Pyhän Petarin Toinen Epistola

22.04.2020

Esipuhe Toisest P. Petarin Epistolast .
TÄmä Epistola on kirjoitettu nijtä wastan/ jotca luulewat Christillisen uscon ilman töitä taitawan olla/ sentähden neuwo hän nijtä harjoitteleman heitäns hywisä töisä/ ja oleman lujana uscosans/ nijncuin puu hedelmäst tutan.
Sijtte rupe hän Evangeliumita kijttämän/ ihmisten opetuxen suhten/ että ainoastans sitä/ ja ei yhdengän ihmisen oppia cuultaman pidä/ sillä nijncuin hän sano: ei yxikän Prophetia ole wielä ihmisen mielen jälken tapahtunut.
Sentähden hän waara heitä toisesa Lugus petollisilda tulewaisilda opettailda/ jotca töitä waatiwat ja nijllä Christuxen kieldäwät.
Ja uhca heitä colmella hirmuisella rangaistuxella/ ja näyttä heidän juuri nijncuin he owatkin/ heidän ahneudens/ ylpeydens/ coirudens/ huorudens ja ulcocullaisudens cansa/ että jocainen kyllä ymmärtä/ ketä hän sillä luule/ cuin nyt Christicunnas tapahtu.
Colmannes osotta hän: että Duomiopäiwä on pian tulewa/ ja waicka se ihmisten mielestä näky olewan tuhat ajastaica/ nijn se on cuitengin Jumalan edes/ nijncuin yxi päiwä/ sentähden sanotan jocaidzen Duomiopäiwä olewan tullut/ cohta cuin hän cuollut on.
Ja sijtte kirjoitta hän/ cuinga Duomiopäiwänä pitä tapahtuman/ että caicki pitä tulella culutettaman.
Mutta hän ennusta myös/ että sijhen aican pitä ihmiset oleman pilckajat/ ja ei uscosta lucua pitämän/ waan oleman cuin Epicurerit.
Lyhykäisest sanottu: Ensimäinen Lucu osotta/ cuinga Christicunda on Evangeliumin aicana puhdas olewa.
Toinen Lucu näyttä/ cuinga ihmisten opin aicana on olewa.
Colmas/ cuinga ihmiset sijtte sekä Evangeliumin että caickinaisen opin ylöncadzowat/ eikä tahdo uscoa.
Se aica on nyt käsis ja Christuxen tulemisen asti pysy.

P. Petarin Toinen Epistola .

I. Lucu .

PEtari terwettä caickia Christityitä/ v. 1.
ja että Jumala oli heille/ uscon cautta runsast lahjoittanut ja luwannut caicki cuin elämään ja jumalisuteen tule/ v. 3.
neuwo hän heitä osottaman Uscons/ jumalisella elämällä/ ja Christillisillä awuilla/ v. 5.
wahwistaxens nijn heidän cudzumisens ja walidzemisens/ v. 10.
Neuwo wielä sengintähden heitä/ että hänen cuolemans aica oli jo lähestywä/ v. 12.
ja että hän oli idze sen silmilläns nähnyt/ cuin hän Christuxest saarnais/ v. 16.
Nijn myös että Prophetatkin olit sijtä ennustanet/ joiden sanoihin heidän idzens piti luottaman/ v. 19.

