Pyhen Mattheusen Euangelium

22.04.2020

Pyhen Mattheusen Eleme. P. Hyeronimusen cautta.
MAttheus/ ioca mös Leui cutzutan/ tuli Weronottaiast Apostolixi/ ensimeinen kirioitti Christusen Euangeliu' Judeas Hebraican bockstauil ia sanoilla ninen teden iotca ymberileickauxest olit Uskonuuat. Jonga Eua'geliu' ei ole hyuesti tietteue/ cuka sijtte sen Grekixi tulkitazi. Mutta se sama Hebraican Ramattu wiele tehen peiuen asti Caesarian kiriacammios pideten/ ionga Pamphilus Martyr sange' wisuimasti cocosi. Ja minulle mös se lainattin wloaskirioittaxen Nazareilde/ iotca Beraeas/ Syrian caupungis tete Ramattu nautitzeuat.
Jossa ombi merckitteminen/ ette cussa jkenens Euangelista/ taicka izestens/ eli HErran wapactaian polesta/ wanhan ramattun todhistoxia edhestootta/ ettei hen ninen Seitzemenkymenein tulkein toime noudha/ mutta sen Hebraican totudhen/ iosta nemet caxi ouat. Egiptist mine cutzuin poicani/ Ja Sille henen pite Nazareusexi cutzuttaman.

Pyhen Mattheuksen Elämä. P. Hieronimuksen kautta.
MAttheus/ joka myös Lewi kutsutaan/ tuli weronottajast Apostoliksi/ ensimmäinen kirjoitti Christuksen ewankeliumin Judeas Hebrean kirjaimilla ja sanoilla niiden tähden, jotka ympärileikkauksest olivat Uskoneet. Jonka ewankelium ei ole hywästi tiettävä/ Kuka sitten sen Kreikaksi tulkitsisi. Mutta se sama Hebrean Raamattu wielä tähän päivään asti Kesarean kirjakammiossa pidetän/ Jonka Pamphilus Marttyyri sangen wisummasti kokosi. Ja minulle myös se lainattiin uloskirjoittaakseni Nasareilta/ Jotka Bereas/ Syyrian kaupungis tätä Raamattua nautitsewat.Jossa ompi merkitseminen/ että kussa ikänäns Evankelista/ taikka itsestäns/ eli Herran wapahtajan puolesta/ Wanhan Raamatun todistuksia edestuottaa/ ettei hän niiden Seitsemänkymmenen tulkkein toimee nouda/ mutta sen Hebrean totuuden/ josta nämät kaksi ovat. Egyptist minä kutsuin poikani/ Ja sillä hänen pitää Nasareukseksi kutsuttaman.Ensimeinen Lucu.1:1 TEme ombi Kiria Iesusen Christusen syndymest * Dauidin poian/ Abrahamin poian.
Tämä ombi kirja Jeesusen Christuksen syntymäst Dawidin pojan / Abrahamin pojan.
1:2 Abraham synnytti Isaac. Isaac synnytti Jacob. Jacob synnytti Judam/ ia henen weliense.
Abraham synnytti Isaac. Isaac synnytti Jacob. Jacob synnytti Judam/ ja hänen veljensä.
1:3 Judas synnytti Pharez ia Saram sijte Tamarist. Pharez synnytti Hezron. Hezron synnytti Ram.
Judas synnytti Pharez ja Saram siitä Tamarist. Pharez synnytti Hezron. Hezron synnytti Ram.
1:4 Ram synnytti Aminadab. Aminadab synnytti Nahasson Nahasson synnytti Salma.
Ram synnytti Aminadab. Aminadab synnytti Nahasson Nahasson synnytti Salma.
1:5 Salma synnytti Boaz/ Rahabist. Boaz synnytti Obed/ Rutist. Obed synnytti Jesse.
Salma synnytti Boaz/ Rahabist. Boaz synnytti Obed/ Rutist. Obed synnytti Jesse.
1:6 Jesse synnytti sen Kuningan Dauid. Kuningas Dauid * synnytti Salomonem/ Urian emeneste. Salomon synnytti Roboam.
Jesse synnytti sen Kuninkaan Dawid. Kuningas Dawid * synnytti Salomon/ Urian emännästä. Salomon synnytti Roboam.
1:7 Roboam synnytti Abia. Abia synnytti Assa.
Roboam synnytti Abia. Abia synnytti Assa.
1:8 Assa synnytti Josaphat. Josaphat synnytti Joram.
Assa synnytti Josaphat. Josaphat synnytti Joram.
1:9 Joram synnytti Osian. Osia synnytti Jothan. Jothan synnytti Achas. Achas synnytti Ezechia.
Joram synnytti Osian. Osia synnytti Jothan. Jothan synnytti Achas. Achas synnytti Ezechia.
1:10 Ezechia synnytti Manasse. Manasse synnytti Amon. Amon synnytti Josia.
Ezechia synnytti Manasse. Manasse synnytti Amon. Amon synnytti Josia.
1:11 Josia synnytti Jechonia/ ia henen weliens/ sijne Babilonian (fangeuxes Mutta ielkin sen Babilonian fangeuxen/ synnytti Jechonia (Sealthiel
Josia synnytti Jechonia/ ia hänen weljens/ siinä Babylonian (wankeudes Mutta jälkeen sen Babylonian wankeuksen/ synnytti Jechonia (Sealthiel
1:12 Sealthiel synnytti Zorobabel.
Sealthiel synnytti Zorobabel.
1:13 Zorobabel synnytti Abiud. Abiud synnytti Eliachim Eliachim synnytti Asor.
Zorobabel synnytti Abiud. Abiud synnytti Eliachim Eliachim synnytti Asor.
1:14 Asor synnytti Zadoch. Zadoch synnytti Achin. Achin synnytti Eliud.
Asor synnytti Zadoch. Zadoch synnytti Achin. Achin synnytti Eliud.
1:15 Eliud synnytti Eleazar. Eleazar synnytti Mathan. Mathan synnytti Jacob.
Eliud synnytti Eleazar. Eleazar synnytti Mathan. Mathan synnytti Jacob.
1:16 Jacob synnytti Joseph Marian miehen * iosta on syndynyt Iesus/ ioca cutzutan Christus.
Jacob synnytti Joseph Marian miehen * josta on syntynyt Jesus/ joka kutsutan Christus.
1:17 Nin ouat caiki poluet Abrahamist Dauidin asti nelietoistakymende polue. Dauidhist haman sen Babilonian fangiuxen asti/ mös nelietoistakymende polue. Sijte Babilonia' fangiuxest hama' Christusen asti/ ouat mös nelietoistakymende polue.
Niin owat kaikki polwet Aabrahamist Dawidiin asti neljätoistakymmentä (140) polwe. Daawidist hamaan sen Babylonian vankeukseen asti / myös neljätoistakymmenta polwe. Siitä Babylonian wankiuksest asti/ ovat myös neljätoistakymmentä polwe.
1:18 IesuSEN CHRISTUSEN syndymys/ nein oli. Cosca Maria hene' eitens oli Josephijn kihlattu/ enne' quin hen weij sen cotians/ leuttin hen oleua raskas pyheste Hengest.
Jesusen CHRISTUSEN syntymys/ näin oli. Koska Maria hänen äitins oli Josephin kihlattu/ ennen kuin hän wei sen kotians/ löydettiin hän oleve raskas Pyhästä Hengest.
1:19 Mutta ette Joseph henen miehens oli hurskas/ ia ei tactonut hende * häweiste/ mutta aiatteli salaisest henen ylenanda.
Mutta että Joseph hänen miehens oli hurskas/ ja ei tahtonut häntä häwäistä/ mutta ajatteli salaisest hänen ylenantaa. (hylätä)
1:20 Cosca hen nyt tete aiatteli/ Catzo/ nijn ilmestui Josephille wnesa Herran Engeli/ ia sanoi/ Joseph Dauidin poica/ Ele pelke ottaxes Maria sinun awioxes/ Sille että see quin henesse ombi sijnnyt/ se on Pyheste Hengest.
Koska hän nyt tätä ajatteli/ Katso/ niin ilmestyi Josephille unessa Herran enkeli/ ja sanoi/ Joseph Dawidin poika/ Älä pelkää ottaakses Maria sinun awiokses / Sillä että se kuin hänessä ompi siinnyt/ se on Pyhästä Hengest.
1:21 Ja hene' pite Poijan synnyttemen/ ia sinun pite henen nimens IesuS cutzuman/ Sille henen pite wapactaman henen Canssans heiden synneistens.
Ja hänen pitää Pojan synnyttämän/ ja sinun pitää hänen nimens Jesus kutsuman/ Sillä hänen pitää wapahtaman hänen kansans heidän synneistän.
1:22 Mutta teme caiki ombi tapactanut/ Senpäle/ että teutettemen pideis se/ quin Herralda on sanottu/ Prophetan cautta/ ioca sanoi/
Mutta tämä kaikki ompi tapahtunut/ Sen päälle/ että täytettämän pitäis se/ Kuin Herralta on sanottu/ Profeetan kautta/ joka sanoi/
1:23 Catzo Yxi Neitzut pite wastoin oleman/ ia synnyttemen Poian/ Ja henen nimens pite cutzutaman EmanuEl/ se ombi tulkittu/ Jumala meiden cansam.
Katso yksi neitsyt pitää wastoin oleman/ ja synnyttämän Pojan/ Ja hänen nimens pitää kutsuttaman EmanuEl/ se ompi tulkittu/ Jumala meidän kanssam.
1:24 Cosca nyt Joseph wnesta heräsi/ teki hen nijn quin Herran Engeli henen keski/
Koska nyt Joseph unesta heräsi/ teki hän niin kuin Herran enkeli hänen käski/
1:25 Ja otti polisans tygens/ ia ei tunnut hende * sihenasti quin hen synnytti henen Esikoisens/ Ja cutzui henen nimense IesuS.
Ja otti puolisons tyköns/ ja ei tunnut (yhtynyt) häntä, siihenasti kuin hän synnytti hänen esikoisens/ Ja kutsui hänen nimensä Jesus.

* Dauid synnytti) Abrahamin ia Dauidin poica Christus tesse ensin nimiteten/ ette hen oli heille molemille erinomaisesta luuattu.
* P. Mattheus iette mutomat poluet pois/ ia wie Christusen sugut Salomonist lain ielken/ Mutta P. Lucas wiepi henen loonnon ielken Natanist Salomonin weliest. Sille laki lukepi ne mös lapsixi. iotca welieste/ ia ielkinienyist emenniste syndynyt ouat Deut. 25.
* Häweiste) Se on/ eipe hen tactonut he'de häpijän saatta canssan eten quin henelle olis kylle wara ollut/ Lain ielkin. Ja että Joseph tellens henen oikiudhestans welti rackaudhen poolest ia sentähden P. Mattheus henen hurscaudhens ylistepi.
* Sihenasti) Ei se ole nin ymmertäpe/ Että Joseph sijtte Marijan rychtyi.
Waan se on yxi Ramatun puhen tapa/ Quin Gen. 8. Ei Corpi palainut/ sihenasti quin Maa quiueni.

Toinen Lucu.

2:1 Cosca sis Iesus syndynyt oli Bethlehemis Judea' maalla/ Kuningan Herodesen aica'/ Catzo/ silloin tulit Tieteijet idheste Jerusalemijn/ Ja sanoit
Coska siis Jesus syntynyt oli Beetlehemis Judean maalla/ Kuningas Herodeksen aikaan/ Katso/ silloin tuli tietäjät idästä Jerusalemiin/ ja sanoit
2:2 Cussa ombi se esken syndynyt Judain Kuningas? Sille me neimme hene' Tächdens Idhese/ Ja tulimma hende cumartaman.
Kussa (Missä) ompi se äsken syntynyt Judan Kuningas? Sillä me näimme hänen Tähtens Idässä/ Ja tulimma häntä kumartaman.
2:3 Mutta cosca Kuningas Herodes sen culi/ he'mestyi he' ia caiki Jerusalem caupungi henen cansans.
Mutta koska Kuningas Herodes sen kuuli/ hämmästyi hän ja kaikki Jerusalem kaupunki hänen kanssans.
2:4 Ja annoi hen cootha caiki ne ylimeiset Papit/ ia kirianoppenuuat Canssan seghas/ ia kyseli heilde cussa Christusen syndymen piti.
Ja antoi hän koota kaikki ne ylimmäiset papit/ ja kirjanoppineen kansan seas/ ja kyseli heiltä kussa Kristuksen syntymän piti.
2:5 Ja he sanoit henelle/ Bethlehemis Judean maalla. Sille nin kirioitettu ombi Prophetain cautta/
Ja he sanoit hänelle/ Beetlehemis Judean maalla. Sillä niin kirjoitettu ompi Profeetain kautta/
2:6 Ja sine Bethlehem Judean maas/ edh ole sine swingan wähin Judan päructinasten seghas/ Sille sinusta pite minulle tuleman se Waldamies/ ioca ylitze minun Canssan Israelin Herran pite oleman.
Ja sinä Beetlehem Judean maas/ et ole sinä suinkaan wähin Juudan pääruhtinasten seas/ Sillä sinusta pitää minulle tuleman se waltamies/ joka ylitse minun kansan Israelin Herran pitää oleman.
2:7 Silloin cutzui Herodes sala ne Tieteijet/ ia wisusti tutkisteli heilde/ mille aiala tächti ilmestyi.
Silloin kutsui Herodes salaa ne Tietäjät/ ja wisusti tutkiskeli heiltä/ millä ajalla tähti ilmestyi.
2:8 Ja lehetti heiden Bethlehemin/ ia sanoi/ Menget sinne/ ia kysykette wisusti Lapsesta/ Mutta cosca te leudhet/ nin sanasattacat minulle/ että minekin tulisin/ ia cumardhaisin hende.
Ja lähetti heidät Beetlehemiin/ ja sanoi/ Menkäät sinne/ ja kysykäätte wisusti Lapsesta/ Mutta koska te löydät/ niin sana saattakaat minulle/ että minäkin tulisin/ ja kumartaisin häntä.
2:9 Cosca he olit kuningan cwlluet menit he matcans. Ja catzos/ Tächti/ ionga he olit nähnyuet Idhes/ kieui heiden edhelens/ nincauuan quin edheskieudhen seisatti sen paican päle/ iossa Lapsi oli.
Koska he olit kuninkaan kuulleet menit he matkaans. Ja katsos/ Tähti/ jonka he olit nähneet Idäs/ käwi heidän edelläns/ niin kauan kuin edeskäyden seisahti sen paikan päälle/ jossa Lapsi oli.
2:10 Cosca he nyt tächden neit/ ihastuit he sangen swrella ilolla.
Koska he nyt tähden näit/ ihastuiwat he sangen suurella ilolla.
2:11 Ja sisellemenit hoonesen/ leusit Lapsen/ sen eitens Marian cansa/ ia mahanlangesit/ ia cumarsit hende. Ja awasit tauarans/ Lahijoit henelle Culda/ Pyhäsaw/ ia Mirrham.
Ja sisälle menit huoneeseen/ löysit Lapsen/ sen äitins Marian kanssa/ ja maahanlankesit/ ja kumarsit häntä. Ja awasit tawarans/ Lahjoittiwat hänelle Kulta/ Pyhä sawu/ ja Mirham.
2:12 Ja Jumala käski heite wnesa/ ettei heiden pitenyt Herodesen tyge palaiaman. Ja menit toista tiete omalle maallens.
Ja Jumala käski heitä unessa/ ettei heidän pitänyt Herodeksen tykö palajaman. Ja menit toista tietä omalle maallens.
2:13 Mutta cosca he olit poismennyet/ Catzo nin Herran Engeli ilmestui Josephil wnesa/ sanoden/ Ylesnouse/ ia ota Lapsi ia henen eitens/ ia pakene Egyptijn/ ia ole sielle/ sihenasti mine sanon sinulle. Sille tuleua on/ että Herodes etzepi lasta hucuttaxens.
Mutta koska he olit poismenneet/ Katso niin Herran Enkeli ilmestyi Josephille unessa/ sanoen/ Ylösnouse/ ja ota Lapsi ja hänen äitins/ ja pakene Egyptiin/ ja ole siellä/ siihenasti minä sanon sinulle. Sillä tulewa on/ että Herodes etsiipi lasta hukuttaaksens.
2:14 Nin hen ylesnousi/ ia otti Lapsen eitinens/ öelle tygens/ ia pakeni Egyptijn/ ia oli sielle Herodesen coleman asti.
Niin hän ylösnousi/ ja otti Lapsen äitinens/ yöllä tyköns/ ja pakeni Egyptiin/ ja oli siellä Herodeksen kuolemaan asti.
2:15 Ette sen pideis teutettemen/ quin sanottu oli Herralda Prophetan cautta/ ioca sanoi/ Egyptist kuszuin mine Poicani.
Että sen pitäis täytettämän/ kuin sanottu on Herralta profeetan kautta/ joka sanoi/ Egyptist kutsuin minä Poikani.
2:16 Cosca Herodes nyt näki henens nijlde Wijsailda wietellyn/ wihastuij hen sangen cowan/ Ja lehetti hoouins tappama' caiki poicalapset Bethlehemis/ Ja sen caikisa haaroisa quin monda caxiwotiset olit taica nooremat/ sen aijan peräst/ quin hen oli tarcasti tutkinut Wijsailda.
Koska Herodes nyt näki hänens niiltä wiisailta wietellyn/ wihastui hän sangen kowin/ Ja lähetti howins tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemis/ Ja sen kaikissa haaroissa kuin monta kaksivuotiset oli taikka nuoremmat/ sen ajan peräst/ kuin hän oli tarkasti tutkinut wiisailta.
2:17 Silloin se teutettin quin Jeremiald Prophetald sanottu oli/ cosca hen sanoi/
Sillon se täytettiin kuin Jeremialta profeetalt sanottu oli/ koska hän sanoi/
2:18 Corkialla ombi äni cwlunut/ swri walitus/ idku ia isoi parcu/ Rachel idke henen lapsians/ Ja eij tactonut hendens lodhutetta/ sille * ettei he ole.
Korkialla ompi ääni kuulunut/ suuri walitus/ itku ja iso parku/ Raakel itkee hänen lapsians/ Ja ei tahtonut häntäns lohdutettaa/ Sillä ettei he (heitä) ole.
2:19 Mutta cosca Herodes oli coollut. Catzo/ nin Herran Engeli ilmestui Josephil wnesa Egyptias/ Ja sanoi/
Mutta koska Herodes oli kuollut. Katso/ niin Herran Enkeli ilmestyi Josephil unessa Egyptis/ Ja sanoi/
2:20 Nouse/ ia ota Lapsi eitinens/ ia mene Israelin maalle/ Sille ne ouat coolluuat/ iotca etzit Lapsen henge.
Nouse/ ja ota Lapsi äitinens/ ja mene Israelin maalle/ Sillä ne owat kuolleet/ jotka etsit lapsen henkee.
2:21 Nin hen ylesnousi/ ia otti Lapsen eitinens/ ia tuli Israelin maalle.
Niin hän ylösnousi/ ja otti Lapsen äitinens/ ja tuli Israelin maalle.
2:22 Mutta cosca hen cwli ette Archelaus waldasi Judeas henen isens Herodesen sijas/ pelkesi hen sinne menne. Ja wnesa hen sai Jumalalda käskyn/ ia poickesi Galilean äärijn/
Mutta koska hän kuuli että Archelaus waltasi Judeas hänen isäns Herodeksen sijas/ pelkäsi hän sinne mennä. Ja unessa hän sai Jumalalta käskyn/ ja poikkesi Galilean ääriin.
2:23 ia tuli ia asui sijne caupungis/ ioca cutzutan Nazareth. Että sen teutettemen pideis/ quin Prophetadhen cautta sanottu oli/ Henen pite Nazareus cutzuttaman.
Ja tuli ja asui siinä kaupungis/ joka kutsutaan Nasareth. Että sen täytettämän pitäis/ kuin profeettain kautta sanottu oli/ Hänen pitää Nasareus kutsuttaman.

* Wijsaat) Jotca Mattheus Magos cutzupi/ ne ouat Loonnon tundijat ia wijsat Papit Persias olluat.
* Swingan) Echke Bethlehem itzestens halpa oli/ quitengin/ että Christus hänesse synduj/ sendädhen hen ylescorgotti hende.
* Ettei he ole) Siteuarten Mattheus täte sanoi/ Että cosca waiua Christikunnan pälekieupi/ Nin näky quin he io olisit hucatudh ia peräti cadhotetud mailman edhes. Quitengi vastoin caicke Heluetin walta he Jumalan cautta Variellan.
Ja neisse Lapsisa näky yxi oikia Christilisen kersimisen meno.

III Lucu.
3:1 Nijne peiuine/ tuli Joha'nes Castaia/ ia saarnasi Judean corues/ ia sanoi/
Niinä päiwinä/ tuli Johannes Kastaja/ ja saarnasi Juudean korwes/ ja sanoi/
3:2 Techket para'nost/ Sille taiuan waldakunda ombi iuri lehestenyt/
Tehkäät parannust/ Sillä taiwaan waltakunta ompi juuri lähestynyt/
3:3 Ja hen on se/ iosta Esaias Propheta puhui/ ioca sanoi/ * Hwtauaisen äni on corues/ walmistakat Herran tiete/ techket henen ialcatiens oikeaxi.
Ja hän on se/ josta Esaias profeetta puhui/ joka sanoi/ Huutawaisen ääni on korwes/ walmistakaat Herran tietä/ tehkäät hänen jalkatiens oikeaksi.
3:4 Mutta Joha'nesel oli waathe Camelin caruoist/ ia hihnainen wöö henen solisans/ Nin olit henen rocans kimalaiset/ ia metze honaia
Mutta Johanneksel oli waate kamelin karwoist/ ja hihnainen wyö hänen solissans/kupeillans/ Niin oli hänen ruokans kimalaiset/ ja metsähunaja.
3:5 Silloin wloskeui henen tygens Hierosolima ia coco Judea/ ia caicki maaku'da ymberi Jordanin/ ia he castettin henelde Jordanis/ tunnustadhen heiden synninse.
Silloin uloskäwi hänen tyköns Jerusalem ja koko Juudea/ ja kaikki maakunta ympäri Jordanin/ ja he kastettiin häneltä Jordanis/ tunnustaen heidän syntinsä.
3:6 Cosca hen nyt mo'da Phariseusist/ ia Sadduseusist näki tuleua' hene' Castens tyge/ sanoi hen heille/
Koska hän nyt monta fariseuksist/ ja saddukeuksist näki tulewan hänen kasteens tykö/ sanoi hän heille
3:7 Te * Kykärme' sikijet/ cuca teille osotti/ että teidhen pite pakeneman sijte tuleuaisesta wihasta?
Te kyykäärmeen sikiöt/ kuka teille osoitti/ että teidän pitää pakeneman siitä tulewaisesta wihasta?
3:8 Techkette sijs Paranoxen toimeliset hedhelmet/
Tehkäätte siis parannuksen toimelliset hedelmät/
3:9 Ja elkette nin aiatelko/ että te itze teissen tahdotta sanoa/ Meille on Abraham Isene. Sille mine sanon teille/ Että Jumala woipi neiste kiweiste Abrahamile lapset ylesherätte.
Ja älkäätte niin ajatelko/ että te itse teissän tahdotta sanoa/ Meillä on Aabraham isänä. Sillä minä sanon teille/ Että Jumala woipi näistä kiwistä Aabrahamille lapset ylösherättää.
3:10 Nyt ombi mös kirues pandu puun iurele/ Jocaijnen sis puu quin ei tege hywe hedhelme/ se poishakatan/ ia tuleen heiteten.
Nyt ompi myös kirwes pantu puun juurelle/ Jokainen siis puu kuin ei tee hywää hedelmää/ se poishakataan/ ja tuleen heitetään.
3:11 Mine tosin castan teite wedhellä parannoxeen/ Mutta se/ ioca minu' ielkin tuleua ombi/ se wäkewembi minua on/ ionga en ole mine keluoline' kengi candama'/ Sen pite teite pyhel He'gel/ ia tulella castama'.
Minä tosin kastan teitä wedellä parannukseen/ Mutta se/ joka minun jälkeen tulewa ompi/ se wäkewämpi minua on/ jonka en ole minä kelwollinen kenkiä kantaman/ Sen pitää teitä Pyhäl Hengel/ ja tulella kastaman.
3:12 Jonga wiskin on henen kädhesens/ ia hene' pite luga's percama'/ ia hene' pite nisuns aittaans cocoma'/ Mutta rwmenet/ pite henen ijancaikises tules poltaman.
Jonka wiskin on hänen kädessäns/ ja hänen pitää lugans (riihens) perkaamaan/ ja hänen pitää nisuns aittaans kokoman/ Mutta ruumenet/ pitää hänen iankaikkises tules polttaman.
3:13 Silloin tuli Iesus Galileast Jordanijn Johannesen tyge/ että hen castetaisijn henelde.
Silloin tuli Jesus Galileast Jordaniin Johanneksen tykö/ että hän kastettaisiin häneltä.
3:14 Mutta Johannes welti hende/ sanodhen/ Mine taruitzen sinulda Castetta/ ia sine tulet minu' tygeni?
Mutta Johannes wältti häntä/ sanoen/ Minä tarwitsen sinulta kastetta/ ja sinä tulet minun tyköni?
3:15 Nin wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Salli nyt/ Sille nein sopi meidhen/ caiki * wanhurscautta teutte. Nin hen salli henen.
Niin wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ Salli nyt/ Sillä näin sopii meidän/ kaikki wanhurskautta täyttää. Niin hän salli hänen.
3:16 Ja cosca Iesus castettu oli/ ylesastui hen cochta wedhestä. Ja catzo/ nin Taiuat aukenit henel/ ia hen näki Jumalan Hengen alasastuuan ninquin Mettisen/ ia tuleuan henen pälens.
Sillä koska Jesus kastettu oli/ ylösastui hän kohta wedestä. Ja katso/ niin taiwaat aukenit hänel/ ja hän näki Jumalan Hengen alasastuwan niinkuin mettisen/ ja tulewan hänen päällens.
3:17 Ja catzo/ äni Taiuahast sanoi/ Teme on minun racas Poican/ iossa minul on hyue sosijo.
Ja katso/ ääni taiwahast sanoi/ Tämä on minun rakas poikan/ jossa minul on hywä suosio.
* Hutauaisen) Teme piti oleman Juttaille yxi vahua merki/ Että Christus se Messias oli tullut/ cosca sencaltanen Sarna ei Te'plis eike Synagogas/ waan metzen corues iulkisesta sarnattin/ Jonga Johannes teki.
Huutawaisen) Tämä piti oleman juutalaisille yksi wahva merkki/ että Christus se messias oli tullut/ koska senkaltainen saarna ei templis eikä synagogas/ waan metsän korves julkisesta saarnattiin/ jonka Johannes teki
* Kykärme) Näme kärmeet cutzutan Latinaxi Vipere/ ia he tuskalla nimelte tietän Somexi/ Quitengi että ne ouat nijn viha täyne/ ia pahinda laija/ Nimitetän he tessä Kykärmexi/ eli Vaskikärmexi/ Ja heille ombi sencaldainen londo/ että he emensä tappauat syndyesens/ ionga tähden mös Phariseuset cutzutan tessä/ sencaltaisten Kärmetten sikiexi/ Sille ette heidhen Isens tapoit Prophetat iotca nijnnen opettaiat olit.
Kyykäärme) Nämä käärmeet kutsutaan Latinaksi Vipere/ ja he tuskalla nimeltä tiedetään Suomeksi/ Kuitenkin, että ne ovat niin wihaa täynnä/ ja pahinta lajia/ Nimitetään he tässä kyykäärmeeksi/ eli vaskikäärmeeksi/ Ja heillä ompi senkaltainen luonto/ että he emänsä tappavat syntyessäns/ jonka tähden myös fariseukset kutsutaan tässä/ senkaltaisten käärmeitten sikiöiksi/ Sillä että heidän isäns tappoi profeetat, jotka niiden opettajat olit.
Wanhurscautta) Caiki vanhurcaus teyteten/ Coska me caikista meden wanhurcaudesta ia cunniasta wälteme/ Ette ainoa Jumala wanhurskana pidetäisijn/ ia että hen ne wskoliset wanhurskauttapi. Sen Joha'nes teki quin hän pyysi/ ninqui yxi Syndinen castetta Christuselda/ ia hänelde wanhurskautta. Sen mös Christus teki/ ettei hen Cunniaas ia wanhurcauttans omistanut/ waan annoi itzens castetta ia coletetta/ ninquin iocu mw Syndinen.
Wanhurskautta) Kaikki wanhurskaus täytetään/ Koska me kaikista meidän wanhurskaudesta ja kunniasta wältämme/ Että ainoa Jumala wanhurskaana pidettäisiin/ ja että hän ne uskolliset wanhurskauttaapi. Sen Johannes teki kuin hän pyysi/ niinkuin yksi syntinen kastetta Christukselta ja häneltä wanhurskautta. Sen myös Christus teki/ ettei hän kunniaans ja wanhurskauttans omistanut/ waan antoi itsens kastettaa ja kuoletettaa/ niinkuin joku muu syntinen.

IV Lucu.

4:1 Silloin Iesus wietin Hengeld corpehen/ senpäle/ ette hen kijusataisin perchelelde.
Silloin Jesus wietiin Hengelt korpehen/ senpäälle/ että hän kiusattaisiin perkeleeltä.
4:2 Ja cosca hen pastonut oli neliekymme'de peiue ia neliekymmende öte/ sijtte hen isosi.
Ja koska hän paastonnut oli neljäkymmentä päiwää ja neljäkymmentä yötä/ sitten hän isosi.
4:3 Ja kiwsaia edheskeui/ ia sanoi/ Jos sine olet Jumalan poica/ sanos ette nemet kiuet leiuixi tulisit.
Ja kiusaaja edeskäwi/ ja sanoi/ Jos sinä olet Jumalan poika/ sanos että nämät kiwet leiwiksi tulisit.
4:4 Mutta hen wastaden sanoi * Kirioitettu ombi/ Ei ainoas leiues Inhiminen elä/ Mutta iocaitzest sanast/ quin Jumalan suust wloskieupi.
Mutta hän wastaten sanoi Kirjoitettu ompi/ ei ainoas leiwäst ihminen elä/ Mutta jokaisest sanast/ kuin Jumalan suust uloskäypi.
4:5 Silloin otti henen perchele cansans/ sihen pyhen caupungin/ ia asetti henen Templin harian päle/ ia sanoi henelle/
Silloin otti hänen perkele kanssans/ siihen pyhän kaupunkiin/ ja asetti hänen templin harjan päälle/ ja sanoi hänelle/
4:6 Jos sine olet Jumalan poica/ nin sööxe sinus alaspein/ Sille kirioitettu ombi/ Henen pite Engeleins käskyn andaman sinusta/ ia he käsisens candauat sinun/ ettei sine ioskus ialcas kiwen loucka.
Jos sinä olet Jumalan poika/ niin syökse sinus alaspäin/ Sillä kirjoitettu ompi/ Hänen pitää enkeleins käskyn antaman sinusta/ ja he käsissäns kantawat sinun/ ettei sinä joskus jalkas kiween loukkaa.
4:7 Nin Iesus sanoi hänelle/ Taas kiriotettu on/ Ei pide sinu' * kiwsaman sinu' Herras Jumalatas.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Taas kirjoitettu on/ Ei pidä sinun kiusaaman sinun Herraas Jumalatas.
4:8 Taas otti henen perchele cansans sangen corkialle wårelle/ ia osotti henele caiki mailman waldakunnat/ ia heiden cunnians/ ia sanoi henelle/
Taas otti hänen perkele kanssans sangen korkialle wuorelle/ ja osotti hänelle kaikki maailman waltakunnat/ ja heidän kunnians/ ja sanoi hänelle/
4:9 Nemet caiki mine annan sinun/ ios sinä mahanlanget/ ia cumardhat minua.
Nämät kaikki minä annan sinun/ jos sinä maahanlankeet/ ja kumarrat minua.
4:10 Nin sanoi Iesus henelle/ Mene poijs Sathan. Sille kiriotettu on/ Sinun Herras Jumalas pite sinu' cumartama'/ ia hende * ainoa paluelema'.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Mene pois satan. Sillä kirjoitettu on/ Sinun Herraas Jumalaas pitää sinun kumartaman/ ja häntä ainoa palweleman.
4:11 Silloin ietti henen perchele. Ja catzo Engelit edheskeuit/ ia paluelit hende.
Silloin jätti hänen perkele. Ja katso enkelit edeskäwit/ ja palwelit häntä.
4:12 Cosca nyt Iesus cuuli/ ette Joha'nes oli kijniotettu/ poijckesi hen Galileaan/ ia ietti Nazaretin/
Koska nyt Jesus kuuli/ että Johannes oli kiiniotettu/ poikkesi hän Galileaan/ ja jätti Nazaretin/
4:13 tuli ia asuij Capernaumis/ ioca on meri caupungi/ Zabulon ia Nephthalim raioisa/
tuli ja asui Kapernaumis/ joka on merikaupunki/ Zebulon ja Naftalin rajoissa/
4:14 senpälle/ ette teutettemen piti se quin sanottu oli Esaian prophetan caut/ ioca sanoi/
senpäälle/ että täytettämän piti se kuin sanottu oli Esaian profeetan kautta/ joka sanoi/
4:15 Se Zabulon ma/ ia se Nephthalin ma/ leszne meri tiete/ sillepolel Jordanin/ ia se Pacanaiden Galilea/
Se Zebulonin maa/ ja se Naftalin maa/ läsnä meri tietä/ silläpuolel Jordanin/ se pakanoiden Galilea/
4:16 Se canssa ioca istui pimijes/ ia coleman warios/ näki swren valkeudhen/ ia ne/ iotca istuit maanculmas/ ia coleman warios/ heille walkeus coitti.
Se kansa joka istui pimiäs/ ja kuoleman warjos/ näki suuren walkeuden/ ja ne/ jotka istuit maankulmas/ ja kuoleman warjos/ heille walkeus koitti.
4:17 Sijte aiasta rupesi Iesus saarnaman/ ia sanoman/ Techkett para'nost/ sille Taiuan waldaku'da * lehestypi.
Siitä ajasta rupesi Jesus saarnaaman/ ja sanoman/ Tehkäät parannust/ sillä taiwaan waltakunta lähestyypi.
4:18 Cosca nyt Iesus keui sen Galilean meren tykene/ näki hen caxi weliest/ Sijmon/ ioca cutzutan Petari/ ia andrean henen weliens laskeuan werckons meren/ Sille he olit Calamiehet.
Koska nyt Jesus käwi sen Galilean meren tykönä/ näki hän kaksi weljest/ Simon/ joka kutsutaan Petari/ ja Andrean hänen weljens laskewan werkkons meren/ Sillä he olit kalamiehet.
4:19 Ja sanoi heille/ Seuratca minua/ ia mine teghen teiden Inhimisten calamiehixi.
Ja sanoi heille/ Seuratkaa minua/ ja minä teen teidän ihmisten kalamiehiksi.
4:20 Nin cochta he ietit wercot/ ia seurasit hende.
Niin kohta he jätit werkot/ ja seurasit häntä.
4:21 Ja cosca hen sielde edheskeui/ näki hen toiset caxi weliest/ Jacobin Zebedeusen poian/ ia Johannem henen weliens wenees henen isens Zebedeusen cansa parandaua' heiden werckoians/ ia hen cutzui heite.
Ja koska hän sieltä edeskäwi/ näki hän toiset kaksi weljest/ Jakobin Zebedeuksen pojan/ ja Johanneksen hänen weljens wenees hänen isäns Zebedeuksen kanssa parantawan heidän werkkojans/ ja hän kutsui heitä.
4:22 Nin he cochta ietit wenhen/ ia heiden isens/ ia seurasit hende.
Niin he kohta jätit wenheen/ ja heidän isäns/ ja seurasit häntä.
4:23 Ja Iesus waelsi ymberi caike' Galilea'/ ia opetti heidhe' Sijnagogisans/ ia sarnasi waldaku'nan Eua'gelium/ ia paransi caikinaset Taudhit/ ia caiken saijraudhen canssan seas/ Ja henen sanomans cuului caiken Sijrian maan sisel.
Ja Jesus waelsi ympäri kaikkeen Galileaan/ ja opetti heidän synagoogissans/ ja saarnasi waltakunnan ewankelium/ ja paransi kaikkinaiset taudit/ ja kaiken sairauden kansan seas/ Ja hänen sanomans kuului kaiken Syyrian maan sisäl.
4:24 Ja he toijt henen tygens caikinaijset saijrat/ moninaisista taudheista ia kiwuista kiewretudh/ ia ne piruldariuatut/ ia Cuuntaudhilliset/ ia haluatut.
Ja he toit hänen tyköns kaikkinaiset sairaat/ moninaisista taudeista ja kiwuista kiedotut/ ja ne pirultariiwatut/ ja kuuntaudilliset/ ja halwatut.
4:25 Ja hen paransi heiden caiki/ ia seurasi hende palio wäki Galileast/ ia nijste kymmenest caupungist/ ia Jerosolimast/ ia Judeast/ ia nijste makunnist sille polel Jiordanin.
Ja hän paransi heidän kaikki/ ja seurasi häntä paljo wäki Galileast/ ja niistä kymmenest kaupungist/ ja Jerusalemist/ ja Judeast/ ja niistä maakunnist sillä puolel Jordanin.

