Se Ensimeinen Pyhen Paualin Epistola Tessalonicerin tyge

22.04.2020

Alcupuhe sen Ensimeisen P. Paualin Epistolan päle/ Tessalonicerin tyge.
TEmen Epistolan kirioittapi P. Pauali erinomaisesta Rackaudhesta ia Apostolisesta Surusta.
Sille hen kijttepi heite nijsse cadhesa ensimeises Lugusa/ Ette he olit henelde Euangelium sencaltaisen totudhen cansa wastanottaneet/ Ette he mös kersimisen ia wainon cautta sijne seisouaiset pysyit/ ia olit caikille Seurakunnille hyuexi Esicuuaxi vskossa tullehet.
Ja olit tasan Christusen ia henen Apostoleins cansa/ Juttaista heiden omista Langoistans wainon kersinyet/ Ninquin hen mös itze heiden tykenens kersinyt oli/ heille Esicuuaxi/ ia Pyhen Elemen heide' tykenens pitenyt.
Sijte hen Jumalata kijtte/ ette henen Euangeliumins sarna sencaltaisen Hedelmen heiden tykenens matkan saattoi.
Colmanes hen osottapi henen Achkeruxens ia Surunsa/ ettei semmotoinen henen Töens/ ia heiden kijtettepä Alkunsa/ pitenyt Perkelen ia henen Apostolins cautta/ Inhimisten opin cansa turmeltaman.
Senteden hen oli ennen Timotheusen heiden tygens lehettenyt neite ilmoittaman.
Ja kijttepi Jumalata/ ette se wiele leutijn heiden tykene's oikeasti edeskieuneexi/ ia toiuottapi heille höödhytuxen ia lisemisen.
Nelienes/ mana hen heite/ Ette he heitens synniste cauataisit/ ia keskenens hyuesti tekisit.
Siehen mös hen heite wastapi ydhen heiden Kysymisens päle ionga he Timotheusen cautta heneste kysynet olit/ Ninen Coolleidhen Ylesnousemisesta/ Jos he caiki ychte haua/ eli toinen toisens ielkin piti ylesnouseman?
Widhenes/ kirioittapi hen sijte Wimeiseste peiueste/ quinga sen saman piasest ia ekist tuleman pite.
Ja andapi heille mutomat hyuet Sädhyt/ hallita nijte muita/ Ja quinga he keskenens Elemen ia Opettaman pite.

Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Tessalonicerin tyge.

I. Lucu.

1 Tess 1:1 PAuali ia Siluanus ia Timotheus. Sille Seurakunnalle Tessalonias Ises Jumalas ia HERrasa Iesuses Christuses. Armo olcohon teiden cansa ia Rauha Jumalalda meiden Iselde ia HERralda Iesuselda Christuselda.
1 Tess 1:2 ME kijtemme aina Jumalata caikein teiden edeste'/ ia muistama teide' pälene meide' Rucoxisanme ilman lackamata/
1 Tess 1:3 Ja muistama teiden Teghonna päle Uskosa/ ia teiden Töen päle Rackaudhes/ ia teiden kersimisen päle Toiuosa/ ioca ombi meiden HERran Iesus Christus
1 Tess 1:4 Jumalan ia meiden Isen edes/ Sille/ rackat Weliet/ Jumalalda racastetudh/ me tiedheme quinga te wloswalitudh oletta/
1 Tess 1:5 ette meiden Euangelium ombi teiden tykenen ollut/ ei waiuoin sanoissa/ waan seke wäes ette Pyhesse Hengesse/ ia wahuas wissiudhes/ Quin te tiedhette/ mingecaltaiset me olima teiden keskellen teiden tedhen.
1 Tess 1:6 Ja te oletta meiden Tauoittaijaxi tullet ia Herran/ ia oletta sen Sanan wastanottaneet monen waiuan seas/ ilon cansa pyhes Henges/
1 Tess 1:7 Nin ette te oletta tullet Esicuuaxi caikille Seurakunnille Macedonias ia Achaias.
1 Tess 1:8 Sille ette teiste ombi se Herran Sana wloskaijactanut/ ei waiuoin Macedonias ia Achaias/ waan mös Jocapaicas ombi teiden Uskon Jumalan tyge wloshaijotettu/ nin ettei teille taruitze iotakuta sanoman.
1 Tess 1:9 Sille he itze teiste ilmoittauat/ mingecaltainen Siselkieumys meille on ollut teiden tygenne/ ia quinga te kätydh oletta Jumalan tyge nijste Epeiumaloista/ paluelema' site eleuete ia totista Jumalata/
1 Tess 1:10 Ja odhottaman henen Poicans Taiuahasta/ ionga hen ombi ylesherettenyt nijste Coolleista/ Iesum/ Joca meite sijte tuleuaisesta Wihasta wapachtapi.

