Pyhän Johannexen Ensimäinen Epistola

22.04.2020

Esipuhe P. Johannexen Colmest Epistolast .

ENsimäinen Pyhän 1 Johannexen Epistola on yxi toimellinen Apostolinen Epistola ja piti paremmin cohta hänen Evangeliumitans seuraman : Sillä nijncuin hän Evangeliumisans vscost selkiäst opetta, nijn hän myös täsäkin Epistolas nuhtele nijtä, jotca heitäns vscost kerscawat ilman töitä ja opetta ahkerast, ettei työt sijtä poisjää, josa vsco on.
Mutta jos ne poisjääwät nijn ei usco ole oikia waan walhe ja pimeys.
Waan ei hän tätä tee Lain waatimisella nijncuin pyhän Jacobin Epistola : mutta herättä ia suosittele meitä rackauteen, että me toinen toistam racastaisim nijncuin Jumalakin meitä racasti.
Kirjoitta myös cowast Cerinthereitä ja Antichristuxen Henge wastan joca jo silloin rupeis kieldämän ettei Christus ollut lihaan tullut.
Joca nyt enimmäst käsis on : sillä ehkei nyt julkisest suulla kieldä Christust lihaan tullexi nijn he cuitengin kieldäwät sen sydämesäns opillans ja elämälläns.
Sillä joca töilläns tahto hurscaxi ja autuxi tulla, hän kieldä Christuxen.
Mutta Christus on sitä warten lihaan tullut että hän meitä ilman meidän töitäm hänen werens cautta hurscaxi ja autuaxi tekis.
Ja nijn tämä Epistola soti molembita wastan, sekä nijtä jotca tahtowat ilman töitä vscosa olla: ja myös nijtä wastan jotca töilläns tahtowat hurscaxi tulla ja pitä meitä oikialla keskimmäisellä tiellä.
Että me uscon cautta hurscaxi ja synnistä wapaxi jouduisimma ja sijtte cosca me hurscat olemma, pitä meidän hywiä töitä ja rackautta Jumalan tähden ahkeroidzeman wapast mielest ilman maxon toiwota.
Mutta ne caxi seurawaist Epistolat ei ole opettawaiset waan rackauden ja vscon cuwat joilla myös on oikia Apostolinen Hengi.

P. Johannexen Ensimäinen Epistola .

I. Lucu .

PYhä Johannes tiettäwäxi teke, että hän idze on nähnyt ja cuullut Christuxen Jumalan Pojan, ja mitä hän hänestä on saarnannut v. 1.
Hän saarnais sitä muille että hekin saisit yhteyden hänen ja hänen taiwallisen Isäns cansa v. 3.
Sano mitä hän saarnais : Nimittäin että Jumala on walkeus ja jos me tahdomma tulla hänen yhteyteens, nijn meidän pitä walkeudes waeldaman että me meidän synneistäm Christuxen hänen Poicans werellä puhdistettaisim v. 5.
Joca tapahtu jos me tunnustam meidän syndim v. 9.
Mutta jos me ne kiellämme : nijn me teemme Jumalan walhetteliaxi ja tulemma idze sixi v. 8.
& 10

1 Joh 1:1 JOca algusta oli, jonga me cuulimma, jonga me silmillämme näimme, jota me cadzellet olemma, ja meidän kättem pidellet owat elämän sanasta,
1 Joh 1:2 Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemma nähnet, ja todistamme ja ilmoitamme teille sen elämän, joca ijancaickinen on, joca oli Isän tykönä, ja on meille ilmestynyt.
1 Joh 1:3 Mitä me nähnet ja cuullet olemma, sen me teille ilmoitamme, että teilläkin meidän cansamme osallisus olis, ja meidän osallisudem Isän ja hänen Poicans Jesuxen Christuxen cansa olis.
1 Joh 1:4 Ja näitä me teille kirjoitamme, että teidän ilonna täydellinen olis.
1 Joh 1:5 Ja tämä on se ilmoitus, jonga me häneldä cuullet olemme ja teille ilmoitamme : Jumala on walkeus ja ei hänesä ole pimeyttä.
1 Joh 1:6 Jos me sanomme, että meillä on osallisus hänen cansans, ja waellamme pimeydes, nijn me walehtelemme ja emme tee totuutta.
1 Joh 1:7 Mutta jos me walkeudes waellamme nijncuin hängin walkeudes on nijn meillä on osallisus keskenäm, ja Jesuxen Christuxen hänen Poicans weri puhdista meitä caikista meidän synneistäm.
1 Joh 1:8 Jos me sanomme: ei meisä ole syndiä, nijn me petämme idzem ja ei ole totuus meisä.
1 Joh 1:9 Mutta jos me tunnustamme syndim, nijn hän on uscollinen ja hurscas, joca meille synnit andexi anda, ja puhdista meitä caikesta wäärydestä.
1 Joh 1:10 Jos me sanomme: embä me syndiä tehnet ole, nijn me teemme hänen walehteliaxi ja ei hänen sanans ole meisä.

