Psaltari

22.04.2020

Psaltarin Esipuhe .
MOnda pyhä Isä owat erinomaisest/ muiden pyhän Ramatun Kirjain suhten/ racastanet ja ylistänet Psaltarita: Ja on tosi/ työ tekiäns kyllä kijttä: tule cuitengin meidängin sitä kijttä ja ylistä.
Muineisina wuosina on canneskeldu monda pyhäin legendat/ Passionaleta/ exempelkirja/ ja nijllä mailma täytetty/ että Psaltari oli nijn unhotettu/ että tuskin yxi Psalmi oikein ymmärrettin.
Joca cuitengin nijn jalost ja makiast hajais/ että caicki jumaliset sydämet owat tundenet näistä tundemattomista sanoista erinomaisen waicutuxen ja halun/ ja owat sentähden tätä kirja racastanet.
Ja totta/ minun mielestäni/ ei ollut eikä taida olla caunemba pyhäin exempelkirja eli legendat mailmas/ cuin Psaltari on.
Ja jos parhat cappalet cootaisin caikista exempelkirjoista/ legendaista ja historiaista/ ja parhalla järjestyxellä sowitettaisin yhten nijn olis se kirja idze tämä Psaltari.
Sillä en me löydä mitä yxi eli caxi pyhä tehnet owat/ waan mitä caickein pyhäin päämies on tehnyt/ ja wielä caicki pyhät tekewät/ cuinga he idzens asettawat Jumalata/ ystäwitä ja wihamiehiä wastan/ ja cuinga he idzens caickinaisis waarois ja waiwois käyttäwät/ löytän myös sijnä caickinaiset jumaliset/ terwelliset käskyt ja opit.
Sentähden pitä meidän Psaltarita racastaman ja callina pitämän/ joca nijn selkiäst ilmoitta Christuxen cuoleman ja nousemisen cuolluista/ hänen waldacundans ja coco Christicunnan tilan ja menon/ että se kyllä mahdetan cudzua wähäxi Bibliaxi/ johon caicki sangen jalost ja lyhykäisest on coottu/ mitä coco Biblias on/ nijncuin jaloon ja lyhykäiseen käsikirjaan.
Ja minä luulen/ että Pyhä Hengi on tahtonut idze otta sen waiwan päällens/ cootaxens lyhykäistä Bibliata ja exempelkirja/ coco Christicunnasta ja caikista pyhistä: että se/ joca ei coco Bibliata lukeman kerkiäis/ hänellä olis täsä parasten cappalten ydyin wähän kirjaan coottu.
Päälisexi on tämä Psaltarin callis lahja ja luondo/ että muut kirjat puhuwat paljo pyhäin tegoista/ mutta heidän sanoistans juttelewat he sangen wähän.
Sijtä on myös Psaltari kijtettäpä/ että hän nijden sydämet jotca sitä lukewat/ nijncuin parhalla hajulla wirgotta/ ettei hän ainoastans luettele pyhäin tecoja/ mutta myös heidän sanans/ cuinga he owat rucoillet ja Jumalan cansa puhunet/ ja wielä puhuwat ja rucoilewat: että muut legendat ja exempelkirjat Psaltarin suhten ei muuta luettele cuin myckiä pyhiä/ mutta Psaltari näyttä meille eläwät pyhät.
Ja tosin/ myckä ihminen on puhuwaisen suhten nijncuin puoli cuollut/ eikä ole ihmisen callimbata ja parembata työtä cuin puhua/ josta hän muista eläimistä eroitetan/ paljo paremmin cuin muodosta ja muusta tegosta: sillä puukin saa ihmisen muodon sepän taidost/ ja eläimet myös taitawat nähdä/ cuulla/ haista/ laula/ käydä/ seiso/ syödä/ juoda/ paastota/ janota/ isota/ kylmäs olla/ cowalla maata/ etc. cuin ihminengin.
Teke myös Psaltari wielä enä/ ettei hän meille luettele ainoastans pyhäin halpoja ja yhteisiä sanoja/ waan caickein parhaita/ joita he täydestä todesta corkeimmis asiois Jumalan cansa puhunet owat.
Josa hän meille näyttä ei ainoastans heidän tecojans ja sanojans/ waan myös heidän sydämens/ ja heidän sieluns salaiset tawarat/ että me näemme heidän sanains ja tecoins pohjan ja lähten/ se on: heidän sydämijns/ mitkä heidän ajatuxens owat ollet/ ja heidän mielens caickinaisis menois/ waiwois ja waarois.
Jota pyhäin legendat ja exemplit ei tehdä taida/ jotca ainoastans heidän tecojans ja ihmeitäns ylistäwät.
Ja waicka minä jongun monet jalot työt cuulen eli näen/ nijn en minä cuitengan tiedä hänen mieldäns.
Ja nijncuin minä paremmin tahdoisin cuulla jongun pyhän puhetta/ cuin nähdä hänen töitäns: nijn tahdoisin minä mielelläni nähdä hänen sydämens ja sieluns tawarat/ cuin cuulla hänen puhettans.
Mutta sen Psaltari meille sangen runsast näyttä pyhisä/ tietäxem cuinga heidän sydämens on/ ja heidän sanans owat ollet Jumalata ja ihmisitä wastan.
Sillä ihmisen sydän on nijncuin laewa meren aldoin keskellä/ jonga raju ilma neljäldä mailman äreldä culjetta/ tääldä tarjendele pelco ja suru tulewaisest onnettomudest: sieldä tule murhe ja ahdistus nykyisest pahast/ täsä liehu toiwo ja rohkeus tulewaisest onnest/ tuolda tuule suruttomus ja riemu nykyisist tawaroist.
Sencaltaiset myrskyt opettawat täydest todest puhuman/ awawat sydämet/ ja sisälliset huocauxet ja rucouxet paljastawat: Sillä joca waiwas ja pelgos on/ hän toisin onnettomudest puhu/ cuin se joca ilolla oleskele/ ja jolla ilo on/ hän puhu ja laula toisella tawalla riemusta/ cuin se joca pelgos on.
Sanotan: ei murhellinen sydämest naura/ eikä iloinen sydämest itke/ hänen sydämens pohja ei ole awoi/ ja ei tule edes.
Ja mitä parembat Psaltaris on/ cuin sencaltaisia totisia puheita/ caickinaisis sencaltaisis myrskyis ?
cusa löytän caunemmat sanat ilosta/ cuin KijtosPsalmeis ja YlistysPsalmeis ?
sijnäs cadzot caickein pyhäin sydämijn/ nijncuin caunis ja iloises krydimaas.
Ja nijncuin taiwas/ mitkä caunisten ajatusten cuckaiset Jumalata wastan sijnä caswawat.
Ja taas/ cusas löydät sywemmät/ surkemmat ja murhellisemmat sanat cuin WalitusPsalmeisa ?
Joisas näet jällens pyhäin sydämet/ nijncuin cuolemas/ helwetis/ mikä pimeys ja sumu siellä on/ caickinaisista surullisista Jumalan wihan muodoista.
Nijn myös/ cosca he toiwosta ja pelgosta puhuwat/ löytän sijnä sencaltaiset sanat/ ettei yxikän taidais heitä nijn/ eikä Cicero eli jocu muu/ puheljaisudellans kirjoitta.
Ja se/ cuin sanottu on/ on caickein paras/ että he sencaltaiset sanat Jumalalle ja Jumalan cansa puhuwat/ josta tule/ että näisä sanoisa on caxi sen werta henge ja totuutta.
Sillä jos jocu muutoin puhu sencaltaisis asiois ihmisille/ ei se nijn cowin sydämest käy/ pala/ elä eikä salwa.
Josta Psaltari on caickein pyhäin kirja/ ja jocainen löytä sijnä/ cuinga ikänäns hänen tilans olis/ sanat ja Psalmit: jotca hänelle hänen asiasans soweliat owat/ nijn sowitetut/ cuin ne ainoastans hänen tähtens sijhen olisit pannut/ ettei hän idze nijtä paremmin panna/ löytä eli toiwo taidais.
Tämä on myös hywä sijhen/ cosca jolleculle sencaltaiset sanat kelpawat ja hänelle hywin sopiwat/ wahwistetan hän sijtä pyhäin jouckoon/ ja että caikille pyhille on nijn käynyt cuin hänellekin/ ja nijn he hänen cansans weisawat yhtä wirtä/ erinomaisest/ jos hän ne sanat nijn Jumalalle puhua taita/ cuin he puhunet owat/ joca uscosa tapahtuman pitä: sillä jumalattomille ne mauttomat owat.
Wijmein/ on Psaltaris se wahwa turwa ja rauhallinen johdatus/ että caickia pyhiä waarata seurata taitan: sillä muut exemplit ja legendat mykistä pyhistä/ puhuwat monista töistä/ joita en me seurata taida: mutta paljo useammista töistä/ jotca waaralliset olisit seurata/ ja jotca enimmäst saattawat eripuraisudet ja lahcocunnat/ wietellen ja wetäden pois pyhäin seuracunnasta.
Mutta Psaltari estä sinua erhetyxestä/ ja pitä pyhäin joucosa: sillä hän opetta sinun ilosa/ pelgosa/ toiwosa ja murhesa nijn ajatteleman ja puhuman/ cuin caicki pyhät ajatellet ja puhunet owat.
Pääldiskein/ jos tahdot cadzo Christillisen seuracunnan oikiata muoto ja cuwa wähäsä taulusa/ nijn ota Psaltari etees/ joca sinulle on jalo/ kircas ja puhdas speili/ osottaman mikä Christicunda on.
Ja sinä löydät myös sijnä idze sinus/ ja sen oikian , ja myös idze Jumalan caickein luondocappalden cansa.
Sentähden ahkeroitcam kijttämän Jumalata sencaltaisten sanomattomitten lahjain edestä ja ottaman nijtä wastan caikella ahkerudella ja totuudella/ harjoitellen ja käyttäin Jumalan kijtoxexi ja cunniaxi/ etten me kijttämättömydelläm jotacuta pahembat ansaidzis.
Sillä muinnen pimeyden aicana/ joca jongun Psalmin olis oikein ymmärtänyt ja saanut luke ja cuulla suomexi/ cuinga suuri lahja ja tawara se olis näkynyt olewan/ ja ei cuitengan sitä saanet.
Mutta nyt owat autuat ne silmät jotca näkewät joita me näemme/ ja ne corwat jotca cuulewat joita me cuulemma.
Ja on peljättäpä/ että me/ sen pahemmin/ näemme meillem tapahtuwan/ nijncuin Juudalaisille tapahtui corwesa/ cusa he sanoit sijtä taiwallisesta leiwästä: meidän sielum suuttu sijhen huonon ruocaan.
Mutta meidän pitä tietämän/ että he sijtä rangaistin ja cuolit: Ottacam sijs waari/ ettei meille myös nijn tapahduis.
Sijhen auttacon meitä Jumala/ armon ja laupiuden Isä/ Jesuxen Christuxen meidän HERram cautta/ jolle olcon kijtos/ cunnia ja ylistys tämän suomen kielisen Psaltarin edestä/ ja caickein hänen lukemattomain ja sanomattomain hywäin töidens edestä/ ijancaickisest/ AMEN/ AMEN.
Nijncuin Christicunnan tarpet owat moninaiset / nijn owat myös Psaltaris moninaiset Psalmit .
Sillä : Muutamat owat OpetusPsalmit/ joista opetan Jumala oikein tundeman/ Psal. 67.
Jumalan poica/ Psal. 2.
Pyhä Henge/ Psal. 33.
Christuxen Persona ja wirca/ Pappeutta ja Waldacunda/ Psal. 2.
96.
Muutamat opettawat/ Christuxen pijnasta: Psal. 22.
Nousemisest cuolluista/ Psal. 3.
taiwasen astumisest/ Psal. 8.
Luomisest/ Psal. 34.
Laista ja Jumalan sanasta/ Psal. 1.
Synnistä ja cuolemasta/ Psal. 14.
53.
Evangeliumista ja syndein andexi andamisest/ Psal. 25.
Uscosta Christuxen päälle/ Psal. 2.
78.
Hywistä töistä ja oikiasta Jumalan palweluxesta/ Psal. 50.
Esiwallasta/ Psal. 18.
Perhenisännistä/ Psal. 127.
Oikiasta catumuxesta ja parannuxesta opettawat meitä seidzemen CatumusPsalmia/ Psal. 6. 51.
Casten Sacramentistä. Psal.
29. HERran ehtolisesta/ Psal.
111.
Jumalan seuracunnasta ja saarna wirasta/ Psal. 1. 84.
Nousemisest cuolluist ja ijancaickisest elämäst/ Psal. 16.
MUutamat owat KijtosPsalmit/ Jumalata kijttä hänen jumalisten hywäin töidens edestä.
Caickein cappalitten luomisen edest/ Psal. 104. 136.
Syndein andexi saamisen ja hengellisten lahjain edest/ Psal. 34.
Että hän hänen seuracundans ja jumaliset autta waarasta/ Psal. 9.
Sairaudesta/ Psal. 6.
Hywäin tecoin edest/ jotca Israelin lapsille tapahtunet olit/ Psal. 78.
Messian waldacunnan ja Evangeliumin tunnon/ ja hänen seuracundans warjeluxen edestä/ Psal. 45.
Maan hedelmän edestä/ Psal. 65.
MUutamat owat Riemulaulut: Christuxen woitosta/ Psal. 68.
Morsiamesta Psal. 45.
Joisa Jumalan laupius ylistetän/ Psal. 103.
Yhteys/ Psal. 133.
Awioskäsky/ Psal. 128.
MUutamat owat myös LohdutusPsalmit: Jumalan wiha ja oman tunnon waiwa wastan/ Psal. 3.
Pahain waino wastan/ Psal. 52.
Sairautta ja cuolemata wastan/ Psal. 6. 32.
Cosca jumaliset sortan julmilda wihamiehildä/ ja wäärildä opettailda/ Psal. 9. 79.
Ristiä ja surua wastan/ Psal. 37.
On myös monda RucousPsalmia/ rucoilla Jumalata. Synnin andexi saamisen edest/ Psal. 6. 42.
Warjeluxen edest Tyranneista/ wääristä opettaista ja caikista wihamiehistä/ Psal. 5. 26.
Kirckoin ja Schouluin wihamiehiä ja häwittäitä wastan/ Psal. 74.
Pelastuxest waaroista/ Psal. 3. 57.
Sairaudesta/ Psal. 6.
Esiwallan ja mailmallisen hallituxen edestä/ Psal. 20.
Yhteisen rauhan edestä/ Psal. 60.
Wanhalla ijällä ja lopulla/ Psal. 71.
Christuxen rucous ristin päällä/ Psal. 22. 40.
Hywän lopun edestä/ Psal. 39.

Psaltari .

I. Psalmi .

TÄmä Psalmi on coco Psaltarin alcu/ ja opetta mikä oikia autuus on/ cutca myös jumaliset ja jumalattomat owat/ v. 1.
werta jumalisen tilan puuhun/ joca wesiojan wierelle istutettu on/ v. 3.
jumalattomat acanoihin/ jotca tuuli hajotta pois/ v. 4.
HERra racasta jumalisia/ mutta jumalattomat huckuwat ijancaickisesta/ v. 6.

Ps 1:1 AUtuas on se joca ei waella jumalattomitten neuwosa/ eikä astu synneisten teille/ eikä istu cusa pilckajat istuwat.
Ps 1:2 Waan racasta HERran Lakia/ ja ajattele hänen Lakians päiwät ja yöt.
Ps 1:3 Hän on nijncuin istutettu puu wesiojan tykönä/ joca hedelmäns anda ajallans/ ja hänen lehtens ei warise/ ja caicki menesty mitä hän teke.
Ps 1:4 MUtta jumalattomat ei ole nijn/ waan nijncuin acana/ jonga tuuli hajottele.
Ps 1:5 Sentähden ei jumalattomat kestä duomiota/ eikä synneiset wanhurscasten seura.
Ps 1:6 Sillä HERra tietä wanhurscasten tien/ mutta jumalattomitten tie hucku.
Vers. 1. Pilckajat ) jotca caicki Jumalan puhet ja tegot tyhmydexi luulewat.

v. 5. Duomiota ) se on/ ei heillä pidä oleman wirca eikä Christillises seuracunnas pysymän/ waan he hajottawat heitäns nijncuin acanat jywist.
v. 6. Sillä HERra ) Tästä näky että tästä Psalmikirjasta pitä jumalisuden algut ja lisäyxet edzittämän.

II. Psalmi .

Tämä on jalo ennustus Christuxest ja hänen hengellisest waldacunnastans/ jota wastan idzens pacanat/ Cuningat ja paljo Canssa tuimast asettawat/ v. 1.
mutta HERra tuke sen ijancaickisest/ v. 4.
puhu myös Christuxest ja hänen Jumaludens woimasta/ v. 6.
neuwo caicki ihmisi ottaman händä wastan ja häneen suostuman/ v. 10.
ettei he hänen wihasans ijancaickisest cadotetais/ v. 14.

Ps 2:1 MIxi pacanat kiucuidzewat/ ja Canssat turhia ajattelewat ?
Ps 2:2 Maan Cuningat hangidzewat heitäns/ ja herrat keskenäns neuwo pitäwät/ HERra ja hänen woideltuans wastan.
Ps 2:3 Catcaiscam heidän sitens/ ja heittäkäm meistäm pois heidän köytens.
Ps 2:4 Mutta joca taiwas asu/ naura heitä/ ja HERra pilcka heitä.
Ps 2:5 Kerran hän puhu heille wihoisans/ ja hirmuisudesans peljättä heitä.
Ps 2:6 MUtta minä asetin minun Cuningani Zionin/ minun pyhälle wuorelleni.
Ps 2:7 Minä saarnan sencaltaisest säädyst/ josta HERra minulle sanoi: Sinä olet minun poican/ tänäpän minä sinun synnytin.
Ps 2:8 Ano minulda/ nijn minä annan sinulle/ pacanat sinun perinnöxes/ ja mailman äret omaxes.
Ps 2:9 Sinä särjet heitä rautaisella waldicalla/ ja nijncuin sawisen astian heitä murennat.
Ps 2:10 Nyt te Cuningat sijs ymmärtäkät/ ja te maan Duomarit andacat teitän curitta.
Ps 2:11 Palwelcat HERra pelgosa/ ja iloitcat wapistuxes.
Ps 2:12 Andacat suuta Pojan/ ettei hän wihastuis/ ja te huckuisitte tiellä: sillä hänen wihans sytty pian. Mutta autuat owat ne jotca häneen uscaldawat.

Vers. 7. Säädyst ) se on/ usi Evangeliumin oppi Christuxest Jumalan Pojasta.
v. 11. Palwelcat ) se on/ olcat cuuliaiset ja alammaiset.
v. 12. Andacat suuta Pojan ) suositelcat ( tiellä ) se on/ teidän tawoisan ja menoisan.

III. Psalmi .

ON RucousPsalmi/ josa Dawid/ cosca hän capinan nostajalda pojaldans Absolomilda ajettu oli pois/ walitta hänen monista wihollisistans/ v. 1.
asetta heidän silmäins eteen Jumalan Caickiwaldian awun ja läsnäolemisen/ v. 3.
turwa hänen suojeluxeens/ v. 5.
huuta HERran tygö auttaman händä wihollisistans/ v. 7.

Ps 3:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän pakeni poicans Absolomi.
Ps 3:2 WOi HERra/ cuinga monda on minulla wihollista ? ja nijn usiat carcawat minua wastan.
Ps 3:3 Moni puhu minun sielustani: ei ole hänellä apua Jumalan tykönä. Sela.
Ps 3:4 Mutta sinä HERra olet minun kilpen/ joca minun cunniaan saatat/ ja minun pääni cohennat.
Ps 3:5 Änelläni minä huudan HERra/ ja hän cuule minua pyhästä wuorestans. Sela.
Ps 3:6 Minä macan/ ja nucun/ ja herän: sillä HERra tuke minua.
Ps 3:7 En minä pelkä monda sata tuhatta Canssoista/ jotca minua pijrittäwät.
Ps 3:8 Nouse HERra ja auta minua minun Jumalan/ sillä sinä caickia minun wihollisiani poskelle paiscat/ ja murennat jumalattomain hambat.
Ps 3:9 HERran tykönä apu löytän/ ja sinun Canssas päälle sinun siunauxes. Sela.

IV. Psalmi .

RUcousPsalmi/ josa Dawid rucoile Jumalalda apua capinan nostaita wastan/ v. 2.
nuhtele heitä/ ja neuwo mieldäns malttaman/ v. 3.
opetta ettei yldäkylläisys ole paras cappale/ waan Jumalan laupius/ ystäwys ja armo/ v. 7.
joihin hän idzens turwallisest luotta/ v. 9.

Ps 4:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ candeleilla.
Ps 4:2 RUcoillesani/ cuule minua minun wanhurscaudeni Jumala/ joca minua lohdutat ahdistuxesani/ ole minulle armollinen/ ja cuule minun rucouxen.
Ps 4:3 Te pääruhtinat/ cuinga cauwan pitä minun cunniani pilcattaman ? mixi te racastatte turhutta/ ja kysyttä walhetta ? Sela.
Ps 4:4 Nijn tundecat että HERra wie hänen pyhäns ihmellisest/ HERra cuule/ cosca minä händä rucoilen.
Ps 4:5 Jos te wihastutte/ älkät syndiä tehkö/ puhucat sydämisän/ teidän wuoteisan/ ja odottacat. Sela.
Ps 4:6 Uhratcat wanhurscautta/ ja toiwocat HERran päälle.
Ps 4:7 Moni sano: cuinga se meille osotais mikä hywä on ? mutta nosta sinä HERra meidän päällem sinun caswos paiste.
Ps 4:8 Sinä ilahutat minun sydämeni/ ehkä muilla on wijna ja jywiä kyllä.
Ps 4:9 Minä macan ja lewän juuri rauhasa: sillä sinä HERra yxinäns autat minua turwas asuman.

Vers. 1. Edelläweisattapa ) Nijncuin Cantor eli Pappi versyn taicka Epistolan edellä weisa/ ja Chuori weisa sijtte Responsoriumin/ Halelujan eli Amenin.
v. 3. Cunniani ) se on/ minun Psalmin eli opetuxeni/ jolla minä Jumalata cunnioitan. Eph. 4:26.
v. 5. Wihastutte ) se on/ jos jocu saatta teidän mielen carwaxi.
v. 7. Paiste ) On suloinen ja armollinen cadzando.

V. Psalmi .

RUcousPsalmi caickia wääriä opettaita ja jumalattomia wastan/ joiden muodon hän täsä näyttä/ v. 1.
rucoile Jumalata/ että hän hänen armollisest heistä warjelis/ v. 2.
ja heitä cadotais/ v. 7.
rucoile myös Jumalalda apua wihollisians wastan/ v. 8.
ja että hän rangaisis heitä heidän pahudens tähden/ v. 10.
siunais nijtä jotca heidäns häneen luottawat/ v. 12.

Ps 5:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ perimisestä.
Ps 5:2 HERra ota minun sanani corwijs/ hawaidze minun puheni. Ota waari minun huudostani/ minun Cuningan ja Jumalan: sillä sinua minä rucoilen.
Ps 5:3 HERra cuuldele warhain minun ändäni/ warhain hangidzen minä idzeni sinun tygös/ ja sijtä otan waarin.
Ps 5:4 Sillä et sinä ole se Jumala/ jolle jumalatoin meno kelpa/ joca paha on/ ei se pysy edesäs
Ps 5:5 Öyckärit ei pysy sinun silmäis edes/ caickia pahantekiöitä sinä wihat.
Ps 5:6 Sinä cadotat walehteliat/ HERra cauhistu murhait ja wieckait.
Ps 5:7 Mutta minä menen sinun huoneses sinun suuresa laupiudesas/ ja cumarran sinun pyhän Templis päin/ sinun pelgosas.
Ps 5:8 HERra saata minua wanhurscaudesas/ minun wihollisteni tähden/ ojenna sinun ties minun eteeni.
Ps 5:9 Sillä heidän suusans ei ole mitän totutta/ heidän sisällyxens on sydämen kipu/ heidän kitans on awoin hauta/ ja heidän kielilläns he liehacoidzewat.
Ps 5:10 Nuhtele heitä Jumala/ että he langeisit heidän ajatuxistans/ syöxä heitä ulos heidän suuren ylidzekäymisens tähden: sillä he owat sinulle wastahacoiset.
Ps 5:11 Iloitcat caicki jotca sinuun uscaldawat/ anna heidän riemuita ijancaickisest: sillä sinä warjelet heitä/ iloitcat ne sinusa jotca sinun nimes racastawat.
Ps 5:12 Sillä sinä HERra siunat wanhurscat/ sinä caunistat heitä armollas nijncuin kilwellä.

Vers. 9. Totutta ) se on/ ei heidän oppins muuta tee/ cuin lewottomat ja wiheljäiset omat tunnot.

VI. Psalmi .

RUcousPsalmi/ josa Dawid huocauxella ja kyneleillä tunnusta syndeins paljouden/ joilla hän Jumalan suurest wihoitti/ v. 2.
pakene Jumalan suuren laupiuden tygö/ v. 3.
iloitta idzens wihollisia wastan/ jotca sanoit hänen olewan Jumalalda hyljätyn/ v. 9.
ja lupa totisen parannuxen/ v. 11.

Ps 6:1 Dawidin Palmi edelläweisattapa/ cahdexalla kielellä.
Ps 6:2 OI HERRA/ älä rangaise minua wihasas/ ja älä minua julmudesas curita.
Ps 6:3 HERra ole minulle armollinen: sillä minä olen heicko/ paranna HErra minua: sillä minun luuni owat peljästynet.
Ps 6:4 Ja minun sielun on sangen hämmästynyt/ woi HERra/ cuinga cauwan ?
Ps 6:5 Käännä sinuas HERra ja pelasta minun sielun/ auta minua sinun hywydes tähden.
Ps 6:6 Sillä ei cuolemas kengän muista sinua/ cuca kijttä sinua Helwetis ?
Ps 6:7 Minä olen nijn wäsynyt huocauxista/ minä uitan minun wuoteni yli yötä/ ja castan minun leposiani kyynelilläni.
Ps 6:8 Minun muoton on muuttunut murhesta/ ja on wanhennut: sillä minä ahdistetan caikilda puolilda.
Ps 6:9 Eritkät minusta caicki pahoin tekiät: sillä HERra cuule minun itcuni.
Ps 6:10 HERra cuule minun rucouxeni/ minun anomiseni HERra otta wastan.
Ps 6:11 Caicki minun wiholliseni häpiän saawat ja suurest peljätetän/ käändäwät heidäns tacaperin/ ja nopiast häwäistän.

Vers. 7. uitan ) se on/ minä olen hiesä maannut.

VII. Psalmi .

RUcousPsalmi/ jolla Dawid rucoile Simeitä Jeminin poica wastan/ ja muita hänen wihollisians wastan/ v. 1.
toiwotta sielullens onnettomutta/ jos hän wiallinen on/ v. 4.
rucoele Jumalan cadzo hänen wiattomuttans/ ja auttaman händä jällens endiseen wircaans/ v. 7.
neuwo wihollisians parannuxeen/ jos he tahtowat wälttä Jumalan costo ja rangaistusta/ v. 12.
kijttä Jumalata ja anda asians hänen halduns/ v. 18.

Ps 7:1 Dawidin wiattomus/ josta hän HERralle weisais/ Chusin Jeminin pojan sanan tähden.
Ps 7:2 SInuun HERra minun Jumalan minä uscallan/ auta minua caikista minun wainollisistani/ ja pelasta minua.
Ps 7:3 Ettei he repis ja särkis minun sieluani nijncuin Lejoni/ ilman holhojata.
Ps 7:4 HERra minun Jumalan/ jos minä sen tein/ ja jos wäärys on minun käsisäni.
Ps 7:5 Jos minä pahalla costanut olen nijlle/ jotca minun rauhas soit olewan/ ( minä olen nijtä pelastanut/ jotca ilman syytä minua wihaisit. )
Ps 7:6 Nijn wainockan minun wiholliseni minun sieluani ja sen käsittäkön/ ja maahan poljeskelcan minun elämäni/ ja painacan minun cunniani tomuun.
Ps 7:7 Nouse HERra wihasas/ corgota sinuas ylidze minun wihollisteni hirmuisuden/ ja saata minua jällens sijhen wircaan/ jongas minun halduni annoit.
Ps 7:8 Että Canssat coconuisit jällens sinun tygös/ ja tule heidän tähtens taas ylös.
Ps 7:9 HERra on Canssan Duomari/ duomidze HERra minua/ minun wanhurscaudeni ja wacudeni jälken.
Ps 7:10 Loppucon jumalattomitten pahus/ ja holho wanhurscaita/ sillä sinä wanhurscas Jumala tutkit sydämet ja munascuut.
Ps 7:11 Minun kilpen on Jumalan tykönä/ joca wagat sydämet autta.
Ps 7:12 Jumala on oikia Duomari/ ja Jumala joca jocapäiwä uhca.
Ps 7:13 Ellet te palaja/ nijn hän on mieckans teroittanut ja joudzens jännittänyt/ ja tarcoitta.
Ps 7:14 Ja on pannut sen päälle surman nuolet/ hän on walmistanut wasamans cadottaman
Ps 7:15 Cadzo/ hänellä on paha mieles/ hän on onnettomutta rascas/ mutta hän synnyttä puuttumisen.
Ps 7:16 Hän caiwoi haudan ja walmisti/ ja on caatunut sijhen cuoppaan/ jonga hän oli tehnyt.
Ps 7:17 Hänen onnettomudens pitä hänen pääns päälle tuleman/ ja hänen wäärydens pitä hänen pääns laelle langeman.
Ps 7:18 Minä kijtän HERra wanhurscaudens tähden/ ja cunnioitan ylimmäisen HERran nime.

VIII. Psalmi .

DAwid ihmettele Jumalan jalo nime/ joca imewäisten lasten suusta/ se on/ ilman ruumillista woima uscon ja sanan cautta lewitetän/ v. 2.
ylistä Jumalan nime/ luomisest/ v. 4.
ihmisen lunastamisest/ v. 5.
ennusta Christuxen alendamisest/ waldacunnasta ja Herraudesta/ caickein ylidze taiwasa ja maasa/ v. 6.

Ps 8:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa Githithin päälle.
Ps 8:2 HERRA meidän HERram/ cuinga ihmellinen on sinun nimes caikesa maasa/ joca panit cunnias taiwasten ylidze.
Ps 8:3 Nuorten lasten ja imewäisten suusta perustit sinä woiman sinun wihollistes tähden/ ettäs wihollisen ja kijwan costajan murennaisit
Ps 8:4 Sillä minä näen taiwat/ sinun sormeis tegot/ Cuun ja tähdet/ jotcas walmistit.
Ps 8:5 Mikä on ihminen/ ettäs händä muistat ? eli ihmisen poica/ ettäs händä edziskelet ?
Ps 8:6 Sinä teit hänen wähä wähemmäxi Engeleitä/ waan sinä caunistat hänen cunnialla ja caunistuxella.
Ps 8:7 Sinä asetat hänen sinun käsitecois HERraxi/ caicki olet sinä hänen jalcains ala heittänyt.
Ps 8:8 Lambat ja caicki carjat/ ja myös medzän eläimet.
Ps 8:9 Linnut taiwan alda/ ja calat meres/ ja mitä meres waelda.
Ps 8:10 HERra meidän HERram/ cuinga ihmellinen on sinun nimes caikesa maasa.

IX. Psalmi .

KIitosPsalmi/ sijtä woitosta/ cuin Jumala hänelle andoi wihollisians wastan/ v. 2.
joca myös sortuja autta ja paina jumalattomat alas/ v. 5.
on wanhurscas Duomari ja caickein jumalisten turwa/ v. 8.
rucoile/ että Jumala auttais myös händä/ hänen muilda wihollisildans/ joilda hän cowain waiwatan/ v. 14.
ja nijn hän sijtä händä kijttäis/ v. 15.
erinomaisest/ wanhurscauden tähden jumalattomita wastan/ v. 17.
toiwotta/ että Jumala osotais woimans heitä wastan/ ymmärtäxens heitäns ihmisixi/ v. 18.

Ps 9:1 Dawidin Psalmi/ caunista nuorudesta/ edelläweisattapa.
Ps 9:2 MInä kijtän HERra caikesta sydämestäni/ ja luettelen caicki sinun ihmes.
Ps 9:3 Minä iloidzen ja riemuidzen sinusa/ ja kijtän sinun nimes/ sinä caickein ylimmäinen.
Ps 9:4 Ettäs minun wiholliseni olet ajanut tacaperin/ he langeisit ja nucuit sinun etees.
Ps 9:5 Sillä sinä saatat oikeudeni ja syyni toimeen/ sinä istuit istuimella/ oikia Duomari.
Ps 9:6 Sinä nuhtelet pacanat/ ja cadotat jumalattomat/ ja heidän nimens sinä pyhit pois aina ja ijancaickisest.
Ps 9:7 Wihollisten miecat owat lopetetut/ Caupungit sinä cukistit/ että heidän muistons heidän cansans huckanduis.
Ps 9:8 Mutta HERra pysy ijancaickisest/ hän on walmistanut istuimens duomioon.
Ps 9:9 Ja hän duomidze maan pijrin oikein/ ja hallidze Canssat cohtullisest.
Ps 9:10 Ja HERra on waiwaisten turwa/ ja turwa hädäsä.
Ps 9:11 Sentähden he sinuun toiwowat/ jotca sinun nimes tundewat: sillä et sinä nijtä hyljä/ jotca sinua HERra edziwät.
Ps 9:12 Weisatcat HERralle joca Zionis asu/ julistacat Canssoisa hänen tecons.
Ps 9:13 Sillä hän muista ja kysele heidän wertans/ eikä unhoda köyhäin parcumist.
Ps 9:14 HERra ole minulle armollinen/ cadzo minun radollisuttan wihollisten seas/ sinä joca ylönnät minun surman porteista.
Ps 9:15 Että minä luettelisin caicki sinun kijtoxes Zionin tytärten porteisa/ ja iloidzisin sinun awustas.
Ps 9:16 Pacanat owat wajonnet sijhen hautaan/ jonga he walmistit/ heidän jalcans on käsitetty sijnä wercosa/ jonga he wiritit.
Ps 9:17 Nijn ymmärretän HERran tekewän oikeuden/ cosca jumalatoin juuri omisa kättens töisä käsitetän/ sanan cautta. Sela.
Ps 9:18 Josca jumalattomat palajaisit Helwettijn/ ja caicki pacanat/ jotca Jumalan unhottawat.
Ps 9:19 Sillä ei hän nijn cohta köyhä unhoda/ ja radollisten toiwo ei hucu ijancaickisest.
Ps 9:20 Nouse HERra/ ettei ihminen sais walda/ anna caicki pacanat edesäs duomita.
Ps 9:21 HERra anna heille opettaja/ että pacanat tundisit idzens ihmisixi. Sela.

Vers. 17. Sanan cautta ) se on/ teidän wäkewyden olcan perustettu Jumalan sanasa/ ilman wäkiwallata/ miecata ja lihalliseta woimata/ toiwos ja hiljaisudes.

X. Psalmi .

WAikia walitus Tyrannein/ seuracunnan wihamiesten ja heidän cawalitten juondens tähden/ Jumalan Canssa wastan/ v. 1.
näyttä heidän pahudens muodon/ v. 3.
rucoile Jumalata pelastaman jumalisia/ joita syyttömäst sortan/ v. 12.
rangaiseman ja häwittämän wanhurscaudesans jumalattomia/ v. 15.

Ps 10:1 MIxis HERra nijn cauwas menet/ ja tuscan ajalla sinus peität ?
Ps 10:2 Nijncauwan cuin jumalatoin wallidze/ täyty köyhän kärsiä/ käsitettäkön he heidän juonisans/ joita he ajattelewat.
Ps 10:3 Sillä jumalatoin idze kersca oma mieliwaldans/ ahne siunaile idzens/ ja wihoitta HERRAN.
Ps 10:4 Jumalatoin on corja ja wihainen/ ettei hän ketän tottele caikesa menosans/ ei hän Jumalata mixikän luule.
Ps 10:5 Hän joutu tegoisans/ sinun duomios on caucana hänestä/ hän ylpeile caickein wihollistens edes.
Ps 10:6 Sillä hän puhu sydämesäns: en minä ikänäns cukisteta/ eikä coscan hätä ole.
Ps 10:7 Jonga suu on täynäns kirouxia/ cawalutta ja wiettelystä/ hänen kielens saatta waiwan ja työn.
Ps 10:8 Hän istu ja wäijy cartanoisa/ murhataxens sala wiatoinda/ hänen silmäns pala köyhän puoleen.
Ps 10:9 Hän wäijy sala nijncuin Lejoni luolasans/ hän wäijy radollista käsittäxens/ ja hän käsittä hänen/ cosca hän temma sen werckoijns.
Ps 10:10 Hän paisca ja polke alas/ ja sysä köyhän wäkiwallalla maahan.
Ps 10:11 Sillä hän sano sydämesäns: Jumala on hänen unhottanut/ ja werhannut caswons/ ei hän ikänäns näe.
Ps 10:12 Nouse sijs HERra Jumala/ ylönnä kätes/ ja älä köyhä unhota.
Ps 10:13 Mixi jumalatoin pilcka Jumalata/ ja sano sydämesäns: et sinä sitä tottele ?
Ps 10:14 Cadzo sijs: sillä sinä näet tuscat ja surut/ se on sinun käsisäs/ sinuun köyhä idzens luotta/ ja sinä olet orwoilasten holhoja.
Ps 10:15 Särje jumalattoman käsiwarsi ja edzi pahutta/ nijn ei suingan hänen jumalattomuttans sijtte löytä.
Ps 10:16 HERra on Cuningas aina ja ijancaickisest/ pacanat pitä häwiämän hänen maastans.
Ps 10:17 Köyhäin halauxen sinä HERra cuulet/ heidän sydämens on wahwa/ että sinun corwas sijtä otta waarin.
Ps 10:18 Ettäs oikeuden saatat orwoille ja köyhille/ ettei ihminen enä ylpeile heitä wastan maan päällä.
Vers. 3. Kersca ) Hän kersca sijtä että hän opillans taita wahingoitta/ nijncuin hän asian hywin toimittanut olis.

v. 7. Työn ) Hän waiwa idzens ja culutta paljo/ cuitengin mielelläns/ että hänen aiwoituxens pysyis ja menestyis.

XI. Psalmi .

LAT. X. LOhdutusPsalmi/ jolla hän tiettäwäxi teke/ ettei hän enä tahdo paeta Saulin tuimutta ja julmutta/ nijncuin muutamat händä tekemän neuwoit/ v. 1.
Jumala on wanhurscas/ Caickiwaldias ja sydänden tutkia/ v. 4.
joca woi estä jumalattomat/ ja suojella siweit/ v. 6.

Ps 11:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 11:2 HERraan minä uscallan: cuinga te sanotte minun sielulleni/ että hän lennäis nijncuin lindu teidän wuorillen ?
Ps 11:3 Sillä cadzos/ jumalattomat jännittäwät joudzen/ ja panewat nuolens jänden päälle/ salaisest ammutaxens hurscaita.
Ps 11:4 Sillä he ricoit perustuxen/ mitä wanhurscas taita toimitta ?
Ps 11:5 HERra on hänen pyhäsä Templisäns/ HERran istuin on taiwasa/ hänen silmäns ottawat waarin/ ja hänen silmäns laudat coettelewat ihmisten lapset.
Ps 11:6 HERra coettele wanhurscasta/ hänen sieluns wiha jumalatoinda/ ja jotca wääryttä racastawat.
Ps 11:7 Hän anda sata jumalattomain päälle pitkäisen leimauxia/ tulda ja tulikiwe/ ja anda heille tuulispäät palcaxi.
Ps 11:8 Sillä HERra on wanhurscas/ ja racasta wanhurscautta/ että heidän caswons cadzowat oikeutta.

Vers. 4. Toimitta ) Nijncuin he tahdoisit sano: mitä tyhmän pidäis meitä estämän ja opettaman.
v. 8. Heidän ) se on/ siweitten v. cod. Cadzowat ) Ei he luowu wainomisen tähden/ waan pysywät oikeudes/ ja ymmärtäwät/ että oikeus on Jumalalle otollinen.

XII. Psalmi .

LAT. XI. RUcousPsalmi/ sillä wanhurscaita on wähä/ ja jumalattomia paljo/ v. 3.
että Jumala häwitäis caicki ulcocullatut ja tylyt/ v. 4.
ja lupauxens peräst autais sorttuja/ v. 6.
pitäis sanans puhtana ja wilpitöinnä/ v. 7.
jumalattomat owat wahingoliset/ v. 9.

Ps 12:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa cahdexalla kielellä.
Ps 12:2 AUta HERRA: sillä pyhät owat wähendynet/ ja uscolliset owat harwat ihmisten lasten seas.
Ps 12:3 Jocainen puhu lähimmäisens cansa turha/ liehacoidzewat ja opettawat eripuraisist sydämistä.
Ps 12:4 Catcoickon HERra caiken ulcocullaisuden/ ja ylpiäst puhuwaiset sydämet.
Ps 12:5 Jotca sanowat: meidän kielem pitä woittaman/ meidän tule puhua/ cuca meidän HERram on ?
Ps 12:6 Että köyhät häwitetän ja waiwaiset huocawat/ nyt minä nousen/ sano HERra/ minä saatan awun/ että rohkiast pitä opetettaman.
Ps 12:7 HERran puhet owat kirckat nijncuin selitetty hopia sawiastiois/ seidzemen kerta coeteldu.
Ps 12:8 Sinä HERra kätke ne/ ja warjele meitä tästä sugusta ijancaickisest.
Ps 12:9 Sillä jocapaicka on jumalattomia täynäns/ cusa sencaltaiset irralliset ihmiset Canssa hallidzewat.

Vers. 9. Irralliset ) Cusa tyrannit/ ulcocullatut ja eriseurat hallidzewat/ sijhen jumalattomat idzens cocowat/ ja jalost menestywät.

XIII. Psalmi .

LAT. XII. DAwid suurimmas sydämen ahdistuxes/ walitta että hän on Jumalalda hyljätty/ v. 2.
rucoile häneldä apua/ ettei hän surusans huckuis/ wihamiestens iloxi/ v. 4.
riemuidze uscosa/ että hänen rucouxens on cuultu/ ja lupa olla Jumalalle kijtollinen/ v. 6.

Ps 13:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 13:2 CUinga cauwans HERra peräti tahdot minua unhotta ? cuinga cauwans peität caswos minusta ?
Ps 13:3 Cuinga cauwan minä yxinäni neuwo pidän ? ja ahdistetan sydämesäni jocapäiwä ? cuinga cauwan minun wihollisen yldy minua wastan ?
Ps 13:4 Cadzo sijs/ ja cuule minua HERra minun Jumalan/ walista minun silmäni/ etten minä coscan cuolemaan nuckuis.
Ps 13:5 Ettei minun wihollisen sanois: minä woitin hänen. Ja minun sortajan iloidzis/ että minä combastuin.
Ps 13:6 Mutta minä turwan sinun armoos/ minun sydämen riemuidze/ ettäs nijn mielelläs autat.
Ps 13:8 Minä weisan HERralle/ että hän minulle nijn hywästi teke.

Vers. 4. Silmäni ) Tee minun caswoni iloisexi.

XIV. Psalmi .

LAT. XIII. ON sydämelinen walitus ihmisen turmellust luonnosta/ että tyhmät owat peräti suruttomat ja Jumalan ylöncadzojat/ v. 1.
cuin nähdän Jumalan omast todistuxest/ joca sydämet tutki/ v. 2.
uhca HERran ylöncadzoit/ ja hänen pyhäins wainoit/ Jumalan rangaistuxella ja wihalla/ v. 4.
toiwotta sydämest/ että Christus luwattu Messias tulis Canssans pelastaman/ v. 7.

Ps 14:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 14:2 TYhmät sanowat sydämesäns: ei Jumalata oleckan/ ei he mitän kelpa/ ja owat ilkiät heidän menoisans/ ei ole joca hywä teke.
Ps 14:3 HERra cadzoi taiwast ihmisten lapsia/ nähdäxens/ jos jocu ymmärräis eli edzeis Jumalata.
Ps 14:4 Mutta he owat caicki poikennet pois/ ja caicki owat kelwottomat/ ei ole yxikän joca hywä teke/ ei ainoacan.
Ps 14:5 Eikö sijs kengän pahointekiöist sitä hawaidze ? jotca minun Canssani syöwät rawiten heitäns/ waan ei he rucoile HERra.
Ps 14:6 Siellä he cowin pelkäisit: mutta Jumala on läsnä wanhurscasten sucua.
Ps 14:7 Te häwäisette köyhän neuwon/ mutta Jumala on hänen turwans.
Ps 14:8 Oi/ jos apu tulis Israelille Zionist/ ja HERra päästäis fangitun Canssans/ nijn Jacob iloidzis/ ja Israel riemuidzis.

Vers. 2. Tyhmät ) se on/ irtat ihmiset/ jotca ei Jumalasta lucua pidä.
v. 6. Pelkäisit ) Ei he Jumalata pelkä/ mutta elatustans/ tawaratans/ cunniatans/ waarojans ja cuolematans/ etc.

XV. Psalmi .

LAT. XIV. ON OpetusPsalmi/ joca osotta oikiat ja eläwät Jumalan seuracunnan jäsenet/ v. 1.
nimittäin/ jotca oikialla uscolla Christuxen päälle/ harjoittawat idzens jumalises/ wanhurscas ja saastattomas elämäsä/ ensimäisen ja toisen taulun jälken/ ja osottawat heidän uscons rackauden töillä lähimmäistäns cohtan/ v. 2.

Ps 15:1 Dawidin Psalmi.
Ps 15:2 HERra/ cuca asu sinun majasas ? eli cuca lewä sinun pyhällä wuorellas ?
Ps 15:3 Joca waelda wacana/ ja teke oikeuden/ ja puhu totuden sydämestäns.
Ps 15:4 Joca ei kielelläns panettele/ eikä lähimmäisens mitän paha tee/ ja ei häwäise lähimmäistäns.
Ps 15:5 Joca jumalattomat cadzo ylön/ waan cunnioidze Jumalata pelkäwäisiä/ joca lähimmäisellens wanno/ ja pitä.
Ps 15:6 Joca ei anna rahans corgolle/ ja ei ota lahjoja wiatoinda wastan. Joca näin teke/ ei hän horjada ijancaickisest.

XVI. Psalmi .

LAT. XV . ENnustus Christuxen pijnast ja nousemisest cuolluist. Josa Dawid Christuxen personas rucoile Jumalalda laupiutta/ ja lupa kijttä HERra/ v. 1.
tehdä pyhille hywä/ ja wainota epäjumalan palwelioita/ v. 2.
rucoile Jumalata/ joca on caiken hywyden alcu ja lähde/ että hän händä kärsimisesäns/ hautamisesans/ ja nousemisans cuolluista/ armollisesta warjelis/ v. 5.
lupa nijn kijttä händä/ täsä ja tulewaises elämäs/ v. 11.

Ps 16:1 Dawidin cullainen cappale. KÄtke minua Jumala: sillä minä uscallan sinuun.
Ps 16:2 Minä olen HERralle sanonut: sinä olet minun HERran/ minun täyty sinun tähtes kärsiä.
Ps 16:3 Pyhäin tähden jotca maan päällä owat/ ja cunnialisten tähden/ heisä on minulle caicki mielen noude.
Ps 16:4 Mutta jotca toisen jälken riendäwät/ nijllä pitä suuri sydämen kipu oleman/ En minä uhra heidän juomauhrians werellä/ engä mainidze heidän nimiäns suusani.
Ps 16:5 Mutta HERra on minun tawaran ja osan/ sinä tähdelle panet minun perimiseni.
Ps 16:6 Arpa langeis minulle caunimmisa/ minä olen jalon perimisen saanut.
Ps 16:7 Minä kijtän HERra/ joca minua on neuwonut/ nijn myös minun munascuuni owat minua yöllä curittanet.
Ps 16:8 Minä pidän aina HERran caswoni edes: sillä hän on minun oikialla puolellani/ sentähden en minä horju.
Ps 16:9 Sentähden minun sydämen riemuidze/ ja minun cunnian on iloinen/ ja minun lihan lewä toiwos.
Ps 16:10 Sillä et sinä hyljä minun sieluani helwetis/ etkä salli Pyhäs mätänewän.
Ps 16:11 Sinä osotat minulle elämän tien/ sinun caswos edes on täydellinen ilo/ ja riemullinen meno oikialla kädelläs ijancaickisest.

Vers. 4. Werellä ) se on/ jotca tahtowat caurin werellä Jumalata lepyttä/ mutta minä omalla werelläni. ( Nimeäns ) se on/ en minä opeta eli saarna heidän oppians/ jotca töihins luottawat/ mutta uscosta/ jonga Jumala anda.
v. 9. Cunnian ) se on/ minun kielen/ jolla minä cunnioitan ja ylistän Jumalata.

XVII. Psalmi .

LAT. XVI . ON RucousPsalmi/ josa Dawid rucoile wanhurscast Jumalata todistaman wiattomudestans/ nijsä cuin hänen wihollisens händä soimawat/ v. 1.
tunnusta idzens johdatettawan HERran sanalla/ v. 4.
rucoile händäns warjelda/ nijncuin silmän terä/ v. 5.
walitta jumalattomain wäkiwalda ja salaisia juonia/ v. 9.
kirjoitta heidän huikendelewaisest menestyxestäns täsä mailmas/ ja jumaisten loppumattomast autuudesta/ v. 14.

Ps 17:1 Dawidin rucous. CUule HERra oikeutta/ hawaidze minun parcun/ ymmärrä minun rucouxen/ joca ei wieckasta suusta lähde.
Ps 17:2 Puhu sinä minun syysäni/ ja cadzo sinä mikä oikeus on.
Ps 17:3 Sinä coettelet minun sydämeni/ ja edziskelet sitä yöllä/ ja tutkit minua/ ja et mitän löydä/ minä olen aicoinut ettei minun suuni misäkän rico.
Ps 17:4 Minä warjelen minuni/ sinun huuldes sanoisa/ ihmisten töistä/ murhajan tiellä.
Ps 17:5 Hallidze minun käyndöni polguilles/ ettei minun askeleni liucadais.
Ps 17:6 Minä huudan sinua/ ettäs Jumala minua cuulisit/ cumarra corwas minun puoleni/ cuule minun puheni.
Ps 17:7 Osota sinun ihmelliset hywydes/ sinä nijden wapahtaja/ jotca sinuun uscaldawat/ nijtä wastan/ jotca sinun oikia kättäs wastan owat.
Ps 17:8 Warjele minua nijncuin silmän muna/ suojele minua sijpeis warjon alla.
Ps 17:9 Jumalattomilda jotca minua häätäwät/ minun wihollisistani/ jotca minun sieluani pijrittäwät.
Ps 17:10 Heidän lihawans yhtä pitäwät/ he puhuwat suullans ylpiäst.
Ps 17:11 Cuhunga me menem/ nijn he meitä pijrittäwät/ sijhen he silmäns tarcoittawat/ meitä cukistaxens.
Ps 17:12 Nijncuin Lejon joca saalist persoittele/ nijncuin nuori Lejon joca luolasta wäijy.
Ps 17:13 Nouse HERra/ carca ja polje händä/ ja wapada minun sielun miecallas jumalattomista.
Ps 17:14 Sinun kätes ihmisist HERra/ tämän mailman ihmisist/ joiden osa on täsä elämäsä/ ja joiden wadzan sinä täytät tawarallas/ joilla lapsia kyllä on/ ja jättäwät tähtens heidän lapsucaisillens.
Ps 17:15 Mutta minä cadzon caswoas wanhurscaudesa/ minä rawitan herättyäni/ sinun cuwas jälken.

Vers. 2. Puhu sinä/ eli sano sinä minun asiani ) se on/ minä tiedän etten minä opeta walhetta/ waan sinun sanas minä opetan sentähden jos et sinä minua cuule/ nijn cuitengin cuule minun wanhurscast asiatani
v. 10. Lihawans ) se on/ suuret ja woimalliset
v. 14. Kätes ) se on/ jotca tulewat sinun käsijs rangaista Heb. 10:30. Hirmuinen on tulla eläwän Jumalan käsijn. Psal. 21:9.
v. 15. Herättyäni ) on olla walpas sanasa ja uscosa.

XVIII. Psalmi .

LAT. XVII. ON erinomainen KijtosPsalmi/ josa Dawid hartast ylistä HERra/ joca hänen on pelastanut caikista hänen wihamiehistäns/ v. 2.
lueskele/ mistä ja millä Jumala on händä auttanut/ v. 5.
osotta Jumalan wihan ja woiman rangaista/ näillä sanoilla: tomu/ tulenleimaus/ pitkäisen jylinä/ raket ja maan järistys/ v. 8.
kersca wiattomudestans/ v. 17.
luettele suuret ja monet hywät tegot/ cuin Jumala hänelle tehnyt on/ erinomaisest/ että hän rohwais hänen sydämens sotiman ja woittaman hänen wihollisians/ v. 29.
caikista näistä kijttä hän HERra/ v. 50.

Ps 18:1 Dawidin HERran palwelian Psalmi/ edelläweisattapa/ joca HERralle nämät weisun sanat puhui/ cosca HERra hänen wapahti caickein wihollistens ja Saulin käsistä/ ja sanoi:
Ps 18:2 MInä racastan sydämestäni sinua HERra/ minun woiman/ HERra minun callion/ minun linnan minun wapahtajan/ minun Jumalan/ minun wahan/ johonga minä turwan.
Ps 18:3 Minun kilpen/ ja minun autuudeni sarwi/ ja minun warjeluxen.
Ps 18:4 Minä kijtän ja rucoilen HERra/ nijn minä wapadetan wihollisistani.
Ps 18:5 Sillä cuoleman sitet owat käärinet minun ymbäri/ ja Belialin ojat peljätit minun.
Ps 18:6 Helwetin sitet käsitit minun/ ja cuoleman paulat ennätit minun.
Ps 18:7 Ahdistuxesani rucoilen minä HERra/ ja pargun minun Jumalani tygö/ nijn hän cuule minun äneni hänen Templistäns/ ja minun huuton hänen edesäns tule hänen corwijns.
Ps 18:8 MAa lijckui ja wapisi/ ja wuorten perustuxet lijcuit ja wärisit/ cosca hän wihastui.
Ps 18:9 Tomu suidzi hänen sieramistans/ ja culuttawa tuli hänen suustans/ nijn että se sieldä leimahti.
Ps 18:10 Hän notkisti taiwat ja astui alas/ ja hämärä oli hänen jalcains alla.
Ps 18:11 Hän astui Cherubimin päälle ja lensi/ ja hän lensi tuulden sijpein päällä.
Ps 18:12 Hänen majans ymbärillä oli pimeys/ ja musta paxu pilwi/ josa hän lymys oli.
Ps 18:13 Kirckaudest hänen edesäns hajoisit pilwet/ rakeilla ja leimauxilla.
Ps 18:14 Ja HERra jylisti taiwaisa/ ylimmäinen andoi pauhinans/ rakeilla ja leimauxilla.
Ps 18:15 Hän ambuis nuolens ja hajotti heitä/ hän iski cowat leimauxet/ ja peljätti heitä.
Ps 18:16 Ja nijn ilmestyit wetten culjut ja maan/ HERra sinun laitoxestas ja sinun sierames puhalluxesta ja cuorsamisesta.
Ps 18:17 HÄn lähetti corkeudesta ja haki minun/ ja weti minun ulos suurista wesistä.
Ps 18:18 Hän wapahti minun woimallisista wihollisistani/ minun wainollisistani/ jotca minua wäkewämmät olit.
Ps 18:19 Jotca minun ennätit tuscasani/ ja HERra tuli minun turwaxeni.
Ps 18:20 Ja hän wei minun lakialle/ hän temmais minun ulos: sillä hän mielistyi minuun.
Ps 18:21 HERra teke hywästi minun cohtani/ minun wanhurscaudeni peräst/ hän maxa minulle kätteni puhtauden perästä.
Ps 18:22 Sillä minä pidän HERran tiet/ ja en ole jumalatoin Jumalatani wastan.
Ps 18:23 Sillä caicki hänen oikeudens owat minun silmäini edes/ ja hänen käskyjäns en minä hyljä.
Ps 18:24 Waan olen wiatoin hänen edesäns/ ja wäldän syndiä.
Ps 18:25 Sentähden HERra costa minulle wanhurscaudeni perästä/ minun kätteni puhtauden perästä/ hänen silmäins edesä.
Ps 18:26 Pyhäin cansa sinä pyhä olet/ ja hywäin cansa hywä.
Ps 18:27 Puhdasten cansa sinä puhdas olet/ ja nurjain cansa sinä nurja olet.
Ps 18:28 Sillä sinä autat radollista Canssa/ ja corkiat silmät sinä alennat.
Ps 18:29 Sillä minun kyntiläni sinä walaiset/ HERra minun Jumalan/ walaise minun pimeydeni.
Ps 18:30 SIllä sinun cauttas minä sotawäen murennan/ ja minun Jumalasani minä carcan muurin ylidze.
Ps 18:31 Jumalan tiet owat wiattomat/ HERran puhet owat peratut/ hän on caickein kilpi/ jotca häneen uscaldawat.
Ps 18:32 Sillä cuca on Jumala/ paidzi HERra ? eli waha ilman meidän Jumalatam.
Ps 18:33 Jumala wyöttä minun woimalla/ ja pane minun tieni wiattomaxi.
Ps 18:34 Hän teke minun jalcani nijncuin peurain/ ja asetta minua corkeudelle.
Ps 18:35 Hän opetta minun käteni sotiman/ ja käsiwarteni waskijousta wetämän.
Ps 18:36 JA sinä annoit minulle autuudes kilwen/ ja sinun oikia kätes wahwista minun. Ja coscas minun alennat/ nijn sinä teet minun suurexi.
Ps 18:37 Sinä teet minulle sian käydäxeni/ ettei minun candapääni liwistyis.
Ps 18:38 Minä ajan wihollisiani taca/ ja käsitän heitä/ ja en palaja ennencuin minä heitä hucutan.
Ps 18:39 Minä rundelen heitä/ ja ei he taida seiso minua wastan/ heidän täyty caatua minun jalcaini ala.
Ps 18:40 Sinä taidat minun walmista woimalla sotaan/ sinä taidat ne paiscata alas/ jotca owat minua wastan.
Ps 18:41 Sinä saatat minun wiholliseini pakeneman/ ja minä cadotan wainojan.
Ps 18:42 He huutawat/ waan ei ole auttajata/ HERra/ mutta ei hän wasta heitä.
Ps 18:43 Minä surwon heitä nijncuin maan tomun tuulen edesä/ ja heitän pois nijncuin logan raitilda.
Ps 18:44 SInä autat minua rijdaisesta Canssasta/ ja asetat pacanain pääxi/ Canssa palwele minua/ jota en minä tundenut.
Ps 18:45 Se cuuldele minua cuuliaisilla corwilla/ ja muucalaiset lapset ei minusta mitän woittanet.
Ps 18:46 Muucalaiset lapset waipuwat/ ja wapisewat heidän siteisäns.
Ps 18:47 HERra elä/ ja kijtetty olcon minun wahan/ ja minun autuudeni Jumala olcon ylistetty.
Ps 18:48 Jumala joca minulle coston anda/ ja waati Canssat minun alani.
Ps 18:49 Joca minua autta wihollisistani/ ja corgotta minun nijstä/ jotca carcawat minua wastan/ sinä autat minua wääristä.
Ps 18:50 Sentähden minä kijtän sinua HERra pacanain seas/ ja weisan nimelles kijtoxen.
Ps 18:51 Joca suuren autuuden Cuningalles osotat/ ja teet hywästi woidellulles/ Dawidille ja hänen siemenellens ijancaickisest.

