Pyhän Pawalin Epistola Romarein tygö

22.04.2020

Esipuhe P. Pawalin Epistolast / Romarein tygö .
TÄmä Epistola on oikia pääcappale Udesta Testamendistä/ ja caickein selkein Evangelium/ joca olis kelwollinen/ ettei jocainen Christitty ihminen ainoastans sitä sana sanasta muistais: mutta myös sitä jocapäiwä harjoittelis/ nijncuin sielun jocapäiwäistä leipä: sillä ei hän taita coscan täydellisest eli cohtullisest luetta eikä pideldä.
Ja jota enämmin sitä luetan/ nijn sen caunemmaxi se tule.
Sentähden on tämä Esipuhe tehty/ jolla nijncuin owi tähän Epistolahan walmistetan/ sitä sen paremmin ymmärrettä.
Sillä tähänasti on hän moninaisilla selityxillä pimitetty/ joca on cuitengin idzestäns kircas paiste/ ja woi caiken Ramatun walaista ja selittä.
Ensin tule meidän puhen parsi ymmärtä ja tietä/ mitä P. Pawali näillä sanoilla ajattele: Laki/ Syndi/ Armo/ Usco/ Wanhurscaus/ Liha/ Hengi/ ja muut sencaltaiset: ei hänestä muutoin ole mitän hywä/ sille joca händä luke.
SE sana/ Laki/ ei pidä täsä ymmärrettämän/ cuin jocu tahdois sen cansa ymmärtä jongun opetuxen/ mitä ihmisen tekemän eli jättämän pitä.
Nijncuin mailmallises Lais tapahtu/ josa Laki töillä täytetän/ ehkei se sydämest tapahduis: mutta Jumala duomidze sydämen pohjan jälken.
Sentähden myös hänen Lakins waati sydämen pohja/ eikä tydy töihin/ mutta pikemmin laitta nijtä töitä/ cuin ei sydämest tehdä/ nijncuin ulcocullaisus ja walhe.
Jongatähden caicki ihmiset walehteliaxi cudzutan/ Psal: 116:11.
Sillä ei yxikän ihminen taida pitä Lakia sydämens pohjasta/ mutta caicki löytäwät idzesäns ylönmielisyden sijhen cuin hywä on: ja himon sijhen cuin paha on.
Cusa ei ole wahwa halu hywään/ ei siellä myös ole sydämen pohja Jumalan Lakijn.
Ja sentähden siellä totisest syndiä tehdän ja Jumalan mieli ricotan/ ehkä cuinga cunnialinen elämä ja hywät työt ulconaisest kijldäwät.
Sijtä P. Pawali toises Lugus päättä Judalaiset caicki syndisexi/ ja sano: ne jotca Lain täyttäwät/ owat ainoastans wanhurscat Jumalan edes: jonga cansa hän tahto/ ettei yxikän taida Lakia töillä täyttä/ mutta sano parammin heille: sinä opetat ettei pidä huorin tehtämän/ ja cuitengin sinä idze teet huorin.
Item: joisa sinä toista duomidzet/ nijsä sinä idzes duomidzet.
Nijncuin hän tahdois sanoa: kyllä sinä hywästi ja caunisti Lain töisä elät/ ja duomidzet nijtä jotca ei nijn tee/ taidat myös jocaista opetta: Sinä näet raiscan toisen silmäsä/ mutta et sinä äckä malca omasa silmäsäs.
Sillä ehkäs ulconaisest Lain työt pidät pelgon tähden/ ettes nuhdellais: eli palcan tähden/ cuins sijtä toiwot: nijns cuitengin caicki nämät teet ylönmielen/ ja ilman rackautta Lain puoleen/ suurella pacolla/ waiwalla ja waatimisella/ ja et tosin ensingän tekiskän/ ellei Laki olis.
Josta ymmärretän/ että sinä sydämestäs Lakia wihat.
Mikästä se on/ cuins kiellät muita warastamast/ coscas idze waras sydämesäs olet/ ja sen mielelläs tekisit idze työllä/ jos tohtisit.
Nijncuin ei sencaltainen ulconainen työ/ pysy cauwan sala ulcocullatuis/ ennencuin se idze töihin puhke.
Sinä opetat muita/ ja et idziäs opeta/ etkä tiedä mitäs opetat: ja etpäs idzekän ole coscan Lakia oikein ymmärtänyt.
Laki lisä syndiä/ nijncuin P. Pawali 5. lugus 20. versys/ sano: sillä ihminen tule ainoastans Lain cautta sen wihollisexi/ jota enämmän Laki waati sitä cuin ei ihminen woi ensingän tehdä.
Sentähden hän sano 7. lugus: Laki on hengellinen.
Mikä se on?
Jos Laki olis lihallinen/ nijn hän taitaisin töillä täyttä/ mutta että hän on hengellinen/ nijn ei taida händä yxikän täyttä/ ellei caicki cuins teet sydämen pohjasta tapahdu.
Mutta sencaltaista sydändä ei saata kengän paidzi ainoa Jumalan Hengi/ joca ihmisen Lain caltaisexi teke/ että hän sydämelisen himon saa Lain puoleen/ ja sijtte teke caicki/ ei pelgosta eikä pacosta/ waan wapast sydämest.
Ja nijn on Laki hengellinen/ sijnä/ että hän tahto hengellisellä sydämellä racastetta ja täytettä/ ja waati sencaltaista Henge.
Cusa sydämes ei se ole/ sijnä on syndi/ ylönmielisys/ waino ja wiha Lakia wastan/ joca cuitengin hywä/ oikia ja pyhä on.
Nijn totuta sijs sinus tähän puhesen/ että sijnä on paljo wäliä: tehdä Lain töitä/ ja täyttä Lakia.
Lain työt owat caicki ne cuin ihminen teke/ eli Laista tehdä taita/ omasta wapast ehdostans ja omasta woimastans.
Waan nijncauwan cuin ylönmielisys ja packo on sydämes Lain puoleen/ sencaltaisita töitä tehdes/ owat caicki sencaltaiset työt cadotetut/ eikä mihingän kelpa.
Sitä P. Pawali 3. lugus 20. versys/ ajattele/ sanoisans: ei yxikän ihminen tule Lain töiden cautta Jumalan edes wanhurscaxi.
Tästäs näet ettei se ole muu cuin wiettelys cuin muutamat opettawat/ että ihmisen pitä idzens walmistaman omilla töilläns armo saaman.
Cuinga se taita idziäns töillä walmista sijhen cuin hywä olis/ joca ei yhtän hywä työtä tee muutoin cuin ylönmielen ja pacolla?
Cuinga se työ taita Jumalalle kelwata/ joca ylönmielisest ja cangiast sydämest tehdän?
Mutta Lakia täyttä/ on himon ja rackauden cansa Lain töitä tehdä/ elä hywin ja cunnialisest/ wapana ilman Lain waatimista/ nijncuin ei yhtän Lakia eikä rangaistusta oliscan.
Mutta sencaltaisen himon ja rackauden anda Pyhä Hengi sydämehen/ nijncuin hän 5. Lugun 5. versys/ sano.
Mutta ei Hengi anneta waan ainoastans uscos/ uscon cautta ja uscon cansa Jesuxen Christuxen päälle/ nijncuin hän 1. Lugus sano.
Sentähden ei usco tule/ mutta ainoastans Jumalan sanan taicka Evangeliumin cautta/ joca Christuxest saarna/ cuinga hän/ Jumalan Poica ja Ihminen/ on meidän tähdemme cuollut ja ylösnosnut/ nijncuin hän cap. 3:38. cap. 4:13. ja 10:4. sano.
Tästä sijs tule/ että ainoa usco ihmisen wanhurscaxi teke/ ja täyttä Lain: sillä hän myötäns tuo/ Hengen Christuxen ansiost/ joca ihmisen teke iloisexi ja wapamielisexi/ nijncuin Lakikin waati: ja nijn hywät työt usco mielelläns seurawat.
Sitä hän 3. Lugun 30. versys ajattele/ sijttecuin hän Lain työt hyljännyt oli/ joca nijn cuulu/ että hän Lain työt caicki tahdois peräti uscon cautta maahan laske.
Ei/ sano hän/ waan me wahwistamme uscon cautta Lain/ se on/ me täytämme Lain uscon cautta.
SYnnixi/ cudzutan Ramatus/ ei ainoastans ulconainen työ eli teco/ mutta caicki cuin sen wetä ja käändä ulconaisin töihin/ nimittäin/ sydämen pohja/ caickein woimain cansa/ nijn ettei yxikän ulconainen työ taida pahaxi luetta/ eikä synnixi cudzutta/ ellei se tapahdu sydämen pohjasta.
Ja Ramattu cadzo erinomattain sydändä/ ja juurta/ ja caickein syndein alcua/ nijncuin epäusco sydämen pohjas.
Nijn että ainoastans usco wanhurscaxi teke ja saatta hengen ja himon ulconaisin hywin töihin: mutta epäusco teke syndiä/ kehoitta lihan/ ja saatta himon ulconaisin pahoin töihin/ nijncuin Adamille ja Evalle Paradisis tapahdui/ Gen. 3:6.
Tästä sijs tule/ että Christuskin ainoastans epäuscon synnixi luke/ Ioh. 16:8. sanoden: Hengi on rangaisewa Mailma synnin tähden/ ettei he minun päälleni usconet.
Sentähden on sydämes/ ennencuin hywät eli pahat työt tapahtuwat/ usco taicka epäusco/ nijncuin hywä eli paha hedelmä/ nijncuin juuri/ nesi ja paras woima caickijn syndeihin.
Joca sentähden Ramatus kärmen ja wanhan Drakin pääxi cudzutan/ jonga waimon sikiä/ Christus/ särkewä oli/ nijncuin Adamille luwattin.
ARmo ja Lahja näin eroitetan.
Armo on oikein Jumalan suosio ja hywä tahto/ cuin meihin on hänellä idzesäns/ josta hän idze on walmis meille andaman Christuxen/ ja wuodattaman meihin hänen Hengens lahjoinens/ nijncuin 15. Lugus selitetän/ sanottais: Armo ja Lahja Christuxes/ etc. Waicka Lahja ja Hengi meisä päiwä päiwäldä lisändywät/ nijn ei ole ne wielä täydelliset: sillä paha himo ja syndi jääwät meihin wielä alallens/ ja sotiwat Henge wastan/ nijncuin hän 7. lugus sano/ ja Galaterein 5. lugus.
Ja nijncuin Gen. 3:15. sanottu on/ että rijta pitä oleman waimon siemenen ja kärmen siemenen wälillä: nijn cuitengin Armo nijn paljo teke ja saatta/ että me peräti Jumalan edes wanhurscaxi luetan: Sillä ei hänen armons eroita eikä hajota idziäns/ nijncuin lahjat tekewät/ waan otta meidän peräti Jumalan suosiohon Christuxen tähden/ joca on meidän Edeswastajam/ Sowittajam ja Wälimiehem: nijn myös sentähden/ että ne lahjat owat jo meisä alcanet.
Näin sinä sijs ymmärrät 7. lugun/ josa P. Pawali wielä idze hänenskin syndisexi laitta/ ja sano cuitengin 8. lugus/ ettei nijsä/ cuin Christuxes owat/ ole mitän duomittapa.
Waan lihan tähden/ joca ei wielä ole cuoletettu/ olemma me wielä syndiset/ mutta että me uscomma Christuxen päälle/ ja meillä on Hengen vtiset/ on Jumala meille nijn lepyinen ja armollinen/ ettei hän sencaltaisita synnejä duomidze eikä tottele/ mutta teke meidän cansam uscon jälken Christuxen päälle/ sijhenasti cuin syndi peräti cuoletetan.
USco ei ole jocu inhimillinen luulo eli uni/ jonga muutamat uscoxi sanowat: Ja cuin he näkewät ettei yhtän elämän parannust/ eikä hywä työtä usco noudata/ ja cuitengin paljo uscosta cuulewat ja puhuwat: langewat he sijhen erhetyxeen/ että he sanowat: ei uscosa kyllä ole/ ihmisen pitä töitäkin tekemän/ jos hän wapaxi ja autuaxi tulla tahto.
Sijtä tule/ cosca he Evangeliumin cuulewat/ rupewat he tekemän ajatuxen omasta woimastans heidän sydämesäns/ joca sano: Minä uscon: jonga he sijtte oikiana uscona pitäwät.
Mutta nijncuin se on inhimillinen teco ja ajatus/ nijn ei se myös taida mihingän hywyten sydändä käändä eli muutta/ ei myös sijtä yhtän elämän parannust seura.
Mutta usco on Jumalan teco ja waicutus meisä/ joca meidän muutta/ ja Jumalasta wastudest synnyttä/ Joh. 1:13. ja cuoletta wanhan Adamin/ ja teke meidän peräti toisixi ihmisixi sydämestä/ mielestä ja taidosta/ ja Pyhä Hengi on hänen cansans.
Hän on eläwä/ ja wäkewä.
Nijn ettei hän ikänäns taida olla hywä tekemät/ eikä kysy jos hywiä töitä tehtämän pitä.
Mutta ennencuin jocu sitä kysy/ on hän sen jo tehnyt/ ja on aina töisä.
Waan joca ei sencaltaisita töitä tee/ se on uscotoin ihminen/ joca usco ymbärillens edzi ja coperoidze/ nijn myös hywiä töitä/ eikä tiedä cummastacan/ mikä usco eli hywät työt owat.
Usco on eläwä ja wahwa toiwo Jumalan armoihin/ nijn luja että jocu sen edest tuhannen kerta cuolis.
Ja sencaltainen uscallus Jumalan armohon/ teke ihmisen iloisexi ja rohkiaxi Jumalan ja caickein luondocappalden puoleen/ jonga Pyhä Hengi uscosa teke.
Sijtte on ihminen waatimat walmis ja iloinen caikille hywä tekemän/ jocaista palweleman/ caickinaista kärsimän Jumalan mielen jälken/ ja kijtoxexi joca hänelle sencaltaisen armon andanut on.
Nijn ettei kengän taida hywiä töitä vscosta eroitta: nijn työläst/ cuin palawus ja paiste taitan tulesta eroitta.
Sentähden carta oma wäärä ajatustas/ ja turhan puhuwaisi/ jotca heidäns ylön wijsaxi tekewät/ duomidzeman uscosta ja hywistä töistä/ ja owat cuitengin caickein tyhmimmät tompelit.
Rucoile Jumalata sinusas waicuttaman usco/ muutoins kyllä jäät uscottomaxi ijancaickisest: hae ja tee nijn paljo cuins tahdot ja taidat.
WAnhurscaus on sencaltainen usco/ joca cudzutan Jumalan wanhurscaudexi/ eli se joca Jumalalle kelpa: sillä Jumala anda sen/ ja luke sen wanhurscaudexi/ Christuxen meidän wälimiehemme tähden/ ja saatta ihmisen andaman sen cuin cungin tule.
Sillä uscon cautta ihminen tule wapaxi synnistä/ ja saa halun Jumalan käskyihin/ ja anda sen cansa Jumalalle cunnian/ ja maxa mitä hän on hänelle welca.
Palwele myös ihmisiä mielelläns nijncuin hän taita/ ja maxa nijn jocaidzelle.
Ei meidän luondom eli oma ehtomma/ eikä woimam taida sencaltaista Wanhurscautta matcan saatta.
Sillä nijncuin ei yxikän taida idzellens vsco anda/ nijn ei myös taida yxikän vsco idzeldäns poisotta: Sentähden on caicki ulcocullaisus wäärä ja syndi/ mitä ilman uscota taicka epäuscos tapahtu/ Rom. 14:23. kijldäkän se nijncuin parahin tahto.
LIha ja Hengi ei pidä täsä nijn ymmärrettämän/ että Liha on ainoastans/ mitä haureuten tule: ja Hengi ainoastans joca sydämes waicutta.
Waan Lihaxi Pawali cudzu/ nijncuin Christuskin Ioh. 3:6.
Caiken sen cuin lihasta syndynyt on/ coco ihmisen Sielun ja Ruumin/ toimen ja caiken taidon: jotca caicki lihallisia pyytäwät.
Nijn että sekin mahdetan cudzua lihallisexi/ joca ilman Armota corkeista hengellisistä asioista paljon puhu ja opetta: nijncuin ymmärtä taitan Lihan tegoista/ jotca Pawali Gal. 5:19. luettele/ cusa hän eriseurat ja cateuden myös cudzu Lihan tegoxi.
Ja Rom. 8:3. sano hän: Laki tule Lihan tähden heicoxi.
Joca ei ainoastans ole sanottu haureudest/ mutta myös caikist muista synneist/ erinomattain epäuscost/ sijtä caickein hengellisimmästä synnistä.
Mutta hengellisexi ihmisexi cudzutan se/ joca caicki asiat hengellisest toimitta/ waicka hän on ulconaisisakin asiois/ nijncuin Christus Opetuslasten jalcoja pestesäns/ ja Petari wenhettä soutesans ja caloja pyytesäns.
Nijn että Liha on se ihminen/ joca sisällisellä ja ulconaisella työllä elä/ ja toimitta sitä cuin Ruumin ja ajallisen elämän tarpexi tule.
Hengi on se ihminen/ joca sisällisellä ja ulconaisella työllä toimitta sitä cuin Hengen ja tulewaisen elämän tarpexi tule.
Paidzi sencaltaista näiden sanain ymmärrystä/ cuin tähänasti selitetyt owat/ et sinä ikänäns tätä Epistolata/ eli jotacuta muuta pyhän Ramatun Kirja ymmärrä.
Sentähden carta caickia nijtä opettaita/ cuin näitä sanoja toisin wäändelewät/ olis se cuca ikänäns tahdois.
Nyt me tahdomma idze Epistolata cadzo.
ETtä oikian Saarnajan tule ensist nuhdella ja syndisexi osotta Jumalan Lain ilmoituxen cautta/ caicki jotca ilman Hengetä ja uscota Christuxen päälle eläwät/ jolla ihminen saatetan idzens tundeman/ se on/ hänen oman heickoudens ja waiwans/ joca sijtte nöyryttä idzens/ ja halaja apua.
Nijncuin P. Pawalikin täsä teke/ ja rupe ensimäises Lugus epäusco laittaman/ ja nijtä suuria julkisyndejä/ jotca pacanaingin synnit olit/ ja wielä nyt monen owat/ jotca ilman Jumalan Armota eläwät.
Ja sano: Jumalan wiha ilmesty Taiwast Evangeliumin cautta/ caickein ihmisten päälle/ heidän jumalattoman ja häpiälisen menons tähden: Sillä ehkä he tietäwät/ ja jocapäiwä edesäns löytäwät olewan yhden Jumalan/ nijn on cuitengin luondo idzestäns ilman Armota nijn paha/ ettei hän kijtä eikä cunnioita händä/ mutta socaise idzens/ ja lange lackamat pahemban menoon/ sijhenasti cuin hän joutu epäjumalan palweluxeen/ ja myckin syndeihin/ ja caickin wicoihin/ eikä semmengän sencaltaisia nuhtele muisa.
TOises Lugus/ lewittä hän sencaltaisen nuhten lewemmälle nijtä wastan/ jotca ulconaisest hurscaxi näkywät/ mutta cuitengin sala syndiä tekewät/ Nijncuin Judalaiset olit/ ja wieläkin caicki ulcocullatut/ jotca ylönmielen hywä tekewät/ mutta sydämest he owat Jumalan Lain wiholliset/ ja owat cuitengin walmit muita duomidzeman/ nijncuin caickein ulcocullattuin tapa on/ jotca idzens cunnias ja puhtana pitäwät/ mutta owat cuitengin täynäns Ahneutta/ Cateutta/ Coreutta ja caicke Pahutta/ Matth. 23:26.
Ne ylöncadzowat Jumalan Armon ja Laupiuden/ ja cocowat päällens Jumalan wihan/ heidän sydämens cowuden tähden.
Nijn että Pawali nijncuin jalo Lain selittäjä ei jätä ketän ilman synnitä/ mutta ilmoitta Jumalan wihan caikille nijlle jotca omasta luonnostans eli woimastans hywä elämätä pitä tahtowat/ ja nijn ei heitä jätä paremmaxi cuin julkisyndisexi/ ja sano heidän paatunexi ja catumattomaxi.
COlmannes Lugus teke hän ne molemmat yhtäläisexi/ ja sano yhden olewan nijncuin toisengin: Caicki syndiset Jumalan edes/ paidzi että Judalaisilla oli Jumalan sana/ waicka ei sitä monda heistä usconet/ mutta ei cuitengan sentähden ole Jumalan totuus ja wacuus huckunut.
Ja sano sijtte 51. Psalmista/ Jumalan olewan wagan sanasans.
Tule nijn taas sijhen endiseen/ osottain Ramatust caicki syndisexi/ ja ettei kengän tule Lain töiden cautta wanhurscaxi: mutta Laki/ sano hän/ on annettu/ että ihminen tundis syndins.
Sijtte rupe hän opettaman oikiasta tiestä/ cuinga ihminen autuaxi ja wapaxi tule/ sanoden: he owat caicki syndiset/ eikä taida kerscata Jumalan edes: mutta he tulewat ilman omat ansiotans wanhurscaxi uscon cautta Christuxen päälle/ joca meille sen werelläns on ansainnut/ ja tullut meille Armonistuimexi Jumalasta/ joca meille caicki endiset synnit anda andexi.