Vers. 5. Jumala on walkeus ) Se on Hän on pyhä wanhurscas waca josa ei mitän paha eikä wääryttä ole.

II. Lucu.

Johannes sano että Christus Jumalan Poica on sowindo meidän syndeimme edestä ja että se joca sano hänen tundewans sen pitä hänen käskyns pitämän v. 1.
racastaman lähimmäistäns v. 7.
puhu sijtte nuorist ja wanhoist v. 12.
Kieldä tätä mailma racastamast joca on pahutta täynnäns v. 15.
Ilmoitta Antichristuxen tulewan joista jo muutamat tullet olit v. 18.
Ja osotta cutca ne owat v. 22.
Neuwo pysymän tutus totudes v. 24.

1 Joh 2:1 MInun lapsucaiseni näitä minä teille kirjoitan ettet te syndiä tekis. Ja jos jocu syndiä teke nijn meillä on edeswastaja Isän tykönä Jesus Christus joca wanhurscas on
1 Joh 2:2 Ja hän on sowindo meidän syndeimme edestä : ei ainoastans meidän waan caiken mailman edestä.
1 Joh 2:3 Ja sijtä me ymmärrämme että me hänen tunnemme jos me hänen käskyns pidämme.
1 Joh 2:4 Joca sano : minä tunnen hänen ja ei pidä hänen käskyjäns hän on walehtelia ja ei hänes ole totuus.
1 Joh 2:5 Mutta joca hänen sanans pitä totisest on Jumalan rackaus hänes täydellinen : Sijtä me tiedämme että me hänesä olemme.
1 Joh 2:6 Joca sano idzens hänes olewans hänen pitä nijn waeldaman cuin hängin waelsi.
1 Joh 2:7 Rackat weljeni en minä vtta käskyä teille kirjoita waan wanhan käskyn joca teillä algusta oli.
1 Joh 2:8 Wanha käsky on se sana jonga te algusta cuulitte minä kirjoitan teille taas vden käskyn se cuin hänes totinen on ja teisä myös : Sillä pimeys on poismennyt ja totinen walkeus paista.
1 Joh 2:9 Joca sano walkeudes olewans ja wiha weljens hän on wielä pimeydes.
1 Joh 2:10 Joca weljens racasta se pysy walkeudes ja ei hänesä ole pahennusta.
1 Joh 2:11 Mutta joca weljens wiha hän on pimeydes ja waelda pimeydes eikä tiedä cuhunga hän mene : sillä pimeydet owat hänen silmäns sogaisnet.
1 Joh 2:12 Rackat poicaiseni minä kirjoitan teille että teille synnit andexi annetan hänen Nimens tähden.
1 Joh 2:13 Minä kirjoitan teille Isät : sillä te tunsitte hänen joca algusta on. Minä kirjoitan teille nuorucaiset : sillä te woititte pahan. Minä kirjoitan teille lapsucaiseni : sillä te tunsitte Isän.
1 Joh 2:14 Minä kirjoitin teille Isät : sillä te tunsitte sen joca algusta on. Minä kirjoitin teille nuorucaiset : sillä te oletta wäkewät ja Jumalan sana pysy teisä ja te oletta pahan woittanet.
1 Joh 2:15 Älkät mailma racastaco eli mitän cuin mailmas on. Jos jocu mailma racasta ei hänes ole Isän rackaus.
1 Joh 2:16 Sillä caicki cuin mailmas owat ( lihan himo silmäin pyyndö ja elämän coreus ) ei ne ole Isäst waan mailmast.
1 Joh 2:17 Ja mailma cato himoinens mutta joca teke Jumalan tahdon se pysy ijancaickisest.
