/ saaneet ne lupaukset/ kiinnitukinneet jalopeurain suut.
11:34 wlossammuttanuet Tulen woima'/ Weltenyet ouat Mieckan Teräwuydhe'/ Ouat wekewemexi tulluet heickoudesta/ Ouat woimalisexi tulluet Sodasa/ Ouat alaslönyet mwcalaiset sotawäet.
ulossammuttaneet tulen woiman/ Wälttäneet owat miekan teräwyyden/ Owat wäkewämmäksi tulleet heikkoudesta/ Owat woimalliseksi tulleet sodassa/ Owat alaslyöneet muukalaiset sotawäet.
11:35 Waimot ouat heidhe' Cooludhensa Ylesnousemisesta iellenssaanuet. Mutta ne mwudh ouat särietyt/ ia Lunastoxen Hyliennyet/ senpäle ette heiden paraman ylesnousemisen piti saman.
Waimot owat heidän kuolleensa ylösnousemisesta jälleens saaneet. Mutta ne muut owat särjetyt/ ja lunastuksen hyljänneet/ senpäälle että heidän paremman ylösnousemisen piti saaman.
11:36 Mutamat taas ouat Pilcoia ia witzoituxet kersinyet/ Ja wiele sijttekin Fangiuxet ia Tornit.
Muutamat taas owat pilkkoja ja witsoitukset kärsineet/ Ja wielä sittenkin wankiudet ja tornit.
11:37 He ouat kijuitetyt/ rickihacatut/ lepitze pistetyt/ Mieckalla mestatut. He ouat ymberinswaelluet La'masten ia wocten Nahgoisa. Kieuhet/ adhistetut/ waiuatut.
He owat kiwitetyt/ rikkihakattu/ läwitse pistetyt/ Miekalla mestatut. He owat ympärinswaelleet lammasten ja wuohten nahoissa. Köyhät/ ahdistetut/ waiwatut.
11:38 Joinenga Maailma oli Mahdhotoin/ Ja ouat Radholisudhes waelluet/ Corueisa/ Woorisa/ Mäen rotcoisa/ ia Maan copisa/
Joinenka maailma oli mahdotoin/ ja owat raadollisuudes waelleet/ korwessa/ wuorissa/ mäen rotkoissa/ ja maan kopissa/
11:39 Ja caiki neme ouat Uskon cautta Todhistoxen ansainuet/ ia eiuet saanuet site Lupausta/
Ja kaikki nämä owat uskon kautta todistuksen ansainneet/ ja eiwät saaneet sitä lupausta/
11:40 Sentedhen/ ette Jumala o'bi iotakin paraman meiden edhesten edheskatzonut/ ettei ne ilman Meite teudhelisexi tulisi.
Sentähden/ että Jumala ompi jotakin paremman meidän edestän edeskatsonut/ Ettei ne ilman meitä täydelliseksi tulisi.

* Tyhieste) Se quin tesse seiso/ inuisibilibus/ me cutzumma tyhiexi/ ia on wiele nyt tyhie sihenasti quin tapachtupi.

XII. Lucu.

12:1 SEntedhen mös me/ ette meille nyt ombi nin swri Todistosten ioucko meiden ymberillen/ Nin poispancam syndi ioca aina meihin tartu ia hitaxi tekepi. Ja iooskam Kersimisen cautta sijne Kiluoituxes/ ioca meiden eten pandu on/
Sentähden myös me/ että meille nyt ompi niin suuri todistusten joukko meidän ympärillen/ Niin poispankam synti joka aina meihin tarttuu ja hitaaksi tekeepi. Ja juoskaam kärsimisen kautta siinä kilwoitukses/ joka meidän eteen pantu on/
12:2 ia yleskatzocam Iesusen päle/ sen vskon Alcaian ia päätteien. Joca/ coska hen olis kylle tainut Iloa pite/ kersi hen Ristin/ ia ei Pilca totellut/ ia on istuua Oikealla kädhelle Jumalan Stolilla.
