Pyhän Pawalin Epistola Philipperein tygö

22.04.2020

Esipuhe P. Pawalin Epistolast Philipperein tygö .
TÄsä Epistolas P. Pawali kijttä Philippereitä/ ja neuwo heitä pitämän ja waeldaman oikias Uscos ja rackaudes caswaman.
Mutta että wäärät Apostolit/ ja tecoin opettajat aina Uscoa wahingoitta pyytäwät/ waara hän heitä nijstä.
Ja osotta heille moninaiset saarnajat/ hywät ja pahat: sano myös idzestäns ja Opetuslapsistans: nijn myös Timotheuxest ja Epaphrodituxest/ 1. ja 2. Lugus.
III. Hylkä hän uscottomain ja ihmisten wanhurscauden/ josta wäärät Apostolit opettawat.
Ja sano idzestäns/ että hän oli sencaltaises wanhurscaudes ennen myös cunnialisest elänyt/ mutta ei cuitengan nyt sijtä lucua pidä/ Christuxen wanhurscauden suhten/ jonga hän Uscon cautta saanut on: sillä se toinen teke ainoastans wadzan jumalaxi/ ja saatta Christuxen ristin wihollisexi.
IV. Neuwo hän heitä rauhaan/ ja hywään ulconaiseen menoon jocaista wastan: ja kijttä heidän lahjans edest/ cuin he hänelle lähettänet olit.

P. Pawalin Epistola Philipperein tygö .

I. Lucu .

TErwetyxen jälken/ v. 1.
kijttä Apostoli Jumalata Philipperein tähden/ että he Christuxen Evangeliumist olit osallisexi tullet/ ja rucoile että hän heitä wielä sijnä walista ja wahwista tahdois/ v. 3.
Ilmoitta/ cuinga Evangelium hänen fangiudens cautta on enämmin ja enämmin menestynyt/ v. 12.
Sano idzens tahtowan cuollakin sentähden/ mutta heidän tähtens tahdois hän wielä wähän aica elä/ v. 22.
Neuwo heitä waeldaman/ nijncuin Evangeliumille sopi/ ja sijnä yximielisest ja lujast pysymän/ v. 27.

