Pyhen Johannesen Euangelium

22.04.2020

P. Johannesen Eleme P. Ieronimusen cautta.
IOHannes Apostoli/ iota Iesus palio racasti/ oli Zebedeusen poica/ Jacobin Apostolin weli/ ionga Herodes caulanleickas/ Herran pinan ielken/ se caikein wijmen Euangelium kirioitti/ ninquin Asian Maan Pispat hende rucolit/ Cherintust ia muita Eriseurasit wastan/ ia enimitten silloin ylesnousi se Ebioniterin opetus/ iotca sanoit ettei Christus ennen ollut/ quin Maria.
Senteden tai mös wadhittijn/ henen Jumalist loondons wlostoimittaman.
Sanouat he mös toisen syyn oleuan tehen kirioituxeen/ ette coska hen oli lukenut Mattheusen Marcusen ia Lucan ramatudh/ nin hen oli tosin wahwistanut heiden kirioituxens textin/ ia todhisti heiden totta puhuneexi/ mutta waan yhden wodhen menosta/ iona Herra mös pinattin/ ia ette he olit waiuon Johannesen Fangiuxen ielken/ Herran menon kirioittaneet.
Nin sis teme Pyhe Johannes poisietti sen yhden wodhen/ ionga menot/ ne mwdh colmet/ olit kirioittanet/ Ja rupesi sijte entisen aijan Menost iutteleman/ quin tapactui/ ennen quin Johannes Tornin saluattin/ Ninquin heille taita iulghistetta/ iotca wisusti ne Nelien Euangelisterin ramatudh lukeuat.
Joca mös sen rijdhan ia welin ratkaise/ quin Johannesen ia ninen muinen Euangelisterin waihel näky oleua.
Kirioitti hen mös yhden Lehestuskirian/ ioca nein alcupi/ Se quin alghusta oli/ sen me cwlluet olema/ sen me nähnyet olema meiden silmillen sen me catzonut olema/ sen me Käsilem Pitelim Elemen sanast.
Ja teme Lehestuskiria caikilda kircon Esimiehilde ia oppenuilda wahuistetan.
Mutta ne caxi muta iotca nein alcauat.
SE Wanhin sille wloswalitulle Frowalle/ ia henen Lapsillens/ Ja mös sen toisen/ quin nein alcapi/ Se wanhin sille Rackalle Caiolle/ iota mine racastan totudhes.
Ne sanotan oleua Yhden Wanhan Johannesen lehetuskiriat/ ionga mös toinen Hauta wiele tenepene Ephesin tykene osotetan/ Ja monicadhat lwleuat sen saman Johannesen Euangelistan caxi ielkenmuisto sielle oleuan/ waicka ei se iuri tosi ole/ Sille ette oli mös yxi toinen Johannes Presbiter ia Theologus/ ioca lwllan Sen ilmistus kirian kirioitaneexi/ ia seki Ephesios ombi haudhattu/ ninquin S. Ieronimus todhistapi Papian Elemes.
Nelientoistakymenne sis woonna/ Neronin ielken/ coska Domitianus Keisari Christikunda wainosi lehetettin Johannes radholisexi sihen Loton Pathmos/ cussa hen näki ia kirioitti Sen ilmestuskirian/ ionga Justinus Martyr ia Hireneus sijtte tulkitzit.
Mutta quin Domitianus oli tapettu/ ia henen Sädyns oli Romin Radhist turhaxi techty henen swren Angarudhens tedhen/ nin se Johannes palasi Ephesum Keisarin Neruan wallan aican/ ia sielle oli haman Keisarin Traianusen aica'/ kijnitti/ opetti ia hallitzi caiki Seurakunnat Asian maas/ ia hen wanheni/ ia cooli Cudhenkymmenen ia cahdhexan aijastaijan ielken HErran pinan/ Ja Haudhattin sen saman Caupungin tyge.

P. Johannesen Euangelium.

Ensimeinen Lucu.

Joh 1:1 Algusa oli Sana/ Ja se Sana oli Jumalan tykene/ Ja Jumala oli se Sana/
Joh 1:2 Teme oli algusa Jumalan tykene.
Joh 1:3 Caiki ouat sen cautta tehdhyt/ ia ilman site ei ole miten techty ioca techty ombi.
Joh 1:4 Henes Eleme oli/ ia se Eleme oli Inhimisten Walkeus/
Joh 1:5 Ja se Walkeus Pimeydes paista/ ia ne pimeyxet eiuet site käsittenyet.
Joh 1:6 Oli yxi Mies lehetetty Jumalalda/ ionga nimi oli Johannes.
Joh 1:7 Se sama tuli todhistaman/ ette henen pidheis sijte Walkeudhesta todhistaman/ Sempäle ette caiki vskoisit henen cauttans.
Joh 1:8 Ei hen ollut se walkeus/ mutta hen oli lehetetty todhistaman sijte walkeudhesta.
Joh 1:9 Se walkeus oli yxi totinen walkeus/ ioca walista * caiki Inhimiset iotca tehen Mailman tuleuat.
Joh 1:10 Se oli Mailmas/ ia mailma ombi sen saman cautta techty/ ia ei Mailma hende tundenut.
Joh 1:11 Hen tuli Omillens/ ia henen omans eiuet hende wastanottanet.
Joh 1:12 Mutta nin monda quin hende wastanotit/ nijlle hen annoi woiman Jumalan Lapsixi tulla/ iotca henen Nimens päle wskouat.
Joh 1:13 Jotca ei werist eike Lihan tadhost/ eike mös miehen tadhost/ mutta Jumalast syndynet ouat.
Joh 1:14 Ja se Sana tuli Lihaxi/ ia asui meidhen seas/ Ja me neim henen Cunnians/ ninquin Ainocaisen Poian Cunnian Isest teunnens Armoia ia Totwtta.
Joh 1:15 Johannes todhista henest/ huta ia sano/ Teme oli se iosta mine sanoin/ Minun ielkijni on tuleua/ ioca minun edhellen ombi ollut/ Sille ette hen oli ennen quin mine/
Joh 1:16 Ja henen teudhelisestens caiki me olema ottaneet * Ja armo armon edeste.
Joh 1:17 Sille ette Laki ombi Mosesen cautta annettu/ Armo ia totuus ombi IESUSEN CHRISTUSEN cautta tullut.
Joh 1:18 Eikengen ole Jumalata coskan nähnyt Se ainocainen Poica ioca on Isen helmas/ se o'bi meille sen ilmoittanut.
Joh 1:19 Ja teme ombi Johannesen Todhistos/ Coska Juttat lehetit Jerusalemist Papit ia Leuitit/ kysymen henelde Cucas olet?
Joh 1:20 Ja hen todhisti/ ia ei kieldenyt. Ja hen todhisti sanodhen/
Joh 1:21 Em mine ole Christus. Ja he kysyit henelle/ Mike sis? Olecos Elias? Hen sanoi/ En ole. Olecos Propheta?
Joh 1:22 Ja hen wastasi/ En. Nin he sanoit henelle/ Mikes sis olet? Ette me wastauxen annaisime niden iotca meite lehdetit? Mites sanot itzestes?
Joh 1:23 Hen sanoi/ Mine olen Hwtauaisen äni Corues Walmistaca Herran tiete ninquin Esaias Propheta sanoi.
Joh 1:24 Ja ne iotca lehetetyt olit/ olit niste Phariseusist.
Joh 1:25 Ja ne kysyit henelle/ ia sanoit henelle/ Mixi sis sine castat/ ios ei sine ole Christ9/ eike Elias/ eike Propheta?
Joh 1:26 Joha'nes wastasi heite ia sanoi/ Mine castan wedhelle/ Mutta se teidhen keskellen seiso iota ei te tunne/
Joh 1:27 Se se ombi/ ioca minun ielkeni tulepi/ ioca minun edhelen on ollut/ Jonga mine en ole keluolinen Kengen Rihmoi pästemen.
Joh 1:28 Neme tapactuit Bethabaras/ sillepolen Jordanin/ cussa Johonnes castoi.
Joh 1:29 Toisna peiuenä näki Joha'nes Iesusen tygens tuleuan/ ia sanoi/ Catzo Teme o'bi Jumalan Caritza/ ioca Poisotta Mailman Synnin
Joh 1:30 Teme ombi se iosta mine sanoin/ Minun ielkeni tulepi Mies/ ioca ennen minua ombi ollut. Sille ette hen oli ennen quin mine/
Joh 1:31 ia em mine hende tundenut. Mutta sempäle ette henen piti ilmestymen Israelis/ senteden mine tulin castaman wedhellä.
Joh 1:32 Ja Johannes todhisti ia sanoi Mine näin Hengen alastuleuan Taiuahast ninquin Mettisen ia iei henen pälens/
Joh 1:33 ia em mine tundenut hende Mutta ioca minun lehetti castaman wedhelle/ se minulle sanoi/ Jonga päle sine neget Hengen alastuleuan/ ia ieuen henen pälens/ se sama se on ioca pyhelle Hengelle castapi.
Joh 1:34 Ja mine sen näin ia todhistin/ Temen oleua' Jumalan Poian.
Joh 1:35 Toisna peiuen seisoi tas Johannes ia caxi henen Opetuslastans.
Joh 1:36 Ja quin hen näki Iesusen waeldauan/ sanoi hen/ Catzo/ Se ombi Jumalan Caritza.
Joh 1:37 Ja caxi henen Opetuslastans cwlit henen puhuan/ ia seurasit Iesust.
Joh 1:38 Mutta Iesus kensi ymberins/ ia näki ne hendens seurauan ia sanoi heille/ Mite te etzitte?
Joh 1:39 Nin he sanoit henelle/ Rabbi ( se on tulkittu ) Mestari/ cussas asut? Hen sanoi heille/ Tulcat ia catzocat. He tulit ia näit cussa hen asui/ ia olit henen tykenens sen päiuen. Nin oli lähes io kymmenes hetki.
Joh 1:40 Yxi nijste cadhest iotca Johanneselda cwlit/ ia Iesusta seurasit/ oli Andreas Simo' Petarin welij/
Joh 1:41 Se sama leusi ensin henen weliens Simonin ia sonoi henelle/ Me leusime Messiasen ( quin on tulkittu ) sen woidheltun.
Joh 1:42 Ja toidh sen Iesusen tyge.
Joh 1:43 Coska Iesus sen näki sanoi hen/ Sine olet Simon Jonan poica/ sine pite cutzuttaman Cephas ( se on tulkittu ) Callio.
Joh 1:44 Toisna peiuen tactoi Iesus taas menne Galilean/ ia leusi Philippusen ia sanoi henelle/ Seura minua.
Joh 1:45 Mutta Philippus oli Bethsaidast/ Andreasen ia Petarin caupungist.
Joh 1:46 Philippus leusi Nathanael ia sanoi henelle/ Me olema sen leuneet/ iosta Moses Lais ia Prophetat kirioitit/ Iesusen Josephin Poian Nazaretist.
Joh 1:47 Ja Nathanael sanoi henelle/ Mite hyue Nazaretist woi tulla? Philippus sanoi henelle/ Tule ia catzo.
Joh 1:48 Iesus näki Nathanael tygens tuleuan Ja sanoi heneste/ Catzo/ Yxi totisest Israelainen iossa ei ychten petost ole. Nathanael sanoi henelle/ Mistes minun tunnet?
Joh 1:49 Wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Ennen quin Philippus cutzui sinua coskas olit Ficuna puun alla/ mine näin sinun.
Joh 1:50 Wastasi Natanael ia sanoi henelle/ Rabbi/ Sine olet se Jumalan poica/ Sine olet se Israelin Kuningas.
Joh 1:51 Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Sine vskot ette mine sanoin sinulle/ Mine nein sinun Ficona puun alla/ Sine saat wiele swrembita nehde.
Joh 1:52 Ja sanoi henelle/ Totisest totisest sanon mine teille/ Testedes pite teiden näkemen Taiuan aukian/ Ja Jumalan Engelit ylesastuuaiset ia alasastuuaiset Inhimisen Poian päle.

* Caiki inhimiset ) Se on Christus ombi Mailman walkius/ ioca yleswalcaise caiki Inhimiset Euangeliumin cautt.
Sille se caikille Londocappaleille sarnatan/ iotca ouat taicka tuleuat Inhimisexi.
* Armo armon tädhen ) Meille on armo annettu Christusen Armon tädhen/ ette me henen cauttans Lain teutemme/ ia Isen tunnemme/ iolla wlkocullasus lackapi ia me toimelisixi Inhimisixi tulema.

Toinen Lucu.

Joh 2:1 JA colmanden peuen olit Häedh Canas Galileas/ In oli Iesusen Eiti sielle.
Joh 2:2 Nin mös Iesus ia henen Opetuslapsens cutzuttin Häehin.
Joh 2:3 Ja coska wina pwttui/ sanoi Iesuse' Eiti henelle/ Ei ole heille wina.
Joh 2:4 Sanoi Iesus henelle/ Waimo/ mite minulle ombi sinun cansas? Ei ole minun hetken wiele tullut.
Joh 2:5 Sanoi henen Eitins paluelioille/ Mite hen teille sanopi/ se techket.
Joh 2:6 Nin olit sielle cwsi Kiuiste wesiastiat panduna/ Judasten Pudhistamisen tauan ielken/ ia cuki weti caxi eli colme Mitta.
Joh 2:7 Nin sanoi Iesus heille/ Teuteket wesiastiat wedhelle. Ja he teutit ne ylen teuten.
Joh 2:8 Ja hen sanoi heille/ Pangat nyt siselle/ ia wieket Edheskeuuelle. Ja he weit.
Joh 2:9 Mutta quin se Edeskieupe maisti site wina/ ioca oli wesi ollut/ eike tienyt custa se tuli/ Mutta ne Palueliat tiesit iotca sen wedhen ammulsit/ cutzui se Edeskieupe Ylien ia sanoi henelle/
Joh 2:10 Jocainen andapi ensin Hyue wina/ ia quin he iopuuat/ sijtte site Honombata. Sine sen Hyuen winan kätkit tehenasti.
Joh 2:11 Teme ombi se ensimeinen Tunnustechti/ ionga Iesus teki Canas Galileas/ ia ilmoitti henen Cunnians. Ja henen Opetuslapsens wskoit henen pälens.
Joh 2:12 Sitelehin hen alasmeni Capernaumijn hen itze/ ia henen Eitins/ ia henen weliens/ ia henen Opetuslapsens/ ia eiuet he sielle cauuan wipyneet.
Joh 2:13 Ja Judasten/ Päsienen oli iwri lesse/ Ja Iesus ylesmeni Jerusalemin/
Joh 2:14 Ja leusi Templis ne istuuan/ iotca sielle Caria Lambait/ ia Mettisit myskendelit/ ia waihechtaijat.
Joh 2:15 Ja hen teki Rooskan Köusiste/ ia wlosaioi caiki Templist/ ynne Lambat ia Carian. Ja waihechtaiaden rahan hen poiswiskasi/ ia mahancukisti peudhet.
Joh 2:16 Ja sanoi nijlle ioca Mettisi myidh/ wieket nämet telde pois/ Ja elket tehckö minun Iseni Honecta Cauppahonexi.
Joh 2:17 Mutta henen Opetuslapsens muistit ette Kirioitettu on/ Sinun Hones Kiuaus ombi minun szönyt.
Joh 2:18 Nin wastasit Juttat/ ia sanoit henelle/ Mite mercki sine meille osotat/ ette sine neite teet?
Joh 2:19 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Rickocat teme Templi/ ia colmanden peiuen/ mine tadon sen ylesrake'da.
Joh 2:20 Nin sanoit Juttat/ Tete Templi ombi cwsi widhettekymende wootta rakettu/ ia sine sen tadhot colmen peiuen ylesrakenda?
Joh 2:21 Mutta hen sanoi henen Rumins Templist.
Joh 2:22 Coska hen sis oli coolluista ylesnosnut/ muistit henen Opetuslapsens/ ette hen oli sen sanonut/ ia vskoit Ramatudh/ ia sen Puhen/ ionga Iesus sanonut oli.
Joh 2:23 Coska hen nyt Jerusalemis oli/ Päsieisne Juhlapeiuenä/ vskoit monda henen Nimens päle/ coska he näit ne Tunnustedhet/ iotca hen teki.
Joh 2:24 Mutta Iesus ei vskonut itzens heille/ Sille ette hen tunsi heijet caiki/
Joh 2:25 ia ei taruinut/ ette iocu pideis todistaman Inhimisist. Sille hen itze kylle tiesi mite Inhimises oli.

Colmas Lucu.

Joh 3:1 NIn oli yxi mies Phariseusist/ Nicodemus nimelde/ yxi Judasten Ylimeinen/
Joh 3:2 Se tuli ölle Iesusen tyge ia sanoi henelle/ Mestari/ me tiedhem ette sine olet Opetaiaxi Jumalast tullut. Sille eikengen taidha neite Tunnustechti tedhä/ iotca sine teet/ ellei Jumala olisi henen cansans.
Joh 3:3 Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Totisesta totisesta/ mine sanon sinulle/ Ellei iocu wastudhest synny/ ei hen woi nädhä Jumala' waldakunda.
Joh 3:4 Sanoi henelle Nicodemus/ Quinga taita Inhiminen syndy coska hen wanha ombi. Woipico hen Eitins cochtun iellens siselmenne/ ia syndy?
Joh 3:5 Iesus wastasi/ Totisest/ totisest/ sano' mine sinulle. Ellei iocu synny wedhest ia Hengest/ nin ei hen woi Jumalan Walda kundan siseltulla.
Joh 3:6 Mite Lihast syndynyt on/ se ombi Liha. Ja mite Hengest syndynyt on/ se ombi Hengi.
Joh 3:7 Ele ihmettele/ ette mine sanoin sinulle/ ette teiden pite wdesta syndyme'.
Joh 3:8 Twli puhalta cussa hen tacto/ ia sine cwlet hene' hwmuns/ Ja et sine tiedä custa hen tule/ taicka cuhu'ga hen menepi. Nein on iocaine'/ quin He'gest syndynyt on.
Joh 3:9 Nicodemus wastasi/ ia sanoi henelle/ Quinga se taita tulla?
Joh 3:10 Iesus wastasi/ ia sanoi henelle/ Oleco sine se Mestari Israelis/ ia et neite tiedhe?
Joh 3:11 Totisest/ totisest/ sano' mine sinulle Me puhume/ mite me tiedhe'/ ia todistam/ mite me neim/ ia ette te wasta' ota meiden todistusta.
Joh 3:12 Jos mine malisia teille sanoin/ ia ette te wskonuat/ quinga te wskoisitt/ ios mine teille Taiualisi sanoisin?
Joh 3:13 Ja eikengen ylesastu Taiuasen/ waan se/ ioca taiuaast alasastui/ inhimisen Poica/ ioca ombi Taiuahas.
Joh 3:14 Ja ninquin Moses ylensi Kärmen coruesa/
Joh 3:15 Nin pite mös Inhimisen Poica ylettemen/ Sempäle/ ette Caiki/ iotca henen pällens wskouat/ ei pide huckuman/ Mutta ijancaikisen Elemen szaman.
Joh 3:16 Sille Nein on Jumala Mailma racastanut/ ette he' andoi hene' ainoan Poicans/ Sempälle/ ette Jocaine' quin wsko hene' päle's ei pide huckuma'/ mutta ijancaikise' Eleme' szama'.
Joh 3:17 Sille/ ettei Jumala lehettenyt Poica's Mailma'/ ette hene' piti domitzeman mailma/ Muta ette Mailma piti henen cauttans wapadettaman.
Joh 3:18 Joca henen pälens wsko/ ei hen domita/ Mutta ioca ei wsko/ io se domittu on/ Sille ettei hen wskonut Jumalan ainocaisen Poian nimen päle.
Joh 3:19 Mutta teme ombi Domio/ Ette Walkeus tuli Mailman ia Inhimiset racastit enämin Pimeytte/ quin Walkiutta. Sille ette heiden Tööns olit pahat.
Joh 3:20 Sille ette iocainen/ quin paha tekepi/ se wihapi Walkiutta/ eike tule Walkiuten/ Senpäle/ ettei henen Tööns pideisi laitettaman.
Joh 3:21 Mutta ioca Totudhen tekepi/ se tulepi Walkiudhen tyge/ ette henen Tööns piteis näkymen/ Sille ette he Jumalas tehdhyt ouat.
Joh 3:22 Senielken tuli Iesus/ ia henen Opetuslapsens Judean maalle/ ia asui sielle heiden cansans/ ia castoi.
Joh 3:23 Mutta Johannes mös castoi/ wiele Enonis/ leszna Salim/ sille ette sielle oli palio wesi. Ja he tulit/ ia annoit casta itzens/
Joh 3:24 Sille ettei Johannes wiele silloin ollut Fangiuxen heitettu.
Joh 3:25 Nin nousi yxi kysymys Johannesen Opetuslasten ia Judasten keskenä Puhdistuxest.
Joh 3:26 Ja he tulit Johannesen tyge/ ia sanoit henelle/ Mestari/ ioca sinun cansans oli toiselpolen Jordanin/ iosta sine todhistit/ Catzo/ se castapi/ ia iocainen tule henen tygens.
Joh 3:27 Johannes wastasi/ ia sanoi/ Ei woi Inhiminen mite otta ellei se anneta henelle Taiuahast.
Joh 3:28 Itze te oletta minun Todhistaiani/ ette mine sanonut olen/ Em mine ole Christus/ wan mine olen henen edhellens lehetettu.
Joh 3:29 Jolla ombi Morsian/ se on Ylke/ Mutta Ylghien ysteue seisopi/ ia cwldele hende/ ia itzens sangen iloitta Ylghie' änestä. Se sama sis minun ilon o'bi nyt teutetty/
Joh 3:30 Henen tule caswa/ mutta minu' pite wäheneme'.
Joh 3:31 Joca ylhelde tule/ se ombi caikein päle. Joca maasta ombi/ se on maasta/ Ja maasta se puhupi.
Joh 3:32 Joca Taiuast tule/ hen on caikein ylitze/ Ja todista mite hen nähnyt ia cwllut on. Ja eikenge' ota hene' Todhistustans.
Joh 3:33 Mutta ioca hene' Todhistuxens otti/ se * insiglasi/ ette Jumala ombi totinen.
Joh 3:34 Sille ette se/ ionga Jumala lehetti/ se puhupi Jumalan sanoia. Sille ettei Jumala anna Henge * mitan cansa.
Joh 3:35 Ise rakasta Poica/ ia caiki annoi henen käteens.
Joh 3:36 Joca vsko Poian päle sille ombi ijancaikine' Eleme. Mutta ioca ei vsko Poian päle/ ei henen pide Elemete näkemen/ Mutta Jumalan wiha pysypi henen pälens.

