Salomon Sananlascut

22.04.2020

COlme kirja nimitetän Salomon nimellä: Ensimäinen on Proverbia$, se on/ Sananlascut/ joca taitan oikein cudzutta/ hywäin tapain kirjaxi: Sillä sijnä hän opetta caunist elämän sekä Jumalan että ihmisten edes.
Ja erinomaisest pyytä hän nuorta Canssa Isällisest Jumalan käskyijn totutta/ toisinans haucuttele/ toisinans waati/ andain tietä: cuinga jumalisille hywin tapahtu/ ja taas/ cuinga cowin pahat rangaistan.
Sillä nuori wäki on idzestäns hembiämbi caickeen pahuteen/ owat myös taitamattomat/ mailman ja Perkelen petosta ja wieckautta ymmärtämän/ ja ylön heicot seisoman pahoja tapoja ja caickinaisia pahennuxia wastan/ eikä woi hallita idzens.
Waan jos ei heitä hywin caswateta ja opeteta/ nijn he turmellan/ ennencuin jocu luulecan: sentähden tarwidzewat he hywiä opettaita ja hallidzioita/ jotca heitä neuwowat/ curittawat/ rangaisewat/ nuhtelewat/ ja Jumalan pelcoon ja Lakijn alati totuttawat/ wastoin Perkelen/ mailman ja lihan paha haucutusta/ nijncuin Salomo täsä kirjasa caikella ahkerudella runsasti teke.
Ja asetta hänen oppins sananlascuihin/ että cukin sitä nopemin sen käsitäis ja paremmin muistosans pidäis: nijn että jocainen ihminen/ cuin tahto hurscaxi tulla/ pidäis tämän kirjan jocapäiwäisnä Käsikirjanans ja Rucouskirjanans/ sitä alati lukis/ ja elämäns sijnä cadzelis.
Sillä jombicumbi tie hänen edesäns on/ taicka hän anda Isäns idzens curitta/ eli Böwelin rangaista.
Ja se olis hywä/ että nuorelle wäelle aina muistutetaisin/ että heillä olis wahwa tieto sijtä/ että heidän täyty kärsiä/ taicka Isäns widza/ eli Böwelin miecka: nijncuin Salomo täsä kirjas aina uhca uppiniscaisille cuolemata.
Sillä ei taida muutoin tapahtua/ ettei Jumala heitä rangaise.
Nijncuin aina näky/ cuinga ihmellisest tottelemattomat/ tylyt ja pahan juoniset huckuwat/ ja wijmein Böwelin käsijn joutuwat/ cosca he wähemmin uscowat ja suruttomast eläwät.
Tämän todistawat julkisest/ Hirsipuut/ Rattat ja muut mestaus paicat Caupungein teiden wieresä/ jotca Jumala mailmalliselda Esiwallalda on andanut sijhen panna/ caikille pelgoxi/ jotca ei salli heitäns Jumalan sanalla neuwotta/ ja ei ole wanhemmillens cuuliaiset.
Sentähden cudzu Salomo täsä kirjasans caicki hulluxi/ jotca Jumalan käskyn cadzowat ylön.
Mutta ne taitawaxi/ jotca nijtä tottelewat.
Eikä puhu ainoastans nuorucaisista/ joita hän cuitengin erinomaisest on aicoinut opetta/ mutta caikista säädyistä/ ylimmäisistä nijncuin alimmaisistakin.
Sillä nijncuin nuorella wäellä on heidän wirhens wastoin Jumalan Lakia: nijn on myös muilla säädyillä heidän wirhens/ jotca owat paljo pahemmat cuin nuorten.
Nijncuin sananlascus sanotan: jota wanhembi sitä pahembi.
Item$: Ei wanhus estä hullutta.
Ja jos ei muuta pahutta muisa corkiammisa säädyisä olis/ cuin/ ahneus/ ylpeys/ wiha/ waino/ etc. $ nijn on tämä wirhi aina kyllä paha/ että he tahtowat olla wijsat ja taitawat nijsä/ joihin ei heidän mitän tulis.
Ja jocainen on nopia tekemän nijtä/ cuin heildä on kieltty/ ja unhottaman mitä heille on käsketty.
Joca on hengellises wirasa/ on olewanans taitawa mailmallisisa.
Ja taas: joca mailmallises wiras on/ ei ole wähembätä tietäwänäns/ cuinga hengellinen wirca hallitan.
Sencaltaisia tyhmiä owat caicki maat/ caicki Caupungit ja caicki huonet täynnäns: joita täsä kirjas sangen paljo nuhdellan/ ja sangen ahkerast neuwotan/ että idzecukin ottais wirastans waarin/ ja jota käsketty on/ uscollisest toimitais ja tekis.
Eikä ole mitän parembata cuin cuuliaisus/ se on/ että cukin otta waarin sijtä cuin hänelle uscottu ja käsketty on tehdä.
Sencaltaiset cudzutan taitawaxi: waan tottelemattomat hulluxi/ waicka ei he sitä mielelläns cuulla eli nijn cudzutta tahdo.
Toinen kirja cudzutan Koheleth$/ jonga me cudzumme Saarnajaxi/ ja on Lohdutuskirja: sillä cosca ihminen sen ensimäisen kirjan opin jälken elä cuuliaisudes/ ja otta waarin uscotusta wirastans/ silloin asetta idzens sitä wastan Perkele/ mailma ja hänen oma lihans himo nijn cowin/ että ihminen wäsy ja suuttu säätyyns/ ja catu caickia mitä hän tehnyt ja alcanut on.
Sillä cosca ei se menesty hänen mielens jälken/ nijn nouse waiwa ja työ/ suuttumus ja kärsimättömys/ nijn että ihminen hellittä kätens ja jalcans/ jättä työns/ ja ei woi enä wircans töitä tehdä.
Sillä cosca ei Perkele taida oikialda puolelda/ tietämättömyden/ halun ja picaisuden cautta estä cuuliaisudest/ nijn hän tahto estä wasemalda puolelda/ waiwan ja wastoinkäymisen cautta.
Nijncuin Salomo ensimäises kirjas neuwo cuuliaisuteen: sencaltaista hecumata ja hembeyttä wastan: nijn hän täsä kirjas opetta oleman kärsiwällisen ja lujan cuuliaisudes/ wastoin suuttumusta ja waiwoja/ että hän aina odotais cuoleman hetke/ ilolla ja rauhalla.
Ja jota ei hän taida estä eli muutoin asetta/ pitä silläns andaman mennä/ kyllä se toista palkitan/ etc.$ Colmas kirja cudzutan Weisuxi/ josa Salomo kijttä Jumalata cuuliaisuden edest/ nijncuin Jumalan lahjan edest: sillä josa huones Jumala ei idze hallidze ja wallidze/ silloin ei yhdesäkän säädys ole rauha eli cuuliaisutta.
Waan cusa cuuliaisus ja hywä hallitus on/ sijnä Jumala asu/ suuta anda ja hala racasta morsiandans hänen sanallans/ ja se on hänen suuta andamisens.
Cosca sijs josacusa maacunnas eli huones hywin käy eli menesty/ cahden edellisen kirjan jälken ( nijn paljo cuin mahdollinen on ) sijnä myös tämä colmas kirja weisattacon/ kijttäin ja cunnioittain Jumalata/ joca ei ainoastans meille ole sencaltaisia opettanut/ mutta myös on idze tehnyt.
AMEN.

Salomon Sananlascut

I. Lucu .

SAlomo anda tietä/ mitä hän täsä kirjas opetta/ v. 1.
että taito tule Jumalan pelgosta ja opin halusta cuuliaisuden cautta/ v. 5.
neuwo wälttämän pahain seura/ v. 10.
ja myös wijsauteen/ v. 20.
teke nijlle tiettäwäxi rangaistuxen/ waiwan/ tuscan ja cadotuxen/ jotca sen cadzowat ylön/ v. 24.

Sananl 1:1 NÄmät owat Salomon Israelin Cuningan Dawidin pojan sananlascut.
Sananl 1:2 Opetta wijsautta/ curitusta/ taito/ ymmärrystä/ wanhurscautta/ oikeutta ja siweyttä.
Sananl 1:3 Että tyhmät wijsaxi tulisit:
Sananl 1:4 Ja nuorucaiset ymmärryxen ja taidon saisit.
Sananl 1:5 JOca wijsas on/ hän cuulcan/ että hän wijsammaxi tulis/ ja joca toimellinen on/ hän otta neuwon.
Sananl 1:6 Että hän ymmärräis sananlascut ja heidän selityxens: wijsasten opin ja heidän tapauxens.
Sananl 1:7 HERran pelco on wijsauden alcu/ tyhmät hyljäwät wijsauden ja pelgon.
Sananl 1:8 POican/ cuule Isäs curitusta/ ja älä hyljä äitis käskyä.
Sananl 1:9 Sillä se on sinun pääs päällä caunistus/ ja käädy sinun caulasas.
Sananl 1:10 Poican/ jos pahanjuoniset sinua haucuttelewat/ nijn älä heitä seura.
Sananl 1:11 Jos he sanowat: käy meidän cansam/ me wäijym werta ja wiritäm pauloja nuhtettoman eteen ilman syytä.
Sananl 1:12 Me nielem hänen/ nijncuin helwetti eläwäldä/ ja wanhurscan nijncuin hautaan pudotam.
Sananl 1:13 Me löydäm suuren tawaran/ ja täytämme meidän huonem saalista.
Sananl 1:14 Coettele meidän cansam/ meillä caikilla pitä yxi cuckaro oleman.
Sananl 1:15 Poican/ älä waella heidän cansans/ estä jalcas heidän retkeildäns.
Sananl 1:16 Sillä heidän jalcans juoxewat pahuteen/ ja kijruttawat idzens werta wuodattaman.
Sananl 1:17 Sillä turhan wercot wiritetän linduin silmäin edes.
Sananl 1:18 Idze he myös wäijywät toinen toisens werta/ ja petoxella seisowat toinen toisens hengen perän.
Sananl 1:19 Nijn caicki ahnet tekewät/ ja ahneus on isännillens surmaxi.
Sananl 1:20 WIisaus ulcona walitta/ ja caduilla änens ilmoitta.
Sananl 1:21 Hän huuta Canssan edes portisa/ ja tuotta sanans edes Caupungisa/ sanoden:
Sananl 1:22 Cuinga cauwan te tyhmät tahdotta olla taitamattomat/ ja pilckakirwet racasta nauroa?
Sananl 1:23 Ja te hullut wihatta opetusta. Käändäkät idzen minun curituxen puoleen/ cadzo/ minä tuon minun hengeni edes/ ja ilmoitan teille minun sanani.
Sananl 1:24 Että minä cudzuin teitä/ ja te estelitte teitän/ minä cocotin käteni/ ja ei yxikän ottanut sijtä waari.
Sananl 1:25 Te hylkäisitte caiken minun neuwoni/ ja unhotitta minun curituxeni.
Sananl 1:26 Nijn minä myös nauran teidän wahingostan/ ja pilckan teitä/
Sananl 1:27 Cosca teidän päällen tule se jota te pelkätte. Cosca cadotus tule teidän päällen nijncuin raju ilma/ ja tusca nijncuin tuulispää. Cosca teidän päällen tule ahdistus ja waiwa.
Sananl 1:28 Silloin he huutawat/ ja en minä cuule heitä/ warahin he edziwät minua/ ja ei löydä.
Sananl 1:29 Että he wihaisit opetusta/ ja ei ottanet wastan HERran pelcoa.
Sananl 1:30 Eikä tytynet minun neuwoni/ mutta laitit minun curituxeni.
Sananl 1:31 Nijn pitä heidän syömän heidän tiens hedelmästä/ ja heidän neuwostans rawituxi tuleman.
Sananl 1:32 Että tyhmäin himo tappa heidän/ ja hulluin onni cadotta heidän.
Sananl 1:33 Mutta joca minua cuule/ hän on lewosa yldäkylläisydes/ ja ei mitän paha pelkä.

Vers. 7. Alcu ) Joca hywin oppia tahto/ hänen pitä ensist jumalisen oleman/ mutta joca Jumalan halpana pitä/ ei hän wijsaudestacan huole/ eikä woi kärsiä curitusta ja neuwo
v. 17. Turhan ) Sillä he taitawat nähdä waaran ja cawatta.

II. Lucu .

JOca ahkerast wijsautta noudatta/ hän oppe tundeman Jumalan/ v. 1.
custa wijsaus/ warjelus/ menestys/ wanhurscaus ja siweys tule/ v. 6.
Wijsaus anda hywän neuwon/ warjele onnettomudest ja langemuxest/ ja pahasta seurasta/ v. 10.
hecumasta ja cadotuxesta/ v. 16.
sillä siwiä asu maasa/ mutta jumalatoin häwitetän/ v. 20.

Sananl 2:1 POican/ jos sinä otat minun puheni/ ja minun käskyni kätket.
Sananl 2:2 Nijn anna corwas cuulla wijsautta/ ja taita sydämes ymmärryxeen.
Sananl 2:3 Sillä jos sinä sitä ahkerast halajat ja rucoilet.
Sananl 2:4 Jos sinä sitä edzit nijncuin hopiata/ ja pyörit sen perän nijncuin tawaran.
Sananl 2:5 Nijn sinä ymmärrät HERran pelgon/ ja HERran tunnon löydät.
Sananl 2:6 Sillä HERra anda wijsauden/ ja hänen suustans tule taito ja ymmärrys.
Sananl 2:7 Hän anda toimellisten hywin käydä/ ja suojele siwiät.
Sananl 2:8 Warjele hurscat/ ja holho pyhäins retket.
Sananl 2:9 Silloin sinä ymmärrät wanhurscauden ja duomion/ oikeuden ja caiken hywän tien.
Sananl 2:10 JOs wijsaus sinun sydämees tule/ nijn että se on sinulle kelwollinen.
Sananl 2:11 Nijn hywä neuwo sinun warjele/ ja ymmärrys kätke sinun.
Sananl 2:12 Ettes pahalle tielle joudu/ eli nijden secaan/ jotca toimettomi puhuwat.
Sananl 2:13 Ja hyljäwät oikian tien/ ja waeldawat pimeitä retkiä.
Sananl 2:14 Jotca iloidzewat heidän pahoista töistäns/ ja riemuidzewat pahoisa menoisans.
Sananl 2:15 Joiden tiet owat wastahacoiset/ ja retket wäärät ja häpiälliset.
Sananl 2:16 Ettet sinä ryhtyis toiseen waimoon joca ei sinun ole/ joca suloisilla sanoilla puhuttele.
Sananl 2:17 Ja hyljä hänen nuorudens johdattajan/ ja unhotta Jumalans lijton.
Sananl 2:18 Sillä hänen huonens cuolemaan callistu/ ja hänen askelens cadotettuin tygö.
Sananl 2:19 Jocainen cuin mene hänen tygöns/ ei palaja/ eikä elämän tielle joudu.
Sananl 2:20 Ettäs waellaisit hywä tietä/ ja olisit oikialla retkellä.
Sananl 2:21 Sillä wanhurscat asuwat maasa/ ja siwiät sijnä owat.
Sananl 2:22 Mutta jumalattomat hucutetan maasta/ ja ylöncadzojat sijtä teloitetan.

Vers. 17. Johdattajan ) Hänen Awio miehens/ jonga hän otti nuorna ollesans.

III. Lucu .

JOca Jumalan Lakia racasta/ ja luotta idzens HERraan/ hän saa pitkän ijän/ rauhan/ ymmärryxen/ armon ja caicke hywä/ v. 5.
meidän tawarastam pitä meidän Jumalata palweleman/ ja hänen curituxens kärsimän/ v. 9.
Wijsaus on callis/ ja alcu caickeen hywyteen/ wijsaudella on mailma luotu/ v. 13.
hän anda lewon/ ja hywän omantunnon/ v. 21.
hywä teco ja rauhallisus/ siunauxen myötäns tuowat/ mutta wäärintekiät pitä kirouxen perimän/ v. 27.

Sananl 3:1 POican/ älä unohda minun Lakiani/ mutta sinun sydämes pitäkön minun käskyni.
Sananl 3:2 Sillä ne saattawat sinulle pitkän ijän/ hywät wuodet ja rauhan.
Sananl 3:3 Armo ja totuus ei sinua pidä hyljämän/ ripusta ne caulaas/ ja kirjoita sydämes tauluun.
Sananl 3:4 Nijns löydät armon ja hywän toimen/ Jumalan ja ihmisten edesä.
Sananl 3:5 LUota idzes HERraan caikesta sydämestäs/ ja älä luota sinun ymmärryxees.
Sananl 3:6 Mutta ajattele händä caikisa teisäs/ nijn hän sinua oikein johdatta.
Sananl 3:7 Älä ole wijsas mielestäs/ waan pelkä HERra/ ja wäldä paha.
Sananl 3:8 Sillä se on sinun nawalles terwellinen/ ja wirgotta sinun luus.
Sananl 3:9 Cunnioita HERra sinun tawarastas/ sinun wuoden tulos esicoisista.
Sananl 3:10 Nijn sinun rijhes täytetän/ ja sinun wijnacuurnas wuota ylidze.
Sananl 3:11 Poican/ älä HERRAN curitusta hyljä/ ja älä ole kärsimätöin cosca hän sinua rangaise.
Sananl 3:12 Sillä jota HERra racasta sitä hän rangaise/ ja on hänelle otollinen nijncuin poica Isällens.
Sananl 3:13 AUtuas on se ihminen joca wijsauden löytä/ ja ymmärryxen käsittä.
Sananl 3:14 Sillä parembi on caupita händä cuin hopiata/ ja hänen hedelmäns on parembi cuin culda.
Sananl 3:15 Hän on callimbi cuin pärly/ eikä hänen wertans mitän toiwotta taita.
Sananl 3:16 Pitkä ikä on hänen oikialla kädelläns/ rickaus ja cunnia hänen wasemallans.
Sananl 3:17 Hänen tiens owat iloiset/ ja caicki hänen askelens rauha.
Sananl 3:18 Hän on elämän puu caikille jotca häneen rupewat/ ja autuat owat ne jotca hänen pitäwät.
Sananl 3:19 Sillä HERra on wijsaudella maan perustanut/ ja taiwat toimella walmistanut.
Sananl 3:20 Hänen wijsaudesans owat sywydet eroitetut/ ja pilwet pisaroidzewat casten.
Sananl 3:21 Poican/ älä händä salli silmistäs tulla pois/ nijns tulet onnellisexi ja wijsaxi.
Sananl 3:22 Se on sinun sielus elämä/ ja sinun suus on otollinen.
Sananl 3:23 Silloin sinä murhetoinna waellat teisäs/ ettes jalcas loucka.
Sananl 3:24 Et sinä pelkä maata panduas/ mutta macat makiasti.
Sananl 3:25 Ettei sinun tarwita pelkämän äkillistä hirmua/ eikä jumalattomain myrskyä cosca se tule.
Sananl 3:26 Sillä HERra on sinun lohdutuxes/ hän warjele sinun jalcas/ ettei sitä saawuteta.
Sananl 3:27 ÄLä estele tarwidzewalle hywä tehdä/ jos sinun kätes on Jumalalda wara saanut.
Sananl 3:28 Älä sano ystäwälles: mene ja tule jällens/ huomena minä sinulle annan/ jos sinulla on.
Sananl 3:29 Älä pyydä sinun ystäwäs wahingota/ joca hywäs toiwos asu sinun tykönäs.
Sananl 3:30 Älä kenengän cansa toru ilman syytä/ jos ei hän mitän paha sinulle tehnyt ole.
Sananl 3:31 Älä kijwoittele wäärä miestä/ ja älä noudata hänen retkiäns.
Sananl 3:32 Sillä HERra cauhistu sitä joca wilpistele/ ja hänen salaisudens on siweitten tykönä.
Sananl 3:33 Jumalattoman huones on HERran kirous/ mutta wanhurscan huone siunatan.
Sananl 3:34 Hän pilcka pilckaita/ mutta radollisille hän anda armon.
Sananl 3:35 Wijsat cunnian periwät/ mutta tyhmät häpiän saawat.

