Propheta ZacharJa

22.04.2020

Esipuhe Prophetast ZacharJast .
TÄmä Propheta saarnais/ nijncuin Haggaikin Babelin fangeuxen jälken/ että Templi pidäis jällens rakettaman/ ja se hajotettu Canssa coottaman/ että yxi waldacunda ja asetus sijnä maacunnas taas säättäisin.
Ja hän on tosin caickein lohdullisimmist Prophetaist/ sillä hän tuo edes monet suloiset ja turwalliset näyt/ ja anda monet ystäwäliset ja makiat sanat/ joilla hän sitä murhellist ja hajotettua Canssa lohdutta ja wahwista/ rakennusta ja hallitusta alcaman/ jotca haman sijhen aican asti olit suuren ja moninaisen wastoinkäymisen kärsinet.
Tätä hän teke wijdenden Lucun asti.
Wijdennes ennusta hän kirjast ja wacast yhden näyn alla wäärist opettaist/ jotca tulewat olit Judan Canssaan kieldämän pois Christusta/ joca näky wielä tänäpän Judalaisis täytettäwän.
Cuudennes ennusta hän Christuxen Evangeliumist ja hengellisen Templin rakendamisest/ että Judalaiset myös hänen kielsit ja hyljäisit.
Seidzemennes ja cahdexannes kysytän/ ja Propheta wasta/ lohdutta ja neuwo heitä taas rakendaman ja hallidzeman/ ja nijn tämän ennustuxen päättä rakendamisest.
Yhdexennes tule hän myös tulewaiseen aicaan/ ja ennusta ensist/ cap. 10. cuinga se suuri Alexander oli Tyruxen/ Sidonin ja Philisterit woittawa/ että coco mailma tulewaiselle Christuxelle olis awoi/ ja Asi wie Cuningan Christuxen Jerusalemijn.
Mutta yhdestoistakymmenes lugus/ ennusta hän Christuxen Judalaisilda colmenkymmeneen hopiapenningijn myytäwän/ jongatähden hän heidän oli hyljäwä/ ja Jerusalem piti wijmein häwitettämän/ ja Judalaiset exyxis paatuman ja hajotettaman.
Ja nijn oli Evangelium ja Christuxen waldacunda tulewa pacanain secaan/ hänen kärsimisens jälken/ että händä ennen lyötin nijncuin paimenda/ ja Apostolit nijncuin lambat hajotettin: sillä hänen täydyi ensist kärsiä ja nijn cunniaans käydä.
Wijmeises lugus lopetta hän/ Jerusalemin häwityxen jälken/ Lewin pappiuden/ ja coco hänen menons/ caluns ja juhlapäiwäns/ ja sano/ että caicki hengelliset wirat pitä yhteiset oleman/ Jumalata palweldaman/ ja ei sillen Lewin sugust pitänyt toisia Pappeja tuleman/ toisia juhlia/ toisia vhreja/ toista Jumalan palwelusta.
Jota myös muutkin sucucunnat taisit toimitta/ nijncuin Egypti ja muuta pacanat: se on/ Wanhan Testamendin piti pandaman peräti pois ja hyljättämän.

Propheta ZacharJa .

I. Lucu .

HERra käske ZacharJan neuwoman Canssans catumuxeen/ ettei heille käwis nijn pahoin cuin heidän Isillens/ v. 1.
ZacharJa näke näys miehen istuwan ruskian orihin päällä/ v. 3.
saa lupauxen/ että Jerusalem otetan jällens armoon ja raketan/ v. 7.
näke neljä sarwe/ jotca Judan hajotit/ ja neljä seppä/ jotca heitä piti sortaman/ v. 18.

Sak 1:1 CAhdexandena Cuucautena/ toisna Cuningas Dariuxen wuonna/ tapahdui tämä HERran sana ZacharJalle Berechian pojalle/ Iddon pojalle/ Prophetalle/ ja sanoi:
Sak 1:2 HERra on ollut wihainen teidän Isillen.
Sak 1:3 Nijn sano HERra Zebaoth: käändäkät teitän minun tygöni/ sano HERra Zebaoth/ nijn minä käännän minuni teidän tygönne/ sano HERra Zebaoth.
Sak 1:4 Älkät olco nijncuin teidän Isän/ joille endiset Prophetat saarnaisit/ sanoden: nijn sano HERra Zebaoth/ palaitcat teidän pahoista teistän/ ja teidän häijystä menostan. Mutta ei he cuullet eikä totellet minua/ sano HERra.
Sak 1:5 Cusa nyt owat teidän Isän ja Prophetan? wieläkö he eläwät?
Sak 1:6 Eikö nijn ole tapahtunut? että minun sanan ja oikeuden/ jotca minä minun palweliaini Prophetain cautta käskin/ owat teidän Isijn sattunet? Että heidän täyty palaita ja sano: cuinga HERra Zebaoth ajatteli meille tehdä? sen jälken cuin me meidän käytim ja teim/ nijn hän on myös meille tehnyt.
Sak 1:7 NEljändenä colmattakymmendenä päiwänä/ ensimäises Cuucaudes toistakymmendä/ joca on Sebatin Cuu/ toisna Cuningas Dariuxen wuonna/ tapahdui tämä HERran sana ZacharJalle Berechian pojalle/ Iddon pojalle/ Prophetalle/ ja sanoi:
Sak 1:8 Minä näin yöllä/ ja cadzo/ yxi mies istui ruskian hewoisen päällä/ ja seisatti Myrtein secaan laxos/ ja hänen tacanans olit ruskiat ja maxan carwaiset ja walkiat hewoiset.
Sak 1:9 Ja minä sanoin: minun Herran/ cutca nämät owat? Ja Engeli/ joca minun cansani puhui/ sanoi minulle:
Sak 1:10 Minä osotan sinulle/ cutca nämät owat. Ja se mies joca Myrtein seas oli/ wastais ja sanoi: nämät owat/ jotca HERra on lähettänyt waeldaman läpidze maan.
Sak 1:11 Mutta he wastaisit HERran Engelille/ joca Myrtein seas oli/ ja sanoit: me olemma waeldanet maan läpidzen/ ja cadzo/ caicki maacunnat istuwat alallans.
Sak 1:12 Nijn wastais HERran Engeli: HERra Zebaoth/ cuinga cauwan et sinä tahdo armahta Jerusalemin päälle/ ja nijden Judan Caupungein päälle/ joilles wihainen olet ollut/ näinä sedzemenä kymmenenä ajastaicana?
Sak 1:13 Ja HERra wastais sille Engelille/ joca minun cansani puhui/ ystäwälisillä ja lohdullisilla sanoilla.
Sak 1:14 Ja se Engeli/ joca minua puhutteli/ sanoi minulle: saarna ja sano/ näitä sano HERra Zebaoth: Minä olen suurest wihastunut Jerusalemille ja Zionille.
Sak 1:15 Mutta minä olen juuri wihainen myös nijlle coreille pacanoille: sillä minä olin ainoastans wähä wihainen/ mutta he autit häwityxeen.
Sak 1:16 Sentähden sano HERra: minä palajan Jerusalemijn laupiudella/ ja minun huonen pitä hänes rakettaman/ sano HERra Zebaoth ja Jerusalemin päälle pitä mittanuora wedettämän.
Sak 1:17 Ja saarna enä/ ja sano: näitä sano HERra Zebaoth: taas pitä minun Caupungilleni hywin käymän/ ja HERra on Zionita taas lohduttawa/ ja Jerusalem taas walitan.
Sak 1:18 JA minä nostin silmäni/ ja näin/ ja cadzo/ siellä oli neljä sarwe.
Sak 1:19 Ja minä sanoin Engelille/ joca puhui minun cansani: cutca nämät owat? Hän sanoi minulle: nämät owat ne sarwet/ jotca Judan/ Israelin ja Jerusalemin hajottanet owat.
Sak 1:20 Ja HERra osotti minulle neljä seppä.
Sak 1:21 Silloin minä sanoin: mitä ne tahtowat tehdä? Hän sanoi: Me owat ne sarwet/ jotca Judan hajottanet owat/ ettei kengän ole woinut päätäns nosta. Nämät owat tullet nijtä carcottaman/ ja lohcaiseman pacanain sarweja/ jotca Judan maan ylidze sarwen nostanet owat/ sitä hajottaxens.

Vers. 3. Käändäkät teitän minun tygöni ) Cadzo Ezech. 18:31.
v. 8. Yxi mies ) Tämä mies on Jumalan poica/ joca idze on Canssans sodanpäämies/ Iosu. 5:14. sillä hän sijtte idze cudzutan HERraxi. 20. versu. Hän lupa täsä näys/ ja tahto Canssallens anda rauhan/ nijncauwan cuin Templi ja Jerusalem taitan raketta jällens.
v. 18. Neljä sarwe ) Owat ne waldacunnat caikis neljäs maan tuulis/ jotca Jumalan Canssa usein waiwaisit/ Nämät tahdoi HERra aicanans lyödä maahan/ ja hänen seuracundans piti wielä sijtte woimasans oleman.

II. Lucu .

PRopheta näke miehen mittanuoran cansa/ joca piti mittaman sen uden Jerusalemin/ v. 1.
joca neuwo nijtä/ jotca wielä olit jäänet Babelijn/ että nijden piti myös menemän cotia Isäns maalle/ v. 5.
lupa heille anda pacanat raateluxexi/ ja asua idze heidän tykönäns/ on myös nijn laittawa/ että pacanat pitä hänen Canssans myös oleman/ v. 9.

