Pyhän Johannexen Theologin Ilmestys

22.04.2020

Esipuhe P. Johannexen Ilmestyxest .
MOninaiset ennustuxet Christicunnas löytän.
Muutamat owat sencaltaiset/ jotca Prophetain kirjoituxia selittäwät.
Josta Pawali 1. Cor. 12. ja 14. ja myös mualla usemmas paicas puhu.
Tämä on caickein tarpellisin/ joca pitä meillä jocapäiwä oleman/ nijncuin se joca meille Jumalan sana opetta/ Christicunnan perusta/ ja uscon edest wasta.
Ja tärkimmäst/ joca saarnawiran tuke/ toimitta ja laitta.
Muutamat ennustawat tulewaisist asioist/ joita ei Ramatusa ennen ole.
Ja tämä on colmilainen: Ensimäinen teke sen ymmärrettäwillä sanoilla/ ilman cuwita.
Nijncuin Moses/ Dawid ja sencaltaiset muut Prophetat Christuxest ennustawat.
Ja nijncuin Christus ja Apostolit/ Antichristuxest ja wääristä opettaista/ etc. Toinen teke sen cuwilla/ pane cuitengin sen tygö selityxen ymmärrettäwillä sanoilla.
Nijncuin Joseph selitti unet/ ja Daniel sanoi sekä unet että nägyt.
Colmas/ teke sen ilman sanoita ja selitystä/ ainoastans cuwain cansa.
Nijncuin tämä Ilmestys Kirja/ ja monen pyhän miehen unet/ nägyt ja cuwat tekewät/ jotca he owat P. Hengeldä saanet.
Nijncuin Petari Apostolitten Tegois/ c. 2:17. etc. Joelist saarna: Teidän poicanne ja tyttärenne pitä ennustaman/ ja teidän nuorucaisenne pitä näkyjä näkemän/ ja teidän wanhimmanna pitä unia näkemän.
Ja nijn cauwan cuin sencaltainen ennustus ei selitetyxi tule/ ja ei saa wahwa selitystä: nijn se on myckä ja salattu ennustus/ ja ei ole wielä tullut hänen hyödytyxeens ja hedelmääns/ cuin hänen Christicunnas saattaman pitä.
Nijncuin myös tämän Kirjan cansa on tapahtunut: Moni on sitä kiusannut/ ja ei cuitengan ole jotain wahwa tähän päiwän asti löytänyt.
Moni taas on monda sopimatoinda asiata omasta päästäns sijhen kehrännyt.
Sencaltaisen turhan selityxen ja salatun ymmärryxen tähden/ olemma me myös tähän asti sen andanet silläns olla.
Erinomaisest/ ettei muutamat wanhoista Isistä ole tätä pitänet P. Johannes Apostolin Kirjoitusna.
Nijncuin 3. sta kirjasta/ Kircon Historiasta c. 25. nähdän.
Josa epäillyxes me myös meidän puolestam wielä sen olla annamme.
Waan ei pidä cuitengan ketän kieltämän sitä P. Johannes Apostolin omana pitämäst/ eli nijncuin jocu tahto.
Cuitengin/ että me mielelläm tämän päälle tahdoisimma wahwa selitystä: tahdomma me muille/ joilla corkembi Hengi on/ anda tilan sitä ajatella/ ja meidän ajatuxemme myös tiettäwäxi tehdä.
Nimittäin näin: Että tämä on tulewaisten asiain ilmestys/ erinomaisest Christicunnan lähestywäisest murhesta ja onnettomudesta: pidämme sen parhana ja wahwimbana tienä oikiata selitystä löytä: Jos ne asiat ja waiwat/ jotca tähän asti Christicunnas tapahtunet owat/ Historiasta näihin näkyihin suuta suuxin pannan/ ja myös idze sanoihin sowitetan.
Jos ne toinen toiseens sopiwat/ nijn se taitan pidettä wahwana/ eli caickein wähimmäxikin/ hylkämättömänä selitysnä.
Me pidämme sijs/ nijncuin idze Textikin/ sano/ ne colme ensimäistä Lucua/ nijstä seidzemestä Asian Seuracunnasta ja heidän Engeleistäns puhuwat/ yxikertaisest ilmoittawan/ cuinga heidän sijhen aican käwi/ ja neuwowan heitä/ eli nijn pysymän ja enänemän/ eli myös parandaman idzens.
Paidzi sitä/ opemma me sijtä että meidän sen sanan cautta/ Engeli/ pitä tästälähin muisakin cuwisa ja nägyisä/ ymmärtämän Pispat ja Opettajat Christicunnasa/ muutamat hywät/ nijncuin P. Isät ja Pispat/ muutamat pahat/ nijncuin wäärät opettajat ja Pispat.
Joista täsä Kirjasa enä puhutan cuin muista.
Neljännes ja wijdennes Lugus coco Christicunda kirjoitetan/ jonga sencaltaisia tulewaisia murheita ja waiwoja kärsimän piti.
Sijnä owat 24. Wanhinda Jumalan edes/ ( se on: caicki Pispat ja Opettajat yximielisest ) Uscolla cruunatut.
Jotca kijttäwät Christusta Jumalan Caridzata/ candeleilla ( se on: saarnalla ) ja palwelewat händä culdamaljoilla täynäns suidzutusta/ ( se on: rucouxia ja anomuxia ) Nämät caicki Christittyin lohdutuxexi/ että heidän pidäis tietämän.
Christicunnan wielä sencaltaisisakin waiwoisa woimasans pysywän.
Cuudennes Lugus rupewat tulewaiset waiwat.
Ja ensin ruumilliset: Nijncuin waino mailmallliselda Esiwallalda: joca on se cruunattu Radzasmies joudzinens walkian hewoisen päällä.
Nijn myös/ sota ja weren wuodatus: joca on se Radzasmies mieckoinens ruskean hewoisen päällä.
Nijn myös/ callis aica ja nälkä: joca on se Radzasmies waacoinens mustan hewoisen päällä.
Nijn myös/ rutto ja paisuma: joca on se Radzasmies cuoleman cuwalla hijrencarwaisen hewoisen päällä.
Sillä nämät neljä waiwa noudattawat alati kijttämättömiä Jumalan sanan ylöncadzoita/ wielä muillakin häwityxillä ja Hallituxen muutoxilla/ wijmeisen päiwän asti.
Nijncuin tämän 6. Lugus lopulla tietä annetan: Jota Martyritten sielut myös heidän huudollans pyytäwät.
Seidzemennes ja 8. Lugus rupe hengellisten waiwain ilmestys/ cuin owat moninaiset wäärät opetuxet.
Ja täsä taas ensin näytetän lohdutus cuwa/ cusa Engeli Ehristityt merkidze/ ja ne neljä paha Engelitä estä.
Että taas wahwana oldaisin/ Christityillä olewan wääräin opettajain alla muutamita hywiä Engeleitä/ ja puhdas Jumalan sana.
Nijncuin myös Engeli suidzutusastialla/ se on/ rucouxella/ tietä anda.
Sencaltaiset hywät Engelit owat P. Isät/ nijncuin Spiridion/ Athanasius/ Hilarius/ ja Nicenan consilium muiden sencaltaisten cansa.
Ensimäinen paha Engeli on Tatianus Encratitereins cansa/ jotca kielsit Awioskäskyn/ ja tahdoit hywistä töistä autuaxi tulla nijncuin Judalaiset.
Sillä tecopyhyden oppi oli ensin Evangeliumita wastan tulewa/ joca myös wijmeisexi pysy: Ja saa kyllä ainijan wastutisia opettaita ja wastutisia nimejä.
Nijcuin Pelagtanit/ etc. Toinen on Marcion/ Cataphrygereins Manichereins ja Montanistererns/ etc. cansa/ jotca heidän hengellistä menoans ylidzen caickia Ramatuja kerscaisit/ ja samoisit nijncuin tämä palawainen wuori Taiwan ja maan wälillä/ nijncuin meidän aicanam Muntzerus ja muut kiucuidziat.
Colmas on Origenes/ joca Philosophian ja järjen cautta on Ramatun saastuttanut ja turmellut.
Nijncuin myös Scholastici Doctores, ennen tätä päiwä tehnet owat.
Neljäs on Novatus/ Cathareins cansa.
Jotca kielsit langennuille catumuxen ja parannuxen/ ja tahdoit muiden suhten olla puhtaimmat.
Josta Laist oli myös Donatisterit.
Mutta meidän hengelliset owat liki caicki nämät neljä.
Oppenet/ jotca historiat tietäwät/ taitawat tämän kyllä todista.
Sillä pitkäxi tulis caickia luetella ja osotta.
Yhdexännes ja 10. Lugus alca täysi tusca/ jonga suhten sekä ruumilliset että hengelliset waiwat/ joista tähän asti puhuttu on/ owat ainoastans leicki ollet.
Nijncuin Engeli 8. Lugun lopulla idze tiettäwäxi teke: Colme woi pitä tuleman/ jotca woi ne muut colme Engelitä/ nimittäin/ wijdes/ cuudes/ ja seidzemes pitä toimittaman/ ja silläns mailma on loppuwa.
Täsä tulewat sekä hengelliset ja ruumilliset wainot cocon/ joita pitä colme oleman: ensimäisen suuren/ toisen suuremman/ colmannen caickein suurimman.
On sijs ensimäinen woi se wijdes Engeli/ Arius/ se suuri wäärä opettaja ja hänen weljens.
Jotca nijn julmast owat Christicunda coco mailmas waiwannet: että Texti täsä sano.
Hurscat ihmiset olisit ennen ollet cuollet/ cuin sencaltaista nähnet/ ja piti cuitengin näkemän ja ei cuoleman.
Ja/ hän sano: Engeli helwetist/ joca häwittäjäxi cudzutan/ on heidän Cuningans/ nijncuin he tahdoisit sanoa: idze Perkele heitä aja.
Sillä ei he ole ainoastans hengellisest/ waan myös ruumillisest miecalla oikeita Christityitä wainonnet.
Lue Arianerein menoja/ nijns kyllä tämän cuwan ja sanat ymmärtä taidat.
Toinen woi on cuudes Engeli/ se häpemätöin Mahometh hänen jouckons Saracenereitten cansa.
Jotca molemmat heidän opetuxellans ja miecallans owat Christicunda paljo wainonnet.
Sijtte myös sen Engelin cansa/ ( että tämä woi sitä suuremmaxi tulis ) tule se wäkewä Engeli/ Taiwan Carella ja carwalla Kirjalla: Se on: Se pyhä Pawicunda/ suuren hengellisydens paistella.
Jotca Templin säädyilläns mittawat ja käsittäwät/ sysäwät Chuorin sijtä ulos/ ja asettawat sen siaan Kircon hahmon/ eli ulconaisen pyhyden.
Yhdestoistakymmenennes ja 12. tuodan sencalaisten pahain waiwain seas caxi lohdutuscuwa: yxi cahdesta Saarnajasta/ ja toinen rascasta waimosta/ joca Poicalapsen ilman Drakin suosiota synnyttä.
Joca awista että muutamat hywät Opettajat ja Christityt pitä wielä sijttekin oleman/ sekä nijden cahden edellisten woi alla/ ja sen tulewaisen colmannen woi alla.
Ja ne caxi wijmeistä woi samowat toinen toisens cansa/ ja hyöckywät wijmein Christicunnan päälle yhtä haawa/ ja nijn Perkele potcaise wijmeiseldä pohjan pois tynnyristä.
Tule sijs 13. Lugus ( nijstä seidzemest Engelist sen wijmeisen soittamisest/ joca 11. Lugus soittaman rupeis ) sen seidzemennen Engelin työt/ Se colmas woi/ nimittäin Pawillinen Keisarin Waldacunda/ ja se Keisarillinen Pawicunda.
Täsä saa Pawi myös mailmallisen miecan halduns/ ja ei nyt ainoastans wallidze Kirjalla/ sijnä toisesa woi/ waan myös miecalla sijnä Colmannesa woi.
Nijncuin he Pawilla olewangin kerscawat/ sekä hengellisen että mailmallisen miecan.
Täsä owat nyt ne caxi eläindä/ yxi on Keisarin waldacunda/ se toinen cahdella sarwella/ on Pawin waldacunda.
Joca nyt myös on mailmallisexi Waldacunnaxi joutunut/ cuitengin Christuxen Nimen paistella.
Sillä Pawi on sen häwinnyn Romin waldacunnan taas rakendanut/ ja Grekiläisildä Saxalaisille saattanut.
Ja on pikemmin Romin waldacunnan cuwa/ cuin idze ruumis/ nijncuin se ollut on.
Cuitengin anda hän tälle cuwalle hengen ja elämän/ nijn että sillä wielä nyt on hänen säätyns/ oikiat jäsenet ja wirgat/ ja jollakin tawalla wahwana pysy.
Tämä on se cuwa/ joca oli haawoitettuna ollut/ ja jällens terwexi tuli.
Mutta mitä cauhistusta/ ja wahingota sencaltainen Keisarillinen Pawicunda on tuottanut/ ei taita ensingän luetella: Sillä ensist on mailma hänen Kirjans cautta tullut täytetyxi epäjumalan palweluxella/ Clostareilla/ Hijppacunnilla/ pyhillä Pelagrimein matcustamisilla/ Kijrastulella/ aneilla/ Huorudella/ ja muilla epälucuisilla menoilla ihmisten töistä ja opetuxista/ etc. Sixi toisexi: cuca woi luetella/ cuinga paljo werta/ murha/ sota ja cauhiutta Pawit owat nostanet ja tehnet/ sekä sijnä että he owat idze sotinet/ ja sijnä että he owat Keisarit/ Cuningat ja Förstit toinen toistans wastan kehoittanet.
Täsä Perkelen wijmeinen wiha saa wallan ja toinen toisens cansa samo.
Idäisellä maalla toinen woi/ Mahomet ja Saracenerit: täällä Lännens/ colmas woi Pawicunda ja Keisarin waldacunda.
Joidenga tygö nijncuin hywään Pitoon/ tule myös Turcki/ Gog ja Magog/ nijcuin 20. Lugus on seurawa.
Ja nijn tule Christicunda coco mailmas ja joca tahwolda wäärällä opetuxella ja sodalla/ Kirjalla ja miecalla caickein cauhiammast ja surkiammast waiwatuxi.
Tämä on ruuppu wijmeinen waiwa.
Sijtte seura aiwa lohdutus cuwat: caickein sencaltaisten waiwain lopusta.
Neljännestoistakymmenennens Lugus rupe Christus/ ensin hänen suuns Hengellä ( nijncuin P. Pawali sano ) cuolettaman hänen Antichristuxens.
Ja tule Engeli Evangeliumilla/ sen wäkewän Engelin catkerata Kirja wastan.
Ja taas seisowat Pyhät ja neidzet Caridzan ymbärillä ja oikein saarnawat.
Jota Evangeliumita seura sen toisen Engelin äni: että Babylonin pitä caatuman/ ja sen hengellisen Pawicunnan häwiämän.
Wielä seura: että elonaica pidetän/ ja ne jotca Pawin waldacunnas Evangeliumita wastan jääwät/ pitä Christuxen Caupungist ulosheitettämän/ Jumalan wihan cuurnaan.
Se on: He tulewat Evangeliumin cautta/ nijncuin Christicunnasta eroitetuxi duomitut Jumalan wihaan/ jota on paljo/ ja cuurna anda paljo werta/ taita myös kyllä wielä meidän syndeim angara rangaistus ja duomio käsis olla/ joita ylön muodottomast monda ja aiwa kypsiä on.
Sijtten 15. ja 16. Lugus tulewat seidzemen Engelitä seidzemellä maljalla.
Silloin Evangelium caswa/ ja Pawin waldacunnan päälle caikilda ärildä carca monen oppenen ja hywän saarnamiehen cautta.
Ja nijn eläimen istuin/ Pawin woima tule pimexi/ waiwaisexi ja ylöncadzotuxi.
Mutta he wihastuwat caicki/ ja idzens urhollisest warjelewat: Sillä colme sammackota/ colme saastaista henge käywät Pedon suusta/ ja nijllä Cuningat ja Förstit Evangeliumi wastan kehoittawat.
Mutta ei se mitän auta: Heidän sotans on Harmageddonin tykönä.
Nämät sammacot owat Sophistat: Nijncuin Faber/ Eccius/ Emserus/ etc. jotca paljo huutawat/ Evangeliumi wastan.
Ja ei cuitengan mitän toimita: waan sammackona pysywät.
Seidzemennes toistakymmenennes/ Keisarillinen Pawicunda/ ja Pawillinen Keisarin walda/ aina algusta nijn loppuun/ yhdesä cuwasa pannan.
Ja on lyhykäisest kirjoitettu/ ettei se sillen mitän ole.
( Sillä wanha Romin Waldacunda on jo aica pois/ ja on cuitengin ( että wielä on muutamita maita/ ja Romin Caupungi ) Täsä pannan sencaltainen cuwa/ nijncuin pahantekiä julkisest oikeuden eteen duomitta pannaisin.
Että tietäisin cuinga tämä Peto pitä myös jo pian duomituxi/ ja nijncuin P. Pawali sano/ Christuxen tulemisen ilmestyxen cautta häwitetyxi tuleman.
Jota myös ( nijncuin hän Textis sano ) Pawicunnan Holhojat alcawat.
Jotca sitä nijn nyt warjelewat/ että ne Hengelliset pian alastoinna istuwat.
Cahdexannestoistakymmenennes/ sencaltainen häwitys rupe/ ja hänen jalo coreudens cukistu/ ja ne Hijppacundain ryöstäjät/ Prebendiwarcat ja Cortisanerit lackawat.
Jonga tähden piti myös Romi ryöstettämän/ ja hänen omat warjelus Herrans wijmeisen häwityxen alguxi hänen päällens carcaman.
Ei he sijttekän lacka edzimäst/ lohduttamast/ warustamast ja warjelemast idzens.
Ja nijncuin hän täsä 19. Lugus sano/ cosca ei he Ramatuilla ja Kirjoilla enä taida/ ja sammacot huutamast lackawat: rupewat he täydellä todella sijhen/ ja tahtowat sen wäkiwallalla toimitta/ cooten Cuningoita ja Förstejä sotaan.
Mutta he louckawat idzens: Sillä walkian hewoisen ajaja/ joca Jumalan sanaxi cudzutan/ woitta.
Sijhen asti cuin sekä Peto että Propheta kijnniotetan ja helwettijn heitetän.
Että nyt caicki nämät menestywät/ tule sijs 20. Lugus/ se wijmeinen sieme Gog ja Magog/ Turcki/ ne ruskiat Judalaiset/ jotca Satan/ joca ennen tuhannen wuotta on fangina ollut/ ja tuhannen wuoden peräst taas wallallens pääsnyt/ myötäns tuo.
Mutta heidän pitä hänen cansans pian myös sijhen palawaiseen merehen: Sillä me pidämme tämän cuwan olewan pannuxi Turkin tähden/ nijncuin nijstä endisistä/ erinomaisen.
Ja että tuhannen wuotta jo sijhen aican algoit/ cuin tämä Kirja kirjoitettin/ ja myös Perkele silloin sidottin.
Ei cuitengan lucu taida nijn tarcast caickia minuteja osotta.
Turckia seura cohta wijmeinen duomio/ tämän Lugun lopulla/ nijncuin Daniel. 7:26. myös tietä anda.
Wijmeiseldä 21. Lugus wijmeinen lohdutus kirjoitetan/ että se P. Caupungi pitä täydellisest walmistettaman ja nijncuin morsian ijancaickisijn häihijn wietämän/ ja että Christus on ainoa HERra/ ja caicki jumalattomat duomitut/ Perkelen cansa helwettijn menewät.
Tällä selityxellä me taidamme tämän Kirjan meillem hyödyllisexi tehdä ja hywäxem nauttia.
Ensin lohdutuxexi: sillä me tiedämme ettei yxikän woima eli walhe/ ei yxikän tieto eli pyhyys/ ei yxikän waiwa eli murhe taida Christicunda woitta: Waan hän on wijmein woittawa.
Toisen kerran/ neuwoxi sitä suurta/ waarallista/ ja moninaista pahennusta wastan/ cuin Christicunnas tapahtu: Sillä nijn woimallisen wallan ja paisten soteis/ Christicunda wastan/ on se peräti ilman yhdetäkän muodota monen murhen/ wäärän opin/ ja muun heickouden cautta salattu: että järjen ja luonnon on mahdotoin Christicunda tuta: Waan se luopu ja pahene hänestä/ ja cudzu sen Christillisexi Kircoxi/ joca on Christillisen Kircon pahin wihollinen/ ja cudzu ne duomituxi ja wäärixi opettaixi/ jotca oikiast Christillisest Kircost owat.
Nijncuin tähän saacka Pawin ja Mahometin alla/ ja caickein wääräin opettajain tykönä on tapahtunut: ja nijn tämän Articuluxen cadottawat: Minä uscon yhden pyhän Christillisen Kircon.
Nijncuin nytkin muutamat/ jotca wijsat olewanans owat/ tekewät: että he näkewät wäärän opetuxen/ eripuraisuden ja moninaiset puuttumuxet/ ja että monda wäärä/ ja paha Christittyä on: Duomidzewat he cohta ja wapasti/ ettei yhtän Christittyä ole: Sillä he owat cuullet/ että Christittyin pitä oleman/ pyhän/ rauhallisen/ yximielisen/ rackan ja hywän tapaisen Canssan: Sentähden he luulewat ettei yhtän pahennusta/ ei yhtän wäärä oppia/ eikä yhtän puuttumust oleman pidä/ waan päänäns rauha ja hywä tapa.
Näiden pitä tätä Kirja lukeman/ ja Christicunda toisilla silmillä cadzeleman ja ei järjellä: Sillä tämä Kirja ( luulen minä ) näyttä kyllä cauheita ja julmia petoja/ peljättäpiä ja wihaisita Engeleitä/ häwittäwäisiä ja waarallisia waiwoja.
En minä tahdo puhua nijstä muista suurista wirheistä ja puuttumuxista/ jotca cuitengin caicki Christicunnas/ ja Christittyin seas ollet owat.
Että tosin sencaltaiset menot caiken järjen Christicunnast peräti cadottawat.
Me näemmä sijs tästä selkiäst/ cuinga cauhia pahennus ja puuttumus on ennen meidän aicojam ollut: cosca Christicunda cuitengin parhain olewan luultin: että meidän aicam sen suhten olis culdaisexi wuodexi luettapa.
Etkös luule Pacanain idziäns sijtä pahendanen/ ja Christityt wastahacoisna/ ilkiänä ja rijtelewäisnä Canssana pitänen.
Tämä cappale: ( Minä uscon yhden pyhän Christillisen Seuracunnan ) on nijn uscon cappale cuin muutkin/ jonga tähden ei järki taida sitä tuta: waicka wielä caicki nenäclasit päälle asetettaisin/ kyllä Perkele sen pahennuxella ja eriseuralla peittä taita/ nijn että sinun pitä idzes sijtä pahendaman.
Jumala myös taita caickinaisella wirhellä ja puuttumuxella sen salata/ että sinä sijtä hocarixi tulet/ ja wäärin sitä duomidzet.
Ei se tahdo nähtä/ waan vscotta: Mutta usco on nijstä/ cuin ei nähdä/ Hebr. 11:1.
Ja hän laula HERrans cansa myös tätä wirtä: Autuas on se joca ei pahene minus.
Christitty on kyllä idzelläns salattu/ nijn ettei hän oma pyhyttäns ja hywiä tapojans näe: Waan näke ainoastans caickia wicoja ja saastaisutta idzesäns: ja sinä olet wijsas olewanas/ ja tahdot nähdä Christicunnan sinun sokialla järjelläs ja saastaisilla silmilläs.
Tärkimmäst/ meidän pyhydem on Taiwasa/ cusa Christus on/ ei silmäin edes täsä mailmas/ nijncuin myytäwä calu Turulla.
Sentähden anna pahennuxen/ eriseuran/ wäärän opin ja puuttumuxet olla/ ja tehdä mitä he woiwat: cosca Evangeliumin sana ainoastans meidän tykönäm puhtana pysy/ ja me sijtä pidämme ja racastamme: nijn meidän pitä tietämän/ että Christus on meidän cansam ja tykönäm/ jos wielä caickein nurjammast käy.
Nijncuin me täsä Kirjasa näemmä/ että Christus caickein waiwain/ petoin ja pahain Engelitten seas on/ on cuitengin hänen Pyhäins cansa ja tykönä/ ja saa wijmein woiton.

