Propheta ZephanJa

22.04.2020

Esipuhe Prophetast ZephanJast .
ZEphanja on ollut Prophetan Jeremian ajalla: sillä hän ennusti Cuningas Josian aicana/ nijncuin hänen nimens sen osotta.
Sentähden ennusta hän myös sijtä cuin Jeremiakin/ nimittäin/ että Jerusalem ja Judan Canssa piti häwitettämän ja wietämän pois catumattomudens tähden.
Mutta ei hän nimitä Babelin Cuningast/ joca heidän häwittämän ja fangiuteen wiemän piti/ nijncuin Jeremia teke/ waan muutoin sano Jumalan andawan heidän päällens tulla onnettomuden ja tuscan/ käätäxens heitä catumuxeen.
Sillä ei caicki Prophetat woinet saada sitä Canssa uscoman ja ajatteleman/ että Jumala oli heidän päällens wihainen.
He luotit aina idzens sijhen/ että he olit ja cudzuttin Jumalan Canssaxi/ ja joca saarnais Jumalan olewan heille wihaisen/ se pidettin wääränä Prophetana/ wainottin ja tapettin.
Sillä ei he tahtonet usco/ että Jumalan piti nijn Canssans hyljämän/ nijncuin nytkin nijtä wihatan ja tapetan/ jotca saarnawat seuracunnan erhetyxiä ja syndiä/ ja että Jumala on heitä rangaisewa.
Mutta ei hän ainoastans Judalaisille sencaltaist widzausta ennusta/ waan myös caikille lähimaacunnille ja läsnäasuwaisille/ nijncuin Philistereille/ Moabitereille/ Ethiopialaisille ja Assyrialaisille: sillä Babelin Cuningas piti oleman Jumalan widza coco maalle.
Colmannes lugus ennusta hän selkiäst ja caunist/ iloisest ja autuast Christuxen waldacunnast/ joca coco mailman piti lewenemän.
Ja waicka hän on nijstä pienimmistä Prophetaista/ nijn hän cuitengin paljo enämmän puhu Christuxest/ cuin jocu isoimmista Prophetaista/ ja liki enä cuin Jeremia.
Sillä hän lohdutta Canssa/ ettei he Babelin fangiudes ja murhes epäilis Jumalasta/ cuin hän heidän ijäxi olis hyljännyt/ mutta että heidän sencaltaisen rangaistuxen jälken piti jällens armon ja luwatun Wapahtajan Christuxen hänen caunin waldacunnansa cansa saaman.

Propheta ZephanJa .

I. Lucu .

ZEphanJa uhca Judat ja Jerusalemi/ v. 2.
heidän epäjumalan palweluxens tähden/ v. 4.
että HERra oli angarast sijtä heitä rangaisewa/ v. 7.
waicka he olit suruttomat ja ei sitä usconet/ v. 12.

