Pyhän Marcuxen Evangelium

22.04.2020

Esipuhe P. Marcuxen Evangeliumist .

Pyhä Marcus kirjoitta ensist Johannes Castajast/ cuinga hän casti Christuxen: ja että Christus rupeis saarnaman ja ihmeitä tekemän/ cap. 1.
II. Cuinga hän cudzui Opetuslapsia: puhui/ opetti/ ja teki suuria ihmeitä Galileas/ Gadaras ja Isäns maalla/ cap. 2. 3. 4. 5. 6.
III. Cuinga hän lähetti Opetuslapsens.
Hän kirjoitta myös Johannexen cuolemast/ Christuxen ihmeist/ puhest/ Phariseusten ja Opetuslastens cansa: Christuxen Kircastamisest/ ja mitä sijtte seurais/ cap. 7. 8. 9.
IV. Christuxen wijmeisest matcustamisest Judeaan ja Jerusalemijn/ ja mitä tiellä tapahtui: Hänen puhestans Phariseusten ja Saduceusten cansa Jerusalemis/ cap. 10. 11. 12.
Ennustuxestans Jerusalemin häwityxest/ ja wijmeisestä päiwästä. cap. 13.
V. Hänen Kärsimisestäns/ cuolemastans/ hautamisestans/ ylösnousemisestans/ ja cuinga hän Opetuslapsillens ilmestyi/ ja lähetti heidän coco mailmaan/ cap. 14. 15. 16.

P. Marcuxen Evangelium .

I. Lucu .

JOhannes mene corpeen/ saarna/ casta/ ja julista Christuxen läsnä olewan/ v. 1.
Tule myös Jesus/ ja anda idzens casta: Sijtte hän kiusatan Perkeleldä/ rupe saarnaman ja cudzuman Opetuslapsia/ v. 9.
Cuin hän tule Capernaumijn/ opetta Synagogis/ aja siellä ulos Perkelen/ päästä Petarin anopin wilutaudista/ ja monda muuta heidän taudeistans/ v. 21.
Mene sieldä ja saarna lähimmäisis Caupungeis: Cusa yxi spitalinen tule hänen eteens ja puhdistetan taudistans/ v. 35.

Mark 1:1 Jesuxen Christuxen Jumalan Pojan Evangeliumin alcu nijncuin Prophetais kirjoitettu on:
Mark 1:2 Cadzo/ minä lähetän minun Engelini sinun caswos eteen/ joca on walmistapa sinun ties sinun etees.
Mark 1:3 Huutawan äni on corwes/ walmistacat Herran tietä/ ojendacat hänen polcuns.
Mark 1:4 Johannes oleskeli corwes/ casti/ ja saarnais parannuxen Castetta syndein andexi andamisexi.
Mark 1:5 Ja hänen tygöns tulit coco Judean maacunda/ ja ne Jerusalemist/ ja castettin caicki häneldä Jordanin wirrasa/ tunnustain heidän syndins.
Mark 1:6 Ja Johannes oli puetettu Camelin carwoilla/ ja ymbäri hänen suolians oli hihnainen wyö/ ja söi heinäsirckoja ja medzähunajata.
Mark 1:7 Ja saarnais/ sanoden: Se tule minun jälken/ joca on minua wäkewämbi/ jonga en minä ole kelwollinen cumarruxis kengäin rihma päästämän.
Mark 1:8 Minä tosin castan teitä wedellä/ mutta hän casta teitä Pyhällä Hengellä.
Mark 1:9 Ja se tapahtui nijnä päiwinä/ että Jesus tuli Galileaan Nazaretist/ ja castettin Johannexelda Jordanis.
Mark 1:10 Ja cohta cuin hän astui wedestä ylös/ näki hän Taiwat aukenewan/ ja Hengen tulewan alas hänen päällens nijncuin kyhkyisen.
Mark 1:11 Ja äni tuli Taiwahist: Sinä olet minun racas Poican/ johonga minä mielistyn.
Mark 1:12 Ja Hengi ajoi hänen cohta corpeen.
Mark 1:13 Ja hän oli sijnä corwes neljäkymmendä päiwä/ ja kiusattin Perkeleldä/ ja oli petoin seas: ja Engelit palwelit händä.
Mark 1:14 Mutta sijte cuin Johannes oli otettu kijnni/ tuli Jesus Galileaan/ saarnaten Jumalan waldacunnan Evangeliumi/ ja sanoi:
Mark 1:15 Aica on täytetty/ ja Jumalan waldacunda on lähestynyt/ tehkät parannust/ ja uscocat Evangeliumi.
Mark 1:16 Ja cosca Jesus käwi Galilean meren tykönä/ näki hän Simonin ja Andreaxen hänen weljens werckojans mereen heittäwän: sillä he olit calamiehet.
Mark 1:17 Ja Jesus sanoi heille: seuratcat minua/ ja minä teen teidän ihmisten calamiehixi.
Mark 1:18 Ja he jätit cohta werckons/ ja seuraisit händä.
Mark 1:19 Ja cuin hän sieldä wähän edemmä meni/ näki hän Jacobin Zebedeuxen pojan ja Johannexen hänen weljens/ parandawan wenhes heidän werckojans/ ja hän cudzui cohta heitä.
Mark 1:20 Ja he jätit Isäns Zebedeuxen wenhesen palcollisten cansa/ ja seuraisit händä.
Mark 1:21 Ja he menit Capernaumijn/ ja hän meni cohta lepopäiwänä Synagogaan/ ja opetti.
Mark 1:22 Ja he hämmästyit hänen opetustans: sillä hän opetti heitä woimallisest/ ja ei nijncuin Kirjanoppenet.
Mark 1:23 Ja heidän Synagogasans oli yxi ihminen rijwattu saastaiselda hengeldä/ ja hän huusi/ sanoden:
Mark 1:24 Pidäs/ mitä meidän on tekemist sinun cansas Jesu Nazarene: Tulitcos meitä hucuttaman ? Minä tiedän mikäs olet/ Jumalan pyhä.
Mark 1:25 Ja Jesus nuhteli händä sanoden: waickene ja mene ulos hänestä.
Mark 1:26 Ja cuin se saastainen hengi rewäis händä ja huusi suurella änellä/ nijn hän läxi hänestä.
Mark 1:27 Ja he hämmästyit caicki/ nijn että he kyselit keskenäns/ sanoden: mikä tämä on ? mikä vsi oppi tämä on ? Sillä hän käske myös woimalla saastaisita hengiä/ ja he cuulewat händä ?
Mark 1:28 Ja hänen sanomans cuului cohta ymbäri caiken Galilean lähi maacunnan.
Mark 1:29 Ja he menit cohta ulos Synagogasta/ ja tulit Simonin ja Andreaxen huonesen/ Jacobin ja Johannexen cansa.
Mark 1:30 Mutta Simonin anoppi macais wilutaudis/ ja he sanoit hänestä cohta hänelle:
Mark 1:31 Ja hän meni/ ja nosti händä/ ja rupeis hänen käteens/ ja wilutauti jätti hänen/ ja hän palweli heitä.
Mark 1:32 Mutta ehtona cosca Auringo laski/ toit he hänen tygöns caickinaisia sairaita ja Perkeleildä rijwatuita.
Mark 1:33 Ja coco Caupungi tuli cocon owen eteen.
Mark 1:34 Ja hän paransi monda/ jotca sairastit moninaisia tautia/ ja hän ajoi ulos paljo Perkeleitä/ eikä sallinut Perkeleitten puhua: Sillä he tunsit hänen.
Mark 1:35 Ja huomeneldain sangen warhain ennen päiwä/ cuin hän nousi/ meni hän ulos: Ja Jesus meni erinäiseen siaan/ ja rucoili siellä.
Mark 1:36 Ja Petari riensi hänen jälkens/ ja ne jotca hänen cansans olit.
Mark 1:37 Ja cosca he löysit hänen/ sanoit he hänelle:
Mark 1:38 Jocainen edzi sinua. Ja hän sanoi heille: Mengäm lähimmäisijn kylijn/ että minä sielläkin saarnaisin/ sillä sitä warten olen minä tullut/
Mark 1:39 Ja hän saarnais heidän Synagogisans coco Galileas/ ja ajoi ulos Perkeleitä.
Mark 1:40 Ja hänen tygöns tuli yxi spitalinen/ rucoili händä/ langeis polwillens hänen eteens/ ja sanoi hänelle: Jos sinä tahdot/ sinä woit minun puhdista.
Mark 1:41 Ja Jesus armahti händä/ ja ojensi kätens/ rupeis häneen/ ja sanoi hänelle: Minä tahdon/ ole puhdas.
Mark 1:42 Ja cuin hän sen oli sanonut/ nijn spitali läxi hänestä cohta pois/ ja hän tuli puhtaxi.
Mark 1:43 Ja Jesus haasti händä/ ja lähetti cohta pois tyköäns/ ja sanoi hänelle:
Mark 1:44 Cadzo/ ettes kellengän mitän sano/ mutta mene/ osota idzes Papille/ ja uhra puhdistuxes edestä/ cuin Moses on heille käskenyt todistuxexi.
Mark 1:45 Mutta cosca hän meni ulos/ rupeis hän paljo saarnaman ja ilmoittaman sitä työtä/ nijn ettei hän sijtte tainnut julkisesta Caupungijn mennä/ mutta oli ulcona erinäisis paicois/ ja joca tahwolda tuldin hänen tygöns.

Vers. 22. Woimallisest ) se on/ caicki hänen saarnans oli nijncuin sen/ joca todest jotakin teke/ ja mitä hän sanoi/ se oli woimallinen ja eläwä.

II. Lucu .

Christus paranda Capernaumis halwatun/ v. 1.
Cudzu Mattheuxen/ ja syö hänen huonesans Publicanein ja synneisten cansa/ v. 13.
Wasta Phariseusten kysymyxeen/ ettei hänen Opetuslapsens paastonnet/ v. 18.
mixi hän myös sallei Opetuslastens Sabbathina catcoja tähkäpäitä/ v. 23.

Mark 2:1 JA taas muuttamain päiwäin jälken/ meni hän Capernaumijn/
Mark 2:2 Ja cohta cocounsit monda/ nijn ettei heillä sia ollut/ ei ulcommaisellacan puolella owe/ ja hän puhui heille.
Mark 2:3 JA hänen tygöns tulit/ jotca toit yhtä halwattua/ joca neljäldä cannettin.
Mark 2:4 Ja cuin ei he woinet händä lähestyä Canssan tähden/ nijn he kiscoit huonen caton/ josa hän oli/ ja caiwoit caton läpidze/ ja laskit wuoten alas/ josa halwattu macais.
Mark 2:5 Cosca Jesus näki heidän vscons/ sanoi hän halwatulle: poican/ sinun syndis annetan sinulle andexi.
Mark 2:6 Nijn siellä olit muutamat Kirjanoppenuist/ istuit ja ajattelit sydämisäns: mitä tämä näin pilcka puhu ?
Mark 2:7 Cuca woi synnit anda andexi paidzi ainoata Jumalata ?
Mark 2:8 Ja cohta cuin Jesus tunsi Hengesäns/ että he nijn idzelläns ajattelit/ sanoi hän heille: mitä te näitä ajattelette teidän sydämisän ?
Mark 2:9 Cumbi on kewiämbi sano halwatulle/ synnit annetan sinulle andexi/ taicka sanoa: nouse/ ota sinun wuotes/ ja mene ?
Mark 2:10 Mutta että te tiedäisitte ihmisen Pojalla olewan woiman maan päällä syndiä anda andexi/ nijn hän sanoi halwatulle:
Mark 2:11 Minä sanon sinulle: nouse/ ota wuotes/ ja mene cotias.
Mark 2:12 Ja hän nousi cohta/ otti wuotens ja meni ulos caickein nähden/ että he caicki hämmästyit ja cunnioidzit Jumalata/ sanoden: En me ole ikänäns sen muotoista nähnet.
Mark 2:13 JA hän läxi taas ulos meren puoleen/ ja paljo Canssa tulit hänen tygöns/ ja hän opetti heitä.
Mark 2:14 Ja cuin Jesus meni ohidze/ näki hän Lewin Alphein pojan/ istuwan Tulli ottamas/ ja hän sanoi hänelle: Seura minua.
Mark 2:15 Ja hän nousi/ ja seurais händä. Ja se tapahtui/ cosca hän atrioidzi hänen huonesans/ atrioidzi myös monda Publicani ja syndistä Jesuxen ja hänen Opetuslastens cansa: sillä nijtä oli paljo cuin händä olit seurannet.
Mark 2:16 Ja cuin Kirjanoppenet ja Phariseuxet näit hänen syöwän Publicanein ja syndisten cansa/ sanoit he hänen Opetuslapsillens: mixi hän syö ja juo Publicanein ja synneisten cansa ?
Mark 2:17 Cosca Jesus sen cuuli/ sanoi hän heille: Ei terwet tarwidze Läkäritä/ mutta sairat: en minä ole tullut cudzuman wanhurscaita/ mutta syndisitä parannuxeen.
Mark 2:18 JA Johannexen ja Phariseusten Opetuslapset paastoisit paljo/ nijn he tulit ja sanoit hänelle: mixi Johannexen ja Phariseusten Opetuslapset paastowat/ mutta ei sinun Opetuslapses paasto ?
Mark 2:19 Ja Jesus sanoi heille: Cuinga hääjoucko taita paastota/ nijncauwan cuin ylkä on heidän cansans ? Nijncauwan cuin ylkä on heidän cansans/ ei he woi paastota.
Mark 2:20 Mutta ne päiwät tulewat/ että ylkä heildä otetan pois/ ja nijnä päiwinä piti heidän paastoman.
Mark 2:21 Ei ombele kengän vtta paicka wanhaan waattesen/ sillä vsi paicka rewäise idzens cuitengin sijtä wanhasta/ ja läpi tule pahemmaxi.
Mark 2:22 Ja ei pane kengän tuoretta wijna wanhoin leileihin/ sillä tuore wijna särke leilit ja nijn wijna haascandu/ ja leilit huckanduwat/ mutta tuore wijna pitä vsijn leileihin pandaman.
Mark 2:23 JA se tapahtui/ että hän käwi Sabbathina laihoin läpidze/ nijn hänen Opetuslapsens rupeisit tien ohes tähkäpäitä catcoiman.
Mark 2:24 Ja Phariseuxet sanoit hänelle: Cadzo/ he tekewät sitä cuin ei Sabbathina sowi ?
Mark 2:25 Ja hän sanoi heille: Ettekö te ole ikänäns lukenet/ mitä Dawid teki hädilläns cosca hän isois/ ja ne jotca hänen cansans olit ?
Mark 2:26 Cuinga hän meni Jumalan huonesen/ ylimmäisen Papin AbJatharin aicana/ ja söi näkyleiwät/ joita ei kengän tohtinut syödä/ waan Papit/ ja hän andoi myös nijlle/ jotca hänen cansans olit.
Mark 2:27 Ja hän sanoi heille: Sabbathi on ihmistä warten tehty/ ja ei ihminen Sabbathia warten.
Mark 2:28 Ihmisen Poica on myös Sabbathin Herra.

Vers. 21. Paicka ) Lue Matth. 9:16.
V. 26. AbJatharin ) Tämä oli Abimelechin poica/ sentähden sano Ramattu sen tapahtunen Abimelechin aicana/ että he olit yhtähaawa Pappina. V. eod. Näkyleiwät ) Cudzutan Hebrean tawalla/ Panis facierum, se on se leipä/ joca aina silmäin edes on/ nijncuin Jumalan sanat aina meidän sydämen edes yöllä ja päiwällä oleman pitä/ Psal. 23:5. Parasti iu conspectu meo mensam.

III. Lucu .

CHristus paranda yhden miehen Sabbathina/ v. 1.
Phariseuxet pyytäwät händä tappa: sentähden mene hän erinäns meren tygö/ ja paranda monda/ v. 6.
Walidze caxitoistakymmendä Apostolita/ v. 13.
Wasta Phariseusten häwäistyxeen/ ja osotta cuinga he rickowat Pyhä Henge wastan/ v. 20.
Opetta/ cutca hänen oikiat weljens ja sisarens owat/ v. 35.

