Pyhän Mattheuxen Evangelium

22.04.2020

Esipuhe P. Mattheuxen Evangeliumist .
PYhä Mattheus alca Evangeliumins Historian Christuxen sugusta/ ihmisen luonnon puolesta/ ja luke hänen sucuns hamast Abrahamist.
Kirjoitta: I. Hänen wanhemmistans ja syndymisestäns/ cap. 1.
Wijsaista miehistä/ jotca idäiseldä maalda Christuxen tygö tulit: Herodexen julmudest ja Christuxen paost/ cap. 2.
II. Johannes Castajast ja hänen castestans/ ja cuinga hän Christuxen castoi/ cap. 3.
Christuxen kiusauxest corwes/ joca sijtte meni Galileaan/ saarnaman ja cudzuman Opetuslapsia/ cap. 4.
III. Christuxen saarnast wuorella/ cap. 5. 6. 7.
Hänen ihmeistäns ja puheistans Johannexen Opetuslasten cansa/ cap. 8. 9.
IV. Cuinga Christus lähetti Apostolins/ cap. 10. ilmoitti Johannexen Opetuslapsille hänens Messiaxexi/ cap. 11.
Ja monda muuta Christuxen tunnustähte ja puhetta Phariseusten cansa/ cap. 12. ja wertauxet/ cap. 13.
Johannexen cuoleman: Christuxen puhen Isäin säädyist: Taiwan waldacunnan awaimist/ cap. 14. 15. 16.
Christuxen kircastamisen/ cap. 17. ja cuinga hän Opetuslapsians opetti/ cap. 18.
V. Christuxen waeldamisest Judean/ cap. 19.
Hänen wijmeisest matcustamisestans Jerusalemijn/ hänen tunnustähdeistäns: puhestans Herodianein ja Phariseusten cansa: saarnastans/ wertauxistans ja ennustuxistans/ cap. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
VI. Christuxen Ehtollisest/ pijnast/ cuolemast ja ylösnousemisest/ cap. 26. 27. 28.

Pyhän Mattheuxen Evangelium .

I. Lucu .

Jesus Christus meidän wapahtajam on syndynyt Abrahamin siemenest/ Abrahamist oli Dawidijn 14. polwe/ Dawidist Babelin fangeuteen/ 14. polwe/ sijtä Christuxeen/ 14. polwe/ v. 1.
Cosca Jesus sikis Marian cohdus/ Pyhäst Hengest/ tahto Joseph/ joca hänen kihlannut oli/ Marian hyljätä/ v. 18.
Herran Engeli ilmesty hänelle unes/ ja neuwo hänen ottaman händä tygöns/ v. 20.
joca nijn teke/ v. 24.

Matt 1:1 TÄmä Kirja on Jesuxen Christuxen syndymäst/ Dawidin Pojan/ Abrahamin Pojan.
Matt 1:2 ABraham sijtti Isaachin. Isaac sijtti Jacobin. Jacob sijtti Judan/ ja hänen weljens.
Matt 1:3 Juda sijtti Pharexen ja Saramin/ Thamarist. Pharez sijtti Hezronin. Hezron sijtti Ramin.
Matt 1:4 Ram sijtti Aminadabin. Aminadab sijtti Nahassonin. Nahasson sijtti Salmonin.
Matt 1:5 Salmon sijtti Boaxen/ Rahabist. Boas sijtti Obedin/ Ruthist. Obed sijtti Jessen.
Matt 1:6 Jesse sijtti Cuningas Dawidin. CUningas Dawid sijtti Salomonin/ Urian emännästä. Salomon sijtti Roboamin.
Matt 1:7 Roboam sijtti Abian. Abia sijtti Assan.
Matt 1:8 Assa sijtti Josaphatin. Josaphat sijtti Joramin.
Matt 1:9 Joram sijtti Osian. Osia sijtti Jothamin. Jotham sijtti Achaxen. Achas sijtti Ezechian.
Matt 1:10 Ezechia sijtti Manassen. Manasse sijtti Amonin. Amon sijtti Josian.
Matt 1:11 Josia sijtti Jechonian ja hänen weljens/ Babelin fangeuxes. MUtta Babelin fangeuxen jälken/ sijtti Jechonia Sealthielin.
Matt 1:12 Sealthiel sijtti Zorobabelin.
Matt 1:13 Zorobabel sijtti Abiudin. Abiud sijtti Eliachimin. Eliachim sijtti Asorin.
Matt 1:14 Asor sijtti Zadochin. Zadoch sijtti Achinin. Achin sijtti Eliudin.
Matt 1:15 Eliud sijtti Eleazarin. Eleazar sijtti Mathanin. Mathan sijtti Jacobin.
Matt 1:16 Jacob sijtti Josephin/ Marian miehen/ josta Mariast on syndynyt Jesus/ joca cudzutan Christus.
Matt 1:17 NIjn owat caicki polwet Abrahamist Dawidin asti/ neljätoistakymmendä. Dawidist/ Babelin fangeuteen/ myös neljätoistakymmendä polwe. Babelin fangeudest/ Christuxen asti/ owat myös neljätoistakymmendä polwe.
Matt 1:18 Jesuxen Christuxen syndymys oli näin/ cosca Maria hänen Äitins oli Josephijn kihlattu/ ennen cuin hän wei sen cotians/ löyttin hän rascaxi Pyhästä Hengestä.
Matt 1:19 Mutta että Joseph hänen miehens oli hurscas/ ja ei tahtonut händä huuton saatta/ mutta ajatteli hänen salaisest hyljätä.
Matt 1:20 Cosca hän tätä ajatteli/ cadzo/ nijn Herran Engeli ilmestyi Josephille unes/ ja sanoi: Joseph Dawidin poica/ älä pelkä ottaxes Mariat puolisotas tygös: sillä se joca hänesä on sijnnyt/ se on Pyhästä Hengestä.
Matt 1:21 Ja hänen pitä synnyttämän pojan/ jonga nimen sinun pitä cudzuman Jesus: sillä hän on wapahtawa Canssans heidän synneistäns.
Matt 1:22 Mutta tämä on caicki tapahtunut/ että täytetäisin cuin Herralda on sanottu Prophetan cautta/ joca sanoi:
Matt 1:23 Cadzo/ Neidzen pitä rascaxi tuleman/ ja synnyttämän pojan/ ja hänen nimens pitä cudzuttaman EmmanuEl/ se on/ Jumala meidän cansam.
Matt 1:24 Cosca Joseph heräis/ nijn hän teki cuin Herran Engeli hänen käski:
Matt 1:25 Ja otti puolisans tygöns/ ja ei tundenut händä sijhenasti cuin hän esicoisens synnytti/ ja cudzui hänen nimens Jesus.

Vers. 6. Salomon ) P. Mattheus jättä muutamat polwet pois/ ja alca Christuxen sugut Salomonist/ Lain jälken/ mutta P. Lucas luke luonnon jälken/ Nathanist Salomonin weljest: sillä Laki luke ne myös lapsixi/ jotca weljestä ja jääneistä emännistä syndynet owat/ Deut. 25:5.
v. 19. Huuton saatta ) se on/ ei hän tahtonut händä häpiän saatta Canssan edes/ nijncuin hänellä olis kyllä ollut walda Lain jälken. Ja että Joseph näin hänen oikeudens rackaudest myötä andoi/ sentähden P. Mattheus hänen hurscauttans ylistä. v 25. Sijhenasti ) Ei tämä ole nijn ymmärrettäpä/ että Joseph sijtte ryhtyi Mariaan/ waan se on Ramatun puhen tapa/ nijncuin Gen. 8. Ei Carneh palainnut/ sijhenasti cuin maa cuiweni. Ei Ramattu sitä luule/ että Carneh sijtten palais/ nijn ei myös sijtä seura Josephin sijtten tundenen Mariat.

II. Lucu .

WIjsat tulewat idäiseldä maalda Jerusalemijn Jesusta cumartaman/ v. 1.
Herodes cuule hänen Bethlehemis syndynen/ sentähden käske hän heidän mennä sinne/ ja tulla hänelle sanoman cusa lapsi olis: jota hän tahto anda tappa/ v. 3.
Mutta ei he palaja/ ja Joseph pakene lapsen cansa Egyptijn/ v. 12.
Herodes anda surmata poicalapset Betlehemis/ v. 16.
jonga cuoleman jälken Joseph palaja/ ja asu Nazarethis/ v. 19.

Matt 2:1 COsca sijs Jesus syndynyt oli Bethlehemis Judan maalla/ Cuningas Herodexen aican/ cadzo/ silloin tulit tietäjät idästä Jerusalemijn/ ja sanoit:
Matt 2:2 Cusa on se äsken syndynyt Judalaisten Cuningas? me näimmä hänen Tähdens idäsä ja tulimma händä cumartaman.
Matt 2:3 Cosca Cuningas Herodes sen cuuli, hämmästyi hän ja caicki Jerusalem hänen cansans.
Matt 2:4 Ja cocois caicki ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet Canssan seas ja kyseli cusa Christuxen syndymän piti.
Matt 2:5 Ja he sanoit hänelle: Bethlehemis Judan maalla: sillä nijn on Prophetalda kirjoitettu:
Matt 2:6 Ja sinä Bethlehem Judan maasa/ et sinä ole suingan wähin Judan Pääruhtinasten seas: sillä sinusta on tulewa se Ruhtinas/ jonga minun Canssani Israeli pitä hallidzeman.
Matt 2:7 Silloin cudzui Herodes tietäjät sala/ ja tutkisteli wisust heildä/ millä ajalla Tähti ilmestyi.
Matt 2:8 Ja lähetti heidän Bethlehemijn/ ja sanoi: mengät sinne ja kysykät wisusti lapsesta: ja cosca te löydätte/ nijn ilmoittacat minullekin/ että minäkin tulisin ja cumarraisin händä.
Matt 2:9 Cosca he olit Cuningan cuullet/ menit he matcaans: ja cadzo/ Tähti/ jonga he olit nähnet idäs/ käwi heidän edelläns/ nijncauwan cuin hän edellä käyden seisatti sen paican päälle/ josa lapsi oli.
Matt 2:10 Cosca he Tähden näit/ ihastuit he sangen suurella ilolla.
Matt 2:11 Ja menit huoneseen/ löysit lapsen Äitins Marian cansa/ maahan langeisit ja cumarsit händä/ ja awaisit tawarans ja lahjoitit hänelle Culda/ Pyhäsawua ja Mirrhamita.
Matt 2:12 Ja Jumala kielsi heitä unes Herodexen tygö palajamast. Ja he menit toista tietä omalle maallens.
Matt 2:13 MUtta cosca he olit mennet pois/ cadzo/ nijn Herran Engeli ilmestyi Josephille unes/ sanoden: nouse ja ota lapsi Äitinens tygös/ ja pakene Egyptijn/ ja ole siellä sijhenasti cuin minä sinulle sanon: sillä Herodes on edziwä lasta hucuttaxens.
Matt 2:14 Nijn hän nousi ja otti lapsen Äitinens yöllä tygöns/ ja pakeni Egyptijn/ ja oli siellä Herodexen cuoleman asti.
Matt 2:15 Että täytetäisin cuin sanottu oli Herralda Prophetan cautta/ joca sanoi: Egyptist cudzuin Minä Poicani.
Matt 2:16 Cosca Herodes näki hänens tietäildä wietellyxi/ wihastui hän sangen cowan/ ja lähetti tappaman caicki poicalapset Bethlehemis ja caikisa sen ärisä/ jotca caxiwuotiset olit taicka nuoremmat/ sen ajan jälken/ cuin hän oli tarcast tietäildä tutkinut.
Matt 2:17 Silloin se täytettin cuin Jeremialda Prophetalda sanottu oli/ cosca hän sanoi:
Matt 2:18 Rhamas on äni cuulunut/ suuri walitus/ itcu ja isoi parcu/ Rahel itke lapsians/ ja ei tahtonut händäns anda lohdutetta/ ettei he ole.
Matt 2:19 MUtta cosca Herodes oli cuollut/ cadzo/ nijn Herran Engeli ilmestyi Josephille unes Egyptis/ ja sanoi:
Matt 2:20 Nouse ja ota lapsi Äitinens/ ja mene Israelin maalle: sillä ne owat cuollet/ jotca lapsen henge wäijyit.
Matt 2:21 Nijn hän nousi ja otti lapsen äitinens/ ja meni Israelin maalle.
Matt 2:22 Mutta cosca hän cuuli että Archelaus oli Judeas Cuningas/ Isäns Herodexen sias/ pelkäis hän sinne mennä. Ja hän sai Jumalalda käskyn unes/ ja poickeis Galilean ärijn.
Matt 2:23 Ja tuli ja asui Nazarethin Caupungis/ että täytetäisin cuin Prophetan cautta sanottu oli: hän pitä Nazareuxexi cudzuttaman.

Vers. 1. Tietäjät ) Olit wijsat miehet luonnollisis asiois/ sencaltaiset cuin nyt Philosophuxixi cudzutan/ ja Papeixi.
v. 6. Et suingan ) Ehkä Bethlehem wähäinen oli/ cuitengin että Christus hänesä syndyi/ cudzu sentähden Evangelista hänen suurexi.
v. 18. Ettei he ole ) Sentähden Mattheus tätä sano: että cosca Christicunnalla on waiwa/ nijn näky/ cuin he jo olisit hucatut ja peräti cadotetut mailman edes/ cuitengin he wastan caicke helwetin woima Jumalalda warjellan. Ja näisä lapsisa näky oikia Christillisen kärsimisen meno.

III. Lucu .

JOhannes Castaja tule corpeen ja casta , saarna ja neuwo parannuxeen. v. 1.
ilmoitta Christuxen läsnä olewan/ v. 11.
Christus tule hänen tygöns ja anda idzens casta: Wedestä nostuans tule Pyhä Hengi hänen päällens/ ja Jumalan äni cuulu taiwast/ v. 15.

Matt 3:1 NIjnä päiwinä tuli Johannes Castaja/ ja saarnais Judean corwes/ ja sanoi:
Matt 3:2 Tehkät parannust: sillä taiwan waldacunda on lähestynyt.
Matt 3:3 Ja hän on se josta Esaias Propheta puhui/ joca sanoi: huutawan äni on corwes/ walmistacat Herran tietä/ tehkät hänen jalcatiens oikiaxi.
Matt 3:4 Mutta Johannexella oli waate Camelin carwoist/ ja hihnainen wyö hänen suolisans/ ja hänen ruocans olit heinäsircat ja medzähunaja.
Matt 3:5 SIlloin meni hänen tygöns Jerusalem ja coco Judea/ ja caicki maacunda Jordanin ymbärildä/ jotca häneldä castettin Jordanis/ ja he tunnustit heidän syndins.
Matt 3:6 Cosca hän monda Phariseuxist ja Sadduceuxist näki tulewan hänen castens tygö/ sanoi hän heille:
Matt 3:7 Te kärmen sikiät/ cuca teitä neuwoi pakeneman tulewaista wiha?
Matt 3:8 Tehkät sijs parannuxen toimellisia hedelmitä.
Matt 3:9 Ja älkät ajatelco/ idzellennä sano: Abraham on meidän Isäm. Minä sanon teille: Jumala woi näistä kiwistä Abrahamille lapset herättä.
Matt 3:10 Kirwes on pandu puiden juurelle/ jocainen puu joca ei tee hywä hedelmätä/ hacatan pois ja tuleen heitetän.
Matt 3:11 Minä tosin castan teitä wedellä parannuxeen/ mutta joca minun jälken tulewa on/ on wäkewämbi minua/ jonga kengiä en minä ole kelwollinen candaman/ joca casta teitä Pyhällä Hengellä ja tulella.
Matt 3:12 Jonga wiskin on kädes/ ja hän perca rijhens ja coco nisuns aittans/ mutta ruumenet poltta hän sammumattomalla tulella.
Matt 3:13 SIlloin tuli Jesus Galileast Jordanijn Johannexen tygö/ castetta häneldä.
Matt 3:14 Mutta Johannes kielsi häneldä/ sanoden: minä tarwidzen sinulda castetta/ ja sinä tulet minun tygöni?
Matt 3:15 Nijn wastais Jesus/ ja sanoi hänelle: salli nyt/ sillä näin meidän sopi caicke wanhurscautta täyttä. Ja hän salli hänen.
Matt 3:16 Cosca Jesus castettu oli astui hän cohta ylös wedestä/ ja cadzo/ taiwat aukenit hänelle ja Johannes näki Jumalan Hengen tulewan alas nijncuin mettisen/ ja tulewan hänen päällens.
Matt 3:17 Ja cadzo/ äni taiwast sanoi: tämä on minun racas Poican/ johonga minä mielistyn.

Vers. 1. Corwes ) Tämä piti oleman Judalaisille wahwaxi merkixi/ että Christus oli tullut/ nimittäin/ cosca he cuulit sencaltaisen saarnan/ ei Jerusalemin Templis eikä Synagogas/ waan medzän corwes/ joca näin saarna: Herra tule/ nijncuin Johannes teki.
v. 4. Heinäsircat ) Sencaltaisia heinäsirckoja syödän muutamis idäisis maacunnis.
v. 7. Kärmen ) Tämä kärme cudzutan latinaxi/ Vipera/ ja tietän tuscalla suomexi/ joca on pahinda laija/ jolla on sencaltainen luondo/ että hän tappa emäns syndyisäns/ jongatähden Phariseuxetkin täsä cudzutan sencaltaisten kärmetten sikiöixi: sillä heidän Isäns tapoit Prophetat/ jotca heidän opettajans olit.
v. 15. Wanhurscautta ) Caicki wanhurscaus täytetän/ cosca me caicki meidän wanhurscaudem ja cunniam hyljämme/ ja ainoa Jumala wanhurscana pidetän/ joca uscolliset wanhurscaxi teke. Tämän teke Johannes/ että hän hyljä hänen oman wanhurscaudens/ ja tahto castetta Christuxelda nijncuin syndinen/ ja pyysi hänen cauttans wanhurscaxi tulla. Sen myös teki Christus/ ettei hän cunniastans ja wanhurscaudestans kerscannut/ waan andoi idzens castetta ja cuoletetta/ nijncuin muukin syndinen.

IV. Lucu .

Jesus kiusatan Perkeleldä/ v. 1.
mene Galileaan ja asu siellä/ v. 12.
josa hän rupe saarnaman/ cudzu Petarin/ Andreaxen/ Jacobuxen ja Johannexen/ v. 17.
Opetta myös Synagogas ja paranda monda sairasta/ v. 23.

Matt 4:1 SIlloin wietin Jesus Hengeldä corpeen/ kiusatta Perkeleldä.
Matt 4:2 Ja cosca hän oli paastonnut neljäkymmendä päiwä ja neljäkymmendä yötä/ nijn hän isois.
Matt 4:3 Ja kiusaja tuli hänen tygöns/ ja sanoi: Jos sinä olet Jumalan poica/ nijn sano/ että nämät kiwet leiwixi tulewat:
Matt 4:4 Mutta hän wastais/ ja sanoi: Kirjoitettu on/ ei ihminen elä ainoastans leiwäst/ mutta jocaidzest sanast cuin Jumalan suusta lähte.
Matt 4:5 Silloin otti Perkele hänen pyhään Caupungijn/ ja asetti hänen Templin harjalle/ ja sanoi hänelle:
Matt 4:6 Jos sinä olet Jumalan poica/ nijn laske sinus alespäin: sillä kirjoitettu on/ hän anda käskyn Engeleillens sinusta/ ja he käsisäns candawat sinun/ ettes joscus jalkas kiwen loucka.
Matt 4:7 Nijn Jesus sanoi hänelle: taas on kirjoitettu/ ei sinun pidä kiusaman sinun Herras Jumalatas.
Matt 4:8 Taas wei hänen Perkele sangen corkialle wuorelle/ ja osotti hänelle caicki mailman waldacunnat/ ja nijden cunnian/ ja sanoi hänelle:
Matt 4:9 Nämät caicki minä annan sinulle/ jos sinä langet maahan/ ja cumarrat minua.
Matt 4:10 Nijn sanoi Jesus hänelle: mene pois Sathan: sillä kirjoitettu on/ sinun Herras Jumalatas pitä sinun cumartaman/ ja händä ainoata palweleman.
Matt 4:11 Silloin jätti hänen Perkele. Ja cadzo/ Engelit tulit ja palwelit händä.
Matt 4:12 COsca Jesus cuuli Johannexen kijnniotetuxi/ poickeis hän Galileaan ja jätti Nazarethin.
Matt 4:13 Tuli ja asui Capernaumis/ joca on mericaupungi/ Zebulonin ja Nephtalin ärisä.
Matt 4:14 Että täytetäisin cuin sanottu oli Esaian Prophetan cautta/ joca sanoi:
Matt 4:15 Zebulonin maa ja Nephtalin maa/ läsnä meriteitä/ sillä puolella Jordanin/ ja pacanain Galilea:
Matt 4:16 Canssa/ joca pimiäs istui ja cuoleman warjos/ näki suuren walkeuden/ ja nijlle jotca maan culmas istuit ja cuoleman warjos/ coitti walkeus.
Matt 4:17 Sijtä ajasta rupeis Jesus saarnaman/ ja sanoman: tehkät parannus: sillä taiwan waldacunda lähesty.
Matt 4:18 COsca Jesus käwi Galilean meren tykönä/ näki hän caxi weljestä/ Simonin/ joca cudzutan Petarixi ja Andreaxen hänen weljens/ laskewan werckoja mereen: sillä he olit calamiehet.
Matt 4:19 Ja sanoi heille: seuratca minua/ ja minä teen teidän ihmisten calamiehixi.
Matt 4:20 Nijn he jätit cohta wercot/ ja seuraisit händä:
Matt 4:21 Ja cosca hän sieldä edemmä käwi/ näki hän toiset caxi weljestä/ Jacobuxen Zebedeuxen pojan/ ja Johannexen hänen weljens/ wenhes Isäns Zebedeuxen cansa/ parandawan werckojans/ ja hän cudzui heitä.
Matt 4:22 Nijn he cohta jätit wenhen ja Isäns/ ja seuraisit händä.
Matt 4:23 JA Jesus waelsi ymbärins caiken Galilean/ ja opetti heidän Synagogaisans/ ja saarnais waldacunnan Evangeliumi/ ja paransi caickinaiset taudit ja caiken sairauden Canssan seas/ ja sanoma cuului hänestä caickeen Syrian maahan.
Matt 4:24 Ja he toit hänen tygöns caickinaisia sairaita/ moninaisilla taudeilla ja kiwuilla waiwatuita/ ja Piruilda rijwatuita/ ja cuutaudillisia/ ja halwatuita.
Matt 4:25 Ja hän paransi ne caicki/ ja händä seurais paljon wäke Galileast/ ja nijstä kymmenest Caupungist ja Jerusalemist ja Judeast/ ja nijstä maacunnista sillä puolella Jordanin.

V. Lucu .

Jesus istu wuorella ja opetta opetuslapsians oikiast autuudest/ v. 1.
oikian opettajan wirast/ v. 13.
Mihingä Laki kelpa/ v. 17.
Wijdes/ cuudes ja colmas käsky selitetän/ 21. Neuwotan kärsimän wääryttä/ ja oikian Christilliseen rackauteen ystäwitä ja wihamiehiä cohtan/ v. 38.

Matt 5:1 COsca hän näki Canssan/ astui hän ylös wuorelle/ ja cuin hän oli istunut/ tulit hänen opetuslapsens hänen tygöns.
Matt 5:2 Nijn hän awais suuns/ opetti heitä/ ja sanoi:
Matt 5:3 Autuat owat hengellisest waiwaiset: sillä heidän on taiwan waldacunda.
Matt 5:4 Autuat owat murhelliset/ sillä he saawat lohdutuxen.
Matt 5:5 Autuat owat siwiät: sillä he saawat maan periä.
Matt 5:6 Autuat owat jotca isowat ja janowat wanhurscautta: sillä he rawitan.
Matt 5:7 Autuat owat laupiat: sillä he saawat laupiuden.
Matt 5:8 Autuat owat puhtat sydämest: sillä he saawat nähdä Jumalan.
Matt 5:9 Autuat owat rauhan tekiät: sillä ne pitä Jumalan pojixi cudzuttaman.
Matt 5:10 Autuat owat jotca wanhurscauden tähden wainotan: sillä heidän on taiwan waldacunda.
Matt 5:11 Autuat oletta te/ cosca ihmiset pilckawat ja wainowat teitä/ ja puhuwat caickinaista pahutta teitä wastan/ walehdellen minun tähteni:
Matt 5:12 Iloitcat ja riemuitcat: sillä teidän palckan on suuri taiwas. Sillä näin he wainoisit Prophetaita/ jotca teidän edellän olit.
Matt 5:13 TE oletta maan suola: jos suola tule mauttomaxi/ millä sijtte suolatan? nijn ei se myös kelpa mihingän/ mutta heittä pois/ ihmisildä tallatta.
Matt 5:14 Te oletta mailman walkeus. Ei sitä Caupungita taita peittä/ joca wuorella on.
Matt 5:15 Eikä kyntilätä sytytetä ja panna wacan ala/ mutta kyntiläjalcaan/ walaiseman caickia jotca huones owat.
Matt 5:16 Näin walistacon teidän walkeuden ihmisten edes/ että he näkisit teidän hywät työnnä/ ja cunnioittaisit teidän Isän/ joca on taiwas.
Matt 5:17 ÄLkät luulco/ että minä tulin Lakia ja Prophetiaita päästämän: en minä tullut päästämän/ mutta täyttämän.
Matt 5:18 Totisest sanon minä teille: sijhenasti cuin taiwas ja maa cato/ ei pidä wähingän pijrto eikä jocu rahtu Laista catoman/ sijhenasti cuin caicki nämät tapahtuwat.
Matt 5:19 Cuca sijs jongun näistä wähimmistä käskyistä päästä/ ja näin ihmisiä opetta/ hän pitä taiwan waldacunnas wähimmäxi cudzuttaman: mutta joca sen teke ja opetta/ se pitä suurexi taiwan waldacunnas cudzuttaman.
Matt 5:20 SIllä minä sanon teille: ellei teidän wanhurscaudenne ole paljon enämbi cuin kirjanoppenuitten ja Phariseusten/ nijn et te tule taiwan waldacundan.
Matt 5:21 TE cuulitta mitä sanottu oli wanhoille: ei sinun pidä tappaman: mutta jocainen joca tappa/ hänen pitä duomiohon wicapää oleman.
Matt 5:22 Waan minä sanon teille: että jocainen joca wihastu weljellens/ hänen pitä duomiohon wicapää oleman. Ja jocainen cuin sano weljellens Racha/ hänen pitä neuwon ala wicapää oleman. Ja jocainen joca sano: sinä tyhmä/ hänen pitä helwetin tuleen wicapää oleman.
Matt 5:23 Jos sinä uhrat lahjas Altarille/ ja siellä muistat/ että weljelläs on jotakin sinua wastan:
Matt 5:24 Nijn jätä lahjas Altarin eteen/ ja mene ensin sopiman weljes cansa/ ja tule sijtte lahjas uhraman.
Matt 5:25 Sowi nopiast rijtaweljes cansa/ coscas wielä hänen cansans tiellä olet/ ettei rijtaweljes sinua anna joscus Duomarille/ ja Duomari anna sinun palwelialle/ ja sinä heitetän tornijn.
Matt 5:26 Totisest sanon minä sinulle: et sinä pääse sieldä ulos/ sijhenasti cuins maxat wijmeisen ropoin.
Matt 5:27 TE cuulitta sanotuxi wanhoille: ei sinun pidä huorin tekemän.
Matt 5:28 Mutta minä sanon teille: jocainen joca cadzo waimon päälle himoitaxens händä/ nijn hän teki jo huorin hänen cansans sydämesäns.
Matt 5:29 Jos sinun oikia silmäs pahenda sinun/ nijn puhcaise se ulos/ ja heitä pois tykös: sillä parambi on sinulle/ että yxi sinun jäsenistäs hucutetan/ cuin coco sinun ruumis pidäis heitettämän helwettijn.
Matt 5:30 Ja jos sinun oikia kätes pahenda sinun/ nijn hacka se poicki/ ja heitä pois tykös: sillä parambi on sinulle/ että yxi sinun jäsenistäs hucutetan/ cuin coco sinun ruumis pidäis helwettijn heitettämän.
Matt 5:31 On myös sanottu: jocainen joca emändäns hylkä/ hän andacan hänelle erokirjan.
Matt 5:32 Mutta minä sanon teille: että joca emändäns hylkä/ muutoin cuin huoruden tähden/ hän saatta hänen huorin tekemän/ ja joca nai sen hyljätyn/ hän teke huorin.
Matt 5:33 TAas te cuulitta sanotuxi wanhoille: älä wanno wäärin/ mutta pidä walas Herralle.
Matt 5:34 Waan minä sanon teille: älkät ensingän wannoca/ ei taiwan cautta/ joca on Jumalan istuin.
Matt 5:35 Eikä maan cautta/ joca on Jumalan astinlauta: ei myös Jerusalemin cautta/ joca on suuren Cuningan Caupungi.
Matt 5:36 Ei sinun myös pidä wannoman pääs cautta/ sillä et sinä woi yhtän hiusta walkiaxi eli mustaxi tehdä.
Matt 5:37 Teidän puhen pitä oleman: On/ On/ Ei/ Ei: mutta mitä sijhen lisätän/ se on pahasta.
Matt 5:38 TE cuulitta sanotuxi: silmä silmäst/ hammas hambast.
Matt 5:39 Mutta minä sanon teille: älkät olco paha wastan/ waan joca sinua lyö oikialle poskelle/ nijn käännä myös hänelle toinen.
Matt 5:40 Ja joca sinua tahto oikiuden eteen ja otta sinun hames/ nijn salli myös hänelle muukin waate.
Matt 5:41 Joca sinua waati peniculman/ nijn seura händä caxi.
Matt 5:42 Anna sille joca sinulda ano/ ja älä käännä sinuas sildä pois/ joca lainan pyytä.
Matt 5:43 TE cuulitta sanotuxi: racasta lähimmäistäs ja wiha wihollistas.
Matt 5:44 Waan minä sanon teille: racastacat wihollisian/ siunatcat nijtä jotca teitä sadattawat: tehkät nijlle hywin jotca teitä wihawat: rucoilcat nijden edest/ jotca teitä wainowat ja wahingoittawat.
Matt 5:45 Että te olisitta teidän Isänne pojat joca on taiwas: sillä hän saldi Auringons coitta nijn pahain ylidze cuin hywäingin/ ja anda sata nijn wäärille cuin wanhurscaillekin.
Matt 5:46 Sillä jos te racastatte nijtä ainoastans jotca teitäkin racastawat/ mitä teidän sijtä palcka on? eikö Publicanit nijn myös tee?
Matt 5:47 Ja jos te ainoastans weljein cansa soweliat oletta/ mitä te sen cansa erinomaista teettä? eikö Publicanit myös nijn tee?
Matt 5:48 Olcat sijs täydelliset nijncuin teidän taiwallinen Isängin täydellinen on.

