Se Ensimeinen Pyhen Paualin Epistola Corintherin tyge

22.04.2020

Alcupuhe sen Ensimeisen P. Paualin Episkolan päle Corintherin tyge.
TEsse Epistolas P. Pauali mana nijte Corintherite/ Ette he olisit yximieliset vskossa/ ia sijnä Opissa quin he henelde cwlluet olit/ ia caiki enimen heidens harioittelit/ ette he sen Päcappalen selkieste ia hyuesti oppisit/ quin on ( Ette Christus ombi meiden Terueys ) ionga päle caikein Inhimisten toiuo/ ierki/ ia Wijsaus itzense lauckapi.
Sille ninquin nyt meiden Aican/ ette se P. Euangelium ombi ilmandunut/ wsiat hullut Pyhet leuten ( iotca eriseuraxi/ ia Eripwraiset/ cutzuttan ) iotca ylen warhan caualaxi ia opetetuxi ouat tullut/ ia eiuet taidha swren caualuxen ia wijsaudhen tedhen/ heidens muinen cansa souitta eli yximielisse pite/ Yxi tachto sinne/ toinen tenne/ Quin se olis swri Häpie/ coska ei itzekuki/ iotakin wtta erinens etensottais/ ia henen omans wijsaudhens ylespaiskais.
Joita eikengen taidha Tompelixi sano/ Waicka ei hen miteken nijste Oppin päcappaleista tiedhe/ eike ymmerdhä/ echke he palio suullans nijste cakottauat.
Nin mös tapachtui P. Paualille/ coska hen oli henen Corintherins Uskon ia sen Christilisen wapauxen ilman Laita opettanut/ Nin cochta leuttin hullut Pyhet ia Ylenwarha' wijsat/ iotca ei quitengan miten mwta tehnet/ eike matkan saattaneet/ quin haijotit sen yxikerdhaisen Opin/ ia metelin nostit ninen Uskolisten seas.
Nin ette yxi tachtoi olla Paualin/ se toinen Apollon/ yxi Petarin/ se toinen Christusen.
Se yxi tachtoi ymberileickaust/ ia ei se toinen.
Yxi tachtoi Auioskeskun/ ia ei toinen.
Monicadhat tachtoit södhe Epeiumalan wffrit/ ia monicadhat ei.
Mwtomat tachtoit rumilisesta wapat olla.
Mwtomat mös waimot tadhoit Auoipäin kieudhe ia mwdh sencaltaiset.
Nincauuan ette he sihen iouduit/ ette yxi heiste sen Hengelisen wapaudhen turhasi/ ia otti henen Eitipolens auioxens.
Ja eiuet mutomat miteken ninen Coollutten Ylesnousemisesta lucu pitenyt.
Mutomat taas ei palio Sacramentiste totellet.
Ja senteden keui sielle sangen pahasti ia edestakaisin/ ette iocainen tachtoi Mestari olla/ ia opetta/ asetta/ ia toimitta Euangelium/ Sacramentin/ ia Uskon cansa/ ninquin he itze tachtoit.
Mutta sen Päcappalen/ ette Christus o'bi meiden Terueys/ Wanhurskaus ia Lunastus/ sen he ylencatzoit/ ia poisietit/ ninquin he io aica olisit sen iwri pänens tundeneet.
Sencaltaisen heijun wahingolisen Wijsaudhen P. Pauali nyt tesse laitta ia domitze sangen couasti/ ia rochkiasti sanopi/ Ettei se ole mwta quin yxi iulki Hulluus/ iossa ei miten tiete/ eli oikein ymmerttä/ Eikä Christusesta/ Hengeste/ eli iostacusta Jumalan Lahiasta/ ioca meille Christusesa annettu on/ waan hen wiele taruitze ia pite sencaltaista nyt ensin oppeman.
Neite hen opetapi ensimeisise nelies lugussa.
Hen Laitta sen swren Pahateghon/ ette yxi otti hene' Emepolens auioxi/ Ja tachtoi henen Pannan cwlutta/ ia Perkelen haltun anda.
Ja sen cautta hen osotta sen oikean meno' Pannan cwluttamisesta/ Jonga hen tachto ynne Seurakunnan sosion cansa ninen Julkisynnisten päle cwlutta/ Ninquin Christus opetta/ Matt. xviij.
Sijnä vj. hen laitta sen toran ia ridhan Oikiudhen edes/ lijatekin/ ette se tapachtui Pacanoiden ia Uskomattomain edes.
Ja nin hen heite opetta/ ette heiden piti paramin keskenens sopiman/ ia asiansa päättemen/ taicka wärytte kerssimen.
Sijnä vij. hen andapi ydhen toime' puchtast elemeste/ ia Auioskeskusta/ Sijnä syys hen kijttepi puchtan elemen/ ia Naimattudhen/ ette se on tarpelinen/ ia souelias Euangeliumin palueluxen tedhen/ Ninquin mös Christus Matt. xix. opetta nijste Naimattomista/ iotca Taiuan Waldakunnan täden/ eli Euangeliumin tedhen nin ouat.
Mutta P. Pauali tachto/ ette Naimatus pite oleman waatimatoin ia paitzi ylen mielen/ ia ilman waara ettei swrembin syndin langetais.
Mwtoin parambi on naidha/ quin naimata olla/ iotca alinomaisesa Himosa palauat.
Sijnä viij. Haman xij. asti hen toimitta monella mooto/ quinga meiden pite ne Heicot Omattunnot hallitzeman wlconaisis menoisa/ quin ouat/ Roas/ iomas/ waateis/ Sacramenteis.
Ja haasta iocapaicas/ ettei ne Wahwemat/ pidhe nijte heicombita ylencatzoman/ Ninquin hen mös itze ( waicka hen oli Apostoli ) quitengin hen malti ia pidhetti itzens mones asiasa/ iotca hen olis kylle machtanut tehdhä.
Sen syyn tedhen ne Wahwemat machtauat kylle itzense cauatta/ Ette mwinen nin monda Israelista huckan tulit/ iotca quintengin caiki ihmein cansa Egiptin maalda wloswietin/ ia lwlit itzense wahwaxi.
Ja sen cansa hen tekepi pitken ioonen Esicuuaxi ia tarpelisexi opixi.
Sijnä xij. nin xiiij. asti/ hen wlostoimitta Jumalan Lahioista/ ette he ouat moninaiset/ Joinenga seas Rackaus quitengi paras on/ Ettei he itzens Tylynä pidheisi/ waan palueleman toinen toistansa caiki yximielisesta/ Ette yxi Jumala on/ yxi HERRA/ yxi Hengi/ ia caiki ychte/ echke quinga monencaltaiset ne ouat.
Tesse xiiij. hen Opetta Sarnaita/ Prophetit ia Weisaijat/ Ette he toimelisesta heiden Lahiansa kieuteisit/ ia ei muihin/ quin Paranoxeen/ ei omaxi Cunniaxi/ waicka se olis sarna/ Consti eli ymmerdhys. etc.
Sijnä xv. Hen nuchtele nijte/ iotca wärin opettanuet ia Uskoneet ouat Coolluten ylesnousemisesta.
Sijnä xvj. ia wijmeisesa Hen neuuo ia mana heite Welielisesta Awusta/ rumelises Elatuxes/ ia aijalises rauinoxes/ nijte Kieuhie ia Taruitzepia warten Jerusalemisa.

Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

I Lucu.

1 Kor 1:1 PAuali cutzuttu Iesusen Chrisstusen Apostolixi/ Jumalan tahdon cautta/ ia Sosthenes Welij.
1 Kor 1:2 Sille Jumalan Seuraku'nalle ioca on Corinthis/ nijlle pyhitetyille Iesusen Christusen cautta/ nijlle cutzutuille Pyhille/ Ynne caikein ninen cansa/ iotca meiden HERRAN Iesusen Christusen Nimen auxsenshwtauat/ iocaitzes heiden ia meiden Sias.
1 Kor 1:3 Armo olcoon teille ia Rauha Jumalalda meiden Iselde/ ia Herralda Iesuselda Christuselda.
1 Kor 1:4 Mine kijten minun Jumalani aina teiden tedhen/ sen Jumalan Armon edeste ioca teille annettu on Iesusen Christusen cautta/
1 Kor 1:5 Ette te oletta caikissa henen cauttans/ rickaxi tehdyt caikissa Opissa ia caikessa Tundemises.
1 Kor 1:6 Ninquin se sarna Christusesta ombi teisse wäkeuexi tullut/
1 Kor 1:7 Nin ettei teille iossacussa Lahiasa miten puuttu/ Ja waan odottacat meiden HERRAN Iesusen Christusen ilmoitosta.
1 Kor 1:8 Joca mös teite loppun asti wahwistapi/ Ette te olisitta nuchtetomat sine meiden Herran Iesusen Christusen peiuene.
1 Kor 1:9 Sille Jumala ombi waca/ ionga cautta te cutzuttut oletta henen Poians Iesusen Christusen meiden Herran Osalisuteen.
1 Kor 1:10 Mutta mine manan teite/ rackat Weliet/ Iesusen Christusen meiden Herran Nimen cautta/ Ette te caiki ydhencaltasen Puhen pideisitta/ ia ettei teiden seasan Eriseurat olisi/ Waan piteket wäkeuesti ychte toinen toisens cansa ydhes mieles ia ychteleises lwlosa.
1 Kor 1:11 Sille minun eteheni on tullut teiste/ rackat Weliet/ Chloen perehen cautta/ Ette Rijdhat ouat teiden keskenen.
1 Kor 1:12 Nin mine sanon site/ quin itzecuki teiste sanopi/ Mine olen Paualin/ Se toinen/ Mine olen Apollon/ Se colmas/ Mine olen Cephasin/ Se nelies/ mine ole' Christusen.
1 Kor 1:13 Quingasta? Lienekö Christus haiotettu? Wai ongo Pauali ristinnaulittu teiden edestenne? Eli olettaco Paualin Nimehen castetut?
1 Kor 1:14 Mine Kijten Jumala ettei mine ole ychte teite castanut/ wan Crispum ia Gaium/
1 Kor 1:15 Ettei kengen saa sano/ ette mine minun Nimeheni keten castoin.
1 Kor 1:16 Sille moto mine mös castoin Stephanin perehen/ Sijtte em mine tiedhe ios mine iongun mwn castanut olen.
1 Kor 1:17 Sille ettei Christus minua lehettenyt castaman/ waan Euangeliumi sarnaman/ Ei caualain sanain cansa/ Sempäle ettei Christusen risti turhan menisi.
1 Kor 1:18 Sille se Puhe Rististe/ ombi yxi hullus nijle iotca cadhotetan. Mutta meille iotca autuaxi tulema/ ombi se Jumalan Weki.
1 Kor 1:19 Sille ette kirioitettu on/ Mine cadotan Wijsasten wijsaudhen/ ia Nijnen Ymmerteuein ymmerdhoxen Mine poisheiten.
1 Kor 1:20 Cussa ne Wisat ouat? Cussa ne Kirianoppenuet ouat? Cussa tetemen Mailman Wijsat ouat? Eikö Jumala ole temen Mailman Wijsautta hulluexi tehnyt?
1 Kor 1:21 Sille ettei Mailma henen Wijsaudhellans tundenut Jumalata henen Wijsaudhesansa/ Nin kelpasi Jumalan/ tyhme' sarnan cautta wapachta nijte/ iotca sen päle wskouat.
1 Kor 1:22 Senwoxi ette Juttat anouat Mercki/ ia ne Grekit wijsautta etziuet.
1 Kor 1:23 Mutta me sarnama sen Ristinnaulitun Christusen/ Nijlle Juttaille Pahannoxexi/ ia Grekein hulluexi.
1 Kor 1:24 Mutta nijlle cutzuttuille seke Juttaille ette Grekille/ me sarnama Christuse' Jumalan woimaxi ia Jumalan Wijsaudhexi/
1 Kor 1:25 Sille ette Jumalan * Hulluus/ ombi Wijsambi quin Inhimiset/ Ja Jumalan heickous ombi wäkeuembi quin Inhimiset.
1 Kor 1:26 Catzocat/ rackat Weliet/ teiden cutzumisen päle/ Ei monda Rumilisesta Wijsaat/ ei monda Jalo/ ei mös monda Swresta sughusta cutzutut ole.
1 Kor 1:27 Waan mite Mailman edes hullu on/ sen ombi Jumala wloswalinut/ Ette hen ne Wijsaat häpien saattais. Ja mite Heicko oli mailman edes/ sen Jumala on wloswalinnut/ Ette hen ne Wäkeuet häpian saattais.
1 Kor 1:28 Ja se quin oli wapahatoin/ ia ylencatzottu Mailmasa/ ne on Jumala wloswalinut/ Ja se quin ei miten ole/ Ette hen ne iotca ouat iotakin/ turhaxi tekis.
1 Kor 1:29 Senpäle/ ettei henen edesens yxiken Liha mahdais kerskata.
1 Kor 1:30 Joista te mös oletta Christusesa Iesusesa/ ioca meille ombi Jumalalda techty Wijsaudhexi/ ia Wanhurskaudhexi/ ia Pyhydhexi/ ia Lunastuxexi.
1 Kor 1:31 Senpäle ( ninquin kirioittu on ) ette ioca itzense kerska/ hen kerskakan henens HERRASA.