Jolla hän osotta/ että hänen wanhurscaudens/ jonga hän meille uscost anda/ ainoastans meitä autta: Joca tällä ajalla Evangeliumin cautta julistetan/ ja endisen aican Lain ja Prophetain cautta todistettin.
Ja nijn Laki uscon cautta wahwistetan/ waicka Lain tegot sen cansa maahan lasketan/ nijn ettei kengän nijstä kehua taida.
NIjncuin hän edellisis colmes Lugus on ilmoittanut synnin/ ja opettanut uscon tietä wanhurscauteen: nijn hän neljännes Lugus cohta muutamita wastahacoisita puheita: Ja rupe ensin sijtä/ joca caickein enimmäst nijden suusa on/ jotca uscost puhuttawan cuulewat/ cuinga se ilman töitä wanhurscaxi teke/ ja sanowat: eiköst ihmisen pidä hywiä töitä tekemän?
Nijn hän myös täsä puhu Abrahamist/ ja sano: Mitästä Abraham on töilläns tehnyt?
Owatco ne caicki turhat?
Olitco hänen työns caicki kelwottomat?
Ja päättä nijn Abrahamin paljasta Uscosta/ paidzi yhtäkän työtä/ tullen wanhurscaxi/ nijn selkiäst/ että ennencuin hän ymbärinsleickauxen työn täyttänyt oli/ kijtettin händä ennen Ramatus uscon cautta wanhurscaxi tullen/ Gen. 15:6.
Jos ei hänen ymbärinsleickauxens työ hänen wanhurscauteens mitän auttanut/ jonga cuitengin idze Jumala hänen tehdä käski/ ja hän teki hywin/ että hän Jumalalle cuuliainen oli: nijn ei tosin myös yxikän muu hywä työ auta mitän wanhurscauteen.
Mutta nijncuin Ymbärinsleickaus oli Abrahamille ulconainen mercki/ jolla hän wanhurscaudens uscosa osotti: nijn myös caicki muut hywät työt/ ei ole muut cuin ulconaiset merkit/ jotca usco noudattawat/ ja osottawat ihmisen myös sisällisest olewan Jumalan edes wanhurscasna/ nijncuin hywäkin hedelmä puun hywäxi osotta.
Ja näin P. Pawali wahwista Ramatuista endisen opetuxens/ cuin hän uscosta colmannes Lugus opettanut oli: ja lisä wielä Dawidin todistuxen/ Psal. 32:1. joca myös sano ihmisen ilman töitä wanhurscaxi tulewan: waicka ei hän ilman töitä ole/ cosca hän on wanhurscaxi tullut.
Sijtte lewittä hän tämän caickia muita Lain töitä wastan/ ja päättä ettei Judalaiset taida ainoastans olla Abrahamin perilliset sugun puolesta/ paljo wähemmin Lain töiden tähden: mutta heidän pitä perimän Abrahamin uscon/ jos he oikiat perilliset olla tahtowat.
Että Abraham/ ennencuin Mosexen taicka ymbärinsleickauxen Laki tuli/ oli uscon cautta wanhurscaxi tullut/ ja caickein uscowaisten Isäxi cudzuttin.
Ja myös paljo enämmin/ että Laki saatta pikemmin wihan cuin Armon/ ettei yxikän täytä Lakia rackaudella ja mielelläns.
Sentähden pitä ainoan Uscon sen Armon hakeman/ joca Abrahamille luwattu oli.
Ja nijn sencaltaiset owat meidän tähtemmä kirjoitetut/ että mekin uscoisimma.
WIjdennes Lugus puhu hän Uscon hedelmäst ja tegoist/ cuin owat Rauha/ Ilo/ Rackaus Jumalan ja jocaidzen ihmisen puoleen/ suruttomus/ rohkeus/ ja wahwa Toiwo murhes ja kärsimises: sillä sencaltaiset aina oikiata usco noudattawat/ sen sanomattoman hywyden tähden/ cuin Jumala on meille Christuxes osottanut/ että hän on andanut hänen cuolla meidän tähtem ennencuin me sitä häneldä taisimmacan rucoilla/ Ja/ cosca me wielä hänen wihollisens olimma.
Nijn tietkäm sijs Uscon/ ilman yhdetäkän työtä/ wanhurscaxi tekewän: mutta ei sijtä cuitengan seura/ ettei ensingän pidä hywiä töitä tehtämän/ waan ettei oikiat työt jäis tacaperin/ joista Tecopyhät ei mitän tiedä/ jotca omia tecojans ajattelewat/ joisa ei Rauha/ Riemu/ Lepo/ Rackautta/ Toiwo/ eikä jongun Christillisen työn taicka Uscon muoto ole.
Sijtte lewittä hän tämän suloisest/ ja luettele/ custa molemmat sekä syndi että Wanhurscaus/ Cuolema ja Elämä tulewat/ ja asetta nämät caxi toinen toistans wastan: Adamin ja Christuxen.
Nijncuin hän tahdois sano: Christus/ nijncuin toinen Adam/ tuli meille omistaman hänen wanhurscaudens/ vden syndymisen cautta uscosa: nijncuin toinen Adam oli synnin/ wanhan lihallisen syndymän cautta/ meidän päällemme saattanut.
Nijn sen cansa nyt saadan tietä ja wahwistetan/ ettei yxikän taida hänen töilläns idziäns synnistä autta wanhurscauten/ nijncuin ei yxikän myös taida idziäns estä/ ettei hän lihallisest synny.
Tällä myös osotetan/ että Jumalan Laki/ joca oikeutta myöden auttaman pidäis/ jos muutoin jotakin olis cuin wanhurscauten auttais/ ei ole ainoastans ilman awuta tullut/ mutta on myös enändänyt syndiä/ että paha luondo sais sitä suuremman mielicarwauden Lain puoleen/ ja sitä enämmin sammutais himons/ jota enämmin Laki sitä kieldä.
Sillä jota paremmin ihminen Lain ymmärtä/ sitä enämmin tunde jocainen hänen tuscans/ ja että cullekin on paljo tarpellisembi Armo ja Christus/ joca meidän heicko luondom autta.
CUudennes Lugus/ otta hän eteens ylimmäiset Uscon tegot/ cuin on: Hengen sota Liha wastan täydellisest cuolettaman jääneitä synnejä ja himoja/ sijtte cuin ihminen on tullut wanhurscaxi.
Ja opetta meitä/ etten me ole peräti wapahdetut uscon cautta synnistä/ nijn että me saamme aiwa joutilasna olla ja irtast elä/ nijncuin ei sillen yhtän syndiä oliscan: sillä synnit owat wieläkin/ waicka ei nijtä lueta cadotuxeen/ uscon tähden/ joca soti sitä wastan.
Sentähden meidän on kyllä idze cansamme tekemist/ nijncauwan cuin me elämme/ että me meidän ruumimma hillitä taidaisim/ ja cuoletaisimma hänen himons/ ja waatisimma hänen jäsenitäns cuuliaisexi Hengelle/ ja ei himolle.
Joiden cautta me tulemma Christuxen cuoleman ja ylösnousemisen caltaisexi/ ja meidän Castemma täytämme ( joca myös synnin cuolemata/ ja Armon vtta elämätä tietä ) sijhenasti cuin me aiwa puhtaxi tulemma synnistä/ ja Christuxen cansa ruumilisest ylösnousemma/ ja ijancaickisest elämme.
Ja sen me taidamme tehdä/ sano hän/ että me olemme Armon ja en Lain alla.
Jonga hän nijn selittä/ että ilman Laita olla/ ei nijn ole sanottu/ ettei meillä ensingän Lakia olis/ ja nijn jocainen tekis oman tahtons perän: mutta olla Lain olla/ on/ cosca me ilman armota Lain töisä waellamme.
Ja sillä tawalla on syndi Lain tähden wäkewä/ sentähden/ ettei yxikän luonnostans suostu Lakijn/ joca on suuri syndi/ mutta Armo teke meille Lain rackaxi: Nijn ei sijs siellä enä syndiä ole/ ei myös Laki ole sillen meitä wastan/ waan se on meidän puoleldam.
Tämä sijs on se oikia wapaus synnistä ja Laista/ josta hän täsä Lugus aina loppun asti kirjoitta/ että se on ainoastans wapaus/ ilolla hywä tehdä/ ja elä hywin ilman Lain waatimata.
Sentähden se wapaus on Hengellinen wapaus/ joca ei Lakia poisota/ waan anda sen cuin Laki ano/ nimittäin/ suosion ja hywän tahdon/ jolla Lain caipaus asetetan/ nijn ettei hänellä sillen ole mitän päällecandamist eli waatimist.
Nijncuin jos sinun olis jolleculle welca/ jota et sinä wois maxa: hänestä sinä cahdella tawalla päästä taidaisit: ensin/ ettei hän mitän sinulda ota/ waan särke welcakirjans: toisella tawalla/ jos jocu hywä mies sinun edestäs maxais/ ja annais sinulle/ jollas hänen welcans maxaisit.
Tällä tawalla on Christus meitä Laista wapahtanut: sentähden ei se ole jocu lihallinen wapaus/ jonga ei mitän pidä tekemän: mutta se on sencaltainen wapaus/ joca paljo ja caickinaista teke/ ja joca Lain welcoimisesta ja welasta wapa on.
SEidzemennes Lugus/ wahwista hän sencaltaiset wertauxella Awioskäskystä/ nimittäin/ cosca jocu mies cuole/ nijn waimo on wallallans/ ja molemmat owat toinen toisestans eroitetut/ ei nijn/ ettei se waimo saa otta toista miestä/ waan että hän paljo enämmin on sijtten wapa toiselle miehelle huoleman/ jota ei hän ennen saanut tehdä/ cuin hän endisestä pääsi: Nijn on myös meidän omatundom sidottu Lakijn/ sen wanhan ihmisen ala/ cosca se hengen cautta cuoletettu on/ nijn omatundo on wapa/ ja owat toinen toisestans wallallans/ ei nijn/ ettei omantunnon pidä mitän tekemän/ mutta hänen pitä nyt äsken pitämän idzens toisen miehen tygö/ joca on Christus/ ja elämän hedelmitä candaman.
Sijtte selittä hän lawiammalda synnin ja Lain luonnon/ cuinga syndi ainoastans Lain cautta woimallisexi tule: sillä wanha ihminen tule ainoastans wihaisemmaxi Lakia wastan/ ettei hän woi maxa mitä Laki ano.
Sillä hänen luondons on aina syndiä tehdä/ joca ei idzestäns muutacan taida/ sentähden on Laki hänen surmans ja tautins.
Ei/ että Laki on paha/ mutta ettei se paha luondo taida kärsiä Lain häneldäns hywä waatiwan.
Nijncuin jocu sairas ei taida kärsiä/ jos jocu waati händä juoxeman ja hyppämän ja muuta sencaltaista tekemän/ jota ainoastans terwe ihminen tehdä taita.
Sentähden P. Pawali täsä päättä/ että cusa Laki oikein tutan ja ymmärretän/ sijnä ei hän muuta tee cuin ilmoitta meidän syndimme/ ja sillä meitä cuoletta/ tehden meitä welcapääxi Jumalan ijancaickisen wihan ja rangaistuxen ala.
Nijncuin se caicki omastunnos tuta ja tietä saadan/ cosca ainoastans Laki oikein sattunut on/ että jotakin muuta pitä ihmisellä oleman/ ja wielä enä cuin Laki/ jolla hän hurscaxi ja autuaxi tule.
Mutta ne jotca ei oikein Lakia tunne/ owat sokiat/ ja käywät ylpiäst/ luullen töilläns Lain täyttäwäns: sillä ei he tiedä cuinga paljo Laki heildä waati/ nimittäin/ hywä/ wapat/ mielellistä ja iloista sydändä.
Hän ilmoitta myös/ cuinga Hengi ja Liha ihmises keskenäns rijtelewät/ ja pane idzens todistuxexi/ että me oppisimme sen tegon oikein tundeman/ jolla synnit meisä cuoletetan.
Ja cudzu sekä Hengen että Lihan Laixi: sillä nijncuin Jumalan Lain tapa on waatia ja anoa: nijn myös Liha waati ja ano Henge wastan/ ja tahto pitä oman waldans.
Taas/ Hengi waati ja ano Liha wastan/ ja tahto myös pitä oman waldans.
Tämä rijta ja sota pysy meisä nijncauwan cuin me elämme/ muutamis enämmin ja muutamis wähemmin/ sen jälken cuin Hengi taicka Liha on wäkewämbi/ ja nijn idze coco ihminen on sekä Hengi että Liha/ joca idzesäns soti/ sijhenasti cuin hän tule coconans hengellisexi.
CAhdexannes Lugus/ wahwista hän sencaltaisia sotiwaisia/ ettei Lihan pidä heitä duomidzeman/ ja opetta lawiammalda Lihan ja Hengen luonnosta/ cuinga myös Hengi tule Christuxest/ joca hänen Pyhän Hengens meille on andanut/ se saatta meidän hengellisexi ja alaspaina Lihan.
Ja wahwista meitä/ että me wielä silloingin olemma Jumalan lapset/ ehkä cuinga cowin syndi pyrki meisä/ nijncauwan cuin me Henge seuramma/ ja syndiä wastan sodimma/ cuolettaman händä.
Ja ettei yxikän ole nijn hywä Liha hallidzeman/ cuin Risti ja kärsimys: wahwista hän meitä kärsimises/ Hengen awusta/ Rackaudesta ja caikista luondocappaleista/ nimittäin/ että Hengikin huoca meisä/ ja luondocappalet ikäwöidzewät meidän cansam/ että me Lihasta ja synnistä pääsisimme.
Ja nijn me näemmä/ että nämät colme
Lucua kijruhtawat ainoastans uscon tecoon/ nimittäin/ wanha Adami cuolettaman/ ja liha alaspainaman.
YHdexännes/ X. ja XI. Lugus/ opetta hän meitä Jumalan ijancaickisest edescadzomisest/ josta nijncuin algusta se tule/ cuca usco eli cuca ei usco/ cuca synnistä pääse eli cuca ei pääse: ja sentähden on se caicki poisotettu meidän käsistäm/ ja asetettu Jumalan käsijn/ jos me hywät olemma ja wapaxi tulemma.
Joca myös meille on sangen tarpellinen: sillä me olemma nijn heicot ja tietämättömät/ että jos se meillä olis/ nijn ei yxikän ihminen autuaxi tulis/ waan Perkele caiketi caickia meitä woitais.
Mutta Jumala on waca/ jonga edescadzomus ei wilpisty/ ei myös yxikän händä estä taida/ sentähden meillä on toiwo syndiä wastan.
Mutta täsä on nijlle tarcoille ja ylpeille hengille maali eteen pandu/ johon he heidän ymmärryxens wetäwät/ ruweten cohta algusta tutkiman Jumalan edescadzomisen sywyttä/ ja heitäns sijnä turhan waiwawat/ jos he owat Jumalalda walitut.
Nämät idzens alassysäwät ja epäuscoon langewat/ taicka heitäns juuri wallallens laskewat/ eikä lucua pidä mitä jäljestä seura.
Mutta noudata sinä tämän Epistolan toime/ ja pidä murhe Christuxest ja Evangeliumist/ ettäs syndis ja hänen Armons tundisit.
Nijn myös/ ettäs syndiä wastan sotisit/ nijncuin tämän Epistolan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lucu opetta.
Coscas 8. Lucuun tullut olet/ Ristin ja kärsimisen ala/ nijn se sinua oikein Jumalan edescadzomisest opetta:
9. 10. ja 11. Lucu taas/ cuinga lohdullinen se on: Sillä ilman kärsimistä/ Ristiä ja cuoleman hätä/ ei taida yxikän edescadzomisest selkiäst tutkia/ ilman wahingota/ ja salaista wiha Jumalata wastan.
Sentähden pitä wanha Adam ennen hywästi cuoletettaman/ cuin hän näitä kärsi ja juo tätä wäkewätä wijna/ cuin on Risti: carta sijs ettes juo wijna wielä nisästä imeisäs/ se on/ älä ennen Jumalan salaista edescadzomist cowin tutki/ cuins wastoinkäymisen cautta hywästi harjoitettu olet.
Jocaidzella opilla on hänen määräns/ aicans ja ikäns.
XII. Lugus/ opetta hän oikiast Jumalan palweluxest/ ja teke caicki Christityt ihmiset Papeixi/ uhraman/ ei raha eikä carja/ nijncuin Laki käske/ waan oman Ruumins himoin cuolettamises.
Sijtte kirjoitta hän Christittyiden ulconaisen menon hengellises hallituxes: cuinga Christillisten ihmisten pitä opettaman/ saarnaman/ hallidzeman/ palweleman/ andaman/ kärsimän/ racastaman/ elämän ja tekemän ystäwitä/ wihollisia ja caickia ihmisiä wastan.
Näitä töitä Christitty teke: sillä sanottu on: ei Usco ole joutilas.
XIII. Lugus/ opetta hän meidän mailmallist Esiwalda cuuleman ja totteleman/ joca sentähden on säätty/ ja waicka ei se taida ketän Jumalan edes hywäxi tehdä/ nijn hän cuitengin saatta hywille ulconaisen Rauhan ja warjeluxen/ ja pahoille pelgon/ ettei he nijn irtat ole paha tekemän: jonga tähden se on hywille iloxi/ ehkei he sitä tarwidze.
Mutta lopus sulke hän caicki rackauteen/ ja päättä/ että nijncuin Christus meille tehnyt on/ nijn pitä meidängin tekemän/ ja händä seuraman.
XIIII. Lugus/ opetta hän meidän nijden cansa siwiästi menemän/ joilla on heicko omatundo Uscosa/ ja heitä armahtaman/ etten me Christillistä wapautta heidän wahingoxens harjoitais/ mutta pikemmin heickouden parannuxexi: jos ei nijn tapahdu/ nijn sijtä nouse rijta ja Evangeliumin ylöncadzomus/ joisa cuitengin paljo on.
On sijs parambi jotakin wälttä heicon tähden/ sijhenasti cuin hän wahwistu/ ettei coco Evangeliumin oppi poistulis.
XV. Lugus/ asetta hän Christuxen opetuxexi/ että mekin muita heickoja kärsisimme/ jotca wielä julki synneis ja pahois tawois wialliset owat/ nijtä pitä meidän kärsimän/ eikä hyljäman/ nijncauwan cuin he paremmaxi tulewat: sillä nijn on Christuskin meidän cansamme tehnyt/ ja wielä jocapäiwä teke/ kärsein meisä paljo häpiätä ja pahutta/ josta hän meitä aina autta.
Sijtte päättä hän/ ja rucoile nijden edestä/ kijttäin heitä ja andain heitä Jumalan haldun/ ja ylistä hänen Wircans.
Hän rucoile myös nijldä sangen siwiäst apua/ nijlle köyhille cuin Jerusalemis olit.
Tämä on caicki sula rackaus cuin hän puhu/ jota hän myös teke.
XVI. Ja wijmeises Lugus on yxi terwehdys/ josa hän ystäwitäns terwehtä/ secoittain sijhen jalon neuwon ihmisten opista/ joca ajallans Evangeliumin ja Christillisen opin secaan tulewa oli/ ja pahoituxen saattawa.
Nijncuin hän jo ennen wisusti nähnyt olis ne moninaiset ihmisten säädyt ja käskyt/ cuin Romista ja Romarein cautta piti tuleman: ja heidän petolliset Kirjans ja opetuxens/ jotca nyt caiken mailman likimmitten upottanet owat/ ja sekä tämän Epistolan ja coco pyhän Ramatun/ että myös caiken Hengen ja Uscon sammuttanet/ nijn ettei sillen muuta ole/ cuin se epäjumala/ wadza/ jonga palweliaxi P. Pawali heidän cudzu ja nimittä.
Jumala meitä heistä warjelcon/ Amen.
Näin me täydellisest tästä Epistolasta löydämme/ mitä Christityn ihmisen tietämän pitä/ nimittäin/ mikä Laki/ Evangelium/ Syndi/ Rangaistus/ Armo/ Usco/ Wanhurscaus/ Christus/ Jumala/ hywät tygöt/ Rackaus/ Toiwo ja Risti on.
Ja cuinga meidän pitä meitäm käyttämän jocaista wastan/ mikä hän on/ hywä eli paha/ hurscas eli syndinen/ wäkewä eli heicko/ ystäwä eli wihollinen/ ja cuinga meidän pitä myös idzemme wastan käyttämän: Caicki nämät on hän Ramatulla wäkewästi wahwistanut/ nijn myös omilla ja Prophetain töillä/ nijn ettei tästä sillen mitän puutu.
Sentähden on nähtäwä/ että P. Pauli tahdoi tähän Epistolaan caicki ne lyhykäisest päättä ja sulke/ cuin Christilliseen ja Evangeliumin oppijn tule/ ja nijn hän walmista tien Wanhaan Testamentijn: Sillä ilman epäilemät/ joca tämän Epistolan pitä hywin sydämesäns/ hänellä on caiken Wanhan Testamendin kirckaus ja woima.
Sentähden pitä jocaidzen Christityn idzens aina tähän totuttaman ja harjoittaman.
Johonga Jumala armons andacon/ AMEN.

