Pyhän Johannexen Evangelium

22.04.2020

Esipuhe P. Johannexen Evangeliumist .

I. PYhä Johannes Kirjoitta caickein ensist Christuxen Jumaludest/ ja ijancaickisest olemisest/ ja mitä Johannes Castaja hänest todisti: cuinga hän rupeis Opetuslapsia cudzuman ja ihmeitä tekemän.
Sijtte hänen puhens Judalaisten cansa Jerusalemis Pääsiäisestä/ ja Nicodemuxen cansa/ ja mitä hän sijtte Judeas teki/ cap. 1. 2. 3.
II. Hänen matcustuxestans Samarian cautta Galileaan ja Jerusalemijn Pääsiäis juhlalle/ ja mitä sijnä tapahtu/ cap. 4. 5.
III. Cuinga hän ruocki wijsi tuhatta miestä corwes/ käy weden päällä/ saarnais Capernaumis/ cap. 6.
meni Jerusalemijn Lehtimajan juhlalle/ puhui Kirjanoppenuin cansa/ awais yhden miehen silmät/ joca sokiana syndynyt oli/ cap. 7. 8. 9.
IV. Hänen matcustuxestans Kirckomessun juhlalle Jerusalemijn/ ja mitä sijnä tapahtui/ cap. 10.
cuinga hän cuolleista Lazaruxen herätti/ ja Maria hänen jalcans woiteli: hänen ajamisestans Jerusalemijn/ ja Ehtolisestans Opetuslasten cansa/ nijn myös heidän jalcains pesemisest/ cap. 11. 12. 13.
V. Hänen opettamisestans ja lohdutussaarnastans Opetuslastens edes ennen hänen cuolematans/ ja rucouxestans seuracunnan edestä/ cap. 14. 15. 16. 17.
VI. Christuxen kärsimisest/ cuolemast/ hautamisest/ ja ylösnousemisest/ nijn myös moninaisest ilmoittamisest Opetuslastens edes/ että hän totisest oli cuolluista nosnut/ cap. 18. 19. 20. 21.

P. Johannexen Evangelium.

I. Lucu.

Jesus Christus on Jumala ijancaickisest/ hänen cauttans on mailma luotu/ hän anda elämän ja walista caickia/ v. 1.
Johannes syndy/ tätä todistaman/ että Jumala on Ihmisexi tullut/ v. 6.
tämän todista hän Phariseusten ja Canssan edes: ja että hän cuule Jumalan änen hänest/ ja näke Jumalan Hengen tulewan hänen päällens Castesa/ v. 35.
Jesus cudzu tygöns muutamat Opetuslapset/ ja mene Galileaan/ v. 43.

Joh 1:1 ALgusa oli Sana/ ja se Sana oli Jumalan tykönä/ ja Jumala oli se Sana:
Joh 1:2 Tämä oli algusa Jumalan tykönä.
Joh 1:3 Caicki owat sen cautta tehdyt/ ja ilman sitä ei ole mitän tehty/ joca tehty on.
Joh 1:4 Hänes oli Elämä/ ja Elämä oli ihmisten Walkeus:
Joh 1:5 Ja se Walkeus pimeydes paista/ jota ei pimeydet käsittänet.
Joh 1:6 YXi mies oli lähetetty Jumalalda/ jonga nimi oli Johannes.
Joh 1:7 Se tuli sijtä Walkeudesta todistaman/ että caicki uscoisit hänen cauttans.
Joh 1:8 Ei hän ollut se Walkeus/ mutta hän oli lähetetty Walkeudesta todistaman.
Joh 1:9 Se oli totinen Walkeus/ joca walista caicki ihmiset/ jotca mailmaan tulewat.
Joh 1:10 Se oli mailmas/ ja mailma on hänen cauttans tehty/ ja ei mailma händä tundenut.
Joh 1:11 Hän tuli omillens/ ja ei hänen omans händä ottanet wastan.
Joh 1:12 Mutta nijlle jotca hänen otit wastan/ andoi hän woiman Jumalan lapsixi tulla/ jotca uscowat hänen nimens päälle.
Joh 1:13 Jotca ei werest eikä lihan tahdost/ ei myös miehen tahdost/ mutta Jumalast syndynet owat.
Joh 1:14 Ja Sana tuli Lihaxi/ ja asui meidän seasam/ ja me näimme hänen cunnians nijncuin ainoan Pojan cunnian Isäst/ täynäns armoja ja totutta.
Joh 1:15 Johannes todista hänest/ huuta/ ja sano: tämä oli se josta minä sanoin: minun jälkeni on tulewa/ joca minun edelläni on ollut: sillä hän oli ennen cuin minä.
Joh 1:16 Ja me olemma caicki hänen täydellisydestäns saanet/ ja armon armosta.
Joh 1:17 Sillä Laki on Mosexen cautta annettu/ armo ja totuus on Jesuxen Christuxen cautta tullut.
Joh 1:18 Ei ole kengän coscan Jumalata nähnyt/ ainocainen Poica/ joca on Isän helmas/ hän on meille sen ilmoittanut.
Joh 1:19 JA tämä on Johannexen todistus/ cosca Judalaiset lähetit Jerusalemist Papit ja Lewitat kysymän häneldä: cucas olet?
Joh 1:20 Ja hän todisti ja ei kieldänyt. Ja hän todisti/ sanoden: en minä ole Christus.
Joh 1:21 Ja he kysyit hänelle: cucast sijs? Oletcos Elias? Hän sanoi: en. Oletcos Propheta? Hän wastais: en.
Joh 1:22 Nijn he sanoit hänelle: cucastas sijs olet? että me andaisimme nijlle wastauxen/ jotca meidän lähetit. Mitäs sanot idzestäs?
Joh 1:23 Hän sanoi: minä olen huutawan äni corwes/ walmistacat Herran tietä/ nijncuin Esaias Propheta sanoi.
Joh 1:24 Ja jotca lähetetyt olit/ olit Phariseuxet.
Joh 1:25 Ja he kysyit hänelle/ ja sanoit: mixi sijs sinä castat/ jos et sinä ole Christus/ etkä Elias/ etkä Propheta?
Joh 1:26 Johannes wastais heitä/ ja sanoi: minä castan wedellä/ mutta teidän keskellän on/ jota et te tunne.
Joh 1:27 Hän on se joca minun jälkeni tule/ joca minun edellänikin on ollut/ jonga kengän rihmoja en minä ole kelwollinen päästämän.
Joh 1:28 Nämät tapahduit Bethabaras/ sillä puolella Jordanin/ cusa Johannes castoi
Joh 1:29 Toisna päiwänä näki Johannes Jesuxen tygöns tulewan/ ja sanoi: Cadzo/ Jumalan Caridza/ joca otta pois mailman synnin.
Joh 1:30 Tämä on se josta minä sanoin: minun jälkeni tule mies/ joca ennen minua on ollut: sillä hän oli ennen cuin minä.
Joh 1:31 Ja en minä händä tundenut/ mutta että hänen piti ilmestymän Israelis/ tulin minä wedellä castaman.
Joh 1:32 Ja Johannes todisti/ ja sanoi: minä näin Hengen taiwast tulewan alas nijncuin mettisen/ ja seisattawan hänen päällens.
Joh 1:33 Ja en minä händä tundenut/ mutta joca minun lähetti wedellä castaman/ se sanoi minulle: jonga päälle sinä näet Hengen tulewan ja seisattawan/ hän on se joca casta Pyhällä Hengellä.
Joh 1:34 Ja minä näin sen/ ja todistin hänen olewan Jumalan Pojan.
Joh 1:35 TOisna päiwänä seisoi Johannes taas/ ja caxi hänen Opetuslastans.
Joh 1:36 Ja cuin hän näki Jesuxen waeldawan/ sanoi hän: Cadzo/ Jumalan Caridza.
Joh 1:37 Ja caxi hänen Opetuslastans cuulit hänen puhuwan/ ja seuraisit Jesusta.
Joh 1:38 Mutta Jesus käänsi idzens ja näki ne händäns seurawan/ ja sanoi heille: mitä te edzittä?
Joh 1:39 Nijn he sanoit hänelle: Rabbi/ se on/ opettaja/ cusas asut? Hän sanoi heille: tulcat ja cadzocat/ ja he tulit ja näit cusa hän asui/ ja olit sen päiwän hänen tykönäns/ ja jo oli lähes kymmenes hetki.
Joh 1:40 Yxi nijstä cahdest/ jotca Johannexelda cuulit ja Jesusta seuraisit/ oli Andreas Simon Petarin weli.
Joh 1:41 Se löysi ensin hänen weljens Simonin/ ja sanoi hänelle: me löysimme Messian/ se on/ Woidellun.
Joh 1:42 Ja he toit en Jesuxen tygö. Cosca Jesus hänen näki/ sanoi hän: sinä olet Simon Jonan poica/ ja sinä pitä cudzuttaman Cephas/ se on/ callio.
Joh 1:43 Toisna päiwänä tahdoi Jesus taas mennä Galileaan/ ja löysi Philippuxen/ ja sanoi hänelle: seura minua:
Joh 1:44 Mutta Philippus oli Bethsaidasta/ Andreaxen ja Petarin Caupungist.
Joh 1:45 Philippus löysi Nathanaelin/ ja sanoi hänelle: me olema sen löynnet/ josta Moses Lais ja Prophetat kirjoitit/ Jesuxen Josephin Pojan Nazarethist.
Joh 1:46 Ja Nathanael sanoi hänelle: tulleco Nazarethist jotain hywä? Philippus sanoi hänelle: tule ja cadzo.
Joh 1:47 Cosca Jesus näki Nathanaelin tygöns tulewan/ sanoi hän: cadzo/ totisest oikia Israelita/ josa ei petost ole. Nathanael sanoi hänelle: mistäs minun tunnet?
Joh 1:48 Jesus wastais/ ja sanoi hänelle: ennen cuin Philippus cudzui sinua ficunapuun alla ollesas/ näin minä sinun.
Joh 1:49 Wastais Nathanael/ ja sanoi hänelle: Rabbi/ sinä olet Jumalan Poica: sinä olet Israelin Cuningas.
Joh 1:50 Jesus wastais/ ja sanoi hänelle: sinä uscot että minä sanoin sinulle: minä näin sinun ficunapuun alla: Sinä saat wielä suurembita nähdä.
Joh 1:51 Ja sanoi hänelle: totisest/ totisest sanon minä teille: tästedes pitä teidän näkemän Taiwan awoi/ ja Jumalan Engelit ylösastuwan ja alastulewan ihmisen Pojan päälle.

Vers. 9. Caicki ihmiset ) se on/ Christus on mailman Walkeus/ joca caicki ihmiset Evangeliumin cautta walaise: sillä se saarnatan caikille luondocappaleille/ jotca ihmisexi tulewat taicka owat.
v. 16. Armon armosta ) Meille on annettu armo Christuxen armon tähden/ että me hänen cauttans täytämme Lain ja tunnemme Isän/ josa wieckaus lacka/ ja me tulemma toimellisixi ihmisixi.
v. 28. Bethabaras ) eli Bethbaras/ Iud. 7:24.
v. 41. Messian ) Christus Grekixi/ Messias Ebreaxi/ on suomexi woideltu.

II. Lucu .

Galilean Canas pidetän häät/ josa Christus muutta weden wijnaxi ja ilmoitta cunnians/ v. 1.
Mene Jerusalemijn Pääsiäis juhlalle/ mene Templijn ja ulosaja caupidziat/ v. 13.
Wasta Judalaisille tunnustähtiä anowaisille/ että he maahan lyöwät hänen ruumins Templin/ jonga hän tahto colmena päiwänä jällens raketa/ v. 18.

Joh 2:1 Ja colmandena päiwänä olit häät Galilean Canas/ ja Jesuxen äiti oli siellä.
Joh 2:2 Nijn Jesus ja hänen Opetuslapsens cudzuttin myös häihin.
Joh 2:3 Ja cosca wijna puuttui/ sanoi Jesuxen äiti hänelle: ei heillä ole wijna.
Joh 2:4 Jesus sanoi hänelle: waimo/ mitä minun on sinun cansas? ei minun aican ole wielä tullut.
Joh 2:5 Hänen Äitins sanoi palwelioille: mitä hän teille sano/ se tehkät.
Joh 2:6 Nijn siellä oli cuusi kiwistä wesiastiat panduna/ Judalaisten puhdistamisen tawan jälken/ ja cukin weti caxi eli colme mitta.
Joh 2:7 Nijn Jesus sanoi heille: täyttäkät wesiastiat wedellä. Ja he täytit ne ylön täyten.
Joh 2:8 Ja hän sanoi heille: pangat nyt sisälle/ ja wiekät edeskäywälle. Ja he weit.
Joh 2:9 Mutta cosca edeskäypä maisti sitä wijna/ joca wesi ollut oli/ eikä tiennyt custa se tuli/ mutta palweliat tiesit/ jotca weden ammunsit: cudzui edeskäypä yljän/ ja sanoi hänelle:
Joh 2:10 Jocainen anda ensist hywä wijna/ ja cuin juowutan/ nijn sijtte huonombata sinä kätkit hywän wijnan tähänasti.
Joh 2:11 Tämä on ensimäinen tunnustähti/ jonga Jesus teki Galilean Canas/ ja ilmoitti cunnians. Ja hänen Opetuslapsens uscoit hänen päällens.
Joh 2:12 Sijtte meni hän alas Capernaumijn/ ja hänen äitins/ ja hänen weljens/ ja hänen Opetuslapsens/ eikä siellä cauwan wijpynet.
Joh 2:13 JA Judalaisten Pääsiäinen oli juuri läsnä/ ja Jesus meni ylös Jerusalemijn:
Joh 2:14 Ja löysi Templis istuwan ne jotca carja/ lambaita ja mettisiä myyskendelit/ ja waihettajat.
Joh 2:15 Ja hän teki ruoscan köysistä/ ja ulosajoi ne caicki Templist/ ja lambat ja Carjan. Ja poisheitti waihettajain rahan/ ja maahan cukisti pöydät.
Joh 2:16 Ja sanoi nijlle jotca mettisiä myit: wiekät nämät tääldä pois/ ja älkät tehkö minun Isäni huonetta cauppahuonexi.
Joh 2:17 Mutta hänen Opetuslapsens muistit kirjoitetuxi: sinun huones kijwaus on minun syönyt.
Joh 2:18 Nijn wastaisit Judalaiset/ ja sanoit hänelle: mitä merckiä sinä meille osotat/ ettäs näitä teet?
Joh 2:19 Jesus wastais ja sanoi heille: rickocat tämä Templi/ ja minä tahdon sen colmandena päiwänä ylösraketa.
Joh 2:20 Nijn Judalaiset sanoit: tätä Templi on rakettu wijdettäkymmendä ajastaica/ ja sinä rakennat sen colmenä päiwänä?
Joh 2:21 Mutta hän sanoi hänen ruumins Templist.
Joh 2:22 Cosca hän sijs oli cuolleista nosnut/ muistit hänen Opetuslapsens hänen sen sanonexi ja uscoit Ramatut/ ja sen puhen cuin Jesus oli puhunut.
Joh 2:23 COsca hän Pääsiäis juhlapäiwänä oli Jerusalemis/ uscoit monda hänen nimens päälle/ cosca he näit ne tunnustähdet cuin hän teki.
Joh 2:24 Mutta ei Jesus usconut idzens heille: sillä hän tunsi heidän caicki.
Joh 2:25 Ja ei tarwinnut että jocu olis ihmisist todistanut: sillä hän tiesi kyllä mitä ihmises oli.

Vers. 4. Mitä minun ) Taicka/ mitä minun eli sinun siihen tule/
v. 6. Mitta ) Metreta Grekixi/ caxi Mitretat tekewät meillä lähes Amin wijna.

III. Lucu .

Jesus puhu Nicodemuxen cansa vdesta syndymisestä/ v. 1.
kärsimisestäns/ v. 13.
Jumalan armollisest tahdost ihmisen autuudest: heidän epäuscostans/ pahudestans: sokeudestans/ ja duomiostans/ v. 16.
Jesus oleskele Judeas ja casta/ nijn myös Johannes/ v. 22.
joca neuwo Opetuslapsians Jesuxen tygö/ nijncuin sen oikian seuracunnan yljän tygö/ ja Jumalalda sixi lähetetyn/ v. 25.

Joh 3:1 NIin oli yxi mies Phariseuxist/ Nicodemus nimeldä/ Judalaisten ylimmäinen.
Joh 3:2 Se tuli yöllä Jesuxen tygö/ ja sanoi hänelle: Mestari/ me tiedämme/ että sinä olet Jumalast opettajaxi tullut/ sillä ei taida kengän nijtä tunnustähtejä tehdä/ cuin sinä teet/ jollei Jumala ole hänen cansans.
Joh 3:3 Jesus wastais/ ja sanoi hänelle: totisest/ totisest sanon minä sinulle: ellei jocu wastaudest synny/ ei hän taida Jumalan waldacunda nähdä.
Joh 3:4 Nicodemus sanoi hänelle: cuinga taita ihminen wanhana syndy/ taitaco hän äitins cohtuun jällens mennä/ ja syndyä?
Joh 3:5 Jesus wastais: totisest/ totisest sanon minä sinulle: ellei jocu synny wedest ja Hengest/ ei hän taida Jumalan waldacundaan tulla.
Joh 3:6 Mitä lihast syndynyt on/ se on liha: ja mitä Hengest syndynyt on/ se on Hengi.
Joh 3:7 Älä ihmettele että minä sanoin sinulle: teidän pitä udest syndymän.
Joh 3:8 Tuuli puhalda cusa hän tahto/ ja sinä cuulet hänen humuns/ ja et tiedä custa hän tule taicka cuhunga hän mene: näin on jocainen cuin Hengest syndynyt on.
Joh 3:9 Nicodemus sanoi hänelle: cuinga se taita tapahtua?
Joh 3:10 Jesus wastais/ ja sanoi hänelle: oletcos Mestari Israelis/ ja et näitä tiedä?
Joh 3:11 Totisest/ totisest sanon minä sinulle: me puhumme mitä me tiedämme/ ja todistamme mitä me näimmä/ ja et te ota wastan meidän todistustam.
Joh 3:12 Jos minä maalisia teille sanoin/ ja et te usco/ cuinga te uscoisitta jos minä taiwallisia teille sanoisin?
Joh 3:13 Ei astu kengän ylös Taiwasen/ waan joca Taiwast alas astui/ ihmisen Poica/ joca on Taiwas.
Joh 3:14 Ja nijncuin Moses ylönsi kärmen corwes:
Joh 3:15 Nijn myös ihmisen Poica yletän/ Että jocainen cuin usco hänen päällens/ ei pidä huckuman/ mutta ijancaickisen elämän saaman.
Joh 3:16 SIllä nijn on Jumala mailma racastanut/ että hän andoi hänen ainoan Poicans/ että jocainen cuin usco hänen päällens/ ei pidä huckuman/ mutta ijancaickisen elämän saaman.
Joh 3:17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poicans mailmaan/ duomidzeman mailma/ mutta että mailma piti hänen cauttans wapadettaman.
Joh 3:18 Joca hänen päällens usco/ ei händä duomita/ mutta joca ei usco/ jo se on duomittu: sillä ei hän usconut Jumalan ainoan Pojan nimen päälle.
Joh 3:19 Mutta tämä on duomio: Walkeus tuli mailmaan/ ja ihmiset racastit enämmin pimeyttä cuin Walkeutta: sillä heidän työns olit pahat.
Joh 3:20 Sillä jocainen joca paha teke/ hän wiha Walkeutta/ eikä tule Walkeuten/ ettei hänen töitäns pidäis laitettaman.
Joh 3:21 Mutta joca totuuden teke/ hän tule Walkeuten/ että hänen työns nähdäisin: sillä ne owat Jumalas tehdyt.
Joh 3:22 SIitte tuli Jesus ja hänen Opetuslapsens Judean/ ja asui siellä heidän cansans/ ja casti.
Joh 3:23 Ja Johannes casti wielä myös Enonis läsnä Salimi: sillä siellä oli paljo wettä/ ja he tulit ja annoit idzens casta:
Joh 3:24 Sillä ei Johannes ollut wielä silloin fangiuten heitetty.
Joh 3:25 NIin tuli kysymys Johannexen Opetuslasten ja Judalaisten wälillä puhdistuxest.
Joh 3:26 Ja he tulit Johannexen tygö/ ja sanoit hänelle: Opettaja/ se joca sinun cansas oli toisella puolella Jordani/ josta sinä todistit/ cadzo/ hän casta/ ja jocainen mene hänen tygöns.
Joh 3:27 Johannes wastais/ ja sanoi: ei ihminen taida mitän otta/ ellei hänelle anneta Taiwahast.
Joh 3:28 Te oletta idze minun todistajani/ että minä olen sanonut: en minä ole Christus/ waan minä olen hänen edellens lähetetty.
Joh 3:29 Jolla on morsian/ nijn hän on ylkä/ mutta yljän ystäwä seiso ja cuuldele händä/ ja iloitta idzens yljän änestä sangen suurest/ tämä minun iloni on nyt täytetty.
Joh 3:30 Hänen tule caswa/ mutta minun pitä wähenemän.
Joh 3:31 Joca ylhäldä tule/ se on caickein päällä/ ja joca maasta on/ se on maasta/ ja puhu maasta.
Joh 3:32 Joca Taiwasta tule/ hän on caickein ylin ja todista mitä hän nähnyt ja cuullut on/ ja ei kengän ota hänen todistustans.
Joh 3:33 Mutta joca hänen todistuxens otti/ hän päätti Jumalan olewan totisen.
Joh 3:34 Sillä se jonga Jumala lähetti/ hän puhu Jumalan sanoja: sillä ei Jumala anna Henge mitalla.
Joh 3:35 Isä racasta Poica/ ja andoi caicki hänen kätens.
Joh 3:36 Joca usco Pojan päälle/ hänellä on ijancaickinen elämä/ mutta joca ei usco Pojan päälle/ ei hänen pidä elämätä näkemän/ mutta Jumalan wiha pysy hänen päälläns.

