Pyhän Pawalin Toinen Epistola Timotheuxen tygö

22.04.2020

Esipuhe Toisest P. Pawalin Epistolast Timotheuxen tygö .
TÄsä Epistolas neuwo P. Pawali Timotheust/ että hän nijn lujana pysyis/ cuin hän Evangeliumita lewittämän ruwennut on: sillä se oli myös tarpellinen/ sillä monda poislangeisit.
Ja owat myös wäärät opettajat lijckeillä/ joidenga tähden Pispan pitä alati walwoman/ ja Evangeliumis työtä tekemän.
Erinomattain III. ja IV. Lugus/ ilmoitta hän sen waarallisen ajan/ mailman lopulla/ että petollinen hengellinen elämä on caiken mailman ulconaisella kirckaudella wiettelewä/ jonga alla caickinainen pahuus ja häpiä löytän peitetyxi.

Toinen P. Pawalin Epistola Timotheuxen tygö .

I. Lucu .

PAwali terwettä Timotheust/ v. 1.
ylistä hänen wilpitöindä uscoans/ v. 3.
Neuwo händä wiriäxi nijsä lahjoisa cuin hänelle Jumalalda annetut olit/ v. 6.
käske jotakin kärsiä Evangeliumin tähden/ v. 8.
ja pitä idzens nijhin terwellisijn sanoihin/ cuin hän häneldä cuullut oli/ v. 13.
kätke myös wisust sitä tawarata cuin hänelle uscottu oli/ v. 14.
Walitta nijtä jotca hänestä luopunet olit/ v. 15.
Ylistä Onesiphorin wahwutta/ v. 16.

2. Tim 1:1 Pawali Jesuxen Christuxen Apostoli/ Jumalan tahdon cautta/ elämän lupauxen jälken/ Christuxes Jesuxes.
2. Tim 1:2 Minun rackalle Pojalleni Timotheuxelle. Armo/ Laupius ja Rauha Isäldä Jumalalda/ ja Jesuxelda Christuxelda meidän Herraldam.
2. Tim 1:3 Minä kijtän Jumalata/ jota minä hamast minun wanhemmistan palwelen/ puhtalla omalla tunnolla/ että minä lackamat sinua yöllä ja päiwällä minun rucouxisani muistan.
2. Tim 1:4 Ja halan sinua nähdä ( cosca minä sinun kyyneles muistan ) että minä ilolla täytetäisin:
2. Tim 1:5 Cosca se wilpitöin usco cuin sinusa on/ minun mieleeni tule/ joca ennen sinun isois äitisäs Loidas myös asui/ ja sinun äitisäs Eunicas/ ja cuin minä totisest tiedän/ sinusakin.
2. Tim 1:6 Jonga tähden minä sinua neuwon/ ettäs herätät sen Jumalan lahjan joca sinusa on/ minun kätteni päälle panemisen cautta:
2. Tim 1:7 Sillä ei Jumala ole meille andanut pelgon Henge/ waan wäkewyden/ rackauden ja raitiuden.
2. Tim 1:8 Sentähden älä häpe meidän Herran Jesuxen Christuxen todistusta/ eikä minua/ joca hänen fangins olen: Waan ole osallinen Evangeliumin waiwas/ Jumalan wäen peräst.
2. Tim 1:9 Joca meitä on autuaxi tehnyt/ ja pyhällä cudzumisella cudzunut/ ei meidän töidemme perästä/ waan hänen aiwoituxens ja armons jälken/ cuin meille Christuxes Jesuxes ennen ijancaickisita aicoja annettu on.
2. Tim 1:10 Mutta nyt hän on meidän Wapahtajam Jesuxen Christuxen ilmestyxen cautta julistettu/ joca cuolemalda wäen poisotti/ ja elämän ja cuolemattomuden menon toi Evangeliumin cautta walkeuteen.
2. Tim 1:11 Johonga minä olen pandu saarnajaxi ja Apostolixi/ ja pacanain opettajaxi.
2. Tim 1:12 Jonga tähden minä myös näitä kärsin/ ja en cuitengan häpe: sillä minä tiedän kenen päälle minä uscon/ ja olen luja/ että hän woi minulle kätke minun uscotun caluni/ sijhen päiwän asti.
2. Tim 1:13 Pysy sijs terwellisten sanain muodos/ cuins minulda cuullut olet/ Uscost ja Rackaudest/ Christuxes Jesuxes.
2. Tim 1:14 Tämä hywä uscottu calu kätke Pyhän Hengen cautta/ joca meisä asu.
2. Tim 1:15 Sinä tiedät että caicki/ cuin Asias owat/ luowuit minusta/ joista on Phigellus ja Hermogenes.
2. Tim 1:16 Herra andacon laupiudens Onesiphorin perhelle/ joca minun usein wirgottanut on/ ja ei minun cahlejani häwennyt.
2. Tim 1:17 Waan edzei minua wisust Romis olduans/ ja löysi minun.
2. Tim 1:18 Herra andacon hänen löytä laupiuden sinä päiwänä Herran tykönä. Ja cuinga mones asias hän minulle Ephesos oli awullinen/ sinä parhain tiedät.

