Pyhän Pawalin Epistola Epheserein tygö

22.04.2020

Esipuhe P. Pawalin Epistolast Epheserein tygö.
TÄsä Epistolas opetta P. Pawali/ ensin/ mikä Evangelium on/ cuinga se ainoalda Jumalalda on ijancaickisudest aigoittu/ ja Christuxen cautta ansaittu/ ja lähtenyt: että caicki jotca sen päälle uscowat/ ne tulewat wanhurscaxi/ wagaxi/ eläwäxi/ autuaxi/ ja wapaxi Laista/ synnistä ja cuolemasta.
Ja näistä on colmes ensimäisis Luguis.
Sijtte hän opetta wälttämän caickia wääriä opetuxia/ jotca owat opin liset ja ihmisen säädyt/ että me caicki yhdesä Pääsä pysymme wahwana/ lujana/ toimellisna ja täydellisnä ainoas Christuxes/ josa meille caicki ne owat/ nijn etten me mitän tarwidze paidzi ja ulco hänestä.
Ja näistä on neljännes Lugus.
Opetta myös hywillä töillä Usco osottaman/ ja syndiä wälttämän.
Ja hengellisillä aseilla Perkelettä wastan sotiman.
Jolla me ristin alla toiwos wahwana pysyisimme.

P. Pawalin Epistola Epheserein tygö .

I. Lucu .

PAwali terwettä Ephesereitä/ v. 1.
Kijttä Jumalata joca hänen ja muut on cudzunut hänen tundoons ja armoons Jesuxen Christuxen cautta/ v. 3.
Jonga cautta myös hekin olit oikiaan tundoon tullet/ v. 13.
Kijttä sentähden Jumalata/ ja rucoile/ että hän wieläkin tahdois heitä sijnä walista/ v. 16.
Ja he ymmärräisit Jumalan hywyden ja woiman/ v. 18.
Joca hänen Poicans Christuxen on herättänyt/ ja pannut caickein HERraxi/ cuin täsä ja tulewaises mailmas nimittä taitan/ v. 20.

Ef 1:1 PAwali Jesuxen Christuxen Apostoli/ Jumalan tahdosta. Pyhille/ jotca Ephesos asuwat/ ja Jesuxen Christuxen päälle uscowat.
Ef 1:2 Armo olcon teidän cansan/ ja Rauha Jumalalda/ meidän Isäldäm/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
Ef 1:3 KIjtetty olcon Jumala/ ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä/ joca meitä on siunannut caickinaisella hengellisellä siunauxella/ Taiwaisa/ Christuxen cautta.
Ef 1:4 Nijncuin hän meitä on sen cautta walinnut/ ennencuin mailman perustus laskettu oli/ että meidän piti pyhät ja laittamattomat rackaudes hänen edesäns oleman.
Ef 1:5 Ja on säätänyt meitä corjatta lapsixens/ Jesuxen Christuxen cautta/ hänen hywän tahtons jälken.
Ef 1:6 Hänen cunnialisen Armons kijtoxexi/ jonga cautta hän on meitä sen rackan cautta otollisexi tehnyt.
Ef 1:7 Jonga weren cautta meillä lunastus on/ nimittäin/ syndein andexiandamus/ hänen Armons rickauden jälken.
Ef 1:8 Joca meille runsast caickinaisen wijsauden ja taidon cautta tapahtunut on.
Ef 1:9 Ja on meille hänen tahtons salaisuden hywästä suomastans tiettäwäxi tehnyt/ ja on sen hänen cauttans edestuottanut/ saarnatta:
Ef 1:10 Cosca aica täytetty oli/ että hän caicki cappalet pääldiskein Christuxes yhdistäis/ sekä ne jotca Taiwasa/ että myös ne jotca maan päällä owat/ idze cauttans.
Ef 1:11 Jonga cautta me perillisixi tullet olemma/ jo ennen hänen aiwoituxens jälken säätyt/ joca caicki cappalet oma tahtons neuwon jälken waicutta/
Ef 1:12 Että me olisimma hänen cunnians kijtoxexi/ me jotca ennen Christuxen päälle toiwoimma.
Ef 1:13 Jonga cautta te myös totuuden sanan cuullet oletta/ nimittäin/ Evangeliumin teidän autuudestan/ jonga cautta te/ sijttecuin te uscoitta/ kijnnitetyt oletta/ lupauxen Pyhällä Hengellä.
Ef 1:14 Joca meidän perindömme pantti on/ meidän lunastuxehem/ että me hänen omaidzens olisimma/ hänen cunnians kijtoxexi.
Ef 1:15 SEntähden minäkin/ sijttecuin minä cuulin sijtä uscosta cuin teillä HERran Jesuxen päälle on/ ja teidän rackaudestan caickein Pyhäin tygö:
Ef 1:16 En lacka kijttämäst Jumalata teidän edestän/ ajatellen aina teitä minun rucouxisani.
Ef 1:17 Että meidän HERran Jesuxen Christuxen Jumala/ cunnian Isä/ andais teille wijsauden ja ilmoituxen Hengen hänen tundemiseens/
Ef 1:18 Ja walaisis teidän ymmärryxenne silmät/ tundeman mingäcaltainen teidän cudzumisenne toiwo olis/ ja mingämuotoinen rickaus hänen cunnialisest perimisestäns olis hänen Pyhisäns.
Ef 1:19 Ja cuinga suuri hänen woimans meidän cohtamme on/ jotca hänen wäkewän woimans waicuttamisen päälle uscomma.
Ef 1:20 Jonga hän Christuxes waicutti/ cosca hän hänen cuolluista herätti/ ja pani istuman oikialle kädellens Taiwaisa.
Ef 1:21 Caiken hallituxen/ wallan/ wäkewyden/ HERrauden päälle/ ja caiken sen päälle cuin nimittä taitan/ ei ainoastans täsä mailmasa/ mutta myös tulewaises.
Ef 1:22 Ja on caicki pannut hänen jalcains ala/ ja on myös hänen pannut Seuracunnalle Pääxi caickein päälle.
Ef 1:23 Joca on hänen ruumins/ nimittäin/ täyttämys/ joca caicki caikisa täyttä.