P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

I. Lucu .

PAwali terwehtä Romareita/ v. 1.
kijttä Jumalata heidän käändymisens ja uscons edest/ v. 8.
sano ikäwöinnens tulla heidän tygöns/ saarnaman heillen Christuxen Evangeliumita/ v. 9.
Jota ei hän häpe: sillä se on Jumalan woima/ caikille uscowaisille autuudexi/ v. 16.
josa Jumalan wanhurscaus uscosta ilmoitetan/ v. 17.
Sano caicki ihmiset syndisexi/ ja Jumalan wihan alla olewan/ v. 18.
Ensist pacanat/ jotca Jumalan hyljännet olit/ ja käändänet idzens epäjumalden tygö/ v. 19.
Ne owat taas sentähden caickinaseen syndijn ja wääryteen hyljätyt/ v. 24.

Room 1:1 PAwali Jesuxen Christuxen Palwelia/ cudzuttu Apostolixi/ eroitettu Jumalan Evangeliumita saarnaman/
Room 1:2 Jonga hän on ennen Prophetains cautta pyhisä Ramatuisa luwannut.
Room 1:3 Hänen Pojastans/ joca on Dawidin siemenestä lihan puolesta syndynyt.
Room 1:4 Ja on wäkewästi ilmoitettu Jumalan Pojaxi sildä Hengeldä joca pyhittä/ että hän on ylösnosnut cuolluista/ se on/ Jesus Christus meidän HERram:
Room 1:5 Jonga cautta me olemma Armon ja Apostolin wiran saanet/ caickein pacanain seas/ Uscon cuuliaisudexi hänen Nimens päälle.
Room 1:6 Joidenga lugusta tekin oletta/ jotca Jesus Christus on cudzunut.
Room 1:7 Caikille/ jotca Romisa owat/ Jumalan rackaille/ ja cudzutuille Pyhille. Armo olcon teidän cansan/ ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
Room 1:8 ENsin kijtän minä Jumalatani/ Jesuxen Christuxen cautta/ teidän caickein tähtenne/ että teidän uscoan caikesa mailmasa mainitan:
Room 1:9 Sillä Jumala on minun todistajan ( jota minä hengesäni hänen Poicans Evangeliumis palwelen ) että minä aina lackamat teitä muistan.
Room 1:10 Ja pyydän rucouxisani/ että minä saisin kerrangin/ jos Jumala tahto/ onnellisen tien tulla teidän tygönne.
Room 1:11 Sillä minä ikäwöidzen teitä nähdä/ että minä jotain hengellistä lahja teille jacaisin/ wahwistaxeni teitä.
Room 1:12 Se on/ että minä saisin ynnä teidän cansan lohdutuxen/ Uscon cautta/ sekä teidän että minun.
Room 1:13 Mutta en minä tahdo teildä salata/ rackat weljet/ että minä olen usein ajatellut tulla teidän tygönne/ waicka minä olen tähänasti estetty/ että minä teidängin seasan jongun hedelmän saisin/ nijncuin pacanaingin seas.
Room 1:14 Minä olen welcapää Grekeille ja ei Grekeille/ wijsaille ja tyhmille.
Room 1:15 Sentähden nijn paljo cuin minusa on/ olen minä teillekin walmis Romisa Evangeliumita saarnaman.
Room 1:16 Sillä en minä häpe Christuxen Evangeliumita/ joca on Jumalan wäki/ idzecullengin uscowaiselle autuudexi.
Room 1:17 Ensin Judalaiselle ja sijtte Grekille: sillä sijnä julistetan se wanhurscaus/ joca Jumalan edes kelpa/ cuin uscosta uscohon tule/ nijncuin kirjoitettu on: Wanhurscas elä hänen uscostans.
Room 1:18 SIllä Jumalan wiha ilmesty Taiwast caickein ihmisten jumalattomuden ja wääryden tähden/ jotca totuuden wäärydes pitäwät.
Room 1:19 Sentähden se cuin taitan Jumalasta tuta/ on heille tiettäwä/ jonga Jumala heille ilmoitti/
Room 1:20 Sijnä/ että hänen näkymättömät menons/ se on/ hänen ijancaickinen woimans ja jumaludens nähdäisin/ cosca nijtä hänen tegoisans tutkitan/ nimittäin/ mailman luomises.
Room 1:21 Nijn ettei heillä ole yhtän estelemyst: sillä he tiesit olewan yhden Jumalan/ ja ei ylistänet händä nijncuin Jumalata/ eikä kijttänet/ waan wilpistelit omisa ajatuxisans/ ja heidän järjetöin sydämens on piminnyt.
Room 1:22 Cosca he idzens wijsaxi luulit/ nijn he owat tyhmäxi tullet.
Room 1:23 Ja owat catomattoman Jumalan cunnian muuttanet cuwaxi/ ei ainoastans tehdyn catowaisten ihmisten/ mutta myös linduin/ neljäjalcaisten ja matelewaisten eläinden muotoisexi.
Room 1:24 Sentähden on myös Jumala heidän laskenut sydämens himoihin/ saastauten/ häwäisemän keskenäns oma ruumistans/
Room 1:25 Jotca Jumalan totuuden owat walhexi muuttanet/ ja owat cunnioittanet ja palwellet enämmän luoduja cuin idze Luoja/ jota pitä ijancaickisest kijtettämän/ Amen.
Room 1:26 Sentähden on myös Jumala heidän ylönandanut häpiälisijn himoihin/ että heidän waimons owat muuttanet luonnollisen tawan luondo wastan.
Room 1:27 Nijn myös miehet owat ylönandanet waimoin luonnollisen pitämisen/ ja owat toinen toisens puoleen himoisans palainnet/ ja miehet owat miesten cansa riettauden tehnet/ ja owat saanet/ nijncuin pitikin/ exymisens palcan idze heisäns.
Room 1:28 Ja nijncuin ei he tahtonet Jumalata tuta/ nijn Jumala laski myös heidän häijyyn mielehen/ tekemän nijtä cuin ei pidäis tehtämän:
Room 1:29 Täynäns caickia wääryttä/ Salawuoteutta/ Coirutta/ Ahneutta/ Pahutta/ täynäns Cateutta/ Murha/ Rijta/ Petosta.
Room 1:30 Pahantawaiset/ corwancuiscutteliat/ panetteliat/ Jumalan ylöncadzojat/ wäkiwallaiset/ corjat/ öyckärit/ pahain neuwoin pesät/ wanhemmillens tottelemattomat.
Room 1:31 Tompelit/ wilpisteljät/ julmat/ sopimattomat/ haluttomat.
Room 1:32 Jotca Jumalan wanhurscauden tietäwät ( että ne cuin näitä tekewät/ owat cuoleman ansainnet ) ei he ainoastans nijtä tee/ mutta myös suostuwat nijhin/ jotca nijtä tekewät.

Vers. 4. Hengeldä ) P. Hengi on annettu jälken Christuxen Taiwasen astumisen. Aina sijtä ajasta on hän pyhittänyt Christityt/ ja kircasta Christuxen caikes mailmas/ että hän on Jumalan Poica/ caikella wäellä/ sanois/ merkeis ja ihmeis.
v. 14. Ei Grekeille ) Caicki wieras Canssa cudzuttin Barbareixi/ jotca ei Grekiläiset ollet.
v. 17. Wanhurscaus joca Jumalan edes kelpa ) On se wanhurscaus joca Jumalalle kelpa. v. eod. Uscosta uscohon ) Sijtä aljetusta ja heicosta uscosta sijhen wahwaan: sillä ei usco ole joutilas
v. 18. Taiwahast ) Se ilmoitetan Taiwast/ muutoin ei caicki mailma sijtä mitän tiedäis: ettei yxikän ihminen ole wanhurscas Jumalan edes/ mutta caicki owat jumalattomat/ syndiset ja wäärät/ se on/ wihan lapset/ ut infra, cap. 3:11. non est justus. etc. Ja waicka he jotakin Jumalast tietäwät eli cuulewat/ owat he cuitengin nijn pahat/ ettei he händä kijtä eikä palwele/ sentähden he myös rangaistuxexi caickinaisijn syndeihin langewat.
v. 21. Ajatuxisans ) Cusa ei usco ole/ sijnä toimi horju yhdestä toiseen/ sijhenasti cuin hän hänen ajatuxisans peräti sokiaxi tule/ nijncuin caikille wijsaille ja tarcoille tapahtu.
v. 25. Totuuden ) se on/ he owat oikiasta Jumalasta epäjumalan tehnet.
v. 28. Laski heidän häijyyn mieleen ) Tradiditillos mittere Diabolo Sicut non hunc locum medicus inepteq gerum deferit minime relevetur. Nijn myös Jumala idze puhu/ Psal. 81:13. Ja Pawali/ Actor. 14:15.

II. Lucu .

PAwali osotta myös nijstä/ jotca ulconaisest näkywät olewan hywät ja nuhtettomat/ ja nijn owat olewanans muita paremmat/ että he muita duomidzewatkin/ nijn ei he ole sentähden wapat: waan että he himoidzewat tehdä sitä sala cuin he muisa laittawat/ owat hekin sijs Jumalan wihan ja Lain kirouxen alla/ v. 1.
Ja waicka ei caikilla ole Jumalan kirjoitettu Laki/ nijncuin Judalaisilla: tietäwät he cuitengin luonnosta jollakin tawalla Lain/ ja pitä sentähden sen jälken duomittaman/ v. 11.
Mutta Judalaiset/ joilla on Jumalan kirjoitettu Laki/ ja ei sitä cuitengan pidä/ pitä Lain jälken duomittaman/ v. 17.

Room 2:1 SEntähden/ ihminen/ et sinä taida idziäs syyttömäxi tehdä/ waicka cuca sinä olet joca duomidzet: Sillä josa sinä toista duomidzet/ sijnä sinä idzes duomidzet/ ettäs juuri sitä teet/ jotas duomidzet.
Room 2:2 Sillä me tiedämme että Jumalan duomio on oikia/ nijden päälle jotca sencaltaista tekewät.
Room 2:3 Eli luuletcos/ ihminen/ sinä joca nijtä duomidzet jotca sencaltaista tekewät/ ja sinä myös sitä teet/ että sinä wäldät Jumalan duomion?
Room 2:4 Eli cadzotcos ylön hänen hywydens/ kärsimisens ja pitkämielisydens rickauden? Etkös tiedä että Jumalan hywys wetä sinua parannuxeen?
Room 2:5 Mutta sinun cowudes ja catumattoman sydämes jälken/ cartutat sinä wihan idzelles wihan päiwänä/
Room 2:6 Cosca Jumalan oikia duomio ilmaundu/ joca anda idzecullengin hänen töidens perän:
Room 2:7 Nimittäin/ jotca pyytäwät ylistystä/ cunniata ja catomatoinda meno kärsimisellä hywisä töisä/ ijancaickisen elämän.
Room 2:8 Mutta nijlle jotca rijtaiset owat/ eikä cuule totuutta/ waan wääryttä/ on tulewa närkästys ja wiha:
Room 2:9 Murhe ja waiwa caickein ihmisten sieluin päälle/ jotca paha tekewät: ensist Judalaisille/ nijn myös Grekeille.
Room 2:10 Mutta kijtos/ cunnia ja rauha caikille nijlle jotca hywä tekewät: ensist Judalaisille/ nijn myös Grekeille.
Room 2:11 Sillä ei Jumala cadzo ihmisen muodon jälken.
Room 2:12 Caicki jotca ilman Laita owat syndiä tehnet/ ne myös ilman Laita duomitan: ja caicki jotca Lais owat syndiä tehnet/ ne Lain cautta duomitan:
Room 2:13 Sillä ei ne ole Jumalan edes wanhurscat/ jotca Lain cuulewat: mutta ne jotca Lain töilläns täyttäwät/ ne wanhurscana pidetän.
Room 2:14 Sillä jos pacanat/ joilla ei Lakia ole/ tekewät luonnostans sitä cuin Laki ano/ nijn he/ waicka ei heillä Laki ole/ owat idze heillens Laki/
Room 2:15 Että he osottawat Lain työt olewan kirjoitetut heidän sydämihins/ ja nijn heidän omatundons todista/ ja nijden ajatuxet/ jotca keskenäns candawat ja heitäns syyttömäxi tekewät:
Room 2:16 Sinä päiwänä/ cosca Jumala ihmisten salaisudet on duomidzewa Jesuxen Christuxen cautta/ minun Evangeliumini perästä.
Room 2:17 CAdzo/ sinä cudzutan Judalaisexi/ ja sinä luotat idzes Lakijn/ ja kerscat sinuas Jumalasta/ ja tiedät hänen tahtons.
Room 2:18 Ja että sinä olet Laista neuwottu/ nijn sinä coettelet mitä paras tehdä olis.
Room 2:19 Ja luulet idzes sokiain johdattajaxi/ ja nijden walkeudexi/ jotca pimeis owat.
Room 2:20 Ja tyhmäin curittajaxi/ ja yxikertaisten opettajaxi/ ja sinullas olewan muodon ja totuuden tunnon Laista.
Room 2:21 Sinä opetat muita ja et idziäs opeta. Sinä saarnat: ei pidä warastaman/ ja sinä idze warastat. Sinä sanot: ei pidä huorin tehtämän/ ja sinä idze teet huorin.
Room 2:22 Sinä cauhistut epäjumalita/ ja raatelet sitä Jumalalda cuin hänen tule.
Room 2:23 Sinä kerscat idziäs Laista/ ja häwäiset Jumalata Lain ylidzekäymisellä:
Room 2:24 Sillä teidän tähtenne tule Jumalan nimi pilcatuxi pacanain seas/ nijncuin kirjoitettu on.
Room 2:25 YMbärinsleickaus kelpa/ jos sinä Lain pidät? mutta jollet sinä Lakia pidä/ nijn sinun ymbärinsleickauxes on esinahaxi käändynyt.
Room 2:26 Jos sijs esinahca Lain wanhurscauden pitä/ etkös luule hänengän esinahcans luettawan hänelle ymbärinsleickauxexi?
Room 2:27 Ja nijn se joca luonnostans esinahca on ja täyttä Lain/ pitä sinua duomidzeman/ joca bookstawin ja ymbärinsleickauxen Lain ylidzekäyt.
Room 2:28 Sillä ei se ole Judalainen/ joca ulconaisest Judalainen on: ei myös se ole ymbärinsleickaus cuin ulconaisest lihas tapahtu.
Room 2:29 Mutta se on Judalainen/ joca sisällisest salattu on/ ja sydämen ymbärinsleickaus/ on ymbärinsleickaus/ joca Henges tapahtu ja ei bookstawis/ jonga ylistys ei ole ihmisildä/ waan Jumalalda.

