Propheta ZacharJa

22.04.2020

SAmalla aialla quin Haggeuski/ nin temekin ZacharJa sarnasi/ Ette Jerusalem ia se Templi pidheis iellens ylesrakettaman/ Ja sen haiotetun Canssan/ iellens ychteen cocoman.
Senpäle ette yxi Regimenti ia Asetus pidheis taas sen Lxx/ woodhen Fangiuxen perestä sijnä Makunnas ylesoiettaman.
Ja hen on tosin yxi nijste caikein lodhulinen Prophetaist.
Sille hen edestoopi monet suloiset ia turualiset Näghyt/ ia monet ysteueliset ia makiat Sanat andapi.
Joilla hen site murhelist ia haiottu Canssa/ lohutta ia wahuista/ site Rakennosta ia Regimenti päle rupeaman.
Jotca haman sihen aican asti/ oli swren ia moninaisen wastanseisomisen kersinyt.
Neite hen tekepi. v. Lucuhun asti.
Nyt/ ette henelle olit sangen syuet/ salaat ia Pimiet Näghyt ( iotca lehes Danielin Näghöin caltaiset ouat ) ilmoitetydh.
Joinenga Näkyin toimituxis/ seke ne Hebreerit/ ette mös Ne Christitut hicouat ia tölens nijte ymmerteuet.
Senteden Me nijte ylitzecarkam tesse Somen Tulkituxes/ ia nin me haem ia poimem teste Prophetast ( quin muistakin pidhemist ) ne selkeimet ia meille tarpelisemat Sententiat/ Puhet/ Sarnat/ Opit ia Weisut.
Joska HERRA Jumala ette seke Ne/ ette mwdh pyhet Ramatut tesse Seurakunnas/ quin tuliski/ alati/ aina ia wisusti Luetaisijn/ sarnataisijn/ weisataisijn Lexyis/ ia mutoin prucataisijn.
Sille caiki mite kirioitettu ombi/ se on meiden Opixi kirioitettu. Ro. xv.

ZacharJa Propheta

I. Lucu.

Hen neuuopi Parannosta tekemen/ Ettei me synnises Elemes ia muis Pahudes meiden Isiä noudhatasimma.

Sak 1:1 Cadhexenna Cwcautena sine Toisna woonna Kuningan Dariusen/ tapactui Teme HERRAN Sana ZacharJan tyge/ sen Berechian poian/ Iddon poian/ sen Prophetan/ ia sanoi.
Sak 1:2 HERRA ombi wihainen ollut teidem Isein päle. Ja sanos heille.
Sak 1:3 NIN sanopi se HERRA Zebaoth/ Kiendeket teiten minun tykeni/ sanopi se HERRA Zebaoth/ Nin mine tadhon kiete minun teiden tygenne/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Sak 1:4 Elket olco ninquin teiden Iseet/ ioille ne entiset Prophetat sarnasit/ sanoden/ Palatkat teiden pahoista Teisten/ ia teiden heijusta menostan. Mutta euet he cwlluet/ eike minua totelluet/ sanopi se HERRA.
Sak 1:5 Cwssa nyt ouat teiden Iset ia Prophetat? Wielekö he eleuet?
Sak 1:6 Eikö nin ole tapactanut? Ette minun Sanan/ ia minun Oikiudhen/ iotca mine keskin/ minun Palueliani/ Prophetain cautta/ ouat teiden Isein sattunut? Ette heiden teuty palaiaman/ ia sanoman/ Quin se HERRA Zebaoth aiatteli meille tedhexens/ senielkin quin me kieuttim meiden/ ia teimme/ nin ikenens hen mös meille tehnyt on.
Sak 1:12 Nin wastasi se HERRAN Engeli ioca minun cansan puhui ia sanoi. HERRA Zebaoth/ Quincauuan et sine tachdo armachta Jerusalemin ylitze/ Ja ninen Judan Caupungein ylitze/ ioinenga päle sine olet wihainen ollut neisse seitzemenkymmenden aiastaican?
Sak 1:13 Ja se HERRA wastasi sille Engelille/ ioca minun cansani puhui/ ysteueliset sanat ia lohuliset sanat.
Sak 1:14 Ja se Engeli ioca minua puhutteli/ sanoi minulle/ Sarna ia sano/ Neite sanopi se HERRA Zebaoth. Mine olen sangen kiuanut Jerusalemin ia Zionin ylitze/
Sak 1:15 Mutta mine olen iwri wihainen ninen corein Pacanain päle. Sille mine olin waan wähe wihainen/ Mutta he autit häuitoxehen.
Sak 1:16 Senteden sanopi HERRA/ Mine tadhon palaita Jerusalemin tyge Laupiudhen cansa/ Ja minun Honen pite henes ylesrakettaman.
Sak 1:17 Ja sarna enembi/ ia sanos/ Neite sanopi se HERRA Zebaoth. Taas minun Caupungini pite hyuesti kieumen/ Ja HERRAN pite Zionin taas lohuttaman/ ia Jerusalemin taas wloswalittaman.

II. Lucu.

Jerusalem/ pite sen ffangiuxen ielkin/ sangen toisen modhon saaman. Joca Christusen Waldakunnan/ kirkon ia Sarnan. merkitze.

Sak 2:1 JA mine ylesnostin silmeni/ ia näin/ ia catzo/ yxi Mies piti kädhesens MitanNooran.
Sak 2:2 Ja mine sanoin/ Cuhungas menet? Mutta hen sanoi minulle. Että mine Jerusalemin mittaisin/ ia catzoisin/ quinga pitken ia quinga Laauian sen oleman pite.
Sak 2:3 Ja catzo/ Se Engeli/ ioca minun cansan puhui vloslexi/ Ja yxi toinen Engeli vlosmeni henen wastans/ ia sanoi.
Sak 2:4 Jooxe toonna/ ia puhu sille piltille/ ia sanos. Jerusalem pite asutetuxi tuleman ilman Mwrita/ sen swriman Inhimisten ia Cariain palioudhen teden/ iotca henes oleman pite.
Sak 2:5 Ja Mine tadhon/ sanopi HERRA/ yxi tulinen Mwri henen ymberillens oleman/ ia tadhon henesse olla/ Ja tadhon Minuani Cunnialisesta henesse osotta.
Sak 2:6 Woi/ woi Paecat vlos/ sijte Pohian Maasta/ sanopi HERRA/ Sille mine haiotin teite Neliehin Twlihin Taiwan ala/ sanopi HERRA.
Sak 2:7 Woi Zion/ ioca asut sen Tytteren Babelin tyken/ poispakene/
Sak 2:8 Sille nin sanopi se HERRA Zebaoth. Hen lehetti minua ninen pacanain tyge/ iotca teite raatelluet olit/ Heiden Waltans sai lopun. Joca teihin rupepi/ SE rupepi henen Silmenstären päle.
Sak 2:9 Sille catzo/ mine tadhon minun käteni heiden ylitzens ylesnosta/ ette heiden pite nijllen Raateluxexi oleman/ iotca ennen paluelit heite. Ette teiden pite ymmertemen/ ette se HERRA Zebaoth minun lehettenyt on.
Sak 2:10 Iloitze ia riemuitze sine tyter Zion/ Sille catzo/ Mine tulen/ ia tadhon asua sinun tykenes/ sanopi HERRA.
Sak 2:11 Silloin palio pacanoit pite heitens HERRALLE altiaxi andaman/ Ja ne pite minun Cansan oleman. Ja mine tadhon sinun tykenes asua/ ettes ymmerdheisit/ Ette minun se HERKA Zebaoth sinun tyges lehettenyt on.
Sak 2:12 Ja HERRAN pite Judan perimen Osaxens sijnä pyhese Maasa/ ia pite Jerusalemin taas vloswalitzeman.
Sak 2:13 Caiki Liha waickenecon HERRAN edes/ Sille hen on ylesnosnut henen pyheste Siastans.