Sak 2:1 JA minä nostin silmän/ ja näin/ ja cadzo/ yhden miehen kädes oli mittanuora.
Sak 2:2 Ja minä sanoin: cuhungas menet? Mutta hän sanoi minulle: minä menen Jerusalemita mittaman/ ja cadzoman cuinga pitkä ja lewiä se oleman pitä.
Sak 2:3 Cadzo/ Engeli joca puhui minun cansani/ läxi ulos/ ja toinen Engeli meni händä wastan/ ja sanoi:
Sak 2:4 Juoxe tuonne/ ja puhu sille pojalle/ ja sano: Jerusalemis pitä ilman muurita asuttaman/ ihmisten ja carjan paljouden tähden/ cuin sijnä olewa on.
Sak 2:5 Ja minä tahdon olla/ sano HERra/ tulinen muuri hänen ymbärilläns/ ja tahdon idze olla hänes/ ja tahdon idzeni sijnä cunnialisest pitä.
Sak 2:6 Woi woi/ paetcat pohjan maasta/ sano HERra/ sillä minä hajotin teitä neljään tuuleen taiwan ala/ sano HERRA.
Sak 2:7 Woi sinuas Zion/ joca asut Babelin tyttären tykönä/ pakene:
Sak 2:8 Sillä nijn sano HERra Zebaoth: Hän lähetti minun nijden pacanain tygö/ jotca teitä raatelit/ heidän waldans sai lopun. Joca teihin rupe/ hän rupe hänen silmäns terään.
Sak 2:9 Sillä cadzo/ minä nostan minun käteni heidän ylidzens/ että heidän pitä oleman nijlle raateluxexi/ jotca ennen heitä palwelit. Että teidän pitä ymmärtämän/ HERran Zebaothin minua lähettänexi.
Sak 2:10 ILoidze ja riemuidze Zionin tytär: sillä cadzo/ minä tulen ja tahdon asua sinun tykönäs/ sano HERra.
Sak 2:11 Silloin pitä paljo pacanoita heitäns aldixi andaman HERralle/ jotca minun Canssan pitä oleman. Ja minä tahdon asua sinun tykönäs/ ettäs ymmärräisit HERran Zebaothin lähettänen minua sinun tygös.
Sak 2:12 Ja HERra on periwä Judan osaxens sijnä pyhäsä maasa/ ja on taas Jerusalemin walidzewa.
Sak 2:13 Waiketcon caicki liha HERran edes: sillä hän on nosnut hänen pyhästä siastans.

Vers. 1. Yhden miehen ) Se mies on Jumalan poica: sillä hän puhu idzestäns coco täsä lugus nijncuin Jumala idze/ ja sano idzens cuitengin olewan Jumalalda lähetetyn.
v. 2. Jerusalemita ) se on/ Christuxen seuracunda/ se hengellinen Jerusalem.
v. 3. Engeli ) se on/ Jumalan poica. v. eod. Toinen Engeli ) nimittäin/ joca händä palweli.
v. 4. Ja sano ) Nimittäin/ Jumalan poica. v. eod. Ilman muurita ) Sillä Christuxen seuracunda piti lewitettämän caicken mailmaan/ ja ei taittu sentähden käsittä muurilla.
v. 5. Ja minä tahdon olla ) se on/ Minä Jumalan poica tahdon cuitengin händä idze warjella ja suojella
v. 6. Pohjan maasta ) se on/ sokeudest/ erhetyxest ja pimeydest.
v. 7. Zion ) sinä Jumalan Canssa. v. v. Lähetti minun ) Nimittäin hänen poicans.
v. 9. Oleman nijlle raateluxexi ) Nimittäin/ että he Evangeliumin saarnan cautta pitä heidäns andaman fangita minun cuuliaisudeni ja nöyrydeni ala.
v. 10. Zionin tytär ) Sinä Jumalan Canssa ja seuracunda iloidze/ että pacanatkin tulewat sinun tygös/ nijncuin on tapahtunut.
v. 12. Judan ja Jerusalemin ) se on/ caicki Judalaisista ja pacanoista/ jotca minun uscowat ja tunustawat: sillä ne caicki owat oikiat Judalaiset ja Jerusalemin asuwaiset.

III. Lucu .

PRopheta näke Josuan ylimmäisen Papin seisowan HERran Engelin edes/ ja Sathanan/ joca tahto estä Templin rakennusta/ v. 1.
cuule HERran rangaisewan Sathanasta/ v. 2.
lohdutta Josuat/ ja andexi anda hänelle hänen syndins/ v. 3.
wahwista händä hänen wirasans/ v. 5.
HERra lupa andawans tulla hänen palwelians Zemah/ se on/ Christuxen/ joca oli oikia perustuskiwi olewa sijnä udes hengellises Templis/ josa caicki synnit otetan pois yhtenä päiwänä/ v. 8.

Sak 3:1 JA minulle osotettin ylimmäinen Pappi Josua/ joca seisoi HERran Engelin edes. Ja Sathan seisoi hänen oikialla kädelläns/ seisomas händä wastan.
Sak 3:2 Ja HERra sanoi Sathanalle: HERra rangaiscon sinua Sathan/ se HERra sinua rangaiscon/ joca Jerusalemin walidzi. Eikö tämä ole kekäle/ joca tulesta temmattu on:
Sak 3:3 Ja Josua oli puetettu saastaisilla waatteilla/ ja seisoi Engelin edes.
Sak 3:4 Joca sanoi nijlle jotca hänen tykönäns olit: ottacat häneldä pois saastaiset waattet. Ja hän sanoi hänelle: cadzo/ minä olen ottanut sinulda pois sinun syndis/ ja puettanut sinun juhlawaatteisin.
Sak 3:5 Ja sanoi: pangat puhdas lacki hänen päähäns. Ja he panit puhtan lakin hänen päähäns/ ja he puetit hänen waatteisin. Ja HERran Engeli seisoi siellä.
Sak 3:6 Ja HERran Engeli todisti Josualle/ ja sanoi:
Sak 3:7 Näin sano HERra Zebaoth: jos sinä waellat minun teilläni ja pidät minun wartioni/ nijns saat minun huonesani hallita/ ja minun cartanoitani kätke. Ja minä annan sinulle näistä muutamita cuin täsä seisowat/ saattaman sinua.
Sak 3:8 OTa waari Josua/ sinä ylimmäinen Pappi/ sinä ja sinun ystäwäs/ jotca sinun edesäs asuwat: sillä he owat sula ihme.
Sak 3:9 Cadzo/ minä annan minun palweliani Zemahn tulla/ sillä cadzo/ ainoastans sijnä kiwesä/ jonga minä olen laskenut Josuan eteen/ pitä seidzemen silmä oleman. Mutta cadzo/ minä tahdon sen wuolta/ sano HERra Zebaoth: ja tahdon sen maan synnit otta pois yhtenä päiwänä.
Sak 3:10 Silloin/ sano HERra Zebaoth: toinen cudzu toisen wijnapuuns ja ficunapuuns ala.

Vers. 1. HERran Engelin ) se on/ Jumalan poica/ joca toisinans HERran Engelixi cudzutan/ toisinans HERraxi idze. v. eod. Seisomas wastan ) Sathan candoi hänen päällens/ cuin mahdottoman ylimmäisen Papin/ rakendaman HERran Templi/ hänen syndeins tähden.
v. 2. Ja HERra sanoi: HERra rangaiscon sinua ) Täsä me näemme usiammat personat olewan jumaludes: sillä yxi täsä puhu toisesta/ nijncuin wanhatkin kircon opetus isät sanowat. v. eod. Eikö tämä ole kekäle ) Eiköstä Josua ole sen wieckan joucon cansa/ joca Babelista palainnut on/ nijncuin kekäle/ joca tulesta temmattu on/ cosca coco Caupungi pala. Ja sinä Sathan et tahdo tytyä sijhen/ waan tahdot heitä wielä peräti häwittä/ joca ei cuitengan pidä tapahtuman/ mutta minä rakennan heistä minun Caupungini ja Canssani jällens.
v. 3. Oli puetettu saastaisilla waatteilla ) Nimittäin/ hänellä on ollut murhellinen oma tundo/ ja pelkäis hänen syndeins tähden.
v. 5. Pangat puhdas lacki ) ilmoitta/ että HERra wahwisti händä hänen wirasans.
v. 7. Pidät minun wartioni ) se on/ teet wisust sinun papillisen wircas: sillä opettajat cudzutan Jumalan Canssan wartioixi/ Ezech. 3:17. ja 33:7. v. eod. Näistä cuin täsä seisowat ) se on/ Engeleistä/ jotca hywiä warjelewat ja johdattawat/ erinomattain Pappeja ja opettaita.
v. 9. Zemahn ) se on/ caswo eli lisändymys/ joca maasta caswa/ eli puun juuri. Nijn täsä cudzutan Christus. Nijncuin myös Infr. 6:12. Item , Ier. 23:5. ja 33:15. Ezech. 34:29. v. eod. Sijnä kiwesä ) Nimittäin Christuxes/ joca on ainoa perustuskiwi/ Esa. 28:16. 1. Pet. 2:6. v. eod. Seidzemen silmä/ se on/ caicki Christityt/ jotca hänen uscon silmillä näkewät/ raketan hänen päällens. v. eod. Minä tahdon sen wuolta ) se on/ minä tahdon suuren kärsimisen ja cuoleman cautta walmista hänen cunnialisexi perustuskiwexi/ Luc. 24:26. Phil. 2:8: Heb: 2:10.
v. 10. Toinen cudzu toisen ) se on/ heillä pitä oleman rauha ja suruttomus Jumalan tykönä ja heidän tunnosans Christuxen cautta/ Rom. 5:1.

IV. Lucu .

HERra osotta ZacharJalle cullaisen kyntiläjalan seisowan cahden öljypuun keskellä/ ja anda hänen sillä ymmärtä/ ettei ZeruBabel ja Josua sotajoucolla/ mutta Jumalan Hengellä ja woimalla pitä täyttämän hänen Templins/ ja ojendaman jällens Jumalan palweluxen/ jonga he alcanet olit/ v. 5.

