Pyhän Pawalin Epistola Galaterein tygö

22.04.2020

Esipuhe P. Pawalin Epistolast Galaterein tygö .
GAlaterit olit P. Pawalin cautta Christilliseen uscoon ja Evangeliumijn Lain alda saatetut.
Mutta cosca hän oli heistä erannut/ tulit wäärät Apostolit/ jotca olit oikiain Apostolein Opetuslapset ollet/ ja palautit Galaterit uscoman/ että heidän Lain töiden cautta piti autuaxi tuleman/ ja että he syndiä teit/ ellei he Lain töitä pitänet/ nijncuin Act. 15. muutamat cuuluisatkin miehet Jerusalemis opetit ja neuwoit.
Näitä wastan P. Pawali hänen wircans corgotta/ eikä tahdo ensingän muita Apostoleita halwembi olla/ ja kersca hänen oppins ja wircans olewan ainoalda Jumalalda/ että hän olis wääräin Apostolein kerscamisen alaslyönyt/ jotca heitäns kerscaisit oikiain Apostolein töillä ja nimellä.
Ja sano: ettei se ole oikein/ ehkä jocu Engeli/ taicka hän idze saarnais/ ja paljo wähemmin/ jos Apostolein Opetuslapset/ eli he idze toisin opetaisit.
Täsä hän opetta/ I. ja II. Lugus/ ja päättä/ että ilman ansiota/ ilman töitä/ ilman Laita/ ainoastans Christuxen cautta/ on jocainen wanhurscaxi tulewa.
III. ja IV. Lugus/ Kijnnittä hän nämät caicki Ramattuin wertauxilla ja tunnustuxilla.
Ja osotta/ cuinga Laki paljo enämmin synnin ja kirouxen matcan saatta cuin wanhurscauden/ joca ilman Laita/ sulan Armon cautta täytetän/ jonga Jumala Christuxen cautta meille luwannut ja andanut on.
V. ja VI. Opetta hän rackauden töistä/ jotca usco pitä seuraman.

P. Pawalin Epistola Galaterein tygö .

I. Lucu .

PAwali terwettä Galatereita/ v. 1.
nuhtele heitä että he nijn pian olit andanet wietellä idzens oikiast Evangeliumist/ jota hän heille saarnannut oli/ v. 6.
sadattele nijtä jotca sen toisin saarnaisit cuin hän/ v. 8.
wahwista sen cuin hän oli saarnannut/ ettei se ollut ihmisten oppi: sillä hän oli sen saanut idze Christuxelda/ v. 11.
ja oli jo ennen saarnannut cuin hän muita Christuxen Apostoleita puhutellutcan oli/ eli heildä kysynyt/ v. 15.

Gal 1:1 PAwali Apostoli/ ei ihmisistä/ eikä ihmisen cautta/ waan Jesuxen Christuxen cautta/ ja Isän Jumalan/ joca hänen cuolleista ylösherättänyt on.
Gal 1:2 Ja caicki weljet/ jotca minun cansani owat.
Gal 1:3 Nijlle Seuracunnille Galatias. Armo olcon teidän cansan/ ja Rauha Isäldä Jumalalda/ ja meidän HERralda Jesuxelda Christuxelda/
Gal 1:4 Joca idzens meidän syndeim edestä andanut on/ että hän meitä wapahdais tästä nykyisestä pahasta mailmasta/ Jumalan/ ja meidän Isäm tahdon jälken/
Gal 1:5 Jolle olcon kijtos ijancaickisest ijancaickiseen/ Amen.
Gal 1:6 Minä ihmettelen/ että te nijn pian annatte teidän toiseen Evangeliumijn wietellä/ sijtä joca teitä Christuxen Armoon cudzunut on/
Gal 1:7 Joca ei muuta ole/ waan että muutamat/ exyttäwät teitä/ ja tahtowat Christuxen Evangeliumita toisin käätä.
Gal 1:8 Mutta ehkä me/ taicka jocu Engeli Taiwast/ saarnais teille toisin Evangeliumi/ cuin me olemma teille saarnannet/ se olcon kirottu.
Gal 1:9 Nijncuin me nyt sanoimma/ nijn minä wielä sanon: Jos jocu teille toisin saarna Evangeliumi/ cuin te ottanet oletta/ se olcon kirottu.
Gal 1:10 Saarnango minä ihmisten eli Jumalan mielen jälken? Eli/ pyydängö minä ihmisille kelwata? Sillä jos minä tähänasti olisin tahtonut ihmisille kelwata/ nijn en minä olis Christuxen palwelia.
Gal 1:11 MUtta minä teen teille tiettäwäxi/ rackat weljet/ ettei se Evangelium cuin minulda saarnattu on/ ole inhimillinen.
Gal 1:12 Sillä en minä ole sitä ihmisildä saanut engä oppenut/ waan Jesuxen Christuxen ilmoituxesta.
Gal 1:13 Sillä kyllä te oletta cuullet minun muinaisen olendoni Judalaisten tawoisa/ cuinga ylönpaltisesta minä Jumalan Seuracunda wainoisin ja häwitin/
Gal 1:14 Ja menestyin Judalaisten menoista/ ylidze monen minun wertaidzeni minun sugusani/ ja ahkeroidzin idziäni ylönpaltisest Isäin säätyin tähden.
Gal 1:15 Cosca Jumala tahdoi/ joca minun oli eroittanut äitini cohdusta/ ja Armostans minun cudzui sijhen/
Gal 1:16 Että hän Poicans minun cauttani ilmoitais/ ja minä julistaisin hänen Evangeliumin cautta pacanain seasa/ nijn minä cohta idzeni aldixi annoin/ engä lihan ja weren cansa tutkinut/
Gal 1:17 En myös Jerusalemijn nijden tygö palainnut/ jotca ennen minua Apostolit olit/ waan matcustin Arabiaan/ ja palaisin Damascuun.
Gal 1:18 Colmen wuoden perästä tulin minä Jerusalemijn/ Petarita cadzoman/ ja olin hänen cansans wijsitoistakymmendä päiwä.
Gal 1:19 En minä muita Apostoleita yhtän nähnyt/ paidzi Jacobi HERran welje.
Gal 1:20 Mutta sen cuin minä teille kirjoitan/ cadzo/ Jumala tietä etten minä walehtele.
Gal 1:21 Sijtte tulin minä Syrian ja Cilician maacundijn.
Gal 1:22 Ja minä olin tundematoin caswoista sille Christilliselle Seuracunnalle Judeas.
Gal 1:23 Mutta he olit ainoastans cuullet/ että se joca meitä muinen wainois/ hän saarna nyt usco/ jota hän muinen häwitti/ ja kijtit minun tähteni Jumalata.