2 Piet 1:1 SImon Petari Jesuxen Christuxen palwelia ja Apostoli. Nijlle jotca owat saanet meidän cansamme yhdencaltaisen uscon wanhurscaudes/ jonga meidän Jumalam/ ja wapahtajam Jesus Christus anda.
2 Piet 1:2 Armo ja Rauha lisändykön teisä/ Jumalan ja meidän HERran Jesuxen Christuxen tundemisen cautta.
2 Piet 1:3 ETtä hänen jumalinen wäkens meille caickinaiset ( jotca elämän ja jumalisen menon sopiwat ) on lahjoittanut/ hänen tundemisens cautta/ joca meitä hänen cunnians ja woimans tähden cudzunut on/
2 Piet 1:4 Joidenga cautta meille ne callit ja suurimmat lupauxet lahjoitetut owat/ nimittäin/ että te nijden cautta Jumalan luonnosta osallisexi tulisitta/ jos te catowaisen mailman himon wäldätte.
2 Piet 1:5 Nijn ahkeroitcat/ teidän usconne woima osottaman/
2 Piet 1:6 Ja woimasa toinda/ ja toimesa cohtulisutta ja kärsimistä/ ja kärsimises jumalisutta/
2 Piet 1:7 Ja jumalisudes weljellistä rackautta/
2 Piet 1:8 Ja weljellises rackaudes yhteistä rackautta. Sillä cosca nämät täydellisest teisä owat/ nijn ei he teitä salli löyttä joutilasna eli hedelmättöminä meidän HERran Jesuxen Christuxen tundemises.
2 Piet 1:9 Mutta jolla ei näitä ole/ hän on sokia/ ja coperoidze tietä kädelläns/ ja on unhottanut idzens ollen puhdistetun endisist synneistäns.
2 Piet 1:10 Sentähden rackat weliet/ ahkeroitcat parammin sitä/ että te teidän cudzumisen ja walidzemisen wahwistaisitte.
2 Piet 1:11 Sillä jos te sen tette/ nijn et te coscan combastu/ ja silläns teidän sallitan aldist sisällekäydä/ meidän HERran ja wapahtajan Jesuxen Christuxen ijancaickiseen waldacundan.
2 Piet 1:12 SEntähden en minä tahdo unhotta teitä aina nijstä neuwoa/ waicka te tiedätte/ ja wahwistetut oletta täsä nykyisesä totuudesa:
2 Piet 1:13 Sillä minä arwan sen cohtulisexi/ nijncauwan cuin minä täsä majasa olen/ herättä teitä ja muistutta teille:
2 Piet 1:14 Sillä minä tiedän/ että minun pitä pian tämän minun majani poispaneman/ nijncuin meidän HERra Jesus Christus minulle ilmoitti.
2 Piet 1:15 Mutta minä tahdon ahkeroita/ että te nämät minun lähtemiseni jälken muistosa pidätte.
2 Piet 1:16 Sillä embä me ole cawaloita juttuja noudatellet/ teille tiettäwäxi tehdesäm meidän HERran Jesuxen Christuxen woima ja ja tulemista. Waan me olemma idze nähnet hänen cunnians/
2 Piet 1:17 Cosca hän Isäldä Jumalalda sai cunnian ja ylistyxen/ änen cautta/ joca hänelle näin sildä wäkewäldä Herraudelda tapahdui/ Tämä on minun racas Poican/ johon minä mielistyn.
2 Piet 1:18 Ja tämän änen me cuulimma Taiwast/ cosca me pyhällä wuorella hänen cansans olimma.
2 Piet 1:19 Meillä on wahwa Prophetalinen sana/ ja te teettä hywin että te sijtä waarin otatte nijncuin kyntilästä joca pimeis walista/ nijncauwan cuin päiwä walkene/ ja Cointähti coitta teidän sydämisän.
2 Piet 1:20 Ja se tule teidän ensin tietä/ ettei yxikän Prophetia Ramatusa tapahdu omasta selityxestä/
2 Piet 1:21 Sillä ei yxikän Prophetia ole wielä ihmisen tahdosta edestuotu/ waan pyhät Jumalan ihmiset owat puhunet/ waicutetut Pyhäldä Hengeldä.

Vers. 20. Omasta selityxestä ) Se on/ jongun oman pään eli mielen jälken/ waan pitä Pyhän Hengen selityst muihin Ramatun paickoihin cadzottaman ja häneldä oikiat ymmärryst rucoildaman.

II. Lucu .

PEtari julista/ että nijncuin Wanhas Testamendis oli wääria Prophetaita: nijn oli Udes Testamendiskin wääriä opettaita olewa/ jotca Jumala aicanans rangaise/ v. 1.
Nijncuin hän erannet Engelit/ edellisen mailman/ nijn myös Sodoman ja Gomorran rangais/ v. 4.
Kirjoitta sijtte sencaltaisten wääräin opettain/ ja heidän jumalattoman jouckons muodon/ että he sen paremmin tuttaisin/ v. 10.