Vers. 4. Pitkämielisydens ) Se on hywä tapa/ että jocu hitast wihastu/ ja wääryttä nuhtele: mutta kärsimys on/ cosca paha kärsitän tawaran/ ruumin eli cunnian puolesta/ waicka se oikeudellakin tapahduis: hywys on/ caickinainen ruumillinen hywä työ/ ja ystäwälinen meno.
v. 13. Jotca Lain töilläns täyttäwät ) Cadzo Lev. 18:5.
v. 14. Luonnostans ) Luonnollinen Laki on: mitä sinä sinulles tahdot tehtäwän/ eli wäldettä muilda/ nijn tee sinäkin se/ ja wälda toista. Johon coco Mosexen Laki suljetan/ nijncuin Christus sano/ Matth. 7. josta Laista ei pacanat muuta tee cuin ulconaisia töitä/ nijncuin Judalaisetkin Mosexen Laista: Ja tämä on se walitus ja syy/ että yxi syndi on suurembi toista/ cuin Lakia wastan tehdän.
v. 22. Raatelet ) Jumalan on cunnia/ sen caicki tecopyhät häneldä warastawat.
v. 26. Esinahca ) Nijn P. Pawali cudzu pacanat/ ettei he ollet ymbärinsleicatut/ nijncuin Judalaiset olit.
v. 29. Henges ) Hengexi cudzutan se cuin Jumala ylönluonnollisest waicutta: Bookstawixi/ caicki cuin ihminen idzestäns ilman Hengen awuta teke.

III. Lucu .

SEn hän myös osotta Judalaisista/ että waicka he olit jalommat pacanoita/ sijnä/ että heille oli Jumalan sana ja lupauxet uscotut/ v. 1.
nijn ei he cuitengan ollet Jumalan edes ensingän paremmat/ waan olit syndiset nijncuin pacanatkin/ v. 9.
Sulke sijs/ ettei kengän tule Lain töista wanhurscaxi/ v. 20.
waan ainoastans Jumalan armosta/ sen pelastuxen cautta cuin Jesuxes Christuxes tapahtu/ ja uscon cautta hänen päällens/ v. 21.

Room 3:1 MIsästä Judalainen on parambi? Eli mitä ymbärinsleickaus autta? Tosin/ sangen paljo.
Room 3:2 Ensin/ että heille on uscottu mitä Jumala idze puhunut on.
Room 3:3 Mutta ettei muutamat nijtä usconet/ mikä sijtä on? Pidäiskö heidän epäuscons Jumalan uscon turhaxi tekemän? Pois se.
Room 3:4 Waan parammin/ olcon Jumala totinen/ ja caicki ihmiset walehteliat. Nijncuin kirjoitettu on: sinun pitä totisen sanoisas oleman/ ja woitat cosca sinä duomitan.
Room 3:5 Jos sijs se nijn on/ että meidän wäärydem Jumalan oikeutta ylistä/ mitästä me sanomma? Ongo sijs Jumala wäärä/ että hän sijtä wihastu? ( minä puhun ihmisten tawalla ) pois se.
Room 3:6 Cuinga Jumala sijtte taidais mailma duomita?
Room 3:7 Sillä jos Jumalan totuus minun walheni cautta cunnialisemmaxi tulis/ hänen ylistyxexens/ mingätähden minun pidäis wielä sijtte nijncuin syndinen duomittaman?
Room 3:8 Ja ei parammin tehdä (nijncuin meitä häwäistän/ ja muutamat puhuwat meidän sanowan ) tehkämme paha/ että sijtä hywä tulis. Joiden cadotus on päänäns oikia.
Room 3:9 MItästä me nyt sijhen sanomma? Olemmaco me parammat cuin he? Emme ensingän: sillä me olemma ennen osottanet/ että sekä Judalaiset/ ja Grekit owat caicki synnin alla.
Room 3:10 Nijncuin kirjoitettu on: Ei ole kengän wanhurscas/ ei yxikän.
Room 3:11 Ei ole yhtäkän ymmärtäwäistä/ ei edzi kengän Jumalata.
Room 3:12 Caicki owat poikennet/ ja caicki owat kelwottomaxi tullet. Ei ole yhtän joca hywä teke/ ei yhtäkän.
Room 3:13 Heidän curckuns on awojoin hauta/ heidän kielilläns he pettäwät.
Room 3:14 Heidän huuldens alla on kykärmen wiha/ heidän suuns on täynäns kirousta ja haikeutta.
Room 3:15 Heidän jalcans owat nopiat werta wuodattaman.
Room 3:16 Heidan teisäns on sula tusca ja sydämen kipu.
Room 3:17 Ei he rauhan tietä tundenet:
Room 3:18 Ei ole Jumalan pelco heidän silmäins edes.
Room 3:19 Mutta sen me tiedämme/ että caicki cuin Laki sano/ sen hän sano nijlle jotca Lain alla owat/ että jocainen suu pitä tukittaman/ ja caiken mailman pitä Jumalan edes wicapään oleman:
Room 3:20 Ettei yxikän Liha taida Lain töiden cautta hänen edesäns wanhurscaxi tulla: sillä ainoastans Lain cautta synnin tundo tule.
Room 3:21 Mutta nyt on se wanhurscaus joca Jumalan edes kelpa ilman Lain awuta julistettu/ ja Lain ja Prophetain cautta todistettu.
Room 3:22 Se Jumalan wanhurscaus ( sanon minä ) joca tule Jesuxen Christuxen uscosta/ caickein tygö/ ja caickein päälle/ jotca uscowat.
Room 3:23 Sillä ei täällä ole yhtän eroitusta/ caicki owat he syndiset/ ja ei he taida mistän kerscata Jumalan edes.
Room 3:24 Ja tulewat ilman ansiotans wanhurscaxi/ hänen armostans/ sen lunastuxen cautta cuin on Jesuxes Christuxes.
Room 3:25 Jonga Jumala on armonistuimexi asettanut/ uscon cautta hänen weresäns. Joille hän sen wanhurscauden/ cuin hänen edesäns kelpa/ taridze/ sijnä/ että hän ne synnit andexi anda.
Room 3:26 Jotca tähän saacka jäänet olit Jumalan kärsimisen ala/ että hän tällä ajalla taridzis/ sen wanhurscauden/ joca hänen edesäns kelpa/ että hän ainoa wanhurscas olis ja sen wanhurcaxi tekis/ joca Jesuxen uscosta on.
Room 3:27 CUsa sijs nyt on kerscaus? Se on pois. Mingä Lain cautta? Töiden Lain cautta? Ei/ waan uscon Lain cautta
Room 3:28 Nijn me sijs sen sixi pidämme/ että ihminen tule wanhurscaxi ilman Lain töitä/ ainoastans uscon cautta.
Room 3:29 Eli ongo Jumala ainoastans Judalaisten Jumala? Eikö hän ole myös pacanain Jumala? Ja totisest/ hän on pacanaingin Jumala.
Room 3:30 Sillä yxi ainoa on Jumala/ joca ymbärinsleickauxen teke wanhurscaxi uscosta/ ja esinahan uscon cautta.
Room 3:31 Cuinga? Teemmäkö me Lain tyhjäxi uscon cautta? Pois se/ waan me wahwistamme Lain.

Vers. 4. Walehteliat ) Jumala kyllä pitä sanans: mutta joca ihmisihin turwa/ se lange.
V. 7. Cunnialisemmaxi tulis ) Dawid sano: Sinun ainoan wastas minä syndiä tein/ ja pahasti sinun edesäs tein/ ettäs sinun sanoisas wanhurscas olisit/ ja woittaisit cosca sinä duomitan/ etc. Se cuulu nijncuin syndiä pidäis tehtämän/ että Jumalan wanhurscaus sen cautta ylistettäisin/ nijncuin P. Pawalikin täsä osotta ( wääräin Apostolitten luulon jälken ) joca ei cuitengan nijn ole. Mutta meidän pitä syndimme tundeman/ joiden tähden Jumala meitä nuhtele/ että hän Laisans wagaxi ja hurscaxi tunnustettaisin. Mutta tästä tundemisest rijtelewät tecopyhät Jumalan cansa/ eikä tahdo heidän töitäns sanottawan synnixi/ mutta Jumalan pitä oleman heidän walehtelians/ ja heildä duomittaman. Sentähden tahto P. Pawali/ ettei synnit Jumalata ylistä ( muutoin olis parambi syndiä tehdä/ cuin hywä ) mutta synnin tundemus ylistä Jumalata/ ja hänen Armons. Nijn Jumala tule wanhurscaxi/ ja caicki ihmiset walehteliaxi/ joca ei sitä tunnusta tahdo. Ja ei heidän epäuscons tee Jumalan Usco tyhjäxi: sillä hän woitta cuitengin ja pysy totisna.
V. 20. Liha ) On täsä ihminen.
v. 23. Caicki owat he syndiset ) Ota täsä waari/ että hän sano: caicki owat he syndiset/ joca on tämän Epistolan ja coco Ramatun pääcappale/ että caicki owat syndiset/ jotca ei ole Christuxen weren cautta uscosa wanhurcaxi tehdyt. Mutta ymmärrä tämä Texti hywin: sillä täsä alaspainetan caicki tecoin ansiot ja töiden kerscaus/ nijncuin P. Pawali täsä sano/ ja nijn jää ainoastans Jumalan Armo/ jonga cautta me wanhurscaxi tulemma.
v. 31. Me wahwistamme Lain ) Nijn Laki uscon cautta kijnnitetän eli täytetän/ että ihminen tule ainoastans uscosta wanhurscaxi ja teke sijtte hywäst sydämest mitä Laki käske.

IV. Lucu .

P. Pawali puhu Abrahamist/ joca on uscosta wanhurscaxi tullut/ v. 1.
Cuningas Dawidin todistuxest/ joca myös meidän autuudem pane syndein andexi saamiseen/ v. 6.
Sano myös/ että Abraham oli wanhurscas ennen cuin hän ymbärinsleicattingan/ elickä sai jongun Lain/ v. 9.
että Abraham sai lupauxen/ uscon wanhurscauden cautta/ v. 13.
Ja että se on armosta/ nijn se on sitä wahwembi/ v. 16.
Kirjoitta myös Uscon omaisuden Abrahamin uscosta/ että hän on wahwa luottamus Jumalan lupauxijn/ ehkä cuinga ne meidän silmäim edes mahdottomixi näkywät/ v. 18.

Room 4:1 MItästä me sijs sanomma meidän Isäm Abrahamin Lihan puolesta löynnen?
Room 4:2 Me sanomma: jos Abraham on töiden cautta wanhurscaxi tullut/ nijn hänellä on kyllä kerscamist/ waan ei Jumalan edes.
Room 4:3 Mutta mitä Ramattu sano? Abraham uscoi Jumalan päälle/ ja se luettin hänelle wanhurscaudexi.
Room 4:4 Mutta sille joca työtä teke/ ei maxeta palcka armosta/ waan ansiosta.
Room 4:5 Mutta joca ei työtä tee/ waan usco sen päälle joca jumalattoman wanhurscaxi teke/ hänen uscons luetan hänelle wanhurscaudexi.
Room 4:6 Nijncuin Dawid sano: Autuus on ainoastans sen ihmisen/ jonga Jumala ilman töiden awuta wanhurscaxi luke/ cosca hän sano:
Room 4:7 Autuat owat ne/ joidenga wäärydet owat andexiannetut:
Room 4:8 Ja joidenga synnit peitetyt owat: autuas on se mies jolle Jumala ei syndiä lue.
Room 4:9 Lienekö tämä autuus ainoastans ymbärinsleickauxelle tullut/ elickä esinahalle? Nijmbä me sanomma: Abrahamille luettin hänen uscons wanhurscaudexi.
Room 4:10 Cuingasta se hänelle luettin? ymbärinsleickauxes eli esinahas? Ei ymbärinsleickauxes/ waan esinahas.
Room 4:11 Mutta ymbärinsleickauxen merkin otti hän wahwistuxexi/ että hän oli uscon cautta wanhurscaxi tehty/ joca hänellä esinahas oli/ että hänen piti oleman caickein Isä/ jotca esinahasa uscoit/ että se nijllekin pidäis wanhurscaudexi luettaman.
Room 4:12 Ja hän tulis myös ymbärinsleickauxen Isäxi/ ei ainoastans nijden jotca ymbärinsleicatuista syndynet owat: mutta myös nijden/ jotca sen uscon jälkiä waeldawat/ joca meidän Isämme Abrahamin esinahas oli.
Room 4:13 Sillä ne lupauxet/ että hänen piti mailman perillisexi tuleman: ei ole Abrahamille/ eikä hänen siemenillens Lain cautta tapahtunet/ waan uscon wanhurscauden cautta:
Room 4:14 Sillä jos ne/ jotca Laista owat/ owat perilliset/ nijn usco on turha ja lupaus on huckan tullut:
Room 4:15 Sillä Laki kehoitta wihan. Mutta cusa ei Lakia ole/ ei siellä ole myös Lain ylidzekäymistä.
Room 4:16 Sentähden wanhurscaus tule uscosta/ että sen pitä armosta oleman. Ja se lupaus pitä wahwa oleman caikille siemenille/ ei nijlle ainoastans cuin Lain alla owat: mutta myös nijlle jotca Abrahamin uscosta owat/ joca on meidän caickein Isäm.
Room 4:17 Nijncuin kirjoitettu on: Minä asetin sinun monen pacanan Isäxi Jumalan edes/ jonga päälle sinä usconut olet/ joca cuollet eläwäxi teke/ ja cudzu sen joca ei oleckan nijncuin olis.
Room 4:18 Ja hän uscoi sen toiwon/ josa ei ensingän toiwottapa ollut/ että hänen piti oleman monen pacanan Isän/ nijncuin hänelle sanottu oli: nijn sinun siemenes pitä oleman.
Room 4:19 Ja ei hän tullut heicoxi uscosa/ eikä totellut puolicuollutta ruumistans/ ehkä hän jo lähes sata ajastaica wanha oli/ eikä Saran cuollutta cohtua.
Room 4:20 Sillä ei hän epäillyt ensingän Jumalan lupauxesta epäuscon tähden:
Room 4:21 Waan oli wahwa uscos/ ja andoi Jumalalle cunnian/ ja oli caickein wahwin sijtä/ että mitä Jumala lupa/ sen hän myös woi täyttä.
Room 4:22 Sentähden se on myös hänelle wanhurscaudexi luettu.
NIjn ei se ole ainoastans hänen tähtens kirjoitettu/ että hänelle se luettu oli/
Room 4:23 Mutta myös meidän tähtem/ joille se myös luetan/ jos me sen päälle uscomma/ joca meidän HERran Jesuxen cuolleista herätti:
Room 4:24 Joca meidän syndeimme tähden on ulosannettu/ ja meidän wanhurscaudemma tähden ylösherätetty.

Vers. 11. Esinahas ) Abraham uscoi ja tuli wanhurscaxi ennencuin hän ymbärinsleicattingan/ Gen. 15:5. että armo olis ennen ollut cuin teco.
V. 16. Caikille siemenile ) se on/ Judalaisille ja pacanoille: sillä pacanat/ jotca uscowat/ owat nijn Abrahamin siemen/ cuin Judalaisetkin.
V. 21. Cunnian ) Joca Jumalan päälle usco/ se hänelle cunnian anda: sillä hän on totinen/ caickiwaldias/ hurscas/ wijsas/ hywä/ etc. Ja nijn Usco täyttä ne colme ensimäistä käskyä/ ja teke ihmiset wanhurscaxi Jumalan edes: ja se on se oikia Jumalan palwelus.

V. Lucu .

PAwali kirjoitta wielä Uscon wanhurscauden hyödytyxest ja hedelmäst/ joca on: rauha ja wapa käyminen Jumalan tygö/ toiwo tulewaisest cunniast/ kerscaus murhesa ja Pyhän Hengen osallisus/ v. 1.
Teke caunin wertauxen Christuxen ja Adamin waihelle: Että nijncuin syndi ja cuolema owat Adamin cautta mailmaan tullet: nijn myös on armo ja elämä tullut Christuxen cautta/ v. 12.