Vers. 4. Toimen ) se on/ sinä tulet toimellisexi/ nijn että caicki mitäs aiwoit/ owat pysywäiset ja menestywät.
v. 34. Pilckait ) Owat irstat/ jotca ei pelkä Jumalata eikä hänen sanans.

IV. Lucu .

SAlomo näyttä hänen tapans/ että hän on racastanut wijsautta/ ja oli Isällens cuuliainen/ joca händä sijhen neuwoi/ jongatähden hänen hywin tapahdui/ v. 1.
Jumalattomain ja wäärintekiöin joucosa/ ei pidä oldaman/ v. 14.
Jumalan sana pitä hywällä mielellä cuultaman/ ja omat jäsenet pahudest warjeldaman/ v. 20.

Sananl 4:1 CUulcat minun lapseni teidän Isän curitusta/ ja ottacat waari/ oppiaxen/ ja wijsammaxi tullaxen
Sananl 4:2 Sillä minä annan teille hywän opetuxen/ älkät hyljätkö minun Lakiani.
Sananl 4:3 Sillä minä olin Isäni poica/ hoicka ja ainoa äitilläni.
Sananl 4:4 Ja hän opetti minua/ ja sanoi: anna sydämes otta minun sanan wastan/ pidä minun käskyni/ nijns elä saat.
Sananl 4:5 Ota wijsaus/ ota ymmärrys/ älä unhota/ älä myös poicke minun puhestani.
Sananl 4:6 Älä händä hyljä/ nijn hän sinun kätke/ racasta händä/ nijn hän sinua warjele.
Sananl 4:7 Sillä wijsauden alcu on osta wijsautta/ ja caikisa caupoisa osta taito.
Sananl 4:8 Pidä händä corkias cunnias/ nijn hän sinua corgotta ja saatta cunniaan/ jos sinä händä racastat.
Sananl 4:9 Hän sinun pääs jalost caunista/ ja cunnioitta sinua ihanalla Cruunulla.
Sananl 4:10 Cuule sijs minun poican ja ota minun puheni/ nijn ikäs wuotta on monda.
Sananl 4:11 Minä johdatan sinua wijsauden tielle/ ja saatan sinua oikialle retkelle.
Sananl 4:12 Nijn että coscas waellat/ ei sinun käymises ole rascas/ ja coscas juoxet/ nijn et sinä loucka sinuas.
Sananl 4:13 Kärsi curitusta/ älä hyljä händä/ kätke händä: sillä hän on sinun elämäs.
Sananl 4:14 Älä mene jumalattomain askeleille/ ja älä astu pahain teille.
Sananl 4:15 Jätä ja älä käy sijnä/ carta händä ja mene ohidzen.
Sananl 4:16 Sillä ei he maca/ jollei he ole pahoin tehnet/ eikä lewä/ jollei he ole wahingota tehnet.
Sananl 4:17 Sillä he elättäwät heitäns jumalattomalla leiwällä/ ja juowat wääryden wijna.
Sananl 4:18 Mutta wanhurscan retki paista nijncuin walkeus/ käy edes ja walista haman isoin päiwän asti.
Sananl 4:19 Mutta jumalattomain tiet owat nijncuin pimeys/ ja ei he tiedä cusa he langewat.
Sananl 4:20 POican/ ota waari minun sanoistani/ ja callista corwas minun puheiseni.
Sananl 4:21 Älä nijtä anna tulla pois silmistäs/ pidä ne sydämesäs.
Sananl 4:22 Sillä ne owat nijden elämä/ jotca nijtä owat löytänet/ ja owat terwelliset coco heidän ruumillens.
Sananl 4:23 Warjele sydämes caikella ahkerudella: sillä sijtä elämä tule.
Sananl 4:24 Pane pois sinuldas paha suu/ ja wäärät huulet anna olla sinustas caucana.
Sananl 4:25 Cadzocon sinun silmäs oikein eteens/ ja sinun silmäs laudat olcon oikeat edesäs.
Sananl 4:26 Coettele tie jalgoillas/ nijns wilpistelemätä astut.
Sananl 4:27 Älä poicke oikialle eli wasemalle puolelle/ temba sinun jalcas pois pahudesta.

Vers. 25. Cadzocon sinun silmäs oikein eteens ) Cusa hecumalinen/ irtainen/ ahne/ cade eli ilkiä mieli on se puhke aina ulos ulconaisella käyttämisellä/ ja hänellä on huikendelewainen/ hecumalinen ja carsas cadzondo/ Pro.$ 17:24. mutta jolla oikia sydän on/ se taita sen hywin wälttä/ sentähden sano Hiob: hän on tehnyt lijton silmäins cansa/ 31, cap.$ v.1.

V. Lucu .

SAlomo osotta sen wahingon joca tule huorudest/ v. 1.
cuinga tawara oikein hallitan/ v. 15.
mikä suloisus on jumalises ja uscollises awioskäskys/ v. 17.
Ei pidä ryhtymän muihin waimoijn/ josta joudutan Jumalan wihoin ja rangaistuxeen/ v. 20.

Sananl 5:1 POican/ ota waari minun wijsaudestani/ callista corwas minun oppijni.
Sananl 5:2 Ettäs pidäisit hywän neuwon/ ja sinun suus tiedäis toimen.
Sananl 5:3 Sillä porton huulet owat nijncuin mesileiwät/ ja hänen kitans liuckambi cuin öljy.
Sananl 5:4 Mutta wijmeiseldä carwas cuin Coiruoho/ ja teräwä nijncuin caxiteräinen miecka.
Sananl 5:5 Hänen jalcans juoxewat alas cuolemaan/ ja hänen askelens joutuwat helwettijn.
Sananl 5:6 Ei hän käy cohdastans elämän tiellä/ huikendelewaiset owat hänen astumisens/ nijn ettei hän tiedä cunga hän mene.
Sananl 5:7 Nijn cuulcat nyt minua minun lapseni/ ja älkät poiketco minun puheistani.
Sananl 5:8 Olcon sinun ties taambana hänestä/ ja älä lähesty hänen huonens owe.
Sananl 5:9 Ettes andais cunniatas muucalaisille/ ja wuosias julmille.
Sananl 5:10 Ettei muucalaiset rawitais sinun warastas/ ja sinun työs olis toisen huonesa.
Sananl 5:11 Ja sinä tästälähin huocaisit/ coscas elämäs ja hywydes tuhlannut olet/ ja sanoisit:
Sananl 5:12 Woi/ cuinga minä olen wihannut curitusta/ ja minun sydämen on hyljännyt rangaistuxen?
Sananl 5:13 Ja en ole cuullut opettajani ändä/ engä callistanut corwani opettajani puoleen.
Sananl 5:14 Minä olen caickeen onnettomuteen pikimmäldäns joutunut/ caickein ihmisten ja Canssain seas.
Sananl 5:15 JUo wettä caiwostas/ ja mitä lähtestäs wuota.
Sananl 5:16 Anna luondolähtes wuota/ ja vesiojas cujille.
Sananl 5:17 Mutta pidä ne yxinäs/ ja ei yxikän muucalainen sinun cansas.
Sananl 5:18 SInun caiwos olcon siunattu/ ja iloidze sinun nuorudes waimosta/ se on suloinen nijncuin naaras hirwi/ ja otollinen nijncuin medzäwuohi.
Sananl 5:19 Hänen rackaudens sinua aina rawitcon/ ja iloita sinuas aina hänen rackaudestans.
Sananl 5:20 Poican/ mixis annat muucalaisten sinuas pettä/ ja halajat toista?
Sananl 5:21 Sillä HERran edes owat caickein ihmisten tiet/ ja hän cadzele caicki heidän askelens.
Sananl 5:22 Jumalattoman wäärys käsittä hänen/ ja hänen syndins paulat ottawat hänen kijnni.
Sananl 5:23 Hänen pitä cuoleman/ ettei hän andanut opetta idzens/ ja hänen suuren tyhmydens tähdän tule hän petetyxi.

Vers. 9. Muucalaisille ) Sillä huorintekiät culuttawat elämäns ja hywydens/ pahain elkisten ja häijyin juonisten cansa/ jotca ei mitän hywä coscan hänelle sen edest tee/ nijncuin tuhlajalle pojalle tapahtui/ cosca hän hywydens tuhlannut oli/ Luc. 15:16.
v. 18. Iloidze sinun ) se on/ ole sinun waimos tykönä/ ja pidä hywydes tallella/ ettes huorudella sitä tuhla/ waan auta tarwidzepia: sillä ei ole yhtän suloisemba cappaletta maan päällä/ cuin mies ja waimo rackaudes eläwät.

VI. Lucu .

HEmbiästä tacauxest/ v. 1.
laiscudest/ joca köyhyden tuo/ v. 6.
hecumalisten ihmisten käyttämisest ja langemisest/ v. 12.
Cuusi joita Jumala wiha/ v. 16.
wanhemmitten käsky pitä wisust pidettämän/ v. 20.
huorus on elämälle wahingolinen/ on pahembi warcautta/ ja ei salli sowindo/ v. 24,

Sananl 6:1 POican/ jos sinä tacat lähimmäises/ nijns olet kijnnittänyt kätes muucalaiseen.
Sananl 6:2 Sinun sanoisas olet sinä paulaan istunut/ sinä olet saawutettu puheisas.
Sananl 6:3 Tee sijs poican näin: pelasta sinus: sillä sinä olet tullut lähimmäises käsijn/ joudu ja waadi lähimmäistäs kijnni.
Sananl 6:4 Älä anna silmilles unda/ eikä silmälautais torckua.
Sananl 6:5 Kirwota sinus nijncuin medzäwuohi pois käsistä/ ja nijncuin lindu pyytäjäns käsistä.
Sananl 6:6 MEne laisca myyriäisen tygö/ cadzo hänen menoans/ ja opi.
Sananl 6:7 Waicka ei hänellä yhtän Ruhtinast ja teettäjätä ja hallidziata ole.
Sananl 6:8 Cuitengin walmista hän hänen elatuxens suwella/ ja caiken ruocans elon aicana.
Sananl 6:9 Cuinga cauwans laisca macat? coscas nouset unestas?
Sananl 6:10 Maca wielä wähä/ ota wielä unda päähäs/ laske kätes yhteen/ ettäs wielä lewätä woisit.
Sananl 6:11 Nijn köyhys äkist tule päälles nijncuin matcamies/ ja waiwaisus nijncuin warustettu mies.
Sananl 6:12 HUikendelewainen ihminen/ wahingolinen mies/ käwele wäärällä suin.
Sananl 6:13 Iske silmä/ nyhkä jalgoillans/ cocottele sormillans.
Sananl 6:14 Ajattele aina paha ja wiha sydämesäns/ ja saatta rijta matcan.
Sananl 6:15 Sentähden tule picaisest hänen cadotuxens/ ja äkist muserta ricki/ nijn ettei hänellä yhtän apua ole.
Sananl 6:16 CUusi on joita HERra wiha/ ja seidzemes on cauhistus hänen edesäns.
Sananl 6:17 Ylpiät silmät/ petollinen kieli/ kädet jotca wuodattawat wiatoinda werta.
Sananl 6:18 Sydän joca wahingolisia ajattele/ jalgat jotca owat nopsat pahuteen juoxeman.
Sananl 6:19 Wäärä todistaja/ joca walheita tuotta/ ja saatta rijdan weljesten wälille.
Sananl 6:20 POican/ pidä Isäs käskyt/ ja älä hyljä äitis Lakia.
Sananl 6:21 Sido ne alati yhteen sinun sydämes päälle/ ja ripusta ne caulaas.
Sananl 6:22 Coscas waellat nijn ne johdattawat sinua/ coscas lewät nijn he wartioidzewat sinua/ coscas herät nijn he puhuttelewat sinua.
Sananl 6:23 Sillä käsky on nijncuin kynttilä/ ja Laki nijncuin walkeus/ ja curituxen rangaistus on elämän tie.
Sananl 6:24 Ettäs warjellaisin pahasta waimosta/ ja muucalaisen makiasta kielestä.
Sananl 6:25 Älä iloita sydändäs hänen cauneudestans/ ettes wietelläis hänen silmäins kijlosta.
Sananl 6:26 Sillä porto saatta leiwäldä pois/ mutta awio waimo saatta caunin elämän.
Sananl 6:27 Taitaco jocu kätke tulen poweens/ ettei hänen waattens pala?
Sananl 6:28 Eli hijlden päällä käwellä/ ettei hän jalcojans polda?
Sananl 6:29 Nijn sen tapahtu/ joca lähimmäisens waimoa lähendele/ ei hän pääse rangaisemata/ joca häneen ryhty.
Sananl 6:30 Ei se ole warcalle nijn suuri häpiä/ jos hän warasta hengens pitexi/ cosca nälkä on.
Sananl 6:31 Jos hän warcaista löytän/ anda hän sen seidzemen kertaisest jällens/ ja caiken hänen huonens saadun.
Sananl 6:32 Mutta joca huoruteen lange/ se on tyhmä/ ja saatta elämäns cadotuxeen.
Sananl 6:33 Rangaistus ja häpiä tule hänen päällens/ ja hänen häwäistyxens ei pyhitä pois.
Sananl 6:34 Miehen wiha ja kijwaus ei säästä händä coston päiwänä.
Sananl 6:35 Ei hän lucua pidä sowittajast/ eikä ota waickas paljo annaisit.

Vers. 12. Käwele ) Ei pidä wahwa puhetta/ eikä cadzo oikein kenengän päälle.
V. 26. Saatta leiwäldä pois ) se on/ saatta suureen köyhyteen. Sup.$ 5:9. Caunin elämän ) Joca huorin teke toisen miehen waimon cansa/ hän ricko hengens Jumalan Lain jälken. Lev.$ 20:10. Deut.$ 22:22. Joca ilman eroitusta caicki cuolemalla rangaise/ jotca toisen miehen waimon ja kihlatun morsiamen cansa huorin tekewät/ ja ei ota sijtä yhtän mailmallista sowindota.

VII. Lucu .

SAlomo neuwo pitämän Jumalan käskyjä/ ja racastaman wijsautta/ v. 1.
opetta/ cuinga nuorucaiset huorilda ja hecumalda cawalast petetän/ ja cadotuxeen saatetan/ v. 6.

Sananl 7:1 POican/ kätke minun sanani/ ja pidä tykönäs minun käskyni.
Sananl 7:2 Ota waari minun opetuxestani/ nijns elä saat/ ja minun Laistani/ nijncuin silmäs terästä.
Sananl 7:3 Sido ne sinun sormijs/ kirjoita ne sinun sydämes tauluun.
Sananl 7:4 Sano wijsaudelle: sinä olet minun sisaren: ja cudzu toimi ystäwäxes.
Sananl 7:5 Että hän sinua warjelis muucalaiselda waimolda/ ja toiselda/ jonga sanat siliät owat.
Sananl 7:6 Sillä minä curkistelin huoneni ackunasta läpi häkin.
Sananl 7:7 Ja näin tyhmän nuorucaisen taitamattomain seas/ ja äckäisin hänen lasten joucosa.
Sananl 7:8 Joca käweli catuilla nurckain taidze/ ja asteli sitä tietä/ joca meni hänen huoneseens.
Sananl 7:9 Pimeis/ cosca päiwä ehtolla oli/ ja jo sydänyö oli.
Sananl 7:10 Ja cadzo/ händä cohtais waimo/ porton waatteilla.
Sananl 7:11 Cawala/ tuima ja hillimätöin/ jonga jalat ei pysynet hänen huonesans.
Sananl 7:12 Nyt on hän ulcona/ nyt catuilla/ ja wäijy joca nurcas.
Sananl 7:13 Hän otti hänen kijnni/ ja suuta andoi hänelle/ ja sanoi häpemätä:
Sananl 7:14 Minä olen tänäpän tehnyt kijtosuhrin/ ja täyttänyt lupauxeni.
Sananl 7:15 Ja olen tullut sinua wastan/ warahin sinua edzimän/ ja olen nyt sinun löytänyt.
Sananl 7:16 Minä olen corjast walmistanut wuoteni/ Egyptin kirjawalla waattella.
Sananl 7:17 Ja olen hywän hajuisexi tehnyt minun cammioni/ Mirrhamilla/ Aloella ja Canelillä.
Sananl 7:18 Tule/ eläkäm hecumallisest/ ja halatcam haman amun asti:
Sananl 7:19 Sillä ei mies ole cotona.
Sananl 7:20 Hän on pitkälle matcalle mennyt/ hän on ottanut rahasäkin myötäns/ ja tule cotia äsken määrätyllä päiwällä.
Sananl 7:21 Ja nijn händä haucutteli monella sanalla/ ja waati händä makialla puhella.
Sananl 7:22 Hän meni hänen cansans nopiast/ nijncuin teurastettawa härkä/ ja nijncuin jalcapuuhun/ jolla tyhmät rangoitan.
Sananl 7:23 Sijhenasti cuin hän nuolilla ambu hänen maxans läpidzen. Ja nijncuin lindu idzens kijrutta paulaan/ ja ei tiedä sitä hänen hengellens waarallisexi.
Sananl 7:24 Nijn cuulcat sijs minua minun lapseni/ ja ottacat waari minun suuni sanoista.
Sananl 7:25 Älkön sinun sydämes poiketco hänen tiellens/ älä salli sinuas wietellä hänen retkillens.
Sananl 7:26 Sillä hän on monda haawoittanut ja langettanut/ ja caickinaiset woimalliset owat häneldä tapetut.
Sananl 7:27 Hänen huonens owat helwetin tiet/ joca mene alas cuoleman cammioon.

VIII. Lucu .

WIisaus cudzu tygöns taitamattomat/ v. 1.
joca on callimbi cuin caicki muut callit cappalet/ opetta Jumalan pelgon ja anda hywän neuwon caikisa säädyisä ja hallituxesa/ v. 10.
hän on ollut Jumalan tykönä ijancaickisest/ ja hänen cauttans on mailma ja caicki cappalet luodut/ v. 22.
joca hänen löytä/ hän pysy ijancaickisest/ v. 32.

