Pyhän Pawalin Toinen Epistola Thessalonicerein tygö

22.04.2020

Esipuhe Toisest P. Pawalin Epistolast Thessalonicerein tygö .
EDellises Epistolas oli P. Pawali Thessalonicereille yhten kysymyxen wijmeisestä päiwästä wastanut/ että se äkist ja tapaturmast/ nijncuin waras yöllä/ on tulewa.
Josta he olit wäärään luuloon langennet/ luullen sen jo juuri käsis olewan/ nijncuin toisinans tapahtu/ että yhdest kysymyxest toinengin seura/ sentähden hän tämän Epistolan kirjoitta ja idzens parammin täsä selittä.
I. Lugus/ lohdutta hän heitä ijancaickisella palcalla/ heidän Uscons edest ja kärsimisens/ caickinaises waiwas: ja sano sen rangaistuxen/ cuin heidän wainollistens pitä ijancaickises waiwas kärsimän.
II. Opetta hän/ cuinga Romarein Waldacunda pitä ennen wijmeistä päiwä häwiämän/ ja Antichristus idzens Christicunnan Jumalaxi corgottaman/ ja uscottoman mailman wäärillä opilla ja merkeillä wiettelemän/ sijhenasti cuin Christus tule/ ja hänen/ hänen cunnialisella tulemisellans/ maahan lyö/ ja ennen hengellisellä saarnalla cuoletta.
III. Neuwo hän joutilaita nuhteleman/ jotca ei idziäns omilla käsilläns elätä/ ja ellei he heitäns paranna/ nijn heidän piti heitä wälttämän.
Joca on sangen cowa nijtä wastan/ jotca nyt hengellisixi cudzutan.

P. Pawalin Toinen Epistola Thessalonicerein tygö .

I. Lucu .

Thessalonicerein Usco/ rackaus ja kärsimys/ ristin ja wainomisen alla/ ylistetän/ v. 5.
lohdutetan heitä Christuxen cunnialisella tulemisella wijmeisnä päiwänä/ että he saawat lewon/ mutta heidän wainojans ijäisen wahingon/ v. 7.
toiwotetan/ että Jumala täyttäis sen hywän cuin hän heisä alkanut oli/ v. 11.

2. Tess 1:1 Pawali/ Siluanus ja Timotheus. Thessalonicerein Seuracunnalle Jumalas meidän Isäsäm/ ja Herras Jesuxes Christuxes.
2. Tess 1:2 Armo olcon teille ja Rauha/ Jumalalda meidän Isäldäm/ ja Herralda Jesuxelda Christuxelda.
2. Tess 1:3 Meidän pitä aina teidän edestän/ rackat weljet/ Jumalata kijttämän/ nijncuin cohtulinen on/ sillä teidän Uscon caswa jalost/ ja caickein teidän rackauden lisäyndy jocaista cohtan.
2. Tess 1:4 Nijn että me meitäm teistä Jumalan Seuracunnis kerscamme/ teidän kärsimisestän ja Uscostan/ caikes teidän waiwasan ja wainosan/ cuin te kärsitte.
2. Tess 1:5 Jotca osottawat että Jumala on oikein duomidzepa/ ja te Jumalan waldacundaan otollisexi tuletta/ jongatähden te myös kärsitte.
2. Tess 1:6 Että se on oikein Jumalan edes/ nijtä taas waiwata jotca teitä waiwawat:
2. Tess 1:7 Mutta teille/ jotca waiwatan/ anda lewon meidän cansam/ cosca Herra Jesus Taiwast ilmandu/ hänen woimans Engelitten cansa:
2. Tess 1:8 Ja tulen leimauxella/ joca nijlle costa jotca ei Jumalata tundenet/ ja nijlle jotca ei meidän Herran Jesuxen Christuxen Evangeliumita tottele.
2. Tess 1:9 Jotca waiwa kärsimän pitä/ ijancaickisen cadotuxen/ Herran caswosta/ ja hänen cunnians wäkewydestä:
2. Tess 1:10 Cosca hän tulewa on/ kircastetta hänen Pyhäins cansa/ ja ihmellisexi tuleman caickein uscollisten cansa: sillä meidän todistuxem teidän tygön/ sijtä päiwästä oletta te usconet.
2. Tess 1:11 Ja sentähden me myös aina rucoilemma teidän edestän/ että meidän Jumalam teitä otollisexi tekis sijhen cudzumiseen/ ja täytäis caiken hywyden suosion/ ja uscon waicutuxen woimasa:
2. Tess 1:12 Että meidän Herran Jesuxen Christuxen Nimi teisä ylistettäisin/ ja te taas hänesä/ meidän Jumalan/ ja Herran Jesuxen Christuxen armon cautta.

