Pyhän Pawalin Toinen Epistola Corintherein tygö

22.04.2020

Esipuhe Toisest P. Pawalin Epistolast / Corintherein tygö .
ENsimäises Epitolas on P. Pawali monesta asiasta Corinthereitä cowin nuhdellut/ ja wäkewätä wijna heidän haawoihins wuodattanut/ ja peljätti heidän.
Mutta että Apostolin wirca on olla yxi uscollinen opettaja/ ojendaman heickomielisiä ja surullisia omiatundoja/ enämmin cuin peljättämän.
Sentähden hän heitä täsä Epistolasa kijttä/ ja wuodatta Öljyä heidän haawoihins/ ja on sangen ystäwälinen heidän cansans/ ja käske rackaudella sitä syndistä jällens corjata/ jonga he olit pois tyköns ajanet.
I. ja II. Lugus osotta hän heille rackaudens/ cuinga hän on caikista puhunut/ tehnyt ja kärsinyt heidän tarpexens ja terweydexens/ että heidän pidäis häneldä aina caickinaista hywä toiwoman.
III. IV. ja V. Ylistä hän Evamgeliumin wirca/ joca on corkein/ lohdullisin/ ja turwallisin omantunnon tarpexi/ ja terweydexi.
Ja todista että se on parembi cuin Lain wirca.
Ja sitä enämmin cuin sitä wainotan/ sitä parammin se uscollisis menesty/ ja saatta toiwon Ristin cautta ijancaickisehen cunniaan.
Mutta näillä caikilla hän wääriä Apostoleita kylken lyckä/ jotca Lakia Evangeliumita wastan opetit/ eikä muuta opettanet cuin ulconaista pyhyttä/ se on/ Ulcocullaisutta/ ja jätit pois sisällisen epäuscon wian.
VI. ja VII. Neuwo hän heitä/ sencaltaista saarna töillä ja kärsimisellä seuraman/ ja päättä sen kijtoxellans/ yllyttäin heitä aina wireyten.
VIII. ja IX. Neuwo hän heitä/ ajallisella rawinnolla/ elatuxella ja awulla auttaman köyhiä pyhiä Jerusalemis cowalla ajalla/ että he olit algustakin caiken tawarans ylönandanet Christityxi tulduans/ Act. 4.
X. XI. ja XII. Kirjoitta hän ja opetta wääriä Apostoleita wastan.
XIII. Uhca nijtä jotca olit syndiä tehnet/ ja ei heitäns parandanet.

P. Pawalin Toinen Epistola Corintherein tygö .

I. Lucu .

PAwali terwettä Corinthereitä/ v. 1.
Kijttä Jumalata joca händä hänen murhesans lohduttanut oli/ v. 3.
Luettele misä tuscas ja murhes hän ollut oli/ v. 8.
Waicka hänellä hywä omatundo oli/ että hän caikes yxikertaisudes ja puhtaudes Jumalan edes waelsi/ v. 12.
Sano estens mingätähden hän oli muuttanut neuwons/ ja ei tullut heidän tygöns/ hänen lupauxens perän/ v. 15.
ei hänen saarnans ja Jumalan lupauxet sentähden ollet Christuxesa muutetut: Waan ne olit/ Ja ja Amen hänesä/ v. 18.

2 Kor 1:1 PAwali Jesuxen Christuxen Apostoli Jumalan tahdon cautta/ ja Timotheus weli. Sille Seuracunnalle/ joca on Corinthos/ ja caikille Pyhille/ jotca coco Achajas owat.
2 Kor 1:2 Armo olcon teille ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
2 Kor 1:3 KIjtetty olcon Jumala/ meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä/ laupiuden Isä/ ja caiken lohdutuxen Jumala/
2 Kor 1:4 Joca meitä lohdutta caikesa meidän waiwasam/ että mekin taidaisimma lohdutta nijtä/ jotca caickinaises waiwas owat/ sillä lohdutuxella jolla Jumala meitä lohdutta.
2 Kor 1:5 Sillä nijncuin Christuxen kärsimisest on meille paljo: nijn myös meille tule paljo lohdutust Christuxen cautta.
2 Kor 1:6 Mutta ehkä mikä meillä olis waiwa eli lohdutus/ nijn se tule teidän hywäxen: jos se on waiwa/ nijn tapahtu teille lohdutuxexi ja autuudexi.
2 Kor 1:7 ( Joca idzens osotta/ jos te nijn kärsiwälisest kärsitte/ cuin me kärsimme ) Jos se on lohdutus/ nijn se myös tule teille lohdutuxexi ja autuudexi. Meillä on myös wahwa Toiwo teistä/ että me tiedämme/ että nijncuin te oletta kärsimisist osalliset/ nijn te myös tuletta lohdutuxest osallisexi.
2 Kor 1:8 SIllä en me tahdo salata teildä/ rackat weljet/ meidän waiwam/ cuin meille Asias tapahdui: sillä me olimma sangen suurest rasitetut/ ylidze meidän woimam/ nijn että me jo meidän hengestäm epäilimme:
2 Kor 1:9 Ja idzellämme juuri nijn päätimme/ että meidän piti cuoleman. Mutta se tapahdui/ ettei meidän pidäis idze päällem uscaldaman/ waan Jumalan päälle/ joca cuolletkin herättä.
2 Kor 1:10 Joca meitä sencaltaisesta päästi/ ja wielä jocapäiwä päästä/ ja me turwamma hänen päällens/ että hän tästedeskin meitä aina päästä/
2 Kor 1:11 Teidän rucouxenne cautta meidän edestäm/ että meidän tähtemme/ sijtä lahjasta/ cuin meille annettu on/ pidäis monelda ihmiseldä suuri kijtos tapahtuman.
2 Kor 1:12 Sillä se on meidän kerscauxem/ nimittäin/ meidän omantundom todistus/ että me yxikertaisudes/ ja Jumalan wacuudes/ ei lihallises wijsaudes/ waan Jumalan Armos olemma mailmas elänet/ mutta enimmäst teidän tykönän.
2 Kor 1:13 Sillä embä me muuta teille kirjoita/ waan sitä cuin te luetta/ ja jo ennen tiesittä. Mutta minä toiwon/ että te meidän nijn löydätte/ haman loppun asti/ nijncuin te puolittain meidän löynnetkin oletta.
2 Kor 1:14 Sillä me olemma teidän kerscamisenne/ nijncuin tekin meidän kerscauxem HERran Jesuxen päiwänä oletta.
2 Kor 1:15 Ja sencaltaisella uscalluxella/ tahdoin minä ennen tulla teidän tygön/ että te toisengin kerran saisitta minulda jongun hywän työn/
2 Kor 1:16 Ja minä waellaisin teidän cauttan Macedoniaan/ ja Macedoniast teidän tygön tacaperin tulisin/ ja nijn teildä Judeaan johdatettaisin.
2 Kor 1:17 Cosca minä tätä ajattelin/ lienengö minä sen tehnyt hembeydestä? Eli owatco minun aiwoituxeni lihalliset? Ei nijn/ waan minun tykönäni on Nijn/ Nijn: ja Ei/ on Ei.
2 Kor 1:18 Mutta Jumala on waca/ ettei meidän puhem ole teille Nijn ja Ei ollut.
2 Kor 1:19 Sillä Jumalan Poica Jesus Christus/ joca teidän seasan meildä saarnattu on/ nimittäin/ minulda ja Silwanuxelda ja Timotheuxelda ei ollut Nijn ja Ei/ waan oli hänesä Nijn.
2 Kor 1:20 Sillä caicki Jumalan lupauxet owat Nijn hänesä/ ja owat Amen hänesä/ Jumalan kijtoxexi meidän cauttam.
2 Kor 1:21 Mutta Jumala on se/ joca meitä teidän cansan Christuxes wahwista/ ja on meitä woidellut.
2 Kor 1:22 Ja lukinnut/ ja andoi Hengen pandixi meidän sydämihim.
2 Kor 1:23 Mutta minä otan Jumalan todistajaxi sieluni päälle/ että minä olen säästänyt teitä/ sijnä/ etten minä wielä ole Corinthijn tullut.
2 Kor 1:24 Ei nijn/ että me hallidzisimma teidän uscoan/ waan me olemma auttajat teidän ilohon: sillä te pysytte uscosa.

Vers. 6. Teidän hywäxen. Item. teillen lohduxexi ) Että he taisit lohdutta heitäns sijtä: että cosca Jumala Pawalin ja muut hänen pyhäns ristin alla piti/ joita hän cuitengin suurest racasti/ jotca hän jällens pelasti/ ja sitte suurella cunnialla ja ilolla tahdoi caunista: Nijn ei tainnet he myös toiwo wapautta rististä/ eli sijtä ajatella/ että Jumala oli heille wihainen/ eli epäillä hänen awustans ja tugestans.1
v. 20. Amen ) Se on: ne owat totiset ja lujat.1
v. 21. & 22. Woidellut/ lukinnut/ andoi pandixi ) Nämät colme sana/ owat caicki yhtä/ nimittäin/ että Jumala on wahwistanut lupauxes meisä hänen Hengens cautta/ jonga hän meidän sydämihim on andanut.