* Jumalan hulluus ) Euangelium se ombi Jumalan hulluus ia heickous/ sille ne Clokit ia Wijsat piteuet sen hulludhe' edeste.
Ja nijlde Tecoinpyhilde/ se cutzuttan Eriseuraxi.
Mutta nijlde oikeilda Christituilda se luetan Jumalan wäexi woimaxi ia Wijsaudhexi.

II Lucu.

1 Kor 2:1 JA mine rackat Welieni/ koska mine tulin teiden tykenne/ em mine tullut corckiain Sanain/ eli corkian Wijsaudhen cansa/ teille ilmoittaman site Jumalan Todhistusta.
1 Kor 2:2 Sille em mine itzeni pitenyt ninquin mine olisin iotaki tienyt teiden seassanna/ Waan ainostans Iesusen Christusen ia sengi ristinnaulitun.
1 Kor 2:3 Ja mine olin teiden cansanne heickoudhes ia pelghosa/ ia swre' wapistoxen cansa.
1 Kor 2:4 Ja minun Puhen ia minun Sarnan/ ei ollut caunistetuissa Jutuisa Inhimisten wijsaudhen ielkin/ Mutta Hengen ia wäen osotuxesa/
1 Kor 2:5 ettei teiden wskonna pidhe seisoman Inhimisten wijsaudhen päle/ Mutta Jumalan wäen päle.
1 Kor 2:6 Mutta se iosta me puhuma/ ombi quitengin Wijsaus/ ninen Teudhelistein tykene. Ei temen Mailman/ eikä temen Mailman pämiesten Wijsaus/ ioca huickupi.
1 Kor 2:7 Waan me puhuma sijte sala peitetusta Jumalan Wijsaudhesta/ Jonga JUMala ombi ennen Mailman Alcu edessätenyt meiden Cunniaxi/
1 Kor 2:8 Jota eikengen temen Mailman pämiehiste tundenut/ Sille ios he olisit henen tundeneet/ eiuet he olisi ensingen Cunnian HERRA ristinnaulineet.
1 Kor 2:9 Waan ninquin kirioitettu ombi/ Jota ei yxiken Silme nähnyt ole/ ia ei yxiken Corua ole cwllut/ ia ei ydhegen Inhimisen Sydhemehe' tullut ole site on Jumala nijlle Walmistanut/ iotca he'de racastauae
1 Kor 2:10 Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut henen Hengense lepitze/ Sille ette se Hengi caiki cappalet tutkistele/ Ja/ mös Jumaludhen syweydhet.
1 Kor 2:11 Sille cuca Inhiminen sen tiete mite Inhimises on/ waan Inhimisen Hengi ioca henesse on? Nin mös eikengen tiedhä mite Jumalassa on/ waan Jumalan Hengi.
1 Kor 2:12 Mutta emme me ole saaneet temen Mailman Henge. waan sen Hengen/ ioca Jumalasta on/ ette me taidhaisima tietä/ mite meille Jumalasta on annettu.
1 Kor 2:13 Jota me mös puhuma ei sencaltaisilla sanoilla quin Inhimilinen Wijsaus opetta/ Waan sencaltaisilla sanoilla quin se Pyhe Hengi opetta/ Ja me Domitzema ne Hengeliset asiat hengelisesta.
1 Kor 2:14 Mutta se loonolinen Inhiminen ei ymmerdhä miteken Jumalan hengeste/ Sille ette se on henelle yxi hulluus/ ia ei taidha site käsitte/ Sille sen pite hengelisesta Domittama'.
1 Kor 2:15 Mutta se * Hengelinen caiki asioita Domitzepi/ ia ei hen keldeken Domita.
1 Kor 2:16 Sille cuca on tienyt HERRAN mielen? eli cuca tachto henen Neuuo anda? Mutta meille ombi Christusen mieli.

* Hengelinen ) Se tietä/ ymmerte/ taita/ woipi >etc. Tuta site quin ei oma toimi tuta taidha.
Eikä mös tiedhe mite Usko eli Euangelium on/ Tesse P. Pauali ombi caiki Weret opettaiat/ ia caikein Eriseuraisten iouckon Dominut.

III. Lucu.

1 Kor 3:1 JA mine rackat Welieni/ en tainut teiden cansan puhua ninquin Hengelisten cansa/ waan ninquin Lihallisten cansa/ ninquin noorein Lasten cansa Christusesa.
1 Kor 3:2 Reeska mine olen teille ioodha Andanut/ ia en Rooca/ Sille ettei te site wiele woineet. Ja ettei te mös nytkä woi/ senpolesta/ ette te wiele oletta Lihalliset.
1 Kor 3:3 Sille nincauuan quin teiden seasan ombi Cateus/ rijta/ ia eripwraus/ Ettekö te sijtte lihalliset ole/ ia waella Inhimisten tauan ielkin?
1 Kor 3:4 Sille/ coska iocu sanopi. Mine olen * Paualin/ Ja se toinen sano/ Mine olen Apollon/ eikö te sis ole Lihalliset.
1 Kor 3:5 Mike sis Pauali on? Ja mike on Apollo? Palueliat he ouat/ Joinenga cautta te oletta wskolisexi tullut. Ja semmengi ninquin Jumala itzecungi andanut on.
1 Kor 3:6 Mine olen istuttanut/ Apollo on castanut/ Mutta Jumala on casuon andanut.
1 Kor 3:7 Nin ei ole se miten/ ioca istutta/ Eike se ioca castapi/ waan Jumala ioca casten anda.
1 Kor 3:8 Mutta se ioca istutta/ ia se ioca casta ychte molemat ouat/ Cumbikin saa palcansa tööns pereste.
1 Kor 3:9 Sille ette me olema Jumalan Apumiehet/ Te oletta Jumalan pellonroocko/ ia Jumalan Rakenus.
1 Kor 3:10 Mine Jumalan armosta/ ioca minulle annettu on/ olen Peruxen laskenut/ ninquin yxi taitaua Rakendaija/ Yxi toinen sen päle rakendacan. Mutta iocainen catzocan/ quinga hen rakenda sen päle.
1 Kor 3:11 Sille mwta perusta eikengen taidha panna/ waan sen quin pandu on/ ioca on Iesus chlistus.
1 Kor 3:12 Jos nyt iocu rakenda temen Peruxen päle * Culda/ hopiata/ Callita Kiwije/ Puita/ Heini/ corssi/
1 Kor 3:13 Nin tule iocaitzen Teco iulkisexi/ Sille ette se Peiue pite sen selijttemen/ ioca tulessa ilmeisexi tule/ Ja mingecaltainen iocaitzen Teco ombi/ sen Tuli kiusapi.
1 Kor 3:14 Jos iongun Teco seisopi/ quin hen sen päle rakendanut ombi/ nin hen Palcansa saapi.
1 Kor 3:15 Mutta ios iongun Teco ylespala/ nin hen wahingon saapi. Mutta hen itze tule autuaxi/ Nin quitengin quin Tulen lepitze.
1 Kor 3:16 Ettekö te tiedhä/ ette te oletta Jumalan Templi/ ia Jumalan Hengi teisse asupi?
1 Kor 3:17 Jos iocu Jumalan Templin riuapi/ sen Jumala cadhottapi. Sille ette Jumalan Templi ombi pyhe quin oletta te.
1 Kor 3:18 Elken itzens kengen pettäkö. Jos iocu teiden keskenenne henens lwle wijsaaxi/ se tulkon hulluxi tesse mailmasa/ ette hen machtaisi wijsas olla.
1 Kor 3:19 Sille temen Mailman wijsaus ombi hulluus Jumalan tykene. Sille ette kiriotettu on/ Hen käsitte ne wijsaat heiden caualuxisans.
1 Kor 3:20 Ja taas/ HERRA hen tietä ninen wijsasten aijatoxet/ ette ne ouat turhat.
1 Kor 3:21 Senteden elken yxiken Inhimisiste kerskatco. Caiki ouat teiden omat/
1 Kor 3:22 olis echke Pauali eli Apollo/ Cephas taicka mailma/ Olis echke Eleme eli Coolema/ taicka nykyset eli tuleuaiset * caiki ouat teiden omanna/
1 Kor 3:23 Mutta te oletta Christusen waan Christus ombi Jumalan.

* Culda ) Se on sanottu Sarnasta/ ia Opetuxesta iota taicka Usko' parenoxeen eli Wehenoxeen opetettu on.
Nyt ei yxiken oppi Cooleman hetkelle/ eli Domiopeiuelle/ taicka iossa cussa Waarasa piste/ ellei hen culutetaan/ Mutoin ios ei se ole selkie Jumalan sana/ Joca itzens kylle leute Omassatunnosa.

IV Lucu

1 Kor 4:1 SIxi iocainen meite piteken/ ette me olema Christusen Palueliat/ ia haltiat Jumalan salaisudhen ylitze.
1 Kor 4:2 Nyt se waiuoin Haltijoilda etziten/ ette he leuteisijt vskolisexi.
1 Kor 4:3 Mutta wähe mine sijte tottelen/ ette mine teilde domitaan/ eli Inhimilisest * Peiueste. En mine domitze itzeke' minuani.
1 Kor 4:4 Em mine tiedhä miten cansani/ Mutta em mine ole senpolesta wanhurskautettu/ Waan HERRA ombi se ioca minua domitze.
1 Kor 4:5 Senteden elkette domitco ennen aica/ Sihenasti quin HERRA tulepi/ ioca mös site walkiuteen saatta/ quin Pimeydhes peitetty on/ ia iulghistapi Sydhemein aiwotuxet/ Silloin itzecukin Cunnian saapi Jumalalda.
1 Kor 4:6 Mutta neite/ rackat weliet/ mine olen minun ia Apollon päle wlostoimittanut/ teiden techten/ Ette te meiste oppisitta/ ettei kengen enemin itzestens pideisi quin nyt kirioitettu on. Senpäle ettei yxiken toinen toistansa wastan/ pidhe ionghun miehen tedhen itzense ylespaisuttaman.
1 Kor 4:7 Sille ette cuca ombi sinun edespannut? Taicka mite sinulla ombi iota ei sine ole saanut? Jos sine nyt saanut olet? Mites sis itzees kerskat/ ninquin et sine ensingen saanut olis?
1 Kor 4:8 Jo te oletta nyt rauitud/ Jo te oletta hötyneet. Ilman meite te wallitzetta/ Ja ioska Jumala ette te wallitzisitta/ Senpäle ette mekin madhaisima teidhen cansan wallita.
1 Kor 4:9 Sille mine lwlen/ Ette Jumala ombi meite Apostolita wlosandanut caikein hoonomaxi/ ninquin ne surmattauat. Sille ette me olema Mailman/ Engelein/ ia Inhimisten Ihmehexi tulluet.
1 Kor 4:10 Me olema Tompelit Christusen tedhe'/ Mutta te oletta wijsat Christusesa. Me heicot/ Mutta te wäkeuet. Te cunnialiset/ Mutta me ylencatzotud.
1 Kor 4:11 Haman tehen hetke' asti me kerssime nelke ia iano/ ia olema alasti/ ia Coruapwstilla lödheme/ ia ei ole meille wissia Coto/ ia waiua näemme töte tehden omilla Käsillem.
1 Kor 4:12 Coska meite pahasti puhuta'/ Nin me hyuesti lausuma. Coska meite wainota'/ nin me kerssime.
1 Kor 4:13 Coska meite pilcata'/ nin me rucolema. Me olema ninquin mailman * kirotus/ ia iocaitze' Inhimisen Marraswffri tehe' peiuen asti.
1 Kor 4:14 Eipe mine täte kirioita ette mine teite häweisen/ Wan mine manan teite ninquin minun rackaita Lapsiani/
1 Kor 4:15 Sille echke teille olis epelucuiset Mestarit Christusesa/ nin ei ole teille quitengan monda Ise/ Sille ette mine olen teite Christusesa Iesusesa synnyttenyt Euangelium lepitze.
1 Kor 4:16 Senteden mine manan teite/ Olcatta minun Tauoittaijani.
1 Kor 4:17 Sen saman syyn tedhen/ mine lehetin Timotheusen teille/ ioca on minun racas Poican/ ia Uskolinen HERRASA/ ette henen pite muistuttaman teille minun Tieeni/ iotca ouat Christusesa/ Ninquin mine iocapaicas caikisa Seurakunnisa opetan.
1 Kor 4:18 Nin ouat mutomat teiste ylespaisunuet/ quin em mine ensingen teiden tygen tuleua olisi.
1 Kor 4:19 Mutta ennen palio aica mine tulen teiden tygen ( ios HERRA tachto ) Ja tadhon tiete/ ei ninen ylespaisunutten sana/ mutta auwun.
1 Kor 4:20 Sille ette Jumala' Waldakunda ei seiso puhesa/ waan woimasa.
1 Kor 4:21 Cu'man te tadhotta? Tulengo mine Witzan cansa teiden tygen/ taicka Rackaudhella ia Hengen siweydhella?