III. Lucu.

Sarnaian edest ialo Lohutos/ Nin mös Christusest.

Sak 3:1 JA minulle osotettijn se Ylimeinen pappi Josua/ seisodhen sen HERRAN Engelin edes. Ja Satan seisoi henen oikealla kädhellens/ ette hen hende wastanseisois.
Sak 3:2 Ja HERRA sanoi Satan tyge/ HERRA se rangaiskon sinua Satan/ Ja/ se HERRA sinua rangaiskon ioca Jerusalemin vloswalitzi. Eikö teme ole yxi Kekäle/ ioca Tulesta temmattu on?
Sak 3:3 Ja Josua oli puetettu saastaisis waatteis/ ia seisoi sen Engelin edes.
Sak 3:4 Joca wastaten sanoi nijlle/ iotca henen tykenens seisoit. Poisottacat heneste ne saastaiset waattet/ ia hen sanoi henelle. Catzo/ Mine olen sinun synnis sinusta poisottanut/ ia puettanut sinun Juhla waatteilla/
Sak 3:5 ia sanoi. Pangat puchdas Lacki henen Pääns päle/ ia he panit puchtan Lakin henen pääns päle/ ia he puetit waattet henen pälens. Ja HERRAN Engeli seisoi sielle.
Sak 3:6 Ja se HERRAN Engeli todhisti Josualle/ ia sanoi/ Nein sanopi se HERRA Zebaoth.
Sak 3:7 Jos sine waellat minun Teiteni päle/ ia pidhet minun wartion/ Nin sinun pite minun Honen hallitzeman/ ia minun Cartanoitan ketket. Ja mine annan sinulle mutomat nijste/ quin tesse seisouat/ ette he sinun saattaisit.
Sak 3:8 Waariota Josua sine ylimeinen Pappi/ sine ia sinun ysteues/ iotca sinun edeses asuuat/ Sille he ouat sulat Ihmeet.
Sak 3:9 Sille Catzo/ mine tadhon anda minun Paluelian Zemah tulla/ Sille catzo sen ainoan Kiuen päle/ ionga mine Josuan eten laskenut olen/ pite seitzemen Silme oleman. Mutta catzo/ Mine tadhon sen vloshacata/ sanopi se HERRA Zebaoth/ Ja tadhon sen Maan Synnit/ ychtene peiuene poisotta.
Sak 3:10 Silloin sanopi se HERRA Zebaoth/ cutzupi toinen toisens Winapuuns ia fficunapuuns ala.

IV. Lucu.

Se Cullainen Kyntilenialka/ ombi Jumalan Sana Canssan seas Prophetain cautta sarnattu. Jolla ne heicot omattiedhot lohutetan ia yleswalghistetaan/ Wan ne Caxi Oliunpwth on Josua Hengelises/ Ja SeruBabel Mailmaises wirghas

Sak 4:1 JA se Engeli/ ioca minun cansan puhui/ tuli iellens/ ia ylesherätti minun/ ninquin iocu vnest ylesheräteteisijn. Ja sanoi minulle/ Mites näet?
Sak 4:2 Mutta mine sanoin/ Mine näen/ ia catzo. Nin seisoi yxi Kyntilialka coconans Cullasta/ ydhen Malian cansa sen Pään päle/ Ja seitzemen Lampu henen pälens olit Ja aina seitzemen Cauha cullakin Lampus.
Sak 4:3 Olit mös caxi Oliopuuth sen tykene. Yxi sen Malian oikealla polella/ se toinen wasemalla.
Sak 4:4 Ja mine wastasin ia sanoin sen Engelin tyge ioca minun cansani puhui. Minun HERRAN/ Mite se on?
Sak 4:5 Ja se Engeli/ ioca minun cansani puhui/ wastasi/ ia sanoi minulle. Etkös tiedhe mite se on? Mutta mine sanoin/ En/ minun Herran/
Sak 4:6 Ja hen wastasi/ ia sanoi minulle. Se on se HERRAN sana Serubabelist/ Eipe sen pidhe tapactuman iongun Sotawäen eli woiman cautta/ Wan minun Hengeni cautta/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Sak 4:7 Cucas olet sine swri woori/ ionga teuty quitengin Serubabelin eten/ tasaisexi Kedhoxi tuleman. Ja henen pite sen ensimeisen Kiuen laskeman/ Nin ette hwdhetan/ Onnexi/ Onnexi.

V. Lucu.

Se Lendeue Kiria henen Mitans cansa ouat Inhimisten Opit/ iotca caiki tachtouat mitat heiden Regulains/ Sätyins/ ia pitemisens cansa/ Jotca Jumalan Sanat toisinkiendeuet. Caxi sielle ouat Wala/ se on/ Wäre Oppi/ ia Warcaus/ quin on/ Ahneus/ Jotca quitengin Jumalan Sanan ia Palueluxen edest pidheten.