Vers. 6. Lihast syndynyt ) Ihmisen järki/ luondo ja wapaehto/ ei tiedä mitän Jumalan armosta/ tahdosta ja työstä/ waan wälttäwät nijtä/ eikä suostu ilman uscota sanaan/ nijncuin täsä selkiäst osotetan.v. 8. Puhalda ) Nämät caxi tulewat yhten: Sana ja Hengi/ nijncuin tuules puhallus ja humina.
v. 33. Päätti ) se on/ hän löytä sydämesäns nijncuin painetun sinetin/ nimittäin/ uscon/ cuinga Jumala on hurscas ja waca/ ja sen myös ulconaisest tunnusta ja todista/ Nijncuin hän sano/ cap. 7:17. joca teke Isän tahdon/ hän tunde jos tämä oppi on Jumalasta.

IV. Lucu .

Jesus puhu Jacobin caiwon tykönä Samarias Galileast tulduans/ Samarialaisen waimon cansa/ eläwäst wedest/ v. 1.
oikiast rucouxen tawast/ v. 19.
ilmoitta idzens olewan Messian/ v. 25.
sano Opetuslapsillens taiwalisen Isäns tahdosta olewan ajan nyt saarnata Evangeliumita/ v. 27.
Samarialaiset uscowat hänen päällens/ v. 39.
Jesus tule taas Galilean Canaan ja paranda päämiehän Pojan/ joca oli cuolemallans/ v. 43.

Joh 4:1 COsca Herra ymmärsi Phariseusten cuullexi/ että Jesus teki enämmän Opetuslapsia ja casti/ cuin Johannes.
Joh 4:2 ( Waicka ei Jesus idze castanut/ mutta hänen Opetuslapsens ).
Joh 4:3 Jätti hän Judean/ ja meni Galilean.
Joh 4:4 Nijn hänen piti Samarian cautta waeldaman.
Joh 4:5 JA hän tuli yhten Samarian Caupungijn/ joca cudzutan Sichar/ lähes sitä maancartanota/ jonga Jacob oli pojallens Josephille andanut.
Joh 4:6 Nijn siellä oli Jacobin lähde. Cosca Jesus matcast oli wäsynyt/ istui hän lähten päälle: ja se oli liki cuudetta hetke.
Joh 4:7 Nijn tuli yxi Samarian waimo wettä ammundaman: ja Jesus sanoi hänelle: anna minun juodaxeni:
Joh 4:8 Sillä hänen Opetuslapsens olit mennet Caupungijn ruoca ostaman:
Joh 4:9 Sanoi Samarian waimo hänelle: cuinga sinä minulda juoma anot/ joca olet Judalainen/ ja minä olen Samarialainen? sillä ei Judalaisilla ole yhtän sowindo Samarialaisten cansa.
Joh 4:10 Jesus wastais/ ja sanoi hänelle: jos sinä tiedäisit Jumalan lahjan/ ja cuca se on joca sinulle sanoi: anna minun juodaxeni/ tosin sinä anoisit häneldä/ ja hän annais sinulle eläwätä wettä.
Joh 4:11 Sanoi waimo hänelle: Herra/ eipä sinulla ole milläs ammunnat/ ja lähde on sywä/ custas sijs saat sitä eläwätä wettä?
Joh 4:12 Oletcos suurembi cuin meidän Isäm Jacob/ joca meille tämän caiwon andoi? ja joi idzekin sijtä lapsinens ja carjoinens?
Joh 4:13 Jesus wastais/ ja sanoi hänelle: jocainen cuin juo tästä wedestä/ hän jano jällens:
Joh 4:14 Mutta joca sijtä wedestä juo cuin minä hänelle annan/ ei hän jano ijancaickisest. Waan se wesi/ jonga minä hänelle annan/ tule hänes yhdexi lähten wedexi/ joca cuohu ijancaickiseen elämän.
Joh 4:15 Sanoi waimo hänelle: Herra/ anna minulle sijtä wedestä/ etten minä janois/ engä tarwidzis tulla tänne ammundaman.
Joh 4:16 Jesus sanoi hänelle: mene/ cudzu sinun miehes/ ja tule tänne.
Joh 4:17 Waimo wastais/ ja sanoi hänelle: ei minulla ole miestä.
Joh 4:18 Sanoi Jesus hänelle: oikein sinä sanoit: ei minulla ole miestä: sillä wijsi miestä on sinulla ollut/ ja se cuin sinulla nyt on/ ei ole sinun miehes/ sen sinä oikein sanoit.
Joh 4:19 Waimo sanoi hänelle: Herra/ minä näen että sinä olet Propheta.
Joh 4:20 Meidän Isäm owat tällä wuorella cumartanet/ ja te sanotta: Jerusalemis on se sia josa pitä cumartaman.
Joh 4:21 Jesus sanoi hänelle: waimo/ usco minua/ se aica tule/ ettet te tällä wuorella eikä Jerusalemis Isä cumarra.
Joh 4:22 Et te tiedä mitä te cumarratte/ mutta me tiedäm mitä me cumarram: sillä autuus on Judalaisista.
Joh 4:23 Mutta se hetki tule/ ja jo nyt on/ että totiset cumartajat cumartawat Isä Henges ja Totuudes: sillä Isä tahto myös sencaltaisita/ jotca händä cumartawat.
Joh 4:24 Jumala on Hengi/ ja jotca händä cumartawat/ nijden pitä Henges ja Totuudes händä cumartaman.
Joh 4:25 Waimo sanoi hänelle: minä tiedän että Messias on tulewa/ joca cudzutan Christus: cosca se tule/ nijn hän ilmoitta meille caicki.
Joh 4:26 Jesus sanoi hänelle: Minä olen se/ joca sinun cansas puhun.
Joh 4:27 Silloin tulit hänen Opetuslapsens ja ihmettelit että hän sitä waimo puhutteli/ ei cuitengan kengän sanonut: mitäs kysyt/ eli mitäs händä puhuttelet?
Joh 4:28 Nijn waimo jätti wesiastians ja meni Caupungijn/ ja sanoi nijlle ihmisille:
Joh 4:29 Tulcat cadzoman sitä ihmistä/ joca minulle sanoi caicki mitä minä tehnyt olet: Olleco hän Christus?
Joh 4:30 Nijn he läxit Caupungist/ ja menit hänen tygöns.
Joh 4:31 Mutta sillä wälillä rucoilit Opetuslapset händä/ sanoden: Rabbi/ syö.
Joh 4:32 Hän sanoi heille: minulla on ruoca syödäxeni/ jota et te tiedä.
Joh 4:33 Nijn Opetuslapset sanoit keskenäns: lienekö jocu hänelle syötäwätä tuonut.
Joh 4:34 Jesus sanoi heille: minun ruocan on se/ että minä teen hänen tahtons joca minun lähetti/ ja täytän hänen tecons.
Joh 4:35 Ettäkö te sano: wielä owat neljä Cuucautta elonaican? cadzo/ minä sanon teille: nostacat silmän ja cadzocat wainioita: sillä elo on jo walkia.
Joh 4:36 Joca nijttä/ hän saa palcan/ ja coco hedelmän ijancaickiseen elämään/ että kylwäjä ja nijttäjä saawat ynnä iloita:
Joh 4:37 Sillä täsä on se tosi: yxi kylwä/ mutta toinen nijttä.
Joh 4:38 Minä lähetin teidän nijttämän/ josa et te ole työtä tehnet/ muuta owat työtä tehnet/ mutta te oletta heidän työhöns osallisexi tullet.
Joh 4:39 NIin monda Samaritani sijtä Caupungist uscoit hänen päällens/ sen waimon puhen tähden/ joca sanoi: hän on minulle caicki sanonut mitä minä tehnyt olen.
Joh 4:40 Cosca Samaritanit tulit hänen tygöns/ rucoilit he wijpymän händä heidän tykönäns.
Joh 4:41 Ja hän wijpyi siellä caxi päiwä. Ja paljo usiammat uscoit hänen sanans tähden/ ja sanoit sille waimolle:
Joh 4:42 En me nyt sillen usco sinun puhes tähden: sillä me olemma jo idzekin cuullet/ ja tiedämme että hän on totisest Christus mailman Wapahtaja
Joh 4:43 MUtta cahden päiwän peräst läxi hän sieldä ja meni Galilean:
Joh 4:44 Sillä Jesus todisti idze/ ettei jocu Propheta maxa isäns maalla mitän.
Joh 4:45 Cosca hän tuli Galilean wastanotit ne Galilealaiset hänen: sillä he olit nähnet caicki mitä hän Jerusalemis juhlana tehnyt oli/ jotca olit myös juhlalla olet.
Joh 4:46 Ja Jesus tuli taas Galilean Canaan/ cusa hän wedest wijnan tehnyt oli.
Joh 4:47 JA siellä oli yxi Cuningan mies/ jonga poica sairasti Capernaumis. Cosca hän cuuli että Jesus oli tullut Judeast Galilean/ meni hän hänen tygöns/ ja rucoili händä alastuleman ja parandaman hänen poicans/ joca oli cuolemallans.
Joh 4:48 Sanoi sijs Jesus hänelle: ellet te näe tunnustähtiä ja ihmeitä/ nijn et te usco.
Joh 4:49 Sanoi Cuningan mies hänelle: Herra/ tule alas ennen cuin minun poican cuole.
Joh 4:50 Jesus sanoi hänelle: mene/ sinun poicas elä. Ja mies uscoi sanan/ jonga Jesus sanoi hänelle/ ja meni.
Joh 4:51 Nijn hänen mennesäns/ cohtaisit hänen palwelians hänen/ ilmoitit hänelle/ ja sanoit: sinun poicas elä.
Joh 4:52 Nijn hän tutki heildä hetke jolla hän parani. Ja he sanoit hänelle: eiläin seidzemennellä hetkellä ylönandoi wilutauti hänen.
Joh 4:53 Nijn Isä ymmärsi sen sixi hetkexi/ jolla Jesus sanoi hänelle: sinun poicas elä. Ja hän uscoi ja caicki hänen huonens.
Joh 4:54 Tämä on toinen tunnustähti/ jonga Jesus teki/ tullesans Judeasta Galilean.

Vers. 27. Waimo puhutteli ) Joca oli Samarialainen ja pacana.
v. 34. Minun ruocan ) Minun ruocan on tehdä minun Isäni tahto. Isän tahto on/ että hänen pijnans cautta piti Evangelium coco mailmas saarnattaman/ joca silloin käsis oli/ ja silloin myös elonaica lähestyi.
v. 38. Muut ) Prophetat owat kylwänet/ 1. Pet. 1:12. jolla ei he idze heitäns/ waan meitä owat palwellet.

V. Lucu .

Jesus paranda yhden miehen Bethesdan lammicon tykönä/ joca 38. wuotta oli sairastanut/ v. 1.
Judalaiset napisewat että se Sabbathina tapahtu/ v. 10.
Jesus sano hänellens annetun woiman/ anda elä/ duomita ja cuolleista herättä/ v. 19.
osotta Johannexen todistuxest ja Ramatust/ hänens olewan Isäldä lähetetyn Messian/ v. 30.

Joh 5:1 SIitte oli Judalaisten Juhlapäiwä/ ja Jesus ylösmeni Jerusalemijn.
Joh 5:2 Mutta Jerusalemis lammasten huonen tykönä on yxi lammicko/ Bethesda nimeldä/ josa oli wijsi waja/
Joh 5:3 Joisa macais paljo sairaita/ sokeita/ ramboja/ halwatuita/ jotca weden lijcuttamist odotit:
Joh 5:4 Sillä Engeli alastuli määrätyllä ajalla lammickon/ ja lijcutti weden: joca ensimäisnä weteen astui/ cosca se lijcutettu oli/ nijn hän parani/ ehkä misä ikänäns taudis hän oli.
Joh 5:5 NIjn oli siellä yxi mies joca cahdexan neljättäkymmendä ajastaica oli kipiänä maannut.
Joh 5:6 Cosca Jesus sai hänen nähdä macawan/ ja tunsi hänen jo cauwan sairastanen/ sanoi hän hänelle: tahdotcos tulla terwexi?
Joh 5:7 Sairas wastais händä: Herra/ ei ole yhtän ihmist/ joca minun wie weden lijcutuxes lammickon/ ja ennen cuin minä kerkiän/ nijn on jo toinen siihen astunut.
Joh 5:8 Jesus sanoi hänelle: nouse/ ota wuotes ja mene.
Joh 5:9 Ja cohta se ihminen parani/ otti wuotens ja meni.
Joh 5:10 Ja se päiwä oli Sabbathi. Sanoit sijs Judalaiset paratulle: tänäpän on Sabbathi/ ei nyt ole lupa wuodetta canda.
Joh 5:11 Hän wastais heitä: joca minun paransi/ se sanoi minulle: ota wuotes ja mene.
Joh 5:12 He kysyit hänelle: cuca ihminen sinulle sanoi: ota wuotes ja mene.
Joh 5:13 Mutta ei parattu tiennyt cuca se oli: sillä Jesus lymyis paljon Canssan tähden/ joca sijnä oli.
Joh 5:14 Sijtte löysi Jesus hänen Templis/ ja sanoi hänelle: Cadzo/ sinä olet parattu/ älä sillen syndi tee/ ettei pahembi cohtais sinua.
Joh 5:15 Nijn se ihminen pois meni/ ja ilmoitti Judalaisille/ että Jesus oli hänen parandanut.
Joh 5:16 Ja Judalaiset wihaisit sentähden Jesusta/ ja edzeit händä tappaxens/ että hän sencaltaisita Sabbathina teki.
Joh 5:17 Nijn Jesus wastais heitä: minun Isän waicutta haman tähän asti/ ja minä myös waicutan.
Joh 5:18 Sentähden edzeit Judalaiset händä wielä enämmin tappaxens/ ettei hän ainoastans Sabbathi rickonut/ mutta myös sanoi Jumalan Isäxens/ ja teki idzens Jumalan caltaisexi.
Joh 5:19 NIin Jesus wastais/ ja sanoi heille: totisest totisest sanon minä teille: ei taida Poica idzestäns mitän tehdä/ waan mitä hän näke Isäns tekewän: sillä mitä hän teke/ sitä myös Poica teke.
Joh 5:20 Sillä Isä racasta Poicans/ ja osotta hänelle caicki mitä hän idze teke/ ja hän on wielä suurembita töitä hänelle osottawa/ cuin nämät owat/ että teidän pitä ihmettelemän.
Joh 5:21 Sillä nijncuin Isä herättä ja wirgotta cuolleita:
Joh 5:22 Nijn myös Poica wirgotta joita hän tahto:
Joh 5:23 Sillä ei Isä ketän duomidze/ waan andoi caiken duomion Pojalle/ että caicki Poica cunnioitaisit/ nijncuin he Isäkin cunnioidzewat.
Joh 5:24 Joca ei Poica cunnioidze/ ei hän myös Isäkän cunnioidze/ joca hänen lähetti. Totisest totisest sanon minä teille: Joca cuule minun sanani/ ja usco sen joca minun lähetti/ hänellä on ijancaickinen elämä/ ja ei hän tule duomioon/ waan mene cuolemast elämähän.
Joh 5:25 Totisest totisest sanon minä teille: hetki tule ja nyt jo on/ että cuollet saawat cuulla Jumalan Pojan änen/ ja jotca sen cuulewat ne saawat elä:
Joh 5:26 Sillä nijncuin Isällä on elämä idzesäns/ nijn andoi hän myös elämän Pojalle idzesäns oleman.
Joh 5:27 Ja on hänelle myös andannut woiman duomita: sillä hän on ihmisen Poica.
Joh 5:28 Älkät ihmetelkö/ sillä hetki tule jona caicki ne jotca haudois owat/ saawat cuulla hänen änens.
Joh 5:29 Ja pitä edestuleman ne jotca hywä tehnet owat elämän ylösnousemiseen/ mutta jotca paha tehnet owat duomion ylösnousemiseen.
Joh 5:30 En minä idzestäni woi mitän tehdä: nijncuin minä cuulen/ nijn minä duomidzen/ ja minun duomion on oikia: sillä en minä edzi minun tahtoani/ waan Isän tahto joca minun on lähettänyt.
Joh 5:31 Jos minä idzestäni todistaisin/ nijn ei minun todistuxen olis tosi.
Joh 5:32 Toinen todista minusta/ ja minä tiedän että hänen todistuxens on tosi cuin hän minusta todista.
Joh 5:33 Te lähetitte Johannexen tygö/ ja hän todisti totuuden.
Joh 5:34 Mutta en minä ihmiseldä todistust ota/ waan minä sanon sen/ että te autuaxi tulisitta.
Joh 5:35 Hän oli palawainen ja paistawainen Kyntilä/ mutta te tahdoitta ainoastans wähän aica riemuita hänen walkeudesans.
Joh 5:36 Mutta minulla on suurembi todistus/ cuin Johannexen todistus: sillä ne tegot jotca Isä andoi minulle täyttäxeni/ ne työt jotca minä teen/ todistawat minusta että Isä minun lähetti.
Joh 5:37 Ja Isä joca minun lähetti/ todista minusta. Ettäkö te ole coscan hänen ändäns cuullet eli hänen muotons nähnet?
Joh 5:38 Ei hänen Sanans ole teisä asuwa: sillä et te usco sitä jonga hän lähetti.
Joh 5:39 Tutkicat Ramatuita: sillä nijsä te luuletta teillen ijancaickisen elämän olewan/ ja ne todistawat myös minusta.
Joh 5:40 Ja et te tahdo tulla minun tygöni/ että te saisitta elämän.
Joh 5:41 En minä pyydä cunniata ihmisildä:
Joh 5:42 Sillä minä tunnen teidän ettei teisä ole Jumalan rackaus.
Joh 5:43 Minä tulin Isäni nimeen/ ja et te rupe minua wastan/ jos jocu tule omalla nimelläns/ nijn te rupetta händä wastan.
Joh 5:44 Cuinga te taidatte usco/ jotca otatte cunnian toinen toiseldan? ja sitä cunniata joca ainoalda Jumalalda tule/ et te edzi.
Joh 5:45 Älkät luulco että minä cannan Isän edes teidän päällen/ on se joca canda/ Moses/ johonga te turwatte:
Joh 5:46 Sillä jos te olisitta Mosexen usconet/ nijn te myös olisitta minungin usconet: sillä minusta on hän kirjoittanut.
Joh 5:47 Jos et te hänen Kirjoituxians usco/ cuingast te minun sanani uscotta?

Vers. 2. Bethesdast ) Suomexi Spitali/ josa waiwaisita corjatan/ ab Hesed. id est, Eleemosyna, misericordia, nijncuin lammicon tykönä oli/ josa uhrattawat caridzat pidettin/ josta myös sairat jotacuta osa odotit.
v. 17. Waicutta ) se on/ ei minun Isän Sabbathia pidä/ sentähden en minäkän pidä/ waan teen alati työtä nijncuin Isängin.
v. 27: On ihmisen Poica ) Duomio pitä julkisest caickein ihmisten nähden pidettämän/ sentähden pitä Duomaringin ihmisen oleman/ ja cuitengin Jumalan: sillä hän on Jumala duomio istuimella istuwa.

VI. Lucu .

Jesus ruocki wijsi tuhatta miestä wijdellä leiwällä ja cahdella calalla/ v. 1.
tule käyden weden päällä/ v. 16.
puhu pitkäldä Canssalle Capernaumis/ lihans syömisest/ joca on se catomatoin ruoca/ ja anda elämän ja autuuden/ v. 24.
Sitä pahaxu monda hänen Opetuslapsistans ja luopuwat hänestä/ mutta ei ne caxitoistakymmendä hänestä luowu/ waan todistawat että hän on Christus Jumalan Poica/ v. 59.