* Inhimilisest peiuest ) Se on Inhimisen Domio/ kijtos ia ylistos nijste/ ioista he palio piteuet/ Ette ioista kieupi Swri sanoma/ ne me cutzuma/ Cu'nialisexi/ armolisexi/ ialoxi/ ke'pixi >etc.
Ninquin teme loonolinen peiue Auringons ia walkeudhens cansa/ caiki mite öö oli pimittenyt/ wastudest kirkasta/ iulgista ia osotta. Iere. 17.
* Kirotus ) Grekixi se on >Katharma eli >Peripsema Marraswffri/ Latinaxi >Piaculu'/ cutzutan se Inhiminen/ ioca ombi sencaltaisen pahan töön tehnyt/ ette me lulema Jumalan seke Maan ette Inhimiset henen tedens kirouan ia pereti cadhottauan.
Sentede'/ coska he sen sama' mestasit/ nin he lulit heidens sen kirotuxen weltenehens/ ia sen Maan perghanehens.
Sencaltainen Maraswffri oli mös Jonas Propheta/ Coska hen Merehen heitettijn.
Toisinans Pacanat ia Juttat otit iongun wighattoman Inhimisen/ coska nin swri Witzaus Maakunnissa oli/ ia lwlit sencaltaisen Marraswffrin cautta sen Witzauxen asettua'/ heitit sen Merehen/ ia sanoit.
Sine olet meiden Marraswffri/ ette meden pite pestetuxi tullema' Jwri nin Mailma nyt lwle/ ette seke Apostolit ia ne Euangeliumin sarnaijat/ ouat caikein pahimat ia wahingolisemat Inhimiset Maan päle.
Jos he quittit heiste olisit/ nin caiki hyuesti seisois/ ia olisit caikista Wastoinkieumisesta wapaat/ Ja olisit sen cautta Jumalalle swren palueluxen tehneet. Joh xvj.

V. Lucu.

1 Kor 5:1 JUlkisesta cwlupi teiden keskenen Hooruus/ ia sencaltainen Horuus/ iosta eiuet Pacanatka tiedhä sanoa/ Ette iocu hene' Isens Emenen pite.
1 Kor 5:2 Ja te oletta ylespaisuneet/ iosta teiden paramin tuli idkie/ Senpäle ette se ioca sencaltaisen Töön tehnyt on/ teiden seastan poisotetaisijn.
1 Kor 5:3 Mutta mine tosin ioca Rumin cansa poisolen/ quitengin Hengen cansa tykenolen/ nin olen io quin tykenoleua päättenyt sen ylitze ioca sencaltaisen tehnyt on/
1 Kor 5:4 meiden HERRAN IESUSEN CHRISTUSEN NIMEEN/ teiden cocontulemisesa ynne minun Hengeni cansa/ ia meiden HERRAN IEsusen CHristusen Woiman cansa/
1 Kor 5:5 ette HEN ylenannetaisijn Perkelen Haltuun Lihan cadhotoxeen/ Senpäle ette Hengi autuaxi tulis sinä Herran Iesusen peiuenä.
1 Kor 5:6 Ei ole teiden Kerskauxen hyue. Eikö te tiedhe/ ette yxi wähe Hapatos caiken Taikinan hapatta?
1 Kor 5:7 Senteden wlospergatka se wanha Taikina/ ette te tulisitta * Wdhexi Taikinaxi/ ninquin te oletta mös happamattomat. Sille ette meille o'bi mös yxi Päsieis Lammas/ ioca on Christus/ meiden edhesten Wffrattu.
1 Kor 5:8 Senteden pitekem meiden Päsieisen/ ei sijnä wanhas hapatoxes/ eike mös Pahudhen ia Wärydhen hapatoxes Waan sijnä Puchtaudhen ia Totudhen happamattomas Taikinasa.
1 Kor 5:9 Mine olen teille kirioittanut Lehetuskiriasa/ Ettei teiden pidheisi secandeman Salawoteisten cansa.
1 Kor 5:10 Em mine site aijattele temen Mailman Salawoteisista/ enge Ahneista/ enge Ratelijsta/ enge Epeiumalden Paluelijsta/ Mwtoin tulis teiden * Mailmasta poispaeta.
1 Kor 5:11 Mutta nyt mine olen teille kirioittanut/ ettei teiden pidhe nihin secaundeman/ quin on/ Jos iocu quin Weliexi cutzutan/ olis Salawoteinen/ taicka Ahnas eli Epeiumalden Paluelia/ taicka Pilcaija eli Joomari/ taicka Röueri/ Elkette sencaltaisen cansa ensingen söökö.
1 Kor 5:12 Sille mite minun tule domita nijte iotca Wlcona ouat? Eikö te nijte domitze iotca siselle ouat?
1 Kor 5:13 Mutta Jumala ne domitze/ iotca wlcona ouat. Aijakat mös itze pois tyköenne se/ ioca paha on.

* Wdhexi Taikinaxi ( Pyhisse Inhimisis ombi wiele aina Syndi alallansa/ ioca vlospyhijttemen pite.
Sentedhen hen sano/ te oletta Happamattomat/ se on/ te oletta Pyhet Mutta souittaca nin/ ette te caiki tyni wlospyhitte/ ia tulcata caikenni puchtaxi/ ia vdhexi taikinaxi cocona's.
* Mailmasta poispaeta ) Joca ei tachto pahain Inhimisten seasa olla/ henen pite caikesta Mailmasta pakeneman.
Senteden hen tachto ette meiden pite pakeneman Pahoija Christilisi/ taicka sijte Nimeste lopuisit eli heidhens paranaisit.
Sille ette ne Christittömet eipe ne Welijexi/ Opetuslapsexi eikä Christilisexi cutzuta.

VI. Lucu.

1 Kor 6:1 MIxi Jocu teiste/ iolla ombi toisen cansa iotakin Asia/ malta ridhelle ninen Wärein edhesse/ ia ei Pyhein edhesse? Eikö te tiedhe ette ne Pyhet pite Maliman Domitzeman
1 Kor 6:2 Jos nyt sis Mailman pite teilde Domittaman? Eikö te sis kylle hyuet ole nite pienemitä Asioita Domitzemaan?
1 Kor 6:3 Ettekö te tiedhe/ ette meiden pite Engeleite Domitzeman? Quinga palio enemin ne aijaliset Asiat?
1 Kor 6:4 Mutta te/ coska teille ombi iotacuta Asia aijalisesta Hywuydhesta/ Nin te otatta ne iotca Seurakunnas ylencatzotut ouat/ ia asetat heite Domarixi.
1 Kor 6:5 Teille häpijexi mine madhan neite sano. Eikö ensingen ole ychten Wijsasta teiden seasan? Eli iocu toinen quin taidhais domita Welien ia Welien keskusen?
1 Kor 6:6 Waan se yxi welij rijtele sen toisen weliens cansa/ Ja sijttekin Uskomattomaidhe' edhes.
1 Kor 6:7 Nin o'bi io caikiten Wica teiden seasan/ ette te toinen toisens ca'sa kieutte Oikiude' eten/ Mixei te paramin wärytte kerssi? Mixei te ennen soo teiten wahingoitetta?
1 Kor 6:8 Ja itze te wärydhen ia wahingon teette/ ia sengi teiden welieine.
1 Kor 6:9 Eikö te tiedhe/ ettei ne Wäret pidhe Jumalan Waldakunda perimen?
1 Kor 6:10 Elkette andaco teiden wietelle/ Eikä Salawoteiset/ eikä Epeiumalden Palueliat/ eikä Hoorintekiet/ eikä Heikurit/ eikä ne iotca Piltien cansa macauat/ eikä Warcat/ eikä Ahneet/ eikä Joomarit/ eikä pilcaijat/ eikä Röuerit pidhe Jumalan waldakunda perimen.
1 Kor 6:11 Ja sencaltaiset te Mutomat olitta/ Mutta te oletta poispestyt/ te oletta pyhitetyt/ te oletta Wanhurskautetut HERRAN Iesusen Christusen Nimen cautta/ ia meiden Jumalan Hengen cautta.
1 Kor 6:12 Caiki ouat minulle luualiset/ Waan ei caiki ole hyuexi. Caikissa ombi minulle walta/ Mutta em mine kenengen alamainen ole.
1 Kor 6:13 Rooca ombi watza warten säätty/ ia watza rooca warten/ Mutta Jumalan pite temen ia sen hukuttaman. Mutta ei Rumis ole säätty Hooruteen/ waan HERRalle/ ia HerRA Rumille.
1 Kor 6:14 Mutta Jumala ombi HERRAN ylesherettenyt/ nin henen mös pite meite ylesheretteme'/ hene' woimans lepitze.
1 Kor 6:15 Eikö te tiedhe/ ette teiden Rumijt Christusen iäsenet ouat? Pidheiskö sis minun ottaman Christusen iäsenet ia Hooran iäsenixi ne tekemen? Pois se.
1 Kor 6:16 Taicka eikö te tiedhe/ ette se ioca Hooraan rychty/ hen on yxi Rumis sen cansa? Sille he tuleuat ( ma hen ) caxi ydhexi Lihaxi.
1 Kor 6:17 Mutta ioca Hoorahan rychty/ se on yxi hengi henen cansans.
1 Kor 6:18 Welteket Hoorutta. Caiki synnit iotca Inhiminen tekepi/ ne ouat wlcona Rumihista/ Waan se ioca Hooriteke se syndi tekepi omas Rumisans.
1 Kor 6:19 Wai eikö te tiedhe/ ette teiden Rumin on se Pyhen Hengen Templi/ ioca teisse ombi/ ionga te Jumalalda saitta/ ia eipe te ole teiden omanne? Sille te oletta Callista ostetut.
1 Kor 6:20 Senteden cunnijoittaca sis Jumala teiden Rumisan/ ia teiden Hengesen/ iotca Jumalan ouat.

VII Lucu.

