Pyhän Lucan Evangelium

22.04.2020

Esipuhe P. Lucan Evangeliumist .
PYhä Lucas Kirjoitta Evangeliumins Historiasa/ Ensin/ Johannes Castajan wanhimmist: cuinga Gabriel Engeli ilmoitti hänen ja Christuxen syndymisen/ cap. 1. mitä Christuxen syndymises ja lapsudes on tapahtunut/ cap. 2.
II. Johannexen saarnast/ Christuxen Castest ja polwilugust/ cap. 3.
Cuinga hän kiusattin Perkeleldä/ rupeis saarnaman/ ihmeitä tekemän ja Opetuslapsia cudzuman/ cap. 3. 4. 5.
III. Cuinga hän walidzi caxitoistakymmendä Apostolita ja neuwoi heitä: Johannexen kysymisest ja Christuxen wastauxest hänen saarnoistans ja ihmeistäns Galileas/ cap. 6. 7. 8.
IV. Cuinga Christus lähettä caxitoistakymmendä Apostolita ja seidzemenkymmendä Opetuslasta: kysy ja puhu Phariseusten cansa/ neuwo Opetuslapsia/ teke ihmeitä/ pitä parannus saarnan ja neuwo Phariseuxia/ cap. 9. 10. 11. 12. 13.
oleskele syndisten cansa ja neuwo ajallisia tawaroita oikein pitämän/ cap. 14. 15. 16.
V. Christuxen wijmeisest matcustamisest Jerusalemijn/ ja mitä tiellä tapahtu/ cap. 17. 18. 19.
Hänen ajamisestans Jerusalemijn/ puhestans Phariseusten cansa/ ennustuxestans wijmeisest duomiost/ cap. 19. 20. 21.
VI. Cuinga hän Ehtolisen asetti/ petetän/ wainotan/ cuoletetan ja haudatan: Hänen ylösnousemisestans ja Taiwasen astumisestans/ cap. 22. 23. 24.

P. Lucan Evangelium .

I. Lucu .

CUningas Herodexen aicana tule Engeli Gabriel ilmoittaman Zacharialle Johannexen syndymistä/ v. 1.
Merkixi tule Zacharias mykäxi/ v. 18.
Cuudendena Cuucautena ilmoitta Engeli taas Marialle Christuxen syndymisen/ v. 26.
Maria mene cadzoman Elizabethi/ ja weisa sen caunin Magnificat, v. 39.
Colmen Cuucauden perästä syndy Johannes: ja hänen isäns ylistä Jumalata caunilla kijtoswirrellä/ v. 59.

Luuk 1:1 ETtä moni on ruwennut kirjoittaman järjestäns näistä asioista jotca meidän seasam tapahtunet owat/
Luuk 1:2 Nijncuin ne meille sanonet owat/ jotca sen algusta idze nähnet owat/ ja sanan palweliat ollet owat:
Luuk 1:3 Näky myös minulle se cohtullisexi olewan/ sijtte cuin minä algusta caicki cappalet wisust tutkinut olen/ että minä sinullekin ( hywä Teophile ) sijtte järjestäns kirjoitaisin:
Luuk 1:4 Ettäs ymmärräisit selkiäst ne asiat/ joista sinä opetettu olet.
Luuk 1:5 HErodexen Judean Cuningan aicana oli yxi Pappi Zacharias nimeldä/ Abian wuorosta/ ja hänen emändäns Aaronin tyttäreistä/ ja hänen nimens oli Elizabeth.
Luuk 1:6 Ja he olit molemmat hurscat/ Jumalan edes waeldawaiset caikisa HERran käskyisä ja säädyisä laittamattomat.
Luuk 1:7 Ja ei heillä ollut lasta: sillä Elizabeth oli hedelmätöin/ ja he olit molemmat ijälliset.
Luuk 1:8 JA tapahtui/ cosca hän wuorollans Papin wirca piti Jumalan edes Pappiuden tawan jälken:
Luuk 1:9 Ja arpa langeis hänelle/ että hänen piti suidzuttaman/ nijn hän meni HERran Templijn.
Luuk 1:10 Ja caicki Canssan paljous oli ulcona ja rucoili suidzutuxen aicana.
Luuk 1:11 NIin ilmestyi hänelle HERran Engeli seisoin suidzutusaltarin oikialla puolella.
Luuk 1:12 Ja cuin Zacharias hänen näki/ hämmästyi hän/ ja pelco langeis hänen päällens.
Luuk 1:13 Mutta Engeli sanoi hänelle: älä pelkä Zacharia/ sillä sinun rucouxes on cuulttu. Ja sinun emändas Elizabeth synnyttä sinulle pojan/ jonga nimen sinun pitä cudzuman Johannes.
Luuk 1:14 Ja sinulle tule ilo ja ihastus. Ja monda iloidzewat hänen syndymisestäns.
Luuk 1:15 Sillä hän tule suurexi HERran edes. Wijna ja wäkewätä juoma ei hän juo. Ja hän täytetän Pyhällä Hengellä jo Äitins cohdus.
Luuk 1:16 Ja hän käändä monda Israelin lapsist heidän HERrans Jumalans tygö.
Luuk 1:17 Ja käy hänen edelläns Elian hengellä ja woimalla/ käändäin Isäin sydämet lastens tygö/ ja tottelemattomat hurscasten toimen tygö/ ja walmista HERralle walmin Canssan.
Luuk 1:18 Ja Zacharias sanoi Engelille: mistä minä sen ymmärrän? sillä minä olen wanha/ ja minun emändän on jo ijällinen.
Luuk 1:19 Nijn Engeli wastais/ ja sanoi hänelle: minä olen Gabriel joca seison Jumalan edes/ ja olen lähetetty puhuman sinun cansas/ ja saattaman näitä iloisia sanomita sinulle.
Luuk 1:20 Ja cadzo/ sinä tulet mykäxi/ ja et saa puhua haman sijhen päiwän asti/ jona nämät tapahtuwat/ ettes usconut minun sanojani/ jotca ajallans täytetän.
Luuk 1:21 JA Canssa odotti Zachariast/ ja ihmetteli että hän nijn Templis wijwyi.
Luuk 1:22 Ja cuin hän tuli ulos/ nijn ei hän saanut puhua. Ja he ymmärsit että hän oli jongun näyn Templis nähnyt. Ja hän wijttais heille/ ja jäi mykäxi.
Luuk 1:23 Ja cosca hänen wircans päiwät olit täytetyt/ nijn hän meni cotians.
Luuk 1:24 Ja nijden päiwäin jälken tuli hänen emändäns Elizabeth rascaxi/ ja salais idzens wijsi Cuucautta/ sanoden:
Luuk 1:25 Näin on HERra minulle tehnyt nijnä päiwinä/ cuin hän minun puoleni cadzoi/ että hän poisottais minun ylöncadzeni ihmisten seas.
Luuk 1:26 Mutta cuudendena Cuucautena/ lähetettin Gabriel Engeli Jumalalda yhteen Galilean Caupungijn/ jonga nimi oli Nazareth:
Luuk 1:27 Yhden Neidzen tygö/ joca oli kihlattu miehelle/ jonga nimi oli Joseph/ Dawidin huonesta/ ja Neidzen nimi oli Maria.
Luuk 1:28 Ja Engeli tuli hänen tygöns/ ja sanoi: Terwe armoitettu/ HERra on sinun cansas/ siunattu olet sinä waimoin seas.
Luuk 1:29 Mutta cuin hän näki hänen/ hämmästyi hän hänen puhestans/ ja ajatteli millinen se terwetys oli.
Luuk 1:30 Ja Engeli sanoi hänelle: älä pelkä Maria: sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä.
Luuk 1:31 Ja cadzo/ sinä sijtät cohdusas ja synnytät Pojan/ ja sinun pitä cudzuman hänen nimens JESUS.
Luuk 1:32 Sen pitä oleman suuren/ ja pitä cudzuttaman ylimmäisen Pojaxi. Ja HERra Jumala anda hänelle Dawidin hänen Isäns istuimen.
Luuk 1:33 Ja hänen pitä Jacobin huonen Cuningas ijancaickisest oleman/ ja hänen waldacunnnallans ei pidä loppua oleman.
Luuk 1:34 Nijn sanoi Maria Engelille/ cuinga tämä tule: sillä en minä miehestä mitän tiedä?
Luuk 1:35 Ja Engeli wastais/ ja sanoi hänelle: Pyhä Hengi tule sinun päälles/ ja sen ylimmäisen woima warjo sinun. Sentähden myös se Pyhä cuin sinusta syndy/ pitä cudzuttaman Jumalan Pojaxi.
Luuk 1:36 Ja cadzo/ Elizabeth sinun langos sijtti myös pojan hänen wanhalla ijälläns/ ja tämä on cuudes Cuucausi hänelle/ joca sanottin hedelmättömäxi:
Luuk 1:37 Sillä ei Jumalan edes ole yhtän asiata mahdotoinda.
Luuk 1:38 Nijn sanoi Maria: cadzo HERran pijca/ tapahtucon minulle sinun sanas jälken. Ja Engeli läxi hänen tyköäns.
Luuk 1:39 MUtta Maria nousi nijnä päiwinä/ ja meni kijrust ylös mäkikylijn Judan Caupungijn.
Luuk 1:40 Ja tuli Zacharian huonesen/ ja terwehti Elizabethi.
Luuk 1:41 Ja tapahtui/ sijtte cuin Elizabeth cuuli Marian terwetyxen/ hyppäis lapsi hänen cohdusans. Ja Elizabeth täytettin Pyhällä Hengellä/ huusi suurella änellä/ ja sanoi:
Luuk 1:42 Siunattu olet sinä waimoin seas/ ja siunattu on sinun cohtus hedelmä.
Luuk 1:43 Ja custa se minulle tule/ että minun HERrani Äiti tule minun tygöni?
Luuk 1:44 Sillä cadzo/ sijtte cuin sinun terwetyxes äni tuli minun corwihini/ hyppäis lapsi ilost minun cohdusani.
Luuk 1:45 Ja autuas olet sinä joca uscoit: sillä ne täytetän/ cuin sinulle owat sanotut HERralda.
Luuk 1:46 Ja Maria sanoi: MInun sielun ylistä HERra/
Luuk 1:47 Ja minun hengen iloidze Jumalasa minun wapahtajasani.
Luuk 1:48 Että hän cadzoi pijcans nöyryttä/ cadzo/ tästedes pitä caickein sucucundain minua autuaxi cudzuman.
Luuk 1:49 Sillä hän on suuria ihmeitä tehnyt minun cohtani/ ja hänen nimens on pyhä.
Luuk 1:50 Ja hänen laupiudens pysy sugusta sucuhun/ nijllä jotca händä pelkäwät.
Luuk 1:51 Hän osotti woiman käsiwarrellans/ ja hajotti corjat heidän sydämens mielestä.
Luuk 1:52 Woimalliset on hän cukistanut istuimelda/ ja corgotti nöyrät.
Luuk 1:53 Isowat täytti hän hywydellä/ ja rickat jätti tyhjäxi.
Luuk 1:54 Hän corjais Israelin hänen palwelians/ muistain oma laupiuttans.
Luuk 1:55 Nijncuin hän on puhunut meidän Isillem/ Abrahamille ja hänen siemenellens ijancaickisest.
Luuk 1:56 Ja Maria oli hänen tykönäns lähes colme Cuucautta/ ja palais cotians.
Luuk 1:57 JA Elizabethin synnyttämisen aica täytettin/ ja hän synnytti pojan.
Luuk 1:58 Cosca hänen kylälisens ja langons cuulit/ että HERra oli tehnyt suuren laupiuden hänen cansans/ iloidzit he hänen cansans.
Luuk 1:59 Ja tapahtui cahdexandena päiwänä/ että he tulit lasta ymbärinsleickaman/ ja cudzuit hänen Zacharias hänen Isäns nimeldä.
Luuk 1:60 Nijn wastais hänen Äitins/ ja sanoi: ei suingan/ waan hän pitä cudzuttaman Johannes.
Luuk 1:61 Ja he sanoit hänelle: ei ole ketän sinun sugusas/ joca cudzutan sillä nimellä.
Luuk 1:62 Nijn he wijttaisit hänen Isällens/ millä nimellä hän tahtoi hänen cudzua.
Luuk 1:63 Ja hän anoi taulua/ ja kirjoitti: Johannes on hänen nimens. Ja jocainen ihmetteli sitä.
Luuk 1:64 Nijn cohta aukeni hänen suuns ja hänen kielens ja puhui/ kijttäin Jumalata. Ja pelco tuli caickein heidän kylällistens päälle.
Luuk 1:65 Ja caikisa Judean Mäkicanssas ilmaunsit caicki nämät tegot.
Luuk 1:66 Ja caicki jotca tämän cuulit/ panit he sen heidän sydämihins/ sanoden: mingäs luulet tästä lapsesta tulewan? sillä HERran käsi oli hänen cansans.
Luuk 1:67 Ja hänen Isäns Zacharias täytettin Pyhällä Hengellä/ ja ennusti sanoden:
Luuk 1:68 KIitetty olcon HERra Israelin Jumala/ sillä hän on edzinyt ja lunastanut hänen Canssans.
Luuk 1:69 Ja on meille corgottanut autuuden sarwen/ Dawidin hänen palwelians huonesa.
Luuk 1:70 Nijncuin hän on muinen puhunut/ hänen pyhäin Prophetains suun cautta.
Luuk 1:71 Wapahtaxens meitä meidän wihollisildam/ ja caickein kädest/ jotca meitä wihawat.
Luuk 1:72 Ja osottaxens laupiutta meidän Isillem/ ja muistaxens hänen pyhä lijttons.
Luuk 1:73 Ja sitä wala/ jonga hän wannoi Abrahamille meidän Isällem/ meille andaxens.
Luuk 1:74 Että me lunastetut/ meidän wihollistem kädest/ händä pelkämät palwelisim:
Luuk 1:75 Pyhydes ja hurscaudes hänen edesäns caickena meidän elinaicanam.
Luuk 1:76 Ja sinä poicainen pitä cudzuttaman ylimmäisen Prophetaxi: sillä sinun pitä käymän HERran caswon edes/ walmistaman hänen teitäns.
Luuk 1:77 Ja andaman autuuden tunnon hänen Canssallens/ heidän syndeins andexi saamisexi.
Luuk 1:78 Meidän Jumalam sydämelisen laupiuden cautta/ jolla meitä on edzinyt Coitto ylhäldä.
Luuk 1:79 Walistaman nijtä/ jotca pimeis ja cuolon warjos istuwat/ ja ojendaman meidän jalcam rauhan tielle.
Luuk 1:80 Ja lapsi caswoi ja wahwistui Henges/ ja asui corwes/ sijhenasti että se päiwä tulis/ jona hänen piti Israelin Canssan eteen tuleman.

Vers. 28. Siunattu ) Se on/ corkiasti cunnioitettu.
v. 30. Löysit armon ) Se on/ Jumala on sinulle armollinen.
v. 69. Sarwen ) Se on/ wäki eli woima. Nijn on Christus autuuden sarwi/ se on/ hän on se jonga cautta Jumala on wäkewäst toimittanut meidän autuudem/ nijncuin hän Prophetain cautta luwannut oli.
v. 77. Autuuden tunnon ) että he taitawat tietä cuinga heidän autuaxi pitä tuleman: ei Lain töiden cautta/ waan syndein andexi andamisen.
v. 78. Coitto ) Christus Jumaludens puolest on se coitto corkeudesa/ Isäldä/ Mich. 5:2. jonga uloskäymys on algusta ollut ja ijancaickisest/ Prov. 8:23. Ioh. 1:1.

II. Lucu .

JOseph Marian cansa/ menewät Bethlehemijn/ andaman idzens arwatta/ v. 1.
Marian aica täytetän ja synnyttä Christuxen mailman wapahtajan: Jumalan Engeli ilmoitta sen paimenillen kedolla/ v. 6.
ymbärinsleicatan/ v. 21.
Wiedän HERran eteen Lain jälken/ v. 11.
Simeon ja Hanna Prophetissa tulewat sijhen/ v. 25.
Cahdentoistakymmenen ajastajan wanhana kysele opettajilda Templis/ nijn että caicki ihmettelewät/ v. 41.

Luuk 2:1 NIinä päiwinä käwi yxi käsky Keisarilda Augustuxelda/ että caicki mailma piti werollisexi laskettaman.
Luuk 2:2 Ja tämä weron laskemus oli ensimäinen/ joca tapahtui silloin cosca Kyrenius oli Maanherra Syrias.
Luuk 2:3 Ja cukin meni Caupungihins andaman idziäns arwatta.
Luuk 2:4 Nijn myös Joseph Galileast/ Nazarethin Caupungist/ ylösmeni Judean/ Dawidin Caupungijn/ joca cudzutan Bethlehem: Sillä hän oli Dawidin huonest ja sugust/ andaman idzens arwatta/
Luuk 2:5 Marian hänen kihlatun emändäns cansa/ joca rascas oli.
Luuk 2:6 Nijn tapahtui heidän siellä ollesans/ että synnyttämisen päiwät tulit täytetyxi.
Luuk 2:7 Ja hän synnytti Pojan hänen esicoisens/ ja capaloidzi hänen/ ja pani seimeen/ ettei heille ollut sia majas.
Luuk 2:8 Ja paimenet walwoit sijnä paickacunnas pellolla heidän laumans/ ja wartioidzit yöllä heidän carjans.
Luuk 2:9 Ja cadzo/ HERran Engeli seisoi heidän tykönäns/ ja HERran kirckaus walais heitä/ että he suurest peljästyit.
Luuk 2:10 Ja Engeli sanoi heille: älkät peljätkö: sillä cadzo/ minä ilmoitan teille suuren ilon/ joca tulewa on caikelle Canssalle:
Luuk 2:11 Teille on tänäpän syndynyt Wapahtaja/ HERra Christus Dawidin Caupungis.
Luuk 2:12 Ja tämä on teille merkixi: te löydätte lapsen capaloittuna seimes.
Luuk 2:13 Ja Engelin cansa oli suuri taiwalisen sotawäen joucko/ jotca kijtit Jumalata ja sanoit:
Luuk 2:14 Cunnia olcon Jumalalle corkiudes/ ja maasa rauha/ ja ihmisille hywä tahto.
Luuk 2:15 JA tapahtui/ että Engelit menit heidän tyköns Taiwasen/ nijn paimenet puhuit keskenäns: käykämme Bethlehemijn/ ja cadzocam sitä cuin tapahtunut on/ jonga HERra meille ilmoitti.
Luuk 2:16 Ja he tulit kijruhtain/ ja löysit Marian/ ja Josephin/ nijn myös lapsen/ joca macais seimes.
Luuk 2:17 Cosca he tämän nähnet olit/ julistit he sen sanoman/ cuin heille tästä lapsesta sanottu oli.
Luuk 2:18 Ja caicki jotca sen cuulit/ ihmettelit nijtä puheita cuin heille Paimenilda sanottu oli.
Luuk 2:19 Mutta Maria kätki caicki nämät sanat/ tutkistellen hänen sydämesäns.
Luuk 2:20 Ja paimenet palaisit/ ylistäin ja cunnioittain Jumalata/ caikista cuin he cuullet ja nähnet olit/ nijncuin heille sanottu oli.
Luuk 2:21 JA sijttecuin cahdexan päiwä culunut oli/ että lapsi piti ymbärinsleicattaman/ cudzuttin hänen nimens JEsus/ joca nijn oli Engelildä jo ennen cudzuttu/ cuin hän sikis Äitins cohdusa.
Luuk 2:22 JA sijtte cuin heidän puhdistus päiwäns olit täytetyt Mosexen Lain jälken/ weit he hänen Jerusalemijn/ seisattaxens händä HERran eteen.
Luuk 2:23 Nijncuin kirjoitettu on HERran Lais: caicki miehen puoli/ joca ensin awa äitins cohdun/ pitä cudzuttaman HERralle pyhäxi.
Luuk 2:24 Ja uhraman/ nijncuin sanottu on HERran Lais: pari Mettisiä/ eli caxi Kyhkyläisen poica.
Luuk 2:25 Ja cadzo/ yxi mies oli Jerusalemis/ jonga nimi oli Simeon: tämä oli hurscas ja Jumalinen mies/ odottain Israelin lohdutusta: ja Pyhä Hengi oli hänes.
Luuk 2:26 Ja hänelle oli wastaus annettu Pyhäldä Hengeldä/ ettei hänen pitänyt ennen cuoleman/ cuin hän näkis HERran Christuxen.
Luuk 2:27 Ja hän tuli Hengen cautta Templijn.
Luuk 2:28 Ja cuin wanhemmat lapsen Jesuxen toit Templijn/ tehdäxens hänen edestäns Lain tawan jälken: otti hän hänen sylijns/ kijtti Jumalata ja sanoi:
Luuk 2:29 LAske nyt HERra palwelias rauhaan menemän/ sanas jälken.
Luuk 2:30 Sillä minun silmäni owat nähnet sinun autuudes.
Luuk 2:31 Jonga sinä caikille Canssoille walmistit.
Luuk 2:32 Walkeudexi/ walistaman pacanoita/ ja sinun Canssas Israelin cunniaxi.
Luuk 2:33 JA Joseph ja hänen Äitins ihmettelit nijtä cuin hänestä sanottin.
Luuk 2:34 Ja Simeon siunais heitä/ ja sanoi Marialle hänen Äitillens: Cadzo/ tämä on pandu langemisexi/ ja nousemisexi monelle Israelis/ ja merkixi/ jota wastan sanotan:
Luuk 2:35 Ja sinungin sielus läpidze pitä miecan myös käymän/ että monen sydämen ajatuxet ilmoitettaisin.
Luuk 2:36 Ja Hanna Prophetissa Phanuelin tytär/ Asserin sugusta/ oli joutunut pitkälle ijälle/ ja oli elänyt miehens cansa seidzemen ajastaica hänen Neidzydestäns.
Luuk 2:37 Ja oli leskenä lähes neljä yhdexättäkymmendä ajastaica/ ja ei lähtenyt Templist palwelemast Jumalata/ paastoisa ja rucouxisa yötä ja päiwä.
Luuk 2:38 Ja tämä tuli myös sillä hetkellä sijhen/ ja cunnioidzi HERra ja puhui hänestä caikille/ cuin wapautta Jerusalemis odotit.
Luuk 2:39 Ja sijttecuin he olit caicki tehnet HERran Lain jälken/ palaisit he Galilean heidän Caupungins Nazaretijn.
Luuk 2:40 Mutta lapsi caswoi ja wahwistui Henges/ ja täytettin wijsaudella/ ja Jumalan armo oli hänen cansans.
Luuk 2:41 JA hänen wanhemmans waelsit joca wuosi Pääsiäis juhlalle Jerusalemijn:
Luuk 2:42 Ja cuin hän jo caxitoistakymmendä ajastaica wanha oli/ menit he Jerusalemijn juhlapäiwän tawan jälken:
Luuk 2:43 Ja cuin ne päiwät olit culunet/ palaisit he cotians/ ja poicainen Jesus jäi Jerusalemijn/ jota ei hänen wanhemmans huomannet/ waan luulit hänen olewan seuras.
Luuk 2:44 Ja he käwit yhden päiwäcunnan/ ja edzeit händä langoins ja tuttawains seas.
Luuk 2:45 Ja cuin ei he händä löytänet/ palaisit he Jerusalemijn händä edzimän.
Luuk 2:46 Ja tapahtui colmannen päiwän perästä/ että he löysit hänen istuwan Templis opettajain keskellä/ cuuldelewan heitä/ ja kysywän heille.
Luuk 2:47 Ja caicki jotca hänen cuulit/ hämmästyit hänen ymmärrystäns ja wastaustans.
Luuk 2:48 Ja cuin he hänen näit/ nijn he ihmettelit/ ja hänen Äitins sanoi hänelle: Poican/ mixis meille näin teit? cadzo/ sinun Isäs ja minä olemma murehtien edzinet sinua.
Luuk 2:49 Ja hän sanoi heille: mitästä te minua idzitte? Ettäkö tiennet/ että minun pitä nijsä oleman/ jotca minun Isäni owat?
Luuk 2:50 Ja ei he ymmärtänet sitä sana cuin hän heille sanoi.
Luuk 2:51 Ja hän meni alas heidän cansans/ ja tuli Nazarethijn/ ja oli heille alammainen. Mutta hänen äitins kätki caicki nämät sanat sydämehens.
Luuk 2:52 Ja Jesus menestyi wijsaudes/ ja ijäs/ ja armos/ Jumalan ja ihmisten edesä.

Vers. 1. Werollisexi ) se on/ että jocainen piti andaman kirjoitta mitä hänellä oli.
V. 14. Hywä tahto ) se on/ että ihmisillä olis ilo sijtä/ ja rackaus Jumalan puoleen ja toinen toistans wastan: olisit nijn Jumalalle sen edest kijtolliset/ ja caicki sentähden iloisest kärsisit.
v. 29. Rauhan ) se on/ nyt minä tahdon iloisest cuolla: sillä minä olen sen nähnyt/ jongas minulle lupaisit.

III. Lucu .

JOhannes rupe saarnaman ja castaman/ v. 1.
Neuwo mitä cungin wirasans tekemän pitä/ v. 10.
Herodes pane hänen fangiuteen/ v. 14.
Christus Johannexelda castettu rupe saarnaman colmenkymmenen ajastajan wanhana/ v. 21.
Hänen sucuns Josephist tacaperin Adamin asti/ on seidzemen wijdettäkymmendä polwe/ v. 24.

