Pyhän Pawalin Epistola Colosserein tygö

22.04.2020

Esipuhe P. Pawalin Epistolast Colosserein tygö .
NIjncuin Epistola Galaterein tygö/ sopi Epistolan cansa Romarein tygö/ ja juuri lyhykäisest sen käsittä/ cuin se toinen lewiämmäldä opetta: nijn myös tämä Colosserein tygö/ jalost sopi sen cansa cuin Epheserein tygö kirjoitettu on/ ja sen lyhykäisest opetta.
I. Lugus/ kijttä Apostoli Colossereita/ ja toiwotta että he Uscos pysyisit ja enänisit/ opetta myös mikä Evangeliumi ja Usco on/ nimittäin/ Wijsaus/ joca Christuxen HERraxi ja Jumalaxi tunnusta/ meidän edestämme ristinnaulituxi/ joca mailmas tähänasti salattu oli/ waan nyt hänen wircans cautta julistettu.
II. Waara hän heitä ihmisten opetuxist/ jotca aina uscolle wastahacoiset owat/ ja nämät hän nijn selkiäst kirjoitta/ ettei he cusan Ramatuis nijn kirjoitetuxi löytä/ ja sangen taitawast nijtä nuhtele.
III. Neuwo heitä/ että he kirckas Uscos hedelmäliset olisit caickinaisillä hywillä töillä keskenäns/ ja kirjoitta jocaidzen Säädyn omaisudet.
IV. Luotta hän idzens heidän rucouxijns/ terwettä ja wahwista heitä.

P. Pawalin Epistola Colosserein tygö

I. Lucu .

PAwali terwettä Colossereitä/ v. 1.
sano cuullens heidän Uscons Christuxen päälle/ ja kijttä sen edest Jumalata/ v. 4.
rucoile Jumalata/ että hän tahdois wieläkin heitä sijnä wahwista ja walista/ v. 9.
Sano/ mikä armo ja hywä teco meille on Jumalalda Christuxen cautta osotettu/ v. 12.
Mikä Christus Personans/ v. 15.
hänen wircans/ toimituxens ja hywäin tecoins puolest on/ v. 20.
Jotca Evangeliumis ilmoitetut owat/ jonga palwelia hän oli/ sitä opettaman ja saarnaman/ v. 23.

