Salomon Saarnaja

22.04.2020

Salomon rucous.
Nämät on yxi Cuningas pannut Salomon sananlascuin tygö.

Salomon Saarnaja

I. Lucu .

SAlomo opetta/ että caicki mitä mailmas on/ ihminen/ ja hänen tecons on turha/ v. 2.
ei himolla ole hellityst/ v. 8.
mailmas mitän utta tapahdu/ waan muutamat näkywät usixi/ että sencaltaiset harwoin meidän aicanam tapahtuwat/ v. 9.
osotta hänesäns/ että ihmisen wijsaudella taitan caicki ojeta cuin wäärä on/ ja tuo paljo waiwa ja suru myötäns.

Saarn 1:1 NÄmät owat saarnajan sanat/ Dawidin pojan Jerusalemin Cuningan:
Saarn 1:2 Caicki on turha/ sanoi saarnaja/ ja caicki mitä on/ se on turha.
Saarn 1:3 Mitä on ihmisellä enä caikesta waiwastans/ cuin hänellä on Auringon alla?
Saarn 1:4 Yxi sucu hucku/ ja toinen tule jällens/ waan maa pysy ijancaickisest.
Saarn 1:5 Auringo ylene ja laske/ ja juoxe siallens/ että hän sieldä ylönis jällens.
Saarn 1:6 Hän mene etelään/ ja palaja jällens pohjaan/ ja tuuli mene aina ymbärins/ tuli pala ymbärpyöryä.
Saarn 1:7 Caicki wirrat juoxewat mereen/ ja ei meri tule cuitengan täydemmäxi. Sille sialle josta he juoxit/ sijhen he juoxewat jällens.
Saarn 1:8 Caicki owat työlät/ nijn ettei kengän taida sanoa/ ei silmät suutu näkemäst/ eikä corwat suutu coscan cuulemast.
Saarn 1:9 Mikä on se joca on tapahtunut? joca myös tästedes tapahtu. Mikä on se joca tehty on/ joca myös edespäin tehdän?
Saarn 1:10 Ja ei nyt mitän utta tapahdu Auringon alla: jos jotakin tapahtu josta sanoa taitan/ cadzo/ se on usi: sillä se on myös ennen tapahtunut endisillä aigoilla/ jotca meidän edelläm olit.
Saarn 1:11 Ei taida kengän muista/ cuinga ennen on tapahtunut: eikä taida cucan ajatella/ mitä wasta tapahtu jälkentulewaisille.
Saarn 1:12 Minä Israelin Cuningas olin saarnaja Jerusalemis.
Saarn 1:13 Ja minun sydämen pyysi edziä ja wijsast tutkia caickia mitä taiwan alla tehdän. Sencaltaisen wiheljäisen waiwan on Jumala andanut ihmisten lapsille/ sijnä idzens waiwataxens.
Saarn 1:14 Minä cadzoin caickia/ jotca Auringon alla tapahtuwat/ ja cadzo/ se oli caicki turhus ja wiheljäisys.
Saarn 1:15 Ei wäärät taida oikiaxi tulla/ eikä puuttumuxia taita lukea.
Saarn 1:16 Minä sanoin sydämesäni: cadzo/ minä olen jaloxi tullut/ ja olen wijsambi cuin caicki muut/ jotca minun edelläni olit Jerusalemis: ja minun sydämen on paljon oppenut ja coetellut.
Saarn 1:17 Ja olen minun sydämeni asettanut oppeman wijsautta/ ymmärrystä/ tyhmyttä ja hullutta.
Saarn 1:18 Waan minä ymmärsin että sijnä on myös waiwa: sillä cusa paljo wijsautta on/ sijnä on myös paljo mielicarwautta/ ja joca lisä ymmärryxen/ hän lisä myös waiwan.

Vers. 8. Työlät ) se on/ wiheljäisys ja turhus on nijn suuri maan päällä/ ettei kengän sanoa taida: cuitengin täyty hänen sijtä täsä kirjasa puhua.

II. Lucu .

HEcumas elä on turha/ v. 1.
toimellisus/ woima/ jalous/ hallituswirca/ rickaus/ wijsaus/ ruumillinen ilo ja riemu/ on caicki turha/ v. 3.
wijsasten tila ei ole parembi cuin tyhmäingän: sillä caicki wijmein unhotetan/ ja caickein täyty cuolla/ v. 12.
wijsasten ja ahkerain työt tulewat usiast tyhmäin käsijn/ v. 18.
sentähden on paras ettäs Jumalan pelwos nautidzet mitä Jumala anda/ v. 24.