Vers. 6. Päällepanemisen cautta ) Cosca jocu saarnan wircan asetettin/ nijn se tapahdui kätten päällepanemisen cautta/ nijncuin wielä tänäpänä tapahtu. Sillä Ceremonialla andoi Jumala ensimäisesä Seuracunnas Pyhän Hengens lahjan. Joca ei nytkän ole turha/ mutta cosca se totisella Seuracunnan rucouxella tapahtu/ nijn Jumala/ ilman epäilemät/ cuule hänen rucouxens/ ja lisä sille cudzutulle lahjans.
v. 7. Raitiuden ) Cadzo/ Tit. 2:2.
v. 9. Christuxes ) Cadzo/ Eph. 1:4.
v. 12. Uscotun caluni ) Se on/ sen taiwallisen perinnön/ joca minulle aiwoittu on.

II. Lucu .

Apostoli neuwo wielä Timotheust/ että hän nijtä/ cuin hän häneldä oppenut oli/ muidengin käskis mualla opetta/ v. 1.
Neuwo myös händä kärsiwälisyteen ja lujuteen wirasans/ v. 3.
waara händä rijdoist ja turhist kysymyxist/ v. 14.
16. ja 23. Neuwo wielä ahkeruteen ja toimellisuteen hänen wirasans/ v. 15.
Lohdutta händä pahennuxia wastan/ jotca muiden luopumisest ja sijwottomudest tulla taitawat/ v. 19.
Neuwo wijmein moninaisijn hywijn tapoihin/ cuin hänen wirasans tarwitan/ v. 22.