Luuk 3:1 WIidennellä toistakymmenellä wuodella Keisar Tiberiuxen wallan alla/ cosca Pontius Pilatus Judean Maanherra oli/ ja Herodes Galileas Tetrarcha oli/ ja hänen weljens Philippus oli Tetrarcha Itureas/ ja Trachonitin maacunnas/
Luuk 3:2 Ja Lysanias oli Tetrarcha Abilenes/ cosca Hanna ja Caiphas ylimmäiset Papit olit: silloin tapahtui Jumalan käsky Johannexelle Zacharian pojalle corwes.
Luuk 3:3 Ja hän tuli caickijn maan paickoihin Jordanin ymbärins/ ja saarnais parannuxen castetta syndein andexi andamisexi.
Luuk 3:4 Nijncuin kirjoitettu on Esaian Prophetan saarna ramatus/ joca sano: huutawa äni on corwes/ walmistacat HERran tietä/ ja tehkät hänen polcuns oikiaxi.
Luuk 3:5 Caicki laxot pitä täytettämän/ ja caicki wuoret ja mäet alettaman/ wäärät pitä ojettaman/ ja coleat tasaiseixi teixi tehtämän/
Luuk 3:6 Ja caicki liha pitä näkemän Jumalan autuden.
Luuk 3:7 NIin hän sanoi Canssalle/ joca tuli andaman idziäns casta häneldä: te kärmen sikiät/ cuca on teidän opettanut wälttämän tulewaista wiha?
Luuk 3:8 Tehkät otolliset parannuxen hedelmät/ ja älkät ruwetco sanoman idzellän: Abraham on meidän Isäm: sillä minä sanon teille: Jumala woi näistä kiwistä herättä Abrahamille pojat.
Luuk 3:9 Mutta jo on kirwes pandu puiden juurelle/ jocainen puu joca ei tee hywä hedelmätä/ se hacatan poicki/ ja heitetän tuleen.
Luuk 3:10 JA Canssa kysyi hänelle/ sanoden: mitästä meidän pitä tekemän?
Luuk 3:11 Nijn hän wastaten sanoi heille: jolla on caxi hametta/ andacan sille jolla ei yhtän ole/ ja jolla on ruoca/ hän tehkän myös nijn.
Luuk 3:12 Publicanit tulit myös andaman heitäns casta/ ja sanoit hänelle: Mestari/ mitästä meidän pitä tekemän?
Luuk 3:13 Hän sanoi heille: älkät enämbi waatico/ cuin teille säätty on.
Luuk 3:14 NIin kysyit myös häneldä sotamiehet/ sanoden: mitästä meidän pitä tekemän? hän sanoi heille: älkät kenengän wäkiwalda taicka wääryttä tehkö/ ja tytykät teidän palckaan.
Luuk 3:15 MUtta cuin Canssa odotti/ ja caicki ajattelit sydämisäns Johannexest: lienekö hän Christus.
Luuk 3:16 Wastais Johannes/ sanoden jocaidzelle: minä tosin castan teitä wedellä/ waan wielä tule minua wäkewämbi/ jonga kengän nauhoja en minä ole kelwollinen päästämän/ hän casta teitä Pyhällä Hengellä ja tulella.
Luuk 3:17 Jonga on wiskin kädesä/ ja hän puhdista hänen luwans/ ja coco nisuns aittans/ mutta acanat hän poltta sammumattomalla tulella.
Luuk 3:18 Ja hän julisti Canssalle neuwoin myös paljon muuta.
Luuk 3:19 MUtta cosca Herodes Tetrarcha rangaistin häneldä/ Herodiaxen hänen weljens emännän tähden.
Luuk 3:20 Paidzi muuta paha cuin Herodes Johannexelle teki/ salpais hän hänen päälisexi tornijn.
Luuk 3:21 JA tapahtui/ cosca caicki Canssa castettin/ ja Jesus myös castettin/ ja rucoili/ nijn Taiwas aukeni.
Luuk 3:22 Ja Pyhä Hengi tuli alas ruumillisella muodolla hänen päällens nijncuin Mettinen/ ja äni sanoi taiwasta: Sinä olet minun racas Poican/ sinuun minä mielistyn.
Luuk 3:23 Ja Jesus oli lähes colmenkymmenen wuotinen/ ja luultin Josephin pojaxi/ joca oli Elin poica.
Luuk 3:24 Joca oli Mathatian poica. Joca oli Levin poica. Joca oli Melchin poica. Joca oli Jannan poica. Joca oli Josephin poica.
Luuk 3:25 Joca oli Mathatian poica. Joca oli Amoxen poica. Joca oli Naumin poica. Joca oli Eslin poica. Joca oli Naggen poica.
Luuk 3:26 Joca oli Maathin poica. Joca oli Mathatian poica. Joca oli Semein poica. Joca oli Josephin poica. Joca oli Judan poica.
Luuk 3:27 Joca oli Joannan poica. Joca oli Rhesan poica. Joca oli Zorobabelin poica. Joca oli Salathielin poica. Joca oli Nerin poica.
Luuk 3:28 Joca oli Melchin poica. Joca oli Addin poica. Joca oli Kosamin poica. Joca oli Elmodamin poica. Joca oli Herrin poica.
Luuk 3:29 Joca oli Josenin poica. Joca oli Eliezerin poica. Joca oli Joramin poica. Joca oli Matthatin poica. Joca oli Levin poica.
Luuk 3:30 Joca oli Simeonin poica. Joca oli Judan poica. Joca oli Josephin poica. Joca oli Jonan poica. Joca oli Eliachimin poica.
Luuk 3:31 Joca oli Melean poica. Joca oli Menanin poica. Joca oli Mathatan poica. Joca oli Nathanin poica. Joca oli Dawidin poica. Joca oli Jessen poica.
Luuk 3:32 Joca oli Obedin poica. Joca oli Boozin poica. Joca oli Salmonin poica. Joca oli Naasonin poica.
Luuk 3:33 Joca oli Aminadabin poica. Joca oli Aramin poica. Joca oli Esromin poica. Joca oli Pharesin poica. Joca oli Judan poica.
Luuk 3:34 Joca oli Jacobin poica. Joca oli Isaachin poica. Joca oli Abrahamin poica. Joca oli Tharan poica. Joca oli Nachorin poica.
Luuk 3:35 Joca oli Zaruchin poica. Joca oli Ragahun poica. Joca oli Phalechin poica. Joca oli Heberin poica. Joca oli Salan poica. Joca oli Cainan poica.
Luuk 3:36 Joca oli Arphaxadin poica. Joca oli Semin poica. Joca oli Noen poica. Joca oli Lamechin poica.
Luuk 3:37 Joca oli Mathusalan poica. Joca oli Enochin poica. Joca oli Jaredin poica. Joca oli Malaleelin poica. Joca oli Cainan poica. Joca oli Enoxen poica. Joca oli Sethin poica. Joca oli Adamin poica. Joca oli Jumalan poica.

Vers. 6. Caicki liha pitä näkemän ) se on: Evangelium pitä saarnattaman caikille ihmisille.
v. 14. Wäkiwalda ) se on: julkista wääryttä. Wäärys ) cosca petosta tehdän ja toisen oikeus alaspoljetan/ ja hänen asians käätän.
v. 24. Jannan ) Näistä Philo ja Iosephus kirjoittawat/ joista Mattheus muutamat poisjättä.

IV. Lucu .

JEsus kiusatan Perkeleldä/ v. 1.
opetta Galilean Synagogis/ ja selittä Nazarethis Esaian Prophetan sanat/ v. 14.
Waan he wihastuwat hänen päällens ja ajawat pois tyköns/ v. 23.
Mene Capernaumijn/ ja autta Perkeleldä rijwattua/ v. 31.
Ja Petarin anoppia wilutaudista/ v. 38.
Ja monda muuta heidän taudeistans/ v. 40.

Luuk 4:1 NIin Jesus täynäns Pyhä Henge palais Jordanist/ ja wietin Hengeldä corpeen/
Luuk 4:2 Ja kiusattin neljäkymmendä päiwä Perkeleldä/ eikä syönyt mitän nijnä päiwinä/ mutta nijden lopus hän isois.
Luuk 4:3 Nijn Perkele sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poica/ nijn sanos tälle kiwelle/ että hän leiwäxi tulis.
Luuk 4:4 Jesus wastais/ sanoden: kirjoitettu on: ei ihminen elä ainoastans leiwäst/ waan jocaidzesta Jumalan sanasta.
Luuk 4:5 Ja Perkele wei hänen corkelle wuorelle/ ja osotti hänelle caicki maan pijrin waldacunnat/ silmän räpäyxellä.
Luuk 4:6 Ja Perkele sanoi hänelle: caiken tämän wallan/ ja heidän cunnians minä annan sinulle: sillä minun haldun owat ne annetut/ ja minä annan ne kelle minä tahdon:
Luuk 4:7 Jos sinä sijs cumarrat ja rucoilet minua/ nijn he owat caicki sinun.
Luuk 4:8 Ja Jesus wastaten sanoi henelle: mene matcas minun tyköni Satan: sillä kirjoitettu on: sinus HERras Jumalatas pitä sinun cumartaman/ ja händä ainoata palweleman.
Luuk 4:9 Ja hän wei hänen Jerusalemijn/ ja asetti Templin harjalle/ ja sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poica/ nijn laske tästä idzes alas:
Luuk 4:10 Sillä kirjoitettu on: hän on Engeleidens käskenyt sinusta/ warjeleman sinua.
Luuk 4:11 Ja käsisäns candaman sinua/ ettes jalcas kiwen loucka.
Luuk 4:12 Ja Jesus wastaten sanoi hänelle: sanottu on: älä kiusa sinun HERras Jumalatas.
Luuk 4:13 Ja cuin caicki kiusaus oli päätetty/ meni Perkele pois hetkexi hänen tyköns.
Luuk 4:14 Ja Jesus palais Hengen wäes taas Galileaan/ ja sanoma cuului hänestä ymbäri caiken lähi maacunnan.
Luuk 4:15 Ja hän opetti heidän Synagogasans/ ja cunnioitettin caikilda.
Luuk 4:16 JA hän tuli Nazaretijn/ cusa hän caswatettu oli/ ja meni tawans jälken Sabbathin päiwänä Synagogaan/ ja nousi lukeman.
Luuk 4:17 Ja hänelle annettin Esaian Prophetan Ramattu. Ja cuin hän Ramatun awais/ löysi hän sen paican cusa kirjoitettu on:
Luuk 4:18 HERran Hengi on minun päälläni/ ja hän woiteli minun/ ja lähetti saarnaman waiwaisille Evangeliumi/ ja parandaman särjetyitä sydämitä/
Luuk 4:19 Ja ilmoittaman Fangeille lunastusta/ ja sokeillen nägyn andaman/ ja fangituita wapaxi saattaman/ ja että minä HERran wuoden julistaisin.
Luuk 4:20 Ja cuin hän pani Ramatun kijnni/ andoi hän sen palwelialle/ ja istui: ja caickein silmät cuin Synagogas olit/ cadzelit hänen päällens.
Luuk 4:21 Ja hän rupeis heille sanoman: tänäpän on tämä kirjoitus teidän corwisan täytetty.
Luuk 4:22 Ja caicki annoit hänelle todistuxen/ ja ihmettelit nijtä armollisia sanoja/ cuin hänen suustans tulit/ ja sanoit: eikö tämä ole Josephin poica?
Luuk 4:23 Ja hän sanoi heille: sanocat caiketi minulle tämä sananlascu: Lääkäri paranna idzes: Cuinga suuria töitä me cuulimma sinun tehnen Capernaumis/ tee myös nijn täsä Isäs maalla.
Luuk 4:24 Nijn hän sanoi: totisest sanon minä teille: ei yxikän Propheta ole Isäns maalla otollinen.
Luuk 4:25 Waan minä sanon teille totudes: monda leske oli cuitengin Israelis Elian ajalla/ cosca Taiwas oli suljettu colme wuotta ja cuusi cuucautta: ja cosca suuri nälkä tapahtui caikes maacunnas.
Luuk 4:26 Ja ei Elias lähetetty yhdengän heidän tygöns/ waan yhden leski waimon tygö Sidonialaisten Sarephtan.
Luuk 4:27 Ja monda spitalista oli Israelis Heliseus Prophetan ajalla/ ja ei yxikän heistä puhdistettu/ waan Naaman Syrialainen.
Luuk 4:28 Ja caicki cuin Synagogas olit/ tulit wihoja täyten cosca he nämät cuulit.
Luuk 4:29 Ja nousit händä wastan/ ajoit hänen ulos Caupungist/ ja weit hänen haman wuoren cuckulalle/ jonga päälle heidän Caupungins rakettu oli/ syöstäxens händä alas.
Luuk 4:30 Mutta hän käwi heidän keskidzens/
Luuk 4:31 Ja meni Capernaumijn Galilean Caupungihin/ ja opetti heitä sijnä Sabbathin päiwänä.
Luuk 4:32 Ja he hämmästyit hänen opetustans: sillä hänen puhens oli woimallinen.
Luuk 4:33 JA Synagogas oli yxi ihminen/ jolla oli riettaisen Perkelen hengi/ Ja hän huusi suurella änellä/ sanoden:
Luuk 4:34 pidäs mitä sinun on meidän cansam Jesu Nazarene? tulickos meitä hucuttaman? minä tiedän cucas olet/ juuri Jumalan pyhä.
Luuk 4:35 Ja Jesus nuhteli händä/ sanoden: waickene/ ja mene pois hänestä. Ja cuin Perkele oli hänen heidän keskellens heittänyt/ nijn hän meni ulos hänest/ ja ei händä wahingoittanut mitän.
Luuk 4:36 Ja pelco tuli caickein päälle/ ja puhuit keskenäns/ sanoden: mikä tämä lienekän? sillä hän haasta wäellä ja woimalla riettaisitakin hengejä/ ja he ulos lähtewät.
Luuk 4:37 Ja se sanoma cuului hänest caickijn sen maacunnan lähi paickoihin.
Luuk 4:38 JA cuin hän läxi Synagogast/ meni hän Simonin huonesen/ mutta Simonin anoppi sairasti cowin wilutautia/ ja he rucoilit händä hänen edestäns.
Luuk 4:39 Ja hän meni hänen tygöns/ ja haastoi wilutautia: ja wilutauti luopui hänestä/ ja hän nousi cohta ja palweli heitä.
Luuk 4:40 JA cuin Auringo laski/ nijn caicki/ joilla oli sairaita moninaisis taudeis/ weit ne hänen tygöns: Ja hän pani jocaidzen päälle kätens/ ja paransi heitä.
Luuk 4:41 Ja monesta läxit myös Perkelet huutain/ ja sanoden: Sinä olet Christus Jumalan Poica. Nijn hän rangais nijtä/ eikä sallinut heidän puhua/ sillä he tiesit hänen olewan Christuxen.
Luuk 4:42 MUtta cuin päiwä tuli/ meni hän erimaahan/ ja Canssa edzeit händä ja menit hänen tygöns/ ja estelit händä/ ettei hänen pitänyt sieldä lähtemän.
Luuk 4:43 Ja hän sanoi heille: minun pitä myös muillekin Caupungeille Evangeliumi Jumalan waldacunnast saarnaman: sillä sitä warten minä olen lähetetty.
Luuk 4:44 Ja hän saarnais Galilean Synagogisa.

Vers. 22. Josephin poica ) se on/ cuinga Josephin köyhän työmiehen poica näin taita opetta ja puhua.

V. Lucu .

JEsus astu wenhesen ja opetta wenhestä Canssa/ siuna Petarin calan saalin/ ja cudzu hänen cumpaninens Apostolin wircaan/ v. 1.
paranda spitalisen/ v. 12.
ja halwatun/ v. 16.
cudzu myös Mattheuxen/ v. 27.
Ja wasta mingä tähden ei hänen Opetuslapsens paastonnet nijncuin Johannexen Opetuslapset ja Phariseuxet/ v. 33.

Luuk 5:1 NIjn tapahtui/ cosca Canssa tungi hänen tygöns/ cuuleman Jumalan sana/ että hän seisoi Genezarethin meren tykönä.
Luuk 5:2 Ja näki caxi wenhettä olewan meren tykönä/ joista calamiehet olit lähtenet ja pesit heidän werckojans.
Luuk 5:3 Nijn hän meni yhten wenhesen/ joca oli Simonin/ ja käski hänen wähä maasta uloslaske: ja hän istui wenhes ja opetti Canssa.
Luuk 5:4 Ja cuin hän lackais puhumast/ sanoi hän Simonille: wie sywälle/ ja heittäkät werckon apajalle.
Luuk 5:5 Ja Simon wastaten sanoi hänelle: Mestari/ me olemma caiken yön työtä tehnet/ ja en mitän saanet/ mutta sinun käskystäs minä cuitengin heitän ulos wercon.
Luuk 5:6 Ja cuin he sen teit/ suljit he suuren calain paljouden/ ja heidän werckons repeisit.
Luuk 5:7 Ja wijttaisit cumpanillens/ jotca olit toises wenhes/ tuleman ja auttaman heitäns. Ja he tulit/ ja täytit molemmat wenhet/ nijn että he rupeisit wajoman.
Luuk 5:8 Cosca Simon Petari sen näki/ langeis hän Jesuxen polwein tygö/ sanoden: HERra mene pois minun tyköni/ sillä minä olen syndinen ihminen:
Luuk 5:9 Sillä hämmästys oli hänen käsittänyt/ ja caicki jotca hänen cansans olit/ calan saalin tähden/ jonga he saanet olit.
Luuk 5:10 Nijn myös Jacobin ja Johannexen/ Zebedeuxen pojat/ jotca olit Simonin cumpanit. Ja Jesus sanoi Simonille: älä pelkä/ tästedes sinä saat ihmisiä.
Luuk 5:11 Ja he wedit wenhens maalle ja ylönannoit caicki/ ja seuraisit händä.
Luuk 5:12 JA tapahtui/ cosca hän oli yhdes Caupungis/ Cadzo/ nijn sijnä oli yxi mies spitalita täynäns/ cuin hän näki Jesuxen/ langeis hän caswoillens/ rucoili händä/ sanoden: HERra/ jos sinä tahdot/ nijn sinä woit minun puhdista.
Luuk 5:13 Ja hän ojensi kätens ja rupeis häneen/ ja sanoi: minä tahdon/ ole puhdas. Ja cohta spitali läxi hänestä.
Luuk 5:14 Ja hän kielsi hänen kellengän sanomast: waan mene/ sanoi hän/ ja osota idzes Papille/ ja uhra sinun puhdistuxes edest/ nijncuin Moses heille käski/ todistuxexi.
Luuk 5:15 Nijn sanoma lewis enämmin hänestä/ ja paljo Canssa cocondui cuuleman händä/ ja että he parataisin häneldä heidän taudeistans.
Luuk 5:16 Mutta hän meni corpeen/ ja rucoili.
Luuk 5:17 JA tapahtui yhtenä päiwänä/ cosca hän opetti/ että siellä istuit myös Phariseuxet ja Lainopettajat/ jotca tullet olit jocaidzest Caupungist/ Galileast/ Judeast ja Jerusalemist. Ja HERran woima oli parandaman heitä.
Luuk 5:18 Ja cadzo/ muutamat miehet cannoit yhden halwatun ihmisen wuotesa/ ja he pyysit händä wiedä sisälle ja panna hänen eteens.
Luuk 5:19 Ja cuin ei he löynnet Canssan tähden/ custa puolesta he olisit hänen parahin sisälle saanet/ astuit he caton päälle/ ja laskit hänen läpidze caton wuoteinens juuri Jesuxen eteen.
Luuk 5:20 Ja cuin hän näki heidän uscons/ sanoi hän sille: ihminen/ sinun syndis andexi annetan sinulle.
Luuk 5:21 Ja Kirjanoppenet ja Phariseuxet rupeisit ajatteleman/ sanoden: cuca tämä Jumalan pilckaja on? cuca woi synnit anda andexi/ mutta ainoa Jumala.
Luuk 5:22 Cosca Jesus ymmärsi heidän ajatuxens/ sanoi hän heille: mitä te ajatteletta teidän sydämisän?
Luuk 5:23 Cumbi on kewembi? sanoa/ sinun syndis andexi annetan sinulle/ taicka sanoa/ nouse ja käy?
Luuk 5:24 Että te tiedäisitte ihmisen Pojalla olewan wallan maan päällä synnit andexi anda/ sanoi hän halwatulle: minä sanon sinulle: nouse ja ota wuotes/ ja mene cotias.
Luuk 5:25 Ja hän nousi cohta heidän nähdens/ ja corjais wuotens/ josa hän maannut oli/ ja meni cotians/ cunnioittain Jumalata.
Luuk 5:26 Ja he hämmästyit caicki/ ja cunnioidzit Jumalata/ ja he täytettin caicki pelgolla/ sanoden: me näimmä tänäpän camaloita.
Luuk 5:27 SIjtte läxi hän/ ja näki Publicanin nimeldä Lewin istuwan Tullihuones/ ja sanoi hänelle: seura minua.
Luuk 5:28 Ja hän ylönandoi caicki/ nousi ja seurais händä.
Luuk 5:29 Ja Lewi teki hänelle cotonans suuren pidon/ ja paljo Publicaneja/ ja muita atrioidzit heidän cansans.
Luuk 5:30 Mutta Kirjanoppenet ja Phariseuxet napisit hänen Opetuslapsians/ sanoden: Mixi te Publicanein ja synneisten cansa syötte ja juotte?
Luuk 5:31 Ja Jesus wastaten sanoi heille: ei terwet tarwidze Läkäritä/ waan sairat.
Luuk 5:32 En ole minä tullut wanhurscaita cudzuman/ waan syndisitä parannuxeen.
Luuk 5:33 NIjn he sanoit hänelle: mixi Johannexen Opetuslapset ja Phariseusten Opetuslapset vsein paastowat ja rucoilewat/ mutta sinun Opetuslapses syöwät ja juowat?
Luuk 5:34 Hän sanoi heille: et te woi hääcanssa nijncauwan paastoman waatia cuin ylkä on heidän cansans.
Luuk 5:35 Waan cosca ylkä otetan pois heildä/ nijnä päiwinä pitä heidän paastoman.
Luuk 5:36 Ja hän sanoi myös heille wertauxen: ei paicka kengän vdella weran tilgalla wanha waatetta/ sillä hän rewäise vden/ ja vsi paicka ei sowi wanhaan.
Luuk 5:37 Ja ei pane kengän nuorta wijna wanhoin leileihin/ sillä nuori wijna ricko leilit/ ja se uloswuota/ ja leilit turmellan.
Luuk 5:38 Mutta nuori wijna pitä pandaman vsijn leileihin/ nijn he molemmat tallella owat.
Luuk 5:39 Ja ei tahdo kengän/ joca juo wanha wijna cohta nuorta juoda/ sillä hän sano/ wanha on parambi.

Vers. 24. Että te tiedäisitte ) Tällä ihmellä hän näytti hänelläns olewan wallan syndiä andexi anda: sillä sijhen tarwitan Jumalan woima.

VI. Lucu .

CHristuxen Opetuslapset repiwät tähkäpäitä Sabbathina/ jota Phariseuxet napisewat/ mutta hän pane heidän eteens Dawidin tegon/ v. 1.
Paranda yhden miehen cuiwetun käden Sabbathina/ v. 6.
Mene corkialle wuorelle ja walidze caxitoistakymmendä Opetuslasta/ v. 12.
Opetta heitä oikiasta autuudesta/ misä se on/ v. 17.
Neuwo rauhaan/ v. 27.
Laupiuten/ andexi andaman ja ei picaisest muita duomidzeman/ v. 36.
Sillä nijncuin usco on/ nijn owat myös työt/ v. 43.

Luuk 6:1 JA tapahtui jälki Sabbathina/ että hän käwi laihon läpidze/ ja hänen Opetuslapsens catcoit tähkäpäitä ja hiersit käsilläns/ ja söit.
Luuk 6:2 Nijn muutamat Phariseuxist sanoit heille: mixi te teettä/ jota ei sowi Sabbathina tehdä?
Luuk 6:3 Ja Jesus wastaten sanoi heille: ettekö te ole lukenet/ mitä Dawid teki/ cosca hän isois/ ja ne jotca hänen cansans olit?
Luuk 6:4 Eikö hän mennyt Jumalan huonesen/ ja otti näkyleiwät/ ja söi/ ja andoi myös nijlle jotca hänen cansans olit/ joita ei muiden cuin Pappein syödä sopinut.
Luuk 6:5 Ja hän sanoi heille: ihmisen Poica on myös Sabbathin HERra.
Luuk 6:6 NIjn tapahtui toisna Sabbathina/ että hän meni Synagogan ja opetti/ ja siellä oli yxi ihminen/ jonga oikia käsi oli cuiwettu.
Luuk 6:7 Nijn Kirjanoppenet ja Phariseuxet wartioidzit händä/ jos hän myös Sabbathina parannais/ että he saisit hänen päällens canda.
Luuk 6:8 Mutta hän tiesi heidän ajatuxens/ ja sanoi sille ihmiselle/ jolla cuiwettu käsi oli: nouse ja tule edes.
Luuk 6:9 Nijn hän nousi ja seisoi. Nijn Jesus sanoi heille: Minä kysyn teille: cumba sopi Sabbathina tehdä/ hywä taicka paha? henge wapahta eli cadotta?
Luuk 6:10 Ja cuin hän cadzahti ymbärins heidän caickein päällens/ sanoi hän sille ihmiselle: ojenna kätes: nijn hän ojensi. Ja hänen kätens tuli terwexi/ nijncuin toinengin.
Luuk 6:11 Mutta he tulit mielettömäxi/ ja puhuit keskenäns/ mitä heidän pidäis Jesuxen tekemän.
Luuk 6:12 MUtta nijnä päiwinä tapahdui/ että hän meni mäelle rucoileman/ ja hän oli yli yötä Jumalan tygö rucouxis.
Luuk 6:13 Ja cuin päiwä oli tullut/ cudzui hän Opetuslapsens/ ja walidzi heistä caxitoistakymmendä/ jotca hän Apostolixi nimitti:
Luuk 6:14 Simonin/ jonga hän Petarixi cudzui/ ja Andreaxen hänen weljens/ Jacobuxen ja Johannexen/ Philippuxen ja Bartholomeuxen/
Luuk 6:15 Mattheuxen ja Thomaxen/ Jacobuxen Alphein pojan ja Simonin/ joca cudzutan Zelotes/
Luuk 6:16 Ja Judan Jacobuxen pojan/ ja Judas Ischariothin sen pettäjän.
Luuk 6:17 Ja cosca hän meni alas heidän cansans/ ja seisoi yhdellä lakialla paicalla/ ja hänen Opetuslastens joucko/ ja Canssan paljous caikest Judeast ja Jerusalemist/ ja randalaiset Tyrost ja Sidonist/
Luuk 6:18 Jotca olit tullet händä cuuleman/ ja että he parataisin heidän taudeistans. Ja jotca waiwattin riettaisilda hengildä/ ja he paranit.
Luuk 6:19 Ja caicki Canssa pyysi häneen ruweta: sillä woima läxi hänest/ ja paransi caicki.
Luuk 6:20 JA hän nosti silmäns Opetuslastens päin/ ja sanoi: autuat oletta te waiwaiset: sillä teidän on Jumalan waldacunda.
Luuk 6:21 Autuat oletta te/ jotca isotte: sillä te rawitan. Autuat oletta te/ jotca itkettä: sillä teidän pitä nauraman.
Luuk 6:22 Autuat oletta te/ cosca ihmiset wihawat teitä/ ja eroittawat teidän/ ja pilckawat teitä/ ja hyljäwät teidän nimen ihmisen Pojan tähden/ nijncuin kelwottoman.
Luuk 6:23 Iloitcat sinä päiwänä/ ja ihastucat: sillä cadzo/ teidän palckan on suuri Taiwahas. Nijn teit myös heidän wanhemmans Prophetaille.
Luuk 6:24 Mutta woi teitä rickat: sillä teillä on teidän lohdutuxenne.
Luuk 6:25 Woi teitä/ jotca rawitut oletta: sillä teidän pitä isoman. Woi teitä/ jotca nyt nauratte: sillä teidän pitä itkemän ja parcuman.
Luuk 6:26 Woi teitä/ cosca caicki ihmiset teitä kijttäwät: sillä nijn teit myös heidän wanhemmans wäärille Prophetaille.
Luuk 6:27 MUtta minä sanon teille: jotca cuuletta: racastacat wihollisian: tehkät hywä nijlle jotca teitä wihawat: puhucat nijstä hywin/ jotca teitä kiroilewat.
Luuk 6:28 Rucoilcat nijden edest/ jotca teidän wääryttä tekewät.
Luuk 6:29 Ja joca sinua lyö yhdelle poskelle/ taridze myös hänelle toinen/ ja joca sinulda wie caapun/ älä myös häneldä kiellä hametta.
Luuk 6:30 Anna jocaidzelle cuin sinulda ano/ ja sildä joca sinun omas otta/ älä jällens ano.
Luuk 6:31 Ja nijncuin te tahdotta/ että ihmisten pitä teille tekemän/ nijn tehkät te heillekin.
Luuk 6:32 Ja jos te racastatte nijtä jotca teitä racastawat/ mikä kijtos teille sijtä on? sillä racastawat syndisetkin nijtä joilda he racastetan.
Luuk 6:33 Ja jos te teettä hywä teidän hywintekijllen/ mikä kijtos teille sijtä on? sillä syndiset sen myös tekewät.
Luuk 6:34 Ja jos te lainatte nijlle/ joilda te toiwotta jällens saawan/ mikä kijtos teille sijtä on? sillä syndisetkin lainawat syndisille/ että he tasan jällens saawat.
Luuk 6:35 Mutta parammin racastacat teidän wihollisian/ ja hywä tehkät ja lainatcat/ ja älkät mitän sijtä toiwoco/ nijn teidän palckan on suuri/ ja teidän pitä oleman ylimmäisen pojat: sillä hän on laupias kijttämättömiä ja pahoja cohtan.
Luuk 6:36 OLcat sentähden laupiat/ nijncuin teidän Isängin laupias on.
Luuk 6:37 Älkät duomitco/ ettei teitä duomitais: älkät sadatelco/ ettei teitä sadatellais: andexi andacat/ nijn teillengin andexi annetan.
Luuk 6:38 Hywän mitan/ likistetyn/ sullotun/ ja ylidze wuotawan he andawat teidän helmanne: sillä juuri sillä mitalla/ jolla te mittatte/ pitä muutkin teille mittaman.
Luuk 6:39 Ja hän sanoi heille wertauxen: taitaco sokia toista sokiata talutta? eikö he molemmat hautaan lange?
Luuk 6:40 Ei ole Opetuslapsi parembi Mestaritans: mutta cosca Opetuslapsi on nijncuin hänen Mestarins/ nijn hän on täydellinen.
Luuk 6:41 Wai cuingas raiscan näet weljes silmäs/ mutta et hawaidze malca omas silmäsäs?
Luuk 6:42 Eli cuingas taidat sano weljelles: weljen pidä/ minä otan raiscan silmästäs/ ja et näe malca omas silmäsäs? Sinä ulcocullattu/ ota ensin malca omast silmästäs/ ja cadzo sijtte/ jos taidat otta raiscan weljes silmästä.
Luuk 6:43 Sillä ei ole se hywä puu/ joca teke pahan hedelmän/ eikä paha puu tee hywä hedelmätä.
Luuk 6:44 Waan jocainen puu tutan hedelmästäns. Ei orjantappuroist coota ficunita/ eikä ohdakeist haeta wijnamarjoja.
Luuk 6:45 Hywä ihminen tuotta edes sydämens hywäst tawarast hywä: Ja paha ihminen hänen sydämens pahast tawarast tuotta edes paha. Sillä millä sydän on täytetty/ sitä puhu myös hänen suuns.
Luuk 6:46 MItä te sijs minua cudzutta HERra/ HERra/ ja et tee mitä minä sanon?
Luuk 6:47 Cuca ikänäns tule minun tygöni ja cuule minun puheni ja teke ne/ sen minä osotan teille kenengä caltainen hän on.
Luuk 6:48 Hän on sen ihmisen caltainen/ joca huonens rakenda/ ja caiwa sywään ja pane perustuxen callion päälle. Cosca sijs wuo tuli/ ja wirta sysäis sitä huonetta/ ei woinut händä lijcutta: sillä se oli perustettu callion päälle.
Luuk 6:49 Joca taas cuule/ ja ei tee/ se on sen ihmisen caltainen joca huonens rakensi maan päälle ilman perustusta/ jota wirta sysäis/ ja se cohta cukistui/ jonga huonen langemus oli suuri.