Sef 1:1 TÄmä on HERran sana/ joca tapahdui ZephanJalle Chusin pojalle Gedalian pojalle/ Amarian pojalle/ Jehiskian pojalle/ Josian Amonin pojan/ Judan Cuningan ajalla.
Sef 1:2 MInä tahdon caicki maalda otta pois/ sano HERRA.
Sef 1:3 Minä tahdon ihmiset ja carjan/ linnut taiwan alda/ ja calat merest otta pois/ pahannuxen ja jumalattoman/ ja/ minä tahdon ihmiset maasta häwittä sano/ HERRA.
Sef 1:4 Minä ojennan minun käteni Judan päälle/ ja caickein nijden päälle/ jotca Jerusalemis asuwat. Nijn myös minä häwitän Baalimin tähtet/ ja Camarimin ja Pappein nimet tästä paicasta.
Sef 1:5 Ja ne jotca cattoin päällä taiwan sotawäke cumartawat/ ja wannowat cuitengin HERran cautta/ ja myös Malchomin cautta.
Sef 1:6 Ja ne jotca HERrasta luopuwat/ ja jotca ei HERra ensingän edzi/ eikä händä tottele.
Sef 1:7 Waiketcat HERran Jumalan edes: sillä HERran päiwä on läsnä/ ja HERra on teurasuhrin walmistanut/ ja wierans sijhen cudzunut.
Sef 1:8 Ja HERran teurasuhrin päiwänä edzin minä Päämiehiä ja Cuningan lapsia/ ja caickia jotca outoja waatteita candawat.
Sef 1:9 Minä edzin myös nijtä sillä ajalla/ jotca hyppäwät kynnyxen ylidze/ jotca heidän herrans huonet warcaudella ja petoxella täyttäwät.
Sef 1:10 SIllä ajalla/ sano HERra/ pitä ilmeinen parcu cuuluman calaportisa/ ja ulwominen toisesa portisa/ ja suuri surkeus cuckuloilla.
Sef 1:11 Ulwocat te jotca myllys asutte: sillä caicki caupidziain Canssa on häwitetty/ ja caicki jotca raha cocowat/ owat cadotetut.
Sef 1:12 Sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin kyntilällä tutkia/ ja tahdon edzi nijtä miehiä/ jotca rahgasans macawat/ ja sanowat sydämisäns: ei HERra tee hywästi eikä pahasti.
Sef 1:13 Ja heidän tawarans pitä raateluxexi tuleman/ ja huonens autioxi: he rakendawat huoneita/ ja ei saa nijsä asua. He istuttawat wijnapuita/ mutta ei he saa nijstä juoda.
Sef 1:14 Sillä HERran suuri päiwä on läsnä/ hän on läsnä sangen kijrusti. Cosca HERran päiwän parcu on tulewa/ nijn wäkewitten pitä silloin carwasti parcuman.
Sef 1:15 Sillä se päiwä on cauhiuden päiwä/ waiwan ja ahdistuxen päiwä/ tuulen ja tuulispään päiwä/ pimeyden ja syngeyden päiwä/ pilwen ja sumun päiwä.
Sef 1:16 Basunain ja trometein päiwä/ wahwoja Caupungeita ja corkeita linnoja wastan.
Sef 1:17 Minä tahdon Canssalle ahdistuxen tehdä/ että he käywät ymbärins nijncuin sokiat/ että he owat HERra wastan syndiä tehnet. Heidän werens pitä wuodatettaman/ nijncuin se olis tomu: ja heidän ruumins/ nijncuin se olis loca.
Sef 1:18 Ei heidän hopians eikä culdans pidä heitä sinä HERran wihan päiwänä woiman autta: waan coco maa pitä hänen kijwaudens tulelda syötämän: sillä hän teke nopiast lopun caickein cansa jotca maasa asuwat.

Vers. 4. Camarimin ) Ne pidit idzens parambana yxikertaisia Pappeja.
V. 5. Malchomin ) Malchom oli Ammonin lasten epäjumala.
V. 7. Wierans ) Babylonialaiset/ jotca Jerusalemin cukistaman piti/ että he oudolla tawalla pidit Jumalan palwelust/ ei nijncuin Moses.
V. 8. Outoja waatteita ) Nimittäin heidän Jumalan palweluxesans/ nijncuin muucalaisia messuwatteita/ cuoricaapuja/ eli cuinga he owat cudzutut. Sillä he olit idzellens ajatellet erinomaiset uhrit ja waattet/ cadzoit ylön ja hyljäisit sen tawan cuin Jumala idze oli heidän eteens pannut/ joca ei hänelle ollengan kelwannut.
V. 11. Myllys asutte ) se on/ Jerusalemin asuwaiset/ jotca Mammonat ja wadzans palwelit/ teit Kircost myllyn eli codan/ eikä muuta edzinet/ cuin ajallist elatust/ calua ja rijsta heidän Jumalan palweluxesans/ nijncuin nytkin kyllä tapahtu.
V. 12. Rahgasans macawat ) Jotca suruttomat owat/ ja cadzowat ylön mitä Prophetat heille saarnawat Jumalan rangaistuxest.

II. Lucu .

PRopheta neuwo Canssans parannuxeen/ v. 1.
ennencuin HERran wiha rupe palaman/ ja rangaistus tule heidän päällens/ v. 2.
ennusta Philisterejä wastan/ v. 5.
Moabitereitä ja Ammonitereitä wastan/ v. 8.
että HERra oli heitä edziwä ja rangaisewa/ että he olit pilcannet hänen Canssans/ v. 10.
nijn myös Ethiopialaisia ja Assyrialaisia wastan/ v. 12.

