Pyhän Jacobin Epistola

22.04.2020

Esipuhe P. Jacobin Epistolast .
TÄmä P. Jacobin Epistola on wanhoilda hyljätty ollut/ ja ei oikiana Apostolisna Epistolana pidetty/ että hän muutamis näky Kirjoituxelle wastahacoinen olewan/ ja Jumalan Lain oppia cowin waatiwan/ etc. Ehkä P. Pawali/ Rom. 4. ja mualla/ sitä wastan juuri selkiäst opetta/ että ainoa Usco ihmisen wanhurscaxi teke.
Ei täsä paljo wiriäst Christuxest puhuta/ nijncuin pidäis/ ja Apostolin wirca waatis: waan cowin ja angarast Lain oppia liki coco Kirjas waaditan.
Ettei sijs täsä ihmisten säätyi/ waan Jumalan käskyjä ja Lakia puhtast opetetan/ jota myös Christillises Seuracunnas tarwitan: nijn ei tätä Epistolata peräti poisheitetä/ ehkei händä muiden Pyhän Ramatun Kirjain caltaisna pidetä.

P. Jacobin Epistola.

I. Lucu .

JAcob terwettä hajotettuja weljiä Israelist/ v. 1.
Ja opetta heitä ristiä ja kiusausta kärsimän/ v. 2.
Custa heidän pitä wijsautta saaman/ v. 5.
mikä heidän oikia ylistyxens on/ v. 9.
mitä hyödytyst kärsiwälisydest on/ v. 12.
Custa caicki hywät lahjat tulewat/ v. 16.
mikä wahingo wihast on/ v. 19.
Cuinga heidän pitä Jumalan sana cuuleman/ v. 22.
Ja cuinga heidän oikein Jumalata palweleman pitä/ v. 26.

Jaak 1:1 JAcob Jumalan ja HERran Jesuxen Christuxen palwelia. Cahdelletoistakymmenelle sucucunnalle/ jotca hajalla owat/ toiwotta terweyttä.
Jaak 1:2 MInun rackat weljeni/ pitäkät se sulana riemuna/ cosca te moninaisijn kiusauxijn langette/
Jaak 1:3 Tieten että teidän vsconne coettelemus/ jos se muutoin toimellinen on/ waicutta kärsimisen:
Jaak 1:4 Mutta kärsimys haman loppun asti wahwana pysy/ että te täydelliset ja coconaiset olisitta/ ja ei misän puuttuwaiset.
Jaak 1:5 MUtta jos joldain teisä wijsautta puuttuis/ hän anocan sitä Jumalalda/ joca jocaidzelle anda yxikertaisest/ ja ei soima/ nijn se hänelle annetan.
Jaak 1:6 Mutta hän anocan vscos/ epäilemät: sillä joca epäile/ se on meren allon caltainen/ joca tuulelda ajetan ja lijcutetan.
Jaak 1:7 Älkän sencaltainen ihminen luulco/ jotain HERralda saawans.
Jaak 1:8 Epäilewä horju caikis hänen teisäns.
Jaak 1:9 Mutta yxi weli/ joca nöyrä on/ kehucan hänen corgotuxestans.
Jaak 1:10 Ja taas/ joca ricas on/ hän kehucan hänen alendamisestans. Sillä nijncuin ruohon cucoistus poiscatoa.
Jaak 1:11 Auringo coitta helten cansa/ ja ruoho taipu/ ja hänen cuckaisens warise/ ja hänen cauneudens lacastu/ nijn myös sen rickan pitä tawaroistans taipuman.
Jaak 1:12 Autuas on se mies joca kiusauxen kärsi: sillä cosca hän coeteldu on/ nijn hänen pitä elämän Cruunun saaman/ jonga Jumala nijlle luwannut on/ jotca händä racastawat.
Jaak 1:13 Älkän kengän sanoco cosca hän kiusatan/ että hän Jumalalda kiusatan: Sillä ei Jumala ole kiusaja pahuteen: Ei hän ketän kiusa.
Jaak 1:14 Waan jocainen kiusatan/ cosca hän omast himost wietellän ja hucutellan:
Jaak 1:15 Sijtte cosca himo on sijttänyt/ nijn hän synnyttä synnin/ mutta cosca syndi täytetty on/ nijn se synnyttä cuoleman.
Jaak 1:16 ÄLkät exykö/ rackat weljeni: Caickinainen hywä ando/
Jaak 1:17 Ja caickinainen täydellinen lahja tule ylhäldä walkeuden Isäldä/ jonga tykönä ei ole walkeuden ja pimeyden muutosta/ eikä waihetusta.
Jaak 1:18 Hän on meidän synnyttänyt hänen tahtons jälken totuuden sanalla/ että me utiset hänen luondocappaleistans olisimma.
Jaak 1:19 Sentähden rackat weljeni/ olcon jocainen ihminen nopia cuuleman/ mutta hidas puhuman/ ja hidas wihaan:
Jaak 1:20 Sillä ei ihmisen wiha tee mitän Jumalan edes sitä cuin oikein on.
Jaak 1:21 Sentähden pangat pois caickinainen saastaisus ja caickinainen pahuus/ ja ottacat sana siweydellä wastan/ joca teisä istutettu on/ ja woi teidän sielun autuaxi saatta.
Jaak 1:22 Mutta olcat myös sanan tekiät/ ja ei ainoastans cuuliat/ pettäin teitän.
Jaak 1:23 Sillä jos jocu on sanan cuulia/ ja ei tekiä/ hän on sen miehen caltainen/ joca ruumillisen caswons speilis curkistele.
Jaak 1:24 Ja sijttecuin hän idzens curkistellut on/ nijn hän mene pois/ ja unhotta cohta millinen hän oli.
Jaak 1:25 Mutta joca cadzo wapauden täydelliseen Lakijn/ ja pysy/ ja ei ole unhottawa cuulia/ waan tekiä/ se tule hänen tegosans autuaxi.
Jaak 1:26 Mutta jos jocu teistä näky Jumalinen olewan/ ja ei suista kieldäns/ waan wiettele sydämens/ sen Jumalan palwelus on turha.
Jaak 1:27 Se on Isälle ja Jumalalle puhdas ja saastatoin Jumalan palwelus: edziä Orwoja ja Leskejä heidän murheisans/ ja idzens saastatoinna mailmasta pitä.