P. Johannexen Theologin Ilmestys

I. Lucu .

JOhannes juttele/ kenen/ ja mistä tämä Ilmestys on/ cuinga hän on sen saanut/ ja mihin se kelpa/ v. 1.
terwettä seidzendä Asian Seuracunda/ armolla ja rauhalla Jumalalda/ hänen Hengeldäns/ ja Pojalda Jesuxelda Christuxelda: jonga Majestetin/ hywät työt ja tulemisen duomiolle hän täsä kirjoitta/ v. 4.
Rupe näitä ilmestyxiä luetteleman. Nimittäin/ ensimäisexi/ cuinga hän Christuxen Jumalan Pojan cuullut oli/ v. 9.
Ja nähnyt seidzemen cullaisen Kyntiläjalan keskellä olewan/ erinomaisest caunistetun/ v. 12.
Ja cuinga hän oli käskenyt hänen sitä kirjoitta/ v. 19.
ja sanonut/ mitä se awisti/ v. 20.

Ilm 1:1 TÄmä on Jesuxen Christuxen Ilmestys/ jonga Jumala hänelle ilmoitti/ julista palwelioillens/ mitä pian tapahtuman pitä. Ja on Engelins cautta tiettäwäxi tehnyt/ ja Palweliallens Johannexelle lähettänyt.
Ilm 1:2 Joca Jumalan sana todistanut oli/ ja sen todistuxen Jesuxesta Christuxesta/ cuin hän nähnyt oli.
Ilm 1:3 Autuas on se/ joca luke/ ja cuule tämän Prophetian sanat/ ja pitä ne cuin sijnä kirjoitetut owat: sillä aica on läsnä.
Ilm 1:4 JOhannes nijlle seidzemelle Asian Seuracunnille. Armo olcon teille ja rauha/ sildä joca on/ ja joca oli/ ja joca tulewa on/ ja nijldä seidzemeldä Hengeldä/ jotca hänen istuimens edes owat:
Ilm 1:5 Ja Jesuxelda Christuxelda/ joca se uscollinen todistaja on/ ja esicoinen cuolleista/ ja maan Cuningasten Päämies/ joca meitä racasti/ ja on meitä werelläns meidän synneistäm pesnyt/
Ilm 1:6 Ja teki meidän Cuningaixi ja Papeixi Jumalan ja hänen Isäns edes: Hänelle olcon cunnia ja walda ijancaickisest ijancaickiseen/ Amen.
Ilm 1:7 Cadzo hän tule pilwein cansa/ ja jocaidzen silmän pitä hänen näkemän/ ja ne jotca händä pistänet owat/ ja caicki maan sucucunnat pitä parcuman/ Nijn/ Amen.
Ilm 1:8 Minä olen A ja O/ Alcu ja Loppu/ sano HERra/ joca on/ joca oli/ ja joca tulewa on/ Caickiwaldias.
Ilm 1:9 MInä Johannes teidän weljen/ ja osallinen waiwasa ja waldacunnasa/ ja kärsimises/ Jesuxes Christuxes/ olin sijnä luodosa joca cudzutan Pathmos/ Jumalan sanan ja Jesuxen Christuxen todistuxen tähden.
Ilm 1:10 Minä olin Hengesä yhtenä Sunnundaina/ ja cuulin minun jäljesäni suuren änen/ nijncuin Basunan/ sanowan:
Ilm 1:11 Minä olen A ja O/ ensimäinen ja wijmeinen.
Ilm 1:12 Mitäs näet/ kirjoita Kirjaan/ ja lähetä Asian Seuracunnille/ jotca Ephesos owat/ ja Smyrnas/ ja Pergamos/ ja Thyatiras/ ja Sardis/ Philadelphias/ ja Laodiceas.
Ilm 1:13 Ja minä käänsin sitä ändä cadzoman cuin minun cansani puhui. Ja minun käätesäni/ näin minä seidzemen cullaista Kyntiläjalca/
Ilm 1:14 Ja nijden cullaisten Kyntiläjalcain keskellä ihmisen Pojan muotoisen/ waatetetun pitkällä hamella/ ja wyötetyn rinnoilda/ cullaisella wyöllä.
Ilm 1:15 Mutta hänen pääns ja hiuxens olit walkiat/ nijncuin walkiat willat/ ja nijncuin lumi.
Ilm 1:16 Ja hänen silmäns nijncuin tulen leimaus/ ja hänen jalcans nijncuin cuuma waski/ joca pädzis hehcu. Ja hänen änens oli nijncuin wäkewän weden cuohina.
Ilm 1:17 Ja seidzemen Tähte olit hänen oikiasa kädesäns. Ja hänen suustans uloskäwi caxiteräinen miecka/ ja hänen caswons paistit/ nijncuin kircas Auringo.
Ilm 1:18 JA cuin minä hänen näin/ langeisin minä hänen jalcains eteen/ nijncuin cuollut. Ja hän pani oikian kätens minun päälleni/ ja sanoi minulle:
Ilm 1:19 Älä pelkä/ minä olen ensimäinen ja wijmeinen/ ja eläwä. Minä olin cuollut/ ja cadzo/ minä elän ijancaickisest ijancaickiseen/ ja minulla on Helwetin ja cuoleman awaimet. Kirjoita mitäs nähnyt olet/ mitä nyt on/ ja mitä tästälähin tapahtuwa on.
Ilm 1:20 Se salaisus nijstä seidzemestä Tähdest/ cuins minun oikiasa kädesäni nähnyt olet/ ja ne seidzemen cullaista kyntiläjalca.
Ilm 1:21 Ne seidzemen Tähte/ owat nijden seidzemen Seuracundain Engelit/ ja ne seidzemen kyntiläjalca cuins nähnyt olet/ owat seidzemen Seuracunda.

Vers. 4. Nijldä seidzemeldä Hengeldä ) P. Hengi on yxi olemisens puolesta/ mutta hänen lahjans owat moninaiset: Sentähden cudzutan hän sekä yxinäisexi/ ja moninaisexi/ Sap. 7:22. Ja täsä cudzutan hän seidzemexi Hengexi/ hänen seidzemen/ se on: moninaisten ja täydellisten lahjains tähden.
v. 19. Kirjoita ) Cadzo/ Esa. 8:1. Ier. 30:2.

II. Lucu .

JOhannes sano wielä että Christus oli hänen käskenyt kirjoitta Epheson Opettajain tygö/ mitä hänelle kelpa/ eli ei kelpa/ ja mitä hän wielä häneldä waati/ jos ei hän sitä tee/ nijn hän oli rangaistuxens näkewä/ ja taas/ jos hän sen teke/ mingä palcan hän sijtte saapa oli/ v. 1.
Nijn myös Smyrnan Seuracunnan Engelin tygö/ v. 8.
Pergamenin/ v. 12.
Ja Thyatiran/ v. 18.

Ilm 2:1 JA kirjoita Epheson Seuracunnan Engelille: Näitä sano se joca nijtä seidzemettä Tähte pitä oikiasa kedesäns/ joca käy seidzemen cullaisen kyntiläjalan keskellä:
Ilm 2:2 Minä tiedän sinun työs ja tecos/ ja sinun kärsimises/ ettet sinä woi kärsiä pahoja/ sinä olet nijtä jo kiusannut/ jotca heidäns Apostolixi sanowat/ ja ei cuitengan ole/ ja löysit heidän walehteliaxi.
Ilm 2:3 Ja sinä cannoit ja kärseit/ ja minun Nimeni tähden sinä työtä teit ja et wäsynyt.
Ilm 2:4 Mutta minulla on sinua wastan/ että sinä sen sinun ensimäisen rackaudes ylönannoit.
Ilm 2:5 Muista sijs custas poislangeisit/ ja tee parannus/ ja tee nijtä ensimäisiä töitä. Jos muutoin/ nijn minä tulen pian/ ja poissyöxän sinun kyntiläjalcas sialdans/ ellet sinä tee parannusta.
Ilm 2:6 Mutta se sinulla on/ ettäs wihaisit Nicolaiterein töitä/ joita minäkin wihan.
Ilm 2:7 Jolla corwa on/ hän cuulcan/ mitä Hengi Seuracunnille sano. Woittajalle annan minä eläwän puusta syödä/ cuin keskellä Jumalan Paradisiä on.
Ilm 2:8 JA Smyrnan Seuracunnan Engelille kirjoita: Näitä sano ensimäinen ja wijmeinen/ joca oli cuollut/ ja on eläwäxi tullut:
Ilm 2:9 Minä tiedän sinun tecos ja waiwas ja köyhydes ( mutta sinä olet ricas ) ja nijden pilcan/ jotca heidäns Judalaisixi sanowat/ ja ei oleckan/ waan owat Satanan joucko.
Ilm 2:10 Älä sinä nijtä ensingän pelkä/ cuin sinun kärsimän pitä. Cadzo/ Perkele on muutamita teistä heittäwä fangiuteen/ kiusatta/ ja waiwatta kymmenen päiwä. Ole uscollinen cuoleman asti/ nijn minä sinulle elämän Cruunun annan.
Ilm 2:11 Jolla corwa on/ hän cuulcan mitä Hengi Seuracunnille sano. Joca woitta/ ei se toiselda cuolemalda wahingoita.
Ilm 2:12 JA Pergamenon Seuracunnan Engelille kirjoita: Näitä sano se/ jolla on se caxiteräinen teräwä miecka:
Ilm 2:13 Minä tiedän sinun tecos ja cusas asut/ ja cusa Satanan istuin on/ ja sinä pidät minun Nimeni/ ja et kieldänyt minun uscoani/ ja minun päiwinäni on Antipas/ minun uscollinen Todistajan/ teidän tykönän tapettu/ cusa Satanas asu.
Ilm 2:14 Mutta minulla on wähä sinua wastan: että sinulla siellä on nijtä jotca Balaamin oppia pitäwät/ joca Balachin cautta pahennusta opetti andaman/ Israelin lasten epäjumalden uhria syödä/ ja salawuoteudes maata.
Ilm 2:15 Nijn myös sinulla on nijtä jotca Nicolaiterein oppia pitäwät/ jota minä wihan.
Ilm 2:16 Tee parannus/ muutoin minä tulen pian/ ja tappelen heidän cansans minun suuni miecalla.
Ilm 2:17 Jolla corwa on/ hän cuulcan mitä Hengi Seuracunnille sano. Woittajan annan minä syödä sijtä salatusta Mannasta/ ja tahdon hänelle hywän todistuxen anda/ ja sillä todistuxella uden kirjoitetun Nimen/ jota ei yxikän tiedä/ waan se joca sen saa.
Ilm 2:18 JA sille Thyatiran Seuracunnan Engelille kirjoita: Näitä sano se Jumalan Poica/ jonga silmät owat nijncuin tulen leimaus/ ja hänen jalcans nijncuin cuuma waski.
Ilm 2:19 Minä tiedän sinun tecos/ ja rackaudes/ ja palweluxes/ ja uscos/ ja sinun kärsimises ja sinun tecos. Ja ne wijmeiset owat usiammat cuin ensimäiset/
Ilm 2:20 Waan minulla on wähä sinua wastan/ ettäs sallit sitä waimo Jesabeli/ joca hänens Prophetissaxi sano/ opettawan/ ja minun palwelioitani wiettelewän/ salawuoteudes macawan/ ja epäjumalain uhria syöwän.
Ilm 2:21 Ja minä annoin hänelle ajan parannusta tehdä hänen salawuoteudestans/ mutta ei hän tehnytkän.
Ilm 2:22 Cadzo/ minä panen hänen wuotesen/ ja ne jotca hänen cansans huorin tekewät/ pitä suuremban waiwaan tuleman/ ellei he tee parannusta heidän töistäns/ ja hänen lapsens minä tapan cuolemalla.
Ilm 2:23 Ja jocaidzen Seuracunnan pitä tietämän/ että minä munascuut ja sydämet tutkin. Ja minä annan cullekin teistä/ oman työns jälken.
Ilm 2:24 Mutta teille minä sanon ja muille jotca Thyatiras oletta/ joilla ei tämä oppi ole/ ja jotca ei Satanan sywyttä tundenet ( nijncuin he sanowat ) en minä laske teidän päällenne muuta cuorma.
Ilm 2:25 Cuitengin se cuin teillä on/ pitäkät sijhen asti cuin minä tulen.
Ilm 2:26 Ja joca woitta ja minun teconi haman loppun asti pitä/ sille minä annan woiman pacanoitten päälle/
Ilm 2:27 Ja hänen pitä heitä rautaisella widzalla hallidzeman/ ja nijncuin Sawenwalajan astioita heitä särkemän:
Ilm 2:28 Nijncuin minäkin Isäldäni sain/ ja annan hänelle Cointähden.
Ilm 2:29 Jolla corwa on/ hän cuulcan mitä Hengi Seuracunnille sano.

