Propheta ObadJa

22.04.2020

Esipuhe Prophetast ObadJast .
OBadJa ei anna tietä millä ajalla hän on elänyt/ mutta hänen ennustuxens osotta Babelin fangiuden: sillä hän lohdutta Judan Canssa että he tulewat jällens Zionijn.
Ja ennusta erinomaisest Edomit wastan taicka Esauta/ jotca aina cadetit ja wihaisit Israeli ja Judan Canssa/ nijncuin tapahtu/ cosca suculaiset tulewat keskenäns eripuraisexi/ lijatengin weljexet/ silloin on wiha caickein pahin.
Nijn olit Edomerit Judalaisten angarammat wihamiehet/ ja se oli heidän suuri ilons/ että he olisit nähnet Judalaisten fangiuden/ jota he pititit ja pilckaisit heidän surkeudesans ja radollisudesans: nijncuin enimmäst caicki Prophetat Edomerejä sencaltaisen angaran pahuden tähden laittawat.
Nijncuin 137. Psalmi v. 7. walitta/ ja sano: HERra muista Edomerejä Jerusalemin päiwänä/ jotca sanoit: pois/ pois/ haman perustuxen saacka.
Että se ylidze määrän mielen carwaxi teke/ cosca radollisia ja murhellisia ( joita lohduttaman pidäis ) heidän waiwasans ja ahdistuxesans wielä päälisexi pilcatan/ nauretan ja pititellän/ jolla usco Jumalan päälle/ suurest kiusatan/ ja joca ihmisen cowin epäillyxeen wetä pyytä: asetta Jumala täsä erinomaisen Prophetan sencaltaisia tuimia pilckaita wastan/ lohdutta murhellisia ja heidän uscons wahwista/ uhcauxella ja nuhtelemisella wastoin nijtä julmia Edomerejä/ se on/ radollisten pilckaita/ ja lupauxella tulewaisest awust ja wapahduxest.
Joca on sangen tarpellinen lohdutus ja hywä ObadJa sencaltaises onnettomudes.
Lopulla ennusta hän Christuxen waldacunnast/ ettei se ole ainoastans olewa Jerusalemis/ mutta jocapaicas: sillä hän secoitta caicki Canssat toinen toiseens/ Ephraimin/ BenJaminin/ Gileadin/ Philisterit/ Cananerit/ Zarphat/ joca ei taita Israelin ajallisest waldacunnast ymmärrettä/ josa sencaltaiset sucucunnat ja Canssat piti eroitetut oleman/ Mosexen Lain jälken.

Propheta ObadJa .

I. Lucu .

OBadJa ennusta Edomerejä wastan/ HERran tahtowan heitä rangaista/ ja hucutta heidän wihollistens cautta/ v. 1.
että he ylpeilit ja uscalsit linnains päälle/ v. 3.
ja sen lijton päälle/ joca heillä muiden cansa oli/ v. 7.
ja että he iloidzit Jumalan Canssan ahdistuxest/ v. 10.
lohdutta Canssans Judalaisia/ että HERra on cuitengin muutamat heistä warjelewa/ ja cocowa heitä heidän wihollistens seast/ nijn että he saawat jällens asua omasa maasans ja heidän wihollistens maasa/ v. 17.