Vers. 1. JälkiSabbathina ) Nijn cudzuttin toinen päiwä corkeimman Sabbathin jälken/ Matth. 28:1.
v. 29. Taridze myös hänelle toinen ) se on/ walmista sinus paljon kärsimän/ ja älä idze costa. Lue Matth. 5:39. 1. Cor. 6:7.
v. 35. Teidän wihollisian ) joca wihollisillens laina eli hywä teke/ hän opetta idzens/ ettei hän sijtä mitän toiwo: mutta ei tätä kengän muu tee/ cuin oikia Christitty.
v. 40. Opetuslapsi ) se on/ cosca Opetuslapsen nijn tapahtu/ cuin Mestaringin/ nijn sijnä kyllä on.

VII. Lucu .

JEsus tule Capernaumijn/ autta siellä yhden Päämiehen palwelian terweyteens/ v. 1.
Nainis herättä Lesken pojan cuolluista/ v. 11.
Johannes lähettä kysymän jos hän on Messias: hän wasta sijhen/ ja ylistä Johannesta Canssan edes/ v. 18.
Nuhtele catumattomia/ että he cadzowat ylön Jumalan neuwon heidän autuudestans/ v. 29.
Mene Phariseuxen huonesen rualle/ cusa syndinen waimo pese kyynelillä hänen jalcans/ ja woitele ne/ v. 36.
anda hänelle hänen syndins andexi/ v. 44.

7:1 COsca hän Canssan edes oli puhunut caicki sanans/ meni hän Capernaumijn.
7:2 Ja yhden Sadanpäämiehen palwelia sairasti cuolemallans/ jota hän racasti.
7:3 Cosca hän sijs Jesuxesta cuuli/ lähetti hän Judalaisten wanhimmat hänen tygöns rucoileman händä/ että hän tulis ja parannais hänen palwelians.
7:4 Cosca he tulit Jesuxen tygö/ rucoilit he händä hartast/ ja sanoit: hän on ansiolinen/ ettäs hänelle sen teet:
7:5 Sillä hän racasta meidän Canssam/ ja rakensi meille Synagogan. Nijn Jesus meni heidän cansans.
7:6 Ja cuin ei hän sillen ollut caucan huonesta/ lähetti Sadanpäämies ystäwistäns hänen tygöns/ ja käski sanoa: HERra/ älä waiwa sinuas/ en ole minä kelwollinen ettäs minun cattoni ala tulet/
7:7 Sentähden en minä myös idziänikän lukenut kelwollisexi tuleman sinun tygös/ mutta sano sanalla/ nijn minun palwelian parane.
7:8 Sillä minä olen myös Esiwallalle alammainen/ ja minun allani on sotamiehiä/ ja sanon tälle: mene/ nijn hän mene: ja toiselle: tule/ ja hän tule: ja minun palwelialleni: Tee se/ ja hän teke.
7:9 Cosca Jesus sen cuuli/ ihmetteli hän händä/ käänsi hänens/ ja sanoi Canssalle/ joca händä seurais: minä sanon teille: en ole minä tosin sencaltaista usco Israelisäkän löynnyt.
Luuk 7:10 Ja cuin lähetetyt cotia palaisit/ löysit he palwelian terwenä/ joca sairastanut oli.
Luuk 7:11 JA tapahtui sen jälken/ että hän meni yhten Caupungijn/ joca Nain cudzuttin/ ja hänen cansans meni paljo hänen Opetuslapsians/ ja ylön paljo wäke.
Luuk 7:12 Cosca hän Caupungin porttia lähestyi/ cadzo/ cuollut uloscannettin/ joca oli äitins ainoa poica/ ja se oli leski. Ja paljo Caupungin Canssast käwi hänen cansans.
Luuk 7:13 Cosca HERra sen näki/ armahti hän hänen päällens/ ja sanoi hänelle: Älä itke.
Luuk 7:14 Ja meni ja rupeis paarijn: ja candajat seisatit: ja hän sanoi: nuorucainen/ minä sanon sinulle: nouse ylös.
Luuk 7:15 Ja cuollu nousi istualle/ ja rupeis puhuman.
Luuk 7:16 Ja hän andoi sen äitillens. Ja pelco tuli caikille/ ja cunnioidzit Jumalata/ sanoden: suuri Propheta on nosnut meidän secam/ ja Jumala on hänen Canssans edzinyt.
Luuk 7:17 Ja tämä sanoma cuului hänestä caiken Judean ymbärins/ ja caickein lähimaacundain.
Luuk 7:18 JA Johannexen Opetuslapset ilmoitit hänelle nämät caicki.
Luuk 7:19 Ja hän cudzui tygöns caxi Opetuslastans/ ja lähetti Jesuxen tygö/ sanoden: Oletcos se tulewa/ eli pitäkö meidän toista odottaman?
Luuk 7:20 Cosca nämät miehet tulit hänen tygöns/ sanoit he: Johannes Castaja lähetti meidän sinun tygös/ sanoden: oletcos se tulewa/ eli pitäkö meidän toista odottaman?
Luuk 7:21 Sillä hetkellä paransi hän monda taudeista ja widzauxista ja pahoista hengistä/ ja andoi monelle sokialle nägyn.
Luuk 7:22 Ja Jesus wastais/ ja sanoi heille: mengät ja sanocat Johannexelle/ mitä te nähnet ja cuullet oletta: sokiat näkewät/ rambat käywät/ spitaliset puhdistetan/ cuuroit cuulewat/ cuollet ylösnousewat/ ja waiwaisille saarnatan Evangeliumi.
Luuk 7:23 Ja autuas on se joca ei pahene minusta.
Luuk 7:24 JA cosca Johannexen lähetys meni pois/ rupeis hän sanoman Johannexest Canssalle: mitä te menitte corpeen cadzoman? Tahdoittaco nähdä ruoco/ joca tuulelda häälytetän?
Luuk 7:25 Eli mitä te menitte cadzoman? tahdoittaco nähdä ihmistä hienoijn waatteisin puetettua? Cadzo/ ne jotca kirckailla waatteilla puetetan/ ja hercullisest eläwät/ owat Cuningasten cartanois.
Luuk 7:26 Taicka mitä te menitte cadzoman? tahdoittaco nähdä Prophetata? minä sanon teille: hän on enämbi cuin Propheta. Tämä on se/ josta kirjoitettu on:
Luuk 7:27 Cadzo/ minä lähetän Engelini sinun caswos eteen/ walmistaman sinun tietäs sinun edelles:
Luuk 7:28 Sillä minä sanon teille: nijden seas jotca waimosta syndynet owat/ ei ole suurembata Prophetata/ cuin Johannes Castaja. Cuitengin se joca wähembi on Jumalan waldacunnas/ on händä suurembi.
Luuk 7:29 Ja caicki Canssa cuin hänen cuuli/ ja Publicanit annoit Jumalalle oikeuden/ ja annoit heidäns casta Johannexen Castella.
Luuk 7:30 Mutta Phariseuxet ja Lainoppenet cadzoit ylön Jumalan neuwon idze heitäns wastan/ ja ei andanet idziäns casta häneldä.
Luuk 7:31 NIjn HERra sanoi: keneen minä tämän sugun wertan? Ja kenengä caltaiset he owat?
Luuk 7:32 He owat nijden lasten caltaiset/ jotca Turulla istuwat/ huutawat toinen toisellens/ ja sanowat: me olemma teille huiluilla soittanet/ ja et te hypännet: me olemma teille weisannet surullisest/ ja et te itkenet:
Luuk 7:33 Sillä Johannes Castaja tuli/ ja ei syönyt leipä/ eikä juonut wijna/ ja te sanotta: hänellä on Perkele.
Luuk 7:34 Ihmisen Poica on tullut/ syö ja juo/ ja te sanotta: Cadzo/ se ihminen on syömäri/ ja wijnan juomari/ Publicanein ja synneisten ystäwä.
Luuk 7:35 Ja wijsaudelle annettin oikeus caikilda hänen lapsildans.
Luuk 7:36 NIjn yxi Phariseus rucoili händä rualle cansans. Ja hän meni Phariseuxen huonesen/ ja atrioidzi.
Luuk 7:37 Ja cadzo/ yxi waimo oli Caupungis/ joca oli syndinen/ ja cuin hän sai cuulla/ että hän atrioidzi Phariseuxen huonesa/ toi hän Clasin callista woidetta/
Luuk 7:38 Ja seisoi tacana hänen jalcains juures itkein/ ja rupeis kyyneleilläns castaman hänen jalcojans/ ja nijtä pääns hiuxilla cuiwaman/ ja suuta andoi hänen jalcains/ ja woiteli ne woitella.
Luuk 7:39 Cosca Phariseus sen näki/ joca hänen cudzunut oli/ sanoi hän idzelläns: jos tämä olis Propheta/ nijn hän tiedäis mikä ja millinen tämä waimo on/ joca häneen rupe: sillä hän on syndinen.
Luuk 7:40 Jesus wastaten sanoi hänelle: Simon/ minulla on jotakin sinulle sanomist. Hän sanoi: Mestari/ sanos.
Luuk 7:41 Caxi welcamiestä oli yhdellä lainajalla/ yxi oli welca wijsi sata penningitä/ ja toinen wijsikymmendä.
Luuk 7:42 Cosca ei heillä ollut wara maxa/ andoi hän molembain andexi. Sanos sijs/ cumbi näistä händä enämmän racasti?
Luuk 7:43 Simon wastaten sanoi: minä luulen/ että se jollen hän enämmän andexi andoi: hän sanoi hänelle: oikein sinä duomidzit.
Luuk 7:44 Ja hän käänsi idzens waimo päin/ ja sanoi Simonille: näetkös tämän waimon? Minä tulin sinun huoneses/ et sinä andanut wettä minun jalgoilleni/ mutta tämä kyyneleillä casti minun jalcani/ ja ne hiuxillans cuiwais.
Luuk 7:45 Et sinä minun suuta andanut/ mutta tämä/ sijttecuin hän tähän tuli/ ei ole lacannut minun jalcaini suuta andamast.
Luuk 7:46 Et sinä minun päätäni Öljyllä woidellut/ tämä woitella minun jalcanikin woiteli.
Luuk 7:47 Sentähden minä sanon sinulle: hänelle paljo syndiä andexi annetan: sillä hän paljon racasti: mutta jollen taas wähembi andexi annetan/ se wähemmän racasta.
Luuk 7:48 Nijn hän sanoi hänelle: sinun synnis owat andexi annetut. Nijn rupeisit ne jotca myös atrioidzit/ sanoman keskenäns: cuca tämä on/ joca synnitkin andexi anda?
Luuk 7:49 Nijn hän sanoi waimolle: sinun uscos on sinun wapaxi tehnyt/ mene rauhaan.

Vers. 28. Wähembi ) se on/ minä/ joca tähän asti olen wähembänä pidetty/ cuin Johannes.
v. 47. Paljo racasti ) Ei Christus täsä cadzo erinomaisest rackauden puoleen/ waan uscon/ sentähden hän sijtte sano waimolle: sinun uscos on sinun wapahtanut. Mutta tämä on oikia ymmärrys: Phariseuxet pitäwät idzens wanhurscana omasta wanhurscaudestans/ sentähden ei heillä ole usco eikä rackautta Jumalan puoleen. Mutta waiwaiset catuwaiset syndiset turwawat ainoastans Jumalan armoon/ eikä mitän kelwollisutta tyköns löydä. Sentähden on heidän turwans/ uscons ja rackaudens Jumalan tygö sitä suurembi/ ja owat sitä lähembänä Jumalan waldacunda/ Matth. 9:13. Cap. 21:21.

VIII. Lucu .

JEsus waelda ymbärins Caupungeis ja saarna/ v. 1.
Sano wertauxen kylwäjästä/ ja selittä sen Opetuslastens edes/ v. 4.
Sijtte kyntilästä/ v. 16.
Mene meren ylidze Gadaraan/ asetta tuulen matcalla/ v. 22.
Ylidze tulduans/ aja ulos monda Perkelettä rijwatust/ ja salli heidän mennä sicalaumaan/ v. 27.
Paranda palatesans waimon punaisest taudist/ ja herättä Jairuxen tyttären cuolluist/ v. 40.

Luuk 8:1 JA sijtte tapahtui/ että hän waelsi läpidze Caupungeita ja kyliä saarnaten ja ilmoittain Evangeliumita Jumalan waldacunnasta/ ja ne caxitoistakymmendä hänen cansans.
Luuk 8:2 Nijn myös muutamat waimot/ jotca hän oli parandanut pahoista hengistä/ ja taudeista/ nimittäin: Maria/ joca cudzuttin Magdalena/ josta seidzemen Perkelettä oli uloslähtenyt:
Luuk 8:3 Ja Johanna Chusan Herodexen Foudin emändä/ ja Susanna/ ja monda muuta/ jotca händä heidän tawarastans palwelit.
Luuk 8:4 COsca paljo Canssa coconnui/ ja riensit jocaidzest Caupungist hänen tygöns/ sanoi hän wertauxen:
Luuk 8:5 Kylwäjä meni ulos siemenitäns kylwämän/ ja cuin hän kylwi/ langeisit muutamat tien oheen/ ja ne tallattin/ ja taiwan linnut söit sen.
Luuk 8:6 Ja muutamat langeisit kiwistöhön/ ja cosca ne tulit ylös cuiwetuit ne/ ettei ollut märkyttä.
Luuk 8:7 Ja muutamat langeisit orjantappuroihin/ ja orjantappurat ynnä ylöskäwit ja tucahutit ne.
Luuk 8:8 Ja muutamat langeisit hywän maahan/ ja ne tulit ylös ja teit satakertaisen hedelmän. Cosca hän tämän sanoi/ huusi hän: jolla on corwat cuulla/ se cuulcan.
Luuk 8:9 NIjn hänen Opetuslapsens kysyit häneldä/ sanoden: mikä olis tämä wertaus?
Luuk 8:10 Hän sanoi: teille on annettu tuta Jumalan waldacunnan salautta/ mutta muille wertausten cautta/ ettei heidän sitä pidäis näkemän/ waicka he näkisit/ eikä ymmärtämän/ waicka he cuulisit.
Luuk 8:11 Tämä on se wertaus: Siemen on Jumalan sana.
Luuk 8:12 Mutta jotca tien oheen langeisit owat ne/ jotca cuulewat/ sijtte tule Perkele ja otta sanan heidän sydämistäns/ ettei he uscois ja wapaxi tulis.
Luuk 8:13 Mutta jotca kiwistöhön/ owat ne/ cosca he cuulewat/ ottawat he sanan ilolla wastan/ ja ei heillä ole juurta/ hetkexi he uscowat/ ja kiusauxen ajalla poislangewat.
Luuk 8:14 Mutta jotca orjantappuroihin langeisit/ owat ne/ jotca cuulewat/ ja poismenewät/ ja tucahutetan surusta/ rickaudesta/ ja elämän hecumasta/ eikä canna hedelmätä.
Luuk 8:15 Mutta jotca hywän maahan/ owat ne/ jotca sanan cuulewat ja kätkewät hywällä ja toimellisella sydämellä/ ja saattawat hedelmän kärsimises.
Luuk 8:16 EI sytytä kengän kyntilätä/ ja pane astian eli pengin ala/ mutta hän pane sen kyntiläjalcan/ että sisälletulewaiset näkisit walkeuden.
Luuk 8:17 Sillä ei ole mitän salattu/ joca ei ilmei tule/ eikä peitetty/ joca ei tiettäwäxi ja julki tule.
Luuk 8:18 Nijn cadzocat sijs/ cuinga te cuuletta: sillä jolla on/ hänelle pitä annettaman/ jolla taas ei ole/ sekin jonga hän luule hänens olewan/ otetan häneldä pois.
Luuk 8:19 NIjn tulit hänen äitins ja weljens/ eikä pääsnet hänen tygöns Canssalda.
Luuk 8:20 Ja se sanottin hänelle: sinun äitis ja weljes seisowat ulcona/ ja tahtowat sinua nähdä.
Luuk 8:21 Nijn hän wastais/ ja sanoi heille: minun äitin ja weljen owat ne/ jotca Jumalan sanan cuulewat ja tekewät.
Luuk 8:22 JA yhtenä päiwänä tapahtui/ että hän hahten astui Opetuslastens cansa/ ja sanoi heille: mengämme ylidzen toiselle rannalle: ja he laskit maalda.
Luuk 8:23 Cosca he purjetit nijn hän nuckui/ ja tuulispää nosti allon meres/ ja lainet löit heidän ylidzens/ ja he olit suures hädäs.
Luuk 8:24 Nijn he menit hänen tygöns/ ja herätit händä/ sanoden: Mestari/ Mestari/ me hucumma. Nijn hän nousi ylös/ nuhteli tuulda/ ja aldo/ ja ne lackaisit/ ja tuli tywenexi.
Luuk 8:25 Nijn hän sanoi heille: cusa teidän uscon on? mutta he peljästyit ja ihmettelit keskenäns/ sanoden: cuca tämä on? sillä hän käske myös tuulda ja wettä/ ja nekin owat hänelle cuuliaiset?
Luuk 8:26 Ja he purjetit Gadarenin maan puoleen/ joca on Galilean cohdalla.
Luuk 8:27 JA cuin hän maalle meni/ cohtais hänen Caupungist yxi mies/ jolla oli Perkelet jo cauwan aica ollut/ ja ei pukenut waatteita päällens/ eikä ollut huones/ waan haudois.
Luuk 8:28 Cuin hän näki Jesuxen/ huusi hän ja langeis hänen eteens maahan/ ja sanoi suurella änellä: mitä minun on tekemist sinun cansas Jesu/ ylimmäisen Jumalan Poica? Minä rucoilen sinua/ älä minua waiwa.
Luuk 8:29 Sillä hän oli käskenyt riettaisen hengen ihmisest ulosmennä/ joca usein oli händä waiwannut. Ja hän oli cahleilla sidottu/ ja jalcapuisa pidetty/ ja rickoi sitet/ ja wietin Perkeleldä corpeen.
Luuk 8:30 JA Jesus kysyi händä ja sanoi: mikä sinun nimes on? hän sanoi: Legio: sillä monda Perkelettä oli häneen mennyt.
Luuk 8:31 Ja he rucoilit händä/ ettei hänen pitänyt käskemän heitä sywyteen mennä.
Luuk 8:32 Nijn siellä oli isoi lauma sicoja syömäs/ wuoren paldas. Ja he rucoilit händä/ että hänen piti salliman heidän nijhin mennä. Ja hän salli heitä.
Luuk 8:33 Nijn Perkelet menit ulos sijtä ihmisest/ ja menit sicoihin. Ja lauma syöxi idzens mereen/ ja läkähtyi.
Luuk 8:34 Cosca paimenet näit mitä tapahtui/ pakenit he ja ilmoitit sen Caupungis ja kylis.
Luuk 8:35 Nijn he menit cadzoman mitä tapahtunut oli/ ja tulit Jesuxen tygö/ ja löysit sen ihmisen/ josta Perkelet lähtenet olit/ istuwan Jesuxen jalcain juures waatetettuna/ ja oli mielesäns/ ja he pelkäisit.
Luuk 8:36 Ja ne jotca sen nähnet olit/ ilmoitit heille/ cuinga rijwattu oli terwexi tullut.
Luuk 8:37 Ja caicki Gadarenin culmacunnan wäki rucoili händä menemän pois heidän tyköns: sillä heidän päällens oli tullut suuri pelco. Nijn hän meni hahten/ ja palais jällens.
Luuk 8:38 Ja se mies/ josta Perkelet olit lähtenet/ rucoili händä/ että hän sais olla hänen cansans. Mutta Jesus lähetti hänen pois/
Luuk 8:39 Ja sanoi: palaja cotias/ ja sano/ cuinga suuren awun on Jumala sinulle tehnyt. Ja hän meni pois/ ja saarnais ymbäri caiken Caupungin/ mitä Jesus oli hänelle tehnyt.
Luuk 8:40 JA tapahtui/ cosca Jesus palais/ rupeis Canssa händä wastan: sillä caicki odotit händä:
Luuk 8:41 Ja cadzo/ yxi mies tuli/ jonga nimi oli Jairus/ Synagogan Päämies/ ja langeis Jesuxen jalcain juuren ja rucoili händä/ tuleman hänen huonesens:
Luuk 8:42 Sillä hänellä oli ainoa tytär lähes cahdentoistakymmenen wuotinen/ joca oli cuolemallans. Ja Canssa ahdisti händä mennes.
Luuk 8:43 JA yxi waimo/ joca oli punatautia caxitoistakymmendä wuotta sairastanut/ ja oli caiken tawarans Läkäreille culuttanut/ ja ei woitu keldän paratta.
Luuk 8:44 Hän käwi tacana/ ja rupeis hänen waattens paldesen/ ja cohta hänen werens juoxu asetui.
Luuk 8:45 Ja Jesus sanoi: cuca on minuun ruwennut? Cosca he caicki kielsit/ sanoi Petari/ ja jotca hänen cansans olit: Mestari/ Canssa ahdista ja tunge sinua/ ja sinä sanot: cuca minuun rupeis?
Luuk 8:46 Jesus sanoi: cuitengin jocu minuun rupeis: sillä minä tunsin woiman minustani lähtewän.
Luuk 8:47 Cosca waimo näki ettei se sala ollut/ tuli hän wäristen/ ja langeis hänen jalcains eteen/ ja julisti caikelle Canssalle/ mingä syyn tähden hän oli häneen ruwennut/ ja cuinga hän cohta terwexi tuli.
Luuk 8:48 Mutta hän sanoi hänelle: ole hywäs turwas tyttären/ sinun uscos on sinua auttanut/ mene rauhan.
Luuk 8:49 COsca hän wielä puhui/ tuli yxi Synagogan Päämiehen huonest/ sanoden: sinun tyttäres on cuollut/ älä Mestarita waiwa.
Luuk 8:50 Cosca Jesus tämän cuuli/ sanoi hän lapsen Isälle: älä pelkä: usco ainoastans/ nijn hän parane.
Luuk 8:51 Mutta cuin hän huonesen tuli/ nijn ei hän sallinnut ketän sinne tuleman cansans/ waan Petarin ja Jacobuxen ja Johannexen/ ja sen lapsen Isän ja äitin.
Luuk 8:52 Ja he caicki itkit ja parguit händä. Nijn hän sanoi: älkät itkekö/ ei hän ole cuollut/ waan maca.
Luuk 8:53 Ja he nauroit händä/ tieten että hän cuollut oli.
Luuk 8:54 Nijn hän ajoi caicki ulos/ rupeis hänen kätens/ ja huusi/ sanoden: Pijca nouse ylös.
Luuk 8:55 Ja hänen hengens palais/ ja cohta ylösnousi. Ja hän käski hänelle anda ruoca. Ja hänen wanhemmans hämmästyit. Mutta hän haasti heitä kellengän sanomast/ mitä siellä tapahtunut oli.

IX. Lucu .

LÄhettä Apostolit saarnaman/ anda heille woiman ihmeitä tehdä/ v. 1.
Ei se kelpa Herodexelle/ v. 7.
Jesus mene corpeen/ ruocki siellä wijsi tuhatta miestä/ v. 10.
Kysy Opetuslapsillens/ cuinga he uscoit hänestä/ ja neuwo heitä lujuten Evangeliumin tunnustuxes/ v. 18.
Cahdexan päiwän perästä kircastetan hän heidän edesäns/ v. 28.
Toisna päiwänä aja ulos Perkelen/ v. 37.
Sano myös heille hänen kärsimisestäns/ nuhtele Opetuslapsians heidän ylpeydens tähden/ v. 44.
Mene nijn Jerusalemijn/ v. 51.

