Pyhän Pawalin Edellinen Epistola Corintherein tygö

22.04.2020

Esipuhe / edellisest P. Pawalin Epistolast / Corintherein tygö .
TÄsä Epistolas neuwo P. Pawali Corinthereitä: että he uscosa/ ja sijnä opisa cuin he häneldä cuullet olit/ yximielisest pysyisit/ ja enimmäst ahkeroidzisit/ hywin ja täydellisest oppiman sen/ cuin parhain tarwitan ja pääcappale asias on/ nimittäin: että Christus on meidän autuudem/ johonga caickein ihmisten järki ja wijsaus loucka ja pahendu.
Sillä nijncuin myös nyt meidän aicanam/ että pyhä Evangelium on ilmei tullut/ monda löytän/ jotca ennen cuin he tämän hywin ja täydellisest oppinet owat/ tahtowat olla wijsat ja taitawat/ caickinaisista puhuman ja duomidzeman/ ja cuitengin sangen wähän asiast tietäwät.
Josta tule/ että he mones paicas eripuraisutta/ eriseuroja ja caicke paha kehoittawat ja saattawat.
Nijn tapahdui myös Corintherein seas: joista/ cosca Pawali heillen Christillisen uscon ja wapauden opettanut oli/ löyttin cohta muutamita äkildä wijsaita/ jotca idzestäns paljon pidit/ jotca ei cuitengan muuta tehnet eli toimittanet Christillises Seuracunnas/ waan eripuraisutta ja capinata.
Nijn että yxi tahdoi olla Pawalin/ toinen Apollon: yxi Cephan/ toinen Christuxen: yxi tahdoi ymbärinsleickauxen/ toinen ei.
Muutamat tahdoit Awioskäskyn/ muutamat ei: muutamat tahdoit sitä cuin epäjumalillen uhrattu oli/ muutamat ei: muutamat tahdoit pitä mailmallisen wapauden.
Oli myös muutamita waimoja/ cuin tahdoit käydä awoipäin; ja muita sencaltaisita.
Nijn cauwan cuin sijhen joudui/ että yxi heidän seasans wapaudesta tilan sai/ ja otti äitipuolens awioxens.
Ja muutamat ei pitänet mitän cuolluitten ylösnousemisest: muutamat ei Sacramenteistä.
Ja nijn tapahdui sangen pahoin ja secaseuraisin/ että jocainen tahdoi olla Mestari ja opetta/ laitta ja tehdä Evangeliumin/ Sacramentein ja uscon cansa/ nijncuin hän tahdoi.
Mutta pääcappalen/ cuin on: että Christus on meidän autuudem/ wanhurscaudem ja lunastuxem/ he ylöncadzoit ja poisjätit/ nijncuin he ne jalosti jo oppinet olisit.
Sencaltaisita wahingolisia wijsaita nuhtele ja duomidze P. Pawali sangen cowan/ ja sano rohkiast: ettei se muuta ole cuin hulluus/ cusa ei mitän ymmärretä eikä oikein tietä/ eikä Christust/ Henge/ eli jotacuta Jumalan lahja: cuin meille Christuxes annettu on: Waan tarwidze/ ja pitä nyt sencaltaisita ensist opppiman.
Näitä hän teke ensimäisis/ 4. Cap. Wijdennes nuhtele hän sen riettaista työtä/ cuin äitipuolens awioxens otti/ ja tahto/ että se Pannan pandaisin ja Perkelen haldun annetaisin.
Ja tällä tawalla anda tietä oikian Pannan panemisen tawan: Joca julkisten pahain töiden tähden/ Seuracunnan suosiosta tapahtuman pitä: Nijncuin myös Christus/ Matth. 18. opetta.
Cuudennes nuhtele hän toria ja riitoja oikeuden edes/ erinomaisest cosca se tapahtui pacanain ja uscottomain edes: ja opetta että he idze keskenäns sowitaisit asiat/ eli kärseisit wääryttä.
Seidzemennes opetta hän puhtast elämäst ja Awioskäskyst/ ylistä puhtautta ja Neidzyttä/ sijnä/ että se on tarpellinen sijhen/ että Evangeliumist sitä irstammast waariotetaisin.
Nijn myös Christus/ Matth. 19. opetta nijstä puhtaista/ jotca Taiwan waldacunnan eli Evangeliumin tähden nijn owat.
Mutta P. Pawali tahto/ että puhtaus pitä waatimatoin oleman/ ja ilman waarata suurembin syndeihin pidettämän: Muutoin on Awioskäsky parembi cuin se puhtaus/ joca pala alinomaisisa himoisa.
Cahdexannes nijn 12. asti/ opetta hän monella tawalla/ cuinga meidän pitä idzem käyttämän heickoja omiatundoja wastan/ ulconaisis asiois/ cuin on ruas/ juomas/ waatteis/ Sacramenteis.
Ja kieldä jocapaicas/ ettei wahwemmat ylöncadzois heicombita/ nijncuin myös hän idze ( waicka hän Apostoli oli ) maltti cuitengin idzens monesa/ jota hän kyllä tehdä saanut olis.
Jongatähden wäkewät nyt hywästä syystä peljätkän/ cosca muinen nijn monda Israelis hucuit/ jotca cuitengin caicki ihmetten ja tunnustähtein cautta Egyptin maalda johdatetut olit/ ja luulit idzens wäkewäxi.
Ja tällä tawalla hän poicke tarpellisin opetuxin.
Cahdestoistakymmenennes nijn 14. asti puhu hän Jumalan lahjoista/ että ne owat moninaiset/ joista cuitengin rackaus paras on.
Ettei he ylpeilis/ waan palwelisit toinen toistans yximielisest: että yxi Jumala on/ yxi HERra/ yxi Hengi/ ja caicki yxi/ ehkä cuinga moninainen se sijtte olis.
Neljästoistakymmenennes opetta hän saarnaita/ Prophetaita/ ja weisaita/ että toimellisest heidän lahjans käyttäisit/ ei muuxi cuin parannuxexi/ ja ei omaxi cunniaxens/ olis se saarna/ taito eli ymmärrys/ etc. Wijdennestoistakymmenennes nuhtele hän nijtä jotca wäärin opettanet ja usconet owat cuolluitten ylösnousemista.
Cuudennestoistakymmenennes eli wijmeises/ neuwo hän heitä weljelliseen apuun köyhiä ja tarwidzepia cohtan Jerusalemis.

P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö .

I. Lucu .

PAwali terwettä Corinthereitä/ v. 1.
Kijttä Jumalata sen armon ja lahjan edest cuin hän heillen andanut oli/ Christuxen cautta/ v. 4.
Neuwo heitä yximielisyten ja ei eroittaman heitäns cuin he teit/ että yxi piti Pawalist toinen toisesta/ ja cukin kerscais hänen opettajastans/ v. 10.
Sillä ei Pawali ollut ristinnaulittu heidän edestäns/ ei he myös ollet castetut hänen nimeens/ v. 13.
Waan hän oli lähetetty yxikertaisest/ saarnaman Evangeliumit Christuxest/ wijsaille hulludexi/ waan uscowaisille woimaxi autuuten/ v. 17.
Ettei he kenestäkän kerscais: waan Christuxest Jesuxest/ jonga Jumala oli heille tehnyt wijsaudexi ja autuudexi/ v. 30.

1 Kor 1:1 PAwali cudzuttu Jesuxen Christuxen Apostolixi Jumalan tahdosta/ ja Sosthenes weli.
1 Kor 1:2 Sille Jumalan Seuracunnalle/ joca on Corinthos/ pyhitetyille Jesuxen Christuxen cautta/ cudzutuille Pyhille/ ynnä caickein nijden cansa/ jotca meidän HERran Jesuxen Christuxen nimeen rucoilewat/ jocaidzes heidän ja meidän siasam.
1 Kor 1:3 Armo olcon teille ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
1 Kor 1:4 MInä kijtän Jumalatani aina teidän tähtenne/ sen Jumalan armon edestä cuin teille Jesuxen Christuxen cautta annettu on/
1 Kor 1:5 Että te oletta caikisa hänen cauttans rickaxi tehdyt/ caikesa opisa ja tundemises.
1 Kor 1:6 Sillä saarna Christuxesta on teisä wäkewäxi tullut/
1 Kor 1:7 Nijn ettei teidän josacusa lahjasa mitän puutu/ ainoastans odottacat meidän HERran Jesuxen Christuxen ilmoitusta.
1 Kor 1:8 Joca myös teitä loppun asti wahwista/ että te olisitta nuhtettomat meidän HERran Jesuxen Christuxen päiwänä:
1 Kor 1:9 Sillä Jumala on wahwa/ jonga cautta te cudzutut oletta hänen Poicans Jesuxen Christuxen meidän HERramme yhteyten.
1 Kor 1:10 MUtta minä neuwon teitä/ rackat weljet/ Jesuxen Christuxen meidän HERram nimen cautta/ että te caicki yhdencaltaisen puhen pidäisittä/ ja ettei teidän seasan eriseuroja olis/ waan pitäkät wäkewäst yhtä toinen toisenne cansa/ yhdes mieles ja yhtäläises luulos.
1 Kor 1:11 Sillä minun corwini on tullut teistä/ rackat weljet/ Chloen perhen cautta/ että rijdat owat teidän keskenän.
1 Kor 1:12 Nijn minä sanon sitä/ että cukin teistä sano: Minä olen Pawalin: se toinen: Minä olen Apollon: colmas: Minä olen Cephaxen: neljäs: Minä olen Christuxen.
1 Kor 1:13 Cuingasta? Lienekö Christus jaettu? wai ongo Pawali teidän edestän ristinnaulittu? Eli olettaco te Pawalin nimeen castetut?
1 Kor 1:14 Minä kijtän Jumalata/ etten minä ole yhtän teistä castanut/ waan Chrispuxen ja Gajuxen:
1 Kor 1:15 Ettei kengän saa sanoa/ että minä minun nimeeni ketän castoin.
1 Kor 1:16 Minä castoin myös Stephanin perhen/ sijtte en minä tiedä jos minä jongun castanut olen.
1 Kor 1:17 Sillä ei Christus minua lähettänyt castaman/ waan Evangeliumi saarnaman/ ei cawaloilla sanoilla/ ettei Christuxen risti turhan menis.
1 Kor 1:18 Sillä puhe rististä/ on nijlle hulluus/ jotca cadotetan. Mutta meille/ jotca autuaxi tulemma/ on se Jumalan wäki.
1 Kor 1:19 Sillä kirjoitettu on: Minä cadotan wijsasten wijsauden/ ja ymmärtäwäisten ymmärryxen minä hyljän.
1 Kor 1:20 Cusasta wijsat owat? Cusasta Kirjanoppenet owat? Cusasta tämän mailman tutkiat owat? Eikö Jumala ole tämän mailman wijsautta hulludexi tehnyt.
1 Kor 1:21 Sillä ei mailma tundenut Jumalata wijsaudellans hänen wijsaudesans/ nijn kelpais Jumalalle tyhmän saarnan cautta nijtä wapahta/ jotca sen uscowat.
1 Kor 1:22 Sentähden/ että Judalaiset merckiä anowat/ ja Grekit wijsautta edziwät.
1 Kor 1:23 Mutta me saarnamme ristinnaulitun Christuxen Judalaisille pahennuxexi/ ja Grekeille hulludexi.
1 Kor 1:24 Mutta cudzutuille sekä Judalaisille: että Grekeille saarnamma me Christuxen Jumalan woimaxi ja Jumalan wijsaudexi/
1 Kor 1:25 Sillä Jumalan hulluus on wijsambi cuin ihmiset/ ja Jumalan heickous on wäkewämbi cuin ihmiset.
1 Kor 1:26 Cadzocat/ rackat weljet/ teidän cudzumistan/ ei monda lihallista wijsast/ ei monda jalo/ ei myös monda suuresta sugusta cudzuttu ole.
1 Kor 1:27 Waan se cuin mailman edes hullu on/ sen on Jumala walinnut/ että hän wijsat häpiään saattais. Ja se cuin heicko oli mailman edes/ sen Jumala on walinnut/ että hän wäkewät häpiään saattais.
1 Kor 1:28 Ja se cuin oli wapahtoin ja ylöncadzottu mailmasa/ on Jumala walinnut: ja se cuin ei mitän ole/ että hän ne jotca jotakin owat/ turhaxi tekis.
1 Kor 1:29 Ettei hänen edesäns yxikän liha kerscais.
1 Kor 1:30 Joista te myös oletta Christuxes Jesuxes/ joca meille on Jumalalda tehty wijsaudexi/ ja wanhurscaudexi/ ja pyhydexi/ ja lunastuxexi.
1 Kor 1:31 Nijncuin kirjoitettu on: joca idziäns kersca/ hän kerscatcan händäns HERrasta.

Vers. 2. Caickein cansa ) Tästä nähdän/ ettei Pawali ole kirjoittanut hänen Epistolaitans nijllen ainoastans opixi/ joiden tygö ne ensist ja erinomaisest kirjoitetut olit/ mutta myös muillen ja caikillen Christityillen mailman loppun asti.
v. 9. Yhteyten ) se on: Te oletta Christuxen cansaperilliset ja osalliset caikes hänen hywydesäns.
v. 17. Ei minua lähettänyt castaman ) Nimittäin/ ei nijn erinomaisest: waan Evangeliumi saarnaman/ johon enä wireyttä ja työtä tarwitan. Sillä Apostolit owat monda sencaltaista asiat muiden käskenet toimita/ että he sitä paremmin ja ilman estetä olisit saanet opetta ja saarnata sana. Nijncuin nähdän/ Act. 6:3. v. eod. Turhan menis ) Nimittäin/ jos sijtä ruwetaisin paljon ihmisen wijsauden ja taidon jälken jutteleman.
v. 19 Wijsasten ) Nimittäin/ nijden jotca järjelläns tahtowat edziä totutta/ ja ei enämbi usco cuin he idze ymmärtäwät.
v. 25. Jumalan hulluus ) Jumalan hulluus ja heickous on Evangelium. Se pidetän ylönwijsailda hulluudena/ ja tecopyhät cudzuwat sen eriseuraxi. Mutta oikeilda Christityildä luetan se Jumalan wäexi ja wijsaudexi.

II. Lucu .

SIjtte kirjoitta hän/ ettei hän muuta heille ole saarnannut/ cuin Evangeliumita ristinnaulitusta Christuxesta/ ei coreilla sanoilla ihmisen wijsauden jälken/ waan Hengen ja wäen osottamisella/ v. 1.
Joca on Jumalan salainen wijsaus/ jota ei tämän mailman Päämiehet ole ymmärtänet/ v. 6.
Waan Jumala on sen ilmoittanut Hengens cautta/ v. 10.
Ettei luonnollinen ihminen sencaltaista ymmärtä eikä käsittä taida/ v. 14.