Fil 1:1 PAwali ja Timotheus/ Jesuxen Christuxen palweliat. Caikille Pyhille Christuxes Jesuxes/ jotca Philippis owat/ nijn myös Pispoille ja palwelioille.
Fil 1:2 Armo olcon teille/ ja Rauha meidän Isäldäm/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
Fil 1:3 MInä kijtän minun Jumalatani/ nijn usein cuin minä teitä ajattelen
Fil 1:4 ( Jota minä caikisa minun rucouxisani aina teen teidän edestän/ ja rucoilen ilolla )
Fil 1:5 Että te oletta Evangeliumist osallisexi tullet/ hamast ensimäisestä päiwästä nijn tähän asti.
Fil 1:6 Sen minä totisest tiedän/ että se joca teisä on hywän työn alcanut/ sen hän myös Jesuxen Christuxen päiwän asti päättä.
Fil 1:7 Nijncuin minulle on myös cohtullinen/ teistä caikista nijn ajatella/ että minä caicki teidän minun sydämesäni pidän/ näisä minun cahleisani/ ( joisa minä Evangeliumin puolesta wastan ja wahwistan ) nijncuin nekin caicki/ jotca minun cansani Armosta osalliset owat.
Fil 1:8 Sillä Jumala on minun todistajan/ että minä sydämen pohjasta caickia teitä Jesuxes Christuxes halajan:
Fil 1:9 Ja rucoilen/ että teidän rackauden enämmin ja enämmin hyötyis caickinaises tundemises ja ymmärryxes.
Fil 1:10 Että te coettelisitta mikä paras olis/ ja olisitta selkiät/ ei kellengän pahennuxexi/ Christuxen päiwän asti/
Fil 1:11 Täytetyt wanhurscauden hedelmillä/ jotca Jesuxen Christuxen cautta teisä tapahtuwat/ Jumalan kijtoxexi ja cunniaxi.
Fil 1:12 MUtta minä tahdon/ että te ( rackat weljet ) tiedäisitte sen cuin minulle tapahtunut on/ joca ainoastans Evangeliumille awuxi tullut on.
Fil 1:13 Nijn että minun siteni owat ilmei tullet Christuxes/ coco Rastuwas/ ja myös caikille muille.
Fil 1:14 Ja että monda welje HERrasa/ minun siteistäni wahwistetut/ owat paljo rohkiammaxi tullet pelkämät sana puhuman.
Fil 1:15 Muutamat tosin saarnawat Christust cateudest ja wihast: mutta muutamat hywästä tahdosta.
Fil 1:16 Ne ilmoittawat Christusta eripuraisudest/ ja ei oikein/ ja luulewat nijn lisäwäns minun sitehini murhetta.
Fil 1:17 Mutta nämät rackaudest: sillä he tietäwät minun täsä Evangeliumin wastamisen tähden olewan.
Fil 1:18 Mitästä sijs se on ? että Christus cuitengin ilmoitetan/ ehkä cuinga se sijtte tapahtu/ teeskellen eli oikein/ josta minä iloidzen ja wielä tahdon iloita:
Fil 1:19 Sillä minä tiedän sen minulleni joutuwan autuudexi/ teidän rucouxenne/ ja Jesuxen Christuxen Hengen awun cautta.
Fil 1:20 Nijncuin minä odotangin ja toiwon/ etten minä misän häpiään tule/ waan että Christus nyt/ nijncuin ainakin/ caikella wapaudella minun ruumisani ylistetän/ tapahtucon se elämän eli cuoleman cautta:
Fil 1:21 Sillä Christus on minulle elämä/ ja cuolema on minulle woitto.
Fil 1:22 Mutta jos minä saan Lihasa elä/ nijn se enämmän hedelmätä tuotta: waan en minä tiedä cumman minä walidzen:
Fil 1:23 Sillä molemmilda minä ahdistetan. Minä halajan tääldä eritä/ ja olla Christuxen cansa/ joca myös paljo parambi olis.
Fil 1:24 Mutta paljo tarpellisembi on Lihasa olla teidän tähtenne.
Fil 1:25 Ja minä tiedän totisest/ että minun pitä oleman/ ja teidän caickein cansan pysymän/ teidän parhaxen/ ja usconne iloxi.
Fil 1:26 Että te teitän sangen Christuxes Jesuxes kerscaisitte/ minun palajamiseni cautta teidän tygön.
Fil 1:27 WAeldacat ainoastans nijncuin Christuxen Evangeliumille sowelias olis/ että jos minä tulen ja näen teidän/ eli poisollesani saan cuulla teistä/ että te oletta yhdes henges ja yhdes sielus/ ja nijn meidän cansam Evangeliumin Uscosa kilwoitteletta.
Fil 1:28 Ja älkät andaco misän peljätettä teitän teidän wastanseisojildan/ joca tosin heille cadotuxen mercki on: mutta teille autuudexi/ ja se on Jumalasta:
Fil 1:29 Sillä teille on annettu Christuxen puolesta/ ei ainoastans että te hänen päällens uscotta/ mutta myös kärsittä hänen tähtens.
Fil 1:30 Ja pysytte sijnä kilwoituxes cuin te minusa näitte/ ja nyt minusta cuuletta.

Vers. 16. Lisäwäns ) Hän puhu uscomattomist Judalaisist/ jotca Evangeliumita wainoisit/ ja sentähden täydyi hänen sijtä usein puhua/ ja muillekin ilmoitta. Jonga cautta se myös lewitetyxi tuli/ ja monelda saarnatuxi: nijn myös monelda wastanotetuxi/ cosca he ymmärsit/ että Judalaiset cateudest sitä wainoisit.

II. Lucu .

APostoli neuwo Philippereitä yximielisyteen/ rackauteen ja nöyryteen/ Christuxen tawalla/ v. 1.
joca hänen alendamisens jälken on tullut caickein corkeimban cunniaan ja Majestetijn/ v. 5.
Nijn myös cuuliaisuteen/ ja murhetta pitämän heidän autuudestans/ v. 12.
Kärsimiseen ja nuhtettomaan elämään/ Evangeliumis/ täsä mailmas/ v. 14.
Lohdutta heitä/ että hän toiwoi pian saapans lähettä Timotheuxen/ ja myös idzekin tulla heidän tygöns/ v. 19.
Sano lähettäwäns Epaphrodituxen/ ja ilmoitta syyn/ mingätähden hän wijpynyt on/ ja rucoile heitä hänen edestäns/ v. 25.