Vers. 5. Tee ensimäisiä töitä ) Se on: Pidä sencaltainen wireys/ murhe ja kijwaus minusta ja minun opistani cuin sinulla ensingin oli.
v. 6. Nicolaiterein ) Ne olit wäärät opettajat joidenga nimi ja alcu on Nicolauxesta/ josta Act. 6. Jotca irstast ja ilkiäst elänet owat. Joista lujettacan/ Epiph. l. 1. Tom. 2.
v. 7. Elämän puusta ) Se on: minä annan hänelle ijancaickisen elämän ja autuuden.
v. 10. Kymmenen päiwä ) Se on/ Kymmenen wuotta/ eli määrättyn aican/ nijncauwan cuin Jumala aicoinut on.
v. 11. Toiselda cuolemalda ) On se ijancaickinen cuolema/ Apoc. 21:8.
v. 12. Caxiteräinen teräwä miecka ) Josta Hebr. 4:12. puhutan.
v. 13. Satanan istuin ) Cusa Satanalla on suuri woima ja wallitus.

III. Lucu .

JOhannexen käsketän myös kirjoitta Sardin/ v. 1.
Philadelphian/ v. 7.
ja Laodicean Seuracunnan opettajain tygö/ v. 14.

Ilm 3:1 JA kirjoita Sardin Seuracunnan Engelille: Näitä sano se jolla ne seidzemen Jumalan Henge/ ja ne seidzemen Tähte owat: Minä tiedän sinun tecos: sillä sinulla on nimi/ ettäs elät ja olet cuollut.
Ilm 3:2 Ole walpas ja wahwista nijtä muita jotca cuolemallans owat. Sillä en minä löynnyt sinun tecojas täydellisexi Jumalan edes.
Ilm 3:3 Nijn ajattele sijs cuingas saanut ja cuullut olet/ ja pidä se/ ja tee parannus. Ettet sinä sijs walwo/ nijn minä tulen sinun päälles nijncuin wargas/ ja et sinä tiedä millä hetkellä minä sinun päälles tulen.
Ilm 3:4 Sinulla on myös muutamat nimet Sardis/ jotca ei ole heidän waatteitans hieronet/ nijden pitä minun cansani walkeis waatteis waeldaman: sillä he owat sen ansainnet.
Ilm 3:5 Joca woitta/ se pitä myös nijn walkeilla waatteilla puetettaman/ ja en minä pyhi hänen nimiäns elämän Kirjasta/ ja minä tahdon tunnusta hänen nimens minun Isäni edes/ ja hänen Engeleins edes.
Ilm 3:6 Jolla corwa on/ hän cuulcan mitä Hengi Seuracunnille sano.
Ilm 3:7 JA Philadelphian Seuracunnan Engelille kirjoita: Näitä sano se Pyhä/ se totinen/ jolla on Dawidin awain/ joca awa ja ei yxikän sulje/ joca sulke ja ei yxikän awaja.
Ilm 3:8 Minä tiedän sinun tecos/ cadzo/ minä annoin sinun etees aukian owen/ ja ei yxikän woi sitä sulke: sillä sinulla on wähä woima/ ja minun sanani pitänyt olet/ etkä minun Nimeni kieldänyt.
Ilm 3:9 Cadzo/ minä annan sinulle Satanan joucosta/ ne jotca heidäns Judalaisixi sanowat/ ja ei oleckan/ waan he walehtelewat. Cadzo/ minä tahdon waatia heitä sijhen/ että heidän pitä tuleman ja cumartaman sinun jalcais edes/ ja heidän pitä tietämän/ että minä sinua racastin.
Ilm 3:10 Ettäs pidit minun kärsimiseni sanat/ tahdon minä myös sinun pitä kiusauxen hetkestä/ joca caiken mailman pijrin päälle tulewa on/ nijtä kiusaman/ jotca maan päällä asuwat.
Ilm 3:11 Cadzo/ minä tulen pian/ pidä mitä sinulla on/ ettei kengän sinun Cruunuas ota.
Ilm 3:12 Joca woitta/ hänen minä teen padzaxi minun Jumalani Templisä/ ja ei hänen pidä sillen sieldä uloslähtemän. Ja tahdon kirjoitta häneen minun Jumalani Nimen/ ja sen uden Jerusalemin Nimen/ sen minun Jumalani Caupungin/ joca Taiwast minun Jumalaldani alastuli/ ja minun uden Nimeni.
Ilm 3:13 Jolla corwa on/ hän cuulcan mitä Hengi Seuracunnille sano.
Ilm 3:14 JA Laodicean Seuracunnan Engelille kirjoita: Nijtä sano/ Amen/ se uscollinen ja totinen Todistaja/ se Jumalan luondocappalden alcu.
Ilm 3:15 Minä tiedän sinun tecos/ ettet sinä kylmä etkä lämmin ole/ joscas kylmä taicka lämmin olisit.
Ilm 3:16 Mutta ettäs pensiä olet/ ja et kylmä etkä lämmin/ rupean minä sinua minun suustani ulosoxendaman.
Ilm 3:17 Ettäs sanot: Minä olen ricas/ minä olen ricastunut/ ja en minä mitän tarwidze/ mutta etpäs tiedä ettäs culkia ja radollinen olet/ köyhä/ sokia/ ja alastoin.
Ilm 3:18 Minä neuwon sinua minuldani ostaman Culda tulella selitettyä/ ettäs ricastuisit/ ja walkiat waattet/ joillas sinus pukisit/ ettei sinun alastomudes häpy näkyis/ ja woitele silmäs silmänwoitella/ ettäs näkisit.
Ilm 3:19 Joita minä racastan/ nijtä minä myös nuhtelen ja rangaisen. Nijn ole sijs ahkera/ ja tee parannus.
Ilm 3:20 Cadzo/ minä seison owesa/ ja colcutan/ jos jocu minun äneni cuule/ ja awa owen/ sen tygö minä sisällemenen/ hänen cansans ehtolista pitämän/ ja hän minun cansani.
Ilm 3:21 Joca woitta/ sen minä annan istua minun cansani minun istuimellani/ nijncuin minäkin woitin ja olen minun Isäni cansa hänen istuimellans istunut/ Jolla corwa on/ hän cuulcan mitä Hengi Seuracunnille sano.

Vers. 1. Olet cuollut/ Hengellisellä tawalla.
v. 2. Täydellisexi ) Se on: totisexi ja ilman ulcocullaisutta.
v. 4. Ansainnet ) Ei oikeudesta/ ja idzestäns: waan Jumalan armost/ hänen lupauxens jälken.
v. 7. Dawidin awain ) Se on: jolla on walda ijancaickisen waldacunnan päälle/ joca Dawidin waldacunnalla awistettin/ ja hänen pojallens luwattin. v. eod. Ja ei yxikän awa ) Sillä ei kengän taida tulla Isän tygö/ waan Pojan cautta/ Ioh. 14:6.
v. 8. Aukean owen ) Taiwasen.
v. 9. Annan sinulle Satanan joucost ) Muutamat ymmärtäwät ne nijxi cuin piti käätyxi tuleman/ ja anowat otetta hänen Seuracundaans.
v. 12. Minun uden nimeni ) Että hänen piti oikiaxi Christityxi cudzuttaman.
v. 14. Jumalan luondocappalden alcu ) Ei nijn että hän on jocu luondocappale ( Paidzi Ihmisen luondo ) waan että hänen cauttans owat caicki luondocappalet luodut ja hänestä alcuns saanet/ Ioh. 1. Col. 1.
v. 17. Ricas/ etc. ) Hengellisellä tawalla/
v. 18. Culda ) Oikiata uscoa. v. eod. Walkiat waatet ) Christuxen wanhurscautta v. eod. Silmän woitella ) P. Hengen lahjalla ja walistuxella ymmärtämän Jumalan sana.
v. 21. Minun istuimellani ) Ei Jumalan oikialla puolella. Waan Taiwasa: Joca myös Jumalan istuimexi cudzutan/ Esa. 66:1. Matth. 5:34. Ja cudzutan täsä Christuxen istuimexi/ että Christus on sen uscowille ansainnut/ Ioh. 14:2. ja 3.

IV. Lucu .

TOinen Näky: cuinga hän näki Taiwan awoi/ v. 1.
ja Jumalan hänen Majestetins istuimella istuwan/ v. 2.
nijden 24. Wanhimman cansa hänen ymbärilläns/ heidän istuimillans/ etc. v. 4.
Ja yhden clasisen meren/ ja neljä erinomaista eläindä/ jotca ilman lackamat lauloit: Pyhä/ Pyhä/ Pyhä on HERra/ etc. v. 6.
Ja cuinga wanhimmat langeisit sen eteen maahan/ joca istuimella istui/ rucoillen ja ylistäin händä/ v. 9.

Ilm 4:1 SIjtte näin minä/ ja cadzo/ yxi owi awattin Taiwas/ ja se ensimäinen äni/ jonga minä cuulin minun cansani puhuwan nijncuin Basunan/ sanoi: astu tänne ylös ja minä osotan sinulle mitä tästälähin tapahtuwa on.
Ilm 4:2 Ja cohta minä olin Hengesä/ ja cadzo/ yxi istuin oli pandu Taiwasen/ ja istuimella oli yxi istuwa.
Ilm 4:3 Ja se joca istui/ oli näkyäns sen kiwen Jaspixen ja Sardin caltainen.
Ilm 4:4 Ja Taiwan Caari oli hänen istuimens ymbärins/ Smaragdin caltainen. Ja sen istuimen ymbärillä oli neliäcolmattakymmendä istuinda/ joilla istuit neljäcolmattakymmendä wanhinda/ walkeilla waatteilla puetetut/ ja heidän pääsäns olit cullaiset Cruunut.
Ilm 4:5 Ja istuimesta uloskäwit leimauxet/ ja Pitkäiset/ ja änet/ ja seidzemen tulista lampua paloit istuimen edes/ jotca seidzemen Jumalan Henge owat.
Ilm 4:6 Ja istuimen edes oli nijncuin clasinen meri Christallin muotoinen/ ja keskellä istuinda/ ja ymbärins istuinda olit neljä eläindä/ edestä ja taca silmiä täynäns.
Ilm 4:7 Ja ensimäinen eläin oli Lejonin muotoinen/ ja toinen eläin oli wasican muotoinen/ ja colmannella eläimellä olit nijncuin ihmisen caswo/ ja neljäs eläin oli lendäwäisen Cotcan muotoinen.
Ilm 4:8 Ja nijllä neljällä eläimellä olit cullakin cuusi sijpiä ymbärillä/ ja he olit ulcoa ja sisäldä silmiä täynäns. Ja ei heillä ollut lepoa päiwällä eikä yöllä/ waan sanoit: Pyhä/ Pyhä/ Pyhä on HERra Jumala Caickiwaldias/ joca oli/ joca on/ ja joca tulewa on.
Ilm 4:9 Ja cosca eläimet sitä ylistit/ kijtit ja cunnioitit/ cuin istuimella istui/ joca elä ijancaickisest ijancaickiseen:
Ilm 4:10 Nijn ne neljäcolmattakymmendä Wanhinda/ langeisit sen istuimella istuwaisen eteen/ ja cumarsit sitä joca elä ijancaickisest ijancaickiseen: ja heitit heidän Cruununs istuimen eteen/ ja sanoit:
Ilm 4:11 HERra/ sinä olet mahdollinen ylistyxen/ ja cunnian/ ja woiman saaman: Sillä sinä olet caicki luonut/ ja sinun tahdostas heidän olemisens on/ ja luodut owat.

V. 1. Taiwas ) Tällä näyllä Christicunda maan päällä awistetan/ hänen oikiasa tilasans/ ja rauhallises menosans/ joca oli kyllä tulewaisia waiwoja kärsiwä/ mutta cuitengin tallella pysywä.
v. 2. Istuin ) Jumalan woima ja hallitus.
v. 3. Jaspixen ) On wiherjäinen/ ja Jumalan laupiutta awista. v. eod. Sardin ) On punainen/ ja awista Jumalan wanhrscautta. v. eod. Taiwan Caari ) Jumalan Armo/ Gen. 9.
v. 4. 24. Wanhinda ) Jumalan Seuracunnan opettajat.
v. 5. Leimauxet/ Pitkäiset ja änet ) Jumalan sanan woima. Seidzemen lampua ) Pyhän Hengen lahja. Seidzemen Jumalan Henge ) Supr. 1:4.
V. 6. Clasinen Meri ) Jumalan Seuracunda. Neljä Eläindä ) Neljä Evangelistata.

V. Lucu .

CUinga hän on nähnyt sen kädesä yhden lukitun Kirjan/ joca istuimella istui/ jota ei yxikän awata tainnut/ v. 1.
Waan Lejon Judast/ Dawidin juuresta/ joca on Christus Jumalan Caridza/ v. 5.
Ja cuinga ne 24. Wanhinda/ v. 8.
Epälucuiset Jumalan Engelit/ v. 11.
Ja caicki Jumalan luondocappalet/ v. 13.
Nijn myös ne neljä eläindä ylistit ja kijtit sen edest Jumalata/ v. 14.

Ilm 5:1 Ja minä näin istuimella istuwaisen oikias kädes/ Kirjan/ sisäldä ja ulcoa kirjoitetun/ seidzemellä sinetillä lukitun.
Ilm 5:2 Ja minä näin wäkewän Engelin suurellä änellä saarnawan: Cuca on mahdollinen tätä Kirja awaman/ ja hänen sinettiäns päästämän?
Ilm 5:3 Ja ei yxikän woinut/ eikä Taiwasa/ eikä maasa/ eikä maan alla sitä Kirja awata/ ja sijhen cadzoa.
Ilm 5:4 Ja minä itkin cowin/ ettei yxikän löytty mahdollisexi sitä Kirja awaman/ eikä näkemän.
Ilm 5:5 Ja yxi nijstä Wanhimmista/ sanoi minulle: älä itke/ cadzo Lejon woitti/ joca Judan sucucunnasta Dawidin juuri on/ awaman sitä Kirja/ ja päästämän sen seidzendä sinettiä.
Ilm 5:6 Ja minä näin/ ja cadzo/ keskellä istuinda/ ja neljän eläimen/ ja Wanhimmitten keskellä/ seisoi yxi Caridza/ nijncuin se olis tapettu ollut/ jolla oli seidzemen sarwe ja seidzemen silmä/ jotca owat seidzemen Jumalan Henge caikelle maalle lähetetyt.
Ilm 5:7 Ja se tuli ja otti Kirjan istuimella istuwaisen oikiasta kädestä.
Ja cosca hän Kirjan ottanut oli/ langeisit ne neljä eläindä/ ja neljäcolmattakymmendä Wanhinda Caridzan eteen/ ja jocaidzella oli candele ja cullaiset maljat makiata hajua täynäns/ jotca pyhäin rucouxet owat:
Ilm 5:8 Ja weisaisit vtta wirtä/ sanoden: sinä olet mahdollinen Kirja ottaman/ ja sen sinetteitä awaman: sillä sinä olet tapettu/ ja werelläs meidän lunastit/ caickinaisista Seuracunnista/ ja kielistä/ ja Canssoista/ ja pacanoista:
Ilm 5:9 Ja sinä olet meidän tehnyt/ meidän Jumalallem Cuningaixi ja Papeixi/ että me maan päällä saamma wallita.
Ilm 5:10 Ja minä näin ja cuulin monen Engelin änen istuimen ymbärillä/ ja eläinden ymbärillä/ ja Wanhimmitten ymbärillä/ ja heidän lucuns oli monda kerta tuhannen tuhatta.
Ilm 5:11 Ja sanoit suurella änellä: Caridza/ joca tapettu on/ on mahdollinen ottaman wäkewyden ja rickauden/ ja wijsauden/ ja woiman/ ja cunnian/ ja ylistyxen ja kijtoxen.
Ilm 5:12 Ja caicki luondocappalet/ jotca Taiwas owat/ ja maan päällä/ ja maan alla/ ja meresä/ ja caicki cuin nijsä owat/ cuulin minä sille sanowan joca istuimella istui/ ja Caridzalle: Kijtos ja cunnia/ ja ylistys/ ja woima/ ijancaickisest ijancaickiseen.
Ilm 5:13 Ja ne neljä eläindä sanoit. Amen. Ja ne neljäcolmattakymmendä Wanhinda langeisit maahan/ ja cumarsit sitä eläwätä/ ijancaickisesta ijancaickiseen.