* Insiglanut ) Se on/ hen leutepi ninquin Insiglin painetun henen Sydhemesens/ nimittein/ sen vskon/ quinga Jumala hurskas ia waka ombi/ ia sen hen mös tunnusta ia todhista vlcolisesta.
Ninquin hen sanopi 7. Cap. Joca Isen tahdhon tekepi/ se tundepi ios teme Oppi ombi Jumalasta. etc.

Nelies Lucu

Joh 4:1 COska nyt HERRA ymmersi/ Phariseusten cwlleexi/ ette Iesus teki enämen Opetuslapsi/ ia castoi/ quin Johannes (
Joh 4:2 waicka ei Iesus itze castanut/ waan henen Opetuslapsens )
Joh 4:3 ietti hen Judean/ ia iellensmeni Galilean.
Joh 4:4 Nin henen piti Samarian cautta waeldaman.
Joh 4:5 Nin hen tuli ychten Samarian Caupungin/ ioca cutzutan Sichar/ lehes site Mancartanota/ ionga Jacob oli andanut Poians Josephin.
Joh 4:6 Nin oli sielle/ Jacobin Lähdhe. Coska nyt Iesus matkast oli wäsynyt/ nin hen istui Lächten päle. Ja se oli liki cwdhetta hetke.
Joh 4:7 Nin tuli yxi Samaritanin waimo/ wette ammultaman. Iesus sanoi henelle/ Anna minun iodhaxen.
Joh 4:8 Sille ette henen Opetuslapsens olit mennet Caupungin/ roca ostaman.
Joh 4:9 Sanoi sis henelle se Samaritanin waimo/ Quinga sine minulda ioma anot/ ioca olet Judeus/ ia mine olen Samaritanin waimo? Sille ettei Jwttaille ole ychten meno Samaritanein cansa.
Joh 4:10 Iesus wastasi/ ia sanoi henelle/ Jos sine tiedheisit Jumalan Lahian/ ia cuca se on/ ioca sinulle sanoi/ Anna minun iodhaxeni/ Sine tosin anoisit henelde/ ia hen annais sinulle Eleuen wedhen.
Joh 4:11 Sanoi henelle waimo/ HERRA/ eipä sinulla ole/ milles ammullat/ ia Lähdhe ombi sywe/ Custa sis sinulla ombi se Eleue wesi?
Joh 4:12 Ollecos swrembi/ quin meiden Ise Jacob/ ioca meille tämen Lächten annoi? Ja itze sijte ioij/ ia henen Lapsens ia Carians?
Joh 4:13 Iesus wastasi/ ia sanoi henelle/ Jocainen quin iopi teste wedheste/ hen iellens ianopi/
Joh 4:14 Mutta ioca sijte wedheste iopi/ ionga mine annan henelle/ ei se ijancaikisesta iano. Waan se wesi/ io'ga mine henelle anna'/ se tulepi henes ydhexi Lächten wedexi/ ioca cohopi ijancaikiseen Elemehe'.
Joh 4:15 Sanoi se Waimo henelle/ HERRA/ Anna minulle se wesi/ etten mine ianoisi/ enge tulisi tenne ammuldaman.
Joh 4:16 Sanoi Iesus henelle/ Mene/ cutzu sinun Miehes/ ia tule tenne.
Joh 4:17 Waimo wastasi/ ia sanoi henelle/ Ei ole minulla Mieste.
Joh 4:18 Sanoi Iesus henelle/ Oikein sine sanoit/ Ei ole minulla Mieste/ Sille ette wisi Mieste ombi sinulla ollut/ ia se ioca sinulla nyt on/ ei ole sinun Miehes/ Sen sine oikein sanoit.
Joh 4:19 Sanoi henelle waimo/ HERRA/ mine näen/ ette sine olet yxi Propheta.
Joh 4:20 Meiden Iset ouat telle Worella cumartaneet Ja te sanotta/ Ette Jerusalemis ombi se Sija/ iossa pite cumartaman.
Joh 4:21 Iesus sanoi henelle/ Waimo/ wsko minua/ se aica tulepi/ ettei te telle Worella/ eikä Jerusalemis Ise cumardha.
Joh 4:22 Ette te tiedhe/ mite te cumardhatte/ Mutta me tiedhem/ mite me cumardham/ Sille Terueys Juttaista ombi.
Joh 4:23 Mutta se hetki tulepi/ ia io nyt on/ ette ne totiset Cumartaiat pite Ise cumartaman Henges ia Totudhes. Sille ette Iseki tactopi sencaltaisita/ iotca hende cumartaman pite.
Joh 4:24 Jumala ombi Hengi/ ia iotca hende cumartauat/ heiden pite Henges ia Totudhes hende cumartaman.
Joh 4:25 Sanoi henelle waimo/ Mine tiedhen/ ette Messias ombi tuleua/ ioca cutzutan Christus. Coska se sama tulepi/ nin hen ilmoittapi meille caiki.
Joh 4:26 Sanoi Iesus henelle/ Mine olen se sama/ ioca sinun cansas puhun.
Joh 4:27 Ja iuri silloin tulit henen Opetuslapsens/ ia ihmettelit/ ette hen site waimo puhutteli. Eikengen sanonut quitengan/ Mites kysyt? eli mites hende puhuttelet?
Joh 4:28 Nin se waimo ietti Wesiastians/ ia meni Caupungin/ ia sanoi nijlle Inhimisille/
Joh 4:29 Tulcat nekemen site Inhimiste/ ioca minulle sanoi caiki mite mine tehnyt olen/ Olleco hen se Christus?
Joh 4:30 Nin he vloslexit Caupungist/ ia tulit henen tygens.
Joh 4:31 Mutta sillewälil rucolit Opetuslapset hende/ sanoden/ Rabbi/ szöö.
Joh 4:32 Nin hen sanoi heille/ Minulla ombi Roca södhexeni/ iota ette te tiedä.
Joh 4:33 Nin sanoit Opetuslapset keskenens/ Lienekö iocu henelle söteuete toonut?
Joh 4:34 Iesus sanoi heile/ Minun * Rocan ombi se/ ette mine tegen henen tactons/ ioca minun lehetti/ ia teuten henen teghonsa.
Joh 4:35 Ettekö te sano/ Wiele nyt ouat Nelie Cwcautta nin tule Elon aica? Catzo mine sanon teille/ ylesnostacat teiden silmen/ ia catzocat wainioita. Sille ette he ouat io walkiat Elohon/
Joh 4:36 Ja ioca nijttepi/ se Palcan saapi/ ia cocopi Hedhelmen ijancaikisen Elemeen/ Senpäle ette se ioca kylue ia ioca nijtte/ ynne pite iloitzeman.
Joh 4:37 Sille ette tesse ombi se Puhe tosi/ Yxi kylue ia toinen nijtte.
Joh 4:38 Mine lehetin teijet nijttemen/ iota ette te ole tötetehnyt. Mwdh ouat tötetehnet/ ia te oletta heiden töihins siselle tulluet.
Joh 4:39 Nin vskoit monda Samaritani/ sijte Caupungist henen pälens/ sen waimon puhen tedhen/ ioca todisti/ Hen ombi minulle sanonut/ caiki mite mine tehnyt olen.
Joh 4:40 Coska nyt ne Samaritanit tulit henen tygens/ rucolit he hende/ ette hen tadhois wipy heiden tykenens. Ja hen wipyi sielle caxi peiue.
Joh 4:41 Ja palio enembi vskoit henen Sanans tedhen/ Ja sanoit sille waimolle/
Joh 4:42 Emme me nyt sillen vsko sinun puhes teden. Sille me olema itzeki cwlleet/ ia tiedhemme ette hen ombi totisesta Christus/ se mailman Wapattaija.
Joh 4:43 Mutta sitte cadhen peiuen peräst/ lexi hen sielde/ ia meni Galilean/
Joh 4:44 Sille ette itze Iesus todhisti/ ettei iocu Propheta isensmalla miten maxa.
Joh 4:45 Coska hen nyt tuli Galilean/ wastanrupesit ne Galileuset he'de/ iotca nähnet olit caiki mite hen Jerusalemis Juhlana tehnyt oli/ Sille ette hekin mös/ olit Juhlal olleet.
Joh 4:46 Tuli sis Iesus tas Canan Galileas/ cussa hen oli wedest winan tehnyt.
Joh 4:47 Nin oli yxi Kuninganmies/ ionga Poica sairasti Capernaumis. Coska hen cwli/ ette Iesus oli tullut Judeast Galileahan/ meni he' hene' tygens Rwcoli he'de alastulema'/ ia para'daman hene' Poica's/ Sille ette hen oli colemallans/
Joh 4:48 Sanoi sis Iesus henelle/ Ellei te näe Mercki ia Ihmeit/ nin ette te wsko.
Joh 4:49 Sanoi henelle se Kuninganmies/ HERRA/ alastule ennen quin minun Poican colepi.
Joh 4:50 Iesus sanoi henelle/ Mene/ sinun Poicas elepi. Se Mies wskoi sen Sanan ionga Iesus sanoi henelle/ ia meni.
Joh 4:51 Nin henen mennesens codhasit henen Paluelians henen/ ia ilmoitit henelle/ ia sanoit/ Sinun Poicas elepi.
Joh 4:52 Nin hen tutki heilde hetken/ mille hen parani. Ja he sanoit henelle/ Eilen seitzeme'nel hetkel ylenannoi wilutauti henen.
Joh 4:53 Nin Ise sis ymmersi ette se hetki oli/ iolla Iesus sanoi henelle/ Sinun Poicas elepi. Ja hen wskoi ia caiki henen Honens.
Joh 4:54 Teme taas ombi se toinen Mercki/ ionga Iesus teki/ coska hen Judeast tuli Galilean.

* Minun Roocan ) Mutta Isen tacto ombi ette Christusen Pijnan cautta piti Euangelium coco Mailmas sarnataman/ ioca silloin Käsis olis/ ninquin siloin mös Elon aica lehestui.

Wides Lucu.

Joh 5:1 SEnielken oli Judasten Juhla peiue/ Ja Iesus ylesastui Jerusalemin.
Joh 5:2 Nin ombi Jerusalemis sen La'maste' Honen tykene yxi La'micko/ ioca cutzutan Hebreaxi * Bethesda/ iolla oli wisi Waija/
Joh 5:3 ioissa macasi palio Sairaita Sokeita/ Ra'boia/ Haluatuita/ ne odotit wede'ck lijumist/
Joh 5:4 Sille ette Engeli alasastui wissille aialla siehe' Lammickoon/ ia pydhersi wedhen/ Joca nyt Ensimeisne/ wedhen pydhertyxen ielken sinne siselle astui/ hen parani/ misse ikenens Taudhis hen oli.
Joh 5:5 Nin oli sielle yxi Mies/ ioca Cadhexan neliettekymmende wootta oli Kipiä maanut.
Joh 5:6 Coska Iesus sai henen nähde/ cussa hen macasi/ ia tunsi ette hen io cauuan oli sairastanut/ sanoi hen henelle/ Tactocos tulla teruexi?
Joh 5:7 Wastasi he'de se Sairas/ Herra/ Ei minull ole ycten inhimist/ ette coska wesi pydherten/ ioca minun wiepi Lammickon/ Ja ennen quin mine tulen/ io ombi toinen minun edelleni siselle astunut.
Joh 5:8 Iesus sanoi henelle/ Nouse yles/ ota sinu' wootes ia mene.
Joh 5:9 Ja cochta se Inhiminen parani/ ia otti henen wootens/ ia meni.
Joh 5:10 Ja se sama peiue oli Sabbathi. Sanoit sis Jwttat sille/ ioca parattu oli/ Tenepene ombi Sabbathi/ Ei nyt ole lupa canda woodhettas.
Joh 5:11 Wastasi hen heite/ Joca minun paransi/ se sanoi minulle/ Ota sinun wootes ia mene.
Joh 5:12 Nin he kysyit henelle/ Cuca se Inhiminen ombi/ ioca sinulle sanoi/ Ota sinun wootes/ ia mene?
Joh 5:13 Mutta se ioca parattu oli ei tiennyt kenge se oli/ Sille ette Iesus oli lymenyt/ ette Canssa nijn palio oli sijne Paicas.
Joh 5:14 Senperäst leusi Iesus henen Templis/ ia sanoi henelle/ Catzos/ sine olet parattu/ Ele sillen syndi tee/ ettei iotakin pahembi sinua codhaisi.
Joh 5:15 Nin se Inhiminen poismeni/ ia ilmoitti Jwttaille/ Ette se oli Iesus/ ioca henen paransi.
Joh 5:16 Ja senteden wihasit Jwttahat Iesusta/ ia etzit hende tappaxens/ Ette hen sencaltaisit teki Sabbathina.
Joh 5:17 Nin wastasi Iesus heite/ Minun Isen haman tehen asti tekepi/ Ja mine mös tegen.
Joh 5:18 Senteden sis Jwttat enämin etzit hende tappaxens/ Ettei hen waan Sabbathi rickonut/ mutta mös sanoi Isens Jumalaxi/ ia teki itzens Jumalan caltaisexi.
Joh 5:19 Nin wastasi Iesus ia sanoi heile/ Totisest totisest/ sano' mine teille/ Ei taidha Poica itzestens miten tedhä/ waan mite he' näkepi Isens tekeue'/ Sille ette mite he' tekepi/ site sama mös Poica tekepi.
Joh 5:20 Sille ette Ise racastapi Poica's/ Ja osottapi caiki henelle/ mite he' itze tekepi/ ia wiele swre'bita Töite hene' pite osottama' henelle/ quin neme ouat/ Ette teide' pite ihmectelme'.
Joh 5:21 Sille ette ninquin Ise ylesheräytte Colleita ia wirgottapi/
Joh 5:22 Nin mös Poica wirgottapi ioita he' tactopi.
Joh 5:23 Sille ettei Ise ketäke' domitze/ wan caiken Domion a'noi Poialle/ Senpäle ette caiki pite cu'nioitzema' Poica/ ninquin he Ise cunnioitzeuat.
Joh 5:24 Joca ei Poica cunnioitze/ ei se mös Ise cunnioitze/ ioca hene' lehetti. Totisest totisest sano' mine teille/ Joca minu' sanani cwle ia vsko sen ioca minun lehetti/ henelle ombi ijancaikine' Eleme/ Ja ei tule Domion/ wan hen waelta Colemasta Elemehen.
Joh 5:25 Totisest totisest sanon mine teille/ Ette hetki tulepi ia nyt io on/ ette ne coolluet pite cwleman Jumalan Poian änen/ Ja ne iotca sen cwleuat/ pite eleme'.
Joh 5:26 Sille ninquin Isell on eleme itzesens/ nin hen mös annoi Poialle elemen itzesens oleman/
Joh 5:27 Ja on mös henelle andanut woiman domita/ sentäden ette he' on Inhimise' * Poica.
Joh 5:28 Elket site imectelkö/ Sille ette hetki tulepi/ Jossa caiki ne iotca Haudhois ouat/ pite henen änens cwleman.
Joh 5:29 Ja pite edheskeumen/ iotca hyue tehnet ouat/ Elemen ylesnousemiseen/ Mutta ne iotca paha tehnet ouat/ Domion ylesnousemiseen.
Joh 5:30 Em mine woi itzesteni miten tehdä. Ninquin mine cwlen nin mine domitzen/ ia minun domion ombi oikeia/ Sille etten mine etzi minun tactoni/ wan Isen tacto/ ioca minun lehettänyt ombi.
Joh 5:31 Jos mine itzesteni todistaisin/ nin ei olisi minun todistuxen tosi/
Joh 5:32 Toinen ombi ioca todistapi minusta/ ia mine tieden ette henen todistuxens ombi tosi/ ionga hen minusta todhista.
Joh 5:33 Te lehetitte Johannesen tyge/ ia hen todisti totudhen.
Joh 5:34 Mutta em mine inhimiselde todistust ota/ Wan sen mine sanon senpäle ette te autuaxi tulisitta.
Joh 5:35 Hen oli palauainen ia paistauainen Kynttele/ Mutta te tadoitta wehen aica riemuita henen walkeudesans.
Joh 5:36 Mutta minulla ombi surembi todhistus quin Johannesen todhistus. Sille ette ne tegot iotca Ise minulle annoi/ ette mine ne teuteisin/ ne sama tegot iotca mine teen todistauat minusta/ ette Ise minun lehetti.
Joh 5:37 Ja se Ise ioca minun lehetti/ se sama todista minusta. Eike te ole coskan henen ändens cwlluet/ eike henen mootons nähnyet.
Joh 5:38 Ja henen Sanans ei ole teisse asuuainen/ Sille ettei te vsko site ionga hen lehetti.
Joh 5:39 Tutkicata Ramatuita/ Sille te leudette nijsse oleua' teillen ijancaikisen Elemen/ Ja ne ouat iotca todistauat minusta/
Joh 5:40 Ja ette te tado tulla minun tykeni/ että te saisitta Elemen.
Joh 5:41 Em mine Cunnia ota Inhimisilde/
Joh 5:42 Wan mine tunnen teien ettei teisse ole Jumalan rackaus.
Joh 5:43 Mine tulin minun Iseni nimeen/ ia ette te minua wastanrupe/ Jos toinen tulepi Omalla nimellens/ site te wastanrupiat.
Joh 5:44 Quinga te woitte vskoa/ iotka teiste Cunnian keskenen otatte? Ja site Cunnia ioca ainoast Jumalast tulepi/ ette te etzi?
Joh 5:45 Elket lwlko ette mine canna' teiden pälen Isen edes/ ombi se ioca teiden pälen candabi/ Moses/ ionga päle te toiuotta.
Joh 5:46 Sille ios te olisitta vskonett Mosesen/ Nin te olisitta mös minun vskoneet/ Sille ette minusta hen on kirioittanut.
Joh 5:47 Jos ette te hene' kirioituxians vsko/ Quinga te minun sanani vskotta?