Vers. 4. Joca idzens ) Cadzo/ cuinga hän caicki sanat asetta oma wanhurscautta wastan.
v. 8. Saarnais teille toisin ) Aug. ejus viramq Angelus Legalibus

II. Lucu .

EI Pawali mitän wähimmäskän hänen opisans muiden Apostolein läsnäolles muuttanut/ v. 1.
eikä heildä mitän oppenut/ waan sopi heidän cansans nijn/ että hänen pidäis saarnaman nijn tästedes pacanoille/ cuin he Judalaisille saarnaisit/ v. 6.
ja wielä päälisexi/ cosca hän näki Petarin/ ettei hän muutamis asiois nijn toimellinen ollut cuin piti/ on hän händä nuhdellut ja ojendanut/ v. 11.
Apostoli wahwista ettei yxikän tule wanhurscaxi Lain töiden cautta/ mutta uscon cautta Christuxen päälle/ v. 16.

Gal 2:1 SIitte neljäntoistakymmenen wuoden perästä/ menin minä taas Barnaban cansa Jerusalemijn/ ja otin Tituxen cansani.
Gal 2:2 Ja minä ylösmenin ilmoituxen jälken/ ja tiedustelin heidän cansans Evangeliumist/ jota minä pacanain seas julistan/ mutta erinomaisest nijden cansa/ jotca jonakin pidettin. Etten minä huckan juoxis/ elickä olis jo juosnut.
Gal 2:3 Mutta ei Tituscan/ joca minun cansani oli/ ollut idziäns waadittu ymbärinsleickauttaman/ ehkä hän Grekiläinen oli.
Gal 2:4 Sillä cosca muutamat wäärät weljet heitäns sisälle tungit/ ja jo olit sisälle tullet/ coetteleman meidän wapauttam/ joca meillä Christuxes Jesuxes on/ että he meitä orjuten waatisit/
Gal 2:5 Embä me tosin nijtä tahtonet hetkekän alammaiset olla/ että Evangeliumin totuus teisä pysywäinen olis.
Gal 2:6 Mutta nijhin/ jotca jonakin pidettin/ mingäcaltaiset he muinen olit/ ei minun mitän tule: Sillä ei Jumala cadzo ihmisen muoto/ mutta ne jotca jonakin pidettin/ ei minulle mitän opettanet.
Gal 2:7 Waan cosca he näit/ että minulle Evangelium esinahan puoleen uscottu oli/ nijncuin Petarillengin Evangelium ymbärinsleickauxen puoleen/
Gal 2:8 (Sillä joca Petarin cansa oli woimallinen Apostolin wirgas ymbärinsleickauxen seas/ se on minungin cansani pacanain seas woimallinen ollut)
Gal 2:9 Ja cuin he tunsit se Armon/ cuin minulle annettu oli/ nijn Jacobus ja Cephas ja Johannes/ jotca padzana pidettin/ annoit minulle ja Barnaballe kättä/ ja sowitit heidäns meidän cansam/ että meidän pacanain seas/ ja heidän ymbärinsleickauxen seas saarnaman piti.
Gal 2:10 Ainoastans että meidän piti waiwaisita muistaman/ joca minä myös olen ahkeroinnut tekemän.
Gal 2:11 MUtta cuin Petari Antiochiaan tuli/ nijn minä olin julkisest händä wastan: että canne oli tullut hänen päällens.
Gal 2:12 Sillä ennen cuin jocu Jacobin tykö tuli/ söi hän pacanain cansa/ waan cuin ne tulit/ wältti hän idzens/ ja eroitti hänens heistä/ sillä hän pelkäis nijtä cuin ymbärinsleickauxesta olit.
Gal 2:13 Ja muutkin Judalaiset wiecastelit hänen cansans/ nijn että Barnabas myös sijhen wieteldin.