Ja ylöskatsokaam Jesuksen päälle/ sen uskon alkajan ja päättäjän. Joka/ koska hän oli kyllä tainnut iloa pitää/ kärsi hän ristin/ ja ei pilkkaa totellut/ ja on istuwa oikealle kädelle Jumalan tuolilla.
12:3 Muistacat henen pälens ioca sencaltaisen wastanpuhumisen ombi synneitzilde wastansa kersinyt/ ettei te wäsy teidhen mielisenne ia poislacka.
Muistakaat hänen päällens joka senkaltaisen wastaanpuhumisen ompi syntisiltä wastaansa kärsinyt/ ettei te wäsy teidän mielissänne ja poislakkaa.
12:4 Sille ettei te wiele nyt ole haman weren asti kiluoitellen syndie wastanseisonuet/
Sillä ettei te wielä nyt ole hamaan weren asti kilwoitellen syntiä wastaanseisoneet/
12:5 Ja oletta io wnoctanuet sen wskalluxen/ ioca teille ninquin Lapsille's puhupi. Minun Poican äle Herra' Rangastosta ylencatzo/ ia äle näänny coskas henelde ranghaistan.
Ja oletta jo unohtaneet sen uskalluksen/ joka teille niinkuin lapsillens puhuupi. Minun poikan älä Herran rangaistusta ylenkatso/ ja älä näänny koskas häneltä rangaistaan.
12:6 Sille iota Herra racasta/ sen hen mös rangaitze/ Mutta iocaitzen Poian hen rooskapi/ ionga hen coriapi.
Sillä jota Herra rakastaa/ sen hän myös rankaisee/ Mutta jokaisen pojan hän ruoskiipi/ jonka hän korjaapi.
12:7 Jos te sen rangastoxen kersitte/ nin taritzepi Jumala itzens teille ninquin Lapsillens. Sille cuca on se Poica/ iota ei Ise rangaitze?
Jos te sen rangaistuksen kärsitte/ niin taritseepi Jumala itsens teille niinkuin lapsillens. Sillä kuka on se poika/ jota ei isä rankaise?
12:8 Mutta ios te oletta ilman rangastosta/ iosta caiki ouat Osaliset olluet/ nin te Eperet oletta ia ette Lapset.
Mutta jos te oletta ilman rangaistusta/ josta kaikki owat osalliset olleet/ niin te äpärät oletta ja ette lapset.
12:9 Ja quin meille ouat Lihaliset Iset olluet rangaitziat/ ia olema nijte cauattanuet/ Eikö meiden sijs palio enemen pidhe alamaiset oleman sen Hengelisen Isen/ ette me eleisimme?
Ja kuin meille owat lihalliset isät olleet rangaitsijat/ ja olemma niitä kawahtaneet/ Eikö meidän siis paljon enemmän pidä alamaiset olemaan sen Hengellisen Isän/ että me eläisimme?
12:10 Ja ne tosin ouat meite rangaisnuet wähine peiuine heiden lulons ielkin/ Mutta teme meiden tarpexenna/ sitewarten ette hen meille pyhydhens iacais.
Ja ne tosin owat meitä rangaisseet wähinä päiwinä heidän luulons jälkeen/ Mutta tämä meidän tarpeeksemme/ sitäwarten että hän meille pyhyyden jakais.
12:11 Mutta caiki rangastus/ coska hen on käsis/ ei se nägy ycten meille Iloxi/ waan Murehexi. Mutta sitelehin hen ombi andaua Rauhalisen wanhurskaudhen Hedelmen ninen iotca sen cautta harioitetut ouat.
Mutta kaikki rangaistus/ koska hän on käsis/ ei se näy yhtään meille iloksi/ waan murheeksi. Mutta siitälähin hän ompi antawa rauhallisen wanhurskauden hedelmän niille jotka sen kautta harjoitetut owat.