Joh 6:1 SIjtte meni Jesus Galilean meren ylidze/ joca on Tyberian Caupungin tykönä.
Joh 6:2 Ja händä seurais paljo Canssa/ että he näit hänen merckins/ cuin hän teki sairaisa.
Joh 6:3 Nijn Jesus meni ylös wuorelle/ ja istui siellä Opetuslastens cansa.
Joh 6:4 Ja lähestyi Judalaisten Pääsiäis juhlapäiwä.
Joh 6:5 COsca Jesus nosti silmäns/ ja näki tulewan paljo Canssa tygöns/ sanoi hän Philippuxelle: custa me ostamme leipiä näiden syödä?
Joh 6:6 Mutta se hän sanoi kiusaten händä: sillä hän tiesi mitä hän tekewä oli.
Joh 6:7 Wastais Philippus händä: cahden sadan penningin leiwät ei täydyis heille/ että cukin wähängin sais.
Joh 6:8 Sanoi yxi hänen Opetuslapsistans hänelle/ Andreas Simon Petarin weli:
Joh 6:9 Täsä on yxi nuorucainen/ jolla on wijsi ohraista leipä ja caxi cala/ waan mitä ne owat näin paljolle?
Joh 6:10 Mutta Jesus sanoi: asettacat Canssa atrioidzeman. Ja sijnä paicas oli paljon ruoho. Nijn atrioidzi lähes wijsi tuhatta miestä.
Joh 6:11 Ja Jesus otti leiwät/ kijtti ja andoi Opetuslapsille/ mutta Opetuslapset jagoit atrioidzewille: nijn myös caloista nijn paljo cuin hän tahdoi.
Joh 6:12 Cosca he rawitut olit/ sanoi hän Opetuslapsillens: cootcat murut cuin jäit/ ettei ne huckuis.
Joh 6:13 Nijn he cocoisit/ ja täytit caxitoistakymmendä coria muruilla/ wijdestä ohraisesta leiwästä/ jotca nijldä lijaxi olit cuin atrioidzit.
Joh 6:14 Cosca ne ihmiset sen merkin näit cuin Jesus teki/ sanoit he: tämä on totisest se Propheta joca mailmaan tulewa oli.
Joh 6:15 Cosca Jesus ymmärsi että he tahdoit tulla ja tehdä hänen Cuningaxi/ lymyi hän taas wuorelle yxinäns.
Joh 6:16 MUtta cosca ehto tuli/ menit hänen Opetuslapsens meren tygö/ ja astuit hahten:
Joh 6:17 Ja meni ylidzen meren Capernaumi päin/ ja jo oli pimiä tullut/ eikä Jesus ollut wielä heidän tykönäns.
Joh 6:18 Nijn paisui suuri ilma ja allot nousit.
Joh 6:19 Ja cosca he olit soutanet lähes wijsicolmattakymmendä eli colmekymmendä wacomitta/ näit he Jesuxen käywän meren päällä ja lähenewän hahte/ ja he peljästyit.
Joh 6:20 Nijn hän sanoi heille: Minä olen/ älkät peljätkö.
Joh 6:21 Nijn he tahdoit otta hänen hahten: ja haaxi oli jo sen maan tykönä/ johonga he tahdoitkin.
Joh 6:22 TOisna päiwänä/ cosca Canssa joca sillä puolella merta oli/ näki ettei siellä muuta hahte ollut cuin yxi/ johonga hänen Opetuslapsens olit astunet/ ja ettei Jesus ollut astunut hahten Opetuslastens cansa/ waan hänen Opetuslapsens olit ainoastans matcan lähtenet.
Joh 6:23 Mutta muut hahdet tulit Tyberiasta lähes sitä paicka/ josa he olit leipä syönet/ sijttecuin Herra oli kijttänyt.
Joh 6:24 Cosca Canssa sen näki/ ettei Jesus siellä ollut/ eikä hänen Opetuslapsens/ astuit he myös hahten ja menit Capernaumijn Jesusta edzimän.
Joh 6:25 Ja cuin he hänen sildä puolen merta löysit/ sanoit he hänelle: Rabbi/ coscas tänne tulit?
Joh 6:26 Jesus wastais heitä/ ja sanoi: totisest totisest sanon minä teille: et te edzi minua/ että te näitte ihmen/ waan että te saitte leipä syödä ja olette rawitut.
Joh 6:27 Tehkät ruoca joca ei cato/ waan pysy ijancaickiseen elämään/ jonga ihmisen Poica teille andawa on: sillä Isä Jumala on sen eroittanut.
Joh 6:28 NIjn he sanoit hänelle: mitä meidän pitä tekemän/ että me taidaisim Jumalan töitä tehdä?
Joh 6:29 Jesus wastais/ ja sanoi heille: se on Jumalan työ/ että te uscotte sen päälle jonga hän lähetti.
Joh 6:30 Sanoit he hänelle: mitä ihmettä sijs sinä teet/ että me näkisim ja uscoisim sinun päälles? Mitä sinä teet?
Joh 6:31 Meidän Isäm söit Manna corwes/ nijncuin kirjoitettu on: hän andoi heille leipä Taiwast syödäxens.
Joh 6:32 Jesus sanoi heille: totisest totisest sanon minä teille: ei Moses sitä leipä andanut teille Taiwast/ mutta minun Isän anda totisen leiwän Taiwast:
Joh 6:33 Sillä Jumala on se leipä joca Taiwast tule alas/ ja anda mailmalle elämän.
Joh 6:34 He sanoit hänelle: Herra/ anna meille aina sitä leipä.
Joh 6:35 Jesus sanoi heille: minä olen elämän leipä/ joca tule minun tygöni/ ei hän iso: ja joca usco minun päälleni/ ei hän coscan jano.
Joh 6:36 Mutta minä sanoin teille/ että te näitte minun/ ja et te sijttekän usco.
Joh 6:37 Caicki mitä minun Isän anda minulle/ se tule minun tygöni/ ja joca minun tygöni tule/ sitä en minä hyljä:
Joh 6:38 Sillä en minä tullut Taiwast alas tekemän mitä minä tahdoin/ waan mitä se tahto joca minun lähetti.
Joh 6:39 Se on minun Isäni tahto/ joca minun lähetti/ ettei minun pidä yhtäkän nijstä caikista cadottaman/ cuin hän minulle andoi/ mutta olen ne herättäwä wijmeisnä päiwänä.
Joh 6:40 Tämä on sen tahto joca minun lähetti/ että jocainen cuin näke Pojan ja usco hänen päällens/ hänellä pitä ijancaickinen elämä oleman/ ja minä herätän hänen wijmeisnä päiwänä.
Joh 6:41 NIjn Judalaiset napisit sitä cuin hän sanoi: minä olen se leipä joca tuli alas Taiwast:
Joh 6:42 Ja sanoit: eikö tämä ole Jesus Josephin Poica/ jonga Isän ja Äitin me tunnemme? Cuingast hän sano? minä olen tullut Taiwast alas.
Joh 6:43 Jesus wastais/ ja sanoi heille: älkät napisco keskenän.
Joh 6:44 Ei taida kengän minun tyköni tulla/ ellei Isä/ joca minun lähetti/ wedä händä/ ja minä herätän hänen wijmeisnä päiwänä.
Joh 6:45 Se on Prophetais kirjoitettu: heidän pitä caicki Jumalalda opetetuxi tuleman. Sentähden jocainen cuin sen on Isäldä cuullut ja oppenut/ hän tule minun tygöni.
Joh 6:46 Ei nijn että jocu on Isän nähnyt/ waan joca on Jumalast/ se on Isän nähnyt.
Joh 6:47 Totisest totisest sanon minä teille: joca usco minun päälleni/ hänellä on ijancaickinen elämä.
Joh 6:48 Minä olen elämän leipä.
Joh 6:49 Teidän Isänne söit Manna corwes/ ja cuolit.
Joh 6:50 Tämä on se leipä/ joca tuli Taiwast alas/ ja joca sijtä syö/ ei hänen pidä cuoleman.
Joh 6:51 Minä olen se eläwä leipä/ joca tuli Taiwast alas/ se cuin tästä leiwästä syö/ hän elä ijancaickisest. Ja se leipä jonga minä annan/ on minun lihan/ jonga minun pitä andaman mailman elämän edestä.
Joh 6:52 Nijn Judalaiset rijtelit keskenäns/ sanoden: cuinga tämä taita anda lihans meille syödä?
Joh 6:53 Jesus sanoi heille: totisest totisest sanon minä teille: ellet te syö ihmisen Pojan liha ja juo hänen wertans/ nijn ei ole elämä teisä.
Joh 6:54 Joca syö minun lihani/ ja juo minun wertani/ hänellä on ijancaickinen elämä/ ja minä olen herättäwä hänen wijmeisnä päiwänä.
Joh 6:55 Sillä minun lihan on se totinen ruoca/ ja minun weren on se totinen juoma.
Joh 6:56 Joca syö minun lihani/ ja juo minun wertani/ hän on minus ja minä hänes.
Joh 6:57 Nijncuin eläwä Isä minun lähetti/ ja minä elän Isäni tähden: nijn myös se joca minua syö/ hän elä myös minun tähteni.
Joh 6:58 Tämä on se leipä/ joca Taiwast tuli alas. Ei nijncuin teidän Isän söit Manna ja cuolit: Joca tätä leipä syö/ hän saa elä ijancaickisest.
Joh 6:59 NÄitä sanoi hän Synagogas/ opettaisans Capernaumis.
Joh 6:60 Mutta monda hänen Opetuslapsistans/ cuin he tämän cuulit/ sanoit: tämä on cowa puhe/ cuca woi sitä cuulla?
Joh 6:61 Mutta cuin Jesus tiesi idzestäns että hänen Opetuslapsens sijtä napisit/ sanoi hän heille: pahoittaco tämä teitä?
Joh 6:62 Mitä sijtte/ jos te näette ihmisen Pojan sinne menewän ylös/ cusa hän ennengin oli?
Joh 6:63 Hengi wirwotta/ ja ei liha mitän auta. Ne sanat cuin minä teille puhun/ owat hengi ja elämä.
Joh 6:64 Mutta ei muutamat teistä usco: sillä Jesus tiesi kyllä jo algusta ne jotca ei usconet ja joca hänen oli pettäwä.
Joh 6:65 Ja hän sanoi: sentähden sanoin minä teille: ei woi kengän tulla minun tygöni/ ellei se anneta hänelle minun Isäldäni.
Joh 6:66 Sijtä ajasta luowuit monda hänen Opetuslastans hänestä ja menit pois/ eikä hänen cansans enä waeldanet.
Joh 6:67 Nijn Jesus sanoi nijlle cahdelletoistakymmenelle: tahdottaco tekin myös mennä pois?
Joh 6:68 Simon Petari wastais händä: Herra/ kenengästä tygö me menemme? sinulla on ijancaickisen elämän sanat.
Joh 6:69 Ja me uscomme ja olemme ymmärtänet/ että sinä olet Christus eläwän Jumalan Poica.
Joh 6:70 Jesus wastais heitä: engö minä ole cahtatoistakymmendä walinnut/ ja yxi teistä on Perkele?
Joh 6:71 Mutta sen hän sanoi Judast Simonin pojast Ischariotist/ joca hänen oli pettäwä/ ja oli yxi nijstä cahdestatoistakymmenestä.

Vers. 27. Tehkät ruoca ) se on/ pyytäkät sencaltaista ruoca. v. eod. Eroittanut ) se on/ Pyhällä Hengellä lahjoittanut ja walmistanut/ nijn että hän on yxinäns caickein Mestarixi ja auttajaxi asetettu ja annettu/ jonga perän jocaidzen pitä hänens ojendaman ja sowittaman.
v. 53. Ellet te syö ) Ei tämä lucu puhu leiwän eikä wijnan Sacramentist/ waan hengellisest syömisest/ se on/ uscost/ että Christus totinen Jumala ja totinen Ihminen wuodatti werens meidän edestäm. Supr.
v. 35. ja 47.
v. 61. Pahoittaco ) Jos tämä teitä pahoitta/ että minä nyt näitä puhun maan päällä teidän cansan/ cuingasta sijtte tapahtu/ cosca minä Taiwahis hallidzen ja nämät sanat päätän?

VII. Lucu.

JEsuxen weljet neuwowat händä menemän lehtimajan juhlalle/ v. 1.
Jesus mene sala/ v. 9.
keskellä juhla tule hän Templijn ja opetta/ v. 11.
Canssa rijtele keskenäns/ jos hän on Christus/ v. 14.
Sentähden tahtowat/ ylimmäiset Papit anda hänen otta kijnni/ mutta hän puhu wielä lewemmäldä heidän cansans/ v. 32.
Heidän keskenäns on paljo eripuraisutta/ mutta ei cuitengan kengän häneen ruwennut/ v. 40.

Joh 7:1 SIjtte waelsi Jesus Galileas/ eikä tahtonut waelda Judeas/ että Judalaiset pyysit händä tappa.
Joh 7:2 Nijn Judalaisten lehtimajan juhla oli juuri läsnä.
Joh 7:3 Ja hänen weljens sanoit hänelle: lähde tääldä ja mene Judean/ että sinun Opetuslapset näkisit sinun työs: sillä ei kengän tee mitän sala/ ja tahto idze julki olla.
Joh 7:4 Jos sijs sinä näitä teet/ nijn julista idzes mailman edes.
Joh 7:5 Sillä ei hänen weljenskän usconet hänen päällens.
Joh 7:6 Nijn Jesus sanoi heille: ei ole minun aican wielä tullut/ waan teidän aican on aina walmis.
Joh 7:7 Ei mailma teitä wiha/ mutta minua hän wiha: sillä minä todistan hänest/ että hänen työns owat pahat.
Joh 7:8 Mengät te ylös juhlalle/ en minä wielä tälle juhlalle mene: sillä ei minun aican ole wielä täytetty.
Joh 7:9 Ja cosca hän näitä heille puhui/ nijn hän meni Galilean.
Joh 7:10 Mutta cosca hänen weljens olit mennet ylös/ meni hän myös juhlalle/ ei julki waan sala.
Joh 7:11 Nijn Judalaiset edzeit händä juhlana/ ja sanoit: cusa hän on?
Joh 7:12 Ja suuri rijta oli Canssan seas: sillä muutamat sanoit: hän on hywä: mutta muutamat sanoit: ei/ waan hän wiettele Canssa.
Joh 7:13 Mutta ei cuitengan yxikän hänestä julkisest puhunut: sillä he pelkäisit Judalaisia.
Joh 7:14 MUtta cosca jo puoli juhla oli culunut/ meni Jesus ylös Templijn/ ja opetti.
Joh 7:15 Ja Judalaiset ihmettelit/ sanoden: cuinga tämä taita Kirja/ joca ei ole oppenut?
Joh 7:16 Wastais Jesus/ ja sanoi heille: ei minun opetuxen ole minun/ mutta sen joca minun lähetti.
Joh 7:17 Jos jocu tahto nouta hänen mielens/ nijn hänen pitä tietämän jos tämä opetus on Jumalast/ eli jos minä idzestäni puhun.
Joh 7:18 Joca idzestäns puhu/ se edzi oma cunniatans: mutta joca edzi sen cunniata joca hänen lähetti/ se on waca ja ei hänes ole wääryttä.
Joh 7:19 Eikö Moses andanut teille Lakia/ ja ei kengän teistä sitä töilläns täyttänyt? Mixi te edzittä minua tappaxen?
Joh 7:20 Wastais Canssa/ ja sanoi: sinulla on Perkele/ cucast sinua edzi tappaxens?
Joh 7:21 Jesus wastais/ ja sanoi heille: yhden työn minä tein/ ja sitä te caicki ihmettelettä.
Joh 7:22 Sentähden andoi Moses teille ymbärinsleickauxen/ ei että se Mosexelda oli/ waan Isildä/ ja cuitengin te ymbärinsleickatte Sabbathina ihmisen?
Joh 7:23 Jos ihminen Sabbathina ymbärinsleicatan/ ettei Mosexen Laki ricotais: närkästyttekö te minusta/ että minä coco ihmisen Sabbathina paransin?
Joh 7:24 Älkät duomitco näkemisenne jälken/ waan sanocat oikia duomio.
Joh 7:25 SAnoit sijs muutamat Jerusalemin asuwaisist: eikö tämä se ole/ jota he edzeit tappaxens.
Joh 7:26 Ja cadzo/ hän puhu rohkiast/ ja ei he hänelle mitän puhu. Tietänewätkö meidän ylimmäisem että hän on totisest Christus?
Joh 7:27 Mutta me kyllä tiedämme custa tämä on: waan custa Christus tule ja custa hän on/ ei kengän tiedä.
Joh 7:28 Nijn Jesus huusi Templis/ opetti ja sanoi: Ja/ te tunnetta minun/ ja tiedätte custa minä olen/ ja en minä ole tullut idze minustani/ mutta hän on waca joca minun lähetti/ jota et te tunne.
Joh 7:29 Mutta minä tunnen hänen: sillä minä olen hänestä/ ja hän lähetti minun.
Joh 7:30 Sijtte edzeit he händä käsittäxens/ waan ei kengän laskenut kättäns hänen päällens: sillä ei hänen aicans ollut wielä tullut.
Joh 7:31 Mutta paljo Canssast uscoit hänen päällens/ ja sanoit: cosca Christus tule/ tehnekö hän enämmän ihmeitä cuin tämä on tehnyt?
Joh 7:32 COsca Phariseuxet cuulit Canssan hänestä sencaltaisita napisewan/ lähetit Phariseuxet ja ylimmäiset Papit palwelians händä kijnniottaman.
Joh 7:33 Nijn Jesus sanoi heille: minä olen wielä wähän aica teidän cansan/ ja menen sijtte hänen tygöns joca minun lähetti:
Joh 7:34 Teidän pitä minua edzimän ja ei löytämän/ ja cusa minä olen/ et te woi sinne tulla.
Joh 7:35 Ja Judalaiset sanoit keskenäns: cuhungasta hän menne/ etten me händä löydä? mennekö hän Grekiläisten secan/ jotca sinne ja tänne hajotetut owat/ nijtä opettaman.
Joh 7:36 Mikä puhe se on cuin hän sanoi: teidän pitä edzimän minua ja ei löytämän: ja cusa minä olen/ et te woi sinne tulla?
Joh 7:37 MUtta wijmeisnä suurna juhlapäiwänä/ seisoi Jesus ja huusi/ sanoden: joca jano/ se tulcan minun tygöni juoman.
Joh 7:38 Joca usco minun päälleni/ nijncuin Ramattu sano/ hänen cohdustans pitä wuotaman eläwän weden wirrat.
Joh 7:39 Mutta sen hän sanoi sijtä Hengest/ jonga hänen uscollisens piti saaman: sillä ei Pyhä Hengi wielä silloin saapuilla ollut/ ettei Jesus ollut wielä kircastettu.
Joh 7:40 Monda sijs Canssasta/ jotca tämän puhen cuulit/ sanoit: Tämä on totisest jocu Propheta.
Joh 7:41 Ja muutamat sanoit: tämä on Christus: mutta muutamat sanoit: tulleco Christus Galileast?
Joh 7:42 Eikö Ramattu sano Christuxen tulewan Dawidin siemenest Bethlehemin Caupungist/ cusa Dawid oli/ josta Christus on tulewa?
Joh 7:43 Nijn nousi rijta Canssan seas hänestä.
Joh 7:44 Mutta muutamat tahdoit hänen otta kijnni/ ja ei cuitengan kengän laskenut kättäns hänen päällens.
Joh 7:45 Nijn palweliat tulit Phariseusten ja ylimmäisten Pappein tygö. Ja he sanoit heille: mixette händä tänne tuonet?
Joh 7:46 Palweliat wastaisit: ei ole ihminen ikänäns nijn puhunut cuin se mies puhu.
Joh 7:47 Phariseuxet wastaisit heitä: olettaco te myös wietellyt?
Joh 7:48 Olleco jocu Päämiehistä taicka Phariseuxista usconut hänen päällens.
Joh 7:49 Waan tämä Canssa joca ei taida Lakia/ on kirottu.
Joh 7:50 Nijn sanoi heille Nicodemus/ joca yöllä oli hänen tygöns tullut/ ja oli heidän lugustans:
Joh 7:51 Duomidzeco meidän Lakim jongun ihmisen/ ennencuin cuullan eli tietä saadan mitä hän teki?
Joh 7:52 He wastaisit/ ja sanoit hänelle: oletco sinä myös Galilealainen? tutki ja näe ettei Galileast ole yhtän Prophetat tullut.
Joh 7:53 Ja nijn cukin meni cotians.

Vers. 19. Töilläns ) Sillä pitä eli tehdä Lakia täydellisest/ on ihmiselle mahdotoin/ Rom. 8:3.
v. 22. Isildä ) Jumala on ymbärinsleickauxen Lain Isille andanut/ Gen. 17:10. mutta Sabbathin Lain on hän Mosexen cautta andanut/ Lev. 12:13. Sabbathina ) Sabbathia pitä on Mosexen Laki/ mutta ymbärinsleickaus on Isäin Laki. Ne tosin owat wastoin toinen toistans/ cosca jocu idzens Sabbathina anda ymbärinsleicata/ nijn hän sillä työllä ricko Sabbathin/ ja nijn he sijnä owat toinen toistans wastan. Sentähden ei Lain täyttymys ole Bokstawis/ waan Henges.
v. 39. Pyhä Hengi ) Pyhän Hengen erinomaiset lahjat/ Act. 2:3. & 4.

VIII. Lucu .

Jesus päästä menemän salawuoteisen waimon/ v. 1.
Puhuttele cauwan Kirjanoppeneita hänen opistans ja cudzumisestans/ v. 12.
hänen olemisestans ja kärsimisestäns/ v. 25.
Uscost/ ja cutca ne oikiat Abrahamin lapset owat/ v. 31.
osotta hänens olewan Jumalast/ ja ilman synnitä/ v. 40.
mutta he ylöncadzowat hänen/ ja tahtowat wijmein kiwittä/ v. 46.