Sak 5:1 JA mine ylesnostin minun Silmeni/ ia näin/ Ja catzo/ sijnä oli yxi Lendeue Kiria.
Sak 5:2 Ja hen sanoi minulle/ mites näet? Mutta mine sanoin/ Mine näen ydhen Lendeuen Kirian/ ioca on caxikymmende Kynere pitke/ ia Kymmende kynere leuiä.
Sak 5:3 Ja hen sanoi minulle/ Se on se Kirous/ ioca vloskieupi ylitze caiken Maan. Sille iocainen Warghas temen Kirian perest/ hurscaxi Domitaan/ ia caiki Walapattoiset temen Kirian perest Wighattomaxi Domitaan.
Sak 5:4 Mutta Mine tadhon sen edestootta/ sanopi se HERRA Zebaoth/ ette sen pite tuleman Warcaille cotians/ ia nijlle/ iotca minun Nimeni cautta wärin wannouat. Ja sen pite pysymen heiden Honeisans/ ia pite sen poisculuttaman henen puidhens ia Kiueins cansa.
Sak 5:5 Ja se Engeli/ ioca minun cansan puhui/ vloslexi/ ia sanoi minulle/ Ylesnosta Silmes ia näe/ mite sielde vloskeu.
Sak 5:6 Ja mine sanoin/ Mite se on? Mutta hen sanoi. Yxi Mitta sielde vloskieupi/ Ja sanoi/ Se ombi heiden Mootons iocaitzes Makunnas.
Sak 5:7 Ja catzo/ yxi Centneri Siantina twles häilyi/ Ja oli sielle yxi waimo istudhen Mitan keskelle/
Sak 5:8 Ja hen sanoi/ Se ombi see Jumalatoin Oppi. Ja hen heitti sen Mitan keskelle/ Ja laski sen Siantinan Pistyn ylhelle sen Mitan aucon päle.
Sak 5:9 Ja mine ylesnostin Silmeni ia näin/ ia catzo/ Caxi Waimoa vloslexit/ ia heille olit Sijuet/ ioita Twli aioi/ ia Sijuet olit ninquin Storckein sijuet. Ja he ylesnostit sen Mitan Maan ia Taiuan wälille/
Sak 5:10 Ja mine sanoin Engelille/ ioca minun cansan puhui/ Cuhunga he sen Mitan wieuet?
Sak 5:11 Mutta hen sanoi minulle/ Ette henelle yxi Hoone raketaisijn ( Sinearin maalle/ ia sielle walmistetaisijn/ ia henen Peruxens päle asetetaisijn.

VI. Lucu.

Euangelium cautta ylen palio hywytte saadhan Sille se Zemach/ ioca tulkitan Casuoxi/ ia Christusen merkitze/ Hen on Templin ia Christikunnan Pijspa ia Kuningas/ iotca Wirgat ne Caxi cullan ia Hopian Crwnu merkitzeuet.

Sak 6:1 JA mine taas ylesnostin Silmeni/ ia näin/ Ja catzo/ Sielle olit Neliet Rattat/ ne vloskeuit cadhen Woren keskelde/ Ja ne Woret olit Cupariset woret.
Sak 6:2 Ensimeisen Rattan edes olit Ruskiat Orhit/ ia sen toisen Rattan edes olit Mustat Orhit.
Sak 6:3 Mutta sen Colmanen Rattan edes olit Walkiat Orhit/ Sen Neliennen Rattan edes olit Prokit wäkeuet Orhit.
Sak 6:4 Ja mine wastasin/ ia sanoin sille Engelille/ ioca minun cansan puhui/ Minun HERRAN/ Cutca näme ouat?
Sak 6:5 ia wastaten Engeli/ sanoi minulle. Ne ouat ne Neliet Twlet Taiuan alla/ iotca vloskieuuet/ ette he edesastuisit sen caikein Maiadhen Haltian edes.
Sak 6:6 Jossa ne Mustat Orhit olit/ ne menit Pohian pein/ ia ne walkiat heite noudhatit/ Mutta ne Prokit menit Lounan pein.
Sak 6:7 Ja ne Wäkeuet lexit ia ymberinsmenit/ nin ette he caiken lepitzekeuit/ Ja hen sanoi Menget ia ymberins waeldacat Maata.
Sak 6:8 Ja he waelsit Maan lepitze/ Ja hen cutzui minua ia puhutteli minua/ ia sanoi. Catzo/ ne iotca Pohian pein vlosmeneuet/ andauat minun Hengen leuäte sijnä Pohian Maasa.
Sak 6:9 Ja se HERRAN Sana tapactui minulle/ ia sanoi/
Sak 6:10 Ota nijlde ffangilda/ Heldaist ia Tobiast/ ia Jedaiast/ Ja tule sinne samalla peiuelle/ ia siselmene Josian sen Zephanian Honesen/ iotca Babiloniast tulluet ouat.
Sak 6:11 Mutta ota Hopia ia Culta/ ia tee Crunut/ ia pane Josuan/ sen ylimeisen Papin pään päle/ sen Jozadachin poian.
Sak 6:12 Ja sanos Henelle/ Nin sanopi se HERRA Zebaoth/ Catzo/ yxi Mies on/ ioca cutzutan Zemach. Sille henen alans pite sen casuaman/ Ja sen pite rakendaman sen HERRAN Templin/
Sak 6:13 Ja sen HERRAN Templin pite henen rakendaman. Ja henen pite Cunnian candaman/ ia istuman ia hallitzeman henen Stolins päle. Henen pite mös Papin oleman Stolins päle/ Ja Rauhan pite heiden molemilla oleman.
Sak 6:14 Ja ne Crunut pite oleman/ sen Helemin/ Tobiam/ Jedaian/ ia Henin sen Zephanian Poian/ muistoxi sijnä HERRAN Templise.
Sak 6:15 Silloin te ymmerdhette/ ette se HERRA Zebaoth ombi minun lehettenyt teiden tygen. Ja sen pite tapactuman/ ios te mwtoin cwleuaiset olisitta sen teiden HERRAN Jumalan änen.

VII. Lucu.

Eipe Paastot eli mwdh Inhimisten Sädhyt miteken Jumalan edes kelpa/ ellei Jocaitzille Oikiutta tedhä/ ia liaten ninen Waiuaisten ia Lehimeisten.

Sak 7:1 JA se tapactui Nelienden Wooten sen Kuningan Dariusen ette HERRAN. Sana tapactui Zacharian tyge/ Nelienden peiuen/ sijte ydhexest Cwcaudhest/ ioca Chisleu cutzutan.
Sak 7:2 Coska SarEzer ia RegemMelech/ ynne heiden Miestens cansa/ lähetit Bethelin rucoleman HERRAN eteen.
Sak 7:3 Ja annoit sanoa Papeille/ iotca olit sen HERRAN Zebaothin Honen ymberille/ ia Prophetille. Wielekö minun nyt tule idkijä widhendenä Cwcautena/ ia waiuaman minuani ninquin mine sen tein tehenasti mutamis aiastais?
Sak 7:4 Ja se HERRAN Zebaothin Sana tapactui minulle/ ia sanoi.
Sak 7:5 Sanos caikille Maan Canssaille ia Papeille. Coska te paastosit ia parghuitta widhenes ia seitzemennes Cwcaudhes/ neisse Seitzemes kymmenes wosis/ Olettaco te nin Minulle paastonuet.
Sak 7:6 Eli coska te söit ia ioitta/ Eikö te sönyet ia ionuet Teillen itzellen? Eikö teme se ole/ iota HERRA annoi sarnata ninen entisten Prophetain cautta/ coska wiele Jerusalem asutettin/ ia oli kylle/ ynne henen Caupungeins ymberille/ ia quin Inhimiset sielle asuit/ seke Etelen pein ette Laxoissa.
Sak 7:7 Ja se HERRAN Sana tapactui ZachariJan tyge/ sanoden/
Sak 7:9 Nin sanopi se HERRA Zebaoth. Oikein Domitkat/ ia Jokainen osottacan Hywytte ia Laupiutta henen Weliens cochtan.
Sak 7:10 Ja elket wärytte techkö Leskille/ ia Oruoille/ Mucalaisille/ ia keuhille/ Ja elken kengen paha aiatelko henen Sydhemesens/ weliens wastan.
Sak 7:11 Mutta euet he neiste tactonuet wariotta/ ia kiensit selkens minun tykeni/ ia he Coruans tukitzit/ ettei heiden cwleman pideis.
Sak 7:12 Ja asetit heiden Sydhemens/ ninquin ( Adamantin ettei he cwlisit Laki ia Sanoia/ iotca HERRA Zebaoth lehetti Hengelläns ninen entisten Prophetain cauta.
Sak 7:13 Senteden ombi nin swri wiha HERRALDA Zebaothilda tullut/ ia nin on tapactunut quin sarnattijn. Mutta ettei he tactonuet cwlla/ Nin en mineken tadhonnut cwlla coska he hwsit/ sanopi HERRA Zebaoth.
Sak 7:14 Jurinin mine olen heite haiottanut caickein Pacanain seas/ ioita euet he tundenuet. Ja Maa on heiden ielkens autiaxi ienyt/ ettei kengen sijnä sisel waella eli asu/ ia se kempinen Maa ombi autiaxi techty.