Saarn 2:1 MInä sanoin sydämesäni: käykäm hywin elämän/ ja pitämän hywiä päiwiä: waan cadzo/ se on myös turha.
Saarn 2:2 Minä sanoin naurolle: sinä olet hullu: ja ilolle: mitäs teet?
Saarn 2:3 MInä ajattelin sydämesäni minun lihani pitä pois wijnasta/ ja minun sydämen wijsauteen asetta/ ymmärtämän mikä tyhmys on: sijhenasti että minä oppisin/ mikä ihmisille olis tarpellinen tehdä/ nijncauwan cuin he taiwan alla eläwät.
Saarn 2:4 Minä tein suuria cappalita/ minä rakensin huoneita/ istutin wijnapuita.
Saarn 2:5 Minä tein minulleni krydimaita/ ja iloisia umbiaitoja/ ja istutin nijhin caickinaisia hedelmälisiä puita.
Saarn 2:6 Minä tein minulleni wesilammicoita/ castaxeni wiherjäisten puiden medzä.
Saarn 2:7 Minulla oli palwelioita ja pijcoja ja palcollisia: minulla oli suuremmat tawarat carjasta ja lambaista/ cuin caikilla jotca olit minun edelläni Jerusalemis.
Saarn 2:8 Minä cocoisin minulleni hopiata ja culda/ ja tawaran/ Cuningoilda ja maacunnista. Minä toimitin minulleni weisaita miehistä ja waimoista/ ja ihmisten ilon caickinaiset candelet.
Saarn 2:9 Ja menestyin enäcuin caicki jotca minun edelläni ollet olit Jerusalemis. Wijsaus pysyi myös minun tykönäni.
Saarn 2:10 Ja caickia mitä minun silmäni toiwoit/ olen minä heille andanut/ ja en estänyt minun sydämeldäni yhtän iloa/ nijn että hän iloidzi caikesta minun työstäni: ja oli minun osan caikista minun töistäni.
Saarn 2:11 Mutta cosca minä cadzoin caickia minun töitäni/ jotca minun käteni tehnet olit: ja waiwa joca minulla ollut oli/ cadzo/ se oli caicki turhus ja waiwa/ ja Auringon alla ei ole mitän muuta.
Saarn 2:12 Cosca minä käänsin idzeni cadzoman wijsautta ja hullutta ja tyhmyttä: Sillä cuca on se ihminen/ joca on tulewa Cuningan jälken/ jonga he tehnet owat.
Saarn 2:13 Silloin minä näin wijsauden woittawan hulluden/ nijncuin walkeus woitta pimeyden.
Saarn 2:14 Nijn että wijsalla owat silmät pääsä: waan tyhmä waelda pimeydes: ja ymmärsin heillä olewan yhtäläisen menon.
Saarn 2:15 Silloin minä ajattelin sydämesäni/ että hulluin käy nijncuin minungin: mixist minä olen wijsautta edzinyt? Silloin minä ajattelin sydämesäni/ että se on myös turha.
Saarn 2:16 Sillä ei wijsas ole ijancaickisesa muistosa/ enäcuin tyhmäkän/ ja tulewaiset päiwät unhottawat caicki: ja nijncuin wijsas cuole/ nijn hullu myös cuole.
Saarn 2:17 Sentähden minä suutuin elämään: sillä caicki olit minun mielestäni pahat/ jotca owat Auringon alla/ olit turhat ja työlät.
Saarn 2:18 JA minä suutuin caickijn minun töihini/ jotca minulla olit Auringon alla/ että minun sen jälkentulewaisille ihmisille jättämän pitä.
Saarn 2:19 Sillä cuca tietä jos hän wijsas eli tyhmä on/ ja pitä cuitengin hallidzeman caickia minun töitäni/ jotca minä Auringon alla wijsast tehnyt olen: joca myös on turha.
Saarn 2:20 Jongatähden minä käänsin minun sydämeni/ caikista minun töistäni/ cuin minä Auringon alla tein.
Saarn 2:21 Sillä ihmisen ( joca työns wijsaudella/ ymmärryxellä ja toimella tehnyt on ) täyty työns toiselle jättä/ joca sijhen ei mitän tehnyt ole.
Saarn 2:22 Se on myös turha ja suuri onnettomus: sillä mitä ihminen saa caikesta työstäns/ ja sydämelisestä surustans/ joca hänellä on ollut Auringon alla:
Saarn 2:23 Waan kiwun/ mielicarwauden ja murhen caickena elinaicanans/ nijn ettei hänen sydämens saa yölläkän lepo: se myös on turha.
Saarn 2:24 Eiköst ihmisen ole parembi syödä ja juoda/ ja tehdä sielullens hywiä päiwiä hänen töisäns? minä näin sen myös olewan Jumalan kädestä.
Saarn 2:25 Sillä cuca on iloisemmast syönyt ja hercullisemmast elänyt/ cuin minä?
Saarn 2:26 Sillä/ sille ihmiselle joca hänelle on otollinen/ anda hän wijsauden/ ymmärryxen ja ilon. Waan syndisille anda hän cowan onnen coota ja hakia: Ja se cuitengin annetan hänelle/ joca on Jumalalle otollinen: sillä se ei ole myös muu cuin wiheljäisys.

Vers. 12. Cuningan ) Jumala ainoastans taita caickia tehdä/ ilman yhdetäkän estetä mitä hän aicoi: mutta ihmiset estetän monelda/ eli idze wäsywät ja suuttuwat. Waan wijsas cuitengin idzens laitta taita.

III. Lucu .

CAicki mitä mailmas tapahtu/ sillä on hänen aicans/ hemme aiwoitus on turha/ v. 1.
me paljosta murhetim/ mutta Jumala tietä parhan ajan/ ja se on paras joca tyty sijhen mitä Jumala teke/ ja on iloinen/ v. 10.
se tapahtu cuitengin Jumalan tahdon jälken/ v. 14.
Wijsas mies walitta/ että hallituxes ja duomarin wirasa käy enimmäst wäärin/ sentähden täyty Jumalan caicki duomita/ v. 16.
ja että ihmisen pitä cuoleman ja mullaxi tuleman/ nijncuin carjakin/ sentähden olcan lewollinen hänen työsäns/ älkön myös ylön paljo pahaxuco mitä hänelle tapahtu/ v. 18.

Saarn 3:1 CAikilla on heidän aicans/ ja caikilla mitä taiwan alla aljetan/ on heidän hetkens.
Saarn 3:2 Aica on Syndyä/ Cuolla/ Istutta/ Repiä ylös istutettua.
Saarn 3:3 Tappa/ Paranda/ Cukista/ Raketa.
Saarn 3:4 Itke/ Naura/ Walitta/ Hypätä.
Saarn 3:5 Heitellä kiwiä/ coota/ Halata/ ja lacata halamast.
Saarn 3:6 Edziä/ cadotta/ Pitä/ poisheittä.
Saarn 3:7 Rewäistä/ paicata/ Wai olla/ puhua.
Saarn 3:8 Racasta/ wihata/ Sotia/ rauha pitä.
Saarn 3:9 Tehkän nijncuin hän tahto/ ei hän enä saa.
Saarn 3:10 Sijtä minä näin sen waiwan/ jonga Jumala ihmiselle andanut oli/ heitä waiwataxens.
Saarn 3:11 Waan hän teke caicki hywin oikialla ajalla/ ja anda heidän sydämens caiwata mitä mailmas tapahtu: sillä ei ihminen taida löytä sitä työtä jota Jumala teke/ ei alcua eikä loppua.
Saarn 3:12 Sentähden ymmärsin minä/ ettei mitän parembata ole/ cuin iloita ja hywä tehdä hänen elinaicanans.
Saarn 3:13 Sillä jocainen ihminen joca syö ja juo/ ja on hywällä mielellä työsäns/ se on Jumalan lahja.
Saarn 3:14 Minä ymmärrän että caicki mitä Jumala teke/ se pysy/ en me taida sijhen lisätä eli sijtä wähetä/ ja Jumala teke sitä että händä peljätäisin.
Saarn 3:15 Mitä Jumala teke/ se pysy nijn/ ja mitä hän tehdä tahto/ se tapahtu: sillä hän ajattele sitä ja täyttä sen.
Saarn 3:16 JA minä näin wielä Auringon alla Duomarin istuimella jumalattoman menon/ ja oikeuden sialla wääryden.
Saarn 3:17 Silloin ajattelin minä mielesäni: Jumalan täyty duomita wanhurscan ja jumalattoman: sillä caikella aiwoituxella ja caikella työllä on hänen aicans.
Saarn 3:18 MInä sanoin ihmisten menosta minun sydämesäni: josa Jumala tiettäwäxi teke ja näyttä/ että he idzestäns owat nijncuin carja: sillä ihmisen tapahtu nijncuin carjangin.
Saarn 3:19 Nijncuin he cuolewat/ nijn myös hän cuole/ ja nijn on caikilla yhtäläinen hengi. Ja ei ihmisellä ole mitän enämbi cuin carjallacan: sillä caicki on turha.
Saarn 3:20 Caicki menewät yhtä sia cohden: caicki owat mullasta tehdyt/ ja caicki jällens muldaan joutuwat.
Saarn 3:21 Cuca tietä jos ihmisen hengi mene ylöspäin/ eli carjan hengi mene ales maan ala? Sentähden sanon minä: ettei mitän ole parembata/ cuin että ihminen on iloinen hänen työsäns: sillä se on hänen osans.
Saarn 3:22 Sillä cuca tahto saatta händä cadzoman/ mitä hänen jälkens tulewa on?