1 Kor 7:1 MUtta nyt nijste quin te minulle kirioititta/ mine Wastan. Hyue se ombi Inhimiselle/ ettei he' waimohon rupeisi/
1 Kor 7:2 Mutta quitengi Hoorutta carttain/ piteken itzecukin oman Waimonsa/ Ja iocainen oman Miehense piteken.
1 Kor 7:3 Mies andakan Waimonsa sen cochtulisen Mielisudhen/ Samalmoto mös Waimo Miehellens.
1 Kor 7:4 Ei ole waimolla walta omalle rumillans/ waan Miehen. Samalmoto mös Miehelle ei ole walta rumillens/ waan waimon.
1 Kor 7:5 Elkette toinen toistanne wältekö/ iollei se ole molembaidhen Sosiosta iongun hetken/ ette teille iouto olis pastota ia rucoella/ Ja tulcat taas iellense ychten/ senpäle ettei Satanas teite kiusaisi teiden Haureudhen polesta.
1 Kor 7:6 Mutta sencaltaista mine sanon teille somisen ielken/ ia ei Keskyn ielken.
1 Kor 7:7 Waan mine tadhoisin/ ette Caiki Inhimiset nin olisit quin mine olen. Mutta iocaitzella ombi erinomaine' Lahia Jumalalda/ Ydhelle nin/ ia toisella nein.
1 Kor 7:8 Mine sanon tosin nijlle Naimattomille ia Leskille/ Se ombi heille hyue ios he mös ouat ninquin mine/
1 Kor 7:9 Waan ellei he woi heidens pidhette/ nin naikaat/ Sille parambi on naidha quin pala.
1 Kor 7:10 Mutta Nainehita keskepi/ em mine/ waan HERRA/ Ettei Waimon pidhe erijemen Miehestens.
1 Kor 7:11 Mutta ios hen erije/ nin olcoon Naimata/ taicka sopicahan Miehense cansa. Ja elken Mies hylietkö Waimonsa.
1 Kor 7:12 Waan nijlle muille/ mine sanon/ ia ei HERRA/ Jos iollaki Welielle ombi vskomatoin Waimo/ ia se sama mielistupi henen cansans asuman/ elken site itzestens eroittako.
1 Kor 7:13 Ja ios iollaki waimolla ombi Uskomatoin Mies/ ia hen tachto sen cansa asua/ elken hende itzestens eroittako.
1 Kor 7:14 Sille se Uskotoin Mies o'bi waimons cautta * Pyhitetty/ ia se vskomatoin Waimo pyhiteteen Miehens cautta/ Mwtoin olisit teide' Lapsenna saastaiset/ waan nyt he ouat pyhitetyt.
1 Kor 7:15 Mutta ios se Uskomatoin itzense eroitta/ nin anna henen eroitta. Eipe ole welij taicka Sisar sidhottu orijauteen semmotoisis menois/ Mutta rauhasa ombi Jumala meite cutzunut.
1 Kor 7:16 Sille quingas tiedhet waimo/ ios sine Miehes taidhat autuaxi saatta? Eli sine Mies quingas tiedhet/ ios sine taidhat waimos autuaxi saatta?
1 Kor 7:17 Quitengi ninquin Jumala itzecullengi on vlosiacanut. Jocainen nin waeldakan quin HErra on henen cutzunut/ ia nin mine caikissa Seurakunnisa säädhen.
1 Kor 7:18 Jos iocu Ymberileickattu o'bi cutzuttu/ elken se * Esinachka halatko. Jos iocu on Esinahas cutzuttu/ elken se a'dako itze's Ymberileikata.
1 Kor 7:19 Ymberileicka9 ei miten ole/ ia Esinachka ei ole miten/ wan Jumala' Keskyde' pitemys.
1 Kor 7:20 Jocaine' olcon sijnä Cutzumises/ ioho'ga he' cutzuttu on.
1 Kor 7:21 Jos sine olet Oriaxi cutzuttu/ ele site murehdhi/ Quitengi ios sine taidhat wapaxi tulla/ nin nautitze site sen paramin.
1 Kor 7:22 Sille ette ioca Oriaxi on cutzuttu HERrasa/ se on HErran Wapach. Samalmodolla/ ioca on cutzuttu Wapadexi/ hen on Christusen palueliaxi tullut.
1 Kor 7:23 Te oletta callihista ostetudh/ elket Inhimisten Oriat olgho.
1 Kor 7:24 Itze cukin ( rackat Welieni ) iossa hen cutzuttu on/ sijnä hen olcan Jumalan tykenä.
1 Kor 7:25 Mutta Neitzydhest ei ole minulla HErran Keskyä/ quitengin mine sanon minun neuuoni/ ninquin Laupiudhen saanut HErralda vskolissa ollaxeni.
1 Kor 7:26 Nin mine sis lwle' sen Hyue' oleua' nykysen Tuska' teden/ ette hyue on Inhimisen nin olla. Jos sine olet waimoho' sidottu/ ele pyde eroitosta.
1 Kor 7:27 mutta ios sine olet waimotoin ele pyde waimo.
1 Kor 7:28 Mutta ios sine nait/ et sine syndi tee. Ja ios Neitzyt hoolepi/ nin ei he' syndi tee. Quite'gin sencaltaiset sauat Waiua' rumisansa. Mutta mine kernasti teite armaitzen.
1 Kor 7:29 Mutta sen mine sano' teille/ rackat Weliet/ se aica o'bi lyhyd. Edespäin ombi ymmertäpä/ ette ne ioilla Waimot on/ olisit ninquin heille ei olisickan/
1 Kor 7:30 Ja ne iotca idkeuet/ ninquin ei idkisicken/ Je ne iotca iloitzeuat/ ninquin ei iloitzisickan/ Ja ne iotca ostauat/ ninquin ei site nautitzisi/
1 Kor 7:31 Ja ne iotca täte Mailma prwcauat/ ninquin ei prwcaisickan. Sille ette temen mailman meno ombi meneue.
1 Kor 7:32 Mutta mine tadhoisin/ ette te ilman Mwreheta olisitta. Joca naimatoin on/ hen tottele nijte quin HERRAN on/ quinga henen pite HErran kelpaman.
1 Kor 7:33 Mutta ioca naipi/ hen sure nijte mailmalisia/ quinga hen Emenense kelpapi.
1 Kor 7:34 Eritetud ouat neme caxi/ waimo ia Neitzyt. Se naimatoin murechti nijte iotca HErran on/ ette hen pyhe oleman pite seke Rumilla ette hengelle. Wastoinpein/ Se ioca naipi/ hen murechti nijte mailmalisia quinga henen pite Miehense kelpaman.
1 Kor 7:35 Mutta sencaltaista mine sano' teiden tarpexenna/ Ei ette mine * paulan teiden pälen heitteisin/ waan ette te site/ quin cunnialinen olis/ tauoitaisitta/ ia alati ilman esteite HErra paluelisitta.
1 Kor 7:36 Mutta ios iocu lwle/ ettei se hyuesti soui/ henen Neitzens cansa/ ette hen io on hoolemoisa/ ia ei saa toisin olla/ Nin hen techken mite hen tachto/ ei hen syndi tee/ hen sallican henen hoolemahan.
1 Kor 7:37 Mutta se ioca watimata sen kijnittä sydhemesense/ ia henelle ombi walta oman mielens päle/ ia sencaltaista sydhemesens päättä/ ette hen tachtopi henen Neitzens nein pite/ se hyuesti tekepi.
1 Kor 7:38 Joca nyt sen naittapi/ se hyuesti tekepi/ Mutta ioca ei hende naitta/ se paramin teke.
1 Kor 7:39 Emende ombi kijnisidhottu Lakihin/ nincauuan quin henen Miehens elepi. Waan coska henen Miehens poisnuckunut ombi/ nin hen on wapah toiselle hooleman/ kelle hen tachto/ quitengin ette se Herrasa tapachtupi.
1 Kor 7:40 Waan autuambi hen on/ ios hen sillense on/ minun Lwlon ielken. Sille mine lwlen ette minulaki ombi Jumalan Hengi.

* Pyhiteten ) Ninquin nijlle puchtaille caiki ouat puchtat/ Tit 1. nin on mös Christituille se Christimetoin Emende puhdas/ ette he machtauat ilman synnite olla toinen toisensa tykene.
Ja ei senteden Lapsians poisheitte ninquin he olisit saastaiset/ iotca ei hen kerssie taidhaisi/ Sille ette Auioskesko/ ia heiden Lapsista's suru ombi oikein/ echke ne olisit Pacanat eli Christitut.

VIII. Lucu.

1 Kor 8:1 EDhespeiten nijste Epeiumalden wffrista me tiedheme. Sille ette caikilla meille ombi Tieto. Se tieto ylespaisutta. Mutta rackaus se ylesrakenda.
1 Kor 8:2 Mutta ios iocu lwle henens iotakin tieteuen/ ei hen wiele miten tiedhä/ quin henen tule tietexens/
1 Kor 8:3 Mutta ios iocu Jumalata racasta se on tuttu henelde.
1 Kor 8:4 Nin me nyt tiedheme/ sijte Roasta quin Epeiumalden wffratan/ ettei ychten Epeiumala ole Mailmassa/ Ja ettei ychten mwta Jumala ole/ quin se yxi.
1 Kor 8:5 Ja waicka monicadhat ouat iotca Jumalaxi cutzutan/ olcon se Taiuassa eli Maan päle ( Ninquin monda Jumalata/ ia monda Herra ouat )
1 Kor 8: 6 Nin ombi quitengin meille yxi ainoa Jumala/ se Ise/ iosta caiki cappalet ouat/ ia me henesse/ ydhen Herran Iesusen Christusen/ ionga cautta caiki cappalet ouat/ ia me henen cauttansa.
1 Kor 8:7 Mutta ei ole iocaitzella tieto/ Sille ette mutomat tekeuet heidense Omatundo nijste Epeiumaloista/ ia söuet ninquin se olis Epeiumaloille wffrattu. Ja ette heiden Omatu'dons ombi heicko/ nin hen sen cautta pisoitahan.
1 Kor 8:8 Mutta ei Roca meite otolisexi saata Jumalan edes. Jos me söme/ ei me site paramaxi tule/ Ellei me mös söö/ eipe me sen polesta pahemaxi tule.
1 Kor 8:9 Waan catzocat/ Ettei teme teiden wapauden tulis nijlle heickoille pahanoxexi/
1 Kor 8:10 Sille ios sinun ( iolla se Tieto ombi ) iocu näke atrioitzeuan Epeiumalden wffratuista/ eikö sijtte henen Omatundonsa/ ioca heicko on/ yllytete site Epeiumalden wffri söömen?
1 Kor 8:11 Ja nin sinun Tietos cautta tule sinun Welies huckan/ ioca Heicko on/ io'ga tedhen Christus quitengi colut o'bi.
1 Kor 8:12 Mutta coska te nin syndie teet Weliein wastaan/ ia säriette heiden heicon Omantunnonsa/ nin te Christusen wastan sydie teette.
1 Kor 8:13 Senteden ios Roca minun Welieni pahendais/ em mine ikenens Liha söisi ijancaikisesta/ Senpäle ettei mine minun Welieni pahendaisi.

IX. Lucu.

1 Kor 9:1 ENgö mine Apostoli ole? Engö mine Wapa ole? Engö mine meiden Herra Iesust Christust nähnyt? Ettekö te ole minun Töön HErrassa?
1 Kor 9:2 Ellei mine ole muille Apostoli/ nin mine olen quitengin teiden Apostolin. Sille ette Insigli minun Apostolin wirghassa te oletta/ Herrassa.
1 Kor 9:3 Coska iocu minulle kysy/ nin mine henelle nein wastan/
1 Kor 9:4 Eikö meille ole walta södhe ia iodha?
1 Kor 9:5 Eikö meille mös ole walta ychte Sisarta waimoxi cansan ymberinswiedhä? Ninquin ne mwdh Apostolit/ ia Herran Weliet ia Cephas?
1 Kor 9:6 Eli minun yxinens ia Barnaban ei ole walta nin tedhä?
1 Kor 9:7 Cuca sotipi coskan omans Maxons päle? Cuca winatarha' istutta/ ia ei söö henen Hedhelmestens? Eli cuca Caria caitzepi/ ia ei söö Carian rieskasta?
1 Kor 9:8 Puhunengo mine täte Inhimisten taualla? Eikö Laki site sama sano?
1 Kor 9:9 Sille ette Mosesen Laisa on kirioitettu. Ei sinun pide kijnisitoman Richtetappauan härien suuta * Sureneco Jumala härckie?
1 Kor 9:10 Taicka eikö he' site caikeni meiden teden sano? Sille ette meiden tedhen se on kirioitettu/ Ette se ioca kyndä/ henen pite kyndemen Toiuouxisa/ ia ioca richtatappa/ henen pite richtetappaman Toiuouxisa/ ette hen tulis toiuostansa osalisexi.
1 Kor 9:11 Jos me teille He'gelisi kyluimme/ palio se on ios me teiden Rumilisi ylesnijtemme?
1 Kor 9:12 Mutta ios mwdh ouat tesse wallas osaliset teiden tykenen/ Mixei me sis palio enemin? Mutta eipe me ole sencaltaista walta * prucanet/ wan me caikinaisia kerssima ettei me miten estette Christusen Euangeliumin tee?
1 Kor 9:13 Eikö te tiedä ette ne iotca wffrauat/ söuet wffrista? Ja ne iotca Altarita walmistauat/ ne Altarita nautitzeuat?
1 Kor 9:14 Nin mös on HERRA sätenyt/ Ette ne iotca Euangelium ilmoittauat/ pite Euangeliumista Elatoxens saaman.
1 Kor 9:15 Mutta em mine ole quitengan miten neiste tehnyt.
1 Kor 9:16 Em mine mös senteden sijtä kirioita/ ette nin pideis minun cansani tapachtuma'. Parambi olis minun coolla quin iongu' pideis minu' kerskamisen tyhijexi tekeme'. Mutta ette mine Eua'gelium sarna'/ ei minu' taruitze site euckemen/ sille minu' tule se tedexeni/ Ja we minulle/ ellei mine Eua'gelium ilmoita.
1 Kor 9:17 Jos mine sen teen mielelleni/ nin minun * palca' maxetan. Mutta ios mine ylenmieleni sen teen/ nin ombi se wirca quitengi minun haltuni annettu.
1 Kor 9:18 Mikeste sis minun Palcan on? Nimitten/ ette mine saarnan Christusen Euangeliumi/ ia teen sen ilman miteken/ senpäle/ ettei mine turhaisi minun waltani Euangeliumisa.
1 Kor 9:19 Sille echke mine olen wapah iocaitzelda/ nin mine olen quitengi minuni tehnyt iocaitzen Palueliaxi/ senpäle ette mine site Usiamat nijste woitaisin.
1 Kor 9:20 Nijlle Juttaille mine ole' techty nin quin yxi Judeus/ senpäle ette mine Juttat woitaisin. Ninen quin Lain alla ouat/ mine olen techty ninquin Lain alla/ senpäle/ ette mine ne/ iotca Lain alla ouat/ woitaisin.
1 Kor 9:21 Ninen quin ilman Laita ouat/ mine olen techty ninquin mine ilman Laita olisin ( Waicka em mine ilma' Laita ole Jumala' edese/ Waan olen Christusen Laissa ) ette mine ne/ iotca ilman Laita ouat/ woitaisin.
1 Kor 9:22 Ninen Heickodhen mine olen techty/ nin quin Heicko/ senpäle ette mine ne Heicot woitaisin. Mine ole' iocaitzelle techty caikinaisexi/ senpäle ette mine caikeni mwtomat autuaxi tekisin.
1 Kor 9:23 Mutta sencaltaista mine teen Euangeliumin tedhen/ ette mine tulisin heneste osalisexi.
1 Kor 9:24 Eikö te tiedhä/ ette ne/ iotca Kijstassa iooxeuat/ caiki tosin he iooxeuat/ waan yxi Palcan ennettä? Jooskata nyt nin ette te käsiteisitte.
1 Kor 9:25 Mutta iocainen quin campale/ caikista he' itzens weltä. Ne tosin sitewarte'/ ette he catouaisen Crunon saisit. Mutta me senteden ette me saisima sen ijancaikisen.
1 Kor 9:26 Mutta em mine nin iooxe/ quin * wissittömen polen/ Ja em mine nin kiluoittele quin Twlda piexeisin/
1 Kor 9:27 Waan mine rangaitzen minun Rumihini/ ia alaspainan sen/ Senpäle ettei coska mine muille sarnan/ madhaisi itze nuchtelinen olla.