Mark 3:1 JA hän meni jällens Synagogaan/ ja siellä oli yxi ihminen/ jolla oli cuiwettu käsi.
Mark 3:2 Ja he otit hänestä waarin/ jos hän hänen Sabbathina parannais candaxens hänen päällens.
Mark 3:3 Ja hän sanoi sille ihmiselle/ jolla cuiwettu käsi oli: astu edes.
Mark 3:4 Ja hän sanoi heille: Cumbi sopi Sabbathina tehdä/ hywin eli pahoin ? henge wapahta taicka tappa ? Mutta he waickenit.
Mark 3:5 Nijn hän cadzoi heidän päällens wihaisest/ ja oli murheisans heidän sydämens cowuden tähden/ ja sanoi ihmiselle: ojenna kätes: ja hän ojensi/ ja se käsi tuli terwexi/ nijncuin toinengin.
Mark 3:5 JA Phariseuxet menit/ ja pidit Herodianein cansa neuwo händä wastan/ cuinga he hänen hucutaisit.
Mark 3:6 Mutta Jesus poickeis Opetuslastens cansa meren tygö/ ja paljo Canssa seurais händä Galileasta.
Mark 3:7 ja Judeasta/ ja Jerusalemista/ ja Idumeasta/ ja tuolda puolen Jordanin/ ja jotca Tyron ja Sidonin ymbärillä asuit/ suuri joucko/ jotca hänen tecons cuulit/ ne tulit hänen tygöns.
Mark 3:8 Ja hän käski Opetuslastens toimitta hänellens yhden wenhen Canssan tähden/ ettei he händä ahdistais:
Mark 3:9 Sillä hän oli monda parandanut/ ja caicki joita waiwattin/ tungit hänen päällens/ rupeman häneen.
Mark 3:11 Ja cuin saastaiset henget näit hänen/ langeisit he hänen eteens maahan/ huusit ja sanoit: sinä olet Jumalan Poica.
Mark 3:12 Ja hän haastoi heitä cowin händäns ilmoittamast.
Mark 3:13 JA hän astui ylös wuorelle/ ja cudzui tygöns jotca hän idze tahdoi/ ja he tulit hänen tygöns.
Mark 3:14 Ja hän sääsi ne caxitoistakymmendä oleman hänen tykönäns/ että hän heitä lähetäis saarnaman.
Mark 3:15 Ja että heillä piti woima oleman tautia parata/ ja Perkeleitä ulos aja.
Mark 3:16 Ja annoi Simonille Petarin nimen/
Mark 3:17 Ja Jacobille Zebedeuxen pojalle ja Johannexelle Jacobin weljelle/ annoi hän nimexi Boanerges/ se on/ pitkäisen pojat/
Mark 3:18 Ja Andreaxen/ ja Philippuxen/ ja Bartholomeuxen/ ja Mattheuxen/ ja Thomaxen/ ja Jacobin Alphein pojan/ ja Taddeuxen/ ja Simonin Cananeuxen/
Mark 3:19 Ja Judas Ischariothin/ joca hänen petti.
Mark 3:20 JA he tulit huonesen ja Canssa taas cocounsi/ nijn ettei heillä ollut tila syödäckän.
Mark 3:21 Ja cosca hänen omaisens sen cuulit/ menit he ja tahdoit hänen otta kijnni: sillä he sanoit: hän on mielettömäxi tullut.
Mark 3:22 MUtta Kirjanoppenet/ jotca Jerusalemist olit tullet alas/ sanoit: hänellä on Beelzebub/ ja Perkeleitten päämiehen woimalla hän aja ulos Perkeleitä.
Mark 3:23 Ja hän cudzui heidän tygöns/ ja sanoi heille wertauxilla: Cuinga taita Satanas toisen aja ulos ?
Mark 3:24 Ja jos waldacunda ercane idzens wastan/ nijn ei se waldacunda woi seiso:
Mark 3:25 Ja jos huone ercane idzens wastan/ ei se huone woi seiso:
Mark 3:26 Ja jos Satanas carca ja eroitta hänen idzens wastan/ nijn ei hän woi seiso/ mutta häwiä.
Mark 3:27 Ei woi kengän wäkewän huonesen mennä ja hänen caluans ryöstä/ ellei hän ensin sitä wäkewätä sido kijnni/ ja sijtte ryöstä hänen huonettans.
Mark 3:28 Totisest sanon minä teille: caicki synnit annetan andexi ihmisten lapsille/ pilcatkin/ joilla he Jumalata pilckawat:
Mark 3:29 Mutta joca puhu pilcka Pyhä Henge wastan/ ei hän saa ijancaickisest andexi/ mutta hän on wicapää ijancaickiseen duomioon.
Mark 3:30 Sillä he sanoit: hänellä on saastainen hengi.
Mark 3:31 JA hänen äitins ja weljens tulit/ ja seisoit ulcona/ ja lähetit händä cudzuman ulos.
Mark 3:32 Ja Canssa istui hänen ymbärilläns/ ja sanoit hänelle: Cadzo/ sinun äitis ja weljes kysywät sinua ulcona.
Mark 3:33 Hän wastais heitä/ sanoden: cuca on minun äitin ja weljen ?
Mark 3:34 Ja cosca hän oli cadzonut caickein nijden päälle/ jotca hänen ymbärilläns istuit/ sanoi hän: Cadzo minun äitin ja weljeni.
Mark 3:35 Sillä joca teke Jumalan tahdon/ hän on minun weljeni ja sisareni ja äitini.

Vers. 17. Boanerges ) Pitkäisen lapset/ se tietä/ että Johannexen piti erinomaisest kirjoittaman oikian Evangeliumin/ nijncuin wäkewän saarnan/ joca caicki peljättä/ särke/ käändä/ ja maan hedelmälisexi saatta.
V. 21. Mielettömäxi ) He pelkäisit/ että hän olis ylön paljo händäns waiwannut/ nijncuin me sanomma: sinä tulet hocarixi.
V. 22. Beelzebub ) On isoi kärwäinen/ wapsainen/ eli kärwäisten Cuningas. Sillä nijn Perkele saldi hänens hänen omildans ylöncadzo/ nijncuin suurilda pyhildä.

IV. Lucu .

Jesus istu hahdes ja opetta Canssa Jumalan waldacunnan menost wertauxilla/ ensin kylwäjäst/ v. 1.
Sijtten kyntiläst/ v. 21.
Taas siemenest/ ja Sinapist/ v. 26.
Mene meren ylidzen/ cusa nouse suuri rajuilma/ mutta hän nuhtele tuulda/ ja tule tywenäxi/ v. 35.

Mark 4:1 JA hän rupeis taas opettaman meren tykönä/ ja paljo Canssa cocounsi hänen tygöns/ nijn että hänen piti astuman hahten/ ja istuman merellä.
Mark 4:2 Ja caicki Canssa jäi maalle meren tygö/ ja hän opetti heitä paljo wertauxilla/ ja sanoi saarnasans:
Mark 4:3 cuulcat: Cadzo/ kylwäjä läxi kylwämän.
Mark 4:4 Ja kylwäis tapahdui/ että muutamat langeisit tien oheen/ nijn tulit Taiwan linnut ja söit sen.
Mark 4:5 Muutamat langeisit kiwistöhön/ josa ei paljo maata ollut/ joca cohta nousi päälle: sillä ei hänellä ollut sywä maata.
Mark 4:6 Cosca Auringo coitti/ nijn se poudittin/ sillä ei hän ollut juurtunut/ ja cuiwetui.
Mark 4:7 Ja muutamat langeisit orjantappuroihin/ ja orjantappurat caswoit/ ja tucahutit ne/ eikä candanet hedelmätä.
Mark 4:8 Ja muutamat langeisit hywän maahan/ ja se candoi hedelmän/ joca enäni ja caswoi. Ja muutamat caswoit colmenkymmenen kertaiset/ ja muutamat cuudenkymmenen kertaiset/ ja muutamat sadan kertaiset:
Mark 4:9 Ja hän sanoi heille: Jolla on corwat cuulla/ hän cuulcan.
Mark 4:10 JA cuin hän rupeis yxinäns oleman/ nijn ne/ jotca hänen ymbärilläns cahden toistakymmenen cansa olit/ kysyit häneldä sijtä wertauxest.
Mark 4:11 Ja hän sanoi heille: Teille on annettu tuta Jumalan waldacunnan salaisudet: mutta nijlle/ jotca vlcona owat/ tapahtuwat caicki wertauxen cautta/
Mark 4:12 Että he näkewäisillä silmillä näkewät/ ja ei sijttekän tunne/ ja cuulewaisilla corwilla cuulewat/ ja ei sijttekän ymmärrä/ ettei he joscus palajais/ ja heille annetaisin synnit andexi.
Mark 4:13 Ja sanoi heille: Ettekö te ymmärrä tätä wertausta/ cuinga sijs te tahdotte muut wertauxet ymmärtä.
Mark 4:14 Kylwäjä kylwä sanan/ mutta nämät owat ne jotca tien wieres owat:
Mark 4:15 Cusa sana kylwetän/ ja cuin he sen owat cuullet/ tule Satan ja otta pois sanan/ joca heidän sydämijns kylwetty oli.
Mark 4:16 Ja muutamat owat sencaltaiset/ jotca kiwistöhön kylwetyt owat: cosca he sanan cuullet owat/ ottawat he sen cohta ilolla wastan/
Mark 4:17 Ja ei ole heisä juurta/ mutta owat ajalliset/ waan cosca murhe taicka waiwa sattu sanan tähden/ nijn he cohta pahenewat.
Mark 4:18 Ja muutamat owat/ jotca orjantappuroihin kylwetyt owat:
Mark 4:19 Ne cuulewat sanan/ tämän mailman suru/ ja rickauden wiettelys/ ja muut himot tulewat ja tucahuttawat sanan/ ja saatetan hedelmättömäxi.
Mark 4:20 Ja muutamat owat/ jotca hywän maahan kylwetyt owat/ ne cuulewat sanan/ ja ottawat sen wastan/ ja hedelmöidzewät/ muutamat colmenkymmenin/ ja muutamat cuusinkymmenin/ ja muutamat sadoin kerroin.
Mark 4:21 JA hän sanoi heille: sytytetängö kyntilä panda wacan ala/ eli pöydän ala ? waan kyntiläjalcaan.
Mark 4:22 Sillä ei ole mitän peitetty/ joca ei ilmoiteta/ eikä ole salaista/ jota ei julisteta.
Mark 4:23 Jolla on corwat cuulla/ hän cuulcan.
Mark 4:24 Ja hän sanoi heille: cadzocat mitä te cuuletta. Jolla mitalla te mittatte/ sillä muut teille mittawat/ ja wielä lisäten/ jotca tämän cuuletta:
Mark 4:25 Sillä jolla on/ hänelle annetan/ ja jolla ei ole/ sekin cuin hänellä on/ otetan häneldä pois.
Mark 4:26 JA hän sanoi: nijn on Jumalangin waldacunda/ jos ihminen heittäis siemenen maahan/
Mark 4:27 Ja macais/ ja nousis yöllä ja päiwällä/ ja laiho wihotais/ ja caswais/ cosca ei hän tiedäckän.
Mark 4:28 Sillä maa hedelmöidze idzestäns/ ensin oraxen/ sijtte tähkäpään/ ja nijn täyden jywän tähkäpääs.
Mark 4:29 Mutta cosca hedelmä kypsy/ lähettä hän cohta sirpin/ sillä elon aica on läsnä.
Mark 4:30 JA hän sanoi: keneen me Jumalan waldacunnan wertamme ? eli millä wertauxella me sen wertamme ?
Mark 4:31 Se on nijncuin sinapin siemen/ cosca se kylwetän/ nijn on se wähin caickia siemenitä/ cuin maasa on/
Mark 4:32 Ja cuin hän kylwetty on/ nijn hän nouse/ ja tule suremmaxi cuin caicki ruohot/ ja teke suuret oxat/ nijn että Taiwan linnut hänen warjons alla pesiä tekewät.
Mark 4:33 Ja semmuotoisella monella wertauxella puhui hän heille: sen peräst cuin he woit cuulla/
Mark 4:34 Mutta ei hän ilman wertauxita mitän heille puhunut/ waan hän selitti caicki Opetuslapsillens erinäns.
Mark 4:35 JA sen päiwän ehtona sanoi hän heille: mengäm ylidze.
Mark 4:36 Ja he laskit Canssan/ ja otit hänen/ cuin hän oli hahdes: oli myös muita haaxia hänen cansans.
Mark 4:37 Ja suuri tuulispää nousi/ ja allot löit hahten/ nijn että se täytettin.
Mark 4:38 Ja hän oli perällä ja macais päänalaisen päällä. Ja he herätit hänen/ ja sanoit hänelle: Mestari/ etkös tottele/ että me hucumme ?
Mark 4:39 Ja cuin hän herätettin/ nuhteli hän tuulda/ ja sanoi merelle: waickene ja asetu.
Mark 4:40 Nijn tuuli asetui ja tuli juuri tywenexi. Ja hän sanoi heille: mitä te pelkätte ? Cuinga se tule/ ettei teillä ole vsco ? Ja he peljästyit sangen suurest/ ja sanoit keskenäns: cuca tämä on ? sillä tuuli ja meri owat hänelle cuuliaiset.

V. Lucu .

CHristus tulduans meren ylidze Gadarenein maalle/ cohta hänen rijwattu monelda Perkeleldä: jotca hän aja ulos/ ja saldi mennä sicalauman/ v. 1.
Palaja taas meren ylidzen/ ja päästä yhden waimon punataudist/ v. 21.
Herättä sijtte Jairuxen tyttären cuolluist. v. 35.