Sak 4:1 JA Engeli/ joca minun cansani puhui/ tuli jällens/ ja herätti minun/ nijncuin jocu unest herätettäisin. Ja sanoi minulle: mitäs näet?
Sak 4:2 Mutta minä sanoin: minä näen ja cadzo/ kyntiläjalca seisoi coconans cullasta/ ja malja sen pään päällä/ ja seidzemen lampua olit hänes/ ja seidzemen cauha cusakin lampus.
Sak 4:3 Oli myös sen tykönä caxi öljypuuta yxi maljan/ oikialla puolella/ ja toinen wasemalla.
Sak 4:4 Ja minä wastaisin ja sanoin sille Engelille/ joca minun cansani puhui: minun Herran/ mikä se on?
Sak 4:5 Ja Engeli/ joca minun cansani puhui/ wastais/ ja sanoi minulle: etkös tiedä mikä se on? mutta minä sanoin: en minun Herran.
Sak 4:6 Ja hän wastais/ ja sanoi minulle: se on HERran sana ZeruBabelist/ jonga ei pidä tapahtuman sotawäellä eli woimalla/ waan minun Hengelläni/ sano HERra Zebaoth:
Sak 4:7 Cuca sinä olet suuri wuori/ jonga cuitengin täyty ZeruBabelin edes tasaisexi kedoxi tulla. Ja hänen pitä ensimäisen kiwen laskeman/ että huutan: onnexi/ onnexi.
Sak 4:8 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Sak 4:9 ZeruBabelin kädet owat tämän huonen perustanet/ hänen kätens pitä myös sen päättämän/ tietäxenne että HERra on minun lähettänyt teidän tygön:
Sak 4:10 Sillä cuca on se/ joca nämät halwat päiwät cadzo ylön? josa cuitengin pitä iloittaman/ ja nähtämän muurin luodi ZeruBabelin kädesä/ ja seidzemen/ jotca HERran silmät owat/ cadzelemas caicke maata.
Sak 4:11 JA minä wastaisin/ ja sanoin hänelle: mitä nämät caxi öljypuuta owat oikialla ja wasemalla puolella kyntiläjalca.
Sak 4:12 Ja minä wastaisin toisen kerran/ ja sanoin hänelle? mitä nämät caxi öljypuun oxa/ jotca owat cahden cullaisen nijstimen tykönä/ joilla nijstetän.
Sak 4:13 Ja hän sanoi minulle: etkös tiedä mitä nämät owat? Ja minä sanoin: en minun Herran.
Sak 4:14 Ja hän sanoi: nämät owat caxi öljypuuta/ jotca seisowat caiken maan HERran tykönä.

Vers. 2. Kyntiläjalca ) Tämä tietä Pappeja ja saarnawirca/ cuin Jumala tahdoi sanans cansa ja oikian Jumalan palweluxen anda paista Canssans ja seuracundans edes. Seidzemen lampua tietäwät erinomaisia Pyhän Hengen lahjoja/ joilla hän tahto heitä lahjoitta.
v. 3. Caxi öljypuuta ) Tietäwät hengellistä ja mailmallista hallitusta/ niminomattain Josuat ja ZeruBabelit/ jotca Jumala tahdoi myös Hengelläns lahjoitta/ rakendaman Templi ja ojendaman Jumalan palwelusta jällens.
v. 6. Sotawäellä ) Ei sinun pidä tarwidzeman sinuas warjella/ sinun wihamiehildäs ulconaisella woimalla/ mutta minä tahdon myös heitä minun Hengeni cautta käätä/ että hekin rakennusta auttawat/ nijncuin myös tapahdui/ 1. Esr. 6:8. etc.
v. 7. Sinä suuri wuori ) se on/ sinä Persian waldacunda/ pitä myös sinus nöyryttämän minun Canssani edes/ ei heiridzemän sitä/ waan auttaman minun huoneseni.
v. 10. Nämät halwat päiwät ) Joilla wielä näky wähä jouduttawan rakennuxes/ nijncuin ei se ensingän menestyis. v. eod. HERran silmät ) se on/ HERran edescadzomus ja hänen Hengens woima/ jolla hän tahto laitta/ että rakennus pitä menestymän.
v. 4. Caxi öljypuuta ) Nimittäin/ Josua ja ZeruBabel/ jotca seisoit hänen tykönäns. v. eod. Caiken maan HERran ) se on/ palwelit HERra/ yxi hengellises ja toinen mailmallises hallituxes.

V. Lucu .

PRopheta näke lendäwän Kirjan/ joca tietä wäärä oppia/ cuin Phariseusten/ Sadduceusten/ ja muiden sencaltaisten cautta sijnä Udes Templis tulewa oli/ jonga HERra Christus cuitengin oli ajawa pois Evangeliumillans/ v. 1.
Sijtte näke hän myös wacan ja waimon sijnä/ heittäwän cappalen blyijyä sen päälle/ joca sijtte wiedän cahdelda waimolda Sinearin maahan/ joca myös sitä tietä v. 5.

Sak 5:1 JA minä nostin silmäni/ ja näin/ ja cadzo/ sijnä oli lendäwä kirja.
Sak 5:2 Ja hän sanoi minulle: mitäs näet? Mutta minä sanoin: minä näen lendäwän kirjan/ joca on caxikymmendä kynärätä pitkä/ ja caxikymmendä kynärätä lewiä.
Sak 5:3 Ja hän sanoi minulle: se on se kirous/ joca käy caiken maan ylidze: sillä jocainen waras duomitan tällä kirjalla hurscaxi/ ja caicki walapattoiset duomitan tällä kirjalla wiattomaxi.
Sak 5:4 Mutta minä tahdon sen tuotta edes/ sano HERra Zebaoth/ että sen pitä tuleman warcaille cotia/ ja nijlle jotca minun nimeni cautta wäärin wannowat. Ja sen pitä pysymän heidän huoneisans/ joca sen on culuttawa puinens ja kiwinens.
Sak 5:5 JA Engeli/ joca minun cansani puhui/ läxi ulos/ ja sanoi minulle: nosta silmäs ja näe mitä sieldä käy ulos.
Sak 5:6 Ja minä sanoin: mikä se on? hän sanoi: sieldä käy yxi wacka ulos/ ja sanoi: se on heidän muotons jocaidzes maacunnas.
Sak 5:7 Ja cadzo/ Centneri plyijyä häälyi tuulesa/ ja siellä istui yxi waimo keskellä wacka.
Sak 5:8 Ja hän sanoi: se on se jumalatoin oppi. Ja hän heitti sen wacan keskelle/ ja laski sen blyijyn cappalen myös wacan suulle.
Sak 5:9 JA minä nostin silmäni/ ja näin/ ja cadzo/ caxi waimo läxit ulos/ joilla olit sijwet/ joita tuuli ajoi/ ja heidän sijpens olit nijncuin Storckein sijwet. Jotca sen wacan nostit maan ja taiwan wälille.
Sak 5:10 Ja minä sanoin Engelille/ joca minun cansani puhui/ cuhunga he sen wacan wiewät?
Sak 5:11 Hän sanoi minulle: että hänelle raketaisin huone Sinearin maalla/ walmistettaisin/ ja asetettaisin perustuxens päälle.

Vers. 1. Kirja ) Sijttecuin ZacharJa oli nähnyt/ cuinga Templi ja oikia Jumalan palwelus piti rakettaman ja laitettaman: nyt hän näke taas täsä/ cuinga wäärä oppi piti ajallans wallan saaman: sillä tämä kirja tietä kirjoituxen willidzijtä/ jotca hywiä sydämitä ahdistawat/ ja kijttäwät pahoja/ ja nijn liehacoidzewat
v. 6. wacka ) Se on myös sanottu wääristä opettaista/ nijncuin myös kirjan cansa/ jotca oma tundo lailla mittawat/ mutta heidän pitä wijmein tuleman Sinearijn/ se on/ he hajotetan caickein pacanain ja kielden secaan/ nijncuin Christus uhca Judalaisia/ Luc. 21:24. nijncuin heidän Rabinereillens ja Thalmudillens on tapahtunut. Lue tästä Lutherusta/ nijn myös coco Prophetata.

VI. Lucu .

ZAcharJa näke neljä ratasta tulewan cahden wuoren keskeldä/ joiden edes olit orhit/ v. 1.
HERran Engeli sano hänelle mitä ne tietäwät/ v. 5.
HERra käske hänen tehdä caxi Cruunua hopiasta ja cullasta/ ja panna Josuan päähän/ ja sijtte panna tallelle Templijn/ muistoxi että se luwattu Zemah eli Christus oli totisest tulewa/ ja olewa Cuningas ja Pappi/ ja rakendawa sen oikian Templin caikes mailmas/ joca on hänen seuracundans/ v. 9.

Sak 6:1 JA minä taas nostin silmäni/ ja näin/ ja cadzo/ siellä olit neljät rattat/ jotca juoxit cahden wuoren keskeldä/ ja ne wuoret olit waskiset wuoret.
Sak 6:2 Ensimäisten ratasten edes olit ruskiat orhit/ ja toisten ratasten edes olit mustat orhit.
Sak 6:3 Mutta colmanden ratasten edes olit walkiat orhit/ ja neljänden ratasten edes olit kirjawat wäkewät orhit.
Sak 6:4 Ja minä wastaisin/ ja sanoin sille Engelille/ joca minun cansani puhui/ minun Herran/ cutca nämät owat?
Sak 6:5 Ja Engeli wastais/ ja sanoi minulle: ne owat ne neljä tuulda taiwan alla/ jotca tulewat ulos/ että he astuisit caickein maiden haldian eteen.
Sak 6:6 Josa ne mustat orhit olit/ ne menit pohja päin/ joita ne walkiat noudatit/ mutta kirjawat menit etelätä päin.
Sak 6:7 Ja ne wäkewät läxit/ ja menit ymbärins/ nijn että he caicki maat waelsit/ ja hän sanoi: mengät ja waeldacat maata ymbärins.
Sak 6:8 Ja he waelsit maan läpidze/ ja hän cudzui minun/ ja puhutteli minua/ ja sanoi: Cadzo/ ne jotca pohjaan menewät/ andawat minun Hengeni lewätä pohjan maalla.
Sak 6:9 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Sak 6:10 Ota fangilda/ Heldailda ja Tobialda ja Jedajalda/ ja tule jällens sinä päiwänä/ ja mene Josian Zephanian pojan huonesen/ jotca Babelist tullet owat.
Sak 6:11 Mutta ota hopiata ja culda/ ja tee Cruunuja/ ja pane Josuan ylimmäisen Papin päähän/ Jozadachin pojan.
Sak 6:12 Ja sano hänelle: nijn sano HERra Zebaoth: Cadzo yxi mies on joca cudzutan Zemas: sillä hänen allans pitä sen caswaman/ ja hänen pitä rakendaman HERran Templin.
Sak 6:13 Ja/ HERran Templin pitä hänen rakendaman/ ja hänen pitä cunnian candaman/ istuman ja hallidzeman hänen istuimellans. Hänen pitä myös Papin oleman istuimellans/ ja heillä pitä molemmilla rauha oleman.
Sak 6:14 Ja ne Cruunut pitä oleman/ Helemin/ Tobian/ Jedajan ja Henin Zephanian pojan muistoxi HERran Templisä. Heidän pitä cauca tuleman ja rakendaman hänen Templins.
Sak 6:15 Silloin te ymmärrätte HERran Zebaothin lähettänen minun teidän tygön. Tämä piti tapahtuman/ jos te muutoin HERran Jumalan änelle cuuliaiset oletta.