2. Tim 2:1 Wahwista sijs sinus/ minun poican/ sen armon cautta cuin Jesuxes Christuxes on.
2. Tim 2:2 Ja mitä sinä olet minusta monen todistajan cautta cuullut/ nijn käske uscollisille/ jotca muita olisit soweliat opettaman.
2. Tim 2:3 Kärsi waiwa nijncuin luja Jesuxen Christuxen sotamies.
2. Tim 2:4 Ei yxikän sotamies secoita idziäns elatuxen menoihin/ sille kelwataxens joca hänen sotaan ottanut on.
2. Tim 2:5 Ja jos jocu kilwoittele/ nijn ei hän cruunata ellei hän toimellisest kilwoittele.
2. Tim 2:6 Peldomiehen/ joca pellon rakenda/ pitä ensin hedelmäst nautidzeman.
2. Tim 2:7 Ymmärrä mitä minä sanon. Herra andacon sinulle ymmärryxen caikis.
2. Tim 2:8 Muista Jesuxen Christuxen päälle/ joca cuolleista nosnut on: Dawidin siemenestä minun Evangeliumini jälken:
2. Tim 2:9 Josa minä waiwa kärsin/ cahleisin asti/ nijncuin pahantekiä/ waan ei Jumalan sana ole sidottu.
2. Tim 2:10 Sentähden minä kärsin caicki/ walittuin tähden/ että hekin saisit Jesuxes Christuxes autuuden/ ijancaickisella cunnialla.
2. Tim 2:11 Se on totinen tosi: jos me ynnä olemma cuollet/ nijn me myös ynnä elämme.
2. Tim 2:12 Jos me kärsimme/ nijn me myös ynnä hallidzemma. Jos me hänen kiellämme/ nijn hän meidängin kieldä.
2. Tim 2:13 Ellen me usco/ nijn hän jää uscollisexi/ joca ei idziäns kieldä taida.
2. Tim 2:14 Sencaltaista neuwo/ ja todista Herran edes/ ettei he sanoista rijtelis/ jotca ei mihingän kelpa/ waan ainoastans luowuttaman nijtä jotca cuulewat.
2. Tim 2:15 Pyydä idzes Jumalalle osotta toimellisexi ja laittamattomaxi työntekiäxi/ joca oikein totuuden sanan jaca:
2. Tim 2:16 Mutta sijwottomat ja kelwottomat sanat hyljä/ jotca paljo jumalatoinda meno saattawat:
2. Tim 2:17 Ja heidän puhens syö ymbärildäns nijncuin ruumin mato.
2. Tim 2:18 Joista on Hymeneus ja Philetus/ jotca totuudest owat erannet/ sanoden ylösnousemisen jo tapahtunen/ ja owat muutamat uscost käändänet.
2. Tim 2:19 Mutta Jumalan wahwa perustus cuitengin pysy/ joca tällä kijnnitetty on: Herra tunde omans: ja lacaitcan jocainen wäärydest/ joca Christuxen nime mainidze.
2. Tim 2:20 Mutta suures huones ei ole ainoastans cullaiset ja hopiaiset astiat/ waan myös puiset ja sawiset: ja muutamat tosin cunniaxi/ mutta muutamat häpiäxi.
2. Tim 2:21 Jos jocu idzens sencaltaisist ihmisist puhdista/ se tule pyhitetyxi astiaxi/ cunniaxi/ perhenisännälle tarpellisexi/ ja caickijn hywijn töihin walmistetuxi.
2. Tim 2:22 Nuoruden himot wäldä: mutta noudata wanhurscautta/ usco/ rackautta ja rauha/ caickein nijden cansa jotca puhtast sydämest Herra rucoilewat.
2. Tim 2:23 Hullut ja turhat kysymyxet hyljä/ tieten että ne ainoastans rijdat synnyttäwät:
2. Tim 2:24 Mutta ei Herran palwelian tule rijdaisen olla/ waan siwiän jocaista wastan/ opettawaisen/ joca pahoja hiljaisudes kärsiä taita/ ja nuhtelewaisen wastahacoisia.
2. Tim 2:25 Jos Jumala heille joscus andais parannuxen/ totuutta ymmärtämän:
2. Tim 2:26 Ja he jällens Perkelen paulasta pääsisit/ jolda he hänen tahtons jälken fangitut owat.

Vers. 10. Walittuin tähden ) Cadzo/ Coloss. 1:24.
v. 15. Oikein jaca ) Nijn ettei hän Lakia ja Evangeliumit secoita/ waan opetta Lakia uppiniscaisille/ ja heittä mailmallisen oikeuden eli Lain ala: mutta surullisia ja hywiä Evangeliumilla lohdutta.
v. 23. Hullut )

III. Lucu .

Apostoli ilmoitta wijmeisillä aigoilla pahoja ihmisiä tulewan/ v. 1.
jotca ymbärins juosten yxikertaiset uscost poiswiettelewät/ v. 6.
ja totuutta wainowat/ v. 8.
mutta heidän hulludens pitä ilmei tuleman/ v. 9.
Neuwo Timotheuxen sencaltaisia wälttämän/ v. 10.
Olla hiljaisen/ v. 11.
wahwan/ v. 14.
Pyhäs Ramatus kijnnirippuman/ jonga hän wähäst lapsudest oppenut oli/ v. 15.

