Pyhän Pawalin Edellinen Epistola Thessalonicerein tygö

22.04.2020

Esipuhe P. Pawalin Edellisest Epistolast Thessalonicerein tygö .

Tämän Epistolan kirjoitta P. Pawali erinomaisest rackaudest/ ja Apostolisest surust: sillä hän kijttä heitä cahdes ensimäises Lugus/ että he olit häneldä Evangeliumin sencaltaisella todella wastan ottanet/ että he wainos ja waiwas sijnä pysyit/ ja olit caikille näyttänet Uscons.
Ja olit Judalaisilda/ heidän omilda langoildans/ waino kärsinet/ nijncuin Christus ja hänen Apostolins: Nijncuin hän idzekin heidän tykönäns kärsinyt oli/ heille opixi ja oli pyhä elämätä heidän tykönäns pitänyt.
Sijtte kijttä hän Jumalata/ että hänen Evangeliumins saarna oli sencaltaisen hedelmän heidän tykönäns saattanut.
III. Osotta hän hänen ahkerudens ja suruns/ ettei sencaltainen hänen työns/ ja heidän kijtettäpä alcuns/ pitänyt Perkelen ja hänen Apostoleins cautta/ ihmisten opilla turmeldaman.
Sentähden oli hän Timotheuxen ennen heidän tygöns näitä ilmoittaman lähettänyt.
Ja kijttä Jumalata/ että se löyttin heidän tykönäns oikein tapahtunen/ ja toiwotta että he wielä hyödyisit ja lisäyndyisit.
IV. Neuwo hän heitä syndiä cawahtaman/ ja toinen toisellens hywä tekemän.
Wasta myös heidän kysymyxeens/ cuin he Timotheuxen cautta häneldä kysynet olit/ cuolluitten ylösnousemisest: jos he caicki yhtä haawa elickä toinen toisens jälken ylösnousewat?
V. Kirjoitta hän wijmeisestä päiwästä/ cuinga se picaisest ja äkist tulewa on.
Anda heille muutamat tarpelliset säädyt/ muita hallita/ ja cuinga heidän toinen toistans opettaman/ ja toinen toisens cansa elämän pitä.

P. Pawalin Edellinen Epistola Thessalonicerein tygö .

I. Lucu .

Pawali terwettä Thessalonicereitä/ v. 1.
sano kijttäwäns ja rucoilewans Jumalata heidän tähtens/ muistain heidän wahwudens uscosa/ rackaudens ja toiwåns Christuxes/ cuin he hänen saarnans cautta saanet olit/ v. 3.
ja että he händä täsä/ monelle opixi/ seurannet olit/ v. 6.

1. Tess 1:1 Pawali/ Siluanus ja Timotheus. Thessalonican Seuracunnalle/ Isäs Jumalas/ ja Herras Jesuxes Christuxes. Armo olcon teidän cansan/ ja rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja Herralda Jesuxelda Christuxelda.
1. Tess 1:2 Me kijtämme aina Jumalata caickein teidän edestän/ ja muistamme lackamat meidän rucouxisam teitä:
1. Tess 1:3 Ja muistamme myös teidän tecojan uscosa/ ja teidän töitän rackaudes/ ja teidän kärsimistän toiwosa/ joca on meidän Herram Jesuxen Christuxen päälle:
1. Tess 1:4 Jumalan ja meidän Isäm edes: Sillä/ rackat weljet/ Jumalalda racastetut/ me tiedämme cuinga te walitut oletta.
1. Tess 1:5 Että meidän Evangeliumim on teidän tykönänne ollut/ ei ainoastans sanoisa/ waan sekä wäes että Pyhäsä Hengesä/ ja wahwas lujudes/ cuin te myös kyllä tiedätte/ mingäcaltaiset me teidän tykönän teidän tähten olimma.
1. Tess 1:6 Ja te oletta meitä ja Herra/ seuraman ruwennet/ ja oletta sanan mones waiwas/ ilolla Pyhäs Henges wastanottanet:
1. Tess 1:7 Nijn että te oletta tullet opixi caikille uscollisille Macedonias ja Achajas:
1. Tess 1:8 Sillä teistä on Herran sana ulos cajahtanut/ ei ainoastans Macedonias ja Achajas/ mutta myös jocapaicas on teidän uscon Jumalan tygö cuulunut/ nijn ettei teistä tarwita jotacuta sanoman.
1. Tess 1:9 Sillä he idze imoittawat teistä/ mingäcaltainen tulemus meillä on ollut teidän tygönne/ ja cuinga te Jumalan tygö epäjumalista käätyt oletta/ eläwätä ja totista Jumalata palweleman:
1. Tess 1:10 Ja hänen Poicans Taiwasta odottaman/ jonga hän on cuolleista herättänyt/ Jesuxen/ joca meitä tulewaisesta wihasta wapahta.