II. Lucu.

1 Tess 2:1 SIlle itze te mös tiedhette rackat Weliet/ meiden Siselkieumisesta teiden tygen/ ettei se ole turha ollut/
1 Tess 2:2 Waan quin me ennen kersinet olema/ ia häueistudh olima Philippis ( qui te tiedhette ) nin me quitengin rochkiat olima meiden Jumalasam/ puhuman teille Jumalan Euangelium swres campauxes.
1 Tess 2:3 Sille ette meiden manauxen ei ollut exytoxehen eikä saastautehen/ eikä mös caualuxen cansa/
1 Tess 2:4 Waan quin me Jumalalda coetellud olema/ ette meille Euangelium on vskottu sarnata/ nin me puhuma/ Ei nin ette me tahdhoisim Inhimisten keluata waan Jumalan/ ioca meiden sydhemen coettele.
1 Tess 2:5 Sille eipe me coskan waeldanuet ole liuckasten sanain cansa ( quin te tiedhette ) eikä mös Ahneuxen tilan cansa/ Jumala ombi sihen Todhistaija.
1 Tess 2:6 Eipe me mös ole Cunnia pytenyet Inhimisilde/ eikä teilde eikä muilda.
1 Tess 2:7 Waicka meille olis kylle walta teite raskautta/ ninquin Christusen Apostolit. Waan me olema Eiteliset olluet teiden tykenen/
1 Tess 2:8 Ninquin iocu amma Lapsensa hellikeine pideis/ Juri nin oli meille sydemen halu teihin/ iacamaha' teide' cansan/ ei waan Jumala' Eua'gelium/ mutta mös meide' He'gem/ Sille te oletta tullet meille rackahaxi.
1 Tess 2:9 Te muistatta kylle ( rackat weliet ) meiden töen ia meiden waiuan. Sille ette ölle ia peiuelle me töteteimme/ ettei me ketäken teiste raskauttaisi/ ia sarnasim teiden edesen Jumalan Euangelium.
1 Tess 2:10 Sihen te oletta Todhistaijat ia Jumala/ quinga Pyhesti ia oikiasti ia nuchtettomasti me teiden tykenen ( iotca vskoitta ) waelsim.
1 Tess 2:11 Ninquin te tiedhette/ ette me quin yxi Ise henen Lapsens/ olema iocaista teiden seassan mananet ia lohuttanet/ ia todistanet
1 Tess 2:12 ette te waellaisit otolisesta Jumalan edes/ ioca teite cutzunut ombi henen waldakundahans ia henen Cunniahans.
1 Tess 2:13 Senteden mös me lackamat kijtem Jumalata/ ette coska te meilde saitte sen Jumalisen sarnan Sanan/ nin eipe te site ottanuet quin Inhimisen sana waan ( ninquin se mös totisesta ombi ) quin Jumala' sanan ioca mös teisse vskolisisa waickuttapi.
1 Tess 2:14 Sille te oletta tullet ( rackat weliet ) sen Jumalan Seurakunnan Judeas Tauoittaijaxi Christuses Iesuses/ Ette te oletta iuri ne samat kersinyet teiden omilda Langoilda/ iota he kersinyet ouat Juttailda.
1 Tess 2:15 Jotca mös sen Herran Iesusen tapoit/ ia heiden omans Prophetans/ ia ouat meite wainonut/ ia eiuet he Jumala' kelpa/ ia caikille Inhimisille he wasthacoiset ouat/
1 Tess 2:16 iotca meite toriuuat puhumasta site Pacanoille/ iolla he autuaxi tulisit/ senpäle ette he teuteisit heiden synninse aina/ Sille se Wiha ombi io lopusa heiden ylitzens tullut.
1 Tess 2:17 Mutta me ( rackat weliet ) sijttequin me hetkexi olema teilde radhellut/ näkyuisten ia ei sydhemesten/ nin me olema site enämin riendeneet teiden casuoitan näkemehe' surella halulla.
1 Tess 2:18 Senteden me tahdhoima tulla teiden tygen ( Mine Pauali ) caxikerta/ Ja Satanas oli meite estenyt.
1 Tess 2:19 Sille ette mike on meiden Toiuo taicka Ilo/ eli meide' Kerskauxen Crunu?
1 Tess 2:20 Ettekö te ne ole meide' Herran Iesusen Christusen casuon edes/ hene' Tyge tulemisesans? Te oletta wissist meiden Cunnia ia remu.