Joh 8:1 MUtta Jesus meni Öljymäelle.
Joh 8:2 Ja tuli warahin huomeneldain jällens Templijn/ ja caicki Canssa tuli hänen tygöns/ ja hän istui ja opetti heitä.
Joh 8:3 MUtta Kirjanoppenet ja Phariseuxet toit yhden waimon hänen tygöns huoris kijnniotetun.
Joh 8:4 Ja cuin he olit sen hänen eteens asettanet/ sanoit he hänelle: Mestari/ tämä waimo on juuri nyt huoris kijnniotettu.
Joh 8:5 Mutta Moses on Lais meitä käskenyt sencaltaiset kiwillä surmata.
Joh 8:6 Mitästä sinä sanot? Mutta sen he sanoit kiusaten händä/ candaxens hänen päällens.
Joh 8:7 Nijn Jesus cumarsi idzens ja kirjoitti sormellans maahan. Cosca he aina hogit kysymystäns/ ojensi hän idzens/ ja sanoi heille: joca teistä on synnitöin/ se heittäkän ensin händä kiwellä.
Joh 8:8 Ja hän cumarsi taas idzens ja kirjoitti maahan.
Joh 8:9 Cosca he tämän cuulit/ läxit he ulos järjestäns yxi toisens jälken/ wanhimmist ruweten: ja Jesus jäi yxinäns ja waimo seisoman.
Joh 8:10 Mutta cosca Jesus idzens ojensi/ ja ei nähnyt ketän paidzi waimoa/ sanoi hän hänelle: waimo/ cusa owat sinun päällecandajas? Ongo sinua kengän duominnut? Hän sanoi: Herra/ ei kengän.
Joh 8:11 Nijn Jesus sanoi: en minä myös sinua duomidze/ mene/ ja älä sillen syndiä tee.
Joh 8:12 Jesus puhui taas heille/ ja sanoi: Minä olen mailman Walkeus/ joca minua seura/ ei hän pimeydes waella/ mutta hän saa elämän Walkeuden.
Joh 8:13 Phariseuxet sanoit hänelle: sinä todistat idzestäs/ ei sinun todistuxes ole tosi.
Joh 8:14 Jesus wastais/ ja sanoi heille: waicka minä idzestäni todistan/ nijn minun todistuxen on cuitengin tosi: sillä minä tiedän/ custa minä tulin/ ja cuhunga minä menen:
Joh 8:15 Mutta et te tiedä custa minä tulin/ ja cuhunga minä menen.
Joh 8:16 Te duomidzetta lihan jälken/ en minä ketän duomidze: Ja waicka minä duomidzisin/ nijn minun duomion on tosi: sillä en minä ole yxinäni/ waan minä ja Isä joca minun lähetti.
Joh 8:17 Ja teidän Laisan on myös kirjoitettu/ että cahden ihmisen todistus on tosi.
Joh 8:18 Minä olen se joca idzestäni todistan/ ja Isä joca minun lähetti todista myös minusta.
Joh 8:19 He sanoit hänelle: cusast sinun Isäs on? Jesus wastais: et te tunne minua etkä minun Isäni: jos te tundisitta minun/ nijn te tundisitta myös minun Isäni.
Joh 8:20 Nämät sanat puhui Jesus uhriarcun tykönä opettain Templis: ja ei händä kengän ottanut kijnni: sillä ei hänen aicans ollut wielä tullut.
Joh 8:21 NIjn Jesus sanoi taas heille: minä menen pois/ ja te edzittä minua/ ja teidän pitä cuoleman teidän synnisän. Cuhunga minä menen/ et te sinne woi tulla.
Joh 8:22 Nijn sanoit Judalaiset: tappaneco hän idzens: sillä hän sano: cuhunga minä menen/ et te sinne woi tulla?
Joh 8:23 Ja hän sanoi heille: te oletta alhalda/ ja minä olen ylhäldä: te oletta mailmasta/ en minä ole mailmasta.
Joh 8:24 Sentähden sanoin minä teille: teidän pitä cuoleman teidän synnisän: sillä jos et te usco että minä se olen/ nijn teidän pitä cuoleman teidän synnisän.
Joh 8:25 Nijn he sanoit hänelle: cucasta sinä olet?
Joh 8:26 Jesus sanoi heille: joca ensist puhun teille. Minulla on paljo teistä puhumist ja duomidzemist/ waan se on waca joca minun lähetti/ ja mitä minä olen häneldä cuullut/ nijtä minä mailmas puhun.
Joh 8:27 Mutta ei he ymmärtänet/ että hän puhui heille Isäst.
Joh 8:28 Sanoi sijs Jesus heille: cosca te oletta ihmisen Pojan ylöndänet/ nijn te ymmärrätte että minä se olen/ ja etten minä tee idzestäni mitän/ waan mitä Isä on minulle opettanut/ sitä minä puhun.
Joh 8:29 Ja se joca minun lähetti/ on minun cansani. Ei Isä jätä minua yxinäni: sillä minä teen aina mitä hänelle kelpa.
Joh 8:30 Mutta cosca hän näitä puhui/ nijn moni uscoi hänen päällens.
Joh 8:31 NIjn Jesus sanoi nijlle Judalaisille/ jotca hänen päällens uscoit: jos te pysytte minun puhesani/ nijn te totisest minun Opetuslapseni oletta/ ja teidän pitä totuuden ymmärtämän:
Joh 8:32 Ja totuuden pitä teidän wapahtaman.
Joh 8:33 Nijn he wastaisit händä: me olemma Abrahamin siemen/ ja en me ole coscan kenengän orjana ollet/ cuinga sijs sinä sanot? teidän pitä wapahaxi tuleman.
Joh 8:34 Jesus wastais heitä/ ja sanoi: totisest totisest sanon minä teille: jocainen cuin teke syndi/ hän on synnin orja.
Joh 8:35 Mutta ei orja pysy ijancaickisest huonesa/ waan poica pysy ijancaickisest.
Joh 8:36 Jos sijs Poica teidän wapaxi teke/ nijn te totisest oletta wapat.
Joh 8:37 Minä tiedän että te oletta Abrahamin siemen/ waan te edzitte cuolettaxen minua: sillä ei minun puheni ole teisä sia.
Joh 8:38 Minä puhun mitä minä olen Isäni tykönä nähnyt/ ja te teettä mitä te oletta nähnet teidän Isänne tekewän.
Joh 8:39 He wastaisit/ ja sanoit hänelle: Abraham on meidän Isäm. Jesus sanoi heille: jos te olisitta Abrahamin lapset/ nijn te tekisittä Abrahamin töitä.
Joh 8:40 Mutta te edzittä nyt minua tappaxen/ sitä ihmist joca totuuden on teille puhunut/ jonga hän on Jumalalda cuullut: ei Abraham nijn tehnyt/ te teettä teidän Isän tecoja.
Joh 8:41 He sanoit hänelle: en me ole äpäränä syndynet/ meillä on yxi Isä/ Jumala.
Joh 8:42 Jesus sanoi heille: jos Jumala olis teidän Isän/ nijn te tosin racastaisitte minua: sillä minä läxin ja tulin Jumalasta/ en minä idzestäni tullut/ waan hän lähetti minun.
Joh 8:43 Mixette ymmärrä minun puhettani? sillä et te woi cuulla minun puhettani.
Joh 8:44 Te oletta Isäst Perkelest/ ja teidän Isän himoja te tahdotte nouta. Hän on ollut murhaja algusta/ ja ei pysynyt totuudes: sillä ei hänes ole totuutta. Cosca hän puhu walhetta/ nijn hän puhu omastans: sillä hän on walehtelia/ ja sen Isä.
Joh 8:45 Mutta että minä sanon teille totuuden/ nijn et te usco minua.
Joh 8:46 CUca teistä nuhtele minua synnin tähden? jos minä sanon teille totuuden/ mixette usco minua?
Joh 8:47 Joca on Jumalast/ hän cuule Jumalan sanan/ sentähden et te cuule/ ettet te Jumalast ole.
Joh 8:48 Nijn wastaisit Judalaiset/ ja sanoit hänelle: engö me oikein sano? sinä olet Samaritani/ ja sinulla on Perkele.
Joh 8:49 Jesus wastais/ ja sanoi: ei minulla ole Perkele: waan minä cunnioidzen minun Isäni/ ja te häwäisette minua.
Joh 8:50 En minä edzi oma cunniatani/ yxi on joca sitä kysy ja duomidze.
Joh 8:51 Totisest/ totisest sanon minä teille: joca kätke minun sanani/ ei hänen pidä näkemän cuolemata ijancaickisest.
Joh 8:52 Judalaiset sanoit hänelle: nyt me ymmärsim että sinulla on Perkele. Abraham on cuollut/ ja Prophetat/ ja sinä sanot: joca kätke minun sanani/ ei hänen pidä maistaman cuolemata ijancaickisest.
Joh 8:53 Oletcos suurembi cuin meidän Isäm Abraham/ joca cuollut on? Prophetat owat myös cuollet/ mixi sinä idzes teet?
Joh 8:54 Jesus wastais: jos minä idziäni cunnioidzen/ nijn ei minun cunnian ole mitän/ mutta minun Isän cunnioidze minua/ jonga te teidän Jumalaxenne sanotta/ jota et te tunne/ mutta minä tunnen hänen.
Joh 8:55 Ja jos minä sanoisin etten minä händä tundis/ nijn minä olisin walehtelia cuin tekin/ mutta minä tunnen hänen ja kätken hänen sanans.
Joh 8:56 Abraham teidän Isän iloidzi/ nähdäxens minun päiwäni/ hän näki sen ja ihastui.
Joh 8:57 Judalaiset sanoit hänelle: et sinä ole wielä wijdenkymmenen ajastajan wanha/ ja sinä olet nähnyt Abrahamin?
Joh 8:58 Jesus sanoi heille: ennencuin Abraham olican/ olen minä.
Joh 8:59 Nijn he poimit kiwiä laskettaxens händä. Mutta Jesus lymyi ja läxi Templist.

Vers. 11. Duomidze ) Ei Christus ole mailmallinen Duomari/ sentähden ei hän tätä waimocan duomidze/ mutta hän on tullut cudzuman syndistä parannuxeen: cuin hän täsäkin teke/ tiettäwäxi tehden että sisälliset synnit/ joita ei Phariseuxet synnixi lukenet/ ansaidzewat myös rangaistuxen.
v. 52. Minun sanani ) Se on sanottu uscon ja Evangeliumin sanasta.
v. 56. Näki ) Caicki pyhät owat mailman algusta juuri sen uscon Christuxen päälle pitänet cuin mekin/ ja owat oikiat Christityt ollet.

IX. Lucu.

Jesus anda sokiana syndynelle näkyns/ v. 1.
Phariseuxet pahaxuwat sitä/ että se Sabbathina tapahtu: muutamat pitäwät Christuxen Prophetana/ v. 13.
ei he usco sitä miestä sokiana syndynen/ waan kysywät sijtä hänen wanhemmillens ja idze hänelle/ nijn myös Jesuxest/ v. 18.
Mutta mies/ jonga Jesus paransi/ ihmettele ettei he tunne Jesusta/ waan he ajawat hänen pois tyköns/ v. 30.
Jesus löytä hänen/ ja wahwista hänen uscons/ v. 35.

Joh 9:1 JA Jesus ohidze käyden näki ihmisen/ joca oli sokiana syndynyt.
Joh 9:2 Ja hänen Opetuslapsens kysyit hänelle/ ja sanoit: Mestari/ cumbi syndiä teki/ tämä eli hänen wanhemmans/ että hänen piti sokiana syndymän?
Joh 9:3 Jesus wastais: ei tämä syndiä tehnyt eikä hänen wanhemmans/ mutta että Jumalan työt hänes ilmoitettaisin.
Joh 9:4 Minun tule tehdä hänen töitäns/ joca minun lähettänyt on/ nijn cauwan cuin päiwä on. Yö tule/ cosca ei kengän taida työtä tehdä.
Joh 9:5 Nijncauwan cuin minä olen mailmas/ nijn olen minä mailman Walkeus.
Joh 9:6 Cosca hän tämän sanonut oli/ sylki hän maahan/ ja teki loan syljest/ ja woiteli sen sokian silmät loalla:
Joh 9:7 Ja sanoi hänelle: mene ja pese sinus Silohan lammicos/ se on/ lähetetty. Nijn hän meni ja pesi idzens/ ja tuli näkemän.
Joh 9:8 Nijn cansaasujamet/ jotca hänen ennen olit nähnet kerjäwän/ sanoit: eikö tämä se ole joca istui ja kerjäis? muutamat wastaisit: hän se on.
Joh 9:9 Mutta muutamat sanoit: hän on hänen muotoisens/ waan hän sanoi idze: minä se olen.
Joh 9:10 Nijn he sanoit hänelle: cuinga sinun silmäs aukenit?
Joh 9:11 Wastais hän/ ja sanoi: se Ihminen joca Jesuxexi cudzutan/ teki loan/ ja woiteli minun silmäni/ ja sanoi minulle: mene ja pese sinus Silohan lammicos.
Joh 9:12 Ja cuin minä menin/ ja pesin minuni/ nijn minä sain näkyni. He sanoit hänelle: cusasta hän on? Hän sanoi: en minä tiedä.
Joh 9:13 Nijn he weit sen/ joca cauwan sokiana ollut oli/ Phariseusten eteen.
Joh 9:14 Ja se oli Sabbathin päiwänä jona Jesus teki loan ja awais hänen silmäns.
Joh 9:15 Phariseuxet kysyit hänelle/ cuinga hän näkyns saanut oli? Hän sanoi heille: hän pani loan minun silmäini päälle/ ja minä pesin minuni ja nyt näen.
Joh 9:16 Nijn muutamat Phariseuxist sanoit: ei se ihminen ole Jumalast/ joca ei pidä Sabbathia: mutta muutamat sanoit: cuinga taita jocu syndinen ihminen näitä ihmeitä tehdä? Ja he rijtelit keskenäns.
Joh 9:17 Nijn he sanoit taas sokialle: mitä sinä hänestä sanot/ joca sinun silmäs awais? Hän sanoi: Hän on Propheta.
Joh 9:18 MUtta ei Judalaiset sitä usconet/ että hän oli sokiana ollut/ ja näkemän tullut/ siihenasti cuin he cudzuit sen wanhemmat/ joca näkyns saanut oli:
Joh 9:19 Ja he kysyit heildä/ sanoden: tämäkö teidän poican on/ jonga te sanotta sokiana syndynen? Cuinga hän on näkyns saanut?
Joh 9:20 Hänen wanhemmans wastaisit/ ja sanoit: me tiedämme hänen meidän pojaxem ja että hän sokiana syndynyt on:
Joh 9:21 Mutta cuinga hän on näkyns saanut/ sitä en me tiedä/ ja kengä hänen silmäns awais/ en me tiedä: hänellä on kyllä ikä/ kysykät häneldä/ puhucan idze edestäns.
Joh 9:22 Näin wastaisit hänen wanhemmans: sillä he pelkäisit Judalaisia: jotca nijn jo olit keskenäns päättänet: että jos jocu hänen tunnustais Christuxexi/ sen he olisit heittänet ulos Synagogista.
Joh 9:23 Sentähden sanoit hänen wanhemmans: hänellä on kyllä ikä/ kysykät häneldä.
Joh 9:24 Nijn he cudzuit taas sen ihmisen/ joca sokiana oli ollut/ ja sanoit hänelle: anna Jumalalle cunnia/ me tiedämme sen ihmisen syndisexi.
Joh 9:25 Hän wastais/ ja sanoi: jos hän on syndinen/ sitä en minä tiedä: waan sen minä tiedän/ että minä sokia olin/ ja nyt näen.
Joh 9:26 He sanoit taas hänelle: mitästä hän sinulle teki? cuinga hän sinun silmäs awais?
Joh 9:27 Hän wastais: jo minä sanoin teille/ ettäkö te cuullet? Mixi te taas sitä tahdotta cuulla? Tahdottaco te myös hänen Opetuslapsexens?
Joh 9:28 Nijn he kiroilit händä/ ja sanoit: ole sinä hänen Opetuslapsens/ me olemma Mosexen Opetuslapset.
Joh 9:29 Me tiedämme Jumalan Mosesta puhutellen/ mutta custa tämä on/ en me tiedä.
Joh 9:30 Nijn se ihminen wastais/ ja sanoi: se on sangen ihmellinen/ ettet te tiedä custa hän on/ ja cuitengin hän awais minun silmäni.
Joh 9:31 Mutta me tiedämme ettei Jumala cuule syndisitä/ waan joca on Jumalan palwelia ja teke hänen tahtons/ sitä hän cuule.
Joh 9:32 Ei ole mailman algusta cuultu/ että jocu on sen silmät awannut/ joca sokiana syndynyt on.
Joh 9:33 Ellei hän olis Jumalast/ nijn ei hän taidais mitän tehdä.
Joh 9:34 He wastaisit/ ja sanoit hänelle: sinä olet päänäns synnis syndynyt/ ja sinä opetat meitä? Ja he ajoit hänen ulos.
Joh 9:35 JA Jesus sai sen cuulla/ että he olit hänen ulosajanet. Ja cuin hän löysi hänen/ sanoi hän hänelle: uscotcos Jumalan Pojan päälle?
Joh 9:36 Hän wastais/ ja sanoi: Herra/ cuca se on? että minä hänen päällens uscoisin?
Joh 9:37 Jesus sanoi hänelle: sinä olet hänen nähnyt/ ja hän puhu sinun cansas.
Joh 9:38 Nijn hän sanoi: Herra/ minä uscon. Ja hän cumarsi händä.
Joh 9:39 Ja Jesus sanoi: minä tulin duomiolle tähän mailmaan/ että ne jotca ei näe/ pitä näkemän: ja ne jotca näkewät/ pitä sokiaxi tuleman.
Joh 9:40 Ja muutamat Phariseuxist/ jotca hänen tykönäns olit/ cuulit nämät/ ja sanoit: olemmaco mekin sokiat?
Joh 9:41 Jesus sanoi heille: jos te sokiat olisitta/ nijn ei olis teillä syndiä: mutta että te sanotte: me näemmä/ sentähden teidän syndinne pysywät.

X. Lucu .

Jesus puhu heidän cansans tapauxella/ lambaist ja hywistä paimenist: sano idzens olewan hywän paimenen/ v. 1.
Jerusalemis pidetän Kirckomessu/ johonga Jesus mene ja Judalaiset kysywät/ jos hän on Messias/ v. 22.
Ja cosca hän sen tunnusta/ nijn he tahtowat hänen kiwittä/ että hän/ nijncuin he ajattelit/ puhui pilcka/ v. 25.