Vers. 5. Kirjan ) Täsä Kirjasa olit ne cappalet cuin tapahtuman piti/ joita Christus täsä sijtten ilmoitta.
v. 3. Ei yxikän ) se on/ ei Engeli eikä ihminen tiennyt mitä tapahtuwa oli.
v. 5. Lejon Judan ) Christus/ Gen. 49:9. joca myös Dawidin juuresta on/ Esa. 11:1.
v. 6. Keskellä istuinda ) Sillä hänelle on annettu caicki woima Taiwasa ja maasa/ Matth. 28:18. Neljän eläimen ) Sillä hän on myös hänen Seuracundans tykönä mailman loppun asti/ Matth. 28:20. Seidzemen sarwe ) Caicki woima. Seidzemen silmä ) Caicki wijsauden Hengi ilman määrätä. Seidzemen Jumalan Henge ) Supr. 1:4.
v. 9. Sen sinetteitä awaman ) Jumalan Seuracunnalle julistaman mitä tapahtuwa oli.

VI. Lucu .

WIelä/ cuinga hän oli nähnyt Caridzan ne seidzemen sinettiä awawan: Ja cuin hän ensimäisen awais/ näki hän radzasmiehen walkella hewoisella tulewan/ v. 1.
Toisen/ ruskella hewoisella/ v. 3.
Colmannen/ mustalla hewoisella/ v. 5.
Neljännen/ hijren carwaisella/ v. 7.
Wijdennen perän/ pyhäin Martyritten sielut Altarin alla/ jotca Jumalalda heidän werens costoa anoit/ v. 9.
Cuudennen jälken/ yhden maan järinän/ muiden cauhiain asiain ja muutosten cansa/ v. 12.

Ilm 6:1 JA minä näin/ cosca Caridza ensimäisen sinetin awais: ja minä cuulin yhden nijstä neljästä eläimestä sanowan/ nijncuin Pitkäisen jylinän: tule ja cadzo.
Ilm 6:2 Ja minä näin/ ja cadzo/ yxi walkia Orhi/ ja se joca sen päällä istui/ piti jousta: ja hänelle annettin Cruunut/ ja hän läxi woittaman/ ja saaman woitto.
Ilm 6:3 JA cosca hän toisen sinetin awais/ cuulin minä toisen eläimen sanowan: tule ja cadzo.
Ilm 6:4 Ja ruskia Orhi ulosmeni/ ja se joca sen päällä istui/ hänen annettin rauha maasta poisotta/ että heidän piti keskenäns toinen toisens tappaman/ ja hänelle oli suuri miecka annettu.
Ilm 6:5 JA cosca hän colmannen sinetin awais/ cuulin minä colmannen eläimen sanowan: tule ja cadzo. Ja minä näin/ ja cadzo/ yxi musta Orhi/ ja sillä joca sen päällä istui/ oli waaca kädes.
Ilm 6:6 Ja minä cuulin änen nijden neljän eläimen keskeldä sanowan: mitta nisuja yhten penningijn/ ja colme mitta ohria yhten penningijn: ja älä wijna elickä öljyä wahingoita.
Ilm 6:7 JA cosca hän awais neljännen sinetin/ cuulin minä neljännen eläimen änen sanowan: tule ja cadzo:
Ilm 6:8 Ja minä näin/ ja cadzo/ yxi hijrencarwainen Orhi/ ja joca sen päällä istui/ sen nimi oli cuolema/ ja Helwetti noudatti händä. Ja hänelle annettin woima tappa neljättä osa maan pääldä/ miecalla ja näljällä/ ja surmalla/ ja pedoilda maan päällä.
Ilm 6:9 JA cosca hän wijdennen sinetin awais/ näin minä Altarin alla nijden sielut jotca Jumalan sanan tähden tapetut olit: ja sen todistuxen tähden cuin heillä oli.
Ilm 6:10 Ja he huusit suurella änellä/ sanoden: sinä pyhä ja totinen HERra/ cuinga cauwan et sinä duomidze ja meidän wertamme costa/ nijlle jotca maan päällä asuwat?
Ilm 6:11 Ja cullekin heistä annettin walkia waate: ja sanottin että heidän piti wielä wähän aica lewämän/ sijhenasti cuin heidän weljeins ja cansapalweliains lucu täytetyxi tuli/ jotca myös piti tapettaman nijncuin hekin.
Ilm 6:12 JA minä näin/ cosca hän cuudennen sinetin awais/ cadzo/ nijn tapahdui suuri maan järistys/ ja Auringo tuli mustaxi nijncuin carwasäcki/ ja Cuu tuli coconans nijncuin weri.
Ilm 6:13 Ja tähdet putoisit Taiwast maan päälle/ nijncuin ficunapuu ficunans warista/ cosca hän suurelda tuulelda häälytetän.
Ilm 6:14 Ja Taiwas pakeni nijncuin kämärtynyt Kirja/ ja caicki luodot ja wuoret sijrtin sioistans.
Ilm 6:15 Ja Cuningat maan päällä/ ja ylimmäiset/ ja rickat ja Päämiehet/ ja wäkewät/ ja caicki orjat ja caicki wapat/ kätkit heidäns luolijn ja rotcoihin.
Ilm 6:16 Ja sanoit wuorille ja cuckuloille: langetcat meidän päällem/ ja peittäkät meitä sen caswoin edestä joca istuimella istu/ ja Caridzan wihasta:
Ilm 6:17 Sillä hänen suuren wihans päiwä on tullut/ ja cuca woi pysyä?

Vers. Ensimäisen sinetin awais ) Hän ilmoitti salatun asian/ jonga tapahtuman piti.
v. 2. Walkia Orhi ) Tämä on ensimäinen waiwa/ nimittäin/ waino Tyranneilda.
v. 4. Ruskia Orhi ) Toinen waiwa/ Sota ja weren wuodatus.
v. 5. Musta Orhi ) Nälkä ja callis aica.
v. 6. Colme mitta ) Chenix on nijn suuri mitta cuin meidän Stuoppi. Penningi/ josta täsä puhutan/ on liki colme äyriä.
v. 8. Hijrencarwainen Orhi ) Rutto ja cuolema.
v. 9 Altarin alla ) Christuxen/ Hebr. 13:10.
v. 11. Ja sanottin ) Täsä Christityitä heidän kärsimisestäns lohdutetan.
v. 12. Suuri maan järistys ) Se on/ capina ja eripuraisus/ maan/ ja hallituxen muutoxet/ ja ne waiwat cuin sen cansa corkeille ja alemmaisille mailman loppun asti tulewat.

VII. Lucu .

CUinga hän näki neljä Engelitä/ jotca olit woiman saanet/ maata/ merta ja puita wahingoitta: mutta toinen Engeli esti sen/ sijhenasti cuin hän Jumalan palweliat merkidzi/ v. 1.
Ensin/ jocaidzest Israelin sugust mittoman tuhatta/ v. 4.
Sijtte jocaidzest canssast ja pacanoist yhden joucon/ jota ei yxikän luke tainnut/ joca Jumalan istuimen edes suures cunnias seisoi/ ja ylisti händä/ v. 9.
Ja yxi wanhimmist neuwo ja opetta Johannesta nijstä/ ja heidän cunniastans/ v. 13.

Ilm 7:1 JA sijtte näin minä neljä Engelitä seisowan/ neljän maan culman päällä/ ja neljä maan tuulda pitäwän/ ettei tuuli olis puhaldanut maan päälle/ eikä meren päälle/ eikä yhdengän puun päälle.
Ilm 7:2 Ja minä näin toisen Engelin Auringon coitosta ylöstulewan/ jolla oli eläwän Jumalan sinetti: ja hän huusi suurella änellä nijlle neljälle Engelille/ joiden maata ja merta oli annettu wahingoitta/
Ilm 7:3 Ja sanoi: älkät maata eikä merta eikä puita wahingoittaco/ sijhenasti cuin me merkidzemmä meidän Jumalamme palweliat heidän odzisans.
Ilm 7:4 Ja minä cuulin että merkittyin lucu oli sata ja neljä wijdettäkymmendä tuhatta/ jotca caickein Israelin lasten sucucunnista merkityt olit.
Ilm 7:5 Judan sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt. Rubenin sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt. Gadin sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt.
Ilm 7:6 Asserin sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt. Nephtalin sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt. Manassen sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt.
Ilm 7:7 Simeonin sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt. Lewin sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt. Isascharin sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt.
Ilm 7:8 Zabulonin sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt. Josephin sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt. BenJaminin sucucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta merkityt.
Ilm 7:9 SEn jälken näin minä/ ja cadzo/ suuri joucko/ jota ei yxikän luke tainnut/ caikista pacanoista/ ja sucucunnista/ ja Canssoista ja kielistä/ seisowan istuimen edes/ ja Caridzan edes/ walkeilla waatteilla puetetut/ ja palmut heidän käsisäns:
Ilm 7:10 Ja he huusit suurella änellä/ sanoden: Autuus olcon sille joca istuimella istu/ meidän Jumalallen ja Caridzalle.
Ilm 7:11 Ja caicki Engelit seisoit istuinda ymbärins/ ja wanhimbita ymbärins/ ja neljä eläindä/ ja langeisit caswoillens istuimen eteen/ ja cumarsit Jumalata/ sanoden: Amen.
Ilm 7:12 Siunaus/ ja wijsaus/ ja kijtos/ ja cunnia/ ja wäkewys/ ja woima/ olcon meidän Jumalallem/ ijancaickisest/ Amen.
Ilm 7:13 Ja yxi wanhimmista wastais/ ja sanoi minulle: cutca nämät walkeilla waatteilla puetetut owat? ja custa he tullet owat?
Ilm 7:14 Ja minä wastaisin hänelle: HERra/ sinäpä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle: nämät owat ne/ jotca suuresta waiwasta tulit/ ja he owat heidän waattens pesnet/ ja ne Caridzan weresä walgistanet.
Ilm 7:15 Sentähden owat he Jumalan istuimen edes/ ja palwelewat händä päiwällä ja yöllä hänen Templisäns. Ja se joca istuimella istu/ hän asu heidän päälläns.
Ilm 7:16 Ei he sillen iso eikä jano/ eikä Auringo lange heidän päällens/ ei myös yxikän palawus:
Ilm 7:17 Sillä se Caridza/ joca istuimen keskellä on/ caidze heitä/ ja johdatta heitä eläwän wesilähten tygö: ja Jumala on cuiwawa caicki kyynelet heidän silmistäns.

Vers. 1. Neljä Engelitä ) Täsä alcawat Hengelliset tuscat ja waiwat/ wääristä opettaista. Cuitengin tulewat Christityt ensin lohdutetuxi/ että he merkitän ja warjellan. v. eod. Ettei tuuli olis puhaldanut ) Se on/ ettei Pyhän Hengen pitänyt saarnawiran cautta ihmisten sydämitä lijcuttaman ja waicuttaman: eikä heitä caickijn hywijn töihin soweliaxi tekemän. v. eod. Maan päälle ) Se on/ yhteisen Canssan. v. eod. Meren päälle ) Cauppamiesten. v. eod. Eikä yhdengän puun päälle ) Corkeitten ja Waldamiesten.
v. 2. Toisen Engelin ) Taitan ymmärrettä Jumalan Poica/ joca hänen walituistans murhen pitä/ ettei he petetyxi tulis.

VIII. Lucu .

COsca Caridza seidzemennen sinetin awais/ oltin äneti Taiwasa/ v. 1.
Seura colmas Näky/ cuinga hän näki seidzemen Engelitä/ joille seidzemen Basunata annettin/ v. 2.
Nijn myös sen Engelin/ joca Jumalalle Pyhäin rucouxet cullaisella Altarilla uhrais/ cuin hänen istuimens edes oli/ v. 3.
Ja mitä tapahdui/ cosca ensimäinen Engeli Basunalla soitti/ v. 6.
Toinen/ v. 8.
Colmas/ v. 10.
Ja neljäs/ v. 12.

Ilm 8:1 JA cosca hän seidzemennen sinetin awais/ oldin äneti Taiwasa lähes puoli hetke.
Ilm 8:2 Ja minä näin seidzemen Engelitä Jumalan eteen astuwan/ joille seidzemen Basunata annettin.
Ilm 8:3 Ja yxi toinen Engeli tuli/ ja seisoi Altarin edes/ ja hänellä oli cullainen pyhänsawun astia/ jolle paljo makiata hajua annettin/ caickein Pyhäin rucouxista/ sille cullaiselle Altarille andaxens/ istuimen edes.
Ilm 8:4 Ja se makian hajun sawu/ pyhäin rucouxista/ nousi Engelin kädestä Jumalan eteen.
Ilm 8:5 Ja Engeli otti pyhänsawun astian/ ja täytti Altarin tulesta/ ja heitti alas maan päälle. Ja nijn tapahduit änet ja Pitkäisen jylinät/ ja leimauxet/ ja maan järistyxet.
Ilm 8:6 JA ne seidzemen Engelitä nijllä seidzemellä Basunalla/ hangidzit Basunilla soittaman.
Ilm 8:7 Ja ensimäinen Engeli Basunalla soitti/ ja tuli rakehita ja tulda werellä secoitettua/ jotca maan päälle heitettin. Ja colmas osa puista paloit/ ja caicki wiherjäinen ruoho paloi.
Ilm 8:8 JA toinen Engeli Basunalla soitti/ ja mereen heitettin nijncuin suuri wuori tulesa palawa.
Ilm 8:9 Ja colmas osa merestä werexi tuli/ ja colmas osa eläwistä luondocappaleista meresä cuolit: ja colmas osa hahdeista huckui.
Ilm 8:10 JA colmas Engeli Basunalla soitti/ ja suuri Tähti langeis Taiwast/ paistawa nijncuin tulisoitto/ ja langeis colmannen osan ojain ja wesilähdetten päälle.
Ilm 8:11 Ja se Tähti cudzutan Coiruohoxi. Ja colmas osa muutui Coiruohoxi/ ja monda ihmistä cuoli wetten tähden/ että he nijn haikiaxi tehdyt olit.
Ilm 8:12 JA neljäs Engeli Basunalla soitti/ ja colmas osa Auringosta lyötin/ ja colmas osa Cuusta/ ja colmas osa tähdeistä/ nijn että colmas osa heistä pimeni/ ja ei colmas osa päiwästä walaisnut/ eikä yöstä.
Ilm 8:13 Ja minä näin ja cuulin yhden Engelin/ keskelle Taiwasta lendäwän/ ja suurella änellä sanowan: Woi/ Woi/ Woi asuwaisia maan päällä/ nijden muiden colmen Engelin Basunan änestä/ jotca wielä Basunilla soittaman pitä.

Vers. 2. Seidzemen Engelitä ) Täsä ne seidzemen wäärä opettajata toinen toisens perän tulewat: cuitengin on pyhäin rucouxista edellä lohdutus/ jotca hywä Engeli wie Jumalan eteen.
v. 5. Ja nijn tapahduit pitkäisen jylinät ) Awista/ että ennen cuin wäärät opettajat tulewat/ Jumalan sana woimalla saarnatan/ pyhäin anomuxen jälken.
v. 7. Ensimäinen Engeli ) Tatianus ja Encratiterit/ jotca Awioskäskyn kielsit/ ja tecopyhät olit: nijncuin sijtte myös Belagianit. v. eod. Puista: wiherjäinen ruoho ) Corkiat ja matalat/ jotca sijtä erhetyxestä turmelluxi tulit.
v. 8. Toinen ) Marcion/ Manicheit/ ja Cataphrygerit.
v. 10. Colmas ) Origenes.
v. 12. Neljäs ) Novatus ja Catharit/ jotca nijldä catumuxen kielsit/ cuin Casten jälken langennet olit/ ja tahdoit erinomaisest pyhäxi muiden suhten näkyä.

IX. Lucu .

MItä tapahdui cosca wijdes Engeli Basunalla soitti/ v. 1.
ja cuudes/ v. 3.

Ilm 9:1 JA wijdes Engeli Basunalla soitti/ ja minä näin Tähden Taiwasta maan päälle putowan/ ja hänelle annettin sywyden caiwoin awain.
Ilm 9:2 Ja hän awais sywyden caiwon/ ja caiwon sawu ylös käwi nijncuin suuren pädzin sawu/ ja Auringo ja ilma pimis caiwon sawusta.
Ilm 9:3 Ja sawusta läxit medzäsircat maan päälle/ ja heille annettin woima/ nijncuin Scorpioilla on woima maan päällä.
Ilm 9:4 Ja heille sanottin ettei heidän pitänyt wahingoittaman ruohoa maan päällä/ eikä mitän wiherjäistä/ ei myös yhtän puuta/ waan ainoastans ihmisiä/ joiden odzisa ei Jumalan Sinetti ole.
Ilm 9:5 Ja se annettin heille/ ettei heidän pitänyt heitä tappaman/ waan wijsi Cuucautta waiwaman: ja heidän waiwamisens oli nijncuin Scorpionin waiwaminen/ cosca hän on ihmistä pistänyt.
Ilm 9:6 Ja nijnä päiwinä ihmiset cuolemata edziwät/ ja ei löydä händä: pyytäwät cuolla/ waan cuolema pakene heitä.
Ilm 9:7 Ja ne medzäsircat owat nijden Orihten caltaiset/ jotca sotaan walmistetut owat/ ja heidän pääsäns nijncuin Cruunut/ cullan muotoiset/ ja heidän caswons nijncuin ihmisten caswot.
Ilm 9:8 Ja heillä olit hiuxet/ nijncuin waimoin hiuxet/ ja heidän hambans olit nijncuin Lejonin:
Ilm 9:9 Ja heillä oli Pantzari nijncuin rautapantzarit/ ja heidän sijpeins hawina nijncuin ratasten kituma/ cusa monda hewoista sotaan juoxewat.
Ilm 9:10 Ja heillä olit pyrstöt nijncuin Scorpioilla/ ja heidän pyrstöisäns olit neulaiset/ ja heidän woimans oli ihmisiä wijsi Cuucautta wahingoitta.
Ilm 9:11 Ja heidän Cuningans on sywyden Engeli/ jonga nimi Ebrean kielellä on Abaddon/ ja Grekan kielellä on hänen nimens Apollyon.
Ilm 9:12 Yxi Woi on edesmennyt/ cadzo/ wielä caxi Woi sen jälken tulewat.
Ilm 9:13 Ja cuudes Engeli Basunalla soitti/ ja minä cuulin änen nijldä neljäldä cullaisen Altarin culmalda/ joca Jumalan edes on:
Ilm 9:14 Sanowan sille cuudennelle Engelille/ jolla Basuna oli: päästä ne neljä Engelitä/ jotca sijnä suures Euphratin wirrasa sidottuna owat.
Ilm 9:15 Ja ne neljä Engelitä päästettin/ jotca olit walmit hetkexi/ päiwäxi/ Cuucaudexi ja Wuodexi/ tappaman colmatta osa ihmisistä.
Ilm 9:16 Ja radzasmiesten sotawäen lucu oli monda tuhannen kerta tuhatta/ ja minä cuulin heidän lucuns.
Ilm 9:17 Ja nijn minä näin ne Orhit näösä/ ja nijllä cuin heidän päälläns istuit/ olit tuliset/ ja kellaiset/ ja tulikiwiset Pantzarit/ ja Orhitten päät olit nijncuin Lejonein päät: ja heidän suustans käwi ulos tuli/ ja sawu/ ja tulikiwi.
Ilm 9:18 Näillä colmella widzauxella tapettin colmas osa ihmisistä/ tulella/ sawulla ja tulikiwellä/ jotca käwit ulos heidän suustans:
Ilm 9:19 Sillä heidän woimans oli heidän suusans ja pyrstöisäns: ja heidän pyrstöns olit kärmetten muotoiset/ ja he wahingoitit nijden päillä.
Ilm 9:20 Ja muut ihmiset/ jotca ei näillä widzauxilla ole tapetut/ eikä heidän kättens töistä parannusta tehnet: ettei he Perkeleitä cumartanet/ ja cullaisia/ hopiaisia/ waskisia/ kiwisiä ja puisia epäjumalita/ jotca ei nähdä taida/ eikä cuulla/ ei myös käydä.
Ilm 9:21 Ja ei tehnet parannusta heidän murhistans/ welhoudestans/ haureuxestans/ ei myös warcaudestans.