Vers. 21. Wanhurscaudeni ) se on/ en minä ole epätiedosta mitän alcanut/ waan olen pysynyt Jumalan sanasa/ ja olen sentähden kärsinyt mitä minun tuli kärsiä. Ja tämä on se wanhurscaus/ josta hän täsä puhu. Hän puhu myös täsä Christuxen personas/ joca oli puhdas ja ilman synnitä: muutoin ei ole yhtän ihmistä Jumalan edes puhdasta ja ilman synnitä/ jota Dawid myös idzestäns tunnusta/ Psal. 51: ja mualla.

XIX. Psalmi .

LAT. XVIII. ON ennustus Evangeliumist/ joca saarnatan coco mailmas/ v. 2.
caickinaisilla kielillä/ v. 4.
ja nijncuin Auringo paista/ lämmittä ja wirgotta caicki caikis/ v. 5.
nijn myös Evangeliumin oppi jocapaicas walista/ opetta/ lohdutta/ selittä ja puhdista sydämet/ v. 8.
rucoile synnin andexisaamisest/ ja että hänen rucouxens olis Jumalalle otollinen/ v. 15.

Ps 19:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 19:2 TAiwat ilmoittawat Jumalan cunnian/ ja wahwus julista hänen kättens tegot.
Ps 19:3 Päiwä sano päiwälle/ ja yö ilmoitta yölle.
Ps 19:4 Ei ole kieldä eikä puhetta/ cusa ei heidän änens cuulu.
Ps 19:5 Heidän nuorans käy ulos caickijn maihin/ ja heidän puhens mailman loppun asti/ Auringolle hän pani majan heisä.
Ps 19:6 Ja hän käy ulos cammiostans nijncuin ylkä/ ja riemuidze nijncuin Sangari tietä juostaxens.
Ps 19:7 Hän käy ylös taiwasten lopulda/ ja juoxe ymbärins haman sijhen loppun/ ja ei ole peitetty mitän hänen lämbymäns edestä.
Ps 19:8 HERran laki on wiatoin/ ja wirgotta sielut.
Ps 19:9 HERran todistus on wahwa/ ja teke yxikertaiset taitawaxi.
Ps 19:10 HERran käskyt owat oikiat/ ja ilahuttawat sydämet.
Ps 19:11 HERran käskyt owat kirckat/ ja walistawat silmät.
Ps 19:12 HERran pelco on puhdas/ ja pysy ijancaickisest/ HERran oikeudet owat todet/ caicki tyynni wanhurscat.
Ps 19:13 Ne owat callimmat culda/ ja caickein parast culda/ ja makemmat hunajata/ ja mesileipiä.
Ps 19:14 Sinun palwelias myös heidän cauttans neuwotan/ ja joca nijtä pitä/ hänellä on suuri palcka.
Ps 19:15 Exytyxet cuca ymmärtä ? anna minulle andexi salaiset ricoxet.
Ps 19:16 Warjele myös palwelias ylpeistä ettei he minua hallidzis/ nijn minä olen wiatoin/ ja nuhtetoin suurest pahast tegost.
Ps 19:17 Kelwatcon sinulle minun suuni puhet/ ja minun sydämeni ajatuxet sinun edesäs.
Ps 19:18 HERra on minun wahan/ ja minun lunastajan.

XX. Psalmi .

LAT. XIX. ON callis Psalmi/ toiwotuxia täynäns/ josa jumaliset alammaiset rucoilewat Cuningans ja Esiwaldans edestä/ cosca hän sotaan hangidze/ wahwistaxens händä aiwoituxesans/ ja toiwottawat että Jumala cuulis hänen rucouxens/ suojelis händä ja annais hänelle woiton wihollisians wastan/ v. 2.
rohwaisewat händä että hän woitolla palajais/ ettei hän/ nijncuin wiholliset/ idzens turwa waunuijn ja hewoisijn/ waan HERran nimeen/ v. 7.

Ps 20:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 20:2 HERra cuulcon sinua hädäsäs/ Jacobin Jumalan nimi sinua warjelcon.
Ps 20:3 Hän lähettäkön sinulle apua Pyhästä/ ja Zionista sinua wahwistacon.
Ps 20:4 Hän muistacon caicki sinun ruocauhris/ ja sinun polttouhris olcon lihawat. Sela.
Ps 20:5 Hän andacon sinulle mitä sinun sydämes ano/ ja päättäkön caicki aiwoituxes.
Ps 20:6 Me kerscamme sinun awustas/ ja meidän Jumalam nimes/ me ylennäm meidän lippum/ HERra täyttäkön caicki sinun rucouxes.
Ps 20:7 Nyt minä tunnen HERran woideltuans auttawan/ ja händä cuulewan hänen pyhästä taiwastans/ hänen oikia kätens autta woimallisest.
Ps 20:8 Nämät uscaldawat rattaisijn ja oreihin/ mutta me muistam meidän HERram Jumalan nime.
Ps 20:9 He owat cukistetut ja langennet/ mutta me pystyällä seisomma.
Ps 20:10 Auta HERra/ Cuningas meitä cuulcan/ cosca me huudamme.

Vers. 7. Nyt minä tunnen ) se on jollei Jumala auta ja holho/ nijn meidän aiwoituxem owat turhat
v. 10. Cuningas ) se on/ Christus/ joca on Cuningas ja auttaja/ Psal. 24:10.

XXI. Psalmi .

LAT. XX. ON ennustus Christuxen waldacunnasta/ että se pysy Jumalan edes ijancaickisest/ ja woitta caicki wihollisens/ v. 1.
mutta Judan waldacunda/ joca Christusta ja hänen Evangeliumitans waino/ pitä hajotettaman ja peräti häwitettämän/ v. 9.
herättä Jumalata costaman ja lupa kijttä händä/ v. 14.

Ps 21:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 21:2 HERra/ Cuningas riemuidze sinun woimasas/ ja cuinga suurest hän iloidze awustas.
Ps 21:3 Hänen sydämens halun sinä annat hänelle/ ja et kiellä mitä hänen suuns ano. Sela.
Ps 21:4 Sinä ennätät hänen hywällä siunauxella/ sinä panet cullaisen cruunun hänen päähäns.
Ps 21:5 Hän anoi elämätä sinulda/ nijns annat hänelle pitkän elämän/ aina ja ijancaickisest.
Ps 21:6 Hänellä on suuri cunnia sinun awustas/ sinä panet ylistyxen ja caunistuxen hänen päällens.
Ps 21:7 Sillä sinä asetat hänen siunauxexi ijancaickisest/ sinä ilahutat hänen caswons ilolla.
Ps 21:8 Sillä Cuningas turwa HERraan/ ja ylimmäisen laupiudes ei hän horju.
Ps 21:9 Sinun kätes löytä caicki wihollises/ sinun oikia kätes löytä/ jotca sinua cadehtiwat.
Ps 21:10 Sinä panet heitä nijncuin cuumaan pädzijn/ sinun wihas aicana HERra niele heitä wihasans/ tuli syö heitä.
Ps 21:11 Heidän hedelmäns sinä cadotat maan pääldä/ ja heidän siemenens ihmisten lapsista.
Ps 21:12 Sillä he ajattelit tehdä sinulle paha/ ja pidit neuwo/ jota ei he woinet täyttä.
Ps 21:13 Sillä sinä teet heitä olcapääxi/ ja tarcoitat jändelläs heidän caswoans wastan.
Ps 21:14 HERra ylönnä sinuas sinun wäkewydesäs/ nijn me weisamme ja kijtämme sinun woimas.

Vers. 13. Olcapääxi ) Että heidän pitä aina candaman ja paha kärsimän.

XXII. Lucu .

LAT. XXI. ON juuri jalo ennustus Christuxen pijnasta/ cuolemasta ja nousemisesta cuolluista/ josa Dawid puhu ne Christuxen sanat jotca hän monen sadan ajastajan perästä ristin päällä puhuwa oli: walitta hänens olewan Jumalalda peräti hyljätyn/ v. 2.
sano/ Isäin rucouxet cuulluxi/ mutta hän on caickein pilckain ala hyljätty/ v. 5.
wahwista idzens taas uscolla/ muistaden Jumalan endisiä hywiä töitä/ v. 10.
walitta wihollistens julmutta/ ja hänen ylön suuria waiwojans/ v. 13.
rucoile Jumalalda apua/ v. 20.
lupa kijtoxia/ ja neuwo caickia jumalisia kijttämän/ v. 23.
Ennusta Christuxen waldacunnasta ja seuracunnasta/ joca Judalaisista ja pacanoista/ Evangeliumin opilla coco mailmas piti coottaman/ v. 27.

Ps 22:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ peurasta jota warhain wäijytän.
Ps 22:2 MInun Jumalan/ minun Jumalan/ mixis minun hyljäisit ? minä pargun/ waan minun apun on caucana.
Ps 22:3 Minun Jumalan/ päiwällä minä huudan/ ja et sinä wasta/ ja en myös yöllä waickene.
Ps 22:4 Sinä olet pyhä/ joca asut Israelin kijtoxes.
Ps 22:5 Meidän Isäm toiwoit sinuun/ ja cuin he toiwoit/ nijn wapadit heitä.
Ps 22:6 Sinua he huusit/ ja wapadettin/ sinuun he turwaisit/ ja ei tullet häpiään.
Ps 22:7 Mutta minä olen mato ja en ihminen/ ihmisten pilcka ja Canssan ylöncadze.
Ps 22:8 Caicki jotca minun näkewät/ häwäisewät minua/ wääristelewät huulians/ ja päätäns pudistawat.
Ps 22:9 Hän walitta HERralle/ hän wapahtacon hänen/ hän auttacon händä/ jos hän mielisty häneen.
Ps 22:10 Sillä sinä olet minun wetänyt ulos äitini cohdusta/ sinä olit minun turwan/ ollesani wielä äitini rinnalla.
Ps 22:11 Sinun päälles minä olen heitetty äitini cohdusta/ sinä olet minun Jumalan hamast äitini cohdusta.
Ps 22:12 Älä caucana ole minusta: sillä ahdistus on läsnä/ ja ei ole auttajata.
Ps 22:13 Suuret mullit owat minun pijrittänet/ lihawat härjät kiersit minun ymbärins.
Ps 22:14 Heidän kitans awaisit he minua wastan/ nijncuin raatelewa ja kiljuwa Lejoni.
Ps 22:15 Minä olen caattu ulos nijncuin wesi/ ja minun luuni owat caicki hajotetut/ minun sydämen on nijncuin sulattu medenwaha minun ruumisani.
Ps 22:16 Minun woiman on cuiwettu nijncuin cruusin muru/ ja minun kielen tarttu suuni lakeen/ ja sinä panet minun cuoleman tomuun.
Ps 22:17 Sillä coirat owat minun pijrittänet/ ja julmain parwi asetti hänens minun ymbärilleni/ he läwistit minun käteni ja jalcani.
Ps 22:18 Minä lukisin caicki minun luuni/ mutta he cadzelit ja näit ihastuxens minusta.
Ps 22:19 He jacawat heillens minun waatteni/ ja heittäwät minun hamestani arpa.
Ps 22:20 Mutta sinä HERra älä ole caucana/ minun wäkewyden riennä minun auxeni.
Ps 22:21 Pelasta minun sielun miecasta/ ja minun ainocaisen coirilda.
Ps 22:22 Wapada minua Lejonin suusta/ ja päästä minun yxisarwillisista.
Ps 22:23 MInä saarnan sinun nimes weljilleni/ minä ylistän sinua seuracunnas.
Ps 22:24 Ylistäkät HERra te jotca händä pelkät/ coco Jacobin siemen cunnioittacon händä/ ja cawattacon händä caicki Israelin siemen.
Ps 22:25 Sillä ei hän hyljännyt eikä cadzonut ylön köyhän radollisutta/ eikä käändänyt caswoans hänestä pois/ ja cuin se händä huusi/ cuuli hän sitä.
Ps 22:26 Sinua minä ylistän suuresa seuracunnasa/ minä maxan lupauxeni heidän edesäns/ jotca händä pelkäwät.
Ps 22:27 Radolliset syöwät ja rawitan/ ja jotca HERra edziwät/ pitä händä ylistämän/ heidän sydämens elä ijancaickisest.
Ps 22:28 Muistettacan caiken mailman ärijn/ että he käännäisit heitäns HERran tygö/ ja cumartacan händä caicki pacanain sucucunnat.
Ps 22:29 Sillä HERralla on waldacunda/ ja hän wallidze pacanain seas.
Ps 22:30 Caicki lihawat maan päällä pitä syömän ja cumartaman/ hänen edesäns polwians notkistaman/ caicki jotca tomusa macawat/ ja jotca surusans eläwät.
Ps 22:31 Hänen pitä saaman siemenen joca händä palwele/ HERrasta pitä ilmoitettaman lasten lapsijn.
Ps 22:32 He tulewat ja hänen wanhurscauttans saarnawat syndywälle Canssalle/ että hän sitä teke.

Vers. 4. Kijtoxes ) se on/ pyhäs Canssas/ josa sinua kijtetän Israelis.
v. 18. Ihastuxens ) se on/ he sammuttawat minuun wihans.
v. 30. Lihawat ) se on/ äweriät ja woimalliset: Jotca tuhwas owat/ owat waiwaiset ja onhet/ jotca waiwalla ja murhella eläwät/ jotca cuoleman walmit owat/ caicki pitä Christusta rucoileman.

XXIII. Psalmi .

Lat. XXII. DAwid ylistä Jumalata/ että hän on oikia paimen/ v. 1.
joca johdatta sielun terwelliselle laituimelle/ ja wirwotta hänen tuorella wedellä/ suojele caikisa murheisa/ ja idze cuolemasakin/ v. 4.
hän on myös oikia holhoja/ joca ruocki hänen terwellisellä rualla/ woitele hänen pääns Pyhän Hengen öljyllä/ v. 6.
ja täyttä hänen caikella hengellisellä ja ruumillisella siunauxella v. 7.

Ps 23:1 Dawidin Psalmi. HERra on minun paimenen/ ei minulda mitän puutu.
Ps 23:2 Hän caidze minua wiherjäises niitysä/ ja wie minua wirgottawan weden tygö.
Ps 23:3 Minun sieluni hän wirgotta/ hän wie minun oikialle tielle/ hänen nimens tähden.
Ps 23:4 Ja waicka minä waellaisin pimiäsä laxosa/ en minä pelkäis mitän pahutta ettäs olet cansani/ sinun widzas ja sauwas minun tukewat.
Ps 23:5 Sinä walmistat minulle pöydän/ minun wihollisteni cohdalle/ sinä woitelet minun pääni öljyllä/ ja sinä panet täyten minulle.
Ps 23:6 Hywyys ja laupius noudattawat minua caiken elinaicani/ ja minä asun HERran huonesa ijancaickisest.

XXIV. Psalmi .

Lat. XXIII. ON ennustus Christuxen waldacunnast/ joca asetetan coco maan pijrin ymbäri/ v. 1.
ilmoitta/ cutca oikiat jäsenet Christuxen seuracunnas owat/ v. 3.
neuwo cahdest caickia esiwaldoja/ awaman portia Christuxen eteen/ ja päästämän händä armons waldacunnan cansa sisälle/ v. 7.

Ps 24:1 Dawidin Psalmi. HERran on maa/ ja caicki cuin hänesä owat/ maan pijri ja mitkä sen päällä asuwat.
Ps 24:2 Sillä hän on perustanut sen merten päälle/ ja wirtain päälle sen walmistanut.
Ps 24:3 Cuca astu HERran wuorelle ? ja cuca taita seisoa hänen pyhäsä siasans ?
Ps 24:4 Jolla wiattomat kädet owat/ ja on puhdas sydämest/ joca ei halaja turhutta/ eikä wanno wäärin.
Ps 24:5 Se saa siunauxen HERralda/ ja wanhurscauden hänen autuudens Jumalalda.
Ps 24:6 Tämä on se sucucunda joca händä edzi/ joca kysy sinun caswoas Jacob. Sela.
Ps 24:7 Tehkät portit awaraxi/ ja owet mailmas corkiaxi/ cunnian Cuningan mennä sisälle.
Ps 24:8 Cuca on se cunnian Cuningas ? se on se HERra/ wäkewä ja woimallinen/ se HERra woimallinen sodasa.
Ps 24:9 Tehkät portit awaraxi/ ja owet mailmas corkiaxi/ cunnian Cuningan mennä sisälle.
Ps 24:10 Cuca on se cunnian Cuningas ? se on se HERra Zebaoth/ hän on se cunnian Cuningas. Sela.

Vers. 6. Caswoas ) se on/ Jumalan caswo ja läsnäolemus/ joca Israelin Canssas oli/ ja ei cusan mualla.

XXV. Psalmi .

Lat. XXIV. ON RucousPsalmi/ josa Propheta ano/ että Jumala hänen suuren toiwons jälken/ annais andexi caicki hänen syndins/ ja warjelis händä caikest häpiäst ja onnettomudest/ v. 2.
puhu Jumalan armost ja totuudest/ v. 6.
jumalisten siunauxest/ v. 12.
hänen wiheljäisydestäns ja tuscastans/ v. 15.
wihollistens pahudest/ v. 19.
wiattomudestans/ v. 21.
ja anda coco hänen seuracundans Jumalan haldun/ v. 22.

Ps 25:1 Dawidin Psalmi. SInua HERra minä ikäwöidzen.
Ps 25:2 Minun Jumalan sinuun minä turwan/ älä salli minua häwäistä/ ettei minun wiholliseni iloidzis minusta.
Ps 25:3 Sillä ei yxikän tule häpiään joca sinua odotta/ mutta irralliset pilckajat saawat häpiän.
Ps 25:4 HERra osota minulle sinun ties/ ja opeta minulle sinun polcus.
Ps 25:5 Johdata minua sinun totudesas/ ja opeta minua: sillä sinä olet Jumala joca minua autta/ yli päiwä minä odotan sinua.
Ps 25:6 Muista HERra sinun laupiuttas ja hywyttäs/ joca mailman algusta on ollut.
Ps 25:7 Älä muista minun nuorudeni syndejä/ ja ylidzekäymisitäni/ mutta muista minua sinun laupiudes jälken/ sinun hywydes tähden HERra.
Ps 25:8 HERra on hywä ja waca/ sentähden saatta hän synniset tielle.
Ps 25:9 Hän johdatta oikiasta radollisen/ ja opetta siweille hänen tiens.
Ps 25:10 Caicki HERran tiet owat hywyys ja totuus/ nijlle jotca hänen lijttons ja todistuxens pitäwät.
Ps 25:11 Sinun nimes tähden HERra/ ole armollinen minun pahalle tegolleni/ joca suuri on.
Ps 25:12 Cuca on joca HERra pelkä ? sille hän opetta parhan tien.
Ps 25:13 Hänen sieluns asu hywydes/ ja hänen sikiäns omista maan.
Ps 25:14 HERran salaisus on nijden seas jotca händä pelkäwät/ ja hänen lijttons ilmoitta hän heille.
Ps 25:15 Minun silmäni cadzowat alati HERra: sillä hän kirwotta minun jalcani wercosta.
Ps 25:16 Käännä sinuas minun puoleeni/ ja ole minulle armollinen/ sillä minä olen yxinäinen ja radollinen.
Ps 25:17 Minun sydämeni murhet owat moninaiset/ wie sijs minua ulos minun tuskistani.
Ps 25:18 Cadzos minun waiwaisudeni ja radollisudeni puoleen/ ja anna caicki minun syndini andexi.
Ps 25:19 Cadzos/ cuinga monda wihollista minulla on/ ja sulasta cateudesta he minua wihawat.
Ps 25:20 Warjele minun sielun ja wapada minua/ älä laske minua häpiään: sillä sinuun minä turwan.
Ps 25:21 Cohtuus ja oikeus warjelcon minua: sillä minä odotan sinua.
Ps 25:22 Jumala päästäkön Israelin caikista tuskistans.

Vers. 3. Irralliset ) Joilla on kyllä tila/ ja ei cuitengan oikiata syytä/ cadzoa ylön/ nijncuin wäki/ oppi/ taito/ tawara/ etc.

XXVI. Psalmi .

Lat. XXV. RUcous/ jolla Dawid rucoile Jumalan warjelusta/ wainoitans wastan oikiasa asiasa/ v. 1.
luotta wiattomuteens/ ja rucoile Jumalata/ joca sydämet tutkistele/ sijtä todistaman/ v. 2.
pakene Jumalan suojeluxeen/ ja lupa aina racasta hänen asuinsians/ v. 6.
rucoile Jumalan suojella händäns wihollisildans/ joiden pahudest hän täsä puhu/ muistutta wiattomudens ja lupa kijtollisuden/ v. 9.

Ps 26:1 Dawidin Psalmi. HERRA saata minulle oikeus: sillä minä olen wiatoin. Minä toiwon HERraan/ sentähden en minä lange.
Ps 26:2 Coettele minua HERra ja kiusa minua/ puhdista minun munascuuni ja sydämeni.
Ps 26:3 Sillä sinun hywydes on minun silmäini edes/ ja minä waellan sinun totudesas.
Ps 26:4 En minä istu turhain ihmisten seasa/ engä seura petollisia.
Ps 26:5 Minä wihan pahain seuracunda/ engä istu jumalattomain tykönä.
Ps 26:6 Minä pesen käteni wiattomudesa/ ja oleskelen HERra Altaris tykönä.
Ps 26:7 Cusa kijtossanan äni cuullan/ ja caicki sinun ihmes saarnatan.
Ps 26:8 HERra/ minä racastin sinun huones asuisia/ ja sitä sia josa sinun cunnias asu.
Ps 26:9 Älä temma minun sieluani pois synneisten cansa/ taicka minun hengeni coirain cansa.
Ps 26:10 Jotca pahanjuoniset owat ja mielelläns lahjoja ottawat.
Ps 26:11 Mutta minä waellan wiattomudesani/ päästä minua ja ole minulle armollinen.
Ps 26:12 Minun jalcan käy oikiasti/ minä kijtän sinua HERra seuracunnisa.

Vers. 8. Asuinsia ) Jumalan huone ja seuracunda on sijnä josa Jumalan sana on/ ja ei mualla: sillä sijnä Jumala asu/ sentähden ylistä hän Jumalan huonetta/ iloiten sanan tähden.

XXVII. Psalmi .

LAT. XXVI. ON LohdutusPsalmi/ että Jumala on meidän walkeudem ja elämäm woima/ v. 1.
älkäm sentähden peljätkö ketän/ ehkä cuinga suuri waara meille ihmisildä taritaisin/ v. 2.
rucoile Jumalalda sijtte hartast/ että hän olis jocapäiwä totinen jäsen Christuxen seuracunnasa/ josa hän olis turwas/ caikelda onnettomudelda/ v. 4.
siellä hän ano/ että hän cuullaisin/ johdatetaisin/ suojellaisin/ ja näkis HERran hywä/ v. 7.
neuwo idzens rohkeuteen/ v. 13.

Ps 27:1 Dawidin Psalmi. HERRA on minun walistuxen ja autuuden/ ketä minä pelkän ? HERra on minun hengeni wäkewys/ ketä minä wapisen ?
Ps 27:2 Sentähden ehkä pahat/ minun wainolliseni ja wiholliseni lähestywät minun lihani syömän/ täyty heidän cuitengin heitäns loucata ja langeta.
Ps 27:3 Ja waicka sotawäki saartais minua/ nijn ei minun sydämen sentähden pelkäis. Ja jos sota nousis minua wastan/ minä turwan sijttekin häneen.
Ps 27:4 Yhtä minä HERralda anon/ sitä minä pyydän/ asuaxeni HERran huonesa caiken elinaicani/ että minä näkisin HERran Jumalan caunin palweluxen/ ja hänen Templiäns edzisin.
Ps 27:5 Sillä hän peittä minua majasans pahana aicana/ hän kätke minua teldaans/ ja corgotta minua calliolle.
Ps 27:6 Ja hän corgotta nytkin minun pääni wihollisteni ylidze/ jotca minun ymbärilläni owat/ nijn minä uhran hänen majasans kijtosuhria/ minä weisan ja laulan HERralle.
Ps 27:7 HERRA cuule minun änen cosca minä huudan/ ole minulle armollinen/ ja cuuldele minua.
Ps 27:8 Minun sydämen sano sinulle tämän sinun sanas. Kysykät minun caswojani/ sentähden minä edzin HERra sinun caswojas.
Ps 27:9 Älä peitä caswoas minulda/ ja älä sysä pois sinun palweliatas wihasas/ sillä sinä olet minun apun/ älä minua hyljä/ älä myös wedä kättäs minusta pois/ minun autuudeni Jumala.
Ps 27:10 Sillä minun Isän ja äitin hyljäisit minun/ mutta HERra corjais minun.
Ps 27:11 HERRA osota minulle sinun ties/ ja johdata minua oikiata polcua/ minun wihollisteni tähden.
Ps 27:12 Älä anna minua wihollisteni tahtoon: sillä wäärät todistuxet owat minua wastan/ ja tekewät häpemät wääryttä.
Ps 27:13 Mutta minä uscon cuitengin näkewäni HERRAN hywyttä eläwitten maalla.
Ps 27:14 Odota HERRA/ ole turwasa ja pelkämätöin ja odota HERra.

Vers. 13. Eläwitten ) nijden seas joille menesty.

XXVIII. Psalmi .

LAT. XXVII. ON RucousPsalmi/ ettei Jumala sallis händä wieteldä nijldä jotca mielin kielin puhuwat/ ja teeskelewät idzens ystäwällisexi/ mutta cuitengin on paha mieles/ v. 1.
rucoile/ että Jumala costais heille/ nijncuin he ansainnet owat/ v. 4.
ylistä HERra/ joca händä armollisest on cuullut/ v. 6.
ja anda hänen halduns coco seuracundans/ v. 9.

Ps 28:1 Dawidin Psalmi. COsca minä huudan sinua HERra/ minun uscalluxen/ nijn älä waickene minulle/ että ( coscas waickenet minusta ) minä tulen heidän caltaisexens/ jotca hautaan menewät.
Ps 28:2 Cuule minun rucouxeni äni/ cosca minä huudan sinua/ cosca minä nostan käteni sinun pyhä Chuorias päin.
Ps 28:3 Älä wedä minua jumalattomain ja pahointekiäin secaan/ jotca lähimmäistens cansa puhuwat ystäwällisest/ waan pahutta on heidän sydämisäns.
Ps 28:4 Anna heille heidän työns perän/ ja heidän pahan menons perän/ anna heille heidän kättens töiden perän/ maxa heille ansions perästä.
Ps 28:5 Sillä ei he ota waari HERran töistä/ eikä hänen käsialoistans/ sentähden ricko hän heitä ja ei rakenna heitä.
Ps 28:6 Kijtetty olcon HERra: sillä hän on cuullut minun rucouxeni änen.
Ps 28:7 HERRA on minun wäkewyden ja kilpen/ häneen minun sydämen toiwo/ ja minä olen autettu/ ja minun sydämen riemuidze/ ja minä kijtän händä weisullani.
Ps 28:8 HERRA on heidän wäkewydens/ hän on wäkewä/ joca woideltuans autta.
Ps 28:9 Auta Canssas ja siuna perimises/ ja rawidze heitä/ ja corgota heitä ijancaickisest.

XXIX. Psalmi .

LAT. XXVIII. ON ennustus Christuxen Evangeliumist/ että se ilmoitetan coco mailmas/ ja Cuningoilda/ Försteildä/ ja herroilda otetan wastan/ v. 1.
pitä cukistaman ja rickoman caicki jotca seisowat sitä wastan/ v. 5.
asettaman synnin wircan/ cuin on pyhä Caste/ josa wanha Adam upotetan/ ja taas usi ihminen syndy/ v. 10.

Ps 29:1 Dawidin Psalmi. TUocat HERralle te wäkewät/ tuocat HERralle cunnia ja wäkewys.
Ps 29:2 Tuocat HERralle hänen nimens cunnia/ cumartacat HERra pyhäsä caunistuxesa.
Ps 29:2 HERRAN äni käy wetten päällä/ cunnian Jumala pauha/ HERra suurten wetten päällä.
Ps 29:3 HERRAN äni käy woimasa/ HERran äni käy julkisest.
Ps 29:4 HERran äni särke Cedrit/ ja HERra särke Cedrit Libanonis.
Ps 29:5 Hän hyppäyttä heitä nijncuin wasican/ sekä Libanonin että Sirionin/ nijncuin nuoren yxisarwisen.
Ps 29:6 HERran äni leicka nijncuin tulen liecki.
Ps 29:7 HERran äni häälyttä corwen/ ja HERran äni lijcutta Cadexen corwen.
Ps 29:8 HERran äni saatta peurat poikiman/ ja paljasta medzät/ ja hänen Templisäns pitä sanoman jocaidzen hänelle cunniata.
Ps 29:9 HERra istu wirtain päällä/ ja HERra pysy Cuningasna ijancaickisest.
Ps 29:10 HERra anda Canssallens wäkewyden/ HERra siuna Canssans rauhalla.

Vers. 11. Rauhalla ) Että hän menestyis.

XXX. Psalmi .

LAT. XXIX. ON kijtos/ että Jumala pelasti hänen/ ei ainoastans ruumillisest taudist/ mutta myös rascast sielun ahdistuxest/ jolla Perkele händä cowin waiwais/ v. 2.
neuwo/ caickia pyhiä kijttämän HERra/ jonga wiha on silmän räpäyxen/ ja joca racasta elämätä/ v. 5.
tunnusta myötäkäymises ollens surutoinna/ ja wihoittanens Jumalan/ ja nijn rangaistuxen tuottanens päällens/ v. 7.
mutta cosca hän rucoili/ cuuli HERra händä/ v. 9.
lupa hänelle kijtoxen/ v. 12.

Ps 30:1 Psalmi weisattapa Dawidin huonen wihkimises.
Ps 30:2 MInä ylistän sinua HERra: sillä sinä olet corgottanut minua/ et myös salli iloita wiholliseni minusta.
Ps 30:3 HERra minun Jumalan/ cosca minä huusin sinua/ nijns teit minun terwexi.
Ps 30:4 HERra sinä weit minun sieluni ulos helwetist/ sinä olet minun eläwänä pitänyt/ nijden mennes cuoppaan.
Ps 30:5 Pyhät/ weisatca kijtost HERralle/ ja kjttäkät händä pyhydens muistoxi.
Ps 30:6 Sillä hänen wihans wijpy silmän räpäyxen/ ja ihastu elämäst/ ehtona on itcu/ mutta amulla ilo.
Ps 30:7 Mutta minä sanoin myötäkäymisesäni: en minä ikänäns cukisteta.
Ps 30:8 Sillä sinä HERra olet hywäsä tahdosas minun wuoreni wahwistanut/ mutta coscas caswos peitit/ nijn minä hämmästyin.
Ps 30:9 Sinua HERra minä huudan/ ja HERra minä rucoilen.
Ps 30:10 Mitä hywä minun cuoltuani weresäni on ? kijttänekö myös tomu sinua ja ilmoittaneco sinun totudes ?
Ps 30:11 HERRA cuule ja ole minulle armollinen/ HERra ole minun auttajan.
Ps 30:12 Sinä olet muuttanut minun walituxeni iloxeni/ sinä olet rijsunut minun säckini/ ja wyötit minun riemulla.
Ps 30:13 Että minun cunnian weisais sinulle kijtost/ ja ei waickenis/ HERra minun Jumalan/ minä kijtän sinua ijancaickisest.

Vers. 6. Ihastu ) Ei hän wihastu sydämestäns/ hän edzi sillä meidän parastam ja ei cuolemata/ nijncuin näky.
v. 13. Cunnian ) minun kielen ja candeleni/ jolla minä sinua kijtän.

XXXI. Psalmi .

LAT. XXX. ON rucous/ josa Christus rucoile taiwallist Isäns/ ettei hän/ joca hänen turwans on/ andais hänen pijnasans ja cuolemasans/ jonga hän oli kärsiwä/ tulla häpiään/ v. 2.
walitta waikiast hänen wiheljäisyttäns/ ja wihollistens pahutta/ v. 10.
toiwo Jumalaan/ ja rucoile häneldä apua/ v. 15.
kersca suurista ja monista hywistä tegoista/ cuin Jumala hänelle tehnyt oli/ ja kijttä händä sydämest/ v. 20.
neuwo coco Jumalan seuracunda hänen tawallans hädän aicana oleman rohkian/ ja ei epäilemän Jumalan awusta/ v. 24.

Ps 31:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 31:2 HERRA sinuun minä uscallan/ älä minua ikänäns häpiään laske/ päästä minua sinun wanhurscaudes cautta.
Ps 31:3 Cumarra corwas minun puoleeni/ auta minua äkist/ ole minulle wahwa callio/ ja linna minua auttaman.
Ps 31:4 Sillä sinä olet minun callion ja linnan/ ettäs sijs sinun nimes tähden minua talutaisit ja weisit.
Ps 31:5 Ettäs minun kirwotaisit wercosta/ jonga he minun eteeni wiritit: sillä sinä olet minun wäkewyden.
Ps 31:6 Sinun käsijs minä annan minun hengeni/ sinä olet minun pelastanut HERra sinä totinen Jumala.
Ps 31:7 Minä wihan nijtä jotca pitäwät wäärä oppia/ mutta minä uscallan HERraan.
Ps 31:8 Minä ihastun ja riemuidzen sinun hywydes tähden/ ettäs cadzot minun radollisuttani/ ja tunnet minun sieluni tuscasa.
Ps 31:9 Ja et sinä sulje minua wihollisteni käsijn/ sinä asetat minun jalcani awaraan paickan.
Ps 31:10 HERra ole minulle armollinen: sillä minä ahdistetan/ minun caswoni on muuttunut murhesta/ nijn myös minun sielun ja wadzan.
Ps 31:11 Sillä minun elämän on culutettu murhesta/ ja minun wuoteni huocauxest/ minun woiman on rauwennut minun pahain tecoini cautta/ ja minun luuni owat musertut.
Ps 31:12 Minä olen suuri pilcka kylänmiehilleni/ ja ilkeys minun tuttawilleni/ jotca minun raitilla näkewät/ pakenewat minua.
Ps 31:13 Minä olen sydämestä unhotettu nijncuin cuollut/ minä olen nijncuin ricottu astia.
Ps 31:14 Sillä moni minua pahasti häwäise/ että jocainen minua carcko/ he pitäwät keskenäns neuwo minusta/ ja tahtowat otta minun hengeni.
Ps 31:15 Mutta minä toiwon sinuun HERra/ ja sanon: sinä olet minun Jumalan.
Ps 31:16 Minun aicani owat sinun käsisäs/ pelasta minua wihollisistani/ ja nijstä jotca minua wainowat.
Ps 31:17 Anna paista caswos palwelias päälle/ auta minua laupiudes cautta.
Ps 31:18 HERra älä minua laske häpiään: sillä sinua minä rucoilen/ jumalattomat tulcat häpiään/ ja waiketcat helwetis.
Ps 31:19 Tulcon mykäxi wäärät suut/ jotca puhuwat wanhurscasta wastan/ cangiast/ corjast ja häjyst.
Ps 31:20 Cuinga suuret owat sinun hywydes/ jotcas panit tallella nijlle jotca sinua pelkäwät/ ja jotcas nijlle osotat/ jotca sinuun uscaldawat/ ihmisten lasten edesä.
Ps 31:21 Sinä lymytät heitä tykönäs salaisest/ jocaidzen haastosta/ sinä peität heitä majasas/ rijtelewäisistä kielistä.
Ps 31:22 HERra olcon kijtetty/ että hän on minulle osottanut ihmellisen hywyden/ wahwasa Caupungisa.
Ps 31:23 Sillä minä sanoin epäyxesäni: minä olen sinun caswos edestä sysätty pois/ sinä cuulit cuitengin minun rucouxeni änen/ cosca minä sinun tygös parguin.
Ps 31:24 Racastacat HERra caicki hänen pyhäns/ HERra warjele uscollista/ ja runsast costa nijlle/ jotca ylpeyttä harjoittelewat.
Ps 31:25 Olcat turwas ja wapisemata/ caicki jotca HERra odotatte.

Vers. 22. Wahwasa Caupungisa ) on caickinainen suruttomus.
v. 23. Epäyxesäni ) Waicka meidän uscoam kiusatan/ ja on heicko/ cuitengin cuule Jumala meidän rucouxen.

XXXII. Psalmi .

LAT. XXXI. ON jalo CatumusPsalmi/ josa Dawid opetta/ että oikia wanhurscaus/ joca Jumalalle kelpa/ on synnin andexiandamus/ v. 1.
osotta/ cuinga cauhia cappale syndi on ja paha oma tundo/ v. 3.
tunnusta syndins/ pakene Jumalan laupiuteen/ rucoile andexi/ ja neuwo myös muita sijhen/ v. 5.
juttele sitä suurta lupausta cuin Jumala nijlle teke jotca hänen käskyns pitäwät/ v. 8.
neuwo caicki jumalisi iloidzeman HERrasa/ v. 11.

Ps 32:1 Dawidin opetus. AUtuas on jonga pahat tegot owat annetut andexi/ ja jonga synnit peitetyt owat.
Ps 32:2 Autuas on se ihminen/ jollen HERra ei soima wääryttä/ jonga hengesä ei wilpiä ole.
Ps 32:3 Sillä cosca minä tahdoin sitä waiketa/ muserruit minun luuni/ minun jocapäiwäisestä itcustani.
Ps 32:4 Sillä sinun kätes oli yöllä ja päiwällä rascas minun päälläni/ nijn että minun nesteni cuiwi/ nijncuin se kesällä cuiwa. Sela.
Ps 32:5 Sentähden minä tunnustan syndini/ ja en peitä minun pahoi tecojani/ minä sanoin: minä tunnustan HERralle minun pahat teconi/ nijn sinä annoit andexi minun syndini wäärydet.
Ps 32:6 Tämän tähden pitä caicki pyhät sinua rucoileman oikialla ajalla/ sentähden cosca suuret wedenpaisumiset tulewat/ ei he sijhen ulotu.
Ps 32:7 Sinä olet minun warjeluxen/ kätke minua murhesta/ että minä pelastettuna sangen riemuisest kerscaisin. Sela.
Ps 32:8 Minä neuwon sinua ja osotan sinulle tien jotas waellat/ minä johdatan sinun minun silmilläni.
Ps 32:9 Älkät olco nijncuin orhit ja muulit/ joilla ei ymmärryst ole/ joille pitä suidzet ja ohjat suuhun pandaman/ ellei he lähene sinua.
Ps 32:10 Jumalattomalla on monda widzausta/ mutta joca HERraan toiwo/ hänen syle laupius.
Ps 32:11 Riemuitcat teitän HERrasa/ ja olcat iloiset wanhurscat/ ja kerscatcat idzen caicki te yxiwacaiset.

Vers. 3. Waiketa ) Cosca en minä tunnustanut/ ettei minusa ole muuta cuin syndi/ ei ollut minun tunnollani rauha nijncauwan että minun täydyi tunnusta/ ja minuani ainoastans Jumalaan luotta.
v. 6. Wedenpaisumiset ) Lihan/ mailman ja Perkelen kiusauxet ja ahdistuxet.

XXXIII. Psalmi.

LAT XXXII. ON kijtos/ josa Dawid herättä idzens ja muita kijttämän HERra monen hywän tegon edest/ v. 1.
ylistä Jumalan totutta/ duomiota ja taito/ joca luoduja holho/ v. 4.
ja Jumalan wanhurscautta/ joca rangaise jumalattomat/ v. 10.
sano ainoastans ne autuaxi/ jotca HERran tundewat/ v. 12.
opetta/ ainoastans Jumalan tundewan ihmisen sydämen/ v. 13.
hyljä caiken luottamisen ihmisten apuun/ v. 15.
neuwo ainoastans luottaman Jumalaan/ v. 17.

Ps 33:1 RIemuitcat te wanhurscat HERrasa/ wagat pitä händä caunisti kijttämän.
Ps 33:2 Kijttäkät HERra candeleilla/ ja weisatcat hänelle kijtost kymmenen kielisellä Psaltarilla.
Ps 33:3 Weisatca hänelle usi wirsi/ weisatcat jalost kielten leikis helisemisellä.
Ps 33:4 Sillä HERran sana on totinen/ ja mitä hän lupa/ sen hän wahwana pitä.
Ps 33:5 Hän racasta wanhurscautta ja duomiota/ maa on täynäns HERran laupiutta.
Ps 33:6 HERran sanalla owat taiwat tehdyt/ ja caicki hänen jouckons hänen suuns hengellä.
Ps 33:7 Hän pitä coosa weden meresä nijncuin leilisä/ ja sala sywydet.
Ps 33:8 Peljätkön caicki maa HERra/ händä peljätkön caicki maan pijrin asuwaiset.
Ps 33:9 Cosca hän sano/ nijn se tapahtu/ jos hän käske/ nijn se on tehty.
Ps 33:10 HERra teke pacanain neuwot tyhjäxi/ ja käändä Canssan ajatuxet.
Ps 33:11 Mutta HERran neuwo pysy ijancaickisest/ hänen sydämens ajatuxet sucucunnast sucucundaan.
Ps 33:12 Autuas on se Canssa jonga HERra on Jumala/ se Canssa jonga hän idzellens on perillisexi walinnut.
Ps 33:13 HERra cadzoi taiwasta ales/ ja näki caickein ihmisten lapset.
Ps 33:14 Wahwalda istuimeldans cadzo hän caickia jotca maan päällä asuwat.
Ps 33:15 Hän taitta caickein heidän sydämens/ hän ymmärtä caickein heidän työns.
Ps 33:16 Ei Cuningasta auta hänen suuri wäkens/ eikä Sangari wapadeta suurella woimallans.
Ps 33:17 Orhit ei myös auta/ ja heidän suuri wäkewydens ei pelasta.
Ps 33:18 Cadzo/ HERran silmät cadzowat nijtä jotca händä pelkäwät/ jotca hänen laupiuteens toiwowat.
Ps 33:19 Että hän pelastais heidän sieluns cuolemasta/ ja elätäis heitä näljän aicana.
Ps 33:20 Meidän sielum odotta HERra/ joca on meidän apum ja kilpem.
Ps 33:21 Sillä meidän sydämem iloidze hänesä/ ja me toiwomme hänen pyhän nimeens.
Ps 33:22 Olcon sinun laupiudes HERra meidän päälläm/ nijncuin me sinuun uscallam.

Vers. 15. Taitta ) se on/ mitä he ajattelewat/ sen hän taitta ja käändä nijncuin hän tahto.

XXXIV. Psalmi .

LAT XXXIII. ON Kijtos ja OpetusPsalmi/ josa Dawid lupa Jumalalle olla kijtollinen caikista hywistä töistä/ jotca hän hänelle tehnyt oli/ v. 2.
kehoitta muita rucoileman ja kijttämän händä hänen hywäin tecoins edest/ v. 4.
opetta Jumalan pelgosta/ kielen oikiasta wirasta/ rauhallisudesta ja wiattomasta elämästä/ v. 12.
cuinga paljo hywä on nijllä toiwomist/ jotca tätä edziwät ja racastawat/ v. 6.
jumalattomille tule rangaistus/ v. 22.

Ps 34:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän muotons muutti Abimelechin edesä/ joca hänen ajoi pois tyköäns ja hän meni pois.
Ps 34:2 MInä kijtän HERra aina/ hänen kijtoxens on alati minun suusani.
Ps 34:3 Minun sielun kersca HERrasa/ että radolliset sen cuulewat ja iloidzewat.
Ps 34:4 Ylistäkät HERra minun cansani/ ja corgottacam ynnä hänen nimens.
Ps 34:5 Cosca minä HERra edzein/ wastais hän minua/ ja pelasti minun caikista wapistuxista.
Ps 34:6 Jotca händä cadzowat/ ja häneen luottawat/ heidän caswons ei tule häpiään.
Ps 34:7 Cosca radollinen huusi/ cuuli HERra händä/ ja autti hänen caikista tuskistans.
Ps 34:8 HERran Engeli pijrittä heitä jotca händä pelkäwät/ ja pelasta heitä.
Ps 34:9 Maistacat ja cadzocat cuinga HERra on suloinen/ autuas on se joca häneen turwa.
Ps 34:10 Peljätkän HERra caicki hänen pyhäns: sillä jotca händä pelkäwät/ ei nijldä mitän puutu.
Ps 34:11 Nuoret Lejonit pitä tarwidzeman ja isoman/ mutta jotca HERra edziwät/ ei heildä mitän hywä puutu.
Ps 34:12 Tulcat tänne lapset/ cuulcat minua/ HERran pelgon minä teille opetan.
Ps 34:13 Cuca on/ joca hywä elämätä pyytä ? ja pidäis mielelläns hywiä päiwiä ?
Ps 34:14 Warjele kieles pahudesta/ ja huules wilpi puhumasta.
Ps 34:15 Lacka pahasta/ ja tee hywä/ edzi rauha ja noutele händä.
Ps 34:16 HERran silmät cadzowat wanhurcasta/ ja hänen corwans heidän parcuans.
Ps 34:17 Mutta HERran caswo on pahointekiöitä wastan/ hucuttaxens maasta heidän muistoans.
Ps 34:18 Cosca wanhurscat huutawat/ nijn HERra cuule/ ja pelasta heitä caikista tuskistans.
Ps 34:19 HERRA on juuri läsnä nijtä joilla on murhellinen sydän/ ja autta nijtä joilla on surkia mieli.
Ps 34:20 Wanhurscalle tapahtu paljo paha/ mutta HERra hänen nijstä caikista päästä.
Ps 34:21 Hän kätke caicki hänen luuns/ ettei yxikän heistä mureta.
Ps 34:22 Pahus tappa jumalattoman/ ja jotca wanhurscasta wihawat/ he tulewat wicapääxi.
Ps 34:23 HERRA lunasta palweliains sielut/ ja caicki jotca häneen toiwowat/ tulewat nuhtettomaxi.

Vers. 6. ( Heidän caswons ei tule häpiään ) se on/ he lohdutetan ja saawat ilon.
v. 14. Warjele ) se on/ wäldä wäärä oppia/ tee hywä/ ja kärsi.
v. 17. Hucuttaxens ) Nijn ettei heistä enä lucua pidetä.

XXXV. Psalmi .

LAT. XXXIV. ON RucousPsalmi/ josa Dawid rucoile Jumalalda apua ja suojellust/ petollisia ystäwitäns wastan/ joilda hän cawalast waiwatan/ v. 1.
sadattele wihollisians/ että he owat pilckajat/ petolliset/ kijttämättömät ja nopsat wahingoidzeman/ v. 4.
toiwo täydellisest/ että Jumala näke sen pahan joca hänelle wihamiehildäns tapahtu/ ja sen costa/ v. 17.
lupa sijtä ylistä HERra/ v. 27.
Muutamat selittäwät tämän Psalmin Christuxest/ joca Dawidin Personas walitta wihollistens tähden.

Ps 35:1 Dawidin Psalmi. RIitele HERra minun rijtaweljeini cansa/ sodi minun wihollisiani wastan.
Ps 35:2 Temma kilpi ja keihäs/ ja nouse minua auttaman.
Ps 35:3 Siwalla ase ja suojele minua/ minun sortaitani wastan/ sanos sielulleni: minä olen apus.
Ps 35:4 Häpiään ja pilckaan tulcon caicki jotca minun sieluani wäijywät/ palatcon tacaperin ja nauroxi tulcon jotca minulle paha suowat.
Ps 35:5 Olcon he nijncuin acanat tuulesa/ ja HERran Engeli sysätkön heitä pois.
Ps 35:6 Heidän tiens olcan pimiä ja niljacas/ ja HERran Engeli wainotcon heitä.
Ps 35:7 Sillä he owat ilman syytä heidän werckons wirittänet minua cadottaxens/ ja ilman syytä owat sielulleni caiwanet haudan.
Ps 35:8 Tulcon hänelle waiwa/ jota ei hän tiedä/ ja wercko/ jonga hän wiritti/ käsittäkön hänen/ sijhen hän langetcon.
Ps 35:9 Mutta minun sielun iloitcan HERrasa/ ja riemuitcan hänen awustans.
Ps 35:10 Caicki minun luuni sanocan: HERra cuca on sinun wertaises ? sinä joca päästät nöyrän wäkewemmän käsistä/ radollisen ja köyhän raatelialdans.
Ps 35:11 Wäärät todistajat astuwat edes/ jotca minua nijhin soimawat/ joista minä olen wiatoin.
Ps 35:12 He tekewät minulle paha hywästä/ minulle mielicarwaudexi.
Ps 35:13 Mutta minä/ cosca he sairastit/ puin säkin päälleni/ waiwaisin idzeni paastolla/ ja rucoilin sydämestäni.
Ps 35:14 Minä käytin idzeni cuin he olisit ollet minun ystäwäni ja weljeni/ minä käwin murehtien/ nijncuin se joca äiti wainatans sure.
Ps 35:15 Mutta he iloidzewat minun wahingostani ja coconduwat/ cuucat myös cocowat heidäns hawaidzemata minua wastan/ he repiwät ja ei lacka.
Ps 35:16 Wiecasten ja pilcuritten seas iskewät he hambaitans minuun.
Ps 35:17 HERra cuinga cauwan sinä tätä cadzelet/ päästä sijs minun sielun heidän metelistäns/ ja minun yxinäisen nuorista Lejoneista.
Ps 35:18 Minä kijtän sinua suuresa seuracunnasa/ ja paljon Canssan keskenä minä sinua ylistän.
Ps 35:19 Älä salli heidän iloita minusta/ jotca syyttömästä minun wiholliseni owat/ eli silmiäns iskewät/ jotca minua ilman syytä wihawat.
Ps 35:20 Sillä he aicoiwat wahingota tehdä/ ja edziwät wääriä syitä hiljaisita wastan maan päällä.
Ps 35:21 Ja lewittäwät kitans awaralda minua wastan/ pitittäwät ja sanowat: sen me mielelläm näemme.
Ps 35:22 HERra sinä sen myös näet/ älä sijs wait ole/ HERra älä caucana ole minusta.
Ps 35:23 Herä ja nouse cadzoman minun oikeuttani ja syytäni/ minun Jumalan ja HERran.
Ps 35:24 HERra minun Jumalan/ duomidze minua oikeudes jälken/ ettei he riemuidzis minusta.
Ps 35:25 Älä salli heidän sydämisäns pitittä/ älä anna heidän sanoa: me olemma hänen niellet.
Ps 35:26 Häwäistäkön ja nauroxi joutucon caicki jotca minun pahudestani iloidzewat/ puetettacon häpiällä ja pilcalla/ jotca idzens minusta kerscawat.
Ps 35:27 Iloitcan ja riemuitcan/ jotca minulle oikeuden suowat/ ja aina sanocan: HERra olcon suurest kijtetty/ joca suo palweliallens hywä.
Ps 35:28 Ja minun kielen puhu sinun wanhurscaudestas/ ja kijttä sinua jocapäiwä.

Vers. 12. minulle mielicarwaudexi ) Nijn pitä minun sielun hyljätty ja ylöncadzottu oleman/ cuin leski eli hedelmätöin.
v. 15. Cuucat ) jotca hametta molemmilla olgilla candawat/ ja nijn palwelewat Jumalata ja Perkelettä/ 3. Reg. 18:26.
v. 20. Hiljaisita ) se on/ rauhallisia.

XXXVI. Psalmi .

LAT. XXXV. ON opetus ja lohdutusPsalmi/ josa Dawid osotta caickein ulcocullattuin ja jumalattomain luonnon/ v. 2.
lohdutta hywiä Jumalan hywydellä ja laupiudella/ joita hän täsä nijn suurest ylistä/ sijtä paljost hywydest joca heille täsä ja tulewaises elämäs tapahtu/ v. 7.
toiwotta/ että Jumala aina andais hywillä olla laupiudens/ ja rangaisis wericoiria ja jumalattomia/ v. 12.

Ps 36:1 Dawidin HERRAN palwelian Psalmi/ edelläweisattapa.
Ps 36:2 SE on sydämestäni sanottu jumalattomain menosta/ ettei he ensingän Jumalata pelkä.
Ps 36:3 Hän liehacoidze idzelläns nijncauwan että hänen wihattapa pahudens ilmandu.
Ps 36:4 Caicki heidän oppins on wahingolinen ja walhe/ ei he myös salli heitäns neuwoa/ että he jotakin hywä tekisit.
Ps 36:5 Mutta he ajattelewat wuoteisans wahingota/ ja pysywät wahwast pahalla tiellä/ ja ei he mitän paha carta.
Ps 36:6 HERRA/ sinun laupiudes ulottu nijn lewiäldä cuin taiwas on/ ja sinun totudes nijn awaralda cuin pilwet juoxewat.
Ps 36:7 Sinun wanhurscaudes on nijncuin Jumalan wuori/ ja sinun oikeudes nijncuin suuri sywyys/ HERra sinä autat sekä ihmiset että eläimet.
Ps 36:8 Cuin callis on sinun hywydes Jumala/ että ihmisten lapset sinun sijpeis warjon ala uscaldawat.
Ps 36:9 He juopuwat sinun huones runsast tawarast/ ja sinä juotat heitä hecumalla nijncuin wirralla.
Ps 36:10 Sillä sinun tykönäs on eläwä lähde/ ja sinun walkeudesas me näemme walkeuden.
Ps 36:11 Lewitä laupiudes nijlle jotca sinun tundewat/ ja sinun wanhurscaudes toimellisille.
Ps 36:12 Älä salli minua tallatta coreilda/ ja jumalattomain käsi älkön minua cukistaco.
Ps 36:13 Waan anna pahointekiät sijhen langeta/ että he syöstäisin pois/ ja ei seisoalla pysyis.

Vers. 2. Sydämestäni ) Cosca minä sanon täyden toden/ nijn jumalattomat owat olewanans hywät ja pyhät/ mutta he owat cuitengin aiwa suckelat ja petolliset.
v. 5. Wuoteisans ) se on/ ilman hellittämätä ja lackamata.
v. 7. Wuori ) se on/ wahwa ja woittamatoin.
v. 10. Walkeudesas ) se on/ lohdutuxesa ja ilosa.

XXXVII. Psalmi .

LAT. XXXVI. ON lohdutus Psalmi/ ettei jumalisten pidä pahaxuman jumalattomain catowaista menestystä täsä mailmasa/ v. 2.
mutta uscaldaman HERraan/ tekemän hywä/ andaman hänen halduns tiens/ ja odottaman hänen apuans/ v. 4.
osotta jumalattomain tylyden ja pahuden jumalisia wastan/ että he pitäwät ja nautidzewat tawaroita/ jotca wäärydellä cootut owat/ nijn myös/ että heille ja heidän tawaroillens lähesty tapaturmainen cadotus: Näyttäin myös jumalisten luonnon/ että he racastawat HERran käskyjä/ ja HERra siuna heitä ja heidän omians/ v. 9.
lupa heille ja heidän sikiöillens Jumalan awun caikisa wastoinkäymisis ja wainomisis/ v. 11.
mutta jumalattomille peräti cadotuxen/ v. 34.