Vers. 9. Tehkän ) Jos ei oikia aica ole/ nijn ei ihminen taida mitän toimitta: waicka cuinga hän teke/ nijn ei se cuitengan tapahdu/ eikä tule mixikän.
v. 14. Se pysy ) se on/ ei hän wilpistele/ eikä suutu/ nijncuin ihminen sen toimitais.
v. 22. Iloinen ) se on/ älä sure huomenisesta päiwästä: sillä et sinä tiedä mitä tapahtu. Tydy tähän päiwään/ cosca toinen päiwä tule/ nijn toinen neuwo tule.

IV. Lucu .

HEicommat sortan woimallisilda/ ja ei ole heillä ketän joca heitä autta/ v. 1.
jos jocu on toimellinen ja nopsa/ händä tyhmät wihawat/ v. 4.
jotca ilman awioskäskytä eläwät/ he surewat ja työtä tekewät/ ja ei tiedä kenen hywäxi/ v. 7.
parembi on nijden tila jotca awioskäskys owat/ he lohduttawat/ wahwistawat ja auttawat toinen toistans/ v. 9.
moni tule suurest onnettomudest Cuningaliseen waldaan/ moni on syndynyt suureen cunniaan/ ja joutu cuitengin alas/ v. 13.

Saarn 4:1 MInä käänsin minuni/ ja cadzoin caickia jotca kärseit wääryttä Auringon alla/ ja cadzo/ sijnä olit heidän kyynelens/ jotca wääryttä kärsiwät/ ja ei ollut heillä lohduttaja. Ja jotca wääryttä teit olit woimalliset/ nijn ettei ne lohduttaja löytänet.
Saarn 4:2 Silloin ylistin minä cuolluita/ jotca jo cuollet olit/ enämmin cuin eläwitä/ joisa wielä hengi oli.
Saarn 4:3 Ja sitä joca ei wielä ollut/ enäcuin heitä molembita/ ettei hän ole coetellut paha/ cuin Auringon alla tapahtu.
Saarn 4:4 MInä cadzoin työtä ja toimellisutta caikisa asioisa/ josa toinen toista wiha.
Saarn 4:5 Ja sekin on turha ja waiwallinen.
Saarn 4:6 Sillä tyhmä pusertele käsiäns/ ja järsä oma lihans. Parembi on piwon täysi lewos/ cuin täysinäinen cahmalo waiwasa ja wiheljäisydesä.
Saarn 4:7 MInä käänsin minuni/ ja näin turhuden Auringon alla.
Saarn 4:8 Joca on yxinäinen ilman toista/ ja ei ole hänellä lasta eli welje/ ja ei ole cuitengan loppua hänen työlläns/ eikä hänen silmäns täytetä ikänäns rickaudesta. Kenengä hywäxi minä työtä teen/ ja en tee sielulleni hywä/ se on myös turha ja paha suru.
Saarn 4:9 Nijn on sijs parembi caxi cuin yxi: sillä heille on hyödytys työstäns.
Saarn 4:10 Jos toinen heistä lange/ nijn hänen cumpanins autta hänen ylös/ woi sitä yxinäistä/ jos hän lange/ nijn ei ole toista saapuilla händä auttaman.
Saarn 4:11 Ja cosca caxi yhdesä macawat/ nijn he lämmittäwät idzens/ cuinga yxinäinen tule lämbymäxi?
Saarn 4:12 Yxi woitetan/ waan caxi seisowat wastan: sillä colmikertainen köysi ei katke nijn pian.
Saarn 4:13 Köyhä ja wijsas lapsi on parembi wanha Cuningasta joca tyhmä on/ ja ei taida otta idzestäns waari.
Saarn 4:14 Fangiudesta tullan Cuningaliseen waldaan/ ja se joca Cuningaliseen waldaan syndynyt on/ köyhty.
Saarn 4:15 Ja minä näin että caicki jotca Auringon alla eläwät/ toisen lapsen cansa waeldawan/ joca tämän toisen siaan tule.
Saarn 4:16 Ja Canssalla joca käwi hänen edelläns/ ja joca myös käwi hänen jälisäns/ ei ollut loppua/ ja ei cuitengan hänest iloinnut. Eipä sekän ole muu cuin turha ja wiheljäisys.
Saarn 4:17 WArjele jalcas coscas menet Jumalan huoneseen/ ja tule cuuleman. Se on parembi cuin tyhmäin uhri/ jotca ei tiedä mitä paha he tekewät.

Vers. 4. Wiha ) Jos jocu jotakin taita/ nijn händä wihatan/ ja se joca wiha/ on idze tyhmä/ joca ei muuta taida cuin idzens wihalla waiwata/ sentähden on se surkia meno mailmas.
v. 15. Eläwät ) Salomo ymmärtä nijtä jotca hercullisest eläwät maan päällä/ nijncuin elämä ja mailma olis heidän omans.

V. Lucu .

JUmalan edestä pitä waarallisest ja pelgolla oldaman/ joco Jumalan sana cuullan eli jocu lupaus tehdän/ v. 1.
taicka ripisä ja synnin tunnustuxesa/ v. 5.
jos jolleculle wäärys tapahtu/ sijnä pitä Esiwallan duomidzeman/ v. 7.
Ahnelle on wähin hyödytyst hänen rahastans/ suru/ lewotoin uni/ waiwallinen lähdendö tästä mailmasta/ ja hänen lapsillens kyllä wähä hywä/ v. 9.
sentähden on paras/ että idzecukin kijttä Jumalata osans edest/ nautidze hywäxens ja on iloinen/ v. 17.