* Wijssittömen ) Ninquin yxi Kiluan iooxeua/ se ioca ohitze iooxe/ ei hen Mali ennettä/ ia yxi Campalia/ ioca huckan Twlehen hackapi.
Nin mös kieupi caikein ninen cansa/ iotca ilman Uskota Hyui töite tekeuet.
Sille he ouat Wissittömet quinga he ninen cautta pysyuet ia seisouat Jumalan edesse.
Senteden on caiki ne Turhaiooxu/ Turhacampaus ia Turhateco.

X Lucu.

1 Kor 10:1 EM mine tadho Rackat Weliet/ site teilde salata/ Ette meiden Iset ouat caiki Piluen alla olluet/ Caiki ouat Meren lepitze waeldaneet/
1 Kor 10:2 Ja caiki ouat Moseselda castetudh Piluesse ia Meresse.
1 Kor 10:3 Ja ouat caiki ychteleiste Hengeliste rooca söönet/
1 Kor 10:4 ia ouat mös caiki ychteleiste Hengeliste Jooma iooneet. Sille ette he iooit sijte Hengelisesta Calliosta/ ioca heite seurasi/ ioca Callio oli Christus.
1 Kor 10:5 Mutta monda heiste eiuet olluet Jumalan otoliset/ Sille ette he mahanlötin Coruesa.
1 Kor 10:6 Mutta teme ombi meille Esicuuaxi tapachtanut/ ettei me himoitzisi site Paha/ ninquin he mös himoitzit.
1 Kor 10:7 Elke mös olco Epeiumalden palueliat/ ninquin heiste monicadhat olit/ quin kirioitettu on/ Canssa mahanistui söömen ia iooman ia ylesnousit leikitzemen.
1 Kor 10:8 Elke' me mös Hooritechkö ninquin mwtomat heiste saastutit itzense Hoorudhella/ ia ychtene Peiuene langesit colmet ia caxikymende tuhatta.
1 Kor 10:9 Elke' me mös Christusta kiusatko/ ninquin mwtomat heiste kiusasit hende/ ia Kermehilde swrmattihin.
1 Kor 10:10 Elket te mös Napisko/ ninquin mwtomat heiste Napisit/ Ja olit mestatudh Cadhottaialda.
1 Kor 10:11 Caiki sencaltaiset heiden cochtans tulit Esicuuaxi/ Mutta se on kirioitettu meille Cartamisexi/ ioinenga päle Mailma' lopud tulluet ouat.
1 Kor 10:12 Senteden ioca lulepi seisouansa/ Se catzocan ettei he' * lange.
1 Kor 10:13 Eipe yxiken kiusaus teite ole käsittenyt/ waan Inhimillinen. Mutta Jumala ombi waca/ ioca ei salli teite kiusatta ylitze teiden woiman/ Waan hen tekepi mös ynne kiusauxen cansa Lopun/ ette te sen woisitta kerssie.
1 Kor 10:14 Sen teden minun Rackani/ paetka Epeiumalden paluelusta.
1 Kor 10:15 Ninquin Wijsaille mine puhun/ domitka te mite mine sanon.
1 Kor 10:16 Se hywestisiugnattu Calki/ ionga me Hywestisiugnama/ eikö se ole Christusen Weren Osaliseus?
1 Kor 10:17 Se Leipe/ ionga me murdhama/ eikö se ole Christusen Lihan Osaliseus? Sille ette se on yxi Leipe/ nin me monda olema yxi Rumis/ senwoxi ette me caiki ydheste Leiueste Osaliset olema.
1 Kor 10:18 Catzocat Israelin päle Lihan ielken/ Eikö ne iotca Wffrit sööuet/ ole Altarista Osaliset?
1 Kor 10:19 Mite sis minun pite sanoman? Sanongo/ Ette Epeiumala iotain on? Eli ios Epeiumalden Wffri iotain on? Ei.
1 Kor 10:20 Mutta sen mine sanon/ Ette mite Pacanat wffrauat/ sen he Perkeleille wffrauat ia ei Jumalalle. Nyt em mine tadho/ ette teiden pite oleman Osaliset Perkelein cansa. Eipe te taidha HERRAN Calki ioodha/ ia Perkelen caiki.
1 Kor 10:21 Eipe te taidha Osaliset olla HERRAN Peudheste/ ia Perkelen peudheste.
1 Kor 10:22 Eli tadhomaco me HErra härssytella? Ollemaco me wäkeuemet quin hen?
1 Kor 10:23 Caiki tosin ouat minulle luualiset/ waan ei caiki ole hyuexi.
1 Kor 10:24 Caiki ouat minulle luualiset/ Mutta ei caiki tule paranoxexi. Elken kengen omansa etzikö/ waan iocainen mite toisen ombi.
1 Kor 10:25 Caiki mite Teurashoonesa mydhen/ site sökette/ ia elket kyselkö/ ettei te Omatundona turmelisi/
1 Kor 10:26 Sille ette Maa ombi * Herran/ ia caiki mite henessa on.
1 Kor 10:27 Mutta coska nyt iocu Uskomatoin teite Weraxi cutzu/ ia te tadhotta menne/ Nin sökette caikia mite teiden eten toodhan/ ia elket Kyselkö/ ettei te Omatu'dona turmelisi.
1 Kor 10:28 Mutta ios iocu silloin teille sanois/ Teme on Epeiumalden wffri/ Nin elket söökö/ henen tedhens ioca sen osotti/ ettei te Omatudona turmelisi ( Sille ette Maa ombi HERRAN/ ia caikai mite henesse on )
1 Kor 10:29 Mutta mine sanon Omastatunnosta/ ei sinun omastas/ waan sen toisen. Sille mingetedhe' minu' wapaudhen * Domitaan toisen Omastatunnosta.
1 Kor 10:30 Sille ette coska mine sen nautitzen Kijtoxen cansa/ Mixi mine sis nudhellaan ionga tedhen mine kijten?
1 Kor 10:31 Jos te nyt söötte eli iootta/ eli mite te teette/ nin techkete caiki Jumalan Cunniaxi.
1 Kor 10:32 Sencaltaiset olcata/ ettei te keten pahenna/ eikä Juttaita/ eikä Grekie/ eli Jumalan Seurakunda.
1 Kor 10:33 Ninquin mine mös caikisa Cappalesa Caikein kelpan/ Ja en etzi oma parastani/ waan monen/ ette he autuaxi tulisit.

XI. Lucu.

1 Kor 11:1 Olcotta minun Tauoittaijani/ ninquin mine Christusen.
1 Kor 11:2 MIne kijte' teite Rackat Welieni/ ette te minu' päleni muistatta caikissa capaleisa/ ia ette te pidhette sen Säädhyn ionga mine teille annoin.
1 Kor 11:3 Mutta mine tadho'/ ette teiden pite tietemen/ Ette Christus on iocaitzen Miehen Pää/ Mutta Mies o'bi Waimon pää/ Mutta Jumala on Christusen pää.
1 Kor 11:4 Jocaine' Mies quin rucoele eli Prophetera/ ia pitepi iotakin Pääns päle/ se häweise Päänse.
1 Kor 11:5 Mutta iocainen Waimo quin rucoele eli Prophetera/ peittämettomelle päälle/ se häueise Päänse. Sille ette se on iwri ninquin olis aieldu.
1 Kor 11:6 Ellei hen tachto he'nens peitte/ nin mös poiskeritkään Hiuxensa. Nyt ette se ombi ryme/ Ette Waimo pitä keritudh eli Leicatudh Hiuxet/ nin peitteken Päänse.
1 Kor 11:7 Mutta ei Miehen pidhe Päätens peittemen/ Sille hen on Jumalan Cuua ia Cunnia. Mutta Waimo ombi Miehen Cunnia.
1 Kor 11:8 Sille ettei Mies ole waimosta/ Mutta waimo ombi mieheste.
1 Kor 11:9 Ja ei ole Mies Lootu waimon tedhen/ Mutta waimo ombi Lootu miehen tedhen.
1 Kor 11:10 Senteden pite waimon pitemen * Woiman pänse päle/ Engelite' tedhe'.
1 Kor 11:11 Mwtoin ei ole Mies paitzi waimoa/ eikä waimo paitzi Mieste HErrassa/
1 Kor 11:12 Sille ette ninquin Waimo on Mieheste tullut/ Nin mös mies tulepi Waimon cautta. Mutta caiki ouat Jumalasta.
1 Kor 11:13 Domitka itze keskene'ne/ Jos se on caunis/ ette iocu Waimo auoipein Jumalata rucoile.
1 Kor 11:14 Taicka eikö mös Loondo site teille opeta/ ette se on Miehelle ilkie/ ios henelle ombi pitket hiuxet
1 Kor 11:15 Mutta waimon on se cunnia/ ette henelle on pitket hiuxet? Hiuxet ouat henelle peitoxi annetudh.
1 Kor 11:16 Edespein ios iocu teiden seasan on/ ioca ridhainen on/ se tietken/ Ettei meille se tapa ole eikä mös Jumalan Seurakunnalla.
1 Kor 11:17 Mutta neite tule minun keske. Em mine taidha kijtte/ Ettei te Paranoxeen waan Pahannoxeen ychtentule.
1 Kor 11:18 Ensin/ coska te yctentuletta Seurakundaan/ mine cwlen/ Ette eripwraisudhet ouat teiden seasan/ ionga mine mös politain Uskon.
1 Kor 11:19 Sille ette teiden seasan pite mös Lahckot oleman/ Senpäle ette ne toimeliset tulisit teiden keskenen jwlkisexi.
1 Kor 11:20 Coska te nyt ychtentuletta/ nin ei pidhete HERran Echtolista.
1 Kor 11:21 Sille ette iocainen oma' Echtolisens söödhe ennettepi. Ja se yxi jsoa/ ia se toinen o'bi iouxisa.
1 Kor 11:22 Wai eikö teille Honeita ole/ iossa te söödhe ia iodha mahdatte? Taicka yle'catzottako te Jumala' Seurakunna'/ ia häueisette ne ioilla ei miten ole? mite minu' pite teille sanoma' Pitekö minun teite kijttemen? Tesse em mine ychten teite kijte.
1 Kor 11:23 Mine olen sen Herralda saanut/ ionga mine teille annoin. Sille HErra IEsus/ sine Ööne iona hen petettin/ otti hen Leiuen/ kijtti/ murssi sen ia sanoi.
1 Kor 11:24 OTtacat/ söket/ Teme on minun Rumin/ ioca teiden edhesten muretahan/ Se techkette minun Muistoxeni.
1 Kor 11:25 Samalmoto mös Calkin Echtolisen ielkin/ ia sanoi/ Teme Calki on se Wsi Testamenti minun Wereseni/ Se techkette ninwsein quin te iootta minun Muistoxeni.
1 Kor 11:26 Sille ninwsein quin te söötte teste Leiueste/ ia iootta teste Calkista/ teiden pite HErran Cooleman iulghistaman/ sihenasti quin hen tulepi.
1 Kor 11:27 Mutta ioca keluottomasta sööpi teste Leiueste/ ia ioopi Herran Calkista/ se on wicapää Herran Lihan ia Weren polesta.
1 Kor 11:28 Nin coetelcan Inhiminen itzense/ ia sijtte sööken teste Leiueste/ ia iookan teste Calkista.
1 Kor 11:29 Sille se ioca sööpi taicka ioopi keluottomasti/ hen sööpi ia ioopi domion itzellens/ senwoxi ettei hen eroita HErran Rumista.
1 Kor 11:30 Senteden ouat mös nin monda Heicko ia Sairasta teiden seasan/ ia swri poli macapi.
1 Kor 11:31 Sille ios me itze'ma domitzisima nin ei me ensingen domitud olisi.
1 Kor 11:32 Waan coska me domitamma/ nin me Rangaista'ma Herralda/ Senpäle ettei meiden pidheisi Mailman cansa domitud oleman.
1 Kor 11:33 Senteden/ Rackat Welieni/ coska te cokontuletta söömen/ nin odhottacan toinen toistansa.
1 Kor 11:34 Mutta ios iocu jsua/ hen söken cotonans/ Se'päle/ ettei te cokontulisi cadhotoxexi. Ne mudh mine tadhon toimitta coska mine tulen.