Kol 1:1 PAwali/ Jesuxen Christuxen Apostoli/ Jumalan tahdosta/ ja weli Timotheus.
Kol 1:2 Pyhille ja uscollisille weljille/ jotca owat Colossis.
Kol 1:3 Armo olcon teidän cansan/ ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
Kol 1:4 ME kijtämme Jumalata/ ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä/ ja rucoilemma aina teidän edestän/ sijttecuin me cuulimma teidän uscon Christuxen Jesuxen päälle/ ja teidän rackauden caickia pyhiä cohtan.
Kol 1:5 Sen toiwon tähden/ joca teille Taiwas tallelle pandu on.
Kol 1:6 Josta te ennen sen totisen Evangeliumin saarnan cautta cuullet oletta/ joca teidän tygönne tullut on/ nijncuin myös caicken mailmaan/ ja on hedelmälinen/ nijncuin teisäkin hamast sijtä päiwäst/ cuin te sen cuullet oletta/ ja Jumalan Armon totuudes tunsitta.
Kol 1:7 Nijncuin te meidän rackalda cansapalwelialdam Epaphralda opitta/ joca teidän edestän Christuxen uscollinen palwelia on.
Kol 1:8 Ja on meille ilmoittanut teidän rackaudenne Hengesä.
Kol 1:9 Sentähden myös me/ sijtä päiwästä cuin me sen cuulimma/ emme lacannet teidän edestän rucoilemast ja anomast/ että te hänen tahtons tundemisella täytetäisin caickinaises hengellises wijsaudes ja toimes.
Kol 1:10 Että te otollisest waellaisitta/ kelwaten caikisa HERralle.
Kol 1:11 Ja hedelmöidzisitte caikisa hywisä töisä/ ja caswaisitte Jumalan tundemises/ ja wahwistetuxi tulisitte caikella woimalla/ hänen cunnians wäkewyden jälken/ caikes kärsimises ja pitkämielisydes/ ilon cansa.
Kol 1:12 Ja kijttäkät Isä/ joca meitä soweliaxi tehnyt on/ osallisexi oleman Pyhäin perimiseen/ walkeudes.
Kol 1:13 Joca meitä pimeyden Esiwallasta pelasti/ ja on meidän sijrtänyt rackan Poicans waldacundaan.
Kol 1:14 Jonga cautta meillä lunastus on/ hänen werens cautta/ nimittäin/ syndein andexi andamus.
Kol 1:15 Joca näkymättömän Jumalan cuwa on/ esicoinen ennen caickia luondocappaleita:
Kol 1:16 Sillä hänen cauttans owat caicki luodut/ jotca Taiwas ja maan päällä owat/ näkywäiset ja näkymättömät/ Thronit ja Herraudet/ Wallat ja Hallituxet.
Kol 1:17 Ne owat caicki hänen cauttans ja hänehen luodut/ ja hän on ennen caickia ja caicki owat hänesä.
Kol 1:18 Ja hän on Ruumin/ nimittäin/ Seuracunnan Pää/ joca on alcu ja esicoinen cuolleista.
Kol 1:19 Että hän caikisa edellä käwis: sillä nijn kelpais Isälle/ että hänesä olis coconainen täydellisys asunut.
Kol 1:20 Ja caicki olis hänen cauttans idze cansans sowitetut/ cuin maasa ja Taiwasa owat: sillä hän teki werens cautta ristin päällä rauhan/ idze cauttans.
Kol 1:21 JA te olitta muinen oudot ja wiholliset ymmärryxenne puolesta/ pahoisa töisä:
Kol 1:22 Mutta nyt hän on teidän sowittanut Lihans Ruumisa/ cuoleman cautta/ että hän teidän saattais pyhäxi/ laittamattomaxi ja nuhtettomaxi hänen caswons edes.
Kol 1:23 Jos te muutoin uscosa pysytte/ perustettuna/ wahwana ja horjumattomana/ Evangeliumin toiwosta/ jonga te cuulitta/ joca on saarnattu caickein luondocappalden edes cuin Taiwan alla owat/ jonga/ minä Pawali/ palweljaxi tullut olen.
Kol 1:24 Nyt minä minun waiwastani iloidzen/ jonga minä kärsin teidän edestän/ ja sen palkidzen Lihasani/ cuin Christuxen kärsimises puuttui/ hänen Ruumins edestä/ joca on Seuracunda.
Kol 1:25 Jonga palweliaxi minä tullut olen Jumalan saarnawiran cautta/ joca minulle teidän seasan annettu on:
Kol 1:26 Että minä Jumalan sana runsast saarnaisin/ nimittäin/ sijtä salaisudest/ joca mailman algusta ja sucucunnista on salattu ollut.
Kol 1:27 Mutta nyt on hänen Pyhillens ilmoitettu/ joille Jumala tahdoi sen julista/ mingäcaltainen tämän salaisuden cunnialinen rickaus pacanoitten seas olis ( joca on Christus teisä ) se cunnian toiwo.
Kol 1:28 Jonga me ilmoitamme/ ja caickia ihmisiä neuwomme/ ja caickia ihmisiä caickinaises wijsaudes opetamme/ että me jocaidzen ihmisen Christuxes Jesuxes täydellisexi saataisimme. Jota minä myös ahkeroidzen/ ja sen waicutuxen jälken kilwoittelen/ joca minusa wäkewästi waicutta.

Vers. 15. Esicoinen ) Ei nijn että hän on luotu Jumalan luonnon puolesta/ mutta nijncuin Ambrosius ja Chrysostomus tästä kirjoittawat/ että hän ennen caickia luondocappalita oli.
v. 13. Pää ) Ei usiammast Seuracunnan päästä lueta/ ei myös hänellä taidackan usiambata olla/ ettei hän caxipäisexi köpelixi tulis.
v. 19. Täydellisys ) Nimittäin/ caicki Jumalan luonnon täydellisys/ nijncuin cap. seq.
v. 9. on.
v. 24. Cuin Christuxen kärsimises puuttui ) Christuxen kärsiminen on cahtalainen: yxi on/ cuin hän omasa luonollises ruumisans kärsinyt on/ meidän syndeim ja lunastuxen tähden. Sen hän on yxinäns kärsinyt/ Esa. 63:3. ja on Ristin päällä täytetty/ Ioh. 19:30. Hebr. 10:14. Sentähden ei Pawali eikä jocu muu meidän edestäm ole kärsinyt/ nijncuin hän todista/ 1. Cor. 1:13. Toinen on/ cuin hän hengellises ruumisans kärsi/ se on/ hänen Seuracunnans jäsenis/ josta hän Act. 9. puhu: Saul/ Saul/ mixis wainot minua ? Tämä kärsiminen ei lopu ennen wijmeistä päiwä/ ja ei tapahdu syndein andexi andamisen tähden/ mutta muiden hyödytysten tähden: tämän sano Pawali idze täyttäwäns nijn paljo cuin hänen osaans tule/ Christuxen Seuracunnan tähden/ hänelle Evangeliumita saarnatesans/ että hän sen cautta raketaisin ja wahwistettaisin.