Gal 2:14 Mutta cuin minä sen näin/ ettei he oikein waeldanet Evangeliumin totuden jälken/ sanoin minä Petarille julkisest caickein cuulden: jos sinä joca Judalainen olet/ pacanan tawalla elät/ ja et Judalaisten/ mixis sijs waadit pacanoita Judalaisten tawalla elämän?
Gal 2:15 Waicka me olemma Judalaiset luonnon puolesta/ ja emme syndiset pacanoista:
Gal 2:16 Cuitengin että me tiedämme/ ettei ihminen Lain töiden cautta wanhurscaxi tule/ waan uscon cautta Jesuxen Christuxen päälle. Nijn me myös uscomma Jesuxen Christuxen päälle/ että me wanhurscaxi tulemma uscon cautta Christuxen päälle/ ja emme Lain töiden cautta: Sillä ei yxikän Liha tule Lain töiden cautta wanhurscaxi.
Gal 2:17 Mutta jos me/ jotca tahdomma Christuxen cautta wanhurscaxi tulla/ wielä idzemme syndisexi löydämme/ nijn Christus olis synnin palwelia.
Gal 2:18 Pois se: Sillä jos minä sitä taas rakennan/ jota minä särkenyt olen/ nijn minä teen idzeni ylidzekäywäxi.
Gal 2:19 Mutta minä olen Lain cautta Laista poiscuollut/ että minä Jumalasa eläisin/ minä olen Christuxen cansa ristinnaulittu.
Gal 2:20 Mutta minä elän/ waicka en minä/ waan Christus cuitengin elä minusa: sillä jota minä nyt elän Lihasa/ sen minä elän Jumalan Pojan uscosa/ Joca on minua racastanut/ ja annoi idzens minun edestäni.
Gal 2:21 En minä hyljä Jumalan Armo: Sillä jos wanhurscaus tule Laista/ nijn on Christus huckan cuollut.

Vers. 2. Huckan juoxis ) Nimittäin/ jos hän muilda Apostoleilda eriseuraisexi luuldaisin.
v. 4. Meitä orjuten waatisit ) Pitämän Mosexen Lakia/ nijncuin tarpellista autuuten.
v. 6. Mingäcaltaiset he muinen olit ) Wäärät Apostolit sanoit/ että ne 12. jotca Christuxen cansa waeldanet olit/ piti sentähden Pawalita paremmat oleman: sijhen P. Pawali täsä wasta/ ja sano: ei sijtä lucua ole/ ehkä cuinga jalot ja cunnialiset he owat/ cuitengin on Evangeliumis yxi saarnaja nijn hywä cuin toinengin/ 1. Cor. 3:8.
v. 7. Esinahan ) Nijn hän cudzu pacanat/ että he ymbärinsleickamattomat olit.
v. 12. Söi ) Nimittäin/ sencaltaista ruoca/ cuin Mosexen Laisa kielty oli.
v. 16. Yxikän Liha ) se on/ ei yxikän ihminen.
v. 17. Synnin palwelia ) Joca töilläns tahto autuaxi tulla/ hän teke nijncuin Christus meitä tekis palweluxellans/ wirgallans/ saarnallans/ pijnallans ja kärsimiselläms syndisexi/ jotca sijtte Lain cautta pidäis wanhurscaxi tuleman. Se olis nijncuin poiskieldä ja pilcata Christusta/ ja jällens wahwista syndiä/ joca ennen Uscon saarnamisen cautta poiscuulutettu oli.
v. 19. Lain cautta ) se on Uscon cautta/ joca on hengellinen Laki/ ja me olemma Bookstawin Laista cuollet/ nijn etten me hänelle enämbi welca ole/ Rom. 7:5.

III. Lucu .

MOnella todistuxella wahwistetan/ ettei ihminen Lain töistä hurscaxi tule/ v. 1.
6. 10. 11. 13. 15. 18. Opetetan mingätähden Laki oli annettu/ nimittäin/ ricoxen tähden/ että hän olis opettaja Christuxen tygö/ v. 19.
jonga alla en me sillen ole/ että Christus tuli/ v. 25.