VIII. Lucu.

Lupauxet Jumalan Siugnauxist/ Ette ne Hengelisest Oikiutta puhuisit ia Sarnaisit/ ia ne Mailmaiset oikein domitzisit ia hallitzisit/ Ja mös päldiskein racastaisit keskenens.

Sak 8:1 JA HERRAN Sana tapactui minulle/ ia sanoi/ Nein se HERRA Zebaoth sanopi.
Sak 8:2 Mine olen Zionin ylitze sangen kiuanut/ ia olen swres wihas heiden ylitzens kiuanut.
Sak 8:3 Nein sanopi HERRA/ Mine kiennen itzeni taas Zionin tyge/ Ja tadhon Jerusalemis asua. Nin ette Jerusalem pite Totudhen Caupungixi cutzuttaman/ ia se HERRAN Zebaothin wori/ Pyhydhen Worexi.
Sak 8:4 Nein sanopi se HERRA Zebaoth/ Edespein pite asuman Jerusalemin Cadhuilla wanhat Miehet ia waimot/ iotca Sauualla noiauat swren wanhudhens teden.
Sak 8:5 Ja ne Caupungin Catut pite teunens oleman pienist Piltist ia Picoista/ iotca sen Cadhuilla leikitzeuet.
Sak 8:6 Nein sanopi se HERRA Zebaoth/ Jos teme näky madhotoin/ olis temen ylitzeienydhen Canssan silmein edes telle aialla/ Pidheiskö se senteden madhotoin oleman minun Silmeni edes/ sanopi se HERRA Zebaoth
Sak 8:7 Nein sanopi se HERRA Zebaoth/ Catzo/ Mine tadhhon lunasta minun Canssan/ sijte Itemaalda/ ia sijte Lensimaalda tadhon heite saatta Jerusalemin asuman.
Sak 8:8 Ja heiden pite minun Canssan oleman/ Ja minun pite heiden Jumalans oleman/ Totudhes ia wanhurskaudhes.
Sak 8:9 NEin sanopi se HERRA Zebaoth/ Wahuistacat teiden kädhen/ iotca telle aialla/ nämet Sanat cwletta/ Prophetain swun cautta/ sinä peiuene/ iona se HERRAN Zebaothin Honen perustos laskettijn ette Templi raketaisijn.
Sak 8:10 Sille ennen neite peiuie olit Inhimisten töödh turhat/ ia se Juchtain töö ei miteken ollut/ Ja ei ollut waiuasta Rauha/ heille iotca vlos ia silselmenit. Waan mine sallin caiki Inhimiset menne/ cungin henen Lehimeistens wastan.
Sak 8:11 Mutta em mine nyt tadho nin tedhä minun ylitzeienydhen Canssalle/ quin nijlle entisille peiuille/ sanopi se HERRA Zebaoth/
Sak 8:12 wan heiden pite Rauhan Siemen oleman. Winapuun pite henen Hedelmens andaman/ Ja Maan henen Casuons andaman/ ia Taiuan pite henen Castens andaman/ ia ne minun Canssani ylitzeienyet pite neite caikia omistaman.
Sak 8:13 Ja sen pite tapactuman/ ette quin te/ iotca Judan Honesta/ ia Israelin Honesta/ oletta olluet yxi Kirous Pacanaiten seas/ nin mine tadhon teite lunasta/ ette teiden pite ydhen Siugnauxen oleman. Nin elket sijs pelietkö/ ia wahuistacat teiden kädhen.
Sak 8:14 Nein sanopi se HERRA Zebaoth/ Quin mine aiattelin teite cadhotta/ coska teiden Iset minun wihoitit/ sanopi se HERRA Zebaoth/ ia en site catunut.
Sak 8:15 Jurinin mine nyt woroin aiattelen neille peiuille hyuesti tedhä Jerusalemin ia Judan Honen wastan Elket swingan/ pelieckö.
Sak 8:16 Mutta teme on se/ quin teiden tekemen pite/ Jocainen puhucan Totudhen Lehimeisens cansa/ oikein domitcat/ ia saattacat Rauha teiden Porteisan.
Sak 8:17 Ja elken kengen paha aiatelco sydhemesens henen Lehimeisens wastan/ ia elket wärie waloia racastaco. Sille ette neite caickia mine wihan/ sanopi HERRA.
Sak 8:18 Ja se Herran zebaothin sana tapactui minulle/ ia sanoi/
Sak 8:19 Nin sanopi se HERRA Zebaoth. Ne nelienen/ widhenen/ seitzemenen/ ia kymmenennen Cwcaudhen Paastot/ pite kiendymen Judan Honelle iloxi ia riemuxi/ ia ihaisexi wodhen iuhlaxi/ waiuoin racastacat Tottwtta ia Rauha.
Sak 8:20 Neite sanopi se HERRA Zebaoth/ Edespeiten pite wiele palio Canssa tuleman/
Sak 8:21 ia monein Caupungen Burgharit/ Ja ydhen Caupungin Burgharit pite sen toisen tyge menemen/ ia sanoman. Kieukem rucoleman HERRAN eteen/ ia etzimen site HERRA Zebaoth/ Me tadhoma kieudhe teiden cansan.
Sak 8:22 Sillens tuleuat palio Canssa/ ia Pacanat iouckolla tuleuat/ etzimen site HERRA Zebaoth Jerusalemis/ rucoleman HERRAN eteen.
Sak 8:23 Nin sanopi se HERRA Zebaoth/ Sille aialla pite kymmenen Mieste caikinaisist Pacanain kieliste käsittemen ydhen Judalaisen Miehen waattenpalten/ ia sanoman. Me tadhomma kieudhe teiden cansan/ Sille me cwlimma ette Jumala teiden cansan ombi.