II. Lucu .

Apostoli muistutta heille/ cuinga uscollisest ja wiriäst hän oli heille Christuxen Evangeliumita saarnannut/ v. 1.
Kijttä taas Jumalata/ että he hänen olit wastanottanet/ ei nijncuin ihmisen/ waan ( nijncuin se olikin ) nijncuin Jumalan sanan/ jongatähden he myös paljo kärsinet olit/ v. 13.
Sano tahtonens tulla heidän tygöns/ mutta hän estettin Satanalda/ v. 17.

1. Tess 2:1 Sillä te idzekin tiedätte/ rackat weljet/ meidän tulemisem teidän tygön/ ettei se ole turha ollut.
1. Tess 2:2 Waan nijncuin me ennen kärsinet olemma/ ja me Philippis häwäistin ( nijncuin te tiedätte ) cuitengin olimma me rohkiat meidän Jumalasam/ puhuman teille Jumalan Evangeliumita/ suures kilwoittelemises.
1. Tess 2:3 Sillä ei meidän neuwom ollut exytyxes eikä saastaisudes/ ei myös cawaluxes.
1. Tess 2:4 Waan nijncuin me Jumalalda coetellut olemma/ ja meille on Evangelium uscottu saarnata/ nijn me myös puhumma. Ei nijn että me tahdoisim ihmisille kelwata/ waan Jumalalle/ joca meidän sydämemme coettele.
1. Tess 2:5 Sillä embä me coscan waeldanet liuckailla sanoilla ( nijncuin te tiedätte ) engä ahneuden tilalla/ Jumala on sijhen todistaja.
1. Tess 2:6 En me myös ole ihmisildä cunniata pyytänet eikä teildä eikä muilda.
1. Tess 2:7 Waicka meillä olis kyllä walda teitä rasitta/ nincuin Christuxen Apostoleilla/ cuitengin olemma me ollet hienot teidän cansan.
1. Tess 2:8 Nijncuin jocu imettäjä lapsens hellikeinä pitä/ nijn oli myös meidän sydämem halu teihin/ jacaman teille/ ei ainoastans Jumalan Evangeliumita/ mutta myös meidän hengem: sillä te oletta meille rackaxi tullet.
1. Tess 2:9 Te muistatte/ rackat weljet/ meidän työm ja waiwam: sillä yöllä ja päiwällä me työtä teimme/ etten me ketän teistä rasitais/ ja saarnaisim Jumalan Evangeliumi teidän edesän.
1. Tess 2:10 Sijhen te oletta todistajat/ ja Jumala/ cuinga pyhäst/ oikiast ja nuhtettomast me teidän tykönän ( jotca uscoitta ) waelsimme.
1. Tess 2:11 Te tiedätte/ että me/ nijncuin Isä lastans olemma jocaista teitä neuwonet/ lohduttanet ja todistanet.
1. Tess 2:12 Että te otollisest Jumalan edes waellaisitta/ joca teitä hänen waldacundaans ja cunniaans cudzunut on.
1. Tess 2:13 Sentähden me myös lackamat kijtämme Jumalata/ että cosca te meildä saitte sen jumalisen saarnan sanan/ nijn et te sitä ottanet nijncuin ihmisen sana/ waan ( nijncuin se myös totisest on ) nijncuin Jumalan sanan/ joca teisä uscollisis waicutta.
1. Tess 2:14 Sillä te oletta tullet/ rackat weljet/ Jumalan Seuracunnan Judeas tawoittajaxi/ Christuxes Jesuxes/ että te oletta ne kärsinet juuri teidän omilda langoildan/ jota he owat Judalaisilda kärsinet.
1. Tess 2:15 Jotca tapoit Herran Jesuxen/ heidän oman Prophetans/ ja owat meitä wainonnet/ jotca ei Jumalalle kelpa/ ja owat caikille ihmisille wastahacoiset.
1. Tess 2:16 Jotca meidän kieldäwät pacanoille puhumast/ jolla he autuaxi tulisit/ että he aina heidän syndins täyttäisit: sillä wiha on jo peräti heidän päällens tullut.
1. Tess 2:17 Mutta me/ rackat weljet/ sijtte cuin me hetkexi olemma teildä poistemmatut/ näkywistän ja emme sydämestän/ nijn me olemma sitä enämmin suurella halulla riendänet teidän caswojan näkemän.
1. Tess 2:18 Sentähden tahdoimma me tulla teidän tygönne ( minä Pawali ) jo cahdesti/ mutta Satanas esti meitä.
1. Tess 2:19 Sillä/ mikä on meidän toiwom taicka ilom/ eli meidän kerscauxemme Cruunu?
1. Tess 2:20 Ettekö te ole meidän Herran Jesuxen Christuxen edes hänen tulemisesans ? totisest te oletta meidän cunniamma ja riemumma.