12:12 Sentedhen ylesoietca teiden ioutilat Kädhenne/ ia ne wäsynyet Poluet/
Sentähden ylös oietkaa teidän joutilaat kätenne/ ja ne wäsyneet polwet/
12:13 ia astucat wissit Askelet teiden Jalcainne cansa/ ettei iocu compastuisi ninquin Nilcu/ waan palioenämen teruehexi tulis.
ja astukaat wissit (warmat) askeleet teidän jalkainne kanssa/ ettei joku kompastuisi niinkuin nilkku/ waan paljon enemmän terweheksi tulis.
12:14 Noudhattaca Rauha cackein cansa ia site pyhytte/ paitzi ioita eikengen saa Herra nähdhä.
Noudattakaa rauha kaikkein kanssa ja sitä pyhyyttä/ paitsi joita eikenkään saa Herraa nähdä.
12:15 Ja warinottacat/ ettei iocu Jumalan Armo vnhodhaisi/ Ettei ioscus yleskasuais iocu Caruas iwri/ ia tekis iotakin wastalloista/ ia monda sen saman cautta saastuisit.
Ja waarinottakaat/ ettei jooku Jumalan armo unohtaisi/ Ettei joskus ylenkaswais joku karwas juuri/ ja tekis jotakin wastallista/ ja monta sen saman kautta saastuisit.
12:16 Ettei iocu olisi Salauoteinen eli Jumalatoin ninquin Esau/ ioca yhden Atrian tähdhen poismyi Esicoisudhensa oikeudhen.
Ettei joku olis salawuoteinen eli jumalatoin niinkuin Esau/ joka yhden aterian tähden poismyi esikoisuutensa oikeuden.
12:17 Sille te tiedhette/ ette coska hen sijtte tactoi perie sen siugnauxen perimisen oikeulla/ tuli hen poishyliätyxi/ Sille eipe hen leunyt ycten sija paranoxeen/ waicka hen site kynelille etzei.
Sillä te tiedätte/ että koska hän sitten tahtoi periä sen siunauksen perimisen oikeudella/ tuli hän poishyljätyksi/ Sillä eipa hän löytänyt yhtään sijaa parannukseen/ waikka hän sitä kyynelillä etsi.
12:18 Sille eipe te ole edheskeunyet sen wooren tyge/ iota ruueta saa/ ia Tulella paloi/ eike sen Syngyn ia Pimeydhen/ ia sen hirmuisen Ilman tyge/
Sillä eipä et ole edeskäyneet sen wuoren tykö/ jota ruweta saa/ ja tulella paloi/ eikä sen synkkyyden ja pimeyden/ ja sen hirmuisen ilman tykö/
12:19 eike sen Basunan helinen ia Sanaden änen tyge/ Jonga ne iotca sen cwlit caaritit/ anodhen ettei se Sana suingan pitenyt heille sanottaman.
eikä sen pasuunan helinän ja sanain äänen tykö/ Jonka ne jotka sen kuulit karttoi/ anoen ettei se Sana suinkaan pitänyt heille sanottaman.
12:20 Sille eiuet he woinuet site kersie/ mitke sijne sanottin/ Ja ios iocu Peto sihen Wooren satuis/ pite sen kiuitettemen/ eli Nolilla lepitzeammuttaman.
Sillä eiwät he woineet sitä kärsiä/ mitkä siinä sanottiin/ Ja jos joku peto siihen wuoreen sattuis/ pitää se kiwitettämän/ eli nuolilla läwitse ammuttaman.
12:21 Ja nin hirmuinen oli se Näky/ ette Moses sanoi/ Mine olen hemmestynyt/ ia wapisen.
Ja niin hirmuinen oli se näky/ että Moses sanoi/ Minä olen hämmästynyt/ ja wapisen.