1 Kor 2:1 JA/ rackat weljeni/ cosca minä teidän tygönne tulin/ en minä tullut corkioilla sanoilla/ engä sywällä wijsaudella/ ilmoittaman teille Jumalan todistusta.
1 Kor 2:2 Sillä en minä idziäni pitänyt teidän seasan nijncuin minä olisin jotakin tiennyt/ waan ainoastans Jesuxen Christuxen ja sen ristinnaulitun.
1 Kor 2:3 Ja minä olin teidän cansan heickoudes/ pelgos/ ja suures wapistuxes.
1 Kor 2:4 Ja minun puhen ja saarnan/ ei ollut caunistetuis jutuis ihmisten wijsauden jälken/ mutta Hengen ja wäen osotuxes/
1 Kor 2:5 Ettei teidän uscon olis ihmisten wijsaudes/ mutta Jumalan wäes.
1 Kor 2:6 Mutta se josta me puhumma/ on cuitengin wijsaus/ täydellisten tykönä. Ei tämän mailman/ eikä tämän mailman Päämiesten wijsaus/ joca hucku.
1 Kor 2:7 Waan me puhumma sijtä salatusta Jumalan wijsaudesta/ jonga Jumala on ennen mailman alcua säätänyt meidän cunniaxem/
1 Kor 2:8 Jota ei yxikän tämän mailman Päämiehistä tundenut: Sillä jos he olisit hänen tundenet/ nijn ei he olis Cunnian HERra ristinnaulinnet.
1 Kor 2:9 Waan nijncuin kirjoitettu on: Ei yxikän silmä ole nähnyt/ eikä yxikän corwa ole cuullut/ ja ei yhdengän ihmisen sydämeen ole astunut/ sijtä cuin Jumala on nijlle walmistanut/ jotca händä racastawat.
1 Kor 2:10 Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut Hengens cautta: sillä Hengi tutkistele caicki cappalet/ Ja/ Jumalan sywydet.
1 Kor 2:11 Sillä cuca ihminen sen tietä mitä ihmises on/ waan ihmisen Hengi joca hänesä on? Nijn myös/ ei yxikän tiedä mitä Jumalas on/ waan Jumalan Hengi.
1 Kor 2:12 Mutta en me ole saanet tämän mailman henge: waan sen Hengen/ joca Jumalasta on/ että me taidaisimma tietä/ mitä meille Jumalalda annettu on.
1 Kor 2:13 jota me myös puhumma/ ei sencaltaisilla sanoilla cuin inhimillinen wijsaus opetta: waan sencaltaisilla sanoilla cuin Pyhä Hengi opetta/ ja me duomidzemma hengelliset asiat hengellisest.
1 Kor 2:14 Mutta ei luonnollinen ihminen ymmärrä Jumalan Hengestä mitän: sillä se on hänelle hulluus/ ja ei taida sitä käsittä/ joca hengellisest duomittaman pitä.
1 Kor 2:15 Mutta hengellinen duomidze caickia asioita/ ja ei hän keldäkän duomita.
1 Kor 2:16 Sillä cuca on tiennyt HERran mielen? Eli cuca tahdo hänen neuwo anda? Mutta meillä on Christuxen mieli.

Vers. 5. Olis ) Sentähden ei taida ihmisten oppi olla omantunnon ja uscon perustus.
v. 7. Salatusta ) Sillä se on peitetty hulluden ja ristin alla/ ja ei näy paljon cunnias ja rickaudes.
v. 14. Luonnollinen ) Luonnollinen ihminen on/ nijn paljon cuin ihminen ilman armota on/ sekä järjellä/ taidolla/ tiedolla ja woimalla/ ja cuin hän idzestäns taita parahin laitettu olla.
v. 15. Hengellinen ) Hän ymmärtä/ tunde/ on luja/ etc. jota järki ei woi/ ja ei tiedäckän mikä usco ja Evangelium on.

III. Lucu .

APostoli nuhtele Corinthereitä/ että he olit wielä lihalliset/ rijtelit/ ja cukin kerscais opettaistans: nijncuin yxi olis parembi ollut toista/ v. 1.
Jotca ei cuitengan muuta ollet cuin palweljat/ joiden cautta he olit uscon saanet/ v. 5.
Ainoastans että toinen oli istuttanut ja toinen castanut/ v. 6.
Toinen perustuxen pannut ja toinen sen päälle rakendanut/ v. 9.
Waan perustus johonga heidän turwaman piti/ oli Christus Jesus/ v. 11.
Neuwo/ cosca he olit P. Hengen Templit/ ettei he sitä turmelis lihallisilla töillä/ v. 16.
Waan joca wijsammaxi näkyi/ hän pitäkän idzens yxikertaisembana/ että hän ainoastans kerscais Christuxes/ v. 18.

1 Kor 3:1 JA/ rackat weljeni/ en minä tainnut teidän cansan puhua nijncuin hengellisten/ waan nijncuin lihallisten cansa/ nijncuin nuorten lasten cansa Christuxes.
1 Kor 3:2 Riesca minä olen teille juoda andanut/ ja en ruoca: sillä et te sitä wielä woinet. Ja et te myös nytkän woi/ että te oletta wielä lihalliset.
1 Kor 3:3 Sillä nijncauwan cuin teidän seasan cateus/ rijta/ ja eripuraisus on/ ettekö te ole lihalliset/ ja waella ihmisten tawan jälken?
1 Kor 3:4 Sillä cosca jocu sano: Minä olen Pawalin: ja toinen sano: Minä olen Apollon/ ettekö te sijs ole lihalliset?
1 Kor 3:5 Mikästä Pawali on? Ja mikä Apollo on? He owat palweliat/ joiden cautta te oletta uscowaisexi tullet. Ja semmengin nijncuin Jumala cullengin andanut on.
1 Kor 3:6 Minä olen istuttanut: Apollo on castanut: Mutta Jumala on caswon andanut.
1 Kor 3:7 Nijn ei se mitän ole joca istutta/ eikä se joca casta/ waan Jumala joca caswon anda.
1 Kor 3:8 Mutta se joca istutta/ ja se joca casta/ owat yhtä molemmat/ cumbikin saa palckans työns jälken.
1 Kor 3:9 Sillä me olemma Jumalan apulaiset/ te oletta Jumalan peldo/ ja Jumalan rakennus.
1 Kor 3:10 Minä Jumalan armosta/ joca minulle annettu on/ olen perustuxen laskenut/ nijncuin taitawa rakendaja/ toinen sen päälle rakendacon: mutta cadzocan jocainen/ cuinga hän rakenda sen päälle.
1 Kor 3:11 Sillä muuta perustusta ei taida yxikän panna/ waan sen cuin pandu on/ joca on Jesus Christus.
1 Kor 3:12 Jos nyt jocu rakenda tämän perustuxen päälle/ culda/ hopiata/ callita kiwiä/ puita/ heiniä/ corsia.
1 Kor 3:13 Nijn jocaidzen teco tule julkisexi: Sillä se päiwä on sen selittäwä/ joca tulesa ilmandu/ ja mingäcaltainen cungin teco on/ sen tuli coettele.
1 Kor 3:14 Jos jongun teco pysy/ nijncuin hän sen päälle rakendanut on/ nijn hän saa palckans.
1 Kor 3:15 Mutta jos jongun teco pala/ nijn hän saa wahingon. Mutta hän tule idze autuaxi/ cuitengin nijncuin tulen cautta.
1 Kor 3:16 Ettekö te tiedä teitänne Jumalan Templixi/ ja Jumalan Hengi asu teisä?
1 Kor 3:17 Jos jocu Jumalan Templin turmele/ sen Jumala turmele. sillä Jumalan Templi on pyhä/ nijncuin tekin oletta.
1 Kor 3:18 Älkän kengän idziäns pettäkö. Jos jocu teistä idzens luule wijsaxi/ se tulcon hulluxi täsä mailmasa/ että hän wijsas olis.
1 Kor 3:19 Sillä tämän mailman wijsaus/ on hulluus Jumalan tykönä. Nijncuin kirjoitettu on: Hän käsittä wijsat cawaluxisans.
1 Kor 3:20 Ja taas: HERra tietä wijsasten ajatuxet turhaxi.
1 Kor 3:21 Sentähden älkän yxikän ihmisistä kerscatco.
1 Kor 3:22 Caicki owat teidän oman: Olis Pawali eli Apollo/ Cephas taicka mailma/ olis elämä eli cuolema/ taicka nykyiset eli tulewaiset/ caicki owat teidän omanna:
1 Kor 3:23 Mutta te oletta Christuxen: waan Christus on Jumalan.

Vers. 4. Minä olen Pawalin/ etc. ) Täsä P. Pawali duomidze caicki eriseurat Christicunnas/ ja tahto etä meillä caikilla olis yxi Christus/ joca meidän edestäm ristihin naulittu on.
v. 12. Culda/ hopiata ) Se on sanottu saarnasta ja opetuxesta/ cuin uscon parannuxexi eli wähennyxexi opetetan. Cuoleman hetkellä ei taida yxikän oppi kestä: Duomiopäiwänä ja caikes hädäs/ se culutetan: waan se on selkiä Jumalan sana/ joca omastunnos kyllä löytän.
v. 13. Sen tuli coettele ) Tulen cautta ei täsä ymmärretä tämän mailman tulda/ eli kijrastulda: waan wertauxen cautta/ tutkiskelemista/ tusca ja kiusausta/ joilla oppi eli luulo coetellan/ jos hän kestäwäinen on/ nijncuin culda tulesa. Sentähden sano myös Pawali cohta/ 15. versys: Nijncuin tulen cautta.
v. 21. Caicki owat teidän ) Sentähden ei ole kellän woima Christityillen Lakia tehdä/ jolla omatundo sidotta taitan.

IV. Lucu .

APostoli opetta heitä wielä/ minä heidän pitä opettajans pitämän/ nimittäin/ Christuxen palwelioina/ ja haldioina/ etc. Sentähden ei heidän pidä heitä duomidzeman/ v. 1.
eikä kerscaman heidän tähdens/ eli jongun muun tähden: sillä mitä heillä oli/ sen he olit saanet HERralda/ v. 6.
Apostolit myös idze/ joista he kerscaisit/ pidettin muilda hylkyinä/ v. 9.
Sano syyn/ mingätähden hän nijn rohkiast neuwo heitä: että hän oli heidän Isäns/ ja oli synnyttänyt Christuxesa Evangelumin cautta/ v. 14.
Päätöxexi anda heille Timotheuxen/ v. 17.
ja lupa tulla heidän tygöns/ v. 18.

1 Kor 4:1 JOcainen pitäkön meitä Christuxen palweliana/ ja Jumalan salaisuden haldiana.
1 Kor 4:2 Ainoastans se haldioilda edzitän/ että he löyttäisin uscollisixi.
1 Kor 4:3 Mutta wähän minä sijtä tottelen/ etä minä teildä duomitan/ eli inhimiliseldä päiwäldä. En minä idzekän duomidze minuani.
1 Kor 4:4 En minä tiedä mitän cansani/ mutta en minä sentähden wanhurscas ole/ waan HERra on se joca minun duomidze.
1 Kor 4:5 Sentähden älkät duomitco ennen aica/ sijhenasti cuin HERra tule/ joca sengin walkeuten saatta/ cuin pimeydes peitetty on/ ja julgista sydänden aiwoituxet: silloin cukin saa cunnian Jumalalda.
1 Kor 4:6 MUtta näitä/ rackat weljet/ olen minä minustani ja Apollosta tapauxis puhunut teidän tähdenne/ että te meistä oppisitta/ ettei kengän enämbä idzestäns pidäis/ cuin nyt kirjoitettu on/ ettei yxikän toinen toistans wastan pidä jongun tähden idziäns ylöspaisuttaman.
1 Kor 4:7 Sillä cuca on sinun corgottanut? Taicka mitä sinulla on/ jota et sinä ole saanut? Jos sinä sijs saanut olet? Mitäs kerscat/ nijncuin et sinä ensingän saanut olis?
1 Kor 4:8 Jo te oletta rawitut: jo te oletta hyötynet: ilman meitä te wallidzetta/ ja josca Jumala että te wallidzisitta/ että mekin teidän cansan wallidzisim.
1 Kor 4:9 SIllä minä luulen/ että Jumala on meitä Apostoleita lähettänyt nijncuin caickein huonombita/ nijncuin surmattawia: sillä me olemma mailman/ Engelein/ ja ihmisten ihmexi tullet.
1 Kor 4:10 Me olemma tompelit Christuxen tähden/ mutta te oletta wijsat Christuxes: me heicot/ mutta te wäkewät: te cunnialiset/ mutta me ylöncadzotut.
1 Kor 4:11 Haman tähän hetken asti kärsimmä me nälkä ja jano/ ja olemma alasti/ ja meitä lyödän corwalle/ ja ei meille ole wahwa asuinsia/ ja me näemme waiwa työtä tehden omilla käsilläm.
1 Kor 4:12 Cosca meitä soimatan/ nijn me hywästi lausumma: cosca meitä wainotan/ nijn me kärsimme.
1 Kor 4:13 Cosca meitä pilcatan/ nijn me rucoilemma: me olemma nijncuin mailman kirous/ ja jocaidzen ihmisen hylky tähän päiwän asti.
1 Kor 4:14 Embä minä tätä kirjoita häwäistäxeni teitä/ waan minä neuwon teitä/ nijncuin minun rackaita lapsiani:
1 Kor 4:15 Sillä ehkä teillä olis kymmenen tuhatta Mestarita Christuxes/ nijn ei teillä cuitengan ole monda Isä: sillä minä olen teitä Christuxes Jesuxes synnyttänyt Evangeliumin cautta.
1 Kor 4:16 Sentähden neuwon minä teitä/ olcat minun tawottajani.
1 Kor 4:17 Sentähden/ lähetin minä Timotheuxen teille/ minun rackan poicani/ ja uscollisen HERrasa/ muistuttaman teille minun tieni/ jotca owat Christuxes/ nijncuin minäkin caikisa Seuracunnis opetan.
1 Kor 4:18 MUtta muutamat owat teistä paisunet/ nijncuin en minä ensingän teidän tygönne tulewa oliscan.
1 Kor 4:19 Mutta ennen paljo aica tulen minä teidän tygön ( jos HERra tahto ) ja tahdon tietä/ ei nijden paisunuitten sanoja/ mutta woima.
1 Kor 4:20 Sillä Jumalan waldacunda ei ole puhesa/ waan woimasa.
1 Kor 4:21 Cumman te tahdotta? Jos minä tulen widzalla teidän tygönne/ taicka rackaudella/ ja Hengen siweydellä?

Vers. 1. Salaisuden ) Se on: Evangeliumin päälle/ josa Jumalan sanan salatut tawarat taritan.
v. 3. Inhimiliseldä päiwäldä ) Se on: Ihmisten duomio.
v. 8. Te oletta hyötynet ) Täsä hän pilcka heitä ja toisin ajattele.
v. 13. Hylky ) Se on: me pidetän kirottuina ihmisinä/ ja jotca ei ole kelwolliset elämän maan päällä.

V. Lucu .

TÄsä lugus nuhtele hän heitä huoruden tähden/ että he sen kärseit seasans/ joca oli ottanut oman äitipuolens/ v. 1.
Hänen pane hän Pannaan heidän suosiostans/ ja sulke hänen ulos Seuracunnast/ v. 3.
Ettei wähä hapatus hapatais caicke taikinata/ v. 6.
Waan he pitäkän Pääsiäistä puhtauden happamattomas taikinasa/ v. 9.
Opetta ja neuwo heitä eroittaman heitäns jumalattomista/ etc. v. 9.