1 Joh 2:18 LApsucaiset nyt on wijmeinen aica ja nijncuin te oletta cuullet että Antichristus tule nijn nyt myös monda Antichristust rupea oleman sijtä me tunnemme että wijmeinen aica on.
1 Joh 2:19 He owat meistä lähtenet mutta ei he ollet meistä : sillä jos he meistä ollet olisit nijn he olisit meidän cansamme pysynet. Mutta se tuli julki ettei he caicki ole meistä.
1 Joh 2:20 Ja teillä on woide häneldä joca pyhä on ja te tiedätte caicki.
1 Joh 2:21 En minä teille kirjoittanut nijncuin totuden tietämättömille waan nijncuin sen tietäwille ja tietkät ettei yxikän walhe ole totudesta.
1 Joh 2:22 Cuca on walehtelia mutta se joca kieldä Jesuxen olewan Christuxen? Se on Antichristus joca kieldä Isän ja Pojan.
1 Joh 2:23 Jocainen cuin kieldä Pojan ei hänellä Isäkän ole.
1 Joh 2:24 Mitä te sijs algusta cuulitte se teisä pysykän : jos se teisä pysy cuin te algusta cuulitte nijn te Pojas ja Isäs pysytte.
1 Joh 2:25 Ja tämä on se lupaus jonga hän meille luwannut on sen ijancaickisen elämän.
1 Joh 2:26 Nämät minä teille nijstä kirjoitin jotca teitä wiettelewät.
1 Joh 2:27 Ja se woide jonga te häneldä saanet oletta pysy teisä ja et te tarwidze että jocu teitä opetta waan nijncuin woide teitä caickinaisist opetta nijn on se tosi ja ei walhe ja nijncuin se teitä opetti nijn myös te hänes pysykät.
1 Joh 2:28 Lapsucaiseni pysykät hänes että cosca hän ilmesty meillä olis turwa etten me hänen edesäns häpiään tulis hänen tulemisesans
1 Joh 2:29 Jos te tiedätte että hän hurscas on nijn tietkät myös että jocainen cuin oikeutta teke hän on syndynyt hänestä.

Vers. 3. Jos me hänen käskyns pidämme ) Se on Jos me oikiast uscosta wilpittömäst rackaudest pyydämme elä hänen sanans jälken : Waicka meidän Pawalin cansa Rom. 7. täyty tunnusta etten me tee hywä jota me tahdom waan paha jota emme tahdo.
v. 5. Täydellinen ) Se on : täydellä todella ja wilpittömäst
v. 13. Te woititte pahan ) Nimittäin Perkelen vscon cautta Christuxen päälle.
v. 15. Mailma ) Nimittäin nijncuin hän nyt turmeldu on caikella pahudella ja synnillä.
v. 18. Wijmeinen aica ) Cadzo Esa. 2:2. v. eod. Antichristus ) Se on : Wäärät opettajat nijncuin silloin oli Ebion ja Cerinthus. v 20. Teillä on woide ) Se on : te oletta woidellut eli lahjoitetut P. Hengellä Christuxelda Castes : Sentähden owat nämät caicki teille endiseldä tiettäwät.
v. 24. Pojas pysyttä ) Se on hänen oikias tunnosans armosans ja yhteydesäns.

III. Lucu .

Johannes ylistä Jumalan rackautta meidän cohtam että hän meitä lapsixens ottanut on v. 1.
Ja Jumalan lasten tulewaista cunniata v. 2.
Jumalan lapset tutan sijtä että he puhdistawat idzens ja wälttäwät syndiä ja wääryttä v. 3.
Ja että he racastawat toinen toistans v. 11.
Josta heillä on hywä omatundo ja toiwo saada Jumalalda mitä he häneldä anowat v. 19.
Sillä he pitäwät hänen käskyns v. 22.
Ja heillä on hänen Hengens v. 24.