Luuk 9:1 SIjtte cudzui Jesus cocon ne caxitoistakymmendä Opetuslastans/ ja andoi heille wäen ja wallan caickein Perkeleitten päälle/ ja että he myös taudit parannaisit:
Luuk 9:2 Ja lähetti heitä saarnaman Jumalan waldacunda/ ja parandaman sairaita.
Luuk 9:3 Ja sanoi heille: älkät ottaco mitän myötän tielle/ ei sauwa/ ei lauckua/ ei leipä/ eikä raha/ älkät myös cahta hametta pitäkö.
Luuk 9:4 Ja johon huonesen te tuletta/ nijn olcat siellä sijhenasti cuin te sieldä poismenette.
Luuk 9:5 Ja cuca ikänäns ei teitä wastanrupe/ nijn mengät pois sijtä Caupungist/ ja tomukin pudistacat teidän jalgoistanne/ heidän wastans todistuxexi.
Luuk 9:6 Ja he menit/ ja waelsit kylis/ saarnaten Evangeliumi/ ja paransit jocapaicas.
Luuk 9:7 MUtta Herodes Tetrarcha cuuli caicki mitä hän teki. Ja hän pelkäis/ että muutamat sanoit Johannxen ylösnosnexi cuolleista.
Luuk 9:8 Muutamat taas Elian ilmandunen/ ja muutamat että jocu wanhoista Prophetaista oli ylösnosnut.
Luuk 9:9 Ja Herodes sanoi: Johannexen caulan minä leickaisin/ cuca tämä liene/ josta minä sencaltaisita cuulen? Ja hän pyysi nähdä händä.
Luuk 9:10 JA Apostolit palaisit/ ja luettelit hänelle caicki mitä he olit tehnet. Ja hän otti heidän tygöns/ ja meni harhan erämaahan/ Bethsaidan Caupungin tygö.
Luuk 9:11 Cosca Canssa sen ymmärsi /noudatit he händä/ ja hän otti heitä wastan/ ja puhui heille Jumalan waldacunnasta/ ja jotca terweyttä tarwidzit/ teki hän terwexi. Nijn päiwä rupeis jo laskeman.
Luuk 9:12 JA ne caxitoistakymmendä tulit ja sanoit hänelle: päästä Canssa menemän Caupungijn ja lähikylijn/ majoihin ja ruoca saaman: sillä me olemma täällä erämaasa.
Luuk 9:13 Nijn hän sanoi heille: andacat te heille syötäwätä: mutta he sanoit: ei meillä enämbi ole cuin wijsi leipä/ ja caxi cala/ ellen me mene/ ja osta ruoca tälle suurelle wäelle:
Luuk 9:14 Sillä heitä oli lähes wijsi tuhatta miestä. Nijn hän sanoi Opetuslapsillens: pangat heitä istuman/ cuhungin jouckon wysikymmendä.
Luuk 9:15 Ja he teit nijn/ ja asetit heidän caicki atrioidzeman.
Luuk 9:16 Nijn hän otti ne wijsi leipä ja ne caxi cala/ ja cadzoi Taiwasen/ ja siunais nijtä/ mursi ja andoi Opetuslapsille panna Canssan eteen.
Luuk 9:17 Ja he söit ja rawittin caicki. Ja coottin tähteitä cuin jäi/ caxitoistakymmendä coria.
Luuk 9:18 JA tapahtui cosca hän yxinäns rucoilemas oli/ olit myös Opetuslapset hänen cansans/ nijn hän kysyi heille/ sanoden:
Luuk 9:19 Kenengä sanowat Canssa minun olewan? he wastaisit/ ja sanoit: he sanowat Johannes Castajaxi/ ja muutamat Eliaxi/ muutamat taas jongun wanhoista Prophetaista ylösnosnexi.
Luuk 9:20 Nijn hän sanoi heille: Kenengästä te sanotta minun olewan? Wastais Simon Petari/ ja sanoi: sinä olet Jumalan Christus.
Luuk 9:21 Ja hän haasti heitä/ ja kielsi ettei heidän kellengän pitänyt sitä sanoman/ ja sanoi:
Luuk 9:22 Ihmisen Pojan tule paljo kärsiä/ ja hän ylöncadzotan wanhimmilda ja Pappein päämiehildä ja Kirjanoppenuilda/ ja tapetan/ ja colmandena päiwänä hän on ylösnousewa.
Luuk 9:23 NIjn hän sanoi caikille: joca minua tahto seurata/ hän kieldäkän idzens/ ja ottacan ristins jocapäiwä/ ja seuratcan minua.
Luuk 9:24 Sillä joca hengens tähdellä pitä tahto/ hänen pitä sen cadottaman: mutta joca hengens cadotta minun tähteni/ se hänen pitä tallella.
Luuk 9:25 Mitä se hyödyttä ihmistä/ jos hän caiken mailman woitais/ ja idzens cadotais eli wahingon saattais?
Luuk 9:26 Mutta cuca ikänäns minua häpe/ ja minun sanojani/ sitä myös ihmisen Pojan pitä häpemän/ cosca hän on tulewa hänen/ ja hänen Isäns/ ja pyhäin Engelitten cunniasa.
Luuk 9:27 Mutta minä totisesta sanon teille: muutamat täsä seisowat/ jotca ei maista cuolemata/ sijhenasti cuin he näkewät Jumalan waldacunnan.
Luuk 9:28 JA tapahdui cahdexan päiwän perästä/ näiden sanain jälken/ että hän otti tygöns Petarin ja Johannexen ja Jacobuxen/ ja meni wuorelle rucoileman.
Luuk 9:29 Ja cuin hän rucoili/ muutui hänen caswons/ ja hänen waattens tulit walkiaxi ja kijldäwäxi.
Luuk 9:30 Ja cadzo/ caxi miestä puhui hänen cansans/ nimittäin/ Moses ja Elias/
Luuk 9:31 Jotca ilmestyit kirckaudes/ ja puhuit hänen menostans/ jonga hän täyttäwä oli Jerusalemis. Mutta Petari/ ja jotca hänen cansans olit/ olit unesta rascautetut.
Luuk 9:32 Mutta cosca he heräisit/ näit he hänen kirckaudens/ ja ne caxi miestä hänen tykönäns seisowan.
Luuk 9:33 Ja tapahtui/ cosca he läxit hänen tyköns/ sanoi Petari Jesuxelle: Mestari/ hywä on meidän täsä olla/ tehkämme tähän colme maja/ sinulle yxi/ Mosexelle yxi/ ja Elialle yxi: mutta ei hän tiennyt mitä hän sanoi.
Luuk 9:34 Ja hänen puhuisans/ tuli pilwi ja ymbäriwarjois heidän/ ja he peljästyit/ cosca pilwi peitti heitä.
Luuk 9:35 Ja äni tuli pilwest/ sanoden: Tämä on minun racas Poican/ cuulcat händä.
Luuk 9:36 Ja cuin äni parhallans cuului/ äckäisit he Jesuxen yxinäns. Ja he waickenit/ eikä mitän kellengän nijnä päiwinä sanonet/ nijstä cuin he nähnet olit.
Luuk 9:37 MUtta se tapahtui toisna päiwänä/ cosca he menit alas wuorelda/ cohtais heitä paljo wäke.
Luuk 9:38 Ja cadzo/ yxi mies huusi Canssast/ sanoden: Mestari/ minä rucoilen sinua/ cadzo minun poicani puolen:
Luuk 9:39 Sillä hän on minulle ainocainen/ cadzo/ hengi otta hänen/ ja hän huuta cohta/ ja hän repi händä/ nijn että hän wahtu/ ja hän luopu tuscalla hänest/ cosca hän händä on repinyt.
Luuk 9:40 Ja minä rucoilin sinun Opetuslapsias händä ulosajaman/ mutta ei he woinet.
Luuk 9:41 Nijn Jesus wastais/ ja sanoi: O uscomatoin ja häjy sucucunda/ cuinga cauwan minun pitä teidän tykönän oleman/ ja teitä kärsimän? tuo poicas tänne.
Luuk 9:42 Ja cosca hän wielä menos oli/ repeli händä Perkele/ ja muserteli: mutta Jesus nuhteli sitä riettaista henge/ ja paransi pojan/ ja andoi hänen jällens Isällens.
Luuk 9:43 Ja he caicki hämmästyit Jumalan cunnia.
Luuk 9:44 COsca he caicki ihmettelit caickia nijtä cuin hän teki/ sanoi hän Opetuslapsillens: pangat nämät puhet corwijn: sillä tulewa on/ että ihmisen Poita ylönannetan ihmisten käsijn.
Luuk 9:45 Mutta ei he ymmärtänet sitä sana/ ja se oli heildä peitetty/ ettei he sitä ymmärtänet: ja he pelkäisit kysyä sitä sana häneldä.
Luuk 9:46 NIjn tuli myös kysymys heidän keskenäns/ cuca heistä suurin olis.
Luuk 9:47 Cosca sijs Jesus näki heidän sydämens ajatuxen/ otti hän lapsen/ ja asetti tygöns/ ja sanoi heille:
Luuk 9:48 Cuca ikänäns tämän poicaisen otta wastan minun nimeeni/ hän wastan otta minun. Ja cuca ikänäns minun otta/ hän otta sen joca minun lähetti. Sillä joca wähin on teidän keskenän/ hän tule suurimmaxi.
Luuk 9:49 NIjn Johannes wastais/ ja sanoi: Mestari/ me näimme yhden sinun nimes cautta Perkeleitä ulosajawan/ ja me kielsimme händä/ sillä ei hän seura meitä.
Luuk 9:50 Jesus sanoi hänelle: älkät kieldäkö: sillä joca ei ole meitä wastan/ hän on meidän cansam.
Luuk 9:51 JA tapahtui/ cosca aica täytetty oli/ että hänen piti tääldä otettaman/ käänsi hän caswons menemän Jerusalemin puolen.
Luuk 9:52 Ja lähetti sanansaattajat edelläns/ ja he menit yhten Samaritanein Caupungijn/ maja hänelle walmistaman.
Luuk 9:53 Ja ei ne händä ottanet wastan/ että hänen caswons oli käätty menemän Jerusalemita päin.
Luuk 9:54 Cosca hänen Opetuslapsens Jacobus ja Johannes sen näit/ sanoit he: HERra/ tahdotcos/ nijn me sanomma/ että tuli tule Taiwast/ ja cadotta heidän nijncuin Eliaskin teki?
Luuk 9:55 Mutta Jesus käänsi hänens ja nuhteli heitä/ sanoden: ettäkö te tiedä/ kenengä hengen pojat te oletta?
Luuk 9:56 Sillä Ihmisen Poica ei ole tullut cadottaman ihmisten sieluja/ mutta wapahtaman.
Luuk 9:57 JA he menit toiseen kylään. Ja tapahtui heidän tiellä waeldaisans/ että yxi sanoi: minä seuran sinua cunga ikänäns sinä menet.
Luuk 9:58 Ja Jesus sanoi hänelle: ketuilla owat luolat/ ja Taiwan linnuilla pesät/ mutta ei ihmisen Pojalla ole cuhunga hän pääns cumarta.
Luuk 9:59 JA hän sanoi toiselle: seura minua: se sanoi: HERra/ salli minun ennen mennä hautaman Isäni.
Luuk 9:60 Nijn Jesus sanoi hänelle: salli cuollet haudata cuolleitans/ mutta mene sinä ja julista Jumalan waldacunda.
Luuk 9:61 JA toinen sanoi: HERra/ minä seuran sinua/ mutta salli minun ennen mennä terweyxiä luoman nijlle jotca cotonani owat.
Luuk 9:62 Jesus sanoi hänelle: cuca ikänäns kätens Auraan laske ja tacans cadzo/ ei se ole soweljas Jumalan waldacundan.

Vers. 27. Jumalan waldacunnan ) Nimittäin Evangeliumin waldacunda.
V. 55. Hengen ) Jumala on laupias ja anda Auringons paista nijn hywäin cuin pahaingin päälle: Jotca Jumalan lapset owat/ nijllä on Jumalan hengi/ eikä pyydä costa/ waan owat laupiat/ Matth. 5:44.
V. 60. Salli cuollet ) Haudata cuolluita on Christillinen työ/ joca Jumalalle kyllä kelpa: Mutta cosca meillä on Jumalan erinomainen cudzumus/ että meidän pitä palweleman Jumalan cunniaxi/ ja ilmoittaman Jumalan waldacunda/ silloin meidän pitä caicki mailmaliset jättämän.

X. Lucu .

TAas lähettä hän seidzemenkymmendä Opetuslasta saarnaman Jumalan waldacunnasta/ v. 1.
Walitta Chorazin ja Bethsaidan tähden/ v. 13.
Seidzemenkymmendä palajawat iloisans/ v. 17.
Iloidze henges ja kijttä Jumalan ihmellisiä duomioita/ iloidze myös Opetuslasten autuudesta/ jotca sillä autualla ajalla elit/ v. 21.
Lainoppenut kiusa händä: Jesus wasta wertauxella yhdestä miehestä joca ryöwäritten käsijn joutui/ v. 25.
Tule Marthan wieraxi/ joca paljon ascaroidze/ waan hänen sisarens cuule Jumalan sana/ v. 38.

Luuk 10:1 NIjn eroitti HERra toiset seidzemenkymmendä/ ja lähetti heistä caxin ja caxin edellens caickijn Caupungeihin ja paickoihin cuihin hän idzekin oli tulewa/ ja sanoi heille:
Luuk 10:2 Elo tosin on suuri/ waan työwäke on wähä/ rucoilcat sijs elon HERra/ työwäke lähettämän eloons.
Luuk 10:3 Mengät/ cadzo/ minä lähetän teidän nijncuin caridzat sutten keskelle.
Luuk 10:4 Älkät ottaco lauckua/ eikä cuckarota/ eikä kengiä/ ja älkät ketän terwehtäkö matcalla.
Luuk 10:5 Cuhunga huonesen te menettä/ nijn sanocat ensist: rauha olcon tälle huonelle. Ja jos siellä on rauhan lapsi/ nijn teidän rauhan jää hänen päällens.
Luuk 10:6 Mutta jos ei oleckan/ nijn teidän rauhan palaja teillen.
Luuk 10:7 Sijnä huones wijpykät/ syökät ja juocat mitä teille annetan: sillä työmies on palckans ansiolinen.
Luuk 10:8 ÄLkät huonest huonesen käykö: ja cuhunga Caupungijn te tuletta ja he teitä ottawat wastan/ nijn syökät mitä teidän eteen pannan:
Luuk 10:9 Ja paratcat sairaita cuin sijnä on/ ja sanocat heille: Jumalan waldacunda on teitä lähestynyt.
Luuk 10:10 Mutta cunga Caupungijn te menettä/ ja ei teitä oteta wastan/ nijn mengät sen caduille/ ja sanocat:
Luuk 10:11 Tomungin/ joca teidän Caupungistan tartui meihin/ me pudistamme teidän päällen: cuitengin se tietkät/ että Jumalan waldacunda oli teitä lähestynyt.
Luuk 10:12 Minä sanon teille: Sodomalle pitä sinä päiwänä huokiambi oleman/ cuin sille Caupungille.
Luuk 10:13 WOi sinuas Chorazin/ woi sinuas Bethsaida: sillä jos Tyros ja Sidonis olis sencaltaiset woimalliset työt tehdyt/ cuin täsä owat tehdyt/ nijn he olisit jo aica säkis ja tuhwas istunet ja parannuxen tehnet.
Luuk 10:14 Cuitengin Tyrolle ja Sidonille pitä huokiambi Duomiolla oleman cuin teille.
Luuk 10:15 Ja sinä Capernaum/ joca olet Taiwasen asti corgotettu/ sinun pitä helwettin sysättämän.
Luuk 10:16 Joca teitä cuule/ se minua cuule/ ja joca teitä ylöncadzo/ se ylöncadzo minun/ joca taas minun ylöncadzo/ hän ylöncadzo sen joca minun lähetti.
Luuk 10:17 NIjn ne seidzemenkymmendä palaisit ilolla/ sanoden: HERra/ Perkeletkin owat sinun Nimes cautta meidän alamme annetut.
Luuk 10:18 Nijn hän sanoi heille: minä näin Sathanin Taiwast langewan nijncuin pitkäisen leimauxen.
Luuk 10:19 Cadzo/ minä annan teille woiman tallata kärmet ja Scorpionit/ ja caicke wihollisen wäke/ ja ei teille mikän ole wahingoidzewa.
Luuk 10:20 Cuitengin älkät iloitco/ että henget teidän alanne annetan: waan iloitcat parammin/ että teidän nimen owat kirjoitetut Taiwahis.
Luuk 10:21 SIllä hetkellä riemuidzi Jesus Henges/ ja sanoi: Minä kijtän sinua Isä/ Taiwan ja Maan HERra/ ettäs nämät salaisit wijsailda ja toimellisilda/ ja olet ne ilmoittanut tyhmille/ ja tosin/ näin olet sinä Isä mieldynyt:
Luuk 10:22 Caicki owat minulle annetut Isäldäni/ ja ei tiedä kengän cuca on Poica/ waan Isä/ ja cuca on Isä/ waan Poica/ ja kellen Poica tahto ilmoitta.
Luuk 10:23 JA hän käänsi hänens Opetuslastens puoleen/ ja sanoi: Autuat owat ne silmät jotca näkewät jota te näettä:
Luuk 10:24 Sillä minä sanon teille: monda Prophetat ja Cuningast tahdoit nähdä jota te näettä/ ja ei nähnet/ ja cuulla jota te cuuletta/ ja ei cuullet.
Luuk 10:25 Ja cadzo/ Lainoppenut nousi/ ja kiusais händä/ sanoden: Mestari/ mitä minun pitä tekemän että minä ijancaickisen elämän perisin?
Luuk 10:26 Hän sanoi hänelle: mitä Lais kirjoitettu on? cuingas luet?
Luuk 10:27 Hän wastais/ ja sanoi: Racasta sinun HERras Jumalatas caikesta sinun sydämestäs ja caikesta sinun sielustas/ ja caikesta sinun woimastas/ ja caikesta sinun mielestäs/ ja sinun lähimmäistäs/ nijncuin idziäs.
Luuk 10:28 Nijn hän sanoi hänelle: oikein sinä wastaisit/ tee se/ nijns saat elä.
Luuk 10:29 Mutta hän tahdoi idzens wanhurscaxi tehdä/ ja sanoi Jesuxelle: cucasta minun lähimmäisen on?
Luuk 10:30 Jesus wastais/ ja sanoi: yxi ihminen waelsi Jerusalemist Jerichoon/ ja tuli ryöwäritten käsijn/ jotca hänen alasti rijsuit/ ja haawoitit/ poismenit/ ja jätit hänen puolicuolluxi.
Luuk 10:31 Nijn tapahtui että yxi Pappi sitä tietä waelsi/ ja cuin hän hänen näki/ meni hän ohidze.
Luuk 10:32 Nijn myös Levita/ cuin hän tuli sille paicalle/ käwi hän ja näki hänen/ ja meni ohidze.
Luuk 10:33 Mutta yxi Samaritanus waelsi/ ja tuli hänen tygöns/ ja cuin hän näki hänen/ armahti hän händä.
Luuk 10:34 Ja tuli ja sidoi hänen haawans/ ja wuodatti sijehen Öljyä ja wijna/ ja pani juhtans päälle/ ja wei hänen majaan ja corjais händä.
Luuk 10:35 Ja toisna päiwänä matcusti hän/ ja otti caxi penningitä/ ja andoi Isännälle/ ja sanoi hänelle: corja händä/ ja jos sinä enämmän culutat/ nijn minä palaitesan maxan sinulle.
Luuk 10:36 Cuca näistä colmesta oli sinun nähdäxes hänen lähimmäisens/ joca ryöwäritten käsijn oli tullut?
Luuk 10:37 Hän sanoi: joca laupiuden teki hänen cohtans. Nijn sanoi Jesus hänelle: mene ja tee myös nijn.
Luuk 10:38 NIjn tapahtui cosca he waelsit/ meni hän yhten wähän kylän ja yxi waimo Martha nimeldä/ otti hänen huonesens.
Luuk 10:39 Ja hänellä oli sisar/ joca cudzuttin Maria/ hän istui Jesuxen jalcain juuren/ ja cuuldeli hänen puhettans.
Luuk 10:40 Mutta Martha teki paljo ascareita palwellen heitä. Hän tuli ja sanoi: HERra etkös tottele että minun sisareni jätti minun yxinäni ascaroidzeman? sano sijs että hän minua auttais.
Luuk 10:41 Nijn Jesus wastais ja sanoi hänelle: Martha/ Martha/ paljo sinä suret ja pyrgit/ waan yxi on tarpellinen.
Luuk 10:42 Maria on hywän osan walinnut/ joca ei häneldä oteta pois.

Vers. 36. Lähimmäisens ) Lähimmäinen ei ole ainoastans se cuin hywin teke/ mutta se myös joca hywä työtä tarwidze: sillä me olemma caicki toisemma lähimmäiset.

XI. Lucu .

YXi hänen Opetuslapsistans rucoile händä/ opettaman heitäns rucoileman. Hän opetta heille rucouxen tawan ja mikä woima oikialla rucouxella on/ v. 1.
Aja Perkelen ulos yhdest ihmisest: Phariseuxet sanowat hänen Beelzebubin woimalla sen tekewän/ v. 14.
Mutta hän wasta edestäns toimellisest/ eikä tee ihmeitä heidän anomisens perän/ v. 17.
Walitta suurest Phariseusten wieckautta ja jumalattomutta/ v. 32.

Luuk 11:1 JA tapahtui/ että hän rucoili yhdes paicas. Ja cuin hän lackais/ sanoi hänelle yxi hänen Opetuslapsistans: HERra opeta meitä rucoileman/ nijncuin Johanneskin opetti hänen Opetuslapsens.
Luuk 11:2 Sanoi hän heille: cosca te rucoiletta/ nijn sanocat: Isä meidän/ joca olet Taiwahis. Pyhitetty olcon sinun Nimes. Lähestykön sinun waldacundas. Tapahtucon sinun tahtos/ nijn maasa cuin Taiwasa.
Luuk 11:3 Anna meille tänäpän meidän jocapäiwäinen leipäm.
Luuk 11:4 Ja anna meidän syndimme andexi/ sillä mekin caikille meidän welgollisillem andexi annamme. Ja älä saata meitä kiusauxeen. Mutta päästä pahasta.
Luuk 11:5 JA hän sanoi heille: culla teistä on ystäwä/ ja mene puoli yöstä hänen tygöns/ ja sano hänelle: ystäwän/ lainas minulle colme leipä:
Luuk 11:6 Sillä minun ystäwän tuli matcast minun tygöni/ ja ei minulla ole mitä minä panen hänen eteens.
Luuk 11:7 Ja hän wasta huonestans: älä minua waiwa/ owi on jo suljettu/ ja minun lapseni minun cansani macawat/ ja en minä woi nosta sinulle andaman.
Luuk 11:8 Minä sanon teille: ellei hän nouse ja anna hänelle/ että hän on hänen ystäwäns/ nijn hän cuitengin hänen ahkerudens tähden nouse/ ja anda hänelle nijn monda cuin hän tarwidze.
Luuk 11:9 Nijn minä myös sanon teille: anocat/ nijn teille annetan: edzikät/ nijn te löydätte: colcuttacat/ nijn teille awatan:
Luuk 11:10 Sillä jocainen cuin ano/ se saa/ ja joca edzi/ se löytä/ ja joca colcutta/ sille awatan.
Luuk 11:11 Cuca teistä on se Isä/ jolda poica ano leipä/ andaco hän hänelle kiwen? eli jos hän ano cala/ andaco hän hänelle kärmen?
Luuk 11:12 Eli jos hän ano muna/ andaco hän hänelle Scorpionin?
Luuk 11:13 Jos te/ jotca pahat oletta/ taidatte hywiä lahjoja anda teidän lapsillen/ paljo enämmin teidän taiwallinen Isän anda Pyhän Hengen sitä anowaisille.
Luuk 11:14 JA hän ajoi ulos yhden Perkelen/ joca oli myckä. Ja cosca Perkele oli ajettu ulos/ nijn myckä puhui: ja Canssa ihmetteli.
Luuk 11:15 Mutta muutamat heistä sanoit: hän ulos aja Perkeleitä Beelzebubin Perkeleitten päämiehen woimalla.
Luuk 11:16 Mutta muutamat kiusaisit händä/ ja anoit häneldä tunnustähte Taiwast:
Luuk 11:17 Mutta että hän tiesi heidän ajatuxens/ sanoi hän heille: jocainen waldacunda joca ercane idzens wastan/ se tule kylmille/ ja huone lange huonen päälle.
Luuk 11:18 Jos Sathan on erinnyt idzens wastan/ cuinga sijs hänen waldacundans on seisowainen? että te sanotta minun Perkeleitä Beelzebubin woimalla ulosajawan.
Luuk 11:19 Mutta jos minä Perkeleitä Beelzebubin woimalla ulosajan/ kenengästä woimalla teidän poicanne nijtä ulosajawat? Sentähden heidän pitä oleman teidän Duomarin:
Luuk 11:20 Mutta jos minä Jumalan sormella Perkeleitä ulosajan/ nijn tosin on Jumalan waldacunda teidän tygönne tullut.
Luuk 11:21 Cosca wäkewä haarniscoittu hänen cotons warjele/ nijn hänen omans owat rauhas.
Luuk 11:22 Mutta cosca händä wäkewämbi tule ja woitta hänen/ nijn hän otta pois caicki hänen asens/ joihin hän turwais/ ja jaca hänen saalins.
Luuk 11:23 Joca ei ole minun cansani/ se on minua wastan/ ja joca ei minun cansani coco/ hän hajotta.
Luuk 11:24 Cosca rietas hengi lähte ihmisest/ nijn hän waelda carkeita paickoja/ edzi lepo/ ja ei löydä: nijn hän sano: minä palajan minun huoneseni/ josta minä läxin.
Luuk 11:25 Ja cuin hän sinne tule/ löytä hän sen luudilla lacaistuxi ja caunistetuxi.
Luuk 11:26 Silloin hän mene ja otta cansans seidzemen muuta pahembata henge/ ja cuin he sinne tulewat/ asuwat he siellä/ ja sen ihmisen wijmeiset tulewat pahemmaxi cuin ensimäiset.
Luuk 11:27 JA tapahdui/ cosca hän näitä sanoi: corgotti yxi waimo Canssan seast änens/ ja sanoi: autuas on se cohtu/ joca sinun candanut on/ ja ne nisät joitas imit.
Luuk 11:28 Nijn hän sanoi: autuat owat ne jotca cuulewat Jumalan sanan ja kätkewät sen.
Luuk 11:29 MUtta cosca Canssa tungi/ rupeis hän sanoman: tämä sucucunda on paha/ he anowat merckiä/ ja ei heille anneta merckiä: waan Jonan Prophetan mercki.
Luuk 11:30 Sillä nijncuin Jonas oli Niniviteille merkixi: nijn pitä myös ihmisen Poica oleman tälle sucucunnalle.
Luuk 11:31 Etelän Drötningi pitä tuleman duomiolle tämän sucucunnan miesten cansa/ ja pitä heitä duomidzeman: sillä hän tuli mailman äristä cuuleman Salomonin wijsautta: ja cadzo/ täsä on enämbi cuin Salomon.
Luuk 11:32 Ninivitit pitä tuleman duomiolle tämän sucucunnan cansa/ ja sen cadottaman: sillä he teit parannuxen Jonan saarnast/ ja cadzo/ täsä on enämbi cuin Jonas.
Luuk 11:32 EI sytytä kengän kyntilätä/ ja pane kätköön/ eikä wacan ala/ mutta kyntiläjalcaan/ että sisälletulewaiset walkeuden näkisit.
Luuk 11:34 Silmä on ruumin walkeus/ cosca sijs sinun silmäs on yxikertainen/ nijn sinun coco ruumis tule walkiaxi: mutta jos se on paha/ nijn myös sinun ruumis on pimiä.
Luuk 11:35 Cadzo sijs/ ettei se walkeus cuin sinus on tulis pimeydexi.
Luuk 11:36 Jos sinun ruumis on päänäns walkeus/ ja ei ole hänesä yhtän osa pimeydest/ nijn se tule coconans walkeudexi/ ja walista sinun nijncuin kircas leimaus.
Luuk 11:37 JA hänen puhuisans/ rucoili händä yxi Phariseus rualle cansans: nijn Jesus meni ja atrioidzi.
Luuk 11:38 Mutta cosca Phariseus näki/ ihmetteli hän/ ettei hän ennen ruan aica pesnyt
Luuk 11:39 Nijn sanoi HERra hänelle: te Phariseuxet puhdistatte ulcoisen puolen maljoista ja astioista/ mutta sisälliset teisä owat täynäns raatelust ja pahutta.
Luuk 11:40 Te hullut/ luulettaco ettei se joca ulcoisen puolen teki/ tehnyt myös sisälmäistä puolda?
Luuk 11:41 Cuitengin andacat almu nijstä cuin teillä on/ ja cadzo/ nijn teille owat caicki puhtat.
Luuk 11:42 WOi teitänne te Phariseuxet/ että te kymmenexet teette Minduist ja Rutast/ ja caickinaisest Caalist/ ja te jätätte pois duomion ja Jumalan rackauden: näitä tosin tulis tehdä/ ja sitä toista ei jättä.
Luuk 11:43 WOi teitänne te Phariseuxet/ jotca pyydätte ylimmäisiä istuimita Synagogisa/ ja tahdotta terwetettä Turulla.
Luuk 11:44 WOi teitänne te Kirjanoppenet ja Phariseuxet/ te ulcocullatut: sillä te oletta nijncuin peitetyt haudat/ joiden päällä ihmiset tietämätä käywät.
Luuk 11:45 NIjn wastais yxi Lainoppenuista/ ja sanoi hänelle: Mestari/ näillä sanoilla sinä myös meitä pilckat.
Luuk 11:46 Nijn hän sanoi: ja/ woi teitän te Lainoppenet: sillä te rascautatte ihmiset nijllä cuormilla/ joita ei he woi canda/ ja et te idze sormellacan tahdo nijhin ruweta.
Luuk 11:47 WOi teitä että te rakennatte Prophetain hautoja/ mutta teidän Isänne tapoit ne.
Luuk 11:48 Nijn te tosin todistatte ja suostutte teidän Isänne töihin: sillä he tapoit ne/ mutta te rakennatte nijden haudat.
Luuk 11:49 SEntähden myös Jumalan wijsaus sanoi: minä lähetän heidän tygöns Prophetat ja Apostolit/ ja muutamat nijstä he tappawat ja wainowat:
Luuk 11:50 Että tästä sucucunnasta pitä kysyttämän caickein Prophetain weri/ joca on wuodatettu mailman algusta:
Luuk 11:51 Abelin werestä/ haman Zacharian weren asti/ joca hucattin Templin ja Altarin waihella: tosin sanon minä teille: se kysytän täldä sucucunnalda.
Luuk 11:52 WOi teitän Lainoppenet: sillä te oletta ottanet taidon awaimen idze sisälle mennäxenne/ ja sisälle menewäisiä oletta te torjunet.
Luuk 11:53 MUtta cosca hän oli nämät sanonut: rupeisit Lainoppenet ja Phariseuxet cowin händä ahdistaman ja cawalast häneldä monialle kysymän:
Luuk 11:54 Ja wäjyit händä ja edzeit jotakin hänen suustans/ josta he olisit saanet canda hänen päällens.