* Bethesta. Se on Somexi Spitali/ iossa ne waiwaset coriatan ioca sen Lammicon tykene oli/ cussa ne wffrattawaiset Caritzat caittijn Ja ne Sairat senkaltaista Hyue teko odhotit.
* Ette hen Inhimisen poica on.
Se Domio pite iulkisesta pidhettemen caikein Inhimisten edhes/ Sentedhen tule mös sen Domarin Inhimisse olla/ ionga iocu nädhe taita/ Ja nin mös Jumalan/ ette henen pite Jumalan Domio Stolin päle istuman.

VI Lucu.

Joh 6:1 SEn ielken meni Iesus ylitze sen Galilea' mere' quin on Tyberian caupungin tykene.
Joh 6:2 Ja seurasi hende palio Cansa/ Sentedhen ette he näit henen merkins/ iotka hen teki Sairasten päle.
Joh 6:3 Nin Iesus ylesmeni ydhen woren päle ia istui sielle henen Opetuslastens cansa.
Joh 6:4 Nin lehestui Judasten Pesieis Juhla peiue.
Joh 6:5 Coska sis Iesus ylesnosti silmens/ ia neki palio Canssa tuleua' henen tygens/ sanoi hen Philippuselle/ Custa me ostamme Leipie ette neme saisit södhe?
Joh 6:6 Mutta sen hen sanoi kiusaten hende/ Sille hen kylle tiesi mite henen tekemen piti.
Joh 6:7 Wastasi Philippus hende/ Cadhe' sadhan penningin Leiuet ei teudhyisi heidhen/ ette itze cukin wehengi sais.
Joh 6:8 Sanoi yxi henen Opetuslapsista's henelle/ Andreas Simon Petarin welij/
Joh 6:9 Tesse on yxi pilti iolla on wisi Ohraista leipe ia caxi Cala/ Wan mite neme ouat neinen palion keskene?
Joh 6:10 Mutta Iesus sanoi/ Asettaca Canssa atrioitzeman. Ja sijne paicas oli palio Roho. Nin sis atrioitzit lehes wisi tuhatt Mieste.
Joh 6:11 Nin Iesus Otti leiuet/ kijtti ia a'noi Opetuslapsille/ Mutta opetuslapset iagoit nijlle atrioitzeuille. Samallamoto mös Caloista nin palio quin he' tactoi.
Joh 6:12 Coska he nyt rauitut olit/ sanoi he' opetuslapsille's/ Cootcat ne murut quin ieit/ ettei ne huckuisi.
Joh 6:13 Nin he cokosit/ ia teutit caxitoistakyme'de Corij muruilla/ widest Ohraisest leiuest/ iotca liaxi olit nijlde quin atrioitzit.
Joh 6:14 Coska sis ne inhimiset sen merkin neit io'ga Jes9 teki/ sanoit he/ Teme ombi wissist se Propheta ioca tuleua oli Mailman.
Joh 6:15 Coska sis Iesus tunsi ette he tadhoit tulla ia otta henen/ ia tedhe henen Kuningaxi/ lymui hen tas worelle yxinens.
Joh 6:16 Mutta coska ecto tuli/ alasastuit henen Opetuslapsens Mere' tyge/ ia astuit Hacten/
Joh 6:17 Ja menit ylitze meren/ Capernaumin pein/ ia io pimie oli tullut. Ja ei Iesus ollut heiden tygens tullut.
Joh 6:18 Mutta Meri paisui surest ilmast/
Joh 6:19 Coska he nyt olit soutanet lehes wisi colmatt eli colmekymende wacomitta/ neit he Iesusen keuuen meren päle ia läheneuen hactia/ Ja he peliestyit.
Joh 6:20 Nin sanoi hen heille/ Mine olen/ Elke pelietkö.
Joh 6:21 Nin he tactoit otta henen Hacten. Ja cocta sillens oli se haxi man tykene/ iohonga he menit
Joh 6:22 Toisna peiuen/ coska se Canssa/ ioca seisoi sillepolel Merta neki ettei sielle ollut mwta Hacte/ quin se yxi/ iohonga henen Opetuslapsens olit astuneet/ ia ettei Iesus ollut Hacten astunut henen Opetuslastens cansa/ waan ainoat henen Opetuslapsens olit poismennet.
Joh 6:23 Mutta mwdh Hahdet tulit Tiberiast lehes site paicka/ cussa he olit sönet leipe/ sijttequin HERRA oli kijttenyt.
Joh 6:24 Coska nyt se Canssa sen näki/ ettei Iesus sielle ollut/ eikä henen Opetuslapsens/ astuit he mös Hacten/ ia tulit Capernaumin/ Iesusta etzijen.
Joh 6:25 Ja quin he leusit henen sildepolen Merta/ sanoit he henelle/ Rabbi/ Coskas tenne tulit?
Joh 6:26 Wastasi Iesus heite/ ia sanoi/ Totisest totisest sanon mine teille/ Ette te minua senteden etzi/ että te merki neit/ waan senteden/ ette te Leiuiste söitte/ ia oletta rauitut.
Joh 6:27 Tehket roca/ ioca ei catua/ waan site ioca pysypi ijancaikiseen Elemeen/ ionga Inhimisen Poica ombi teille andaua/ Sille ette sen saman ombi Ise Jumala * insiglanut.
Joh 6:28 Nin sanoit he henelle/ Mite meiden pite tekemen/ ette me taidhaisim tehdä Jumalan töite?
Joh 6:29 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Se ombi Jumalan töö/ Ette te vskotta sen päle/ ionga hen lehetti.
Joh 6:30 Nin sanoit he henelle/ Mite merki sis sine teget/ ette me näkisim/ ia vskoisim sinun päles? Mites teget?
Joh 6:31 Meiden Iset söit Manna Corues/ ninquin kirioitettu ombi/ Hen annoi heille Leiuen Taiuahast södhexens.
Joh 6:32 Nin sanoi Iesus heille/ Totisest totosest sanon mine teille/ Ei Moses andanut teille site Leipe Taiuahast/ Mutta minun Isen andapi teille sen totisen Leiuen Taiuahast.
Joh 6:33 Sille ette se ombi Jumalan Leipe/ ioca Taiuahasta alastule/ ia Mailmalle Elemen andapi.
Joh 6:34 Nin sanoit he henelle/ HERRA/ Anna meille aina site Leipe.
Joh 6:35 Mutta Iesus sanoi heille/ Mine olen Elemen Leipe/ Joca minun tykeni tule/ ei hen iso/ ia ioca minun päleni vsko/ ei hen coskan iano.
Joh 6:36 Mutta mine sanoin teille/ Että te mös näitte minun/ ia ette sijtteken wsko.
Joh 6:37 Caiki mite minun Isen andapi minulle/ se tule minun tykeni/ Ja ioca minun tykeni tule/ em mine site poisheite.
Joh 6:38 Sille mine alasastuin Taiuahast ei ette mine teen iota mine tahdon waan iota se tacto ioca minu' lehetti.
Joh 6:39 Se on minu' Iseni tacto ioca minu' lehetti/ ettei minu' pide miten nijste caikista cadottama' quin hen minulle andoi/ mutta ne minun pite ylesheräytteme' Wimeis peiuenä.
Joh 6:40 Teme nyt ombi henen tactons/ ioca minun lehetti/ ette Jocainen quin näke Poian/ ia wsko henen pälens/ henelle pite oleman ijancaikinen Eleme. Ja minun pite hende ylesheräyttemen Wimeis peiuenä.
Joh 6:41 Nin napitzit Juttat site ette hen sanoi/ Mine olen se leipe/ ioca alastulin Taiuahast/
Joh 6:42 ia sanoit/ Eikö teme ole Iesus Josephin Poica/ ionga Isen ia Eitin me tunnema? Quingasta hen sis sanopi/ Mine olen allastullut Taiuahast?
Joh 6:43 Wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Elket napitzco keskenen/
Joh 6:44 Eikengen taidha minun tykeni tulla/ ellei Ise/ ioca minun lehetti/ wedheisi hende/ Ja minun pite hende ylesherättemen Wimeis peiuen.
Joh 6:45 Se on Prophetis kiriotettu/ Heiden pite caiki Jumalalda opetetuxi tulema'. Senteden/ iocaine' quin sen Iselde ombi cwllut ia oppenut/ hen tule minun tykeni.
Joh 6:46 Ei nijn ette iocu ombi Isen nähnyt/ waan se/ ioca ombi Jumalast/ se ombi Isen nähnyt.
Joh 6:47 Totisest totisest sano' mine teille/ Joca minun päleni vskalta/ henelle ombi se ijancaikinen Eleme.
Joh 6:48 Mine olen se Elemen Leipe.
Joh 6:49 Teiden Iset söit Manna Corues/ ia colit.
Joh 6:50 Teme ombi se Leipe/ ioca alastuli Taiuahast/ senpäle ette cuca sijte söpi/ ei henen pide coleman.
Joh 6:51 Mine olen se eleue Leipe/ ioca alastuli Taiuahast/ se quin teste Leiueste söpi/ hen elepi ijancaikisest. Ja se Leipe ionga mine annan/ se ombi minun Lihan/ ionga minun pite andaman Mailman Elemen edest.
Joh 6:52 Nin * ritelit Juttat keskenens/ sanoden/ Quinga taitapi teme anda Lihans meille söte?
Joh 6:53 Sanoi Iesus heille/ Totisest totisest sano' mine teille/ Ellei te söö Inhimisen Poian Liha/ ia ioo henen Wertans/ nin ei ole teisse Elemetä.
Joh 6:54 Joca minun Lihani sööpi/ ia ioopi minun Wereni/ henelle on ijancaikinen Eleme/ Ja minun pite hende ylesheräyttemen Wimeis peiuenä.
Joh 6:55 Sille ette minun Lihan ombi se totinen Roca/ Ja minun Weren se totinen Joma.
Joh 6:56 Joca söpi minun Lihani/ ia ioopi minun Wereni/ hen ombi minus/ ia mine henes.
Joh 6:57 Ninquin se eleue Ise minun lehetti/ ia mine elen Isen tedhen. Nin mös se/ ioca minun sööpi/ henen pite mös elemen minun techten.
Joh 6:58 Teme ombi se Leipe/ ioca Taiuahast alastuli/ Ei ninquin teiden Iset söit Manna/ ia colit/ Joca temen Leiuen söpi/ henen pite elemen ijankaikisest.
Joh 6:59 Neite hen sanoi Sinagogas/ coska hen opetti Capernaumis.
Joh 6:60 Monda sis henen Opetuslapsistans/ iotca temen cwlit/ sanoit/ Teme on yxi coua Puhe/ Cuca sen woipi cwlla?
Joh 6:61 Mutta quin Iesus tiesi itzelens/ ette henen Opetuslapsens sijte napitzit/ sanoi hen heille/ * Pahoittaco teme teite?
Joh 6:62 Mite sis/ ios te saat nähdä Inhimisen Poian ylesastuuan sinne/ cussa hen oli ennen?
Joh 6:63 Hengi ombi se/ ioca wirghotta/ Ei Liha miten autta. Ne sanat/ iotca mine puhun teille/ ouat Hengi ia Eleme/
Joh 6:64 Mutta monicadha teiste ouat/ iotca ei vskoo. Sille ette Iesus kylle tiesi alghusta/ iotca eiuet vskoneet/ ia cuca henen oli petteuä.
Joh 6:65 Ja hen sanoi/ Senteden mine sanoin teille/ Ettei kengen woi tulla minun tykeni/ ellei henelle se anneta minun Iseldeni.
Joh 6:66 Sijte samast aijast/ Monda henen Opetuslastans poismenit/ ia ylenannoit henen/ eikä mös enämbete henen cansans waelluet.
Joh 6:67 Nin sanoi Iesus nijlle cadeltoistakymmenelle/ Tadhottaco teki mös poismennä?
Joh 6:68 Wastasi hende Simon Petari/ HERRA/ kenenge tyge me meneme? Sinulla ombi sen ijancaikisen Elemen Sanat.
Joh 6:69 Ja me vskoma/ ia olem ymmerteneet/ Ette sine olet Christus se eleuen Jumalan Poica.
Joh 6:70 Iesus wastasi heite/ Engö mine teite Cactatoistakymende vloswalinnut/ Ja yxi teiste ombi Perkele?
Joh 6:71 Mutta sen hen sanoi Judasest Simonin poiast Ischariotist. Sille ette hen oli henen petteueinen/ ia se oli yxi nijste Cadhestatoistakymmeneste.

* Insiglanut eli merkinyt ) Se on/ Pyhelle Hengelle lahioittanut/ hanginud/ ia walmistanut/ ette hen yxinens caikein edhes Mestarixi ia Autaiaxi asetettu ia annettu on/ ionga ielkin iocaitzen pite henens oendaman/ souittaman ia pitemen.
* Nijn rijtelit Juttat ) Teme Cap. Ei puhu Leiuen eike winan Sacramentist/ waan Hengelisesta sömisest/ se on/ vskosta/ ette Christus totinen Jumala ia totinen Inhiminen/ henen Werens meidhen edhesten vloswodhatti.
* Pahoittaco ) Jos teme teite pahoitta ette mine nyt neite puhun teidhen cansan Maan päle/ quingasta sijtte tapactu/ coska mine Taiuasta hallitzen/ ia ne sanat pääten ia teuten.

VII. Lucu.

Joh 7:1 SItelehin waelsi Iesus Galileas/ Sille ettei hen tactonut waelda Judeas/senteden ette Juttat pydhit hende tappa.
Joh 7:2 Nin oli iuri lesse Judasten Lechtimaian Juhla peiue.
Joh 7:3 Nin sanoit henen Weliens henelle/ Mene telde/ ia mene Judean/ ette mös sinun Opetuslapses näkisit sinun Töös/ iotcas teet/ Sille ei kengen sala miten tee/ ia tachto itze iulki olla.
Joh 7:4 Jos sine nämet teet/ nin iulghista itzes Mailman edes.
Joh 7:5 Sille ettei henen Weliensseckä vskonuat henen pälens.
Joh 7:6 Nin sanoi Iesus heille/ Ei ole minun aican wiele tullut/ waan teidenaican ombi aina walmis.
Joh 7:7 Ei woi Mailma teite wihata/ mutta minua hen wihapi/ Sille ette mine cannan todhistusta henest/ Ette henen Tööns ouat pahat.
Joh 7:8 Menget te yles telle Juhla peiuelle/ Em mine wiele tadho ylesmenne telle Juhlalle/ sille ettei minun aican ole wiele nyt teutetty.
Joh 7:9 Mutta coska hen neite oli heille sanonut/ ijei he' Galilean.
Joh 7:10 Nin coska hene' Weliense olit ylesmennet/ Nin hen mös ylesmeni Juhlalle/ei iulkisest wan ninquin sala.
Joh 7:11 Nin Juttat etzit henen ielkijns Juhlana ia sanoit/ Cussa hen on?
Joh 7:12 Ja oli yxi swri napistos Canssan keskene/ Sille mutomat sanoit/ Hen on hyue. Ja mutomat sanoit/ Ei/ Wan hen wiettele Canssa.
Joh 7:13 Mutta ei quitengan yxike puhunut iulkisest heneste Juttain pelgontedhen.
Joh 7:14 Mutta coska io poli Juhla oli ioutunut/ ylesastui Iesus Templijn iaopetti.
Joh 7:15 Ja Juttat ihmectelit sanoden/ Quinga teme Kiria taita ettei hen oleoppenut?
Joh 7:16 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Minun opetuxen ei ole minun/ mutta senioca minun lehetti.
Joh 7:17 Jos iocu tahto henen mielense nouta/ henen pite tundeman ios teme opetus on Jumalast/ eli ios mine puhun itzesteni.
Joh 7:18 Joca itzestens puhupi se etzi oma cunniatans. Mutta ioca etzi sen cunniata ioca henen lehetti/ se on waca/ ia ei ole henes wärytte.
Joh 7:19 Eikö Moses andanut teille Laki/ ia ei kengen teiste Laki töillens * teutenyt? Mixi te etzitte minua tappaxenne?
Joh 7:20 Wastasi Canssa ia sanoi/ Sinulla ombi Perkele/ cuca sinua etzitappaxens?
Joh 7:21 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Yden tön mine tein ia site te caikiimehtelette/
Joh 7:22 Senteden Moses andoi teille Ymberileicauxen/ ei ette se Moseselda oli/ Wan Iselde/ ia quitengin te ymberinsleicatte Inhimisen * Sabbatthina.
Joh 7:23 Jos nyt Inhiminen ymberileicauxen otta Sabbathina/ senpäle ettei MosesenLaki pideisi rikottaman/ Nerkestytteko te minua ette mine coco Inhimisenparansin Sabbathina?
Joh 7:24 Elket domitco nekymisen ielkin/ wan domitca oikea domio.
Joh 7:25 Sanoit sis mwtamat nijste Jerusalemitanist/ Eikö teme se ole iota heetzit tappaxens?
Joh 7:26 Ja catzo hen puhu rohkiast Ja ei he henelle miten puhu. Tieteneuetkömeiden Ylimeiset todexi ette hen ombi wissi se Christus?
Joh 7:27 Mutta me tiedeme custa teme ombi Wan custa Christus tulepi ei kengentiedhe custa hen on.
Joh 7:28 Nin hwsi Iesus Templis/ opetti ia sanoi/ Ja/ te tunnette minun/ ia tiedette custa mine olen/ Ja em mine ole tullut itze minustani/ mutta se on waca ioca minun lehetti/ iota ette te tunne/
Joh 7:29 Mutta mine tunnen henen/ Sille ette mine olen henest/ Ja hen minunlehetti.
Joh 7:30 Sijtte he etzit hende käsittexens/ Wan eikengen laskenut kättense henen pälens/ Sille ettei henen aicans wiele ollut tullut.
Joh 7:31 Mutta palio cansast vskoit henen pälens ia sanoit/ Coska Christus tulepitehnekö hen enemen Tunnustäcti quin teme tehnyt on?
Joh 7:32 Nin culit ne Phariseuset ette Canssa napisit sencaltaisita henest. Ninne Phariseuset ia ylimeiset Papit lehetit Palueliat hende kijniottaman.
Joh 7:33 Nin sanoi Iesus heille/ Wiele mine olen yrielde teiden cansan/ ia nijnmenen henen tygens ioca minun lehetti/
Joh 7:34 Teiden pite etzimen minua ia ei leutemen/ ia cussa mine olen ette te woisinne tulla.
Joh 7:35 Nin sanoit Juttat keskenens/ Cuhunga hen menepi ettei me hende leude?Mennekö hen Pacanadhen secaan iotca sielle ia telle haiotetut ouat/ ia opettamanheite?
Joh 7:36 Mike puheita teme on quin hen sanoi/ Teidhen pite etzimen minun ielkijniia ei leutemen minua/ Ja cussa mine olen/ ette te woi sinne tulla?
Joh 7:37 Mutta wimeisse swrna Juhla peiuenä seisoi Iesus ia husi sanode' Jocaianopi se tulcan minun tykeni ia ioocan.
Joh 7:38 Joca vsko minu' päleni ninquin Ramattu sano/ Hene' Cohdustans pitewotama' Eleue' wedhen wirdhat.
Joh 7:39 Mutta sen hen sanoi sijte Hengest ionga henen wskolisens piti saman. Sille ettei se Pyhe Hengi wiele silloin ollut sapualla/ Senteden etteiJesus wiele ollut Kircastettu.
Joh 7:40 Monda sis Canssasta iotca Temen puhen culit/ sanoit/ teme ombi wissistyxi Propheta.
Joh 7:41 Mwtomat sanoit teme on Christus. Mutta monicadhat sanoit/ TullecoChristus Galileast?
Joh 7:42 Eikö Ramatto sano Ette Christusen pite tuleman Dauidin Siemenest/ iasijte Bethlehemin Caupungist cussa Dauid oli/ Christus on tuleua?
Joh 7:43 Nin nousi yxi rijta/ Cansan seas henen täctens/
Joh 7:44 Ja monicadat tahdoit henen kijniotta/ waan eikengen laskenut kättensehenen pälens.
Joh 7:45 Nin tulit sis palueliat Phariseusten ia Ylimeisten Pappien tyge/ Ja hesanoit heille/ Mixei te hende toonet tenne?
Joh 7:46 Nin Palueliat wastasit/ Ei ikenens ole Inhiminen nein puhunut quin temeMies puhupi.
Joh 7:47 Nin wastasit Phariseuset heite/ Olettaco te mös wietellyt?
Joh 7:48 Olleco iocu Pämiehiste wskonut henen pälens/ taicka Phariseusista?
Joh 7:49 Wan teme cansa ioca ei taida Laki/ ouat kirotut.
Joh 7:50 Nin sanoi heille Nicodemus/ se ioca öelle oli tullut henen tygens/ iocayxi oli heiden Lugustans/
Joh 7:51 Domitzeco meidhen Laki iongun inhimisen ennen quin se cwltahan ia sadhantiete mite hen teki?
Joh 7:52 He wastasit ia sanoit henelle/ Olecko sine mös yxi Galilealainen? Tutkiia näe ettei Galileast ole ycten Prophetat ylestullut.
Joh 7:53 Ja nin itzecuki meni cotijans.