II. Lucu .

APostoli sano syyn/ mixei hän Corintherein tygö tullut/ cuin hän luwannut oli/ v. 23.
Liewittä ja estä cowan duomions huorintekiätä wastan/ joca äitipuolens ottanut oli/ v. 1.
ja käske händä armoihin otta ja jällens Seuracundaan päästä/ v. 6.
Tietä anda heidän/ cuinga hän suuren hyödytyxen ja hedelmän cansa oli Christuxen Evangeliumita saarnannut/ v. 12.

2 Kor 2:1 Mutta sitä minä olen idzelläni aicoinut/ etten minä taas murhella teidän tygön tulis:
2 Kor 2:2 Sillä jos minä teidän murhesen saatan/ cucasta minua ilahutta/ waan se joca minulda on murhellisexi tehty.
2 Kor 2:3 Ja sen minä olen teille kirjoittanut/ etten minä tulduani sais nijstä murhetta/ joista minun tulis ilo saada: sillä minulla on sencaltainen uscallus caickein teidän tygönne/ että minun ilon caickein teidän ilon on.
2 Kor 2:4 Sillä minä kirjoitin teille suuresa waiwas ja sydämen kiwus/ ja monilla kyyneleillä/ ei että teidän pidäis murhettiman/ waan että te ymmärräisitte sen erinomaisen rackauden/ cuin minulla on teidän cohtanne.
2 Kor 2:5 Jos jocu on murhen matcan saattanut/ ei hän ole minua murhellisexi saattanut/ waan puolittain/ etten minä teitä caickia rasitais.
2 Kor 2:6 Mutta kyllä sijnä on/ että se monelda nijn rangaistu on.
2 Kor 2:7 Että te tästedes sitä enämmän händä armahdaisitta/ ja lohdutaisitta/ ettei hän uppois ylönpaldises murhes.
2 Kor 2:8 Sentähden neuwon minä teitä/ että te hänen cohtans rackautta osotaisitta:
2 Kor 2:9 Sillä sentähden minä myös olen teidän tygönne kirjoittanut/ coetellaxen teitä/ jos te oletta caickihin cuuliaiset.
2 Kor 2:10 Mutta joille te jotain andexi annatte/ sen minä myös andexi annan: sillä jolla taas minä jotain andexi annan/ sen minä andexi annan teidän tähtenne/ Christuxen puolesta.
2 Kor 2:11 Ettei Perkele sais tahtons täyttä meidän päällem: sillä eipä meildä ole salattu/ mitä hänen mielesäns on.
2 Kor 2:12 MUtta cuin minä tulin Troadaan Christuxen Evangeliumita saarnaman/ ja minulle awattin owi HERrasa/
2 Kor 2:13 Nijn ei minulla ollut yhtän lepo hengesäni/ etten minä Titust minun weljeni löynnyt/ sentähden minä eroitin sieldä idzeni/ ja menin Macedoniaan.
2 Kor 2:14 Mutta kijtetty olcon Jumala/ joca aina anda meille woiton Christuxes/ ja julista jocapaicas hänen tundemisens hajun meidän cauttam:
2 Kor 2:15 Sillä me olemma Jumalalle yxi hywä haju Christuxes/ sekä nijden seas jotca autuaxi tulewat/ että myös nijden seas jotca huckuwat.
2 Kor 2:16 Näille yxi surman haju cuolemaxi/ mutta toisille elämän haju elämäxi.
2 Kor 2:17 Ja cuca nyt tähän kelwollinen? Sillä embä me ole sencaltaiset cuin muutamat/ jotca Jumalan sana myyskendelewät/ waan puhtaudesta/ ja nijncuin Jumalasta/ me puhumma Jumalan caswon edes Christuxes.

Vers. 5. Murhellisexi saattanut ) Se on/ ei hän ole minua teidän tähtenne murhesen saattanut/ mutta idze teitä: sillä mitä minä olen murhettinut/ ei se ole minun idze tähteni tapahtunut/ waan teidän tähtenne.
v. 6. Kyllä sijnä ) Täsä hän sijtä puhu/ jonga hän edellises Epistolas 5. Lugus rangais/ ja Perkelen haldun andoi: ja nyt käske että sitä jällens corjataisin/ joca nijn rangaistu oli.
v. 17. Myyskendelewät ) Wadzan ja ahneuden tähden/ nijncuin wijnanlaskia turmele wijnan.

III. Lucu .

APostoli wasta täsä edestäns: että waickei hän muilda ottanut ylistyskirja sijhen ( cuin wäärät Apostolit teit ) nijn olit he ( nimittäin Corintherit ) kyllä todistajat sijhen mitä hän toimittanut oli/ v. 1.
Waickei hän idzestäns/ waan Jumalan armosta sen tehnyt oli/ v. 4.
Rupe nijn ylistämän Evangeliumita ja sen wirca Lain ja Lain wiran suhten monesa/ v. 6.
erinomaisest ettei kengän taida Lakia ymmärtä/ muutoin jollei hän tule käätyxi/ ja usco Evangeliumita/ v. 12.

2 Kor 3:1 RUpemmaco me sijs idziämme taas kehuman? Eli tarwidzemmaco me/ nijncuin muutamat/ kijtoskirja teidän tygönne/ eli kijtoskirja teildä?
2 Kor 3:2 Te oletta meidän kirjam meidän sydämihimme kirjoitetut/ joca caikilda ihmisildä tutan ja luetan:
2 Kor 3:3 Joille te oletta ilmoitetut/ että te Christuxen lähetyskirja oletta/ saarnawiran cautta walmistettu/ ei Pläkillä kirjoitetut/ waan eläwän Jumalan Hengellä/ ei kiwisijn tauluihin/ waan lihallisijn sydämen tauluihin.
2 Kor 3:4 Mutta sencaltainen uscallus on meillä Christuxen cautta Jumalan puoleen:
2 Kor 3:5 Ei nijn/ että me olemma idze meistäm soweliat jotakin ajatteleman/ nijncuin idze meistäm/ waan jos me olemma johongun soweliat/ nijn on se Jumalalda.
2 Kor 3:6 Joca meitä soweliaxi tehnyt on uden Testamendin wirca pitämän/ ei bookstawin/ waan Hengen: sillä bookstawi cuoletta/ waan Hengi teke eläwäxi.
2 Kor 3:7 Mutta jos sillä wirgalla joca bookstawin cautta cuoletta ja kiwihin cuwattu oli/ oli sencaltainen kirckaus/ nijn ettei Israelin lapset tainnet cadzoa Mosexen caswoihin/ hänen caswoins kirckauden tähden/ joca cuitengin cato.
2 Kor 3:8 Mixei sijs paljo enämmin sillä wirgalla/ joca Hengen anda/ pidäis kirckaus oleman?
2 Kor 3:9 Sillä/ jos wirgalla/ joca cadotuxest saarna/ kirckaus oli/ paljo enämmin sillä wirgalla joca wanhurscaudest saarna/ on ylönpaldinen kirckaus.
2 Kor 3:10 Sillä se toinen joca kircastettu oli/ ei ole ensingän kirckaudexi luettapa/ sen ylönpaldisen kirckauden suhten.
2 Kor 3:11 Sentähden jos sillä oli kirckaus/ joca cato/ paljo enämmin on sillä kirckaus/ joca pysy.
2 Kor 3:12 Että meillä sencaltainen toiwo on/ nijn me puhumme rohkiast/
2 Kor 3:13 Ja en me tee nijncuin Moses joca caswoillens peitten pani/ ettei Israelin lapset tainnet sen loppua cadzo joca cato/
2 Kor 3:14 Waan heidän taitons oli paadutettu. Sillä haman tähän päiwän asti/ pysy se peite ottamata/ cosca wanha Testamentiä luetan/ joca Christuxes lacka.
2 Kor 3:15 Mutta haman tähän päiwän asti/ cosca Mosest luetan/ rippu se peite heidän sydämens edesä.
2 Kor 3:16 Mutta cosca he palajawat HERran puoleen/ nijn peite poisotetan:
2 Kor 3:17 Sillä HERra on Hengi.
2 Kor 3:18 Mutta cusa HERran Hengi on/ sijnä on wapaus. Mutta me cadzelemma HERran kirckautta/ nijncuin Speilisä/ awoimella caswolla/ ja me muutetan siehen cuwaan/ kirckaudesta nijn kirckauten/ nijncuin HERran Hengestä.

