Ruthin Kirja

22.04.2020

Ruthin Kirja / josa kirjoitetan : I. CUinga yxi mies EliMelech Judan Bethlehemist/ meni callin ajan tähden emändäns ja cahden poicans cansa Moabiterein maalle/ ja cuoli siellä poikinens.
Naemi hänen emändäns palais Ruthin hänen miniäns cansa Bethlehemijn/ cap. 1.
II. Millä tawalla Ruth tuli Boaxen cansa awioskäskyyn/ ja synnytti Obedin/ joca oli Isain Isä/ cap. 2. 3. 4.
Ruthin Historja on tapahtunut: A. M. 2771. A. Ante Chr. 1200.

I. Lucu .

ELiMelech mene callin ajan tähden Naemin hänen emändäns ja cahden poicans cansa Moabiterein maalle/ v. 2.
Hänen poicans ottawat Moabitereist waimot/ v. 4.
cuolewat/ v. 5.
Naemi palaja miniäns Ruthin cansa Bethlehemijn/ v. 18.

Ruut 1:1 JA Duomaritten hallites oli callis aica maalla/ ja yxi mies meni waeldaman Judan Bethlehemist Moabiterein maalle/ hänen waimons ja cahden poicans cansa.
Ruut 1:2 Hänen nimens oli EliMelech/ ja hänen emändäns nimi Naemi/ ja hänen cahden poicans nimi/ Mahlon ja Chilion/ he olit Ephraterit Judan Bethlehemist. Ja cosca he tulit Moabiterein maalle/ pysyit he siellä.
Ruut 1:3 Ja EliMelech Naemin mies cuoli/ ja hän jäi jälken cahden poicans cansa.
Ruut 1:4 He nait Moabiterein waimoja/ ja yhden nimi oli Arpah/ ja sen toisen nimi Ruth/ ja asuit siellä kymmenen ajastaica.
Ruut 1:5 Ja cuolit molemmat Mahlon ja Chilion/ ja se waimo jäi jälken cahdesta pojastans ja miehestäns.
Ruut 1:6 Ja hän nousi miniöinens/ ja palais Moabiterein maalda: sillä hän oli cuullut Moabiterein maalla ollesans/ että HERra oli edzinyt Canssans/ ja andanut heille leipä.
Ruut 1:7 Ja meni sieldä pois cuin hän oli ollut/ molembain miniäittens cansa/ ja matcustaisans tiellä Judean maalle/
Ruut 1:8 Sanoi Naemi cahdelle miniällens: mengät ja palaitcat teidän äitein huoneseen/ tehkön HERra teille laupiuden nijncuin te olette nijlle cuolluille ja minulle tehnet.
Ruut 1:9 HERra andacon teidän löytä lewon cummangin hänen miehens huones. Ja hän suuta andoi heidän/ ja he corgotit änens ja itkit.
Ruut 1:10 Ja sanoit hänelle: me käymme cansas sinun Canssas tygö.
Ruut 1:11 Mutta Naemi sanoi: palaitcat minun tyttäreni/ mixi te tahdotte minun cansani käydä? cuinga minä taidan lapsia saada minun cohtuuni/ teille miehixi?
Ruut 1:12 Palaitcat minun tyttäreni ja mengät matcaan: sillä minä olen ylön wanha miestä ottaman/ ja waicka minä sanoisin: se on toiwottapa/ että minä ottaisin tänä yönä idzelleni miehen/ ja sijtäisin poikia.
Ruut 1:13 Cuinga te odotatte nijncauwan cuin ne suurexi tulewat/ ja cuinga te taidatte wijwyttä/ ettet te ota miestä? ei millän muoto minun tyttäreni: sillä minä suurest murhetin teidän tähten/ ja HERran käsi on sattunut minuun.
Ruut 1:14 NIin he corgotit änens ja itkit wielä hartammast/ ja Arpah andoi suuta anoppins/ waan Ruth jäi hänen tygöns.
Ruut 1:15 Mutta hän sanoi hänelle: cadzos/ sinun kälys on palainnut omaistens tygö/ ja hänen jumalittens tygö/ palaja myös sinä sinun omaistes tygö.
Ruut 1:16 Ruth wastais: älä minulle sitä puhu/ että minä luowun sinust/ palajan myös pois tykös: sillä cunga sinä menet/ sinne myös minä menen/ ja cusa sinä olet/ siellä tahdon myös minä olla/ sinun Canssas on minun Canssan/ ja sinun Jumalas on minun Jumalan.
Ruut 1:17 Cusa sinä cuolet/ siellä minä myös tahdon cuolla/ ja idzeni haudatta anda. HERra tehkön minulle sen ja sen/ jos ei cuolema eroita meitä.
Ruut 1:18 Cosca hän näki hänen täydellä mielellä händäns seurawan/ lackais hän sitä puhumast hänen cansans.
Ruut 1:19 Ja matcustit cahden Bethlehemin asti. Ja cosca he tulit Bethlehemijn/ lijckui coco Caupungi heidän tähtens/ ja sanoit: ongo tämä Naemi?
Ruut 1:20 Mutta hän sanoi heille: älkät minua cudzuco Naemi/ waan cudzucat Mara: sillä se Caickiwaldias on minun suurest surullisexi tehnyt.
Ruut 1:21 Täysinäisnä minä tääldä läxin/ waan HERra andoi minun tyhjänä palaita. Mixi te sijs cudzut minun Naemi? sillä HERra on minun alendanut/ ja se Caickiwaldias on minua waiwannut.
Ruut 1:22 Ja se oli se aica jona ohria leickaman ruwettin/ cosca Naemi ja hänen miniäns Ruth se Moabitiläinen palaisit Bethlehemijn Moabiterein maalda.
Ruthin Historia on ( nijncuin wanhat Hebrerit luulewat ) sentähden erinomaisest Pyhään Raamattuun pandu/ että sijtä tietäisin Christuxen meidän wapahtajan sucu: sillä Ruthist syndyi Obed Isain Isä/ joca oli Dawidin Isä/ Ruth. 4:17. Matth. 1:5.
II. Lucu .