II. Lucu .

APostoli ilmoitta heille suruns heistä/ että he Christuxen tundemises caswaisit/ v. 1.
ja ei sijtä wilpistelis/ v. 4.
Philosophian eli ihmisten säätyin cautta/ v. 8.
Sillä heillä olit caicki Christuxes/ v. 9.
he olit hänes castetut/ v. 11.
haudatut ja nosnet/ v. 12.
hänen cansans eläwäxi tehdyt: että he sencaltaisist säädyist wapat olisit/ v. 13.
Nijn myös nijstä/ jotca Lakia waadeit/ joca oli ainoastans warjo Christuxeen/ v. 16.
Eli nijstä/ jotca ulcocullaisudest opetit idze ajateldua nöyryttä eli hengellisyttä/ ja nijn Päästä Christuxesta harhaelit/ v. 18.
joca ainoastans oli muoto wijsauteen/ v. 22.

Kol 2:1 MInä soisin teidän tietäwän sen kilwoituxen cuin minulla on teistä/ ja nijstä jotca Laodiceas owat/ ja caikista nijstä/ jotca ei minun caswojani Lihasa nähnet:
Kol 2:2 Että heidän sydämens saisit lohdutuxen/ ja lijtetyxi tulisit rackaudes caicken rickauten/ täydellises ymmärryxes/ joca on Jumalan ja Isän/ ja Christuxen salaisuden tundemises.
Kol 2:3 Josa caicki wijsauden ja taidon tawarat peitetyt owat.
Kol 2:4 Mutta minä sanon/ ettei jocu teitä wiettelis makeilla puheilla:
Kol 2:5 Sillä waicka en minä Lihas läsnä ole/ nijn minä cuitengin Henges teidän tykönän olen/ iloidzen ja näen teidän toimellisuden/ ja teidän wahwan Usconna Christuxen päälle.
Kol 2:6 Että te nyt HERran Jesuxen Christuxen oletta wastan ottanet/ nijn waeldacat hänes/ ja olcat häneen juuritetut ja raketut.
Kol 2:7 Ja olcat uscosa pysywäiset/ nijncuin te oppenet oletta/ ja olcat runsast hänesä kijtolliset.
Kol 2:8 Cadzocat ettei jocu teitä wiettele Philosophian ja turhain jaaritusten cautta/ ihmisten opin ja mailmallisten säätyin jälken/ ja ei Christuxen jälken:
Kol 2:9 Sillä hänes asu ruumillisest coco jumaluden täydellisys.
Kol 2:10 Ja te oletta hänesä täydelliset/ joca caiken Herrauden ja Esiwallan pää on.
Kol 2:11 Jonga cautta te myös ymbärinsleicatut oletta/ sillä ymbärinsleickauxella joca käsitä tapahtu/ syndisen ruumin poispanemisen cautta/ lihasa/ nimittäin/ Christuxen ymbärinsleickauxella:
Kol 2:12 Sijnä/ että te hänen Cansans oletta Casten cautta haudatut. Josa te myös ylösnosnet oletta uscon cautta/ jonga Jumala waicutta/ joca hänen cuolleista herättänyt on.
Kol 2:13 Ja on teidän hänen cansans eläwäxi tehnyt/ cosca te synnisä cuollet olitta/ ja teidän lihanne esinahas. Ja on meille caicki synnit andexi andanut.
Kol 2:14 Ja on pois pyhkinyt sen käsikirjoituxen/ joca meitä wastan oli/ joca säätyin cautta tuli/ ja oli meille wastahacoinen/ sen hän keskeldä poisotti ja ristinnaulidzi.
Kol 2:15 Ja on rijsunut wallituxet ja wäkewydet/ ja toi heidän näkywin/ ja sai heistä woiton cunnian idze cauttans.
Kol 2:16 NIin älkät sijs saldico yhdengän tehdä oma tundo ruast eli juomast/ taicka määrätyistä pyhäpäiwistä/ ei udesta Cuusta/ eikä Sabbatheista.
Kol 2:17 Jotca olit tulewaisen warjo/ mutta idze ruumis on Christuxes.
Kol 2:18 Älkät saldico teidän palckan kenengän poistemmata/ jotca oman ehdons jälken waeldawat/ nöyrydes ja Engelein hengellisydes:
Kol 2:19 Joita ei hän coscan nähnyt ole/ ja on turhan hänen lihallises mielesäns paisunut. Ja ei hän pidä händäns Pääsä/ josta coco ruumis/ jäsenistä ja raadioista saa wäkewyden/ ja toinen toisesans coosa rippu/ ja nijn sijnä lisämises caswa/ cuin Jumala anda.
Kol 2:20 NIin että te jo oletta Christuxen cansa mailman säädyistä cuollet: mixi te sijs teitän annatte säädyillä solmita/ nijncuin te wielä mailmas eläisitte ?
Kol 2:21 Jotca sanowat: Älä sijhen rupe. Älä tätä maista. Älä sitä pitele.
Kol 2:22 Jotca cuitengin caicki culumises huckuwat/ ja ihmisten käskyt ja opit owat.
Kol 2:23 Joilla kyllä wijsauden muoto on/ idzewalitus hengellisydes ja nöyrydes/ ja sentähden/ ettei he ruumistans armahda/ eikä tee lihallens hänen cunniatans hänen tarpeisans.