2 Piet 2:1 OLi myös wääriä Prophetaita Canssan seas/ nijncuin teidängin secan wääriä opettait tule/ jotca wahingoliset eriseurat tuowat/ ja kieldäwät sen HERran joca heidän ostanut on/ saattain heillens nopian cadotuxen.
2 Piet 2:2 Ja monda noudatta heidän hucutustans. Joiden cautta totuden tie pilcatan/
2 Piet 2:3 Ja ahneudest ajatetuilla sanoilla/ pitä heidän teitä cauppaman. Joiden Duomio ei sillen cauwan wijwy/ eikä cadotuxens maca.
2 Piet 2:4 Sillä jos ei Jumala nijtä Engeleitä/ jotca syndiä teit/ armahtanut/ waan on pimeyden cahleilla helwettin syösnyt/ ja ylönannoi heidän Duomioon kätkettä.
2 Piet 2:5 Ja ei ole armahtanut endistä mailmat/ waan wapahti Noen wanhurscauden Saarnajan idze cahdexandena/ ja toi wedenpaisumuxen jumalattoman mailman päälle.
2 Piet 2:6 Ja on ne Caupungit Sodoman ja Gomorran tuhaxi tehnyt/ cukistanut ja cadottanut/ ja teki ne jumalattomille peljätyxexi/ jotca sijtte tulewat olit.
2 Piet 2:7 Ja on pelastanut hurscan Lothin/ joca riettaisilda ihmisildä heidän haureudens menolla waiwattin.
2 Piet 2:8 Sillä hän oli hurscas ja asui heidän seasans/ ja cuitengin sencaltaisia piti näkemän ja cuuleman/ he waiwaisit sitä hurscasta sielua jocapäiwä heidän wäärillä töilläns.
2 Piet 2:9 HERra taita jumaliset kiusauxista pelasta/ mutta wäärät hän kätke Duomiopäiwän asti waiwatta.
2 Piet 2:10 Mutta enimmäst ne jotca lihan jälken saastaisisa himoisa waeldawat/ ja Herrauden ylöncadzowat/ tuimat/ tylyt/ jotca ei pelkä waldojacan pilcata.
2 Piet 2:11 Waicka ne Engelit/ jotca wäes ja woimas suuremmat owat/ ei tahdo kärsiä tätä HERran pilcallista duomiota.
2 Piet 2:12 Cuitengin owat he nijncuin tyhmät pedot/ jotca luonnostans kijnniotetta ja teurastetta syndynet owat. Pilckawat sitä jota ei he ymmärrä/ ja huckuwat heidän turmellus menoisans ja saawat wääryden palcan.
2 Piet 2:13 He pitäwät sen hecumana/ että he ajallisis hercuis eläwät/ he owat ilkeydet ja pilcat/
2 Piet 2:14 He kerscawat teidän lahjoistan/ coreilewat teidän omillan/ ja heillä on silmät huorutta täynäns/ jotca ei salli heitäns synnistä torjua/ he haucuttelewat tygöns horjuwat sielut/ he owat heidän sydämens ahneudes ylönharjandunet/ kirottu Canssa/
2 Piet 2:15 Jotca ylönannoit oikian tien ja exyit/ he noudattawat Balaamin Bosorin pojan tietä/ joca wääryden palcka racasti.
2 Piet 2:16 Mutta hän rangaistin hänen wäärydestäns/ myckä työjuhta puhui ihmisen änellä/ ja esti sen Prophetan hulluden.
2 Piet 2:17 Ne owat wedettömät lähtet/ ja pilwet jotca tuulispääldä ymbärins ajetan/ joille on kätketty syngiä pimeys ijancaickisest.
2 Piet 2:18 Sillä he puhuwat röykeitä sanoja/ jotca turhat owat/ ja yllyttäwät tawattomuden cautta lihallisijn himoin nijtä jotca idze olisit wältänet.
2 Piet 2:19 Ja wielä nytkin exyxis waeldawat/ ja lupawat heille wapauden/ waicka he idze turmeluxen palweliat owat: sillä jolda jocu woitetan/ sen palwelia hän myös on.
2 Piet 2:20 Ja sijtte cuin he owat paennet mailman saastaisudest HERran ja wapahtajan Jesuxen Christuxen tundemiseen/ nijn he cuitengin heidäns nijhin kääriwät/ ja woitetan/ ja on heille wijmeinen pahemmaxi tullut/ cuin ensimäinen:
2 Piet 2:21 Sillä se olis heille parambi ollut/ ettei he wanhurscauden tietä tundenetcan olis/ cuin että he tunsit sen/ ja poickeisit pois pyhästä käskystä/ joca heille annettu oli.
2 Piet 2:22 Nijlle on tapahtunut se totinen sananlascu: Coira syö oxennuxens/ ja/ pesty sica rype ropacosa jällens.

Vers. 1. Kieldäwät sen HERran/ joca heidän ostanut on ) Cadzo/ Rom. 14:15. v.13. Kerscawat teidän lahjoistan ) Nijncuin Pispat ja Papit Paawin Lahcocunnas tekewät/ nijstä codoista ja cartanoista/ jotca Jumalan palweluxen hywäxi lahjoitetut owat. Ja ei mitän sen edest tee/ ei saarna eikä Sacramentejä jaga.
v. 18. Tawattomuden ) Nijncuin tapahtu Awioskäskyn kieldämisellä/ että coco mailma ilkiällä elämällä ja hirmuisilla lihallisilla synneillä täytetän.