* Inhiminen elä) Ei wan teste rumillisest rogast inhiminen taida elä/ mutta sijtä että hen lootta itzense Jumalan päle/ ioca ombi luua'nut caickein niden edhen catzo/ quin hänen pälens vskouat/ iosta edeskatzomisesta mös se rumillinen elatos tapachtu.* Kiwsaman) Se olis tapachtunut/ ios hän olis itzens ilman pacota alaspudhottanut/ ia loottanut itzensä senpäle että Jumala' piti hende auttaman/ coska hänelle olit traput edhesens/ ioita mödhen hen taisi mwtoin alasmenne.* Aijnoa) Kussa kirijoituxet leuten/ että meidhen pite iotakuta lontocappaletta palueleman/ ei se täte vastoin ole/ sille että sittengi wiele me ainoata Jumalata paluele'ma/ ioca sen käskenyt on/ että meiden pitä nijn tekemen.* Lähestypi) Se on/ Taiuan valdakunda ei ole caucan/ se on io käsise ia owen edhes/ Sille että Christus oli tullut ioca taiuan waldakunnan ylestoimitti/ ia Perkelen waldakunnan alaspainoi.

V Lucu.

5:1 COsca hen nyt näki Canssan/ ylesastui hen worelle/ ia quin hen oli istunut/ edheskeuit henen opetuslapsens henen tygens.
Koska hän nyt näki kansan/ ylösastui hän wuorelle/ ja kuin hän oli istunut/ edeskäwit hänen opetuslapsens hänen tyköns.
5:2 Nin hen auasi suuns/ opetti heite/ ia sanoi.
Niin hän awasi suuns/ opetti heitä/ ja sanoi.
5:3 Autuat ouat ne Hengeliset waiuaiset/ sille heiden ombi Taiuan waldakunda.
Autuaat owat ne hengelliset waiwaiset/ sillä heidän ompi taiwaan waltakunta.
5:4 Autuat ouat ne murelliset/ sille heiden pite saaman lodhutoxe'.
Autuaat owat ne murheelliset/ sillä heidän pitää saaman lohdutuksen.
5:5 Autuat ouat ne Siwiet/ sille heide' pite maan * perime'.
Autuaat owat ne siwiät/ sillä heidän pitää maan perimän.
5:6 Autuat ouat ne/ iotca isouat/ ia ianouat wa'hurskautta/ sille he rauitetan.
Autuaat owat ne/ jotka isoowat/ ja janoowat wanhurskautta/ sillä he rawitetaan.
5:7 Autuat ouat ne Laupiat/ sille heiden pite saman laupeuden.
Autuaat owat ne laupiaat/ sillä heidän pitää saaman laupeuden.
5:8 Autuat ouat ne puchtat sydhemest/ sille heide' pite Jumala' näkemen.
Autuaat owat ne puhtaat sydämest/ sillä heidän pitää Jumalan näkemän.
5:9 Autuat ouat ne * rauhantekiet/ sille ne pite Jumalan poijaxi cutzuttaman.
Autuaat owat ne rauhantekijät/ sillä ne pitää Jumalan pojaksi kutsuttaman.
5:10 Autuat ouat ne/ iotca wanhurscauden tähde' waiua kerssiuet/ sille heiden ombi Taiuan waldakunda.
Autuaat owat ne/ jotka wanhurskauden tähden waiwaa kärsiwät/ sillä heidän ompi taiwaan waltakunta.
5:11 Autuat oletta te/ cosca Inhimiset pilcauat ia wainouat teite/ ia puhuuat caikinaist pahwtta teite wastoin/ walehdellen/ minun techteni/
Autuaat oletta te/ koska ihmiset pilkkaawat ja wainoowat teitä/ ja puhuwat kaikkinaist pahuutta teitä wastoin/ walehdellen/ minun tähteni/
5:12 Ilotcat ia riemucat/ sille teiden palckan ombi swri Taiuasa. Sille nein he wainosit prophetidh iotca teiden edhelen olit.
Iloitkaa ja riemuitkaat/ sillä teidän palkkan ompi suuri taiwaassa. Sillä näin he wainosit profeettia jotka teidän edellän olit.
5:13 Te oletta maan * Soola. Jos nyt sola tule maguttomaxi/ mille se solatan? Ei se mihinge' sitten kelpa/ mutta että se poisheitethen/ ia Inhimisilde tallatan.
Te oletta maan suola. Jos nyt suola tulee mauttomaksi/ millä se suolataan? Ei se mihinkään sitten kelpaa/ mutta että se poisheitetään/ ja ihmisiltä tallataan.
5:14 Te oletta mailman walkeus. Ei taidha se caupungi peitette/ ioca seiso woren päle.
Te oletta maailman walkeus. Ei taida se kaupunki peitettää/ joka seisoo wuoren päällä.
5:15 Eike mös he ylessytyte kyntelete/ ia pane wacan ala/ mutta kynttelialghan päle/ walghaseman caikillen nijlle'/ iotca hoones ouat.
Eikä myös he ylössytytä kynttilätä/ ja pane wakan alle/ mutta kynttelijalan päälle/ walaiseman kaikillen niille/ jotka huonees owat.
5:16 Nein walijstacan teidhen walkeun Inhimisten edhes/ että he näkisit teiden hyuet töönne/ ia cunnijottaisit teiden Isen ioca Taiuas ombi.
Näin walistakaan teidän walkeus ihmisten edes/ että he näkisit teidän hywät työnne/ ja kunnioittaisit teidän Isän joka taiwaas ompi.
5:17 Elket lulco/ että mine tullut olen Laki eli Prophetij pästemen/ Ja en totta mine tullut pästemen/ waan teuttemen.
Älkäät luulko/ että minä tullut olen laki eli profeettia päästämän/ Ja en totta minä tullut päästämän/ waan täyttämän.
5:18 Sille tosin sanon mine teille/ sihenasti ette Taiuas ia maa catopi/ ei pide catoman se wehin boockstaui/ eike mös yxi rachtu laista/ sijhenasti että caiki tapachtuuat.
Sillä tosin sanon minä teille/ siihenasti että taiwas ja maa katoopi/ ei pidä katooman se wähin bookstawi/ eikä myös yksi rahtu laista/ siihenasti että kaikki tapahtuwat.
5:19 Cuca sis yhden neiste wehimiste käskyste pästepi/ ia nein opettapi Inhimiset/ se * wehimexi pite Taiuan waldakunnas cutzuttaman/ Mutta cuca sen teke/ ia opetta/ se pite cutzuttaman swrexi Taiuan waldakunnas.
Kuka siis yhden näistä wähimmistä käskystä päästääpi/ ja näin opettaapi ihmiset/ se wähimmäksi pitää taiwaan waltakunnas kutsuttaman/ Mutta kuka sen tekee/ ja opettaa/ se pitää kutsuttaman suureksi taiwaan waltakunnas.
5:20 Sille mine sanon teille/ Ellei teiden wanhurscaudhen ylitzekieu enämin quin nijnen kirijan oppenutten/ ia * Phariseusten/ ette te woij siselkieudhe Taiuan waldakundan.
Sillä minä sanon teille/ Ellei teidän wanhurskauden ylitsekäy enämmin kuin niiden kirjan oppinutten/ ja fariseusten/ ette te woi sisälkäydä taiwaan waltakuntaan.
5:21 Te kulitta mite sanottu oli wanhoille/ Ei sinun pide tappama'. Mutta iocahine'/ quin tappapi/ hene' pite domioho' wicapä olema'.
Te kuulitta mitä sanottu oli wanhoille/ Ei sinun pidä tappaman. Mutta jokahinen/ kuin tappaapi/ hänen pitä tuomiohon wikapää oleman.
5:22 Waan mine sano' teille/ että iocahine' quin wihastupi welijense päle/ hene' pite domioho' wicapä olema'. Mutta iocahine' quin sanopi weliens Racha/ hene' pite neuuo' ala wicapä olema'. Mutta iocahine' quin sanopi/ Sine tyhme/ hänen pite heluetin tulee' wicapä olema'.
Waan minä sanon teille/ että jokahinen kuin wihastuupi weljensä päälle/ hänen pitää tuomiohon wikapää oleman. Mutta jokahinen kuin sanoopi weljens Rakha/ hänen pitää neuwon ala wikapää oleman. Mutta jokahinen kuin sanoopi/ Sinä tyhmä/ hänen pitää helwetin tuleen wikapää oleman.
5:23 Jos sine sis wffrat lahias altarille ia sine sielle muistat/ ette sinun welieles on iotakin sinua wasta'
Jos sinä siis uhraat lahjas alttarille ja sinä siellä muistat/ että sinun weljelläs on jotakin sinua wastaan.
5:24 iete sinne sinu' lahias altarin eten/ Ja mene ensin sopiman sinun welies cansa/ ia sitte tule wfframan sinun lahias.
jätä sinne sinun lahjas alttarin eteen/ Ja mene ensin sopiman sinun weljes kanssa/ ja sitten tule uhraaman sinun lahjas.
5:25 Soui nopiast sinun ritawelies cans/ coscas wiele tielle olet henen cansans/ etteijke ritawelies anna sinua ioskus domarille/ ia domari andapi sinun paluelialle/ ia sine heiteten tornihin.
Sowi nopiast sinun riitaweljes kans/ koskas wielä tiellä olet hänen kanssans/ etteikä riitaweljes anna sinua joskus tuomarille/ ja tuomari antaapi sinun palwelijalle/ ja sinä heitetään tornihin.
5:26 Totisesta mine sanon sinulle/ ettei sine sielde wlospäse sihenasti ettes maxat wimeisen ropon.
Totisesti minä sanon sinulle/ ettei sinä sieltä ulospääse siihenasti ettäs maksat wiimeisen rowon.
5:27 Te culitta ette wanhoille oli sanottu/ Ei pidhe sinun horitekemen.
Te kuulitta että wanhoille oli sanottu/ Ei pidä sinun huorintekemän.
5:28 Mutta mine sanon teille/ että iocahinen quin catzopi ydhen waijmon päle/ himotaxens hende/ io hen horin teki henen cansans sydhemesens.
Mutta minä sanon teille/ että jokahinen kuin katsoopi yhden waimon päälle/ himoitaksens häntä/ jo hän huorin teki hänen kanssans sydämessäns.
5:29 Jos sinun oijkia silmes pahenda sinun/ nin * puchghais se wlhgos/ ia heite pois tykees. Sille para'bi on sinulle/ ette yxi sinun iesenes hucutetan/ quin coko sinun rumijs pideis heitettemen heluetin tuleen.
Jos sinun oikea silmäs pahentaa sinun/ niin puhkaise se ulos/ ja heitä pois tykös. Sillä parempi on sinulle/ että yksi sinun jäsenes hukutetaan/ kuin koko sinun ruumiis pitäis heitettämän helwetin tuleen.
5:30 Ja ios sinun oijkea käthes pahenda sinun/ nin poishacka se/ ia heite pois tykees. Sille parambi on sinulle/ ette yxi sinun iesenes hucutetan/ quin coko sinun rumijs pideis heitettemen heluetin tuleen.
Ja jos sinun oikea kätes pahentaa sinun/ niin poishakkaa se/ ja heitä pois tykös. Sillä parempi on sinulle/ että yksi sinun jäsenes hukutetaan/ kuin koko sinun ruumiis pitäis heitettämän helwetin tuleen.
5:31 Sanottu mös ombi/ iocahinen quin emendens hylkee/ se andacan henelle erokirian.
Sanottu myös ompi/ jokahinen kuin emäntäns hylkää/ se antakaan hänelle erokirjan.
5:32 Mutta mine sanon teille/ ette iocahinen quin henen emendens hylke/ mutoin quin hoorin tedhen/ hen saatta henen hoori tekemen/ ia ioca sen hylietyn naipi/ hen hooria tekepi.
Mutta minä sanon teille/ että jokahinen kuin hänen emäntäns hylkää/ muutoin kuin huorintehden/ hän saatta hänen huorintekemän/ ja joka sen hyljätyn naipi/ hän huoria tekeepi.
5:33 Taas te culitta/ ette sanottu oli wanhoille/ Ele wanno sinuas walapatton/ mutta anna Herran sinun walas.
Taas te kuulitta/ että sanottu oli wanhoille/ Älä wanno sinuas walapatton/ mutta anna Herran sinun walas.
5:34 Waan mine sano' teille/ Elkette swingan * wa'nuco/ eike taiuan päle/ sille se on Jumalan istuin.
Waan minä sanon teille/ Älkäätte suinkaan wannoko/ eikä taiwaan päälle/ sillä se on Jumalan istuin.
5:35 Eike maan päle/ sille hen on Jumalan astinlauta. Eike Jerosoliman päle/ sille se on sen swren Kuninga' caupungi.
Eikä maan päälle/ sillä hän on Jumalan astinlauta. Eikä Jerusalemin päälle/ sillä se on sen suuren kuninkaan kaupunki.
5:36 Eike pääs cautta pide sinun wannoman/ sentehden ettei sine woi yhte hiusta walkiaxi/ eli mustaxi tehde.
Eikä pääs kautta pidä sinun wannoman/ sentähden ettei sinä woi yhtään hiusta walkeaksi/ eli mustaksi tehdä.
5:37 Waan teiden puhen pite oleman/ On/ on/ ei/ ei/ Mutta mite sen ylitzen lisetän/ se pahast wlgoslechte.
Waan teidän puheen pitää oleman/ On/ on/ ei/ ei/ Mutta mitä sen ylitsen lisätään/ se pahast uloslähtee.
5:38 Te culitta että sanottu oli/ Silme silmest/ hammas hampast.
Te kuulitta että sanottu oli/ Silmä silmäst/ hammas hampaast.
5:39 Ja mine sanon teille * Elket paha wasta' seiso/ waan iocahinen quin sinua löpi oikealle poskelle/ nin kienne mös henele toinen.
Ja minä sanon teille. Älkäät pahaa wastaan seiso/ waan jokahinen kuin sinua lyöpi oikealle poskelle/ niin käännä myös hänelle toinen.
5:40 Ja sille/ ioca tacto sinun oikeuden eteen wetä/ ia sinun hames otta/ salli henen mös capu.
Ja sille/ joka tahtoo sinun oikeuden eteen wetää/ ja sinun hamees ottaa/ salli hänen myös kaapu.
5:41 Ja ioca sinua wati ydhen penicwlman/ mene henen cansans caxi.
Ja joka sinua waatii yhden peninkulman/ mene hänen kanssans kaksi.
5:42 Anna sille ioca sinulda anopi/ ia lainan pyteue ele welttele.
Anna sille joka sinulta anoopi/ ja lainan pyytäwää älä wälttele.
5:43 Te culitta että sanottu oli/ Racasta sinu' lehimeistes/ ia wiha sinun wiholistas.
Te kuulitta että sanottu oli/ Rakasta sinun lähimäistäs/ ja wihaa sinun wihollistas.
5:44 Waan mine sanon teille/ Racastacat teiden wiholisi. Hyuestisiughnacat nijte/ iotca teite sadhattauat. Hyuestitechket nijnen/ iotca teite wihauat. Rucolcat nijnen edhest/ iotca teite wahingoittauat ia wainouat.
Waan minä sanon teille/ Rakastakaat teidän wihollisia. Hywästisiunatkaat niitä/ jotka teitä sadattawat. Hywästitehkäät niiden/ jotka teitä wihaawat. Rukoilkaat niiden edest/ jotka teitä wahingoittawat ja wainowat.
5:45 Että te olisit teiden Isenne poiat/ ioca ombi Taiuaisa. Sille hen sallij Auringoisens coittauan ylitze pahain ia hywein/ ia laskepi sateen ylitze wanhurskasten ia wärein.
Että te olisit teidän Isänne pojat/ joka ompi taiwaissa. Sillä hän sallii aurinkoisens koittawan ylitse pahain ja hywäin/ ja laskeepi sateen ylitse wanhurskasten ja wääräin.
5:46 Sille ios te racastat nijte iotca teite racastauat/ mite teille sijte on palca? Eikö * Publicanit nijn mös teghe?
Sillä jos te rakastat niitä jotka teitä rakastawat/ mitä teille siitä on palkka? Eikö publikaanit niin myös tee?
5:47 Ja ios te oletta waiuoin soweliaiset teiden weliedhe' cansa/ mite ialoa te teette? Eikö mös Publicanit nijn teghe?
Ja jos te oletta waiwoin soweliaiset teidän weljenne kanssa/ mitä jaloa te teette? Eikö myös publikaanit niin tee?
5:48 Olcat sijs teudheliset ninquin teiden Taiualinen Isen teudhelinen on.
Olkaat siis täydelliset niinkuin teidän Taiwaallinen Isän täydellinen on.

* Costa) Tesse lugusa ei Christus puhu mailmaisest Esiwallast. Waan hen opetta Christikunnalens oikeat elemät Jumalan edes Hengese pitemen. * Perimen) Mailma lulepi maan omistauans/ ia nautitzeuans tauarans/ coska hen wäkiualda tekepi. Waan Christus opetta/ että maa periteen ia nautitan Siueydhesä. * Rauhantekiet) Ne ouat enämbj quin Rauhaliset/ nimittäin/ iotca rauhan tekeuet/ saattauat/ piteuät ia muita souittauat. Ninquin Christus ombi meille rauhan tehnyt Jumalan cansa. * Soola) Cosca opettaiat Jumalan sanat wnohtauat/ nin he maguttomaxi tuleuat Inhimisten opin cautta Ja soola pure/ caruastele ia leicka/ Nin mös Sarnaiat pitä Syndi rangaseman sanalla Ellei he cadhotuxen/ tungion ia sondan tahdho polietta. * Wehimexi) Se on Ei heneste pidhe palio pidhettemen/ waan poisheitettemen. Swrexi) Se on/ Heneste pite palio pidhettemen. * Phariseusten) Joinenga Wanhurscaus sejsoi waiuoin wlconaisis töise/ ia wlconcullasudhes. Mutta Christus anopi waiuoin Sydhemen wanhurskautta wskon cautta henen pälens. * Puchghais se wlgos) Hengelinen wlgospuchghastus ombi tesse käsketty/ se on/ coska Silmein himot esteten ia cooletetaan sydhemese. * Wannoco) Caiki wannomiset ia walat ouat tesse kieltyt/ iotca Inhiminen itzestens tekepi. Mutta cosca Rackaus/ häte/ Lehimeisen tarue eli Jumalan Cunnia site anopi/ nin se on hyuesti techty. Ninquin mös Wiha on kieltu/ ia on quitengin luualinen/ cosca se Rackaudhesta ia Jumalan Cunnian waraxi tapachtupi. * Elket paha wastanseiso) Se on Ei kenengen pidhe itze wärytte costaman. Mutta esiuallan/ iolla mjecka on/ pite sen tekemen. Romanos 18. * Publicanit) Latinaxi. Ne cutzutan Somexi Weronottaiat/ ia olit ne/ iotca Romariten Weron ia räntyn edesseisoit ia ylescannoit. Ja ne olit enimest Jumalattomat Pacanat/ siteuarten Romarilde sihen pannut.

VI. Lucu.

6:1 Cauattacat ettei te Almusatan anna Inhimisten edhes/ että teiden pite heilde nächtemen/ Mwtoin ette te saa palca teiden Iselden/ ioca ombi Taiuaisa.
Kawahtakaat ettei te almuja anna ihmisten edes/ että teidän pitää heiltä nähtämän/ Muutoin ette te saa palkkaan teidän Isältän/ joka ompi taiwaissa.
6:2 Cosca sis sine annat Almusan/ ele toruella soijta edhelles/ ninquin ne wlcocullatut tekeuet Synagogisans/ ia cathuin harois/ että heiden pideis cunnioijtettaman Inhimisilde. Totisesta sanon mine teille/ He ouat palcans sanet.
Koska siis sinä annat almusan/ älä torwella soita edelläs/ niinkuin ne ulkokullatut tekewät synagogissans/ ja katuin haarois/ että heidän pitäis kunnioitettaman ihmisiltä. Totisesti sanon minä teille/ He owat palkkans saaneet.
6:3 Mutta cosca sine annat Almusan/ elken sinun wasen kätes tietkö mite sinun oikia kätes teke.
Mutta koska sinä annat almusan/ älkään sinun wasen kätes tietkö mitä sinun oikea kätes tekee.
6:4 Että sinun almusas olis salaudhes/ ia sinun Ises/ ioca näke salaudhes/ hen maxapi sinulle iulkisesta.
Että sinun almusas olis salaudes/ ja sinun Isäs/ joka näkee salaudes/ hän maksaapi sinulle julkisesti.
6:5 Ja cosca sine rucolet/ ei pidhe sinun oleman ninquin ne wlcocullatut. Sille että he seisouat Synagogisa ia catuin harois rucoellen/ senpäle/ että he nädhaisin Inhimisilde. Totisesta sanon mine teille/ He ouat palcans sanet.
Ja koska sinä rukoilet/ ei pidä sinun oleman niinkuin ne ulkokullatut. Sillä että he seisowat synagogissa ja katuin haarois rukoellen/ senpäälle/ että he nähtäisiin ihmisiltä. Totisesti sanon minä teille/ He owat palkkans saaneet.
6:6 Waan cosca sine rucolet/ mene sinun camaris sisel/ ia sulghe oues/ ia rucole sinun Ises salaisest/ ia sinun Ises/ ioca näke salaudhes/ hen maxa sinun iulkisest.
Waan koska sinä rukoilet/ mene sinun kamariis sisäl/ ja sulje owes/ ja rukoile sinun Isääs salaisest/ ja sinun Isäs/ joka näkee salaudes/ hän maksaa sinun julkisest.
6:7 Ja cosca te rucolet/ Elke olco paliopuhuuaiset/ ninquin pacanat. Sille he lwleuat/ että he palionpuheens tedhen cwldut ouat.
Ja koska te rukoilet/ Älkää olko paljopuhuwaiset/ niinkuin pakanat. Sillä he luulewat/ että he paljonpuheens tähden kuullut owat.
6:8 Sentedhen elke olko heidhen caltaisens. Sille teidhen Isen tiete kylle mite te taruitzetta/ ennen quin te rucoletta henelde.
Sentähden älkää olko heidän kaltaisens. Sillä teidän Isän tietää kyllä mitä te tarwitsetta/ ennen kuin te rukoiletta häneltä.
6:9 Nein sis teiden pite rucoleman. Ise meiden ioca olet Taiuais. Pyhetty olcon sinun nimes.
Näin siis teidän pitää rukoileman/ Isä meidän joka olet taiwais. Pyhitetty olkoon sinun nimes.
6:10 Lehestulkon sinun waldakundas. Olcon sinun tactos nin maasa/ quin on Taiuais.
Lähestyköön sinun waltakuntas. Olkoon sinun tahtos niin maassa/ kuin on taiwais.
6:11 Anna meille tenepeiuenä meiden iocapeiuenen leipen.
Anna meille tänäpäiwänä meidän jokapäiwäinen leipän.
6:12 Ja anna meille synnime andexi ninquin me annama meiden welgholisten. Ja ele iohdata meite kiusauxen. Mutta päste meite pahasta.
Ja anna meille syntimme anteeksi niinkuin me annamma meidän welkollisten. Ja älä johdata meitä kiusaukseen. Mutta päästä meitä pahasta.
6:13 Sille ette sinun ombi waldakunda/ ia woijma/ ia cunnia ijancaikisudhes. Amen.
Sillä että sinun ompi waltakunta/ ja woima/ ja kunnia iankaikkisuudes. Amen.
6:14 Sentedhen ios te andexiannat Inhimisten heiden ricoxens nin mös teiden taiualinen Isen anda teiden andexi.
Sentähden jos te anteeksiannat ihmisten heidän rikoksens niin myös teidän taiwaallinen Isän antaa teidän anteeksi.
6:15 Waan iollei te andexi anna Inhimisten heiden ricoxitans/ nin ei mös teiden Isen andexianna teiden ricoxitan.
Waan jollei te anteeksi anna teidän rikoksian/ niin ei myös teidän Isän anteeksianna teidän rikoksianne
6:16 Mutta cosca te pastotta/ elke nin olko Suruliset quin ne wlcocullatut. Sille he mwttauat heiden caszuonsa/ senpäle/ että he näghyisit Inhimisilde pastouaiset. Totisesta sanon mine teille/ he ouat palcans sanet.
Mutta koska te paastotta/ Älkää niin olko surulliset kuin ne ulkokullatut. Sillä he muuttawat heidän kaswonsa/ senpäälle/ että he näkyisit ihmisiltä paastowaiset. Totisesti sanon minä teille/ he owat palkkans saaneet.
6:17 Waan cosca sine pastot/ nin woitele sinun pääs/ ia pese sinun casuos/
Waan koska sinä paastoot/ niin woitele sinun pääs/ ja pese sinun kaswos/
6:18 ettei se nächteue olis Inhimisilde ettäs pastot/ Mutta sinun Iselles/ ioca on salaudhes/ ia sinun Ises/ ioca näke salaudhes/ maxa sinun iulkisest.
ettei se nähtäwä oli ihmisiltä ettäs paastoot/ Mutta sinun Isälles/ joka on salaudes/ ja sinun Isäs/ joka näkee salaudes/ maksaa sinun julkisest.
6:19 Elket rickautta maan päle coghotko/ cussa rooste ia coit raiskauat/ ia cussa warcat caiwauat ia warastauat.
Älkäät rikkautta maan päälle kootko/ kussa ruoste ja koit raiskaawat/ ja kussa warkaat kaiwawat ja warastawat.
6:20 Waan coghotcatta teillen rickaudet Taiuahas/ cussa eike rooste/ eike coit raiska/ ia cussa warcat eiuet caiua/ eike warast.
Waan kootkaatte teillen rikkaudet taiwahas/ kussa eikä ruoste/ eikä koit raiskaa/ ja kussa warkaat eiwät kaiwa/ eikä warast.
6:21 Sille cussa teiden rickaudhen on sielle on/ mös teiden sydhemen.
Sillä kussa teidän rikkauden on siellä on/ myös teidän sydämen.
6:22 Silme on rumin walkeus/ Jos sis sinun silmes ombi yxikertainen/ nin sinun coco rumijs on walkia.
Silmä on ruumiin walkeus/ Jos siis sinun silmäs ompi yksikertainen/ niin sinun koko ruumiis on walkia.
6:23 Waan ios sinun silmes ombi paha/ nin sinun coco rumijs ombi pimijä. Jos sis se walkeus ioca sinus on/ pimeys ombi/ quinga swret sijs ne pimeydhet ouat?
Waan jos sinun silmäs ompi paha/ niin sinun koko ruumiis ompi pimiä. Jos siis se walkeus joka sinus on/ pimeys ompi/ kuinka suuret siis ne pimeydet owat?
6:24 Eikenge' woi cachta Herra paluela/ Sille taicka hen tete wihapi/ ia toista racastapi/ Taicka hen telle kijnitarttu/ ia toisen ylencatzo. Ei te woi paluella Jumalata ia Mammon.
Eikenkään woi kahta herraa palwella/ Sillä taikka hän tätä wihaapi/ ja toista rakastaapi/ Taikka hän tälle kiinnitarttuu/ ja toisen ylöskatsoo. Ei te woi palwella Jumalata ja mammonaa.
6:25 Sentehde' mine sanon teille/ Elket murehtico teidhen Hengen edeest/ mite teiden pite sömen taicka iooman/ Eike mös teiden rumin edhest mille waateil te teidhen werhoman pite. Eikö Hengi enämbi ole/ quin rooca? ia rumis parambi quin waate?
Sentähden minä sanon teille/ Älkäät murehtiko teidän Hengen edest/ mitä teidän pitää syömän taikka isooman/ Eikä myös teidän ruumiin edest millä waatteil te teidän werhooman pitää. Eikö Henki enämpi ole/ kuin ruoka? ja ruumis parempi kuin waate?
6:26 Catzocat taiuan linduin päle/ sille ettei he kylue/ eike nijte/ eike mös cocoa rijheen/ ia teiden taiualinen Isen roocki heite. Ettekö te palio enämbi oli quin hö?
Katsokaat taiwaan lintuin päälle/ sillä ettei he kylwä/ eikä niitä/ eikä myös kokoa riiheen/ ja teidän taiwaallinen Isän ruoki heitä. Ettekö te paljon enämpi olle kuin hyö.
6:27 Eli cuca on teiste ioca henen swruns cansa woipi lisäte henen pituudhellens yhden kynären?
Eli kuka on teistä joka hänen suruns kanssa woipi lisätä hänen pituudellens yhden kyynärän?
6:28 Ja mingetähden te swretta watteista? Catzocat Cuckaisita kedholla quinga he casuauat/ Ei he töteteghe/ eike kehrä.
Ja minkätähden te suretta waatteista? Katsokaat kukkaisia kedolla kuinka he kaswawat/ Ei he työtätee/ eikä kehrää.
6:29 Quidengin sanon mine teille/ ettei Salomon caikes henen cunniasans ollut nin watittu/ quin yxi heiste.
Kuitenkin sanon minä teille/ ettei Salomon kaikes hänen kunniassans ollut niin waatetettu/ kuin yksi heistä.
6:30 Jos nyt Jumala watitze nein pellon rohon/ ioca tenepenä seiso/ ia hoomen heitetän wghnijn/ eikö hen palio enämin teiden site teghe/ o te wähe vskoiset?
Jos nyt Jumala waatitsee näin pellon ruohon/ joka tänäpänä seisoo/ ja huomen heitetään uuniin/ eikö hän paljo enemmin teidän sitä tee/ oi te wähäuskoiset?
6:31 Elket sis swruliset olco/ sanodhen/ Mite me sööme? Taicka mite me ioomma? Taicka mille me werhoita'? Sille caikia neite pacanat etziuet.
Älkäät siis surulliset olko/ sanoen/ Mitä me syömme? Taikka mitä me isoomme? Taikka millä me werhoitan? Sillä kaikkia näitä pakanat etsiwät.
6:32 Teiden Taiualinen Isen kylle tietä/ että te caiki näme taruitzet.
Teidän Taiwaallinen Isän kyllä tietää/ että te kaikki nämä tarwitsewat.
6:33 Etziket ensin Jumala' waldaku'da/ ia hene' wa'hurscautta's/ ia nin nemet caiki teille tyghelangeuat/
Etsikäät ensin Jumalan waltakunta/ ja hänen wanhurskauttans/ ja niin nämät kaikki teille tykölankeewat/
6:34 Elkett sen tehden swreco hoomenesta päiuest/ Sille hoomenisel päiuelle ombi suru itzestens. Tytyken itzecukin päiue * surullens.
Älkäät sen tähden sureko huomenest päiwäst/ Sillä huomisel päiwälle ompi suru itsestäns/ Tyytykään itsekukin päiwä surullens.

* Silme) Se on Ninquin muilla iäsenille ei ole itzestens walkiutta/ wan loottauat silmen päle/ coska se on hyuesti näkeue/ Nin caicki mwdh iäsenet menestyuet ia woiuat sijtä hyuesti. Samalmoto on mös caickein meidhen töidhen cansa/ ios meidhen Sydhen on hyue ia yleswalghistettu Jumalan wanhurscaudhen cansa/ tuleuat mös caiki meiden Töön hyuexi/ iotca sijte wlgoskeuuet/ Mutta ios Silme on Pimije/ se on/ Ellei se ole Jumalan wanhurscaudhen cansa yleswalghistettu/ nin caiki töödh tuleuat pahaxi/ iotca sijte wlgoskeyuet. * Mammon) Sirian kielille Rickaudhet cutzuttan/ ninquin Ieronimus sanopi. * Päiue surullensa) se on/ Henen iocapäiuelinen tööns. Quin hen sanois. Sijne on kylle/ ette me iocapeiue töte teemme/ ia ei enembä murhedhi.