Vers. 4. Wahwana pysy ) Se on: ettet te ainoastans yhdesti eli cahdesti kärsiwäliset ole/ ja sijtten lacka: Waan että te aina ja lackamat nijn olisit/ sijhen asti cuin te caicki kiusauxet woitatte.
v. 6. Joca epäile ) Joca ei ole wahwa uscosa/ aicoi paljo ja ei sijnä pysy/ 2. Tim. 3. opetta aina ja ei tule totuteen.
v. 9. Hänen corgotuxestans ) Että hän on Jumalan lapsexi ja perillisexi otettu/ etc.
v. 10. Hänen alendamisestans ) Että hän on oppenut idzens tundeman ja hänen wiheljäisen tilans/ josa caicki owat jotca ilman Jumalan armota owat.
v. 15. Synnyttä synnin ) Ei tästä seura/ ettei himo ole syndi/ waan että hän on syndi/ sillä sencaltaiset cuin hedelmät owat/ nijn puukin on.
v. 25. Wapauden täydelliseen Lakijn ) Se on: Evangeliumis/ joca myös Laixi cudzutan. Nijncuin Esa. 2:3. ja mualla. v. eod. Autuaxi hänen tegosans ) Nimittäin: sijnä työsä cuin Evangelium waati. Josta Christus puhu/ Ioh. 6. Tämä on Jumalan teco/ että te uscotta hänen päällens/ jonga hän lähetti. Ja Ioh. Ep. 1. c. 3. Tämä on Jumalan käsky/ että me uscom hänen Poicans päälle/ etc. muutoin se olis Pawalin oppia wastan/ Rom. 3. etc.

II. Lucu .

JAcob opetta/ ettei uscon menois pidä kenengän muoto cadzottaman/ muutoin Jumalan käsky ricotan/ joca sen kieldä/ ja tule coco Lais wicapääxi/ v. 1.
Opetta myös ettei eläwä ja autuaxi tekewä usco taida olla ilman hywiä töitä/ v. 14.
Jotca meille osottawat olewan oikian uscon/ joca meidän wanhurscaxi teke/ v. 18.