Vers. 34. Ruumin walkeus ) Opettaja on seuracunnan silmä: cosca ei he oikein ymmärrä Jumalan sana/ nijn he wiettelewät coco seuracunnan: Mutta cosca he oikein ymmärtäwät/ nijn caicki heidän cuulians walistetan.
V. 41. Andacat almu ) se on: Te luuletta että te almulla eli muilla hywillä töillä/ taidatte caicki nämät pahat peittä.

XII. Lucu .

JEsus neuwo Opetuslapsians wälttämän ulcocullaisutta/ v. 1.
Ei pelkämän ihmisitä/ waan Jumalata/ ja oleman lujana todistuxes/ v. 4.
Yxi rucoile händä duomarixi perinnösäns/ waan ei hän tahdo: Mutta estä heitä pois ahneudest/ wertauxella rickast poldomiehest/ v. 13.
Ei heidän pidä murhettiman ajallisist/ v. 22.
Waan oleman andiat palawat uscosa/ walpat nijncuin palweliat/ jotca HERrans aina cotia odottawat/ v. 32.
Sillä Christuxen opista oli paljo eripuraisutta tulewa/ v. 49.
Heidän tule arwata aicain merkeistä/ v. 54.
Ja oleman rauhalliset/ v. 58.

Luuk 12:1 COsca sangen paljo Canssa olit cocondunet/ nijn että he toinen toistans ahdistit/ rupeis hän sanoman ensin Opetuslapsillens: cawahtacat teitän Pahariseusten hapatuxest/ cuin on wieckaus:
Luuk 12:2 Sillä ei ole mitän peitetty/ joca ei ilmei tule/ eikä ole salattu/ cuin ei tiettäwäxi tule.
Luuk 12:3 Sentähden mitä te pimeis sanotta/ ne walkeudes cuullan: ja mitä te corwaan puhutta cammios/ se pitä saarnattaman cattoin päällä.
Luuk 12:4 MUtta minä sanon teille minun ystäwilleni: älkät nijtä peljätkö jotca ruumin tappawat/ ja ei ole heidän sijtte enämbätä tekemist.
Luuk 12:5 Mutta minä tahdon osotta teille/ ketä teidän tule peljätä: peljätkät sitä jolla on wäki/ sijtte cuin hän tappanut on/ myös helwettijn sysätä: totta minä sanon teille: sitä te peljätkät.
Luuk 12:6 Eikö wijsi warpulaista osteta cahdella ropoilla? Ja ei yxikän heistä ole Jumalan edes unohdettu.
Luuk 12:7 Owat myös caicki teidän päänne hiuxet luetut: älkät sijs peljätkö/ sillä te oletta parammat/ cuin monda warpulaista.
Luuk 12:8 Mutta minä sanon teille: jocainen cuin minun tunnusta ihmisten edes/ sen myös ihmisen Poica on tunnustawa Jumalan Engelitten edes.
Luuk 12:9 Joca taas minun kieldä ihmisten edes/ se kieldän Jumalan Engelitten edes.
Luuk 12:10 Ja joca puhu sanan ihmisen Poica wastan/ se hänelle andexi annetan: mutta joca Pyhä Henge pilcka/ ei se hänelle andexi anneta.
Luuk 12:11 COsca he teitä wiettelewät heidän Synagogijns/ Esiwallan ja waldamiesten eteen/ nijn älkät murehtico/ cuinga taicka mitä te wastatta/ eli mitä teidän pitä sanoman:
Luuk 12:12 Sillä Pyhä Hengi opetta teitä sillä hetkellä/ mitä teidän tule sanoa.
Luuk 12:13 NIjn sanoi hänelle yxi Canssast: Mestari/ sanos minun weljelleni/ että hän jacais minun cansan perinnön.
Luuk 12:14 Mutta hän sanoi hänelle: ihminen/ cuca pani minun Duomarixi eli jacomiehexi teidän wälillen?
Luuk 12:15 Ja hän sanoi heille: cadzocat/ ja cawahtacat ahneutta: sillä ei sijtä eletä/ että paljo tawarata on.
Luuk 12:16 NIjn hän sanoi heille wertauxen/ sanoden:
Luuk 12:17 Oli Ricas mies/ jonga peldo paljo laiho cannoi/ ja hän ajatteli idzelläns/ ja sanoi: mitä minä teen ettei minulla ole/ cuhunga minä cocon eloni?
Luuk 12:18 Ja sanoi: sen minä teen: minä purgan minun aittani ja rakennan suuremman/ ja cocon sinne caiken minun tuloni/ ja hywydeni.
Luuk 12:19 Ja sanon sielulleni: sielu/ sinulla on suuri wara monexi wuodexi pandu/ lewä/ syö/ juo/ riemuidze.
Luuk 12:20 Mutta Jumala sanoi hänelle: sinä tompeli/ tänä yönä sinun sielus sinulda pois cudzutan/ cuca ne sijtte saa cuins walmistanut olet?
Luuk 12:21 Näin myös hänelle käy/ joca idzellens tawarata coco/ ja ei ole ricas Jumalas.
Luuk 12:22 NIjn hän sanoi Opetuslapsillens: sentähden sanon minä teille: älkät murehtico teidän elämästän/ mitä teidän pitä syömän/ eikä ruumistan/ millä te sen waatetatte.
Luuk 12:23 Elämä on enämbi cuin ruoca/ ja ruumis parembi cuin waate.
Luuk 12:24 Cadzelcat carneita/ ei he kylwä/ eikä nijtä/ ei heillä ole myös kellarita/ eikä aitta/ ja Jumala heidän cuitengin elättä/ cuinga paljo parammat te oletta cuin linnut?
Luuk 12:25 CUca teistä hänen murehellans woi lisätä hänen warrellens yhdengän kyynärän?
Luuk 12:26 Ellet te sijs woi sitä cuin wähin on/ mixi te muista murehditta?
Luuk 12:27 Cadzelcat cuckaisita/ cuinga he caswawat/ ei he työtä tee/ eikä kehrä: ja minä sanon teille: ettei Salomon caikes hänen cunniasans nijn ollut waatetettu cuin yxi heistä.
Luuk 12:28 JOs sijs ruohon/ joca tänäpän kedolla seiso/ ja huomena totton heitetän/ Jumala nijn waatetta/ cuinga paljo enämmin hän teidän waatetta te heickouscoiset?
Luuk 12:29 Sentähden myös/ älkät edzikö/ mitä teidän syömän eli juoman pitä/ ja älkät epäilkö:
Luuk 12:30 Sillä näitä caickia pacanat mailmas pyytäwät.
Luuk 12:31 Mutta teidän Isän tietä että te näitä tarwidzetta. Waan parammin edzikät Jumalan waldacunda/ nijn nämät caicki teille tapahtuwat.
Luuk 12:32 Älä pelkä piscuinen lauma/ sillä teidän Isällän on hywä tahto anda teille waldacunda.
Luuk 12:33 Myykät mitä teillä on/ ja andacat almua. Tehkät teillen Säkit jotca ei wanhane/ tehkät puuttumatoin tawara Taiwahis/ cuhunga ei waras ulotu/ eikä coi raisca.
Luuk 12:34 Sillä cusa teidän tawaran on/ siellä myös on teidän sydämen.
Luuk 12:35 OLcon teidän cupen wyötetyt/ ja teidän kyntilänne sytytetyt:
Luuk 12:36 Ja olcat nijden ihmisten caltaiset jotca heidän Herrans odottawat häistä palajawan/ että cosca hän tule ja colcutta/ nijn he cohta hänelle awawat.
Luuk 12:37 Autuat owat ne palweljat jotca HERra tulduans löytä walwomast. Totisest sanon minä teille: hän sonnusta hänens ja asetta heidän atrioidzeman/ ja käyden palwele heitä.
Luuk 12:38 Ja jos hän tule toises wartios/ eli colmannes wartios/ ja näin löytä/ autuat owat ne palweliat.
Luuk 12:39 Mutta tietkät/ että jos perhenisändä tiedäis millä hetkellä waras tulis/ tosin hän walwois/ eikä sallis huonettans awata.
Luuk 12:40 Sentähden olcat walmit: sillä ihmisen Poica tule sillä hetkellä/ jolla et te luuleckan.
Luuk 12:41 NIjn sanoi Petari hänelle: HERra/ sanockos tämän wertauxen meille/ eli myös caikille?
Luuk 12:42 HERra sanoi/ cuca on uscollinen ja toimellinen Perhenhaldia/ jonga hänen Herrans asetta perhens päälle/ oikialla ajalla tarpeita andaman?
Luuk 12:43 Autuas on se palwelia/ jonga Herra tulduans näin löytä tehnen:
Luuk 12:44 Totisest sanon minä teille: hän asetta hänen caiken tawarans päälle/ mitä hänellä on.
Luuk 12:45 Mutta jos se palwelia sano sydämesäns: minun Herran wijpy tulemast/ ja rupe palcollisia hosuman/ ja syömän ja juoman ja juopuman/
Luuk 12:46 Nijn tule sen palwelian Herra sinä päiwänä/ jona ei hän luuleckan/ ja sillä hetkellä/ cuin ei hän tiedäckän/ ja leicka hänen cappaleixi/ ja pane hänen osans uscomattomain cansa.
Luuk 12:47 Mutta se palwelia joca tiesi Herrans tahdon/ ja ei idzens walmistanut eikä tehnyt hänen tahdons jälken/ hänen täyty paljo haawoja kärsiä.
Luuk 12:48 Joca taas ei tiennyt/ ja cuitengin teki haawain ansion/ sen pitä wähemmän haawoja kärsimän: sillä kelle paljo annettu on/ hänen tacans paljo myös edzitän/ ja kelle paljo on haldun annetttu/ sildä myös paljo kysytän.
Luuk 12:49 MInä tulin sytyttämän tulda maan päälle/ ja minä parammin tahtoisin että se jo palais/
Luuk 12:50 Mutta minun pitä ennen Castella castettaman/ ja cuinga minä ikäwöidzen sijhenasti että se täytetän?
Luuk 12:51 Luulettaco että minä tulin rauha lähettämän maan päälle? En/ sanon minä: mutta eripuraisutta
Luuk 12:52 Sillä tästedes pitä wijsi oleman eroitetut yhdesä huonesa/ colme cahta wastan/ ja caxi colme wastan.
Luuk 12:53 Isä eroitetan poicans wastan/ ja poica Isäns wastan/ äiti tytärtäns wastan/ ja tytär äitiäns wastan/ anoppi miniätäns wastan/ ja miniä anoppians wastan.
Luuk 12:54 NIjn hän sanoi myös Canssalle: cosca te näettä pilwen lännest nousewan/ nijn te cohta sanotta: sade tule/ ja nijn myös tulekin.
Luuk 12:55 Ja cosca te näettä etelän tuulewan/ nijn te sanotta: helle tule/ ja nijn myös tulekin.
Luuk 12:56 Te ulcocullatut/ Taiwan ja maan muodon te taidatte coetella/ mixette sijs tätä aica coettele?
Luuk 12:57 Mingä tähden sijs et te idzestän duomidze mikä oikein on.
Luuk 12:58 SIllä cosca sinä menet rijtaweljes cansa Esiwallan eteen/ nijn pyydä tiellä hänestä päästä/ ettei hän sinua Duomarin eteen wedäis/ ja Duomar ylönannais sinua Böwelille/ ja Böweli heittä sinun tornijn.
Luuk 12:59 Minä sanon sinulle: et sinä sieldä ennen ulospääse/ cuins wijmeisen Ropoin maxat.

Vers. 22. Murehtico ) Ei Jumala cohtullista murhetta ole kieldänyt/ waan sen cuin meidän estä Jumalan waldacunnast/
V. 31.
V. 29. älkät epäilkö ) Non pendeatis animis. Nijncuin uscottomat ahdistuxes huikendelewat ja häälywät sinne ja tänne/ ja epäilewät/ ja edziwät warjelusta ja apua Turkeilda/ Judalaisilda ja muilda jumalattomilda.
V. 33. Myykät ) Myydä/ jättä/ ylöncadzo/ wihata/ ei asua/ ei tawaroita coota/ ei mitän omista/ etc. ne caicki opettawat ettei kenengän pidä mitän enä cuin Jumalata ja hänen sanans racastaman/ eli edzimän/ waan nijncuin P. Pawali sano/ 1. Cor. 7:29. Tanquam non habentes.
V. 49. Tulda ) se on sen sananlascun tawalla: Minä tahdon tulen sytyttä: se on minä tahdon nosta rijdan Evangeliumin cautta/ ja soisin sen jo olewan/ mutta minun pitä Hengeni ennen andaman/ ja sitä minä ikäwöidzen.
V. 56. Te taidatte nähdä luondocappalitten meno/ mixettengö sijtte näe mitä teildä puuttu.

XIII. Lucu .

CHristus sano heille/ mitä Pilatus teki Galilealaisille/ joita hän oli andanut tappa/ neuwoin heitä parannuxeen/ pane myös wertauxen ficunapuusta/ v. 1.
Paranda Sabbathina yhden ramman waimon/ ja wasta Synagogan Päämiestä hänen napinahans/ v. 10.
Werta Jumalan waldacunnan Sinapin jywään/ v. 18.
Taikinaan/ v. 20.
Opetta heitä käymän sisälle ahtasta portista/ v. 23.
Hänelle ilmoitetan Herodexen tahtowan tappa händä/ v. 31.
Walitta Jerusalemi/ joca aina tappa Prophetaita/ v. 34.

Luuk 13:1 JA olit muutamat sillä ajalla sijnä/ jotca ilmoitit hänelle Galilealaisist/ joiden weren Pilatus oli heidän uhreins cansa secoittanut.
Luuk 13:2 Ja Jesus wastais/ ja sanoi heille: luulettaco että nämät Galilealaiset olit syndiset caickein Galilealaisten suhten/ että heidän sencaltaista täydyi kärsiä?
Luuk 13:3 Ei/ sanon minä: waan ellet te paranna teitän/ nijn te caicki näin huckan tuletta/
Luuk 13:4 Taicka luulettaco/ että ne cahdexantoistakymmendä/ joiden päälle Silohan Torni langeis ja tappoi/ olit wialliset caickein ihmisten suhten/ cuin Jerusalemis asuwat?
Luuk 13:5 Ei/ sanon minä/ waan ellet te paranna teitän/ nijn te caicki näin huckan tuletta.
Luuk 13:6 SAnoi hän myös tämän wertauxen: yhdellä oli Ficunapuu/ hänen wijnamäesäns istutettu/ ja hän tuli ja edzei hedelmätä hänestä/ ja ei löytänyt.
Luuk 13:7 Nijn hän sanoi wijnamäen haldialle: cadzo/ jo minä olen colmetkin wuotta tullut/ ja edzinyt hedelmätä tästä ficunapuusta/ ja en ole löytänyt/ hacka händä pois/ mixi hän maata estä?
Luuk 13:8 Mutta hän wastais/ ja sanoi hänelle: HERra/ salli hänen wielä tämä wuosi olla/ nijncauwan cuin minä caiwan ymbärins ja sonnitan hänen:
Luuk 13:9 Jos hän sijttekin hedelmöidzis: jollei/ nijn hacka händä sijtte pois.
Luuk 13:10 JA hän opetti Sabbathina yhdes Synagogas:
Luuk 13:11 Ja cadzo/ siellä oli yxi waimo/ jolla oli sairauden hengi cahdexan toistakymmendä wuotta ollut/ ja oli rammittu/ eikä woinut päätäns ylösnosta.
Luuk 13:12 Mutta cosca Jesus sen näki/ cudzui hän hänen tygöns/ ja sanoi hänelle: waimo/ ole wapa sinun taudistas.
Luuk 13:13 Ja hän pani kätens hänen päällens/ ja cohta se ojensi idzens ja kijtti Jumalata.
Luuk 13:14 Nijn Synagogan Päämies närkästyi että Jesus paransi Sabbathina/ ja sanoi Canssalle: cuusi päiwä owat joina sopi työtä tehdä/ nijnä te tulcat ja andacat teitän parata/ ja ei Sabbathina.
Luuk 13:15 Nijn wastais händä HERra/ ja sanoi: sinä ulcocullattu/ eikö cukin teistä päästä nautans eli Asians Sabbathina seimestä ja johdata juomalle?
Luuk 13:16 Eikö myös pidäis tämä Abrahamin tytär Sabbathina päästettämän tästä sitestä/ jolla Sathan on jo cahdexantoistakymmendä wuotta sitonut?
Luuk 13:17 Ja cuin hän näitä sanoi/ nijn häpeisit caicki jotca händä wastan olit. Ja caicki Canssa iloidzi caikista cunnialisista töistä cuin häneldä tehtin.
Luuk 13:18 NIjn hän sanoi: kenengä wertainen on Jumalan waldacunda/ ja kenengä caltaisexi minä sen teen?
Luuk 13:19 Se on Sinapin siemenen wertainen/ jonga ihminen otti/ ja kylwi krydimaahans/ ja se caswoi ja tuli suurexi puuxi/ ja Taiwan linnut pesiwät sen oxisa.
Luuk 13:20 JA hän taas sanoi: kenengä wertaisexi minä Jumalan waldacunnan teen?
Luuk 13:21 Se on hapatuxen caldainen/ jonga yxi waimo otti/ ja pani sen colmen jauhowacan secan/ sijhenasti cuin se caicki happani.
Luuk 13:22 Ja hän waelsi Caupungeita ja kyliä/ ja opetti/ ja matcusti Jerusalemi päin.
Luuk 13:23 NIjn sanoi yxi hänelle: HERra/ wähäköstä nijtä on cuin autuaxi tulewat?
Luuk 13:24 Hän sanoi heille: pyytäkät ahtasta portista mennä sisälle? sillä monda on ( sanon minä teille ) jotca pyytäwät mennä sisälle/ ja ei woi.
Luuk 13:25 Cosca Perhenisändä on nosnut ja owen sulkenut/ nijn teidän pitä ulcona seisoman/ ja owen päälle colcuttaman/ ja sanoman: Herra/ Herra/ awa meille: ja hän wasta ja sano teille: en minä teitä tunne/ custa te oletta.
Luuk 13:26 Nijn te rupiatte sanoman: me olemma syönet ja juonet sinun edesäs/ ja catuilla sinä meitä opetit.
Luuk 13:27 Ja hän on wastawa: minä sanon teille: en minä teitä tunne custa te oletta/ mengät pois minun tyköni caicki te pahantekiät.
Luuk 13:28 Siellä pitä oleman itcu ja hammasten kiristys/ cosca te näettä Abrahamin ja Isaachin ja Jacobin/ ja caicki Prophetat Jumalan waldacunnas/ mutta teitänne ulosajettawan.
Luuk 13:29 Ja heidän pitä tuleman idäst ja lännest/ pohjaisest ja eteläst/ ja Jumalan waldacunnas istuman.
Ja cadzo/ ne owat wijmeiset/ jotca tulewat ensimäisixi/ ja ne owat ensimäiset/ jotca tulewat wijmeisixi.
Luuk 13:30 SInä päiwänä tulit muutamat Phariseuxist/ ja sanoit hänelle: riennä/ ja mene tääldä pois: sillä Herodes tahto sinua tappa.
Luuk 13:31 Hän sanoi heille: mengät ja sanocat sille ketulle/ cadzo/ minä ulosajan Perkeleitä/ ja parannan tänäpän ja huomena/ ja colmandena päiwänä minä lopetan.
Luuk 13:32 Cuitengin pitä minun tänäpän ja huomen ja sen huomenisen päiwän peräst waeldaman: sillä ei taida tapahtu/ että Propheta mualla hucatan/ cuin Jerusalemis.
Luuk 13:33 Jerusalem/ Jerusalem/ joca tapat Prophetat/ ja kiwität heitä/ jotca sinun tygös lähetetän/ cuinga usein minä tahdoin coota sinun lapses nijncuin cana coco poicans sijpeins ala/ ja et te tahtonet?
Luuk 13:34 Cadzocat teidän huonen jätetän teille kylmille: sillä minä sanon teille: et te minua ennen näe/ cuin se aica tule cosca te sanotta: siunattu olcon se joca tule HERran nimeen.

Vers. 3. Huckan ) Judalaiset luulit jollen käsi hywästi käwi/ että se oli Jumalalle otollinen/ ja taas jollen wastoin käwi/ se syndisexi luultin.
V. 24. Pyytäwät ) Ne owat ne jotca ilman uscota/ töillä pyytäwät Taiwasen tulla.
V. 33. Cuitengin ) En minä Herodexen tähden pakene/ mutta minun tule muutoin waelda ja minun wircani toimitta.

XIV. Lucu .

JEsus pöydän tykönä ollesans Phariseuxen huones paranda Sabbathina wesitautisen/ v. 1.
Opetta cudzutuillen pöydän tykönä tarwittawat tawat/ v. 7.
Ja Perhen isändä/ cuita hänen cudzuman pitä/ v. 12.
Sano heillen wertauxen yhdest miehest/ joca teki suuren Ehtolisen/ v. 15.
Neuwo nijtä jotca händä seurata tahtowat/ mailmallisia hyljämän/ ja walmistaman heitäns waiwa näkemän/ v. 25.

Luuk 14:1 JA tapahdui/ että hän tuli yhden Phariseusten Päämiehen huonesen Sabbathina rualle: ja he wartioidzit händä.
Luuk 14:2 Ja cadzo/ sijnä oli wesitautinen ihminen hänen edesäns.
Luuk 14:3 Ja Jesus sanoi Lainoppenuille ja Phariseuxille: sopico Sabbathina paranda? Nijn he waickenit.
Luuk 14:4 Mutta hän rupeis häneen/ ja paransi hänen ja päästi menemän.
Luuk 14:5 Ja hän sanoi heille: jonga nauta eli Asi puto caiwoon/ eikö hän cohta Sabbathingan päiwänä händä ylösota?
Luuk 14:6 Ja ei he tainnet händä tähän wastata.
Luuk 14:7 MUtta hän sanoi wierahille wertauxen/ cosca hän ymmärsi cuinga he walidzit ylimmäisiä istuimita:
Luuk 14:8 Coscas joldaculda häihin cudzutan/ nijn älä ylimmäisexi istu/ ettei jocu cunnialisembi sinua ole häneldä cudzuttu:
Luuk 14:9 Ja nijn tule se joca sekä sinun että hänen on cudzunut/ ja sano sinulle: anna tälle sia: ja nijn sinä häpiällä menet alemma istuman.
Luuk 14:10 Mutta parammin coscas cudzuttu olet/ nijn mene ja istu alemmaiseen siaan/ että se joca sinun cudzunut on/ tulis ja sanois sinulle: ystäwän/ nouse ylemmä/ silloin on sinulle cunnia nijldä/ jotca myös atrioidzewat.
Luuk 14:11 Sillä joca idzens ylöndä/ hän aletan: ja joca idzens alenda/ se ylötän.
Luuk 14:12 Sanoi hän myös sille/ joca hänen cudzunut oli: coscas päiwälist taicka ehtolist teet/ nijn älä cudzu ystäwitäs/ eli weljejäs/ ei langojas/ taicka rickaita kylänmiehiäs/ ettei he sinua taas wuoroin cudzu/ ja sinulle maxa.
Luuk 14:13 Mutta parammin coscas pidon teet/ nijn cudzu köyhiä/ sairaita/ onduwita/ ja sokeita:
Luuk 14:14 Nijn sinä olet autuas: sillä ei heillä ole wara sinulle maxa/ mutta sinulle pitä maxettaman wanhurscasten ylösnousemises.
Luuk 14:15 MUtta cosca yxi nijstä ynnä atrioidzewist nämät cuuli/ sanoi hän hänelle: autuas on se joca syö leipä Jumalan waldacunnas.
Luuk 14:16 Nijn hän sanoi hänelle: ihminen oli walmistanut suuren Ehtolisen/ ja cudzui monda.
Luuk 14:17 Ja lähetti palwelians Ehtolisen hetkellä sanoman cudzutuille: tulcat/ sillä caicki owat walmistetut.
Luuk 14:18 Ja he rupeisit järjestäns caicki heitäns estelemän: ensimäinen sanoi: minä ostin pellon/ ja minun pitä menemän sitä cadzoman/ minä rucoilen sinua/ sano minun esteni.
Luuk 14:19 Toinen sanoi: minä ostin wijsi paria härkiä/ ja menen nijtä coetteleman/ minä rucoilen sinua/ sano minun esteni
Luuk 14:20 Colmas sanoi: minä olen emännän nainut/ ja en taida sentähden tulla. Ja palwelia palais/ ja sanoi caicki nämät Herrallens.
Luuk 14:21 NIjn perhen isändä wihastui/ ja sanoi palweliallens: mene nopiast Caupungin catuille ja cujille/ ja saata tänne waiwaiset ja sairat/ onduwat ja sokiat.
Luuk 14:22 Ja palwelia sanoi: Herra/ minä olen tehnyt nijncuins käskit/ ja wielä nyt sia on.
Luuk 14:23 Herra sanoi palwelialle: mene maan teille ja aidoille/ ja waadi heitä tuleman/ että minun huoneni täytetäisin.
Luuk 14:24 Mutta minä sanon teille: ettei yxikän nijstä miehistä cuin cudzuttin/ pidä maistaman minun Ehtolistani.
Luuk 14:25 NIjn waelsi paljo wäke hänen cansans/ ja hän käänsi hänens/ ja sanoi heille:
Luuk 14:26 Jos jocu tule minun tygöni ja ei wiha Isäns/ äitiäns/ emändätäns/ lapsians/ weljejäns/ sisaritans/ ja päälisexi oma hengens/ ei se taida olla minun Opetuslapseni.
Luuk 14:27 Ja joca ei canna ristiäns ja seura minua/ ei se taida myös olla minun Opetuslapseni.
Luuk 14:28 Sillä cuca teistä on joca tahto Tornia raketa/ ja ei ennen laske culutusta/ jos hänellä on wara sitä täyttä?
Luuk 14:29 Ettei hän/ cosca hän perustuxen laskenut on ja ei woi täyttä/ tule caickein nijden pilcaxi jotca sen näkewät/ ja sanowat:
Luuk 14:30 Tämä ihminen rupeis rakendaman ja ei woinut täyttä.
Luuk 14:31 Taicka cuca Cuningas tahto mennä sotiman toista Cuningasta wastan/ eikö hän ennen ajattele/ jos hän woi kymmenellä tuhannella cohdata sen joca händä wastan tule cahdella kymmenellä tuhannella?
Luuk 14:32 Muutoin/ cosca hän wielä caucana on/ nijn hän lähettä hänelle sanan/ ja rucoile rauha.
Luuk 14:33 Nijn myös jocainen teistä joca ei luowu caikista cuin hänellä on/ ei se taida olla minun Opetuslapseni.
Luuk 14:34 SUola on idzestäns hywä/ mutta jos suola tule mauttomaxi/ milläst sijtte suolatan?
Luuk 14:35 Ei se maasa/ eikä sonnasa ole tarpellinen/ mutta poisheitetän. Jolla on corwat cuulla/ se cuulcan.

Vers. 26. Ei wiha ) Se pitä ymmärrettämän/ nijncuin se Mattheuxes on/ Cap. 10:37. joca racasta Isäns/ äitiäns/ sisartans eli weljens enämbi cuin minua/ ei se ole minulle kelwollinen. Ja sen cudzu hän täsä/ wihata/ sijnä että hän enämbi tottele Jumalata cuin heitä.
V. 33. Luowu ) Ei kengän Jumalan Duomiolla pysywäinen ole/ ellei hän kiellä caicke hänen woimans ja edzi armo/ ja rucoile Christuxelda apua.