Vers. 4. Puheilla ) Jotca järki ja toimi selkiäxi ja wahwaxi duomidze/ nijncuin se oppi töistä ja ihmisen omast ansiost.
v. 8. Philosophian ) Joca tapahtu/ cosca Uscon asiois enämmin nijsä perustuxis ja todistuxis riputan/ cuin Philosophiast ja omast järjest otetut owat/ cuin Jumalan selkiätä sana uscotan ja seuratan. Mutta cosca Jumalan sana caickein totisna pidetän/ ja ei sitä selitetä eikä ymmärretä järjen jälken/ mutta nijncuin sanat saldiwat/ että Philosophia on ainoastans cohtullisna apuna/ että sen cautta Jumalan sana selkemmin ja paremmin ymmärrettäisin/ ja nijn ei Philosophialda kengän petetä/ mutta Jumalan sana terwellisembään ymmärryxeen autetan. Paidi sitä/ on myös Philosophia callis Jumalan lahja/ ja ei ylöncadzottapa/ nimittäin/ cosca se oikias arwos pidetän/ cosca hän pysy rajoisans/ nijsä asiois cuin hänelle erinomattain tulewat/ ja ei omista idzellens hallitusta Pyhäs Ramatus/ mutta pysy nöyränä pijcana.
v. 9. Hänes ) se on/ Inhimillises luonnosans. v. eod. Ruumillisest ) dictum
v. 10 Täydelliset ) se on/ cosca teillä Christus on/ silloin teillä on caicki/ nijn ettei teidän enämbi tarwita jotacuta edzimän.
v. 14. Käsikirjoituxen ) Ei ole meitä wastan mitän nijn cowa/ cuin meidän omatundom/ jolla me nijncuin omalla kirjoituxella woitetan/ cosca Laki ilmoitta meidän syndim/ josta tämä kirjoitus kirjoitettu on/ mutta Christus ristilläns meidän caikista sencaltaisista pelasta/ ja aja Perkelen synnin cansa pois
v. 23. Cunniatans ) Jumala tahto että ruumis pitä cunnias pidettämän/ se on/ hänellä pitä oleman hänen elatuxens/ waattens/ etc. mitä hän tarwidze/ ja ei pidä ylönpaldisella paastolla/ työllä/ walwomisella eli mahdottomalla puhtaudella turmeldaman/ nijncuin ihmisten oppi teke.

III. Lucu .

APostoli neuwo heitä/ että cosca he olit Christuxen cansa cuolluist nosnet/ v. 1.
cuolettaman lihans/ v. 5.
rijsuman wanhan ihmisen himoinens/ v. 8.
ja tekemän idzens vdexi ihmisexi caikis Christillisis tawois/ v. 10.
erinomattain rackaudes/ v. 14.
ja Jumalan sanan harjoituxes/ v. 16.
Erinomattain neuwo hän pariscundia/ v. 18.
lapsia ja wanhembita/ v. 20.
palwelioita ja Herroja/ cuinga heidän tule toinen toisens cansa elä/ v. 22.