RUth poime tähkäpäitä Boaxen pellolla/ v. 1.
Boas juttele mitä hywä hän hänestä cuullut on/ ja ylistä händä/ että hän on käändänyt idzens Israelin Jumalan tygö/ v. 10.
Anda hänen syödän perhens cansa: Ruth poime ja wie anopillens/ v. 14.
Naemi ilmoitta Ruthille Boaxen olewan heidän perillisens/ ja käske hänen wielä poime hänen pelloldans/ v. 19.

Ruut 2:1 Ja siellä oli yxi mies/ joca oli Naemin miehen EliMelechin lango Boas nimeldä/ ja hän oli jalo ja woimallinen mies.
Ruut 2:2 JA Ruth se Moabitiläinen sanoi Naemille: salli minun mennä pellolle sen peräs päitä nouckiman/ jonga edes minä löydän armon. Sanoi hän hänelle: mene minun tyttären.
Ruut 2:3 Ja hän meni nouckiman pellolle elonleickaitten jälken/ ja se peldo oli Boaxen perindöosa/ joca oli EliMelechin sugusta.
Ruut 2:4 Ja cadzo/ Boas tuli Bethlehemist/ ja sanoi elonleickaille: HERra olcon teidän cansan. Ja he sanoit hänelle: HERra siunatcon sinua.
Ruut 2:5 JA Boas sanoi palweliallens elonleickaitten teettäjälle: kenengä tämä pijca on?
Ruut 2:6 Ja palwelia/ elonleickaitten teettäjä/ sanoi: tämä pijca on Moabitiläinen/ joca tuli Naemin cansa Moabiterein maalda:
Ruut 2:7 Sillä hän sanoi: anna minun nouckia ja coota lyhdetten wälillä/ elonleickaitten peräs. Ja hän on tullut ja seisonut amusta nijn tähänasti/ ja ei ole waan wähneä htken huones ollut.
Ruut 2:8 Silloin sanoi Boas Ruthille: cuules minua minun tyttären/ älä mene muinen pellolle poimeman/ älä myös tästä lähde/ mutta ole minun pijcaini cansa.
Ruut 2:9 Cadzo wisust culla pellolla he elo ottawat/ ja seura heitä/ minä sanoin palwelioilleni/ ettei yxikän sinua wahingoidze. Ja jos sinä janot/ nijn mene astiaiden tygö/ ja juo sijtä cuin minun palwelian owat ammundanet.
Ruut 2:10 Silloin langeis hän caswoillens/ rucoili ja sanoi hänelle: mingätähden olen minä löynnyt armon sinun caswos edes/ ettäs tunnet minun/ joca cuitengin olen muucalainen.
Ruut 2:11 BOas wastais/ ja sanoi hänelle: minulle ilmoitettin caicki mitäs tehnyt olet sinun anopilles/ sijttecuin sinun miehes cuoli/ ettäs jätit sinun Isäs ja äitis/ ja Isäs maan/ ja matcustit tundemattomaan Canssaan.
Ruut 2:12 HERra maxacon sinulle sinun työs/ ja sinun palckas olcon täydellinen HERran Israelin Jumalan tykönä/ jonga tygö sinä olet tullut/ turwaman hänen sijpeins ala.
