Pyhän Pawalin Edellinen Epistola Timotheuxen tygö

22.04.2020

Esipuhe P. Pawalin Edellisest Epistolast Timotheuxen tygö .
Tämän Epistolan on P. Pawali caikille Pispoille opixi kirjoittanut/ cuinga heidän pitä Christicunda caickinaisis säädyis opettaman ja hallidzeman/ ettei Christityitä tarwitais ihmisten oman luulon jälken hallita.
I. Lugus käske hän Pispan oikiata Uscoa ja rackautta alati opetta/ ja wääriä Lain saarnaita wastan olla/ jotca Christuxen ja Evangeliumin cansa Lain töitä waatiwat.
Ja sulke nijn coco sen Christillisen opin lyhykäiseen puheseen: mihingä Laki kelpa/ ja mikä Evangelium on/ ja asetta idzens caikille syndisille ja murhellisille omille tunnoille lohdutuxexi.
II. Käske hän rucoilla caickein säätyin edestä.
Kieldä waimoja saarnamast/ ja ettei he ylönpaldisest idziäns caunistelis/ waan olisit miehillens cuuliaiset.
III. Kirjoitta hän/ mingäcaltaiset Pispat eli Papit/ ja heidän emändäns oleman pitä/ nijn myös muut Kirconpalweliat/ ja heidän emändäns.
Ja ylistä sijtte sitä joca nijn Pispana olla pyytä.
IV. Ilmoitta hän/ wäärät Pispat jouckoinens/ jotca tulewat olit/ ja sekä Awioskäskyn että ruan olit kieldäwät/ ja piti opettaman ihmisten oppia/ wastoin sitä cuin P. Pawali oli opettanut.
V. Neuwo hän mitä Leskein ja nuorten waimoin cansa tehtämän piti/ ja cutca Lesket Seuracunnan awulla elätettämän piti/ cuinga myös hywät Pispat eli Papit pitä cunnias pidettämän/ ja syypäät rangaistaman.
VI. Neuwo hän Pispoja puhtas Evangeliumis pysymän/ sitä saarnalla ja elämällä osottaman/ ja hylkämän turhat ja kelwottomat kysymyxet/ joita ainoastans mailmallisen kerscamisen ja rickauden tähden tehtin.

P. Pawalin Edellinen Epistola Timotheuxen tygö .

I. Lucu .

Pawali terwettä Timotheust/ v. 1.
Neuwo händä waaroiman cuulioitans wälttämän wäärä oppia ja kelwottomia juttuja/ v. 3.
ilmoitta parhan cappalen Laista/ v. 5.
Mingätähden se annettu on/ v. 8.
Kijttä Jumalata/ joca hänen on wainojast Evangeliumin palweliaxi tehnyt/ v. 12.
Sano mikä paras cappale Evangeliumis on/ v. 15.
käske Timotheuxen sitä kätke/ ja sen edest wastata/ v. 18.