Ps 37:1 Dawidin Psalmi. ÄLä wihastu pahain tähden/ ja älä cadeti pahointekiöitä.
Ps 37:2 Sillä nijncuin ruoho he pian hacatan pois/ ja he cuiwawat nijncuin wihoittapa yrtti.
Ps 37:3 Toiwo HERraan ja tee hywä/ asu maasa ja elätä idzes wacuudella.
Ps 37:4 Iloidze HERrasa/ ja hän anda sinulle mitä sinun sydämes halaja.
Ps 37:5 Anna ties HERran haldun/ ja toiwo hänen päällens/ kyllä hän sen teke.
Ps 37:6 Ja hän tuo edes sinun wanhurscaudes nijncuin walkeuden/ ja sinun oikeudes nijncuin puolipäiwän.
Ps 37:7 Odota HERra ja wartioidze händä/ älä kijwoittele sitä jonga tie pahudes menesty.
Ps 37:8 Lacka wihasta ja hyljä tuimudes/ älä nijn wihastu/ ettäs idzeckin paha teet.
Ps 37:9 Sillä pahat häwitetän/ mutta HERra odottawaiset periwät maan.
Ps 37:10 Wielä wähä hetki on/ nijn ei jumalatoin oleckan/ ja cuins cadzot hänen siaans/ nijn hän on pois.
Ps 37:11 Mutta siwiät periwät maan/ ja iloidzewat suuresa rauhasa.
Ps 37:12 Jumalatoin uhca wanhurscasta/ ja kiristele hambaitans hänen päällens.
Ps 37:13 Mutta HERra naura händä: sillä hän näke hänen päiwäns joutuwan.
Ps 37:14 Jumalattomat wetäwät mieckans/ ja jännittäwät joudzens/ cukistaxens radollista ja köyhä/ ja teurastawat hurscat.
Ps 37:15 Mutta heidän mieckans pitä käymän heidän sydämeens/ ja heidän joudzens pitä särkymän.
Ps 37:16 Se wähä cuin wanhurscalla on/ on parambi cuin monen jumalattoman suuret tawarat.
Ps 37:17 Sillä jumalattoman käsiwarsi pitä ricottaman/ mutta HERra wahwista wanhurscat.
Ps 37:18 HERra tietä hurscasten päiwät/ ja heidän perimisens pysy ijancaickisest.
Ps 37:19 Ei he tule häpiään pahalla ajalla/ ja nälkäwuosilla pitä heillä kyllä oleman.
Ps 37:20 Sillä jumalattomat huckuwat ja HERran wiholliset/ ehkä he olisit nijncuin ihana nijtty/ nijn heidän pitä cuitengin nijncuin sawu catoman.
Ps 37:21 Jumalatoin otta lainan ja ei maxa/ mutta hurscas on laupias ja runsas.
Ps 37:22 Sillä hänen siunattuns periwät maan/ mutta hänen kirottuns pitä häwitettämän.
Ps 37:23 HERralda sencaltaisen miehen waellus hallitan/ ja hänen tiens kelpa hänelle.
Ps 37:24 Jos hän lange nijn ei händä hyljätä: sillä HERra tuke hänen kätens.
Ps 37:25 Minä olin nuori ja wanhennuin/ ja en ikänäns nähnyt wanhurscasta hyljätyxi/ engä hänen siemenens kerjäwän leipä.
Ps 37:26 Hän on aina laupias ja laina mielelläns/ ja hänen siemenens on siunattu.
Ps 37:27 Wäldä paha ja tee hywä/ ja pysy ijancaickisest.
Ps 37:28 Sillä HERra racasta oikeutta/ ja ei hyljä pyhiäns/ ne kätketän ijancaickisest/ mutta jumalattomain siemen pitä häwitettämän.
Ps 37:29 Hurscat periwät maan/ ja asuwat sijnä ijancaickisest.
Ps 37:30 Wanhurscan suu puhu taitawast/ ja hänen kielens opetta oikeutta.
Ps 37:31 Hänen Jumalans laki on hänen sydämesäns/ ja ei hänen askelens liwisty.
Ps 37:32 Jumalatoin wäijy wanhurscasta/ ja edzi händä tappaxens.
Ps 37:33 Mutta ei HERra jätä händä hänen käsijns/ ja ei duomidze händä/ cosca hän duomitan.
Ps 37:34 Odota HERRA ja kätke hänen tiens/ nijn hän sinun corgotta/ ettäs perit maan/ ja sinä saat nähdä/ cosca jumalattomat häwitetän.
Ps 37:35 Minä näin jumalattoman/ sangen jalon ja waldian/ joca lewitti idzens/ ja wihotti nijncuin Laurbärin puu.
Ps 37:36 Ja käwin ohidze/ cadzo/ nijn hän oli pois/ minä kysyin händä/ ja ei händä cusan löytty.
Ps 37:37 Ole wiatoin ja pidä sinus oikein: sillä sencaltaiset wijmein menestywät.
Ps 37:38 Mutta wäärät pitä ynnä huckuman/ ja jumalattomat pitä wijmein häwitettämän.
Ps 37:39 Mutta HERRA autta wanhurscaita/ hän on heidän wäkewydens tuscan ajalla.
Ps 37:40 Ja HERra autta heitä/ ja päästä heitä/ ja pelasta heitä jumalattomist/ ja wapahta heitä: sillä he uscalsit häneen.

Vers. 11. Nämät sanat/ jotca owat/ Matth. 5:5. Autuat owat siwiät/ sillä he periwät maan/ tämän Psalmin jalost selittäwät.
v. 3. Wacuudella ) Jumalisest ja cunniallisest/ ettäs pelkät Jumalata/ ja et tee kellengän wääryttä.
v. 7. Odota ) se on/ ole alallas/ ja älä kiukuidze.
v. 17. käsiwarsi ) heidän tawarans/ woimans ja aiwoituxens/ pitä tyhjäxi raukeman.

XXXVIII. Psalmi .

LAT. XXXVII. ON jalo catumusPsalmi/ jolla Dawid/ ollesans caickein suurimmas ahdistuxes synnin tähden/ rucoile hartast/ ettei Jumala rangaisis händä wihasans/ waan armollisest curitais/ v. 2.
walitta surkiast syndeins paljoutta/ Jumalan ylön rascasta wiha/ omantunnons cauhiutta/ ja synnin myrckyä/ v. 4.
walitta myös wihamiestens ylöncadzetta/ ja wihollistens woima ja pahutta/ v. 12.
pakene Jumalan laupiuteen/ anda idzens hänen isällisen curituxens ala/ ja ano apua wihollisians wastan/ jotca sangen woimalliset owat/ v. 16.

Ps 38:1 Dawidin Psalmi/ muistoxi.
Ps 38:2 HERRA älä rangaise minua wihasas/ ja älä curita minua hirmuisudesas.
Ps 38:3 Sillä sinun nuoles owat minuun kijnnitetyt/ ja sinun kätes paina minua.
Ps 38:4 Ei ole terweys minun ruumisani/ sinun uhcauxestas/ ja ei ole rauha minun luisani/ minun syndeini tähden.
Ps 38:5 Sillä minun syndini käywät pääni ylidze/ nijncuin rascas cuorma owat he minulle ylön rascaxi tullet.
Ps 38:6 Minun haawani haisewat ja mätänewät/ minun hulludeni tähden.
Ps 38:7 Minä käyn kymäräs ja cumarruxis/ yli päiwä minä käyn murehisani.
Ps 38:8 Sillä minun cupeni peräti cuiwettuwat/ ja ei ole mitän terweyttä minun ruumisani.
Ps 38:9 Minä olen ylön paljo runneldu ja lyöty ricki/ minä myrisen minun sydämeni kiwusta.
Ps 38:10 HERra sinun edesäs on caicki minun haluni/ ja minun huocauxen ei ole sinulda salattu.
Ps 38:11 Minun sydämen wärise/ minun woiman on minusta luopunut/ ja minun silmäni walkeus ei ole minun tykönäni.
Ps 38:12 Minun ystäwäni ja langoni owat cohdastans minua wastan/ ja cadzowat minun waiwani/ ja minun lähimmäiseni cauwas astuwat.
Ps 38:13 Jotca minun sieluani wäijywät/ he wirittelewät minun eteeni/ ja jotca minulle paha suowat/ he neuwo pitäwät cuinga he wahingoitzisit/ ja sulilla juonilla he kiertäwät ymbäri.
Ps 38:14 Mutta minun täyty olla nijncuin cuuroin/ ja ei mitän cuuleman/ ja nijncuin mykän/ joca ei awaja suutans.
Ps 38:15 Ja minun täyty olla nijncuin se joca ei mitän cuule/ ja jonga suusa ei ole wastausta.
Ps 38:16 Mutta minä odotan sinua HERra/ sinä HERra minun Jumalan cuuldelet minua.
Ps 38:17 Sillä minä ajattelen/ ettei he suingan minusta iloidzis/ jos minun jalcan ainoastans combastuis/ nijn he kerscaisit sangen minusta.
Ps 38:18 Sillä minä olen tehty kärsimän/ ja minun kipun on alati minun edesäni.
Ps 38:19 Sillä minä julistan pahan teconi/ ja murhedin minun syndini tähden.
Ps 38:20 Mutta minun wiholliseni eläwät ja owat wäkewät/ ne owat suuret/ jotca minua syyttömäst wihawat.
Ps 38:21 Ja jotca minulle maxawat pahalla hywän/ ja asettawat heitäns minua wastan/ että minä hywä noudatan.
Ps 38:22 Älä hyljä minua HERra minun Jumalan/ älä ole caucana minusta.
Ps 38:23 Riennä sinuas minua auttaman/ HERra minun apun.

Vers. 1. Muistoxi ) Jumalata kijttä ja nuhdella idzens/ on oikia muisto Jumalast ja idzestäns.
v. 11. Walkeus ) se on/ minun caswon ei ole walistettu ja iloisans/ waan murhellinen ja pimiä.

XXXIX. Psalmi .

LAT. XXXVIII. ON RucousPsalmi ettei Jumala saldis händä tuleman kärsimättömäxi/ jumalattomain onnest ja menestyxest/ v. 2.
että Jumala opetais händä ajatteleman lyhykäistä ikäns/ v. 7.
rucoile Jumalalda apua/ ja rangaistusten liewitystä/ v. 9.
tunnusta idzens wieraxi maan päällä/ ano wirgotusta Jumalan hywydest ja armosta/ ja wijmein autuasta loppua tästä mailmasta/ v. 14.

Ps 39:1 Dawidin Psalmi/ Jeduthunilda edelläweisattapa.
Ps 39:2 MInä olen aicoinut cawahta/ etten minä tee syndiä kielelläni.
Ps 39:3 Minä hillidzen minun suuni/ että minä näen jumalattoman edesäni.
Ps 39:4 Minä tulin mykäxi/ waickenin ja en puhunut riemusta/ ja minun murhen lisäyndy.
Ps 39:5 Minun sydämen on palawa minusa/ ja cuin minä sitä ajattelen/ nijn minä sytyn/ ja minä puhun kielelläni.
Ps 39:6 Mutta HERra opeta minua/ että minulla on loppu/ ja minun elämälläni on mitta/ ja minä ercanen tääldä.
Ps 39:7 Cadzo/ minun päiwäni owat kämmenen leweys tykönäs/ ja minun elämän on nijncuin ei mitän sinun edesäs/ cuinga aiwa tyhjät owat caicki ihmiset/ jotca cuitengin nijn suruttomast eläwät. Sela.
Ps 39:8 Waan he menewät pois nijncuin warjo/ ja tekewät heillens huckan suuren murhen/ he cocowat ja ei tiedä cuca sen saa.
Ps 39:9 Ja nyt HERra/ mihingä minä idzeni luotan ? sinuun minä toiwon.
Ps 39:10 Wapada minua caikista synneistäni/ ja älä minua salli hulluden pilcaxi.
Ps 39:11 Minä waickenen ja en awa suutani/ kyllä sinä sen teet.
Ps 39:12 Käännä sinun rangaistuxes pois minusta: sillä minä olen näändynyt sinun kätes piexemisestä.
Ps 39:13 Coscas jongun rangaiset synnin tähden/ nijn hänen caunistuxens culutetan nijncuin coilda/ woi cuinga aiwa tyhjät owat caicki ihmiset. Sela.
Ps 39:14 Cuuldele minun rucouxen HERra/ ja ymmärrä minun parcun/ ja älä waickene minun kyyneldeni tähden: sillä minä olen muucalainen ja asuwainen sinun cansas/ nijncuin caicki minun Isäni.
Ps 39:15 Luowu minusta/ että minä wircoisin/ ennencuin minä menen pois/ ja en sille täsä ole.

Vers. 3. Hillidzen ) Etten minä napise tuscasani/ ja cosca pahat menestywät.
v. 4. Riemusta ) Ei se minulle nauro ole.
v. 6. Opeta ) Etten minä nijn suruttomast eläis cuin jumalattomat/ jotca ei toista elämätä toiwo/
v. 11. Minä waickenen ) Minä annan heidän mennä/ ja en napise sinua wastan.

XL. Psalmi .

LAT. XXXIX. JAlo ennustus Christuxest/ ja hänen wiattomast pijnastans ja cuolemastans/ josa hän ilmoitta/ cuinga Jumala händä autti hänen suuresta ahdistuxestans ja surustans/ v. 2.
opetta/ cuinga synnit andexi saadan/ ja custa wanhurscaus tule/ nimittäin/ Christuxen ansiost uscon cautta/ v. 4.
ja ei uhrist eli ruocauhrista/ v. 7.
ja että hän cuolemans ja nousemisens jälken cuolluista/ anda sitä ilmoitta coco mailmasa/ v. 10.
rucoile Jumalalda apua/ juttele wiheljäisyttäns/ sadattele wihollisians onnettomudella/ mutta jumalisille toiwotta hän ilo/ v. 12.

Ps 40:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 40:2 Minä odotin HERra/ ja hän callisti hänens minun tygöni/ ja hän cuuldeli minun parcuni.
Ps 40:3 Ja hän weti minun ulos sijtä hirmuisesta haudasta/ ja pascaisesta logasta/ ja asetti minun jalcani calliolle/ ja hallidzi minun käymiseni.
Ps 40:4 Ja hän andoi minun suuhuni uden weisun/ kijttämän meidän Jumalatam. Sitä saawat monda nähdä/ ja pelkäwät HERra/ ja toiwowat häneen.
Ps 40:5 Autuas on/ joca pane uscalluxens HERraan/ ja ei käännä ylpeitten tygö/ ja jotca walhella waeldawat.
Ps 40:6 HERra minun Jumalan/ suuret owat sinun ihmes ja ajatuxes/ jotcas meille osotat/ ei ole mitän sinun wertas/ minä ilmoitan nijtä/ ja sanon waicka he owat epälucuiset.
Ps 40:7 Uhri ja ruocauhri ei sinulle kelpa/ waan corwat sinä minulle awaisit/ et sinä tahdo polttouhria eli syndiuhria.
Ps 40:8 Silloin minä sanoin: cadzo/ minä tulen/ Raamatus on minusta kirjoitettu. Sinun tahtos/ minun Jumalan/ teen minä mielelläni/ ja sinun Lakis on minun sydämesäni.
Ps 40:9 Minä saarnan sinun wanhurscauttas suuresa seuracunnasa/ cadzo/ en minä anna tukita suutani/ HERra sinä sen tiedät.
Ps 40:10 En minä sala wanhurscauttas sydämesäni/ minä puhun sinun totuudestas ja autuudestas/ en minä peitä sinun laupiuttas ja wacuuttas/ suuresa seuracunnasa.
Ps 40:11 Mutta sinä HERra/ älä käännä laupiuttas minusta pois/ sinun laupiudes ja wacuudes aina minua warjelcon.
Ps 40:12 Sillä lukemattomat waiwat owat minun pijrittänet/ minun syndini owat minun ottanet kijnni/ nijn etten minä nähdä taida/ he owat usiammat cuin hiuxet pääsäni/ ja minun sydämen on minusa waipunut.
Ps 40:13 Kelwatcon se sinulle HERra/ ettäs minun wapadat/ riennä HERra minua auttaman.
Ps 40:14 Häwetkön ja caicki pilcaxi tulcon/ jotca minun sieluani wäijywät hucataxens/ palaitcon tacaperin ja häpiään tulcon/ jotca minulle paha suowat.
Ps 40:15 Hämmästykön heidän häpiäsäns/ jotca minua pitittäwät.
Ps 40:16 Iloitcan ja riemuitcan caicki/ jotca sinua edziwät/ ja jotca sinun autuuttas racastawat: sanocan aina: HERra olcon corkiast kijtetty.
Ps 40:17 Minä olen köyhä ja waiwainen/ mutta HERra sure minun edestäni/ sinä olet minun auttajan ja wapahtajan/ minun Jumalan älä wijwy.

Vers. 12. Nähdä ) että minun näkön cato suuresta murhesta

XLI. Psalmi .

LAT. XL. ON OpetusPsalmi/ että Jumala maxa runsast caicki hywät tegot/ jotca waiwaisille ja wiheljäisille tehdän täsä mailmas/ v. 2.
on myös EnnustusPsalmi/ josa Christus walitta hänen wihollistens tähden/ v. 6.
erinomaisest hänen pettäjäns Judan/ v. 10.
rucoile taiwallist Isäns/ että hän cuolluist herätettäisin/ ja Jumalan oikialle kädelle corgotettaisin/ v. 11.

Ps 41:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 41:2 AUtuas on joca köyhä holho/ händä HERra autta pahana päiwänä.
Ps 41:3 HERra kätke hänen ja pitä hänen eläwänä/ että hän menesty maan päällä/ ja ei hyljä händä wihollistens käsijn.
Ps 41:4 HERRA wirgotta händä tautiwuotesans/ sinä autat hänen caikesta sairaudestans.
Ps 41:5 Minä sanoin: HERra ole minulle armollinen/ paranna minun sielun: sillä minä tein syndiä sinua wastan.
Ps 41:6 Minun wiholliseni puhuit pahoja minua wastan: cosca hän cuolle ? ja hänen nimens cadonne ?
Ps 41:7 Ja cuin he tulewat cadzeleman/ nijn ei he tee sitä sydämestäns/ waan jotakin edziwät/ jota he laittaisit/ nijn he menewät pois ja sitä panettelewat.
Ps 41:8 Caicki jotca minua wihawat/ cuiscuttelewat keskenäns minua wastan/ ja ajattelewat paha minua wastan.
Ps 41:9 He owat päättänet minusta coiranparin: cosca hän maca/ nijn ei hän nouse jällens.
Ps 41:10 Nijn myös minun ystäwän johon minä uscalsin/ joca söi minun leipäni/ se tallais minun jalcains ala.
Ps 41:11 Mutta sinä HERra ole minulle armollinen/ ja auta minua/ nijn minä sen heille costan.
Ps 41:12 Sijtä minä ymmärrän ettäs suot minulle hywä/ ettei minun wiholliseni saa kerscata minusta.
Ps 41:13 Mutta minua sinä holhot minun wiattomudeni tähden/ ja asetat minun caswos eteen ijancaickisest.
Ps 41:14 Kijtetty olcon HERra Israelin Jumala/ ijancaickisest ijancaickiseen/ Amen/ Amen.

XLII. Psalmi .

LAT. XLI. ON RucousPsalmi/ josa Dawid teke tiettäwäxi erinomaisen himons/ cadzellaxens jalo Jumalan palwelust Jerusalemis/ ollesans maan culkiana/ v. 2.
walitta surullisest sitä sydämelistä murhetta/ cuin hänellä oli maan culkiana olles/ ja hänen wihollistens pilckamista/ v. 6.
lohdutta idzens HERran armost ja ystäwydest/ ja että hän händä cohta autta/ v. 9.

Ps 42:1 Corahn lasten opetus edelläweisattapa.
Ps 42:2 NIincuin peura himoidze tuoretta wettä/ nijn minun sielun himoidze sinua Jumala.
Ps 42:3 Minun sielun jano Jumalata/ sitä eläwätä Jumalata/ sitä eläwätä Jumalata: cosca minä tulen Jumalan caswo näkemän ?
Ps 42:4 Minun kyyneleni owat minun ruocani päiwällä ja yöllä/ että jocapäiwä minulle sanotan: cusa nyt on sinun Jumalas ?
Ps 42:5 Cosca minä näitä muistelen/ nijn minä wuodatan ulos minun sydämeni idzesäni: sillä minä menisin mielelläni joucon cansa/ ja waellaisin heidän cansans Jumalan huoneseen/ ihastuxella ja kijtoxella/ sen joucon seasa/ jotca juhla pitäwät.
Ps 42:6 Mitäs murhedit minun sielun/ ja olet nijn lewotoin minusa ? turwa Jumalaan: sillä minä wielä nytkin händä kijtän/ että hän minua autta hänen caswollans.
Ps 42:7 Minun Jumalan/ minun sielun on murheisans minusa/ sentähden minä muistan sinun sijnä maasa Jordanin ja Hermonin tykönä/ sillä wähällä wuorella.
Ps 42:8 Sinun wirtas pauhawat cowin/ nijn että yxi sywys pauha täsä/ ja toinen sywys siellä/ caicki sinun wesilaines ja aldos käywät minun ylidzeni.
Ps 42:9 Päiwällä on HERra luwannut hänen hywydens/ ja yöllä minä hänelle weisan/ ja rucoilen minun elämäni Jumalata.
Ps 42:10 Minä sanon Jumalalle minun calliolleni: mixis olet minun unhottanut ? mixi minä käyn nijn murheisani ? cosca minun wiholliseni minua ahdista ?
Ps 42:11 Se on nijncuin murha minun luisani/ että minun wiholliseni häwäisewät minua/ cosca he jocapäiwä sanowat minulle: cusa nyt on sinun Jumalas ?
Ps 42:12 Mitäs murhedit minun sielun/ ja olet minusa nijn lewotoin ? turwa Jumalaan: sillä minä wielä nytkin händä kijtän/ että hän on minun caswoni apu/ ja minun Jumalan.

Vers. 5. Jumalan caswo ) Josa Jumala asu/ nijncuin Templisä/ cusa hänen sanans on.
v. 6. Caswollans ) on hänen tundons ja läsnäolemisens/ sanan ja uscon cautta.
v. 7. Jordanin tykönä ) se on/ Judan maa/ jonga hän nijn cudzu/ että Jordan juoxe sen läpidze/ ja Hermonin suuret wuoret sen ymbärillä/ jonga suhten Zionin wuori wähä on.
v. 8. Wirtas ) Nijncuin punaises meres Egyptiläisille tapahtui.

XLIII. Psalmi .

LAT. XLII. RUcous/ joca endisen Psalmin cansa sopi yhteen sanoisa ja ymmärryxesä/ josa Dawid ano Jumalan apua wieckaita ihmisiä wastan/ nijn myös Jumalan wiha ja hänen hämmästynyttä omatundons wastan/ v. 1.
rucoile että Jumala johdatais händä seuracundaans jällens/ v. 3.
nijn hän sijtä händä ylistä ja kijttä/ v. 5.

Ps 43:1 DUomidze minua Jumala/ ja ratcaise minun asian/ armotoinda Canssa wastan/ ja päästä minua wääristä ja cawaloista ihmisistä.
Ps 43:2 Sillä sinä olet minun wäkewydeni Jumala/ mixis syöxät minun pois ? mixis minun annat murehisani käydä/ cosca wihollinen minua ahdista ?
Ps 43:3 Lähetä walkeudes ja totudes minua saattaman/ ja tuoman sinun pyhän wuores tygö/ ja sinun asumises tygö.
Ps 43:4 Ja minä käwisin Jumalan Altarin tygö/ sen Jumalan tygö joca minun ilon ja riemun on/ ja sinua Jumala Candelisa kijttäisin/ minun Jumalan.
Ps 43:5 Mitäs murhedit minun sielun/ ja olet minusa nijn lewotoin ? turwa Jumalaan: sillä minä wielä nytkin händä kijtän/ että hän on minun caswoni apu/ ja minun Jumalan.

XLIV. Psalmi .

LAT. XLIII. HArras rucous/ josa caicki pyhät/ erinomaisest Udes Testamendis/ juttelewat Jumalan suurista tegoista/ cuin hän on Isille tehnyt/ ja rucoilewat heitäns myös nijn auttaman ja suojeleman/ v. 2.
juttelewat sijtä suurest tuscast/ joca heille tullut on/ ja wihollisten häwäistyxest/ jotca heitä caicki sangen suurest rasittawat/ v. 10.
joisa he cuitengin owat turwannet Jumalaan/ ja ei mihingän luwattomaan cappalesen/ v. 18.
Seuracunnan wainomisen oikia syy on Christillisen uscon tunnustus/ v. 21.

Ps 44:1 Corahn lasten opetus edelläweisattapa.
Ps 44:2 JUmala/ me olema corwillam cuullet/ meidän Isäm owat meille luetellet/ mitäs heidän aicanans ja muinen tehnyt olet.
Ps 44:3 Sinä olet ajanut pacanat pois kädelläs/ mutta nijtä sinä olet istuttanut jällens/ sinä olet Canssat cadottanut/ mutta nijtä sinä olet lewittänyt.
Ps 44:4 Sillä ei he ole miecallans sitä maata omistanet/ ja heidän käsiwartens ei auttanut heitä/ waan sinun oikia kätes/ sinun käsiwartes/ ja sinun caswos walkeus/ sillä sinä mielistyit heihin.
Ps 44:5 Jumala sinä olet minun Cuningan/ joca apua Jacobille lupat.
Ps 44:6 Sinun cauttas me wihollisem paiscam maahan/ sinun nimesäs me tallam meidän wastamcarcajat.
Ps 44:7 Sillä en minä luota minun joudzeeni/ ja minun mieckan ei auta minua.
Ps 44:8 Mutta sinä autat meitä meidän wihollisistam/ ja saatat nijtä häpiään/ jotca meitä wihawat.
Ps 44:9 Jumalasta me kerscam jocapäiwä/ ja kijtäm sinun nimes ijancaickisest. Sela.
Ps 44:10 Mixis nyt sysät meitä pois/ ja häwäiset meitä/ ja et lähde meidän jouckom cansa ?
Ps 44:11 Sinä palautat meitä wihollistem edesä/ että ne raatelisit meitä/ jotca wihawat meitä.
Ps 44:12 Sinä annat meitä syötä nijncuin lambaita/ ja hajotat meitä pacanain secaan.
Ps 44:13 Sinä myit Canssas ilman hinnata/ ja et mitän sijtä ottanut.
Ps 44:14 Sinä panet meitä häpiäxi meidän läsnäasuwaisillem/ pilcaxi ja nauroxi/ jotca meidän ymbärilläm owat.
Ps 44:15 Sinä teet meitä sananlascuxi pacanain seas/ ja että Canssat wäändelewät päätäns meidän tähtem.
Ps 44:16 Jocapäiwä on minun häwäistyxen minun edesäni/ ja minun caswon on täynäns häpiätä.
Ps 44:17 Että minun pitä pilckureita ja laittaita cuuleman/ ja wiholliset ja tylyt costajat näkemän.
Ps 44:18 Nämät caicki owat tullet meidän päällem/ ja en me sentähden ole sinua unhottanet/ engä sinun lijttos rickonet.
Ps 44:19 Ja ei meidän sydämen tacaperin mennyt/ eikä meidän käymisem poikennut sinun tiestäs.
Ps 44:20 Ettäs meitä nijn löit ricki Drakein seas/ ja meitä peität pimeydellä.
Ps 44:21 Jos me olisim meidän Jumalam nimen unhottanet/ ja meidän kätem nostanet wieralle Jumalalle.
Ps 44:22 Sen Jumala edzikän/ waan hän idze tietä meidän sydämen pohjan.
Ps 44:23 Sillä sinun tähtes surmatan me jocapäiwä/ ja luetan teuraxi tehtäwäxi lambaxi.
Ps 44:24 Herä HERra/ mixis macat ? walwo/ ja älä meitä sysä pois caiketickan.
Ps 44:25 Mixis peität caswos ? ja unhodat meidän radollisudem ja ahdistuxem.
Ps 44:26 Sillä meidän sielum on painettu alas maahan asti/ meidän wadzam rippu maasa.
Ps 44:27 Nouse/ auta meitä/ ja lunasta meitä sinun laupiudes tähden.

Vers. 20. Drakein ) se on/ tylyt ja tyrannit. Pimeydexi cudzutan onnettomus.
v. 23. Sinun tähtes ) Ei he meitä waino meidän tähtem/ waan sinun sanas tähden.

XLV. Psalmi .

LAT. XLIV. JAlo ja lohdullinen ennustus/ hengellisest awioskäskyst/ Christuxen ja hänen seuracundans wälillä/ ja nijn osotta Christuxen ja hänen wircans/ hänen cauneudens/ wäkewydens ja totudens/ etc. v. 2.
hänen waldacundans/ joca on ijancaickinen/ ja on woideldu ilman määrätä Pyhällä Hengellä/ v. 7.
näyttä morsiamen joca pacanoist ja Judalaisist cootan/ hänen caunistuxens/ tawarans ja seurans/ v. 10.
neuwo händä Isäns huonetta unhottaman ja racastaman ylkä/ v. 11.
nijn wierat tuowat hänelle lahjoja/ ja hän lisändy suurest/ ja muistetan ijancaickisella muistolla/ v. 13.

Ps 45:1 Morsiamen opetuswirsi cuckaisest/ Corahn lapsilda edelläweisattapa.
Ps 45:2 MInun sydämen ajattele caunin laulun/ minä weisan Cuningasta/ minun kielen on jalon kirjoittajan kynä.
Ps 45:3 Sinä olet caunein ihmisten lasten seasa/ suloiset owat sinun huules/ sentähden siuna Jumala sinua ijancaickisest.
Ps 45:4 Pane miecka wyölles/ sinä Sangari/ ja caunista idzes cunnialisesta.
Ps 45:5 Menestykön sinun cauniudes/ aja totuden parhaxi/ pitämän radollisi oikeudesa/ nijn sinun oikia kätes ihmellisiä osotta.
Ps 45:6 Teräwät owat sinun nuoles/ että Canssat langewat etees maahan/ Cuningan wihollisten keskellä.
Ps 45:7 Jumala/ sinun istuimes pysy aina ja ijancaickisest/ sinun waldacundas waldicka on hurscas waldicka.
Ps 45:8 Sinä racastat wanhurscautta/ ja wihat jumalatoinda meno/ sentähden on Jumala/ sinun Jumalas/ sinua woidellut ilon öljyllä/ enä cuin sinun osaweljes.
Ps 45:9 Sinun waattes owat sula Mirrham/ Aloes ja Kezia/ coscas Elephandin luisest tuastas lähdet/ minusta he ilauttawat sinun.
Ps 45:10 Sinun caunistuxesas käywät Cuningasten tyttäret/ morsian seiso oikialla kädelläs/ sulas callimmas cullas.
Ps 45:11 Cuule tytär/ cadzo/ ja callista corwas/ unhoda Canssas ja Isäs huone.
Ps 45:12 Nijn Cuningas saa halun sinun cauniutees: sillä hän on sinun HERras/ ja sinun pitä händä cumartaman.
Ps 45:13 Tyrin tyttären pitä myös sijhen lahjoinens tuleman/ rickat Canssois pitä sinun edesäs rucoileman.
Ps 45:14 Cuningan tytär on coconans caunis sisäldä/ hän on cullaises waattes puetettu.
Ps 45:15 Hän wiedän monella mutcalla cudotuis waatteis Cuningan tygö/ ja nuoret neidzet hänen caltaisens/ jotca händä seurawat/ tuodan sinun tygös.
Ps 45:16 Ne wiedän ilolla ja riemulla/ ja menewät Cuningan tupaan.
Ps 45:17 Sinun Isäis siaan pitä sinun lapsia saaman/ jotcas asetat päämiehixi caickeen mailmaan.
Ps 45:18 Minä muistan sinun nimes sucucunnasta nijn sucucundaan. Sentähden pitä Canssat sinua kijttämän/ aina ja ijancaickisest.

Vers. 13. Tyrin ) Tyrus nimitetän täsä/ cuin warallisin ja cuuluisan Caupungi sijhen aican/ nijncuin hän olis tahtonut sanoa: äwerjämmät mailmasa cunnioittawat myös Christusta.
v. 14. Sisäldä ) nijncuin Frouwan tuwasa on caicki culda ja silcki/
v. 15. Sinun tygös ) se on/ nijncuin dantzijn eli iloon.

XLVI. Psalmi .

LAT. XLV. KIitos ja LohdutusPsalmi/ josa Jumalan seuracunda rohkiast turwa Jumalan armoon caickinaises waaras ja tuscas/ ja ei pelkä/ waicka coco mailma huckuis/ v. 2.
sillä hän on Jumalan Caupungisa/ josa sen korkeimman asuinsia on/ ja HERra Zebaoth on hänen turwans/ v. 5.
sano Jumalan puhuwan ja lupawan seuracunnallens awun ja woiton wihollisians wastan/ v. 11.

Ps 46:1 Corahn lasten weisu/ nuorudest/ edelläweisattapa.
Ps 46:2 JUmala on meidän turwam ja wäkewydem/ joca on sowelias apu tuskisa.
Ps 46:3 Sentähden en me pelkä/ jos wielä mailma huckuis/ ja wuoret keskelle merta wajoisit.
Ps 46:4 Waicka wielä meri pauhais ja lainedis/ nijn että sijtä pauhinasta mäet cukistuisit. Sela.
Ps 46:5 Cuitengin on Jumalan Caupungi ihana wirtoinens/ josa corkeimman pyhät asumiset owat.
Ps 46:6 Jumala on hänen tykönäns/ sentähden se kyllä pysy/ Jumala autta händä warahin.
Ps 46:7 Pacanain pitä hämmästymän ja waldacunnat langeman/ ja maa hucku cosca hän änens anda.
Ps 46:8 HERra Zebaoth on meidän cansam/ Jacobin Jumala on meidän tukem. Sela.
Ps 46:9 Tulcat ja cadzocat HERran tecoja/ joca maan päällä sencaltaiset häwityxet teke.
Ps 46:10 Joca hillidze sodat caikes mailmas/ joca joudzen särke ja ricko keihät/ ja rattat tulesa poltta.
Ps 46:11 Lacatcat ja tundecat minua Jumalaxi/ minä olen woittawa cunnian pacanain seas/ ja minä yletän maan päällä.
Ps 46:12 HERRA Zebaoth on meidän cansam/ Jacobin Jumala on meidän tukem. Sela.

Vers. 7. änens anda ) se on/ cosca hän jylise.

XLVII. Psalmi .

LAT. XLVI. ENnustus Christuxest/ ja woiton wirsi Christuxen riemullisest taiwasen astumisest/ joca ihmisen luondons puolest istu Jumalan oikialla kädellä/ Cuningasna ja caickein HERrana/ joca Evangeliumilla coco hänellens pyhän seuracunnan/ v. 2.
neuwo caickia ihmisiä ilolla ja riemulla tätä HERra ottaman wastan/ v. 7.
jonga waldacunda lewiä coco maan pijrin ylidze/ v. 9.

Ps 47:1 Corahn lasten Psalmi edelläweisattapa.
Ps 47:2 CAicki Canssat paucuttacat käsiän/ ja ihastucat Jumalalle/ iloisella änellä.
Ps 47:3 Sillä HERra caickein corkein on hirmuinen/ suuri Cuningas coco maan päällä.
Ps 47:4 Hän waati Canssat meidän alam/ ja pacanat meidän jalcaim ala.
Ps 47:5 Hän walidze meille meidän perimisem/ Jacobin cunnian/ jota hän racasta. Sela.
Ps 47:6 Jumala astui ihastuxella ylös/ ja HERra helisewällä Basunalla.
Ps 47:7 Weisatcat/ weisatcat Jumalalle/ weisatcat/ weisatcat meidän Cuningallem.
Ps 47:8 Sillä Jumala on coco maan Cuningas/ weisatcat hänelle taitawast.
Ps 47:9 Jumala on pacanoitten Cuningas/ Jumala istu pyhäsä istuimesans.
Ps 47:10 Canssain päämiehet owat cocondunet Abrahamin Jumalan Canssan tygö: sillä/ Jumala on sangen corgotettu kilpein tykönä maan päällä.

Vers. 10. Kilpein ) Herrat myös tulewat Christityxi.

XLVIII. Psalmi .

LAT. XLVII. KIitos/ että Jumala Hierusalemin Caupungin ja sen nimen alla Christillisen kircon/ caikista hänen wihollisistans woimallisest suojellut ja warjellut on/ v. 2.
kijttä myös Jumalata sen woiton edest/ cuin hän hänelle andanut on/ v. 5.
tunnusta täydellisest ymmärtänens Jumalan awun/ josta hän Isildäns ennen cuullut oli/ v. 9.
toiwo Jumalan wieläkin pitäwän surun Christillisest seuracunnastans/ v. 10.
turwa Hierusalemijn/ joca Jumalan awulla on woittamatoin/ v. 13.

Ps 48:1 Corahn lasten Psalmiweisu.
Ps 48:2 SUuri on HERra/ ja sangen kijtettäpä meidän Jumalan Caupungisa/ hänen pyhällä wuorellans.
Ps 48:3 Zionin wuori on nijncuin caunis wesa/ coco maan turwa/ pohjan puolella on suuren Cuningan Caupungi.
Ps 48:4 Jumala on tuttawa hänen huonesans/ sitä warjeleman.
Ps 48:5 Sillä cadzo/ Cuningat owat coonnet/ ja ynnä menit ohidze.
Ps 48:6 He ihmettelit cosca he tämän näit/ ja hämmästyit/ ja cukistettin.
Ps 48:7 Wapistus on heidän siellä käsittänyt/ ja ahdistus nijncuin synnyttäwäisen.
Ps 48:8 Sinä särjet hahdet meresä itätuulella.
Ps 48:9 Nijncuin me cuulimma/ nijn me sen näemme/ HERran Zebaothin Caupungisa meidän Jumalan Caupungisa/ Jumala sen wahwista ijancaickisest. Sela.
Ps 48:10 Jumala me odotamme sinun hywyttäs/ sinun Templisäs.
Ps 48:11 Jumala/ nijncuin sinun nimes on/ nijn myös on sinun kijtoxes haman mailman ären/ sinun oikia kätes on täynäns wanhurscautta.
Ps 48:12 Riemuitcan Zionin wuori/ ja Judan tyttäret iloitcan/ sinun oikeudes tähden.
Ps 48:13 Mengät Zionin ymbäri ja pijrittäkät händä/ lukecat hänen tornins.
Ps 48:14 Turwatcat hänen wahwuteens/ ja corgottacat hänen huonens/ mainitta tulewaisille sucucunnille.
Ps 48:15 Sillä tämä Jumala on meidän Jumalam/ aina ja ijancaickisest/ hän johdatta meitä cuoleman asti.

Vers. 5. Cuningat ) se on/ tätä Caupungita owat Cuningat hämmästynet/ ja usiast mennet häpiällä pois.
v. 14. Mainitta ) Että Jumalan sana saarnataisin.

XLIX. Psalmi .

LAT. XLVIII. OPetusPsalmi/ josa Dawid neuwo caickia ihmisiä/ ettei he pahenis jumalattomain menestyxest täsä mailmasa/ v. 2.
sillä heidän tawarans/ cunnians ja hecumans etc. on turha/ ja ei auta cuolemast/ waan upottawat helwettijn/ v. 6.
neuwo caickia jumalisia/ ettei he jumalattomille sencaltaisi cadetis/ waan idze edzisit ijancaickista ja catomatoinda hywä/ v. 16.

Ps 49:1 Corahn lasten Psalmi edelläweisattapa.
Ps 49:2 CUulcat tätä caicki Canssat/ ottacat corwijn caicki jotca tällä ajalla elätte.
Ps 49:3 Sekä yhteinen Canssa/ että herrat/ sekä rickat että köyhät/ yxi toisens cansa.
Ps 49:4 Minun suun puhu taitawast/ ja minun sydämen sano ymmärryxen.
Ps 49:5 Minä tahdon cuulla hywän sananlascun/ ja caunin tapauxen candeleilla soitta.
Ps 49:6 Mixi minä pelkäisin pahoina päiwinä/ cosca minun sortajani pahat tegot käywät minua ymbäri.
Ps 49:7 Jotca luottawat tawaroihins/ ja suurest kerscawat rickaudestans.
Ps 49:8 Ei welikän taida ketän lunasta/ eikä Jumalalle ketän sowitta.
Ps 49:9 Sillä heidän sieluns lunastus on ylön callis/ nijn että se jää tekemät ijancaickisest.
Ps 49:10 Waicka hän myös wielä cauwan eläis/ ja ei näkis hauta.
Ps 49:11 Sillä cuitengin nähdän senmuotoiset taitawat cuolewan/ nijn ikänäns cuin tyhmät ja hullut catowat/ ja täyty muille jättä heidän tawarans.
Ps 49:12 Ja sijttekin he ajattelewat heidän huonens pysywän ijancaickisest/ ja cotons sugusta sucuun/ ja heidän nimens muistetaisin maan päällä.
Ps 49:13 Waan ei ihminen taida pysyä cunniasa/ mutta loppu nijncuin eläimetkin.
Ps 49:14 Tämä heidän tiens on sula hulluus/ cuitengin heidän sucuns sitä suullans kijttäwät. Sela.
Ps 49:15 He macawat helwetis nijncuin lambat/ cuolema heitä calua/ mutta hurscat sangen pian hallidzewat heitä/ ja heidän öyckäyxens pitä huckuman/ ja heidän täyty jäädä helwettijn.
Ps 49:16 Mutta Jumala cuitengin wapahta minun sieluni helwetin wallasta/ sillä hän corjais minua. Sela.
Ps 49:17 Älä sitä tottele cosca jocu ricastu/ eli jos hänen huonens cunnia suurexi tule.
Ps 49:18 Sillä cosca hän cuole/ ei hän mitän myötäns wie/ eikä hänen cunnians mene hänen cansans alas.
Ps 49:19 Waan hän uscalda tähän hywään elämään/ ja kijttä sitä/ cosca jocu idzellens hywiä päiwiä saatta.
Ps 49:20 Nijn he menewät Isäins perän/ ja ei näe ikänäns walkeutta.
Ps 49:21 Sillä cosca ihminen on cunniasa/ ja ei ole ymmärryst/ nijn hän mene tääldä cuin eläimet.

Vers. 10. Cauwan eläis ) On hywällä mielellä/ ja ei ikänäns ajattele cuolemata.
v. 12. heidän huonens ) heidän sucuns/ lapsens ja perhens.
v. 19. Uscalda ) hän pitä sijtä paljo/ että coreillan/ ja on yldäkylläisest täsä mailmasa.

L. Psalmi .

LAT. XLIX. ENnustus Christuxen waldacunnasta/ että se alca Zionist/ ja cuulu coco mailmasa/ v. 1.
ei pidä uhrijn turwattaman/ v. 7.
sillä ei Jumala nijllä lepytetä/ waan rucouxella/ ylistyxellä ja kijtoxella/ jotca uscosä tapahtuwat/ v. 9.
caicki ulcocullatut rangaistan/ jotca peittäwät heidän pahat tecons caunilla sanoilla/ luullen ne myös Jumalan edesä peitetyxi/ nijncuin he ihmisten edes owat tietämättömät/ joca on turha/ v. 16.
mutta Jumala lepytetän toisella uhrilla/ v. 22.

Ps 50:1 Assaphin Psalmi. HERra Jumala se wäkewä/ puhu ja cudzu mailman/ hamast Auringon coitosta nijn laskemisen asti.
Ps 50:2 Zionista käy ylös kircas Jumalan paiste.
Ps 50:3 Meidän Jumalam tule ja ei waickene/ culuttawainen tuli käy hänen edelläns/ ja hänen ymbärilläns suuri ilma.
Ps 50:4 Hän cudzu taiwan ja maan/ duomitaxens hänen Canssans.
Ps 50:5 Cootcat minulle minun pyhäni/ jotca lijtosta enämmän pitäwät cuin uhreista.
Ps 50:6 Ja taiwat pitä hänen wanhurscauttans ilmoittaman/ sillä Jumala on Duomari. Sela.
Ps 50:7 Cuule minun Canssan/ anna minun puhua/ Israel anna minun sinun seasas todista/ minä Jumala/ olen sinun Jumalas.
Ps 50:8 Sinun uhreistas en minä sinua nuhtele: sillä sinun polttouhris owat alati minun edesäni.
Ps 50:9 En minä ota härkiä sinun huonestas/ engä caurita nawetostas.
Ps 50:10 Sillä caicki medzän eläimet owat minun/ ja carjat mäjillä jotca tuhannin käywät.
Ps 50:11 Minä tunnen caicki linnut wuorten päällä/ ja caickinaiset pedot medzäs owat minun edesäni.
Ps 50:12 Jos minä ison/ en minä sitä sanois sinulle: sillä maan pijri on minun/ ja caicki mitä sijnä on.
Ps 50:13 Luuletcos minun syöwän härjän liha/ elickä cauristen werta juoman ?
Ps 50:14 Uhra Jumalalle kijtosuhri/ ja maxa ylimmäiselle lupauxes.
Ps 50:15 Ja rucoile minua hädäsäs/ nijn minä autan sinua/ ja sinun pitä cunnioidzeman minua.
Ps 50:16 Mutta jumalattomalle sano Jumala: mixis ilmoitat minun oikeuxiani/ ja otat minun lijttoni suulles ?
Ps 50:17 Ettäs cuitengin curitusta wihat/ ja heität minun sanani tacas.
Ps 50:18 Coscas warcan näet/ nijns juoxet hänen cansans/ ja pidät yhtä huorintekiäin cansa.
Ps 50:19 Sinun suus sallit sinä paha puhua/ ja sinun kieles saatta petosta matcan.
Ps 50:20 Sinä istut ja puhut weljeis wastan/ sinä panettelet äitis poica.
Ps 50:21 Näitäs teet ja minä olen wait/ nijns luulet että minä olen sinun wertaises. Mutta minä rangaisen sinua/ ja asetan näitä silmäis eteen.
Ps 50:22 Ymmärtäkät sijs näitä/ te jotca Jumalan unhotatte/ etten minä temmais joscus pois/ ja ei olis enämbi wapahtaja.
Ps 50:23 Joca kijtosta uhra/ se ylistä minua/ ja sijnä on se tie/ että minä osotan hänelle Jumalan autuuden.

Vers. 4. Duomitaxens ) hallitaxens/ auttaxens/ pelastaxens Perkelest/ ihmisist/ cuolemast/ synnist/ etc.
v. 15. Lupauxes ) Jotas hänelle luwannut olet/ että hän olis sinun Jumalas.

LI. Psalmi .

LAT. L. CAunis CatumusPsalmi/ josa Dawid hartast rucoile Jumalata/ että hän suurest laupiudestans andais hänelle andexi hänen huorudens ja murhans/ v. 3.tunnusta sydämest syndins/ ja walitta turmeldua luondoans/ josta caicki paha tule/ v. 5.
turwa Jumalan armoon Christuxen ansion tähden/ v. 8.
ano Pyhä Henge johdattaman ja hallidzeman/ v. 12.
lupa muille opetta oikian tien Jumalan tygö/ v. 15.
ano taas pelastust/ v. 16.
opetta mikä uhri Jumalalle kelpa/ nimittäin/ catuwainen ja särjetty sydän/ v. 18.
anda coco seuracunnan Jumalan haldun/ ja lupa parannuxen/ v. 20.

Ps 51:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/
Ps 51:2 Cosca Propeta Nathan tuli hänen tygöns/ sijttecuin hän BathSeban tygö käynyt oli.
Ps 51:3 JUmala ole minulle armollinen sinun hywydes tähden/ ja pyhi pois minun syndini sinun suuren laupiudes tähden.
Ps 51:4 Pese minua hywäst minun pahasta tegostani/ ja puhdista minua minun synnistäni.
Ps 51:5 Sillä minä tunnen pahat teconi/ ja minun syndini owat aina minun edesäni.
Ps 51:6 Sinua ainoata wastan minä syndiä tein/ ja pahasti tein sinun edesäs. Että sinä olisit oikia sanasas/ ja puhdas/ coscas duomidzet.
Ps 51:7 Cadzo/ minä olen syndisest siemenest syndynyt/ ja minun äitin on synnisä minun sijttänyt.
Ps 51:8 Cadzo/ sinä halajat totutta/ joca salaudes on/ ja julistit salatun taidon minulle.
Ps 51:9 Puhdista minua Isopilla/ että minä puhdistuisin/ pese minua/ että minä lumiwalkiaxi tulisin.
Ps 51:10 Anna minun cuulla ilo ja riemua/ että ne luut/ jotcas särkenyt olet/ ihastuisit.
Ps 51:11 Peitä caswos minun synnistäni/ ja pyhi pois caicki minun pahat teconi.
Ps 51:12 Jumala luo minuun puhdas sydän/ ja anna minulle usi wahwa hengi.
Ps 51:13 Älä heitä minua pois caswos edestä/ ja älä minulda ota pois sinun Pyhä Henges.
Ps 51:14 Wahwista minua taas awullas/ ja sillä wäkewällä hengellä tuke minua.
Ps 51:15 Sillä minä tahdon wäärille opetta sinun ties/ että syndiset tygös palajaisit.
Ps 51:16 Päästä minua weren wigoista/ Jumala/ joca minun autudeni Jumala olet/ että minun kielen kerscais sinun wanhurscauttas.
Ps 51:17 Awa HERra minun huuleni/ että minun suun ilmoitais sinun kijtoxes.
Ps 51:18 Sillä ei sinulle kelpa uhri/ muutoin minä sen mielelläni annaisin/ ja ei polttouhri sinulle ensingän kelpa.
Ps 51:19 Ne uhrit jotca Jumalalle kelpawat/ owat murhellinen hengi/ ahdistettua ja särjettyä sydändä et sinä Jumala hyljä.
Tee Zionille hywästi sinun armos jälken/ rakenna Jerusalemin muurit.
Ps 51:20 Silloin sinulle kelpawat wanhurscauden uhrit/ polttouhrit ja caickinaiset uhrit/ silloin sinun Altarilles härkiä uhratan.

Vers. 9. Puhdista ) Päästä minua/ nijncuin muinen laisa prijscottamisella tietä annettin
v. 12. Wahwa hengi ) se on joca uscosa ja asiasa wahwa on/ joca ei anna idzens wieteldä eli juonitella moninaisten ajatusten/ tapain ja oppien perän.
v. 16. Weren wigoista ) se on/ nijstä joilla minä cuoleman ansainnut olen/ nijncuin me caicki olemma Jumalan edes.

LII. Psalmi .

LAT. LI. ON lohdutusPsalmi/ tyranneja ja Jumalan seuracunnan wihollisia wastan/ sencaltaisia cuin Doeg oli/ joiden pahutta ja tuimutta hän cowast soima/ v. 3.
uhca heille rangaistusta/ v. 7.
lohdutta caickia jumalisia/ että he saawat nähdä wihollistens cadotuxen/ v. 8.
ja kijttä sen edestä Jumalata/ v. 11.

Ps 52:1 Dawidin opetus edelläweisattapa/ cosca Edomeri Doeg tuli ja sanoi Saulille: Dawid on tullut Abimelechin huoneseen.
Ps 52:2 MItäs kerscat sinä wäkewä/ ettäs taidat wahingoita ? että cuitengin Jumalan laupius wielä jocapäiwä pysy.
Ps 52:3 Sinun kieles ongi wahingota/ ja leicka walhellans nijncuin teräwä partaweidzi.
Ps 52:4 Sinä puhut pikemmin paha cuin hywä/ ja walhetta cuin oikeutta. Sela.
Ps 52:5 Sinä puhut mielelläs caickia mitä cadotuxeen sopiwat/ wäärälla kielellä.
Ps 52:6 Sentähden Jumala särke sinun aiwa coconans/ ja murenda sinun/ ja majasta temma sinun ulos/ ja häwittä sinun eläwitten maalda. Sela.
Ps 52:7 Wanhurscat näkewät sen ja pelkäwät/ ja naurawat händä.
Ps 52:8 Cadzo/ tämä on se mies/ joca ei pitänyt Jumalata hänen turwanans/ waan uscalsi suuren rickauteens/ ja oli wäkewä wahingota tekemän.
Ps 52:9 Mutta minä pysyn nijncuin hedelmälinen öljypuu Jumalan huonesa/ minä uscallan Jumalan laupiuteen/ aina ja ijancaickisest.
Ps 52:10 Minä kijtän sinua ijancaickisest/ ettäs sen teit/ ja minä odotan sinun nimes: sillä sinun pyhäs iloidzewat sijtä.

Vers. 3. Wahingota ) Ettäs saattaisit muita wahingoon ja onnettomuteen.
v. 6. Aiwa coconans ) Neljä widzausta hän luettele/ ettei hänellä oleman pidä: huonet/ tawarat/ Caupungit ja maat.

LIII. Psalmi .

LAT. LII. TÄsä Psalmisa on se oppi cuin 14. Psalmisakin/ ja walitta/ että jumalatoinda ja surutoinda Epicurusta jocapaicas löytän monda/ v. 1.
kirjoitta heidän pahat aiwoituxens jumalisia wastan/ ja uhca heitä rangaistuxella/ v. 5.
mutta jumalisille lupa hän autuuden ja awun taiwast/ v. 8.

Ps 53:1 Dawidin opetus/ Chuoris edelläweisattapa/ Mahelathin päälle.
Ps 53:2 TYhmät sanowat sydämisäns: ei Jumalata oleckan/ ei he mitän kelpa ja owat ilkeys heidän menoisans/ ei yxikän joca hywä teke.
Ps 53:3 Jumala cadzoi taiwast ihmisten lapsia/ että hän näkis jos jocu olis ymmärtäwäinen/ joca Jumalata edzis.
Ps 53:4 Mutta he owat caicki wilpistellet/ ja caicki owat kelwottomat/ ei ole yxikän joca hywä teke/ ei ainoacan.
Ps 53:5 Eiköst pahantekiät sitä huomaidze ? jotca minun Canssani syöwät/ idziäns rawita/ waan ei he rucoile HERra.
Ps 53:6 Siellä he pelkäisit cusa ei mitän peljättäpä ollut: sillä Jumala hajotta waatiwaisten luut/ sinä häwäiset heitä/ että Jumalakin cadzo heitä ylön.
Ps 53:7 Oi/ jos apu tulis Zionist Israelille/ ja Jumala hänen fangitun Canssans päästäis/ nijn Jacob iloidzis ja Israel riemuidzis.

Vers. 7. Apu Zionist ) se on/ Messias.

LIV. Psalmi .

LAT. LIII. ON RucousPsalmi/ josa Dawid ollesans suures waaras/ anda hänen asians wahwalla turwalla Jumalan haldun/ v. 2.
uhca wihollisians rangaistuxella/ v. 7.
lupa HERralle uhria ja kijtoxen/ joca händä auttanut on/ v. 8.

Ps 54:1 Dawidin opetus Candeleilla edelläweisattapa/
Ps 54:2 Cosca Zipheit tulit/ ja ilmoitit Saulille: Dawid on lymynnyt meidän tykönäm.
Ps 54:3 AUta minua Jumala sinun nimelläs/ ja saata minulle oikeus sinun wallallas.
Ps 54:4 Jumala cuule minun rucouxen/ ota corwijs minun suuni sanat.
Ps 54:5 Sillä corjat carcaisit minua wastan/ ja wäkiwallaiset wäijywät minun sieluani/ ja ei pidä Jumalata silmäins edes. Sela.
Ps 54:6 Cadzos/ Jumala autta minua/ ja HERra tuke minun sieluani.
Ps 54:7 Hän costa minun wihollisteni pahuden/ hajota ne sinun wacuudellas.
Ps 54:8 Nijn minä mielelläni sinulle uhran/ ja kijtän HERra sinun nimiäs/ joca nijn hywä on.
Ps 54:9 Sillä sinä pelastat minun caikesta hädästäni/ että minun silmäni iloidzisit minun wihollisistani.

Vers. 9. Iloidzisit ) Ei jumalinen ihminen iloidze wihollistens wahingosta ( sillä me olemma caicki syndiset/ ja ansainnet Jumalan rangaistuxen ) mutta hän iloidze Jumalan oikiasta duomiosta ja hallituxesta/ joca suojele omans/ ja rangaise pahat. Muutoin tule meidän aina toiwotta ja ahkeroita/ että pahat käänäisit idzens parannuxeen ja tulisit autuaxi/ Matth. 5:44. Luc. 23:34.

LV. Psalmi .

LAT. LIV. ON RucousPsalmi/ josa Christuxest puhutan/ ja on waikia ja surullinen walitus sijtä suurest wiheljäisydest ja waarast/ josa hän oli/ v. 2.
walitta myös hänen pilckajans ja waiwajans wäkiwalda/ v. 10.
erinomaisest/ pettäjäns Judan/ v. 14.
rucoile/ että caicki nämät saisit Jumalalda heidän ansaitun rangaistuxens/ v. 15.
toiwoden/ että Jumala händä pelasta/ v. 16.
ja cadotta jumalattomat/ v. 23.