IX. Lucu.

Ensin on Ennustos/ Ette Pacanat pite Christusen Euangeliumijn tuleman. Sijtte Hen itze ia henen Waldakunnans caunist vlosmaalatan Nin mös henen Oppins/ iosta sydhemet Jumalas ia Lehimeises ysteueliset ouat/ sen Christusen Weren Lijton cauta/ Jotca Pitkeisen Leimaudhexi/ Jyuexi/ ia Pwroxi werdhautetaan.

Sak 9:7 JA Mine tadhon poisotta Pacanain Weren heiden Suustans/ ia heiden Cauhistoxens heiden Hambaistans. Ette heiden pite mös meiden Jumalalle ylitziemen/ ette he olisit ninquin ne Pämiehet Judas/ Ja Ekron olis ninquin ne Jebuseit.
Sak 9:8 Ja Mine tadhon Itze scantzata ymberi minun Honein Sotawäelle/ iotca vlos ia siselwaeldauat/ Ettei sillen pidhe heiden pälens se Waatia menemen/ Sille nyt mine catzoin sen minun Silmilleni.
Sak 9:9 Mutta Sine Tyter Zion iloitze wäkeuesti/ Ja Sine Tyter Jerusalem riemuitze. Catzo/ sinun Kuningas tulepi sinulle/ Wanhurskas ia Auttaia/ Kieuhe/ ia aiapi ydhen Asin päle/ ia ydhen Asintamman warsan päle.
Sak 9:10 Sille mine tadhon Rattan poisotta Ephraimist/ ia Orhit Jerusalemist/ ia se Sodhan Joutzi pite seriettemen/ Sille henen pite Rauhan opettaman Pacanain seas. Ja henen HERRAUDENS pite oleman Merest/ nin haman Meren asti/ ia Wirdhasta hamaan Mailman loppuhun asti.
Sak 9:11 Sine mös vloslasket sinun Weres Lijton cautta/ sinun fangijs/ sijte Coopasta iossa ei wettäken ollut.
Sak 9:12 Nin palaitkat sis Linnahan/ Te quin Toiuossa fangitut oletta. Sille mös tenepene tadhon mine ilmoitta/ ia caxikertaiset sinulle maxa.
Sak 9:13 Sille mine olen Judan minullen Joutzexi wetänyt/ ia Ephraimin hanginut. Ja tadhon o Zion sinun Lapses ylesherätte/ ylitze sinun Lapses o Grekinmaa/ ia asetan sinun ninquin Sangaritein Miecan.
Sak 9:14 HERRAN pite heiden ylitzens ilmestymen/ ia henen Noolens pite vloslectemen/ ninquin Pitkeisen Leimaus. Ja HERRAN Jumalan pite * Basunalla soittaman/ ia menepi ninquin Lounat twli.
Sak 9:15 Sen HERRAN Zebaothin pite heite soieleman/ ette he ylessöisit/ ia alanssaisit Lingokiuein cansa. Ette he ioisit ia rämeieisit ninquin Winasta/ ia teutetyxi tulisit ninquin Malia/ ia ninquin Altarin saruet.
Sak 9:16 Ja HERRA heiden Jumalans pite sillä aialla heite auttaman/ ninquin henen Canssans Lauman/ Sille pyhet Kiuet pite henen Maallans ylesnostettaman.
Sak 9:17 Sille mite hyue heille ombi muidhen edest? eli mite cauniutta heille ombi muidhen edest? Jyue/ quin Nooricaiset Ja Wina/ quin Neitzyet/ elette

* Basunalla ) se on/ Euangelium/ ioca vinisepi ninquin Lounat twli ia on pwskambi quin mwdh Twlet.
Nin oli Apostoliten Sarna quin yleswedhetty Joutzi/ ia quin Isoin Ilma/ pitkeisen Jylinet ia Leimauxet/ coska he iulghistit Jumalan Wihan ylitze caiken Jumalattoman pysyuen.
Ja ettei Hyuet Töödh Inhimist Wapadha/ Wan sula Wsko Christusen päle.
Ja quin Mailma ei maltanut nämet Jylinet kerssie nin osotetan/ quinga Jumala omans wariele/ sihenasti he ylessöisit ia woittaisit Christuselle ne vskottomat/ Ja heite Jumalan Sanalla/ ninquin Lingolla/ alaspaiskasit.
Nin ne Christusen kieuhet Sanansaattaiat keuit ymberi Mailman/ wäkeuimmet Waldakunnat/ ia quin Joopunet/ ei Vinasta/ wan pyhen Hengen armosta/ he teutit Jumalan keskyn wirghan pelkemete.
Ette he Euangeliumin Jyuen ia Winan/ annoit Inhimisten maista/ ioista he wekeuexi ia iloisexi Hengisse tulit.

X. Lucu.

Sijttequin se Euangeliumin Siemen on vlospuhckenut ia pacachtanut/ Lain perest/ Nin tule Phariseusten Hapatoxest wälte.

Sak 10:1 NIn anocat nyt HERRALDA * Ectosadhet/ nin HERRAN pite * Piluen tekemen/ ia andapi teille kylle Sadhet/ caiken Casuon warten Kedhossa.
Sak 10:2 Sille ne Epeiumalat puhuuat sula Waiua/ Ja ne Noidhat näkeuet sulan Walhen/ ia puhuuat waiuoin Unia/ Ja heiden Lohutoxens ei Miteken ole. Senteden he kieuuet exyxis ninquin Lauma/ ia nändyuet/ ettei heille ole ychten Paimenda.
Sak 10:3 Minun wihan ombi iulmistunut nijnen Paimenten ylitze/ ia mine tadhon ne Caurit etziskelle. Sille se HERRA Zebaoth pite henen Laumans etziskelemen/ nimiten/ site Judan honecht/ ia hangitzepi heite ninquin ylenwalmistetun Sotahewoisen.
Sak 10:4 Ne * Nurcat/ * Naulat/ Sotaioutzi/ ia Waatiat/ pite caiki heilde poistuleman.
Sak 10:5 Ja quitengin pite heiden oleman/ ninquin Kempit/ iotca Loghan tallauat Cadhuilla Sodhassa/ ia pite sotiman. Sille HERRAN pite heiden cansans oleman/ ette ne Ratzasmiehet häpiehen tulisit.
Sak 10:6 Ja mine tadhon wahwista sen Judan Honen/ ia sen Josephin Honen autta. Ja tadhon heite iellenssillenpanna Sioillens. Sille mine armaitzen heiden pälens/ Ja heiden pite oleman/ ninquin he ennengin olit/ quin mine heite poissyseisin.
Sak 10:7 Sille mine HERRA heiden Jumalans tadhon heite cwllella/ ia Ephraimin pite oleman/ ninquin iocu Sangari/ ia heiden sydhemens pite iloitzeman ninquin Winasta. Sihen pite mös heiden Lapsens näkemen/ ia riemuitzeman/ ette heiden Sydhemens pite HERRASSA iloiszna oleman.
Sak 10:8 Mine tadhon heillen puhalta ia heite coota/ Sille mine tadhon heite lunasta/ ia heiden pite paliouttaman ninquin he olit ennengin olluet.
Sak 10:9 Ja mine tadhon heite kylue Canssain secan/ ette he minua muistaisit caucaisis mais/ ia elemen pite Lasteins cansa/ ia palaiaman.
Sak 10:10 Sille mine tadhon heite iellenstoodha Egyptin maalda/ ia tadhon heite coota Assyriast/ ia saattaman heite Gileadijn maan ia Libanon/ ia ei se pidhe heille vlottuman siaxi.
Sak 10:11 Ja Henen pite sen achtan Meren lepitze kieumen/ ia ne Meren allot lömen/ ette caiki Wirdhat poisquiuaisit. Silloin se prami Syrias pite alettaman/ ia se Waltica Egyptis lackaman pite.
Sak 10:12 Mine tadhon heite wahwista HERRASSA/ ette heiden pite henen Nimehens waeldaman/ sanopi HERRA