Vers. 1. Wijdes ) Ensimäinen Woi on se suuri wäärä opettaja Arius/ joca ei Christusta totisexi Jumalaxi usconut.
v. 11. Abaddon/ Apollyon ) Suomexi/ häwittäjä.
v. 13. Cuudes ) Toinen Woi on Mahometh Saracenerein cansa.

X. Lucu .

WIelä tuli yxi wäkewä Engeli alas Taiwast/ pilwellä waatetettu/ ja Taiwan Caari käwi hänen pääns ylidzen/ jolla oli awojoin Kirja kädesä/ v. 1.
ja Johannexen käskettin otta se Kirja häneldä ja syödä: ja ennusta wielä Canssalle ja pacanoille/ v. 8.

Ilm 10:1 JA minä näin toisen wäkewän Engelin tulewan alas Taiwast/ joca pilwellä puetettu oli/ ja Taiwan Caari hänen pääns päällä/ ja hänen caswons oli nijncuin Auringo/ ja hänen jalcans nijncuin tulen padzat.
Ilm 10:2 Ja hänen kädesäns oli awojoin Kirja/ ja hän pani oikian jalcans meren päälle/ ja waseman maan päälle/ ja huusi suurella änellä nijncuin Lejonin kiljunalla.
Ilm 10:3 Ja cosca hän huusi/ puhuit ne seidzemen Pitkäistä änens.
Ilm 10:4 Ja cosca ne seidzemen Pitkäistä olit änens puhunet/ tahdoin minä sen kirjoitta. Ja minä cuulin änen Taiwast sanowan minulleni: lukidze se mitä ne seidzemen Pitkäistä puhuit/ ja älä sitä kirjoita.
Ilm 10:5 Ja se Engeli/ jonga minä meren päällä ja maan päällä näin seisowan/ nosti kätens Taiwasen päin:
Ilm 10:6 Ja wannoi ijancaickisest ijancaickiseen eläwäisen cautta/ sen joca Taiwan luonut oli/ ja ne cuin sijnä on: ja maan/ ja ne cuin sijnä on: ja meren/ ja ne cuin sijnä on/ ettei sillen aica enämbi oleman pidä.
Ilm 10:7 Waan sen seidzemennen Engelin änen päiwänä: cosca hän rupe Basunalla soittaman/ nijn pitä Jumalan salaisuden täytettämän/ nijncuin hän on palweliains ja Prophetains cautta ilmoittanut.
Ilm 10:8 Ja minä cuulin taas änen Taiwast minun cansani puhuwan/ ja sanowan: mene ja ota se awojoin Kirja Engelin kädestä/ joca meren ja maan päällä seiso.
Ilm 10:9 Ja minä menin Engelin tygö/ ja sanoin: anna se Kirja minulle: ja hän sanoi minulle: ota ja syö/ ja se on carwastelewa sinun wadzasas/ waan sinun suusas pitä hänen makian nijncuin hunajan oleman.
Ilm 10:10 Ja minä otin sen Kirjan Engelin kädestä ja söin/ ja se oli makia minun suusani nijncuin hunaja. Ja cuin minä sen syönyt olin/ carwasteli se minun wadzasani.
Ilm 10:11 Ja hän sanoi minulle: taas tule sinun propheterata Canssoille/ ja pacanoille/ ja kielille/ ja monelle Cuningalle.

Vers. 1. Wäkewän Engelin ) Se on/ Pawi Romis/ hänen hengellises menosans.
v. 6. Ettei sillen aica enämbi pidä oleman ) Caicki pitä Pawin ale/ jotca autuaxi tulla tahtowat: ilman Pawicunnata ei ole yhtän Christittyä/ hän tahto caickein pää olla.
v. 9. Makian ) Ajattele/ ihmisen opetus on ulconaisest makia/ ja hywin maistawa: mutta se turmele omantunnon.
v. 1. Mitta Jumalan Templi ) Täsä he Christicunnan sencaltaisilla säädyillä ulconaisest käsittäwät.

XI. Lucu .

NIjn myös/ että Jumala andoi cahdelle hänen todistajallens woiman cauwan ennusta/ v. 3.
jotca sijtte suurelda Pedolda tapettin/ joca ylös sywydestä astui/ v. 7.
Mutta he wircoisit jällens/ ja otettin ylös Taiwasen/ v. 11.
Ja mitä wijmein tapahdui/ cosca seidzemes Engeli Basunalla soitti/ v. 15.

Ilm 11:1 JA minulle annettin yxi ruoco nijncuin sauwa/ ja sanottin: nouse ja mitta Jumalan Templi ja Altari/ ja ne cuin sijnä cumartawat.
Ilm 11:2 Mutta syöxä sisälmäinen Chuori ulos Templistä/ ja älä sitä mitta: sillä se on pacanoille annettu/ ja he tallawat pyhä Caupungita caxiwijdettäkymmendä Cuucautta.
Ilm 11:3 JA minä annan cahdelle minun todistajalleni/ ja heidän pitä tuhannen/ caxi sata ja cuusikymmendä päiwä propheteraman/ säkeisä puetettuna.
Ilm 11:4 Nämät owat caxi öljypuuta/ ja caxi kyntilätä/ jotca maan Jumalan edesä seisowat.
Ilm 11:5 Ja jos jocu heitä tahto wahingoitta/ nijn tuli käy ulos heidän suustans/ ja syö heidän wihollisens. Ja jos jocu tahto heitä wahingoitta/ nijn hän tapetan.
Ilm 11:6 Näillä on woima Taiwasta sulkea/ ettei nijnä päiwinä/ joina he propheterawat/ sataman pidä. Ja heillä on woima wesiä werexi muutta/ ja lyödä maata caickinaisella widzauxella/ nijn usein cuin he tahtowat.
Ilm 11:7 JA cosca he heidän todistuxens lopettanet owat/ nijn se Peto/ joca astui ylös sywydest/ on heidän cansans sotiwa/ ja heitä woittawa ja tappawa.
Ilm 11:8 Ja heidän ruumins pitä macaman sen suuren Caupungin catuilla/ joca hengellisest cudzutan Sodoma ja Egypti/ cusa myös meidän HERram ristinnaulittu on.
Ilm 11:9 Ja muutamat sucucunnista/ ja Canssoista/ ja kielistä/ ja pacanoista/ pitä näkemän heidän ruumins colme päiwä ja puolen/ ja ei he salli heidän ruumitans haudata.
Ilm 11:10 Ja jotca maan päällä asuwat/ ne iloidzewat ja riemuidzewat heistä/ ja hercullisest eläwät/ ja lahjoja keskenäns lähettelewät: sillä nämät caxi Prophetat/ ahdistelit nijtä cuin maan päällä asuit.
Ilm 11:11 Ja colmen päiwän perästä ja puolen/ meni Jumalalda elämän Hengi heihin/ ja he seisoit jalgoillans/ ja suuri pelco tuli nijden päälle jotca heidän näit.
Ilm 11:12 Ja he cuulit suuren änen Taiwast sanowan heille: astucat tänne. Ja he astuit Taiwasen pilwesä/ ja heidän wihollisens näit heidän.
Ilm 11:13 Ja sillä hetkellä tapahdui suuri maanjäristys/ ja kymmenes osa Caupungist langeis maahan. Ja sijnä maanjäristyxes tapettin seidzemen tuhannen ihmisten nimi/ ja ne muut hämmästyit/ ja annoit cunnian Taiwan Jumalalle.
Ilm 11:14 Ja toinen Woi on edes mennyt/ cadzo/ colmas Woi pian tule.
Ilm 11:15 JA seidzemes Engeli Basunalla soitti/ ja suuret änet cuuluit Taiwasa/ sanoden: tämän mailman waldacunnat owat meidän HERrallem ja hänen Christuxellens tullet/ ja hän on hallidzewa ijancaickisest ijancaickiseen.
Ilm 11:16 Ja neljäcolmattakymmendä Wanhinda/ jotca Jumalan edes heidän istuimillans istuit/ langeisit caswoillens/ ja cumarsit Jumalata/ sanoden:
Ilm 11:17 Me kijtämme sinua HERra Caickiwaldias Jumala/ joca olet/ ja olit/ ja tulewa olet/ että sinä olet ottanut sinun suuren woimas hallitaxes/ ja pacanat owat wihastunet.
Ilm 11:18 Ja sinun wihas on tullut/ ja cuolluitten aica/ heitä duomitta: ja että sinun palweliais palcka maxetan/ Prophetain ja Pyhäin/ ja nijden jotca sinun nimes pelkäwät/ pienden ja suurten: ja cadottaman nijtä jotca maan turmellet owat.
Ilm 11:19 Ja Jumalan Templi aukeni Taiwasa/ ja hänen Testamentins Arcku nähtin hänen Templisäns/ ja tapahduit leimauxet/ ja änet/ ja pitkäiset/ ja maanjäristyxet/ ja suuret raket.

Vers. 3. Cahdelle minun todistajalleni ) Nämät owat caicki oikiat ja hywät opettajat/ jotca Jumalan sanan puhtana pitäwät/ Christityille lohdutuxexi.
v. 7. Peto ( On mailmallinen Pawi/ Infr.
v. 15.
v. 15. Seidzemes Engeli ) Täsä tule se mailmallinen Pawi: mutta cuitengin Christityt lohdutetan ennen/ sencaltaisia cauhistuxia wastan.

XII. Lucu .

NEljäs Näky: Cuinga hän näki yhden rascan waimon/ joca kitui/ ja piti synnyttämän/ v. 1.
Ja cuinga yxi suuri ruskia Draki tahdoi niellä hänen lapsens/ v. 3.
Mutta hän pelastettin lapsinens hänestä/ v. 6.
Ja se suuri Michael sodei hänen cansans/ ja paiscais hänen ulos Taiwasta/ v. 7.
Jonga edest Jumalata corkiasta ylistettin/ v. 10.
Cuitengin/ cosca Draki sen näki/ wainois hän wielä waimoa ja hänen siemendäns/ v. 13.
Mutta hän autettin taas hänestä/ v. 14.

Ilm 12:1 JA suuri ihme ilmestyi Taiwasa/ yxi waimo oli puetettu Auringolla/ ja Cuu hänen jalcains alla/ ja hänen pääsäns yxi Cruunu cahdestatoistakymmenestä tähdestä.
Ilm 12:2 Ja hän oli rascas/ ja huusi/ ja oli synnyttämisen kiwusa/ a kärsei synnyttäisäns suurta waiwa.
Ilm 12:3 JA toinen ihme nägyi Taiwasa/ cadzo/ suuri ruskia Draki/ jolla oli seidzemen päätä ja kymmenen sarwe/ ja hänen päisäns seidzemen Cruunua.
Ilm 12:4 Ja hänen pyrstöns weti colmannen osan Taiwan tähdistä/ ja heitti ne maan päälle.
Ilm 12:5 Ja se Draki seisoi waimon edesä/ joca oli synnyttämälläns/ että cosca hän olis synnyttänyt/ hän olis saanut syödä hänen lapsens. Ja hän synnytti poicalapsen/ joca oli caicki pacanat hallidzewa rautaisella widzalla. Ja hänen poicans temmattin Jumalan tygö/ ja hänen istuimens tygö.
Ilm 12:6 Ja se waimo pakeni corpeen/ cusa hänelle oli sia Jumalalda walmistettu/ sijnä ruokitta caxi sata ja cuusikymmendä päiwä.
Ilm 12:7 JA suuri sota tapahdui Taiwas/ Michael ja hänen Engelins sodeit Drakin cansa. Ja Draki sodei/ ja hänen Engelins.
Ilm 12:8 Ja ei he woittanet/ eikä heidän sians enämbi löytty Taiwas.
Ilm 12:9 Ja se suuri Draki/ se wanha mato/ joca Perkelexi ja Satanaxi cudzutan/ oli ulosheitetty: ja coco mailman pijrin wiettele/ ja hän oli maan päälle heitetty/ ja hänen Engelins olit myös hänen cansans sinne heitetyt.
Ilm 12:10 Ja minä cuulin suuren änen Taiwasa sanowan: nyt on autuus/ ja woima/ ja waldacunda/ ja wäki meidän Jumalam/ ja hänen Christuxens/ että se on ulosheitetty joca meidän weljeimme päälle yötä ja päiwä Jumalan edes candoi.
Ilm 12:11 Ja he owat hänen Caridzan weren cautta woittanet/ ja hänen todistuxens sanan tähden/ ja ei he heidän hengens cuoleman asti racastanet.
Ilm 12:12 Sentähden te Taiwat iloitcat/ ja jotca nijsä asutta. Woi maan ja meren asuwita: sillä Perkele astu alas teidän tygönne/ pitäin suurta wiha/ tieten hänelläns wähän aica olewan.
Ilm 12:13 JA sijttecuin Draki näki hänens maahan heitetyxi/ wainois hän sitä waimoa/ joca sen pojan synnytti.
Ilm 12:14 Ja sille waimolle annettin caxi sijpe/ nijncuin suuren Cotcan/ että hän olis corpeen hänen siaans lendänyt/ cusa hän elätetän ajan/ ja caxi aica/ ja puolen aica/ sen kärmen caswon edestä.
Ilm 12:15 Ja se kärme puuscais wettä suustans sen waimon jälken/ nijncuin cosken/ upottaxens händä.
Ilm 12:16 Mutta maa autti sitä waimoa/ ja awais suuns/ ja särpi sen weden/ jonga se Draki suustans puuscannut oli.
Ilm 12:17 Ja se Draki wihastui sen waimon päälle/ ja meni sotiman muiden cansa hänen siemenistäns/ jotca Jumalan käskyt kätkewät/ ja Jesuxen Christuxen todistuxen pitäwät.
Ilm 12:18 Ja hän seisoi meren sannalla.

Vers. 1. Yxi waimo ) Tämä waimo on Jumalan Seuracunda/ Christuxen Morsian/ joca Castes on Christuxen päällens pukenut/ wanhurscauden Auringon/ Gal. 3:27. v. eod. Cuu hänen jalcains alla ) se on/ hän cadzo ylön caicki nämät mailmalliset ja catowaiset.
v. 3. Draki ) Perkele.
v. 5. Poicalapsen ) Christuxen.
v. 7. Michael ) On myös Christus/ se suuri lijton Engeli.

XIII. Lucu .

SIjtte yhden Pedon seidzemellä päällä/ astuwan ylös merestä/ jolle Draki woimans andoi/ v. 1.
Se puhui paljo häwäistystä Jumalata wastan/ v. 5.
Wainois hänen Pyhiäns/ v. 7.
ja tuli corkiasti nijldä cunnioitetuxi/ jotca maan päällä asuwat/ v. 8.
Ja wielä toisen caxisarwisen Pedon/ nijncuin Caridzan/ ylös maasta astuwan/ v. 11.
joca caiken endisen Pedon woiman teki/ v. 12.
ja suurilla tunnustähdillä petti monda/ v. 13.
Käski tehdä endiselle Pedolle cuwan/ v. 14.
jolle hän hengen andoi/ v. 15.
ja ei andanut kenengän mitän ilman hänen merkitäns toimitta/ v. 16.