Kol 3:1 JOs te Christuxen cansa ylösnosnet oletta/ nijn edzikät nijtä cuin ylhällä owat/ cusa Christus istu Jumalan oikialla kädellä.
Kol 3:2 Pyrkikät nijden perän cuin ylhällä owat/ ja ei nijden perän cuin maan päällä owat:
Kol 3:3 Sillä te oletta cuollet/ ja teidän elämänne on kätketty Christuxen cansa/ Jumalasa.
Kol 3:4 Mutta cosca Christus/ teidän elämän ilmoitetuxi tule/ silloin tekin hänen cansans cunniasa ilmoitetan.
Kol 3:5 NIin cuolettacat sentähden teidän jäsenen/ jotca maan päällä owat/ huoruus/ saastaisus/ häpiälinen himo/ rietta halaus ja ahneus ( joca on epäjumalain palwelus )
Kol 3:6 Jongatähden Jumalan wiha epäuscoisten lasten päälle tule.
Kol 3:7 Joisa tekin muinen waelsitta/ cosca te nijsä elittä.
Kol 3:8 Mutta pangat pois teistän caickinainen wiha/ hirmuisus/ pahuus/ pilcka/ ilkiät sanat teidän suustan/ älkät walehtelco keskenän.
Kol 3:9 Poisrijsucat teistän wanha ihminen tecoinens/
Kol 3:10 Ja päällen pukecat usi/ joca hänen tundemiseens udistetan/ hänen cuwans jälken joca sen luonut on.
Kol 3:11 Cusa ei ole Grekiläinen/ ei Judalainen/ ei ymbärinsleiskaus/ ei esinahca/ ei Barbarus/ ei Schyta/ ei orja/ ei wapa/ waan caicki caikisa Christus.
Kol 3:12 Nijn pukecat sijs teidän nijncuin Jumalan walitut/ pyhät ja rackat/ sydämelises laupiudes/ ystäwydes/ nöyrydes/ hiljaisudes ja kärsimises.
Kol 3:13 Ja kärsikät toinen toistan: ja andexi andacat toinen toisellen/ jos jollakin on cannetta toista wastan. Nijncuin Christus teille on andexi andanut/ nijn myös tekin tehkät.
Kol 3:14 Mutta ennen caickia pukecat päällenne rackaus/ joca on täydellisyden side.
Kol 3:15 Ja Jumalan rauha hallitcon teidän sydämisän/ johonga te cudzutut oletta/ yhten ruumisen. Ja olcat kijtolliset.
Kol 3:16 Asucan Jumalan sana runsast teisä/ caikella wijsaudella. Opettacat ja neuwocat teitän keskenän/ Psalmeilla ja kijtoswirsillä/ ja hengellisillä lauluilla/ weisaten armon cautta HERralle teidän sydämisänne.
Kol 3:17 Ja caicki mitä te teette puhella eli työllä/ nijn tehkät caicki HERran Jesuxen nimeen/ ja kijttäkät Jumalata ja Isä hänen cauttans.
Kol 3:18 WAimot/ olcat miehillen alammaiset HERrasa/ nijncuin cohtullinen on.
Kol 3:19 Miehet/ racastacat teidän waimojan/ ja älkät olco tylyt heitä wastan.
Kol 3:20 LApset/ olcat cuuliaiset wanhimmillen caikisa: sillä se on HERralle hywin otollinen.
Kol 3:21 Isät/ älkät kehoittaco teidän lapsian/ ettei he araxi tulis.
Kol 3:22 PAlweliat/ olcat cuuliaiset caikis teidän ruumillisille isännillen/ ei silmäin edes palwellen/ nijncuin ihmisten mieldä noutain/ waan sydämen yxikertaisudes/ ja Jumalan pelgosa.
Kol 3:23 Caicki mitä te teette/ se tehkät sydämestän/ nijncuin HERralle/ ja ei ihmisille.
Kol 3:24 Ja tietkät että te saatte HERralda perimisen palcan: sillä te palweletta HERra Christusta.
Kol 3:25 Mutta joca wäärin teke/ sen pitä saaman sen jälken cuin hän wäärin tehnyt on: sillä ei pidä muotoa cadzottaman.