1. Tim 1:1 Pawali Jesuxen Christuxen Apostoli/ Jumalan meidän lunastajam käskyn jälken/ ja Herran Jesuxen Christuxen/ joca meidän toiwom on.
1. Tim 1:2 Timotheuxelle/ minun wagalle pojalleni uscosa. Armo/ laupius ja rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja meidän Herralda Jesuxelda Christuxelda.
1. Tim 1:3 Niincuin minä Macedoniaan lähteisän käskin sinun olla Ephesos/ nijn myös ole/ muutamia neuwomas/ ettei he toisin opetais.
1. Tim 1:4 Eikä juttuja tottelis ja polwilucuja/ joilla ei loppua ole/ jotca enämmin tutkimiset matcan saattawat/ cuin parannuxen Jumalan tygö/ vscosa.
1. Tim 1:5 Sillä käskyin pääcappale on: rackaus puhtasta sydämestä/ ja hywästä omasta tunnosta/ ja wilpittömästä uscosta.
1. Tim 1:6 Joista muutamat owat häirähtynet/ ja owat turhijn jaarituxijn käändynet:
1. Tim 1:7 Ja tahtowat Lain opettajat olla/ ja ei ymmärrä mitä he puhuwat eli päättäwät.
1. Tim 1:8 Mutta me tiedämme Lain hywäxi/ jos se oikein opetetan/ ja tietän.
1. Tim 1:9 Ettei wanhurscalle ole yhtän Lakia pandu: waan wäärille ja tottelemattomille/ jumalattomille ja syndisille/ saastaisille ja sijwottomille:
1. Tim 1:10 Isäns tappaille ja äitins tappaille/ miehentappaille ja salawuoteisille/ poicain macajille/ ihmisten warcaille/ walehteljille/ walapattoisille/ ja mitä muuta sencaltaista sitä terwellistä oppia wastan on.
1. Tim 1:11 Sen autuan Jumalan cunnialisen Evangeliumin jälken/ joca minulle uscottu on.
1. Tim 1:12 Ja minä kijtän meidän Herra Christusta Jesusta/ joca minun woimallisexi tehnyt on/ ja luki minun uscollisexi/ asettain tähän wircaan.
1. Tim 1:13 Minun joca ennen pilckaja/ wainoja ja häwäisiä olin: mutta minulle on laupius tapahtunut:
1. Tim 1:14 Sillä minä tein sitä tietämät/ epäuscosa: mutta meidän Herran Armo oli sitä runsambi/ uscon ja rackauden cautta/ joca Christuxes Jesuxes on.
1. Tim 1:15 Sillä se on totinen tosi/ ja callis sana/ että Christus Jesus on tullut mailmaan/ syndisitä wapahtaman/ joista minä suurin olen.
1. Tim 1:16 Mutta sentähden on minulle laupius tapahtunut/ että Jesus Christus minusa ensin osotais caiken pitkämielisyden/ nijlle opixi/ jotca hänen päällens piti uscoman ijancaickiseen elämään.
1. Tim 1:17 Mutta Jumalalle/ ijancaickiselle Cuningalle/ cuolemattomalle ja näkymättömälle/ ja ainoalle wijsalle/ olcon cunnia ja ylistys ijancaickisudes/ Amen.
1. Tim 1:18 Tämän käskyn minä annan sinulle/ minun poican Timothee/ endisten ennustusten jälken sinusta/ ettäs nijsä sotisit nijncuin jalo sotamies/ ja pidäisit uscon ja hywän oman tunnon.
1. Tim 1:19 Jotca muutamat owat hyljännet/ ja owat uscon puolesta haaxirickon tullet.
1. Tim 1:20 Joista on Hymeneus ja Alexander/ jotca minä olen Satanan haldun andanut/ että he tulisit curitetuxi/ enämbi pilckamast.

Vers. 9. Lakia pandu ) Nimittäin/ waatiman eli kiroileman händä: sillä hän teke mielelläns Pyhän Hengen armost ja hallituxest/ mitä Laki ano. Ja waicka hän hembeydest Lakia wastan ricko/ nijn ei Laki taida hänelle mitän tehdä: sillä hänellä on andexiandamus Christuxes.
v. 18. Tämän käskyn minä annan ) Saarnata Christuxest/ nijncuin hän täsä sano: että hän mailmaan tullut on. v. eod. Ennustusten ) Nimittäin/ nijncuin muutamat sinusta owat ennustanet/ ettäs Christuxen Seuracunnan jaloxi opettajaxi tulewa olet.

II. Lucu .

Apostoli neuwo caickein ihmisten edest rucouxia pitämän/ lijatengin Esiwallan edest/ v. 1.
sillä Jumala tahto caickia ihmisiä autuaxi/ v. 4.
opetta rucoileman/ v. 8.
erinomattain cuinga waimot pitä Jumalan palweluxes ja Awioskäskys oleman ja elämän/ v. 12.
lohdutta heitä heidän tilasans/ v. 15.