Ruut 2:13 Hän sanoi: anna minun löytä armo sinun caswos edes minun Herran: sillä sinä olet lohduttanut minua/ ja olet puhutellut sinun pijcas suloisest/ waicka en minä ole nijncuin jocu sinun pijcoistas.
Ruut 2:14 Boas sanoi jällens hänelle: cosca ruan aica joutu/ nijn tule tänne muiden cansa/ syö leipä ja casta palas etickaan. Nijn hän istui elonleickaitten wiereen/ ja he toit hänelle cuiwatuita tähkäpäitä/ hän söi ja rawittin/ ja jätti jotakin tähtexi.
Ruut 2:15 Cosca hän nousi poimeman/ käski Boas palweliatans/ ja sanoi: sallicat hänen poime lyhdetten keskellä/ ja älkät händä häwäiskö.
Ruut 2:16 Waristelcat myös läpimitten hänelle ja jättäkät sijhen/ että hän ne poimis/ ja älkän yxikän händä sen edest nuhdelco.
Ruut 2:17 Nijn poimi hän pellolla ehtosen asti/ tappoi ne poimetut/ ja oli liki yxi Epha ohria.
Ruut 2:18 Hän candoi ne Caupungijn ja osotti anopillens mitä hän oli poimenut. Toi hän myös ne ruan tähtet/ joista hän oli idzens rawinnut/ ja andoi hänelle.
Ruut 2:19 SIlloin sanoi hänen anoppins hänelle: mitäs olet poiminut tänäpänä/ ja cusas olet työtä tehnyt? Siunattu olcon se cuin sinun tundenut on. Ja hän ilmoitti anopillens kenengä tykönä hän työtä teki/ sanoden: se mies/ jonga tykönä minä työtä tein/ cudzutan Boas.
Ruut 2:20 Naemi sanoi miniällens: hän olcon siunattu HERralda: sillä ei hän ole ollut armotoin/ enämmin nijtä eläwitä cuin cuolluitacan wastan. Ja Naemi sanoi hänelle: tämä mies on meidän/ ja on meidän perillisem.
Ruut 2:21 Ja Ruth Moabitiläinen sanoi: hän sanoi myös minulle: ole minun palwelioitten cansa/ sijhenasti että elon aica loppu.
Ruut 2:22 Naemi sanoi Ruthille miniällens: minun tyttären/ hywä on sinun mennä hänen pijcains cansa/ ettei yxikän puhuis sinusta pahoin toisen pellolla.
Ruut 2:23 Ja hän wijwyi Boaxen pijcain tykönä/ ja poimi tähkäpäitä/ sijhenasti cuin ohrat ja nisut leicattin/ ja hän tuli jällens hänen anoppins tygö.
III. Lucu .

NAemi neuwo miniätäns macaman Boaxen jalgois/ v. 1.
Boas lupa hänen otta awioxi/ v. 8.
käske hänen sen sala pitä/ ja anda cuusi mitta ohria/ v. 14.
Hän tule anoppins tygö/ ja juttele mitä tapahtunut oli/ v. 16.