* Teuttenyt Töillens Se on ninquin Roma 8. Site quin Laki ei woinutEdhestootta ( Senuoxi ette hen oli heickounnut Lihasta ) sen Jumala teki.* Sabbathi pitemen/ se on Mosesen Laki/ Mutta Ymberileicaus ombi Isedhen/ Laki Taisi olla/ ette ne olit wastoin toinen toistans Sille/ coska iocu Sabbathina itzens ymberinsleickautta/ nin hen sen Töen cansa Sabbathin ricko/ sijne sis he toinen toisens wastan ouat.Sen tedhen nyt Lain teuttemys ei ole Bockstauisa wan Hengese.

VIII Lucu

Joh 8:1 MUtta Iesus wloslexi Olio mäelle/
Joh 8:2 ia warhan Homeltan hen iellens tuli Templin/ ia caiki Canssa tuli henen tygens/ Ja hen istui ia opetti heite.
Joh 8:3 Mutta ne Kirianoppenet ia Phariseuset toidh ydhen Waimon henen tygensHorissa kijniotetun/
Joh 8:4 Ja quin he olit henen keskelle seisettanet/ sanoit he henelle/ Mestari/teme Waimo on iuri nyt Horissa kijniotettu.
Joh 8:5 Mutta Moses on Lais meite keskenyt/ ette semmotoiset pideis kiuillesurmattaman/
Joh 8:6 Mite sis sine sanot? Mutta sen he sanoit kiusaten hende/ Ette he woisitcanda henen pällens.
Joh 8:7 Nin Iesus alaskumarsi itzens ia kirioitti Sormellans mahan. Coska he nyt hoghit hende kysymen/ oiensi hen itzens ia sanoi heille. Joca teiste on ilman synnite/ se Ensin heitteken kiuen henen pälens.
Joh 8:8 Ja taas hen alaskumarsi itzens/ ia kirioitti mahan.
Joh 8:9 Coska he temen cwlit/ lexit he wlos ieristens/ yxi toisen ielken/ Ruueten nijste Wanhimista/ ia Iesus ieij yxinens ia se Waimo keskelleseisoin.
Joh 8:10 Mutta coska Iesus itzens oiensi/ ia eiketen nähnyt paitzi sen Waimon/ sanoi hen henelle/ Waimo/ cussa ouat ne sinun pälecandaias? Ongo kengensinun Dominut?
Joh 8:11 Sanoi hen/ HERRA eikengen. Nin Iesus sanoi/ Em mös mine sinua Domitze/ Mene/ia ele sillen syndi tee.
Joh 8:12 Taas puhui Iesus heille ia sanoi/ Mine olen Mailman Walkeus/ ioca minua seura/ ei hen Pimeydes Waella/ Mutta hen saapi Elemen Walkeiun.
Joh 8:13 Nin sanoit Phariseuset henelle/ Sine todhistat itzestes/ sinuntodistoxes ei ole tosi.
Joh 8:14 Iesus wastasi ia sanoi heille/ Waicka mine itzesteni todhista'/ nin o'bi minu' todhistoxen tosi/ Sille mine tiedhen custa mine tulin/ iacuhunga mine menen/
Joh 8:15 Mutta ette te tiede custa mine tulen/ ia cuhunga mine menen.
Joh 8:16 Te domitzetta Lihan ielken/ Em mine keteken Domitze. Mutta waicka mine Domitzisin/ nin minun Domion on tosi/ Sille em mine ole yxinen/ Muttamine ia Ise ioca minun lehetti.
Joh 8:17 Nin on mös kirioitettu teiden Laissa Ette cahden Inhimisen todistus ontosi.
Joh 8:18 Mine se ole'/ ioca itzesteni todhistoxen cannan/ ia se Ise ioca minunlehetti todhista mös minusta.
Joh 8:19 Nin he sanoit henelle/ Cussa sinun Ises ombi? Iesus wastasi/ Eike te tunne minua/ eike minun Isen/ Jos te minun tu'disitta/ nin te möstu'disitta minun Isen.
Joh 8:20 Nämet sanat puhui Iesus Wffriarkun tyken opettain Templiss/ Ja eikengen hende kijniottanut/ Sille ettei henen aicans olut wiele tulut.
Joh 8:21 Nin sanoi Iesus taas heille/ Mine poismenen/ ia te etzitta minua/ ia teiden pite coleman teiden synnisen. Cuhunga mine menen/ ette te woitulla.
Joh 8:22 Nin sanit Juttat/ Tappaneko hen itzens/ Sille hen sano/ Cuhunga minemenen/ ette te woi tulla?
Joh 8:23 Ja hen sanoi heille/ Te oletta alahalda/ ia mine olen ylehelde. Te oletta teste Mailmasta/ em mine ole teste Mailmasta.
Joh 8:24 Senteden mine sanoin teille/ Ette teiden pite coleman teiden synnisen/ Sille ellei te wsko ette Mine se olen/ nin teiden pite coleman teidensynnisen.
Joh 8:25 Nin sanoit he henelle/ Cuca sine olet?
Joh 8:26 Ja Iesus sanoi heille Ensin se/ ioca puhun teille/ Palio minulla ombi teiste puhumist ia Domitzemist/ Waan se on waca/ ioca minun lehetti ia mite mine olen henelde cwllut/ nijte mine puhun Mailmas.
Joh 8:27 Eiuet he ymmertenet/ ette hen puhui heille Isest.
Joh 8:28 Sanoi sis Iesus heille/ Coska te Inhimisen Poian ylennett/ silloin te ymmerdhett ette mine se olen/ ia ettei mine itzesteni miten tee/ Waanninquin Ise ombi minun opettanut nijte mine puhun/
Joh 8:29 Ja se ioca minun lehetti/ ombi minun cansan. Ei Ise iete minu yxinen.Sille ette mine teen aina mite henen kelpa.
Joh 8:30 Quin hen neite puhui/ vskoit moni henen pällens.
Joh 8:31 Nin sanoi Iesus nijlle Juttaille iotca henen pälens vskoit/ Jos te pysytte minun Puhesani/ nin te oletta totisest minu' Opetuslapseni/ iateiden pite totudhen ymmertemen/
Joh 8:32 Ja se Totuus pite teijen wapactaman.
Joh 8:33 Nin he wastasit hende/ Me olema Abrahamin Siemen/ ia emme me ole coskankenengen Oriana olleet/ Quinga sis sine sanot/ Teiden pite wapadhexi tuleman?
Joh 8:34 Jes9 wastasi heite/ ia sanoi/ Totisest totisest sano' mine teille/ Ette iocainen quin synnin tekepi/ hen ombi synnin Oria.
Joh 8:35 Mutta Oria ei pysy ijancaikisesta Honesa/ Poica pysypi ijancaikisesta.
Joh 8:36 Jos sis Poica teite wapaxi teke/ Totisest te oletta wapaat.
Joh 8:37 Mine tiedhen ette te oletta Abramin Siemen/ waan te etzitta minua colettaxen/ Sille ettei minu' Puheni ole sija teisse.
Joh 8:38 Mine puhun mite mine olen nähnyt Iseni tykene/ Ja te teet mite te olettanähnyt teiden Isene tykene.
Joh 8:9 He wastasit ia sanoit henelle/ Abraham on meiden Ise. Sanoi Iesus heille/ Jos te Abrahamin Lapset olisitta/ nin te tekisitte Abrahamintöite/
Joh 8:40 Mutta nyt te etzitta minua tappaxen/ site Inhimist/ quin olen Totudhen teille puhunut/ ionga mine cwlin Jumalalda/ Ei Abraham site tehnyt/ Teteet teide' Isen tekoi.
Joh 8:41 Nin sanoit he henelle/ Emme me Äperenä ole syndynet/ Yxi Ise meille ombi/ Jumala.
Joh 8:42 Iesus sanoi heille/ Jos Jumala olis teiden Isen kylle tosin te minua Racastaisit. Sille ette Jumalasta mine wloslexin ia tulin/ Sille/ emmine ole itzesteni tullut waan hen minun lehetti/
Joh 8:43 Mixei te tunne minun Puhettani? Sille ettei te woi cwlla minunPuhettani.
Joh 8:44 Sijte Iseste Perkelest te oletta/ Ja teiden Isen himot te tadhotta nouta. Hen ombi Miehentappaija alwsta ollut Ja ei pysynyt Totudhes/ Sille ettei henes ole Totutta. Coska hen Walhen puhupi/ nin hen puhu omastans/ Sille ette he' on yxi Walechtelia/ ia sen saman Ise.
Joh 8:45 Mutta senteden ette mine sanon teille Totudhen/ ette te minua wsko.
Joh 8:46 Cuca teiste nuchtele minua synnin tedhen? Mutta ios mine nyt sanonteille Totudhen/ mixei te vsko minua?
Joh 8:47 Joca Jumalasta ombi/ se cwle Jumalan sanat/ Senteden ette te cwle/ silleettei te Jumalasta ole.
Joh 8:48 Nin wastasit Juttat/ ia sanoit henelle/ Emmekö me oikein sano/ Ette sineolet yxi Samaritanus/ ia sinulla on Perkele?
Joh 8:49 Iesus wastasi/ ia sanoi/ Ei minulla ole Perkele/ Waan mine cunnioitzen minun Iseni/ ia te häueisett minua.
Joh 8:50 En mine etzi oman Cunniani ielkin/ ombi yxi ioca site kysy ia domitze.
Joh 8:51 Totisest totisest sano' mine teille/ Se quin minun Sanani kätke/ eihenen pide Colemata näkemen ijancaikisest.
Joh 8:52 Nin Juttat sanoit henelle/ Nyt me ymmersim ette sinulla on Perkele. Abraham on collut/ ia Prophetat/ ia sine sanot/ Se ioca kätke minun Sanani/ ei pide henen maistaman Colemat ijancaikisesta.
Joh 8:53 Olecos swrembi quin Abraham meiden Isen/ ioca coollut on? ia Prophetatouat colleet. Mixi sine itzes teet?
Joh 8:54 Iesus wastasi/ Jos mine itzeni cunnioitzen/ nin minun cunnian ei miten ole/ Minun Isen ombi se ioca minun cunnioitze/ Jonga te sanotta teiden Jumalan oleuan/ ia ette te hende tunne/ Mutta mine henen tunnen/
Joh 8:55 Ja ios mine sanoisin ettei mine hende tu'disi/ nin mine olisin Walechtelia/ quin teki. Mutta mine tunne' hene'/ ia kätken henen Sanans.
Joh 8:56 Abraham teiden Isen iloitzi/ ette hene' piti näkeme' minun peiueni/ hen näki sen/ ia ihastui.
Joh 8:57 Nin sanoit Jutat henelle/ Etpä sine wiele ole wijsikymende aijastaicawanha/ ia sine olet nähnyt Abrahamin?
Joh 8:58 Sanoi Iesus heille/ Totisest totisest sanon mine teille/ Ennenquin Abraham olican/ olen mine.
Joh 8:59 Nin he sis poimit kiui laskettaxens hende. Mutta Iesus lymyi/ iawlosmeni Templist.

IX Lucu.

Joh 9:1 JA Iesus Ohitzekieudhen näki ydhen Inhimisen/ ioca oli Sokiana syndynyt/
Joh 9:2 Ja henen Opetuslapsens kysyit henelle ia sanoit/ Mestari/ Cucasynditeki/ Temekö/ taica henen Wanhemans/ ette henen piti Sokiana syndymen?
Joh 9:3 Iesus wastasi/ Eike teme synditehnyt/ eike henen Wa'hembans/ Muttasenpäle ette Jumala' töödh pite henes ilmoitettaman.
Joh 9:4 Minun tule tehdä henen Tööns ioca minun lehettenyt on/ nincauuan quin peiue ombi. Öö tule/ coska eikengen woi töte tehdä.
Joh 9:5 Nincauuan quin mine olen Mailmas/ nin mine olen Mailman Walkeus.
Joh 9:6 Coska hen temen oli sanonut/ sylki hen Maan päle/ ia teki loghan syliest/ ia woiteli loghalla sen Sokian silmet/
Joh 9:7 Ja sanoi henelle/ Mene ia pese sinus Silohan Lammikos ( se on tulkittu ) lehetetty. Nin hen meni/ ia pesi itzens/ ia tuli näkeuexi.
Joh 9:8 Nin Naburit ia iotka henen ennen nähnett olit/ ette hen oli Kerijeiä/ sanoit/ Eikö teme se ole ioca istui ia Keriesi? Mutomat sanoit/ Se henon.
Joh 9:9 Mutta mutomat taas/ Hen on henen motoisens. Hen itze sanoi/ Mine seolen.
Joh 9:10 Nin sanoit he henelle/ Quinga sinun Silmes aukenit?
Joh 9:11 Wastasi hen ia sonoi/ Se Inhiminen/ ioca Iesus cutzutan/ teki Loghan ia woiteli minun Silmeni/ ia sanoi minulle/ Mene Silohan Lammickolle/ iapese sinus.
Joh 9:12 Ja quin mine menin/ ia pesin minun/ nin mine sain näkyni. Nin he sanoit henelle Cussa hen on? Hen sanoi/ Em mine tiedhe.
Joh 9:13 Nin he weit sen ioca oli cauuan Sokia ollut/ ninen Phariseusten tyge/
Joh 9:14 ia oli se ydhen Sabbathin peiuen pälle/ coska Iesus teki Loghan/ iaauasi henen Silmens.
Joh 9:15 Taas ne Phariseuset kysyit henelle/ Quinga hen oli näkyns saanut. Nin hen sanoi heille. Loghan hen pani minun Silmeini päle/ ia mine pesin minuni/ ia nyt näen.
Joh 9:16 Nin sanoit mutomat nijste Phariseusist/ Ei oli teme Inhiminen Jumalast/ Sille ettei hen pidhe Sabbathia. Ja mutomat sanoit/ Quinga taita yxi Syndinen Inhiminen neita Mercki tedhä? Ja tuli yxi Rijta heidenkeskenens.
Joh 9:17 Nin he taas sanoit Sokialle/ Mite sine sanot henest/ ette hen on auanut sinun Silmes? Nin sanoi hen/ Yxi Propheta hen ombi.
Joh 9:18 Mutta ei Juttat wskonet heneste/ ette hen oli Sokian ollut/ ia näkeuexi tullut/ sijhenasti quin he cutzuit henen Wanhemans/ ioca nägönssaanut oli/
Joh 9:19 ia he kysyit heille/ sanoden/ Temecö teiden Poican on/ io'ga te sanott Sokiana syndyneen? Quinga hen nyt näke?
Joh 9:20 Henen wanhemans wastasit/ ia sanoit/ Me tiedhem ette teme ombi meiden Poican/ ia ette hen Sokiana on syndynyt/
Joh 9:21 mutta quinga hen nyt näke/ site emme me tiedhä/ Eli kenge henen Silmens auasi/ emme me tiedhä. Henelle o'bi kijlle ike/ kysyket henelde/ puhucan itze edestens.
Joh 9:22 Neite sanoit henen Wanhemans/ sille ette he pelkesit Juttait. Sille ette io olit Juttat keskenens nin päättenyet/ Ette ios iocu piti hene' tunnustama' Christusexi/ se pite wlosheitettemen Sinagogista.
Joh 9:23 Senteden sanoit henen Wanhemans/ Henelle ombi kylle ike/ kysykä henelle.
Joh 9:24 Nin he taas cutzuit sen Inhimisen/ ioca Sokian oli ollut/ ia sanoit henelle/ Anna Jumalan cunnia/ Me tiedhem ette teme Inhiminen onsyndinen.
Joh 9:25 Hen wastasi ia sanoi/ Olleco hen Syndinen/ em mine tiedhä/ Ydhen mine tiedhen ette mine olin Sokia/ ia nyt näen.
Joh 9:26 Sanoit he taas henelle/ Mite hen sinun teki? Quinga hen auasi sinunSilmes?
Joh 9:27 Hen wastasi heite/ Mine sanoin nyt teille/ eikö te cwlleet? Mixi te taas tadhot site cwlla? Tadhottaco te mös olla henen Opetuslapsens?
Joh 9:28 Nin he kiroilit hende ia sanoit/ Ole sine henen Opetuslapsens/ Me olemaMosesen Opetuslapset/
Joh 9:29 Me tiedem ette Jumala on puhutellut Mosest/ Mutta custa teme on/ emme metiedhä.
Joh 9:30 Nin se Inhiminen wastasi ia sanoi. Se on sangen ihmelinen ettei te tiedhe/ custa hen on/ ia quitengi hen auasi minun Silmeni.
Joh 9:31 Mutta sen me tiedhem/ ettei Jumala cwle syndisite waan sen/ quin on Jumalan paluelia/ ia henen tachtons nouta/ sen hen cwle.
Joh 9:32 Mailman alghusta ei ole se cwltu/ ette iocu on sen Silmet auanut/ iocaSokiana syndynyt ombi.
Joh 9:33 Ellei teme olisi Jumalasta/ nin ei hen woisi miten tehdä.
Joh 9:34 He wastasit/ ia sanoit henelle. Sine olet synnise cokonans syndynyt/ ia sine opetat meite. Ja he vlosaioit henen.
Joh 9:35 Ja Iesus sai sen cwlda/ ette he olit henen vlosaijaneet. Ja quin henleusi henen/ sanoi hen henelle. Uskocos Jumalan Poian päle?
Joh 9:36 Hen wastasi/ ia sanoi/ HERRA/ cuca se on? ette mine henen pälensvskoisin?
Joh 9:37 Iesus sanoi henelle/ Sine olet henen nähnyt/ ia ioca sinun cansas puhu/se hen on.
Joh 9:38 Nin hen sanoi. HERRA/ mine vskon. Ja hen cumarsi hende.
Joh 9:39 Ja Iesus sanoi/ Mine tulin domiolle tehen Mailman/ Ette ne/ iotca ei näe/ pite näkemen/ Ja ne iotca näkeuet/ pite sokiaxi tuleman.
Joh 9:40 Ja mutomat Phariseusist neite cwlit/ iotca henen tykenens olit/ iasanoit henelle/ Ollemaco meki Sokiat?
Joh 9:41 Iesus sanoi heille/ Jos te sokiat olisitta/ nin ei olisi teille syndi. Mutta nyt te sanotta/ Me näem/Senteden teiden syndine pysyuet.