Joh 10:1 TOtisest/ totisest sanon minä teille: joca ei owesta mene lammashuonesen/ waan mualda/ hän on waras ja ryöwäri.
Joh 10:2 Mutta joca owesta mene/ hän on lammasten paimen. Sillen owen wartia awaja/ ja lambat cuulewat hänen änens.
Joh 10:3 Ja omia lambaitans cudzu hän nimeldäns/ ja wie heidän ulos.
Joh 10:4 Ja cuin hän omat lambans ulospäästä/ käy hän heidän edelläns/ ja lambat seurawat händä: sillä he tundewat hänen änens.
Joh 10:5 Mutta ei he muucalaista seura/ waan pakenewat händä: sillä ei he tunne muucalaisen ändä:
Joh 10:6 Tämän tapauxen sanoi Jesus heille/ mutta ei he sitä ymmärtänet/ cuin hän heille sanoi.
Joh 10:7 Nijn Jesus sanoi taas heille: totisest/ totisest sanon minä teille: minä olen lammasten owi.
Joh 10:8 Caicki jotca minun edelläni owat ollet/ owat warcat ja ryöwärit/ ja ei lambat cuullet heitä.
Joh 10:9 Minä olen owi/ joca minun cauttani sisällemene/ hän tule wapaxi/ ja mene sisälle ja ulos/ ja löytä laituimen.
Joh 10:10 Ei waras tule muuta cuin warastaman/ ja tappaman/ ja cadottaman: waan minä tulin/ että heillä pitä elämä oleman/ ja yldäkyllä oleman.
Joh 10:11 MInä olen hywä paimen/ hywä paimen anda hengens lammasten edest.
Joh 10:12 Mutta palcollinen/ joca ei ole paimen/ eikä lambat ole hänen omans/ cosca hän näke suden tulewan/ nijn hän jättä lambat ja pakene/ ja susi raatele ja haasca lambat.
Joh 10:13 Mutta palcollinen pakene: Sillä hän on palcollinen/ eikä tottele lambaista.
Joh 10:14 Minä olen hywä paimen/ joca tunnen lambani/ ja minä tutan myös lambaildani.
Joh 10:15 Nijncuin Isä minun tunde/ nijn tunnen minä myös Isän/ ja minä panen hengeni lammasten edestä.
Joh 10:16 Ja minulla on myös muita lambaita/ jotca ei ole tästä lammashuonesta: ne tahdon minä myös tänne saatta/ ja he saawat cuulla minun äneni. Ja nijn pitä oleman yxi lammashuone/ ja yxi paimen.
Joh 10:17 Isä racasta minua että minä panen hengeni ja sen jällens otan.
Joh 10:18 Ei ota kengän sitä minulda/ waan minä panen sen idze tahdostani. Minulla on woima sitä panna/ ja minulla on woima sitä taas otta: ja minä sain sen käskyn Isäldäni.
Joh 10:19 Nijn Judalaiset rupeisit taas rijtelemän keskenäns näiden puhetten tähden:
Joh 10:20 Ja moni heistä sanoi: hänellä on Perkele/ ja hän on mieletöin/ mitä te händä cuuldeletta?
Joh 10:21 Mutta muutamat sanoit: ei ne ole rijwatun puhet/ woico Perkele sokiain silmät awata?
Joh 10:22 Ja Jerusalemis oli Kirckomessu talwella.
Joh 10:23 Ja Jesus käweli Templis Salomonin esihuones.
Joh 10:24 Nijn Judalaiset pijritit hänen/ ja sanoit hänelle: cuinga cauwan sinä juonittelet meitä? Jos sinä olet Christus/ nijn sano meille selkiäst.
Joh 10:25 Jesus wastais heitä: minä olen sen teille sanonut/ ja et te usco/ ne työt cuin minä teen Isäni nimeen/ todistawat minusta.
Joh 10:26 Mutta et te usco/ sillä et te ole minun lambaistani/ nijncuin minä jo teille sanoin.
Joh 10:27 Minun lambani cuulewat minun äneni/ ja minä tunnen heidän/ he seurawat minua/
Joh 10:28 Ja minä annan heille ijancaickisen elämän/ ei he hucu ijancaickisest/ eikä yxikän repele heitä minun kädestäni.
Joh 10:29 Minun Isän/ joca ne minulle andoi/ on caickein suurin/ ja ei kengän taida heitä rewäistä minun Isäni kädestä.
Joh 10:30 Minä ja Isä olemma yhtä.
Joh 10:31 Nijn Judalaiset poimit taas kiwiä händä kiwittäxens.
Joh 10:32 Mutta Jesus wastais heitä: minä osotin teille Isäldäni monda hywä työtä/ cuidenga tähden nijstä te sijs tahdotta minua kiwittä?
Joh 10:33 Judalaiset wastaisit händä/ sanoden: en me sinua hywän työn tähden kiwitä/ waan pilcan tähden: ja että sinä/ joca ihminen olet/ teet idzes Jumalaxi.
Joh 10:34 Jesus wastais heitä: eikö teidän Laisanne ole kirjoitettu?
Joh 10:35 Minä sanoin: te oletta jumalat. Jos hän ne cudzui jumalixi/ joille Jumalan sana tapahdui/ ja ei Kirjoitus ole cuitengan ricottu?
Joh 10:36 Ja te sanotte hänelle: jonga Isä on pyhittänyt ja lähettänyt mailmaan: sinä pilckat Jumalata/ että minä sanoin: minä olen Jumalan Poica.
Joh 10:37 Ellen minä tee minun Isäni töitä/ nijn älkät minua uscoco:
Joh 10:38 Mutta jos minä nijtä teen/ ja jos et te minua usco/ nijn uscocat ne työt/ että te tundisit ja uscoisit Isän olewan minus/ ja minun hänes.
Joh 10:39 Nijn he edzeit taas händä kijnniottaxens/ mutta hän läxi heidän tyköns:
Joh 10:40 Ja meni jällens toiselle puolelle Jordani/ siihen josa Johannes ensin casti/ ja jäi sinne.
Joh 10:41 Ja monda tuli hänen tygöns/ ja sanoi: ei Johannes yhtäkän ihmettä tehnyt:
Joh 10:42 Mutta caicki cuin Johannes tästä sanoi/ ne owat todet. Ja monda uscoi siellä hänen päällens.

Vers. 8. Minun edellän ) Ei hän täsä puhu Mosexest ja Prophetaist/ jotca owat myös owest käynet/ se on/ Christuxen cautta/ ja ei muuta tietä autuuten tiennet/ Sup. 8:56. waan hän ymmärtä täsä wääriä Prophetaita ja Phariseuxia/ jotca osotit toisen tien autuuten/ nimittäin/ Lain työt
V. 24. Cuinga cauwan ) Täsä he puhuwat petollisest/ candaxens hänen päällens ja surmataxens händä/ jos hän olis kieldo wastan tunnustanut idzens Christuxexi.

XI. Lucu .

LAzarus/ jota Jesus racasti/ sairasta Bethanias/ v. 1.
ja cuole/ v. 7.
Jesus mene Marthan/ Marian ja monen muun Judalaisen cansa haudalle/ ja herättä hänen cuolluista/ joca neljä yötä ja päiwä oli jo haudas maannut/ v. 17.
ylimmäiset Papit pitäwät tämän tähden neuwo: mutta Caiphas neuwo händä cuolettaman/ v. 46.

Joh 11:1 NIjn yxi mies sairasti/ nimeldä Lazarus Bethaniasta/ Marian ja hänen sisarens Marthan Caupungista.
Joh 11:2 Mutta Maria oli Herran woitella woidellut/ ja jalat hiuxillans cuiwannut/ jonga weli Lazarus sairasti.
Joh 11:3 Nijn hänen sisarens lähetit hänen tygöns/ ja sanoit: Herra/ cadzo/ se sairasta jotas racastat.
Joh 11:4 Cosca Jesus sen cuuli/ sanoi hän: ei tämä tauti ole cuolemaan/ waan Jumalan cunniaxi/ että Jumalan Poica sen cautta cunnioitetaisin.
Joh 11:5 Mutta Jesus racasti Martha/ ja hänen sisartans/ ja Lazarusta.
Joh 11:6 Cosca hän cuuli hänen sairastawan/ wijwyi hän sijnä paicas caxi päiwä.
Joh 11:7 Sijtte sanoi hän Opetuslapsillens: mengämme jällens Judeaan. Sanoit hänelle Opetuslapset: äsken edzeit Judalaiset sinua kiwittäxens/ ja sinä menet taas sinne.
Joh 11:8 Wastais Jesus: eikö caxitoistakymmendä ole päiwän hetke?
Joh 11:9 Joca päiwällä waelda/ ei hän loucka idziäns: sillä hän näke tämän mailman walkeuden.
Joh 11:10 Mutta joca yöllä waelda/ hän loucka idzens: sillä ei walkeus ole hänes.
Joh 11:11 Näitä hän puhui/ ja sanoi sijtte heille: meidän ystäwäm Lazarus maca/ mutta minä menen händä unest herättämän.
Joh 11:12 Nijn sanoit hänen Opetuslapsens: Herra/ jos hän maca kyllä hän parane.
Joh 11:13 Mutta Jesus sanoi hänen cuolemastans/ waan he luulit hänen sanowan ruumillisest unest.
Joh 11:14 Nijn Jesus sanoi heille selkiäst: Lazarus on cuollut.
Joh 11:15 Ja minä iloidzen teidän tähtenne/ etten minä siellä ollut/ että te uscoitte:
Joh 11:16 Mutta mengämme hänen tygöns. Nijn sanoi Thomas/ joca cudzutan caxoisexi/ Opetuslapsille: mengäm me myös cuoleman hänen cansans.
Joh 11:17 NIjn Jesus tuli/ ja löysi hänen jo neljä päiwä maannen haudas.
Joh 11:18 Mutta Bethania oli läsnä Jerusalemita/ lähes wijsitoistakymmendä wacomitta.
Joh 11:19 Ja monda Judalaista oli tullut Martha ja Maria lohduttaman heidän weljens tähden.
Joh 11:20 Cosca Martha cuuli Jesuxen tulewan/ juoxi hän händä wastan: mutta Maria jäi cotia istuman.
Joh 11:21 Nijn Martha sanoi Jesuxelle: Herra/ jos sinä olisit täällä ollut/ nijn ei minun weljen olis cuollut.
Joh 11:22 Mutta minä tiedän wielä/ että caicki mitä sinä anot Jumalalda/ ne Jumala sinulle anda.
Joh 11:23 Jesus sanoi hänelle: sinun weljes on ylösnousewa.
Joh 11:24 Martha sanoi hänelle: minä tiedän hänen nousewan ylösnousemises wijmeisnä päiwä.
Joh 11:25 Sanoi Jesus hänelle: Minä olen ylösnousemus ja elämä/ joca usco minun päälleni/ hän elä ehkä hän olis cuollut.
Joh 11:26 Ja joca elä ja usco minun päälleni/ ei hänen pidä cuoleman ijancaickisest/ uscotcos sen?
Joh 11:27 Hän sanoi hänelle: ja Herra/ minä uscon sinun Christuxexi Jumalan Pojaxi/ joca tulewa oli mailmaan.
Joh 11:28 JA cuin hän näitä sanonut oli/ meni hän pois/ ja cudzui sisarens Marian sala/ sanoden: Mestari on tullut/ ja cudzu sinua.
Joh 11:29 Cosca hän sen cuuli/ nousi hän cohta ja tuli hänen tygöns:
Joh 11:30 Sillä ei Jesus ollut wielä kylään tullut/ waan oli sijnä paicas/ josa Martha oli hänen cohdannut.
Joh 11:31 Cosca Judalaiset/ jotca hänen cansans huones olit lohduttamas händä/ näit Marian nopiast nousewan ja ulosmenewän/ seuraisit he händä/ sanoden: hän mene haudalle itkemän.
Joh 11:32 Cosca Maria sinne tuli cusa Jesus oli ja näki hänen/ langeis hän hänen jalcains juureen/ ja sanoi hänelle: Herra/ jos sinä olisit täällä ollut/ ei olis minun weljen cuollut.
Joh 11:33 Cosca Jesus näki hänen itkewän/ ja Judalaiset/ jotca hänen cansans tullet olit/ itkewäiset/ haikiutti hän idzens Hengens/ ja oli surullinen idzelläns/ ja sanoi: cuhunga te hänen panitte?
Joh 11:34 He sanoit hänelle: Herra/ tule ja cadzo.
Joh 11:35 Ja Jesus itki.
Joh 11:36 Nijn sanoit Judalaiset: cadzo/ cuinga hän racasti händä.
Joh 11:37 Mutta muutamat heistä sanoit: eikö tämä/ joca sokian silmät awais/ tainnut tehdä/ ettei tämäkän cuollut olis?
Joh 11:38 Nijn Jesus haikiutti taas idzens/ ja tuli haudan tygö/ josa oli cuoppa/ ja kiwi sen päälle pandu.
Joh 11:39 Jesus sanoi: ottacat kiwi pois. Sanoi Martha hänelle/ sen sisar joca cuollut oli: Herra/ jo hän haise: sillä hän on neljä päiwä cuolluna ollut.
Joh 11:40 Jesus sanoi hänelle: engö minä sinulle sanonut: jos sinä uscoisit/ nijn sinä näkisit Jumalan cunnian.
Joh 11:41 Ja he otit kiwen pois sialdans/ johon cuollut pandu oli.
Joh 11:42 Ja Jesus nosti silmäns ylös/ ja sanoi: Isä/ minä kijtän sinua ettäs minua cuulit: Ja tiedän myös ettäs aina minua cuulet/ waan Canssan tähden/ joca täsä ymbäri seiso/ sanon minä/ että he uscoisit sinun minua lähettänexi.
Joh 11:43 Ja cuin hän tämän puhunut oli/ huusi hän corkialla änellä: Lazare tule ulos.
Joh 11:44 Ja se cuollut tuli ulos sidottuna käsist ja jalgoist käärilijnalla/ ja hänen caswons oli peitetty hikilijnalla.
Joh 11:45 Jesus sanoi heille: päästäkät händä ja sallicat hänen mennä. Nijn monda Judalaist/ jotca olit Marian tygö tullet ja näit Jesuxen työt/ uscoit hänen päällens.
Joh 11:46 Mutta muutamat heistä menit Phariseusten tygö/ ja ilmoitit heille mitä Jesus oli tehnyt.
Joh 11:47 NIjn ylimmäiset Papit ja Phariseuxet cocoisit Neuwon/ ja sanoit: mitä me teemmä? sillä tämä ihminen teke monda ihmettä.
Joh 11:48 Jos me sallimma hänen nijn olla/ nijn caicki uscowat hänen päällens/ ja Romalaiset tulewat ja ottawat pois sekä meidän maamme että Canssam.
Joh 11:49 Mutta yxi heistä Caiphas nimeldä/ joca oli sinä wuonna ylimmäinen Pappi/ sanoi heille:
Joh 11:50 Et te mitän tiedä etkä taida ajatella/ se on meille parambi/ että yxi ihminen cuole Canssan tähden/ cuin caicki Canssa huckuis.
Joh 11:51 Mutta ei hän sitä idzestäns sanonut/ waan että hän oli sinä wuonna ylimmäinen Pappi/ nijn hän ennusti:
Joh 11:52 Sillä Jesus piti cuoleman Canssan tähden/ ei ainoastans Canssan tähden/ mutta että hänen piti ne Jumalan lapset yhten cocoman/ jotca hajotetut olit.
Joh 11:53 Mutta sijtä päiwäst pidit he neuwo cuolettaxens händä.
Joh 11:54 EI sijs Jesus waeldanut enä Judalaisten seas julkiset/ waan meni sieldä yhten maan paickan lähes corpe/ Ephremin Caupungijn/ ja oleskeli siellä Opetuslastens cansa.
Joh 11:55 Mutta silloin lähestyi Judalaisten Pääsiäinen. Ja monda sieldäkin meni Pääsiäisen edellä Jerusalemijn/ puhdistaman idziäns.
Joh 11:56 Nijn he edzeit Jesusta ja puhuit keskenäns/ seisoin Templis: mitä te luuletta/ ettei hän ole juhlalle tullut?
Joh 11:57 Ja ylimmäiset Papit ja Phariseuxet olit käskyn andanet/ että jos jocu tietäis cusa hän olis/ nijn hänen piti sen ilmoittaman/ että he saisit hänen otta kijnni.

Vers. 51. Ennusti ) Jumala käänsi että Caiphan sanat todexi tulit/ mutta toisella tawalla cuin hän ajatteli. Mutta ei sentähden ole caicki hänen sanans ja duomions todet: sillä ei monen päiwän peräst/ hän duomidzi Christuxen Jumalan pilckajaxi ja cuoleman ansainnexi/ Matth. 26:65.

XII. Lucu.

Jesus tule Bethaniaan/ ja Maria woitele hänen jalcans callilla woitella/ josta Judan mieli on paha/ v. 1.
toisna päiwänä aja hän Jerusalemijn/ ja Canssa huuta/ Hosianna/ v. 12.
sano mitä heidän pitä kärsimän/ jotca händä seurata tahtowat/ v. 20.
hänen rucoillesans cuulu äni Taiwast/ v. 27.
sano heille hänen kärsimisestäns/ v. 31.
Ei Judalaiset usco hänen päällens/ waicka hän saarnais ja monda ihmettä teki/ v. 41.

Joh 12:1 CUutta päiwä ennen Pääsiäistä/ tuli Jesus Bethaniaan/ josa Lazarus oli cuollut/ jonga hän cuolluista herätti.
Joh 12:2 Ja he walmistit hänelle siellä ehtolisen/ ja Martha palweli/ mutta Lazarus oli yxi nijstä cuin hänen cansans atrioidzi.
Joh 12:3 Nijn Maria otti naulan woidetta/ callist ja turmelematoinda Nardust/ ja woiteli Jesuxen jalat/ ja cuiwais hänen jalcans hiuxillans. Ja huone täytettin woiten hajusta.
Joh 12:4 Nijn sanoi yxi hänen Opetuslapsistans/ Judas Simonin poica Ischariotes/ joca hänen sijtte petti:
Joh 12:5 Mixei tätä woidetta myyty colmeen sataan penningihin/ ja annettu waiwaisten?
Joh 12:6 Ei hän sitä sanonut waiwaisten tähden/ mutta hän oli waras/ ja hänellä oli cuckaro/ josa hän sen candoi cuin annettin.
Joh 12:7 Nijn Jesus sanoi: salli hänen olla/ hän on sen kätkenyt minun hautamiseni päiwäxi:
Joh 12:8 Sillä teidän cansan on aina waiwaiset/ mutta en minä aina teillä ole.
Joh 12:9 NIjn paljo Canssa Judalaisist ymmärsi hänen siellä olewan/ ja menit sinne/ ei ainoastans Jesuxen tähden/ waan että he olisit myös Lazaruxen nähnet/ jonga hän oli cuolluista herättänyt.
Joh 12:10 Nijn ylimmäiset Papit pidit neuwo Lazarusta tappaxens:
Joh 12:11 Sillä monda Judalaista meni sinne hänen tähtens/ ja uscoi Jesuxen päälle.
Joh 12:12 TOisna päiwänä/ cosca Canssa/ jota paljo juhlalle tullut oli/ cuuli Jesuxen tullen Jerusalemijn:
Joh 12:13 Otit he palmuoxia/ menit händä wastan ja huusit: Hosianna/ siunattu on se joca tule Herran nimeen/ Israelin Cuningas.
Joh 12:14 Mutta Jesus sai yhden Asintamman/ ja istui sen päälle/ nijncuin kirjoitettu on:
Joh 12:15 Zionin tytär älä pelkä/ cadzo/ sinun Cuningas tule ja istu Asin warsan päällä.
Joh 12:16 Mutta ei hänen Opetuslapsens näitä ensist ymmärtänet/ waan sijttecuin Jesus oli kircastettu/ nijn he muistit/ että nämät olit hänestä kirjoitetut/ ja että he näitä hänelle tehnet olit.
Joh 12:17 Se Canssa myös ylisti händä/ cuin hänen silloin cansans oli/ cosca hän Lazaruxen haudast cudzui/ ja cuolluista herätti.
Joh 12:18 Sentähden Canssa meni myös händä wastan/ että he cuulit hänen ihmen tehnexi.
Joh 12:19 Nijn Phariseuxet sanoit keskenäns: te näette/ ettet te mitän toimita/ cadzo/ coco mailma juoxe hänen tygöns.
Joh 12:20 OLit myös muutamat Grekiläiset/ jotca olit mennet Juhlana rucoileman.
Joh 12:21 Ne menit Philippuxen tygö/ joca oli Bethsaidast Galileast/ ja rucoilit händä/ sanoden: Herra/ me tahdomme nähdä Jesusta.
Joh 12:22 Philippus meni ja sanoi sen Andreaxelle: ja Andreas taas ja Philippus sanoit sen Jesuxelle.
Joh 12:23 Nijn Jesus wastais heitä/ ja sanoi: aica on tullut/ että ihmisen Poica pitä kircastettaman.
Joh 12:24 Totisest/ totisest sanon minä teille: ellei maahan heitetty nisun jywä cuole/ nijn se jää yxinäns: mutta jos hän cuole/ nijn hän tuo paljo hedelmätä.
Joh 12:25 Joca racasta hengens/ nijn hän cadotta sen: mutta joca täsä mailmas wiha hengens/ nijn hän tuotta sen ijancaickiseen elämään.
Joh 12:26 Joca minua palwele/ hän seuratcan minua: ja cusa minä olen/ siellä pitä myös minun palweliani oleman. Ja joca minua palwele/ händä on minun Isän cunnioidzewa.
Joh 12:27 Nyt on minun sielun murehisans. Ja mitä minun pitä sanoman? Isä/ auta minua tästä hetkestä: cuitengin olen minä sentähden tähän hetkeen tullut. Isä/ kircasta sinun nimes.
Joh 12:28 Nijn äni tuli Taiwast/ ja sanoi: minä olen sen kircastanut/ ja tahdon wielä nyt kircasta.
Joh 12:29 Nijn Canssa sanoi/ joca läsnä seisoi ja sen cuuli: pitkäinen paucku. Waan ne muut sanoit: Engeli puhutteli händä.
Joh 12:30 Jesus wastais/ ja sanoi: ei tämä äni tullut minun/ waan teidän tähten.
Joh 12:31 Nyt tämä mailma duomitan: ja tämän mailman Päämies pitä heitettämän ulos.
Joh 12:32 Ja jos minä maasta ylönostetan/ nijn minä wedän caicki minun tygöni.
Joh 12:33 Mutta sen hän sanoi muistuttain millä cuolemalla hänen piti cuoleman.
Joh 12:34 Nijn Canssa wastais händä/ ja sanoi: me olemma Laista cuullet Christuxen pysywän ijancaickisest/ ja cuinga sinä sanot: ihmisen Poica pitä ylösnostettaman?
Joh 12:35 Cuca ihmisen Poica se on? Jesus sanoi heille: Walkeus on wielä wähän aica teidän cansan/ waeldacat nijncauwan cuin teillä Walkeus on/ ettei pimeys teitä käsitäis.
Joh 12:36 Joca pimeydes waelda/ ei hän tiedä cuhunga hän mene. Uscocat Walkeuden päälle/ nijncauwan cuin teillä Walkeus on/ että te olisit Walkeuden lapset.
Joh 12:37 NÄitä puhui Jesus ja poismeni/ ja lymyi heildä.
Joh 12:38 Ja waicka hän teki monda ihmettä heidän nähtens/ ei he cuitengan usconet hänen päällens.
Joh 12:39 Että se puhe täytetäisin/ cuin Esaias Propheta sanoi: Herra/ cuca usco meidän saarnam? ja kenelle on Herran käsiwarsi ilmoitettu?
Joh 12:40 Sentähden ei he tainnet usco/ sillä Esaias on taas sanonut: hän on sogaisnut heidän silmäns/ ja heidän sydämens paaduttanut/ ettei heidän pidä näkemän silmilläns/ eikä sydämelläns ymmärtämän/ ja heitäns palauttaman/ että minä heitä parannaisin.
Joh 12:41 Nämät sanoi Esaias/ cosca hän näki hänen cunnians/ ja puhui hänestä.
Joh 12:42 Cuitengin monda ylimmäisist uscoit hänen päällens/ waan ei he Phariseusten tähden sitä tunnustanet/ ettei he olis Pannan cuulutetut:
Joh 12:43 Sillä he racastit enämmin ihmisten cunniata/ cuin Jumalan cunniata.
Joh 12:44 MUtta Jesus huusi/ ja sanoi: joca usco minun päälleni/ ei se usco minun päälleni/ waan sen päälle joca minun lähetti.
Joh 12:45 Ja joca minun näke/ hän näke sen joca minun lähetti.
Joh 12:46 Minä tulin mailmaan Walkeudexi/ että jocainen joca usco minun päälleni/ ei pidä pimeis oleman.
Joh 12:47 Ja joca minun sanani cuule/ ja ei usco/ en minä händä duomidze: sillä en minä tullut mailma duomidzeman/ waan wapahtaman.
Joh 12:48 Joca minun ylöncadzo ja ei cuule minun sanojani/ hänellä on se joca hänen duomidze: se puhe jonga minä puhuin/ pitä hänen duomidzeman wijmeisnä päiwänä.
Joh 12:49 Sillä en minä ole idzestäni puhunut/ waan Isä/ joca minun lähetti/ on minulle käskyn andanut/ mitä minun tekemän ja puhuman pitä.
Joh 12:50 Ja minä tiedän että hänen käskyns on ijancaickinen elämä. Sentähden mitä minä puhun/ sen minä puhun/ nijncuin Isä on minulle sanonut.