Sef 2:1 COotcat teitän ja tulcat tänne/ te wihattawa Canssa/ ennencuin duomio tule:
Sef 2:2 Että te siwalletan päiwällä pois nijncuin acanat/ ennencuin HERran hirmuinen wiha tule teidän päällen/ ennencuin HERran wihan päiwä tule teidän päällen.
Sef 2:3 Edzikät HERra caicki radolliset maasa/ te jotca hänen oikeuttans pidätte/ edzikät wanhurscautta/ edzikät nöyryttä/ että te HERran wihan päiwänä warjeluxi tulisitta.
Sef 2:4 Sillä Gaza pitä hyljättämän/ ja Ascalon autiaxi tehtämän. Asdod pitä myös puolipäiwäst ajettaman pois/ ja Accaron häwitettämän.
Sef 2:5 Woi nijtä jotca meren puoles asuwat/ sotiwaiset/ HERran sana on tulewa teidän päällen. Sinä Canaan Philisterin maacunnas/ minä tahdon sinun hucutta/ ettei kenengän pidä sinus asuman.
Sef 2:6 MEren puoles pitä aiwa paimenden majoja ja lammasten pihatoita oleman.
Sef 2:7 Ja sen pitä jääneille Judan huonesta osaxi tuleman/ joisa heidän pitä caidzeman. Ehtona pitä heidän Ascalonin huoneisa heidäns sioittaman/ cosca HERra heidän Jumalans on heitä edzinyt/ ja heidän fangeudens palauttanut.
Sef 2:8 Minä olen Moabin pilcan/ ja Ammonin lasten häwäistyxen cuullut/ cuin he minun Canssani häwäisnet owat/ ja kerscannet heitäns heidän rajoistans.
Sef 2:9 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra Zebaoth Israelin Jumala/ Moab pitä nijncuin Sodoma/ ja Ammonin lapset nijncuin Gomorra/ ja nijncuin noculaispensan ja suolacuopan/ ja nijncuin ijancaickinen autio oleman. JÄänet minun Canssastani pitä heitä ryöstämän/ ja jäänet minun Canssastani pitä heitä perimän.
Sef 2:10 Sen pitä heille tapahtuman heidän coreudens tähden/ että he owat HERran Zebaothin Canssa pilcannet/ ja heitäns sijtä kerscannet.
Sef 2:11 HERra on hirmuinen heitä wastan olewa: sillä hän on caicki jumalat maan pääldä cadottawa: ja caicki luodot pitä händä cumartaman/ cukin paicastans.
Sef 2:12 EThiopialaiset pitä myös miecalla tapettaman.
Sef 2:13 Ja hänen pitä kätens pohja päin ojendaman ja Assurin cadottaman. Niniwen on hän tekewä autiaxi ja carkiaxi nijncuin corwen:
Sef 2:14 Että sijhen caickinaiset eläimet pacanain secaan idzens cocowat. Cacarit ja hypiät pitä heidän tornisans asuman/ ja änen pitä laulaman heidän ackunoisans/ ja häwitys heidän kynnyxilläns: sillä Cedrilaudat pitä rewittämän pois.
Sef 2:15 Tämä on se iloinen Caupungi/ joca nijn irstana asu/ ja sanoi hänen sydämesäns: minä se olen/ ja ei kengän muu. Cuinga hän on nijn autiaxi tehty? että eläimet sijnä asuwat/ ja joca käy sen ohidze/ hän wilistä händä/ ja paucutta käsiäns hänen päällens.

Vers. 11. Caicki jumalat ) On sanottu Evangeliumist/ joca Babelin fangeuden jälken tulewa oli/ nijncuin se myös tapahtui.

III. Lucu .

PRopheta huuta woi Jerusalemille ja Judan Canssalle/ v. 1.
heidän moninaisten syndeins ja catumattomudens tähden/ v. 2.
sano HERran tahtowan heitä sentähden häwittä/ v. 6.
lohdutta nuhtettomia ja jumalisia/ että HERra on myös rangaisewa heidän wihollisens/ v. 8.
ja anda saarnata heidän edesäns lohdullista Evangeliumita/ v. 9.
anda myös andexi heidän syndins/ v. 11.
ja saatta heille cunnian maan päällä. v. 19.