Room 5:1 ETtä me sijs olemma Uscon cautta wanhurscaxi tullet/ nijn meillä on rauha Jumalan cansa/ meidän HERramme Jesuxen Christuxen cautta/
Room 5:2 Jonga cautta meidän on wapa käymys Uscosa/ tähän Armohon/ josa me olemma/ ja kerscamme meitäm toiwosta/ joca meillä on sijtä tulewaisesta cunniasta/ cuin Jumala meille anda.
Room 5:3 Mutta ei ainoastans sijtä: waan me kerscamma myös meitäm waiwasa/ sillä me tiedämme/ että waiwa saatta kärsimisen:
Room 5:4 Mutta kärsimys saatta coetuxen/ coetus saatta toiwon/ muttta toiwo ei anna häpiään tulla.
Room 5:5 Sillä Jumalan rackaus on wuodatettu meidän sydämihin/ Pyhän Hengen cautta/ joca meillen annettu on.
Room 5:6 Sillä myös Christus/ cosca me wielä heicot olimma ajan jälken/ on meidän syndisten edestäm cuollut.
Room 5:7 Tuscalla nyt jocu cuolis wanhurscangan edestä/ ehkä hywän edest jocu taidais cuolla.
Room 5:8 Sentähden Jumala ylistä hänen rackauttans meidän cohtamme/ että Christus on meidän edestämme cuollut/ cosca me wielä syndiset olimma.
Room 5:9 Nijn me sijs paljo enämmin warjellan hänen cauttans wihan edestä/ että me hänen cauttans wanhurscaxi tullet olemma.
Room 5:10 Sillä jos me Jumalan cansa olemma sowitetut/ hänen Poicans cuoleman cautta/ cosca me wielä hänen wihollisens olimma: paljo enämmin me autuaxi tulemma hänen elämäns cautta/ että me sowitetut olemma.
Room 5:11 Mutta ei ainoastans sijtä/ waan me kerscamma myös meitäm Jumalasta/ meidän HERran Jesuxen Christuxen cautta/ jonga cautta me olemma sowinnon saanet.
Room 5:12 SEntähden/ nijncuin yhden ihmisen cautta on syndi mailmaan tullut/ ja synnin tähden cuolema/ ja nijn on cuolema yldynyt caickein ihmisten päälle/ että caicki owat syndiä tehnet:
Room 5:13 Sillä syndi oli mailmas haman Lakin asti. Mutta cusa ei Lakia ole/ ei siellä myös syndiä totella.
Room 5:14 Waan cuolema wallidzi Adamista haman Mosexen asti/ nijtäkin jotca ei syndiä tehnet ollet/ sencaltaisella ylidzekäymisellä cuin Adam/ joca on sen cuwa/ cuin jälken tulewa oli.
Room 5:15 MUtta ei nijn lahjan cansa ole cuin synnin: sillä jos monda owat yhden ihmisen synnin tähden collet: nijn on paljo enämmin Jumalan Armo ja lahja monelle runsast Jesuxen Christuxen cautta tapahtunut/ joca ainoa Ihminen armosa oli.
Room 5:16 Ja ei lahja ole ainoastans yhden synnin päälle/ nijncuin caickein cadotus on yhden syndisen/ yhden synnin tähden tullut: sillä duomio on tullut yhdestä synnistä cadotuxexi/ mutta lahja autta monesta synnistä wanhurscauten.
Room 5:17 Sillä jos cuolema on yhden synnin tähden wallinnut/ sen yhden cautta: paljon enämmin ne/ jotca saawat Armon ja lahjan täyttämisen wanhurscaudexi/ pitä wallidzeman elämäs yhden Jesuxen Christuxen cautta.
Room 5:18 Sillä nijncuin yhden ihmisen synnin tähden on cadotus tullut caickein ihmisten päälle: nijn on myös yhden wanhurscauden cautta/ elämän wanhurscaus tullut caickein ihmisten päälle.
Room 5:19 Sillä nijncuin yhden ihmisen cuulemattomuden tähden monda owat syndisexi tullet: nijn myös monda tulewat yhden cuuliaisuden tähden wanhurscaxi.
Room 5:20 MUtta Laki on myös tähän tullut/ että syndi wäkewämmäxi tulis/ mutta cusa syndi on wäkewä/ siellä on cuitengin Armo paljo wäkewämmäxi tullut:
Room 5:21 Että nijncuin syndi on wallinnut cuolemaxi/ nijn myös Armo on wallidzewa wanhurscaudes/ ijancaickisexi elämäxi/ Jesuxen Christuxen meidän HERramme cautta.

Vers. 11. Jumalasta ) Että Jumala on meidän omam/ ja me olemma hänen omans/ ja hywydet owat meille yhteiset/ hänestä ja hänen cansans/ caikesa edescadzomises.
v. 14. Cuwa ) Nijncuin Adam on meidän synnilläns/ ilman meidän ricoxitam/ cadottanut: nijn on myös Christus hänen wanhurscaudellans/ ilman meidän ansiotam/ meidän wapahtanut.
v. 17. Yhden synnin ) Täsä puhutan perisynnistä/ joca on Adamin cuulemattomudest tullut/ josta caicki se cuin meisä on/ on syndi.
v. 19. Yhden ihmisen ) Nijncuin Adamin syndi on meidän omaxemma tullut/ nijn on myös Christuxen wanhurscaus meidän omaxemma tullut.

VI. Lucu .

APostoli neuwo ja opetta nijtä jotca uscon cautta owat wanhurscaxi tullet/ ettei heidän enä pidä synneisä elämän/ jolle he owat cuollet/ waan elämän vdes elämäs Jumalalle/ ja caickia hywistä töistä ahkeroidzeman/ jota hän täsä erinomaisest waati ja osotta/ v. 1.
etc.

Room 6:1 MItästä me sijs tähän sanomma? Pitäkö meidän wielä synnis oleman/ että Armo sitä wäkewämbi olis? Pois se.
Room 6:2 Cuingasta meidän wielä pidäis synnis elämän/ josta me cuollet olemma?
Room 6:3 Ettäkö te tiedä/ että me caicki/ jotca olemma Jesuxes Christuxes castetut/ me olemma hänen cuolemahans castetut?
Room 6:4 Nijn me olemma sijs hänen cansans haudatut Casten cautta cuolemahan/ että nijncuin Christus on cuolleista Isän cunnian cautta ylösherätetty: nijn pitä meidängin vdes elämäs waeldaman:
Room 6:5 Sillä jos me hänen cansans olemma istutetut yhdencaltaiseen cuolemaan/ nijn me myös tulemma yhdencaltaisexi ylösnousemisesa:
Room 6:6 Tieten/ että meidän wanha ihminen on ristinnaulittu hänen cansans/ ja syndinen ruumis pitä turmeldaman/ etten me tästedes syndiä palwelis.
Room 6:7 Sillä se joca cuollut on/ hän on synnistä wanhurscaxi tehty.
Room 6:8 Mutta jos me olemma Christuxen cansa cuollet/ nijn me uscomma/ että me saamme myös elä hänen cansans:
Room 6:9 Ja tiedämme/ ettei Christus/ joca cuolleista ylösherätetty on/ sillen cuole/ eikä cuolema saa tästedes hänen päällens walda.
Room 6:10 Sillä se cuin hän cuollut on/ sen hän wihdoin cuoli synnille/ waan se cuin hän elä/ sen hän elä Jumalalle.
Room 6:11 Nijn myös te/ sixi tekin teitän pitäkät/ että te oletta cuollet synnille/ mutta elätte Jumalalle/ Jesuxen Christuxen meidän HERramme cautta.
Room 6:12 NIin älkät sallico synnin wallita teidän cuolewaises ruumisanne/ nijn että te händä cuuletta hänen himoins perän.
Room 6:13 Ja älkät andaco teidän jäsenitän synnin asexi wääryten/ mutta andacat teitän Jumalalle/ nijncuin ne jotca cuolleista wirgonnet owat/ ja teidän jäsenenne Jumalalle/ wanhurscauden asexi.
Room 6:14 Sillä ei synnin pidä teitä wallidzeman/ ettet te ole Lain/ waan Armon alla.
Room 6:15 CUingasta sijs? Pitäkö meidän syndiä tekemän/ etten me Lain alla ole/ waan Armon?
Room 6:16 Pois se. Ettekö te tiedä/ jolle te annatte idzenne palweliaxi cuuleman/ sen palweliat te oletta/ jolle te cuuliaiset oletta/ taicka synnille cuolemaxi/ eli cuuliaisudelle wanhurscaudexi?
Room 6:17 Mutta Jumalan olcon kijtos/ te olitta synnin palweliat/ mutta nyt te oletta sydämestänne cuuliaiset/ sen opin cuwasa/ johonga te wedetyt oletta.
Room 6:18 Ja että te oletta wapadetut synnistä/ nijn te oletta nyt wanhurscauden palweliaxi tullet.
Room 6:19 Minä puhun näistä ihmisten tawalla/ teidän lihallisen heickoudenne tähden. Nijncuin te ennen annoitta teidän jäsenen saastaisutta ja wääryttä palweleman/ yhdestä wäärydestä nijn toiseen/ nijn andacat myös nyt teidän jäsenen wanhurscauden palweluxeen/ että te pyhäxi tulisitta.
Room 6:20 Sillä cosca te olitta synnin palweliat/ nijn te olitta taambana wanhurscaudesta.
Room 6:21 Mitä hedelmätä teidän silloin nijstä oli/ cuin te nyt häpettä? Sillä sencaltaisten loppu on cuolema.
Room 6:22 Mutta että te nyt oletta synnistä wapat/ ja oletta Jumalan palweliaxi tullet/ nijn teillä on teidän hedelmänne/ että te pyhäxi tuletta/ mutta lopuxi/ ijancaickinen elämä:
Room 6:23 Sillä cuolema on synnin palcka/ mutta ijancaickinen elämä on Jumalan lahja/ Jesuxes Christuxes meidän HERrasamme.

Vers. 3. Hänen cuolemahans ) Että meidän pitä cuoleman/ nijncuin hängin cuoli: sillä en me ennen nijn aiwa tyynni cuole synnist/ cuin Liha cuole ruumillisest.
v. 7. Synnistä wanhurscaxi tehty ) se on/ wapa synnistä.
v. 12. Hänen himoins perän ) Näes/ että pyhilläkin ihmisillä on wielä pahat himot/ joita ei he cuitengan seura.
v. 14. Armon alla ) Nijn cauwan cuin Armo wallidze/ nijn omatundo on wapa/ ja ahdista Lihas syndiä. Mutta cusa ei Armo ole/ siellä syndi wallidze/ ja Laki omantunnon duomidze.

VII. Lucu .

APostoli wahwista/ että ne jotca Christuxen cautta owat Laista wapahdetut/ ja wanhurscaxi tullet/ pitä vdes elämäs Christuxelle elämän: nijncuin waimo/ joca endisestä miehestäns pääsnyt on/ ja toisen saanut/ pitä elämän hänen mielens jälken/ v. 1.
kirjoitta/ mikä Lain wirca on/ nimittäin/ ilmoitta ja nuhdella syndiä/ v. 7.
Nijn myös Lihan ja Hengen sodan/ nijncauwan cuin ihminen täsä mailmas elä. Ja osotta caicki nämät idzesäns/ v. 14.

Room 7:1 ETtekö te tiedä/ rackat weljet ( minä puhun Lain taitawille ) että Laki wallidze ihmistä/ nijncauwan cuin hän elä?
Room 7:2 Sillä waimo/ joca miehen hallus on/ nijncauwan cuin mies elä/ nijn on hän häneen Lailla sidottu: mutta jos mies cuole/ nijn hän on miehen Laista wapa.
Room 7:3 Waan jos hän toiseen mieheen secaundu miehens eläis/ nijn hän huoraxi cudzutan. Mutta jos mies cuole/ nijn hän on Laista wapa/ ettei hän huoraxi tule/ jos hän toiseen mieheen secaundu.
Room 7:4 Nijn oletta te myös/ minun weljeni/ Lailla cuoletetut/ Christuxen Ruumin cautta/ että teidän pitä toiseen secaunduman/ nimittäin sijhen/ joca on ylösnosnut cuolluista/ että me Jumalalle hedelmöidzisim.
Room 7:5 Sillä cosca me Lihas olimma/ nijn ne syndiset himot ( jotca Lain cautta kehoitit heidäns ) olit meidän jäsenisäm wäkewät/ cuolemalle hedelmöidzemän.
Room 7:6 Mutta nyt me olemma Laista wapahdetut/ ja hänestä cuollet/ joca meitä fangina piti/ nijn että meidän pitä palweleman Hengen vdes menos/ ja ei wanhas bookstawin menos.
Room 7:7 MItästä me sijs sanomma? Ongost Laki syndi? Pois se. Mutta en minä muutoin syndiä tundis/ ellei Laki olis: sillä en minä olis himost mitän tiennyt/ ellei Laki olis sanonut: älä himoidze.
Room 7:8 Mutta nijn otti syndi tilan käskystä/ ja kehoitti minusa caickinaisen himon: sillä ilman Laita oli syndi cuollut/ mutta minä elin muinen ilman Laita.
Room 7:9 Cosca sijs käsky tuli/ nijn syndi taas wircois/ ja minä cuolin.
Room 7:10 Ja nijn löyttin/ että se käsky cuin minulle oli elämäxi luotu/ se saatti minun cuolemaan.
Room 7:11 Sillä syndi otti tilan käskystä ja petti minun/ ja tappoi minun sillä käskyllä.
Room 7:12 Laki on cuitengin idzestäns pyhä/ ja käsky on myös pyhä/ oikia ja hywä.
Room 7:13 Ongo sijs se cuin hywä on/ minulle cuolemaxi tullut? Pois se. Mutta että syndi nähtäisin/ cuinga hän syndi olis/ on hän minulle sen hywän cautta cuoleman synnyttänyt/ että syndi ylidze määrän synnixi tulis/ käskyn cautta.
Room 7:14 Sillä me tiedämme että Laki on hengellinen/ waan minä olen lihallinen/ synnin ala myyty.
Room 7:15 Sillä en minä tiedä mitä minä teen/ etten minä tee sitä cuin minä tahdon/ waan sitä cuin minä wihan/ teen minä.
Room 7:16 Mutta jos minä teen jota en minä tahdo/ nijn minä olen suostunut Lakijn/ että hän on hywä.
Room 7:17 Nijn en minä sitä tee/ waan syndi joca minus asu.
Room 7:18 Sillä minä tiedän ettei minusa/ se on/ minun lihasani mitän hywä asu. Kyllä minulla tahto on/ waan täyttä hywä/ en minä sitä löydä:
Room 7:19 Sillä sitä hywä jota minä tahdon/ en minä tee/ waan paha/ jota en minä tahdo/ teen minä.
Room 7:20 Mutta jos minä teen/ jota en minä tahdo/ nijn en minä sitä tee/ waan syndi/ joca minus asu.
Room 7:21 Ja minä löydän idzesäni yhden Lain/ joca tahto hywä tehdä/ että minusa pahus kijnnirippu:
Room 7:22 Sillä minulla on halu Jumalan Lakijn/ sisällisen ihmisen puolesta.
Room 7:23 Mutta minä näen toisen Lain minun jäsenisäni/ joca soti minun mieleni Lakia wastan/ ja otta minun fangixi synnin Laisa/ joca minun jäsenisäni on.
Room 7:24 Minä wiheljäinen ihminen/ cuca päästä minun tästä cuoleman ruumista?
Room 7:25 Minä kijtän Jumalata/ Jesuxen Christuxen meidän HERramme cautta. Nijn minä idze palwelen nyt mielelläni Jumalan Lakia/ mutta Lihallani synnin Lakia.

Vers. 4. Lailla cuoletetut ) Se wanha ihminen pitä omantunnon synnin cansa orjanans/ nijncuin mies waimons. Mutta cosca wanha ihminen/ cuin on syndi/ Armon cautta cuole/ nijn omatundo tule wapaxi synnistä/ nijn ettei Lakican taida sillen kehoitta omantunnon päälle candaman.
v. 16. Minä teen ) Ei täsä tekemisexi cudzuta/ Lakia töillä täyttä/ waan tuta ne himot jotca ihmisis tunduwat: Mutta Lakia täyttä on/ ilman pahata sisuta ja himota elä sangen puhtasta/ joca ei täsä elämäs tapahdu.
v. 22. Sisällisen ihmisen ) Sisällisexi ihmisexi cudzutan täsä se Hengi joca Armosta on syndynyt/ ja soti pyhis ihmisis ulcoista ihmistä wastan. Ulconainen ihminen on/ cosca ihminen on ilman Armota/ paljasta luonnosta/ mitä ikänäns se on/ olisco se toimi/ järki eli muut/ mitä ihmises luonnostans on/ sillä ne owat caicki synnillä tahratut.
v. 24. Cuoleman ) Täsä cudzutan cuolemaxi se tusca ja waiwa syndiä wastan soties/ nijncuin Pharao/ Exod. 8. sano: ota pois tämä cuolema minulda/ nimittäin/ heinäsircat.

VIII. Lucu .

PÄättä sijs Pawali nämät/ ja sano: waicka wanhurscailla Christuxes on aina Lihan cansa sota/ nijn ei heisä ole cuitengan laitettapa: sillä ei he seura Liha waan Henge/ ja Christus on heidän wapahtanut synnin ja cuoleman Lain alda/ v. 1.
Neuwo heitä aina Lihan töitä Hengellä cuolettaman/ että he olisit Jumalan lapset/ ja Christuxen cansaperilliset/ v. 12.
Lohdutta heitä ristin alla/ että heidän pitä täsä mailmas Christuxen cansa jotakin kärsimän/ v. 17.