Jaak 2:1 RAckat weljeni/ älkät sitä sixi pitäkö/ että usco Jesuxen Christuxen meidän HERran päälle cunnialisuteen/ taita muodon cadzomist kärsiä.
Jaak 2:2 Sillä jos teidän Seuracundaan tulis jocu mies/ candain culdasormusta/ ja kijldäwällä waattella puetettu.
Jaak 2:3 Ja tulis yxi köyhä/ ryysyllä/ ja te cadzoisitta sitä joca kijldäwis waatteis on/ ja sanoisitta hänelle: istu täsä hywästi. Ja sille köyhälle sanoisitta: seiso sinä siellä/ taicka istu täsä minun jalgoisani.
Jaak 2:4 Nijn et te sitä oikein ajattele/ waan te tulette Duomarixi/ ja teette pahan eroituxen.
Jaak 2:5 Cuulcat rackat weljeni/ eikö Jumala ole tämän mailman köyhiä walinnut/ jotca uscosa rickat ja waldacunnan perilliset owat/ jonga hän nijlle lupais/ joilda hän racastetan?
Jaak 2:6 Mutta te oletta häwäisnet köyhän. Eikö rickat ole wäkiwallaiset wetämän teitä oikeuden eteen?
Jaak 2:7 Eikö he puhu pahoin sijtä hywästäkän nimestä/ josta te nimitetyt oletta?
Jaak 2:8 Jos te Cuningalisen Lain/ Ramatun jälken täytätte. Racasta sinun lähimmäistäs/ nijncuin idziäs/ ja nijn te hywin teette.
Jaak 2:9 Mutta jos te ihmisten muotoa cadzotte/ nijn te syndiä teette/ ja rangaistan Lailda/ nijncuin sen rickojat.
Jaak 2:10 Sillä jos jocu coco Lain pitä/ ja ricko yhdes/ hän on wikapää caikis.
Jaak 2:11 Sillä se joca sanoi: Ei sinun pidä huorin tekemän: hän on myös sanonut: Ei sinun pidä tappaman. Jos et sinä huorin tee/ mutta tapat/ nijn sinä olet Lain rickojaxi tullut.
Jaak 2:12 Näin te puhucat/ ja näin te tehkät/ nijncuin ne jotca wapauden Lain cautta pitä duomittaman.
Jaak 2:13 Mutta yxi angara duomio pitä hänen päällens tuleman/ joca ei ole laupiutta tehnyt. Sillä laupius kehu duomiota wastan.
Jaak 2:14 MItä se autta/ rackat weljeni/ jos jocu sano hänelläns vscon olewan.
Jaak 2:15 Ja ei hänellä cuitengan ole töitä? Taitaco vsco hänen autuaxi saatta?
Jaak 2:16 Mutta jos yxi weli taicka sisar alasti olis/ ja puuttuis jocapäiwäistä rawindota/ ja jocu teistä heille sanois: Jumala teitä auttacon/ lämmittäkät teitän/ ja rawitcat teitän/ ja et te cuitengan anna heille mitän ruumin tarwetta.
Jaak 2:17 Mitä se heitä auttais? Näin myös vsco/ cosca ei hänellä töitä ole/ nijn hän on cuollu idzesäns.
Jaak 2:18 Mutta sanocan jocu: sinulla on vsco/ ja minulla on työt. Osota minulle sinun vscos sinun töilläs/ nijn minäkin tahdon minun vsconi osotta minun töilläni
Jaak 2:19 Sinä uscot että yxi Jumala on/ sen sinä oikein teet/ ja/ Perkelet myös sen uscowat ja wapisewat.
Jaak 2:20 Mutta tahdotcos tietä/ sinä turha ihminen/ että vsco ilman töitä cuollut on.
Jaak 2:21 Eikö Abraham meidän Isäm töiden cautta wanhurscaxi tullut/ cosca hän Poicans Isaachin Altarille uhrais?
Jaak 2:22 Sijnä sinä näet/ että vsco on myös waicuttanut hänen töisäns/ ja että vsco on töistä täydellisexi tullut.
Jaak 2:23 Ja se Ramattu on täytetty/ joca sano: Abraham vscoi Jumalan/ ja se luettin hänelle wanhurscaudexi/ ja Jumalan ystäwäxi cudzuttin.
Jaak 2:24 Nijn te sijs näette/ että ihminen töistä wanhurscaxi tule/ ja ei ainostans vscosta.
Jaak 2:25 Nijn myös portto Rahab/ eikö hän töistä wanhurscaxi tullut/ cosca hän corjais ne wacojat/ ja toista tietä heidän ulospäästi?
Jaak 2:26 Sillä nijncuin ruumis ilman hengetä on cuollut/ nijn myös vsco on ilman töitä cuollut.