Sef 3:1 WOi sitä cauhiata/ rietast ja wäkiwallaist Caupungi.
Sef 3:2 Ei hän tahdo cuulla eikä anda händäns curitta. Ei hän tahdo uscalda HERran päälle/ eikä pidä händäns hänen Jumalans tygö.
Sef 3:3 Hänen Förstins owat hänes nijncuin kiljuwat Lejonit/ ja hänen Duomarins nijncuin sudet ehtona/ jotca ei mitän jätä huomenexi.
Sef 3:4 Hänen Prophetans owat irstaiset ja ylöncadzojat/ hänen Pappins rijwawat Pyhyden/ ja käändäwät Lain wäkiwallaisest.
Sef 3:5 Mutta HERra/ joca heidän seasans on/ opetta oikein/ ja ei tee mitän wäärin: waan anda joca amulla hänen oikeudens julkisest opetta/ eikä lacka/ mutta se paha Canssa ei tahdo oppia häpemän.
Sef 3:6 Sentähden tahdon minä tämän Canssan häwittä/ ja heidän linnans autioxi tehdä/ ja heidän catuns nijn tyhjätä/ ettei kengän sitä pidä käymän. Heidän Caupungins pitä häwitettämän/ ettei kenengän pidä nijsä sillen asuman.
Sef 3:7 MInä annoin sinulle sanoa: Minua pitä sinun pelkämän/ ja andaman sinus curitta/ nijn ei olis hänen asuinsians häwitetty/ ja ei olis mitän/ josta minä olisin händä nuhdellut: mutta he ahkeroidzewat caickinaista pahutta.
Sef 3:8 Sentähden/ sano HERra/ täyty myös teidän minua odotta/ sijhenasti cuin minäkin aicanans nousen/ cosca minä myös duomidzen ja cocon pacanat/ ja waldacunnat yhten saatan/ ja wihani heidän päällens wuodatan/ ja caiken minun wihani hirmuisuden: sillä coco mailman pitä minun kijwauden tuli syömän.
Sef 3:9 SIlloin minä tahdon Canssoille toisin anda saarnata suloisilla huulilla/ että heidän caickein pitä HERran nime rucoileman/ ja händä yximielisest palweleman.
Sef 3:10 Jotca minua cumartawat/ nimittäin/ hajotetut sildä puolelda Ethiopian wirta/ pitä minulle lahjaxi tuotaman.
Sef 3:11 Sijhen aican ei pidä sinun sillen häpemän caickia sinun tecojas/ joillas minua wastan olet syndiä tehnyt: sillä minä tahdon ne corjat pyhät silloin sinun seastas otta pois/ nijn ettes tohdi idzes corgotta minun wuoreni tähden.
Sef 3:12 Minä tahdon sinust anda jäädä köyhän ja halwan Canssan/ heidän pitä HERran nimeen turwaman.
Sef 3:13 Jäänet Israelist ei pidä mitän paha tekemän/ eikä walhetta puhuman/ ja ei heidän suusans pidä wiecast kieldä löyttämän/ waan he elätetän lewos ilman pelgota.
Sef 3:14 Riemuidze sinä Zionin tytär/ huuda Israel/ iloidze ja riemuidze caikest sydämestäs/ sinä tytär Jerusalem.
Sef 3:15 Sillä HERra on sinun rangaistuxes ottanut pois/ ja sinun wihollises käändänyt pois. HERra Israelin Cuningas on sinun tykönäs/ ettes sillen pelkä onnettomutta.
Sef 3:16 Sijhen aican sanotan Jerusalemille: älä pelkä: ja Zionille: älä käsiäs laske alas.
Sef 3:17 Sillä HERra sinun Jumalas on sinun tykönäs/ wäkewä wapahtaja.
Sef 3:18 Hän on sinusta riemuidzewa/ ja on olewa sinulle suloinen/ ja andawa andexi/ ja sinusta pitä cajahduxella riemuittaman. Jotca murehtiwat sitä ettei he ole tullet juhlan cocouxeen/ ja owat sinusta/ ne minä tahdon cogota: tämä pilcka oli heillä cuorma.
Sef 3:19 Cadzo/ minä tahdon/ sijhen aican/ caicki lopetta/ jotca sinua waiwawat/ ja tahdon onduwaista autta/ ja hyljätyt coota/ ja saatan heidän cunniaan/ ja kijtoxen caikesa maasa/ josa he cadzottin ylön.
Sef 3:20 Sijhen aican tahdon minä teidän tähän tuoda/ ja sillä ajalla teitä coota: sillä minä asetan teidän kijtoxexi ja cunniaxi caickein Canssain seas maan päällä/ cosca minä teidän fangiuxenne käännän teidän silmäin edes/ sano HERra.

Vers. 1. Caupungille ) se on/ Jerusalemille: sillä cusa Jumalan sana enimmin saarnatan/ siellä se sitä enimmin cadzotan ylön.
V. 9. Suloisilla huulilla ) se on/ saarnata Evangeliumita ymbäri mailman/ Jumalan armosta/ joca meitä päästä meidän synneistäm.
V. 11. Corjat pyhät ) Jotca öyckäisit ja luotit idzens Templijn/ heidän Isäins uhreihin ja muihin pyhijn cappaleihin. Rom. 9:4. ja ei sulaan armoon.
V. 13. Jäänet Israelist ) Nimittäin/ jotca Christuxen piti ottaman wastan ja hänen päällens uscoman/ nijncuin hänen pyhät Apostolins ja Opetuslapsens.
V. 15. Sinun rangaistuxes ottanut pois ) se on/ ei hän enä wihastu/ waan se on teille andexiandamus ) Wihollises käändänyt pois ) se on/ hän otta Lain pois ja pahan oman tunnon.
v. 18. Säätyin ) Jotca Lain waatiwat tecoihin ja ei armohon/ jota cuitengin idze Laki waati/ Gal. 3:3.

Prophetan ZephanJan loppu.