Ruut 3:1 JA Naemi/ hänen anoppins/ sanoi hänelle: minun tyttären/ minä saatan sinulle lewon/ että sinun käy hywin.
Ruut 3:2 Boas meidän sucum/ jonga pijcain tykönä sinä olet ollut/ wisca tänä yönä ohria hänen luwasans.
Ruut 3:3 Nijn pese idzes/ ja woitele sinus öljyllä/ ja waateta idzes/ ja mene luwaan/ ettei yxikän sinua tunne/ sijhenasti cuin syöty ja juotu on.
Ruut 3:4 Cosca hän idzens lewätä pane/ nijn cadzo/ cuhunga hän pane/ ja mene ja nosta waatten liewe hänen jalcains pääldä/ ja pane idzes lewätä/ nijn hän kyllä sinulle sano/ mitä sinun tekemän pitä.
Ruut 3:5 Hän sanoi hänelle: caicki mitä sinä sanot minulle/ teen minä.
Ruut 3:6 HÄn meni luwaan/ ja teki caicki cuin hänen anoppins hänelle käski.
Ruut 3:7 Ja cosca Boas oli syönyt ja juonut/ tuli hänen sydämens iloisexi/ ja heitti idzens yhden cuhilan taa maahan. Ja hän tuli salaisest/ ja nosti waatten hänen jalcain pääldä/ ja pani lewätä.
Ruut 3:8 Puoli yön aican/ peljästyi mies ja käänsi idzens/ ja cadzo/ yxi waimo lewäis hänen jalcains juures.
Ruut 3:9 Ja hän sanoi: cucas olet? hän wastais: minä olen Ruth sinun palcollises/ lewitä sinun sijpes ylidze sinun pijcas: sillä sinä olet perillinen.
Ruut 3:10 HÄn sanoi: siunattu ole sinä HERrasa minun tyttären/ sinä olet parandanut ensimäisen armon työn sillä wijmeisellä/ ettes ole seurannut nuorucaisia/ rickaita eli köyhiä.
Ruut 3:11 Minun tyttären/ älä pelkä/ caicki mitäs sanot/ teen minä sinulle: sillä coco minun Canssani Caupungi tietä/ ettäs olet cunniallinen waimo.
Ruut 3:12 Se on tosi että minä olen perillinen/ mutta yxi toinen on lähimmäisembi minua.
Ruut 3:13 Ole täsä yö/ jos hän huomen omista sinun/ nijn se on hywä/ waan jollei/ nijn minä otan sinun/ nijn totta cuin HERra elä: lewä huomenen asti.
Ruut 3:14 Ja hän lewäis huomenen asti hänen jalcains juures. Ja hän nousi ennencuin yxikän toisens tunsi/ ja hän ajatteli/ ettei yxikän tietäis waimo luwaan tullexi.
Ruut 3:15 Ja sanoi: ojenna tänne sinun waattes cuin ylläs on/ ja lewitä edes/ ja hän piti sen edes. Ja hän mittais hänelle cuusi mitta ohria/ ja pani hänen päällens. Ja hän idze tuli Caupungijn.
Ruut 3:16 Mutta waimo meni anoppins tygö/ joca sanoi: cuinga sinun menesty minun tyttären? ja hän jutteli hänelle caicki mitä mies oli tehnyt.
Ruut 3:17 Ja sanoi: nämät cuusi mitta ohria andoi hän minulle: sillä hän sanoi: ei pidä sinun tyhjin käsin menemän sinun anoppis tygö.
Ruut 3:18 Hän sanoi: ole hiljaxens tyttären nijncauwan ettäs saat nähdä cuinga tämä tapahtu: sillä ei se mies lacka ennen cuin hän tämän tänäpäiwänä hywin lopetta.
Vers. 7. Ja hän tuli salaisest ) Tämä Naemin neuwo oli waarallinen/ mutta se toimitettin nijn HERralda/ ettei sijtä mitän paha tullut. Ja tämä Naemin neuwo wahwista idzens sijhen käskyn/ cuin on Deut. 25:5. että weljen pitä ottaman sen jälken jäänen emännän/ herättäxens hänen weljellens siemendä/ muutoin ei tämä Ruthin työ sowi cunnialisten waimoin häweljäisyden cansa.
IV. Lucu .

BOas otta Ruthin emännäxens/ ja omista perinnön/ cosca lähimmäinen perillinen ei tahtonut/ v. 6.
Johonga caicki hänelle onne toiwottawat/ v. 11.
Ruth synnyttä hänelle Obedin/ joca oli Isain Isä/ v. 13.
Hänen esijsäns luetella Perezen Judan Patriarchan poican asti/ v. 18.