X. Lucu

Joh 10:1 TOtisest totisest sanon mine teille/ Joca ei siselmene ouen cautta Lammas honesen/ waan mwalda siselastu/ se ombi Wargas ia Röueri.
Joh 10:2 Mutta ioca ouen lepitze siselmene/ se ombi Lammasten paimen. Sillen Ouenwartia auapi/ Ja Lambat cwleuat henen änens.
Joh 10:3 Ja omat Lambans cutzu hen nimeldens/ ia uloswiepi heijet.
Joh 10:4 Ja quin hen omat Lambans vloslaske/ nin hen heiden edhellens mene/ Ja lambat seurauat hende/ Sille ette he tundeuat henen änens.
Joh 10:5 Mutta eiuet he mwcalaista seura/ waan pakeneuat henelde/ Sille ettei he tunne ninen mwcalaisten ändä.
Joh 10:6 Temen Tapauxen sanoi Iesus heille/ Mutta eiuet he ymmertenet mike se oli/ quin hen sanoi heille.
Joh 10:7 Nin sanoi Iesus taas heille/ Totisest totisest sanon mine teille/ Mine ole' se Lammasten Oui.
Joh 10:8 Caicki iotca minun edhellen ouat tulleet/ ne ouat Warcat ia Röuerit/ waan ei Lambat cwlleet heite.
Joh 10:9 Mine olen Oui/ Se ioca minun cauttan siselmenepi/ henen pite wapaxi tuleman/ Ja siselmenepi ia vlosmenepi/ ia leute Laitumen.
Joh 10:10 Ei Wargas tule mwtoin quin wargastaman/ ia tappaman/ ia cadhottaman. Mine tulin senpäle/ ette heille pite Eleme oleman/ ia yldekylle oleman.
Joh 10:11 Mine olen se hyue Paimen. Yxi hyue Paimen anda hengens Lammasten edest.
Joh 10:12 Mutta Palcolinen/ ia ioca ei ole Paimen/ ionga ei ole Lambaat omat/ näke Sudhen tuleuan/ ia iette Lambaat/ ia pakene/ ia Susi ratele ia haaska Lambaat.
Joh 10:13 Mutta se Palcolinen pakene/ sille ette hen ombi palcollinen/ ia ei tottele Lambaista.
Joh 10:14 Mine olen se Hyue Paimen/ ia tunnen minun Lambaani/ ia mine tutan minun Lambaildani.
Joh 10:15 Quin Ise minun tunde/ nin mine mös tunnen Isen/ Ja mine panen hengeni Lammasten edheste.
Joh 10:16 Ja ombi mös minulla muita Lambaita iotca ei ole teste Lammas honesta. Ja ne samat pite minun mös te'ne saattaman/ ia heidhen pite cwleman minun äneni. Ja olema' pite yxi Lammas hone ia yxi Paimen.
Joh 10:17 Senteden Ise minua racasta ette mine panen Hengeni/ ia sen iellens otan.
Joh 10:18 Ei kengen minulta site ota/ wan mine sen panen itze minuldani. Minulla on woima site panna ia minulla on woima site iellense otta. Sen käskyn mine sain Iseldeni.
Joh 10:19 Taas sis rita nousi Judasten keskene neinen puheten täden.
Joh 10:20 Nin Moni heiste sanoi/ Henelle ombi Perkele/ ia hen hullluttele/ mite te hende cwldelette?
Joh 10:21 Mwtamat sanoit/ Neme sanat eiuet ole Perkeellisen. Woico Perkel Sokein silmet auaita?
Joh 10:22 Nin tapachtui Jerusalemis Kirkomessu/ ia talui oli/
Joh 10:23 Ja Iesus keui Templis Salomonin Esihones.
Joh 10:24 Nin Juttat hene' ymberinspijritit ia sanoit henelle/ Quin caua' sine ionittelet meiden cansa? Jos sine olet Christ9 nin sanos meille selkiest?
Joh 10:25 Iesus wastasi heite/ Mine olen sen sanonut teille ia ette te wsko site. Ne töödh iotca mine teen Iseni Nimeen/ ne minusta todistoxen candauat/
Joh 10:26 Mutta ette te wsko/ Sille ettei te ole minun Lambaistan/ ninquin mine sanoin teille/
Joh 10:27 Minun Lambani cwleuat minun äneni/ ia mine tunnen heijet/ Ja he seurauat minua/
Joh 10:28 Ja mine annan heille ijancaikisen elemen/ eike he hucku ijancaikisesta/ Eike mös yxiken heite repele minun kädhesteni.
Joh 10:29 Minun Isen ioca ne minulle annoi/ hen on caikia swrin/ ia eikengen woi heite reueist minun Iseni kädhest.
Joh 10:30 Mine ia Ise olema ychte.
Joh 10:31 Nin Juttat taas poimit Kiui/ hende kiuitexens.
Joh 10:32 Wastasi Iesus heite/ Monda hyue töte mine osotin teille minun Iseldeni/ Quinenga tedhen sis nijste töiste te tadhot minua kiuitte?
Joh 10:33 Wastasit hende Juttat/ sanoden/ Emme me sinua kiuite hyuen töön tedhen/ waan pilcan tedhen/ ia ette sine/ ioca Inhimine' olet/ teet itzes Jumalaxi.
Joh 10:34 Wastasi heite Iesus. Eikö teiden Laisan ole kirioitettu/ Mine sanoin/ Te oletta Jumalat?
Joh 10:35 Jos hen ne cutzui Jumalaxi/ ioille Jumalan sana tapactui/ ia ei se Kirioitus taidha quitengan rikottu olla/
Joh 10:36 Ja te sijttekin sanotta henelle ionga Ise ombi pyhittenyt ia lehettenyt Mailman/ Sine pilcat Jumalata/ Senteden ette mine sanoin/ Mine olen Jumalan Poica?
Joh 10:7 Ellei mine tee minun Iseni töite/ nin elke vsko minua/
Joh 10:38 Mutta ios mine ne teen ios ei te minua vsko/ nin vskocat ne tööt/ Senpäle ette teiden pite tundeman ia Uskoman/ ette Ise ombi minus/ Ja mine henes.
Joh 10:39 Nin he taas etzit hende kijniotta/ ia hen poislexi heiden käsistens/
Joh 10:40 ia poismeni iellens toiselle polen Jordanin sihen sijan/ iossa Johannes oli ensin castanut/ ia ieij sinne.
Joh 10:41 Ja monda tulit henen tygens ia sanoit/ Ei tosin tehnyt Johannes ychteken Merki/
Joh 10:42 Mutta quitengi caiki/ mite Johannes ombi teste sanonut/ ne ouat todhet. Ja monda sielle vskoit henen pälens.

XI Lucu.

Joh 11:1 NIn sairasti yxi Mies/ Lazarus nimelde Bethaniasta/ Marian ia henen Sisarens Marthan Caupungista.
Joh 11:2 Mutta Maria oli se/ ioca oli HERRAN woitella woidhellut/ ia henen Jalcans hiuxillans quiuannut/ Jonga weli Lazarus sairasti.
Joh 11:3 Nin lehetit henen Sisarens henen tygens ia sanoit/ HERRA/ Catzo se sairasta iotas racastat.
Joh 11:4 Coska Iesus sen cwli sanoi hen/ Teme tauti ei ole colemahan/ waan Jumalan cunniaxi/ ette Jumalan Poica pite sen cautta cunnioitettaman.
Joh 11:5 Mutta Iesus Racasti Martha/ ia henen Sisartans/ ia Lazarusta.
Joh 11:6 Ette hen nyt cwli henen sairastauan/ wiuyi hen samas sijas caxi peiue.
Joh 11:7 Sijtte senielken sanoi hen Opetuslapsille's/ Mengem iellens Judean. Sanoit henelle Opetuslapset/ Rabbi/ esken etzit Juttat sinua kiuitexens/ ia taas sine menet sinne?
Joh 11:8 Wastasi Iesus/ Eikö caxitoistakymende ole peiuen hetke?
Joh 11:9 Joca peiuelle waelda/ ei hen loucka/ sille ette hen näkepi temen Mailman Walkiudhen.
Joh 11:10 Mutta ioca ölle waelda se louckapi/ sille ettei Walkius ole henes.
Joh 11:11 Neite hen puhui/ ia sijtte sanoi heille/ Meiden Ysteue Lazarus macapi/ mutta mine menen hende wnest Hereyttemen.
Joh 11:12 Nin sanoit henen Opetuslapsens/ HERRA/ ios he' maca/ kylle he' parane.
Joh 11:13 Mutta Jes9 sanoi hene' colemasta's Waan he lwlit henen sanouan Rumillisest vnest.
Joh 11:14 Nin sanoi Iesus heille selkesti/ Lazarus ombi coollut/
Joh 11:15 Ja mine iloitzen teiden tehden/ ettei mine sielle ollut/ ette teiden pideis wskoma'/ waan mengem henen tygens.
Joh 11:16 Nin sanoi Tomas/ ioca cutzutan Caxoinen Opetuslapsille/ Mengem mös me coleman henen cansans.
Joh 11:17 Nin tuli Iesus ia leusi henen io nelie peiue maneexi Haudhas.
Joh 11:18 Mutta Bethania oli leszne Jerusalemita/ lehes wijsitoistakymme'de Wacomitta.
Joh 11:19 Ja monda Juttaista olit tulleet Marthan ia Marian tyge/ lohduttaman heite/ heiden Weliestens.
Joh 11:20 Coska Martha nyt cwli Iesusen tuleuan/ ioxi hen wastan hende. Mutta Maria ieij cotia istuman.
Joh 11:21 Nin sanoi Martha Iesusel/ HERRA/ ios sine olisit ollut tesse/ ei minun Welien olisi coollut.
Joh 11:22 Mutta wiele nyt mine tieden ette caiki mite sine anot Jumalalda/ sen Jumala sinulle andapi.
Joh 11:23 Iesus sanoi henelle/ Sinun Welies pite ylesnouseman.
Joh 11:24 Martha sanoi henelle/ Mine kylle tiedhen ette hen ylesnouse sijnä ylesnousemises Wimeiszne peiuenä.
Joh 11:25 Sanoi Iesus henelle/ Mine olen ylesnousemus/ ia Eleme/ Joca vsko Minun pälen/ henen pite elemen/ ehke hen olis coollut.
Joh 11:26 Ja iocainen quin elepi/ ia Usko minun päleni/ ei pide coleman ijancaikisesta/ Wskokos sen?
Joh 11:27 Sanoi hen henelle/ Ja HERRA/ Mine Uskon ette sine olet Christus se Jumalan Poica/ ioca oli tuleua Mailman.
Joh 11:28 Ja quin hen neite sanonut oli/ meni hen pois/ ia cutzui Sisarens Marian sala sanoden/ Mestari ombi tullut/ ia cutzu sinua.
Joh 11:29 Quin hen sen cwli/ nousi hen cocta yles/ ia tuli henen tygens/
Joh 11:30 Sille ettei Iesus ollut wiele silloin Kylen tullut waan oli samas paicas cussa Martha oli henen cohdhanut.
Joh 11:31 Coska nyt Juttat/ iotca henen cansans olit Honessa ia lohdhutit hende/ näit ette Maria nopiast ylesnousi/ ia wlosmeni/ he seurasit hande sanoden/ Hen menepi Haudhan tyge idkemen.
Joh 11:32 Coska Maria sinne tuli cussa Iesus oli/ ia näki henen/ ia langesi henen Jalcains iureen/ ia sanoi henelle/ HERRA/ ios olisit sine telle ollut/ ei olisi minun Welien coollut.
Joh 11:33 Coska sis Iesus näki henen idkeuen/ ia Juttat iotca henen cansans tullet olit/ idkeueiset/ Haikiutti hen He'gese/ ia surgeutti itzens ia sanoi/ Cuhunga te henen panitte?
Joh 11:34 He sanoit henelle/ HERRA/ tule ia catzo.
Joh 11:35 Ja Iesus idki.
Joh 11:36 Nin sanoit Juttat/ Catzo/ quinga hen Racasti hende.
Joh 11:37 Mutta mutomat heiste sanoit/ Eikö teme tainut/ ioca sen Sokian Silmet auasi/ tehdä/ ettei temeken coollut olisi?
Joh 11:38 Iesus sis taas haikiutti itzesens/ ia tuli Haudhan tyge. Nin se oli yxi Cropi/ ia kiui sen päle pandu.
Joh 11:39 Sanoi Iesus/ Ottaca kiui pois. Sanoi henelle Martha/ sen Sisar quin coollut oli/ HERRA/ io hen haisepi/ Sille ette hen ombi nelie peiue coolut.
Joh 11:40 Sanoi Iesus henelle/ Engö mine sanonut sinulle/ Ette ios sine vskoisit/ nin sine näkisit Jumalan cunnian?
Joh 11:41 Nin he poisotit kiuen sijaldans cussa se coolut oli pandu. Ja Iesus ylesnosti Silmens ia sanoi/ Ise/ mine kijten sinua/ ettes minun cwlit/
Joh 11:42 Mine mös tieden/ ettes aina minun cwlet/ Waan Canssan tehden/ quin tesse ymberille seiso sano' mine tetä/ ette he vskoisit Sinun minua lehetteneexi.
Joh 11:43 Ja quin hen neite sanonut oli/ hwsi hen corkealla änelle/ Lazare tule vlos.
Joh 11:44 Ja se Coollut wlostuli/ sidhottuna käsist ia Jalgoist Kärilinalla. Ja henen Caswons oli peitetty Hikilinalla.
Joh 11:45 Iesus sanoi heille/ Pästeke hende/ ia sallicat menemen. Mo'da sis Juttaist/ iotca olit Marian tyge tulleet/ ia näit ne quin Iesus teki/ vskoit henen pälens.
Joh 11:46 Mutta monicadhat heiste menit Phariseusten tyge/ ia sanoit heille mite Iesus oli tehnyt.
Joh 11:47 Nin cokosit ne ylimeiset Papit ia Phariseuset ydhen Neuuon ia sanoit/ Mite me teem? Sille Teme Inhiminen teke monda Mercki/
Joh 11:48 ios me nin sallima henen/ nin caiki vskouat henen pälens. Ja ne Romarit tuleuat/ ia poisottauat seke meiden Maan ette Canssan.
Joh 11:49 Mutta yxi heiste Caiphas nimelde/ ette hen oli sen Woden Ylimeine' Pappi sanoi heille/
Joh 11:50 Ette te miten tiedhä/ eikä mös aiattele/ Ette se ombi meille parambi/ iotta yxi Inhiminen coole Canssan tedhen/ quin Caiki Canssa huckuisi.
Joh 11:51 Mutta ei hen site itzestens sanonut/ waan ette hen oli sen Wodhen Ylimeine' Pappi/ hen noitui.
Joh 11:52 Sille ette Iesus piti coleman Canssan tedhen/ ia ei waiwoin Canssan tedhen/ mutta ette henen piti ne Jumalan Lapset yhten cokoaman/ iotca haijotetut olit.
Joh 11:53 Mutta sijte peiuest asti he pidit neuuo keskene's quinga heide' piti hene' colettama'.
Joh 11:54 Ei sis Iesus enämbi Vaeldanut iulkisesta Judaste' seas/ waan lexi sielde ychten Man culman/ lehes Corpe/ ychten Caupungijn ioca cutzutan Ephrem/ ia oleskeli sielle Opetuslaste's ca'sa.
Joh 11:55 Mutta silloin lehestui Judaste' Päsieinen. Ja monda ylesmenit Jerusalemijn/ sijte Maanculmast Päsieisen edhelle/ heitens puhdistaman.
Joh 11:56 Nin he etzit Iesusta/ ia puhelit keskenens seisoin Templis/ Mite te lwletta/ ettei hen ole tullut Juhlalle?
Joh 11:57 Nin olit ne Ylimeiset Papit ia Phariseuset keskyn andanut/ ette ios iocu tieteis cussa hen olis/ henen piti sen ilmoittaman/ ette he saisit henen kijniotta.

XII Lucu.

Joh 12:1 CWtta sis peiue ennen Päsieist/ tuli Iesus Bethanian/ cussa Lazarus oli coollut/ ionga hen coolluista ylesheräytti.
Joh 12:2 Sielle he teit henelle Echtolisen/ ia Martha palueli/ Mutta Lazarus oli yxi nijste/ iotca henen ca'sans atrioitzit.
Joh 12:3 Nin otti Maria ydhen Marcan Woidhett callist turmelematoind Nardusta/ ia woiteli Iesusen Jalghat/ ia quiuasi hiuxilla's hene' Jalcans. Mutta se Hone teutettin Woitein Haijusta.
Joh 12:4 Nin sanoi sis yxi henen Opetuslapsistans/ Judas Simonin poica Ischariotes/ ioca henen sijtte petti/
Joh 12:5 Mixei teme Woidhe myyty colmen satan pe'ningin/ ia annettu waiwasten?
Joh 12:6 Ei hen site sanonut/ ette hen Waiwaisit totteli/ waan ette hen oli Warghas/ ia henelle oli Cuckaro/ ia ca'noi sen/ quin annetin.
Joh 12:7 Nin sanoi Iesus/ Salli henen olla/ hen ombi sen ketkenyt minun hautamiseni peiuexi/
Joh 12:8 Sille ette teille ombi aina waiwaset cansan/ waan em mine ole aina teille.
Joh 12:9 Nin palio canssa Juttaist ymmersit ette hen sielle oli/ ia tulit sinne/ ei waiwoin Iesusen tedhen/ waan ette he olisit mös Lazarusen nähnet/ ionga hen oli ylesheräyttenyt coolleista.
Joh 12:10 Nin ne ylimeiset Papit pidhit neuuo Lazarusta tappaxens.
Joh 12:11 Sille ette monda Juttaista menit sinne henen tectens/ ia wskoit Iesusen päle.
Joh 12:12 Toisna peiuen palio Canssa quin Juhlalle tullet olit/ cwlit ette Iesus oli tullut Jerusalemin/
Joh 12:13 otit he Palmun oxi ia menit hende wastan ia hwsit/ Hosianna Hyuestisiugnattu se/ ioca tulepi HERRAN nimeen/ Israelin Kuningas.
Joh 12:14 Mutta Iesus sai ydhen Asintamma' jstui sen päle/ ninquin kirioitettu ombi/
Joh 12:15 Ele pelke Syonin tyter/ catzo sinun Kuningas tule/ istudhen Asin warsan päle.
Joh 12:16 Mutta euet henen Opetuslapsens neite ensist ymmerteneet/ waan sijtequin Iesus oli kircastettu/ silloin he muistit ette nämet olit henest kirioitetut ia ette he neite henelle technet olit.
Joh 12:17 Se Canssa/ quin oli henen mötens/ coska hen Lazarusen cutzui Haudhast/ ia ylesheräytti henen coolleista/ ylisti sen Töön.
Joh 12:18 Senteden mös Canssa meni henen wastans ette he cwlit henen sen Merckin tehneexi.
Joh 12:19 Nin sanoit ne Phariseuset keskenens/ Te näet/ ettei te miten toimita/ catzo/ coko Mailma ioxepi henen ielkins.
Joh 12:20 Olit mös monicadhat Grekit heiste/ iotca olit ylesmennet Juhlana Rucoleman.
Joh 12:21 Ne sis menit Philippusen tyge/ ioca oli Bethsaidast Galilean maalda/ ia Rucolit hende sanoden/ HERRA/ me tadhom nähdä Iesusta.
Joh 12:22 Philippus tuli ia sanoi sen Andreaselle. Taas Andreas ia Philippus sanoit sen Iesuselle.
Joh 12:23 Nin IEsus wastasi heite ia sanoi/ Se aica on tullut/ ette Inhimisen Poica pite kircastettaman.
Joh 12:24 Totisest totisest sanon mine teille/ Ellei Nisun iyue mahan heitetty/ coole/ nin se iepi yxinens. Waan ios hen coole/ nin hen palio Hedhelme canda.
Joh 12:25 Joca Hengens Racasta/ he' sen cadhottapi. Ja ioca Hengens wihapi tesse Mailmas/ hen sen ketkepi ijancaikisen Elemen.
Joh 12:26 Joca minua paluele se seuratkan minua/ Ja cussa mine olen/ sielle pite mös minun Paluelian oleman. Ja ioca minua paluelepi/ site minun Isen pite cunnioitzeman.
Joh 12:27 Nyt ombi minun Sielun murehisans. Ja mite minun pite sanoman? Ise auta minua teste hetkeste. Quitengin mine ole' senteden tullut tehen hetkeen. Ise kirkasta sinun Nimes.
Joh 12:28 Nin tuli äni Taiuast/ ia sanoi/ Mine olen sen kircastanut/ ia tadon wiele nyt kircasta.
Joh 12:29 Nin sanoi se Canssa/ quin lesse seisoi ia cwli/ Pitkenen paucku. Ne mwdh sanoit/ Engeli hende puhutteli.
Joh 12:30 Iesus wastasi/ ia sanoi/ Ei teme äni tullut minun tecteni/ waan teiden tedhen.
Joh 12:31 Nyt Domio kieupi temen Mailman ylitze. Nyt temen Mailman Pämies pite wlosheitettemen/
Joh 12:32 Ja ios mine maasta ylesnostetan/ nin mine wedhän caiki minun tykeni.
Joh 12:33 Mutta sen hen sanoi merckiten mille coolemalla henen piti cooleman.
Joh 12:34 Nin Ca'ssa wastasi hende/ Me olema Laista cwlleet/ ette Christus ijancaikisesta pysy/ ia quinga sis sine sanot/ Se Inhimisen Poica pite ylesnostettaman? Cuca se Inhimisen Poica on?
Joh 12:35 Nin sanoi Iesus heille/ Wiele wehe' aica Walkeus ombi teiden cansan/ Waeltacat nincauuan quin teille Walkeus on/ ettei Pimeys teite käsiteisi.
Joh 12:36 Joca pimies waelda/ ei hen tiedhe cuhunga hen mene. Wskocat Walkeuden päle/ nincauuan quin walkeus teille onopi/ Senpäle/ ette te madhaisit olla walkeuden Lapset.
Joh 12:37 Neite puhui Iesus ia poismeni/ ia lymyi heiden edestens.
Joh 12:38 Ja waicka hen teki nin monda Mercki heiden edesens/ eiuet he quitenga wskoneet henen pälens/
Joh 12:39 Ette se Puhe pideis teutettemen/ ionga Esaias Prooheta sanoi/ HERra Cuca vskoi meidhe' sarnan/ ia kelle o'bi HERran Käsiwarsi ilmoitettu?
Joh 12:40 Senteden eiuet he tainet vsko/ Sille ette Esaias o'bi taas sanonut. Hen o'bi szoaissut heiden Silmense/ ia heiden Sydhemens padhuttanut/ ettei heiden pide näkemen Silmillens/ eikä Sydhemellens ymmertemen/ ia heitens palauttaman/ ia mine heite para'naisin.
Joh 12:41 Nämet sanoi Esaias/ coska hen näki henen Cunnians/ ia puhui henest.
Joh 12:42 Quitengin monda mös nijste Ylimeisist vskoit henen pälens/ waan ninen Phariseusten tedhe' eiuet he site tunnustaneet/ ettei he olisi Pannan culutetudh.
Joh 12:43 Sille he Racastit enämin Inhimisten Cunniata/ quin Jumalan Cunniata.
Joh 12:44 Mutta Iesus Hwsi ia sanoi/ Joca Usko minun päleni/ ei se Usko minun päleni/ waan sen päle/ ioca minun lehetti.
Joh 12:45 Ja ioca minun näke/ hen näke sen/ ioca minun lehetti.
Joh 12:46 Mine tulin Mailmaan ydhexi Walkeudhexi/ ette Jocainen quin Minun päleni Usko/ ei pide Pimeis oleman.
Joh 12:47 Ja ioca minun Sanani cwle/ ia ei vsko/ em mine hende Domitze/ Sille etten mine tullut Mailma Domitzeman/ waan mailma wapactama'.
Joh 12:48 Joca minun ylencatzo/ ia ei ota minu' Sanoiani/ henelle ombi se ioca henen Domitze. Se puhe ionga mine puhuin/ pite henen Domitzeman Vimeiszne peiuen.
Joh 12:49 Sille ettei mine ole itzesteni puhunut/ waan Ise ioca minun lehetti/ se on minulle keskyn andanut/ mite minun tekemen ia puhuman pite.
Joh 12:50 Ja mine tiedhen/ Ette henen Keskyns ombi ijancaikinen Eleme. Senteden mite mine puhun/ sen mine puhun/ nin quin Ise ombi minulle sanonut.