Vers. 7. Rasitta ) Nimittäin/ palcan anomisella/ meidän saarnam edest.

III. Lucu .

Apostoli sano lähettänens Timotheuxen heitä lohduttaman heidän murhesans/ v. 1.
Mingä ilon ja lohdutuxen hän sai/ Timotheuxen ilmoituxest/ heidän uscostans/ rackaudestans ja wahwudestans/ v. 6.
Tahto tulla wielä kerran heidän tygöns/ että Herra heitä rackaudes ja pyhäs elämäs hänen päiwäns asti tukeis ja wahwistais/ v. 11.

1. Tess 3:1 Sentähden/ en me saanet sitä enä wijwyttä/ waan olemma mielistynet jäämän Athenaan yxinäns.
1. Tess 3:2 Ja lähetimme meidän weljem Timotheuxen/ Jumalan palwelian/ ja meidän apulaisem Christuxen Evangeliumis/ wahwistaman ja lohduttaman teitä teidän uscosan:
1. Tess 3:3 Ettei jocu näisä waiwoisa heikenis: sillä te tiedätte että me olemma sitäwarten pannut.
1. Tess 3:4 Ja cuin me olimma teidän tykönän/ nijn me sen teille sanoimma/ että meidän piti waiwa kärsimän/ nijncuin te tapahtunengin tiedätte.
1. Tess 3:5 Sentähden en tainnut minä enämbi odotta/ mutta lähetin tutaxeni teidän uscoan/ ettei kiusaja olis teitä kiusannut/ ja nijn meidäm työmme olis turhaxi tullut.
1. Tess 3:6 Mutta cosca Timotheus teidän tykönne palais/ ja ilmoitti teidän uscon ja rackauden/ että te aina meitä caikella hywällä muistatte ja halajatte meitä nähdä/ nijncuin mekin teitä.
1. Tess 3:7 Silloin me saimma teistä/ rackat weljet/ lohdutuxen/ caikesa meidän waiwasam ja tuscasam/ teidän usconne tähden.
1. Tess 3:8 Sillä nyt me elämme/ että te Herrasa pysytte.
1. Tess 3:9 Mingä kijtoxen sijs me taidamme Jumalalle anda teidän tähtenne/ caikesta tästä ilosta cuin meillä teistä meidän Jumalam edes on ?
1. Tess 3:10 Me rucoilemma yötä ja päiwä ahkerast/ että me teidän caswon näkisim/ ja täyttäisim/ jos teidän uscostan jotakin puuttuis.
1. Tess 3:11 Mutta idze Jumala ja meidän Isäm/ ja meidän Herram Jesus Christus/ asettacon meidän tiem teidän tygön.
1. Tess 3:12 Mutta Herra lisätkön teitä/ ja andacon rackauden täydellisyden olla teidän seasan/ ja jocaista cohtan ( nijncuin mekin teille olemma )
1. Tess 3:13 Että teidän sydämen wahwistettu ja laittamatoin olis pyhydes/ Jumalan edes ja meidän Isäm/ meidän Herran Jesuxen Christuxen tulemises/ ynnä caickein hänen pyhäins cansa.

Vers. 3. Sitäwarten pannut ) Se on/ ei se taida toisin olla.
v. 10. Teidän Uscostan ) Ei tästä seura/ ettei Pawali ole täydellisest kirjoittanut eli opettanut/ mitä Thessalonicerit heidän autuudens puolesta tarwidzit: sillä ei hän sano yhtän uscon cappalda heildä puuttuwan/ josta hän wielä heitä tahdois opetta/ waan että hän olis heitä wahwistanut/ jos he wielä olisit heicot ollet/ eikä caickia ymmärtänet/ nijncuin coco Lugus osotetan. Ja jollei täsä Epistolas ole caicki cuin autuuteen tarwitan/ nijn ei sentähden coco Ramattu ole puuttuwainen/ eikä ihmisten säätyjä awuxi tarwidze: sillä mitä täsä puuttu/ se muisa Pyhän Ramatun Kirjois löytän.

