Propheta ZephanJa

22.04.2020

Alcupuhe.
ZEphanJa ombi sen Prophetan Jeremian aialla ollut.
Sille hen Propheterasi sen Jumalisen Kuningan Josian alla/ ioca oli se xix. Juttain Kuningas.
Senteden hen ennustapi nijte sanoia/ ioita Jeremiaski/ waicka lyhylisille sanoilla.
Ette Jerusalem ia coco Judan Waldakunda piti häuitettemen/ ia Canssa/ heiden parandamatoin paha Elemens teden/ piti poiswietemen.
Sille Jumala ensin yleshäretti se Babylonian Kuningan/ ette hen caiki auaralda omistais/ raatelis/ ia surkiasti häuitteis/ ninquin henen Wihans witza/ ette hen heite iollaki modholla parannoxeen wedhäis.
Waan se Babylonian Tyranni/ woroin Persiste ia Medist ialoist waiuattin/ raadheltin ia häuitettijn.
Nin ei woinut caiki Prophetat/ site Canssalle vskotta/ Ette Jumala oli heiden pälens wihainen/ Sille euet he tactoneet vskoa/ ette Jumalan piti henen Canssans nin ylenandaman/ ia senteden he wainosit Prophetans/ ninquin nytkin ne wihatan/ iotca sarnauat Inhimisten syndie ia pahatecoia wastan.
Ei hen waiuoin Juttaille sencaltaist witzaust ennusta/ Mutta mös caikille Lehimakunnille ia Naburille/ Quin nijlle Philisterille/ Moabin/ ia mös nijlle Ethiopiaisil ia Assurille/ iotca Jumala rangaisi sen Babylonian Kuningan cautta.
Colmanes Luusa/ Hen ylen ialost ia selkiest prophetera Christusen ilolisen ia autuan Waldakunnast/ ioca caikes Mailmas vlosleuitettemen piti.
Sille ette Prophetat Jesusen Christusen Palueliat/ sen totisen Israelin teden vloslehetetyt/ tottuuat anssatun Rangastoxen wchkauxein ia Härituxein ielkin/ aina makiasti ia runsasti ne Ulosualitut lohutta/ Lupauxilla Christusesta/ sijte oikiasta Wapactaiast/ ia henen ijancaikisesta waldakunnastans/ ettei ne Jumaliset Fangiuxesans epeuskon langeisi/ ninquin Jumala ijexi tadois wihastu/ ia site luuattu apu Christuses/ tacaperin wetä/ quin ne ialoimat asiat Prophetis ouat Lupauxet Christusest/ ioca se sula ia totinen Euangelium ouat.
Senteden he mös aina Christusen ilmoittauat.
Nin mös tai ZephanJa/ Lopus lohuttapi ne Juttat/ ettei sijnä Babilonian Fangiuxes heickomielistysit/ eike Jumalan sanasta epelisi/ nin hen ennustapi ette Jumalan pite heite taas wäkeuesti cocoman/ Christusen lehettemen/ ia henen Waldakunnans ymberi caiken Mailman vlosleuittemen/ ia henen Canssans ylimeisen Cunnian corkiutehen ylessattaman.
Waan sille wälille heiden piti Fangiudhens waiuan kernasti kersimen/ Jumalan Nimen Cunnian/ ninen Pacaniten seas iulghistaman/ ioissa he haiotut olit/ sihenasti ette se ARMON aica lehestuis/ iolla Ise Jumala/ poians Jesusen Euangeliumis/ iocapaicas piti totisesta tuttaman ia Cunnioitettaman.
On yxi Ennustos ia nudhesarna Juttaita wastan/ ette Jumala tachtoi heite sen Babelin Kuningan cautta/ rangaista/ heiden Epeiumaludhens/ Ahneudes ia muidhein synnein teden.
Jota wastan eike Hopia eli Cwlta tainut autta.
Meille mös Esicuuaxi caikinaises tuskas ia hädhes.

