Se Ensimeinen Pyhen Paualin Epistola Timotheusen tyge

22.04.2020

Alcupuhe sen Ensimeisen P. Paualin Epistolan päle Timotheusen tyge.
TEmen Epistolan P. Pauali kirioitapi Esicuuaxi caikille Pispoille/ quinga heiden pite Opettama' ia hallitzeman Christikunnan caikinaisis Sädhyis ia Wirghoisa.
Senpäle ettei taruitaisi Inhimisten oman Lwlon ielkin/ nite christituita hallita.
Sijne j. Cap. Hen keske/ ette pijspan pite alati oikia Usko ia Rackautta opettaman/ Ja nijte wärie Lain sarnaita wastanseisoman/ Jotca ynne Christusen ia Euangeliumin cansa tactouat Lain töite waatia.
Ja hen sulke lyhikeises Summas/ caiken sen Christusen opetuxe'/ Mihinge Laki kelpapi/ ia mös mike Euangelium on/ Ja hen asetta itzens caikille Syndisille ia murhelisille Omilletunnoille lohulisexi Esicuuaxi.
Sijne ij. Cap. Hen keske rucolla caikein Sätöin edeste.
Ja kieldepi Waimot sarnamast/ ia ettei he mös ylelisesta itzens caunistelisi. Waan olisit Miestens cwliaiset.
Sijne iij. Cap. Hen kirioittapi mingecaltaiset Personat pispat eli papit/ ia heiden Emenens oleman pite.
Nin mös ne Kirconpalueliat/ ia heiden Emenet.
Ja yliste sen/ ioca sille taualla Pispa pyyte olla.
Sijne iiij. Hen ilmoitta ne wäret Pispat ia heiden iouckons taicka Eriseurans/ Jotca ninen entisten iwri wastan oleman piti/ Jotca mös seke Auioskeskun/ ette Roan piti poiskieldemen ia piti iuri wastahacoisen Inhimiste' Opin ielkin opettaman wastoin site Oppi/ ionga itze p. Pauali ia mwdh christiliset opettaneet olit.
Sijne v. Hen neuuo quinga Leskein ia Noorten Waimoin cansa piti sädhettemen/ Ja cutka Lesket piti Seurakunnan auulla ylespidhettemen ia eletettemen.
Ja mös quinga ne hyuet Pispat eli Papit pidheis cunniasa pidhettemen/ ia quinga ne syypädh pite rangaistaman.
Sijne vj. Hen manapi Pispoia/ ette he puchtaas Euangeliumisa pysysit/ site sama Sarnan ia eleme' cansa pättemen/ ia hylkemen turhat ia keluottomat Tapauxet ia Kysymiset/ Jotca waiuoin mailmalisen Kerskamisen ia Rickauxen teden ylespidheten.

Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

I. Lucu.

1 Tim 1:1 PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan meiden Lunastaian keskyn ielkin/ ia HErran Iesusen Christusen/ ioca ombi meiden Toiuon.
1 Tim 1:2 Timotheuselle minun toimeliselle' poialle Uskosa/ Armo/ Laupius/ Rauha Jumalalda meiden Iselden/ ia meiden HERRalda Iesuselda Christuselda.
1 Tim 1:3 Quin mine keskin sinun Ephesis olla/ coska mine Macedonian lexin/ nin mös tee/ ettes neuuoisit mutomille/ Ettei he mwta opetusta seuraisi/
1 Tim 1:4 eike mös tottelisi Juttuia/ ia poluilukuia ioilla ei loppu ole/ iotca Tutkimiset matkan saattauat/ enämin quin paranuxen Jumalan tyge Uskosa.
1 Tim 1:5 Sille ette se päsumma Keskyiste on/ Rackaus puchtahasta sydhemeste/ ia hyueste Omastatunnosta/ ia wlcokullattomast Uskosta.
1 Tim 1:6 Joista mwtomat ouat heirechtenet/ ia ouat kiendyneet turhijn Jaritoxijn/
1 Tim 1:7 Ja tactouat Ramatuis Mestarit olla/ ia eiuet ymmerdhä mite he puhuuat/ eli mite he kijnitteuet.
1 Tim 1:8 Mutta me tiedheme/ ette Laki ombi hyue/ ios site iocu oikein prucapi/ ia tietä sen/
1 Tim 1:9 Ettei nijlle Wanhurskaille ychten Laki pandu ole. Waan nijlle Wärille' ia Tottelematoille/ nijlle Jumalattomille ia syndisille/ nijlle Julmille ia Riuatuille/
1 Tim 1:10 nijlle Isenstappaille ia Eitinstappaille/ nijlle Miehentappaille/ Salawotesille/ Pilteinraiskaille/ Inhimistenwarcaille/ Walectelijlle/ Walapattoitzille/ ia mite muta sencaltaista on quin site terueliste Opetosta wastan ombi
1 Tim 1:11 sen autuan Jumalan cunnialisen Eua'geliumin ielkin/ ioca minulle vskottu on.
1 Tim 1:12 Ja mine Kijten meiden Herra Christust Iesusta/ ioca minu' woimalisexi tehnyt on/ ia luki minun vskolisexi/ ia asetti tehen Wircahan.
1 Tim 1:13 Minun ioca ennen olin yxi Pilcaija ia wainoia ia Wäkiualtainen. Mutta Laupius ombi minulle tapachtanut/
1 Tim 1:14 Sille mine tein sen tietemete/ epewskosa. Mutta site runsamasti ombi meiden Herran Armo ylitzewotanud/ ynne sen Uskon ia Rackaudhen cansa ioca Christuses Iesuses ombi.
1 Tim 1:15 Sille ette se on iwri totinen tosi/ ia yxi callis sana/ Ette Christus Iesus on tullut mailmahan/ nijte Syndisite wapactaman/ ioista mine olen se Ensimeinen.
1 Tim 1:16 Mutta senteden minulle on Laupius tapachtanut/ Senpäle ette Iesus Christus ensin minussa osotais caiken pitkemielisudhen/ Nijlle Esicuuaxi/ iotca henen pälens Uskoman piti ijancaikisehen Elemehen.
1 Tim 1:17 Mutta Jumalalle sille ijancaikiselle Kuningalle coolemattomalle ia nächtemettömelle ia ainoalle wijsalle/ olcohon Cunnia ia ylistos ijancaikisudhesa/ Amen.
1 Tim 1:18 Temen * Käskyn mine annan sinun Haltuus minun Poica' Timothee/ ninen entisten Ennustosten ielkin sinusta/ Ettes nijse sotisit ninquin Hyue Sotamies/ ia pidheisit Uskon ia Hyue' Omantunnon.
1 Tim 1:19 Jotca mutomat ouat heistens poissyseneet/ ia ouat Uskosa Haaxirickohon sattuneet.
1 Tim 1:20 Joista on Hymeneus ia Alexander/ iotca mine olen Perkelen haltun andanut/ ette he hilitetuxi tulisit enembi pilcamasta.

II. Lucu.

1 Tim 2:1 NIn mine sis manan/ Ette ennen caikia pidheteisin Rucoxet/ Anomiset/ Esilughut ia Kijtoxet caikein Inhimisten edeste/ Kuningasten ia caiken Esiwallan edeste.
1 Tim 2:2 Senpäle ttte me lakias ia leuolises Elemes madhaisima elä/ caikes Jumalisudhes ia Cunniaudhes.
1 Tim 2:3 Sille se ombi hyue ia otolinen Jumalan meiden Wapachtaijan edes/
1 Tim 2:4 Joca tacto ette caiki Inhimiset pite autuassa oleman/ ia totude' tundemisehe' tuleman.
1 Tim 2:5 Sille ette yxi Jumala on/ ia yxi Wälimies Jumalan ia Inhimisten wälille/ nimiten/ se Inhiminen Christus Iesus/
1 Tim 2:6 ioca Itzens andanut on caikein edeste/ Lunastuxen Hinnaxi/ ette sencaltaista piti aijallans sarnattaman.
1 Tim 2:7 Johonga mine mös asetettu olen Sarnaijaxi ia Apostolixi ( Mine sanon todhen Christusesa/ ia en walectele ) pacanain Opettaija Uskosa ia Totudhesa.
1. Tim 2:8 Nijn minä tahdon sijs/ että miehet rucoilisit jocapaicas/ ja nostaisit ylös pyhät kädet/ ilman wihata ja epäillystä.
1. Tim 2:9 Nijn myös että waimot cohtulisis waatteis olisit/ ja caunistaisit heitäns häwyllä ja cainoudella/ ei palmicoituilla hiuxilla/ ei cullalla/ ei Pärlyillä eikä calleilla waatteilla.
1. Tim 2:10 Waan nijncuin nijlle waimoille sopi/ jotca jumalisuden hywäin töiden cautta osottawat.
1. Tim 2:11 Oppican waimo hiljaisudes/ caikella nöyrydellä.
1. Tim 2:12 Mutta en minä salli waimon opetta/ engä miestäns wallita/ waan että hän on hiljaisudes.
1. Tim 2:13 Sillä Adam on ensin luotu/ ja sijtte Hewa.
1. Tim 2:14 Ja ei Adami petetty/ mutta waimo petettin/ ja saatti ylidzekäymisen.
1. Tim 2:15 Mutta cuitengin hän lasten synnyttämisen cautta autuaxi tule/ jos hän pysy uscos ja rackaudes/ ja pyhydes/ siweyden cansa.