XV. Lucu .

PHariseuxet napisewat Jesusta wastan/ että hän Publicanein ja syndisten cansa oli/ v. 1.
Wasta heitä sijhen wertauxilla/ yhdestä miehestä jolla oli sata lammasta/ v. 3.
Waimosta jolla oli kymmenen Penningitä/ v. 8.
Miehestä jolla oli caxi poica: Joista toinen mene muille maille/ ja tuhla caicki Porttoin cansa/ v. 11.

Luuk 15:1 JA hänen tygöns tulit caicki Publicanit ja syndiset/ cuuleman händä.
Luuk 15:2 Nijn Phariseuxet ja Kirjanoppenet napisit ja sanoit: tämä syndisiä wastanotta/ ja syö heidän cansans.
Luuk 15:3 Nijn hän sanoi heille tämän wertauxen/ sanoden:
Luuk 15:4 Cuca on teistä se ihminen/ jolla on sata lammasta/ ja jos hän yhdengin nijstä cadotta/ eikö hän jätä yhdexänkymmendä ja yhdexän corpeen/ ja mene sen jälken joca cadonnut on/ sijhenasti että hän sen löytä?
Luuk 15:5 Ja cuin hän sen löytä/ nijn hän pane sen olallens/ iloiten.
Luuk 15:6 Ja cosca hän tule cotians/ nijn hän cocon cudzu ystäwäns ja kylänsmiehet/ ja sano heille: iloitcat minun cansani: sillä minä löysin minun lambani joca cadonnut oli.
Luuk 15:7 Minä sanon teille: nijn myös ilo pitä oleman Taiwas yhdest syndisest/ joca hänens paranda/ enämmin cuin yhdexästkymmenest ja yhdexäst hurscast/ jotca ei parannusta tarwidze.
Luuk 15:8 Taicka cuca waimo on/ jolla on kymmenen penningitä/ jos hän yhdengin nijstä cadotta/ eikö hän sytytä kyntilätä/ ja lacaise huonehta/ ja edzi wisust nijncauwan cuin hän sen löytä?
Luuk 15:9 Ja cosca hän sen löytänyt on/ cocon cudzu hän ystäwäns ja kylänswaimot/ ja sano: iloitcat minun cansani: sillä minä löysin penningini/ jonga minä cadotin.
Luuk 15:10 Nijn myös/ sanon minä teille/ pitä ilo oleman Jumalan Engeleillä yhdest syndisest/ joca hänens paranda.
Luuk 15:11 JA hän sanoi: yhdellä miehellä oli caxi poica:
Luuk 15:12 Ja nuorembi sanoi Isällens: Isä/ anna minulle osa tawarast cuin minun tule.
Luuk 15:13 Ja hän jacoi heille tawaran. Ja ei cauwan sen jälken/ cosca nuorembi poica oli caicki coonnut/ meni hän caucaiselle maacunnalle ja huckais siellä caiken tawarans ylön syömises.
Luuk 15:14 Cosca hän caicki oli tuhlannut/ nijn tuli suuri nälkä caicken sijhen maacundan/ ja hän rupeis hätäyndymän.
Luuk 15:15 Ja poismeni/ ja suostui yhten sen maacunnan cauppamiehen/ joca hänen lähetti pellollens caidzeman sicojans.
Luuk 15:16 Ja hän pyysi wadzans rawalla täyttä/ jota siat söit/ ja ei kengän hänelle sitäkän andanut.
Luuk 15:17 Nijn hän ajatteli idzelläns/ ja sanoi: cuinga monella minun Isäni palcollisella on kyllä leipä/ ja minä cuolen nälkän?
Luuk 15:18 Minä nousen/ ja käyn minun Isäni tygö/ ja sanon hänelle: Isä/ minä olen syndiä tehnyt Taiwan ja sinun edesäs:
Luuk 15:19 Ja en ole sillen mahdollinen sinun pojaxes cudzutta/ tee minulle nijncuin yhdelle sinun palcollisistas. Ja hän nousi/ ja tuli Isäns tygö.
Luuk 15:20 Cosca hän wielä taambana oli/ näki hänen Isäns hänen/ ja armahti hänen päällens/ juoxi ja langeis hänen caulaans/ ja suuta andoi hänelle.
Luuk 15:21 Nijn sanoi poica: Isä/ minä olen syndiä tehnyt Taiwan ja sinun edesäs/ ja en ole mahdollinen tästedes sinun pojaxes cudzutta.
Luuk 15:22 Nijn sanoi Isä palwelioillens/ tuocat tänne parhat waattet/ ja puettacat hänen päällens/ ja andacat sormus hänen käteens/ ja kengät hänen jalcoihins/
Luuk 15:23 Ja tuocat se syötetty wasicka/ ja tappacat/ syökäm/ riemuitcam:
Luuk 15:24 Sillä tämä minun poican oli cuollut/ ja wircois jällens/ hän oli cadonnut/ ja on taas löytty: Ja he rupeisit riemuidzeman.
Luuk 15:25 MUtta hänen wanhembi poicans oli pellolla. Ja cuin hän tuli/ ja huonetta lähestyi/ cuuli hän laulun ja dantzit.
Luuk 15:26 Nijn hän cudzui yhden palwelioistans ja kysyi/ mikä se on?
Luuk 15:27 Hän sanoi hänelle: sinun weljes tuli/ ja Isäs andoi tappa sen syötetyn wasican/ että hän sai hänen terwenä jällens.
Luuk 15:28 Nijn hän wihastui/ eikä tahtonut sisälle mennä. Ja hänen Isäns meni ulos/ ja rucoili händä.
Luuk 15:29 Mutta hän wastais/ ja sanoi Isällens: cadzo/ nijn monda wuotta minä palwelen sinua/ ja en ole coscan sinun käskyäs ylidzekäynyt/ ja et sinä ole minulle wohlacan andanut/ riemuitaxeni ystäwäni cansa.
Luuk 15:30 Mutta nyt/ että tämä sinun poicas tuli/ joca hänen tawarans on tuhlannut porttoin cansa/ tapoit sinä hänelle sen syötetyn wasican.
Luuk 15:31 Nijn sanoi hän hänelle: poican/ sinä olet aina minun tykönäni/ ja caicki mitä minun on/ se on sinun.
Luuk 15:32 Nijn pidäis sinungin riemuidzeman ja iloidzeman: sillä tämä sinun weljes oli cuollut/ ja wircois jällens/ hän oli cadonnut/ ja on taas löytty.

XVI. Lucu .

WErtaus wäärästä huonenhaldiasta ja wäärästä Mammonasta/ v. 1.
Christus opetta cuinga mailmaliset tawarat oikein käytettämän pitä/ v. 9.
Phariseuxet pitäwät sen naurona/ waan hän nuhtele heitä/ tietä andain Lain opin pysywän Johannexen asti/ v. 14.
Sano sijtte heille wertauxen rickasta miehestä ja Lazaruxesta/ v. 19.

Luuk 16:1 SAnoi hän myös Opetuslapsillens: oli yxi ricas mies/ jolla oli huonenhaldia/ ja hänen edesäns cannettin/ että hän oli hucuttanut hänen hywydens.
Luuk 16:2 Ja hän cudzui hänen/ ja sanoi hänelle: mixi minä sinusta sen cuulen? tee lucu hallituswirastas: sillä et sinä saa tästedes hallita.
Luuk 16:3 Nijn huonenhaldia sanoi idzelläns: mitä minä teen? Sillä minun Herran otta minulda pois wiran/ en minä woi caiwa/ häpen minä kerjätä.
Luuk 16:4 Minä tiedän mitä minä teen: cosca minä wiralda poispannan/ nijn he corjawat minun heidän huonesens.
Luuk 16:5 Ja hän cudzui tygöns caicki Herrans welgolliset/ ja sanoi ensimäiselle: cuinga paljo sinä olet minun Herralleni welca?
Luuk 16:6 Se sanoi/ sata tynnyritä Öljyä. Hän sanoi hänelle: Ota kirjas ja istu pian/ ja kirjoita wijsikymmendä.
Luuk 16:7 Sijtte hän sanoi toiselle paljoco sinä olet welca? Hän sanoi: sata punda nisuja. Hän sanoi hänelle: ota kirjas/ ja kirjoita cahdexankymmendä.
Luuk 16:8 Ja Herra kijtti sitä wäärä huonenhaldiata/ että hän toimellisest teki: sillä tämän mailman lapset owat toimellisemmat cuin walkeuden lapset/ heidän sugusans.
Luuk 16:9 Ja minä myös sanon teille: tehkät teillen ystäwitä wäärästä Mammonasta/ että cosca te tarwidzetta/ nijn he corjawat teitä ijancaickisijn majoihin.
Luuk 16:10 Joca wähemmäs on uscollinen/ hän on myös paljos uscollinen/ ja joca wähemmäs on wäärä/ se myös paljos on petollinen.
Luuk 16:11 Jollet te sijs ollet uscolliset sijnä wääräs Mammonas/ cuca teille sitä usco cuin totinen on?
Luuk 16:12 Ja ellet te ole toisen omas uscolliset/ cuca teille anda sen cuin teidän oman on?
Luuk 16:13 Ei yxikän palwelia taida cahta Herra palwella/ sillä taicka hän yhtä wiha/ ja toista racasta/ eli yhdes hän kijnnirippu/ ja toisen ylöncadzo. Et te taida palwella Jumalata ja Mammonat.
Luuk 16:14 CAicki nämät cuulit nekin Phariseuxet jotca ahnet olit/ ja nauroit händä.
Luuk 16:15 Ja hän sanoi heille: te oletta ne jotca idzen hurscaxi teette ihmisten edes/ mutta Jumala tunde teidän sydämen: sillä se cuin ihmisille on corkia/ se on Jumalalle cauhistus.
Luuk 16:16 Laki ja Prophetat ennustit Johannexen asti/ ja sijtä ajasta on ilmoitettu Jumalan waldacunda Evangeliumin cautta/ ja jocainen sijhen idziäns wäellä tunge.
Luuk 16:17 Pikemmin Taiwas ja maa hucku/ cuin rahtucan Laista.
Luuk 16:18 Joca emändäns hyljä/ ja nai toisen/ hän teke huorin: ja joca sen mieheldä hyljätyn nai/ hän teke myös huorin.
Luuk 16:19 NIjn oli ricas mies/ joca puetettin Purpuralla ja calleilla lijnawaatteilla/ ja eli jocapäiwä ilos hercullisest.
Luuk 16:20 Oli myös kerjäjä/ nimeldä Lazarus/ joca macais hänen porttins edes täynäns paisumita:
Luuk 16:21 Ja pyysi rawita nijstä muruista/ jotca rickan pöydäldä putoisit. Mutta coirat tulit/ ja nuolit hänen paisumans.
Luuk 16:22 Nijn tapahtui että kerjäjä cuoli/ ja wietin Engeleildä Abrahamin helmaan: cuoli myös ricas/ ja haudattin.
Luuk 16:23 Cosca hän Helwetis waiwas oli/ nosti hän silmäns/ ja näki Abrahamin taambana/ ja Lazaruxen hänen helmasans/ huusi hän/ ja sanoi:
Luuk 16:24 Isä Abraham/ armahda minun päälleni/ ja lähetä Lazarus castaman sormens pää weteen/ että hän jähdytäis minun kieleni/ sillä minä waiwatan täsä liekisä.
Luuk 16:25 Nijn sanoi Abraham: poican/ muista ettäs sait hywä eläisäs/ ja Lazarus sitä wastan paha.
Luuk 16:26 Mutta nyt hän lohdutetan/ ja sinä waiwatan. Ja paidzi caickia näitä/ on meidän ja teidän wälilläm suuri juopa kijnnitetty/ että ne/ jotca tahtowat tääldä sinne teidän tygönne mennä/ ei he woi/ eikä sieldä tännekän tulla.
Luuk 16:27 Nijn hän sanoi: minä rucoilen sijs sinua Isä/ ettäs lähetät hänen minun Isäni cotoon:
Luuk 16:28 Sillä minulla on wijsi welje/ todistaman heille/ ettei hekän tulis tähän waiwan siaan.
Luuk 16:29 Sanoi hänelle Abraham: heillä on Moses ja Prophetat/ cuulcan nijtä.
Luuk 16:30 Mutta hän sanoi: ei Isä Abraham/ jos jocu cuolleista menis heidän tygöns/ nijn he parannuxen tekisit.
Luuk 16:31 Hän sanoi hänelle: ellei he Mosest ja Prophetaita cuule/ nijn ei he myös usco/ jos jocu cuolleista ylösnousis.

Vers. 9. Mammon ) Owat rickaudet/ ja ne cudzutan wääräxi rickaudexi/ cosca ne wäärin käytetän: nijn ne sanotan toisen omaxi/ eli muucalaisixi/ sillä ei ne pysy meidän tykönäm ijancaickisest/ nijncuin hengelliset ja totiset rickaudet pysywät. Olla uscollinen wääris tawarois/ cosca ne hywin käytetän lähimmäisen tarpexi. Joca ei sitä tee/ hän on paljo wähembi uscollinen hengellisis tawarois: Se on/ ei hän nijtä saa.
v. 31. Ellei he cuule ) Ettei täsä sallita Lazarusta jällens tuleman ja ilmoittaman wijdelle weljelle/ on selkiä: ettei cuollet jällens palaja/ waan cusa se tapahtu/ on ainoastans Perkelen juoni/ ja ei pidä sentähden uscottaman/ cosca he owat jotakin meille ilmoittawanans meidän autuudestam: sillä kyllä meillä on Ramatus mitä meidän autuutem tarwitam.

XVII. Lucu .

JEsus opetta pahennuxista/ ja cuinga rickowaisille andexi annettaman pitä/ v. 1.
Uscosta/ v. 5.
Meidän töidem kelwottomudest/ v. 7.
Mennesäns Jerusalemijn paranda kymmenen spitalista miestä/ v. 11.
Opetta Jumalan waldacunnan ja Christuxen tulemisen menosta/ v. 20.

Luuk 17:1 NIjn hän sanoi Opetuslapsillens: se on mahdotoin ettei pahennuxet tule.
Luuk 17:2 Woi händä/ jonga cautta ne tulewat/ se olis hänelle parambi/ että myllyn kiwi ripustettaisin hänen caulaans/ ja heitetäisin mereen/ cuin hän jongun näistä pienistä pahennais.
Luuk 17:3 Carttacat teitänne. Jos weljes ricko sinua wastan/ nijn nuhtele händä/ ja jos hän idzens paranda/ nijn anna hänelle andexi.
Luuk 17:4 Ja jos hän seidzemen kerta päiwäs ricko sinua wastan/ ja seidzemen kerta päiwäs sinun tygös palaja/ sanoden: minä cadun/ nijn anna hänelle andexi.
Luuk 17:5 JA Apostolit sanoit HERralle/ lisä meille usco.
Luuk 17:6 Mutta HERra sanoi: jos teillä olis usco nijncuin Sinapin siemen/ ja te sanoisitte tälle medzäficunapuulle: nouse ja siirrä sinus mereen/ nijn hän cuulis teitä.
Luuk 17:7 MUtta kenellä teistä on palwelia/ joca kyndä taicka carja caidze/ ja cosca hän medzäst cotia tule/ että hän sano hänelle: mene cohta atrioidzeman?
Luuk 17:8 Eikö hän pikemmin sano hänelle: walmista ehtolist/ sonnusta sinus/ ja palwele minua/ nijncauwan cuin minä syön ja juon/ ja syö ja juo sinä sijtte.
Luuk 17:9 Wai kijttäkö hän palweliatans/ että hän teki mitä hänelle käsketty oli?
Luuk 17:10 En luule. Nijn myös te/ cosca te oletta caicki tehnet/ cuin teille käsketty on/ nijn sanocat: me olemma kelwottomat palweliat/ me teimme nijncuin meidän pitikin tekemän.
Luuk 17:11 JA tapahtui/ että hän meni Jerusalemita päin/ ja matcusti keskeldä Samarian ja Galilean.
Luuk 17:12 Ja cuin hän tuli yhten kylän/ cohtaisit händä kymmenen spitalista miestä/ jotca taambana seisoit:
Luuk 17:13 Ja corgotit änens/ sanoden: Jesu racas Mestari/ armahda meidän päällem.
Luuk 17:14 Ja cosca hän ne näki/ sanoi hän heille: mengät/ ja osottacat teitän Papeille. Ja tapahtui/ että he mennesäns tulit puhtaxi.
Luuk 17:15 Nijn yxi heistä/ cosca hän näki että hän parattu oli/ palais jällens ja cunnioitti Jumalata suurella änellä:
Luuk 17:16 Ja langeis caswoillens hänen jalcains juuren/ ja kijtti händä.
Luuk 17:17 Ja se oli Samaritanus. Mutta Jesus sanoi: eikö kymmenen puhdistettu? cusasta yhdexän owat?
Luuk 17:18 Ei ole muita palainnut Jumalata cunnioidzeman cuin tämä muucalainen?
Luuk 17:19 Ja hän sanoi hänelle: nouse ja mene/ sinun uscos on sinun wapahtanut.
Luuk 17:20 JA Phariseuxilda kysyttin: cosca Jumalan waldacunda olis tulewa? Wastais hän heille/ ja sanoi: ei Jumalan waldacunda tule ulconaisella menolla/ eikä myös sanota:
Luuk 17:21 Cadzo täsä/ cadzo siellä: sillä cadzo/ Jumalan waldacunda on teidän sisällänne.
Luuk 17:22 Nijn hän sanoi Opetuslapsillens: se aica tule/ että te halajatte nähdä yhtäkin ihmisen Pojan päiwä/ ja et te saatcan nähdä.
Luuk 17:23 Ja he sanowat teille: cadzo täsä/ cadzo siellä/ älkät mengö/ älkät seuratco:
Luuk 17:24 Sillä nijncuin pitkäisen leimaus Taiwan alla leimahta/ ja paista caickein päälle/ cuin Taiwan alla owat: nijn myös pitä ihmisen Pojan päiwänä oleman.
Luuk 17:25 Mutta ennen tule hänen paljo kärsiä/ ja hyjättä täldä sucucunnalda.
Luuk 17:26 Ja nijncuin tapahdui Noen päiwinä/ nijn myös tapahtu ihmisen Pojan päiwänä.
Luuk 17:27 He söit/ joit/ nait ja huolit/ haman sijhen päiwän asti/ cuin Noe Arckijn meni/ ja wedenpaisumus tuli/ ja hucutti caicki.
Luuk 17:28 Nijn myös tapahdui Lothin päiwinä: he söit/ joit/ ostit/ myit/ istutit ja rakensit.
Luuk 17:29 Mutta sinä päiwänä/ cuin Loth Sodomast läxi/ satoi tulda ja tulikiwe Taiwahast/ ja hucutti caicki.
Luuk 17:30 Näin pitä myös sinä päiwänä tapahtuman/ jona ihmisen Poica ilmoitetan.
Luuk 17:31 Joca sinä päiwänä caton päällä on/ ja hänen caluns owat huones: nijn älkön astuco alas nijtä ottaman. Ja joca pellolla on/ älkön palaitco jätettyiden jälken.
Luuk 17:32 Waan muistacat Lothin emändätä.
Luuk 17:33 Jocainen cuin pyytä sieluans wapahta/ hän sen cadotta/ ja jocainen cuin sen cadotta/ hän saatta hänen elämän.
Luuk 17:34 Minä sanon teille: sinä yönä caxi macawat yhdellä wuotella/ yxi ylösotetan/ ja toinen jätetän.
Luuk 17:35 Caxi ynnä jauhawat/ yxi ylösotetan/ ja toinen jätetän.
Luuk 17:36 Ja he sanoit hänelle: HERRA/ cusa sijs? Nijn hän sanoi heille? cusa raato on/ sinne myös Cotcat coconduwat.

Vers. 10. Tehnet ) Täsä puhu Christus ihmisten tawalla/ juuri yxikertaisest ulconaisista töistä: muutoin Jumalan edes ei taida yxikän tehdä nijn paljo cuin hän welcapää on/ sillä ei Jumala tydy paljaisin töihin.
v. 20. Ulconaisella ) se on: Jumalan waldacunda ei ole nijsä töisä/ cuin owat sidotut paickoihin/ ruokihin/ waatteisin/ aicoihin ja ihmisijn: Waan nijhin cuin owat wapat uscosa ja rackaudesa.

XVIII. Lucu .

WErtaus wääräst Duomarist/ ja köyhäst Leskest/ v. 1.
Nijstä jotca wanhurscauteens luottawat: wertaus Phariseuxest ja Publicanist. v. 9.
Otta lapsia tygöns ja siuna heitä/ v. 15.
Wasta sen rickan nuorucaisen kysymyxeen hywistä töistä/ v. 18.
Petarin kysymyxeen/ v. 28.
ilmoitta nijlle cahdellentoistakymmenellen hänen kärsimisestäns/ v. 31.
Jerichoon tulduans/ anda kerjäjälle sokialle näkyns/ v. 35.

Luuk 18:1 NIjn hän sanoi myös heille wertauxen/ että aina tule rucoilla ja ei wäsyä/ ja sanoi:
Luuk 18:2 Yxi Duomari oli yhdes Caupungis/ joca ei peljännyt Jumalata/ eikä häwennyt ihmisiä.
Luuk 18:3 Nijn oli myös yxi Leski sijnä Caupungis/ joca tuli hänen tygöns/ sanoden: auta minua rijtaweljeldäni.
Luuk 18:4 Ja ei hän tahtonutcan. Mutta wijmein/ sanoi hän idzelläns: waicka en minä Jumalata pelkä/ engä häpe ihmisiä:
Luuk 18:5 Cuitengin että tämä Leski waiwa minua/ tahdon minä händä autta/ ettei hän tulis/ ja nurisis minua.
Luuk 18:6 Nijn HERra sanoi: cuulcat mitä tämä wäärä Duomari sano:
Luuk 18:7 Eiköstä Jumalan pidäis hänen walituitans auttaman/ jotca yötä ja päiwä händä huutawat/ pidäiskö hänen sitä kärsimän?
Luuk 18:8 Minä sanon teille: hän autta heitä pian. Cuitengin cosca ihmisen Poica on tulewa/ löytänekö hän usco maan pääldä.
Luuk 18:9 NIin hän sanoi muutamille/ jotca idze päällens uscalsit/ että he olit hurscat/ ja muita ylöncadzoit/ tämän wertauxen:
Luuk 18:10 Caxi ihmistä menit Templijn rucoileman/ yxi Phariseus ja toinen Publicani.
Luuk 18:11 Phariseus seisoi ja rucoili näin idzelläns: minä kijtän sinua Jumala/ etten minä ole nijncuin muut ihmiset/ ryöwäri/ wäärä/ huorintekiä/ taicka nijncuin tämä Publicani.
Luuk 18:12 Cahdesti wijckos minä paaston/ ja annan kymmenexet caikista cuin minulla on.
Luuk 18:13 Ja Publicani seisoi taambana/ eikä tahtonut silmiäns nosta Taiwasen päin/ mutta löi rindoijns/ ja sanoi: Jumala armahda minun syndisen päälleni.
Luuk 18:14 Minä sanon teille: tämä meni cotians hurscambana cuin toinen: sillä jocainen cuin idzens ylöndä/ hän aletan: ja joca hänens alenda/ se ylötän.
Luuk 18:15 HE toit myös hänen tygöns lapsia/ että hän heihin rupeis. Cosca Opetuslapset sen näit/ nuhtelit he nijtä.
Luuk 18:16 Mutta cuin Jesus oli heitä cudzunut tygöns/ sanoi hän: sallicat lasten tulla minun tygöni/ ja älkät heitä kieldäkö:
Luuk 18:17 Sillä sencaltaisten on Jumalan waldacunda: totisest sanon minä teille: joca ei ota Jumalan waldacunda nijncuin lapsi/ ei hän sinne taida tulla.
Luuk 18:18 JA hänelle kysyi Päämies ja sanoi: hywä Mestari/ mitä minun pitä tekemän/ että minä ijancaickisen elämän saisin?
Luuk 18:19 Jesus sanoi hänelle: mitäs minua hywäxi cudzut? Ei ole kengän hywä/ waan ainoa Jumala.
Luuk 18:20 Käsky sanat sinä tiedät: älä huorin tee: älä tapa: älä warasta: älä sano wäärä todistusta: cunnioita Isäs ja äitiäs.
Luuk 18:21 Nijn hän sanoi: Nämät caicki olen minä minun nuorudestani pitänyt.
Luuk 18:22 Cosca Jesus sen cuuli/ sanoi hän hänelle: yxi sinulda wielä puuttu: myy caicki mitä sinulla on/ ja jaa waiwaisten/ nijn sinä saat tawaran Taiwas/ ja tule ja seura minua.
Luuk 18:23 Cosca hän sen cuuli/ tuli hän murhellisexi: sillä hän oli sangen ricas.
Luuk 18:24 Cosca Jesus näki hänen murheisans olewan/ sanoi hän: cuinga työläst rickat tulewat Jumalan waldacundan:
Luuk 18:25 Pikemmin käy Cameli neulan silmästä/ cuin ricas tule Jumalan waldacundan.
Luuk 18:26 Nijn he sanoit/ jotca sen cuulit: cucasta taita autuaxi tulla?
Luuk 18:27 Hän sanoi: mitä ihmisille on mahdotoin/ se on Jumalalle mahdollinen.
Luuk 18:28 NIjn Petari sanoi: cadzo/ me jätimme caicki ja seuraisimme sinua.
Luuk 18:29 Hän sanoi heille: totisest sanon minä teille: ei ole kengän/ joca jätti huonens/ wanhemmans/ weljens/ emändäns/ ja lapsens Jumalan waldacunnan tähden?
Luuk 18:30 Joca ei paljo enämbätä saa tällä ajalla jällens/ ja tulewaises mailmas ijancaickisen elämän.
Luuk 18:31 JA hän otti tygöns ne caxitoistakymmendä/ ja sanoi heille: Cadzo/ me menemme Jerusalemijn/ ja caicki pitä täytettämän cuin Prophetailda ihmisen Pojasta kirjoitetut owat:
Luuk 18:32 Sillä hän ylönannetan pacanoille/ ja pilcatan ja häwäistän ja syljetän/
Luuk 18:33 Ja cuin he owat hänen ruoskinet/ tappawat he hänen/ ja colmandena päiwänä on hän ylösnousewa.
Ja ei he yhtän sana näistä ymmärtänet. Ja tämä puhe oli heildä nijn peitetty/ ettei he ymmärtänet mitä sanottin.
Luuk 18:34 NIjn tapahtui/ cosca hän Jerichota lähestyi/ että yxi sokia istui tien wieres kerjäten.
Luuk 18:35 Ja cuin hän cuuli Canssan ohidzekäywän/ kysyi hän mikä se olis.
Luuk 18:36 He sanoit hänelle: Jesus Nazarenus tästä meni.
Luuk 18:37 Ja hän huusi/ ja sanoi: Jesu Dawidin Poica/ armahda minua. Nijn ne jotca ohidzemenit/ toruit händä waickeneman.
Luuk 18:38 Mutta hän huusi sitä enämmin: Dawidin Poica/ armahda minua.
Luuk 18:39 Nijn Jesus seisatti/ ja käski händä talutta tygöns. Ja cuin hän lähestyi/ kysyi hän hänelle: ja sanoi:
Luuk 18:40 Mitäs tahdot/ että minun pitä sinulle tekemän? Hän sanoi: HERra/ että minä näkisin.
Luuk 18:41 Ja Jesus sanoi hänelle: ole näkewä: sinun uscos autti sinua.
Luuk 18:42 Ja hän sai cohta näkyns/ ja seurais händä/ ja cunnioidzi Jumalata. Ja caicki Canssa/ cuin sen näit/ kijtit Jumalata.