Gal 3:1 TE hullut Galaterit/ cuca teidän on wimmannut totutta uscomast? Joiden silmäin eteen Jesus Christus kirjoitettu oli/ ja nyt teidän seasan ristinnaulittu.
Gal 3:2 Sen tahdon minä ainoastans teildä tietä: cummasta te oletta Hengen saanet/ Lain töiden cautta/ eli uscon saarnamisen cautta?
Gal 3:3 Olettaco te nijn tompelit? Hengesä te oletta alcanet/ tahdottaco te nyt lihasa lopetta?
Gal 3:4 Olettaco te nijn paljo huckan kärsinet? Jos se muutoin hucas on.
Gal 3:5 Joca sijs teille Hengen anda/ ja teke sencaltaiset työt teidän seasan/ tekekö hän sen Lain töiden cautta/ eli uscon saarnamisen cautta?
Gal 3:6 Nijncuin Abraham oli Jumalan usconut/ ja se on luettu hänelle wanhurscaudexi.
Gal 3:7 Nijn te myös jo tiedätte/ että jotca uscosa owat/ ne owat Abrahamin lapset.
Gal 3:8 Mutta Ramattu oli sitä jo ennen cadzonut/ että Jumala pacanatkin uscon cautta wanhurscaxi teke/ sentähden ilmoitti hän Abrahamille: Sinusa ( sano hän ) caicki pacanat pitä siunatut oleman.
Gal 3:9 Nijn tulewat caicki ne/ jotca uscosa owat/ siunatuxi/ sen uscowaisen Abrahamin cansa.
Gal 3:10 Sillä nijn monda cuin Lain töisä rippuwat/ owat kirouxen alla: Ja kirjoitettu on: Kirottu olcon jocainen/ joca ei pysy caikisa cuin Lakiramatus kirjoitettu on/ että hän nijtä tekis.
Gal 3:11 Mutta ettei kengän wanhurscaxi tule Jumalan edes Lain cautta/ se on tiettäwä: sillä wanhurscan pitä elämän uscostans.
Gal 3:12 Mutta Laki ei ole uscosta/ waan ihminen joca sen teke/ hän elä sen cautta.
Gal 3:13 Mutta Christus on meitä lunastanut Lain kirouxesta/ cosca hän oli kirous meidän edestäm ( Sillä kirjoitettu on: kirottu on jocainen joca puusa rippu )
Gal 3:14 Että Abrahamin siunaus pidäis pacanaingin ylidze Jesuxes Christuxes tuleman/ ja me nijn saisimma uscon cautta sen luwatun Hengen.
Gal 3:15 RAckat weljet/ minä puhun ihmisten tawalla: Ei yxikän ylöncadzo yhdengän ihmisen Testamentiä ( cosca se jo wahwistettu on ) eikä sijhen mitän lisä.
Gal 3:16 Lupauxet owat tosin Abrahamille/ ja hänen siemenellens annetut: ei hän sano: siemenille/ nijncuin monelle/ waan nijncuin yhden cautta: sinun siemenesäs/ joca on Christus.
Gal 3:17 Mutta minä sanon: Testamenti/ joca Jumalalda oli wahwistettu Christuxen päälle/ ei ricota/ ettei lupaus Lain cautta turhan raukeis/ joca sijtte neljänsadan ja colmenkymmenen wuoden perästä annettu oli.
Gal 3:18 Sillä jos perindö Lain cautta ansataisin/ nijn ei se olis lupauxen cautta annettu: Mutta Jumala on sen Abrahamille lupauxen cautta lahjoittanut.
Gal 3:19 MIhingä sijs Laki? Hän on tullut ylidzekäymisten tähden/ sijhenasti cuin Siemen oli tulewa/ jolle lupaus tapahtunut oli/ ja on Engeleildä asetettu wälimiehen kätten cautta
Gal 3:20 Mutta ei wälimies ole yhden ainoan wälimies/ waan Jumala on ainoa.
Gal 3:21 Ongo sijs Laki Jumalan lupausta wastan? Pois se. Jos Laki olis annettu eläwäxi tekemän/ nijn tosin wanhurscaus tulis Laista.
Gal 3:22 Mutta Ramattu on caicki sulkenut synnin ala/ että lupaus annetaisin uscon cautta Jesuxen Christuxen päälle uscowaisille.
Gal 3:23 Mutta ennencuin usco tuli/ olimma me Lain alla kätketyt/ ja sijhen uscoon suljetut/ jonga piti ilmei tuleman.
Gal 3:24 Nijn on Laki ollut meidän opettajam Christuxen tygö/ että meidän pitä uscon cautta wanhurscaxi tuleman.
Gal 3:25 Mutta sijtte cuin usco tuli/ nijn emme enämbi ole sen opettajan alla:
Gal 3:26 Sillä te oletta caicki Jumalan lapset uscon cautta Jesuxen Christuxen päälle.
Gal 3:27 Ja nijn monda cuin te castetut oletta/ nijn te oletta Christuxen päällenne pukenet.
Gal 3:28 Ei ole täsä Judalainen eli Grekiläinen: Ei orja eli wapa/ ei mies eli waimo: Sillä te oletta caicki yxi Christuxes Jesuxes.
Gal 3:29 Mutta jos te oletta Christuxen nijn te oletta myös Abrahamin siemen/ ja lupauxen jälken perilliset.