Vers. 24. Cuole ) Christuxen cuolemast on paljo hedelmätä: nijn myös ne jotca tahtowat Christusta seurata/ cosca he paljo Christuxen cansa kärsiwät ja hänen cansans cuolewat/ nijn he paljo hedelmätä candawat/ Rom. 6:4. v: 40. Sogaisnut ) Mattheus sen nijn selittä: heidän silmäns owat he sulkenet/ cap. 13. 15.

XIII. Lucu .

Jesus pese Opetuslastens jalat/ v. 1.
ilmoitta pettäjäns Judan/ v. 10.
neuwo heitä keskenäns pitämän nöyryttä ja sowindo/ v. 12.
rupe murehtiman/ ja sano heille selkemmin Judast/ että hän oli hänen pettäwä/ v. 21.
Neuwo heitä taas rackauten/ ilmoitta Petarille hänen lähestywäisen langemisens/ v. 33.

Joh 13:1 MUtta ennen Pääsiäis juhla/ cuin Jesus tiesi hänen hetkens tullexi/ että hänen piti tästä mailmast Isän tygö menemän: Nijncuin hän oli racastanut omians mailmas/ nijn hän myös heitä loppun asti racasti.
Joh 13:2 Ja Ehtolisen jälken/ cosca Perkele oli jo Judan Simonin Ischariothin sydämehen lykännyt/ että hänen piti hänen pettämän.
Joh 13:3 Tiesi Jesus Isän caicki hänen käsijns andanen/ ja että hän oli Jumalast lähtenyt/ ja oli Jumalan tygö menewä:
Joh 13:4 Nousi hän Ehtoliselda/ rijsui waattens ja otti esilijnan/ ja wyötti idzens.
Joh 13:5 Pani sijtte wettä waskimaljaan/ ja rupeis pesemän Opetuslastens jalcoja/ ja cuiwais ne sillä esilijnalla/ jolla hän wyötetty oli.
Joh 13:6 NIjn hän tuli Simon Petarin tygö/ ja Petari sanoi hänelle: Herra/ sinäkö minun jalcani peset?
Joh 13:7 Jesus wastais/ ja sanoi hänelle: mitä minä teen/ et sinä sitä nyt tiedä/ mutta tästedes saat sinä sen tietä.
Joh 13:8 Petari sanoi hänelle: et ikänäns sinä pese minun jalcojani? Wastais Jesus: ellen minä sinua pese/ nijn ei sinun ole osa minun cansani.
Joh 13:9 Petari sanoi hänelle: Herra/ ei ainoastans minun jalcojani/ mutta myös käteni ja pääni.
Joh 13:10 Sanoi Jesus hänelle: joca pesty on/ ei se tarwidze pesemistä/ waan että jalat pestän/ ja nijn hän on coconans puhdas.
Joh 13:11 Ja te oletta puhtat/ ette cuitengan caicki: sillä hän tiesi pettäjäns? sentähden hän sanoi: et te caicki ole puhtat.
Joh 13:12 Sijttecuin hän oli pesnyt heidän jalcans/ otti hän waattens/ istui ja sanoi taas heille: tiedättekö mitä minä teille tehnyt olen:
Joh 13:13 Te cudzutta minun Mestarixi ja Herraxi/ ja te sanotte oikein: sillä minä myös olen.
Joh 13:14 Jos minä/ joca olen teidän Herran ja Mestarin/ olen teidän jalcanne pesnyt: nijn pitä myös teidängin toinen toisenne jalat pesemän:
Joh 13:15 Sillä minä annoin teille esicuwan/ että te nijn tekisitte/ cuin minäkin teille tein.
Joh 13:16 Totisest/ totisest sanon minä teille: ei ole palwelia suurembi hänen Herrans/ eikä sanansaattaja suurembi/ cuin se joca hänen lähetti.
Joh 13:17 Jos te nämät tiedätte/ te oletta autuat jos te nijtä teettä. En minä caikista teistä puhu/ kyllä minä tiedän ne jotca minä walidzin.
Joh 13:18 Mutta että Ramattu täytetäisin: joca syö leipä minun cansani/ hän tallais minun jalallans.
Joh 13:19 Nyt minä sanon teille ennen cuin se tapahtu/ että sijttecuin se tapahtunut on/ te uscoisitte minun sixi.
Joh 13:20 Totisest/ totisest sanon minä teille: joca corja sen cuin minä lähetän/ hän corja minun? mutta joca minun corja/ hän corja sen joca minun lähetti.
Joh 13:21 COsca Jesus nämät oli sanonut/ cauhistui hän hengesä/ todisti ja sanoi: totisest/ totisest sanon minä teille: yxi on teistä minun pettäwä.
Joh 13:22 Nijn Opetuslapset cadzelit toinen toisens päälle/ ja epäilit kenestä hän sanoi.
Joh 13:23 Ja yxi Jesuxen Opetuslapsist atrioidzi hänen helmasans/ jota Jesus racasti.
Joh 13:24 Jolle Simon Petari wijttais/ kysymän kenestä hän puhui.
Joh 13:25 Cosca hän macais Jesuxen rinnalla/ sanoi hän hänelle:
Joh 13:26 Herra/ cuca se on? Jesus wastais: jolle minä castetun palan cocotan. Ja cuin hän oli castanut leiwän/ andoi hän sen Judalle Simon Ischariotille.
Joh 13:27 Ja sen palan jälken meni hänehen Perkele.
Joh 13:28 Nijn Jesus sanoi hänelle: mitäs tehdä tahdot/ nijn tee pikemmin: mutta ei atrioidzewist yxikän ymmärtänyt mingätähden hän sitä hänelle sanoi.
Joh 13:29 Muutamat luulit/ että Judalla oli cuckaro/ Jesuxen käskenen händä ostaman mitä juhlapäiwän waraxi piti tarwittaman/ eli jos hänen piti jotakin waiwaisille andaman.
Joh 13:30 Cosca hän sen palan ottanut oli/ meni hän cohta ulos/ ja yö oli.
Joh 13:31 Cosca Judas oli ulosmennyt/ sanoi Jesus: nyt on ihmisen Poica kircastettu/ ja Jumala on kircastettu hänen cauttans:
Joh 13:32 Jos Jumala on kircastettu hänen cauttans/ nijn on myös Jumala kircastawa hänen idzesäns/ ja kircasta hänen pian.
Joh 13:33 RAckat lapsucaiset/ minä olen wielä wähän aica teidän cansan/ te oletta minua edzinet? ja nijncuin minä sanoin Judalaisille: et te woi sinne tulla cuhunga minä menen.
Joh 13:34 Nijn minä sanon myös nyt teille: vden käskyn minä teille annan/ että te racastatte teitän keskenän/ nijncuin minäkin teitä racastin: Joh 13:35 Että te myös teitän racastaisitte keskenän/ ja nijn jocainen tundis teidän minun Opetuslapsixeni/ jos te keskenän yhteisen rackauden pidätte.
Joh 13:36 Nijn sanoi Simon Petari hänelle: Herra/ cuhungastas menet? Jesus wastais händä: cuhunga minä menen/ nijn et sinä woi nyt seurata/ mutta tästälähin sinä noudatat.
Joh 13:37 Petari sanoi hänelle: Herra/ mixengästä minä nyt woi sinua noudatta? minä panen hengeni sinun edestäs.
Joh 13:38 Jesus wastais: panetcos henges minun edestäni? totisest/ totisest sanon minä sinulle: ei laula cuckoi ennen cuin sinä olet colmasti minun kieldänyt.

Vers. 8. Osa ) Ei Petarin autuus sijnä ollut/ että Christus pesi hänen jalcans/ mutta Christuxen weresä/ 1. Ioh. 1:7. Heb. 9:13. Mutta ei meidän pidä näisä asiois Jumalata wastoin oleman/ jotca meille halwaxi näkywät/ ja nijn meidän mielisäm ylöncadzoman Jumalan tecoja ja aiwoituxia/ ja pitämän hulludena/ nijncuin Naeman teki/ 2. Reg. 5:11. sillä Jumalan hulluus on taitawambi ihmisiä/ 1. Cor. 1:25.
v. 34. Uden käskyn ) Embä minä tahdo teitä rascautta monella Lain käskyllä/ nijncuin Moses Wanhas Testamendis teki: mutta täsä pitä oleman caicki Uden Testamendin käskyt/ että te toinen toistanne racastatte. Sentähden on tämä vsi/ ja Uden Testamendin käsky/ Wanhasta peräti eroitettu.

XIV. Lucu.

Jesus lohdutta Opetuslapsians lähtemisens hyödytyxest/ v. 1.
Opetta heille autuuden tien/ v. 5.
wahwista heidän uscons/ ja lupa heille Pyhän Hengen/ v. 12.
Neuwo heitä rackauteen Jumalata ja hänen käskyäns wastan/ nijn he saawat Pyhän Hengen ja täydellisen ymmärryxen/ v. 15.
cuulutta heille rauhan/ v. 27.

Joh 14:1 JA hän sanoi Opetuslapsillens: älkön teidän sydämen wawahtuco/ jos te uscotte Jumalan päälle/ nijn uscocat myös minungin päälleni.
Joh 14:2 Minun Isäni huones on monda asuinsia: Jos ei nijn olis/ nijn minä sanoisin teille: minä menen walmistaman teille sia.
Joh 14:3 Ja waicka minä poismenen walmistaman teille sia/ nijn minä tulen cuitengin jällens/ ja otan teidän tygöni/ että cusa minä olen/ siellä pitä myös teidän oleman.
Joh 14:4 Ja cuhunga minä menen/ te tiedätte/ ja tien te myös tiedätte.
Joh 14:5 Sanoi Thomas hänelle: Herra/ en me tiedä cuhungas menet/ cuingasta sijs me tiedämme tien?
Joh 14:6 Jesus sanoi hänelle: Minä olen tie/ totuus ja elämä. Ei kengän tule Isän tygö/ waan minun cauttani.
Joh 14:7 Jos te tundisitte minun/ nijn te tosin myös tundisitte minun Isäni: ja nyt te tunnette hänen/ ja te näitte hänen.
Joh 14:8 Philippus sanoi hänelle: Herra/ osota meille Isä/ nijn me tydymme. Jesus sanoi hänelle: minä olen cauwan aica teidän tykönän/ ja et sinä minua tunne?
Joh 14:9 Philippe/ joca näke minun/ hän näke myös Isän: cuingas sijs sanot? osota meille Isä.
Joh 14:10 Etkös usco minua olewan Isäs/ ja Isä minus? Ne sanat cuin minä teille puhun/ en minä idzestäni puhu/ mutta Isä/ joca minus on/ teke työt.
Joh 14:11 Uscocat minua/ että minä olen Isäs ja Isä minus: eli uscocat minua töistäkin cuin minä teen.
Joh 14:12 Totisest/ totisest sanon minä teille: joca usco minun päälleni/ ne työt cuin minä teen/ hän on myös tekewä/ ja wielä suurembita: sillä minä menen Isäni tygö/ ja mitä te Isäldä rucoiletta minun nimeeni/ sen minä teen.
Joh 14:13 Että Isä cunnioittetaisin Pojan cautta.
Joh 14:14 Mitä te anotte minun nimeeni/ sen minä teen.
Joh 14:15 JOs te racastatte minua/ nijn pitäkät myös minun käskyni.
Joh 14:16 Ja minä olen rucoilewa Isä/ että hän andais teille toisen lohduttajan/ joca teidän cansan olis ijancaickisest.
Joh 14:17 Totuuden Hengen/ jota ei mailma taida saada: sillä ei he näe eikä tunne händä: mutta te tunnetta hänen/ ja hän pysy teidän tykönänne/ ja on teisä olewa.
Joh 14:18 En minä jätä teitä orwoixi/ waan minä tulen teidän tygönne.
Joh 14:19 Wielä on wähä aica/ ja ei mailma sillen minua näe/ mutta te näettä minun: sillä minä elän/ ja te myös elätte.
Joh 14:20 Sinä päiwänä pitä teidän ymmärtämän minun olewan Isäs/ ja te minus/ ja minä teisä.
Joh 14:21 Jolla minun käskyni owat ja ne kätke/ se racasta minua: mutta joca minua racasta/ hän racastetan minun Isäldäni. Ja minä tahdon händä racasta ja ilmoitan idzeni hänelle.
Joh 14:22 Sanoi hänelle Judas/ ei se Ischariot: Herra/ cuingastas sijs idzes meille ilmoitat/ ja et mailmalle?
Joh 14:23 Jesus wastais/ ja sanoi hänelle: joca minua racasta/ se pitä minun sanani/ ja minun Isäni racasta händä/ ja me tulemma hänen tygöns/ ja asumma hänen tykönäns.
Joh 14:24 Mutta joca ei minua racasta/ ei se minun sanojani kätke. Ja ne sanat cuin te cuuletta/ ei ole minun/ waan Isän/ joca minun lähetti.
Joh 14:25 Näitä olen minä teille puhunut/ ollesani teidän cansan.
Joh 14:26 Mutta lohduttaja Pyhä Hengi/ jonga Isä on lähettäwä minun nimeeni/ opetta teille caicki/ se muistutta myös teille caicki cuin minä teille sanonut olen.
Joh 14:27 Rauhan minä jätän teille/ minun rauhani minä annan teille: en minä anna teille nijncuin mailma anda. Älkön teidän sydämen wawahtuco/ älkät myös peljästykö.
Joh 14:28 Te cuulitta minun sanowan: minä menen pois ja tulen taas teidän tygönne. Jos te minua racastaisitte/ nijn te tosin iloidzisitte/ että minä sanoin: minä menen Isäni tygö: sillä Isä on suurembi minua.
Joh 14:29 Ja tämän minä sanon teille ennen cuin se tapahtu/ että te uscoisitte cosca se tapahtunut on.
Joh 14:30 En minä tästedes puhu paljo teidän cansan: sillä tämän mailman päämies tule/ jolla ei ole mitän minus.
Joh 14:31 Mutta että mailma ymmärräis minun Isä racastawan/ ja nijncuin Isä minulle käski/ nijn minä myös teen. Noscat ja lähtekäm tääldä.

Vers. 17. Toisen lohduttajan ) Paracletus, cudzutan Advocatus, edestwastaja/ eli joca syypäätä holho/ lohdutta/ wahwista ja autta. Nijn myös Pyhä Hengi teke meidän omasa tunnosam Jumalan duomion edes/ syndiä ja Perkelen cannetta wastan.
V. 31. Minä myös teen ) Mailman tule oppia/ että Christus ainoastans teki meidän edestäm Isän tahdon/ Rom. 5:19. Per unius inobedientiam justi.

XV. Lucu .

WErtaus wijnapuust/ jolla opetetan Evangeliumin opin saattawan paljo hedelmätä/ v. 1.
Neuwotan racastaman Jumalata/ pitämän hänen sanans ja racastaman toinen toistans/ v. 9.
annetan heille tiettäwäxi se waino/ joca heille mailmalda tarjona oli/ jota wastan Pyhä Hengi heitä oli lohduttawa/ v. 18.

Joh 15:1 MInä olen totinen wijnapuu/ ja minun Isän on wijnamäen haldia.
Joh 15:2 Jocaidzen oxan hän carsi minusta/ joca ei canna hedelmätä: ja jocaidzen cuin hedelmän canda/ hän puhdista/ että se cannais runsamman hedelmän.
Joh 15:3 Te oletta nyt puhtat/ sen puhen tähden cuin minä teille puhuin.
Joh 15:4 Olcat te minusa ja minä teisä. Nijncuin ei oxa woi idzestäns hedelmätä canda/ ellei hän wijnapuus kijnni ole/ nijn myös te jollet te minus kijnni ole.
Joh 15:5 Minä olen wijnapuu ja te oletta oxat/ joca minus pysy ja minä hänes/ hän canda paljo hedelmätä: sillä ilman minuta et te woi mitän tehdä.
Joh 15:6 Joca ei ole minusa/ hän poisheitetän nijncuin oxa/ ja cuiwettu/ ja cocon sidotan/ ja heitetän tuleen palaman.
Joh 15:7 Jos te minusa pysytte/ ja minun sanani pysywät teisä: caicki mitä te tahdotte nijn anocat/ ja te saatte.
Joh 15:8 Sijnä minun Isäni cunnioitetan/ että te paljon hedelmätä cannatte/ ja tulette minun Opetuslapsixeni.
Joh 15:9 NIjncuin Isä racasti minua/ nijn minä myös racastin teitä/ pysykät sijs minun rackaudesani.
Joh 15:10 Jos te minun käskyni pidätte/ nijn te myös pysytte minun rackaudesani: nijncuin minäkin pidin Isäni käskyn/ ja pysyin hänen rackaudesans.
Joh 15:11 Näitä olen minä teille puhunut/ että minun iloni teisä pysyis/ ja teidän ilon tulis täydellisexi.
Joh 15:12 Se on minun käskyn että te racastatte teitän keskenän/ nijncuin minäkin teitä racastin.
Joh 15:13 Ei ole kellän suurembata rackautta/ cuin että jocu pane hengens ystäwäins edestä.
Joh 15:14 Te oletta minun ystäwäni/ jos te teette mitä minä teidän käsken.
Joh 15:15 En minä tästedes sano teitä palwelioixi: sillä ei palwelia tiedä mitä hänen Herrans teke: mutta minä cudzun teitä ystäwixeni: sillä caicki cuin minä Isäldäni cuulin/ ne minä teillen ilmoitin.
Joh 15:16 Et te minua walinnet/ waan minä walidzin teidän/ ja sääsin teidän menemän hedelmätä tekemän/ joca pitä pysywäinen oleman. Mitä te anotta Isäldä minun nimeeni/ sen hän anda teille.
Joh 15:17 SEn minä sanon teille: racastacat teitän keskenän.
Joh 15:18 Jos mailma teitä wiha/ nijn tietkät hänen ennen minua wihannen cuin teitä.
Joh 15:19 Jos te mailmast olisitte/ nijn mailma omans racastais/ mutta et te ole mailmast: sillä minä walidzin teidän mailmast/ sentähden mailma wiha teitä.
Joh 15:20 Muistacat minun sanani cuin minä teille sanoin: ei ole palwelia suurembi Herrans. Jos he minua wainoisit/ nijn he myös teitä wainowat: jos he minun sanani kätkit/ nijn he teidängin sanan kätkewät.
Joh 15:21 Mutta caickia näitä tekewät he teille minun nimeni tähden: sillä ei he tunne sitä joca minun lähetti.
Joh 15:22 Jos en minä olis tullut heitä puhutteleman/ nijn ei heillä olis syndiä/ mutta ei heillä nyt ole millä he syndins werhowat.
Joh 15:23 Joca minua wiha/ hän wiha myös minun Isäni.
Joh 15:24 Ellen minä olis nijtä töitä heidän seasans tehnyt/ joita ei kengän muista ole tehnyt/ nijn ei heillä olis syndiä.
Joh 15:25 Mutta nyt he näit/ ja wihaisit sekä minua/ sekä minun Isäni. Waan se tapahdui/ että se täytetäisin cuin heidän Laisans on kirjoitettu: he wihaisit minua ilman syytä.
Joh 15:26 Mutta cosca lohduttaja tule/ jonga minä teille Isäldä lähetän/ totuuden Hengi/ joca Isästä uloskäy/ se on minusta todistawa.
Joh 15:27 Ja te oletta myös todistajat: sillä te oletta algusta minun cansani ollet.

Vers. 9. Minun rackaudesani ) se on/ Että te ymmärräisitte cuinga rackana minä teidän pidän: joca tapahtu/ jos te pysytte minusa/ ja minun sanani pidätte/ ehkä cuinga pahasti teidän cansan mennäisin.
V. 24. Syndiä ) Se on sanottu/ nijncuin Hesekielikin 18. cap.
v. 20. sano/ että jocaidzen pitä omain syndeins tähden cuoleman: sillä Christuxen cautta on perisyndi poisotettu/ ja ei woi Christuxen tulemisen jälken sillen ketän cadotta/ paidzi sitä joca ei synnistäns luowu/ se on/ joca ei tahdo usco.