Ps 55:1 Dawidin opetus edelläweisattapa/ candeleilla.
Ps 55:2 JUmala cuule minun rucouxen/ ja älä peitä sinuas minun rucouxeni edestä.
Ps 55:3 Ota minusta waari ja cuuldele minua/ että minä surkiast walitan rucouxisani/ ja pargun.
Ps 55:4 Että wihollinen nijn huuta/ ja jumalatoin ahdista: sillä he tahtowat minua wahingoitta/ ja owat minulle sangen wihaiset.
Ps 55:5 Minun sydämen wapise minusa/ ja cuoleman pelco tule minulle.
Ps 55:6 Pelco ja wapistus tulit minun päälleni/ ja cauhistus sattui minuun.
Ps 55:7 Minä sanoin: josca minulla olisit sijwet nijncuin mettisellä/ että minä lennäisin/ ja joscus lewäisin.
Ps 55:8 Cadzo/ nijn minä cauwas pakenisin/ ja olisin corwesa. Sela.
Ps 55:9 Minä riennäisin/ että minä pääsisin sijtä tuulen puuscasta ja tuulispäästä.
Ps 55:10 Secoita HERra ja turmele heidän kielens: sillä minä näen wääryden ja rijdan Caupungisa.
Ps 55:11 Ne käywät päiwällä ja yöllä ymbäri heidän muurins/ sijnä on waiwa ja työ.
Ps 55:12 Wäärys siellä hallidze/ walhe ja petos ei luowu heidän polguildans.
Ps 55:13 Jos minun wihollisen häwäisis minua/ kyllä minä sitä kärsisin/ ja jos minun cadehtian minua äikistelis/ nijn minä lymyisin hänen edestäns.
Ps 55:14 Waan nyt sinä olet minun cumpanin/ minun haldian/ ja minun tuttawan.
Ps 55:15 Me cuin ystäwälisest toinen toisemme cansa olim keskenäm/ me waelsim ynnä Jumalan huonesa.
Ps 55:16 Riendäkön cuolema heidän päällens/ ja mengän eläwänä alas helwettijn/ sillä sula pahus on heidän joucosans.
Ps 55:17 Mutta minä huudan Jumalata/ ja HERra autta minua.
Ps 55:18 Ehtona/ amulla ja puolipäiwänä minä walitan ja itken/ ja nijn hän cuule minun äneni.
Ps 55:19 Hän lunasta minun sieluni nijstä jotca sotiwat minua wastan/ ja saatta hänelle rauhan/ waicka minulla on monda wihollista.
Ps 55:20 Jumala sitä cuulcon ja heitä nöyryttäkön/ joca alati pysy. Sela. Sillä ei he paranna heitäns/ eikä pelkä Jumalata.
Ps 55:21 He laskewat kätens hänen rauhallistens päälle/ ja rijwawat hänen lijttons.
Ps 55:22 Heidän suuns on liuckambi cuin woi/ ja pitäwät cuitengin sodan mielesäns/ heidän sanans owat silemmät cuin öljy/ ja owat cuitengin paljat miecat.
Ps 55:23 Heitä sinun surus HERran päälle/ hän sinust murhetti/ ja ei hän salli wanhurscan olla culkiana ijancaickisest.
Ps 55:24 Mutta sinä Jumala syöxät heitä sijhen sywään cuoppaan/ murhamiehet ja pettäjät ei tule puoli ikääns/ waan minä toiwon sinuun.

Vers. 11. Waiwa ja työ ) se on/ caicki pahus/ jolla he idzens ja muita waiwawat.
v. 24. Puoli ikääns ) Mitä he tekewät ja aicoiwat/ heidän elämätäns pitäxens ja pidetäxens.

LVI. Psalmi .

LAT. LV. Tämä on myös RucousPsalmi/ josa Dawid rucoile Jumalata suurimmas tuscasans/ ja tunnusta hänen autuudens toiwoxi ja turwaxi/ v. 2.
osotta wihollistens cawalat juonet/ ja ano että Jumala rangaisis heitä/ v. 6.
lohdutta idzens Jumalan läsnäolemisella/ v. 9.
lupa olla Jumalalle kijtollinen ja cuuliainen/ v. 11.

Ps 56:1 Dawidin cullainen cappale mykäst mettisest muucalaisten seas/ cosca Philisterit käsitit hänen Gathis.
Ps 56:2 JUmala ole minulle armollinen: sillä ihmiset tahtowat sulloa minua alas/ jocapäiwä he sotiwat/ ja ahdistawat minua.
Ps 56:3 Minun wiholliseni sullowat minua alas jocapäiwä: sillä moni soti ylpiäst minua wastan.
Ps 56:4 Cosca minä pelkän/ nijn minä toiwon sinuun.
Ps 56:5 Minä ylistän Jumalan sanan/ Jumalaan minä toiwon/ ja en pelkä mitä liha minulle tekis.
Ps 56:6 Jocapäiwä he minun sanani wääryttelewät/ caicki heidän ajatuxens owat minua wahingoittaxens.
Ps 56:7 He pitäwät yhtä ja wäijywät/ ja ottawat minun candapäästäni waarin/ cuinga he minun sieluni käsitäisit.
Ps 56:8 Mitä he paha tekewät/ jopa se on annettu andexi/ Jumala sencaltaisia ihmisiä syöskön alas ilman armoita.
Ps 56:9 Lue minun paconi/ pane minun kyyneleni leilijs/ sinä heitä luet ilman epäilemätä.
Ps 56:10 Silloin pitä minun wiholliseni pakeneman tacaperin/ cosca minä huudan/ nijn minä huomaidzen/ ettäs minun Jumalan olet.
Ps 56:11 Minä ylistän Jumalan sanan/ minä ylistän HERran sanan.
Ps 56:12 Jumalaan minä toiwon/ ja en pelkä mitä ihminen minun tekis ?
Ps 56:13 Minä olen sinulle Jumala luwannut/ kijttä sinua.
Ps 56:14 Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni cuolemasta/ minun jalcani langemisesta/ että minä waellaisin Jumalan edesä/ eläwitten walkeudes.

Vers. 1. Mykäst ) Dawidin täydyi olla myckänä cuin mettinen/ se on/ alallans/ wai/ ja ei canda Saulin päälle Philisterein edes.
v. 8. Moni ) Saulin palweliat ajawat minua pois/ että minun täyty olla maan culkiana.
v. 9. Luet ) sinnä tiedät cuinga monda heitä on/ ja et unhota heitä.

LVII. Psalmi .

LAT. LVI. ON RucousPsalmi/ jolla hän rucoile että Jumala olis hänelle armollinen ja auttais händä caikisa tuskisa: sillä hän turwa häneen/ v. 2.
osotta wihollistens pahuden ja uhca heitä cadotuxella/ v. 5.
lupa kijttä HERra caiken jumalisen suojeluxen/ ja warjeluxen edestä/ eikä epäile että sencaltaiset hänelle totisest tapahtuwat/ v. 8.

Ps 57:1 Dawidin cullainen cappale edelläweisattapa/ ettei hän huckunut/ cosca hän Saulin edestä pakeni luolaan.
Ps 57:2 Jumala ole minulle armollinen/ ole minulle armollinen: sillä sinuun minun sielun uscalda/ ja sinun sijpeis warjon ala minä turwan/ sijhen asti että paha käy ohidze.
Ps 57:3 Minä huudan Jumalata/ sitä caickein corkeinda/ sitä Jumalata joca minun wiheljäisydeni lopetta.
Ps 57:4 Hän lähettä taiwast/ ja autta minua minun upottajani pilcoista/ Sela/ lähettäkön Jumala armons ja wacuudens.
Ps 57:5 Minä macan sieluni cansa Lejonein seas/ ihmisten lapset owat liekit/ heidän hambans owat keihät ja nuolet/ ja heidän kielens teräwä miecka.
Ps 57:6 Corgota idzes Jumala taiwan ylidze/ ja sinun cunnias caickeen mailmaan.
Ps 57:7 Wercon he wirittäwät minun käymiseni eteen/ ja painawat alas minun sieluni/ cuopan he caiwawat minun eteeni/ ja sijhen he idze langewat. Sela.
Ps 57:8 Walmis on minun sydämen Jumala/ walmis on minun sydämen/ weisaman ja kijttämän.
Ps 57:9 Herä minun cunnian/ herä Psaltari ja candele/ warhain minä herän.
Ps 57:10 HERra sinua minä kijtän Canssain seas/ ja weisan sinulle kijtost sucucunnisa.
Ps 57:11 Sillä sinun laupiudes on nijn awara cuin taiwas/ ja totuudes nijn awara cuin pilwet käywät.
Ps 57:12 Corgota sinus Jumala taiwan ylidze/ ja sinun cunnias caickeen mailmaan.

Vers. 2. Paha ) Wahingo ja waiwa/ jota he minulle tekewät.
v. 9. Cunnian ) se on/ minun Psaltarin ja weisun/ jolla minä cunnioitan Jumalata.

LVIII. Psalmi .

LAT. LVII. WAlitus Cuningas Saulin palwelioist/ jotca händä yllytit Dawidita wastan/ joiden coreuden/ petoxen/ walhen ja wallan hän täsä kirjoitta/ v. 2.
toiwotta että Jumala heille costais/ v. 7.
joca wähän hetken perästä/ jumalisille iloxi/ heille on totisest tapahtuwa/ v. 8.
että Jumalan hywys/ jumalisten suojeluxes/ ja hänen wanhurscaudens jumalattomain rangaistuxes/ sen cautta tiettäwäxi tulis/ v. 12.

Ps 58:1 Dawidin cullainen cappale edelläweisattapa/ ettei hän huckunut.
Ps 58:2 OLettaco te juuri nijn mykät/ ettet te puhu sitä cuin oikeus on/ ja duomidze cuin cohtuus on/ te ihmisten lapset ?
Ps 58:3 Ja/ sulast pahudest te teete wääryden maacunnasa/ ja riennät cohta käsillän wäkiwaldaan.
Ps 58:4 Nurjat owat jumalattomat äitins cohdusta/ walehteliat exywät hamast äitins cohdusta.
Ps 58:5 Heidän julmistuxens on nijncuin kärmen julmistus/ nijncuin cuuroin kyykärmen/ joca corwans tukidze.
Ps 58:6 Ettei hän cuulis lumojans ändä/ lumojan joca hywästi lumoja taita.
Ps 58:7 Jumala särje heidän hambans heidän suuhuns/ murenna HERra nuoren Lejonin syömähambat.
Ps 58:8 Heidän pitä sulaman nijncuin wuotawa wesi/ he ambuwat nuolillans/ mutta ne rickanduwat.
Ps 58:9 He huckuwat nijncuin näkincodat raukewat/ ja nijncuin waimon luoden cando/ ei he Auringota näe.
Ps 58:10 Ennencuin teidän orjantappuran kypsywät pensasans/ nijn pitä wihan heitä tuorenans rewäisemän pois.
Ps 58:11 Wanhurscas iloidze cosca hän sencaltaisen coston näke/ ja pese jalcans jumalattoman weresä.
Ps 58:12 Että jocainen sano: wanhurscas sen cuitengin nautidze/ että Jumala wielä on Duomari maan päällä.

Vers. 4. äitins cohdusta ) heidän luondons ei ole hywä/ ja ei he hyljä luondoans.
v. 10. Ennencuin ) se on/ ennencuin he tulewat puoli tiehen cuhunga he tahtowat/ pitä Jumalan wiha heitä cukistaman/ ja wanhurscaita auttaman.
v. 11. Weresä ) se on/ costo pitä suurembi oleman cuin anotan/ nijn että jos jocu pisaran werta ano/ nijn pitä nijn paljo oleman/ että hän saa idzens pestä.

LIX. Psalmi .

LAT. LVIII. RUcous/ josa Dawid/ ollesans caickein surimmas surus ja ahdistuxes/ turwa ainoastans Jumalan apuun/ v. 2.
toiwo wahwast/ että hänen tylyt wihollisens yrjäldä rangaistan/ v. 8.
mutta jumaliset warjellan ja pelastetan/ josta hän tahto Jumalata ylistä/ v. 17.

Ps 59:1 Dawidin cullainen cappale ( ettei hän huckunut ) cosca Saul lähetti hänen huonettans pijrittämän/ saadaxens händä tappa.
Ps 59:2 PElasta minua minun Jumalan wihollisistani/ ja warjele minua nijstä jotca heitäns asettawat minun wastani.
Ps 59:3 Pelasta minua pahointekijst/ ja auta minua murhamiehistä.
Ps 59:4 Sillä cadzos HERra/ he wäijywät minun sieluani/ wäkewät cocowat heitäns minua wastan/ ilman syytä ja ricosta.
Ps 59:5 He juoxewat ilman syytä/ ja walmistawat heitäns/ nouse cohtaman minua ja cadzoman.
Ps 59:6 Sinä HERra Jumala Zebaoth/ Israelin Jumala/ herä edzimän caicki pacanat/ älä ketän heistä armaidze/ jotca sencaltaiset paatunet pahantekiät owat. Sela.
Ps 59:7 Ulwocan taas ehtona nijncuin coirat/ ja samotcan ymbäri Caupungin.
Ps 59:8 Cadzos/ he puhuwat keskenäns/ miecat owat heidän huulisans/ cuca sen cuulis ?
Ps 59:9 Mutta sinä HERra naureskelet heitä/ ja pilckat caickia pacanoita.
Ps 59:10 Heidän wäkewydens tähden minä turwan sinuun: sillä Jumala on minun warjeluxen.
Ps 59:11 Jumala osotta minulle runsast hywydens/ Jumala anda minun iloni nähdä minun wihollisisani.
Ps 59:12 Älä heitä tapa/ ettei minun Canssan sitä unohdais/ mutta hajota heitä woimallas/ HERra meidän kilpem/ paisca heitä alas.
Ps 59:13 Heidän opetuxens on sula syndi/ ja käsitetän heidän ylpeydesäns/ ja ei he muuta saarna cuin sula kiroust ja napistust.
Ps 59:14 Pyhi heitä pois wihasas/ pyhi heitä pois/ ettei he olisickan/ ja ymmärräis Jumalan olewan Jacobin haldian caikesa mailmasa. Sela.
Ps 59:15 Ulwocan taas ehtona nijncuin coirat/ ja samotcan ymbäri Caupungin.
Ps 59:16 Anna heidän juosta sinne ja tänne ruan tähden/ ja ulwocan cosca ei he rawituxi tule.
Ps 59:17 Mutta minä weisan sinun wäkewydestäs/ ja kerscan huomeneltain sinun hywyttäs: sillä sinä olet minun warjeluxen ja turwan minun hädäsäni.
Ps 59:18 Minä weisan sinulle minun turwan kijtosta: sillä sinä Jumala olet minun warjeluxen/ ja minun armollinen Jumalan.

Vers. 6. älä ketän ) älkön sinulle kelwatco heidän paha aiwoituxens/ ja älä auta heidän pahuttans menestymän.
v. 8. Sen cuulis ) se on/ he tekewät nijncuin ei yhtän Jumalata oliscan/ joca sen cuulis: ja ei ajattele että sen cuitengin pitä tuleman walkeuteen.
v. 10. heidän wäkewydens ) se on/ cosca he owat minua wäkewämmät/ nijn minä cadzon sinua.
v. 11. Runsast ) Jumala teke minulle enä hywä/ cuin he minulle paha tehdä taitawat.
v. 13. Ylpeydesäns ) se on/ he pysywät heidän tuimudesans.
v. 14. Pyhi pois ) Luc. 109. Psalmin selityst.

LX. Psalmi .

LAT. LIX. ON RucousPsalmi/ jonga Dawid weisais cosca Israelin Canssa sodei Ammonitereitä/ Edomerejä ja Syrialaisia wastan/ ollesans suures waiwas/ ja näkyi/ nijncuin Jumala olis heitä syndeins tähden hyljännyt/ v. 3.
sentähden rucoile Cuningas Dawid idzellens ja Canssallens apua/ v. 7.
juttele woitosta/ jonga Jumala hänelle luwannut oli/ v. 8.
joita caickia ei hän omalla woimallans/ waan Jumalan wäellä ja hywydellä sano tekewäns/ v. 11.

Ps 60:1 Dawidin cullainen cappale/ edelläweisattapa/ cullaisest seppelin cuckaisest/ opettaman:
Ps 60:2 Cosca hän oli sotinut Syrialaisten cansa Mesopotamiast/ ja Zoban Syrialaisten cansa. Cosca Joab palais ja löi suolalaxos/ caxitoistakymmendä tuhatta Edomeriä.
Ps 60:3 JUmala sinä cuin meitä lyckäisit pois ja hajotit ja olit wihainen/ wahwista taas meitä.
Ps 60:4 Sinä cuin maan lijcuttanut ja halaisnut olet/ paranna hänen racons/ joca nijn haljennut on.
Ps 60:5 Sillä sinä olet sinun Canssalles cowutta osottanut/ sinä juotit meitä wijnalla/ combistuaxem.
Ps 60:6 Mutta sinä annoit cuitengin pelkäwäisilles lipun/ jonga he nostit ylös/ että he olisit turwatut. Sela.
Ps 60:7 Että sinun ystäwäs wapadetuxi tulisit/ nijn auta nyt oikialla kädelläs/ ja cuuldele meitä.
Ps 60:8 Jumala puhu hänen Pyhäsäns/ sijtä minä iloidzen/ ja jaan Sichemin/ ja mittan Suchothin laxon.
Ps 60:9 Gilead on minun/ minun on Manasse/ Ephraim on minun pääni woima/ Juda on minun pääruhtinan.
Ps 60:10 Moab on minun pesinpatan/ Edomin ylidze heitän minä minun kengäni/ Philistea se minuun ihastu.
Ps 60:11 Cuca wie minua wahwaan Caupungijn ? cuca johdatta minua haman Edomin ?
Ps 60:12 Etkös Jumala sitä tee/ joca meitä lyckäisit pois ? ja eipäs mene ulos Jumala meidän sotawäem cansa ?
Ps 60:13 Saata meille apu tuscasa: sillä ihmisten apu on turha.
Ps 60:14 Jumalasa me wäkewät tegot teemme/ ja hän talla alas meidän wihollisem.

Vers. 1. Seppelin cuckaisest ) se on/ callis ja caunis cappale tehty nijncuin cuckainen/ nijn hän cudzu täsä waldacundans.
v. 3. Duomaritten ja Cuningasten Historiat todistawat/ että Ruhtinat usiast owat herätetyt/ jotca lewon ja pelastuxen tälle Canssalle saatit.
v. 8. Jaan ) se on/ minä luen mitä Canssa minulla on.
v. 9. Pääruhtinan ) Sillä Juda oli Cuningalinen sucu.
v. 10. Pesinpatan ) se on/ minun alemmaisen.
v. 11. Wahwaan Caupungijn ) cudzutan caicki/ johonga jocu turwa.
v. 12. Sotawäen ) se on/ ei meidän woimallam/ waan sinun woimallas teet sinä caicki mitäs meille teet

LXI. Psalmi.

LAT. LX. ON RucousPsalmi/ cuinga alammaisten pitä rucoileman Esiwallan menestyxest/ andaman Cuningan Jumalan halduun/ ja coco hallituxen/ joca aina jumalisia Cuningoita autta/ hän olis myös luja wahwistus Cuningan wihollisia wastan/ v. 2.
annais hänelle pitkän ijän/ ja osotais hywyden ja uscollisuden/ v. 7.
josta he owat welcapäät Jumalata kijttämän/ v. 9.
Jumalisen Esiwallan tule myös tällä tawalla rucoilla.

Ps 61:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa candeleilla.
Ps 61:2 CUuldele HERra minun huuton/ ja ota waari minun rucouxistani.
Ps 61:3 Täällä alhalla maan päällä huudan minä sinua/ cosca minun sydämen ahdistuxes on/ wie minua sijs corkialle calliolle.
Ps 61:4 Sillä sinä olet minun turwan/ wahwa torni minun wihollisteni edes.
Ps 61:5 MInä asun sinun majasas ijancaickisest/ ja uscallan sinun sijpeis ala. Sela.
Ps 61:6 Sillä sinä Jumala cuulet minun lupauxeni/ ja maxat hywästi nijlle jotca nimeäs pelkäwät.
Ps 61:7 Sinä annat Cuningalle pitkän ijän/ että hänen wuotens olisit sucucunnasta nijn sucucundaan.
Ps 61:8 Että he alati istuwana pysyisit Jumalan edes/ osota hänelle hywyttä ja totutta/ jotca händä warjelisit.
Ps 61:9 Nijn minä weisan kijtost sinun nimelles ijancaickisest/ maxaxeni minun lupaustani päiwä päiwäldä.

Vers. 1. Seppelin cuckaisest ) se on/ callis ja caunis cappale tehty nijncuin cuckainen/ nijn hän cudzu täsä waldacundans.
v. 3. Duomaritten ja Cuningasten Historiat todistawat/ että Ruhtinat usiast owat herätetyt/ jotca lewon ja pelastuxen tälle Canssalle saatit.
v. 8. Jaan ) se on/ minä luen mitä Canssa minulla on.
v. 9. Pääruhtinan ) Sillä Juda oli Cuningalinen sucu.
v. 10. Pesinpatan ) se on/ minun alemmaisen.
v. 11. Wahwaan Caupungijn ) cudzutan caicki/ johonga jocu turwa.
v. 12. Sotawäen ) se on/ ei meidän woimallam/ waan sinun woimallas teet sinä caicki mitäs meille teet.

LXII. Psalmi.

LAT. LXI. LOhdutusPsalmi/ josa Dawid lohdutta idzens Jumalan awulla/ caickia wihollisians wastan/ v. 2.
nuhtele jumalattomita/ ja osotta heidän walhens/ petollisudens ja pahudens/ v. 4.
neuwo caickia jumalisia/ että he hänen tawallans turwawat HERraan/ v. 6.
ihmisten awus/ ehkä cuinga jaloxi he näkywät/ nijn myös tawarois on turha turwa/ v. 9.
sillä Jumala ainoa on woimallinen/ hywä ja wanhurscas/ v. 12.

Ps 62:1 Dawidin Psalmi Jeduthunin edestä/ edelläweisattapa.
Ps 62:2 MInun sielun odotta ainoastans Jumalata/ joca minua autta.
Ps 62:3 Sillä hän on minun uscalluxen/ minun apun/ minun warjeluxen/ ettei minua mikän paha cukistais/ ehkä cuinga suuri se olis.
Ps 62:4 Cuinga cauwan te yhtä wäijytte/ että te händä surmaisit/ nijncuin jocu callistuwa seinä ja raukewa muuri.
Ps 62:5 He ajattelewat waiwoin cuinga he händä polkisit maahan/ ahkeroidzewat heitäns walhesa/ andawat hywiä sanoja/ waan sydämisäns he kiroilewat. Sela.
Ps 62:6 Mutta minun sielun odotta ainoastans Jumalata: sillä hän on minun toiwon.
Ps 62:7 Hän on minun uscalluxen/ minun apun ja warjeluxen/ etten minä langeis.
Ps 62:8 Jumalas on minun autuuden/ minun cunnian/ minun wäkewydeni callio/ minun turwan on Jumalasa.
Ps 62:9 Toiwocat häneen aina rackat ihmiset/ wuodattacat teidän sydämen hänen eteens/ Jumala on meidän turwam. Sela.
Ps 62:10 Mutta ihmiset ei cuitengan mitän ole/ ja Sangarit myös puuttuwat/ he painawat wähemmän cuin ei mitän/ nijn monda cuin heitä on.
Ps 62:11 Älkät uscaldaco wääryteen ja wäkiwaldaan/ älkät turwatco nijhin jotca ei mitän ole/ jos te rickaxi tuletta/ nijn älkät nijstä lucua pitäkö.
Ps 62:12 Jumala on yhden sanan puhunut/ sen olen minä cahdesti cuullut/ että Jumala yxinäns wäkewä on.
Ps 62:13 Ja sinä HERra olet armollinen/ ja maxat jocaidzen ansions jälken.

Vers. 9. Lupaustani ) Että minä sinua kijttäisin ja rucoilisin nijncuin Jumalata/ jota me ensimäises käskys Jumalalle luwannet olemma.

LXIII. Psalmi.

WAikia walitus/ josa Dawid/ maanculkiana/ walitta wiheljäisyttäns/ ja halaja suurella huocauxella tulla Jumalan seuracundaan/ v. 2.
ajattele HERra hiljain ja warhain/ v. 7.
toiwo lujast Jumalan andawan hänen wihollisens tulla häpiään/ ja auttawan händä hänen waldacundaans ja maahans jällens/ v. 10.

Ps 63:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän oli Judan corwes.
Ps 63:2 JUmala sinä olet minun Jumalan/ warhain minä sinua edzin/ sinua minun sielun jano/ minun lihan hala sinua/ carkiasa ja cuiwasa maasa/ joca wesitöin on.
Ps 63:3 Siellä minä cadzon sinua/ sinun Pyhäsäs/ että minä näkisin sinun woimas ja cunnias.
Ps 63:4 Sillä sinun hywydes on parambi cuin elämä/ minun huuleni kijttäwät sinua.
Ps 63:5 Siellä minä mielelläni sinua cunnioitaisin minun ikäpäiwäni/ ja minun käteni nostan ylös sinun nimees.
Ps 63:6 Se olis minun sydämeni ilo ja riemu/ cosca minä kijttäisin sinua iloisella suulla.
Ps 63:7 Cosca minä wuoteseni lasken/ nijn minä muistan sinun/ cosca minä herän/ nijn minä puhun sinusta.
Ps 63:8 Sillä sinä olet minun auttajan/ ja sinun sijpeis warjon alla minä kerscan.
Ps 63:9 Minun sielun rippu sinusa/ sinun oikia kätes minun tuke.
Ps 63:10 Mutta he edziwät cadottaxens minun sieluani/ heidän täyty maan ala mennä.
Ps 63:11 Heidän pitä mieckaan langeman/ ja ketuille osaxi tuleman.
Ps 63:12 Mutta Cuningas iloidze Jumalasa/ joca hänen cauttans wanno se cunnioitetan: sillä walhetteliain suut pitä tukittaman.

Vers. 10. Puuttuwat ) Joca turwa ihmisijn/ häneldä pitä puuttuman/ ehkä cuinga woimalliset he owat.

LXIV. Psalmi.

LAT. LXIII. Tämä Psalmi on RucousPsalmi/ josa Dawid caicki ulcocullatut ja salaiset kielikellot osotta heidän pahudestans ja myrkyllisistä juonistans/ jotca heitäns corgottawat/ ja muita painawat allans/ v. 2.
uhca heitä Jumalan wäkewällä wihalla ja costolla/ että heidän coirudens pitä tuleman heidän idze päällens/ v. 8.
ja wanhurscat näkewät sen ja iloidzewat. v. 11.

Ps 64:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 64:2 CUuldele Jumala minun ändäni minun walituxesani/ warjele minun elämän sildä hirmuiselda wiholliselda.
Ps 64:3 Peitä minua pahain cocouxist/ pahaintekiäin kimbusta.
Ps 64:4 Jotca heidän kielens hiowat nijncuin miecan/ jotca ambuwat heidän myrkyllisillä sanoillans nijncuin nuolilla.
Ps 64:5 Että he salaisest ambuisit hurscasta/ he ambuwat händä äkist/ ilman pelgota.
Ps 64:6 He owat rohkiat pahoilla aiwoituxillans/ ja puhuwat cuinga he paulat wiritäisit/ ja sanowat: cuca taita ne nähdä ?
Ps 64:7 He ajattelewat coirutta/ ja sala sen pitäwät/ he owat pahan elkiset/ ja pitäwät cawalat juonet.
Ps 64:8 Mutta Jumala ambu heitä äkist/ nijn että heidän pitä kiwistämän.
Ps 64:9 Heidän oma kielens pitä heitä langettaman/ että jocainen cuin heidän näke/ häwäise heitä.
Ps 64:10 Ja caicki ihmiset jotca sen näkewät/ pitä sanoman: sen on Jumala tehnyt/ ja astaidzeman sen olewan Jumalan tegon.
Ps 64:11 Wanhurscat pitä HERrasa riemuidzeman/ ja häneen uscaldaman/ ja caicki hurscat sydämet kerscawat sijtä.

Vers. 3. Woimas ) Minä olen mielellän/ cusa sinun palweluxes pidetän/ josa sinä olet woimallinen/ ja cunnioitetan/ mutta nyt täyty minun olla täsä corwesa.

LXV. Psalmi.

LAT. LXIV. ON jalo kijtos caickinaisten Jumalan hywäin tecoin edestä/ hengellisten : cuin on syndein andexisaaminen/ v. 2.
ruumillisten/ hywän menon ja pelastuxen edest monest pelgost/ v. 6.
erinomaisest/ että hän teke maan hedelmälisexi/ anda saten taiwast ja täyttä coco maan siunauxellans/ v. 10.

Ps 65:1 Dawidin Psalmi ja weisu/ edelläweisattapa.
Ps 65:2 Jumala sinua kijtetän Zionis hiljaisudes/ ja sinulle maxetan lupaus.
Ps 65:3 Sinä cuuldelet rucouxet/ sentähden tule caicki liha sinun tygös.
Ps 65:4 Meidän pahat tecom meitä cowin rascauttawat/ waan anna sinä meille synnit andexi.
Ps 65:5 Autuas on se jongas walidzet ja otat tygös/ asuman cartanoisas/ hänellä on runsas uscallus sinun huonestas ja pyhästä Templistäs.
Ps 65:6 Cuuldele meitä ihmellisest wanhurscaudesta/ Jumala meidän autuudem/ joca olet caickein turwa maan päällä/ ja caucana meresä.
Ps 65:7 Joca wuoret wahwistat awullas/ ja on hangittu woimalla.
Ps 65:8 Sinä cuin asetat meren pauhinan ja hänen aldoins pauhinan ja Canssain metelin.
Ps 65:9 Että ne hämmästyisit/ jotca nijsä maan ärisä asuwat/ sinun ihmeitäs/ sinä iloitat caicki lijckuwaiset/ amulla ja ehtona.
Ps 65:10 Sinä edziskelet maan ja liotat sen/ ja teet sen ylön rickaxi/ Jumalan wirta on wettä täynäns/ sinä caswatat heidän jywäns/ ettäs näin maan walmistat.
Ps 65:11 Sinä juotat hänen wacons/ ja castat hänen kyndöns/ satella sinä ne pehmität/ ja siunat hänen laihons.
Ps 65:12 Sinä caunistat wuoden hywydelläs/ ja sinun askeles tiuckuwat raswasta.
Ps 65:13 Corwen asuwaiset owat myös lihawat/ että he tiuckuwat/ ja cuckulat owat ymbärins iloisans.
Ps 65:14 Laitumet owat lauma täynäns/ ja laxos on tihkiäldä jywiä/ nijn että sijtä ihastutan ja lauletan.

Vers. 1. Hiljaisudes ) Joca kärsimises tyty ja alallans on.
v. 7. Hangittu ) enä hywä tekemän.
v. 9. Ihmeitäs ) se on suuri ihme/ cosca Jumala rauha ja estä rijtaiset/ silloin menestywät ja lisändywät sekä ihmiset että carja/ joca ei sodasa tapahdu.
v. 10. Wirta ) on hänen maans ja Canssans
v. 12. Askeles ) Cusa hän waelda/ sijnä hywin caswa.

LXVI. Psalmi.

LAT. LXV. DAwid kijttä Jumalata caickinaisten ihmellisten tecoin edestä/ jotca Jumala hänen seuracunnasans on tehnyt/ v. 2.
luettele monet hywät työt cuin HERra sekä muinen että sijtte seuracunnallens on tehnyt/ v. 4.
joista hän lupa hänelle sydämelisen kijtoxen/ v. 13.
ja ilmoitta muille/ että HERra on nähnyt hänen wiattomudens/ ja cuullut händä/ v. 16.

Ps 66:1 Dawidin Psalmi ja weisu edelläweisattapa.
Ps 66:2 IHastucat Jumalalle caicki maa/ weisatcat kijtost hänen nimens cunniaxi/ ylistäkät händä suurest.
Ps 66:3 Sanocat Jumalalle: cuinga ihmelliset owat sinun työs/ sinun wihollisildas pitä puuttuman sinun suuren wäkes tähden.
Ps 66:4 Caicki maa cumartacon sinua/ ja weisatcan kijtost sinun nimelles. Sela
Ps 66:5 Tulcat ja cadzocat Jumalan tecoja/ joca nijn ihmellinen on hänen töisäns ihmisten lasten seas.
Ps 66:6 Hän muutta meren cuiwaxi/ nijn että jalcaisin käydän weden ylidze/ sijtä me hänesä iloidzemma.
Ps 66:7 Hän hallidze waldans cautta ijancaickisest/ hänen silmäns cadzelewat Canssoja/ eripuraiset ei pidä woiman corgotta heitäns. Sela.
Ps 66:8 Kijttäkät te pacanat meidän Jumalatam/ cajahtacan hänen kijtoxens äni cauwas.
Ps 66:9 Joca meidän sielum elättä/ ja ei salli meidän jalcojam liucastella.
Ps 66:10 Sillä sinä Jumala olet meitä coetellut/ ja walanut nijncuin hopia waletan.
Ps 66:11 Sinä weit meitä fangiuteen/ ja panit cuorman meidän landehillem.
Ps 66:12 Sinä olet andanut ihmiset meidän päämme päällidze mennä/ me olemma tuleen ja weteen tullet/ mutta sinä weit meitä ulos ja wirgotit.
Ps 66:13 Sentähden minä menen polttouhrilla sinun huonesees/ ja maxan sinulle lupauxeni.
Ps 66:14 Jotca minun huuleni lupaisit/ ja minun suuni puhunut on minun tuscasani.
Ps 66:15 Lihawat polttouhrit minä teen sinulle poldetuista oinaista/ minä uhran sinulle naudat cauristen cansa. Sela.
Ps 66:16 Tulcat/ cuulcat/ te caicki jotca Jumalata pelkät/ minä ilmoitan mitä hän minun sielulleni on tehnyt.
Ps 66:17 Händä minä suullani huusin/ ja ylistin kielelläni.
Ps 66:18 Jos minä jotakin wääryttä pidäisin sydämesäni/ nijn ei HERra minua cuuldelis.
Ps 66:19 Sentähden cuuldele minua Jumala/ ja ota waari minun rucouxeni änestä.
Ps 66:20 Kijtetty olcon Jumala joca ei hyljä minun rucoustani/ eikä käännä hywyttäns pois minusta.

Vers. 3. Puuttuman ) se on/ mitä he aicoiwat sinua wastan.
v. 7. Corgotta ) Ei heidän pidä woittaman eikä pääsemän/ päälle/ waicka cuinga he edespäin astuwat.

LXVII. Psalmi.

LAT. LXVI. DAwid ennusta Christuxest ja hänen hengellisest waldacunnastans/ joca lewitetän coco mailmaan/ v. 2.
rucoile Christusta siunauxellans oleman aina seuracundans tykönä/ että hän ijancaickisest häneldä ylistettäisin/ v. 6.

Ps 67:1 Psalmi ja weisu edelläweisattapa candeleilla.
Ps 67:2 JUmala olcon meille armollinen ja siunatcon meitä/ hän walistacon caswons aina meidän päällem. Sela.
Ps 67:3 Että me maan päällä tundisim hänen tiens/ ja caickein pacanain seas hänen autuudens.
Ps 67:4 Sinua Jumala Canssat kijttäwät/ sinua caicki Canssat kijttäwät.
Ps 67:5 Canssat iloidzewat ja ihastuwat/ ettäs Canssat oikein duomidzet/ ja hallidzet Canssat maan päällä. Sela.
Ps 67:6 Sinua Jumala Canssat kijttäwät/ sinua caicki Canssat kijttäwät.
Ps 67:7 Maa anda hedelmäns/ siunatcon meitä Jumala/ meidän Jumalam.
Ps 67:8 Siunatcon meitä Jumala/ ja caicki mailma peljätkön händä.

Vers. 2. Walistacon caswons ) on olla iloinen/ armollisest cadzoa/ ja osotta idzens ystäwälisexi.
v. 5. duomidzet ) duomidzet/ wastat ja hallidzet.

LXVIII. Psalmi.

LAT. LXVII. TÄmä Psalmi ennusta Christuxest ja Uden Testamendin waldacunnast/ että hän woitta ja hajotta wihamiehens/ ja coco hänellens Christillisen seuracunnan pyhällä Ewangeliumilla/ v. 2.
puhu sijtte sijtä eroituxest/ cuin Uden ja Wanhan Testamendin Heluntain wälillä on ja cuinga Pyhä Hengi wuodatetan Apostolitten päälle/ joiden pitä saarnaman armon Ewangeliumita/ v. 8.
osotta Christuxen woiton ja taiwasen astumisen/ v. 17.
puhu Judalaisten paatumisest/ ja pacanain cudzumisest Ewangeliumin opin cautta/ v. 22.
neuwo caicki kijttämän/ Jumalata/ ja andaman hänelle cunnian/ v. 33.

Ps 68:1 Dawidin Psalmi ja weisu edelläweisattapa.
Ps 68:2 NOscan Jumala/ että hänen wihollisens hajotetaisin/ ja jotca händä wihawat paetcan hänen edestäns.
Ps 68:3 Aja heitä pois nijncuin sawu ajetan pois/ nijncuin meden waha sula tulen edes/ nijn huckucan jumalattomat Jumalan caswon edes.
Ps 68:4 Mutta wanhurscat riemuitcan ja iloitcan Jumalan edes/ ja riemuitcan sydämestäns.
Ps 68:5 Weisatcat Jumalalle/ weisatcat kijtost hänen nimellens/ tehkät hänelle tietä/ joca hiljan mene edes/ hänen nimens on HERra/ ja iloitcat hänen edesäns.
Ps 68:6 Joca on orwoin Isä ja leskein Duomari/ hän on Jumala hänen pyhäsä asumisesans.
Ps 68:7 Jumala joca yxinäisten anda huonen täynäns lapsia/ joca fangit wie ulos oikialla ajalla/ ja anda eripuraiset cuiwasa asua.
Ps 68:8 Jumala/ coscas käwit Canssas edellä/ coscas waelsit corwesa. Sela.
Ps 68:9 Nijn maa wapisi ja taiwat tiucuit/ tämän Jumalan edesä Sinais/ sen Jumalan edesä/ joca Israelin Jumala on.
Ps 68:10 Mutta nyt sinä Jumala annat armollisen saten/ ja wirgotat sinun perimises/ joca cuiwa on.
Ps 68:11 Että sinun eläimes sijnä asuisit/ Jumala sinä wirgotat sinun hywydelläs radolliset.
Ps 68:12 HERra anda sanan suurella Ewangelistain joucolla.
Ps 68:13 Sotawäen Cuningat pakenewat/ pakenewat ja huonen cunnia jaca ryöwäyxet.
Ps 68:14 Cosca te leiris oletta/ nijn se kijldä cuin mettisen sijwet/ jotca nijncuin hopia ja culda läickywät.
Ps 68:15 Cosca Caickiwaldias jocapaicas heidän seasans Cuningat asetta/nijn tule seijäs cusa syngiä on.
Ps 68:16 Jumalan mäki on hedelmälinen mäki/ suuri ja hedelmälinen mäki.
Ps 68:17 Mixi te suuret wuoret kippatte ? tämä on Jumalan wuori/ josa hän mielisty asuman/ ja HERra pysy siellä ijancaickisest.
Ps 68:18 Jumalan rattaita on monda tuhatta kerta tuhat/ HERra on heisä pyhäsä Sinais.
Ps 68:19 Sinä astuit ylös corkeuxeen/ ja olet fangixi ottanut fangeuxen/ sinä olet lahjoja saanut ihmisiä warten: eripuraiset myös/ että HERra Jumala siellä cummingin asu.
Ps 68:20 Kijtetty olcon HERra jocapäiwä/ Jumala pane cuorman meidän päällem/ mutta hän myös autta meitä. Sela.
Ps 68:21 Meillä on Jumala joca autta/ ja HERra HERra/ joca cuolemasta wapahta.
Ps 68:22 Mutta Jumala särke hänen wihollisens päät heidän päänlakeins cansa/ jotca pysywät heidän synnisäns.
Ps 68:23 Cuitengin sano HERra: minä haen muutamat lihawista/ meren sywydestä minä muutamita haen.
Ps 68:24 Sentähden sinun jalcas tule painetuxi sinun wihollises weresä/ ja sinun coiras sen nuole.
Ps 68:25 Se näky Jumala cuingas waellat/ cuingas minun Jumalan ja Cuningan Pyhäsä waellat.
Ps 68:26 Laulajat käywät edellä ja sijtte leicarit pijcain seas/ jotca trumpuja lyöwät.
Ps 68:27 Kijttäkät HERra Jumalata seuracunnisa/ Israelin lähten tähden.
Ps 68:28 Siellä hallidze heidän seasans wähä BenJamin/ Judan päämiehet jouckoinens/ Zebulonin päämiehet/ Naphtalin päämiehet.
Ps 68:29 Sinun Jumalas on sinun waldacundas asettanut/ wahwista sitä Jumala meisä: sillä se on sinun tecos.
Ps 68:30 Sinun Templis puolesta cuin on Jerusalemis/ pitä Cuningat sinulle lahjoja wiemän.
Ps 68:31 Nuhtele peto ruogosa/ härkäin laumat wasickains seas/ jotca waatiwat rahan tähden/ hän hajotta Canssat jotca mielelläns sotiwat.
Ps 68:32 Egyptin päämiehet pitä tuleman/ Ethiopia pitä käsiäns Jumalalle ojendaman.
Ps 68:33 Te Cuningasten waldacunnat maan päällä weisatcat Jumalalle/ weisatcat kijtost HERralle. Sela.
Ps 68:34 Se cuin asu taiwais jocapaicas hamast algusta/ cadzo/ hän anda jylinällens woiman.
Ps 68:35 Andacat Jumalalle woima/ hänen herraudens on Israelis/ ja hänen woimans pilwisä.
Ps 68:36 Jumala on ihmellinen hänen Pyhäsäns/ hän on Israelin Jumala/ hän anda Canssalle wäen ja woiman/ kijtetty olcon Jumala.

Vers. 1. coco tämä Psalmi puhu Christuxest/ sentähden pitä sijtä waari otettaman : sillä sijnä on camala puhe ja sanat bookstawin jälken.
v. 13. Cuningat ) Owat Apostolit jotca yximielisest opettawat. ( Huonen cunnia ) nijn cudzutan emändä Hebreaxi/ ja puhu täsä seuracunnasta/ joca on Christuxen morsian.
v. 14. Hopia ja culda ) Ruskia ja walkia/ nijncuin Harniscain ja lippuin joucko.
v. 16. Hedelmälinen ) Hebreaxi/ lihawa/ hywä maa ja ei paljas wuori.
v. 17. Kippatte ) Kerscat teitän/ kehut teidän cunniastan.
v. 22. Päänlakeins ) Judalaisten waldacunnan ja heidän pappeudens/ sentähden että he pysywät epäuscosans.
v. 23. Lihawista ) se on/ Judalaisista/ jotca äweriäxi ja jaloxi Jumalalda tullet owat.
v. 27. Lähten ) se on/ Christuxen waldacunnan edest/ joca rupeis cuohuman ja wuotaman.
v. 31. Peto ) Wäärät opettajat jouckoinens. ( Wasickains ) se on/ heidän Canssans seas.
v. 34. Jylinällens ) se on/ saarnallens.
v. 35. Woima ) se on/ waldacunda : andacat hänen hallita.

LXIX. Psalmi.

LAT. LXVIII. ON Ewangeliumin Psalmi/ josa Christus idze osotta pijnans ja cuolemans/ jota hän kärsei meidän syndeim edestä/ v. 2.
walitta waikiast hänen sangen suurta ahdistustans/ wihollistens pilcka hänen wiattomudesans/ ja ettei kengän armata händä/ v. 4.
rucoile/ että HERra olis hänen ainoa apuns/ ja täsä hädäs händä auttais/ v. 15.
toiwotta paatuneille wihamiehillens ijancaickisen ja ajallisen onnettomuden ja cadotuxen/ v. 16.
lupa ijancaickisen kijtoxen/ ja että hän hänen tawallans tahto saatta muita ylistämän HERra/ v. 31.

Ps 69:1 Dawidin Psalmi cuckaisista/ edelläweisattapa.
Ps 69:2 JUmala auta minua: sillä wedet käywät haman minun sieluni asti.
Ps 69:3 Minä wajon sywään mutaan/ josa ei pohja ole/ minä olen tullut sywijn wesijn/ ja wirta upotta minun.
Ps 69:4 Minä wäsyin huutamisest/ minun curckun cuiwettu/ minun näkyn waipu/ että minä nijncauwan Jumalata odotan.
Ps 69:5 Nijtä on enämbi cuin minun pääsäni hiuxia/ jotca ilman syytä minua wihawat.
Ps 69:6 Jotca syyttömäst minun wiholliseni owat/ ja minua hucuttawat/ owat wäkewät/ nijtä täyty minun maxa/ joita en minä ryöwännyt.
Ps 69:7 Jumala sinäpä tiedät minun tyhmydeni/ ja minun ricoxeni ei ole sinulle salatut.
Ps 69:8 Älä salli heitä häpiään tulla minun tähteni/ jotca sinua odottawat HERra HERra Zebaoth/ älä anna heitä häwäistä minun tähteni/ jotca sinua edziwät Israelin Jumala.
Ps 69:9 Sillä sinun tähtes minä pilcka kärsin/ minun caswon on täynäns häpiätä.
Ps 69:10 Minä olen muucalaisexi welijlleni tullut/ ja oudoxi äitini lapsille.
Ps 69:11 Sillä sinun huones kijwaus syö minua/ ja heidän pilckans jotca sinua pilckaisit/ langeisit minun päälleni.
Ps 69:12 MInä itkin ja paastoisin hartasta/ ja minä pilcattin päälisexi.
Ps 69:13 Ja minä puin säkin päälleni/ waan he sijttekin leickiä teit.
Ps 69:14 Jotca portisa istuwat/ ne minusta jaarittelewat/ ja juodesans he minusta weisawat.
Ps 69:15 Mutta minä HERra rucoilen sinua otollisella ajalla/ Jumala sinun suuren laupiudes puolesta/ cuuldele minua wagan awus cautta.
Ps 69:16 Pelasta minua logasta/ etten minä wajois/ että minä pelastettaisin wihollisistani/ ja sywistä wesistä.
Ps 69:17 Ettei wuo minua upotais/ ja sywydet minua lainois/ eikä caiwon suu suljetais minun päälleni.
Ps 69:18 Cuuldele minua HERra/ sillä sinun hywydes on turwallinen/ käännä sinuas minuun päin/ sinun suuren laupiudes tähden.
Ps 69:19 Ja älä peitä caswoas palwelialdas: sillä minä ahdistetan/ cuuldele minua nopiast.
Ps 69:20 Lähene minun sieluani/ ja lunasta händä/ minun wihollisteni tähden pelasta minua.
Ps 69:21 Sinäpä tiedät minun pilckani/ häpiäni ja häwäistyxeni/ caicki minun wiholliseni owat edesäs.
Ps 69:22 Pilcka särke minun sydämeni/ ja waiwa minua: minä odotan jos jocu armahtais/ ja ei ole kengän/ lohduttaja/ waan en minä ketän löydä.
Ps 69:23 Ja he annoit minulle sappe syödäxeni/ ja etickata juodaxeni/ minun suurimmas janosani.
Ps 69:24 Heidän pöytäns olcon heille paulaxi/ sekä costoxi että langemisexi.
Ps 69:25 Tulcon heidän silmäns pimiäxi/ ettei he näkis/ ja salli heidän landens aina horjua.
Ps 69:26 Wuodata närkästyxes heidän päällens/ ja sinun hirmuinen wihas käsittäkön heitä.
Ps 69:27 Olcon heidän asumisens kylmillä/ ja ei kengän olco/ joca heidän majasans asuis.
Ps 69:28 Sillä he wainowat sitä jotas lyönyt olet/ ja kerscawat ettäs omaidzes pahasti haawoitat.
Ps 69:29 Salli heitä langeta synnistä syndijn/ ettei he tulis wanhurscaudens tygö.
Ps 69:30 Pyhi heitä eläwitten kirjasta/ ettei he kirjoitettais wanhurscasten cansa.
Ps 69:31 Mutta minä olen radollinen ja murhellinen/ Jumala/ sinun apus suojelcon minua.
Ps 69:32 Minä kijtän Jumalan nime weisulla/ ja ylistän sangen händä kijtoxella.
Ps 69:33 Se kelpa parammin HERralle cuin härkä taicka mulli/ jolla owat sarwet ja sorcat.
Ps 69:34 Radolliset näkewät sen ja iloidzewat/ ja jotca Jumalata edziwät/ heidän sydämens pitä elämän.
Ps 69:35 Sillä HERra cuule köyhiä/ ja ei hän fangians cadzo ylön.
Ps 69:36 Kijttäkän händä taiwat/ maa ja meri/ caicki mitä nijsä lijckuwat.
Ps 69:37 Sillä Jumala autta Zioni/ ja rakenda Judan Caupungit/ että siellä asutan ja ne omistetan.
Ps 69:38 Ja hänen palwelians siemen ne peri/ ja jotca hänen nimens racastawat/ asuwat nijsä.

Vers. 7. Minun tyhmydeni ) Ei/ että Christus jongun synnin tehnyt on./ 1. Pet. 2:22. waan että Christus kärsei meidän edestäm/ ja HERra pani caickein synnit hänen päällens. Esa. 53:6.
v. 24. Pöytäns ) se on/ heidän saarnans ja oppins/ jolla he luulewat heitäns rawidzewans.

LXX. Psalmi.

LAT. LXIX. RUcous/ jolla Dawid rucoile että Jumala hucutais jumalisten wiholliset ja wainojat/ v. 2.
että jumaliset sijtä iloidzisit ja ylistäisit Jumalata/ v. 6.
ja nijn pane caiken toiwons ja turwans HERran päälle/ v. 7.

Ps 70:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ muistoxi.
Ps 70:2 RIennä Jumala minua wapahtaman/ kijruta HERra minua auttaman.
Ps 70:3 Häwetkön ja häwäistäkön/ jotca minun sieluani wäijywät.
Ps 70:4 Ajettacon tacaperin ja tulcon häwäistyxi/ jotca minulle paha suowat.
Ps 70:5 Että he jällens häpiään tulisit/ jotca minua pitittäwät.
Ps 70:6 Iloitcan ja riemuitcan sinusa caicki jotca sinua edziwät/ ja jotca sinun autuuttas racastawat/ sanocan aina: Jumala olcon suurest ylistetty.
Ps 70:7 Mutta minä olen radollinen ja köyhä/ riennä Jumala minun tygöni: sillä sinä olet minun auttajan ja pelastajan/ minun Jumalan älä wijwytä.

LXXI. Psalmi.

LAT. LXX. RUcousPsalmi/ josa Christillinen seuracunda hartast rucoile/ että Jumala/ joca händä on armollisest suojellut ja warjellut mailman algusta/ kijnnitäis händä uscoon/ sijtte cuin hän wanhenis/ se on/ tällä wijmeisellä mailman ajalla/ ettei hän painetais wihollisildans alas ja wietelläis/ v. 1.
ilmoitta wiheljäisyttäns ja wihollistens pahuden ja tylyden/ v. 10.
lupa aina kijttä Jumalata hänen hywydens ja jumalisen läsnäolemisens edest caikesa surusa/ v. 14.
ja ei lacata Jumalan hywyteen/ v. 22.

Ps 71:1 SInuun HERra minä uscallan/ älä anna minua ikänäns häwäistä.
Ps 71:2 Wapada minua wanhurscaudellas ja pelasta minua/ callista corwas minun puoleeni ja auta minua.
Ps 71:3 Ole minulle wahwa turwa/ johon minä aina pakenisin/ joca aina autta luwannut olet: sillä sinä olet minun callion ja linnan.
Ps 71:4 Minun Jumalan auta minua jumalattoman kädestä/ wäärän ja ylpiän kädestä.
Ps 71:5 Sillä sinä olet minun turwan HERra HERra/ minun toiwon hamast minun nuorudestani.
Ps 71:6 Sinuun minä olen luottanut hamast äitini cohdusta/ sinä minun wedit ulos äitini cohdusta/ sinusta on aina minun kerscauxen.
Ps 71:7 Minä olen monelle ihmexi tullut/ mutta sinä olet minun wahwa turwan.
Ps 71:8 Täytä minun suun sinun kijtoxestas/ ja sinun cunniastas jocapäiwä.
Ps 71:9 Älä minua heitä pois minun wanhudesani/ älä minua hyljä/ cosca minä heicoxi tulen.
Ps 71:10 Sillä minun wiholliseni puhuwat minua wastan/ ja jotca minun sieluani wäijywät/ he keskenäns neuwo pitäwät.
Ps 71:11 Ja sanowat: Jumala hyljä hänen: ajacat taca ja käsittäkät händä: sillä ei ole wapahtajata.
Ps 71:12 Jumala älä ercane cauwas minusta/ minun Jumalan riennä minua auttaman.
Ps 71:13 Häwetkön ja huckucon jotca minun sieluani wastan owat/ häpiän ja häwäistyxen ala tulcon/ jotca minulle paha suowat.
Ps 71:14 Mutta minä odotan aina/ ja corgotan aina sinun kijtoxes.
Ps 71:15 Minun suun pitä ilmoittaman sinun wanhurscauttas/ jocapäiwä sinun autuuttas/ joita en minä woi caickia luke.
Ps 71:16 Minä waellan HERran HERran wäkewydes/ minä ylistän ainoastans sinun wanhurscauttas.
Ps 71:17 Jumala sinä olet minua nuorudestani opettanut/ sentähden minä julistan sinun ihmeitäs.
Ps 71:18 Ja minun wanhudesani ja harmaxi tulduani älä Jumala minua hyljä/ sijhenasti cuin minä ilmoitan sinun käsiwartes lasten lapsille/ ja sinun wäkewydes caikille tulewaisille.
Ps 71:19 Ja tosin Jumala sinun wanhurscaudes on sangen corkia/ sinä suuria teet/ Jumala cuca on sinun wertaises ?
Ps 71:20 Sillä sinä annat minun nähdä paljo ja suuria ahdistuxia/ ja wirgotat minua jällens/ ja taas sinä haet minua ulos maan sywydestä.
Ps 71:21 Sinä teet minun sangen suurexi/ ja lohdutat minua jällens.
Ps 71:22 Nijn minäkin kijtän sinua Psaltarilla/ sinun wacuuttas/ minun Jumalan: minä weisan kijtost sinulle candeleilla/ sinä pyhä Israelis.
Ps 71:23 Minun huulen ja minun sielun/ jongas lunastit/ iloidzewat ja weisawat kijtost sinulle.
Ps 71:24 Ja minun kielen puhu myös jocapäiwä sinun wanhurscaudestas/ sentähden häwetkän he ja häpiään tulcon/ jotca minulle paha suowat.

LXXII. Psalmi.

LAT. LXXI. ERinomainen ennustus Christuxest ja hänen waldacunnastans/ josta aewa wanhurscaus/ rauha/ riemu ja ilo caickein surullisten sydämes caswa ja saa wallan/ v. 1.
osotta Christuxen waldacunnan/ että se ulottu coco mailmaan/ ja caicki waldacunnat pitä oleman annetut hänen alans/ v. 8.
mutta ei se tapahdu ilman ristitä ja jumalisten wainota/ joiden weri pitä callina pidettämän/ v. 12.
puhu Uden Testamendin Jumalan palweluxest/ joca Cuningalisten/ pacanoitten ja caiken Canssan seas pitä tehtämän/ v. 15.

Ps 72:1 Salomolle. JUmala anna duomios Cuningalle/ ja wanhurscaudes Cuningan pojalle.
Ps 72:2 Että hän weis Canssas wanhurscauteen/ ja auttais sinun radollistas.
Ps 72:3 Wuoret tuocan rauhan Canssalle/ ja cuckulat wanhurscauden.
Ps 72:4 Hänen pitä radollisen Canssan oikeudesa pitämän/ ja köyhiä auttaman/ ja särkemän pilckurit.
Ps 72:5 Sinua peljätän/ nijncauwan cuin Auringo ja Cuu owat/ lapsista nijn lasten lapsijn.
Ps 72:6 Hän astu alas nijncuin sade nijtetylle nijtylle/ nijncuin pisarat jotca maan liottawat.
Ps 72:7 Hänen aicanans wanhurscaus ja suuri rauha cucoista/ sijhenasti ettei Cuuta oleckan.
Ps 72:8 Hän hallidze merestä mereen/ ja wirrasta mailman ärijn.
Ps 72:9 Händä heidän pitä cumartaman jotca corwesa owat/ ja hänen wihollisens pitä tomun nuoleman.
Ps 72:10 Cuningat meren tykö ja luodoist pitä lahjoja candaman/ Cuningat rickast Arabiast ja Sebast pitä annot tuoman.
Ps 72:11 Caicki Cuningat pitä händä cumartaman/ ja caicki pacanat pitä händä palweleman.
Ps 72:12 Sillä hän wapahta huutawaisen köyhän/ ja radollisen/ jolla ei ole auttajata.
Ps 72:13 Hän on armollinen waiwaiselle ja köyhälle/ ja köyhäin sielua hän autta.
Ps 72:14 Hän lunasta heidän sieluns petoxest ja ylöllisest/ ja heidän werens luetan callixi hänen edesäns.
Ps 72:15 Ja hän elä/ ja hänelle annetan culda rickast Arabiasta/ ja händä alati cumarretan/ jocapäiwä kijtetän händä.
Ps 72:16 Maasa ja wuorten cuckuloilla pitä tihkiän tulon oleman/ hänen hedelmäns pitä häälymän nijncuin Libanonin/ ja sen pitä cucoistaman Caupungeisa/ nijncuin ruoho maan päällä.
Ps 72:17 Hänen nimens pysy ijancaickisest/ nijncauwan cuin Auringo on/ ulottu hänen nimens jälkentulewaisille/ ja he tulewat siunatuxi hänen cauttans/ caicki pacanat ylistäwät händä.
Ps 72:18 Kijtetty olcon Jumala/ HERra Israelin Jumala/ joca yxinäns ihmeitä teke.
Ps 72:19 Ja kijtetty olcon hänen cuuluisa nimens ijancaickisest/ ja caicki maa täytettäkön hänen cunniastans/ Amen/ AMEN.

Vers. 6. Nijtetylle nijtylle ) Nijncuin Gideonille tapahtui/ Iud. 6:37.
v. 16. häälymän ) se on/ nijncuin Libanonin wuori on täynäns puita/ ja hääly tuulesta/ nijn täynnä pitä myös Caupungit oleman Ewangeliumin oppia ja saarna.
v. 17. Ulottu ) se on/ hänen nimens pitä saarnattaman ijancaickisest. Dawidin Isain pojan rucousten loppu.