III. Lucu .

ILmoitta wielä/ että mailman lopulla tulewat pilckajat/ jotca wijmeisen duomion kieldäwät/ v. 3.
Joita hän wasta/ v. 5.
Ja sano mingätähden Jumala näky duomion cansa wijpywän/ v. 8.
Cuinga se on tapahtuwa/ v. 10.
& 12. Cuinga meidän pitä sen lähestyis elämän/ v. 11.
Neuwo cutakin sijhen idziäns mahdollisest walmistaman/ etc. v. 14.
Ja ei andaman sencaltaisilda pilckailda wieteldä/ v. 17.
Päättä kijtoxella/ v. 18.

2 Piet 3:1 TÄmä on se toinen Epistola/ cuin minä teille minun rackani kirjoitan/ jolla minä herätän ja neuwon teidän puhdasta mieldän.
2 Piet 3:2 Että te muistaisitte ne sanat jotca teille ennen pyhildä Prophetailda sanotut owat/ ja myös meidän käskym/ jotca olemma HERran ja wapahtajan Apostolit.
2 Piet 3:3 JA tietkät se ensin/ että wijmeisinä päiwinä tulewat pilckajat/ jotca oman himons jälken waeldawat/ ja sanowat: Cusa nyt on lupaus hänen tulemisestans?
2 Piet 3:4 Sillä/ sijtä päiwästä cuin Isät owat nuckunet/ pysywät caicki nijncuin ne luonnon algustakin ollet owat.
2 Piet 3:5 Mutta tietens ei he tahdo tietä/ että Taiwas muinen oli/ ja maa wedestä/ joca wedesä Jumalan sanan cautta seiso.
2 Piet 3:6 Cuitengin oli sijhen aican/ se mailma nijden cautta/ weden paisumisella turmeldu.
2 Piet 3:7 Nijn myös ne Taiwat ja maat cuin nyt owat/ hänen sanans cautta säästetän/ tulen waraxi Duomiopäiwälle pidettä/ cosca jumalattomat ihmiset cadotetan.
2 Piet 3:8 Mutta tätä ei pidä teildä salattaman/ minun rackani: yxi päiwä on HERran edes nijncuin tuhannen ajastaica/ ja tuhannen ajastaica nijncuin yxi päiwä.
2 Piet 3:9 Ei HERra wijwytä lupaustans/ nijncuin muutamat sen wijpywän luulewat/ waan hän on meidän cansam kärsiwäinen/ ja ei tahdo että jongun pidäis huckuman/ waan että jocainen idzens parannuxeen käännäis.
2 Piet 3:10 MUtta HERran päiwä on tulewa/ nijncuin waras yöllä/ ja silloin Taiwat suurella kijrulla poismenewät/ mutta Elemendit pitä palawudesta sulaman/ ja maa/ ja rakennuxet/ jotca hänesä owat/ pitä palaman.
2 Piet 3:11 Että caicki nämät pitä catoman/ nijn teidän tule silloin pyhisä menoisa ja jumalisudesa olla:
2 Piet 3:12 Nijn että te odotatte ja ikäwöidzette Jumalan päiwän tulemista. Jona Taiwat tulesta catowat/ ja Elemendit palawudesta sulawat.
2 Piet 3:13 Mutta me odotamme usia Taiwaita/ ja utta maata/ hänen lupauxens jälken/ joisa wanhurscaus asu.
2 Piet 3:14 SEntähden minun rackani/ että te näitä tiedätte/ nijn ahkeroitcat/ että te hänen edesäns puhtaxi ja nuhtettomaxi/ rauhas löyttäisin/
2 Piet 3:15 Ja lukecat meidän HERran Jesuxen Christuxen kärsimys teidän autuudexenne. Nijncuin meidän racas weljem Pawali/ sijtä wijsaudest cuin hänelle annettu on/ teille on kirjoittanut.
2 Piet 3:16 Ja jocaidzesakin Epistolasans näistä puhu/ joisa monda on/ cuin työlät ymmärtä owat/ jotca taitamattomat ja irtaliset pahendawat/ nijncuin muutkin Ramatut/ omaxi cadotuxexens.
2 Piet 3:17 Mutta minun rackani/ että sen jo ennen tiedätte/ nijn carttacat/ ettet te wietelläis jumalattomain ihmisten exytyxellä/ ynnä heidän cansans/ ja nijn te poislangette teidän omasta wahwudestan.
2 Piet 3:18 Waan caswacat meidän HERran ja Wapahtajan Jesuxen Christuxen armos ja tundemises. Jolle olcon cunnia sekä nyt että ijancaickiseen aican/ Amen.

Vers. 3. Pilckajat ) Jotca ei mitän usco/ waan eläwät oman mielens jälken.
v. 16. Työlät ymmärtä ) Grecan textis on: jotakin cuin työläs on ymmärtä.