Vers. 2. Meidän Kirjam ) Nimittäin/ meidän kijtoskirjam/ joca todista meidän cansam/ mitä me toimittanet olemma.
v. 4. Sencaltainen uscallus ) Että me olemma teidän walmistanet yhdexi Kirjaxi.
v. 6. Bookstawin ) Opetta bookstawi/ on opetta aiwa Lakia ja tecoja ilman Jumalan armon tundemista/ jolla tutan ja ymmärretän/ että caicki mitä ihminen idzestäns on/ eli teke/ on duomittu ja cuoleman ansainnut: sillä ei hän taida mitän hywä ilman Jumalan armota tehdä. v. eod. Hengen ) On opetta Jumalan armo ilman Laita ja oma ansiota/ jonga cautta ihminen eläwäxi ja autuaxi tule.
v. 13. Peitten ) Mosexen peitet on/ bookstawi ja hänen oppians ei tuta: mutta awattu HERran caswo/ on julkisest tuta Jumalan Armo ja Henge/ joca meidän Laista wapahta/ bookstawista ja hänen tegoistans/ että heidän kirckaudens/ ja tecons lackaisit.
v. 8. Speilisä ) Nijncuin Speili otta hänehens cuwan: nijn otta myös meidän sydämem hänehens Christuxen tunnon:

IV. Lucu .

APostoli sano toimittanens hänen wircans uscollisest ja ahkerast/ v. 1.
Waan jos ei se muutamain tykönä mitän toimittanut/ nijn se tapahtui nijden tykönä jotca Perkele sogais/ ettei he näkis totuutta/ v. 3.
Cuitengin ( sano hän ) ne jotca täsä wirgas olit/ olit heicot/ että woima Jumalalle annetaisin/ v. 7.
Ja heidän piti paljon sentähden kärsimän/ v. 8.
Nijn oli cuitengin se heidän lohdutuxens/ että jos he kärseit Christuxen cansa/ nijn heidän piti myös elämän hänen cansans/ etc. v. 10.
Jos se ulconainen ihminen huckuis/ nijn cuitengin sisällinen udistettaisin/ v. 16.
Ja että heidän kärsimisens oli ajallinen: waan se cunnia jota he odotit/ oli ijancaickinen/ v. 17.

2 Kor 4:1 Että sijs meillä sencaltainen wirca on/ sen jälken cuin Armo meidän cohtam tapahtunut on/ nijn en me wäsy/
2 Kor 4:2 Waan wäldämme ne salaisetkin häpiät/ ja emme waella cawaludella/ engä petoxella Jumalan sana pitele/ waan me ilmoitamme totuden/ ja meitäm julkisest caickein ihmisten omatundo cohtan Jumalan edes osotamme.
2 Kor 4:3 Jos nyt meidän Evangeliumim on peitetty/ nijn se on nijlle peitetty jotca cadotetan
2 Kor 4:4 Joisa tämän mailman Jumala/ on uscomattomitten taidot sowaisnut/ ettei Evangeliumin paiste heille pidäis Christuxen kirckaudesta walgistaman/ joca on Jumalan cuwa.
2 Kor 4:5 Sillä en me idze meistämme saarna/ waan Christuxest Jesuxest/ että hän on HERra: mutta teidän palwelianna olemma me Jesuxen tähden:
2 Kor 4:6 Sillä Jumala/ joca käski walkiuden pimeydestä paista/ on kirckan walkeuden meidän sydämihim andanut/ että meidän cauttam se walkeus paistais/ cuin Jumalan kirckauden tundemisesta tule/ Jesuxen Christuxen caswoisa.
2 Kor 4:7 Mutta meillä on sencaltainen tawara sawisis astiois/ että se ylönpaldinen woima pitä Jumalalda ja ei meistä oleman.
2 Kor 4:8 Meillä on jocapaicas ahdistus/ mutta en me sitä sure: meillä on packo/ mutta en me epäile.
2 Kor 4:9 Me kärsimme waino/ mutta ei meitä ylönannetta: me alaspainetan/ mutta en me hucu.
2 Kor 4:10 Me ymbärinswiemmä aina HERran Jesuxen cuoleman meidän ruumisam/ että HERran Jesuxen elämäkin meidän ruumisam ilmoitettaisin.
2 Kor 4:11 Sillä me/ jotca elämme/ ylönannetan aina cuolemaan/ Jesuxen tähden/ että Jesuxengin elämä meidän cuolewaises lihasam ilmoitettaisin.
2 Kor 4:12 Sentähden on cuolema meisä woimallinen/ mutta teisä elämä.
2 Kor 4:13 Mutta että meillä on yxi uscon Hengi/ ( nijncuin kirjoitettu on: Minä uscon/ sentähden minä puhun. ) Nijn me myös uscomma/ ja sentähden myös puhumma/
2 Kor 4:14 Ja tiedämme sen joca HERran Jesuxen herätti/ että hän meidängin Jesuxen cautta herättä/ ja asetta meitä teidän secaan.
2 Kor 4:15 Sillä caicki teidän tähtenne tapahtu/ että se ylönpaldinen Armo/ monein kijtoxen cautta runsast Jumalan ylistyxexi tulis.
2 Kor 4:16 Embä me sijs wäsy/ waicka meidän ulconainen ihminen turmellan/ nijn sisällinen cuitengin päiwä päiwäldä udistetan:
2 Kor 4:17 Sillä meidän waiwam ( joca ajallinen ja kewiä on ) saatta ijancaickisen ja määrättömän cunnian:
2 Kor 4:18 Meille jotca emme näkywäisiä cadzo/ waan näkymättömiä: sillä näkywäiset owat ajalliset/ mutta näkymättömät ijancaickiset.

Vers. 2. Salaisetkin ) Täsä hän puhu wääristä opettaista ja Apostoleista/ jotca ulco caunist kijldäwät: mutta sisäldä he owat täynäns ilkeyttä/ Matth. 25:25.
v. 4. Mailman Jumala ) Perkele on mailman Päämies/ ja jumala: Sillä mailma palwele händä/ ja on hänen allans.
v. 6. Caswoisa ) Se on Christuxen tundemus/ ja ei Mosexen caswo/ joca on Lain tundemus: sillä Christuxen cautta me tunnemma Jumalan/ Ioh. 6.
v. 7. Sawisis astiois ) Se on: me Apostolit/ jotca täsä corkias wirgas olemma/ olemme idzestäm/ nijn paljo cuin meidän tule/ heicot ja wiheljäiset ihmiset.
v. 10. Me ymbärinswiemme Jesuxen cuoleman/ etc. ) Se on: Nijncuin Christus paljon kärsei: nijn mekin kärsim hänen tawallans.
v. 17. Saatta ) Ei Apostoli sano/ että meidän kärsimisem on syy eli hinda/ jolla me tulewaisen cunnian ansaidzemme: Waan ainoastans millä tawalla me sinne tulemme/ nimittäin/ että meidän pitä ensin kärsimän/ ja sijtte tulemme cunniahan ja kirckauten. Sillä nijncuin Augustinus sano in Psal. 93. non aeterna timere

V. Lucu .

APostoli lohdutta: että waicka tämä catowainen ruumis poistulis/ nijn heillä on catomatoin toiwosa Taiwasa/ jota he myös ikäwöidzewät/ v. 1.
Ja sentähden ( sano hän ) ahkeroidzit he aina waelda Jumalalle kelwollisest: että heidän caickein pitä Christuxen Duomion eteen tuleman/ ja jocainen saaman sen jälken cuin hän elänyt on/ v. 9.
Wasta taas hänen wircaans ja kerscauxeens/ että mitä hän sijnä teki/ sen teki hän Jumalan cunniaxi/ ja heille rakennuxexi/ v. 11.
Cuin hän Christuxelle welca oli/ v. 14.
Sano mikä hänen wircans on: nimittäin/ saarnata sitä sowindota joca on Christuxes tapahtunut/ v. 17.
Sentähden hän myös neuwo heitä Jumalan cansa sopiman/ v. 20.