1. Tim 2:1 Nijn minä sijs neuwon/ että ennen caickia pidetäisin rucouxet/ anomiset/ toiwotuxet ja kijtoxet/ caickein ihmisten edestä/ Cuningasten ja caiken Esiwallan edestä.
1. Tim 2:2 Että me rauhas ja lewos eläisimme/ caikes jumalisudes ja cunnialisudes:
1. Tim 2:3 Sillä se on hywä ja otollinen Jumalan meidän wapahtajam edes.
1. Tim 2:4 Joca tahto caickia ihmisiä autuaxi/ ja että he totuuden tundon tulisit.
1. Tim 2:5 Sillä yxi on Jumala/ ja yxi Wälimies/ Jumalan ja ihmisten wälillä/ nimittäin/ Ihminen Jesus Christus.
1. Tim 2:6 Joca idzens caickein edestä/ Lunastuxen hinnaxi on andanut/ että sencaltaista piti ajallans saarnattaman.
1. Tim 2:7 Johonga minä myös olen Saarnajaxi ja Apostolixi asetettu ( minä sanon toden Christuxes/ ja en walehtele ) pacanain opettaja/ vscos ja totuudes.
1. Tim 2:8 Nijn minä tahdon sijs/ että miehet rucoilisit jocapaicas/ ja nostaisit ylös pyhät kädet/ ilman wihata ja epäillystä.
1. Tim 2:9 Nijn myös että waimot cohtulisis waatteis olisit/ ja caunistaisit heitäns häwyllä ja cainoudella/ ei palmicoituilla hiuxilla/ ei cullalla/ ei Pärlyillä eikä calleilla waatteilla.
1. Tim 2:10 Waan nijncuin nijlle waimoille sopi/ jotca jumalisuden hywäin töiden cautta osottawat.
1. Tim 2:11 Oppican waimo hiljaisudes/ caikella nöyrydellä.
1. Tim 2:12 Mutta en minä salli waimon opetta/ engä miestäns wallita/ waan että hän on hiljaisudes.
1. Tim 2:13 Sillä Adam on ensin luotu/ ja sijtte Hewa.
1. Tim 2:14 Ja ei Adami petetty/ mutta waimo petettin/ ja saatti ylidzekäymisen.
1. Tim 2:15 Mutta cuitengin hän lasten synnyttämisen cautta autuaxi tule/ jos hän pysy uscos ja rackaudes/ ja pyhydes/ siweyden cansa.

Vers. 8. Epäillystä ) Ettei he napisis Jumalata wastan/ eikä hänen armostans heidän omastunnosans epäilis/ Phil. 2:14. 1. Petr. 1:13.
v. 12. Opetta ) Nimittäin/ julkisest Seuracunnas/ nijncuin hän/ 1. Cor. 14:34. sano.
v. 14. Petetty ) Nimittäin/ ensin kärmeldä: mutta sijtte waimolda.
v. 15. Synnyttämisen cautta ) Ei nijn että lapsen synnyttämisen cautta autuaxi tullan/ waan että he taitawat sijnä myös autuaxi tulla/ nijn ettei se sijhen mitän estenä ole. Nijncuin tämä sana , taicka cautta Hebrean tawalla myös muallakin ymmärretän/ Rom. 4:12. Että hän olis caickein nijden Isä/ jotca Esinahan uscoit. Grecan Textis on , taicka esinahan cautta.

III. Lucu .

Luetellan hywän Pispan tawat/ v. 1.
nijn myös muiden Jumalan palweliain/ v. 8.
& 12. Heidän emändäns/ v. 11.
että Timotheus tiedäis/ cuinga hän Jumalan Seuracunda hallidzis/ jolle Jumala totuuden/ ja sen corkian salaisuden Christuxest on ilmoittanut/ v. 14.