Vers. 14. Hurscambana cuin ) Se on/ ei ole toinen wanhurscana cotia mennyt/ waan duomittuna. Ebraismus est, negative dicitur, sicut Psal. 118:8. Se on hywä luotta HERran päälle/ paremmin cuin Ruhtinasten päälle. Hoc efficit Ebrea litera Mem. Nijncuin myös/ Matth. 21:31. Publicanit ja portot pitä käymän teidän edellän Taiwan waldacundan. Teidän edellän ) se on/ et te.
v. 22. Wielä sinulda yxi puuttu ) se on/ sinulda puuttu caicki/ ut supra Matth. 19:21. Marc. 10:21. Mutta myydä on nijncuin/ Luc. 12:33.
v. 30. Tähän aican ) Lue Marc. 10:20.

XIX. Lucu .

ZAcheus otta Jesuxen wieraxens ja käätän Christuxen uscoon/ v. 1.
Wertaus yhdest miehest/ joca rahans andoi caswoille/ v. 11.
Öljymäen tygö tulduans anda tuoda yhden Asin warsan/ ja aja Jerusalemijn/ v. 28.
Itke Caupungita ja ennusta hänen häwityxens/ v. 41.
Templijn tulduans aja sieldä ulos caupidziat/ opettain jocapäiwä siellä/ v. 45.

Luuk 19:1 JA hän meni sisälle/ ja waelsi Jerichon läpidze.
Luuk 19:2 Ja cadzo/ yxi mies/ nimeldä Zacheus/ joca oli Publicanein päämies/ ja oli ricas.
Luuk 19:3 Ja hän pyysi nähdä Jesusta/ eikä saanut Canssalda: sillä hän oli lyhyt warttans.
Luuk 19:4 Ja hän samois edelle/ ja meni yhten medzäficuna puuhun/ että hän olis saanut hänen nähdä: sillä sen cautta oli hän waeldapa.
Luuk 19:5 Ja cuin Jesus tuli sijhen paickan/ cadzoi hän ylös/ ja näki hänen/ ja sanoi hänelle: Zachee/ astu nopiast alas: sillä minä tulen tänäpän sinun huoneses.
Luuk 19:6 Ja hän astui nopiast alas/ ja otti hänen iloisest wastan.
Luuk 19:7 Cosca he sen näit/ napisit he caicki/ että hän syndisen tygö poickeis.
Luuk 19:8 Mutta Zacheus meni/ ja sanoi HERralle: cadzo HERra/ puolen minun tawaratani annan minä waiwaisille: ja jos minä jongun pettänyt olen/ sen minä neli kertaisest jällens annan.
Luuk 19:9 Nijn Jesus sanoi hänelle: tänäpän on tälle huonelle autuus tapahtunut: sillä hängin on Abrahamin poica.
Luuk 19:10 Ja ihmisen Poica tuli wapahtaman sitä cuin cadonnut oli.
Luuk 19:11 COsca he nämät cuullet olit/ sanoi hän wielä yhden wertauxen: että hän oli juuri läsnä Jerusalemita/ ja he luulit Jumalan waldacunnan cohta ilmoitettawan.
Luuk 19:12 Sanoi hän sijs: yxi Adelsmies matcusti caucaiseen maacundaan/ idzellens waldacunda ottaman/ ja aicoi taas palaita.
Luuk 19:13 Nijn hän cudzui tygöns kymmenen palweliatans/ ja andoi heille kymmenen leiwiskätä/ ja sanoi heille: caupitcat nijn cauwan cuin minä palajan.
Luuk 19:14 Mutta hänen kyläläisens wihaisit händä/ ja lähetit sanoman hänen jälkens/ sanoden: en me tahdo/ että sinä meitä wallidzet.
Luuk 19:15 Ja tapahtui cosca hän palais/ sijtte cuin hän sai waldacunnan/ käski hän cudzua ne palweliat tygöns/ joille hän oli rahans andanut/ tietäxens/ mitä cukin caupinnut oli.
Luuk 19:16 Nijn tuli ensimäinen/ ja sanoi: Herra/ sinun leiwiskäs on kymmenen leiwiskätä caswattanut.
Luuk 19:17 Ja hän sanoi hänelle: oikein hywä palwelia/ ettäs wähäs olit uscollinen/ sinulla pitä walda kymmenen Caupungin päällä oleman.
Luuk 19:18 Toinen myös tuli/ ja sanoi: Herra/ sinun leiwiskäs on wijsi leiwiskä caswattanut.
Luuk 19:19 Hän sanoi hänelle: Ole sinäkin wijden Caupungin haldia.
Luuk 19:20 Ja colmas tuli/ ja sanoi: Herra: cadzo/ täsä on sinun leiwiskäs/ joca minulla hikilijnas kätketty oli:
Luuk 19:21 Sillä minä pelkäisin sinua/ ettäs cowa mies olet/ sinä otat/ jotas et pannut/ ja nijtät cuin ets kylwänyt.
Luuk 19:22 Hän sanoi hänelle: sinun suustas minä sinun sinä paha palwelia duomidzen: tiesitkös minun cowaxi miehexi/ joca otan jota en minä pannut/ ja leickan johonga en minä kylwänyt:
Luuk 19:23 Ja mixet sinä andanut minun rahani waihetos pöydälle? Ja minä olisin tulduani sen corgon cansa jällens saanut.
Luuk 19:24 Nijn hän sanoi tykönä seisowille: ottacat pois se leiwiskä häneldä/ ja andacat sille jolla kymmenen leiwiskätä on.
Luuk 19:25 Nijn he sanoit hänelle: Herra tällä on kymmenen leiwiskätä.
Luuk 19:26 Minä sanon teille: jolla on/ hänelle pitä annettaman: ja häneldä/ jolla ei ole/ sekin cuin hänellä on/ pitä poisotettaman.
Luuk 19:27 Sijttekin ne minun wiholliseni/ jotca ei tahtonet minun anda wallita heitäns/ tuocat tänne/ ja mestacat heitä täsä minun nähteni.
Luuk 19:28 Ja cuin hän nämät puhunut oli/ meni hän cohdastans ja waelsi ylös Jerusalemi päin.
Luuk 19:29 JA tapahdui/ cosca hän lähestyi Bethphaget ja Bethaniat/ ja tuli Öljymäen tygö/ lähetti hän caxi Opetuslastans:
Luuk 19:30 Ja sanoi: Mengät kylän/ joca on teidän edesän/ ja cuin te sijhen tuletta/ nijn te löydätte warsan sidottuna/ jonga päällä ei yxikän ihminen coscan istunut ole/ päästäkät se/ ja tuocat tänne.
Luuk 19:31 Ja jos jocu teille kysy: mixi te sitä päästätte? nijn sanocat hänelle: HERra tätä tarwidze.
Luuk 19:32 Nijn lähetetyt menit/ ja löysit nijncuin hän oli heille sanonut.
Luuk 19:33 Cosca he nyt päästit warsa/ sanoi sen isändä heille: mixi te päästätte warsa:
Luuk 19:34 He sanoit: HERra tätä tarwidze.
Luuk 19:35 Ja he weit sen Jesuxen tygö/ ja panit waattens warsan päälle/ ja istutit Jesuxen sen päälle.
Luuk 19:36 Ja cosca hän matcusti/ lewitit he waattens tielle.
Luuk 19:37 Ja cuin hän jo lähestyi/ ja waelsi Öljymäeldä alaspäin/ rupeis coco Opetuslasten joucko iloiten kijttämän Jumalata suurella änellä caiken woiman tähden cuin he nähnet olit/ sanoden:
Luuk 19:38 Siunattu olcon se joca HERran Nimeen Cuningasna tule/ Rauha Taiwahas/ ja cunnia corkeuxes.
Luuk 19:39 Ja muutamat Phariseuxist/ jotca Canssan seas olit/ sanoit hänelle: Mestari/ aseta Opetuslapses.
Luuk 19:40 Hän wastais/ ja sanoi heille: Minä sanon teille: jos nämät waickenewat/ nijn kiwet pitä huutaman.
Luuk 19:41 JA cuin hän lähemmä tuli/ cadzoi hän Caupungin päälle/ itki händä ja sanoi:
Luuk 19:42 Jos sinäkin tiedäisit/ nijns ajattelisit tosin tällä sinun ajallas/ mitä sinun rauhas sopis. Mutta nyt owat ne kätketyt sinun silmäis edestä.
Luuk 19:43 Sillä ne päiwät pitä tuleman sinun ylidzes/ että sinun wihollises scandzawat sinun/ ja pijrittäwät sinun:
Luuk 19:44 Ja ahdistawat sinun jocaculmalda/ ja maahan tasoittawat sinun/ ja sinun lapses/ jotca sinus owat/ ja ei jätä sinus kiwe kiwen päälle/ ettes sinun edzickos aica tundenut.
Luuk 19:45 JA hän meni Templijn/ rupeis ajaman ulos ostaita ja myypiä/ sanoden: kirjoitettu on:
Luuk 19:46 Minun huonen on Rucoushuone/ mutta te oletta sen tehnet ryöwäritten luolaxi.
Luuk 19:47 Ja hän opetti jocapäiwä Templis. Mutta Pappein päämiehet ja Kirjanoppenet/ ja Canssan wanhimmat edzeit händä surmataxens.
Luuk 19:48 Ja ei tiennet mitä heidän piti tekemän: sillä caicki Canssa ripui hänes/ ja cuulit händä.

Vers. 4. Medzä ficunapuuhun ) Supr. 17:6. a ficu & moro.

XX. Lucu .

PHariseuxet kysywät Jesuxelle/ millä woimalla hän näitä teke: Hän kysy heillen Johannexen Castesta/ v. 1.
Sano heille wertauxen wijnamäen miehistä/ jotca tapoit isändäns palweliat/ ja pojan wijmein/ v. 9.
Wasta sijtte Phariseusten lähetetyille/ werorahasta/ v. 20.
Ja Saduceusten kysymyxeen ylösnousemisest/ v. 27.
Kysy Kirjanoppenuillen Christuxest/ kenengä poica hän on: Nuhtele heidän ylpeyttäns ja ahneuttans Canssan läsnä olles/ v. 41.

Luuk 20:1 JA tapahdui yhtenä nijstä päiwistä/ cosca hän Canssa opetti Templis/ ja saarnais Evangeliumi. Nijn ylimmäiset Papit/ ja Kirjanoppenet ja wanhimmat tulit/
Luuk 20:2 Ja sanoit hänelle: Sanos meille millä wallalla sinä tätä teet? Eli cuca sinulle tämän wallan on andanut?
Luuk 20:3 Nijn Jesus wastais/ ja sanoi heille: Minä kysyn myös teille yhtä asiata/ wastatcat minua.
Luuk 20:4 Olico Johannexen caste Taiwast/ taicka ihmisildä?
Luuk 20:5 Nijn he ajattelit idzelläns/ sanoden: jos me sanomma: Taiwast/ nijn hän sano: mixette sijs händä usconet?
Luuk 20:6 Eli jos me sanomma: ihmisildä/ nijn caicki Canssa kiwittäwät meidän:
Luuk 20:7 Sillä he owat uscotetut että Johannes oli Propheta. Ja he wastaisit/ ettei he tiennet custa se oli.
Luuk 20:8 Nijn sanoi Jesus heille: en minä myös sano teille/ millä woimalla minä näitä teen.
Luuk 20:9 NIjn hän rupeis sanoman Canssalle tämän wertauxen: yxi mies istutti wijnapuita/ ja pani ne palcoille wijnamäen miehille/ ja meni matcan cauwaxi aica.
Luuk 20:10 Cosca nijn sowelias oli/ lähetti hän palwelians wijnamäen miesten tygö/ että he andaisit hänelle wijnamäen hedelmästä. Mutta he piexit hänen/ ja lähetit tyhjänä.
Luuk 20:11 Ja hän lähetti taas toisen palwelian/ jonga he myös piexit ja pilckaisit/ ja poislähetit.
Luuk 20:12 Taas lähetti hän colmannen/ sen he myös haawoitit/ ja ulossyöxit.
Luuk 20:13 Nijn wijnamäen isändä sanoi: mitä minä teen? minä lähetän minun rackan poicani/ cosca he sen näkewät/ nijn he carttawat händä.
Luuk 20:14 Mutta cosca wijnamäen miehet sen näit/ ajattelit he idzelläns/ sanoden: tämä on perillinen/ tulcat tappacam händä/ että perindö tulis meidän omaxem.
Luuk 20:15 Ja he ulossyöxit hänen wijnamäestä ja tapoit. Mitästä wijnamäen isändä on tekewä heillen.
Luuk 20:16 Hän tule/ ja hucka nämät wijnamäen miehet/ ja anda wijnamäkens muille. Cuin he sen cuulit/ sanoit he: pois se.
Luuk 20:17 Mutta hän cadzahti heidän päällens/ ja sanoi: mitästä se on/ cuin kirjoitettu on? Se kiwi jonga rakendajat hylkäisit/ on tullut nurckakiwexi?
Luuk 20:18 Jocainen cuin lange sen kiwen päälle/ se muretan/ mutta jonga päälle se lange/ sen hän muserta.
Luuk 20:19 Ja Pappein päämiehet ja Kirjanoppenet pyysit händä sillä hetkellä kijnniotta/ waan he pelkäisit Canssa: sillä he ymmärsit/ että hän heille tämän wertauxen sanonut oli.
Luuk 20:20 JA he wartioidzit händä/ ja lähetit wäijywäisiä/ jotca piti heidäns hurscaxi teettelemän/ että he hänen puhesa kijnnisaisit/ ja ylönannaisit Esiwallalle ja Maanwanhimman haldun.
Luuk 20:21 Ja he kysyit hänelle/ ja sanoit: Mestari/ me tiedämme ettäs oikein sanot ja opetat/ ja et cadzo ihmisen muoto/ waan opetat Jumalan tien totudes.
Luuk 20:22 Olleco se oikein/ että me annamme Keisarille weron/ taicka ei?
Luuk 20:23 Mutta cuin hän ymmärsi heidän cawaluxens/ sanoi hän heille: mitä te minua kiusatte?
Luuk 20:24 Osottacat minulle weroraha/ kenengä cuwa ja päällekirjoitus sijnä on? He wastaisit ja sanoit hänelle: Keisarin.
Luuk 20:25 Nijn hän sanoi heille: andacat Keisarille mitä Keisarin tule/ ja Jumalalle mitä Jumalan tule.
Luuk 20:26 Ja ei he tainnet hänen puhettans Canssan edes laitta/ waan ihmettelit hänen wastaustans/ ja waickenit.
Luuk 20:27 NIjn tulit muutamat Saduceuxist ( jotca kieldäwät ylösnousemisen ) ja kysyit hänelle/ sanoden:
Luuk 20:28 Mestari/ Moses kirjoitti meille/ jos jongun weli cuole/ jolla emändä oli/ ja se cuolis lapsitoin/ nijn hänen weljens piti sen waimon ottaman/ ja weljellens siemenen herättämän.
Luuk 20:29 Nyt olit seidzemen welje/ ensimäinen otti emännän ja cuoli lapsitoina.
Luuk 20:30 Ja toinen otti sen waimon/ ja se myös cuoli lapsitoina.
Luuk 20:31 Ja colmas otti myös sen. Ja nijn caicki seidzemen/ eikä jättänet lapsia/ ja cuolit.
Luuk 20:32 Caickein wijmein cuoli myös se waimo.
Luuk 20:33 Kenengä sijs ylösnousemises heistä se waimo on? Sillä caicki seidzemen owat sen waimonans pitänet.
Luuk 20:34 Jesus wastais/ ja sanoi heille: tämän mailman lapset naiwat ja huolewat.
Luuk 20:35 Mutta ne jotca otolliset owat sille mailmalle/ ja ylösnouseman cuolluista/ ei he nai eikä huole:
Luuk 20:36 Ja ei he sillen cuolla taida: sillä he owat Engelitten caltaiset/ ja Jumalan lapset/ että he owat ylösnousemisen lapset.
Luuk 20:37 Mutta että ne cuollet ylösnousewat/ sen on myös Moses pensan tykönä osottanut/ cosca hän cudzui HERran/ Abrahamin Jumalaxi/ ja Isaachin Jumalaxi/ ja Jacobin Jumalaxi.
Luuk 20:38 Ei Jumala ole cuolluitten Jumala/ waan eläwitten: sillä caicki he häneldä eläwät.
Luuk 20:39 Nijn wastaisit muutamat Kirjanoppenuista/ ja sanoit: Mestari/ oikein sinä sanoit.
Luuk 20:40 Ja ei he rohgennet häneldä mitän enämbätä kysyä.
Luuk 20:41 NIjn hän sanoi heille: cuinga he sanowat Christuxen Dawidin Pojaxi:
Luuk 20:42 Ja Dawid sano Psaltarramatus: HERra sanoi minun HERralleni/ istu minun oikialle kädelleni:
Luuk 20:43 Nijncauwan cuin minä panen sinun wihollises sinun jalcais astinlaudaxi?
Luuk 20:44 Cosca Dawid cudzu hänen HERraxens/ cuinga sijs hän on hänen Poicans?
Luuk 20:45 MUtta cosca caicki Canssa sen cuuli/ sanoi hän Opetuslapsillens:
Luuk 20:46 Cawahtacat teitän Kirjanoppenuista/ jotca tahtowat käydä pitkis waatteis/ ja ottawat hywäxi terwetyxet Turulla/ ja mielelläns istuwat Synagogis ylimmäisnä ja pöydille.
Luuk 20:47 Jotca syöwät leskein huonet/ ja pitäwät pitkiä rucouxia/ waan sitä suuremman cadotuxen he saawat.

Vers. 25. Andacat ) Templijn ja Jumalan palweluxeen pitä teidän andaman Jumalan käskyn jälken: Ja jos Keisari on teidän päällen weron pannut/ nijn teidän pitä myös sen andaman/ sillä te oletta hänen alemmaisens ja teillä on hänen rahans. Wahwistain näin tällä hänen wastauxellans mailmallisen hallituxen: jonga hän myös työllä osotti/ cosca hän idze andoi weron/ Matth. 17:27.

XXI. Lucu .

HEidän uhratesans ylistä hän köyhän lesken uhria/ v. 1.
Ennusta Jerusalemin häwityxest/ v. 5.
Ja mailman lopusta/ v. 25.

Luuk 21:1 JA hän cadzoi cuinga rickat panit lahjojans uhri arckuun.
Luuk 21:2 Hän näki myös köyhän lesken panewan sinne caxi ropoja.
Luuk 21:3 Ja hän sanoi: totisest sanon minä teille: tämä köyhä leski pani enämmän cuin nämät caicki.
Luuk 21:4 Sillä nämät panit heidän kyllydestäns Jumalan uhrixi waan tämä pani köyhydestäns caiken hänen tawarans cuin hänellä oli.
Luuk 21:5 JA cuin muutamat sanoit hänelle Templist: cuinga caunilla kiwillä ja cappaleilla se caunistettu oli/ nijn hän sanoi:
Luuk 21:6 Se aica tule/ cosca caikista cuin te näettä/ ei pidä kiwi kiwen päälle jätettämän/ jota ei ricota.
Luuk 21:7 Nijn he kysyit hänelle/ ja sanoit: Mestari/ coscasta nämät tapahtuwat? ja mikä mercki on/ cosca nämät tulewat?
Luuk 21:8 Hän sanoi: cadzocat/ ettei teitä petetä: sillä moni tule minun Nimeeni/ ja sano: minä se olen: aica on kyllä läsnä/ älkät cuitengan heitä seuratco.
Luuk 21:9 Mutta cosca te cuuletta sotia ja capinoita/ nijn älkät peljätkö: sillä nämät pitä ensin tuleman/ waan ei cohta loppu ole.
Luuk 21:10 Nijn hän sanoi heille: Canssa nouse Canssa wastan/ ja waldacunda waldacunda wastan:
Luuk 21:11 Ja suuret maan wapistuxet pitä jocapaicas tuleman/ nälkä ja rutto/ cauhistuxet ja suuret ihmet Taiwast tapahtuwat.
Luuk 21:12 MUtta ennen näitä caickia heittäwät he kätens teidän päällenne/ wainowat ja ylönandawat teitä Rastupijn ja fangiuxeen/ ja wetäwät teitä Cuningasten ja Esimiesten eteen/ minun Nimeni tähden:
Luuk 21:13 Mutta se tapahtu teille todistuxexi.
Luuk 21:14 Nijn pangat nyt se sydämeen/ ettet te murehdis/ cuinga teidän pitä edestänne wastaman:
Luuk 21:15 Sillä minä annan teille suun ja wijsauden/ jota ei he woi wastan puhua/ eikä caicki teidän wastanseisojan taida wastan olla:
Luuk 21:16 Nijn te myös ylönannetan wanhimmildanne/ weljildänne/ langoildanne/ ja ystäwildänne/ ja muutamat teistä he tappawat.
Luuk 21:17 Ja te ylöncadzotan caikilda minun Nimeni tähden:
Luuk 21:18 Waan ei hiuscarwacan pidä teidän päästänne huckuman.
Luuk 21:19 Pitäkät teidän sielunne kärsimises.
Luuk 21:20 COsca te näettä Jerusalemin sotawäeldä pijritettäwän/ nijn tietkät että hänen pericatons on lähestynyt.
Luuk 21:21 Silloin ne jotca Judeas owat/ paetcan mäkein puoleen: ja jotca hänen keskelläns owat/ ne sieldä pois mengän: ja jotca maalla owat/ älkän sisälle mengö.
Luuk 21:22 Sillä ne owat costopäiwät/ että caicki pitä täytettämän cuin kirjoitetut owat.
Luuk 21:23 Mutta woi rascaita ja imettäwäisiä nijnä päiwinä. Sillä suuri waiwa pitä maan päällä oleman/ ja wiha tämän Canssan päällä.
Luuk 21:24 Ja heidän pitä langeman miecan terän edesä/ ja he wiedän fangixi caickinaisen Canssan secaan. Ja Jerusalem pitä tallattaman pacanoilda/ sijhenasti cuin pacanain aica täytetän.
Luuk 21:25 JA merkit pitä oleman Auringos ja Cuus ja Tähdeis. Ja maasa Canssalla ahdistus epäillyxen tähden. Ja Meri ja Allot pitä pauhaman.
Luuk 21:26 Ja ihmiset maasa pitä cuiwettuman pelgon tähden/ ja odottamisen tähden/ nijtä cuin maan pijrin päälle tulewat: sillä Taiwan woimat pitä lijcutettaman.
Luuk 21:27 Ja silloin heidän pitä näkemän ihmisen Pojan tulewan pilwis/ suurella woimalla ja cunnialla.
Luuk 21:28 Cosca nämät rupewat tapahtuman/ nijn cadzocat/ ja nostacat päänne ylös: sillä teidän lunastuxenne silloin lähesty.
Luuk 21:29 Ja hän sanoi heille wertauxen: cadzocat ficunapuuta/ ja caickia puita/ cosca ne puhkewat/
Luuk 21:30 Nijn te idze nijstä näette ja ymmärrätte/ että suwi on läsnä.
Luuk 21:31 Nijn myös te/ cosca te näette nämät tapahtuwan/ sijtä tietkät että Jumalan waldacunda on läsnä.
Luuk 21:32 Totisest minä sanon teille: ei tämän sucucunnan pidä ennen huckuman/ cuin nämät caicki tapahtuwat.
Luuk 21:33 Taiwas ja maa on huckuwa/ waan minun sanani ei pidä huckanduman.
Luuk 21:34 MUtta cawahtacat teitän/ ettei teidän sydämen coscan rascauteta syömisest ja juomisest/ ja elatuxen murhest/ ja se päiwä tule äkist teidän päällen.
Luuk 21:35 Sillä nijncuin paula tule caickein ylidze/ jotca coco maan päällä asuwat.
Luuk 21:36 Nijn olcat nyt aina walpat/ ja rucoilcat/ että te mahdolliset olisitta caickia näitä wälttämän jotca pitä tapahtuman/ ja seisoman ihmisen Pojan edes.
Luuk 21:37 Ja hän opetti päiwällä Templis/ mutta yöllä meni hän ulos/ ja oli Öljymäellä yötä.
Luuk 21:38 Ja caicki Canssa tuli warhain hänen tygöns Templijn händä cuuleman.

Vers. 24. Pacanain ) Jerusalem pitä oleman Pacanain alla/ sijhenasti cuin pacanat uscoon käändywät/ se on mailman loppuhun: Sillä ei Templi enämbi raketa/ Hagg. 2.10. Dan. 9.

XXII. Lucu .

PÄäsiäisen edellä mene Judas ylimmäisten Pappein tygö ja lupa pettä Jesuxen/ v. 1.
Jesus mene Jerusalemijn/ syö siellä Pääsiäislamban v. 7.
Asetta Ehtolisens/ v. 17.
Sano heille pettäjäns/ v. 22.
Asetta heidän rijtans/ ja opetta heitä lähestywäisest waarast/ v. 24.
Mene Öljymäelle rucoileman: Siellä hän otetan kijnni ja ylimmäisen Papin huonesen wiedän/ v. 39.
Petari tule sinne ja wanno ettei hän tunne händä/ v. 55.
Jesus pilcatan ja duomitan cuolemaan/ v. 63.