VII. Lucu.
7:1 Elket * domitco/ ettei te domitaisi.
Älkäät tuomitko/ ettei te tuomittaisi.
7:2 Sille että samalla domiolla/ iolla te domitzetta/ pite te domittaman. Ja samalla mitalla/ iolla te mittat/ pite teillen mitattaman.
Sillä että samalla tuomiolla/ jolla te tuomitsetta/ pitää te tuomittaman. Ja samalla mitalla/ jolla te mittaat/ pitää teillen mitattaman.
7:3 Mixi sijs sine näet raiskan sinun welies silmes/ ia ett sine äckäie hirte/ ioca ombi sinun silmeses?
Miksi siis sinä näet raiskan sinun weljes silmäs/ ja et sinä äkkää hirttä/ joka ompi sinun silmässäs?
7:4 Taica quinga sine sanot welielles/ pidhes/ mine otan raiskan sinun silmestes/ ia catzo hirsi on sinun silmeses?
Taikka kuinka sinä sanot weljelles/ pidäs/ minä otan raiskan sinun silmästäs/ ja katso hirsi on sinun silmässäs?
7:5 Sine vlcocullattu/ heite ensin hirsi vlgos sinun silmestes/ ia sijtte catzo quingas wlosotaisit raiskan sinun welies silmest.
Sinä ulkokullattu/ heitä ensin hirsi ulos sinun silmästäs/ ja sitten katso kuinkas ulosottaisit raiskan sinun weljes silmäst.
7:6 Elket andaco * coirain site quin * pyhe on/ ia elket teiden perlöien heittekö * sikaden eteen/ ettei he nijte ioskus talla ialgoilans/ ia heidens teidhen wastan kiendeuet/ ia repiuet teite.
Älkäät antako koirain sitä kuin pyhä on/ ja älkäät teidän pärlyjän heittäkö sikain eteen/ ettei he niitä joskusa tallaa jaloillans/ ja heidäns teidän wastaan kääntäwät/ ja repiwät teitä.
7:7 Anocat/ ia teille annetan. Etziket/ ia te leudhette/ Colkuttacat/ ia teille awatan.
Anokaat/ ja teille annetaan. Etsikäät/ ja te löydätte/
7:8 Sille iocahinen quin ano/ hen saapi/ Ja cukaikenens etzipi/ hen leutepi/ ia colcuttaialle awatan.
Sillä jokahinen kuin anoo/ hän saapi/ ja kuka ikänäns etsiipi/ hän löytääpi/ ja kolkuttajalle awataan.
7:9 Eli ongo ioku teiste Inhiminen/ iolda/ ios henen poica's leipe anois/ andaco hen henelle kiwen?
Eli onko joku teistä ihminen/ jolta/ jos hänen poikans leipää anois/ antako hän hänelle kiwen?
7:10 Taicka ios hen cala anois/ andaco hen henelle Kärmen?
Taikka jos hän kalaa anois/ antako hän hänelle käärmeen?
7:11 Jos nyt te/ iotca pahat oletta/ taidhat hyuet lahiat anda teiden lastenna/ Quinga palio enämin teiden Isen/ ioca on Taiuais/ andapi hyuije nijlle iotca anouat henelde?
Jos nyt te/ jotka pahat oletta/ taidat hywät lahjat antaa teidän lastenne/ Kuinka paljon enämmin teidän Isän/ joka on taiwais/ antaapi hywiä niille jotka anowat häneltä?
7:12 Caicki sis mite te tahdotta/ että Inhimiset pite teiden tekemen/ nijn mös te techkette heille. Sille nemet ouat Laki ia Prophetat.
Kaikki siis mitä te tahdotte/ että ihmiset pitää teidän tekemän/ niin myös te tehkäätte heille. Sillä nämät owat laki ja profeetat.
7:13 Menget sisele sijte achtast portist/ Sille että lauia ombi se porti/ ia awara tije/ ioca poiswete cadhotuxen/ ia mo'da ouat/ iotca sen cautta waeldauat.
Menkäät sisälle siitä ahtaast portist/ Sillä että lawia ompi se portti/ ja awara tie/ joka poiswetää kadotukseen/ ja montä owat jotka sen kautta waeltawat.
7:14 Ja se porti ombi ahdas/ ia tie caita/ ioca wetäpi elemehen/ ia haruat ne ouat/ iotca sen leuteuet.
Ja se portti ompi ahdas/ ja tie kaita/ joka wetääpi elämähän/ ja harwat ne owat/ jotka sen löytäwät.
7:15 Cauattacat sijs teiden nijste wäriste Prophetaijst/ iotca tuleuat teiden tygene lammasten watteilla/ mutta siseldä he ouat rateleuaiset swdhet.
Kawahtakaat siis teidän niistä wääristä profeetaist/ jotka tulewat teidän tykönne lammasten waatteilla/ muttä sisältä he owat raatelewaiset sudet.
7:16 Heiden hedhelmestens pite teiden tundeman heiden. Hakeco iocu winamarioi orientappuroist? taicka ficunita ohdakeista?
Heidän hedelmästäns pitää teidän tunteman heidän. Hakeeko joku wiinamarjoi orjantappuroist? taikka wiikunita ohdakkeista?
7:17 Nin iocahinen hyue puu/ teke hyuet hedhelmet/ Mutta paha puu teke heiudh hedhelmet.
Niin jokahinen hywä puu/ tekee hywät hedelmät/ Mutta paha puu tekee häijyt hedelmät.
7:18 Yxi hyue puu/ ei se taida häiyie hedhelmit tehdä/ Eike mös häiu puu hyuije hedhelmit.
Yksi hywä puu/ ei se taida häjyjä hedelmit tehdä/ Eikä myös häjy puu hywiä hedelmit.
7:19 Jocahinen puu/ quin ei teghe hyue hedhelmet/ se poishacatan/ ia heitete' tulehen.
Jokahinen puu/ kuin ei tee hywä hedelmät/ se poishakatahan/ ja heitetään tulehen.
7:20 Sentähde' pite teiden tundeman heite hedhelmestens.
Sentähden pitää teidän tunteman heitä hedelmästäns.
7:21 Ei iocahinen quin sano minulle/ Herra Herra/ pide siseltuleman Taiuan waldakundan/ mutta se ioca teke minun Iseni tachdon/ quin on Taiuais.
Ei jokahinen kuin sanoo minulle/ Herra Herra/ pidä sisältuleman taiwaan waltakuntaan/ mutta se joka tekee minun Isäni tahdon/ kuin on taiwais.
7:22 Monda sanouat minulle sine peiuene/ Herra/ Herra/ Emmekö me sinun nimes caut * Propheteranuut/ ia sinun nimelles perchelet wlgosaianuuat/ ia sinun nimes caut me olemma monda wäkeuet awu tehenyuet?
Monta sanowat minulle sinä päiwänä/ Herra/ Herra/ Emmekö me sinun nimes kaut profeteerannut/ ja sinun nimelläs perkeleet ulosajaneet/ ja sinun nimes kaut me olemma monta wäkewät awut tehneet?
7:23 Ja silloin minun pite tunnustaman heille/ En ikenens mine teite tundenut/ Menget pois minun tyköeni te wäärin tekijet.
Ja silloin minun pitää tunnustaman heille/ En ikänäns minä teitä tuntenut/ Menkäät pois minun tyköäni te wäärin tekijät.
7:24 Sentehde' iocahine' quin minulda nämet puhet cwle/ ia * tekepi ne/ mine tegen hene' wijsaa' miehen werdaxi/ ioca rakensi henen hooneens callion päle.
Sentähden jokahinen kuin minulta nämät puheet kuulee/ ja tekeepi ne/ minä teen hänen wiisaan miehen wertaiseksi/ joka rakensi hänen huoneens kallion päälle.
7:25 Ja sadhe langeis/ ia wirdhat tulit/ ia twlet puhalsit/ ia syseijsit sen hoonen päle/ ia ei quitengan cukistunut/ Sille että hen oli callion päle perustettu.
Ja sade lankes/ ja wirrat tulit/ ja tuulet puhalsit/ ja sysäisit sen huoneen päälle/ ja ei kuitenkaan kukistunut/ Sillä että hän oli kallion päälle perustettu.
7:26 Ja iocahinen quin cwle minulda näme puhet/ ia ei teghe nijte/ se tehden tyhmen miehen werdhaxi/ ioca hoonens rakensi sannan päle/ ia syseisit sen honen päle/
Ja jokahinen kuin kuulee minulta nämä puheet/ ja ei tee niitä/ se tehdään tyhmän miehen wertaiseksi/ joka huoneens rakensi sannan päälle/ ja sysäisit sen huoneen päälle/
7:27 ia sadhe langeis/ ia wirdhat tulit/ ia twlet puhalsit/ ia syseisit sen hoonen päle/ ia se cukistui/ ia sen langeus oli swri.
ja sade lankes/ ja wirrat tulit/ ja tuulet puhalsit/ ja sysäisit sen huoneen päälle/ ja se kukistui/ ja sen lankeus oli suuri.
7:28 Ja se tapactui/ cosca Iesus lopetti nemet puhet/ että canssat hämmestuit henen oppins päle/ Sille että hen opetti heite woimalisest/ ia ei ninquin kirianoppenuuat.
Ja se tapahtui/ koska Jesus lopetti nämät puheet/ että kansat hämmästyit hänen oppins päälle/ Sillä että hän opetti heitä woimallisest/ ja ei niinkuin kirjanoppineet.
* Elket domitko) Jumalalle tule Domio. Senteden se quin Domitzepi ilman Jumalan Kesky/ se Jumalan Cunnian omista. Ja se wica/ ombi se suri Malca. * Coirat) Ouat ne/ iotca wihauat ia wainouat Jumalan Sana. * Quin Pyhe on) Teme Pyheys ombi Jumalan sana/ ionga cautta caiki cappalet Pyhexi tuleuat. * Sighat) Ouat ne/ iotca Lihallisis Himoisa wpotetut ouat nin/ ettei he taidha ychten waari otta sanasta. * Propheterannut) Neille on olluet ialod töödh/ waan ei ole ollut hyue Sydhende. Senteden pitä Jumalan sanoman/ Ettei hen heite tunne omixensa. * Tekepi sen ielkin) Tesse Christus mös anopi Wscoa/ Sille cussa ei wsco ole/ sine ei kesky pidhete/ Ro. 3. Ja caiki hyuet Tööd/ ilman wscota tehdhyt/ echke quinga hyuet ne näkyuet/ ouat syndi. Wastoinpein/ cussa Wsco on/ sijnä pite iwri oikiat hyuet Töödh noudhattama'. Sen Christus (tekemisexi) cutzu/ että sydhemest tehdheisin. Mutta Wsco puhdistapi sydhemen Act. 15. Ja teme wanhurskaus caikinaisi twlia wahwana wastanseiso/ se on/ wastan caiki heluetin woima. Sille se wanhurskaus ombi rakettu wahwan Perustoxen päle/ Christusen sen wscon cautta. Mutta hyuet töödh ilman wscota/ ne ouat ninen tyhmein Neitzytten Lampudh/ ilman öliuta.

Pyhen Mattheusen Euangelion.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
VIII. Lucu.
8:1 Coska hen nyt alasastui worelda/ seurasi hende palio Canssa.
Koska hän nyt alastastui wuorelta/ seurasi häntä paljo kansaa.
8:2 Ja catzo/ yxi Spitalimies edheskeui/ cumarsi hende/ ia sanoi/ Herra/ ios sine tahdhot/ sine woit minu' puhdhista.
Ja katso/ yksi spitalimies edeskäwi/ kumarsi häntä/ ja sanoi/ Herra/ jos sinä tahdot/ sinä woit minun puhdistaa.
8:3 Nin oiensi Iesus kätens/ ia rupeis häneen/ sanodhen/ Mine tahdon/ Ole puhdhas.
Niin ojensi Jesus kätens/ ja rupeis häneen/ sanoen/ Minä tahdon/ Ole puhdas.
8:4 Ja cocta hen puhdhistuij spitalista. Ja sanoi Iesus henelle/ Catzo/ ettet sine kellecken sano/ mutta mene ia nägyte itzes Papillen/ Ja wffra sinun Lahias/ ionga Moses keskenyt on heille * todhistoxexi.
Ja kohta hän puhdistui spitalista. Ja sanoi Jesus hänelle/ Katso/ ettet sinä kellekään sano/ mutta mene ja näytä itses papillen/ ja uhraa sinun lahjas/ jonka Moses käskenyyt on heille todistukseksi.
8:5 Mutta coska Iesus siselmeni Capernaum/ tuli yxi Pämies henen tygens rucoeli hende/ sanodhen/
Mutta koska Jesus sisälmeni Kapernaum/ tuli yksi päämies hänen tyköns rukoili häntä/ sanoen/
8:6 Herra/ minun paluelian sairasta coton haluattuna/ ia cowan waiuatan.
Herra/ minun palwelijan sairastaa koton halwattuna/ ja kowin waiwataan.
8:7 Ja sanoi henelle Iesus/ Coska mine tulen/ nin mine paranan henen.
Ja sanoi hänelle Jesus/ Koska minä tulen/ niin minä parannan hänen.
8:8 Nin wastasi pämies/ ia sanoi/ Herra/ en ole mine mahdolinen/ että sine tulet minun cattoni ala/ Waan sano yxi sana/ ia nin minun paluelian paranee.
Niin wastasi päämies/ ja sanoi/ Herra/ en ole minä mahdollinen/ että sinä tulet minun kattoni alle/ Waan sano yksi sana/ ja niin minun palwelijan paranee.
8:9 Sille mine mös olen Inhiminen toisen wallan alla/ ia minulla on sotamiehije minun allani. Ja * sanon telle/ Mene/ ia hen mene. Ja toiselle/ Tule/ ia hen tulepi. Ja minun palueliallen/ Teghe teme/ ia hen teke.
Sillä minä myös olen ihminen toisen wallan alla/ ja minulla on sotamiehijä minun allani. Ja sanon tälle/ Mene/ ja hän menee. Ja toiselle/ Tule/ ja hän tuleepi. ja minun palwelijallen/ Tee tämä/ ja hän tekee.
8:10 Coska Iesus temen cwli/ imehteli hen/ ia sanoi heille/ iotca hende seurasit. Totisesta sanon mine teille/ En tosin mine ole leynnyt * Israelis sencaltaist wsko.
Koska Jesus tämän kuuli/ ihmetteli hän/ ja sanoi heille/ jotka häntä seurasit. Totisesti sanon minä teille/ En tosin minä ole löytänyt Israelis senkaltais usko.
8:11 Mutta mine sanon teille/ että monda ouat tuleuaiset * idhest ia lennest/ ia Abrahamin/ Isaac/ ia Jacobin cansa pite Taiuan waldakunnas istuman.
Mutta minä sanon teille/ että monta owat tulewaiset idäst ja lännest/ ja Abrahamin/ Isak/ ja Jakobin kanssa pitää taiwaan waltakunnas istuman.
8:12 Mutta Waldakunnan lapset heiteten sijhen ärimeisen pimeyteen/ Sielle pite idku/ ia ha'masten kiristös oleman.
Mutta waltakunnan lapset heitetään siihen äärimmäiseen pimeyteen/ Siellä pitää itku/ ja hammasten kiristys oleman.
8:13 Ja Iesus sanoi Pämiehelle/ Mene ia ninquin sine wscot/ nin sinun tapactucon. Ja sille hetkelle parani henen paluelians.
Ja Jesus sanoi päämiehelle/ Mene ja niinkuin sinä uskot/ niin sinun tapahtukoon. Ja sillä hetkellä parani hänen palwelians.
8:14 Ja coska Iesus tuli Petarin hoonesen ia näki henen anoppins wootes sairastauan wilutadhis.
Ja koska Jesus tuli Petarin huoneeseen ja näki hänen anoppins wuotees sairastawan wilutaudis.
8:15 Nin hen rupeis sen käten/ ia wilutauti lowuij heneste. Ja hen ylesnousi ia palueli heite.
Niin hän rupeis sen käteen/ ja wilutauti luopui hänestä. Ja hän ylösnous ja palweli heitä.
8:16 Mutta coska echto tuli/ toijt he henelle monda pirulda riuatuta/ ia hen wlgosaioi sanalla henget/ ia teki caikinaiset sairat teruexi.
Mutta koska ehtoo tuli/ toit he hänelle monta pirulta riiwattua/ ja hän ulosajoi sanalla henget/ ja teki kaikkinaiset sairaat terweeksi.
8:17 Senpäle/ että teutettemen piti/ quin sanottu oli Esaian Prophetan caut/ coska hen sanoi/ Hen on ottanut meiden heickudhen/ ia taudhinna hen cannoi.
Senpäälle/ että täytettämän piti/ kuin sanottu oli Esaian profeetan kaut/ koska hän sanoi/ Hän on ottanut meidän heikkouden/ ja tautimme hän kantoi.
8:18 Coska nyt Iesus näki palion canssa henen ymberillens/ keski hen sillepolelle merta menne.
Koska nyt Jesus näki paljon kansaa hänen ympärilläns/ käski hän sillepuolelle merta mennä
8:19 Ja quin yxi kirianoppenut edheskeui sanoi se henelle/ Mestari/ Mine tahdon sinua seurata * cuhungas ikenens menet.
Ja kuin yksi kirjanoppinut edeskäwi sanoi se hänelle/ Mestari/ Minä tahdon sinua seurata kuhunkas ikänäns mene.
8:20 Ni Iesus sanoi henelle/ Ketuilla on loolat/ ia Taiuan linnuilla on pesät/ mutta Inhimisen poiala ei ole cuhunga hen päens cumarta.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Ketuilla on luolat/ ja taiwaan linnuilla on pesät/ mutta ihmisen pojalla ei ole kuhunka hän pääns kumartaa.
8:21 Toinen henen opetuslapsistans sanoi henelle/ Herra/ salli minua ensin menemen/ ia hautaman minun Iseni.
Toinen hänen opetuslapsistans sanoi hänelle/ Herra/ salli minua ensin menemän/ ja hautaaman minun isäni.
8:22 Nin Iesus sanoi henelle/ Seura minua/ ia anna ne coolluet * haudhata heiden coolluitans.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Seuraa minua/ ja anna ne kuolleet haudata heidän kuolleitans.
8:23 Ja quin hen oli hacten astunut/ seurasit hende henen opetuslapsens.
Ja kuin hän oli haahteen astunut/ seurasit häntä hänen opetuslapsens.
8:24 Ja catzo/ swri ilma nowsi merelle/ nin että aldu löij ylitze hahden/ Mutta hen itze macasi.
Ja katso/ suuri ilma nousi merelle/ niin että aalto löi ylitse haahden/ Mutta hän itse makasi.
8:25 Nin edheskeuit opetuslapset/ ia herätit henen/ ia sanoit/ Herra/ auita meite/ me hucu'ma.
Niin edeskäwit opetuslapset/ ja herätit hänen/ ja sanoit/ Herra/ auta meitä/ me hukumma.
8:26 Nin hen sanoi heille/ Mite te heicko wskoiset pelket? Hen nousi yles/ ia asetti twlen/ ia meren. Ja tuli iuri tyuenexi.
Niin hän sanoi heille/ Mitä te heikkouskoiset pelkäät? Hän nousi ylös/ ja asetti tuulen/ ja meren. Ja tuli juuri tyweneksi.
8:27 Nin Inhimiset imehtelit/ sanodhen/ Millinen teme on. Sille että twlet ia meri mös ouat henen cwliaiset?
Niin ihmiset ihmettelit/ sanoen/ Millinen tämä on. Sillä että tuulet ja meri myös owat hänen kuuliaiset?
8:28 Ja quin hen tuli sillepolen merta/ nijnen Gergesenerin makundan/ nin iooxit henen wastans caxi pirulda riuattut haudhoista wlgoslectenet/ ia he olit sangen hirmuiset/ nin ettei kengen tainut site tiette waelta.
Ja kuin hän tuli sillepuolen merta/ niiden Gergeserin maakunnan/ niin juoksit hänen wastaans kaksi pirulta riiwatut haudoista uloslähteneet/ ja he olit sangen hirmuiset/ niin ettei kenkään tainnut sitä tietä waeltaa.
8:29 Ja catzo/ he hwdhit ia sanoit/ Mite meille on sinun cansas Iesu Jumalan Poica?
Ja katso/ he huusit ja sanoit/ Mitä meillä on sinun kanssas Jesus Jumalan Poika?
8:30 Olecos tenne tullut meite waiuaman ennen aica? Nin keui caukan heiste sangen swri sicain ioucko wehmaal.
Oletkos tänne tullut meitä waiwaaman ennen aikaa? Niin käwi kaukan heistä sangen suuri sikain joukko wehmaal.
8:31 Nin percheleet rucoilit hende ia sanoit/ Jos sine wlgosaiat meite/ nin salli meiden menne toon sica lauman siselle. Sanoi hen heille/ Menget.
Niin perkeleet rukoili häntä ja sanoit/ Jos sinä ulosajat meitä/ niin salli meidän mennä tuon sikalauman sisälle. Sanoi hän heille/ Menkäät
8:32 Nin he menit wlgos ia siselkeuit sijhen sicain laumaan. Ja catzo/ coco sica lauma sööxijhin mereen/ ia wpposit weteen.
Niin he menit ulos ja sisälkäwit siihen sikain laumaan. Ja katso/ koko sikalauma syöksyi mereen/ ja upposit weteen.
8:33 Mutta paimenet poispakenit/ ia menit caupungin/ ia sanoit ne caiki/ Ja quinga nijnen pirulda riuattudhen oli tapactanut.
Mutta paimenet poispakenit/ ja menit kaupunkiin/ ja sanoit ne kaikki/ Ja kuinka niiden pirulta riiwattujen oli tapahtunut
8:34 Ja catzo/ coco caupungi keui wlgos Iesusen wastan. Ja coska he näit henen/ rucolit he hende poismenemen heiden Maansärilde.
Ja katso/ koko kaupunki käwi ulos Jesusta wastaan. Ja koska he näit hänen/ rukoilit he häntä poismenemän heidän maans ääriltä.
* Jos sine tahdot) Eipe vsko miten tiedhä/ waan turuapi sulan Jumalan Armon päle. * Heille todhistuxexi) Moses cutzupi Lagin yhdexi tunnustuxexi Canssan päle. Deu. 31. Sille että Laki meidhen pälen canda ia on yxi tunnustos meidhen syndien ylitze Samalla moto mös tesse. Jos Papit todhistauat että Christus on temen puchtaxi tehnyt/ ia ei senuoxi wsko/ nin he tunnustauat itze heitens wastan. * Ja sanon telle) Se on/ Jos minun sanani ouat nijn wäkeuet/ Quinga palio wäkeuemmet sinun Sanas ouat. * Israelis) Se on/ eipe hen leynnyt sencaltaista wsko Jwttain tyken quin telle Pacanalla oli. * Idhest ia Lennest) Se on/ Pacanat pite coriattaman/ Sentähden että he wskouat/ Mutta Jwttat ia tekoinpyhet/ tuleuat poisheitetyxi. Ro 8. * Cuhunga ikenens) Mutamat ei tahdo Christusta seurata/ ellei he wissit ole/ cungapein. Sentähden Christus tämen poishylepi/ quin wskomattoman/ ioca ennen tahdoi wissi olla. * Haudhata) Mwtomat estexi wetäuet Hyuet Töödh ettei he tahdo seurata/ eike wskoa. Mutta ne Christus todistapi coollwet ia turhat töödh oleuan.