Vers. 1. Edzikät nijtä cuin ylhällä owat ) Ei tämä ylhällä oleminen ole jocu paicka Taiwas/ mutta cuin muutoin corkia/ taiwallinen ja hengellinen on: nijncuin Jumalan waldacunda/ joca on uscos/ udes elämäs/ wanhurscaudes/ rauhas ja ilos/ Pyhäsä Hengesä/ Rom. 14:8. Nijncuin myös seurawaisist nähdän/ joisa hän sen wanhan ihmisen rijsumisexi ja uden ihmisen pukemisexi cudzu. igitur audiendum dicta Sed
v. 14. Täydellisyden side ) Nijn cudzutan rackaus/ että hänen cauttans Christityt yhdes rippuwat/ nijncuin coconaises ja täydellises ruumis/ jonga cautta rijta ja eripuraisus catke ja särjetän.
v. 15. Jumalan rauha hallitcon ) Se on/ hän olcon teidän opettajan/ ja warjelcon teitä caikes kiusauxes/ ettet te Jumalata wastan nurisis/ mutta luotaisit idzen hänen päällens.

IV. Lucu .

Apostoli neuwo rucoileman ja kijttämän/ erinomattain Evangeliumin menestyxen edest/ v. 2.
että he myös eläisit toimellisest uscomattomain cansa/ v. 5.
Lupa lähettä Tychicuxen ja Onesimuxen sanoman/ cuinga hänen kätens käy/ v. 7.
Päättä terwetyxellä/ v. 10.

Kol 4:1 ISännät/ se cuin oikeus ja cohtuus on/ nijn osottacat palwelioille/ tieten että teilläkin on HERra Taiwas.
Kol 4:2 OLcat alinomaisest rucouxisa/ walwoin nijsä kijtoxella/ ja rucoilcat meidängin edestäm/
Kol 4:3 Että Jumala meille sanans owen awais/ Christuxen salaisutta puhuman/ jongatähden minä myös sidottu olen:
Kol 4:4 Että minä sen julistaisin/ nijncuin minun puhua tulis.
Kol 4:5 Waeldacat wijsast nijden cansa cuin ulcona owat/ ja asettacat idzen ajan jälken.
Kol 4:6 Teidän puhen olcon aina sowelias/ ja suolalla secoitettu/ että te tiedäisitte/ cuinga teidän pitä jocaista wastaman.
Kol 4:7 CAikista minun menoistani pitä Tychicuxen/ sen rackan weljen ja uscollisen palwelian ja apulaisen HERrasa/ teille tiettäwäxi tekemän.
Kol 4:8 Jonga minä sitäwarten lähetin/ että minä saisin tietä cuinga teidän käten käy/ ja että hän teidän sydämenne lohdutais:
Kol 4:9 Ynnä Onesimuxen/ uscollisen ja rackan weljen cansa/ joca yxi teistä on. Cuinga caicki täällä owat/ he teille tiettäwäxi tekewät.
Kol 4:10 ARistarchus minun cansafangin/ terwettä teitä/ ja Marcus/ Barnabaxen newa/ joista te muutamat käskyt saanet oletta/ ja jos hän tule teidän tygön/ nijn ottacat händä wastan.
Kol 4:11 Ja Jesus/ joca Justuxexi cudzutan/ jotca ymbärinsleickauxesta owat. Nämät ainoastans owat minun auattajani Jumalan waldacundaan/ jotca minulle lohdutuxexi ollet owat.
Kol 4:12 Teitä terwettä Epaphras/ joca on Christuxen palwelia yxi teistä/ ja rucoile ahkerast teidän edestän/ että te täydelliset olisitta/ caikella Jumalan tahdolla täytetyt.
Kol 4:13 Sillä minä todistan hänestä/ että hän suuren kijwauden teistä pitä/ ja nijstä jotca Laodiceas ja Hierapolis owat.
Kol 4:14 Teitä terwettä Lucas Lääkäri/ se rackahin/ ja Demas.
Kol 4:15 TErwettäkät weljiä Laodiceas/ ja Nimphat/ ja sitä Seuracunda cuin hänen huonesans on.
Kol 4:16 Ja cosca tämä Epistola on teidän edesänne luettu/ nijn laittacat että se Laodiceangin Seuracunnas luetaisin/ ja että tekin sen Epistolan lukisitte/ joca Laodiceasta on.
Kol 4:17 Ja sanocat Archippuxelle: pidä wirastas waari/ jongas HERrasa saanut olet/ ettäs sen toimitat.
Kol 4:18 Terwetys minun/ Pawalin/ kädelläni. Muistacat minun siteitäni. Armo olcon teidän cansan/ Amen.

Kirjoitettu Romista Tychicuxen ja Onesimuxen cansa.