Mark 5:1 JA he tulit ylidze meren Gadarenein maacundaan/
Mark 5:2 Ja cuin hän läxi hahdest/ cohtais händä cohta haudoist yxi ihminen saastaiselda hengeldä rijwattu/ jolla oli maja haudois.
Mark 5:3 Ja ei woinut kengän händä cahleillacan sitoa:
Mark 5:4 Sillä hän oli vsein jalcapuis ja cahleis sidottuna/ ja hän oli särkenyt cahlet/ ja jalcapuut rickonut/ ja ei kengän woinut händä asetta.
Mark 5:5 Ja hän oli aina yötä ja päiwä wuorisa ja haudoisa/ parcui/ ja hosui idzens kiwillä.
Mark 5:6 Cosca hän näki taambana Jesuxen/ juoxi hän/ ja cumarsi händä/ huutain suurella änellä/ ja sanoi:
Mark 5:7 Mitä minun on sinun cansas Jesu/ sen corkeiman Jumalan Poica ? minä wannotan sinua Jumalan cautta/ ettes minua waiwa.
Mark 5:8 Hän sanoi hänelle: lähde vlos sinä saastainen hengi ihmisest.
Mark 5:9 Ja hän kysyi hänelle: mikä sinun nimes on ? hän wastais sanoden: Legio minun nimen on: sillä meitä on monda.
Mark 5:10 Ja hän rucoili händä suurest/ ettei hän lähetäis händä pois sijtä maacunnasta.
Mark 5:11 Nijn oli sijnä wuorten tykönä suuri sicalauma laitumellans.
Mark 5:12 Ja caicki ne Perkelet rucoilit händä/ sanoden: laske meitä sicoihin/ että me heihin menisim.
Mark 5:13 Ja Jesus salli cohta heidän. Ja saastaiset henget läxit vlos/ ja menit sicoihin. Ja lauma syöxi idzens cohdastans mereen. Ja heitä oli lähes caxi tuhatta/ jotca uppoisit mereen.
Mark 5:14 Mutta sicain caidziat pakenit/ ja saatit sanoman Caupungihin ja kylijn. Ja he menit cadzoman mitä tapahtunut oli:
Mark 5:15 Ja tulit Jesuxen tygö/ ja näit sen joca Perkeleldä rijwattu oli/ istuwan waatetettuna/ ja toimellisna/ josa Legio oli ollut/ ja he pelkäisit.
Mark 5:16 Ja ne sanelit heille jotca sen nähnet olit/ mitä sille Perkeleldä rijwatulle tapahtunut oli/ ja sigoista.
Mark 5:17 Ja he rucoilit menemän händä pois heidän maaldans.
Mark 5:18 Ja cuin hän astui hahten/ nijn se joca Perkeleldä rijwattu oli/ rucoili että hän sais hänen cansans olla.
Mark 5:19 Mutta ei Jesus händä sallinut/ waan sanoi hänelle: mene cotias omaistes tygö/ ja ilmoita heille/ cuinga suuren hywän tegon Herra on sinulle tehnyt/ ja on sinua armahtanut.
Mark 5:20 Ja hän meni/ ja rupeis saarnaman nijsä kymmenes Caupungis/ cuinga suuren hywän tegon Jesus oli hänelle tehnyt/ ja he caicki ihmettelit.
Mark 5:21 JA cuin Jesus taas meni hahdella ylidze/ cocondui paljo Canssa hänen tygöns/ ja hän oli läsnä merta.
Mark 5:22 Ja cadzo/ yxi Synagogan Päämies/ Jairus nimeldä/ ja cuin hän näki hänen/ langeis hän hänen jalcains tygö:
Mark 5:23 Ja rucoili händä suurest/ sanoden: minun tyttären on wijmeiselläns/ tule/ ja pane kätes hänen päällens/ että hän paranis ja eläis.
Mark 5:24 Nijn hän meni hänen cansans/ ja paljo Canssa seurais händä/ ja ahdistit händä.
Mark 5:25 JA yxi waimo/ joca oli sairastanut punaist tautia caxitoistakymmendä ajastaica:
Mark 5:26 Ja oli paljo kärsinyt monelda Läkärildä/ ja oli culuttanut caiken hywydens/ eikä mitän apua tundenut/ waan tullut paljo pahemmaxi.
Mark 5:27 Cosca hän cuuli Jesuxesta/ tuli hän joucon seas taca/ ja rupeis hänen waatteisins:
Mark 5:28 Sillä hän sanoi: jos minä ainoastans saan ruweta hänen waatteisins/ nijn minä paranen.
Mark 5:29 Ja hänen werilähtens cohta cuiwettui/ ja hän tunsi ruumisans/ että hän oli hänen widzauxestans parattu.
Mark 5:30 Ja Jesus tunsi cohta idzesäns woiman/ joca hänestä lähtenyt oli/ ja käänsi hänens Canssan seas/ ja sanoi: cuca rupeis minun waatteisin?
Mark 5:31 Ja hänen Opetuslapsens sanoit hänelle: Sinä näet että Canssa sinua ahdista ymbärins/ ja sinä sanot: cuca minuun rupeis ?
Mark 5:32 Ja hän cadzoi ymbärins/ että hän sen näkis:
Mark 5:33 Mutta waimo pelkäis ja wapis/ sillä hän tiesi mitä hänen cohtans tapahtunut oli: Nijn hän tuli ja langeis hänen eteens/ ja sanoi caiken totuden.
Mark 5:34 Mutta hän sanoi hänelle: tyttären/ sinun uscos paransi sinun/ mene rauhaan ja ole terwe widzauxestas.
Mark 5:35 COsca hän wielä puhui/ tulit muutamat Synagogan Päämieheldä: Jotca sanoit: sinun tyttäres on cuollut/ mitäs sillen Mestarita waiwat ?
Mark 5:36 Cosca Jesus cuuli sen sanan sanottawan/ sanoi hän cohta Synagogan Päämiehelle: älä pelkä/ ainoastans usco.
Mark 5:37 Ja ei hän sallinut/ että jocu händä piti seuraman/ waan Petari ja Jacobus/ ja Johannes Jacobin weli.
Mark 5:38 Ja hän tuli Synagogan Päämiehen huonesen/ ja näki tohun/ ja ne jotca itkit ja parguit:
Mark 5:39 Ja hän meni huonesen/ ja sanoi heille: mitä te hymisettä ja itkettä ? Ei ole lapsi cuollut/ waan maca.
Mark 5:40 Ja he nauroit händä. Mutta cosca hän oli caicki ajanut ulos/ otti hän lapsen Isän ja äitin cansans/ ja ne jotca hänen cansans olit/ ja menit sinne/ cusa lapsi macais/ rupeis lapsen käteen/ ja sanoi hänelle:
Mark 5:41 Talitha cumi/ se on sanottu/ pijcainen/ minä sanon sinulle/ nouse ylös. Ja cohta pijca nousi/ ja käwi.
Mark 5:42 Ja hän oli cahdentoistakymmenen ajastaicainen.

Ja he hämmästyit suurella hämmästyxellä. Ja hän haastoi heitä cowin/ ettei kengän sitä sais tietä/ ja hän käski anda hänelle syötäwätä.
Vers. 6. Huutain ) Perkelet peljästyvät Christuxen läsnä olemisest/ jonga he tietäwät olewan heidän Duomarins/ ja että hän oli tullut särkemän heidän töitäns/ 1. Ioh. 3:8.

VI. Lucu .

Jesus tule Isäns maalle/ cusa hän cadzotan ylön/ v. 1.
saarna jocapaicas/ ja lähettä Apostolins saarnaman ja ihmeitä tekemän/ v. 7.
Cuin Herodes sen cuule/ luule hän sen Johannexexi/ jonga caulan hän oli andanut leicata fangiudes/ v. 14.
Jesus mene meren ylidzen corpeen/ cusa hän ruocki wijsi tuhatta miestä wähällä waralla/ v. 30.
tule heidän tygöns käyden weden päällä/ v. 45.
Tulduans Genezarethin maalle paranda monda sairasta/ v. 53.

Mark 6:1 JA hän läxi sieldä ja meni Isäns maalle/ ja hänen Opetuslapsens seuraisit händä.
Mark 6:2 Ja cuin Sabbathi oli/ rupeis hän Synagogas opettaman/ ja monda jotca cuulit/ hämmästyit/ sanoden: custa tällä nämät owat ? ja mikä wijsaus hänelle annettu on/ että sencaltaiset wäkewät työt hänen kättens cautta tapahtuwat ?
Mark 6:3 Eikö tämä ole se seppä/ Marian poica/ Jacobin ja Josen ja Judan ja Simonin weli ? eikö myös hänen sisarens ole täsä meidän cansam ? Ja he pahenit hänesä.
Mark 6:4 Mutta Jesus sanoi heille: ei Prophetat mualla cadzota ylön cuin Isäns maalla/ ja langoins seas/ ja cotonans.
Mark 6:5 Ja ei hän woinut siellä yhtän wäkewätä työtä tehdä/ waan ainoastans pani kätens harwain sairasten päälle/ ja paransi heitä.
Mark 6:6 Ja ihmetteli heidän epäuscoans. Ja hän waelsi ymbärins kyliä opettain ymbäristöllä.
Mark 6:7 JA cudzui ne caxitoistakymmendä/ ja rupeis nijtä caxin ja caxin lähettämän/ ja andoi heille woiman saastaisia hengiä wastan.
Mark 6:8 Ja kielsi heitä mitän ottamast tielle cansans/ mutta ainoastans sauwan/ ei lauckua/ ei leipä/ ei raha cuckaroon/ mutta oleman kengäs:
Mark 6:9 Ja ettei he pukis cahta hametta päällens.
Mark 6:10 Ja hän sanoi heille: cuhunga huonesen te tuletta/ nijn olcat sijnä/ nijncauwan cuin te sieldä menette pois.
Mark 6:11 Ja jotca ei teitä hywäile/ eikä cuule/ nijn mengät pois sieldä/ ja pyhkikät tomukin/ cuin teidän jalcain alla on/ heille todistuxexi. Totisest sanon minä teille: Sodomalle ja Gomorralle on duomio päiwänä huokiambi/ cuin sille Caupungille.
Mark 6:12 Ja he läxit ja saarnaisit parannusta tekemän.
Mark 6:13 Ja ajoit ulos monda Perkelettä/ ja woitelit öljyllä monda sairasta/ ja paransit.
Mark 6:14 JA Cuningas Herodes sai sen cuulla ( sillä hänen nimens oli jo julistettu ) ja sanoi: Johannes joca casti on nosnut cuolleista/ ja sentähden woima waicutta hänesä.
Mark 6:15 Muutamat sanoit: se on Elias: mutta muutamat sanoit: se on yxi Propheta taicka nijncuin jocu Prophetaista.
Mark 6:16 Cosca Herodes sen cuuli/ sanoi hän: se on Johannes/ jonga caulan minä annoin leicata/ hän on cuolleista nosnut.
Mark 6:17 Sillä Herodes oli lähettänyt Johannest ottaman kijnni/ ja pani hänen tornihin/ Herodiaxen hänen weljens Philippuxen emännän tähden/ jonga hän oli nainut.
Mark 6:18 Sillä Johannes oli Herodexelle sanonut: ei sowi sinun pitä weljes emändätä.
Mark 6:19 Ja Herodias wäijyi händä tappaxens/ mutta ei hän saanut.
Mark 6:20 Sillä Herodes pelkäis Johannest/ että hän tiesi hänen hurscaxi ja pyhäxi miehexi/ ja otti waarin hänestä/ ja cuuli händä mones asias/ ja cuuldeli händä mielelläns.
Mark 6:21 JA cosca sowelias päiwä tuli/ että Herodes syndymä päiwänäns teki ehtolisen ylimmäisillens ja Päämiehille/ ja esimiehille Galileas/
Mark 6:22 Ja Herodiaxen tytär tuli sisälle/ ja hyppäis/ ja se kelpais Herodexelle ja ynnä atrioidzewille. Nijn Cuningas sanoi pijcalle: ano minulda mitäs tahdot/ ja minä annan sinulle.
Mark 6:23 Ja hän wannoi hänelle: mitä ikänäns sinä minulda anot/ nijn minä annan sinulle/ ehkä puolen waldacunnastani.
Mark 6:24 Hän meni ja sanoi äitillens: mitä minun pitä anoman ? se sanoi: Johannes Castajan päätä.
Mark 6:25 Ja hän taas meni kijrust Cuningan tygö/ anoi ja sanoi: minä tahdon/ ettäs minun annat cohta Johannes Castajan pään fatis.
Mark 6:26 Nijn Cuningas tuli murhellisexi/ cuitengin walans ja ynnä atrioidzewaisten tähden/ ei hän tahtonut häneldä kieldä.
Mark 6:27 Ja Cuningas lähetti cohta murhajan ja käski hänen pääns tuoda sisälle.
Mark 6:28 Nijn hän meni ja leickais hänen caulans tornis/ Ja toi pään fatis/ ja annoi pijcalle/ ja pijca andoi äitillens.
Mark 6:29 Cosca hänen Opetuslapsens sen cuulit/ tulit he ja otit hänen ruumins/ ja panit hautaan.
Mark 6:30 JA Apostolit coconnuit Jesuxen tygö/ ja ilmoitit hänelle caicki mitä he teit ja opetit.
Mark 6:31 Ja hän sanoi heille: tulcat te ainoastans erinäns corpeen/ ja lewätkät wähä sillä siellä oli monda/ jotca menit ja tulit/ nijn ettei he syödäckän joutanet.
Mark 6:32 Ja hän meni hahdella erinäiseen siaan/ ja Canssa näki hänen matcustawan/ ja moni tunsi hänen.
Mark 6:33 Ja juoxit sinne jalcaisin caikista Caupungeista/ ja he ennätit heitä/ ja he coconnuit hänen tygöns.
Mark 6:34 Ja Jesus läxi ulos/ ja näki paljo Canssa/ ja hän armahti heitä: sillä he olit nijncuin lambat ilman paimeneta: Ja rupeis heille opettaman.
Mark 6:35 JA cosca päiwä paljo culunut oli/ tulit Opetuslapset hänen tygöns/ sanoden:
Mark 6:36 Tämä on erimaa/ ja aica on jo culunut/ laske heitä menemän kylijn ja majoin/ ostaman heillens leipä: sillä ei heillä ole syötäwätä. Mutta hän sanoi heille: Andacat te heille syötäwätä.
Mark 6:37 Ja he sanoit hänelle: pitäkö meidän menemän cahdella sadalla penningillä leipä ostaman/ ja andaman heidän syödä ?
Mark 6:38 Mutta hän sanoi heille: mondaco leipä teillä on ? mengät ja cadzocat. Ja cosca he cadzoit/ sanoit he: wijsi/ ja caxi cala.
Mark 6:39 Ja hän käski heidän caicki istutta atrioidzeman/ erijouckoihin wiherjäisen ruohon päälle.
Mark 6:40 Ja he istuit joucois sadoin ja wijsinkymmenin.
Mark 6:41 Ja cuin hän otti he wijsi leipä ja caxi cala/ cadzoi hän Taiwasen/ kijtti ja mursi leiwät/ ja andoi Opetuslapsillens panna nijden eteen/ ja ne caxi cala jacoi hän caikille.
Mark 6:42 Ja he söit caicki ja rawittin.
Mark 6:43 Ja he corjaisit caxitoistakymmendä täysinäistä Coria muruja/ ja myös caloista.
Mark 6:44 Ja nijtä cuin söit/ oli wijsi tuhatta miestä.
Mark 6:45 JA hän käski cohta Opetuslapsens astu hahteen menemän meren ylidze Bethsaidaan/ sijhenasti cuin hän päästäis Canssan.
Mark 6:46 Ja cosca hän oli päästänyt heidän tyköäns/ meni hän mäelle rucoileman.
Mark 6:47 Ja ehtona oli haaxi keskellä merta/ ja hän yxinäns maalla.
Mark 6:48 Ja hän näki heidän hädäs soutawan/ sillä heillä oli wastainen. Ja liki neljändenä yön wartiona tuli hän heidän tygöns käyden weden päällä.
Mark 6:49 Ja tahdoi mennä heidän ohidzens.
Mark 6:50 Ja cuin he näit hänen käywän weden päällä/ luulit he olewan Köpelin/ ja huusit: sillä caicki näit hänen ja hämmästyit.
Mark 6:51 Ja hän puhui cohta heidän cansans/ ja sanoi heille: olcat hywäs turwas/ Minä olen/ älkät peljätkö. Ja hän astui heidän tygöns hahteen/ ja tuuli heikeni. Ja he hämmästyit/ ja ihmettelit suurest:
Mark 6:52 Sillä ei he ymmärtänet leiwistäkän/ waan heidän sydämens oli soennut.
Mark 6:53 JA cuin he olit mennet ylidze/ tulit he Genezarethin maalle/ ja laskit satamaan.
Mark 6:54 Ja cuin he menit ulos hahdesta/ nijn he cohta tunsit hänen:
Mark 6:55 Ja juoxit ymbäri caiken sen maacunnan/ ja rupeisit sairaita wiemän wuoteisans sinne/ cusa he cuulit hänen olewan/
Mark 6:56 Ja cuhunga hän meni sisälle kylihin eli Caupungeihin/ taicka majoihin/ nijn he panit cujille sairaita/ ja rucoilit händä/ että he ainoastans hänen waatteins palteseen saisit ruweta. Ja nijn monda cuin häneen rupeis/ parani.

Vers. 13. Öljyllä ) Öljy paransi sairat/ josta sijtte hullust yxi Sacramenti tehtein cuolewaisten tähden. Joca parammmin pidäis cudzuttaman Magdalenan woitexi: sillä hän woiteli myös Christusta hautamisexi/ Matth. 26:7.
V. 52. Ymmärtänet ) se on/ Sencaltaisist tegoist/ piti heidän wahwistaman uscons/ ja ei pelkämän köpelitä.

VII. Lucu .

Jesus puhu Phariseusten cansa wanhimmitten säädyistä/ jotca he owat ottanet pitäxens/ unhottain Jumalan käskyt/ v. 1.
Opetta heitä/ millä ihminen saastutetan/ v. 14.
Tulduans Tyruxen ja Sidonin rajoihin/ autta Grekin waimon tyttären Perkelestä/ v. 24.
Tule taas Galilean meren tygö/ cusa hän paranda cuuroin/ joca myös myckä oli/ v. 32.