12:22 Waan te oletta edheskieunyet Sionin Wooren tyge/ ia sen eleuen Jumalan Caupungin tyge/ sen Taiualisen Jerusalemin tyge/ Ja monen tuhanen epälucuisen Engeleitten Jouckon tyge/
Waan te oletta edeskäyneet Sionin wuoren tykö/ ja sen eläwän Jumalan kaupungin tykö/ ja taiwaallisen Jerusalemin tykö/ Ja monen tuhannen epälukuisen enkeleitten joukon tykö/
12:23 Ja Esicoisten Seurakunnan tyge/ iotca Taiuaisa ouat ynne kirioitetut/ ia Jumalan caikein Domarin tyge/ ia ninen Teudhelisten Wanhurskasten Hengein tyge/
Ja esikoisten seurakunnan tykö/ jotka taiwaissa owat ynnä kirjoitetut/ ja Jumalan kaikkein tuomarin tykö/ ja niiden täydellisten wanhurskasten henkein tykö/
12:24 ia sen wdhen Testamentin wälimiehen IesuSEN tyge/ ia sen weren wiskamisen tyge/ ioca parambita puhupi quin Abelin weri.
ja sen uuden testamentin wälimiehen Jesuksen tykö/ ja sen weren wiskaamisen tykö/ joka parempata puhuupi kuin Abelin weri.
12:25 Catzocat ettet te hende ylencatzo/ ioca teidhen cansanna puhupi/ sille ios euet ne weltenyet iotca heitens caaritelit heneste/ ioca Maan päle puhui. Palio wähemin me/ ios me täte caaritamme/
Katsokaat ettet te häntä ylenkatso/ joka teidän kanssanne puhuupi/ sillä jos eiwät ne wälttäneet jotka heitäns karttelit hänestä/ joka maan päälle puhui. Paljon wähemmin me/ jos me tätä karttelemme/
12:26 ioca Taiuaasta puhupi/ ionga äni silloin Maan iäristi. Mutta nyt hen lupapi ia sano/ wiele nyt widhoin mine tadhon iäriste/ ei waiuon Maata/ mutta mös Taiuan.
joka taiwaasta puhuupi/ jonka ääni silloin maan järisti. Mutta nyt hän lupaapi ja sanoo/ wielä nyt wihdoin minä tahdon järistä/ ei waiwon maata/ mutta mysö taiwaan.
12:27 Mutta quin hen sanopi/ wiele nyt widhoin/ Sille hen osottapi ette ne iäriseueiset pite mwtettama'/ ninquin seki ioca rakettu on Se'päle ette ne cappalet pysyme' pite iotca iärisemäte ouat.
Mutta kuin hän sanoopi/ wielä nyt wihdoin/ Sillä hän osottaapi että ne järisewäiset pitää muutettaman/ niinkuin sekin joka rakennettu on senpäälle että ne kappaleet pysymän pitää jotka järisemättä owat.
12:28 Sentedhen ette me saamma sen Waldakunnan ioca ei iäriste taidha/ meille ombi Armo ionga cautta me Jumalata paluelemme henen Mielens noutexi Taualla ia Pelgholla.
Sentähden että me saamme sen waltakunnan joka ei järistä taida/ meille ompi armo jonka kautta me Jumalata palwelemme hänen mielens nouteeksi tawalla ja pelolla.
12:29 Sille ette meiden Jumalan ombi yxi culuttauainen Tuli.
Sillä että meidän Jumalan ompi yksi kuluttawainen tuli.

XIII. Lucu.

13:1 PYsyket wahuana welielises Rackaudhes. Honesenottamista elket vnhottako/
Pysykäät wahwana weljellisessä rakkaudessa/ Huoneeseen ottamista älkäät unohtako.
13:2 Sille sen cautta ouat mutamat tietemete Engelite Honese'sottanuet.
Sillä sen kautta owat muutamat tietämätä enkeleitä huoneeseens ottaneet.
13:3 Muistacat ninen Sidhotuin päle/ ninquin ynne heiden cansans sidhotut olisitta/ ia ninen iotca mwrehta kersiuet/ ninquin te itze iotca wiele mös Lihasa elette.
Muistakaat niiden sidottuin päälle/ niinkuin ynnä heidän kanssans sidotut olisitta/ ja niiden jotka murhetta kärsiwät/ niinkuin te itese jotka wielä myös lihassa elätte.
