Pyhän Pawalin Epistola Philemonin tygö

22.04.2020

Esipuhe P. Pawalin Epistolast Philemonin tygö .
TÄmä Epistola osotta sangen jalon ja caunin cuwan Christillisest rackaudest: sillä täsä me näemme/ cuinga P. Pawali Onesimus paran otta wastan/ ja rucoile hänen puolestans hänen Isändätäns/ ja ei idzinäs toisin aseta/ waan nijncuin hän idze se Onesimus ollut olis/ joca rickonut oli.
Cuitengin ei hän sitä wäellä eli waatein tee/ nijncuin hänellä kyllä oikeus olis ollut/ waan myönnyttä hänen oikeudens/ ja nijn puolittain waati myös Philemonia hänen oikeudestans myöndymän.
Nijncuin myös Christus on tehnyt Isän Jumalan ja meidän waihellam: nijn teke P. Pawalikin Philemonin cansa Onesimuxen puolesta: Sillä Christus on myös myönnyttänyt oikeudens/ ja rackaudella ja nöyrydellä Isäns woitti/ paneman pois wihans ja oikeudens/ ja ottaman meitä Armoihins/ Christuxen tähden/ joca nijn uscollisest meidän puolestam rucoile ja meistä sangen suuren surun ja murhen pitä.

P. Pawalin Epistola Philemonin tygö.

I. Lucu .

APostoli terwettä Philemoni/ v. 1.
Kijttä Jumalata hänen rackaudens ja vscons tähden/ Christuxen päälle/ v. 4.
rucoile/ että hän ottais hänen poisjuosnen palwelians Onesimuxen/ joca Evangeliumin osallisuten käätty oli/ ja tullut heidän molembain weljexens Christuxes/ v. 8.
rucoile myös hänen walmista idzellens maja/ v. 22.
ja päättä terwetyxillä/ v. 23.

Filemon 1:1 Pawali Jesuxen Christuxen sidottu/ ja weli Timotheus.
Filemon 1:2 Rackalle Philemonille/ ja meidän apulaisellemme/ ja rackalle Apphialle/ ja Archippuxelle meidän cansaweljellem/ ja sille Seuracunnalle/ cuin sinun huonesas on.
Filemon 1:3 Armo olcon teidän cansan/ ja rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja Herralda Jesuxelda Christuxelda.
Filemon 1:4 Minä kijtän minun Jumalatani/ ja muistan aina sinua minun rucouxisani:
Filemon 1:5 Että minä cuulen sijtä rackaudesta ja uscosta cuin sinulla Herran Jesuxen päälle on/ ja caickein Pyhäin tygö:
Filemon 1:6 Että sinun uscos/ joca meille yhteinen on/ tulis sinusa caiken hywyden tundemisen cautta woimallisexi/ joca teillä Jesuxes Christuxes on.
Filemon 1:7 Sillä meillä on suuri ilo ja lohdutus sinun rackaudestas/ että pyhäin sydämet sinun cauttas/ racas weljen/ wirwotetut owat.
Filemon 1:8 Sentähden/ waicka minulla on suuri uscallus Christuxes/ käske sinua mitä sinun tehdä tule:
Filemon 1:9 Nijn minä cuitengin tahdon rackauden puolesta ainoastans neuwoa/ minä joca taincaltainen olen/ nimittäin/ wanha Pawali: mutta nyt semmengin Jesuxen Christuxen fangi.
Filemon 1:10 Nijn minä sijs neuwon sinua/ minun lapsen/ Onesimuxen puolesta/ jonga minä siteisäni synnytin:
Filemon 1:11 Joca sinulle muinen kelwotoin oli/ mutta nyt sinulle ja minulle kyllä tarpellinen.
Filemon 1:12 Jonga minä nyt olen lähettänyt jällens/ mutta ota händä wastan: sillä hän on minun oma sydämen.
Filemon 1:13 Minä kyllä tahdoin händä pitä minun tykönäni/ että hän minua sinun puolestas näisä Evangeliumin siteisä palwelis:
Filemon 1:14 Mutta en minä tahtonut mitän ilman sinun suosiotas tehdä/ ettei sinun hywydes pitänyt oleman nijncuin waadittu/ waan nijncuin wapanmielisen.
Filemon 1:15 Sillä sentähden hän hetkexi sinulda läxi/ ettäs hänen ijäxi saisit jällens.
Filemon 1:16 Ei nyt sillen nijncuin jongun palwelian/ waan enämmin cuin palwelian/ ja/ nijncuin rackan weljen: erinomattain minulle: mutta cuinga paljo enämmin sinulle/ sekä lihan cautta/ että Herrasa.
Filemon 1:17 Jos sinä sijs nyt minun weljenäs pidät/ nijn ota händä wastan/ nijncuin minuakin.
Filemon 1:18 Mutta jos hän jotakin sinua wahingoittanut on/ eli on sinulle welca/ nijn sano minun syyxeni:
Filemon 1:19 Minä Pawali olen tämän omalla kädelläni kirjoittanut/ ja tahdon sen sinulle maxa/ etten minä sanois/ että sinä minulle sinus idze welcapääxi tehnyt olet.
Filemon 1:20 Armas weljen/ suo minun ihastua sinusta Herrasa: Wirwota minun sydämen Herrasa.
Filemon 1:21 Minä kirjoitin sinun tygös/ luottain minuani sinun cuuliaisutees: tieten sinun enämmin tekewän/ cuin minä sanongan.
Filemon 1:22 Walmista myös minulle maja: Sillä minä toiwon/ että minä teidän rucouxenne awulla teille lahjoitetan.
Filemon 1:23 Terwettäwät sinua Epaphras/ minun cansafangin Christuxes Jesuxes:
Filemon 1:24 Marcus/ Aristarchus/ Demas ja Lucas minun apulaiseni.
Filemon 1:25 Meidän Herran Jesuxen Christuxen Armo olcon teidän hengenne cansa/ Amen.

Kirjoitettu Philemonin tygö Romista/ palwelian Onesimuxen cansa.
Vers. 10. Onesimuxen ) Suomexi/ tarpellinen. Sitä P. Pawali ajattele sanoisans: hän on sinulle ja minulle tarpellinen/ se on/ Onesimus. v. eod. Siteisäni synnytin ) Nimittäin/ Evangeliumin saarnan cautta.
v. 16. Lihan cautta ) Se on/ hän on mailmallisis asiois sinuun/ nijncuin palwelia/ sidottu. v. eod. Että Herrasa ) Se on/ hän on myös uscon puolesta sinun weljes/ nijn että sinä molembain näiden syiden tähden händä racastaisit.