1 Kor 5:1 JUlkisest cuulu teidän keskenän huoruus/ ja sencaltainen huoruus/ josta ei pacanatcan sanoa tiedä/ että jocu Isäns emändä pitä.
1 Kor 5:2 Ja te oletta paisunet/ josta teidän parammin tulis itke/ että se joca sencaltaisen työn tehnyt on/ teidän seastan poisotetaisin.
1 Kor 5:3 Mutta minä tosin/ joca ruumin puolest poisolen/ cuitengin Henges tykönä olen/ nijn olen minä jo/ nijncuin tykönä olewa/ sijtä päättänyt/ että hän/ joca sencaltaisen tehnyt on/
1 Kor 5:4 Meidän HERran Jesuxen Christuxen Nimeen/ teidän cocontulemisesan/ ynnä minun Hengeni cansa/ ja meidän HERran Jesuxen Christuxen woimalla/
1 Kor 5:5 Annetan Perkelen haldun lihan cadotuxexi/ että hengi autuaxi tulis HERran Jesuxen päiwänä.
1 Kor 5:6 Eli ole teidän kerscauxenne hywä: ettekö tiedä/ että wähä hapatus caiken taikinan hapatta?
1 Kor 5:7 Sentähden peratcat se wanha taikina/ että te tulisitta vdexi taikinaxi/ nijncuin te myös happamattomat oletta. Sillä meillä on myös Pääsiäis Lammas/ joca on Christus/ meidän edestämme uhrattu.
1 Kor 5:8 Sentähden pitäkäm meidän Pääsiäisem/ ei wanhas hapatuxes/ eikä pahuden ja wääryden hapatuxes/ waan puhtauden ja totuden happamattomas taikinas.
1 Kor 5:9 MInä olen teille Epistolas kirjoittanut/ ettei teidän pidäis secanduman portoihin.
1 Kor 5:10 En minä ajattele tämän mailman portoista/ engä ahneista/ engä raateljista/ engä epäjumalden palwelioista/ sillä nijn tulis teidän mailmasta poispaeta.
1 Kor 5:11 Mutta nyt minä olen kirjoittanut/ ettei teidän pidä nijhin secanduman. Jos jocu/ joca weljexi cudzutan/ olis salawuoteinen/ taicka ahne/ eli epäjumalden palwelia/ taicka pilckaja eli juomari/ taicka raatelia/ älkät sencaltaisen cansa syökö:
1 Kor 5:12 Sillä mitä minun tule duomita nijtä/ jotca ulcona owat? Ettekö te nijtä duomidze/ jotca sisällä owat?
1 Kor 5:13 Mutta Jumala ne duomidze/ jotca ulcona owat. Ajacat idzekin paha pois tykönne.

Vers. 7. Udexi taikinaxi ) Pyhisäkin ihmisis on wielä aina syndi/ joca ulos pyhittämän pitä. Sentähden hän sano: te oletta happamattomat/ se on/ te oletta pyhät. Mutta sowittacat nijn/ että te caicki tynnni poispyhgitte/ ja tulcat peräti puhtaxi/ ja udexi taikinaxi.
v. 10. Mailmasta poispaeta ) Joca ei tahdo pahain ihmisten seas olla/ hänen pitä coco mailmasta poispakeneman. Sentähden hän tahto meidän pakeneman pahoja Christityitä/ että he taicka sijtä nimestä luopuisit eli heidäns parannaisit. Sillä ei Christittömiä weljixi cudzuta.
v. 12. Ulcona owat ) Näillä hän ymmärtä Christittömät.

VI. Lucu .

PAwali nuhtele Corinthereitä/ että he weit heidän rijtojans ja eripuraisita asioitans pacanalisten Duomaritten eteen/ v. 1.
Ja ei parammin toinen toistans kärsinet/ v. 7.
Ja että he teit toinen toisellens wääryttä/ v. 8.
Cusa he cuitengin tiesit/ ettei wäärät/ eli muut sencaltaiset pidä Jumalan waldacunda perimän/ v. 9.
Nuhtele nijtä/ jotca Christillisen wapauden warjolla teit mitä he tahdoit/ v. 12 Ja neuwo wälttämän huorutta: että he olit Christuxen jäsenet/ ja P. Hengen Templi/ etc. v. 13.

1 Kor 6:1 MIxi jocu teistä/ jolla on toisen cansa jotakin asiata/ maltta rijdellä wääräin/ ja ei pyhäin edesä? Ettekö te tiedä/ että pyhät pitä mailma duomidzeman?
1 Kor 6:2 Jos sijs mailma pitä teildä duomittaman? Ettekö te sijs kelpa pienembitä asioita duomidzeman?
1 Kor 6:3 Ettekö te tiedä/ että meidän pitä Engeleitäkin duomidzeman? Cuinga paljo enämmin ajallisia asioita?
1 Kor 6:4 Mutta te/ cosca teillä on jotacuta asiata ajallisest hywydest/ nijn te otatte ne jotca Seuracunnas ylöncadzotut owat/ ja asetatte Duomarixi.
1 Kor 6:5 Teille minä sanon näitä häpiäxi. Eikö yhtän wijsasta ole teidän seasan? Eli jocu cuin taidais duomita/ weljen ja weljen keskellä?
1 Kor 6:6 Waan weli rijtele weljens cansa/ ja sijttekin uscomattomain edes.
1 Kor 6:7 NIjn on sijs caiketi wica teidän seasan/ että te toinen toisenne cansa käytte oikeuden eteen: Mixet te parammin wääryttä kärsi? Mixet te ennen suo teitän wahingoitta?
1 Kor 6:8 Ja te idze wääryden ja wahingon teette/ ja semmengin teidän weljillen.
1 Kor 6:9 Ettekö te tiedä/ ettei wäärät pidä Jumalan waldacunda perimän?
1 Kor 6:10 Älkät andaco teitän wietellä: sillä ei salawuoteisten/ eikä epäjumalden palweliain/ eikä huorintekiäin/ eikä pehmiäin/ eikä nijden jotca wastoin luondo syndiä tekewät/ eikä warasten/ eikä ahnetten/ eikä juomaritten/ eikä pilckaitten/ eikä raateliain pidä Jumalan waldacunda perimän.
1 Kor 6:11 Ja sencaltaiset te muutamat olitta/ mutta te oletta pestyt/ te oletta pyhitetyt/ te oletta wanhurscaxi tullet HERran Jesuxen Christuxen nimen cautta/ ja meidän Jumalamme Hengen cautta.
1 Kor 6:12 CAikisa on minulla walda/ waan ei caicki ole hywäxi: Caikisa on minulla walda/ mutta en minä kenengän alammainen ole.
1 Kor 6:13 Ruoca on wadzalle säätty/ ja wadza rualle/ mutta Jumala on tämän ja sen hucuttawa. Ei ruumis ole säätty huoruteen/ waan HERralle/ ja HERra ruumille.
1 Kor 6:14 Mutta Jumala on HERran herättänyt/ nijn hän on myös meitäkin woimallans herättäwä.
1 Kor 6:15 Ettekö tiedä/ että teidän ruuminne owat Christuxen jäsenet? Pidäiskö sijs minun Christuxen jäsenet porton jäsenixi tekemän? Pois se.
1 Kor 6:16 Taicka/ ettekö te tiedä/ että se joca porttohon ryhty/ nijn hän on yxi ruumis sen cansa? Sillä he tulewat ( sano hän ) caxi yhdexi lihaxi.
1 Kor 6:17 Mutta joca HERraan ryhty/ se on yxi hengi hänen cansans.
1 Kor 6:18 Wälttäkät huorutta. Caicki synnit cuin ihminen teke/ owat ulcona ruumista/ waan joca huorin teke/ se teke syndiä omas ruumisans.
1 Kor 6:19 Wai ettekö te tiedä/ että teidän ruumin on Pyhän Hengen Templi/ joca teisä on/ jonga te Jumalalda saitta/ ja ettepä te ole teidän omanne? Sillä te oletta callista ostetut.
1 Kor 6:20 Cunnioittacat sijs Jumalata teidän ruumisan/ ja teidän hengesän/ jotca Jumalan owat.

Vers. 4. Ylöncadzotut ) Owat Pacanat/ joita ei sallita Cristillisten seas olla Christillisis asiois/ cuin on Sacramentin nautidzemus/ etc.
v. 7. Että te käytte oikeuden eteen ) Ei täsä Pawali peräti kiellä/ että he oikeuden eteen menit: waan että he sen teit pacanalisten Duomaritten edes/ idze heillens ylöncadzexi: Sillä heistä huuttin panaingin seas/ että he rijtelit/ ja teit toinen toisellens wääryttä: Jotca cuitengin sijtä tuttaman piti/ että he racastit keskenäns toinen toistans/ Ioh. 13. Sillä täsä olis se parambi ollut/ että he keskenäns olisit sopinet/ taicka kärsinet jotakin toinen toiseldans/ ennen cuin he nijn olisit huudoxi tullet.
v. 12. Caikisa ) Nimittäin/ luwallisis ja wapahis asiois/ jotca ei käsketyt eikä kieldyt ole.
v. 19. Teidän ruumin owat Pyhän Hengen Templi/ ja 20. Sentähden ylistäkät Jumalata teidän ruumisanne ) Tästä/ nijncuin myös c. 3:16. ennen nähdän/ että P. Hengi myös on totinen Jumala/ yhtä Isän ja Pojan cansa/ että meidän ruumim cudzutan Jumalan Templixi sijtä/ että P. Hengi asu meisä/ Nijncuin Basil. 1. de Trin. c. 6. täsä päättäwät.

VII. Lucu .

APostoli wasta wielä Corintherein kirjoituxeen/ Awioskäskyst/ Leskein ja Neidzytten elämäst: että hywä olis elä ilman Awioskäskytä: mutta huorutta wälttä/ on parambi naidha/ v. 1.
Nijn myös/ että ne jotca jo yhten annetut olit/ ei saa eritä/ waicka toinen puoli olis pacana/ jos hän muutoin tahto toisen tykönä pysyä/ v. 10.
Opetta yhteisest/ että misä säädys cukin on/ sijnä hän pysykän/ ei se kenengän sielun autuutta estä/ v. 18.
Wijmeiseldä ylistä Neidzytten säätyä. Ei cuitengan tahdo hän sijhen ketäkän waaditta: waan olcan cullengin aldis naida: elickä ei/ jos hänellä on lahja elä puhtast ilman naimata/ v. 25.

1 Kor 7:1 MUtta nijhin cuin te minulle kirjoititta/ wastan minä. Hywä on ihmiselle/ ettei hän waimoon ryhdy.
1 Kor 7:2 Mutta cuitengin huorutta carttain/ pitäkön cukin oman waimons/ ja jocainen pitäkön oman miehens.
1 Kor 7:3 Mies andacan waimolle cohtullisen mielisuosion/ nijn myös waimo miehellens.
1 Kor 7:4 Ei ole waimolla walda omalle ruumillens/ waan miehellä. Ei myös miehellä ole walda ruumillens/ waan waimolla.
1 Kor 7:5 Älkät toinen toistanne wälttäkö/ jollei se ole molembain suosiosta/ hetkexi/ että teille jouto olis paastota ja rucoilla: Ja tulcat jällens yhten/ ettei Satan teitä kiusais haureuden puolesta.
1 Kor 7:6 MUtta sencaltaista sanon minä teille suomisen/ ja ei käskyn jälken.
1 Kor 7:7 Waan minä tahdoisin/ että caicki ihmiset nijn olisit cuin minäkin olen. Mutta jocaidzella on erinomainen lahja Jumalalda/ yhdellä nijn/ ja toisella näin.
1 Kor 7:8 Minä sanon tosin naimattomille ja Leskille: Se on heille hywä/ jos he owat nijncuin minäkin.
1 Kor 7:9 Waan ellei he woi heitäns pidättä/ nijn naican: Sillä parambi on naida/ cuin pala.
1 Kor 7:10 MUtta naineille käske/ en minä/ waan HERra: ettei waimon pidä miehestäns eriämän.
1 Kor 7:11 Mutta jos hän eriä/ nijn olcon naimata/ taicka sopican miehens cansa. Ja älkön mies hyljätkö waimoans.
1 Kor 7:12 Waan muille sanon minä/ ja ei HERra: jos jollakin weljellä on uscomatoin waimo/ ja se mielisty hänen cansans asuman/ älkön sitä idzestäns eroittaco.
1 Kor 7:13 Ja jos jollakin waimolla on uscomatoin mies/ ja hän tahto sen cansa asua/ älkön händä idzestäns eroittaco.
1 Kor 7:14 Sillä uscomatoin mies on waimons cautta pyhitetty/ ja uscomatoin waimo pyhitetän miehens cautta/ muutoin olisit teidän lapsenna saastaiset/ waan nyt owat pyhitetyt.
1 Kor 7:15 Mutta jos uscomatoin idzens eroitta/ nijn anna hänen eritä. Eipä weli taicka sisar ole sidottu orjuteen semmuotoisis menois/ mutta rauhas on Jumala meitä cudzunut:
1 Kor 7:16 Sillä cuingas tiedät waimo/ jos sinä miehes taidat autuaxi saatta? Eli sinä mies cuingas tiedät/ jos sinä taidat waimos autuaxi saatta?
1 Kor 7:17 Cuitengin nijncuin Jumala cullengin on jacanut: Jocainen nijn waeldacan/ cuin HERra on hänen cudzunut/ ja nijn minäkin caikisa Seuracunnisa säädän.
1 Kor 7:18 Jos jocu ymbärinsleicattu on cudzuttu/ älkän se esinahca pyytäkö. Jos jocu on esinahas cudzuttu/ älkän se andaco idziäns ymbärinsleicata.
1 Kor 7:19 Ymbärinsleickaus ei ole mitän/ eikä esinahca mitän ole/ waan Jumalan käskyn pitämys.
1 Kor 7:20 Jocainen olcon sijnä cudzumises/ johonga hän cudzuttu on.
1 Kor 7:21 Jos sinä olet orjaxi cudzuttu/ älä sitä murehdi/ cuitengin jos sinä taidat wapaxi tulla/ nijn pyydä sitä parammin.
1 Kor 7:22 Sillä joca orjaxi on HERrasa cudzuttu/ se on HERran wapa. Nijn myös/ joca wapaxi on cudzuttu/ hän on Christuxen palwelia.
1 Kor 7:23 Te oletta callista ostetut/ älkät ihmisten orjat olco.
1 Kor 7:24 Idzecukin ( rackat weljeni ) josa hän cudzuttu on/ sijnä hän olcan Jumalan tykönä.
1 Kor 7:25 MUtta neidzeist ei ole minulla HERran käskyä/ cuitengin sanon minä minun neuwoni/ nijncuin laupiuden saanut HERralda uscollisna ollaxeni.
1 Kor 7:26 Minä luulen sijs sen hywäxi/ nykyisen tuscan tähden/ että ihmisen on nijn hywä olla. Jos sinä olet waimoon sidottu/ älä pyydä eroitusta.
1 Kor 7:27 Mutta jos sinä olet waimotoin/ nijn älä pyydä waimoa.
1 Kor 7:28 Mutta jos sinä nait/ et sinä syndiä tee. Ja jos neidzy huole/ ei hängän syndiä tee. Cuitengin sencaltaiset saawat waiwan ruumiseens. Mutta minä säästäisin mielelläni teitä.
1 Kor 7:29 Ja sanon teille/ rackat weljet/ aica on lyhyt. Mitä enä? joilla waimot on/ olcan nijncuin ei heillä oliscan.
1 Kor 7:30 Ja jotca itkewät/ nijncuin ei he itkisickän: Ja jotca iloidzewat/ nijncuin ei iloidziscan/ Ja jotca ostawat/ nijncuin ei nautidziscan.
1 Kor 7:31 Ja joilla mailmallisia on/ ettei he nijtä wäärin käyttäis: sillä tämän mailman meno on menewä.
1 Kor 7:32 Mutta minä tahdoisin/ että te ilman murheta olisitta: naimatoin tottele nijtä cuin HERran on/ cuinga hänen pitä HERralle kelpaman.
1 Kor 7:33 Mutta joca nai/ hän sure mailmallisist/ cuinga hän emännällens kelpais.
1 Kor 7:34 Nämät caxi olcan eritetyt: waimo ja neidzy: naimatoin murehti nijtä cuin HERran owat/ että hän pyhä olis sekä ruumilla että hengellä. Mutta joca nai/ hän murehti mailmallisist/ cuinga hänen pitä miehellens kelpaman.
1 Kor 7:35 Mutta sencaltaista sanon minä teidän tarpexene: ei että minä paulan teidän päällenne heittäisin/ waan että te sijhen cuin cunnialinen olis/ taiwuisitte/ ja alati ilman estetä HERra palwelisitte.
1 Kor 7:36 Mutta jos jocu luule/ ettei se sowi hänen neidzellens/ sijtte cuin hän jo naitawis on/ eikä saa toisin olla/ nijn tehkän mitä hän tahto/ ei hän syndiä tee/ sallican hänen huolla.
1 Kor 7:37 Mutta joca waatimata sitä aicoi sydämesäns/ ja hänellä on oma ehtons/ ja päättä sen sydämesäns/ ja hän tahto hänen neidzens näin pitä/ se teke hywin.
1 Kor 7:38 Joca taas naitta/ hän teke hywin/ mutta joca ei naita/ hän teke paremmin.
1 Kor 7:39 Waimo on sidottu Lakijn/ nijncauwan cuin hänen miehens elä: waan cosca hänen miehens cuollut on/ nijn hän on wapa toiselle huoleman/ kelle hän tahto/ cuitengin että se HERrasa tapahtu.
1 Kor 7:40 Waan hän olis autuambi/ minun luullaxeni/ jos hän silläns pysyis: sillä minä luulen/ että minullakin on Jumalan Hengi.