Sananl 8:1 EIkö wijsaus huuda/ ja toimi cuulu?
Sananl 8:2 Seiso teiden ja cujain wieres julkisest/
Sananl 8:3 Caupungin portisa/ josta käydän sisälle/ hän huuta:
Sananl 8:4 Te miehet/ minä huudan teitä/ ja cudzun Canssa.
Sananl 8:5 Cuulcat te tyhmät wijsautta/ ja te houckiot pangat sydämijn.
Sananl 8:6 Cuulcat/ minä puhun sitä cuin Ruhtinaille sopi/ ja opetan sitä cuin oikia on.
Sananl 8:7 Sillä minun suun puhu totutta/ ja minun huuleni wiha jumalatoinda.
Sananl 8:8 Caicki minun puheni owat oikiat/ ei ole sijnä mitän wääryttä eli petosta.
Sananl 8:9 He owat selkiät nijlle jotca nijtä ymmärtäwät/ ja oikiat nijlle jotca ottawat nijtä wastan.
Sananl 8:10 Ottacat minun curituxen ennencuin hopia/ ja pitäkät corkiambana minun oppin cuin callin culda.
Sananl 8:11 Sillä wijsaus on parembi cuin pärly/ ja caicki mitä ihminen hänellens toiwotta/ ei ole hänen wertaisens.
Sananl 8:12 Minä wijsaus asun toimen tykönä/ ja minä taidan anda hywän neuwon.
Sananl 8:13 HERran pelco wiha paha/ ylpeyttä/ tuimutta ja pahoja teitä/ ja ei kärsi petollista suuta.
Sananl 8:14 Minun on neuwo ja meno/ minun on toimi ja woima.
Sananl 8:15 Minun cauttani Cuningat hallidzewat/ ja Neuwonandajat oikeutta saattawat.
Sananl 8:16 Minun cauttani Ruhtinat wallidzewat/ ja caicki Förstit maan päällä.
Sananl 8:17 Minä racastan nijtä jotca minua racastawat/ ja jotca warahin minua edziwät/ ne löytäwät minun.
Sananl 8:18 Rickaus ja cunnia on minun tykönäni/ pysywäinen tawara ja wanhurscaus.
Sananl 8:19 Minun hedelmäni on parembi cuin culda ja kirckain culda/ ja minun tulon parembi cuin walittu hopia.
Sananl 8:20 Minä waellan oikiata tietä/ ja oikeuden askelilla.
Sananl 8:21 Että minä cadzoisin nijtä jotca minua racastawat/ ja täyttäisin heidän tawarans.
Sananl 8:22 Minä olen ollut HERran oma hänen teidens algusa/ ennen cuin mitän tehty oli/ olin minä.
Sananl 8:23 Jo ijancaickisudest olen minä asetettu/ algusa ennen cuin maa oli.
Sananl 8:24 Cosca ei sywyys wielä ollut/ silloin minä olin jo syndynyt.
Sananl 8:25 Cosca ei lähtet wielä wettä cuohunet/ ennen cuin wuoret olit perustetut/ ja cuckulat walmistetut/ olen minä syndynyt.
Sananl 8:26 Ei hän ollut wielä maata luonut/ ja mitä sen päällä on/ eikä maan pijrin wuoria.
Sananl 8:27 Cosca hän walmisti taiwan/ olin minä siellä/ cosca hän sywyden wisust mittais.
Sananl 8:28 Cosca hän pilwet rakensi ylhälle/ ja sääsi sywyden lähtet.
Sananl 8:29 Cosca hän meren äret määräis/ ja wetten eteen asetti määrän/ ettei he astuis sen ylidze.
Sananl 8:30 Cosca hän maan perustuxen laski/ silloin minä hänen cansans waicutin/ ja iloidzin jocapäiwä/ ja leikidzin hänen edesäns joca aica:
Sananl 8:31 Ja leikidzin maan pijrin päällä/ ja minun ilon on olla ihmisten lasten cansa.
Sananl 8:32 Nijn cuulcat sijs minua minun lapseni/ autuat owat ne jotca minun tieni pitäwät.
Sananl 8:33 Cuulcat curitusta/ olcat wijsat/ ja älkät hyljätkö sitä.
Sananl 8:34 Autuas on se ihminen joca minua cuule/ ja joca minun owellani walwo jocapäiwä/ ja wartioidze minun pihtipielesäni.
Sananl 8:35 Joca minun löytä/ hän elämän löytä ja on Jumalalle otollinen: mutta joca minua wastan syndiä teke/ hän wahingoidze sieluns/ jocainen cuin minua wiha/ hän racasta cuolemata.

Vers. 24. Syndynyt ) Ei nijn että Jumalan wijsaus on jocu luotu cappale/ waan on idze Jumala/ ja on ollut ijancaickisest/ sentähden sano Jumala/ että hän on ollut hänen teidens algus/
v. 22. ja hän on se sana/ josta Dawid puhu/ Psalm. 33:6. & Ioh 1:1.

IX. Lucu .

Wijsaus on walmistanut hercullisen atrian/ ja cudzu tyhmät atrioidzeman/ v. 1.
mutta tyhmät ja pilckajat ei paranna sijtä heitäns/ v. 7.
HERrasta tule wijsaus ja autuus/ v. 10.
Tyhmys ja wäärä oppi on porton caltainen/ joca hänen liehacoidzemisellans monda langemuxeen ja duomioon saatta/ v. 13.

Sananl 9:1 WIjsaus rakensi hänellens huonen/ ja wuoli sijhen seidzemen padzasta.
Sananl 9:2 Ja teurasti teurans/ secoitti wiinan ja walmisti pöytäns.
Sananl 9:3 Ja lähetti pijcans/ corkeista Caupungin saleista cudzuman.
Sananl 9:4 Joca tyhmä on/ hän tulcan tänne/ ja hulluille sanoi hän:
Sananl 9:5 Tulcat ja syökät minun leiwistäni/ ja juocat sijtä wijnasta/ jota minä caadan sisälle.
Sananl 9:6 Hyljätkät hullu meno/ nijn te saatte elä/ ja käykät ymmärryxen tiellä.
Sananl 9:7 Joca pilckajata curitta/ hän saa häpiän/ ja joca jumalatoinda nuhtele/ hän häwäistän.
Sananl 9:8 Älä rangaise pilckajata/ ettei hän sinua wihais/ nuhtele wijsasta/ ja hän racasta sinua.
Sananl 9:9 Anna wijsalle/ nijn hän wijsammaxi tule/ opeta wanhurscasta/ nijn hän opisa enäne.
Sananl 9:10 Wijsauden alcu on HERran pelco/ ja pyhäin opetus on ymmärrys.
Sananl 9:11 Sillä minun cauttani sinun päiwäs enätän/ ja ikäs wuodet lisätän.
Sananl 9:12 Jos sinä olet wijsas/ nijns idzelles wijsas olet/ mutta jos sinä olet pilckaja/ nijn se idze sinuun sattu.
Sananl 9:13 Hullu/ huikendelewainen waimo/ kielikello/ on taitamatoin.
Sananl 9:14 Istu huonens owella/ corkialla istuimella/ ylimmäises sias Caupungis.
Sananl 9:15 Että hän haucuttelis caickia jotca sijtä käywät ohidze/ ja tietäns waeldawat.
Sananl 9:16 Se joca tyhmä on/ hän tulcan tänne: ja hullulle sano hän: warastettu wesi on makia/ ja salattu leipä on suloinen.
Sananl 9:17 Waan ei hän tiedä/ että siellä cuollet owat/ ja hänen wierans helwetin sywydes.

X. Lucu .

Täsä puhutan cuuliaisist ja tottelemattomist lapsist/ wääräin ja hurscasten tawaroist/ ahkerudest ja laiscudest/ hywäin ihmisten siunauxest/ ja jumalattomain onnettomudest/ wacuudest ja wanhurscaudest ostamisis ja myymisis/ wijsasten ja hulluin wastahacoisest ilost ja halust.

Sananl 10:1 Nämät owat Salomon sananlascut. WIjsas poica on Isäns ilo/ mutta hullu poica on äitillens murhexi.
Sananl 10:2 Wäärin saatu tawara ei ole hyödyllinen/ mutta wanhurscaus wapautta cuolemasta.
Sananl 10:3 Ei HERra anna wanhurscasten sieluin nälkä kärsiä/ mutta jumalattomain wäärin saadun hän hajotta.
Sananl 10:4 Petollinen käsi teke köyhäxi/ mutta ahkera käsi saatta rickaxi.
Sananl 10:5 Joca suwella coco/ hän on toimellinen: mutta joca elon aicana maca/ hän tule häpiään.
Sananl 10:6 Siunaus on wanhurscan pään päällä/ mutta jumalattoman suun peittä wäärys.
Sananl 10:7 Wanhurscan muisto pysy siunauxesa/ waan jumalattoman nimi pitä mätänemän.
Sananl 10:8 Joca sydämestäns wijsas on/ hän otta käskyt wastan/ mutta jolla hullu suu on/ se saa haawoja.
Sananl 10:9 Joca nuhtettomast waelda/ hän elä murhetoinna/ mutta joca wäärällä tiellä waelda/ hän tule ilmei.
Sananl 10:10 Joca silmä iske/ hän waiwa matcan saatta/ ja jolla hullut huulet owat/ hän saa haawoja.
Sananl 10:11 Wanhurscan suu on elämän lähde/ mutta jumalattoman suun peittä wäärys.
Sananl 10:12 Wiha rijdan saatta/ mutta rackaus peittä caicki ricoxet.
Sananl 10:13 Toimellisten huulisa löytän wijsaus/ waan tyhmäin selkään tarwitan widza.
Sananl 10:14 Wijsat opin kätkewät/ waan hulluin huulet sitä tyhmistywät.
Sananl 10:15 Rickan tawara on hänen wahwa Caupungins/ mutta köyhys teke köyhän pelcurixi.
Sananl 10:16 Wanhurscas teke työtä hengen pitexi/ mutta jumalattoman saalis on synnixi.
Sananl 10:17 Joca curituxen otta wastan/ hän on elämän tiellä/ mutta joca rangaistuxen heittä pois/ hän mene wäärin.
Sananl 10:18 Petolliset suut peittäwät wainon/ ja joca panettele/ hän on tyhmä.
Sananl 10:19 Josa paljo puhutan/ sijtä ei syndi ole caucan/ mutta joca huulens hillidze/ hän on toimellinen.
Sananl 10:20 Wanhurscan kieli on callimbi hopiata/ mutta jumalattoman sydän on tyhjä.
Sananl 10:21 Wanhurscan huulet monda rawidzewat/ mutta hullut huckuwat hulludesans.
Sananl 10:22 HERran siunaus teke rickaxi/ ilman waiwata.
Sananl 10:23 Hullu teke paha/ ja naura sitä/ waan wijsas pitä sijtä waarins.
Sananl 10:24 Mitä jumalatoin pelkä/ se hänelle tapahtu/ ja mitä wanhurscat himoidzewat/ sitä heille annetan.
Sananl 10:25 Jumalatoin on nijncuin tuuli/ joca mene ohidze ja tyhjäxi rauke/ mutta wanhurscas pysy ijancaickisest.
Sananl 10:26 Nijncuin eticka teke paha hammasten ja sawu silmäin/ nijn on laisca nijden mielest paha/ jotca hänen lähettäwät.
Sananl 10:27 HERran pelco enändä päiwiä/ waan jumalattoman wuodet wähetän.
Sananl 10:28 Wanhurscan toiwo on ilo/ mutta jumalattomain toiwo cato.
Sananl 10:29 HERran tie on siwiäin lohdutus/ mutta pahointekiät owat pelcurit.
Sananl 10:30 Wanhurscas pysy aina cohdallans/ mutta jumalattoman ei pidä asuman maan päällä.
Sananl 10:31 Wanhurscan suut tuotta wijsauden/ waan wääräin suu häwitetän.
Sananl 10:32 Wanhurscan huulet opettawat terwellisiä asioita/ waan jumalattoman suu on täynäns wääryttä.

Vers. 3. Wäärin saadun ) se on/ mitä he nylkemiselläns/ weroillans/ waiwamisellans owat saanet/ cosca he muiden ihmisten wahingosta rickaxi tulewat.
v. 5. Häpiään ) Rickauden Salomo usein cudzu cunniaxi ja köyhyden häpiäxi: sillä se joca ricas on/ hän cunnioitetan/ waan joca köyhä on/ hän häwäistän.
v. 16. Hengen pitexi ) se on/ että hän idzens elätäis.
v. 18. Petolliset suut ) Ei he neuwo weljens/ cosca se syndi teke/ mutta jos hän lange/ nijn he sen mielelläns soisit/ panettelewat muita/ eikä ketän saata parannuxeen.
v. 26. Laisca ) Täsä nuhdellan nijtä/ jotca owat hitat wirasans.
v. 29. Pelcurit ) Pahalla omalla tunnolla on aina pelco ja wapistus myötäns.

XI. Lucu .

Hywät ihmiset ja jumalattomat rinnan asetetan/ ja misä arwos hywät tawat muiden caluin suhten owat/ tutkitan/ erinomaisest täsä lugus owat jalot sanat Jumalan edes cadzomisest/ lohdutuxet ristin pahennusta wastan.

Sananl 11:1 WÄärä waaca on HERralle cauhistus/ mutta oikia waaca on hänelle otollinen.
Sananl 11:2 Cusa ylpeys on/ sijnä on myös ylöncadze/ mutta wijsaus on nöyräin tykönä.
Sananl 11:3 Wiattomus johdatta siwiät/ waan pahus cukista pilckajat.
Sananl 11:4 Ei rickaus auta wihan päiwänä/ mutta wanhurscaus wapahta cuolemasta.
Sananl 11:5 Jumalisen wanhurscaus teke hänen tiens tasaisexi/ mutta jumalatoin lange jumalattomas menosans.
Sananl 11:6 Jumalisten wanhurscaus pelasta heitä/ waan wäärintekiät käsitetän wieckaudesans.
Sananl 11:7 Cosca jumalatoin ihminen cuole/ nijn ei ole yhtän toiwo/ ja jota wäärintekiät odottawat/ tule tyhjäxi.
Sananl 11:8 Wanhurscas wapadetan waiwasta/ ja jumalatoin tule hänen siaans.
Sananl 11:9 Ulcocullatun ihmisen suun cautta petetän hänen lähimmäisens/ waan wanhurscat ymmärtäwät sen/ ja pelastetan.
Sananl 11:10 Coco Caupungi iloidze cosca wanhurscan hywin käy/ ja riemuidze cosca jumalatoin hucku.
Sananl 11:11 Wanhurscasten siunauxen cautta Caupungi corgotetan/ waan jumalattoman suun cautta cukistetan.
Sananl 11:12 Joca lähimmäistäns häwäise se on huullu/ mutta toimellinen mies sen hillidze.
Sananl 11:13 Panettelia ilmoitta salaisuden/ waan jolla on uscollinen sydän/ hän sala sen.
Sananl 11:14 Josa ei neuwo ole/ sijnä wäärin mennän/ waan josa monda neuwonandajata on/ sijnä hywin käy.
Sananl 11:15 Joca toisen taca/ hän tule wahingoon/ waan joca sijtä idzens pitä pois/ hän on murhetoin.
Sananl 11:16 Waimo joca otollinen on pitä cunnians/ waan wäkewät pitäwät rickauden.
Sananl 11:17 Armias mies teke ruumillens hywä: waan se joca julma on/ hän saatta lihans ja werens murhellisexi.
Sananl 11:18 Jumalattoman työ on turha/ waan joca wanhurscautta kylwä/ sillä on hywä palcka.
Sananl 11:19 Sillä wanhurscaus saatta elämän/ waan joca paha pyytä/ hän saatta cuoleman.
Sananl 11:20 Petollinen sydän on cauhistus HERralle/ waan wiattomat owat hänen edesäns otolliset.
Sananl 11:21 Ei Jumalattomia auta waicka caicki kätens yhten pistäisit/ mutta wanhurscan siemen pelastetan.
Sananl 11:22 Caunis waimo ilman cunniata on nijncuin sica/ jolla olis cullainen käädy cuonon päällä.
Sananl 11:23 Wanhurscasten himo on hywä/ ja menesty: waan jumalattomain odotus on kiucullinen.
Sananl 11:24 Muutama jaca omastans ja saa enämmän: toinen säästä josa ei pidäis/ ja tule köyhemmäxi.
Sananl 11:25 Sielu joca runsast siuna/ tule lihawaxi/ ja joca juotta/ hän tule juowuxin.
Sananl 11:26 Joca jywät sala/ händä Canssa kiroile/ mutta joca myy/ hänelle tule siunaus.
Sananl 11:27 Joca jotain hywä edzi/ hänen hywin menesty/ mutta joca paha noudatta/ hänelle pahoin tapahtu.
Sananl 11:28 Joca rickauteen luotta hän hucku/ waan wanhurscat wiherjöidzewät nijncuin lehti.
Sananl 11:29 Joca huonens murhellisexi teke/ hän saa tuulen perinnöxi/ ja hullun täyty wijsasta palwella.
Sananl 11:30 Wanhurscan hedelmä on elämän puu/ joca wijsas on/ hän ihmisistä pitä murhen.
Sananl 11:31 Että wanhurscas paljo kärsi/ cuinga paljo enämmin jumalatoin ja syndinen.

Vers. 12. Häwäise ) se on/ ilmoitta toisen ricoxet/ waan wijsas peittä ja wasta edest.
v. 16. Wäkewät ) se on/ tyrannit pyytäwät rickautta/ ja ei pidä lucua cunniast ja wacudest.
v. 25. Juotta ) se on/ joca runsast anda/ hänelle pitä runsast annettaman.
v. 29. Tuulen ) Rauha ruocki/ jota culutta.
v. 30. Elämän puu) Mitä wanhurscat tekewät/ se tule caikille hywäxi.

XII. Lucu .

NIjncuin edellises lugus nijn myös täsä caunit sananlascut löytän Jumalan Caickiwaldian edescadzomisest/ nijn myös ihmisten seas/ totudest/ ahkerudest/ laupiudest ja awuist/ hywist tawoist/ wastahacoisist wioist ja heidän häpiällisest lopustans.