2 Kor 5:1 MUtta me tiedämme/ että jos tämän majan mailmallinen huone purjetan/ meillem olewan rakennuxen Jumalalda raketun/ huonen/ ei käsillä tehdyn/ joca on ijancaickinen Taiwahisa.
2 Kor 5:2 Jota me myös huocamma/ meidän majam/ joca Taiwasta on/ ja ikäwöidzemmä/ että me sillä puetuxi tulisimma:
2 Kor 5:3 Jos me muutoin puetettuna/ ja ei alasti löyttäisi.
2 Kor 5:4 Sentähden nijncauwan cuin me täsä ajallises majas olemma/ nijn me huocamma ja olemma rasitetut/ etten me tahdo rijsuttuna/ waan puetettuna olla/ että se cuolewainen elämästä nieltäisin.
2 Kor 5:5 Mutta joca meitä sijhen walmista/ se on Jumala/ joca hengen on meille pandixi andanut.
2 Kor 5:6 Nijn me olemma sentähden aina hywäs turwas/ ja tiedämme/ että nijncauwan cuin me ruumisa asumma/ nijn me olemma oudot HERrasa:
2 Kor 5:7 Sillä me waellamma uscosa/ ja en cadzomises.
2 Kor 5:8 Mutta meillä on turwa/ ja paljo halamma enämmin olla pois ruumista/ ja olla cotona HERran tykönä.
2 Kor 5:9 Sentähden waicka me cotona olemma/ eli ulcona waellamma/ nijn me ahkeroidzemma/ että me hänelle kelpaisim.
2 Kor 5:10 Sillä meidän caickein pitä tuleman Christuxen Duomioistuimen eteen/ että jocainen sais sen jälken cuin hän eläisäns tehnyt on/ olcon se hywä eli paha.
2 Kor 5:11 ETtä me sijs tiedämme/ että HERra pitä peljättämän/ nijn me olemma siwiät ihmisten cansa/ mutta Jumalalle olemma me julkiset. Cuitengin minä toiwon/ että me olemma myös julki teidängin omasatunnosan.
2 Kor 5:12 En me taas kersca idziäm teidän edesän/ waan me annamme teille tilan kerscataxen meistä/ että teilläkin olis kerscamist nijtä wastan/ jotca idziäns caswoin jälken kerscawat/ ja ei sydämen jälken.
2 Kor 5:13 Sillä jos me ylönangarat olemma/ nijn me sen Jumalasa teemme: eli jos me olemma siwiät/ nijn me olemma teille siwiät.
2 Kor 5:14 Sillä Christuxen rackaus waati meitä sen pitämän/ että jos yxi on cuollut caickein edestä/ nijn he caicki owat cuollet.
2 Kor 5:15 Ja hän on sentähden caickein edestä cuollut/ että ne jotca eläwät/ ei eläis idzellens/ waan hänelle/ joca heidän edestäns cuollut ja ylösnosnut on.
2 Kor 5:16 Sentähden embä me tästedes lihan puolesta ketän tunne. Ja ehkä me olisimma Christuxengin lihan puolesta tundenet/ nijn en me cuitengan händä sillen tunne.
2 Kor 5:17 Sentähden jos jocu on Christuxes/ nijn hän on usi luondocappale: sillä wanha on cadonnut/ ja cadzo/ caicki owat udexi tullet.
2 Kor 5:18 Mutta ne caicki owat Jumalasta/ joca meitä on idze cansans sowittanut Jesuxen Christuxen cautta/ ja andoi wirgan/ sowinnosta saarnata.
2 Kor 5:19 Sillä Jumala oli Christuxes/ ja sowitti mailman idze cansans/ ja ei soimannut heille heidän syndiäns/ ja on meidän seasam sowindosaarnan säännyt.
2 Kor 5:20 Nijn olemma me Christuxen puolesta käskyläiset:
2 Kor 5:21 Sillä Jumala neuwo meidän cauttam. Nijn me rucoilemma sijs Christuxen puolesta/ että te Jumalan cansa sowitta. Sillä hän on sen/ joca ei mitän synnistä tienyt/ meidän edestäm synnixi tehnyt/ että me hänes tulisimma sixi wanhurscaudexi/ joca Jumalan edes kelpa.

Vers. 3. Puetettuna/ etc. ) Nimittäin/ Christuxen wanhurscaudella/ jonga me päällemme puem uscon cautta hänen päällens.
v. 4. Etten me tahdo rijsuttuna ) Se on: että me mielellämme näkisimme/ etten me cuolis: waan paremmin ( jos se olis Jumalan tahto ) että me Taiwasen cohdastans tulisimme.
v. 11. Olemma siwiät ) Se on: Emme kiucuidze/ eli waadi ihmisiä wäärillä Pannan panemisilla/ taicka muilla turhilla hallituxilla: sillä me pelkäm Jumalata.
v. 12. Nijtä wastan ) Nimittäin/ wääriä Apostoleita.
v. 13. Olemme ylönangarat ) Se on/ Jos me olemma cowat heidän cansans/ nijn me cuitengin sijnä palwelem Jumalata: jos me taas olemma siwiät/ nijn me teem heille palweluxexi ja mielen noutexi/ jotca owat caicki oikein ja hywin tehdyt.
v. 14. Waati meitä sen nijn pitämän ) Seurawaisilla sanoilla/ wahwista hän idzens olewan welcapään palweleman Christusta uscollisest/ hänen wirasans.
v. 16. Lihan puolesta ) Christusta ei tuta enä lihan jälken/ on/ ei mitän lihallista enä eziä eli odotta hänesä/ cuin Opetuslapset teit ennen hänen kärsimistäns: Waan tytyä hänen sanoihins/ joisa on caicki mitä hengellistä ja ijancaickista on.
v. 21. Synnixi tehnyt ) Se on: uhrixi syndein edestä. Cadzo Rom. 8:3.

VI. Lucu .

APostoli neuwo Corinthereitä/ soweliast waeldaman Evangeliumis/ v. 1.
Erinomaisest kärsimisen caickinaisis tuskis ja wastoinkäymisis/ etc. v. 5.
Lohdutta heitä/ ettei he murhedis hänen tähtens ( waicka hän jotakin cowin oli endises kirjas kirjoittanut/ etc. ) v. 11.
Ettei he myös wedäis ijestä/ se on: ei seurais paljo uscomattomia ja heidän elämätäns/ v. 14.

2 Kor 6:1 JA me neuwomme teitä nijncuin apulaisia/ ettet te Jumalan Armo huckan ottais:
2 Kor 6:2 Sillä hän sano: Minä olen otollisella ajalla sinua cuullut/ ja olen sinua autuuden päiwänä auttanut. Cadzo/ nyt on otollinen aica/ cadzo/ nyt on autuuden päiwä.
2 Kor 6:3 Älkäm kellengän josacusa pahennusta andaco/ ettei meidän wircam laitetais:
2 Kor 6:4 Waan osottacam meitäm caikisa asioisa/ nijncuin Jumalan palweliat.
2 Kor 6:5 Suuresa kärsimisesä/ waiwoisa/ hädisä/ suruisa/
2 Kor 6:6 Hosumisesa/ fangiuxisa/ capinoisa/ töisä/ walwomisisa/ paastoisa/ puhtas elämäs/ taidosa/ pitkämielisydesä/ suloisudes/ Pyhäsä Hengesä/ wilpittömäsä rackaudesa/
2 Kor 6:7 Totuuden sanoisa/ Jumalan wäesä/ wanhurscauden sotaasetten cautta/ oikialla kädellä ja wasemalla/
2 Kor 6:8 Cunnian cautta ja pilcan/ panetuxen ja kijtoxen cautta.
2 Kor 6:9 Nijncuin wietteliät/ ja cuitengin wagat: nijncuin tundemattomat/ ja cuitengin tutut: Nijncuin cuolewaiset/ ja cadzo/ me elämme.
2 Kor 6:10 Nijncuin rangaistut/ ja ei cuitengan tapetut: nijncuin murhelliset/ ja cuitengin aina iloiset: nijncuin köyhät/ mutta cuitengin monda hyödyttäwäiset: nijncuin ne joilla ei mitän ole/ ja joiden cuitengin caicki omat owat.
2 Kor 6:11 TE Corintherit/ meidän suum on hänens awannut teidän cohtanne/ meidän sydämem on turwasa.
2 Kor 6:12 Ei tarwita että teitä meidän tähtem ahdistetan. Mutta että teitä ahdistetan/ sen te teettä sydämelisestä tahdosta.
2 Kor 6:13 Minä puhuttelen teitä/ nijncuin omia lapsiani/ että te myös minua wastan teitänne nijn asetaisitta/ ja olcat tekin turwasa.
2 Kor 6:14 Älkät wetäkö ijestä epäuscoisten cansa: sillä mitä oikeuden on wääryden cansa tekemist? Eli mitä osallisutta on walkeudella pimeyden cansa?
2 Kor 6:15 Eli mikä sowindo on Christuxella Belialin cansa? Taicka mitä osa on uscollisella uscomattoman cansa?
2 Kor 6:16 Eli cuinga Jumalan Templi sopi epäjumalden cansa? Sillä te oletta eläwän Jumalan Templit/ nijncuin Jumala sano: Minä tahdon heisä asua/ ja heisä waelda/ ja minä tahdon olla heidän Jumalans/ ja heidän pitä oleman minun Canssan.
2 Kor 6:17 Sentähden paetcat heidän seastans/ ja eroittacat teitän heistä/ sano HERra/ ja älkät saastaisehen ruwetco/ ja nijn minä corjan teitä/
2 Kor 6:18 Ja olen teidän Isän/ ja teidän pitä oleman minun poicani ja tyttäreni/ sano Caickiwaldias HERra.

Vers. 12. Ei tarwita/ etc. ahdistetan ) Ensimäisest Epistolast hämmästyit Corintherit ja olit pahalla mielellä/ että he Apostolin wihoittanet olit. Nyt hän lohdutta heitä/ ja sano hänen suuns ja sydämes iloisexi. Sentähden ei heidän pidä murheisans eikä pahalla mielellä oleman/ nijncuin hän heille wihoisans olis/ joca ei ollut heidän syyns että he sijtä pahalla mielellä olit/ mutta nijncuin hywät lapset he hywästä sydämestä närkästyit/ cusa ei tarwittucan olis.

VII. Lucu .

APostoli neuwo carttaman caickinaista saastaisutta/ ja ahkeroidzeman pyhä elämätä/ v. 1.
Ja tietä anda/ cuinga paljo hän oli lohdutettu heildä/ että hän cuuli heidän nijn tekewän/ v. 3.
Ja että hän ennen jotakin cowin heidän tygöns kirjoittanut oli/ oli heidän parannuxexens tullut/ v. 8.
Nijn myös sijtä/ ettei hän turhan heitä Tituxen edes kerscannut ollut: waan Titus oli löytänyt heidän sencaltaisexi cuin hän sanonutkin oli/ v. 13.