13:4 Sen Auioskeskun pite cunnialisesta pidettemen caikein seas/ Ja se Auioin Woodhe saastamatoin. Mutta ne Horintekiet ia Salawoteiset Jumala domitzepi.
Sen awiokäskyn pitää kunniallisesti pidettämän kaikkein seas/ ja awiowuode saastamatoinna. Mutta ne huorintekijät ja salawuoteiset Jumala tuomitseepi.
13:5 Teiden menon olcohon ilman Ahneutta/ ia tytyket nihin mite teille ombi/ Sille hen on sanonut/ Em mine sinua yle' anna/ engä vnhodha.
Teidän menon olkohon ilman ahneutta/ ja tyytykäät niihin mitä teillä ompi/ Sillä hän on sanonut/ En minä sinua ylenanna/ enkä unohda.
13:6 Nin ette me rohckeamma sanoa/ Herra ombi minun Auttaian/ ia em mine pelke mite Inhimisen pite minun tekemen?
Niin että me rohkenemme sanoa/ Herra ompi minun auttajain/ ja en minä pelkää mitä ihmisen pitää minun tekemän?
13:7 Muistacat teiden Opettaiadhen päle/ iotca teille Jumalan Sanan puhunuet ouat/ ioinenga vskoa te tauoittacat/ ia warinottacat millinen loppu heiden Menolans oli.
Muistakaat teidän opettajaiden päälle/ jotka teille Jumalan Sanan puhuneet owat/ joidenka uskoa te tawoittakaat/ ja waarinottakaat millainen loppu heidän menollans oli.
13:8 IesuS CHRISTUS/ Eilen ia Tenepene/ ia se sama mös ombi ijancaikisesta.
JesuS KRISTUS/ Eilen ja tänäpänä/ ja se sama myös ompi iankaikkisesta.
13:9 Elket andaco teiden ymberiwietelle moninaisilla ia mwcalaisilla Opilla. Sille se ombi hyue ette syden wahuistupi Armolla ia ei Rooilla/ ioista eiuet ne miten Hötynyet iotca nijsse waelsit.
Älkäät antako teidän ympäriwietellä moninaisilla ja muukalaisilla opilla. Sillä se ompi hywä että sydän wahwistuupi armolla ja ei ruuilla/ joista eiwät ne mitään hyötyneet jotka niissä waelsit.
13:10 Meille ombi Altari/ iosta ei ole ninen lupa söödhe iotca Maiasa palueleuat.
Meillä ompi alttari/ josta ei ole niiden lupa syödä jotka majassa palwelewat.
13:11 Sille quinenga eläienden Weri siselle todhaha' sen ylemeisen Papin cautta sihen pyhehe' synnin edeste. Ninen Ruumijt poltetan Ulcona Cantzeista.
Sillä kuidenka eläinten weri siälle tuodahan sen ylimmäisen papin kautta siihen pyhähän synnin edestä. Niiden ruumiit poltetaan ulkona kantseista. (leiristä)
13:12 Sentedhen mös IesuS/ senpäle ette henen piti pyhittemen Canssan henen omalla werellens/ ombi he' kersinyt wlcona Portista.
Sentähden myös JesuS/ senpäälle että hänen piti pyhittämän kansan hänen omalla werelläns/ ompi hän kärsinyt ulkona portista.
13:13 Nin mengemme sijs nyt wlos hene' tygens wlcona Cantzeista/ ia candadhen henen pilcansa.
Niin menkäämme siis nyt ulos hänen tyköns ulkona kantseista (leiristä)/ ja kantaen hänen pilkkansa.
13:14 Sille eipe meille ole tesse pysyuäte Caupungita/ Waan tuleuaista me etzimme.
Sillä eipä meillä ole tässä pysywätä kaupunkia/ Waan tulewaista me etsimme.
13:15 Nin wffracam sis nyt aina Jumalalle Kitoswffri henen cauttans/ se on/ Hulein Hedhelme/ iotca henen Nimens tunnustauat.