Sananl 12:1 JOca idzens mielelläns curitta anda/ se tule toimellisexi/ mutta joca rangaisemat olla tahto/ hän tule tyhmäxi.
Sananl 12:2 Siwiä saa lohdutuxen HERralda/ mutta häijy mies hyljätän.
Sananl 12:3 Ei ihminen wahwistu jumalattomudes/ waan wanhurscan juuri on pysywäinen.
Sananl 12:4 Ahkera waimo on miehens cruunu/ waan häijy on nijncuin märkä hänen luisans.
Sananl 12:5 Wanhurscasten ajatuxet owat wilpittömät/ waan jumalattomain aiwoitus on petollinen.
Sananl 12:6 Jumalattomain sanat wäijywät werta/ waan jumalisten suu wapahta heitä.
Sananl 12:7 Jumalattomat caatuwat ja ei ole sijtte enä/ mutta wanhurscan huone pysy.
Sananl 12:8 Toimellinen mies neuwosans ylistetän/ waan petollinen tule häpiään.
Sananl 12:9 Parembi on nöyrä joca omans cadzo/ cuin se joca tahto isoi olla/ ja cuitengin puuttu leipä.
Sananl 12:10 Wanhurscas armahta juhtans/ mutta jumalattoman sydän on halutoin.
Sananl 12:11 Joca peldons kyndä/ se saa leipä yldäisest/ waan joca turhia ajele taca/ se on tyhmä.
Sananl 12:12 Jumalatoin halaja aina paha tehdä/ mutta wanhurscan juuri hedelmöidze.
Sananl 12:13 Ilkiä käsitetän omisa sanoisans/ waan wanhurscas pääse hädästä.
Sananl 12:14 Suun hedelmäst tule paljo hywä/ ja nijncuin cukin käsilläns tehnyt on/ costetan hänelle.
Sananl 12:15 Tyhmän mielest on otollinen se cuin hän teke/ mutta wijsas otta neuwon.
Sananl 12:16 Tyhmä osotta cohta wihans/ waan joca peittä wääryden/ se on cawala.
Sananl 12:17 Joca totinen on/ se oikein asian ilmoitta/ mutta joca wäärin todista/ hän pettä.
Sananl 12:18 Joca ajattelemata puhu/ hän pistä nijncuin miecalla/ waan wijsasten kieli on terwellinen.
Sananl 12:19 Totinen suu pysy ijancaickisest/ waan wäärä kieli ei pysy cauwan.
Sananl 12:20 Jotca paha ajattelewat/ he pettäwät idzens/ waan jotca rauha neuwowat/ heillä on ilo.
Sananl 12:21 Ei wanhurscan mitän waara tapahdu/ waan jumalattomat pahudella täytetän.
Sananl 12:22 Petolliset huulet owat HERralle cauhistus/ waan jotca oikein tekewät/ owat hänelle otolliset.
Sananl 12:23 Cawala sala hänen taitons/ waan hulluin sydän ilmoitta hullutta.
Sananl 12:24 Ahkera käsi saa hallita/ waan laisca teke weron.
Sananl 12:25 Sydämellinen murhe kiwistele/ waan lohdullinen sana iloitta.
Sananl 12:26 Wanhurscas on parembi lähimmäistäns/ mutta jumalattoman tie wiettele hänen.
Sananl 12:27 Ei petollisen asia menesty/ mutta ahkera saa hywän tawaran.
Sananl 12:28 Wanhurscauden tiellä on elämä/ ja sen cautta ei kengän wietellä cuolemaan.

Vers. 4. Häijy ) Joca ei mitän tee/ waan on nijncuin wieras huonesa.
v. 11. Peldons ) Joca parastans teke wirasans/ muutoin tapahtu/ nijncuin sanotan: Wijsi wirca/ cuusi cowa onne.
v. 18. Ajattelemata ) Joca ei ota waari puhestans/ cuin se sopis asian cansa/ saarnasa/ duomiosa ja muisa cocouxisa.
v. 26. Parembi ) Waicka hän paljo kärsi/ ja jumalattoman käy hywin.
v. 28. Tiellä ) Wanha tie wie edes/ waan udet retket owat waaralliset/ Jumalan sana elämään johdatta/ waan oma ajatus saatta cuolemaan.

XIII. Lucu .

TÄsä muutamat yhteiset terwelliset neuwot löytän yhteisest wanhurscaudest/ curituxest/ ja muutamat caunit talois tarwittawat opetuxet töist ja wisudest/ tuhlamisen wahingost ja ahneuden cauhiudest.

Sananl 13:1 WIisas poica otta Isäns curituxen/ mutta pilckaja ei anna idziäns rangaista.
Sananl 13:2 Suun hedelmäst jocainen rawitan/ waan ylöncadzojat ei ajattele muuta cuin wääryttä.
Sananl 13:3 Joca suuns hallidze/ hän saa elä/ waan joca suuns toimettomast awaja/ hän tule hämmästyxeen.
Sananl 13:4 Laisca pyytä ja ei saa/ mutta wiriät saawat yldäisest.
Sananl 13:5 Wanhurscas wiha walhetta/ mutta jumalatoin häwäise ja pilcka idzens.
Sananl 13:6 Wanhurscas warjele nuhtetoinda/ mutta jumalatoin meno saatta syndijn.
Sananl 13:7 Moni on köyhä suuresa rickaudesa/ ja moni on ricas köyhydesäns.
Sananl 13:8 Rickaudella taita jocu lunasta hengens/ mutta joca köyhä on/ ei hän cuule curitusta.
Sananl 13:9 Wanhurscasten walkeus teke iloisexi/ waan jumalattomain kynttilä sammu.
Sananl 13:10 Ylpeitten seas on aina rijta/ mutta wijsaus saatta ihmisen toimellisexi.
Sananl 13:11 Rickaus wähene tuhlates/ waan cogosa pitäin se enäne.
Sananl 13:12 Wijwytetty toiwo saatta sydämen ikäwöidzemän/ waan cosca se tule jota hän toiwo/ se on elämän puu.
Sananl 13:13 Joca sanan cadzo ylön/ hän turmele idzens/ mutta joca käskyä pelkä/ hän rauhas waelda.
Sananl 13:14 Wijsan oppi on elämän lähde/ wälttämän cuoleman paula.
Sananl 13:15 Hywä neuwo on otollinen/ waan ylöncadzoitten tie on cowa.
Sananl 13:16 Wijsas teke caicki toimellisest/ waan hullu ilmoitta tyhmydens.
Sananl 13:17 Jumalatoin sanansaattaja ilmoitta paha/ waan totinen lähetys on terwellinen.
Sananl 13:18 Joca curituxen hyljä/ hänellä on köyhys ja häpiä/ waan joca anda rangaista idzens/ hän tule cunniaan.
Sananl 13:19 Cosca toiwo tule täytetyxi/ nijn sydän iloidze/ mutta joca pahutta wälttä/ hän on hulluille cauhistuxexi.
Sananl 13:20 Joca wijsasten cansa on/ hän tule wijsaxi/ waan joca hulluin cumpani on/ hän tule wahingoon.
Sananl 13:21 Pahus noudatta syndistä/ mutta wanhurscaille costetan hywydellä.
Sananl 13:22 Hywällä owat perilliset lasten lapsisa/ waan syndisen tawara wanhurscalle säästetän.
Sananl 13:23 Paljon ruoca on köyhän kynnös/ waan jotca wääryttä tekewät/ ne huckuwat.
Sananl 13:24 Joca widzans säästä/ hän wiha lastans/ waan joca händä racasta/ hän aicanans sitä curitta.
Sananl 13:25 Wanhurscas syö/ että hänen sieluns rawitaisin/ waan jumalattomain wadza on tytymätöin.

Vers. 3. Hämmästyxen ) se on/ waaran ja rangaistuxen.
v. 7. Köyhä ) Monella on kyllä ja ei tydy sijhen/ ja hänen tilans on huonombi cuin sen köyhän/ joca Jumalata pelkä ja tyty sijhen wähän cuin hänellä on/ 1. Tim. 6:6.
v. 23. Jumala siuna köyhäingin wähän waran.
v. 25. Rawitaisin ) se on/ tytyis.

XIV. Lucu .

TÄsä lugus pannan eroitus Christillisen ja pacanalisen lohdutuxen wälillä. Sijtte walitus ihmisen järjen pimeydest/ rauhallisen ja terwellisen sydämen ylistys/ selkiä opetus wijmeisest duomio päiwäst.

Sananl 14:1 WIisan waimon cautta huone raketan/ waan hullu cukista sen tegollans.
Sananl 14:2 Joca HERra pelkä/ hän waelda oikiata tietä/ mutta joca hänen cadzo ylön/ hän poicke hänen tieldäns.
Sananl 14:3 Hullut julmast puhuwat/ waan wijsat suuns hillidzewät.
Sananl 14:4 Josa ei härkiä ole/ sijnä seimet puhtana owat/ waan josa juhdat työtä tekewät/ sijnä tulo kyllä on.
Sananl 14:5 Totinen todistaja wälttä walhetta/ waan wäärä todistaja rohkiast walhettele.
Sananl 14:6 Pilckaja edzi wijsaut/ ja ei löydä/ waan toimelliset wijsauden huokiast saawat.
Sananl 14:7 Mene pois tyhmän tykö/ sillä et sinä ope mitän häneldä.
Sananl 14:8 Toimellisen wijsaus on tiestäns otta waarin/ waan tyhmän hulluus on aiwa petos.
Sananl 14:9 Tyhmä naura syndiä/ waan siwiät siweitä racastawat.
Sananl 14:10 Cosca sydän on murhellinen/ nijn ei auta ulconainen ilo.
Sananl 14:11 Jumalattomain huonet cukistetan/ waan jumalisten majat wiherjöidzewät.
Sananl 14:12 Muutamat tiet näkywät oikiaxi/ waan wijmeiseldä johdatta hän hänen cuolemaan.
Sananl 14:13 Nauron jälken tule murhe/ ja ilon peräst on suru.
Sananl 14:14 Irtaiselle ihmiselle tapahtu laittamisens perästä/ waan hywälle hänen laittamisens perästä.
Sananl 14:15 Taitamatoin usco caicki/ mutta ymmärtäwäinen otta tiestäns waarin.
Sananl 14:16 Wijsas pelkä ja cartta paha/ waan tyhmä päätahawin mene.
Sananl 14:17 Kärsimätöin ihminen teke hullun töitä/ mutta toimellinen wiha sitä.
Sananl 14:18 Taitamattomat periwät tyhmyden/ waan se on toimellisten Cruunu/ että he toimellisest tekewät.
Sananl 14:19 Häijyn täyty cumarta hywiä/ ja jumalattomat wanhurscasten porteisa.
Sananl 14:20 Köyhä wihawat hänen lähimmäisens/ waan rickailla on monda ystäwätä.
Sananl 14:21 Joca cadzo lähimmäisens ylön/ hän syndi teke: waan autuas on se joca wiheljäistä armahta.
Sananl 14:22 Jotca wieckaudesa waeldawat/ nijldä puuttu/ mutta jotca hywä ajattelewat/ heille tapahtu hywys ja uscollisus.
Sananl 14:23 Josa työtä tehdän/ sijnä kyllä on/ waan joca tyhjin puheisin tyty/ sijnä on köyhys.
Sananl 14:24 Wijsasten rickaus on Cruunu/ mutta tyhmäin hulluus on hulluus.
Sananl 14:25 Uscollinen todistus wapahta hengen/ waan wäärä todistaja pettä.
Sananl 14:26 Joca HERra pelkä/ hänellä on wahwa linna/ ja hänen lapsens warjellan.
Sananl 14:27 HERran pelco on elämän lähde/ että cuoleman nuora wälttä taitan.
Sananl 14:28 Cosca Cuningalla on paljo wäke/ se on hänen cunnians/ waan cosca wähä on wäke/ se teke herran kehnoxi.
Sananl 14:29 Joca on kärsiwälinen/ hän on wijsas/ waan joca kärsimätöin on/ hän ilmoitta tyhmydens.
Sananl 14:30 Laupias sydän on ruumin elämä/ waan cateus on myrcky luisa.
Sananl 14:31 Joca köyhälle teke wäkiwalda/ hän laitta hänen luojans/ waan joca armahta waiwaista/ hän cunnioidze Jumalata.
Sananl 14:32 Jumalatoin ei pysy wahwana onnettomudesans/ waan wanhurscas on cuolemasakin rohkia.
Sananl 14:33 Toimellisen sydämes lepä wijsaus/ ja tule ilmei tyhmäin seas.
Sananl 14:34 Wanhurscaus corgotta Canssan/ waan syndi on Canssan cadotus.
Sananl 14:35 Toimellinen palwelia on Cuningalle otollinen/ waan häpiällistä palweliata ei hän kärsi.

Vers. 1. Cukista ) Se mies häwitetän/ jolla on tottelematoin waimo.
v. 4. Härkiä ) Josa ei työtä tehdä/ sijtä ei mitän woiteta.
v. 6. Edzi ) Pahat ihmiset edziwät wijsautta/ ei täydest todest: waan heidän hywäxens/ cunniaxens ja cuuluisudexens.

XV. Lucu .

YListetän siweys ja ystäwälinen wastaus/ sanotan myös että cowa wastaus saatta wihan/ ja hulluin suu hulluden oxenda/ oikia ja wäärä jumalan palwelus eroitetan/ caunit opetuxet annetan Jumalan edescadzomisest/ cuinga callis cappale on rauhallinen sydän ja hywä sanoma.

Sananl 15:1 NÖyrä wastaus hillidze wihan/ mutta cowa sana saatta mielen carwaxi.
Sananl 15:2 Wijsasten kielet saattawat opetuxen suloisexi/ waan tyhmäin suut aina hullutta sylkewät.
Sananl 15:3 HERran silmät cadzelewat jocapaicas/ sekä hywät että pahat.
Sananl 15:4 Terwellinen kieli on elämän puu/ waan walhettelewainen saatta sydämen kiwun.
Sananl 15:5 Tyhmä laitta Isäns curituxen/ waan joca rangaistuxen otta/ hän tule taitawaxi.
Sananl 15:6 Wanhurscan huones on tulo kyllä/ waan jumalattoman saalis on häwindö.
Sananl 15:7 Wijsasten suut jacawat neuwoja/ waan tyhmäin sydämet ei ole nijn.
Sananl 15:8 Jumalattoman uhri on HERralle cauhistus/ waan jumalisten rucous on hänelle otollinen.
Sananl 15:9 Jumalattoman tie on HERralle cauhistus/ waan joca wanhurscautta noudatta/ on hänelle racas.
Sananl 15:10 Se on paha curitus/ joca hyljä tiens/ ja joca rangaistusta wiha/ hänen pitä cuoleman.
Sananl 15:11 Helwetti ja cadotus on HERran edesä/ cuinga paljo enämmin ihmisten sydämet.
Sananl 15:12 Ei pilckaja racasta sitä joca händä rangaise/ ja ei mene wijsan tygö.
Sananl 15:13 Iloinen sydän teke iloiset caswot/ waan cosca sydän on surullinen/ nijn rohkeus rauke.
Sananl 15:14 Toimellinen sydän toimitta wijsast/ waan elkiwaldaiset tyhmät/ tyhmäst hallidzewat.
Sananl 15:15 Surullisella ihmisellä ei ole coscan hywä päiwä/ waan jolla hywä sydän on/ hänellä on jocapäiwä wieraspito.
Sananl 15:16 Parambi on wähä HERran pelwos/ cuin suuri tawara ilman lewota.
Sananl 15:17 Parambi on aterja caalia rackaudesa/ cuin syötetty härkä wihasa.
Sananl 15:18 Wihainen mies saatta toran matcan/ mutta kärsiwälinen asetta rijdan.
Sananl 15:19 Laiscan tie on orjantappurainen/ waan siweitten tie on tasainen.
Sananl 15:20 Wijsas poica iloitta Isäns/ ja hullu ihminen häwäise äitins.
Sananl 15:21 Hullulle on tyhmys iloxi/ waan toimellinen mies pysy oikialla tiellä.
Sananl 15:22 Aiwoitus rauke ilman neuwota/ waan josa monda neuwonandajata on/ se on wahwa.
Sananl 15:23 Se on ihmisen ilo/ että händä toimella wastatan/ ja aicanans sanottu sana on otollinen.
Sananl 15:24 Elämän tie johdatta wijsan ylöspäin/ wälttämän helwettiä joca alhalla on.
Sananl 15:25 HERra ylpeitten huonet cukista/ ja wahwista leskein rajat.
Sananl 15:26 Ilkiäin aiwoituxet owat HERralle cauhistuxexi/ waan toimellinen puhe on otollinen.
Sananl 15:27 Ahnet cukistawat oman huonens/ waan joca lahjoja wiha/ saa elä.
Sananl 15:28 Wanhurscan sydän ajattele wastausta/ waan jumalattoman suu ammunda paha.
Sananl 15:29 HERra on caucana jumalattomista/ waan hän cuule wanhurscasten rucouxet.
Sananl 15:30 Suloinen caswo iloitta sydämen/ hywä sanoma teke luut lihawaxi.
Sananl 15:31 Corwa joca cuule elämän rangaistusta/ on asuwa wijsasten seasa.
Sananl 15:32 Joca ei idzens salli curitta/ hän teke idzens tyhjäxi/ waan joca rangaistusta cuule/ hän tule wijsaxi.
Sananl 15:33 HERran pelco on curitus wijsauteen/ ja ennencuin cunniaan tullan/ pitä paljo kärsittämän.

XVI. Lucu .

Usiammat täsä lugus löytän sananlascut/ joista ihmisen ymmärrys kyllä hyöty/ nimittäin/ että oikeus ja cohtuus on tekeminen/ apu Jumalalda rucoileminen/ asian loppu Jumalan haldun andaminen. Caunit sanat Jumalan edescadzomisest/ ylpeyden rangaistuxest/ Jumalan tygö palajamisest ja mailmallisest säädyst.

Sananl 16:1 IHminen aicoi sydämesäns/ waan HERralda tule kielen wastaus.
Sananl 16:2 Jocaidzen mielest on hänen tiens puhdas/ mutta HERra ainoastans teke sydämen wahwaxi.
Sananl 16:3 Anna HERran haldun sinun työs/ nijn sinun aiwoituxes menesty.
Sananl 16:4 HERra teke caicki idze tähtens/ nijn myös jumalattoman pahaxi päiwäxi.
Sananl 16:5 Ylpiä sydän on HERralle cauhistus/ ja ei pääse rangaisemat/ ehkä he caicki pidäisit yhtä.
Sananl 16:6 Hywyden ja uscollisuden cautta pahateco sowitetan/ ja HERran pelwolla paha wäldetän.
Sananl 16:7 Jos jongun tiet owat HERralle kelwolliset/ nijn hän myös käändä wihamiehens rauhaan.
Sananl 16:8 Parambi on wähä wanhurscaudesa/ cuin suuri saalis wäärydesä.
Sananl 16:9 Ihmisen sydän aicoi hänen tiens/ waan HERra ainoa anda menestyä.
Sananl 16:10 ENnustus on Cuningan huulisa/ ei hänen suuns puhu duomios wäärin.
Sananl 16:11 Oikia pundaxi ja waaca on HERralda/ ja caicki painokiwet cuckarosa/ owat hänen tecons.
Sananl 16:12 Cuningan edes wäärin tehdä on cauhistus/ sillä wanhurscaudella istuin wahwistetan.
Sananl 16:13 Oikia neuwo on Cuningalle otollinen/ ja joca oikein puhu/ händä racastetan.
Sananl 16:14 Cuningan wiha on cuoleman sanansaattaja/ ja wijsas mies lepyttä hänen.
Sananl 16:15 Cosca Cuningan caswo on lepyinen/ sijnä on elämä/ ja hänen armons on nijncuin hiljainen sade.
Sananl 16:16 OTa wijsautta tygös/ sillä se on parembi culda/ ja toimellisus on callimbi hopiata.
Sananl 16:17 Siwiän tiet wälttäwät paha/ ja joca tiestäns otta waarin/ hänellä on elämä.
Sananl 16:18 Joca aletan/ se ensist tule ylpiäxi/ ja ylpeys on aina langemuxen edellä.
Sananl 16:19 Parembi on nöyränä olla siweitten cansa/ cuin jaca suurta saalista ylpeitten cansa.
Sananl 16:20 Joca jongun asian wijsast alca/ hän löytä onnen/ ja se on autuas/ joca idzens luotta HERraan.
Sananl 16:21 Toimellinen mies ylistetän wijsaudens tähden/ ja suloinen puhe lisä oppia.
Sananl 16:22 Wijsaus on elämän lähde/ hänelle joca sen saanut on/ waan tyhmäin curitus on hulluus.
Sananl 16:23 Wijsas sydän puhu toimellisest/ ja opetta hywin.
Sananl 16:24 Suloiset sanat owat mesileiwät/ lohduttawat sielua ja wirwottawat luut.
Sananl 16:25 Monella on tie mielestäns otollinen/ waan se johdatta wijmein cuolemaan.
Sananl 16:26 Moni tule suureen wahingoon/ oman suuns cautta.
Sananl 16:27 Irtainen ihminen caewa onnettomutta/ ja hänen suusans pala tuli.
Sananl 16:28 Wäärä ihminen saatta rijdan ja panettelia teke Ruhtinat eripuraisexi.
Sananl 16:29 Wiecas ihminen haucuttele lähimmäistäns/ ja johdatta hänen pahalle tielle.
Sananl 16:30 Joca silmä iske/ ei hän hywä ajattele: ja joca huulians pureskele/ hän paha matcan saatta.
Sananl 16:31 Harmat hiuxet owat cunnian Cruunu/ joca löytän wanhurscauden tieldä.
Sananl 16:32 Kärsiwälinen on parembi cuin wäkewät/ ja joca hillidze mielens/ on parembi cuin se joca Caupungin woitta.