Vers. 1. Muodon cadzomist kärsiä ) Ei Jacobus kiellä wanhemmille/ Esiwallalle ja muille cunnialisille/ cohtullist cunniata andamast/ waan ettei rickaita ja woimallisia mailmas cunnioitetais ja suurna pidetäis/ jotca cuitengin owat jumalattomat eli epäuscoiset pacanat/ nijn että he asetetan siwiän ja köyhän eteen Seuracunnas: nijncuin he rickaudens ja jaloudens tähden olit armos ja suuremmas arwios Jumalan tykönä/ cuin köyhät.
v. 5. Cadzo/ Eph. 1:4
v. 15. Taitaco vsco/ etc. ) Nimittäin/ vsco ilman töitä/ se on Historialinen eli ulcocullattu vsco.
v. 21. Töiden cautta ) Se on: hän on pidetty wanhurscana: Sillä hän oli ennen wanhurscas vscosta/ nijncuin Historia todista/ Gen. 15:6. Mutta sijtte hän tuttin ja tiettin wanhurscaxi töistä: cosca hän tahdoi uhrata poicans Jumalan käskyn jälken: cuin hän sijtte teki/ Gen. 22.
v. 22. Usco on täydellisexi tullut ) Se on: hän on löytty wagaxi ja wilpittömäxi.
v. 24. Töistä wanhurscaxi tule/ ja ei ainoastans uscosta ) Sillä sanalla wanhurscaxi tule/ ymmärtä Pawali/ syndein andexi saamisen/ ja olla wanhurscana Jumalan edes/ ja nijn ihminen ainoastans vscosta wanhurscaxi tule: Mutta Jacobus ymmärtä sillä sanalla: tuta ja tietä wanhurscaxi ihmisildä/ nijncuin 18. versyst nähdän. Ja niin tullan wanhurscaxi ei ainoastans uscosta ( sillä ei vsco taida kengän nähdä ) waan myös töistä.
v. 25. Wanhurscaxi tullut ) Cadzo/ Sup. 24.

III. Lucu .

JAcobus waaroi turhasta cunnian pyynnöstä/ v. 1.
Opetta hillidzemän meidän kielem/ ettei sen cautta meidän lähimmäistäm duomitais/ panetellais/ torutais/ eli häwäistäis/ v. 3.
Neuwo hiljaisuteen/ v. 13.
Etten me kijwoittelis ja rijtelis/ v. 14.
Waan olisim puhtat/ rauhalliset/ siwiät ja laupiat/ etc. Sillä se on se oikia taiwallinen wijsaus/ v. 17.