XIII Lucu.

Joh 13:1 MUtta ennen Päsieis Juhla/ quin Iesus tiesi ette henen hetkens tullut oli/ ette henen piti teste Mailmast menemen Isen tyge/ Coska hen oli Racastanut ne omans iotca Mailmas olit/ nin hen Racasti heite haman loppun asti.
Joh 13:2 Ja Ectolisen ielken/ Coska io Perkele oli Judan Simonin Ischariothin Sydhemen siselle lyckenyt/ ette henen piti hende pettemen/
Joh 13:3 Tiesi Iesus/ ette henelle Ise oli caiki käsijn andanut/ ia ette hen oli Jumalast wloslechtenyt/ Ja Jumalan tyge menemen/
Joh 13:4 Nousi hen yles Eectoliseld/ rijsui Waatteins/ ia otti Esilinan/ ia wötti henens.
Joh 13:5 Sijtte hen pani Wettä Waskimalian/ Rupesi pesemen Opetuslastens Jalcoija/ ia quiuasi ne sille Esilinalla/ iolla hen oli wötetty.
Joh 13:6 Nin hen tuli sis Simon Petarin tyge/ ia sonoi henelle Petari/ HERRA/ Sinekö minun Jalkani peset?
Joh 13:7 Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Mite mine teen/ etze site nyt tiedhe/ mutta testedes sine saadh sen tiete.
Joh 13:8 Nin sanoi Petari henelle/ Ei ikenens sine pese minun Jalcoiani. Wastasi hende Iesus/ Ellei mine sinua pese/ nin ei ole sinulla osa minun cansani.
Joh 13:9 Sanoi henelle Simon Petari/ HERRA/ ei waiwoin minun Jalcoiani/ mutta mös Kädhet ia päen.
Joh 13:10 Sanoi Iesus henelle/ Joca pesty/ on ei se taruitze/ paitzi ette Jalghat pesten/ waan hen ombi cokonans puhdas.
Joh 13:11 Ja te oletta puchtat/ ei quitengan caiki. Sille hen tiesi kylle Petteijens/ senteden hen sanoi ette ole te caiki puchtat.
Joh 13:12 Sittequin hen pesnyt oli heiden Jalgans/ Otti hen wattens/ ia istui iellens/ ia sanoi taas heille/ Tiedhettekö mite mine teille tehnyt olen?
Joh 13:13 Te cutzuta minun Mestarixi ia Herraxi/ ia te sanotta oikein/ Sille ette mine olengi.
Joh 13:14 Jos Mine nyt/ ioca olen teiden HERRAN ia Mestarin/ olen teille Jalgat pesnyt/ Nin mös teiden pite keskenen toinen toisens Jalgat pesemen/
Joh 13:15 Sille mine annoin teille Esikuuan/ ette te nin teettä/ quin mineki teille tein.
Joh 13:16 Totisest toitisest sano' mine teille/ ei ole Paluelia swrembi henen Herransa eikä Lehetossana swrembi/ quin se/ ioca sen lehetti.
Joh 13:17 Jos te neite tiedette/ autuat te oletta/ ios te nijte teette. Em mine caikista teiste puhu/ mine tiede' iotca mine wloswalitzin.
Joh 13:18 Mutta ette Ramattu pite teutetteme'/ Joca söpi Leipe minu' ca'sani/ he' tallasi minun Jalgallans.
Joh 13:19 Nyt mine sanon teille/ ennenquin se tapacttu/ ette quin se tapactanut on/ pite teiden wskoman/ ette Mine se olen.
Joh 13:20 Totisest totisest sano' mine teille/ Joca coria kenenikenens mine leheten/ se minun coria/ Mutta ioca minun coria/ hen coria sen/ ioca minun lehetti.
Joh 13:21 Coska Iesus nemet oli sanonut/ cauhistui hen Henges/ ia todhisti/ ia sanoi/ Totisest totisest sano' mine teille/ Ette yxi teiste ombi minun petteue.
Joh 13:22 Nin catzelit sis Opetuslapset toinen toisens päle/ Ja epelit keste hen sanoi.
Joh 13:23 Ja nin oli yxi Iesusen Opetuslapsist/ ioca atrioitzi henen helmasans/ iota Iesus Racasti.
Joh 13:24 Henelle sis Simon Petari wijttasi/ ette henen piti kysymen cuca se oli iosta hen puhui.
Joh 13:25 Coska he' nyt macasi Iesusen Rinnalla/ sanoi hen henelle/ HERRA/ cuca se ombi?
Joh 13:26 Iesus wastasi/ Se ombi iolle mine sen castetun Palan cocotan. Ja quin hen oli castanut Leiuen/ annoi hen sen Judan Simonin Ischariothin.
Joh 13:27 Ja sen Palan ielken meni Perkele henen sisellens.
Joh 13:28 Nin sanoi Jes9 henelle/ Mites teet/ tee sen pikemin. Mutta ei yxike' nijste/ iotca arioitzit/ ymmertenyt/ mihinge he' site sanoi
Joh 13:29 Mwtomat lwlit/ sille ette Judasella oli Cuckaro/ ette Iesus oli sanonut henelle/ Osta mite taruitan Juhla peiuen waraxi/ eli ios henen piti iotakin waiwasten andaman/
Joh 13:30 Coska hen sis sen Palan ottanut oli/ meni hen cocta wlos/ Ja Öö oli.
Joh 13:31 Coska nyt Judas oli wlosme'nyt/ sanoi Iesus/ Nyt Inhimisen Poica ombi kircastettu/ ia Jumala ombi kircastettu henen cauttans/
Joh 13:32 Jos nyt Jumala ombi kircastettu henen cauttans/ Nin pite mös Jumalan hende kircastaman itzesens/ ia pian kircastapi henen.
Joh 13:33 Rackat Lapsucaiset/ Mine olen wiele yrielde teiden tykenen/ Te oletta minua etzinet/ Ja ninquin mine sanoin Juttaille/ Ette te woi sinne tulla cuhunga mine menen/
Joh 13:34 Nin sano' mine nyt teille. Wdhe' * käskyn anna' mine teille/ ette te Racastatta keskenen/ ninquin mine teite Racastin/
Joh 13:35 Senpäle/ ette te Racastat mös teite keskenen. Sijte iocainen tundepi/ ette te oletta minun Opetuslapseni/ ios te pidhette ychteitzen Rackauden keskenen.
Joh 13:36 Nin sanoi Simon Petari henelle/ HERRA/ cuhu'gas menet? Wastasi Iesus hende/ Cuhunga mine menen/ eppes woi minua nyt sewrata/ Mutta testedes sine noudhatat.
Joh 13:37 Sanoi Petari henelle/ HERRA/ mixei mine nyt woi sinua noudhatta? Mine panen Hengeni sinun edestes.
Joh 13:38 Iesus wastasi hende/ Panecos Henges minun edesteni? Totisest totisest sanon mine sinulle/ Ei swinga Cuckoi ennen laula/ quin sine olet colmast minun kieldenyt.

* Wdhen Käskyn ) Eipe mine tadho teite raskautta monella Lain Keskylle/ ninquin Moses teki Wanhas Testamentis/ Waan teme pite oleman caiki Keskyt tesse Wdhes Testamentis/ ette te racastatte teite keskenen.
Sentedhen ombi se yxi Wsi/ ia sen Wdhen Testamentin Kesky/ caikesta sijte Wanhasta poiseroitettu.

XIIII Lucu.

Joh 14:1 JA hen sanoi Opetuslapsillens/ Elken teiden Sydhemen wauactuco. Wskottaco Jumalan päle/ nin te mös vskot minun päleni.
Joh 14:2 Minu' Iseni Hones ouat monda Asuinsia. Ellei nin olis/ Nin mine sanoisin teille/ Mine menen walmistaman teille Sia.
Joh 14:3 Ja waicka mine poismenen/ walmistaman teille Sia/ quitengin mine iellens tulen/ ia otan teidhet minun tykeni/ Ette cussa mine olen/ sielle mös pite teiden oleman.
Joh 14:4 Ja cuhunga mine menen/ te tiedhette/ ia sen tien te tiedhette.
Joh 14:5 Sanoi henelle Thomas/ HERRA/ emme me tiedhe/ cuhungas menet/ ia quinga me taidham tien tiete?
Joh 14:6 Iesus sanoi henelle/ Mine olen se Tie/ ia Totuus/ ia Eleme. Eikengen tule Isen tyge/ waan Minun cauttani.
Joh 14:7 Jos te Minun tundisit/ nin te tosin tundisit mös minun Iseni. Ja nyt te tunnetta henen ia te neit henen.
Joh 14:8 Philippus sonoi henelle/ HERRA/ osota meille Ise/ ia me tydhyme. Iesus sanoi henelle/ Mine olen nincauuan teiden tykenen/ ia ett sine tunne minua?
Joh 14:9 Philippe/ Joca Minun näke/ hen mös Isen näke/ Ja quingas sanot/ Osota meille Ise?
Joh 14:10 Etkös vsko/ ette mine olen Ises/ ia Ise Minus? Ne sanat iotca mine teille puhun/ em mine itzesteni puhu/ Mutta Ise ioca minus on/ hen töödh teke.
Joh 14:11 Wscocat minua/ ette mine olen Ises/ ia Ise minus. Eli wskocat minua ninen Töiden tedhen iotca mine teen
Joh 14:12 Totisest totisest sano' mine teille/ Joca vsko minun päleni/ ne töödh iotca mine teen/ henen pite mös tekemen/ ia wiele swrembita hen tekepi/ Sille ette mine menen Isen tyge/
Joh 14:13 ia mite te Rucoletta Ise minun Nimeeni sen mine teen/ Sen päle ette Ise pite cunnioitettaman Poian cautta.
Joh 14:14 Mite te anotta minun Nimeni cautta sen mine teen. Jos te Racastatta minua/ nin piteke minun Keskyni/
Joh 14:15 Ja minun pite Rucoleman Ise/ ia henen pite andaman teille toisen * Lohuttaia'/ ette hene' pite oleman teiden cansan ijancaikisest/
Joh 14:16 totudhen Hengen/ iota ei Malima taidha sadha. Sille ettei he näe hende/ eike mös hende tunne. Mutta te tunnetta henen/ sille hen pysy teiden tykenen/ ia pite teisse oleman/
Joh 14:17 Em mine iete teite Oruoixi/ Mine tulen teiden tygen.
Joh 14:18 Wiele yrielde/ ia ei Mailma sillen minua näe/ mutta te näette minun/ Sille ette mine elen/ ia teiden pite mös elemen.
Joh 14:19 Sine peiuen teiden pite ymertemen/ ette mine olen Iseseni/ ia te minus/ ia mine teisse.
Joh 14:20 Jolla minun Keskyni ouat ia ketke ne/ se on se ioca minua Rakasta. Mutta ioca Racasta minua/ he' Racastetan minu' Iseldeni. Ja mine tadon he'de Racasta/ ia mine ilmoita' itzeni henelle.
Joh 14:21 Sanoi henelle Judas/ ei se Ischariotes/ HERRA mite se sis ombi ettes tadhot itzes meille ilmoitta/ ia ei Mailmalle?
Joh 14:22 Wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Joca minua Racasta/ se pitepi minun sanani/ Ja minun Isen Racastapi hende/ ia me tulema henen tygens/ ia teem Asumisen henen tykenens.
Joh 14:23 Mutta ioca ei Racasta minua ei se minun sanoiani ketke. Ja ne sanat iotca te cwletta ei ole minun/ waan Isen/ ioca minun lehetti.
Joh 14:24 Neite mine olen puhunut teille/ ollesani teiden tykenen.
Joh 14:25 Mutta Lohduttaia se Pyhe hengi ionga Ise pite lehettemen minun Nimeheni/ se teillen caiki opetapi/ Ja se muistutapi teillen caiki ne/ iotca mine olen teille sanonut.
Joh 14:26 Rauha' mine iete' teille/ Minu' rauhani mine a'nan teille. Em mine a'na teille ninquni Mailma a'dapi. Elken teiden sydemen wawachtuco/ elken mös peliestykö.
Joh 14:27 Te cwlitta ette mine sanoin teille/ Mine mene' pois/ ia tulen taas teiden tyge'ne. Jos te minua Racastaisitta/ nin te tosin iloitzisitta ette mine sanoin/ Mine mene' Ise' tyge/ Sille ette Ise ombi swrembi minua/
Joh 14:28 Ja nyt mine sanoin teille/ ennenquin se tapactupi/ senpele/ ette teiden pite vskoman/ coska se tapactanut on.
Joh 14:29 Testedes em mine palio puhu teiden cansanna/ Sille ette temen Mailman Pämies tulepi/ ia ei ole henelle miten minus.
Joh 14:30 Waan senpäle/ ette Mailman pite tundeman/ iotta mine Racasta' Ise/ ia quin Ise annoi minulle keskyn * nin mine teen. Ylesnoskat/ Ja mengem me tälde.

* Asuinsia ) Se on/ Waicka te tesse radhoilisudhessa surta waiua ia Cooleman kersitte/ Quitengi tietke teille Taiuahas Eleme Ilo/ ia ijancaikinen Cunnia coco Seuracunnan cansa oleua.
Jossa tosin monet Asuin siat ouat minun walmistamiseni cautta.
Sille ettei yxiken tule Isen tyge mutta minun cauttani.
* Lohuttaia ) Paracletus cutzutan Latinaxi Aduocatus Hortator Consolator/ Edheste wastaia/ Holhoia/ Manaia/ Eli ioca sen sypään/ Nuchtelisen lohuttapi auttapi/ wahuistapi ia holhopi.
Samal moto mös Pyhe Hengi meidhen Omastunnos Jumalan Domion edes Syndie ia Perkelen cannetta wastan.

XV Lucu

Joh 15:1 MIne olen se totine' Winapuu/ ia minun Isen ombi Winatarha'haltia.
Joh 15:2 Jocaitzen oxa' minussa/ ioca ei Hedhelmete canna/ hen poiskarsi. Ja iocaitzen quin Hedhelme' ca'da/ sen he' puhdastapi/ ette se Runsahaman hedhelmen cannais.
Joh 15:3 Nyt te oletta puchtat sen sanan teden/ ionga mine puhuin teille.
Joh 15:4 Olcatta minus/ ia mine teis. Quin oxa ei woi itzestens Hedhelme canda/ ellei hen kijni ole Winapuus/ nin mös te/ iollei te minus kijni ole.
Joh 15:5 Mine olen Winapw/ Te oletta Oxat/ Joca minus pysy/ ia mine henes/ se ca'da palio hedhelmet/ Sille ilma' minuta ette te woi miten tehdä.
Joh 15:6 Joca ei ole minus/ se poisheiteten ninquin Oxa/ ia quiuettupi/ ia ne cokonsidhotan/ ia heiteten tuleen ia poltetan.
Joh 15:7 Jos te minus pysytte/ ia minun Sanani teisse pysyuet/ nin caiki mite te tadhotta/ anocat ia sen te saatta.
Joh 15:8 Sijne o'bi minu' Isen cu'nioitettu ette te palio hedhelmet ca'natt/ ia tuletta minun Opetuslapsixen.
Joh 15:9 Quin Ise racasti minua/ nin mine mös Racastin teite * Pysyket minu' Rakaudhesani.
Joh 15:10 Jos te minun Keskyni pidhette/ nin te pysytte minun rackaudhesani/ ninquin mine pidhin minun Iseni Käskyn/ ia pysyn henen rackaudhesans.
Joh 15:11 Neite mine ole' puhunut teille/ ette minun ilon teisse pysysi/ ia teiden ilone teuteteisin.
Joh 15:12 Se o'bi minun Keskyn/ ette te racastatt teite keskenen/ ninquin mine racastin teite.
Joh 15:13 Eikellen ole swrembata rackautta/ quin se/ ette ioku pane Hengens ysteuins edeste.
Joh 15:14 Te oletta minun ysteueni/ ios te teet mite mine teite keske'/
Joh 15:15 Testedes en mine sano teite Palueliaxi/ sille ei Paluelia tiedhä/ mite henen HERRANS teke/ Mutta ysteuexeni mine cutzuin teijte/ Sille caiki quin mine cwlin Iseldeni/ ne mine ilmoitin teille.
Joh 15:16 Ette te minua Uloswalinnuat/ Waan mine wlosualitzin teiden/ ia säsin teite menemen/ ia Hedhelmete tekemen/ ia teiden Hedhelmen pite pysymen. Ette mite te anotta Iselde minun Nimeheni/ sen hen andapi teille.
Joh 15:17 Sen kesken mine teille/ ette te racastat teite keskenen.
Joh 15:18 Jos Mailma wiha teite/ Nin tietke ette hen ennen wihasi minua quin teite.
Joh 15:19 Jos te olisitta Mailmast/ nin Mailma site oma's racastais/ Mutta senteden ettei te ole mailmast/ waan mine wloswalitzin teijet mailmast/ sille mailma teite wihapi.
Joh 15:20 Muistacat minun Sanan/ ionga mine teille sanoin/ Ei ole Paluelia swrembi henen HERRANS. Jos he minua wainosit/ nin he mös teite wainouat/ Jos he minun sanani kätkit/ nin he mös teiden sanan kekeuet.
Joh 15:21 Mutta caiki nemet he tekeuet teille/ minun Nimeni teden/ Sille ettei he tunne site ioca minun lehetti.
Joh 15:22 Ellen mine tullut olis/ ia puhunut heille/ nin ei olis heille * syndi. Mutta nyt ei ole heille mille he syndins werhouat.
Joh 15:23 Joca minua wihapi/ Se mös minun Iseni wihapi.
Joh 15:24 Ellei mine olisi nijte töite heiden seasans tehnyt/ ioita ei kenge' mw tehnyt/ nin ei olis heille syndi.
Joh 15:25 Mutta nyt he neit/ ia Wihasit sekä minua/ sekä mös minu' Iseni/ waan se tapactui ette se Puhe ioca heiden Laisans o'bi kirioitettu pideis teutetteme'/ He wihasit minua ilman syte.
Joh 15:26 Mutta coska se Lohdhuttaia tulepi/ ionga mine leheten teille Iseldä/ se Totudhen Hengi/ ioca Iseste wloskieupi/ Sen pite minusta todhistaman.
Joh 15:27 Ja te mös todhistaiat oletta/ Sille ette te oletta algusta minun cansani olluet.