LXXIII. Psalmi.

LAT. LXXII. Täsä Psalmis on opetus ja lohdutus yhteistä pahennusta wastan/ joca jumalisia paljon waiwa ja ahdista täsä mailmasa/ nimittäin/ että jumalattomille ja pahoille caicki menestywät/ waan jumalisille tapahtu sitä wastan/ v. 1.
mutta wijmein leicki käändy : sillä jumalattomat pitä huckuman ja saaman lopun cauhistuxella/ v. 17.
mutta HERra on hywäin lohdutus ja osa/ v. 23.

Ps 73:1 Assaphin Psalmi. TOtta on Jumala Israelille hywä/ nijlle jotca puhtat sydämest owat.
Ps 73:2 Mutta minä olin pian jalgoillani horjunut/ minun askeleni olisit lähes liucastunet.
Ps 73:3 Sillä minä närkästyin öyckäristä/ että minä näin jumalattomat menestywän.
Ps 73:4 Sillä ei he ole misän cuoleman hädäs/ waan he owat wahwana/ ja heidän woimans pysy wahwana.
Ps 73:5 Ei he ole wastoinkäymises nijncuin muut ihmiset/ ja ei waiwata nijncuin muita ihmisiä.
Ps 73:6 Sentähden on heidän ylpeydens callis/ ja heidän wäkiwaldans täyty hywäxi työxi cudzutta.
Ps 73:7 He paisuwat caswoilda nijncuin lihawa wadza/ he tekewät mitä ainoastans heille kelpa.
Ps 73:8 Caickia he cadzowat ylön/ ja sijtte pahasti puhuwat/ ja puhuwat ja laittawat ylpiäst.
Ps 73:9 Mitä he puhuwat sen täyty olla taiwasta puhuttu/ mitä he sanowat/ sen täyty maan päällä kelwata.
Ps 73:10 Sentähden noudatta heitä yhteinen Canssa/ ja coconduwat heidän tygöns nijncuin wedet.
Ps 73:11 Ja sanowat: mitä Jumalan pidäis heitä kysymän ? mitä pidäis corkeimman heistä lucua pitämän ?
Ps 73:12 Cadzo/ ne owat jumalattomat/ he owat onnelliset mailmasa/ ja ricastuwat.
Ps 73:13 Pidäiskö sijs sen turhan oleman/ että minun sydämen nuhdetoinna elä/ ja minä pesen wiattomudes minun käteni ?
Ps 73:14 Ja ruoskitan jocapäiwä/ ja minun rangaistuxen on joca amulla käsis ?
Ps 73:15 Minä olisin lähes nijn sanonut cuin hekin/ mutta cadzo/ nijn minä olisin duominnut caicki sinun lapses/ jotca ikänäns ollet owat.
Ps 73:16 Minä ajattelin sitä tutkia/ mutta se oli minulle ylön rascas.
Ps 73:17 Sijhenasti cuin minä menin Jumalan Pyhään/ ja astaitzisin heidän loppuns.
Ps 73:18 Mutta sinä asetit heitä liuckalle/ ja syöxit heitä pohjaan.
Ps 73:19 Cuinga he nijn pian huckuwat/ he huckuwat ja saawat cauhian lopun.
Ps 73:20 Nijncuin uni cosca jocu herä/ nijnpäs HERra teet heidän cuwans Caupungis ylöncadzotuxi.
Ps 73:21 Waan se carwastele minun sydämesäni/ ja se pistä minun munascuitani.
Ps 73:22 Että minun pitä tyhmän oleman/ ja ei mitän tietämän/ ja minun täyty olla nijncuin naudan sinun edesäs.
Ps 73:23 Cuitengin minä pysyn alati sinun tykönäs: sillä sinä pidät minun oikiasta kädestäni.
Ps 73:24 Sinä talutat minua neuwollas/ ja corjat minua wijmein cunnialla.
Ps 73:25 Cuin sinä ainoastans minulla olisit/ nijn en minä ensingän sijtte taiwasta eli maasta tottelis.
Ps 73:26 Waicka wielä minun ruumin ja sielun waipuis/ nijn sinä Jumala cuitengin olet aina minun sydämeni uscallus/ ja minun osan.
Ps 73:27 Sillä cadzo/ jotca sinusta heitäns erittäwät/ ne huckuwat/ sinä cadotat caicki/ jotca sinua wastan huorin tekewät.
Ps 73:28 Mutta se on minun ilon/ että minä idzeni Jumalaan pidän/ ja panen minun toiwoni HERran HERran päälle/ mainidzeman cuinga sinä sen teet.

Vers. 1. Puhtat sydämest ) Joca turwa Jumalan puhtaseen ja selkiän sanaan.
v. 7. Paisuwat ) se on/ he owat lihawat/ se on/ äwerjät/ woimalliset ja suuresa cunniasa.
v. 17. Pyhään ) se on/ josa Jumalan sana cuullan/ ja sencaltaisia asioita opetetan.

LXXIV. Psalmi.

LAT. LXXIII. RUcous/ josa Jumalan seuracunda ennustain hartast rucoile/ ettei Jumala salleis händä nijn surkiast häwitettä/ v. 1.
walitta hätäns/ wiheljäisyttäns ja wihollistens suurta julmutta/ v. 3.
muistutta HERralle hänen suuret ihmens ja lijttons/ cuin hän muinen Canssallens ja heidän Isillens tehnyt oli/ v. 12.
ja rucoile ettei hän hyljätäis/ waan autetaisin/ v. 22.

Ps 74:1 Assaphin opetus. JUmala mixis meitä nijn ratki poissyöxät ? ja olet nijn hirmuisesta wihainen sinun laituimes lambaille.
Ps 74:2 Muista seuracundas/ jongas wanhast omistit/ ja sinulles perimisexi lunastanut olet/ Zionin wuorta/ josas asut.
Ps 74:3 Talla heitä jalgoillas/ ja sysä juuri pohjaan/ wihollinen on raiscannut caicki Pyhäs.
Ps 74:4 Sinun wihollises kiljuwat sinun huoneisas/ ja asettawat epäjumalans nijhin.
Ps 74:5 Kirwet näkywät wälckywän ylhällä/ nijncuin medzäs hacataisin.
Ps 74:6 Ja hackawat ricki caicki hänen snickarin caunistuxens/ sekä keihäillä että kirweillä.
Ps 74:7 He polttawat sinun Pyhäs/ ja rijwawat sinun nimes asuinsian pohjan asti.
Ps 74:8 He puhuwat sydämisäns: radelcam heitä ynnä/ he polttawat caicki Jumalan huonet maalla.
Ps 74:9 Em me näe meidän ihmeitäm/ eikä sillen yxikän Propheta saarna/ ei kengän opettaja meitä opeta.
Ps 74:10 Jumala/ cuinga cauwan wihollinen häwäise/ ja wainollinen sinun nimes ratki nijn pilcka ?
Ps 74:11 Mixis käännät pois sinun kätes ? ja oikian kätes nijn ratki sinun powestas ?
Ps 74:12 Mutta Jumala on wanhasta minun Cuningan/ joca awut caicki matcan saatta maan päällä.
Ps 74:13 Sinä hajotat meren woimallas/ ja sinä murennat Drakein päät wesisä.
Ps 74:14 Sinä musersit walascalain päät/ ja annat ne Canssalle ruaxi medzän corwesa.
Ps 74:15 Sinä cuohutat lähtet ja wirrat/ sinä cuiwat wäkewät cosket.
Ps 74:16 Päiwä ja yö owat sinun/ sinä rakennat Auringon ja tähdet määrätyn juoxuns pitämän.
Ps 74:17 Sinä sowitit jocaidzen maan rajat/ sinä teet suwen ja talwen.
Ps 74:18 Nijn muista sijs että wihollinen häwäise HERra/ ja hullu Canssa laittawat sinun nimes.
Ps 74:19 Älä sijs anna pedolle mettises sielua/ ja älä nijn ratki unohda sinun köyhiä eläimitäs.
Ps 74:20 Muista lijtto: sillä maa on jocapaicas surkiast häwitetty/ ja huonet owat täynnä wääryttä.
Ps 74:21 Älä anna huonon mennä pois häpiällä: sillä köyhät ja radolliset kijttäwät sinun nimes.
Ps 74:22 Nouse Jumala ja aja asias/ muista nijtä häwäistyxiä/ jotca sinulle jocapäiwä hulluilda tapahtuwat.
Ps 74:23 Älä unohda wihollistes parcuja/ sinun wainollistes meteli tule aina suuremmaxi.

Vers. 4. Huoneisas ) se on/ heidän Schouluisans ja cocouxisans/ joisa Jumalan sana opetettin. ( epäjumalans ) nijncuin Chalderit teit ja sijtte Antiochus.
v. 11. Powestas ) se on/ templist/ johon Jumala cocois/ ja siellä opetti hänen Canssans/ nijncuin äiti canda lastans ja imettä händä.
v. 13. Drakein ) se on/ tyrannit/ nijncuin Pharao/ ja hänen Ruhtinans : ja myös walascalat.
v. 15. Cuohutat ) se on/ Jumala rakenda maat ja Caupungit/ hän ne myös cukista jällens.

LXXV. Psalmi.

LAT. LXXIV. ON kijtos/ josa Dawid Christuxen ja hänen seuracundans puolesta kijttä Jumalata/ joca aina warjele hänen Christicundans/ v. 2.
mutta öyckärit/ jotca ei luule olewan waara/ cukista hän woimallisest/ ja juotta heitä wihans calkista/ v. 5.
sillä hän on woimallinen costaman jumalattomille/ ja corgottaman hywiä.

Ps 75:1 Assaphin Psalmi ja weisu/ ettei hän huckunut/ edelläweisattapa.
Ps 75:2 ME kijtäm sinua Jumala/ me kijtäm sinua ja ilmoitam sinun ihmeitäs/ että sinun nimes on nijn läsnä.
Ps 75:3 Sillä ajallans minä oikein duomidzen.
Ps 75:4 Maa wapise ja caicki jotca sen päällä asuwat/ mutta minä wahwistan lujast hänen padzans. Sela.
Ps 75:5 Minä sanoin Öyckäreille: älkät nijn kerscatco/ ja jumalattomille: älkät wallan päälle haastaco.
Ps 75:6 Älkät nijn paljo haastaco teidän waldan päälle/ älkät puhuco nijn niscurist.
Ps 75:7 Nijncuin ei mitän hätä olis/ eikä idästä eli lännestä/ taicka wuorista jotca corwesa owat.
Ps 75:8 Sillä Jumala on Duomari/ joca tämän alenda ja toisen ylendä.
Ps 75:9 Sillä HERran kädes on malja täynäns/ wäkewällä wijnalla täytetty/ ja sijtä hän pane sisälle/ waan caickein jumalattomain täyty juoda/ ja rahgangin ryypätä ulos.
Ps 75:10 Mutta minä ilmoitan ijancaickisest/ ja weisan kijtost Jacobin Jumalalle.
Ps 75:11 Ja minä tahdon särkiä caiken jumalattomain wallan/ että wanhurscasten walda corgotettaisin.

Vers. 2. läsnä ) Joca meitä pian ja lohdullisest autta ja warjele.
v. 4. Padzans ) Hywät hämmästywät Jumalata/ mutta hän wahwista cuitengin heitä/ jumalattomat pysywät ylpeydesäns ja huckuwat.

LXXVI. Psalmi.

LAT. LXXV. KIitos Jumalalle/ joca Jerusalemin on walinnut asumasiaxens/ v. 2.
ja on hänen Canssans/ oikias Jumalan palweluxes/ caikesa waarasa/ tähän asti woimallisest suojellut/ v. 4.
osotta Jumalan käsittämättömän caickiwaldiaisuden ja woiton wihollisia wastan/ v. 8.
ja neuwo Canssa pysymän sen Jumalan tykönä/ joca woimallisille on hirmullinen/ v. 12.

Ps 76:1 Assaphin Psalmi ja weisu candeleilla/ edelläweisattapa.
Ps 76:2 JUmala on tuttu Judaas/ Israelis on hänen nimens suuri.
Ps 76:3 Salemis on hänen majans/ ja Zionis hänen asumisens.
Ps 76:4 Siellä hän särke joudzen nuolet/ kilwet/ miecan ja sodan. Sela.
Ps 76:5 Sinä olet kirckambi ja wäkewämbi/ cuin ryöstöwuoret.
Ps 76:6 Coriat pitä ryöstettämän ja nuckuman/ ja caicki sotamiehet täyty käsistäns herwottomaxi tulla.
Ps 76:7 Sinun rangaistuxestas Jacobin Jumala/ uneen wajo orhi ja ratas.
Ps 76:8 Sinä olet hirmullinen/ cuca woi seiso sinun edesäs/ coscas wihastut ?
Ps 76:9 Coscas duomion annat cuulua taiwast/ nijn maa wapise ja waickene.
Ps 76:10 Cosca Jumala nouse duomidzeman/ että hän auttais caickia radollisia maan päällä. Sela.
Ps 76:11 Cosca ihmiset kiucuidzewat sinua wastan/ nijn sinä woitat cunnian/ ja cuin he wielä enä kiucuidzewat/ nijn sinä myös wielä olet.
Ps 76:12 Luwatcat ja andacat teidän HERrallen Jumalalle caicki jotca hänen ymbärilläns oletta/ wiekät lahjoja hirmulliselle.
Ps 76:13 Joca päämiehildä otta rohkeuden/ ja on hirmullinen maan Cuningaille.

Vers. 5. Ryöstöwuoret ) Owat suuret Cuningasten waldacunnat ja Ruhtinasten läänit/ nijncuin Assur/ Babel ja Egypti/ jotca otit wäkiwallalla maacunnat alans/ ja sillä tawalla idzellens ryöstit.
v. 11. Kiucuidzewat ) se on/ ihmiset pahenduwat sinun rangaistuxestas.
v. 12. Luwatcat ) Että hän on teidän Jumalan/ nijncuin ensimäinen käsky opetta/ sentähden älkät luwatco pyhille ja muille.

LXXVII. Psalmi.

LAT. LXXVI. DAwid opetta muita hänen tawallans tuscas ja ahdistuxes edzimän Jumalalda apua ja turwa/ v. 2.
lohdutta idzens hänen suures kiusauxesans/ nijllä ihmeillä cuin Jumala hänen seuracundans hywäxi muinen teki/ v. 7.
ja sijtä sulke Jumalan wielä tänäpän auttawan nijtä/ jotca händä rucoilewat.

Ps 77:1 Assaphin Psalmi Jeduthunin edestä/ edelläweisattapa.
Ps 77:2 MInä huudan änelläni Jumalata/ Jumalata minä huudan/ ja hän cuuldele minua.
Ps 77:3 Minun hätä ajallani edzin minä HERra/ minun käten on yöllä ojettu/ ja ei lacka: sillä ei minun sielun salli händäns lohdutetta.
Ps 77:4 Cuin minä murheisani olen/ nijn minä ajattelen Jumalan päälle/ cuin minun sydämen on ahdistuxes/ nijn minä puhun. Sela.
Ps 77:5 Sinä pidät minun silmäni että he walwowat/ minä olen nijn woimatoin/ etten minä woi puhua.
Ps 77:6 Minä ajattelen wanhoja aicoja/ endisitä wuosia.
Ps 77:7 Minä ajattelen yöllä minun candelettani/ ja puhun minun sydämelleni/ ja minun hengen tutki.
Ps 77:8 Heittänekö Jumala pois ijancaickisest/ ja ei yhtän armo sillen osottane ?
Ps 77:9 Puuttuneco hänen laupiudens: ja olleco lupauxella jo loppu ?
Ps 77:10 Ongo Jumala unhottanut olla armollinen ? ja sulkenut hänen laupiudens wihans tähden ? Sela.
Ps 77:11 Minä sanoin: se minua waiwa/ waan ylimmäisen oikia käsi woi caicki muutta.
Ps 77:12 Sentähden minä muistan HERran töitä/ ja minä ajattelen sinun endisiä ihmeitäs.
Ps 77:13 Ja puhun caikista sinun töistäs/ ja sanon sinun tegoistas.
Ps 77:14 Jumala sinun ties on pyhä/ cusa on nijn wäkewätä Jumalata cuin sinä olet ?
Ps 77:15 Sinä olet se Jumala joca ihmeitä teke/ sinä osotit woimas Canssain seas.
Ps 77:16 Sinä lunastit Canssas woimallisest/ Jacobin ja Josephin lapset. Sela.
Ps 77:17 Wedet näit sinun Jumala/ wedet näit sinun ja wapisit/ ja sywydet pauhaisit.
Ps 77:18 Paxut pilwet caasit wettä/ pilwet jylisit ja nuolet lensit secaan.
Ps 77:19 Se jylisi taiwasa/ ja sinun leimauxes wälkyi maan pijrin päälle/ maa lijckui ja wärisi sijtä.
Ps 77:20 Sinun ties oli meresä/ ja sinun polcus olit suurisa wesisä/ ja ei sinun jälkiäs kengän huomainnut.
Ps 77:21 Sinä weit Canssas nijncuin lammaslauman/ Mosexen ja Aaronin cautta.

Vers. 11. Caicki ) Waicka minä cuoleman asti murhetisin sitä/ en minä taida cuitengan sitä muutta.
v. 14. Pyhä ) Hän on salattu/ nijncuin/ cosca Jumala anda hengen cuolemas/ ja on läsnä cosca hän caucana on/ jota järki ei käsitä/ se on caicki pyhä ja salattu.

LXXVIII. Psalmi.

LAT. LXXVII. DAwid ylistä Jumalan erinomaista hywyttä Abrahami ja hänen sikiöitäns cohtan/ jonga hän caikista muista Canssoista omaxens on walinnut v. 2.
walitta heidän epäuscoans/ kijttämättömyttäns ja cowacorwaisuttans/ jotca ei ihmeillä eli hywillä töillä/ eikä rangaistuxilla/ ( jotca caicki täsä luetellan ) idzens käändänet sydämest uscoman Jumalan päälle/ v. 10.
ylistä Jumalan hywyttä/ joca wihasans on ajatellut laupiuttans ja lupaustans/ v. 38.

Ps 78:1 Assaphin opetus. CUule minun Canssan minun Lakin/ callistacat teidän corwan minun suuni sanoin.
Ps 78:2 Minä awan suuni sananlascuun/ ja wanhat tapauxet mainidzen.
Ps 78:3 Jotca me cuullet olemma ja tiedämme/ ja meidän Isäm meille jutellet owat.
Ps 78:4 Etten me sitä salais heidän lapsildans/ jotca tulewat/ julistain HERran kijtoxita/ ja hänen woimans ja ihmeitäns/ jotca hän on tehnyt.
Ps 78:5 HÄn sääsi todistuxen Jacobis/ ja andoi Lain Israelis/ jonga hän käski meidän Isäm opetta heidän lapsillens.
Ps 78:6 Että wastatulewaiset oppisit/ ja lapset/ jotca wielä syndywät.
Ps 78:7 Cuin he caswawat/ että hekin myös ilmoitaisit lapsillens.
Ps 78:8 Että he panisit toiwons Jumalaan/ ja ei unhodais Jumalan tecoja/ ja pidäisit hänen käskyns.
Ps 78:9 Ja ei tulis nijncuin heidän Isäns/ huikendelewa ja cangia sucu/ joca ei wahwistanut sydändäns/ ja heidän hengens ei rippunut uscollisest Jumalasa.
Ps 78:10 Nijncuin Ephraimin lapset/ harniscoitut/ joudzimiehet pakenit sodan ajalla.
Ps 78:11 Ei he pitänet Jumalan lijtto/ ja ei waeldanet hänen Laisans.
Ps 78:12 Ja he unhotit hänen tecons ja ihmens/ jotca hän heille osottanut oli.
Ps 78:13 HEidän Isäins eteen teki hän ihmeitä Egyptin maasa/ Zoan kedolla.
Ps 78:14 Hän halcais meren/ ja wei heitä sen läpidze/ ja asetti weden/ nijncuin muurin.
Ps 78:15 Ja hän talutti heitä ylipäiwä pilwellä/ ja yliyötä walkialla tulella.
Ps 78:16 Hän halcais calliot corwesa/ ja juotti heitä wedellä yldäkyllä.
Ps 78:17 Ja hän laski ojat wuotaman calliosta/ nijn että he sijtä wuodit cuin wirrat.
Ps 78:18 Ja wielä he sijttengin syndiä teit händä wastan/ ja wihoitit corkeimman corwesa.
Ps 78:9 He kiusaisit Jumalata sydämisäns/ anoden ruoca heidän sielullens.
Ps 78:20 He puhuit Jumalata wastan/ ja sanoit: woineco Jumala walmista pöydän corwesa ?
Ps 78:21 Cadzo/ kyllä tosin hän callioon löi/ ja wedet wuosit ja ojat juoxit.
Ps 78:22 Mutta cuinga hän woi myös leipä anda/ eli Canssallens liha saatta ?
Ps 78:23 Cuin HERra sen cuuli/ wihastui hän/ ja tuli sytytettin Jacobis/ ja julmuus tuli Israelin päälle.
Ps 78:24 Ettei he usconet Jumalan päälle/ ja ei uscaldanet hänen apuuns. Ja hän käski pilwille ylhäldä/ ja awais taiwan owet.
Ps 78:25 Ja andoi sata heille Manna syödäxens/ ja andoi heille taiwan leipä.
Ps 78:26 He söit Engelitten leipä/ hän lähetti heille kyllä ruoca rawinnoxi.
Ps 78:27 Hän andoi itätuulen puhalda taiwan alla/ ja hänen wäkewydelläns kehoitti etelätuulen.
Ps 78:28 Ja andoi sata nijncuin tomua/ liha heille/ ja linduja nijncuin sanda meresä.
Ps 78:29 Ja sallei langeta keskelle heidän leiriäns/ jocapaicas cuin he asuit.
Ps 78:30 Nijn he söit ja rawittin/ ja sait heidän himons.
Ps 78:31 Cuin ei he wielä lacannet himoidzemast/ ja he wielä sijtte söit.
Ps 78:32 Tuli Jumalan wiha heidän päällens/ ja tappoi jaloimmat heidän seastans/ ja parahimmat Israelis hän maahan löi.
Ps 78:33 Mutta wielä sijttekin caikisa näisä he syndiä teit/ ja ei usconet hänen ihmeitäns.
Ps 78:34 Sentähden andoi hän heidän cuolla/ nijn ettei he mitän saanet/ ja täytyi heidän elinaicans rangaistuna olla.
Ps 78:35 Cuin hän heitä tappoi/ edzit he händä/ ja he palaisit/ ja tulit warhain Jumalan tygö.
Ps 78:36 Ja muistelit että Jumala on heidän turwans/ ja Jumala se corkein heidän lunastajans.
Ps 78:37 Ja he petit hänen heidän suullans/ ja walehtelit hänelle kielilläns. Mutta heidän sydämens ei ollut wahwa hänen puoleens/ ja ei pitänet uscollisest hänen lijttoans.
Ps 78:38 MUtta hän oli armollinen/ ja andoi pahat tegot andexi/ ja ei hucuttanut heitä/ ja hän käänsi pois usein wihans/ ettei hän laskenut caickia wihaans menemän.
Ps 78:39 Sillä hän muisti heidän lihaxi/ tuulexi/ joca mene pois ja ei palaja.
Ps 78:40 He wihoitit hänen sangen usein corwesa/ ja kehoitit hänen aukiasa maasa.
Ps 78:41 Ja he kiusaisit taas Jumalata jocapaicas/ ja härsyttelit sitä pyhä Israelis.
Ps 78:42 Ei he muistanet hänen kättäns/ sinä päiwänä jona hän lunasti heitä wihollisista.
Ps 78:43 Nijncuin hän oli ihmens Egyptis tehnyt/ ja hänen merckins Zoan maasa.
Ps 78:44 Cosca hän heidän wetens werexi muutti/ ettei he ojistans tainnet juoda.
Ps 78:45 Cosca hän turilat heidän secaans lähetti/ jotca heitä söit/ ja sammacot cuin heitä hucutit.
Ps 78:46 Ja andoi heidän tulons ruohomadoille/ ja heidän kylwöns etanoille.
Ps 78:47 Cosca hän rakehilla heidän wijnapuuns löi/ ja heidän medzäficunans jääteellä.
Ps 78:48 Cosca hän löi heidän carjans rakehilla/ ja heidän laumans pitkäisen tulella.
Ps 78:49 Cosca hän hirmuises wihasans lähetti heidän secaans pahat engelit/ ja andoi heitä raadella/ cadotta ja wahingoitta.
Ps 78:50 Hän päästi wihans heidän secaans/ ja ei säästänyt heidän sielujans cuolemasta/ ja heidän eläimens rutolla cuoletti.
Ps 78:51 Cosca hän caicki esicoiset löi Egyptisä/ ensimäiset perilliset Chamin majoisa.
Ps 78:52 JA laski hänen Canssans nijncuin lambat/ ja wei heidän nijncuin lauman corwesa.
Ps 78:53 Ja saatti heitä irstasta/ ettei he peljännet/ waan heidän wihollisens peitti meri.
Ps 78:54 Ja hän wei heitä Pyhäns rajoijn/ tämän mäen tygö/ jonga hänen oikia kätens saanut oli.
Ps 78:55 Ja hän ajoi pois heidän edestäns pacanat/ ja jacoi heille perimisen arwalla/ ja nijden majoisa andoi hän Israelin sucucunnat asua.
Ps 78:56 Mutta he kiusaisit ja wihoitit Jumalan sen corkeimman/ ja ei pitänet hänen todistuxians.
Ps 78:57 Waan he palaisit tacaperin ja cadzoit ylön nijncuin myös heidän Isäns/ ja ei pitänet/ nijncuin hellinnyt joudzi.
Ps 78:58 Ja he wihoitit hänen medzistöilläns/ ja härsyttelit händä epäjumalillans.
Ps 78:59 Ja cuin Jumala sen cuuli/ nijn hän närkästyi/ ja hyljäis cowin Israelin.
Ps 78:60 Nijn että hän luowui asuinsiastans Silos/ sijtä majasta josa hän ihmisten seas asui.
Ps 78:61 Ja andoi heidän waimons fangiuxeen/ ja heidän cauniudens wihollisten käsijn.
Ps 78:62 Ja hän hyljäis Canssans miecan ala/ ja närkästyi hänen perimistäns wastan.
Ps 78:63 Heidän miehucaisens culutti tuli/ ja heidän neidzens täydyi huolemata jäädä.
Ps 78:64 Heidän Pappins langeisit miecalla/ ja ei ollutcan leske/ joca heitä itki.
Ps 78:65 Ja HERra heräis nijncuin jocu macawainen/ nijncuin jocu wäkewä rämäjä wijnan juopumisest.
Ps 78:66 Ja löi wihollistans peräwierijn/ ja pani ijancaickisen häpiän heidän päällens.
Ps 78:67 Ja heitti Josephin majan pois/ ja ei walinnut Ephraimin sucucunda.
Ps 78:68 Waan hän walidzi Judan sucucunnan/ Zionin wuoren/ jota hän racasti.
Ps 78:69 Ja rakensi Pyhäns corkeuxeen/ nijncuin ijancaickisest pysywäisen maan.
Ps 78:70 Ja walidzi palwelians Dawidin/ ja otti hänen lammashuonesta.
Ps 78:71 Imettäwistä lambaista haki hän hänen/ että hän hänen Canssans Jacobin caidzis/ ja Israelin hänen perimisens.
Ps 78:72 Ja hän caidzi heitä caikella sydämens wacuudella/ ja hallidzi heitä caikella ahkerudella.

Vers. 9. Ennen Cuningasten aica oli hallituswirca enimmäst Ephraimin sucucunnas/ he cannoit harniscata ja jousta/ mutta he tulit ylpiäxi ja ei luottanet Jumalaan/ sentähden se heildä otettin pois/ Silo cukistettin ja hallituswirca asetettin Judas.
v. 10. Sodan ajalla ) cudzutan tusca/ waara ja hätä.
v. 34. Saanet ) Ettei he saanet luwattua maata/ ja olit huckan lähtenet Egyptist.
v. 40. Kehoitit ) He panit Jumalan eteen muodon ja määrän/ cosca ja cuinga hän heitä läsnäollen ja näkywäisellä muodolla auttaman piti/ ja ei usconet eli toiwonet tulewaista : toisinans he tahdoit liha/ toisinans wettä ja toisinans leipä/ ja nijn he neuwoit ja opetit Jumalata/ cuinga hänen tekemän piti/ se on kiusata Jumalata.
v. 45. Turilat ) Owat puolittain matelewaiset ja maalliset piscuiset eläimet nijncuin hijret/ Rotat/ Myrät/ Sisaliscot/ Muuraaiset/ ja muut pahat ja häijyt madot. Puolittain lendäwäiset/ nijncuin Parmat/ Wapsaiset/ Sääsket/ hyttyiset/ Kimalaiset/ Castiset ja caickinais Kärwäiset/ Puolittain molemmista/ cuin owat : Hämmähäkit/ Lutet/ Täit/ Coit/ ja muut wahingoliset Turilat.

LXXIX. Psalmi.

LAT. LXXVIII. ON RucousPsalmi/ josa Jumalan seuracunda/ tyranneilda ja wainollisildans sorttu/ ja nijncuin Jumalalda hyljätty/ walitta wiheljäisyttäns/ ja rucoile hartast/ että Jumala händä suojelis/ ja hänen wihollisens peräti hucutais/ v. 1.
lupa tämän hywän tegon edest olla kijtollinen/ ja ylistä hänen hywä tecoans/ v. 11.

Ps 79:1 Assaphin Psalmi. HERra/ pacanat owat pericundaas carannet/ he owat saastuttanet sinun pyhän Templis/ ja Jerusalemista kiwiraunion tehnet.
Ps 79:2 He annoit palwelias ruumit linnuille taiwan alla ruaxi/ ja sinun pyhäis lihat maan pedoille.
Ps 79:3 He wuodatit heidän werens nijncuin weden Jerusalemin ymbärille/ ja ei kengän haudannut.
Ps 79:4 Me olemma meidän läsnä asuwaisillem nauroxi tullet/ häwäistyxexi ja pilcaxi nijlle jotca meidän ymbärilläm owat.
Ps 79:5 HERra cuinga cauwan sinä nijn wihainen olet ? ja annat sinun kijwauxes nijncuin tulen pala ?
Ps 79:6 Wuodata hirmuisudes pacanain päälle/ jotca ei sinua tunne/ ja nijden waldacundain päälle/ jota ei sinun nimes rucoile.
Ps 79:7 Sillä he owat Jacobin syönet/ ja hänen huonens häwittänet.
Ps 79:8 Älä muistele meidän endisiä pahoja tecojam/ armada pian meidän päällem: sillä me olemma sangen köyhäxi tullet.
Ps 79:9 Auta sinä meitä Jumala meidän auttajam/ sinun nimes cunnian tähden/ pelasta meitä/ ja anna meillen synnit andexi sinun nimes tähden.
Ps 79:10 Mixis sallit pacanain sanoa: cusa on nyt heidän Jumalans ? ilmoitettacan pacanain seas/ meidän silmäim edes sinun palweljas weren costo/ joca wuodatettu on.
Ps 79:11 Anna etees tulla fangein huocauxet/ sinun suuren käsiwartes cautta/ corja cuoleman lapset.
Ps 79:12 Ja costa meidän läsnä asuwaisillem seidzemen kerroin heidän pilckans heidän helmaans/ jolla he sinua HERra pilcannet owat.
Ps 79:13 Mutta me sinun Canssas/ ja sinun wehmas lauma kijtäm sinua ijancaickisest/ ja julistam sinun kijtostas loppumata.

Vers. 1. Tämä Psalmi sopi 74. Psalmin cansa/ nimittäin/ että Jumala warjelis Jerusalemin ja hänen Canssans ymbäriasuwaisist wihollisist.
v. 11. Cuoleman lapset ) Joita jocapäiwä tahdotan tappa ja häwittä.

LXXX. Psalmi.

LAT. LXXIX. RUcousPsalmi/ joca nijn ymmärretän cuin endinengin/ nimittäin/ että Jumalan seuracunda waikeroidze suurta ahdistustans ja hätäns/ v. 2.
luettele Jumalan laupiutta ja hywiä tecoja cohtans/ caunilla wertauxella wijnapuusta ja wijnamäestä/ v. 8.
ano Jumalalda apua hartalla rucouxella/ ja lupa kijttä händä/ v. 15.

Ps 80:1 Assaphin Psalmi cullaisesta cuckaisesta/ edelläweisattapa.
Ps 80:2 CUules Israelin paimen/ joca saatat Josephin nijncuin lambat/ ilmoita sinus joca istut Cherubimin päällä.
Ps 80:3 Herätä sinun waldas/ sinä cuin Ephraimin/ BenJaminin ja Manassen edes olet/ ja tule meidän auxem.
Ps 80:4 Jumala lohduta meitä/ ja anna sinun caswos paista/ nijn me tulemma autetuxi.
Ps 80:5 HERra Jumala Zebaoth/ cuinga cauwans wihastut Canssas rucouxijn ?
Ps 80:6 Sinä ruokit heitä kyynelitten leiwällä/ ja juotat heitä suurella mitalla täynäns kyynelitä.
Ps 80:7 Sinä annat caickein meidän läsnäasuwaistem meitä kiroilla/ ja meidän wihollistem meitä pilcata.
Ps 80:8 Jumala Zebaoth lohduta meitä/ ja walista sinun caswos/ nijn me autetuxi tulemma.
Ps 80:9 Sinä toit Wijnapuun Egyptistä/ ja olet pacanat carcottanut/ ja sen istuttanut.
Ps 80:10 Sinä percaisit tien hänen eteens/ ja annoit hänen hywästi juurtua/ nijn että se täytti maan.
Ps 80:11 Mäet owat sen warjolla peitetyt/ ja hänen oxillans Jumalan Cedripuut.
Ps 80:12 Sinä lewitit hänen wesans haman meren asti/ ja hänen haarans haman wirran tygö.
Ps 80:13 Mixis sijs särjit hänen aitans/ että sitä caicki ohidzekäywät repiwät.
Ps 80:14 Medzäsica on sen caiwanut ylös/ ja pedot owat turmellet.
Ps 80:15 Jumala Zebaoth käännä sijs sinuas/ cadzo alas taiwast ja näe/ ja edzi sitä wijnapuuta.
Ps 80:16 Ja pidä se kijndiänä/ jonga sinun oikia kätes on istutanut/ ja jongas sinulles lujasti walinnut olet.
Ps 80:17 Cadzo sijhen ja nuhtele/ että polttamisest ja repimisest loppu tulis.
Ps 80:18 Sinun kätes warjelcon sen sinun oikian kätes Canssan/ ja ihmiset jotcas sinulles lujasti walinnut olet.
Ps 80:19 Nijn en me sinusta luowu/ suo meidän elä/ nijn me sinun nimes rucoilem.
Ps 80:20 HERra Jumala Zebaoth lohduta meitä/ ja anna caswos paista/ nijn me autetuxi tulemma.

Vers. 1. Cuckaisest ) Cuckainen on callis nijncuin ruusu/ ja nijn cudzutan Israelin Cuningan waldacunda.
v. 3. Ephraimin ) se on/ armon istuimella/ jonga tacana nämät Israelin sucucunnat olit/ Num. 2:18.
v. 11. Cedripuut ) Waldacunda lewitetty Libanonin asti.
v. 12. Wirran ) se on/ Phratin wirtan asti.

LXXXI. Psalmi .

LAT. LXXX. TÄmä Psalmi näky kirjoitetuxi weisatta Lehtimajan juhlana/ ja neuwo Judan Canssa sitä juhla pitämän Jumalan pelgosa/ v. 2.
luettele/ cuinga Jumala idze heille muistutta hywät tecons ja wanhan lijttons/ v. 8.
walitta Judalaisten kijttämättömyttä ja cowacorwaisutta/ ja millä rangaistuxella hän heitä on edziwä/ v. 12.
mutta hän rangaise heitä ylönmielen/ ja sois paljo ennen heille hywä/ jos he hänelle olisit cuuliaiset/ v. 14.

Ps 81:1 Githithin päälle edelläweisattapa/ Assaphin.
Ps 81:2 WEisatcat iloisest Jumalalle/ joca on meidän wäkewydem/ ihastucat Jacobin Jumalalle.
Ps 81:3 Ottacat Psalmit ja tuocat trumbut/ iloiset candelet ja Psaltari.
Ps 81:4 Soittacat Basunilla udesa Cuusa/ meidän lehtimajam juhlapäiwänä.
Ps 81:5 Sillä se on tapa Israelis/ ja Jacobin Jumalan oikeus.
Ps 81:6 Sen hän pani Josephis todistuxexi/ cosca he Egyptin maalda läxit/ ja oudon kielen cuullet olit.
Ps 81:7 Ja hän oli heidän olcans cuormasta wapahtanut/ ja heidän kätens pääsit tijliä tekemäst
Ps 81:8 Cosca sinä tuscasas minua rucoilit/ nijn minä autin sinua/ ja cuuldelin sinua/ cosca tuulispää tuli sinun päälles/ ja coettelin sinua rijtaweden tykönä. Sela.
Ps 81:9 Cuule minun Canssan/ minä todistan sinun seasas/ Israel/ sinun pitä minua cuuleman.
Ps 81:10 Ettei sinun seasas muucalainen Jumala olis/ ja ettes wierasta Jumalata cumarrais.
Ps 81:11 Minä olen sinun HERras Jumalas/ joca sinun wein ulos Egyptin maalda/ lewitä suus nijn minä sen täytän.
Ps 81:12 Mutta minun Canssan ei cuullut minun ändäni/ ja Israel ei totellut minua.
Ps 81:13 Nijn minä laskin heitä heidän sydämens pahuteen/ waeldaman neuwons jälken.
Ps 81:14 Jos minun Canssan cuulis minua/ ja Israel minun teisäni käwis.
Ps 81:15 Nijn minä pian heidän wihollisens painaisin/ ja minun käteni käändäisin heidän wihollistens päälle.
Ps 81:16 Ja jotca HERra wihawat/ huckan he pyrkiwät händä wastan/ mutta heidän aicans olis ijancaickisest pysywä.
Ps 81:17 Ja minä ruockisin heitä parhailla nisuilla/ ja rawidzisin heitä hunajalla calliosta.

LXXXII. Psalmi .

LAT. LXXXI. JAlo opetus mailmalisille haldioille/ että he heidän woimans ja hallituxens Christillisest käyttäisit: sillä Jumala on corkein Duomari/ jolle caicki käskyläiset pitä tilin tekemän/ v. 2.
walitetan myös heidän wääryttäns/ ja muistutetan heille heidän wircans/ v. 6.
että he owat suuresa wallasa/ nijn heidän pahan tecons tähden pitä heidän hirmuisest rangaistaman/ v. 7.
rucoile Jumalata duomidzeman Canssans/ v. 9.

Ps 82:1 Assaphin Psalmi.
Ps 82:2 Jumala seiso Jumalan seuracunnasa/ ja on Duomari jumalitten seasa.
Ps 82:3 Cuinga cauwan te wäärin duomidzetta/ ja jumalattoman muoto cadzotta ? Sela.
Ps 82:4 Tehkät oikeus köyhälle ja orwoille/ ja auttacat radolliset ja waiwaiset oikeudelle.
Ps 82:5 Pelastacat ylöncadzottua ja köyhä/ ja päästäkät händä jumalattoman wallasta.
Ps 82:6 Mutta ei he tottele eikä lucua pidä/ he käywät lackamata pimeisä/ sentähden täyty caicki maan perustuxet caatua.
Ps 82:7 Minä tosin sanoin: te oletta jumalat/ ja caicki corkeimman lapset.
Ps 82:8 Cuitengin täyty teidän cuolla nijncuin ihmisetkin/ ja nijncuin tyrannit huckuwat.
Ps 82:9 Nouse Jumala ja duomidze maa: sillä caicki pacanat owat sinun omas.

LXXXIII. Psalmi .

LAT. LXXXII. JUmalan seuracunda suuresa ahdistuxesans pakene Jumalan tygö/ rucoile apua moninaisia wihollisians wastan/ joita hän täsä luettele/ v. 2.
ja nijncuin Cananerit muinen woitettin Barakilda/ ja Midianiterit Gideonilda/ nijn rucoile hän että hänen wainollisens nijn woitetaisin ja painetaisin alas/ v. 10.
että Jumalan caickiwaldiaisus ja cunnia pacanoittengin seas ilmoitettaisin/ v. 19.

Ps 83:1 Assaphin Psalmi ja weisu.
Ps 83:2 JUmala älä nijn ratki waickene/ ja älä caiketi nijn hiljainen ole/ Jumala älä sitä nijn kärsi.
Ps 83:3 Sillä cadzo/ sinun wihollises kiucuidzewat/ ja jotca sinua wihawat/ ylendäwät pääns.
Ps 83:4 He pitäwät cawaloita juonia sinun Canssas wastan/ ja pitäwät neuwo sinun salatuitas wastan.
Ps 83:5 Sanoden: tulcat/ häwittäkäm heitä/ nijn ettei he ensingän Canssa oliscan/ ettei Israelin nime sillä muistellais.
Ps 83:6 Sillä he owat pannet neuwons yhteen/ ja tehnet lijton sinua wastan.
Ps 83:7 Edomerein ja Ismaeliterein majat/ Moabiterein ja Hagariterein.
Ps 83:8 Gebaliterein/ Ammoniterein ja Amalechiterein/ Philisterit ja Tyron asuwaiset.
Ps 83:9 Assur on myös hänens heihin lijttänyt/ auttaman Lothin lapsia. Sela.
Ps 83:10 Tee nijlle nijncuin Midianitereille/ nijncuin Sisseralle/ nijncuin Jabinille Kisonin osan tykönä.
Ps 83:11 Jotca mestattin Endorin tykönä/ ja tulit logaxi maan päälle.
Ps 83:12 Tee heidän pääruhtinans nijncuin Oreb/ ja Seeb/ ja caicki heidän ylimmäisens nijncuin Sebah ja Salmuna.
Ps 83:13 Jotca sanowat: me omistam meillem Jumalan huonet.
Ps 83:14 Jumala tee heitä nijncuin tuulispää/ nijncuin corsi tuulen edesä.
Ps 83:15 Nijncuin culo joca medzän poltta/ ja nijncuin liecki joca mäet sytyttä.
Ps 83:16 Waino juuri nijn heitä tuulispäälläs/ ja hämmästytä heitä tuiscullas.
Ps 83:17 Täytä heidän caswons häpiällä/ että he sinun nimes edzisit.
Ps 83:18 Häwetkön ja hämmästykön ijancaickisest/ ja häpiään tulcon ja huckucon.
Ps 83:19 Nijn he saawat tuta että sinun nimes on ainoastans HERra/ ja ylimmäinen caikesa mailmasa.

Vers. 4. Salatuitas ) se on/ jotca uscosa eläwät/ mailmalda salatut/ nijn että he wääränä opettajana pidetän.

LXXXIV. Psalmi .

LAT. LXXXIII. ON LohdutusPsalmi/ josa Propheta corkiast ylistä ja kersca heidän cunniatans/ jotca asuwat HERran majasa/ se on/ jotca owat oikiat seuracunnan jäsenet/ ja eläwätä Jumalata oikein palwelewat/ v. 2.
osotta heidän ilons ja menestyxens/ v. 5.
että he saawat yhden woiton toisen jälken wihollisians wastan: sillä Jumala on heidän kilpens/ v. 8.
ja parembi on päiwä HERran huones/ cuin tuhannen jumalattoman majois/ v. 11.

Ps 84:1 Corahn lasten Psalmi Githithin päälle/ edelläweisattapa.
Ps 84:2 CUinga ihanat owat sinun asuinsias HERra Zebaoth.
Ps 84:3 Minun sielun ikäwöidze ja halaja HERran esicartanoihin/ minun ruumin ja sielun iloidze eläwäsä Jumalasa.
Ps 84:4 Sillä lindu on huonen löytänyt/ ja pääskyinen hänen pesäns/ johonga he poicans laskewat/ nimittäin/ sinun Altaris HERra Zebaoth/ minun Cuningan ja minun Jumalan.
Ps 84:5 Autuat owat jotca sinun huoneisas asuwat/ he kijttäwät sinua ijancaickisest. Sela.
Ps 84:6 Autuat owat ne ihmiset jotca sinun pitäwät wäkenäns/ ja sydämestäns waeldawat sinun jälkes.
Ps 84:7 Jotca käywät itcun laxon läpidze/ ja tekewät siellä caiwoja/ ja opettajat monella siunauxella caunistetan.
Ps 84:8 He saawat yhden woiton toisen jälken/ että huomataisin oikia Jumala Zionis.
Ps 84:9 HERra Jumala Zebaoth cuuldele minun rucouxen/ ota Jacobin Jumala tätä corwijs. Sela.
Ps 84:10 Cadzele sijs Jumala meidän kilpem/ cadzo sinun woideldus caswoa.
Ps 84:11 Sillä yxi päiwä sinun esicartanoisas on parambi cuin tuhatta mualla/ ennen minä olisin owenwartia minun Jumalani huonesa/ cuin cauwan asuisin Jumalattoman majoisa.
Ps 84:12 Sillä HERra Jumala on Auringo ja kilpi/ HERra anda armon ja cunnian/ hurscailda ei mitän hywä puutu.
Ps 84:13 HERra Zebaoth/ autuas on se ihminen/ joca sinuun uscalda.

LXXXV. Psalmi .

LAT. LXXXIV. RUcous Jumalan tygö/ että hän muistais laupiuttans ja armons cuin hän muinen Isille osotti/ v. 2.
rucoile/ ettei hän wielä hyljäis seuracundans/ waan armahdais hänen päällens ja liewitäis rangaistuxen/ v. 5 sois myös että oikia Jumalan palwelus woimas pidetäisin/ v. 9.
rauha/ uscollisus ja wanhurscaus hallituswirasa jocapäiwä caswais/ v. 11.
että maa hedelmän cannais/ v. 13.

Ps 85:1 Corahn lasten Psalmi/ edelläweisattapa.
Ps 85:2 HERra sinä cuin muinen olit armollinen sinun maacunnalles/ ja Jacobin fangit lunastit.
Ps 85:3 Sinä cuin muinen olet andanut andexi sinun Canssas pahat tegot/ ja caicki heidän syndins peittänyt. Sela.
Ps 85:4 Sinä cuin muinen lepytit caicki wihas/ ja käänsit sinuas wihas julmudesta.
Ps 85:5 Lohduta meitä Jumala meidän wapahtajam/ ja käännä pois wihas meistä.
Ps 85:6 Tahdotcos sijs ijancaickisest olla wihainen meidän päällem ? eli sinun wihas pitä sucucunnasta sucucundaan ?
Ps 85:7 Etkös meitä wirgota jällens/ että Canssas sinusa iloidzis ?
Ps 85:8 HERra osota meille armos ja auta meitä.
Ps 85:9 Josca minä cuulisin mitä HERra Jumala puhu/ että hän rauhan lupais Canssallens ja pyhillens/ ettei he hulluteen joutuis.
Ps 85:10 Cuitengin on hänen apuns nijden tykönä jotca händä pelkäwät/ että meidän maalla cunnia asuis.
Ps 85:11 Että laupius ja totuus keskenäns cohtaisit/ wanhurscaus ja rauha toinen toisens suuta andaisit.
Ps 85:12 Että totuus maasta wesois/ ja wanhurscaus taiwast cadzois.
Ps 85:13 Että myös meille HERra hywin tekis/ ja meidän maam hedelmäns annais.
Ps 85:14 Että wanhurscaus sijttekin hänen edesäns pysyis ja menestyis.

Vers. 9. Hulluteen ) Ettei he wijmein epäilis ja kärsimättömäxi tulisi/ ja nijn pilckais Jumalata.
v. 10. Cunnia ) Että cunniallisest tapahtuis/ ja Canssa hywin käyttäis toinen toistans cohtan.

LXXXVI. Psalmi .

LAT. LXXXV. DAwidin rucous/ että Jumala suojelis händä hänen wihollisildans/ v. 2.
iloitais hänen sieluns/ v. 4.
cuulis händä hädän aicana/ v. 7.
osotais hänelle oikian tien/ v. 11.
ylistä hänen laupiuttans/ cunniatans ja armoans/ v. 13.
ja rucoile/ että hän hänen jumalisella woimallans wahwistais ja holhois händä. v. 17.

Ps 86:1 Dawidin rucous.
Ps 86:2 CAllista HERra corwas ja cuuldele minua: sillä minä olen radollinen ja köyhä.
Ps 86:3 Kätke minun sielun: sillä minä olen pyhä/ auta minua minun Jumalan/ sinun palweliatas/ joca idzeni sinuun luotan.
Ps 86:4 HERra ole minulle armollinen/ sillä minä huudan ylipäiwä sinua.
Ps 86:5 Ilahuta sinun palwelias sielu/ sillä sinua HERra minä ikäwöidzen.
Ps 86:6 Sillä sinä HERra olet hywä ja armollinen/ ja sangen laupias caikille jotca sinua rucoilewat.
Ps 86:7 Ymmärrä HERra minun rucouxen/ ja ota waari minun rucouxeni änestä.
Ps 86:8 Tuscasani minä sinua rucoilen/ ettäs minua cuuldelisit/ HERra/ ei ole yxikän jumalista sinun caltaises/ ja ei ole kengän joca nijn tehdä taita cuin sinä.
Ps 86:9 Caicki pacanat jotcas tehnyt olet/ pitä tuleman ja cumartaman sinua HERRA/ ja sinun nimes cunnioittaman.
Ps 86:10 Ettäs nijn suuri olet ja teet ihmeitä/ ja sinä olet yxinäns Jumala.
Ps 86:11 Osota minulle HERra sinun ties waeldaxen sinun totuudesas/ kijnnitä minun sydämen sijhen yhteen/ että minä sinun nimes pelkäisin.
Ps 86:12 Minä kijtän sinua HERra minun Jumalan caikesta sydämestäni/ ja cunnioitan sinun nimes ijancaickisest.
Ps 86:13 Sillä sinun hywydes on suuri minusa/ ja sinä olet pelastanut minun sieluni sywimmästä helwetistä.
Ps 86:14 Jumala/ corjat carcawat minua wastan/ ja tyrannein joucot wäijywät minun sieluani/ ja ei pidä sinua silmäins edesä.
Ps 86:15 Mutta sinä HERra Jumala olet armollinen ja laupias/ kärsiwäinen ja sangen hywä ja waca.
Ps 86:16 Käännä idzes minun päin/ ole minulle armollinen/ wahwista palwelias sinun woimallas/ ja auta pijcas poica.
Ps 86:17 Tee mercki minun Canssani/ että minun menestyis/ ja he sen näkisit jotca minua wihawat/ ja häpiäisit/ että sinä HERra autat ja wahwistat minua.

Vers. 3. Pyhä ) En minä ole tehnyt nijlle/ jotca minun hengeni perän seisowat/ mitän paha.
v. 11. Sijhen yhteen ) se on/ Jumalan sana pysy/ ja teke yhtä/ eli yhteyttä/ muu oppi teke eripuraisuden ja metelin.

LXXXVII. Psalmi .

LAT. LXXXVI. ENnustus Christuxen waldacunnast ja sen cunniast täsä mailmasa/ nimittäin/ että Christillisillä seuracunnalla on wahwa perustos/ v. 2.
josa saarnatan pyhä Ewangelium/ v. 3.
ja caickinaisijn Canssoijn hajotetan/ v. 4.
holhotan Jumalalda ijancaickisest/ v. 5.
jongatähden hänen pitä händä ijancaickisest ylistämän ja cunnioittaman/ v. 7.

Ps 87:1 Psalmi/ Corahn lasten weisu.
Ps 87:2 HÄn on wahwast perustettu pyhäin wuorten päälle. HERra racasta Zionin portia/ caikista Jacobin asuinsioista.
Ps 87:3 Cunnialliset asiat sinusa saarnatan/ sinä Jumalan Caupungi. Sela.
Ps 87:4 Minä annan saarnata Rahabin ja Babelin edesä/ että he minun tundewat/ cadzo/ Philisterit/ Tyrit ja Ethiopialaiset syndywät siellä.
Ps 87:5 Zionille pitä sanottaman: että caickinaiset Canssat siellä syndywät/ ja että Corkein sitä rakenda.
Ps 87:6 HERra anda saarnata caickinaisilla kielillä/ että myös muutamat heistä siellä syndywät. Sela.
Ps 87:7 Ja weisajat nijncuin tantzis/ caicki minun lähteni sinusa.

LXXXVIII. Psalmi .

LAT. LXXXVII. ON RucousPsalmi/ josa on waikia ja surullinen walitus/ cuinga ihminen surcuttele ja näke idzens olewan ilman caickia ihmisten apua/ soti epäilyxen ja ijancaickisen cuoleman cansa/ v. 2.
josa sodasa hän rohwaise idzens Jumalan armosta/ ja turwa hänen laupiuteens wahwalla toiwolla/ v. 14.
ei huole heickouttans/ eli wiheljäisydens paljoutta/ v. 15.

Ps 88:1 Psalmi/ Corahn lasten weisu/ edelläweisattapa/ radollisten heickoudesta/ Hemanin sen Esrahitin oppi.
Ps 88:2 HERRA Jumala minun wapahtajan/ minä huudan yöllä ja päiwällä sinun edesäs.
Ps 88:3 Anna minun rucouxen sinun etees tulla/ callista corwas minun huutoni puoleen.
Ps 88:4 Sillä minun sielun on surkiutta täynäns/ ja minun elämän on juuri liki Helwettiä.
Ps 88:5 Minä olen arwattu nijnen caltaisexi jotca Helwettijn menewät/ minä olen nijncuin se mies jolla ei yhtän apua ole.
Ps 88:6 Minä macan hyljättynä cuolluitten seas/ nijncuin haawoitetut jotca haudasa macawat/ joita et sinä sillen muista/ ja jotca kädestäs eroitetut owat.
Ps 88:7 Sinä olet minun painanut alemmaiseen caiwoon/ pimeyteen ja sywyteen.
Ps 88:8 Sinun hirmuisudes ahdista minua/ ja pacotta minua sinun alloillas. Sela.
Ps 88:9 Sinä eroitit cauwas minun ystäwäni minusta/ sinä olet minun tehnyt heille cauhistuxexi/ minä macan fangittuna/ etten minä woi päästä ulos.
Ps 88:10 Minun caswoni on surkia radollisuden tähden/ HERra/ minä rucoilen sinua jocapäiwä/ minä hajotan käteni sinun puolees.
Ps 88:11 Teetkös sijs ihmeitä cuolluitten seasa/ eli nousewatco cuollet sinua kijttämän ? Sela.
Ps 88:12 Luetellango haudoisa sinun hywyttäs ? ja sinun wacuuttas cadotuxesa ?
Ps 88:13 Tutango sinun ihmes pimiäsä ? eli sinun wanhurscaudes sijnä maasa josa caicki unhotetan ?
Ps 88:14 Mutta minä huudan sinua HERra/ ja minun rucouxen tule warahin sinun etees.
Ps 88:15 Mixis HERra heität pois minun sieluni/ ja peität caswos minulda ?
Ps 88:16 Minä olen radollinen ja wäetöin/ että minä nijn hyljätty olen/ minä kärsin sinun hirmuisuttas/ että minä lähes epäilen.
Ps 88:17 Sinun julmudes tule minun päälleni/ sinun pelcos likistä minua.
Ps 88:18 Ne saartawat minua jocapäiwä nijncuin wesi/ ja ynnä minua pijrittäwät.
Ps 88:19 Sinä teet että minun ystäwäni ja lähimmäiseni/ ercanewat cauwas minusta/ ja minun tuttawilleni olen minä pimeydes.

LXXXIX. Psalmi .

LAT. LXXXVIII. SAngen jalo ennustus Christuxest ja hänen ijancaickisest waldacunnastans/ cunniastans/ herraudestans/ caickiwaldiaisudestans ja totudestans/ v. 2.
lupaus Christuxest/ joca Dawidille muinen walan cautta annettin/ caunist täsä selitetän/ v. 10.
ennusta/ että Jumalan seuracunda Turkilda/ Pawilda ja muilda lahcocunnilda hirmuisest täsä mailmas wainotan/ v. 39.
rucoile hartast että Jumala hänen surullisen seuracundans armollisest muistais/ v. 49.
ja että hän händä ijancaickisest kijtäis ja ylistäis/ v. 53.