Obadja 1:1 TÄmä on se ObadJan näky. Näin sano HERra Jumala Edomist: me olemma HERralda cuullet/ että lähetyssana on pacanain secaan lähetetty/ noscat ja soticam heitä wastan.
Obadja 1:2 Cadzo/ minä olen sinun huonoxi tehnyt pacanain seas/ ja sangen ylöncadzotuxi.
Obadja 1:3 Sinun sydämes coreus on sinun wietellyt/ ettäs wuorten rotcois asut/ sinun corkeisa linnoisas/ ja sanot sydämesäs: cuca taita minun tästä syöstä maahan?
Obadja 1:4 Waickas ylhälle corkeuxin menisit nijncuin cotca/ ja tekisit pesäs tähtein keskelle/ nijn minä cuitengin syöxän sinun alas sieldä/ sano HERra.
Obadja 1:5 Jos warcat eli raateliat tulewat yöllä sinun päälles/ cuinga sinun pitä silloin wait oleman/ ja heidän pitä kyllä warastaman. Ja jos wijnan hakiat tulewat/ nijn ei heidän pidä sinulle jälki poimenist jättämän.
Obadja 1:6 Ah cuinga heidän pitä Esaun tutkiman/ ja hänen tawarans edzimän.
Obadja 1:7 Caicki jotca sinun cansas lijtos owat/ pitä ajaman sinun pois maaldas: miehet/ joihins turwat/ pettäwät sinun/ ja maahan sortawat: jotca sinun leipäs syöwät/ pettäwät sinun ennencuins huomaidzet.
Obadja 1:8 Mitämax/ sano HERra/ minä teen silloin Edomin wijsat houckioxi/ ja cawaluden Esaun wuoren päällä.
Obadja 1:9 Sillä sinun wäkewäs Themanis pitä epäilemän/ että heidän caickein pitä murhesta Esaun wuorella huckuman.
Obadja 1:10 Sinun weljes Jacobin wäärän sortamisen tähden/ silloin coscas olit händä wastan.
Obadja 1:11 Cosca muucalaiset weit pois fangittuna hänen sotawäkens/ ja muucalaiset menit sisälle hänen porteistans/ ja Jerusalemist arwan heitit/ silloin sinä olit nijncuin jocu heistä/ sentähden pitä sinun häpiään tuleman/ ja ijancaickisest häwitettämän.
Obadja 1:12 EI sinun pidä enä näkemän sinun ilos weljistäs heidän wiheljäisydens aicana/ eikä sinun pidä enä riemuidzeman Judalaisten surkiuden aicana/ ei myös sinun suus pidä nijn röyckiöitä sanoja puhuman heidän tuscans aicana.
Obadja 1:13 Ei sinun pidä menemän sisälle minun Canssani porteista heidän surkiudens aicana/ ei sinun pidä ilos näkemän heidän onnettomudestans/ heidän waiwans aicana.
Obadja 1:14 Ei sinun pidä heidän sotawäkens wastan lähettämän heidän surkiudens aicana/ ei sinun pidä teiden haarois seisoman/ murhamas heidän pakenewaisians/ ei sinun pidä pettämän hänen jäänyitäns heidän ahdistuxens aicana.
Obadja 1:15 Sillä HERran päiwä on läsnä caickia pacanoita: nijncuin sinä tehnyt olet/ nijn pitä sinun jällens tapahtuman/ ja nijncuin sinä ansainnut olet/ nijn pitä sinun pääs päälle jällens tuleman.
Obadja 1:16 Sillä nijncuin te oletta minun pyhällä wuorellani juonet/ nijn pitä caicki pacanat jocapäiwä juoman/ ryyppämän ja nielemän/ että he owat nijncuin ei ensingän olletcan olis.
Obadja 1:17 Mutta Zionin wuorella pitä wielä muutamat autetuxi tuleman/ heidän pitä oleman pyhitetyt/ ja Jacobin huonen pitä hänen haldioitans wallidzeman/ ja Jacobin huonen pitä tulen oleman/ ja Josephin huonen liekin.
Obadja 1:18 Mutta Esaun huonen corren/ jonga heidän pitä sytyttämän ja culuttaman/ nijn ettei Esaun huonesta pidä mitän jäämän: sillä HERra on sen puhunut.
Obadja 1:19 Ja ne eteläs/ pitä asuman Esaun wuorilla/ ja laxoin asuwaiset pitä Philisterit omistaman. Ja heidän pitä myös Ephraimin ja Samarian kedon omistaman/ ja BenJaminin Gileadin wuoren.
Obadja 1:20 Ja ajetut pois Israelin lasten sotawäestä/ jotca Cananerein seas haman Zarpathin päin owat/ ja ajetut pois Jerusalemin Caupungist/ jotca Zepharadis owat/ pitä ne Caupungit etelän päin omistaman.
Obadja 1:21 Ja wapahtajat pitä Zionin wuorelle tuleman/ duomidzeman Esaun wuoria. Ja nijn pitä waldacunda HERran oleman.

Vers. 3. Wuorten rotcois ) Cadzo/ 2. Par. $ 14:16:
v. 5. Warcat ) Nijn cudzutan Chaldealaiset/ jotca piti tapaturmaisest päälle carcaman ja raateleman Edomerit/ waicka he Jumalan edes olit kyllä warcat/ että he olit nijn pahat cuin muutkin/ ja enimmitten ilman syytä sodeit ja raatelit muiden maacundia ; waras warcalda warasta.
v. 17. Mutta Jacobin huonen ) Tämä pitä hengellisest ymmärrettämän/ että Jumalan Canssa oli wijmein uscon saarnan cautta fangixi ottawa wihollisens/ ja saattawa caicki pacanat cuuliaisudens ala/ joca on Christuxen/ Apostolein ja opetuslasten cautta tapahtunut.
v. 21. Wapahtajat ) Owat pyhät Apostolit/ jotca heidän opillans coco mailman duomidzit.

Prophetan ObadJan loppu.