III. Lucu.

1 Tim 3:1 SE on iwri totinen tosi/ Jos iocu Pispan wirca pytepi/ hen halapi hyuen töön.
1 Tim 3:2 Nin pite sis Pispan nuchtettoma' oleman/ Ydhen Emenne' Miehen/ walpan/ raitihin/ siuien/ wieroinholhoian/ Opettauaisen/
1 Tim 3:3 ei Joomarin/ ei tappelia' ei kerckehen ilkien woiton ielkin/ Waan cochtulisen/ ei Ridhaisen/ ei ahneen.
1 Tim 3:4 Joca oman Hoonens hyuesti hallitze. Jolla cwliaiset Lapset ouat/ caiken siueydhen cansa.
1 Tim 3:5 ( Mutta ios iocu ei taidha oman Hoonens edesseiso/ quinga hen Jumalan Seurakunnan edestemurechtipi? )
1 Tim 3:6 Ei eskenChristitun/ Senpäle ettei hen ylespaisuttuna langeisi laittaijan domion ala.
1 Tim 3:7 Mutta henen tule mös hyue todhistus pite/ nijste iotca wlcoset ouat/ Senpäle ettei hen langeisi Laittaijan pilcahan ia paulahan.
1 Tim 3:8 Samalmoto pite mös Palueliat oleman toimeliset/ ei Caxi kieliset/ ei palion Winan ahneet/ ei kärckehet häpijelisen woito' ielkin/
1 Tim 3:9 Jotca Uskon Salaudhen puchtahas Omastunnos piteuet.
1 Tim 3:10 Ja ne pite ensin coeteldaman/ ia sitelehin he paluelcaha' coska he nuchtettomat ouat.
1 Tim 3:11 Samalmoto pite mös heiden Eme'dens siuiet olema'/ ei Laittaiat/ raitijt/ vskoliset caikis cappaleis.
1 Tim 3:12 Palueliat olcohon yden Emennen Miehet/ iotca heiden Lastens hyuesti edesseisouat/ ia heiden oman Perehens.
1 Tim 3:13 Mutta iotca hyuesti palueleuat/ he ansaitzeuat heillens hyuen edeskeumisen/ ia swren wapaudhen Uskosa Christusesa Iesusesa.
1 Tim 3:14 Neite mine kirioitan sinulle/ ia toiuon pian tuleuani sinun tyges.
1 Tim 3:15 Mutta ios mine wiwuyn/ Eettes tiedheisit/ quinga sinun pite waeltaman Jumalan Honesa/ ioca ombi sen eleuen Jumalan Seurakunda/ Yxi totudhen Pilari ia perustos.
1 Tim 3:16 Ja tietteuesti ombi se swri Jumaludhen Salaus/ ette Jumala on ilmoitettu Lihassa/ wanhurskautettu Hengesse/ nechty Engeleildä/ sarnattu Pacanoille/ vskottu mailmasa/ ylesotettu Cunniaha'.