2 Kor 7:1 ETtä meillä nyt sencaltaiset lupauxet owat/ minun rackani/ puhdistacam sijs idzem caikesta Lihan ja Hengen saastaisudesta/ täyttäin pyhyttä Jumalan pelgosa.
2 Kor 7:2 Seuratcat meitä/ en me ketän wastan rickonet/ en me kellengän lijca tehnet/ en me ketän wietellet.
2 Kor 7:3 Sencaltaista en sano minä teille cadotuxexi: Sillä minä olen teille tästä jo ennengin sanonut/ että te oletta meidän sydämisäm ynnä cuolla ja elä.
2 Kor 7:4 Minä puhun teille suurella rohkeudella. Minä kerscan paljo idziäni teistä: minä olen lohdatuxella täytetty: minä olen ylönpaldises ilos caikesa meidän waiwasam.
2 Kor 7:5 Sillä cosca me Macedoniaan tulimma/ ei meidän lihallem ollut yhtän helpo/ waan caikisa paicoisa olimma me waiwasa/ ulcoisest sota/ sisällisest pelco.
2 Kor 7:6 Mutta Jumala joca nöyriä lohdutta/ hän lohdutti myös meitä Tituxen tulemisella.
2 Kor 7:7 Ei ainoastans hänen tulemisellans/ waan myös sillä lohdutuxella jonga hän teildä saanut oli/ ja ilmoitti meille teidän halun/ teidän itcun ja teidän ahkerudenne minusta/ nijn että minä wielä enämmin ihastuin.
2 Kor 7:8 Sillä se cuin minä teitä minun lähetyskirjallani murhesen saatin/ embä minä sitä cadu ja ehkä minä caduisin/ cuitengin että minä näen sen lähetyskirjan teitä hetken aica murhesa pitänen/
2 Kor 7:9 Nijn minä cuitengin sijtä iloidzen/ en sijtä että te murehisa olitta/ waan että te olitta murehisa parannuxexi. Sillä te oletta murhelliset ollet Jumalan mielen jälken/ nijn ettei teille pidäis meistä joscus wahingota oleman.
2 Kor 7:10 Sillä se murhe/ joca Jumalan mielen jälken tapahtu/ saatta catumisen autuudexi/ jota ei yxikän cadu. Mutta mailman murhe saatta cuoleman.
2 Kor 7:11 Cadzocat/ että te olitta Jumalan mielen jälken murhelliset/ cuinga suuren ahkeruden se on teisä waicuttanut. Ja tosin wastamisen/ närkästyxen/ pelgon/ halamisen/ kijwauxen ja coston. Te oletta caikisa teidänne puhtaxi osottanet työsä.
2 Kor 7:12 Sentähden waicka minä teille kirjoitin/ nijn ei se ole cuitengan sen tähden tapahtunut joca rickonut oli/ eikä sen tähden jolle wäärys tehtin/ mutta sentähden/ että teidän ahkeruden meidän cohtam Jumalan edes julkisexi tulis.
2 Kor 7:13 Sentähden me olemma saanet lohdutuxen/ että tekin oletta lohdutetut. Mutta wielä enämmin iloidzisimma me Tituxen ilosta: Sillä hänen Hengens on teildä caikilda wirwotettu.
2 Kor 7:14 Ja mitä minä hänen edesäns teistä kerscannut olen/ embä minä sitä häpe/ waan nijncuin caicki owat todet/ cuin minä teille puhunut olen: nijn on myös meidän kerscauxem Tituxen edesä todexi tullut.
2 Kor 7:15 Ja hänellä on sangen suuri sydämelinen halu teidän puoleen/ cosca hän caickein teidän cuuliaisuttan muista/ cuinga te pelgolla ja wapistuxella händä wastan rupeisitta.
2 Kor 7:16 Minä iloidzen/ että minä caikisa asioisa teihin saan turwata.

Vers. 1. Hengen saastaisudesta ) Se on: opin ja uscon saastaisus/ nijncuin wäärät Apostolit opetit.
v. 2. Seuratcat meitä ) Se on: ymmärtäkät cuinga uscollisest me teidän ja ei meidän parastam cadzonet olem/ ja ottacat meidän neuwom.
v. 10. Murhe Jumalan mielen jälken ) On se/ joca tule tehdyist synneist/ etc. Mailman murhe on/ joca tule muusta ruumillisest wahingost eli wastoinkäymisest.

VIII. Lucu .

APostoli juttele cuinga jalon awun Macedonialaiset coonnet olit nijlle köyhillen Christityillen/ jotca Judeas ja Jerusalemis olit/ v. 1.
Ja neuwo Corinthereitä/ että hekin nijn tekisit/ v. 7.
Titus muutamain muiden cansa oli asetettu sitä ottaman/ jotca kyllä uscollisesta sen olit toimittawat/ v. 16.

2 Kor 8:1 MInä teen teille tiettäwäxi/ rackat weljet/ Jumalan Armon/ joca Macedonian Seuracundijn annettu on:
2 Kor 8:2 Sillä heidän ilons oli ylönpaldinen/ cosca heitä monen waiwan cautta coeteldin/ ja waicka he sangen köyhät olit/ owat he cuitengin runsast caikes yxikertaisudes andanet.
2 Kor 8:3 Sillä he olit caikesta woimastans/ ja ylidzekin woimans ( Sen minä todistan ) walmit/
2 Kor 8:4 ja meitä suurella ahkerudella rucoilit/ että me ottaisimma wastan sen hywän työn/ ja sen palweluxen osallisuden cuin Pyhäin waraxi coottu oli.
2 Kor 8:5 Ja ei nijn cuin me toiwomma/ waan he annoit idzens ensist HERralle/ ja sijtte meillen/ Jumalan tahdon cautta/
2 Kor 8:6 Että meidän pidäis Titusta neuwoman/ että nijncuin hän oli ennen ruwennut/ hänen pidäis sencaltaisen hywän työn nijn teidän seasan päättämän.
2 Kor 8:7 Mutta nijncuin te oletta caikisa rickat/ uscosa/ sanasa ja taidosa/ ja caickinaises ahkerudes/ ja teidän rackaudesan meidän tygö/ nijn sowittacat sijs/ että te myös täsä hywäs tegos rickat olisitta.
2 Kor 8:8 Embä minä sitä sano/ että minä waadin teitä sijhen/ waan että muut nijn ahkerat owat/ kiusan minä myös teitä rackauteen/ jos se waca olis.
2 Kor 8:9 Sillä te tiedätte meidän HERran Jesuxen Christuxen Armon/ että hän ricasna ollesans tuli cuitengin teidän tähten köyhäxi/ että te hänen köyhydens cautta rickaxi tulisitta.
2 Kor 8:10 MInun neuwoni minä tästä annan: sillä se on teille tarpellinen/ että te jo oletta ajastaica ennen ruwennet/ ei ainoastans sitä tekemän/ waan jo tahdoittakin sitä.
2 Kor 8:11 Täyttäkät sijs se työ cuin te rupeisitta/ että nijncuin tahto walmis oli/ te myös sen woimanna perästä täytäisitte.
2 Kor 8:12 Sillä jos jocu mielellinen on/ nijn hän on otollinen hänen warans jälken/ ja ei sen jälken jota ei hänellä ole.
2 Kor 8:13 Ei nijn luullen/ että muilla pitä oleman huojistus/ ja teillä ahdistus/ waan että se tasan olis/ nijn palwelcan teidän rickauden heidän köyhyttäns/ tällä cowalla ajalla/
2 Kor 8:14 Että heidän rickaudens tästedes teidän puuttumistan palwelis/ että tasan tapahduis:
2 Kor 8:15 Nijncuin kirjoitettu on: Joca paljo cocois/ ei hänellä ollut lijaxi/ ja joca wähän cocois/ ei häneldä mitän puuttunut.
2 Kor 8:16 Mutta Jumalan olcon kijtos/ joca sencaltaisen ahkeruden annoi Tituxen sydämeen teidän tähten.
2 Kor 8:17 Sillä hän otti sen neuwon/ ja tosin/ hän oli nijn ahkera/ että hän läxi mielelläns teidän tygönne.
2 Kor 8:18 Mutta me olemma yhden weljen hänen cansans lähettänet/ jota Evangeliumis kijtetän caikisa Seuracunnisa.
2 Kor 8:19 Mutta ei ainoastans sitä/ waan hän on myös säätty Seuracunnilda oleman meidän matcacumpaninam täsä hywäsä tegosa/ joca meidän cauttam HERran cunniaxi toimitetan/ ja teidän hywän mielen walmistuxen ylistyxexi.
2 Kor 8:20 Ja cawahtacat/ ettei kengän meitä panettelis sencaltaisen rickan awun puolesta/ jota meidän cauttam toimitetan.
2 Kor 8:21 Ja cadzocat/ että se wagasti tapahduis/ ei ainoastans HERran edes/ waan ihmisten edes.
2 Kor 8:22 JA me olemma hänen cansans lähettänet meidän weljem/ jonga me monesa olemma kiusannet/ että hän ahkera on/ ja wielä nyt paljo ahkerambi.
2 Kor 8:23 Ja sen me olemma tehnet sen suuren uscalluxen tähden/ cuin meillä teidän tygön on/ sekä Tituxen puolesta ( joca minun cumpanin on/ ja apulaisen teidän seasan ) ja nijn myös meidän weljeimme tähden ( jotca owat Seuracundain Apostolit/ ja Christuxen cunnia )
2 Kor 8:24 Osottacat sijs teidän rackauden mercki ja meidän kerscamisen teistänne/ nijden cohtan/ ja julkisest Seuracunnangin edes.