1 Joh 3:1 CAdzocat mingäcaltaisen rackauden Isä on meille osottanut että me Jumalan lapsixi nimitetän. Sentähden ei mailma teitä tunne : sillä ei hän händäkän tunne.
1 Joh 3:2 Minun rackani me olemma Jumalan lapset ja ei ole se wielä ilmestynyt mixi me tulemme mutta me tiedämme cosca se ilmesty nijn me hänen caltaisexens tulemme : Sillä me saamme hänen nähdä nijncuin hän on.
1 Joh 3:3 Ja jocainen jolla tämä toiwo on hänen tygöns hän puhdista idzens nijncuin hängin puhdas on.
1 Joh 3:4 Jocainen cuin syndiä teke se myös teke wääryttä ja syndi on wäärys.
1 Joh 3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestynen että hän meidän syndim oli poisottawa ja ei hänesä ole yhtän syndiä.
1 Joh 3:6 Jocainen cuin hänes pysy ei hän syndiä tee mutta jocainen cuin syndiä teke ei se ole händä nähnyt eikä tundenut.
1 Joh 3:7 Lapsucaiset älkät andaco kenengän teitän wietellä. Joca oikeutta teke se on hurscas nijncuin hängin hurscas on.
1 Joh 3:8 Joca syndiä teke hän on Perkelest : sillä Perkele teke syndi algusta Sitäwarten Jumalan Poica ilmestyi että hän Perkelen työt särkis.
1 Joh 3:9 Jocainen cuin Jumalasta syndynyt on ei hän syndiä tee : Sillä hänen siemenens pysy hänesä ja ei hän tee syndiä : sillä hän on Jumalasta syndynyt. Sijtä Jumalan lapset tutan eli Perkelen lapset.
1 Joh 3:10 Jocainen cuin ei tee wanhurscautta ei hän ole Jumalasta ja joca ei racasta hänen weljens.
1 Joh 3:11 SIllä tämä on ilmoitus jonga te algusta cuulitte että me toinen toistam racastaisimme. Ei nijncuin Cain joca pahasta oli ja tappoi weljens.
1 Joh 3:12 Mingätähden hän tappoi hänen? Hänen työns olit pahat ja hänen weljens oikiat.
1 Joh 3:13 Älkät ihmetelkö minun weljeni jos teitä mailma wiha.
1 Joh 3:14 Me tiedämme että me olemme cuolemasta elämään sijrtyt : Sillä me racastamme weljiämme. Joca ei weljens racasta se pysy cuolemasa
1 Joh 3:15 Jocainen cuin weljens wiha hän on murhaja. Ja te tiedätte ettei murhajas ole ijancaickinen elämä pysywä.
1 Joh 3:16 Sijtä me tunsimme rackauden että hän on hengens meidän edestäm pannut nijn pitä meidän weljeimme edestä meidän hengemme paneman.
1 Joh 3:17 Mutta jos jollakin on tämän mailman hywyttä ja näkis weljens tarwidzewan ja sulke sydämens häneldä cuingast Jumalan rackaus pysy hänesä?
1 Joh 3:18 Lapsucaiseni älkäm racastaco sanalla eli kielellä waan työllä ja totudella.
1 Joh 3:19 SIitä me tiedämme että me totudest olemma ja taidamme hänen edesäns meidän sydämem hillitä
1 Joh 3:20 Että jos meidän sydämem meitä duomidze nijn on Jumala suurembi cuin meidän sydämem ja tietä caicki.
1 Joh 3:21 Te rackahimmat jos ei meidän sydämem meitä duomidze nijn meillä on turwa Jumalaan
1 Joh 3:22 Ja mitä me häneldä anomme nijn me saamme että me hänen käskyns pidämme ja teemme mitä hänelle kelpa.
1 Joh 3:23 Ja tämä on hänen käskyns että me hänen Poicans Jesuxen Christuxen Nimen päälle uscoisim ja racastaisim toinen toistam nijncuin hän käskyn andoi.
1 Joh 3:24 Ja joca hänen käskyns pitä se pysy hänes ja hän hänes. Ja sijtä me tiedämme että hän meisä pysy sijtä Hengestä jonga hän meille andoi.