IV. Lucu.

1 Tim 4:1 MUtta Hengi sanopi selkiesti/ ette wimeisille aijoilla/ mwtomat loopuuat wskosta/ ia waarinottauat wietteleueisist Hengiste/ ia Perkeleiden Opetuxesta/
1 Tim 4:2 Nijnnen cautta iotca Wlconkullasudhes Walhenpuhuiat ouat/ ioilla Omatundo on Poltinraudalla merkittu/
1 Tim 4:3 ia kieldeuet Auioskeskun/ ia waatiuat Roasta weltemen/ iotca Jumala loi nautitta Kijtoxen cansa ninen Uskolisten/ ia nijllen iotca totudhen ymmerttenyet on.
1 Tim 4:4 Sille ette caiki mite Jumala loonudh on se ombi hyue/ ia ei miten poishyliettepä/ iota Kijtoxen cansa nautitahan.
1 Tim 4:5 Sille se pyhitetän Jumalan sanan ia rucoxen cautta.
1 Tim 4:6 Coskas sencaltaista Weliein edessepidhet/ sijtte sine olet Iesusen Christusen hyue Paluelia/ yleskasuatettu Uskon sanois ia hyues Opissa/ io'ga tykene sine alati ollut olet.
1 Tim 4:7 Mutta keluottomat ia Ämmeliset Jutudh welte.
1 Tim 4:8 Mutta paramin harijoita itzesinuas Jumalisudhes/ Sille se rumilinen harioitus wähen kelpapi. Mutta Jumalisus on caikis asiois tarpeline'/ ia iolla ouat seke nykysen ette tuleuaisen Elemen lupaxet.
1 Tim 4:9 Teme ombi iuri wissiste tosi sana/ ia caikella modholla otolinen wasta' otettapa.
1 Tim 4:10 Sille sitewarten me mös töteteeme ia pilcatamme/ Ette me sen Eleuen Jumalan päle toiuonudh olema/ ioca ombi caikein Inhimistein wapachtaia/ mutta erinomaisesta ninen Uskolisten.
1 Tim 4:11 Neite sine mana ia opeta.
1 Tim 4:12 Elköhön kengen ylencatzoco sinun Noruttas/ Waan ole yxi Esicuua nijlle wskolisille sanasa/ menosa/ rackaudhesa/ Hengese/ Uskosa/ puchtaudhesa.
1 Tim 4:13 Ota wari lugusta/ manauxesta/ opista/ sihenasti quin mine tulen.
1 Tim 4:14 Ele wnodha site Lahia quin sinussa on/ ioca sinulle annettu on Prophetian cautta/ Pappein kätten pälepanemisen cansa.
1 Tim 4:15 Ota neiste waari/ pysy neisse/ senpäle ette sinun menestuxes caikein edes iulki olis.
1 Tim 4:16 Ota itzestes waari/ ia opista/ pysy alati neisse. Sille ios sine sen teedh/ sijtte sine itzesinuas autat/ ia iotca sinua cwleuat.

V Lucu.