Arpa heitetän sylijn/ waan hän puto nijncuin HERra tahto. Vers 1. HERralda ) Jos me jotakin hywä taidam ajatella/ puhua ja tehdä/ nijn se on HERralda/ ja ei meidän omasta toimellisudestam/ 2. Cor. 3:5. sentähden andacam meidän tiem HErran halduun. v. 4. Jumalattoman ) Ei Jumala ole wicapää johongun jumalattomuteen eli cadotuxeen/ Psal. 5:4. mutta estä heidän pahan aiwoituxens/ ja rangaise/ jollei he paranna idzens/ sysä heitä cadotuxeen/ ja ei anna tulla heidän puoli ikään/ Psal. 55:24. Cuitengin/ nijn paljo cuin heidän ruumins ja sieluns tule/ on Jumala heidän/ nijncuin myös caickein muiden ihmisten luoja/ ja anda heidän syndyä mailmaan luonnon juoxun jälken/ ehkä hän kyllä hywin ennen näke heidän luopuwan Jumalast/ ja waeldawan jumalattomas elämäs. Waan ettei he tahdo cuulla Jumalan sana/ ja parata heitäns/ rangaise hän heitä/ ja nijn Jumalan wanhurscaus tule sen cautta ilmei/ ja hänen nimens cunnioitetan. v. 6. Sowitetan ) Sekä Jumalan että ihmisten tykönä: sillä Jumala käändä rangaistuxen pois/ ja ihmiset tulewat sen cautta ystäwyteen. v. 10. Cuningan ) Sillä hän duomidze lain ja oikeuden jälken/ jonga Jumala wahwista ja käske/ nijncuin julkises wiras. v. 22. Curitus ) Heidän oppins ja wijsaudens.

XVII. Lucu .

ERinomaiset sananlascut täsä lugus owat sowinnost/ kijtollisudest/ joca ei ainoastans ole caickein paras tapa/ waan myös caickein hywäin tapain äiti ja alcu/ uscollisudest joca ystäwydes on jalo cappale/ kijttämättömyden suurest wahingost/ ettei pahus pidä kijttämättömän huonest ikänäns luopuman.

Sananl 17:1 CUiwa pala/ johon ihminen tyty/ on parembi cuin huone liha täynäns rijdan cansa.
Sananl 17:2 Toimellinen palwelia hallidze häpiällisiä lapsia/ ja jaca perindötä weljein wälillä.
Sananl 17:3 Nijncuin tuli coettele hopian/ ja ahjo cullan/ nijn Jumala tutkistele sydämet.
Sananl 17:4 Paha otta pahoista suista waarin/ ja petollinen cuuldele mielelläns wahingollista kieldä.
Sananl 17:5 Joca köyhä syljeskele/ hän häwäise hänen luojans/ ja joca iloidze toisen wahingosta/ ei hän pääse rangaisemata.
Sananl 17:6 Wanhain Cruunu owat lasten lapset/ ja lasten cunnia on heidän Isäns.
Sananl 17:7 Ei sowi tyhmäin puhua corkeista asioista/ paljo wähemmin Förstin walhetella.
Sananl 17:8 Jolla wara on lahja anda/ se on nijncuin callis kiwi/ cuhunga hän idzens käändä/ nijn hän wijsana pidetän.
Sananl 17:9 Joca syndiä peittä/ hän saatta hänellens ystäwitä/ waan joca asian ilmoitta/ hän saatta Förstit eripuraisexi.
Sananl 17:10 Sanat peljättäwät enämmän toimellista/ cuin sata haawa tyhmä.
Sananl 17:11 Tyly ihminen edzi wahingota tehdä/ waan julma Engeli tule hänen päällens.
Sananl 17:12 Parembi on cohdata carhua/ jolda pojat owat otetut pois: cuin hullua hulludesans.
Sananl 17:13 Joca costa hywän pahalla/ ei hänen huonestans pidä pahus luopuman.
Sananl 17:14 Rijdan alcu on nijncuin wesi/ joca idzens leicka ulos: Lacka rijdast ennencuins sijhen secannut.
Sananl 17:15 Joca jumalottoman hurscaxi sano/ ja joca wanhurscan soima jumalattomaxi/ ne molemmat owat HERralle cauhistus.
Sananl 17:16 Mitä tyhmä teke kädesäns rahalla/ ettei hänellä ole sydändä osta wijsautta?
Sananl 17:17 Ystäwä racasta ainian/ ja weli tule julki hädäsä.
Sananl 17:18 Se on tyhmä/ joca kätens taridze/ ja taca lähimmäisens.
Sananl 17:19 Joca tora racasta/ hän racasta syndiä/ ja joca owens corgotta/ hän edzi onnettomutta.
Sananl 17:20 Häijy sydän ei löydä mitän hywä/ ja jolla paha kieli on/ hän lange onnettomuteen.
Sananl 17:21 Joca tyhmän synnyttä/ hänellä on murhe/ ja tyhmän Isällä ei ole ilo.
Sananl 17:22 Iloinen sydän teke elämän suloisexi/ waan surullinen sydän cuiwa luut.
Sananl 17:23 Jumalatoin otta mielelläns salaisest lahjat/ mutcataxens lain teitä.
Sananl 17:24 Toimellinen mies laitta hänens wijsasti/ waan tyhmä heittele silmiäns sinne ja tänne.
Sananl 17:25 Hullu poica on Isäns suru/ ja äitillens murhe/ joca hänen synnyttänyt on.
Sananl 17:26 Ei ole se hywä/ että wanhurscalle tehdän wäärin/ taicka että sitä Ruhtinasta lyödän/ joca oikein duomidze.
Sananl 17:27 Toimellinen mies taita puhens tallella pitä/ ja taitawa mies on callis sielu.
Sananl 17:28 Jos tyhmä wai olis/ nijn hän wijsaxi luetaisin/ ja toimellisexi/ jos hän suuns pidäis kijnni.

Vers. 9. Ilmoitta ) Kertoi/ tuotta ilmei.

XVIII. Lucu .

JUmalattomuden palcka on ylöncadze/ häpiä ja häwäistys/ panetteliain sanat owat caickein pahimmat haawat. Caunis sananlascu totisen ja jumalisen rucouxen hedelmäst/ ylönpaldisen surun ja murhen wahingost.

Sananl 18:1 ERipurainen edzi mitä hänelle kelpa/ ja secoitta idzens caickeen wijsauteen.
Sananl 18:2 Tyhmällä ei ole himo ymmärryxeen/ mutta mitä hänellä on hänen sydämesäns.
Sananl 18:3 Cusa jumalatoin hallidze/ sijnä on ylöncadze/ pilcka ja häpiä.
Sananl 18:4 Sanat ihmisen suusa/ owat nijncuin sywät wedet/ ja wijsauden lähde on täynnäns wirta.
Sananl 18:5 Ei ole hywä cadzoa jumalattoman muoto/ ja sorta wanhurscasta duomiosa.
Sananl 18:6 Tyhmän huulet saattawat toran/ ja hänen suuns noudatta haawoja.
Sananl 18:7 Tyhmän suu häwäise idzens/ ja hänen huulens saatta paulaan oman sieluns.
Sananl 18:8 Panettelian sanat owat haawat/ ja käywät läpi sydämen.
Sananl 18:9 Joca laisca on työsäns/ hän on sen weli joca wahingota teke.
Sananl 18:10 HERran nimi on wahwa linna/ wanhurscas juoxe sinne/ ja tule warjelluxi.
Sananl 18:11 Rickan tawara on hänelle wahwa Caupungi/ ja nijncuin corkia muuri sen ymbärillä.
Sananl 18:12 Cosca jocu lange/ nijn hänen sydämens ensist tule ylpiäxi/ ja ennencuin jocu cunniaan tule/ pitä hänen kärsimän.
Sananl 18:13 Joca wasta ennencuin hän cuule/ se on hänelle hulludexi ja häpiäxi.
Sananl 18:14 Jolla iloinen sydän on/ hän taita pitä hänens kärsimises/ mutta cosca hengi on murhellinen/ cuca taita sitä kärsiä?
Sananl 18:15 Wijsas sydän taita hänens pitä toimellisest/ ja wijsat cuulewat mielelläns/ että jocu toimellisest on heidän cansans.
Sananl 18:16 Ihmisen lahja teke hänelle awaron sian/ ja saatta suurten Herrain eteen.
Sananl 18:17 Jocaidzella on ensist omasa asiasans oikeus/ waan cosca hänen lähimmäisens tule/ nijn se löytän.
Sananl 18:18 Arpa asetta rijdan/ ja eroitta woimallisten waihella.
Sananl 18:19 Wihoitettu weli pitä puoldans lujemmin cuin wahwa Caupungi/ ja rijta pitä cowemmin puolens cuin telki linnan edes.
Sananl 18:20 Senjälken cullekin maxetan cuin hänen suuns on puhunut/ ja hän rawitan huuldens hedelmäst.
Sananl 18:21 Cuolema ja elämä on kielen woimasa/ joca händä racasta/ hän saa syödä hänen hedelmästäns.
Sananl 18:22 Joca awio waimon osa/ hän löytä hywän cappalen/ ja mitä hänelle kelpa HERralda.
Sananl 18:23 Köyhä mies puhu nöyräst/ waan ricas wasta ylpiäst.
Sananl 18:24 Ihminen jolla on ystäwä/ pitä oleman ystäwällinen/ sillä ystäwä pitä lujemmin hänen cansans cuin weli.

Vers. 3. Hallidze ) Sillä hän tahto caicki tehdä jumalattoman pääns jälken.

XIX. Lucu .

HYwän hajulliset cuckaiset täsä lugus owat/ hywän neuwon hyödetyxest/ hywäst emännäst ja puolisast custa se tule/ nimittäin/ Jumalalda/ laupiudest waiwaisia ja köyhiä wastan/ että Jumala armollisille ja laupioille kyllä runsast palkidze.

Sananl 19:1 KÖyhä/ joca siwydes waelda/ on parembi cuin wäärä huulisans/ joca cuitengin tyhmä on.
Sananl 19:2 Joca ei toimella laita/ ei hänen hywin käy/ ja joca on nopsa jalgoist/ hän combastu.
Sananl 19:3 Ihmisen tyhmyys exyttä hänen tiens/ wihastuman hänen sydämens HERra wastan.
Sananl 19:4 Tawara teke monda ystäwätä/ waan köyhä hyljätän ystäwildäns.
Sananl 19:5 Ei wäärä todistaja pidä pääsemän rangaisemata/ ja joca rohkiast walhettele/ ei hänen pidä selkemän.
Sananl 19:6 Moni otta waarin Förstistä/ ja jocainen on hänen ystäwäns/ joca lahjoja jaca.
Sananl 19:7 Köyhä wihawat caicki hänen weljens/ ja hänen ystäwäns wetäwät heitäns taamma hänestä/ ja joca hänens sanoijn luotta/ ei hän saa mitän.
Sananl 19:8 Joca wijsas on/ hän racasta hengens/ ja joca toimellinen on/ hän löytä hywän.
Sananl 19:9 Wäärä todistaja ei pidä pääsemän rangaisemata/ ja joca rohkiast walhettele/ hän cadotetan.
Sananl 19:10 Ei hullulle sowi hywät päiwät/ paljo wähemmin palwelian Förstejä hallita.
Sananl 19:11 Joca on kärsiwällinen/ hän on toimellinen ihminen/ ja se on hänelle cunniaxi/ että hän wiat wälttä.
Sananl 19:12 Cuningan wiha on nijncuin nuoren Lejonin kiljuminen/ mutta hänen ystäwydens on nijncuin caste ruoholle.
Sananl 19:13 Hullu poica on Isäns murhe/ ja rijtainen waimo on nijncuin alinomainen pisaroidzeminen.
Sananl 19:14 Huonet ja tawarat peritän wanhemmilda/ waan toimellinen emändä tule HERralda.
Sananl 19:15 Laiscus tuo unen/ ja joutilas sielu kärsi nälkä.
Sananl 19:16 Joca käskyt pitä/ hän on wapahtanut hengens/ waan joca tiens hyljä/ hänen pitä cuoleman.
Sananl 19:17 Joca köyhä armahta/ hän laina HERralle/ hän costa hänen hywydellä.
Sananl 19:18 Curita lastas/ cosca wielä toiwo on/ mutta älä pyydä händä tappa.
Sananl 19:19 Sillä suuri julmuus saatta wahingon/ sentähden laske händä wallallens/ nijns händä enämmän curitat.
Sananl 19:20 Cuule neuwo ja ota curitus wastan/ tullaxes wijsaxi.
Sananl 19:21 Monet aiwoituxet owat miehen sydämes/ mutta HERran neuwo on pysywäinen.
Sananl 19:22 Ihmiselle kelpa hänen hywät tecons/ ja köyhä mies on parembi cuin walehtelia.
Sananl 19:23 HERran pelco saatta elämän/ ja tule rawituxi/ ettei mitän paha händä lähesty.
Sananl 19:24 Laisca kätke kätens poweens/ ja ei wie händä jällens suuhuns.
Sananl 19:25 Jos pilckajata lyödän/ nijn taitamatoin tule wijsaxi/ jos toimellista lyödän/ nijn hän tule toimellisexi.
Sananl 19:26 Joca waiwa Isäns/ ja aja ulos äitins/ hän on häpemätöin ja kirottu lapsi.
Sananl 19:27 Lacka minun poican cuuldelemasta sitä curitusta/ joca sinua wiettele pois toimellisesta opista.
Sananl 19:28 Wäärä todistus häwäise duomion/ ja jumalattomain suut nielewät wäryden.
Sananl 19:29 Pilckaille on rangaistus walmistettu/ ja haawat hulluin selkään.

Vers. 2. Ei hänen hywin käy ) Sillä toisen pitä toista kärsimän.
v. 8. Racasta hengens ) Hän otta wahingosta waarin/ ja ei usco ihmisiä heidän siliöisä sanoisans.
v. 12. Cuningan ) Rom. 13:4. Ei hän huckan miecka canna.
v. 16. Cuoleman ) hän tule Böwelin käteen ja hirsipuuhun: sillä idzewallaiset lapset ei pääse häneldä.
v. 24. Laisca ) Ei laisca tahdo waiwata kättäns eli jalcans wijdzimättömydens tähden/ waicka hän paljokin tarwidzis/ mutta ennen kärsi nälkä cuin hän idzens waiwa cunniallisen rawinnon tähden.
v. 29. Pilckaille ) Idzewallaiset/ wastahacoiset ja coiranpariset tulewat Böwelin käteen/ että hän heitä rangaise.

XX. Lucu .

TÄsä lugus laitetan juopumus ja hänen moninaiset wahingons ilmoitetan/ wanhurscauden ja wacuuden palcka pitä oleman että lapset menestywät: cahtalainen mitta ja pundari on Jumalalle cauhistus/ tottelemattomain lasten onnettomus.

Sananl 20:1 WIina teke pilckajaxi/ ja wäkewät juotawat tekewät tyhmäxi: joca nijtä halaja/ ei hän ikänäns wijsaxi tule.
Sananl 20:2 Cuningan hirmu on nijncuin nuoren Lejonin kiljuminen/ joca hänen wihoitta/ hän teke oma hengens wastoin.
Sananl 20:3 Miehen cunnia on olla ilman rijdata: waan jotca mielelläns rijtelewät/ owat caicki tyhmät.
Sananl 20:4 Kylmän tähden ei tahdo laisca kyndä/ sentähden hän elonaicana kerjä/ ja ei saa mitän.
Sananl 20:5 Neuwo on wijsan miehen sydämes nijncuin sywä wesi/ mutta toimellinen ymmärtä mitä hän luule.
Sananl 20:6 Monda ihmistä kerscatan hywäxi/ waan cuca löytä jongun joca todella hywä on?
Sananl 20:7 Wanhurscas joca siweydes waelda/ hänen lastens käy hywin hänen peräns.
Sananl 20:8 Cuningas joca istu istuimella duomidzeman/ hajotta caicki jotca pahat owat hänen silmilläns.
Sananl 20:9 Cuca sano? minä olen puhdas sydämesäni/ ja wapa synnistäni.
Sananl 20:10 Monilainen waaca ja mitta/ owat cauhistus HERralle.
Sananl 20:11 Nuorucainen tutan menoistans/ jos hän siwiäxi ja toimellisexi tulewa on.
Sananl 20:12 Cuulewaisen corwan ja näkewäisen silmän/ on HERra molemmat tehnyt.
Sananl 20:13 Älä racasta unda ettes köyhtyis: anna silmäs walwo/ nijns saat kyllä leipä.
Sananl 20:14 Paha/ paha/ sano ostaja/ mutta poismennes kijtetän hywäxi.
Sananl 20:15 Culda ja callita kiwiä löytän kyllä/ waan toimellinen suu on callis cappale.
Sananl 20:16 Ota hänen waattens joca toisen taca/ ja ota häneldä pantti/ tundemattoman edestä.
Sananl 20:17 Warastettu leipä maista jocaidzelle hywin/ waan sijtte pitä hänen suuns oleman täynnäns teräwitä kiwejä.
Sananl 20:18 Aiwoituxet menestywät/ cosca ne neuwolla toimitetan/ ja sodat myös pitä toimella pidettämän.
Sananl 20:19 Älä secoita sinuas sen cansa joca salaisuden ilmoitta/ ja joca panettele ja jolla petollinen suu on.
Sananl 20:20 Joca Isäns ja äitiäns kiroile/ hänen kynttiläns pitä sammuman syngiäs pimeydes.
Sananl 20:21 Perindö johonga warhain kijrutetan/ on wijmeiseldä ilman siunauxeta.
Sananl 20:22 Älä sano: minä costan pahan/ odota HERra/ hän autta sinua.
Sananl 20:23 Monilaiset pundarit owat HERralle cauhistus/ ja wäärä waaca ei ole hywä.
Sananl 20:24 Jocaidzen retket tulewat HERralda: cuca ihminen ymmärtä hänen tiens?
Sananl 20:25 Se on ihmiselle paula/ cosca hän pilcka pyhä: ja edzi sijtte lupausta.
Sananl 20:26 Wijsas Cuningas hajotta jumalattomat/ ja anda ratasten käydä heidän päälidzens.
Sananl 20:27 HERran kynttilä on ihmisen hengi/ hän käy läpi coco sydämen.
Sananl 20:28 Siweys ja totuus warjele Cuningan/ ja hänen istuimens on seisowainen/ siweyden cautta.
Sananl 20:29 Nuorten miesten wäkewys on heidän cunnians/ ja harmat carwat on wanhain caunistus.
Sananl 20:30 Haawoilla pitä pahuus ajettaman pois/ ja coco sydämen kiwut.