Vers. 4. Walinnut ) Nimittäin/ Christuxes. Tästä nähdän/ ettei Jumala Absolute, se on/ ilman caickein cappalden cadzomist/ ole muutamita walinnut ja muutamita hyljännyt/ mutta hän on Christuxen päälle cadzonut/ ja Uscon/ jolla me hänen meillem omistam/ ja hänen ansions.
v. 10. Yhdistäis ) Jumala tahto/ että caicki olisit Christuxen ala annetut/ ja että hän nijden HERrana ja päänä pidetäisin/ Psal. 8. nijn että jolla ei hän ole/ ei sillä myös oikia Jumala ole.
v. 11. Waicutta ) Nimittäin/ mitä meidän autuutemme tule.
v. 20. Oikialle kädellens ) Nimittäin/ hänen ihmisen luondons puolesta. Ambros. secundum quam
v. 21. Caickein ) Sencaltainen Seuracunnan Pää on Christus/ joca myös caickein cappalden HERra on/ Perkelen/ mailman/ etc.
v. 23. Joca caicki caikisa täyttä ) Christus caiken wircomisen caikis luondocappaleis waicutta/ sentähden caicki cappalet owat hänestä täytetyt: njncuin Christillinengin Seuracunda on Christuxen täyttämys/ nijn että hän on Christuxen cansa täydellinen ruumis ja coconainen joucko.

II. Lucu .

APostoli luettele hywiä tecoja/ että hän on heitä/ cosca he synnisä cuollet olit/ ja luonnostans wihan lapset nijncuin muutkin/ Christuxen cautta eläwäxi tehnyt/ ja taiwalliseen majaan saattanut/ v. 1.
4. armost ja ei ansiost/ v. 8.
Neuwo heitä muistaman endistä radolisuttans/ v. 11.
ja sitä cunniata/ johonga he nyt tullet owat/ nimittäin/ että he olit Jumalan Canssan cansa yhdistetyt/ ja olit saanet rauhan ja wapan tilan tulla hänen tygöns/ nijncuin hänen oma perhens/ v. 13.