Vers. 3. Lihasa lopetta ) se on/ sijnä opisa/ joca ihmisen jättä hänen lihalliseen taitoons.
v. 19. Mihingä sijs ) Jumala on sulasta armosta Abrahamille perinnön luwannut/ se on/ wanhurscauden ja ijancaickisen elämän. Mitästä sijs Laki autta? Laki ilmoitta synnin/ ja waati paljon/ jota en me woi täyttä: ja ilmoitta myös synnin/ sentähden että me tiedäisim Jumalan meitä sulast Armosta wanhurscaxi tehnen. Jos Laki ainoastans ihmisen wanhurscaxi tekis/ mitästä me sijs Armolla tekisim/ joca meille luwattu on? v. eod. Wälimiehen ) se on/ Mosexen joca Jumalan ja Israelin Canssan wälillä wälimies oli/ johon ei wälimiestä tarwittu olis/ jos Canssa olis muutoin Lakia cuulla tahtonut/ Exod. 20:18. Deut. 5:5. Ellei he Lakia cuulla taida/ cuingasta sijs Laki heitä wanhurscaxi teke? Waan Jumala on yxi/ hän on yxinäns/ ja ei yxikän ole hänen wertans/ sentähden ei taida yxikän hänen cansans ilman Wälimiehetä olla/ nijncuin myös P. Job todista.

IV. Lucu .

ETten me ole enä Lain alla/ sijttecuin Christus tuli/ selittä Apostoli wertauxella perillisest/ joca lasna on esimiesten alla/ ja sijtte wapaxi pääse/ v. 1.
joca ei myös enä idzens nijden ala anna/ v. 8.
Muistutta/ millä mielellä Galaterit otit hänen wastan/ cosca hän heille ensist saarnais/ ja ettei he nytkän wihastuis/ jos hän heille totuuden sanois/ v. 13.
Wahwista taas endisen puhens/ cahden Abrahamin pojan/ Ismaelin ja Isaachin Historiast/ v. 21.