Vers. 3. Hän puhdista idzens ) Se on hän racasta puhtautta pyhyttä ja wiattomutta.
v. 7. Joca oikeutta teke se on hurscas ) Ei että hän tule hurscaxi oikein tekemisest waan että hän oikein teke näky että hän on hurscas : Nijncuin puu hedelmistäns tutan ja 10. versyst nähdän.
v. 9. Ei hän syndiä tee ) Se on : ei hän anna synnille ohjia eikä walda : waan caikella wäellä soti händä wastan että hän ylönmielen syndiä teke : Ja jos hän osa syndijn langeta nijn ei hän cauwan sen alla maca waan nouse jällens ja soti wastavdest hänen cansans.
v. 19. Sijtä ) Nimittäin etten me racasta ainoastans kielellä waan työllä ja totudella. v. eod. Että me totudest olemma ) Se on että me olemma okiat ja totiset Christityt ja en ulcocullatut engä teeskeljät.

IV. Lucu .

Johannes neuwo coetteleman nijtä jotca Jumalan Seuracunnis opettawat jos he Jumalast owat : sillä monda on wäärä opettajata v. 1.
Käske racasta toinen toistans : että Jumala on nijn suuresti racastanut meitä että hän on lähettänyt Poicans mailmaan meidän tähtem. v. 7.

1 Joh 4:1 TE rackaimmat älkät jocaista Henge uscoco waan coetelcat Henget jos he Jumalasta owat : sillä monda wäärä Prophetat owat tullet mailmaan.
1 Joh 4:2 Sijtä te tutcat Jumalan Hengi että jocainen Hengi joca tunnusta Jesuxen Christuxen Lihaan tullen se on Jumalasta.
1 Joh 4:3 Ja jocainen Hengi joca ei tunnusta Jesusta Christusta Lihaan tullexi ei se ole Jumalasta. Ja se on Antichristuxen Hengi josta te cuulitta että hän on tulewa ja on jo parhallans mailmasa.
1 Joh 4:4 Lapsucaiseni te oletta Jumalasta ja oletta heidän woittanet. Sillä se joca teisä on hän on suurembi cuin se joca mailmasa on.
1 Joh 4:5 He owat mailmasta sentähden he puhuwat mailmasta ja mailma cuule heitä.
1 Joh 4:6 Me olemma Jumalasta ja joca Jumalan tunde hän cuule meitä. Joca ei Jumalasta ole ei hän cuule meitä. Sijtä me tunnemma totuden Hengen ja exytyxen Hengen.
1 Joh 4:7 TE rackahimmat racastacam toinen toistam : Sillä rackaus on Jumalasta ja jocainen cuin racasta se on Jumalasta syndynyt ja tunde Jumalan.
1 Joh 4:8 Joca ei racasta ei hän tunne Jumalata : sillä Jumala on rackaus.
1 Joh 4:9 Sen cautta ilmestyi Jumalan rackaus meidän cohtam että Jumala lähetti ainoan Poicans mailmaan että me hänen cauttans eläisim.
1 Joh 4:10 Sijnä on rackaus ei että me racastimme Jumalata waan että hän racasti meitä ja lähetti hänen Poicans meidän syndeimme sowinnoxi.
1 Joh 4:11 Te rackahimmat jos Jumala meitä nijn racasti nijn meidän pitä myös toinen toistam racastaman.
1 Joh 4:12 Ei ole yxikän Jumalata coscan nähnyt. Jos me racastam toinen toistam nijn Jumala pysy meisä ja hänen rackaudens on täydellinen meisä.
1 Joh 4:13 Sijtä me tunnemme että me pysymmä hänes ja hän meisä ja että hän andoi meille hänen Hengestäns.
1 Joh 4:14 Ja me näimme ja todistimme että Isä on lähettänyt Poicans mailman wapahtajaxi.
1 Joh 4:15 Jocainen cuin tunnusta Jesuxen Jumalan Pojaxi hänesä pysy Jumala ja hän Jumalasa.
1 Joh 4:16 Ja me tunsimme ja uscoimme sen rackauden jolla Jumala meitä racasta.
1 Joh 4:17 Jumala on rackaus ja joca rackaudes pysy hän pysy Jumalasa ja Jumala hänesä.
1 Joh 4:18 Sijnä on rackaus täydellinen meisä että meille olis turwa Duomiopäiwänä : sillä nijncuin hän on nijn olemma me myös täsä mailmasa.
1 Joh 4:19 Ei pelco ole rackaudesa waan täydellinen rackaus aja pois pelgon : sillä pelgolla on waiwa. Mutta joca pelkä ei hän ole täydellinen rackaudesa.
1 Joh 4:20 Racastacam händä : sillä hän racasti meitä ensin. Jos jocu sano : minä racastan Jumalata ja wiha weljens hän on walehtelia. Sillä joca ei racasta weljens jonga hän näke cuinga hän taita Jumalata racasta jota ei hän näe? Ja tämä käsky on meillä häneldä : joca Jumalata racasta hänen pitä myös weljens racastaman.