Ef 2:1 JA myös te/ cosca te cuollet olitta ylidzekäymisen ja syndein tähden.
Ef 2:2 Joisa te muinen waelsitta/ tämän mailman juoxun jälken: ja sen Pääruhtinan/ jolla tuulesa walda on/ nimittäin/ sen Hengen jälken/ joca tälläkin ajalla epäuscoisis lapsis waicutta.
Ef 2:3 Joiden seas me caicki muinen meidän Lihamma himois waelsimma/ ja teimme Lihan ja Toimen tahdon jälken/ Ja olimma luonnostam wihan lapset nijncuin muutkin.
Ef 2:4 Mutta Jumala/ joca ricas on laupiudest/ hänen suurest rackaudestans/ jolla hän on meitä racastanut/
Ef 2:5 Cosca me wielä synnis cuollet olimma/ on hän meitä Christuxen cansa eläwäxi tehnyt/ ( sillä Armosta oletta te autuaxi tullet )
Ef 2:6 Ja on meidän ynnä hänen cansans herättänyt/ ja istuttanut taiwallisijn menoihin/ Christuxes Jesuxes.
Ef 2:7 Että hän tulewaisella ajalla/ hänen ylönpaldisen Armons rickauden/ hänen hywydestäns meidän cohtam Christuxes Jesuxes osotais.
Ef 2:8 Sillä Armosta te oletta autuaxi tullet/ Uscon cautta/ ja et te idze teistän/ Jumalan lahja se on/ ei töistä/
Ef 2:9 Ettei yxikän idziäns kerscais.
Ef 2:10 Sillä me olemma hänen tecons/ luodut Christuxes Jesuxes hywijn töihin/ joihin Jumala meidän on jo ennen waeldaman walmistanut.
Ef 2:11 SEntähden ajatelcat että te olitta muinen pacanat Lihan jälken/ ja nijldä cudzuttin esinahaxi/ jotca Lihan jälken ymbärinsleickauxexi cudzuttin/ joca käsillä tehdän.
Ef 2:12 Ja että te sijhen aican ilman Christuxeta olitta/ ulcona Israelin kyläcunnast/ ja muucalaiset lupauxen Testamendistä/ josta ei teillä toiwoacan ollut/ ja olitta mailmas ilman Jumalata.
Ef 2:13 Mutta nyt te Christuxes Jesuxes oletta/ ja muinen taambana olitta/ nyt te Christuxen weren cautta oletta lähes pääsnet:
Ef 2:14 Sillä hän on meidän rauham/ joca molemmista on yhden tehnyt ja on waiheaidan särkenyt/ että hän Lihans cautta wihan poisotti:
Ef 2:15 Nimittäin/ Lain/ joca käskyihin päätetty oli. Että hän cahdesta yhden vden ihmisen lois idze hänesäns/ ja tekis rauhan.
Ef 2:16 Ja että hän ne molemmat Jumalan cansa yhdexi ruumixi ristin cautta sowitais: ja on sen wihan idze cauttans cuolettanut.
Ef 2:17 Ja on tullut Evangeliumin cautta rauha ilmoittaman/ teille jotca taambana olitta/ ja nijlle jotca läsnä olit.
Ef 2:18 Sillä hänen cauttans me molemmin yhdes Henges saamme Isä lähestyä.
Ef 2:19 Nijn etpä te sillen ole wierat ja muucalaiset/ waan Pyhäin kylänmiehet ja Jumalan perhe:
Ef 2:20 Prophetain ja Apostolein perustuxen päälle raketut/ josa Jesus Christus paras culmakiwi on.
Ef 2:21 Jonga päälle caicki rakennus toinen toiseens lijtetän/ ja caswa pyhäxi Templixi HERrasa.
Ef 2:22 Jonga päälle te myös raketan/ Jumalalle asuinsiaxi/ Henges.

Vers. 1. Cuollet ) Tästä nähdän/ ettei ihminen taida idzestäns sijhen mitän autta/ että hän käätyxi tulis/ ja nousis synnistäns/ enä cuin cuolluckan ihminen.
v. 14. Molemmista ) Nimittäin/ Judalaisist ja pacanoist.
v. 15. Nimittäin/ Lain ) Laki on ollut rijdaxi pacanain ja Judalaisten wälillä: sillä Judalaiset tahdoit sentähden parammat olla. Mutta nyt että Hengi on caikilla/ Christuxen cautta/ ilman Laita/ nijn se rijta loppu/ ja caicki owat yhtäläiset.

III. Lucu .

PAwali sano idzens sentähden fangixi/ että hän pacanoille saarnannut oli/ v. 1.
sijtä cauwan peitetyst/ ja nyt ilmoitetust salaisudest/ että pacanatkin sijtä Armost osallisexi tulisit/ joca Christuxes Jesuxes luwattu oli/ v. 2.
Neuwo heitä/ ettei he hänen kärsimisens tähden waiwuis/ v. 13.
Rucoile Jumalan wahwistaman heitä Uscoon ja tundoon ja muihin lahjoihin/ v. 14.
Päättä kijtoxella Jumalan tygö/ v. 20.