Vars. 1. Hywä on ) Nimittäin/ sen tilan tähden/ cuin silloin Christityillä oli/ nijncuin nähdän 26. versyst: Sillä heitä cowin silloin ahdistettin ja täydyi usein paeta yhdestä Caupungista toiseen/ eli heidän cansans surkiast mendin. Silloin oli hywä olla yxinäns/ ettei waimo/ lapsia eli huonehta olis murhettimist ollut.
v. 7. Minä tahdoisin/ etc. ) Cadzo supra ad
v. 1.
v. 11. Taicka sopican ) Ei mikän syy eroita miestä ja waimo toinen toisestans/ waan huoruus/ Matth. 19:3. Sentähden pitä heidän muisa asioisa/ eli sopiman eli oleman ilman puolisata/ jos he muutoin eriäwät.
v. 12. Uscomatoin ) se on/ Christimätöin waimo.
v. 14. Pyhitetty ) Nijncuin puhtaille caicki owat puhtat/ Tit. 1. Nijn myös on Christitylle Christimätöin waimo puhdas/ että he ilman synnitä saawat olla toinen toisens tykönä/ eikä sentähden hyljätä lapsia nijncuin saastaisita/ ja joita ei hänen kärsimän pidäis: Sillä Awioskäskystä ja lapsista pitä murhe pidettämän sekä pacanoilda että Christityildä.
v. 18. Esinahca pyytäkö ) Se on: älkön kengän sitä murehtico/ että ymbärinsleickaus eli esinahca pidäis tarpellinen oleman: Waan andacan molemmat jocaidzelle wapana ja aldisna olla.
v. 25. Ei ole minulla HERran käskyä ) Nimittäin selkiäst/ että jocu nijn yxinäisnä eläis. Josta nähdän heidän häpemättömydens/ jotca owat andanet sencaltaisita käskyjä/ että Papit caikella muoto pitäis ilman Awioskäskytä elämän. Item, ne jotca muutoin heidän nuorella ijälläns sijhen wietellyxi/ waadituxi/ taicka taitamattomudest lupaman saadut owat.
v. 32. Naimatoin tottele nijtä cuin HERran on ) Ei hän sano/ että se aina jocaidzelle tapahtu: Waan nijncuin usein tapahtu: että moni hänen puolisans tähden luopu oikiudesta/ enimmitten/ cosca ei he molemmat ole yhdestä uscosta taicka Jumalan palweluxesta/ eikä ole molemmilla yhtäläinen mieli.
v. 35. Sanon teidän tarpexenne ) Se on: että te walidzisitta mikä teille parahaxi olis v. eod. Että minä paulan teidän päällen heittäisin ) Se on: en minä tahdo teitä sito sijhen. Ei P. Pawali tahdo keneldäkän kieldä Awioskäskyä/ cuin nyt tapahtu/ sekä käskyillä että lupauxilla.
v. 37. Oma ehtons ) Nimittäin/ suostuman sijhen. Hän on waatimata/ ei Jumalan käsky waadi händä sijhen.
v. 38. Teke paremmin ) Ei että hän sen cautta corkemmaxi tule Jumalan tykönä/ jonga edes ainoastans usco corgotta: Waan ( nijncuin sanottu on ) hän taita paremmin täsä elamäs Jumala palwella.

VIII. Lucu .

TÄsä opetta Apostoli heitä/ cuinga heidän pitä idzens käyttämän oikian Christillisen wapauden jälken epäjumalian uhreisa/ v. 1.
Nimittäin/ ettei he pahennais heickoja/ v. 9.

1 Kor 8:1 EPäjumalden uhreista me tiedämme: sillä caikilla meillä on tieto. Tieto paisutta/ mutta rackaus rakenda.
1 Kor 8:2 Mutta jos jocu luule hänens tietäwän/ ei hän wielä nijn tiedä/ cuin hänen tulis tietä.
1 Kor 8:3 Mutta jos jocu Jumalata racasta/ se on tuttu häneldä.
1 Kor 8:4 Nijn me nyt tiedämme/ sijtä ruasta cuin epäjumalille uhratan/ ettei yhtän epäjumalata mailmas oleckan/ ja ettei yhtän muuta Jumalata ole/ cuin yxi.
1 Kor 8:5 Ja waicka muutamat owat jotca jumalixi cudzutan/ olcon se Taiwasa eli maan päällä ( nijncuin monda jumalata/ ja monda Herra on. )
1 Kor 8:6 Nijn on cuitengin meillä yxi ainoa Jumala/ Isä/ josta caicki owat/ ja me hänesä/ yxi HERra Jesus Christus/ jonga cautta caicki owat/ ja me hänen cauttans.
1 Kor 8:7 Mutta ei jocaidzella ole tieto: sillä muutamat tekewät heillens omantunnon epäjumalista/ ja syöwät nijncuin se olis epäjumalille uhrattu. Ja että heidän omatundos on heicko/ nijn hän sen cautta saastutetan.
1 Kor 8:8 Mutta ei ruoca meitä saata otollisexi Jumalan edes: jos me syömme/ en me sitä paremmaxi tule/ ellen me taas syö/ embä me sentähden pahemmaxi tule.
1 Kor 8:9 Waan cadzocat/ ettei tämä teidän wapauden tulis heicoille pahennuxexi:
1 Kor 8:10 Sillä jos sinun ( jolla tieto on ) jocu näke atrioidzewan epäjumalden huoneisa/ eikö sijtä hänen omatundos/ joca heicko on/ yllytetä epäjumalden uhria syömän?
1 Kor 8:11 Ja nijn sinun tietos cautta sinun weljes huckandu/ joca heicko on/ jonga tähden cuitengin Christus on cuollut.
1 Kor 8:12 Mutta cosca te nijn syndiä teette weljiän wastan/ ja särjette heidän heicon omantundons/ nijn te Christusta wastan syndiä teette.
1 Kor 8:13 Sentähden jos ruoca minun weljeni pahennais/ nijn en minä ikänäns söis liha/ etten minä weljiäni pahennais.

Vers. 1. Caikilla meillä on tieto ) Se on/ me luulemma kyllä nijn/ että meillä caikilla on ymmärrys: mutta sijtä puuttu paljon/ cuin nähdän/ Infr.
v. 7. v. eod. Paisutta ) Täsä rupe hän opettaman/ cuinga meidän rackaudes waeldaman pitä nijden cansa/ jotca heicot uscosa owat.
v. 6. Yxi ainoa Jumala ) Dominus
v. 11. Jonga tähden Christus cuollut on ) Cadzo/ Rom. 14:15.

IX. Lucu .

APostoli opetta wielä omasta tawastans/ cuinga Christillistä wapautta nautittaman pitä. Ja näyttä ensist idzens Apostolixi/ v. 1.
Jolla oli lupa syödä mitä hän tahdoi/ v. 4.
Pitä waimo myötäns/ v. 5.
Otta palcka Evangeliumin saarnamisen edest/ v. 7.
ja 13. Mutta ei hän sitä tehnyt: waan kärsei caickinaist/ ettei Christuxen Evangeliumi sen cautta estyis/ v. 12.
ja hän on tehnyt idzens jocaidzen palweliaxi/ että hän sitä usiammat autuaxi saattais/ v. 19.
Neuwo sijtte raitiuteen/ että me olisimma nijden caltaiset/ jotca kilwoittelewat/ v. 24.

1 Kor 9:1 ENgö minä ole Apostoli? Engö minä wapa ole? Engö minä meidän HERra Jesust Christust nähnyt? Ettekö te ole minun työni HERrasa?
1 Kor 9:2 Ellen minä ole muille Apostoli/ nijn minä olen cuitengin teille Apostoli. Sillä te oletta minun Apostolin wircani sinetti HERrasa.
1 Kor 9:3 Cosca jocu minulle kysy/ nijn minä hänelle näin wastan:
1 Kor 9:4 Eikö meillä ole walda syödä ja juoda?
1 Kor 9:5 Eikö meillä myös ole walda sisarta waimoxi cansamme ymbärins wiedä. Nijncuin muutkin Apostolit/ ja HERran weljet/ ja Cephas?
1 Kor 9:6 Eli minulla yxinäns ja Barnaballa ei ole walda ei työtä tehdä?
1 Kor 9:7 Cuca soti coscan omalla culutuxellans? Cuca wijnapuita istutta/ ja ei syö nijden hedelmistä? Eli cuca carja caidze/ ja ei syö carjan riescasta.
1 Kor 9:8 Puhunengo minä tätä ihmisten tawalla? Eikö myös Laki sitä sano?
1 Kor 9:9 Sillä Mosexen Lais on kirjoitettu: Ei sinun pidä sitoman kijnni rihtätappawan härjän suuta. Sureneco Jumala härkiä?
1 Kor 9:10 Taicka/ eikö hän sitä caiketi meidän tähdemme sano? Sillä meidän tähtemme on se kirjoitettu: Että se joca kyndä/ hänen pitä toiwosa kyndämän/ ja joca rihtätappa/ hänen pitä toiwosa rihtätappaman/ että hän toiwostans osallisexi tulis.
1 Kor 9:11 Jos me teille hengellisiä kylwämme/ paljoco se on/ jos me teidän ruumillisia nijtämme?
1 Kor 9:12 Mutta jos muut owat täsä wallas osalliset teidän tykönän/ mixem me sijs paljo enämmin? Mutta embä me ole sencaltaista walda pitänet/ waan me kärsimme caickinaisia/ etten me Christuxen Evangeliumille mitän estettä tekis:
1 Kor 9:13 Ettekö te tiedä/ että ne jotca uhrawat/ ne syöwät uhrista? Ja ne jotca Altarita walmistawat/ ne Altarista hyötywät?
1 Kor 9:14 Nijn on myös HERra säännyt/ että ne jotca Evangeliumita ilmoittawat/ pitä Evangeliumista elatuxens saaman.
1 Kor 9:15 Mutta en minä ole cuitengan mitän mistäkän tehnyt.
1 Kor 9:16 En minä myös sentähden sitä kirjoita/ että nijn pidäis minun cansani tapahtuman. Parambi olis minun cuolla/ cuin että jocu minun kerscamiseni tyhjäxi tekis. Mutta että minä Evangeliumi saarnan/ nijn ei minun tarwita sijtä öyckämän: sillä minun tule se tehdä. Woi minua/ ellen minä Evangeliumi ilmoita.
1 Kor 9:17 Jos minä sen mielelläni teen/ nijn minun palckan maxetan. Mutta jos minä ylönmielen sen teen/ nijn on se wirca cuitengin minulle uscottu.
1 Kor 9:18 Mikästä sijs minun palckan on/ että minä Christuxen Evangeliumi saarnan/ ja teen sen ilman mitäkän? etten minä turmelis wapauttani Evangeliumis.
1 Kor 9:19 Sillä ehkä minä olen wapa jocaidzesta/ nijn minä olen cuitengin minuni tehnyt jocaidzen palweliaxi/ että minä sitä usiammat woittaisin.
1 Kor 9:20 Judalaisille olen minä tehty/ nijncuin Judalainen/ että minä Judalaiset woittaisin. Nijlle cuin Lain alla owat/ olen minä tehty Lain alaisexi/ että minä nekin/ jotca Lain alla owat/ woittaisin.
1 Kor 9:21 Nijlle cuin ilman Laita owat/ olen minä tehty nijncuin minä ilman Laita olisin ( waicka en minä ilman Laita Jumalan edes ole/ waan olen Christuxen Lais ) että minä ne/ jotca ilman Laita owat/ woittaisin.
1 Kor 9:22 Heicoille olen minä tehty/ nijncuin heicko/ että minä heicot woittaisin. Minä olen jocaidzelle tehty caickinaisexi/ että minä caiketi muutamat autuaxi tekisin.
1 Kor 9:23 Mutta sencaltaista minä teen Evangeliumin tähden/ että minä sijtä osallisexi tulisin.
1 Kor 9:24 ETtekö te tiedä/ että ne/ jotca kijstasa juoxewat/ caicki tosin he juoxewat/ waan yxi palcan ennättä? Juoscat sijs nijn että te käsitäisitte.
1 Kor 9:25 Mutta jocainen cuin kilwoittele/ caikista hän idzens wälttä. Ne tosin sitäwarten/ että he catowaisen Cruunun saisit: Mutta me/ että me ijancaickisen saisimma.
1 Kor 9:26 Mutta en minä nijn juoxe/ cuin tietämättömän puoleen: ja en minä nijn kilwoittele/ cuin tuulda piexäin.
1 Kor 9:27 Waan minä curitan ruumistani/ ja alaspainan sitä/ etten minä muille saarnais/ ja idze hyljättäwäxi tulisin.