Vers. 10. Ruwennet ) Olitta ne ensimäiset/ jotca sitä tahdoit ja teit.
v. 14. Heidän rickaudens ) Nijden rickaudella Jerusalemis ei hän ymmärrä suurembata ansiota eli pyhyttä Jumalan tykönä/ jota he olisit jacanet pacanoille: Waan Evangeliumin saarna/ joca sieldä oli pacanoitten tygö tullut.

IX. Lucu .

APostoli neuwo heitä wielä sitä apua andaman: sillä hän jo oli heitä kehunut Macedonialaisillengin/ heidän lupauxens tähden/ v. 1.
Ja/ että Jumala heillen sen on runsast maxawa/ v. 6.
Hengelliselläkin siunauxella/ v. 8.
Nijn myös/ että Jumala sen cautta tulis kijtetyxi ja ylistetyxi/ v. 12.

2 Kor 9:1 JA sijtä awusta/ cuin pyhille annetan/ ei tarwita minun teille kirjoittaman:
2 Kor 9:2 Sillä minä tiedän teidän hywän tahtonna/ josta minä kehun Macedonialaistengin seas/ ja sanon: Ahaja on ollut jo ajastajan walmis/ ja te oletta monda sijhen kijwaudellanne kehoittanet.
2 Kor 9:3 Cuitengin minä olen tämän weljen sentähden lähettänyt/ ettei meidän kerscamisen täsä asias tyhjäxi tulis/ ja että te walmit olisitta/ nijncuin me teistä sanonetkin olemma/
2 Kor 9:4 Että cosca Macedonialaiset minun cansani tulewat/ ja ei löydä teitä walmisna/ etten me silloin ( en minä sano/ te ) sencaltaisest kerscamisest häpiään tulis.
2 Kor 9:5 Mutta se näky minulle tarpellisexi/ weljiä neuwo/ että he ensin menewät teille walmistaman tätä luwattua siunausta/ että se walmis olis/ nijn että se olis siunaus/ ja ei ahneus.
2 Kor 9:6 Mutta sen minä sanon: joca tiwist kylwä/ se myös tiwist nijttä/ ja joca siunauxes kylwä/ hän myös siunauxes nijttä.
2 Kor 9:7 Cukin sydämens ehdon jälken/ ei ylönmielden eli waatein: Sillä että iloista andajata Jumala racasta.
2 Kor 9:8 Mutta Jumala on wäkewä nijn sowittaman/ että caickinaiset Armot teidän seasan rickast owat/ että teillä caikista yldäkyllä olis/ ja olisitta rickat caickinaisisa hywisä töisä.
2 Kor 9:9 Nijncuin kirjoitettu on: Hän on hajottanut ja andanut köyhille/ hänen wanhurscaudens pysy ijancaickisest.
2 Kor 9:10 ( Mutta joca siemenen kylwäjälle anda/ hän teillekin anda leiwän syödäxenne/ ja lisä teidän siemenen/ ja caswatta teidän wanhurscaudenne hedelmän )
2 Kor 9:11 Että te caikisa rickaxi tulisitta/ caikella yxikertaisudella/ joca meidän cauttam Jumalalle kijtoxen waicutta.
2 Kor 9:12 Sillä tämä apu cuin Pyhille tehdän/ei ainoastans täytä sitä cuin Pyhildä puuttu/ waan on sijhen yldäkylläinen/
2 Kor 9:13 Että moni kijttä Jumalata tämän meidän wagan palweluxemme tähden/ ja ylistä Jumalata teidän nöyrän tunnustuxenne tähden Christuxen Evangeliumis/ ja myös teidän yxikertaisen tasajagon tähden/ heidän ja caickein cohtan/
2 Kor 9:14 Ja heidän rucouxisans teidän tähtenne/ jotca myös teitä ikäwöidzewät/ sen sanomattoman Jumalan Armon tähden cuin teisä on.
2 Kor 9:15 Mutta Jumalan olcon kijtos hänen sanomattoman lahjans edestä.

Vers. 10. Teidän wanhurscaudenne hedelmän ) Se on: Teidän wanhurscasten töiden hedelmät. Sillä ei hän täsä puhu ihmisten wanhurscaudesta/ joca ainoastans uscosta tule: Nijncuin hän Romarein Epistolas näyttänyt oli.
v. 11. Yxikertaisudella ) Ettei hywät työt tehdä jongun hyödytyxen/ palcan eli cunnian tähden: waan paljast ja wapast rackaudesta.

X. Lucu .

TÄsä Apostoli wasta edestäns wääriä Apostoleita wastan/ jotca hänen ylöncadzoit hänen nöyrän menons tähden/ heidän tykönäns olles/ ja panettelit händä/ nijncuin hän lihallisesta halusta jotacuta tekis/ ja sano: ettei hän lihallisilla aseilla ja miecoilla/ waan hengellisillä warustettu oli/ cukistaman caicke sitä cuin idzens asetta Christusta ja hänen waldacundans wastan/ sijhen hän oli woiman saanut/ v. 1.
Ja että hän idze oli nijn töillä läsnä/ cuin hän oli kirjoituxella pois/ v. 9.
Waickei hän idzestäns kerscata tahdo ja muiden töistä/ cuin hänen wastanseisojans teit/ v. 12.

2 Kor 10:1 Mutta minä Pawali neuwon teitä Christuxen siweyden ja kärsimisen tähden/ minä joca teidän tykönän ollesani kehno olen/ waan poisollesani olen minä rohkia teitä wastan.
2 Kor 10:2 Mutta minä rucoilen teitä/ ettei minua waaditais rohkiaxi tykönä ollesani/ ja nijncuin minulla luullan rohkeus muutamita wastan olewan/ jotca meitä luulewat/ meidän lihamma jälken waeldawan.
2 Kor 10:3 Sillä ehkä me lihasa waellamme/ embä me sentähden lihan jälken sodi.
2 Kor 10:4 Sillä ei meidän sotaasem ole lihalliset/ waan wäkewät Jumalan edes/ cukistaman nijtä warjeluxia/ joilla me aiwoituxet lyömme maahan/
2 Kor 10:5 Ja caiken corkeuden/ cuin hänens corgotta Jumalan tundemista wastan/ ja fangixi otamme caiken ajatuxen Christuxen cuuliaisuden ala:
2 Kor 10:6 Ja olemma walmit costaman caickia cowacorwaisutta/ cosca teidän cuuliaisuden täytetän. Duomidzettaco te näkywäisten jälken.
2 Kor 10:7 Jos jocu uscalda sen päälle/ että hän on Christuxen oma/ se ajatelcan idzelläns/ että nijncuin hän on Christuxen oma/ nijn olemma me myös Christuxen omat.
2 Kor 10:8 Ja jos minä wielä enämmän idziäni kerscaisin meidän wallastam/ cuin HERra meille andanut on teidän parannuxexen/ ja ei pahennuxexen/ embä minä sijttekän häpiäis.
2 Kor 10:9 ( Mutta minä sanon ) ettei teidän pitä luuleman/ nijncuin minä teitä Lähetyskirjallani peljätäisin.
2 Kor 10:10 Sillä Lähetyskirjat ( sanowat he ) owat rascat ja wäkewät/ mutta ruumillinen läsnäolemus on heicko/ ja puhe on ylöncadzottu.
2 Kor 10:11 Sencaltainen ajatelcan/ että nijncuin me olemma Lähetyskirjan sanois poisolduani: nijn me myös kyllä tohdimma olla idze työllä läsnäolduam.
2 Kor 10:12 Sillä embä me julke meitäm luke eli werrata nijhin/ jotca idziäns ylistäwät/ mutta että he idze heidäns mittawat/ ja pitäwät ainoastans idze heistäns/ nijn ei he mitän ymmärrä.
2 Kor 10:13 Mutta embä me meitäm kersca ylidze määrän/ waan ainoastans cohtullisen määrätyn mitan jälken/ cuin Jumala meille mitannut on/ joca myös teihingin ulottu.
2 Kor 10:14 Sillä embä me idziämme wenytä/ nijncuin en me oliscan teihin ulottunet: sillä me olemma jo haman teidän tygön Christuxen Evangeliumilla tullet/
2 Kor 10:15 Ja en me kersca meitäm ylidze määrän wieraisa töisä. Ja me toiwomma/ cosca teidän uscon caswa teisä/ että mekin meidän määräm jälken tahdomma lewetä/
2 Kor 10:16 Ja sitä Evangeliumita saarnata/ nijlle cuin tuolla puolen teitä asuwat/ engä meitäm kersca sijtä/ cuin wierasten määrän jälken walmistettu on.
2 Kor 10:17 MUtta joca idziäns kersca/ se kerscatcan idziäns HERrasa:
2 Kor 10:18 Sillä joca idziäns kijttä/ ei se ole coeteldu/ waan se jota HERra kijttä.