XII. Lucu.

1 Kor 12:1 NIste Hengelisiste Lahijoista/ Rackat Weliet em mine tadho teilde salata.
1 Kor 12:2 Te tiedhätte ette te oletta * Pacanat olleet/ ia kieuneet nine' Myckein Epeiumalden tyge/ ninquin te wiedhyt olitta.
1 Kor 12:3 Senteden mine teen teille tietteuexi/ Ettei kengen ioca puhu Jumalan Hengen lepitze/ Iesusta kijrole. Ja eikengen taidha Iesusta Herraxi cutzua/ waan pyhen Hengen lepitze.
1 Kor 12:4 Lahiat ouat * moninaiset/ Mutta yxi Hengi ombi.
1 Kor 12:5 Ja Wirghat ouat moninaiset/ Mutta yxi HERRA ombi.
1 Kor 12:6 Ja auwd ouat moninaiset/ Mutta yxi Jumala ombi/ ioca caikissa waickuttapi caikinaiset.
1 Kor 12:7 Mutta iocahitzesa Hengen Lahiat osottauat heidens ychteitzexi tarpexi.
1 Kor 12:8 Sille ydhelle annetan He'gen cautta puhuua Wijsaudhesta. Toiselle annetan puhua Tiedosta/ saman Henge' cautta. Toiselle Usko samasta He'geste.
1 Kor 12:9 Toiselle ne Lahiat Teruexi tehdhä/ sijnä samas Henges.
1 Kor 12:10 Toiselle jhmelisi Töite tehdhä. Toiselle Prophetia. Toiselle He'get eroitta. Toiselle moninaiset Kielet. Toiselle moninaisten Kielden wlostulkitus.
1 Kor 12:11 Mutta caiki neme se yxi ia sama Hengi waikutta/ iakain itzecullengi omanssa/ sen ielken quin hen tacto.
1 Kor 12:12 Sille ninquin Rumis on yxi/ ia henelle ombi quitengi monda Jäsende/ Mutta caiki iäsenet ydhest Rumista/ echke he ouat vsia/ ouat he quitengin yxi Rumis/ Samalmoto mös Christus.
1 Kor 12:13 Sille ette me olem ydhen Hengen cautta caiki ydhexi Rumixi castetudh/ waicka me olema Juttat eli Grekit/ Orijat eli Wapat/ ia caiki me ydhen Hengen olema * iooneet.
1 Kor 12:14 Sille ette Rumis ei ole yxi Jäsen/ wan wsia.
1 Kor 12:15 Jos nyt Jalca tachto sano/ Em mine ole Käsi/ senteden em mine ole Rumin Jäsen. Pidheiskö henen senwoxi ei oleman Rumin Jäsene'?
1 Kor 12:16 Ja ios Corua tachtois sano/ Em mine ole Silme/ senteden em mine ole Rumin Jäsen. Pidheiskö hene' senwoxi ei olema' Rumin Jäsene'?
1 Kor 12:17 Jos coko Rumis Silme olis. Cussa sis cwlemus o'bi? Jos se taas on caiki cwlemus/ Cussa sis on Haistamus?
1 Kor 12:18 Mutta nyt on Jumala ne Jäsenet pa'nut itzellense cu'gi Rumihissa/ ninquin he' on tachtonut.
1 Kor 12:19 Wai ios nyt caiki Jäsenet yxi Jäsen olis/ Cussa sijtte Rumis olis?
1 Kor 12:20 Mutta nyt ouat Jäsenet monda/ ia Rumis on yxi. Ei taidha Silme Kädhelle sano/ Em mine sinua taruitze.
1 Kor 12:21 Eli pää Jalgoille/ Em mine teite taruitze.
1 Kor 12:22 Waan palio paramin ne Rumin Jäsenet/ iotca Heikomat näkyuet/ ne ouat tarpelisemat/
1 Kor 12:23 Ja iotca me lwlema häpielisemat oleuan Rumissa/ nine' päle me enime' Cunnian pane'ma. Ja iotca heiumet ouat nähdhä/ nijte me enimen caunista'ma.
1 Kor 12:24 Sille iotca caunihit ouat/ eiuet he mite' taruitze. Mutta Jumala o'bi nin Rumin coko'lijttenyt/ ia nijlle taruitzeuaisille Jäsenille eneme' Cu'nian a'danut/
1 Kor 12:25 Ettei Eripwrausta olisi rumissa/ waa' caiki ne Jäsenet pite toinen toisens edeste Suru' pitemen.
1 Kor 12:26 Ja ios yxi Jäsen kerssi iotaki/ Nin mös caiki mudh Jäsenet ynnekerssiuet. Ja ios yxi Jäsen cu'nialla pidhete'/ Nin caiki Jäsenet ynneriemuitzeuat.
1 Kor 12:27 Mutta te oletta Christusen Rumis ia Jäsenet/ iocainen osansa ielkin.
1 Kor 12:28 Ja Jumala on pa'nut Seuracunnasa/ Ensin Apostolit/ Sitelehinne Prophetat/ Senielkin Opetusiset/ Sijtte Ihmein tekiet/ Senpereste terueexi tekemisen Lahiat/ Auttaiat/ haltiat/ Moninaiset kielet.
1 Kor 12:29 Ouatko he caiki Apostolit? Ouatko he caiki Prophetat? Ouatko he caiki Opetusiset? Ouatko he caiki Ihmein tekiet?
1 Kor 12:30 Ongo heille caikilla teruehexi tekemisen Lahiat? Puhuuatko he caiki moninaisilla Kielille? Taitauatko he caiki wlostulkita?
1 Kor 12:31 Mutta noudattaca te nite Parahita Lahioia/ Ja wiele mine nyt teille corkiaman Tien osotan.

* Moninaiset ) Caikis Christilisis ombi yxi Hengi/ Wijsaus/ Ymmerdhys/ Usko Woima >etc/
Mutta sencaltaisi prucata ia harioitella muita wastan/ ei se ole iocahitzella/ Mutta wijsaudhesta ne puhuat iotca Jumalata tundemaan opettauat/ Tiedhosta ne puhuuat/ iotca Ulkonaisista menoista ia Christilisista Wapaudhesta opettauat.
Ne Uskon osottauat/ iotta iulkisesta sen tunnustauat Sanoilla ia Töille/ ninquin Martyrit tegit/ Ne Henget eroittauat/ iotca Prophetat/ ia Opetuxet coetteleuat ia kiusauat.

XIII Lucu.

1 Kor 13:1 JOs mine Inhimisten ia Engelein Kielille puhuisin/ ia ei olisi minulla Rackautta/ nin mine olisin quin helisepä Waski/ taicka yxi kilisepä Culcoinen.
1 Kor 13:2 Ja ios mine Propheterata taidhaisin/ ia caiki Salauxet tiedheisin/ ia caike' Tiedon/ Ja minulla olis caiki * Usko/ nin ette mine woret sijrdheisin/ ia ei olis minulla Rackautta/ nin en mine miteken olis.
1 Kor 13:3 Ja ios mine caiken Tauarani culutaisin Kieuhein Rauinoxi/ Ja ios mine annaisin minun Rumini poltetta/ ia ei olis minulla Rackautta/ Nin ei se olisi minulle ychten tarpelinen.
1 Kor 13:4 Rackaus on Kerssiueinen ia Laupias. Ei Rackaus cadhehdi/ ei Rackaus ole ylpie/ ei hen ylespaisuta/
1 Kor 13:5 ei hen ole Sickuri/ ei hen omansa etzi/ ei hen anna itzens wihan kihoitta/ ei hen wahingon ielken seiso/
1 Kor 13:6 ei hen wärydhesta iloitze/ mutta hen iloitze Totudhesta.
1 Kor 13:7 Caiki hen wedhettä/ caiki hen Usko/ caiki hen toiuo/ caiki hen kerssi.
1 Kor 13:8 Ja rackaus ei coskan * wäsy. Waicka Prophetiat Lackauat/ ia Kielet waickenisit/ ia Tieto mös poiskadhois.
1 Kor 13:9 Sille ette polittain me ymmerdheme/ ia * politain me Propheterama.
1 Kor 13:10 Mutta coska se tule quin teudhelinen on/ sijtte se Lackapi quin waiaa on.
1 Kor 13:11 Coska mine Lapsi olin/ nin mine puhuin quin Lapsi/ ia pidhin Lapseliset menot/ ia aijattelin quin Lapsi. Mutta sitte quin mine Miehexi tulin/ nin mine poispanin ne Lapseliset.
1 Kor 13:12 Sille ette nyt me näeme tapauxisa/ ninquin Speilin lepitze/ Mutta silloin caswosta caswoon. Nyt mine tunnen polittain/ waan silloin mine tunnen/ ninquin mine io tuttu olen.
1 Kor 13:13 Mutta nyt iäuet Usko/ Toiuo/ Rackaus/ nämet colmet/ Waan rackaus se ombi * swrin nijste.

* Usko ) Waick ainoa Usko Inhimisen Wanhurskautta/ ninquin P. Pauali Usein sano/ Quitengin cussa ei Rackaus ole/ ei sijne ole oikea Usko/ echke hen wiele Tunnustächtie tekis.
* Polittain ) Echke me vskon cautta tiedhem ia ymmerdeme mike Jumala on/ ia mite hen meille andapi/ Nin eiquitenga senmotoinen meiden ymmerdhöxen ole teudhelisexi luettu/ waan polittain ia waia sen tuleuaisen Cunnian echtoon.
* Swrin ) Eipe Rackaus Inhimisi wanhurskauta/ wan Usko Ro 1.
Mutta quitengi/ ette vskolla ia Toiuolla ombi palio Jumalan tykene tekemiste/ ia henelte ainostans caiki hyuet saauat/ sijtte heiden pite wijmein lackaman/ coska he caiki vskotut ia toiuotut cappaleet ouat pänens Taiuasa käsittenyet.
Mutta Rackaus hen käutte henens meidhen Lähimeisen cochtan/ ia alati hyue teke/ Ja sijttekin wiele ijancaikisesta pysy Jumalan tykene/ Sentedhen hen cutzutan tesse Swrimaxi/ se on/ Leuijemexi/ wekeuemexi/ ialomaxi ia ijancaikisexi.