Vers. 1. Pilckajaxi ) Juopumudest seura tawatoin elämä/ Eph. 5:18.
v. 4. Laisca ) Saarnamiehet ja Ruhtinat/ jotca ei wircans uskollisest toimita/ peljäten wiha ja waino/ etc.$ owat nijncuin hitat taloinmiehet.
v. 6. Hywä ) Sillä hywisä töisä on paljo ulcocullaisutta: moni pidetän pahana ja moni hywänä/ ja tehdän molemmille wääryttä/ sentähden älä luota sinuas ihmisijn.
v. 14. Paha ) Mitä cullakin on/ sijhen cukin suuttu/ ja himoidze sitä/ jota ei hänellä ole.
v. 21. Kijrutetan ) Nijncuin lapset/ jotca mielelläns näkisit heidän wanhembans cuolewan. Item$: jotca toisen tawaran saattawat alans jollaculla oikeuden muodolla/ kymmendä käskyä wastan/ nijncuin Absolom.
v. 25. Pyhä ) Jumalan sana/ nime ja palwelust/ ja anda sijtä almu/ rucoile ja paasto.
v. 17. Kynttilä ) se on/ Jumalan lohdutus ja ystäwys.
v. 30. Haawoilla ) se on/ widzalla/ joca teke werisen ja haawoitetun nahan.

XXI. Lucu .

TÄsä saarnatan Jumalan wijsaudest hallites/ mielden aicoimiset ja hywist neuwoist. Laitetan nijtä jotca edemmä pyytäwät cuin heidän wircans saldi/ angarus ja tiweys köyhiä wastan/ sanotan että Jumalan apu ja ihmisen ahkerus toinen toisens cansa oleman pitä.

Sananl 21:1 CUningan sydän on HERran kädes/ nijncuin wesioja: ja taitta sen cuhunga hän tahto.
Sananl 21:2 Jocainen luule tiens oikiaxi/ waan HERRA ainoastans wahwista sydämet.
Sananl 21:3 Hywin ja oikein tehdä on HERralle otollinen/ nijncuin uhri.
Sananl 21:4 Ylpiät silmät ja paisunut sydän/ ja jumalattomain kynttilä/ on syndi.
Sananl 21:5 Ahkeran miehen aiwoituxet tuowat yldäkylläisyden: waan joca picainen on/ se tule köyhäxi.
Sananl 21:6 Joca tawaran coco walhella/ se on culkewa turhuus: nijden seas jotca cuolemata edziwät.
Sananl 21:7 Jumalattomain raatelemus pitä heitä peljättämän/ sillä ei he tahtonet tehdä mitä oikia oli.
Sananl 21:8 Ihmisen tie on umbi ja outo/ mutta puhtan työ on oikia.
Sananl 21:9 Parembi on asua caton culmalla/ cuin rijtaisen waimon cansa huonesa.
Sananl 21:10 Jumalattoman sielu toiwotta paha/ ja ei suo lähimmäisellens mitän.
Sananl 21:11 Cosca pilckaja rangaistan/ nijn tyhmät wijsaxi tulewat: ja cosca wijsas tule opetetuxi/ nijn hän otta sen hywäxi.
Sananl 21:12 Wanhurscas pitä hänens wijsast jumalattoman huonetta wastan/ waan jumalattomat ajattelewat tehdä wahingota.
Sananl 21:13 Joca tukidze corwans köyhän huutoon/ hänen pitä myös huutaman ja ei cuultaman.
Sananl 21:14 Salainen lahja asetta wihan/ ja helmaan ando lepyttä suurimman wainon.
Sananl 21:15 Se on wanhurscaille ilo/ tehdä mikä oikia on/ waan pahointekiöillä on pelco.
Sananl 21:16 Ihminen joca poicke wijsauden tieldä/ pitä oleman cuolluitten joucosa.
Sananl 21:17 Joca mielelläns elä hecumas/ hän tule köyhäxi: ja joca wijna ja öljyä racasta/ ei hän tule rickaxi.
Sananl 21:18 Jumalatoin pitä annettaman ulos wanhurscan siaan/ ja ylöncadzoja siweitten edestä.
Sananl 21:19 Parembi on asua autiasa maasa/ cuin rijtaisen ja wihaisen waimon cansa.
Sananl 21:20 Wijsan huones on iloinen tawara ja öljy/ waan tyhmä sen tuhla.
Sananl 21:21 Joca laupiutta ja hywyttä noudatta/ hän löytä elämän/ wanhurscauden ja cunnian.
Sananl 21:22 Wijsas mies woitta wäkewitten Caupungin/ ja cukista heidän suruttomudens woiman.
Sananl 21:23 Joca suuns ja kielens hillidze/ hän warjele sieluns ahdistuxesta.
Sananl 21:24 Joca ynsy ja ylpiä on/ hän cudzutan pilckajaxi/ joca wihas ynseydens näyttä.
Sananl 21:25 Laisca cuole toiwomisestans/ ettei hänen kätens tee mitän.
Sananl 21:26 Hän himoidze jocapäiwä/ mutta wanhurscas anda ja ei kiellä.
Sananl 21:27 Jumalattomain uhri on cauhistus: sillä se on synnis uhrattu.
Sananl 21:28 Wäärän todistajan pitä huckuman: waan joca tottele/ hän saa aina puhua.
Sananl 21:29 Jumalatoin juoxe päätahawin läpidze: waan jumalisen tie on pysywäinen.
Sananl 21:30 Ei yxikän wijsaus eli ymmärrys eikä neuwo auta HERra wastan.
Sananl 21:31 Hewoiset waljastetan sodan päiwäxi/ mutta woitto tule HERralda.

Vers. 2. HERra ) se on/ Jumalan sanat owat wagat/ mutta ihmisen ajatuxet owat pettäwäiset.
v. 4. Kynttilä ) se on/ mailman lembi eli ystäwys.
v. 8. Outo ) se on/ joca seura hänen oma mieldäns/ ehkä cuinga hywä se näkyis olewan/ nijncuin Saul teki Amalechille/ 1. Sam. 15:21.
v. 12. Nähtäwä on Saulis ja Dawidis.
v. 14. Salainen ) Josta ei mitän kehuta.
v. 21. Laupiutta ) Autuat owat laupiat/ Matth. 5:7.
v. 22. Wäkewitten ) Joca luotta omaan woimaans/ ja on murhetoin/ nijllä ei ole yhtän onne.
v. 24. Pilckajaxi ) hän saa häpiällisen nimen/ ja ei ikänäns kijtettäwäxi ja cunnialisexi miehexi tule: sillä hän hänen hembeydelläns/ ynseydelläns/ ylpeydelläns ja napinallans teke caicki wihollisexens.
v. 25. Cuole ) Ennencuin hän jotain hywä tehdä taita.

XXII. Lucu .

MOnen sananlascuin seas cuin täsä lugus löytän/ nämät caickein parhat owat: hywä nimi on callimb cuin paljo tawarata/ ja sentähden pitä caikella ahkerudella pyyttämän. Jumalattomain seura wäldettämän. Caunis neuwo taiwallisen opin tundemisest/ juuri jalo käsky ettei wanhoja rajoja pidä sijrttämän.

Sananl 22:1 HYwä sanoma on callimbi cuin rickaus/ ja suosio on parembi cuin hopia ja culda.
Sananl 22:2 Ricas ja köyhä pitä toinen toisens cansa oleman: ja HERRA loi heidän molemmat.
Sananl 22:3 Wijsas näke pahan/ ja cartta idzens: taitamattomat juoxewat läpidze/ ja saawat wahingon.
Sananl 22:4 Joca HERrasa kärsi/ sijnä on rickaus/ cunnia ja elämä.
Sananl 22:5 Keihäs ja paulat owat wäärän tiellä/ waan joca hänens sijtä taamma wetä/ hän warjele hengens.
Sananl 22:6 Nijncuin lapsi tottu nuorudest/ nijn ei hän sijtä luowu/ cosca hän wanhene.
Sananl 22:7 Ricas wallidze köyhä/ ja joca lainaxi otta/ hän on lainajan orja.
Sananl 22:8 Joca wääryttä kylwä/ hän nijttä waiwan ja hänen pahudens hucku widzalla.
Sananl 22:9 Laupiat silmät siunatan/ sillä hän anda leiwästäns köyhille.
Sananl 22:10 Aja pilckaja pois/ nijn rijta asettu: ja tora ja häwäistys lacka.
Sananl 22:11 Uscollinen sydän puhu otollisest/ hänen ystäwäns on Cuningas.
Sananl 22:12 HERran silmät warjelewat hywät neuwot: mutta ylöncadzojan sanat ne cukistawat.
Sananl 22:13 Laisca sano: Lejoni on ulcona ja minä tapetan catulla.
Sananl 22:14 Porton suu on sywä cuoppa/ joca ei HERran suosios ole/ hän lange sijhen.
Sananl 22:15 Hulluus on nuorucaisen sydämes/ waan curituxen widza aja sen cauwas hänestä.
Sananl 22:16 Joca köyhän teke wääryttä enätäxens tawaratans: hänen pitä idze rickalle andaman/ ja köyhäxi tuleman.
Sananl 22:17 Callista corwas ja cuule wijsasten sanat/ ja pane minun oppin sydämees.
Sananl 22:18 Sillä ne owat sinulle suloiset/ jos sinä pidät ne tykönäs: ja ne caicki owat sinun suus cautta onnelliset.
Sananl 22:19 Että sinun toiwos olis HERrasa/ täyty minun sinua sencaltaisist jocapäiwä neuwoa.
Sananl 22:20 Engö minä ole monella tawalla kirjoittanut sinun etees/ neuwoin ja opettain?
Sananl 22:21 Osottaxeni sinulle wahwan totuden perustuxen/ wastataxes nijtä oikein/ jotca sinun lähettäwät.
Sananl 22:22 Älä ryöstä köyhä/ waicka hän köyhä on: ja älä solwaise waiwaista portisa.
Sananl 22:23 Sillä HERra aja heidän asians/ ja sorta heidän sortajans.
Sananl 22:24 Älä anna sinuas wihaisen miehen seuraan/ ja älä ole julman tykönä.
Sananl 22:25 Ettes oppis hänen teitäns/ ja sais sielulles pahennusta.
Sananl 22:26 Älä ole nijden tykönä/ jotca heidän kättä lyöwät/ ja welca tacawat.
Sananl 22:27 Sillä jos ei sinulla ole wara maxa/ nijn wuotes otetan aldas pois.
Sananl 22:28 Älä sijrrä tacaperin endisiä rajoja/ jotca esiisäs tehnet owat.
Sananl 22:29 Jos sinä näet nopsan miehen asiasans/ sen pitä seisoman Cuningan edesä/ ja ei nijden edes jotca ei wapat ole.

Vers. 12. Hywät neuwot ) Mitä hywä on opisa ja neuwosa/ sijhen anda Jumala myötäkäymisen: sillä monda on petollista suuta/ että caicki pikimmäldäns turmellan.
v. 13. Lejoni ) se on/ waara on käsis/ nyt täyty minun olla alallans. Ja se pitä nijstä caikista ymmärrettämän jotca oikeuden hyljäwät/ cosca jocu waara seura/ sekä hengellises että mailmallises wirasa.
v. 18. Onnelliset ) Sinä tahdot sillä hyödyttä ja autta sinuas ja muita.
v. 21 Wastataxes ) Sanoa hywällä omalla tunnolla: HERra/ mitä sinä minun käskenyt olet/ se on tapahtunut: sillä sinä tiedät että se on Jumalalle otollinen/ joca hänen sanans jälken tapahtu.

XXIII. Lucu .

COhta tämän lugun algusa juuri jalost saarnatan/ että ylpeys on wälttäminen/ nijn myös ahneus ja cateus. Sijtte löytän usiammat sananlascut jotca neljännen käskyn selittäwät. Lopulla laitetan juopumus/ ja osotetan cuinga Jumalan lahjain tuhlaus on caiken wahingon/ ruumijs/ sielus ja tawarois/ alcu/ ja estä caicki cuin hywä on.

Sananl 23:1 COscas istut ja syöt Herran cansa/ nijn ota waari cuca edesäs on.
Sananl 23:2 Ja pane weidzi caulaas/ jos sinä tahdot henges pitä.
Sananl 23:3 Älä himoidze hänen ruastans/ sillä se on petollinen leipä.
Sananl 23:4 Älä waiwa sinuas tullaxes rickaxi/ ja lacka sinun wijsaudestas.
Sananl 23:5 Älä lennätä silmiäs sen jälken/ jota et sinä taida saada/ sillä se teke idzellens sijwet nijncuin Cotca/ ja lendä taiwasta päin.
Sananl 23:6 Älä syö leipä caten cansa/ ja älä himoidze hänen ruocans.
Sananl 23:7 Sillä nijncuin hän idze sydämesäns ajattele/ nijn on: hän sano: syö ja juo: ja ei cuitengan ole hänen mielens sinun cansas.
Sananl 23:8 Sinun palas jotcas syönyt olet/ pitä sinun oxendaman: ja sinun ystäwälliset puhes/ pitä huckan tuleman.
Sananl 23:9 Älä puhu hullun corwisa: sillä hän cadzo sinun toimellisen puhes ylön.
Sananl 23:10 Älä sijrrä tacaperin endisiä rajoja/ ja älä mene orwoin pellolle.
Sananl 23:11 Sillä heidän lunastajans on woimallinen/ hän toimitta heidän asians sinua wastan.
Sananl 23:12 Anna sydämes curituxeen/ ja corwas toimelliseen puheseen.
Sananl 23:13 Älä lacka lastas curittamast: sillä jos sinä händä widzalla lyöt/ nijn ei hän cuole.
Sananl 23:14 Sinä lyöt händä widzalla/ waan sinä wapadat hänen sieluns Helwetist.
Sananl 23:15 Poican/ jos sinä wijsas olet/ nijn myös minun sydämen iloidze.
Sananl 23:16 Ja minun munascuuni owat riemuiset/ cosca sinun huules puhuwat mitä oikia on.
Sananl 23:17 Älkön sinun sydämes kijwoitelco syndisiä/ waan olcon HERran pelgos jocapäiwä.
Sananl 23:18 Sillä se on sinulle wijmein hywäxi/ ja ei sinun odottamises puutu.
Sananl 23:19 Cuule poican ja ole wijsas/ ja johdata sydämes tielle.
Sananl 23:20 Älä ole juomaritten ja tuhlaitten seas/ sillä juomarit ja tuhlajat köyhtywät: ja unikeco pitä ryysyisä käymän.
Sananl 23:21 Cuule Isäs joca sinun sijttänyt on/ ja älä cadzo äitiäs ylön/ cosca hän wanhaxi tule.
Sananl 23:22 Osta totuutta/ ja älä händä myy: wijsautta/ curitusta ja ymmärrystä.
Sananl 23:23 Wanhurscan Isä riemuidze/ ja joca wijsan synnyttänyt on/ hän iloidze hänestä.
Sananl 23:24 Anna Isäs ja Äitis iloita/ ja riemuitcan ne jotca sinun synnyttänet owat.
Sananl 23:25 Anna minulle poican sydämes/ ja anna minun tieni silmilles kelwata.
Sananl 23:26 Sillä portto on sywä cuoppa/ ja wieras waimo on ahdas cuoppa.
Sananl 23:27 Ja hän wacoi nijncuin ryöwäri/ tottelemattomat ihmiset coconduwat hänen tygöns.
Sananl 23:28 Cusa on kipu? cusa on murhe? cusa on tora? cusa on walitus? cusa owat haawat ilman syytä? cusa owat punaiset silmät?
Sananl 23:29 Nimittäin/ cusa mielelläns juodan/ ja pyytän tyhjätä mitä sisälle pandu on.
Sananl 23:30 Älä cadzele wijna/ ehkä se punoitta/ ja on selkiänä clasis/ ja huokiast mene alas.
Sananl 23:31 Waan wijmeiseldä pane hän nijncuin kärme/ ja pistä nijncuin kyykärme.
Sananl 23:32 Nijn cadzowat sinun silmäs muita waimoja/ ja sinun sydämes puhu toimettomia asioita.
Sananl 23:33 Ja sinä tulet nijncuin se joca maca keskellä merta/ ja nijncuin se joca maca ylhällä pielesä.
Sananl 23:34 He lyöwät minua/ ja ei se tee paha: he sysäwät minua/ mutta en minä sitä tunne.
Sananl 23:35 Cosca minun pitä herämän/ wielä sitä ezimän.

Vers. 2. Weidzi ) se on/ warjele kieles ettes idzes wastan puhuis/ ja tulis sen cautta wahingoon.
v. 3. Petollinen leipä ) Herrain palweluxesa yhteisest nijn tapahtu/ että toinen toista wiettele/ saattaxens händä wahingoon/ ja idziäns ylös.
v. 5. Lennätä ) Sitä enä cuin sencaltaisia himoitan/ sitä enämmin hän pakene.
v. 7. Sydämesäns ajattele ) ja ei ole sencaltainen cuin hän näky olewan.
v. 13. Cuole ) Nijn ei tarwita Böwelin händä rangaista.

XXIV. Lucu .

YListetän taito ja toimi nijncuin hywän rakennuxen perustus/ sitälikin käsketän wiattomia warjella ja holhota/ nijncuin cungin wirca myötä anda/ Cuuliainen olla Esiwallalle. Wijmein laiscus selkiäst kirjoitetan.