Vers. 5. Waimoxi ) Nimittäin/ Awiowaimons. Tästä on selkiä/ että Pawalilla oli walda pitä waimo/ ja että Petarilla ja muutamilla muuilla Apostoleilla on heidän Awiowaimons ollut: Ja ei tämä muista waimoista/ jotca heitä tawaroillans palwelit/ taita ymmärrettä: Sillä ei he olis nijn ollet Seuracunnalle rasituxexi: waan paljo enämmin huojennuxexi: joca on sitä wastoin cuin Pawali täsä waati. v. eod. Sisarta ) Se on/ joca Christitty on.
v. 8. Puhunengo minä ihmisten tawalla ) Se on: olleico minulla ainoastans Philosophiast sijhen wahwistus? Ei/ mutta minulla on myös wahwistus sijhen Jumalan Laista.
v. 9. Sureneco ) Jumala surun pitä caikist/ mutta ei hän nijn sure häristä/ että hän sencaltaista on heidän tähtens kirjoittanut
v. 12. Pitänet ) Cadzo/ cuinga paljo Apostoli muinen heickoutta armahta/ että hän caikista nijstä idzens pidättä/ jotca hänelle cuitengin luwalliset olisit/ joista hänelle muidengin Apostolein esicuwa oli.
v. 18. Palckani ) Ei hän idziäns kersca saarnastans: sillä hän oli sijhen welcapää/ waan että hän ilman palcata saarnais/ sen hän luke ylimmäisexi palcaxi ja kerscamisexi.
v. 26. Tietämättömän ) Nijncuin jocu kilwan juoxewa/ joca ohidze juoxe/ ei hän määrä ennätä: ja kilwoittelia joca tuuleen hacka: Nijn myös caikille nijlle tapahtu/ jotca ilman uscota hywiä töitä tekewät: sillä he epäilewät cuinga he nijden cautta taitawat pysyä Jumalan edes. Sentähden on se caicki turha juoxu/ turha kilwoitus ja turha teco.

X. Lucu .

TÄsä Lugus juttele Apostoli/ cuinga wanhat Isät Corwes/ olit caicki osalliset Jumalan hywistä töistä ja Sacramenteist cuin silloin olit: mutta ettei moni totellut/ waan teit mitä he tahdoit/ hucuit he/ v. 1.
Sentähden piti heidän carttaman sencaltaisia syndejä/ v. 6.
Erinomaisest epäjumalan palwelusta/ ettei he huckuis nijncuin nekin/ v. 11.
Ja että he HERran Ehtolises olit osallisexi tullet hänen ruumistans ja werestäns: Sentähden ei heidän pitänyt idzens epäjumalista osallisexi tekemän/ eli Perkeleistä/ eikä syömän heidän uhreistans/ v. 15.
Hän saldi myös heidän Christillisen wapaudens/ ruas ja juomas/ cuitengin ettei he ketän pahennais/ waan parandais/ v. 23.

1 Kor 10:1 EN minä tahdo sitä teildä/ rackat weljet/ salata/ että meidän Isäm owat caicki pilwen alla ollet/ caicki owat he meren läpidze waeldanet.
1 Kor 10:2 Ja caicki Mosexelda castetut pilwesä ja meresä.
1 Kor 10:3 Ja owat cacki yhtäläistä hengellistä ruoca syönet.
1 Kor 10:4 Ja owat myös caicki yhtäläistä hengellistä juoma juonet. Sillä he joit sijtä hengellisestä calliosta/ joca heitä seurais/ joca callio oli Christus.
1 Kor 10:5 Mutta ei heistä monda ollet Jumalalle otolliset: sillä he maahan lyötin corwesa.
1 Kor 10:6 MUtta tämä on meille esicuwaxi tapahtunut/ etten me paha himoidzis/ nijncuin he himoidzit.
1 Kor 10:7 Älkät olco epäjumalden palweliat/ nijncuin heistä muutamat olit/ nijncuin kirjoitettu on: Canssa istui syömän ja juoman/ ja nousit mässämän.
1 Kor 10:8 Älkämme huorintehkö/ nijncuin muutamat heistä idzens huorudella saastutit/ ja lamgeisit yhtenä päiwänä colmecolmattakymmendä tuhatta.
1 Kor 10:9 Älkämme Christusta kiusatco/ nijncuin muutamat heistä händä kiusaisit/ ja surmattin kärmeildä.
1 Kor 10:10 Älkät napisco/ nijncuin muutamat heistä napisit/ ja mestattin cadottajalda.
1 Kor 10:11 Caicki sencaltaiset tulit heidän cohtans esicuwaxi/ mutta se on kirjoitettu meille carttamisexi/ joidenga päälle mailman loput tullet owat.
1 Kor 10:12 Sentähden joca luule seisowans/ cadzocan ettei hän lange.
1 Kor 10:13 Eipä yxikän kiusaus ole teitä käsittänyt/ waan inhimillinen. Mutta Jumala on waca/ joca ei salli teitä kiusatta ylidze teidän woiman/ waan hän teke kiusauxest lopun/ että te sen woisitta kärsiä.
1 Kor 10:14 Sentähden/ minun rackani/ paetcat epäjumalden palwelusta.
1 Kor 10:15 MInä puhun nijncuin wijsaille/ duomitcat te mitä minä sanon:
1 Kor 10:16 Se siunattu Calcki/ jonga me siunamma/ eikö se ole Christuxen weren osallisus?
1 Kor 10:17 Se leipä/ jonga me murramme/ eikö se ole Christuxen Ruumin osallisus? Sillä se on yxi leipä/ nijn mekin monda olemma yxi ruumis/ että me caicki yhdestä leiwästä olemma osalliset.
1 Kor 10:18 Cadzocat Israeli lihan jälken/ eikö ne jotca uhria syöwät/ ole Altarista osalliset.
1 Kor 10:19 Mitästä minun pitä sanoman? Sanongo minä/ että epäjumalat jotakin owat? Eli jos epäjumalden uhri jotakin on? Ei.
1 Kor 10:20 Mutta sen minä sanon: mitä pacanat uhrawat/ sen he Perkeleille uhrawat ja ei Jumalalle. Nyt minä en tahdo/ että teidän pitä oleman Perkeleistä osalliset. Et te taida HERran Calckia juoda/ ja Perkelen Calckia.
1 Kor 10:21 Et te taida osalliset olla HERran pöydästä/ ja Perkelen pöydästä.
1 Kor 10:22 Eli tahdommaco me HERra härsytellä? Ollemmaco me händä wäkewämmät?
1 Kor 10:23 Caicki tosin owat minulle luwalliset/ waan ei caicki ole tarpelliset.
1 Kor 10:24 Caicki owat minulle luwalliset/ mutta ei caicki tapahdu parannuxexi. Älkän kengän oma parastans cadzoco/ waan toisen.
1 Kor 10:25 Caicki mitä teurashuonesa myydän/ nijn syökät/ ja älkät omantunnon tähden kyselkö:
1 Kor 10:26 Sillä maa on HERran/ ja caicki mitä sijnä on.
1 Kor 10:27 Mutta cosca jocu uscomatoin teitä wieraxi cudzu/ ja te mennä tahdotta/ nijn syökät caickia mitä teidän eteenne tuodan/ ja älkät omantunnon tähden kyselkö.
1 Kor 10:28 Mutta jos jocu silloin teille sanois: tämä on epäjumalden uhri/ nijn älkät syökö/ hänen tähtens/ joca sen ilmoitti/ ja omantunnon tähden ( Sillä maa on HERran/ ja caicki mitä sijnä on )
1 Kor 10:29 Mutta minä sanon omastatunnosta: ei sinun omastas/ waan toisen: sillä mingätähden minun wapauden duomitan toisen omaldatunnolda.
1 Kor 10:30 Sillä cosca minä sen kijtoxella nautidzen/ mixistä minua nuhdellan sen edestä cuin minä kijtän.
1 Kor 10:31 Jos te nyt syötte eli juotte/ eli mitä te teette/ nijn tehkät caicki Jumalan cunniaxi.
1 Kor 10:32 Olcat sencaltaiset/ ettet te ketän pahenna ei Judalaisia/ eikä Grekejä/ ei Jumalan Seuracunda.
1 Kor 10:33 Nijncuin minä caikisa caikille kelpan/ ja en edzi oma parastani/ waan monen/ että he autuaxi tulisit.

Vers. 3. Caicki yhtäläistä ruoca syönet ) Ei yhtäläistä meidän cansam/ waan he keskenäns: sillä ei Christus wielä ollut lihaan tullut/ oli hän/ eli hänen ruumins ja werens heillä ainoastans warjos heidän Sacramentisäns. Mutta meidän Sacramenteisäm on hän ruumillisest/ sijtte cuin hän ihmisexi tuli. Sentähden on eroitus heidän ja meidän Sacramentein wälillä. v. eod. Hengellistä ) Manna cudzutan hengellisexi ruaxi/ ja wesi calliosta hengellisexi juomaxi/ sekä sentähden/ että ne ylönluonnollisesta annetut olit/ sekä sen hengellisen merkidzemisen tähden: että ne ennustit Christusta taiwallista leipä/ ja sitä eläwätä wettä/ etc.
v. 12. Ettei hän lange ) Sentähden älkän yxikän toinen toistans ylöncadzo/ ehkä cuinga wäkewä eli heicko hän on: sillä ei hän tiedä/ cuinga cauwan se hänellä pysy.
v. 17. Murramme ) Se on Ebrean puhen parren jälken: jagamme eli annamme. Nijncuin nähdän/ Esa. 58:7. taita isowalle sinun leipäs/ se on: jaga/ eli coco leipä eli muru. v. eod. Se on yxi leipä/ etc. Item yhdestä leiwästä ) Ei hän yhdexi leiwäxi sentähden cudzu/ että he söit caicki yhdestä leiwästä/ nijn paljo cuin alkeisin tuli/ ja että se caicki oli yhten leipän leiwottu: sillä se olis aiwa suuri ollut/ jos Pawali Philippis/ ja ne Corinthos olisit nijn caicki syönet yhdestä leiwästä/ cuin täsä on: Waan cudzutan yhdexi nautidzemisen tähden. Että se caicki oli siunattu yhdexi hengellisexi tarpexi. Näin syöwät myös ne yhdestä leiwästä/ jotca Ehtolises ottawat cukin wähän leiwän/ eli oblatin: sillä se on caicki yhten tarpesen pyhittety: juuri nijncuin he castetan caicki yhdellä Castella/ nijn nekin cuin eri paicois castetan.
v. 21. Et te taida ) Nimittäin/ oikein ja hywällä omallatunnolla: muutoin taisit he kyllä/ mutta heillens wähäxi hywäxi.
v. 26. On HERran ) Christus on HERra ja wapa/ nijn myös owat caicki Christityt caikis.
v. 29. Duomitan ) Duomitcan hän minua/ mutta minun omatundoni pitä duomidzemata oleman/ ehkä minä wäldän/ hänen mielens noutexi.

XI. Lucu .

TÄsä Apostoli opetta Corinthereitä/ heitäns caunista käyttämän Seuracunnasans. Nimittäin/ ettei miehet rucoilis eli Propheterais peitetyllä päällä/ eikä waimot peittämättömällä/ etc. v. 1.
Nuhtele heidän pahoja tapojans/ HERran Ehtoliselle mennesäns/ v. 17.
Juttele cuinga Christus idze on tämän Ehtolisen asettanut/ v. 23.
Ja sijtte opetta ja neuwo heitä/ cuinga heidän sitä mahdollisest pitä nautidzeman/ v. 26.

1 Kor 11:1 Olcat minun seurajani/ nijncuin minäkin Christuxen.
1 Kor 11:2 MInä kijtän teitä/ rackat weljeni/ että te minua caikisa cappaleisa muistatta/ ja että te pidätte ne säädyt/ jotca minä teille annoin.
1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon/ että teidän pitä tietämän/ että Christus on jocaidzen miehen pää: mutta mies on waimon pää/ ja Jumala on Christuxen pää.
1 Kor 11:4 Jocainen mies cuin rucoile eli Prophetera/ ja pitä jotakin pääns päällä/ se häwäise pääns.
1 Kor 11:5 Mutta jocainen waimo cuin rucoile eli Prophetera/ peittämättömällä päällä/ se häwäise pääns: Sillä se on nijncuin se ajeldu olis.
1 Kor 11:6 Ellei hän tahdo händäns peittä/ nijn keritkän hiuxens. Waan että se on ruma/ että waimon pidäis pitämän kerityt eli leicatut hiuxet/ nijn peittäkän pääns.
1 Kor 11:7 Mutta ei miehen pidä päätäns peittämän: sillä hän on Jumalan Cuwa ja Cunnia. Mutta waimo on miehen cunnia.
1 Kor 11:8 Sillä ei mies ole waimosta/ mutta waimo on miehestä.
1 Kor 11:9 Ja ei mies ole luotu waimon tähden/ mutta waimo on luotu miehen tähden.
1 Kor 11:10 Sentähden pitä waimon pitämän woiman pääns päällä/ Engelitten tähden.
1 Kor 11:11 Muutoin ei ole mies paidzi waimoa/ eikä waimo paidzi miestä HERrasa.
1 Kor 11:12 Sillä nijncuin waimo on miehestä/ nijn on myös mies waimosta: mutta caicki cuitengin owat Jumalasta.
1 Kor 11:13 Duomitcat idze keskenänne/ jos se on caunis/ että waimo awoipäin Jumalata rucoile.
1 Kor 11:14 Eikö luondocan sitä teille opeta/ että se on miehelle häpiäxi/ jos hänellä on pitkät hiuxet.
1 Kor 11:15 Mutta waimon on se cunniaxi/ että hänellä on pitkät hiuxet? Hiuxet owat hänelle peittexi annetut.
1 Kor 11:16 Jos jocu teidän seasan rijdainen on/ se tietkän/ ettei meillä eikä Jumalan Seuracunnalla se tapa ole.
1 Kor 11:17 MUtta näitä tule minun käskeä: en minä taida kijttä/ ettet te cocon tule parannuxexi/ waan pahennuxexi.
1 Kor 11:18 Ensin/ cosca te Seuracundan tuletta/ nijn minä cuulen eripuraisudet olewan teidän seasan/ jonga minä myös puolittain uscon.
1 Kor 11:19 Sillä teidän seasan pitä myös eriseurat oleman/ että wagat teisä julistettaisin.
1 Kor 11:20 COsca te cocon tuletta/ nijn ei HERran Ehtolista pidetä.
1 Kor 11:21 Sillä jocainen ennättä syödä oman ehtolisens. Yxi iso/ ja toinen juoxis on.
1 Kor 11:22 Wai eikö teillä huoneita ole/ joisa te syödä ja juoda saatte? Taicka/ ylöncadzottaco te Jumalan Seuracunnan/ ja häwäisettä ne/ joilla ei mitän ole? Mitä minun pitä teille sanoman? Pitäkö minun teitä kijttämän? täsä en minä teitä kijtä.
1 Kor 11:23 MInä olen sen HERralda saanut/ jonga minä teille annoin: Sillä HERra Jesus/ sinä yönä jona hän petettin/ otti leiwän/ kijtti/ mursi/ ja sanoi.
1 Kor 11:24 Ottacat/ syökät/ tämä on minun Ruumin/ joca teidän edestän muretan/ se tehkätte minun muistoxeni.
1 Kor 11:25 Nijn myös Calkin Ehtolisen jälken/ ja sanoi: tämä Calcki on se usi Testamenti minun weresäni/ se tehkät/ nijn usein cuin te juotta/ minun muistoxeni.
1 Kor 11:26 Sillä nijn usein cuin te syötte tästä leiwästä/ ja juotta tästä Calkista/ pitä teidän HERran cuoleman julistaman/ sijhenasti cuin hän tule.
1 Kor 11:27 Mutta joca kelwottomast syö tästä leiwästä/ ja juo HERran Calkista/ se on wicapää HERran ruumisen ja wereen.
1 Kor 11:28 Nijn coetelcan ihminen idziäns/ ja sijtte syökän tästä leiwästä ja juocan tästä Calkista.
1 Kor 11:29 Sillä joca syö taicka juo kelwottomast/ hän syö ja juo duomion idzellens/ ettei hän HERran ruumista eroita.
1 Kor 11:30 Sentähden owat myös nijn monda heicko ja sairasta teidän seasan/ ja moni maca.
1 Kor 11:31 Sillä jos me idzemme duomidzemme/ nijn en me ensingän duomitut olis.
1 Kor 11:32 Waan cosca me duomitan/ nijn me HERralda rangaistan/ ettei meidän pidäis mailman cansa duomitut oleman.
1 Kor 11:33 Sentähden/ rackat weljeni/ cosca te cocon tuletta syömän/ nijn odottacat toinen toistan.
1 Kor 11:34 Mutta jos jocu isoa/ hän syökön cotonans/ ettet te cocon tulis cadotuxexi. Ne muut minä tulduani toimitan.