Fil 2:1 ONgo nyt neuwo teidän tykönän/ Christuxes/ ongo lohdutust rakaudes/ ongo Hengen osallisutta/ ongo sydämelist rackautta ja laupiutta ?
Fil 2:2 Nijn täyttäkät minun ilon/ että teillä olis yxi mieli/ yhtäläinen rackaus/ ja te olisitta yximieliset ja yhtäpitäwäiset.
Fil 2:3 Älkät tehkö mitän rijdan eli turhan cunnian cautta/ waan nöyryden/ pitäin toinen toisens parembana cuin idzens.
Fil 2:4 Ja älkän jocainen oma parastans cadzoco/ waan toisen parasta.
Fil 2:5 Cullakin olcon se ajatus cuin Christuxella Jesuxella oli/
Fil 2:6 Joca/ waicka hän oli Jumalan muodos/ ei lukenut saalihixi Jumalan muotoinen olla:
Fil 2:7 Waan alensi idzens/ otti orjan muodon päällens/ ja tuli muiden ihmisten wertaisexi/ ja löyttin menoisa nijncuin ihminen.
Fil 2:8 Nöyrytti idzens/ ja oli cuoleman saacka cuuliainen/ ja Ristin cuoleman asti.
Fil 2:9 Sentähden on Jumala hänen myös corgottanut ja andanut hänelle nimen/ joca caickia nimiä suurin on/
Fil 2:10 Että Jesuxen nimeen pitä caicki polwet heidäns cumartaman/ jotca Taiwasa/ ja maan päällä/ ja maan alla owat.
Fil 2:11 Ja caicki kielet pitä tunnustaman/ että Jesus Christus on HERra/ Isän Jumalan cunniaxi.
Fil 2:12 SEntähden/ minun rackani/ nijncuin te aina oletta cuuliaiset ollet/ ei ainoastans minun läsnä ollesani/ mutta myös paljo enämmin minun poisollesani/ laittacat pelgolla ja wapistuxella/ että te autuaxi tulisitta:
Fil 2:13 Sillä Jumala waicutta teisä/ sekä tahdon että toimituxen/ hänen hywän suosions jälken.
Fil 2:14 Tehkät caicki napisemata ja epäilemätä:
Fil 2:15 Että te olisitta paidzi panetusta/ selkiät ja laittamattomat Jumalan lapset/ sen äpärän ja häijyn sugun keskellä/ ja paistacat heidän seasans nijncuin kyntilät mailmasa/ sijnä/ että te elämän sanasa pysytte.
Fil 2:16 Minulle Christuxen päiwänä kerscamisexi/ etten minä huckan juosnut olis/ eli turhan työtä tehnyt.
Fil 2:17 Ja jos minä uhrataisin teidän usconna uhrin ja Jumalan palweluxenne tähden/ nijn minä iloidzisin ja riemuidzisin caickein teidän cansan.
Fil 2:18 Sentähden pitä teidängin minun cansani iloidzeman ja riemuidzeman.
Fil 2:19 MUtta minä toiwon HERras Jesuxes/ että minä pian Timotheuxen teidän tygönne lähetän/ että minäkin ihastuisin/ cosca minä tietä saan/ cuinga teidän kätenne käy:
Fil 2:20 Sillä ei minulla ole ketän/ jolla yxi mieli minun cansani on/ ja joca nijn wisust murhen teistä pitä.
Fil 2:21 Sillä he edziwät caicki omaistans/ ja ei Jesuxen oma.
Fil 2:22 Mutta te tiedätte hänen kiusauxens: sillä nijncuin lapsi Isäns cansa on/ nijn on hän minun cansani Evangeliumis palwellut.
Fil 2:23 Sen minä toiwon cohta teille lähettäwäni/ cosca minä olen asiani toimittanut.
Fil 2:24 Mutta minä uscallan HERran päälle/ että minä idzekin olen pian sinne tulewa.
Fil 2:25 WAan/ minun nähdäxeni/ olis tarpellinen teidän tygönne lähettä welje Epaphroditusta/ joca minun apulaisen/ ja sotacumpanin/ ja teidän myös Apostolin on: joca minua hädäs palweli:
Fil 2:26 Sillä hän ikäwöidze caickia teitä/ ja oli suruisans/ että te hänen kipiäxi cuullet olitta/ nijncuin hän jo cuolema kielis olikin.
Fil 2:27 Mutta Jumala armahti hänen päällens/ ei ainoastans hänen päällens/ waan myös minun päälleni/ etten minä murhetta murhen päälle olis saanut.
Fil 2:28 Mutta minä olen hänen sitä pikemmin lähettänyt/ että te hänen saisitta nähdä/ ja wastudest iloidzisitta: ja minulla myös wähembi murhetta olis.
Fil 2:29 Nijn ottacat händä HERrasa wastan/ caikella ilolla/ ja pitäkät sencaltaiset cunniasa.
Fil 2:30 Sillä Christuxen asian tähden oli hän nijn cuolemata lähestynyt/ että hän wähä kyllä hengens puoleen ajatteli/ waan olis minua teidän puolestanne palwellut.