Vers. 1. Neljät rattat ) Cosca Propheta oli nähnyt cuinga wäärän opin piti saaman wallan täsä Templis/ ja sijtte ajettaman pois Christuxen cautta: Nijn hän sijtte näke/ cuinga Christuxen Evangelium piti ymbäri saatettaman/ ja caikes mailmas saarnattaman/ ja idze Christus oli olewa sekä Cuningas että Pappi/ rakendaman Jumalan Templiä/ ja sitä hallidzeman: sillä nämät neljät rattat orhinens/ tietäwät Christuxen Apostoleita ja Evangelistereitä/ jotca händä piti palweleman Evangeliumin lewittämises/ caicken neljään tuuleen/ mailmasa
v. 12. Zemah ) se on/ wesa joca on idze HERra Christus/ joca Josuas ja ZeruBabelis osotetan/ Sup. 3:9.
v. 14. Pitä cauca tuleman ) se on/ monet ja suuret Kircon opettajat/ jotca pacanoista piti tuleman ja auttaman sitä rakennusta. v. eod. Pitä tapahtuman ) Nimittäin/ Judalaiset pitä ymmärtämän/ jos he olit HERran sanalle cuuliaiset. Mutta että enin osa owat sen cadzonet ylön/ nijn ei he myös ymmärrä tätä/ eikä muita ennustuxia Christuxest.

VII. Lucu .

MUutamat jalot Judalaiset/ jotca wielä jäit Babelijn/ lähettäwät sanan Jerusalemijn/ ja andawat kysyä/ jos he wielä pitäwät paasto/ v. 1.
HERra wasta heille/ ettei hän ollut heillen sitä paasto käskenyt/ v. 4.
mutta olis parembi/ että he hänen käskyns jälken eläisit/ v. 8.
jota ei he tähän asti ole tehnet/ v. 11.
jongatähden hän on heitä rangaisewa/ v. 13.

Sak 7:1 JA neljändenä Cuningas Dariuxen wuotena/ tapahdui HERran sana ZacharJalle/ neljändenä päiwänä yhdexennes Cuucaudes/ joca Chisleu cudzutan.
Sak 7:2 Cosca SarEzer ja RegemMelech/ heidän miestens cansa/ lähetit BethElijn rucoileman HERran eteen.
Sak 7:3 Ja annoit sanoa Papeille/ jotca olit HERran Zebaothin huonen ymbärillä: ja Prophetaille: wieläkö minun nyt tule itke wijdendenä Cuucautena/ ja pitä waiwaman minuani/ nijncuin minä tähänasti muutamina wuosina tehnyt olen?
Sak 7:4 Ja HERran Zebaothin sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Sak 7:5 Sanos caikille maan Canssoille ja Papeille/ sanoden: cosca te paastoisitta ja parguitta wijdennellä ja seidzemennellä Cuucaudella/ näillä seidzemennellä kymmenellä wuodella/ olettaco te minulle paastonnet?
Sak 7:6 Eli/ cosca te söittä ja joitta/ ettäkö te syönet ja juonet idze teillenne?
Sak 7:7 Eikö tämä se ole/ jota HERra andoi endisten Prophetain saarnata/ cosca wielä Jerusalemis asuttin/ ja oli lepo Caupungeis ymbärillä/ cosca ihmisiä asui sekä etelän päin että laxoisa.
Sak 7:8 JA HERran sana tapahdui ZacharJalle/ sanoden:
Sak 7:9 Nijn sano HERra Zebaoth: Duomitcat oikein/ ja osottacan jocainen hywä ja laupiutta weljellens.
Sak 7:10 Ja älkät tehkö wääryttä leskille ja orwoille/ muucalaisille ja köyhille/ ja älkän kengän ajatelco paha sydämesäns wejiäns wastan.
Sak 7:11 Mutta ei he näistä tahtonet otta waari/ waan käänsit selkäns minua wastan/ ja tukidzit corwians/ ettei he cuulis.
Sak 7:12 Ja asetit sydämens nijncuin Demantin/ ettei he cuulis Lakia ja sanoja/ jotca HERra Zebaoth Hengelläns lähetti endisten Prophetain cautta.
Sak 7:13 Sentähden on nijn suuri wiha HERralda Zebaothilda tullut/ ja se on nijn tapahtunut cuin saarnattingin. Mutta ettei he tahtonet cuulla/ nijn en minäkän tahtonut cuulla cosca he huusit/ sano HERra Zebaoth.
Sak 7:14 Ja nijn minä olen heidän hajottanut caickein pacanain secaan/ joita ei he tundenet. Ja maa on heidän jälkens autiaxi jäänyt/ ettei kengän sijnä waella eikä asu/ ja se ihana maa on autiaxi tehty.

Vers. 3. Wijdendenä Cuucautena ) Jolla Cuucaudella Jerusalemin Templi poldettin/ 4. Reg. 25:8. sijtä Judalaiset pidit paasto joca wuosi Babelis sinä Cuucautena/ cuitengin ilman Jumalan käskytä. v. eod. Waiwaman minuani ) Nijncuin Nazareit/ Num. 6:2.
v. 5. Seidzemennellä Cuucaudella ) Jolla Godolia heidän Päämiehens tuli lyödyxi/ 4. Reg. 25:25. sijtä he myös pidit paasto sillä Cuucaudella.
v. 13. Nijn en minäkän tahtonut cuulla cosca he huusit ) Nimittäin/ että he ainoastans pelgosta rangaistuxen tähden huusit/ ja ei murhellisella ja catuwaisella sydämellä/ heidän syndeins tähden/ joita ei he tundenet/ eikä tahtonet panna pois.

VIII. Lucu .

HERra lupa/ ettei hänen tästedes pidä enä oleman wihaisen Canssallens Judalaisille/ mutta tahto asua heidän seasans caikella armolla ja siunauxella/ v. 1.
että he ainoastans pidäisit wahwan mielen/ ja tekisit sen cuin hän heidän käskenyt oli/ v. 16.
lupa myös että pacanat piti ajallans käätyxi tuleman/ ja oppiman händä tundeman ja palweleman/ v. 20.

Sak 8:1 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Sak 8:2 Näin sano HERra Zebaoth: Minä olen Zionin tähden suurest kijwannut/ ja olen suures wihas sentähden kijwannut.
Sak 8:3 Näin sano HERra: Minä käännän idzeni taas Zionin tygö/ ja tahdon asua Jerusalemis/ nijn että Jerusalem pitä totuden Caupungixi cudzuttaman/ ja HERran Zebaothin wuori pyhyden wuorexi.
Sak 8:4 Näin sano HERra Zebaoth: tästedes pitä Jerusalemin caduilla asuman wanhat miehet ja waimot/ jotca sauwan päälle nojawat wanhudens tähden.
Sak 8:5 Ja Caupungin catu pitä oleman täynäns pieniä poikia ja pijcaisita/ jotca sijnä riemuidzewat.
Sak 8:6 Näin sano HERra Zebaoth/ jos tämä on mahdotoin nyt tämän jäänen Canssan silmäin edes/ pidäiskö se sentähden oleman mahdotoin minun silmäini edes/ sano HERra Zebaoth.
Sak 8:7 Näin sano HERra Zebaoth: cadzo/ minä tahdon lunasta minun Canssani idäiseldä maalda/ ja länsimaalda tahdon minä heitä saatta Jerusalemijn asuman.
Sak 8:8 Ja heidän pitä minun Canssan oleman/ ja minä olen heidän Jumalans totudes ja wanhurscaudes.
Sak 8:9 NÄin sano HERra Zebaoth: wahwistacat teidän kätenne/ jotca tällä ajalla nämät sanat cuuletta Prophetain suun cautta/ sinä päiwänä jona HERran Zebaothin huonen perustus laskettin/ Templi raketta.
Sak 8:10 Sillä ennen näitä päiwiä olit ihmisten työt turhat/ ei juhtain työ myös mitän ollut/ eikä ollut nijllä rauha wihollisilda/ jotca menit ulos ja sisälle. Waan minä sallin caicki ihmiset mennä/ jocaidzen lähimmäistäns wastan.
Sak 8:11 Mutta en minä nijn tahdo nyt tehdä minun jäänelle Canssalleni/ nijncuin endisinä päiwinä/ sano HERra Zebaoth.
Sak 8:12 Waan heidän pitä rauhan siemen oleman. Wijnapuun pitä hänen hedelmäns andaman/ ja maan hänen caswons/ taiwan pitä hänen castens andaman/ ja jäänet minun Canssastani/ pitä nämät caicki omistaman.
Sak 8:13 Ja pitä tapahtuman/ että te jotca Judan ja Israelin huonesta oletta ollet kiwus pacanain seas/ nijn tahdon minä teitä lunasta/ että teidän pitä siunauxen oleman? Nijn älkät sijs peljätkö/ mutta wahwistacat teidän käten.
Sak 8:14 Näin sano HERra Zebaoth: cosca minä ajattelin teitä cadotta/ cuin teidän Isän minun wihoitit/ sano HERra Zebaoth/ ja en sitä catunut.
Sak 8:15 Nijn minä nyt jällens ajattelen näinä päiwinä tehdä hywä Jerusalemille ja Judan huonelle/ älkät suingan peljätkö.
Sak 8:16 Mutta tämä on se cuin teidän tekemän pitä: jocainen puhucan totuutta lähimmäisens cansa/ duomitcat oikein ja saattacat rauha teidän portteihin.
Sak 8:17 Ja älkän kengän ajatelco paha sydämesäns hänen lähimmäistäns wastan/ ja älkät racastaco wääriä waloja: sillä näitä caickia minä wihan/ sano HERra.
Sak 8:18 Ja HERran Zebaothin sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Sak 8:19 Nijn sano HERra Zebaoth: neljännen/ wijdennen/ seidzemennen ja kymmenennen Cuucauden paastot/ pitä käändymän Judan huonelle iloxi ja riemuxi/ ja ihanaisexi wuoden juhlaxi/ racastacat ainoastans totuutta ja rauha.
Sak 8:20 NÄitä sano HERra Zebaoth: tästedes pitä wielä paljo Canssa tuleman:
Sak 8:21 Ja monein Caupungein asuwaiset pitä menemän sen toisen tygö/ ja sanoman: käykäm rucoileman HERran eteen/ ja edzimän HERra Zebaothi/ me tahdomma käydä teidän cansan.
Sak 8:22 Nijn tule paljo Canssa ja pacanat tulewat joucoin/ edzimän HERra Zebaothi Jerusalemijn/ ja rucoileman HERRAN eteen.
Sak 8:23 Nijn sano HERra Zebaoth: sillä ajalla pitä kymmenen miestä caickinaisist pacanain kielist tarttuman yhden Judan miehen waatten palteseen/ ja sanoman: me tahdomma käydä teidän cansan: sillä me cuulimma/ että Jumala on teidän cansan.