Mark 7:1 JA hänen tygöns cocounsi Phariseuxet/ ja muutamat Kirjanoppenuista/ jotca Jerusalemist tullet olit:
Mark 7:2 Ja cuin he näit muutamat hänen Opetuslapsistans yhteisillä/ se on/ pesemättömillä käsillä syöwän leipä/ laitit he sitä:
Mark 7:3 Sillä ei Phariseuxet eikä Judalaiset syö ellei he usein pese käsiäns/ pitäin wanhembain säätyjä/ ja cuin he Turuldakin tulewat/ ei he syö pesemätä.
Mark 7:4 Ja he otit paljo muutakin pitäxens/ cuin on: juomaastiain/ kiwiastiain/ ja waskiastiain/ ja pöytäin pesemiset.
Mark 7:5 Sijtte kysyit Phariseuxet ja Kirjanoppenet hänelle: mixei sinun Opetuslapses waella wanhembain säädyis/ mutta syöwät pesemättömillä käsillä leipä ?
Mark 7:6 Nijn hän sanoi heille: Esaias on hywästi teistä ulcocullaisista ennustanut/ nijncuin kirjoitettu on: Tämä Canssa cunnioidze minua huulilla/ mutta heidän sydämens on caucana minusta.
Mark 7:7 Turhan he minua palwelewat/ opettain sitä oppia/ cuin on ihmisten käsky.
Mark 7:8 Te hyljätte Jumalan käskyt/ ja pidätte ihmisten säädyt/ kiwiastiain ja juomaastiain pesemisestä/ ja teettä monda muuta sencaltaista.
Mark 7:9 Ja hän sanoi heille: aiwa peräti te hyljätte Jumalan käskyn/ ja teidän säätyn te pidätte/
Mark 7:10 Sillä Moses sanoi: sinun pitä cunnioidzeman Isäs ja äitiäs/ ja joca kiroile Isäns ja äitiäns/ hänen pitä totisest cuoleman.
Mark 7:11 Mutta te sanotta: jos jocu sano Isällens taicka äitillens/ Corban/ se on/ Jumalalle on se annettu/ cuin sinun olis pitänyt minulda tarpexes saaman/ hän teke hywin/
Mark 7:12 Ja nijn et te salli hänen mitän tehdä Isällens taicka äitillens:
Mark 7:13 Ja ricotta Jumalan käskyn teidän säädyillän/ cuin te säätänet oletta. Ja sencaltaista te teettä monda muuta.
Mark 7:14 JA hän cudzui tygöns caiken Canssan/ ja sanoi heille: cuulcat caicki minua ja ymmärtäkät/
Mark 7:15 Ei mene ulco mitän ihmiseen/ cuin hänen saastutta taita/ mutta ne cuin ihmisest tulewat ulos/ ne saastuttawat ihmisen.
Mark 7:16 Jos jollakin on corwat cuulla/ se cuulcan.
Mark 7:17 Ja cosca hän Canssan tykö meni huonesen/ kysyit hänen Opetuslapsens häneldä tästä wertauxesta.
Mark 7:18 Ja hän sanoi heille: olettaco tekin nijn ymmärtämättömät ? ettekö wielä ymmärrä ? että caicki cuin ulco mene ihmisehen/ ei se händä saastuta ?
Mark 7:19 Sillä ei se mene hänen sydämehens/ mutta wadzaan/ ja mene luonnollisest ulos/ joca caicki ruat puhdista.
Mark 7:20 Ja hän sanoi: mitä ihmisest tule ulos/ se saastutta ihmisen/
Mark 7:21 Sillä ihmisten sydämist tulewat ulos pahat ajatuxet/ huorus/ salawuoteus/ miestappo/
Mark 7:22 warcaus/ ahneus/ petos/ wiettelys/ häpemättömys/ pahansuomus/ Jumalan pilcka/ coreus ja hulluus.
Mark 7:23 Caicki nämät sisäldä tulewat ulos/ ja saastuttawat ihmisen.
Mark 7:24 NIjn hän nousi/ ja meni sieldä Tyrin ja Sidonin maan ärijn/ ja meni huonesen/ eikä tahtonut sitä kenellekän anda tietä.
Mark 7:25 Ja ei hän tainnut cuitengan sala olla/ sillä cohta cuin yxi waimo cuuli hänestä/ jonga wähä tytär saastaiselda hengeldä rijwattu oli/ tuli ja langeis hänen jalcains juuren/
Mark 7:26 Joca oli Grekiläinen/ Syrophenisias syndynyt/ ja hän rucoili händä ajaman pois Perkelettä hänen tyttärestäns.
Mark 7:27 Nijn Jesus sanoi hänelle: Salli ensin lapset rawita. Sillä ei ole se cohtullinen/ otta lasten leipä/ ja heittä penicoille.
Mark 7:28 Hän wastais ja sanoi hänelle: tosin Herra/ syöwät penicatkin pöydän alla lasten muruista.
Mark 7:29 Ja hän sanoi hänelle: tämän puhen tähden mene/ jo Perkele läxi sinun tyttärestäs.
Mark 7:30 Ja cuin hän meni cotians/ löysi hän Perkelen lähtenexi/ ja tyttärens macawan wuotes.
Mark 7:31 JA taas cuin hän läxi Tyrin ja Sidonin maan äristä/ tuli hän Galilean meren tygö/ kymmenen Caupungin maan ärten keskidze.
Mark 7:32 Ja he toit hänen tygöns cuuroin/ joca myös myckä oli/ ja he rucoilit händä paneman kätens hänen päällens.
Mark 7:33 Ja hän otti hänen erinäns Canssasta/ ja pisti sormens hänen corwijns/ sylki ja rupeis hänen kieleens/
Mark 7:34 Cadzahtain Taiwasen/ huocais ja sanoi hänelle: hephethah/ se on/ aukene.
Mark 7:35 Ja cohta aukenit hänen corwans/ ja hänen kielens side pääsi wallallens/ ja puhui selkiäst.
Mark 7:36 Ja hän haasti heidän kellengän sanomast. Mutta jota enämmin hän haasti/ sitä enämmin he ilmoitit.
Mark 7:37 Ja he suurest hämmästyit/ sanoden: hywästi hän caicki teki/ cuuroit hän teki cuuleman/ ja mykät puhuman.

Vers. 2. Yhteisillä ) Laki cudzu sen pyhäxi/ joca on eroitettu Jumalan palweluxeen: Taas sitä wastan cudzuit he sen yhteisexi/ joca saastainen ja sopimatoin Jumalan palweluxeen oli.
v. 11. Corban ) On uhri/ ja tärkimmäst sanottu: racas Isä/ minä annan sinulle sen mielelläni: mutta se on Corban/ minä annan sen paremmaxi hyödytyxexi/ andain sen Jumalalle/ ja ei sinulle/ joca sinua myös enämmän autta.
v. 22. Hulluus ) Se on/ ilkeys ja häpemättömys lähimmäistäns wastan: nijncuin ne jotca coreudella/ ja ylpeydellä muita ylöncadzowat.

VIII. Lucu .

Jesus ruocki neljä tuhatta ihmistä ihmellisest/ v. 1.
Phariseuxet anowat häneldä merckiä/ waan se kieldän heildä pois/ v. 10.
Hän wara Opetuslapsians Phariseusten hapatuxest/ v. 14.
Anda sokelle näköns Bethsaidas/ v. 22.
Tulduans Cesareaan/ kysy hän Opetuslastens usco hänestä/ v. 27.
Ilmoitta heille kärsimisens/ neuwoden heitä kärsimyxeen ja tunnustuxes lujana pysymän/ v. 31.

Mark 8:1 NIjnä päiwinä/ cosca sangen paljo Canssa oli/ eikä ollut heillä mitän syömist/ cudzui Jesus Opetuslapset tygöns/ ja sanoi heille:
Mark 8:2 Minä armahdan Canssa: sillä he owat jo colme päiwä wijpynet minun tykönäni/ ja ei ole heillä mitän syömist/
Mark 8:3 Ja jos minä päästän heidän minun tyköni cotians syömätä/ nijn he waipuwat tielle: sillä muutamat olit heistä cauca tullet.
Mark 8:4 Wastaisit händä Opetuslapset: custa jocu woi näitä rawita leiwillä täsä erämaas ?
Mark 8:5 Ja hän kysyi heille: mondaco leipä teillä on ? he sanoit: seidzemen.
Mark 8:6 Ja hän käski Canssan istua atrioidzeman maan päälle. Ja hän otti ne seidzemen leipä/ cuin hän kijttänyt oli/ mursi hän ja andoi Opetuslastens/ ja he panit Canssan eteen.
Mark 8:7 Ja heillä oli myös wähä calaisita/ ja hän kijtti/ ja käski ne myös panda eteen.
Mark 8:8 Nijn he söit/ ja rawittin. Ja he corjaisit tähtet/ cuin jäänet olit/ seidzemen coria muruja.
Mark 8:9 Ja nijtä cuin söit oli liki/ neljä tuhatta. Ja hän päästi heidän.
Mark 8:10 JA hän astui cohta Opetuslastens cansa hahten/ ja tuli Dalmanuthan maan ärijn.
Mark 8:11 Ja Phariseuxet tulit ja rupeisit häneldä kysymän/ kiusaisit händä/ pyyten häneldä merckiä Taiwast.
Mark 8:12 Ja hän huocais henges ja sanoi: mixi tämä sucu merckiä pyytä ? totisest sanon minä teille: Ei tälle sugulle anneta merckiä.
Mark 8:13 Ja hän jätti heidän/ ja astui taas hahteen/ ja meni ylidze meren.
Mark 8:14 JA he olit unohtanet otta leipä cansans/ eikä ollut heillä enä cuin yxi leipä hahdes myötäns.
Mark 8:15 Ja hän käski heitä/ sanoden: cadzocat ja carttacat Phariseusten hapatuxest/ ja Herodexen hapatuxest.
Mark 8:16 Ja he ajattelit keskenäns/ sanoden: ei meillä ole leipä.
Mark 8:17 Ja cuin Jesus sen ymmärsi/ sanoi hän heille: mitä te kyselettä/ ettei teillä ole leipä ? ettäkö te wielä ymmärrä ? wieläkö teillä nyt on cowettu sydän ?
Mark 8:18 Silmät teillä on/ ja et te näe/ corwat teillä on/ ja et te cuule:
Mark 8:19 Ettäkö te muista/ cosca minä wijsi leipä mursin/ wijdelle tuhannelle ihmiselle/ cuinga monda täysinäistä coria te silloin tähteitä corjaisitta.
Mark 8:20 He sanoit: caxitoistakymmendä. Nijn myös cosca minä ne seidzemen mursin/ neljälle tuhannelle/ cuinga monda täysinäistä coria tähteitä te silloin corjaisitta ? he sanoit: seidzemen.
Mark 8:21 Ja hän sanoi heille: mixet te sijs ymmärrä ?
Mark 8:22 JA hän tuli Bethsaidaan/ ja he toit yhden sokian/ ja rucoilit händä/ että hän rupeis häneen.
Mark 8:23 Ja hän rupeis sen sokian käteen/ ja ulos wei hänen kyläst: ja sylki hänen silmijns/ ja pani kätens hänen päällens/ ja kysyi hänelle/ jos hän jotakin näkis.
Mark 8:24 Nijn hän cadzoi ylös ja sanoi: Minä näen ihmiset käyskendelewän nijncuin minä puita näkisin.
Mark 8:25 Sijtte hän taas pani kätens hänen silmäins päälle/ ja andoi hänen taas cadzoa. Ja se tuli paratuxi/ nijn että hän näki caicki selkiäst.
Mark 8:26 Ja hän lähetti hänen cotians/ sanoden: älä kylään mene/ älä myös kellengän tätä siellä sano.
Mark 8:27 JA Jesus meni Opetuslastens cansa nijhin kylijn Cesarean tygö/ joca cudzutan Philippi. Ja hän kysyi tiellä Opetuslapsillens/ sanoden: kenengä sanowat ihmiset minun olewan ?
Mark 8:28 He wastaisit: Johannes Castajan/ muutamat Elian/ muutamat jongun Prophetaista.
Mark 8:29 Ja hän sanoi heille: kenengästä te sanotta minun olewan ? Petari wastais/ ja sanoi hänelle: sinä olet Christus.
Mark 8:30 Ja hän haasti heitä kellengän hänestä sanomast.
Mark 8:31 Ja hän rupeis heitä opettaman/ ja sanoi: ihmisen Poica on paljo kärsiwä/ ja hyljätän wanhimmilda ja ylimmäisildä Papeilda/ ja Kirjanoppeneilda/ ja tapetan/ ja colmandena päiwänä hän ylösnouse: nijn hän puhui tämän puhen julkisest.
Mark 8:32 Ja Petari otti hänen tygöns/ rupeis händä nuhteleman.
Mark 8:33 Mutta hän käänsi idzens/ ja cadzoi Opetuslastens puoleen/ nuhteli Petarita/ sanoden: mene pois minun tyköni Satan/ sillä et sinä ymmärrä mitkä Jumalan owat/ waan mitä ihmisten on.
Mark 8:34 Ja hän cudzui tygöns Canssan ja Opetuslapsens/ ja sanoi heille: cuca minua tahto seurata/ hän kieldäkän idzens/ ja ottacan ristins päällens/ ja seuratcan minua.
Mark 8:35 Sillä cuca ikänäns tahto hengens hucutta minun ja Evangeliumin tähden/ se hänen wapahta:
Mark 8:36 Sillä mitä se autta ihmistä/ jos hän woitais caiken mailman/ ja sais sielullens wahingon ?
Mark 8:37 Eli mitä ihminen anda sieluns lunastuxexi ?
Mark 8:38 Mutta joca häpe minua ja minun sanani täsa pahas ja syndises sugus/ sitä myös pitä ihmisen Pojan häpemän/ cosca hän tule Isäns cunnias pyhäin Engelitten cansa.

Vers. 24. Puita ) Hän näke wielä nyt pimiäst/ nijncuin cosca jocu näke ihmisen caucana nijncuin puun eli cannon. Nijn on myös meidän alcum tuta Christust/ heicko/ mutta se tule aina wahwemmaxi ja selwemmäxi.

IX. Lucu .

Jesus kircastetan heidän nähtens wuorella: hän opetta heitä Elian tulemisest ennen Herran päiwä/ v. 1.
hänen eteens tuodan rijwattu mykäldä hengeldä/ jota Opetuslapset ei taitanet aja ulos: mutta hän aja/ v. 14.
hän sano heille kärsimisestäns/ ja neuwo heitä yximielisyteen ja nöyryteen/ v. 30.
Silloin sanotan hänelle yhdest/ joca teki ihmeitä hänen nimeens/ v. 38.
Käske heidän wälttä pahennusta/ ja olla yximielisnä/ v. 42.