1. Tim 3:1 Se on totinen tosi/ jos jocu Pispan wirca pyytä/ hän hywä työtä halaja.
1. Tim 3:2 Nijn pitä sijs Pispan oleman nuhtettoman/ yhden emännän miehen/ walpan/ raitin/ siwiän/ wierasten holhojan/ opettawaisen:
1. Tim 3:3 Ei juomarin/ ei tappelian/ ei ilkiän woiton pyytäjän/ waan armelian/ ei rijtaisen eikä ahnen.
1. Tim 3:4 Joca huonens hywin hallidze/ jolla cuuliaiset lapset owat/ caikella siweydellä.
1. Tim 3:5 ( Mutta jos ei jocu taida oma huonettans hallita/ cuingast hän Jumalan Seuracunnan taita hallita? )
1. Tim 3:6 Ei äskenchristityn/ ettei hän paisununa laittajan duomioon langeis.
1. Tim 3:7 Mutta hänellä pitä myös hywä todistus oleman/ nijldä cuin ulcona owat/ ettei hän laittajan pilckan ja paulaan langeis.
1. Tim 3:8 Nijn pitä myös palweliat toimelliset oleman/ ei caxikieliset/ ei juomarit/ ei häpiälisen woiton pyytäjät.
1. Tim 3:9 Jotca vscon salaisuden puhtas omastunnos pitäwät.
1. Tim 3:10 Jotca pitä ensin coeteldaman/ ja palwelcan sijtte cuin he nuhtettomaxi löytän.
1. Tim 3:11 Heidän emändäns pitä myös siwiät oleman/ ei laittajat/ raitit/ caikis uscolliset.
1. Tim 3:12 Palweliat olcon yhden emännän miehet/ jotca heidän lapsens ja perhens hywin hallidzewat.
1. Tim 3:13 Mutta jotca hywin palwelewat/ he heillens hywän menestyxen ansaidzewat/ ja suuren wapauden uscosa/ Christuxes Jesuxes.
1. Tim 3:14 Näitä minä kirjoitan sinulle/ ja toiwon pian tulewani sinun tygös.
1. Tim 3:15 Mutta jos minä wijwyn: ettäs tiedäisit cuinga sinun pitä Jumalan huones waeldaman/ joca on eläwän Jumalan Seuracunda/ totuuden padzas ja perustus.
1. Tim 3:16 Ja se on julkisest suuri jumalinen salaisus/ että Jumala on ilmoitettu lihasa/ wanhurscautettu Hengesä/ nähty Engeleildä/ saarnattu pacanoille/ uscottu mailmasa/ ja ylösotettu cunniaan.

Vers. 1. Pyytä ) Lailisest/ ja ei omaxi parhaxens ja hyödytyxexens/ mutta Jumalan Seuracunnan palweluxexi ja rakennuxexi.
v. 7. Ulcona owat ) Ne jotca ei Jumalan Seuracunnast ole: että he myös hänelle andawat todistuxen/ totuuden puolesta/ että hän nuhtetoin ihminen on.
v. 15. Totuuden padzas ja perustus ) Nimittäin/ että hänellä on Jumalan sana ja pyhä Ramattu/ joca idze totuus on. Tästä seura/ ettei Jumalan Seuracunda taida autuuden perustuxes taicka Christillisen uscon pääcappalis exyä: mutta jos jocu Seuracunda exy/ nijn hän luopu Jumalast/ ja ei ole enä hänen Seuracundans. Ja tämä on puhuttu jocaidzest Jumalan Seuracunnast/ cusa ikänäns se olis/ ja ei Romin Seuracunnast ja sen Pispoist ja Cardinaleist/ taicka erinomattain jostacusta muusta Seuracunnast.
v. 16. Wanhurscautettu Hengesä ) Pyhä Hengi ylistä Christust Evangeliumis ja vscosa/ jota coco mailma muutoin laitta ja duomidze.