XVI. Lucu .

Jesus ilmoitta Opetuslapsillens/ cuinga heitä pitä wainottaman/ v. 1.
ja hänen lähtemisens hedelmän/ v. 3.
lupa heille Pyhän Hengen/ joca mailma nuhtele/ ja wie heidän totuuten/ v. 5.
puhu hänen lähtemisestäns ja tulemisestans heidän tygöns jällens/ ja että heidän murhens on käändywä iloxi/ v. 15.
neuwo heitä ahkerast rucoileman/ nijn he saawat awun hädäsä/ v. 23.

Joh 16:1 NÄitä olen minä puhunut teille/ ettet te pahenis.
Joh 16:2 He panewat teitä pannaan. Ja aica tule/ että joca teidän tappa/ se luule tehnens Jumalalle palweluxen.
Joh 16:3 Ja näitä he tekewät teidän/ ettei he tunne Isä eikä minua.
Joh 16:4 Waan minä sanon näitä teille/ että cosca se aica tule/ nijn muistacat että minä sen teille sanonut olen.
Joh 16:5 MUtta nyt minä menen sen tygö/ joca minun lähetti/ ja ei teistä minulle kengän kysy: cungas menet?
Joh 16:6 Waan että minä olen tämän teille sanonut/ nijn murhe täyttä teidän sydämen.
Joh 16:7 Cuitengin sanon minä teille totuuden: se on teille tarpellinen että minä poismenen: sillä ellen minä poismene/ nijn ei Lohduttaja tule teidän tygön: mutta jos minä poismenen/ nijn minä hänen teille lähetän.
Joh 16:8 Ja cosca hän tule/ nijn hän nuhtele mailma synnin tähden/ ja wanhurscauden tähden/ ja duomion tähden.
Joh 16:9 Synnin tähden tosin: ettei he usco minun päälleni.
Joh 16:10 Mutta wanhurscauden tähden/ että minä menen Isäni tygö/ ja ette te minua sillen näe.
Joh 16:11 Mutta duomion tähden: että tämän mailman päämies on jo duomittu.
Joh 16:12 Minulla olis wielä paljo sanomist/ mutta et te woi nyt canda.
Joh 16:13 Waan cosca totuuden Hengi tule/ hän johdatta teitä caicken totuuteen: sillä ei hän puhu idzestäns/ waan mitä hän cuule/ sitä hän puhu/ ja tulewaisia hän teille ilmoitta.
Joh 16:14 Hän on minua cunnioittawa: sillä hän otta minun omastani ja ilmoitta teille.
Joh 16:15 Caicki mitä Isällä on/ ne owat minun/ sentähden minä sanoin: hän otta minun omastani/ ja ilmoitta teille.
Joh 16:16 WÄhän ajan peräst et te näe minua/ ja taas wähän ajan peräst te näettä minun: sillä minä menen Isäni tygö.
Joh 16:17 Nijn muutamat hänen Opetuslapsistans puhuit keskenäns: mikä se on cuin hän sano meille: wähän ajan peräst et te näe minua/ ja taas wähän ajan peräst te näettä minun/ ja että minä menen Isäni tygö.
Joh 16:18 Nijn he sanoit: mikä se on cuin hän sano: wähän ajan perästä? en me tiedä mitä hän puhu.
Joh 16:19 Nijn Jesus ymmärsi että he tahdoit kysyä hänelle. Ja sanoi heille: te kysytte keskenän/ että minä sanoin: wähän ajan peräst et te näe minua/ ja taas wähän ajan peräst/ te näette minun.
Joh 16:20 Totisest/ totisest sanon minä teille: teidän pitä itkemän ja parcuman/ mutta mailma iloidze: te tuletta murhellisexi/ mutta teidän murhenna käätän iloxi.
Joh 16:21 Cosca waimo synnyttä/ nijn hänellä on kipu: sillä hänen hetkens tuli. Mutta cosca hän on lapsen synnyttänyt/ nijn ei hän muista enä waiwans/ waan iloidze syndynexi ihmisen mailmaan.
Joh 16:22 Nijn teillä on myös nyt murhe/ mutta minä tahdon teitä jällens nähdä/ ja teidän sydämen on iloidzewa/ ja ei kenengän pidä teidän iloan teildä poisottaman. Ja sinä päiwänä et te mitän kysy minulda.
Joh 16:23 TOtisest/ totisest sanon minä teille: mitä ikänäns te anotta Isäldä minun nimeeni/ nijn hän anda teille.
Joh 16:24 Et te ole mitän minun nimeeni tähän asti anonet/ rucoilcat/ nijn te saatte/ että teidän ilon olis täydellinen.
Joh 16:25 Näitä olen minä teille puhunut tapauxis/ mutta aica tule/ etten minä sillen puhu teille tapauxis/ mutta ilmoitan julkisest teille minun Isästäni.
Joh 16:26 Sinä päiwänä pitä teidän rucoileman minun nimeeni. Ja en minä sano teille: että minä rucoilen Isä teidän tähten:
Joh 16:27 Sillä Isä racasta idze teitä/ että te minua racastitte/ ja uscoitta minun Jumalasta lähtenen.
Joh 16:28 Minä läxin Isäst/ ja tulin mailmaan: taas minä jätän mailman/ ja menen Isäni tygö.
Joh 16:29 Sanoit hänen Opetuslapsens hänelle: cadzo/ nyt sinä julkisest puhut/ ja et yhtän tapaust sano.
Joh 16:30 Nyt me tiedämme sinun caicki tietäwän/ eikä tarwita että jocu sinulle kysy/ sentähden me uscomme sinun Jumalasta lähtenen.
Joh 16:31 Jesus wastais heitä: nyt te uscotte/ cadzo/ aica lähesty/ ja jo tuli/ että jocainen hajotetan erinäns/ ja minun te yxinäni jätätte.
Joh 16:32 En minä cuitengan yxinäni ole: sillä Isä on minun cansani.
Joh 16:33 Näitä olen minä teille puhunut/ että teillä minus rauha olis: mailmas on teille tusca/ mutta olcat hywäs turwas/ minä woitin mailman.

Vers. 9 Synnin tähden ) Mailma ja ihmisen järki eli toimi ei ymmärrä epäusco synnixi/ ja usco wanhurscaudexi/ ja että Jumalan duomio on cowa ja cadotta caicki: mutta he tahtowat idzestäns olla hywät/ ja wanhurscaxi tulla. Sentähden nuhtele Pyhä Hengi Evangeliumis caicke sitä cuin ilman uscota tehdän/ ja nijn cudzu sen synnixi/ ja pitä Jumalan duomion cautta cadotettaman.
V. 30. Kysy ) se on/ ei sinulda tarwita kysymän: sillä sinä ennätät wastauxen cansa ennencuin kysytän/ nijncuin caiken salaisuden tietäjä/ ja sydämen tutkia.

XVII. Lucu .

Jesus rucoile että Jumala tahdois händä kircasta/ v. 1.
ja warjelis myös hänen Opetuslapsians pahudest/ ja pyhitäis heitä totuudes/ v. 9.
nijn myös caickia nijtä cuin heidän saarnans cautta uscowat/ v. 24.

Joh 17:1 NÄitä puhui Jesus/ ja nosti silmäns Taiwasta päin/ ja sanoi: Isä/ hetki tuli/ kircasta sinun Poicas/ että sinun Poicas kircastais myös sinun.
Joh 17:2 Nijncuin sinä annoit hänelle woiman caiken lihan päälle/ andaman ijancaickisen elämän caikille cuins hänelle annoit.
Joh 17:3 Mutta tämä on ijancaickinen elämä/ että he sinun ainoan totisen Jumalan tundisit/ ja jongas lähetit Jesuxen Christuxen.
Joh 17:4 Minä kircastin sinun maan päällä/ minä täytin sen työn jongas minulle annoit tehdäxeni.
Joh 17:5 Ja Isä/ kircasta minua idze tykönäs sillä kirckaudella/ joca minulla sinun tykönäs oli/ ennencuin tämä mailma olican.
Joh 17:6 Minä julistin sinun Nimes ihmisille/ jotcas minulle mailmasta annoit: he olit sinun/ ja minulle sinä ne annoit/ jotca myös sinun sanas kätkit.
Joh 17:7 He tiesit nyt caicki olewan sinusta/ cuins minulle annoit.
Joh 17:8 Sillä ne sanat cuins minulle annoit/ annoin minä heille/ jotca he otit/ ja totisest tunsit minun sinusta lähtenen/ ja uscoit että sinä minun lähetit.
Joh 17:9 Minä rucoilen heidän edestäns/ mutta en minä mailman edest rucoile/ waan nijden edest cuins minulle annoit/ jotca owat sinun omas.
Joh 17:10 Ja caicki minun omani owat sinun/ ja sinun omas owat minun/ joisa minä olen kircastettu.
Joh 17:11 En minä sillen ole mailmas/ mutta he owat mailmas/ ja minä tulen sinun tygös. Pyhä Isä/ kätke nijtä/ cuins minulle annoit/ sinun Nimes tähden/ että he olisit yxi nijncuin mekin.
Joh 17:12 Cosca minä olin heidän cansans mailmas/ nijn minä kätkin heitä sinun Nimesäs: ne jotcas minulle annoit kätkin minä/ ja ei nijstä kengän cadonnut/ waan se cadotuxen lapsi/ että Ramattu täytetäisin.
Joh 17:13 Mutta nyt minä tulen sinun tygös/ ja puhun näitä mailmas/ että heisä olis minun ilon täydellinen.
Joh 17:14 Minä annoin heille sinun sanas: ja mailma wihais heitä: sillä ei he ole mailmast/ nijncuin en minäkän mailmast ole.
Joh 17:15 En minä rucoile heitä poisotta mailmast/ waan ettäs heitä pahast warjelisit.
Joh 17:16 Ei he ole mailmast/ nijncuin en minäkän mailmast ole.
Joh 17:17 Pyhitä heitä totudesas. Sinun puhes on totuus.
Joh 17:18 Nijncuin sinä minun lähetit mailmaan/ nijn minä myös lähetin heidän mailmaan.
Joh 17:19 Ja minä pyhitän idzeni heidän edesäns/ että hekin olisit totuudes pyhitetyt.
Joh 17:20 MUtta en minä ainoastans heidän edestäns rucoile/ waan myös nijden edest/ jotca heidän sanans cautta uscowat minun päälleni.
Joh 17:21 Että he caicki yhtä olisit: nijncuin sinä Isä minus olet ja minä sinus: että hekin meisä nijn yhtä olisit/ ja mailma uscois sinun minua lähettänexi.
Joh 17:22 Ja minä annoin heille sen kirckauden/ cuin sinäkin minulle annoit/ että he yhtä olisit/ nijncuin mekin yhtä olemma.
Joh 17:23 Minä olen heisä ja sinä minus/ että he nijn yhdes täydelliset olisit/ ja mailma tiedäis sinun lähettänen minun: ja että sinä heitä racastit/ nijncuins minuakin racastit.
Joh 17:24 Isä/ minä tahdon/ että cusa minä olen/ siellä nekin olisit/ cuins minulle andanut olet: että he minun cunniani näkisit/ jongas minulle annoit: sillä sinä racastit minua ennen mailman alcua.
Joh 17:25 Wanhurscas Isä/ ei mailma sinua tundenut/ mutta minä tunsin sinun: ja nämät ymmärsit että sinä minun lähetit.
Joh 17:26 Ja minä julistin heille sinun nimes/ ja wielä julistan/ että se rackaus/ jolla sinä minua racastit/ heisä olis/ ja minä myös heisä olisin.

V. 9. Mailman edest ) Minä eroitan mailman ja ne epäuscoiset Seuracunnast ja Christityistä/ jotca suottans huckua tahtowat/ nijncuin Moses Num. 16:15 rucoile/ ettei Jumala cadzois Corahn uhrin päälle. Ja Psal: 69:26. Non miserearis omnibus operantibus iniquitatem. Muutoin tule mailman edest rucoilla/ että hän parannuxen cautta Jumalan tygö palajais.
V. 21. Mailma uscois ) Täsä hän rucoile myös mailman edest/ että hän sais Apostolein saarnan cautta oikian uscon.

XVIII. Lucu.

Jesus petetän Judalda krydimaas/ v. 1.
Petari lyö pois ylimmäisen Papin palwelian corwan/ v. 10.
Jesus wiedän ensist Hannan ja sijtte Caiphan tygö/ siellä kieldä Petari Christuxen/ v. 12.
Jesus cuulellan Caiphalda/ ja Petari kieldä taas Christuxen/ v. 19.
Jesus wiedän Rastupaan ja cuulellan Pilatuxelda/ v. 28.
Pilatus todista hänen wiattomaxi/ ja tahto hänen päästä: mutta he anowat Barrabast/ v. 38.

Joh 18:1 COsca Jesus nämät oli sanonut/ meni hän Opetuslastens cansa Kedron ojan ylidze: siellä oli krydimaa/ johon hän meni ja hänen Opetuslapsens.
Joh 18:2 Mutta Judas/ joca hänen petti/ tiesi myös sen paican: sillä Jesus meni sinne usein Opetuslastens cansa.
Joh 18:3 Cosca Judas oli joucon cansans ottanut/ ja ylimmäisten Pappein ja Phariseusten palweliat/ tuli hän sinne tuli soitoilla/ lyhtyillä ja aseilla.
Joh 18:4 COsca Jesus tiesi caicki mitä hänelle tapahtuman piti/ tuli hän ja sanoi heille: ketä te edzittä? He wastaisit: Jesusta Nazarenusta.
Joh 18:5 Sanoi Jesus heille: Minä olen. Mutta Judas/ joca hänen petti/ seisoi myös heidän cansans.
Joh 18:6 Cosca Jesus sanoi heille: Minä olen: Astuit he tacaperin/ ja langeisit maahan.
Joh 18:7 Nijn hän taas kysyi heille: ketä te edzittä? He sanoit: Jesusta Nazarenusta.
Joh 18:8 Jesus wastais: Minä sanoin teille: Minä olen: jos te sijs minua edzittä/ nijn sallicat näiden mennä:
Joh 18:9 Että se puhe täytetäisin/ cuin hän oli sanonut: en minä nijstä yhtän cadottanut/ cuins minulle annoit.
Joh 18:10 NIjn Simon Petarilla oli miecka/ jonga hän weti ulos/ ja löi ylimmäisen Papin palwelia/ ja hackais pois hänen oikian corwans: jonga palwelian nimi oli Malchus.
Joh 18:11 Nijn Jesus sanoi Petarille: pistä mieckas tuppen: eikö minun pidä juoman sitä Calckia cuin Isä minulle andoi?
Joh 18:12 MUtta joucko/ ja ylimmäinen päämies/ ja Judalaisten palweliat kijnniotit Jesuxen ja sidoit hänen:
Joh 18:13 Ja weit ensin Hannaxen tygö/ joca oli Caiphan appi/ ja oli sinä wuotena ylimmäinen Pappi.
Joh 18:14 Ja Caiphas oli se/ joca Judalaisille oli neuwo andanut/ että yhtä ihmistä olis tarpellinen cuoletta Canssan edestä.
Joh 18:15 JA Simon Petari seurais Jesusta/ ja toinen Opetulapsi/ joca oli ylimmäisen Papin tuttawa/ ja hän meni Jesuxen cansa ylimmäisen Papin salijn: mutta Petari jäi owen eteen.
Joh 18:16 Nijn se toinen Opetulapsi/ joca ylimmäisen Papin tuttawa oli/ meni ja puhui owenwartialle/ ja toi Petarin sisälle.
Joh 18:17 Nijn sanoi owenwartia pijca Petarille: etkö sinä myös ole tämän miehen Opetuslapsista?
Joh 18:18 Hän sanoi: en. Mutta palweliat/ jotca hijlistä olit tulen tehnet/ sillä kylmä oli/ seisoit ja lämmittelit.
Joh 18:19 Ja Petari seisoi myös heidän cansans ja lämmitteli.
Joh 18:20 NIjn ylimmäinen Pappi kysyi Jesuxelle hänen Opetuslapsistans ja opetuxestans. Jesus wastais händä: Minä olen mailman edes julkisest puhunut/ Minä olen Synagogas opettanut/ ja Templis/ johonga caicki Judalaiset coconduwat/ ja en ole mitän sala puhunut.
Joh 18:21 Mitäs minulle kysyt? kysy nijlle/ jotca cuulit mitä minä heille puhunut olen. Cadzo/ ne tietäwät mitä minä sanonut olen.
Joh 18:22 Ja cuin hän nämät puhui/ andoi yxi/ nijstä palwelioista cuin läsnä seisoit/ Jesuxelle corwapuustin/ ja sanoi: nijngö sinun pitä wastaman ylimmäistä Pappia?
Joh 18:23 Jesus wastais: jos minä pahasti puhuin/ nijn tunnusta se pahaxi/ mutta jos minä oikein puhuin/ mixis minua lyöt?
Joh 18:24 Ja Hannas lähetti hänen sidottuna ylimmäisen Papin Caiphan tygö.
Joh 18:25 Mutta Simon Petari seisoi ja lämmitteli. Nijn he sanoit hänelle: etkö sinä ole myös hänen Opetuslapsistans? Hän kielsi/ ja sanoi: en.
Joh 18:26 Sanoi hänelle yxi ylimmäisen Papin pelwelioist/ sen lango/ jonga Petari corwan poishackais: engö minä sinua nähnyt krydimaas hänen cansans?
Joh 18:27 Taas Petari kielsi: ja cohta Cuckoi lauloi.
Joh 18:28 NIjn he weit Jesuxen Caiphan eteen Rastupaan. Mutta se oli amulla/ ja ei he mennet Rastupaan/ ettei he idzens saastutais/ waan söisit Pääsiäis lamban.
Joh 18:29 Nijn Pilatus meni heidän tygöns/ ja sanoi: mitä cannetta te tuotte tätä miestä wastan?
Joh 18:30 He wastaisit/ ja sanoit hänelle: ellei hän pahantekiä olis/ en me olis händä sinun haldus andanet.
Joh 18:31 Nijn Pilatus sanoi heille: nijn ottacat te händä/ ja duomitcat teidän Lakinne jälken.
Joh 18:32 Judalaiset sanoit hänelle: ei meidän tule ketän tappa: että Jesuxen puhe täytetäisin/ cuin hän sanoi/ merkiten millä cuolemalla hänen piti cuoleman.
Joh 18:33 Nijn Pilatus taas meni Rastupaan/ cudzui Jesuxen/ ja sanoi hänelle: oletcos Judalaisten Cuningas?
Joh 18:34 Jesus wastais: sanotcos sen idzestäs/ eli owatco muut sen minusta sinulle sanonet?
Joh 18:35 Pilatus wastais: olengo minä Judalainen? Sinun Canssas ja ylimmäiset Papit ylönannoit sinun minulle: mitäs tehnyt olet?
Joh 18:36 Jesus wastais: ei minun waldacundan ole tästä mailmasta: jos minun waldacundan olis tästä mailmasta/ nijn tosin minun palweliani sen edest sotisit/ etten minä tulis Judalaisille ylönannetuxi/ mutta ei minun waldacundan ole tääldä.
Joh 18:37 Pilatus sanoi hänelle: nijns olet Cuningas? Jesus wastais: sinä sen sanot/ että minä olen Cuningas. Sitäwarten olen minä syndynyt ja mailmaan tullut/ että minä totuuden tunnustan: jocainen sijs joca on totudest/ se cuule minun äneni.
Joh 18:38 Pilatus sanoi hänelle: mikä on totuus? JA cuin hän sen sanonut oli/ meni hän taas Judalaisten tygö/ ja sanoi heille: en minä löydä yhtän syytä hänen cansans.
Joh 18:39 Mutta teillä on tapa/ että minun pitä teille päästämän yhden Pääsiäisnä/ tahdottaco sijs että minä päästän teille Judalaisten Cuningan?
Joh 18:40 Nijn he huusit caicki/ ja sanoit: ei/ waan Barraban. Mutta Barrabas oli ryöwäri.

Vers. 29. Tätä miestä wastan ) Se on ihmellinen/ että te taidatte canda tämän miehen päälle/ joca nijn hywä ja cuuluisa mies on.
V. 38. Mikä on totuus ) Ironia est: jos sinä tahdot totuudest puhua/ nijns hucas olet.

XIX. Lucu .

PIlatus anda ruoskitta Jesuxen/ tahto hänen sijtte päästä/ mutta ei Canssa sitä tahdo/ v. 1.
duomidze Christuxen/ ja anda hänen ristinnaulitta/ v. 13.
Sotamiehet heittäwät arpa hänen waatteistans/ v. 22.
Jesus anda Äitins Johannexen haldun/ v. 25.
hän juotetan eticalla/ v. 28.
cuollunna awatan kylki keihällä/ v. 31.
haudatan Josephilda Arimathiast/ v. 38.