Room 8:1 NIin ei ole nijsä mitän laitettapa/ jotca Jesuxes Christuxes owat/ ja ei waella Lihan/ waan Hengen jälken.
Room 8:2 Sillä Hengen Laki/ joca Christuxes Jesuxes eläwäxi teke/ on minun synnin ja cuoleman Laista wapahtanut.
Room 8:3 Sillä se cuin Laille oli mahdotoin ( että hän Lihan cautta oli heicoxi tullut ) sen Jumala teki/ ja lähetti Poicans syndisen Lihan hahmos/ ja duomidzi synnin Lihas/ synnin cautta.
Room 8:4 Että se wanhurscaus/ jota Laki waati/ meisä täytetyxi tulis/ jotca emme sillen Lihan jälken waella/ waan Hengen jälken.
Room 8:5 Sillä ne jotca lihalliset owat/ owat lihallisis ajatuxis/ mutta ne jotca hengelliset owat/ ajattelewat hengellisiä:
Room 8:6 Sillä Lihan halu on cuolema/ ja Hengen halu on elämä ja rauha.
Room 8:7 Että Lihan halu on wiha Jumalata wastan/ ettei se ole Jumalan Laille cuuliainen/ eikä woickan.
Room 8:8 Mutta jotca lihalliset owat/ ei ne taida olla Jumalalle otolliset.
Room 8:9 Waan et te ole lihalliset/ mutta hengelliset/ jos muutoin Jumalan Hengi asu teisä: mutta jolla ei ole Christuxen Hengi/ ei se ole hänen omans.
Room 8:10 Jos sijs Christus teisä on/ nijn ruumis tosin on cuollut synnin tähden/ mutta Hengi on elämä wanhurscauden tähden.
Room 8:11 Jos nyt sen Hengi/ joca Jesuxen cuolluista ylösherätti/ asu teisä: nijn myös se/ joca Christuxen cuolluista herätti/ on teidän cuolewaisen ruuminne eläwäxi tekewä/ sentähden että hänen Hengens teisä asu.
Room 8:12 NIin en me nyt ole/ rackat weljet/ welcapäät Lihalle/ että me Lihan jälken eläisimme:
Room 8:13 Sillä jos te Lihan jälken elätte/ nijn te cuoletta: mutta jos te Lihan sisun Hengen cautta cuoletatte/ nijn te saatte elä.
Room 8:14 Sillä caicki jotca Jumalan Hengellä waicutetan/ ne owat Jumalan lapset.
Room 8:15 Sillä et te ole saanet orjuden Henge/ että teidän wielä pidäis pelkämän: mutta te oletta saanet walittuin lasten Hengen/ josa me huudamme: Abba racas Isä.
Room 8:16 Se Hengi todista meidän Hengellemme/ että me olemma Jumalan lapset.
Room 8:17 Jos me olemma Lapset/ nijn me olemma myös perilliset/ nimittäin/ Jumalan perilliset/ ja Christuxen cansaperilliset. Jos me muutoin ynnä kärsimme/ että me hänen cansans cunniaan tulisimma.
Room 8:18 SIllä/ sixi minä sen pidän/ ettei tämän nykyisen ajan waiwat/ ole sen cunnian werta/ cuin meille ilmoitetan:
Room 8:19 Sillä ikäwä luondocappalden ikäwöidzemys/ odotta Jumalan lasten ilmoitusta.
Room 8:20 Että luondocappalet owat turmeluxen ala annetut/ wastoin oma tahtoans/ waan hänen tähtens/ joca ne alaandanut on/ toiwoxi.
Room 8:21 Sillä luondocappalet pitä myös turmeluxen orjudesta wapaxi tuleman/ Jumalan lasten cunnialiseen wapauteen.
Room 8:22 Sillä me tiedämme/ että jocainen luondocappale huoca ja ikäwöidze aina tähänasti meidän cansamme.
Room 8:23 Mutta ei ainoastans ne/ waan myös me/ joilla Hengen vdistus on/ huocamme idzelläm sitä lasten walidzemista/ ja odotamme meidän ruumisten lunastusta.
Room 8:24 Sillä me olemma jo wapadetut/ cuitengin toiwosa. Mutta jos toiwo näky/ nijn ei se ole toiwo: sillä cuinga jocu taita toiwo/ jonga hän näke?
Room 8:25 Mutta jos me sitä toiwomma/ jota en me näe/ nijn me odotamme sitä kärsimises.
Room 8:26 JA myös Hengi autta meidän heickouttam. Sillä embä me tiedä mitän rucoilla/ nijncuin tulis/ waan Hengi rucoile meidän edestämme/ sanomattomilla huocauxilla.
Room 8:27 Mutta joca sydämen cadzo/ hän tietä mitä Hengen mieles on: sillä hän rucoile Pyhäin edestä/ Jumalan mielen jälken.
Room 8:28 Mutta me tiedämme/ nijlle jotca Jumalata racastawat/ caicki cappalet parhaxi käändywän/ nijlle jotca aiwoituxen jälken cudzutut owat:
Room 8:29 Sillä jotca hän on edescadzonut/ ne hän on Poicans cuwan caltaisexi säätänyt/ että hän olis esicoinen monen weljen keskellä.
Room 8:30 Jotca hän on säätänyt/ ne hän on myös cudzunut/ ja jotca hän cudzunut on/ ne hän on myös wanhurscaxi tehnyt/ ja jotca hän wanhurscaxi teki/ ne hän on myös cunnialisexi tehnyt.
Room 8:31 MItästä me sijs tähän sanomma? Jos Jumala on meidän edestäm/ cuca woi meitä wastan olla?
Room 8:32 Joca ei omacan Poicans armahtanut/ waan andoi hänen caickein meidän edestäm/ Eiköstä hän myös anna meille caickia hänen cansans?
Room 8:33 Cuca tahto Jumalan walittuin päälle canda? Jumala teke wanhurscaxi.
Room 8:34 Cuca tahto cadotta? Christus on cuollut. Ja/ hän on myös ylösherätetty/ ja on Jumalan oikialla kädellä rucoilemas hywä meidän edestäm.
Room 8:35 Cuca tahto meitä Jumalan rackaudesta eroitta? waiwaco/ eli ahdistus? eli waino? eli nälkä? eli alastomus? eli hätä? eli miecka?
Room 8:36 Nijncuin kirjoitettu on: Sinun tähtes me cuoletetan yli päiwä/ me pidetän nijncuin teurastettawat lambat.
Room 8:37 Mutta nijsä caikisa me woitamme hänen cauttans/ joca meitä on racastanut.
Room 8:38 Sillä minä olen wahwa sijtä/ ettei cuolema eikä elämä/ ei Engelit eikä Esiwallat/ ei wäkewydet/ eikä nykyiset taicka tulewaiset/ ei corkeus eikä sywyys/ eli jocu muu luondocappale/ taida meitä Jumalan rackaudesta eroitta/ joca on Jesuxes Christuxes meidän HERrasam.

Vers. 1. Laitettapa ) Waicka syndi wielä lihas kiucuidze/ nijn ei hän cuitengan taida ihmistä cadotta: sillä Hengi on wanhurscas joca soti sitä wastan Mutta cusa ei Hengi ole/ sijnä Laki Lihan cautta heicoxi tule/ ja ylidzekäydän/ nijn että Lain on mahdotoin ihmistä autta/ mutta ainoastans Syndihin ja Cuolemahan. Sentähden lähetti Jumala Poicans/ ja sälytti meidän syndimme hänen päällens/ ja autti nijn meitä Lakia täyttämän hänen Hengens cautta.
v. 3. Synnin cautta ) Syndi on täsä ricosuhri/ ionga Christus Ristin päällä teki/ ja sen cautta poisotti ja cadotti synnin Nijncuin se myös on/ Esa. 53:10. 2. Cor. 5:21.
v. 5. Lihalliset ) Lihallisia ajatella/ se on/ ei mitän Jumalasta lucua pitä/ ei totella händä/ ei minäkän händä pitä ja ei mitän hänestä ymmärrä: Mutta Hengellisiä ajatella/ on taas tätä wastan.
v. 21. Turmeluxen orjudesta ) Nimittäin/ ettei heidän pidä jumalattomia/ heidän pahan haluns jälken/ enä palweleman/ caickinaises pahudes.
v. 22. Ikäwöidze ) Nijncuin Waimo lasta synnyttäisäns waiwatan.
v. 29. Jotca hän on edescadzonut ) Nimittäin/ jotca hänen armons cautta Christuxen päälle olit uscowat.

IX. Lucu .

PAwali sano idzens olewan murhellisen/ että hänen suculaisens Judalaiset olit hyljätyt/ joilla cuitengin parembi meno oli cuin pacanoilla/ v. 1.
Wasta kysymyxen/ ja osotta ettei walidzemus ole tapahtunut jongun sugun jälken/ v. 6.
eli ansiost/ waan armost/ v. 10.
Wasta myös nijtä/ jotca Jumalan sentähden wääräxi sanowat/ v. 14.
Mutta hylkäminen on tapahtunut Jumalan oikeudest/ nijtä wastan jotca hänen kärsimyxens ylöncadzowat/ v. 22.
Näyttä Prophetaista pacanat otettawan/ mutta Judalaiset hyljättäwän/ v. 25.
Syy on: että pacanat ottawat uscon wastan Christuxen päälle/ ja tulewat sen cautta wanhurscaxi: mutta Judalaiset edziwät wielä nyt heidän wanhurscauttans Lain cautta/ v. 30.

Room 9:1 MInä sanon totuuden Christuxes/ ja en walehtele/ nijncuin minun omatundon minulle Pyhäs Henges todista/
Room 9:2 Että minulla on suuri murhe ja alinomainen kipu sydämesäni.
Room 9:3 Minä olen pyynnyt kirotuxi tulla Christuxelda minun weljeini tähden/ jotca lihan puolesta minun langoni owat.
Room 9:4 Jotca owat Israelitat/ joiden on Lasten Oikeus ja Cunnia/ ja Lijtot/ ja Laki/ ja Jumalan palwelus/ ja lupauxet.
Room 9:5 Joiden myös Isät owat/ joista CHRISTUS lihan puolesta syndynyt on/ joca on caickein Jumala/ ylistetty ijancaickisest/ Amen.
Room 9:6 MUtta en minä näitä sentähden puhu/ että Jumalan sana on huckunut: sillä ei ne ole caicki Israelitat/ jotca Israelist owat.
Room 9:7 Ei myös ne ole caicki lapset/ jotca Abrahamin siemen owat: Waan Isaachis pitä sinulle siemen cudzuttaman.
Room 9:8 Se on/ ei ne ole Jumalan Lapset/ jotca Lihan puolesta Lapset owat: mutta ne jotca Lupauxen puolesta Lapset owat/ ne siemenexi luetan:
Room 9:9 Sillä tämä on Lupauxen sana: tällä ajalla minä tulen/ ja Saralla pitä poica oleman.
Room 9:10 MUtta ei se ainoastans nijn tapahtunut/ waan Rebecka synnytti myös Isaachist meidän Isästäm.
Room 9:11 Sillä ennen cuin lapset synnyitkän/ ja cosca ei he wielä hywä eikä paha tehnet ollet: Että Jumalan aiwoitus pidäis walidzemisen jälken seisowainen oleman:
Room 9:12 Ei töiden ansiost/ waan cudzumisen armost/ sanottin hänelle näin:
Room 9:13 Suuremman pitä wähembätä palweleman. Nijncuin kirjoitettu on: Jacobia minä racastin/ mutta Esauta wihaisin.
Room 9:14 MItästä me tähän sanomma? Ongo sijs Jumala wäärä:
Room 9:15 Pois se: Sillä hän sano Mosexelle: Jollen minä olen armollinen/ sillen minä olen armollinen/ ja ketä minä armahdan/ sitä minä armahdan.
Room 9:16 Nijn ei se nyt ole jongun tahdos eli juoxus/ waan Jumalan armos:
Room 9:17 Sillä Ramattu sano Pharaolle: juuri sentähden olen minä sinun herättänyt/ osottaxeni minun wäkeäni sinusa/ että minun nimen caikesa maasa julistettaisin.
Room 9:18 Ja nijn hän armahta ketä hän tahto/ ja paadutta kenengä hän tahto.
Room 9:19 NIin sinä sanot minulle: mixi hän sijs meitä nuhtele? Cuca taita hänen tahtons wastan olla? O ihminen parca! cuca sinä olet/ joca Jumalan cansa rijdellä tahdot?
Room 9:20 Sanoco jongunlainen työ tekiällens?
Room 9:21 Mixis minun sencaltaisexi tehnyt olet? Eikö Sawenwalajalla ole walda/ yhdestä sawencappalesta tehdä yhtä astiata cunniaxi/ ja toista häpiäxi?
Room 9:22 Sentähden jos Jumala tahto wihans osotta ja woimans ilmoitta/ on hän suurella kärsimisellä kärsinyt hänen wihans astioita/ jotca owat cadotuxeen walmistetut:
Room 9:23 Että hän tiettäwäxi tekis hänen cunnians rickauden/ hänen laupiudens astioille/ jotca hän cunniahan on walmistanut.
Room 9:24 Jotca hän myös cudzunut on/ nimittäin/ meitä ei ainoastans Judalaisista/ waan myös pacanoista.
Room 9:25 Nijncuin hän Osean cautta sano: Minä tahdon cudzua sen minun Canssaxeni/ joca ei minun Canssan ollutcan: ja minun rackaxeni/ joca ei minun rackan ollutcan.
Room 9:26 Ja pitä tapahtuman/ että siellä cuin heille sanottin: et te ole minun Canssan: pitä heitä eläwän Jumalan lapsixi cudzuttaman.
Room 9:27 Mutta Esaias huuta Israelin edestä: jos Israelin lasten lucu olis nijncuin sanda meresä/ nijn cuitengin tähtet autuaxi tulewat.
Room 9:28 Sillä culuttamus ja lyhendämys pitä tapahtuman wanhurscaudexi. Ja idze HERra on sen häwityxen maan pääldä hillidzewä.
Room 9:29 Nijncuin Esaias ennen sanoi: ellei HERra Zebaoth olis meille siemendä jättänyt/ nijn me olisimma ollet cuin Sodoma/ ja sencaltaiset cuin Gomorra.
Room 9:30 MItästä me tähän sanomma? Me sanomma: pacanat/ jotca ei ole wanhurscautta pyytänet/ owat saanet wanhurscauden/ mutta minä sanon sijtä wanhurscaudest joca uscosta tule.
Room 9:31 Mutta Israel joca wanhurscauden Lakia on pyytänyt/ ei ole wanhurscauden Lakia saanut.
Room 9:32 Mingätähden? Ettei he sitä uscosta/ mutta Lain töistä edzeit: sillä he owat loucannet idzens Louckauskiween. Nijncuin kirjoitettu on:
Room 9:33 Cadzo/ minä panen Zionijn louckauskiwen/ ja pahennuxen callion: joca hänen päällens usco/ ei händä pidä häwäistämän.

Vers. 13. Wihaisin ) Ei Jumala mitän wiha caikista hänen tegoistans/ Sap. 11:25. waan wihata on täsä/ halwembana pitä. Nijncuin Christus/ Luc. 14:26. puhu: Joca ei wiha Isäns ja Äitiäns/ etc. ei hän taida olla minun Opetuslapsen/ se on/ joca ei halwembana pidä Isä ja äitiä/ etc. cuin minua.
v. 18. Paadutta ) Cadzo/ Exod. 7:3. ja 9:16.
v. 22. Jotca owat walmistetut ) Täsä tule wisu waari otta sijtä eroituxest: että wihan astiat owat hyljätyt/ sano hän/ ja että Jumala on heitä suurella kärsimisellä kärsinyt/ ja että ne owat cadotuxeen walmistetut: Mutta laupiuden astiat owat walitut/ sano hän/ ja että Jumala on idze heidän walmistanut. Josta nähdän/ ettei Jumala ole nijn cadotettuja cuin walittuja walmistanut/ waan he owat idzens sijhen eroittanet ja owat Perkeleldä walmistetut/ Hos. 13:9.
v. 28. Hillidzewä ) Waicka suurin osa lange/ ja uscottomaxi tulewat/ nijn ei hän cuitengan tahdo caickia anda langeta/ waan pitä tähtet tähdellä/ ja lewittä nijden cautta sitä runsammin hänen Sanans ja Armons/ jonga cautta he wanhurscaxi ja pyhäxi tulewat.
v. 30. Uscosta ) Cadzos tätä cuin Pawali kertoi ja päättä täsä puhens pacanain wanhurscaudest ja heidän walidzemisestans/ nijncuin ne olisit yxi cappale/ asia/ syy ja tila molembijn. Ja sano heidän uscon cautta wanhurscaxi tullen/ sentähden owat he myös walitut/ sijnä cuin Jumala on nähnyt heidän uscons Christuxen päälle/ ei nijncuin jongun työn eli ansion/ waan nijncuin sen jonga cautta heidän piti hänen armons käsittämän.
v. 33. Louckauskiwen ) Ei usco että Christus teke ihmiset wanhurscaxi/ paidzi töidän ansiota/ sentähden he idzens hänehen louckawat jn pahenewat.

X. Lucu .

PAwali opetta wielä/ mingätäden Judalaiset owat hyljätyt/ ja ei ole wanhurscaxi tullet/ v. 1.
Nijn myös mikä Lain ja Uscon wanhurscauden eroitus on/ v. 5.
Mingä cautta me saamme autuaxi tekewäisen uscon/ v. 4.
Ja cuinga Prophetat owat aica ennen Judalaisten hyljämisest/ ja pacanain cudzumisest/ ennustanet/ v. 19.

Room 10:1 WEljet minun sydämeni halu ja rucous on Jumalan tygö Israelin edestä/ että he autuaxi tulisit:
Room 10:2 Sillä minä annan heille todistuxen/ ettäi heillä on ahkerus Jumalan puoleen/ mutta tyhmydes.
Room 10:3 Sillä ei he ymmärrä sitä wanhurscautta joca Jumalan edes kelpa/ waan pytäwät oma wanhurscauttans wahwista/ eikä ole sille wanhurscaudelle cuuliaiset/ cuin Jumalan edes kelpa:
Room 10:4 Sillä Christus on Lain loppu/ joca hänen päällens usco/ se on wanhurscas.
Room 10:5 Moses kyllä kirjoitta sijtä wanhurscaudest cuin Laista tule/ että cuca ihminen sen teke/ hänen pitä sijnä elämän.
Room 10:6 Mutta se wanhurscaus cuin uscosta tule/ sano näin: älä sano sydämesäs: cuca tahto ylösastua taiwasen?
Room 10:7 ( Se on Christusta tänne alas hakea ) Eli/ cuca tahto alasastua sywyten? se on Christusta hake cuolleista.
Room 10:8 Waan mitä se sano? Se sana on juuri sinun tykönäs/ nimittäin/ sinun suusas ja sydämesäs. Tämä on se sana uscosta/ jota me saarnamma.
Room 10:9 SIllä/ jos sinä suullas Jesuxen tunnustat HERraxi/ ja uscot sydämesäs/ että Jumala on hänen cuolluista herättänyt/ nijn sinä tulet autuaxi:
Room 10:10 Sillä sydämen uscolla me wanhurscaxi tulemma/ ja suun tunnustuxella me autuaxi tulemma.
Room 10:11 Ja Ramattu sano: jocainen cuin usco hänen päällens/ ei hän tule häpiän.
Room 10:12 Ei ole yhtän eroitusta Judalaisen ja Grekin wälillä: sillä yxi on caickein HERra/ ricas caickein cohtan/ jotca händä rucoilewat.
Room 10:13 Ja jocainen cuin HERran Nime auxens huuta/ hän tule autuaxi.
Room 10:14 Mutta cuinga he sitä auxens huutawat/ jonga päälle ei he usconet? Ja cuinga he sen uscowat/ josta ei he ole cuullet?
Room 10:15 Mutta cuinga he cuulewat ilman saarnajita? Ja cuinga he saarnawat/ ellei heitä lähetetä? Nijncuin kirjoitettu on: O cuinga suloiset owat nijden jalat cuin rauha julistawat/ nijden cuin hywä julistawat.
Room 10:16 Mutta ei he ole caicki Evangeliumille cuuliaiset: sillä Esaias sano:
Room 10:17 HERra/ cuca usco meidän saarnam? Nijn tule sijs Usco saarnasta/ mutta saarna tule Jumalan sanan cautta.
Room 10:18 Mutta minä sanon: eikö he sitä ole cuullet? Heidän änens tosin on lähtenyt caicken mailmaan/ ja heidän sanans mailman ärijn.
Room 10:19 Waan minä sanon: eiköst Israel ole sitä tietä saanut? Ensimäinen Moses sano: Minä tahdon teitä yllyttä cateuteen sen Canssan cautta/ joca ei minun Canssan ole/ ja tyhmän Canssan cautta tahdon minä teitä härsytellä.
Room 10:20 Ja Esaias kehta myös sano: Minä olen nijldä löytty/ jotca ei minua edzinet/ ja olen nijlle ilmandunut/ jotca ei minua kysynet.
Room 10:21 Mutta Israelille hän sano: coco päiwän olen minä käteni ojendanut tottelemattoman ja wastahacoisen Canssan tygö.