IX. Lucu.

9:1 Ja nin hen astui hacte'/ ylitzemeni iellens/ ia tuli omaa' caupu'gijns.
Ja niin hän astui haahteen/ ylitse meni jälleens/ ja tulin omaan kaupunkiins.
9:2 Ja catzo/ he edhestoit yhde' Haluatu' wootes sairastaua'. Coska nyt Iesus näki heiden wscons/ sanoi hen Haluatulle/ Poican oe hyues turuas/ sinun synnis andexiannetan sinulle.
Ja katso/ he edestoit yhden halwatun wuotees sairastawan. Koska nyt Jesus näki heidän uskons/ sanoi hän halwatulle/ Poikan ole hywäs turwas/ sinun syntis anteeksiannetaan sinulle.
9:3 Ja catzo/ mutamat kirianoppenuist sanoit keskenens/ Täme pilca Jumalata.
Ja katso/ muutamat kirjanoppineist sanoit keskenäns/ Tämä pilkkaa Jumalata.
9:4 Coska nyt Iesus heiden aiatoxens näki/ sanoi hen/
Koska nyt Jesus heidän ajatuksens näki/ sanoi hän/
9:5 Mixi te paha aiattelet teiden sydhemisenne? Cumbi keuiembi on sano/ Synnit andexiannetan sinulle/ taica sanoa/ Nouse yles ia kiew?
Miksi te pahaa ajattelet teidän sydämissänne? Kumpi kewiämpi on sanoo/ Synnit anteeksiannetaan sinulle/ taikka sanoa/ Nouse ylös ja käy?
9:6 Mutta että teiden pite tietemen/ että Inhimisen poialla on walta maasa synnit andexianda/
Mutta että teidän pitää tietämän/ että Ihmisen Pojalla on walta maassa synnit anteeksiantaa.
9:7 Sijtte sanoi hen sille Haluatulle/ Nouse yles/ ia ota sinun wootes/ ia mene cotias. Ja hen ylesnousi/ ja meni cotians.
Sitten sanoi hän sille halwatulle/ Nouse ylös/ ja ota sinun wuotees/ ja mene kotias. Ja hän ylösnousi/ ja meni kotians
9:8 Ja coska canssa sen neit/ imehtelit he/ ia cunnioitit Jumala/ ioca oli andanut Inhimisten sencaltaisen wallan.
Ja koska kansa sen näit/ ihmettelit he/ ja kunnioitit Jumalaa/ joka oli antanut ihmisten senkaltaisen wallan.
9:9 Ja quin Iesus sielde ohitzekieui/ näki hen Inhimisen tullihones istuuan/ nimelde Mattheus/ Ja hen sanoi henelle/ Seura minua. Nin hen ylesnousi/ ia seurasi hende.
Ja kuin Jesus sieltä ohitsekäwi/ näki hän ihmisen tullihuonees istuwan/ nimeltä Mattheus/ Ja hän sanoi hänelle/ Seuraa minua. Niin hän ylösnousi/ ja seurasi häntä.
9:10 Ja tapactui/ ette Iesus atrioitzi henen hoonesans/ ia catzo/ monda Publicani ia synneiste iotca olit tulluuat/ ynne atrioitzit Iesusen ia henen opetuslastens cansa.
Ja tapahtui/ että Jesus aterioitsi hänen huoneessans/ ja katso/ monta publikaania ja syntistä jotka olit tulleet/ ynnä aterioitsit Jesuksen ja hänen opetuslastens kanssa.
9:11 Coska Phariseuset sen neit/ sanoit he henen opetuslapsillens/ Mixi teiden Mestarin sööpi publicanein ia synneisten cansa?
Koska phariseukset sen näit/ sanoit he hänen opetuslapsillens/ Miksi teidän mestari syöpi publikaanein ja syntisten kanssa?
9:12 Coska Iesus sen cwli/ sanoi hen heille/ Ei taruitze ne/ iotca teruet on läkerite/ waan iotca sairastauat.
Koska Jesus sen kuuli/ sanoi hän heille/ Ei tarwitse ne/ jotka terweet on lääkäriä/ waan jotka sairastawat.
9:13 Mutta paramin menget/ ia oppecat mike se on/ Laupiutta mine tahdon/ ia * en wffri/ Sille en tullut mine * wanhurskaita cutzuman/ mutta synneitzit parannoxelle.
Mutta paremmin menkäät/ ja oppikaat mikä se on/ Laupiutta minä tahdon/ ja en uhri/ Sillä en tullut minä wanhurskaita kutsuman/ mutta syntiset parannukselle.
9:14 Silloin Johannesen opetuslapset käuit henen tygens/ ia sanoit/ Mingetähden me/ ia Phariseuset nin palion paastwme/ Mutta sinun opetuslapses ei paastuua/
Silloin Johanneksen opetuslapset käwit hänen tyköns/ ja sanoit/ Minkätähden me/ ja phariseukset niin paljon paastoomme/ Mutta sinun opetuslapses ei paastoa/
9:15 Nin sanoi Iesus heille/ Taitauatco ylghen poiat murechtija nin cauuan/ quin ylkä on heiden cansans? Mutta ne peiuet tuleuat/ coska ylkä heilde poisotetan/ ia silloin heiden pite paastoman.
Niin sanoi Jesus heille/ Taitawatko yljän pojat murehtia niin kauan/ kuin ylkä on heidän kanssans? Mutta ne päiwät tulewat/ koska ylkä heiltä poisotetaan/ ja silloin heidän pitää paastooman.
9:16 * Ei kengen paicka wanha werca/ wdhen werghan tilghalla/ Sille se paicka reweise quitengin henense pois wateesta/ ia se aucku tule pahemaxi.
Ei kenkään paikkaa wanhaa werkaa/ uuden weran tilkulla/ Sillä se paikka rewäisee kuitenkin hänensä pois waatteesta/ ja se aukko tulee pahemmaksi.
9:17 Ei kengen mös pane torecta wijna wanhoin leilein/ mwtoin leilit pacachtauat/ ia wijna wlgoswota/ ia leilit hucastuuat/ Mutta he laskeuat nooren wijnan wsin leilein/ nin he molomat ouat tähdelle.
Ei kenkään myös pane tuoretta wiinaa wanhoin leileihin/ muutoin leilit pakahtuwat/ ja wiina uloswuotaa/ ja leilit hukastuwat/ Mutta ne laskewat nuoren wiinan uusiin leilein/ niin ne molemmat owat tähdellä.
9:18 Coska hen oli näme puhunut heille/ Catzo/ nin tuli yxi Pämies/ ia cumarsi hende sanoden/ Herra/ minun tytteren nyt cooli/ Mutta tule/ ia pane sinun kätes henen pälens/ ia nin hen eläuexi tule.
Koska hän oli nämä puhunut heille/ Katso/ niin tuli yksi päämies/ ja kumarsi häntä sanoen/ Herra/ minun tyttärein nyt kuoli/ Mutta tule/ ja pane sinun kätes hänen päällens/ ja niin hän eläwäksi tulee.
9:19 Nin nousi Iesus yles ia seurasi hende/ ia henen opetuslapsens.
Niin nousi Jesus ylös ja seurasi häntä/ ja hänen opetuslapsens.
9:20 Ja catzo/ yxi waimo/ ioca caxitoistakymende wootta oli punaist tauti sairastanut/ hen käui henen tacanans/ rupeis henen watens leepesen/ Sille hen oli sanonut itzellens/
Ja katso/ yksi waimo/ joka kaksitoistakymmentä wuotta oli punaista tautia sairastanut/ hän käwi hänen takanans/ rupeis hänen waatteens liepeeseen/ Sillä hän oli sanonut itsellens/
9:21 Jos mine waiuoin rupen henen wateesens/ nin mine tulen teruexi.
Jos minä waiwoin rupeen hänen waatteeseens/ niin minä tulen terweeksi.
9:22 Mutta nin Iesus kiensi henens/ ia näki henen ia sanoi/ Ole hyues turuas Tytteren/ sinun wskos on tehnyt sinun teruexi. Ja se waimo tuli teruexi samalla hetkelle.
Mutta niin Jesus käänsi hänens/ ja näki hänen ja sanoi/ Ole hywäs turwas tyttärein/ sinun uskos on tehnyt sinut terweeksi. Ja se waimo tuli terweeksi samalla hetkellä.
9:23 Ja coska Iesus tuli pämiehen honesen/ ia näki * huijlunsoijttaiat/ ia canssan hymiseuen sanoi hen heille/
Ja koska Jesus tuli päämiehen huoneeseen/ ja näki huilunsoittajat/ ja kansan hymisewän sanoi hän heille/
9:24 Menget pois/ ei ole pica coollut/ mutta hen maca. Ja he nauroit hende.
Menkäät pois/ ei ole piika kuollut/ Mutta hän makaa. Ja he nauroit häntä.
9:25 Coska nyt canssa oli wlgosaiettu/ käui hen sisel/ ia rupeis henen kätens/ ia ylesnousi pica.
Koska nyt kansa oli ulosajettu/ käwi hän sisäl/ ja rupes hänen käteens/ ja ylösnousi piika.
9:26 Ja se sanoma cwlui ylitze kaiken sen maan.
Ja se sanoma kuului ylitse kaiken sen maan.
9:27 Ja coska Iesus sielde poijslexi/ seurasit hende caxi sokiata/ hwsit ia sanoit/ Armadha meite Dauidin poica. Ja coska hen tuli hoonesen/ edheskeuit ne sokiat henen tygens.
Ja koska Jesus sieltä poisläksi/ seurasit häntä kaksi sokeata/ huusit ja sanoit/ Armahda meitä Dawidin poika. Ja koska hän tuli huoneeseen/ edeskäwit ne sokeat hänen tyköns.
9:28 Ja sanoi heille Iesus/ wskottaco että mine woin sen tehdä teille? He sanoit henelle/ Herra/ me wskoma.
Ja sanoi heille Jesus/ uskotteko että minä woin sen tehdä teille? He sanoit hänelle/ Herra/ me uskomme.
9:29 Nin hen rupeis heiden silmeins päle/ sanodhen/ Teiden wskon ielken olcon teille. Ja heiden silmet aukenit.
Niin hän rupes heidän silmien päälle/ sanoen/ Teidän uskon jälkeen olkoon teille. Ja heidän silmät aukenit
9:30 Nin Iesus haasti heite/ sanoden/ Catzocat ettei kengen täte saa tiete.
Niin Jesus haastoi heitä/ sanoen/ Katsokaat ettei kenkään tätä saa tietää.
9:31 Waan coska he poismenit iulghistit he henen sanomans caikella sille maalla.
Waan koska he poismenit julkistit he hänen sanomans kaikella sillä maalla.
9:32 Coska nyt nämet olit wlgosmennyuet/ Catzo/ nin he toit mycken ia Pirulda riwatun Inhimisen henen eteens. Ja quin perchele oli wlgosaiettu/ puhui mycke.
Koska nyt nämät olit ulosmenneet/ Katso/ niin he toit mykän ja pirulta riiwatun ihmisen hänen eteens. Ja kuin perkele oli ulosajettu/ puhui mykkä.
9:33 Ja Canssa imehteli/ ia sanoi/ Sencaltaista ei ikenens Israelis ilmestenyt.
Ja kansa ihmetteli/ ja sanoi/ Senkaltaista ei ikänäns Israelis ilmestynyt.
9:34 Mutta Phariseuset sanoit/ Percheleden päructinan caut/ hen wlgosaia percheleet.
Mutta phariseukset sanoit/ perkeleiden pääruhtinaan kaut/ hän ulosajoi perkeleet.
9:35 Ja Iesus ymberins keui caiki caupungit/ ia kylet/ ia opetti heiden Synagogisans/ sarnaten Waldakunnan Euangelium/ ia paransi caikinaiset taudhit/ ia caiken saijraudhen Canssas.
Ja Jesus ympäriins käwi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissans/ saarnaten waltakunnan ewankeliumia/ ja paransi kaikkinaiset taudit/ ja kaiken sairauden kansas.
9:36 Ja coska hen nyt näki Canssat/ Armachti hen heiden pälens/ että he olit ylenannetut/ ia haiotetut/ ninquin lambat/ joilla ei ole Paimenda.
Ja koska hän nyt näki kansat/ Armahti hän heidän päällens/ että he olit ylenannetut/ ja hajoitetut/ niinkuin lampaat/ joilla ei ole paimenta.
9:37 Silloin sanoi hen opetuslapsillens/ Elo tosin ombi sangen palio/ mutta wähe on tööwäki/
Silloin sanoi hän opetuslapsillens/ Eloa tosin ompi sangen paljon/ mutta wähän on työwäkeä/
9:38 Rucolcat sentähden Elon Herra/ että hen wlgoslähäteis tööwäkie henen eloonsa.
Rukoilkaat sentähden Elon Herraa/ että hän uloslähettäis työwäkeä hänen eloonsa
* En wffri) Se on Jumalan otollisembi että me keskenem hyue tegeme/ quin me wffraisimma. * Wanhurskaita) Christus poisheittepi caiken Inhimillisen wanhurskaudhen/ ia tachtopi että me ainoast henen wanhurskaudhens päle rakennaisim. Sentäden hen mös tessä sanopi/ että hen waiuoin nijte Syndisite cutzupi. Ninquin P. Paueli sanopi 1. Timot. 1. Christus tuli Mailmaan Syndisite wanhurskaaxi tekemen. * Eikengen paicka) Se on Ej kengen taidha tete wtta Euangeliumin oppia wanhalla lihallisella sydhemelle käsitte. Ja coska se Lihallisille Inhimisille saarnatan/ nin ne tuleuat waiuoin pahemaxj. Ninquin nyt tapachtupi/ että coska se hengelinen wapadhus sarnatan/ nin Liha sen kientepi oman pahan sisuns ielkijn. * Huilunsoittaiat) Jotca Wainaiten ia Rwmisten tykene leikitzit Ninquin nyt meidhen seas kelloilla soitetaan/ ia peijaita weisataan. Sen se merkitze/ että colema waikuttapi ia tutan Lain opin cautta.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
X. Lucu.
10:1 IA hen cutzui caxitoistakymende Opetuslastans tygens/ ia annoi heille wallan wastoin reetaisit hengije/ että he heite wlgosaiaisit/ ia parannaisit caikinaiset Taudhit/ ia iocaitzen sairaudhen.
Ja hän kutsui kaksitoistakymmentä opetuslastans tyköns/ ja annoi heille wallan wastoin riettaisit henkijä/ että he heitä ulosajaisit/ ja parantaisit kaikkinaiset taudit/ ja jokaisen sairauden.
10:2 Mutta näme ouat nijnen cadhentoistakymenen Apostolin nimet. Ensimeinen/ Symon/ ioca cutzutan Petari/ ia Andreas henen weliens Jacobus Zebedeusen poica/ ia Johannes henen weliens/
Mutta nämä owat niiden kahdentoistakymmenen apostoli nimet. Ensimmäinen/ Simon/ joka kutsutaan Petari/ ja Andreas hänen weljens Jakobus Zebedeuksen poika/ ja Johannes hänen weljens
10:3 Philippus/ ia Bartholomeus/ Thomas/ ia Mattheus/ ioca oli Publicanus ollut/ Jacobus Alphein poica/ Ja Lebbeus ligalnimelle Taddeus/
Philippus/ ja Bartholomeus/ Thomas/ ja Mattheus/ joka oli publikanus ollut/ Jakobus Alphein poika/ Ja Lebbeus liikanimelle Taddeus/
10:4 Symon Cananeus/ ia Judas Ischariotes/ ioca mös petti henen.
Simon Kananeus/ ja Judas Iskariotes/ joka myös petti hänen.
10:5 Nämet caxitoistakymende wlgoslehetti Iesus ioille hen käskenyt oli/ sanoden/ Elket mengö pacanaiden tielle/ ia Samaritanein caupungin elket sisel mengö/
Nämät kaksitoistakymmentä uloslähetti Jesus joille häne käskenyt oli/ sanoen/ Älkäät menkö pakanaiden tielle/ ja Samaritain kaupunkiin älkäät sisäl menkö/
10:6 Mutta menget paramin nijnen cadhotettuin lammasten tyge Israelin hoonest.
Mutta menkäät paremmin niiden kadotettuin lammasten tykö Israelin huoneest.
10:7 Nin menget ia sarnatkat/ sanoden/ Taiuan waldakunda ombi iuri lehestynyt.
Niin menkäät ja saarnatkaat/ sanoen/ Taiwaan waltakunta ompi juuri lähestynyt.
10:8 Kipiet techket teruexi/ Spitaliset puhdistaca. Colluet yleswirghottaca. Perchelet wlgosaiacat. Lahiaxi te saitta/ nin mös lahiaxi andacat.
Kipiät tehkäät terweeksi/ Spitaliset puhdistakaa. Kuolleet ylöswiroittaka. perkeleet ulosajakaat. Lahjaksi te saitte/ niin myös lahjaksi antakaat.
10:9 Ei teiden pidhe Culda/ eike hoopia/ eike Raha * pitemen teiden cuckaroisan/ eike ewessecki matkas/ eike cachta hamet/ eike kengije/ eike sauua/
Ei teidän pidä kultaa/ eikä hopeaa/ eikä rahaa pitämän teidän kukkaroissan/ eikä ewässäkkiä matkas/ eikä kahta hamet/ eikä kenkiä/ eikä sauwaa/
10:10 Sille että Tömies ombi roghans ansiolinen.
Sillä että työmies ompi ruokans ansiollinen.
10:11 Waan cungaikenens caupungin tadica kylen te siselkieytte/ Kyselket cuka sijne on otolinen/ Ja olcatta sielle sijhenasti että te poislehdette.
Waan kuinka ikänäns kaupunkiin taikka kylään te sisälkäyttte/ Kyselkäät kuka siinä on otollinen/ Ja olkaatte siellä siihenasti että te poislähdette.
10:12 Mutta coska te hoonen siselmenet/ nin teruetteke hende. Ja sanokat/ Rauha olcoon tehen hoonesen/
Mutta koska te huoneen sisälmenet/ niin terwehtäkää häntä. Ja sanokaat/ Rauha olkoon tähän huoneeseen/
10:13 Ja ios se hoone on otolinen/ nin tulkan teidhen rauhan sen päle. Jollei hen ole otolinen/ nin teiden rauhan teille palaiapi.
Ja jos se huone on otollinen/ niin tulkaan teidän rauhan sen päälle. Jollei hän ole otollinen/ niin teidän rauhan teille palaapi.
10:14 Ja cussa eikengen teite wastanrupee/ eike cwle teiden sanoian/ nin wlgosmenget nijstä hooneist/ tadica sijte caupungist/ Ja * pudhistakat tommu teiden ialghoistanna.
Ja kussa eikenkään teitä wastaanrupee/ eikä kuule teidän sanojan/ niin ulosmenkäät niistä huoneist/ taikka siitä kaupungist/ ja pudistakaa tomu teidän jaloistanne.
10:15 Totisesta sanon mine teille/ Hookembi pite oleman Sodoman ia Gomorrhan maan/ domio peiuene quin sille caupungilla.
Totisesti sanon minä teille/ Huokeampi pitää Sodoman ja Gomorran maat/ tuomio päiwänä kuin sillä kaupungilla.
10:16 Catzo mine lehetten teiden/ ninquin lambat swttein keskelle. Olkat sentehden taitauat/ ninquin kermet/ ia yxikerdhaijset ninquin mettiset.
Katso minä lähetän teidän/ niinkuin lampaat sutten keskelle. Olkaa sentähden taitawät/ niinkuin käärmeet/ ja yksikertaiset niinkuin mettiset.
10:17 Mutta cauattacat teiden nijlde Inhimisilde/ sille he edhesweteuet teiden heiden radstupins/ ia heiden Synagogisans pite heiden hoosuman teite.
Mutta kawahtakaat teidän niiltä ihmisilta/ sill he edeswetäwät teidän heidän raastupiins/ ja heidän synagoogissans pitää heidän hosuman teitä.
10:18 Nin mös Pämiesten ia Kuningaiden eteen te wiedhen/ minun tehden/ heille ia pacanoille todistoxexi.
Niin myös päämiesten ja kuninkaiden eteen te wiedään/ minun tähden/ heille ja pakanoille todistukseksi.
10:19 Coska he nyt teite edhesweteuet/ Elket murehtigo/ quinga/ taica mite teiden pite puhuman/ Sille että teille annetan samalla hetkel mite teiden pite puhuman.
Koska he nyt teitä edeswetäwät/ Älkäät murehtiko/ kuinka/ taikka mitä teidän pitää puhuman/ Sillä että teille annetaan samalla hetkel mitä teidän pitää puhuman.
10:20 Sille ette te ole ne/ iotca puhuuat/ waan teiden Isen Hengi/ ioca teisse puhupi.
Sillä ette te ole ne/ jotka puhuwat/ waan teidän Isän Henki/ joka teissä puhuupi.
10:21 Se yxi welij edeswete sen toisen welien colemaan/ Ja Ise Poians/ ia lapset carkauat wanhimbaidens wastan/ ia tappauat heite.
Se yksi weli edeswetää sen toisen weljen kuolemaan/ ja isä poikans/ ja lapset karkaawat wanhempaidens wastaan/ ja tappawat heitä.
10:22 Ja caiki teite wihauat minun Nimeni tähden. Mutta ioca loppun asti wahuast seiso/ hen tule autuaxi.
Ja kaikki teitä wihaawat minun nimeni tähden. Mutta joka loppuun asti wahwana seisoo/ hän tulee autuaaksi.
10:23 Coska he nyt wainouat teite ydhes caupungis/ nin paetkat toisen. Sille totisesta sanon mine teille/ ette te woi caiki Israelin caupungeit toimitta sijhenasti että Inhimisen Poica tulepi.
Koska he nyt wainoowat teitä yhdes kaupungis/ niin paetkaat toiseen. Sillä totisesti sanon minä teille/ ette te woi kaikki Israelin kaupungit toimittaa siihenasti että Ihmisen Poika tuleepi.
10:24 Ei ole opetuslapsi ylitze Mestarins/ Eike paluelia ylitze henen Herrans. Tytyken Opetuslapsi ios hen ombi ninquin henen Mestarins/ ia Paluelia ninquin henen Herrans.
Ei ole opetuslapsi ylitse mestarins/ Eikä palwelija ylitse hänen herrans. Tyytykään opetuslapsi jos hän ompi niinkuin hänen mestarins/ ja palwelija niinkuin hänen herrans.
10:25 Jos he ouat itze Isenen Beelzebub cutzuneet/ quinga palio enämin he henen pereens cutzuuat?
Jos he owat itse Isännän beelzebub kutsuneet/ kuinka paljon enemmin he hänen perheens kutsuwat?
10:26 Elket sentehden heite pelietkö. Sille ettei miteken ole peitetty/ ioca ei pidhe ilmoitettaman/ ia ei miten salattu/ quin ei tule tietteuexi.
Älkäät sentähden heitä peljätkö. Sillä ettei mitäkään ole peitetty/ joka ei pidä ilmoitettaman/ ja ei mitään salattu/ kuin ei tule tiettäwäksi.
10:27 Jota mine sanon teille pimeise/ site sanokat walkiudhes/ ia mite teiden coruaa'ne sanotan/ site sarnatcat cattoin päle.
Jota minä sanon teille pimeässä/ sitä sanokaat walkeudes/ ja mitä teidän korwan sanotaan/ sitä saarnatkaat kattoin päällä.
10:28 Ja elket teiten pelietkö nijlde/ iotca rumin tappauat/ ia eiuet woi sielua tappa/ Mutta pelietkä enämin site/ ioca woipi seke sielun että rumin heluettin hucutta.
Ja älkäät peljätkö niitä/ jotka ruumiin tappawat/ ja eiwät woi sielua tappaa/ Mutta peljätkää enemmin sitä/ joka woipi Sekä sielun että ruumiin helwettiin hukuttaa.
10:29 Eikö caxi warwuist ychten ropoin myydhe? ia yxi heiste ei puto maan päle/ ilman teiden Iseten.
Eikö kaksi warpust yhteen ropoon myydä? ja yksi heistä ei putoo maan päälle/ ilman teidän Isätän.
10:30 Nin ouat nyt mös caiki teiden päen hiuxet luettudh/
Niin owat nyt myös kaikki teidän pään hiukset luetut/
10:31 Elket sis pelietkö/ Te oletta paramat/ quin monda warwuista.
Älkäät siis peljätkö/ Te olette paremmat/ kuin monta warpusta.
10:32 Sentähden/ iocahine' quin minun tunnusta Inhimisten edhes/ sen tunnustan mös mine/ minun Iseni edhes/ ioca on Taiuaisa.
Sentähden/ jokainen kuin minun tunnustaa ihmisten edes/ sen tunnustan myös minä/ minun Isäni edes/ joka on taiwaissa.
10:33 Mutta iocahinen quin minun kieltä Inhimisten edhes/ kiellen mine mös henen minun Iseni edhes/ ioca on Taiuaisa.
Mutta jokainen kuin minun kieltää ihmisten edes/ kiellän minä myös hänen minun Isäni edes/ joka on taiwaissa.
10:34 Elket luulco/ että mine olen tullut * rauhan lehettemen maan päle/ En ole tullut rauha/ mutta mieckan lehettemen.
Älkäät luulko/ että minä olen tullut rauhan lähettämän maan päälle/ En ole tullut rauhaa/ mutta miekan lähettämän.
10:35 Sille mine tulin Inhimiste Isens wastan rijdhaisexi tekemen/ Ja tytärtä eitiens wastan/ ia Minien henen anoppians wastan.
Sillä minä tulin ihmistä isääns wastaan riitaiseksi tekemän/ ja tytärtä äitiäns wastaan/ ja miniän hänen anoppians wastaan.
10:36 Ja Inhimisen oma pereh tuleuat henen wihamiehexens.
Ja ihmisen oma perhe tulewat hänen wihamieheksens.
10:37 Joca racasta Isens taica Eitiens minun ylitzen ei se ole minulle otolinen. Ja ioca racastapi poicans/ taicka tyterdhens minun ylitzen ei se ole minun otolinen.
Joka rakastaa isääns taikka äitiäns minun ylitsen ei se ole minulle otollinen. Ja joka rakastaapi poikaans/ taikka tytärtäns minun ylitsen ei se ole minun otollinen.
10:38 Ja cuca ei ota oma * Ristiens/ ia seura minua/ ei se ole minun otolinen.
Ja kuka ei ota omaa ristiäns/ ja seuraa minua/ ei se ole minun otollinen.
10:39 Joca leyte henen hengens/ henen pite sen cadhottaman/ Ja ioca hengens cadhottapi/ minun techten/ henen pite sen leutemen.
Joka löytää hänen henkens/ hänen pitää sen kadottaman/ Ja joka henkens kadottaapi/ minun tähten/ hänen pitää sen löytämän.
10:40 Joca teite holhoo/ se minua holhopi/ ia ioca minua holho/ hen holhopi sen/ ioca minun lehdetti.
Joka teitä holhoo/ se minua holhoopi/ ja joka minua holhoo/ hän holhoopi sen/ joka minun lähetti.
10:41 Joca Prophetan holhopi Prophetan nimelle/ hen saa Prophetan palcan. Ja ioca wanhurskan holhopi wanhurskan nimelle/ hen saa wanhurskan palcan.
Joka prophetan holhoopi prophetan nimelle/ hän saa prophetan palkan. Ja joka wanhurskaan holhoopi wanhurskaan nimelle/ hän saa wanhurskaan palkan.
10:42 Ja cucaikenens annais yhden neiste wähimiste iodha picarin kylme wettä waiuoin Opetuslapsen nimelle/ Totisesta sanon mine teille/ ei henen pide palcans cadhottaman.
Ja kuka ikänäns antaa yhden näistä wähimmistä juoda pikarin kylmää wetta waiwoin opetuslapsen nimelle/ Totisesti sanon minä teille/ ei hänen pidä palkkaans kadottaman.
* Raha pitemen) Teme pitemys on ninquin Mammonin Ahneus/ ioca sydhemelle Rickaudhest rippupi/ ia site murechtipi/ Joca sarnan wirgan estepi. Mutta tarpexi ia oikeaxi elatoxexi/ piti möös Christus Rahan/ Cuckaron ia Leipekorin. * Pudhistacat) Nin ei miteken teidhen pidhe heilde ottaman/ että te mös ialgoistan ia kengisten tomun poispudhistat/ Että he mahdaisit ymmertä/ ettei te etzi teidhen woiton ielkin/ waan heidhen Autudhensa ielkijn. * Rauhan lehettemen) Teme packo sijte tulepi/ että mwtamat wastanottauat Ewangeliumi ia sijhen heidhens wahwasti kijnitteuet Olis echke Ise taicka Eitei/ Sisar eli Welij wastahan. Ja iotca taas ei Euangeliumi wastaanota/ ne sijte nin cauhistuuat/ että he sentähden wihawat ia tappauat seke jsens että eitens/ sisarens ia weliens
* Ristins ottaman) Se on Walmis oleman kersimen wastoin kieumiste Jumalan sanan tähden.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XI.
11:1 JA se tapachtui/ Coska Iesus lackasi sencaltaisi henen cadhelle toistakymmenelle Opetuslapsillens keskemest/ keui hen sielde edespeiten/ että henen piti opettaman/ ia sarnaman heiden caupu'geisans.
JA se tapahtui/ Koska Jesus lakkasi senkaltaisia hänen kahdelle toistakymmenelle opetuslapsillens käskemäst/ käwi hän sieltä edespäiten/ että hänen piti opettaman/ ja saarnaaman heidän kaupungeissans.
11:2 Coska nyt Johannes/ ioca silloin oli fangiuxes/ cwli Christusen töödh/ lehdetti hen caxi Opetuslastans/ kysymen hende/
Koska nyt Johannes/ joka silloin oli wankiukses/ kuuli Kristuksen työt/ lähetti hän kaksi opetuslastans/ kysymään häntä/
11:3 Oletco sine se tuleua/ taicka pitekö meiden toista odhottaman?
Oletkos sinä se tulewa/ taikka pitääkö meidän toista odottaman?
11:4 Nin Iesus wastasi/ ia sanoi heille/ Menget ia sanocat Johannesel/ ne quin te cwlette ia nägette.
Niin Jesus wastasi/ ja sanoi heille/ Menkäät ja sanokaat Johanneksel/ ne kuin te kuulette ja näette.
11:5 Sokiat saauat nägöns/ Onduuat keuuet/ Spitaliset puhdistetan/ ia Cwroit cwleuat/ ia Colluet ylesheräteten/ ia nijlle kieuhille sarnatan Euangelium/
Sokeat saawat näköns/ Ontuwat käywät/ Spitaaliset puhdistetaan/ ja kuurot kuulewat/ ja kuolleet ylösherätetään/ ja niille köyhille saarnataan ewankelium/
11:6 ia autuas ombi se/ ioca ei * pahane minun cauttani.
ja autuas ompi se/ joka ei pahene minun kauttani.
11:7 Coska nyt he poismenit/ rupeis Iesus sanoman cansalle Joha'nesest/ Mite te lexitte wlgos corpehen catzoman? Max roco/ ioca häilytetan twlelda?
Koska nyt he poismenit/ rupeis Jesus sanomaan kansalle Johanneksest/ Mitä te läksitte ulos korpeen katsomaan/ Maksaruoko/ joka häilytetään tulelta?
11:8 Taicka mite te lexitte wlgos catzoman? Max Inhimist watittu pehmeil waatteil? Catzo iotca pehmeite candauat/ ne ouat Kuningaiden hooneisa.
Taikka mitä te läksitte ulos katsomaan? Maks ihmist waatettu pehmeil waatteil? Katso jotka pehmeitä kantawat/ ne owat kuninkaiden huoneissa.
11:9 Taicka mite te lexitte wlgos catzoma'? Max Prophetaat? Wissist/ sanon mine teille/ Teme on ialombi quin Propheta/
Taikka mitä te läksitte ulos katsomaan? Maks profeettaa? Wissist/ sanon minä teille/ Tämä on jalompi kuin profeetta/
11:10 Sille että teme on se/ iosta kirioitettu on/ Catzo mine lehdeten minun Engelin sinun casuos eten/ ioca walmistapa on sinu' tijes sinun etees.
Sillä että tämä on se/ josta kirjoitettu on/ Katso minä lähetän minun enkelin sinun kaswos eteen/ joka walmistawa on sinun ties sinun etees.
11:11 Totisesta sanon mine teille/ Caikein nijnen seghas/ iotca waimoist syndyneet ouat/ ei ole yxigen swrembi ylestullut/ quin Johannes castaia. Mutta quitengin se quin on wähin Taiuan waldakunnas/ hen on hende swrembi.
Totisesti sanon minä teille/ Kaikkein niinen seas/ jotka waimoist syntyneet owat/ ei ole yksikään suurempi ylöstullut/ kuin Johannes Kastaja. Mutta kuitenkin se kuin on wähin taiwaan waltakunnas/ hän on häntä suurempi.
11:12 Mutta hamast Johannesen Castaijan peiuiste/ nin tehen peiue' asti kersi Taiuaa' * waldaku'da/ wäkiwalda/ ia ne wägelliset sen repiuet heillens.
Mutta hamast Johannes Kastajan päiwistä/ niin tähän päiwään asti käsi taiwaan waltakunta/ wäkiwälta/ ja ne wäelliset sen repiwät heilläns.
11:13 Sille että caiki Prophetat/ ia mös itze laki/ ouat Johannesen asti noijtuneet.
Sillä että kaikki profeetat/ ja myös itse laki/ owat Johannekseen asti noituneet.
11:14 Ja ios te tahdotta wastan otta/ Hen on se Elias/ ioca oli tuleuainen.
Ja jos te tahdotte wastaan ottaa/ Hän on se Elias/ joka oli tulewainen.
11:15 Jolla on coruat cwlla/ hen cwlkan.
Jolla on korwat kuulla/ hän kuulkaan.
11:16 Waan minge werdaxi mine wedhen temen sughun? Hen on nijnen lasten werta iotca Turulla istuuat/ ia hwtauat cumpaniens tyge/ ia sanouat/
Waan minkä wertaksi minä wedän tämän suwun? Hän on niinen lasten werta jotka turulla istuwat/ ja huutawat kumppaniens tykö/ ja sanowat/
11:17 Me hwilua soijttima teiden edhesen/ ia ette te hypenyuet/ Me olemma weisannut mureen wirsie teillen/ ia ette te idkenyuet.
Me huilua soitimme teidän edessän/ ja ette te hypänneet/ Me olemme weisanneet murheen wirsiä teillen/ ja ette te itkeneet.
11:18 Sille Johannes hen tuli/ ei södhen/ eike iodhen/ ia he sanouat/ Henelle on Perchele.
Sillä Johannes hän tuli/ ei syöden/ eikä juoden/ ja he sanowat/ Hänellä on perkele.
11:19 Inhimisen poica tuli södhen ia iodhen/ ia he puhuuat/ Catzo/ site sömeri ia winan ioomari/ Publicanein/ ia synnijsten ysteue? Ja * wijsaudelle oijkeus annetan henen lapsildans.
Ihmisen Poika tuli syöden ja juoden/ ja he puhuwat/ Katso/ sitä syömäri ja wiinan juomari/ Publikanein/ ja syntisten ystäwä? Ja wiisaudelle oikeus annetaan hänen lapsiltans.
11:20 Silloin hen rupeis soimaman nijte caupungeita/ ioissa hen oli tehnyt swrimat awud/ ia eiuet quitengan heidens parandaneet.
Silloin hän rupeis soimaaman niitä kaupungeita/ joissa hän oli tehnyt suurimmat awut/ ja eiwät kuitenkaan heidäns parantaneet.
11:21 We sinun Chorazin/ We sinun Bethsaidan. ios sencaltaiset awudh olisit techdyt Tyros ia Sidonis/ iotca teisä tehdyt ouat/ He olisit aamut säckis ia tuhghas tehnyt synnin parannuxen.
Woi sinun Korasin/ Woi sinun Betsaidan jos senkaltaiset awut olisit tehdyt Tyros ja Sidonis/ jotka teissä tehdyt owat/ He olisit aamut säkis ja tuhas tehnyt synnin parannuksen.
11:22 Mutta quitengin mine sanon teille/ Että Tyronin ia Sidonin pite oleman hokiamman Domio päiuen quin teiden.
Mutta kuitenkin minä sanon teille/ Että Tyronin ja Sidonin pitää oleman huokiamman tuomiopäiwän kuin teidän.
11:23 Ja sine Capernaum/ ioca olet yleskorgotettu taiuasen asti/ sinun pite haman heluettin sysettemen. Sille ios Sodomis olisit sencaltaiset awudh tehdyt/ ninquin sinus/ he seisoisit wiele tenepäne.
Ja sinä Kapernaum/ joka olet ylökorotettu taiwaaseen asti/ sinun pitää hamaan helwettiin sysättämään. Sillä jos Sodomas olisit senkaltaiset awut tehdyt/ niinkuin sinus/ he seisoisit wielä tänäpänä.
11:24 Mutta quitengin sano mine teille/ Että Sodoman maan pite hookijman oleman Domio päiuen/ quin sinun.
Mutta kuitenkin sanon minä teille/ Että Sodoman maan pitää huokeamman oleman tuomiopäiwän/ kuin sinun.
11:25 Sille samalla aialla/ wastasi Iesus/ ia sanoi/ Mine kijten sinua Ise/ Taiuan ia maan Herra/ että sine olet ketkenyt nämet wijsailda ia toimellisilde/ ia olet nämet ilmoittanut pienille/
Sillä samalla ajalla/ wastasi Jesus/ ja sanoi/ Minä kiitän sinua Isä/ Taiwaan ja maan Herra/ että sinä olet kätkenyt nämät wiisailta ja toimellisilta/ ja olet nämät ilmoittanut pienille/
11:26 Tosin Ise/ nin oli sinun hyue tactos sinun edheses.
Tosin Isä/ niin oli sinun hywä tahtos sinun edessäs.
11:27 Caiki minulle ouat annetudh minu' Iseldeni/ ia eikengen tunne poica mutta Ise/ eike Ise yxiken tunne mutta poica/ ia kellenikenens poica tacto sen ilmoitta.
Kaikki minulle owat annetut minun Isältäni/ ja eikenkään tunne poikaa mutta Isä/ eikä Isä yksikään tunne mutta poika/ ja kelle ikänäns poika tahtoo sen ilmoittaa.
11:28 Tulkat Te Caiki Minun Tykeni/ iotca töteteghett ia raskautetudh oletta/ ia mine tahdon teidhen wirghotta.
Tulkaa te kaikki minun tyköni/ jotka työtä teette ja raskautetut olette/ ja minä tahdon teidän wirwottaa.
11:29 Ottacat minun ikeen teiden pälen/ ia oppecat minust/ Että mine olen laupias ia neure sydhemest/ Ja teiden pite leutemen lewon teiden sijeluillen/
Ottakaat minun ikeen teidän päällen/ ja oppikaat minust/ Että minä olen laupias ja nöyrä sydämest/ Ja teidän pitää löytämän lewon teidän sieluillen/
11:30 Sille että minun ikeen ombi souelias/ ia minun corman on kewijä.
Sillä että minun ikeen ompi sowelias/ ja minun kuorman on kewiä.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XII. Lucu.
12:1 SIhen aican keui Iesus Sabbathina laihoin lepitze. Nin henen Opetuslapsens isosit/ ia rupeisit tächkäpeite ylesrepimen/ ia sömen.
Siihen aikaan käwi Jesus sabattina laihoin läwitse. Niin hänen opetuslapsens isosit/ ja rupesit tähkäpäitä ylösrepimän/ ja syömään.
12:2 Coska nyt Phariseuset sen negit/ sanoit he henelle/ Catzo/ sinun Opetuslapses site tekeuet/ quin ei soui Sabbathina tehdä.
Koska nyt phariseukset sen näkit/ sanoit he hänelle/ Katso/ sinun opetuslapses sitä tekewät/ kuin ei sowi sabattina tehdä.
12:3 Mutta hen sanoi heille/ Ettekö te lukenuuat/ mitke Dauid teki coska hen isosi/ ia ne iotca henen cansans olit?
Mutta hän sanoi heillä/ Ettekö te lukeneet/ mitä Dawid teki koska hän isosi/ ja ne jotka hänen kansans olit?
12:4 quinga hen Jumalan hooneen siselmeni/ ia söij edespanemisen leiuet/ ioita ei henen sopinut söödhe/ ei mös ninen iotca henen cansans olit/ mutta ainouain pappein.
kuinka hän Jumalan huoneeseen sisälmeni/ ja söi edespanemisen leiwät/ joita ei hänen sopinut syödä/ ei myös niinen jotka hänen kanssans olit/ mutta ainoastaan pappein.
12:5 Taicka ettekö te lagis lukenuuat/ että Sabbathina rickouat papit Templis Sabbathin/ ia ouat quitengin nuchtettomat?
Taikka ettekö te lakis lukeneet/ että sabattina rikkowat papit templis sabatin/ ja owat kuitenkin nuhteettomat?
12:6 Mutta mine sanon teille/ Että tesse se ombi ioca mös swrembi on/ quin Templi.
Mutta minä sanon teille/ Että tässä se ompi joka myös suurempi on/ kuin templi.
12:7 Mutta ios te tiedheisitte mike se on/ Laupiudhen mine tahdon/ ia en wffri/ sijtte ette te swingan domitzisi wighattomia.
Mutta jos te tietäisitte mikä se on/ Laupiuden minä tahdon/ ja en uhri/ siitä ette te suinkaan tuomitsisi wiattomia.
12:8 Sille että Inhimisen Poica on mös Herra * Sabbathin päle.
Sillä että Ihmisen Poika on myös Herra sabatin päälle.
12:9 Ja hen sielde edheskeui/ ia tuli heiden Synagogaans.
Ja hän sieltä edeskäwi/ ja tuli heidän synagoogaans.
12:10 Ja catzo/ sielle oli yxi Inhimine'/ iolla oli quiuettu käsi. Ja he kysyit henelle/ sanodhe'/ Sopico Sabbathina para'da? Se'päle/ ette he saisit canda henen pälens.
Ja katso/ siellä oli yksi ihminen/ jolla oli kuiwettu käsi. Ja he kysyit hänelle/ sanoen/ Sopiiko sabattina parantaa? Senpäälle/ että he saisit kantaa hänen päällens.
12:11 Nin sanoi hen heille/ Cuca on teiste Inhiminen/ iolla olis yxi lammas/ ia ios se Sabbathina putois caiuon/ eikö hen rupeisi sihen/ ia yleswedhä?
Niin sanoi hän heille/ Kuka on teistä ihminen/ jolla olis yksi lammas/ ja jos se sabattina putois kaiwoon/ eikä hän rupeisi siihen/ ja ylöswedä?
12:12 Quinga palio ialombi sis Inhiminen on quin lammas? Sentedhen sopi kylle hyue tehdä Sabbathina.
Kuinka paljon jalompi siis ihminen on kuin lammas? Sentähden sopii kyllä hywää tehdä sabattina.
12:13 Nin hen sanoi Inhimiselle/ wlgosoienna kätes. Ja hen wlgosoiensi. Ja se tuli teruexi ninquin toinengi.
Niin hän sanoi ihmiselle/ ulosojenna kätes. Ja hän ulosojensi. Ja se tuli terweeksi niinkuin toinenkin.
12:14 Silloin Phariseuset wlgoskeuit/ ia neuuopidhit henen wastans/ quinga he henen huckaisit.
Silloin phariseukset uloskäwit/ ja neuwopidit hänen wastaans/ kuinka he hänen hukkaisit.
12:15 Mutta coska Iesus sen ymmersi/ keui hen sielde pois. Ja palio Canssa seurasit hende.
Mutta koska Jesus sen ymmärsi/ käwi hän sieltä pois. Ja paljon kansaa seurasit häntä.
12:16 Ja hen teki caiki teruexi/ ia haastoi heite hendens ilmoittamast.
Ja hän teki kaikki terweeksi/ ja haastoi heitä häntäns ilmoittamast.
12:17 Senpäle ette sen piti teutettemen/ quin sanottu oli Esaian Prophetan cautta/ ioca sanoi.
Senpäälle että sen piti täytettämän/ kuin sanottu oli Esaian profeetan kautta/ joka sanoi.
12:18 Catzo minun Poican/ ionga mine wlgoswalitzin/ minun rackan/ iossa minun sieluni ombi hyue sosijo. Mine panen henen pälens minun Hengeni/ ia henen pite Domion Pacanoille iulghistaman.
Katso minun Poikan/ jonka minä uloswalitsin/ minun rakkaan/ jossa minun sieluni ompi hywä suosio. Minä panen hänen päällens minun Henkeni/ ja hänen pitää tuomion pakanoille julkistaman.
12:19 Ei hen ritele/ eike hwdha/ eike yhdengen pidhe cwleman henen äändens catuilla.
Ei hän riitele/ eikä huuda/ eikä yhdenkään pidä kuuleman hänen ääntäns kaduilla.
12:20 Murettua rokoa ei henen pidhe serckemen/ ia switzeuat pellauaist ei pidhe henen sammuttaman/ sihenasti ette hen wlgoswiepi Domion woitoxi.
Murrettua ruokoa ei hänen pidä särkemän/ ja suitsewat pellawaist ei pidä hänen sammuttaman/ siihenasti että hän uloswiepi tuomion woitoksi.
12:21 Ja hene' Nimens päle pite Pacanoiten toiuoman.
Ja hänen nimens päälle pitää pakanoitten toiwoman.
12:22 Silloin edestootijn henen tygens yxi ioca piruldariwattin/ sockia ia myckä/ ia hen paransi henen/ nin että sockia ia myckä seke puhui ette näki.
Silloin edestuotiin hänen tyköns yksi joka pirultariiwattiin/ sokia ja mykkä/ ja hän paransi hänen/ niin että sokia ja mykkä sekä puhui että näki.
12:23 Ja canssa hemmestuit ia sanoit/ olleco teme se Dauidin poica?
Ja kansa hämmästyit ja sanoit/ olleeko tämä se Dawidin poika?
12:24 Mutta cosca Phariseuset sen cwlit/ sanoit he/ ei hen wlgosaia perchelei/ mutta Beelzebubin percheleitten pämiehen wäelle.
Mutta koska phariseukset sen kuulit/ sanoit he/ ei hän ulosaja perkeleit/ mutta beelsebubin perkeleitten päämiehen wäellä.
12:25 Coska nyt Iesus tunsi heiden aiatoxens/ sanoi hen heille/ Jocainen waldakunda erinyt itze wastaans/ se kylmille tule. Ja iocainen caupungi taicka hoone/ eranut itzeens wastan/ ei se seiso.
Koska nyt Jesus tunsi heidän ajatuksens/ sanoi hän heille/ Jokainen waltakunta erinnyt itse wastaans/ se kylmille tulee. Ja jokainen kaupunki taikka huone/ erinnyt itseens wastaan/ ei se seiso.
12:26 Ja ios perchele wlgosaia perchelen/ nin hen erinyt on itzeens wastaan/ Quinga sis henen waldakundans seisois?
Ja jos perkele ulosajaa perkeleen/ niin hän erinnyt on itseens wastaan/ Kuinka siis hänen waltakuntans seisois?
12:27 Ja ios mine Beelzebubin wäelle perchelet wlgosaiaisin/ kenengä wäelle sis teiden poianna heite wlgosaiauat? Sentäden pite heiden teiste domitzeman.
Ja jos minä beelsebubin wäellä perkeleet ulosajaisin/ kenenkä wäellä siin teidän poikanne heitä ulosajawat? Sentähden pitää heidän teistä tuomitseman.
12:28 Mutta ios mine Jumalan Hengel perchelet wlgosaian/ Nin tuli Jumalan waldacunda teiden tygene.
Mutta jos minä Jumalan Hengel perkeleet ulosajaisin/ Niin tuli Jumalan waltakunta teidän tykönne.
12:29 Mutta quinga ioku taita ionghun wäkeuen hoonesen siselkeudhe ia henen taloons poisröwete/ ellei hen ensin sidho site wäkeuete/ ia sitte röwe henen hoonetans?
Mutta kuinka joku taitaa jonkun wäkewän huoneeseen sisälkäydä ja hänen talons poisryöwätä/ ellei hän ensin sido sitä wäkewätä/ ja sitten ryöwää hänen huonettans?
12:30 Joca ei ole minun cansani/ hen on minua wastan. Ja ioca ei minun cansani cocoo/ hen haiottapi.
Joka ei ole minun kanssani/ hän on minua wastaan. Ja joka ei minun kanssani kokoo/ hän hajottaapi.
12:31 Sentäden sanon mine teille/ Caiki synnit ia pilca andexiannetan Inhimisten/ Mutta se pilca pyhe * Henge wastan/ ei andexianneta Inhimisten.
Sentähden sanon minä teille/ Kaikki synnit ja pilkka anteeksianneteen ihmisten/ Mutta se pilkka Pyhää Henkee wastaan/ ei anteeksianneta ihmisten.
12:32 Ja cukaikenens sanopi iotachin sana Inhimisen Poica wastan/ se henen andexiannetan. Mutta ioca sanopi iotachin pyhe Henge wastan/ ei henen andexianneta/ eike tesse/ eike tuleuaises mailmas.
Ja kukaikänäns sanoopi jotakin sanaa Ihmisen Poikaa wastaan/ se hänen anteeksiannetaan. Mutta joka sanoopi jotakin Pyhää Henkee wastaan/ ei hänen anteeksianneta/ eikä tässä/ eikä tulewaises maailmas.
Taikka tehkäätte hywä puu/ niin tulee hänen hedelmäns hywäksi/ taikka tehkäätte häijy puu/ niin tulee hänen hedelmäns häijyksi. Sillä että hedelmästä tutaan puu.
12:33 Taicka tehckette hywe puu/ nin tule henen hedhelmens hyuexi/ taicka techkette heiju puu/ nin tule hene' hedhelme's heijuxi. Sille ette hedhelmeste tutan puu.
Taikka tehkäätte hywä puu/ niin tulee hänen hedelmäns hywäksi/ taikka tehkäätte häijy puu/ niin tulee hänen hedelmäns häijyksi. Sillä että hedelmästä tutaan puu.
12:34 Te Kykärmen sughut/ quinga te woitte hyue puhua/ coska te oletta itze pahat? Sille että sydheme' kyllydhest sw puhupi.
Te kyykäärmeen suwut/ kuinka te woitte hywää puhua/ koska te olette itse pahat? Sillä että sydämen kyllyydest suu puhuupi.
12:35 Hyue Inhiminen edheswetä hyuest sydhemen tauarast hyuie. Ja paha Inhiminen edeswetä pahast sydhemen tauarast pahoia.
Hywä ihminen edeswetää hywäst sydämen tawarast hywää. Ja paha ihminen edeswetää pahast sydämen tawarast pahoja.
12:36 Mutta mine sanon teille/ että iocahitzest turhast sanast ionga Inhimiset puhuuat/ pite heidhen luguntekemen Domiopäiuene.
Mutta minä sanon teille/ että jokahisest turhast sanast jonka ihmiset puhuwat/ pitää heidän luwuntekemän tuomiopäiwänä.
12:37 Sille että sinun sanoistas sine wanhurscautetan/ ia sinun sanoistas sine domitan.
Sillä että sinun sanoistas sinä wanhurskautetaan/ ja sinun sanoistas sinä tuomitaan.
12:38 Silloin kysyit henelle monicahdat nijste kirianoppeneist ia Phariseusista/ sanodhen/ Mestari me tahdoma nähde merckie sinulda.
Silloin kysyit hänelle monikahdat niistä kirjanoppineist ja phariseuksista/ sanoen/ Mestari me tahdomme nähdä merkkiä sinulta.
12:39 Nin hen wastasi/ ia sanoi heille/ Temä häiju ia horalinen suku etzipi mercki/ ia ei anneta henelle merckie/ waan Jonan Prophetan mercki.
Niin hän wastasi/ ja sanoi heille/ Tämä häijy ja huorallinen suku etsiipi merkkiä/ ja ei anneta hänelle merkkiä/ waan Jonan prophetan merkki.
12:40 Sille samalmodholla quin Jonas oli walaskalan watzas colme päiue ia colme öte/ nin pite Inhimisen Poian oleman maan sydhemes colme päiue ia colme öte.
Sillä samalmuodolla kuin Jonas oli walaskalan watsas kolme päiwää ja kolme yötä/ niin pitää Ihmisen Pojan olemaan maan sydämes kolme päiwää ja kolme yötä.
12:41 Ne Niniuitin miehet pite ylesnouseman domiolla tämen sugun cansa/ ia sen domitzeman/ Sille ette he paransit heidhens Jonasen sarnasta. Ja catzo/ tessa on enämbi quin Jonas.
Niin Niniwiten miehen pitää ylösnouseman tuomiolla tämän suwun kanssa/ ja sen tuomitseman/ Sillä että he paransit heitäns Jonasen saarnasta. Ja katso/ tässä on enämpi kuin Jonas.
12:42 Drötingin Eteleste pite ylesnouseman Domiolla tämen sugun cansa/ ia sen domitzema'/ Sille ette hen tuli maan äriste cwlemaan Salomonin wisautta. Ja catzo/ tesse on enembi quin Salomon.
Drötingin etelästä pitää ylösnouseman tuomiolle tämän suwun kanssa/ ja sen tuomitseman/ Sillä että hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomonin wiisautta. Ja katso/ tässä on enempi kuin Salomon.
12:43 Coska nyt se riettaisa He'gi on wlgosme'nyt Inhimisest/ nin hen waelda lepitze quiwia paickoi/ etzipi lepoa/ ia ei leydhä.
Koska nyt se riettaisa henki on ulosmennyt ihmisest/ niin hän waeltää läwitse kuiwia paikkoja/ etsiipi lepoa/ ja ei löydä.
12:44 Silloin hen sano/ Mine palaian minu' hoonesen ielle's/ custa mine wlgoslexin. Ja quin hen tule/ nin hen leutepi sen tyhien/ ia käweistyxi/ ia caunistetuxi.
Silloin hän sanoo/ Minä palajan minun huoneeseen jälleens/ kusta minä ulosläksin. Ja kuin hän tulee/ niin hän löytääpi sen tyhjän/ ja käwäistyksi/ ja kaunistetuksi.
12:45 Sijtte hen poismenee/ ia ottapi tyge's seitzeme' mwta Hengie/ itzeens pahe'bata/ ia siselmeneuet ia asuat sielle. Ja tuleuat sen Inhimisen wijmeiset pahemaxi quin ensimeiset. Nein mös tapactu telle pahalle sucucu'nale.
Sitten hän poismenee/ ja ottaapi tyköns seitsemän muuta henkeä/ itseens pahempata/ ja sisälmenewät ja asuwat siellä. Ja tulewat sen ihmisen wiimeiset pahemmaksi kuin ensimäiset. Näin myös tapahtuu tälle pahalle sukukunnalle.
12:46 Coska hen wiele nyt puhui canssalle/ Catzo henen eitins ia weliens seisoit wlcon ia pydhit hende puhutella.
Koska hän wielä nyt puhui kansalle/ Katso hänen äitins ja weljens seisoit ulkon ja pyysit häntä puhutella.
12:47 Nin yxi sanoi henelle/ Catzo sinun eitis ia sinun welies wlcon seisouat/ tachtouat sinua puhutella.
Niin yksi sanoi hänelle/ Katso sinun äitis ja sinun weljes ulkon seisowat/ tahtowat sinua puhutella.
12:48 Nin wastasi hen/ ia sanoi sille sanansaattaialle/ Cuca on minun eiten/ taicka cutka ouat minun welijeni?
Niin wastasi hän/ ja sanoi sille sanansaattajalle/ Kuka on minun äitin/ taikka kutka owat minun weljeni?
12:49 Ja hen wlgosoiensi kätens Opetuslastens polen/ ia sanoi/ Catzo minun eiteni/ ia minun welieni.
Ja hän ulosojensi kätens opetuslastens puoleen/ ja sanoi/ Katso minun äitini/ ja minun weljeni.
12:50 Sille että iocainen quin tekepi minun Iseni tachton/ ioca on Taiuaisa/ hen on minun welien/ ia sisaren/ ia eiten.
Sillä että jokainen kuin tekeepi minun Isäni tahdon/ joka on taiwaassa/ hän on minun weljen/ ja sisaren/ ja äiten.
* Sabbatthin ylitze) Se on/ ioca Chrjstusen pälle wskopi/ hen on ylitze caiken Lagin/ ia ei taidha Laista nuhdelta/ echke hen rickois/ coska Rackaus ia Häte site waati ia ano. * Henge wastan) Syndi pyhe Henge wastan/ se on Euangeliumin ylencatzotus. Nincauuan quin se seisopi/ ei ensingen Syndi andexianneta. Sille se sotipi iwri wsko wastan/ iota paitzi ei ole ychteken Synnin andexiandamist/ Waan coska se poispannan nin wsko sijtte siseltule/ ia caiki synnit poispyhiteen