IV. Lucu .

Apostoli neuwo heitä Christilliseen menoon/ lijatengin wälttämän salawuoteutta/ oleman rackat toinen toisellens/ ja ei toinen toistans sortaman/ hiljaisuteen/ ja kättens töillä idzens elättämän/ v. 11.
opetta heidän cohtullisest cuolluita murhettiman: sillä he nousewat jällens/ v. 13.
ilmoitta cuolluitten nousemisen menon/ v. 15.

1. Tess 4:1 Wielä/ rackat weljet/ rucoilemma me teitä/ ja neuwomme Herras Jesuxes/ nijncuin te meildä cuullet oletta/ cuinga teidän waeldaman ja Jumalalle kelpaman pitä/ että te täydellisemmäxi tulisitta:
1. Tess 4:2 Sillä te tiedätte ne käskyt/ jotca me Herran Jesuxen cautta teille annoimma:
1. Tess 4:3 Sillä se on Jumalan tahto/ teidän pyhydenne/ että te huorutta wäldätte/ ja että jocainen pidäis hänen astians pyhydes ja cunnias.
1. Tess 4:4 Ei himoin halauxis/ nijncuin pacanat/ jotca ei Jumalasta mitän tiedä.
1. Tess 4:5 Ja ettei yxikän sorrais eikä pettäis weljens josacusa asias:
1. Tess 4:6 Sillä idze Herra on caickein näiden costaja/ cuin me teille sanonet ja todistanet olemma.
1. Tess 4:7 Sillä ei Jumala ole meitä cudzunut saastaisuteen/ waan pyhyteen.
1. Tess 4:8 Joca sijs ylöncadzo/ hän ylöncadzo/ ei ihmistä/ waan Jumalan/ joca Pyhän Hengens teihin andanut on.
1. Tess 4:9 Mutta weljellisest rackaudest ei minun tarwita teille kirjoittaman: sillä te oletta idze Jumalalda opetetut racastaman toinen toistanne.
1. Tess 4:10 Ja sen te myös caikille weljille teette/ jotca coco Macedonias owat.
1. Tess 4:11 Mutta me neuwomme teitä/ rackat weljet/ että te wielä täydellisemmäxi tulisitta: ja pyytäkät olla lewolliset/ ja ottacat waari omista ascareistanne/ tehden työtä käsillän/ nijncuin me käskenet olemma.
1. Tess 4:12 Että te idzen cunnialisest ulconaisten cohtan käyttäisitte/ ettet te mitän heildä tarwidzis.
1. Tess 4:13 En me myös tahdo teildä salata/ rackat weljet/ nijstä jotca nuckunet owat/ ettet te murehdis nijncuin muut/ joilla ei toiwo ole:
1. Tess 4:14 Sillä jos me uscomma että Jesus on cuollut ja ylösnosnut/ nijn on Jumala myös ne/ jotca nuckunet owat/ Jesuxen cautta edestuopa hänen cansans.
1. Tess 4:15 Sillä sen me sanomma teille nijncuin Herran sanan: että me jotca elämme ja jälken jäämme Herran tulemiseen/ emme suingan ennätä nijtä jotca nuckunet owat:
1. Tess 4:16 Sillä Herra astu alas Taiwast suurella humulla/ ja ylimmäisen Evangelin änellä/ ja Jumalan Basunalla/ ja cuollet ensin Christuxes ylösnousewat.
1. Tess 4:17 Sijtte me jotca elämme ja jälken jäämme/ temmatam heidän cansans ylös pilwihin/ Herra wastan tuulihin/ ja nijn me aina Herran cansa olemma. Lohduttacat sijs teitän keskenän näillä sanoilla.

Vers. 12. Tarwidzis ) Se on/ elättäkät idze teitän/ ja älkät muiden caulas rippuco/ nijncuin laiscat Mungit/ kerjäjät ja maan juoxiat tekewät/ jotca owat kelwottomat ihmiset/ ja ne uscottomat pahendawat.

V. Lucu .

Apostoli puhu wijmeisestä päiwästä/ ja oikiast walmistuxest sijhen/ v. 1.
neuwo heitä rackauteen ja rauhallisuteen/ heidän opettaitans wastan/ v. 12.
ja erinomaisijn hywijn tapoihin/ jocaista wastan/ v. 14.
päättä sijtte toiwotuxella ja terwetyxellä/ v. 23.