Vers. 2. Opetti heitä ) Ei Christus täsä puhu mailmalisen esiwallan wirast ja hallituxest/ mutta hän opetta Christicunnallens oikian elämän hengesä Jumalan edes.
V. 5. Periä ) Mailma luule omistawans maan ja saawans pitä tawarans/ cosca hän wäkiwalda teke: Waan Christus opetta/ että maa peritän ja asutan siweydes.
V. 9. Rauhan tekiät ) Owat enä cuin rauhalliset/ nimittäin/ jotca rauhan tekewät/ saattawat/ pitäwät ja muitakin sowittawat: nijncuin Christus on meille Jumalan cansa rauhan tehnyt.
V. 13. Suola ) Cosca Opettajat unhottawat Jumalan sanat/ nijn he ihmisten opin cautta mauttomaxi ja poljetuxi tulewat.
V. 19. Päästä ) Nijn Pawin joucko teke/ cosca he sanowat: ei nämät Christuxen käskyt ole käskyt/ waan neuwot. V. eod. Wähimmäxi ) se on/ ei hänestä pidä paljo pidettämän/ waan pois heitettämän. V. eod. Suurexi ) se on/ hänestä pitä paljo pidettämän.
V. 20. Phariseusten ) Joinenga wanhurscaus oli ainoastans ulconaisis töis/ mutta Christus ano sydämen wanhurscautta vscon cautta hänen päällens.
V. 22. Racha ) Tällä ymmärretän caicki wihan merkit. Muutamat luulewat sen tulewan Hebrean sanasta Rick, id est, vanum & nihil, joca ei mihingän kelpa. Mutta ( Tyhmä ) on cowembi/ joca ei ainoastans ole kelwotoin/ waan on myös wahingolinen.
V. 25. Sowi nopiast ) Nijncuin se on welcapää sopiman/ joca muita wastan rickonut on: nijn hän on myös welcapää andexi andaman/ ja hywä tahtons osottaman/ jota wastan ricottu on/ että caicki wiha molemmilda puolilda pois pannaisin.
V. 29. Puhkaise ) Täsä on käsketty hengellinen puhcaiseminen/ se on/ cosca silmäin himot estetän ja sydämes cuoletetan
V. 34. Wannoco ) Caicki wannomiset ja walat owat täsä kieldyt/ jotca ihminen idzestäns wanno: mutta cosca rackaus/ hätä/ lähimmäisen tarwe eli Jumalan cunnia sitä ano/ nijn se sallitan: nijncuin myös wiha on kieltty/ ja on cuitengin luwallinen/ cosca se rackaudest ja Jumalan cunnian tähden tapahtu.
V. 39. Paha wastan ) se on/ ei kenengän pidä idze wääryttä costaman/ mutta esiwallan/ jolla miecka on/ Rom. 13:4.
V. 46. Publicanit ) Olit jotca Ruomalaisten wero otit/ jotca enimmäst olit jumalattomat pacanat/ sentähden Ruomalaisilda pannut.

VI. Lucu.

Jesus opetta oikein almu andaman/ v. 1.
rucoileman/ v. 5.
paastoman/ v. 15.
tawarata cocoman/ v. 19.
cohtullisest ruumillisia tarpeita murhettiman/ v. 24.

Matt 6:1 CAwattacat ettet te anna almuisatan ihmisten edes/ että te heildä nähtäisin/ nijn et te saa palcka teidän Isäldän/ joca on taiwais.
Matt 6:2 Coscas sijs almu annat/ nijn älä edelläs torwella soita/ nijncuin wieckat Synagogis ja cujilla tekewät/ että he ihmisildä cunnioitetaisin. Totisest sanon minä teille: he owat saanet palckans.
Matt 6:3 Mutta cosca sinä almu annat/ nijn älkön sinun wasen kätes tietkö mitä oikia kätes teke.
Matt 6:4 Että sinun almus olis salaudes/ ja sinun Isäs/ joca salaisudet näke/ maxais sinulle julkisest.
Matt 6:5 JA coscas rucoilet/ nijn ei sinun pidä oleman nijncuin wieckat: sillä he rucoilewat Synagogis ja cujain culmis/ että he ihmisildä nähdäisin. Totisest sanon minä teille: he owat saanet palckans.
Matt 6:6 Waan cosca sinä rucoilet/ nijn mene Camarijs ja sulje owi/ ja rucoile sinun Isäs salaisest/ ja sinun Isäs/ joca salaudet näke/ maxa sinulle julkisest.
Matt 6:7 Ja cosca te rucoiletta/ nijn älkät olco paljo puhuwaiset nijncuin pacanat: sillä he luulewat heidäns paljon puhens tähden cuulduxi.
Matt 6:8 Sentähden älkät olco heidän caltaisens: sillä teidän Isän tietä kyllä mitä te tarwidzetta/ ennen cuin te häneldä rucoilettacan.
Matt 6:9 Näin teidän sijs pitä rucoileman: ISä meidän joca olet taiwais. Pyhitetty olcon sinun nimes.
Matt 6:10 Lähestykön sinun waldacundas. Olcon sinun tahtos nijn maasa cuin taiwais.
Matt 6:11 Anna meille tänäpän meidän jocapäiwäinen leipäm.
Matt 6:12 Ja anna meille meidän welcam andexi/ nijncuin mekin annam meidän welgollistem. Ja älä johdata meitä kiusauxeen. Mutta päästä meitä pahasta.
Matt 6:13 Sillä sinun on waldacunda/ ja woima/ ja cunnia/ ijancaickisest/ Amen.
Matt 6:14 Sentähden/ jos te andexi annatte ihmisille heidän ricoxens/ nijn myös teidän taiwallinen Isän anda teillen andexi.
Matt 6:15 Waan jollet te andexi anna ihmisille heidän ricoxitans/ nijn ei myös teidän Isän andexi anna teidän ricoxitan.
Matt 6:16 MUtta cosca te paastotta/ nijn älkät olco surulliset cuin wieckat: sillä he muuttawat muotons/ että he ihmisildä nähdäisin paastowan. Totisest sanon minä teille: he owat saanet palckans.
Matt 6:17 Waan coscas paastot/ nijn woitele pääs ja pese caswos:
Matt 6:18 Ettei se nähdäis ihmisildä ettäs paastot/ mutta sinun Isäldäs joca on salaisudes. Ja sinun Isäs/ joca salaisudes näke/ maxa sinulle julkisest.
Matt 6:19 ÄLkät tawarata cootco maan päällä/ cusa ruoste ja coit raiscawat/ ja cusa warcat caiwawat ja warastawat.
Matt 6:20 Waan cootcat teillen tawarata taiwas/ cusa ei ruoste eikä coi raisca/ ja cusa ei warcat caiwa eikä warasta:
Matt 6:21 Sillä cusa teidän tawaran on siellä on myös teidän sydämen.
Matt 6:22 Silmä on ruumin walkeus/ jos sijs sinun silmäs on yxikertainen/ nijn coco ruumis on walaistu.
Matt 6:23 Waan jos sinun silmäs on paha/ nijn sinun coco ruumis on pimiä. Jos sijs se walkeus joca sinus on/ on pimeys/ cuinga suuri on idze pimeys?
Matt 6:24 EI kengän woi palwella cahta Herra: sillä taicka hän tätä wiha/ ja toista racasta/ taicka hän tähän suostu ja toisen ylöncadzo: et te woi palwella Jumalata ja Mammonat.
Matt 6:25 Sentähden sanon minä teille: älkät murhettico teidän hengenne tähden/ mitä te syöttä eli juotta: eikä teidän ruuminne tähden/ millä waattella te teidän werhotta. Eikö hengi enämbi ole cuin ruoca? ja ruumis parembi cuin waate?
Matt 6:26 Cadzocat taiwan linduja/ ei he kylwä/ eikä nijtä/ ei myös coco rijheen/ ja teidän taiwallinen Isän ruocki heidän. Ettäkö te paljo enämbi ole cuin he?
Matt 6:27 Eli cuca teistä woi surullans lisätä kynärän hänen pitudellens?
Matt 6:28 Ja/ mitä te suretta waatteista? cadzocat cuckaisita kedolla: cuinga he caswawat/ ei he työtä te eikä kehrä.
Matt 6:29 Cuitengin sanon minä teille: ettei Salomon caikes cunniasans ollut nijn waatetettu/ cuin yxi heistä.
Matt 6:30 Jos Jumala näin waatetta pellon ruohon/ joca tänäpän seiso ja huomen pädzijn heitetän/ eikö hän paljo enämmin teidän sitä tee te wähäuscoiset?
Matt 6:31 Älkät sijs surulliset olco/ sanoden: mitä me syömme/ taicka mitä me juomma? eli millä me meitäm werhoitam? sillä caickia näitä pacanat edziwät.
Matt 6:32 Teidän taiwallinen Isän kyllä tietä teidän caickia näitä tarwidzewan.
Matt 6:33 Edzikät ensin Jumalan waldacunda ja hänen wanhurscauttans/ ja nijn caicki nämät teille annetan.
Matt 6:34 Älkät sentähden sureco huomenisesta päiwästä: sillä huomenisella päiwällä on suru idzestäns. Tytykän cukin päiwä surullens.

Vers. 24. Mammon ) Syrian kielellä cudzutan tawarat Mammonaxi/ nijncuin Hieronymus sano.
V. 34. Surullens ) se on/ hänen jocapäiwäinen työns. Nijncuin hän sanois: sijnä on kyllä/ että me jocapäiwä työtä teemme/ ja em enämbi murehdi.

VII. Lucu.

EI pidä wäärin duomittaman/ waan cukin tutkicon oma wirhiäns/ v. 1.
Ei coirille pidä pyhä annettaman/ v. 6.
Mutta pitä ahkera oldaman rucouxes/ v. 7.
tehtämän oikein/ että autuuden tie löyttäisin/ v. 12.
wälttämän wäärä oppia ja wieckautta/ ja usco pitä perustettaman Jumalan sanas/ joca ei wiettele/ v. 15.

Matt 7:1 ÄLkät duomitco/ ettei teitä duomitais:
Matt 7:2 Sillä millä duomiolla te duomidzetta/ pitä teitä duomittaman. Ja sillä mitalla jolla te mittatta/ pitä teille myös mitattaman.
Matt 7:3 Mixis sijs näet raiscan weljes silmäs/ ja et äckä malca omas silmäsäs?
Matt 7:4 Taicka/ cuinga sinä sanot weljelles: pidäs/ minä otan raiscan silmästäs/ ja cadzo/ malca on omas silmäsäs?
Matt 7:5 Sinä wiecas/ heitä ensin malca ulos sinun silmästäs/ ja cadzo sijtte/ cuingas saisit raiscan ulos sinun weljes silmäst.
Matt 7:6 ÄLkät andaco coirille pyhä/ ja älkät teidän Pärlyjänne heittäkö sicain eteen/ ettei he nijtä joscus talla jalgoillans/ ja käändäwät nijn idzens teitä wastan/ ja repelewät teitä.
Matt 7:7 ANocat/ nijn teille annetan: edzikät nijn te löydätte: colcuttacat nijn teille awatan:
Matt 7:8 Sillä jocainen joca ano/ hän saa: ja cuca ikänäns edzi/ hän löytä/ ja colcuttawalle awatan.
Matt 7:9 Eli ongo teisä jocu ihminen/ jolda hänen poicans anois leipä/ annaisco hän hänelle kiwen?
Matt 7:10 Eli jos hän cala anois/ annaisco hän hänelle kärmen?
Matt 7:11 Jos te/ jotca pahat oletta/ taidatte hywiä lahjoja anda teidän lapsillen/ cuinga paljo enä/ teidän Isän joca on taiwais/ anda nijlle hywiä jotca häneldä anowat.
Matt 7:12 CAicki sijs mitä te tahdotta että ihmiset pitä teille tekemän/ nijn te myös heille tehkät: sillä nämät owat Laki ja Prophetat.
Matt 7:13 MEngät ahtast portist sisälle/ sillä lawia portti ja awara tie wie cadotuxen/ jota monda waeldawat.
Matt 7:14 Ja se portti on ahdas ja tie caita/ joca wie elämähän/ ja harwat sen löytäwät.
Matt 7:15 CAwahtacat sijs teitän wääristä Prophetaista/ jotca teidän tygön lammasten waatteilla tulewat/ mutta sisäldä he owat raatelewaiset sudet.
Matt 7:16 Heidän hedelmistäns te tunnetta heidän. Hakeco jocu wijnamarjoja orjantappuroist? taicka ficunita ohdackeista?
Matt 7:17 Nijn jocainen hywä puu caswa hywät hedelmät/ mutta mädänny puu häijyt hedelmät.
Matt 7:18 Hywä puu ei taida häijyjä hedelmitä caswa/ eikä mädänny puu hywiä hedelmitä.
Matt 7:19 Jocainen puu cuin ei caswa hywä hedelmät/ hacatan pois ja tuleen heitetän.
Matt 7:20 Sentähden tutcat heitä hedelmistäns.
Matt 7:21 Ei jocainen cuin sano minulle: Herra/ Herra/ pidä tuleman Taiwan waldacundaan/ mutta joca teke minun Isäni tahdon/ cuin on Taiwais.
Matt 7:22 Monda sano minulle sinä päiwänä: Herra/ Herra/ emmäkö me sinun nimes cautta ennustanet/ ja sinun nimelläs ajanet ulos Perkeleitä/ ja olemma sinun nimes cautta monda wäkewätä työtä tehnet?
Matt 7:23 Ja silloin minä heille tunnustan: en minä teitä ikänäns tundenut/ mengät pois minun tyköni te wäärintekiät.
Matt 7:24 SEntähden jocaidzen/ cuin minulda nämät puhet cuule ja ne teke/ wertan minä toimelliseen mieheen/ joca huonens calliolle rakensi.
Matt 7:25 Ja sade langeis/ ja wirrat tulit/ ja tuulet puhalsit/ ja sitä huonetta sysäisit/ joca ei cuitengan cukistunut: sillä hän oli calliolle perustettu.
Matt 7:26 Ja jocainen cuin cuule minulda nämät puhet/ ja ei tee nijtä/ hän werratan tyhmän mieheen/ joca huonens sannalle rakensi.
Matt 7:27 Ja sade langeis/ ja wirrat tulit/ ja tuulet puhalsit/ ja sitä huonetta sysäisit/ joca cukistui/ ja sen langemus oli suuri.
Matt 7:28 Ja se tapahtui/ cosca Jesus lopetti nämät puhet/ että Canssat hämmästyit hänen oppians: sillä hän opetti heitä woimallisest/ ja ei nijncuin Kirjanoppenet.

Vers. 1. Älkät duomitco ) Jumalan on duomio/ sentähden se joca duomidze ilman Jumalan käskytä/ hän omista Jumalan cunnian.
v. 6. Pyhä ) Tämä pyhyys on Jumalan sana/ jonga cautta caicki pyhitetän. Coirat owat jotca wainowat Jumalan sana. Siat owat jotca idzens lihallisijn himoihin upottawat/ ettei he taida sanasta waaria otta.
v. 24. Teke ) Täsä Christus waati usco/ sillä cusa ei usco ole/ sijnä ei käskyjä pidetä/ Rom. 3:30. ja caicki hywät työt ilman uscota tehdyt/ ehkä cuinga hywäxi he näkywät/ owat syndi. Taas/ cusa usco on/ nijn hywät työt seurawat. Sen Christus cudzu tekemisexi/ että ne puhtast sydämest tehtäisin/ mutta usco puhdista sydämen/ Act. 15:9. Ja tämä wanhurscaus on wahwa caickinaisia tuulia wastan/ se on/ caicke helwetin woima. Sillä wanhurscaus on rakettu wahwan perustuxen/ Christuxen/ päälle/ uscon cautta. Mutta hywät työt owat ilman uscota/ tyhmäin neidzytten lamput.

VIII. Lucu .

Jesus paranda spitalisen/ v. 1.
ja Päämiehen palwelian Capernaumis/ v. 5.
Petarin anopin/ ja monda muuta/ v. 14.
Mene meren ylidzen/ ja asetta tuulen/ v. 18.
Ylidze tulduans/ autta hän cahta Piruilda rijwattua/ mutta saastaiset henget menewät sicalaumaan/ v. 28.

Matt 8:1 COsca hän astui alas wuorelda/ seurais händä paljo Canssa.
Matt 8:2 Ja cadzo/ nijn tuli yxi spitalinen mies/ cumarsi händä/ ja sanoi: Herra/ jos sinä tahdot/ nijn sinä woit minun puhdista.
Matt 8:3 Nijn Jesus ojensi kätens/ ja rupeis häneen/ sanoden: Minä tahdon/ ole puhdas.
Matt 8:4 Ja hän puhdistettin cohta spitalista. Ja Jesus sanoi hänelle: cadzo/ ettes kellekän sano/ mutta mene ja näytä idzes Papille/ ja uhra lahjas/ jonga Moses on heille käskenyt todistuxexi.
Matt 8:5 MUtta cosca Jesus meni Capernaumijn/ tuli yxi Päämies hänen tygöns ja rucoili händä/ sanoden:
Matt 8:6 Herra/ minun palwelian sairasta cotona halwattuna/ ja cowin waiwatan.
Matt 8:7 Ja Jesus sanoi hänelle: minä tulen ja parannan hänen.
Matt 8:8 Nijn Päämies wastais/ ja sanoi: Herra/ en ole minä mahdollinen/ että sinä tulet minun cattoni ala/ waan sano ainoastans sana/ nijn minun palwelian parane.
Matt 8:9 Sillä minä olen myös ihminen toisen wallan alla/ ja minun allani on sotamiehiä: ja sanon tälle: mene: ja hän mene. Ja toiselle: tule/ ja hän tule/ Ja minun palwelialleni: tee tämä/ ja hän teke.
Matt 8:10 Cosca Jesus tämän cuuli/ ihmetteli hän/ ja sanoi heille jotca händä seuraisit: totisest sanon minä teille: en ole minä löynnyt sencaltaist usco Israelis.
Matt 8:11 Mutta minä sanon teille: monda tulewat idäst ja lännest/ ja pitä Abrahamin/ Isaachin ja Jacobin cansa Taiwan waldacunnas istuman.
Matt 8:12 Mutta waldacunnan lapset heitetän ulconaiseen pimeyteen/ siellä pitä oleman itcu ja hammasten kiristys.
Matt 8:13 Ja Jesus sanoi Päämiehelle: mene/ ja nijncuins uscot/ nijn sinulle tapahtucon. Ja sillä hetkellä parani hänen palwelians.
Matt 8:14 Ja cosca Jesus tuli Petarin huonesen/ ja näki hänen anoppins wuotella sairastawan wilutautia.
Matt 8:15 Nijn hän rupeis sen käteen/ ja wilutauti luowui hänestä: Ja hän nousi/ ja palweli heitä.
Matt 8:16 MUtta cosca ehto tuli/ nijn he toit hänen tygöns monda Pirulda rijwattuta/ ja hän ajoi ulos sanalla henget/ ja teki caickinaisia sairaita terwexi.
Matt 8:17 Että täytetäisin/ cuin sanottu oli Esaian Prophetan cautta/ joca sanoi: hän on ottanut meidän heickoudem/ ja hän candoi meidän tautim.
Matt 8:18 COsca Jesus näki paljon Canssa ymbärilläns/ käski hän mennä sille puolelle merta.
Matt 8:19 Ja yxi Kirjanoppenut tuli ja sanoi hänelle: Mestari/ minä tahdon sinua seurata cuhungas ikänäns menet.
Matt 8:20 Nijn Jesus sanoi hänelle: ketuilla on luolat ja Taiwan linnuilla on pesät/ mutta ihmisen Pojalla ei ole cuhunga hän pääns cumarta.
Matt 8:21 Toinen hänen Opetuslapsistans sanoi hänelle: Herra/ salli minun ensin mennä hautaman Isäni.
Matt 8:22 Nijn Jesus sanoi hänelle: seura minua/ ja anna cuollet haudata cuolluitans.
Matt 8:23 JA cuin hän oli hahten astunut/ seuraisit händä hänen Opetuslapsens.
Matt 8:24 Ja cadzo/ suuri ilma nousi merellä/ nijn että haaxi alloilda peitettin/ ja hän macais.
Matt 8:25 Nijn tulit Opetuslapset/ ja herätit hänen/ ja sanoit: Herra/ auta meitä/ me hucumme.
Matt 8:26 Nijn hän sanoi heille: te heickouscoiset/ mitä te pelkät? Hän nousi ja asetti tuulen ja meren. Ja tuli juuri tywenexi.
Matt 8:27 Nijn ihmiset ihmettelit/ sanoden: millinen tämä on? sillä tuulet ja meri owat myös hänelle cuuliaiset.
Matt 8:28 Ja cuin hän tuli sille puolelle merta/ Gergesenerein maacundaan/ nijn händä wastan juoxi caxi Pirulda rijwattuta/ jotca olit haudoista lähtenet/ ja olit sangen hirmuiset/ nijn ettei kengän tainnut sitä tietä waelda.
Matt 8:29 Ja cadzo/ he huusit/ ja sanoit: Jesu Jumalan Poica/ mitä meidän on sinun cansas?
Matt 8:30 Oletcos tullut meitä waiwaman ennen aica? Ja caucana heistä käwi sangen suuri sicajoucko laituimella.
Matt 8:31 Nijn Perkelet rucoilit händä/ ja sanoit: jos sinä ajat meidän ulos/ nijn salli meidän mennä sicalaumaan. Hän sanoi heille: mengät.
Matt 8:32 Nijn he läxit ulos ja menit sicalaumaan: ja cadzo/ coco lauma syöxi idzens äkist mereen ja uppoisit.
Matt 8:33 Mutta paimenet pakenit/ ja menit Caupungijn/ ja sanoit caicki/ ja cuinga Pirulda rijwatuille oli tapahtunut.
Matt 8:34 Ja cadzo/ coco Caupungi meni ulos Jesusta wastan. Ja cosca he hänen näit/ rucoilit he händä menemän pois heidän maacunnastans.

Vers. Jos sinä tahdot ) Ei usco mitän muuta tiedä/ waan turwa sulaan Jumalan armohon.
v. 9. Ja sanon tälle ) se on/ Jos minun sanani owat nijn wäkewät/ cuinga paljo wäkewämmät sinun sanas owat?
v. 11. Idäst ja Lännest ) se on/ pacanat pitä corjattaman uscons tähden/ mutta Judalaiset ja tecoin pyhät pitä heitettämän pois.
v. 19. Cuhungas ikänäns ) Ei muutamat tahdo seurata Christusta/ ellei he wahwast tiedä/ cuhunga päin. Sentähden Christus tämän Kirjanoppenen hylkä/ nijncuin epäuscoisen/ joca ennen wahwast tahdoi asian tietä.
v. 20. Luolat. ) se on/ jos sinä minus mailmaisia edzit/ nijn et sinä nijtä löydä.
v. 22. Haudata ) Muutamat wetäwät hywät työt estexi/ ettei ne tahdo seurata/ eikä tahdo usco/ mutta Christus sano ne cuollexi ja kelwottomixi töixi.
v. 32. Mengät ) Cadzo/ ei Perkele taida siallengan wahingota tehdä/ ilman Jumalan tiedota ja tahdota/ Hiob. 1:11:

IX. Lucu .

Jesus paranda Capernaumijn palates/ halwatun/ v. 1.
cudzu Mattheuxen/ v. 9.
Wasta Johannexen Opetuslasten kysymyxeen/ paastosta/ v. 14.
Autta waimo punaisest taudist/ ja herättä Päämiehen tyttären cuolluista/ v. 18.
Anda cahdelle sokialle näköns/ pelasta Perkeleldä rijwatun/ ja saarna Caupungeis ja cocouxis Jumalan waldacunnast/ v. 27.