Pyhen Mattheusen Euangelion.

XIII. Lucu.

13:1 SIne peiue'/ wlgoskeui Iesus honesta/ ia istui meren tyghe.
Sinä päiwän/ uloskäwi Jesus huoneesta/ ja istui meren tykö.
13:2 Ja hene' tyge's cocostuijt palio Canssa/ nin että hen siselkeui hacten/ ia istui/ ia caiki Canssa seisoit rannalla.
Ja hänen tyköns kokoontui paljon kanssa/ niin että hän sisälkäwi haahteen/ ja istui/ ja kaikki kansa seisoit rannalla.
13:3 Ja hen sanoi heille monella wertauxella/ sanodhen/
Ja hän sanoi heille monella wertauksella/ sanoen/
13:4 Catzo yxi kylueie wlgosmeni kyluemen/ ia coska hen kylui/ langeisit monicahdhat tien ohen/ Ja tulit linnut/ ia ylessöit nee.
Katso yksi kylwäjä ulosmeni kylwämään/ ja koska hän kylwi/ lankeisit monikahdat tien oheen/ Ja tulit linnut/ ja ylössöit ne.
13:5 Mutamat taas langeisit kiwistön/ cussa ei ollut heille palio mulda/ ia pijan ylesnousit/ Sille ettei heille ollut sywe maa/
Muutamat taas lankesit kiwistöön/ kussa ei ollut heille paljo multaa/ ja pian ylösnousit/ Sillä ettei heille ollut sywä maa/
13:6 Mutta coska auringo coitti/ nin he poudhittin/ Sille ettei heille ollut iwrta/ nin he poisquiuetuijdt.
Mutta koska aurinko koitti/ niin he poudittiin/ Sillä ettei heillä ollut juurta/ niin he poiskuiwetuit.
13:7 Mutamat la'gesit oriantappuroihin/ ia oria'tappurat yleskaswoit/ ia läkehytit heiden.
Muutamat lankesit orjantappuroihin/ ja orjantappurat ylöskaswoit/ ja läkähdytit heidän.
13:8 Mutamat taas langesit hyueen mahan/ ia teijt hedhelmen/ Monicadhat satakerdaisen/ monicadhat cwsikymenkerdaise'/ ia monicadhat colme'kymenkerdaisen.
Muutamat taas lankesit hywään maahan/ ja teit hedelmän/ Monikahdat satakertaisen/ monikahdat kuusikymmenkertaisen/ ja monikahdat kolmekymmenkertaisen.
13:9 Jolla on coruat cwlla/ se cwlkan.
Jolla on korwat kuulla/ se kuulkaan.
13:10 Nin Opetuslapset edhesastuit/ ia sanoit henelle/ Mixi sine puhudh heille wertauxilla?
Niin opetuslapset edesastuit/ ja sanoit hänelle/ Miksi sinä puhut heille wertauksilla?
13:11 Nin hen wastasi/ ia sanoi heille/ Teiden on annettu tuta Taiuan waldakunnan salaudhet/ Waan ei heille ole annettu.
Niin hän wastasi/ ja sanoi heille/ Teidän on annettu tuta taiwaan waltakunnan salaudet/ Waan ei heille ole annettu.
13:12 Sille että iolla * ombi/ henelle pite annettaman/ ia henellä pite kyll oleman. Mutta silde iolla ei ole/ pite mös sekin poisotettaman/ quin henelle on.
Sillä että jolla ompi/ hänelle pitää annettaman/ ja hänellä pitää kyll oleman. Mutta siltä jolla ei ole/ pitää myös sekin poisotettaman/ kuin hänellä on.
13:13 Sentedhen mine puhun heille wertauxilla. Ettei näkeueiset pide näkemen/ eike cwleuaiset/ cwleman/ eike ymmertämen.
Sentähden minä puhun heille wertauksilla. Ettei näkewäiset pidä näkemään/ eikä kuulewaiset/ kuuleman/ eikä ymmärtämän.
13:14 Ja heisse teyteten Esaian noituus/ ioca sanoi/ Coruillan pite teiden cwleman/ ia ei ymmertämen/ ia näkeweisne pite teiden näkemen/ ia ei eckemen.
Ja heissä täytetään Esaian noituus/ joka sanoi/ Korwillaan pitää teidän kuulemaan/ ja ei ymmärtämään/ ja näkewäisnä pitää teidän näkemä/ ja ei äkkäämään
13:15 Sille että teme' Canssan sydhen on cowettu/ Ja coruillans he raskasti cwlit/ Ja silmens he wmpen panit. Ettei he ioskus näkisi silmille/ ia coruilla cwlisi/ ia sydhemelle ymmerdheisi/ ja palaiaisit/ ia mine parannaisin heite.
Sillä että tämän kansan sydän on kowettu/ Ja korwillans he raskaasti kuulit/ Ja silmäns he umpeen panit. Ettei he joskus näkisi silmillä/ ja korwilla kuulisi/ ja sydämellä ymmärtäisi/ ja palajaisit/ ja minä parantaisin heitä.
13:16 Mutta autuat teiden silmenne ouat/ sille he näkeuet/ ia teiden coruanna/ sille he cwleuat.
Mutta autuaat teidän silmänne owat/ sillä ne näkewät/ ja teidän korwanne/ sillä ne kuulewat.
13:17 Sentähden totisesta sano mine teille/ että mo'da prophetat/ ia wa'hurskast halasit nähdhä iotca te näghette/ ia eiuet nähnyet/ ia cwlla/ iotca te cwletta/ ia eiuet cwlluuat.
Sentähden totisesti sanon minä teille/ että monta propheetat/ ja wanhurskaat halasit nähdä jotka te näette/ ja eiwät nähneet/ ja kuulla/ jotka te kuulette/ ja eiwät kuulleet.
13:18 Nin cwlcat te sis sen kylueien wertaus.
Niin kuulkaat te siis sen kylwäjän wertaus.
13:19 Coska iocu cwle waldakunnan sanan/ ia ei ymmerdhä/ nin tulepi se paha ia poistemma sen quin henen sydhemens kyluettin. Teme on se/ ioca tien ohen oli kyluetty.
Koska joku kuulee waltakunnan sanan/ ja ei ymmärrä/ niin tuleepi se paha ja poistemppa sen kuin hänen sydämeens kylwettiin. Tämä on se/ joka tien oheen on kylwetty.
13:20 Mutta se quin kiuistön kyluettin/ se ombi/ quin cwle sanan/ ia cocta ilolla sen ottapi.
Mutta se kuin kiwistöön kylwettiin/ se ompi/ kuin kuulee sanan/ ja kohta ilolla sen ottaapi.
13:21 Mutta ei ole henelle itzesens iwrta/ waan hen ombi aialinen/ Nin coska waiua ia tuska pälekieupi sanan tehden/ cocta hen pahane.
Mutta ei ole hänellä itsessäns juurta/ waan hän ompi ajallinen/ Niin koska waiwa ja tuska päällekäypi sanan tahden/ kohta hän pahenee.
13:22 Mutta ioca oriantappurain secan oli kyluetty/ se ombi/ quin cwle sanan/ ia temen Mailma' suru/ ia rickaudhen petos/ läkeytte Sanan/ ia hen tule hedhelmettömexi.
Mutta joka orjantappurain sekaan oli kylwetty/ se ompi/ kuin kuulee sanan/ ja tämän maailman suru/ ja rikkauden petos/ läkähdyttää sanan/ ja hän tulee hedelmättömäksi.
13:23 Mutta ioca oli hyuen Mahan kyluetty/ se ombi quin cwle Sanan/ ia ymmertä/ ia mös tootta hedhelmen ia teke/ Nin että mwtama teke satakerdaiset/ monicachta kusikymenkerdaiset/ ia monicachta colmekymenkerdaiset.
Mutta joka on hywään maahan kylwetty/ se ompi kuin kuulee sanan/ ja ymmärtää/ ja myös tuottaa hedelmän ja tekee/ Niin että muutama tekee satakertaiset/ monikahta kuusikymmenkertaiset/ ja monikahta kolmekymmenkertaiset.
13:24 Toisen wertauxen hen pani heiden eteens/ sanoden. Taiuan waldakunda ombi yhden Inhimisen wertainen/ ioca kylui hyuen Siemenen henen peltons.
Toisen wertauksen hän pani heidän eteens/ sanoen. Taiwaan waltakunta ompi yhden ihmisen wertainen/ joka kylwi hywän siemenen hänen peltoons.
13:25 Mutta Inhimisten maates/ tuli henen wihollissens/ ia kylui ohdakeet nisuijn sekan/ ia poismeni.
Mutta ihmisen maates/ tuli hänen wihollisens/ ja ohdakkeet nisujen sekaan/ ja poismeni.
13:26 Coska nyt oras rupeis casuaman/ ia hedhelmeitzemen/ nin näghyit mös ohdacket.
Koska nyt oras rupeis kaswamaan/ ja hedelmäitsemän/ niin näkyit myös ohdakkeet.
13:27 Silloin edheskeuit perenisennen palueliat/ ia sanoit henelle/ Herra eikös hyue Sieme'de kyluenyt peltos/ custa sis henelle ombi ohdackeet?
Silloin edeskäwit perheenisännän palwelijat/ ja sanoit hänelle/ Herra eikös hywä siementä kylwänyt peltoos/ kusta siis hänelle ompi ohdakkeet?
13:28 Nin sanoi hen heille/ Wiholinen Inhiminen sen teki. Sanoit palueliat henelle/ Tadhocos sis ette me menem/ ia nee poishaghem?
Niin sanoi hän heille/ Wihollinen ihminen sen teki. Sanoit palwelijat hänelle/ Tahdotkos siiä että me menem/ ja ne poishakkaam?
13:29 Mutta hen sanoi/ En/ senpäle ette coska te ohdacket ylesrewitte/ ettei te ynne nisuia yleste'ma.
Mutta hän sanoi/ En/ senpäälle että koska te ohdakkeet ylösrewitte/ ettei te ynnä nisuja ylöstempaa.
13:30 Sallicat ynne caswa molemat elonaica' asti. Ja elon aighala sanon mine elomiehille. Cootkat ensin ohdacket/ ia sitocat heite lychteixi/ poltetta/ Mutta nisut cootkat minun aittaani.
Sallikaat ynnä kaswaa molemmat elonaikaan asti. Ja elon ajalla sanon minä elomiehille. Kootkaat ensin ohdakkeet/ ja sitokaat heitä lyhteiksi/ poltettaa/ Mutta nisut kootkaat minun aittaani.
13:31 Toisen wertauxen hen pani heiden eteens sanodhe'. Taiuan waldakunda ombi Sinapin * iyuen wertainen/ ionga Inhiminen otti ia kylui peltoons/ ioca on pienin caikija siemenite.
Toisen wertauksen hän pani heidän eteens sanoen. Taiwaan waltakunta ompi sinapinjywän wertainen/ jonka ihminen otti ja kylwi peltoons/ joka on pienin kaikkia siemeniä.
13:32 Mutta coska se ylescaswoi/ nin hen ombi swrin caalein seghas/ ia tule puuxi/ nin että Taiuan linnut tuleuat/ ia tekeuet pesens sen oxain päle.
Mutta koska se ylöskaswoi/ niin hän ompi suurin kaalein seas/ ja tulee puuksi/ niin että taiwaan linnut tulewat/ ja tekewät pesäns sen oksain päälle.
13:33 Toisen wertauxe' sanoi hen heille. Taiuan waldakunda ombi * Hapatoxe' wertaine' ionga waimo otti/ ia seghoitti colmen wacan iauhoia/ sijhen asti quin caiki happani.
Toisen wertauksen sanoi hän heille. Taiwaan waltakunta ompi hapatuksen wertainen jonka waimo otti/ ja sekoitti kolmen wakan jauhoja/ siihen asti kuin kaikki happani.
13:34 Näme caiki Iesus puhui Cansalle wertauxilla/ ia ilman wertauxit ei hen miteken heille puhunut. Että se teuteteisin/ quin oli Prophetan cautta sanottu/ ioca sanoi/
Nämä kaikki Jesus puhui kansalle wertauksilla/ ja ilman wertauksia ei hän mitäkään heille puhunut. Että se täytettäisiin/ kuin oli propheetan kautta sanottu/ joka sanoi/
13:35 Minun pite awaman suuni wertauxis/ ia minun pite wlgosröyhemen salatut mailman alghusta.
Minun pitää awaaman suuni wertauksis/ ja minun pitää ulosröyhämäämän salatut maailman alusta.
13:36 Silloin laski Iesus Canssan/ ia tuli cotija. Ja henen Opetuslapsens edheskeuit/ sanoden/ Wlgostoimita meille se wertaus Pellon ohdackeist.
Silloin laski Jesus kansan/ ja tuli kotia. Ja hänen opetuslapsens edeskäwit/ sanoen/ Ulostoimita meille se wertaus pellon ohdakkeist.
13:37 Nin hen wastasi/ ia sanoi heille/ Inhimisen Poica on se ioca hyuen sijemenen kylui. Pelto on mailma. Se hyue Sijemen on Waldakunnan lapset.
Niin hän wastasi/ ja sanoi heille/ Ihmisen Poika on se joka hywän siemenen kylwi. Pelto on maailma. Se hywä siemen on waltakunnan lapset.
13:38 Mutta ohdacket ouat sen pahan lapset.
Mutta ohdakkeet owat sen pahan lapset.
13:39 Wihoilinen ioca sen kylui/ on perchele. Elonaica on Mailma' loppu. Elomiehet ouat Engelit.
Wihollinen joka sen kylwi/ on perkele. Elonaika on maailman loppu. Elomiehet owat enkelit.
13:40 Sentehden ninquin ohdacket coconhaghetan/ ia tulella poltetan/ nin pite mös oleman temen Mailman loppuna.
Sentähden niinkuin ohdakkeet kokoonhaetaan/ ja tulella poltetaan/ niin pitää myös oleman tämän maailman loppuna.
13:41 Inhimisen Poica lehdettepi Engelinse/ ia heiden pite cocoman caiki pahoitoxet/ ia ne iotca wärytte tekeuet/ henen Waldakunnastans.
Ihmisen Poika lähettääpi enkelinsä/ ja heidän pitää kokooman kaikki pahoitukset/ ja ne jotka wääryyttä tekewät/ hänen waltakunnastans.
13:42 Ja heitteuet heiden cwman wgnijn/ Sielle pite oleman idku/ ia hambain kiristus.
Ja heittäwät heidän kuumaan uuniin/ Siellä pitää oleman itku/ ja hampain kiristys.
13:43 Silloin pite ne wanhurskat kijltemen/ ninquin Auringo heiden Isens Waldakunnas. Jolla on coruat cwlla hen cwlkan.
Silloin pitää ne wanhurskaat kiiltämän/ niinkuin aurinko heidän Isäns waltakunnas.
13:44 Taas on Taiuaan waldakunda * Ardohaudhan wertainen/ ioca on Pellos kätketty/ ionga Inhiminen leusi/ ia kätki sen. Ja ilon tähden/ quin henelle sijte oli/ meni hen pois/ ia myi caiki mite henelle oli/ ia osti sen pellon.
Taas on taiwaan waltakunta arwohaudan wertainen/ joka on pellos kätketty/ jonka ihminen löysi/ ja kätki sen. Ja ilon tähden/ kuin hänelle siitä oli/ meni hän pois/ ja myi kaikki mitä hänellä oli/ ja osti sen pellon.
13:45 Taas on Taiuaan Waldakunda Caupamiehen wertainen/ ioca hyui Perlye etzei/
Taas on taiwaan waltakunta kauppamiehen wertainen/ joka hywää päärlyä etsi/
13:46 Ja quin hen leusi yhden callijn Perlyn/ meni hen pois/ ia myi caiki mite henelle oli/ ia osti sen.
Ja kuin hän löysi yhden kalliin päärlyn/ meni hän pois/ ja myi kaikki mitä hänellä oli/ ja osti sen.
13:47 Taas on Taiuaan Waldakunda Nootan wertainen/ ioca on mereen heitetty/ cocoman caikinaisi caloia/ Coska se sis teuten tuli/
Taas on taiwaan waltakunta nuotan wertainen/ joka on mereen heitetty/ kokooman kaikkinaisia kaloja/ Koska se siis täyteen tuli/
13:48 Yleswedhit he sen rannalle/ ia istuit ia eroitit ne hyuet astijoijhens/ mutta ne pahat he poisheittit.
Ylöswedit he sen rannalle/ ja istuit ja eroitit ne hywät astioihins/ mutta ne pahat poisheitit.
13:49 Nein mös on tuleua Mailma' lopusa. Tuleuat Engelit/ ia poiseroittauat ne pahat waa'hurskaista/
Näin myös on tulewa maailman lopussa. Tulewat enkelit/ ja poiseroittawat ne pahat wanhurskaista/
13:50 ia heitteuet heiden cwmaan wgnijn/ Sielle pite olema' idku/ ia hampain kiristus.
ja heittäwät heidän kuumaan uuniin/ Siellä pitää oleman itku/ ja hampain kiristys.
13:51 Sanoi Iesus heille/ Ymmersittekö te nämet caiki? He sanoit henelle/ Ja Herra.
Sanoi Jesus heille/ Ymmärsittekö te nämät kaikki? He sanoit hänelle/ Ja Herra.
13:52 Nin sanoi hen heille/ Sentähden iocainen kirianoppenutt/ ioca on Taiuan waldakunda warten oppenut/ se on pereenisenen wertainen/ ioca henen Tauarastans edhestoopi * wtta ia wanha.
Niin sanoi hän heille/ Sentähden jokainen kirjanoppinut/ joka on taiwaan waltakuntaa warten oppinut/ se on perheenisännän wertainen/ joka hänen tawarastans edestuopi uutta ja wanhaa.
13:53 Ja tapactui/ Coska Iesus lopetti nämet puhet/ poislexi hen sielde/
Ja tapahtui/ Koska Jesus lopetti nämät puheet/ poisläksi hän sieltä/
13:54 Ja tuli henen syndyme maallens/ ia opetti heiden Synagogasans/ nin ette he hämmestuit/ ia sanoit/ Custa telle on teme Wijsaus/ ia näme awudh?
Ja tuli hänen syntymä maallens/ ja opetti heidän synagoogassans/ niin että he hämmästyit/ ja sanoit/ Kusta tällä on tämä wiisaus/ ja nämä awut?
13:55 Eikö teme ole se sepen poica? Eikö henen eitens cutzuta Mariaxi? Ja henen weliens Jacob ia Joses/ ia Simon ia Judas/
Eikö tämä ole se sepän poika? Eikö hänen äitins kutsuta Mariaksi? Ja hänen weljens Jakob ja Joses/ ja Simon ja Judas/
13:56 Ja henen Sisarensa/ eikö nee caiki ole meiden tykene'? Custa sis telle on neme caiki?
Ja hänen sisarensa/ eikö ne kaikki ole meidän tykönän? Kusta siis tällä on nämä kaikki?
13:57 Ja he pahenit henen ylitzens. Nin sanoi Iesus heille/ Ei Propheta cussan wähembi maxa/ quin cotonans/ ia omisans.
Ja he pahenit hänen ylitsens. Niin sanoi Jesus heille/ Ei propheta kussaan wähempi maksa/ kuin kotonans/ ja omissans.
13:58 Ja ei hen sielle monda tunnustechtie tehnyt/ heiden epäwskons tähden.
Ja ei hän siellä monta tunnustähtiä tehnyt/ heidän epäuskons tähden.