Ps 89:1 Ethanin sen Esrahitin opetus.
Ps 89:2 MInä weisan HERran armoista ijancaickisest/ ja hänen totudens ilmoitan suullani/ sugusta sucuun.
Ps 89:3 Ja sanon: ijancaickinen armo käy ylös/ ja sinä pidät uscollisest sinun totudes taiwasa.
Ps 89:4 Minä olen lijton tehnyt walittuni cansa/ minä olen Dawidille minun palwelialleni wannonut.
Ps 89:5 Haman ijancaickisuteen minä saatan sinulle siemenen/ ja rakennan sinun istuimes sugusta sucuun. Sela.
Ps 89:6 Ja taiwat pitä ylistämän HERra sinun ihmeitäs ja totuttas/ pyhäin seuracunnasa.
Ps 89:7 Sillä cuca taitan pilwisä werrata HERraan ? ja cuca on HERran caltainen jumalitten lasten seas ?
Ps 89:8 Jumala on sangen wäkewä pyhäins cocouxisa/ ja ihmellinen caickein nijden seas/ jotca owat hänen ymbärilläns.
Ps 89:9 HERra Jumala Zebaoth/ cuca on nijncuin sinä/ wäkewä Jumala ? ja sinun totudes on sinun ymbärilläs.
Ps 89:10 Sinä wallidzet pauhawaisen meren/ sinä hillidzet paisuwaiset allot.
Ps 89:11 Sinä lyöt Rahabin cuoliaxi/ sinä hajotat sinun wihollises urhollisella käsiwarrellas.
Ps 89:12 Taiwas ja maa on sinun/ sinä olet perustanut maan pijrin/ ja mitä sijnä on.
Ps 89:13 Pohjan ja etelän olet sinä luonut/ Thabor ja Hermon ihastuwat sinun nimees.
Ps 89:14 Sinulla on woimallinen käsiwarsi/ wäkewä on sinun kätes/ ja corkia on sinun oikia kätes.
Ps 89:15 Wanhurscaus ja duomio on sinun istuimes wahwistus/ armo ja totuus owat sinun caswos edes.
Ps 89:16 Autuas on se Canssa joca ihastua taita/ HERra/ heidän pitä waeldaman sinun caswos walkeudesa.
Ps 89:17 Heidän pitä iloidzeman jocapäiwä sinun nimestäs/ ja sinun wanhurscaudesas cunnialliset oleman.
Ps 89:18 Sillä sinä olet heidän wäkewydens kerscaus/ ja sinun armos cautta nostat sinä meidän sarwem.
Ps 89:19 Sillä HERra on meidän kilpem/ ja Pyhä Israelis on meidän Cuningam.
Ps 89:20 SIlloin sinä puhuit näwyisä pyhilles/ ja sanoit: minä olen Sangarin herättänyt auttaman/ minä olen corgottanut yhden walitun Canssasta.
Ps 89:21 Minä olen löytänyt palweliani Dawidin/ minä olen hänen woidellut pyhällä öljylläni.
Ps 89:22 Minun käteni tuke händä/ ja minun käsiwarteni wahwista händä.
Ps 89:23 Ei pidä wiholliset händä woittaman/ ja wäärät ei pidä händä sulloman.
Ps 89:24 Waan minä lyön hänen wihollisens hänen edestäns/ ja jotca händä wihawat tahdon minä waiwata.
Ps 89:25 Mutta minun totuudeni ja armoni pitä hänen tykönäns oleman/ ja hänen sarwens pitä minun nimeni nostettaman.
Ps 89:26 Minä asetan hänen kätens mereen/ ja hänen oikian kätens wirtoihin.
Ps 89:27 Näin hänen pitä minun cudzuman: sinä olet minun Isän/ minun Jumalan ja turwan/ joca minua autta.
Ps 89:28 Ja minä asetan hänen esicoisexi/ caickein corkeimmaxi Cuningasten seas maan päällä.
Ps 89:29 Minä pidän hänelle armoni tähdellä ijancaickisest/ ja minun lijttoni pitä hänelle wahwa oleman.
Ps 89:30 Minä annan hänelle ijancaickisen siemenen/ ja wahwistan hänen istuimens nijncauwan cuin taiwat pysywät.
Ps 89:31 MUtta jos hänen lapsens minun Lakini hyljäwät/ ja ei waella minun oikeudesani.
Ps 89:32 Jos he minun säätyni rijwawat/ ja ei minun käskyjäni pidä.
Ps 89:33 Nijn minä heidän syndins widzalla rangaisen/ ja heidän pahat tecons haawoilla.
Ps 89:34 Mutta minun armojani en minä hänestä käännä pois/ engä salli minun totudeni wilpistellä.
Ps 89:35 En minä rijwa lijttoani/ ja mitä minun suustani käynyt on/ en minä muuta.
Ps 89:36 Minä olen wihdoin wannonut pyhydeni cautta/ en minä Dawidille walhettele.
Ps 89:37 Hänen siemenens on olewa ijancaickisest/ ja hänen istuimens minun edesäni nijncuin Auringo.
Ps 89:38 Ja nijncuin Cuu/ wahwistetan hän ijancaickisest/ ja on wahwana nijncuin todistus pilwisä. Sela.
Ps 89:39 WAan nyt sinä syöxät ja heität pois/ ja wihastut woidellulles.
Ps 89:40 Sinä särjet palwelias lijton/ ja tallat hänen cruununs maahan.
Ps 89:41 Sinä ricot hänen muurins/ ja annat hänen linnans särjettä.
Ps 89:42 Händä raatelewat caicki ohidzekäywäiset/ hän on tullut läsnäolewaisillens nauroxi.
Ps 89:43 Sinä corgotat hänen wihollistens oikian käden/ ja ilahutat caicki hänen wainollisens.
Ps 89:44 Hänen mieckans woiman olet sinä myös ottanut pois/ ja et salli hänen woitta sodasa.
Ps 89:45 Sinä häwitit hänen puhtaudens/ ja paiscat hänen istuimens maahan.
Ps 89:46 Sinä lyhennät hänen nuorudens ajat/ ja peität hänen häpiällä. Sela.
Ps 89:47 HERra/ cuinga cauwan sinä sinus nijn salat ? ja annat hirmuisudes pala nijncuin tulen ?
Ps 89:48 Muista/ cuinga lyhyt minun elämän on/ mixis tahdoit caicki ihmiset huckan luoda ?
Ps 89:49 Cuca elä/ ja ei näe cuolemata ? joca sieluns Helwetin käsistä pelasta ? Sela.
Ps 89:50 HERra/ cusa owat sinun endiset armos ? jotcas Dawidille wannonut olet sinun totudesas ?
Ps 89:51 Muista HERra palwelias pilcka/ jonga minä cannan helmasani/ caikista nijn monista Canssoista.
Ps 89:52 Joilla Herra wihollises sinua pilckawat/ joilla he pilckawat sinun woideltuis jäljet.
Ps 89:53 Kijtetty olcon HERRA ijancaickisest/ Amen/ Amen.

Vers. 2. Armoista ) Jesuxen cautta on armo ja totuus tullut/ Ioh. 1.
v. 3. Taiwasa ) Sillä ei Christuxen waldacunda ole mailmallinen/ waan taiwallinen.
v. 11. Rahabin ) Egyptin/ ut supra/ cudzutan ylpiäxi.
v. 13. Ihastuwat ) Coco maa wiherjöidze ja on ihana.
v. 16. Ihastua ) se on/ jolla on suloinen Jumalan sana.
v. 38. Todistus ) se on/ taiwan caari/ jonga Jumala on pannut todistajaxi ja ijancaickisexi lijtoxi Noahn cansa/ Gen. 9:13.
v. 45. Puhtaudens ) se on/ caiken hänen caunistuxens ja Jumalan palweluxens.

XC. Psalmi .

LAT. LXXXIX. ON waikia walitus/ josa Moses surullisilla sanoilla osotta ihmisen wiheljäisyden/ waiwan ja lyhyen ijän/ v. 2.
opetta synnin olewan oikian syyn cuolemaan ja caickinaiseen tuscaan/ josta Jumala cowin wihastu/ v. 8.
rucoile Jumalata herättämän ihmisen sydändä/ sitä jocapäiwä ajatteleman/ ja sijtä ymmärtäwäisexi tuleman/ v. 12.
ja että hän sanomattomast hywydestäns olis läsnä ja annais menestyä/ v. 13.

Ps 90:1 Mosexen/ Jumalan miehen/ Rucous. HERRA Jumala/ sinä olet meidän turwam/ sugusta sucuun.
Ps 90:2 Ennencuin wuoret olit eli maa/ ja mailma luotin/ sinä olet Jumala ijancaickisesta ijancaickiseen.
Ps 90:3 Sinä joca annat ihmiset cuolla/ ja sanot: tulcat jällens te ihmisten lapset.
Ps 90:4 Sillä tuhat ajastaica owat sinun edesäs nijncuin eiläinen päiwä meni/ ja nijncuin wartia yöllä.
Ps 90:5 Sinä wuodatat heitä nijncuin cosken/ ja owat nijncuin uni/ nijncuin ruoho amulla/ joca cohta lacastu.
Ps 90:6 Joca amulla cucoista ja nopiast cuiwa/ ja ehtona leicatan ja cuiwettu.
Ps 90:7 Sen teke sinun wihas/ että me nijn hucumme/ ja sinun hirmuisudes/ että me nijn äkist tääldä temmatan.
Ps 90:8 Sillä meidän pahat tecom sinä asetat etees/ meidän tundemattomat syndim walkeuteen sinun caswos eteen.
Ps 90:9 Sentähden culuwat caicki meidän päiwäm sinun wihastas/ meidän wuotem loppuwat pikemmin cuin juttu.
Ps 90:10 Meidän elinaicam on seidzemenkymmendä wuotta/ taicka eninnäkin cahdexankymmendä wuotta/ ja cuin se paras on ollut/ nijn on se tusca ja työ ollut: sillä se mene pian pois/ nijncuin me lendäisim pois.
Ps 90:11 Mutta cuca usco sinun nijn rascast wihastuwan/ ja cuca pelkä sencaltaista sinun hirmuisuttas ?
Ps 90:12 Opeta meitä ajatteleman/ että meidän pitä cuoleman/ että me ymmärtäwäisexi tulisim.
Ps 90:13 HERra käännä sijs idzes taas meidän puoleem/ ja ole palwelioilles armollinen.
Ps 90:14 Täytä meitä pian armollas/ nijn me riemuidzem ja iloidzem caickina meidän elinaicanam.
Ps 90:15 Ilahuta nyt meitä jällens/ ettäs meitä nijncauwan waiwannut olet/ että me nijncauwan onnettomutta kärsinet olem.
Ps 90:16 Osota palwelialles sinun tecos/ ja sinun cunnias heidän lapsillens.
Ps 90:17 Ja/ HERra meidän Jumalam olcon meille lepyinen/ ja auttacon meidän kättem tegot meidän cansam/ Ja/ meidän kättem tegot hän auttacon.

Vers. 3. Cuolla ) Ihmiset cuolewat aina/ ja toiset tulewat jällens/ Jumalan sanan perän/ sentähden on meidän elämäm hänen suhtens nijncuin ei mitän.
v. 8. Tundemattomat ) se on/ Adamin synnit/ Rom. 5:12. joilla cuolema ansaittu on/ ja ei mailma sijtä mitän tiedä.
v. 11. Wihastuwan ) se on/ että se sinun wihas tähden on/ ja että meidän syndim sen ansainnet owat.
v. 16. sinun tecos ) se on/ elämä/ apu ja caicki hywä.
v. 17. Kättem tegot ) se on/ hengellinen ja mailmallinen hallituswirca.

XCI. Psalmi .

LAT. XC. Tämä on LohdutusPsalmi/ josa tiettäwäxi tehdän/ cuinga suuri menestys ja rauha nijllä on/ jotca idzens andawat Jumalan halduun/ ja häneen ainoan turwawat/ v. 1.
sillä ei heidän ole pelkämist/ että wäkiwalda/ tusca/ meteli/ sota/ wäijyminen/ myrcky/ rutto/ eli cuolemacan taita heille ilman Jumalan tahdota mitän wahingota tehdä/ v. 3.
kersca pyhäin Engelitten warjeluxesta/ jotca Jumalan seuracunda walwowat/ v. 10.
osotta Jumalan oman puhen/ joca händäns pelkäwäisille armollisest lupa ystäwydens/ suosions ja suojeluxens/ v. 14.

Ps 91:1 JOca corkeimman warjeluxes istu/ ja on Caickiwaldian warjosa.
Ps 91:2 Hän sano HERralle: minun toiwon ja linnan/ minun Jumalan/ johonga minä uscallan.
Ps 91:3 Sillä hän pelasta minun wäijyjän paulasta/ ja wahingollisesta ruttotaudista.
Ps 91:4 Hän kynilläns sinua warjo/ ja sinun turwas on hänen sijpeins alla/ hänen totuudens on keihäs ja kilpi.
Ps 91:5 Ettes pelkäis yön cauhistust/ ja nuolia/ jotca päiwällä lendäwät.
Ps 91:6 Sitä rutto joca pimeisä lijcku/ ja sairautta cuin puolipäiwänä turmele.
Ps 91:7 Waicka tuhannen langeisit siwullas/ ja kymmenen tuhatta sinun oikiallas/ nijn ei se sinuun satu.
Ps 91:8 Ja tosin sinä näet ilos silmilläs/ ja cadzot cuinga jumalattomalle costetan.
Ps 91:9 Sillä HERra on sinun toiwos/ ja ylimmäinen on sinun turwas.
Ps 91:10 Ei sinua cohta mikän paha/ ja ei yhtän waiwa pidä sinun majaas lähestymän.
Ps 91:11 Sillä hän on andanut käskyn Engeleillens sinusta/ että he kätkewät sinua caikisa teisäs.
Ps 91:12 Että he candawat sinua käsisäns/ ettes jalcas kiween louckais.
Ps 91:13 Sinä käyt Lejonin ja kyykärmen päällä/ ja tallat nuoren Lejonin ja Drakin.
Ps 91:14 Että hän minua halais/ nijn minä hänen päästän/ hän tunde minun nimeni/ sentähden minä warjelen händä.
Ps 91:15 Hän rucoile minua/ sentähden minä cuuldelen händä/ hänen tykönäns olen minä tuscasa/ sijtä minä hänen temman pois/ ja saatan hänen cunniaan.
Ps 91:16 Minä rawidzen hänen pitkällä ijällä/ ja osotan hänelle autuuteni.

Vers. 4. Totuudens ) Hänen sanans/ ja armo lupauxens.
v. 6. Rutto ) tällä ymmärretän caicki pahat/ wäkiwalda/ wäärys/ petos/ etc.

XCII. Psalmi .

LAT. XCI. ON Kijtos ja LohdutusPsalmi/ josa Propheta ilman hellittämätä lupa ilmoitta Jumalan ijancaickista wanhurscautta ja hywyttä/ v. 2.
ettei hän anna täsä mailmas jumalattomain cauwan menestyä/ v. 6.
mutta hän wirgotta jumalisia/ ja saldi heidän olla waurana wijmeiseen ikään/ nijncuin palmupuun/ v. 11.
että hänen laupiudens ylistettäisin ijancaickisest/ v. 16.

Ps 92:1 Psalmi Sabbathina weisattapa.
Ps 92:2 HYwä on HERra kijttä/ ja weisata kijtost sinun nimelles sinä caickein ylimmäinen.
Ps 92:3 Amulla julista sinun armos/ ja ehtona sinun totuuttas.
Ps 92:4 Kymmenen kielisellä ja Psaltarilla/ soittain candeleilla.
Ps 92:5 Sillä sinä ilahutit minua HERra/ weisaten sinun tegoistas/ ja minä kerscan sinun kätes töitä.
Ps 92:6 HERra/ cuinga sinun tecos owat nijn suuret ? sinun ajatuxes owat ylön sywät.
Ps 92:7 Hullu ei usco sitä/ ja tompeli ei ymmärrä nijtä.
Ps 92:8 Jumalattomat wiherjöidzewät nijncuin ruoho/ ja pahointekiät caicki cucoistawat/ sijhenasti cuin he huckuwat ijancaickisest.
Ps 92:9 Mutta sinä HERra olet corkein/ ja pysyt ijancaickisest.
Ps 92:10 Sillä cadzo/ sinun wihollises HERra/ cadzo/ sinun wihollises pitä catoman/ ja caicki pahantekiät pitä hajotettaman.
Ps 92:11 Mutta minun sarweni tule corgotetuxi nijncuin yxisarwisen/ ja minä woidellan tuorella öljyllä.
Ps 92:12 Ja minun silmäni näkewät ihastuxens wihollisistani/ ja minun corwani cuulewat ilons pahoista/ jotca heitäns asettawat minua wastan.
Ps 92:13 Wanhurscas wiherjöidze nijncuin palmupuu/ hän caswa nijncuin Cedripuu Libanonis.
Ps 92:14 Jotca owat istutetut HERran huonesa/ wiherjöidzewät meidän Jumalam cartanoisa.
Ps 92:15 He wesoiwat wielä wanhudesans/ hedelmöidzewät ja tuorehtuwat.
Ps 92:16 Ja he julistawat että HERra on nijn hurscas/ minun turwan/ ja ei ole hänesä wääryttä.

Vers. 6. Ylön sywät ) se on/ ihmelliset/ joilla hän meitä nijn autta/ ettei yxikän ihminen ymmärrä sitä.
v. 11. Woidellan ) Että minä tulisin iloisexi.
v. 16. Wääryttä ) Ei hän cadzo yhdengän muoto/ eikä auta jumalatoinda asiata/ waicka he nijn luulewat.

XCIII. Psalmi .

LAT. XCII. TÄmä Psalmi ennusta/ että Christuxen waldacunda Ewangeliumin cautta lewitetän coco mailmaan/ ja pysy wahwana/ ja woittamatoinna/ v. 1.
mutta caicki Christuxen wiholliset/ jotca idzens asettawat sitä wastan/ pitä painettaman alas/ v. 3.

Ps 93:1 HERRA on Cuningas/ ja jalost caunistettu/ HERra on caunistettu ja on alcanut waldacunnan nijn lewiäldä cuin mailma on/ ja walmisti sen pysymän.
Ps 93:2 Sijtä ajasta pysy sinun istuimes wahwana/ sinä olet ijancaickinen.
Ps 93:3 HERra/ wesicosket paisuwat/ wesicosket paisuttawat pauhinans/ wesicosket paisuttawat aldons.
Ps 93:4 Allot meresä owat suuret ja pauhawat hirmuisest/ mutta HERra on wielä wäkewämbi corkeuxes.
Ps 93:5 Sinun sanas on oikia oppi/ pyhitys on sinun huones caunistus ijancaickisest.

XCIV. Psalmi .

LAT. XCIII. ON RucousPsalmi/ josa anotan Jumalalda apua hänen seuracundans wihollisia wastan/ jotca luulewat taitawans wiattomia Christityitä ilman rangaisemata paina alas/ v. 1.
opetetan/ että Jumala/ joca costaja on/ cadzele caickia jumalattomain aiwoituxia/ v. 7.
joca totisest heitä duomidze ja rangaise/ ja pelasta jumaliset caickinaisista waaroista/ v. 12.
sillä HERra on meidän autuudem/ ainoa costaja ja suojelja/ v. 22.

Ps 94:1 HERRA Jumala jonga costot owat/ Jumala jonga costot owat/ selkiäst idzes näytä.
Ps 94:2 Corgota sinuas sinä mailman Duomari/ maxa coreille mitä he ansainnet owat.
Ps 94:3 HERra/ cuinga cauwan jumalattomat/ HERra cuinga cauwan jumalattomat coreilewat ?
Ps 94:4 Ja nijn ylpiäst puhuwat/ ja caicki pahantekiät heitäns nijn kerscawat ?
Ps 94:5 HERra/ he polkewat alas sinun Canssas/ ja sinun perimistäs he waiwawat.
Ps 94:6 Lesket ja muucalaiset he tappawat/ ja orwoit he cuolettawat.
Ps 94:7 Ja sanowat: ei HERra sitä näe/ ja Jacobin Jumala ei sitä tottele.
Ps 94:8 Ymmärtäkät sijs te hullut Canssan seas/ ja te tyhmät/ cosca te taitawaxi tuletta ?
Ps 94:9 Joca corwan on istuttanut/ eikö hän cuule ? eli joca silmän loi/ eikö hän näe ?
Ps 94:10 Joca pacanoita curitta/ eikö hän rangaise ? joca ihmisille opetta mitä he tietäwät.
Ps 94:11 Mutta HERra tietä ihmisten ajatuxet/ että ne turhat owat.
Ps 94:12 Autuas on se jota sinä HERra curitat/ ja opetat sinun Laillas.
Ps 94:13 Että hänellä kärsimys olis cosca wastoin käy/ sijhenasti cuin jumalattomalle hauta walmistetan.
Ps 94:14 Sillä ei HERra heitä Canssans pois/ eli hyljä perimistäns.
Ps 94:15 Sillä oikeuden pitä sijttekin oikeuden oleman/ ja caicki hurscat sydämet sitä seurawat.
Ps 94:16 Cuca seiso minun cansani pahoja wastan ? cuca astu minun tygöni pahointekiöitä wastan ?
Ps 94:17 Ellei HERra minua auttais/ nijn minun sielun macais lähes hiljaisudes.
Ps 94:18 Minä sanoin: minun jalcan on horjunut/ waan sinun armos HERra minun tukeis.
Ps 94:19 Minulla oli paljo surua sydämesäni/ mutta sinun lohdutuxes ilahutti minun sieluni.
Ps 94:20 Etpäs mielisty coscan tosin wahingolliseen istuimeen/ joca Lain häijyst opetta.
Ps 94:21 He hangidzewat wanhurscan sielua wastan/ ja duomidzewat wiattoman weren.
Ps 94:22 Mutta HERra on minun warjeluxen/ minun Jumalan on minun uscalluxeni turwa.
Ps 94:23 Ja hän costa heidän wäärydens/ ja hucutta heitä heidän pahudens tähden/ HERra meidän Jumalam hucutta heitä.

Vers. 1. Näytä ) tule edes ja näytä sinuas.
v. 3. Coreilewat ) se on/ öyckäwät/ nijncuin HErra ja tyranni jota peljätän/ mitä hän puhu ja tahto.
v. 17. Hiljaisudes ) se on/ cuolemas/ josa caicki alallans ja loppunut on.
v. 20. Wahingolliseen ) se on/ josa wahingollisia asioita ja sielun cadotusta opetetan.

XCV. Psalmi .

LAT. XCIV. TOinen neuwo/ että caickinainen Canssa pitä ilolla oleman Christuxelle suurelle Cuningalle kijtollinen/ v. 1.
muistaman ja tutkiman Jumalan suuria hywiä töitä/ v. 3.
rucoileman händä/ ja hänen pyhän sanans perän mielelläns elämän/ v. 6.
muutoin he uppiniscaisten Judalaisten cansa/ joiden pahutta hän walitta/ ei tule ikänäns lewollisuteen/ v. 8.

Ps 95:1 TUlcat/ riemuitcam HERralle/ ja iloitcam meidän autuudem turwalle.
Ps 95:2 Tulcam hänen caswons eteen kijtoxella/ ja riemuitcam hänelle lauluilla.
Ps 95:3 Sillä HERra on suuri Jumala/ ja suuri Cuningas caickein jumalitten päällä.
Ps 95:4 Sillä hänen kädesäns on caicki mitä maa canda/ ja wuorten cuckulat owat myös hänen.
Ps 95:5 Sillä hänen on meri/ ja hän on sen tehnyt/ ja hänen kätens owat cuiwan walmistanet.
Ps 95:6 Tulcat/ cumartacam ja polwillem langetcam/ ja maahan laskecam HERran meidän luojam eteen.
Ps 95:7 Sillä hän on meidän Jumalam/ ja me hänen elatus Canssans/ ja hänen kättens lauma.
Ps 95:8 Tänäpän/ jos te cuuletta hänen änens/ nijn älkät paaduttaco sydämitän/ nijncuin Meribas tapahtui/ nijncuin Massas corwesa.
Ps 95:9 Cusa teidän Isänne minua kiusaisit/ coettelit minua/ ja näit myös minun teconi.
Ps 95:10 Että minä neljäkymmendä ajastaica kärsein waiwa täldä Canssalda/ ja sanoin: se on sencaltainen Canssa/ jonga sydämet aina exyä tahtowat/ ja jotca minun tietäni ei tahtonet oppia.
Ps 95:11 Joille minä wihoisani wannoin: ettei heidän pidä minun lepooni tuleman.

Vers. 5. Cuiwan ) se on/ maan.

XCVI. Psalmi .

LAT. XCV. ON ennustus Christuxen waldacunnasta/ että se caickinaiselda Canssalda coco mailmasa/ Judalaisilda ja pacanoilda/ ylistetän ja kijtetän/ v. 1.
sillä hänen cunnians käy caickein jumalitten ylidze/ v. 5.
hän on Cuningas/ jonga waldacunda on nijn awara cuin mailma/ v. 10.
neuwo/ että taiwas ja maa/ ja caicki mitä sen päällä on/ odotaisit riemulla hänen tulemistans/ v. 11.

Ps 96:1 WEisatcat HERralle usi weisu/ weisatcat HERralle caicki mailma.
Ps 96:2 Weisatcat HERralle ja kijttäkät hänen nimens/ saarnatcat päiwä päiwäldä hänen autuuttans.
Ps 96:3 Lukecat pacanain seas hänen cunnians/ caickein Canssain seas hänen ihmeitäns.
Ps 96:4 Sillä HERra on suuri ja sangen kijtettäpä/ ihmellinen caickein jumalain seas.
Ps 96:5 Sillä caicki Canssain jumalat owat epäjumalat/ mutta HERra on taiwat tehnyt.
Ps 96:6 Cunnia ja caunistus owat hänen edesäns/ ja hänen Pyhäsäns tapahtu wahwast ja cunnialisest.
Ps 96:7 Canssat tuocat HERralle/ tuocat HERralle cunnia ja woima.
Ps 96:8 Tuocat HERralle hänen nimens cunnia/ tuocat lahjoja ja tulcat hänen esihuonesens.
Ps 96:9 Cumartacat HERra pyhäsä caunistuxesa/ peljätkän händä caicki mailma.
Ps 96:10 Sanocat pacanain seas HERra Cuningaxi/ joca pitä waldacundans nijn lewiäldä/ cuin mailma on walmistettu/ että se pysy ja duomidze Canssan oikein.
Ps 96:11 Taiwat riemuitcan/ ja maa iloitcan/ meri pauhatcan ja mitä sijnä on.
Ps 96:12 Kedot olcan iloiset/ ja caicki cuin hänes owat/ ja caicki puut ihastucan medzisä.
Ps 96:13 HERran edesä: sillä hän tule/ sillä hän tule duomidzeman maata.
Ps 96:14 Hän duomidze maan pijrin wanhurscaudesa/ ja Canssat hänen totudesans.

XCVII. Psalmi .

LAT. XCVI. TÄsä ennustetan Christuxen waldacunnasta/ ja sen suurest woimasta ja cunniasta/ hedelmästä ja hyödytyxestä/ jonga hän matcan saatta hywäin ja jumalattomain tykönä/ v. 1.
häwäistän cauhia epäjumalan palwelus/ että caicki tämän Caickiwaldian Cuningan ilolla wastan ottaisit/ v. 7.
neuwo Christuxen waldacunnan alammaisia/ ahkeroidzeman Jumalan pelco/ ja paneman caiken heidän autuudens turwan hänen päällens/ v. 10.

Ps 97:1 HERRA on Cuningas/ sijtä maa iloitcan/ ja olcon saaret riemuiset/ nijn monda cuin heitä on.
Ps 97:2 Pilwet ja syngyt owat hänen ymbärilläns/ wanhurscaus ja duomio owat hänen istuimens wahwistus.
Ps 97:3 Tuli käy hänen edelläns/ ja poltta ymbärillä hänen wihollisens.
Ps 97:4 Hänen leimauxens wälckywät maan pijrin päällä/ maa näke sen ja wapise.
Ps 97:5 Wuoret sulawat nijncuin medenwaha HERran edes/ coco mailman haldian edes.
Ps 97:6 Taiwat julistawat HERran wanhurscautta ja caicki Canssat näkewät hänen cunnians.
Ps 97:7 Häwetkän caicki jotca cuwia palwelewat/ ja kerscawat heitäns epäjumalista/ cumartacat händä caicki jumalat.
Ps 97:8 Zion cuule sen ja iloidze/ ja Judan tyttäret owat riemuisans/ HERra sinun hallituxestas.
Ps 97:9 Sillä sinä HERra olet ylimmäinen caikis maacunnis/ sinä olet corgotettu caickein jumalitten päälle.
Ps 97:10 Te cuin HERra racastatte/ wihatcat paha/ HERra kätke pyhäins sielut/ jumalattomain käsistä hän heitä pelasta.
Ps 97:11 Wanhurscalle coitta walkeus/ ja ilo hurscaille sydämille.
Ps 97:12 Wanhurscat iloitcat HERrasa/ kijttäkät hänen pyhydens muistoxi.

Vers. 2. Wanhurscaus ) Christus on jumalisten wanhurscaus/ mutta jumalattomille culuttawainen tuli.
v. 11. Walkeus ) se on/ onni ja autuus.

XCVIII. Psalmi .

LAT. XCVII. TÄmä on ennustus Christuxen waldacunnast/ josa Propheta neuwo/ ei ainoastans Canssa/ mutta myös caickia/ joilla ei henge ole/ cuin on: meri/ maa/ wuoret/ wirrat/ ylistämän Christuxen hywyttä/ totutta ja wanhurscautta/ v. 1.
käske ilolla händä otta wastan/ cosca hän tule maan pijriä duomidzeman/ v. 10.

Ps 98:1 Psalmi. WEisatcat HERralle usi weisu: sillä hän teke ihmeitä.
Ps 98:2 Hän woitta oikialla kädelläns woiton/ ja hänen pyhällä käsiwarrellans.
Ps 98:3 HERra anda tiettäwäxi tehdä hänen autuudens/ Canssoille anda hän ilmoitta wanhurscauttans.
Ps 98:4 Hän muista armons ja totudens Israelin huonelle/ caicki mailman äret näkewät meidän Jumalam autuutta.
Ps 98:5 Ihastucat HERralle caicki mailma/ weisatcat/ ylistäkät ja kijttäkät.
Ps 98:6 Kijttäkät HERra candeleilla/ candelella ja Psalmilla.
Ps 98:7 Waskitorwilla ja Basunilla/ ihastucat HERran Cuningan edesä.
Ps 98:8 Meri pauhatcan ja caicki mitä hänesä on/ maan pijri ja jotca asuwat sen päällä.
Ps 98:9 Cosket ihastucan/ ja caicki wuoret olcan iloiset.
Ps 98:10 HERran edesä: sillä hän tule maata duomidzeman/ hän duomidze maan pijrin wanhurscaudella/ ja Canssat oikeudella.

XCIX. Psalmi .

LAT. XCVIII. TÄmä Psalmi opetta/ Christusta ja hänen waldacundans wastan mailman cowin kiucuidzewan/ v. 1 mutta että Christus on corgotettu Isän oikialle kädelle taita hän wihollisens maahan paina/ v. 2.
neuwo kijttämän ja rucoileman HERra/ joca muinen cuuli Isäin rucouxen/ ja wielä nytkin cuule/ v. 5.

Ps 99:1 HERra on Cuningas/ että Canssat wapisewat: hän istu Cherubimin päällä/ sentähden lijcku mailma.
Ps 99:2 Suuri on HERra Zionis/ ja corkia caickein Canssain päällä.
Ps 99:3 Kijttäkän sinun suurta ja ihmellistä nimes/ joca pyhä on.
Ps 99:4 Ja tämän Cuningan waldacunnasa racastetan oikeutta/ sinä annat hurscauden/ sinä saatat duomion ja wanhurscauden Jacobis.
Ps 99:5 Corgottacat HERra meidän Jumalatam/ ja cumartacat hänen astinlautans juures/ sillä hän on pyhä.
Ps 99:6 Moses ja Aaron hänen Pappeins seas/ ja Samuel nijden seas/ jotca hänen nimens rucoilewat/ he rucoilit HERra/ ja hän cuuldeli heitä.
Ps 99:7 Hän puhui heille pilwen padzasta/ he pidit hänen todistuxens ja käskyns/ jotca hän heille andoi.
Ps 99:8 HERra sinä olet meidän Jumalam/ sinä cuuldelit heitä/ sinä Jumala annoit heille andexi/ ja laitit heidän työns.
Ps 99:9 Corgottacat HERra meidän Jumalatam/ ja cumartacat hänen pyhällä wuorellans: sillä HERra meidän Jumalam on pyhä.

Vers. 5. Hänen astinlautans ) se on/ hänen pyhällä wuorellans/ nijncuin Pyhä Hengi idze sen selittä.
v. 9. ja maa cudzutan HERran astinlaudaxi/ Esa. 66:1. erinomaisest sijhen aican Zionin wuori/ lupauxen perän/ 3. Reg. 9:3. Mutta Udes Testamendis ei ole Jumala sitonut hänen seuracundans ja palwelustans erinomaiseen paickan nijncuin Christus sano/ Ioh. 4:21. ( sillä hän ) se on/ Jumala/ on Pyhä/
v. 9.

C. Psalmi .

LAT. XCIX. NEuwo caicke mailma riemuidzeman Christuxes/ ja händä palweleman/ v. 1.
joca on luonut ja walinnut meitä Canssaxens/ v. 2.
ja suojele meitä armollans ja totuudellans ijancaickiseen.

Ps 100:1 KijtosPsalmi. IHastucat HERralle caicki mailma/ palwelcat HERra ilolla/ tulcat hänen caswons eteen ihastuxella.
Ps 100:2 Tundecat että HERra on Jumala/ hämbä meidän teki/ ja en me idze meitäm/ hänen Canssaxens ja laituimens lambaixi.
Ps 100:3 Mengät hänen porttijns kijtoxella/ hänen esihuoneisijns weisulla/ kijttäkät händä ja ylistäkät hänen nimens.
Ps 100:4 Sillä HERra on suloinen/ ja hänen armons pysy ijancaickisest/ ja hänen totuudens sucucunnasta sucucundaan

CI. Psalmi .

LAT. C. Hallituxen cuwa/ jota caicki haldiat pitä jocapäiwä cadzeleman/ että he sen jälken heidän aiwoituxens/ neuwons ja työns asetaisit. Ja Propheta pane idzens cuwaxi/ nijncuin oikia Cuningas ja hallidzia/ v. 1.
joca palwelians pitä curituxes ja hywisä tawoisa/ ja ei kärsi huonesans wääriä ja pahoja palwelioita/ v. 4.
waan racasta totisia ja wacoja/ v. 6.
häwittä caicki jumalattomat ja pahantekiät/ v. 8.

Ps 101:1 Dawidin Psalmi. MInä weisan armosta ja oikeudesta/ ja sanon sinulle HERra kijtoxen.
Ps 101:2 Minä käytän minuni taitawast ja toimellisest nijtä cohtan/ jotca minun omani owat/ ja waellan uscollisest minun huonesani.
Ps 101:3 En minä ota paha asiata eteeni/ minä wihan wäärintekiöitä/ ja en salli heitä olla tykönäni.
Ps 101:4 Nurja sydän olcon minusta pois/ en minä kärsi paha.
Ps 101:5 Joca lähimmäistäns sala panettele/ sen minä hucutan/ en minä kärsi ylpeitä ja röyckiöitä.
Ps 101:6 Minun silmäni cadzowat uscollisia maan päällä/ että he asuisit minun tykönäni/ ja racastan hurscaita palwelioita.
Ps 101:7 Petollisia ihmisiä en minä pidä huonesani/ ei walehteliat menesty minun tykönäni.
Ps 101:8 Warahin minä hucutan caicki jumalattomat maasta/ häwittäxeni caickia pahointekiötä HERran Caupungista.

CII. Psalmi .

LAT. CI. CAtumusPsalmi/ josa Propheta hartast rucoile Jumalata/ cuuleman händä hänen hädäsäns ja tuscasans/ johonga hän syndeins tähden joutunut oli/ v. 1.
ja että Jumala muistais lupauxens/ ja auttais wiheljäistä Canssans endisellens/ että händä kijtetäisin/ ja Zion/ se on/ Christuxen waldacunda mailmas lewitettäisin ja suojellaisin/ v. 14.
walitta wiheljäisyttäns ja lyhyttä ikäns/ v. 18.
ylistä Jumalata hänen caickiwaldiaisudestans/ ja pane caiken toiwons hänen päällens/ v. 24.

Ps 102:1 Radollisen rucous/ cosca hän murehisans on/ ja hänen walituxens HERran eteen wuodatta.
Ps 102:2 HERra cuuldele minun rucouxeni/ ja anna minun parcuni tulla tygös.
Ps 102:3 Älä caswoas minulda peitä/ hädäsä callista corwas minun puoleeni/ cosca minä sinua rucoilen/ nijn cuuldele pian minua.
Ps 102:4 Sillä minun päiwäni owat culunet nijncuin sawu/ ja minun luuni owat poldetut nijncuin kekäle.
Ps 102:5 Minun sydämen on lyöty ja cuiwettunut nijncuin heinä/ nijn että minä myös unohdan minun leipäni syödä.
Ps 102:6 Minun luuni takistuwat tuscalla minun lihaani/ itkemisest ja huocamisesta.
Ps 102:7 Minä olen aewa nijncuin ruogonpäristäjä corwesa/ minä olen nijncuin Hyypiä häwitetyisä Caupungeisa.
Ps 102:8 Minä walwon ja olen nijncuin yxinäinen lindu caton päällä.
Ps 102:9 Jocapäiwä häwäisewät minun wiholliseni minua/ ja jotca minua syljeskelewät/ wannowat minun cauttani.
Ps 102:10 Sillä minä syön tuhca nijncuin leipä/ ja secoitan minun juoman itculla.
Ps 102:11 Sinun uhcauxes ja wihas tähden/ ettäs minun nostanut olet ja paiscannut maahan.
Ps 102:12 Minun päiwäni owat culunet nijncuin warjo/ ja minä cuiwetun nijncuin ruoho.
Ps 102:13 Mutta sinä HERra pysyt ijancaickisest/ ja sinun muistos sucucunnasta sucucundaan
Ps 102:14 Nouse sijs ja armahda Zionita/ sillä aica on händä armahta/ ja aica on tullut.
Ps 102:15 Sillä sinun palwelias halajawat sitä raketta/ ja näkisit mielelläns/ että hänen kiwens ja calckins walmit olisit.
Ps 102:16 Että pacanat HERra sinun nimes pelkäisit/ ja caicki Cuningat maan päällä sinun cunniatas.
Ps 102:17 Että HERra rakenda Zionin/ ja ilmandu hänen cunniasans.
Ps 102:18 Hän käändä idzens hyljättyiden rucousten puoleen/ ja ei cadzo heidän rucoustans ylön.
Ps 102:19 Sen pitä kirjoitettaman tulewaisille sucucunnille/ ja se Canssa cuin luodan/ pitä kijttämän HERra.
Ps 102:20 Sillä hän cadzele pyhästä corkeuxestans/ ja HERra näke taiwasta maan päälle.
Ps 102:21 Että hän cuule fangein huocauxet/ ja kirwotta cuoleman lapset.
Ps 102:22 Että he saarnawat HERran nime Zionis/ ja hänen kijtostans Jerusalemis.
Ps 102:23 Cosca Canssat coconduwat/ ja waldacunnat HERra palweleman.
Ps 102:24 Hän nöyryttä tiesä minun woimani/ hän lyhendä minun päiwäni.
Ps 102:25 Minä sanoin: minun Jumalan älä minua ota pois minun keski ijäsäni.
Ps 102:26 Sinun wuosicautes owat ijancaickiset/ sinä olet maan perustanut/ ja taiwat owat sinun käsialas.
Ps 102:27 Ne catowat/ mutta sinä pysyt/ ne caicki wanhenewat nijncuin waate/ ne muuttuwat nijncuin waate/ cosca sinä heitä muuttelet.
Ps 102:28 Mutta sinä pysyt nijncuins olet/ ja sinun wuotes ei lopu.
Ps 102:29 Sinun palweliais lapset pysywät/ ja heidän sikiäns sinun edesäs menestywät.

Vers. 19. Kirjoitettaman ) Että sijtä saarnataisin.
v. 25. Keski ijäsäni ) Ennencuin minä sen tiedängän eli huomaidzen.

CIII. Psalmi .

LAT. CII. TÄmä on callis KijtosPsalmi/ caickinaisten hengellisten ja ajallisten hywäin tecoin edestä/ v. 1.
Propheta osotta Jumalan loppumattoman hywyden ja laupiuden/ ( jotca hän wiheljäiselle ihmisen sugulle jocapäiwä näyttä ) monella caunilla sanalla ja wertauxella/ v. 6 neuwo Jumalan Engeleitä ja caickia luoduja/ nijn myös oma sieluans/ kijttämän Jumalata nijn monen hywän tegon edestä/ ja ei ikänäns nijtä unhottaman.

Ps 103:1 Dawidin Psalmi. KIitä HERra minun sielun/ ja caicki mitä minusa on/ hänen pyhä nimens.
Ps 103:2 Kijtä HERra minun sielun/ ja älä unohda mitä hywä hän minulle tehnyt on.
Ps 103:3 Joca sinulle caicki synnis anda andexi/ ja paranda caicki sinun ricoxes.
Ps 103:4 Joca sinun henges päästä turmeluxesta/ joca sinun cruuna armolla ja laupiudella.
Ps 103:5 Joca sinun suus ilolla täyttä/ että sinun nuorudes udistettaisin nijncuin Cotcan.
Ps 103:6 HERra saatta caikille wanhurscauden ja duomion/ jotca wääryttä kärsiwät.
Ps 103:7 Hän on tiens Mosexelle tiettäwäxi tehnyt/ Israelin lapsille hänen tecons.
Ps 103:8 Laupias ja armollinen on HERra/ kärsiwäinen ja aiwa hywä.
Ps 103:9 Ei hän aina rijtele/ eikä wihastu ijancaickisest.
Ps 103:10 Ei hän meidän syndeim peräst tee meille/ eikä costa meille pahain tecoim jälken.
Ps 103:11 Sillä nijn corkia cuin taiwas on maasta/ anda hän armons lisändyä nijlle/ jotca händä pelkäwät.
Ps 103:12 Nijn caucana cuin itä on lännestä/ sijrsi hän meistä pahat tecomme.
Ps 103:13 Nijncuin Isä armahta lastans/ nijn HERrakin armahta pelkäwäisiäns.
Ps 103:14 Sillä hän tietä mingäcaltainen teco me olemma/ hän muista meidän tomuxi.
Ps 103:15 Ihminen on eläisäns nijncuin ruoho/ hän cucoista nijncuin cuckainen kedolla.
Ps 103:16 Cosca tuuli käy sen päällidze/ nijn ei hän enä kestä/ eikä hänen sians tunne händä ensingän.
Ps 103:17 Mutta HERran armot ulottuwat ijancaickisest ijancaickiseen/ hänen pelkäwäistens päälle/ ja hänen wanhurscaudens lasten lapsijn.
Ps 103:18 Nijden tykönä jotca hänen lijttons pitäwät/ ja ajattelewat hänen käskyjäns/ nijtä tehdäxens.
Ps 103:19 HERra on walmistanut istuimens taiwasa/ ja hänen waldacundans hallidze caickia.
Ps 103:20 Kijttäkät HERra te hänen Engelins/ te wäkewät Sangarit/ jotca hänen käskyns toimitatte/ että hänen sanans äni cuultaisin.
Ps 103:21 Kijttäkät HERra caicki hänen sotawäkens/ te hänen palwelians/ jotca teette hänen tahtons.
Ps 103:22 Kijttäkät HERra caicki hänen työns/ caikisa hänen waldans paicoisa/ kijtä minun sielun HERra.
Vers. 9. Rijtele ) se on/ ei hän ole wihainen.

v. 14. Teco ) Cuinga heicko ja turha rakennus me olemma/ ja elämme lyhyäs ja wiheljäises elämäs.
v. 16. Eikä tunne ) Ei jää muisto/ eli jälke.

CIV. Psalmi .

LAT. CIII. PRopheta kijttä Jumalata/ joca caickiwaldiasta toimestans ja hywydestäns on caicki ihmellisest luonut/ taiwas/ maasa ja meresä/ ja wielä nijtä jocapäiwä hallidze ja woimasa pitä/ v. 1.
erinomaisest ylistä hän Jumalan hywyttä ja rackautta ihmisen sucua cohtan/ v. 13.
joiden caickein edestä me olemma welcapäät kijttämän ja ylistämän händä caickena meidän elinaicanam/ v. 27.

Ps 104:1 KIitä HERra minun sielun/ HERra minun Jumalan/ sinä olet sangen cunnialinen/ sinä olet caunis ja jalosti puetettu.
Ps 104:2 WAlkeus on sinun waattes/ jollas puetettu olet/ sinä lewität taiwat nijncuin waatten.
Ps 104:3 Sinä peität sen päälyxen wedellä/ sinä menet pilwisä nijncuin ratasten päällä/ ja käyt tuulen sijpein päällä.
Ps 104:4 Sinä teet Engelis tuulexi/ ja sinun palwelias liekidzewäisexi tulexi.
Ps 104:5 Sinä joca maan perustit perustuxens päälle/ pysymän ijancaickisest.
Ps 104:6 Sywydellä sinä händä peität nijncuin waattella/ ja wedet seisowat wuorilla.
Ps 104:7 Mutta sinun rangaistuxestas he pakenewat/ sinun jylinästäs he menewät pois.
Ps 104:8 Wuoret astuwat ylös ja laxot astuwat alas siallens/ johongas heitä perustanut olet.
Ps 104:9 Määrän sinä panit/ jota ei he käy ylidze/ eikä palaja maata peittämän.
Ps 104:10 Sinä annat lähtet laxoisa cuohua/ nijn että wedet mäkein wälidze wuotawat.
Ps 104:11 Että caicki eläimet medzäs joisit/ ja että pedot janons sammutaisit.
Ps 104:12 Heidän tykönäns istuwat taiwan linnut/ ja wisertäwät oxilla.
Ps 104:13 Sinä liotat wuoret ylhäldä/ sinä täytät maan hedelmällä/ jonga sinä saatat.
Ps 104:14 Sinä caswatat ruohot carjalle/ ja jywät ihmisten tarpexi/ tuottaxes leipä maasta.
Ps 104:15 Ja että wijna ihmisen sydämen ilahutta/ ja hänen caswons caunistu öljystä/ ja leipä wahwista ihmisen sydämen.
Ps 104:16 Että HERran puut nestestä täynnä olisit/ Libanonin Cedripuut/ jotca hän on istuttanut.
Ps 104:17 Siellä linnut pesiwät/ ja Haicarat hongisa asuwat.
Ps 104:18 Corkiat wuoret owat medzäwohten turwa/ ja kiwirauniot Caninein.
Ps 104:19 Sinä teet Cuun wuotta jacaman/ ja Auringo tietä lascuns.
Ps 104:20 Sinä teet pimeyden ja yö tule/ silloin caicki pedot lytiwät.
Ps 104:21 Nuoret Lejonit saalista kiljuwat/ ja heidän elatustans Jumalalda edziwät.
Ps 104:22 Mutta cosca Auringo coitta/ nijn he lymywät ja luolisans macawat.
Ps 104:23 Nijn mene myös ihminen hänen työhöns/ ja ascareillens ehtosen asti.
Ps 104:24 HERra cuin suuret ja monet owat sinun käsialas ? sinä olet caicki taitawast säätänyt/ ja maa on täynnäns sinun tawaratas.
Ps 104:25 TÄmä meri joca nijn suuri ja lawia on/ hänesä epälugut coikistelewat/ sekä isoit että pienet eläimet.
Ps 104:26 Siellä hahdet culjeskelewat/ sijnä walascalat owat/ jotcas tehnyt olet/ leikidzemän hänesä.
Ps 104:27 Caicki odottawat sinua/ ettäs heille andaisit ruan ajallans.
Ps 104:28 Coscas heille annat/ nijn he cocowat/ coscas kätes awat/ nijn he hywydellä rawitan.
Ps 104:29 Jos sinä caswos peität/ nijn he hämmästywät/ coscas otat heidän hengens pois/ nijn he huckuwat/ ja tomuxi tulewat jällens.
Ps 104:30 Sinä lasket sinun henges/ nijn he luoduxi tulewat/ ja sinä udistat maan muodon.
Ps 104:31 HERran cunnia on ijancaickinen HERralla on mielen noude käsialans puoleen.
Ps 104:32 Hän cadzahta maan päälle/ nijn se wapise/ hän rupe wuorijn/ nijn he suidzewat.
Ps 104:33 Minä weisan HERralle minun elinaicani/ ja kijtän minun Jumalatani nijncauwan cuin minä olen.
Ps 104:34 Ja minun puhen kelpa hänelle/ ja minä ihastun HERrasa.
Ps 104:35 Syndiset maalda lopetetan/ ja jumalattomat ei pidä sillen oleman/ kijtä HERra minun sielun/ Halleluja.

Vers. 16. HERran puut ) Cudzu hän ne jotca medzäs owat/ ja ei ole ihmisildä istutetut.

CV. Psalmi .

LAT. CIV. KIittä Jumalata hänen hywydens ja laupiudens edestä Canssans cohtan/ erinomaisest/ mitä hän Abrahamille ja hänen sucucunnallens tehnyt on/ jotca hän on omaxens walinnut/ ihmellisest lijttons perän johdattanut/ suojellut ja warjellut moninaises waarasa/ sijhenasti että hän woimallisella kädellä wei heitä luwattuun maahan/ ja andoi sen heille asuaxens/ v. 1.
joca aina pitä herättämän/ palweleman ja cuuleman händä/ v. 45.

Ps 105:1 KIittäkät HERra/ ja saarnatcat hänen nimens/ julistacat hänen töitäns Canssoisa.
Ps 105:2 Weisatcat hänestä ja kijttäkät händä/ puhucat caikista hänen ihmeistäns.
Ps 105:3 Riemuitcat hänen pyhästä nimestäns/ iloitcan nijden sydämet/ jotca händä edziwät.
Ps 105:4 Kysykät HERra ja hänen woimans/ edzikät alati hänen caswons.
Ps 105:5 Muistacat hänen ihmellisiä töitäns/ jotca hän tehnyt on/ hänen ihmeitäns ja hänen sanans.
Ps 105:6 Te cuin oletta Abrahamin hänen palwelians siemen/ te Jacobin hänen walittuns lapset.
Ps 105:7 Hänbä on HERra meidän Jumalam/ hän duomidze caikesa mailmasa.
Ps 105:8 Hän muista hänen lijttons ijancaickisest/ sanans/ jonga hän on luwannut monelle tuhannelle sugulle.
Ps 105:9 Jonga hän teki Abrahamin cansa/ ja sen walan Isaachin cansa.
Ps 105:10 Ja sääsi sen Jacobille oikeudexi/ ja Israelille ijancaickisexi lijtoxi.
Ps 105:11 Ja sanoi: sinulle minä annan Canaan maan/ teidän perimisen arwan.
Ps 105:12 Cosca heitä wähä ja harwat olit/ ja muucalaiset hänesä.
Ps 105:13 Ja he waelsit Canssasta Canssaan/ ja waldacunnasta toiseen Canssaan.
Ps 105:14 Ei hän sallinut yhtän ihmistä heitä wahingoitta/ ja rangais Cuningatkin heidän tähtens.
Ps 105:15 Älkät ruwetco minun woideltuihin/ ja älkät tehkö paha minun Prophetailleni.
Ps 105:16 Ja hän cudzui näljän maan päälle/ ja wei caiken leiwän waran pois.
Ps 105:17 Hän lähetti miehen heidän eteens/ Joseph orjaxi myytin.
Ps 105:18 He ahdistit hänen jalcans jalcapuuhun/ hänen ruumins täydyi raudois maata.
Ps 105:19 Sijhenasti että hänen sanans tuli/ ja HERran puhe coetteli hänen.
Ps 105:20 Nijn lähetti Cuningas ja päästi hänen/ Canssain päämies käski hänen lasketta.
Ps 105:21 Ja asetti hänen huonens herraxi/ ja caiken tawarans haldiaxi.
Ps 105:22 Opettaman pääruhtinaillens oma tahtons/ ja wanhemmillens taito.
Ps 105:23 Ja Israel meni Egyptijn/ ja Jacob tuli muucalaisexi Hammin maalle.
Ps 105:24 Ja hän andoi Canssans sangen suurest caswa/ ja teki heitä wäkewemmäxi cuin heidän wihollisens.
Ps 105:25 Hän käänsi heidän sydämens wihaman hänen Canssans/ ja he tahdoit juonilla hänen palwelians paina alas.
Ps 105:26 Hän lähetti Mosexen hänen palwelians/ ja Aaronin/ jonga hän walidzi.
Ps 105:27 Ne teit hänen merckins heidän seasans/ ja hänen ihmens Hammin maalla.
Ps 105:28 Hän andoi pimeyden tulla/ ja sen pimeytti/ ja ei ollet he hänen sanoillens cuulemattomat.
Ps 105:29 Hän muutti heidän wetens werexi/ ja cuoletti heidän calans.
Ps 105:30 Heidän maans cuohutti hänestäns sammacoita/ heidän Cuningastens cammioisa.
Ps 105:31 Hän sanoi/ nijn turilat ja täit tulit heidän maans ärijn.
Ps 105:32 Hän andoi raket heille satexi/ tulen liekit heidän maallens.
Ps 105:33 Ja löi heidän wijnapuuns ja ficunapuuns/ ja hän särki puut heidän maans äris.
Ps 105:34 Hän sanoi/ nijn tulit parmat ja wapsaiset epälugut.
Ps 105:35 Ja he söit caicki ruohot heidän maaldans/ ja söit caiken heidän maans hedelmän.
Ps 105:36 Ja löi caicki esicoiset Egyptisä/ caicki heidän ensimäiset perillisens.
Ps 105:37 Ja hän wei heitä hopialla ja cullalla ulos/ ja ei ollut heidän sucucunnisans yxikän sairas.
Ps 105:38 Egypti iloidzi heidän lähtemisestäns/ sillä heidän pelcons oli tullut heidän päällens.
Ps 105:39 Hän lewitti pilwen werhoxi/ ja tulen yöllä heitä walistaman.
Ps 105:40 He anoit/ nijn andoi hän medzäcanat tulla/ ja hän rawidzi heitä taiwan leiwällä.
Ps 105:41 Hän awais callion/ nijn wesi wuoti sieldä/ että ojat juoxit cuiwaan erimaahan.
Ps 105:42 Sillä hän muisteli hänen pyhä sanans/ cuin hän Abrahamille hänen palweliallens puhunut oli.
Ps 105:43 Ja hän wei Canssans ilolla ulos/ ja hänen walittuns riemulla.
Ps 105:44 Ja andoi heille pacanain maan/ nijn että he Canssain hywydet omistit heillens.
Ps 105:45 Että he pidäisit hänen oikeuttans/ ja hänen Lakins kätkisit. Halleluja.

CVI. Psalmi .

LAT. CV. KIitos/ josa wanhoista Historjista tiettäwäxi tehdän/ cuinga Jumala on joca aica hänen Canssans Judalaisia rangaisnut/ heidän epäuscons/ luopumisens/ epäjumalan palweluxens ja muiden syndeins tähden/ v. 1.
ja taas armahtanut nijtä/ osottanut hywydens/ ja muistanut hänen lijttons/ v. 8.
caikille catuwaisille opixi/ että jos he nöyryttäwät idzens/ oikialla catumuxella ja parannuxella/ nijn Jumala on heille armollinen/ ja anda heidän syndins andexi/ v. 47.

Ps 106:1 KIittäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen laupiudens pysy ijancaickisest.
Ps 106:2 Cuca taita puhua HERran suuria töitä/ ja ylistä caickia hänen kijtettäpiä tecojans ?
Ps 106:3 Autuat owat jotca käskyn pitäwät/ ja aina oikein tekewät.
Ps 106:4 HERra muista minua sen armos peräst/ jongas Canssalles luwannut olet/ osota meille apus.
Ps 106:5 Että me näkisim walittuides menestyxen/ ja iloidzisim/ että sinun Canssas menesty/ ja kerscaisim meitäm sinun perimises cansa.
Ps 106:6 Me teim syndiä meidän Isäim cansa/ me teim wäärin ja olemma ollet jumalattomat.
Ps 106:7 Ei meidän Isäm tahtonet ymmärtä Egyptis sinun ihmeitäs/ eikä muistanet sinun suurta laupiuttas/ ja olit meren tykönä tottelemattomat/ nimittäin/ punaisen meren tykönä
Ps 106:8 Mutta hän autti heitä hänen nimens tähden/ nijn että hän woimans osotti.
Ps 106:9 Ja hän uhcais punaista merta/ nijn se cuiwi/ ja wei heitä sywyden läpidze/ nijncuin corwesa.
Ps 106:10 Ja wapahti heitä nijden käsistä/ jotca heitä wihaisit/ ja lunasti heitä wihollistens käsistä.
Ps 106:11 Ja wedet upotit heidän wainollisens/ nijn ettei yxikän eläwäxi jäänyt.
Ps 106:12 Silloin he uscoit hänen sanans/ ja weisaisit hänen kijtoxens.
Ps 106:13 Mutta he unhotit pian hänen hywät työns/ ja ei odottanet hänen neuwons.
Ps 106:14 Ja he kiehuit himosa corwesa/ ja kiusaisit Jumalata erimaasa.
Ps 106:15 Mutta hän andoi heille heidän anomisens/ ja lähetti heille kyllä/ sijhenasti että he ilgoitit.
Ps 106:16 Ja he carcaisit Mosesta wastan leirisä/ Aaronita HERran pyhä wastan.
Ps 106:17 Maa aukeni ja nieli Dathanin/ ja peitti Abiramin joucon.
Ps 106:18 Ja tuli syttyi heidän joucoisans/ ja liecki poltti jumalattomat.
Ps 106:19 He teit wasican Horebis/ ja cumarsit walettua cuwa.
Ps 106:20 Ja he muuttelit heidän cunnians härjän muoton/ joca heiniä syö.
Ps 106:21 He unhotit Jumalan heidän wapahtajans/ joca oli nijn suuria töitä tehnyt Egyptis.
Ps 106:22 Ihmeitä Hammin maalla/ ja hirmuisia töitä punaisesa meresä.
Ps 106:23 Ja hän sanoi heitä hucuttawans/ ellei Moses hänen walittuns sitä rangaistusta estänyt olis/ kääten hänen hirmuisuttans/ ettei hän ratki heitä cadottanut.
Ps 106:24 Ja he cadzoit sen carskin maan ylön/ eikä usconet hänen sanans.
Ps 106:25 Ja napisit heidän majoisans/ eikä ollet cuuliaiset HERran änelle.
Ps 106:26 Ja hän nosti kätens heitä wastan/ maahan lyödäxens heitä corwesa.
Ps 106:27 Ja heittäxens heidän siemenens pacanain secaan/ ja hajottaxens heitä maacundijn.
Ps 106:28 Ja he ryhdyit BaalPeorijn/ ja söit cuolluitten epäjumalitten uhreista.
Ps 106:29 Ja wihoitit hänen heidän töilläns/ nijn julmistui myös rangaistus heidän secaans.
Ps 106:30 Nijn Pinehas astui edes/ ja lepytti sen asian/ nijn rangaistus lackais.
Ps 106:31 Ja se luettin hänelle wanhurscaudexi/ sugusta sucuun ijancaickisest.
Ps 106:32 Ja he wihoitit hänen rijtaweden tykönä/ ja waiwaisit Mosesta pahoin.
Ps 106:33 Sillä he saatoit murhellisexi hänen sydämens/ nijn että hän sanoisans exyi.
Ps 106:34 Eikä he hucuttanet nijtä pacanoita/ cuin HERra cuitengin heille käskenyt oli.
Ps 106:35 Waan secoitit heitäns pacanain secaan/ ja opit heidän töitäns.
Ps 106:36 Ja palwelit heidän epäjumalitans/ ne yllytit heitä pahennuxijn.
Ps 106:37 Ja he uhraisit heidän poicans ja tyttärens perkeleille.
Ps 106:38 Ja wuodatit wiattoman weren/ heidän poicains ja tytärdens weren/ jotca he uhraisit Cananerein epäjumalille/ nijn että maa weren wigoista turmeltin.
Ps 106:39 Ja hieroit heitäns omisa töisäns/ ja teit huoria heidän tegoisans.
Ps 106:40 Nijn julmistui HERran wiha Canssans päälle/ ja hän cauhistui hänen perimistäns.
Ps 106:41 Ja hyljäis ne pacanoitten käsijn/ että ne wallidzit heitä/ jotca heitä wihaisit.
Ps 106:42 Ja heidän wihollisens ahdistit heitä/ ja he painettin heidän kättens ala.
Ps 106:43 Hän monaist heitä pelasti/ mutta he wihoitit hänen neuwoillans/ ja he wähenit pahain tecoins tähden.
Ps 106:44 Ja hän näki heidän tuscans/ cosca hän heidän walituxens cuuli.
Ps 106:45 Ja muisti hänen lijttons/ cuin hän heidän cansans tehnyt oli/ ja catui sitä suurest laupiudestans.
Ps 106:46 Ja andoi heidän armon löytä caickein edes/ cuin heitä fanginnet olit.
Ps 106:47 Auta meitä HERra meidän Jumalam/ ja coco meitä pacanoista/ että me kijttäisim sinun pyhä nimes/ ja kehuisim sinun kijtostas.
Ps 106:48 Kijtetty olcon HERRA Israelin Jumala/ ijancaickisudesta nijn ijancaickisuteen/ ja sanocan caicki Canssa/ Amen/ Halleluja.