Sananl 24:1 ÄLä seura pahoja ihmisiä/ ja älä himoidze olla heitä läsnä.
Sananl 24:2 Sillä heidän sydämens pyytä wahingoitta/ ja heidän huulens neuwowat pahuteen.
Sananl 24:3 Wijsaudella raketan huone/ ja toimella se wahwistetan.
Sananl 24:4 Taidolla huone täytetän/ caickinaisista callista ja jaloista tawaroista.
Sananl 24:5 Wijsas mies on wäkewä/ ja toimellinen mies on woimallinen wäestä.
Sananl 24:6 Sillä neuwolla sodatkin pidetän: ja josa monda neuwonandajat on/ sijnä on woitto.
Sananl 24:7 Wijsaus on hulluille ylön corkia/ ei hän tohdi awata suutans portisa.
Sananl 24:8 Joca idzellens wahingota teke/ hän cudzutan pää coiraxi.
Sananl 24:9 Tyhmän ajatus on syndi/ ja pilckaja on cauhistus ihmisille.
Sananl 24:10 Ei se ole wäkewä/ joca ei tuscasa wahwa ole.
Sananl 24:11 Auta nijtä joita tappa tahdotan/ ja älä wedä sinuas pois nijden tykö/ jotca cuoletetan.
Sananl 24:12 Sanotcos: cadzo/ en me ymmärrä mitän: luuletcos ettei se joca sydämet tietä/ sitä ymmärrä? Ja se joca sielusta otta waarin/ tunne sitä? ja costa ihmiselle tecons jälken.
Sananl 24:13 Syö poican hunajata: sillä se on hywä: ja mesileipä on makia curcusas.
Sananl 24:14 Ja ope nijn wijsautta sielulles.
Sananl 24:15 Coscas hänen löydät/ nijn sinun wijmein käy hywin: ja ei sinun toiwos ole turha.
Sananl 24:16 Älä wartioidze wanhurscan huonetta nijncuin jumalatoin/ älä hucka hänen lepoans.
Sananl 24:17 Sillä wanhurscas lange seidzemen kerta/ ja nouse jällens: mutta jumalattomat uppowat onnettomuteen.
Sananl 24:18 Älä iloidze wihamiehes wahingosta/ ja älkön sinun sydämes riemuitco hänen onnettomudestans.
Sananl 24:19 Ettei HERra näkis sitä/ ja se olis hänelle kelwotoin/ ja käändäis wihans pois hänen pääldäns.
Sananl 24:20 Älä wihastu pahan päälle/ älä myös ole kijwas jumalattoman tähden.
Sananl 24:21 Sillä ei häijyillä ole mitän toiwomist/ ja jumalattomain kynttilä pitä sammuman.
Sananl 24:22 Poican/ pelkä HERra ja Cuningasta/ ja älä secoita sinuas capinan nostaitten cansa.
Sananl 24:23 Sillä heidän cadotuxens nouse äkist/ ja cuca tietä cosca cummangin onnettomus tule?
Sananl 24:24 Nämät owat myös wijsasten: Ei ole hywä cadzo muoto duomiosa.
Sananl 24:25 Joca jumalattomalle sano: sinä olet wiatoin: händä kirowat ihmiset/ ja Canssa wiha händä.
Sananl 24:26 Mutta jotca rangaisewat/ he owat otolliset: ja runsas siunaus tule heidän päällens.
Sananl 24:27 Toimellinen wastaus on nijncuin suloinen suun andamus.
Sananl 24:28 Toimita asias ulcona/ ja walmista peldos: rakenna sijtte huones.
Sananl 24:29 Älä todista lähimmäistäs wastan ilman syytä/ ja älä petä sinun suullas.
Sananl 24:30 Älä sano: nijncuin muut tekewät minulle/ nijn minä teen jällens: ja costan jocaidzelle tecons.
Sananl 24:31 Minä käwin laiscan pellon ohidze/ ja tyhmän wijnamäen siwuidze.
Sananl 24:32 Ja cadzo/ ei sijnä muuta ollut cuin noculaisia/ ja oli ohdackeita täynäns/ ja aidat olit caatunet.
Sananl 24:33 Cosca minä sen näin/ panin minä sen sydämeeni/ cadzelin ja opin sijtä.
Sananl 24:34 Sinä tahdot wielä wähä maata ja unelias olla/ ja enä käsiäs yhten panna lepämän: mutta sinun köyhydes pitä sinulle tuleman nijncuin matcamies/ ja sinun waiwaisudes nijncuin warustettu mies.

Vers. 1. Seura ) Älwös pango pahaxes sinun köyhä ja onnetoinda elämätäs/ ettäs seuraisit pahoja heidän hywisä päiwisäns.
v. 8. Idzellens ) Että hän muille wahingota tekis.
v. 11. Tappa tahdotan ) ilman syytä
v. 13. Hunajata ) se on/ nautidze tawaratas/ jonga Jumala sinulle andanut on/ ja älä säästä sinulles wahingoxi.
v. 16. Lepoans ) Nijncuin ne jotca saattawat alans köyhän huonet ja tawarat.
v. 17. Lange ) Jumala autta händä ylös jällens/ ehkä cuinga usein hän lange/ ja tule wahingoon.
v. 34. Warustettu mies ) Sencaltainen wieras joca tunge idzens wäkiwallalla huoneseen/ jota et sinä woi wastan olla.

XXV. Lucu .

MIkä hywän Förstin ja hallidzian wirca on/ opetta idze Salomo: nimittäin/ jos jumalattomus Cuningalda eroitetan/ nijn hänen istuimens wahwistetan. Sanotan myös että siweys on caunis ja tarpellinen cappale mailmallisen oikeuden edes/ cuinga myös coston pyyndö on hillidzeminen.

Sananl 25:1 NÄmät owat myös Salomon sananlascut/ jotca Hiskian Judan Cuningan miehet owat tähän pannet tygö.
Sananl 25:2 Se on Jumalan cunnia/ salata asiata: mutta Cuningan cunnia/ tutkia asiata.
Sananl 25:3 Taiwas on corkia ja maa sywä/ waan Cuningan sydän on tutkimatoin.
Sananl 25:4 Raisca otetan pois/ nijn sijtä tule puhdas astia.
Sananl 25:5 Jos jumalatoin meno otetan Cuningalda pois/ nijn hänen istumens wanhurscaudella wahwistetan.
Sananl 25:6 Älä coreile Cuningan nähden/ ja älä astu suurten sialle.
Sananl 25:7 Sillä se on sinulle parembi/ cosca sinulle sanotan: mene ylemmä/ cuins Förstin edes aletaisin/ jota sinun silmäs näkisit.
Sananl 25:8 Älä ole picainen rijtelemän: sillä mitäs sijtte teet coscas lähimmäises häwäisnyt olet?
Sananl 25:9 Toimita asias lähimmäises cansa/ ja älä ilmoita toisen salaisutta.
Sananl 25:10 Ettei se joca cuule/ sinua häijyst puhuttelis/ ja ettei sinun paha sanomas palaja.
Sananl 25:11 Sana aicanans puhuttu/ on nijncuin cullainen omena hopiamaljasa.
Sananl 25:12 Joca wijsasta rangaise/ ja hän händä cuule/ se on nijncuin cullainen corwarengas/ ja cuin cullainen caulan caunistus parhasta cullasta.
Sananl 25:13 Nijncuin lumen kylmä elon aicana/ nijn on uscollinen lähetyssana/ hänelle joca sen lähettänyt on: ja wirgotta hänen Herrans sielun.
Sananl 25:14 Joca paljo puhu ja wähän pitä/ hän on nijncuin tuuli ja pilwi ilman sateta.
Sananl 25:15 Kärsimisellä Försti lepytetän/ ja siwiä kieli pehmittä cowuden.
Sananl 25:16 Jos sinä löydät hunajata/ nijn syö tarpexes: ettes ylönpaldisest tulis rawituxi/ ja oxennais sitä.
Sananl 25:17 Wedä jalcas tacaperin lähimmäises huonesta/ ettei hän suuttuis ja wihastuis sinulle.
Sananl 25:18 Joca wäärä todistusta puhu lähimmäistäns wastan/ hän on keihäs/ miecka ja teräwä nuoli.
Sananl 25:19 Pilckajan toiwo hädän aicana/ on nijncuin mädännyt hammas: ja wilpistelewäinen jalca.
Sananl 25:20 Joca murhellisen sydämen edes wirsiä weisa/ hän on nijncuin rewäisty waate talwella/ ja eticka pleicun päällä.
Sananl 25:21 Jos sinun wihamiehes iso/ nijn rawidze händä leiwällä: jos hän jano/ nijn juota händä wedellä.
Sananl 25:22 Sillä sinä cocot hijlet hänen pääns päälle/ ja HERra costa sen sinulle.
Sananl 25:23 Pohjatuuli aja saten pois/ ja salainen kieli saatta caswon wihaisexi.
Sananl 25:24 Parembi on istua caton culmalla/ cuin rijtaisen waimon cansa suuresa huonesa.
Sananl 25:25 Hywä sanoma caucaiselda maalda/ on kylmän weden caltainen janowaiselle sielulle.
Sananl 25:26 Wanhurscas joca jumalattoman eteen lange/ on nijncuin secoitettu caiwo ja turmeldu lähde.
Sananl 25:27 Joca paljon hunajata syö/ ei se ole hywä: ja joca työläitä asioita tutki/ se tule hänelle työläxi.
Sananl 25:28 Joca ei taida hillitä hengens/ hän on nijncuin muuritoin Caupungi.

Vers. 2. Salata ) Jumalan hallituxes ei meidän pidä kysymän/ mingätähden? mutta caicki cohta uscoman: mutta mailmallises hallituxes pitä kysymän/ ja ei picaisest uscoman ketän.
v. 13. Lumen kylmä ) uscollista palweliata ja alemmaista/ ei taita täydellisest maxetta.
v. 14. Paljo puhu ) Mailman tawan jälken/ hywiä sanoja/ ja ei muuta mitän.
v. 26. Secoitettu caiwo ) Caiwo eli lähde on caikille tarpellinen/ ja jos jocu heidän wetens secoitta ja turmele/ nijn se pidetän pahana työnä.

XXVI. Lucu .

JAlo ja tarpellinen opetus/ cosca meidän pitä wihollisillem/ panettelioillem ja parjaillem wastauxen andaman/ ja cosca ei: sillä ei aina sowi wastata. Nuhdellan täsä angarast nijtä paisuneita öyckäreitä/ jotca ylön taitawana idzens pitäwät.

Sananl 26:1 NIincuin lunda suwella ja sadetta elon aicana: nijn ei tarwita tyhmälle cunniata.
Sananl 26:2 Nijncuin lindu mene pois/ ja pääskyinen lendä/ nijn ei salwa nuhtetoin kirous.
Sananl 26:3 Hewoiselle ruosca ja Asille ohjat/ ja hullulle widza selkän.
Sananl 26:4 Älä wasta tyhmä hänen tyhmydens jälken/ ettes hänen caltaisexens tulis.
Sananl 26:5 Mutta wasta hullua hulludens jälken/ ettei hän näkyis wijsaxi.
Sananl 26:6 Joca tyhmäin sanansaattajain cautta asian toimitta/ hän on nijncuin nilcku jalgoista/ ja saa wahingon.
Sananl 26:7 Nijncuin nilcku woi tanzata/ nijn tyhmä taita puhua wijsaudesta.
Sananl 26:8 Joca tyhmälle taridze cunniata/ on nijncuin jocu heittäis callita kiwiä muiden kiwein secaan.
Sananl 26:9 Sananlascu on tyhmän suusa nijncuin orjantappura/ joca juopunen käsijn pistele.
Sananl 26:10 Taitawa ihminen teke cappalen oikein: waan joca taitamattoman palcka/ hän sen turmele.
Sananl 26:11 Nijncuin coira syö oxennuxens/ nijn on hullu joca hänen hulludens kertoi.
Sananl 26:12 Coscas näet jongun joca luule idzens wijsaxi/ enä on silloin toiwo tyhmäst cuin hänestä.
Sananl 26:13 Laisca sano: nuori Lejoni on tiellä/ ja naaras Lejoni cujalla.
Sananl 26:14 Laisca käändele idzens wuotella/ nijncuin owi säränäsä.
Sananl 26:15 Laisca pane kätens poweens: ja se tule hänelle työläxi/ saatta suuhuns jällens.
Sananl 26:16 Laisca luule hänens wijsammaxi/ cuin seidzemen jotca hywiä tapoja opettawat.
Sananl 26:17 Joca käy ohidzen ja secoitta idzens muiden rijtoin/ hän on sencaltainen joca coira corwasta wetä.
Sananl 26:18 Nijncuin se joca sala ambu/ tarcoitta joudzella ja tappa.
Sananl 26:19 Nijn on petollinen ihminen/ hänen lähimmäisellens ja sano: leikillä minä sen tein.
Sananl 26:20 Cosca halwot loppuwat/ nijn tuli sammu: ja cosca kielikellot pannan pois/ nijn rijdat lackawat.
Sananl 26:21 Nijncuin hijlet tulen ja puut liekin: nijn rijtainen ihminen saatta metelin.
Sananl 26:22 Panettelian sanat owat nijncuin haawat/ ja käywät läpi sydämen.
Sananl 26:23 Wiecas kieli ja paha sydän/ on nijncuin sawiastia hopian sawulla juotettu.
Sananl 26:24 Wihollinen tutan puhestans: ja cosca hän lähesty/ waelda hän petoxella.
Sananl 26:25 Cosca hän liehacoidze makeilla puhellians/ nijn älä usco händä: sillä seidzemen cauhistusta on hänen sydämesäns.
Sananl 26:26 Joca pitä sala wiha tehdäxens wahingota/ hänen pahudens tule ilmei cocouxisa.
Sananl 26:27 Joca cuopan caiwa/ hän lange sijhen: ja joca kiwen wierittä/ hän sijhen idze combistu.
Sananl 26:28 Petollinen kieli wiha rangaistusta: ja suu joca myötäkielin puhu/ saatta cadotuxeen.

Vers. 1. Cunniata ) se on/ tawarata/ rickautta/ ja caickinaista joista cunnia tule.
v. 9. Orjantappura ) Cosca juopunut canda orjantappuroita kädesäns/ nijn hän saa enä wahingota cuin hyödytystä: nijn myös tyhmä jolla kirjoitus ja sananlascut suus owat/ saatta enä wahingota.
v. 16. Luule ) Muutamat owat jotca tahtowat muita parata ja opetta/ ja cuitengin eikä taida eikä tahdo paremmin idze tehdä.
v. 19. Leikillä ) Jos hänen paha aiwoituxens käy tacaperin/ nijn hän on leikillä tehnyt/ ja estele idzens nijn: mutta ennen hän olis nähnyt/ ettei se olis tacaperin käynyt.

XXVII. Lucu .

IHmisten menoin ja tilain turhudest ja wiheljäisydest saarnatan: Neuwotan että cungin pitä laillises wirasans wahwana pysymän. Mingäcaltainen ystäwys pitä oleman/ opetetan. Cuinga myös oma kerscaus pahoin haise/ ja cuinga ihmisen sydän on häälywäinen.

Sananl 27:1 ÄLä kehu sinuas huomenesta päiwästä: sillä et sinä tiedä mitä tänäpän tapahtu.
Sananl 27:2 Anna toisen sinuas kijttä/ ja ei sinun oma suus: muucalaisen/ ja ei omain huuldes.
Sananl 27:3 Kiwi on rascas ja sanda paina/ waan tyhmän wiha on rascambi cuin ne molemmat.
Sananl 27:4 Wiha on julma cappale/ ja carwas mieli on myrsky/ ja cuca taita olla waino wastan?
Sananl 27:5 Julkinen curitus/ on parembi cuin salainen rackaus.
Sananl 27:6 Hywän suowan haawat/ owat paremmat cuin petolliset wainojan suunandamiset.
Sananl 27:7 Rawittu sielu polke hunajata/ waan isowaiselle sielulle owat caicki carwatkin makiat.
Sananl 27:8 Nijncuin lindu joca pesästäns culke/ nijn on se joca siastans sijrtä.
Sananl 27:9 Woitesta ja suidzutuxesta sydäin iloidze/ ja ystäwän hywä neuwo on sielulle otollinen.
Sananl 27:10 Älä hyljä sinun ystäwätäs ja sinun Isäs ystäwitä/ ja älä mene weljes huoneseen/ cosca sinun wäärin käy: sillä parembi on kylänmies joca läsnä on/ cuin weli joca taambana on.
Sananl 27:11 Ole wijsas poican/ nijn minun sydämen iloidze: että minä taitaisin wastata sitä joca minua pilcka.
Sananl 27:12 Wijsas mies näke waaran/ ja lymyttä idzens: waan tyhmät menewät sijhen/ ja saawat wahingon.
Sananl 27:13 Ota hänen waattens joca toisen edestä hywä on/ ja ota häneldä pantti muucalaisen edestä.
Sananl 27:14 Joca lähimmäistäns siuna corkialla änellä/ ja nouse warahin: se luetan hänelle kirouxexi.
Sananl 27:15 Rijtainen waimo ja alinomainen tiuckuminen suuresta satesta/ nämät oikein yhten werratan.
Sananl 27:16 Joca händä holho/ hän käsittele tuulda/ ja piwo öljyä kädesäns.
Sananl 27:17 Weidzi teroitta weidzen/ ja mies miehen.
Sananl 27:18 Joca hänen Ficunapuuns warjele/ hän syä sijtä hedelmän: ja joca hänen Herrans wartioidze/ hän cunnioitetan.
Sananl 27:19 Nijncuin warjo on wedesä ihmisen caswon suhten: nijn on ihmisen sydän toista wastan.
Sananl 27:20 Helwetti ja cadotus ei tule ikänäns täyten/ ja ihmisen silmät owat tytymättömät.
Sananl 27:21 Mies tule kiusatuxi kijttäjän suun cautta: nijncuin hopia ahjosa/ ja culda pädzisä.
Sananl 27:22 Jos sinä tyhmän huhmarosa surwoisit nijncuin kryynit/ nijn ei cuitengan hänen hulludens hänestä ercane.
Sananl 27:23 Ota waari lambaistas/ ja pidä murhe laumastas.
Sananl 27:24 Sillä ei tawara ole ijancaickisest/ eikä Cruunu sugusta sucuun.
Sananl 27:25 Ruohot owat putkennet/ heinät owat käsillä/ ja wuorella yrtit cogotan.
Sananl 27:26 Caridzat waatettawat sinua/ ja caurit andawat pellon wuoron.
Sananl 27:27 Sinulla on wohten riesca kyllä/ huones rawinnoxi: ja sinun pijcas elatuxexi.

Vers. 8. Lindu ) Älä anna kiusauxen aja sinuas pois sinun wirastas/ mutta ole wahwa/ Jumala idze parhain päin laitta.
v. 11. Ole wijsas ) Warjele sinuas työstä/ kyllä walhe taca saadan.
v. 14. Siuna ) Älä ylistä ketän ylönpaldisest: sillä et sinä sen paremmin uscota.
v. 19. Wedesä ) Nijncuin warjo ei ole alallans wedesä silmäin edes: nijn ihmisen sydän on huicendelewainen toista wastan.
v. 21. Kijttäjän ) Joca anda idzens mielelläns ylistä/ hän oikeutta myöden petetän: sillä hän tahto suurembata cunniata idzellens cuin caicki muut.
v. 24. Cruunu ) Se on walda huonesa/ nijncuin hän tahdois sanoa: tydy sijhen cuin käsillä on: sillä ei täsä ole mitän pysywäistä.