1. Tess 5:1 Mutta aigoista ja hetkistä/ rackat weljet/ ei teille tarwita kirjoittaman:
1. Tess 5:2 Sillä te idze tiedätte/ että Herran päiwä on tulewa nijncuin waras yöllä:
1. Tess 5:3 Sillä cosca he sanowat: nyt on rauha/ ei ole mitän hätä/ silloin cadotus lange äkist heidän päällens/ nijncuin rascan waimon kipu/ ja ei he saa paeta.
1. Tess 5:4 Mutta te/ rackat weljet/ ettepä te ole pimeydes/ ettei se päiwä teitä käsitäis nijncuin waras.
1. Tess 5:5 Te oletta caicki walkiuden ja päiwän lapset. En me ole yösta engä pimeydestä.
1. Tess 5:6 Niin älkäm sijs maatco nijncuin muut/ waan olcam raitit ja walpat:
1. Tess 5:7 Sillä jotca macawat/ ne yöllä macawat/ ja ne jotca juoxis owat/ ne yöllä juoxis owat.
1. Tess 5:8 Mutta me jotca päiwän omat olemma/ meidän tule raitit olla/ puetut uscon ja rackauden rindaraudalla/ ja toiwon rautalakilla/ autuuteen.
1. Tess 5:9 Sillä ei Jumala ole meita pannut wihaan/ waan autuutta omistaman/ meidän Herran Jesuxen Christuxen cautta.
1. Tess 5:10 Joca meidän edestäm cuollut on/ että/ jos me walwom eli macam/ me ynnä hänen cansans eläisimme.
1. Tess 5:11 Sentähden neuwocat teitän keskenän/ ja raketcat toinen toistan/ nijncuin te myös teette.
1. Tess 5:12 Mutta me rucoilemma teitä/ rackat weljet/ että te ne tundisitta/ jotca teidän seasan työtä tekewät/ ja teidän Esimiehenne owat/ Herrasa/ ja teitä neuwowat.
1. Tess 5:13 Pitäkät heitä sitä rackambana heidän tecons tähden/ ja olcat rauhalliset heidän cansans.
1. Tess 5:14 Mutta me neuwomme teitä/ rackat weljet/ neuwocat tawattomia/ lohduttacat heickomielisiä/ kärsikät heickoja/ olcat kärsiwäiset jocaidzen cansa.
1. Tess 5:15 Cadzocat/ ettei jocu paha pahalla costa/ waan noudattacat hywä/ sekä keskenän että jocaista wastan.
1. Tess 5:16 Olcat aina iloiset/ rucoilcat lackamat.
1. Tess 5:17 Kijttäkät caickein edestä: Sillä se on Jumalan tahto teistä/ Christuxes Jesuxes.
1. Tess 5:18 Älkät Henge sammuttaco.
1. Tess 5:19 Älkät Prophetiata ylöncadzoco.
1. Tess 5:20 Mutta coetelcat caicki!
1. Tess 5:21 ja pitäkät se cuin hywä on.
1. Tess 5:22 Wälttäkät caicke cuin pahaxi näky.
1. Tess 5:23 Mutta rauhan Jumala pyhittäkön teitä caikis/ että teidän hengen/ sielun ja ruumin/ meidän Herran Jesuxen Christuxen tulemises nuhtettomaxi löyttäisin.
1. Tess 5:24 Hän on uscollinen/ joca teitä cudzunut on/ ja sen myös täyttä.
1. Tess 5:25 Rackat weljet/ rucoilcat meidän edestäm.
1. Tess 5:26 Terwettäkät caickia weljiä pyhällä suunannolla.
1. Tess 5:27 Minä wannotan teitä Herran cautta/ että te tämän Epistolan/ caickein pyhäin weljein edes luke annatte. Meidän Herran Jesuxen Christuxen Armo olcon teidän cansan/ Amen. Ensimäinen Epistola Thessalonicerein tygö.

Kirjoitettu Athenistä.
Vers. 13. Rauhalliset ) Älkät heille paha tehkö/ älkät heitä duomitco ja älkät heitä wastan napisco.
v. 19. Sammuttaco ) Waicka Henget täyty idzens saldia Seuracunnalda duomita/ 1. Cor. 14. nijn sitä wastan/ ei pidä heitä poisheittämän eli ylöncadzoman/ mutta cuuldeleman ja coetteleman/ nijncuin Prophetiat ja caicki muut opit.
v. 23. Että teidän Hengen ) Se on/ caikis/ uscos/ rackaudes/ toiwos/ sanois ja töis/ etc.