Matt 9:1 JA hän astui hahten/ meni jällens ylidzen/ ja tuli omaan Caupungijns.
Matt 9:2 Ja cadzo/ he toit halwatun/ joca macais wuotella. Cosca Jesus näki heidän uscons/ sanoi hän halwatulle: poican ole hywäs turwas/ sinun syndis annetan andexi sinulle.
Matt 9:3 Ja cadzo/ muutamat Kirjanoppenuist sanoit keskenäns: tämä pilcka Jumalata.
Matt 9:4 Cosca Jesus näki heidän ajatuxens/ sanoi hän:
Matt 9:5 Mixi te ajattelette paha teidän sydämisän? cumbi on kewiämbi sano? synnit annetan andexi sinulle/ taicka sano: nouse ja käy?
Matt 9:6 Mutta että teidän pitä tietämän ihmisen Pojalla olewan wallan maasa synnit andexi anda.
Matt 9:7 Sanoi hän halwatulle: nouse ja ota wuotes/ ja mene cotias. Ja hän nousi ja meni cotians.
Matt 9:8 Ja cosca Canssa sen näki/ ihmettelit he ja cunnioitit Jumalata/ joca oli ihmisille andanut sencaltaisen wallan.
Matt 9:9 JA cuin Jesus sieldä käwi ohidze/ näki hän ihmisen istuwan tulli huones/ nimeldä Mattheus. Ja hän sanoi hänelle: seura minua. Nijn hän nousi/ ja seurais händä.
Matt 9:10 Ja tapahtui/ että Jesus atrioidzi hänen huonesans/ cadzo/ nijn tuli monda Publicani ja syndistä/ ja atrioidzit Jesuxen ja hänen Opetuslastens cansa.
Matt 9:11 Cosca Phariseuxet sen näit/ sanoit he hänen Opetuslapsillens: mixi teidän Mestarin syö Publicanein ja synneisten cansa?
Matt 9:12 Cosca Jesus sen cuuli/ sanoi hän heille: ei terwet tarwidze parandajata/ waan sairat.
Matt 9:13 Waan mengät parammin ja oppecat se: laupiutta minä tahdon ja en uhria: sillä en minä tullut wanhurscaita cudzuman/ mutta syndisitä parannuxeen.
Matt 9:14 SIlloin tulit Johannexen Opetuslapset hänen tygöns/ ja sanoit: mingätähden me ja Phariseuxet nijn paljo paastomma/ mutta ei sinun Opetuslapses paasto?
Matt 9:15 Nijn Jesus sanoi: Taitawatco yljän pojat nijncauwan murhettia/ cuin ylkä on heidän cansans? mutta päiwät tulewat/ että ylkä otetan heildä pois/ ja silloin heidän pitä paastoman.
Matt 9:16 Ei kengän paicka wanha waatetta vden weran tilgalla: sillä se paicka rewäise cuitengin hänens pois waattesta/ ja läpi tule pahemmaxi.
Matt 9:17 Ei pane kengän myös tuoretta wijna wanhoin leileihin/ sillä leilit pacahtuwat/ ja wijna wuota pois/ ja leilit turmellan: mutta tuore wijna lasketan vsijn leileihin/ ja nijn he molemmat tähdellä owat.
Matt 9:18 COsca hän nämät heille puhunut oli/ cadzo/ nijn yxi Päämies tuli ja cumarsi händä/ sanoden: Herra/ nyt cuoli minun tyttären/ mutta tule ja pane kätes hänen päällens/ nijn hän tule eläwäxi.
Matt 9:19 Nijn Jesus nousi ja seurais händä/ ja hänen Opetuslapsens.
Matt 9:20 JA cadzo/ waimo/ joca oli caxitoistakymmendä ajastaica punaista tautia sairastanut/ käwi hänen tacanans/ ja rupeis hänen waattens liepesen: Sillä hän oli idzelläns sanonut:
Matt 9:21 jos minä ainoastans rupen hänen waattesens/ nijn minä tulen terwexi.
Matt 9:22 Nijn Jesus käänsi hänens/ näki hänen ja sanoi: ole hywäs turwas tyttären/ sinun uscos on sinun terwexi tehnyt. Ja waimo tuli sillä hetkellä terwexi.
Matt 9:23 Ja cosca Jesus tuli Päämiehen huonesen/ ja näki huiluin soittajat/ ja Canssan hymisewän.
Matt 9:24 sanoi hän heille: Mengät pois/ ei pijca ole cuollut/ mutta hän maca: ja he nauroit händä
Matt 9:25 Cosca Canssa oli ajettu ulos/ meni hän sisälle/ ja rupeis hänen käteens/ ja pijca nousi.
Matt 9:26 Ja se sanoma cuului caicken maahan.
Matt 9:27 JA cosca Jesus sieldä läxi/ seurais händä caxi sokiata/ huusit ja sanoit: Dawidin Poica armada meitä. Ja cosca hän tuli huonesen/ tulit sokiat hänen tygöns.
Matt 9:28 Ja Jesus sanoi heille: uscottaco minun sen woiwan teille tehdä? he sanoit hänelle: Herra/ me uscomma.
Matt 9:29 Nijn hän rupeis heidän silmijns/ sanoden: tapahtucon teille teidän usconne jälken. Ja heidän silmäns aukenit.
Matt 9:30 Nijn Jesus haasti heitä/ sanoden: cadzocat/ ettei kengän tätä saa tietä.
Matt 9:31 Waan cosca he menit pois/ nijn he julistit hänen sanomans caikesa sijnä maasa.
Matt 9:32 COsca nämät olit mennet ulos/ cadzo/ nijn he toit mykän ja Pirulda rijwatun ihmisen hänen eteens: ja cosca Perkele oli ajettu ulos/ nijn myckä puhui.
Matt 9:33 Ja Canssa ihmetteli/ ja sanoi: ei sencaltaista ole ikänäns Israelis nähty.
Matt 9:34 Mutta Phariseuxet sanoit: hän aja ulos Perkelet/ Perkeleitten Pääruhtinan cautta.
Matt 9:35 JA Jesus käwi caickia Caupungeita ja kyliä ymbärins/ ja opetti heidän Synagogisans/ ja saarnais waldacunnan Ewangeliumi/ ja paransi caickinaisia taudeja/ ja caickia sairautta Canssas.
Matt 9:36 Ja cosca hän näki Canssat/ armahti hän heitä/ että he olit nijn hyljätyt ja hajotetut cuin lambat ilman paimenda.
Matt 9:37 Silloin hän sanoi Opetuslapsillens: elo on tosin paljo/ mutta työwäke on wähä:
Matt 9:38 Rucoilcat sentähden elon Herra/ että hän työwäke lähetäis hänen eloons.

Vers. 1. Omaan Caupungijns ) Capernaumijn.
V. 13. Synnisitä ) se on/ caickia ihmisiä: sillä ei kengän ole hurscas Rom. 3:23. Phariseuxet pidit idzens hurscana/ jotca ei cuitengan olletcan 1. Tim. 1:15. sano Paulus: Christus on tullut mailmaan wapahtaman syndisiä.
V. 15. Murhettia ) Suru ja waiwa on cahtalainen: yxi joca omast ehdost otetan/ nijncuin Munckein elämä: nijncuin Baalin papit pistelit idzens/ 3. Reg. 18:28. sencaltaista kärsimistä coco mailma pitä/ sen pidit myös Phariseuxet/ ja Johannexen opetuslapset suurna. Mutta Jumala cadzo sen ylön: Toinen kärsimys on/ jonga Jumala meille lähettä/ ilman meidän ehdotam/ että me sen mielelläm kärsimme/ se on oikein ja Jumalalle otollinen: Sentähden sano Christus/ ettei hänen Opetuslapsens paasto/ cosca ylkä on heidän tykönäns/ se on/ ettei Jumala wielä ole lähettänyt heille ristiä/ ja Christus oli wielä heidän tykönäns/ ja suojeli heitä: ei he myös idzellens waiwa walinnet: sillä ei se kelpa Jumalalle/ mutta sijtten täydyi heidän paastota ja kärsiä/ cuin Christus cuoli: Sentähden Christus hyljä sen teeskeldyn kärsimisen ja paaston/ jonga he ehdollans walinnet olit. Nijn myös cosca Christus idzens ystäwälisest pitä/ nijncuin ylkämies/ sijnä on ilo/ mutta cusa hän toisin idzens osotta/ siellä on murhe.
V. 16. Ei kengän paicka ) se on/ ei kengän taida tätä vtta Evangeliumin oppia wanhalla lihallisella sydämellä käsittä. Ja cosca se lihallisille ihmisille saarnatan/ nijn tulewat ainoastans pahemmaxi. Nijncuin nyt tapahtu/ että cosca hengelisest wapaudest saarnatan/ nijn liha tahto elä oman pahan sisuns jälken.
V. 23. Huiluin soittajat ) huiluja soitettin cusa ruumit olit.

X. Lucu .

CHristus cudzu caxitoistakymmendä Apostolit/ ja anda heille woiman tehdä tunustähtejä/ ja saarnata hänen nimens/ v. 1.
Opetta heitä/ cuinga heidän pitä elämän hurscasten/ nijn myös Jumalan sanan wihollisten cansa/ v. 9.
heidän pitä oleman toimelliset ja toiwoman Jumalan Hengen apua hädäsä/ v. 16.
walmistaman idzens wainoihin ja oleman kärsiwäiset/ v. 22.
Nijn he ja caicki jotca heitä ottawat wastan/ saawat ijäisen palcan/ v. 32.

Matt 10:1 JA hän cudzui tygöns caxitoistakymmendä Opetuslastans/ ja andoi heille wallan riettaisita hengejä wastan/ nijtä aja ulos/ ja paranda caickinaisia taudeja/ ja caickia sairautta.
Matt 10:2 Mutta nämät owat cahdentoistakymmenen Apostolein nimet: ensimäinen Simon/ joca Petarixi cudzutan/ ja Andreas hänen weljens/ Jacobus Zebedeuxen poica/ ja Johannes hänen weljens,
Matt 10:3 Philippus/ ja Bartholomeus/ Thomas/ ja Mattheus/ joca Publicani oli ollut/ Jacobus Alpheuxen poica/ ja Lebbeus/ lijalda nimeldä Taddeus/
Matt 10:4 Simon Cananeus/ ja Judas Ischariotes/ joca hänen petti.
Matt 10:5 NÄmät caxitoistakymmendä lähetti Jesus/ joille hän oli käskenyt/ sanoden: älkät mengö pacanain teille/ ja Samaritanein Caupungeihin älkät mengö:
Matt 10:6 Mutta mengät parammin cadotettuin lammasten tygö Israelin huonesta.
Matt 10:7 Nijn mengät ja saarnatcat/ sanoden: Taiwan waldacunda on lähestynyt.
Matt 10:8 Kipiöitä tehkät terwexi/ Spitalisia puhdistacat/ cuolleita herättäkät/ Perkeleitä ulosajacat. Lahjaxi te saitte/ nijn myös lahjaxi andacat.
Matt 10:9 Ei teidän pidä culda/ eikä hopiata/ eikä waske pitämän teidän wyöllän/ eikä ewässäckiä matcalla/ eikä cahta hametta/ eikä kengiä/ eikä sauwa:
Matt 10:10 Sillä työmies on ruocans ansainnut.
Matt 10:11 Waan cuhunga ikänäns Caupungijn taicka kylään te menette/ nijn kyselkät cuca sijnä on otollinen/ ja olcat siellä sijhenasti cuin te lähdette.
Matt 10:12 Mutta cosca te huonesen menette/ nijn terwettäkät sitä/ ja sanocat: rauha olcon tälle huonelle.
Matt 10:13 Ja jos se huone on otollinen/ nijn tulcan teidän rauhan hänelle: jollei hän ole otollinen/ nijn teidän rauhan teille palaja.
Matt 10:14 Ja cusa ei kengän rupe teitä wastan/ eikä cuule teidän sanojan/ nijn mengät ulos nijstä huoneista/ taicka sijtä Caupungista: ja pudistacat tomukin teidän jalgoistan.
Matt 10:15 Totisest sanon minä teille/ huokembi pitä oleman Sodoman ja Gomorran maalle duomio päiwänä/ cuin sille Caupungille.
Matt 10:16 CAdzo minä lähetän teidän/ nijncuin lambat sutten keskelle/ olcat sentähden taitawat nijncuin kärmet/ ja wacat nijncuin mettiset.
Matt 10:17 Mutta cawattacat ihmisiä/ sillä he wiewät teidän heidän Rastupijns/ ja heidän Synagogisans he hosuwat teitä.
Matt 10:18 Te wiedän myös Päämiesten ja Cuningasten eteen minun tähteni/ heille ja pacanoille todistuxexi.
Matt 10:19 Cosca he teitä eteen wetäwät/ älkät murhettico/ cuinga ja mitä teidän pitä puhuman/ sillä teille annetan sillä hetkellä mitä teidän pitä puhuman.
Matt 10:20 Et te ole jotca puhutta/ waan teidän Isän Hengi/ joca teisä puhu.
Matt 10:21 Weli saatta toisen weljen cuoleman/ ja Isä poicans/ ja lapset carcawat wanhembitans wastan/ ja tappawat heitä.
Matt 10:22 Ja caicki teitä wihawat minun nimeni tähden. Mutta joca loppun asti wahwana pysy/ hän tule autuaxi.
Matt 10:23 Cosca he teitä yhdes Caupungis wainowat/ nijn paetcat toiseen. Totisesta sanon minä teille: et te woi caickia Israelin Caupungeita toimitta/ sijhenasti cuin ihmisen Poica tule.
Matt 10:24 Ei ole Opetuslapsi parembi Opettajatans/ eikä palwelia parembi isändätäns. Tytykön Opetuslapsi/ jos hän on nijncuin hänen Opettajans/ ja palwelia nijncuin hänen isändäns.
Matt 10:25 Jos he owat idze Isännän Beelzebubixi cudzunet/ cuinga paljo enämmin he hänen perhens cudzuwat?
Matt 10:26 Älkät sentähden heitä peljätkö. Sillä ei ole mitän peitetty/ joca ei pidä ilmoitettaman/ ja ei ole mitän salattu/ joca ei tule tiettäwäxi.
Matt 10:27 Jota minä teille pimeis sanon/ sitä sanocat walkeudes/ ja mitä teidän corwaanne sanotan/ sitä saarnatcat cattoin päällä.
Matt 10:28 JA älkät peljätkö nijtä/ jotca ruumin tappawat/ ja ei woi sielua tappa/ mutta peljätkät enämmin sitä/ joca woi sekä sielun että ruumin Helwettin hucutta.
Matt 10:29 Eikö caxi warpuista yhten ropoin myydä? ja yxi heistä ei puto maan päälle ilman teidän Isätän.
Matt 10:30 Nijn owat nyt myös caicki teidän pään hiuxet luetut.
Matt 10:31 Älkät sijs peljätkö/ te oletta parammat/ cuin monda warpuista.
Matt 10:32 Sentähden/ jocainen cuin minun tunnusta ihmisten edes/ sen tunnustan myös minä minun Isäni edes/ joca on Taiwais.
Matt 10:33 Mutta joca minun kieldä ihmisten edes/ hänen minä myös kiellän minun Isäni edes/ joca on Taiwais.
Matt 10:34 ÄLkät luulco/ että minä olen tullut rauha lähettämän maan päälle/ en ole minä tullut rauha/ mutta miecka lähettämän.
Matt 10:35 Sillä minä tulin ihmistä Isäns wastan rijdaisexi tekemän/ ja tytärtä äitiäns wastan/ ja miniän hänen anoppians wastan.
Matt 10:36 Ja ihmisen oma perhe tule hänen wihamiehexens.
Matt 10:37 Joca racasta Isäns taicka äitiäns enä cuin minua/ ei hän ole minulle otollinen. Ja joca racasta poicans/ taicka tytärtäns enä cuin minua/ ei se ole minulle otollinen.
Matt 10:38 Ja cuca ei ota oma ristiäns/ ja seura minua/ ei se ole minulle otollinen.
Matt 10:39 Joca löytä hengens/ hänen pitä sen hucuttaman/ ja joca hengens hucutta minun tähteni/ hänen pitä sen löytämän.
Matt 10:40 JOca teitä holho/ hän holho minua/ ja joca minua holho/ hän holho sitä/ joca minun lähetti.
Matt 10:41 Joca Prophetan holho Prophetan nimellä/ hän saa Prophetan palcan. Ja joca wanhurscasta holho wanhurscan nimellä/ hän saa wanhurscan palcan.
Matt 10:42 Ja cuca ikänäns juotta yhden näistä wähimmist kylmällä wesipicarilla/ ainoastans Opetuslapsen nimellä/ totisesta sanon minä teille/ ei hän pidä palcata oleman.

Vers. 3. Lebbeus ) On se hurscas Judas.
v. 9. Pitämän ) Tämä pitäminen on nijncuin ahnet pitäwät heidän Mammonans/ jotca sijnä sydämellä rippuwat/ ja sitä murehtiwat/ joca saarna wiran estä. Mutta tarpexi ja oikiaxi elatuxexi piti myös Christus rahan/ cuckaron ja leiwän.
v. 14. Pudistacat ) Nijn ei teidän pidä mitän heildä ottaman/ että te jalgoistannekin ja kengistän tomun pudistatte/ että he ymmärräisit/ ettet te edzi teidän parastan/ waan heidän autuuttans.
v. 34. Rauha lähettämän ) Muutamat wastan ottawat Evangeliumin ja sijhen heidäns wahwast kijnnittäwät/ olis Isä taicka äiti/ sisar eli weli wastan. Muutamat wainowat oikeita Christityitä/ eikä säästä Isä eli äitiä/ tästä tule tämä rijta ja eripuraisus.
v. 38. Ristiäns ) Se on walmis wastoinkäymistä kärsimän Jumalan sanan tähden.

XI. Lucu .

JOhannexen Opetuslapset tulewat Jesuxen tygö/ joille hän ilmoitta idzens Messiaxexi/ v. 1.
Ja hän ylistä Johannesta suurest Canssan edes/ v. 7.
Ja walitta Judan Canssa ja soima heidän epäuscons/ v. 16.
Ja hän ylistä Jumalata ja hänen ihmellisiä duomioitans/ v. 25.

Matt 11:1 JA se tapahtui/ cosca Jesus lackais sencaltaisia cahdelle toistakymmenelle Opetuslapsellens käskemäst/ meni hän sieldä edemmä opettaman ja saarnaman heidän Caupungeihins.
Matt 11:2 COsca Johannes/ joca silloin fangeuxes oli/ cuuli Christuxen työt/ lähetti hän caxi Opetuslastans kysymän häneldä:
Matt 11:3 Oletcos se tulewa/ eli pitäcö meidän toista odottaman?
Matt 11:4 Nijn Jesus wastais/ ja sanoi heille: mengät ja sanocat Johannexelle/ ne cuin te cuuletta ja näettä.
Matt 11:5 Sokiat saawat näköns/ onduwat käywät/ spitaliset puhdistetan/ ja cuuroit cuulewat/ ja cuollet herätetän/ ja köyhille saarnatan Evangelium.
Matt 11:6 Ja autuas on se/ joca ei pahene minusta.
Matt 11:7 Cosca he menit pois/ rupeis Jesus sanoman Canssalle Johannexest: Mitä te läxitte corpeen cadzoman? ruococo joca tuulelda häälytetän?
Matt 11:8 Taicka mitä te läxitte cadzoman? ihmistäkö waatetettua pehmiöillä waatteilla? Cadzo/ jotca pehmeitä candawat/ ne owat Cuningasten huoneisa.
Matt 11:9 Taicka mitä te läxitte cadzoman? Prophetaco? totisest/ sanon minä teille: tämä on jalombi cuin Propheta:
Matt 11:10 Sillä tämä on se/ josta kirjoitettu on: cadzo minä lähetän minun Engelini sinun caswos eteen/ joca on walmistapa sinun ties sinun etees.
Matt 11:11 Totisesta sanon minä teille/ caickein nijden seas/ jotca waimoist syndynet owat/ ei ole yhtäkän surembata Johannes Castajata tullut. Mutta cuitengin se cuin wähin on Taiwan waldacunnas/ hän on händä suurembi.
Matt 11:12 Mutta hamast Johannes Castajan päiwästä/ nijn tähän päiwän asti/ kärsi Taiwan waldacunda wäkiwalda/ ja wäkewät repiwät sen heillens.
Matt 11:13 Sillä caicki Prophetat ja Laki/ owat Johannexen asti ennustanet.
Matt 11:14 Ja jos te tahdotta otta wastan/ hän on se Elias/ joca tulewa oli.
Matt 11:15 Jolla on corwat cuulla/ hän cuulcan.
Matt 11:16 WAan mingä werraxi minä tämän sugun wedän? hän on nijden lasten wertainen/ jotca turulla istuwat/ ja huutawat cumpaneillens/ ja sanowat:
Matt 11:17 Me huilua soitimma teidän edesän/ ja et te hypännet/ me olemma weisannet teille murhen wirsiä/ ja et te itkenet.
Matt 11:18 Sillä Johannes tuli/ ei syöden/ eikä juoden/ ja he sanowat: hänellä on Perkele.
Matt 11:19 Ihmisen Poica tuli syöden ja juoden/ ja he puhuwat/ cadzo sitä syömäritä ja wijnan juomarita/ Publicanein ja Synnisten ystäwätä. Ja wijsaudella annetan oikeus hänen lapsildans.
Matt 11:20 SIlloin hän rupeis soimaman nijtä Caupungeita/ joisa hän olit tehnyt usiammast wäkewemmät työt: ja ei he heitäns cuitengan parandanet.
Matt 11:21 Woi sinuas Chorazi/ woi sinuas Bethsaida/ jos sencaltaiset wäkewät työt olisit tehdyt Tyros ja Zidonis/ cuin teisä tehdyt owat/ nijn he olisit aica säkis ja tuhwas tehnet parannuxen.
Matt 11:22 Mutta cuitengin minä sanon teille: Tyrolle ja Zidonille pitä oleman huokiamman duomio päiwänä cuin teille.
Matt 11:23 Ja sinä Capernaum/ joca olet corgotettu taiwasen asti/ sinun pitä haman Helwettin sysättämän. Sillä jos Sodomas olisit sencaltaiset wäkewät työt tehdyt/ cuin sinus/ nijn he wielä tänäpän seisoisit.
Matt 11:24 Mutta cuitengin sanon minä teille: Sodomalle pitä huokiamman oleman duomio päiwänä cuin sinulle.
Matt 11:25 SIllä ajalla/ wastais Jesus/ ja sanoi: Minä kijtän sinua Isä/ Taiwan ja maan Herra/ ettäs olet kätkenyt nämät wijsailda ja toimellisilda/ ja olet nämät ilmoittanut pienille:
Matt 11:26 Tosin Isä/ nijn oli sinun hywä tahtos.
Matt 11:27 Caicki owat minulle annetut minun Isäldäni/ ja ei kengän tunne Poica mutta Isä/ eikä Isä tunne yxikän mutta Poica/ ja kelle ikänäns Poica tahto sen ilmoitta.
Matt 11:28 Tulcat caicki minun tygöni/ jotca työtä teette ja oletta rascautetut/ ja minä tahdon teitä wirgotta.
Matt 11:29 Ottacat minun iken teidän päällen/ ja oppecat minusta/ että minä olen siwiä ja nöyrä sydämest/ ja te löydätte lewon teidän sieluillen:
Matt 11:30 Sillä minun iken on sowelias/ ja minun cuorman on kewiä.

Vers. 12. Wäkiwalda ) Cosca murhellinen sydän Evangeliumin ymmärtä/ nijn hän sitä nijn himoidze/ ettei yxikän händä sijtä taida estä.
v. 25. Nämät ) Evangeliumin ja uscon.
v. 28. Caicki ) Ei Jumala ketän eroita autuuden tilasta: Waan tahto että caicki ihmiset autuaxi tulisit: Sillä hän on caikille hywä: ja armahta caicke hänen tecoans/ 1. Tim. 2:4. Psal. 145:9. Mutta syy mingätähden moni hucku/ on se cuin Christus täsä ennen sanoi.
v. 18. & seq.
v. 30. Minun iken ) Risti on juuri kewiä cuorma nijlle/ jotca Evangeliumi maista saawat ja oikein tundewat.

XII. Lucu .

CHristuxen Opetuslapset hakewat tähkäpäitä Sabbathina/ jota Phariseuxet napisewat/ mutta Jesus wasta heidän edestäns. v. 1.
ja paranda miehen cuiwetun käden Sabbathina/ v. 9.
ja monda muuta autti hän/ Esaian sanan perän/ v. 14.
aja Perkelen ulos rijwatusta. Phariseuxet sanowat/ että hän teke tätä Perkelen woimalla/ v. 22.
Mutta hän nuhtele heitä sencaltaisen häwäistyxen ja synnin tähden/ joca oli P. Henge wastan. v. 25.
ilmoitta cutca hänen äitins ja oikiat weljens owat/ v. 46.

Matt 12:1 SIjhen aican/ käwi Jesus Sabbathina laihoin läpidze. Nijn hänen Opetuslapsens isoisit/ ja rupeisit tähkäpäitä nouckiman ja syömän.
Matt 12:2 Cosca Phariseuxet sen näit/ sanoit he hänelle: cadzo/ sinun Opetuslapses tekewät sitä/ cuin ei sowi Sabbathina tehdä.
Matt 12:3 Mutta hän sanoi heille: ettäkö te lukenet/ mitä Dawid teki cosca hän isois/ ja ne jotca hänen cansans olit?
Matt 12:4 Cuinga hän meni Jumalan huonesen/ ja söi näkyleiwät/ joita ei hänen sopinut syödä/ ei nijdengän jotca hänen cansans olit/ mutta ainoastans Pappein.
Matt 12:5 Taicka ettäkö te Lais lukenet/ että Sabbathina rickowat Papit Templis Sabbathin/ ja owat cuitengin nuhtettomat?
Matt 12:6 Mutta minä sanon teille: täsä on se/ joca on suurembi cuin Templi.
Matt 12:7 Mutta jos te tiedäisitte mikä se on: laupiutta minä tahdon/ ja en uhria/ sijtte et te suingan duomidzis wiattomia.
Matt 12:8 Sillä ihmisen Poica on myös Sabbathin Herra.
Matt 12:9 JA hän meni sieldä edemmä/ ja tuli heidän Synagogans.
Matt 12:10 Ja cadzo/ siellä oli ihminen/ jolla oli cuiwettu käsi. Ja he kysyit hänelle/ sanoden: sopico Sabbathina parata? että he olisit saanet canda hänen päällens.
Matt 12:11 Nijn hän sanoi heille: cuca on teistä ihminen/ jolla olis lammas/ ja jos se Sabbathina putois caiwon/ eikö hän tartuis sijhen/ ja wedäis ylös?
Matt 12:12 Cuinga paljo jalombi on ihminen cuin lammas? Sentähden sopi kyllä Sabbathina hywä tehdä.
Matt 12:13 Nijn hän sanoi ihmiselle: ojenna kätes: ja hän ojensi. Ja se tuli terwexi nijncuin toinengin.
Matt 12:14 Silloin menit Phariseuxet/ ja neuwo pidit händä wastan/ cuinga he hänen hucutaisit.
Matt 12:15 Mutta cosca Jesus sen ymmärsi/ meni hän sieldä pois. Ja paljo Canssa seurais händä.
Matt 12:16 Ja hän teki caicki terwexi/ ja haastoi heitä händäns ilmoittamast.
Matt 12:17 Että täytetäisin/ cuin sanottu oli Esaian Prophetan cautta/ joca sanoi.
Matt 12:18 Cadzo/ minun Poican/ jonga minä walidzin/ minun rackahan/ johonga minun sielun mielistyi/ minä panen häneen minun Hengeni/ ja hänen pitä duomion pacanoille julistaman.
Matt 12:19 Ei hän rijtele/ eikä huuda/ eikä yhdengän pidä cuuleman hänen ändäns cujilla.
Matt 12:20 Murettua ruocoa ei hänen pidä särkemän/ ja suidzewaista pellawaista ei hänen pidä sammuttaman/ sijhenasti cuin hän saatta duomion woitoxi.
Matt 12:21 Ja hänen nimens päälle pitä pacanat toiwoman.
Matt 12:22 SIlloin tuotin hänen tygöns Pirulda rijwattu/ sokia ja myckä/ ja hän paransi hänen/ nijn että sokia ja myckä sekä puhui/ että näki.
Matt 12:23 Ja Canssa hämmästyi/ ja sanoi: olleco tämä se Dawidin Poica?
Matt 12:24 Mutta cosca Phariseuxet sen cuulit/ sanoit he: ei hän aja ulos Perkeleit/ waan Beelzebubin Perkelitten päämiehen wäellä.
Matt 12:25 Cosca Jesus tunsi heidän ajatuxens/ sanoi hän heille: jocainen waldacunda idze wastans erinnyt/ tule kylmille/ jocainen Caupungi taicka huone idzens wastan erainnut/ ei seiso.
Matt 12:26 Ja jos Satan aja ulos Satanan/ nijn hän on erinnyt idzens wastan/ cuinga sijs hänen waldacundans seisois?
Matt 12:27 Ja jos minä Beelzebubin wäellä ajaisin Perkeleitä ulos/ kenengä wäellä sijs teidän poicanna ajawat nijtä ulos? sentähden pitä heidän teitä duomidzeman.
Matt 12:28 Mutta jos minä ajan ulos Perkeleitä Jumalan Hengellä/ nijn Jumalan waldacunda tuli teidän tygön.
Matt 12:29 Mutta cuinga jocu taita jongun wäkewän huonesen mennä/ ja hänen taloins ryöstä/ ellei hän ensin sido wäkewätä/ ja sijtte ryöstä hänen huonettans?
Matt 12:30 Joca ei ole minun cansani/ hän on minua wastan: ja joca ei minun cansani coco/ hän hajotta.
Matt 12:31 Sentähden sanon minä teille: Caicki synnit ja pilcka annetan ihmisille andexi/ mutta pilcka Henge wastan/ ei andexi anneta ihmisille.
Matt 12:32 Ja cuca ikänäns sano jongun sanan ihmisen Poica wastan/ se hänelle andexi annetan: mutta joca sano jotakin Pyhä Henge wastan/ ei sitä hänelle andexi anneta/ eikä täsä/ eikä tulewaisesa mailmasa.
Matt 12:33 Taicka tehkät hywä puu/ nijn hänen hedelmäns tule hywäxi/ taicka tehkät häijy puu/ nijn hänen hedelmäns tule häijyxi: sillä hedelmästä puu tutan.
Matt 12:34 Te kärmen sugut/ cuinga te woitte hywä puhua/ cosca te idze pahat oletta? Sillä sydämen kyllydest suu puhu.
Matt 12:35 Hywä ihminen tuo hywäst sydämen tawarast hywiä. Ja paha ihminen tuo pahast sydämen tawarast pahoja.
Matt 12:36 Mutta minä sanon teille: jocaidzest turhast sanast cuin ihmiset puhuwat/ pitä heidän duomiopäiwänä lugun tekemän.
Matt 12:37 Sillä sanoistas sinä hurscaxi tehdän/ ja sanoistas sinä duomitan.
Matt 12:38 Silloin wastaisit hänelle muutamat Kirjanoppeneist ja Phariseuxist/ sanoden: Mestari/ me tahdomma nähdä sinulda ihmeitä.
Matt 12:39 Nijn hän wastais/ ja sanoi heille: tämä häijy ja huorintekiä sucu edzi merckiä/ waan ei hänelle anneta/ muuta cuin Jonan Prophetan mercki.
Matt 12:40 Sillä nijncuin Jonas oli walascalan wadzas colme päiwä ja colme yötä/ nijn pitä myös ihmisen Pojan maan sydämes colme päiwä ja colme yötä oleman.
Matt 12:41 Niniwen miehet pitä nouseman duomiolle tämän sugun cansa/ ja hänen duomidzeman: sillä he paransit heidäns Jonaxen saarnasta. Ja cadzo/ täsä on enämbi cuin Jonas.
Matt 12:42 Drötingin etelästä pitä nouseman duomiolle tämän sugun cansa/ ja hänen duomidzeman: sillä hän tuli maan äristä cuuleman Salomonin wijsautta. Ja cadzo/ täsä on enämbi cuin Salomon.
Matt 12:43 Cosca rietas hengi on lähtenyt ihmisest/ nijn hän waelda läpidze cuiwia paickoja/ edzi lepo/ ja ei löydä.
Matt 12:44 Silloin hän sano: minä palajan jällens minun huoneseni/ custa minä läxin/ ja cuin hän tule/ nijn hän löytä sen tyhjäxi/ käwäistyxi/ ja caunistetuxi.
Matt 12:45 Sijtte hän mene/ ja otta seidzemen muuta henge/ idzens pahembata/ ja he menewät ja asuwat siellä. Ja sen ihmisen wijmeiset tulewat pahemmaxi cuin ensimäiset. Näin myös tapahtu tälle pahalle sucucunnalle.
Matt 12:46 COsca hän wielä Canssalle puhui/ cadzo/ hänen äitins ja weljens seisoit ulcona ja pyysit händä puhutella.
Matt 12:47 Nijn yxi sanoi hänelle: cadzo/ sinun äitis ja sinun weljes owat ulcona/ ja tahtowat sinua puhutella.
Matt 12:48 Nijn hän wastais/ ja sanoi sille sanansaattajalle: cuca on minun äitin/ taicka cutca owat minun weljeni?
Matt 12:49 Ja hän ojensi kätens Opetuslastens puoleen/ ja sanoi: cadzo/ minun äitin/ ja minun weljeni.
Matt 12:50 Sillä jocainen cuin teke minun Isäni tahdon/ joca on Taiwais/ hän on minun weljen/ ja sisaren/ ja äitin.