* Heille Syndi ) Se on sanottu ninquin Ezech 18. sanopi.
Ette iocainen omain Syndiense tedhen coleman pite.
Sille Christusen cautta se peri Syndi ombi poisotettu/ ia Christusen tulemisen ielkijn ei hen sillen keten woi cadhotta/ paitzi henen ioca ei Synnistä low/ Se on/ ioca ei tacto wsko.

XVI Lucu.

Joh 16:1 NEmet mine olen puhunut teille/ ettei te missen Pahenisi.
Joh 16:2 He paneuat teite pannan. Waan aica tulepi ette ioca teidet tappa/ se lwlepi Jumalan palueluxen tehnehens.
Joh 16:3 Ja neite he tekeuet teiden/ Sille ettei he tunne Ise/ eike minua.
Joh 16:4 Waan neite mine puhuin teille senpäle ette coska se aica tule/ nin muistacatt ette mine sen sanonut olen teille. Mutta em mine neite alghusta teille sanonut/ sille ette mine olin teiden cansan.
Joh 16:5 Mutta nyt mine menen henen tygens ioca minun lehetti/ ia eikengen teiste kysy minulle/ cuhungas menet.
Joh 16:6 Waan ette mine olen neite puhunut teille/ mureh teutte teiden sydhemen.
Joh 16:7 Quitengi totudhen mine sanon teille. Se ombi teille tarpelinen/ ette mine poismenen. Sille ellei mine poismene/ nin ei se Lohuttaia tule teiden tygen. Mutta ios mine poismenen/ nin mine leheten henen teiden tygen.
Joh 16:8 Ja coska se tule/ henen pite nucteleman Mailma synnin teden/ ia Wanhurskauden teden/ ia Domion teden.
Joh 16:9 Synnin * teden tosin/ Sille ettei he vsko minun päleni.
Joh 16:10 Mutta Wanhurscauden teden/ Sille ette mine menen Iseni tyge/ ia ette te minua sillen näe.
Joh 16:11 Mutta Domion teden/ Sille ette temen Mailman Pämies/ io ombi Domittu.
Joh 16:12 Wiele nyt minulla olis teille palio sanomist/ waan ette te nyt Woi canda.
Joh 16:13 Mutta costa se tule/ ioca ombi Totudhen Hengi/ se iohdatta teite caicken totutee'. Sille eipe hen itzestens puhu/ waan mite hen cwle/ site hen puhu/ Ja mitke tuleuat ouat ne hen teille ilmoitta.
Joh 16:14 Se minua pite cu'nijoitzeman. Sille se ottapi minun omastani/ ia teille ilmoittapi/
Joh 16:15 Caiki mite Iselle ombi ne ouat minun. Senteden mine sanoin/ ette hen minun omastani ottapi/ ia teille ilmoittapi.
Joh 16:16 Yrielde ia ette te näe minua/ ia taas yrielde/ nin te näet minun/ sille mine menen Isen tyge.
Joh 16:17 Sanoit sis mwtomat henen Opetuslapsistans keskenens/ Mike se on quin he' sano meille/ Yrielde/ ia ette te minua näe/ ia taas yrielde nin te näette minun/ ia ette mine mene' Isen tyge?
Joh 16:18 Nin he sanoit/ Mike se on quin hen sano Yrielde? Emme em tiedhä mite he' puhu.
Joh 16:19 Nin merkitzi Iesus/ ette he tadhoit kysy henelle/ ia sanoi heille/ Sijte te kysytte keskene' ette mine sanoin/ Yrielde ia ette te näe minua/ ia taas Yrielde/ nin te näet miun.
Joh 16:20 Totisest totisest sano' mine teille/ Teiden pite idkemen ia Parckuman/ mutta mailma wastan iloitzepi. Te murehelisexi tuletta/ waan teiden murehen kiäten iloxi.
Joh 16:21 Waimo coska hen synnytte/ nin henelle ombi kipu/ sille henen hetkens tuli. Mutta coska hen on Lapsen synnyttenyt/ nin ei hen enembi waiwans muista/ senteden ette hen iloitzepi Inhimisen oleuan syndyneen mailmaan.
Joh 16:22 Ja teille mös ombi nyt mureh/ Mutta mine tadhon teite iellens nähdä/ ia teiden Sydhemen pite iloitzeman/ ia eikengen teiden ilon pidhe teilde poisottaman. Ja sinä peiuen ette te minulda miten kysy.
Joh 16:23 Totisest totisest sano' mine teille/ Caiki mite te anotta Iselde minun Nimeeni sen hen andapi teille.
Joh 16:24 Tehenasti ette te ole miten anonet minun Nimeeni/ Rucolcat nin te saatta/ ette teiden ilon teudhelinen olis.
Joh 16:25 Neite mine olen puhunut teille Tapauxis/ Se aica tule/ ettei mine sille puhu teille Tapauxis/ mutta iulki minun Isesteni ilmoitan teille.
Joh 16:26 Sine peiuen pite teiden Rucoleman minun Nimeeni. Ja em mine sano teille/ ette minun pite Ise Rucolman teiden edesten.
Joh 16:27 Sille itze Ise Racasta teite/ senteden ette te minua Racastit/ ia vskoit ette mine olen Jumalast wloslectenyt.
Joh 16:28 Mine wloslexin Isest/ ia tulin mailman. Taas mine ieten mailman/ ia menen Isen tyge.
Joh 16:29 Sanoit henen Opetuslapsens henelle/ Catzo/ nyt sine puhut iulki/ ia et sine ychten Tapaust sano.
Joh 16:30 Nyt me tiedheme/ ettes caiki tiedhät/ ia ei nyt taruita ette iocu sinulle kysy/ Senteden me vskoma ette sine olet Jumalast wloslectenyt.
Joh 16:31 Wastasi Iesus heite. Nyt te vskotta/ Catzo se aica lehesty/ ia io tuli/ ette iocainen haiotetan itzellens/ ia minun yxinen ietätte.
Joh 16:32 Em mine quitengan yxinen ole/ sille ette Ise ombi minun cansani.
Joh 16:33 Neite mine olen puhunut teille/ Ette teille pite oleman minus Rauhan. Mailmas onopi teille tuska/ waan olcat hyues turuas/ Mine ylitzewoittin Mailman.

* Synnin tedhen ) Mailma/ Inhimisen loondo/ Jerki ia Toimi >etc.
Ei tiedhe ette epeusko on Syndi/ ia Usko ombi Wanhurskaus/ ia ette Jumalan Domio cadottapi caiki/ mite ne ia Perkele ninen Christittudhen wastan domitzeuat/ Jumalan Nimen ia Paisten Palueluxen alla.
Sen tedhen nuctele se Pyhe Hengi Euangeliumis nijte/ ette caiki ouat Syndi iotca ei Uskosta eli Jumalan Sana mödhen ole.

XVII Lucu.

Joh 17:1 NEite puhui Iesus/ ia ylesnosti Silmens Taiuasen ia sanoi/ Ise/ hetki tuli/ kircasta sinun Poicas/ Ette mös sinun Poicas kircastais sinun.
Joh 17:2 Ninquin sine annoit henelle Woiman ylitzen caike' Lihan/ ette henen pite andama' ijancaikisen Elemen/ caikille nijlle iotca sine henelle annoit.
Joh 17:3 Mutta teme o'bi ijancaikine' Eleme/ ette he sinu' tundisit ainoan totisen Jumalan/ ia iongas lehetit Iesusen Christusen.
Joh 17:4 Mine sinun circastin Maan päle/ mine sen Töön teutin/ iongas annoit minun tehdhexen.
Joh 17:5 Ja nyt Ise/ kircasta minua itzes tykene/ sille kircauxella ioca minulla oli sinun tykenes ennenquin teme Mailma olican.
Joh 17:6 Mine iulghistin sinun Nimes Inhimisillen/ iotcas annoit minulle Mailmast. Sinun he olit/ ia minulle sine ne annoit/ ia sinun Puhes he ketkit/
Joh 17:7 Nyt he tiesit/ ette caiki quin sine minulle annoit ouat sinusta.
Joh 17:8 Sille ne sanat iotcas minun annoit/ ne mine annoin heille/ ia he otit. Ja tunsit totisest/ ette mine sinusta wloslexin/ ia vskoit ette sine minun lehetit.
Joh 17:9 Mine Rucolen heiden edestens/ ia en Rucole Mailman edeste/ waan ninen edeste iotcas minun annoit/ sille sinun he ouat.
Joh 17:10 Ja caiki minun Omani ouat sinun/ ia sinun omas ouat minun/ Ja mine olen heisse kircastettu.
Joh 17:11 Ja em mine ole sillen Mailmas/ waan he ouat mailmas/ ia mine tulen sinun tyges. PYHE ISE/ ketke heite sinun Nimes cautta iotcas minun annoit/ ette he olisit yxi/ ninquin mekin.
Joh 17:12 Coska mine olin heiden ca'sans mailmas/ ketkin mine heite sinun Nimees/ Jotcas minun annoit/ ne mine ketkin/ ia eikengen nijste cadonut/ waan se Cadhotoxen Lapsi/ Ette Ramattu teuteteisin.
Joh 17:13 Mutta nyt mine tulen sinun tyges/ ia nemet puhun Mailmas/ senpäle/ ette heille olis itzesens minun ilon teudheline'.
Joh 17:14 Mine annoin heille sinun Sanas/ ia mailma heite wihasi/ Sille ettei he ole mailmast/ ninquin ei mineken ole mailmast.
Joh 17:15 Em mine Rucole ettes heijet poisotat mailmast/ waan ettes heite ketket sijte pahast
Joh 17:16 Eiuet he ole mailmast ninquin en mineke ole mailmast.
Joh 17:17 Pyhite hiete sinun Totudhes cautta. Sinun puhes o'bi se Totuus.
Joh 17:18 Quin sine minu' lehetit mailman/ nin mös mine lehetin heijet maliman.
Joh 17:19 Ja heide' edesens mine pyhite' itzeni/ senpäle ette hekin olisit pyhitetyd Totuden cautta.
Joh 17:20 Mutta em mine waiwoin heiden edhestens Rucole/ waan mös nijnen edest/ iotca heiden Sanans cautta wskouat Minun päleni/
Joh 17:21 Senpäle ette he caiki pite ychte oleman/ ninquin sine Ise minus olet/ ia mine sinus/ ette hekin pite mös meisse ychte oleman/ Senpäle/ ette mailma wskois sinun lehettenexi minun.
Joh 17:22 Ja mine annoin heille sen kircaudhen/ ionga sine minulle annoit/ Ette hekin pite olema' ychte/ ninquin mekin ycte olema.
Joh 17:23 Mine heisse/ ia sine minus/ ette heiden pite oleman teudheliset yhdes/ ia ette Mailma pite tieteme'/ ette sine minu' lehetit/ ia Racastit heite/ ninquin sine minuaki racastit.
Joh 17:24 Ise/ Mine tadhon/ ette cussa mine olen/ sielle heidhengi pite oleman iotcas minun andanut olet/ ette he minun Cunniani näkisit/ iongas minulle annoit/ Sille sine Racastit minua ennen Mailman alcua.
Joh 17:25 Wanhurskas Ise/ ei ole mailma tundenut sinua/ Mutta mine tunsin sinun/ Ja nemet ymmersit ettes minun lehetit/
Joh 17:26 Ja mine tein tietteuexi/ heille sinun Nimes/ ia teenghi tietteuexi/ Senpäle ette se Rackaus/ iollas minua Racastit/ heisse olisi/ ia mine heisse.

* En Rukoele Mailman edhest ) Se on/ Mine eroitan Mailman ia ne Epeuskoiset Seuracunnasta ia nijste Christituista ette he tachtouat sotans huckua/ ninquin Psal.
Mwtoin tule Mailman edheste rucoella/ ette hen palaiais Paranoxen cautta Jumalan tyge.

XVIII Lucu.

Joh 18:1 COska Iesus nemet oli sanonut/ wlosmeni hen Opetuslastens cansa ylitze sen Oijan Cedron/ Sielle oli Yrttitarha sen siselle he' meni/ ia hene' Opetuslapsens.
Joh 18:2 Mutta Judas/ ioca henen petti/ tiesi mös sen Paican/ Sille Iesus tuli wsein sinne Opetuslastens cansa.
Joh 18:3 Coska nyt Judas oli ottanut cansans Jouckon/ ia ylimeisten Pappeden/ ia Phariseusten Palueliat/ tuli hen sinne Tulisoittoin/ Lychtyde'/ ia Otain cansa.
Joh 18:4 Quin nyt Iesus tiesi caiki/ mite henen cochtans tuleman piti/ nin hen edeskeui/ ia sanoi heille. Ketä te etzitte? He wastasit hende/ Iesusta Nazarenust.
Joh 18:5 Iesus sanoi heille/ Mine olen. Mutta Judas ioca henen petti/ seisoi mös heiden cansans.
Joh 18:6 Quin nyt Iesus sanoi heille/ Mine olen. Astuit he tacaperin/ ia langesit mahan.
Joh 18:7 Nin hen taas kysyi heille. Ketä te etzitte? Mutta ne sanoit/ Iesusta Nazarenust.
Joh 18:8 Iesus wastasi/ Mine sanoin teille ette Mine olen/ Jos te sis minua kysytte/ sallicat nemet menemeen/
Joh 18:9 Senpäle ette se Puhe teuteteisin/ quin hen sanonut oli/ Em mine ychte nijste cadhottanut/ iotcas minun annoit.
Joh 18:10 Nin Simon Petarilla oli Miecka/ weti hen sen wlos/ ia löij Ylimeisen Papin Paluelia/ ia poishackais henen Oikean Coruans. Ja sen Paluelian Nimi oli Malchus.
Joh 18:11 Nin sanoi Iesus Petarille/ Piste sinun Mieckas tuppeen/ eikö minun pide iooman site Calki/ quin Ise minun andoi?
Joh 18:12 Mutta se Joucko/ ia se Ylimeinen Pämies/ ia Judasten Palueliat kijniotit Iesusen/ ia sidhoit henen/
Joh 18:13 ia poisweit henen ensin Hannasen tyge ( ioca oli Caiphasen Appi ) ia oli sen Wotinen Ylimeine' Pappi.
Joh 18:14 Ja se Caiphas oli se/ ioca neuuon oli andanut Juttaille/ Ette tarpelinen olis ydhen Inhimisen coolla Canssan edeste.
Joh 18:15 Ja seurasi Simon Petari Iesusta/ ia yxi toinen Opetuslapsi/ Se sama Opetuslapsi oli ylimeisen Papin tuttaua/ ia sisellemeni Iesusen cansa/ sen ylimeisen Papin Salijn. Mutta Petari seisoi wlcona Ouen edes.
Joh 18:16 Nin se toinen Opetuslapsi/ ioca Ylimeisen Papin tuttaua oli wlosmeni/ Ja puhui Ouen wartialle/ ia siselletoi Petarin.
Joh 18:17 Nin sanoi se ouenuartia pica Petarille/ Etkö sine mös ole teme' Miehe' Opetuslapsista? Hen sanoi/ En ole.
Joh 18:18 Mutta Trengit ia Palueliat/ iotca olit hijliste Tulen tehnet ( sille ette Wilu oli ) seisoit/ ia Lämmittelit itzens.
Joh 18:19 Seisoi mös Petari Heiden cansans/ ia Lämmitteli itzens.
Joh 18:20 Nin se Ylimeine' Pappi Kysyi Iesuselle henen Opetuslapsistans/ ia henen Opetuxestans. Iesus wastasi hende/ Mine olen iulki puhunut mailman edes/ Mine olen aina opettanut Sinagogas/ ia Templis cuhunga caiki Juttat cokondeuat/ Ja em mine mite puhunut sala.
Joh 18:21 Mites minulle kysyt? Kysy nijlle iotca cwlit mite mine olen heille puhunut. Catzo/ ne tieteuet mite mine olen sanonut.
Joh 18:22 Ja quin hen nemet puhui Nin yxi nijste Paluelist iotca lesseseisoit/ annoi IEsusen Coruapwstin ia sanoi/ Nijngö sinun pite wastama' Ylimeiste Pappi?
Joh 18:23 Iesus wastasi/ Jos mine pahasti puhuin/ nin tunnusta se Pahaxi. Mutta ios mine oikein puhuin/ mixis minua löödh?
Joh 18:24 Ja Hannas lehetti henen sidhottuna sen Ylimeisen Papin Caiphaxen tyge.
Joh 18:25 Mutta Simon Petari seisoi/ ia lämmitteli itzens. Nin sanoit he henelle/ Etkö sine mös ole henen Opetuslapsistans? Hen Kielsi ia sanoi/ En ole.
Joh 18:26 Sanoi henelle yxi Ylimeisen Papin Paluelijst/ sen Lango ionga Coruan Petari poishackas/ Engö mine nehnyt sinua hene' cansans Yrttitarhas?
Joh 18:27 Taas Petari kielsi/ Ja cocto lauloi Cuckoi.
Joh 18:28 Nin he weit Iesusen Caiphasen tygö Radztupan. Mutta se oli amulla/ Ja ei he mennyet Radztupan/ ettei heiden pitenyt saastuman/ Waan ette he madhaisit södhe Päsieis Lambaan/
Joh 18:29 Nin Pilatus wloslexi heiden tygens ia sanoi/ Mite Cannet te edestoot teme' Miehen wastan?
Joh 18:30 Wastasit he/ ai sanoit henelle/ Ellei hen olis Pahointekie/ emme me olis hende andanut sinun Haltuus.
Joh 18:31 Nin sanoi Pilatus heille/ Nin ottaca te hende/ ia Domitka hende teiden Lain ielkin/
Joh 18:32 Nin sanoit Juttat henelle/ Ei meiden tule ketäken tappa/ Senpäle/ ette Iesusen Puhe piti teutettemen/ ionga he' sanoi/ merkiten/ mille colemalla henen piti coleman.
Joh 18:33 Nin Pilatus taas sisellemeni Radztupan/ ia cutzui Iesusen ia sanoi henelle/ Oleko sine se Judasten Kuningas?
Joh 18:34 Iesus wastasi/ Sanotko sine sen itzestes/ Eli ouatko mwdh sen sinulle sanoneet minusta?
Joh 18:35 Pilatus wastasi. Ollenco mine Judeus? Sinun Canssas/ ia Ylimeiset Papit. Ylenannoit sinun minulle/ Mites tehnyt olet?
Joh 18:36 Iesus wastasi/ Minun Waldakundan ei ole teste mailmast. Jos minun Waldakundan olis teste mailmast/ nin minun Palueliani tosin sen wooxi sotisit etten mine Juttaille ylenannetaisi. Mutta nyt ei ole minun Waldakundan tälde/
Joh 18:37 Nin sanoi Pilatus henelle/ Sis sine olet Kuningas? Iesus wastasi/ Sine sen sanot/ Ette mine olen Kuningas. Sitewarten mine olen syndynyt/ ia mailman sitewarte' tullut/ ette minun pite Totudhen tunnustaman. Jocainen quin ombi Totudhesta/ hen cwle minun äneni.
Joh 18:38 Pilatus sanoi henelle/ Mike ombi Totuus? Ja quin hen sen sanonut oli/ meni hen taas Judasten tyge/ ia sanoi heille/ Em mine leudhe ychten Syte henen cansans/
Joh 18:39 Mutta teille o'bi tapa/ Ette minun pite pästeme' ydhen teille Päsieisznä/ Ettekö te sis tadho/ ette mine pästen teille Judasten Kuningan?
Joh 18:40 Taas he caiki hwsit ia sanoit/ Ei site/ waan Barrabam/ Mutta Barrabas oli yxi Röueri.