Vers. 3. Jumala on Christuxen pää ) Nimittäin/ ihmisen luonnon puolesta/ jonga puolesta hän Isä wähembi on. Ja sijnä että hän on lähettänyt ja pannut hänen meillen wälimiehexi ja ylimmäisexi Papixi
v. 7. Miehen cunnia ) Sijnä että hän nöyryttä idzens miehen edes/ ja pitä hänen Herranans ja päänäns.
v. 10. Woiman ) Se on päälijna/ eli nätty/ jotca täsä woimaxi cudzutan/ jolla opetetan waimon miehen hallus olewan/ Gen. 3. v. eod. Engelitten tähden ) Jotca Jumalan Seuracunnas läsnä owat/ ja näkewät jos sijnä toimellisest eli toisin tapahtu.
v. 19. Pitä oleman ) Nimittäin/ Perkelen ja mailman pahuden tähden/ jotca ei lacka sencaltaisia eriseuroja kehoittamast.
v. 27. Se on wicapää HERran ruumisen Item
v. 29. Ettei hän HERran ruumista eroita ) Ymmärrä myös tästä/ että Ehtolises ei ainoastans jaeta ja nautita leipä ja wijna/ waan myös idze HERran ruumis ja weri: sillä ei ilman taidais catumatoin ja uscotoin sijtä wicapääxi tulla. Augustinus sano: lib. non accipit Domini
v. 28. Coetelcan ) Se on/ Jocainen cadzocan cuinga hän täsä Ehtolises usco/ mitä ja mingätähden hän sen otta.
V. 29. Eroita ) se on/ joca ei Christuxen ruumista enämbänä pidä cuin muutacan ruoca.
v. 30. Moni maca ) Se on: cuolewat.
v. 34. Muut minä toimitan ) Ei tästä seura ettei P. Ramattu täydellinen ole: waan ainoastans se: että monicahtoja wicoja wielä taisi olla Corintherein tykönä/ heidän Kircon menoisans/ joita ei hän tarpellisexi luullut täsä kirjoituxes ojeta.

XII. Lucu .

PAwali muistutta Corinthereille/ että he owat pacanat ollet ja myckäin epäjumalden tygö mennet: waan nyt he owat tullet oikiaan uscoon/ ja sen cautta saanet monda hengellistä lahja/ v. 1.
Opetta ensist/ keldä nämät lahjat owat/ nimittäin/ Jumalan Hengeldä/ joca caicki caikisa waicutta/ v. 4.
Sijtte cuinga heidän nämät lahjat käytmän pitä: ei muiden ylöncadzexi waan hyödytyxexi ja hywäxi/ ja coco Seuracunnan rakennuxexi/ v. 7.
Nijncuin yxi jäsen ruumisa ei ylöncadzo toista: Waan autta ja holho händä/ että coco ruumis woimasans pysyis/ v. 12.

1 Kor 12:1 HEngellisistä lahjoista/ rackat weljet/ en minä tahdo teildä salata.
1 Kor 12:2 Te tiedätte että te oletta pacanat ollet ja käynet myckäin epäjumalden tygö/ nijncuin te wiedyt olitta.
1 Kor 12:3 Sentähden teen minä teille tiettäwäxi/ ettei yxikän joca Jumalan Hengen cautta puhu/ Jesusta kiroile. Ja ei yxikän taida Jesusta cudzua HERraxi/ waan Pyhän Hengen cautta.
1 Kor 12:4 LAhjat owat moninaiset/ mutta yxi on Hengi.
1 Kor 12:5 Ja wirgat owat moninaiset/ mutta yxi on HERra.
1 Kor 12:6 Ja woimat owat moninaiset/ mutta yxi on Jumala/ joca caikisa caickinaiset waicutta.
1 Kor 12:7 Mutta Hengen lahjat osottawat heidäns jocaidzes yhteisexi tarpexi.
1 Kor 12:8 Sillä yhdelle annetan Hengen cautta puhua wijsaudesta: toiselle annetan puhua tiedosta/ sen yhden Hengen cautta: toiselle usco sijtä yhdestä Hengestä.
1 Kor 12:9 Toiselle lahjat terwexi tehdä/ sijnä yhdes Henges: Toiselle ihmellisiä töitä tehdä.
1 Kor 12:10 Toiselle Prophetia. Toiselle henget eroitta: Toiselle moninaiset kielet. Toiselle moninaisten kielden selitys.
1 Kor 12:11 Jotca caicki se yxi Hengi waicutta/ jacain cullengin omans/ nijncuin hän tahto.
1 Kor 12:12 SIllä nijncuin ruumis on yxi/ ja hänellä on cuitengin monda jäsendä/ mutta caicki yhden ruumin jäsenet/ ehkä heitä on usia/ owat cuitengin yxi ruumis: nijn myös Christus.
1 Kor 12:13 Sillä me olemma yhdes Henges caicki yhdexi ruumixi castetut/ waicka me olemma Judalaiset eli Grekit/ orjat eli wapat/ ja caicki me olemma yhdestä Hengestä juotetut.
1 Kor 12:14 Sillä ei ruumis ole yxi jäsen/ waan usia.
1 Kor 12:15 Jos jalca sano: en minä ole käsi/ sentähden en minä ole ruumin jäsen. Eikö hänen senwuoxi pidäis oleman ruumin jäsenen?
1 Kor 12:16 Ja jos corwa sanois: en minä ole silmä/ sentähden en minä ole ruumin jäsen. Eikö hänen senwuoxi pidäis ruumin jäsenen oleman?
1 Kor 12:17 Jos coco ruumis silmänä olis/ cusast sijs cuulo on? Jos se taas caicki cuulona on/ cusast sijs haisto on?
1 Kor 12:18 MUtta Jumala on pannut jäsenet erinäns idzecungin ruumihis/ nijncuin hän on tahtonut.
1 Kor 12:19 Wai jos caicki jäsenet olisit yxi jäsen/ cusa sijtte ruumis olis?
1 Kor 12:20 Mutta jäsendä on monda/ ja yxi ruumis. Ei silmä taida kädelle sano: en minä sinua tarwidze.
1 Kor 12:21 Eli pää jalgoille/ en minä teitä tarwidze.
1 Kor 12:22 Mutta paljo parammin ne jäsenet/ jotca heicommaxi näkywät/ owat ruumille tarpellisemmat:
1 Kor 12:23 Ja jotca me luulemma häpiälisemmäxi ruumisa/ nijden päälle me enimmän cunnian panemma. Ja jotca häjymmäxi näkywät/ nijtä me enimmän caunistamma.
1 Kor 12:24 Sillä jotca caunit owat/ ei ne mitän tarwidze. Mutta Jumala on nijn ruuwin cocon lijttänyt/ ja nijlle tarwittawille jäsenille enämmän cunniata andanut/
1 Kor 12:25 Ettei eripuraisutta ruumijs olis/ waan caicki jäsenet pitä toinen toisestans surun pitämän.
1 Kor 12:26 Ja jos yxi jäsen kärsi jotakin/ nijn caicki muut jäsenet cansa kärsiwät: Ja jos yxi jäsen cunniasa pidetän/ nijn caicki jäsenet myös riemuidzewat.
1 Kor 12:27 MUtta te oletta Christuxen ruumis ja jäsenet/ jocainen osans jälken.
1 Kor 12:28 Ja Jumala on pannut Seuracundan/ ensin Apostolit/ sijtte Prophetat/ senjälken opettajat/ sijtte ihmetten tekiät/ parandamisen lahjat/ auttajat/ haldiat/ moninaiset kielet.
1 Kor 12:29 Owatco he caicki Apostolit? Owatco he caicki Prophetat?
1 Kor 12:30 Owatco he caicki Opettajat? Owatco he caicki ihmetten tekiät? Ongo heillä caikilla parandamisen lahjat? Puhuwatco he caicki moninaisilla kielillä? Taitawatco he caicki selittä.
1 Kor 12:31 Mutta noudattacat te parahita lahjoja/ ja wielä minä teille corkiamman tien osotan.

Vers. 2. Pacanat ollet ) se on/ cosca te olitta pacanat/ nijn et te mitän tiennet puhua/ ei Christuxest eikä Pyhästä Hengestä/ waan nyt te tiedätte Hengen lahjat/ jota paidzi ei yxikän Christusta tunne/ waan pikemmin pahasti hänestä puhu.
v. 4. Lahjat owat moninaiset ) Caikis Christityis on yxi Hengi/ wijsaus/ ymmärrys/ usco/ woima/ etc. Mutta harjoitella ja näyttä caickia nijtä muillen/ ei ole jocamiehen: Waan ne puhuwat wijsaudesta/ jotca opettawat ulconaisesta menosta ja Christillisestä wapaudesta. Ne uscon näyttäwät/ jotca hänen julkisest sanoilla ja töillä tunnustawat/ nijncuin Martyrit teit: Ne henget eroittawat/ jotca coettelewat Prophetiat ja opit.
v. 6. Joca caikis waicutta caickinaiset ) Ei Jumala syndiä ja pahutta kenesäkän waicuta: sillä täsä puhutan ainoastans hywistä lahjoista.
v. 11. Nijncuin hän tahto ) Tästä nähdän/ ettei P. Hengi ole luotu lahja eli lijckumus ihmises: waan idzestäns olewainen persona Jumaludes/ joca sencaltaiset jaca ihmisten seas nijncuin hän tahto.
v. 13. Juotetut ) Me juomme yhtäläistä Sacramentiä/ yhdencaltaista Henge saadaxem: nijncuin me olemma myös yhtäläisen Casten saanet/ yhdexi ruumixi tullaxem.

XIII. Lucu .

PAwali ylistä rackautta/ ettei muita lahjoja/ joista sanottu on/ pidäis rackautta wastan käytettämän/ idzellens kerscauxexi/ ja muiden ylöncadzexi: waan nijncuin rackaus waati/ muiden hywäxi: sillä paidzi rackautta ei muut lahjat kelpa/ v. 1.
Sen jalot omaisudet/ v. 4.
Joca myös pysy/ cosca muut lahjat lackawat/ v. 8.

1 Kor 13:1 JOs minä ihmisten ja Engelein kielillä puhuisin/ ja ei minulla olis rackautta/ nijn minä olisin cuin helisepä waski/ taicka kilisepä culcuinen.
1 Kor 13:2 Ja jos minä propheterata taidaisin/ ja caicki salaisudet tiedäisin/ ja caiken tiedon/ ja minulla olis caicki usco/ nijn että minä wuoret sijrräisin/ ja ei olis minulla rackautta/ nijn en minä mitän olis.
1 Kor 13:3 Ja jos minä caiken tawarani culutaisin köyhäin rawinnoxi: ja jos minä annaisin ruumini poldetta/ ja ei olis minulla rackautta/ nijn ei se olis minulle mitän hyödyllinen.
1 Kor 13:4 Rackaus on kärsiwäinen ja laupias. Ei rackaus cadehdi/ ei rackaus ole ylpiä/ ei hän paisu:
1 Kor 13:5 Ei hän ole sickuri/ ei hän omans edzi/ ei hän anna idzens wihaan kehoitta/ ei hän wahingota ajattele/ ei hän wäärydestä iloidze/
1 Kor 13:6 Mutta hän iloidze totudesta.
1 Kor 13:7 Caicki hän wedättä/ caicki hän usco/ caicki hän toiwo/ caicki hän kärsi.
1 Kor 13:8 Ei rackaus coscan wäsy. Waicka Prophetiat lackawat/ ja kielet waickenisit/ ja tieto catois.
1 Kor 13:9 Sillä me ymmärrämme puolittain/ ja propheteramma puolittain.
1 Kor 13:10 Mutta cosca täydellinen tule/ sijtte waja lacka.
1 Kor 13:11 Cosca minä olin lapsi/ nijn minä puhuin cuin lapsi/ ja pidin lapselliset menot/ ja ajattelin cuin lapsi. Mutta sijtte cuin minä miehexi tulin/ nijn minä hyljäisin lapselliset.
1 Kor 13:12 Sillä nyt me näemmä tapauxisa/ nijncuin Speilisä/ mutta silloin caswosta caswohon. Nyt minä tunnen puolittain/ waan silloin minä tunnen/ nijncuin minä jo tuttu olen.
1 Kor 13:13 Mutta nyt jääwät Usco/ Toiwo/ Rackaus/ nämät colme: waan rackaus on suurin nijstä.