Vers. 9. Wahwistacat teidän kätenne ) Nimittäin/ täyttämän ja päättämän minun huonettani.
v. 10. Waan minä sallin ) Nimittäin/ että he nijn hitat olit minun huonettani rakendaiman.
v. 19. Neljännen etc. Cuucauden ) Cosca Jerusalem woitettin Babelin asuwaisilda/ Ier. 39:2. Wijdennen ) Supr. 7:3. Seidzemennen ) Supr. 7:5. Kymmenennen ) Silloin Jerusalem ensin pijritettin Babelin asuwaisilda/ 4. Reg. 25:1. Tästä ei nyt mitän seura/ että meidän Christittyin pidäis wuosicaunna myös neljäst paastoman: sillä täsä on/ että nämät paastopäiwät piti käättämän ilopäiwixi. En me Christityt sijs ole sidotut Mosexen Ceremoniali lakijn/ paljo wähemmin Judalaisten idze ajatelduin Ceremoniain.
v. 23. Kymmenen miestä ) Numerus certus

IX. Lucu .

ZAcharJa ennusta täsä/ että Judalaisten läsnäasuwaiset ja wihamiehet/ pitä nijn rangaistaman ja nöyrytettämän/ v. 1.
että heidän jäänens palwelewat wimeiseldä HERra/ nijncuin Judalaisetkin/ v. 7.
Sijtte/ että se luwattu Judalaisten Cuningas oli tulewa Jerusalemijn/ ajaden Asilla/ ja nuorella Asin warsalla/ joca hallidze merest haman meren asti/ v. 9.
hän on laskewa werens lijtolla hänen fangins/ wedettomästä cuopasta/ v. 11.
ja waati pacanat hänen Canssans cautta alans/ v. 13.

Sak 9:1 TÄmä on se cuorma josta HERra puhu Hadrachin maast/ ja Damascust/ johon se hänens luotta ( sillä HERra näke ihmiset ja caicki Israelin sucucunnat )
Sak 9:2 Nijn myös Hamathist/ joca heidän rajasans on: ja Tyrist ja Sidonist/ jotca ylön wijsat owat:
Sak 9:3 Sillä Tyrus rakenda linna/ ja coco hopiata nijncuin sanda/ ja culda nijncuin loca catuilda.
Sak 9:4 Mutta cadzo/ HERra on rangaisewa händä/ ja lyö alas hänen woimans/ cuin hänellä merellä on/ nijn että hänen pitä oleman nijncuin sen joca tulella poldettu on.
Sak 9:5 Cosca Ascalon sen näke nijn hän peljästy/ ja Gazan pitä cowin surullisen oleman: Ekronin pitä myös murehtiman/ cosca hän tämän näke: sillä ei Gazas pidä Cuningasta oleman/ eikä Ascalonis asuttaman.
Sak 9:6 Asdodis pitä muucalaiset asuman/ ja nijn pitä Philisterein coreus lyötämän maahan.
Sak 9:7 Ja minä tahdon otta pois heidän werens heidän suustans/ ja heidän cauhistuxens heidän hambaistans. Että he myös jäisit meidän Jumalallem/ ja olisit nijncuin Päämiehet Judas/ ja Ekron olis nijncuin Jebuserit.
Sak 9:8 Ja minä tahdon idze minun huoneni pijrittä sotawäellä/ jotca waeldawat ulos ja sisälle/ ettei heitä sillen pidä waatia waiwaman: sillä minä cadzoin nyt sitä minun silmilläni.
Sak 9:9 MUtta iloidze sinä Zionin tytär suurest/ ja riemuidze sinä Jerusalemin tytär. Cadzo/ sinun Cuningas tule sinulle/ wanhurscas/ ja auttaja/ köyhä/ ja aja Asilla/ ja Asin tamman warsalla.
Sak 9:10 Sillä minä tahdon otta rattan pois Ephraimist/ ja orhit Jerusalemist/ ja sodan joudzi pitä särjettämän: sillä hän on opettawa rauha pacanain seas. Ja hänen hallituxens on olewa merest haman meren asti/ ja wirrasta haman mailman loppun asti.
Sak 9:11 Sinä lasket myös ulos sinun weres lijton cautta sinun fangis/ sijtä wedettömästä cuopasta.
Sak 9:12 Nijn palaitcat sijs linnaan/ te jotca toiwosa fangitut oletta: sillä tänäpän minä tahdon myös ilmoitta/ ja caxikertaisest sinulle maxa.
Sak 9:13 Sillä minä olen Judan minulleni joudzexi wetänyt/ ja Epraimin hanginnut. Ja tahdon sinun lapses Zion herättä ylidze Grekin maan lapsia/ ja asetan sinun nijncuin Sangaritten miecan.
Sak 9:14 HERra on heille ilmestywä/ ja hänen nuolens pitä lähtemän ulos nijncuin pitkäisen leimaus. Ja HERra Jumala on Basunalla soittawa/ ja mene nijncuin lounat tuuli.
Sak 9:15 HERra Zebaoth on heitä suojelewa/ että he söisit/ ja saisit alans lingokiwillä. Että he joisit ja riemuidzisit nijncuin wijnasta/ ja tulisit täyten nijncuin malja/ ja nijncuin Altarin sarwet.
Sak 9:16 Ja HERra heidän Jumalans on heitä sillä ajalla auttawa/ nijncuin hänen Canssans lauma: sillä pyhät kiwet pitä hänen maallans nostettaman?
Sak 9:17 Sillä mitä hywä heillä on enä cuin muilla? eli mitä cauniutta heillä on enä cuin muilla? Jywät elättäwät nuorucaiset/ ja wijna neidzet.

Vers. 1. Hadrachin ) se on/ Syrian. v. eod. Näke ihmiset ) se on/ hän rangaise sekä Judalaiset että pacanat/ nijncuin he ansaidzewat.
v. 2. Hamathin ) se on/ Antiochian.
v. 5. Ascalon/ Gaza ) Owat Philisterein Caupungit.
v. 7. Otta pois pacanain weren ) se on/ ne jotca tähän asti owat minun Canssani werta janonnet/ ja tahtonet heitä syödä/ pitä tuleman käätyxi/ oleman minun Canssan/ ja sopiman hywin heidän cansans. v. eod. Päämiehet ) Hebr. Alluph , ymmärretän hengellisten asiain päämiehiä/ nijncuin Pappeja ja opettaita. Sencaltaisia/ sano hän/ piti myös oleman Philisterein seas. v. eod. Nijncuin Jebuserit ) se on/ nijncuin Jerusalemin asuwaiset ; sillä Jerusalem cudzuttin ennen Jebus.
v. 8. Minun huoneni ) se on/ minun seuracundan. v. eod. Sotawäellä ) Ymmärretän hengellisiä sotamiehiä/ nijncuin Pyhiä Apostoleita. v. eod. Waatia ) se on/ joca pacotta Lakia ja töitä ilman uscota/ ja nijn waiwa tundo.
v. 10. Minä tahdon otta pois rattan ) Täsä anda hän nähdä/ ettei Christuxen waldacunda pitänyt ojettaman ylös ruumillisella asella eli miecalla/ mutta toisella tawalla. v. eod. Hän on opettawa rauha ) Cadzo/ Esa. 9:5. & 11:6.
v. 11. Cuopasta ) Lain ja synnin orjudesta/ joisa ei yhtäkän lohdutusta löytty.
v. 12. Linnaan ) se on/ Christuxen weren lijtton/ joca on teidän turwan ja linnan Jumalan wihan edestä. v. eod. Caxikertaisest sinulle maxa ) cadzo/ Esa. 40:2. v. eod. Tänäpän ) se on/ tällä erällä ja tähän aican/ ei ainoastans tulewaisella ajalla.
v. 13. Judan minulleni joudzexi wetänyt ) Ymmärretän caicki sijtä hengellisestä walmistuxesta ja sodasta/ cuin Christus oli tekewä pacanoita wastan/ waatien heitä uscon cuuliaisuden ala/ cuin myös sencaltaisia/ 2. Cor. 10:4. ilmoitetan. v. eod. Joudzexi ) ymmärretän pyhät Apostolit ja muut opettajat. Lapses Zion ) uscolliset Judalaiset. v. eod. Grekin maan ) pacanat. v. eod. Miecan/ nuolet/ Basuna. ) Jumalan sana ja pyhä Evangelium.
v. 15. Että he söisit ) se on/ hänen oppins cautta heitä käändämän/ ja muuttaman Christuxen seuracunnan jäsenexi.
v. 16. Pyhät kiwet ) Owat Christuxen Apostolit ja Opetuslapset/ Eph. 2:20. 1. Pet. 2:5.
v. 17. Elättäwät nuorucaiset ) Evangelium on sencaltainen sana/ ettei se yhtän lasta elätä/ jotca kehdos macawat/ mutta cosca he syndynet owat/ owat he cohta caunit nuoret miehet/ se on/ kelwolliset opettaman/ ja muita hengellisiä lapsia elättämän.