Ruut 4:1 JA Boas meni porttijn/ ja istui siellä/ ja hänen lähimmäinen langons käwi ohidze. Nijn Boas puhutteli händä niminomattain/ sanoden: palaja tänne ja istu wiereni. Nijn hän palais ja istui.
Ruut 4:2 BOas otti kymmenen miestä Caupungin wanhimmist/ sanoden heille: istucat tähän/ ja he istuit.
Ruut 4:3 Nijn sanoi hän perilliselle: Naemi joca on tullut Moabiterein maalda/ caupidze sitä maan cappaletta/ cuin meidän weljelläm EliMelechillä oli.
Ruut 4:4 Sentähden ajattelin minä sen sinulle ilmoitta/ ja sanoa: tahdotcos sen periä/ nijn osta se täsä Caupungin asuwaisten ja minun Canssani wanhimmitten edes: waan jollet sinä sitä tahdo periä/ nijn sano minulle/ että minä sen tietäisin: sillä ei ole yhtän muuta perillistä cuin sinä/ ja minä sinun jälkes. Hän sanoi: minä perin.
Ruut 4:5 Nijn wastais Boas: jona päiwänä sinä Naemin kädest lunastat pellon/ nijn ota Ruth Moabiti sen cuolluen emändä/ herättäxes sille cuolluelle nime hänen perimisesäns.
Ruut 4:6 Nijn sanoi hän: en minä peri sitä/ etten minä hucutais minun perimistäni/ peri sinä se cuin minun pitä perimän: sillä en minä taida sitä periä.
Ruut 4:7 Mutta Israelis oli wanhan aican sencaltainen tapa: cosca ei jocu tahtonut periä/ taicka osta jotakin tawarata/ että caicki asiat olisit ollet wahwat/ weti hän kengäns ulos/ ja andoi sen toiselle. Se oli wahwa todistus Israelis.
Ruut 4:8 Nijn perillinen sanoi Boaxelle: osta sinä se: ja hän rijsui kengän jalastans.
Ruut 4:9 Boas sanoi wanhimmille ja caikelle Canssalle: te olette tänäpäiwänä minun todistajani/ että minä olen lunastanut Naemildä caicki mitä EliMelechin/ Chilionin ja Mahlonin oli. Ja myös Ruthin sen Moabitin.
Ruut 4:10 Mahlonin lesken minä otan emännäxeni/ herättäxeni sille cuolluelle nime hänen perimisesäns/ ja ettei hänen nimens huckuis weljeins seasta/ ja hänen siastans portisa/ sen päälle oletta te tänäpäiwänä minun todistajani.
Ruut 4:11 Nijn caicki Canssa ja wanhimmat cuin portis olit/ sanoit: me olem todistajat/ Jumala tehkön sille waimolle/ joca sinun huonesees tule/ nijncuin Rahelille ja Lealle/ jotca molemmat Israelin huonen rakensit/ ja enändykön Ephratas/ ja cuuluisaxi tulcon Bethlehemis.
Ruut 4:12 Ja sinun huones olcon nijncuin Perezen huone/ jonga Thamar synnytti Judalle/ sijtä siemenestä jonga HERra sinulle anda tästä nuoresta waimosta.
Ruut 4:13 Nijn Boas otti Ruthin emännäxens. Ja cuin hän macais hänen cansans/ andoi HERra hänen tulla hedelmälisexi/ ja hän synnytti pojan.
Ruut 4:14 Nijn waimot sanoit Naemille: kijtetty olcon HERra joca ei sallinut puuttua perillistä tähän aican sinun sugustas/ että hänen nimens pysyis Israelis.
Ruut 4:15 Hän wirgotta sinua/ ja holho sinun wanhuttas: sillä sinun miniäs/ joca sinua racasta/ on synnyttänyt sen joca sinulle on parembi cuin seidzemen poica.
Ruut 4:16 Ja Naemi otti lapsen/ pani helmaans/ ja caswatti sen.
Ruut 4:17 Mutta hänen kyläns waimot annoit hänelle nimen/ ja sanoit: Naemille on poica syndynyt/ ja cudzuit hänen Obed/ tämä on Isain Isä/ joca on Dawidin Isä.
Ruut 4:18 Tämä on Perezen sucu: Perez sijtti Hezronin.
Ruut 4:19 Hezron sijtti Raam/ Raam sijtti Aminadabin.
Ruut 4:20 Aminadab sijtti Nahessonin/ Nahesson sijtti Salmon.
Ruut 4:21 Salmon sijtti Boaxen/ Boas sijtti Obedin.
Ruut 4:22 Obed sijtti Isain/ Isai sijtti Dawidin.
Ruthin Kirjan loppu.