Vers. 8. Sabbathin Herra ) Se on/ joca Christuxen päälle usco/ hän on woittanut Lain/ ja ei Laki taida händä nuhdella/ ehkä hän rickois/ cosca rackaus ja hätä sitä waati ja ano.
v. 31. Henge wastan. ) Syndi Pyhä Henge wastan on/ cosca Evangelium hyljätän/ ja caicki autuuden tilat/ joilla Pyhä Hengi waicutta käändymisen Jumalan tygö/ uscon ja synnin andexi saamisen/ joca ei ota näitä wastan täsä mailmas/ ei hänelle anneta syndiä andexi/ waan hän tule ijancaickisest hucutetuxi.
v. 32. Eikä tulewaises ) Että Mattheus täsä sano: Ei täsä eikä tulewaises mailmas: Nijn Marcus sano: hän tule wicapääxi ijancaickisen cadotuxen/ Marc. 3:28.

XIII. Lucu .

Jesus sano Canssalle wertauxen kylwäjäst/ v. 1.
ja selittä sen Opetuslapsillens/ v.10. sano monda wertaust/ pascaruohost/ sinapist ja hapatuxest/ v.24. salatust tawarast/ Pärlyst ja nuotast/ v.44. tule jällens Capernaumijn ja opetta heidän Synagogasans/ mutta he ylöncadzowat hänen/ v. 53.

Matt 13:1 Sinä päiwänä läxi Jesus huonesta/ ja istui meren tykönä.
Matt 13:2 Ja hänen tygöns cocondui paljo Canssa/ nijn että hän meni hahteen/ ja istui/ ja caicki Canssa seisoi rannalla:
Matt 13:3 Ja hän sanoi heille monella wertauxella/ sanoden:
Matt 13:4 Cadzo/ kylwäjä meni kylwämän/ ja cosca hän kylwi/ langeisit muutamat tien ohen/ ja linnut tulit/ ja söit ne.
Matt 13:5 Muutamat taas langeisit kiwistön/ cusa ei heillä ollut paljo maata/ ja nousit pian päälle/ ettei heillä ollut sywä maata.
Matt 13:6 Mutta cosca Auringo coitti/ nijn he poudittin/ ja ettei heillä ollut juurta/ nijn he cuiwetuit.
Matt 13:7 Muutamat langeisit orjantappuroihin/ ja orjantappurat caswoit/ ja tucahutit heidän.
Matt 13:8 Muutamat taas langeisit hywän maahan/ ja teit hedelmän/ muutamat satakertaisen/ muutamat cuudenkymmenen kertaisen/ ja muutamat colmenkymmenen kertaisen.
Matt 13:9 Jolla on corwat cuulla/ hän cuulcan.
Matt 13:10 NIjn Opetuslapset tulit/ ja sanoit hänelle: mixi sinä puhut heille wertauxilla:
Matt 13:11 Nijn hän wastais/ ja sanoi heille: teille on annettu tuta Taiwan waldacunnan salaisudet/ waan ei heille ole annettu.
Matt 13:12 Sillä jolla on/ hänelle pitä annettaman/ ja hänellä pitä kyllä oleman. Mutta sildä/ jolla ei ole/ pitä sekin otettaman pois/ cuin hänellä on.
Matt 13:13 Sentähden minä puhun heille wertauxilla: Ettei he nähden näe/ eikä cuullen cuule/ ei myös ymmärrä.
Matt 13:14 Ja heisä täytetän Esaian ennustus/ joca sanoi: Corwillan pitä teidän cuuleman/ ja ei ymmärtämän/ ja nähden näkemän/ ja ei äckämän.
Matt 13:15 Sillä tämän Canssan sydän on cowettu/ ja he ei corwillans cuullet/ ja silmäns panit umben. Ettei he joscus näkis silmilläns/ ja cuulis corwillans/ ja ymmärräis sydämelläns/ ja palajaisit/ ja minä parannaisin heitä.
Matt 13:16 MUtta autuat owat teidän silmän/ sillä he näkewät/ ja teidän corwanna/ sillä he cuulewat.
Matt 13:17 Totisesta sanon minä teille: monda Prophetat/ ja wanhurscast pyysit nähdä/ joita te näettä/ ja ei nähnet/ ja cuulla/ joita te cuuletta/ ja ei saanet cuulla.
Matt 13:18 Nijn cuulcat sijs kylwäjän wertaus:
Matt 13:19 Cosca jocu cuule waldacunnan sanan/ ja ei ymmärrä/ nijn tule pahus/ ja temma sen pois cuin hänen sydämehens kylwettin. Tämä on se/ joca tien ohen oli kylwetty.
Matt 13:20 Mutta kiwistön kylwetty on se/ joca cuule sanan/ ja cohta ilolla sen otta.
Matt 13:21 Mutta ei ole hänellä juurta idzesäns/ eikä pysy: cosca waiwa ja tusca tule sanan tähden/ nijn hän cohta pahane.
Matt 13:22 Mutta orjantappurain secan kylwetty/ on se/ joca cuule sanan/ ja tämän mailman suru/ ja rickauden petos tucahutta sanan/ ja hän tule hedelmättömäxi.
Matt 13:23 Mutta hywän maahan kylwetty/ on se/ joca cuule sanan/ ja ymmärtä/ ja tuotta myös ja teke hedelmän/ muutamat satakertaiset/ muutamat cuudenkymmenen kertaiset/ muutamat colmenkymmenen kertaiset.
Matt 13:24 Toisen wertauxen pani hän heidän eteens/ sanoden: Taiwan waldacunda on ihmisen wertainen/ joca kylwi hywän siemenen peldons.
Matt 13:25 Mutta ihmisten maates/ tuli hänen wihollisens/ ja kylwi ohdackeita nisuin secaan/ ja meni pois.
Matt 13:26 Cosca oras rupeis caswaman/ ja hedelmöidzemän/ nijn näyit myös ohdacket.
Matt 13:27 Silloin tulit perhenisännän palweliat/ ja sanoit hänelle: Herra/ etkös hywä siemendä kylwänyt peldos/ custa sijs sijhen on ohdacket tullet?
Matt 13:28 Nijn sanoi hän heille: wihollinen sen teki. Sanoit palweliat hänelle: tahdotcos että me menem/ ja rewimme ne pois.
Matt 13:29 Mutta hän sanoi: en/ sillä cosca te ohdacket rewittä pois/ nijn te myös temmatte nisut pois.
Matt 13:30 Sallicat caswa molemmat elon aican asti: ja elon ajalla sanon minä elomiehille: cootcat ensin ohdacket/ ja sitocat heitä lyhteisin poldetta/ mutta nisut cootcat minun aittani.
Matt 13:31 Toisen wertauxen pani hän heidän etens/ sanoden: Taiwan waldacunda on Sinapin siemenen wertainen/ jonga ihminen otti ja kylwi peldoons/ joca on pienin caickia siemenitä.
Matt 13:32 Mutta cosca se caswoi/ nijn hän on suurin taimein seas/ ja tule puuxi/ nijn että taiwan linnut tulewat/ ja tekewät pesäns sen oxille.
Matt 13:33 Toisen wertauxen sanoi hän heille: Taiwan waldacunda on hapatoxen wertainen/ jonga waimo otti/ ja secoitti colmeen wackan jauhoi/ sijhenasti cuin caicki happani.
Matt 13:34 Nämät caicki puhui Jesus Canssalle wertauxilla/ ja ilman wertauxita ei hän mitän puhunut: että täytetäisin cuin oli Prophetan cautta sanottu/ joca sanoi:
Matt 13:35 Minä awan suuni wertauxis/ ja puhun salatut mailman algusta.
Matt 13:36 SIlloin laski Jesus Canssan/ ja tuli cotia. Ja hänen Opetuslapsens tulit/ sanoden: selitä meille se wertaus pellon ohdackeist.
Matt 13:37 Nijn hän wastais/ ja sanoi heille: ihmisen poica on hywän siemenen kylwänyt/ peldo on mailma/ hywä siemen on waldacunnan lapset.
Matt 13:38 Mutta ohdacket owat pahan lapset.
Matt 13:39 Wihollinen joca ne kylwi/ on Perkele/ elon aica on mailman loppu: elomiehet owat Engelit.
Matt 13:40 Nijncuin ohdacket haetan cocon/ ja tulella poltetan/ nijn pitä myös tämän mailman lopulla oleman.
Matt 13:41 Ihmisen Poica lähettä Engelins/ ja heidän pitä cocoman caicki pahennoxet/ ja ne jotca wääryttä tekewät/ hänen waldacunnastans.
Matt 13:42 Ja heittäwät heidän cuumaan pädzijn/ siellä pitä oleman itcu ja hammasten kiristys.
Matt 13:43 Silloin pitä wanhurscat kijldämän/ nijncuin Auringo heidän Isäns waldacunnas. Jolla on corwat cuulla/ hän cuulcan.
Matt 13:44 Taas on Taiwan waldacunda tawaran wertainen/ joca on peldoon kätketty/ jonga ihminen löysi/ ja kätki sen: ja ilon tähden/ cuin hänellä sijtä oli/ meni hän pois/ ja myi caicki mitä hänellä oli/ ja osti sen pellon.
Matt 13:45 Taas on Taiwan waldacunda cauppamiehen wertainen/ joca edzei hywiä Pärlyjä.
Matt 13:46 Ja cuin hän löysi callin Pärlyn/ meni hän pois/ ja myi caicki mitä hänellä oli/ ja osti sen.
Matt 13:47 TAas on Taiwan waldacunda wercon wertainen /joca on mereen heitetty/ cocoman caickinaisia caloja/ cosca se täyten tuli.
Matt 13:48 Wedit he sen rannalle/ ja istuit ja eroitit hywät astioihins/ mutta pahan he heitit pois.
Matt 13:49 Näin myös on tapahtuwa mailman lopulla/ Engelit tulewat/ ja eroittawat pahat wanhurscaista.
Matt 13:50 Ja heittäwät heidän cuumaan pädzijn/ siellä pitä oleman itcu ja hammasten kiristys.
Matt 13:51 Sanoi Jesus heille: ymmärsittäkö te nämät caicki? He sanoit hänelle/ ymmärsimme Herra.
Matt 13:52 Nijn hän sanoi heille: sentähden jocainen kirjanoppenut/ joca on Taiwan waldacunnan oppenut/ se on perhenisännän wertainen/ joca hänen tawarastans tuo edes utta ja wanha.
Matt 13:53 Ja tapahtui/ cosca Jesus lopetti nämät puhet/ läxi hän sieldä.
Matt 13:54 Ja tuli hänen syndymä maallens/ ja opetti heidän Synagogasans/ nijn että he hämmästyit/ ja sanoit: Custa tällä on tämä wijsaus/ ja woima?
Matt 13:55 Eikö tämä ole se sepän poica? Eikö hänen äitins cudzuta Mariaxi? ja hänen weljens Jacob ja Joses/ ja Simon ja Judas.
Matt 13:56 Ja hänen sisarens/ eikö ne caicki ole meidän tykönäm? custa tällä on nämät caicki?
Matt 13:57 Ja he pahenit hänes. Nijn sanoi Jesus heille: Ei Propheta cusacan halwembana pidetä/ cuin Isäns maalla ja cotonans.
Matt 13:58 Ja ei hän siellä monda ihmettä tehnyt heidän epäuscons tähden.

Vers. 12. Jolla on ) Cusa Jumalan sana ymmärretän/ siellä se idzens enändä/ ja ihmiset paranda: mutta cusa ei sitä ymmärretä/ siellä ihmiset pahetan.
v. 31. Sinapin siemen ) Ei yhtän sana näy nijn ylöncadzotuxi cuin Evangelium/ ja ei cuitengan ole yhtän sana wäkewämbä cuin se. Sillä se teke caicki ne wanhurscaxi/ jotca sen päälle uscowat. Mutta Laki ja työt ei sitä tee.
v. 44. Tawaran ) Tämä salattu tawara on Evangelium/ joca meille armon ja wanhurscauden anda ilman meidän ansiotam. Sentähden cosca se löytän/ nijn se ilahutta/ se on/ saatta iloisen sydämen/ jota ei yxikän työ taida toimitta. Tämä on myös se callis Pärly.
v. 52. Taiwan waldacundan oppenut ) se on/ muita opetta ja autta Taiwaseen. Utta ja wanha ) on Evangelium ja Laki.

XIV. Lucu .

HErodes cuule sanoman Jesuxest/ luule hänen olewan Johannes Castajan/ jonga caulan hän andoi leicata/ Herodian tyttären mielen noutexi/ v. 1.
Jesus mene corpeen/ joisa hän rawidze 5000. miestä wijdellä leiwällä ja cahdella calalla/ v. 13.
sieldä palates/ tule hän käyden wetten päällä Opetuslasten tygö wenhesen/ v. 22.
Petari mene hänen tygöns/ mutta hän rupe uppoman. Ja he rucoilewat händä/ v. 28.
ja hän teke monda sairasta terwexi/ v. 34.

Matt 14:1 SIihen aican/ cuuli Herodes Tetrarcha Jesuxen sanoman/ ja sanoi palwelioilles:
Matt 14:2 Tämä on Johannes Castaja/ hän on nosnut cuolluista/ sentähden teke hän sencaltaisia wäkewitä töitä.
Matt 14:3 Sillä Herodes oli ottanut Johannexen kijnni/ sitonut ja fangiuxeen pannut/ Herodiaxen/ hänen weljens Philippuxen emännän tähden.
Matt 14:4 Että Johannes oli hänelle sanonut: ei sowi sinun händä pitä.
Matt 14:5 Ja cuin hän tahdoi hänen tappa/ pelkäis hän Canssa: sillä he pidit hänen Prophetana.
Matt 14:6 COsca Herodexen syndymä Juhla pidettin/ hyppäis Herodian tytär heidän edesäns. Ja se kelpais Herodexelle.
Matt 14:7 Sentähden lupais hän hänelle walalla/ anda mitä ikänäns hän anois.
Matt 14:8 Nijn hän sanoi: nijncuin hänen äitins ennen hänen oli opettanut: anna minulle täsä astias Johannes Castajan pää.
Matt 14:9 Ja Cuningas tuli murhellisexi. Mutta cuitengin walan tähden/ ja nijden jotca sijnä atrioidzit/ käski hän anda hänelle.
Matt 14:10 Ja lähetti leickaman Johannexen caula tornisa.
Matt 14:11 Ja hänen pääns cannettin astias/ ja annettin pijcalle/ ja hän wei sen äitillens.
Matt 14:12 Ja hänen Opetuslapsens tulit/ ja otit pois hänen ruumiins/ hautaisit sen/ ja menit ja ilmoitit Jesuxelle.
Matt 14:13 COsca Jesus sen cuuli/ meni hän sieldä pois hahdella erimaahan yxinäns. Ja cosca Canssa sen cuuli/ noudatit he händä jalcaisin Caupungeista.
Matt 14:14 Ja Jesus käwi/ ja näki paljon Canssa/ ja armahti heidän päällens/ ja paransi sairaita.
Matt 14:15 MUtta ehtona tulit Opetuslapset hänen tygöns/ ja sanoit: tämä on erimaa/ ja yö tule/ laske Canssa tykös kylijn menemän heillens ruoca ostaman.
Matt 14:16 Nijn Jesus sanoi heille: Ei tarwita heidän menemän pois/ andacat te heidän syödä.
Matt 14:17 He sanoit hänelle: ei meillä ole täsä enä cuin wijsi leipä/ ja caxi cala.
Matt 14:18 Hän sanoi/ tuocat minulle ne tänne. Ja käski Canssan istua ruohon päälle.
Matt 14:19 Ja otti ne wijsi leipä/ ja caxi cala/ cadzahti ylös Taiwasen/ kijtti/ mursi ja andoi leiwät Opetuslapsillens/ ja Opetuslapset annoit Canssalle.
Matt 14:20 Ja he söit caicki/ ja rawittin.
Matt 14:21 Nijn he cocoisit muruja/ ja täytit caxitoistakymmendä coria tähteistä. Mutta nijtä cuin olit syönet/ oli lähes wijsi tuhatta miestä ilman waimoita ja lapsita.
Matt 14:22 JA cohta Jesus waati Opetuslapsians hahten menemän hänen edelläns toiselle rannalle/ nijncauwan cuin hän Canssan olis häneldäns laskenut.
Matt 14:23 Ja cosca hän oli Canssan laskenut/ astui hän yxinäns wuorelle rucoileman. Ja cosca ehto joudui/ oli hän siellä yxinäns.
Matt 14:24 Mutta haaxi oli jo keskellä merta/ ja ahdistettin alloilda: sillä wasta tuuli oli.
Matt 14:25 Mutta yöllä neljännes wartios/ tuli Jesus heidän tygöns/ käyden merellä.
Matt 14:26 Ja cosca Opetuslapset näit hänen merellä käywän/ peljästyit he/ ja sanoit: Köpeli se on/ ja huusit pelgon tähden.
Matt 14:27 Nijn Jesus puhui cohta heille/ ja sanoi: olcat hywäs turwas/ minä olen/ älkät peljästykö.
Matt 14:28 NIin wastais Petari händä/ ja sanoi: Herra/ jos sinä olet/ nijn käske minun tulla tygös wetten päällä.
Matt 14:29 Nijn hän sanoi/ tule. Ja Petari astui ulos hahdest/ ja käwi wetten päällä/ että hän menis Jesuxen tygö.
Matt 14:30 Ja cosca hän näki angaran tuulen/ nijn hän peljästyi.
Matt 14:31 Ja rupeis wajoman/ huusi sanoden: Herra/ auta minua. Nijn Jesus ojensi cohta kätens/ ja tartui häneen.
Matt 14:32 Ja sanoi hänelle/ o sinä heickouscoinen/ mixis epäilit? cosca he astuit hahten/ nijn tuuli tyweni.
Matt 14:33 Mutta ne/ jotca olit hahdesa/ tulit ja cumarsit händä/ ja sanoit: totisesta olet sinä Jumalan Poica.
Matt 14:34 JA cosca he olit mennet ylidze/ tulit he Genezaretin maalle.
Matt 14:35 Ja cosca sen paican Canssa tunsit hänen/ lähetit he ymbärins caicke sitä maata sanansaattajat/ ja toit hänelle caickinaisia kipeitä.
Matt 14:36 Ja rucoilit händä/ että he ainoastans hänen waattens paltesen saisit ruweta. Ja caicki jotca sijhen rupeisit/ tulit terwexi.

Vers. 1. Tetrarcha ) Judea oli maacundinens jaettu neljän wallan ala/ sentähden cudzuttin jocainen waldamies Tetrarchaxi/ se on/ neljännescunnan Ruhtinas. v.25. Neljännes wartios ) Muinan jaettin yö neljän wartian/ ja cullakin oli colme hetke.

XV. Lucu .

Jesus aja tacaperin Phariseusten ajatuxet wanhain säädyist/ joilla ei ollut perustus Jumalan sanas/ v. 1.
Opetta Opetuslapsillens mikä ihmisen saastutta/ v. 15.
autta Cananean waimon tyttären Perkelestä/ ja monda muuta heidän taudeistans/ v. 21.
ruocki 4000. miestä seidzemellä leiwällä ja wähillä caloilla/ v. 32.

Matt 15:1 Silloin tulit Jesuxen tygö Kirjanoppenet ja Phariseuxet Jerusalemist/ ja sanoit:
Matt 15:2 Mixi sinun Opetuslapses rickowat wanhinden säädyt? sillä ei he pese käsiäs leipä syödesäns.
Matt 15:3 Nijn hän wastaten sanoi heille: Mixi myös te ricotte Jumalan käskyn teidän säätyinne tähden? Sillä Jumala käski/ sanoden:
Matt 15:4 Cunnioita Isäs ja äitiäs/ ja joca kiroile Isäns eli äitiäns/ hänen pitä totisest cuoleman.
Matt 15:5 Mutta te sanotta oikiaxi joca sano Isälle taicka äitille/ se on Jumalalle annettu/ jolla minun piti sinua auttaman.
Matt 15:6 Ja nijn ei ensingän cunnioita Isäns eikä äitiäns/ ja te olette rickonet Jumalan käskyn teidän säätyin tähden.
Matt 15:7 Te wieckat/ Esaias ennusti teistä oikein/ sanoden:
Matt 15:8 Tämä Canssa lähesty minua suullans/ ja cunnioitta minua huulillans/ mutta heidän sydämens on caucana minusta.
Matt 15:9 Waan turhan he minua palwelewat/ opettain sitä opetust joca ihmisten käsky on.
Matt 15:10 Ja hän cudzui Canssan tygöns/ ja sanoi heille: cuulcat ja ymmärtäkät.
Matt 15:11 Ei se ihmistä saastuta cuin suuhun pannan/ mutta se cuin suusta tule/ se saastutta ihmisen.
Matt 15:12 Nijn tulit hänen Opetuslapsens/ ja sanoit hänelle: tiesitkös että Phariseuxet pahenit/ cosca he tämän puhen cuulit?
Matt 15:13 Mutta hän wastais ja sanoi: jocainen istutus/ jota ei minun taiwallinen Isän istuttanut/ pitä juurinens rewittämän ylös.
Matt 15:14 Andacat heidän olla/ he owat sokiat ja sokiain taluttajat/ jos sokia sokiata talutta/ nijn he molemmat cuoppan langewat.
Matt 15:15 NIin wastais Petari ja sanoi hänelle: selitä meille tämä wertaus.
Matt 15:16 Nijn Jesus sanoi: wieläkö te oletta taitamattomat?
Matt 15:17 Ettäkö te wielä ymmärrä? että caicki mitä suuhun pannan/ se mene wadzaan/ ja sillä on luonnolinen uloskäyminen.
Matt 15:18 Mutta jotca suusta tulewat/ ne lähtewät sydämestä/ ja saastuttawat ihmisen:
Matt 15:19 Sillä sydämestä tulewat pahat ajatuxet/ murhat/ salawuoteudet/ haureudet/ warcaudet/ wäärät todistuxet/ pilcat.
Matt 15:20 Nämät saastuttawat ihmisen/ mutta pesemättömillä käsillä syödä/ ei saastuta ihmistä.
Matt 15:21 JA Jesus läxi sieldä/ ja tuli Tyrin ja Sidonin maan ären.
Matt 15:22 Ja cadzo/ Cananean waimo/ joca nijstä maan äristä oli tullut/ huusi händä sanoden: Herra/ Dawidin poica/ armada minun päälleni/ minun tyttären waiwatan hirmuisest Perkeleldä.
Matt 15:23 Mutta ei hän sanacan händä wastannut. Nijn hänen Opetuslapsens tulit/ ja rucoilit händä sanoden: eroita händä sinustas: sillä hän huuta meidän jälkem.
Matt 15:24 Nijn hän wastaten sanoi: en ole minä lähetetty/ waan cadotettuin lammasten tygö Israelin huonesta.
Matt 15:25 Mutta se tuli ja cumarsi händä/ sanoden: Herra auta minua.
Matt 15:26 Nijn hän wastaten sanoi: ei ole soweljas/ otta lasten leipä ja heittä penicoille.
Matt 15:27 Nijn se wastais: totta Herra/ syöwät cuitengin penicatkin nijstä muruista/ jotca heidän Herrains pöydäldä putowat.
Matt 15:28 Silloin Jesus wastaten sanoi hänelle: O waimo/ suuri on sinun uscos/ tapahtucon sinulle nijncuin sinä tahdot/ ja hänen tyttärens tuli sillä hetkellä terwexi.
Matt 15:29 JA Jesus meni sieldä edemmä/ ja tuli Galilean meren tygö/ astui wuorelle/ ja istui sijhen.
Matt 15:30 Ja paljo Canssa tuli hänen tygöns/ ja toit cansans onduwita/ sokioita cuuroja/ myckiä/ raajarickoja/ ja paljo muita/ ja saatit Jesuxen jalcain eteen.
Matt 15:31 Ja hän paransi heitä/ nijn että Canssa ihmetteli/ cosca he näit mykät puhuwan/ raajaricot/ terwenä olewan/ onduwat käywän/ sokiat näkewän/ ja cunnioidzit Israelin Jumalata.
Matt 15:32 JA Jesus cudzui Opetuslapsens tygöns/ ja sanoi: minä armahdan Canssa/ että he owat jo colme päiwä minun tykönäni wijpynet/ ja ei ole heillä syötäwätä/ ja en minä tahdo heitä tyköäni syömätä poislaske/ ettei he tiellä waipuis.
Matt 15:33 Nijn sanoit hänen Opetuslapsens hänelle: custa me saamme täsä erimaas nijn paljo leipä/ cuin me rawidzemma tämän Canssan.
Matt 15:34 Ja Jesus sanoi heille: monda leipä teillä on? He sanoit: seidzemen/ ja wähä calaisita.
Matt 15:35 Nijn hän käski Canssan maan päällä atrioidzeman.
Matt 15:36 Ja hän otti ne seidzemen leipä/ ja calat/ kijtti/ mursi/ ja andoi Opetuslastens/ ja Opetuslapset annoit Canssalle/ ja he söit caicki/ ja rawittiin.
Matt 15:37 Ja otit ylös mitä lijaxi jäi/ seidzemen täysinäistä coria muruja.
Matt 15:38 Mutta nijtä cuin söi/ oli neljä tuhatta miestä/ ilman waimoita ja lapsita.
Matt 15:39 Ja cuin hän oli Canssan tyköäns laskenut/ astui hän hahteen/ ja tuli Magdalan rajoille.