I. Lucu.

Sef 1:1 TEME on se HERRAN Sana/ ioca tapactui Zephanian tyge/ sen Chusin poian/ Gedalian poian/ Amarian poian/ Hiskiasen poian/ Sen Josian Amonin poian aialla/ sen Juttain Kuningan.
Sef 1:2 Mine tadhon caiki Maalda poisotta/ sanopi HERRA.
Sef 1:3 Mine tadhon seke Inhimiset ia Cariat/ seke Linnut taiuas alla/ ette Calat Meres poisotta/ ynne sen Pahannoxen ia sen Jumalattoman/ Ja/ mine tadhon ne Inhimiset Maasta vlosiuritta/ sanopi HERRA.
Sef 1:4 Mine tadhon minun Käteni vlosoienda Judan ylitze/ ia ylitze nijte caikia/ iotca Jerusalemis asuuat. Jurinin mine tadhon ne Techteet Baalist vlosiuritta/ sijhen mös se Camarim nime/ Munckit ia Papit teste Paicasta.
Sef 1:5 Ja ne/ iotca cattoin päle Taiuan Sotawäki cumartauat/ Jotca site cumartauat/ ia wannouat quitengin HERRAN cautta/ ia mös tasan Malchom cautta/
Sef 1:6 ia ne iotca HERRALDA poislangeuat/ ia iotca euet HERRA ensingen etzi/ eike hende tottele.
Sef 1:7 Waickenecat sen HERRAN Jumalan casuon edeste/ Sille ette leszne ombi HERRAN peiue. Sille ette HERRA ombi ydhen Teuraswffrin walmistanut/ Ja henen * Wierahans sihen cutzunut/
Sef 1:8 Ja sinä HERRAN Teuraswffrin peiuene/ tadhon mine etziskelle ne Pämiehet ia sen Kuninga' Lapset/ ia caiki ne * iotca Oudhot waattet candauat.
Sef 1:9 Mine tadhon mös sille samalla aialla nijte etziskelle/ iotca ylitze Kynnyxen hyppeuet/ iotca heiden HERRANSA Honet teutteuet röuetuxilla ia petoxilla.
Sef 1:10 Sille samalla aialla/ sanopi HERRA/ pite ydhen ilmeisen Parghun nostettaman sijte Calaportista/ ia yxi Uluotus sijte toisesta portista/ ia swri surkius Cuckulaisten päle.
Sef 1:11 Uluocat te iotca asutta Myllys/ Sille caiki se Kremarincanssa ombi poishäuitetty/ ia caika/ iotca Rahan cocouat/ ouat poiscadhotetut.
Sef 1:12 Sille samalla aialla/ mine tadhon Jerusalemin Lychtyn cansa vlostutkia/ ia tadhon etziskellä ne Miehet/ iotca heiden Rahcans päle macauat/ ia sanouat heiden sydhemisens/ Eipe HERRA tee hyuesti eike pahasti.
Sef 1:13 Ja heiden Tauarans pite Raatelemisexi tuleman/ ia Heiden Honens Autioxi. Heiden pite honet ylesrakendaman/ ia ei nijsse asuman. Heiden pite Winatarhoia istuttaman/ ia ei ychten Wina nijste iooman.
Sef 1:14 Sille se HERRAN isoi peiue ombi leszne/ hen ombi ( ma mine ) leszne/ ia sangen kiruchta. Quin se Parcu HERRAN peiueste tuleua ombi/ Nin pite ne Wäkeuet silloin caruahasti parcuman.
Sef 1:15 Sille se peiue ombi Hirmudhen peiue/ yxi waiuan ia Adhistoxen peiue/ yxi Twlen ia Twlispään peiue/ Yxi Pimeydhen ia Syngydhen peiue. Yxi Piluen ia Sumun peiue/
Sef 1:16 Yxi Pasunan ia Trometein peiue/ wastan nijte wahwoia Caupungita ia corkeit Linnoia wastan.
Sef 1:17 Mine tadhon Canssalle adhistosta tedhä/ ette heiden pite ymberikeumen/ ninquin Sokiat/ Senteden/ ette he ouat HERRA wastan synditehnyet. Heiden werens pite vloswodatettaman/ ninquin se Tomu olis/ ia heiden Rwmijns/ ninquin se Loca olis.
Sef 1:18 Eipe heiden Hopians ia Cwltans pidhe woiman heite autta/ sinä HERRAN wiha peiuene. Waan coco Maan pite henen Kiuaudhens Twlella ylessödyxi tuleman. Sille henen pite nopiasti ydhen Lopun tekemen/ caikein ninen cansa/ iotca Maasa asuuat.

II. Lucu.

Ensin/ Parannoxeen manatan. Sille ne Hyuentekiet pite HERRAN wiha peiuen/ warieltaman.
Sijtte ne Lehimaat ia Waldakunnat/ quin on/ Nineue ia Assyria/ pite mös rangaistettaman/ ia sijttekin Christusen Waldakunnan tuleman.
Caiki Lotolaiset Pacanain seas pite hende cumartaman. Joh. iiij. Henges ia totudhes. Nin Juttain meno huckupi.