Saarn 5:1 ÄLä ole ylön picainen suustas/ ja älä anna sydämes kijrutta puhuman Jumalan edes:
Saarn 5:2 Sillä Jumala on taiwas/ ja sinä maan päällä/ ole sentähden wähän puheinen. Cusa paljo murhetta on/ sijnä on paljo unia/ ja paljosa puhesa löytän myös hulluus.
Saarn 5:3 COscas Jumalalle lupauxen teet/ nijn älä wijwyttele sitä: sillä ei hän tyhmijn mielisty.
Saarn 5:4 Mitäs lupat nijn pidä/ se on parembi ettes lupa/ cuin ettes täytä mitäs luwannut olet.
Saarn 5:5 ÄLä salli suus wietellä lihas/ ja älä sano Engelille: se oli exymys: ettei Jumala wihastuis sinun änees/ ja duomidzis caickia sinun kättes töitä.
Saarn 5:6 Cusa paljo unia on/ sijnä on myös turha meno ja paljo puhetta/ mutta pelkä sinä Jumalata.
Saarn 5:7 JOs sinä näet köyhän wääryttä kärsiwän/ ja oikeuden ja wanhurscauden tulewan pois maasta/ älä ihmettele sitä: sillä yxi on joca on corkein wartia corkeudes/ ja on wielä corkiambi molembita.
Saarn 5:8 Sen päällä on Cuningas maacunnasa/ että kedot kynnetäisin.
Saarn 5:9 JOca raha racasta/ ei hän ikänäns rahaan suutu/ ja joca rickautta racasta/ ei hänelle pidä sijtä hyödytystä oleman/ ja se on myös turha:
Saarn 5:10 Sillä cusa paljo rickautta on/ sijnä on myös paljon syöpiä/ mitästä hyödytystä sijs hänen sijtä on? mutta että hän ainoastans sen näke silmilläns.
Saarn 5:11 Joca työtä teke/ hänelle on uni makia/ joco hän wähä eli paljo syönyt on/ waan rickan ylönpaldisus ei salli hänen maata.
Saarn 5:12 Se on paha waiwa/ jonga minä näin Auringon alla/ nimittäin/ että rickaudet tallella pannan hänelle wahingoxi/ jonga se oma on:
Saarn 5:13 Sillä rickat huckuwat suures wiheljäisydes/ ja jos hän on sijttänyt pojan/ nijn ei sen käsijn jää mitän.
Saarn 5:14 Nijncuin hän on alastoina tullut äitins cohdusta/ nijn hän jällens mene pois cuin hän tullutkin on/ ja ei ota mitän cansans caikesta hänen työstäns joca hänen käsisäns on/ cosca hän mene pois.
Saarn 5:15 Se on paha waiwa että hän nijn tästä lähte/ nijncuin hän tullut on/ mitä se händä autta/ että hän tuulen työtä on tehnyt?
Saarn 5:16 Caiken elinaicans on hän pimeydes syönyt/ suuresa murhesa/ sairaudesa ja surusa.
Saarn 5:17 Nijn minä pidän sen parhana/ että ihminen syö ja juo/ ja on hywällä mielellä caikesa hänen työsäns cuin hänellä Auringon alla on/ hänen elinaicanans/ ja Jumala hänelle anda: sillä se on hänen osans.
Saarn 5:18 Ja jolle ihmiselle Jumala anda rickautta/ tawarata ja woima/ että hän sijtä söis ja jois hänen osaxens/ ja olis iloinen hänen työsäns/ se on Jumalan lahja:
Saarn 5:19 Sillä ei hän paljo ajattele tätä wiheljäistä elämätä/ että Jumala on iloittanut hänen sydämens.

Vers. 5. Engelille ) Nijn cudzutan Papit ja opettajat/ Malach. 2. Exymys ) se on/ älä caunistele sinun erhetyxiäs/ nijncuin wäärät henget ja unennäkiät tekewät.
v. 8. Kynnetäisin ) se on/ hän hallidze caicki/ ja pitä maacunnan woimasans/ ettei se tyhjäxi eli kylmille tulis/ josta Cuningan wirca ja nimi on.

VI. Lucu .

SE on suuri waiwa/ pitä rickautta ja cunniata/ ja ei taita sitä nautita/ ja toiwo aina enämbätä/ v. 1.
jocos olet wijsas/ huono eli köyhä/ nijn ota wirastas waari/ ja tydy sijhen mitä sinulla on/ v. 7.
sinä olet cuitengin ihminen/ ja et taida tulla edemmä cuin Jumala tahto/ v. 10.

Saarn 6:1 SE on paha jonga minä näin Auringon alla/ ja on yhteinen ihmisis.
Saarn 6:2 Jolle Jumala on andanut rickautta/ tawarata ja cunniata/ ja ei häneldä mitän puutu/ jota hänen sydämens ano/ ja ei Jumala anna hänelle cuitengan sitä woima/ että hän sitä nautita taita/ mutta toinen ne nautidze/ se on turha ja paha waiwa.
Saarn 6:3 Jos hän sata lasta sijtäis/ ja hänellä olis nijn pitkä ikä/ että hän monda wuotta eläis/ ja ei hänen sieluns taidais tulla tawaroista täytetyxi/ ja olis ilman haudata/ hänestä sanon minä: kesken syndynyt on parembi händä:
Saarn 6:4 Sillä hän tule turhaan menoon/ ja hän mene pois pimeydesä/ ja hänen nimens pimeydellä peitetän.
Saarn 6:5 Ei ole hänen Auringosta ilo/ eikä hänellä ole lepo eli siellä taicka täällä.
Saarn 6:6 Jos hän eläis caxi tuhatta ajastaica/ nijn ei hän sijttekän sijhen tydyis/ eiköst caicki tule yhteen paickan?
Saarn 6:7 JOcaidzella ihmisellä on määrätty työ/ mutta sydän ei taida tytyä sijhen:
Saarn 6:8 Sillä mitä taita wijsas enä toimitta/ cuin tyhmäkän? mitä köyhä aicoi että hän olis eläwitten seas.
Saarn 6:9 Parembi on nautita tawaroita jotca käsillä owat/ cuin pyrkiä toisten perän/ se on myös turha ja wiheljäisys.
Saarn 6:10 Mikäst on/ waicka joku corkiast ylistetty on/ nijn hän cuitengin tietän ihmisexi/ ja ei hän taida woimallisemman cansa rijdellä:
Saarn 6:11 Sillä monda asiata on/ jotca turhuden enändäwät/ mitä sijs ihmisen sijtä enä on.

Vers. 3. Ilman haudata ) Sillä he tahdoisit hänestä päästä/ ja ei anna hänen saada cunnialista hautamista.
v. 8. Wijsas ) He owat molemmat tyhmät sekä wijsas että köyhä: wijsas tahto toimitta murhellans/ köyhä ajattele: josca minä olisin sijnä eli sijnä säädysä/ cuinga hywin se tapahduis. ( Eläwitten ) Ne jotca runsast eläwät/ ja tawarat nautidzewat.