Ef 3:1 SEntähden/ minä Pawali olen Jesuxen Christuxen fangi teidän/ pacanain/ tähden.
Ef 3:2 Nijncuin te cuullet oletta Jumalan Armon wirgasta/ joca minulle teidän puoleen annettu on.
Ef 3:3 Että minulle on tämä salaus/ ilmoituxen cautta tiettäwäxi tehty/ nijncuin minä jo ennen lyhykäisest kirjoitin.
Ef 3:4 Joista te lukein taidatte minun ymmärryxeni Christuxen salaisudes tuta.
Ef 3:5 Joca ei ole endisijn aicoin nijn ihmisten lapsille tiettäwäxi tehty/ cuin se nyt hänen pyhille Apostoleillens ja Prophetaillens Hengen cautta ilmoitettu on.
Ef 3:6 Nimittäin/ että pacanat pitä cansaperilliset oleman/ ja yhdes ruumis/ ja osalliset hänen lupauxestans/ Christuxes/ Evangeliumin cautta:
Ef 3:7 Jonga palweliaxi minä tullut olen/ Jumalan armon lahjan cautta/ joca hänen woimallisest waicutuxestans minulle annettu on.
Ef 3:8 Minulle/ joca caickein wähin Pyhäin seas olen/ on tämä Armo annettu/ että minä pacanain seas tutkimattoman Christuxen rickauden julistaisin:
Ef 3:9 Ja jocaista walistaisin/ mingämuotoinen osallisus sijnä salaisudes on/ joca tähänasti mailman algusta on salattu ollut/ Jumalas/ joca caicki Jesuxen Christuxen cautta luonut on.
Ef 3:10 Että nyt haldioille ja herraudelle Taiwahis Jumalan moninainen wijsaus Seuracundain cautta tiettäwäxi tulis.
Ef 3:11 Sen aiwoituxen jälken hamast mailman algusta/ jonga hän Christuxes Jesuxes meidän HERrasam osottanut on.
Ef 3:12 Jonga cautta meillä on uscallus/ ja me pääsemmä/ caikella rohkeudella/ uscon cautta hänen tygöns.
Ef 3:13 SEntähden minä rucoilen/ ettet te minun waiwaini tähden wäsyis/ cuin minä teidän edestän kärsin/ joca teidän cunnian on.
Ef 3:14 Sentähden cumarran minä polweni meidän HERran Jesuxen Christuxen Isän puoleen:
Ef 3:15 Joca caickein oikia Isä on/ cuin Taiwahas ja maasa lapsixi cudzutan.
Ef 3:16 Että hän annais teille woima hänen cunnians rickauden jälken/ että te hänen Hengens cautta wäkewäxi tulisitta/ sisällises ihmises.
Ef 3:17 Ja että Christus asuis vscon cautta teidän sydämisän/ ja te olisitta rackauden cautta kijnnitetyt ja perustetut.
Ef 3:18 Että te ymmärräisittä caickein Pyhäin cansa/ mikä leweys/ pituus/ sywyys ja corkeus olis.
Ef 3:19 Ja sen cautta Christuxen rackauden tundisitta/ joca caiken tundemisen woitta/ että te olisitta caickinaisella Jumalan täydellisydellä täytetyt.
Ef 3:20 Mutta hänelle ( joca caicki ylönpaldisest woi tehdä/ caiken sengin ylidze cuin me rucoilemma taicka ymmärrämme:
Ef 3:21 Sen woiman jälken/ joca meisä waicutta ) olcon cunnia Seuracunnasa/ joca on Christuxes Jesuxes/ caikin aigoin/ ijancaickisest nijn ijancaickiseen/ Amen.

Vers. 10. Haldioille ) Waicka Jumalan Engelit owat Jumalasta täynäns/ nijn he cuitengin äckäwät jocapäiwä Christicunnas vdet Armot ja lahjat/ joita Jumala alati jaca/ nijncuin Christuskin sano/ Luc. 15. että Engelit iloidzewat syndisen tähden/ joca hänens paranda.
v. 18. Leweys ) Rackaus osotta cosca vsco oikia on/ joca sijtte käsittä ettei mitän lewiätä/ pitkä/ sywä ja corkiata ole/ josa ei Christus taida eli woi autta/ ei myös ensingän pelkä syndiä/ cuolemata ja Helwettiä/ olis se nijn lewiä/ pitkä/ sywä/ etc. cuin tahdois. Nijncuin Psal. 139. sanotan:
v. 19. Woitta ) Paljo suurembi asia on Christusta racasta cuinpaljon saarnata: sillä ymmärrys saatta ylpeyden/ mutta rackaus paranda. Item, joca Jumalata racasta/ hän on häneldä tuttu/ 1. Cor. 8:1. & 3. Ioh. 22:1. v. eod. Jumalan täydellisydellä täytetyt ) Että Jumala teisä yxinäns wallidzis/ ja waicutais/ ja te hänestä täydelliset olisitta.