Vers. 25. Eikä ollet cuuliaset ) Nimittäin/ Mosexelle ja Aaronille.

CVII. Psalmi .

LAT. CVI. NEuwo nijtä jotca owat hädäsä/ nijncuin köyhydes/ wiheljäisydes/ v. 1.
fangiudes/ v. 10.
taudis/ v. 17.
myrskys merellä/ v. 23.
jotca waiwatan callilla ajalla/ v. 33.
sodalla/ ja wäkiwallalla/ v. 39.
rucoileman HERra hädäsäns/ ja saaman awun tuscasa/ jonga edest heidän pitä händä kijttämän ja ylistämän ijancaickisest.

Ps 107:1 KIittäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen laupiudens pysy ijancaickisest.
Ps 107:2 Sanocat te/ jotca oletta HERran cautta lunastetut/ jotca hän on tuscasta wapahtanut.
Ps 107:3 Ja jotca hän on maacunnasta coonnut/ idästä ia lännestä/ pohjaisesta ja etelästä.
Ps 107:4 Jotca exyxis waelsit corwesa umbi tietä/ ja ei löytänet Caupungita asuaxens.
Ps 107:5 Nälkäiset ja janowaiset/ ja heidän sieluns waipui.
Ps 107:6 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän pelasti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:7 Ja wei heitä oikiata tietä/ että he menit asuin Caupungijn.
Ps 107:8 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edestä/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:9 Että hän rawidze janowaisen sielun/ ja täyttä isowaisen sielun hywydellä.
Ps 107:10 JOtca istuwat pimeis ja cuoleman warjos/ fangitut ahdistuxes ja raudasa.
Ps 107:11 Että he olit Jumalan käskyä wastan cowacorwaiset/ ja olit häwäisnet ylimmäisen Lain.
Ps 107:12 Sentähden täyty heidän sydämens onnettomudella waiwatta/ nijn että he langeisit/ ja ei kengän heitä auttanut.
Ps 107:13 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän autti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:14 Ja wei heitä pimeydest ulos ja cuoleman warjosta/ ja särki heidän sitens.
Ps 107:15 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edestä/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:16 Että hän särke waskiportit/ ja ricko raudaiset salwat.
Ps 107:17 HUllut jotca rangaistin heidän ylidzekäymisens tähden/ ja heidän syndeins tähden.
Ps 107:18 Että heidän sieluns ilgotti caicke ruoca/ ja sait cuolintautins.
Ps 107:19 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän autti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:20 Hän lähetti sanans ja paransi heitä/ ja peasti heitä/ ettei he cuollet.
Ps 107:21 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edest/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:22 Ja uhratcan kijtosuhri/ ja luetelcan hänen tecons ilolla.
Ps 107:23 JOtca haaxilla meres waeldawat/ ja asians toimittawat suurilla wesillä.
Ps 107:24 He owat tundenet HERran tegot/ ja hänen ihmeitäns sywydes.
Ps 107:25 Cuin hän sanoi/ ja paisutti suuren ilman/ joca allot nosti.
Ps 107:26 Nijn he menit ylös taiwasta cohden/ ja menit sywyten asti/ että heidän sieluns ahdistuxest epäili.
Ps 107:27 Että he horjuit ja hoipertelit nijncuin juopunet/ ja ei sillen neuwo tietänet.
Ps 107:28 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän autti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:29 Ja hän hillidzi cowan ilman/ että allot heitäns asetit.
Ps 107:30 Ja he tulit iloisexi/ että tyweni/ ja hän wei heitä satamaan heidän mielens jälken.
Ps 107:31 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edest/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:32 Ja ylistäkän händä Canssain seuracunnisa/ ja kijttäkän händä wanhimbain seas.
Ps 107:33 JOiden ojat cuiwit/ lähtet wuotamasta lackaisit.
Ps 107:34 Ettei hedelmällinen maa mitän candanut/ heidän pahudens tähden/ jotca sijnä asuit.
Ps 107:35 Ja se cuin cuiwa oli/ sen hän taas wetisexi teki/ ja cuiwan maan wesilähteixi.
Ps 107:36 Ja asetti sinne isowaiset/ walmistaman sijhen Caupungita/ josa he asuisit.
Ps 107:37 Ja pellot kylwäisit/ ja wijnapuita istutaisit/ ja wuosittain hedelmän saisit.
Ps 107:38 Ja hän siunais heitä/ enändämän sangen heitäns/ ja andoi heille paljo carja.
Ps 107:39 JOtca alaspainetut ja sortut olit pahoilda/ jotca heitä waatinet ja waiwannet olit.
Ps 107:40 Cosca ylöncadze päämiesten päälle wuodatettu oli/ ja caicki maa exyxis ja autiana oli.
Ps 107:41 Ja hän warjeli köyhä radollisudesta/ ja enänsi hänen sucuns nijncuin lauman.
Ps 107:42 Näitä wanhurscat näkewät ja iloidzewat/ ja jocainen paha suu pitä tukittaman.
Ps 107:43 Cuca on taitawa/ ja näitä kätke ? nijn he astaidzewat cuinga monet hywät tegot HERra osotta.

Vers. 4. Ensimäiset owat köyhät ja wiheljäiset/ joilla ei ole coto eli cartanota/ ja ei tiedä mitä heidän tekemän pitä.
v. 10. Toiset owat/ jotca pahan tecons tähden fangeuxella waiwatan/ ja Jumalan awulla pelastetan.
v. 17. Colmannet owat tyhmät/ se on/ jotca ei pelkä Jumalata/ ja synnisä eläwät/ sairaudella widzatan/ ja tulewat terwexi/ ja ei cuole.
v. 23. Neljännet owat/ jotca meren hädäsä tulewat autetuxi.
v. 33. Wijdennet/ jotca wahingollisella ilmalla waiwatan/ ja saawat saten ja hedelmän jällens.
v. 39. Cuudennet owat/ jotca tylyillä ja metelillä widzatan/ ja rauhan ja sowinnon saawat jällens.
v. 43. kätke ) ajattele ja teke sitä.

CVIII. Psalmi .

LAT. CVII. Tämä Psalmi on jalo kijtos/ josa Psalmista ylistä Jumalan totutta ja laupiutta/ ja rucoile hänen olla hädän aicana läsnä/ v. 2.
ja että hän olis hänelle awullinen wihollisia wastan/ ja wahwistais waldacundans ymbäriolewaisi Canssoja wastan/ v. 6.

Ps 108:1 Psalmi Dawidin weisu.
Ps 108:2 JUmala/ minun sydämen on walmis/ minä weisan ja kijtän/ ja myös minun cunnian.
Ps 108:3 Nouse Psaltari ja Candele/ minä nousen warahin.
Ps 108:4 Sinua HERra minä kijtän Canssain seas minä weisan sinulle kijtost sucucunnisa.
Ps 108:5 Sillä sinun armos ulottu nijn lewiäldä cuin taiwas on/ ja sinun totudes nijn lewiäldä cuin pilwet käywät.
Ps 108:6 Corgota sinuas Jumala taiwan ylidze/ ja sinun cunnias caiken maan ylidze.
Ps 108:7 Että sinun rackat ystäwäs wapaxi tulisit/ auta oikialla kädelläs/ ja cuuldele minua.
Ps 108:8 Jumala puhu hänen Pyhäsäns/ sijtä minä iloidzen/ ja jaan Sichemin/ ja mittan Suchothin laxon.
Ps 108:9 Gilead on minun/ Manasse on myös minun/ ja Ephraim on minun pääni wäkewys/ Juda on minun päämiehen.
Ps 108:10 Moab on minun pesinastian/ minä wenytän kengäni Edomin päälle/ Philisterein ylidze minä ihastun.
Ps 108:11 Cuca wie minua wahwaan Caupungijn ? cuca wie minua Edomijn ?
Ps 108:12 Etkös Jumala sitä tee ? joca meitä heittänyt olet pois. Ja et mene ulos Jumala meidän sotawäkem cansa ?
Ps 108:13 Saata meille apua tuskisam: sillä ihmisten apu on turha.
Ps 108:14 Jumalasa me teem urhollisia töitä/ ja hän polke meidän wihollisem alas.

Vers. 2. Cunnian ) se on/ minun candelen/ jolla minä sinua cunnioitan.

CIX. Psalmi .

LAT. CVIII. CHristus walitta pettäjätäns Judat/ ja uscomattomia Judalaisia/ v. 1.
uhca ja sadatta heille caickinaista rangaistusta/ että he händä ja hänen Ewangeliumitans nijn cowan wainowat/ v. 6.
rucoile Jumalata/ armons ja laupiudens tähden/ händäns auttaman/ v. 20.
nijn hän tahto kijttä händä sijtä ijancaickisest.

Ps 109:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 109:2 JUmala minun kijtoxen/ älä waickene: sillä he owat heidän jumalattoman ja pettäwäisen suuns awannet minua wastan/ ja puhuit minua wastan wieckalla kielellä.
Ps 109:3 Ja he puhuwat alati myrkyllisest minua wastan/ ja sotiwat minua wastan ilman syytä.
Ps 109:4 Että minä heitä racastan/ owat he minua wastan/ mutta minä rucoilen.
Ps 109:5 He osottawat minulle paha hywän edestä/ ja wiha rackauden edestä.
Ps 109:6 Aseta jumalattomat hänen päällens/ ja perkele seisocan hänen oikialla kädelläns.
Ps 109:7 Joca hänens sijtä sanasta opetta anda/ sen elämä olcon jumalatoin/ ja hänen rucouxens olcon syndi.
Ps 109:8 Olcon hänen päiwäns harwat/ ja hänen wircans ottacon toinen.
Ps 109:9 Hänen lapsens olcon orwoit/ ja hänen emändäns leski.
Ps 109:10 Käykän hänen lapsens culkiana/ ja kerjätkän/ ja edzikän elatuxens radollisudes.
Ps 109:11 Caicki mitä hänellä on corcorahainen ottacon/ ja muucalaiset repikän hänen hywydens.
Ps 109:12 Älkön kengän hänelle hywä tehkö/ eikä yxikän armahtaco hänen orwojans.
Ps 109:13 Hänen sucuns olcon häwitetyt/ heidän nimens olcon toises polwes pyhitty pois.
Ps 109:14 Hänen Isäins pahat tegot tulcon muistoxi HERran edes/ ja hänen äitins syndi ei pidä pyhittämän pois.
Ps 109:15 Olcon ne alati HERran caswon edes/ ja huckucon heidän muistons maan pääldä.
Ps 109:16 Ettei hänellä ensingän laupiutta ollut/ waan wainois radollista ja köyhä/ ja murhellista tappaxens.
Ps 109:17 Ja hän tahdoi kirousta saada/ sen myös pitä hänelle tuleman/ ei hän tahtonut siunausta/ sen pitä myös hänestä cauwas ercaneman.
Ps 109:18 Ja hän puki kirouxen päällens nijncuin paitans/ ja se meni hänen sisällyxijns nijncuin wesi/ ja hänen luihins nijncuin öljy.
Ps 109:19 Se olcon hänelle nijncuin waate/ jolla hän werhotan/ ja nijncuin wyö/ jolla hän aina idzens wyöttä.
Ps 109:20 Aiwa näin tapahtucon heille HERralda/ jotca owat minua wastan/ ja puhuwat pahoin minun sieluani wastan.
Ps 109:21 Mutta sinä HERra/ HERra ole minun cansani sinun nimes tähden/ sillä sinun armos on minun turwan/ pelasta minua.
Ps 109:22 Minä olen köyhä ja radollinen/ minun sydämen on särjetty minusa.
Ps 109:23 Minä menen pois nijncuin warjo/ joca ajetan pois/ ja pudistetan ulos nijncuin cascat.
Ps 109:24 Minun polweni owat heicot paastosta/ ja minun lihan on laiha/ ja ei ole ensingän lihawutta.
Ps 109:25 Ja minun täyty olla heidän pilckans/ cosca he minun näkewät/ nijn he päätäns pudistawat.
Ps 109:26 Auta minua HERra minun Jumalan/ auta minua sinun armos perästä.
Ps 109:27 Että he tundisit sen sinun kädexes/ ja että sinä HERra sen teet.
Ps 109:28 Cosca he sadattawat/ nijn siuna sinä/ cosca he carcawat minua wastan/ nijn tulcon he häpiään/ mutta sinun palwelias iloitcan.
Ps 109:29 Olcon minun wainolliseni häwäistyxellä puetetut/ ja olcon häpiälläns werhotut nijncuin hamella.
Ps 109:30 Minä kijtän suurest HERra minun suullani/ ja ylistän händä monen seas.
Ps 109:31 Sillä hän on köyhän oikialla kädellä/ auttamas händä nijstä jotca hänen sieluans duomidzewat.

Vers. 6. Aseta jumalattomat ) heidän oppins/ elämäns ja rucouxens olcon turha ja tyhjä.
v. 7. hänen rucouxens ) Ei se rucous joca uscosa tapahtu catuwaisella sydämellä/ waan ulcocullattu rucous/ jotca rucoilewat Jumalan otta rangaistusta pois/ ja pysywät cuitengin synnisä/ sencaltaisia rucouxia ei Jumala cuule/ waan nijden cautta närkästy ja kehoitetan wihaan/ Esa. 29:13. & 58:2.9. Esa. 59:2.
v. 10. Culkiana ) Tämä ennustus on wiheljäisis Judalaisis täytetty/ jotca nyt culkewat caikis maacunnis muiden orjuden alla/ ja ei ole heillä cusa he asua saawat.
v. 16. Ettei ) Syy/ että Christus uhca heille ajallista ja ijancaickista rangaistusta/ ei että Jumala ijancaickisest on Judast ja Judan Canssa aicoinut cadotta/ waan cuin täsä on: että he ilman laupiutta nijn julmast wainoisit wiatoinda Christusta cuoleman asti/ joca oli tullut heidän ja caickein ihmisten autuuden tähden. Matth. 23:37. Jerusalem/ Jerusalem/ sinä joca tapat Prophetat etc. Toinen syy/ että he tahdoit kirousta/ se on/ ei he tundenet edzicons aica/ waan cadzoit Jumalan neuwon heidän autuudestans ylön/ pilckaisit sitä/ ja pysyit sencaltaises ylöncadzes loppun asti/ sentähden rangaise heitä Jumala ijancaickisella cadotuxella ja cawahtamisexi ilmoitti Jumalan poica heille aica ennen/ joca nijncuin totinen Jumala kyllä tiesi/ että he sencaltaisen synnin teit ja sijnä pysyit. Nijn on tämä Psalmi ei ainoastans RucousPsalmi/ waan enä ennustus Judalaisten ja Judaxen langemisest ja cadotuxest/ nijncuin myös Petari Apostoli sen sixi pitä/ Act. 1:8.

CX. Psalmi .

LAT. CIX. JAlo ennustus Christuxest ja hänen waldacunnastans/ joca Zionist alca ja lewiä haman mailman ären/ v. 1.
Christuxen pappeudest/ johonga Jumala hänen on corgottanut/. 4. hänen cuolemastans/ nousemisestans cuolluista ja taiwaseen astumisestans/ että hän corgotetan Jumalan oikialle kädelle/ ja woitta caicki wihollisens/ v. 5.

Ps 110:1 HERra sanoi minun HERralleni: istu minun oikialle kädelleni/ sijhenasti cuin minä panen sinun wihollises sinun jalcais astinlaudaxi.
Ps 110:2 HERra lähettä sinun waldacunnas waldican Zionista/ wallidze sinun wihollistes seas.
Ps 110:3 Sinun woitostas sinun Canssas mielelläns sinulle uhra pyhisä caunistuxisa/ sinun lapses synnytetän sinulle nijncuin caste amuruscosta.
Ps 110:4 HERra on wannonut/ ja ei cadu sitä/ sinä olet Pappi ijancaickisest/ Melchisedechin säädyn jälken.
Ps 110:5 HERra sinun oikialla kädelläs muserta Cuningaita/ hänen wihans aicana.
Ps 110:6 Hän duomidze pacanoitten seas/ hän teke suuret tapot/ hän muserta suurden maacundain päät.
Ps 110:7 Hän juo ojasta tiellä/ sentähden corgotta hän pääns.

Vers. 7. Ojasta ) hän cuole ja nouse jällens cuolluista.

CXI. Psalmi .

LAT. CX. ON KijtosPlalmi Judan Canssalle kirjoittetu weisatta Pääsiäis juhlana/ sillä ylistä Jumalan cunniata/ wanhurscautta ja totutta/ että hän lijttons heidän cansas tehnyt oli/ ja heitä caickinaisella hywydellä runsast siunannut/ v. 1.
sillä HERran pelco ja Christillinen elämä on totinen taito/ v. 10.

Ps 111:1 Halleluja. MInä kijtän HERra caikesta sydämestäni hurscasten neuwos ja seuracunnasa.
Ps 111:2 Suuret owat HERran tegot/ joca nijstä otta waarin/ hänelle on nijstä sula riemu.
Ps 111:3 Mitä hän asetta se on cunniallinen ja jalo/ ja hänen wanhurscaudens pysy ijancaickisest.
Ps 111:4 Hän on säätänyt ihmeittens muiston/ armollinen ja laupias HERra.
Ps 111:5 Hän anda ruan pelkäwäisillens/ hän muista lijttons ijancaickisest.
Ps 111:6 Hän anda ilmoitta Canssallens wäkewydens tegot/ andaxens heille pacanain perimisen.
Ps 111:7 Hänen kätens tegot owat totuus ja oikeus/ caicki hänen käskyns owat toimelliset.
Ps 111:8 Ne pysywät wahwana aina ja ijancaickisest/ ja tapahtuwat uscollisest ja cohtullisest.
Ps 111:9 Hän lähetti Canssallens lunastuxen/ hän lupa hänen lijttons pysymän ijancaickisest/ pyhä ja hirmuinen on hänen nimens.
Ps 111:10 HERran pelco on taidon alcu/ se on hywä ymmärrys/ joca sen peräst teke/ hänen kijtoxens pysy ijancaickisest.

CXII. Psalmi .

LAT. CXI. ON OpetusPsalmi/ joca opetta misä totinen autuus ja hywys on täsä mailmas/ nimittäin/ että me oikein pelkäm ja palwelem Jumalata/ eläm HERran käskyn perästä/ ahkeroidzem laupiuden töillä seurata hänen tapans/ v. 1.
joca tämän teke/ hän jalost siunatan/ v. 6.
jumalattomat cadehtiwat sitä/ ja ei menesty/ v. 10.

Ps 112:1 Halleluja. AUtuas on se cuin pelkä HERra/ joca hänen käskyjäns sangen himoidze.
Ps 112:2 Hänen siemenens on waldias maan päällä/ hurscasten sugut siunatan.
Ps 112:3 Rickaus ja runsaus on hänen huonesans/ ja hänen wanhurscaudens pysy ijancaickisest.
Ps 112:4 Hurscaille coitta walkeus pimeis/ armolliselda/ laupialda ja wanhurscalda.
Ps 112:5 Autuas on se cuin laupias on/ ja mielelläns laina/ ja sowitta nijn asians ettei hän kenengän tee wääryttä.
Ps 112:6 Sillä hän pysy ijancaickisest/ ei wanhurscas ikänäns unhoteta.
Ps 112:7 Cosca rangaistus tule/ nijn ei hän pelkä/ hänen sydämens uscalda lujasti HERran päälle.
Ps 112:8 Hänen sydämens on wahwistettu ja ei pelkä/ sijhenasti cuin hän näke ilons wihollisistans.
Ps 112:9 Hän hajotta ja anda waiwaisten/ hänen wanhurscaudens pysy ijancaickisest/ hänen sarwens corgotetan cunnialla.
Ps 112:10 Jumalatoin näke sen ja närkästy/ hän pureskele hambaitans ja näändy/ sillä mitä jumalattomat halajawat/ se tyhjäxi tule.

Vers. 4. Walkeus ) se on/ onni ja autuus hädäsä.

CXIII. Psalmi

LAT. CXII. NEuwo caickia Jumalan palwelioita ahkerast ylistämän ja kijttämän Jumalata Caickiwaldiasta/ surun ja murhen edest/ jonga hän jocapäiwä pitä köyhist ja radollisist/ v. 1.
erinomaisest/ että hän corgotta heitä tomusta/ v. 8.
autta hedelmättömiä pilcastans ja pane cunniaan/ v. 10.

Ps 113:1 Halleluja. KIjttäkät HERra/ kijttäkät te HERran palweliat/ kijttäkät HERran nime.
Ps 113:2 Kijtetty olcon HERran nimi/ nyt ja ijancaickisest.
Ps 113:3 Auringon coitosta hänen laskemisens asti/ olcon HERran nimi kijtetty.
Ps 113:4 HERra on corkia ylidze caickein pacanain/ ja hänen cunnians käy nijn lewiäldä cuin taiwas on.
Ps 113:5 Cuca on nijncuin HERra meidän Jumalam ? joca nijn corkialla asu ?
Ps 113:6 Ja cuitengin cadzo alimmaisia/ taiwasa ja maasa.
Ps 113:7 Joca köyhän tomusta ylendä/ ja waiwaisen logasta corgotta.
Ps 113:8 Istuttaxens händä päämiesten siwuun/ ja hänen Canssans päämiesten siwuun.
Ps 113:9 Joca hedelmättömät saatta huoneseen asuman/ että hän riemuisexi lasten äitixi tule. Halleluja.

CXIV. Psalmi .

LAT. CXIII. KIitos/ jaloin ihmetten ja tunnustähtein edestä/ cuin Jumala teki Israelin lapsille/ cosca hän johdatti heitä Egyptistä/ v. 1.
punaisen meren ja Jordanin läpidze/ v. 3.
wuoret wapisit/ cosca hän pyhät käskyns andoi/ v. 6.
ja wedet juoxit calliosta/ v. 8.
jotca caicki ilmoittawat meille Jumalan Caickiwaldian woiman ja wäen.

Ps 114:1 CUin Israel Egyptist läxi/ Jacobin huone muucalaisesta Canssasta.
Ps 114:2 Nijn Juda tuli hänen Pyhäxens/ Israel hänen wallaxens.
Ps 114:3 Sen meri näki ja pakeni/ Jordani palais tacaperin.
Ps 114:4 Wuoret hyppäisit nijncuin oinat/ ja cuckulat nijncuin nuoret lambat.
Ps 114:5 Mikä sinun oli meri/ ettäs pakenit ? ja sinä Jordani/ ettäs palaisit tacaperin ?
Ps 114:6 Te wuoret että te hyppäisitte nijncuin oinat/ te cuckulat nijncuin nuoret lambat ?
Ps 114:7 HERran edesä wapisi maa/ Jacobin Jumalan edesä.
Ps 114:8 Joca calliot muutta wetisixi merixi/ ja kiwen wesilähtexi.

CXV. Psalmi .

TÄsä tunnusta Dawid woiton ja pelastuxen tulewan Jumalalda/ ja ei yhdeldäkän ihmisen awulda/ v. 1.
osotta mikä eroitus on oikian ja eläwän Jumalan/ ja pacanain myckäin epäjumalain wälillä/ v. 3.
ja että epäjumalain palweliat owat heidän caltaisens/ v. 8.
neuwo Israelin Canssa ja coco Jumalan seuracunda/ toiwoman ainoaan ja oikiaan Jumalaan/ v. 9.
iloidze/ että Jumala nijtä jotca händä rucoilewat siuna yldäkylläisest/ v. 12.
ja sentähden seuracunnaldans ylistetän ja cunnioitetan/ v. 17.

Ps 115:1 EI meille HERra/ ei meille/ waan sinun nimelles anna cunnia/ sinun armos ja totudes tähden.
Ps 115:2 Mixi pacanat sanowat: cusa on nyt heidän Jumalans ?
Ps 115:3 Mutta meidän Jumalam on taiwasa/ mitä ikänäns hän tahto/ sitä hän teke.
Ps 115:4 Waan heidän epäjumalans owat hopia ja culda/ ihmisten käsillä tehdyt.
Ps 115:5 Heillä on suu ja ei puhu/ heillä owat silmät ja ei näe.
Ps 115:6 Heillä owat corwat/ ja ei cuule/ heillä owat sieramet ja ei he haista.
Ps 115:7 Heillä owat kädet ja ei rupe/ heillä owat jalat ja ei käy/ ja ei puhu heidän curcustans.
Ps 115:8 Jotca nijtä tekewät/ he owat heidän caltaisens/ ja caicki jotca heihin uscaldawat.
Ps 115:9 Mutta Israel toiwocan HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
Ps 115:10 Aaronin huone toiwocan HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
Ps 115:11 Jotca HERra pelkäwät toiwocan myös HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
Ps 115:12 HERRA muista meitä ja siuna meitä/ hän siuna Israelin huonen/ hän siuna Aaronin huonen.
Ps 115:13 Hän siuna ne cuin HERra pelkäwät/ sekä pienet että suuret.
Ps 115:14 HERRA siunatcon teitä enämmin ja enämmin/ teitä ja teidän lapsian.
Ps 115:15 Te oletta HERran siunatut/ joca taiwan ja maan on tehnyt.
Ps 115:16 Taiwas on coconans HERran/ mutta maan on hän ihmisten lapsille andanut.
Ps 115:17 Cuollet ei taida sinua HERra kijttä/ eikä ne jotca menewät alas hiljaisuteen.
Ps 115:18 Mutta me kijtäm HERra/ hamast nyt ja ijancaickiseen. Halleluja.

CXVI. Psalmi .

LAT. CIV. JAlo kijtos/ josa Propheta kijttä Jumalata/ joca cuuli hänen rucouxens/ v. 1.
ja autti händä suuresta hädästä/ ja helwetin ahdistuxesta/ v. 3.
ja että hän toisinans wijpy awun cansa/ pitä meidän HERran calckia kärsimisellä juoman/ v. 10.
ja maxaman HERralle meidän lupauxem ja uhraman hänelle kijtosta/ v. 14.

Ps 116:1 SItä minä racastan/ että HERra cuuldele minun rucouxeni änen.
Ps 116:2 Että hän corwans callista minun puoleeni/ sentähden minä rucoilen händä elinaicanani.
Ps 116:3 Cuoleman paulat owat minun pijrittänet/ ja helwetin ahdistuxet owat minun löytänet/ minä tulin waiwaan ja tuscaan.
Ps 116:4 Mutta minä rucoilin HERran nime/ o HERra pelasta minun sielun.
Ps 116:5 HERra on armollinen ja oikia/ ja meidän Jumalam on laupias.
Ps 116:6 HERra hän kätke yxikertaiset/ cuin minä macaisin alla/ nijn hän minua autti.
Ps 116:7 Ole nyt taas rauhas minun sielun: sillä HERra teke hywästi sinulle.
Ps 116:8 Sillä sinä olet minun sieluni rewäisnyt pois cuolemast/ minun silmäni kyynelistä/ minun jalcani combastuxesta.
Ps 116:9 Minä waellan HERran edes/ eläwitten maasa. LAT. CXV.
Ps 116:10 MInä uscon/ sentähden minä puhun/ mutta minä sangen waiwatan.
Ps 116:11 Minä sanoin hämmästyxesäni/ caicki ihmiset owat walehteliat.
Ps 116:12 Cuinga minä maxan HERralle caicki hänen hywät tecons/ jotca hän minulle teki ?
Ps 116:13 Minä otan sen autualisen calkin/ ja saarnan HERran nimen.
Ps 116:14 Minä maxan lupauxeni HERralle/ caiken hänen Canssans edesä.
Ps 116:15 Hänen pyhäins cuolema on callis HERran edesä.
Ps 116:16 O HERra minä olen sinun palwelias/ sinun pijcas poica/ sinä olet minun siteni rewäisnyt ricki.
Ps 116:17 Minä uhran sinulle kijtosta/ ja HERran nime saarnan.
Ps 116:18 Minä maxan HERralle lupauxeni/ caiken hänen Canssans edesä.
Ps 116:19 HERran huonen esicartanoisa/ keskellä sinua Jerusalem. Halleluja.

Vers. 11. Walehteliat ) se on/ ei pidä yhtengän ihmiseen luotettaman/ ei hän cuitengan wijmein taida autta/ waan täyty puuttua.

CXVII. Psalmi .

LAT. CXVI. CAickein ihmisten/ cusa ikänäns he asuwat mailmas/ pitä ylistämän Jumalata/ hänen ijancaickisen hywydens ja totudens tähden/ v. 1.

Ps 117:1 KIittäkät HERra caicki pacanat/ ylistäkät händä caicki Canssa.
Ps 117:2 Sillä hänen armons ja totudens on woimallinen meidän päällem ijancaickisest. Halleluja.

CXVIII. Psalmi .

LAT. CXVII. TÄmä Psalmi/ jonga wanhat owat cudzunet/ Halleluja aureum/ etc. on parhaista Psalmeista/ josa Dawid/ cosca hän oli pelastettu wihollisildans ja wapadettu suurista murheista/ ja corgotettin hänen Canssans Cuningaxi/ kijttä Jumalata coco Israelin Canssan edes/ nijn ahkerast hänen hywydens tähden/ jonga hän hänelle usein/ ja monella tawalla on osottanut/ v. 1.
ennusta Christuxest ja hänen nousemisestans cuolluista/ v. 15.
ja että hän/ joca hänen Canssaldans nijn hyljätty oli/ on tullut culmakiwexi/ v. 22
neuwo/ että he riemuilla ottaisit tätä autuutta wastan/ ja sen edest Jumalata kijttäisit/ v. 24.

Ps 118:1 KIittäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 118:2 Sanocan Israel/ hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 118:3 Sanocan Aaronin huone/ hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 118:4 Sanocan caicki jotca HERra pelkäwät/ hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 118:5 Tuskisani minä HERra rucoilin/ ja HERra cuuldeli minua/ ja lohdutti minua.
Ps 118:6 HERra on minun cansani/ sentähden en minä pelkä/ mitä ihmiset minun tekisit.
Ps 118:7 HERra on minun cansani auttamas minua/ ja minä tahdon nähdä iloni minun wihollisistani.
Ps 118:8 Parambi on uscalda HERran päälle/ cuin luotta ihmisijn.
Ps 118:9 Parambi on uscalda HERran päälle/ cuin luotta päämiehin.
Ps 118:10 Caicki pacanat pijrittäwät minua/ mutta HERran nimeen minä heitä lyön maahan.
Ps 118:11 He pijrittäwät minun joca curilda/ mutta HERran nimeen minä heitä lyön maahan.
Ps 118:12 He pijrittäwät minua nijncuin kimalaiset/ ja he sammuwat nijncuin tuli orjantappuroisa/ mutta HERran nimeen minä heitä lyön maahan.
Ps 118:13 Minua sysätän langeman/ mutta HERra autta minua.
Ps 118:14 HERra on minun wäkewyden/ ja minun Psalmin/ ja on minun autuuden.
Ps 118:15 Ilolla weisatan woitosta wanhurscasten majoisa/ HERran oikia käsi saa woiton.
Ps 118:16 HERran oikia käsi on corgotettu/ HERran oikia käsi saa woiton.
Ps 118:17 En minä cuole/ waan elän/ ja HERran tecoja ilmoitan.
Ps 118:18 Kyllä HERra minua curitta/ waan ei hän minua cuolemalle anna.
Ps 118:19 Awatcat minulle wanhurscauden portit/ minun sisälle käydäxeni/ kijttämän HERra.
Ps 118:20 Se on HERran portti/ wanhurscat sijtä käywät sisälle.
Ps 118:21 Minä kijtän sinua ettäs minua nöyrytit/ ja autit minua.
Ps 118:22 Se kiwi jonga rakendajat hyljäisit/ on tullut culmakiwexi.
Ps 118:23 HERralda se on tapahtunut/ ja on ihme meidän silmäim edesä.
Ps 118:24 Tämä on se päiwä jonga HERra teke/ iloitcam ja riemuitcam hänesä.
Ps 118:25 O HERra auta/ o HERra anna menestyä.
Ps 118:26 Kijtetty olcon se joca tule HERran nimeen/ me siunam teitä HERran huonesta.
Ps 118:27 HERra on Jumala joca meitä walista/ caunistacat juhla lehdeillä/ haman Altarin sarwein asti.
Ps 118:28 Sinä olet minun Jumalan/ ja minä kijtän sinua/ minun Jumalan/ sinua minä ylistän.
Ps 118:29 Kijttäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen hywydens pysy ijancaickisest.

Vers. 12. Sammuttawat ) He juoxewat caicki sammuttaman/ ikänäns cuin mailma hucuis minun opistan.

CXIX. Psalmi .

LAT. CXVIII. ON OpetusPsalmi/ josa Dawid corkiast ylistä Jumalan sana ja terwellistä oppia/ ja tiettäwäxi teke/ cuinga hän himoidze sijnä idzens lohdutta ja opetta anda: ja on täsä Psalmisa/ ensist/ misä ihmisten auttuus ja terwellisys on/ ja cuinga suurest hän sitä ikäwöidze/ nimittäin waelda HERran sanois ja käskyis/ ja edzi händä caikisest sydämest/ rucoile myös että Jumala tällä walistais händä/ caickena elinaicanans mielelläns cuuleman sitä/ tutkisteleman ja nijncuin kyntilätä caikis hänen teisäns seuraman. Neuwo myös muita racastaman Jumalan sana ja cawahtaman wäärä ja petollista oppia. Anda sijtte tietä mitä hyödytyst ristist ja murhest on/ ja cuinga suurest se on tarpellinen/ rucoilla hartast Jumalata auttaman hätäaicana. Lohdutta idzens ja muita ahdistuxes/ tunnusta rohkialla sydämellä uscons ja toiwons Jumalan päälle. Lupa kijttä Jumalata hänen hywäin tecoins edestä. Ja että Jumalisuden harjoitus ja Christillisen ihmisen meno on näisä luetuisa cappaleisa/ sentähden pitä tämä Psalmi jocapäiwä luettaman/ sydämesä tutkisteldaman ja mielesä pidettämän.

Ps 119:1 AUtuat owat ne cuin wiattomasti eläwät/ ja jotca HERran Laisa waeldawat.
Ps 119:2 Autuat owat ne jotca hänen todistuxians pitäwät/ ja caikest sydämest händä edziwät.
Ps 119:3 Sillä jotca hänen teisäns waeldawat/ ei he tee mitän paha.
Ps 119:4 Sinä olet käskenyt pitä wisust sinun käskys.
Ps 119:5 Josca minun elämän pidäis sinun oikeuttas/ täydellä todella.
Ps 119:6 Cosca minä ainoastans cadzon caickia sinun käskyjäs/ nijn en minä tule häpiään.
Ps 119:7 Minä kijtän sinua oikiasta sydämestä/ ettäs opetat minulle wanhurscaudes oikeudet.
Ps 119:8 Sinun oikeuttas minä pidän/ älä minua ikänäns hyljä.
Ps 119:9 CUinga nuorucainen waelda nuhtettomast hänen teisäns ? cosca hän idzens käyttä sinun sanas jälken.
Ps 119:10 Minä edzin sinua caikest sydämestäni/ älä salli minua exyä sinun käskyistäs.
Ps 119:11 Minä pidän sydämesäni sinun sanas/ etten minä rickois sinua wastan.
Ps 119:12 Kijtetty olwo sinä HERra/ opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:13 Minä luettelen huulillani caicki sinun suus oikeudet.
Ps 119:14 Minä iloidzen sinun todistuxes teisä/ nijncuin caickinaisesta rickaudesta.
Ps 119:15 MInä puhun mitäs käskenyt olet/ ja cadzelen sinun teitäs.
Ps 119:16 Minä halajan sinun oikeuttas/ ja en unhoda sinun sanojas.
Ps 119:17 TEe hywästi palwelialles/ että minä eläisin ja sinun sanas pidäisin.
Ps 119:18 Awa minun silmäni/ näkemän ihmeitä sinun Laistas.
Ps 119:19 Minä olen wieras maan päällä/ älä peitä minulda käskyjäs.
Ps 119:20 Minun sielun on muserrettu ricki ikäwöidzemisest/ alati sinun oikeudes jälken.
Ps 119:21 Sinä rangaiset corjat/ kirotut owat ne cuin sinun käskyistäs poickewat.
Ps 119:22 Käännä minusta pois pilcka ja ylöncadze: sillä minä pidän sinun todistuxes.
Ps 119:23 Istuwat myös päämiehet ja puhuwat minua wastan/ mutta sinun palwelias puhu sinun oikeudestas.
Ps 119:24 Sinun todistuxias minä halajan/ ne owat minun neuwonandajani.
Ps 119:25 MInun sielun tomusa maca/ wirgota minua sinun sanas jälken.
Ps 119:26 Minä luen minun tietäni ja sinä cuuldelet minua/ opeta minulle sinun oikeudes.
Ps 119:27 Neuwo minulle sinun käskyis tie/ nijn minä puhun sinun ihmeistäs.
Ps 119:28 Nijn minä suren/ että sydän sula minusa/ wahwista minua sinun sanas jälken.
Ps 119:29 Käännä minusta pois wäärä tie/ ja suo minulle sinun Lakis.
Ps 119:30 Totuden tien minä olen walinnut/ sinun oikeudes olen minä asettanut eteeni.
Ps 119:31 Minä ripun sinun todistuxisas/ HERra älä salli minua häpiään tulla.
Ps 119:32 Coscas minun sydämeni wahwistat/ nijn minä juoxen sinun käskyis tietä myöden.
Ps 119:33 OPeta minulle HERra sinun oikeudes tie/ että minä sen loppun asti kätkisin.
Ps 119:34 Anna minulle ymmärrys/ kätkeäxen sinun Lakias/ ja pitäxen sitä coco sydämesäni.
Ps 119:35 Wie minua sinun käskyis polgulle: sillä nijhin minä halajan.
Ps 119:36 Callista minun sydämen sinun todistuxees/ ja ei ahneuden puoleen.
Ps 119:37 Käännä minun silmäni pois cadzelemast turha opetusta/ waan wirgota minua sinun tiehes.
Ps 119:38 Anna palwelias lujasti sinun käskys pitä sinun sanas tähden/ että minä sinua pelkäisin.
Ps 119:39 Käännä minusta pois se pilcka/ jota minä pelkän/ sillä sinun oikeudes owat suloiset.
Ps 119:40 Cadzo/ minä pyydän sinun käskyjäs/ wirgota minua sinun wanhurscaudellas.
Ps 119:41 HERra/ anna armos minulle tapahtua/ sinun apus/ sinun sanas jälken.
Ps 119:42 Että minä woisin wastata minun pilckaitani: sillä minä luotan idzeni sinun sanaas.
Ps 119:43 Älä suingan ota totuden sana pois minun suustani/ sillä minä toiwon sinun oikeuttas.
Ps 119:44 Minä pidän alati sinun Lakis/ aina ja ijancaickisest.
Ps 119:45 Ja minä waellan ilosa/ sillä minä edzin sinun käskyjäs.
Ps 119:46 Minä puhun sinun todistuxistas Cuningasten edesä/ ja en häpe.
Ps 119:47 Ja minä halajan sinun käskyjäs/ joita minä racastan.
Ps 119:48 Ja nostan käsiäni sinun käskyihis/ joita minä racastan/ ja puhun sinun oikeudestas.
Ps 119:49 MUista sinun sanas palwelialles/ jota sinä annoit minun toiwo.
Ps 119:50 Se on minun turwan minun waiwasani/ sillä sinun sanas wirgotta minun.
Ps 119:51 Corjat irwittelewät minua sangen/ en minä sentähden sinun Laistas poicke.
Ps 119:52 HERra/ cuin minä ajattelen/ cuinga sinä mailman algusta duominnut olet/ nijn minä lohdutetan.
Ps 119:53 Minä sytyn jumalattomain tähden/ jotca sinun Lakis hyljäwät.
Ps 119:54 Sinun oikeudes owat minun weisuni/ minun waelluxeni huonesa.
Ps 119:55 HERra/ minä ajattelen yöllä sinun nimes/ ja pidän sinun Lakis.
Ps 119:56 Se olis minun tawaran/ että minä sinun käskys pidäisin.
Ps 119:57 MInä olen sanonut: HERra/ se on minun perimiseni/ että minä pidän sinun ties.
Ps 119:58 Minä rucoilen sinun caswos edes täydest sydämest/ ole minulle armollinen sinun sanas jälken.
Ps 119:59 Minä tutkin minun teitäni/ ja käännän minun jalcani sinun todistustes puoleen.
Ps 119:60 Minä riennän ja en wijwy/ sinun käskyjäs pitämän.
Ps 119:61 Jumalattomain kicuri raatele minua/ mutta en minä unohda sinun Lakias.
Ps 119:62 Puoli yöstä minä nousen sinua kijttämän/ sinun wanhurscaudes oikeuden tähden.
Ps 119:63 Minä olen heidän puolellans jotca sinua pelkäwät/ ja sinun käskyjäs pitäwät.
Ps 119:64 HERra/ maa on täynäns sinun hywyttäs/ opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:65 HYwästi sinä teit HERra sinun palwelias cohtan/ sinun sanas jälken.
Ps 119:66 Opeta minulle hywiä tapoja/ ja taito: sillä minä uscon sinun käskys.
Ps 119:67 Ennencuin minä nöyrytettin/ exyin minä/ mutta nyt minä pidän sinun sanas.
Ps 119:68 Sinä olet hywä ja runsas/ opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:69 Corjat ajattelewat walhen minun päälleni/ mutta minä pidän täydest sydämest sinun käskys.
Ps 119:70 Heidän sydämens on paxu nijncuin raswa/ mutta minä halajan sinun Lakias.
Ps 119:71 Se kelpa minulle ettäs minun nöyrytit/ että minä sinun oikeuttas oppisin.
Ps 119:72 Sinun suus Laki on minulle otollisembi cuin monda tuhatta cappaletta culda ja hopiata.
Ps 119:73 SInun kätes owat minun tehnet ja walmistanet/ anna minulle ymmärryst oppiaxeni sinun käskyjäs.
Ps 119:74 Jotca sinua pelkäwät/ ne minun näkewät ja iloidzewat/ sillä minä toiwon sinun sanaas.
Ps 119:75 HERra minä tiedän sinun duomios oikiaxi/ ja sinä olet minua uscollisest nöyryttänyt.
Ps 119:76 Olcon sijs sinun armos minun lohdutuxen/ nijncuins palwelialles luwannut olet.
Ps 119:77 Anna minulle sinun laupiudes tapahtua/ että minä eläisin: sillä minä halajan sinun Lakias.
Ps 119:78 Josca corjat häpiään tulisit/ jotca minua painawat alas walhellans/ mutta minä puhun sinun käskyistäs.
Ps 119:79 Josca ne tulisit minun tygöni/ jotca sinua pelkäwät/ ja sinun todistuxes tundewat.
Ps 119:80 Olcon minun sydämen toimellinen sinun oikeudesas/ etten minä häwäistäis.
Ps 119:81 MInun sielun ikäwöidze sinun autuuttas/ minä toiwon sinun sanas päälle.
Ps 119:82 Minun silmäni hiweldywät sinun sanas jälken/ ja sanowat: coscas minua lohdutat ?
Ps 119:83 Sillä minä olen nijncuin nahca sawus/ en minä unohda sinun oikeuttas.
Ps 119:84 Cuinga cauwan sinun palwelias odotta ? coscas duomidzet minun wainojani ?
Ps 119:85 Corjat minulle cuoppia caiwawat/ jotca ei ole sinun Lais perästä.
Ps 119:86 Caicki sinun käskys owat sula totuus/ ne walhella minua waiwawat/ auta minua.
Ps 119:87 He olisit juuri lähes minun maan päällä hucuttanet/ mutta en minä sinun käskyjäs hyljännyt.
Ps 119:88 Wirgota minua sinun armollas/ että minä pidäisin sinun suus todistuxet.
Ps 119:89 HERra sinun sanas pysy ijancaickisest/ nijn lewiäldä cuin taiwas on.
Ps 119:90 Sinun totudes pysy sugusta sucuun/ sinä perustit maan/ ja se pysy.
Ps 119:91 Se pysy jocapäiwä sinun sanas jälken: sillä caicki täyty sinua palwella.
Ps 119:92 Ellei sinun Lakis olis ollut minun lohdutuxen/ nijn minä olisin radollisudesani huckunut.
Ps 119:93 En minä ikänäns unohda sinun käskyjäs/ sillä nijllä sinä minua lohdutat.
Ps 119:94 Sinun minä olen/ auta minua: sillä minä edzin sinun käskyjäs.
Ps 119:95 Jumalattomat minua wartioidzewat hucuttaxens/ mutta sinun todistuxestas minä otan waarin.
Ps 119:96 Caikista cappaleista minä olen lopun nähnyt/ mutta sinun käskys pysywät.
Ps 119:97 CUinga minä racastan sinun Lakias ? jocapäiwä minä sijtä puhun.
Ps 119:98 Sinä teit minun taitawammaxi käskyilläs cuin minun wiholliseni owat: sillä se on minun ijancaickinen tawaran.
Ps 119:99 Minä olen oppenembi cuin caicki minun opettajani: sillä sinun todistuxes owat minun puheni.
Ps 119:100 Enämmän minä ymmärrän cuin wanhemmat: sillä minä pidän sinun käskyjäs.
Ps 119:101 Minä wäldän jalcani caikista pahoista teistä/ että minä sinun sanas pidäisin.
Ps 119:102 En minä poicke sinun oikeudestas: sillä sinä opetat minua.
Ps 119:103 Sinun sanas owat minun suulleni makiammat cuin hunaja.
Ps 119:104 Sinun sanas teke minun ymmärtäwäisexi/ sentähden minä wihan caickia wääriä teitä.
Ps 119:105 SInun sanas on minun jalcaini kyntilä/ ja walkeus minun teilläni.
Ps 119:106 Minä wannon ja pidän/ että minä sinun wanhurscaudes oikeudet pitä tahdon.
Ps 119:107 Minä olen sangen waiwattu/ HERra wirgota minua sinun sanas perästä.
Ps 119:108 Olcon sinulle HERra otolliset minun suuni mieliset uhrit/ ja opeta minulle sinun oikeudes.
Ps 119:109 Minä cannan alati minun sieluani minun käsisäni/ ja en unohda sinun Lakias.
Ps 119:110 Jumalattomat wirittäwät minulle paulat/ mutta en minä exy sinun käskyistäs.
Ps 119:111 Sinun todistuxes owat minun ijancaickiset perimiseni: sillä he owat minun sydämeni riemut.
Ps 119:112 Minä callistan minun sydämeni/ tekemän sinun oikeudes jälken/ aina ja ijancaickisest.
Ps 119:113 MInä wihan wieckaita hengejä/ ja racastan sinun Lakias.
Ps 119:114 Sinä olet minun warjeluxen ja kilpen/ minä toiwon sinun sanas päälle.
Ps 119:115 Poiketcat minusta te pahanelkiset/ minä pidän minun Jumalani käskyt.
Ps 119:116 Tuke minua sanallas/ että minä eläisin/ ja älä anna minun toiwoni wilpistellä.
Ps 119:117 Wahwista minua/ että minä autetuxi tulisin/ nijn minä halajan alati sinun oikeuttas.
Ps 119:118 Sinä tallat alas caicki jotca sinun oikeudestas horjuwat: sillä heidän wietellyxens on sula walhe.
Ps 119:119 Sinä heität pois caicki jumalattomat maan pääldä nijncuin logan/ sentähden minä racastan sinun todistuxias.
Ps 119:120 Minä pelkän sinua/ nijn että minun ihon wärise/ ja wapisen sinun duomiotas.
Ps 119:121 MInä otan waarin oikeudesta ja wanhurscaudesta/ älä minua hyljä nijlle/ jotca minulle wäkiwalda tekewät.
Ps 119:122 Wasta palwelias edestä ja lohduta händä/ ettei corjat tekis minulle wäkiwalda.
Ps 119:123 Minun silmäni hiweldywät sinun autuudes perän/ ja sinun wanhurscaudes sanan jälken.
Ps 119:124 Toimita sinun palwelias cansa sinun armos perästä/ ja opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:125 Sinun palwelias minä olen/ anna minulle ymmärryst/ että minä tundisin sinun todistuxes.
Ps 119:126 Jopa aica on että HERra sijhen jotakin tekis/ he owat sinun Lakis särkenet.
Ps 119:127 Sentähden minä racastan sinun käskyäs/ enä cuin culda/ ja parasta culda.
Ps 119:128 Sentähden minä pidän wisust caickia sinun käskyjäs/ minä wihan caickia wääriä teitä.
Ps 119:129 IHmelliset owat sinun todistuxes/ sen tähden minun sielun ne pitä.
Ps 119:130 Cuin sinun sanas julistetan/ nijn se ilahutta/ ja anda yxikertaisille ymmärryxen.
Ps 119:131 Minä awan suuni ja huocan/ sillä minä halajan sinun käskyjäs.
Ps 119:132 Käännä sinuas minun puoleeni ja ole minulle armollinen/ nijncuins olet nijlle tottunut tekemän/ jotca sinun nimes racastawat.
Ps 119:133 Anna minun käymiseni olla wahwana sanasas/ ja älä anna wäkiwallan minua wallita.
Ps 119:134 Lunasta minua ihmisten wäkiwallasta/ nijn minä pidän sinun käskyjäs.
Ps 119:135 Walista sinun caswos palwelias päälle/ ja opeta minulle oikeudes.
Ps 119:136 Minun silmäni wettä wuotawat/ ettei sinun käskyjäs pidetä.
Ps 119:137 HERra sinä olet wanhurscas/ ja sinun sanas on oikia.
Ps 119:138 Sinä olet wanhurscaudes todistuxet/ ja totuden wisust käskenyt.
Ps 119:139 Minä olen lähes surmaxeni kijwannut/ että minun wiholliseni owat sinun sanas unohtanet.
Ps 119:140 Sinun puhes on sangen coeteldu/ ja sinun palwelias sen rackana pitä.
Ps 119:141 Minä olen halpa ja ylöncadzottu/ mutta en minä unohda sinun käskyjäs.
Ps 119:142 Sinun wanhurscaudes on ijancaickinen wanhurscaus/ ja sinun Lakis on totuus.
Ps 119:143 Ahdistus ja tusca owat minuun sattunet/ mutta minä halajan sinun käskyjäs.
Ps 119:144 Sinun wanhurscaudes todistuxet owat ijancaickiset/ anna minulle ymmärrys/ nijn minä elän.
Ps 119:145 MInä huudan coco sydämestäni/ cuuldele HERra minua/ että minä sinun oikeudes pidäisin.
Ps 119:146 Sinua minä huudan/ auta minua/ että minä sinun todistuxes pidäisin.
Ps 119:147 Warahin minä ennätän ja huudan/ sinun sanas päälle minä toiwon.
Ps 119:148 Warahin minä walwon/ että minä puhuisin sinun sanoistas.
Ps 119:149 Cuuldele minun änen sinun armos perästä HERra/ wirgota minua sinun oikeudes jälken.
Ps 119:150 Minun pahanelkiset wainolliseni carawat päälleni/ ja owat caucana sinun Laistas.
Ps 119:151 HERra/ sinä olet läsnä/ ja sinun käskys owat sula totuus.
Ps 119:152 Mutta minä sen aica tiesin/ että sinä olet sinun todistuxes ijancaickisest perustanut.
Ps 119:153 CAdzo minun radollisuttani/ ja pelasta minua/ auta minua/ sillä embä minä unohda sinun Lakias.
Ps 119:154 Toimita minun syyn ja päästä minua/ wirgota minua sinun sanas cautta.
Ps 119:155 Autuus on caucana jumalattomista/ sillä ei he tottele sinun oikeuttas.
Ps 119:156 HERra/ sinun laupiudes on suuri/ wirgota minua sinun oikeudes perästä.
Ps 119:157 Minun wainojani ja wiholliseni owat monda/ mutta en minä poicke sinun todistuxistas.
Ps 119:158 Minä näen ylöncadzojat/ ja se teke minulle paha/ ettei he sinun sanas pidä.
Ps 119:159 Cadzo/ minä racastan sinun käskyjäs/ HERRA wirgota minua sinun armos perästä.
Ps 119:160 Sinun sanas on algusta totuus ollut/ caicki sinun wanhurscaudes oikeudet pysywät ijancaickisest.
Ps 119:161 PÄämiehet wainowat minua ilman syytä/ ja minun sydämen pelkä sinun sanojas.
Ps 119:162 Minä iloidzen sinun puhestas/ nijncuin jocu sais suuren saalin.
Ps 119:163 Walhetta minä wihan ja cauhistun/ mutta sinun Lakias minä racastan.
Ps 119:164 Seidzemest päiwäs minä kijtän sinua/ sinun wanhurscaudes oikeuden tähden.
Ps 119:165 Suuri rauha on nijllä/ jotca sinun Lakias racastawat/ ja ei he horju.
Ps 119:166 HERra minä odotan sinun autuuttas/ ja teen sinun käskys perästä.
Ps 119:167 Minun sielun pitä sinun todistuxes/ ja racasta nijtä sangen.
Ps 119:168 Minä pidän sinun käskyjäs ja todistuxias: sillä caicki minun tieni owat edesäs.
Ps 119:169 HERra/ anna minun candeni tulla sinun etees/ anna minulle ymmärrystä sinun sanas jälken.
Ps 119:170 Anna minun rucouxeni tulla sinun etees/ pelasta minua sinun sanas jälken.
Ps 119:171 Minun huuleni kijttäwät/ coscas minulle opetat sinun oikeudes.
Ps 119:172 Minun kielen puhu sinun sanastas: sillä caicki sinun käskys owat oikiat.
Ps 119:173 Olcon sinun kätes minulle awullinen: sillä minä olen walinnut sinun käskys.
Ps 119:174 HERra/ minä ikäwöidzen sinun autuuttas/ ja halajan sinun Lakias.
Ps 119:175 Anna minun sieluni elä/ että hän sinua kijttäis/ ja sinun oikeudes auttacon minua.
Ps 119:176 Minä olen nijncuin exywä ja cadotettu lammas/ edzi sinun palwelias: sillä en minä unohda sinun käskyjät.

Vers. 61. Raatele ) Col. 2:9. Älkät andaco teitän ryöstä.
v. 113. Wieckaita ) owat/ jotca aina jotakin utta ajattelewat ja alcawat/ nijncuin wääräin opettajain tapa on.
v. 139. Unohtanet ) Ei ainoastans ei tottele: Waan myös nijn tyhjänä pitäwät cuin ei se Jumalan sana oliscan.
v. 163. Walhetta ) Ulcocullatuita ja petollisia ihmisiä.
v. 165. Horju ) Ei heidän pidä harhaileman eli exymän/ eikä wäkiwallalla eli petoxella käätyxi tuleman.

CXX. Psalmi .

LAT. CXIX. PRopheta rucoile wääriä opettaita/ walehtelioita/ petollisia ja myrkyllisiä ihmisiä wastan/ että Jumala händä nijstä warjelis/ v. 1.
osotta cuinga paljo paha he matcan saattawat/ ja cuinga työläs on asua sencaltaisten rijdaisten ihmisten cansa/ v. 3.