Gal 4:1 MUtta minä sanon: nijn cauwan cuin perillinen on lapsi/ ei ole hänen ja palwelian wälillä eroitusta/ waicka hän on caiken tawaran Herra/
Gal 4:2 Waan hän on Esimiesten ja haldiain hallus/ haman Isäldä määrättyn aican asti.
Gal 4:3 Nijn myös me/ cosca me olimma lapset/ nijn me olimma waaditut ulconaisten säätyin ala.
Gal 4:4 Mutta cosca aica oli täytetty/ lähetti Jumala Poicans syndynen waimosta/ Lain alaisexi tehdyn/ että hän ne/ jotca Lain alaiset olit/ lunastais.
Gal 4:5 Että me hänen lapsixens luetaisin.
Gal 4:6 Mutta että te oletta lapset/ lähetti Jumala Poicans Hengen teidän sydämihin/ joca huuta/ Abba/ racas Isä.
Gal 4:7 Nijn ei sillen ole orja/ waan lapsia: mutta jos lapsia/ nijn he owat Jumalan perilliset/ Christuxen cautta.
Gal 4:8 MUtta sillä ajalla cosca et te Jumalata tundenet/ palwelitta te nijtä jotca ei luonnostans jumalat olletcan.
Gal 4:9 Mutta sijttecuin te Jumalan tundenet oletta ( ja paljo enämmin te Jumalalda tutut oletta ) cuinga te sijs teidän käännätte jällens heickoin ja köyhijn säätyihin/ joita te wastudest palwella tahdotta?
Gal 4:10 Te otatte waarin päiwäst ja Cuucaudest/ ja juhlast/ ja wuoden ajast:
Gal 4:11 Minä pelkän teitä/ etten minä turhan olis teidän tähtenne työtä tehnyt.
Gal 4:12 Olcat nijncuin minä olen/ että minäkin olen nijncuin te.
Gal 4:13 Rackat weljet/ minä rucoilen teitä/ et te ole mitän minua wastan tehnet. Te tiedätte/ että minä olen lihan heickoudes teille ensist Evangeliumi saarnannut/
Gal 4:14 Ja minun kiusaustani/ cuin minä lihan puolesta kärsin/ et te ole ylöncadzonet etkä hyljännet/ waan corjaisitta minun nijncuin Jumalan Engelin/ Ja/ nijncuin Christuxen Jesuxen.
Gal 4:15 Cuinga autuat te silloin olitta? Minä olen teidän todistajan/ jos se olis mahdollinen ollut/ nijn te olisitta teidän silmänne uloscaiwanet/ ja minulle andanet.
Gal 4:16 Olengo minä sijs nyt teidän wihollisexen tullut/ että minä teille totuden sanon?
Gal 4:17 Ei he teitä wastan oikein kijwaele/ waan he tahtowat teitä minusta poiskäätä/ että te heitä kijwaisitte.
Gal 4:18 Kyllä kijwata hywä on/ jos se aina hywyden puoleen tapahtu/ ja ei ainoastans silloin/ cosca minä teidän tykönän olen.
Gal 4:19 Minun rackat lapseni/ jotca minun täyty wastaudest kiwulla synnyttä/ sijhenasti cuin Christus teisä jongun muodon sais.
Gal 4:20 Mutta minä soisin olewani teidän tykönän/ että minä taidaisin änenikin muutta/ embä minä tiedä mitä minä tästedes teen teidän cansan.
Gal 4:21 SAnocat te minulle/ jotca Lain alla olla tahdotta: ettekö te Lakia cuullet ole?
Gal 4:22 Sillä kirjoitettu on: Abrahamilla oli caxi poica/ yxi palckawaimosta ja toinen wapasta.
Gal 4:23 Mutta joca palckawaimosta oli/ se oli Lihasta syndynyt/ ja joca wapast oli/ se lupauxen cautta syndynyt oli.
Gal 4:24 Nämät sanat jotakin merkidzewät: ja owat ne caxi Testamentiä/ yxi Sinain wuoresta/ joca orjuteen synnyttä/ joca on Agar:
Gal 4:25 Sillä Sinain wuori Arabias Agarixi cudzutan/ ja ulottu haman Jerusalemin/ joca nyt on/ ja on lastens cansa orjana.
Gal 4:26 Mutta se Jerusalem joca ylhäldä on/ on wapa/ hän on caickein meidän äitim:
Gal 4:27 Sillä kirjoitettu on: iloidze sinä lapsitoin/ joca et synnytä/ pacahda ja huuda sinä/ joca et rascas ole: Sillä yxinäisellä on paljo enämbi lapsia/ cuin sillä jolla mies on.
Gal 4:28 Mutta me ( rackat weljet ) olemma lupauxen lapset/ Isaachin jälken.
Gal 4:29 Ja nijncuin se joca silloin Lihan jälken syndynyt oli/ wainois sitä joca Hengen jälken syndynyt oli: nijn se nytkin tapahtu.
Gal 4:30 Mutta mitä Ramattu sano? aja palckawaimo poikinens ulos. Sillä ei palckawaimon pojan pidä perimän wapan pojan cansa.
Gal 4:31 Nijn me sijs olemma/ rackat weljet/ en palckawaimon pojat/ waan wapan.

Vers. 12. Nijncuin minä ) se on/ olcat minun cohtani/ cuin minäkin teidän cohtan/ minä suon teille caicke hywä: sillä minä olen nijncuin tekin/ nimittäin/ nijncuin te olitta ennen minun cohtani/ ja toiwon wielä monda teistä olewan.
v. 17. Kijwaele ) Nimittäin/ wäärät Apostolit.

V. Lucu .

ETtä Christus on meitä Lain alda päästänyt: neuwo Apostoli meitä sijnä wapaudes pysymän/ eikä meitäm sillen saldiman tulla Lain orjuden ala/ v. 1.
cuitengin etten me salli wapauden Lihalle tila anda/ waan racastamme toinen toistam/ v. 13.
Cuoletamme Lihan töitä/ v. 16.
ja ahkeroidzemme Hengen hedelmitä/ v. 22.