X. Lucu .

PRopheta neuwo rucoileman Jumalata/ että hän andais siunauxen/ Evangeliumin eli Christuxen waldacunnan istuttamiselle/ v. 1.
sillä wäärät opettajat ei tee muuta mitän waan tuowat edes heidän walheitans/ ja hajottawat HERran lauman/ v. 2.
Jotca HERra sentähden tahto edziä/ ja coota hänen laumans/ v. 4.
Ja tahto silloin walmista Sangareita Judast/ jotca saawat mailman alans/ v. 5.
nijn myös Ephraimist/ v. 7.

Sak 10:1 NIjn anocat nyt HERralda ehtosadetta/ nijn HERra teke pilwen/ ja anda teille kyllä sata/ caikelle kedon caswolle.
Sak 10:2 Sillä epäjumalat puhuwat sula waiwa/ ja noidat näkewät sulan walhen/ ja puhuwat ainoastans unia/ ja heidän lohdutuxens ei ole mitän. Sentähden he käywät exyxis nijncuin lauma/ ja näändywät/ ettei heillä ole yhtän paimenda.
Sak 10:3 Minun wihan on julmistunut paimenden päälle/ ja minä tahdon caurit edziä: Sillä HERra Zebaoth on edziwä hänen laumans/ nimittäin/ Judan huonen/ ja walmista heitä nijncuin hangituita sotahewoisita.
Sak 10:4 Nurcat/ naulat/ sotajoudzi/ ja waatiat/ pitä heildä tuleman pois.
Sak 10:5 Ja heidän pitä cuitengin oleman nijncuin Sangarit/ jotca loan tallawat caduilla sodasa/ ja pitä cuitengin sotiman: sillä HERra on heidän cansans/ että radzasmiehet häpiään tulewat.
Sak 10:6 Ja minä tahdon wahwista Judan huonen/ ja autta Josephin huonetta/ ja tahdon heitä asetta jällens sioillens: sillä minä armahdan heitä/ ja he owat nijncuin he ennengin olit/ cosca minä heidän sysäisin pois.
Sak 10:7 Sillä minä HERra heidän Jumalans tahdon heitä cuulla: Ja Ephraimi on olewa nijncuin Sangari/ ja heidän sydämens on iloidzewa nijncuin wijnasta. He saawat nähdä myös lapsens/ ja riemuidzewat/ että heidän sydämens on iloinen HERrasa.
Sak 10:8 Minä tahdon heille puhalda/ ja coota heitä: sillä minä tahdon heitä lunasta/ ja he lisändywät nijncuin he ennengin ollet olit.
Sak 10:9 Ja minä tahdon kylwä heitä Canssan secaan/ että he muistaisit minua caucaisis maacunnis/ ja he eläwät lastens cansa/ ja palajawat.
Sak 10:10 Sillä minä tahdon heitä tuoda jällens Egyptin maalda/ ja cocon heitä Assyriasta/ ja saatan heitä Gileadin maahan ja Libanonijn/ ja ei sijnäkän pidä heille täytymän.
Sak 10:11 Ja hänen pitä käymän sen ahtan meren läpidze ja meren aldoja lyömän/ että caicki ojain sywydet cuiwaisit. Silloin Assyrian coreus aletan/ ja Egyptin waldicka lacka.
Minä tahdon heitä wahwista HERrasa/ että he waeldawat hänen nimeens/ sano HERra.

Vers. 1. Ehtosadetta ) Se on sanottu wertauxen cautta/ siunauxest ja myötäkäymisest.
v. 3. Caurit ) Papit ja Prophetat Canssan seas/ jotca Christus sijtte cudzu Phariseuxixi. v. eod. Walmista heitä ) Supr. 9. 13.
v. 4. Pitä heildä tuleman pois ) Supr. 9:10.
v. 5. Cuitengin pitä heidän oleman nijncuin Sangarit ) Täsä me näemme hänen puhuwan hengellisistä sotamiehistä: sillä waicka nurcat/ naulat ja sotajoudzi/ se on/ se ruumillinen hangidzeminen otetan pois/ nijn he owat cuitengin Sangarit.
v. 9. Minä tahdon kylwä heitä ) Täsä anda HERra nähdä/ cuinga hän tahto enätä ja coota Canssans/ ei heidän wanhaan asumasiaans Judan maalle/ mutta Christuxen waldacundan/ cusa ikänäns he sijtte olisit: sillä hän tahto heitä nijn coota/ että heidän piti kylwetyxi tuleman caucaisihin maihin/ nijncuin Christuxen Apostolein ja Opetuslasten cansa tapahdui/ joista Jumalan Canssa sijtte enäni ja caswoi.
v. 10. Egyptin maalda ja Assyriast ) se on/ sijtä hengellisestä orjudesta cuin he olit/ nimittäin/ synnin alla/ Perkelen/ etc.
v. 11. Ahtan meren läpidze ) se on/ murhen meren läpidze/ jonga läpidze hän on hywin pääsewä/ nijncuin ne pääsit sen punaisen meren läpidze. Sencaltaisen ahtan meren läpidze meidän caickein pitä käymän.

XI. Lucu .

PRopheta puhu wielä Jerusalemille/ että sen pitä jällens häwitettämän/ v. 1.
puhu myös Christuxen puolest/ että HERra käske hänen caita lambaitans: sillä heidän paimenens ei tee muuta cuin teurastawat/ myywät/ ja nijstä heillens calua caswattawat/ v. 4.
sano hänen caidzewan cahdella sauwalla/ nimittäin/ Lailla ja Evangeliumilla/ ja nijn surmawan uscottomat paimenet/ v. 7.
mutta ettei he tahdo händä kärsiä/ hyljä hän heidän jällens/ särke ja otta heildä pois sauwans/ v. 9.
& 14. luettele cuinga he hänen owat cadzonet ylön/ ja myynet 30 hopiapenningijn/ v. 2.
sano/ cuinga HERra käske hänen teeskellä idzens hulluxi paimenexi: sillä hän anda wielä tulla heille uscottomat paimenet/ joita hän myös on rangaisewa/ v. 15.

Sak 11:1 AWa Libanon porttis/ että tuli sinun Cedris poltais.
Sak 11:2 Ulwocat te Hongat: sillä Cedrit owat langennet/ ja cunnialinen rakennus on häwitetty. Ulwocat te Tammet Basanis: sillä wahwa medzä on hacattu pois.
Sak 11:3 Paimenet cuullan ulwowan: sillä heidän cunnialinen rakennuxens on häwitetty. Lejonein penickain kiljumus cuullan: sillä Jordanin coreus on häwitetty.
Sak 11:4 NÄitä sano HERra minun Jumalan: caidze teuraslambaita:
Sak 11:5 Sillä heidän Herrans teurastawat nijtä/ ja ei luule sijtä syndiä olewan. Myywät nijtä/ ja sanowat: kijtetty olcon HERra/ jopa minä ricas olen: ja ei heidän paimenens heitä säästä.
Sak 11:6 Sentähden en minä tahdo säästä enä maan asuwaisia/ sano HERra. Ja cadzo/ minä jätän ihmiset jocaidzen toinen toisens käsijn/ ja heidän Cuningains käsijn/ että he maan muserraisit/ engä tahdo heitä autta heidän käsistäns.
Sak 11:7 Ja minä caidzen teuraslambaita/ radollisten lammasten tähden. Ja otin minulleni caxi sauwa/ yhden minä cudzuin suloisexi/ mutta toisen cowaxi/ ja caidzin lambaita.
Sak 11:8 Ja minä hucutin colme paimenda yhtenä Cuucautena: sillä en minä woinut kärsiä/ eikä he minuacan kärsinet.
Sak 11:9 Ja minä sanoin: en minä tahdo teitä caita/ joca cuole/ cuolcan/ joca näändy/ näändykön/ ja jäänet syökön toinen toisens lihan.
Sak 11:10 Ja minä otin sen suloisen sauwani ja särjin/ rickoxen minun lijttoni/ jonga minä caikille Canssoille tehnyt olin.
Sak 11:11 Ja se ricottin sinä päiwänä: ja radolliset lambat/ jotca minun cansani pidit/ tunsit sijtä että se HERran sana oli.
Sak 11:12 Ja minä myös sanoin heille: jos teille nijn kelpa/ nijn tuocat tänne nijn paljo cuin minä maxan/ jollei/ nijn sallicat olla. Ja he punnidzit nijn paljo cuin minä maxoin/ colmekymmendä hopiapenningitä.
Sak 11:13 Nijn sanoi HERra minulle: heitä pois/ annetta sawenwalajalle/ oho sitä jalo coco/ johon minä heildä arwattu olen. Ja minä otin ne colmekymmendä hopiapenningitä/ ja heitin HERran huonesen/ annetta sawenwalajalle.
Sak 11:14 Ja minä särjin minun toisen sauwani/ cowan/ rickoxeni weljein kescuxet Judan ja Israelin waihella.
Sak 11:15 JA HERra sanoi minulle: ota wielä sinulles hullun paimenen aset.
Sak 11:16 Sillä cadzo/ minä herätän paimenet maasa/ jotca ei näändywätä edzi/ särjettyä ja muserrettua ei paranna/ eikä tottele terwettä. Waan syöwät paremmin lihawain liha/ ja rewäisewät heidän sorckans ricki.
Sak 11:17 O epäjumaliset paimenet/ jotca lauman hyljäwät. Tulcan miecka heidän käsiwarteens/ ja oikiaan silmääns. Cuiwatcon heidän käsiwartens/ ja heidän oikia silmäns tulcon pimiäxi.