Ps 120:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MInä huudan HERra minun tuskisani/ ja hän cuuldele minua.
Ps 120:2 HERra pelasta minun sielun walehtelewista suista/ ja wääristä kielistä.
Ps 120:3 Mitä wäärä kieli taita sinulle tehdä ? ja mitä se taita toimitta ?
Ps 120:4 Se on nijncuin wäkewän teräwät nuolet/ nijncuin tuli catawisa.
Ps 120:5 Woi minua/ että minä olen muucalainen Mesechin seas/ minun täyty asua Kedarin majain seas.
Ps 120:6 Se tule minun sielulleni ikäwäxi/ asuwa nijden tykönä/ jotca rauha wihawat.
Ps 120:7 Minä pidän rauhan/ mutta cuin minä puhun/ nijn he sodan nostawat.

Vers. 4. Catawisa ) Tuli rätise catawisa ja pala sangen: sillä se on lihawa ja sytty cohta: nijn myös wäärä oppi lijcku suurella woimalla/ ja pala

CXXI. Psalmi .

LAT. CXX. LOhdutusPsalmi/ josa Dawid osotta caikesa tuscasa ja hädäsä/ panewans rohkiast caiken toiwons Jumalan läsnäolemiseen ja hywyteen/ v. 1.
ja neuwo coco Jumalan seuracunda/ seuraman hänen tapans/ v. 4.

Ps 121:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MInä nostan silmäni mäkin päin/ joista minulle apu tule.
Ps 121:2 Minun apun tule HERralda/ joca taiwan ja maan tehnyt on.
Ps 121:3 Ei hän salli sinun jalcas horjua/ eikä se maca joca sinua kätke.
Ps 121:4 Cadzo/ Israelin wartia/ ei hän maca eli torcu.
Ps 121:5 HERra kätkekön sinua/ HERra on sinun warjos/ sinun oikialla kädelläs.
Ps 121:6 Ettei Auringo sinua poldais päiwällä/ eikä Cuu yöllä.
Ps 121:7 HERra kätkekön sinua caikista pahoista/ hän kätkekön sinun sielus.
Ps 121:8 HERra kätkekön sinun ulos käymises ja sisällekäymises/ hamast nyt ja ijancaickiseen.

CXXII. Psalmi .

LAT. CXXI. KIitos/ josa Dawid iloidze sangen suurest/ että hän pääsis Jumalan palweluxeen muiden jumalisten cansa/ v. 1.
ylistä Jerusalemin Caupungita/ joca sijhen Jumalalda walittu ja rakettu on/ v. 3.
neuwo ahkerast rucoileman Jerusalemin menestyxen edest/ v. 6.
että muutkin tästä callista tawarasta osallisexi tulisit/ v. 8.

Ps 122:1 Dawidin weisu corkeimmas. Chuoris. MInä iloidzen nijstä cuin minulle sanotut owat/ että me menem HERran huoneseen.
Ps 122:2 Ja että meidän jalcam pitä seisoman/ sinun porteisas Jerusalem.
Ps 122:3 Jerusalem on rakettu Caupungixi/ johonga on tuleminen cocon.
Ps 122:4 Että sucucunnat astuisit sinne ylös/ nimittäin/ HERran sucucunda/ saarnaman Israelin Canssalle/ ja kijttämän HERran nime.
Ps 122:5 Sillä siellä owat istuimet raketut duomitta/ Dawidin huonen istuimet.
Ps 122:6 Toiwottacat Jerusalemille onne/ he menestykön jotca sinua racastawat.
Ps 122:7 Rauha olcon sinun muureis sisällä/ ja onni sinun huoneisas.
Ps 122:8 Minun weljeini ja ystäwäini tähden/ minä toiwotan sinulle rauha.
Ps 122:9 Meidän HERram Jumalam huonen tähden/ edzin minä sinun parastas.

Vers. 1. HERran huoneseen ) Josa Jumalan sana opetetan ja cuullan/ ja se on Jumalan huone/ josta iloidzeman pitä.
v. 8. Rauha ) se on/ ettäs menestyisit.

CXXIII. Psalmi .

LAT. CXXII. RUcous/ että Jumala pelkäwäisiäns ja jotca häneen sydämest turwawat ja händä rucoilewat/ v. 1.
armollisest auttais ylpeitten ylöncadzesta ja pilcasta/ masennais myös ylöncadzoita ja ylpeitä/ v. 5.

Ps 123:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MInä nostan silmäni sinun tygös/ joca asut taiwaisa.
Ps 123:2 Cadzo/ cuin palweliain silmät cadzowat heidän isändäins käsijn.
Ps 123:3 Cuin pijcain silmät cadzowat heidän emändäins käsijn.
Ps 123:4 Nijn meidän silmäm cadzowat meidän HERram Jumalatam/ sijhenasti että hän meille armollisexi tule.
Ps 123:5 Ole meille armollinen HERra/ ole meille armollinen: sillä me olem sangen täytetyt ylöncadzesta.
Ps 123:6 Sangen täynäns on meidän sielum ylpeitten pilcasta/ ja coreitten ylöncadzesta.

CXXIV. Psalmi .

LAT. CXXIII. KIitos/ josa Jumalan seuracunda tunnusta pääsnens suuresta hädästä/ ei omalla eli ihmisten woimalla/ waan Jumalan erinomaisella awulla ja läsnäolemisella/ v. 1.
luettele mitkä suuret waarat hänellä ollet owat/ v. 3.
neuwo/ caickia sydämest Jumalata kijttämän/ v. 8.

Ps 124:1 Dawidin weisu corkeimmas Chuoris. ELlei HERra olis meidän cansam/ nijn sanocan Israel.
Ps 124:2 Ellei HERra olis meidän cansam/ cosca ihmiset carcawat meitä wastan.
Ps 124:3 Nijn he nielisit meidän eläwäldä/ cosca heidän wihans julmistu meidän päällem.
Ps 124:4 Nijn wesi meitä upotais/ cosket käwisit meidän sieluim ylidze.
Ps 124:5 Kijtetty olcon HERra/ ettei hän meitä anna raateluxexi heidän hambaillens.
Ps 124:6 Meidän sielum pääsi nijncuin lindumiehen paulasta. Paula on särjetty/ ja me olemma päästetyt.
Ps 124:7 Meidän apum on HERran nimesä/ joca taiwan ja maan tehnyt on.

CXXV. Psalmi .

LAT. CXXIV. TÄmä Psalmi osotta sen suuren rauhan ja onnellisuden/ cuin nijllä on jotca tuscas toiwowat HERran päälle/ v. 1.
ja ymmärtäwät tämän mailman tuscan olewan ajallisen/ ja joca ei ole werrattapa ijancaickiseen/ v. 3.
pyytä apua jumalattomia wastan/ v. 5.

Ps 125:1 Weisu corkeimmas Chuoris. JOtca HERran päälle uscaldawat/ ei he lange/ waan pysywät ijancaickisest nijncuin Zionin wuori.
Ps 125:2 Jerusalemin ymbäri owat wuoret/ ja HERra on hänen Canssans ymbärillä/ hamast nyt ja ijancaickiseen.
Ps 125:3 Sillä jumalattomain waldicka ei pidä pysymän wanhurscasten joucon päällä/ ettei wanhurscat ojennais käsiäns wääryteen.
Ps 125:4 HERra tee hywästi/ hywille ja hurscaille sydämille. Mutta jotca poickewat wäärijn teihins/ nijtä Jumala aja pois pahantekiäin cansa/ mutta rauha olcon Israelille.

CXXVI. Psalmi .

LAT. CXXV. KIitos/ sen sanomattoman ilon ja riemun edestä/ joca Israelin lapsille oli tapahtunut/ cosca he wapadettin Babelin fangeudesta/ v. 1.
ja harras rucous/ että Jumala hänen seuracundans sencaltaises menestyxes armollisest warjelis/ v. 4.
ja waicka suuri suru on ollut/ nijn on suurembi riemu seurannut/ v. 5.

Ps 126:1 Weisu corkeimmas Chuoris. COsca HERra päästä Zionin fangit/ nijn me olemma nijncuin unda näkewäiset.
Ps 126:2 Silloin meidän suum naurolla täytetän/ ja meidän kielem on täynäns riemua/ silloin sanotan pacanoisa: HERra on suuria heidän cohtans tehnyt.
Ps 126:3 HERra on suuria tehnyt meidän cohtam: sillä me olemma iloiset.
Ps 126:4 HERra käännä meidän fangiuxem/ nijncuins wirrat eteläs cuiwannut olet.
Ps 126:5 Jotca kyyneleillä kylwäwät/ ne ilolla nijttäwät.
Ps 126:6 He menewät ja itkewät/ ja wiewät ulos callin siemenen/ ja tulewat riemulla/ ja tuowat heidän lyhtens.

Vers. 1. Unda näkewäiset ) se on/ ilo on nijn suuri/ että työläst uscotan/ ja se on nijncuin me unexuisimme/ ja ei olis tosi.
v. 4. Eteläs ) cosca hän punaisen meren cuiwais.

CXXVII. Psalmi .

LAT. CXXVI. ON OpetusPsalmi/ ettei mailmallinen hallituswirca/ eikä talon meno menesty eli enäne ihmisen nopeudella/ ahkerudella ja toimella/ waan ainoastans Jumalan siunauxella/ v. 1.
opetta lapset olewan Jumalan lahjan/ v. 4.
ja sen olewan autuan/ joca nijllä lahjoitetan/ v. 6.

Ps 127:1 Salomon weisu corkeimmas Chuoris. JOs ei HERra huonetta rakenna/ nijn he huckan työtä tekewät/ jotca sitä rakendawat.
Ps 127:2 Jos ei HERra Caupungita warjele/ nijn wartiat huckan walwowat.
Ps 127:3 Se on turha että te warhain nouset ja hiljain maata menet/ ja suurella työllä elatuxen walmistatte: sillä hän anda ystäwillens heidän maatesans.
Ps 127:4 Cadzo/ lapset owat HERran lahja/ ja ruumin hedelmä on ando.
Ps 127:5 Cuin nuolet wäkewän kädesä/ nijn owat nuorucaiset.
Ps 127:6 Autuas on se jonga wijni on nijtä täynäns/ ei ne häwäistä/ cosca heillä wihollistens cansa portisa tekemist on.

CXXVIII. Psalmi .

LAT. CXXVII. Opetus ja lohdutus Jumalisille awio puolisoille/ mitä hywä heidän on toiwomist Jumalalda/ nimittäin/ onne ja menestyst caikisa heidän aicoimisisans/ v. 1.
onnellista awioskäskyä ja terweitä lapsia/ v. 3.
Jumalan siunausta ja Isän maan menestystä/ v. 4.
monda sikiätä/ rauha ja lewollisutta hallituswiras/ v. 5.

Ps 128:1 Weisu corkeimmas Chuoris. AUtuas on se cuin HERra pelkä/ ja hänen teilläns waelda.
Ps 128:2 Sinä elätät sinua kättes töistä/ autuas sinä olet/ ja sinulle käy hywästi.
Ps 128:3 Sinun emändäs on nijncuin hedelmällinen wijnapuu/ sinun huones louckaita ymbäri/ sinun lapses nijncuin öljyn wesat/ sinun pöytäs ymbärillä.
Ps 128:4 Cadzos/ näin se mies siunatan/ joca HERra pelkä.
Ps 128:5 HERra siuna sinua Zionista/ ettäs näet Jerusalemin onnen/ caickena sinun elinaicanas.
Ps 128:6 Ja saat nähdä sinun lastes lapset/ ja rauhan Israelis.

CXXIX. Psalmi .

LAT. CXXVIII. KIitos/ waicka Jumalan seuracunda jumalattomilda HERran wihamiehildä monaist on surkiast waiwattu ja wainottu/ v. 1.
cuitengin on wanhurscas Jumala/ aina auttanut ja pelastanut Canssans/ v. 4.
toiwo/ että hänen wihollisens cuiwais nijncuin ruoho/ ja häpiään tulis/ v. 5.

Ps 129:1 Weisu corkeimmas Chuoris. HE owat usein minua ahdistanet hamast minun nuorudestani/ sanocan Israel.
Ps 129:2 He owat usein minua ahdistanet hamast minun nuorudestani/ mutta ei he minua woittanet.
Ps 129:3 Kyndäjät owat minun selkäni päällä kyndänet/ ja wacons pitkäxi wetänet.
Ps 129:4 HERra joca wanhurscas on/ on jumalattomain köydet catcoinut.
Ps 129:5 Josca he häpiään tulisit ja käändyisit tacaperin/ caicki jotca Zionita wihawat.
Ps 129:6 Josca he olisit nijncuin ruohot cattoin päällä/ jotca ennen cuiwettuwat cuin he rewäistän ylös.
Ps 129:7 Joista nijttäjä ei kättäns täytä/ eikä lyhten sitoja syliäns.
Ps 129:8 Eikä yxikän ohidzekäypä sano: olcon HERran siunaus teidän päällän/ me siunam teitä HERran nimeen.

CXXX. Psalmi .

LAT. CXXIX. TÄmä on callis CatumusPsalmi josa ahdistettu syndinen/ rucoile Jumalalda syndein andexisaamista/ v. 1.
tunnusta sydämestäns Jumalan edes/ ei pysywäns hänen edesäns/ jos hän käy oikeudelle hänen cansans/ v. 3.
jonga tähden hän pakene Jumalan totisen lupauxen perästä hänen laupiuteens/ ja sen cautta wahwast toiwo syndein andexisaamista/ v. 4.
neuwo Jumalan seuracunda/ että hän myös sitä tekis/ v. 7.

Ps 130:1 Weisu corkeimmas Chuoris. SYwydestä minä huudan sinua HERra.
Ps 130:2 HERra cuule minun änen/ waarin ottacan sinun corwas minun rucouxeni änestä.
Ps 130:3 Jos sinä HERra soimat syndiä ? HERra cuca sijs pysy ?
Ps 130:4 Sillä sinun tykönäs on andexiandamus/ että sinua peljätäisin.
Ps 130:5 Minä odotan HERra/ minun sielun odotta/ ja minä toiwon hänen sanans päälle.
Ps 130:6 Minun sielun wartioidze HERra/ huomen wartiasta toisen huomen wartian asti.
Ps 130:7 Israel toiwocan HERran päälle/ sillä HERralla on armo/ ja runsas lunastus hänellä.
Ps 130:8 Ja hän lunasta Israelin caikista hänen synneistäns.

CXXXI. Psalmi .

LAT. CXXX. ON OpetusPsalmi/ josa rucoillan Dawidin tawalla/ ettei sydän tulis ylpiäxi eli silmät corjaxi/ v. 1.
waan nijncuin wieroitettu lapsi/ toiwoisim totisesa nöyrydesä ainoastans Jumalalda laupiutta/ v. 2.

Ps 131:1 Dawidin weisu corkeimmas Chuoris. HERra/ ei minun sydämen ole corja/ eikä minun silmäni ole ylpiä/ engä waella suurisa asioisa/ jotca minulle työlät owat.
Ps 131:2 Cosca en minä minun sieluani asettanut ja waikittanut/ nijn minun sielun tuli wieroitetuxi/ nijncuin lapsi äitistäns wieroitetan.
Ps 131:3 Israel toiwocan HERran päälle hamast nyt ja ijancaickiseen.

CXXXII. Psalmi .

LAT. CXXXI. RUcous/ että Jumala lupauxens jälken/ tahdois wäkewällä kädelläns suojella hänen Templins/ jonga Dawid aicoi raketa Jerusalemijn/ hänen pyhän nimens cunniaxi/ ja Jumalan palweluxen lisändymisexi/ v. 1.
ihastu suuresti Jumalan asumasiast/ v. 8.
rucoile mailmallisen hallituxen edest/ v. 10.
weisa Christuxest ja hänen waldacunnastans/ joca oli tulewa Dawidin siemenestä/ v. 11.
ja Zionist/ se on/ Jumalan oikiasta seuracunnasta/ josa HERra tahto lewätä ja asua/ v. 13.

Ps 132:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MUista HERra Dawidita/ ja caicke hänen waiwans.
Ps 132:2 Joca HERralle wannoi/ ja lupais lupauxens Jacobin wäkewälle.
Ps 132:3 En minä mene minun huoneni majaan/ engä wuoteseni pane maata.
Ps 132:4 En minä anna silmäini unda saada/ engä silmälautaini torckua.
Ps 132:5 Sijhenasti cuin minä löydän sian HERralle/ Jacobin wäkewän asumisexi.
Ps 132:6 Cadzo/ me cuulimma hänestä Ephratas/ me olemma sen löynnet medzän kedoisa.
Ps 132:7 Me tahdomma hänen asuinsioins mennä/ ja cumarta hänen jalcains astinlaudan edes.
Ps 132:8 Nouse HERra sinun lepoos/ sinä ja sinun wäkewydes Arcki.
Ps 132:9 Anna sinun Pappis puke heitäns wanhurscaudella/ ja sinun pyhäs riemuitcan.
Ps 132:10 Älä ota pois sinun woidellus hallitust/ sinun palwelias Dawidin tähden.
Ps 132:11 HERra on wannonut Dawidille totisen walan/ ja ei hän sijtä wilpistele/ sinun ruumis hedelmästä minä istutan sinun istuimelles.
Ps 132:12 Jos sinun lapses minun lijttoni pitäwät ja minun todistuxeni/ jotca minä heille opetan/ nijn heidän lapsens myös sinun istuimellas istuwat ijancaickisest
Ps 132:13 Sillä HERra on Zionin walinnut/ ja halaja siellä asua.
Ps 132:14 Tämä on minun lepon ijancaickisest/ täsä minä tahdon asua: sillä se minulle kelpa.
Ps 132:15 Minä siunan heidän elatuxens/ ja hänen köyhillens kyllä annan leipä.
Ps 132:16 Hänen Pappins minä puetan autuudella/ ja hänen pyhäns pitä riemuidzeman.
Ps 132:17 Siellä minä annan puhjeta Dawidin sarwen/ minä walmistin kyntiläni woideltulleni.
Ps 132:18 Hänen wihollisens minä häpiällä puetan/ mutta hänen päälläns cucoista hänen cruununs.

Vers. 6. Hänestä ) se on/ sijtä siasta.
v. 8. Wäkewydes ) se on/ sinun jaloudes.
v. 18. Cruununs ) se on/ waldacundans.

CXXXIII. Psalmi .

LAT. CXXXII. ON OpetusPsalmi/ että rauhallisest ja yximielisest yhdes eletäisin/ v. 2.
osotta yhteyden cauneuden ja hyödytyxen/ werta hywänhajuiseen Balsamijn ja hedelmälliseen sateseen/ v. 3.

Ps 133:1 Dawidin weisu corkeimmas Chuoris. CAdzos/ cuinga hywä ja suloinen se on/ että weljet sowinnos keskenäns asuwat.
Ps 133:2 Nijncuin se callis woide/ joca Aaronin päästä wuota coco hänen partaans/ joca wuota hänen waatteisijns.
Ps 133:3 Nijncuin neste/ joca Hermonist tule alas Zionin wuorelle: Sillä siellä lupa HERra siunauxen/ ja elämän alati ja ijancaickisest.

Vers. 1. Keskenäns ) se on/ cosca woimalliset/ suuret/ pyhät/ ja taitawat pitäwät murhen köyhist/ huonoist ja taitamattomist/ Rom. 14:1.

CXXXIV. Psalmi .

LAT. CXXXIII. NEuwo seuracunnan palwelioita/ että he ahkerast ja uscollisest pidäisit wirastans waarin/ v. 2.
nijn Jumala heitä wiljalda siuna/ v. 4.

Ps 134:1 Weisu corkeimmas Chuoris. CAdzo/ kijttäkät HERra caicki HERran palweliat/ jotca yöllä seisotta HERran huonesa.
Ps 134:2 Nostacat käten Pyhä päin/ ja kijttäkät HERra.
Ps 134:3 HERra siunatcon sinua Zionista/ joca taiwan ja maan tehnyt on.

CXXXV. Psalmi .

LAT. CXXXIV. NEuwo Pappeja ja coco Israeli/ kijttämän ahkerast Jumalata/ monein hywäin tacoins edestä/ v. 2.
luettele onnelliset hywät työt cuin Jumala Israelin Canssalle muinen teki/ v. 5.
häwäise pacanain jumalita/ jotca tehdyt owat ihmisten käsillä/ v. 16.
neuwo heitä jotca Zionisa asuwat/ kijttämän HERra/ v. 20.

Ps 135:1 Halleluja. YListäkät HERran nime/ kijttäkät HERran palweliat.
Ps 135:2 Te cuin seisotta HERran huonesa/ meidän Jumalam esihuoneisa.
Ps 135:3 Kijttäkät HERra/ sillä HERra on hywä/ ja weisatcat kijtost hänen nimellens: sillä se on suloinen.
Ps 135:4 Sillä HERra on idzellens walinnut Jacobin/ Israelin hänen omaxens.
Ps 135:5 Minä tiedän että HERra on suuri/ ja meidän Jumalam caickein jumalain seas.
Ps 135:6 Caicki mitä HERra tahto/ nijn hän teke/ taiwas/ maas/ meres ja caikes sywydes.
Ps 135:7 Joca pilwet nosta maan äristä/ joca pitkäisen tulen ja saten teke/ joca tuulet salaisista paicoista anda puhalda.
Ps 135:8 Joca esicoiset Egyptis löi/ sekä ihmisistä että carjasta.
Ps 135:9 Ja andoi merckins ja ihmens tulla Egyptin keskelle/ Pharaolle ja caikille hänen palwelioillens.
Ps 135:10 Joca paljon Canssa löi/ ja tappoi wäkewät Cuningat.
Ps 135:11 Sihonin Amorrerein Cuningan/ ja Oggin Basanin Cuningan/ ja caicki Canaan waldacunnat.
Ps 135:12 Ja andoi heidän maans perimisexi/ Israelille hänen Canssallens perimisexi.
Ps 135:13 HERra sinun nimes pysy ijancaickisest/ sinun muistos pysy HERra loppumata.
Ps 135:14 Sillä HERra duomidze hänen Canssans/ ja on palwelioillens armollinen.
Ps 135:15 Pacanain epäjumalat owat hopia ja culda/ ihmisten käsillä tehdyt.
Ps 135:16 Heillä on suu/ ja ei mitän puhu/ heillä owat silmät/ ja ei mitän näe.
Ps 135:17 Heillä owat corwat/ ja ei mitän cuule/ eikä ole henge ensingän heidän suusans.
Ps 135:18 Jotca nijtä tekewät/ he owat heidän caltaisens/ ja caicki jotca heihin uscaldawat.
Ps 135:19 Israelin huone kijttäkän HERra/ te Aaronin huonesta/ kijttäkät HERra.
Ps 135:20 Te Lewin huonesta kijttäkät HERra/ te cuin HERra pelkätte/ kijttäkät HERra.
Ps 135:21 Kijtetty olcon HERra Zionista/ joca Jerusalemis asu. Halleluja.

CXXXVI. Psalmi .

LAT. CXXXV. SYdämellinen kijtos moninaisten Jumalan hywäin tecoin edestä/ cuin on/ että hän loi taiwan/ maan ja caicki cappalet/ v. 1.
ja erinomaisest/ että hän armollisest hallidze ja suojele Christillisen seuracundans/ v. 10.
ja händä wapahta ja pelasta moninaisista waaroista/ v. 14.
ruocki ja elättä caicki luodut/ v. 25.

Ps 136:1 KIittäkät HERra/ sillä hän on hywä/ ja hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:2 Kijttäkät caickein jumalain Jumalata/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:3 Kijttäkät caickein herrain HERra: sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:4 Joca yxinäns suuret ihmet teke/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:5 Joca taiwat toimellisest on tehnyt/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:6 oca maan on lewittänyt weden päälle/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:7 Joca suuret walkeudet on tehnyt/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:8 Auringon päiwä hallidzeman/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:9 Cuun ja tähdet yötä hallidzeman/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:10 Joca Egyptin esicoiset löi/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:11 Ja sieldä wei Israelin ulos/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:12 Wäkewällä kädellä ja ojetulla käsiwarrella/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:13 Joca punaisen meren jacoi cahtia/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:14 Ja andoi Israelin käydä/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:15 Joca Pharaon sotawäkinens punaiseen mereen upotti/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:16 Joca Canssans wei corwen läpidze/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:17 Joca suuret Cuningat löi/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:18 Ja tappoi wäkewät Cuningat/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:19 Sihonin Amorrerein Cuningan/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:20 Ja Oggin Basanin Cuningan/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:21 Ja andoi heidän maans perimisexi/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:22 Perimisexi palweliallens Israelille/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:23 Hän muisti meitä/ cosca me olimma painetut alas/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:24 Ja lunasti meitä wihollisistam/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:25 Joca anda caikelle lihalle ruan/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:26 Kijttäkät taiwan Jumalata/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.

Vers. 5. Toimellisest ) Että taiwalla ja caikilla tähdeillä on heidän määrätty lijckumisens/ ja ei puutu.

CXXXVII. Psalmi .

LAT. CXXXVI. ON surullinen walitus/ moninaisen pilcan ja ylöncadzen tähden/ cuin Judalaiset kärseit wihollisildans/ Babelin fangeudes/ v. 1.
ja rucous eli toiwotus/ että Jumala costais heidän wihollistens häwäistyxen ja pahuden/ v. 7.

Ps 137:1 BAbelin wirtain tykönä me istuimme ja itkimme/ cosca me Zionin muistimme.
Ps 137:2 Meidän candelem me ripustim pajuihin/ jotca siellä olit.
Ps 137:3 Siellä he käskit meidän weisata/ jotca meitä fangina pidit/ ja iloita meidän itcusam: Weisatcat meille Zionin weisu.
Ps 137:4 Cuinga me weisaisim HERran weisun wieralla maalla ?
Ps 137:5 Jos minä unhodan sinua Jerusalem/ nijn olcon minun oikia käten unohdettu.
Ps 137:6 TArttucon minun kielen suuni lakeen/ ellen minä sinua muista/ ellen minä tee Jerusalemita minun ylimmäisexi iloxeni.
Ps 137:7 HERra muista Edomin lapsia Jerusalemin päiwänä/ jotca sanowat: raadelcat/ raadelcat caicki haman hänen perustuxens asti.
Ps 137:8 Sinä häwitetty tytär Babel/ autuas on se joca sinulle costa/ nijncuin sinä meille tehnyt olet.
Ps 137:9 Autuas on se joca sinun piscuiset lapses otta/ ja paisca kiwijn.

CXXXVIII. Psalmi .

LAT. CXXXVII. DAwid kijttä Jumalata hänen pyhän sanans ja Ewangeliumin edestä/ jonga hän on andanut ilmoitta caikille pacanoille mailmas/ v. 1.
neuwo Cuningaita ja woimallisia ottaman sitä wastan/ ettei HERra cukistais heitä istuimeldans/ v. 4.
sillä hän racasta nöyriä/ ja wiha ylpeitä/ v. 6.
ja anda idzens Jumalan suojeluxen ala/ v. 8.

Ps 138:1 Dawidin. MInä kijtän sinua coco sydämestäni/ jumalitten edes minä sinulle kijtost weisan.
Ps 138:2 Minä cumarran sinun pyhän Templis puoleen/ ja kijtän sinun nimes/ sinun hywydes ja wacuudes tähden/ sillä sinä teit sinun nimes cunnialisexi caickein päälle/ sinun sanallas.
Ps 138:3 Cosca minä sinua rucoilen nijn cuuldele minua/ ja anna minun sielulleni suuri wäkewys.
Ps 138:4 HERra/ sinua kijttäwät caicki Cuningat maan päällä/ että he cuulewat sinun suus sanoja.
Ps 138:5 Ja weisawat HERran teillä/ että HERran cunnia on suuri.
Ps 138:6 Sillä HERra on corkia/ ja cadzele nöyriä/ ja ylpiät tunde cauca.
Ps 138:7 Jos minä waellaisin ahdistuxeni keskellä/ nijns wirgotat minua/ ja lähetät kätes minun wihollisteni wihan päälle/ ja autat oikialla kädelläs.
Ps 138:8 HERra teke sijhen lopun minun tähteni/ HERra sinun hywydes on ijancaickinen/ älä sinun käsialas hyljä.

Vers. 1. Jumalitten ) Engelitten ja Jumalan lasten edes.

CXXXIX. Psalmi .

LAT. CXXXVIII. KIitosPsalmi/ josa Dawid muistele ja tutkistele/ Jumalan ihmellist edescadzomist/ jonga hän on ilmoittanut ihmisen luomises/ ja sijtä arwa/ että caicki hänen tecons ja ajatuxens owat hänelle tiettäwät/ ja ei ole mitän salattu/ v. 1.
jonga tähden hän neuwo idzens ja muita waeldaman wagast/ nijncuin he jocapäiwä olisit Jumalan caswoin edes/ v. 5.
ano että Jumala händä warjelis wääristä opettaista/ v. 19.
ja johdatais hänen oikiata tietä/ v. 22.

Ps 139:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa. HERra sinä tutkit minua/ ja tunnet minun.
Ps 139:2 Waicka minä istun eli nousen/ nijn sinä sen tiedät/ sinä ymmärrät taamba minun ajatuxeni.
Ps 139:3 Ehkä minä käyn eli macan/ nijn sinä olet minun ymbärilläni/ ja näet caicki minun tieni.
Ps 139:4 Sillä cadzo/ ei ole sanacan minun kieleni päällä/ joita et sinä HERra caickia tiedä.
Ps 139:5 Sinä toimitat/ mitä minä ennen eli sijtte teen/ ja pidät sinun kätes minun päälläni.
Ps 139:6 Sencaltainen tieto on minulle ylön ihmellinen ja ylön corkia/ en minä woi sitä käsittä.
Ps 139:7 Cuhunga minä menen sinun hengestäs ? ja cuhunga minä sinun caswostas pakenen ?
Ps 139:8 Jos minä astuisin taiwaseen/ nijn sinä siellä olet/ jos minä wuoteni helwetis rakennaisin/ cadzo/ sinä myös siellä olet.
Ps 139:9 Jos minä ottaisin amuruscon sijwet/ ja asuisin meren ärisä:
Ps 139:10 Nijn sinun kätes cuitengin sinne weis minua/ jä sinun oikia kätes pidäis minun.
Ps 139:11 Jos minä sanoisin: pimeys peittäkön minua/ nijn myös yön täyty olla walkeuden minun ymbärilläni.
Ps 139:12 Sillä ei pimeys ole sinun tykönäs pimeys/ ja yö walista nijncuin päiwä/ pimeys on nijncuin walkeus.
Ps 139:13 Sinun woimasas owat minun munascuuni/ sinä peitit minun äitini cohdusa.
Ps 139:14 Minä kijtän sinua sen edestä/ että minä ihmellisest tehty olen/ ihmelliset owat sinun tecos/ ja sen minun sielun kyllä tietä.
Ps 139:15 Ei minun luuni ollet sinulda salatut/ cosca minä sijnä salaises tehty olin/ cosca minä olin luotu alhalla maasa.
Ps 139:16 Sinun silmäs näit minun/ cosca en minä wielä walmistettu ollut/ ja caicki päiwät sinun kirjaas olit kirjoitetut/ jotca wielä oleman piti/ joista ei yxikän silloin wielä tullut ollut.
Ps 139:17 Mutta cuinga callit owat minun edesäni Jumala sinun ajatuxes ? cuinga suuri on heidän lucuns.
Ps 139:18 Jos minä heitä lukisin/ nijn he sanda usiammat olisit/ cosca minä herän/ olen minä wielä tykönäs.
Ps 139:19 Jumala joscas tappaisit jumalattomat/ ja wericoirat minusta poickeisit.
Ps 139:20 Sillä he puhuwat sinusta häpiällisest/ ja sinun wihollises corgottawat heitäns ilman syytä.
Ps 139:21 HERra/ minä tosin wihan nijtä/ jotca sinua wihawat/ ja minä närkästyn heistä/ jotca carcawat sinua wastan.
Ps 139:22 Täydestä todesta minä heitä wihan/ sentähden owat he minulle wiholliset.
Ps 139:23 Tutki minua Jumala ja coettele minun sydämen/ kiusa minua ja ymmärrä cuinga minä ajattelen.
Ps 139:24 Ja cadzos/ jos minä pahalla tiellä lienen/ nijn saata minua ijancaickiselle tielle.

Vers. 15. Maasa ) se on/ äitini cohdusa.
v. 16. Kirjoitetut ) Cuinga cauwan minun elämän piti/ tiesit sinä ennencuin minä rupeisingan elämän.

CXL. Psalmi .

LAT. CXXXIX. DAwid rucoile/ että Jumala warjelis hänen pahoista ja wääristä ihmisistä/ jotca mielelläns metelitä ja onnettomutta matcan saattawat hallituswirasa/ v. 1.
että HERra heitä estäis/ ja andais Esiwallalle onnen ja woiton/ v. 6.
ano/ että he saisit ansaitun rangaistuxen/ v. 9.
ja wiheljäisen asia oikein toimitettaisin/ v. 12.

Ps 140:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 140:2 HERra/ pelasta minua pahoista ihmisistä/ warjele minua wääristä miehistä.
Ps 140:3 Jotca paha ajattelewat sydämisäns/ ja jocapäiwä sotaan hangidzewat.
Ps 140:4 He hiowat kieldäns nijncuin kärme/ kyykärmen myrcky on heidän kielens alla. Sela.
Ps 140:5 Warjele minua HERra jumalattomain käsistä/ warjele minua wääristä ihmisistä/ jotca ajattelewat minun käymiseni cukista.
Ps 140:6 Corjat asettawat paulat minun eteeni/ ja wenyttäwät nuorat wercoxi minun eteeni/ ja wirittelewät tien wieres minua warten. Sela.
Ps 140:7 Mutta minä sanon HERralle: sinä olet minun Jumalan/ HERra ymmärrä minun rucouxeni äni.
Ps 140:8 HERra/ HERra minun wäkewä apun/ sinä warjelet minun pääni sodan aicana.
Ps 140:9 HERra älä salli jumalattomalle hänen himoans/ älä wahwista hänen paha tahtoans/ ettei hän ylpennyis. Sela.
Ps 140:10 Pahus/ josta wiholliseni neuwo pitäwät/ langetcon heidän pääns päälle.
Ps 140:11 Hän warista heidän päällens leimauxet/ hän lyö heitä tulella alas sywähän maahan/ ettei he ikänäns nouse.
Ps 140:12 Pahan suun ei pidä menestymän maan päällä/ häijy wäärä ihminen carcotetan ja cukistetan.
Ps 140:13 Sillä minä tiedän/ että HERra radollisen asian/ ja köyhän oikeuden toimitta.
Ps 140:14 Wanhurscat kijttäwät sinun nimes/ ja wagat pysywät sinun caswos edes.

CXLI. Psalmi .

LAT. CXX. DAwidin rucous/ että Jumala händä warjelis jumalattomast opist ja pahast elämäst/ v. 1.
johdatais händä caikis hänen teisäns/ ettei hän jumalattomain mielen noutexi mitän paha puhuis eli tekis/ v. 3.
waan racastais jumalisten ja totisten ihmisten paria/ v. 5.
että jumalattomain cawala aiwoitus möys tyhjän raukeis/ v. 6.
ja tulis wijmein heidän oman pääns päälle/ v. 10.
Ps 141:1 Dawidin Psalmi. HERra/ minä huudan sinua/ riennä sinuas minun puoleen/ ota corwijs minun änen/ cosca minä sinua rucoilen.
Ps 141:2 Kelwatcon minun rucouxen sinun edesäs nijncuin sawuuhri/ minun käteni ylönnys nijncuin ehtouhri.
Ps 141:3 HERra kätke minun suun/ ja warjele minun huuleni.
Ps 141:4 Älä callista minun sydändäni mihingän pahuteen/ pitämän jumalatoinda meno pahointekiäin cansa/ etten minä söis nijstä jotca heille kelpawat.
Ps 141:5 Wanhurscas lyökän minua ystäwällisest/ ja laittacan minua/ se teke minun aiwa hywä/ nijncuin Balsam minun pääni päällä: sillä minä rucoilen alati/ ettei he minua wahingoidzis.
Ps 141:6 Heidän opettajans sysättäkön kiween/ nijn sijtte cuullan minun opetuxen suloisexi.
Ps 141:7 Meidän luum owat hajotetut haman helwettijn/ nijncuin jocu maan repis ja caiwais.
Ps 141:8 Sillä sinua HERra HERra minun silmäni cadzowat/ minä uscallan sinuun/ älä minun sieluani hyljä.
Ps 141:9 Warjele minua sijtä paulasta/ jonga he asetit eteeni/ ja pahointekiäin ansasta.
Ps 141:10 Jumalattomat langewat toinen toisens cansa omijn werckoihins/ mutta minä aina pääsen.
CXLII. Psalmi .
LAT. CXLI. JAlo rucous/ josa Dawid osotta/ että cosca hän on caickein suurimmas ahdistuxes ja hädäs/ caikilda myös ihmisildä hyljätty/ nijn hän rucoile caickein corkeimmalda Jumalalda suojelust ja warjelust/ v. 2.
sillä hän luotta idzens ainoastans häneen/ v. 6.
ja caickein pyhäin cansa kijttä händä ja ylistä/ v. 8.
Ps 142:1 Dawidin oppi/ rucoelda/ cosca hän luolas oli.
Ps 142:2 MInä pargun HERran tygö minun änelläni/ ja rucoilen HERra minun huudollani.
Ps 142:3 Minä wuodatan minun puheni hänen edesäns/ ja osotan hänelle minun hätäni.
Ps 142:4 Cosca minun hengen on ahdistuxes/ nijn sinä corjat minua/ he asettawat paulat minun eteeni/ tielleni jota minä waellan.
Ps 142:5 Cadzele oikialle kädelle ja näe/ siellä ei yxikän tahdo minua tuta/ en minä taida paeta/ ei tottele kengän minun sieluani.
Ps 142:6 HERra sinua minä huudan/ ja sanon: sinä olet minun toiwon ja minun osan eläwitten maalla.
Ps 142:7 Ota waari minun rucouxestani/ sillä minua waiwatan sangen/ pelasta minua wainollisistani: sillä he owat minua wäkewemmät.
Ps 142:8 Wie minun sielun fangeudesta ulos/ kijttämän sinun nimes/ wanhurscat coconduwat minun tygöni/ coscas minulle hywästi teet.
Vers. 8. Fangeudesta ) se on/ hädästä ja ahdistuxesta/ josa minä fangittu olen.4
CXLIII. Psalmi .
LAT. CXLII. ON sangen callis CatumusPsalmi/ josa Dawid/ joca oli mies Jumalan mielen jälken/ rucoile Jumalata murhellisella ja ahdistetulla sydämellä/ ettei hän angaran oikeudens perästä käwis oikeudelle hänen cansans/ v. 2.
sillä hänen edesäns ei ole yxikän ihminen seisowainen v. 3.
sentähden pakene hän Jumalan armoon ja laupiuteen/ ja ikäwöidze suurest syndins andexisaamist/ v. 5.
että hän auttais myös händä hänen wihollisistans/ wirgotais/ opetais ja johdatais händä. 8.
Ps 143:1 Dawidin Psalmi. HERra cuuldele minun rucouxen/ ymmärrä minun anomisen sinun totudes tähden/ cuuldele minua sinun wanhurscaudes tähden.
Ps 143:2 Ja älä käy duomiolle palwelias cansa/ sillä ei yxikän eläwä ole waca sinun edesäs.
Ps 143:3 Sillä wihollinen waino minun sieluani/ ja lyö minun elämäni ricki maahan asti/ hän pane minun pimeyteen/ nijncuin cuollet mailmasa.
Ps 143:4 Ja minun hengen on minusa ahdistettu/ minun sydämen on minusa culutettu.
Ps 143:5 Minä muistelen endisitä aicoja/ minä puhun caikista sinun töistäs/ ja sanelen sinun käsialoistas.
Ps 143:6 Minä lewitän käteni sinun puolees/ minun sielun jano sinua/ nijncuin carkia maa. Sela.
Ps 143:7 HERra cuuldele minua nopiast/ minun hengen cato/ älä caswos minulda kätke/ etten minä nijden caltaisexi tulis/ jotca hautaan menewät.
Ps 143:8 Suo minua warahin cuulla sinun armojas: sillä sinuun minä toiwon/ ilmoita minulle tie/ jota minä käyn: sillä minä ikäwöidzen sinua.
Ps 143:9 Pelasta minua HERra minun wihollisistani/ sinun tygös minä pakenen.
Ps 143:10 Opeta minua tekemän sinun suosios jälken: sillä sinä olet minun Jumalan/ sinun hywä henges wiekän minun tasaista tietä.
Ps 143:11 HERra wirgota minua sinun nimes tähden/ wie minun sielun hädästä ulos sinun oikeudes tähden.
Ps 143:12 Ja teloita minun wiholliseni sinun hywydes tähden/ ja cadota caicki jotca minun sieluani ahdistawat: sillä minä olen sinun palwelias.
Vers. 8. Warahin ) se on/ cohta ja aicanans.
CXLIV. Psalmi .
LAT. CXLIII. RUcous ja kijtos/ josa Dawid tunnusta woiton wihollisia wastan/ ja onnen hallitus wirasa/ olewan HERran lahjan/ jonga edest hän händä hartast kijttä/ v. 1.
rucoile/ että Jumala wastakin händä warjelis caikista wihollisistans/ ja andais rauhallisen hallitus wiran/ v. 5.
sillä wiholliset wahingollisia ja kelwottomia opettawat/ ja cadzowat ajallista ja catowaista hywyttä/ v. 8.
mutta autuas on se Canssa/ jonga Jumala HERra on/ v. 15.
Ps 144:1 Dawidin Psalmi. KIjtetty olcon HERra minun turwan/ joca minun käteni opetta sotiman/ ja minun sormeni tappeleman.
Ps 144:2 Minun laupiuden ja minun linnan/ minun warjeluxen ja minun wapahtajan/ minun kilpen/ johon minä uscallan/ joca minun Canssani alani waati.
Ps 144:3 HERra/ mikä ihminen on ettäs händä näin corjat ? eli ihmisen poica/ ettäs hänestä nijn otat waarin ?
Ps 144:4 On sijttekin ihminen tyhjän werta/ hänen aicans cato nijncuin warjo.
Ps 144:5 HERra callista taiwas ja astu alas/ rupe wuorihin että he suidzisit.
Ps 144:6 Anna leimauxet iske ja hajota heitä/ ambua sinun nuolias ja cauhistuta heitä.
Ps 144:7 Lähetä kätes ylhäldä ja kirwota minua/ ja pelasta minua suurista wesistä/ ja muucalaisten lasten käsistä.
Ps 144:8 Joiden opetus on kelwotoin/ ja heidän työns wäärät.
Ps 144:9 Jumala/ minä weisan sinulle uden wirren/ minä soitan sinulle kymmenen kielisellä Psaltarilla.
Ps 144:10 Sinä joca Cuningalle woiton annat/ ja wapadat Dawidin sinun palwelias/ häijyin murhamiecasta.
Ps 144:11 Päästä myös minua ja pelasta minua muucalaisten lasten kädestä/ joiden opetus on kelwotoin/ ja heidän työns wäärät.
Ps 144:12 Että meidän pojat caswaisit nuorudellans nijncuin wesat/ ja meidän tyttäret/ nijncuin Templin caunistetut seinät/ ja cuin coriat huonet.
Ps 144:13 Meidän aittam olcon täynnä/ jotca runsat elatuxet andaisit/ toinen toisens perästä/ että meidän lambam poikisit tuhannen/ ja satata tuhatta/ meidän kylisäm.
Ps 144:14 Että meidän härkäm olisit wahwat työhön/ ettei yhtän wahingota/ eikä walitusta/ eli cannetta olis meidän catuillam.
Ps 144:15 Autuas on se Canssa jolle nijn käy/ waan autuas on se Canssa/ jonga HERra Jumalana on.
Vers. 7. Muucalaisten lasten ) jotca ei ole oikiat Jumalan lapset uscosa/ waan he owat ainoastans olewanans lapset.
v. 12. Caswaisit ) Nijn jumalattomat puhuwat ja toiwottawat/ jotca ei Jumalan päälle luota/ nijncuin ricas mies Evangeliumis/ Luc. 12:19.
v. 14. Walitusta ) Ettei meille mitän waara/ tautia eli tusca tapahduis/ waan että caickinaist kyllä olis.
CXLV. Psalmi .
LAT. CXLIV. JAlo kijtos/ josa Dawid corkiast ylistä Jumalata/ ja Christusta hänen Cuningastans/ joca on suuri ja jalo/ v. 3.
armollinen/ totinen ja sangen hywä/ v. 7.
jolla on ijancaickinen ja catomatoin waldacunda/ v. 13.
joca siuna ja rawidze meidän ruumim ja sielum/ v. 14.
cuule caickia nijtä/ jotca händä rucoilewat/ ja anda mitä he anowat/ v. 18.
sentähden pitä caickein händä kijttämän ja ylistämän/ v. 21.
Ps 145:1 Dawidin kijtos. MInä ylistän sinua minun Jumalan/ sinä Cuningas/ ja kijtän sinun nimes aina ja ijancaickisest.
Ps 145:2 Jocapäiwä minä cunnioitan sinua/ ja julistan sinun nimes aina ja ijancaickisest.
Ps 145:3 Suuri on HERra ja sangen cunniallinen/ ja hänen suurudens on sanomatoin.
Ps 145:4 Lasten lapset pitä sinun töitäs ylistämän/ ja sinun woimastas puhuman.
Ps 145:5 Minä puhun sinun cunniallisesta cauniudestas/ ja sinun ihmeistäs.
Ps 145:6 Että puhutaisin sinun cunniallisesta tegoistas/ ja että sinun herrauttas mainitaisin.
Ps 145:7 Että sinun suuri hywydes ylistettäisin/ ja sinun wanhurscaudes kijtetäisin.
Ps 145:8 Armollinen ja laupias on HERra/ hidas wihaan ja sangen hywä.
Ps 145:9 Suloinen on HERra caikille/ ja armahta caickia hänen tecojans.
Ps 145:10 Kijttäkän sinua HERra caicki sinun tecos/ ja sinun pyhäs kijttäkän sinua.
Ps 145:11 Julistacan sinun waldacundas cunniata/ ja puhucan sinun woimastas.
Ps 145:12 Että sinun woimas tulis ihmisten lapsille tiettäwäxi/ ja sinun waldacundas suuri cunniallinen wäki.
Ps 145:13 Sinun waldacundas on ijancaickinen waldacunda/ ja sinun herraudes pysy ilman loputa.
Ps 145:14 HERra tuke caickia caatuwaisia/ ja nosta caickia sullotuita.
Ps 145:15 Caickein silmät wartioidzewat sinua/ ja sinä annat heille ruan ajallans.
Ps 145:16 Sinä awat kätes/ ja täytät caicki cuin eläwät suosiollas.
Ps 145:17 Wanhurscas on HERra caikisa hänen teisäns/ ja pyhä caikisa töisäns.
Ps 145:18 Läsnä on HERra caickia jotca händä rucoilewat/ caickia jotca totudesa händä rucoilewat.
Ps 145:19 Hän teke mitä Jumalata pelkäwäiset halajawat/ ja cuule heidän parcuns/ ja autta heitä.
Ps 145:20 HERra warjele caickia jotca händä racastawat/ ja hucutta caicki jumalattomat.
Ps 145:21 Minun suuni pitä puhuman HERran kijtoxen/ ja caicki liha cunnioittacan hänen pyhä nimens/ aina ja ijancaickisest.
Vers. 9. Suloinen caikille ) Ei tämä olis tosi/ jos Jumala olis jongun luonut ja aicoinut ijancaickisest cadotuxeen: sillä/ cuinga taittaisin hän cudzutta hywäxi ja laupiaxi/ nijldä cuin hän sencaltaiseen wiheljäisyteen luonut ja aicoinut olis ? Jumalan tahto on että caicki autuaxi tulisit/ 1. Tim. 2:4. Mutta että muutamat cadotetan/ on syy/ ettei he usco Jumalan sana/ Rom. 10:16. waan sanowat sitä wastan/ Rom. 10:21.
v. 16. Suosiollas ) se on/ yldäkyllä/ nijn että se heille on otollinen/ waicka ahne muuta edzi.
CXLVI. Psalmi .
LAT. CXLV. ON OpetusPsalmi/ ettei Päämiehin eli muihijn ihmisijn pidä luotettaman/ sillä he owat catowaiset ja ei taida autta/ v. 3.
waan pitä turwattaman ainoastans Jumalaan/ v. 5.
sillä hän on Caickiwaldias/ v. 6.
wanhurscas/ v. 7.
armollinen ja laupias/ etc. ja autta caickia surullisia ja wiheljäisiä/ v. 8.
Ps 146:1 Halleluja.
Ps 146:2 KIjtä HERra minun sielun/ minä kijtän HERra/ nijncauwan cuin minä elän/ ja minun Jumalalleni kijtoxen weisan/ nijncauwan cuin minä täällä olen.
Ps 146:3 Älkät uscaldaco päämiehijn/ ihmiset he owat/ ei he woi mitän autta.
Ps 146:4 Sillä ihmisen hengi pitä ercaneman/ ja hänen täyty maaxi tulla jällens/ silloin owat caicki hänen aiwoituxens hucas.
Ps 146:5 Autuas on se jonga apu Jacobin Jumala on/ jonga toiwo HERras hänen Jumalasas on.
Ps 146:6 Joca taiwan/ maan/ meren/ ja caicki jotca nijsä owat/ tehnyt on/ joca uscon pitä ijancaickisest.
Ps 146:7 Joca oikeuden saatta nijlle cuin wäkiwalda kärsiwät/ joca isowaiset rawidze.
Ps 146:8 HERra kirwotta fangitut/ HERra walaise sokiat.
Ps 146:9 HERra nosta cukistetut/ HERra racasta wanhurscaita.
Ps 146:10 HERra warjele wierat ja orwoit/ holho leskejä/ ja jumalattomain tien hajotta.
Ps 146:11 HERra on Cuningas ijancaickisest/ sinun Jumalas Zion ilman loppumata/ Halleluja.
CXLVII. Psalmi .
LAT. CXLVI. JAlo kijtos caickein hengellisten ja ruumillisten hywäin tecoin edestä/ cuin Jumala jocapäiwä osotta Christilliselle seuracunnallens ja caikille luoduille/ cuin on: että hän anda pyhän ja autuaxi tekewän sanans/ ja oikian Jumalan palweluxen/ v. 3.
anda rauhan ja sowinnon/ ja hallidze caicki jumalisella woimallans/ v. 12.
jonga edest pitä lackamat Jumalata kijtettämän ja cunnioitettaman.
Ps 147:1 KIjttäkät HERra/ sillä meidän Jumalatam kijttä on callis asia/ se kijtos on suloinen ja caunis.
Ps 147:2 HERra rakenda Jerusalemin/ ja coco hajotetut Israelitit.
Ps 147:3 Hän paranda muretut sydämet/ ja sito heidän kipuns.
Ps 147:4 Hän luke tähdet/ ja cudzu heitä caickia nimeldäns.
Ps 147:5 Suuri on meidän HERram/ ja mittamatoin hänen woimans/ ja se on käsittämätöin/ cuinga hän hallidze.
Ps 147:6 HERra oijenda radolliset/ ja jumalattomat maahan paisca.
Ps 147:7 Wuoroin weisatcat HERralle kijtossanalla/ ja weisatcat meidän HERrallem candelella.
Ps 147:8 Joca taiwan pilwillä peittä/ ja anda saten maan päällä/ joca ruohot wuorilla caswatta.
Ps 147:9 Joca eläinden anda heidän ruocans/ ja Carnen pojille/ jotca händä rucoilewat.
Ps 147:10 Ei hän racasta wäkewitä hewoisita/ eikä hänelle kelpa miehen sääriluut.
Ps 147:11 HERralle kelpa ne jotca händä pelkäwät/ ja jotca hänen laupiuteens uscaldawat.
Ps 147:12 YListä Jerusalem HERra/ kijtä Zion sinun Jumalatas.
Ps 147:13 Sillä hän wahwista sinun porttis salwat/ ja siuna sinusa sinun lapses.
Ps 147:14 Hän saatta rauhan sinun ärijs/ ja rawidze sinua parahilla nisuilla.
Ps 147:15 Hän lähettä puhens maan päälle/ hänen sanans nopiasti juoxe.
Ps 147:16 Hän anda lumen nijncuin willan/ hän hajotta härmän nijncuin tuhwan.
Ps 147:17 Hän heittä rakens nijncuin palat/ cuca hänen packaisens edes kestä ?
Ps 147:18 Hän sano/ nijn se sula/ hän anda tuulens puhalda/ nijn se suojene.
Ps 147:19 Hän ilmoitta Jacobille hänen sanans/ ja Israelille hänen tapans ja oikeudens.
Ps 147:20 Ei hän näin tehnyt kellengän pacanalle/ eikä he tiedä hänen oikeuttans/ Halleluja.
Vers. 17. Packaisens ) hän teke sencaltaisen talwen ja packaisen/ että täyty walkiata pitä/ muutoin ei mitän auttais.
CXLVIII. Psalmi .
CAicki Jumalan käsialat taiwas/ maa ja caicki mitä sijnä on/ rickat ja köyhät/ nuoret ja wanhat/ suuret ja pienet/ pitä Jumalata hänen suurten hywäin tecoins edestä/ hellittämät ylistämän/ kijttämän ja cunnioidzeman/ v. 1.
Ps 148:1 Halleluja. KIjttäkät te taiwat HERra/ kijttäkät händä corkeudes.
Ps 148:2 Kijttäkät händä caicki hänen Engelins/ kijttäkät händä caicki hänen sotawäkens.
Ps 148:3 Kijttäkät händä Auringo ja Cuu/ kijttäkät händä caicki kirckat tähdet.
Ps 148:4 Kijttäkät händä joca paicas te taiwasten taiwat/ ja wedet jotca taiwasten päällä owat.
Ps 148:5 Heidän pitä HERran nime kijttämän: sillä hän käske/ nijn se luoduxi tule.
Ps 148:6 Hän pitä ne aina ja ijancaickisest/ hän asetta heitä/ ettei heidän toisin käymän pidäis.
Ps 148:7 Kijttäkät HERra maan päällä/ te Walascalat ja caicki sywydet.
Ps 148:8 Tuli/ raket/ lumi ja sumu/ ja tuulispää/ jotca hänen sanans toimittawat.
Ps 148:9 Wuoret ja caicki cuckulat/ hedelmälliset puut ja caicki Cedrit.
Ps 148:10 Pedot ja caicki eläimet/ madot ja sijwilliset linnut.
Ps 148:11 Te Cuningat maan päällä ja caicki Canssat/ päämiehet ja caicki Duomarit maan päällä.
Ps 148:12 Nuorucaiset ja neidzet/ wanhat nuorten cansa.
Ps 148:13 Pitä kijttämän HERran nime: sillä ainoa hänen nimens on corkia/ jonga kijtos nijn cauwas ulottu/ cuin taiwas ja maa.
Ps 148:14 Joca hänen Canssans sarwen corgotta/ caicki hänen pyhäns kijttäkät/ Israelin lapset/ Canssa joca händä palwele/ Halleluja.
Vers. 8. Hänen sanans ) se on/ hänen tahtons.
CXLIX. Psalmi .
ON ennustus Christuxest ja hänen hywistä töistäns/ että hän woimallisest hallidze ja wahwista waldacundans Evangeliumilla/ v. 1.
ja otta caicki mailmalliset wallat/ woimat ja cunniat fangixi uscon cuuliaisuden ala/ v. 6.
Ps 149:1 Halleluja. WEisatcat HERralle usi weisu/ pyhäin seuracunnan pitä händä kijttämän.
Ps 149:2 Iloitcan Israel hänen tekiäsäns/ Zionin lapset ihastucon Cuningastans.
Ps 149:3 Heidän pitä dantzis hänen nimens kijttämän/ trumbuilla ja candeleilla pitä heidän soittaman.
Ps 149:4 Sillä HERra racasta hänen Canssans/ hän autta siwiätä ja radollista jalosti.
Ps 149:5 Pyhät pitä iloidzeman ja ylistämän/ ja kijttämän heidän wuoteisans.
Ps 149:6 Heidän suuns pitä Jumalata ylistämän/ ja caxiteräiset miecat heidän käsisäns.
Ps 149:7 Costaman pacanoille/ ja rangaiseman Canssoja.
Ps 149:8 Heidän Cuningaitans sitoman cahleisijn/ ja heidän jalombians rautacahleisijn.
Ps 149:9 Ja tekemän heille kirjoitetun oikeuden/ ja tämä cunnia pitä caikille hänen pyhillens oleman/ Halleluja.
CL. Psalmi .
MEidän pitä kijttämän HERra caikis hänen töisäns ja cunniasans/ änellä/ Basunalla ja candelella/ v. 1.
caicki joilla hengi on pitä kijttämän HERra/ v. 6.
Ps 150:1 Halleluja. KIittäkät HERra hänen Pyhäsäns/ kijttäkät händä hänen wäkewydens wahwudes.
Ps 150:2 Kijttäkät händä hänen jaloimbain tecoins tähden/ kijttäkät händä ylönpaldisen jaloudens tähden.
Ps 150:3 Kijttäkät hända Basunilla/ kijttäkät händä Psaltarilla ja candeleilla.
Ps 150:4 Kijttäkät händä trumbuilla ja dantzilla/ kijttäkät händä harpun kielillä ja huiluilla.
Ps 150:5 Kijttäkät händä kilisewillä culcuisilla/ kijttäkät händä cumisewilla Cymbaleilla.
Ps 150:6 Caicki joilla hengi on/ kijttäkän HERra/ Halleluja.
Psaltarin loppu.