Niin uhratkaam siis nyt aina Jumalalle kiitosuhri hänen kauttans/ se on/ Huulien hedelmä/ jotka hänen nimens tunnustawat.
13:16 Edhespein/ elket hyuestitekemiste ia cansaiacamista vnohtaco. Sille sencaltaiset wffrit mielestyuet Jumalan.
Edespäin/ älkäät hywästitekemista ja kanssajakamista unohtako. Sillä senkaltaiset uhrit mielistywät Jumalan.
13:17 Olcat teiden Opettaiain cwliaiset/ ia noudattacat heite/ Sille he waluouat teidhen Sieluinna ylitze/ ninquin ne iotca lughun sijte tekemen pite/ senpäle ette he sen Ilon cansa tekisit ia ei Hocamisen cansa/ Sille eipe se ole teille tarpelinen.
Olkaat teidän opettajaille kuuliaiset/ ja noudattakaat heitä/ Sillä he walwowat teidän sieluinne ylitse/ niinkuin ne jotka luwun siitä tekemän pitää/ senpäälle että he sen ilon kanssa tekisit ja ei huokaamisen kanssa/ Sillä eipä se ole teille tarpeellinen.
13:18 Rucolcat meidhen edhesten. Se ombi meiden wskalluxen/ ette meille ombi hyue Omatu'do/ ia ahkeroitzemma pitemen hyue Menoa caikein seas.
Rukoilkaat meidän edestän/ Se ompi meidän uskalluksen/ että meillä ompi hywä omatunto/ ja ahkeroitsemme pitämän hywää menoa kaikkein seas.
13:19 Mutta enimitten mine manan teite näite tekemen/ senpäle ette mine site pikemin iellenstulisin teidhen tygenne.
Mutta enimmiten minä manaan teitä näitä tekemän/ senpäälle että minä sitä pikemmin jälleentulisin teidän tykönne.
13:20 Mutta se Rauhan Jumala ioca iellenstoottanut ombi Cooluista sen swren Lammasten Paimenen/ sen ijancaikisen Testamentin Weren cautta/ meidhen HErran IesuSEN
Mutta sen rauhan Jumala joka jälleenstuottanut ompi kuolleista sen suuren lammasten paimenen/ sen iankaikkisen testamentin weren kautta/ meidän HErran JesukSEN
13:21 Se techkön teite toimelisexi caikesa hyuese Töösä/ tekemen henen tactonsa/ ia saattacan teisse/ mite henen edhesens Otoline' ombi Iesusen CHristusen cautta/ Jolle Cunnia olcohon ijancaikisesta ijancaikisehen Amen.
Se tehköön teitä toimelliseksi kaikessa hywässä työssä/ tekemään hänen tahtonsa/ ja saattakaan teissä/ mitä hänen edessäns otollinen ompi Jesuksen KRistuksen kautta/ jolle kunnia olkohon iankaikkisesta iankaikkisehen Amen.
13:22 Mine manan teite (rackat Welieni) Ottakat Hyuexi se Manauxen Sana/ Sille mine olen lyhyesti teille kirioittanut.
Minä manaa teitä (rakkaat weljeni) Ottakaa hywäksi se manauksen sana/ Sillä minä olen lyhyesti teille kirjoittanut.
13:23 Tieteket meiden Welien Timotheusen päästetyn oleuan/ ionga cansa ios hen pian tule/ tadhon mine teite nädhä.
Tietäkäät meidän weljen Timoteuksen päästetyn olewan/ jonka kanssa jos hän pian tulee/ tahdon minä teitä nähdä.
13:24 Teruetteket caiki teiden Opettai ia caiki pyhie. Teruetteuet teite ne Weliet Walinmaasta.
Terwehtäkäät kaikki teidän opettajai ja kaikkia pyhiä. Terwehtiwät teitä ne weljet walinmaasta.
13:25 Armo olcohon caikein teidhen cansan Amen.
Armo olkohon kaikkein teidän kanssan. Amen.

Kirioitettu Walinmaalda Timotheusen möte.