Gal 5:1 NIjn pysykät sijs sijnä wapaudes/ jolla Christus meitä wapahtanut on/ ja älkät taas teitän secoittaco orjuden ikesen.
Gal 5:2 Cadzo/ minä Pawali sanon teille: jos te annatte teidän ymbärinsleicata/ nijn ei ole Christus teille hyödyllinen.
Gal 5:3 Mutta minä taas todistan/ jocainen cuin hänens ymbärinsleickautta/ hän on caicke Lakia welcapää pitämän.
Gal 5:4 Te oletta Christuxen cadottanet jotca Lain töillä tahdotta wanhurscaxi tulla/ ja oletta Armosta luopunet.
Gal 5:5 Mutta me odotamme Hengesä/ uscon cautta/ sitä wanhurscautta joca toiwottapa on.
Gal 5:6 Sillä ei Christuxes Jesuxes ymbärinsleickaus/ eikä esinahca mitän kelpa/ waan usco/ joca rackauden cautta työtä teke.
Gal 5:7 Te juoxitta hywin/ cucasta teidän esti totutta uscomast?
Gal 5:8 Ei sencaltainen yllytys ole hänestä/ joca teitä cudzunut on.
Gal 5:9 Wähä hapatus caiken taikinan hapatta.
Gal 5:10 Minä turwan teihin HERrasa/ ettet te toista mieldä ottais. Mutta joca teitä exyttä/ hänen pitä duomions candaman/ olcan cuca hän olis.
Gal 5:11 Jos minä wielä/ rackat weljet/ ymbärinsleickausta saarnan/ mingätähden minä sijs waino kärsin? Ja nijn olis ristin pahennus häwinnyt.
Gal 5:12 Josca ne eroitettaisin/ jotca teitä hucuttelewat.
Gal 5:13 Mutta te/ rackat weljet/ oletta wapauteen cudzutut/ ainoastans carttacat/ ettet te salli sen wapauden Lihalle tila anda/ waan palwelcat rackaudes toinen toistanne:
Gal 5:14 Sillä caicki Laki yhdes sanas täytetän/ nimittäin: Racasta lähimmäistäs nijncuin idziäs.
Gal 5:15 Mutta jos te toinen toistan puretta ja syötte/ nijn cadzocat/ ettet te toinen toiseldan syödyxi tule.
Gal 5:16 MUtta minä sanon: waeldacat Hengesä/ nijn et te Lihan himo täytä:
Gal 5:17 Sillä Liha himoidze Henge wastan/ ja Hengi Liha wastan. Nämät owat wastan toinen toistans/ nijn ettet te tee/ mitä te tahdotta.
Gal 5:18 Mutta jos te Hengeldä hallitan/ nijn et te ole Lain alla.
Gal 5:19 Mutta Lihan työt owat julkiset: cuin on: Huoruus/ Salawuoteus/ Saastaisus/
Gal 5:20 Haureus/ Epäjumalden palwelus/ Noituus/ Waino/ Rijta/ Cateus/ Wiha/ Torat/ Eripuraisus/ Eriseura/ Pahansuomus/
Gal 5:21 Murha/ Juopumus/ Ylönsyömys/ ja muut sencaltaiset/ joista minä olen teille ennengin sanonut/ ja wielä nytkin edellä sanon: että ne jotca sencaltaisia tekewät/ ei pidä Jumalan waldacunda perimän.
Gal 5:22 Mutta Hengen hedelmä on: Rackaus/ Ilo/ Rauha/ Pitkämielisys/
Gal 5:23 Ystäwys/ Hywys/ Usco/ Hiljaisus/ Puhtaus: Sencaltaisia wastan ei ole Lakia.
Gal 5:24 Mutta jotca Christuxen omat owat/ ne ristinnaulidzewat Lihans/ himoins ja haluins cansa. Jos me Hengesä elämme/ nijn waeldacam myös Hengesä.
Gal 5:25 Älkäm turha cunniata pyytäkö/ wihoittain ja cadehtien toinen toistam.

Vers. 3. Welcapää ) Sillä ei sydän ole ilman uscota puhdas/ eikä ilman sydämen puhtaudeta yxikän työ ole oikia ja puhdas.
v. 6. Joca rackauden cautta työtä teke ) Ei täsä rackaudelle omisteta/ että hän taita Usco täyttä/ eikä saata meitä wanhurscaxi: waan että hän on oikian eläwäisen Uscon mercki/ nijn että oikia Usco aina rackauden cautta waicutta. Mutta se Usco joca ei sitä tee/ ei se ole oikia Usco/ waan wäärä ja cuollut.
v. 11. Waino ) Nimittäin/ minun maan miehildäni Judalaisilda/ jotca Laist ja ymbärinsleickauxest paljo pitäwät. v. eod. Nijn olis ristin pahennus häwinnyt ) se on/ nijn se pahennus lackais/ cuin monda ottawat meidän rististäm ja wainostam/ jota me nijldä/ jotca Laisa rippuwat/ kärsimmä.
v. 13. Lihalle tila anda ) Sen ne tekewät jotca sanowat: että Usco caicki teke/ nijn ei meidän tarwita mitän hywä tekemän/ waan luottacam ainoastans meidän uscomme päälle.
v. 14. Caicki Laki ) Nimittäin/ mitä meidän lähimmäiseem tule/ cuinga meidän pitä idzemme händä wastan käyttämän.