XIV. Lucu.

1 Kor 14:1 NOutaka Rackautta/ olcatta Achkerat Hengelistein Lahiain ielkijn/ Mutta enemin ette te Propheteraisitta.
1 Kor 14:2 Sille ioca * Kielelle puhu/ ei hen Inhimisille puhu/ waan Jumalalle/
1 Kor 14:3 Sille etteikengen site cwldele/ waan hen puhu Hengesse ne Salaisudhet/ Mutta ioca Prophetera se puhupi Inhimisille paranoxexi ia manauxexi/ ia Lohutoxexi.
1 Kor 14:4 Se ioca Kielelle puhupi/ hen itzens para'da/ Mutta se ioca Prophetera/ hen Seurakunnan paranda.
1 Kor 14:5 Mine tahdhoisin/ ette te caiki taidhaisitta puhua/ Mutta palio enemin/ ette te Propheteraisitta. Sille se ioca Prophetera/ ombi swrembi quin se ioca Kielille puhupi/ Ellei hen site mös wlostulkitze/ Senpäle ette Seurakunda sijte Paranoxen sais.
1 Kor 14:6 Waan nyt/ Rackat Welieni/ Jos mine tulen teiden tygen Kielille puhuen/ mite mine olisin teille tarpelinen? Ellei mine puhuisi teille/ taicka Ilmoituxen cautta/ eli Tiedhon cautta/ taicka Prophetian cautta/ eli Opin cautta?
1 Kor 14:7 Eikö se sis nin ole/ nijse caluissa iotca Änen andauat/ ia ei quitengan ole eleuet/ ioco hen on Huilu eli Candele/ coska eiuet he anna eritettu äände itzestens/ quinga iocu taita sen tietä/ mite Huilulla eli Candelella soitettu on?
1 Kor 14:8 Ja ios Pasuna andapi pyteren hymyn itzestens/ Cuca itzens taita Sotan hangita?
1 Kor 14:9 Nin mös te/ ios te puhutta Kielille/ ia ei selkieste wlospuhu/ Quinga se ymmertän/ mite puhuttu on? Sille twlehen te puhutta.
1 Kor 14:10 Moninaiset tosin ouat änen caunat Mailmassa/ ia ei ychten nijste quitengan ole merckitzematoinda.
1 Kor 14:11 Senteden/ ellei mine nyt tiedhe änen toinda/ nin mine olen puhuialle Outo/ ia se ioca puhupi/ ombi minu'lle outo.
1 Kor 14:12 Samalmoto mös te/ senwoxi ette te etzitte ninen Hengelistein Lahijain ielken sitte laskecat teiden achkerudhen sijhen/ ette te Seurakunnan paranaisitta/ nin ette teille caikissa kylle olis.
1 Kor 14:13 Senteden/ ioca Kielille puhu/ se rucolcan/ ette hen mös sen taidhais wlostulkita.
1 Kor 14:14 Coska mine nyt rucolen Kielelle/ nin minu' Hengen rucole/ Mutta minun Mielen ei kellengen hedhelmet saata.
1 Kor 14:15 Quingasta sen sis pite oleman? Nimiten nein/ Mine rucolen Hengesse/ ia rucolen mös Mielesseni. Mine Psalmit weisan Hengesse/ ia Psalmit weisan mös * Mielesseni.
1 Kor 14:16 Mutta coskas Hyuestisiugnat Hengesse/ Quingasta se ioca Oppemattoman sijasa seisopi/ pite wastaman Amen sinun Kijtoxes päle/ Sille ettei hen ymmerdhä mite sine sanot?
1 Kor 14:17 Sine tosin hyuesti kijtit/ waan ei se toinen sijte parattu ole.
1 Kor 14:18 Mine kijten minu' Jumalani/ ette mine puhun Usiamalla Kielelle quin te caiki.
1 Kor 14:19 Mutta mine tadhon Seuraku'nasa paramin wijsi sana puhua minu' * Mieleni cansa/ Senpäle ette mine mös muita neuuoisin/ ennenquin Kymenen Tuhatta sana Kielelle.
1 Kor 14:20 Rackat Weliet/ Elkette Lapset olko taidhoisa/ waan pahudhesa Lapset olcata. Mutta taidhossa olcata teudheliset.
1 Kor 14:21 Laissa on kirioitettu/ Mine tadhon puhua toisilla Kielillä ia toisilla Hwlilla temen Canssan tyge/ ia eiuet he sijtteken wiele nin minua cwle/ ma HERRA sano.
1 Kor 14:22 Nin ouat nyt Kielet ydhen * Merckin edeste/ ei ninen iotca vskouat/ waan ninen iotca ei Usko. Mutta wastoinpein/ Prophetiat eiuet ole Uskottomain/ waan ninen vskolisten tedhen.
1 Kor 14:23 Coska nyt coko Seurakunda ychten paickan cocontule/ ia caiki puhuisit Kielille/ ia sinne tulis iocu oppematoin/ taicka Uskomatoin/ eikö he sanoisi Teite Mielipolexi?
1 Kor 14:24 Mutta ios te nyt caiki Propheteraisitta/ ia sinne siselletulis ioku Uskomatoin taicka Oppematoin/ ia nuhdhellaisin caikilda/ ia domitaisijn caikilda/
1 Kor 14:25 ia nin tulis henen Sydhemens Salaisudhet iulkisexi/ ia sillens hen Caswoillens langeis/ ia rucolis Jumalata/ ia tunnustais ette totisesta Jumala olis teisse.
1 Kor 14:26 Quingasta se sis on/ rackat Weliet? Coska te nyt cokontuletta nin itzecullakin teiste on Psalmi/ henelle on Opetus/ henelle on Kieli/ henelle on Ilmoitus/ henelle on Wlostulkitus. Ne caiki andacat tulla Paranoxexi.
1 Kor 14:27 Jos iocu Kielelle puhu/ se puhucan itze toisna/ taicka eninäki itze colmandena/ ia site woroittain/ nin yxi sen tulkitcaan.
1 Kor 14:28 Ellei hen Tulki ole/ nin olcan wait Seurakunnasa/ waan puhucan itzellens ia Jumalalle.
1 Kor 14:29 Mutta Prophetat puhucat itze toisna eli itze colmanna/ ia ne mwdh site domitkan.
1 Kor 14:30 Mutta ios Ilmoitus tapachtu iollenculle/ quin tykene istu/ nin se ensimeinen wait olcan.
1 Kor 14:31 Sille kylle te taidhatta caiki Propheterata/ yxi toisen pereste/ Senpäle ette caiki oppisit/ ia caiki tulisit manatuxi.
1 Kor 14:32 Ja ne Prophetain Henget ouat Prophetain * alamaiset.
1 Kor 14:33 Sille ettei Jumala ole secaseuraudhen waan Rauhan Jumala/ ninquin caikissa Pyhein Seurakunnissa.
1 Kor 14:34 Teiden waimon pite wait oleman Seurakunnissa/ Sille eipe heille sallittu ole puhua/ waan ette he ouat siuiet/ Ninquin Laki sano.
1 Kor 14:35 Mutta ios he iotain tachtouat oppe/ nin kysyken Miehildens Cotona/
1 Kor 14:36 Heijusti se Waimoille sopi/ ette he Seurakunnasa puhuuat. Eli ongo Jumala' Sana teiste wlostullut? Taicka ongo se waan teiden tygen tullut?
1 Kor 14:37 Jos iocu nyt henens lwle Prophetaxi/ eli Hengelisexi/ se tutkan mite mine teille kirioitan/ sille ette ne ouat HERRAN keskyt/
1 Kor 14:38 Mutta ios iocu onbi Taitamatoin/ se olcon taitamatoin.
1 Kor 14:39 Senteden rackat Weliet/ sihen te pangata achkerudhenna/ ette te Propheteraisitta/ ia elket kielkö puhumasta Kielille.
1 Kor 14:40 Andacat caiki soueliasta/ ia sädhylisesta tapachtua.

* Kielille puhu ) se on Psalmi taicka Prophetat Lwkia/ ia weisata Seurakunnasa/ ia ei nijte wlostulkita/ Ehcke lukia itze ymmertä mite hen Luke.
Prophetia ombi ymmerdhyste saadha Jumalalda/ ia taita site muille iaca.
Wlostulkita se on muille ymmerdhöste edhestoimitta.
Nin aijattele nyt P. Pauali ette kielille puhua/ ei Seurakunda paranna.
Mutta Porpheterata ia wlostulkita/ se Seurakunnan paranda.
* Mielesseni ) Mielen cansa puhua/ merkitze/ wlostoimitta/ tulkita ia selitte Sille Hengen hen tesse cutzupi kielen paliahan änen/ Mutta Mielen halun ia taidhon.
Senteden Hengesse puhua/ se on/ coskas itzelles ymmerdhet Ramatun toimen/ ia et site muille wlostoimita.
* Alamaiset ) Mwtamat lwleuat/ ette coska heille on Tieto ia taito/ ia Hengen Lahiat/ ettei henen tule keten wäiste eli weltte/ iosta sis Lachkouxet ia Eriseurauxet tuleuat/ Mutta P. Pauali tesse sanopi ette heidhen tulepi wäiste/ Senuoxi ette Hengen lahiat ouat heidhen woimasans/ ei nijte prucaman Yximielisudhen wastan/ Nin ettei he saa sanoa Ette Hengi heite siehen waati eli aia.