Vers. 5. Sijnä elämän ) se on/ hän wälttä ulconaisilla töillä ulconaisen rangaistuxen/ jonga Laki tuo myötäns: mutta ei se Jumalan edes mitän ole.
v. 6. Taiwasen ) Joca ei usco/ että Christus on cuollut ja ylösnosnut/ meitä synnistä wanhurscaxi tekemän/ se sano sydämesäns: cuca on ylösastunut Taiwasen/ taicka alasmennyt? Näitä ne puhuwat jotca töilläns wanhurscaxi tulla tahtowat/ ja ei Uscolla.

XI. Lucu .

PAwali lohdutta Judalaisia/ ettei hekän ole peräti hyljätyt/ waan osa heistä wielä nyt tallella pidetän/ v. 1.
Neuwo pacanoita/ ettei he cudzumisestans ylpeilis v. 17.
jotca myös taitan kyllä hyljättä/ ja Judalaiset taas otetta/ jollei he heidän epäuscosans pysy/ v. 21.
Ihmettele Jumalan tutkistelemattomia Duomioita täsä asias/ v. 33.

Room 11:1 NIin minä sijs sanon: ongosta Jumala Canssans hyljännyt? Pois se: sillä minä olen myös Israeliteri/ Abrahamin siemenestä/ ja BenJaminin sugusta.
Room 11:2 Ei Jumala ole Canssans hyljännyt/ jonga hän ennen on edescadzonut. Ettekö te tiedä mitä Ramattu Eliasta sano? Cuinga hän mene Jumalan eteen Israeli wastan/ ja sano:
Room 11:3 HERra/ he owat tappanet sinun Prophetas/ ja sinun Altaris cukistanet/ ja minä olen ainoastans jäänyt/ ja he wäjywät minungin hengeni.
Room 11:4 Mutta mitä Jumalan wastaus sano hänelle? Minä olen minulleni jättänyt seidzemen tuhatta miestä/ jotca ei ole Baalin edesä polwens taiwuttanet.
Room 11:5 Nijn on jäänyitten cansa tälläkin ajalla tapahtunut/ Armon walidzemisen jälken.
Room 11:6 Mutta jos se armosta on/ nijn ei se ole töiden ansiosta: sillä ei armo muutoin armo oliscan. Mutta jos se on töiden ansiosta/ nijn ei se sillen armo ole/ muutoin ei ansio olis ansio.
Room 11:7 CUingasta sijs? Jota Israel edzi/ sitä ei hän saa/ mutta walitut sen saawat/ ja ne muut owat paatunet.
Room 11:8 Nijncuin kirjoitettu on: Jumala on andanut heille vppiniscaisen Hengen/ silmät ettei he näkis/ ja corwat ettei he cuulis/ haman tähän päiwän asti.
Room 11:9 Ja Dawid sano: heidän pöytäns tulcon heille paulaxi/ ja satimexi/ ja pahennuxexi/ ja costoxi.
Room 11:10 Heidän silmäns soetcon ettei he näkis/ ja heidän selkäns aina taipucon.
Room 11:11 NIin minäkin sanon: owatco he sentähden heidäns loucannet/ että heidän pidäis langeman? Pois se/ waan heidän langemisestans tapadui pacanoille autuus/ että hän sais heitä kijwaxi heidän tähtens.
Room 11:12 Mutta jos heidän langemisens on mailman rickaus/ Ja heidän wähennöxens on pacanain rickaus cuinga paljo enämmin cosca heidän lucuns täytetäisin?
Room 11:13 Teille pacanoille minä puhun/ että minä pacanain Apostoli olen/ ylistän minä minun wircani.
Room 11:14 Ja jos minä taidaisin jollakin tawalla/ nijtä jotca minun lihani owat/ kijwaxi saada/ ja muutamatkin heistä autuaxi saatta.
Room 11:15 Sillä jos heidän cadotuxens mailman sowindo olis/ mitästä heidän corjamisens muuta olis cuin elämä cuolleista?
Room 11:16 Sillä jos alcu on pyhä/ nijn on myös coco taikina pyhä: ja jos juuri on pyhä/ nijn owat myös oxat pyhät.
Room 11:17 MUtta jos muutamat oxista owat murtunet/ ja sinä/ joca medzäöljypuu olit/ olet nijhin jällens istutettu/ ja olet sijtä juuresta osallisexi tullut/ ja sen öljypuun höystöstä/ nijn älä ylpeile oxia wastan.
Room 11:18 Mutta jos sinä heitä wastan ylpeilet/ nijn tiedä ettet sinä juurta canna/ waan juuri canda sinua.
Room 11:19 Ja sinä sanot: oxat owat murtunet/ että minun piti sijhen jällens istutettaman.
Room 11:20 Se on oikein sanottu: he owat murtunet heidän epäuscons tähden/ mutta sinä pysyt uscon cautta.
Room 11:21 Älä ole röyckiä/ waan pelkä: Sillä jos ei Jumala luonnolisia oxia armahtanut/ cadzo/ ei hän sinuacan armahda.
Room 11:22 Sentähden cadzo täsä Jumalan hywyttä ja angarutta: angarutta nijsä/ jotca langeisit/ mutta hywyttä idze sinusas/ jos sinä ainoastans hywydes pysyt/ muutoin sinäkin poisleicatan.
Room 11:23 Ja ne jällens istutetan/ ellei he heidän epäuscosans pysy: sillä kyllä Jumala woi heidän jällens istutta.
Room 11:24 Sillä jos sinä olet luonnolisesta medzäöljypuusta carsittu/ ja olet wastoin luondo hywään öljypuuhun istutettu: cuinga paljo enämmin ne/ jotca luonnoliset owat/ heidän omaan öljypuuhuns istutetan?
Room 11:25 SIllä en minä tahdo salata teildä/ rackat weljet/ tätä salaisutta/ ettet te olis ylpiät/ että paatumus on puolittain Israelille tullut/ sijhenasti cuin pacanain täyttämys tulis:
Room 11:26 Ja nijn caicki Israel autuaxi tule. Nijncuin kirjoitettu on: se tule Zionista/ joca päästä/ ja jumalattoman menon Jacobista poiskäändä.
Room 11:27 Ja tämä on minun Testamentin heidän cansans/ cosca minä poisotan heidän syndins.
Room 11:28 Evangeliumin puolesta minä tosin heitä teidän tähten wihollisna pidän: mutta walidzemisen puolesta minä heitä Isäin tähden racastan.
Room 11:29 Sillä ei Jumala lahjojans ja cudzumistans cadu:
Room 11:30 Sillä et tekän muinnen Jumalan päälle usconet/ waan nyt te oletta laupiuden heidän epäuscons cautta saanet.
Room 11:31 Nijn ei he ole tahtonet sitä laupiutta usco/ cuin teille on tapahtunut/ että heillengin laupius tapahduis:
Room 11:32 Sillä Jumala on caicki epäuscon ala sulkenut/ että hän caickia armahdais.
Room 11:33 O sitä Jumalan rickauden/ wijsauden ja tunnon sywyttä: cuinga tutkimattomat owat hänen duomions/ ja käsittämättömät hänen tiens.
Room 11:34 Cuca on HERran mielen tiennyt? Eli cuca on hänen neuwonandajans ollut?
Room 11:35 Eli cuca on hänelle jotakin ennen andanut/ jota hänelle pidäis jällens maxettaman? Sillä hänestä/ ja hänen cauttans/ ja hänesä/ owat caicki: jolle olcon cunnia/ ijancaickisest/ Amen.

Vers. 2. Edescadzonut ) Ei ne caicki ole Jumalan Canssa/ jotca Jumalan Canssaxi cudzutan/ sentähden waicka enin osa hyljätäisin/ jotca ei edescadzotut ole/ nijn cuitengin Jumalan Canssa jää tallelle edescadzotuisa.
v. 7. Walitut ) se on/ jotca owat walitut Jumalan Canssaxi.
v. 15. Heidän cadotuxens ) Nijncuin ei Laki ole sitäwarten säätty/ että syndi sen cautta enänis/ waan että se tuttaisin/ nijn ei myös Judalaiset ole pacanain parannuxen tähden langennet/ mutta että he sen cautta saatetaisin pacanoita uscosa seuraman. Nijncuin ennengin sanottin: Laki on hywä/ ja on cuitengin tila enimbijn syndeihin: nijn on myös Judalaisten langemus paha/ ja on cuitengin pacanoille hywäxi.
v. 16. Alcu ) Alguxi cudzutan täsä se cuin ensin taikinasta otetan.
v. 20. Epäuscons tähden ) Cadzo taas syytä/ mingätähden muutamat owat hyljätyt/ ja muutamat walitut.
v. 26. Caicki Israel ) Nimittäin/ oikia Israel/ jotca uscolliset ja walitut Jumalan lapset owat/ Judalaisista ja pacanoista cootut.
v. 32 Epäuscon ala sulkenut ) Tämä on caiken sen päätös/ cuin Pawali on täsä Epistolas opettanut/ että caicki ihmiset owat idzestäns epäuscoiset/ eikä tottele Jumalata/ nijncuin 14. Psal. on kirjoitettu/ ja nijncuin 3. Lugus ennen sanottu on: Että caicki owat syndiset/ ja ei yxikän taida omalla ansiollans autuaxi tulla/ mutta caicki tarwidzewat Jumalan Armo.

XII. Lucu .

SIjtte cuin Apostoli oli opettanut/ cuinga ihminen Jumalan edes wanhurscaxi tule/ ja mingätähden muutamat hyljätän/ ja muutamat taas walitan/ nijn hän nyt opetta hywistä töistä/ joista hän jo 6. 7. ja 8. Lugus rupeis puhuman. Ja neuwo täsä ensin yhteisest vteen ja Jumalalle kelpawaiseen elämään/ v. 1.
Sijtte/ erinomaisijn hywijn tapoihin ja hywijn töihin/ jotca textistä nähdä saadan/ v. 3.

Room 12:1 NIjn neuwon minä teitä/ rackat weljet/ Jumalan laupiuden cautta/ että te annaisitte teidän ruuminne/ eläwäxi/ pyhäxi/ ja Jumalalle otollisexi uhrixi/ joca on teidän toimellinen Jumalan palweluxenne.
Room 12:2 Ja älkät sowittaco teitän tämän mailman muodon jälken/ waan muuttacat teitän teidän mielen vdistuxen cautta/ että te coettelisitta/ mikä Jumalan hywä/ otollinen ja täydellinen tahto olis.
Room 12:3 SIllä minä sanon sijtä armosta/ cuin minulle annettu on/ jocaidzelle teistä: ettei yxikän idzestäns enämbi pidäis cuin hänen tule pitä/ waan pitäkän cohtulisest idzestäns/ sen jälken cuin Jumala on cullengin uscon mitan jacanut.
Room 12:4 Sillä nijncuin meillä on yhdes ruumis monda jäsendä/ mutta ei caikilla jäsenillä ole yhtäläinen wirca: nijn mekin olemma monda yxi ruumis Christuxes:
Room 12:5 Mutta keskenäm olemma me toinen toisemme jäsenet/
Room 12:6 Ja meillä owat moninaiset lahjat/ sijtä Armosta/ cuin meille annettu on. Jos jollakin on Prophetia/ nijn olcon uscon cansa yhteinen.
Room 12:7 Jos jollakin on jocu wirca/ nijn pitäkän wirastans waarin. Jos jocu opetta/ nijn ottacan opetuxestans waarin.
Room 12:8 Jos jocu anda/ nijn andacan yxikertaisudes. Jos jocu hallidze/ nijn pitäkän sijtä murhen. Jos jocu armahta/ nijn tehkän sen ilolla.
Room 12:9 OLcon rackaus wilpitöin. Wihatcat paha/ ja kijnnirippucat hywäsä.
Room 12:10 Weljellinen rackaus olcon sydämelinen teidän keskenän. Ennättäkän toinen toisens cunniata tekemäs.
Room 12:11 Älkät olco hitat töisänne. Olcat palawat hengesä. Sowittacat teitän ajan jälken.
Room 12:12 Olcat toiwosa iloiset. Kärsiwäiset murhesa. Olcat alati rucouxisa.
Room 12:13 Jacacat oman Pyhäin tarpexi. Ottacat mielellän huonesen.
Room 12:14 Siunatcat wainollisian:
Room 12:15 Siunatcat ja älkät sadatelco. Iloitcat iloisten cansa/ ja itkekät itkewäisten cansa.
Room 12:16 Olcat keskenän yximieliset. Älkät pyytäkö corkeita/ waan pitäkät teitän alimmaisten caltaisna.
Room 12:17 Älkät idziän ylön wijsana pitäkö. Älkät paha pahalla costaco. Ahkeroitcat sitä cuin cunnialinen on jocaidzen edes.
Room 12:18 Jos mahdollinen on/ nijn paljo cuin teisä on/ nijn pitäkät rauha caickein ihmisten cansa.
Room 12:19 Älkät idze costaco/ minun rackani/ waan andacat Jumalan wihan sia saada. Sillä kirjoitettu on: Minun on costo/ minä tahdon costa/ sano HERra.
Room 12:20 Jos sinun wihollises iso/ nijn syötä händä/ ja jos hän jano/ nijn juota händä. Coscas tämän teet/ nijn sinä tuliset hijlet hänen pääns päälle cocot.
Room 12:21 Älä anna sinuas woitetta pahalda/ waan woita sinä paha hywällä.

Vers. 1. Toimellinen ) Pawali cudzu täsä caicki uhrit/ työt ja Jumalan palweluxet/ toimettomaxi/ cosca ne ilman uscota ja Jumalan tunnota tapahtuwat.
v. 7. Yhteinen ) Caicki Prophetia ja ilmoitus/ joca töihin ja ei Christuxehen tule/ nijncuin ainoaan turwahan: ehkä cuinga callis se olis/ nijn ei se cuitengan tule uscon cansa yhten. Nijncuin Mennigäisten ilmoituxet/ sielumessut/ anetiet/ paastot/ jaket/ Ucoinwacat/ Pyhäin ja muiden luotuin päälle turwa. v. eod. Jos jocu opetta ) Nijtä opetetan jotca ei taida/ mutta nijtä neuwotan/ jotca jo ennen tiesit.
v. 18. Jos mahdollinen on ) Theoph. Pulchre non certamen
v. 20. Hijlet ) Tulda paneminen wihollisen pään päälle/ on/ että wihollinen hywän työn cautta idze päällens wihastu/ että hän meitä wastan nijn pahasti tehnyt on.

XIII. Lucu .

APostoli neuwo wielä hywijn töihin/ nimittäin/ cuuliaisuteen Eliwalda wastan/ v. 1.
racastaman meidän lähimmäistäm/ v. 8.
ja cunnialisest ja raitist elämän/ v. 11.

Room 13:1 Jocainen olcon Esiwallalle/ jolla walda on/ alammainen: sillä ei Esiwalda ole muutoin cuin Jumalalda/ ne wallat jotca owat/ Jumalalda ne säätyt owat.
Room 13:2 Sentähden jocainen cuin idzens Esiwalda wastan asetta/ se on Jumalan säätyä wastan. Mutta ne jotca wastan owat/ saawat duomion päällens.
Room 13:3 Sillä ne jotca wallan päällä owat/ ei ole hywintekiöille/ waan pahointekiöille pelgoxi. Elles tahdo Esiwalda peljätä/ nijn tee hywä/ sijttes saat häneldä kijtoxen: sillä hän on Jumalan palwelia/ sinun hywäxes.
Room 13:4 Waan jos sinä paha teet/ nijn pelkä: sillä ei hän miecka huckan canna/ mutta on Jumalan palwelia ja costaja/ sille rangaistuxexi joca paha teke.
Room 13:5 Sentähden tule alammainen olla/ ei ainoastans nuhten tähden: waan myös omantunnon tähden.
Room 13:6 Sentähden pitä teidän myös weron andaman: sillä he owat Jumalan palweliat/ joiden sencaltaisista tule lucua pitä.
Room 13:7 Nijn andacat sijs jocaidzelle mitä te welgolliset oletta: sille wero/ jolle wero tule: sille tulli/ jolle tulli tule: sille pelco/ jolle pelco tule: sille cunnia/ jolle cunnia tule.
Room 13:8 Älkät kellengän welgolliset olco/ waan ainoastans että te toinen toistanne racastatte: sillä joca toista racasta/ se on täyttänyt Lain.
Room 13:9 Sentähden/ se cuin sanottu on: Älä huorintee: älä tapa: älä warasta: älä wäärä todistust sano: älä himoidze. Ja muut sencaltaiset käskyt/ ne tähän sanaan suljetan: sinun pitä racastaman lähimmäistäs/ nijncuin idziäskin.
Room 13:10 Ei rackaus tee lähimmäiselle mitän paha: sentähden on rackaus Lain täyttämys.
Room 13:11 JA että me sencaltaisia tiedämme/ nimittäin ajan/ että nyt on aica unesta nosta ( sillä meidän autuudem on nyt lähembänä cuin silloin cosca me uscoimma )
Room 13:12 Yö on culunut/ ja päiwä on tullut/ sentähden hyljätkäm pimeyden töyt/ ja pukecam meitäm walkeuden sotaaseilla.
Room 13:13 Waeldacam soweliast nijncuin päiwällä/ ei ylönsyömises eikä ylönjuomises: ei cammiois eikä haureudes.
Room 13:14 Ei rijdas ja cateudes: waan pukecat teidän päällen HERra Jesus Christus. Ja holhotcat ruumistan/ waan ei haureuten.

Vers. 5. Omantunnon tähden ) Mailmallinen Esiwalda pidetän sentähden/ että meillä ulconainen rauha olis/ sentähden on omatundo welcapää rackauden puolesta heitä cuuleman.
v. 6. Weron ) Cadzocat/ cuinga tarpellinen on wero anda/ ja olla cuuliainen: sillä nijn te autatte hywiä holhoman/ ja pahoja rangaiseman. Älkät sijs sitä pahaxenne pango.
v. 11. Cuin silloin cosca me uscoimma ) se on/ cosca ei lupauxet Christuxest wielä ollet täytetyt: waan me uscoimme ja odotimme ainoastans nijtä.
v. 14. Holhotcat ) Älkät ylidze määrän teidän ruumistan waiwatco ylönpaldisella pyhydellä/ nimittäin/ walwomisella/ paastolla ja wilulla/ nijncuin ulcocullatut tekewät.

XIV. Lucu .

PAwali neuwo ettei Christillistä wapautta pidä käytettämän wäärin/ heickoin ylöncadzexi ja pahennuxexi/ v. 1.
ettei toisen pidä toista duomidzeman/ ulconaisten säätyin tähden/ jotca idzesäns wapat ja ehdolliset owat/ v. 3.
waan että jocainen tekis sitä cuin sowinnoxi ja lähimmäisen parannuxexi tulis/ ja joca ei yhdengän omatundo pahennais/ v. 19.