IV. Lucu .

APostoli neuwo heitä wielä/ tämän cudzumisen jälken soweliast waeldaman/ lijatengin että he nöyrydellä/ siweydellä ja kärsimisellä Christillist yximielisyttä ahkeroidzisit/ v. 1.
Sillä sentähden oli Christus Taiwasen astunut/ ja andoi ihmisille erinomaisia lahjoja/ ja erinomaiset wirat/ että me palwelisimma toinen toistam/ hänen ruumins rakennuxexi/ v. 7.
ja että endist pacanalista elämätä wäldetäisin/ pitäin vtta elämätä Christuxes Jesuxes/ v. 17.

Ef 4:1 NIjn minä fangittu HERrasa neuwon teitä/ että te sijnä cudzumises/ johon te cudzutut oletta/ nijn waellaisitte cuin sopi:
Ef 4:2 Caikella siweydellä/ nöyrydellä ja kärsimisellä/ ja kärsikät toinen toistan rackaudes.
Ef 4:3 Ahkeroitcat myös pitämän Henges yhteyttä/ rauhan siten cautta.
Ef 4:4 Yxi Ruumis ja yxi Hengi/ nijncuin tekin oletta teidän cudzumisesan yhdencaltaiseen toiwoon cudzutut.
Ef 4:5 Yxi HERra/ yxi Usco/
Ef 4:6 Yxi Jumala caickein Isä/ joca caickein teidän päällänne on/ ja teidän caickein cauttan/ ja teisä caikisa.
Ef 4:7 MUtta jocaidzelle meille on Armo annettu Christuxen lahjan mitan jälken.
Ef 4:8 Sentähden hän sano: hän on ylösastunut corkeuten/ ja on fangiuden fangixi wienyt/ ja ihmisille lahjoja andanut.
Ef 4:9 Mutta se cuin hän ylösastui/ ei ole mikän muu/ cuin että hän ennen tänne alesastui/ alimmaisijn maan paickoihin?
Ef 4:10 Joca alesastunut on/ hän on se joca caickein Taiwasten päälle astui/ että hän caicki täyttäis.
Ef 4:11 Hän on pannut muutamat Apostoleixi/ muutamat Prophetaixi/ muutamat Evangelistereixi/ muutamat Paimenixi ja opettajixi.
Ef 4:12 Että Pyhät wirgan työhön hangitut olisit/ jonga cautta Christuxen ruumis raketuxi tulis.
Ef 4:13 Sijhenasti cuin me caicki yhdencaltaiseen uscoon tulemma/ ja Jumalan Pojan tundemiseen/ ja täydellisexi miehexi/ joca täydellises Christuxen ijän mitas on.
Ef 4:14 Etten me sillen lapset olis/ jotca horjuisim ja caickinaisilda opetuxen tuulilda wietelläisin/ ihmisten coiruden ja cawaluden cautta/ joilla he meitä ymbärikäywät/ saadaxens pettä.
Ef 4:15 Mutta olcam toimelliset rackaudes/ ja caswacam caikis/ hänesä/ joca Pää on/ Christus.
Ef 4:16 Josta coco ruumis yhten lijtetän/ ja yxi jäsen rippu toisesta/ caikisa jäsenisä/ ja nijn cukin toistans palwele/ sen työn perän cuin cullakin jäsenällä on/ tawallans/ ja saatta ruumin caswaman idzellens parannuxexi caikes rackaudes.
Ef 4:17 NIjn minä nyt sanon/ ja todistan HERrasa/ ettet te sillen waella nijncuin muut pacanat/ mielens tyhmydes.
Ef 4:18 Joiden ymmärrys pimitetty on/ ja owat wierandunet sijtä elämästä/ joca Jumalasta on/ tyhmyden cautta cuin heisä on/ ja heidän sydämens sokeuden cautta.
Ef 4:19 Jotca catomattomudesans ylönannoit heidäns haureuteen ja teit caickinaista saastaisutta ahneudes.
Ef 4:20 Mutta et te nijn Christusta ole oppenet:
Ef 4:21 Jos te muutoin hänest cuullet oletta/ ja hänes opetetut olitta/ cuinga toimellinen meno Jesuxes on.
Ef 4:22 NIjn pangat tykönne pois se wanha ihminen/ jonga cansa te ennen waelsitta/ joca himoin cautta/ exyxis idzens turmele.
Ef 4:23 Mutta udistacat teitän teidän mielennä Henges.
Ef 4:24 Ja pukecat päällen usi ihminen/ joca Jumalan jälken luotu on/ toimellises wanhurscaudes ja pyhydes.
Ef 4:25 Sentähden pangat pois walhe/ ja puhucan jocainen lähimmäisens cansa totuutta/ sillä me olemma jäsenet keskenäm.
Ef 4:26 Wihastucat/ ja älkät syndiä tehkö: älkät andaco Auringon laske ylidze teidän wihan:
Ef 4:27 Älkät andaco laittajalle sia.
Ef 4:28 Joca warastanut on/ älkän sillen warastaco/ waan paremmin tehkän työtä/ ja toimittacan käsilläns jotakin hywä/ että hänellä olis tarwidzewalle jacamist.
Ef 4:29 Älkät riettaisita puheita puhuco/ waan mitä tarpellinen on parannuxexi/ jos nijn tarwitan/ että se kelwollinen cuulla olis.
Ef 4:30 Ja älkät Jumalan Pyhä Henge murhellisexi saattaco/ jolla te lunastuxen päiwän asti kijnnitetyt oletta.
Ef 4:31 Caicki picaisus/ ja julmuus/ ja wiha/ ja huuto/ ja sadatus/ olcon caucana teistä/ caiken pahuden cansa.
Ef 4:32 Mutta olcat toinen toisellenne ystäwäliset ja laupiat/ ja andexi andacat toinen toisellen/ nijncuin Jumala teillekin Christuxen cautta andexi andanut on.