* Jolla ombi) Cussa Jumala' sana ymmertään/ sielle se itzens enendepi/ ia Inhimiset paranda. Mutta cussa se ei ymmertä/ sijne Inhimiset pahetaan/ ia se wähenepi. * Sinapin iywe) Ei yxiken sana näghy nin ylencatzotuxi eike hoono'maxi/ quin Euangelium/ Ja ei quitengan ole ychten wäkeuembe quin se. Sille ette se wanhurscautta caiki ne/ iotca sen pälle wskouat. Mutta Laki ia töödh eiuet site tege. * Hapannos) Se ombi mös se sana/ ioca Inhimiset mwttelepi ia wdhistapi. * Ardhohauta) Teme peitettu ia salattu Ardhohauta ombi Eua'gelium/ quin on meiden Ymmerdyxesta salattu/ ia tesse Taiuan walda kunnaxi cutzutaan/ ioca meille Ardon ia wanhurscaudhen andapi ilman ansiota. Sentäden coska se leuten/ nin se ilahutta/ se on/ iloisen sydheme' se saattapi/ iota ei yxiken töö taidha matkan saatta. Teme Euangelium ombi mös se callis Perlö. * Wtta ia wanha) Se Wanha ombi laki. Se wsi ombi EuangeliumPyhen Mattheusen Euangelion.XIV. Lucu.14:1 SIhen aijcan/ cwli Herodes * Neliesruhtinas Iesusen sanoma' ia sanoi paluelioijlle's/
Siihen aikaan/ kuuli Herodes neljännesruhtinas Jesuksen sanoman ja sanoi palwelijoillens/
14:2 Teme o'bi se Joha'nes castaia/ hen on ylesnosnut cooluista/ Se'teden hen tekepi sencaltaiset awudh.
Tämä ompi se Johannes kastaja/ hän on ylösnoussut kuolleista/ Sentähden hän tekeepi senkaltaiset awut.
14:3 Sille Herodes oli Joha'nesen kiniottanut/ sitonut/ ia fangeuxen pannut/ Herodiaxen/ henen weliense Philippusen emänen tehden.
Sillä Herodes oli Johanneksen kiiniottanut/ sitonut/ ja wankeukseen pannut/ Herodiaksen/ hänen weljensä Philippuksen emännän tähden.
14:4 Sille ette Johannes oli henelle sanonut/ Ei soui sinun hende pite.
Sillä että Johannes oli hänelle sanonut/ Ei sowi sinun häntä pitää.
14:5 Ja quin hen tahdhoi henen tappa/ Pelkesi hen Canssa/ Sille he pidhit henen Prophetan edhest.
Ja kuin hän tahtoi hänen tappaa/ Pelkäsi hän kansaa/ Sillä he pidit hänen prophetan edest.
14:6 Coska sis Herodesen syndyme Juhla pidhettin/ hyppeisi Herodian tyter heiden edhesens. Ja se kelpas Herodesen.
Koska siis Herodesen syntymäjuhla pidettiin/ hyppäsi Herodiaan tytär heidän edessäns. Ja se kelpas Herodesen.
14:7 Sentädhen hen lupasi henelle wannotul walalla/ että hen tachtoi henelle anda/ mitekutakin hen anoijs.
Sentähden hän lupasi hänelle wannotulla walalla/ että hän tahtoi hänelle antaa/ mitäkukin hän anois.
14:8 Nin hen sanoi/ quin henen eitens ennen henelle oli opettanut/ Anna minulle (ma hen) tesse fatilla Johannesen castaian päe.
Niin hän sanoi/ kuin hänen äitens ennen hänelle oli opettanut/ Anna minulle tässä wadilla Johannes kastajan pää.
14:9 Ja Kuningas tuli murheisens. Mutta quitengin sen wa'notun wala' tähden/ ia nijnnen iotca ynne atrioitzit/ käski hen anda henelle.14:10 Ja lehetti böwelit leickaman Johannisen caula tornissa.14:11 Ja hene' päens edheska'nettin fadis/ ia a'netin picalle. Ja hen weij sen eitelle's.
14:12 Ja edeskeuit hene' opetuslapsens/ ia poisotit henen rumins/ ia hautasit sen ia menit ia ilmoitit sen Iesuselle.14:13 Coska nyt Iesus sen cwli/ poismeni hen sielde hahdella äri malle harhaan. Ja coska Canssa sen cwlit/ noudhatit he hende ialgha' caupu'geista.14:14 Ja Iesus wlgoskeui/ ia näki palion Canssan/ ia armachti heiden pälens/ ia paransi heiden Sairaansa.14:15 Mutta echtona edheskeuit Opetuslapset henen tyhens/ ia sanoit/ Teme ombi ärima/ ia öö tulepi/ Laske Canssa tykyes kylijn menemen/ ia heillense roca ostaman.14:16 Nin sanoi Iesus heille/ Ei taruitze heiden poismenne/ andacat te heiden södhe.14:17 He sanoit henelle/ Ei ole meillä tesse enämbi quin wisi leipe/ ia caxi cala.14:18 Sanoi hen/ Tocatta minulle nee tenne. Ja keski Ca'san istua roholle sömen.14:19 Ja otti nee wisi leipe/ ia caxi cala/ Ylescatzatti Taiuasen/ kijtti Jumala/ murssi ia annoi ne leiuet Opetuslapsillens/ ia Opetuslapset annoit ne Canssalle/14:20 Ja he söijt caiki/ ia rawittijn.14:21 Nin he cocoisit muruia caxitoistakymende corghia teunnä/ quin ylitze ieit. Mutta ne iotca olit sönuet/ oli lehes wisi tuhat miest ilman waimoita ia lapsita.14:22 Ja cocta wadi Iesus henen Opetuslapsens että heiden hachten astuman piti/ ia menemen henen edhellens toiselle ra'nalle/ nincauuan että hen Canssan heneldens laski.
14:23 Ja coska hen oli Canssat heneldens laskenut/ astui hen yxinens woorellen rucoelman. Ja coska echto ioudui/ oli hen sielle yxinens.14:24 Mutta haaxi oli io keskelle mertä/ ia ahdistettin alloilta/ Sille että wasta twli oli.14:25 Mutta öelle * nelienes wartios/ tuli Iesus heiden tygens/ kieudhe' mere' pälä.14:26 Ja coska Opetuslapset neijt henen meren päle kieuuen/ peliestyit he/ ia sanoit/ Köpeli se on/ ia pelgon tehden hwdhit.14:27 Nin Iesus puhui cocta heille/ ia sanoi/ Olcat hyues turuas/ mine olen/ elket peliestyckö.14:28 Nin wastasi Petari hende/ ia sanoi/ Herra/ ios sine olet/ sitte käske minua tyges tulla wettein päle.14:29 Nin hen sanoi/ Tule. Ja coska Petari hahdest wlgosastui/ ia kieui wettein päle että hen menis Iesusen tyge.14:30 Mutta coska hen näki ialon ilman nin hen cauhistui/14:31 ia rupesi waioman/ hwti hen sanoden/ Herra/ auta minua. Nin Iesus cocta oiensi kätens/ ia tartui heneen kijnni/14:32 Ja sanoi henelle/ O sine heicowskoinen/ mixi sine epälit? Ja coska he astuit hadhen siselle/ nin tyueni ilma.14:33 Mutta ne/ iotca olit hahdesa/ edheskeuit/ ia kumarsit hende/ ia sanoit/ Totisesta olet sine Jumalan Poica.14:34 Ja coska he olit ylitze mennyuet/ tulit he Genezarethin maalle.14:35 Ja coska sen paican Canssa tunsit henen/ wlgoslehetit he ymberins caiken sen
maan sanansaattaiat/ ia tooit henelle caikinaiset kipijet/14:36 Ja rucolit hende että he waiuoin henen waatens paltesen rupeaisit. Ja caiki iotca sihen rupeisit/ ne teruexi tulit.* Neliesruchtinas) Judean makunda oli iaghettu Nelien Walla ala/ Senteden cutzuttin iocainen Waldamies Tetrarchaxj/ se on Neliesruchtinas. * Wartius eli walueus) Muinein Öö iaghettijn neliehen Wartiahan/ ia cullakin oli colmet hetki.Pyhen Mattheusen Euangelion.XV. Lucu.15:1 SIlloin edheskeuit Iesusen tyge/ kirianoppenuuat ia Phariseuset iotca Jerosolimast tulluuat olit/ ia sanoit.15:2 Mixi sinun Opetuslapses ylitzkieuuet nijnen wanhinbaiden sädhöt? Sille eiuet he pese käsiense/ coska he leipe söuet.15:3 Nin hen wastaden/ sanoi heille/ Mixi mös te ylitzkieut Jumalan käskyn teiden sätyn tähden? Sille että Jumala käski sanoden/15:4 Cunnioita Isees ia eitees/ Ja ioca kirolepi Iseens eli eitiens/ henen pite colemalla cooleman.15:5 Mutta te sanotta Isellen taicka eitillen/ iocahinen sanocan/ Se ombi Jumalan annettu/ iolla minun piti sinua autaman/15:6 ia ei cunnioita henen Isens taicka eiteens/ Ja te olette tyhijexi tehnyuet Jumalan käskyn/ teiden sädhyn tähden.15:7 Te wlcocullatud/ Esaias oijkein noidhui teiste sanoden/15:8 Teme Canssa lehestypi minua suullansa/ ia hwlillans minua cunnioitzeuat/ mutta heiden sydhemens on caukan minusta.15:9 Wan turhan he palueleuat minua/ opettaden site opetost ioca on Inhimisten käsky.15:10 Ja hen cutzui Canssan tygens/ ia sanoi heille/ Cwlkat ia ymmerteket.15:11 Ei se quin suusta siselkieupi saastuta Inhimiste/ Mutta se quin suusta wlgoskieupi/ se sastuta Inhimisen.15:12 Nin edheskeuit henen Opetuslapsens/ ia sanoit henelle/ Tiesickös että Phariseuset pahenit/ coska he cwlit tämen Puheen?15:13 Mutta hen wastasi ia sanoi/ * Jocainen istutos/ iota ei minun Taiualinen Isen istuttanut pite iurinens ylesreuittemen.15:14 Andacat heiden olla/ he ouat sockiat/ ia sockiadhen taluttaiat. Jos nyt sockia sockiata taluttapi/ nin he molemat kropijn langeuat.15:15 Nin wastasi Petari ia sanoi henelle/ Wlgostoijmita meille täme tapaus.15:16 Nin sanoi Iesus/ Wielekö te nyt pwtutt ymmerdhyst?15:17 Ettekö wiele ymmerdä? Että caiki mite suusta siselmene/ se mene watzan/ ia sille on loonnolinen wlgosmeno?15:18 Mutta ne iotca suusta wlgoskieuuet/ ne lechteuet itze sydhemeste/ ia ne saastuttauat Inhimisen.15:19 Sille ette sydhemeste wlgoskieuuet pahat aiatoxet/ murhat/ hooruuet/ hauriuxet/ warcauxet/ wäret todhistuxet/ pilcat.15:20 Neme saastuttauat Inhimisen. Mutta Pesemettömille käsille söödhe ei se Inhimiste saastuta.15:21 Ja Iesus sielde poiskeui/ ia tuli Tyrin ia Sidonin maan ären.15:22 Ja catzo/ yxi Cananean waimo/ ioca nijste maan äriste oli tullut/ hwti henen tygens sanoden/ O Herra/ Dauidin Poica/ armadha minun päleni/ Minun tytteren hirmuisest rijwatan perchelelde.15:23 Mutta ei sanakan hende wastanut. Nin henen Opetuslapsens edheskeuit/ ia rucolit hende/ sanoden/ Eroita hende sinustas/ sille hen hwta meiden ielkin.15:24 Nin hen wastaten sanoi/ En ole mine lehetetty/ waa nijnen cadhotettuin lammasten tyge Israelin hoonesta.15:25 Mutta se tuli ia cumarsi hende sanoden/ Herra/ auta minua.15:26 Nin hen wastaten sanoi/ Ei olle se souelias/ otta lastein leipe ia heitte penickoille.15:27 Nin se wastasi/ Totta Herra. Sööuet quitengin penickat nijste muruista/ iotca heiden Herrains peudhelde putuuat.15:28 Silloin Iesus wastaten sanoi henelle/ O waimo/ swri ombi sinun wskos/ olcon sinulle ninquins sine tahdot. Ja henen tytterens tuli teruexi samalla hetkelle.15:29 Ja Iesus sielde edheskeui/ tuli Galilean meren tyge/ ia ylesastui worelle/ istui sijhen.15:30 Ja palio Canssa edeskeuit henen tygens/ Ja toijdh cansans onduuat/ sokiat/ kuroit/ myket/ Raiarickot/ ia palio muita/ Ja heitit ne Iesusen ialkaden eteen.15:31 Ja hen paransi heiden/ nin että Canssat imechtelit/ coska he neijt ne myket puhuuan/ Raiarickot teruet oleuan/ Onduuat kieuuen/ sockiat näkeuen/ ia cunnioitzit Israelin Jumalat.15:32 Ja Iesus cutzui Opetuslapsens tygens/ ia sanoi/ Mine armadhan Canssan päle/ Sentähden että he ouat io colmet peiue minun tykeneni wijpyneet/ Ja ei ole heille söteuet/ Ja en mine tahdo heite tyköeni paastuten poislaske/ ettei he tielle wäsy.15:33 Nin sanoit hene' Opetuslapsens henelle/ Custa me saa'ma tesse ärimaas nin mo'da leipe/ ette me rauitzemma nein palion Canssan?15:34 Ja Iesus sanoi heille/ Mittoman leipe teille on? He sanoit/ Seitzemen/ Ja wehe calaisija.15:35 Nin hen käski Canssan maan päle atrioijtzeman.15:36 Ja hen otti ne seitzemen leipe/ ia calat/ kijtti Jumalat/ mursi/ ia annoi Opetuslastens/ ia Opetuslapset annoit Canssalle/ Ja he caikin söijt/ ia rawittijn.15:37 Ja ylesotit mite lighaxi ieij/ seitzemen corghia teunnens muruia.15:38 Mutta ne iotca söijt/ olit nelie tuhatta mieste/ ilman waimoita ia lapsita.15:39 Ja quin hen oli Canssan tyköens laskenut/ astui hen hachteen/ ia tuli Magdalan raioille.* Jumalan annetu) Se on/ eipe mine taidha sinulle site anda/ se on kircolle luuattu/ Mine tahdon sen anda Jumalan palueluxexi * Jocainen istutos) Se on caiki oppi ia Waicutos/ quin ei Jumala waicuta Inhimises/ se ombi Syndi. Ja teste nähden quin Omaechto ombi iwri woimatoin Jumalisis asioisa.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XVI. Lucu.16:1 NIn edhesastuit henen tygens ne Phariseuset ia Sadduceuset kiusaten hende/ että hen merkin Taiuasta osotais heille.
16:2 Nin hen wastasi ia sanoi heille/ Echtolla te sanotta/ Seijes ilma tulepi/ sille että Taiuas ruskotta.
16:3 Ja homeneltain/ Tenepene tule coua ilma/ Sille että Taiuas ruskotta/ ia on pytere. Te wlcocullatut/ Te taidhat Taiuan moodhon domita/ Ettekö te taidha mös tämen aigan * merkie domita?
16:4 Teme heijw ia hooralinen sucukunda etzipi merki/ ia ei anneta henelle merkie/ wan Jonan Prophetan merki. Ja hen ietti heiden/ ia poismeni.
16:5 Ja coska henen Opetuslapsens olit tulluuat ylitze toiselle rannalle/ olit he wnochtanuuat leiuet otta mötens.
16:6 Nin Iesus sanoi heille/ Catzocat ia cauattacat teiden Phariseusten ia Sadduceuste' hapatoxest.
16:7 Nin he aiattelit itzellens sanoden/ Emme me leipie ottaneet cansam.
16:8 Quin nyt Iesus sen tunsi/ sanoi hen heille/ Te wehevskoiset/ mite te suretta keskenen etett te leipie ottaneet cansan?
16:9 Ettekö wiele ymmerdhe? Taicka eikö te muista nite wijtte leipe/ ia wijtte tuhatta inhemiste/ ia mittoman korgia te ylesotitta?
16:10 Eike mös nite seitzende Leipe/ ia nelie tuhatta Inhimiste/ ia mittoman corghia te ylesotitta?
16:11 Quinga sis se tule ettei te ymmerdä (etten mine leiuest teille site sanonut/ ette teiden pideis cauattaman sijte Phariseusten ia Sahduceusten hapatuxest?)
16:12 Silloin he ymmersit/ ettei hen käskenyt cauatta leiuen hapatuxest/ mutta Phariseusten ia Sadduceusten opetuxest.
16:13 Silloin tuli Iesus Cesarean maan ären/ ioca cutzutan Philippusen/ ia kysyi Opetuslapsillens ia sonoi/ Kenenge sanouat Inhimiset minun Inhimisen Poijan oleuan?
16:14 Nin he sanoit. Monicadhat Johannem castaian. Mutta mutomat Heliam. Mutomat taas Jeremiam/ taicka yhden Prophedade' lugusta.
16:15 Sanoi hen heille/ Mutta kene'ge te sanotta minun oleuan?
16:16 Nin wastasi Simon Petari/ ia sanoi/ Sine olet se Christus eläuen Jumalan Poica.
16:17 Ja Iesus wastaden sanoi henelle/ Autuas olet sine Simon Jonan poica/ sille että liha ia weri ei ilmoittanut sinulle/ mutta minun Isen ioca on Taiuaisa.
16:18 Mutta mine woroin sanon sinulle/ että sine * olet Petari/ ia temen callion päle tahdon mine rakeda minun Seurakundani/ ia heluetin portit ei pide hende ylitzewoittama'.
16:19 Ja mine annan sinulle Taiuan waldakunnan Awaimet/ Ja caiki quin sine maan päle sidhot/ pite sidhottun oleman Tiuaisza/ Ja caiki quin sine pästet maan päle/ ne pite mös pästetyt oleman Taiuaisza.
16:20 Nin hen haasti Opetuslapsillans kellengen sanomast että hen oli se Iesus Christus.
16:21 Sijte aighasta rupeis Iesus iulgistaman Opetuslapsillens/ että henen pite Jerosoliman menemen/ ia palion kersimen nijlde Wanhimilda/ ia Pappedhen pämiehilde/ ia kirianoppenuilda/ ia tapettama' ia colmanden peiuen ylesnouseman.
16:22 Ja quin Petari otti henen eränens/ rupesi hen nuchteleman hende/ sanoden/ Armadha itzees Herra/ elken se sinun tapachtuco.
16:23 Nin hen kensijn ymberins/ ia sanoi Petarille/ Mene pois minun tyköeni Satana/ sine estet minua/ Sille ettet sine ymmerdä nijte/ iotca ouat Jumalan/ mutta ne quin Inhimisten ouat.
16:24 Silloin Iesus sanoi Opetuslapsillens/ Jos ioku tactopi minua seurata/ hen kieldeken itzens/ ia ottakan ristins pälens/ ia seuratkaan minua.
16:25 Sille että ioca tacto henen hengens kätkije/ hen huckutta sen. Mutta ioca henen hengens hucutta minun tehten/ hen leutepi sen.
16:26 Mite se autta Inhimisen/ ios hen caiken Mailman woitta/ ia sielunsa wahingon tekepi? Taicka mite andapi Inhiminen/ iolla hen sielunsa lunastapi?
16:27 Sille se tosin tapachtupi/ että Inhimisen Poigan pite tuleman henen Isens cunnias Engeleitens cansa/ ia silloin hen maxapi itzekungin tödhens ielskin.
16:28 Totisesta sanon mine teille/ Ouat mwtamat tessä seisouista/ iotca ei pide * colemata maistaman/ sihenasti quin he näkeuet Inhimisen Poigan tuleuan henen waldakunnasans.
* Aigan mercki) Christus heite nuchtele/ ettei he tainued ymmerdä hende tullehexi/ nijste merckiste ia wäkeuiste teghoista/ quin hen teki/ iotca merckit Prophetat olit ennustanuet henen aialans tapachtumaan/ * Sine olet Petari) Cepha Syriaxi/ Petros Grekixi/ cutzutan Somexi Callio. Ja caiki Christitudh ouat Petarit/ sen tunnustoxen cautta/ ionga Petari tesse tekepi/ ioca tunnustos on se Callio/ ionga päle itze Petari ia caiki Chistitudh ylesraketudh ouat/ Nin ettei caiki heluetin portit/ se on Syndi/ coolema/ heluetti/ Mailmainen wijsaus/ walta
etc. woi site ylitzewoitta. * Coolemata) Se on/ ioca wskopi minun päleni/ ei henen pidhe colemata näkemen. Joh. 8. 11. 12.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XVII. Lucu.17:1 JA cudhen peiuen peräst/ otti Iesus Petarin/ ia Jacobin ia Johannem henen weliense tygens/ ia weij heiden erinens corckian wooren päle/ ia kirkastettin heiden edhesens.
17:2 Ja henen caswons paisti ninquin auringoinen/ ia henen waattens tulit walkiaxi ninquin yxi walkeus.
17:3 Ja catzo/ heille ilmestyit Moses ia Elias henen cansans ynnepuhuuaiset.
17:4 Nin wastasi Petari/ ia sanoi Iesuselle/ Herra/ hyue on meiden tesse olla/ ios sine tahdot/ nin me teemme tähen colmet maia/ sinulle yhden ia Mosesen yhden/ ia Elian yhden.
17:5 Wiele henen puhuesans/ catzo/ walkia pilui ymberiwarios heiden. Ja catzo/ ääni piluest sanoi/ Teme on minun racas Poican/ iossa minulle on hyue soosijo/ Cwlcat hende.
17:6 Ja quin Opetuslapset sen cwlit/ langesit he caswoillens/ ia peliestyit sangencouan.
17:7 Ja Iesus edheskeui/ ia rupeis heihin/ ia sanoi/ Noskat ia elket pelietkö.
17:8 Coska he nyt silmense ylesnostit/ eiuet he keteken nähnyuet/ mutta Iesusen yxinens.
17:9 Ja quin he alasmenit worelda haastoi heite Iesus/ sanoden/ Elket kelleken täte näkyä sanoko/ sihenasti Inhimisen Poica coolluista ylesnouse.
17:10 Nin kysyit henen Opetuslapsens henelle sanoden/ Mixi sis ne kirianoppenuuat sanouat/ että Elian pite ennen tuleman?
17:11 Nin Iesus wastaden/ sanoi heille/ Elias tosin ennen tulepi/ ia caiki cohendapi.
17:12 Mutta mine sanon teille/ että Elias io on tullut/ ia eiuet he tundenuuat hende/ mutta teghit hänen mite he tachtoit. Nin mös Inhimisen Poica on heilde kerssiue.
17:13 Silloin ymmersit Opetuslapset/ että hen Johannesest castaiast oli sanonut.
17:14 Ja quin he Canssan tyge tulit/ edheskeui yxi mies henen tygens/ ia langesi poluillens henen etens sanodhen/
17:15 Herra/ armada minun poicani päle/ sille hen on kuutaudhilinen/ ia hartasti waiuatan/ sille wsein hen langepi tuleen ia wsein weteen.
17:16 Ja mine toin hene' sinun Opetuslapsilles/ ia eiuet he woinuuat hende parata.
17:17 Nin Iesus wastaden sanoi/ O epewskoinen/ ia canghia sucukunda/ Quingacauan minun pite teiden cansan oleman? Quingacauan minun pite teite kersimen? Tocat hende tenne.
17:18 Ja Iesus sen rangaisi/ ia perchele heneste wlgosmeni. Ja se pilti parani sille hetkelle.
17:19 Silloin edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge ohelle/ ia sanoit/ Mixei me woinuuat site wlgosaia?
17:20 Nin Iesus sanoi heille/ Teiden epäwskon tähden. Totisesta sanon mine teille/ Jos teille olis wsko ninquin Sinapin iyue/ nin te mahdaisit sano tälle worelle/ Sijrdhe sinus teste sinne/ nin se sijrtäis. Ja ei teille miten ole mahdotondh.
17:21 Waan teme suku ei wlgosmene/ mwtoin quin rucuuxella/ ia paastolla.
17:22 Coska he nyt asuijt Galileas/ sanoi Iesus heillen/ Tuleua on/ että Inhimisen Poica ylenannetan Inhimisten käsijn/
17:23 ia he tappauat henen/ ia colman peiuen hen ylesnousepi. Ja he tulit sangen murehisens.
17:24 Ja coska he tulit Capernaumijn/ edheskeuit ne iotca werorahan yleskannoit Petarin tyge/ Ja sanoit/ Eikö teiden Mestarin ole hariaannut Weroraha maxaman?
17:25 Sanoi hen/ On nijnghin. Ja quin hen siselle tuli hoonesen/ ennetti henen Iesus ia sanoi/ Mites lulet Simon? Cuilda maan Kuningat ottauat Weron? Omilda lapsildans/ taicka werailda?
17:26 Sanoi Petari henelle. Werailda. Sanoi Iesus henelle/
17:27 Sis * lapset ouat wapadhet/ Mutta senpäle ettem me heite pahannaisi mene merelle/ ia heite onges/ ia se cala/ iongas esin saadh/ ota ia awa henen suuns/ nin sine leudhet yhden pe'ningin/ ota se/ ia anna heille/ minun ia sinu' edhestes.
* Lapset ouat wapahat) Waicka Christus wapa oli/ quitengin hen Weron andoi/ Lehimeisens mielennoutexi/ Nin mös ombi yxi Christitu mones asias wapa itzepolestans. Mutta quitengin hen andapi itzemielellens Lehimeisens awuxi ia palueluxexi.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XVIII. Lucu.
18:1 SIhen aican edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge/ sanoden/ Cuca on sis se swurin Taiuan waldakunnas?
18:2 Ja Iesus cutzui tygens yhden lapsen/ ia seisatti sen heiden keskellens ia sanoi/
18:3 Totisest sanon mine teille/ Ellette te kienny ia tule ninquin lapset/ nin ette te siselkieu taiua' waldaku'dan.
18:4 Joca nyt itzens alistapi/ ninquin teme lapsi/ se ombi swrin Taiuan waldakunnas.
18:5 Ja ioca holhopi yhden sencaltaisen minun nimeeni/ hen holho minun.
18:6 Mutta ioca pahendapi yhden neiste pienimist/ iotca minun päleni wskouat/ Parambi henen olis/ että Myllyn kiwi ripustetaisin henen caulans/ ia wpotetaisin meren syueyteen.
18:7 We mailman pahannoxen tähden. Sille pahannos kumminghin tule. We quitengin sen Inhimisen/ ionga cautta pahannos tule.
18:8 Mutta ios sinun kätes/ taicka sinun ialkas pahendapi sinun/ nin leicka se pois/ ia heite pois tykees. Parambi on sinun elemehen onduuana siselkieudhe/ taicka raiarickon/ quin sinulla olis caxi kätte ia caxi ialca/ ia heiteteisin sihen ijancaikiseen Tuleen.
18:9 Ja ios sinun silmes pahendapi sinun/ nin puhckais se wlgos/ ia heite pois tykees. Parambi on sinun elemehen siselkieudhe silmepoolla/ quin sinulla olis caxi silme/ ia heiteteisin heluetin Tuleen.
18:10 Catzocat ettet te ylencatzo ychte neiste pienimist/ Sille mine sanon teille/ että heiden Engelins Taiuaisa/ aina näkeuet minun Iseni caswon/ ioca on Taiuaisa.
18:11 Sille että Inhimisen Poica tuli wapauttaman/ site quin catonut oli.
18:12 Mite te luletta? Jos iollakin Inhimiselle olis sata lammast/ ia yxi heiste exyis? Eikö hen iätäis ne yhdexenkymme'd ia yhdexen mäghillen/ ia menis/ ia etzeis site exynyttä?
18:13 Ja ios nin tapactu/ että hen leutepi henen/ Totisesta sano' mine teille/ hen iloitzepi enämin sen ylitze/ quin yhdexenkymmenen ia yhdexen/ iotca eiuet exynyuet.
18:14 Ei ole mös nin teiden Taiualisen Isenne tachto/ että yxiken neiste wähimiste huckuis.
18:15 Mutta ios sinun welies wastas ricko/ nin mene ia rangaise hende/ sinun keskenes ia henen yxinens. Jos hen sinua cwle/ Nin sine olet woitoxi sanut sinun welies.
18:16 Jos ei hen sinua cwle/ Nin ota wiele nyt yxi eli caxi cansas/ senpäle että caiki asiat pite cahden taicka colmen todhistaian suusa seisoman.
18:17 Ellei hen nijte cwle/ nin sano Seurakunnalle. Ellei hen Seurakunda cwle/ Nin pidhe hende ninquin Pacana ia Publicani.
18:18 Totisesta mine sanon teille/ Caiki mite te maan päle sidhotta/ pite mös Taiuas oleman sidhottudh. Ja caicki mite te pästet maan päle/ pite mös Taiuas oleman pästetydh.
18:19 Taas sano' mine teille/ Että misse ikenens cappalesa caxi teiste sopiuat maan päle/ iota he rucoleuat/ sen heiden pite saaman minun Iseldeni/ ioca on Taiuaisa.
18:20 Sille että cusa caxi taicka colme coco'tuleuat * minun nimeeni/ sijne mine olen heiden keskellens.
18:21 Silloin Petari edheskeui henen tygens ia sanoi/ Herra/ Quinga wsein minun welie' ricko minua wasta'/ ia mine henelle antexianna'? Ongo seitzemen kerda kylle?
18:22 Sanoi Iesus henelle/ En sano mine sinulle waiuoin seitzemen kerta/ mutta seitzemenkymende kerta seitzemen.
18:23 Sentäden ombi Taiuaan waldakunda yhten Kuningan werdattu/ ioca tachtoi lucua laske palueliains cansa.
18:24 Ja quin hen rupeis laskeman/ tuli yxi henen eteens/ ioca oli henen welca kymenen tuhatta leiuisket.
18:25 Ja ettei henelle ollut wara maxa/ käski Herra henen myytä/ ia henen emendens/ ia lapsens/ ia caiki mite henelle oli/ ia maxetta.
18:26 Nin se paluelia mahanlangesi/ ia rucoli hende sanoden/ Herra/ Ole kersiueinen minun cansani/ ia caiki mine maxan sinulle.
18:27 Nin armachti Herra sen paluelian päle/ ia pästi henen/ ia welghan andexiannoi henelle.
18:28 Nin se paluelia wlgosmeni/ ia leysi yhden henen cansapaluelioistans/ ioca oli henen welca sata penningit. Ja hen rupeis henen kijni/ ia saij henen caulasta/ ia weti/ sanoden/ Maxa welcas.
18:29 Nin henen cansapaluelians mahanlanges/ ia rucoli he'de sanode'/ Ole kersiueinen minun ca'san/ ia caiki mine maxan sinulle.
18:30 Mutta ei hen tactonut/ waan meni ia heitti henen tornin/ sihenasti että hen welghan maxais.
18:31 Coska nyt mwdh henen cansapaluelians sen neghit/ mite techtin/ murehdit he sangen ia tulit/ ia ilmotit heiden Herralle's caike' mite oli techty.
18:32 Silloin cutzui hene' Herra's sen etee's ia sanoi henelle/ Sine paha paluelia/ caiken sen welgan mine sinun andexiannoin ettes minua rucoilit.
18:33 Eikö mös sinun pitenyt armachtaman sinun cansa paluelias päle/ ninquin minekin armadhin sinua?
18:34 Ja henen Herrans wihastui/ ia ylenannoi henen böueleille/ sihenasti että hen maxais caiki mite hen oli henelle welca.
18:35 Nin mös minun Taiualinen Isen teiden tekepi/ iollei itzecukin andexianna henen weliens teiden sydhemisten heiden ricoxitans.
* Minun Nimeheni) Se on/ Minun keskyni ielkin/ ia minun Cunniaxeni/ nin se caiki hyuesti menesty ia kieupi.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XIX Lucu.
19:1 JA se tapactui/ Coska Iesus oli teuttenyt näme puheet/ poislexi hen Galileast/ ia tuli Judean maan raioille sillepolel Jordanin.
19:2 Ja palio Canssa seurasit hende/ ia sielle heite paransi.
19:3 Ja edeskeuit Phariseuset henen tygens kiusaten hende/ ia sanoit henelle/ Mactako mies eritä emännestens caikinaisen syyn tehden?
19:4 Nin hen wastasi/ ia sanoi heille/ Ettekö te lukenuuat/ että ioca alghusta Inhimisen teki/ miehe' ia waimon hen heide' teki.
19:5 Ja sanoi/ Sentäden loopu mies isestens ia eitestens/ ia kijniteten emändehens/ ia tuleuat caxi ychten lihan/
19:6 Nin eiuet he ole nyt caxi/ mutta yxi liha. Jonga sis Jumala ychten souitti/ ei pide Inhimisen site eroittaman.
19:7 Nin he sanoit henelle/ Mixi sis Moses käski anda eroitus kirian/ ia sen ylena'da?
19:8 Sanoi hen heille/ Teiden sydheme' * cowudhen tähde' salli Moses eroitta teite teide' emäniste'. Waan alghusta ei nijn ollut.
19:9 Mutta mine sano' teille/ että cukaikene's hylke henen emände's mwtoin quin horudhen tehden/ ia naipi toisen/ hen teke horin. Ja ioca sen hylietyn ottapi/ se horin teke.
19:10 Henen Opetuslapsens sanoit henelle/ Jos miehen syy nin on emänen cansa/ sijtte ei ole hyue awioskeskuu' itzeens anda?
19:11 Hen sanoi heille/ ei caiki tete sana ota/ Mutta ne ioille se annettu on.
19:12 Sille että mutomat ouat cohitut/ iotca eitins cochdust nin syndynyuet ouat. Ja ouat cohitut/ iotca Inhimisilde/ cohitut ouat. Ja ouat cohitut/ iotca * itzeheidens cohitzit Taiua' waldakunnan tehden. Joca woipi otta/ se ottacan.
19:13 Silloin wietin henelle lapset/ että hen laskis käte's heide' päle's ia rucoilis. Mutta Opetuslapset nuchtelit heite.
19:14 Waan Iesus sanoi heille/ Sallicat lapset ia elkete estekö heite tulemast minu' tykeni/ sille ette sencaltaisten ombi Taiuan walaku'da.
19:15 Ja quin hen oli pa'nut kätens heiden päle's poismeni hen sielde.
19:16 Ja catzo yxi edheskeui ia sanoi henelle/ Hyue Mestari/ mite hyue minun pite tekemen/ että minulle olis ijancakinen eläme?
19:17 Nin hen sanoi henelle/ Mixi sine cutzut * minun hyuexi? Eikenge' ole hyue wan ainoa Jumala. Mutta ios sine tachto elämen siselkieudä/ nin pidhe käskyt.
19:18 Nin hen sanoi henelle/ Cutka? Iesus sanoi/ Ele tapa. Ele hooriteghe. Ele warghasta. Ele wärin todhista.
19:19 Cunnioita Ises ia eites. ia racasta sinun lähimeistes ninquin itzesinuas.
19:20 Sanoi henelle se nooricainen/ caiki näme mine pidhin minun noorudhestan/ mite wiele minun pwtthu?
19:21 Sanoi henelle Iesus/ Jos sine tahdot * teudeline' olla/ nin mene ia myy mite sinulla on/ ia anna waiuasten/ ia sinun pite saaman tauaran Taiuasa/ ia tule seura minua.
19:22 Coska nyt noricainen cwli sen puhen/ poismeni hen murehisans/ Sille että henelle oli palio rickautta.
19:23 Mutta Iesus sanoi Opetuslapsillens. Totisesta sano mine teille/ Ricas töleesti siselkieupi Taiuanwaldakundan/
19:24 Ja taas sanon mine teille/ Keuiämbi on Camelin neulan silmen lepitze kieudhe/ quin rickan Jumalan waldakundaan siselkieudhe.
19:25 Coska nyt Opetuslapset ne cwlit/ peliestyit he sangen/ ia sanoit/ Cuca sijs woipi autuaxi tulla?
19:26 Nin Iesus catzatti heiden pälens/ ia sanoi heille/ Inhimisten tyken ombi se mahdotoin/ Mutta Jumalan tyken caiki mahdoliset ouat.
19:27 Silloin wastasi Petari ia sanoi henelle/ Catzo me lowumma caikista/ ia seurama sinua/ mite sis meiden senedheste ombi?
19:28 Nin sanoi Iesus henelle/ Totisesta sanon mine teille/ että te iotca minua seuratta/ sijne wdhessyndymes/ coska Inhimisen Poica istupi henen cunnians istumella/ pite mös teiden istuma' cahdeltoistakymenel istuimella/ domiten ne caxitoistakyme'de Israelin sucucu'da.
19:29 Ja iocaine' quin loopui hooneistans/ taicka welieistens/ taicka Sisaristans/ taicka Isestens taicka eitestens/ taicka emännestens/ taicka lapsistans/ taicka pellostans/ minun nimeni tähden/ henen pite satakertaised saama'/ ia ijancaikisen elämen perimen.
19:30 Mutta monda ensimeist tuleuat wimeisixi/ ia wimeiset/ ensimeisixi.