Vers. 1. Jocaista henge ) Se on : Jocaista opettajata joca sano hänelläns Jumalan Hengeldä ilmoituxen olewan.
v. 5. Puhuwat mailmasta ) Se on : He puhuwat ihmisten jaarituxia jotca ainoastans ihmisen järjen cansa sopi joita mielellä cuullan ja wahwistetan.
v. 10. Ei että me racastimma Jumalata ) Ja nijn olem ansainnet että hän meitä racastais joca olis ollut halpa ja ostettu rackaus : Waan oikia rackaus on : että hän on racastanut meitä cosca me hänen wihollisens olimma.
v. 12. Täydellinen ) Cadzo Supr. 2:3.
v. 15. Jocainen cuin tunnusta Jesuxen Jumalan Pojaxi ) Sen hän sano Ebionitereitä wastan jotca silloin sen kielsit.

V. Lucu .
Johannes opetta täsä mitä usco ja vsi syndymys meisä waicutta : Nimittäin että me racastamme Jumalata ja meidän lähimmäistäm ja että me pidämme Jumalan käskyt ja woitamme mailman v. 1.
Opetta myös cuinga wahwat meidän Christillisen uscom todistuxet meillä on nimittäin : Caste Christuxen oma käsky ja P. Hengi. Ja coco P. Colminaisus etc. v. 6.
Sano cuille ja mingä syyn tähden hän tämän Epistolan on kirjoittanut v. 13.
Mikä woima rucouxella on v. 14.
Cuiden edest meidän pitä rucoileman v. 16.
Ja taas mitä usi syndymys meisä waicutta ja nijn päättä Epistolans v. 18.