VII. Lucu .

SAlomo opetta että hywä sanoma on paras cappale/ cuin jocu jättä jälkens/ v. 1.
murhesta/ ilosta/ kärsimisest/ wijsaudesta ja perinnöstä/ v. 3.
että ollaisin kärsiwäinen myötä ja wastoinkäymises/ ja cohtullisest caikis asiois/ v. 14.
ihmisen wijsaus on hywä/ mutta ei sijhen auta luottaman/ ja paljo tapahtu cuin sitä estä/ ja pian wilpistele/ v. 20.

Saarn 7:1 CUca tietä/ mikä ihmiselle on hyödyllinen hänen elinaicanans/ nijncauwan cuin hän turhasa menosans elä/ joca culke nijncuin warjo: eli cuca sano ihmiselle/ mitä on tulewa hänen jälkens Auringon alla?
Saarn 7:2 HYwä sanoma on parembi cuin callis woide/ ja cuolema päiwä on parembi cuin syndymä päiwä.
Saarn 7:3 Parembi on mennä murhe huoneseen cuin ilo huoneseen/ toisesa on caickein ihmisten loppu/ ja eläwä pane sen sydämeens.
Saarn 7:4 Parembi on murehtia cuin naura: sillä murhen cautta sydän parane.
Saarn 7:5 Wijsasten sydän on murhe huonesa/ ja tyhmäin sydän ilo huonesa.
Saarn 7:6 Parembi on cuulla wijsan curitusta/ cuin cuulla hulluin lauluja:
Saarn 7:7 Sillä hulluin nauro on nijncuin ohdakein rätinä padan alla/ ja se on myös turha.
Saarn 7:8 Niscuri saatta wijsan suuttuman/ ja turmele laupian sydämen.
Saarn 7:9 Asian loppu on parembi cuin alcu. Kärsiwäinen hengi on parembi cuin ylpiä hengi.
Saarn 7:10 Älä ole ylön picainen wihaan: sillä wiha lepä hullun sydämes.
Saarn 7:11 Älä sano: mikä on/ että mennet päiwät olit paremmat/ cuin tämä: sillä et sinä sitä wijsast kysele.
Saarn 7:12 Wijsaus on hywä perinnön cansa/ ja autta ihmisen iloidzeman Auringon alla:
Saarn 7:13 Sillä wijsaus warjele/ ja raha myös warjele/ mutta wijsaus anda sille hengen/ jolla se on.
Saarn 7:14 Cadzo Jumalan töitä/ cuca tata oijeta sen jonga hän wääräxi teke?
Saarn 7:15 Ole iloinen hywinä päiwinä/ ja ota myös pahakin päiwä hywäxes: sillä sen on Jumala luonut toisen cansa/ ettei ihminen tiedäis mitä tulewa on.
Saarn 7:16 MInä olen nähnyt caickinaiset turhudeni aicana/ wanhurscas hucku wanhurscaudesans/ ja jumalatoin elä cauwan hänen pahudesans.
Saarn 7:17 Älä ole ylön wanhurscas elickä ylön wijsas/ ettes idzes turmelis.
Saarn 7:18 Älä ole ylön jumalatoin elickä hullu/ ettes cuolis ennen aicas.
Saarn 7:19 Se on hywä ettäs tähän tartut/ ja ettes myös sitä toista päästä pois kädestäs: sillä joca HERra pelkä hän wälttä nämät caicki.
Saarn 7:20 Wijsaus wahwista enä wijsast/ cuin kymmenen woimallista/ jotca Caupungis owat.
Saarn 7:21 Sillä ei yhtän ihmistä ole maan päällä/ joca hywä ja ei syndiä tee.
Saarn 7:22 Älä pane caickia sydämees mitä sinulle sanotan: ettes cuulis sinun palwelias sinua toruwan:
Saarn 7:23 Sillä sinun sydämes tietä/ sinun usein muita torunen.
Saarn 7:24 Caickia sencaltaisita olen minä wijsast coetellut/ Minä ajattelin: minä tahdon olla wijsas/ mutta se culki cauwas minusta.
Saarn 7:25 Se on caucana/ mixi se tule? ja se on sangen sywä/ cuca taita sen löytä?
Saarn 7:26 Minä käänsin sydämeni coetteleman/ tutkiman ja edzimän wijsautta ja taito/ ymmärtämän Jumalattomain tyhmyttä ja hulluin erhetyxiä.
Saarn 7:27 Ja löysin että sencaltainen waimo/ jonga sydän on wercko ja paula/ ja hänen kätens owat cahlet/ on haikiambi cuin cuolema. Se joca Jumalalle on otollinen hän wälttä händä/ mutta syndinen käsitetän hänen cauttans.
Saarn 7:28 Cadzo minä olen löytänyt/ sano saarnaja: toisen toisens jälken/ että minä myös löytäisin taito/ ja minun sielun wielä nyt edzi/ ja ei ole löytänyt. Tuhannen seas olen minä löytänyt yhden miehen/ waan en minä ole löytänyt yhtän waimo caickein seas.
Saarn 7:29 Sen minä ainoastans löysin/ että Jumala on luonut ihmisen oikiaxi. Mutta he edziwät monda taito. Cuca on nijn wijsas? ja cuca taita sen selittä?

Vers. 1. Hänen jälkens ) Cuinga hänen työns menesty/ ja mildisen lopun ne saawat.
v. 9. Loppu ) Cosca loppu on hywä/ nijn caicki on hywä/ sillä kyllä pian on aljettu.
v. 22. älä pane ) Joca paljo cuule/ hän cuule sitä jota ei hän mielelläns cuulla tahdois.
v. 27. Cuolema ) Sillä huorus ansaidze cuoleman.
v. 28. Yhtän waimo ) Ei se sowi cainolle waimon sydämelle/ mutta tarwidze wahwa ja miehen sydändä/ joca caickia sencaltaisia tohti coetella/ kärsiä ja wastan seiso/ käykän cuinga tahtons.
v. 29. Taito ) He coettelewat/ ja luulewat sen menestywän.

VIII. Lucu .

TOimellisest pitä waellettaman/ cuultaman ja cunnioitettaman Esiwalda ja ajasta waari otettaman: sillä ei yxikän tiedä ikäns pituutta/ v. 1.
eikä mahda pyytä corketa wirca/ sillä moni on sijtä häpiällä käynyt tacaperin/ v. 10.
jumalattomilla on enimmäst paha loppu/ v. 11.
caicki owat annetut turhan menon ala/ syyn/ mingätähden se nijn tapahtu maan päällä/ tietä Jumala ainoastans/ sentähden ei pidä kenengän sijtä murehtiman/ mutta elämän hiljaisudes ja iloisest wirasans/ v. 14.