2. Tim 3:1 Mutta sen sinun pitä tietämän/ että wijmeisinä päiwinä waaralliset ajat lähenewät:
2. Tim 3:2 Sillä ne ihmiset tulewat jotca idziäns racastawat/ ahnet/ kerscajat/ corjat/ pilckajat/ wanhemmillens tottelemattomat:
2. Tim 3:3 Kijttämättömät/ jumalattomat/ haluttomat/ sopimattomat/ laittajat/ irtaliset/ kiuckuiset/ catet/ pettäjät/ tuimat/ paisunet,
2. Tim 3:4 Jotca enämmin hecumata cuin Jumalata racastawat.
2. Tim 3:5 Joilla on jumalinen meno olewanans/ mutta sen woiman he poiskieldäwät.
2. Tim 3:6 Carta sijs sencaltaisia: sillä ne owat nijstä jotca huonesta huonesen juoxewat/ ja waimowäen fangixi wiewät/ jotca synneillä rasitetut owat ja moninaisten himoin cansa käywät.
2. Tim 3:7 Aina oppiwaiset/ ja ei coscan totuuden tundoon tulewaiset.
2. Tim 3:8 Mutta nijncuin Jannes ja Jambres olit Mosesta wastan/ nijn nämätkin owat totuutta wastan: ne owat ihmiset taidosta turmellut ja kelwottomat Uscoon.
2. Tim 3:9 Mutta ei heidän pidä sillen menestymän: sillä heidän hulludens pitä caikille julki tuleman/ nijncuin nijdengin oli.
2. Tim 3:10 Mutta sinä olet minun opetustani seurannut/ minun säätyäni/ minun aiwoitustani/ minun usconi/ minun pitkämielisyttäni/ minun rackauttani.
2. Tim 3:11 Minun kärsimistäni/ minun wainomistani/ minun waiwojani/ jotca minulle Antiochias tapahduit/ Iconias ja Lystras/ ja caikista on minun cuitengin Herra päästänyt.
2. Tim 3:12 Caicki jotca jumalisest Jesuxes Christuxes elä tahtowat/ nijden tule waino kärsiä.
2. Tim 3:13 Mutta pahoille ja petollisille ihmisille on tapahtuwa/ jota edemmä sitä pahemmin/ että he exywät/ ja idzens exymän saattawat.
2. Tim 3:14 Mutta pysy sinä nijsä cuins oppenut olet/ ja sinulle uscottu on:
2. Tim 3:15 Sillä sinä tiedät keneldäs oppenut olet/ ja ettäs jo lapsudest olet pyhän Ramatun tainnut/ joca sinun taita autuuten neuwoa/ uscon cautta Jesuxen Christuxen päälle.
2. Tim 3:16 Sillä caickinainen Kirjoitus/ Jumalalda annettu/ on tarpellinen opixi/ nuhtexi/ ojennuxexi/ curituxexi/ wanhurscaudes:
2. Tim 3:17 Että Jumalan ihminen täydellinen olis/ ja caickijn hywijn töihin sowelias.

Vers. 17. Jumalan ihminen ) Se on/ Jumalan Seuracunnan opettaja. Jos sijs pyhä Ramattu taita opettajan täydellisexi saatta hänen wircans puolesta/ nijncuin täsä on: on hän sentähden idzekin täydellinen/ ja ei sijhen tarwita ihmisten säätyjä: nimittäin/ opettaman mitä meidän autuutem tule. Cadzo/ Col. 2:8.

IV. Lucu .

Apostoli neuwo wielä caikella ahkerudella Jumalan sana saarnaman ja wircans toimittaman/ v. 1.
sillä se aica on tulewa/ jona ei terwellistä oppia kärsitä/ v. 3.
Ja hänen aicans on käsis/ eritä tääldä/ v. 6.
Käske hänen tulla tygöns/ v. 9.
ja otta Marcuxen ja muita cansans/ v. 11.
walitta Alexandrin pahutta/ v. 14.
ja muiden huikendelewaisutta/ v. 16.
päättä terwetyxillä/ v. 19.