Vers. 5. Jumalan waldacundaan ) Ei omasta kelwollisudest/ mutta Jumalan armosta/ Christuxen ansion tähden joca meille uscon cautta omistetan. Sillä mitä meidän kärsimisem kelwollisuten tule/ sano Apostoli/ Rom. 8:16. Minä luulen että tämän ajan tusca/ ei ole sen cunnian wertainen cuin meille pitä ilmoitettaman. Ja 2. Cor. 4:17. Meidän murhem cuin me kärsimme/ on ajallinen: mutta se cunnia cuin peräst seura/ on ijällinen. Cadzo ibid. enä. Item. 2. Tim. 4:8.

II. Lucu .

Apostoli neuwo heitä/ ettei he andais wietellä idziäns nijldä jotca sanoit wijmeisen päiwän jo läsnä olewan/ v. 1.
Kijttä Jumalata/ joca heitä on autuuten walinnut/ uscon cautta Christuxen päälle/ v. 13.
Neuwo heitä wahwuten/ v. 15.
ja rucoile että Jumala heitä wahwistais caicken totuuten ja pyhään elämään/ aina loppun saacka/ v. 16.

2. Tess 2:1 Mutta me rucoilemma teitä/ rackat weljet/ meidän Herran Jesuxen Christuxen tulemisen cautta/ ja meidän Seuracundamme hänesä:
2. Tess 2:2 Ettet te aiwa nopiast teitän salli teidän mielestän poiskäätä eli peljätettä/ ei Hengen eikä puhen eli Kirjan cautta/ nijncuin se meildä lähetetty olis/ että Christuxen päiwä jo käsis on.
2. Tess 2:3 Älkät andaco kenengän teitän wietellä millän tawalla. Sillä ei hän ennen tule cuin luopumus tapahtu/ ja synnin ihminen ilmoitetan/ se cadotuxen lapsi.
2. Tess 2:4 Joca on wastanseisoja/ ja corgotta idzens caickein päälle/ cuin Jumalaxi taicka Jumalan palweluxexi cudzutan/ nijn että hän istutta idzens Jumalan Templijn nijncuin Jumala/ ja teke idzens Jumalaxi.
2. Tess 2:5 Ettekö te muista/ että minä teidän tykönän ollesani näitä jo teille sanoin?
2. Tess 2:6 Ja mikä wielä estä/ te tiedätte: että hänen pitä ajallans ilmoitettaman.
2. Tess 2:7 Joca jo nyt pahutta waicutta salaisest/ ainoastans että sen cuin nyt estä/ pitä poistuleman.
2. Tess 2:8 Ja silloin se pahanelkinen ilmoitetan/ jonga Herra suuns Hengellä tappa/ ja teke hänen cansans lopun/ hänen tulemisens ilmoituxen cautta.
2. Tess 2:9 Jonga tulemus Satanan waicutuxen jälken tapahtu/ caickinaisilla petollisilla merkeillä ja woimalla.
2. Tess 2:10 Ja caickinaisilla ihmeillä ja wiettelyxillä wääryteen/ nijden seas jotca cadotuxeen tulewat: ettei he rackautta totuuden puoleen ottanet/ autuaxi tullaxens.
2. Tess 2:11 Sentähden on Jumala heille lähettäwä wäkewän exytyxen/ nijn että he walhen uscowat:
2. Tess 2:12 Että ne caicki duomitaisin/ jotca ei totuutta usconet/ waan wääryteen suostuwat.
2. Tess 2:13 Mutta meidän pitä aina teidän edestän Jumalata kijttämän/ rackat/ weljet/ Herrasa/ että Jumala on teidän algusta autuuteen walinnut/ Hengen pyhityxen cautta/ totuuden uscosa:
2. Tess 2:14 Johonga hän teitä meidän Evangeliumim cautta cudzunut on/ meidän Herran Jesuxen Christuxen omaisuteen.
2. Tess 2:15 Nijn olcat sijs/ rackat weljet/ pysywäiset/ ja pitäkät ne säädyt cuin te oppenet oletta/ olcon se meidän saarnastam taicka Kirjastam.
2. Tess 2:16 Mutta idze meidän Herram Jesus Christus/ ja Jumala meidän Isäm/ joca meitä racasti/ ja andoi meille ijancaickisen lohdutuxen ja hywän toiwon/ armon cautta:
2. Tess 2:17 Se lohduttacon teidän sydämen/ ja teitä caickinaises opis ja hywäsä työsä wahwistacon.