III. Lucu.

1 Tess 3:1 SEnteden eipe me site tactonuet wiwuytte/ ia olema sihen mielistynyet/ iämen Athenas yxinens.
1 Tess 3:2 Ja lehettim Timotheusen meiden Welien/ ia Jumalan Paluelian/ ia meiden Auttaijan Christusen Euangeliumis/ teite wahwistaman ia lohuttaman teiden Uskosanne/
1 Tess 3:3 Ettei iocu heickonuisi neisse waiuoisa/ Sille te tiedhette/ ette me ole'ma sitewarte' pannut.
1 Tess 3:4 Ja quin me olima teiden tykenen/ sanoima me sen teille enne'/ Ette meiden piti waiua kersimen/ Ninquin mös tapachtui/ ia te tiedhette.
1 Tess 3:5 Senteden ette' mine enämbe tainut odotta/ mutta wloslehetin ette mine tundisin teiden vskon/ Senpäle ettei se Kiusaija teite lehes kiusanut olisi/ ia meiden töen turhaxi tulis.
1 Tess 3:6 Mutta nyt esken sittequin Timotheus meiden tygen teilde tullut ombi/ ia meille ilmoittanut on teiden vskon ia Rackaudhen/ ia ette te aina muistatta meiden pälen parahaxi/ halaten meite nehdhexen/ Ninquin me mös teite.
1 Tess 3:7 Silloin me saima ( rackat Weliet ) teiste lohutoxen/ caikesa meiden waiuasa ia tuskasa/ teiden vskona cautta.
1 Tess 3:8 Sille nyt me eleme ette te seisotta Herrasa.
1 Tess 3:9 Sille minge Kijtoxe' me taidama Jumalalle maxa teiden edesten caiken temen ilon edeste ioca meille ombi teiste meiden Jumala' edes?
1 Tess 3:10 Me rucolema öte ia peiue sangen coua' ette me näkisim teiden casuon/ ia ylesteutteisimme ios iotakin teiden vskostan puuttuis.
1 Tess 3:11 Mutta itze Jumala/ ia meiden Isen/ ia meiden HErran Iesus Christus/ asettaca' meiden tien teide' tyge'.
1 Tess 3:12 Mutta Herra lisetkön teite/ ia andacan Rackauden teudelisen olla teiden keskenen/ ia iocaitzen cochtan ( ninquin me mös olema teihin )
1 Tess 3:13 ette teiden sydhemen wahwistettu ia laittamatoin olis/ pyhydhes Jumalan edes/ ia meidn Isen/ meiden Herran Iesusen Christusen tulemises/ ynne caikein henen Pyheins cansa.

IV. Lucu.

1 Tess 4:1 EDespein rackat Weliet/ rucolema me teite/ ia manama Herrasa Iesuses/ Ninquin te oletta meilde saaneet/ quinga teiden pite waeldama' ia kelpaman Jumalalle/ ette te enämin teudhelisexi tulisitta/
1 Tess 4:2 Sille ette te tiedette mitke Keskyt me annoima teille Herran Iesusen cautta.
1 Tess 4:3 Sille se ombi Jumala' tachto/ teiden Pyheus/ ette te weltette Hoorutta/
1 Tess 4:4 ia iocainen teiste tiedheis henen Astians pite pyhydhes ia cunnias/ ei himoin halauxes/ Ninquin ne Pacanat/ iotca Jumalasta ei miten tiedhe.
1 Tess 4:5 Ja ettei yxiken sordhasi eli petteisi henen Weliens iossakusa Asias.
1 Tess 4:6 Sille ette itze Herra ombi Costaija ylitze caikein neinen/ quin me teille ennen sanonut ia todhistanut olema.
1 Tess 4:7 Sille eipe Jumala meite ole cutzunut saastautehen/ waan pyheytehen.
1 Tess 4:8 Joca nyt ylencatzopi/ se ylencatzo ei Inhimiste waan Jumalan/ ioca henen pyhen Hengens andanut on teihin.
1 Tess 4:9 Mutta sijte Welielisest Rackaudhesta/ eipe te taruitze ette mine kirioitaisin teille/ Sille te oletta itze Jumalalda opetetudh teite keskenen racastaman/
1 Tess 4:10 ia sen te mös teette caikein Weliein cochtan iotca coco Macedonias ouat.
1 Tess 4:11 Mutta me manama teite/ rackat Weliet/ ette te wiele teudhelisemaxi tulisitte/ Ja pyteket olla leuoliset/ Ja teide' omana askaren totelcata/ ia töteteckette omilla käsille'ne/ quin me teille keskenyt olema/
1 Tess 4:12 ette te cunnialisesta teiten keuteisitte ninen wlconaisten cochtan/ ia ettei te heilde miten taruitzisi.
1 Tess 4:13 Edespein/ eipe me tahdho teilde salata ( rackat Weliet ) nijste iotca Nuckunet ouat/ Ettei te murehdisi ninquin ne mwdh ioilla ei toiuo ole.
1 Tess 4:14 Sille ios me Uskom/ ette Iesus coolludh on ia ylesnosnut/ Nin pite mös Jumalan nijte iotca nuckunet ouat Iesusen cautta/ henen cansans edestootaman.
1 Tess 4:15 Sille sen me sanoma teille/ ninquin Herran sanan/ Ette me iotca eleme ia ielkijniäme Herra' tulemiseen/ eiswingan me ennete nijte iotca nuckunet ouat.
1 Tess 4:16 Sille ette se itze Herra alasastupi Taiuahasta swrella Hwmulla/ ia Ylimeisenengelin änelle/ ia Jumalan Basunalla/ Ja ne Coolluet Christuses ensin ylesnouseuat.
1 Tess 4:17 Senielken me iotca eleme/ ia ielkiniäme ynne heiden cansans ylestemmatanme piluihin/ site Herra wastan Twlihin. Ja sillens me aina olema Herran cansa. Nin lohuttacat sis teiten keskenen neille sanoilla.