2. Tim 4:1 Nijn minä sijs todistan/ Jumalan edes/ ja Herran Jesuxen Christuxen/ joca on tulewa duomidzeman eläwitä ja cuolluita/ hänen ilmestyxesäns ja waldacunnasans.
2. Tim 4:2 Saarna sana/ pidä päälle/ sekä hywällä että sopimattomalla ajalla/ rangaise/ nuhtele/ neuwo/ caikella siweydellä ja opetuxella:
2. Tim 4:3 Sillä aica tule/ jona ei he woi terwellistä oppia kärsiä: Waan he cocowat idzellens Opettajat oman himons jälken:
2. Tim 4:4 Että heidän corwans syhywät/ mutta he käändäwät corwans pois totuudesta/ ja heidäns turhijn juttuihin käändäwät.
2. Tim 4:5 Mutta walwo sinä caikisa/ kärsi ja kestä waiwoisa/ tee Evangeliumin Saarnajan työ ja toimita wircas täydellisest.
2. Tim 4:6 Sillä minä jo uhratan/ ja minun pääsemiseni aica lähesty.
2. Tim 4:7 Minä olen hywän kilwoituxen kilwoitellut/ juoxun päättänyt ja uscon pitänyt.
2. Tim 4:8 Tästedes on minulle tallelle pandu wanhurscauden Cruunu/ jonga Herra wanhurscas Duomari sinä päiwänä minulle anda: ei ainoastans minulle/ waan caikille jotca hänen ilmestystäns racastawat.
2. Tim 4:9 Ahkeroidze ettäs pian minun tygöni tulet:
2. Tim 4:10 Sillä Demas ylönandoi minun/ ja halais tätä mailmata/ ja meni Thessalonicaan/ Crescens Galatiaan/ Titus Dalmatiaan.
2. Tim 4:11 Ainoastans Lucas on minun cansani. Ota Marcus tygös/ ja tuo händä tänne cansas:
2. Tim 4:12 Sillä hän on sangen tarpellinen minun palweluxeen.
2. Tim 4:13 Tichicuxen minä lähetin Ephesoon. Se hame cuin minä Troadas Carpuxen tygö jätin/ tuo tullesas/ ja kirjat/ mutta lijatengin pärmät.
2. Tim 4:14 Alexander waskiseppä on minulle paljo paha tehnyt/ Herra maxacon hänelle hänen työns jälken.
2. Tim 4:15 Josta sinä myös idziäs cawata: sillä hän on cowin meidän saarnojam wastan ollut.
2. Tim 4:16 Minun ensimäises wastauxesani/ ei yxikän minun cansani ollut/ waan caicki ylönannoit minun: älkön se heille olco soimattu.
2. Tim 4:17 Mutta Herra oli minun puolellani ja wahwisti minua/ että saarna minun cauttani piti wahwistettaman/ ja caicki pacanat piti sen cuuleman. Ja minä Lejonin suusta pelastettin.
2. Tim 4:18 Mutta Herra pelasta minun caikesta pahasta/ ja autta hänen taiwalliseen waldacundaans/ jolle olcon cunnia ijancaickisest ijancaickiseen/ Amen.
2. Tim 4:19 Terwetä Priscat ja Aquilat/ ja Onesiphorin perhettä.
2. Tim 4:20 Erastus jäi Corinthijn: mutta Trophimuxen minä jätin Miletoon sairastaman.
2. Tim 4:21 Ahkeroidze ennen talwe tulla. Sinua terwettä Eubulus/ ja Pudens/ ja Linus/ ja Claudia/ ja caicki weljet.
2. Tim 4:22 Herra Jesus Christus olcon sinun Henges cansa. Armo olcon teidän cansan/ Amen.
2. Tim 4:23 Toinen Epistola Timotheuxen tygö/ kirjoitettu Romista/ cosca Pawali toisen kerran Keisar Neron eteen seisatettin.

Vers. 8. Anda ) Ei ansion jälken/ waan armost lupauxen jälken. hac sed in Psal. tibi
v. 14. Herra maxacon hänelle ) Cadzo/ Ier. 11:20.