Pyhän Pawalin Epistola Tituxen tygö

22.04.2020

Esipuhe P. Pawalin Epistolast/ Tituxen tygö .

TÄmä on lyhykäinen Epistola/ mutta cuitengin sangen caunis opetus: josa caickinaiset jalost tiettäwäxi tehdän/ mitä jocu Christitty tarwidze tietäxens ja sen jälken eläxens.
I. Hän opetta/ mildisen Pispan eli pitäjän Papin oleman pitä/ nimittäin/ hywän/ toimellisen ja oppenen Evangeliumita saarnaman: ja joca wääräin töiden ja ihmisten säätyin opettajat tacaperin aja/ jotca aina vsco wastan sotiwat/ ja omattunnot Christillisest wapaudest erittäwät ihmisten töiden fangeuteen/ nijncuin ne Jumalan edes wanhurscaxi tekisit/ jotca ei cuitengan mihingän kelpa.
II. Hän caickinaisia säätyjä opetta/ wanhoja/ nuoria/ waimoja/ miehiä/ Isänditä ja palwelioita/ cuinga cungin pitä hänens käyttämän/ nijncuin ne jotca Christus cuolemallans omaxens saanut on.
III. Opetta hän mailmalliselle Esiwallalle cuuliaiset oleman.
Nijn myös opetta hän wielä sijtä Armost cuin Christus meille ansainnut on: ettei jocu luulis sijnä kyllä olewan/ että Esiwalda cuullan ja cunnioitetan: sillä ei meidän wanhurscaudem kelpa mitän Jumalan edes.
Hän neuwo myös eriseuraisita carttaman.

P. Pawalin Epistola Tituxen tygö .

I. Lucu.

PAwali terwettä Titusta/ v. 1.
Sano sentähden hänen Cretaan jättänens/ että hän Caupungeihin Papeja toimitais/ v. 5.
Kirjoitta/ millisen Pispan eli Papin pitä oleman/ v. 6.
ja hänen wircans/ v. 9.
Mingäcaltaiset myös pettäjät ja wäärät opettajat owat/ v. 10.
Käske hänen nijtä rangaista/ että he hyljäisit heidän juttuns ja ihmisten käskyt/ v. 13.

Tiit 1:1 PAwali Jumalan palwelia/ Jesuxen Christuxen Apostoli/ saarnaman Jumalan walituille Usco ja totuden tundo:
Tiit 1:2 Joca saatta jumalisuteen/ toiwos/ ijancaickiseen elämään: jonga Jumala/ joca ei walehdella taida/ ennen mailmallisia aicoja lupais.
Tiit 1:3Mutta ajallans on hän sanans ilmoittanut saarnan cautta: joca minulle uscottu on/ Jumalan/ meidän Wapahtajam käskyn jälken.
Tiit 1:4 Tituxelle minun toimelliselle pojalleni/ meidän molembaidem uscom jälken. Armo/ laupius/ rauha Isäldä Jumalalda/ ja meidän Wapahtajaldam HERralda Jesuxelda Christuxelda.
Tiit 1:5 SEntähden minä sinun Cretaan jätin/ että sinun pitä toimittaman mitä wielä puuttu/ ja Pappeja cuhungijn Caupungijn asettaman/ nijncuin minä sinulle käskenyt olen.
Tiit 1:6 Sen joca nuhtetoin ja yhden emännän mies on: jolla uscolliset lapset owat/ ei juomarixi ja cangeixi soimatut.
Tiit 1:7 Sillä Pispan tule nuhtettoman olla/ nijncuin Jumalan huonen haldian: ei röyckiän/ ei tylyn/ ei juomarin/ ei tappelian/ ei ilkiän woiton pyytäjän:
Tiit 1:8 Mutta wierasten holhojan/ hywäntahtoisen/ sijwollisen/ hurscan/ pyhän ja puhtan.
Tiit 1:9 Ja kijnnipitäwän puhtasta ja opettawaisesta sanasta/ että hän olis wäkewä terwellisen opin cautta neuwoman/ ja wastanseisoita woittaman.
Tiit 1:10 Sillä monda on julma/ turhan puhujata ja mielen käändäjätä/ enimmäst ne jotca ymbärinsleickauxesta owat.
Tiit 1:11 Joidenga suu pitä tukittaman/ jotca coco huonet käändäwät/ ja häpiälisen woiton tähden kelwottomia opettawat.
Tiit 1:12 Yxi heidän Prophetaistans sanoi: Cretalaiset owat aina walehteliat/ pahat pedot ja laiscat wadzat.
Tiit 1:13 Tämä on tosi/ sentähden nuhtele heitä cowin/ että he uscosa terwet olisit.
Tiit 1:14 Eikä Judalaisten turhia juttuja ja ihmisten käskyjä tottelis/ jotca idzens totuudest poiskäändäwät.
Tiit 1:15 Caicki puhtat puhtaille owat/ mutta saastaisille ja uscottomille ei mikän puhdas ole/ waan sekä heidän mielens että omatundons saastainen on.
Tiit 1:16 He sanowat tundewans Jumalan/ mutta töilläns he sen kieldäwät/ ja owat cauhistus/ ja cowacorwaiset ja caickijn hywijn töihin kelwottomat.