IV. Lucu .

Wijmeisillä aigoilla nousewat wäärät opettajat/ Awioskäskyn kieldäjät ja ruan eroittajat/ v. 1.
Joista hän käske Timotheuxen saarnata/ cuulioille tiedoxi/ v. 6.
Ja että hän wälttäis turhia juttuja/ ja ahkeroidzis jumalisutta/ josta ainoastans hyödytys on/ v. 7.
Neuwo händä uscollisuten ja ahkeruten wirasans/ että hän olis muille opixi parannuxeen/ elämäsä ja opisa/ v. 12.

1. Tim 4:1 Mutta Hengi sano selkiäst: että wijmeisillä aigoilla muutamat luopuwat uscosta/ ja ottawat waarin wiettelewistä Hengistä/ ja perkeleitten opetuxesta.
1. Tim 4:2 Nijden cautta jotca ulcocullaisudes walhenpuhujat owat/ joiden omatundo on poldinraudalla merkitty:
1. Tim 4:3 Ja kieldäwät naimast ja ruoca ottamast/ cuin Jumala loi uscollisten kijtoxella nautita/ ja nijlle jotca totuuden ymmärtänet owat.
1. Tim 4:4 Sillä caicki mitä Jumala luonut on/ on hywä/ ja ei ole mitän hyljättäpä/ cuin kijtoxella nautitan.
1. Tim 4:5 Ja Jumalan sanalla ja rucouxella pyhitetän.
1. Tim 4:6 Coscas nyt sencaltaista weljille opetat/ nijns Jesuxen Christuxen uscollinen palwelia olet/ vscon sanois ja hywäs opis caswatettu/ jonga tykönä sinä alati ollut olet.
1. Tim 4:7 Mutta wäldä kelwottomia ämmän juttuja.
1. Tim 4:8 Ja harjoita sinuas jumalisuteen: sillä ruumillinen harjoitus wähän kelpa. Mutta Jumalisus on tarpellinen caikis asiois/ jolla owat sekä nykyisen että tulewaisen elämän lupauxet.
1. Tim 4:9 Tämä on juuri totinen sana/ ja otollinen caikella muodolla wastanotta:
1. Tim 4:10 Sillä sitäwarten me työtäkin teemme ja meitä pilcatan/ että me eläwän Jumalan päälle toiwonet olemma/ joca caickein ihmisten wapahtaja on: mutta erinomattain uscollisten.
1. Tim 4:11 Näitä sinä neuwo ja opeta.
1. Tim 4:12 Älkön kengän sinun nuoruttas ylöncadzoco/ waan ole sinä uscollisille opixi/ sanasa/ menosa/ rackaudesa/ hengesä/ uscosa ja puhtaudesa.
1. Tim 4:13 Ota lukemisesta/ neuwosta ja opista waari/ sijhenasti cuin minä tulen.
1. Tim 4:14 Älä unohda sitä lahja cuin sinulle Prophetian cautta annettu on/ wanhemmitten kätten päälle panemises.
1. Tim 4:15 Ota näistä waari/ pysy näisä/ että sinun menestyxes caikille julistetuxi tulis.
1. Tim 4:16 Ota idzestäs waari/ ja opista/ pysy alati näisä: sillä jos sinä sen teet/ nijn sinä idzes autuaxi saatat/ ja ne jotca sinua cuulewat.

Vers. 2. Walhenpuhujat ) Se on/ jotca ulconaisella pyhällä elämällä/ walhetta ja omia ajatuxians Jumalan sana wastan saarnawat/ ja heillä on sijtä paha omatundo.

V. Lucu .

Cuinga wanhoja ja nuoria on neuwominen/ v. 1.
cutca lesket owat Seuracunnalda ruokittawat/ ja cutca wielä idzens pitä awioskäskyyn andaman ja talolliset oleman/ v. 4.
Cuinga Papit owat pidettäwät/ v. 17.
Opetetan myös muutamista muista tarpellisista asioista/ v. 20.