Saarn 8:1 IHmisen wijsaus walista hänen caswons/ mutta joca tottelematoin on/ händä wihatan.
Saarn 8:2 Minä pidän Cuningan sanan ja Jumalan walan.
Saarn 8:3 Älä ole nopsa menemän pois hänen caswons edestä/ ja älä secannu pahan asiaan: sillä hän teke mitä hänelle kelpa.
Saarn 8:4 Cuningan sanoisa on woima/ ja cuca tohti sano hänelle: mitäs teet?
Saarn 8:5 Joca käskyt pitä/ ei hänen pidä paha coetteleman/ mutta wijsan sydän tietä ajan ja muodon:
Saarn 8:6 Sillä jocaidzella aiwoituxella on hänen aicans ja muotons: sillä ihmisen onnettomus on paljo hänen päälläns.
Saarn 8:7 Sillä ei hän tiedä mitä ollut on/ ja cuca taita sano mitä tulewa on?
Saarn 8:8 Ei ihmisellä ole woima hengeen/ estämän sitä/ ja ei ole woima cuoleman hetkellä/ ja ei päästetä sodasa/ ja jumalatoin meno ei auta jumalatoinda.
Saarn 8:9 CAicki nämät olen minä nähnyt ja andanut minun sydämeni caickijn töihin/ jotca tapahtuwat Auringon alla. Ihminen hallidze toisinans toista idzellens wahingoxi.
Saarn 8:10 Ja sijnä minä näin jumalattomat/ jotca haudatut olit/ jotca käynet ja waeldanet olit pyhäsä siasa/ ja olit unohdetut Caupungisa/ että he nijn tehnet olit/ se on myös turha.
Saarn 8:11 ETtei cohta pahoja töitä duomita/ tule ihmisen sydän täytetyxi paha tekemän.
Saarn 8:12 Jos syndinen sata kerta paha teke/ ja sijtekin cauwan elä/ nijn tiedän minä cuitengin/ että nijlle käy hywin jotca Jumalata pelkäwät/ jotca hänen coswoans pelkäwät.
Saarn 8:13 Sillä jumalattomille ei pidä hywin käymän/ ja nijncuin warjo/ ei heidän pidä cauwan elämän/ jotca ei Jumalata pelkä.
Saarn 8:14 SE on turha meno cuin tapahtu maan päällä/ muutamat owat wanhurscat/ ja heille tapahtu nijncuin he olisit jumalattomain töitä tehnet. Ja muutamat owat jumalattomat/ ja heille käy/ nijncuin he olisit wanhurscasten töitä tehnet. Minä sanoin: se on myös turha.
Saarn 8:15 Sentähden ylistin minä ilo/ ettei ihmisellä ole parembata Auringon alla/ cuin syödä ja juoda ja olla iloinen. Ja sen hän saa hänen työstäns caickena elinaicanans/ jonga Jumala hänelle Auringon alla anda.
Saarn 8:16 MInä annoin minun sydämeni wijsautta tietämän/ ja cadzoman sitä waiwa cuin maan päällä tapahtu/ ja ettei jocu päiwällä eli yöllä saa unda silmijns.
Saarn 8:17 Ja minä näin caicki Jumalan tegot: sillä ei ihminen taida löytä sitä työtä joca Auringon alla tapahtu/ ja jota enämmin ihminen ahkeroidze edziä/ sitä wähemmin hän löytä. Jos hän wielä sano: minä olen wijsas ja tiedän sen/ nijn ei hän cuitengan taida löytä.

Vers. 1. Walista ) Jolla coirus mieles on/ taicka jotain muuta/ ei hän taida iloisest eli oikein cadzo muiden päälle/ joca wiatoin on/ hän cadzo iloisest ja rohkiast.
v. 17. Löytä ) Hän luule että hänen pidäis osaman/ waan se on caicki onnella.

IX. Lucu .

Myödenkäyminen ja wastoinkäyminen ei tee täsä mailmas yhtän eroitusta/ hywän ja pahan wälillä/ waan nijncuin yhdelle nijn toisellekin tapahtu/ v. 1.
sentähden ei pidä ihmisen lucua pitämän tästä mailmasta/ mutta elämän hywin/ ja oleman iloisen ja rohkian/ v. 7.
ei yxikän taida wälttä onnettomuttans wickelydelläns/ v. 11.
wijsaus on parambi cuin tyhmäin woima/ v. 12.
parembi on kärsiä cuin sorta walda wastan/ v. 14.