* Cowudhen) Mutomat lait opettauat hyuie/ ia mutomat kieldeuet pahoia/ ettei pahemman pide tapachtuman. Senteden laki toisina's palio paha salli/ Ninquin se mailmainen Miecka mös tekepi. * Itzeheihdens) Ei Rumilinen waan Hengeline' Cohitus/ quin on erinomainen Jumalan Lahia iwri puchtaas Elemes/ ilman caikinaist ureutta. * Minun hyuexi) Sen Christus puhupi henen Miehudhestans/ ionga cautta hen meite Jumalan tyge alati wetepi/ ninquin Joh. vij. Minun oppin ei ole minun. * Teudhelinen) Teudhelisuus ombi tosin coco Lain teuttemus. Senteden selkiesti näky/ ettei hen ole Laki sydhemestens pitenyt/ ninquin hen quitengin lwli. Sen Christus henelle sijne osotta/ ette hen panepi henen etehens ne oikiat Lain töödh/ ia domitzepi ettei yxiken rikas taidha autuaxi tulla/ Joista teme Nooricainen yxi ombi. Quitengin ne tulisit autuaxi/ iotca woisit teudhelisesta Lain teutte. Jota eikengen paitzi Christusen tehnyt ole.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XX. Lucu.
20:1 SIlle Taiuaan waldakunda ombi Perenisenen wertainen/ ioca warha' homenelta wlgoslexi/ palcaman töweki henen winatarhans.
20:2 Ja quin hen oli mären tehnyt tömiestens cansa/ wissist päiwe penningist/ lehetti hen heijen winatarhans.
20:3 Nin hen wlgosmeni/ liki colmanel hetkel/ näki hen mwita seisouan turulla ioutilassa/ ia sanoi heille/
20:4 Menget mös tö minun winatarhan/ ia mite cochtolinen on/ mine annan teille. Nin he menit sinne.
20:5 Ja taas hen wlgosmeni liki cudhenel ia yhdexenel hetkel/ ia teki samallamoto.
20:6 Mutta yhdelletoistakymenelle hetkelle/ hen wlgoslexi/ ia leysi mwita ioutilassa seisomast/ ia sanoi heille/ Mixi te tesse caiken päiuen ioutilassa seisotta?
20:7 He wastasit/ Sille ettei kengen ole meite palcanut. Hen sanoi heille/ Menget te mös minun winatarhani/ ia mite cochtus on/ sen pite teiden saama'.
20:8 Coska nyt echto tuli/ sanoi winatarha' Herra henen Perenhaltiallens/ Cutzu töueki/ ia maxa heiden palcans/ ruueten wimeisist haman ensimeisin asti.
20:9 Ja quin he tulit/ iotca liki ychte toistakyme'de hetke tulleet olit/ ia sait cukin peiue palcan.
20:10 Coska nyt ne ensimeiset tulit/ lulit he enäme' saua's.
20:11 Ja he mös cukin sait peiue palcans Ja quin he sait/ napitzit he Pere'isendet wastan/ ia sanoit/
20:12 Nämet wimeiset olit yhde' hetke' töese/ ia sine teghit heiden meide' werdaxem/ iotca olema candanuuat peiuen corman ia helten.
20:13 Nin hen wastasi yhdelle heiste ia sanoi/ Ysteuen/ en teghe mine sinun wärytt/ Etkö sine märenyt minun cansani wissist päiue pe'ningist?
20:14 Ota se quin sinu' tule/ ia mene matcaas. Mine tahdo' mös täme' wimeisen anda ninquin sinungin.
20:15 Waij engö mine mahda tehdä minun calustani/ mite mine tahdo'? Taicka catzocos sentedhe' carsast/ että mine hyue olen?
20:16 Nin wimeset tuleuat ensimeisix/ ia ensimeiset wimesix. Sille että monda ouat cutzuttut/ mutta haruat ouat wlgoswalitut.
20:17 Ja Iesus ylesastui Jerosoliman/ ia otti caxitoistakymende Opetuslastans erinens tiellä tygens.
20:18 Ja sanoi heille/ Catzo/ me ylesastum Jerusalemin/ Ja Inhimisen Poica pite ylenannettaman pappein pämiehille/ ia kijrianoppenuille/ ia he domitzeuat henen colemaan/
20:19 Ja he ylenandauat henen pacanoille pilcatta/ ia rooskitta/ ia ristinnaulitta/ ia colmandena peiuen hen ylesnousepi.
20:20 Silloin edheskeui henen tygens Zebedeusen poicain eitei poikinens/ cumartadhen/ ia anodhen iotain henelde.
20:21 Ja hen sanoi henelle/ Mites tahdot? Sanoi hen henelle/ Sanos ette nämet caxi minun poicani istuisit yxi sinun oikial kädhelles/ ia toinen sinun wasemalles sinun waldakunnasas.
20:22 Nin Iesus wastaden sanoi/ Ette te tiede mite te annotta. Woittaco ioodha sen * Calkin/ ionga minun pite iooman? ia castetta sille castel/ iolla mine castetan?
20:23 He sanoit henelle/ Me woima. Hen sanoi heille/ Minun Calkin tosin te iootta/ ia sille castel/ iolla mine castetan/ te castetan. Mutta istua minun oikeal kädhelen/ taicka wasemalla/ ei ole minun andaminen mutta ioille walmistettu ombi minun Iseldeni.
20:24 Coska nyt ne kymmenen sen cwlit/ närckestyt he nijstä cahdest weliest.
20:25 Mutta Iesus cutzui heidet tygens/ ia sanoi/ Te tiedhette/ että pacanaiden pämiehet heite waltauat/ ia iotca ialot ouat/ he wallan harioittauat heiden pälens.
20:26 Ei nin pidhe oleman teiden keskenen/ mutta cukaikenens tactoisi teiden seghasan ialo olla/ se olkan teiden paluelian.
20:27 Ja ioca tactoisi teiden seghasan ensimeinen olla/ se olcon teiden drengine.
20:28 Ninquin Inhimisen Poica ei tullut että hende piti palueltama'/ mutta että hen paluelis/ ia annais henen Hengens lunastuxexi monen edheste.
20:29 Ja heide' wlgoskieudesens Jerichost/ seurasi he'de palio Ca'ssa.
20:30 Ja catzo/ Caxi sokiata istuit tijen ohes. Coska he cwlit/ että Iesus keui/ hwdhit he sanodhen/ O Herra Dauidin Poica armadha meite/
20:31 Nin Canssa nuchteli heite waickeneman. Mutta he enämin hwsit sanodhen/ O Herra Dauidin Poica armadha meite.
20:32 Ja Iesus seisatti/ ia cutzui heite tygens/ ia sanoi/ Mite te tahdot että minu' pite teide' tekeme'?
20:33 Sanoit he henelle/ Herra/ että meiden silmen aukenisit.
20:34 Nin Iesus armachti heiden pälens/ rupeisi heiden silmijnse. Ja cocta heiden silmens sait näghön/ Ja he seurasit hende.
* Calkin) Se on/ Kerssimisen ia pijnan. Mutta Liha tachtopi aina ennen cunnialisexi tulla/ quin hen ristijnnaulitan ia waiuatan/ ia ennen ylistettä/ quin hen olis alattu.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XXI. Lucu.21:1 JA quin he lehestuit Jerosolimat ia tulit Bethphagen Oliomäen tyge/ silloin Iesus lehetti caxi Opetuslastans sanoden heille/
21:2 Menget kyleen ioca on teiden edhesen/ ia cocta te leudhet asintamman sidhottuna/ ia warsan henen cansans/ pästeket ne ia tokat minulle.
21:3 Ja ios iocu teille iotakin sanopi/ nin sanocat/ Herra nijte taruitze/ ia cocta hen laske heiden.
21:4 Mutta näme caiki tapacduit/ että se teutetäisin/ quin sanottu oli Prophetan cautta ioca sanoi/
21:5 Sanocat Syonin tytterelle/ Catzo sinun Kuningas tule sinulle siwije istudhen asintamman päle/ ia ikeen alaisen asin warsan päle.
21:6 Opetuslapset menit/ ia tegit ninquin Iesus heide' oli käskenyt/ ia talutit hene' tyge's asin ta'man ia warsan.
21:7 Ja panit nijnen päle heiden waattens/ ia istutit henen nijnen päle.
21:8 Nin palio canssa haijotit waattens tielle. Mutta monicadhat carseit oxia puista/ ia haijotit tielle.
21:9 Mutta Canssat iotca edhellekeuit/ ia iotca seurasit/ hwsit sanoden/ Hosianna Dauidhin poialle * Hyuestisiugnattu olcon se ioca tulepi Herran nimeen Hosianna corkiudhes.
21:10 Ja quin hen siseltuli Jerusalemijn/ hämmestui coco caupungi sanodhen/ Cuca ombi teme?
21:11 Nin canssat sanoit/ Teme on Iesus se Propheta Nazaretist Galilean maalda.
21:12 Ja Iesus siselkeui Jumalan Templijn/ ia wlgosaioi caicki myiet ia ostaiat Templist.
21:13 Ja nijnen waiechtaiadhen peudhet ia mettisten caupitzijain istuimet hen cukisti. Ja sanoi heille. Kirioijtettu on/ Minun hoonen pite rucuus hoonexi cutzuttaman/ mutta te oletta sen tehnyuet Röueriten loolaxi.
21:14 Ja edheskeuit henen tygens sockiat ia onduuat Templis/ ia hen paransi heite.
21:15 Coska nyt Pappein pämiehet ia kirianoppenuuat näghit ne imehet/ iotca hen teki/ ia lapset Templis hwtauan/ ia sanouan/ Hosianna Dauidin Poialle/ Närkestyit he/ ia sanoit henelle/
21:16 Cwlecos mite näme sanouat? Nin Iesus sanoi heille/ Mixengä/ Ettekö te coskan lukenuuet. Lasten ia imeweisten suusta olet sine kitoxen teutenyt?
21:17 Ja hen lowui heiste/ ia wlgosmeni caupungista Bethanian/ ia oli sielle.
21:18 Mutta homenelda palaitesans caupungihin/ isosi hen.
21:19 Ja quin hen näki yhden ficuna puun tien ohes/ meni hen sen tyge/ ia ei leunyt henesse miten mutta waan lehdet. Ja hen sanoi henelle/ Elken ikenens temen ielkin sinust hedhelme caswaco. Ja cocta fikuna puu quiuettui.
21:20 Ja quin Opetuslapset sen näghit/ imehtelit he sanoden/ Quinga se fikuna puu cocta quiuettui/
21:21 Iesus wastaden sanoi heille/ Totisesta sano' mine teille/ ios teille olis wsko/ ia ette epälisi ette te waiuoin täte tekis/ quin fikuna puun tapactui/ Mutta mös ios te sanoisitta telle worelle/ Yleskargha/ ia heite sinus mereen/ nin se tapactuis.
21:22 Ja caiki mite te anotta rucuuxesa wskoden/ sen te saatta.
21:23 Ja quin hen tuli Templijn edheskeuit henen tygense/ ne pappein pämiehet ia canssan wa'himat/ sinne cussa hen opetti sonoden/ Mille woimalla sine neite teghet? Taicka cuka sinulle sen woiman annoi?
21:24 Nin Iesus wastaden sanoi heille/ Mine tahdon mös teillen kysyue yhden sanan/ ios te sen sanotta minulle/ nin mine mös teille sanon/ mille woimalla mine neite teghen.
21:25 Custa oli Johannesen caste/ Taiuasta/ taicka Inhimisiste? Nin he aiattelit itzellens/ sanodhen/ Jos me sano'ma/ Taiuahast/ nin hen sanopi meille/ Mixi te sis ei wskonuuat hende?
21:26 Mutta ios me sano'ma/ Inhimisilde se oli/ nin me pelkemme Canssa/ Sille että caiki pidhit Johannesen ninquin Prophetan.
21:27 Ja he wastaden Iesusta sanoit. Emme me tiedhe. Sanoi hen mös heille/ Em mine mös sano teille/ mille woimalla mine neite teghen.
21:28 Mutta quinga te luletta? Yhdellä miehelle oli caxi poica/ ia hen meni sen ensimeise' tyge ia sanoi/ Poican mene tenepene tötetekemen minun winatarhani.
21:29 Nin hen wastaden sanoi/ En tahdo. Mutta sijtte hen cadhui/ ia meni.
21:30 Nin hen meni sen toisen tyge/ ia sanoi samalmooto. Mutta hen wastaden sanoi/ Menen nijngi Herra/ Ja ei mennytken.
21:31 Cumbi neiste cahdesta teki Isens tahdon? Ja he sanoit henelle/ Se ensimeine'. Sanoi Iesus heille/ Totisesta sanon mine teille/ Että Publicanit ia porttot teiden * edellen kieuuet Taiuaa' walda kundaa'.
21:32 Sille että Joha'nes tuli teiden tygen wanhurskauden tietä opettain/ ia ette te hende wskonuat/ mutta Publicanit ia portot wskoit henen. Waicka te sen näghit/ ette te sijtteken paranosta tehnyuet/ että te henen wskoisitta.
21:33 Toine' wertaus cwlcat. Oli yxi Perenisende ioca istutti wina tarhan ia ymberins aitasi hene'/ ia caiwoi henesse winacoopan/ ia rakensi tornin/ ia pani sen palcoile/ winatarhamiehille/ ia waelsi weralle maalle.
21:34 Coska nyt hedhelmeitten aica lehestyi/ lehetti hen paluelians winatarhamiesten tyge/ yleskandaman sen hedhelmedh.
21:35 Nin winatarhamiehet kijniotit henen paluelians/ yhden he piexit/ toisen he tapoit/ colmanen he kiweittit.
21:36 Taas hen lehetti toiset palueliat enemet quin ensimeiset ia teghit heiden samalmooto.
21:37 Mutta wimen hen lehetti heiden tygens Poighans sanoden/ He cartauat minun Poickani.
21:38 Coska nyt winatarhamiehet neghit poighan/ sanoit he keskenens/ Teme on perilinen/ tulcat/ tappakam hende/ ia nin me saamma henen perimisens.
21:39 Ja he kijniotit henen wlgosheitit winatarhasta/ ia tapoit henen.
21:40 Coska sis wina tarhan Herra tule/ Mite hen nijnnen winatarhamiesten teke?
21:41 He sanoit henelle/ Että he pahat ouat/ pahasti hen heiden cadhotta/ ia winatarhans panepi toisille winatarhamiehille palcoilla/ iotca henen andauat hedhelmen aighoillans.
21:42 Sanoi heille Iesus/ Ettekö ikenens ramatuisa lukenuuat. Sen kiuen/ ionga rakendaiat hyliesit/ se on techty/ culmakiuexi.
21:43 Herralda ombi teme techty ia on imehelinen meide' silmein edes? Sentäde' sano' mine teille/ että Jumala' waldakunda pite teilde poisotettama'/ ia pite annettama' pacanille/ ioca sen hedelme' teke.
21:44 Ja ioca * langepi täme' kiuen päle/ hen ru'nellaan. Mutta ionga päle hen langepi/ sen hen murenda.
21:45 Ja quin pappein pämiehet/ ia Phariseuset cwlit henen wertauxens/ ymmersit he että hen heiste sanoi.
21:46 Ja he pysit hende kijniotta/ mutta he pelkesit Canssa/ sille että he pidhit henen ninquin Prophetan.
* Hosianna) se on Somexi sanottu/ Ah auta/ eli ah anna apu/ Onni/ terueys ia Rauha. * Edhellekieuuet) Palio mahdolisembi on että hoorat ia Publicanit autuaxi tulisit/ Sille ne wimein machtauat heiden syndins tuta/ Quin ne Coriat pyhet/ iotca cooleuat omassa pyhydhesens/ ellei he imehellisest ymberikietyxi tule. * Langepi) Caiki heidens louckauat Christusen päle/ Mwtomat paranoxexi/ ia mwtomat pahannoxexi.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XXII. Lucu.22:1 JA Iesus wastade' taas puhui heille wertauxilla/ ia sanoi.
22:2 Taiuan waldakunda on yhden Kuningan wertainen/ ioca teki häitä Poighallens.
22:3 Ja wlgoslehetti henen paluelians/ cutzuman nijte cutzutuit häihin/ ia eiuet tactonet tulla.
22:4 Taas hen wlgoslehetti toiset palueliat sanoden/ Sanocat cutzutuille/ Catzo/ mine walmistin minun atrian/ minun härckeni ia söttiläni ouat tapetut/ ia caiki ouat walmistetut/ Tulcat häihin.
22:5 Mutta he sen ylencatzoit. Ja poismenit/ Yxi henen maankartanoos/ toinen caupallens.
22:6 Mutta ne mwudh kijniotit henen paluelians/ ia pilckasit heite/ ia tapoit.
22:7 Coska nyt Kuningas sen cwli/ nin hen wihastui/ ia lehetti sotawekens/ ia hucutti ne murhamiehet ia heiden caupungins polti.
22:8 Silloin hen sanoi paluelioillens/ Häädh tosin ouat walmistetut/ mutta ne iotca cutzutut olit/ eiuet olleet keluolliset.
22:9 Menget sis tieden haaroin/ ia caiki iotca te leudhette/ cutzucat häihin.
22:10 Ja henen paluelians tieden päle wlgosmenit/ cocosit caiki quin he leusit/ Pahat ia Hyuet/ ia Häähone teutettin werahista.
22:11 Nin Kuningas siselkeui catzoman werahitans/ Coska hen näki sielle yhden Inhimisen ei watetun hääwattella.
22:12 Ja hen sanoi henelle/ Ysteuen/ quingas tehen siseltulit/ ia ei sinulla ole * Hääwatet? Nin hen waickeni.
22:13 Silloin sanoi Kuningas paluelioillen/ Sitocat henen kätens ia ialcans/ ia heiteket hende sihen wlcoisehen pimeydeen/ Sielle pite oleman idku/ ia hambain kiristus.
22:14 Sille että monda ouat cutzutut mutta haruat wlgoswalittut.
22:15 Silloin Phariseuset poismenit/ neuuo pitämen quinga he solmeaisit henen puheesa.
22:16 Ja he lehetit henelle Opetuslapsens Herodianein cansa sanoden/ Mestari/ me tiedhem/ että sine olet totinen/ ia sine Jumalan tijen opetat totudhes/ etke sine ketän tottele/ Sille ettet sine catzo Inhimisten moodhon ielken.
22:17 Sano sis meille quingas lulet? Sopico Keisarin anda wero taicka ei?
22:18 Coska nyt Iesus ymmersi heiden pahudhens/ sanoi hen/ Mite te kiusat minua wlkocullatut? Osottacat minulle Weromynti.
22:19 Nin he annoit henelle werorahan.
22:20 Ja hen sanoi heille/ Kenenge on täme cuua/ ia pälekirioitus?
22:21 He sanoit henelle/ Keisarin. Nin sanoi hen heille/ Andacat sis ne Keisarin iotca Keisarin ouat/ ia ne Jumalan iotca Jumalan ouat.
22:22 Ja quin he neme cwlit/ imehtelit he/ ia lowuit heneste ia poismenit.
22:23 Sine peiuenä keuit ne Sadduceuset henen tygens/ iotca sanouat/ ei oleuan ylesnousemista/ Ja kysyit henelle sanoden/
22:24 Mestari/ Moses sanoi/ Jos ioku coole lapsitoin/ nin pite henen weliens henen emändens naiman/ ia ylesherättemen henen weliens siemenen.
22:25 Nin olit meiden tykenem seitzemen weliestä/ Ensimeinen quin naij/ se cooli. Ja etteike henelle ollut siemend/ ietti hen emendens weliellens.
22:26 Samalmodolla se toinen ia colmas haman seitzemenden asti.
22:27 Mutta caikein wijmen cooli mös se waimo. Kenenge sis nijste seitzemest emäne' henen oleman pite ylesnousemises?
22:28 Sille että iocainen hende piti.
22:29 Nin Iesus wastaden/ sanoi heille/ Te exytte ia ette te ymmerde ramatuita/ eikä Jumalan awua.
22:30 Sille ettei ylesnousemises/ eike naida eike hoolla mutta ouat ninquin Jumala' Engelit Taiuas.
22:31 Ettekö te ole lukenuuat coolluden ylesnousemisest/ iota teille on Jumalast sanottu/ ioca sanoi/
22:32 Mine olen Abrahamin Jumala/ ia Isaachin Jumala/ ia Jacobin Jumala. Ei ole Jumala coolutten Jumala mutta eleuiten.
22:33 Ja quin Canssat sen cwlit/ hemestyit he henen opetoxestans.
22:34 Coska nyt Phariseuset cwlit että hen oli Sadduceusille suun tukinnut/ cocounsit he ychten.
22:35 Ja kysyi henelle yxi heiste/ laijn opettaia/ kiusaten hende ia sanoi/
22:36 Mestari/ cuca on swrin käsky lagisa? Sanoi henelle Iesus/
22:37 Racasta sinun Herras Jumalas/ caikest sinun sydhemestes/ ia caikest sinun sielustas/ ia caikest sinun mielestes/
22:38 Teme on swrin ia ensimeinen käsky.
22:39 Se toinen ombi tämen caltainen/ Racasta sinun lehimeistes ninquin itzesinus/
22:40 Nijse cahdesa käskys caiki Laki ia Prophetat rippuuat.
22:41 Coska nyt Phariseuset coghos olit/ kysyi heille Iesus/ sanoden/
22:42 Mite teille näky Chtistusest/ Kenenge poica hen on? He sanoit/ Dauidin.
22:43 Sanoi hen heille/ Quinga sis Dauid cutzupi henen Herraxi/ Hengesä? sanoden/
22:44 Sanoi Herra minu' Herralleni/ istu minu' oikialle kädelleni/ Sihe'asti että mine panen sinun wihoilises ialcais astinlaudhaxi.
22:45 Jos sis Dauid cutzu henen Herraxi/ quingast hen on henen poicans?
22:46 Ja eikengen tainnut hende mite wastata. Ja eike mös rochgennut yxiken sen päiuen perest henelle enämbete kysyue.
* Hää wate) Se on Wsko. Jolla ei wsko ole/ Ei se taidha milleken omalla töllens Jumalan keluata. Sentäden täme Euangelium poishylkepi ne Tecoin pyhet/ ia coriapi ne wskoliset.Pyhen Mattheusen Euangelion.
XXIII. Lucu.23:1 Silloin Iesus puhui Cansalle/ ia henen opetuslapsillens/ sanoden
23:2 * Mosesen stolilla istuuat kirianoppenuet/ ia Phariseuset.
23:3 Caiki sis mite he käskeuet teiden pite/ se piteket/ ia techket/ Mutta heiden töidens ielken elket te techkö. Sille että he sanouat ia eiuet teghe.
23:4 Sille että he cocon sitouat raskat/ ia candamattomat coormat/ ia paneuat Inhimisten hartioijlle/ mutta heiden sormellans ei he tachto nijte licutta.
23:5 Nin caiki heiden töensä he tekeuet sen päle/ että he neghyisit Inhimisilde.
23:6 He leuitteuet heiden mwisto kirians/ ia swrexi tekeuet heiden waattens kerdhat/ Ja racastauat ensimeiset istumet weraspidhoisa/ ia Synagogisa ylimeiset sijat/
23:7 ia teruetyxie twrulla/ ia cutzutta Inhimisilde Rabbi.
23:8 Mutta elkette teiten a'daco cutzutta Rabbi. Sille yxi on teiden Mestarin quin on Christus/ mutta caiki te weliexet oletta.
23:9 Ja elkete keteke cutzuco isexen maan päle. Sille että yxi on teiden Isen/ ioca ombi Taiuaisa.
23:10 Ja elkette andaco cutzu teiten Mestarixi/ Sille että yxi on teiden Mestarin/ quin on Christus.
23:11 Joca teiste swrin on/ se olcan teiden paluelian.
23:12 Mutta ioca itzens ylistey/ se alatahan/ ia ioca itzens alenda se yletehen.
23:13 Mutta we teille Kiria'oppeneet/ ia phariseuset te Wlcokullatud/ että te * suliette Taiua' waldaku'nan Inhimiste' edeste/ sille ette te itze sisellemene/ eike te salli sisellemeneueisi siselletulla.
23:14 We telle Kirianoppeneet ia Phariseuset te Wlcokullatudh/ että te ylessööt leskeden honeet/ ia sen pitkein Rucousten ionella/ Sentähden te site coweman cadhotuxen saatta.
23:15 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te Wlcocullatudh/ että te Merte ia Mannerta ymberiwaellat tehdexen yhden Proselitin. Ja coska hen techty on/ nin te heneste teette cachta enemen heluetin lapsen/ quin itze oletta.
23:16 We teille sockiat Taluttaiat/ että te sanotta. Jocainen/ quin wanno Templin päle/ ei se miten ole/ mutta ioca wannopi Templin Cullan päle/ se on welcapä.
23:17 Te Hullut ia Sockiat/ sille cumbi on swrembi/ se culta eli Templi? Joca Cullan pyhittepi?
23:19 Ja iocainen/ quin wanno Altarin päle/ ei se miten ole/ Mutta ioca wannopi sen Lahian päle/ quin sen päle on/ se on welcapä.
23:20 Te Hullut ia Sockiat/ cumbi on Jalombi/ Lahiaco eli Altari/ ioca Lahian pyhittepi?
23:21 Joca sis wanno Altarin päle/ nin hen wanno henesse ia caikissa iotca sen päle ouat.
23:22 Ja iocainen/ quin wanno Templin päle se wanno henesse/ ia sen päle/ ioca sen sisel asu.
23:23 Ja ioca wanno Taiuan päle/ se wanno Jumalan Stolin päle/ ia sen päle ioca henes istu.
23:24 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te Wlcokullatudh/ että te Tijunin teet Minduist/ Dilleist/ ia Kuminoist/ ia poisiätett ne raskamat lagista/ quin ouat/ Domio/ Laupius/ ia Wsko. Neite pideis techtemen/ ia ei nijte iättemen.
23:24 Te sockiat Taluttaijat * cwrnitzet Hyttysen/ ia Kamelin ylesnielette.
23:25 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te Wlcokullatudh että te puhdastat Jomaastian ia Tiskin wlcoisen polen/ mutta siseld oletta te täynens ratelemist/ ia * tytymettömyst.
23:26 Sine sockia Pharisee/ puhdasta ensin siselde Jomaastia ia Tiski/ että mös ne wlcoiset polet/ puhdastetuxi tulisit.
23:27 We teille Kirianoppeneet/ ia Phariseuset/ te wlcokullatudh/ ette te oletta walghastettudhen Hautain caltaiset/ iotca wlco caunissa näkyuet/ mutta siseld ouat teynens Colutten luita/ ia caike riettautta.
23:28 Nin mös te/ wlco oletta nähdhe Inhimisten edhes hurskat/ mutta siselde te oletta teunens wieckautt/ ia wärytte.
23:29 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te wlcokullatud/ että te rakenat Prophetain Haudhat/ ia caunistat Wanhurskasten muistomerckit/ ia sanotta/
23:30 Jos me olisima olluet meiden Isedhen aigoilla/ em me olisi olluet osalliset heiden cansans Prophetain weres.
23:31 Nin te sis itze teiden pälen tunnustat että te oletta ninen Lapset/ iotca tapoidh Prophetat.
23:32 Nin tekin teutteket teiden Isedhen märedh.
23:33 Te Kärmet/ te Kyikärmetten sikijet/ Quinga te weltet heluetin cadotuxen?
23:34 Senteden/ catzo/ Mine leheten teille Prophetat ia Wijsat/ ia Kirianoppeneet/ ia nijste mutamadh te tapatta/ ja ristinnaulitzetta/ ia heiste monicahdat te piexette teiden Synagogisan/ ia wainotta Caupungista caupungihin/
23:35 että teiden pälen pite tuleman iocainen Wanhurskas Weri/ ioca wlgoswodhatettu on Maan päle * hamast Wanhurskan Abelin wereste/ nin Zacharian Barachiasen poijan wereen asti/ ionga te tapoitta Templin ia Altarin waihel.
23:36 Totisesta mine sanon teille/ että nämet caiki pite tuleman temen sughun päle.
23:37 Jerusalem Jerusalem/ sine ioca tapat Prophetadh/ ia kiuilsurmat ne/ iotca sinun tyges lehetetydh ouat/ Quinwsein mine tahdoin coota sinun lapses/ ninquin Cana cocoo poijans Sipeins ala/ ia ette te tachtoneet?
23:38 Catzo/ teiden Honen pite teille iämen häwitetyxi.
23:39 Sille mine sanon teille/ Eiswingan te minua näge testedhes/ sihenasti quin te sanotta. Hyuestisigunattu olcohon se/ ioca tulepi Herran Nimeen.
* Mosesen stoolilla) Mosesen opetus oli Jumalan Sana/ Sentehden eikengen sanota istuua Mosesen istuimel mutta ne quin Jumalan sanoia opettauat/ Ja coska he sen tekeuet/ nin me welcapädh olem heite cwleman quin Christus tesse käske/ wann Jos he iotakin mwta opettauat/ lijotecki/ iolla Jumalan käsky ylencatzotan/ nin emme me ole nijte welca pädh cwleman/ quin ennen Matt. 15. licutettu on * Suliette) Awamet ne ouat se woima/ iolla Taiuan waldakunda opetetan/ Eiuet ne site opetaneet/ mutta Inhimisten opilla he estit ne/ iotca site oikeat oppi olisit cwluuat. * Proselitin) Nin ne Pacanat cutzuttin/ iotca Jwttat lain ala kiensit/ Se on/ Wsi Judas eli Outo Judas. * Cwrnitzet) se on/ Te tegette Inhimisten swren mielicarwaan pienise asioisa/ ia ne swret asijat te wnohdatte. * Tytymettömyst) se on/ Että he caiki polens temmauat/ ia swresa hercusa eleuät/ ia ei tottele Jumalasta eike sielusta. * Hamast) Telle Barachialla ombi caxi Nime/ Sille 2. Parali. 24. hen cutzutan Joiada/ ninquin tapa on Ramatusa ia muissa.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XXIV. Lucu.24:1 JA Iesus wlgosmeni/ poislexi Templist/ ia henen Opetuslapsens edeskeuit/ osottaman henelle Templin rakennuxi.
24:2 Nin sanoi Iesus heille/ Ettekö te caikia neite näge? Totisesta sanon mine teille/ ei pide iätettemen tesse kiui kiuen päle/ ioca ei alassäriete.
24:3 Mutta coska hen istui Ölio mägen päle/ edeskeuit henen tygens Opetuslapset erinens/ ia sanoit. Sanos meille/ coska teme tapactu? Ja mike ollepi sinun Tulemises mercki/ Ja mailman lopun?
24:4 Mutta Iesus wastasi/ ia sanoi heille/ Catzocat ettei kengen teite wiettele/
24:5 Sille että monda tuleuat minun Nimeeni/ sanoden/ Mine olen Christus/ ia wietteleuet monda.
24:6 Nin te saatta cwlla Sotia/ ia sanomita sodhista/ Catzocat ettei te cauhistu.
24:7 Sille caiki nämet pite tapactuman/ mutta ei wiele ole cochta loppu. Sille että Canssan pite cansa wastan ylesnouseman/ ia waldakunda wastan waldakunda/ Ja tuleuat Ruttotaudhit/ ia nälke/ ia maan iäristos mones paicas.
24:8 Mutta caiki nämet ouat murechten alcu.
24:9 Silloin he ylenandauat teite waiuaan/ ia tappauat teiden ia te tuletta ylencatzotuxi caikilda pacanoilda/ minun Nimeni tehden.
24:10 Ja silloin monda paheneuat/ ia keskenens petteuet toinen toisens/ ia wihauat keskenens.
24:11 Ja monda Falski prophetadt ylesnouseuat/ ia wietteleuet monda.
24:12 Ja että wäryys saapi wallan/ nin Rackaus monisa kylmene.
24:13 Mutta ioca wahwana pysy loppun asti/ se tule wapadhexi.
24:14 Ja pite teme Euangelium waldakunnast sarnattaman caikesa mailmasa/ tunnustoxexi caikille pacanoille/ ia silloin se loppu tule.
24:15 Coska te sis nägette sen häwitoxen * iulmaudhen/ iosta sanottu on Daniel Prophetan cautta/ seisouan sijne pyhese sijas/ ioca temen luke/ se ymmerteken/
24:16 Silloin ne quin Judeas ouat/ paetkat woortein päle.
24:17 Ja iotca caton päle ouat elken alasastuco ottaman miteken honestans.
24:18 Ja ioca Pellolla on/ elken iellens palatko waattetans ottaman.
24:19 Mutta we raskasten ia imetteweisten nijlle peiwille.
24:20 Mutta rucolcat/ ettei teiden paconna tapactuisi * Taluella/ eike Sabbathin päle.
24:21 Sille että silloin pite swren waiuan oleman/ iongacaltainen ei ole ollut mailman alghusta/ tehen aican asti/ elken mös tulco.
24:22 Ja ellei ne peiuet lyheteisi/ nin ei yxiken * Liha tulisi wapadhexi/ mutta wlgoswalittudhen tehden ne peiuet lyheten.
24:23 Silloin ios iocu teille sanois. Catzo * Tesse on se Christus/ taicka sielle/ nin elket wskoo.
24:24 Sille että Falskit Christuset/ ia Falskit Prophetadh ylesnouseuat/ ia tekeuet swret tunnostehdhet ia imehet/ nin että mös/ ios taidhais olla/ nekin Wlgoswalitudh exymiseen wieteisijn.
24:25 Catzo/ mine olen teille edhelle sanonudh. Jos he sijs teille sanouat.
24:26 Catzo/ hen on corwes/ nin elket wlgosmengö Catzo/ Hen on Camaris/ elket wskoo.
24:27 Sille ninquin pitkesen tuli leimachta/ Idheste ia näkypi hama' Ländehen/ Nin mös ombi Inhimisen Poigan Tulemus.
24:28 Mutta cussa * Rato on sihen mös Cotkat cokounduuat.
24:29 Mutta cocta ninnen peiwein waiwan ielken Auringoinen pimijepi/ ia ei Cw walghista/ ia Tächdhet langeuat Taiuahast/ ia Taiwan auwudh wapitzeuat.
24:30 Ja silloin näkypi Inhimisen Poiga' mercki Taiwasa. Ja silloin caiki Sucukunnat maasa parcuuat/ Ja saauat nähdhä Inhimisen Poigan tuleuan Taiuan piluis/ swrella auwulla ia cunnialla.
24:31 Ja hen lehettepi Engelins Pasunan swren änen cansa/ ia he cokouat henen wlgoswalituns * neliest Twlest/ Taiwasten corckiudhesta haman heiden ärijns asti.
24:32 Ficuna puusta oppicat wertaus/ coska nyt sen oxa on heicko ia lehdhet wlgospacachtauat/ nin te tiedhette Suuen lesse oleuan.
24:33 Nin mös te/ coska te näget nämet caicki/ sijtte tietke että se on iwri ouen edes.
24:34 Totisesta sanon mine teille. Ei teme Sucu ku'da pidhe huckuma'/ sihenasti quin caicki nämet * tapactuuat.
24:35 Taiuas ia Maa pite huckuman/ Mutta minun Sanani ei pide huckandeman.
24:36 Waan sijte peiuest ia hetkest eikengen tiedhe/ ei Taiwasten Engelitke/ waan minun Isen yxinens.
24:37 Mutta ninquin Noen aigalla oli/ nin pite mös Inhimisen Poian Tulemisen oleman.
24:38 Sille ninquin he olit nijne peiwine edhelle Wedhenpaisuman/ söit ia ioit/ nait ia hoolit/ haman sihen peiwen asti/ iona Noe Archin sisellemeni/
24:39 ia eiuet tienehet ennenquin Wedhen paisumus tuli/ ia caiki poisotti. Nin pite mös Inhimisen Poian Tulemus oleman.
24:40 Silloin caxi pite oleman kedholla/ yxi ylesotetan/ ia toinen iäteten.
24:41 Caxi pite iauhaman yhdelle myllyl/ yxi ylesotetan/ ia toinen iäteten.
24:42 Waluocat sis/ sille ette te tiedhe/ mille hetkelle teiden Herran on tuleua.
24:43 Mutta se te tietke/ ios tiedheis Perenisende/ mille hetkelle Warghas olis tuleua/ caikeni hen waluois/ ia ei sallisi henen honetans lepitzencaiua.
24:44 Senteden olcata te mös walmit/ sille että mille hetkelle ette te lwlecka/ sille Inhimisen Poica tule.
24:45 Mutta cuca ombi nyt wskolinen ia nopsa Paluelia/ ionga Herra pani Perehense päle/ andamahan heille rooca aigallans.
24:46 Autuas on se Paluelia/ ionga Herra leute nin tehneexi/ coska hen tule.
24:47 Totisesta sanon mine teille. Hen panepi henen caiken hywuydhens päle.
24:48 Mutta ios se paha Paluelia sanopi henen sydhemesens/ Minun Herran wipy tulemast/
24:49 ia rupe piexemeen cansa paluelians/ semmengin sömen ia ioman iomariten cansa/