Jaak 3:1 ÄLkät rackat weljeni/ jocainen pyytkö opettajana olla/ tieten/ että me sitä suuremman duomion saamme:
Jaak 3:2 Sillä moninaises me cukin puutumma. Mutta joca ei puhes lange/ se on täydellinen mies/ joca woi coco ruumins suista.
Jaak 3:3 Cadzo/ me panemma hewoisten suuhun suidzet/ että he meitä cuulisit/ ja heidän coco ruumins me ymbärinskäännämme.
Jaak 3:4 Cadzo/ Laiwat myös/ ehkä cuinga suuret he omat/ ja jaloilda tuulilda ajetan/ cuitengin he ymbärinskäätän pienellä styrillä/ cuhunga se tahto joca sitä hallidze:
Jaak 3:5 Nijn myös kieli on piscuinen jäsen/ ja cuitengin suuria asioita toimitta.
Jaak 3:6 Cadzo/ wähä tuli/ suuren medsän sytyttä. Ja kieli on myös yxi tuli/ mailma wääryttä täynäns. Nijn on myös kieli meidän jäsendem seas/ joca coco ruumin saastutta/ ja sytyttä caiken meidän menom/ cosca se helwetistä sytty.
Jaak 3:7 Sillä caicki luonnot sekä petoin että linduin/ ja kärmetten ja merellisten tehdän lakiaxi/ ja owat lakiaxi tehdyt inhimillisestä luonnosta.
Jaak 3:8 Mutta kieldä ei taida yxikän ihminen lakiaxi tehdä/ sitä lewotoinda pahutta/ cuolettawaista myrckyä täynäns.
Jaak 3:9 Sen cautta me kijtämme Jumalata ja Isä/ ja sen cautta me myös kiroilemma ihmisiä/ jotca Jumalan cuwan jälken luodut owat.
Jaak 3:10 Yhdestä suusta kijtos ja kirous uloskäy. Ei sen nijn ( rackat weljet ) oleman pidä.
Jaak 3:11 Cuohuco jocu lähde yhdestä huogosta makiata ja carwasta wettä?
Jaak 3:12 Taitaco myös/ rackat weljet/ yxi Ficunapuu canda Öljyä/ taicka wijnapuu ficunita? Nijn ei taida myös yxikän lähde suolaista ja makiata wettä wuota.
Jaak 3:13 Cuca wijsas ja cawala on teidän seasan? Se osottacan hänen hywällä menollans hänen työns/ siweydes ja wijsaudes.
Jaak 3:14 Mutta jos teillä on catkera kijwaus/ ja rijta sydämesän/ nijn älkät kerscatco/ ja älkät walehtelco totuutta wastan.
Jaak 3:15 Sillä ei se ole se wijsaus joca ylhäldä tullut on/ waan maalinen/ inhimillinen/ ja Perkelelinen.
Jaak 3:16 Sillä cusa kijwaus ja rijta on/ siellä on myös secaseuraisus/ ja caicki paha meno.
Jaak 3:17 Mutta se wijsaus joca ylhäldä on/ se on puhdas/ rauhallinen/ siwiä/ uscowa/ täynäns laupiutta/ ja hywiä hedelmitä/ eriseuratoin ja ulcocullatoin.
Jaak 3:18 Mutta wanhurscauden hedelmät rauhasa kylwetän/ nijlle jotca rauhan pitäwät.

Vers. 2. Me cukin puutumma ) Tästä nähdän/ ettei caickein pyhimmätkän täsä mailmas ole täydelliset/ waan owat monella heickoudella rasitetut/ Psal. 32:6.
v. 6. Helwetistä ) Se on: Pahalda helwetin hengeldä.

IV. Lucu .

JAcob opetta ja neuwo/ custa tora ja tappelus tule/ v. 1.
mixei aina saada mitä Jumalalda anotan/ v. 3.
misä waaras huorintekiät ja portot Jumalan edes owat/ v. 4.
Ja että Jumalata pitä cuultaman ja Perkelettä wastan seisottaman/ v. 7.
Elämä parattaman/ catumuxella ja kyyneleillä/ v. 8.
Nöyrytettämän Jumalan edes/ v. 10.
Ei lähimmäistä paneteldaman/ v. 11.
Ei mitän ilman Jumalan tahdota aiwoittaman/ v. 13.
Ei mitän hywä tekemät jätettämän/ v. 17.