Saarn 9:1 SIllä minä olen caickia sencaltaisia minun sydämeeni pannut/ tutkiman caickia näitä/ että muutamat wanhurscat owat ja wijsat/ joiden tegot owat Jumalan kädesä. Eikä ihminen tiedä kenengän rackautta eli wiha/ caikisa cuin hänen edesäns on.
Saarn 9:2 Se tapahtu nijn yhdelle cuin toisellekin/ wanhurscaille nijncuin jumalattomillekin/ hywille ja puhtaille/ cuin saastaisillengin/ uhraille/ nijncuin sillengin joca ei uhrackan. Nijncuin tapahtu hywille/ nijn myös tapahtu syndisille: nijncuin käy walapattoisten/ nijn myös käy nijlle/ jotca wala pelkäwät.
Saarn 9:3 Se on paha caickein seas/ jotca Auringon alla tapahtuwat/ että yhdelle käy nijncuin toisellengin/ josta myös ihmisen sydän täytetän pahudella/ ja hulluus on heidän sydämesäns/ nijncauwan cuin he eläwät/ sijtte pitä heidän cuoleman.
Saarn 9:4 Mitä sijs pitä walidzeman? nijncauwan cuin eletän/ pitä toiwottaman ( sillä eläwä coira on parembi cuin cuollu Lejoni )
Saarn 9:5 Sillä eläwät tietäwät heidäns cuolewan/ mutta ei cuollet tiedä mitän/ eikä he mitän enä ansaidze.
Saarn 9:6 Sillä heidän muistons on unhotettu/ nijn ettei heitä enä racasteta/ wihata eli wainota/ eikä heidän ole yhtän osa mailmasa/ caikisa mitä Auringon alla tapahtu.
Saarn 9:7 NIin mene sijs ja syö leipäs ilolla/ ja juo wijnas hywällä mielellä: sillä sinun työs kelpa Jumalalle.
Saarn 9:8 Anna waattes aina walkiat olla/ ja älä puututa woidetta pääs pääldä.
Saarn 9:9 Elä caunist waimos cansa jotas racastat/ nijncauwan cuins tätä turha elämätä saat nautita/ jonga Jumala sinulle Auringon alla andanut on/ ja nijncauwan cuin sinun turha elämäs pysy: sillä se on sinun osas/ elämäsäs ja työsäs Auringon alla.
Saarn 9:10 Caickia mitä tule sinun etees tehtäwäxi/ se tee wapast: sillä haudas/ johongas tulet/ ei ole työtä/ taito/ ymmärryst eli wijsautta.
Saarn 9:11 MInä käänsin idzeni ja cadzoin/ cuinga Auringon alla käymän pidäis? ettei auta juosta/ ehkä jocu nopsa olis/ eikä auta sotiman/ waicka jocu wäkewä olis. Ei auta elatuxeen/ ehkä jocu taitawa olis/ ei myös rickauteen auta toimellisuus/ että jocu otollinen on/ eikä se auta/ että hän cappalens taita hywin/ mutta se on caicki ajasa ja onnesa.
Saarn 9:12 Ja ei ihminen tiedä hänen aicans/ waan nijncuin calat saadan wahingolisella ongella/ ja nijncuin linnut käsitetän paulalla/ nijn myös ihmiset temmatan pois pahalla ajalla/ cosca se äkistä tule heidän päällens.
Saarn 9:13 MInä olen myös nähnyt tämän wijsauden Auringon alla/ joca minulle suurexi näkyi.
Saarn 9:14 Että oli wähä Caupungi/ ja sijnä wähä wäke/ ja woimallinen Cuningas tuli ja pijritti sen/ ja rakensi suuret wallit sen ymbärille.
Saarn 9:15 Ja sijnä löyttin köyhä wijsas mies/ joca taisi wijsaudellans autta Caupungita/ ja ei yxikän ihminen muistanut sitä köyhä miestä.
Saarn 9:16 Silloin sanoin minä: wijsaus on parembi cuin wäkewys/ cuitengin cadzottin sen köyhän wijsaus ylön/ ja ei cuultu hänen sanans.
Saarn 9:17 Se sen teki/ että wijsasten sanat maxawat enämmän hiljaisten tykönä/ cuin Herrain huuto tyhmäin tykönä.
Saarn 9:18 Sillä wijsaus on parembi cuin harnisca/ waan pahanelkinen turmele paljo hywä.

Vers. 5. Tietäwät ) se on/ he taitawat parata idzens/ ja cauhistuwat cuolemata/ waan ei cuollet mitän tunne.
v. 11. Auta ) Mutta caicki on onnella/ nijncuin sananlascus sanotan/ Ei cuitengan sentähden pidä lackaman/ mutta edzimän parastans/ ja andaman Jumalan käsijn
v. 18. Pahanelkinen ) Hän turmele toisinans coco maacunnan hänen pahalla neuwollans.
v. 4. Myötäandaminen ) Sijnä on taito/ cuulla ja anda mennä.

X. Lucu .

USein tapahtu että tyhmät hallidzewat/ ja wijsat ei tule cuulduxi/ v. 1.
Joca hallituswiras jotakin muutta tahto/ hänen on sijtä waiwa/ v. 11.
Cosca lapset/ hiturit ja juomarit hallidzewat/ silloin maacunnas pahoin menesty/ v. 16.
ei cuitengan pidä Esiwalda paneteldaman ja häwäistämän/ v. 20.

Saarn 10:1 NIin myös pahat kärwäiset turmelewat hywän woiten/ sentähden on tyhmyys toisinans parembi cuin wijsaus ja cunnia:
Saarn 10:2 Sillä wijsan sydän on hänen oikialla kädelläns/ waan hullun sydän on hänen wasemallans.
Saarn 10:3 Ja waicka hullu on tyhmä hänen aiwoituxesans/ nijn hän pitä cuitengin caicki muut tyhmänä.
Saarn 10:4 Sentähden jos woimallisen miehen waatimisella on menestys/ sinun tahtoas wastan/ nijn älä hämmästy: sillä myötäandaminen asetta paljo pahutta.
Saarn 10:5 SE on wielä paha meno/ jonga minä näin Auringon alla/ nimittäin: taitamattomuden/ joca on enimmäst woimallisten seasa.
Saarn 10:6 Että tyhmä istu suuresa cunniasa/ ja rickat alembana istuwat.
Saarn 10:7 Minä näin palweliat istuwan hewoisten päällä/ ja Ruhtinat käywän jalain nijncuin palweliat: mitta joca cuoppa caewa/ hänen pitä sijhen idze langeman.
Saarn 10:8 Ja joca repi aita maahan/ händä pitä madon pistämän/ joca kiwiä wierittä/ hänellä on sijtä waiwa.
Saarn 10:9 Joca puita halcaise/ hän tule sijtä haawoitetuxi.
Saarn 10:10 Cosca rauta tylsäxi tule/ ja ei pysty/ nijn täyty lujemmin ruweta: nijn myös wijsaus ahkerutta noudatta.
Saarn 10:11 EI lackari parembi ole cuin kärme/ joca lumojat pistä.
Saarn 10:12 Vijsan suun sanat owat otolliset/ waan tyhmän huulet nielewät hänen.
Saarn 10:13 Hänen puhens alcu on tyhmyys/ ja loppu on wahingolinen hulluus.
Saarn 10:14 Tyhmällä on paljo puhetta: sillä ei ihminen tiedä mitä ollut on.
Saarn 10:15 Ja cuca tahto hänelle sanoa mitä tulewa on? Tyhmäin työt tulewat työläxi/ ettei tietä Caupungijn mennä.
Saarn 10:16 WOi sinuas maacunda/ jonga Cuningas lapsi on/ ja jonga Ruhtinat warahin syöwät.
Saarn 10:17 Hywä on sinulle maacunda/ jonga Cuningas wapa on/ ja jonga Ruhtinat oikialla ajalla syöwät/ wahwistuxexi ja ei hecumaxi.
Saarn 10:18 ( Sillä laiscuden tähden malat maahan putowat/ ja joutilain kätten tähden tule huone wuotaman )
Saarn 10:19 Sijtä seura/ että he nauroxi walmistawat leipäns/ ja wijnans eläwitä iloittaman: Ja raha caicki toimitta.
Saarn 10:20 Älä kiroile Cuningasta sydämesäs/ ja älä kiroile ricasta macaus Cammiosas: sillä linnut taiwan alla wiewät sinun änes/ ja joilla sijwet owat/ ilmoittawat sinun sanas.

Vers. 8. Wierittä ) Se on waiwalloinen tehdä utta hallituswirca: sillä Canssa on wastahacoinen.
v. 14. Tiedä ) Ei johdata mieleens/ cuinga muille ennen on tapahtunut/ hän anda mennä/ ja ei tiedä mikä loppu tule.
v. 19. Eläwitä ) se on/ ne jotca eläwät hecumas ja tuhlawat.