XV. Lucu.

1 Kor 15:1 MUtta mine teen teille tietteuexi/ rackat weliet/ sen Euangelium quin mine teille ilmoitin/ Jonga te mös ottaneet oletta/
1 Kor 15:2 iossa te mös seisotta/ ionga cautta te mös autuaxi tuletta/ Mille modholla mine sen teille olen ilmoitanut/ ios te sen oletta piteneet/ Ellei nin ole ette te huckan oletta vskoneet.
1 Kor 15:3 Sille ette mine olen alghusta teille sen andanut/ ionga mine mös saanut olen/ Ette Christus coollut ombi meiden Syndein tedhen/ Ramatuidhen ielken/
1 Kor 15:4 Ja ette Hen Haudhattu oli/ ia ette hen ylesnousi colmanna peiuen/ Ramatuidhen ielkin.
1 Kor 15:5 Ja ette hen nechtijn Cephaselda/ ia sijtte nijlde Cadheldatoistakymmenelda/
1 Kor 15:6 Senielkin he' nechtijn enemelde quin Widhelde sadhalda Welielde ydhelle Haualla/ Joista monda wiele nyt eleuet/ Mutta mutomat ouat poisnuckuneet.
1 Kor 15:7 Sitelehin hen nechtijn Jacobilda/ Ja senpereste caikilda Apostoleilda.
1 Kor 15:8 Wimeiselda caikein ielkinne/ ombi mös minulda nechty nin quin yhdelde keskensyndynelde.
1 Kor 15:9 Sille mine olen caikein Hoonoin Apostolitten seassa/ ioca en ole keluolinen Apostolixi cutzutta/ Senteden ette mine olen Seurakunda wainonut.
1 Kor 15:10 Mutta Jumalan armosta mine olen/ se quin mine olen/ ia henen Armo'sa minun cochtani/ ei ole tyhije ollut/ Waan mine olen enemen tehnyt/ quin he caiki/ Mutta en quitengan mine/ waan Jumalan Armo ioca minussa ombi.
1 Kor 15:11 Olis sis mine eli he/ nein me sarname/ Ja nein te oletta vskoneet.
1 Kor 15:12 Mutta ios nyt Christus sarnatan Coolluista ylesnosneexi/ Mixi sis teiden keskenen mwtomat sanouat? Ei ensingen Cooluten Ylesnousemista oleua'?
1 Kor 15:13 Mutta ellei Coolluten ylesnousemus ole/ Nin ei mös Christus ylesnosnut.
1 Kor 15:14 Mutta iollei Christus ylesnosnut/ Nin on meiden sarnan tyhije/ Nin o'bi mös teiden Uskona tyhije.
1 Kor 15:15 Ja me mös leuteen Jumalan Wärexi Todhistaiaxi/ ette me Jumalata wastan olema todhistaneet/ Ette hen on ylesherettenyt Christusen/ iota hen ei ylesherettenyt/ ellei ne Coolluet ylesnouse.
1 Kor 15:16 Sille iollei ne Coolluet ylesnouse/ Eipe mös Christus ylesnosnut ole.
1 Kor 15:17 Mutta ellei Christus ole ylesnosnut/ Nin ombi teiden Uskona turha/
1 Kor 15:18 Nin te oletta wiele nyt teiden synnisenna. Nin ouat mös ne iotca Christusesa poisnuckuit/ cadhotetut.
1 Kor 15:19 Jos meille waiwoin tesse Elemes ombi toiuo Chriskusen päle/ Nin me olisima ne wihileitzimet caikein Inhimisten seas.
1 Kor 15:20 Mutta nyt on Christus Coolleista ylesnosnut/ Ja on tullut Wtisexi nijnen nuckunutten keskene.
1 Kor 15:21 Sille senwoxi ette Inhimisen cautta Colema on/ Nin mös Inhimisen cautta Coolluten ylsenousemus tule.
1 Kor 15:22 Sille ninquin caiki Adamissa coleuat Nin he mös Caiki Christusesa pite eleuexi techtemen.
1 Kor 15:23 Mutta itzecukin säädhysens/ Ninen Wtinen Christus/ senielkin ne iotca Christusen omat ouat/ coska hen tulepi.
1 Kor 15:24 Sijtte on loppu/ Coska hen andapi Waldakunnan Jumalan ia Isen haltun/ ia poispane caiki Herraudhet/ ia caiken Esiwallan ia Wäen.
1 Kor 15:25 Sille henen tule Hallita/ sihenasti ette hen pane caiki wiholisens Jalcains ala.
1 Kor 15:26 Se wimeinen wiholinen/ ioca poispannan/ se ombi Colema/ sille hen on henelle caiki henen Jalcains ala heittenyt.
1 Kor 15:27 Costa he' nyt sano/ Ette caiki henen alansheitetudh ouat/ nin on iulki/ ette se on eritetty/ ioca henelle caiki alaheitti.
1 Kor 15:28 Coska nyt Caiki henen ala'sheitetyxi tuleuat/ silloin mös itze Poicaki henen alansheiteten/ ioca caiki henen alansheitti/ Senpäle ette Jumala pite caikinaisi caikissa oleman.
1 Kor 15:29 Eli mite he tekeuet/ iotca heidens andauat Casta ninen * Cooluten päle/ Jollei ensingen Coolluet ylesnouse? Mixi he sis andauat heidens Casta ninen Cooluten päle?
1 Kor 15:30 Ja mixi me aina seisoma Waarasa?
1 Kor 15:31 Meiden kerskamisen polesta/ ioca minulla ombi Christusesa Iesusesa meiden Herrasa/ mine Coolen iocapeiue.
1 Kor 15:32 Jos mine olen Inhimisten taualla Ephesos Petoin cansa sotinut? Mite se minun autta/ ellei ne Coolleet ylesnouse? Sökem ia iokam? Sille Homena me coolema.
1 Kor 15:33 Elke a'dako petettä teiten. Pahat * ialitoxet turmeleuat Hyuet tauat.
1 Kor 15:34 Ylesheretkä hurskaasta/ ia elke syndi techkö. Sille ette mutomat ei miten Jumalasta tiedä. Häpiexi mine neitä teille sanon.
1 Kor 15:35 Machta nyt iocu sano/ Quinga ne Coollet ylesnouseuat? Ja mingecaltaisella Rumilla he tuleuat?
1 Kor 15:36 Sine Tompeli/ sen quin sine kyluet/ ei tule eleuexi/ ellei hen ennen coolisi.
1 Kor 15:37 Ja iota sine kyluet/ eipe se ole se Rumis ioca tuleua on/ Waan yxi palias Jyue/ nimitten/ Nisun iyue eli mwta sencaltaista.
1 Kor 15:38 Mutta Jumala andapi henelle ydhen Rumin quin hen tachto/ ia itzekullengi Siemenelle/ oman Rumihin.
1 Kor 15:39 Ei caiki Liha ole ychteleine' liha/ wan toine' o'bi Inhimisen Liha/ toine' on Caria'/ toine' on Calain/ toine' mös Linduin.
1 Kor 15:40 Ouat Taiualiset Rumijt ia ouat mös Maaliset Rumijt : Mutta toinen Cunnia on nijlle Taiualisilla/ Ja toinen nijlle Maalisilla.
1 Kor 15:41 Toinen kircaus ombi Auringoisella/ toinen kircaus ombi Cuulla/ toinen kircaus Tehdheillä/ Sille ette yxi Tehcti ylitzekieupi sen toisen kircaudhesa/ Nin mös se Cooluten ylesnousemus.
1 Kor 15:42 Se kylueten turmeluxesa/ ia ylesnousepi turmelematoin/ Se kylueten Hoonolisudhes/ Ja ylesnousepi Cunniasa.
1 Kor 15:43 Se kylueten Heickoudhesa/ Ja ylesnousepi wäkeyxesa.
1 Kor 15:44 Se kylueten yxi Lonoilnen * Rumis/ Ja ylesnousepi yxi Hengelinen Rumis. Ette meille on yxi Loonolinen Rumis/ Nin meille mös on yxi Hengelinen Rumis/
1 Kor 15:45 Ninquin kirioitettu on/ Se ensimeine' Inhiminen Adam on techty Loonolises Elemes. Ja se Wimeinen Adam He'gelises Elemes.
1 Kor 15:46 Mutta se hengelinen Rumis ei ole se ensimeinen/ Waan se Loonolinen/ senielkin se He'gelinen.
S1 Kor 15:47 e ensimeinen Inhiminen ombi maasta ia maalinen/ Se toinen Inhiminen ombi itze HERRA Taiuasta.
1 Kor 15:48 Mingemotoinen se Maalinen on/ sencaltaiset ouat mös ne maaliset. Ja mingemotoinen se Taiualinen on/ sencaltaiset ouat mös ne Taiualiset.
1 Kor 15:49 Ja quin me olema candaneet sen Maalisen Cuuan/ Nin meiden pite mös candaman sen Taiualisen Cuuan.
1 Kor 15:50 Mutta sijte mine sanon/ Rackat Weliet/ Ettei Liha ia Weri taidha Jumalan waldakunda perie/ Ja ei se turmeltu pidhe site turmelematoinda perimen.
1 Kor 15:51 Catzo/ Mine sanon teille ydhen Salaudhen/ Eipe me tosin caiki poisnuku/ waan caiki me mwtetama ydhen aijan rahdussa/ ydhes Silmenräpeyxes/ wimeisen Pasunan cansa/
1 Kor 15:52 Sille ette Pasuna soipi/ ia ne Coolluet pite turmelematoinna ylesnouseman/ Ja me tulema mwtetuxi.
1 Kor 15:53 Sille ette teme Catoua pite pälenspukeman sen catomattudhen/ Ja teme cooleuainen pite pälenspukeman sen Coolemattudhen.
1 Kor 15:54 Mutta coska teme catoua pälenspukepi sen catomattudhe'/ ia teme cooleuainen pälenspukepi sen coolemattudhen/ Silloin teutetän se Sana quin kirioitettu on. Se Coolema ombi ylesnielttu sijnä woitosa.
1 Kor 15:55 COLEMA/ cussa on sinun Otas? HELVETTI/ cussa on sinun woittos?
1 Kor 15:56 Mutta Cooleman Ota on Syndi/ Ja synnin woima on Laki.
1 Kor 15:57 Mutta kijtos olcon JUMALAN/ Joca meille woiton andanut on meiden HERRAN IESUSEN CHRISTUSEN cautta.
1 Kor 15:58 Senteden minun Rackat Welieni/ olcatta wahwat/ ierkechtymetä/ ia aina wiliaiset HERRAN Töisse/ Senwoxi ette te tiedhette/ ettei teiden Töönnä ole tyhie Herrasa.

* Cooluten päle ) Ette ne Christitut wachuistaisit Coolluten ylesnousemisen/ nin he annoit itzense Casta nijnen coollutten hautain päle/ sille samalla merkiten ette iuri ne samat Coolleet pite ylesnouseman.
* Pahat ialitoxet ) Se on/ paha kikuri/ kimpu/ seura ia ioucko/ iossa sangen vsein Pahannoxen sanat puhutan vsko wastan/ ia turmellan hyuet Omattunnot/ ia heidhen pahan Esicuuansa cansa/ saattauat ne Wiattomat itze caltaisexensa.
* Loonolinen Inhiminen ) on se/ quin söpi/ iopi/ maca/ waluo/ casuapi ia nändy/ sighitte lapset ia elette etc.
Hengelinen Rumis on se quin ei sencaltaista taruitze/ ia on quitengi yxi totinen Rumis/ ioca Hengeste elepi ia wircupi/ ninquin Gene. 2. opetetan.

XVI. Lucu.

1 Kor 16:1 MUtta sijte awnhakemisesta nijte Pyhie warten Quin mine nijlle Seurakunnille Galatias säätenyt olen/ Nin te mös techkette.
1 Kor 16:2 Ychtene Sabbathina panghan iocainen itze tygense iotakin/ ia cootkan mite henen Mielens teke/ Se' päle ette coska mine tulen/ ei ensin silloin ne samat Awut pidheisi haettaman.
1 Kor 16:3 Mutta quin mine olen tullut/ iotca te sijtte teiden Breiuin cansa/ sixi wloswalitzetta/ nin mine tadhon lehette/ ette he edeswieuet teiden Lahian Jerusalemijn.
1 Kor 16:4 Jos se mwtoin sencaltainen on/ ette mine mös sinne waellaisin/ nin he minun cansani waeldauat.
1 Kor 16:5 Mutta mine tadhon teille tulla/ coska mine Macedonian cautta waellan. Sille ette minun pite Macedonian lepitze waeldaman.
1 Kor 16:6 Mutta teiden tykenen mine lehes mahdhan wipyä/ eli mös Taluepite. Senpäle ette te/ minun Awuliset olisitta saattaman cuhunga mine matkustan. Eipe mine nyt tahdo teite nähdhä/ minun edespeiten menneseni.
1 Kor 16:7 Sille mine toiuo' iongun aijan sadhaxeni wipyä teiden tykene'ne/ ios HERra sen sallipi.
1 Kor 16:8 Mutta mine tadhon Ephesos wipyä/ haman Heluntain asti/
1 Kor 16:9 Sille ette minulle on yxi swri ia wäkeue Oui auattu/ ia sielle monda wastanseisoiata ouat.
1 Kor 16:10 Jos Timotheus tule/ nin catzocat ette hen olis pelkemete teiden tykenen/ Sille hen mös teke HERRAN töte ninquin mineki.
1 Kor 16:11 Elken nyt hende kenge ylencatzoco/ Mutta saattaca hende rauhan cansa/ ette hen tulis minun tykeni/ Sille ette mine odhotan hende weliein cansa.
1 Kor 16:12 Edhespein Apollosta meiden Welieste/ tietke ette mine olen wsein henen mananut tuleman teiden tygenne Welieden cansa/ Mutta ei henen tachtonsa suinga nyt ollut tulla/ Tuleua hen quitengin on/ coska henen nin sopi.
1 Kor 16:13 Waluoca/ seisoca Uskossa/ prwcatka teitenne wrohollisesta/ olcat wachuat/
1 Kor 16:14 Caiki teiden asianna keutteke Rackaudes.
1 Kor 16:15 Mutta mine manan teite rackat weliet/ te tunnetta Stephanan Perehe'/ ette he ouat ne Alkeet Achaias/ ia ouat itzense asettanet nite Pyhie palueleman/
1 Kor 16:16 Senpäle ette te mös olisitta sen caltaiste' alamaiset/ ia iocaitzen ynnetekiein ia auttaiain.
1 Kor 16:17 Mutta mine iloitze' Stephanin tulemista/ ia Fortunatusen/ ia Achaiusen/ Sille mite teille puutui minulda/ sen he ylesteutteuet.
1 Kor 16:18 Ne wirghotit minun Hengeni ia teiden. Senteden tutka ne iotca sencaltaiset ouat.
1 Kor 16:19 Teite teruettä se Seurakunda Asiasa. Palio teruetteuet teite Aquila ia Priscilla Herrasa sen Seuracunnan cansa ioca heiden Honesans ombi.
1 Kor 16:20 Teruetteuet teite caiki Weliet. Teruetteke keskenen Pyhelle Suunandeilla.
1 Kor 16:21 Mine Pauali Terueten teite omalla Kädhelleni.
1 Kor 16:22 Joca ei Herra Iesust Christusta racassa pidhe/ se olcon * >Anathema >Maharam >motha.
1 Kor 16:23 Se HERRAN IESUSEN CHRISTUSEN Armo olkon teiden cansan.
1 Kor 16:24 Minun Rackauden olkon teiden caikein cansan Christusesa Iesusesa AMEN.

* Anathema ) Panna Somexi/ Anathema Grekixi/ Maharam Hebraikaxi/ se on caiki ychte/ Waan Moth/ cutzutan Colema Nin nyt P. Pauali sanopi/ Joca ei Christusta racassa pidhe hen olcon Forbannattu/ ia Sadhatettu Colemahan. Leuiti. 29.
Se ensimeine Lehetuskiria Corintherin tyge Philippist lehetettu Stephanan ia Fortunatusen ia Achaiusen ia Timotheusen möte.