Vers. 15. Puhtaille ) Muutamat/ jotca Christuxen tygö olit Judalaisista käätyt/ luulit että wieläkin Mosexen säätyjä pitä toteldaman/ ei syötämän saastaisia eläimitä eikä mihingän pascaiseen ruwettaman/ etc. nijtä wastan Apostoli sano/ ettei sencaltaisia ollut tarpellinen pitä.

II. Lucu.

APostoli opetta/ cuinga cutakin pitä säädysäns hywijn töihin neuwottaman/ v. 1.
ja omalla elämällä sen näyttämän/ v. 7.
Sillä sentähden on Jumala meille armon Christuxen cautta osottanut/ että me caikesta jumalattomudesta luowuisimma/ ja jumalist elämätä ja caickia hywiä töitä ahkeroidzisimma/ v. 11.

Tiit 2:1 MUtta puhu sinä soweliast/ sen terwellisen opin jälken.
Tiit 2:2 Että wanhat olisit raitit/ cunnialiset/ sijwolliset/ lujat uscosa/ rackaudesa ja kärsimisesä.
Tiit 2:3 Että wanhat waimot myös käyttäisit idzens/ nijncuin Pyhäin sopi/ ei panetteliat/ eikä juomarit/ mutta hywin opettawaiset.
Tiit 2:4 Joilda nuoret waimot tawoja oppisit/ että he heidän miehiäns racastaisit/ lapsens rackana pidäisit/ olisit siwiät ja puhtat:
Tiit 2:5 Talolliset/ hywät/ ja heidän miehillens alammaiset/ ettei Jumalan sana pilcatuxi tulis.
Tiit 2:6 Neuwo myös nuoria miehiä siwiäst oleman.
Tiit 2:7 Caikis aseta idzes hywäin töiden cuwaxi/ wilpittömällä opetuxella/ cunnialisudella/ terwellisellä ja nuhtettomalla sanalla.
Tiit 2:8 Että wastahacoiset häpeisit/ eikä mitän löydäis meistä pahoin puhuaxens.
Tiit 2:9 Neuwo palwelioita Isännillens alammaiset oleman/ ja caikisa kelwollisexi/ ei nurisiat eikä wäärät:
Tiit 2:10 Mutta että he uscolliset olisit/ ja Jumalan meidän wapahtajam opin caikis caunistaisit.
Tiit 2:11 SIllä caikille ihmisille on Jumalan Armo ilmestynyt:
Tiit 2:12 Joca meidän opetta caiken jumalattoman menon hyljämän ja mailmalliset himot/ ja täsä mailmas raitist/ hurscast ja jumalisest elämän.
Tiit 2:13 Ja odottaman autualista toiwo/ ja suuren Jumalan/ ja meidän Lunastajam Jesuxen Christuxen ilmestystä.
Tiit 2:14 Joca idzens andoi meidän edestäm/ että hän meitä caikesta wäärydestä lunastais/ ja idzellens erinomaisexi Canssaxi puhdistais/ ahkeraxi hywijn töihin.
Tiit 2:15 Näitä sinä puhu ja neuwo/ ja caikella todella nuhtele: ei myös kenengän pidä sinua ylöncadzoman.

Vers. 2. Sijwolliset ) Tällä sanalla ymmärretän enimmitten toimellisus/ siweys ja cohtullisus/ että caunist/ toimellisest ja siwiäst toinen toisen cansa eletäisin.
v. 15. Todella ) Että he tiedäisit Jumalan käskyxi/ ja ei leikixi.

