Pyhän Judan Epistola

22.04.2020

JUdas terwettä caickia Christityitä/ v. 1.
Neuwo heitä pysymän wahwana uscosa/ v. 3.
Että myös petollisia/ huikendelewaisia/ ja wietteliöitä opettaita on/ v. 4.
Osotta sijtte cuinga Jumala sencaltaiset petolliset ja jumalattomat rangaisnut on/ v. 5.
Kirjoitta wäärät opettajat/ heidän hembeydestäns/ jotca Esiwalda duomidzewat/ ja ei ylimmäinen Engeli Michael tahtonut Perkelettä duomita/ cosca hän hänen cansans Mosexen ruumist rijteli/ v. 8.
Ja muista heidän menoistans/ v. 10.
Puhu Enochist/ v. 14.
Ja Apostolitten ennustuxist/ v. 17.
Neuwo parannuxeen/ v. 20.
ja auttaman exyneitä tallelle/ v. 22.
Lopetta kijtoxella/ v. 24.

Juud 1:1 JUdas Jesuxen Christuxen palwelia/ mutta Jacobin weli. Nijlle cudzutuille/ jotca Isäs Jumalas pyhitetyt owat/ ja Jesuxes Christuxes wapahdetut.
Juud 1:2 Jumala lisätkön teille paljo laupiutta ja rackautta.
Juud 1:3 TE rackat/ että minulla oli suuri ahkerus teille yhteisest autuudest kirjoittaman/ pidin minä sen tarpellisna/ teitä kirjoituxella neuwoa/ että te uscon puolesta kilwoittelisitta/ joca wihdoin Pyhille annettu on.
Juud 1:4 Sillä muutamat jumalattomat ihmiset owat myös sisälle luicahtanet/ joista muinen kirjoitettu oli/ sencaltaiseen rangaistuxeen: He owat jumalattomat/ ja wetäwät meidän/ Jumalan Armon irtauteen/ ja kieldäwät Jumalan/ joca ainoa haldia on/ ja meidän HERran Jesuxen Christuxen.
Juud 1:5 MUtta minä tahdon teille muistutta/ että te aina sen tiedäisitte/ että cosca HERra Canssans Egyptistä terwenä pelastanut oli/ taas ne jotca ei usconet hän huckais.
Juud 1:6 Ja ne Engelit/ jotca ei Esiwaldans pitänet/ waan ylönannoit cotons/ on hän kätkenyt pimeyteen ijancaickisilla cahleilla/ sen suuren päiwän Duomion asti.
Juud 1:7 Nijncuin Sodoma ja Gomorra/ ja ne lähicaupungit/ jotca myös heidän cansans haureudes syndiä tehnet olit/ ja owat muucalaisen lihan jälken mennet. Ne owat pannut muille opixi ijancaickisen tulen waiwa kärsimän.
Juud 1:8 Nijn owat myös nämät unennäkiät/ jotca lihan saastuttawat/ hallituxet ylöncadzowat/ ja Majestetin pilckawat.
Juud 1:9 Mutta ylimmäinen Engeli Michael/ cosca hän Mosexen ruumista Perkelen cansa rijteli/ ei hän rohjennut sanoa sen pilcan duomiota/ waan sanoi: HERra sinun rangaiscon.
Juud 1:10 Mutta nämät pilckawat nijtä joista ei he mitän tiedä/ ainoastans mitä he luonnon cautta tietäwät/ nijncuin muutkin järjettömät pedot/ joisa he turmelduwat.
Juud 1:11 Woi heitä: sillä he käywät Cainin tiellä/ ja langewat Balaamin exytyxen palcan tähden/ ja huckuwat Choren capinasa.
Juud 1:12 Nämät häpiän pilcut/ coreilewat teidän lahjoistan pelkämät/ caiten idziäns irtalisest/ he owat wedettömät pilwet jotca tuulelda ymbärinsajetan/ paljat hedelmättömät puut/ cahdesti cuollet/ ja juurinens ylösrewäistyt.
Juud 1:13 Meren julmat allot/ jotca heidän oman häpiääns wahtuwat/ exywäiset tähdet/ joille pimeyden cauhius on ijancaickisest tähdelle pandu.
Juud 1:14 NIin on myös Enoch/ seidzemes Adamist sencaltaisita ennustanut ja sanonut: Cadzo/ HERra tule monen tuhannen Pyhän cansa:
Juud 1:15 Tekemän caickein duomiota/ ja rangaiseman caickia jumalattomia/ caickein heidän jumalattomain töidens tähden/ joilla he paha tehnet owat/ ja caicke sitä cowa/ cuin ne jumalattomat syndiset händä wastan puhunet owat.
Juud 1:16 Nämät owat napisiat ja walittajat/ omain himoins jälken waeldawaiset ja heidän suuns puhu röyckiöitä sanoja/ ja he ihmettelewät ihmisiä/ tarpens tähden.
Juud 1:17 MUtta te minun rackani/ muistacat nijtä sanoja/ cuin teille ennen meidän HERran Jesuxen Christuxen Apostoleilda sanottin:
Juud 1:18 Että wijmeisellä ajalla tulewat pilckajat/ jotca omisa himoisans ja jumalattomas menos waeldawat.
Juud 1:19 Nämät owat ne/ jotca eriseurat tekewät/ lihalliset/ joilla ei Henge ole.
Juud 1:20 Mutta te minun rackani/ rakendacat idziän/ teidän caickein pyhimmän usconna päälle/ Pyhän Hengen cautta/ ja rucoilcat/ pitäin teitän Jumalan rackaudesa.
Juud 1:21 Ja odottacat meidän HERran Jesuxen Christuxen laupiutta ijancaickiseen elämään.
Juud 1:22 Ja pitäkät se eroitus/ että te muutamita armahdaisitte:
Juud 1:23 Mutta muutamita pelgon cansa autuaxi tekisitte/ ja ulostemmatcat heitä tulesta/ ja wihatcat sitä saastutettua lihallista hametta.
Juud 1:24 Mutta hänelle/ joca teidän woi wiasta warjella/ ja asetta teidän nuhtetoinna/ caswoins cunnialisuden eteen/ riemulla.
Juud 1:25 Jumalalle/ joca yxinäns wijsas on/ meidän wapahtajallem/ olcon cunnia/ ja Majesteti/ ja walda/ ja woima/ nyt ja caikes ijancaickisudes/ Amen.

Vers. 7. Muucalaisen lihan ) Se on: synnit/ jotca synnixi luondo wastan cudzutan.
v. 16. Napisiat ja walittajat ) Ei nijn coscan käy cuin he tahtowat/ he taitawat caicki asiat duomita ja sowitta/ ja ei heitä mikän tydytä/ waan he toimittawat caicki omasta ajustans/ heidän häjyn luulons jälken.
v. 22. Armahdaisitte ) Se on: wahwistacat muutamita/ ja rangaiscat muutamita/ cuitengin pelgon cansa/ ei ylpeydellä/ että te heidän ijancaickisen tulen ja cadotuxen waarasta poistemmaisitte.
Terwetys.