Vers. 1. Cudzumises ) On se yhteinen cudzumus/ jolla he Jumalan Armoon ja ystäwyteen cudzutut olit.
v. 8. Fangiuden ) se on/ Syndi/ cuolema ja omatundo/ ettei ne meitä sillen woi käsittä eikä kijnnipitä.
v. 10. Caicki täyttäis ) Että hän caicki caikis waicutta/ ja ei mitän paidzi hänetä tehdä/ puhuta eli ajatella. Joca ihmisen luonnon puolesta tapahtu: sillä Jumalisuden luonnon puolesta hän jo ennen caicki täyttänyt on. Nijncuin wanha Kircon opettaja Theophylactus tästä kirjoitta: dominatione Nijn Oecumenius myös tästä kirjoitta.
v. 12. Hangitut ) se on/ hywin walmistetut/ ja caickialda edescadzotut ja sowitetut/ nijn ettei mitän Christicunnan wiras puutuis.
v. 14. Ihmisten coiruden cautta ) Nijncuin jocu pyörä ymbärinsjuoxutetan/ nijn myös ne jotca ihmisten opetuxia edestuowat/ Pyhän Ramatun toimet ymbäri wijpoittelewat ja kändelewät.

V. Lucu .

APostoli neuwo heitä yhteisest/ Christilliseen elämään/ ja erinomaisijn hywijn tapoihin/ ja kieldä myös muutamist wioist ja pahoist tawoist/ v. 1.
Opetta nijtä jotca Awioskäskys owat/ cuinga heidän pitä toinen toistans wastan oleman/ Christuxen ja hänen Seuracundans menost/ v. 22.