Vers. 9. Corgottanut ) Tämä cunnia on Christuxelle ihmisen luonnon puolesta tapahtunut: sillä ei jumalus aletta eikä ylöttä taita. Athanasius Excelsus nomen Vnde est Nijncuin myös se sana: Echarisato, osotta/ ja on sanottu: lahjoitettu eli annettu.
v. 10. Maan alla ) Owat cadotetut/ jotca myös wijmeisnä päiwänä Christuxelle sen cunnian tekewät/ ja tunnustawat hänen HERraxens.
v. 13. Jumala waicutta ) Tästä nähdän/ että ihmisen wapa ehto/ wäkewys ja woima/ ei kelpa mitän sijhen cuin hywä on/ ja hänelle autudexi tule: mutta mitä hän sijhen teke/ nijn se on caicki Jumalalda. Aug.
v. 14. Epäilemätä ) Ettei he Jumalata wastan napisis eli nurisis/ ei myös huikendelis uscos/ kärsimättömyden tähden.
v. 17. Jos minä uhrataisin ) se on/ jos minun wielä sentähden cuolla täydyis/ että minä Evangeliumin ja Uscon cautta olen teitä Jumalan palwelioixi ja uhrixi tehnyt/ nijn minä tahdon sen ilolla tehdä/ ja teidän pitä myös minulle sen ilolla suoman.

III. Lucu .

WÄäriä Apostoleita pitä cawahtaman/ jotca Lakia ja ymbärinsleickausta saarnaisit/ v. 1.
Tiettäwäxi tehdän/ cutca oikiat ymbärinsleicatut owat/ v. 3.
Apostoli sano: jos jocu turwa Lakijn ja Lain wanhurscauteen/ nijn ei hän saa sitä tekemät olla/ v. 4.
mutta hän luke sen wahingoxi ja loaxi: että hän sais sen wanhurscauden joca tule Uscost ja Christuxen päälle/ v. 7.
Waicka ei hän täsä täydellinen ollut/ nijn hän cuitengin sijnä pysyi/ v. 12.
Neuwo nijn tekemän/ ja oleman hänen seurajans/ v. 15.
Kirjoitta wääräin Apostolitten/ v. 18.
ja oikiain Christittyin menon ja elämän/ v. 20.