Ilm 13:1 JA minä näin Pedon merestä ylösastuwan/ jolla oli seidzemen päätä ja kymmenen sarwia/ ja hänen sarwisans kymmenen Cruunua/ ja hänen päisäns pilcan nimi.
Ilm 13:2 Ja se peto/ jonga minä näin/ oli Pardin muotoinen/ ja hänen jalcans olit nijncuin Carhun käpälät/ ja hänen suuns oli nijncuin Lejonin suu. Ja se Draki andoi sille woimans/ ja hänen istuimens/ ja suuren wäkens.
Ilm 13:3 Ja minä näin yhden hänen päistäns/ nijncuin se olis cuoliaxi haawoitettu ollut/ ja hänen cuolemahaawans parani. Ja coco mailman pijri ihmetteli sitä Petoa/ ja cumarsit Drakia/ joca Pedolle woiman andoi.
Ilm 13:4 Ja he cumarsit Petoa/ ja sanoit: cuca on tämän Pedon caltainen? Ja/ cuca woi sotia händä wastan?
Ilm 13:5 Ja hänelle annettin suu puhuaxens suuria ja pilckoja/ ja hänelle oli annettu woima/ että se hänellä pysyis caxiwijdettäkymmendä Cuucautta.
Ilm 13:6 Ja hän awais suuns pilckoja puhuman Jumalata wastan/ pilckaman hänen Nimiäns ja majans/ ja nijtä cuin Taiwas asuwat.
Ilm 13:7 Ja hänen sallittin sotia Pyhäin cansa/ ja woitta heitä. Ja hänelle annettin woima caickein sucucundain päälle/ ja Canssain/ ja kielden/ ja pacanain.
Ilm 13:8 Ja caicki/ jotca maasa asuwat/ cumarsit händä/ joiden nimi ei ole kirjoitettu Caridzan elämän kirjasa/ joca mailman algusta tapettu on.
Ilm 13:9 Jos jollakin corwa on/ se cuulcan.
Ilm 13:10 Joca fangeuteen wie/ se fangeuteen mene: ja joca miecalla tappa/ se miecalla tapetan. Täsä on Pyhäin kärsimys ja usco.
Ilm 13:11 JA minä näin toisen Pedon maasta ylösastuwan/ ja hänellä oli caxi sarwea nijncuin lamballa/ ja puhui nijncuin Draki.
Ilm 13:12 Ja se teki caiken sen endisen Pedon woiman/ sen nähden/ ja teki maan ja sen asuwaiset sitä ensimäistä Petoa cumartaman/ jonga cuolemahaawat parannet olit.
Ilm 13:13 Ja teke suuria ihmeitä/ että tulikin Taiwast lange hänen tecons cautta ihmisten eteen.
Ilm 13:14 Ja wiettele maan asuwita nijllä ihmeillä cuin hänen olit annetut Pedon edes tehdä/ ja sano maan asuwille/ että he tekisit Pedon cuwan/ jolla miecan haawa olis/ ja oli eläwäxi tullut.
Ilm 13:15 Ja se sallittin hänelle/ että hän sai hengen Pedon cuwalle anda/ ja että Pedon cuwa olis puhunut/ ja tehnyt että jocainen cuin ei Pedon cuwa cumarra/ pidäis tapettaman.
Ilm 13:16 Ja saatti caicki/ pienet ja suuret/ rickat ja köyhät/ wapat ja palweliat/ ottaman lijcamerkin oikiaan käteens taicka odzijns.
Ilm 13:17 Ja ettei kengän tainnut osta eikä myydä/ jolla ei se mercki ollut/ taicka Pedon nimi eli hänen nimens lucu. Täsä on wijsaus.
Ilm 13:18 Jolla on ymmärrys se laskecan Pedon lugun: sillä se on ihmisen lucu/ ja hänen lucuns on cuusi sata/ cuusikymmendä ja cuusi.

Vers. 1. Pedon ) Colmas woi oli Pawin cauhistus mailmallises menos. Tämä edellinen Peto on Romin Waldacunda/ cosca se wielä pacanalinen oli.
v. 3. Ja hänen cuolema haawans parani ) Imperium ad
v. 8. Joca mailman algusta tapettu on ) Ensin/ hänen cuwisans: sillä caicki uhrit cuin mailman algusta teurastetut owat/ owat awistanet tämän Jumalan Caridzan cuolemata/ ja uhria ristin päällä. Sijtte/ mitä sen cuoleman woimaan ja ansioon tule: sillä sen cuoleman ja uhramisen tähden owat caicki autuaxi tullet/ jotca mailman algusta autuaxi tullet owat.
v. 11. Toisen Pedon ) Tämä Peto on Pawicunda/ joca taas Romin Waldacunnan rakendanut on.
v. 15. Että hän sai hengen Pedon cuwalle anda ) Se on/ että se taita jotain toimitta/ eikä ole jocu cuollut cuwa: waan että hän hänen oikeudens ja wircans wahwana pitä.
v. 18. Cuusi sata ) Se on/ Cuusi sata/ cuusi kymmendä ja cuusi wuotta: nijn cauwan se mailmallinen Pawin walda pysy.

XIV. Lucu .

WIelä: Cuinga hän näki ensist/ yhden Caridzan seisowan Zionin wuorella monen tuhannen Pyhän cansa/ jotca sen edes lauloit/ etc. v. 1.
Sijtte yhden Engelin keskeldä Taiwasta lendäwän/ jolla ijancaickinen Evangelium oli/ etc. v. 6.
ja toisen/ joca sanoi: Babylon on langennut/ v. 8.
ja colmannen/ joca uhcais nijtä ijancaickisella waiwalla/ jotca Petoa ja sen cuwa rucoilit/ v. 9.
Nijn myös yhden änen nijden autuudest/ jotca HErrasa cuollet owat/ v. 13.
Ja yhden ihmisen Pojan caltaisen tulewan sirpillä/ jonga käskettin elo nijttä maan pääldä/ v. 14.
ja toisen/ jonga käskettin leicata wijnapuun oxia/ ja heittä Jumalan wihan cuurnaan/ v. 17.

Ilm 14:1 JA minä näin/ ja cadzo/ Caridza seisoi Zionin wuorella/ ja hänen cansans sata ja neljä wijdettäkymmendä tuhatta/ joilla oli heidän Isäns nimi kirjoitettu heidän odzisans.
Ilm 14:2 Ja minä cuulin änen Taiwasta/ nijncuin suuren Pitkäisen änen. Ja se äni/ jonga minä cuulin/ oli nijncuin candelen soittajain/ jotca heidän candeleitans soittawat.
Ilm 14:3 Ja weisaisit nijncuin utta wirttä istuimen edes/ ja neljän eläimen edes/ ja wanhinden. Ja ei yxikän woinut sitä wirttä oppia/ paidzi nijtä sata ja neljä wijdettäkymmendä tuhatta/ jotca maasta ostetut owat.
Ilm 14:4 Nämät owat ne/ jotca ei waimoin cansa ole saastutetut: sillä he owat neidzet/ ja seurawat Caridzata cuhunga hän mene. Nämät owat ihmisildä ostetut/ Jumalalle ja Caridzalle utisexi/
Ilm 14:5 Joiden suusa ei ole petosta löytty: sillä he owat ilman saastaisutta Jumalan istuimen edes.
Ilm 14:6 JA minä näin toisen Engelin lendäwän Taiwan keskidze/ jolla ijancaickinen Evangelium oli/ jota hänen pitä nijlle ilmoittaman cuin maan päällä asuwat/ ja caikille pacanoille ja Seuracunnille/ ja kielille/ ja Canssoille.
Ilm 14:7 Ja sanoi suurella änellä: peljätkät Jumalata ja andacat hänelle cunnia: Sillä hänen duomions hetki on tullut/ ja cumartacat sitä/ joca Taiwan ja maan ja meren ja wesilähtet teki.
Ilm 14:8 Ja toinen Engeli seurais/ sanoden: Langeis/ langeis Babylon/ se suuri Caupungi: Sillä hän oli hänen huorudens wijnalla caicki pacanat juottanut.
Ilm 14:9 Ja colmas Engeli seurais nijtä/ sanoden suurella änellä: jos jocu Petoa ja hänen cuwans cumarta/ ja otta sen merkin hänen odzahans taicka käteens.
Ilm 14:10 Sen pitä Jumalan wihan wijnasta juoman/ joca hänen wihans Calckin caattu on/ ja on selkiä/ ja händä pitä tulella ja tulikiwellä pyhäin Engelitten/ ja Caridzan edes waiwattaman.
Ilm 14:11 Ja heidän waiwans sawu pitä ijancaickisest ijancaickiseen ylösastuman. Ja ei heillä ole lepoa päiwällä eikä yöllä/ cuin Petoa ja hänen cuwans cumartawat: ja jos jocu on hänen nimens merkin ottanut.
Ilm 14:12 Täsä on Pyhäin kärsimys: Täsä ne owat jotca Jumalan käskyt ja Jesuxen uscon pitäwät.
Ilm 14:13 JA minä cuulin änen Taiwasta minulleni sanowan: kirjoita/ Autuat owat ne cuollet/ jotca tästälähin HERrasa cuolewat/ Ja/ Hengi sano: heidän pitä lewämän heidän töistäns: sillä heidän tecons noudattawat heitä.
Ilm 14:14 JA minä näin/ ja cadzo/ walkia pilwi/ ja pilwen päällä istui ihmisen Pojan muotoinen/ jonga pääsä oli cullainen Cruunu/ ja teräwä sirppi hänen kädesäns.
Ilm 14:15 Ja toinen Engeli läxi Templist/ huutain suurella änellä sen pilwen päällä istuwaisen tygö: siwalla sirpilläs ja leicka: sillä sinulle tuli hetki leicataxes/ ja elo on maan päällä cuiwaxi tullut.
Ilm 14:16 Ja se joca pilwen päällä istui/ siwalsi sirpilläns maan pääldä/ ja maa tuli leicatuxi.
Ilm 14:17 JA toinen Engeli läxi Templist/ joca Taiwas on/ jolla myös teräwä sirppi oli.
Ilm 14:18 Ja toinen Engeli läxi Altarista/ jolla oli woima tulen päälle/ ja huusi suurella änellä sen tygö jolla se teräwä sirppi oli/ ja sanoi: siwalla sinun teräwällä sirpilläs ja leicka ne wijnaoxan wersot maan pääldä: sillä hänen marjans owat kypsynet.
Ilm 14:19 Ja se Engeli siwalsi teräwällä sirpilläns maan päälle/ ja nijtti maan wijnamäen/ ja heitti ne Jumalan wihan suureen cuoppan.
Ilm 14:20 Ja se cuoppa poljettin ulcona Caupungista/ ja weri cuopasta ulospursui/ haman Orihten suidzin asti/ tuhannen ja cuusi sata wacomitta.

Vers. 1. Caridza/ etc. ) Tällä nägyllä taas Christityitä lohdutetan/ että sencaltaiset cauhistuxet pitä Evangeliumin cautta poistuleman.
v. 4. He owat neidzet ) Se on: he tundewat ainoastans Christuxen heidän yljäxens/ ja carttawat caicke epäjumalan palwelusta: joca se saastaisus eli huoruus on/ cuin täsä puhutan.
v. 14. Ja teräwä sirppi on hänen kädesäns ) Duomion cuwa.

XV. Lucu .

WIjdes Näky: cuinga hän oli nähnyt seidzemen Engelitä/ seidzemen wijmeisen waiwan cansa/ v. 1.
Sijtte yhden clasisen meren/ ja ne Pyhät jotca olit Pedost woiton saanet/ seisowan sen päällä/ ja laulawan Jumalalle caunist kijtoswirttä/ v. 2.
Ja taas/ cuinga nijlle seidzemelle Engelille annettin täynäns maljat Jumalan wiha/ v. 5.

Ilm 15:1 JA minä näin toisen merkin Taiwasa/ joca suuri ja ihmellinen oli. Seidzemen Engelitä/ joilla ne seidzemen wijmeistä widzausta olit: Sillä nijllä on Jumalan wiha täytetty.
Ilm 15:2 Ja minä näin nijncuin clasisen meren/ tulella secoitetun/ ja ne jotca Pedosta woiton saanet olit/ ja hänen cuwastans ja hänen merkistäns/ ja hänen nimens luguista/ seisowan se clasisen meren päällä.
Ilm 15:3 Ja pidit Jumalan candeletta/ ja weisaisit Mosexen ja Jumalan palwelian wirttä/ ja Caridzan wirttä/ sanoden: Suuret ja ihmelliset owat sinun tecos/ HERra Jumala Caickiwaldias/ oikiat ja totiset owat sinun ties sinä Pyhäin Cuningas.
Ilm 15:4 Cuca ei pelkä sinua HERra/ ja sinun Nimes ylistä? Sillä sinä yxinäns laupias olet/ ja caicki pacanat tulewat/ ja sinun caswos edesä cumartawat/ että sinun duomios julistetut owat.
Ilm 15:5 SIjtte näin minä/ ja cadzo/ Todistuxen majan Templi awattin Taiwasa.
Ilm 15:6 Ja Templistä läxit ne seidzemen Engelitä/ joilla ne seidzemen widzausta olit/ puetetut puhtalla ja kirckalla lijnawaattella/ ja wyötetyt rinnoilda/ cullaisilla wöillä.
Ilm 15:7 Ja yxi nijstä neljästä eläimestä andoi nijlle seidzemelle Engelille seidzemen cullaista malja Jumalan wiha täynäns/ joca elä ijancaickisest ijancaickiseen.
Ilm 15:8 Ja se Templi täytettin sawusta/ Jumalan cunniasta/ ja hänen woimastans/ ja ei yxikän woinut Templijn sijhen asti mennä/ cuin ne seidzemen Engelin widzausta täytetyxi tulit.

Vers. 1. Seidzemen Engelitä ) Nämät owat caicki ne Saarnajat ja Opettajat/ jotca Evangeliumi saarnawat Peto ja sen cauhistuxia wastan

XVI. Lucu .

CUinga ne (seidzemen Engelitä ) saawat käskyn caata heidän maljojans/ ja mitkä waiwat sijtä seurawat/ v. 1.
Sekä/ cuinga colme saastaista henge/ nijncuin sammacot/ Pedon suusta lähtewät/ v. 13.

Ilm 16:1 JA minä cuulin suuren änen Templistä/ nijlle seidzemelle Engelille sanowan/ mengät ja wuodattacat ne Jumalan wihan maljat maan päälle.
Ilm 16:2 JA ensimäinen Engeli meni/ ja wuodatti maljans maan päälle. Ja nijden ihmisten päälle tuli pahat ja häijyt haawat/ joilla Pedon mercki oli/ ja nijlle jotca sen cuwa cumarsit.
Ilm 16:3 JA toinen Engeli wuodatti maljans mereen/ ja se tuli nijncuin cuollen weri/ ja caicki eläwäiset sielut cuolit meresä.
Ilm 16:4 JA colmas Engeli wuodatti maljans ojihin/ ja wesilähteisin/ jotca werexi tulit.
Ilm 16:5 Ja minä cuulin sen Engelin sanowan: HERra sinä olet wanhurscas/ joca olet/ ja joca olit: ja Pyhä/ ettäs nämät duomidzet:
Ilm 16:6 Sillä he owat Pyhäin ja Prophetain weren wuodattanet/ ja sinä annoit heille werta juoda: sillä he owat sen ansainnet.
Ilm 16:7 Ja minä cuulin toisen Engelin Altarista sanowan: Ja HERra Caickiwaldias Jumala/ sinun duomios owat totiset ja oikiat.
Ilm 16:8 JA se neljäs Engeli wuodatti maljans Auringohon/ ja hänelle annettin ihmisiä waiwata heldellä/ tulen cautta.
Ilm 16:9 Ja ihmiset tulit palawaxi sijtä suuresta heldestä/ ja pilckaisit Jumalan nime/ jolla nijden widzausten päälle woima oli/ ja ei tehnet parannusta synneistäns/ andaxens hänelle cunniata.
Ilm 16:10 JA wijdes Engeli wuodatti maljans/ sen Pedon istuimelle/ ja hänen waldacundans tuli pimiäxi/ ja he pureskelit heidän kielens ricki kiwuillans:
Ilm 16:11 Ja pilckaisit Jumalata Taiwasta/ heidän kipuns ja haawains tähden/ ja ei tehnet parannusta heidän tegoistans.
Ilm 16:12 JA cuudes Engeli wuodatti maljans/ sen suuren wirran Euphratin päälle/ ja sen wesi cuiwui/ että tie olis walmistettu idäisille Cuningaille.
Ilm 16:13 Ja minä näin sen Drakin suusta/ ja sen Pedon suusta/ ja sen wäärän Prophetan suusta/ lähtewän colme riettaista Henge/ sammackoin muotoista:
Ilm 16:14 Sillä he owat Perkeleitten Henget/ jotca ihmeitä tekewät/ ja menewät Cuningasten tygö maan päälle/ ja coco mailman pijrin päälle/ cocoman heitä sotaan/ sinä suurna Caickiwaldian Jumalan päiwänä.
Ilm 16:15 Cadzo/ minä tulen nijncuin waras: Autuas on se joca walwo ja kätke waattens/ ettei hän alasti waella/ ja ettei hänen häpiätäns nähdäis.
Ilm 16:16 Ja hän on coonnut heitä sijhen siaan/ joca Ebreaxi Harmageddon cudzutan.
Ilm 16:17 JA seidzemes Engeli wuodatti maljans ilmahan ja Taiwasta läxi suuri äni/ istuimesta/ joca sanoi: Se on tehty.
Ilm 16:18 Ja änet tulit/ ja Pitkäiset/ ja leimauxet ja suuri maanjäristys tapahtui/ jonga caltaista ei ole ollut sijttecuin ihmiset tulit maan päälle/ sencaltainen suuri maanjäristys.
Ilm 16:19 Ja se suuri Caupungi tuli colmexi osaxi/ ja pacanain Caupungit langeisit. Ja se suuri Babylon muistettin Jumalan edes/ että hän annais hänelle wijnacalkin/ hänen hirmuisen wihans wijnasta.
Ilm 16:20 Ja caicki luodot pakenit/ ja ei yhtän wuorta löytty.
Ilm 16:21 Ja suuri raje nijncuin leiwiskän rascaus/ langeis alas Taiwasta ihmisten päälle. Ja ihmiset pilckaisit Jumalata raken widzauxen tähden: sillä sen widzaus oli sangen suuri.

Vers. 13. Sammackoin muotoista ) Owat ne kielikellot jotca wielä tänäpänäkin Förstein tykönä liehacoidzewat/ ja Evangeliumita wastan pullicoidzewat/ mutta ei he cuitengan saa mitän aicoin.
v. 16. Harmageddon ) Owat duomitut sotiat/ kirottu sodan warustus/ eli onnetoin sotawäki: Herem ja Gad.