Joh 19:1 NIjn Pilatus otti Jesuxen/ ja ruoskidzi hänen.
Joh 19:2 Ja sotamiehet wäänsit Cruunun orjantappuroist/ ja panit sen hänen päähäns: ja puetit hänen purpura waatteisin/ ja sanoit: o terwe Judalaisten Cuningas.
Joh 19:3 Ja annoit hänelle corwapuusteja.
Joh 19:4 Taas tuli Pilatus/ ja sanoi heille: cadzocat/ minä tuon hänen teille ulos/ että te tiedäisitte etten minä löydä yhtän syytä hänesä.
Joh 19:5 Nijn Jesus ulosmeni/ candain orjantappuraista Cruunua ja purpuraista waatetta. Ja hän sanoi heille: cadzo/ mingä muotoinen ihminen.
Joh 19:6 Cosca ylimmäiset Papit ja palweliat hänen näit/ huusit he/ ja sanoit: ristinnaulidze/ ristinnaulidze händä. Pilatus sanoi heille: ottacat te händä ja ristinnaulitcat: sillä en minä löydä yhtän syytä hänesä.
Joh 19:7 Wastaisit händä Judalaiset: meillä on Laki/ ja meidän Lakim jälken pitä hänen cuoleman/ että hän teki idzens Jumalan Pojaxi.
Joh 19:8 Cosca Pilatus tämän puhen cuuli/ pelkäis hän wielä enämmin.
Joh 19:9 Ja meni taas Rastupaan/ ja sanoi Jesuxelle: custa sinä olet?
Joh 19:10 Mutta ei Jesus wastannut händä. Nijn Pilatus sanoi hänelle: etkös mitän minulle wasta? tiedätkös etä minulla on walda sinua ristinnaulita/ ja minulla on walda sinua päästä?
Joh 19:11 Jesus wastais: ei sinulla olis yhtän walda minua wastan/ jos ei se olis sinulle annettu ylhäldä: sentähden on hänellä suurembi syndi/ joca minun sinulle ylönandoi. Ja sijtä ajasta pyysi Pilatus händä päästä.
Joh 19:12 Mutta Judalaiset huusit/ ja sanoit: jos sinä hänen päästät/ nijn et sinä ole Keisarin ystäwä: sillä joca idzens teke Cuningaxi/ hän on Keisarita wastan.
Joh 19:13 MUtta cosca Pilatus tämän puhen cuuli/ wei hän Jesuxen ulos/ ja istui duomioistuimelle/ siihen paickan joca cudzutan Lithostrotos/ mutta Hebreaxi Gabatha.
Joh 19:14 Ja se oli Pääsiäisen walmistus päiwä/ lähes cuudennella hetkellä. Ja hän sanoi Judalaisille: cadzocat teidän Cuningastan.
Joh 19:15 Nijn he huusit: ota pois/ ota pois/ ristinnaulidze händä. Pilatus sanoi heille: pitäkö minun ristinnaulidzeman teidän Cuningan? Ylimmäiset Papit wastaisit: ei meillä ole Cuningast/ waan Keisari.
Joh 19:16 Nijn hän andoi hänen heille ristinnaulitta.
Joh 19:17 Mutta he otit Jesuxen ja poisweit/ ja hän cannoi ristiäns/ ja meni sinne joca cudzutan pääcalloin paicaxi/ mutta Hebreaxi Golgatha.
Joh 19:18 Siellä he ristinnaulidzit hänen/ ja caxi muuta hänen cansans cahden puolen/ mutta Jesuxen keskelle.
Joh 19:19 NIjn Pilatus kirjoitti päällekirjoituxen/ ja pani ristin päälle/ ja oli näin kirjoitettu: Jesus Nazarenus Judalaisten Cuningas.
Joh 19:20 Tämän päällekirjoituxen luki monda Judalaisista: sillä se paicka oli läsnä Caupungita/ josa Christus ristinnaulittin.
Joh 19:21 Ja oli kirjoitettu Hebreaxi/ Grecaxi ja Latinaxi. Nijn sanoit Judalaisten ylimmäiset Papit Pilatuxelle: älä kirjoita/ Judalaisten Cuningas/ waan että hän on sanonut: minä olen Judalaisten Cuningas.
Joh 19:22 Pilatus wastais: mitä minä kirjoitin/ sen minä kirjoitin.
Joh 19:23 MUtta cosca sotamiehet olit Jesuxen ristinnaulinnet/ otit he hänen waattens/ ja teit neljä osa/ cullengin sotamiehelle osan/ siihen myös hamen/ joca oli umbinainen caicki cudottu/ ylhäldä haman alas.
Joh 19:24 Ja he sanoit keskenäns: älkäm tätä rickoco/ waan heittäkäm arpa kenengä se pitä oleman/ että Ramattu täytetäisin/ joca sano: he owat minun waatteni idzellens jacanet/ ja owat arpa heittänet minun hameni päälle. Ja sotamiehet tosin näin teit.
Joh 19:25 MUtta Jesuxen ristin tykönä seisoi hänen Äitins/ ja hänen Äitins sisar Maria/ Cleophan emändä/ ja Maria Magdalena.
Joh 19:26 Cosca sijs Jesus Äitins näki/ ja Opetuslapsens/ jota hän racasti/ sanoi hän Äitillens: Waimo/ cadzo poicas.
Joh 19:27 Sijtte sanoi hän Opetuslapselle: cadzo sinun Äitiäs. Ja sijtä hetkest otti Opetuslapsi hänen tygöns.
Joh 19:28 Ja cuin Jesus tiesi jo caicki täytetyxi: ja että Ramattu täytetäisin/ sanoi hän: Minä janon. Oli sijs yxi astia pandu etickata täyten.
Joh 19:29 Ja he täytit sienen eticalla/ ja panit sen ymbärille Isoppia/ ja pidit sitä hänen suuns edes.
Joh 19:30 Cosca Jesus oli etickata juonut/ sanoi hän: se on täytetty: callisti pääns ja andoi hengens.
Joh 19:31 MUtta että walmistus päiwä oli/ ja ei ruumit pitänyt ristisä oleman Sabbathina/ sillä se Sabbathin päiwä oli suuri: rucoilit Judalaiset Pilatusta/ että heidän reitens piti ricottaman/ ja poisotettaman.
Joh 19:32 Nijn sotamiehet tulit ja ricoit ensimäisen luut/ ja toisen/ jotca hänen cansans olit ristinnaulitut.
Joh 19:33 Mutta cosca he tulit Jesuxen tygö/ ja näit hänen cuollexi/ nijn ei he rickonet hänen luitans:
Joh 19:34 Waan yxi sotamiehist awais hänen kylkens keihällä/ josta wuoti Weri ja Wesi.
Joh 19:35 Ja joca tämän näki/ hän on sen todistanut/ ja hänen todistuxens on tosi/ ja hän tietä hänens totta sanowan/ että te myös uscoisitta.
Joh 19:36 Sillä nämät owat tapahtunet että Ramattu täytetäisin: ei teidän pidä luuta rickoman hänes:
Joh 19:37 Ja taas toinen Kirjoitus sano: he saawat nähdä/ cuhunga he owat pistänet.
Joh 19:38 JA Joseph Arimathiast/ joca oli Jesuxen Opetuslapsi sala Judasten pelgon tähden/ rucoili Pilatusta/ että hän olis saanut otta Jesuxen ruumin:
Joh 19:39 Ja Pilatus sallei. Nijn tuli myös Nicodemus/ joca ennengin oli yöllä Jesuxen tygö tullut/ ja toi Mirrhamit ja Aloeta/ secoitettua/ lähes sata naula.
Joh 19:40 Nijn he otit Jesuxen ruumin/ ja kääreit sen lijnawaatteisin/ hywin hajullisilla yrteillä nijncuin Judalaisten tapa oli haudata.
Joh 19:41 Mutta sijnä cuin hän ristinnaulittin/ oli krydimaa/ ja krydimaas oli vsi hauta/ johonga ei wielä kengän ollut pandu.
Joh 19:42 siihen he panit Jesuxen Judalaisten walmistus päiwän tähden/ että se hauta oli läsnä.

Vers. 31. Walmistus päiwä ) Oli se jonga me perjandaixi cudzumma: sillä hän käwi juuri Pääsiäis juhlan edellä/ joca Sabbathina oli/ ja me lauwandaixi cudzumma. Mutta me Christityt pidämme meidän Pääsiäis juhlam Sunnuntaina/ jona Christus nousi cuolluist/ Euseb. lib. 3. de vita Constantini.

XX. Lucu .

Jesus löytän nosnexi cuolluista ensimäisnä Sabbathin päiwänä/ v. 1.
Maria näke caxi Engelitä haudas/ ja cohta myös Jesus ilmoitta idzens hänelle/ v. 11.
Ehtona ilmesty hän cahdelletoistakymmenelle/ ja anda heille wallan synnit andexi anda/ v. 19.
cahdexan päiwän perästä ilmoitta hän idzens Opetuslapsille/ ja erinomattain Thomaxelle/ v. 26.

Joh 20:1 MUtta ensimäisnä päiwänä wijcos/ tuli Maria Magdalena warahin/ wielä pimeis haudalle/ ja näki kiwen poisotetuxi haudalda.
Joh 20:2 Nijn hän juoxi Simon Petarin/ ja sen Opetuslapsen tygö/ jota Jesus racasti/ ja sanoi heille: he owat Herran poisottanet haudasta/ ja en me tiedä cuhunga he hänen panit.
Joh 20:3 NIjn Petari ja se toinen Opetuslapsi menit haudalle.
Joh 20:4 Mutta ne caxi juoxit ynnä/ ja se toinen Opetuslapsi juoxi nopemmin cuin Petari/ ja tuli edellä haudalle.
Joh 20:5 Ja cuin hän siihen curkisti/ näki hän siellä käärilijnat/ mutta ei hän cuitengan mennyt sisälle.
Joh 20:6 Nijn Simon Petari tuli hänen jäljesäns/ ja meni hautaan/ ja näki käärilijnat panduna:
Joh 20:7 Ja sen hikilijnan/ joca hänen pääns päällä oli ollut/ ei käärilijnan cansa/ waan erinäns käärittynä yhten paickan.
Joh 20:8 Nijn meni myös toinen Opetuslapsi sisälle/ joca edellä haudalle tullut oli/ ja näki sen ja uscoi:
Joh 20:9 Sillä ei he wielä Ramattua ymmärtänet/ että hän oli ylösnousewa cuolleista.
Joh 20:10 Nijn ne Opetuslapset menit taas cocon.
Joh 20:11 MUtta Maria seisoi ulcona haudan edes/ ja itki. Ja cosca hän nijn itki/ curkisti hän hautaan:
Joh 20:12 Ja näki caxi Engelitä walkeisa waatteisa istuwan/ yxi pään ja toinen jalcain puoles/ johon he Jesuxen ruumin pannet olit.
Joh 20:13 Ne sanoit hänelle: waimo/ mitäs itket? Hän sanoi: he owat minun Herrani poisottanet/ engä tiedä cuhunga he hänen owat pannet.
Joh 20:14 COsca hän nämät sanonut oli/ käänsi hän idzens/ ja näki Jesuxen seisowan/ eikä tiennyt että se oli Jesus.
Joh 20:15 Sanoi Jesus hänelle: Waimo/ mitäs itket? ketäs edzit? mutta hän luuli sen krydimaan haldiaxi/ ja sanoi hänelle: Herra/ jos sinä hänen poiscannoit/ nijn sano minulle cuhungas hänen panit/ ja minä menen hänen ottaman.
Joh 20:16 Jesus sanoi hänelle: Maria: nijn hän käänsi/ ja sanoi hänelle: Rabboni/ se on/ Mestari.
Joh 20:17 Jesus sanoi hänelle: älä minuun rupe: sillä en minä ole wielä mennyt minun Isäni tygö. Waan mene minun weljeini tygö/ ja sano heille: Minä menen ylös minun Isäni tygö/ ja teidän Isänne tygö/ ja minun Jumalani tygö/ ja teidän Jumalanne tygö.
Joh 20:18 Nijn Maria Magdalena meni ja ilmoitti Opetuslapsille/ sanoden: minä olen Herran nähnyt/ ja näitä hän minulle puhui.
Joh 20:19 MUtta sen Sabbathin ehtona/ cosca owet olit jo suljetut/ josa Opetuslapset cogos olit Judalaisten pelgon tähden/ tuli Jesus/ ja seisoi heidän keskelläns/ ja sanoi: Rauha olcon teille.
Joh 20:20 Ja cuin hän sen sanonut oli/ osotti hän heille kätens ja kylkens: nijn Opetuslapset ihastuit/ että he näit Herran.
Joh 20:21 Ja Jesus taas sanoi: Rauha olcon teille: nijncuin Isä minun lähetti/ nijn minä myös lähetän teidän.
Joh 20:22 Ja cuin hän nämät sanonut oli/ puhalsi hän heidän päällens/ ja sanoi heille:
Joh 20:23 Ottacat Pyhä Hengi/ joille te synnit andexi annatte/ nijlle ne andexi annetan: ja joille te ne pidätte/ nijlle ne owat pidetyt.
Joh 20:24 Mutta Thomas yxi cahdestatoistakymmenest/ joca caxoisexi cudzutan/ ei ollut heidän cansans cosca Jesus tuli.
Joh 20:25 Nijn muut Opetuslapset sanoit hänelle: me näimme Herran. Mutta hän sanoi heille: ellen minä näe hänen käsisäns naulain reike/ ja pistä sormeani naulain siaan/ ja pane kättäni hänen kylkeens/ en minä usco.
Joh 20:26 JA cahdexan päiwän perästä/ olit Opetuslapset taas siellä/ ja Thomas heidän cansans. Nijn Jesus tuli/ cuin owet suljetut olit/ ja seisoi heidän keskelläns/ ja sanoi: Rauha olcon teille.
Joh 20:27 Sijtte sanoi hän Thomaxelle: pistä sormes tänne/ ja cadzo minun käsiäni: ja ojenna tänne kätes/ ja pistä minun kylkeeni/ ja älä ole epäuscoinen/ waan uscowainen.
Joh 20:28 Thomas wastais/ ja sanoi hänelle: minun Herran ja minun Jumalan.
Joh 20:29 Jesus sanoi hänelle: ettäs näit minun Thomas/ nijn sinä uscoit: autuat owat ne jotca ei näe/ ja cuitengin uscowat.
Joh 20:30 Teki myös Jesus monda muuta merckiä Opetuslastens nähden/ jotca ei täsä Kirjas ole kirjoitetut.
Joh 20:31 Mutta nämät owat kirjoitetut/ että te uscoisitta/ että Jesus on Christus Jumalan Poica: ja että te saatte elämän/ uscon cautta/ hänen Nimeens.

Vers. 8. Uscoi ) se on/ hän uscoi hänen poisotetuxi/ nijncuin Maria hänelle sanonut oli.
v. 17. Mennyt ) Ettei hän wielä händä usconut Jumalaxi/ nijn ei hän tahdo anda ruweta häneens/ sillä ruweta merkidze usco. Ja P. Johannes lijaxi muista Evangelistaista sijtä hengellisest selityxest otta waarin/ ehkä Mattheuskin kirjoitta hänen andanen waimoin idzens ruweta/ Cap. 28:9.
v. 19. Sabbathin ) Joca
v. 1. nimitetän/ se on/ Sunnuntaina/ joca oli ensimäinen Sabbathi wijcosa/ suuren Sabbathin jälken.

XXI. Lucu .

Jesus ilmesty Opetuslapsille Tyberian Meren tykönä/ caloja pyytäwäisille/ ja käske heidän laske werckons oikialle puolelle/ v. 1.
kysy colmast Petarille/ jos hän händä racasta/ ja sano mitä hänelle tapahtuwa on/ v. 15.
Petari kysy Johannexest/ joca tämän Evangeliumin on kirjoittanut/ mitä hänest tulis/ v. 20.
Monda Christuxen ihmettä ei ole kirjoitettu/ v. 25.

Joh 21:1 Sijtte ilmoitti Jesus taas idzens Tyberian meren tykönä/ ja hän ilmoitti idzens näin:
Joh 21:2 Simon Petari ja Thomas/ joca caxoisexi cudzutan olit ynnä/ ja Nathanael/ joca oli Galilean Canast/ ja Zebedeuxen pojat/ ja cazi muuta hänen Opetuslapsistans.
Joh 21:3 Sanoi Simon Petari heille: minä menen calaan: ne sanoit hänelle: me menemmä cansas. Nijn he menit ja astuit cohta wenhesen/ ja ei he sinä yönä mitän saanet.
Joh 21:4 MUtta cosca jo amu oli/ nijn Jesus seisoi rannalla: mutta ei Opetuslapset tiennet että se oli Jesus.
Joh 21:5 Sanoi Jesus heille: lapset/ ongo teillä mitän syötäwätä? he wastaisit händä: Ei.
Joh 21:6 Hän sanoi heille: laskecat werckonne oikialle puolelle wenehtä/ nijn te löydätte. Nijn he laskit/ ja tuli nijn paljo caloja/ ettei he woinet wetä.
Joh 21:7 Nijn sanoi se Opetuslapsi/ jota Jesus racasti/ Petarille: Herra se on. Cosca Simon Petari sen cuuli/ että se oli Herra/ wyötti hän hamen ymbärillens/ sillä hän oli alasti/ ja heitti idzens mereen.
Joh 21:8 Mutta muut Opetuslapset tulit wenhellä: sillä ei he ollet caucana maalda/ waan lähes caxi sata kynärätä/ ja wedit werckoja caloinens.
Joh 21:9 Cosca he olit maalle tullet/ näit he hijlet/ ja calat nijden päällä/ ja leiwän.
Joh 21:10 Jesus sanoi heille: tuocat tänne nijstä caloista cuin te nyt saitte:
Joh 21:11 Simon Petari meni ja weti wercot maalle/ täynäns suuria caloja/ sata ja colme cuudettakymmendä. Ja waicka nijtä nijn monda oli/ ei cuitengan wercko rewennyt.
Joh 21:12 Jesus sanoi heille: tulcat rualle: mutta ei yxikän Opetuslapsista uscaldanut händä kysyä: cucas olet? sillä he tiesit sen olewan Herran.
Joh 21:13 Nijn Jesus tuli/ otti leiwän ja andoi heille/ nijn myös calan.
Joh 21:14 Tämä on colmas kerta/ cuin Jesus Opetuslapsillens ilmestyi/ sijtte cuin hän oli ylösnosnut cuolleista.
Joh 21:15 COsca he syönet olit/ sanoi Jesus Simon Petarille: Simon Joannis/ racastackos minua enämbi cuin nämät? Hän sanoi: Ja Herra/ sinä tiedät että minä sinua racastan. Hän sanoi hänelle: ruoki minun caridzojani.
Joh 21:16 Ja sanoi taas hänelle: Simon Joannis/ racastackos minua? Hän wastais: Ja Herra/ sinä tiedät että minä sinua racastan. Sanoi hän hänelle: ruoki minun lambaitani.
Joh 21:17 Ja Jesus sanoi colmannen kerran hänelle: Simon Joannis/ racastackos minua? Petari tuli murhellisexi/ että hän colmannen kerran kysyi hänelle: racastackos minua: ja sanoi hänelle: Herra/ sinä tiedät caicki/ sinä tiedät myös että minä racastan sinua. Jesus sanoi hänelle: ruoki minun lambaitani.
Joh 21:18 Totisest/ totisest sanon minä sinulle: cosca sinä olit nuori/ nijn sinä wyötit idzes/ ja menit cuhungas tahdoit: mutta coscas wanhenet/ nijn sinä ojennat kätes/ ja toinen wyöttä sinun/ ja wie sinun cuhunga et sinä tahdo.
Joh 21:19 Mutta sen hän sanoi/ andain tietä/ millä cuolemalla hänen piti cunnioidzeman Jumalata.
Joh 21:20 JA cuin hän sen sanonut oli/ sanoi hän hänelle: seura minua. Nijn Petari käänsi idzens/ ja näki sen Opetuslapsen seurawan/ jota Jesus racasti/ ja oli Jesuxen rinnoilla Ehtolises maannut: ja oli sanonut: Herra/ cuca se on joca sinun pettä?
Joh 21:21 Cosca Petari hänen näki/ sanoi hän Jesuxelle: Herra/ mitästä tämän?
Joh 21:22 Jesus sanoi hänelle: jos minä tahdoisin hänen siihenasti olewan cuin minä tulen/ mitä sinun siihen tule? seura sinä minua.
Joh 21:23 Nijn weljesten seas luultin/ ettei sen Opetuslapsen pitänyt cuoleman. Mutta ei Jesus hänelle sanonut: ei hän cuole: waan/ jos minä tahdon hänen siihenasti olewan cuin minä tulen/ mitä sinun siihen tule?
Joh 21:24 Tämä Opetuslapsi todista näistä/ ja on nämät kirjoittanut/ ja me tiedämme hänen todistuxens todexi.
Joh 21:25 On myös monda muuta cuin Jesus teki: jos ne nyt caicki kirjoitettaisin/ en minä luulis coco mailman wetäwän nijtä Kirjoja/ cuin pidäis kirjoitettaman.

Vers. 15. Simon ) Että Christus erinomaisest Petarista murhen pitä/ tahdoi hän näin händä lohdutta hänen suuren langemisens tähden/ wahwistaxens hänen uscoans. v. eod. Enämbi cuin nämät ) Sillä Petari oli rascammin syndiä tehnyt/ ja hänelle oli enämbi annettu andexi/ nijncuin Christus sano/ Luc. 7:47.
v. 25. Monda muuta ) Ei caicki ole kirjoitettu cuin Jesus teki/ mutta nijn paljo on kirjoitettu/ cuin me autuuten tarwidzem ja tulemma Jesuxen Christuxen uscos wahwistetuxi/ Ioh. 20:30. 2. Tim. 3:15.

P. Johannexen Evangeliumin loppu .