Luuk 22:1 NIin lähestyi makian leiwän juhla päiwä/ joca Pääsiäisexi cudzutan.
Luuk 22:2 Ja ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet edzeit/ cuinga he olisit hänen saanet tappa. Mutta he pelkäisit Canssa.
Luuk 22:3 Nijn Sathan oli Judan sisälle mennyt/ jonga lijca nimi oli Ischarioth/ joca oli cahdentoistakymmenen lugusta.
Luuk 22:4 Ja hän meni pois/ ja puhutteli ylimmäisiä Papeja ja Päämiehiä/ cuinga hän oli hänen heille pettäwä.
Luuk 22:5 Ja he ihastuit/ ja lupaisit hänelle raha.
Luuk 22:6 Ja hän lupais sen heille/ ja edzei tila saadaxens händä pettä ilman hasuta.
Luuk 22:7 NIin makian leiwän päiwä tuli/ jona Pääsiäislammas piti uhrattaman.
Luuk 22:8 Ja hän lähetti Petarin ja Johannexen/ sanoden: mengät walmistaman meille Pääsiäislammas syödäxem.
Luuk 22:9 Nijn he sanoit hänelle: cusas tahdot meitä walmistaman?
Luuk 22:10 Hän sanoi heille: cadzo/ cosca te Caupungijn tuletta/ cohta teidän yxi ihminen candain wesiastiata/ noudattacat händä sijhen huonesen johonga hän mene:
Luuk 22:11 Ja sanocat perhen isännälle/ Mestari käski sinulle sano: cusa on maja/ josa minä saan Pääsiäslamban Opetuslasteni cansa syödä.
Luuk 22:12 Ja hän osotta teille suuren awaran Salin walmistacat siellä.
Luuk 22:13 He menit/ ja löysit nijncuin hän heille sanonut oli/ ja walmistit Pääsiäis lamban.
Luuk 22:14 Ja cuin jo aica tullut oli/ istui hän/ ja caxitoistakymmendä Apostolita hänen cansans.
Luuk 22:15 Ja hän sanoi heille: minä olen halulla halainnut syödä tätä Pääsiäislammasta teidän cansan/ ennen cuin minä kärsin:
Luuk 22:16 Sillä minä sanon teille: en minä sillen hänest enämbi syö/ sijhenasti cuin se täytetän Jumalan waldacunnas.
Luuk 22:17 Ja hän otti Calkin/ kijtti/ ja sanoi: ottacat ja jacacat keskenän:
Luuk 22:18 Sillä minä sanon teille: en minä juo wijnapuun hedelmäst/ ennen cuin Jumalan waldacunda tule.
Luuk 22:19 JA hän otti leiwän/ kijtti ja mursi/ ja andoi heille/ sanoden: tämä on minun Ruumin/ joca teidän edestän annetan/ se tehkät minun muistoxeni.
Luuk 22:20 Nijn myös Calkin ehtolisen jälken/ sanoden: tämä Calcki on se Usi Testamenti/ minun weresäni/ joca teidän edestän wuodatetan.
Luuk 22:21 Cuitengin cadzo/ minun pettäjäni käsi on minun cansani pöydällä:
Luuk 22:22 Ja tosin ihmisen Poica mene nijncuin päätetty on/ cuitengin woi sitä ihmistä/ jolda hän petetän.
Luuk 22:23 Ja he rupeisit kyselemän keskenäns: cuca se heistä olis/ joca sen tekemän piti.
Luuk 22:24 JA heidän wälillens tuli rijta/ cuca heistä suurin piti oleman.
Luuk 22:25 Nijn hän sanoi heille: mailmalliset Cuningat wallidzewat/ ja waldamiehet cudzutan armollisixi Herroixi.
Luuk 22:26 Mutta et te nijn/ waan joca teistä suurin on/ se olcon nijncuin nuorin/ ja joca ylimmäinen on/ se olcon nijcuin palwelia:
Luuk 22:27 Sillä cumbi suurembi on? se joca atrioidze/ taicka se joca palwele? eikö se joca atrioidze? mutta minä olen teidän keskellän nijncuin palwelia.
Luuk 22:28 Mutta te oletta ne/ jotca minun kiusauxisani minun cansani pysytte.
Luuk 22:29 Ja minä säädän teille waldacunnan/ nijncuin minun Isäni sääsi minulle:
Luuk 22:30 Että teidän pitä syömän ja juoman minun pöydälläni/ minun waldacunnasani/ ja istuman istuimella/ ja duomidzeman caxitoistakymmendä Israelin sucucunda.
Luuk 22:31 NIin HERra sanoi: Simon/ Simon/ cadzo/ Sathan on teitä pyytänyt seuloxens nijncuin nisuja.
Luuk 22:32 Waan minä rucoilin sinun edestäs/ ettei sinun uscos puuttuman pidä. Ja cuin sinä kerran palajat/ nijn wahwista weljejäs.
Luuk 22:33 Nijn hän sanoi hänelle: HERra/ minä olen walmis sinun cansas fangiuxen ja cuoleman menemän.
Luuk 22:34 Hän sanoi: Petari/ minä sanon sinulle/ ei laula tänäpän Cuckoi ennen/ cuin sinä colmasti minun kiellät/ et tundewas minua.
Luuk 22:35 JA hän sanoi heille: cosca minä lähetin teidän ilman säkitä/ ja cuckarota ja kengitä/ puuttuico teildä mitän? He sanoit: Ei mitän.
Luuk 22:36 Nijn hän sanoi heille: waan nyt/ jolla säcki on/ ottacan sen/ nijn myös cuckaron/ ja jolla ei ole/ se myykän hamens/ ja ostacan miecan.
Luuk 22:37 Sillä minä sanon teille: wielä sekin cuin kirjoitettu on/ pitä minus täytettämän: Hän on pahain tekiäin cansa luettu: sillä mitä minusta kirjoitettu on/ ne pitä loppuman.
Luuk 22:38 Nijn he sanoit: HERra/ cadzo/ täsä on caxi miecka. Hän sanoi heille: Kyllä sijnä on.
Luuk 22:39 JA hän läxi ulos/ cuin hänen tapans oli/ Öljymäelle/ ja hänen Opetuslapsens seuraisit händä sijhen paickan.
Luuk 22:40 Ja cuin hän sinne tuli/ sanoi hän heille: rucoilcat ettet te langeis kiusauxeen.
Luuk 22:41 Ja hän ercani heistä lähes kiwellä heittä/ ja laski polwillens/ rucoili ja sanoi:
Luuk 22:42 Isä/ jos sinä tahdot/ nijn ota pois minulda tämä Calcki/ cuitengin ei minun tahton/ mutta sinun olcon.
Luuk 22:43 Nijn Engeli Taiwast ilmestyi hänelle/ ja wahwisti händä.
Luuk 22:44 Ja se joutui/ että hän cuoleman cansa sodei/ ja rucoili hartamman. Ja oli hänen hikens nijncuin weren pisarat/ jotca maahan wuosit.
Luuk 22:45 Ja cuin hän nousi rucoilemast/ ja tuli Opetuslastens tygö/ löysi hän ne murhen tähden macamast:
Luuk 22:46 Ja sanoi heille: Mitä te macatte? noscat ja rucoilcat/ ettet te kiusauxeen langeis.
Luuk 22:47 WIelä hänen puhuisans/ cadzo/ joucko ja yxi cahdestatoistakymmenestä/ joca cudzuttin Judas/ käwi heidän edelläns ja lähestyi Jesusta/ suuta andaman hänen.
Luuk 22:48 Nijn Jesus sanoi hänelle: Juda/ suun andamisellaco sinä ihmisen Pojan petät?
Luuk 22:49 COsca ne jotca hänen ymbärilläns olit/ näit mitä tulewa oli/ sanoit he hänelle: HERra/ emmekö me lyö miecalla?
Luuk 22:50 Ja yxi heistä löi Pappein päämiehen palweliata/ ja hackais pois hänen oikian corwans.
Luuk 22:51 Mutta Jesus sanoi: sallicat tähän asti/ ja cuin hän rupeis hänen corwaans/ paransi hän sen.
Luuk 22:52 MUtta Jesus sanoi ylimmäisille Papeille/ ja Templin haldioille ja wanhimmille/ jotca hänen tygöns tullet olit.
Luuk 22:53 Te läxitte nijncuin ryöwärin tygö/ miecoilla ja seipäillä/ minä olin teidän cansan jocapäiwä Templis/ ja et te ojendanet kättä minun päälleni/ mutta tämä on teidän hetkenne/ ja pimeyden walda.
Luuk 22:54 NIin he kijnniotit hänen ja tulutit/ ja toit hänen ylimmäisen Papin huonesen. Mutta Petari seurais taambana.
Luuk 22:55 Nijn he wiritit walkian keskelle cartanota/ ja istuit/ istui myös Petari heidän seasans.
Luuk 22:56 Cosca yxi pijca näki hänen walkian tykönä istuwan/ cadzoi hän hänen päällens/ ja sanoi: tämä oli myös hänen cansans.
Luuk 22:57 Waan hän kielsi ja sanoi: waimo/ en minä tunne händä.
Luuk 22:58 Ja wähän hetken perästä näki toinen hänen/ ja sanoi: sinä myös olet yxi heistä. Petari sanoi: ihminen/ en minä ole.
Luuk 22:59 Ja lähes hetken perästä todisti myös toinen/ sanoden: totisest tämä oli myös hänen cansans: Sillä hän on Galileus.
Luuk 22:60 Nijn Petari sanoi: ihminen/ en minä tiedä mitäs sanot. Ja wielä hänen puhuisans/ Cuckoi lauloi.
Luuk 22:61 Ja HERra käänsi/ ja cadzoi Petarin päälle/ ja Petari muisti HERran puhen/ joca oli hänelle sanonut: ennencuin Cuckoi laula/ colmasti sinä minun kiellät.
Luuk 22:62 Ja Petari meni ulos/ ja itki catkerast.
Luuk 22:63 Mutta miehet/ jotca Jesusta kijnnipidit/ pilckaisit händä ja löit händä:
Luuk 22:64 Peitit hänen silmäns/ ja hosuit händä caswoille/ ja kysyit hänelle/ sanoden: Arwa/ cuca se on joca sinua löi?
Luuk 22:65 Ja paljo muuta pilcka sanoit he händä wastan.
Luuk 22:66 Ja cuin päiwä coitti/ coconnuit Canssan wanhimmat/ ja Pappein päämiehet ja Kirjanoppenet/ ja weit hänen Raadin eteen:
Luuk 22:67 Ja sanoit: Oletcos Christus? nijn sano meille? Hän sanoi heille: jos minä sanon teille/ et te usco?
Luuk 22:68 Ja jos minä myös kysyn/ nijn et te wasta/ et te myös päästä minua.
Luuk 22:69 Sentähden tästedes istu ihmisen Poica Jumalan woiman oikialla puolella.
Luuk 22:70 Nijn he sanoit caicki: sinäkö sijs olet Jumalan Poica? Hän sanoi heille: tepä sen sanotta/ että minä olen.
Luuk 22:71Nijn he sanoit: mitä me sillen todistusta tarwidzemma? me olemma sen cuullet hänen omasta suustans.

Vers. 16. En minä syö ) Hän näyttä aina cuinga hän cuolemata muistele.
v. 38. Kyllä sijnä on ) Se on/ ei se sillen kelpa/ että me rautaisilla miecoilla tappelemma/ mutta tästedes tule teidän kärsiä Evangeliumin tähden/ ja pitä ristiä candaman/ sillä ei taita muilla Perkelettä wastan sotia/ cuin hengellisellä miecalla/ se on/ Jumalan sanalla/ jolla hän woitetan/ ja ei raudalla.
v. 51. Sallicat tähänasti ) Se on/ Andacat heidän nyt tehdä pahan ajatuxens jälken/ nijn paljo cuin heille sallittu on/ heillä on kyllä heidän Duomarins/ nijn ettei meidän sitä idze tarwita costaman.
v. 52. Haldioille ) Ne olit Judalaiset asettanet waarin ottaman Templist/ ja pitämän siellä rauha.

XXIII. Lucu .

JEsus wiedän Pilatuxen tygö/ v. 1.
Waan Pilatus lähettä hänen Herodexen tygö/ v. 7.
Taas hän wiedän Pilatuxen tygö/ ja cosca hän cuule hänen/ tahto hän hänen päästä/ v. 11.
Caicki Canssa huuta ja canda hänen päällens/ Pilatus duomidze hänen cuolemaan/ v. 18.
Hän ristinnaulitan cahden ryöwärin keskellen ja paljon häwäistän/ v. 27.
Hän cuole suurella huudolla ja monella ihmellä/ v. 44.
Joseph Arimathiast hauta hänen vten hautan/ v. 50.

Luuk 23:1 JA caicki joucko ylösnousi/ ja he weit hänen Pilatuxen eteen/ ja rupeisit candaman hänen päällens ja sanoit:
Luuk 23:2 Tämän me löysimme Canssa wiettelemäst/ ja kieldämäst Keisarille wero andaman/ ja sanomast hänens olewan Cuningan Christuxen.
Luuk 23:3 Nijn Pilatus kysyi hänelle/ sanoden: oletcos Judalaisten Cuningas? Hän wastais händä/ ja sanoi: sinäpä sen sanot:
Luuk 23:4 Pilatus sanoi Pappein Päämiehille ja Canssalle: en minä löydä yhtän wica täsä Miehesä.
Luuk 23:5 Nijn he hogit ja sanoit: Hän kehoitta Canssan/ opettain coco Judeas/ ja on ruwennut Galileast haman tähän asti.
Luuk 23:6 COsca Pilatus cuuli Galileata mainittawan/ kysyi hän/ jos hän Galileast oli.
Luuk 23:7 Ja cuin hän ymmärsi/ että hän Herodexen läänistä oli/ lähetti hän hänen Herodexen tygö: sillä hän oli myös silloin Jerusalemis.
Luuk 23:8 Cosca Herodes näki Jesuxen/ ihastui hän sangen suurest: sillä hän oli jo cauwan aica händä halainnut nähdäxens/ että hän oli paljon hänestä cuullut/ ja toiwoi häneldä jongun ihmen näkewäns.
Luuk 23:9 Ja hän kysyi hänelle moninaisista/ mutta ei hän mitän händä wastannut.
Luuk 23:10 Nijn ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet seisoit ja cannoit cowin hänen päällens.
Luuk 23:11 Mutta Herodes huowinens ylöncadzoit hänen/ ja pilckaisit händä/ pani hänen päällens walkian waatten/ ja lähetti jällens Pilatuxen tygö.
Luuk 23:12 Sinä päiwänä tuli Pilatus ja Herodes ystäwäxi keskenäns/ joiden wälillä ennen oli waino ollut.
Luuk 23:13 NIin Pilatus cudzui cocon ylimmäiset Papit ja waldamiehet ja Canssan: ja sanoi heille:
Luuk 23:14 Te oletta tämän ihmisen minulle tuonet/ nijncuin Canssan häiridziän/ ja cadzo/ minä olen händä tutkinut teidän edesän/ ja en löydä yhtän wica hänesä/ josta te cannatte hänen päällens/ eikä Herodescan:
Luuk 23:15 Sillä minä lähetin teidän hänen tygöns/ ja cadzo/ ei hänestä yhtän hengen ricosta löytty:
Luuk 23:16 Sentähden tahdon minä hänen rangaistuna päästä.
Luuk 23:17 Sillä hänen piti joca juhlana päästämän heille yhden wallallens.
Luuk 23:18 Nijn coco joucko huusi/ ja sanoi: ota tämä pois/ ja päästä meille Barrabas.
Luuk 23:19 Joca oli capinan ja miestapon tähden/ cuin Caupungis tapahtunut otl/ fangiuxeen heitetty.
Luuk 23:20 Nijn Pilatus taas puhui heille/ ja tahdoi Jesuxen päästä.
Luuk 23:21 Mutta he huusit/ ja sanoit: ristinnaulidze/ ristinnaulidze händä.
Luuk 23:22 Mutta hän sanoi colmannen kerran heille: mitästä hän paha tehnyt on? en minä löydä yhtän hengen ricosta hänes: sentähden tahdon minä hänen rangaistuna päästä.
Luuk 23:23 Mutta he hogit suurella änellä/ pyytäin händä ristinnnaulitta. Ja heidän ja ylimmäisten Pappein äni sai wallan.
Luuk 23:24 JA Pilatus duomidzi heidän anomisens jälken:
Luuk 23:25 Ja päästi sen heille joca capinan ja miestapon tähden oli fangiuxeen heitetty/ jota he anoitkin. Mutta Jesuxen andoi hän heidän halduns.
Luuk 23:26 JA cuin he hänen ulosweit/ käsitit he Simonin Kyrenist/ joca pellolda tuli/ ja panit hänen ristiä Jesuxen jäljes candaman.
Luuk 23:27 MUtta händä seurais suuri joucko Canssa ja waimoja/ jotca händä itkit ja parguit.
Luuk 23:28 Nijn Jesus käänsi idzens heidän puoleens/ ja sanoi: Jerusalemin tyttäret/ älkät minua itkekö/ waan itkekät idze teitän/ ja teidän lapsianne.
Luuk 23:29 Sillä cadzo/ päiwät tulewat/ cosca he sanowat: autuat owat ne hedelmättömät/ ja ne cohdut/ jotca ei synnyttänet/ ja ne nisät/ jotca ei imettänet.
Luuk 23:30 Silloin he rupewat sanoman wuorille: langetcat meidän päällem/ ja cuckuloille: peittäkät meitä.
Luuk 23:31 Sillä jos nämät tapahtuwat tuoresa puusa/ mitä sijtte cuiwetusa tapahtu.
Luuk 23:32 NIin wietin myös hänen cansans caxi muuta pahan tekiätä surmatta.
Luuk 23:33 Ja cuin he siehen siaan tulit/ joca Pääcalloin paicaxi cudzutan/ sijnä he hänen ristinnaulidzit/ ja ne pahantekiät hänen cansans/ yhden oikialle ja toisen wasemalle puolelle.
Luuk 23:34 Nijn sanoi Jesus: Isä/ anna heille andexi: sillä ei he tiedä mitä he tekewät. Ja he jagoit hänen waattens/ ja heitit nijstä arpa.
Luuk 23:35 Ja Canssa seisoi ja cadzeli/ ja Päämiehet pilckaisit händä heidän cansans/ ja sanoit: muita hän wapahti/ mutta wapahtacan nyt idzens/ jos hän on Christus Jumalan walittu.
Luuk 23:36 Ja huowit myös pilckaisit händä/ menit ja cocotit hänella etickata/ sanoden:
Luuk 23:37 Jos sinä olet Judalaisten Cuningas/ nijn wapahda idze sinus.
Luuk 23:38 Oli myös hänestä päällekirjoitus Grecan/ Latinan/ ja Ebrean bookstaweilla kirjoitettu: Tämä on Judalaisten Cuningas.
Luuk 23:39 NIin yxi pahantekijst/ jotca myös ripustetut olit/ pilckais händä/ ja sanoi: jos sinä olet Christus/ nijn wapahda sinus/ ja meitä.
Luuk 23:40 Mutta toinen wastais/ ja nuhteli händä/ sanoden: ja et tosin sinäkän Jumalata pelkä? ettäs olet yhdes cadotuxes?
Luuk 23:41 Ja tosin me olemma oikein sijnä: sillä me saamme meidän töidemme ansion jälken/ mutta ei tämä mitän paha tehnyt.
Luuk 23:42 Ja sanoi Jesuxelle: HERra muista minua coscas waldacundas tulet.
Luuk 23:43 Nijn Jesus sanoi hänelle: totisest sanon minä sinulle: tänäpän pitä sinun oleman minun cansani Paradisis.
Luuk 23:44 Ja se oli lähes cuudes hetki/ ja pimeys tuli caiken maan päälle/ haman yhdexänden hetken asti: Ja Auringo pimeni.
Luuk 23:45 Ja Templin esirippu repeis cahtia.
Luuk 23:46 Ja Jesus huusi suurella änellä/ ja sanoi: Isä/ sinun käsijs minä annan hengeni. Ja cuin hän sen oli sanonut/ ylösannoi hän hengens.
Luuk 23:47 COsca Päämies näki mitä siellä tapahdui/ cunnioitti hän Jumalata ja sanoi: totisest tämä ihminen oli hurscas.
Luuk 23:48 Ja caicki Canssa cuin sinne cadzeleman meni/ cosca he näit mitä siellä tapahdui/ löit rindoihins/ ja palaisit cotians.
Luuk 23:49 Ja caicki hänen tuttawans seisoit taambana/ nijn myös waimot/ jotca händä Galileast seurannet olit/ ja näit nämät caicki.
Luuk 23:50 JA cadzo/ yxi Raadimies/ nimeldä Joseph/ joca oli hywä ja hurscas mies:
Luuk 23:51 Eikä ollut mieldynyt heidän neuwons ja tecoons/ joca oli syndynyt Arimathias Judalaisten Caupungis/ tämä odotti Jumalan waldacunda:
Luuk 23:52 Hän meni Pilatuxen tygö/ ja anoi Jesuxen ruumista.
Luuk 23:53 Ja otti sen alas/ ja käärei lijnawaatteisin/ ja pani hautan/ joca calliohon hacattu oli/ johonga ei yxikän ennen pandu ollut.
Luuk 23:54 Ja se oli walmistuspäiwä/ ja Sabbathi rupeis lähestymän.
Luuk 23:55 Nijn waimot seuraisit jäljest/ iotca hänen cansans tullet olit Galileast/ ja cadzelit hauta/ ja cuinga hänen ruumins pandu oli.
Luuk 23:56 Mutta he palaisit ja walmistit hywän hajuisia yrtejä ja woiteita/ waan Sabbathina he lewäisit Lain käskyn jälken.

Vers. 7. Herodexen läänistä ) Sillä Herodes oli Tetracha Galileas/ ja Pontius Pilatus oli Maanwanhin Judeas/ cuin Lucas tietä anda/ Cap. 3:1.
v. 44. Cuudes hetki ) Nimittäin Auringon nousemisest: sillä sijtä Ebrerit rupeisit hetket lukeman.

XXIV. Lucu .

ENsimäisnä Sabbathina tulewat waimot haudalle/ Jumalan Engeli ilmoitta heillen Jesuxen ylösnosnexi/ v. 1.
Joca sijtte ilmoitta idzens nijlle cuin Emauxeen menewät/ v. 13.
Ja Apostoleille Jerusalemis/ v. 36.
Selittä heillen Kirjoituxet/ lupa heillen Pyhän Hengen/ siuna heitä: Ja nijn mene hän heildä ylös Taiwasen/ v. 51.

Luuk 24:1 MUtta ensimäisnä Sabbathin päiwänä sangen warhain/ tulit he haudalle ja cannoit hywän hajuisia yrtejä/ jotca he olit walmistanet/ ja muutamat heidän cansans.
Luuk 24:2 Nijn he löysit kiwen haudalda poiswieritetyxi.
Luuk 24:3 Ja menit sijhen sisälle/ eikä löynnet HERran Jesuxen ruumista.
Luuk 24:4 Ja se tapahdui/ cosca he sijtte epäilit/ cadzo/ caxi miestä seisoi heidän tykönäns kijldäwisä waatteisa. Nijn he peljästyit/ ja löit caswons maata päin.
Luuk 24:5 Nijn he sanoit heille: mixi te eläwätä cuolluitten seas edzitte?
Luuk 24:6 Ei hän ole täällä/ mutta ylösnousi. Muistacat cuinga hän teille sanoi/ cosca hän wielä Galileas oli/ sanoden:
Luuk 24:7 Ihmisen Pojan pitä ylönannettaman synnisten ihmisten käsijn/ ja ristinnaulittaman/ ja colmandena päiwänä ylösnouseman.
Luuk 24:8 Ja he muistit hänen sanans.
Luuk 24:9 JA he palaisit jällens haudalda/ ja ilmoitit caicki nämät yhdelletoistakymmenelle/ nijn myös caikille muille.
Luuk 24:10 Ja ne olit Maria Magdalena/ ja Johanna/ ja Maria Jacobi/ ja muita heidän cansans/ jotca näitä Apostoleille ilmiotit.
Luuk 24:11 Ja heidän sanans näwyit hielle hourauxexi/ eikä usconet heitä.
Luuk 24:12 Nijn Petari nousi ja juoxi haudalle/ ja curkisti sisälle/ ja näki ainoastans lijnawaattet panduna/ ja poismeni ihmetellen idzelläns sitä cuin tapahtunut oli.
Luuk 24:13 JA cadzo/ caxi heistä menit sinä päiwänä yhten kylän/ joca oli Jerusalemist cuudenkymmenen wacomitan pääsä/ Emaus nimeldä.
Luuk 24:14 Ja puhuit keskenäns caikista nijstä cuin tapahtunut oli.
Luuk 24:15 Ja tapahdui heidän puhuisans ja tutkistellesans keskenäns/ että Jesus idze heitä lähestyi/ ja matcusti heidän cansans.
Luuk 24:16 Mutta heidän silmäns pidettin/ ettei he händä tundenet.
Luuk 24:17 Nijn hän sanoi heille: mitkä puhet ne owat cuin te pidätte keskenän käydesän/ ja oletta murhelliset?
Luuk 24:18 Nijn Cleophas nimeldä wastais/ ja sanoi hänelle: oletcos ainoa muucalainen Jerusalemis/ joca et tiedä mitä siellä näinä päiwinä tapahdui?
Luuk 24:19 Hän sanoi heille: mitä? He sanoit hänelle: Sijtä Jesuxesta Nazarenuxesta/ joca oli wäkewä Propheta töisä ja sanoisa/ Jumalan ja caiken Canssan edes.
Luuk 24:20 Cuinga meidän ylimmäiset Papit ja Päämiehet ylönannoit hänen cuoleman cadotuxeen/ ja ristinnaulidzit hänen.
Luuk 24:21 Mutta me luulimma hänen sixi/ joca Israelin piti lunastaman. Ja sijtte on jo colmas päiwä tänäpän cuin nämät tapahduit.
Luuk 24:22 Owat myös muutamat waimot meistä meitä peljättänet/ jotca warahin amulla tulit haudalle/ ja cuin ei he löytänet hänen ruumistans/
Luuk 24:23 Tulit he ja sanoit: että he Engelingin näyn nähnet olit/ jotca sanoit hänen eläwän.
Luuk 24:24 Ja muutamat meistä menit haudalle/ ja löysit nijncuin waimot olit sanonet/ mutta ei he händä löynnet.
Luuk 24:25 Ja hän sanoi heille: O te tompelit ja hitat sydämest uscoman nijtä caickia/ cuin Prophetat puhunet owat.
Luuk 24:26 Eikö Christuxen pitänyt näitä kärsimän/ ja hänen cunniaans sisällekäymän.
Luuk 24:27 Ja hän rupeis Mosexest/ ja caikist Prophetaist ja selitti heille caicki Kirjoituxet/ cuin hänestä sanotut olit.
Luuk 24:28 Ja he lähestyit kylä/ johonga he menit/ ja hän teetteli hänens edemmä käymän.
Luuk 24:29 Ja he waadit händä/ ja sanoit: ole meidän cansam/ sillä ehto joutu/ ja päiwä on laskenut/ ja hän meni oleman heidän cansans.
Luuk 24:30 Ja se tapahdui/ cosca hän atrioidzi heidän cansans/ otti hän leiwän/ kijtti/ mursi ja andoi heille.
Luuk 24:31 Nijn heidän silmäns aukenit/ ja he tunsit hänen. Ja hän catois heidän edestäns.
Luuk 24:32 Ja he sanoit keskenäns: eikö meidän sydämem meisä palanut/ cosca hän tiellä meitä puhutteli/ ja selitti meille Kirjoituxet?
Luuk 24:33 Ja he nousit sillä hetkellä ja palaisit Jerusalemijn/ ja löysit ne yxitoistakymmendä coosta/ ja ne jotca nijden cansa olit:
Luuk 24:34 Jotca sanoit: HERra on totisest ylösnosnut/ ja ilmannui Simonille.
Luuk 24:35 Ja he juttelit heille mitä tiellä tapahtunut oli/ ja cuinga hän heildä oli tuttu leiwän murtamisesta.
Luuk 24:36 COsca he näistä puhuit/ seisoi Jesus heidän keskelläns/ ja sanoi heille: rauha olcon teille.
Luuk 24:37 Nijn he hämmästyit/ ja pelkäisit/ ja luulit hengen näkewäns.
Luuk 24:38 Ja hän sanoi heille: mitä te pelkätte? Ja mixi sencaltaiset ajatuxet tulewat teidän sydämeen?
Luuk 24:39 Cadzocat minun käsiäni ja jalcojani/ että minä idze olen/ ruwetcat minuun/ ja cadzocat: sillä ei hengellä ole liha eikä luita/ nijncuin te näettä minulla olewan.
Luuk 24:40 Ja cuin hän nämät sanonut oli: osotti hän heille kätens ja jalcans.
Luuk 24:41 Mutta cosca ei he wieläkän usconet ilon tähden/ waan ihmettelit/ sanoi hän heille: Ongo teillä täsä mitän syötäwätä?
Luuk 24:42 Ja he panit hänen eteens cappalen paistettua cala/ ja wähän kimalaisen hunajata.
Luuk 24:43 Ja hän otti sen/ ja söi heidän nähtens.
Luuk 24:44 NIin hän sanoi heille: nämät owat ne sanat/ cuin minä puhuin teille/ cosca minä wielä teidän cansanne olin/ Sillä caicki pitä täytettämän/ mitä kirjoitettu on Mosexen Lais/ ja Prophetais/ ja Psalmeis/ minusta.
Luuk 24:45 Silloin hän awais heidän ymmärryxens/ Kirjoituxia ymmärtämän/ ja sanoi heille:
Luuk 24:46 Nijn on kirjoitettu/ ja näin tuli Christuxen kärsiä/ ja ylösnosta cuolluista colmandena päiwänä.
Luuk 24:47 Ja että hänen Nimeens piti parannusta saarnattaman/ ja syndein andexiandamusta caikis Canssois/ ruweten Jerusalemist.
Luuk 24:48 Mutta te oletta caickein näiden todistajat.
Luuk 24:49 Ja cadzo/ minä lähetän minun Isäni lupauxen teidän päällen. Mutta teidän pitä oleman Jerusalemis/ sijhenasti cuin te puetetan woimalla corkeudesta.
Luuk 24:50 Nijn hän wei heidän haman Bethanian/ nosti kätens/ ja siunais heitä.
Luuk 24:51 Ja se tapahdui/ cosca hän heitä siunannut oli/ ercani hän heistä/ ja meni ylös Taiwasen.
Luuk 24:52 Cosca he händä cumartanet olit/ palaisit he Jerusalemijn suurella ilolla.
Luuk 24:53 Ja olit aina Templis/ kijttämäs ja cunnioittamas Jumalata.

Vers. 13. Wacomitta ) Stadium on cappale matca/ 125. askeletta pitkä. Cuitengin enimmäst luetan. 32 Stadiat peniculmaxi.
v. 49. Corkeudesta ) Se tapahtui cosca he sait Pyhän Hengen/ Act. 2:2.

P. Lucan Evangeliumin loppu.