Jaak 4:1 Custa sodat ja rijdat tulewat teidän seasan? Eikö sijtä? nimittäin/ teidän himoistan/ jotca teidän jäsenisän sotiwat?
Jaak 4:2 Te himoidzetta/ ja ette saa sen cansa mitän. Te cadetitta ja kijwatte/ ja ette sen cansa woita mitän. Te soditta ja tappeletta/ ja ei teillä mitän ole/ ettet te mitän anockan.
Jaak 4:3 Te anotta ja et te saa/ että te kelwottomast anotta/ nimittäin/ että te teidän himoisan sen culutaisitta.
Jaak 4:4 Te huorintekiät ja huorat/ ettekö te tiedä/ että mailman ystäwys saatta Jumalan wihaisexi? Joca sijs tahto mailman ystäwä olla/ hän tule Jumalalda wihattawaxi.
Jaak 4:5 Eli luulettaco/ että Ramattu sano turhan? Hengi joca teisä asu/ himoidze cateutta wastan.
Jaak 4:6 Ja anda runsast Armon.
Jaak 4:7 Nijn olcat sijs Jumalalle alammaiset/ mutta wastanseisocat Perkelettä/ nijn hän teistä pakene.
Jaak 4:8 Lähestykät Jumalata/ nijn hän lähesty teitä. Puhdistacat käten te synneiset/ ja peratcat teidän sydämen te caximieliset.
Jaak 4:9 Olcat radolliset/ ja kärsikät cowa/ ja itkekät. Teidän nauron käändykön itcuxi/ ja teidän ilon murhexi.
Jaak 4:10 Nöyryttäkät teitän Jumalan caswon edes/ nijn hän teitä cohenda.
Jaak 4:11 Älkät toinen toistan panetelco/ rackat weljet. Sillä joca weljens panettele/ ja duomidze/ hän panettele Lakia/ ja duomidze Lain. Mutta jos sinä duomidzet Lain/ nijn et sinä ole Lain tekiä/ waan Duomari.
Jaak 4:12 Sillä yxi on Lain andaja/ joca woi wapautta ja cadotta. Cusa sinä olet/ joca toista duomidzet.
Jaak 4:13 Te cuin sanotta: mengäm tänäpän taicka huomen sijhen eli sijhen Caupungijn/ ja wiettäkäm sijnä yxi wuosi/ ja tehkäm cauppa ja woittacam.
Jaak 4:14 Jotca ei tiedä mitä huomena tapahtu. Sillä mikä on teidän elämän? Se on yxi löyhäys/ joca wähäxi hetkexi ilmesty/ mutta cohta cato. Mutta teidän piti sanoman.
Jaak 4:15 Jos HERra tahto/ ja me elämme/ nijn me sitä taicka tätä tekisim.
Jaak 4:16 Mutta nyt te kerscatta teitän teidän coreudesan. Caicki sencaltainen kerscaus on paha.
Jaak 4:17 Sillä joca taita hywä tehdä ja ei tee/ nijn se on hänelle synnixi.

Vers. 1. Jäsenisänne ) Ei se ole oikia tila ja meno hywyttä saada taicka ricastua/ cosca jocu toista wiha ja cadetti/ toinen raatele toiselda/ sotiwat keskenäns/ ahnettiwat/ pettäwät ja wiettelewät.
v. 6. Anda runsast Armon ) Nimittäin: kijwauxella/ ahneudella/ tappeluxella/ ryöwyllä/ warcaudella/ petoxella/ sodilla/ et te saa mitä te pyydätte/ waan seuratcat Hengiä/ nijn te caiken Armon ja muuta yldäkyllä saatte.
v. 8. Lähestykät Jumalata ) Nimittäin: Uscolla ja cuuliaisudella.

V. Lucu .

Sjitte nuhtele hän rickaita/ jotca wäärydellä cocowat/ ja ne hecumas nautidzewat/ v. 1.
Neuwo sortuja kärsimiseen/ v. 7.
Waaroi huikendelewaisia turhista waloista/ v. 12.
Opetta surullisia rucoileman/ v. 13.
iloisia weisaman/ v. eod. Sairaita tygöns cudzuman Pappeja/ ja andaman rucoilla edestäns/ v. 14.
Jotca rickonet owat/ tunnustaman/ ja andaman edestäns rucoilla: sillä rucous paljo woi/ v. 16.
jotca exynen käändäwät/ ne hywän työn tekewät/ v. 19.