XVII. Lucu .

CUudes Näky: Cuinga yxi Engeli näytti hänelle yhden suuren porton/ jota maan Cuningat maannet owat/ v. 1.
joca istui weren carwaisen Pedon päällä/ v. 3.
Callist caunistettuna/ v. 4.
Ja oli juopunut Christuxen Martyreitten werestä/ v. 6.
Ja cuinga hän sanoi hänelle/ mitä se Peto ja portto awisti/ v. 7.
Sekä heidän sotans Caridzan cansa/ ja heidän loppuns/ v. 14.

Ilm 17:1 JA tuli yxi nijstä seidzemestä Engeleistä/ joilla ne seidzemen malja olit/ ja puhui minun cansani/ ja sanoi minulle: tule/ minä osotan sinulle sen suuren porton duomion/ joca paljoin wetten päällä istu.
Ilm 17:2 Jonga cansa maan Cuningat hauristellet owat/ ja ne jotca maan päällä asuwat/ owat hänen huorudens wijnasta juopunet.
Ilm 17:3 Ja hän wei minua Hengesä corpeen. Ja minä näin waimon istuwan weren carwaisen Pedon päällä täynäns pilckanimejä/ jolla oli seidzemen päätä ja kymmenen sarwe.
Ilm 17:4 Ja se waimo oli waatetettu Purpuralla/ ja weren carwaisella/ ja cullalla oli cullattu ja calleilla kiwillä ja Pärlyillä/ ja piti kädesäns cullaisen maljan cauhistusta täynäns/ ja hänen huorudens riettautta.
Ilm 17:5 Ja hänen odzasans oli nimi kirjoitettu: Salaus se suuri Babylon/ huoruden Äiti/ ja caiken cauhistuxen maan päällä.
Ilm 17:6 Ja minä näin sen waimon juopununna/ Pyhäin ja Jesuxen todistajain werestä. Ja minä ihmettelin suurest/ cosca minä sen näin.
Ilm 17:7 JA se Engeli sanoi minulle/ mixi sinä ihmettelet? Minä sanon sinulle sen waimon salaisutta/ ja sijtä Pedosta joca händä canda/ jolla on seidzemen päätä ja kymmenen saarwe.
Ilm 17:8 Se Peto jongas näit/ on ollut/ ja ei ole/ ja se on jällens sywydest ylöstulewa/ ja pitä cadotuxeen menemän/ ja ne ihmettelewät jotca maan päällä asuwat/ joidenga nimet ei ole elämän Kirjasa mailman algusta kirjoitetut/ cosca he sen Pedon näkewät joca oli/ ja ei ole/ waicka hän cuitengin on.
Ilm 17:9 Ja täsä on mieli johonga wijsaus tarwitan. Ne seidzemen päätä owat seidzemen wuorta/ joidenga päällä se waimo istu/ ja ne owat seidzemen Cuningasta.
Ilm 17:10 Wijsi owat langennet/ ja yxi on/ ja toinen ei ole wielä tullut/ ja cosca hän tule/ nijn hänen pitä wähän aica pysymän/
Ilm 17:11 Ja se Peto joca oli/ ja ei ole/ se on cahdexas/ ja on nijstä seidzemest/ ja mene cadotuxeen.
Ilm 17:12 Ja ne kymmenen sarwea/ jotcas näit/ owat kymmenen Cuningasta/ jotca ei wielä waldacunda saanet ole/ mutta nijncuin Cuningat saawat woiman yhdelle hetkelle sen Pedon cansa.
Ilm 17:13 Näillä on yxi neuwo/ ja he andawat sille Pedolle heidän woimans ja wäkens.
Ilm 17:14 Nämät sotiwat Caridzan cansa/ ja Caridza on heidän woittawa: Sillä hän on caickein HERrain HERra/ ja caickein Cuningasten Cuningas/ ja hänen cansans/ cudzutut uloswalitut ja uscolliset.
Ilm 17:15 JA hän sanoi minulle/ ne wedet jotcas näit/ cusa se portto päällä istu/ owat Canssat ja joucot/ ja pacanat ja kielet.
Ilm 17:16 Ja ne kymmenen sarwea/ jotca sinä Pedosa näit/ ne pitä sitä porttoa wihaman/ ja pitä hänen häwittämän/ ja alastomaxi tekemän/ ja heidän pitä syömän hänen lihans/ ja sen tulella polttawat/
Ilm 17:17 Sillä Jumala on andanut heidän sydämihins/ että he hänen suosions jälken tekewät/ ja että he sen yhdest tahdost tekewät/ ja andawat heidän waldacundans Pedolle sijhenasti cuin Jumalan sanat täytetyxi tulewat.
Ilm 17:18 Ja se waimo jonga sinä näit/ on se suuri Caupungi/ jolla on walda maan Cuningasten päälle.

Vers. 1. Suuren porton ) Täsä näytetän Romin Kircko/ hänen tilasans/ ja menosans/ joca duomittaman pitä. v. eod. Paljoin wetten ) Infr.
v. 15.
v. 3. Weren carwaisen Pedon ) Romin waldacunnan.
v. 8. On ollut/ ja ei ole/ etc. ) Romin waldacunda on/ ja cuitengin ei mitän ole: Sillä ei se ole coco waldacunda: waan langemisen jälken Pawilda yxi osa rakettu.
v. 10. Wijsi ) Itä päin Grekin maalla. v. eod. Yxi on: Se on: Saxan maa. v. eod. Toinen ) Se on: Hispania.
v. 11. Cahdexas ) Romi eli Italia.
v. 12. Kymmenen Cuningasta ) Ne owat ne muut Cuningat/ nijncuin Ungeris/ Bemis/ Puolas/ Franckrijkis.
v. 16. Hänen häwittämän ) Ne pitäwät Pawin cansa ja warjelewat händä: mutta he ryöstäwät hänen/ nijn että hänen pitä alastomaxi tuleman ja tawaroistans pääsemän. Defensores Papae,

XVIII. Lucu .

SIjtte cuinga hän toisen Engelin näki/ joca huusi täydellä curculla: Langennut/ langennut on se suuri Babylon/ etc. v. 1.
Ja hän cuuli änen Taiwast/ joca neuwoi Jumalan Canssa/ Babylonist lähtemän/ ettei he tulis osallisexi hänen waiwoistans/ v. 4.
Joca myös hänen rangaistuxens julisti/ v. 5.
Nijn myös/ cuinga maan Cuningat/ v. 9.
Cauppamiehet/ v. 11.
Laewan haldiat ja haaxi miehet piti hänen langemistans walittaman ja sureman/ v. 17.
Mutta Taiwas/ P. Prophetat ja Apostolit piti riemuidzeman sijtä/ v. 20
Jonga toinen Engeli taas yhdellä merkillä wahwisti/ v. 21.

Ilm 18:1 JA sijtte näin minä toisen Engelin alastulewan Taiwast/ jolla oli woima/ ja maa walistui hänen kirckaudestans.
Ilm 18:2 Ja hän huusi wäellä ja suurella änellä/ ja sanoi: langennut on/ langennut on se suuri Babylon/ ja on tullut Perkeleitten asumasiaxi/ ja caickein rietasten Hengein kätköxi/ ja caickein rietasten ja tylkiäin linduin kätköxi:
Ilm 18:3 Sillä hänen huorudens wihan wijnasta owat caicki pacanat juonet/ ja Cuningat maan päällä owat hänen cansans hauristellet/ ja cauppamiehet maan päällä owat ricastunet hänen suurista hecumistans.
Ilm 18:4 JA minä cuulin toisen änen Taiwasta sanowan: Te minun Canssani/ mengät ulos hänestä/ ettet te hänen synneistäns osallisexi tulis/ ettet te myös jotakin hänen widzauxistans sais.
Ilm 18:5 Sillä hänen syndins owat ulottunet haman Taiwasen asti: ja Jumalan muista hänen wäärydens.
Ilm 18:6 Maxacat hänelle/ nijncuin hängin maxoi teille/ ja kertoicat hänelle caxikertaisest hänen töidens jälken. Ja millä Calkilla hän teille sisälle pani/ nijn sisälle pangat hänelle taas caxikertaisest.
Ilm 18:7 Nijn paljo cuin hän idzens cunnialisexi teki/ ja coreili/ nijn hänelle myös sisälle pangat waiwa ja itcua. Sillä hän sano sydämesäns: minä istun ja olen Drötningi ja en leski/ ja en minä itcua näe.
Ilm 18:8 Sentähden pitä hänen widzauxens yhtenä päiwänä tuleman: Cuolema/ itcu ja nälkä/ ja hän pitä tulella poldettaman: Sillä HERra Jumala on wäkewä/ joca hänen duomidze.
Ilm 18:9 JA händä pitä itkettämän/ ja Cuningat maan päällä parcuwat händä/ jotca hänen cansans hauristelit ja hecumas elit/ cosca he hänen palons sawun näkewät.
Ilm 18:10 Ja pitä taambana seisoman hänen waiwans pelgon tähden/ ja sanoman: Woi/ Woi sitä suurta Caupungita Babyloniata/ sitä wäkewätä Caupungita:
Ilm 18:11 Sillä yhdellä hetkellä tuli sinun Duomios. Ja cauppamiehet maan päällä itkewät ja murehtiwat idzelläns/ ettei kengän enämbi heidän calujans osta:
Ilm 18:12 Culda ja hopiacaluja/ ja calleita kiwiä ja Pärlyjä/ ja calleita waatteita/ ja Purpurata ja Silckiä/ ja Rosunpunaista/ ja caickinaisia callita puita/ ja caickinaisia astioita/ Elephantin luista/ ja caickinaisia astioita callimmista puista/ ja waskesta/ ja raudasta/ ja marmorista/
Ilm 18:13 Ja Caneli/ ja hywin hajullisi/ ja woidetta/ ja Pyhä sawua ja wijna/ ja Öljyä/ ja sämbylitä/ ja nisuja/ ja carja/ lambaita/ ja Orihita/ rattaita/ ja ruumita/ ja ihmisten sieluja.
Ilm 18:14 Ja hedelmät joita sinun sielus himoidze/ owat sinulda paennet/ ja caicki cuin lihawat ja caunit olit/ ne owat sinusta poisoljennet/ ja et sinä heitä sillen löydä.
Ilm 18:15 Näiden caluin cauppamiehet/ jotca hänestä ricastunet owat/ pitä taambana seisoman hänen waiwans pelgon tähden/ itkemän/ murehtiman/ ja sanoman:
Ilm 18:16 Woi/ Woi sitä suurta Caupungita/ joca puetetttu oli Silkillä ja Purpuralla/ ja Rosunpunaisella/ ja Cullalla yldäcullattu/ ja callilla kiwillä/ ja Pärlyillä:
Ilm 18:17 Sillä yhdellä hetkellä owat sencaltaiset rickaudet häwitetyt.
Ilm 18:18 Ja caicki hahdenhaldiat/ ja caicki haaxiwäke/ jotca laiwoisa asuwat/ ja merimiehet/ ja jotca merellä waeldawat/ seisoit taambana: Ja huusit/ cosca he sawun hänen palostans näit/ ja sanoit: Cuca on tämän suuren Caupungin werta?
Ilm 18:19 Ja he heitit mulda päidens päälle/ huusit/ itkit ja murehdit/ sanoden: Woi/ Woi sitä suurta Caupungita/ josa caicki ricastunet owat/ joilla laiwat meresä olit/ hänen caluistans: Sillä yhdellä hetkellä on hän häwitetty.
Ilm 18:20 IHastu Taiwas hänestä ja te pyhät Apostolit ja Prophetat: Sillä Jumala duomidze teidän duomion hänen päällens.
Ilm 18:21 Ja yxi wäkewä Engeli ylösnosti isoin kiwen/ nijncuin myllynkiwen/ ja heitti sen mereen/ ja sanoi: Näin wäkisin pitä se suuri Caupungi Babylon poisheitettämän ja ei händä pidä enämbi löyttämän.
Ilm 18:22 Ja candelein soittajain/ ja laulajain/ ja huiluin/ ja Basunan soittajain äni/ ei pidä enämbi sinusa cuuluman/ ja jocainen wircamies mistä custakin wirasta/ ei pidä enämbi sinusa löyttämän. Ja myllyn äni ei pidä enämbi sinusa cuuluman.
Ilm 18:23 Ja kyntilän walkeus ei pidä sinusa walistaman. Ja yljän ja morsiamen äni/ ei pidä enämbi sinusa cuuluman/ Sillä sinun cauppamiehes olit Päämiehet maan päällä/ ja sinun noitumises cautta owat caicki pacanat exynet: Ja hänesä on Prophetain ja Pyhäin weri löytty/ ja caickein nijden jotca maan päällä tapetut owat.

Ver. 2. Langennut on/ langennut on ) Se on se riemuhuuto Pawin langemuxen tähden.
v. 3. Hercuistans ) Eli wastahacoisudestans.

XIX. Lucu .

WIelä/ cuinga hän cuuli suuren joucon Taiwasa iloidzewan ja kijttäwän Jumala/ että hän oli andanut sen Babylonian porton saada rangaistuxens/ v. 1.
Ja toisen/ joca myös iloidzi että Caridzan häät olit tullet/ v. 6.
Nijn myös sen Engelin/ joca sanoi ne autuaxi jotca sijhen cudzutut olit/ v. 9.
Ja cosca Johannes tahdoi rucoilla händä/ esti hän sen/ ja käski hänen rucoilla Jumalata/ v. 10.
Sijtte näki hän Jumalan Pojan walkian hewoisen päällä/ Taiwan joucolla sotaan warustetun/ v. 11.
Ja cuinga Peto tuli händä wastan/ v. 19.
Joca fangittin ja paiscattin sijhen mereen joca tulesta ja tulikiwestä pala/ v. 20.

Ilm 19:1 SIjtte cuulin minä suuren änen nijncuin paljolda Canssalda Taiwas/ sanowan: Halleluja. Autuus ja ylistys/ cunnia ja woima olcon meidän HERran Jumalan.
Ilm 19:2 Sillä hänen Duomions owat totiset ja wanhurscat/ että hän on sen suuren porton duominnut/ joca huorudellans maan turmeli/ ja on hänen palwelians weren sen kädestä costanut.
Ilm 19:3 Ja taas he sanoit: Halleluja. Ja se sawu ylöskäwi ijancaickisest ijancaickiseen.
Ilm 19:4 Ja ne neljä colmattakymmendä wanhinda/ ja ne neljä eläindä maahan langeisit/ ja cumarsit Jumalata istuimella istuwaista/ ja sanoit: Amen/ Halleluja.
Ilm 19:5 Ja yxi äni cuului istuimesta/ sanoden: Kijttäkät meidän Jumalatam caicki hänen palwelians/ ja caicki jotca händä pelkätte/ sekä pienet/ että suuret.
Ilm 19:6 JA minä cuulin paljon Canssan änen/ ja nijncuin suuren weden änen/ ja nijncuin suurten Pitkäisten änet/ jotca sanoit: Halleluja. Sillä Caickiwaldias Jumala meidän HERram on waldacunnan omistanut.
Ilm 19:7 Iloitcam ja riemuitcam/ ja andacam cunnia hänelle: sillä Caridzan häät owat tullet/ ja sen emändä walmisti idzens.
Ilm 19:8 Ja hänen annettin hänens puke puhtalla ja kijldäwällä Silkillä ( joca Silcki on Pyhäin wanhurscaus )
Ilm 19:9 Ja hän sanoi minulle: Kirjoita/ autuat owat ne jotca owat Caridzan ehtoliselle cudzutut. Ja hän sanoi minulle: Nämät Jumalan sanat owat totiset.
Ilm 19:10 Ja minä langeisin hänen jalcains eteen händä cumartaman. Mutta hän sanoi minulle: Cadzo/ ettes sitä tee/ minä olen sinun/ ja sinun weljeis cansapalwelia/ ja nijden joilla Jesuxen todistus on: Cumarra Jumalata ( Sillä Jesuxen todistus on Prophetian Hengi. )
Ilm 19:11 JA minä näin Taiwan awatuxi/ ja cadzo/ yxi walkia Orih/ ja se joca sen päällä istui/ cudzuttin uscollisexi ja totisexi/ ja hän duomidze/ ja soti wanhurscaudella.
Ilm 19:12 Ja hänen silmäns owat nijncuin tulen liecki/ ja hänen pääsäns on monda Cruunua/ ja hänellä oli kirjoitettu nimi/ jota ei kengän tiennyt/ waan hän idze.
Ilm 19:13 Ja hän oli waatetettu werellä prijscotetulla waattella. Ja sen nimi cudzutan Jumalan sanaxi.
Ilm 19:14 Ja ne sotawäet cuin Taiwasa owat/ seuraisit händä walkeilla hewoisilla/ waatetetut walkialla puhtalla Silkillä.
Ilm 19:15 Ja hänen suustans uloskäwi caxiteräinen miecka/ jolla hänen pitä pacanoita lyömän/ joita hän on hallidzewa rautaisella widzalla. Ja hän on polkewa Caickiwaldian Jumalan hirmuisen wihan wijnacuopan.
Ilm 19:16 Ja hänellä on waatteisans nimi näin kirjoitettu: Cuningasten Cuningas ja caickein Herrain HERra.
Ilm 19:17 JA minä näin yhden Engelin seisowan Auringos/ joca huusi suurella änellä/ ja sanoi caikille linnuille jotca Taiwan alla lendäwät:
Ilm 19:18 Tulcat ja coconducat sen suuren Jumalan ehtoliselle/ syömän Cuningasten liha ja Päämiesten liha/ ja wäkewitten liha/ ja Orhitten liha/ ja nijllä ajawaisten/ ja caickein wapain liha/ ja palwelioitten/ sekä pienden että suurten liha.
Ilm 19:19 JA minä näin sen Pedon/ ja maan Cuningat/ ja heidän sotawäkens coottuna sotiman sen cansa/ joca Orhin päällä istui/ ja myös hänen sotawäkens.
Ilm 19:20 Ja se Peto otettin kijnni/ ja wäärä Propheta hänen cansans/ joca nijtä ihmeitä hänen edesäns teki/ joilla hän nijtä wietteli cuin Pedon merkin otit/ ja jotca Pedon cuwa cumarsit. Nämät caxi owat eläwäldä tuliseen järween heitetyt/ joca tulikiwestä paloi.
Ilm 19:21 Ja ne muut tapettin sen miecalla joca sen suusta uloskäwi cuin Orhin päällä istui/ ja caicki linnut rawittin heidän lihastans.