Fil 3:1 RAckat weljet/ riemuitcat wielä HERrasa: Että minä teille yhdellä tawalla kirjoitan/ en minä sijtä suutu: sillä se teke teidän wahwemmaxi.
Fil 3:2 Cawahtacat teitän coirilda/ cawahtacat teitän pahoilda työmiehildä/ cawahtacat poisleickamisesta:
Fil 3:3 Sillä me olemma se ymbärinsleickaus/ jotca Jumalata Henges palwelemma/ ja kerscamma meitäm Christuxes Jesuxes: ja emme turwa lihaan.
Fil 3:4 Ehkä minulla olis josta minä lihasa kerscaisin. Jos jocu tahto lihaan uscalda: minä paljo enämmin/
Fil 3:5 Joca cadexandena päiwänä ymbärinsleicattu olen/ ja olen Israelin Canssast BenJaminin sugusta: Hebreri Hebrereistä:
Fil 3:6 Lain jälken Phariseus/ kijwaudest Seuracunnan wainoja/ wanhurscaudes/ joca Laista tule/ olen minä nuhtetoin.
Fil 3:7 Mutta minun woittoni olen minä Christuxen tähden wahingoxi lukenut:
Fil 3:8 Sillä minä luen caicki wahingoxi/ sen ylönpaldisen Christuxen Jesuxen minun HERrani tundemisen suhten/ jonga tähden minä olen caicki wahingoxi lukenut/ ja ne raiscana pidän.
Fil 3:9 Että minä Christuxen woittaisin/ ja hänesä löyttäisin/ ettei minun wanhurscaudeni Laista olis/ waan joca tule Uscosta Christuxen päälle/ nimittäin/ se wanhurscaus joca Jumalalda Uscolle omistetan.
Fil 3:10 Händä tutaxeni/ ja hänen ylösnousemisens woima/ ja kärsimisens osallisutta/ ja tulen hänen cuolemans caltaisexi.
Fil 3:11 Jolla minä myös hänen cuolluitten ylösnousemises cohtawa olen.
Fil 3:12 Ei nijn että minä sen jo käsittänyt olen/ eli jo täydellinen olen/ mutta minä ahkeroidzen suurest/ että minä sen myös käsitäisin/ nijncuin minäkin Jesuxes Christuxes käsitetty olen.
Fil 3:13 Minun weljeni/ embä minä taida sanoa/ että minä sen jo käsittänyt olen/ mutta minä sanon: minä unohdan sen cuin tacaperin on/ ja wenytän minuni sen perän cuin edes on.
Fil 3:14 Ja samon eteen pannun määrän jälken/ sen callin tawaran jälken/ joca Jumalan cudzumisen cautta/ ylhäldä Christuxes Jesuxes ilmoitetan.
Fil 3:15 Nijn monda cuin meistä täydellistä on/ ajatelcamme nijn/ ja jos te toisin ajatteletta/ nijn andacat se Jumalan teillenne ilmoitta.
Fil 3:16 Cuitengin että me yhden mitan jälken sijnä waellamme/ johon me joutunet olemma/ ja että me yximieliset olisimma.
Fil 3:17 SEuratcat/ rackat weljet/ minua/ ja cadzocat nijtä/ jotca nijn waeldawat/ cuin te meidän idze näitte:
Fil 3:18 Sillä monda waeldawat/ joista minä jo usein olen teille sanonut/ ja nytkin itkein sanon/ he owat Christuxen Ristin wiholliset/ joidenga loppu on cadotus/ ja heidän wadzans on heidän jumalans/ ja heidän cunnians joutu heille häpiäxi/ jotca mailmallisia racastawat.
Fil 3:19 Mutta meidän menomme on Taiwahis/ josta me Lunastajata HERra Jesusta Christusta odotamme/ joca meidän heicon ruumimma kircasta/ että se hänen kirckan ruumins caltainen olis.
Fil 3:20 Sillä woimalla/ jolla hän myös woi caicki idzellens alammaisexi tehdä.

Vers. 2. Poisleickamisesta ) Hän cudzu wäärät opettajat poisleickamisexi: sillä he opetit ymbärinsleickauxen olewan tarpellisen wanhurscauteen/ jonga cautta ihmisten sydämet uscosta poisleicatan.
v. 3. & 4. Lihaan ) se on ymbärinsleickauxeen/ ja muihin ihmisten säätyihin.
v. 6. Nuhtetoin ) Ihmisten seas.
v. 12. Käsitetty olen ) Se on/ Christus on minun cudzunut ja andanut tulla armohons: händä minä mielelläni seuraisin ja käsitäisin.
v. 15. Täydellistä on ) Ne jotca ahkerudella ja totuudella Jumalata palwella tahtowat.
v. 16. Mitan ) Nijn ettei tämä ilmoitus olis usco eikä hengellistä yximielisyttä wastan.

IV. Lucu .

APostoli neuwo pysymän puhtas Evangeliumin opis/ v. 1.
yximielisyteen/ v. 2.
laupiuteen/ v. 3.
iloon HERrasa/ v. 4.
Siweyteen/ v. 5.
Rucouxeen ja anomiseen/ v. 6.
ja muihin Christillisijn tapoihin/ v. 8.
Kijttä heitä heidän hywäin tecoins edest/ ja sen awun edest/ cuin he hänelle usein olit osottanet/ erinomaisest Epaphrodituxen cautta/ v. 10.
Päättä terwetyxillä/ v. 21.