1. Tim 5:1 Älä wanha cowin nuhtele/ waan neuwo händä nijncuin Isä:
1. Tim 5:2 Nuoria/ nijncuin weljejä. Wanhoja waimoja nijncuin äitejä. Nuoria nijncuin sisarita/ caikella siweydellä.
1. Tim 5:3 Cunnioita nijtä leskiä cuin oikiat lesket owat.
1. Tim 5:4 Mutta jos jollaculla leskellä lapsia on/ eli lasten lapsia/ ne oppican ensin oman huonens jumalisest hallidzeman/ ja wanhemmittens welan maxaman: sillä se on hywin tehty ja Jumalalle otollinen.
1. Tim 5:5 Ja se on oikia leski/ joca yxinäns on/ ja asetta toiwons Jumalan päälle/ pysyin aina rucouxis yötä ja päiwä.
1. Tim 5:6 Mutta joca hecumas elä/ se on eläwäldä cuollut.
1. Tim 5:7 Sencaltaisia neuwo/ että he nuhtettomat olisit.
1. Tim 5:8 Mutta jos ei jocu omians/ lijatengin perhettäns/ murehdi/ se on vscon kieldänyt/ ja on pacanata pahembi.
1. Tim 5:9 Älä salli nuorembata leske otetta/ cuin cuusikymmendä ajastaicaista/ joca yhden miehen emändä on ollut/ ja jolla on hywistä töistä todistus.
1. Tim 5:10 Jos hän lapsia caswattanut on: jos hän wierasten holhoja ollut on: jos hän Pyhäin jalcoja pesnyt on: jos hän murhellisia auttanut on. Jos hän on caikisa hywisä töisä ahkera ollut.
1. Tim 5:11 Mutta nuoret lesket hylkä: sillä cosca he suuttuwat Christuxeen/ nijn he tahtowat huolla:
1. Tim 5:12 Joilla on heidän duomions/ että he sen ensimäisen vscon rickonet owat.
1. Tim 5:13 Joutilasna ollesans/ oppewat he huoneita ymbärins juoxendeleman: Ja/ ei he ainoastans ole joutilat/ mutta myös kielewät/ hembet ja puhuwat luwattomia.
1. Tim 5:14 Sentähden minä tahdon että nuoret lesket huolisit/ eikä annais tila wastanseisoille pahoin puhua.
1. Tim 5:15 Sillä muutamat owat jo Perkelen jälken palainnet.
1. Tim 5:16 Jos nyt jollakin uscollisella miehellä eli waimolla leskejä on/ se heitä cadzocon/ ja älkän Seuracunda rasittaco/ että oikeille leskille täytyis.
1. Tim 5:17 Wanhimmat/ jotca hywin hallidzewat/ pitä caxikertaises cunnias pidettämän/ erinomattain ne jotca sanas ja opis työtä tekewät.
1. Tim 5:18 Sillä Ramattu sano: ei sinun pidä rihtätappawan härjän suuta sitoman kijnni: ja työmies on palckans ansainnut.
1. Tim 5:19 Älä salli Wanhinda wastan yhtän cannetta/ waan cahden eli colmen todistuxen cautta.
1. Tim 5:20 Nuhtele nijtä cuin syndiä tekewät/ caickein cuulden/ että muutkin pelkäisit.
1. Tim 5:21 Minä todistan Jumalan/ ja Herran Jesuxen Christuxen/ ja walittuin Engelitten edes/ ettäs nämät pidät/ paidzi oma hywä tahtoas/ ja älä myös mitän tee hembeydestäs.
1. Tim 5:22 Älä nopiast jongun päälle kättäs pane: ja älä ole muiden synneistä osallinen: pidä idzes puhdasna.
1. Tim 5:23 Älä sillen wettä juo/ waan nautidze jotakin wijna/ wadzas tähden/ ja ettäs myös usein sairastat.
1. Tim 5:24 Muutamain ihmisten synnit owat kyllä julkiset/ että me ne ennengin duomita taidamme:
1. Tim 5:25 Mutta muutamain äsken jälistä julkisexi tulewat. Nijn myös muutamat hywät työt owat jo ennen julkiset: ja ne cuin muutoin tapahtuwat/ ei nijtäkän taita salata.