Vers. 5. Jumalalle annettu ) Alij sic: Tuleco se sinun hywäxes/ cuin minä uhran? Sinua auttaman ) se on/ kyllä Jumala anda sinulle sen siaan.
v. 13. Istutus ) Se on/ caicki oppi ja waicutus/ cuin ei Jumala waicutta ihmises/ se on syndi. Ja tästä nähdän/ että oma ehto on juuri woimatoin Jumalisis asiois.

XVI. Lucu .

Phariseuxet ja Saduceuxet anowat ihmeitä Taiwast/ waan Jesus muistutta heille Jonan Prophetan merkin/ v. 1.
opetta cuinga hänen Opetuslapsens pitä cawattaman Phariseusten erhetyxiä/ v. 5.
Petari tunnusta jalost Christuxest caickein Opetuslasten nimellä/ ja saa woiman päästä ja sitoa/ v. 13.
Jesus ilmoitta hänen kärsimisestäns/ ja caickein jotca händä seurawat/ v. 20.

Matt 16:1 Niin tulit hänen tygöns Phariseuxet ja Saduceuxet ja anoit häneldä kiusaten merckiä Taiwasta.
Matt 16:2 Nijn hän wastais ja sanoi heille: ehtolla te sanotta: seijes tule: sillä Taiwas ruscotta.
Matt 16:3 Ja huomeneltain/ tänäpän tule cowa ilma: sillä Taiwas ruscotta/ ja on pimiä. Te wieckat/ Te taidatte Taiwan muodon duomita/ ettäkö te taida myös tämän ajan merckiä duomita?
Matt 16:4 Tämä häijy ja huorintekiä sucucunda edzi merckiä/ ja ei hänelle anneta muuta merckiä/ waan Jonan Prophetan mercki/ ja hän jätti heidän/ ja meni pois.
Matt 16:5 Ja cosca hänen Opetuslapsens olit tullet ylidze toiselle rannalle: olit he unhottanet otta leipä myötäns.
Matt 16:6 Nijn Jesus sanoi heille: cadzocat ja cawahtacat teitän Phariseusten ja Saduceusten hapatuxest.
Matt 16:7 Nijn he ajattelit idzelläns/ sanoden: En me ottanet leipiä cansam.
Matt 16:8 Cosca Jesus sen ymmärsi/ sanoi hän heille: te wähä uscoiset/ mitä te suretta keskenän/ etet te leipiä cansan ottanet?
Matt 16:9 Ettäkö wielä ymmärrä? taicka ettekö te muista wijttä leipä/ ja wijttä tuhatta ihmistä/ ja mittoman coria te corjaisitta?
Matt 16:10 Nijn mös nijtä seidzendä leipä/ ja neljä tuhatta ihmistä/ ja mittoman coria te corjaisitta?
Matt 16:11 Cuinga et te ymmärrä ( etten minä leiwäst teille sitä sanonut/ että teidän pidäis cawattaman Phariseusten ja Saduceusten hapatuxest? )
Matt 16:12 Silloin he ymmärsit/ ettei hän käskenyt cawatta leiwän hapatuxest/ mutta Phariseusten ja Saduceusten opetuxest.
Matt 16:13 SIlloin tuli Jesus Cesarean maan äreen/ joca cudzutan Philippuxen/ ja kysyi Opetuslapsillens/ ja sanoi: Kenengä sanowat ihmiset minun ihmisen Pojan olewan?
Matt 16:14 Nijn he sanoit: Monicahdat Johannes Castajan: Mutta muutamat Helian: Muutamat taas Jeremian/ taicka jongun Prophetaista.
Matt 16:15 Sanoi hän heille: mutta kenengä te sanotta minun olewan?
Matt 16:16 Wastais Simon Petari ja sanoi: sinä olet Christus eläwän Jumalan Poica.
Matt 16:17 Ja Jesus wastaten sanoi hänelle: Autuas olet sinä Simon Jonan poica/ sillä ettei liha eikä weri ilmoittanut sitä sinulle/ mutta minun Isän joca on Taiwais.
Matt 16:18 Mutta minä myös sanon sinulle: sinä olet Petari/ ja tämän callion päälle tahdon minä raketa minun Seuracundani/ ja helwetin portit ei pidä händä woittaman.
Matt 16:19 Ja minä annan sinulle Taiwan waldacunnan awaimet/ ja caicki cuin sinä maan päällä sidot/ pitä sidotut oleman Taiwais/ ja caicki cuin sinä päästät maan päällä/ ne pitä myös oleman päästetyt Taiwais.
Matt 16:20 Nijn hän haasti Opetuslapsians kellengän sanomast/ että hän oli Jesus Christus.
Matt 16:21 Siitä ajasta rupeis Jesus julistaman Opetuslapsillens/ että hänen piti Jerusalemijn menemän/ ja paljon wanhimmilda ja Pappein päämiehildä ja Kirjanoppeneilda kärsimän/ ja piti tapettaman ja colmanden päiwänä ylösnouseman.
Matt 16:22 Ja cuin Petari otti hänen erinäns/ rupeis hän händä nuhteleman/ sanoden: armada idzes Herra/ älkön sinulle nijn tapahtuco.
Matt 16:23 Ja hän käänsi hänens ymbärins/ ja sanoi: mene pois minun tyköäni Satan/ sinä pahennat minun/ ettes ymmärrä nijtä/ jotca Jumalan owat/ mutta ne jotca ihmisten owat.
Matt 16:24 Silloin Jesus sanoi Opetuslapsillens: jos jocu tahto seurata minua/ hän kieldäkän idzens/ ja ottacan ristins päällens/ ja seuratcan minua.
Matt 16:25 Sillä joca tahto hengens kätke/ hän hucutta sen. Mutta joca hengens hucutta minun tähteni/ hän löytä sen.
Matt 16:26 Mitä se autta ihmisen/ jos hän caiken mailman woitta/ ja sielullens teke wahingon? taicka mitä anda ihminen/ jolla hän sieluns lunasta?
Matt 16:27 Sillä se tosin tapahtu/ että ihmisen Poica on tulewa Isäns cunnias Engeleittens cansa/ ja silloin hän maxa cullekin töidens jälken.
Matt 16:28 Totisest minä sanon teille: muutamat seisowat täsä/ jotca ei pidä cuolemata maistaman/ sijhenasti cuin he näkewät ihmisen Pojan tulewan/ hänen waldacunnasans.

Vers. 3. Ajan merckiä ) Näillä merkeillä ymmärtä Christus hänen ihmens/ jotca olit ennustetut/ tapahtuwan Christuxen aicana/ Esa. 35:5.
v. 18. Sinä olet Petari ) Cepha Syriaxi/ Petros Grekixi/ suomexi callio. Ja caicki Christityt owat Petarit/ sen tunnustuxen cautta/ jonga Petari täsä teke/ joca tunnustus on se callio/ jonga päälle idze Petari ja caicki Christityt raketut owat/ nijn ettei caicki helwetin portit/ se on Syndi/ cuolema/ helwetti/ mailmalinen wijsaus/ walda/ etc. taida sitä woitta.
v. 18. Tämän callion päälle ) Se on/ tämän uscon ja tunnustuxen/ eli idze Christuxen päälle/ jonga Petari tunnusti/ sillä hän idze on Prophetain ja Apostolein perustus/ ja culmakiwi/ Eph. 2:20 ja hengellinen callio/ 1. Cor. 10:4. Nijn myös Augustinus nämät sanat ymmärtä Retract. cap. 21.
v. 28. Cuolemata ) Se on/ joca usco minun päälleni/ ei hänen pidä cuolemata näkemän/ Ioh. 8:51. & 11:25. et 12:47.

XVII. Lucu .

Jesus mene Opetuslastens cansa wuorelle ja kircastetan suurella cunnialla/ v. 1.
puhu Elian tulemisest/ v. 9.
aja Perkelen ulos/ ja sano syyn/ mixei hänen Opetuslapsens taida sitä tehdä/ v. 14.
puhu wielä kärsimisestäns/ v. 22.
ja lähettä Petarin andaman werorahan nijlle jotca sitä anoit/ v. 24.

Matt 17:1 Ja cuuden päiwän peräst/ otti Jesus Petarin/ Jacobin ja Johannexen hänen weljens/ ja wei heidän erinäns corkialle wuorelle ja kircastettin heidän edesäns.
Matt 17:2 Ja hänen caswons paisti nijncuin Auringoinen/ ja hänen waattens tulit walkiaxi nijcuin walkeus.
Matt 17:3 Ja cadzo/ heille ilmestyit Moses ja Elias/ ja puhuit hänen cansans.
Matt 17:4 Nijn wastais Petari/ ja sanoi Jesuxelle: Herra/ meidän on täsä hywä olla/ jos sinä tahdot/ nijn me teemme tähän colme maja/ sinulle yhden/ Mosexelle yhden ja Elialle yhden.
Matt 17:5 Wielä hänen puhuisans/ cadzo/ walkia pilwi ymbäriwarjois heidän. Ja cadzo/ äni pilwest sanoi: Tämä on minun racas Poican/ johonga minä mielistyn/ cuulcat händä.
Matt 17:6 Ja cuin Opetuslapset sen cuulit/ langeisit he caswoillens/ ja peljästyit sangen cowin.
Matt 17:7 Ja Jesus tuli/ ja rupeis heihin/ ja sanoi: noscat ja älkät peljätkö.
Matt 17:8 Cosca he silmäns nostit/ ei he ketän nähnet/ mutta Jesuxen yxinäns.
Matt 17:9 Ja cuin he menit wuorelda alas/ haasti Jesus heitä/ sanoden: älkät kellekän tätä näkyä sanoco/ sijhenasti cuin ihmisen Poica cuolluista nouse.
Matt 17:10 Nijn hänen Opetuslapsens kysyit hänelle/ sanoden: Mixi sijs Kirjanoppenet sanowat/ että Elian pitä ennen tuleman?
Matt 17:11 Nijn Jesus wastaten/ sanoi heille: Elias tosin tule ennen/ ja cohenda caicki.
Matt 17:12 Mutta minä sanon teille: Elias on jo tullut/ ja ei he tundenet händä/ mutta teit hänen mitä he tahdoit. Nijn myös ihmisen Poica on heildä kärsiwä.
Matt 17:13 Silloin ymmärsit Opetuslapset hänen Johannes Castajast sanonen.
Matt 17:14 Ja cuin he Canssan tygö tulit/ tuli yxi mies hänen tygöns/ ja langeis polwillens hänen eteens/ sanoden:
Matt 17:15 Herra/ armada minun poicani/ sillä hän on cuutaudillinen/ ja cowin waiwatan/ sillä hän lange usein tuleen/ ja usein myös weteen.
Matt 17:16 Ja minä toin hänen sinun Opetuslastes tygö/ ja he ei woinet händä parata.
Matt 17:17 Nijn Jesus wastaten/ sanoi: epäuscoinen ja cangia sucucunda/ cuinga cauwan minun pitä teidän cansan oleman? cuinga cauwan minun pitä teitä kärsimän? tuocat händä tänne.
Matt 17:18 Ja Jesus rangais sen/ ja Perkele meni hänestä ulos. Ja poica parani sillä hetkellä.
Matt 17:19 Silloin menit Opetuslapset Jesuxen tygö erinäns/ ja sanoit: Mixen me woinet sitä aja ulos?
Matt 17:20 Nijn Jesus sanoi heille: teidän epäuscon tähden. Totisesta minä sanon teille: jos teillä olis usco nijncuin sinapin siemen/ nijn te taidaisitta sano tälle wuorelle: sijrrä sinus tästä sinne/ nijn se sijrtyis: ja ei teillä mitän olis mahdotoinda.
Matt 17:21 Waan tämä sucu ei mene muutoin ulos/ cuin rucouxella/ ja paastolla.
Matt 17:22 Cosca he asuit Galileas/ sanoi Jesus heille: tapahtuwa on/ että ihmisen Poica annetan ylön ihmisten käsijn.
Matt 17:23 Ja he tappawat hänen/ ja colmandena päiwänä hän nouse ylös. Ja he tulit sangen murhellisexi.
Matt 17:24 Ja cosca he menit Capernaumijn/ tulit werorahan ottajat Petarin tygö/ ja sanoit: eikö teidän Mestarin ole harjandunut weroraha maxaman:
Matt 17:25 Sanoi hän: on. Ja cuin hän tuli huonesen/ ennätti hänen Jesus/ ja sanoi: mitäs luulet Simon? cuilda maan Cuningat ottawat weron: omilda lapsildans/ taicka wierailda?
Matt 17:26 Petari sanoi hänelle: wierailda. Sanoi Jesus hänelle:
Matt 17:27 Nijn lapset owat wapat/ mutta etten me heitä pahennais: nijn mene merelle/ ja heitä onges/ ja se cala/ jongas ensin saat/ ota ja awa hänen suuns/ nijn sinä löydät rahan/ ota se/ ja anna heille/ minun ja sinun edestäs.

Vers. 27. Lapset owat wapat ) Waicka Christus oli wapa/ cuitengin hän andoi weron/ lähimmäisens mielen noutexi: nijn myös on Christitty mones asias wapa idze puolestans. Mutta cuitengin hän mielelläns lähimmäistäns autta ja palwele.

XVIII. Lucu .

Opetuslapset kysywät/ cuca on suurin Jumalan waldacunnas/ Jesus cudzu lapsen eteens/ neuwo heitä wälttämän ylpeyttä ja yxikerraisten pahennusta/ v. 1.
hän opetta heitä cuinga heidän pitä oleskeleman lewottomain ja rijtaisten cansa/ v. 15.
Petari kysy cuinga usiast lähimmäiselle pitä annettaman andexi/ Jesus wasta wertauxella palweliast/ joca oli Herrallens kymmenen tuhatta leiwiskätä welca/ v. 21.

Matt 18:1 Sillä hetkellä tulit Opetuslapset Jesuxen tygö/ sanoden: cuca on suurin Taiwan waldacunnas?
Matt 18:2 Ja Jesus cudzui tygöns lapsen/ ja asetti sen heidän keskellens/ ja sanoi:
Matt 18:3 Totisest minä sanon teille: ellet te käänny ja tule nijncuin lapset/ nijn et te tule Taiwan waldacundaan.
Matt 18:4 Joca idzens alenda nijncuin tämä lapsi/ se on suurin Taiwan waldacunnas.
Matt 18:5 Ja joca holho yhden sencaltaisen lapsen minun nimeeni/ hän holho minun.
Matt 18:6 Mutta joca pahenda yhden näistä pienimmist/ jotca uscowat minun päälleni/ parambi hänen olis/ että myllyn kiwi ripustettaisin hänen caulaans/ ja upotettaisin meren sywyteen.
Matt 18:7 Woi mailma pahennuxen tähden: sillä pahennus cummingin tule. Woi cuitengin sitä ihmistä/ jonga cautta pahennus tule.
Matt 18:8 Mutta jos sinun kätes/ taicka jalcas pahenda sinun/ nijn leicka se pois/ ja heitä pois tykös. Parambi on sinun elämään onduwana mennä/ taicka raajarickona/ cuin sinulla olis caxi kättä ja caxi jalca/ ja heitetäisin ijancaickiseen tuleen.
Matt 18:9 Ja jos sinun silmäs pahenda sinun/ nijn puhcaise se ulos/ ja heitä pois tykös. Parambi on sinun elämään mennä silmäpuolla/ cuin sinulla olis caxi silmä/ ja heitetäisin helwetin tuleen.
Matt 18:10 Cadzocat/ ettet te cadzo ylön yhtäkän näistä pienimmist: sillä minä sanon teille: heidän Engelins Taiwais näkewät aina minun Isäni caswon/ joca on Taiwais.
Matt 18:11 Sillä ihmisen Poica tuli autuaxi tekemän/ sitä cuin cadonnut oli.
Matt 18:12 Mitä te luuletta? jos jollakin ihmisellä olis sata lammast/ ja yxikin heistä exyis? eikö hän jätäis yhdexänkymmendä ja yhdexän wuorille/ ja menis ja edzeis sitä exynyttä?
Matt 18:13 Ja jos nijn tapahtu/ että hän löytä hänen/ totisest sanon minä teille: hän iloidze enämmin sijtä/ cuin yhdexästäkymmenestä ja yhdexäst/ jotca ei exynet.
Matt 18:14 Nijn ei ole myös teidän taiwallisen Isänne tahto/ että jocu näistä pienimmist huckuis.
Matt 18:15 Mutta jos sinun weljes ricko sinua wastan/ nijn mene ja nuhtele händä cahden kesken. Jos hän sinua cuule/ nijns olet weljes woittanut.
Matt 18:16 Jos ei hän sinua cuule/ nijn ota yxi eli caxi cansas/ että caicki asiat cahden eli colmen todistajan suus olisit.
Matt 18:17 Ellei hän nijtä cuule/ nijn sano seuracunnalle/ ellei hän seuracunda cuule/ nijn pidä händä pacanana ja Publicanina.
Matt 18:18 Totisest sanon minä teille: Caicki mitä te maan päällä sidotta/ pitä myös oleman sidotut Taiwais: Ja caicki mitä te päästättä maan päällä/ pitä myös oleman päästetyt Taiwais.
Matt 18:19 Taas sanon minä teille: misä ikänäns asias caxi teistä sopiwat maan päällä/ jota he rucoilewat/ sen heidän pitä saaman minun Isäldäni/ joca on Taiwais.
Matt 18:20 Sillä cusa caxi taicka colme tulewat cocon minun nimeeni/ sijnä minä olen heidän keskelläns.
Matt 18:21 Silloin Petari tuli hänen tygöns/ ja sanoi: Herra/ cuinga usein minun pitä weljelleni/ joca ricko minua wastan/ andaman andexi? Ongo seidzemes kerras kyllä?
Matt 18:22 Sanoi Jesus hänelle: en minä sano sinulle ainoastans seidzemen kerta/ mutta seidzemenkymmendä kerta seidzemen.
Matt 18:23 Sentähden on Taiwan waldacunda Cuningahan werrattu/ joca tahdoi lucua laske palweliains cansa.
Matt 18:24 Ja cuin hän rupeis laskeman/ tuli yxi hänen eteens/ joca oli hänelle welca kymmenen tuhatta leiwiskätä.
Matt 18:25 Ja ettei hänellä ollut wara maxa/ käski Herra hänen myytä/ ja hänen emändäns/ ja lapsens/ ja caicki mitä hänellä oli/ ja maxetta.
Matt 18:26 Nijn se palwelia langeis maahan/ ja rucoili händä/ sanoden: Herra/ ole kärsiwäinen minun cansani/ ja minä maxan caicki sinulle.
Matt 18:27 Nijn armahti Herra sitä palweliata/ ja päästi hänen/ andoi hänelle welan andexi.
Matt 18:28 Nijn se palwelia meni ulos/ ja löysi yhden cansapalwelioistans/ joca hänelle oli welca sata penningitä. Ja hän tartui häneen/ ja otti hänen caulasta/ sanoden: maxa welcas.
Matt 18:29 Nijn hänen cansapalwelians langeis maahan/ ja rucoili händä/ sanoden: ole kärsiwäinen minun cansani/ ja minä maxan caicki sinulle.
Matt 18:30 Mutta ei hän tahtonut/ waan meni ja heitti hänen tornijn/ sijhenasti cuin hän welan maxais.
Matt 18:31 Cosca muut hänen cansapalwelians sen näit mitä tehtin/ murehdit he sangen cowin/ tulit ja ilmoitit Herrallens caiken mitä tehty oli.
Matt 18:32 Silloin cudzui Herra hänen eteens/ ja sanoi hänelle: sinä paha palwelia/ minä annoin sinulle andexi caiken welan/ ettäs minua rucoilit.
Matt 18:33 Eikö myös sinun pitänyt armahtaman sinun cansapalweliatas/ nijncuin minäkin armahdin sinua?
Matt 18:34 Ja hänen Herrans wihastui/ ja annoi hänen böweleille/ sijhenasti cuin hän maxais caicki mitä hän oli hänelle welca.
Matt 18:35 Nijn myös minun taiwallinen Isän teke teille/ jollet te cukin anna sydämestäns andexi weljens ricoxita.

Vers. 19. He rucoilewat ) Ei caicki mitä cukin hembeydest rucoile Jumalalda/ waan mitä me anomme Jumalan mielen jälken ja hänen lupauxens perän/ 1. Ioh. 5:14. Iacob. 4:3.
v. 20. Minun nimeeni ) se on/ minun käskyni jälken/ ja minun cunniaxeni/ nijn se caicki hywin menesty ja aicoin tule.

XIX. Lucu .

Jesus wasta Phariseusten kysymyxen/ jos emännästä pitä eriämän ja mingä syyn tähden/ v. 1.
he tuowat lapsia hänen tygöns/ ja hän siuna heitä/ v. 13.
Nuorucainen kysy cuinga hän sais ijancaickisen elämän. Jesus käske hänen pitä käskyt/ myydä caicki ja anda waiwaisten/ v. 16.
hän ilmoitta Opetuslapsillens/ mingä palcan heidän pitä saaman/ jotca Evangeliumin tunnustuxen tähden jotain täsä mailmas kärsiwät/ v. 27.

Matt 19:1 Ja tapahtui/ cosca Jesus oli lopettanut nämät puhet/ läxi hän Galileast/ ja tuli Judean maan rajoille/ sille puolelle Jordanin.
Matt 19:2 Ja paljo Canssa seurais händä/ ja siellä hän heitä paransi.
Matt 19:3 Ja Phariseuxet tulit hänen tygöns/ kiusaman händä/ ja sanoit hänelle: saaco mies eritä waimostans caickinaisen syyn tähden?
Matt 19:4 Nijn hän wastais/ ja sanoi heille: ettäkö te ole lukenet/ joca algusta ihmisen teki/ miehexi ja waimoxi hän heidän teki.
Matt 19:5 Ja sanoi: sentähden pitä ihmisen luopuman Isästäns ja äitistäns/ ja waimons tykönä pysymän/ ja caxi tulewat yhdexi lihaxi:
Matt 19:6 Nijn ei he ole enä caxi/ mutta yxi liha. Jonga sijs Jumala yhten sowitti/ ei pidä ihmisen sitä eroittaman.
Matt 19:7 Nijn he sanoit hänelle: mixi sijs Moses käski anda erokirjan/ ja waimon hyljätä?
Matt 19:8 Sanoi hän heille: teidän sydämen cowuden tähden salli Moses eritä teitä teidän waimoistan. Waan ei algusta nijn ollut.
Matt 19:9 Mutta minä sanon teille: cuka ikänäns hylkä waimons muutoin cuin huoruden tähden/ ja nai toisen/ hän teke huorin. Ja joca sen hyljätyn otta/ hän teke huorin.
Matt 19:10 Hänen Opetuslapsens sanoit hänelle: jos miehen asia nijn on waimons cansa/ ei sijtte ole hywä naida.
Matt 19:11 Hän sanoi heille: ei tätä sana caicki käsitä/ mutta ne joille se annettu on.
Matt 19:12 Sillä muutamat owat cuohitut/ jotca äitins cohdust nijn syndynet owat. Ja owat cuohitut/ jotca ihmisildä cuohitut owat. Ja owat cuohitut/ jotca Taiwan waldacunnan tähden idze heidäns cuohidzit. Joca woi otta/ se ottacan.
Matt 19:13 Silloin wietin hänen tygöns lapsia/ että hän laskis kätens heidän päällens ja rucoilis/ mutta Opetuslapset nuhtelit heitä.
Matt 19:14 Waan Jesus sanoi heille: sallicat lasten tulla minun tygöni/ ja älkät kieldäkö heitä/ sillä sencaltaisten on Taiwan waldacunda.
Matt 19:15 Ja cuin hän oli pannut kätens heidän päällens/ meni hän sieldä pois.
Matt 19:16 Ja cadzo/ yxi tuli ja sanoi hänelle: hywä Mestari/ mitä minun pitä tekemän/ että minä saisin ijancaickisen elämän?
Matt 19:17 Nijn hän sanoi hänelle: mixi sinä cudzut minun hywäxi? Ei ole kengän hywä/ waan ainoa Jumala. Mutta jos sinä tahdot elämään tulla/ nijn pidä käskyt.
Matt 19:18 Nijn hän sanoi hänelle: cutca? Jesus sanoi: älä tapa: älä tee huorin: älä warasta: älä wäärin todista.
Matt 19:19 Cunnioita Isäs ja äitiäs/ ja racasta lähimmäistäs nijncuin idze sinuas.
Matt 19:20 Sanoi nuorucainen hänelle: caicki nämät pidin minä nuorudestani/ mitä wielä minulda puuttu.
Matt 19:21 Sanoi Jesus hänelle: jos sinä tahdot olla täydellinen/ nijn mene ja myy mitä sinulla on/ ja anna waiwaisten/ ja sinun pitä saaman tawaran Taiwasa/ ja tule ja seura minua.
Matt 19:22 Cosca nuorucainen cuuli sen puhen/ meni hän pois murehisans: sillä hänellä oli paljo tawarata.
Matt 19:23 Mutta Jesus sanoi Opetuslapsillens: totisest sanon minä teille: Ricas tule työläst Taiwan waldacundan.
Matt 19:24 Ja taas sanon minä teille: kewiämbi on Camelin käydä neulan silmän läpidze/ cuin rickan tulla Jumalan waldacundan.
Matt 19:25 Cosca Opetuslapset ne cuulit/ peljästyit he sangen cowin/ ja sanoit: cuca sijs woi autuaxi tulla?
Matt 19:26 Nijn Jesus cadzahti heidän päällens/ ja sanoi heille: ihmisten tykönä on se mahdotoin/ mutta Jumalan tykönä owat caicki mahdolliset.
Matt 19:27 Silloin wastais Petari ja sanoi hänelle: cadzo/ me luowuimma caikista/ ja seuramma sinua/ mitä sijs meidän sijtä on?
Matt 19:28 Nijn sanoi Jesus hänelle: totisest sanon minä teille/ te jotca minua seuratta sijnä vdes syndymises/ cosca ihmisen Poica istu hänen cunnians istuimella/ pitä myös teidän istuman cahdellatoistakymmenellä istuimella duomiten caxitoistakymmendä Israelin sucucunda.
Matt 19:29 Ja jocainen cuin luopui huoneistans/ taicka weljistäns/ taicka sisaristans/ taicka Isästäns/ taicka äitistäns/ taicka emännästäns/ taicka lapsistans/ taicka pellostans/ minun nimeni tähden/ hänen pitä satakertaisest saaman/ ja ijancaickisen elämän perimän.
Matt 19:30 Mutta monda ensimäist tule wijmeisexi/ ja wijmeistä ensimäisexi.