Vers. 13. Ylidze määrän ) En me tahdo aiwa awaralda kerscata meitäm/ jollen me hamas teidän tygön tullet olis nijncuin muut tekewät/ ja kerscawat muiden työstä/ joca meidän on.

XI. Lucu .

APostoli wasta wielä edestäns wääriä Apostoleita wastan/ että hän oli se joca heillen oli Evangeliumin saarnannut/ ja kihlannut heidän Christuxelle Jesuxelle: waicka hän pelkäis/ että he annoit heidäns wietellä hänen tyköäns/ nijldä jotca ei cuitengan muuta Christusta eikä Evangeliumita saarnata taida cuin endisen/ v. 1.
Ja että hän oli saarnannut heillen ilman palcata: waicka se pahaxi käättin/ sen perän piti wäärät Apostolit tekemän/ v. 7.
Sano syyn että hänen nijn täyty idzens kehua/ ja ano että he kärsisit sen/ että he muilda enämmän kärseit/ v. 16.
Nijn myös/ että hän oli nijn jalosta sugusta cuin hekin/ oli enämmän työtä tehnyt/ enämmän kärsinyt/ etc. Christuxen Evangeliumin tähden/ cuin jocu muu/ etc. v. 22.

2 Kor 11:1 Josca te wähängin minun tyhmyttäni hywäxi ottaisitta. Kyllä tosin te minua kärsitte:
2 Kor 11:2 Sillä minä kijwan teitä Jumalan kijwauxella. Ja minä olen teille kihlannut yhden miehen/ että minä puhtain neidzen Christuxelle tuottaisin.
2 Kor 11:3 Mutta minä pelkän/ että nijncuin kärme wietteli Hewan cawaluxellans: nijn myös teidän taiton käändy pois Christuxen yxikertaisudesta:
2 Kor 11:4 Sillä jos se joca teidän tygön tule/ toisest Jesuxest teille saarna/ josta en me saarnannet/ taicka jos te toisen Hengen saatta/ jota et te ole saanet/ eli toisen Evangeliumin/ jota et te ole wastanottanet/ nijn te oikein heitä kärsitte.
2 Kor 11:5 Sillä minä arwan/ etten minä ole halwembi/ cuin corkemmatkin Apostolit owat/
2 Kor 11:6 Ja ehkä minä olen puhesa yxikertainen/ nijn en minä ole tiedosa yxikertainen/ cuitengin olemma me kyllä caikille teille tiettäwät.
2 Kor 11:7 ELi/ olengo minä syndiä tehnyt/ että minä oeln idzeni alendanut/ että te yletäisin? Sillä minä olen teille Jumalan Evangeliumita ilman palcata ilmoittanut/
2 Kor 11:8 Ja olen muut Seuracunnat ryöstänyt/ ja heildä palcan ottanut/ jolla minä teitä palwelin.
2 Kor 11:9 Ja cosca minä olin teidän tykönän/ ja minulda jotakin puuttui/ embä minä ketän rasittanut: sillä mitä minulda puuttui/ sen weljet täytit/ jotca Macedoniasta tulit. Ja nijn minä pidin idzeni caikisa/ etten minä kenengän cuormana ollut/ ja tahdon wieläkin minuni nijn pitä.
2 Kor 11:10 Nijn totta cuin Christuxen totuus minusa on/ nijn ei tämä kerscaus pidä minulda Achajan maacunnisa poisotettaman.
2 Kor 11:11 Mingätähden? Sengötähden etten minä teitä racasta? Sen Jumala tietä.
2 Kor 11:12 Mutta mitä minä teen/ sen minä tahdon tehdä/ että minä heildä tilan poisottaisin/ jotca edziwät tila heitäns kerscata/ että he owat nijncuin me.
2 Kor 11:13 Sillä sencaltaiset wäärät Apostolit/ ja wieckat työntekiät/ teeskelewät idzens Christuxen Apostoleixi.
2 Kor 11:14 Ei myös ihmeckän ole: Sillä idze Satanas muutta idzens walkeuden Engelixi/
2 Kor 11:15 Ei sijs ole ihme/ että hänen palwelians myös sixi heitäns asettelewat/ nijncuin he olisit wanhurscauden saarnajat/ joiden loppu pitä oleman heidän töidens perän.
2 Kor 11:16 TAas sanon minä: ettei yhdengän pidä minua tyhmäxi luuleman/ waan ellei nijn ole/ nijn pitäkät minua tyhmänä/ että minä wähäisengin idziäni kerscaisin.
2 Kor 11:17 Sitä cuin minä nyt puhun/ en minä puhu nijncuin HERrasa/ waan nijncuin tyhmydes/ että me nyt kerscaman ruwennet olemma/
2 Kor 11:18 Sillä moni kersca idziäns lihan jälken/ nijn minäkin tahdon idziäni kerscata.
2 Kor 11:19 Sillä te kärsittä mielellän tyhmiä/ että te idze wijsat oletta.
2 Kor 11:20 Te kärsittä jos jocu teitä orjuten waati/ jos jocu teitä nylke/ jos jocu teitä repele/ jos jocu teidän ylidzenne idzens corgotta jos jocu teitä lyö caswoille.
2 Kor 11:21 Sen minä sanon häwäistyxen tähden/ nijncuin me heicot olisimma. MIhingä jocu uscalda ( minä puhun tyhmydes ) sijhen minäkin uscallan.
2 Kor 11:22 He owat Ebrerit/ minä myös. He owat Israelitit/ minä myös. He owat Abrahamin siemen/ minä myös.
2 Kor 11:23 He owat Christuxen palweliat/ ( minä puhun tyhmästi ) paljo enämmin minä olen. Minä olen enämmän työtä tehnyt. Minä olen enämmän haawoja kärsinyt. Minä olen usemmin fangina ollut. Usein olen cuoleman hädäs ollut.
2 Kor 11:24 Judalaisilda olen minä wijdesti neljäkymmendä haawa saanut/ yhtä wailla.
2 Kor 11:25 Colmasti olen widzoilla piesty. Olin wihdoin kiwitetty. Colmasti olen minä tullut haaxi rickohon. Yösen ja päiwän olin minä meren sywydes.
2 Kor 11:26 Minä olen usein waeldanut. Minä olen ollut weden hädäsä. Hädäsä ryöwärein keskellä. Hädäsä Judalaisten keskellä. Hädäsä pacanain keskellä. Hädäsä Caupungeisa. Hädäsä corwesa. Hädäsä merellä.
2 Kor 11:27 Hädäsä wiecasten weljein seas. Työsä ja tuscas. Suuresa walwomises. Isomises ja janosa. Paljosa paastosa. Wilusa ja alastomudesa.
2 Kor 11:28 ILman nijtä cuin muutoin tapahtuwat/ nimittäin/ että minua jocapäiwä waiwatan/ ja pidän surun caikista Seuracunnista.
2 Kor 11:29 Cuca on heicko/ ja en minä myös heicoxi tule? Cuca pahoitetan/ ja en minä pala?
2 Kor 11:30 Että minun pitä nyt idziäni kerscaman/ nijn minä kerscan idziäni minun heickoudestani.
2 Kor 11:31 Jumalan ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä/ joca olcon ylistetty ijancaickisest/ tietä etten minä walehtele.
2 Kor 11:32 Damascus/ Arethan Cuningan Maanwanhin/ wartioidzi Damascun Caupungita/ ja tahdoi minun otta kijnni.
2 Kor 11:33 Ja minä laskettin maahan muurin ackunast corisa/ ja pääsin nijn hänen käsistäns.

Vers. 10. Poisotettaman ) Nijncuin juoxewa wesi pitä myös minun kerscauxen pysymän ja estämätä culkeman
v. 21. Häwäistyxen tähden ) Se on: me laitam idzem nyt nijncuin heicot/ joita teidän kärsimän pitä/ joca cuitengin meille häpiä on/ että meidän pitä kärsimän teitä.
v. 29. Cuca on heicko ) Heidän tähtens/ jotca uscosa heicot olit/ jätta hän monda asiata/ cuin hän kyllä muutoin olis tainnut tehdä/ nijncuin hän myös sano/ 1. Cor. 9:2. ja 12:27. v. eod. En minä pala ) Se on: se teki hänen sydämens paha/ cosca heickoja pahettin.

XII. Lucu .

PAwali sano/ että hän oli saanut suuria näkyjä ja ilmestyxiä HERralda/ v. 1.
Waicka ei hän nijstä kerscata tahtonut/ waan paremmin hänen heickoudestans/ v. 5.
Päättä nijn tämän hänen wastauxens/ että hän on waadittu sitä tekemän/ ja turwa heihin/ ettei hän misäkän ollut halwembi/ cuin jocu nijstä corkeistakin Apostoleista/ kärsimises eli woimallisis töisä. v. 11.
Paidzi sitä/ ettei hän ollut heitä rasittanut/ v. 13.
Lupa nijn wielä colmannen kerran tulla heidän tygöns/ v. 14.
Jos hän ainoastans löydäis heidän nijncuin hän toiwois/ v. 20.