Mark 9:1 Ja hän sanoi heille: totisest sanon minä teille: muutamat näistä/ jotca täsä seisowat/ ei pidä cuolemata maistaman/ sijhenasti cuin he näkewät Jumalan waldacunnan woimalla tulewan.
Mark 9:2 JA cuuden päiwän peräst/ otti Jesus tygöns Petarin ja Jacobin ja Johannexen/ ja wei heidän corkialle wuorelle erinäns/ ja hän kircastettin heidän nähtens/
Mark 9:3 Ja hänen waattens tulit kijldäwäxi ja sangen walkiaxi nijncuin lumi/
Mark 9:4 ettei yxikän waatten painaja taida nijn walkiaxi paina maan päällä. Ja heille ilmestyi Elias ja Moses/ jotca puhelit Jesuxen cansa.
Mark 9:5 Ja Petari sanoi Jesuxelle: Rabbi/ hywä on meidän täsä olla/ tehkämme tähän colme maja/ sinulle yxi/ Mosexelle yxi ja Elialle yxi.
Mark 9:6 Waan ei hän tiennyt mitä hän puhui: sillä he olit hämmästynet.
Mark 9:7 Ja pilwi tuli ja warjois heitä. Ja äni tuli pilwest/ sanoden: Tämä on minun racas Poican/ cuulcat händä.
Mark 9:8 Ja cohta cuin he ymbärins cadzahdit/ ei he ketän nähnet/ mutta Jesuxen yxinäns heidän cansans.
Mark 9:9 Cosca he menit alas wuorelda/ kielsi Jesus heidän kellengän nijtä sanomast cuin he näit/ sijhenasti cuin ihmisen Poica cuolleista ylösnousis.
Mark 9:10 Ja he pidit sen sanan mielesäns/ ja tutkeit keskenäns/ mitä se olis cuin hän sanoi: ylösnosta cuolluista.
Mark 9:11 Ja he kysyit hänelle/ sanoden: mikä se on cuin Kirjanoppenet sanowat: Elian pitä ensin tuleman ?
Mark 9:12 Hän wastais/ ja sanoi heille: Elias tosin tule ensin ja toimitta caicki. Ja nijncuin on ihmisen Pojasta kirjoitettu/ hänen pitä paljo kärsimän/ ja ylöncadzottaman.
Mark 9:13 Mutta minä sanon teille: Elias on tullut/ ja he teit hänelle mitä he tahdoit/ nijncuin hänestä kirjoitettu oli.
Mark 9:14 JA cuin hän tuli Opetuslastens tygö/ näki hän paljo Canssa heidän ymbärilläns ja Kirjanoppenet kyselewän heildä.
Mark 9:15 Ja cuin caicki Canssa näit hänen/ hämmästyit he/ ja wastan juosten terwetit händä.
Mark 9:16 Ja hän kysyi Kirjanoppenuilda/ mitä te kyselittä keskenän ?
Mark 9:17 Nijn yxi Canssan seast wastais/ ja sanoi: Mestari/ minä toin sinun tygös poicani/ jolla on myckä hengi:
Mark 9:18 Ja cosca hän rupe hänen kimpuuns/ nijn hän repele händä/ ja hän wahtu/ ja kiristele hambaitans/ ja cuiwettu. Ja minä sanoin sinun Opetuslapsilles/ että he ajaisit hänen ulos/ ja ei he woinet.
Mark 9:19 Nijn hän wastais ja sanoi: sinä uscotoin sucucunda/ cuinga cauwan minun pitä oleman teidän cansan ? cuinga cauwan minä teitä kärsin ? tuocat händä minun tygöni.
Mark 9:20 Ja he toit sen hänen tygöns. Ja cohta cuin hengi näki hänen/ rewäis hän händä/ ja langeis maahan ja kieritteli händäns ja wahtui.
Mark 9:21 Ja hän kysyi hänen Isällens: cuinga paljo aica sijtte on/ cuin tämä on hänelle tullut ? hän sanoi/ lapsudest.
Mark 9:22 Ja hän heitti hänen usein tuleen ja wesijn/ että hän hucutais hänen. Mutta jos sinä jotakin woit/ nijn armahda meidän päällem ja auta meitä.
Mark 9:23 Nijn sanoi Jesus hänelle: jos sinä sen uscot/ sillä caicki owat uscowaisille mahdolliset.
Mark 9:24 Ja cohta pojan Isä huusi itkein/ ja sanoi: Herra/ minä uscon/ auta minun epäuscoani.
Mark 9:25 Cosca Jesus näki/ että Canssa juoxi tygö/ nuhteli hän sitä saastaist henge/ sanoden: sinä myckä ja cuuroi hengi/ minä käsken sinua/ mene ulos hänestä/ ja älä enä hänen sisällens mene.
Mark 9:26 Nijn se hengi parcui/ ja repeli cowan händä/ ja ulos läxi. Ja se tuli nijncuin cuollu/ nijn että moni sanoi: hän on cuollut.
Mark 9:27 Mutta Jesus tartui hänen käteens/ ja nosti hänen/ ja se nousi.
Mark 9:28 Ja cuin hän oli huonesen mennyt/ kysyit hänen Opetuslapsens häneldä salaisest: mixemme woinet händä aja ulos ?
Mark 9:29 Ja hän sanoi: tämä lai ei taida millän muulla cuin rucouxella ja paastolla ulosmennä.
Mark 9:30 JA he läxit sieldä ja waelsit Galilean läpidze/ eikä tahtonet sitä kellengän sanoa.
Mark 9:31 Nijn hän opetti Opetuslapsians/ ja sanoi heille: ihmisen Poica ylönannetan ihmisten käsijn/ ja he tappawat hänen/ ja cuin hän on tapettu/ nijn hän colmandena päiwänä ylösnouse.
Mark 9:32 Mutta ei he ymmärtänet sitä cuin hän sanoi: ja pelkäisit myös häneldä kysyä.
Mark 9:33 JA hän tuli Capernaumijn/ ja cotona olles/ kysyi hän heille: mitä te tiellä keskenän kyselittä ?
Mark 9:34 Mutta he waickenit: sillä he olit kysynet keskenäns/ cuca heistä suurin olis.
Mark 9:35 Ja cuin hän istui/ cudzui hän ne caxitoistakymmendä/ ja sanoi heille: joca tahto ensimäinen olla/ sen pitä oleman caickein wijmeisen/ ja caickein palwelian.
Mark 9:36 Ja nijn hän otti yhden lapsen/ ja asetti heidän keskellens.
Mark 9:37 Ja cuin hän otti sen sylijns/ sanoi hän heille: Cuca yhden taencaltaisen lapsen corja minun nimeni tähden/ se corja minun/ ja joca minun corja/ ei hän minua corja/ mutta sen joca minun lähetti.
Mark 9:38 MUtta Johannes wastais hänelle/ sanoden: Mestari/ me näimme yhden sinun nimelläs Perkeleitä ulosajawan/ ja ei hän seura meitä/ ja me kielsim händä meitä seuramast.
Mark 9:39 Nijn Jesus sanoi: ei teidän pitänyt händä kieldämän: sillä ei kengän tee jotacuta woimallista työtä minun nimeni cautta/ joca cohta pahast puhu minusta.
Mark 9:40 Sillä joca ei ole meitä wastan/ se on meidän cansam.
Mark 9:41 Ja cuca juotta teitä wesi picarilla minun nimeeni/ että te oletta Christuxen/ totisest sanon minä teille: ei hänelle suingan sitä pidetä maxamat.
Mark 9:42 Ja cuca yhden nijstä wähimmist/ jotca uscaltawat minun päälleni/ pahenda/ parambi olis hänelle/ jos myllyn kiwi hänen caulaans ripustettu olis/ ja mereen heitetty olis.
Mark 9:43 JOs sinun kätes on sinulle pahennuxexi/ nijn hacka se pois/ parambi on sinun käsipuolna elämähän mennä/ cuin sinulla olis caxi kättä ja mennä Helwettijn/ ijancaickiseen tuleen/
Mark 9:44 Cusa ei heidän matons cuole/ eikä tuli sammuteta.
Mark 9:45 Ja jos sinun jalcas on sinulle pahennuxexi/ hacka se pois/ parambi on sinun ettäs onduwana elämään menet/ cuin sinulla olis caxi jalca/ ja heitetäisin Helwettijn/ ijancaickiseen tuleen/
Mark 9:46 Cusa ei heidän matons cuole/ eikä tuli sammuteta.
Mark 9:47 Ja jos sinun silmäs on sinulle pahennuxexi/ nijn puhcais se/ parambi on sinun silmäpuolla Jumalan waldacundan mennä/ cuin sinulla olis caxi silmä/ ja heitetäisin Helwetin tuleen/
Mark 9:48 Cusa ei heidän matons cuole/ eikä tuli sammuteta.
Mark 9:49 SIllä caicki pitä tulella suolattaman/ ja jocainen uhri pitä suolalla suolattaman.
Mark 9:50 Suola on hywä/ mutta jos suola tule mauttomaxi/ millä te sen höystätte ? pitäkät idze teisänne suola/ ja rauha teidän keskenän.

Vers. 49. Suolattaman ) Wanhas Testamendis caicki uhrit suolattin/ ja jocaidzesta uhrista jotakin poltettin. Sen Christus tähän hengellisest sowitta/ se on/ Evangeliumin opilla/ nijncuin tulella ja suolalla/ pitä wanha Adam/ se on ihmisen paha sisu/ asetetuxi ja suolatuxi tuleman/ cuhunga ei se oppi tule/ sijhen caswawat madot/ se on/ sijnä on paha tundo. Ja nijncuin suola leicka/ nijn tarwitan kärsimys ja rauha/ nijncuin Christus täsä käske.

X. Lucu .

Jesus wasta kysymyxeen paricunnan erost/ v. 1.
Otta lapset tygöns ja siuna heitä/ v. 13.
wasta myös rickan nuorucaisen kysymyxeen hywistä töistä/ v. 17.
Nijn myös Petarita/ nijden palcast/ jotca Christuxen tunnustuxen tähden jotakin kärsiwät/ v. 28.
Sano taas heille hänen kärsimisestäns/ v. 33.
Zebedeuxen pojat anowat/ että he pandaisin ylimmäisixi hänen waldacunnasans/ josta muut napisewat: mutta hän neuwo heitä nöyryteen/ v. 35.
Jerichon teillä anda hän sokialle näkyns. v. 46.

Mark 10:1 JA cuin hän sieldä läxi/ tuli hän Judan maan ärille/ sen maacunnan cautta/ joca on sillä puolella Jordanin. Ja Canssa coconnui taas hänen tygöns/ ja nijncuin hän oli tottunut/ nijn hän taas opetti heitä.
Mark 10:2 JA Phariseuxet tulit ja kysyit hänelle: sopico miehen waimons hyljätä ? kiusaten händä.
Mark 10:3 Mutta hän wastaten sanoi heille: cuinga Moses teille käski ?
Mark 10:4 He sanoit: Moses salli erokirjan kirjoitta ja eroitta.
Mark 10:5 Jesus wastaten sanoi heille: teidän sydämen cowuden tähden kirjoitti hän teille sen käskyn.
Mark 10:6 Mutta luonnon algusta on Jumala heidän luonut miehexi ja waimoxi.
Mark 10:7 Sentähden pitä ihmisen eriämän Isästäns ja äitistäns/ ja pitä idzens waimoons yhdistämän/ ja nijn tulewat caxi yhdexi lihaxi.
Mark 10:8 Ja ei he ole sillen caxi/ mutta yxi liha.
Mark 10:9 Mitä sijs Jumala on yhten sowittanut/ ei ihmisen pidä sitä eroittaman.
Mark 10:10 Ja hänen Opetuslapsens kysyit taas cotona sijtä asiasta.
Mark 10:11 Ja hän sanoi heille: joca hänens eroitta waimostans/ ja nai toisen/ se teke huorin händä wastan.
Mark 10:12 Ja jos waimo eriä miehestäns/ ja huole toiselle/ hän teke huorin.
Mark 10:13 JA he toit hänen tygöns lapsia/ että hän heihin rupeis. Nijn Opetuslapset nuhtelit heitä/ jotca nijtä toit.
Mark 10:14 Cosca Jesus sen näki/ närkästyi hän/ ja sanoi heille: sallicat lasten tulla minun tygöni/ ja älkät kieldäkö heitä: sillä sencaltaisten on Jumalan waldacunda.
Mark 10:15 Totisest sanon minä teille: jocainen cuin ei Jumalan waldacunda ota nijncuin lapsi/ ei hän suingan sinne tule.
Mark 10:16 Ja hän otti heitä sylijns/ ja pani kätens heidän päällens/ ja siunais heitä.
Mark 10:17 JA cuin hän tielle lähtenyt oli/ tuli yxi juosten/ cumarsi händä/ kysyi hänelle ja sanoi: hywä Mestari/ mitä minun pitä tekemän/ että minä ijancaickisen elämän perisin ?
Mark 10:18 Nijn Jesus sanoi hänelle: mixis sanot minun hywäxi ? Ei kengän ole hywä/ mutta ainoa Jumala.
Mark 10:19 Kylläs käskyt tiedät: Älä tee huorin/ älä tapa/ älä warasta/ älä wäärä todistust sano/ älä wiettele/ cunnioita Isäs ja äitiäs.
Mark 10:20 Se wastais/ ja sanoi hänelle: Mestari/ nämät caicki olen minä pitänyt hamast minun nuorudestani.
Mark 10:21 Mutta cosca Jesus cadzahti hänen päällens/ racasti hän händä/ ja sanoi hänelle: yxi sinulda puuttu/ mene ja myy caicki mitä sinulla on ja anna waiwaisten/ ja sinä saat tawaran Taiwas/ ja tule minua seuraman/ ottain risti.
Mark 10:22 Mutta hän tuli sijtä puhesta murhellisexi/ ja meni pois murehisans: sillä hänellä oli paljo tawarata.
Mark 10:23 JA cuin Jesus cadzahti ymbärins/ sanoi hän Opetuslapsillens: cuinga työläst rickat tulewat Jumalan waldacundan.
Mark 10:24 Mutta Opetuslapset hämmästyit hänen sanastans. Nijn Jesus taas wastaten sanoi heille: rackat pojat/ cuinga työläs on nijden tulla Jumalan waldacundan/ jotca tawaroihins uscaldawat.
Mark 10:25 Huokiambi on Camelin käydä neulan silmän läpidze/ cuin rickan Jumalan waldacundan.
Mark 10:26 Mutta he ihmettelit wielä sijtte sangen suurest keskenäns/ sanoden: cuca taita autuaxi tulla ?
Mark 10:27 Nijn Jesus cadzahti heidän päällens/ ja sanoi: ihmisten tykönä on se mahdotoin/ mutta ei Jumalan tykönä: sillä caicki cappalet owat Jumalan tykönä mahdolliset.
Mark 10:28 NIjn Petari rupeis sanoman hänelle: cadzo/ me olemma caicki ylönandanet/ ja seurannet sinua.
Mark 10:29 Jesus wastais/ ja sanoi: totisest sanon minä teille: ei ole kengän/ joca jätti huonens/ taicka weljens eli sisarens/ taicka Isäns eli äitins/ taicka waimons eli lapsens/ taicka peldons/ minun ja Evangeliumin tähden.
Mark 10:30 Ellei hän saa jällens nyt tällä ajalla satakertaisest huoneita ja weljiä/ sisarita ja äitiä/ lapsia ja peldoja/ wastoinkäymisellä/ ja tulewaises mailmas ijancaickisen elämän.
Mark 10:31 Mutta monda ensimäistä tule jälkimäisexi/ ja jälkimäistä ensimäisexi.
Mark 10:32 JA he olit tiellä menemäs Jerusalemijn/ ja Jesus käwi heidän edelläns/ ja he hämmästyit/ ja seuraisit händä ja pelkäisit.
Mark 10:33 Ja Jesus otti taas ne caxitoistakymmendä tygöns/ ja rupeis heille sanoman/ mitä hänelle tapahtuwa oli. Cadzo/ me menem ylös Jerusalemijn/ ja ihmisen Poica ylönannetan Pappein päämiehille ja Kirjanoppenuille/ ja he duomidzewat hänen cuolemaan/ ja ylönandawat pacanoille.
Mark 10:34 Ja he pilckawat händä/ ja piexewät hänen ja sylkewät hänen päällens ja tappawat hänen/ ja colmandena päiwänä hän ylösnouse.
Mark 10:35 NIjn tuli hänen tygöns Jacobus ja Johannes Zebedeuxen pojat/ sanoden: Mestari/ me tahdomma/ ettäs meille tekisit mitä me anomma.
Mark 10:36 Hän sanoi heille: mitä te tahdotta minua teillen tekemän ?
Mark 10:37 He sanoit hänelle: Anna toisen meistä istua sinun oikialla/ ja toisen wasemalla puolellas sinun cunniasas.
Mark 10:38 Jesus sanoi heille: et te tiedä mitä te anotta/ woitteco juoda sen Calkin/ cuin minä juon: ja sillä Castella castetta/ jolla minä castetan ?
Mark 10:39 He sanoit: woimma. Sanoi Jesus heille: sen Calkin tosin te juotta/ jonga minäkin juon: ja sillä Castella te castetan/ jolla minäkin castetan:
Mark 10:40 Mutta istua minun oikialla ja wasemalla puolellani/ ei ole minun andamisellani/ mutta se tapahtu nijlle/ joille se walmistettu on.
Mark 10:41 JA cuin ne kymmenen sen cuulit/ rupeisit he närkästymän Jacobin ja Johannexen tähden.
Mark 10:42 Mutta cosca Jesus cudzui heidän tygöns/ sanoi hän heille: te tiedätte että mailmaiset päämiehet hallidzewat/ ja ne jotca woimalliset owat heidän seasans/ nijllä on walda/
Mark 10:43 Mutta ei nijn pidä oleman teidän keskenän/ waan joca teidän seasan tahto suurin olla/ sen pitä teidän palwelian oleman:
Mark 10:44 Ja joca teistä tahto olla ensimäinen/ hänen pitä caickein orja oleman.
Mark 10:45 Sillä ei ihmisen Poica ole tullut palwelda/ mutta palweleman/ ja andaman hengens lunastuxexi monen edestä.
Mark 10:46 JA he tulit Jerichoon. Ja cuin hän läxi Jerichost/ ja hänen Opetuslapsens/ ja suuri joucko Canssa. Nijn istui tien ohes yxi sokia/ Bartimeus Timein poica/ ja kerjäis.
Mark 10:47 Ja cosca hän cuuli että se oli Jesus Nazaretist/ rupeis hän huutaman ja sanoman: Jesu Dawidin Poica/ armahda minua.
Mark 10:48 Ja moni nuhteli händä/ että hän olis ollut äneti. Mutta hän huusi sitä enämmin: Dawidin Poica/ armahda minua.
Mark 10:49 Ja Jesus seisatti ja käski cudzua händä. Ja he cudzuit sen sokian/ ja sanoit hänelle: ole hywällä mielellä/ nouse/ hän cudzu sinua.
Mark 10:50 Nijn hän heitti pois waattens yldäns/ nousi/ ja tuli Jesuxen tygö.
Mark 10:51 Ja Jesus sanoi hänelle: mitäs tahdot/ että minä sinulle tekisin ? Sokia sanoi hänelle: Rabboni/ että minä saisin näkyni.
Mark 10:52 Jesus sanoi hänelle: mene/ sinun uscos teki sinun terwexi. Ja hän sai cohta näkyns jällens/ ja seurais Jesusta tiellä.