Vers. 1. Libanon ) se on/ Jerusalem/ joca Libanonist rakettu oli/ ja Ruomareilda piti häwitettämän.
v. 3. Paimenet ) Owat ylimmäiset Papit/ Phariseuxet ja kirjanoppenet. v. eod. Lejonein penickain ) Owat heidän mailmalliset Herrans ja haldians. v. eod. Jordanin coreus ) Taitan ymmärtä/ mitä caunistust oli Marmorist Jerusalemis/ waskest/ ja hopiast/ etc. rakettu/ joita sinne wietin Jordanin ylidze/ ja nijstä paljon työtä tehtin/ 3. Reg. 6.
v. 4. Näitä sano HERra ) Se cuin seura/ nijn Propheta enimmitten puhu Christuxen puolest/ nijncuin hän idze sitä puhuis: ja sanoi syyt tähän häwityxeen.
v. 6. Heidän Cuningans ) se on/ Ruomin Keisarin/ joca silloin oli olewa heidän Cuningans/ Ioh. 19:15.
v. 7. Radollisten lammasten tähden ) se on/ nijden tähden joista wielä toiwo oli/ ja heidän piti ottaman wastan. v. eod. Suloisexi ) on se lohdullinen Evangelium v. eod. Cowaxi ) on Laki.
v. 8. Colme paimenda ) Phariseuxet/ Sadduceuxet ja kirjanoppenet. v. eod. Yhtenä Cuucautena ) se on/ wähällä ajalla.
v. 10. Särjin ) se on/ hän otti hänen Evangeliumins eli armon lijton pois Judalaisilda/ jonga hän cuitengin heille ja caikille pacanoille luwannut oli.
v. 11. Radolliset lambat ) Christuxen Apostolit/ ja muita Judalaisista/ jotca hänen wastan otit.
v. 12. Heille ) Judalaisille.
v. 14. Toisen sauwani ) se on/ Lain: ettei heillä Pappia/ uhria/ oikiata Lakia/ eli Lain ymmärrystä pidä oleman.
v. 15. Hullun paimenen ) Täsä HERRA käske Prophetan teeskellä idzens olewan hullun/ osottain sillä hulluja Rabbinereitä ja Thalmudistereitä/ jotca Christuxen ja hänen opetuslastens siaan heidän seasans nouseman piti:
v. 17. Heidän käsiwarteens ja silmääns ) se on/ HERra on heitä nijn rangaisewa/ ettei heillä pidä oleman woima eli ymmärrystä sitä tehdä/ cuin heidän wircans waati.

XII. Lucu .

HERra ilmoitta taas/ cuinga Jerusalem ja Juda/ se on/ hänen Apostolins/ ja coco hänen seuracundans/ piti Judalaisilda ja pacanoilda wainottaman/ joca cuitengin oli olewa seisowainen/ mutta he hänes muserrettaman/ v. 1.
lupa sijhen andawans hänelle hänen Hengens/ hänen cuolemans ja waiwans tähden/ jota hän myös paljo itkewä ja kärsiwä on/ v. 10.

Sak 12:1 TÄmä on HERran sanan cuorma Israelist/ sano HERra/ joca taiwat wenyttä/ ja maan perusta/ ja teke ihmiseen hengen.
Sak 12:2 Cadzo/ minä tahdon Jerusalemin tehdä horjuwaxi maljaxi/ caikille Canssoille sijnä ymbärilä: sillä sen pitä myös Judat cohtaman/ cosca Jerusalem pijritetän.
Sak 12:3 Ja sillä ajalla tahdon minä cuitengin Jerusalemin tehdä caikille Canssoille cuormakiwexi. Nijn monda cuin händä sijrtä tahtowat/ pitä heitäns sijhen repimän: sillä caicki pacanat maan päällä pitä cocoman heitäns händä wastan.
Sak 12:4 Silloin/ sano HERra/ tahdon minä caicki orhit carcawaisexi saatta/ ja heidän radzastajans tyhmäxi. Mutta Judan huonelle tahdon minä awata minun silmäni/ ja caickein Canssain orhit rangaista sokeudella.
Sak 12:5 Ja Judan Päämiehet pitä sanoman sydämisäns/ olcon Jerusalemin asuwaiset waiwoin hywäs turwas/ HERras Zebaothis heidän Jumalasans.
Sak 12:6 Sillä ajalla tahdon minä Judan Päämiehet cuumaxi pädzixi panna puiden secaan/ ja nijncuin tulisen kekälen corresa/ syömän sekä oikialda että wasemmalda puoleldans caicki Canssat ymbärildä. Ja Jerusalem asutan taas siallans Jerusalemis.
Sak 12:7 Ja HERra on wapahtawa Judan majat nijncuin muinengin. Ettei Dawidin huone ylön paljo kerscais/ eikä Jerusalemin asuwaiset Judat wastan.
Sak 12:8 Nijnä päiwinä on HERra Jerusalemin asuwaiset warjelewa/ ja on tapahtuwa/ että se joca silloin heidän seasans heicko on/ on olewa nijncuin Dawid. Ja Dawidin huone on olewa nijncuin Jumalan huone/ nijncuin HERran Engeli heidän edesäns.
Sak 12:9 Silloin ajattelen minä hucutta caickia pacanoita/ jotca owat lähtenet Jerusalemita wastan.
Sak 12:10 MUtta Dawidin huonelle/ ja Jerusalemin asuwaisille tahdon minä wuodatta armon ja rucouxen Hengen: sillä heidän pitä cadzoman minun puoleeni/ jonga he läwistänet owat: ja pitä parcuman/ nijncuin jocu parcu ainocaista poicans. Ja heidän pitä händä murehtiman/ nijncuin jocu itkis ainocaista poicans.
Sak 12:11 Silloin pitä suuren walitusitcun oleman Jerusalemis/ nijncuin se oli liki Hadadrimoni/ Megiddon kedolla.
Sak 12:12 Ja maan pitä walittaman/ jocainen sucucunda erinäns: Dawidin huonen sucucunda erinäns/ ja heidän waimons erinäns.
Sak 12:13 Nathanin huonen sucucunda erinäns/ ja heidän waimons erinäns. Lewin sucucunda erinäns/ ja heidän waimons erinäns. Simein huonen sucucunda erinäns/ ja heidän waimons erinäns.
Nijn myös caicki muut jäänet sucucunnat/ cukin erinäns/ ja heidän waimons myös erinäns.

Vers. 1. Israelist ) Israelin cansa ymmärretän täsä ne Christityt/ jotca owat oikia Abrahamin siemen ja Israelin lapset.
v. 2. Jerusalemin ) Nimittäin/ sen hengellisen Jerusalemin/ minun seuracundani
v. 4. Caicki orhit ) Orhit ja radzastajat owat täsä caicki woima ja neuwo Jumalan seuracunda wastan.
v. 6. Judan Päämiehet ) se on/ Christuxen Apostolit/ ja hänen seuracundans opettajat. v. eod. Syömän ) Ei ruumillisella tawalla/ mutta sijnä/ että heidän piti Evangeliumin saarnalla häwittämän pacanat/ ja auttaman Christicunda jällens/ Sup. 9:15. v. eod. Siallans ) se on/ cusa ikänäns se on mailmasa.
v. 7. Ylön paljo kerscais ) se on/ Christuxen seuracunnas ei pidä kenengän corkeutta eli nöyryttä cadzottaman/ mutta caicki pitä yhdellä tawalla osalliset oleman hänen hywistä töistäns/ Gal. 3:28.
v. 8. Nijncuin Dawid ) Joca/ waicka hän näyi wähäisexi ja heicoxi/ nijn hän cuitengin woitti suuren Goliathin.
v. 10. Ja pitä parcuman ) Nimittäin/ hänen äitins ja opetuslapsens/ ja muut jotca uscoit hänen päällens.
v. 12. Jocainen sucucunda ) Että jocainen Christitty pitä ottaman ristins päällens/ ja seuraman händä/ Matth. 16:24.

XIII. Lucu .

PRopheta ilmoitta wielä HERran tahtowan anda Canssallens awojoman lähten syndiä ja saastaisutta wastan/ v. 1.
ja tahto otta pois caicki epäjumalat ja noidat/ v. 2.
tahto myös anda lyödä Canssans paimenda eli Päämiestä/ että lambat pitä hajoman/ v. 7.
mutta jotca jääwät/ pitä nijncuin hopia tulella puhdistettaman/ v. 8.

Sak 13:1 SIllä ajalla pitä awojoin lähde Dawidin huonelle ja Jerusalemin asuwaisille oleman syndiä ja saastaisutta wastan.
Sak 13:2 Sillä ajalla/ sano HERra Zebaoth/ tahdon minä epäjumalain nimet maasta cadotta/ ettei sillen heitä pidä muistettaman: tahdon myös noidat ja saastaiset aja pois maalda.
Sak 13:3 Että pitä tapahtuman/ jos jocu noiduis/ nijn hänen Isäns ja äitins pitä hänelle sanoman/ jotca hänen synnyttänet owat: sinun täyty cuolla: sillä sinä walehtelet HERran nimeen. Ja nijn hänen Isäns ja äitins/ jotca hänen synnyttänet owat/ pitä hänen pistämän läpidze/ cosca hän noitu.
Sak 13:4 Sillä silloin pitä tapahtuman/ että noidat pitä näkyins cansa häpiään tuleman/ cosca he nijstä noituwat: ja ei heidän pidä enä jouhiwaatteita pukeman/ joilla he wiettelewät.
Sak 13:5 Mutta heidän pitä sanoman: en minä ole Propheta/ waan peldomies: sillä minä olen nuorudestani orjana ollut.
Sak 13:6 Mutta jos hänelle sanotaisin: mitkä haawat owat sinun käsisäs? nijn hänen pitä wastaman: nijn minä olen haawoitettu nijden huones/ jotca minua racastawat.
Sak 13:7 HErä miecka minun paimeneni päälle/ ja sen miehen päälle/ joca minulle lähinen on/ sano HERra Zebaoth: lyö paimenda/ nijn lauma hajo: ja nijn minä käteni käännän piscuisita päin.
Sak 13:8 Ja pitä tapahtuman/ sano HERra/ josa maacunnas on caxi osa/ nijn ne pitä häwiämän ja huckuman/ ja colmas osa pitä sijhen jäämän.
Sak 13:9 Ja sen colmannen osan tahdon minä wiedä tulen läpidze/ ja puhdista sen/ nijncuin hopia puhdistetan/ ja tahdon sen kircasta nijncuin culda kircastetan. Nämät pitä sijs minun nimeni huutaman/ ja minä tahdon heitä cuulla/ ja sanoa: se on minun Canssan: ja heidän pitä sanoman: HERra minun Jumalan.