Vers. 2. Hengen cautta ) Se on/ jongun cautta/ joca idzelläns sijtä ilmestyxen sano olewan.
v. 3. Luopumus ) Se on/ ennencuin suurin osa sijtä ihmisten oppin luopu/ nijncuin myös 1. Tim. 4. on. v. eod. Synnin ihminen ) Ei nijn että Antichristus olis ainoast yxi ihminen ollut/ mutta nijncuin Ramattu muisakin paicois puhu/ että yxi coco joucost nimitetän. Deut. 17:16. Minä asetan Cuningan. 1. Tim. 3. Pispan pitä oleman/ etc. nimittäin yhden Pispan toisen perän.
v. 4. Jumalan Templijn ) Tämä istuminen on Antichristuxen hallitus/ jolla hän oman käskyns teke corkiammaxi cuin Jumalan käskyn ja palweluxen. Lue tästä lewiämmäldä/ Dan. 12. cap.
v. 7. Waicutta ) Se on/ Wielä nytkin nijtä on/ jotca sencaltaista hallitusta Jumalan Seuracunnas pitä pytäwät/ mutta se estä heitä/ että Romin waldacunda on wielä woimallisembi/ ettei he nijn hywin sitä taida ruweta/ mutta nijn pian cuin se heicommaxi tule/ nijn se on kyllä saapuilla/ joca tämän asian aja: joca tapahdui/ cosca se Keisarin tappaja Phocas andoi Bonifacio III. Romin Pispalle/ wallan caickein Seuracundain päälle/ wahwistaxens taas hänen waldacundans.
v. 8. Suuns Hengellä ) Se on/ Hänen sanans selkiän ja wäkewän saarnan cautta.
v. 9. Woimalla ) Tästä nähdän cuinga paljo nijtä ihmeitä pitä toteldaman/ cuin Pawilaisilda pyhäin cuwain tykönä/ hautain/ lähdetten ja jätösten tykönä tehdän/ wahwistaxens sillä heidän epäjumalan palwelustans ja muita erhetyxiäns.
v. 10. Ettei he ) Syy/ mingätähden Jumala saldi sencaltaiset erhetyxet ja wietellyxet tulla.
v. 13. Totuuden uscosa ) Cadzo Ephes. 1:4.
v. 15. Pitäkät ne säädyt ) Ei nämät säädyt muut ole cuin hän muisakin Kirjoisans kirjoittanut on/ nijncuin nähdän/ 1. Cor. 11:23. cap. 15:3. jotca hän kirjoittanut on/ ja ne jotca ei kirjoitetut ole/ cuca/ taita wahwista että ne hänen owat sano Augustinus.