Vers. 18. Ei ole kengän hywä ) Jumala on ainoa hywä ja wanhurscas: mutta caicki ihmiset owat syndiset luonnostans/ ja tämä on sanottu Phariseuxia wastan/ jotca luulit ihmiset olewan nijn hywät luonnosta/ että he woisit täyttä Lain: sitä teki myös tämä nuorucainen.
v. 21. Yxi sinulda puuttu ) Se on/ Sinulle on se caiketi turha: sillä sinä tahdot olla hurscas/ ja et tahdo luopua tawarastas minun tähteni/ etkä tahdo minun cansani jotain kärsiä. Sentähden on Mammona tosin sinun jumalas/ jongas parembana pidät cuin minun.
v. 30. Nyt tällä ajalla ) Se on: Joca huonens hyljä Christuxen tunnustuxen tähden/ hän otetan wuoroin Christilliseen seuracundaan/ ja saa uscomattomain weljein edest/ jotca hän on hyljännyt/ monda sata sisarta ja welje Christuxes: Nijncuin Christus sen idze selittä/ Matth. 12:50. Ja peldoins edest saa hän uscon/ joca aina enäne/ jonga hedelmä on ijancaickinen elämä. v. eod. Wastoinkäymisellä ) Joca usco/ hänen pitä kärsimän waino ja wiha/ ja aldixi andaman caicki. Ja hänellä on cuitengin kyllä/ ehkä cuhunga hän joutu/ ja löytä Isän/ sisaren/ weljen/ lapset/ maan/ enä cuin häneldä taita pois tulla.

XI. Lucu

Jesus tulduans Jerusalemijn/ lähettä noutaman Asin warsa/ ja aja sillä Jerusalemijn/ v. 1.
Mene ehtona Bethaniaan. Toisna huomena mennesäns Caupungijn/ kiro ficunapuuta/ nijn että se cuiwettu/ v. 11.
tule sijtte Templijn/ ja aja sieldä ulos caupidziat Templis/ v. 15.
Opetta Opetuslapsillens rucouxen woimasta/ v. 19.
Taas colmandena päiwänä tulduans Jerusalemijn/ kysywät häneldä Phariseuxet/ millä woimalla hän näitä caickia teke/ v. 27.

Mark 11:1 JA cuin he lähestyit Jerusalemi/ ja tulit Bethphageen/ ja Bethanian Öljymäen tygö/ lähetti hän caxi Opetuslastans/ ja sanoi heille:
Mark 11:2 Mengät kylään/ joca on teidän edesän/ ja te löydätte cohta tulduan warsan sidottuna/ jonga päällä ei yxikän ihminen istunut ole/ päästäkät se/ ja tuocat tänne.
Mark 11:3 Ja jos jocu kysy teille: mixi te sen teette ? nijn sanocat: Herra sitä tarwidze/ ja cohta hän laske hänen tänne.
Mark 11:4 Nijn he menit/ ja löysit warsan sidottuna ulcona owen tykönä tien haaras/ ja he päästit hänen.
Mark 11:5 Ja muutamat nijstä/ jotca siellä seisoit/ sanoit heille: mitä te warsa päästätte ?
Mark 11:6 Mutta he sanoit heille/ nijncuin Jesus oli käskenyt. Nijn he salleit heidän.
Mark 11:7 Ja he toit warsan Jesuxen tygö/ ja heitit waattens hänen päällens/ ja hän istui sen päälle.
Mark 11:8 Mutta moni hajotti waattens tielle/ ja muutamat carseit oxia puista/ ja hajotit tielle.
Mark 11:9 Ja jotca edellä käwit/ ja myös seuraisit/ huusit sanoden:
Mark 11:10 Hosianna/ kijtetty olcon se/ joca tule Herran nimeen: kijtetty olcon Dawidin meidän Isäm waldacunda/ joca tule Herran nimeen/ Hosianna corkeudes.
Mark 11:11 Ja Herra meni Jerusalemijn/ ja Templijn/ ja cuin hän caicki cadzeli/ läxi hän ehtona Bethaniaan cahdentoistakymmenen cansa.
Mark 11:12 JA toisna päiwänä/ cosca he Bethaniasta läxit/ isois hän.
Mark 11:13 Ja näki taambana ficunapuun/ josa olit lehdet/ nijn hän meni lähes/ jos hän jotakin hänestä löytänyt olis. Ja cuin hän tuli sen tygö/ ei hän muuta löynnyt cuin lehdet: Sillä ei ollut wielä ficunain aica.
Mark 11:14 Ja Jesus sanoi ficunapuulle: älkön tästedeskän kengän sinusta syökö hedelmätä ijancaickisest. Ja hänen Opetuslapsens cuulit sen.
Mark 11:15 JA he tulit Jerusalemijn. Ja Jesus meni Templijn/ ja rupeis ajaman ulos caupidzioita ja ostaita Templis ja waihettajain pöydät/ ja kyhkyisten myyjäin istuimet hän cukisti.
Mark 11:16 Ei hän myös sallinut jongun canda jotakin Templin läpidze.
Mark 11:17 Ja hän opetti/ ja sanoi heille: eikö kirjoitettu ole ? minun huonen pitä cudzuttaman Rucous huonexi caikelle Canssalle/ mutta te oletta sen tehnet ryöwärein luolaxi.
Mark 11:18 Ja Kirjanoppenet ja Pappein päämiehet cuulit sen/ ja edzeit händä hucuttaxens/ sillä he pelkäisit händä/ että caicki Canssa ihmetteli hänen oppians.
Mark 11:19 JA ehtona/ meni Jesus ulos Caupungista.
Mark 11:20 Ja cuin he huomeltain ohidzekäwit/ näit he ficunapuun cuiwetuxi juurinens.
Mark 11:21 Ja Petari muisti/ ja sanoi hänelle: Rabbi/ cadzo se ficunapuu/ jotas kiroisit/ on cuiwettunut.
Mark 11:22 Nijn wastais Jesus ja sanoi hänelle: uscocat Jumalan päälle.
Mark 11:23 Totisest sanon minä teille: jocainen cuin tälle wuorelle sanois/ nouse ja cukistu mereen/ eikä epäile sydämesäns/ mutta usco sen tapahtuwan cuin hän sano/ nijn hänelle tapahtu mitä hän sano.
Mark 11:24 Sentähden sanon minä teille: mitä te rucoillen anotta/ se uscocat teidän saawan/ nijn se tapahtu teille:
Mark 11:25 Ja cosca te seisotta ja rucoiletta/ nijn andexiandacat/ jos teille on jotakin jotacuta wastan/ että teidän Isän/ joca on Taiwahis/ annais myös andexi teidän ricoxen.
Mark 11:26 Jos et te andexianna/ ei myös teidän Isän joca on Taiwahis/ anna andexi teidän ricoxitan.
Mark 11:27 JA he tulit taas Jerusalemijn/ ja cuin hän käweli Templis/ tulit hänen tygöns Pappein päämiehet/ Kirjanoppenet/ ja wanhimmat/ ja sanoit hänelle:
Mark 11:28 Millä woimalla sinä näitä teet ? ja cuca andoi sinulle sen woiman/ ettäs näitä teet ?
Mark 11:29 Jesus sanoi heille: wielä minäkin teildä jotakin kysyn/ wastacat sijs minua: nijn minäkin sanon teille/ millä woimalla minä näitä teen.
Mark 11:30 Johannexen Caste/ olico se Taiwast eli ihmisildä ? wastacat minua.
Mark 11:31 Nijn he ajattelit keskenäns/ sanoden: Jos me sanomma: Taiwast/ nijn hän sano: Mixet te sijs händä usconet ?
Mark 11:32 Mutta jos me sanomma: ihmisildä/ nijn me pelkämme Canssa: sillä caicki pidit Johannexen totisna Prophetana.
Mark 11:33 Ja he wastaisit/ sanoden Jesuxelle: En me tiedä. Ja Jesus wastais/ ja sanoi heille: en minä myös sano teille/ millä woimalla minä näitä teen.

Vers. 10. Hosianna ) Se on: onni ja autuus Dawidin Pojalle: Nijncuin tapa on Cuningaille toiwotta onne heidän cruunattaisans/ 2. Reg. 11:12. Ja nämät sanat owat otetut 118. Dawidin Psalmist/ 25. versust.

XII. Lucu .

Jesus sano wertauxen Wijnamäen miehistä/ jotca tapoit Isändäns palweliat ja hänen poicans/ v. 1.
Wasta kysymyxeen werorahast/ v. 13.
Ja Saduceusten kysymyxeen ylösnousemisest/ v. 18.
Ja Kirjanoppenuita ylimmäisest Lain käskyst/ v. 28.
Kysy heille wuoroin/ kenen Poica Christus on/ v. 35.
Nuhtele Phariseusten ylpeyttä ja ahneutta/ v. 38.
ylistä köyhän lesken uhria/ v. 41.

Mark 12:1 JA hän rupeis heille puhuman wertauxilla: yxi ihminen istutti wijnapuita/ ja pani aidan sen ymbärins/ ja caiwoi cuopan/ ja rakensi tornin/ ja pani sen wuorolle wijnamäen miehille/ ja matcusti muille maille.
Mark 12:2 Ja cosca aica tuli/ lähetti hän palwelians wijnamäen miesten tygö/ ottaman hedelmä wijnamäen miehildä.
Mark 12:3 Mutta he otit hänen kijnni/ hosuit hänen ja lähetit hänen tyhjänä.
Mark 12:4 Taas lähetti hän heidän tygöns toisen palwelian/ jonga pään he kiwillä särjit ja lähetit hänen pois pilcattuna.
Mark 12:5 Ja hän lähetti taas toisen/ sen he tapoit: ja monda muuta/ muutamat he hosuit/ ja muutamat tapoit.
Mark 12:6 NIjn hänellä oli wielä ainoa poica/ jota hän racasti/ sen hän wijmein lähetti heidän tygöns/ sanoden: he carttawat minun poicani.
Mark 12:7 Mutta wijnamäen miehet sanoit keskenäns: tämä on perillinen/ tulcat/ tappacam händä/ nijn perindö jää meille.
Mark 12:8 Ja he otit hänen ja tapoit/ ja heitit hänen ulos wijnamäestä.
Mark 12:9 Mitästä wijnamäen Herra on tekewä ? Hän tule ja hucka ne wijnamäen miehet/ ja anda wijnamäen muille.
Mark 12:10 Ettekö te ole lukenet tätä kirjoitust: se kiwi jonga rakendajat owat hyljännet/ se on tehty nurckakiwexi.
Mark 12:11 Herralda on tämä tehty/ ja on ihmellinen meidän silmisäm.
Mark 12:12 Ja he edzeit händä kijnniottaxens/ ja pelkäisit cuitengin Canssa. Sillä he ymmärsit/ että hän heitä wastan tämän wertauxen sanonut oli. Ja he jätit hänen ja menit pois.
Mark 12:13 JA he lähetit hänen tygöns muutamat Phariseuxist ja Herodianeist/ solmeman händä sanoisa.
Mark 12:14 Ja he tulit ja sanoit hänelle: Mestari/ me tiedämme/ ettäs olet waca/ ja et tottele ketän: sillä et sinä cadzo ihmisen muoto/ mutta opetat Jumalan tien totudes. Ongo se oikein/ että me annamme Keisarille weron/ taicka ei ?
Mark 12:15 Pitäkö meidän andaman/ taicka ei ? nijn hän tiesi heidän cawaluxens/ ja sanoi heille: mitä te kiusatte minua ? Tuocat minulle raha nähdäxeni. Ja he toit.
Mark 12:16 Nijn hän sanoi heille: kenengä on tämä cuwa/ ja päällekirjoitus ? He sanoit hänelle: Keisarin.
Mark 12:17 Nijn Jesus wastais ja sanoi heille: andacat Keisarille se cuin Keisarin tule/ ja Jumalalle se cuin Jumalan tule. Ja he ihmettelit händä.
Mark 12:18 NIjn hänen tygöns tulit Saduceuxet/ jotca ei sano olewan ylös nousemista/ ja kysyit hänelle/ sanoden: Mestari/ Moses kirjoitti meille:
Mark 12:19 Jos jongun weli cuolis/ ja jättäis waimon/ ja ei lapsia/ nijn hänen weljens pitä ottaman sen waimon/ ja saattaman weljellens siemenen.
Mark 12:20 Seidzemen welje owat ollet/ ja ensimäinen otti waimon/ ja ei jättänyt cuoltuans hedelmätä.
Mark 12:21 Ja toinen otti hänen/ ja cuoli/ ja ei hängän jättänyt hedelmätä.
Mark 12:22 Nijn myös colmas/ ja hänen otit caicki seidzemen/ ja ei jättänet siemendä.
Mark 12:23 Caickein wijmein cuoli se waimo. Cosca sijs he ylösnousemises ylösnousewat/ kenengä heistä se waimo pitä oleman ? Sillä seidzemen pidit sitä waimo.
Mark 12:24 Ja Jesus wastaten sanoi heille: te exytte: sillä et te tiedä Kirjoituxia/ eikä Jumalan woima.
Mark 12:25 Cosca he cuolluista nousewat/ ei he nai/ eikä huole/ mutta owat nijncuin Engelit Taiwasa.
Mark 12:26 Mutta he cuolluista että herätetän/ ettäkö te ole lukenet Mosexen Ramatus/ cuinga Jumala pensas hänelle puhui/ sanoden: Minä olen Abrahamin Jumala/ ja Isaachin Jumala/ ja Jacobin Jumala ?
Mark 12:27 Mutta ei hän ole cuolluitten/ waan eläwitten Jumala/ sentähden te suurest exytte.
Mark 12:28 JA cuin yxi Kirjanoppenuista tuli/ ja cuuli heidän kyselewän keskenäns/ ja näki että hän hywästi wastais heitä/ kysyi hän häneldä: Cuca on caickein suurin käsky ?
Mark 12:29 Jesus wastais händä: tämä on caickein suurin käsky: Cuule Israel/ Herra meidän Jumalam/ on ainoa Jumala/
Mark 12:30 Ja sinun pitä racastaman sinun Herras Jumalatas/ caikesta sinun sydämestäs/ ja caikesta sinun sielustas/ ja caikesta sinun mielestäs/ ja caikesta sinun wäestäs. Tämä on suurin käsky.
Mark 12:31 Ja se toinen on tämän caltainen: sinun pitä racastaman sinun lähimmäistäs nijncuin idze sinuas. Ei ole näitä suurembata käskyä.
Mark 12:32 Ja Kirjanoppenut sanoi hänelle: Mestari/ sinä olet totisest oikein puhunut/ yxi on Jumala/ ja ei ole toista paidzi händä.
Mark 12:33 Ja racasta sitä caikesta sydämestä/ ja caikesta ymmärryxestä/ ja caikesta sielusta/ ja caikesta wäestä/ ja racasta lähimmäistä nijncuin idzens/ se on enä cuin caicki polttouhrit/ ja muut uhrit.
Mark 12:34 Cosca Jesus näki/ että hän toimellisest wastais/ sanoi hän hänelle: et sinä ole caucana Jumalan waldacunnasta. Ja ei tohtinut kengän sijtte hänelle enämbätä kysyä.
Mark 12:35 JA Jesus wastais/ ja sanoi opettain Templis: cuinga sanowat Kirjanoppenet Christuxen olewan Dawidin Pojan ?
Mark 12:36 Silllä Dawid sanoi idze Pyhän Hengen cautta: Herra sanoi minun Herralleni/ istu minun oikialle kädelleni/ sijhenasti cuin minä panen sinun wihollises sinun jalcais astinlaudaxi.
Mark 12:37 Sijnä Dawid cudzu hänen Herraxens/ cuingast hän on hänen Poicans ? Ja paljo Canssa cuuli händä mielelläns.
Mark 12:38 JA hän opetti heitä/ ja sanoi heille: cawattacat teitän Kirjanoppenuista/ jotca pitkisä waatteisa käywät/ ja andawat mielelläns heitäns Turulla terwehtä.
Mark 12:39 Ja mielelläns istuwat ylimmäisnä cocouxisa/ ja ensimäisis siois ehtolisis.
Mark 12:40 Jotca syöwät leskein huonet/ että he cauwan rucoilewat. Nämät saawat sitä rascamman cadotuxen.
Mark 12:41 JA cuin Jesus istui uhriarcun cohdalla/ ja cadzeli/ cuinga Canssa pani raha uhriarckun. Ja monda ricasta panit paljon.
Mark 12:42 Nijn tuli yxi köyhä leski/ ja pani caxi ropoja/ ne tekewät yhden cuusinaisen.
Mark 12:43 Nijn hän cudzui Opetuslapsens tygöns/ ja sanoi heille: totisest sanon minä teille: tämä köyhä leski pani enämmän uhriarckun/ cuin caicki ne jotca sijhen panit:
Mark 12:44 Sillä he owat caicki pannet sijtä/ cuin heillä lijaxi oli/ mutta tämä on hänen köyhydestäns/ mitä hänellä oli/ caiken hänen tawarans pannut.