Vers. 8. Sydämen cowuden ) Muutamat käskyt opettawat hywiä/ ja muutamat kieldäwät pahoja/ ettei pahemmin pidäis tapahtuman. Sentähden toisinans paljo paha sallitan/ nijncuin se mailmainen miecka myös teke.
v. 12. Idze heidäns ) Ei ruumillinen waan hengellinen cuohidzeminen/ joca on erinomainen Jumalan lahja/ nimittäin/ juuri puhdas elämä/ ilman caickinaista riettautta.
v. 17. Hywäxi ) Christus puhu ihmisen luonnon puolesta/ jonga cautta hän meitä Jumalan tygö alati wetä. Ja sano Ioh. 7:16. Minun oppin ei ole minun: nijn myös täsä: en minä ole hywä.
v. 21. Täydellinen ) Täydellisyys on coco Lain täyttämys. Sentähden selkiäst näky/ ettei tämä nuorucainen ole Lakia sydämestäns pitänyt/ nijncuin hän cuitengin luuli. Sen Christus hänelle sijnä osotta/ että hän pane hänen eteens oikiat Lain työt/ ja duomidze ettei yxikän ricas taida autuaxi tulla/ joca enä racasta tawarata cuin Jumalata/ joista tämä nuorucainen yxi on. Cuitengin he tulisit autuaxi/ jotca woisit täydellisestä Lain täyttä.

XX. Lucu .

Jesus sano heille wertauxen perhenisännäst/ joca palckais työwäke wijnamäkeens/ v. 1.
ja Jerusalemijn mennes/ ilmoitta hänen kärsimisens/ v. 17.
Zebedeuxen poicain äiti rucoile händä/ että hänen poicans corgotettaisin hänen waldacunnasans. Mutta Opetuslapset napisewat sitä/ v. 20.
Tiellä Jerichon tykönä anda hän cahdelle sokialle heidän näköns/ v. 29.

Matt 20:1 Sillä Taiwan waldacunda on Perhenisännän wertainen/ joca warhain huomeneldain läxi ulos palckaman työwäke wijnamäkeens.
Matt 20:2 Ja cuin hän oli sopinut työmiestens cansa määrätyst päiwä palcast/ lähetti hän heidän wijnamäkeens.
Matt 20:3 Ja hän meni ulos liki colmannella hetkellä/ näki hän muita seisowan Turulla joutilasna/ ja sanoi heille:
Matt 20:4 Mengät myös te minun wijnamäkeni/ ja mitä cohtullinen on/ nijn minä annan teille: Nijn he menit sinne.
Matt 20:5 Ja taas hän meni ulos liki cuudennella ja yhdexännellä hetkellä/ ja teki myös nijn.
Matt 20:6 Mutta yhdellätoistakymmenellä hetkellä läxi hän ulos/ ja löysi muita joutilasna seisomast/ ja sanoi heille: mixi te täsä caiken päiwän joutilasna seisotte?
Matt 20:7 He wastaisit: ei ole kengän meitä palcannut. Hän sanoi heille: mengät te myös minun wijnamäkeeni/ ja mitä cohtus on/ sen pitä teidän saaman.
Matt 20:8 Cosca ehto tuli/ sanoi wijnamäen isändä Perhenshaldialle: cudzu työwäki/ ja maxa heidän palckans/ ruweten wijmeisist ensimäisin asti.
Matt 20:9 Ja cuin ne tulit/ jotca liki yhdellätoistakymmenellä hetkellä tullet olit/ ja sait cukin päiwän palcan.
Matt 20:10 Cosca ensimäiset tulit/ luulit he enämmän saawans.
Matt 20:11 Ja he myös sait cukin päiwä palcan. Ja cuin he sait/ napisit he Perhenisändätä wastan/ ja sanoit:
Matt 20:12 Nämät wijmeiset olit ainoastans yhden hetken työsä/ ja sinä teit heidän meidän werraxem/ jotca olemma candanet päiwän cuorman ja helden.
Matt 20:13 Nijn hän wastais yhdelle heistä/ ja sanoi: ystäwän/ en tee minä sinulle wääryttä/ etkös sopinut minun cansani määrätyst palcast?
Matt 20:14 Ota se cuin sinun tule/ ja mene matcas: minä tahdon myös tälle wijmeiselle anda nijncuin sinullengin.
Matt 20:15 Wai engö minä saa tedä minun calustani mitä minä tahdon? taicka cadzotcos sentähden carsast/ että minä hywä olen?
Matt 20:16 Nijn wijmeiset tulewat ensimäisixi/ ja ensimäiset wijmeisixi. Sillä monda owat cudzutut/ mutta harwat walitut.
Matt 20:17 Ja Jesus meni ylös Jerusalemijn/ ja otti caxitoistakymmendä Opetuslastans/ erinäns tiellä tygöns:
Matt 20:18 Ja sanoi heille: cadzo/ me menemmä Jerusalemijn/ ja ihmisen Poica ylönannetan Pappein päämiehille/ ja Kirjanoppenuille/ ja he duomidzewat hänen cuolemaan.
Matt 20:19 Ja ylönandawat pacanoille pilcatta/ ja ruoskitta/ ja ristinnaulitta/ ja colmandena päiwänä hän ylösnouse.
Matt 20:20 Silloin tuli hänen tygöns Zebedeuxen poicain äiti poikinens/ cumarsi ja anoi jotain häneldä.
Matt 20:21 Ja hän sanoi hänelle: mitäs tahdot? Sanoi hän hänelle: sano/ että nämät caxi minun poicani istuisit/ yxi sinun oikialla kädelläs/ ja toinen wasemallas sinun waldacunnasas.
Matt 20:22 Nijn Jesus wastaten sanoi: et te tiedä mitä te anotta/ woittaco juoda sen Calkin/ jonga minun pitä juoman? ja castetta sillä Castella/ jolla minä castetan?
Matt 20:23 He sanoit hänelle: me woimma. Hän sanoi heille: Minun Calckini tosin te juotta/ ja sillä Castella/ jolla minä castetan te castetan. Mutta istua minun oikialla kädelläni/ taicka wasemalla/ ei ole minun andamisellani/ mutta joille se on walmistettu minun Isäldäni.
Matt 20:24 Cosca ne kymmenen sen cuulit/ närkästyit he nijstä cahdesta weljexestä.
Matt 20:25 Mutta Jesus cudzui heidän tygöns/ ja sanoi: te tiedätte/ että mailmalliset Päämiehet wallidzewat heitä/ ja jotca jalot owat/ he hallidzewat heitä.
Matt 20:26 Ei nijn pidä oleman teidän keskenän/ mutta cuca tahto teidän seasan jaloin olla/ se olcan teidän palwelian.
Matt 20:27 Ja joca tahto teidän seasan ensimäinen olla/ se olcan teidän palwelian.
Matt 20:28 Nijncuin ei ihmisen Poica tullut että händä piti palweldaman/ mutta että hän palwelis/ ja andais hengens lunastuxexi monen edestä.
Matt 20:29 Ja heidän lähteisäns Jerichost/ seurais händä paljo Canssa.
Matt 20:30 Ja cadzo/ caxi sokiata istuit tien ohes. Cosca he cuulit/ että Jesus käwi/ huusit he sanoden: Herra Dawidin Poica armada meitä.
Matt 20:31 Nijn Canssa waadei heitä waickeneman. Mutta he huusit enämmin/ sanoden: Herra Dawidin Poica armada meitä.
Matt 20:32 Ja Jesus seisatti/ ja cudzui heidän tygöns/ ja sanoi: Mitä te tahdotta/ että minun pitä teidän tekemän?
Matt 20:33 Sanoit he hänelle: Herra/ että meidäm silmän aukenisit.
Matt 20:34 Nijn Jesus armahti heitä/ ja rupeis heidän silmijns: Ja he sait cohta näköns/ ja seuraisit händä.

Vers. 10. Päiwäpalcan ) Päiwäpalcalla ymmärretän caicki Jumalan hywät tegot cuin hän ihmisille teke ruumin puolest/ ja erinomaisest ymmärretän Christuxen ja hänen Pyhän Evangeliumins saarnat ja ilmestyxet/ jotca sekä Judalaisille että pacanoille tapahtunet owat.
v. 22. Juoda Calkin ) se on/ kärsiä. Mutta liha tahto aina ennen cunnialisexi tulla/ cuin hän ristinnaulitan ja waiwatan/ ja ennen pyytä idziäns ylendellä cuin hän aletan.

XXI. Lucu

CHristus aja Jerusalemijn Asilla/ ja Canssa huuta Hosianna/ v. 1.
aja ostajat ja myyjät ulos Templist/ jonga tähden Papit napisewat/ v. 10.
Huomeneldain kiro hän ficunapuuta/ nijn että se cuiwettu/ v. 18.
Sijtte hän puhu ylimmäisten Pappein cansa wirastans/ v. 23.
ja sano heille wertauxen miehest/ jolla oli caxi poica/ v. 28.
Wijnamäest/ v. 33.
Culmakiwest/ Dawidin 118. Psalmist/ v. 42.

Matt 21:1 JA cuin he lähestyit Jerusalemita ja tulit Bethphagen Öljymäen tygö/ lähetti Jesus caxi Opetuslastans/ sanoden heille:
Matt 21:2 Mengät kylään joca on teidän edesän/ ja te löydätte cohta Asintamman sidottuna/ ja warsan hänen cansans/ päästäkät ne ja tuocat minulle.
Matt 21:3 Ja jos jocu teille jotakin sano/ nijn sanocat: Herra nijtä tarwidze/ ja cohta hän laske heidän.
Matt 21:4 Mutta nämät tapahduit caicki/ että täytetäisin/ cuin sanottu oli Prophetan cautta/ joca sanoi:
Matt 21:5 Sanocat Zionin tyttärelle: cadzo/ sinun Cuningas tule sinulle siwiä istuin Asintamman päällä/ ja iken alaisen Asin warsan päällä.
Matt 21:6 Opetuslapset menit/ ja teit nijncuin Jesus heille käskenyt oli/ ja talutit hänen tygöns Asintamman ja warsan.
Matt 21:7 Ja panit nijden päälle heidän waattens/ ja istutit hänen nijden päälle:
Matt 21:8 Nijn monda Canssast hajotti waattens tielle. Ja muutamat carseit oxia puista/ ja hajotit tielle.
Matt 21:9 Mutta Canssa/ joca edellä käwi/ ja jotca seuraisit/ huusit sanoden: Hosianna Dawidin Pojalle/ kijtetty olcon se joca tule Herran nimeen/ Hosianna corkiudes.
Matt 21:10 Ja cuin hän tuli Jerusalemijn/ nousi coco Caupungi/ sanoden: cuca on tämä?
Matt 21:11 Nijn Canssa sanoi: tämä on Jesus se Propheta Galilean Nazarethist.
Matt 21:12 JA Jesus meni Jumalan Templijn/ ja ajoi ulos caicki jotca myit ja ostit Templis.
Matt 21:13 Ja waihettajain pöydät ja mettisten caupidziain istuimet hän cukisti. Ja sanoi heille: kirjoitettu on/ minun huonen pitä rucous huonexi cudzuttaman/ mutta te oletta sen tehnet ryöwäritten luolaxi.
Matt 21:14 Ja hänen tygöns tulit sokiat ja onduwat Templis/ ja hän paransi heitä.
Matt 21:15 Cosca Pappein päämiehet ja Kirjanoppenet näit ne ihmet/ cuin hän teki/ ja cuulit lapset Templis huutawan/ ja sanowan: Hosianna Dawidin Pojalle: närkästyit he ja sanoit hänelle:
Matt 21:16 Cuuletcos mitä nämät sanowat? Nijn Jesus sanoi heille: Cuulen kyllä? ettekö te coscan lukenet? Lasten ja imewäisten suusta olet sinä kijtoxen walmistanut.
Matt 21:17 Ja hän luowui heistä/ ja meni Caupungista Bethaniaan/ ja oli siellä.
Matt 21:18 Mutta huomeneltain Caupungihin palaitesans/ isois hän.
Matt 21:19 Ja hän näki ficunapuun tien ohes/ meni hän sen tygö/ ja ei löynnyt hänesä mitän muuta cuin lehdet: ja hän sanoi hänelle: älkön ikänäns tästäkän edes sinust hedelmätä caswaco. Ja ficunapuu cohta cuiwettui.
Matt 21:20 Ja cuin Opetuslapset sen näit/ ihmettelit he sanoden: cuinga se ficunapuu nijn cohta cuiwettin?
Matt 21:21 Jesus wastaten sanoi heille: totisest sanon minä teille: jos teillä olis usco/ ja et te epäilis/ nijn et te ainoastans tätä tekis/ cuin ficunapuulle tapahtui/ mutta myös jos te sanoisitta tälle wuorelle: siirrä sinus/ ja cukistu mereen/ nijn se taphtuis.
Matt 21:22 Ja caicki mitä te anotte rucouxes uscolla/ sen te saatte.
Matt 21:23 JA cuin hän meni Templijn/ tulit hänen tygöns Pappein päämiehet ja Canssan wanhimmat/ hänen opettaisans/ sanoden: millä woimalla sinä näitä teet? taicka cuca andoi sen woiman?
Matt 21:24 Nijn Jesus wastaten sanoi heille: minä tahdon myös teille kysyä sanan/ jos te sen minulle sanotte/ nijn minä myös teille sanon/ millä woimalla minä näitä teen.
Matt 21:25 Custa Johannexen Caste oli/ olico se Taiwasta/ taicka ihmisistä? Nijn he ajattelit idzelläns sanoden: jos me sanomme Taiwast/ nijn hän sano meille:
Matt 21:26 Mixette sijs händä usconet? Mutta jos me sanomme: se oli ihmisildä/ nijn me pelkämme Canssa: sillä caicki pidit Johannexen Prophetana.
Matt 21:27 Ja he wastaten sanoit Jesuxelle: En me tiedä. Sanoi hän heille: En minä myös sano teille/ millä woimalla minä näitä teen.
Matt 21:28 MUtta cuinga te luuletta: Yhdellä miehellä oli caxi poica/ ja hän meni ensimäisen tygö/ ja sanoi: poican mene tänäpän tekemän työtä minun wijnamäkeni.
Matt 21:29 Nijn hän wastaten sanoi: En minä mene. Mutta sijtte hän cadui/ ja meni.
Matt 21:30 Nijn hän meni toisen tygö/ ja sanoi myös nijn. Mutta hän wastaten sanoi: kyllä minä menen Herra/ ja ei mennytkän.
Matt 21:31 Cumbi näistä cahdesta teki Isäns tahdon? Ja he sanoit hänelle: se ensimäinen. Sanoi Jesus heille: Totisest sanon minä teille: Publicanit ja portot käywät teidän edellän Taiwan waldacundaan.
Matt 21:32 Sillä Johannes tuli teidän tygön wahhurscauden tietä opettain/ ja et te händä usconet/ mutta Publicanit ja portot uscoit hänen. Waicka te sen näittä /nijn et te sijttekän parannusta tehnet/ että te hänen päällens olisit vsconet.
Matt 21:33 Cuulcat toinen wertaus: Oli yxi Perhen isändä joca istutti wijnapuita ja pani aidan nijden ymbärins/ ja asetti wijnacuopan/ ja rakensi tornin/ ja andoi sen wijnamäen miehille/ ja meni wieralle maalle.
Matt 21:34 Cosca hedelmäin aica lähestyi/ lähetti hän palwelians wijnamäen miesten tygö/ ottaman sen hedelmitä.
Matt 21:35 Ja wijnamäen miehet otit kijnni hänen palwelians/ yhden he piexit/ toisen he tapoit/ colmannen he kiwitit.
Matt 21:36 Taas hän lähetti toiset palweliat usiammat cuin ensimäiset/ ja he teit heidän myös nijn.
Matt 21:37 Mutta wijmein lehetti hän heidän tygöns poicans/ sanoden: He pelkäwät minun poicani.
Matt 21:38 Cosca wijnamäen miehet näit pojan/ sanoit he keskenäns: tämä on perillinen/ tulcat/ tapppacam händä/ ja nijn me saamme hänen perindöns.
Matt 21:39 Ja he otit hänen kijnni/ sysäisit ulos wijnamäest/ ja tapoit.
Matt 21:40 Cosca wijnamäen isändä tule/ mitä hän nijden wijnamäen miesten teke?
Matt 21:41 He sanoit hänelle: Että he pahat owat/ nijn hän pahasti heidän hucutta/ ja anda wijnamäkens toisille wijnamäen miehille/ jotca hänen andawat hedelmän ajallans.
Matt 21:42 Sanoi Jesus heille: Ettekö te ikänäns Ramatuisa lukenet. sen kiwen/ jonga rakendajat hylkäisit/ se on tehty culmakiwexi.
Matt 21:43 Herralda on tämä tehty/ ja on ihmellinen meidän silmäim edes. Sentähden sanon minä teille: Jumalan waldacunda pitä teildä otettaman pois/ ja annettaman pacanoille/ jotca sen hedelmän tekewät.
Matt 21:44 Ja joca lange tähän kiween/ hän runnellan. Mutta jonga päälle hän lange/ sen hän murenda.
Matt 21:45 Ja cuin Pappein päämiehet/ ja Phariseuxet cuulit hänen wertauxens/ ymmärsit he/ että hän heistä sanoi.
Matt 21:46 Ja he pyysit händä otta kijnni/ mutta he pelkäisit Canssa/ sillä he pidit hänen Prophetana.

Vers. 9. Hosianna ) Auta eli anna onne ja terweyttä. v: 31 Käywät: Paljo mahdollisembi on että portot ja ajeluxet tulewat autuaxi/ sillä ne heidän syndins wijmeingin tundewat/ Mutta corjat pyhät cuolewat omasa pyhydesäns/ ellei he ihmellisest käätyxi tule.
v. 44. Lange ) Caicki heidäns louckawat Christuxeen/ muutamat parannuxexi/ ja muutamat pahennuxexi.

XXII. Lucu .

WErtaus Cuningast/ joca teke häitä pojallens/ v. 1.
Christus wasta Phariseuxia ja Herodianeita werorahast/ v. 15.
Ja Saduceusten kysymyxeen waimosta/ jolla oli seidzemen miestä/ ja opetta heitä ylösnousemisest/ v. 23.
Lain parhast käskyst/ ja Christuxest/ kenengä Poica hän on/ v. 34
& 41.

Matt 22:1 Ja Jesus puhui taas heille wertauxilla/ ja sanoi:
Matt 22:2 TAiwan waldacunda on Cuningan wertainen/ joca teki häitä Pojallens.
Matt 22:3 Ja lähetti palwelians cudzuman cudzutuita häihin/ ja ei he tahtonet tulla.
Matt 22:4 Taas hän lähetti toiset palweliat/ sanoden: sanocat cudzutuille/ cadzo/ minä walmistin minun atrian/ minun härkäni ja syöttiläni owat tapetut/ ja caicki owat walmistetut/ tulcat häihin.
Matt 22:5 Mutta he cadzoit ylön. Ja menit pois yxi pellollens/ toinen caupallens.
Matt 22:6 Mutta muut otit kijnni hänen palwelians/ ja pilckaisit heitä/ ja tapoit.
Matt 22:7 Cosca Cuningas sen cuuli/ wihastui hän/ ja lähetti sotawäkens/ ja hucutti ne murhamiehet ja heidän Caupungins poltti.
Matt 22:8 Silloin hän sanoi palwelioillens: Häät tosin owat walmistetut/ mutta cudzutut ei ollet mahdolliset.
Matt 22:9 Mengät sijs teiden haaroin/ ja caicki jotca te löydätte/ cudzucat häihin.
Matt 22:10 Ja hänen palwelians menit teille/ ja cocoisit caicki cuin he löysit/ pahat ja hywät/ ja häähuone täytettin wierahista.
Matt 22:11 Nijn Cuningas meni cadzoman wieraitans. Cosca hän näki siellä yhden ihmisen/ joca ei ollut waatetettu hääwaatteilla.
Matt 22:12 Ja hän sanoi hänelle: ystäwän/ cuingas tänne tulit/ ja ei sinulla ole hääwaatteita? Nijn hän waickeni.
Matt 22:13 Silloin sanoi Cuningas palwelioillen: sitocat hänen kätens ja jalcans/ ottacat ja heittäkät händä ulcoiseen pimeyteen/ siellä pitä oleman itcu ja hammasten kiristys.
Matt 22:14 Sillä monda on cudzuttu/ mutta harwat owat walitut.
Matt 22:15 Silloin Phariseuxet menit pitämän neuwo/ cuinga he hänen sanoisa solmeisit.
Matt 22:16 Ja he lähetit hänen tygöns heidän Opetuslapsens Herodianein cansa/ sanoden: Mestari/ me tiedämme sinun totisexi/ ja sinä opetat Jumalan tien totudes/ et myös tottele ketän/ sillä et sinä cadzo ihmisten muoto.
Matt 22:17 Sano sijs meille/ cuingas luulet? sopico Keisarille anda wero taicka ei?
Matt 22:18 Cosca Jesus ymmärsi heidän pahudens/ sanoi hän: mitä te ulcocullatut kiusatta minua? Osottacat minulle weromynti.
Matt 22:19 Nijn he annoit hänelle werorahan.
Matt 22:20 Ja hän sanoi heille: Kenengä on tämä cuwa ja päällekirjoitus? He sanoit: hänelle Keisarin.
Matt 22:21 Nijn hän sanoi heille: Andacat Keisarille/ cuin Keisarin owat/ ja Jumalalle cuin Jumalan owat.
Matt 22:22 Ja cosca he nämät cuulit/ ihmettelit he/ ja luowuit hänestä ja menit pois.
Matt 22:23 Sinä päiwänä tulit Saduceuxet hänen tygöns/ jotca ei sano olewan ylösnousemusta/ ja kysyit hänelle/ sanoden:
Matt 22:24 Mestari/ Moses sanoi: jos jocu cuole lapsitoin/ nijn hänen weljens pitä hänen emändäns naiman/ ja herättämän weljens siemenen.
Matt 22:25 Nijn olit meidän seasam seidzemen weljestä/ cosca ensimäinen nai/ nijn se cuoli. Ja ettei hänellä ollut siemendä/ jätti hän emändäns weljellens.
Matt 22:26 Nijn myös toinen ja colmas/ haman seidzemenden asti.
Matt 22:27 Mutta caickein wijmein cuoli se waimo. Kenengä emännän sijs nijstä seizemest pitä hänen ylösnousemises oleman?
Matt 22:28 Sillä jocainen piti händä.
Matt 22:29 Nijn Jesus wastaten sanoi heille: te exytte/ ja et te ymmärrä Ramatuita/ eikä Jumalan woima.
Matt 22:30 Sillä ylösnousemises ei naida eikä huolla/ mutta caicki owat nijncuin Jumalan Engelit Taiwas.
Matt 22:31 Ettekö te ole lukenet cuolluitten ylösnousemisest/ jota teille on Jumalast sanottu/ joca sanoi:
Matt 22:32 Minä olen Abrahamin Jumala/ Isaachin Jumala/ ja Jacobin Jumala. Ei ole Jumala cuolluitten Jumala/ mutta eläwitten.
Matt 22:33 Ja cuin Canssa sen cuuli/ hämmästyit he hänen oppians.
Matt 22:34 COsca Phariseuxet sen cuulit/ että hän oli Saduceusten suun tukinnut/ cocounsit he yhten.
Matt 22:35 Ja yxi Lain opettaja heistä kysyi hänelle kiusaten händä/ ja sanoi:
Matt 22:36 Mestari/ cuca on suurin käsky Laisa: Jesus sanoi hänelle:
Matt 22:37 Racasta sinun Herras Jumalatas/ caikesta sinun sydämestäs/ ja caikesta sinun sielustas/ ja caikesta sinun mielestäs.
Matt 22:38 Tämä on suurin ja ensimäinen käsky. Toinen on tämän caltainen:
Matt 22:39 Racasta sinun lähimmäistäs nijncuin idze sinuas.
Matt 22:40 Nijsä cahdesa käskysä caicki Laki ja Prophetat rippuwat.
Matt 22:41 Cosca Phariseuxet coosa olit/ kysyi heille Jesus/ sanoden:
Matt 22:42 Mitä teille näky Christuxest/ kenengä Poica hän on? He sanoit Dawidin.
Matt 22:43 Hän sanoi heille: cuinga sijs Dawid cudzu hänen Herraxi hengesä? sanoden:
Matt 22:44 Herra sanoi minun Herralleni/ istu minun oikialle kädelleni/ sijhenasti cuin minä panen sinun wihollises jalcais astinlaudaxi.
Matt 22:45 Jos sijs Dawid cudzu hänen Herraxi/ cuingast hän on hänen poicans?
Matt 22:46 Ja ei tainnut kengän händä mitän wastata. Ja ei myös yxikän rohgennut sen päiwän peräst hänelle enämbätä kysyä.

Vers. 12. Hääwaatteit ) se on/ usco. Jolla ei usco ole/ ei se taida milläkän omalla työlläns Jumalan kelwata/ Heb. 11:6.
v. 21. Andacat Keisarille ) se on/ että te oletta wieralle Esiwallalle alammaiset/ nijn andacat hänelle se wero/ cuin teidän päällenne pandu on/ ja älkät ottaco pois/ mitä Jumala on säätänyt Templijn ja Jumalan palweluxeen.

XXIII. Lucu .

CHristus walitta Phariseusten ja Kirjanoppenuitten ylpeyttä/ petollista oppia/ ahneutta/ ulcocullaisutta ja murha/ v. 1.
Ja ennusta sijtä onnettomudesta/ rangaistuxest ja häwityxest cuin Jerusalemin Caupungille ja heille caikille pitä tapahtuman/ v. 33.