XI. Lucu.

Ennustos/ ette Juttain Waldakunda/ ionga he pysit wastan Euangelium wariella/ tuli Romarein cautta huckan.
Sille Libanon ia Basan/ se on/ Templi ia Jerusalemin Caupungi/ pite ynne autiaxi tuleman.
Senuoxi/ ettei he Christusta heiden oikiat HERRANS omistaneet/ Van wäret Prophetat/ iotca Ahneudhens teden/ Canssan wiettelit.
Teste Sarnasta he tahdoit Zacharian tappa.
Sihen Judas heite auttoi myydhen heille Colmenkymmenen peningijn.
Oho site ialo hinda.
Senteden Christus on serkenyt sen sulaisen Paimene' Sauuan/ se on/ Euangelium/ Jwttailda poisottanut.
Ja sen toisen Couan Sauuan/ se on/ Lain/ wffrinens etc. Haaskanut.
Nin ette heiden Oikia käsiuartens poisquiui/ Ja Oikia Silme on soghaistu.
Se on/ Seke Oppi ette Eleme/ ouat heiden epeuskons teden/ turmeltut. etc.

Sak 11:1 AVA * Libane sinun Porteis/ ette Tvli sinu' Cedris ylespoltais.
Sak 11:2 Uluocat te Hongat/ Sille Cedrit ouat langenuet/ Ja se cunnialinen Rakennos on häuitetty. Uluocat te Tammet Basan/ Sille se wahwa Metze ombi poishacattu.
Sak 11:3 Paimenet cwllan vluouan/ Sille heiden cunnialinen Rakennos ombi häuitetty. Cwllan ninen * Jalopeurain penickain kiliuus/ Sille se * Jordanin pramaus on häuitetty.
Sak 11:4 Neite sanopi se HERRA minun Jumalan/ * Caitze ne Teuras Lambat.
Sak 11:5 Sille heiden HERRANS nijte teurastauat/ eike lwle site syndi oleuan. Myuet nijte/ ia sanouat/ Kijtetty olcoon HERRA/ iopa mine Ricas olen/ ia heiden paimenens euet heite säste.
Sak 11:6 Senteden eipe mine tadho sillen säste Maan asuuaisi/ sanopi HERRA. Ja catzo/ Mine iäten Inhimiset iocaitzen toinen toisens käsijn/ ia heiden * Kuningains käsijn/ ette he Maan musertaisit/ enge mine tadho heite autta heiden käsistens.
Sak 11:7 Ja * mine caitzen teuras Lambat/ ninen radholisten Lambaiten polesta. Ja otin minullen caxi * Sauua/ Ydhen mine cutzuin Sulaisen/ Mutta sen toisen Couan/ ia caitzin Lambait.
Sak 11:8 Ja mine huckasin colmet * Paimenda ychten Cwcauten/ Sille em mine heite maltanut kersie/ Eike he minua kersineet.
Sak 11:9 Ja mine sanoin/ Em mine tadho teite * caitzea/ Mike coole/ se coolkaan/ Mike nändy/ se nändyken/ ia ne Ylitziänyet ylessöken toinen toisens Lihan.
Sak 11:10 Ja mine otin minun Sauuan/ Sulaisen/ ia särijn sen/ ette mine rickoisin minun * Lijttoni/ ionga mine caikille Canssoille tehnyt olin/
Sak 11:11 ia se ricottijn sinä peiuenä. Ja ne radholiset Lambat/ iotca minun cansani pidhit/ sijte sen tunsit/ ette se HERRAN Sana oli.
Sak 11:12 Ja mine mös sanoin heille. * Jos nin teille kelpapi/ nin edestoocat tenne/ nin palio quin mine maxan/ Jollei/ nin sallicat olla. Ja he punnitzit nin palio quin mine maxoin/ colmekymmende Hopia penningit.
Sak 11:13 Nin sanoi HERRA minulle/ Heite pois/ ette se annetaisijn Sauenwalaialle/ oho se ialo Summa/ iolla mine heilde aruattu olen. Ja mine otin ne colmekymmende Hopia penningit/ ia heitin ne HERRAN Honesen/ ette ne annetaisijn Sauenwalaialle.
Sak 11:14 Ja mine särijn sen toisen minun * Sauuani/ Couan/ ette mine rickoisin welieinkeskuxet Judan ia Israelin vaihel.
Sak 11:15 Ja HERRA sanoi minulle/ Ota wiele sinulles sen * Hullun Paimenen Aset.
Sak 11:16 Sille catzos/ mine ylesheräten Paimenet Maasa/ iotca site Nändyue euet etzi/ Site rickilötye ia site musertu euet paranna/ Ja site Teruechte euet tottele. Wan söuet paramin ninen Lihauiten Lihat/ ia heiden sorcans he rickireuäiseuet.
Sak 11:17 O Epeiumaliset Paimenet/ iotca Lauman ylenandauat. Tulcaan * Miecca heiden Käsiuardhens päle/ ia heiden oikian Silmens päle. Poisquiuakon heiden Käsiuardhens/ ia heiden oikia Silmens tulcoon pimiexi.

XII. Lucu.

Seke Juttat ette Pacanat/ tactouat cutzua ne Wapatut Jelkiniänyet/ Wan he ouat heillen myrcky/ Coorma/ Köysi/ cadhotus etc.
Ja tesse hen/ ne Jerusalemin Porgharit/ se on/ Christikunnan lohutta/ waicka Mailma/ Euangelium poishylke ia cadhotta pyte/ Ne Christitut quitengin voittauat/ iotca ouat henelle Coormakiui/ ioca Sijrtteiens leicka ia loucka/ Ja quin Cuma vgni/ iossa eike pw eli Corsi kestä.
Tähen Campauxen hen lupa Christikunnallens/ Armon/ se on/ Synnein andexiandamisen/ Ja Rucouxen Hengen. Ette heille tesse kersimises olis Rauhalinen ia leuolinen Omatieto/ Jumalan Laupiuden/ ia henen awns päle vissin turuan/ Rucouxens cautta/ ia sillens Christusen cansa Ristins candauat.