Vers. 43. pani enämmän ) Christus luke meidän työm uscon ja rackauden jälken meidän lähimmäisem cohtan/ 2. Cor. 8:7. ja 12. että sillä on suurembi rackaus/ joca anda caicki mitä hänellä on/ cuin sillä joca anda suurest tawarast: Ei ole cuitengan Jumalan tahto/ että meidän pitä sengin andaman/ cuin me idze kyllä hywin tarwidzemme: Nijncuin Paulus opetta Corinthereitä/ 2. Cor. 8:13.

XIII. Lucu .

LÄhteisäns Templist/ julgista Opetuslapsillens Jerusalemin häwityxen/ ja wijmeisen päiwän/ v. 1.
Jonga merkit owat wäärät Christuxet/ v. 3.
sodat ja tuscat/ v. 7.
Christittyin waino ja eripuraisus/ v. 9.
Häwityxen cauhistus pyhäsä siasa/ v. 14.
Wäärät Prophetat/ v. 21.
Luonnon muutos/ ja ihmisen Pojan mercki pilwisä/ v. 24.
Silloin pitä Christittyin iloidzeman/ walwoman ja rucoileman/ v. 28.

Mark 13:1 JA cuin hän meni ulos Templist/ sanoi yxi hänen Opetuslapsistans: Mestari/ cadzo/ mingämuotoiset kiwet/ ja mingäcaltaiset rakennuxet owat nämät ?
Mark 13:2 Ja Jesus wastaten sanoi hänelle: näetkös nämät suuret rakennuxet ? Ei näistä jätetä kiwe kiwen päälle/ jota ei särjetä.
Mark 13:3 JA cosca hän istui Öljymäellä/ Templin cohdalla/ kysyit häneldä erinomattain Petari ja Jacobus ja Johannes ja Andreas/ sanoden: Sanos meille cosca nämät tapahtuwat ?
Mark 13:4 Ja mikä mercki on/ cosca nämät caicki päätetän ?
Mark 13:5 Nijn Jesus wastaten rupeis heille sanoman:
Mark 13:6 Cadzocat/ ettei jocu teitä petä: sillä monda tulewat minun nimeeni/ sanoden: minä olen Christus/ ja pettäwät monda.
Mark 13:7 MUtta cosca te cuuletta sotia/ ja sotain sanomita/ nijn älkät peljätkö: sillä ne pitä tapahtuman/ waan ei cohta loppu ole.
Mark 13:8 Canssa carca Canssa wastan/ ja waldacunda waldacunda wastan. Ja maan järistyxet pitä oleman jocaidzes paicas/ ja tule nälkä/ ja pelgot/ nämät owat murehten algut.
Mark 13:9 MUtta cawahtacat teitän: sillä he ylönandawat teidän Rastupijn ja Synagogijn. Ja te piexetän ja johdatetan Päämiesten ja Cuningasten eteen minun tähteni/ heille todistuxexi.
Mark 13:10 Ja ennen pitä saarnattaman Evangeliumi caikesa Canssasa.
Mark 13:11 Cosca he nijn teitä wiewät ja ylönandawat/ nijn älkät murehtico/ mitä teidän puhuman pitä/ älkät myös ennen ajatelco/ waan mitä teille sillä hetkellä annetan/ se puhucat: sillä et te ole jotca puhuwat/ waan Pyhä Hengi.
Mark 13:12 Nijn on weli ylönandawa weljens cuolemaan/ ja Isä poicans/ ja lapset carcawat wanhembitans wastan/ ja saattawat heitä cuolemaan.
Mark 13:13 Ja caicki wihawat teitä minun nimeni tähden/ waan joca pysy loppun asti/ se tule autuaxi.
Mark 13:14 NIin cosca te saatta nähdä häwityxen cauhistuxen/ josta Daniel Prophetan cautta sanottu on/ seisowan cusa ei sopis/ ( joca sen luke hän ymmärtäkön ) silloin jotca Judeas owat/ ne paetcan wuorille.
Mark 13:15 Ja joca caton päällä on/ älkön astuco alas huonesen/ ja älkön mengö jotakin hakeman huonestans.
Mark 13:16 Ja joca pellolla on/ älkön palaitco nijden jälken/ cuin hän tacans jätti/ ottaman hänen waatettans.
Mark 13:17 Woi wastoinolewaisia ja imettäwäisiä nijnä päiwinä.
Mark 13:18 Mutta rucoilcat/ ettei teidän packon tapahduis talwella.
Mark 13:19 Sillä nijnä aicoina pitä oleman sencaltainen waiwa/ ettei ole ollut luonnon algusta/ cuin Jumala tähän asti luonut on/ eikä tulewa ole.
Mark 13:20 Ja ellei Herra lyhennäis nijtä päiwiä/ nijn ei yxikän ihminen tulis wapahdexi. Mutta walittuiden tähden/ jotca hän on walinnut/ lyhensi hän ne päiwät.
Mark 13:21 JA jos jocu silloin sano teille: Cadzo/ täsä on Christus/ taicka siellä on Christus/ nijn älkät uscoco.
Mark 13:22 Sillä wäärät Christuxet ylösnousewat/ ja wäärät Prophetat/ jotca merckiä ja ihmeitä tekewät/ walituita pettäxens/ jos mahdollinen olis.
Mark 13:23 Mutta cawahtacat/ cadzo/ minä olen teille caicki jo ennen sanonut.
Mark 13:24 MUtta nijnä päiwinä/ pitä Auringon tämän waiwan jälken pimenemän/ ja Cuu ei anna waloans.
Mark 13:25 Tähdet putowat Taiwahast/ ja Taiwan woimat sysätän.
Mark 13:26 Ja silloin heidän pitä näkemän ihmisen Pojan tulewan pilwis suurella woimalla ja cunnialla.
Mark 13:27 Ja silloin hän lähettä Engelins/ ja coco walittuns neljästä tuulesta/ hamast maan lopusta/ nijn Taiwan loppun asti.
Mark 13:28 Mutta Ficunapuusta oppicat wertaus/ cosca hänen oxans tuorehtiwat/ ja lehdet puhkewat/ nijn te tiedätte että suwi on läsnä.
Mark 13:29 Nijn myös te/ cosca te nämät näette tapahtuwan/ nijn tietkät että se on läsnä jo owen edes.
Mark 13:30 Totisest sanon minä teille: ei tämä sucucunda hucu ennen cuin caicki nämät tapahtuwat.
Mark 13:31 Taiwan ja maan pitä huckuman/ mutta minun sanani ei pidä huckuman.
Mark 13:32 Mutta sijtä päiwästä ja ajasta ei tiedä kengän/ ei Engelitkän jotca owat Taiwahas/ ja ei Poicacan/ waan ainoa Isä.
Mark 13:33 CAwahtacat/ walwocat ja rucoilcat/ sillä et te tiedä cosca se aica tule.
Mark 13:34 Nijncuin ihminen/ joca muille maille waelsi/ jätti huonens/ ja andoi palweliains haldun/ ja cullengin hänen ascarens/ ja käski owen wartian walwo.
Mark 13:35 Nijn walwocat sijs/ sillä et te tiedä cosca huonen Herra tulewa on/ ehtona taicka puoli yönä/ eli cucoin laulais eli huomeneldain.
Mark 13:36 Ettei hän äkistä tulis/ ja löydäis teitä macamast.
Mark 13:37 Mutta mitä minä teille sanon/ sen minä myös caikille sanon/ walwocat.

Vers. 14. Häwityxen cauhistuxen ) Lue Matth. 24:15. selitys.

XIV. Lucu .

WAimo woitele Christuxen Bethanias/ v. 1.
Judas rupe ajatteleman/ cuinga hän hänen pettäis/ v. 10.
Jesus lähettä walmistaman idzellens Jerusalemis/ cusa hän syö Pääsiäis lamban. v. 12.
Säätä ehtolisen/ v. 22.
Mene Krydimaahan rucoileman/ v. 32.
Petetän Judalda/ wiedän fangittuna Caiphan tygö/ v. 42.
Cusa hän cuullan ja duomitan cuolemahan/ v. 53.

Mark 14:1 NIin oli cahden päiwän perästä Pääsiäinen/ ja makianleiwän päiwät. Ja ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet edzeit/ cuinga he cawaludella hänen kijnniottaisit/ ja tappaisit.
Mark 14:2 Nijn he sanoit: ei Juhla päiwänä/ ettei capina nousis Canssasa.
Mark 14:3 JA cuin hän oli Bethanias/ sen spitalisen Simonin huonesa ja atrioidzi/ nijn tuli yxi waimo/ jolla oli Clasi turmelematoinda ja callist Narduxen woidet/ ja hän särki Clasin/ ja wuodatti hänen pääns päälle.
Mark 14:4 Nijn muutamat närkästyit idzelläns/ ja sanoit: mihingä on tapahtunut tämä woiten haascaus ?
Mark 14:5 Sillä tämä olis taittu myytä enämbän cuin colmeen sataan penningijn/ ja annetta waiwaisten/ ja he napisit händä.
Mark 14:6 Nijn Jesus sanoi: sallicat hänen olla rauhas/ mixi te händä waiwatte.
Mark 14:7 Hän teki hywän työn minun cohtani: sillä teillä owat aina waiwaiset/ ja cosca ikänäns te tahdotte/ nijn te saatte heille hywä tehdä.
Mark 14:8 Mutta en minä teillä aina ole: Tämä teki mitä hän woi/ ja ennätti woiteleman minun ruumistani hautamisexi.
Mark 14:9 Totisest sanon minä teille: cusa tämä Evangelium saarnatan caikes mailmas/ nijn myös tämä cuin hän teki/ pitä saarnattaman hänen muistoxens.
Mark 14:10 JA Judas Ischarioth yxi cahdestatoistakymmenest meni ylimmäisten Pappein tygö/ että hän pettäis hänen heille:
Mark 14:11 Cosca he sen cuulit/ ihastuit he ja lupaisit hänelle raha anda. Ja hän edzei/ cuinga hän soweliasti hänen pettäis.
Mark 14:12 JA ensimäisnä makian leiwän päiwänä/ cosca Pääsiäis lammas teurastettin/ sanoit hänelle hänen Opetuslapsens: Cusas tahdot että me menemme/ ja walmistam syödäxes Pääsiäis lamban ?
Mark 14:13 Ja hän lähetti caxi hänen Opetuslapsistans/ ja sanoi heille: mengät Caupungijn/ ja yxi ihminen cohta teidän/ candain wesiastiata/ noudattacat händä.
Mark 14:14 Ja cuhunga hän mene/ sanocat perhen isännälle: Mestari käski sinulle sano: cusa on wierasten huone/ josa minä Opetuslasteni cansa söisin Pääsiäis lamban ?
Mark 14:15 Ja hän osotta teille suuren Salin/ raketun ja walmistetun/ walmistacat siellä meille.
Mark 14:16 Ja hänen Opetuslapsens menit/ ja tulit Caupungijn/ ja löysit nijncuin hän oli heille sanonut. Ja walmistit Pääsiäis lamban.
Mark 14:17 Nijn hän tuli ehtona cahdentoistakymmenen cansa.
Mark 14:18 Ja cuin he istuit pöydän tykönä ja söit/ sanoi Jesus: totisest sanon minä teille: yxi teistä/ joca syö minun cansani/ on minun pettäwä.
Mark 14:19 Ja he tulit murhellisexi/ ja rupeisit idzecukin sanoman: ollengo minä ? Ja toinen: ollengo minä ?
Mark 14:20 Hän wastais/ ja sanoi heille: yxi cahdestatoistakymmenest joca minun cansani fatijn rupe.
Mark 14:21 Ihmisen Poica mene tosin nijncuin hänestä on kirjoitettu/ mutta woi sitä ihmistä/ jonga cautta ihmisen Poica petetän/ se olis hänelle parambi/ jos ei se ihminen olis syndynyt.
Mark 14:22 JA heidän syödesäns otti Jesus leiwän/ kijtti ja mursi/ ja andoi heille/ ja sanoi: ottacat/ syökät/ tämä on minun ruumin.
Mark 14:23 Ja otti Calkin/ kijtti/ ja andoi heille. Ja he joit sijtä caicki.
Mark 14:24 Ja hän sanoi heille: tämä on minun weren/ sen Uden Testamendin/ joca monen edest wuodatetan.
Mark 14:25 Totisest sanon minä teille: en minä sillen juo wijnapuun hedelmäst/ sijhenasti cuin minä sen vden juon Jumalan waldacunnas.
Mark 14:26 JA cuin he kijtoswirren olit sanonet/ menit he Öljymäelle.
Mark 14:27 Ja Jesus sanoi heille: caicki te tänä yönä pahenetta minusa/ nijncuin kirjoitettu on: Minä lyön paimenda ja lambat hajotetan.
Mark 14:28 Mutta sijtte cuin minä ylösnousen/ nijn minä käyn teidän edellän Galileaan.
Mark 14:29 Nijn Petari sanoi hänelle: jos wielä caicki muut pahenisit/ en cuitengan minä pahene.
Mark 14:30 Ja Jesus sanoi hänelle: totisest sanon minä sinulle: tänäpän/ ennen cuin cuckoi cahdesti laula/ sinä colmast minun kiellät.
Mark 14:31 Mutta hän sanoi wielä enämmin: jos minun pidäis cuoleman sinun cansas/ en minä sijttekän kielläis sinua. Nijn sanoit myös caicki.
Mark 14:32 JA he tulit sijhen paickan/ jonga nimi oli Gethsemane. Ja hän sanoi Opetuslapsillens: istucat täsä/ nijncauwan cuin minä menen tuonne rucoileman.
Mark 14:33 Ja hän otti Petarin ja Johannexen ja Jacobin cansans/ ja rupeis wapiseman ja cauhistuman/ ja sanoi heille:
Mark 14:34 Minun sielun on murehisans cuoleman asti/ olcat täsä ja walwocat.
Mark 14:35 Ja hän käwi wähä edemmä/ langeis maahan ja rucoili/ jos mahdollinen olis/ että se aica hänen ohidzens käwis.
Mark 14:36 Ja sanoi: Abba minun Isän/ caicki owat sinulle mahdolliset/ ota pois minulda tämä Calcki/ ei cuitengan nijncuin minä tahdon/ mutta nijncuin sinä.
Mark 14:37 Ja hän tuli ja löysi heidän macamast/ ja sanoi Petarille: Simon macatcos ? Etkös woinut yhtä hetke walwo ?
Mark 14:38 Walwocat/ ja rucoilcat/ ettet te tulis kiusauxeen. Hengi tosin on aldis/ mutta liha on heicko.
Mark 14:39 Nijn hän taas meni pois ja rucoili/ ja puhui endisen puhen.
Mark 14:40 Ja löysi taas palaitesans heidän macamast: sillä heidän silmäns olit uneliat/ eikä tiennet mitä heidän piti händä wastaman.
Mark 14:41 Ja hän tuli colmannen kerran/ ja sanoi heille: nytkö te maata tahdotta ja lewätä ? Jo nyt kyllä on/ se hetki on tullut/ cadzo/ ihmisen Poica ylönannetan syndisten käsijn.
Mark 14:42 Noscat ja mengäm/ cadzo/ joca minun pettä/ se lähesty.
Mark 14:43 JA wielä hänen puhuisans tuli Judas/ joca oli yxi cahdestatoistakymmenest/ ja hänen cansans paljo wäke miecoilla ja seipäillä/ ylimmäisildä Papeilda ja Kirjanoppenuilda ja Wanhimmilda.
Mark 14:44 Nijn pettäjä oli andanut heille yhteisen merkin/ sanoden: kenengä minä suuta annan/ se on/ kijnniottacat händä/ ja wisust poiswiekät.
Mark 14:45 Ja cuin hän tuli/ astui hän äkist hänen tygöns ja sanoi hänelle: Rabbi/ Rabbi/ ja andoi hänen suuta.
Mark 14:46 Mutta ne panit kätens hänen päällens/ ja otit hänen kijnni.
Mark 14:47 Nijn yxi nijstä/ jotca sijnä olit/ weti ulos mieckans/ ja löi ylimmäisen Papin palweliata/ ja hackais pois hänen corwans.
Mark 14:48 JA Jesus sanoi heille: te oletta lähtenet minua nijncuin ryöwäriä miecoilla ja seipäillä kijnniottaman.
Mark 14:49 Minä olen jocapäiwä ollut teidän tykönän/ ja opettanut Templis/ ja et te minua kijnniottanet. Mutta nämät tapahtuwat/ että Ramattu täytetäisin.
Mark 14:50 Nijn caicki Opetuslapset ylönannoit hänen ja pakenit.
Mark 14:51 Ja yxi nuorucainen seurais händä/ jolla oli lijnainen waate paljan ihon päällä.
Mark 14:52 Ja nuoret miehet kijnniotit hänen/ mutta hän jätti sen lijnaisen waattens ja pakeni alasti heildä.
Mark 14:53 JA he weit pois Jesuxen ylimmäisen Papin tygö/ johonga caicki ylimmäiset Papit ja wanhimmat ja Kirjanoppenet olit cocondunet.
Mark 14:54 Mutta Petari noudatti händä taambana/ sijhenasti cuin hän tuli ylimmäisen Papin Salijn/ ja hän istui siellä palweliain seas/ ja lämmitteli walkian tykönä.
Mark 14:55 MUtta ylimmäiset Papit/ ja caicki Raadi edzei todistusta Jesusta wastan/ että he hänen cuolemahan saataisit:
Mark 14:56 Ja ei löynnet/ ja moni todisti wäärin händä wastan/ mutta ei heidän todistuxens ollet soweliat.
Mark 14:57 Ja muutamat tulit ja todistit wäärin händä wastan/ sanoden:
Mark 14:58 Me olemma cuullet hänen sanowan/ minä tahdon tämän Templin/ joca käsillä tehty on/ särke ja colmena päiwänä toisen jällens rakenda/ joca ei ole käsillä tehty.
Mark 14:59 Ja ei nijdengän todistus ollut sowelias.
Mark 14:60 Ja ylimmäinen Pappi nousi/ ja kysyi Jesuxelle/ sanoden: etkös näihin mitän wasta cuin nämät sinua wastan todistawat ?
Mark 14:61 Mutta hän oli äneti/ eikä mitän wastannut. Taas ylimmäinen Pappi kysyi ja sanoi hänelle: oletcos Christus sen siunatun Poica ?
Mark 14:62 Nijn Jesus sanoi: Minä olen. Ja teidän pitä näkemän ihmisen Pojan istuwan woiman oikialla puolella/ ja tulewan Taiwan pilwisä.
Mark 14:63 Nijn ylimmäinen Pappi rewäis waattens/ ja sanoi: Mitä me sillen todistuxia tarwidzem:
Mark 14:64 Te oletta cuullet Jumalan pilcan. MItä te luuletta ? Nijn he caicki duomidzit hänen cuolemaan.
Mark 14:65 Ja muutamat rupeisit sylkemän hänen päällens/ ja peittämän hänen caswojans ja rusicoidzeman händä ja sanoman hänelle: Arwa. Ja palweliat löit händä poskelle.
Mark 14:66 JA Petari oli alhalla Salis/ nijn tuli ylimmäisen Papin pijca.
Mark 14:67 Ja cosca hän näki Petarin lämmittelewän/ cadzahti hän hänen päällens/ ja sanoi: Ja sinäkin olit Jesus Nazarenuxen cansa ?
Mark 14:68 Mutta hän kielsi sanoden: en tunne minä händä/ engä tiedä mitäs sanot. Ja hän meni porstuaan/ ja Cuckoi lauloi.
Mark 14:69 Ja se pijca/ cosca hän näki hänen/ rupeis taas sanoman nijlle/ jotca sijnä seisoit: tämä on yxi heistä.
Mark 14:70 Mutta hän kielsi jällens. Ja taas hetken peräst/ sanoit ne Petarille/ jotca läsnä seisoit: totisest olet sinä yxi heistä: sillä sinä olet Galileus/ cuin sinun puhestakin cuulu.
Mark 14:71 Nijn hän rupeis idziäns sadatteleman/ ja wannoman: en tunne minä sitä miestä/ josta te puhutta. Ja Cuckoi lauloi toisen kerran.
Mark 14:72 Nijn Petari muisti sen sanan/ cuin Jesus hänelle sanonut oli: ennen cuin Cuckoi cahdesti laula/ sinä colmasti minut kiellät. Ja hän rupeis itkemän.