VI. Lucu .

APostoli neuwo wielä usiambijn hywijn tapoihin/ kärsimiseen nijden cansa jotca horjahtuwat/ v. 1.
kijtollisuteen saarnajita wastan/ v. 6.
Hywyteen caickia wastan/ v. 9.
Päättäisäns ilmoitta/ mingätähden wäärät Apostolit ymbärinsleickausta waadeit/ v. 11.
Jota ei hän hänen saarnallans tahtonut/ v. 14.
Waan sano: ei ymbärinsleickaus eikä esinahca mixikän lueta Christuxes/ mutta vsi luondocappale/ v. 15.
Ja terwettä nijtä rackast/ jotca tämän opin pidit/ v. 16.

Gal 6:1 RAckat weljet/ jos ihminen osa johongun wicaan tulla/ nijn te jotca Hengelliset oletta/ ojetcat sencaltaista siweyden Hengesä/ ja cadzo idziäs/ ettes myös kiusatais.
Gal 6:2 Candacat toinen toisenne cuorma/ ja nijn te Christuxen Lain täytätte.
Gal 6:3 Sillä jos jocu luule idzens jotakin olewan/ joca ei cuitengan mitän ole/ hän wiettele idzens.
Gal 6:4 Mutta coetelcan cukin oman tecons/ ja sijtte hän taita ainoastans idzestäns kerscata/ ja ei yhdesäkän muusa:
Gal 6:5 Sillä cungin pitä oman cuormans candaman.
Gal 6:6 JOca sanalla neuwotan/ se jacacan caickia hywä sille/ joca hända neuwo.
Gal 6:7 Älkät exykö/ ei Jumala anna idziäns pilcata. Sillä mitä ihminen kylwä/ sitä hän myös nijttä/
Gal 6:8 Joca Lihasans kylwä/ se Lihastans turmeluxen nijttä. Mutta joca Hengesä kylwä/ se Hengestä ijancaickisen elämän nijttä.
Gal 6:9 Ja cosca me hywä teemme/ nijn älkäm suuttuco: Sillä aicanans mekin saamme nijttä ilman lackamat.
Gal 6:10 Cosca sijs meillä tila on/ nijn tehkäm jocaidzelle hywä/ mutta enimmitten nijlle jotca meidän cansaweljem uscosa owat.
Gal 6:11 CAdzocat/ cuinga suuren Lähetyskirjan minä olen teille omalla kädelläni kirjoittanut/
Gal 6:12 Jotca tahtowat caswon jälken Lihasa kelwata/ ne teitä ymbärinsleickauxeen waatiwat/ ainoastans ettei heitä Christuxen Ristillä wainotais.
Gal 6:13 Sillä ei nekän/ jotca ymbärinsleicatan/ Lakia pidä/ waan he tahtowat teitä ymbärinsleicata/ että he teidän Lihastan idziäns kerscata saisit.
Gal 6:14 Mutta pois se/ että minun pidäis jostacusta idziäni kerscaman/ waan ainoastans meidän HERran Jesuxen Christuxen Rististä/ jonga cautta mailma minulle ristinnaulittu on/ ja minä mailmalle.
Gal 6:15 Sillä Christuxes Jesuxes ei ymbärinsleickaus/ eikä esinahca mitän kelpa/ waan usi luondo.
Gal 6:16 Ja nijn monda cuin tämän ojennusnuoran jälken waeldawat/ heidän päälläns olcon Rauha ja Laupius/ ja Jumalan Israelin päällä.
Gal 6:17 Älkön yxikän tästälähin minua sillen waiwatco: sillä minä cannan minun ruumisani meidän HERran Jesuxen Christuxen arwet.
Gal 6:18 Meidän HERran Jesuxen Christuxen Armo olcon teidän hengenne cansa/ rackat weljet/ Amen.

Lähetetty Galatereille/ Romista.
Vers. 2. Christuxen Lain ) Ioh. 13:34.
v. 4. Ei yhdesäkän muusa ) se on/ ei pidä yhdengän idziäns sijtä ylistämän/ että hän on wäkewämbi ja hurscambi hänen lähimmäistäns/ waan cadzocan idze päällens/ ja kerscatcan omasta uscostans/ ja sijtä armosta cuin hänelle Jumalalda annettu on.
v. 12. Lihasa ) Nimittäin/ Judalaisille/ heidän ylimmäisille Papeillens ja Kirjanoppenuille/ että he muutamita ymbärinsleickauxeen/ Lakijn ja heidän säätyihins wedäisit/ joisa he ripuit wielä kijnni.
v. 14. Minä mailmalle ) Minä pidän mailman duomittuna caiken hänen oppins/ töidens ja tecoins cansa/ joca myös minungin oppini nijn pitä/ ja nijn me toinen toisem ristinnaulidzem.
v. 16. Ojennusnuoran ) Ei tämä ojennusnuora ole ihmisten opetus/ waan Evangelium ja Usco Christuxen päälle. Ja ne Christuxen arwet/ joista hän täsä puhu/ ei ollet haawat Christuxen ruumis/ waan caickinaiset kärsimiset/ cuin meidän on Christuxen tähden kärsiminen.