1 Tim 5:1 SIte wanha ele hartasti rangaitze/ Waan mana hende ninquin Ise.
1 Tim 5:2 Nijte Noorija ninquin Welije. Nijte wanhoia Waimoia ninquin Äitije. Nijte Noria ninquin Sisarita/ caiken puchtaudhen cansa.
1 Tim 5:3 Cunnioita ne Lesket iotca oikeat Lesket ouat.
1 Tim 5:4 Mutta ios iollaki Leskelle Lapsia on/ eli laste'lapsia/ ne oppicahat ensin omans Honens Jumalallisesta hallitzeman/ ia Wanhembains welan maxaman. Sille ette se on hyuestitechty/ ia otolinen Jumalan edes.
1 Tim 5:5 Mutta se ombi yxi oikea Leski/ iöca yxinens on/ ioca henen toiuons Jumalan päle asettapi/ ia pysypi alati rucoxisa ia anomises öte ia peiue.
1 Tim 5:6 Mutta se ioca hecumasa elepi/ se ombi eläuene coolludh.
1 Tim 5:7 Sencaltaista mana/ ette he olisit nuchtettomat.
1 Tim 5:8 Mutta ios iocu hene' Omains/ liaten henen Perehens/ ei edestemurechdhi/ se ombi Uskon poiskieldenyt/ ia on pahembi quin iocu Pacana.
1 Tim 5:9 Ele salli iocu Leski wloswalitta noorembi quin Cusikymme'de aijastaica/ Joca on ollut ydhen Mieden Emende/ iolla ombi todhistos hyuiste töiste.
1 Tim 5:10 Jos hen Lapsia yleskasuattanut on. Jos hen on Hoonesenottanut. Jos hen Pyhein ialcoija pesnyt on. Jos hen nijte Murehelisie on auttanut Jos hen on ollut caikisa hyuisse töisse achkera.
1 Tim 5:11 Mutta ne nooret Lesket poishylke/ Sille coska he * cariactuuat Christusta wastan/ nin he tactouat hoolla/
1 Tim 5:12 ioilla ombi heiden domions ette he sen ensimeisen Uskon rickonut ouat.
1 Tim 5:13 Sihen he ouat mös ioutilat/ ia oppiuat ioxendeleman ymberi Hooneita. Ja/ eipe he waiuoin ole ioutilat/ mutta mös kielincandaijat ia ylenwisut/ ia puhuuat nijte quin ei pidheisi.
1 Tim 5:14 Nin mine sis tahdhon ette ne nooret Lesket Hoolisit/ Lapsia synnyteisit/ Hoonen hallitzisit/ ei ychten tila annaisi sille Wastanseisoijalle pahasti puhuman.
1 Tim 5:15 Sille ette io mwtomat ouat tacaperin palaineet Perkelen ielkin.
1 Tim 5:16 Cussa nyt iolla vskolisella miehelle eli Waimolla on Lesket/ se heiden edhenskatzocan/ ia elken Seurakunda raskauttaco/ Senpäle ette nijlle iotca oikiat Lesket ouat/ madhais teutyue.
1 Tim 5:17 Ne Papit quin hyuesti edesseisouat/ pite keluolisna caxinaises Cunniasa pidhettemen/ enimen ne iotca tötetekeuet sanas ia Opis.
1 Tim 5:18 Sille ette Ramattu sanopi/ Ei sinun pidhe Töhärien swta kijnisitoman. Ja yxi Tömies ombi Palcans wärdi.
1 Tim 5:19 Ele salli Papin wastan ychten Cannet ilman cachta eli colme Todhistusta.
1 Tim 5:20 Jotca synditekeuet/ nuchtele caikein edesse/ Senpäle ette mös mwdh pelkeisit.
1 Tim 5:21 Mine todhistan Jumala'/ ia Herran Iesusen Christusen/ ia wloswalittudhe' Engelein edes/ Ettes neite pidhet/ ilman oma hyuelwlo/ ia ele miten tee hembeydhes ielkin/
1 Tim 5:22 Ele nopiasti iongun pälle Kättes pane. Ja ele mös osalinen ole mwinen synniste. Pidhe itzes puhdassa.
1 Tim 5:23 Elesillen Wettä ioo/ waan nautitze iotakin Wina Maghos tedhen/ ia ettes vsein sairas olet.
1 Tim 5:24 Mwtomadhen Inhimisten synnit ouat * iulki/ ette me ne ennen domita taidhama.
1 Tim 5:25 Mutta mwtomadhen tuleuat ieliste iulki. Samalmoto mös mwtomat hyuet tödh ouat ennen iulki Ja ne quin mwtoin ouat/ eiuet neken taita salatta.

* Julki ) Mwtomadhen Eriseuraisten/ ia pahain Inhimisten meno ombi nin iulki/ ettei yxiken site taidha peitte iongun Wlconcullasudhen alla.
Waan/ echke monicadhat iongu' aigan site peitteuet/ wijmein se tule quitengin ilmei.
Nin mös wastoinpein.
Mwtomat eleuet ia opettauat iumalisesta/ nin ette se iulki on/ ia iocahengen paranda.
Mutta monicachtain Puheita ia Töite/ ei mixiken pidhete/ sihenasti quin aica sen wimein ilmoitta/ ette se on hyue ollut.

Vi Lucu.