Vers. 10. Cumarra Jumalata ) Cadzo sitä cuin on kirjoitettu wijmeisen Lugun perän.
v. 9.
v. 13. Jumalan sanaxi ) Jumalan sana woitta Pawin warjelus herrat/ ei heidän auta mitän heitäns warjeleman.

XX. Lucu .

WIelä/ näki hän yhden Engelin tulewan Taiwasta/ joca sitoi sen wanhan Drakin/ Perkelen/ tuhannexi wuodexi/ v. 1.
Ja että pyhillä Christuxen palwelioilla oli sillä wälillä walda/ ja hallidzit hänen cansans/ v. 4.
Sijtte pääsi Draki taas wallallens/ ja herätti Gogin ja Magogin Pyhäin leiriä wastan/ v. 7.
Mutta HERra häwitti ne/ ja paiscais Drakin palawaiseen mereen/ v. 9.
Wijmein tuli wijmeinen duomio/ cuollet nousit ylös/ ja duomittin Kirjain jälken/ nijncuin he elänet olit/ v. 11.

Ilm 20:1 JA minä näin yhden Engelin astuwan alas Taiwasta/ jolla oli sywyden awain/ ja suuri cahle oli hänen kädesäns.
Ilm 20:2 Ja hän otti Drakin kijnni/ sen wanhan madon/ joca on Perkele ja Satan/ ja sidoi hänen tuhannexi wuodexi.
Ilm 20:3 Ja heitti hänen sywyteen/ ja sulki hänen ja lukidzi pääldä/ ettei hänen enämbi pidäis pacanoita wiettelemän/ sijhenasti cuin tuhannen wuotta culu/ ja sijtte pitä hän wähäxi hetkexi päästettämän.
Ilm 20:4 JA minä näin istuimet/ ja he istuit nijden päällä/ ja heille annettin duomio/ ja nijden sielut jotca Jesuxen todistuxen ja Jumalan sanan tähden mestatut olit/ ja jotca ei Petoa cumartanet/ eikä hänen cuwansa/ ja ei ottanet hänen merckiäns heidän odzijns taicka käsijns/ nämät elit ja hallidzit Christuxen cansa tuhannen wuotta.
Ilm 20:5 Mutta ne muut ei cuolluista wirgonnet/ sijhenasti cuin tuhannen ajastaica cului. Tämä on ensimäinen ylösnousemus.
Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se/ jolla on osa sijnä ensimäises ylösnousemises. Nijden päälle ei ole toisella cuolemalla yhtän woima: Waan he tulewat Jumalan ja Christuxen Papixi/ ja hallidzewat hänen cansans tuhannen wuotta.
Ilm 20:7 JA cosca tuhannen wuotta culunet owat/ nijn Satan päästetän fangiudestans/ ja hän mene pacanoita wiettelemän/ jotca neljällä maanculmalla owat/ Gogi ja Magogi/ että hän heitä sotaan cocois/ joidenga lucu on nijncuin meren sanda.
Ilm 20:8 Ja he astuit maan awaruden päälle/ ja pijritit nijden Pyhäin leirit/ ja rackan Caupungin.
Ilm 20:9 Ja tuli langeis Jumalalda Taiwasta/ ja söi heidän.
Ilm 20:10 Ja se Perkele joca heitä wietteli/ heitettin tuliseen ja tulikiwiseen järween/ josa sekä se Peto että se wäärä Propheta oli/ ja pitä waiwattaman päiwä ja yötä ijancaickisest ijancaickiseen.
Ilm 20:11 Ja minä näin suuren walkian istuimen/ ja sen päällä istuwan/ jonga caswon edestä maa ja Taiwas pakeni/ ja ei heille löytty sia.
Ilm 20:12 Ja minä näin ne cuollet/ sekä suuret että pienet/ seisowan Jumalan caswon edes/ ja Kirjat awattin/ ja toinen Kirja awattin/ joca on elämän/ ja cuollet duomittin nijstä kirjoituxista cuin Kirjoisa kirjoitetut olit/ heidän töidens jälken.
Ilm 20:13 Ja meri annoi ne cuollet cuin hänesä olit/ ja cuolema ja Helwetti annoi ne cuollet cuin heisä olit/ ja ne duomittin/ jocainen heidän töidens jälken.
Ilm 20:14 Ja cuolema ja Helwetti heitettin tuliseen järween. Tämä on se toinen cuolema.
Ilm 20:15 Ja joca ei löytty elämän Kirjasa kirjoitetuxi/ se tuliseen järween heitettin.

Vers. 2. Tuhannexi wuodexi ) Nämät tuhannen wuotta silloin aljettin/ cosca tämä Kirja tehtin: Sillä Turcki tuli äsken tuhannen wuoden perästä. Sillä wälillä owat Christityt pysynet/ ja ilman Perkelen suosiota hallinnet. Mutta nyt tahto Turcki tulla Pawin awuxi ja häwittä Christityt/ ettei muutoin auta.
v. 7. Gogi ja Magogi ) Nämät owat Turkit/ jotca owat tullet Tartareista/ ja nijstä jotca ruskeixi Judalaisixi cudzutan.

XXI. Lucu .

SEidzemes ja wijmeinen Näky/ cuinga hän näki caicki cappalet vdistettawan/ v. 1.
Erinomaisest Uden Jerusalemin/ nijncuin morsiamen miehellens walmistetuxi/ v. 2.
Ja on cuullut Jumalalda mikä cunnia ja riemu sijnä on olewa/ v. 3.
Ja cutca sijtä osallisexi tulewat eli ei/ v. 6.
ja 26. Sijtte/ cuinga yxi Engeli on hänen wienyt corkialle wuorelle/ ja osottanut caiken Caupungin tilan/ hänen muurins/ owens/ lawiuden ja pituden/ sekä hänen perustuxens/ catuns/ Templins ja suuret tawarans/ v. 9.
etc.

Ilm 21:1 JA minä näin vden Taiwan ja vden maan: sillä endinen maa catois/ ja ei meri sillen ole.
Ilm 21:2 Ja minä Johannes näin sen pyhän Caupungin/ vden Jerusalemin alasastuwan Taiwasta/ Jumalalda walmistetun/ nijncuin morsiamen caunistetun hänen miehellens.
Ilm 21:3 Ja cuulin suuren änen istuimelda sanowan: Cadzo/ Jumalan maja ihmisten seas/ ja hän on asuwa heidän cansans/ ja he tulewat hänen Canssaxens/ ja idze Jumala heidän cansans/ on olewa heidän Jumalans.
Ilm 21:4 Ja Jumala on pyhkiwä pois caicki kyynelet heidän silmistäns/ ja ei cuolemata pidä sillen oleman/ eikä parcua/ eikä kipua pidä sillen oleman: sillä ne endiset poismenit.
Ilm 21:5 Ja se joca istuimella istui/ sanoi: Cadzo/ minä udistan caicki. Ja hän sanoi minulle: Kirjoita: Sillä nämät sanat owat totiset ja wahwat.
Ilm 21:6 Ja hän sanoi minulle: se on tehty. Minä olen A ja O/ Alcu ja Loppu: Minä annan janowan sijtä eläwän weden lähtestä andimexi.
Ilm 21:7 Joca woitta/ hänen pitä caicki nämät perimän/ ja minä olen hänen Jumalans/ ja hänen pitä oleman minun Poican.
Ilm 21:8 Mutta nijlle pelcureille ja uscottomille/ ja hirmuisille/ ja murhaille/ ja salawuoteisille/ ja welhoille/ ja epäjumalalisille/ ja caikille walehteljille/ pitä osa oleman sijnä järwesä/ joca tulesta ja tulikiwestä pala/ joca toinen cuolema on.
Ilm 21:9 JA minun tygöni tuli nijstä seidzemestä Engelistä/ joilla oli ne seidzemen malja täynäns seidzemestä wijmeisestä widzauxesta/ ja hän puhui minun cansani/ sanoden: tule ja minä osotan sinulle morsiamen/ sen Caridzan emännän.
Ilm 21:10 Ja hän wei minun Hengesä suurelle ja corkialle wuorelle/ ja osotti minulle sen suuren Caupungin/ pyhän Jerusalemin alasastuwan Taiwasta/ Jumalalda.
Ilm 21:11 Jolla oli Jumalan kirckaus. Ja sen walkeus oli caickein callimman kiwen muotoinen/ nijncuin kircas Jaspis.
Ilm 21:12 Ja hänellä oli suuri ja corkia muuri/ jolla oli caxitoistakymmendä porttia/ ja porteisa caxitoistakymmendä Engelitä/ ja nimet kirjoitetut/ jotca owat cahdentoistakymmenen Israelin lasten sucucundain nimet.
Ilm 21:13 Idäsä colmet porttia/ pohjaisesa colme porttia/ eteläsä colme porttia/ lännesä colme porttia:
Ilm 21:14 Ja sen Caupungin muurilla oli caxitoistakymmendä perustusta/ ja nijsä Caridzan cahdentoistakymmenen Apostolin nimet.
Ilm 21:15 Ja sillä/ cuin minun cansani puhui/ oli cullainen ruoco/ Caupungita mitataxens/ ja hänen portejans/ ja muurians.
Ilm 21:16 Ja se Caupungi on pandu neliculmaisexi/ ja hänen pituudens on nijn suuri cuin myös hänen leweydens. Ja hän mittais sen Caupungin sillä cullaisella ruogolla/ caxitoistakymmendä tuhatta wacomitta. Ja hänen pituudens ja leweydens/ ja corkeudens owat yhtäläiset.
Ilm 21:17 Ja hän mittais hänen muurins/ sata ja neljä wijdettäkymmendä kyynärätä ihmisen mitan jälken cuin Engelillä oli.
Ilm 21:18 Ja sen muurin rakennus oli Jaspixesta/ ja idze Caupungi puhtasta cullasta/ puhtan clasin caltainen.
Ilm 21:19 Ja sen Caupungin muurin perustuxet/ olit caickinaisilla calleilla kiwillä caunistetut: ensimäinen perustus oli Jaspis/ toinen Saphirus/ colmas Calcedonius/
Ilm 21:20 Neljäs Smaragdus/ wijdes Sardonix/ cuudes Sardius/ seidzemes Chrysolitus/ cahdexas Berillus/ yhdexäs Topazius/ kymmenes Chrysoprasus/ yxitoistakymmenes Hyacinthus/ toinentoistakymmenes Ametystus.
Ilm 21:21 Ja ne caxitoistakymmendä porttia olit caxitoistakymmendä Pärlyä/ ja cukin portti oli yhdestä Pärlystä/ ja sen Caupungin catut olit aiwa cullasta/ nijncuin paistawaisesta clasista.
Ilm 21:22 Ja en minä hänesä Templiä nähnyt/ sillä HERra Caickiwaldias Jumala on hänen Templins/ ja Caridza.
Ilm 21:23 Ja ei se Caupungi tarwidze Auringota eikä Cuuta/ hänesäns walistaman/ sillä Jumalan kirckaus walista hänes/ ja hänen walkeudens on Caridza.
Ilm 21:24 Ja ne pacanat jotca autuaxi tulewat/ pitä hänen walkeudesans waeldaman/ ja Cuningat maan päällä tuowat heidän cunnians sijhen.
Ilm 21:25 Ja ei sen porttia suljeta päiwällä: sillä ei siellä yötä pidä oleman. Ja pacanain cunnia ja ylistys sinne tuodan.
Ilm 21:26 Ja ei pidä hänehen mitän saastuttapa tuleman/ taicka sitä cuin cauhistuxen eli walhen saatta/ waan ne jotca Caridzan elämän Kirjasa kirjoitetut owat.

Vers. 2. Uden Jerusalemin ) Tällä Caupungilla ymmärretän Jumalan Seuracunda/ jongacaltaisen hänen tulewaises elämäs pitä oleman.
v. 14. Cahdentoistakymmenen Apostolin nimet ) Sillä P. Apostolit owat heidän opetuxellans Jumalan Seuracunnan perustanet/ nijncuin Pawali idzestäns sano/ 1. Cor. 3:10.
v. 17. Sata ja neljäwijdettäkymmendä kyynärätä ) Tämä on muurin paxuus.

XXII. Lucu .

WIelä/ cuinga se Engeli osotti hänelle Caupungis eläwän weden wirran/ ja sen tykönä elämän puun/ v. 1.
Ja wijmeiseldä todisti hänelle näiden näkyen wahwudest/ v. 6.
Cusa Johannes tahdoi rucoilla Engelitä: mutta hän kielsi sen/ v. 7.
Ja kielsi sulkemast näitä ennustuxia: sillä nijden piti pian tapahtuman/ v. 10.
Lupa sijtte Christuxen puolesta pian tahtowans tulla/ v. 12.
Ja hänen Seuracundans rucoile händä pian tuleman/ v. 17.
ja 20. Johannes kieldä jotakin tähän lisämäst/ eli tästä Kirjast poisottamast/ v. 18.
Ja päättä terwetyxellä/ v. 21.

Ilm 22:1 JA hän osotti minulle puhtan eläwän weden wirran/ selkiän nijncuin Chrystallin/ wuotawan Jumalan ja Caridzan istuimesta/ keskelle hänen catujans.
Ilm 22:2 Ja molemmilla puolilla wirta seisoi elämän puu/ joca candoi caxitoistakymmeniset hedelmät/ ja andoi hedelmäns cunakin Cuucaunna/ ja sen puun lehdet kelpaisit pacanoitten terweydexi.
Ilm 22:3 Ja ei kirousta pidä sillen ensingän oleman/ waan Jumalan ja Caridzan istuin pitä hänes oleman/ ja hänen palwelians pitä händä palweleman.
Ilm 22:4 Ja näkemän hänen caswons/ ja hänen nimensä pitä heidän odzisans oleman.
Ilm 22:5 Ja ei enämbi yötä pidä oleman/ ei he myös tarwidze kyntilätä/ taicka Auringon walkeutta: Sillä HERra Jumala walaise heitä/ ja he hallidzewat ijancaickisest ijancaickiseen.
Ilm 22:6 JA hän sanoi minulle: Nämät sanat owat wahwat ja totiset: Ja Jumala pyhäin Prophetain HERra/ on hänen Engelins lähettänyt/ osottaman palwelioillens/ mitkä pian tapahtuman pitä.
Ilm 22:7 Ja cadzo/ minä tulen nopiast. Autuas on se/ joca kätke tämän Kirjan Prophetian sanat.
Ilm 22:8 Ja minä olen se Johannes joca näitä cuulin ja näin: Ja cosca minä näitä cuulin ja näin/ langeisin minä Engelin jalcain eteen rucoileman/ sitä cuin minulle näitä osotti.
Ilm 22:9 Ja hän sanoi minulle: cadzo/ ettes sitä tee: Sillä minä olen sinun cansapalwelias/ ja sinun weljeis Prophetain/ ja nijden jotca tämän Kirjan sanat kätkewät: cumarra Jumalata.
Ilm 22:10 Ja hän sanoi minulle: Älä tämän Kirjan Prophetian sanoja lukidze: Sillä aica on läsnä.
Ilm 22:11 Joca paha on/ hän olcon paha/ ja joca saastainen on/ hän olcon saastainen: Mutta joca wanhurscas on/ hän olcon wielä hurscambi/ ja joca pyhä on/ hän olcon wielä pyhä.
Ilm 22:12 Ja cadzo/ minä tulen pian/ ja minun palckan on minun cansani/ andaman cullengin nijncuin heidän työns owat.
Ilm 22:13 Minä olen A ja O/ Alcu ja Loppu/ Ensimmäinen ja Wijmeinen.
Ilm 22:14 Autuat owat ne/ jotca hänen käskyns pitäwät/ että heidän woimans elämän puusa olis/ ja porteista Caupungijn menisit.
Ilm 22:15 Sillä ulcona owat coirat ja welhot/ ja salawuoteiset/ ja murhajat/ ja epäjumalain palweliat/ ja caicki ne jotca walhetta racastawat ja tekewät.
Ilm 22:16 Minä Jesus lähetin minun Engelini/ todistaman näitä teille Seuracunnisa: Minä olen Dawidin juuresta ja sugusta/ kircas Cointähti.
Ilm 22:17 Ja Hengi ja morsian sanowat: Tule. Ja joca cuule/ se sanocan Tule. Joca jano/ se tulcan/ ja joca tahto/ se ottacan elämän wettä/ andimexi.
Ilm 22:18 Mutta minä todistan/ jocaidzelle cuin tämän Kirjan Prophetian sanoja cuulewa on: Jos jocu lisä nijhin/ nijn Jumala on panewa hänen päällens ne widzauxet cuin täsä Kirjasa kirjoitetut owat.
Ilm 22:19 Ja jos jocu tämän Kirjan Prophetian sanoista poisotta/ nijn Jumala poisotta hänen osans elämän Kirjasta/ ja sijtä pyhästä Caupungista/ ja nijstä cuin täsä Kirjasa kirjoitetut owat.
Ilm 22:20 Sen sano se joca tästä todistuxen canda/ Totisest/ minä tulen pian/ Amen/ Nijn tule HERra Jesu.
Ilm 22:21 Meidän HERran Jesuxen Christuxen Armo olcon teidän caickein cansan/ Amen.

Vers. 8. Langeisin minä rucoileman ) Täsä me näemme/ ettei Jumalan P. Engelit tahdo/ että meidän pitä heitä rucoileman: paljo wähemmin edesmenneitä Pyhiä. Cadzo/ Supr. 19:10.
v. 18. Jocu lisä nijhin ) Cadzo Deut. 4:2. ja 12:32.

P. Johannexen Ilmestyxen loppu.