24:50 Nin tule sen Paluelian Herra/ sine peiwene/ cuna ei hen lwle/ ia sille hetkelle quin ei hen tiedhe/
24:51 ia hen rickileicka henen/ Ja andapi henelle palcans Ulcokullattudhen cansa. Sielle pite oleman idku ia hambain kiristus.
* Julmaudhen) Täme taisi olla kylle caunis wlgoisen pyhydhen cauneus ia mooto Inhimisten edhesse/ waicka se quitengin oli Julmaus ia Cauhistos Jumalan edhese/ Ninquin on inhimisten opetuxet/ Nin mös Juttain ia Pacanadhen Epeiumalan paluelus on ollut. * Taluella) Se on paetkat oikealla aijgalla. Sille taluella ei ole hyue waelda Ja Sabbathin waellus oli iwttaille kielty. * Liha) Se on/ ei yxiken Inhiminen/ Telle tawalla se Sana on Wsein Ramatuisa. * Tesse on Christus) Ne ouat Eriseurat/ ia Sädhyt/ iotca hyue Elemet wlcoisist cappaleist eli töiste etziuet. Waan ne Camarit/ Ne ouat nyt caiki Hengeliset Clostarit/ Mutta ne Corwet ouat Toiwio ionet/ Pilagrimin tiedh ia Metzekirkot. * Rato) Se on Sananlasko ia on nin palio. Kylle me cokounnem/ Cussa mine olen/ sijne mös te oletta. Ninquin Rato ia Cotkat leuten yhdest/ ilman paican märe panemat. * Neliest) Se on/ Idhest ia Lennest/ Lounast ia Pohiast/ ia yhdest mailman ärest nin toisen. * Tapactuuat) Se on/ Caicki neme rupiauat tapactuman io telle aijalla/ teiden eläisen.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XXV. Lucu.25:1 SIlloin pite Taiuan waldakunnan oleman Kymenen Neitzen caltainen/ iotca otit heiden Lampuns/ ia wlgosmenit ylke wastan.
25:2 Mutta wijsi heiste olit tyhmet/ ia wijsi wijsast.
25:3 Ne tyhmet otit heiden Lampuns/ ia ei öliu mötens.
25:4 Mutta ne wijsat otit ölijun heiden astians ynne * Lampuden cansa.
25:5 Coska nyt Ylke wiwuyij/ tulit he caiki wneliaxi ia macaisit.
25:6 Mutta poliööne hwto tuli/ Catzo/ Ylke tule/ wlgosmenget hende wastan.
25:7 Nin ylesnousit caicki nämet Neitzet/ ia walmistit heiden Lampuns.
25:8 Nin sanoit ne tyhmet nijlle wijsaille. Andacat meille teiden öliustan/ sille meiden Lampudh sammuuat.
25:9 Nin wastasit ne wijsat/ sanoden. Eiswingan/ senpäle ettei meille ia teille pide pwttuman/ Mutta menget paramin nijnen tyge/ iotca Myuet/ ia ostakat itzellen.
25:10 Nin coska he menit ostaman/ tuli Ylke. Ja iotca walmit olit sisellekeuit henen cansans Häihin/ ia Oui kinisaluattin.
25:11 Wimein tulit nekin toiset Neitzet/ ia sanoit/ Herra/ Herra/ aua meiden eteen.
25:12 Mutta hen wastasi/ ia sanoi/ Totisesta sanon mine teille/ En tunne mine teitä.
25:13 Walwocat sentehden/ sille ette te tiedhe peiwe eike hetke/ iona Inhimisen Poica tulepi.
25:14 Sille ninquin yxi Inhiminen muille maille lechteisens/ cutzui henen Paluelians/ ia annoi heille Tauarans.
25:15 Ja yhdelle hen annoi wijsi * Leiuiske/ mutta toiselle caxi/ ia colmanelle yhden/ ia iocahitzelle oman taghansa ielkin/ Ja meni cocta matkans.
25:16 Nin poiskeui se/ ioca Wijsi Leiwisket oli ottanut/ ia caupitzi ninen cautta/ ia woitti toiset wijsi Leiuiske.
25:17 Samalamodholla mös se/ ioca caxi oli ottanut/ woitti hen mös toiset caxi.
25:18 Mutta se/ ioca yhden oli ottanut/ poiskeui ia caiwoi mahan/ ia ketki Herrans rahan.
25:19 Nin pitken aigan peräst/ tuli ninen Palueliain Herra/ ia laski luku heiden cansans.
25:20 Ja edheskeui se/ ioca oli ottanut wijsi Leiwisket/ ia edheskannoi toiset wijsi Leiwiske/ sanoden. Herra/ Wijsi Leiwisket sine annoit minulle/ Catzo/ mine olen toiset wijsi Leiwiske nijnen cautta woittanut.
25:21 Sanoi henen Herrans henelle/ Aha sine hyue ia wskolinen paluelia/ wähen päle sine olit wskolinen/ mine panen sinun palion päle/ Sisellemene sinun Herras iloon.
25:22 Nin mös se edheskeui/ ioca oli ottanut caxi Leiwisket/ ia sanoi. Herra/ Caxi Leiwiske sine annoit minulle/ Catzo/ toiset caxi mine olen ninen cautta woittanut.
25:23 Sanoi henen Herrans henelle/ Aha sine hyue ia wskolinen paluelia/ wähen päle sine olit wskolinen/ mine panen sinun palion päle/ sisellemene sinun Herras iloon.
25:24 Nin mös se edheskeui ioca yhden Leiwisken oli ottanut/ ia sanoi/ Herra/ mine tiesin/ ettäs angara mies olet/ Sine nijtedh cuhungas edh kyluenyt/ ia sielde sine cokot/ cuhungas edh haijottanut/
25:25 Ja mine pelieten poismenin ia ketkin sinun Leiwiskes mahan.
25:26 Catzo/ tesse on sinun omas. Mutta henen Herrans wastasi/ ia sanoi henelle. Sine paha ia laiska paluelia/ tiesickös että mine nijtän cuhunga en kylue/ ia cokoon sielde cuhunga en ole haiottanut/
25:27 Nin sinun sijs olis tullut/ wlgosanda minun rahan Cauppalaisten/ ia coska mine olisin tullut/ nin mine olisin tosin omani iellensesanut corghon cansa.
25:28 Ottacat sis henelde se Leiwiske/ ia andacat sille/ iolla on kymenen Leiwiske.
25:29 Sille että iocahitzelle/ iolla on/ sille pite annettaman/ ia henelle pite kylle oleman. Mutta iolla ei ole/ sekin mös quin henelle on/ pite henelte poisotettaman.
25:30 Ja se epekeluotoin paluelia heitteket wlcoisen pimeyten/ sielle pite oleman idku ia hambain kiristos.
25:31 Coska nyt Inhimisen Poica tulepi henen cunniasans/ ia caiki pyhet Engelit henen cansans. Silloin hen istupi henen cunnian Stolins päle/ ia cootan henen eteens caiki Canssat.
25:32 Ja hen eroittapi heidhet/ toiset toisistans/ ninquin Paimen eroitta Lambat Wohista/
25:33 Ja nin hen asettapi Lambat Oikeallen polellens/ mutta ne wohet Wasemallens.
25:34 Silloin sanopi Kuningas nijlle/ iotca henen oikealla polelans ouat. Tulcat minun Iseni hyuestisiugnatud/ omistakat se waldakunda/ ioca teille on walmistettu mailman alghusta.
25:35 Sille/ mine Isoisin/ ia te minun rokitte. Mine ianosin/ ia te minun iotitte. Mine olin Outo/ ia te minun honesenotitta.
25:36 Mine olin Alasti/ ia te wateitit minun. Sairas/ ia te opitte minua. Mine olin Fangina/ ia te tulitta minun tykeni.
25:37 Silloin ne Wanhurskat hende wastauat/ ia sanouat. Herra/ coska me negime sinun Isouan/ ia rokim sinun/ Taicka ianouan/ ia annoime sinun ioma?
25:38 Coska me negime sinun Outona/ ia honesenotima sinun? Taicka Alastoina/ ia wateitim sinua?
25:39 Eli coska me negime sinun Sairassa/ Taicka Fangina/ ia tulima sinun tyges?
25:40 Nin wastapi Kuningas/ ia sanopi heille/ Totisesta sanon mine teille/ Sen quin te oletta tehneet yhdhen neiste wehimist minun Welghisteni/ sen te minun teitte.
25:41 Silloin hen mös sanopi nijlle/ iotca henen wasemellans ouat. Menget pois minusta te pahastikirotudh ijancaikisen tuleen/ ioca walmistettu on Percheleen/ ia henen Engelittens.
25:42 Sille mine Isoisin ia ette minua rokineet. Mine Janosin/ ia ette minua iottaneet.
25:43 Mine olin Outo/ ia ette minua Honesenottaneet. Alastoin/ ia ette minua watettaneet. Mine olin Sairas/ ia Fangina/ ia ette minua Oppineet.
25:44 Silloin mös nekin hende wastauat/ sanoden/ Herra/ coska me neim sinun Isouan/ taicka ianouan/ taicka outona/ eli Alastoina/ eli Sairana/ taicka Fangina/ ia em me sinua palueluet?
25:45 Nin hen wastapi heite sanoden. Totisesta sanon mine teille/ mite te ette tehnet yhden neiste wehimist/ site ette te tehneet minun.
25:46 Ja neinen pite silloin menemen ijancaikisen Pijnaan. Mutta ne Wanhurskat ijancaikiseen elämen.
* Lampudh) Ne Lampudh ilman öliuta/ ouat ne hyuet Tödh ilman wskota/ ne caiki pite sammoman. Mutta ölio Astiat/ on Wsko omastunnos Jumalan Armon päle. Se tekepi hyuet tödh/ iotca pysyuet. Mutta ninquin tesse eikengen toisen anna öliju/ nin pite mös itzecungi edhestens wskoman. * Leiwiske) Teme Leiwiske on Jumalen Sana/ Haltun annettu/ ioca sen hyuesti edhestootta/ henelle sijte on palio/ ia opetta monen mwun Joca sen laske macaman/ sille sijte wähe on. Sille että itzestens se ombi yxikertainen Sana/ Mutta monicachtain cautta se enämen Hedhelme saatta/ quin mutamin. Sentehden se cutzutan toisinans Widhexi/ toisinans cahdexi Leiwiskexi.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XXVI. Lucu.26:1 IA se tapactui/ coska Iesus oli lopettanut caiki näme puhet/ sanoi hen Opetuslapsillens
26:2 Te tiedhette ette cahden peiuen peräst tule Päsieinen/ Ja Inhimisen Poica pite ylenannettaman ristinnaulitta.
26:3 Silloin cokounsit Pappein pämiehet/ ia Kirianoppenuet/ ia Canssan wanhimat/ sihen ylimeisen Papin salijn/ ioca cutzuttin Caiphas/
26:4 Ja neuuo pidhit/ quinga he Iesusen caualuxel kijniotaisit/ ia tapaisit.
26:5 Mutta he sanoit/ Ei Juhla peiuen/ ettei Canssas tule Meteli.
26:6 Coska nyt Iesus oli Bethanias/ sen Spitalin Simonin hones/
26:7 edheskeui yxi Waimo henen tygens/ iolla oli yxi Clasi callist woidhet/ ia wlgoskasi sen henen Päens päle atrioidhesans.
26:8 Coska nyt Opetuslapset sen negit/ nerckestyit he/ ia sanoit/ Mihinge kelpa teme Haaskaus?
26:9 Teme woidhe olis kylle tyrijst taittu myyte/ ia annetta waiwasten.
26:10 Mutta coska Iesus sen ymmersi/ sanoi hen heille/ Mite te oletta waiwaliset telle waimolle? Sille hen teki * hyuen töen minun coctaani.
26:11 Sille aina teille ombi tykenen waiwaset/ mutta em mine teille aina ole.
26:12 Sille sen woiten quin hen wlgoskasi minun Rumin päle/ sen hen on tehnyt minun hautamisexen.
26:13 Totisesta sanon mine teille/ cussaikenens teme Euangelium sarnatan/ caikes mailmas/ nin teme mös quin hen teki/ pite mainittaman henen muistoxens.
26:14 Silloin poislexi yxi nijste Cadhestoistakymenest/ ioca cutzuttin Judas Iscarioth/ Pappeiden pämiesten tyge/ ia sanoi heille.
26:15 Mite te tahdot minun anda/ ia mine teille henen saatan? Ja he märesit henelle colmekymende Hopia peningi.
26:16 Ja sijte aigasta etzi hen tila/ sadhaxens hende pette.
26:17 Mutta ensimeiszne Makialeiuen peiuen edhskeuit Opetuslapset Iesusen tyge/ sanoden henelle. Cussas tahdot että meiden pite sinulle walmistaman Päsieslamban sötä?
26:18 Nin hen sanoi/ Menget caupungin/ yhden tyge/ ia sanocat henelle/ Mestari käski sinulle sano/ minun aican ombi Lesne/ sinun tykenes mine tahdo' Päsieiste pite minun Opetuslasten cansa.
26:19 Ja ne Opetuslapset teit/ quin Iesus oli heille neuuonut/ ia walmistit Päsieislamban.
26:20 Mutta Echtona/ istui hen Peudhelle Cahdentoistakymene' cansa.
26:21 Ja heiden södhesens sanoi hen/
26:22 Totisesta sanon mine teille/ yxi teiste minun pettepi.
26:23 Ja he tulit sangen murhesens/ ia rupeisit iocahinen sanoman/ Herra/ lienengö mine se? Hen wastasi ia sanoi/ Joca minun cansani piste kädhens fatijn/ se pettepi minun.
26:24 Inhimisen Poica tosin mene/ ninquin heneste on kirioitettu. Mutta We sen Inhimisen/ ionga cautta Inhimisen Poica peteten/ parambi olis henelle ollut/ ettei se inhiminen olisi syndynyt.
26:25 Nin wastasi Judas/ ioca henen petti/ ia sanoi/ Mestari/ Olengo mine se? Hen sanoi henelle/ Sinepe sen sanoit.
26:26 Coska he nyt söit/ otti Iesus Leiuen/ kijtti/ ia murssi/ ia annoi Opetuslastens ia sanoi/ Ottacat/ söket/ teme on minun Lihan.
26:27 Ja hen otti Calkin/ ia kijtti/ annoi heille ia sanoi/ Jocat teste caiki.
26:28 Sille teme on minun Weren/ sen wdhen Testamentin/ ioca wlgoswodhatetan monein tehdn' synnein andexiandamuxi.
26:29 Mine sanon teille/ Em mine sillen * ioo teste winapuun Hedelmest/ sihen peiuen asti/ coska mine ioon teiden cansan sen wdhen minun Isen waldakunnas.
26:30 Ja coska he olit Kijtoswirdhen weisanuet/ nin he wlgosmenit Ölijomäelle.
26:31 Silloin sanoi Iesus heille/ Täne öene te caiki pahennoxen kersitte minun techten. Sille kirioitettu on. Minun pite lömen Paimenda/ ia Lambat pite Laumasta haijotettaman.
26:32 Mutta sijtte quin mine ylesnousen/ nin mine teiden edhellenkieun Galilean.
26:33 Nin wastasi Petari/ ia sanoi henelle. Jos wiele caika mwdh sinustas pahennuisit/ em mine quitengan ikenens pahenne.
26:34 Iesus sanoi henelle. Totisesta mine sanon sinulle. Täne Ööne/ ennen quin Cuckoi laula/ colmasti sine minu' kielet.
26:35 Petari sanoi henelle. Ja waicka minu' pideis sinun cansas coleman/ en kielle mine sinua. Samallamodholla sanoit mös caiki Opetuslapset.
26:36 Silloin tuli Iesus heiden cansans ychten Kylen/ ioca cutzutan Gethsemane/ ia sanoi Opetuslapsillens/ Istucat tesse/ nincauuan quin mine menen too'na ia rucolen.
26:37 Ja hen otti Petarin cansans/ ia caxi Zebedeusen poica/ ia rupeisi murechtiman ia wapitzeman.
26:38 Nin sanoi Iesus heille/ Minun sielun ombi murehisans haman coleman asti. Olcat tesse/ ia waluocat minun cansan/
26:39 Ja hen keui wähe taamma heiste/ langesi Caswoillens/ rucoellen ia sanoden/ Minun Isen/ ios mahdolinen on/ nin mengen minulda teme Calki. Ei quitengan ninquin mine tahdon/ mutta ninquin sine.
26:40 Ja hen tuli Opetuslastens tyge/ ia leusi heiden macamast/ ia sanoi Petarille/ Ningö? Ettekö te woineet ychte hetke waluo minun cansan?
26:41 Waluocat ia rucolcat/ ettei te kiusauxen langeisi/ Hengi tosin on walmis/ mutta * Liha ombi heicko.
26:42 Taas hen meni toisen kerdan/ ia rucoeli sanoden/ Minun Isen/ ellei teme Calki woi minulda poismenne/ mutoin ettei mine site ioo/ nin olcoon sinun tachtos.
26:43 Ja hen tuli/ ia leusi heidhet taas macamast/ sille heiden silmens olit raskat.
26:44 Ja hen iättein heite/ meni iellens pois/ ia rucoeli colmanen kerdhan/ ia puhui ne samat sanat.
26:45 Nin hen tuli Opetuslastens tyge/ ia sanoi heille/ Oij tahdottaco nyt maata ia leuäte? Catzo se hetki on lähestynyt/ ia Inhimisen Poica pite ylenannettaman synnisten käsijn.
26:46 Noskat ia kieukem/ Catzo/ se lähesty ioca minun pette.
26:47 Wiele henen puhuesans/ catzo Judas yxi nijste cahdesttoistakymenest tuli/ ia henen cansans palio weki mieckain ia Seiwesten cansa/ wlgoslehetetydh Pappein pämiehilde ia Canssan wanhimilda.
26:48 Mutta se ioca henen petti oli andanut heille Merkin sanoden/ Kenenge mine swta annan/ se on se/ ruuetkat heneen.
26:49 Ja cochta astui hen Iesusen tyge/ ia sanoi. Terue Rabbi. Ja swta annoi henen. Nin sanoi Iesus henelle/ Ysteuen mite warten sine tulit?
26:50 Silloin ne edhesastuit/ ia laskit kädhens Iesusen päle/ Ja kijniotidh henen.
26:51 Ja catzo/ Yxi nijste iotca olit Iesusen cansa/ wlgosoijensi kädhens wlgosweti Mieckans/ ia löi Ylimeisen Papin paluelia/ poishackasi henen coruans.
26:52 Nin Iesus sanoi henelle/ Piste sinun Mieckas sialens/ Sille caiki iotca * Mieckaan rupeuat ne mieckalla hucatan.
26:53 Taicka lulecos etten mine nyt woisi wiele rucoella minun Isen/ että hen leheteis minulle enemen quin caxitoistakymende Legiot Engelit?
26:54 Quinga sis Ramatudh teuteten/ että nin pite oleman?
26:55 Sille hetkelle sanoi Iesus iouckolle/ Ninquin Röuerin tyge te wlgoslexitte mieckain ia Seiwesten cansa minua kijni ottamahan/ iocapeiue mine istuin teiden tykenen opettain Templis/ ia ette te minua kijniottaneet.
26:56 Mutta teme on caiki techty/ että Prophetain Kirioituxet pideis teutettemen. Silloin caiki Opetuslapset iätidh henen ia pakenit.
26:57 Mutta ne iotca Iesusen olit kijniottaneet/ weit henen Caiphan sen ylimeisen Papin tyge/ cussa Kirianoppeneet ia Canssan wanhimat olit heidens cooneet.
26:58 Mutta Petari seurasi hende ielieste taamban haman ylimeisen Papin Salin porstuan/ ia sisellemeni/ ia istui palueliain seas/ että henen piti näkemen lopun.
26:59 Mutta Pappedhen pämiehet ia Wanhimat/ ia caiki Radhi/ etzit wäre todhistust Iesusta wastan/ että he saisit henen tappa ia eiwet leunet.
26:60 Waicka monda wäre todhistaija edheskeuit/ ei sitteken leuneet/ Mutta wimein tulit caxi wäre todhistaia/ ia sanoit/
26:61 Teme on sanonut/ Mine woin mahanricko Jumalan Templin ia colmena peiuen sen ylesrakenda.
26:62 Ja se Pappein pämies ylesnousi/ ia sanoi henelle. Etkös miten wasta? Mixi nämet sinun wastas todhistauat?
26:63 Mutta Iesus oli äneti. Ja se Pappein pämies wastasi ia sanoi henelle. Mine wannotan sinua Eleuen Jumalan cautta/ ettäs sanot meille/ ios sine olet Christus Jumalan Poica?
26:64 Sanoi Iesus henelle. Sinepe sen sanoit. Quitengin sanon mine teille/ testedes pite teiden näkemen Inhimisen Poian istuan Jumalan Auwudhen Oikealla polella/ ia tuleuan Taiuahan Piluise.
26:65 Silloin rewäisi Pappein Pämies waattens ricki/ sanoden. Hen on pilcanut Jumalan/ Mite me sillen todhistust taruitzem? Catzo/ nyt te cwlitta henen Pilcans/ Mite te luletta?
26:66 He wastasit/ ia sanoit/ Hen on wikapä colemaa'/
26:67 Silloin he sylieskelit henen Casuoillens/ ia Löidh hende rusicoilans.
26:68 Ja mwtomat piexit hende poskelle/ ia sanoit/ Arua meille Christe/ cuca se on ioca sinua löi?
26:69 Mutta Petari istui wlcona Salin porstuas/ Ja edheskeui henen tygens yxi pika/ ia sanoi. Sine mös olit Iesusen cansa Galileasta.
26:70 Mutta hen kielsi caikein edhese/ ia sanoi/ En tiedhe mine mites sanot.
26:71 Nin coska hen Ouest wlgoslexi/ näki henen yxi toinen pika/ ia sanoi nijlle/ iotca sielle olit/ Ja temeki oli Iesusen Nazarenin cansa.
26:72 Ja taas hen kielsi wa'notull walalla/ En tunne mine site Inhimist.
26:73 Ja wehen hetken peräst edheskeuit ne/ iotca sielle seisoit/ ia sanoit Petarille/ Wissiste olet sine yxi heist/ Sille sinun puhes mös sinun ilmoitta
26:74 Nin hen rupesi itzens sadhattelemaan/ ia wannoman ettei hen tundenut site Inhimiste. Ja cocta cuckoi lauloi.
26:75 Nin Petari muisti Iesusen Sanan/ ioca oli henelle sanonut. Ennen quin Cuckoi laulapi/ colmaiste sine minun kiellet. Ja hen wlgosmeni/ ia idki catkerast.
* Hyue töe) Tesse nähden/ että wsko ainosta Töedh saatta hyuexi. Sille caiki toimi olis temen Töen dominut pahaxi/ ninquin itzekin Apostolit tegit. * Joo) Se on/ Ei meille sillen ycten rumillist meno ole toinen toisen cansa/ Ja teme nyt pite Oleman se Lexieinen. * Liha) Quin hen tahdois sano/ Mieli on kylle hyue/ mutta rumin heickous colemata welte ia waroipi. * Miecka) Jotca site ilman sädhetty wirka eli ilman wallan käskemete likuttauat. Ne ouat domitudh Mieckan ala/ waicka Esiwalta sen toisinans mwttauat.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XXVII Lucu.27:1 MUtta Homeneltan pidit caiki Pappein pämiehet ia Canssan Wanhimat neuuo Iesusta wastan/ että he saisit henen coletta.
27:2 Ja sidhoit henen/ poisweit/ ia ylenannoit henen waldamiehelle Pontio Pilato.
27:3 Coska nyt Judas/ ioca henen petti näki että hen oli colemaa' domittu/ nin hen catui/ Ja iellenstoi ne colmekymende Hopia peningit Pappein pämiehille ia Wanhimille/ ia sanoi/
27:4 Mine pahasti tein että mine wighattoman weren pettenyt olen. Nin he sanoit/ Mite meiden sihen tule? Catzo sinuas.
27:5 Ja hen heitti ne Hopia peningit Templijn/ keui sielde/ ia meni pois ia hirtti itzens noralla.
27:6 Mutta Pappein pämiehet otit hopia peningit ia sanoit/ Ei soui neite panna wffriarckon/ sille se on weren hinda.
27:7 Nin he pidhit neuuo/ ia ostit nijlle yhden Sawenualaian pellon/ Pilagrimein Hautamisexi.
27:8 Senteden se pelto cutzutan wiele tehen peiwen asti/ Weripelloxi.
27:9 Silloin teutettin se quin sanottu oli lepitze Jeremian Prophetan/ ioca sanoi/
27:10 Ja he otit colmekymende Hopia penningite/ iolla se myyty maxettijn/ Jonga he ostit Israelin lapsilda/ ia annoit ne Sauenwalaian pellosta/ ninquin HERRA ombi minun keskenyt.
27:11 Mutta Iesus seisoi Waldamiehen edhese/ Nin kysyi waldamies henelle sanoden/ Oleckos se Judasten Kuningas?
27:12 Nin sanoi Iesus henelle/ Sinepe sen sanot. Ja quin henen pälens cannetijn Pappein pämiehilde/ ia wanhimilda ei hen miteken wastanut.
27:13 Silloin sanoi Pilatus henelle/ Etkös cwle quin monda todhistosta he sinun wastas sanouat?
27:14 Ja ei hen wastanut hende ychteken sana/ nin että mös Waldamies sangen imechteli.
27:15 Mutta Juhlana oli Waldamies tottunut pästämen Canssalle yhde' Fangin irdhalle ionga he tachtoit.
27:16 Nin oli henellä silloin yxi cwluisa Fangi sidottuna/ ioca cutzuttin Barrabas.
27:17 Ja coska he sijs cokonut olit/ sanoi Pilatus heille/ Cumman te tahdotta että mine lasken teillen irdhalle/ Barrabam taicka Iesusen/ ioca cutzutan Christus?
27:18 Sille hen tiesi että he henen cateudhen tehden olit ylenandaneet.
27:19 Mutta quin hen Domiostolin päle istui/ lehetti henen Emendens henen tygens/ ia käski henelle sanoa/ Ele sine miten teghe sille wanhurskalle/ Sille mine olen palio kerssinyt tenepene wnesani/ henen tehdens.
27:20 Mutta ne Pappein pämiehet ia ne Wanhimat yllytit Canssan anoman Barrabast/ mutta Iesusta huckaman.
27:21 Nin wastasi Waldamies ia sanoi heille/ Cumman neiste cahdesta te tahdotta että mine lasken teille irdhalle? Mutta he sanoit/ Barrabam.
27:22 Pilatus sanoi heille/ Miteste sijs minun pite tekemen Iesusest/ ioca cutzutan Christus? Sanoit he caiki henelle/ Ristinnaulitakan.
27:23 Nin sanoi Waldamies/ Mite hen sijs teki? Mutta he hwdhit site enämin/ ia sanoit/ Ristinnaulitakan.
27:24 Coska nyt Pilatus näki ettei miteken auttanut/ mutta enämbi mässe tuli/ otti hen wedhen/ pesi kädhensä Canssan edhes/ sanoden/ Wighatoin mine olen temen Wanhurskan werest/ catzocat teiten.
27:25 Ja wastasi caiki Canssa/ ia sanoi/ Henen werens tulcan meiden pälen/ ia meiden lasten päle.
27:26 Silloin hen laski irdhalle Barrabam/ mutta Iesusen hen annoi rooskitta/ ia ylenannoi henen ristinnaulitta.
27:27 Silloin Waldamiehe' Houit otit Iesusen Radztuuas/ ia cokosit henen tygens caiken iouckon/
27:28 Ja quin he olit henen risuneet/ nin he pughetit henen Purpuraisen Capuun/
27:29 ia orientappuroist wäthyn Crunon panit henen Päens päle/ ia Roghon annoit henen oikeaan käteens/ ia cumarsit poluians henen edhesens/ ia pilcasit hende/ ia sanoit/ Terue Judasten Kuningas.
27:30 Ja quin he olit sylkeneet henen pällens/ pilcasit he hende/ otit Roghon/ ia löit henen pähens.
27:31 Ja sijtte quin he olit hende pilcanuet/ nin he risuit henelde Capun/ ia pughetit henen omijn Waatteins/ ia poisweit henen ristinnaulitta.
27:32 Ja coska he wlgoskeuit/ leusit he yhden Miehen Kyrenest/ ioca cutzuttin Simon/ sen he waadhit henen ristiens candamahan.
27:33 Ja tulit sihen siaan/ quin cutzutan Golgatha/ se on * Päcalloin paicka.
27:34 Ja he annoit henelle Eticat ioodha sapella secoitettua/ Ja quin hen maisti/ ei hen tahdonut ioodha.
27:35 Mutta sijttequin he olit henen ristinnaulinneet/ iaghoit he henen waattens/ ia heitit arwan/ senpäle että pideis teutettemen/ quin sanottu oli Prophetan cautta/ He ouat heille's minun waateeni iacaneet/ ia minu' waatetteni päle he ouat heittenet arpoi.
27:36 Ja istudhen he wartioitzit hende sijne.
27:37 Ja he panit henen Päens päle henen syyns kirioitetun/
27:38 Teme on Iesus Judasten Kuningas. Silloin he ristinnaulitzit caxi Röuerite henen cansas/ yxi oikealle polelle/ ia toinen wasemelle.
27:39 Mutta ohitzekieuueiset pilcaisit hende/ wändelit pätens/ ia sanoit/
27:40 Sinekö se olet ioca särghet Jumalan Templin/ ia colmena peiwen sen ylesrakennat/ auta itzes/ Jos sine olet Jumalan Poica alasastu Ristin pälte.
27:41 Samallamodholla Pappein pämiehet Kirianoppenutten cansa/ ia Wanhimat pilcasit hende/ ia sanoit/
27:42 Muita hen on autanut/ ia ei hen itzens woi autta. Jos hen on Israelin Kuningas/ sijtte alasastucan nyt Rististe/ ia me wskom henen.
27:43 Hen turuasi Jumalan päle/ pästeken henen nyt/ ios hen tachto. Sille hen sanoi/ Jumalan Poica mine olen.
27:44 Ja sitesama mös Röuerit henelle soimasit/ iotca olit ristinnaulitudt henen cansans.
27:45 Mutta cudenest hetkeste haman ydhexenden asti/ oli pimije ylitze caiken Maan.
27:46 Ja liki yhdexette hetke hwti Iesus corckial änelle/ sanoden/ Eli Eli lamasabachtani/ se on/ minun Jumalan/ minun Jumalan/ mixis minun ylenannoit?
27:47 Mutta monicahdat/ iotca sijne seisoit/ coska he sen cwlit/ sanoit he/ Heliasta hen hwta.
27:48 Ja cochta iooxi yxi heiste/ quin hen oli ottanut Sienen/ ia teuttenyt Eticalla/ pani sen Roghon pähen/ ia annoi henen iodha.
27:49 Mutta ne mwdh sanoit/ Pidhexi/ catzocam ios Helias tulepi hende pästemen.
27:50 Nin Iesus taas hwti corckiall änelle/ ia ylesannoi Hengens.
27:51 Ja catzos/ templin Esirippu halkeisi cahdexi cappalexi/ ylhelde haman alas/ ia maa iärisi/ ia Kiuet halkesit.
27:52 Ja haudhat aukenit/ ia monda pyhein rumist/ iotca manneet olit/ ylesnousit/
27:53 ia wlgoslexit heiden Haudhoistans/ henen ylesnousemisens ielkin. Ja tulit sihen pyhen caupungin/ Ja ilmestyit monelle.
27:54 Mutta pämies/ ia ne iotca henen cansans olit/ ia wartioitzit Iesusta/ coska he neit maan iärinen/ ia ne quin sielle tapachtui/ peliestyit he sangen/ ia sanoit/ Wissist oli teme Jumalan Poica.
27:55 Ja nin oli sielle palio waimoija taamba catzelit iotca Iesusta olit seuraneet Galileasta/ paluellen hende/
27:56 Joinen seas oli Mraia Magdalene/ ia Maria Jacobi/ ia Josen eiti/ Ja Zebedeusen poicain eiti.
27:57 Nin coska Echto tuli/ tuli yxi ricas mies Arimateast/ ionga nimi oli Joseph/ ioca mös oli Iesusen Opetuslapsi/ teme edheskeui Pilatusen tyge/ ia pyti Iesusen rumista.
27:58 Silloin Pilatus käski anda henelle Iesusen rumin.
27:59 Ja coska Joseph oli rumin ottanut/ käri hen sen puchtasen linaan/
27:60 ia pani sen henen oman wten hautans/ ionga hen oli wlgoshakanut calliohon/ Ja wieritti swren kiuen Haudhan ouelle/ ia poismeni.
27:61 Silloin olit sielle Maria Magdalene/ ia se toinen Maria/ istuit haudhan cohdalla.
27:62 Mutta toisna päiuene/ ielken Walmistuxen peiuen cokounsit Pappein pämiehet/ ia Phariseuset Pilatusen tyge/ sanoden/
27:63 Herra me muistimme että se wiettelia sanoi wiele henen eleisens/ colmen päiuen perest mine ylesnousen.
27:64 Käske sijs warielta Hauta colmanden päiuen asti/ ettei henen Opetuslapsens tule/ ia wargasta hende/ ia sanouat Canssalle/ hen ylesnousi colluista/ Ja nin tule se ielkimeinen willitus pahemaxi quin se ensimeinen.
27:65 Sanoi heille Pilatus/ Sijne on wartija. Menget warielcat ninquin te taidhatt.
27:66 Mutta he poismenit/ ia warielit Haudhan Wartijadhen cansa/ ia Insiglasit kiuen.
* Päcalloin) Jossa ne pahointeckiet mestatan/ quin Hirsipu/ Lutarha
etc. että sielle monda Päcalloa ouat.
Pyhen Mattheusen Euangelion.
XXVIII. Lucu.28:1 Mutta Sabbathin peiuen Echtona/ ioca rupesi walgaiseman toista Sabbathin peiue/ tuli Maria Magdalene/ ia se toinen Maria/ näkemeen Hauta.
28:2 Ja catzos/ sijne tapachtui swri maan iäristus. Sille HERRAN Engeli alasastui Taiuahast/ ia edheskeui/ wieritti Kiuen ouelda/ ia istui sen päle.
28:3 Nin hen oli nähde quin pitkeisentuli/ ia henen waattens walkia ninquin Lumi.
28:4 Mutta henen pelghostans wartiat hemmestuit/ ia tulit ninquin olisit coolleet.
28:5 Mutta se Engeli wastasi ia sanoi Waimoille/ Elket pelietkö/ Sille mine tiedhen/ että te etzitte site ristinnaulittu Iesusta.
28:6 Ei hen ole tesse/ Hen on ylesnosnut/ ninquin hen sanoi. Tulcat/ catzocat Sija cuhunga HERRA pandu oli.
28:7 Ja pian menget sanocat henen Opetuslapsillens/ että hen ylesnousi coolluista. Ja catzo/ Hen teiden edhelenmenepi Galileaan/ sielle teiden pite henen näkemen/ Catzos/ mine sanoin teille.
28:8 Ja he menit nopiast Haudhalda pelghon ia swren ilon cansa/ iooxit ilmoittaman henen Opetuslapsillens.
28:9 Mutta quin he menit ilmoittamaan henen Opetuslapsillens/ ia catzos/ nin Iesus cohdasi heiden/ ia sanoi/ Terue teiden. Nin he edeskeuit ia rupesit henen Jalcoinsa/ ia cumarsit hende.
28:10 Silloin sanoi Iesus heille/ Elket pelietkö/ Menget ia ilmoittacat minun welgilleni/ että he menisit Galileaan/ sielle he sauat minun nähde.
28:11 Coska he nyt poismenit/ Catzo/ nin tulit mwtamat wartioista Caupungihin/ ia ilmoitidh temen caiken nijlle Ylimeisille Papeille mite tapachtunudh oli.
28:12 Nin he cokounsit Wanhimbadhen cansa/ ia Neuuo pidhit/ ia annoit Sotamiehille kylle Raha/ ia sanoit/
28:13 Sanocat/ että henen Opetuslapsens tulit Öelle/ ia warghastit henen/ meiden matesam.
28:14 Ja ios se tule Waldamiehen coruille/ nin me tahdomme henen lepytte/ ia saatam teidhet syyttömexi.
28:15 Nin he otit Rahan/ ia teit quin he olit opetetudh. Ja teme puhe on änixi otettu Judasten keskene haman tehen peiuen asti.
28:16 Mutta ne yxitoistakymende Opetuslasta menit Galilean/ sille Mäelle/ iohonga Iesus oli heite neuuonut.
28:17 Ja coska he negit henen/ cumarsit he hende/ mutta monicahdat epeilit.
28:18 Ja edheskeui Iesus/ puhutteli heite/ sanoden. Annettu on minulle caiki weki Taiwahas ia Maasa/
28:19 Menget sijs wlgos ia opettaca caiki Canssa/ ia castakat heite Nimeen Isen ia Poian ia pyhen Hengen.
28:20 Ja opetaca heite pitemen caiki/ iota mine olen teiden käskenyt. Ja catzo/ Mine olen teiden tykenen iocapeiue Mailman Loppun asti.
* Sabbathin echtona) Ramattu alca peiuen sijte Echtosta quin edesioutui/ ia sen echtoon Loppu/ se on toisen peiuen Homen eli amu. Nin sano mös P. Mattheus tesse/ että Christus oli ylesnosnut homenelda ioca oli echton loppu/ Ja alcu ensimeisen Pyhe peiuen/ Sille he lwghit ne Cwsi peiue sen corckiman Päsieisen ielken/ caiki Pyhexi Ja rupesi se ensimeinen cochta ielken Päsieisen. Loppu P. Mattheusen Euangeliumist.