2 Kor 12:1 EI minun ole hywä minun kerscamisestan/ tulen cuitengin näkyihin ja HERran ilmoituxihin.
2 Kor 12:2 Minä tunnen yhden ihmisen Christuxes ennen neljätoistakymmendä ajastaica/ olico hän ruumisa/ en minä tiedä/ eli olico hän ulcona ruumista/ en minä sitäkän tiedä/ Jumala sen tietä. Se ylöstemmattin haman colmanden Taiwasen.
2 Kor 12:3 Ja minä tunnen sen ihmisen. Jos hän ruumisa/ taicka ulcona ruumista oli/ en minä tiedä/ Jumala sen tietä.
2 Kor 12:4 Hän ylöstemmatmin Paradisijn/ ja cuuli sanomattomita sanoja/ joita ei yxikän ihminen taida puhua.
2 Kor 12:5 Sijtä minä idziäni kerscan/ mutta en minä idzestäni kersca/ waan minun heickoudestani.
2 Kor 12:6 Ja jos minä idziäni kerscaisin/ nijn en minä tekis tyhmästi: sillä minä tahdon totuden tunnusta. Mutta cuitengin minä idzeni sijnä pidätän/ ettei jocu minua corkiammaxi lukis cuin hän minun näke/ eli minusta cuule.
2 Kor 12:7 Ja/ ettei ilmoitusten ylönpaldisus minua corgotais/ on pistin annettu minun lihaani/ nimittäin/ Satanan engeli/ rusicoidzeman minua/ etten minä idziäni corgotais:
2 Kor 12:8 Sentähden olen minä colmasti HERra rucoillut/ että hän läxis minusta.
2 Kor 12:9 Ja hän sanoi minulle: tydy minun Armoni: sillä minun woiman on heicoisa wäkewä.
2 Kor 12:10 Sentähden minä tahdon enimmitten kerscata idziäni minun heickoudestani/ että Christuxen woima minusa asuis. Ja olen hywäs turwas/ heickoudes/ ylöncadzes/ hädäs/ wainos/ ja ahdistuxes Christuxen tähden: sillä cosca minä heicko olen/ nijn minä wäkewäkin olen.
2 Kor 12:11 MInä olen tällä kerscamisella tyhmäxi tullut. Te oletta minua sijhen waatinet: Sillä minua piti teildä kijtettämän/ etten minä ensingän wähembi ole cuin corkemmatcan Apostolit/ ehken minä mitän ole
2 Kor 12:12 Nijn owat cuitengin Apostolin merkit teidän seasan tapahtunet/ caikella kärsimisellä/ merkeillä/ ihmeillä/ ja wäkewillä töillä.
2 Kor 12:13 Mitästä te muita Seuracundia huonommat oletta? Paidzi sitä/ etten minä idze teidän cuormanan ollut. Andacat minulle se wäärys andexi.
2 Kor 12:14 Cadzo/ minä olen walmis colmannen kerran teidän tygönne tuleman/ ja en tahdo ensingän teitä rasitta. Sillä embä minä edzi teidän oman/ waan teitä: Sillä ei lasten pidä tawarata cocoman wanhembains waraxi/ waan wanhemmat lapsillens.
2 Kor 12:15 Mutta mielellän minä tahdon idzeni aldixi anda/ ja idzeni ulosannetta teidän sieluinne edestä/ waicka te wähä minua racastatte/ joca cuitengin sangen paljo teitä racastan.
2 Kor 12:16 Mutta olcon silläns/ etten minä ole teitä rascauttanut/ mutta että minä olin cawala/ nijn minä olen teidän juonilla saawuttanut.
2 Kor 12:17 Olengo minä keldän mitän waatinut/ nijden tähden cuin minä teille lähettänyt olen?
2 Kor 12:18 Minä olen Titusta neuwonut/ ja lähetin hänen cansans yhden weljen/ ongosta Titus jotakin teildä waatinut? Engö me ole yhdesä Hengesä waeldanet? Engö me ole yxiä jälkiä myöden käynet?
2 Kor 12:19 Luulettaco että me wastamme edestäm teidän edesän? Me puhumma Christuxes/ Jumalan edes.
2 Kor 12:20 Mutta caicki nämät/ rackat weljet/ tapahtuwat teille parannuxexi: Sillä minä pelkän/ etten minä tulduani teitä löydä sencaltaisna/ cuin minä tahdon/ ja et te myös löydä minua/ nijncuin te tahdoisitta: Ettei siellä Rijdat/ Cateudet/ Wihat/ Torat/ Panetuxet/ Parjauxet/ Paisumiset/ ja Capinat olis/
2 Kor 12:21 Ettei taas minun palaittuani/ minun Jumalan teidän tykönän minua nöyrytäis/ ja minun pidäis monen tähden murehtiman/ jotca ennen rickonet owat/ ja ei ole idziäns parandanet/ sijtä saastaisudest ja huorudest ja häpiäst/ cuin he tehnet owat.

Vers. 7. Pistin ) Ei tämä ole lihan campaus irtauxijn/ waan jocu suuri waiwa ja cauhistus Perkeleldä
v. 9. Minun woiman on wäkewä ) Tällä sanalla Christus lohdutta caickia/ jotca heickoudes eli kärsimises owat: sillä ei hän woimans meisä muutoin osota/ ellen me heicot ole/ ja kärsi.
v. 15. Ulosannetta teidän sieluinne edestä ) Ei pelastaman heitä heidän synneistäns eli cuolemasta: waan että heille saarnataisin Christuxen Evangeliumi. moriamur peccatorum Deus faceret ut

XIII. Lucu .

APostoli uhca/ ettei hän tahdo tulduans säästä suuria catumattomia syndisitä heidän seasans/ v. 1.
Neuwo sentähden heitä parannuxeen/ ettei hän waaditais nijn angarast ja sen woiman peräst cuin hänelle annettu oli/ heidän cansans tekemän/ v. 5.
Lohdutta heitä/ terwehtä/ ja toiwotta heille caicke hywä Jumalalda/ v. 11.

2 Kor 13:1 JOs minä colmannen kerran tulen teidän tygönne/ nijn pitä cahden eli colmen suun cautta caickinaiset asiat kijnnitettämän.
2 Kor 13:2 Minä olen ennengin sen teille sanonut/ ja wieläkin edellä sanon/ nijncuin toisella kerralla/ läsnä olduani/ ja kirjoitan nyt poisollesani nijlle jotca ennen syndiä tehnet olit/ ja muille caikille/ että jos minä sinne tulen/ nijn en minä armahda.
2 Kor 13:3 Että te kerran saatte tietä/ cuca minusa puhu/ nimittäin Christus/ joca ei suingan ole heicko teidän seasan/ waan hän on wäkewä teidän seasan.
2 Kor 13:4 Ja ehkä hän oli ristinnaulittu heickoudes/ nijn hän cuitengin elä Jumalan woimasa/ ja waicka me olemma heicot hänesä/ nijn me cuitengin elämme hänen cansans/ Jumalan woimasa teidän tykönän.
2 Kor 13:5 Coetelcat teitän jos te oletta uscosa/ cokecat teitän. Eli ettekö te idziänne tunne/ että Jesus Christus on teisä? Ellei nijn ole että te kelwottomat oletta.
2 Kor 13:6 Mutta minä toiwon että te tunnetta/ etten me kelwottomat ole.
2 Kor 13:7 Ja rucoilen Jumalata/ ettet te mitän paha tekis/ ei että me kelwollisexi näkyisimme/ waan että te hywä tekisittä/ ja me olisimma nijncuin kelwottomat.
2 Kor 13:8 Sillä en me mitän woi totutta wastan/ waan totuden puolesta.
2 Kor 13:9 Mutta me iloidzemma/ cosca me heicot olemma ja te wäkewät/ jota me myös toiwotamme/ nimittäin/ teidän täydellisyttän.
2 Kor 13:10 Sentähden minä myös poisollesani näitä kirjoitan/ ettei minun pidäis läsnä ollesani cowa oleman/ sen woiman jälken cuin HERra andoi minulle parannuxexi/ ja ei pahennuxexi.
2 Kor 13:11 WIimein/ rackat weljet/ iloitcat/ olcat täydelliset/ lohduttacat teitän/ olcat yximieliset/ olcat rauhalliset/ nijn rackauden ja rauhan Jumala on teidän cansan. Terwettäkät teitän keskenän/ pyhällä suunandamisella. Caicki Pyhät teitä terwettäwät.
2 Kor 13:12 Meidän HERran Jesuxen Christuxen Armo/ ja Jumalan Rackaus/ ja Pyhän Hengen osallisus/ olcon caickein teidän cansan/ Amen.

Toinen Epistola Corintherein tygö.

Lähetetty Philippist Macedonias/ Tituxen ja Lucan cansa.
Vers. 4. Elämme ) se on/ cosca minä tulen/ nijn minä tahdon näyttä että minä elän Christuxesa: waicka muutamat teidän seasan ei minäkän minua pidä.
v. 7. Kelwottomat ) se on/ nijncuin ei meillä ensingän walda/ eikä woima olis rangaista/ ja ketän Pannan panna/ ettei ketän ollut josa me sen woiman näyttänet olisimma.
Edellisen ja tämän Epistolan eroitus.