XXVIII. Lucu .

MIkä erinomainen syy on että hallituxet muutetan/ tiettäwäxi annetan: nimittäin/ maacunnan ricosten tähden se tapahtu. Laitetan corcoraha/ käsketän caikella ahkerudella pahennuxia wälttä/ cadzo että cullekin oikeus tapahtuis/ että cukin cohdastans idzens parannais/ ja olis waiwaisia wastan andias.

Sananl 28:1 JUmalatoin pakene/ ja ei kengän aja händä taca: waan jumalinen on rohkia nijncuin nuori Lejoni.
Sananl 28:2 Maacunnan synnin tähden tule waldacundaan monda mulckausta: waan toimellisten ja ymmärtäwäisten ihmisten tähden pysywät ne cauwan.
Sananl 28:3 Nälkäinen joca köyhiä waiwa/ on nijncuin caste joca hedelmän turmele.
Sananl 28:4 Jotca Lain hyljäwät/ ne ylistäwät jumalattomia: waan jotca Lain kätkewät/ owat heille wihaiset.
Sananl 28:5 Ei pahat ihmiset oikeudest lucua pidä: waan jotca HERra edziwät/ he ottawat caikista waarin.
Sananl 28:6 Parembi on köyhä/ joca siweydesäns waelda/ cuin ricas joca wäärillä teillä käyskendele.
Sananl 28:7 Joca Lain kätke/ hän on toimellinen lapsi: mutta joca tuhlajata ruocki/ hän häwäise Isäns.
Sananl 28:8 Joca tawarans enändä corgolla ja woitolla/ hän coco köyhäin tarpexi.
Sananl 28:9 Joca corwans käändä pois Lain cuulosta/ hänen rucouxens on cauhistus.
Sananl 28:10 Joca jumaliset saatta wäärälle tielle/ hän lange omaan cuoppaans: waan siwiät periwät hywydet.
Sananl 28:11 Ricas luule hänens wijsaxi/ waan toimellinen köyhä ymmärtä hänen.
Sananl 28:12 Cosca wanhurscat wallidzewat/ nijn käy sangen hywin: waan cosca jumalattomat hallidzewat/ nijn muuttet owat Canssan seas.
Sananl 28:13 Joca pahan tecons kieldä/ ei hän menesty: waan joca sen tunnusta ja hylkä/ hänelle tapahtu laupius.
Sananl 28:14 Autuas aina pelkä/ waan niscuri lange onnettomuteen.
Sananl 28:15 Jumalatoin Försti joca köyhä Canssa hallidze/ hän on kiljuwa Lejoni ja ahne carhu.
Sananl 28:16 Cosca Försti on ilman toimeta/ nijn paljon wääryttä tapahtu: waan joca wiha ahneutta/ hän elä cauwan.
Sananl 28:17 Ihminen joca jongun sielun weres wääryttä teke: ei hän pääse waicka hän haman hautan pakenis.
Sananl 28:18 Joca siweydes waelda/ hän on tallesa: mutta joca käy paha tietä/ hänen täyty joscus langeta.
Sananl 28:19 Joca peldons wiljele/ hän saa leipä yldäisest: waan joca pyytä joutilasna käydä/ hän tule peräti köyhäxi.
Sananl 28:20 Uscollinen mies siunatan: waan joca pyrki rickauden perän/ ei hän ole wiatoin.
Sananl 28:21 Ei ole se hywä että jocu cadzo muoto: sillä hän teke leiwän cappalen tähden wäärin.
Sananl 28:22 Joca äkistä rickautta pyytä/ ja on saita: hänen päällens tule ahdistus/ nijn ettei hän tiedäckän.
Sananl 28:23 Joca ihmistä rangaise/ hän löytä paremman ystäwyden: cuin se joca puhu myötäkielin.
Sananl 28:24 Joca otta Isäldäns ja äitildäns/ ja sano: ei se ole syndi: hän on häwittäjän cansaweli.
Sananl 28:25 Ylpiä ihminen saatta rijdan: mutta joca luotta idzens HERraan/ hän costu.
Sananl 28:26 Joca omaan sydämeens uscalda/ hän on tyhmä: mutta joca wijsaudes waelda/ hän wapadetan.
Sananl 28:27 Joca waiwaiselle anda/ ei häneldä puutu: waan joca silmäns hänestä käändä/ hänen käy caicki tacaperin.
Sananl 28:28 Cosca jumalattomat tulewat/ nijn Canssa idzens kätke: mutta cosca ne huckuwat/ nijn wanhurscat enänewät.

Vers. 1. Pakene ) Oma tundo on enä cuin tuhannen todistaja.

XXIX. Lucu .

TÄsä lugus opetetan/ mikä Förstein ja hallidziain oikia wirca on/ cuinga tarpellinen saarnawirca on/ jonga cautta cootan Jumalalle ijancaickinen sauracunda: Siweys ja hiljaisus ihmisiä paljon caunistawat.

Sananl 29:1 JOca curituxelle on uppiniscainen/ hän äkist cadotetan ilman yhdetäckän awuta.
Sananl 29:2 Cosca wanhurscaita monda on/ nijn Canssa iloidze: waan cosca jumalatoin hallidze/ nijn Canssan täyty huogata.
Sananl 29:3 Joca wijsautta racasta/ hän iloitta Isäns: mutta joca huoria elättä/ hän tuhla tawarans.
Sananl 29:4 Cuningas rakenda oikeudella waldacunnan/ waan ahne sen turmele.
Sananl 29:5 Joca lähimmäisens cansa liehacoidze/ hän hajotta wercon hänen jalcains eteen.
Sananl 29:6 Cosca paha syndiä teke/ nijn hän hänens paulaan secoitta: waan wanhurscas riemuidze/ ja hänellä on ilo.
Sananl 29:7 Wanhurscas tunde köyhän asian/ waan jumalatoin cadzo caiken toimen ylön.
Sananl 29:8 Pilckajat saattawat Caupungin onnettomuteen: waan wijsat asettawat wihan.
Sananl 29:9 Cosca wijsas tule tyhmän cansa cauppaan: joco hän on wihainen eli iloinen/ nijn ei ole hänellä yhtän lepo.
Sananl 29:10 Wericoirat wihawat siwiätä/ waan wanhurscat pitäwät murhen sielustans.
Sananl 29:11 Tyhmä wuodatta caiken hänen hengens/ waan wijsas sen pidättä.
Sananl 29:12 Herra/ joca walhetta racasta/ hänen palwelians owat caicki jumalattomat.
Sananl 29:13 Köyhä ja ricas cohtaisit toinen toisens/ HERra walaise heidän molembain silmäns.
Sananl 29:14 Cuningas joca uscollisest duomidze köyhiä/ hänen istuimens pysy ijancaickisest.
Sananl 29:15 Widza ja rangaistus anda wijsauden: waan idzewaldainen lapsi häwäise äitins.
Sananl 29:16 Josa monda jumalatoinda on/ sijnä on monda syndiä: waan wanhurscat näkewät heidän langemisens.
Sananl 29:17 Curita poicas nijn hän sinun wirwotta/ ja saatta sielus iloisexi.
Sananl 29:18 Cosca ennustuxet loppuwat/ nijn Canssa hajotetan: waan autuas kätke Lain.
Sananl 29:19 Palwelia ei anna idzens curitta sanoilla: sillä waicka hän sen ymmärtä/ nijn ei hän ole cuitengan ymmärtäwänäns.
Sananl 29:20 Jos sinä näet jongun joca on nopsa puhuman/ enä on toiwo tyhmäs cuin hänes.
Sananl 29:21 Jos palwelia nuorudest hercullisest pidetän/ nijn hän tahto sijtte poicana olla.
Sananl 29:22 Wihainen mies saatta rijdan/ ja kiuckuinen teke monda syndiä.
Sananl 29:23 Ylpeys cukista ihmisen/ waan cunnia corgotta nöyrän.
Sananl 29:24 Joca warcan cansa on osallinen/ cuule kirouxen ja ei ilmoita: hän wiha hänen sieluans.
Sananl 29:25 Joca pelkä ihmisiä/ hän tule langemuxeen: mutta joca luotta idzens HERraan/ hän tule ylöspidetyxi.
Sananl 29:26 Moni edzi Förstin caswo/ mutta jocaidzen duomio tule HERralda.
Sananl 29:27 Jumalatoin ihminen on wanhurscaille cauhistus/ ja joca oikialla tiellä on/ hän on jumalattomalle cauhistus.

Vers. 4. Ahne ) Joca maacunda ulostegolla rasitta.
v. 8. Pilckajat ) Pahat neuwonandajat/ saattawat usein Herrans eli Caupungin nijn suureen onnettomuteen/ ettei he monena wuotena sijtä pääse.
v. 11. Caiken ) Hän sano caicki mitä hän tietä
v. 13. Ricas ) Että he enimmäst corcorahasta ricastuwat ( walaise ) lohdutta ja anda kyllä.
v. 18. Ennustuxet ) Ilman Jumalan sanata/ ei ihminen taida muuta tehdä cuin palwella epäjumalita/ ja tehdä oma tahtoans.
v. 26. Förstin ) Herrain lembi/ ilman Jumalan armota/ on tyhjä.

XXX. Lucu .

SAngen corkiat ja erinomaiset cappalet täsä lugus pannan meidän eteem/ jotca meitä caickein jaloimmist asioist opettawat: cuinga oikian opin puhtaus on pitäminen/ muutamat wiat wälttämiset ja oijendamiset/ cawahtaminen ettei wanhemmat cadzotais ylön.

Sananl 30:1 NÄmät owat Agurin Jakenin pojan sanat/ ja sen miehen Leithielin/ Leithielin ja Uchalin oppi ja puhe.
Sananl 30:2 Minä olen caickein hulluin/ ja ihmisten ymmärrys ei ole minusa.
Sananl 30:3 En minä ole oppenut wijsautta/ ja en minä tiedä mikä pyhä on.
Sananl 30:4 Cuca taiwasen ylös ja alas mene? cuca käsittä tuulen piwoons? cuca sito weden waatteseen? cuca on asettanut maan pijrit? mikä on hänen nimens? cuinga hänen poicans cudzutan? tiedätkös?
Sananl 30:5 Caicki Jumalan sanat owat kircastetut/ ja owat kilpi nijlle jotca uscowat hänen päällens.
Sananl 30:6 Älä lisä hänen sanoijns/ ettei hän sinua rangaisis: ja sinä löytäisin walehteljaxi.
Sananl 30:7 CAhta cappaletta minä sinulda anon/ ettes minulda nijtä kieldäis/ ennencuin minä cuolen.
Sananl 30:8 Epäjumalan palwelus ja walhe olcon minusta caucana/ köyhyttä ja rickautta älä minulle anna: waan anna minun saada minun määrätty osan rawinnost.
Sananl 30:9 Etten minä ( jos minä ylön rawituxi tulisin ) kieldäis sinua/ ja sanois: cuca on HERra? Eli jos minä ylön köyhäxi tulisin/ warastais ja syndiä tekis Jumalan nime wastan.
Sananl 30:10 Älä canna palwelian päälle hänen isändäns edes: ettei hän sinua kiroilis/ ja sinä nijn nuhteseen tulet.
Sananl 30:11 On nijtä jotca kiroilewat Isäns/ ja ei siuna äitiäns.
Sananl 30:12 On nijtäkin jotca luulewat idzens puhtaxi/ ja ei ole cuitengan saastaisudestans pestyt.
Sananl 30:13 Owat myös/ jotca silmäns nostawat/ ja silmälautans corgottawat.
Sananl 30:14 Ja owat/ joilla on miecka hammasten sias/ jotca heidän syömähambaillans pureskelewat/ ja syöwät waiwaiset maan pääldä/ ja köyhät ihmisten seasta.
Sananl 30:15 Ilillä on caxi tytärtä: tuo tänne/ tuo tänne.
Sananl 30:16 Colme on tytymätöindä/ ja neljäs ei sano kyllä olewan: Helwetti/ waimon suljettu cohtu/ maa joca ei wedellä täytetä/ ja tuli ei sano: jo kyllä on.
Sananl 30:17 Silmä joca häwäise Isäns/ ja ei cuule äitiäns/ sen Corpit ojan tykönä hackawat ulos/ ja Cotkan pojat syöwät.
Sananl 30:18 Colme minulle owat ihmelliset/ ja neljättä en minä tiedä: Cotcan tiet taiwan alla.
Sananl 30:19 Kärmen retket calliolla/ hahden jäljet wedesä ja miehen jäljet pijcan tygö.
Sananl 30:20 Nijn on myös porton polgut/ hän niele ja pyhki suuns/ ja sano: en minä mitän paha ole tehnyt.
Sananl 30:21 Colmen cautta maacunda tule lewottomuteen/ ja neljättä ei hän woi kärsiä.
Sananl 30:22 Cosca palwelia rupe hallidzeman/ cosca hullu ylön rawituxi tule.
Sananl 30:23 Cosca ilkiä naitetan/ ja cosca pijca tule emändäns perillisexi.
Sananl 30:24 Neljä on piendä maan päällä/ ja owat toimellisemmat cuin wijsat.
Sananl 30:25 Muuraaiset wähä wäki/ jotca cuitengin elatuxens suwella toimittawat.
Sananl 30:26 Caninit wähä wäki/ jotca cuitengin pesäns wuorten racoon tekewät.
Sananl 30:27 Heinäsircoilla ei ole yhtän Cuningasta/ cuitengin he lähtewät ulos joucosans.
Sananl 30:28 Hämmähäcki kehrä käsilläns/ ja on Cuningan linnoisa.
Sananl 30:29 Colmella on jalo käyndö/ ja neljäs astu hywin.
Sananl 30:30 Lejoni woimallinen petoin seas/ joca ei palaja kenengän edestä.
Sananl 30:31 Hurtta jolla wahwat siwut owat/ ja jäärä: ja Cuningas jota wastan ei kengän olla tohdi.
Sananl 30:32 Jos sinä olet ollut tyhmä ja corgottanut sinuas/ ja jotakin paha tehnyt: nijn laske käsi suus päälle.
Sananl 30:33 Joca riesca kirnu/ hän teke woita: ja joca nenä puserta/ hän waati ulos weren: ja joca wiha kehoitta/ hän waati rijtaan.

Vers. 2. Hulluin ) Wijsat ymmärtäwät/ ettei heidän wijsaudens ole mitän: waan caicki hullut tietäwät/ ja ei taida wäärin mennä.
v. 8. Epäjumalan ) Tämä on jalo rucous/ jolla hän ano Jumalan sana ja jocapäiwäistä leipä/ että hän sekä täällä että siellä eläis.
v. 19. Pijcan ) se on/ ei kengän taida hecumata täydellisestä ajatella/ ja sijtä puhua.
v. 32. Tyhmä ) Älä häpe jos sinä olet osannut wäärin mennä/ ja älä sitä peitä: sillä inhimillinen on langeta/ waan wastata syndiäns on Perkelest.

XXXI. Lucu .

KIeldän täsä juopumus erinomaisest Cuningaille ja Ruhtinaille/ käsketän wiattomia holhoman ja heidän edestäns wastaman. Sijtte pannan caunis Speili/ josa perhen emändä taita idzens jalost cadzella/ jonga myös caunin cuwan jälken hänen idzens käyttämän pitä/ että hän myös ylistettäisin.

Sananl 31:1 NÄmät owat Cuningas Lamuelin sanat:
Sananl 31:2 Se oppi jonga hänen äitins hänelle opetti: Ah minun walittun/ ah minun cohtuni hedelmä/ ah minun toiwottu poican.
Sananl 31:3 Älä anna waimoin saada tawaratas: ja älä käy nijllä retkillä/ joisa Cuningat idzens turmelewat.
Sananl 31:4 Älä Cuningalle/ O Lamuel/ älä anna Cuningalle wijna juoda: eli Ruhtinalle wäkewiä juotawita.
Sananl 31:5 Ettei he jois/ ja oikeutta unhodais/ ja hyljäis waiwaisten asioita.
Sananl 31:6 Anna wäkewitä juotawita nijlle jotca hucattaman pitä/ ja wijna murhellisille sieluille.
Sananl 31:7 Että he joisit ja unhotaisit ahdistuxens: ja ei enä johdatais mieleens wiheljäisyttäns.
Sananl 31:8 Awa suus mykän edesä/ ja auta hyljättyin asioita.
Sananl 31:9 Awa suus ja duomidze oikein: ja pelasta waiwainen ja köyhä.
Sananl 31:10 Jolle toimellinen waimo edescadzottu on/ hän on callimbi cuin caickein callin pärly.
Sananl 31:11 Hänen miehens sydän uscalda luotta häneen: hänen elatuxens ei puutu häneldä.
Sananl 31:12 Hän teke hywä ja ei paha/ caickena elinaicanans.
Sananl 31:13 Hän harjoitta idzens willois ja pellawis/ ja teke mielelläns työtä käsilläns.
Sananl 31:14 Hän on nijncuin cauppamiehen haaxi/ joca elatuxens tuo cauca.
Sananl 31:15 Hän nouse yöllä ja anda perhens ruoca/ ja pijcoillens heidän osans.
Sananl 31:16 Hän pyytä peldo ja osta sen/ ja istutta wijnapuita kättens hedelmästä.
Sananl 31:17 Hän wyöttä cupens/ ja wahwista käsiwartens.
Sananl 31:18 Hän näke ascarans hyödyllisexi/ hänen kynttiläns ei sammuteta yöllä.
Sananl 31:19 Hän ojenda kätens ruckijn/ ja tarttu sormillans kehrawarteen.
Sananl 31:20 Hän cocotta kätens köyhille/ ja ojenda kätens tarwidzewille.
Sananl 31:21 Ei hän pelkä lunda huonesans: sillä caikella hänen perhelläns owat caxikertaiset waattet.
Sananl 31:22 Hän teke idzellens sängywaatteita/ walkia Silcki ja Purpura owat hänen waattens.
Sananl 31:23 Hänen miehens on ylistetty portisa/ istuisans maan wanhemmitten tykönä.
Sananl 31:24 Hän teke hamen ja myy sen/ ja anda wyön cauppajalle.
Sananl 31:25 Hänen caunistuxens on/ että hän on puhdas ja ahkera/ ja wijmein hän naura.
Sananl 31:26 Hän awa suuns wijsaudes/ ja hänen kielesäns on otollinen oppi.
Sananl 31:27 Hän cadzele curkistellen/ cuinga hänen huonesans caicki asiat owat: ja ei syö laiscudes leipäns.
Sananl 31:28 Hänen poicans tulewat ja ylistäwät händä autuaxi: hänen miehens kijttä händä.
Sananl 31:29 Moni tytär käyttä idzens caunist/ mutta sinä woitat caicki.
Sananl 31:30 Otollinen ja ihana olla/ on turha: waan waimo/ joca HERRA pelkä/ ylistetän.
Sananl 31:31 Händä ylistetän kättens hedelmäst/ ja hänen kätens työt kijttäwät händä portisa.

Vers. 3. Turmelewat ) Nijncuin nijlle tapahtu jotca ajetan pois/ tapetan/ ja muutoin häpiällisest huckuwat.
v. 17. Cupens ) Hän on ahkera huonesans.
v. 18. Yöllä ) Hädäsä on hänellä hänen tarpens.
v. 26. Suuns ) se on/ hän caswatta lapsens ja perhens Jumalan pelwosa.