Vers. 2. Ja olis caicki usco ) Waicka usco ainoastans ihmisen wanhurscaxi teke: nijncuin P. Pawali jocapaicas sano: Cuitengin cusa ei rackaus seura/ sijnä ei totisest ole oikia usco/ waicka hän ihmeitäkin tekis. Sillä meidän pitä tietämän/ että usco on colmilainen/ yxi Historiallinen usco/ toinen autuaxi tekewäinen usco/ ja colmas ihmeitä tekewäinen usco. Tästä colmannesta puhu Pawali täsä/ cuin hänen kirjoituxestans nähdä taitan. Tämä ja Historiallinen usco taita ihmisellä kyllä olla/ ja cuitengin cadotetuxi tulla/ Matth. 7:22.
v. 3. Poldetta ) Nimittäin/ Evangeliumin tunnustuxen tähden.
v. 5. Ei hän ole sickuri ) Nijncuin wihaiset/ ynsiät ja kärsimättömät tekewät.
v. 8. Ei wäsy ) Se on/ ei hän lacka hywä tekemäst/ ja jos händä wastan tehdän pahoin eli hywin/ nijn hän aina cuitengin hywin teke.
v. 9. Puolittain ) Ehkä me uscon cautta caicki tiedämme mikä Jumala on/ ja mitä hän meille anda/ nijn paljo cuin meidän autuutem tarwitan/ nijn ei cuitengan sencaltainen meidän ymmärryxem ole täydellinen/ tulewaisen cunnian ehton.
v. 11. Cosca minä lapsi olin ) Näillä sanoilla selittä Pawali/ mitä hän ennen kymmenennes Versys sanoi.
v. 13. Mutta nyt jääwät usco/ etc. ) Nimittäin/ usco jolla me todexi uscomme mitä tapahtunut on/ ja autuaxi tekewäinen usco pitä pysymän Jumalan Seuracunnas/ sijtte cuin Prophetiat/ kielet ja ihmeitä tekewäinen usco lackawat/ nijncuin tapahtunut on. v. eod. Suurin ) Ei rackaus ihmisiä autuaxi tee/ waan usco/ Rom. 3. Mutta cuitengin/ että uscolla ja toiwolla on paljo Jumalan tykönä tekemist/ ja häneldä ainoalda caicki hywät saawat ja cuitengin sijtte wijmein lackawat: Mutta rackaudella on tekemist lähimmäisen cansa/ ja sille alati teke hywä/ ja pysy sijttekin ijancaickisest. Sentähden hän cudzutan täsä suurimmaxi/ se on/ lewiämmäxi/ wäkewämmäxi/ ja pysywäisemmäxi.

XIV. Lucu .

APostoli neuwo rackautta noudattaman/ nijn myös ahkeroidzeman muita lahjoja/ erinomaisest propheteramisen/ v. 1.
Sillä ( nijncuin hän lewiäldä wahwista ) propheteramisen lahja on jalombi ja tarpellisembi/ cuin moninaisilla kielillä puhua: muutoin/ jos jocu on cuin selittä/ v. 2.
etc. Opetta cuinga molemmat lahjat oikein käytettämän pitä/ muiden rakennuxexi ja parannuxexi/ v. 26.
Wijmeiseldä kieldä hän waimot puhumast Kircosa: waan he saawat kysyä miehillens cotona/ jos he jotakin tietä tahtowat; että caicki oikias järjestyxes tapahtuisit/ v. 34.

1 Kor 14:1 NOudattacat rackautta/ olcat ahkerat hengellisten lahjain jälken/ mutta enimmän Propheteraman.
1 Kor 14:2 Sillä joca kielellä puhu/ ei hän ihmisille puhu/ waan Jumalalle.
1 Kor 14:3 Jota ei kengän cuuldele/ waan hän puhu salaisudet Hengesä: mutta joca prophetera/ se puhu ihmisille parannuxexi/ ja neuwoxi/ ja lohdutuxexi.
1 Kor 14:4 Joca kielillä puhu/ hän paranda idzens/ mutta joca Prophetera/ hän Seuracunnan paranda.
1 Kor 14:5 Minä tahdoisin että te caicki taidaisitta kielillä puhua/ mutta paljo enämmin/ että te propheteraisitta: sillä se joca prophetera/ on suurembi cuin se joca kielillä puhu/ ellei hän sitä selitä/ että Seuracunda sais sijtä parannuxen.
1 Kor 14:6 Waan/ rackat weljeni/ jos minä tulen teidän tygönne kielillä puhuin/ mitä minä olisin teille tarpellinen? Ellen minä puhuis teille ilmoituxen cautta/ eli tiedon cautta/ eli Prophetian cautta/ taicka opin cautta?
1 Kor 14:7 Eikö se nijn ole? nijsä jotca helisewät/ ja ei cuitengan ole eläwät/ joco hän on huilu eli candele/ cosca ei he anna eri ändä idzestäns/ cuinga jocu taita sen tietä/ mitä huilulla eli candelella soitettu on?
1 Kor 14:8 Ja jos Basuna anda ymmärtämättömän änen idzestäns/ cuca tietä sotaan hangita?
1 Kor 14:9 Nijn myös te/ jos te kielillä puhutta/ ja ette puhu selkiäst/ cuinga se ymmärretän/ mitä puhuttu on? Sillä te puhutta tuulehen.
1 Kor 14:10 Moninaiset tosin owat änet mailmas/ ja ei yhtän nijstä cuitengan ole änetöindä.
1 Kor 14:11 Sentähden/ ellen minä tiedä änen toinda/ nijn minä olen puhujalle outo/ ja se joca puhu/ on myös minulle outo.
1 Kor 14:12 Nijn tekin että te ahkerast hengellisiä lahjoja edzitte/ sijtte ahkeroitcat/ että te Seuracunan parannaisitta/ että teillä kyllä olis.
1 Kor 14:13 Sentähden/ joca kielillä puhu/ se rucoilcan/ että hän sen taidais myös selittä.
1 Kor 14:14 Cosca minä kielellä rucoilen/ nijn minun hengen rucoile/ mutta minun mielen ei saata kellengän hedelmätä.
1 Kor 14:15 Cuingasta sen sijs pitä oleman? Nimittäin näin: minä rucoilen hengesä/ ja rucoilen myös mielesäni. Minä weisan hengesä/ ja weisan myös mielesäni.
1 Kor 14:16 Mutta cosca sinä hengesä siunat/ cuingasta se joca oppemattoman sias on/ pitä sinun kijtoxehes Amen wastaman: sillä ei hän ymmärrä mitäs sanot?
1 Kor 14:17 Sinä tosin hywästi kijtit/ waan ei se toinen sijtä parattu ole.
1 Kor 14:18 Minä kijtän minun Jumalatani/ että minä taidan usiammalla kielellä puhua/ cuin teistä yxikän.
1 Kor 14:19 Mutta minä tahdon Seuracunnas parammin wijsi sana puhua minun mielestäni/ muita neuwoxeni/ ennen cuin kymmenen tuhatta sana kielillä.
1 Kor 14:20 RAckat weljet/ älkät olco lapset taidosa/ waan olcat lapset pahudesa/ mutta olcat taidosa täydelliset.
1 Kor 14:21 Laisa on kirjoitettu: Minä tahdon puhua tälle Canssalle toisilla kielillä/ ja toisilla huulilla/ ja ei he sijttekän minua cuule/ sano HERra.
1 Kor 14:22 Nijn sijs kielet owat merkixi/ ei nijlle jotca uscowat/ waan nijlle jotca ei usco. Mutta ei Prophetiat ole uscottomain/ waan uscollisten tähden.
1 Kor 14:23 Cosca coco Seuracunda yhten paickan cocondu/ ja caicki puhuisit kielillä/ ja sinne tulis jocu oppematoin/ taicka uscomatoin/ eikö hän teitä mielipuolixi sanois?
1 Kor 14:24 Mutta jos te caicki propheteraisitta/ ja sinne tulis jocu uscomatoin taicka oppematoin/ ja hän nuhdellaisin caikilda/ ja duomitaisin caikilda.
1 Kor 14:25 Nijn hänen sydämens salaudet julki tulisit/ ja hän langeis caswoillens/ ja rucoilis Jumalata/ tunnustain että Jumala olis totisest teisä.
1 Kor 14:26 CUingasta se on/ rackat weljet? cosca te cocon tuletta/ nijn cullakin teistä on Psalmi/ hänellä on opetus/ hänellä on kieli/ hänellä on ilmoitus/ hänellä on selitys: ne tapahtucon caicki parannuxexi.
1 Kor 14:27 Jos jocu kielellä puhu/ se puhucan idze toisna/ taicka eninnäkin idze colmandena/ wuorottain/ ja yxi sen sijtte selittäkän.
1 Kor 14:28 Ellei hän selittäjä ole/ nijn olcan Seuracunnasa äneti/ ja puhucan idzellens ja Jumalalle.
1 Kor 14:29 Mutta Prophetat puhucan idze toisna/ eli idze colmandena/ ja ne muut duomitcan.
1 Kor 14:30 Ja jos jolleculle tykönä istuwalle ilmoitus tapahtu/ nijn olcan ensimäinen äneti.
1 Kor 14:31 Sillä/ kyllä te caicki propheterata taidatte/ yxi toisenne perän/ että caicki oppisit/ ja tulisit neuwotuxi.
1 Kor 14:32 Ja Prophetain Henget owat Prophetain alammaiset.
1 Kor 14:33 Sillä ei Jumala ole secaseuraisuden/ waan rauhan Jumala/ nijncuin caikisa Pyhäin Seuracunnisa.
1 Kor 14:34 TEidän waimon pitä Seuracunnisa äneti oleman: sillä ei heille ole sallittu puhua/ waan että he owat alammaiset/ nijncuin Laki sano.
1 Kor 14:35 Mutta jos he jotain oppia tahtowat/ nijn kysykän miehildäns cotona.
1 Kor 14:36 Häjysti se waimoille sopi/ että he Seuracunnas puhuwat: eli ongo Jumalan sana teistä tullut? Taicka ongo se ainoastans teidän tygönne tullut?
1 Kor 14:37 Jos jocu luule hänens Prophetaxi/ eli Hengellisexi/ se tutkican mitä minä teille kirjoitan: sillä ne owat HERran käskyt.
1 Kor 14:38 Mutta jos jocu on taitamatoin/ se olcon taitamatoin.
1 Kor 14:39 Sentähden/ rackat weljet/ ahkeroitcat propheterata/ ja älkät kielkö kielillä puhumast.
1 Kor 14:40 Andacat caicki soweliast ja säädyllisest tapahtua.

Vers. 1. Propheteraman. Item.
v. 2. Kielillä puhu ) Kielillä puhua/ on luke ja weisata Psalmia ja Prophetaita seuracunnas/ ja ei perästä selittä/ ehkä lukia idze ymmärtä mitä hän luke. Propheterata/ on saada taito Jumalalda anda muillen. Selittä eli toimitta/ on anda muillen taito. Nijn luule P. Pawali/ että kielillä puhua/ ei paranna seuracunda: Mutta Propheterata ja selittä/ paranda seuracunnan.
v. 6. Ellen minä puhuis teillen ilmoituxen cautta ) se on: Jollen minä teillen ilmoita jotakin cuin Jumala minulle ilmoittanut on. Eli tiedon cautta ) se on: Minä andaisin teille jotakin toimellista neuwo/ nijsä asioisa joita tehtämän taicka jätettämän pitä. Eli Prophetian ) Se on: Eli toimitaisin kirjoista jotakin teidän edesän. Taicka opin cautta ) se on: taicka opetaisin teitä uscon cappaleisa.
v. 14. Minun mielen ei saata hedelmätä ) se on: Ettei kengän ymmärrä minun mieldäni eli ajatustani/ nijn ei kengän sijtä myös parane.
v. 15. Mielesäni ) Mielestä puhua/ on nijn paljo cuin toimitta ja selittä muille mieldäns: Mutta hengesä puhua on/ cosca ihminen ymmärtä mielen/ ja ei selitä.
v. 19. Mielestäni ) se on: selittä mieldä saarnamisella.
v. 22. Merkixi ) se on: Christittömät käändywät uscon moninaisten kielden cautta/ nijncuin muinengin merckein ja ihmetten cautta: Mutta Propheteramisen cautta tulewat Christityt paremmaxi ja wahwemmaxi/ nijncuin jongun ihmen cautta/ cosca he uscons coettelewat/ ja sen wahwaxi ja todexi löytäwät.
v. 24. Caicki Propheteraisitte ) Ei caicki yhtä haawa/ waan toinen toisens perän.
v. 29. Idze toisna eli colmandena ) Ei yhtä haawa/ waan yxi ensin toinen jälken. v. eod. Muut duomitcan ) Tästä nähdän ettei opettajalla/ ehkä mikä nimi/ ja wirca hänellä olis/ ole walda Ramatuita nijn selittä/ ettei kengän sitä tutkia saa: waan hänen selityxens on annettu muiden duomita/ että he coettelewat/ jos hän uscon cansa yhten sopi.
v. 32. Alemmaiset ) Muutamat luulewat/ jos jollaculla on tieto ja Hengen lahjat/ nijn ei hänen tule kellengän myötä anda/ josta sijtte Eriseurat tulewat: Mutta P. Pawali sano täsä/ että sencaltaisten tule sentähden myötä anda/ waicka Hengen lahjat heille annetut owat/ ja nijn ei heidän pidä nijtä käyttämän yximielisyttä wastan/ ettei he sais sanoa: Hengi meitä sijhen waati/ ja aja. NB. Ymmärrä coco tästä Lugusta/ ettei ole luwallinen ( waan suuri pahennus ) weisata/ rucoilla/ messua pitä eli saarnata muucalaisella kielellä/ cusa ei kengän/ eli harwat owat jotca sen ymmärtäwät. Ja taas/ että luwallinen on jotakin muucalaisella kielellä opetta/ cusa muutamatkin sen ymmärtäwät: ainoastans että se kielen parsi pidetän/ jonga enin osa ymmärtä/ että caicki nijn parannuxexi tapahtuisit.

XV. Lucu .

APostoli opetta cuolluitten ylösnousemisest/ ja muistutta Corinthereille/ cuinga hän opettanut ja cuinga he usconet olit/ nimittäin: että Christus oli cuollut ja ylösnosnut kirjoitusten jälken/ v. 1.
Sano myös cuollet totisest ylösnousewan/ v. 12.
ja wahwista sen monella todistuxella/ v. 21.
etc. Kirjoitta/ cuinga cuolluitten ylösnousemus on tapahtuwa/ ja mingäcaltaiset cuollet pitä ylösnousemisen jälken oleman/ v. 35.
Neuwo heitä lujuten täsä opisa/ v. 58.