Vers. 5. Yxinäns ) Se on/ joca ei kenestäkän murhetta pidä/ mutta on yxinäns.
v. 10. Pyhäin jalcoja pesnyt ) Se on/ joca pyhille ja jumalisille on jotakin cunniata ja palwelusta tehnyt.
v. 11. Tahtowat huolla ) Se on/ cariaxi tulewat nijstä hywistä päiwist/ cuin heillä on Almusast ja Canssan awust/ owat joutilasna ja laiscana.
v. 12. Uscon ) Se on/ sen lupauxen/ jonga he Christuxelle Castes luwannet owat puhtast ja jumalisest elämäst ja Seuracunnan palweluxest heidän elinaicanans.
v. 15. Palainnet ) Nimittäin/ sijwottomaan ja saastaiseen elämään/ ja pacanaliseen menoon.
v. 21. Paidzi oma hywä tahtoas ) Ettet sinä yhtäkän asiata eli ihmistä auta elickä corgota tämän opin säätyä wastan/ suosion eli ystäwyden tähden.
v. 24. Julkiset ) Se on/ muutamain pahain ihmisten meno on nijn julkinen/ ettei yxikän sitä taida jollaculla ulcocullaisudella peittä/ ja ehkä muutamat jongun ajan sen peittäwät/ nijn se cuitengin wijmein ilmei tule. Ja taas: Muutamat eläwät ja opettawat jumalisest/ nijn että se on tiettäwä ja tule jocaidzen parannuxexi: mutta muutamain puhetta ja työtä ei minäkän pidetä/ sijhenasti cuin se ajan cululla wijmeingin ilmei tule/ ja hywäxi löytän.

VI. Lucu .

Cuinga orjain pitä idzens isänditäns wastan käyttämän/ v. 1.
Kirjoitetan wäärist opettaist: ja neuwotan Timotheust/ ettei hän yhteyttä pidäis heidän cansans/ v. 3.
Ei myös olis ahne/ v. 6.
waan parammin ahkeroidzis wanhurscaudest/ jumalisudest ja muista kijtettäwistä atwoista/ v. 11.
Käsketän myös hänen rickaita opetta/ että he oikein heidän rickaudens käyttäisit/ v. 17.
ja että hän puhtan opin uscollisest tallella pidäis/ v. 20.