V. Lucu.

1 Tess 5:1 MUtta nijste aijoista ia Hetkiste/ rackat weliet/ ei taruitze teille kirioittaman/
1 Tess 5:2 Sille itze te ratki tiedhette/ Ette se Herran peiue ombi tuleua ninquin Warghas ölle.
1 Tess 5:3 Sille coska he sanouat/ Rauha on/ Ei ole ychten häte/ Silloin se cadhotus heiden ylitzens eckiste langepi/ Ninquin raskan Waimon kipu/ ia eiuet he saa paeta.
1 Tess 5:4 Mutta te rackat weliet/ eipe te ole Pimeydhes/ ettei se peiue teite ninquin Warghas käsiteisi/
1 Tess 5:5 Te oletta caiki Walkiudhen Lapset/ ia Peiuen Lapset. Eipe me ole ööste eikä mös pimeyxista.
1 Tess 5:6 Nin elke' me sis matko/ ninquin ne mwd/ waan olcam walpaat ia raitihit/
1 Tess 5:7 Sille iotco macauat/ ne ölle macauat/ ia iotca iouxisa ouat/ ne ölle iouxisa ouat.
1 Tess 5:8 Mutta iotca peiuen olema/ meide' tule raitihit olla/ Puetetud Uskon ia rackauden Rindaraudalla/ ia Toiuon Rautalakilla autuutehen.
1 Tess 5:9 Sille eipe Jumala ole meite pannut wihahan/ waan site autuutta omistaman/ meiden Herra' Iesusen Christusen cautta/
1 Tess 5:10 Joca meide' edesten cooludh on/ Senpäle ette ios me waluom eli macam/ ynne me henen cansans elemen pite.
1 Tess 5:11 Senteden manatcat teite keskenen/ ia raketkan toinen toisens/ quin te mös teette.
1 Tess 5:12 Mutta me rucolema teite/ rackat Weliet/ ette te tundisitte ne iotca teisse tötetekeuet/ ia teiden edesseisouat Herrasa/ ia teite neuuouat.
1 Tess 5:13 Site rackambana heite piteket heiden teghonsa tädhen ia olcat rauhaliset heiden cansans.
1 Tess 5:14 Mutta me manama teite ( rackat Weliet ) manatca nijte Tauattomia/ Lohutacat nijte Heickomielisijtä/ Kersiket nijte Heicoia/ Olcat kersiuet iocaitzen cansa.
1 Tess 5:15 Catzocat ettei iocu paha pahalla coska. Waan noudhattaca site Hyue/ seke keskenen ette iocaitzen cochtan.
1 Tess 5:16 Olcat aina iloiset/
1 Tess 5:17 rucolcat lackamat/
1 Tess 5:18 caikista kijtteket/ Sille se ombi Jumalan tachto/ Christuses Iesuses teihin.
1 Tess 5:19 Elket site Hengi sammuttaco.
1 Tess 5:20 Elket site Prophetia ylencatzoco.
1 Tess 5:21 Coetelcat caikia/ ia site hyue piteket.
1 Tess 5:22 Welteket caikest pahast modhosta.
1 Tess 5:23 Mutta se rauhan Jumala pyhittekön teite coconans/ ette teiden coco Hengen/ ynne Sielun ia Rumin casa/ mahdhais pidhettä nuchtetoin meiden Herran Iesusen Christusen tulemises.
1 Tess 5:24 Hen ombi wskolinen/ ioca teite cutzunut on/ ioca sen mös teuttepi.
1 Tess 5:25 Rackat Weliet/ rucolcat meiden edesten.
1 Tess 5:26 Teruetteket caiki Welie sen pyhen Suunandamisen cansa.
1 Tess 5:27 Mine wannotan teite Jumalan cautta/ ette te temen Epistolan annatte lukia caikein pyhein Welieni edes. Meiden Herran Iesusen Christusen Armo olcon teiden cansan/ Amen.

Se ensimeinen Tessalonicerein tyge. oli Kirioitettu Athenista.