Matt 23:1 Silloin Jesus puhui Canssalle/ ja hänen Opetuslapsillens/ sanoden:
Matt 23:2 Mosexen istuimella istuwat Kirjanoppenet/ ja Phariseuxet.
Matt 23:3 Caicki sijs mitä he teidän käskewät pitä/ se pitäkät/ ja tehkät/ mutta heidän töidens jälken älkät te tehkö: sillä he sanowat/ ja ei tee.
Matt 23:4 He sitowat rascat cuormat/ joita ei woida canda/ ja panewat ihmisten olgille/ mutta ei he sormellansatkan idze tahdo nijtä lijcutta.
Matt 23:5 Caicki heidän työns tekewät he/ että ne ihmisildä nähdäisin.
Matt 23:6 He lewittelewät heidän muistokirjans/ ja tekewät suurexi heidän waattens liepet/ ja racastawat ylimmäisiä istuimita pidoisa/ ja Synagogisa ylimmäisiä sioja.
Matt 23:7 Ja terwetyxiä Turulla/ ja myös tahtowat cudzutta ihmisildä Rabbixi.
Matt 23:8 Mutta älkät te andaco teitän cudzutta Rabbixi: sillä yxi on teidän Mestarin/ joca on Christus/ mutta te oletta caicki weljexet.
Matt 23:9 Ja älkät ketäkän cudzuco Isäxen maan päällä: sillä yxi on teillä Isä/ joca on Taiwais.
Matt 23:10 Ja älkät andaco teitän cudzua Mestarixi/ sillä yxi on teidän Mestarin/ joca on Christus.
Matt 23:11 Joca teistä suurin on/ se olcan teidän palwelian.
Matt 23:12 Mutta joca idzens ylendä/ se aletan/ ja joca idzens alenda se yletän.
Matt 23:13 Woi teitä Kirjanoppenet ja Phariseuxet/ te ulcocullatut/ jotca suljette Taiwan waldacunnan ihmisildä: sillä et te idze sinne mene etkä salli menewäisiä sinne mennä.
Matt 23:14 Woi teitä Kirjanoppenet ja Phariseuxet/ te ulcocullatut/ jotca syötte leskein huonet/ sanoden: me pidämme pitkät rucouxet/ sentähden te saatte sitä cowemman cadotuxen.
Matt 23:15 Woi teitä Kirjanoppenet ja Phariseuxet/ te ulcocullatut/ jotca merta ja Mannerta ymbäri waellatte tehdäxenne yhtä Proselitiä. Ja cosca se tehty on/ nijn te hänestä teette caxikerta enämmän Helwetin lapsen/ cuin te idze oletta.
Matt 23:16 Woi teitä te sokiat taluttajat/ jotca sanotte: Joca wanno Templin cautta/ ei se mitän ole/ mutta joca wanno Templin cullan cautta/ se on welgollinen.
Matt 23:17 Te hullut ja sokiat/ sillä cumbi on suurembi/ culda eli Templi? Joca cullan pyhittä?
Matt 23:18 Ja joca wanno Altarin cautta/ ei se mitän ole/ mutta joca wanno sen lahjan cautta/ cuin sen päällä on/ se on welgollinen.
Matt 23:19 Te hullut ja sokiat/ cumbi on parembi/ lahja eli Altari/ joca lahjan pyhittä?
Matt 23:20 Joca sijs wanno Altarin cautta/ nijn hän wanno hänen cauttans/ ja caickein cuin sen päällä on.
Matt 23:21 Ja joca wanno Templin cautta/ se wanno hänen cauttans/ ja sen cautta/ joca sijnä asu.
Matt 23:22 Ja joca wanno Taiwan cautta/ se wanno Jumalan istuimen cautta/ ja sen joca hänes istu.
Matt 23:23 Woi teitä Kirjanoppenet ja Phariseuxet te ulcocullatut/ jotca kymmenexet teette Minduista/ Tilleistä/ ja Cuminoista/ ja jätätte pois ne rascammat Laista/ cuin owat: Duomio/ laupius/ ja usco: näitä pidäis tehtämän/ ja toisia ei jätettämän.
Matt 23:24 Te sokiat taluttajat/ te cuurnidzette hyttyisen/ ja Camelin nielette.
Matt 23:25 Woi teitä Kirjanoppenet ja Phariseuxet te ulcocullatut/ jotca puhdistatte juomaastian ja ruocaastian ulcoiselda puolelda/ mutta sisäldä oletta te täynäns raatelemista/ ja tytymättömyttä.
Matt 23:26 Sinä sokia Phariseus/ puhdista ensin juomaastia ja ruocaastia sisäldä/ että nijn ulcoisetkin puolet puhdistetuxi tulisit.
Matt 23:27 Woi teitä Kirjanoppenet ja Phariseuxet te ulcocullatut/ jotca oletta walkiaxi siwuttuin hautain caltaiset/ jotca ulco caunit owat/ mutta sisäldä owat he täynäns cuolluitten luita/ ja caicke riettautta.
Matt 23:28 Nijn myös te oletta ulco nähdä ihmisten edes hurscat/ mutta sisäldä te oletta täynäns petosta ja wääryttä.
Matt 23:29 Woi teitä Kirjanoppenet ja Phariseuxet te ulcocullatut/ jotca rakennatte Prophetain hautoja/ ja caunistatte wanhurscasten muiston merckiä/ ja sanotte:
Matt 23:30 Jos me olisimme ollet meidän Isäim aigoilla/ en me olis ollet osalliset heidän cansas Prophetain weres.
Matt 23:31 Nijn te sijs idze teidän päällenne tunnustatte/ että te oletta nijden lapset/ jotca tapoit Prophetat.
Matt 23:32 Nijn tekin täyttäkät teidän Isäinne määrät.
Matt 23:33 Te kärmet/ te kyykärmetten sikiät/ cuinga te wäldätte Helwetin cadotuxen.
Matt 23:34 Sentähden/ cadzo/ minä lähetän teille Prophetat ja wijsat/ ja Kirjanoppenet/ ja nijstä te muutamat tapatte/ ja ristinnaulidzetta/ ja muutamat te piexette teidän Synagogisan/ ja wainotta Caupungista Caupungihin.
Matt 23:35 Että teidän päällen pitä tuleman caicki wanhurscas weri/ joca wuodatettu on maan päälle hamast wanhurscan Abelin werestä/ nijn Zacharian Barachian pojan weren asti/ jonga te tapoitta Templin ja Altarin waihella.
Matt 23:36 Totisest sanon minä teille: caicki nämät pitä tuleman tämän sugun päälle.
Matt 23:37 Jerusalem/ Jerusalem/ sinä joca tapat Prophetat/ ja kiwillä surmat ne/ jotca sinun tygös lähetetyt owat/ cuinga usein minä tahdoin coota sinun lapses/ nijncuin Cana coco poicans sijpeins ala/ ja et te tahtonet?
Matt 23:38 Cadzo/ teidän huonen pitä teille jäämän kylmille.
Matt 23:39 Sillä minä sanon teille: et te suingan minua tästedes näe/ sijhenasti cuin te sanotte: kijtetty olcon se/ joca tule Herran nimeen.

Vers. 2. Mosexen istuimella ) Mosexen opetus oli Jumalan sana/ sentähden ei sanota kengän istuwan Mosexen istuimella/ mutta ne jotca Jumalan sanoja opettawat/ ja cosca he sen tekewät/ nijn me olemma welcapäät heitä cuuleman cuin Christus täsä käske/ waan jos he jotakin muuta opettawat/ lijatengin jolla Jumalan käsky cadzotan ylön/ nijn en me ole nijtä welcapäät cuuleman/ cuin ennen sanottu on/ Matth. 15:3.
v. 13. Suljette ) Nämät awaimet/ on se woima/ jolla Taiwan waldacunnast opetetan/ ei he sitä opettanet/ mutta estit ne ihmisten opilla/ jotca oikiata oppia cuullet olisit.
v. 15. Proselitiä ) Nijn ne cudzuttin/ jotca pacanoista Judalaisten oppihin käätyxi tulit.
v. 24. Cuurnidzette ) se on/ te teette ihmisten mielen carwaxi wähisä asioisa/ ja suuret asiat te unohdatte.
v. 25. Tytymättömyttä ) se on/ että he caicki puoleens temmawat/ ja suures hecumas eläwät/ eikä tottele Jumalata/ eikä sieluans. Ruoca ja juomaastiat owat caunit/ mutta ruoca ja juoma joca nijsä on/ owat wäärys ja tytymättömys.
v. 34. Minä lähetän ) Cadzo/ custa Prophetat/ wijsat ja opettajat tulewat.
v. 35. Barachian ) Tällä Barachialla on caxi nime: sillä/ 2. Par. 24:20. hän cudzutan Jojadaxi.

XXIV. Lucu .

CHristus ilmoitta Opetuslapsillens Templist lähteis/ mitkä merkit pitä tapahtuman Jerusalemin häwityxen ja mailman lopun edellä: Nimittäin/ sodat/ taudit ja caickinaiset ahdistuxet. Christittyin ahdistuxet/ epäjumalan palweluxet/ petolliset Christuxet/ ja wäärät Prophetat/ v. 1.
Ihmet Taiwas/ ja ihmisen Pojan ihme pilwis/ mutta päiwän ja hetken tietä Jumala ainoastans/ v. 28.
Meidän pitä sentähden walwoman ja odottaman meidän Herram pelgolla/ v. 42.

Matt 24:1 Ja Jesus meni ulos/ läxi pois Templist/ ja hänen Opetuslapsens tulit osottaman hänelle Templin rakennuxia.
Matt 24:2 Nijn sanoi Jesus heille: ettäkö te caickia näitä näe? Totisest sanon minä teille: ei pidä täsä jätettämän kiwe kiwen päälle/ joca ei maahan jaoteta.
Matt 24:3 Mutta cosca hän istui öljymäellä/ menit Opetuslapset hänen tygöns erinäns/ ja sanoit: Sanos meille cosca tämä tapahtu? Ja mikä sinun tulemises/ ja mailman lopun mercki olle?
Matt 24:4 Mutta Jesus wastais/ ja sanoi heille: cadzocat/ ettei kengän teitä wiettele.
Matt 24:5 Sillä monda tulewat minun nimeeni/ sanoden: minä olen Christus/ ja wiettelewät monda.
Matt 24:6 Nijn te saatte cuulla sotia/ ja sanomita sodista/ cadzocat/ ettet te cauhistu.
Matt 24:7 Sillä caicki nämät pitä tapahtuman/ mutta ei wielä ole loppu. Sillä Canssan pitä Canssa wastan nouseman/ ja waldacunnan waldacunda wastan/ ja tule ruttotauti/ ja nälkä/ ja maan järistys moneen paickan.
Matt 24:7 Mutta caicki nämät owat murehten alcu.
Matt 24:8 Silloin he ylönandawat teitä waiwaan/ ja tappawat teidän/ ja te tulette ylöncadzotuxi caikilda pacanoilda/ minun nimeni tähden.
Matt 24:10 Ja silloin monda pahenewat/ ja keskenäns pettäwät toinen toisens/ ja wihawat toinen toistans keskenäns.
Matt 24:11 Ja monda wäärä Prophetat nouse/ ja wiettelewät monda.
Matt 24:12 Ja että wäärys saa wallan/ nijn rackaus monesa kylmene.
Matt 24:13 Mutta joca wahwana pysy loppun asti/ se tule autuaxi.
Matt 24:14 Ja waldacunnan Evangelium pitä saarnattaman caikesa mailmasa/ caikille pacanoille tunnustuxexi/ ja silloin tule loppu.
Matt 24:15 Cosca te sijs näette häwityxen cauhistuxen/ josta sanottu on Daniel Prophetalda/ seisowan sijnä pyhäsä sias/ joca tämän luke hän ymmärtäkön.
Matt 24:16 Silloin ne cuin Judeas owat/ paetcan wuorille.
Matt 24:17 Ja jotca caton päällä owat/ älkön astuco alas ottaman mitän huonestans.
Matt 24:18 Ja joca pellolla on/ älkön palaitco waatteitans ottaman.
Matt 24:19 Woi rascaita ja imettäwäisiä nijnä päiwinä.
Matt 24:20 Rucoilcat/ ettei teidän paconna tapahduis talwella eikä Sabbathina.
Matt 24:21 Sillä silloin pitä suuren waiwan oleman/ jonga caltainen ei ole ollut mailman algusta nijn tähän asti/ ei myös tule.
Matt 24:22 Ja ellei ne päiwät lyhetäis/ nijn ei yxikän liha tulis autuaxi/ mutta walittuin tähden ne päiwät lyhetän.
Matt 24:23 Silloin jos jocu teille sanois: cadzo/ täsä on Christus/ taicka siellä/ nijn älkät uscoco.
Matt 24:24 Sillä wäärät Christuxet/ ja wäärät Prophetat nousewat ja tekewät suuria ihmeitä ja merckejä/ nijn että myös/ jos taidais tapahtua walitutkin exytettäisin.
Matt 24:25 Cadzo/ minä olen teille ennen sanonut:
Matt 24:26 Jos he sijs teille sanowat: cadzo/ hän on corwes/ nijn älkät mengö ulos: cadzo/ hän on Camaris/ älkät uscoco:
Matt 24:27 Sillä nijncuin pitkäisen tuli leimahta idästä ja näky haman länden/ nijn on myös ihmisen Pojan tulemus.
Matt 24:28 Mutta cusa raato on/ sijhen cotcatkin coconduwat.
Matt 24:29 Mutta cohta nijden waiwa päiwäin jälken/ Auringo pimene/ eikä Cuu walista/ ja Tähdet putowat Taiwast/ ja Taiwan woimat wapisewat.
Matt 24:30 Ja silloin näky ihmisen Pojan mercki Taiwasa. Ja silloin caicki sucucunnat maasa parcuwat/ ja saawat nähdä ihmisen Pojan tulewan Taiwan pilwis/ suurella woimalla ja cunnialla.
Matt 24:31 Ja hän lähettä Engelins suurella Basunan änellä/ ja he cocowat hänen walittuns neljäst tuulest/ yhdestä Taiwan ärestä nijn toiseen.
Matt 24:32 Oppicat Ficunapuusta wertaus/ cosca sen oxa on tuore ja lehdet pacahtawat/ nijn te tiedätte suwen läsnä olewan.
Matt 24:33 Nijn myös te/ cosca te näette nämät caicki/ tietäkät että se on juuri owen edes.
Matt 24:34 Totisest sanon minä teille: Ei tämän sucucunnan pitä huckuman/ ennen cuin caicki nämät tapahtuwat:
Matt 24:35 Taiwas ja maa hucku/ mutta minun sanani ei pidä huckanduman.
Matt 24:36 Waan sitä päiwä ja hetke ei tiedä kengän/ ei Engelitkät Taiwas/ waan minun Isän yxinäns.
Matt 24:37 Mutta nijncuin Noahn ajalla oli/ nijn pitä myös ihmisen Pojan tulemus oleman.
Matt 24:38 Sillä nijncuin he nijnä päiwinä wedenpaisumisen edellä olit/ söit ja joit/ nait ja huolit/ haman sijhen päiwän asti/ jona Noah Arckin meni:
Matt 24:39 Ja ei tiennet ennen cuin wedenpaisumus tuli/ ja otti pois caicki. Nijn pitä myös ihmisen Pojan tulemus oleman.
Matt 24:40 Silloin on caxi kedolla/ yxi ylösotetan/ ja toinen jätetän.
Matt 24:41 Caxi jauhawat yhdellä myllyllä/ yxi ylösotetan/ ja toinen jätetän.
Matt 24:42 Walwocat sijs/ sillä et te tiedä/ millä hetkellä teidän Herran on tulewa.
Matt 24:43 Mutta se tietäkät/ jos Perhenisändä tiedäis/ millä hetkellä waras olis tulewa/ caiketi hän walwois/ ja ei sallis caiwa huonettans.
Matt 24:44 Sentähden olcat te myös walmit/ sillä millä hetkellä et te luuletcan/ tule ihmisen Poica.
Matt 24:45 Cuca on uscollinen ja nopsa palwelia/ jonga Herra pani perhens päälle/ andaman heille ruoca ajallans.
Matt 24:46 Autuas on se palwelia/ jonga Herra löytä nijn tehnexi/ cosca hän tule.
Matt 24:47 Totisest sanon minä teille: Hän pane hänen caiken hywydens päälle.
Matt 24:48 Mutta jos se paha palwelia sano sydämesäns:
Matt 24:49 Minun Herran wijpy tulemast/ Ja rupe piexemän leipäweljiäns/ nijn myös syömän ja juoman juomaritten cansa.
Matt 24:50 Nijn sen palwelian Herra tule sinä päiwänä/ jona ei hän luuleckan/ ja sillä hetkellä/ jolla ei hän tiedä/
Matt 24:51 Ja hän leicka hänen ricki/ ja anda hänelle palcan ulcocullattuin cansa: siellä pitä oleman itcu ja hammasten kiristys.

Vers. 15. Cauhistuxen ) Tämä taisi olla jalo ulconaisen pyhyden cauneus ja muoto ihmisten edesä/ joca cuitengin oli julmuus ja cauhistus Jumalan edesä: Nijncuin Pawin hallitus/ ja endisen aican Judalaisten ja pacanain epäjumalan palwelus on ollut.
v. 21. Talwella ) se on/ paetcat oikialla ajalla. Sillä ei talwella ole hywä waelda: ja Sabbathin waellus oli Judalaisilda kielty.
v. 23. Täsä on Christus ) Ne owat eriseurat ja säädyt/ jotca hywä elämätä ulconaisista töistä edziwät. Waan Camarit/ owat nyt caicki hengelliset Clostarit: mutta corwet owat Pelegrimin waelluxet ja Ärmätit.
v. 28. Raato ) Se on sananlascu/ ja on nijn paljo: Kyllä me cocon tulemme: cusa minä olen/ sijnä myös te oletta. Nijncuin raato ja Cotcat yhdest löytän/ ilman paican määrämätä.
v. 34. Tapahtuwat ) se on/ Caicki nämät rupewat tapahtuman jo tällä ajalla/ teidän eläisän

XXV. Lucu .

Jesus werta Taiwan waldacunnan kymmeneen Neidzeen/ joista wijsi olit tyhmä/ ja wijsi taitawat/ v. 1.
Ja miehen/ joca waelsi ulcomaalle/ ja andoi tawarans palwelioillens corgolle/ v. 14.
Anda tietä/ cuinga wijmeisellä duomiolla pitä tapahtuman/ että jocainen saa palcan työns jälken/ v. 31.

Matt 25:1 Silloin pitä Taiwan waldacunda oleman kymmenen Neidzen caltainen/ jotca otit lampuns/ ja menit ylkä wastan.
Matt 25:2 Mutta wijsi heistä oli tyhmä/ ja wijsi taitawata.
Matt 25:3 Tyhmät otit lampuns/ ja ei öljy myötäns.
Matt 25:4 Mutta taitawat otit öljyä astiaans ynnä lampun cansa.
Matt 25:5 Cosca ylkä wijwyi/ tulit he caicki uneliaxi ja macaisit.
Matt 25:6 Mutta puoli yönä tuli huuto: cadzo/ ylkä tule/ mengät händä wastan.
Matt 25:7 Nijn nousit caicki nämät Neidzet/ ja walmistit lampuns.
Matt 25:8 Ja tyhmät sanoit taitawille: Andacat meille teidän öljystän/ sillä meidän lampum sammuwat.
Matt 25:9 Nijn wastaisit taitawat/ sanoden: Ei suingan/ ettei meildä ja teildä puutu/ mutta mengät parammin nijden tygö/ jotca myywät/ ja ostacat idzellen.
Matt 25:10 Cosca he menit ostaman/ tuli ylkä. Ja jotca walmit olit/ ne menit hänen cansans häihin/ ja owi suljettin.
Matt 25:11 Wijmein tulit nekin toiset Neidzet/ ja sanoit: Herra/ Herra/ awa meidän eteem.
Matt 25:12 Mutta hän wastais/ ja sanoi: Totisest sanon minä teille: En tunne minä teitä.
Matt 25:13 Walwocat sentähden/ sillä et te tiedä päiwä eikä hetke/ jona ihmisen Poica tule.
Matt 25:14 Sillä nijncuin ihminen muille maille lähteisäns/ cudzui palwelians/ ja andoi heille tawarans.
Matt 25:15 Yhdelle andoi hän wijsi leiwiskätä/ toiselle caxi/ ja colmannelle yhden/ ja jocaidzelle warans jälken/ ja meni cohta matcans.
Matt 25:16 Nijn meni se/ joca wijsi leiwiskätä oli ottanut/ teki nijllä cauppa/ ja woitti toiset wijsi leiwiskätä.
Matt 25:17 Nijn myös se/ joca caxi oli ottanut/ woitti toiset caxi.
Matt 25:18 Mutta joca yhden oli ottanut/ meni pois ja caiwoi maahan/ ja kätki Herrans rahan.
Matt 25:19 Nijn pitkän ajan peräst/ tuli nijden palwelian Herra/ ja laski lucua heidän cansans.
Matt 25:20 Ja tuli se/ joca oli ottanut wijsi leiwiskätä/ ja toi toiset wijsi leiwiskätä/ sanoden: Herra/ wijsi leiwiskätä sinä annoit minulle/ cadzo/ minä olen toiset wijsi leiwiskätä nijllä woittanut.
Matt 25:21 Sanoi hänen Herrans hänelle: sinä hywä ja vscollinen palwelia/ wähän päällä sinä olit vscollinen/ minä panen sinun palion päälle/ mene sinun Herras iloon.
Matt 25:22 Nijn tuli se/ joca oli caxi leiwiskätä ottanut/ ja sanoi: Herra/ caxi leiwiskätä sinä annoit minulle/ cadzo/ toiset caxi olen minä nijllä woittanut.
Matt 25:23 Sanoi hänen Herrans hänelle: sinä hywä ja vscollinen palwelia/ wähän päällä sinä olit vscollinen/ minä panen sinun paljon päälle/ mene sinun Herras iloon.
Matt 25:24 Nijn myös se tuli/ joca yhden leiwiskän oli ottanut/ ja sanoi: Herra/ minä tiesin sinun angaraxi miehexi/ sinä nijtät cuhungas et kylwänyt/ ja sijtä sinä cocot/ cuhungas et hajottanut.
Matt 25:25 Ja minä peljäten menin pois ja kätkin sinun leiwiskäs maahan. Cadzo/ täsä on sinun omas.
Matt 25:26 Mutta hänen Herrans wastais/ ja sanoi hänelle: Sinä paha ja laisca palwelia/ tiesitkös minun sijtä nijttäwän/ cuhunga en minä kylwä/ ja sieldä cocowan/ johonga en minä ole hajottanut.
Matt 25:27 Nijn sinun sijs olis tullut anda minun rahan wahettajille/ ja cosca minä olisin tullut/ nijn minä olisin tosin omani jällens saanut corgolla.
Matt 25:28 Ottacat sijs häneldä se leiwiskä/ ja andacat sille/ jolla on kymmenen leiwiskätä.
Matt 25:29 Sillä jocaidzella/ jolla on/ sille pitä annettaman/ ja hänellä pitä kyllä oleman. Mutta jolla ei ole/ sekin cuin hänellä on/ pitä häneldä otettaman pois.
Matt 25:30 Ja heittäkät se kelwotoin palwelia ulconaiseen pimeyteen/ siellä pitä oleman itcu ja hammasten kiristys.
Matt 25:31 Cosca ihmisen Poica tule hänen cunniasans/ ja caicki pyhät Engelit hänen cansans. Silloin hän istu cunnians istuimella/ ja hänen eteens cootan caicki Canssat.
Matt 25:32 Ja hän eroitta toiset toisistans/ nijncuin paimen eroitta lambat wuohista.
Matt 25:33 Ja asetta lambat oikialle puolellens/ mutta wuohet wasemallens.
Matt 25:34 Silloin sano Cuningas nijlle/ jotca hänen oikialla puolellans owat: Tulcat minun Isäni siunatut/ omistacat se waldacunda/ joca teille on walmistettu mailman algusta.
Matt 25:35 Sillä minä isoisin/ ja te ruokitte minun: minä janoisin/ ja te juotitte minun: minä olin outo/ ja te minun huonesen otitte.
Matt 25:36 Minä olin alasti/ ja te waatetitte minun. Sairasna/ ja te opitte minua: minä olin fangina/ ja te tulitta minun tygöni.
Matt 25:37 Silloin wanhurscat händä wastawat/ ja sanowat: Herra/ cosca me näimme sinun isowan/ ja ruokimme sinun/ taicka janowan/ ja annoimme sinun juoda?
Matt 25:38 Cosca me näimme sinun outona/ ja huonesen otimme sinun? taicka alaistoinna/ ja waatetim sinua?
Matt 25:39 Eli cosca me näimme sinun sairasna/ taicka fangina/ ja tulimme sinun tygös?
Matt 25:40 Nijn wasta Cuningas/ ja sano heille: totisest sanon minä teille: Sen cuin te oletta tehnet yhdelle näistä wähimmist minun weljistäni/ sen te teitte minun.
Matt 25:41 Silloin hän myös sano nijlle/ jotca hänen wasemallens owat: mengät pois minun tyköni te kirotut ijancaickiseen tuleen/ joca walmistettu on Perkelelle ja hänen Engeleillens.
Matt 25:42 Sillä minä isoisin/ ja et te minua ruockinet. Minä janoisin/ ja et te minua juottanet.
Matt 25:43 Minä olin outo/ ja et te minua huonesen ottanet: alastoin/ ja et te minua waatettanet: minä olin sairas/ ja fangina/ ja et te minua oppinet.
Matt 25:44 Silloin myös nekin händä wastawat/ sanoden: Herra/ cosca me näimme sinun isowan/ taicka janowan/ taicka outona/ eli alastoinna/ eli sairasna/ taicka fangina/ ja en me sinua palwellet?
Matt 25:45 Nijn hän wasta heitä sanoden: Totisest sanon minä teille/ mitä et te tehnet yhdelle näistä wähimmist/ sitä et te tehnet minulle.
Matt 25:46 Ja nijden pitä silloin menemän ijancaickiseen waiwaan: mutta wanhurscat ijancaickiseen elämään.

Vers. 3. Lamput ) Lamput ilman öljytä/ owat hywät työt ilman uscota/ ne caicki pitä sammuman. Mutta öljyastiat/ on usco sydämes Jumalan armon päälle: joca teke pysywäisiä hywiä töitä. Mutta nijncuin täsä ei anna kengän toisen öljyä/ nijn pitä cungin cohdastans uscoman.
v. 15. Leiwiskä ) Tämä leiwiskä on Jumalan käsketty sana/ joca sitä hywin ajattele ja opetta monelle muulle/ hänelle sijtä on paljo hyödytystä/ mutta joca jättä ajattelemat/ sille on sijtä wähä. Sillä se on idzestäns yxikertainen sana/ mutta muutamain cautta se enämmän hedelmätä saatta/ cuin muutamain/ sentähden se cudzutan toisinans wijdexi/ toisinans cahdexi leiwiskäxi.

XXVI. Lucu .

BEthanias woitele waimo Jesuxen callilla woitella/ v. 1.
Judas mene ylimmäisten Pappein tygö händä pettämän/ v. 14.
Jesus syö Pääsiäis lammasta Jerusalemis Opetuslastens cansa/ ja asetta ehtolisen/ v. 17.
Mene Öljymäen tygö kryydimaahan rucoileman/ v. 30.
Siellä hän otetan kijnni/ ja wiedän Caiphaxen tygö/ v. 47.
Tunnusta idzens olewan Christuxen Jumalan Pojan/ duomitan heildä cuolemaan/ v. 59.
Petari wanno ei händä tundewans/ v. 69.