1. Tim 6:1 Palweliat/ jotca iken alla owat/ pitä Isändäns caikes cunnias pitämän/ ettei Jumalan nimi pilcatuxi tulis.
1. Tim 6:2 Mutta joilla uscolliset Isännät owat/ nijn älkön nijtä ylöncadzoco/ että he weljexet owat/ waan olcan sitä cuuliaisemmat/ että he uscolliset/ rackat ja hywistä töistä osalliset owat.
1. Tim 6:3 Opeta näitä ja neuwo. Jos jocu toisin opetta/ ja ei pysy meidän Herran Jesuxen Christuxen terwellisis sanois/ ja sijnä opis/ cuin jumalisudest on.
1. Tim 6:4 Hän on piminnyt ja ei taida mitän/ waan on sairas kysymyxis ja sanain kilwoituxis/ joista cateus/ rijta/ häwäistys ja pahat luulot tulewat:
1. Tim 6:5 Nijn myös turhat rijdat nijden ihmisten seas/ jotca heidän mielesäns rijwatut owat/ ja joilda totuus poisotettu on: jotca jumalisuden woitoxi luulewat. Eritä sinus nijstä.
1. Tim 6:6 Mutta se on suuri woitto/ olla jumalinen ja tytyä onnens:
1. Tim 6:7 Sillä embä me ole mitän mailmaan tuonet/ on sijs tiettäwä/ etten me myös mitän tääldä taida uloswiedä.
1. Tim 6:8 Mutta cosca meillä on elätös ja waattet/ nijn tytykäm nijhin.
1. Tim 6:9 Mutta ne jotca ricastua tahtowat/ langewat kiusauxeen ja paulaan/ ja monihin tyhmijn ja wahingolisijn himoihin/ jotca ihmiset wahingoon ja cadotuxeen upottawat.
1. Tim 6:10 Sillä ahneus on caiken pahuden juuri: jota muutamat owat himoinnet/ ja owat uscosta exynet ja idzellens paljon murhetta saattanet.
1. Tim 6:11 Mutta sinä Jumalan ihminen/ carta sitä ja noudata wanhurscautta/ jumalisutta/ uscoa/ rackautta/ kärsiwälisyttä ja hiljaisutta.
1. Tim 6:12 Kilwoittele hywä kilwoitus uscosa/ käsitä ijancaickinen elämä/ johonga sinä cudzuttu olet: ja sinä olet tunnustanut hywän tunnustuxen monen todistajan edes.
1. Tim 6:13 Minä käsken sinua Jumalan edes/ joca caicki eläwäxi teke/ ja Jesuxen Christuxen edes/ joca Pontius Pilatuxen alla hywän todistuxen tunnusti.
1. Tim 6:14 Ettäs käskyn saastatoinna ja nuhtetoinna pidät/ haman meidän Herran Jesuxen Christuxen ilmoituxen asti:
1. Tim 6:15 Jonga meille aicanans osotta se autuas ja ainoa waldias/ Cuningasten Cuningas ja caickein Herrain Herra.
1. Tim 6:16 Jolla ainoalla on cuolemattomus/ joca asu kirckaudes/ johon ei yxikän tulla taida/ jota ei yxikän ihminen nähnyt ole eikä taida nähdä/ jolle olcon cunnia ja ijancaickinen waldacunda/ Amen.
1. Tim 6:17 Käske nijtä cuin rickat täsä mailmas owat/ ettei he ylpeilis/ eikä panis toiwoans catowaisen rickauden/ mutta eläwän Jumalan päälle/
1. Tim 6:18 Joca meille anda nautitaxem runsast caickinaist. Että he tekisit hywä ja hywisä töisä ricastuisit/ andaisit hywällä mielellä/ olisit awulliset.
1. Tim 6:19 Ja tawaroidzisit idzellens hywän perustuxen hätäwaraxi/ käsittäxens ijancaickista elämätä.
1. Tim 6:20 O Timothee/ kätke se cuin sinulle uscottu on: ja wäldä turhia ja kelwottomia juttuja/ ja nijtä rijtoja cuin wäärin kerscatust taidost tulewat/ joista muutamat paljo pitäwät/ ja uscosta exywät.
1. Tim 6:21 Armo olcon sinun cansas/ Amen.

Lähetetty Laodiceasta/ joca on Phrygias Pacatianas Pääcaupungi.
Vers. 2. Hywistä töistä ) Se on/ sen autuuden cuin Christus saattanut on.
v. 4. Piminnyt ) Se on/ hän on wajonnut hänen ajatuxisans/ ja ei kenestäkän lucua pidä. v. eod. Sairas ) Walhe on alati sairas/ ja tarwidze monda juonda/ paicka ja neuwoa.
v. 5. Woitoxi ) Se on/ nijncuin jumalisus caupan wirca olis/ jolla cunniata ja rickautta pyyttäisin/ ja ei ainoastans sen cautta Jumalata palwellais.
v. 10. Murhetta ) Se on/ Murhella/ tuscalla ja ahdistuxella yötä ja päiwä raha ahnettiwat/ eikä coscan tydy: Nijncuin Christus myös rickauden werta ohdackein/ Matth. 13.