Ef 5:1 NIjn olcat sijs Jumalan seurajat/ nijncuin rackat lapset.
Ef 5:2 Ja waeldacat rackaudes: nijncuin Christus meitä racasti/ ja ulosandoi hänens meidän edestäm/ lahjaxi/ uhrixi ja Jumalalle makiaxi hajuxi.
Ef 5:3 Mutta huorutta ja caicke riettautta/ eli ahneutta/ älkät andaco teidän seasan ensingän mainita/ nijncuin pyhäin sopi.
Ef 5:4 Ja häpiälisiä sanoja/ ja hulluja puheita eli jaarituxia/ jotca ei mihingän kelpa/ waan parammin kijtossanoja:
Ef 5:5 Sillä se te tietkät/ ettei yxikän salawuoteinen/ taicka saastainen/ eli ahne ( joca epäjumalan palwelia on ) ole Christuxen ja Jumalan waldacunnan perillinen.
Ef 5:6 Älkät andaco yhdengän pettä teitän turhilla puheilla: sillä sentähden Jumalan wiha epäuscoisten lasten päälle tule.
Ef 5:7 Älkät sentähden olco heidän osaweljens:
Ef 5:8 Sillä muinen te olitta pimeys/ mutta nyt te oletta walkeus HERrasa.
Ef 5:9 Waeldacat nijncuin walkeuden lapset: sillä Hengen hedelmä on caikes hywydes ja wanhurscaudes/ ja totuudes.
Ef 5:10 Ja coetelcat mikä HERralle otollinen olis.
Ef 5:11 Älkät olco osalliset hedelmättömäin pimeyden töistä/ waan parammin nuhdelcat heitä:
Ef 5:12 Sillä mitä sala tapahtu/ se olis häpiä ilmoitta.
Ef 5:13 Mutta caicki nämät ilmei tulewat/ cosca he walkeudelda rangaistan: sillä caicki cuin ilmei tule/ se on walkeus. Sentähden hän sano:
Ef 5:14 Heräjä sinä joca macat/ ja nouse cuolleista/ nijn Christus sinua walaise.
Ef 5:15 NIjn cadzocat/ että te wisusti waellatte/ ei nijncuin tyhmät/ waan nijncuin wijsat:
Ef 5:16 Ja hangitcat teitän ajallans: sillä aica on paha.
Ef 5:17 Älkät sentähden olco taitamattomat/ waan taitawat/ mikä HERran tahto on.
Ef 5:18 Ja älkät juopuco wijnasta/ josta paha meno tule.
Ef 5:19 Waan olcat täytetyt Pyhällä Hengellä/ ja puhucat keskenän Psalmeista/ ja kijtoswirsistä/ ja hengellisistä lauluista/ weisaten ja soittain HERralle teidän sydämesän.
Ef 5:20 Kijttäin aina Jumalata ja Isä/ jocaidzen edestä/ meidän HERran Jesuxen Christuxen nimeen:
Ef 5:21 Ja olcat toinen toisenne alammaiset Jumalan pelgosa.
Ef 5:22 WAimot olcan miehillens alammaiset/ nijncuin HERralle:
Ef 5:23 Sillä mies on waimon pää/ nijncuin Christus on Seuracunnan pää/ ja hän on hänen ruumins holhoja.
Ef 5:24 Mutta nijncuin Seuracunda on Christuxelle alammainen/ nijn myös waimot pitä miehillens caikis alammaiset oleman.
Ef 5:25 MIehet/ racastacat teidän waimojan/ nijncuin myös Christus Seuracunda racasti/ ja ulosannoi idzens hänen tähtens.
Ef 5:26 Että hän sen pyhitäis/ ja on sen jo puhdistanut weden pesos sanan cautta.
Ef 5:27 Että hän saatais idzellens cunnialisen Seuracunnan/ jolla ei pilckua eikä ryppyä ole/ eli jotacuta muuta sencaltaista/ waan että hän pyhä ja laittamatoin olis.
Ef 5:28 Miehet pitä waimojans racastaman/ nijncuin omia ruumitans.
Ef 5:29 Joca hänen waimoans racasta/ hän racasta idziäns: sillä ei yxikän ole oma lihans coscan wihannut/ waan elättä ja rawidze sitä. Nijncuin myös HERra Seuracunda:
Ef 5:30 Sillä me olemma hänen ruumins jäsenet/ hänen lihastans/ ja luistans.
Ef 5:31 Sentähden ylönanda ihminen Isäns ja äitins/ ja pysy waimons tykönä/ ja nijn caxi tulewat yhdexi lihaxi.
Ef 5:32 Tämä salaisus on suuri/ mutta minä puhun Christuxesta ja Seuracunnasta.
Ef 5:33 Cuitengin racastacan cukin teistä waimoans nijncuin idziäns/ mutta peljätkän waimo miestäns.

Vers. 8. Pimeys ) Te istuitta pimeydes ja erhetyxes/ ja et tietänet Jumalan tahdosta/ mutta nyt te oletta Jumalan Evangeliumilla walaistut/ että te tiedätte/ cuinga teidän pitä elämän.
v. 13. Walkeudelda ) se on/ Jumalan sanalda.
v. 16. Paha ) Christittyä ihmistä moninaiset cohtawat/ ja händä hywistä töistä estäwät/ että hän idzens pitä toisinans nijncuin orjan/ irralle päästämän/ ja ottaman tilan hywijn töihin/ nijncuin hän parhain taita ja woi. Nijncuin sanotan: Amici fures temporis, se on ystäwitten tähden paljo tehdän.
v. 18. Paha meno tule ) Sillä me näemmä juomarit kyllä tawattomaxi/ hulluxi/ tuimaxi/ häwyttömäxi ja pahantawaisexi caikis asiois: sanois/ huudos/ pargus ja muisa tawois.
v. 32. Tämä salaisus ) Sacramenti eli mysterion cudzutan/ salaisus/ eli jocu salattu cappale/ joca ciutengin ulconaisest jotakin tietä: nijn myös Christus ja hänen Seuracundans/ on salaisus/ suuri/ jalo ja pyhä salattu cappale/ joca uscotan/ ja ei nähdä. Se nyt miehes ja waimos ulconaisest ymmärretän: Että nijncuin mies ja waimo owat yxi ruumis/ ja caicki heidän tawarans on yhteinen: nijn myös Christillisellä Seuracunnalla on caicki mitä Christuxella on/ ja hän idze on.