1 Joh 5:1 JOcainen cuin usco että Jesus on Christus hän on Jumalasta syndynyt. Ja jocainen cuin racasta sitä joca synnytti hän racasta myös sitä joca hänestä syndynyt on.
1 Joh 5:2 Sijtä me tunnemme että me racastam Jumalan lapsia cosca me Jumalata racastam ja hänen käskyns pidämme
1 Joh 5:3 Sillä rackaus Jumalan tygö on että me hänen käskyns pidämme ja hänen käskyns ei ole rascat.
1 Joh 5:4 Sillä caicki mitä Jumalasta syndynyt on se woitta mailman ja meidän uscom on se woitto joca mailman woitti.
1 Joh 5:5 Cuca sijs on joca woitta mailman mutta se joca usco että Jesus on Jumalan Poica?
1 Joh 5:6 Tämä on se joca wedellä ja werellä tule Jesus Christus ei ainoastans wedellä waan wedellä ja werellä. Ja Hengi todista että Hengi totuus on.
1 Joh 5:7 Sillä colme todistawat Taiwasa : Isä Sana ja Pyhä Hengi ja ne colme yxi owat.
1 Joh 5:8 Ja colme todistawat maan päällä : Hengi Wesi ja Weri ja ne colme yxi owat.
1 Joh 5:9 Jos me ihmisten todistuxen otamme nijn on Jumalan todistus suurembi : Sillä tämä on Jumalan todistus jolla hän Pojastans todisti.
1 Joh 5:10 Joca usco Jumalan Pojan päälle hänellä on todistus idzesäns. Joca ei usco Jumalata hän teke hänen walehteliaxi : Sillä ei hän usconut sitä todistusta jonga Jumala on Pojastans todistanut.
1 Joh 5:11 Ja tämä on se todistus että Jumala on meille ijancaickisen elämän andanut ja se elämä on hänen Pojasans.
1 Joh 5:12 Jolla Jumalan Poica on hänellä on elämä jolla ei Jumalan Poica ole ei hänellä ole elämä.
1 Joh 5:13 Näitä minä teille kirjoitin jotca Jumalan Pojan Nimen päälle uscotta että te tiedäisitte teillän ijancaickisen elämän olewan ja että te uscoisitte Jumalan Pojan Nimen päälle.
1 Joh 5:14 Ja tämä on se turwa cuin meillä on häneen että jos me jotakin anomme hänen tahdons jälken nijn hän meitä cuule.
1 Joh 5:15 Ja että me tiedämme että hän meitä cuule mitä ikänäns me anomme nijn me tiedämme että meillä owat ne anomiset cuin me häneldä anoimma.
1 Joh 5:16 JOs jocu näke weljens tekewän jongun synnin ei cuolemahan hän rucoilcan nijn hän on andawa nijlle elämän jotca syndiä tekewät ei cuolemahan. Jos syndi on cuolemahan sencaltaisist en minä sano että jocu rucoilis.
1 Joh 5:17 Caicki wäärys on syndi mutta muutamat synnit ei ole cuolemahan.
1 Joh 5:18 Me tiedämme että jocainen cuin Jumalasta syndynyt on ei hän syndiä tee waan joca Jumalasta syndynyt on hän warjele hänens ja se paha ei rupe häneen.
1 Joh 5:19 Me tiedämme että me olemma Jumalasta ja coco mailma on pahudes.
1 Joh 5:20 Mutta me tiedämme että Jumalan Poica tuli ja on meille mielen andanut että me sen totisen tunnemma ja olemma sijnä totisesa hänen Pojasans Jesuxes Christuxes.
1 Joh 5:21 Tämä on se totinen Jumala ja se ijancaickinen elämä. Lapsucaiset cawahtacat teitän epäjumalista Amen.

Vers. 3. Hänen käskyns ei ole rascat ) Nimittäin nijlle jotca wastudest syndynet ja wanhurscat owat : Sillä P. Hengi waicutta heisä että he racastawat Jumalan käskyjä ja jos ei he nijn täydellisest taida nijtä pitä nijn he pitäwät sen käskyn Supr. 3:23. Tämä on hänen käskyns että meidän pitä hänen Poicans Jesuxen Christuxen Nimen päälle uscoman ja racastaman toinen toistam. Nijn se kelpa Jumalalle Poicans Christuxen tähden jonga päälle he uscowat.
v. 4. Woitta mailman ) Se on : Perkelen mailman Förstin ja caicki hänen kiusauxens waatimisens wäkiwaldans ja petoxens. v.6. Hengi totuus on ) Cusa Hengi on siellä ei ulcocullaisutta ole ja hänen cansans on tomi ja totuus jota hän puhu ja teke waan cusa ei Hengi ole siellä on ulcocullaisus ja walhe.
v. 8. Colme yxi owat ) Se on : Cusa yxi on siellä on myös toinen : sillä Christuxen Weri Caste ja P. Hengi todista ja saarna Evangeliumi mailmalle ja jocaidzen omastunnos jotca uscowat. Nijn että jocainen tunde ja ymmärtä hänens olewan Weden ja Hengen cautta Christuxen ansion tähden lunastetun ja wanhurscautetun.
v. 16. Syndi on cuolemahan ) On syndi P. Henge wastan josta puhutan Matth. 12:31. ettei sitä andexi anneta
v. 18. Ei hän syndi tee ) Supr. 3:9.