Matt 26:1 Ja se tapahtui/ cosca Jesus oli lopettanut caicki nämät puhet/ sanoi hän Opetuslapsillens:
Matt 26:2 Te tiedätte/ että cahden päiwän peräst tule Pääsiäinen/ ja ihmisen Poica ylönannetan ristinnaulitta.
Matt 26:3 Silloin cocounsit Pappein päämiehet/ ja Kirjanoppenet/ ja Canssan wanhimmat ylimmäisen Papin salijn/ joca cudzuttin Caiphas:
Matt 26:4 Ja neuwo pidit/ cuinga he Jesuxen cawaluxella kijnniottaisit/ ja tappaisit.
Matt 26:5 Mutta he sanoit: ei Juhla päiwänä/ ettei Canssas tule meteli.
Matt 26:6 Cosca Jesus oli Bethanias/ Spitalisen Simonin huones.
Matt 26:7 Tuli yxi waimo hänen tygöns/ jolla oli Clasi callist woidet/ ja caasi sen hänen pääns päälle atrioitesans.
Matt 26:8 Cosca Opetuslapset sen näit/ närkästyit he/ ja sanoit: mihingä kelpa tämä haascaus?
Matt 26:9 Tämä woide olis kyllä callist taittu myytä/ ja annetta waiwaisten.
Matt 26:10 Mutta cosca Jesus sen ymmärsi/ sanoi hän heille: mitä te waiwatte tätä waimoa? Sillä hän teki hywän työn minun cohtani.
Matt 26:11 Teidän tykönän on aina waiwaiset/ mutta en minä teillä aina ole.
Matt 26:12 Sillä sen woiten cuin hän caasi minun ruumini päälle/ sen on hän tehnyt minun hautamisexeni.
Matt 26:13 Totisest sanon minä teille: cusa ikänäns tämä Evangelium saarnatan caikes mailmas/ nijn tämä myös cuin hän teki/ pitä mainittaman hänen muistoxens.
Matt 26:14 Silloin läxi pois yxi cahdestatoistakymmenest/ joca cudzuttin Judas Ischarioth/ Pappejn päämiesten tygö/ ja sanoi heille:
Matt 26:15 Mitä te tahdotte minulle anda/ ja minä teille hänen saatan? Ja he määräisit hänelle colmekymmendä hopiapenningitä.
Matt 26:16 Ja sijtä ajasta edzei hän tila/ saadaxens händä pettä.
Matt 26:17 Mutta ensimäisnä makian leiwän päiwänä tulit Opetuslapset Jesuxen tygö/ sanoden hänelle: cusas tahdot että meidän pitä sinulle walmistaman Pääsiäis lamban syötä?
Matt 26:18 Nijn hän sanoi: mengät Caupungijn yhden tygö/ ja sanocat hänelle: Mestari käski sinulle sano/ minun aican on läsnä/ sinun tykönäs tahdon minä Pääsiäistä pitä minun Opetuslasteni cansa.
Matt 26:19 Ja Opetuslapset teit nijncuin Jesus oli heitä käskenyt/ ja walmistit Pääsiäis lamban.
Matt 26:20 Mutta ehtona istui hän pöydän tykönä cahdentoistakymmenen cansa.
Matt 26:21 Ja heidän syödesäns sanoi hän:
Matt 26:22 Totisest sanon minä teille: yxi teistä minun pettä.
Matt 26:23 Ja he tulit sangen murhellisexi ja rupeisit jocainen sanoman: Herra/ lienengö minä se? Hän wastais/ ja sanoi: joca minun cansani pistä kätens fatijn/ se pettä minun.
Matt 26:24 Ihmisen Poica tosin mene/ nijncuin hänestä on kirjoitettu. Mutta woi sitä ihmistä/ jonga cautta ihmisen Poica petetän/ parambi olis hänelle ollut/ ettei hän olis syndynyt.
Matt 26:25 Nijn wastais Judas/ joca hänen petti/ ja sanoi: Mestari/ olengo minä se? Hän sanoi hänelle: sinäpä sen sanoit.
Matt 26:26 Cosca he söit/ otti Jesus leiwän/ kijtti/ ja mursi/ ja andoi Opetuslapsillens/ ja sanoi: ottacat/ syökät/ tämä on minun ruumin.
Matt 26:27 Ja hän otti Calkin/ kijtti/ ja andoi heille/ ja sanoi: juocat tästä caicki:
Matt 26:28 Tämä on minun weren/ sen Uden Testamendin/ joca wuodatetan monen tähden syndein andexi andamisexi.
Matt 26:29 Minä sanon teille: en minä sillen juo tästä wijnapuun hedelmäst/ sijhen päiwän asti/ cuin minä juon teidän cansan vden minun Isäni waldacunnas.
Matt 26:30 Ja cosca he olit kijtoswirren weisannet/ menit he Öljymäelle.
Matt 26:31 Silloin sanoi Jesus heille: tänä yönä te caicki pahenette minusa/ sillä kirjoitettu on: Minä lyön paimenda/ ja lambat laumasta hajowat.
Matt 26:32 Mutta sijtte cuin minä ylösnousen/ käyn minä teidän edellän Galileaan.
Matt 26:33 Nijn wastais Petari/ ja sanoi hänelle: jos wielä caicki muut sinusa pahenisit/ en minä cuitengan ikänäns pahene.
Matt 26:34 Jesus sanoi hänelle: totisest sanon minä sinulle: tänä yönä ennen cuin Cuckoi laula/ colmasti sinä minun kiellät.
Matt 26:35 Petari sanoi hänelle: ja waicka minun pidäis sinun cansas cuoleman/ en kiellä minä sinua. Nijn sanoit myös caicki Opetuslapset.
Matt 26:36 Silloin tuli Jesus heidän cansans kylään/ joca cudzutan Gethsemanexi/ ja sanoi Opetuslapsillens: istucat täsä/ nijncauwan cuin minä menen tuonne/ ja rucoilen.
Matt 26:37 Ja hän otti Petarin cansans/ ja caxi Zebedeuxen poica/ ja rupeis murehtiman ja wapiseman.
Matt 26:38 Nijn sanoi Jesus heille: minun sielun on murehisans cuoleman asti. Olcat täsä/ ja walwocat minun cansani.
Matt 26:39 Ja hän meni wähä taemma heistä/ langeis caswoillens/ rucoillen ja sanoden: Minun Isän/ jos mahdollinen on/ nijn mengän pois minulda tämä Calcki/ ei cuitengan nijncuin minä tahdon/ mutta nijncuin sinä.
Matt 26:40 Ja hän tuli Opetuslastens tygö/ ja löysi heidän macamast/ ja sanoi Petarille: Nijngö? Ettäkö te woinet yhtä hetke walwo minun cansani?
Matt 26:41 Walwocat ja rucoilcat/ ettet te kiusauxeen langeis/ hengi tosin on aldis/ mutta liha on heicko.
Matt 26:42 Taas meni hän toisen kerran/ ja rucoili sanoden: Minun Isän/ ellei tämä Calcki mene pois minulda/ muutoin etten minä sitä juo/ nijn tapahtucon sinun tahtos.
Matt 26:43 Ja hän tuli/ ja löysi taas heidän macamast/ sillä heidän silmäns olit rascat.
Matt 26:44 Ja hän jätti heidän/ meni taas/ ja rucoili colmannen kerran/ ja puhui endiset sanat.
Matt 26:45 Nijn hän tuli Opetuslastens tygö/ ja sanoi heille: maatcat ja lewätkät? cadzo/ hetki on lähestynyt/ ja ihmisen Poica ylönannetan syndisten käsijn.
Matt 26:46 Noscat ja käykäm/ cadzo/ se lähesty joca minun pettä.
Matt 26:47 Wielä hänen puhuesans/ cadzo/ Judas yxi cahdestatoistakymmenest tuli/ ja hänen cansans paljo wäke miecoilla ja seipäillä/ Pappein päämiehildä ja Canssan wanhimmilda.
Matt 26:48 Mutta joca hänen petti/ oli andanut heille merkin sanoden: kenengä minä suuta annan/ se on/ ruwetcat häneen.
Matt 26:49 Ja hän astui cohta Jesuxen tygö/ ja sanoi: terwe Rabbi. Ja suuta andoi hänen. Nijn sanoi Jesus hänelle: Ystäwän/ mitä warten sinä tulit?
Matt 26:50 Silloin ne astuit edes/ ja laskit kätens Jesuxen päälle/ ja otit hänen kijnni.
Matt 26:51 Ja cadzo/ yxi nijstä jotca olit Jesuxen cansa/ ojensi kätens/ weti mieckans/ löi ylimmäisen Papin palweliata ja hackais pois hänen corwans.
Matt 26:52 Nijn Jesus sanoi hänelle: pistä mieckas siallens: sillä caicki jotca mieckan rupewat/ ne miecalla hucatan.
Matt 26:53 Taicka luuletcos/ etten minä woisi wielä rucoilla minun Isäni/ lähettämän minulle enämmän cuin caxitoistakymmendä Legiot Engeleit?
Matt 26:54 Cuinga sijs Ramatut täytetän/ että nijn pitä oleman?
Matt 26:55 Sillä hetkellä sanoi Jesus joucolle/ nijncuin ryöwärin tygö te läxitte miecoilla ja seipäillä minua kijnniottaman/ minä istuin teidän tykönän jocapäiwä opettain Templis/ ja et te minua kijnniottanet.
Matt 26:56 Mutta tämä on caicki tehty/ että Prophetain kirjoituxet täytetäisin. Silloin caicki Opetuslapset jätit hänen ja pakenit.
Matt 26:57 Mutta ne jotca Jesuxen olit kijnniottanet/ weit hänen Caiphan ylimmäisen Papin tygö/ cusa Kirjanoppenet ja Canssan wanhimmat olit heidäns coonnet.
Matt 26:58 Mutta Petari seurais händä jäljestätaambana/ haman ylimmäisen Papin Salin porstuan/ ja meni sisälle/ ja istui palweliain secan/ näkemän loppua.
Matt 26:59 Mutta Pappein päämiehet ja wanhimmat/ ja caicki Radi/ edzeit wäärä todistusta Jesusta wastan/ saadaxens händä tappa/ ja ei löynnet.
Matt 26:60 Waicka monda wäärä todistaja tulit/ nijn ei he sijttekän löynet. Mutta wijmein tulit caxi wäärä todistaja/ ja sanoit:
Matt 26:61 Tämä on sanonut/ minä woin maahan ricko Jumalan Templin/ ja colmena päiwänä sen jällens rakenda.
Matt 26:62 Ja Pappein päämies nousi/ ja sanoi hänelle: etkös mitän wasta? Mitä nämät sinua wastan todistawat?
Matt 26:63 Mutta Jesus oli äneti. Ja Pappein päämies wastais/ ja sanoi hänelle: minä wannotan sinua eläwän Jumalan cautta/ ettäs sanot meille/ jos sinä olet Christus Jumalan Poica?
Matt 26:64 Sanoi Jesus hänelle: sinäpä sen sanoit. Cuitengin sanon minä teille: tästedes pitä teidän näkemän ihmisen Pojan istuwan Jumalan woiman oikialla puolella/ ja tulewan Taiwan pilwisä.
Matt 26:65 Silloin rewäis Pappein päämies waattens/ sanoden: Hän on pilcannut Jumalata/ mitä me sillen todistust tarwidzem? Cadzo/ nyt te cuulitta hänen pilckans/ mitä te luuletta?
Matt 26:66 He wastaisit/ ja sanoit/ hän on wicapää cuolemaan.
Matt 26:67 Silloin he syljeskelit hänen caswoillens/ ja löit händä rusicoillans.
Matt 26:68 Ja muutamat piexit händä poscelle/ ja sanoit: arwa meille Christe/ cuca sinua löi?
Matt 26:69 Mutta Petari istui ulcona Salist/ ja hänen tygöns tuli yxi pijca/ ja sanoi: Sinä olit myös Jesuxen cansa Galileasta.
Matt 26:70 Mutta hän kielsi caickein cuulden/ ja sanoi: en minä tiedä mitäs sanot.
Matt 26:71 Cosca hän läxi ulos owest/ näki hänen toinen pijca/ ja sanoi nijlle/ jotca siellä olit: ja tämäkin oli Jesuxen Nazarenin cansa.
Matt 26:72 Ja hän kielsi taas wannotulla walalla/ en tunne minä sitä ihmist.
Matt 26:73 Ja wähän hetken peräst tulit ne/ jotca siellä seisoit/ ja sanoit Petarille: totisest olet sinä yxi heistä/ sillä sinun puhes ilmoitta sinun.
Matt 26:74 Nijn hän rupeis idzens sadatteleman/ ja wannoman: en tunne minä sitä ihmistä. Ja cohta Cuckoi lauloi.
Matt 26:75 Nijn Petari muisti Jesuxen sanan/ joca oli hänelle sanonut: ennencuin Cuckoi laula/ colmasti sinä minun kiellät. Ja hän meni ulos/ ja itki catkerast.

Vers. 10. Hywän työn ) Täsä nähdän/ että usco ainoastans työt hywäxi saatta: sillä caicki toimi olis tämän työn duominnut pahaxi/ nijncuin idze Apostolitkin teit.
v. 12. Hautamisexeni ) se on/ anna sen nijn olla/ hän on se wijmeinen/ joca minulle jotakin anda/ sillä minun pitä pian cuoleman.
v. 29. Juo ) se on/ ei meillä sillen ruumillist meno ole toinen toisem cansa/ mutta tämä pitä nyt oleman läxiäisexi.
v. 41. Liha ) Cuin hän tahdois sano: tahto on kyllä hywä/ mutta ruumin heickous ei mielisty sijhen.
v. 52. Mieckas ) Mieckan ruweta on/ cosca jocu sitä pitele ilman käskytä. v. eod. Hucatan ) se on/ hän on miecan duomion ala joutunut/ waicka ne joidenga hallus miecka on/ sen duomion jälken ei aina rangaise/ sen parannuxen eli jongun muun syyn tähden. Ja nijn Christus wahwista miecan.
v. 53. Legiot ) se on/ Cuusi tuhatta.

XXVII. Lucu .

Jesus annetan Pilatuxen haldun/ ja Judas hirttä idzens/ v. 1.
Pilatus cuuldele Jesust ja duomidze hänen cuolemaan/ v. 11.
Ja he ristinnaulidzewat hänen/ jacawat hänen waattens keskenäns ja pilckawat händä/ v. 27.
Hänen cuollesans tapahtu monda ihmettä/ v. 45.
Joseph Arimathiast hauta hänen omaan hautaans/ mutta ylimmäiset Papit ja Pilatus lukidzewat sinetilläns haudan/ v. 57.

Matt 27:1 Mutta huomeneldain pidit caicki Pappein päämiehet ja Canssan wanhimmat neuwo Jesusta wastan/ händä cuolettaxens.
Matt 27:2 Ja sidoit hänen/ weit pois/ ja ylönannoit hänen MaanHerralle Pontius Pilatuxelle.
Matt 27:3 Cosca Judas/ joca hänen petti/ näki hänen cuolemaan duomituxi/ catui hän/ ja toi jällens ne colmekymmendä hopiapenningitä Pappein päämiehille ja wanhimmille/ ja sanoi:
Matt 27:4 Minä pahasti tein/ että minä petin wiattoman weren. Nijn he sanoit: Mitä meidän sijhen tule? cadzo idzes.
Matt 27:5 Ja hän heitti hopiapenningit Templijn/ läxi sieldä/ meni pois/ ja hirtti idzens.
Matt 27:6 Mutta Pappein päämiehet otit hopiapenningit/ ja sanoit: ei näitä sowi panna uhriarckun/ sillä se on weren hinda.
Matt 27:7 Nijn he pidit neuwo/ ja ostit nijllä sawenwalajan pellon/ wierasten hautamisexi.
Matt 27:8 Sentähden se peldo cudzutan wielä tähän päiwän asti weripelloxi.
Matt 27:9 Silloin täytettin se cuin sanottu oli Jeremialda Prophetalda/ joca sanoi:
Matt 27:10 Ja he otit colmekymmendä hopiapenningitä/ jolla se myyty maxettin/ jonga he ostit Israelin lapsilda/ ja annoit sawenwalajan pellosta/ nijncuin Herra on minun käskenyt.
Matt 27:11 Mutta Jesus seisoi MaanHerran edesä/ nijn MaanHerra kysyi hänelle sanoden: oletcos Judalaisten Cuningas?
Matt 27:12 Jesus sanoi hänelle: sinäpä sen sanot. Ja cuin hänen päällens cannettin Pappein päämiehildä/ ja wanhimmilda/ ei hän mitän wastannut.
Matt 27:13 Silloin sanoi Pilatus hänelle: etkös cuule/ cuinga cowasti he sinun päälles candawat?
Matt 27:14 Ja ei hän wastannut händä yhtäkän sana/ nijn että MaanHerrakin suurest ihmetteli.
Matt 27:15 Mutta Juhlana oli MaanHerra tottunut päästämän Canssalle jongun fangin irralle/ jonga he tahdoit.
Matt 27:16 Nijn oli heillä silloin yxi cuuluisa fangi sidottuna/ joca cudzuttin Barrabas.
Matt 27:17 Ja cosca he coosa olit/ sanoi Pilatus heille: cumman te tahdotte/ että minä päästän teille/ Barraban taicka Jesuxen/ joca cudzutan Christus?
Matt 27:18 Sillä hän tiesi/ että he hänen cateuden tähden olit ylönandanet.
Matt 27:19 Mutta cuin hän duomio istuimelle istui/ lähetti hänen emändäns hänen tygöns/ ja käski hänelle sanoa: älä sinä mitän tee sille wanhurscalle: sillä minä olen paljo kärsinyt tänäpän unesani hänen tähtens.
Matt 27:20 Mutta Pappein päämiehet ja wanhimmat yllytit Canssa anoman Barrabast/ mutta Jesusta huckaman.
Matt 27:21 Nijn wastais MaanHerra/ ja sanoi heille: cumman näistä cahdesta te tahdotte/ että minä päästän teille?
Matt 27:22 Mutta he sanoit: Barraban. Pilatus sanoi heille: mitästä sijs minun pitä tekemän Jesuxelle/ joca cudzutan Christus? Sanoit he caicki hänelle: Ristinnaulittacan.
Matt 27:23 Nijn sanoi MaanHerra/ mitästä hän paha teki? Mutta he huusit sitä enämmin/ ja sanoit: Ristinnaulittacan.
Matt 27:24 Cosca Pilatus näki/ ettei mitän auttanut/ mutta enä huhu tuli/ otti hän wettä ja pesi kätens Canssan edes/ sanoden: wiatoin olen minä tämän wanhurscan wereen/ cadzocat teitän.
Matt 27:25 Ja caicki Canssa wastais/ ja sanoi: hänen werens tulcan meidän päällem/ ja meidän lastem päälle:
Matt 27:26 Silloin päästi hän Barraban/ mutta Jesuxen andoi hän ruoskitta/ ja ristinnaulitta.
Matt 27:27 Silloin MaanHerran huowit otit Jesuxen Rastupan/ ja cocoisit hänen tygöns caiken joucon.
Matt 27:28 Ja cuin he olit hänen rijsunet/ puetit he hänen Purpuraiseen Caapuun.
Matt 27:29 Ja panit orjantappuroista Cruunun hänen päähäns/ ja annoit ruogon hänen oikiaan käteens/ ja cumarsit polwians hänen edesäns/ ja pilckaisit händä/ ja sanoit: Terwe Judalaisten Cuningas.
Matt 27:30 Ja cuin he olit sylkenet hänen päällens/ pilckaisit he händä/ otit ruogon/ ja löit händä päähän.
Matt 27:31 Ja sijtte cuin he olit händä pilcannet/ rijsuit he häneldä Caapun/ ja puetit hänen omijn waatteisins/ ja weit hänen ristinnaulitta.
Matt 27:32 Ja löysit yhden miehen Kyrenest/ joca cudzuttin Simon/ sen he waadit hänen ristiäns candaman.
Matt 27:33 Ja tulit sijhen paickan/ joca cudzutan Golgatha/ se on pääcalloin paicka.
Matt 27:34 Ja he annoit hänelle etickat juoda sapella secoitettua/ ja cuin hän maisti/ nijn ei hän tahtonut juoda.
Matt 27:35 MUtta sijtte cuin he olit hänen ristinnaulinnet/ jaoit he hänen waattens/ ja heitit arpa/ että täytetäisin/ cuin sanottu oli Prophetalda: he owat heillens minun waatteni jacanet/ ja minun waatteistani owat he heittänet arpa.
Matt 27:36 Ja he istuit sijnä ja wartioidzit händä.
Matt 27:37 Ja he kirjoitit hänen pääns päälle hänen syyns:
Matt 27:38 Tämä on Jesus Judalaisten Cuningas. Silloin ristinnaulittin caxi ryöwäritä hänen cansans/ yxi oikialle puolelle/ ja toinen wasemalle.
Matt 27:39 Mutta ohidzekäywäiset pilckaisit händä/ wäändelit päätäns/ ja sanoit:
Matt 27:40 Sinäkö se olet/ joca särjet Jumalan Templin/ ja colmena päiwänä sen jällens rakennat/ auta idzes: jos sinä olet Jumalan Poica/ nijn astu alas rististä.
Matt 27:41 Nijn myös Pappein päämiehet/ Kirjanoppenet/ ja wanhimmat pilckaisit händä/ ja sanoit:
Matt 27:42 Muita on hän auttanut/ mutta ei hän woi idzens autta. Jos hän on Israelin Cuningas/ nijn astucan alas rististä/ ja me uscom hänen.
Matt 27:43 Hän turwais Jumalaan/ päästäkäm nyt händä/ jos hän tahto. Sillä hän sanoi: Jumalan Poica minä olen.
Matt 27:44 Sitä myös ryöwärit hänelle soimaisit/ jotca olit ristinnaulitut hänen cansans.
Matt 27:45 Mutta cuudennest hetkest haman yhdexänden asti/ oli pimiä caikesa maasa.
Matt 27:46 Ja liki yhdexättä hetke huusi Jesus corkialla änellä/ sanoden: Eli/ Eli/ lamaasabahtani/ se on/ minun Jumalan/ minun Jumalan/ mixis minun ylönannoit?
Matt 27:47 Mutta muutamat/ jotca sijnä seisoit/ cosca he sen cuulit/ sanoit he: Heliasta hän huuta.
Matt 27:48 Ja cohta juoxi yxi heistä/ cuin hän oli ottanut sienen/ ja täyttänyt eticalla pani sen ruogon päähän/ ja annoi hänen juoda.
Matt 27:49 Mutta muut sanoit: pidäs/ cadzocam/ jos Helias tule händä päästämän.
Matt 27:50 Nijn Jesus taas huusi corkialla änellä/ ja ylös annoi hengens.
Matt 27:51 Ja cadzo/ Templin esiwaate repeis cahtia/ ylhäldä haman alas/ ja maa järis/ ja kiwet halkeisit.
Matt 27:52 Ja haudat aukenit/ ja monda pyhäin ruumist/ jotca maannet olit/ nousit.
Matt 27:53 Ja läxit haudoistans/ hänen ylösnousemisens jälken: tulit pyhään Caupungijn/ ja ilmestyit monelle.
Matt 27:54 Mutta cosca Päämies/ ja ne jotca hänen cansans olit wartioidzemas Jesusta/ näit maan järinän/ ja ne cuin siellä tapahtui/ peljästyit he suurest/ ja sanoit: totisest oli tämä Jumalan Poica.
Matt 27:55 Ja siellä oli paljo waimoja taambana cadzelemas/ jotca Jesusta olit seurannet Galileasta/ palwellen händä.
Matt 27:56 Joiden seas oli Maria Magdalena/ ja Maria Jacobi/ ja Josen äiti/ ja Zebedeuxen poicain äiti.
Matt 27:57 Ehtona tuli yxi ricas mies Arimathiast/ jonga nimi oli Joseph/ joca myös oli Jesuxen Opetuslapsi: tämä meni Pilatuxen tygö/ ja pyysi Jesuxen ruumista.
Matt 27:58 Silloin Pilatus käski anda hänelle Jesuxen ruumin.
Matt 27:59 Ja cosca Joseph oli ruumin ottanut/ käärei hän sen puhtasen lijnaan.
Matt 27:60 ja pani omaan vteen hautaans/ jonga hän oli hacannut calliohon/ ja wieritti suuren kiwen haudan owelle/ ja pois meni.
Matt 27:61 Silloin olit siellä Maria Magdalena/ ja toinen Maria/ ja istuit haudan cohdalla.
Matt 27:62 MUtta toisna päiwänä walmistuxen päiwäst/ cocounsit Pappein päämiehet/ ja Phariseuxet Pilatuxen tygö/ sanoden:
Matt 27:63 Herra me muistimme sen wietteliän sanonen eläisäns/ colmen päiwän peräst minä ylösnousen.
Matt 27:64 Käske sijs warjelda hauta colmanden päiwän asti/ ettei hänen Opetuslapsens tulis yöllä ja warastais händä/ ja sanois Canssalle: hän nousi cuolluista/ ja nijn jälkimmäinen willitys tule pahemmaxi cuin ensimäinen.
Matt 27:65 Pilatus sanoi heille: sijnä on wartiat: mengät wartioitcat nijncuin te taidatte.
Matt 27:66 Mutta he menit pois/ ja wartioidzit hauta wartiain cansa/ ja lukidzit kiwen sinetilläns.

Vers. 16. Cuuluisa ) Mattheus tahto sano/ että Pilatus on tahtonut asetta pahemman murhajan heidän eteens/ ettei Judalaiset pitänyt taitaman rucoilla hänen edestäns: Mutta he olisit ennen Perkelen anonet wallallens/ cuin he olisit andanet Jumalan Pojan päästä: Sic & hodie agitur, & semper.
V. 17. Cudzutan Christus ) Pilatus pilcka Judalaisia/ ja sano: te sanotte/ että tämä on Christus/ se on Cuningas ( nijncuin te hänen cudzutta ) mutta minä näen/ että hän on wiatoin mies parca/ Marc. 15:5
V. 22. Cudzutan Christus ) Johannes selittä nämät sanat näin: pitäkö minun ristinnaulidzeman teidän Cuningan?
V. 51. Ja cadzo ) Täsä se nyt käändy ja peräti vdella tawalla tapahtu.

XXVIII. Lucu .

Muutamat waimot tulewat haudalle/ Herran Engeli wierittä kiwen haudan owelda ja tiettäwäxi teke heille Christuxen ylösnosnexi/ v. 1.
Heidän palaitesans cohta heitä Jesus/ v. 8.
Mutta wartiat ottawat raha ja salawat mitä tapahtunut oli/ v. 11.
Jesus ilmesty Opetuslapsillens Galileas ja lähettä heitä saarnaman/ castaman ja cudzuman parannuxeen/ v. 16.

Matt 28:1 Mutta Sabbathin päiwän ehtona/ joca rupeis walaiseman toista Sabbathia/ tuli Maria Magdalena/ ja toinen Maria cadzoman hauta.
Matt 28:2 Ja cadzo/ sijnä tapahdui suuri maan järistös: sillä Herran Engeli astui alas Taiwast/ tuli ja wieritti kiwen owelda/ ja istui sen päälle.
Matt 28:3 Ja hän oli nähdä nijncuin pitkäisen tuli/ ja hänen waattens olit walkiat nijncuin lumi.
Matt 28:4 Mutta wartiat hämmästyit peljäten händä/ ja tulit nijncuin he olisit cuollet.
Matt 28:5 Mutta Engeli wastais/ ja sanoi waimoille: älkät peljätkö/ sillä minä tiedän teidän edziwän ristinnaulittua Jesusta.
Matt 28:6 Ei hän ole täsä/ hän on ylösnosnut nijncuin hän sanoi. Tulcat/ cadzocat sia cuhunga Herra pandu oli.
Matt 28:7 Ja mengät pian ja sanocat hänen Opetuslapsillens: että hän nousi cuolluista. Ja cadzo/ hän mene teidän edellän Galileaan/ siellä teidän pitä hänen näkemän/ cadzo minä sen teille sanoin.
Matt 28:8 Ja he menit nopiast haudalda suurella pelgolla ja ilolla/ ja juoxit ilmoittaman hänen Opetuslapsillens.
Matt 28:9 Mutta heidän mennesäns/ Cadzo/ nijn cohdais Jesus heidän/ ja sanoi: Terwe teille. Nijn he tulit ja rupeisit hänen jalcoins/ ja cumarsit händä.
Matt 28:10 Silloin sanoi Jesus heille: älkät peljätkö: mengät ja ilmoittacat minun weljilleni/ että he menisit Galileaan/ siellä he saawat minun nähdä.
Matt 28:11 Cosca he menit pois/ cadzo/ nijn tulit muutamat wartioista Caupungihin/ ja ilmoitit ylimmäisille Papeille caicki mitä tapahtunut oli.
Matt 28:12 Nijn he cocounsit wanhimbain cansa/ ja neuwo pidit/ ja annoit sotamiehille paljon raha/ ja sanoit:
Matt 28:13 Sanocat: että hänen Opetuslapsens tulit yöllä/ ja warastit hänen meidän maatesam.
Matt 28:14 Ja jos se tule MaanHerran corwille/ nijn me tahdomme hänen lepyttä/ ja saatam teidän suruttomaxi.
Matt 28:15 Ja he otit rahan/ ja teit nijncuin he olit opetetut. Ja tämä puhe on änixi otettu Judalaisten seas haman tähän päiwän asti.
Matt 28:16 Mutta ne yxitoistakymmendä Opetuslasta menit Galileaan/ sille mäelle/ johonga Jesus oli heitä määrännyt.
Matt 28:17 Ja cosca he näit hänen/ cumarsit he händä/ mutta muutamat epäilit.
Matt 28:18 Ja Jesus tuli ja puhutteli heitä/ sanoden: Minulle on annettu caicki woima Taiwas ja maan päällä.
Matt 28:19 Mengät sijs ja opettacat caicke Canssa/ ja castacat heitä nimeen Isän/ ja Pojan/ ja Pyhän Hengen.
Matt 28:20 Ja opettacat heitä pitämän caicki/ cuin minä olen teille käskenyt. Ja cadzo/ minä olen teidän tykönän jocapäiwä mailman loppun asti.

Vers. 1. Sabbathin ehtona ) Ramattu alca päiwän sijtä ehtosta cuin culunut on/ ja sen ehton loppu on toisen päiwän amu. Nijn sano myös P. Mattheus täsä/ että Christus oli ylösnosnut huomeneldain/ joca oli ehton loppu/ ja ensimäisen pyhä päiwän alcu: Sillä he pidit ne cuusi päiwä sen corkeimman Pääsiäisen jälken/ pyhänä/ ja algoit ensimäisen cohta jälken corkeimman Pääsiäisen.

P. Mattheuxen Evangeliumin loppu.