III. Lucu .

Neuwotan rucoileman hänen ja hänen cumpaneins edestä/ että Jumalan sana menestyis/ v. 1.
wälttämän nijtä cuin cuwattomast eläwät/ v. 6.
ei oleman laiscudes/ mutta elättämän idzens cunnialla/ työstäns/ v. 8.
eroittaman idzens nijstä jotca Jumalan sanan ylöncadzoit/ v. 14.
päättä toiwotuxella/ v. 16.

2. Tess 3:1 Wielä rackat weljet/ rucoilcat meidän edestäm/ että Herran sana menestyis/ ja nijn cunnioitettaisin cuin teidängin tykönän:
2. Tess 3:2 Ja että me häijyistä ja pahoista ihmisistä pelastettaisin: sillä ei usco ole joca miehen.
2. Tess 3:3 Mutta Herra on uscollinen/ joca teitä wahwista ja pahasta warjele.
2. Tess 3:4 Mutta me toiwomme meidän Herramme cautta teistä/ että te teette ja tekewäiset oletta/ mitä me teille olemma käskenet.
2. Tess 3:5 Mutta Herra ojendacon teidän sydämen Jumalan rackauteen/ ja Christuxen kärsimiseen.
2. Tess 3:6 Mutta me käskemme teitä/ rackat weljet/ meidän Herran Jesuxen Christuxen Nimeen/ että te teidänne eroitaisitta jocaidzesta weljestä/ joca häijyst idzens käyttä/ ja ei sen säädyn jälken cuin hän meildä saanut on:
2. Tess 3:7 Sillä te tiedätte/ cuinga teidän meitä seuraman pitä. Embä me ole tawattomast teidän seasan ollet.
2. Tess 3:8 En me myös ole leipä keldän ilman ottanet/ waan työllä ja hiellä/ yöllä ja päiwällä olemma me työtä tehnet/ etten me kellengän teidän seasan cuormaxi olis.
2. Tess 3:9 Ei/ ettei meillä se walda olis/ waan että me idzemme opixi teille andaisim/ seurataxenne meitä.
2. Tess 3:10 Ja cosca me teidän tykönän olimma/ nijn me sencaltaisia teille käskimme/ että jos ei jocu tahdo työtä tehdä/ nijn ei hänen syömängän pidä.
2. Tess 3:11 Sillä me cuulemma/ että muutamat teidän seasan tawattomast waeldawat/ ja ei tee työtä/ waan joutilasna owat.
2. Tess 3:12 Mutta sencaltaisia me käskemmä ja neuwomme/ meidän Herran Jesuxen Christuxen cautta/ että he hiljaisudes työtä tekisit/ ja oma leipäns söisit.
2. Tess 3:13 Mutta te/ rackat weljet/ älkät wäsykö hywä tekemäst.
2. Tess 3:14 Ellei sijs jocu meidän sanam tottele/ nijn kirjoittacat se Kirjaan/ ja älkät olco hänen cansans/ että hän häpiäis.
2. Tess 3:15 Älkät cuitengan händä pitäkö nijncuin wihollista/ waan neuwocat händä nijncuin welje.
2. Tess 3:16 Mutta idze Rauhan Herra/ andacon teille Rauhan aina ja caikella tawalla.
2. Tess 3:17 Herra olcon teidän caickein cansan. Terwetys minun Pawalin kädelläni/ joca on mercki caikis kirjois/ näin minä kirjoitan.
2. Tess 3:18 Meidän Herran Jesuxen Christuxen Armo olcon caickein teidän cansan/ Amen.

Lähetetty Athenista.
Vers. 2. Häijyistä ) Owat kiuckuiset/ tuimat ja camalat wääräin opettajain päät.