XIX Lucu.

Joh 19:1 NIn otti sis Pilat9 Iesusen ia rooskitzi hende/
Joh 19:2 Ja ne Houit wänsit yden krunon Orientappurist/ ia panit hene' Päens/ ia he ymberikärit hene' Purpura waatteille ia sanoit/ Teme on Judaste' Kuningas.
Joh 19:3 Ja annoit henelle Coruapusti.
Joh 19:4 Taas Pilatus wloskeui ia sanoi heille Catzocat/ mine wloswien hene' teille/ ette te tiedheisit/ etten mine leudhä ychten Syte henen cansans.
Joh 19:5 Nin Iesus wlosmeni/ candaden ychte Orientappuraist Kruno/ ia Purpura waatetta. Ja hen sanoi heille/ Catzo mingemodoinen Inhiminen.
Joh 19:6 Coska ne Ylimeiset Papit ia Palueliat neit henen/ hwsit he ia sanoit Rirstinnaulitze ristinnaulitze he'de. Pilat9 sanoi heille/ Ottaca te he'de ia ristinnaulitca/ sille em mine leude ycten syte hene' cansans.
Joh 19:7 Wastasit hende Juttat/ Meille o'bi Laki/ ia meiden Lain ielken pite henen cooleman. Sille ette hen teki itzens Jumalan Poiaxi.
Joh 19:8 Coska nyt Pilatus temen Puhen cwli/ pelkesi he' enämin.
Joh 19:9 Ja taas sisellemeni Radztupan/ Ja sanoi Iesuselle/ Custa sine olet? Mutta ei Iesus andanut henen wastaust.
Joh 19:10 Nin sanoi Pilatus henelle/ Etkös miten minulle puhu? Etkös tiedhä ette minulla ombi Walda sinua Ristinnaulita/ ia minula ombi Walda sinua päste?
Joh 19:11 IESUS wastasi/ Ei sinulla olis ychten walda minua wastan/ ellei se olis annettu sinulle ylhelde. Senteden henelle ombi swrembi syndi/ ioca minu' sinulle ylenannoi. Ja sijte aiasta etzi Pilatus hende päste.
Joh 19:12 Mutta Juttat husit/ ia sanoit/ Jos sine temen pästet/ nin et sine ole Keisarin ysteue/ Senteden/ Joca teke henens Kuningaxi/ se on Keisarit wasta'
Joh 19:13 Mutta quin Pilatus temen puhen cwli/ wloswei hen Iesusen/ ia jstui Domiostolin päle/ sijne Paicas/ ioca cutzutan Lithostrotos/ mutta Hebreixi Gabatha.
Joh 19:14 Mutta se oli Päsieisen walmistus peiue/ lehes Cudhenel hetkelle. Ja hen sanoi Juttaille/ Catzocat teiden Kuningast.
Joh 19:15 Nin he hwsit/ Ota pois/ Ota pois/ Ristinnaulitze hende. Pilatus sanoi heille/ Pitekö minun Ristinnaulitzeman teiden Kuningan? Ne Ylimeiset Papit wastasit/ Ei ole meille Kuningast paitzi Keisarin.
Joh 19:16 Nin hen Ylenandoi henen heille Ristinnaulitta.
Joh 19:17 Mutta he otit Iesusen ia poisweit/ ia hen candadhen henen Ristiens wloslexi sihen Sijan/ ioca cutzutan Päcalloin Paicka/ Mutta Hebreixi Golgatha.
Joh 19:18 Sielle he henen Ristin naulitzit/ Ja caxi mwta henen cansans cadhen polen/ ia Iesusen heide' keskellens.
Joh 19:19 Mutta Pilatus kirioitti ychden Pälekirioituxen/ ia pani sen Ristin päle/ ia oli nein kirioitettu/ Iesus Nazarenus Judasten Kuningas.
Joh 19:20 Teme' sis päle kirioituxen luit monda Juttaista/ sille se Paikca oli lesse Caupungita cussa Chistus Ristinnaulittin.
Joh 19:21 Ja oli Hebreiixi/ ia Grekixi/ ia Latinaxi Kirioitettu. Nin sanoit Judasten Ylimeiset Papit Pilatuselle. Elos kirioitta Judaste' Kuningas/ Waan ette hen sanonut ombi/ Mine ole' Judasten Kuningas.
Joh 19:22 Pilatus wastasi/ Mite min kirioitin/ sen mine kirioitin.
Joh 19:23 Mutta coska nyt ne Houit olit Iesusen Ristinnaulinet/ Otit ne henen Waatteins/ ia teit nelie Osa/ Itzecullengin Houille Osan/ ia sihen mös Hamen. Mutta se Hame oli wmbinainen/ ylhelde haman alhalle cokonans cudottu.
Joh 19:24 Nin he sanoit keskenens/ Elkem me site rikoco/ waan heittekem ariuoin kenenge se pite oleman/ Senpäle ette Ramattu pideis teutettemen/ quin sano/ He ouat minun Waattein iakanet itzellens/ ia ouat arpa heittenet minun Hameni päle. Ja Houit tosin nemet teit.
Joh 19:25 Mutta Iesusen Ristin tykene seisoit/ henen Eitins/ ia henen Eitins Sisar/ Maria se Cleophan eme'de/ ia Maria Magdalena.
Joh 19:26 Coska sijs Iesus Eitins neki/ ia Opetuslapsens/ iota he' racasti/ tykene seisouan/ sanoi hen Eitillens. Waimo/ Catzo sinun Poicas.
Joh 19:27 Sijtte hen sanoi Opetuslapselle/ Catzo sinun Eitis. Ja sijte hetkest/ otti Opetuslapsi sen tygens.
Joh 19:28 Sijtte quin Iesus tiesi ette caiki io olit teutetyt/ ia ette Ramattu pideis teutettemen/ sanoi hen/ Mine ianon. Oli sijs pa'du yxi Astia teunens Eticat.
Joh 19:29 Mutta he teutit ydhen Sienen Eticalla/ ia panit sen ymberi Isopin/ ia pidhit sen henen Suuns edes.
Joh 19:30 Coska sis Iesus oli Etican ottanut/ sanoi hen/ Se on teutetty. Ja callisti Päens/ ia ylesannoi Hengens.
Joh 19:31 Mutta ette se oli Walmistus peiue/ ia ei Rumit pitenyt oleman Ristin päle Sabbathina ( Sille se sama Sabbathin peue oli swri ) Rucolit Juttat Pilatust/ ette heiden Reidhens piti Ricottaman/ ia poisotettaman.
Joh 19:32 Nin tulit Houit ia ricoit sen ensimeisen Reidhet/ ia sen toisen/ ioca henen cansans Ristinnaulittu oli.
Joh 19:33 Mutta quin he tulit Iesusen tyge/ ia neit hene' io coolluexi/ ei he rickonet hene' Reisiens/
Joh 19:34 Waan yxi Houist auasi henen Kyliens keihehell. Ja cocta wloswoosi Weri ia Wesi.
Joh 19:35 Ja se ioca temen neki/ hen ombi sen todhistanut/ ia henen Todhistuxens on tosi. Ja se sama tiete ette hen totta sano/ Senpälle ette te mös wskoisitta.
Joh 19:36 Sille nemet ouat tapactanut/ ette Ramattu teuteteisin. Ei teiden pide Lwta rickoman henes.
Joh 19:37 Ja taas toinen Kirioitus sanopi/ He szauat nädhä/ iohonga he ouat pisteneet.
Joh 19:38 Senielkin Joseph Arimathiast/ ioca oli Iesusen Opetuslapsi/ sala/ Judasten Pelghon teden/ rucoli Pilatust ette hen sais poisotta Iesusen Rumin/ ia Pilatus sen salli.
Joh 19:39 Nin tuli mös Nicodemus/ ioca ennen oli tullut öelle Iesusen tyge/ ia toi Mirrhan ia Aloen secotetun/ lehes sata marcka.
Joh 19:40 Nin he otit sis Iesusen Rumin/ ia kärit sen Linauaattehin/ hyuin haijulisil yrtil ninquin Judasten tapa oli Haudhata.
Joh 19:41 Mutta sijne Paicas quin hen Ristinnaulittin/ oli yxi Yrttitarha/ ia Yrttitarhas yxi wsi Hauta/ cuhunga eikengen wiele ollut pandu/
Joh 19:42 Johonga he panit Iesusen/ Judasten Walmistus peuen tehden/ ette se Hauta oli lesse.

XX Lucu.

Joh 20:1 Mutta ychten Sabbathin peiuen/ tuli Maria Magdalena warhan/ coska wiele pimie oli/ Haudhalle/ ia neki Kiuen poisotetu' haudhalda.
Joh 20:2 Nin hen iooxi/ ia tuli Simon Petarin tyge/ ia sen toisen Opetuslapsen tyge iota Iesus racasti/ ia sanoi heille/ He ouat poisottanet HEerran haudast/ ia emme me tiedhä cuhunga he henen panit.
Joh 20:3 Nin Petari ia se toinen Opetuslapsi wlosmeni/ ia tulit Haudhan tyge.
Joh 20:4 Mutta ne Caxi ynne ioxit/ ia se toinen Opetuslapsi edhelleioxi nopiama' quin Petari/ ia tuli edhelle Haudhan tyge.
Joh 20:5 Ja quin he' sisellekurkisti/ neki hen kärilinat panduna/ Ei hen quitengan siselleme'nyt.
Joh 20:6 Nin tuli sijtte Simon Petrus henen ielkins/ ia meni Haudhan siselle/ ia näki Kärilinat panduna/
Joh 20:7 ia sen Hikilinan/ ioca henen Päens päle oli ollut/ ei Kärilinan cansan Pa'duna/ waan erinens kärittynä ychten paickan.
Joh 20:8 Nin sisellemeni mös se toinen Opetuslapsi/ ioca edhelle tullut oli Haudhalle/ ia neki sen ia vskoi.
Joh 20:9 Sille eiuet he wiele Ramattu ymmertenet/ ette hene' piti ylesnousema' Cooleista.
Joh 20:10 Nin taas ne Opetuslapsett menit iellens cokoon.
Joh 20:11 Mutta Maria Haudhan edes seisoi wlcona idkein. Coska hen sis idki/ nin hen kurckisti Haudhan siselle/
Joh 20:12 ia neki caxi Engelite Walkeis waatteis jstuan/ Se yxi päen poles/ ia se toine' Jalcain poles/ cuhunga he Iesusen Rumin pa'neet olit.
Joh 20:13 Sanoit he henelle/ Waimo/ mites idket? Hen sanoi heille/ He ouat minun HERRAN poisottanet/ engä tiedhä cuhunga he panit henen.
Joh 20:14 Coska hen nemet oli sanonut/ kiensi hen itzens tacaperin/ ia neki Iesusen seisouan/ ia ei tienyt ette se oli Iesus.
Joh 20:15 Sanoi Iesus henelle/ Waimo/ mites idket? Ketes etzit? Hen Lwli sen oleuan Yrttitarhanhaltijan/ ia sanoi hen henelle/ HERRA/ ios sine henen poiscannoit/ nin sanos minulle cuhungas henen panit/ ia mine henen otan.
Joh 20:16 IESUs sanoi henelle/ Maria. Nin hen kiensijn/ ia sanoi henelle/ Rabuni/ se on sanottu/ Mestari.
Joh 20:17 Sanoi Jes9 henelle/ Ele minuhun Rupe/ sille em mine wiele ole * Ylesastunut minu' Iseni tyge. Waan mene minun Welieini tyge ia sano heille/ Mine ylesastun minun Iseni tyge/ ia teiden Isene tyge/ Ja Minu' Jumalani tyge/ ia teiden Jumalan tyge.
Joh 20:18 Maria Magdalena tuli ia ilmoitti Opetuslapsille/ Mine olen HERRAN nehnyt/ ia neite hen minulle sanoi.
Joh 20:19 Mutta sen sama' Sabbathin Echtona/ Coska Jo Ouet olit sulietudh/ cussa Opetuslapset olit coghotudh Judasten pelghon tedhen/ tuli Iesus/ ia seisoi heiden keskellens/ ia sanoi heill/ Rauha olko' teille.
Joh 20:20 Ja quin hen sen sanonut oli/ nin hen osotti heille Kädhens ia Kylkens. Nin Opetuslapset jhastuit/ ette he HERRAN neit/
Joh 20:21 Nin Iesus taas sanoi heille/ Rauha olkon teille. Ninquin Ise minun lehetti/ Nin mine mös lehetten teiden/
Joh 20:22 Ja quin hen nemet sanonut oli/ puhalsi hen heiden pälens/ Ja sanoi heille/
Joh 20:23 Ottaca se Pyhe Hengi/ Joillen te synnit andexia'natt/ nijlle ne Andexiannetan. Ja ioillen te ne Pidhette/ nijllen ouat ne pidhetyt.
Joh 20:24 Mutta Thomas yxi nijste Cadhesttoistakymenest/ ioca cutzutan Caxoinen ei ollut heiden cansans/ coska Iesus tuli.
Joh 20:25 Nin sanoit ne mwdh Opetuslapset henelle/ Me neim HERRan. Mutta hen sanoi heille/ Ellei mine näe henen Käsisens Naulain reiki/ ia piste minun Sormeni Naulain sijaan/ ia laske minun Käteni henen Kylkeens/ em mine vsko.
Joh 20:26 Ja Cadexan peiuen perest/ taas olit henen Opetuslapsensa sielle/ ia Thomas heidhen cansans. Tuli Iesus quin ouet sulietut olit/ ia seisoi keskelle heidhen seasans ia sanoi/ Rauha olkon teille.
Joh 20:27 Sijtte hen sanoi Thomaselle/ Piste sinun sormes tenne/ ia catzo minun Käsieni/ Ja oienna tenne sinun Kätes/ ia piste minun Kylkeni/ ia ele ole Epeuskoinen waan vskolinen.
Joh 20:28 Thomas wastasi ia sanoi henelle/ Minun HERRAN ia minun Jumalan.
Joh 20:29 Iesus sanoi henelle/ Ettes neit minun Thomas/ nin sine wskoit. Autuat ouat ne iotca ei nehnet/ ia vskoit.
Joh 20:30Teki mös Iesus tosin monda mwta merki henen Opetuslastens nähden iotca ei ole kirioitetut tesse Kirias.
Joh 20:31 Mutta neme ouat kirioitetut/ senpäle ette te vskoisitta/ ette Iesus ombi Christus se Jumalan Poica/ Ja ette te Elemen saatta vskon cautta henen nimeens.

XXI Lucu.

Joh 21:1 Senperest ilmoitti Iesus taas itzens Tyberian Mere' tyken/ Ja hen ilmoitti henens nein.
Joh 21:2 Simon Petrus ia Thomas ioca cutzutan Caxoinen/ olit ynne/ ia Nathanael ioca oli Canast Galilean maalda/ ia ne Zebedeusen poiat/ ia caxi mwta hene' Opetuslapsista's.
Joh 21:3 Sanoi Simon Petari heille/ Mine menen calahan. Ne sanoit henelle/ Me tulema mös cansas. Nin he vloslexit ia astuit cocta wenhesen/ ia ei he sine öenä miteken saneet.
Joh 21:4 Mutta coska io Homen oli/ seisoi Iesus rannalla. Ei quitenga Opetuslapset tiennet ette se Iesus oli.
Joh 21:5 Sanoi Iesus heille/ Piltit ongo teille miten sötewäte? He wastasit hende/ Ei.
Joh 21:6 Nin hen sanoi heille/ Laskecat werkona oikiall polen wenecte/ nin te leudhette. Nin he laskit/ ia tuli nin palio caloia ettei he woineet site wete.
Joh 21:7 Nin sanoi se opetuslapsi iota Iesus racasti Petarille/ HERRA se ombi. Coska Simon Petari sen cwli/ ette se oli HERRa/ wötti hen hamen ymberillens ( sille hen oli alasti ) ia heitti itzens Meren.
Joh 21:8 Mutta ne mwdh Opetuslapset tulit wenehelle/ Sille eiuet he olluet caucan maalda/ wan lehes caxi sata kyneret/ ia wedhit wercoi caloinens.
Joh 21:9 Quin he nyt olit malle astunet/ Neit he Hilet panduna ia calan ninen päle ia Leiuen.
Joh 21:10 Sanoi IESUS heille/ Tocat tenne niste caloista iotca te nyt saitte.
Joh 21:11 Simon Petari ylesastui ia weti werkot maalle teunens Swri caloia/ sata wisikymmende ia colmet. Ja waicka he nin monda olit/ ei quitenga werkot rickunet.
Joh 21:12 Iesus sanoi heille/ Tulcat rualle. Mutta eikengen Opetuslapsista wskaltanut hende kysye sanodhen/ kucas olet? Sille he tiesit sen oleuan HERRAN
Joh 21:13 Nin Iesus tuli ia otti Leiuen ia andoi heille. Ja samalmoto mös Calan.
Joh 21:14 Teme ombi nyt se colmas kerta ette Iesus ilmestui henen Opetuslapsillens/ sijtte quin hen ylesnosnut oli coolleista.
Joh 21:15 Coska he ny olit söneet/ sanoi Iesus Simon Petarille. Simon Joannis/ Racastacos minua enämin quin nämet? Hen sanoi henelle. Ja HErra/ sine tiedhet ette mine Racastan sinua. Sanoi hen henelle/ Roki minun Caritzoitan.
Joh 21:16 Sanoi hen taas henelle iellens/ Simon Joannis/ Racastacos minua? Hen sanoi henelle/ Ja HErra/ sine tiedhet ette mine Racastan sinua. Sanoi hen henelle Roki minun Lambaitan.
Joh 21:17 Sanoi hen henelle Colmanen kerdhan. Simon Joannis/ Racastacos minua? Petari tuli murehesans/ ette hen colmanen kerdhan henelle sanoi/ Racastacos minua/ ia sanoi henelle/ HErra/ sine caiki tiedhet/ sine tiedhet ette mine Racastan sinua. Sanoi Iesus henelle/ Roki minun Lambaitan.
Joh 21:18 Totisest totisest sano' Mine sinulle/ Coska sine olit Noori/ nin sine itzes wötit/ ia keuit cuhungas tactolit/ Mutta coskas wanhanet/ nin sine wlosoijenat kädes/ ia toine' sinu' wöttepi/ ia wiepi cuhunga et sine tadho.
Joh 21:19 Mutta sen hen sanoi/ merkiten mille Colemalla henen piti Jumalata cunnioitzeman.
Joh 21:20 Ja quin hen site sanonut oli/ sanoi hen henelle/ Seura minua. Nin Petari kiensijn ymberins/ ia neki sen Opetuslapsen seuraua'/ iota Iesus Racasti/ ioca mös Iesusen Rinnoilla Eectolises maannut oli/ ia oli sanonut/ HERRA/ cuca se on ioca sinun pette?
Joh 21:21 Coska sis Petari temen neki/ sanoi hen Iesuselle/ HERRA/ ende sis temen?
Joh 21:22 Iesus sanoi henelle/ Jos mine tadhoisin/ ette hen pysyis sihenasti quin mine tulen/ mite sinu' sihen tule? Seura sine minua.
Joh 21:23 Nin teme puhe wloslexi Weliesten seas/ Ei teme Opetuslapsi coole. Ja ei sanonut Iesus henelle/ Ei hen coole/ Waan ios mine tadhon ette hen pysyis sihenasti ette mine tulen/ mite sinun sihen tule?
Joh 21:24 Teme on se Opetuslapsi ioca neiste todhista/ ia ombi nämet kirioittanut/ Ja me tiedhem/ ette henen Todhistuxens on tosi.
Joh 21:25 Ouat mös mo'da mwta/ iotca Iesus teki/ Cutka/ ios ne iocaitzet kirioitetaisin/ em mine lwle/ ette coko Mailma wedhäis ne Kiriat/ iotca pideis Kirioitettaman.

Pyhen Johannesen Euangeliumin Loppu