Room 14:1 HEickouscoista corjatcat/ ja älkät omatundo pahoittaco.
Room 14:2 Yxi usco saawans caickinaista syödä/ waan heicko syö caalia.
Room 14:3 Joca syö/ älkän sitä ylöncadzoco/ joca ei syö: ja se joca ei syö: älkän duomidco sitä cuin syö: sillä Jumala on händä corjannut.
Room 14:4 Cuca sinä olet joca toisen palweliata duomidzet? Omalle Isännällens hän seiso eli lange/ mutta kyllä hän taitan tuetta seisoman: sillä Jumala on wäkewä händä tukeman.
Room 14:5 Yxi eroitta yhden päiwän toisesta: toinen pitä caicki päiwät yhtäläisnä. Jocainen olcon wahwa mielesäns.
Room 14:6 Joca päiwä tottele/ sen hän HERralle teke: ja joca ei päiwä tottele/ se myös sen HERralle teke. Joca syö/ hän syö HERralle/ sillä hän kijttä Jumalata: ja joca ei syö/ se ei syö HERralle/ ja kijttä Jumalata.
Room 14:7 Sillä ei yxikän meistä idzellens elä/ eikä yxikän idzellens cuole.
Room 14:8 Jos me elämme/ nijn me HERralle elämme: jos me cuolemma/ nijn me HERralle cuolemma. Sentähden joco me elämme eli cuolemma/ nijn me HERran omat olemma.
Room 14:9 Sillä sentähden on myös Christus cuollut ja ylösnosnut/ ja jällens eläwäxi tullut/ että hän olis cuolluitten ja eläwitten HERra.
Room 14:10 MUtta mixi sinä weljiäs duomidzet? Eli sinä mixis weljes ylöncadzot? sillä me asetetan caicki Christuxen duomioistuimen eteen/ nijncuin kirjoitettu on:
Room 14:11 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra/ minua pitä caicki polwet cumartaman/ ja caicki kielet pitä Jumalan tunnustaman.
Room 14:12 Sentähden jocaidzen meistä pitä edestäns Jumalalle lugun tekemän.
Room 14:13 Älkäm sijs tästedes toinen toistam duomitco/ waan duomitcam parammin nijn/ ettei yxikän weljens eteen pane louckausta eli pahennuxen tila.
Room 14:14 MInä tosin tiedän/ ja olen wahwa HERras Jesuxes/ ettei mitän idzestäns yhteistä ole/ waan joca jotakin yhteisexi luule/ hänelle se on yhteinen.
Room 14:15 Mutta jos sinun weljes sinun ruastas pahene/ nijn et sinä sijtte waella rackaudes. Älä sitä ruallas cadota/ jonga tähden Christus on cuollut.
Room 14:16 Sentähden sowittacat nijn/ ettei teidän hywyttän laitetais:
Room 14:17 Sillä ei Jumalan waldacunda ole ruoca eli juoma/ mutta wanhurscaus/ rauha ja ilo Pyhäs Henges.
Room 14:18 Joca nijsä Christusta palwele/ hän on Jumalalle otollinen/ ja ihmisille kelwollinen.
Room 14:19 Sentähden noudattacam sitä cuin rauhan sopi/ ja sitä cuin cullengin parannuxexi tule: älä ruan tähden Jumalan työtä turmele.
Room 14:20 Caicki tosin owat puhtat/ waan ei se sille ole hywä/ joca syö omantundons pahennuxen cansa.
Room 14:21 Se on paljo parambi ettes ensingän liha söis/ etkä wijna jois/ eli jotakin josta weljes louckandu taicka pahene elickä heicoxi tule.
Room 14:22 Jos sinulla on usco/ nijn pidä se idzesäs Jumalan edes. Autuas on/ joca ei tee idzellens omatundo/ nijsä cuin hän coettele.
Room 14:23 Mutta joca sijtä epäile ja cuitengin syö/ se on cadotettu: sillä ei hän syönyt uscosa: ja caicki cuin ei uscosta ole/ se on syndi.

Vers. 1. Pahoittaco ) Christityt owat cahtalaiset: muutamat owat wahwat uscosa/ ja muutamat heicot: taita tapahtua ettei cumbican puoli käytä idziäns soweliast toistans wastan: Wahwemmat ylöncadzowat heicombita ylpeydest/ ja heicot pahoittawat idzens taas wähimmistäkin syistä. Sentähden Pawali opetta täsä/ että he toimittawat idzens rackauden jälken/ ettei cumbican toistans wastan mitän tee eikä duomidze/ waan että cukin tekis ja wäldäis/ nijncuin toisen tarpexi ja parhaxi sopis.
v. 5. Wahwa ) se on/ älkän horjuco eli epäilkö omasatunnosans/ waan olcan irstas ja wahwa sijtä/ ettei se ole Jumalan edes syndi/ joco hän syö eli ei.
v. 11. Minua ) On sijs Christus totinen Jumala/ että sencaltaisia on tapahtuwa hänen duomioistuimens edes.
v. 14. Yhteinen ) se on/ saastainen/ joca ei pyhitetty ole.
v. 15. Cuollut ) Cadzo/ Christus on nijdengin edest cuoleman kärsinyt/ jotca cadotetuxi tulewat.
v. 16. Hywyttän ) Evangelium on meidän hywydem/ mutta että sitä laitetan/ tekewät ne jotca Christillisen wapauden heickoin pahennuxexi toimittawat.
v. 23. Uscosta ) Cadzo/ tämä on paras yhteinen cappale/ caickia töitä wastan/ jotca ilman uscota tehdän.

XV. Lucu .

APostoli neuwo wielä heickoja kärsimän/ ja ahkeroidzeman että caicki yximielisest Jumalata palwelisit: Nijncuin Christus/ waicka hän yxinäns Judalaisille saarnais/ wahwistaxens Isille lupausta: nijn on hän cuitengin wastanottanut ne sokiat pacanat/ ennustusten jälken/ v. 1.
Sano hänen rohken kirjoituxens syyn/ että hän oli heidän Apostolins/ ja sentähden teki hän parhain heidän cansans/ v. 14.
Sano myös tulewans Romijn/ Hispaniaan matcustaisans/ ja cuin hän ensin olis jotain Jerusalemis toimittanut/ v. 22.
Ano/ että he muistaisit händä rucouxisans Jumalan tygö/ v. 30.

Room 15:1 MUtta meidän/ jotca wäkewät olemma/ tule heickoin woimattomutta kärsiä/ eikä idzellemmme kelwata.
Room 15:2 Nijn sowittacan jocainen meistä idzens/ että hän kelpais lähimmäisellens sijnä cuin hywä on/ parannuxexi:
Room 15:3 Sillä ei Christuscan idzellens kelwannut/ waan nijncuin kirjoitettu on: heidän pilckans/ jotca sinua pilckaisit/ langeisit minun päälleni.
Room 15:4 Sillä mitä ennen kirjoitettu on/ se on meille opixi kirjoitettu/ että meillä kärsimisen ja Ramattuin lohdutuxen cautta toiwo olis.
Room 15:5 Mutta kärsimisen ja lohdutuxen Jumala/ andacon että te keskenän yximieliset olisitta/ Jesuxen Christuxen perän:
Room 15:6 Että te yximielisest yhdestä suusta kijtäisitte Jumalata/ ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä.
Room 15:7 Sentähden corjatcat toinen toistan/ nijncuin Christuskin on meitä Jumalan cunniaxi corjannut.
Room 15:8 MUtta minä sanon: Jesus Christus on ollut ymbärinsleickauxen palwelia Jumalan totuuden tähden/ wahwistaman sitä lupausta cuin Isille tapahtunut oli.
Room 15:9 Mutta että pacanat laupiuden edestä Jumalata kijttäisit/ nijncuin kirjoitettu on: sentähden kijtän minä sinua pacanain seas/ ja weisan sinun Nimees.
Room 15:10 Ja taas hän sano: iloitcat pacanat hänen Canssansa cansa.
Room 15:11 Ja taas: kijttäkät HERRA caicki pacanat/ ja caicki Canssa ylistäkän händä.
Room 15:12 Ja taas sano Esaias: sen pitä oleman Jessen juuren/ joca on nousewa pacanoita hallidzeman/ jonga päälle pacanat toiwoman pitä.
Room 15:13 Mutta toiwon Jumala täyttäkön teitä caikella riemulla ja rauhalla/ uscosa/ että teillä Pyhän Hengen woiman cautta täydellinen toiwo olis.
Room 15:14 MInä tiedän hywästi/ rackat weljeni/ että te oletta hywyttä täynäns/ caikella tundemisella täytetyt/ että te woitta toinen toistanne neuwo.
Room 15:15 Minä olen cuitengin puolittain rohkiast teidän tygön/ rackat weljet/ kirjoittanut/ muistuttain teille sen armon puolesta/ cuin minulle Jumalalda on annettu.
Room 15:16 Että minun pitä oleman pacanain seas Jesuxen Christuxen palwelian/ Jumalan Evangeliumita uhramas/ että pacanatkin olisit Jumalalle otollinen uhri/ Pyhän Hengen cautta pyhitetyt.
Room 15:17 Sentähden minulla on/ josta minä Jesuxes Christuxes kerscan/ että minä Jumalata palwelen:
Room 15:18 Sillä en minä rohke mitän puhua/ ellei Christus sitä minun cauttani waicutais/ saattaman pacanoita cuuliaisexi/ sanan ja työn cautta/ merckein woimalla ja ihmetten cautta/ ja Jumalan Hengen wäellä.
Room 15:19 Nijn että minä hamasta Jerusalemist/ ja nijsä ymbärins/ Illyricumin asti/ olen caicki Christuxen Evangeliumilla täyttänyt.
Room 15:20 Ja minä olen ollut ahkera Evangeliumita saarnaman/ joisa Christuxen nimi ei ennen mainittucan ollut/ etten minä muucalaisen perustuxen päälle rakennais/ waan nijncuin kirjoitettu on:
Room 15:21 Joille ei ensingän hänestä julistettu ollut/ nijden pitä sen näkemän: ja jotca ei hänestä mitän cuullet ole/ nijden pitä ymmärtämän.
Room 15:22 Se myös on syy/ mingätähden minä olen usein estetty teidän tygön tulemast.
Room 15:23 Nyt ettei minun ole näisä maacunnisa enä sia/ ja minä olen jo monda wuotta halainnut teidän tygönne tulla.
Room 15:24 Sentähden cosca minä Hispaniaan waellan/ nijn minä tulen teidän tygön: sillä minä toiwon/ että cosca minä sen cautta matcustan/ nijn minä saan teidän nähdä/ ja nijn teildä sinne saatetaisin. Cuitengin/ että minä ennen saisin kerran minuni teistä ilahutta.
Room 15:25 MUtta nyt minä waellan tääldä Jerusalemijn/ Pyhille palwelusta tekemän:
Room 15:26 Sillä ne Macedoniasta ja Achajasta owat mielelläns Jerusalemin köyhiä Pyhiä warten yhteidzen awun coonnet.
Room 15:27 He owat sen mielelläns tehnet/ nijncuin he sijhen heille welcapäätkin owat: Sillä jos pacanat owat heidän hengellisestä tawarastans osallisexi tullet/ nijn on cohtullinen/ että he myös heitä heidän ruumillisella tawarallans palwelewat.
Room 15:28 Cosca minä sijs sen asian päättänyt olen/ ja heille tämän hedelmän lukinnut/ tahdon minä teidän cauttan Hispaniaan palata.
Room 15:29 Mutta minä tiedän/ cosca minä teidän tygönne tulen/ että minä tulen Christuxen Evangeliumin täydellisellä siunauxella.
Room 15:30 Mutta minä neuwon teitä/ rackat weljet/ meidän HERran Jesuxen Christuxen cautta/ ja Hengen rackauden cautta/ että te minun cansani kilwoittelisitte rucouxis minun edestäni Jumalan tygö/ että minä Judeas epäuscoisista pelastettaisin.
Room 15:31 Ja että minun palweluxen/ cuin minä teen Jerusalemis/ olis Pyhille otollinen.
Room 15:32 Että minä ilolla teidän tygönne tulisin/ Jumalan tahdon cautta/ ja minuani ynnä teidän cansan toiwutaisin.
Room 15:33 Mutta rauhan Jumala olcon teidän caickein cansan/ Amen.

Vers. 1. Heickoin ) Tämä Lucu puhu heicoista heidän elämäsäns/ nijncuin ne jotca julki synneihin ja ricoxijn langewat/ että nijtäkin pitä kärsittämän ja ei hyljättämän/ sijhenasti cuin he taas wahwistuisit. Nijncuin edellinengin Lucu neuwo heickoin omantunnon cansa oleman.
v. 8. Ymbärinsleickauxen palwelia ) se on/ että hän oli Apostoli/ käskyläinen/ Saarnaja ja Judalaisten opettaja/ waan erinomattain pacanoille lähetetty. v.14. Minä tiedän ) se on/ waicka et te minun kirjoitustani tarwidze/ nijn cuitengin minun wircan/ joca minulla Jumalan armosta on/ minua waati sekä teitä että jocaista opettaman ja neuwoman.
v. 17. Että minä Jumalata palwelen ) se on/ että minä olen Jumalan Pappi.
v. 20. Mainittucan ) Että te ennen oletta opetetut/ sentähden olen minä sitä hitammin teidän tygönne riendänyt/ sillä mualla oli sia/ jos ei Christus ennen saarnattu ollut.
v. 28. Lukinnut ) se on/ uscollisest ja hywästi warjelduna andanut.

XVI. Lucu .

PAwali ylistä kirjancandajatans/ v. 1.
käske terwettä muutamita Christityitä Romis/ v. 3.
Neuwo heitä caickia wälttämän wääriä opettaita/ v. 17.
käske myös terwettä muutamia cansapalwelioitans ja cuulioitans Corinthos/ v. 27.
Päättä coco Epistolans kijtoxella/ josa hän Pyhän Evangeliumin caunist kirjoitta/ v. 25.

Room 16:1 MInä annan teidän haldun Pheben meidän sisarem/ joca palwele Seuracunda Kenchreas.
Room 16:2 Että te händä corjaisitta HERrasa/ nijncuin Pyhäin sopi. Ja olcat hänelle caikis asiois awulliset/ joisa hän teitä tarwidze: sillä hän on ollut monelle/ ja lijatengin minulle awullinen.
Room 16:3 TErwettäkät Priscat ja Aquilat/ minun auttaitani Christuxes Jesuxes/ jotca owat caulans minun hengeni tähden aldixi andanet.
Room 16:4 Joita en minä ainoastans kijtä/ waan caicki pacanaingin Seuracunnat.
Room 16:5 Terwettäkät myös sitä Seuracunda/ joca heidän huonesans on. Terwettäkät Epenetusta/ minun rackaindani/ joca on vtinen Christuxes/ Achajasta.
Room 16:6 Terwettäkät Mariat/ joca paljo waiwa meistä näki.
Room 16:7 Terwettäkät Andronicust ja Juniat/ minun langojani ja cansafangejani/ jotca owat cuuluisat Apostolit/ ja olit jo ennen minua Christuxes.
Room 16:8 Terwettäkät Ampliat/ minun racastani HERrasa.
Room 16:9 Terwettäkät Urbanusta/ meidän auttajatam Christuxes/ ja Stachyt minun racastani.
Room 16:10 Terwettäkät Apellat/ joca on coeteldu Christuxes. Terwettäkät Aristobulin perhettä.
Room 16:11 Terwettäkät Herodiat/ minun langoani. Terwettäkät Narcissuxen perhettä HERrasa.
Room 16:12 Terwettäkät Tryphenat ja Tryphosat/ jotca työtä tehnet owat HERrasa. Terwettäkät Persidat minun racastani/ joca paljo työtä tehnyt on HERrasa.
Room 16:13 Terwettäkät Ruffust/ walittua HERrasa/ ja hänen ja minun äitiäni.
Room 16:14 Terwettäkät Asincritust ja Phlegontat/ Hermani/ Patrobat/ Hermest/ ja weljejä jotca heidän cansans owat.
Room 16:15 Terwettäkät Philologust ja Juliat/ Nereust ja hänen sisartans/ ja Olimpat/ ja caickia Pyhiä heidän tykönäns.
Room 16:16 Terwettäkät teitän keskenän pyhällä suunandamisella. Christuxen Seuracunnat terwettäwät teitä.
Room 16:17 MUtta minä neuwon teitä/ rackat weljet/ että te cawataisitta nijtä cuin eripuraisudet ja pahennuxet saattawat/ sitä oppia wastan/ cuin te oppenet oletta: ja wälttäkät nijtä:
Room 16:18 Sillä ei sencaltaiset HERra Jesusta Christusta palwele/ waan oma wadzans/ ja wiettelewät makeilla puheillans ja liehacoidzemisellans yxikertaisten sydämet.
Room 16:19 Sillä teidän cuuliaisuden on caikille julistettu/ jongatähden minä suurest iloidzen. Mutta minä tahdon/ että teidän pitä hywäsä wijsat oleman/ ja pahudes yxikertaiset.
Room 16:20 Mutta rauhan Jumala tallatcon Satanan pian teidän jalcainne ala. Meidän HERran Jesuxen Christuxen Armo olcon teidän cansanne.
Room 16:21 TErwettä teitä Timotheus/ minun auttajan/ ja Lucius/ ja Jason/ ja Sosipater/ minun Langoni.
Room 16:22 Minä Tertius/ joca tämän Lähetyskirjan kirjoitin/ terwetän teitä HERrasa.
Room 16:23 Teitä terwettä Gajus/ minun ja caiken Seuracunnan holhoja. Teitä terwettä Erastus/ Caupungin rahanhaldia/ ja Quartus/ weli.
Room 16:24 Jesuxen Christuxen meidän HERran Armo/ olcon teidän caickein cansan/ Amen.
Room 16:25 Mutta hänelle/ jolla woima on teitä wahwista/ minun Evangeliumini ja saarnani jälken Jesuxes Christuxes/ jonga cautta se salaus on ilmoitettu/ cuin mailman algusta nijn tähän asti on salattu ollut/
Room 16:26 Mutta nyt ilmoitettu ja tiettäwäxi tehty Prophetain Ramattuin cautta/ ijancaickisen Jumalan käskyn jälken/ että Usco cuuliaisuden sais/ caickein pacanaingin seasa.
Room 16:27 Sen Jumalan/ joca yxinäns wijsas on/ olcon kijtos ja cunnia/ Jesuxen Christuxen cautta/ ijancaickisest/ Amen.

Romarein tygö. Lähetetty Corinthost/ Phebenin cansa/ joca Kenchrean Seuracunnas palweluxes oli.
Vers. 17. Eripuraisudet ja pahennuxet ) Tämä on sanottu caickia ihmisten opetusta wastan.
Tämän Epistolan ylistys: että hän on paras cappale Udest Testamendist.