Vers. 3. Pitä hänen pistämän läpidze ) Nimittäin/ hengellisellä miecalla/ Jumalan sanalla/ jolla heidän pitä lyömän maahan ja painaman alas wäärät opettajat.
v. 4. Jouhiwaatteita ) se on/ ei heidän pidä enä heidän Prophetains waatten parrella pettämän Canssa: sillä silloin pitä enämbi cadzottaman opin jälken/ cuin waatten partta eli ulconaista muoto opettaisa.
v. 6. Mitkä haawat ) On ymmärrettäwä ) että monda pitä silloin andaman heitäns ojeta/ cosca he Jumalan sanalla owat nuhdellut ja hywin opetetut/ nijncuin omilda ystäwildäns eli wanhemmildans.
v. 7. Piscuisita päin ) se on/ pieniä ja ylöncadzotuita/ jotca otit hänen wastan/ nijncuin hänen opetuslapsens ja muut/ jotca hän cudzu/ cap. 11:7. wiheljäisixi lambaixi.

XIV. Lucu .

HERra ilmoitta wijmein tahtowans Jerusalemin häwittä pacanain cautta/ v. 1.
tahto cuitengin jällens sotia pacanoita wastan/ v. 3.
silloin on hän astuwa taiwasen öljymäen pääldä/ Jerusalemin tykö/ ja sieldä hänen Canssans hajottawa caicken mailmaan hänen waldacundans laituimelle/ v. 4.
jota Judalaiset pitä cowin hämmästymän/ v. 5.
se oli algusa aiwa työläst käypä/ waan wijmein parammin ja iloisemmin/ v. 6.
silloin on hän andawa käydä hänen Evangeliumins ymbäri coco mailman/ v. 8.
ja on olewa idze Cuningas/ v. 9.
joca waldacundans hywin ja lewollisest on asettawa/ v. 10.
Jotca owat sitä wastan/ pitä häneldä rangaistaman ja häwitettämän/ v. 12.
mutta jäänet käätän HERran tygö/ händä palweleman/ v. 16.
Caicki jotca sen tekewät/ owat Pyhät HERralle ilman eroitusta/ v. 20.

Sak 14:1 CAdzo/ se päiwä tule HERralle/ että sinun saalis pitä sinusa jaettaman:
Sak 14:2 Sillä minä olen cocowa caickinaiset pacanat sotiman Jerusalemita wastan. Ja Caupungi pitä woitettaman/ huonet ryöstetän ja waimot raiscatan. Puoli osa Caupungista pitä fangixi wietämän/ ja jäänet Canssasta/ ei pidä ajettaman ulos Caupungist.
Sak 14:3 MUtta HERra on lähtewä sotiman pacanoita wastan/ nijncuin hän on tottunut sodan ajalla sotiman.
Sak 14:4 Silloin hänen jalcans pitä öljymäellä seisoman/ joca on läsnä Jerusalemita itän päin. Ja öljymäen pitä halkeman/ idästä haman länden/ sangen lewiäldä toinen toisestans: toinen osa mäke pohjaisen päin/ ja toinen etelän päin.
Sak 14:5 Ja teidän pitä pakeneman sen laxon tähden/ joca on näiden minun wuorteni waihella: sillä se laxo mäkein waihella pitä ulottuman Azalin asti. Ja pitä paettaman nijncuin muinen paettin maan järistyxen tähden/ Usian Judan Cuningan aicana. Silloin minun HERran Jumalan on tulewa/ ja caicki pyhät hänen cansans.
Sak 14:6 Sijhen aican ei pidä se callis walo oleman/ waan wilu ja pacainen.
Sak 14:7 Ja yxi päiwä pitä oleman joca HERralle tuttawa on/ ei päiwä eikä yö/ ja ehton puolen pitä walkius oleman.
Sak 14:8 Silloin pitä Jerusalemist eläwät wedet wuotaman/ puoli osa idäistä merta päin/ ja toinen puoli osa haman meren loppua päin/ ja sen pitä sekä kesällä että talwella tapahtuman.
Sak 14:9 Ja HERra on caiken maan Cuningas olewa. Sijhen aican on ainoastans yxi HERra olewa/ ja hänen nimens yxi.
Sak 14:10 Ja coco maacunnas pitä käytämän ymbäri nijncuin tasaisella kedolla/ Gibeast nijn Rimonin asti/ lounast nijn Jerusalemin asti: sillä se corgotetan ja asutan hänen siasans/ BenJaminin portist haman ensimäisen portin paickan/ haman culmaporttin/ ja Hananeelin tornist nijn Cuningan wijnacuurnan asti.
Sak 14:11 Ja hänesä pitä asuttaman/ eikä sillen pidä yhtän raatelust oleman: sillä Jerusalemin pitä sangen irstast asuman.
Sak 14:12 JA tämän pitä rangaistuxen oleman/ jolla HERra caicke Canssa on rangaisewa/ jotca owat sotinet Jerusalemita wastan. Heidän lihans pitä raukeman jalgoillans seisoisans/ ja heidän silmäns waipuwat heidän läwisäns/ ja heidän kielens rauke heidän suusans.
Sak 14:13 Sijhen aican on HERra suuren metelin heidän secaans nostawa/ että jocainen pitä toisens käteen rupeman/ ja paneman kätens toisen käden päälle.
Sak 14:14 Sillä Juda on myös sotiwa Jerusalemita wastan/ ja sen ymbärille cootan caickein pacanain tawarat/ culda/ hopiata ja sangen paljo waatteita.
Sak 14:15 Ja silloin pitä tämä rangaistus tapahtuman hewoisille/ muuleille/ Cameleille Aseille ja caickinaisille eläimille/ jotca sen sotawäen seas owat/ nijncuin tämä rangaistus on.
Sak 14:16 JA caicki jäänet caickein pacanain seas/ jotca läxit Jerusalemita wastan/ pitä joca wuosi menemän cumartaman Cuningast HERra Zebaothi/ ja Lehtimajan juhla pitämän.
Sak 14:17 Mutta jocainen sucucunda maan päällä/ cuin ei tule Jerusalemijn tätä Cuningasta HERra Zebaothi cumartaman/ ei pidä heille sadetta tuleman?
Sak 14:18 Ja ellei Egyptiläisten sucucunda menis ylös ja tulis/ nijn ei heidängän päällens pidä sataman. Tämä on se rangaistus jolla HERra on caicki pacanat rangaisewa/ jotca ei tule Lehtimajan juhla pitämän:
Sak 14:19 Sillä se on Egyptiläisten ja caickein pacanain syndi/ jotca ei tule Lehtimajan juhla pitämän.
Sak 14:20 Sijhen aican pitä orihten kelloisa oleman: HERran Pyhyys/ ja HERran huonen cattilat pitä oleman nijncuin waskimaljat Altarin edes:
Sak 14:21 Sillä Judan ja Jerusalemin cattilat pitä HERralle Zebaothille pyhitetyt oleman. Että caicki jotca uhrata tahtowat/ pitä tuleman ja ne ottaman/ ja nijsä keittämän. Ja ei yxikän Cananeri pidä sillen HERran Zebaothin huones oleman/ sijhen aican.

Vers. 2. Caickinaiset pacanat ) Jotca silloin piti oleman Ruomalaisten alla/ ja nijden cansa Jerusalemin häwittämän.
v. 3. Sotiman ) Nimittäin/ hengellisellä tawalla/ Sanans ja Evangeliumins cansa.
v. 4. Öljymäen pitä halkeman ) Nijncuin Jerusalemin cansa Zion/ etc. ei aina ymmärretä idze paicka eli Caupungi/ mutta Canssa joca sijnä oli: nijn ei myös täsä ymmärretä/ että wuori piti ercaneman eli halkeman/ mutta että Christuxen Apostolit ja opetuslapset piti hänen cansans sinne coconduman/ cosca hän tahdoi astua taiwasen/ ja ne piti sijtte eriämän ja menemän caicken mailmaan.
v. 5. Minun wuorteni waihella ) Nämät owat ne caxi cappalda öljymäest/ jotca toinen toisestans owat erinnet/ ja owat Christilliset seuracunnat mailmasa ; ja laxo heidän wälilläns on Judan Synagoga/ joca heitä piti hämmästymän ja pakeneman/ mutta ne jotca sijtä pakenewat wuoren tygö/ tulewat säästetyxi.
v. 6. Ei pidä walo oleman ) se on/ Christuxen Apostolit ja hänen seuracundans pitä ensin paljo waiwa ja waino kärsimän.
v. 7. Ei päiwä eikä yö ) Ei Evangelium ole jocu ruumillinen päiwä eli walkeus. Nijn myös caicki cuin tähän päiwän asti on ollut ruumillinen Jumalan palwelus/ pitä silloin oleman hengellinen. v. eod. Ehton puoleen ) se on/ wijmein pitä heitä johdattaman ijancaickisen iloon ja riemuun.
v. 8. Wedet wuotaman ) se on/ Evangeliumin oppi/ Esa. 55:1.
v. 10. Nijncuin tasaisella kedolla ) Tie Jumalan seuracundaan/ ja ijancaickiseen elämään/ on silloin tasaisembi ja tiettäwämbi. v. eod. Corgotetan ) Nimittäin/ hengellinen Jerusalem/ Christuxen seuracunda. v. eod. Hänen siasans ) Cusa ikänäns hän on mailmas. v. eod. BenJaminin portist ) se on/ nijn lawialda cuin hän hänens on lewittäwä/ nimittäin/ caicken mailmaan: sillä täsä nimitetän hänen porttins caicken neljään tuuleen.
v. 11. Irstast ) Jumalan wihast ja Lain kirouxest.
v. 12. Pitä raukeman ) heildä pitä caiken heidän woimans ja ymmärryxens tuleman pois.
v. 13. Metelin ) Heidän pitä myös oleman rijtaiset keskenäns.
v. 14. Juda Jerusalemita wastan ) Jumalan seuracunnas on myös olewa waino wäärildä opettailda.
v. 16. Lehtimajan juhla ) Heidän pitä muistaman sen häälywäisen menon cuin heillä täällä on/ ja pitä edzimän catumattomia asuinsioja taiwas.
v. 20. Orihten kelloisa oleman ) se on/ jotca mailmallises säädys owat/ ja ei Lewin sucucunnasta/ nijn ne pitä myös oleman hengellinen pappeus.
v. 21. Cattilat ) Ei ainoastans Lewitat/ mutta myös caikista Canssoista ja sugusta.

Prophetan ZacharJan loppu.