Sef 2:1 COotka teiten/ ia tulcat tenne/ te wihattaua Canssa/ ennenquin Domio vloskeupi/
Sef 2:2 Ette te ( ninquin ne Acanat peiuen eten ) poissiuallaisijn. Ennenquin se HERRAN hirmulinen wiha teiden ylitzen tulepi/ Ennenquin ( ma mine ) se HERRAN wiha peiue teiden ylitzen tulepi.
Sef 2:3 Etziket HERRA caiki te Radholiset Maasa/ te iotca henen Oikiutansa pidhette. Etziket Wanhurskautta. Etziket Neurytte/ ette te madhaisitta sinä HERRAN wihapeiuene warieltuxi tulla.
Sef 2:4 Sille Ette Gasa pite ylenannettaman/ ia Ascalon autioxi techtemen. Asdod pite mös Polipeiuelle poisaiettaman/ ia Accaron ylesiuritettaman.
Sef 2:5 We ninen/ iotca Meren polen asuuat/ ninen Sotalaisten. HERRAN Sanan pite teiden ylitzen tuleman/ Sine Canaan Philisteerin Makunda. Mine tadhon sinua hucutta/ etteikengen pidhe sinus sillen asuman.
Sef 2:6 Meren polen pite sula Paimenen maiat ia Lambain pihaitat oleman.
Sef 2:7 Ja ne sanat pite nijlle Judan Honesta iellensietetylle osaxi tuleman/ ioissa heiden pite caitzeman. Ectona heiden pite Ascalonin Honesa maiottaman/ quin nyt HERRA heiden Jumalans ombi heite etziskellut/ ia heiden Fangiudhens palauttanut on.
Sef 2:8 Mine olen Moabin pilcan/ ia Amonin Lasten Häueisemisen cwllut/ ioilla he minun Canssani soimaneet/ ia heiden Raiains päle kerskanuet ouat.
Sef 2:9 Lach/ Nin totta quin mine elen/ sanopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Moab pite ninquin Sodoma/ ia ne Ammonin lapset ninquin ydhen Noculiaspensan ia Szolacopan/ ia quin ijancaikinen Autios. NE iellensiätetyt minun Canssastani pite heite röuemen/ Ja ne ylitzeiätetyt minun Canssastani pite heite perimen.
Sef 2:10 Sen pite heille tapactuman/ heiden Coreudhens teden/ ette he ouat sen HERRAN Zebaothin Canssan pilcaneet/ ia heitens sijte kerskaneet.
Sef 2:11 Hirmulisen pite HERRAN heiden wastans oleman. Sille henen pite caiki Jumalat Maan pälde * poiscadhottaman. Ja caiki Loodhot pite hende cumartaman/ Cuki henen Siasans.
Sef 2:12 Mös tekin * Ethiopialaiset pite minun Miecani cautta tapettaman.
Sef 2:13 Ja henen pite Kätens pohian pein oiendaman/ ia Assurin cadhottaman. Nineuen pite henen autiaxi tekemen/ carkiaxi/ ninquin Warpen/
Sef 2:14 ette sen siselle pite maiottaman heitens caikinaiset Eleimet Pacanoiden seas. Ja Cacarit ia Hypiet pite heiden Tornisans asuman/ ia pite laulaman heiden Accunaisans/ ia Corpit heiden Lettupalkisans. Sille ette ne Cedrinlaudhat pidhe poisreuituxi tuleman.
Sef 2:15 Teme ombi se iloinen Caupungi/ ioca nin irstana asupi/ ia sanoi heiden sydhemesens/ Minepe se olen/ ia eikengen mw. Quinga hen on nin autiaxi tullut? ette ne Eleimet sijnä siselle asuuat/ ia ioca sen siwitze keupi/ hen tissapi hende/ ia paucutta käsiäns henen ylitzens.

III. Lucu.

Jerusalem laitetan cangiudhestans.
Pämiehet ia Herrat ouat ninquin Jalopeurat ia Sudhet/ iotca Canssans raateleuat ia vlosimeuet.
Sarnaiat Ramatun toisinkiendeuet Rahan teden/ Canssan wetäuet Epeiumaloita palueleman.
Ja waicka ne rangaistetan nilde Hurskailda Prophetilda/ eipe se miteken auta.
Senteden teuty Jumalan heite witzata. etc.