Vers. 5. Colmeen satan penningijn ) Tämä raha taitan arwatta colmenkymmenen Cruunuun.
v. 36. ota pois ) Ei nijn että Christus tahdoi wälttä cuolemata ja autuuden työtä/ jota warten hän oli mailmaan tullut: waan että hän oli totinen ihminen/ nijn hänellä oli myös luonnolinen cuolema/ ja Jumalan wihan pelco/ andoi idzens cuitengin Jumalan cuuliaisuden ala.

XV. Lucu .

CHristus annetan Pilatuxen haldun/ v. 1.
Anotan Barrabast wallallens/ ja Jesusta ristinnaulitta/ v. 6.
Pilatus anda ruoskitta ja ristinnaulitta Jesuxen cahden ryöwärin keskelle: Ja hänen waatteistans heitetän arpa/ häwäistän ja pilcatan händä/ v. 15.
Hän anda hengens/ ihmeillä ja suurella änellä/ v. 33.
Ja Joseph Arimathiast hauta hänen/ v. 42.

Mark 15:1 JA cohta huomeneltain pidit ylimmäiset Papit neuwo/ wanhimbain/ Kirjanoppenuin/ ja caiken Raadin cansa/ ja sidottuna poisweit Jesuxen/ ja ylönannoit Pilatuxelle.
Mark 15:2 Ja Pilatus kysyi hänelle: oletcos Judalaisten Cuningas ? Hän wastais ja sanoi hänelle: sinäpä sen sanot.
Mark 15:3 Ja ylimmäiset Papit cannoit cowin hänen päällens.
Mark 15:4 Nijn Pilatus kysyi taas hänelle/ ja sanoi: etkös mitän wasta ? Cadzo/ cuinga paljo he sinun päälles candawat.
Mark 15:5 Mutta ei Jesus sijtte ensingän wastannut/ nijn että Pilatus ihmetteli.
Mark 15:6 MUtta Pääsiäis Juhlana päästi hän heille jongun fangin/ kenengä he anoit.
Mark 15:7 Nijn oli yxi Barrabas nimeldä/ joca capinan nostaitten cansa sidottu oli/ ja capinas murhan tehnyt oli.
Mark 15:8 Ja Canssa meni ja rupeis händä rucoileman/ tekemän heille nijncuin hän aina tottunut oli.
Mark 15:9 Nijn Pilatus wastais heitä/ sanoden: tahdottaco/ että minä päästän teille Judalaisten Cuningan ?
Mark 15:10 Sillä hän tiesi/ että ylimmäiset Papit olit hänen cateudest ylönandanet.
Mark 15:11 Mutta ylimmäiset Papit yllytit Canssa/ että hän heille päästäis Barraban.
Mark 15:12 Nijn Pilatus taas wastais/ ja sanoi heille: mitä te sijs tahdotta että minun pitä tälle tekemän/ jonga te Judalaisten Cuningaxi cudzutta ? nijn he huusit: ristinnaulidze händä.
Mark 15:13 Ja Pilatus sanoi heille: mitäst hän paha on tehnyt ?
Mark 15:14 Mutta he huusit wielä cowemmin: ristinnaulidze händä.
Mark 15:15 Mutta Pilatus tahdoi Canssan mielen nouta/ ja päästi Barraban. Ja andoi Jesuxen ruoskitta ja ristinnaulitta.
Mark 15:16 NIin huowit weit hänen Rastupan/ ja cudzuit cocon caiken joucon.
Mark 15:17 Ja puetit hänen Purpuraan/ ja wäänsit orjantappuraisen Cruunun/ ja panit hänen päähäns.
Mark 15:18 Ja rupeisit händä terwehtämän: Terwe Judalaisten Cuningas.
Mark 15:19 Ja he löit hänen päähäns ruogolla/ ja syljit hänen päällens/ panit polwillens ja cumarsit händä.
Mark 15:20 JA cuin he olit händä pilcannet/ rijsuit he häneldä Purpuran/ ja puetit hänen omijn waatteisijns/ ja weit hänen ristinnaulitta.
Mark 15:21 Ja nijn he waadeit yhtä joca ohidzekäwi ja tuli pellolda/ nimeldä Simon Cyreneus ( Alexandrin ja Rufin Isä ) candaman hänen Ristiäns.
Mark 15:22 Ja he weit hänen siehen siaan/ joca cudzutan Golgatha/ se on/ Pääcalloin paicka.
Mark 15:23 Ja he annoit hänelle wijna juoda Myrrhalla secoitettua. Waan ei hän ottanut.
Mark 15:24 JA cosca he olit hänen ristinnaulinnet/ jaoit he hänen waattens/ ja heitit nijstä arpa/ mitä cungin piti saaman.
Mark 15:25 Ja se oli colmas hetki cuin he hänen ristinnaulidzit.
Mark 15:26 Ja hänen pääns päälle oli kirjoitettu hänen syyns/ nimittäin: Judalaisten Cuningas.
Mark 15:27 Ja he ristinnaulidzit caxi Ryöwäritä hänen cansans/ yhden oikialle/ ja toisen wasemalle puolelle.
Mark 15:28 Ja nijn täytettin se kirjoitus joca sano: hän on pahantekiäin secan luettu.
Mark 15:29 JA ne jotca sijtä ohidzekäwit/ pilckaisit händä/ ja wäändelit päätäns/ sanoden: Woi sinuas/ cuinga jalost sinä Templin maahan jaotat/ ja colmena päiwänä sen jällens rakennat:
Mark 15:30 Wapahda nyt idzes/ ja astu alas rististä.
Mark 15:31 Nijn myös ylimmäiset Papit pilckaisit händä keskenäns Kirjanoppenuitten cansa/ ja sanoit: muita hän autti/ mutta ei hän woi idzens autta.
Mark 15:32 Jos hän on Christus/ ja Israelin Cuningas/ nijn astucan alas Rististä/ että me näkisim/ ja uscoisim. Ja ne jotca hänen cansans ristinnaulitut olit/ pilckaisit myös händä.
Mark 15:33 JA cuudennen hetken perästä/ tuli pimeys caiken maan päälle haman yhdexänden hetken asti.
Mark 15:34 Nijn yhdexännellä hetkellä huusi Jesus suurella änellä/ sanoden: Eli/ Eli/ lamasabthani/ se on: minun Jumalan/ minun Jumalan/ mixis minun/ ylönannoit ?
Mark 15:35 Ja cuin muutamat jotca sijnä seisoit sen cuulit/ sanoit he: cadzo hän huuta Eliast.
Mark 15:36 Nijn juoxi yxi ja täytti sienen eticalla/ ja pani sen ruogon päähän/ taridzi hänen juoda/ sanoden: pidäs/ cadzocam jos Elias tule händä poisottaman.
Mark 15:37 Mutta Jesus huusi suurella änellä/ ja andoi hengens.
Mark 15:38 Ja Templin waate repeis cahtia/ ylhäldä haman alhalle.
Mark 15:39 Cosca Päämies/ joca sijnä hänen cohdallans seisoi/ näki että hän sen muotoisella huudolla hengens andoi/ sanoi hän: totisest oli tämä ihminen Jumalan Poica.
Mark 15:40 Ja siellä oli myös waimoja/ jotca taambana cadzelit/ joiden seas oli Maria Magdalena ja Maria wähemnän Jacobin ja Josen Äiti ja Salome:
Mark 15:41 Jotca myös händä Galileas seurannet ja palwellet olit/ ja monda muuta jotca hänen cansans Jerusalemijn mennet olit.
Mark 15:42 JA ehtona/ että walmistus päiwä oli/ joca on esisabbathi/
Mark 15:43 Tuli Joseph Arimathiast/ yxi cunnialinen Raadimies/ joca myös odotti Jumalan waldacunda/ hän rohkeis mennä Pilatuxen tygö/ ja anoi häneldä Jesuxen ruumista.
Mark 15:44 Nijn Pilatus ihmetteli että hän jo cuollut oli/ ja cudzui tygöns Päämiehen ja kysyi häneldä/ jos hän jo aica cuollut oli.
Mark 15:45 Ja cuin hän asian Päämieheldä ymmärsi/ andoi hän Josephille ruumin.
Mark 15:46 Ja hän osti lijnawaatten/ otti hänen/ ja kääri lijnawaatteisin. Ja pani hänen hautaan/ joca calliohon hacattu oli/ ja wieritti kiwen haudan owelle.
Mark 15:47 Mutta Maria Magdalena/ Ja Josen Maria cadzelit cuhunga hän pandin.

Vers. 25. Colmas hetki ) Se on/ he rupeisit sitä toimittaman/ että Christuxen piti ristinnaulittaman: mutta cuudennella hetkellä on hän ristinnaulittu/ nijncuin muut Evangelistat kirjoittawat.

XVI. Lucu .

WAimot tulewat haudalle/ ja näkewät Herran Engelin/ joca heille ilmoitta Christuxen ylösnousemisen/ v. 1.
Sijtte ilmaundu hän idze Marialle Magdalenalle/ ja nijlle jotca menit Cmauxeen/ v. 9.
Wijmeiseldä Apostoleille: jotca hän lähettä mailmaan saarnaman/ v. 14.
Ja nijn hän astu heildä ylös taiwaseen. v. 19.

Mark 16:1 JA cosca Sabbathi culunut oli/ osti Maria Magdalena ja Maria Jacobi ja Salome hywän hajulisia woiteita/ woidellaxens händä.
Mark 16:2 Ja tulit haudalle ensimäisnä Sabbathin päiwänä sangen warhain Auringon coittais.
Mark 16:3 Ja puhuit keskenäns: cuca meille wierittä kiwen haudan owelda ?
Mark 16:4 Ja cuin he cadzoit/ näit he kiwen wieritetyxi/ joca oli sangen suuri.
Mark 16:5 Ja cuin he olit hautaan mennet/ näit he yhden nuorucaisen istuwan oikialla puolella/ joca oli waatetettu pitkillä walkeilla waatteilla/ ja he hämmästyit.
Mark 16:6 Mutta hän sanoi heille: älkät hämmästykö/ te edzittä Jesusta Nazarenusta/ joca ristinnaulittu oli/ hän ylösnousi/ ei hän ole täällä/ cadzo sia/ cuhunga he hänen panit.
Mark 16:7 Mutta mengät ja sanocat hänen Opetuslapsillens ja Petarille/ että hän käy teidän edellän Galileaan/ siellä te hänen näettä/ nijncuin hän sanoi teille.
Mark 16:8 Ja he menit nopiast ulos/ ja pakenit haudalda/ sillä wapistus ja hämmästys oli heidän päällens tullut/ ei he myös kellekän mitän sanonet/ sillä he pelkäisit.
Mark 16:9 MUtta cuin Jesus oli warhain ensimäisnä Sabbathin päiwänä ylösnosnut/ ilmestyi hän ensin Marialle Magdalenalle/ josta hän seidzemen Perkelettä ulosajanut oli.
Mark 16:10 Joca meni ja ilmoitti nijlle jotca hänen cansans ollet olit/ jotca murehitit ja itkit.
Mark 16:11 Ja cuin he cuulit hänen eläwän/ ja että hän häneldä nähty oli/ ei he wielä usconet.
Mark 16:12 Sijtte/ cosca caxi heistä waelsit/ ilmestyi hän heille toisen muotoisna/ cosca he maalle menit.
Mark 16:13 Jotca menit ja julistit muille. Ja ei he nijtäkän usconet.
Mark 16:14 WIimein/ cosca yxitoistakymmendä atrioidzit/ ilmestyi hän/ ja soimais heidän epäuscoans ja heidän sydämens cangiutta/ ettei he usconet nijtä jotca hänen nähnet olit ylösnosnexi.
Mark 16:15 Ja sanoi heille: mengät caicken mailmaan/ ja saarnatcat Evangeliumi caikille luoduille.
Mark 16:16 Joca usco ja castetan/ se tule autuaxi/ mutta joca ei usco/ se cadotetan.
Mark 16:17 Mutta nämät owat ne merkit/ jotca nijtä noudattawat cuin uscowat: Minun nimeni cautta pitä heidän Perkelet ulosajaman/ vsilla kielillä puhuman/ kärmet poisajaman.
Mark 16:18 Ja jos he jotakin myrcky juowat/ nijn ei heille mitän wahingoita. Sairasten päälle pitä heidän kätens paneman/ ja ne paranewat.
Mark 16:19 Ja Herra sijtte cuin hän oli heille puhunut/ otettin ylös Taiwaseen/ ja istu Jumalan oikialla kädellä.
Mark 16:20 Mutta he menit/ ja saarnaisit jocapaicas/ ja Herra waicutti heidän cansans/ ja wahwisti Sanan noutawaisten merckein cautta.

P. Marcuxen Evangeliumin loppu.