XI. Lucu .

Köyhille ja oudoille pitä oldaman andias/ cosca tila annetan/ että HERralda löytäisin hywä tehnen/ v. 1.
et sinä tiedä mitä Jumala tekewä on/ v. 5.
waan ole wirasas wiriä ja toimellinen/ v. 6.
sillä jos ihminen on iloinen ja cauwan elä/ nijn tule cuitengin nijn monda paha päiwä/ että hän kyllä saa murhetta/ v. 7.

Saarn 11:1 ANna leipäs mennä weden ylidzen/ nijn sinä sen ajallans löytäwä olet.
Saarn 11:2 Ja seidzemelle ja cahdexelle: sillä et sinä tiedä/ mikä cowa onni maan päälle tulla taita: Cosca pilwet täynäns owat/ nijn he andawat saten maan päälle.
Saarn 11:3 Ja cosca puu caatu/ joco se caatu etelään eli pohjaan/ cuhunga hän caatu/ sinne hän jää.
Saarn 11:4 Joca ilma cadzo/ ei hän kylwä/ ja joca pilwiä curkistele/ ei hän mitän leicka.
Saarn 11:5 Nijncuin et sinä tiedä tuulen tietä/ ja cuinga luut äitin cohdusa walmistetan: nijn et sinä myös tiedä Jumalan töitä/ jotca hän caicki teke.
Saarn 11:6 Kylwä siemenes huomeneldain/ ja älä pidä kättäs ylös ehtona: sillä et sinä tiedä cumbi paremmin menesty/ ja jos molemmat menestywät/ nijn on parembi.
Saarn 11:7 Walkeus on suloinen/ ja se on silmille otollinen/ nähdä Auringota.
Saarn 11:8 Jos jocu ihminen cauwan elä/ ja on caikisa iloinen/ nijn hän cuitengin ajattele ainoastans pahoja päiwiä/ että nijtä nijn monda on: sillä caicki mitä hänelle tapahtu/ on turha.
Saarn 11:9 NIin iloidze nyt nuorucainen nuorudesas/ ja anna sydämes iloinen olla nuorudesas: tee mitä sydämes käske/ ja silmilles on kelwollinen.
Saarn 11:10 Ja tiedä että Jumala caickein näiden tähden sinun duomion eteen asetta. Pane pois murhe sydämestäs/ ja heitä pois paha ruumistas: sillä lapsillisus ja nuoruus on turha.

Vers. 1. Weden ylidzen ) se on/ anna runsast mitäs woit: sillä aica taita/ tulla ettäs mielelläs annaisit/ mutta ei ole sinulla wara.
v. 5. Tiedä ) Joca tulewa on/ se on meildä salattu/ sentähden pitä caicki tapahtuman coettelemisella/ täsä ajallises elämäs.

XII. Lucu .

NEuwotan iloidzeman cosca se tila on: sillä se rauke pian/ v. 9.
totuta sinuas Jumalan pelcoon nuorudesta: sillä cosca wanhat päiwät tulewat saerauden ja caiken puuttumisen cansa/ nijn et sinä sijhen ole sowelias/ v. 1.
Ajattele/ cungas tulet tämän elämän perästä/ ennencuin cuolema tule/ v. 6.
Salomo päättä/ että tämä on terwellinen oppi/ ja ei caickinaiset opit ole hywät/ v. 8.
mutta caiken hywän opin ydyin on tämä: pelkä Jumalata ja pidä hänen käskyns/ ajattele myös että caicki sinun työs pitä tuleman Jumalan duomion eteen/ v. 13.

Saarn 12:1 Ajattele sinun luojas sinun nuorudesas/ ennen cuin pahat päiwät tulewat/ ja wuodet lähestywät.
Saarn 12:2 Coscas olet sanowa: ei ne minulle kelpa. Cosca Auringo ja walkeus/ Cuu ja tähdet pimiäxi tulewat/ ja pilwet tulewat jällens saten jälken.
Saarn 12:3 Silloin cosca wartiat huonesa wärisewät/ ja wekewät notkistawat idzens/ ja jauhajat owat joutilasna/ että he harwaxi tullet owat/ ja näkö tule pimiäxi ackunan läpidze.
Saarn 12:4 Ja owet catua wastan suljetan/ nijn että myllyn äni waickene/ ja heräjä cosca lindu laula/ ja weisun tyttäret taipuwat.
Saarn 12:5 Nijn että cuckulat pelkäwät ja wapisewat tiellä/ Cosca Mandelpuut cucoistuwat ja heinäsircat rascaxi tulewat/ ja caicki himo cato.
Saarn 12:6 ( Sillä ihminen mene sinne/ josa hänen ijancaickisesta oleman pitä ) ja itkejät käywät ymbäri catuja. Ennen cuin hopiaside catke/ ja culdalähde juoxe ulos/ ja ämbäri rawistu lähten tykönä/ ja ratas mene ricki caiwon tykönä.
Saarn 12:7 Sillä mulda pitä jällens maahan tuleman/ nijncuin se ollut on/ ja hengi jällens Jumalan tygö/ joca hänen andanut on.
Saarn 12:8 CAicki on turha/ sano saarnaja: caicki on turha.
Saarn 12:9 Se saarnaja ei ollut ainoastans wijsas/ mutta hän opetti myös Canssalle hywä oppia/ ja ymmärsi/ ja tutkei/ ja pani cocoon monda sananlascua.
Saarn 12:10 Hän edzei soweliaita sanoja/ ja kirjoitti aiwa totuden sanat.
Saarn 12:11 Nämät owat sen wijsan sanat/ keihät ja naulat/ kirjoitetut seuracunnan mestarilda/ ja annetut paimenelda.
Saarn 12:12 Cawata sinuas poican muista: sillä ei ole loppua kirjain tekemisest/ ja ylönpaldinen ajatus waiwa ruumin.
Saarn 12:13 Cuulcam sijs caiken opin ydyindä: Pelkä Jumalata/ ja pidä hänen käskyns: sillä sitä tule caickein ihmisten tehdä. Sillä Jumala tuotta duomiolle caicki salatut työt/ joco ne owat hywät eli pahat.

Vers. 2. Auringo ) Tällä tapauxella kirjoitta hän ihmisten wanhuden: cosca kädet wärisewät/ jalat notkistuwat/ silmät pimenewät/ hambat ei hywin jauha/ hiuxet tulewat harmaxi/ hartiat cumartawat/ corwat rippuwat ja cuuroxi tulewat. etc.

Salomon Saarnajan loppu.