Jaak 5:1 Te rickat/ itkekät ja ulwocat teidän wiheljäisyttän/ joca teidän päällen tulewa on.
Jaak 5:2 Teidän rickauden owat mädännet.
Jaak 5:3 Teidän waatten owat coidellut/ teidän culdan ja hopian owat ruostunet/ ja heidän ruostens pitä oleman teille todistuxexi/ ja pitä syömän teidän lihan/ nijncuin tuli.
Jaak 5:4 Te oletta rickauden ahnettinet teillen wijmeisinä päiwinä. Cadzo/ työmiesten palcka jotca teidän maacundain elon nijttänet owat/ joca petoxella ei ole teildä maxettu/ elonleickaitten pargut ja huudot owat tullet HERran Zebaothin corwijn.
Jaak 5:5 Te oletta hercuis elänet maan päällä/ ja oletta teidän hecuman pitänet/ ja teidän sydämen syötellet nijncuin teuraspäiwäxi.
Jaak 5:6 Te oletta duominnet wanhurscan/ ja tappanet/ joca ei ole teitä wastan ollut.
Jaak 5:7 NIin olcat sijs kärsiwäiset/ rackat weljet/ haman HERran tulemisen asti. Cadzo peldomies odotta sitä callista maan hedelmätä/ ja on kärsiwäinen sijhenasti cuin hän saa warhaisen ja hiljaisen saten.
Jaak 5:8 Nijn olcat te myös kärsiwäiset/ ja wahwistacat sydämen:
Jaak 5:9 Sillä HERran tulemus lähesty. Älkät huogatco/ rackat weljet/ toinen toistan wastan/ ettet te cadotetuxi tulis.
Jaak 5:10 Cadzo/ Duomari on owen edes. Ottacat/ rackat weljeni waiwan ja kärsimisen cuwa/ nijstä Prophetaista/ jotca teille HERran nimen puhunet owat.
Jaak 5:11 Cadzo/ me sanomma ne autuaxi/ jotca kärsinet owat. Hiobin kärsiwäisyden te oletta cuullet/ ja HERran lopun te nähnet oletta: Sillä HERra on sangen laupias ja armollinen.
Jaak 5:12 ENnen caickia/ rackat weljet/ älkät wannoco/ eikä Taiwan cautta eikä maan/ ei myös yhtän muuta wala: mutta olcon teidän puhen Nijn/ cuin Nijn on/ ja se olcon Ei/ cuin Ei ole/ ettet te ulcocullaisuteen langeis.
Jaak 5:13 Jos jocu kärsi teidän seasan: hän rucoilcan/ jos jocu on hywällä mielellä/ se weisatcan wirsiä.
Jaak 5:14 Jos jocu sairasta teidän seasan/ hän cudzucan tygöns Seuracunnan Papit/ ne rucoilcan hänen edestäns/ woidellen händä öljyllä HERran nimeen.
Jaak 5:15 Sillä Uscon rucous paranda sairan/ ja HERra cohenda händä. Ja jos hän on syndiä tehnyt/ nijn ne hänelle andexi annetan.
Jaak 5:16 Tunnustacat toinen toisellen teidän ricoxen/ ja rucoilcat toinen toisenne edestä/ että te terwet olisitta. Sillä wanhurscan rucous woi paljo/ cosca se totinen on.
Jaak 5:17 Elias oli ihminen nijsä haluisa wicapää cuin mekin/ hän rucoili/ ettei pitänyt sataman/ ja ei satanutcan maan päälle/ colmena wuotena/ ja cuutena Cuucautena.
Jaak 5:18 Ja hän taas rucoili/ ja Taiwas andoi saten/ ja maa caswoi hedelmän.
Jaak 5:19 Rackat weljeni/ jos jocu teistä exyis totudest/ ja jocu sen palauttais.
Jaak 5:20 Se tietkän että joca synneisen exyxistä palautta/ se on wapahtanut sielun cuolemasta/ ja peittä syndein paljouden.

Vers. 5. Teuraspäiwäxi ) Nijncuin häixi eli juhlan waraxi teurastetan/ Luc. 15. Matth. 21.
v. 9. älkät huogatco ) Nimittäin että te toinen toistan sadatteletta.
v. 12. älkät wannoco ) Turhast cosca ei Esiwalda sitä ano/ eli teidän lähimmäisen suuri tarwe/ ja totuden wastuus ei sitä erinomattain waadi.
v. 14. Woidellen öljyllä ) Jacobus puhu sijtä woitelemisest/ cuin Apostolit ja heidän Opetuslapsens ensimäises Uden Testamendin Seuracunnas pidit/ josta puhutan/ Marc. 6:13. Jonga cautta he Christuxen nimeen annoit sairaille heidän terweydens jällens. Mutta ettei nyt sillen ihmeitä sen cautta tapahdu: nijn ei myös sitä woitelemist tarwita Eikä taita osotetta/ että se oli Sacramenti/ jonga Christus asetti/ josa armo luwatan.
v. 15. Andexi annetan ) Ei woitelemisen tähden/ waan uscollisen rucouxen tähden.
v. 16. Tunnustacat ) Ei täsä käsketä lueskella caickia syndejä/ Rippiisän edes: waan käsketän yhteisest tunnusta synnit/ erinomattain ymmärtetän täsä mitä jocu on toista wastan rickonut/ että hän sen tunnustais/ ja he jällens sopisit.