Sak 12:1 TEME on se HERRAN Sanan Coorma ylitze Israelin. Sanopi HERRA/ ioca Taiuat vloswenyttä/ ia Maan perusta/ ia tekepi Inhimisen Hengen henesse.
Sak 12:2 Catzo/ mine tadhon * Jerusalemin tädhe Horiumisen Picarixi/ caikille Canssoille sielle ymberille. Sille sen pite mös * Judan cochtaman/ coska Jerusalem scantzatan.
Sak 12:3 Ja quitengin samalla aialla tadhon mine Jerusalemin tedhä * Coormakiuexi caikillen Canssoillen. Ninmonda quin henen tactouat poissijrtä/ pite heitens sihen repimen. Sille caicki Pacanat Maan päle/ pite heitens cocoman hende vastan.
Sak 12:4 Silloin/ sanopi se HERRA/ tadhon mine caicki * Orhit carcauaisexi saatta/ ia heiden Ratzaians tyhmexi. Mutta ylitze Judan Honen/ mine tadhon auata minun Silmeni/ ia caickein Canssain Orhit sokiudhella rangaista.
Sak 12:5 Ja ne Judan Pämiehet pite heiden sydhemisens sanoman/ Olcoon ne Porgharit Jerusalemis waan hyues turuas/ HERRAS Zebaothis heiden Jumalassans.
Sak 12:6 Sille aialla/ Mine tadhon ne Judan Pämiehet cwmaxi * Ugnixi panna puidhen seas/ ia quin tulisen kekälen Cordhes. Ette he ylessöisit seke oikialla ette wasemalla polella/ caiki Canssat ymberillens. Ja * Jerusalem pite taas asuttaman Siallens/ Jerusalemis.
Sak 12:7 Ja HERRAN pite ne Judan Maiat wapactaman/ ninquin muinengi. Senpäle ettei se Dauidin * Hone pideis ylensangen kerskaman/ eike ne Jerusalemin Porgharit Judan wastan.
Sak 12:8 Nijlle peiuille pite HERRAN ne Jerusalemin Porgharit warieleman/ ia sen pite tapactuman/ ette se quin silloin * heicko on/ heiden seasans/ sen pite oleman ninquin Dauid. Ja se Dauidin Hone pite nin oleman/ quin Jumalan Hone/ ninquin HERRAN Engeli heiden edessens.
Sak 12:9 Silloin mine tadhon aiatella poishucutta caiki Pacanat/ iotca Jerusalemin vastan lecteneet ouat.
Sak 12:10 MUTTA ylitze Dauidin Honen/ ia ylitze Jerusalemin Porgharein/ tadhon * mine vloswodhatta SEN ARMON ia RUCOUXEN HENGEN. Sille heiden pite minun poleni * catzoman/ ionga he Läuistenyet ouat/ ia * parcuman ninquin iocu Ainocaistans parcupi. Ja heiden pite henen ylitzens murechtiman/ ninquin Ainocaistans idkisi.
Sak 12:11 Silloin pite swren Walitosidkun oleman Jerusalemis/ ninquin se oli liki * Hadadrimon/ sijnä kedhos * Megiddos.
Sak 12:12 Ja sen Maan pite * walittaman/ iocainen Sucukunda erinens. Dauidin Honen Sucukunda erinens/ ia heiden waimons erinens.
Sak 12:13 Nathan Honen Sucukunda erinens/ ia heiden Waimons erinens. Leuin Honen Sucukunda erinens/ ia heiden Waimons erinens. Simein Honen Sucukunda erinens/ ia heiden Waimons erinens.
Sak 12:14 Nin mös caiki mwdh ylitziänyet Sucukunnat/ itzecuki erinens/ ia heiden Waimons mös erinens.

XIII. Lucu.

Tai mös on Ennustos Christusen Waldakunnast/ Udhes Testamentis/ iossa pite Auoian ledhe/ se on/ pyhe Caste/ syndie wastan/ oleman. Jolla Me Christusen weres/ synnein andexiandamises ia pyhes Henges/ castettaman.
>Item/ sijne pite mös pudhas Oppi oleman/ iolla wighat laitetan/ ia Inhimiset paratan.
Sitelehin ennustetan/ ette Miecan/ se on/ Cooleman pite Christusen tappaman/ Surexi Pahanoxexi.
Ja echke caxi Osa langeuat/ nin se Colmas Tule/ se on/ Ristin cautta/ wiedhen/ coetellan ia kircastetan/ ette he Jumalata Auxenshutaisit/ tundisit ia kijtteisit.
Sille paitzi Ristit ia Waiuat/ eike vsko eli Rucous harioiteta.

Sak 13:1 SILLE aialla/ pite auoion * Lädhe/ Dauidin Honelle ia Jerusalemin Porgharille/ oleman synnin ia saastaudhen wastan.
Sak 13:2 Sille aialla/ sanopi se HERRA Zebaoth/ tadhon mine ne Epeiumaloiten Nimet Maasta poiscadhotta/ ettei sillen pidhe heite muistettaman. Tadhon mös ne Noidhat ia Saastaiset Henget poisaia maalda.
Sak 13:3 Ette tapactuman pite/ ios iocu sijtte noidhuisi/ nin pite henen Isens ia Eitens henelle sanoman/ iotca henen synnyttenet ouat/ teuty sinun coolla/ Sille sine puhut walecht HERRAN Nimeen. Ja nin henen Isens ia eitens/ iotca henen synnyttenet ouat/ hende * lepitzepistemen/ coska hen noitu.
Sak 13:4 Sille sen pite sille aialla tapactuman/ Ette ne Noidhat pite häpien alaisexi tuleman heiden Näkyens cansa/ quin he nijste noituuat. Ja euet pidhe enembe * Jouhi waatet pukeman/ iolla he wietteleuet.
Sak 13:5 Wan hen sanopi/ Em mine Propheta ole/ wan Peltomies/ Sille mine olen norudhestani oriana ollut.
Sak 13:6 Mutta ios sijs henelle sanotaisijn/ Mitke * Haauat ne ouat sinun käsises? Nin hen wastapi/ Nein mine olen haauoittu heiden Honeissans/ iotca minua racastauat.
Sak 13:7 YLesherä/ o Miecca/ minun Paimenen ylitze/ ia sen Miehen ylitze/ ioca minulle se Lehinen ombi/ sanopi se HERRA Zebaoth. Löö Paimen/ ia nin Lauma haiopi/ Nin mine tadon käteni kände nihin * piskuisten pein.
Sak 13:8 Ja sen pite tapactuman/ sanopi HERRA/ Jossa Makunnas caxi Osa olisit/ ne pite poisiuritettaman ia huckuman/ Ja se colmas osa sihen iellensiepi.
Sak 13:9 Ja sen Colmanen Osan mine tadhon viedhä * Tulen lepitze/ ia sen pudhista/ ninquin Culta pudhistetaan/ ia kircasta/ ninquin Culta kircastetaan. Nemet sijs minun Nimeni auxens hutaman pite/ ia mine tadhon heite cwllella. Mine tadhon sanoa/ Se on minun Canssan/ Ja heiden pite sanoman/ HERRA minun Jumalan.