1 Tim 6:1 NE Oriat iotca jkeen alla ouat/ pite heiden Herrains caiken Cunnian keluolisna pitemen/ Se' päle ettei Jumalan Nimi ia opetus pideisi pilcattaman.
1 Tim 6:2 Mutta ioilla ouat vskoliset Herrat/ elköhön nijte ylencatzo senwoxi ette he Weliexet ouat/ waan olcohot site enemin cwliaiset/ ette he vskoliset ouat/ ia rackahat/ ia osaliset hyuisse töisse.
1 Tim 6:3 Neite sine opeta ia mana. Jos iocu toisin opetta/ ia ei pysy meiden Herran Iesusen Christusen teruelisis sanoisa/ ia sijnä Opisa ioca iumalisudhesta ombi/
1 Tim 6:4 hen ombi * piminnyt/ ia ei miten taidha. Waan on * sairas Kysymisis ia Sana'campauxis/ ioista nouse Cateus/ Rijta/ Häueisus Pahatlwlot/
1 Tim 6:5 turhat coetuxet ninen Inhimisten keskene iotca mielesens riuatudh ouat ioilda Totuus ombi poisotettu. Jotca lwleuat ette Jumalisus o'bi yxi Woitto. Erite sinuas nijste pois.
1 Tim 6:6 Mutta se ombi yxi swri * Woitto/ Joca Jumalalinen o'bi/ ia tytypi onnellens.
1 Tim 6:7 Sille eipe me miteken ole Mailmahan toonehet. Senteden ombi iulki/ ettei me mös miteken taidha teste wloswiedhä.
1 Tim 6:8 Mutta coska meille on Elatos ia waattet nihin me tytykem.
1 Tim 6:9 Sille iotca Rickaxi tachtouat tulla/ ne langeuat kiusauxeen ia Paulahan/ ia moneen tyhmijn ia wahingolisijn Himohin/ iotca wpottauat Inhimiset huckauxeen ia cadhotuxeen.
1 Tim 6:10 Sille ette Ahneus on caikein pahuten iuri. Johonga mutomat ouat himoineet/ ia ouat wskosta poisexyneet/ ia ouat saattanuet itzellens palion Murechta.
1 Tim 6:11 Mutta sine Jumalan Inhiminen carta sencaltaista/ ia noudhata wanhurskautta/ Jumalisutta/ Uskoa/ rackautta/ Kersimiste/ Lakiutta.
1 Tim 6:12 Campa yxi hyue Campaus Uskossa/ käsite site ija'caikista Elemete/ Johonga sine mös cutzuttu olet/ ia tu'nustanut olet yden hyuen tu'nustoxe' monein Todistain edes.
1 Tim 6:13 Mine kesken sinua Jumalan casuon edes/ ioca caiki cappalet eleuexi tekepi/ ia Christusen Iesusen edes/ ioca Pontiusen Pilatusen alla tunnusti hyuen Todhistoxen/
1 Tim 6:14 ette sine pidhet Keskyn saastatoina/ nuchtetoina/ hama' meiden Herran Iesusen Christusen Ilmoituxen asti/
1 Tim 6:15 Jonga aijalansa meille osottapi se autuas/ ia se ainoa waldias/ se Kuningaidhen Kuningas/ ia se caikein Herrain HERRA/
1 Tim 6:16 iolla ainoalla ombi coolemattous/ Joca asupi ydhes Kircaudhesa/ iohonga eikengen tulla taidha/ Jota ei yxiken Inhimisiste ole nähnyt/ eike taida nähdä/ Jolle olcohon Cunnia ia ija'caikinen waldaku'da/ Am'.
1 Tim 6:17 Keske nijte quin Rickat ouat tesse Mailmas/ Ettei he olisi coriasmieles/ eike mös panisi Toiuonsa sen wissittöme' Rickaudhen päle/ Mutta sen Eleuen Jumalan päle/
1 Tim 6:18 Joca meille caikinaist ru'sasti andapi nauttiaxe'me/ Ette he hyue tekisit/ ia Rickaxi tulisit hyuiste töiste/ olisit kerckeet andamahan/ kernasti auulliset olisit/
1 Tim 6:19 tauaroitzisit itzellens hyue' Perustoxen edespein/ ette he käsitteisit ijancaikisen Elemen.
1 Tim 6:20 O Timothee/ ketke se quin sinun taghas pandu on. Ja welte hengettömet ia keluottomat Jutudh/ ia Rijdhat iotca wärin kerskatust Constista tuleuat/ ionga mutomat edestoouat/ ia exyuet Uskosta.
1 Tim 6:21 Armo olcohon sinun cansas. Amen.

Kirioitettu Laodiceasta/ ioca on yxi Päcaupu'gi Phrygias Pacatianassa.
Alcupuhe sen Toisen P. Paualin Epistolan päle Timotheusen tyge.
TEsse Epistolas manapi P. Pauali Timotheust/ Ette hen nin edeskeuis/ quin hen on ruuennut Euangeliumi hokemahan/ quin kylle mös tarpelinen oli/ Sille ette monda poislangeisit.
Sihen mös falskit Henget ia Opettaijat iocapaicas ylestulit.
Senteden tule Pijspan alati waluo/ ia Euangeliumis tötetehdä.
Mutta erinomaisesta iij. ja iiij. Cap. hen ilmoitta/ sen waaralisen aijan/ quin Mailman lopusa tapachtupi/ sijnä ette yxi falski Hengelinen Eleme pite caiken Mailman wiettelemen wlcoisen Kircaudhen cansa/ Jonga alla caikinainan Pahuus ia Häpie pite peitetyne oleman.