VI. Lucu .

APostoli opetta wielä lapsia oikein idzens käyttämän wanhembitans wastan: ja cuinga nijden lapsians wastan oleman pitä/ v. 1.
palwelioita ja Isänditä/ v. 5.
cuinga caicki pitä idziäns warustaman Perkelettä ja hänen päällecarcamistans wastan/ v. 10.
ano heidän rucoustans Jumalan tygö/ että hän wielä Christuxen Evangeliumita rohkiast saarnais/ v. 19.
Sano Tychicuxen lähettänens/ heille tiettäwäxi tekemän hänen tilans/ v. 21.
ja luo terweyxiä/ v. 23.

Ef 6:1 LApset/ olcat cuuliaiset teidän wanhemmillen HERrasa: sillä se on oikein.
Ef 6:2 Cunnioita Isäs ja äitiäs/ joca on ensimäinen käsky/ jolla lupaus on.
Ef 6:3 Ettäs menestyisit ja cauwan eläisit maan päällä.
Ef 6:4 Ja te Isät/ älkät yllyttäkö teidän lapsian wihaan/ waan caswattacat heitä rangaistuxes ja HERran nuhtesa.
Ef 6:5 PAlweliat/ olcat cuuliaiset teidän ruumillisille Isännillen/ pelgolla ja wapistuxella/ teidän sydämenne yxikertaisudes/ nijncuin Christuxelle.
Ef 6:6 Ei ainoastans silmäin edes palwellen/ nijncuin ihmisten mielen noutexi: waan nijncuin Christuxen palweliat/ tehden sydämest hywällä mielellä mitä Jumala tahto.
Ef 6:7 Ja tietkät/ että te palweletta HERra/ ja ei ihmistä.
Ef 6:8 Tietkät myös/ mitä hywä cukin teke/ sen hän on jällens HERralda saapa/ olcon orja eli wapa.
Ef 6:9 JA te Isännät/ tehkät myös nijn heitä wastan/ ja pangat pois uhcauxet/ tieten/ että teidän HERran on myös Taiwahis/ jonga edes ei ole ihmisen muodon cadzomusta.
Ef 6:10 WIjmein/ rackat weljeni/ olcat wäkewät HERrasa/ ja hänen wäkewydens woimasa.
Ef 6:11 Pukecat päällen Jumalan sotaaset/ että te Perkelen cawalita päällecarcamisia woisitta wastanseisoa:
Ef 6:12 Sillä ei meillä ole sota Liha eikä werta wastan/ waan Pääruhtinoita ja waldoja wastan/ se on/ mailman Herroja wastan/ jotca tämän mailman pimeydes wallidzewat: pahoja hengiä wastan Taiwan alla.
Ef 6:13 Sentähden ottacat Jumalan sotaaset/ että te woisitta pahana päiwänä wastanseisoa/ ja caikis asiois pysywäiset olisitta.
Ef 6:14 NIjn seisocat wyötetyt cupeista totuudella/ ja wanhurscauden rindaraudalla puetetut.
Ef 6:15 Ja jalat walmixi kengitetyt/ saarnaman rauhan Evangeliumita.
Ef 6:16 Mutta caikis/ ottacat Uscon kilpi/ jolla te woitta sammutta caicki sen ruman tuliset nuolet.
Ef 6:17 Ja ottacat päähän terweyden rautalacki: ja Hengen miecka/ joca on Jumalan sana.
Ef 6:18 Ja rucoilcat aina caikes waaras/ rucoilemisella ja anomisella/ Hengesä: ja walwocat caikella ahkerudella ja rucouxella/ caickein Pyhäin tähden/ ja minungin tähteni.
Ef 6:19 Että minulle puhetta annetaisin awoiomella suulla puhuaxeni/ ja nijn tiettäwäxi tekisin Evangeliumin salaisuden.
Ef 6:20 Jonga käskyläinen minä näisä cahleisa olen/ että minä nijsä rohkiast puhuisin/ nijncuin minun puhuaxeni tulekin.
Ef 6:21 Mutta että te myös tiedäisitte/ cuinga minun käteni käy/ ja mitä minä teen/ caiken sen on Tychicus/ minun racas weljen/ ja uscollinen palwelia HERrasa/ teille tiettäwäxi tekewä.
Ef 6:22 Jonga minä teidän tygönne lähetin/ että te saisitta tietä/ cuinga minun käten käy/ ja että hän teidän sydämenne lohdutais.
Ef 6:23 Rauha olcon weljille/ ja rackaus Uscon cansa/ Isäldä Jumalalda/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
Ef 6:24 Armo olcon caickein cansa/ jotca meidän HERra Jesusta Christusta wilpittömäst racastawat/ Amen.

Kirjoitettu Romist/ Epheserein tygö/ Tychicuxen cansa.
Vers. 15. Walmixi kengitetyt ) Evangeliumita saarnaman/ sitä tunnustaman ja caicke mitä sijhen tarwitan tekemän.