III. Lucu .

KÄsketän cuuliaisuteen Esiwalda wastan/ ja caickijn hywijn töihin neuwotan/ v. 1.
Erinomattain siweyteen caickia wastan/ v. 2.
sillä he olit muinen taitamattomat ja jumalattomat ollet/ v. 3.
Mutta nyt he olit Jumalan Armosta Casten cautta autuaxi tehdyt/ Christuxen tähden/ että he hywisä töisä ahkerat olisit/ v. 4.
Wäärä oppia ja opettaita on wälttäminen/ v. 9.
Käske Tituxen tulla tygöns/ v. 11.
ja päättä terwetyxillä/ v. 15.

Tiit 3:1 NEuwo heitä/ että he Päämiehillens ja Esiwallallens alammaiset ja cuuliaiset olisit/ että he caickijn hywijn töihin walmit olisit.
Tiit 3:2 Ettei he kenestäkän pahoin puhuis/ eikä rijtaiset olis/ waan sopiwaiset/ osottain caikille ihmisille caicke siweyttä.
Tiit 3:3 Sillä me olimma myös muinen taitamattomat/ cowacorwaiset ja exywäiset/ palwellen himoja ja moninaisia hecumita/ ja waelsimma pahudes ja cateudes/ wainoten ja wihaten toinen toistam.
Tiit 3:4 MUtta sijttecuin Jumalan meidän Wapahtajam hywyys ja rackaus ihmisille ilmestyi:
Tiit 3:5 Ei wanhurscauden töiden cautta/ cuin me tehnet olemma: waan hänen laupiudens cautta hän meidän autuaxi teki/ vden syndymisen peson/ ja Pyhän Hengen vdistuxen cautta.
Tiit 3:6 Jonga hän meidän päällemme/ Jesuxen Christuxen meidän Wapahtajamme cautta/ runsast wuodattanut on:
Tiit 3:7 Että me hänen Armons cautta wanhurscaxi tulisim/ ja ijancaickisen elämän perillisexi/ toiwon jälken. Tämä on totinen tosi.
Tiit 3:8 Näitä minä tahdon sinun wahwast opettaman/ että ne jotca Jumalan päälle usconet owat/ ahkeroidzisit cukin wirasans/ hywisä töisä olla: sillä ne owat ihmisille hywät ja tarpelliset:
Tiit 3:9 Mutta hulluja tutkimisia/ polwiluguja/ rijtoja ja kilwoituxia wäldä/ jotca turhat ja kelwottomat owat.
Tiit 3:10 Eriseuraista ihmistä pakene/ cosca händä kerta taicka cahdesti neuwottu on.
Tiit 3:11 Tieten että sencaltainen on poiskäätty/ ja syndiä teke/ nijncuin se joca idzens duominnut on.
Tiit 3:12 Cosca minä Arteman eli Tychicuxen sinun tygös lähetän/ nijn riennä sinuas minun tygöni Nicopolijn: sillä minä olen aicoinut siellä talwe pitä.
Tiit 3:13 Lähetä Zena Lainoppenut/ ja Apollo wisusti matcan/ ettei heildä mitän puuttuis.
Tiit 3:14 Mutta anna myös nijdengin/ cuin meidän owat/ oppia hywisä töisä wircans toimittaman/ cusa nijn tarwitan/ ettei hekän hedelmättömät olis.
Tiit 3:15 Sinua terwettäwät caicki cuin minun cansani owat. Terwetä sinä nijtä cuin meitä uscosa racastawat. Armo olcon teidän caickein cansan/ Amen.

Kirjoitettu Tituxen Cretan ensimäisen Pispan tygö/ Macedonian Nicopolista.
Vers. 2. Sopiwaiset ) Owat ne jotca caicki paremmin puolin ottawat/ toimittawat ja käändäwät.
v. 8. Wahwast ) Että ihmiset sen wahwaxi ja todexi ymmärräisit mitäs opetat/ eikä kelwotoinna ja turhana pidäis/ ei myös sijtä epäilis/ nijncuin se turha juttu eli jaaritus olis. Christus myös wäkewäst opetta/ mutta Phariseuxet toisin/ Matth. 7:29.
v. 14. Meidän owat ) Se on/ jotca Cretas owat Christityxi tullet/ anna heidän myös Evangeliumin menestystä enätä/ sijnä että he heidän warastans auttaisit nijtä cuin sinä minun tygöni lähettä tahdot.