Fil 4:1 MInun rackat ja ihanat weljeni/ minun ilon ja minun Cruunun/ olcat nijn HERrasa/ minun rackani.
Fil 4:2 Euodiat minä neuwon/ ja Syntychest minä neuwon/ että he HERrasa yximieliset olisit.
Fil 4:3 Ja minä rucoilen sinua minun toimellinen cumpanin/ ole nijlle awullinen/ jotca minun cansani Evangeliumis kilwoitellet owat/ Clemetin ja muiden minun auttajaini cansa/ joiden nimi elämän Kirjas on.
Fil 4:4 ILoitcat aina HERrasa/ ja taas minä sanon: iloitcat.
Fil 4:5 Olcon teidän siweydenne caikille ihmisille tiettäwä.
Fil 4:6 HERra on läsnä/ älkät murehtico/ waan olcon teidän anomuxen caikis asiois Jumalalle tiettäwä/ caikella rucouxella/ pyytämisellä ja kijtoxella.
Fil 4:7 Ja Jumalan Rauha/ joca caiken ymmärryxen ylidzekäy/ warjelcon teidän sydämen ja taiton/ Christuxes Jesuxes.
Fil 4:8 WIelä/ rackat weljet/ mikä tosi/ mikä cunnialinen/ mikä oikein/ mikä puhdas/ mikä sowelias on/ ja mikä hywin cuulu/ ongo jotacuta hywä tapa ja ongo kijtos/ ajatelcat nijtä.
Fil 4:9 Mitä te myös opitta/ ja saitta/ ja cuulitta/ ja nähnet oletta minusa/ se tehkät/ nijn rauhan Jumala on teidän cansan.
Fil 4:10 MUtta minä olen suurest iloinen HERrasa/ että te oletta taas wirwonnet minun tähteni sureman/ ehkä teidän jocapaicas on kyllä suremista ollut/ waan ei teillä ollut tila:
Fil 4:11 Embä minä sitä sentähden sano/ että minulda jotakin puuttui: sillä minä olen oppenut joisa minä olen/ nijhin tytymän.
Fil 4:12 Minä taidan nöyrä olla/ ja taidan myös corkia olla. Minä olen caikis jocaidzelle sowelias/ taidan rawittu olla ja isota/ hyötyä ja köyhtyä.
Fil 4:13 Minä woin caicki/ sen cautta joca minun wäkewäxi teke/ Christus.
Fil 4:14 Cuitengin te teittä hywin/ että te minun murheni päällenne otitta.
Fil 4:15 Mutta te Philipperit tiedätte/ ettei ensin Evangeliumin algusta/ cosca minä Macedoniasta läxin/ yxikän Seuracunda minun cansani mitän ollut jacanut andamisen ja ottamisen lugun jälken/ waan ainoastans te:
Fil 4:16 Sillä cosca minä Thessalonicas olin/ lähetitte te wihdoin minun tarpeni/ ja taas toisen kerran.
Fil 4:17 Ei nijn että minä lahjoja pyysin/ waan ahkeroidzin sitä/ että teidän lugusan ylidzenwuotawa hedelmä olis.
Fil 4:18 Sillä minulla on caicki/ ja yldäkyllä/ ja minä olen täytetty/ sijtte cuin minä Epaphrodituxen cansa sain sen cuin teildä minulle lähetetty oli/ makian hajun/ otollisen ja Jumalalle kelwollisen uhrin.
Fil 4:19 Mutta minun Jumalan on teille andawa hänen rickaudestans caicki teidän tarpenne/ Cunnias/ Jesuxen Christuxen cautta.
Fil 4:20 Mutta Jumalalle ja meidän Isällem olcon kijtos ijancaickisest ijancaickisehen/ Amen.
Fil 4:21 Terwettäkät caickia Pyhiä Christuxes Jesuxes.
Fil 4:22 Teitä terwettäwät ne weljet/ jotca minun cansani owat.
Fil 4:23 Teitä terwettäwät caicki Pyhät/ erinomattain ne jotca Keisarin perhestä owat.
Fil 4:24 Meidän HERran Jesuxen Christuxen armo olcon caickein teidän cansan/ Amen.

Kirjoitettu Romista/ Epaphrodituxen cansa.
Vers. 2. Cumpanin ) Tästä näky/ että Pawalilla on emändä ollut/ Nijncuin Ignat. ad Philadel. ja Clemens hänestä ja muista Apostoleista kirjoittawat. Lutherus luule/ että hän täsä puhu jostacusta hänen uscollisest weljestäns Evangeliumis/ joca olis ollut ylimmäinen Pispa Philippis. v. eod. Elämän Kirjas ) On Christus/ johonga Jumala kirjoitta/ ja on kirjoittanut eli walinnut caicki/ jotca hän ijancaickisudest cadzonut uscowaisixi hänen päällens/ ja sijnä uscos pysywäisexi aina loppun asti.
v. 8. Mikä tosi ) Cosca caicki tehdän mitä tämä käsky waati/ jos sijtte enä taita tehdyxi tulla cuin tämä käsky waati/ se luettacon lijaxi työxi/ ja myytäkön muille. Ja nijn se tule wähemmäxi cuin ei mitän.