1 Kor 15:1 MInä teen teille tiettäwäxi/ rackat weljet/ sen Evangeliumin cuin minä teille ilmoitin/ jonga te ottanet oletta.
1 Kor 15:2 Josa te myös pysytte/ jonga cautta te autuaxi tuletta/ cuinga minä sen teille olen ilmoittanut/ jos te sen oletta pitänet/ ellei nijn ole/ että te huckan oletta usconet.
1 Kor 15:3 Sillä minä olen sen algusta teille andanut/ jonga minä myös saanut olen/ että Christus on cuollut meidän syndeimme tähden Ramattuin jälken.
1 Kor 15:4 Ja että hän oli haudattu/ ja ylösnousi colmandena päiwänä/ Ramattuin jälken.
1 Kor 15:5 Ja että hän nähtin Cephaxelda/ ja sijtte nijldä cahdeldatoistakymmeneldä:
1 Kor 15:6 Sen jälken hän nähtin usiammalda cuin wijdeldä sadalda weljeldä yhdellä haawalla/ joista monda wielä eläwät/ mutta muutamat owat nuckunet.
1 Kor 15:7 Sitälähin nähtin hän Jacobilda/ ja sen jälken caikilda Apostoleilda.
1 Kor 15:8 Wijmeiseldä caickein jälkin/ on hän minulda nähty nijncuin kesken syndyneldä.
1 Kor 15:9 Sillä minä olen caickein huonoin Apostolitten seas/ engä ole kelwollinen Apostolixi cudzutta/ että minä olen Seuracunda wainonnut.
1 Kor 15:10 Mutta Jumalan armosta minä olen/ se cuin minä olen/ ja hänen armons ei ole minun cohtani tyhjä ollut/ waan minä olen enämmän tehnyt/ cuin muut caicki: mutta en cuitengan minä/ waan Jumalan armo/ joca minusa on.
1 Kor 15:11 Olisin sijs minä eli he/ näin me saarnamme/ ja näin te oletta myös usconet.
1 Kor 15:12 MUtta jos Christus saarnatan cuolleista ylösnosnexi/ mixi sijs teidän seasan muutamat sanowat? Ei cuolluitten ylösnousemista olewan?
1 Kor 15:13 Mutta ellei cuolluitten ylösnousemus ole/ nijn ei Christuscan ylösnosnut.
1 Kor 15:14 Mutta jollei Christus ylösnosnut/ nijn on meidän saarnamme turha/ ja teidän uscon on myös turha.
1 Kor 15:15 Ja me löytän Jumalan wääräxi todistajaxi/ että me Jumalata wastan todistanet olemma/ että hän on ylösherättänyt Christuxen: jota ei hän ole ylösherättänyt/ ellei cuollet ylösnouse.
1 Kor 15:16 Sillä jollei cuollet ylösnouse/eipä Christuscan ylösnosnut ole.
1 Kor 15:17 Mutta ellei Christus ole ylösnosnut/ nijn on teidän uscon turha.
1 Kor 15:18 Ja te oletta wielä teidän synneisän: Nijn owat myös ne jotca Christuxes nuckunet owat/ cadotetut.
1 Kor 15:19 Jos meillä ainoastans täsä elämäs on toiwo Christuxen päälle/ nijn me olisimma wiheljäisemmät caickia muita ihmisiä.
1 Kor 15:20 Mutta Christus on cuolleista ylösnosnut/ ja on tullut utisexi nuckunuitten seasa.
1 Kor 15:21 Ja että ihmisen cautta cuolema on/ nijn on myös ihmisen cautta cuolluitten ylösnousemus.
1 Kor 15:22 Sillä nijncuin caicki Adamis cuolewat: nijn he myös caicki pitä Christuxes eläwäxi tehtämän.
1 Kor 15:23 Mutta cukin säädysäns/ utinen Christus/ sijtte ne jotca Christuxen omat owat/ cosca hän tule.
1 Kor 15:24 Silloin on loppu/ cosca hän anda waldacunnan Jumalan ja Isän haldun/ ja pane pois caiken herrauden/ ja caiken Esiwallan ja wäen.
1 Kor 15:25 Sillä/ hänen tule hallita/ sijhenasti cuin hän caicki wihollisens pane jalcains ala.
1 Kor 15:26 Wijmeinen wihollinen/ joca poispannan/ on cuolema/ sillä hän on caicki hänen jalcains ala heittänyt.
1 Kor 15:27 Cosca/ hän sano/ että caicki hänen alansheitetyt owat/ nijn on julki/ että se on eroitettu/ joca hänelle caicki alaheitti.
1 Kor 15:28 Cosca nyt caicki hänen alansheitetyxi tulewat/ silloin myös idze Poicakin hänen alansheitetän/ joca caicki hänen alansheitti/ että Jumala caicki caikisa olis.
1 Kor 15:29 ELi mitä ne tekewät/ jotca heitäns casta andawat cuolluitten päälle/ jollei cuollet ylösnouse? Mixi he sijs andawat cuolluitten päälle heitäns casta?
1 Kor 15:30 Ja mixi me aina waaras olemma?
1 Kor 15:31 Meidän kerscamisemme puolesta/ cuin minulla on Christuxes Jesuxes meidän HERrasam/ minä cuolen jocapäiwä.
1 Kor 15:32 JOs minä olen ihmisten tawalla Ephesos petoin cansa sotinut? Mitä se minua autta/ ellei cuollet ylösnouse? Syökäm ja juocam/ sillä huomena me cuolemma.
1 Kor 15:33 Älkät andaco pettä teitän: pahat jaarituxet turmelewat hywät tawat.
1 Kor 15:34 Ylösherätkät hurscast ja älkät syndiä tehkö: sillä ei muutamat Jumalasta mitän tiedä. Häpiäxi minä näitä teille sanon.
1 Kor 15:35 JOs jocu sano: cuingasta cuollet ylösnousewat? Ja mingäcaltaisilla ruumilla he tulewat?
1 Kor 15:36 Sinä tompeli/ se cuins kylwät/ ei tule eläwäxi/ ellei hän ensin cuole.
1 Kor 15:37 Ja jonga sinä kylwät/ ei se ole se ruumis joca tulewa on/ waan paljas jywä/ nimittäin/ nisun jywä eli jocu muu sencaltainen.
1 Kor 15:38 Mutta Jumala anda hänelle ruumin sencaltaisen cuin hän tahto/ ja cullengin siemenelle oman ruumins.
1 Kor 15:39 Ei caicki liha ole yhtäläinen/ waan toinen on ihmisen liha/ toinen on carjan/ toinen on calain/ toinen on linduin.
1 Kor 15:40 Owat taiwalliset ruumit/ ja owat maaliset ruumit. Mutta toinen cunnia on taiwallisilla/ ja toinen maalisilla.
1 Kor 15:41 Toinen kirckaus on Auringolla/ toinen kirckaus on Cuulla/ toinen kirckaus Tähdeillä: Sillä yxi Tähti woitta toisen kirckaudes/ nijn myös cuolluitten ylösnousemus.
1 Kor 15:42 Se kylwetän turmeluxes/ ja ylösnouse turmelematoin. Se kylwetän huonona/ ja ylösnouse cunniasa.
1 Kor 15:43 Se kylwetän heickoudesa/ ja ylösnouse wäkewydesä.
1 Kor 15:44 Se kylwetän luonnollinen ruumis/ ja ylösnouse hengellinen ruumis/ nijn meillä on myös hengellinen ruumis. Että meillä on luonnollinen ruumis/ njin meillä on myös hengellinen ruumis.
1 Kor 15:45 Nijncuin kirjoitettu on: Ensimäinen ihminen Adam on tehty eläwäxi sieluxi: ja wijmeinen Adam eläwäxi tekewäisexi Hengexi.
1 Kor 15:46 Mutta hengellinen ruumis ei ole se ensimäinen/ waan se luonnollinen/ senjälken se hengellinen.
1 Kor 15:47 Ensimäinen ihminen on maasta ja maalinen/ toinen ihminen on idze HERra Taiwasta.
1 Kor 15:48 Mingäcaltainen se maalinen on/ sencaltaiset owat myös maaliset/ ja mingäcaltainen taiwallinen on/ sencaltaiset owat myös taiwalliset.
1 Kor 15:49 Ja nijncuin me olemma candanet maalisen cuwa: nijn pitä myös meidän candaman taiwallisen cuwa.
1 Kor 15:50 Mutta minä sanon: rackat weljet/ ei liha ja weri taida Jumalan waldacunda periä/ ja ei turmeldu pidä turmelematoinda perimän.
1 Kor 15:51 CAdzo/ minä sanon teille salaisuden: en me tosin caicki nucu/ waan caicki me ajan rahdusa muutetan/ silmän räpäyxes/ wijmeisellä Basunalla:
1 Kor 15:52 Sillä Basuna soi/ ja cuollet pitä turmelematoinna ylösnouseman/ ja me tulemma muutetuxi.
1 Kor 15:53 Sillä tämä catowa puke päällens catomattomuden/ ja cuolewa puke päällens cuolemattomuden.
1 Kor 15:54 Mutta cosca catowa puke päällens catomattomuden/ ja cuolewa puke päällens cuolemattomuden/ silloin täytetän se sana cuin kirjoitettu on: Cuolema on nieltty woitosa.
1 Kor 15:55 Cuolema/ cusa on sinun otas? Helwetti/ cusa on sinun woittos?
1 Kor 15:56 Mutta cuoleman ota on syndi/ ja synnin woima on Laki.
1 Kor 15:57 Mutta kijtos olcon Jumalan/ joca meille woiton andanut on/ meidän HERran Jesuxen Christuxen cautta.
1 Kor 15:58 Sentähden minun rackat weljeni/ olcat wahwat/ järkähtymätä/ ja aina wiriät HERran töisä/ että te tiedätte/ ettei teidän työn ole turha HERrasa.

Vers. 3. Ramattuin jälken ) Sillä toimen jälken/ paidzi Ramatuita uscoa/ eli sencaltaisita sanoa tapahtunexi/ on hulluus.
v. 6. Weljeldä ) Nimittäin/ uscosa.
v. 24. Cosca hän anda waldacunnan Jumalan ) se on: Cosca hän näyttä Isällens Christillisen Seuracundans/ ettei hän enä händä nijncuin lähetetty/ ristin ja wastoinkäymisen alla/ sanalla ja Sacramenteillä hallidzewa ole: Waan pitä toisella tawalla idze Jumalalda Colmyxydeldä caickein suurimmas ilos ja cunniasa pidettämän
v. 28. Silloin myös idze Poicakin hänen alans heitetän ) Nimittäin/ ihmisen luonnon puolesta/ jonga puolesta hän tämän waldacunnan/ nijncuin Läänin/ Isäldäns saanut oli. Deitatem erat subjicietur;
v. 29. Cuolluitten päälle casta andawat ) wahwistaxens ylösnousemusta/ annoit Christityt casta heitäns cuolluitten hautain päällä/ ja annoit sen cansa tietä/ että ne totisest nouseman piti.
v. 33. Pahat jaarituxet ) se on: paha seura/ joisa usein sangen pahendawaiset sanat pääsewät/ usco wastoin/ ja turmelewat omantunnon.
v. 44. Luonnollinen ) Luonnollinen ruumis on se cuin syö/ juo/ maca/ caswa ja wähendy/ caswatta lapsia/ etc. Hengellinen ruumis on/ joca ei sencaltaista tarwidze/ ja on cuitengin totinen ruumis/ eläwä hengestä/ nijncuin nähdän/ Gen. 2:9.
v. 50. Liha ja weri/ etc. ) se on: Ihminen nijncuin hän nyt on turmeldu synnin cautta/ ei taida osallisexi tulla taiwallisesta cunniasta: Jollei hän muuteta/ ja puhtaxi tehdä synnistä.
v. 55. Nieltty ) Se on: Cuolema on alla ja ei ole mitän woima enä hänellä: waan elämällä on woitto ja sano: se on woitettu/ cusas olet cuolema?

XVI. Lucu .

PAwali neuwo Corinthereitä cocoman jotakin waiwaisten ja wainottuiden awuxi Jerusalemis/ v. 1.
Lupa tulla heidän tygöns/ v. 5.
rucoile Timotheuxen/ v. 10.
ja muutamain muiden edest/ jotca Jumalan Seuracunda uscollisest palwellet olit/ v. 15.
Neuwo heitä lujuteen/ v. 13.
Päättä terwetyxillä/ v. 19.
ja kiroile nijtä/ jotca ei racasta Jesusta Christusta/ v. 22.

1 Kor 16:1 MUtta awun hakemisest pyhiä warten/ cuin minä Galatian Seuracunnille säännyt olen: nijn te myös tehkät.
1 Kor 16:2 Ensimäisnä Sabbathina ottacan jocainen tygöns jotakin/ ja cootcan oman mielens jälken/ ettei äsken silloin cosca minä tulen/ nijtä hakeman ruweta.
1 Kor 16:3 Mutta cuin minä tullut olen/ jotca te sijtte kirjoillanne sijhen walidzetta/ nijn minä tahdon lähettä/ wiemän heitä teidän lahjojan Jerusalemijn.
1 Kor 16:4 Jos taas nijn tapahtu/ että minä idze sinne waellan/ nijn he saawat minun cansani waelda.
1 Kor 16:5 Mutta minä tahdon teidän tygönne tulla/ cosca minä Macedonian cautta waellan. Sillä minun pitä Macedonian läpidze waeldaman.
1 Kor 16:6 Mutta teidän tykönänne minä/ mitämax/ wijwyn/ eli talwe pidän/ että te awulliset olisitta minua saattaman cuhunga minä matcustan. En minä nyt mennesäni tahdo teitä nähdä:
1 Kor 16:7 Sillä minä toiwon saapani jongun ajan wijpyä teidän tykönän/ jos HERra salli.
1 Kor 16:8 Mutta minä tahdon Ephesos wijpyä/ haman Helundain asti:
1 Kor 16:9 Sillä minulle on suuri ja wäkewä owi awattu/ ja siellä on monda wastanseisojata.
1 Kor 16:10 JOs Timotheus tule/ nijn cadzocat että hän pelkämät olis teidän tykönän: sillä hän teke myös HERran työtä/ nijncuin minäkin.
1 Kor 16:11 Älkän händä kengän ylöncadzoco/ mutta saattacat rauhas minun tygöni tuleman: sillä minä odotan händä weljein cansa.
1 Kor 16:12 APollosta meidän weljestämme tietkät/ että minä olen händä neuwonut weljein cansa teidän tygönne tuleman/ mutta ei hän nyt tahtonut tulla/ cuitengin on hän tulewa/ cosca hänelle nijn sopi.
1 Kor 16:13 WAlwocat/ pysykät uscosa/ olcat urholliset/ olcat wahwat:
1 Kor 16:14 Caicki tapahtucon rackaudes.
1 Kor 16:15 Mutta minä neuwon teitä/ rackat weljet/ te tunnetta Stephanan perehen/ että he owat alket Achajas/ ja owat ruwennet pyhiä palweleman.
1 Kor 16:16 Että te myös olisitta sencaltaisten alammaiset/ ja jocaidzen apulaisen ja auttajan.
1 Kor 16:17 Mutta minä iloidzen Stephanan/ Fortunatuxen/ ja Achaicuxen tulemisesta: sillä mitä teille puuttui minulda/ sen he täyttäwät.
1 Kor 16:18 Ne wirwotit minun hengeni ja teidän/ sentähden tutcat sencaltaiset.
1 Kor 16:19 TEitä terwettä Asian Seuracunda. Teitä terwettäwät suurest Aquila ja Priscilla HERrasa/ ja Seuracunda/ joca heidän huonesans on.
1 Kor 16:20 Teitä terwettäwät caicki weljet. Terwettäkät toinen toistan pyhällä suunandamisella.
1 Kor 16:21 Minä Pawali terwetän teitä omalla kädelläni.
1 Kor 16:22 Joca ei HErra Jesusta Christusta racasta/ se olcon Anathema Maranatha.
1 Kor 16:23 HERran Jesuxen Christuxen armo olcon teidän cansan.
1 Kor 16:24 Minun rackauden olcon caickein teidän cansan Christuxes Jesuxes/ Amen.

Ensimäinen Epistola Corintherein tygö.

Lähetetty Philippist Stephanan/ Fortunatuxen/ Achaicuxen ja Timotheuxen cansa.
Vers. 9. Suuri ja wäkewä owi ) Se on: Siellä on monda/ jotca mielelläns cuulewat ja wastan ottawat Evangeliumin: Nijn että siellä on nijn cuin yxi owi eli porti awoi/ cusa Jerusalemis näpiäst ackuna eli raco awoi oli.
v. 22. Anathema ) Panna Suomexi/ Anathema Grekixi/ maranatha Hebreaxi. Nijn P. Pawalikin sano: joca ei Christusta racasta/ hän olcon kirottu ja cuolemahan sadatettu. Vide Levit. Cap. 29.