XIV. Lucu.

Waicka mutomat temen Luun/ Antichristusest/ ia ninen Uskolistein kiusamisest/ ioca piti aiallans tapactuman/ ymmersit.
Mutomat taas luleuat Prophetan puhuuan sijte wimeisest Jerusalemin Häuitoxest quin iocu wooren Lohckemus ioca nijlde Romarilda tapactui/ quin tosiki on.
Ja ette Se Hengelinen Jerusalem pite caikes Mailmas Euangeliumin cautta vlosleuitettemen/ sijte Oliun Meeste ruueten/ iosta Christus ylesastui.
Nin ette nijlle Christituille pite Peiue ilman walkiuta oleman/ ioca Ectost ensin walghista.
Se on/ heille pite vscossa ia Omastiedhossa lohutos oleman.
Wan Mailman edes ( Toimen aruiost nijlle on murhe ia waiua/ tuleuaisen Elemeen saccha.

Sak 14:1 CATZO/ se peiue HERRALLE tuleui/ Ette sinun Saalihis pite sinussa vlosiaettaman.
Sak 14:2 Sille minun pite cocoman caikinaiset Pacanat/ Jerusalemin wastan sotimaan. Ja se caupungi pite woitettaman/ ne Honet röueten/ ia Waimot raiskatan. Poli Osa Caupungista pite Fangittuna poiswietemen/ ia se ylitziänyt Canssa ei * pidhe Caupungist vlosaiettaman.
Sak 14:3 Mutta HERRAN pite vloslectemen ia * sotima' nijte Pacanoita wastan/ ninquin hen on tottunut Sodhan aialla sotiman.
Sak 14:4 Silloin henen Jalcans pite sen Oliu * mäen päle seisoman/ ioca esse Jerusalemi on Iteen pein. Ja se oliu Meki pite halkeman/ Idheste haman Lendeen/ sangen lauialda toinen toisestans. Nin ette se toinen Osa Mäke/ pohiaisen pein/ ia se toinen Lounan pein.
Sak 14:5 Ja teiden pite pakeneman sen Laxon teden/ ioca ombi neinen minun Worteni waihel/ Sille se Laxo Mäkein waihel pite vlottuman Azalin asti. Ja pakeneman pite ninquin muynen pakenit sen Maa' Järistoxen teden/ sen Judan Kuningan * Usian aicana. Silloin minun HERRAN Jumalan pite tuleman/ ia * caiki Pyhet sinun cansas.
Sak 14:6 Sihen aican ei pidhe Walkius oleman/ wan wilu ia Pacainen/
Sak 14:7 ia yxi peiue pite oleman/ ioca HERRALLE tuttaua on/ Eike peiue taica öö/ Ja Echton polen pite walkius oleman.
Sak 14:8 Silloin pite Jerusalemist eleuet * wedhet vloswotaman/ Poli osa nijste sen ite Meren pein/ ia se toinen poli Osa sen wimeisen poleen/ Ja sen pite seke kesel ette Taluel tapactuman.
Sak 14:9 Ja HERRAN pite Kuningan oleman/ caiken Maan ylitze. Sihen aican/ pite HERRAN wan ainoan oleman/ ia henen Nimens wan ainoan.
Sak 14:10 Ja coco * Makunnas ymberikeudhen/ ninquin tasaisen Kedhon päle/ Gibeast nin Rimon asti/ Lounast nin Jerusalemin asti. Sille SEN pite yleskorghotettaman/ ia asetettaman henen Sialens. BenJamin Portist/ haman sen ensimeisen Portin sian/ ia haman sihen Culmain Portin/ Ja sijte Hananeelin Tornist/ haman Kuningan Perssuin asti.
Sak 14:11 Ja henese pite asuttaman/ ia ei sillen pidhe ychten Raatelust oleman. Sille Jerusalem pite sangen irstasti asuman.
Sak 14:12 Ja teme pite Rangastoxen oleman/ iolla HERRA caiki Canssa rangaiseman pite/ iotca sotineet ouat Jerusalemin wastan. Heiden * Lihans pite poisraukeneman/ quin he wiele Jalcains päle seisouat/ Ja heiden Silmens waipuuat heiden leuissens/ ia heiden Kielens poisraukene heiden suusans.
Sak 14:13 Sihen aican pite Herran swren metelen heiden secans yleskihoittaman/ ette iocainen pite sen toisens kädheste rupeman/ ia kätens laskeman sen toisen kädhen päle.
Sak 14:14 Sille mös * Judan pite Jerusalemin wastan sotiman/ ette cootan caikein Pacanain Tauarat sen ymberille/ Culda/ Hopia/ Waattet sangen palio.
Sak 14:15 Ja silloin pite teme Rangastus ylitzekeumen/ Orichten/ Mulein/ Camelien/ Asein/ ia caikinaisten Eleinden iotca ninen Sotawäes ouat/ ninquin temeki Rangastus on.
Sak 14:16 JA Caiki ylitziänyet caikein Pacanain seas/ iotca Jerusalemin wastan lexit/ pite iocawosi ylesastuman site HERRA Kuningast Zebaoth cumartaman/ ia sen * Lectimaian Juhla pitemen.
Sak 14:17 Mutta iocainen Sucukunda Maan päle/ quin ei tenne Jerusalemin * ylesmenis/ site Kuningasta/ HERRA Zebaoth cumartaman/ heiden ylitzens ei pide Saadhe tuleman.
Sak 14:18 Ja ellei ne Egypterein Sucukunda ylesmenisi/ ia tulisi/ eike heiden pälens pidheis mös sataman. Temen pite sen Rangastoxen oleman/ iolla HERRAN pite caiki Pacanat rangaiseman/ Jotca euet ylestule sitä Lectimaian Juhla pitemeen.
Sak 14:19 Sille sen pite ninen Egypterein ia caikein Pacanain syndi oleman/ Jotca euet ylestule site Lectimaian Juhla pitemeen.
Sak 14:20 Sihen aican/ pite sen * Orichten Sodhanhangitoxen HERRALLE Pyhen oleman. Ja ne Cattilat HERRAN Honees pite oleman ninquin ne Waskimaliat Altarin edes.
Sak 14:21 Sille Cattilat/ seke Judaas ette Jerusalemis/ pite HERRAN Zebaothin pyhitetty oleman. Nin ette caicki/ iotca vffrata tactouat/ pite tuleman/ ia ottaman nijte/ ia nijsse keittemen. Ja eikengen * Cananeus pide sillen HERRAN Zebaothin Hones oleman/ sihen aican

Loppu Zachariast Prophetast.