Sef 3:1 WE sen cauhialisen/ rietan/ wäkiualdaisen Caupungin/
Sef 3:2 Ei hen tacdho cwlda/ eikä henens anda curitta. Eipe hen tacdho HERRAN päle vskalta/ eike henens pidhe henen Jumalans tyge.
Sef 3:3 Henen Pämiestens ouat henes ninquin kiliuuat Jalopeurat/ ia henen Domarins Sudhet ectona/ Jotca euet miteken iete homenen asti.
Sef 3:4 Henen Prophetans ouat irtaiset ia ylencatzoiat/ Henen Pappeins riuauat sen Pyhydhen/ Ja * vlostoimittauat Lain wäkiuallaisest.
Sef 3:5 Mutta se HERRA/ ioca heiden seasans on/ opetapi kylle oikein/ ia ei tee ychten wärytte. Waan ioca amulla hen andapi henen Oikiudhens iulkisest opetta/ ia ei lacka. Mutta se Paha Canssa/ ei tadho oppia häpiemehen.
Sef 3:6 Senteden mine tadhon temen Canssan vlosiuritta/ heiden Linnans autioxi tedhä/ ia heiden Cadhunsa nin tyhiendemen/ etteikengen sen päle keumen pidhe. Heiden Caupungins pite poishäuitettemen/ etteikengen heisse sillen asu.
Sef 3:7 Mine annoin sinulle sano. Minua pite sinun pelkemen/ ia sinua anda curitta/ Nin ei olis henen Asumisens vlosiuritettu/ ia eikengen tulis/ iolla mine hende etziskelisin. Mutta he achkeroitzeuat caikinaista pahutta prucaman.
Sef 3:8 Senteden ( sanopi HERRA ) teuty mös teiden minua odhottaman/ Sihenasti ette mineki aiallani ylesnousen/ Coska mineki domitzen/ ia ne Pacanat cootan/ ia ne Waldakunnat ychtensaatan/ ia minun Wihani heiden ylitzenswodhatan/ ia/ caiken minun Wihan hirmusudhen. Sille coco Mailman pite minun Kiuaudhen Tulen cautta ylessötemen.
Sef 3:9 SIlloin mine tadhon Canssoille toisin anda sarnata/ suloisel Hwlella/ Ette heiden caiki pite HERRAN Nimen auxenshwtaman/ ia hende yximielisestä palueleman.
Sef 3:10 Minun Cumartauaiseni/ nimitein/ ne haiotetut silde polelda sijte Ethiopian Wirdhast/ pite minulle Lahiaxi edestoottaman.
Sef 3:11 Sihen aican ei pidhe sinun sillen häpiemen/ caikista sinun teghoistas/ ioillas minun wastani synditehnyt olet. Sille mine tadhon ne coriat pyhet sinun seastas silloin poisotta/ Ettei sinun pidhe sillen sinuas ylesnostaman minun pyhen Woren teden.
Sef 3:12 Mine tadhon sinus anda ylitziedhe ydhen Kieuhen/ halpan Canssan/ Heiden pite HERRAN Nimen päle turuaman/
Sef 3:13 Ne Jellensietetyt Israel euet miteken paha pidhe tekemen/ eike walhen puhuman/ Ja ei heiden swsans pidhe ychten wiecas Kieli leutemen. Waan he caitzetan ia lepeieuet/ ilman caikita pelghota.
Sef 3:14 Riemuitze sine Tyter Zion/ hwdha Israel/ iloitze ia riemuitze caikista sydhemestes/ sine tyter Jerusalem.
Sef 3:15 Sille ette HERRA ombi sinun rangastuxes poisottanut/ Ja sinun Wiholises poiskiendenyt. HERRA se Israelin Kuningas ombi sinun tykenes/ ettei sine taruitze sillen ydhengen Onnettomuxesta sinuas pelkemen.
Sef 3:16 Sihen aican sanotan Jerusalemin tyge/ Ele pelke. Ja Zionin tyge. Ele Käsies alaslaske.
Sef 3:17 Sille se HERRA sinun Jumalas ombi sinun tykenes/ yxi wäkeue Wapactaia.
Sef 3:18 Henen pite sinun ylitzes riemuitzeman/ ia oleman suloisen sinun wastas/ ia andexiandaman/ ia pite sinun ylitzes caiachtoxella riemuitzeman. Ne/ iotca Inhimisten Sätydhen cautta adhistetut olit/ tadho mine poissaatta/ ette he sinusta poistulisit/ Jotca Sädhyt sinun Raskaudhes oli/ ioista sine Nudheltijn.
Sef 3:19 Catzo/ mine tadhon caiki lopetta/ sihen aican/ iotca sinua waiuauat. Ja tadhon sen Onduuaisen autta/ ia ne poissöxetut coota/ ia tadhon heite Kitoxexi ia Cunniaxi panna caikissa Maas/ iossa he ylencatzotan.
Sef 3:20 Sihen aican mine tadhon teite tehen siseltoodha/ ia teite samal aialla coota/ Sille mine tadhon teite kijtoxexi ia cunniaxi caikein Canssain seas Maan päle/ coska mine teide' Fangiuxen kiennen teide' Silmein edes/ sanopi HERRA.

Loppu Zephaniast Prophetast.
Präntettu Stocholmis Amundi Lauritzen Poialda Christusen Syndime Wodhesta. 1551. Nouem. 5.